Sunteți pe pagina 1din 196

ANGELA FURTUN|

PELERINUL DIN AQUALUNG


O FIC}IUNE A FIIN}EI MELE FEERICE
COLEC}IA HIMERA

Publicat prima oar\ în România de Editura Integral, 2008

Editura Integral
office@integral-rdmc.ro
www.integral-rdmc.ro

Copyright ©Angela Furtun\, 2008 (text)


Copyright ©P\una Dumitrescu, 2008 (ilustra]ii)

Toate drepturile rezervate. Reproducerea prin orice


mijloace este interzis\, cu excep]ia situa]iilor prev\zute în
Legea Copyright-ului, referitoare la studiul individual,
cercetare [i criticã literarã.

Coperta:Integral
Ilustra]ie copert\:P\una Dumitrescu
Exemplarele 1-12 din aceast\ edi]ie con]in zece ilustra]ii
de P\una Dumitrescu.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României

FURTUN|, ANGELA
Pelerinul din Aqualung / Angela Furtun\. - Bucure[ti :Integral, 2008
ISBN 978-973-8209-05-3

821.135.1-1

Tip\rit în România la Imprimeria Vergiliu.


ANGELA FURTUN|

PELERINUL
DIN AQUALUNG
O FIC}IUNE

A FIIN}EI MELE FEERICE

INTEGRAL
Angela Furtun\

C\r]i publicate
Prizonier in Ego, 1997, Ed. Geea, Constan]a:Premiul special al juriului la
Festivalul Na]ional George Co[buc, 1997
Metonimii de word-trotter, 1999, Editura Funda]iei Constantin Brâncu[i:
Marele Premiu la Festivalul Na]ional de Literatur\ român\ Tudor Arghezi
Primul Kaddish, 2002, Editura Dacia, Cluj
Poemian Rhapsody – Cartea Donei, 2004, Editura Axa, Boto[ani:Marele
Premiu la Festivalul Interna]ional de Literatur\ Ad Visum, 2005.
Elegiile Estului s\lbatic – Vie]ile mele nesfinte, 2005, Editura Axa, Boto[ani
:l v\d pe Dumnezeu [i nu mor – Alte vie]i, 2005, Editura Axa, Boto[ani
Ultimele dou\ volume, ap\rute în edi]ie unic\, au fost nominalizate la
Premiul pentru Poezie al Filialei Ia[i a Uniunii Scriitorilor din România,
acordat în 2006 pentru anul 2005

P\una Dumitrescu

Absolvent\ a Academiei de Arte din Bucure[ti ;n 1999, sec]ia pictur\, la


clasa profesorului Florin Ciubotaru.
:n 2003 a deschis, la Bucure[ti, o mic\ galerie de art\, specializat\ pe
mobilier pictat manual, Motif-GALERY.
:n mai 2007 a avut prima expozitie personal\, la Sydney, intitulat\ Eden.
Pelerinul din Aqualung

[i pelerinul a salutat mul]imea f\r\ chip, s-a înclinat [i a spus a[a:


ea a murit singur\
prin diluare
în voi to]i,
(„oxigen pasiv în tubul de oxigen activ“ „cine este ea?“ „apropierea judec\]ii ca
un salut între mor]ii disponibili“ „nu e o mângâiere care alin\“ „nu e o judecat\
care face dreptate“ „este plec\ciunea la intrarea ter]ului“ „devenind
responsabilitate de la un suflet la alt suflet“ „ea expulzându-se din voi“ „ea
n\sc\toare [i n\scându-se din voi pentru a v\ reflecta“ „frica“ „ea p\r\sind
ad\postul“ „de cuvinte care r\nesc sau exileaz\“ „înainte de a deveni echivocul
fiin]ei“ „ea“ „este“ „apropierea“)

precum o masc\ extravazat\ cu care eroul antisocial sinuciga[, luând urma


adev\rului precum urma unui vânat interzis, îl învinge prin negare pe eroul
domestic de curte, acel impostor cu passepartout est-etic ce se las\ admirat de
gloata nebun\
iar în tot acest timp
con[tiin]a aflat\ în implozie
s-a accelerat brusc
propulsând-o în planctonul de cuante al libert\]ii absolute

(„via]a ca un scanner“ „cât cost\?“ „nimic“ „pe bune?“ „overload“ „USB pentru
con[tiin]a universal\“ „introduci mufa în loca[ [i iat\-te în Dumnezeu“ „f\r\
traduc\tor?“ „f\r\“ „nu se sup\r\ Dumnezeu?“ „acesta este un gentle-Dumnezeu“
„acum exist\ Dumnezeu moale [i Dumnezeu tare“ „soft God [i hard God“ „catifea
roas\?“ „nu, b\rbosul e chel“ „dar ne iube[te?“ „ne ap\r\ de noi în[ine“ „ca un
tub cu oxigen“ „de firm\?“ „de“ „[i cu TVA inclus?“ „[i“ „[i cu nevoi speciale?“
„[i“ „adic\, perfect?“ „perfect precum cel ce este pentru c\ este“ „tautologic“ „all
inclusive“ „amin“ „see u“ „singurele gânduri ce pot fi controlate le r\mân
urma[ilor“ „restul de gânduri vin dup\ noi în aqualung [i dispar odat\ cu noi“
„cine vorbe[te aici?“ „moartea cu cap de bufni]\“ „poezia ca o com\ profund\“
„din poezie nu te po]i întoarce“ „cuvintele devin trape“ „la o comand\, trapa te
6 Angela Furtun\
scufund\ în clei“ „care comand\?“ „numai Dumnezeu [tie“ „Unul Dumnezeu?“
„Unul“)
de fapt ea nu a murit singur\
pentru c\ nu de moarte este vorba aici
cât despre o sugestie post-hipnotic\ de supravie]uire
sec]iunea ideal\ a rena[terii
judecata de apoi
replay god
îndr\gostirea escatologic\ a fiin]ei de fiin]a post-go-go

(„de la balcon, v\d o femeie ce se sprijin\ de balustrad\. vântul i-a ridicat fusta
pentru o clip\. coapsa e învelit\ pân\ sus într-un cuvânt“ „un cuvânt ciorap“
„foarte lung“ „ceva de dantel\“ „fum pe zid“ „fumezi?“ „nu, eu doar v\d aburi“
„ghe]urile“ „la cherbourg am oprit ca s\ cump\r\m ni[te ciorapi negri“ „dar erau
scumpi“ „atunci am desenat flori de fum pe coapsele ei“ „dar cuvântul?“ „care
cuvânt?“ „acela“ „p\i, cuvântul acela e tot acolo“ „pe femeie?“ „da, pe peisajul cu
balcon, briz\ [i femeie“ „dar cuvântul acela e tot pe coapsa ei?“ „nu, acum s-a
mutat pe un sarcofag“ „blindat?“ „da, sarcofagul e blindat ca alea ce îi aduc acas\
pe solda]ii de pe front“ „ce scrie?“ „scrie a[a:am ajuns în sfâr[it aici“ „a, e clar“)

cum s\ deschizi un om
ca pe un sarcofag
unde extensia min]ii ia forme de femeie
vapori de gigant cu picioare de lut

(„[i am vorbit în mine cu voce tare“ „noise music“ „toac\ de cuie boante“ „nu se
auzea chiar nimic afar\?“ „poesia nu se aude“ „nici via]a“ „pe din\untru e un
seismograf care demoduleaz\ cuvintele“ „nu e clar dac\ nu se auzea nimic în afar\
sau dac\ nimeni nu era atent la nimeni“ „oamenii din preajm\ s-au oprit s\
culeag\ nuci verzi“ „[i chiar erai acolo?“ „p\i, la momentul acela eu nu mai eram
acolo, adic\ deloc acolo [i deloc nic\ieri“ „oamenii mergeau mai departe, cu
co[urile pline“ „tu chiar ai fa]\ de mort verde“ „fa]\ de noise sound în musical
box“ „cântarea dizarmoniilor“ „las\-te moale“ „accelereaz\-te“ „locomotiva
respira]iei în aqualung“ „[i ce faci când e[ti singur\?“ „nu faci, ci e[ti, pur [i
simplu just e[ti“ „dar ce faci când nu mai e[ti?“ „ideea e c\ abia când nu mai e[ti,
încep cu to]ii s\ te caute“ „de ce?“ „pentru c\ le pare r\u“ „de ce?“ „pentru c\ nu
te-au auzit când cântai [i nu te-au v\zut înflorind“ „ca un nuc?“ „ca un nuc“ „sau
le mai pare r\u c\ nu te-au ucis ei cu mâna lor“ „frustra]i ca ni[te c\l\i în ziua lor
liber\?“ „ca, ca“)
Pelerinul din Aqualung 7

cercul de frig te cuprinde f\r\ s\ te ating\

împac\-te cu frigul din tine:


e doar un alt trup ce ]i s-a dat
pentru a te na[te

f\r\ de miez întunericul


f\r\ de auz [i f\r\ v\z
f\r\ degete copilul lup [i f\r\ privire
p\mântul transparent
te cuprinde f\r\ s\ te ating\.
cineva mai puternic decât frigul
te leag\n\ într-un cer de ]ipete

comprim\-]i respira]ia în aqualung


a[a cum ai comprima timpul
pentru a tr\i live istoria cuvintelor
ca pe o emisie de r\zvr\tire
c\ci mitul influen]eaz\ negativ emo]ia
imaginarul în buzz-daze-jazz
gradele de libertate ce se adaug\ aripilor tale
save love file and save death file
compulsia de a afla parola de acces
în labirintext
tr\ie[te-]i mimetic via]a ca pe o ramur\ de cire[ printre alte ramuri

împac\-te cu linia aceea frânt\:


e o falie dup\ care se rupe din
inima ta un ghe]ar
lup singuratic
cum frigul
8 Angela Furtun\

p\pu[a f\r\ un ochi privea la priapicul Charles

chestia era a[a


c\lu]ul de lemn rodea marginea umbrelor din camer\
umbrele rodeau c\lu]ul de lemn
cu din]ii lor ascu]i]i
urmele mamei
pe care o auzeam noaptea scrâ[nind din petale
un fluture pe pânz\
(„Bukowski americanul, priapicul Charles, se ungea cu rahatul poeziei peste tot
în timp ce Bukowski, rusul, disidentul Vladimir, medita c\ o s\ avem tancuri sub
ferestre [i o s\ curg\ sânge
din r\ni [i puroi din afi[e
din mutrele de c\cat ale dinozaurilor
din mucii usca]i [i din balele prelinse pe ferestrele gulagului psihiatric
din stigmatele politice
din oglinzi
din intermundii
din ciment
din semin]e
din gândacii care str\bat ma]e artere neuroni
xanteme cili ovule iri[i sfârcuri
pui de lup
pentru a lua chip de om în chip de fiar\ în chip de sfânt
nucleele lucrurilor
lumina“)
în vis mirosea a laptele mamei mele dar puteau fi la fel de bine [oriceii ron]\ind o
carte
pe care mama o uitase pe piept adormind
pe la mijlocul r\zboiului
într-un co[ cu pe[ti ce se zbat
precum vârful pensulei cu vopsea pe o pânz\ nou\.
m\ ridicam din pat ]inând la sub]ioar\ p\pu[a f\r\ un ochi
p\[eam cu piciorele goale pe podeaua proasp\t lustruit\
Pelerinul din Aqualung 9

pe care covora[ele mamei dansau în puzzle instabil


vedeam cum c\lu]ul de lemn se leag\n\ singur
pe trotuar
pe acoperi[
pe coridorul cenu[iu
plictisit s\ m\ tot care dup\ el
prin mama mea de ghea]\
eu urcam în [aua de lac [i îl îndemnam s\ zboare
a[a cum zboar\ copiii
aripile lui se desf\ceau ca un fluture galben
un abdomen plin cu rumegu[
perii din p\r de porc
mor]ii [tergând mutrele viilor
de pe pere]i
din cranii
din tibii
din oglinzi
din pieptenele de p\duchi
plonjau pe pianul la care asear\ cântasem cu mama la patru mâini
s\ltându-ne pe noi în spinare fluizi
c\lu]ul de lemn eu [i p\pu[a cu un singur ochi
care clipea în mama mea de raze X
radar celest
sperietoarea

[tiam c\ sunt copil


pentru c\ v\zusem chestia asta la film
e ca ostensiunea ostensiunii
[i c\ merg în timp ce dorm
[i c\ visez în timp ce zbor peste gluga sub care Dumnezeu î[i ascunde cicatricile
cerul
casca by request
stigmatele din apophansis
frigul femeilor frumoase în extaz
cu zgomotul lui metalic
din fermoarele care închid sacul de dormit
elegiile ro[ii
în c\m\[i de for]\
în c\m\[i de murit soft
10 Angela Furtun\
(„cine este Dumnezeu?“ „el este r\spunsul la toate întreb\rile“ „cine sunt toate
mutrele astea“ „ele sunt mama cer[ind înapoi forma frumoas\ a sânului de la care
am supt“ „cine m\nânc\ pe cine“ „eu îmi m\nânc trupul înainte de a-l dori“)
a[a cum [tiam c\ sunt singurul copil care zboar\ cu adev\rat
printr-o form\ de via]\ involuntar\
din ochiul gol al p\pu[ii
ciucuri [i mitocondrii

noaptea m\ desprindeam de mama


ca o comet\ din ]\nd\ri
firimituri de lumin\ în poiana furat\
îmi cur\]am tatuajele
negrul de sub unghii
carnea plin\ de r\d\cini
pielea
juc\riile amfibii
ochiul plin de sunete
punctul în care se adânce[te privirea interioar\
încremeneam în toate ]ipetele scoase de bufni]ele din pleoape
ciugulindu-mi ochii turcoaz
cu bisturiul lini[tii
anestezia perenis
camer\ de muzic\ [i tortur\
resuscitare la o lume de umbre
ve[mântul de chihlimbar al memoriei
pene solzi vopseaua cenu[ie
c\lu]ul de lemn
picioarele noastre p\[eau pe câmpul de lavand\
un sfânt se odihnea pe flori cu capul s\u al\turi
dar umbrele noaste vopseau pere]ii
cu chipuri care ardeau mocnit
(„cine sunt mutrele astea?“ „toate mutrele astea“ „chestia e c\ toate mutrele astea
sunt femeile care cad din copii precum boabele de piper“ „toate bur]ile întind o
tob\ peste viespar“ „bur]ile mamelor cu vie]ile lor virtuale“ „mor]ii str\b\tu]i de
autostr\zi sunt mama când îmi stoarce ultimul strop de lapte din sânul ei crin“)
veacul meu e într-o sob\ cu vise de cenu[\
cu lemne care trag din mine fibra de piroman
cu surcele de memorie bambus opium
cu somn vorbit în aramaic\.
apoi veneam la culcare
cu trupul meu închis în mintea rece
pic\tura de sânge
Pelerinul din Aqualung 11

pic\tura de Ierusalim
în creierul risipit pe trotuar ca un [otron pentru fra]ii n\scu]i din r\zboi
copil cu hematiile explodând în c\ma[a alb\ cu tren\
[i lac\t
[i z\brele
[i coroni]e de laur
[i armur\ de plumb
eu adormeam în ochiul moale al p\pu[ii
ca un ]ip\t r\mas f\r\ combustibil
pân\ a doua zi
când mama îmi aducea un [tergar ud ca s\ lustruim împreun\ cicatricile
zbur\toare
de pe ceaf\
de pe frunte
de pe obraji
de pe b\rbie
de pe clavicule
de pe unghii
de pe lobul urechilor
de pe fiecare coast\
de pe tancuri
de pe ecranul submarinului
de pe filamentul de plutoniu
de pe burta plin\ cu hârtie scris\ m\runt
cu litere înclinate la dreapta [i cu buclele superioare înalte ca ni[te berze
fereastra se deschidea singur\ în sternul meu
o dat\
a doua oar\
a treia oar\
în orice deschidere era o nou\ deschidere [i apoi înc\ o deschidere în fiecare
privire fix\ a ferestrei c\tre mine
[i o umbr\ î[i lua zborul de pe perete
c\tre gr\din\
[tiam c\ din nou a evadat un chip viu din încercuire
din verigile lan]ului
din copitele c\lu]ului de lemn
din impresiunea adânc\ l\sat\ în lut de copitele c\lu]ului de lemn
din cercurile s\pate în piatr\ de copite
din inelele adâncite în carne cu vârful compasului
din cercurile crestate în carne de lan]uri
din cercurile prin care intr\ în sânge
nebunul
12 Angela Furtun\
cu înghi]ituri mici
bolboroseala na[terii [i a mor]ii înfierbântate de stropul de lapte
stalactit
pe[tera asta este o copil\rie de zbur\tor
somnambul prin gulag
c\lu]ul de lemn singur leg\nându-se noaptea
ca un sân
Pelerinul din Aqualung 13

ea ;[i croie[te drumul ei, tikkun olam printre na[teri

împ\care cu r\m\[i]ele
cu pustiul chihlimbar
împ\care prin împ\rt\[ire
trebuie s\ m\ împac cu p\s\rile
[i totu[i nu m\ împac niciodat\

amânând vibra]ia pozitiv\

ca pe un str\in
îl alung pe el
îl alung pe el din Ierusalimul meu
dar el revine
nici ziua
nici noaptea
el revine
î[i croie[te drumul lui
se umple cu timpul lui – înghite firimituri de kotel
vorbe[te pe limba lui de paie
îmi spune
eu
eu

eu
eu sunt sufletul t\u
de ce m\ tot alungi?

