Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa .... la ordinul ministrului educa iei, cercet rii şi inov rii nr. ......./...................

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII ŞI INOV RII

PROGRAME ŞCOLARE
LIMBA LATIN
CLASA A VIII-A

Aprobate prin ordin al ministrului


Nr._____/ _____________

Bucureşti, 2009

Limba latin , clasa a VIII-a


NOT; DE PREZENTARE

Disciplina Limba latin îşi propune finalit i specifice. Prin urmare, demersul didactic este
orientat spre urm toarele competențe:
̇ Dobândirea noțiunilor esențiale referitoare la cultura roman , cu deschidere spre
civilizația greco-roman , fundament al civilizației europene; realizarea
asocierilor elementare între limba român şi limbile moderne prin intermediul
fondului lor comun – limba latin ca liant lingvistic;
̇ Asumarea valorilor etice ale Antichit ții romane, indispensabile propriei
dezvolt ri afective ți morale:
̇ Cunoațterea unor elemente fundamentale lexicale ți gramaticale, comune limbii
latine ți limbii române;
̇ Stabilirea unor asocieri între limba român ți limbile moderne prin intermediul
fondului comun ( limba latin ca liant lingvistic );
̇ familiarizarea cu instrumentele specifice muncii intelectuale: tehnica înv rii
logice, abordarea critic a lecturii prin utilizarea unor surse de informa ie –
dic ionare, enciclopedii, fişe de lucru, tabele sinoptice.
Parcursul didactic presupune valorificarea unor texte de dimensiuni reduse în limba latin ,
atractive şi accesibile, teme de cultur şi civiliza ie concepute şi prezentate interdisciplinar,
precum şi abordarea unor con inuturi lingvistice cu finalitate opera ional , nu axate pe memorare
de informa ii.
Noutatea abord rii const în restructurarea con inuturilor lingvistice pe trei niveluri (A, B,
C): nivelul A constituie baza cunoaşterii teoretice a faptelor de limb , la nivelul B conținuturile
lingvistice sunt utilizate într-o varietate de exerciții, pe baza unui suport didactic (fițe de lucru,
tabele sinoptice ), iar la nivelul C, nivel auxiliar, se ofer toate l muririle necesare în vederea
rezolv rii unei sarcini de lucru, a unei aplicații de nivel A sau B.
Astfel, programa şcolar de Limba latin ofer nu numai deschidere intercultural
(conştientizarea apartenen ei limbii române şi a poporului român la fondul istoric, etic şi lingvistic
european), dar ți avantajul studiului unei limbi, ale c rei valențe aplicative sunt rezultatul
abord rii logice, ra ionale a faptelor de limb .

Limba latin , clasa a VIII-a 2


COMPETENȚE GENERALE

1. Receptarea mesajelor orale/scrise

2. Producerea mesajelor orale/scrise

3. Valori ți atitudini faț de studiul limbii latine şi al civiliza iei greco-


romane

VALORI ŞI ATITUDINI
̇ Asumarea conştient a unor repere fundamentale din patrimoniul spiritual
european

̇ Conştientizarea contribu iei limbii latine şi a civiliza iei romane la elaborarea


modelului cultural european

̇ Dezvoltarea unei gândiri logice şi critice prin descoperirea elementelor şi


structurilor specifice limbii latine şi civiliza iei romane prezente în diverse
domenii ale cunoaşterii şi ac iunii umane

Limba latin , clasa a VIII-a 3


COMPETENȚE SPECIFICE ȚI FORME DE PREZENTARE A CONȚINUTURILOR

1. Receptarea mesajelor orale/scrise

CompetenȚe specifice Forme de prezentare


1.1 Identificarea unor litere, sintagme ți • Texte, citate, paragrafe din autori latini,
enunțuri într-un text scris aparținând diferitelor epoci, genuri ți
specii literare
1.2 Identificarea elementelor de structur • Schițe, tablouri sinoptice, fise de
ale p rților de vorbire studiate lectur /de dicționar
1.3 Identificarea într-un text a relațiilor
sintactice esențiale, prin analogie cu
limba român , în vederea traducerii

2. Producerea mesajelor orale/scrise

CompetenȚe specifice Forme de prezentare


2.1 Alc tuirea unor enunțuri cu • Povestiri
intonație, pronunție ți scriere corect • Texte autentice scurte
• Texte cu imagini
2.2 Traducerea oral /scris a unor • Scheme ți tabele
cuvinte, enunțuri ți texte scurte • Fițe de lectur /de dicționar
2.3 Aplicarea elementelor lexicale ți
gramaticale studiate într-o varietate de
exerciții

3. Valori Ți atitudini faȚ de studiul limbii latine Ți al civilizaȚiei greco-romane

CompetenȚe specifice Forme de prezentare


3.1 Analiza noțiunilor lingvistice ți Texte informative
culturale referitoare la civilizația H rți
greco-roman din perspectiva
contemporaneit ții Surse de documentare audio-vizuale
Audiții
Proiecte
Colecție de obiecte culturale (reviste,
imagini, vederi)

Limba latin , clasa a VIII-a 4


CON INUTURI
Con inuturile plaseaz în centrul interac iunii educative elevul şi ofer materia pentru actele de
limbaj corespunz toare câmpurilor referen iale specificate, dezvolt , formeaz şi consolideaz abilit ile
elevului de a opera cu informa iile lingvistice şi culturale pluri- sau transdisciplinare.

