Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

PRIMAR,

CERERE
pentru acordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti
in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Subsemnatul ______________________________________ nascut(a) la data
(zi, luna, an) ___________ domiciliat(a) in localitatea ________________________
str.____________________________________ nr.____ bl.______ sc.____ ap.____
telefon _______________, judetul _________________ cod postal ______________
posesor(are) al B.I./C.I. seria _____ nr.___________ eliberat la data de
______________ cod numeric personal ___________________________________,
va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut.
In conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 416/2001 solicit alocatia
pentru copilul nou-nascut la data de _________________, inregistrat in registrul
starii civile (comuna, oras, municipiu) _________________________________ sub
numele de ________________________________________, cu certificat de nastere
seria ___ nr. _________, cod numeric personal ___________________, rangul
copilului: primul

; al doilea

; al treilea

; al patrulea

Anexez alaturat copia certificatului de nastere al copilului pentru care solicit


alocatia, copii dupa certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior, precum si
declaratia pe propria raspundere privind rangul copilului.

Semnatura,

Data,

_______________

_______________

S-ar putea să vă placă și