sephirot acum

sephirot atunci

sephirot mereu

doar s\ plece de unde a venit


14 Angela Furtun\
prin ochii de bufni]\
prin buretele care absoarbe nimicul
prin pâlnia care prime[te [i vars\
prin strecur\toarea care alege drojdia
prin ciurul care împr\[tie semnele
eu trebuie s\ aduc pace din fr\mântare
eu trebuie s\ m\ ocup de lucruri impure – c\ci nu-i este dat femeii s\ str\luceasc\
precum b\rbatul proasp\t n\scut din puterea gândului în clocot
z\mislire
scriere
na[tere
pierdere
aflare
lep\dare

[tergere
împ\r]ire
slujire
în]epenire
însângerare
închiderea c\rnii
îndoirea grâului
arcuire
împotrivire
sfiiciunea din cuvinte
sfâr[itul care dezleag\ tot ce era înainte de tot ce va fi [ters, pentru c\ nea[teptarea
este îns\[i supunerea fa]\ de tiranul implicit, cel care pe to]i îi strânge în aceea[i
fric\ [i îi macin\ prin explozii politice când transform\ omenirea în scuipat de
diavol

[i mai departe trebuie s\ m\ ocup de lucrurile impure

limpezi noroaie

poesie feripriv\

febr\ gotic\

uscarea grâului în scorburi


somn
visarea legat\
visarea dezlegat\
Pelerinul din Aqualung 15

visarea din împ\care


visul cu mâinile legate
[i visând
s\-l v\d acolo
pe el
cel alungat
curat luminat
a[teptându-m\ în exilul din\untru

înarmat cu explozibil [i întreb\ri

purtând pe umeri o patrie bastard\

care nu-[i dore[te embrionii nici istoria

omul astrogram\

daimon din intracelestul virtual

când vine pelerinul din Aqualung

se înclin\ adânc [i zice

eu sunt copilul grenad\ f\cut din cel care este pentru c\ este

eu am ajuns aici

am ales între dou\ temni]e

realul sau imaginarul au devenit imagirealul

nimic nu e mai condi]ionat ast\zi decât libertatea imagireal\ când con[tiin]a [i eul
din alien nu ne alieneaz\ ci ne anuleaz\

eu am ajuns aici

locul meu natural e aici

mintea mea natural\ e aici

moartea mea natural\ e aici

m\turând podelele exilului cu fruntea mea


16 Angela Furtun\

Însemn\rile de studen]ie ale lui Dalit [i ale iubitei sale


Loana înainte de a se împrieteni cu tipul \la mi[to cu peruc\
mov

1. fi[ier rar. radiografiile lui Dalit


erau multe zile de arhivat iar eu num\rându-le
m\ sim]eam ispitit\ s\ fur inteligen]a artificial\ [i
uimirea ce i s-au dat lui Dalit între dou\ tomografii
sau m\car s\ ciugulesc din clipele când acesta
avea s\ expire aerul acela rarefiat
numit iluminare
ca [i cum mi-ar fi aruncat în fa]\
un rotocol de fum de ]igar\
sau un verset din psalmi
sub palmierii din Montpelier

2. umbre chineze[ti. intrarea shaolin


laolalt\ cu p\s\rile pe perna mea
un teatru de umbre chineze[ti
p\rul lung înc=lcit de vise în cabluri yo-yo
î]i cuprind fa]a senin\ [i o mu[c\
numai când îmb\trâne[ti ]i se face foame
de parc\ ai vrea s\ strângi în din]i
degetul mic al unui copil

3. mamalia circus. c\pr\rii cool de lag\r


tu e[ti lujerul de sub p\l\ria albastr\
uite pieptul neted turtele de floarea soarelui
din care vor ]â[ni sfârcurile
copilul le prinde cu câte dou\ degete
[i le apas\ în gardul de sârm\ ghimpat\
nu e lume mai larg\ ca sufletul
Pelerinul din Aqualung 17

4. oameni cenu[\. efect de lasou


întind un picior ce palpit\ ca un tentacul în storyspace
în jurul gâtului t\u ne privim unul pe cel\lalt
pentru a face economie de cuvinte
elegiile Gutenberg
clipe[ti [i îmi spui c\ doi oameni care fac dragoste
se scufund\ [i ard fiecare în privirea celuilalt
m\ tocmesc cu tine s\ nu ne amestec\m cenu[ile
bine bine dar cenu[a mea str\luce[te mai tare spui
ce ipocrit e[ti uite un animal costeliv
oase virtuale de cyborg

5. homo-gadget. tatuaje cu menumoru]i


suveran\ în capsula memoriei mele de tiran
numai uitarea
moartea cauciuc în oglinda Pa Kua
nici nu mai [tiu câte mori
de vânt am avut am pierdut am ars
cum m\ pot îmb\ia în firul s\rat al transpira]iei
cu care poporul meu de amnezici
î[i tatueaz\ chipuri de principi pe burta de golani
pe fese pe omopla]i pe genunchi
ce naiba face]i cu cartea aia de istorie
o erotic\ a speciei umane
ca [i a insectelor c\ci a lor va fi împ\r\]ia p\mântean\ a viitorului
unele file au disp\rut
exist\ capitole pe care doar le-a]i visat
sânge politic
perla dorin]ei
sânge de obiecte virtuale
hematii de cifru
din care nu au r\mas decât stârvurile
poezia codului de acces la delir
popoare de mu[te streseaz\ popoarele de furnici
popoarele de oameni se cotonogesc
nimeni nu comunic\ nimic
doar t\ieturi adânci prin care
unii oameni sunt f\cu]i s\ fie gadget-urile celorlal]i
m\ simt inspirat\ s\ declan[ez un r\zboi în care nu exist\ înfrân]i
fiecare va pleca acas\ cu copilul s\u m\cinat de o moar\ de vise
visele se nasc dup\ gratii [i se zdrobesc de cristalin
18 Angela Furtun\
6. v-a mai r\mas de un dric. sau de o spelunc\ metafizic\
uite, cu ]igara asta [i cu un sfert de muc de lumânare
pot s\ ating fiecare deget [i s\ las pe unghiile
mici ro[ii
mii de mu[uroaie de cear\
ceara se va face ipsos [i ipsosul calcar obsidian
ciment apoi, în care fiecare pic\tur\ de sânge
va fi un perete de cetate o epopee neterminat\
omul \sta eu sunt
un prin] [i statuia fiec\rui e[ec
al s\u al meu al t\u al vostru
cei ce privi]i [i nu face]i nimic
pentru a vedea cât de pu]in v-a mai r\mas
în post-umanitate
o jum\tate de om furat\ din stup
o dorin]\ de a transforma totul în buc\]i
o, tu, Doamne, transcriind pentru orbi hyperfic]iunea emo
dromomani cu t\lpi lipicioase
quibbling glisând
pe cauciucul melancolic
al planetei ce miroase a holocaust [i pepene galben

7. gagica are aripi în uter. el are p\l\rie


m\ trezesc noaptea pe furi[
las umbrele la locul lor, a[ezate de-a lungul
fibrelor de lemn
nu vreau s\ tulbur dezordinea ideal\
din camera de adolescent
m\ înal]
cam la un metru de la p\mânt e mult\ electricitate
cutreier sala de a[teptare, mansarda, podul
acoperi[ul, plafonul jos al norilor, acoperi[urile
r\sfoiesc în grab\ cartierul [i mai ales fereastra
unde tu ai uitat lumina aprins\ [i o p\l\rie
înfipt\ în vasul cu crini,
asta e, niciodat\ nu ai în]eles de ce nu pot eu s\ dorm goal\ în patul t\u
ca o [tiuc\ afumat\ învelit\ într-o pagin\ de ziar
dar pot s\ zbor printr-un balon f\r\ aer în ora[
pl\mânul cel\lalt
la o adic\ m\ voi întoarce acas\ prin gesturi miniaturale
e un fel de a avea aripi în interior pe[te libelul\
Pelerinul din Aqualung 19

sevraj de via]\ în aqualung


l\sând în urm\ fereastra, stâlpii metalici [i schelele,
acoperi[ul de sticl\ [i scara de incendiu
singur
patul poart\ mireasma unui b\rbat recent scanat

8. e doar zgomot. program\ri la eroism cronic


de ce s\ m\ aplec peste pervaz ca s\ te urm\resc
privirea se îndep\rteaz\ de hieroglifa dimine]ii,
la urma urmelor e doar zgomotul din roata Taranis
coaste strivite de un trup imprevizibil
fo[netul c\m\[ii ce îmbrac\ o statuie
în fond, un erou se preg\te[te de moarte
zgâriindu-[i obrazul cu unghiile t\iate atent de ma[ina literar\
desp\r]irile, mici dispari]ii ispitiri
obsesia femeilor tinere pentru lame de ras
care gâfâie lâng\ carotida lor
moarte aparent\ nepedepsit\
de vineri pân\ mar]i [i viceversa
cumva un altfel de calendar numai pentru clipe ce de[ir\ moartea
fir de m\tase ro[ie cu noduri

9. la transplant înainte. frica de luf-luf


barul înc\ pustiu sticla de vin împ\r]ind
în mii de înghi]ituri distan]a dintre mine [i tine
copy-paste emo]ional
vorbim prin v=rfurile degetelor [i rotocoale de fum
facem semne cu nasul [i sprâncenele
cineva te prive[te de dup\ retina mea
ideea e c\ niciun b\rbat nu focalizeaz\ pe tehno-[amanism
într-un mobisod ar\]i, mi[ti, zici, cine, r\spund, tu
eu? atunci cine se ocup\ de chestiile astea
de fi]e ideea e c\ nici nu ne-am atins
la ce bun, mai bine a[tept\m s\-mi vin\
rândul la transplantul \la, te voi ]ine de mân\
la reanimare, spui, pe dracu’, î]i vei mu[ca
buzele de fric\, sub pat sunt [oareci
gheru]ele lor lipa-lipa must\]ile lor luf-luf
20 Angela Furtun\
10. glezne roz. pa[i repezi pe granitul roz
faza e c\ m-am transformat într-o femeie cu
grumazul puternic [i sânii ro[ii
totul e acum mai roz numai albul ochilor
e din ce în ce mai alb mai albicios mai alb în alb
cobor diminea]a s\ cump\r ziarele de la vânz\torul
din col], degetele roz se fac [i mai roz în aerul proasp\t
gleznele roz se lungesc [i se curbeaz\ m\surând
pa[ii mici [i repezi pe granitul roz
pulpele mele roz ]op\ie pe loc [i se zbat în gol
t\lpile roz clipocesc în [lapii înc\ plini de nisip
trupul meu roz se l\f\ie în t-shirt-ul negru cu Old Boy Sting kaki, a[tept
s\ vin\ ma[ina cu ziare ce naiba ai, femeie, morm\ie tipul din spate,
e [apte [i jumate [i fundul î]i joac\ în [ortul \la roz

11. pilula de neîncepere. îndreptarea picioarelor de femeie cu americ\


m-am întâlnit cu o alt\ bursier\ muritoare de foame
meditând pe marmura de la Biblioteca Congresului
în[iruind pove[ti în 460 de limbi [i cincizeci [i opt de milioane
de manuscrise o invit la cafeneaua de la parter fum\m [i picotim
pun piciorul pe prima treapt\ [i simt prin trigemeni greutatea sc\rilor
în colimaçon pe care nu pot s\ p\[esc f\r\ iluzia c\ am febr\ [i
sânge de homo galacticus
[i dintr-o dat\ încep s\ urc sc\rile altfel
dou\ câte dou\ [i s\ înaintez f\r\ team\
nu mai simt greutatea
celor dou\zeci[inou\ de milioane de c\r]i catalogate
revin la statuia lui Thomas Jefferson casc e sfâr[itul zilei
enciclopedie [i carne
la începutul visului american nu fusese inventat\ înc\
pilula contraceptiv\
iar dac\ o uit
ce m\ fac mâine la ora de iubit
num\r\toare de pagini de citit
de cearceafuri ude de sex
c\r]ile [i trupurile care lucreaz\ ca ni[te d\l]i la alura noastr\ post-uman\
iubirea care ne descarc\ de întreb\ri [i c\r]ile care ne încarc\ din nou cu iubire
desf\tarea de a culca un animal tân\r [i s\tul lâng\ o carte veche deslu[it\ în
sfâr[it
cobor în fug\ treisute[aizeci [i nou\ de trepte
treisute[aizeci [i nou\ de femei în implozie
Pelerinul din Aqualung 21

la naiba Dalit cu America ta cu tot bunica ]esea americ\ de in la Ineu în refugiu


din pânz\ îmi f\cea cearceafuri [i c\m\[i de mireas\ iar când am fost
bebelu[ m\ înf\[urau în americ\ s\ nu mi se strâmbe picioarele
oscioarele cartilajele din care rodea mort\ciunea
viru[i epici de design despotic
programa]i s\ ucid\ prin erori de limbaj
precum cordonul ombilical dintre paradigmele totalitare
mereu altfel descris
de fiecare din locatarii ei
un prag care duce din gulag în lag\r [i din lag\r în gulag
acoperit cu fum [i acoperit cu a[chii de sindrom post-traumatic
buzele pip\ie gustul secretat de sl\biciunea cuvintelor
ce nu se pot elibera de paramnezii
alunec sub piatra tombal\ a Hannei Arendt m\ a[ez lâng\ ea
femeie proasp\t\ lâng\ femeie proasp\t\
ea m\ las\ s\ pun capul în sfâr[it pe o inim\ subp\mântean\ vie
la Bard College sun\ clopotul din biblioteca vrai[te
citesc despre începuturi [i visez apoi ceea ce am intuit
m\ trezesc povestind
m\ înf\[or ca un brâu de piatr\
în jurul t\râmului din care noi am sc\pat în sfâr[it
cioburi fragmente firimituri
pân\ la urm\ am sc\pat cu to]ii precum ni[te actori de rezerv\
din partitura ;ngerilor exterminatori
dar ce v\ ve]i face voi
acum
singuri în fa]a libert\]ii de a uita sau de a nu putea povesti nimic nim\nui
pentru c\ totul
acum
c=nd corsetul a eliberat fiara din str=nsoare
pare
doar
o halucina]ie din dromosfer\
ca [i cum durerea v-a dizolvat în cerneal\ mintea [i inima
furându-v\ identitatea ca pe o r\d\cin\ mestecat\ repede de un înger invers

12. frigul din litere. sternul m\duv\ [i ritm


bag\ vitez\, mergem la schi la Marele Canion iau
[i cursurile cu mine câteva ceasloave ce sunt cuvintele astea
cu litere ruse[ti m\ întrebi las\ ai s\ vezi ghe]arii cu coada ochiului
precum cuburile de zah\r în cea[ca de ceai
22 Angela Furtun\
îmb\trânim ca hârtia ne îng\lbenim întâi la cotor
sub]iorile se îng\lbenesc cenu[iu din]ii se cariaz\
sternul m\duv\ de os cu ritm cardiac ca valul de nisip
albul ochiului rugine[te eu nu mai v\d nimic
toat\ ziua citesc [i muntele scade în inim\

13. topirea ]apilor. mângâierea ierbii


cam a[a e z\pada ca [i cum nu ai mai avea trup doar textur\
nu m\ po]i ]ine în bra]e pentru c\ m\ topesc,
nu m\ po]i prinde pentru c\ m\ rostogolesc în tine
din tine
în jurul t\u
tentacule odat\ cu tine
[i facem un bulg\re mare împreun\ faza e c\ se sperie
]apii oile
avalan[a îi îneac\
prim\vara îi va topi,
nu m\ po]i privi c\ci sunt f\cut\ din a[chii de ghea]\,
dragostea e cumva la fel,
te ui]i [i spui vreau [i eu
dar apoi î]i intr\ ceva în ochi [i începe s\ creasc\
î]i str\punge piramida nazal\ [i cerul gurii [i ]i se înfige în limb\
adev\rata cauz\ a neiubirii este ]epu[a din limb\ prin care
cuvintele sug veninul [i îl duc mai departe la creier
ca s\ mergi la reparatorul de creier î]i trebuie asigurare
c\ inima ta ascult\ de creierul t\u iar creierul t\u are suflet
dar mai bun\ e iarba [i mângâierea ei când sufletul c\l\tore[te
precum unghiile ro[ii ale doamnei Nussbrauch pe claviatura de filde[