I. CON INUTURI LINGVISTICE

Detaliere NIVEL A NIVEL B NIVEL C


Rela ia cu • Vizeaz direct • vizeaz indirect • sunt con inuturi care
competențele competențele competențele sprijin construc ia
specifice generale/specifice generale/specifice demersurilor aplicative
Tip de demers • demers teoretic explicit, • demers teoretic implicit, (texte, exerci ii) pentru
sus inut de exerci ii / texte realizat prin îndrum ri şi elementele de nivel A /
aplicative (con inuturi explica ii ale profesorului, B
declarative şi aplicative) în vederea rezolv rii unor
• nu este necesar
sarcini de lucru explicarea teoretic a
• con inuturile de nivel B acestor con inuturi
apar în texte / exerci ii
aplicative
Suport didactic • suportul didactic (tabele, • suportul didactic (tabele,
note etc.) nu este la vedere note etc.) se afl la vedere
Observa ii • presupune cunoaşterea • nu presupune memorarea
elementelor teoretice şi a elementelor de con inut, ci
algoritmului de rezolvare a doar opera ionalizarea lor
sarcinilor de lucru

NIVEL A NIVEL B NIVEL C


Elemente de fonetic : scrierea şi pronun area ----
• elemente necesare
Substantivul Substantivul
pentru coeren a textelor
• no iuni de teorie: forme de baz , categorii • declinarea a II-a
şi a aplica iilor -
gramaticale, teme, desinen e (termina ii), • declinarea a III-a prepozi ii, conjunc ii,
recunoaştere pe text • elemente lexicale adverbe, adjective la
• declinarea I fundamentale grade de compara ie,
Adjectivul Adjectivul verbe la alte moduri şi
• clasificare, forme de baz , categorii • declinarea adjectivelor timpuri (tema
gramaticale, acordul (clasele I şi a II-a) prezentului) etc., dar
Pronumele Pronumele prezen a lor în texte /
• no iuni minimale de teorie, prin analogie cu • personal, reflexiv, posesiv aplica ii va fi redus şi
limba român înso it de traducere, de
Numeralul ---- preferin chiar în
• cardinal (1 – 10) – f r declinare manual (de exemplu
• ordinal (1 – 10) – f r declinare carissima = cea mai /
• cifrele romane foarte drag ).
Verbul (esse şi verbe regulate) Verbul (esse şi verbe
• no iuni de teorie: cele patru conjug ri, forme regulate)
de baz , teme verbale (tema prezentului), • indicativul viitor
Limba latin , clasa a VIII-a 5
desinen e (termina ii) ale diatezei active,
categorii gramaticale
• infinitivul prezent
• indicativul prezent şi imperfect
• imperativul prezent

N.B. Elementele de conȚinut de nivel B nu vor fi tratate în nici un caz ca elemente de nivel A, iar
conȚinuturile de nivel A trebuie s apar cel puȚin o dat ca elemente de nivel B ( de exemplu,
înainte de tratarea teoretic a verbului este necesar ca elevul s se familiarizeze cu acest element prin
prezența lui în texte, aplicații etc.- un minim de demers deductiv ).

II. CON INUTURI TEMATICE DE CULTUR ŞI CIVILIZA IE

Temele de cultur şi civiliza ie vor prezenta aspecte relevante ale vie ii publice şi private din
societatea roman : familia, şcoala, elemente de mitologie greco-roman . Se vor eviden ia tr s turile
definitorii ale mentalit ii romane (pragmatismul, civismul, valorile etice, libertatea responsabil etc.)
care devin principii ordonatoare ale lumii moderne.
Se recomand ca textele în limba latin , selectate pentru manuale, s fie de dimensiuni reduse,
accesibile ți atractive, adaptate con inutului lingvistic şi s ilustreze, în m sura posibilului, temele de
cultur şi civiliza ie. Aceste teme, conform finalit ților propuse, se abordeaz interdisciplinar.

Con inuturile lingvistice şi tematice vor fi înso ite în manualele şcolare de ilustra ii adecvate
şi completate cu lecturi, informa ii şi aplica ii în limba român .

III. Tipuri de activit Ți Ți exerciȚii recomandate pentru demersul didactic

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urm toarele activit i:


- exerci ii de lectur a unui text în limba latin de dimensiuni reduse;
- exerci ii de familiarizare cu topica limbii latine;
- exerci ii de identificare a p r ilor de vorbire şi a categoriilor gramaticale, comparativ cu limba român ;
- exerci ii de identificare a rela iilor sintactice dintr-un text, comparativ cu limba român ;
- exerci ii de citire viva voce;
- exerci ii de scriere a unor unit i lexicale, pe baza unui suport didactic;
- exerci ii de traducere, conform con inuturilor de nivel A / B;
- exerci ii de completare a unor enun uri lacunare;
- exerci ii de alegere dual / multipl ;
- exerci ii de substituire a unor elemente morfematice;
- exerci ii de asociere;
- exerci ii de compara ie şi discriminare;
- exerci ii de comparare şi discriminare a unor elemente minimale de cultur şi civiliza ie, la nivel
diacronic;
- exerci ii de identificare în societatea contemporan a principiilor civiliza iei greco-romane;
- exerci ii lexicale de diverse tipuri: recunoaşterea unor neologisme de origine latin în limba român /
limbile moderne, identificarea în limba român a unor cuvinte moştenite, a unor câmpuri semantice /
familii de cuvinte, pornind de la etimonul latin, recunoaşterea unor elemente lexicale latine în limbajele
specializate (e.g. domeniul IT) etc.
- exerci ii sub form de joc: joc de rol, joc-concurs etc.

Limba latin , clasa a VIII-a 6