14. brain implants. trece tipul \la mi[to cu peruc\ mov


care sentimente, zici, [i cui zici tu chestiile astea
mai iei dou\ pastile de strongbones [i î]i clatini dintele cu limba
pân\ ce dintele se rupe în dou\ miezuri de fluier
prive[ti peste um\r un rododendron î]i face umbr\ stai capr\
un fel de mam\ cu p\r pe fa]\ intr\m pu]in în Geekipedia
wired.com people places ideas and trends you need to know now
[tii ceva, m\ simt aiurea, aici [i nic\ieri dark matter & dystopia
hyperlocal [i exoplanet\ transparen]\ radical\ [i carbon offsets
d\-te pu]in mai încolo, trece tipul \la mi[to cu peruc\ mov
nu e brain implants când afli c\ nu mai ai mult de tr\it, nu-i a[a?
Pelerinul din Aqualung 23

Femeie plutind în claustrofobiile lui Qoheleth


sau a expune fiin]a la radia]ii de déjà vu

poate c\ n-o s\ afli niciodat\ c\ pierderea raiului


începe cu prima pic\tur\ de lapte gustat\ din femeie
smoal\ ce vine din r\d\cini
din trunchiul prin]esei
din ramurile spintecate
gargui ce ]ine jgheabul ca s\ nu fie înghi]it de lup
electrizat de palma uscat\
sfârcul \la abia se ]ine de gingiile negre
prin care ]â[ne[te
raiul potrivnic
pe limba f\r\ amprente

sminteala cu care î]i [tergi chipul din aburul ferestrei


din ochiul mamei
pierderea virginit\]ii psihologice
o electrizare ce sfârâie în vârful degetelor
acum nu mai po]i face nimic

în fiecare copil este un om înviat pentru c\ om va fi cel ce vine


în fiecare om st\ pitulat un animal pentru c\ animal va fi cel ce vine
în fiecare animal adie un duh pentru c\ duh va fi cel ce vine
în fiecare duh pânde[te frica pentru c\ frica va fi în ochiul celui ce vede
te vei gândi intens la lucrurile astea [i le vei m\cina
le vei cerne [i le vei fr\mânta
le vei pip\i [i le vei împ\r]i cu ceilal]i
le vei f\râmi]a
le vei tr\i cum viciul de grandoare al resemn\rii
le vei resim]i ca pe ni[te pove[ti ce au nevoie de oameni a[a cum au nevoie de o
hran\ umed\ pentru animale cibernautice
dar nu vei ajunge niciodat\ la toate acestea cu adev\rat
pentru c\ raiul coboar\ din tine în copil
ca un buric
care coboar\ în om
24 Angela Furtun\
ca un inel
care coboar\ în animal
ca un tatuaj
care coboar\ în duh
ca un vierme
jgheabul prin care curge
vopseaua din m\[tile ecleziastului
varul de pe tine

mai bine ascult\-m\ [i urmeaz\-m\


în toate claustrofobiile scrisului
[i nescrisului
mergi mai departe smintit\
c\dere din b\rbat în garguiul femeii
turuie despre nebunia ta
virgin\ din c\r\mizi albe
pe care cineva proiecteaz\ cuvinte [iraguri de podoabe
pic\turi de ap\ pe himenul de[ertului
când deasupra se învârte în cerc raiul potrivnic
acvila cu ochi de You Tube [i diamante
Pelerinul din Aqualung 25

deathproof – balad\ în proximitatea poetului ce zice c\


pu]in\ isterie nu stric\

poetul zice c\ adev\ratul curaj este s\ fii poet


(„acesta este un c\rucior cu rotile,
un adev\rat c\rucior cu rotile
waterproof“)
el zice c\ pu]in\ isterie nu stric\
doar atât cât s\ ung\ cu mir frâna de mân\ a omenirii
sau frâna de minte

el doarme cu o mie de fe]e


de c\rbune pe pânz\
învelit în cearceaf miroase a poet care doarme
cu cele o mie de chipuri
[i scrie
pe u[i
cu o mie de sfârcuri
imposibil s\ recunoasc\ un om între atâtea verbe
poetul zice c\ e un curaj nebun s\ înnebune[ti scriind
lâng\ o femeie cu rotile
intrând în ea
womenproof

pe mine chestiile astea m\ las\ rece


cele o mie de chipuri se deschid
o mie de artere str\bat apa proasp\t\
pe fondul de ten al m\celarului
(„poetul umple literatura universal\ cu zile de sfâ[ieri [i pace
cu damn\ri
cu dumnezei
ce umbl\ nera[i pe holuri
dar cum s\ dai de un exeget ca lumea
ori m\car de un anatomo-patolog treaz la ora asta?“
„mai ia o pastil\, o gargar\ cu hohote“
26 Angela Furtun\
„contaminarea e implicit\“
„scrie ca [i cum ai putea s\ împiedici dezagregarea min]ii unui nou tiran“
„e ora 22“
„pe bune?“
„z\u“
„cam a[a vom tr\i de acum înainte, cu pilulele sub pern\, cu gura spurcat\“)
eu scriu pentru c\ruciorul cu rotile
frâna de mân\ str\luce[te
cineva spune oi, oi, oi, ce ghe[eft când mintea poetului o ia la fug\ ca un zombie
pe sc\ri

nimic nu se compar\ cu patul de spital


când se gole[te brusc de cele o mie de chipuri
ale poetului imbroglioproof
waterproof
deathproof
Pelerinul din Aqualung 27

oceanul adulmec\ un trup ce se tope[te prin contrac]iile


mor]ii

sunt mecanisme care te ajut\ s\ faci fa]\


contrac]iilor mor]ii
[i dimine]ilor ei voluptoase când î]i adaug\ o pic\tur\ de gin în ceai
iar asta te face s\-]i aminte[ti na[terea pe vine a prin]esei
din petale roz
f\r\ dureri [i f\r\ spasme
la fel cum aduni de pe jos filele unui manuscris luat de vânt

f\când din el o anatomie literarocentric\

fractur\

cutie

fiin]\ conservat\ în semn

fiecare zi este o restaurare a trecutului care pulseaz\ în ligamente


în mu[chi
în globule
în oase
în sinapsele reci
în timpul omid\ ce se dilat\ ca un acordeon [i se contract\ sfincter care secret\
moartea rodie
pe crusta divinului homuncul tol\nit sub palmier
oceanul adulmec\ un trup ce se tope[te sub limba de valuri
stai turce[te în fa]a ta

m\surând distan]a dintre real [i reflectare

cea]a ambiguitatea discursului

[i fumezi
28 Angela Furtun\
de fapt imaginea din oglind\ arde trabucul
din care ]â[nesc neîncetat secre]iile vie]ii de aqualung

când fiara se rostogole[te

se sf\râm\

se stinge

(„nu te desp\r]i de durere“ „înainte de a afla ce e binele, biciuie[te-te în p\cat“


„atingerea femelei înainte de apari]ia celor [ase pui“ „uciderea femeii“ „diabolicul
ne acoper\ cu mângâiere“ „doar Dumnezeu irumpe r\zvr\tit, pentru c\ Dumnezeu
nu este o statuie, ci Unul în Tot hypercortex, care mai întâi te demonteaz\, pentru
ca apoi s\ te asambleze“ „la loc“ „]i se va t\ia capul drept recompens\ pentru c\
e[ti om [i nimic altceva“ „din acest cap se va ciopli un talisman [i se va îngropa
talismanul într-o femeie tân\r\ neînceput\“ „c\utarea talismanului devine program
masculocrat“ „ce se va întâmpla cu femeia“ „nimeni nu [tie“ „pe bune“ „budha e
vesel“ „]ine o l\bu]\ în sus“ „o femeie este p\mânt de gr\din\“ „chestii din astea:
ceap\, ]elin\, varz\, morcov, talismane, sperm\, ghimbir“ „p\mânt cu capul pe
spate“ „nu, p\mânt sub trup [i cap atârnând lasciv pe ramuri“ „aha“ „trupul înf\[at
cu frânghii [i leg\nat de asistenta maternal\“ „filosofia esen]elor“ „unde este
mama?“ „mama este acolo unde se aude scâr]âitul unui leag\n“ „b\i, unge]i, b\i,
[ina aia, s\ nu mai scâr]âie“ „ca s\ putem suge în lini[te“ „muzica lumii“ „de
c\cat“ „nu ne na[tem întotdeauna la timp“ „ne na[tem adesea cu intui]ia de gât, ca
un colan“ „intui]ia c\ opacitatea general\ ne va anula“ „nomos alpha degeaba“
„dar vom muri degeaba pentru a reface esen]a artei“ „doar poezia e o ezitare între
sunet [i sens, zicea Valéry“ „[i atunci înseamn\ c\ poezia e o precipitare c\tre fiire
[i nefiire“ „de aia poezie fac numai indeci[ii care extrapoleaz\ totul“ „esen]a de a
c\uta Dumnezeu în limbaj“)
în timp ce resturi din digestia realului fermenteaz\
[i se contract\ în vârful degetelor ce apas\
pe clapele orgii din Jemappes

(„ajut\-ne, Doamne, s\ ne num\r\m pl\cerile bucuriile fericirile

cu numerele mici ale durerii

Unul, Unul, Unul

Unu, Unu, Unu“)


Pelerinul din Aqualung 29

e un fel de a r\mâne nemi[cat\ pân\ la urm\toarea contrac]ie


care va face s\ vibreze cutia de rezonan]\ a cortexului tonomat
c\ci trupul nu mai exist\ dincolo de aceast\ accelera]ie
când stai nemi[cat\ în fa]a oglinzii
[i totu[i acul vitezometrului dep\[e[te 200 la or\ 210 apoi 250

280

300
tot ce ai fost revine în capsula memoriei ca o und\ de [oc

viitura-constela]ie care î]i macin\ sufletul pentru o pâine


sunt na[teri succesive de forme care te supun mereu contrac]iilor

iluzia c\ te la[i absorbit\

gaura neagr\ evanghelic\

îi duci în spate pe r\ni]ii pe care îi iube[ti cu background subatomic

[i pe care nu-i vei abandona niciodat\ pe câmp printre fiare


sinapse ce transmit în oglind\ mii de chipuri de p\pu[i
din care ai evadat în aceast\ încremenire fluid\

continuând s\ aprinzi tot ce vezi

e o privire în sus c\tre umerii coco[atului


sau e un air-bag ce te fixeaz\ mai bine în placent\
dar cineva nu te las\ s\ te zdrobe[ti

(„cum este când viitorul te cheam\ ca un cuptor

temporalitate ars\

în care trupul t\u va secreta din lut mirodenii

ceramic\ ars\

semne ce vor încercui lumea cu un ecuator fictiv


30 Angela Furtun\
calculat dup\ raza de ac]iune a min]ii tale

vei începe s\ sim]i cum lumea este energia mor]ii

vei accepta s\ fii cenu[\“

„vei arde“

„mirosul de trup ars e miros de verset“

„dar via]a este tot un ve[mânt“

„brocart ro[u cu mitocondrii aurii“

„vreau s\ ies de aici“

„nu exist\ ie[ire“

„nu exist\ ie[ire“

„nu exist\ ie[ire“

„doar porunci“)
Pelerinul din Aqualung 31

iar eu am t\cut am scris am visat am gustat memoria


[obolanilor

un fel de sl\bire a miezului


când gemenii se învelesc cu timpul dinaintea timpului
când Ierusalimul iese din mine
din fum
din nimic
cum un pelerin care doarme urcând
în timp ce pa[ii îl duc peste munte
miezul meu se usuc\ de gemenii mei
[i gemenii mei ron]\ie miezul meu
doi [obolani în acela[i miez cu dou\ jum\t\]i
din dou\ c\tu[e
(„am început s\ uit cum se pronun]\ acel cuvânt
care germineaz\ numai în mintea mea
cât de mult a[ fi vrut s\-l nasc eu
dar cuvântul nu a vrut s\ se nasc\ din mine
s\ se numeasc\ din mine
din miezul meu cu gemeni s\ se numeasc\
unmachtung nebunie bun\
[i s\ se boteze în sintaxa nebuniei bune
cuvântul mi-a poruncit s\ tac s\ scriu s\ visez
[i s\ m\ usuc
iar eu am t\cut am scris am visat [i am gustat memoria uscat\ a [obolanilor
cuvântul m-a ales pe mine
nu eu pe el
c\ci bronzul na[te clopotul
nu argintul“)

un fel de sl\bire a miezului


când Ierusalimul iese din mine prin gemenii usca]i
ce se vor du[m\ni toat\ via]a
când sunetul se aude tot mai slab
în alienarea sa bun\
uleioas\
32 Angela Furtun\
locuit\ de na[terea durerii –
Pelerinul doarme mergând
prin Aqualung
deasupra muntelui hr\nindu-se cu p\mânt [i dislexia m\slinilor
radical feminin\
o mediteran\ poetic\
textul vagin
eu împotriva mea s\ nasc cuvântul care mi se refuz\
miez acuzator [i miez acuzat
nucleu de harmonie [i nucleu de chaos
cerc de mângâiere [i cerc de convulsii
în care tac [i scriu [i visez [i divizez imaginarul în fractali
în timp ce cuvântul se gole[te de intestine
arlechin
e în toate acestea un ]\rm normand pe care debarc\ lumea liber\
o dezn\dejde iubitoare
poetic\ a scrisului pe nisip
în]eleg de ce încremenirea e frumoas\
dac\ r\mâne l\untric\
nerostit\
Pelerinul din Aqualung 33

inocent dansând pe l\bu]ele de lut

vreau s\ v\d cum este când totul ]i se întâmpl\ din nou


precum o opera]ie reu[it\ dup\ opera]ia în care ai murit deja –

– culp\ medical\ [i culp\ divin\


începutul
care r\stoarn\ biruin]a
[i o întoarce în înfrângere
asupra ta
sau sfâr[itul
care preschimb\ înfrângerea
în biruin]\
]i-o restituie ca pe o c\ma[\ de for]\
[i totul are loc în orogeneza
unei memorii de arhiv\
în care nu te mai recuno[ti

(„cum m-am n\scut ziua la ora 12 eram o pat\ ro[ie care acoper\ jum\tate din
soare

mama înghi]ise de-a valma c\p[uni [i cuvinte

pofte de a declan[a via]a ca pe un întrerup\tor de oxigen

stare de urgen]\ infinit\ când carnea explodeaz\ din vaccum“

„minciuni autoreferen]iale“

„acesta este adev\rul t\u:accidentul“

„pe acela[i cearceaf întregul [i partea“

„litera [i respira]ia“ „amfibologia“ „amfibolitul“ „negrul esen]a esen]ei albului“)


34 Angela Furtun\
abia de la a nu [tiu câta carte publicat\

mi-am dat seama c\ scriu pentru a împlini o profe]ie

via]a în proiec]ia regizoral\


a unei traume
cu o singur\ reprezenta]ie
pentru multe l\custe n\scute anume ca s\ ne devoreze cu mandibulele lor
asurzitoare
(„dar nimeni nu î[i dore[te cu adev\rat rena[terea
de[i mul]i cocheteaz\ cu subiectul la o be]ie“ „dublarea resemnat\ a fiin]\rii“
„verbul ca rezonan]\ a fiin]ei“ „na[terea prin verb“ „rostit redus la frumosul fiit“
„acesta este est-eticul“ „în via]\ ro[ul ro[e[te, albastrul alb\stre[te [i fiin]a
sfiin]e[te“ „altminteri nimic nu e Dumnezeu“)

cumva toat\ lumea se îndoie[te de avantajul


de a fi din nou inocent
dansând pe l\bu]ele de lut
cum un fachir pe acele dez-mo[tenirii de cuvinte

diminea]a doarme voluptuoas\ în noi

în timp ce doctorul coase totul la loc

ca s\ nu se vad\ c\ abia ne-am n\scut din ea

ca dintr-o femeie multipar\

culcat\ pe stânc\ lâng\ vioara ei


Pelerinul din Aqualung 35

el st\ în visul lui [i toate cercurile cresc

lâng\ mine omul \la se roag\ s\ moar\


într-o limb\ cântat\
dar pelerinul spune:
primul din mintea treaz\ pleac\ trupul
tangou cr\p\turi vivisec]ie
mâncat în t\cere fâ[ie cu fâ[ie
de o gur\ spurcat\ de cuvinte
ciupind cu vârful buzelor
direct din oase
aripioarele unui fluture

v\d cum omul se înnegre[te de soare


de fumul rug\ciunii
de râ[ni]a digital\
deasupra noastr\ se face foc
din a[chii
din sincope
[i negre liturghii se dizolv\ în fierturi de sânge
pelerinul spune c\
timpul se sap\ singur în orbite ca o privire ce vine din întuneric
noi credem c\ suntem vii
în containere
ag\]a]i de cârlig
cu capul în jos

lâng\ mine omul \la st\ în visul lui alchimic


înf\[urat în gelatin\
el se roag\ s\ fie luat de trei gardieni cu aripi
el ron]\ie cu din]ii de jur împrejur ca un [obolan
trupul care pleac\ singur mai departe în întunericul viu
ca un poem de unic\ folosin]\
36 Angela Furtun\
(„cine este el“ „el este arheologul care vomit\ antichitatea“ „când va muri?“
„el nu va muri niciodat\, el doar va voma [i va nemuri“ „ce dracu’ se întâmpl\ cu
imunitatea fa]\ de istorie“ „o durere acut\ cheagul avortul r\zboiul“ „capul de
lâng\ corp“ „un trup care danseaz\ lâng\ un cap care danseaz\, fiecare în dansul
lui“ „copilul smuce[te a]a balonului albastru [i îl boteaz\ Coco“ „Coco pe bune“
„pe bune“ „verb deja în substantiv“ „vomitiv“)

el st\ în visul lui ca într-o cu[c\


începe s\ se învârt\ în jurul fiec\rui cuvânt
dansul macin\
în timp ce toate cercurile cresc
am mai v\zut oameni care se roag\ [i se învârt în jurul p\mântului
înc\rca]i de anxietatea str\bunilor lor
dar oameni care se roag\ [i se învârt în jurul cuvintelor
legându-se fedele[ de limba lor
nu am mai v\zut
(„când atingi un cadavru, î]i sim]i pulsul ca pe o muzic\“ „na[terea întreb\rilor
fic]iune“ „nu exist\ niciun r\spuns“ „doar pulsul trop\ind în univers“ „poneiul
meu nestatornic“ „ie[irea în via]\ cum pulpa unui fruct din din]ii viermelui“
„poneiul emo c\l\rit de femeia apostol“ „dac\ po]i atinge cadavrul, nu te vei opri
la suprafa]a poeziei“ „deci nu acesta este cerul“ „nu, aceasta este entelehia“)

atunci am în]eles c\ cel mai r\u lucru din lume


este când ceva absolut banal
care nu provoac\ moartea
de pild\ un tub de perfuzie sau un ma] umed de balele unui cuvânt cu care te rogi
se încol\ce[te în jurul t\u pân\ când te strânge de gât
presând asupra laringelui
asupra traheei
asupra inimii tale îmblânzite de iubire
asupra cultului mor]ii din jurul t\u
salve regina

a[ezat pe masa de modelaj omul \la era un pumnal învelit într-o imens\ arsur\
o via]\ tânjind s\ se înfig\ într-o alt\ via]\
la un cap\t sufla o gur\ paralizat\ de extaz
la cap\tul cel\lalt sunete cu gheare mici
ce tânguiau rug\ciunea de ie[ire din trup
în fapt dou\ femei î[i zâmbesc de la capetele aceluia[i cordon ombilical
ochiul care ascult\ vorbe[te
Pelerinul din Aqualung 37

v\d cum flautul înghite sunetele cu tot cu ghearele ro[ii


dezacordându-se
amu]ind
când lini[tea iese din cochilie
Coco Chanel la Deauville desenându-mi o rochie alb\

un animal de fum se a[eaz\ lâng\ mine


[i sap\ singur în orbitele mele o privire sublim\
energia lui face parte din mine
ca un muribund donator de organe
eu cred c\ sunt vie
nemi[cat\
în cearceaf
în c\ma[a simbolurilor
în irisul îngerului ce m\ prive[te
în flaconul cu lichid de perfuzie
m\ rog
s\ nu m\ m\nânce de vie cuvintele
ce intr\ în ven\ vii
sfredelind
pofticioase molu[te
îmi înmoaie mintea
iod vopsea [i cerneal\ c\rbune
cu care scriu ceva despre omul \la viu
încol\cit în jurul laserului
glob umflat
prive[te în gol
[i se las\ privit
de gol
se roag\
s\-i ia cineva trupul din n\vod
aruncându-l din nou în marea amniotic\
38 Angela Furtun\

despre dispari]ia pescarului ca un dic]ionar de cuvinte


magice

la ei se moare cu reducere de mijloace,


cu scenarii pentru bugetul mic al culturilor marginale
(„cine sunt ei?“ „ei sunt cer[etorii care cer[esc cu orgoliu doar pentru a înv\]a
umilin]a“ „un fel de dervi[i?“ „Pelerinul din Aqualung zice c\ nu trebuie s\
cer[e[ti o firimitur\ via]\“ „via]a trebuie s\ te aleag\ pe tine din toate [iragurile de
m\rgele închipuite vreodat\“ „fruitio essendi“ „]\rmul ca topos unde marginea
înghite centrul p\mântului
[i îl îneac\ în transpira]ia celor ce înoat\ pentru a fugi din calea miezului
atoate[tiutor“)
apa înal]\ plutele pe care copiii sar [i or\c\ie
purtând flori pe sc\fârlii [i soarele injectat direct în oase
îmbr\]i[ând lujerii de nuf\r [i sângerând din vârfurile degetelor
dintr-o dat\ o accelerare a omenescului
]\rmul deschide gura larg [i trimite o limb\ de p\mânt
ce taie ora[ul acvatic în dou\
sec]ionând apa ca pe un ochi infinit
spintecând [i pescarul cu tot cu barca sa
din trupul lui se împr\[tie frânghii [i colaci de viermi aurii
ce îl leag\ de ]\rm cu odgoane

pe cel liber

caracati]e [i suveici care r\sucesc moartea în funii


din barc\ ]â[nesc pe[tii mici purtând smaralde în botul frem\t\tor
astfel împing orizontul mai departe

dac\ po]i trasa frontierele poeziei

cu ajutorul unui simplu diagnostic precis

ea nu mai este poezie

care fragmenteaz\ lumea în fascicule de sensuri


Pelerinul din Aqualung 39

ci un meteorit când se zdrobe[te de un de[ert

e o tânguire în zgomotul pietrelor ce se trezesc

din absen]\

Stravinski în mitologie politonal\

privighetoarea mâncat\ cu pene cu tot de un soldat care supravie]uie[te scriind


ceva pe nisip înaintea furtunii

ceva simplu cum ar fi „Am trecut [i eu pe aici. Etienne“ sau „Pelerinul din
Aqualung a[a gl\suie[te. Nu mi-a fost fric\. Doar sete. Nu v\ fie fric\:ruga]i-v\
s\ v\ fie sete, ruga]i-v\ s\ fi]i voi setea nepotolit\, ruga]i-v\ s\ nu ave]i ap\, ca s\
înv\]a]i prin sete de ce absen]a unui cuvânt e mai rea decât puterea unui cuvânt“

„el se poate îndoi de frumuse]ea mor]ii masculine


dorindu-[i în clipa mor]ii o vietate de m\cel\rie
colierul ei de solzi e rânjetul lui
sau poate limba necunoscut\ a de[ertului
înghi]indu-i trupul ca pe un dic]ionar de cuvinte magice“

„sugestii hipnotice biblice“

„lama cu]itului sfredelind un vortex“

„scara în spiral\“

„omul autorepresiv“

„adic\ el e saudad zan-zan“

„strategie de puzzle în logica unui amnezic anterograd“

„via]\ deconstruit\ prin fiesta“

„bani m\run]i“

„voci care toac\ m\runt realul“

„a mandibulelor de insecte este împ\r\]ia p\mântului“

„necuprinsul care sec]ioneaz\ termina]iile fine ale angoaselor“


40 Angela Furtun\
„adev\rata fric\ e frica de cel care este pentru c\ este“

„vii intr-o zi [i spui c\ ai gustat vizual toat\ noaptea din linia cefei care închide un
b\rbat în gladiator“ „altul vine [i spune cum a înfipt cu]itul în sternul
gladiatorului [i a sculptat [i a r\sucit vârful de cinci ori, pentru ca esen]a s\ poat\
]â[ni“ „inima revelat\“ „e în aceste cuvinte nevoia de a vedea chipul plin de
uimire al celui posedat“ „prin sex sau prin moarte“ „sau prin extaz“ „dar
Dumnezeu te pedepse[te pe tine pentru dorin]\“ „niciodat\ pe crucificatorul care
eviscereaz\ dorin]a ta“

„unde e judecata?“

„judecata e acolo unde dreptatea nu mai are miz\“

„[tiam o fat\ la abator – t\ia mu[chiul în felii de 2 cm pentru barbecue“ „fata târa
singur\ pe jos jum\tate de porc a[a cum ai târî un cadavru cu rotile“ „t\ia cu
precizie“ „î[i lipea apoi carnea însângerat\ de obraji [i“ „[i o ap\sa“ „zece minute
în fiecare zi“„[i“ „î[i îngrijea tenul“„[i nu era atent\ decât la chestiile astea“
„designul c\rnii [i mirosul de sânge“ „[i“ „genul care nu face diferen]\ între real [i
imaginar“ „realimagina]ionist\“ „[i se masturba în fa]a jum\t\]ilor de vi]ei atârna]i
de cârlige“ „m\ritat\ din dragoste“ „cu un b\rbat care atârna de un cârlig“ „un
b\rbat care toat\ via]a visase s\ atârne de o femeie“ „o femeie vie genul care
fr\mânt\ ziua pâine în covat\ apoi b\rbatul între coapse toat\ noaptea“ „b\rbatul o
recunoa[te dup\ miros“ „o pune s\ lase sânge“ „dup\ aia vine postul Cr\ciunului
[i cei doi se privesc uimi]i“ „sinceri în castitate“„spovedindu-se dup\ contrac]ii –
cu pr\jituri, brazi, colind\tori, Santa“ „abatorul se închide“ „carnea se mut\ din
abator în afar\ – din introversie în extravertire“ „face explozie“ „carnea se târ\[te
pe trotuarele din fa]a universit\]ii“ „dac\ vrei, po]i gusta o buc\]ic\“ „enfin“ „[tii
ce vreau s\ zic“ „nu, niciodat\“)

mi-am luat copilul în bra]e dum spiro, spero


eram acolo în ziua când apa s-a în\l]at precum o femel\ tân\r\ pe labele dind\r\t
caracati]a m\rii cu trena ei din ovule meditative
trupe de teatru ale popoarelor marginale

adev\ra]ii hoinari

h\itari

hic et ubique

Pelerinul din Aqualung [i preistoria ostaticului universal


Pelerinul din Aqualung 41

(„sim]urile m\rii se trezesc ca un sânge pur“ „e ardere cast\ în trezirea


persecutatului“ „acuzativul absolut al impurific\rii când materia devine
trup“„stigma ad infinitum, menstrua]ia ex abrupto, deflorarea furor poeticus“
„precum un iezer de sânge când pelerinul zgârie p\pu[ile“ „pulpele pline de
anarhie“ „latexul strâmt de pe burta lehuzei dup\ ce f\tul a înaintat c\tre ringul de
dans“ „arderea pur\ a vulvei“ „din cauza a ceea ce i se întâmpl\ sufletului când î[i
prime[te trupul“ „recuzit\“ „urma anarhic\ a lui Dumnezeu în în-trupare“
„na[terea e un joc“ „sângeros“ „scenariu post-traumatic:vino pe lume cu capul
înainte [i vino pe lume cu lumea înainte“ „atât?“ „de ajuns, pentru moment“
„bingo“)
umbra ei se umplea de carne [i de împletituri, de ]inte [i piercinguri
de sperietori cu aripi

pânze
ce acoper\ barca în care pescarul se afunda somnoros

nevizitat

nev\zut

neînceput

negâdilit de ghearele spurc\ciunii

un corp de buddha mic

din lemn putred

tatuat cu negre r\[ini de caviar


un erou preg\tit pentru m\rturisiri

pentru suferin]e din suferin]e din suferin]e

din anarhii din anarhii din anarhii

din pasivitatea fa]\ de cer

imunitate

din adev\r din adev\r din adev\r

adev\rul Pelerinului din Aqualung


42 Angela Furtun\
când î[i vars\ memoria în cochilii
ce vor insemina ]\rmul – abisul

cu vie]i mici [i lipsite de glorie


cu idei avortate
complicit\]i radiante

erori de sistem

pierderi de sens

o [coal\ care te instruie[te s\ prive[ti realitatea ca pe un apendice al libert\]ii


persecutate

min]ile slabe pl\smuiesc


min]ile tari delireaz\
sl\biciunea [i t\ria sunt inepuizabile prin excidere
infinite în proximitatea ter]ului
f\r\ libertate nu te po]i reg\si [i nu te po]i lua ostatic
f\r\ libertate nimeni nu te constrânge la moarte
dar nici nu te po]i decontracta din jurul t\u – subiect al fiin]ei –
în pulp fiction

din perle carnivore

ego structuri subatomice de filosofie a unei compresiuni existen]iale


Dumnezeu relaxat

amin

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice:

rostul meu de a fi acolo era s\ v\d femeia tân\r\ [i s\ scriu despre ea


despre felul în care ea se înal]\ din ap\ cu abdomenul bombat ca un buldozer al
istoriei orogenetice

despre felul cum femeia îi în[fac\ matern pe viitorii dictatori

îi ridic\ deasupra apei ]inându-i de ceaf\

îi scutur\ pentru a auzi zdr\ng\neala dement\ din pu[culi]\

e semn de vitalitate
Pelerinul din Aqualung 43

ea îi cerne prin pixeli

îi stoarce de m\duv\

îi înf\[oar\ în n\vod

[i le d\ drumul din nou în spuma expirului antropomorfic

rostul meu acolo era s\ fiu femeia tân\r\

c=nd î[i preg\te[te cuibul

unde va depune ovule ca m\rturie despre felul în care sensul unei fatalit\]i

se isc\ din nimic

a[a cum ai dona o inim\ unui robot

[i vine din nou rândul Pelerinului din Aqualung

s\ se întind\ gol pe nisip

cu un b\nu]

pe piept

inspir – expir

crescendo
44 Angela Furtun\

despre felul în care decorporarea intr\ în corpul nim\nui

sunt linii melodice narative

istorii lirice

care ne înva]\ cum s\ ne preg\tim pentru ie[irea din trup

prin carnea subatomic\

în fapt un repertoriu de jazz ce curge prin v=rful degetelor pe claviatura unui


Ritmüller

la ei apa spal\ mai întâi moartea de celelalte mor]i care au venit pân\ la ea
s\ cer[easc\ simboluri noi
apoi apa spal\ moartea de moartea ce va veni ca din întâmplare

s\ vad\ cu ochii ei dac\ mai are vreun rost s\ amân\m

(„ei sunt cei care aduc gazul [i aprind chibriturile“ „inside nobody“

„cine sunt ei?“)

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i arat\ înspre b\rbo[ii

atra[i de scenariu

ei se dizolv\ în fluidele ce spal\ pe din\untru trupul [i îl erodeaz\

(„ploile spun pove[ti“)

apoi femei plutind pe aripi neon


Pelerinul din Aqualung 45

purtând sandale cu barete groase

texte scrise direct pe abdomen

cu un t\i[ ce separ\ textul de viziune

prin cicatricile ce nu se închid

niciodat\

de[i Dumnezeu ar putea fi institutul pentru închiderea cicatricilor

El le las\ s\ sângereze

pentru c\ altminteri nu exist\ adev\r

[i abia la urm\ apa spal\ moartea de întrupare [i

o petrece pân\ la mal

ca pe un maestru al propor]iilor

sau

diva post-modern\ din textul-harem

„femeia genereaz\ substan]a de contrast“

„nu exist\ niciun r\spuns pentru c\ nu exist\ un laborator social cu vis\tori


incontestabili“ „doar amfibologi paraliza]i de fric\“

„a[adar problema e c\ nimeni nu mai pierde vremea cu formularea de întreb\ri


esen]iale“

„cei care inventeaz\ lumi î[i reprim\ de fapt amintirile“

„ei au visat c\ tot ceea ce va urma vine spre noi ca un bolid“

„o gaur\ neagr\ ne m\nânc\ instantaneu“

„trecem prin via]\ ca printr-un metal topit“

„eu cap, eu pajur\, eu nimeni“


46 Angela Furtun\
e nevoie de voci cu acustic\ de catedral\

voci care te trezesc din somn [i te izbesc de pere]ii cu[tii

e nevoie de nevinova]i

mucuri de ]ig\ri stinse în scrumier\ [i aruncate peste bord

atolul de corali pulsatil

explodeaz\

declar c\ la vremea aceea

eu nu am [tiut c\ apa sp\la de fiecare dat\

ca pe un mort

pe cel venit s\ descrie

cuvânt cu cuvânt

felul cum se moare în general de filosofie

pe la ei pe acolo

în timp ce restul lumii savante se ocup\ de prelungirea inutil\ a vie]ii Pelerinului


din Aqualung
Pelerinul din Aqualung 47

piercing de cuvânt, o pace de rou\

smerit\ în fa]a cercului cu o pace de rou\


tr\ind prin îndep\rtare de amplitudine
târâ[ de [arpe cu inele
contrac]ii pe burta pietrelor
prin sângele lor
om [i cuvânt încle[tat în jurul limbii
cuvânt cu fiin]\
cu rost
cu moar\ de timp
piercing din rostirea rotund\ când limba se încordeaz\ ca un arc
plesne[te
]â[ne[te
sâsâie
[i într\ în om ca o minte nou\
un cerc ce accelereaz\ celelalte cercuri în care cuvintele sfârâie
cum roua în lumin\ pe piatra ars\
[arpe topindu-se
un sfredel care ajunge în moalele cuvântului
miez de facere [i desfacere a]\ pe mosor
[i stoarce seva prin sfârc
cercuri din în]eles
(„spun Dumnezeu c\lare pe limba piercing
[i lapte de cuvânt
[i cuvântul turbion prin vortexul piercing de Dumnezeu
hr\nitu-m-au toate aceste [i otr\vitu-m-au [i m-au n\scut
vie sunt [i piercing pe limba lui Dumnezeu
fausse nouvelle [i fosse nouvelle
trezirea mea în cercul somnului cu ochii deschi[i
astfel deschiderea e a ochiului în\untru
p\mânt v\z\tor de [iraguri“)
eu trec dintr-o lumin\ ro[ie într-o lumin\ albastr\
piercing de cuvânt pe limba dezvr\jit\
cu o pace de rou\
48 Angela Furtun\

intui]ia clipei în cel pe de-a-ntregul împu]inat

a înflori t\cut

a muri încet

pe de-a-ntregul împu]inat

la fel cum umbra de amiaz\

cle[te

se contract\ în jurul sângelui

pândind
Pelerinul din Aqualung 49

hall-seas-over

textul se scrie singur


ca un puls reg\sit
în rumina]ia ce ne separ\ pe unii de ceilal]i
respira]ie
din m\duv\
din toxine
din mirodenii
din retrageri
din gânduri
din genul acela de victorii asupra neantului
care ne traverseaz\ cu ochi de scanner
într-o form\ de literatur\
autoreferen]ial\
autocefal\
autonom\
autolitic\
autist\
(„de ce te târ\[ti“ „]ine o mitralier\ deasupra capului“ „fiin]a lui înoat\ în duhul
lui“ „el face pui [i îi înva]\ s\ înoate“ „a tr\i pentru a te ruga“ „textul m\soar\
timpul care ]i-a mai r\mas“ „unde pleci“ „textul ca o mu[c\tur\ cu din]ii fal[i“
„r\nile nu se închid, doar se deschid mereu în alt topos“)
o femeie, de exemplu, o fluturare de aripi în colivie
l\sând o încordare pe t\blia mesei
amprenta elitrei în memoria chihlimbarului
ca o liter\ pe plaj\
o echimoz\ pe piele
e totul în miez
feminitate
un text în sine
cum o arhitectur\ generând spa]ii infinite
pe care le umplu cu ferestre
perspective simple asupra locuirii
50 Angela Furtun\
cine pe cine umple de fapt
fiin]\ spasm în fiin]\
inima – o mare ce se retrage din calea p\mântului de litere
sau marea – o ritmicitate mistic\
potrivnic\ în goliciune
îng\duin]a de a iriga un mu[chi jouisseur
inima ca un post de radio
care emite semnale pentru creaturile ce se retrag
din calea valurilor
ei bine, dup\ toate aceste injonc]iuni,
vine femeia
la urm\
ca un accent ascu]it
peste nimicul esen]ial
pulsatil

o vâsl\ reteaz\ gâtul oceanului


(„pot s\ primesc bomboane de la necunoscu]i?“ „nu“ „nici labe de scafandru?“
„nu“ „nici c\r]i în ebraic\?“ „nu“ „nici h\r]i marine?“ „nu:singurul lucru pe care
po]i s\ îl prime[ti de la un necunoscut este inima“ „bine, dar aceasta e dictatur\“
„o fi, dar mai bine îi tratezi pe ceilal]i ca pe ]inte vii, decât s\ fii supt din cochilia
ta de un aspirator de suflete [i organe“ „aceasta este lumea?“ „din p\cate, aceasta
este neascultarea“ „aici se fumeaz\?“ „se“ „iar fumul se înf\[oar\ în jurul gâtului“
„e chiar a[a de simplu?“ „dezavantajul e c\ la final gâtul devine foarte lung, se
a[terne ca o tren\ în urma ta, urm\rindu-te peste tot“ „moartea podoab\“ „nu-i
nimic, întotdeauna mi-am dorit s\ am un câine de companie“ „un apendice
afectiv“ „trebuie s\ te prive[ti ca [i cum ai vrea ceva de la tine“ „totul“)

textul distan]\ dintre ceea ce am [i ceea ce risipesc


el m\ smuce[te [i m\ trage de les\
mai departe
(„dar unde?“ „ traiectoria s\ge]ii conteaz\“ „un vârf care te parcurge“ „dou\ g\uri:
una de intrare [i cealalt\ de introspec]ie“ „s\ fii, adic\, str\puns, de un adev\r“ „s\
fii tu adev\rul t\u“)

[i acum
tastatura [i forma de a atinge realitatea
cu toate degetele
b\tând la u[i închise
abatoare
Pelerinul din Aqualung 51

catedrale
bunc\re
orgi
biblioteci cenzurate
inimi cu sminteal\ de profet
pa[i care dilueaz\ privirea
focalizând-o pe calea cea strâmt\
care duce în interior
la Cel ce este pentru c\ este
52 Angela Furtun\

vorbi]i cu disperarea voastr\ despre idolul cuvintelor

uneori simt nevoia s\ m\ despart de poezie


o refuz
a[a cum îmi refuz feminitatea
pentru c\ sentimentul exilului interior este o doz\ letal\ de alungare
Pelerinul din Aqualung, proasp\t m\cinat de introspec]ie,
se întinde în sarcofagul proasp\t
pe un cearceaf proasp\t sp\lat
[i idolul cuvântului î[i face apari]ia provizorie
(„pân\ unde se întinde adev\rul“ „pân\ ce moartea ne va împ\r]i celor care cer[esc
un trup“ „pân\ ce limba ne va uita numele“ „colec]ionarul de dopuri de [ampanie“
„pân\ ce bur]ile ni se vor deschide“ „pân\ ce mintea se va goli de cer“ „pân\ ce
vom în]elege de ce suntem bornele kilometrice care m\soar\ drumul
înving\torilor“ „bei singur\tate cu înghi]ituri mici“ „î]i pic\ falca rostind nume de
femei mumii“ „r\st\lm\cite“ „ca[ti gura la cer, alte femei se coc în miezul
exodului“ „femeia ca o alungare“ „exilul este o cale de a plonja în feminitate“ „te
la[i înghi]it sau nu te la[i înghi]it“ „exilat [i penis captivus“ „prizonierul exilului
î[i doneaz\ latura masculin\ a personalit\]ii la plecarea din patria mam\“
„desp\r]ire de sperm\“ „fixarea în clona telecultural\“ „acas\ ramâne menajeria
politic\ dominant\“ „iluzia c\ centrul confisc\ puterea“ „dar puterea este a Celui
care este pentru c\ este“ „acas\ r\mâne uterul elastic [i lipsit de criterii“)

era o dup\-amiaz\ cu viziuni

wifi area [i tropote de copite

techno natura [i peisaj

halucina]ii în coiful poetului

mirosul de vânt al pumnalului pentru mistre]i

o fat\ cu un singur ochi


privind gr\dina plin\ de flori [i de mituri
Pelerinul din Aqualung 53

contesa tocmai cobora din pod dezvelindu-[i coapsele violete

copiii contesei erau fani genera]ia X

rulau cu vitez\ pe sens unic underground

isterie sub]ire de ogari injecta]i cu opiu

minimalism

m\rturiile infinitului mic

(„primul venit a adus o scar\ pe care au urcat pe rând to]i ceilal]i“ „pân\ unde“
„pân\ la glezne“ „pân\ la genunchi“ „pân\ la [olduri“ „pân\ la talie“ „pân\ la
corni]ele de cauciuc“ „alea cu mamelon“ „da, alea cu mamelon“ „pân\ la fluturele
tiroidei“ „pân\ la urechi“ „pân\ la sprâncene“ „pân\ la ochiul pineal“ „vai de
mama lui“ „aia abandonat\ la azil?“ „îhî“)

chiar în nodul unde via]a se schimb\ n\valnic

accidentul

restart
literatura se comport\ precum cursul unui râu

o ven\ deschis\ prin sec]ionare cu o metafor\

monada ca loc de nominalizare a celorlal]i [i a nim\nui

eidos-ul în care eu suport universul

m\ las privit\

ego de corset

literatura cu tentacule

feminitate

n\molul pe o piele cr\pat\ penetrând accelerat starea de profunzime

astfel p\mântul înghite cerul


54 Angela Furtun\
precum o piele absoarbe p\mântul oglindind durerea extras\ din corpuri prin
termina]iile nervoase

perechi de picioare alerte cu care drumul în jurul vagabondului danseaz\

se zv=rcole[te

„Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i spune:nu mai tr\i]i în istorie


ca într-un vagin disponibil
renun]a]i la distan]area de sine
coborâ]i înapoi pe p\mânt

la donatorul masculin de feminitate

în etajele geostrategice pline de cadavre

în scrierile anatomo-politice – pove[ti adev\rate udate cu sânge

în subsolul societ\]ii plin de viermi [i arhive modificate genetic

aspiratorul de falsuri

s\pa]i la text ca la canal

respira]i citind textul

umfla]i-v\ cutia toracic\ u[or sub adierea textului

tr\i]i ca [i cum a]i încifra un în]eles

linge]i manuscrisele [i papirusurile de c\catul de cârti]\

b\ga]i-v\ labele în p\mânt [i scormoni]i

dup\ scrieri

dup\ dârele cuvintelor rostite de antici

b\ga]i-v\ capul în bibliobeciurile împ\ra]ilor [i sorbi]i de pe ziduri de pu[c\rii [i


grote frica cea adev\rat\

frica ce irumpe din oase,


Pelerinul din Aqualung 55

dup\ felul cum zorn\ie coaiele tiranilor la marea fric\ de decerebrare a universului
paranoiac,

frica de cel ce scrie porunci pe table

frica de textul ce împlânt\ poruncile în carne

groaza fa]\ de cel ce porunce[te [i reteaz\

capul

sexul

rasa

cortexul

dumnezeul

inima fiirea anima rubinie

angelus zophyra

membrele aripile cozile genele

limbile papilele sim]urile

dar nu e fric\ mai mare decât t\ierea cordonului ombilical

smulgerea copilului din meteoritul matern“

„o carte din foi]e aurii de placent\“

„asta e literatur\?“

„nu, \sta e prezervativul care ne ap\r\ de bolile cu transmisie filosofic\“)

au vrut s\ coboare, dar scara disp\ruse

adev\rul se l\b\r]a la picioarele lor


56 Angela Furtun\
fiecare picior cu câte cinci degete

fiecare deget cu câte o semilun\ neagr\

(„în realitate, disperarea este o moarte promo]ional\“ „torent“ „unul din acele
momente când scrii pentru a te suporta“ „dac\ nu ajungi la timp înapoi în tine
dup\ decorporarea prin text vei r\mâne un zid nep\s\tor“ „o, voi, oameni care
urla]i nebuni în portavoce, l\sa]i în urma voastr\ m\car o tren\ de lini[te“ „o
placent\ de haos multicolor“ „f\r\ glumi]e?“ „f\r\“ „n-o s\ zic\ nimeni c\ sunt
prost?“ „n-o s\“ „voi mai avea timp s\ m\ adun înainte de...?“ „ohooooooo...“)

oricât de jos ar fi vrut s\ coboare

în adâncul miezului bun


ei r\mâneau pentru totdeauna deasupra
citind tot ce nu puteau tr\i

gladiatori [i îngeri f\r\ cap


întocmai astfel fiind mai mult creaturile textului

decat ale iubirii

îmi trecuse prin minte s\ m\ las de poezie

ca [i cum m-a[ fi l\sat de fumat

îmi trecuse printre coaste

printre omopla]i

printre bra]e

printre picioare

un arm\sar

ce alerga pe distan]e fictive

infinite locuri geometrice


relief imaginar
întocmai astfel fiind fantastica n\lucire care î]i d\ înapoi via]a adev\rat\
Pelerinul din Aqualung 57

plutire n\valnic\

asupra ta un E.Q. de gambler

textuam paradis dup\ paradis blocat\ în aeroport

o dup\-amiaz\ cu viziuni despre un lene[ crepuscul

cultura mor]ii ca o amprent\

peste demen]a juvenil\ a unei civiliza]ii

de decontaminare divin-radioactiv\

(„e momentul s\ te la[i de poezie“ „sacrificat\ de poezie pentru a-i ordona pe


ceilal]i în metafizici esen]iale“ „pentru a le da organe de sim]“ „receptori“ „dar
sensibilitatea mileniului vizualizeaz\ un continuum de contrariet\]i“ „ostatici în
logo-uri promo]ionale“ „azilan]ii permisivi ai inconfortului divin“ „fiin]e mici
programate s\ aib\ semnal doar din creierul mic [i creierul foarte mic“ „adio,
m\ria ta cortex, delete“ „cultura decerebr\rii prin inteligen]\ artificial\, linkuri[i
surogate de PR“ „subiec]i donatori de incon[tient“ „subiec]i perfuzabili cu
subcon[tientul lui Dumnezeu“ „care nu e decât perfec]iunea ansamblului final
format\ din suma imperfec]iunilor fiec\rei laturi“ „lumea ca loc geometric al
tuturor dezmin]irilor“ „virtualul traumatic infinit“ „po]i zice c\ nu mai vrei copii“
„nu mai vrei s\ faci ovulele s\ crape“ „literatura [i feminitatea se hr\nesc numai
cu libertatea ta“ „cu cât vei fi mai liber\, vor fi din ce în ce mai mul]i uciga[i
pl\ti]i s\ te doboare“ „nimeni nu dore[te s\ vad\ libertatea“ „oamenii se tem s\
iubeasc\“ „cel\lalt e ostaticul din ochii t\i“ „care nu dore[te s\ vad\ asumarea
uman\ a libert\]ii tale pân\ la cap\t“ „el va ridica piatra“ „te prefer\ moart\“
„moartea virtual\ ]i se injecteaz\ în fiecare neuron“ „cel\lalt a obosit s\ alerge
dup\ tine“ „cel\lalt î[i refuz\ oboseala“ „condi]ia de sclav“ „acuzându-i pe martiri
de o vin\ hristic\ invers“ „tu nu mai po]i r\mâne“ „trebuie s\ sari“ „în fiecare
clip\ te izbe[ti de acela[i non-sens“ „nimeni nu te poate cuprinde pentru a intra în
dialog cu tine“ „dar nici ireprezentabila iubire“ „doar Dumnezeu“ „Pelerinul din
Aqualung face o reveren]\ [i zice:“ „totul este foarte clar:nu mai vrei s\ sim]i
materia accelerîndu-se pe sub piele“ „tu e[ti lini[tea seren\ pia mater“ „clipa când
pietrele aruncate de Deucalion s-au transformat în b\rba]i iar pietrele aruncate de
Pyrrha s-au transformat în femei“ „fiecare genera]ie ilumineaz\ ca un far prin
martirii s\i“ „dar martirii sunt arunca]i dincolo“ „în exil“ „lumin\ prin degradarea
obsesiei întunericului“„e cool când se arde cablul de alimentare“ „service de
con[tiin]e administrate în supradoze“ „o gaur\?“ „poezia e mereu o alt\ gaur\“
„care se extinde asupra câmpului header“ „pe unde trage curentul literar“ „chestia
58 Angela Furtun\
asta e kitsch“ „a[a cum trage lingura aia c\rni]a din scoic\“ „na[pa“ )

Dumnezeu este atunci când binele se apropie cu bini[orul de mine


la orice moment al zilei [i din orice parte a textului citind
la fel cum un tunel înghite fâ[ii de lumin\ avansând c\tre miezul
care începe peste tot [i sfâr[e[te nic\ieri
(„le spun:nu mai fi]i îndoiala din adev\r,
vorbi]i cu disperarea voastr\ despre idolul cuvintelor“ „eu tr\iesc în cultura unde
nu exist\ schisme între limbaj [i proximitatea sa“ „vibratto cu filosofie [i p\pu[i
Barbie“ „anarhie [i principiu heideggerian“„idolul \la e o starlet\ cu ochelari
negri“ „ich bin du, wenn ich ich bin“ „obsesia cu care Paul Celan a lic\rit în ochii
pe[tilor“ „secusa unei clipe“ „voin]a ca dezechilibru“ „simt miezul în
prefabricatele din burta mea“ „be]iga[e de orez“ „iaurt de 1,2 Euro cu corni]e de
melc bogate în zinc“ „dezordinea structurant\“ „adorm cu imaginea Madonei
tip\rit\ pe bancnote“ „în timp ce num\r banii, Madona îmi face din ochi“ „ay,
ochiul de sticl\ al Madonei“ „receptacolul de iubire al evreicei nemuritoare“ „în
spatele cuvintelor e o fenomenologie a sincroniz\rii“ „întreruperea infinitului
pentru realimentarea cu ter]“ „ca origine a originii“ „chipul v\zut de cel\lalt este
libertatea ta“ „libertatea este în ultimul rând libertate adev\rat\ [i în primul rând o
libertate dejucat\, dar o libertate mereu egal\ cu sine [i cu limita“ „vremea
reginelor cu corset de cuvinte“ „mierea ce picur\ din regi priapici“ „cultura
acului“ „acul cu venin“ „veninul fulger“ „idolul cuvintelor când poezia ca
subversiune m\ transform\ în vârf de ac“ „durere în illeitate“ „dezagregare“
„intriga cuvintelor care dizolv\ intriga uman\“ „un tatuaj pe cuvinte al con[tiin]ei
în implozie“ „acum nu te mai po]i opune“ „e o p\timire“ „pasiunea de a resuscita
imagina]ia transcendental\“ „ostensiune“ „arcan\“ „semnul imanent, care se
întoarce în hapax“ „amfibologia fiin]ei“ „pasivitatea în fa]a anxiet\]ii ce se extinde
din interior în afar\“ „sinele abandonat în unicitate“ „te la[i?“ „m\“ „orice erou
liber este întotdeauna foarte obosit, exact cu cinci minute înaintea finalului“
„trebuie s\ transmi]i spectatorului mesajele mor]ii ad libitum“ „zborul ca fug\ de
deznod\mânt“ „vorbi]i, a[adar, cu disperarea voastr\“ „un animal de companie
adoptat de la menajeria post-uman\“ „infinita femel\ a tuturor [i regina clonelor“
„cine mai e [i asta?“ „noua condi]ie uman\“ „uitarea fiin]ei în prezervativul
metafizicii“ „abandonarea celuilalt într-un blocaj de comunicare“ „[i cu
Dumnezeu ce se întâmpl\?“ „chestia e c\ fiecare neo-avorton trebuie s\ înve]e
s\-L comunice pe Dumnezeu c\tre Cel\lalt“ „chestia asta vine de la lipsa de
vitamine“ „lipsa de oligo-ontologii“ „s\ ai un creier de care nu te mai saturi“ „s\
iube[ti sufletul care î]i vine resemnat din întrebarea de ce“ „s\ fii“)

ei erau acolo [i el era acolo


în vizuinile goale din mine
Pelerinul din Aqualung 59

scriu despre lume ca despre un val de crime f\r\ autor

scriu cu emisfera dreapt\, de fapt, scriu pe un ricorso al haosului ordonat


de anxietate
sau mai bine zis scriu toate m\rturiile despre libertate ale celor care locuiesc în
emisfera mea dreapt\
ca într-o agen]ie de [tiri
pentru internau]i
[tiut fiind c\ o con[tiin]\ absolut\ a sinelui liber
atinge un maximum de amplitudine atunci când se reflect\ în haosul iubirii
(„el î[i f\cea bagajele pe ascuns [i fugea mereu din calea ei“ „un om liber î[i
instaureaz\ con[tiin]a pentru to]i în con[tiin]a pentru sine însu[i“ „deopotriv\
responsabilitate [i egofilie“ „a[ putea s\ fiu doar al meu, spune Pelerinul din
Aqualung, care face o reveren]\ [i se îndep\rteaz\, dar a[ putea mai degrab\ s\ fiu
al vostru, s\ v\ iubesc a[a cum îl iubesc pe Dumnezeu [i a[a cum m\ iubesc pe
mine, bietul, [i s\ v\ d\ruiesc toate verbele mele [i toate substantivele mele care
se supun fiin]ei voastre“ „a[ putea s\ v\ las s\ crede]i c\ sunt ostaticul vostru“
„îns\ iubirea nu este sclavie, ci eliberare de mine [i de voi“ „un fluid care circul\
între noi f\r\ a fi al nostru [i f\r\ a lua ostatici“ „v\ iubesc pentru c\ nu sunt
ostaticul vostru“ „nu sunt ostaticul vostru pentru c\ am libertatea [i binele“ „pot s\
plec unde vreau [i când vreau“ „dar unde s\ plec?“ „eu sunt aici [i pretutindeni,
pentru voi [i pentru mine“ „eu sunt absen]a oric\rei certitudini“ „be]ia Binelui“)
scriu cu frica de a nu uita cine sunt

eu pentru mine [i pentru voi

merg cu pa[i egali


merg treaz dar uneori adorm [i merg adormit pe drumul somnoros [i el
drumul se deschide pe m\sur\ ce înaintez
ca un transfer între cer [i abis
(„pentru c\ sunt acum ceea ce nu voi mai fi niciodat\“)
scriu despre ceea ce emisfera dreapt\ macin\ în loc de suflet
când îmi construie[te o memorie de refugiu
v\d spa]iile cum se contract\ [i se dilat\ [i cum se efileaz\ sub p\mânt
60 Angela Furtun\
scriu despre puterea cuvintelor de a se încorda în jurul vie]ii
la fel cum fiecare via]\ în parte lic\re[te un infinit enigmatic
p\mântul ]ine o palm\ matern\ pe cre[tetul meu
scriu despre pulsa]iile quasarilor din umbr\
atunci când deraiaz\
apoi cancerul se întinde [i cite[te celelalte programe
copiind anomalia [i alocându-i folder-ul vie]ii
scriu despre traduc\torul universului în limba mor]ii
sistem de operare après la mort wireless
emisfera mea dreapt\ scanând amniosul unei mitologii
textul coad\ a cometei
desprins din tora evanghelii coran zen
scriu pe un arbore retezat de fulger pentru c\ ceea ce v\d este un arbore
informa]ional care duce mai departe ramifica]iile
v\d cu emisfera dreapt\ siluetele prin care fiin]a [i neantul se submineaz\ reciproc
[tiu c\ nu exist\ poem în sine, cuvânt în sine, doar supravie]uitori ai intoxic\rii
prin cuvinte ce ]in loc de arbitru
iluminarea ca respira]ie ce este o denucleare
inspirul de cel\lalt [i expirul de mine
uimirea când sunt eu jonc]iunea fiin]\rilor ce ne scot din solitudine [i ne purific\
neodihn\ a respir\rilor [i inspira]iilor când sunt vie [i plin\ de sens
scriu cu o minte din viitorul continuu
anticipând toate paradisurile pierdute de for]a estetic\ în dauna fisiunii care m\
transcende întru de-claustrare
starea de evadare din violul istoriei, care îmbrac\ victimele în temporalitate, în
canon [i le legitimeaz\ întru egolatrie
suprimându-le libertatea,
scriu cu emisfera mea dreapt\ de dup\ catastrof\ –
fascina]ia sclaviei care culege r\bd\toare litere [i legi
silen]ios travaliu semantic
cu teama de a nu speria vânatul
f\r\ a r\ni textul cu pa[ii unui sens ce se treze[te nea[teptat pentru a distruge în
loc de a lega
piatr\ dup\ piatr\ adunând în burta pofticioas\ a lupului
nimic dup\ nimic
foc dup\ foc
ap\ dup\ ap\
gol dup\ gol
suflu dup\ suflu
Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice:
astfel am scris axiomele care au postulat lumea ca periferie
în care omul, când este neant-fluid, nici nu cristalizeaz\
Pelerinul din Aqualung 61

dac\ se închide în sine [i nu se racordeaz\ la cel\lalt,


dar eu cu emisfera dreapt\ v\d tot ce exist\ în cuvinte [i explodeaz\ apoi
galaxii iconice de interfa]\
erup]ii ce reduc universul la dimensiunea suportabil\
a semin]ei
[i irumperi ce deduc din cuant\ structura universului
a[a cum se reflect\ în miile de cioburi din p\mânt
a[a cum se dizolv\ în milioanele de ochi reci ce împing ghe]arul la ecuator
a[a cum m\ prive[te prin iri[ii fiin]elor anonime,
în toate acestea urc\ autoritatea poemului asupra cosmosului [i solemnitatea
textului ca supra-lume hyper-expansiv\
de memorii perpetuu integrabile în cuvinte.
eu
scriu despre peisajul increat [i peisagistul ce gânde[te în holograme
m\rturisind continuu despre vie]ile care caut\ alte vie]i
despre limbile care caut\ alte limbi
despre universurile care caut\ alte universuri
despre mor]ii din viitor care caut\ mor]ii din table
pe care înscriu puterea r\d\cinilor de a str\bate lumea cu metod\ [i analiz\
ca pe un nimic cognoscibil prin sensul s\u [i emo]ionant prin finalitate
scriu cu emisfera dreapt\ – designer de s\la[ in vivo pentru soarele negru al
abstrac]iunii
(„cuvintele se nasc [i migreaz\ precum fiin]ele aflate ve[nic în c\utarea hranei [i a
ovarelor apte de fecundare“ „noaptea în Delt\ somonii urc\ pe mal“ „focurile de
tab\r\ cresc“ „nisterii [i p\strugile tinere vagabondeaz\“ „dac\ prive[ti prea mult
cuvântul noapte te r\t\ce[ti în ea, nu în reflectarea cuvântului“ „ tu e[ti noaptea“
„noaptea de solzi dansând cu Diaghilev pe spin\rile pe[tilor“ „morunul maiestuos
alunec\ pe luciu“ „ luciul apei nu e luciul nop]ii“ „[iraguri de icre în apa oglinzii“
„ou\ crude de lumin\“ „în]elesuri f\r\ memorie“ „aici e poezia, în siajul moale al
morunului pe bra]ul unei amnezii“ „visezi?“ „nu, eu doar pescuiesc“ „str\lucirea
ca n\vod pentru fiin]a mea feeric\“ „sunt adev\rul meu pentru c\ pot s\ m\
zv=rcolesc“ „c\utând aer“ „zbatere a sensului care î[i apropriaz\ omenescul meu“
„inspir ascu]it“ „extazul de a fi descoperit exact lumea cu care trebuia s\ m\
înfrunt dintotdeauna“ „a[a cum Dumnezeu m-a modulat din cenu[a arderii de tot a
sensului [i recrearea lui din arderea de tot a pierderii sensului“ „mul]umesc,
Doamne, pentru c\ m-ai mistuit [i mi-ai împ\r]it Ego-ul în milioane de euri pe
care le-am împ\r]it împreun\ celorlal]i, ca s\ se înfrupte [i ei din nelini[tea mea [i
s\ caute al\turi de mine cenu[a arderii de tot“ „pentru a d\rui via]a“ „via]a“
„via]a“ „sau toate echivalentele de sens care par s\ însemne via]\“ „a[ putea s\ fiu
fericit\ pu]in?“ „enter your cod access“ „the answer to your question is no“ „dar
nu exist\ nu“ „inspir ascu]it“ „aer albastru“ „mai important decât iubirea este
itinerariul definirii ei“)
62 Angela Furtun\
Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune în fa]a mea, m\ prive[te [i zice în locul
meu:
scriu în mine sculptez în mintea asta marele nimic [i nasc cuvinte vii
pe care le hr\nesc cu laptele produs de mamele
pe care le mângâi cu palma matern\ a
p\mântului
cu memoria nesfâr[it\ a m\rturisirii
scriu despre haos cu frica de haos a emisferei drepte
când urmeaz\ instinctul metaforei de a înlocui natura uman\
scriu despre lume ca despre un val de crime f\r\ autor
cuvinte care pur [i simplu exist\ pentru a face s\ dispar\ min]i mâzg\litoare
sau pentru a-i aduce înapoi pe cei ce vorbesc limba c\derii din paradis
scriu cu emisfera dreapt\ despre lucruri f\cute pentru a fi uitate [i redescoperite
precum
uimirea
deîndat\ ce le-am rostogolit în lume cu rostul de a produce homeostazie
realitate [i real
scriu cu Dumnezeul din emisfera dreapt\ – misterul revelat domesticit de texte
pentru a-mi locui starea de con[tiin]\ terminatoare întemeietoare
scriu cu emisfera dreapt\ f\r\ împotrivire, de fapt, scriu pentru c\ nu pot învinge
frica de a fi vie în marele nimic
Pelerinul din Aqualung 63

r\sfoindu-ne unul pe cel\lalt când dantura tân\r\ a timpului


ne elibereaz\ de c\r]ile noastre

scriu pe blog c\ a venit noaptea

benzin\ pentru vis

jubiz întinde mâna [i trage perdeaua

ca s\ nu se vad\ în afar\ cum

ne l\s\m îmbr\]i[a]i de c\r]ile noastre vechi

ca de ni[te bunicu]e cu miros de gutui [i cerneal\

când ne cuprind între filele lor

în print

mai întâi capul

apoi ochii

gâtul

umerii ca ni[te cioturi

mâinile f\cute din sfori

picioarele degetele unghiile

forma de inim\ a c\lcâiului

pulsând în nisip

în a[teptarea drumului

de citit de urmat de ghicit


64 Angela Furtun\
c\r]ile noastre vechi, zice jubiz,

ce sclavi liberi le-au scris mai întâi

iar apoi le-au înv\]at s\ vâneze

în timp ce noi tânjim dup\ întreb\ri!

o adormire în c\r]i

[i un fel de facere

bobul

unsul cu mirodenii

dantura tân\r\ a timpului ne elibereaz\ de c\r]ile noastre


Pelerinul din Aqualung 65

privirea interioar\, o eclips\ hr\nit\ de corola unui adev\r


str\in

precum acele p\s\ri

ce nu se pot apropia de soare

pentru c\ privesc numai ochii mari ai microscopului

m\ îndrept c\tre esen]a lucrurilor


o eclips\

hr\nit\

de corola unui adev\r

str\in
66 Angela Furtun\

;nha]\ sufletul potrivit pentru tine

exist\ un moment când te rupi de accelerator


o particul\ pe care civiliza]ia o proiecteaz\ în solitudinea pierderii sistemului de
referin]\
medita]ie angoas\
un cheag de sânge
traiectoria ta se schimb\ brusc
printre pietre albastre
verzi ochiul de tigru
pietre galbene [i negre salamandre
cristale cenu[ii orange de stibin\
cear\ din p\mânt [i litere
cicatrici fumegând
omenescul care te str\punge ca o supradoz\ de radia]ie

Pelerinul din Aqualung se înclin\ [i zice:am ajuns aici


la apus
via]\ în talcioc printre orbi
pa[i mici pe blana alb\
cu labele sculptate din oase sonore îmbr\cate în sandale romane
umbra a[ternut\ pe cre[tet când puii dorm
zgâriind aerul cu botul lor cald
mu[c\tur\ din mama ce nu se mai întoarce

fiecare vis uitat în zori e un munte necunoscut


pe care ai urcat gâfâind
f\r\ a [ti ce s\ faci cu tine când cerul se deschide pentru o clip\
[i te înghite
ca un piept de cadavru luminat
cui s\ te d\ruie[ti în chip de stânc\
când nimeni nu descifreaz\
pentru c\ nu [tie care este codul t\u
Pelerinul din Aqualung 67

plin\ de sângele cu care speran]a


pompeaz\ aer rarefiat în pl\mânul ce se desprinde de tine
pentru a înh\]a din zbor un alt suflet
cuibul care zboar\ c\tre pas\re
în ochiul cu care nimeni nu te mai vede
doar pelerinul din Aqualung se apleac\ [i zice:a[a am ajuns aici
68 Angela Furtun\

deasupra muntelui hr\nindu-se cu p\mânt [i cu nebunia


m\slinilor, radical feminin\

un fel de sl\bire a miezului


când gemenii se învelesc cu timpul dinaintea timpului
când Ierusalimul iese din mine
din fum
din nimic
cum un pelerin care doarme urcând cu ascensorul de entit\]i subversive
în timp ce pa[ii îl leag\ de r\d\cini
miezul meu se usuc\ de gemenii mei
[i gemenii mei ron]\ie miezul meu
doi [obolani în acela[i miez cu dou\ jum\t\]i
din dou\ c\tu[e
(„am început s\ uit cum se pronun]\ acel cuvânt
e un etern adev\r indicibil
care germineaz\ numai în mintea mea
îndumnezeire amnezie anterograd\
cât de mult a[ fi vrut s\-l nasc eu
dar cuvântul nu a vrut s\ se nasc\ din mine
s\ se numeasc\ din mine
din miezul meu cu gemeni s\ se numeasc\
unmachtung nebunie bun\
[i s\ se boteze în sintaxa nebuniei bune
cuvântul mi-a poruncit s\ tac s\ scriu s\ visez
[i s\ m\ usuc
iar eu am t\cut am scris am visat [i m-am uscat“)

un fel de sl\bire a miezului


când Ierusalimul iese din mine prin gemenii usca]i
ce se vor du[m\ni toat\ via]a
când sunetul se aude tot mai slab
în alienarea sa bun\
uleioas\
locuit\ de na[terea durerii
pelerinul doarme mergând
Pelerinul din Aqualung 69

deasupra muntelui hr\nindu-se cu p\mânt [i cu nebunia m\slinilor


radical feminin\
mediteran\ poetic\
textul virgin
eu împotriva mea s\ nasc cuvântul care mi se refuz\
miez acuzator [i miez acuzat
nucleu de harmonie [i nucleu de chaos
cerc de mângâiere [i cerc de convulsii
în care tac [i scriu [i visez [i m\ joc
în timp ce cuvântul se gole[te de intestine
arlechin
e în toate acestea un ]\rm
o dezn\dejde iubitoare
poetic\ a scrisului pe nisip
cu sintaxa clipei
în]eleg de ce încremenirea e frumoas\
dac\ r\mâne l\untric\
nerostit\
70 Angela Furtun\

o lume de click-cli[ee în memoria muribundului

f\r\ click-memorie nimic nu se poate a[terne într-o volut\ mnezic\

[tiu doar ceea ce simt [i nu pot p\stra

memoria de durat\ e mai ales instinctual\

memoria clipei construie[te un prezent infinit

clipei nu-i urmeaz\ o memorie a sintezei, ci una analitic\

dac\ prive[ti prea mult fiara, vei înceta s\ fii opusul ei

a[adar începutul ca o infec]ie

lupta cu maladia incurabil\ este victoria în sine

nu via]a

dup\ aceea o cortin\ orizontal\ un cearceaf de umbre care m\tur\ trupul

firimituri de extaz
Pelerinul din Aqualung 71

trebuie s\ scrii pentru c\l\tori [i pentru maimu]oiul din tine

trebuie s\ scrii pentru c\l\torii f\r\ speran]\.


c\r]ile p\[esc ca [i oamenii printre d\râm\turi [i ruine
goi [i vis\tori
picioarele c\r]ilor sunt robuste [i ]in la t\v\leal\.
numai cine nu s-a împiedicat vreodat\ de o carte solid\ nu [tie.
sau nu po]i [ti nimic despre atrac]ia cuvântului scris dac\ nu e[ti
amator de aventuri solitare.
(„acuma dai socoteal\ pentru fiecare [oarece“ „pentru fiecare ciuperc\ ce a ros
cartea“ „pentru fiecare mormânt care a înghi]it un papagal cu un cuvânt în cioc“
„pentru fiecare nimic scris m\runt pe pergament“ „pentru fiecare minciun\“)
b\rba]i voluptuo[i mirosind a tutun de vanilie
întin[i pe hârtiile unde fo[nitoarele femei dau din picioru[e.
e un fel de a spune c\ fecunditatea e mai ales a literelor
[i a ovarelor care alearg\.
oamenii mu[c\ unii din al]ii
oamenii ies unii din al]ii
oamenii intr\ în cuvinte
lama imposturii sec]ioneaz\ adânc
totul se clatin\
literatura e singura ancor\ aruncat\ în gol pentru reinventarea singur\t\]ii
dup\ un tsunami,
singurul dren de evacuare a inimii dup\ puseul de anxietate,
alveolele dintr-un aqualung ce leag\ buzele mamei de gura copilului r\t\cit.
un drum plin de eroi priapici [i dornici s\ lase o dâr\ de sânge pe hart\.
de o parte [i de alta a drumului nu e nimic
decât imaginarul gol.
fic]iunea fiin]ei
care este un delir de adaptare la foamea de stimuli.
realul absoarbe transpira]ia imaginarului [i apoi se dizolv\ în ea.
o magnitudine ce schimb\ relieful.
(„singur\tatea e a celui ce afl\ textura lui Dumnezeu în nervurile sale“ „nu se
zbate s\ evadeze din creierul ca o lipitoare de haosuri“ „e ca [i cum o materie cu
72 Angela Furtun\
tu[eu de pleoap\ a luat locul vidului zbuciumat din tine“ „astfel e[ti liber“ „pân\
când într-o zi poemul te va scoate din via]a ta [i te va împinge în gol“ „în niciun
caz îi va p\sa cuiva de aceast\ îmbr\]i[are“)
adev\rul
o talp\ cr\pat\
el deschide pofta drumului de a duce undeva
bootstrap
(„o, cel r\t\cit, bucur\-te de toate tr\d\rile, cât mai exist\ aici minciuna [i t\i[ul“
„bucur\-te de c\derea frunzelor, de c\derea capului, de c\derea în genunchi“
„bucur\-te de din]ii albi care mu[c\ din tine“)
drumul care duce de la tine la adev\r e oglinda care se evapor\
detergent de sp\lare a creierului
oh, pulsa]iile ce aduc valuri peste visul de ieri
pulsiunile care zdruncin\ orice pl\smuire.
trebuie s\ scrii pentru c\l\torii care nu se opresc niciodat\
care nu v\d nimic [i totu[i z\resc peste tot fascina]ia.
dac\ mintea r\mâne fixat\ în bazalt, te ca]\ri pe un text nou
de nisip
de[ertul te adulmec\ lacom
maimu]oiul din tine cu zona erogen\ portocalie
fur\ pove[tile altora
vie]ile lor trandafirii
care se topesc pe limba unui copil
un ter] inclus în calculatorul cuantic
de acadele care se topesc în poticnelile limbii de copil
fructele [i amintirile uitate pe noptier\ de c\l\torii ce au adormit pentru totdeauna
în aceea[i eroare.
ie[i pe terasa hotelului [i vezi marea.
ai putea s\ te îneci din cauza pove[tilor citite asear\.
(„nu te vei îneca, dar vei face pipi în voalul nop]ii“ „apoi te vei ascunde de funda
ro[ie cu bot de foc\“ „vei ascunde catargele fricii“ „pentru c\ numai frica te ]ine
în via]\“ „vei ascunde valurile“ „vei ascunde sentimentul de autocomp\timire“
„vei ascunde narcisismul în negare“ „vei citi în fiecare sear\ pove[ti“ „vei
îmb\trâni frumos din cicatricile vindecate una câte una cu r\bdare“ „vei tr\i“ „vei
scrie pentru a nu fi învins de siluetele psihice“ „vei scrie cu tr\d\rile kerygmei [i
vei fi salvat“ „vei abdica de la via]\ pentru a r\mâne gol egal cu sine însu[i [i cu
neantul)
excita]ia literaturii urc\ pân\ la degetele de pe tastatur\
pân\ la bra]ele care înoat\ delfin
pân\ la umeri
presându-te de un trup prietenos cu realul
când e consisten]\ de discurs.
Pelerinul din Aqualung 73

intr\ tipul de la room-service cu tava


supa de busuioc [i morun
espresso [i trabucul mov
îl prive[ti ca pe o sta]ie de metrou goal\ [i scrii mai departe
pentru c\l\torii care vor ap\rea din umbr\ [i nu se vor opri.
trebuie s\ m\sori [i s\ tai.
s\ umpli mortul cu vat\ de lumin\.
trebuie s\ stingi incendiile.
s\ sco]i gloan]ele înfipte în pleur\.
literatura este ve[mântul de valuri pe care îl va purta
cel gol
[i vis\tor
în clipa când se va lovi de dig
ezoteric
in the long run, we' ll be all dead alive.
vei scrie pentru a fi tu digul de care se sparg vie]ile altora
vei cer[i o form\
c\l\torul printre d\râm\turi [i ruine
fiin]a-balans
inspir – expir
74 Angela Furtun\

laptele negru mahamvantara în murmurul textului

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice:femeia ca un negru lapte al


zorilor a[a cum trece din laptele ei în umbra lui Paul Celan

[i a[a sap\ nisipul în prezentul memorabil precum

ner\bdarea de a m\ întâlni cu de[ertul

singur\ înv\luit\ în recitarea de diminea]\

în murmurul textului ce curge ca o ap\ printre dune

l\sând în urm\ pulsul elastic al sânilor mei

laptele negru al zorilor

ochiul rece al nimicului [i pasta de foc

feminitatea produce dependen]\


te obi[nuie[ti cu umplutura c\rnii care preseaz\ pe nisip
pe coapse pe abdomenul bombat [i talia fluid\
ritmul feminit\]ii totuna cu dansurile p\mântului
am scris cândva despre pl\cerea de a acoperi un trup cu p\mânt
ajutându-l apoi s\ se nasc\

din niveluri de fiin]\

ceea ce vine odat\ cu via]a este un sac cu nisip

memorie de adop]ie [i memorie de clivaj

improviza]ii
Pelerinul din Aqualung 75

despre corporarea prin sânge

laptele negru al memoriei


femeia pelerin ca un mort voluptuos înviind
în de[ertul care acoper\ tot ce e f\cut s\ moar\
[i s\ învie apoi dintr-un cearc\n

dintr-o pleoap\

dezvelind carnasiera str\lucitoare a unei femei miraculoase

în fiecare femeie sunt o mie de alte femei care o duc pe bra]e

o înal]\ [i o arunc\ în cer

cum o mie de adâncituri care absorb miezul ei în priviri

o fr\mânt\ [i fac din ea p\s\ri mahamvantara.

boabe de strugure lujeri zemo[i [i liane arcuite

numere litere m\suri de ordonat anarhia

statuete hierogamos din umbre [i talismane cochilii pulsatile

colivii [i [uvi]e de miere otr\vitoare ce se preling alene în

transistoria de diminea]\

totul e încercuire fuziune accelerare

voaluri [i cercuri de cupru în jurul gleznelor

în[urubarea realului în ax

femeie dinl\untru c\tre înafar\

c\ci niciun muritor nu i-a ridicat v\lul

nimeni nu o poate vedea


76 Angela Furtun\
inele ce strâng de[ertul apostatic [i îl umplu cu magii dirijorale

libertate

anatomia ocult\ a literelor

în mine medula

pe m\sur\ ce ritmul se înte]e[te cu tobe de frig [i de foc

în fiecare femeie exist\ o tinichea r\mas\ dintr-o alt\ trans\

sunet neant care istove[te fiin]a


o supravie]uire a revoltei un mers târât pe burt\ c\tre vizuina cu pui
ce se prind lacomi de sfârcuri în timp ce de[ertul î[i arunc\ tentaculele

crepusculul de ghea]\

o lupoaic\ gestant\ care devoreaz\ cele o mie de femei pline cu lapte

crescând ca un tunet ce explodeaz\ în de[ert

într-un puzzle de nisip a[ternut deasupra legilor feminit\]ii

summum de arcane

mahamvantara

ner\bdarea de a fi înghi]it\ de de[ert


singur\ în recitarea de diminea]\

ter]ul inclus

oceanul arunc\ la mal abisuri, or asta înseamn\ via]\

cum o scoic\
în care încape o lume

de înghi]ituri

ce devoreaz\

trupul învins de cortex


Pelerinul din Aqualung 77

pulsul elastic al sânilor nemuritori

[i cele o mie de femei ale laptelui

ce m\ vor duce pe bra]e

castitate

viziune
„m\ vor în\l]a [i m\ vor arunca în cer
m\ vor sparge în fragmente de meteori]i [i de stele
în litere [i în talismane

m\ vor m\cina cu morile simbolice de gânduri [i poesis

m\ vor fr\mânta

m\ vor amesteca laolalt\ cu visele“

ecua]ii agapé [i jertfe

vor modela din aura mea glacia]iuni

(„pentru cine sunt acèle cercuri?“)

[i vor închide în sticle Îngerul Metraton diluat în feminitate abstract\

zece valuri zece mame

zece sephiro]i

suflând asupra mea întrebarea inspir – expir

cât timp voi tr\i?

Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice:


„vor arunca sticlele de pe puntea b\rcii în adânc
pân\ se vor închide în jurul meu toate cercurile
78 Angela Furtun\
ochiul rece al nimicului [i pasta de foc“

voi tr\i pentru a m\ împ\r]i îndumnezei]ilor


Pelerinul din Aqualung 79

prizonier în golul des\vâr[it


când umple matricea plinului cu energia sa

nu poezia te ia ostatic
a[a cum adesea po]i crede
cât iluzia de a fi fost deja tr\it de limbajul ei
pre-morfic.

cumva poetul nu se na[te ci re-na[te


din cenu[a cuvintelor pe care

nu le mai poate digera

înaintea lui

Dumnezeu a dat aceste cuvinte nu se [tie cui

[i nici din ce cauz\ anume

spunându-i a[a: aceste semin]e s\ fie frigul din tine

[i golul pe care îl vei umple

într-o camer\ goal\ nu mai încape nimic altceva


pentru c\ golul este des\vâr[it
când umple matricea plinului cu energia sa.

o pagin\ alb\ însufle]it\ de un origami


valurile ei îmi modeleaz\ cuvintele
[i se sparg de ]\rm
80 Angela Furtun\
design anxios
cu degete fine ea îmi stinge ]igara
[i îmi închide pleoapele.

nu poezia te ia ostatic
înainte de a te izbi de ]\rm.
cumva, erai de mult o arc\ f\r\ de întoarcere
Pelerinul din Aqualung 81

nimic nu ne mai poate atinge

o, lume a obiectelor care


nu ni se opun…

mai orbi plec\m din fa]a oglinzilor


în care nu vedem decât restituirea realului ca o nevroz\:
atât de frumo[i, pentru c\ tehnica a avansat în manipulare
[i adobe photoshop retu[eaz\ orice
traum\

zâmbesc [i îmi umplu co[ul cu satisfac]ii


a[a cum nu mai pot aduce în inima mea capriciul
unui vitezoman autentic al tr\irii:
pizza, tiramisu, avocado, whistle-brains.
te cunosc deja
dup\ graba cu care te îndep\rtezi de tine
dar încotro?
Pelerinul din Aqualung te duce c\tre cine?
ce anume te pune în mi[care?
cât cost\ lini[tea din jurul t\u atunci când via]a se izbe[te de tine [i î]i dezvr\je[te
textul

o, lume a obiectelor care


nu ni se mai opun...
m-am îndep\rtat de timpul t\u,
adâncit\ într-o captivitate
confortabil iconic\.

poesia, ca sugestie ce inaugureaz\


o form\
de declin
82 Angela Furtun\
în textul pneumatic:
Pisica Lusaper m\ cerceta cu un singur ochi. Sim]ea primejdia în aer. [i Horep
Noemi, care sf\râmase între degetele osoase p\mântul uscat la suprafa]\ dintr-un
vas cu r\saduri proaspete, se opri.
Pelerinul din Aqualung 83

]inându-l de mân\ pe cel ce moare în Aqualung

cel ce moare în noi e necunoscutul


care ne prive[te f\r\ s\ ne vad\
schelet înainând ca un vortex în memorie str\in\
(„event din invent omul fabricat de vânt
din obsesia anihil\rii sale“)

ce este frica, dac\ nu un corset ce strânge m\dularele min]ii într-un aqualung?


fundul m\rii se a[eaz\ ca un mu[chi peste mine
adorm în burta unei perle [i m\ nasc liter\
perla literei aleph
o z\pad\ care nu se tope[te

sufletul ca un container cu vopsea pentru grafitti


proiectând pe pere]i umbre gânditoare
pu]in câte pu]in zidurile scad
din]ii m\run]i ai vie]ilor imaginare macin\ pietre
scuip\ perle [i litere
alt\dat\ veneam de la schi în cabana înc\lzit\ cu sobe ]\r\ne[ti
lumina biciuia tavanul bra]ele somnului m\ ridicau în cuib
afar\ câinele strângea noaptea în din]i
în\untrul meu câinele sfâ[iind chipul unui str\in

cineva adun\ în co[ mere [i m\[ti


uitate în camera de prizat ha[i[,
vie]ile altora înainteaz\ în noi ca un background de art\ întâmpl\toare
(„trecerea de la ignoran]\ la cunoa[tere e o suferin]\ fizic\ [i nimic altceva
precum acel lusis când copilul începe s\-[i urasc\ mama pentru c\ a fost expulzat
din uter
univers germinând din propria negare
84 Angela Furtun\
cunoa[tere e atunci când copilul te prive[te cu ur\
te împarte lupilor ca pe substan]a [i intensitatea iubirii
cunoa[tere [i iubire amestecate cu sânge [i vopsea pentru grafitti“)

[i va veni o clip\ când cel ce înainteaz\ în noi


va dori s\-l ]inem de mân\ copil
va ajunge pe fundul m\rii f\cut din perle
aceasta fiind gre[eala dar nu sl\biciunea na[terii lui în ceilal]i,
iar singur\tatea, oh, ce t\i[, singur\tatea îl va decupa în neasemuite m\[ti
ce vor începe s\ priveasc\
prin ochi str\ini

volute de mimesis în locul iluziei


când cel ce moare în noi e al nim\nui
Pelerinul din Aqualung 85

ele ne gug\lesc, sau ad\ugând pu]in\ literatur\ impulsurilor


de moarte la etajul al 18-lea

pentru c\ literele întotdeauna se [terg dar nu [i chemarea lor


pentru c\ lucrul cel mai greu de uitat este p\durea de gânduri
care vin de la Îngerul Metraton
pentru c\ fundul oceanului este f\cut din sticl\ ca mediator între om [i timp
pentru c\ toate poemele aruncate în ocean sunt strig\te
pentru c\ urc cu liftul pân\ la etajul al 18-lea [i v\d un aisberg de Manhattan
pentru c\ sunt f\cut\ din Arcane dubitative
(„la fiecare etaj un semnal muzical se ca]\r\ pe un semnal luminos
înghi]indu-l
iar apoi reptila aceasta pui de kabal\ fonetic\ îmi intr\ în creier [i cer[e[te
cuvinte“)
pentru c\ la etajul al 18-lea liftul se blocheaz\ sau poate c\ se blogheaz\ de fapt în
onto-teologie [i panica ce ne cuprinde la altitudine
la fel cum un suflet folosit în mod gre[it se poate în]epeni
între manie [i transmiterea impulsurilor de moarte
aducând înapoi pe p\mânt, ca dup\ o amerizare for]at\,
fragmente de cosmos ritual vorbite în limba îndep\rt\rii [i uit\rii,
pentru c\ blocarea liftului la etajul al18-lea nu este decât începutul
unei asimetrii,
când am devenit vehiculul hazardului
pentru c\ hazardul este o strategie ini]iatic\
pentru c\ tipul \la urcase [i el în lift ]inând în bra]e trei pizza
iar lâng\ el dou\ fete jucau leap[a pe nev\zute
pentru c\ un sac cu litere mi-a c\zut din buzunar
iar apoi literele au umplut liftul cu chemarea lor irezistibil\
ne-am apucat s\ alc\tuim cuvinte [i texte nemairostite pân\ acum
a[teptând s\ vin\ mecanicul s\ repare liftul în]epenit
ad\ugând pu]in\ literatur\ impulsurilor de moarte
pentru c\ cerul este f\cut din lifturi blocate
în care ghemotoace de litere hohotind pe limba îndep\rt\rii ne gug\lesc
86 Angela Furtun\

dup\ profetul Enoh, sau despre felul de a rata calea


scrisului în limba român\

Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice:


dup\ profetul Enoh, s-a pierdut calea ce-i ducea pe oameni la s\la[ul lor ceresc
de atunci omul s-a rupt de aqualung
r\nile lui pot fi umplute doar cu acid, nu [i cu drumul secret al Arcanelor
r\nile pot fi cauterizate
r\nile pot fi dezinfectate cu cuvinte [i adev\ruri
r\nile pot fi vindecate de dictatura diagnosticului
r\nile au nevoie de amnezie acceptat\
impardonabil\ iertare care alin\ îndur\tor
prin literatur\ [i reprimarea fiarei,
scriu în mesajul meu pe yahoo messenger adresat unui profet care nu are somn pe
limba literar\ româneasc\
deschis\ ca spa]iu-sufocare
închis\ ca spa]iu-uimire

în realitate, literatura român\ actual\ este


un mecanism înc\ primitiv al iert\rii, ba nu, al scuz\rii claustrante
la ie[irea din predicile totalitarismelor
unde toate anomaliile logicii pot inspira [i expira cu litere-esen]\-de-est-etic
ca o re-inventare a libert\]ii prin co[marul literelor-esen]\
un atelier de mimat orgasme prin teorii filosofice de gang
un impuls de a d\râma zidul ce desparte atâtea gr\dini mici
coco]ate pe câte o închisoare major\,
un cort cu ajutoare literare dispneice pentru învin[i
un palid repro[ adus erorilor
un crez artistic eviscerat de bisturiul imoralit\]ii de a scrie cu semnificant alterat
un miriapod de litere incapabile de a cristaliza în texte normo-geniale
un magazin cu rateuri estetice pre]ioase
un ma] plin cu depresii [i melancolie de operet\ când nu este
un institut de evitat sinuciderea logic\ dar inutil\
un cocolo[ de muci c\zut în m\m\lig\
un testament r\t\cit în re]eaua de bastarzi analfabe]i care scriu despre
Pelerinul din Aqualung 87

tot-quidditate
un înecat cu bere [i drossophilla melanogaster
un torent cu produse pentru înfrumuse]area min]ii r\t\cite
un praf de meteorit ratat
un zgomot surd [i indicibil probabil scremut
un avânt urmat de o râgâial\
un [an] îngust care atrage viiturile ca un vortex titirez
un [uvoi de lacrimi dulci [i hohote neputincioase
un trend pentru inadaptabilii incurabili la altitudinea catedralei
un erza] de anxiolitice,
un vrej de fasole alb\ ce r\sare din re]eaua de canalizare înfundat\
un gust de ratare balcanic\
o ie[ire prin efrac]ie din evul mediu continuu,
îmi r\spunde somnambulul internautic
ceea ce m\ face s\ cred c\ e vorba de o nou\ mi[care literar\ sau de o ratare
colectiv\ cu repeti]ie
iar eu cred c\ sunt prea lene[\ pentru rateurile de grup
bucuroas\ voi l\sa s\ treac\ [i acest nou curent mai departe
f\r\ mine
contra asigurarea ferm\ c\ nu m\ va mai deranja nimeni
din scepticul scris în limba român\ pentru ini]ia]i

pe bune?
pe bune,
înt\re[te el precum profetul Enoh –
Calea este aceasta:s\ te duci prin scris pe filosofie pân\ sus pe limba natal\ [i s\
te întorci purificat la impresionismul jocului de lumini [i umbre
vindecat de nevoia de mi[carea în jurul sinelui
precum dup\ o baie a limbii române în acidul uman sterilizator.

s\ te duci prin scris pe patinoarul filosofiei [i s\ te întorci la limba român\


ca o voce când întrerupe rostirea glissando ad\ugându-i o ordine
m\surându-i tensiunea în mega-unit\]i
eliberând-o de idilica poticnire în lipsa de conceptualizare

s\ te duci în scris pe con]inutul psihic al semnificatului


[i s\ nu te opre[ti decât atunci când po]i cuantifica traumatismul transcenden]ei,
sau posibilitatea melancoliei unui Dumnezeu ter] necontaminat de fiin]\,
observabil de ter]ul exclus
[i toate acestea pe limba român\
88 Angela Furtun\
de ce pe limba român\?
pentru c\ limba român\ este tot ceea ce ]i-a l\sat Dumnezeu
în cont
în loca[ul Lui cel sfânt
împotriva [tiin]ei sau voin]ei tale
dar uite a[a te-ai trezit bogat
[i nenorocit
indiferent
cu o curs\ pentru ur[i în inima ta
inima filtru
ca o pâlnie prin care trece doar eidos-ul pur
[i cu semn pe frunte

de bun\ seam\ c\ Dumnezeu vorbe[te fiec\rui om în parte


pe limba lui
pe iubirea Lui

dar unde s\ te duci, înafara r\t\cirii prin Dumnezeu,

când cineva î]i va cere pa[aportul

sângele Lui din mâinile tale,

ca s\ te lase s\ ie[i la vorbitor cu Pelerinul din Aqualung?

orice ai face, mai întâi trebuie s\ mori pentru a te na[te

moartea este codul de acces

la esen]\
Pelerinul din Aqualung 89

adev\rul care te împarte în mor]i tineri

azi lesne adaugi poeziei de fa]\ un adev\r alert


un sondaj în metavizualitatea lecturii
c\ci adev\rul fiec\ruia ne vede pe to]i [i ne scaneaz\ febril
un link c\tre o emo]ie suplimentar\
faci click [i te dizolvi în a[teptarea final\
http://www.youtube.com/watch?v=UpfQyINAFjU&feature=related
Musical Box cu Genesis
plângi ca un copil dup\ atingerile suave l\sate în urm\ de juc\riile moi
minciuna e adev\rul care nu te face mai bun
dar totul este adev\r
în adev\ruri postulate
ceea ce vine din urm\ ca o pâlnie cu spum\ peste
umbrele nevinovate ce sângereaz\ în via]a ta irosit\ între dou\ lumi de adev\ruri
ce se concureaz\ pentru a se suprima
(„peisaj cu cenu[iu totalitar“ „adev\rul zidirilor de vii“ „versus peisaj cu gri opal
perle liberal anti-totalitar“ „adev\rul zidirilor în inteligen]\ artificial\“ „un adev\r
– când lumile urc\ deasupra indivizilor precum mon[trii ce urineaz\ din pl\cere pe
monstrule]ii de rezerv\“ „cineva din to]i trebuie s\ fie despotul“ „iar cel tiranic
trebuie s\ striveasc\ tot ce a existat înaintea sa“ „alt adev\r – când o pas\re se
repede asupra tuturor [i a fiec\ruia în parte“ „cel tiranic din pas\rea tyran când
caut\ s\-[i ascut\ ghearele în ceafa celorlal]i“ „adev\rul ca recul în fa]a
abstractiz\rii, când conceptele se dezl\n]uie asupra oamenilor“ „meteorologie
catastrofist\ cu efect anti-uman“ „omul nu trebuie pus în situa]ia de a-[i da singur
delete“ „adev\rurile antagonice distrug ]esuturile vii“ „dou\ catapulte simetric
dispuse arunc\ bolovanul în el însu[i“ „nu omul torsiune“ „ci ad\ugare în miez“
„sau mai ales adev\ruri" „nu selec]ii de traume" „omul nu este cicatricea sa din
sala de autopsie“ „când dou\ carcase aparente, din\untru [i dinafar\, continu\ s\
împiedice transformarea subiectului în obiect“ „tran[area adev\rului“ „singurul
lucru perfect vizibil cu ochiul liber în comunit\]ile umane este ura dintre indivizi“
„care ur\?“ „ura celui de lâng\ tine [i bucuria de a te injecta cu toxinele lui“ „ura
este efectul minelor anti-personal plantate în con[tiin]a uman\ de pierderea
capacit\]ii de a mai iubi“ „dar unde este iubirea?“ „iubirea este o abstrac]iune,
numai ura este concret\, spune Pelerinul din Aqualung [i face o plec\ciune în fa]a
90 Angela Furtun\
timpului“ „dar Dumnezeu este iubire“ „cu to]ii ne refugiem în ceva, [i mai ales în
ambalajul str\lucitor al imita]iei“ „exist\ Dumnezeu kitsch?“ „da, atunci este
Dumnezeu kitsch, când iubirea devine egal\ doar cu absen]a durerii, iar ura devine
egal\ numai cu pl\cerea“ „adic\ o civiliza]ie invers\“ „p\i uite-te pu]in în jur“ „[i
vezi“ „civiliza]ia anesteziilor“ „civiliza]ia mutant\ prin adev\rurile post-totalitare:
ura, radiat\ prin vârful degetelor; negarea iubirii hic et ubique; pierderea empatiei
umane“ „adev\rul te împarte în mor]i tineri“ „fuziune de adev\ruri din fisiune de
adev\r“ „Angelus, spune-mi mie chestia asta, frica ta, [i te voi elibera“ „oamenii
se îngroap\ unii în al]ii“ „te voi elibera de ur\“ „te voi îngropa în aceast\ t\ietur\
adânc\ dintre ur\ [i iubire“ „pas!“ „de ce nu?“ „pentru c\ eu nu vreau s\ m\
cicatrizez, eu vreau s\ r\mân carne vie“ „viu muribund\“ „viu pe valea umbrelor
mor]ii“)
pene vopsite
trena unui cântec care a devenit epiderm\ ars\ de Gulag
pelerina Pelerinului din Aqualung
amintirile t\lpi ce strivesc cochilii de melci
chipuri de metal topit
f\r\ fizionomie
trompeta cu pene a gramofonului sclerozat
iluzia unui cortex care te iart\ pentru c\ ai îmb\trânit frumos est-etic
într-o cutie muzical\ din lag\r
din care r\zboiul rece se strecoar\ [i azi sub form\ de parcele de fum ce te
asfixiaz\
cenu[iul veritabil care anuleaz\ sistemul rogvaiv de descompunere a luminii pure
peste zidul construit din neuronii sp\la]i ai cadavrelor vii

am cump\rat Musical Box prin prietenul meu de la Pan Am


am dat pe disc banii de mâncare pe dou\ luni
(„studentul la band\“ „o pereche de blue geans [i dou\ T-shirt-uri“ „omleta
portocalie“ „oul cu briliante“ „talia fin\ de insect\“ „genunchii ascu]i]i“ „era
muzic\“ „totul era muzic\ zvelt\ ce trece prin hematii [i zugr\ve[te“)
Biblia în englez\ [i Musical Box
[i m-am îndopat dup\ aia cu Genesis de câteva ori pe zi
în mansarda mea de la Oper\
chestia e c\ doar trena unei muzici e acum
coada cometei prin care tinere]ea [i-a trasat împietrirea
zdrobind acel animal
de propria fric\ de moarte
adev\rul mort\ciune din viu muribund
frica de na[tere a mor]ii fecioare
frica de capitulare în fa]a mor]ii cu m\rgele de cuar]
Pelerinul din Aqualung 91

în chiar miezul R\zboiului Rece


frica în coaja ei tare învelit\ în plumb
m\ împingea de la spate
m\ mototolea [i [tergea cu mine ferestrele
m\ s\lta peste balustrada de pe falez\ [i m\ leg\na
deasupra furtunii
aruncându-m\ de pe stânc\
în col]ii ascu]i]i ai celeilalte frici colective
paraplegie f\r\ armonie
scrâ[nind în somnul nostru cel de toate zilele
plin de bale [i spume sângerii
ceva care ne încercuise pe to]i
ca un leucoplast infectat
minciuna este adev\rul care nu te face mai bun
decât cel care vine din urm\ cu t\i[ul clipei
[i nu te las\ s\ intri în Musical Box
în via]a ta fragil\ ca o cântare din bot de broscoi
adev\rul care te frânge în mor]i tineri
care te împarte lupilor
adev\rul care nu te face mai bun
te iart\ [i te ajut\ s\ te izbe[ti de cel\lalt

de trei frici am murit:


frica de cel\lalt
frica de diviziunea celular\
frica de scindarea cosmosului

cum oare s\ mai urc acum


lini[tit\
acolo
în mansard\?
92 Angela Furtun\

floare de crin în mâna ta, Marie – cu voce mic\

floare de crin în mâna ta, Marie, floare de perle r\s\rite în ziua florilor, ap\r\-m\
de umbr\, de r\ul [i de viermele ce au coborât peste sufletul omenesc.
pânzele de p\ianjen stoarce-le de argint [i f\ din argint o scar\ care urc\ la nori la
asupr\-de-nori [i asupr\-de-cuvinte cu care s\ m\ hr\nesc în timp ce nebunii ies
pe poart\ [i se revars\ în ocean floare de crin în mâna ta, Marie, floare de fluturi
de aur pe nisip, ap\r\-m\ de soarele pârjolitor al nebuniei care usuc\ sufletul
omenesc al p\mântului scos din matc\, adun\-m\ în razele unui soare ce
îmblânze[te lumina [i al c\rui t\i[ îl abate de la sufletele noastre
floare de crin în mâna ta, Marie, flutur\ pacea peste cre[tetele noastre de nebuni
dezlega]i de cuvinte, ca s\ mergem mai departe pân\ la p\mântul de îngeri afânat
[i dezrobit, pân\ la oceanul ce fierbe în pahare de lut f\r\ gur\, pân\ la marginea
f\r\ margine a cuvintelor Lui, f\c\toarele de început [i de sete,
Amin
Pelerinul din Aqualung 93

a[a începe s\ rumineze în mine poezia dormand\ a


lucrurilor simple [i greu de ap\rat

în fiecare text bun exist\ un apendice straniu


un ganglion plin cu plasm\ joac\ sub litere [i le sterilizeaz\
o ureche aude frisonul [i voluptatea materiei
când se sustrage defini]iei [i plonjeaz\ în gol
dar în realitate este vorba despre un regizor de matematic\
o întrupare în litere a mimului absolut

în fiecare text bun v\d un ghem


de fire înf\[urate în jurul unei pulsa]ii
[i acolo e moartea cu bra]ele alea
expresive zvâcniri
bra]ele m\ strâng
m\ mângâie
m\ pip\ie
m\ fr\mânt\
m\ arunc\ în zid
m\ strivesc
m\ umilesc
m\ storc cu ghearele roz
m\ izbesc de p\mânt
m\ în[fac\ [i m\ arunc\ în sus
m\ prind [i m\ sufoc\ apoi m\ alint\ tandru
îmi modific\ ritmul cardiac în accelera]ie ciclotronic\
îmi scot cu ghearele vinete miezul din carapace [i îl sorb
ca pe un ochi atoatev\z\tor ei bine
chestia asta oribil\ care m\ preg\te[te pentru via]\
pentru respira]ie pentru orgasm pentru tactilul înec în beatitudine
chestia asta sinistr\ care nu se termin\ niciodat\
ca o amenin]are ca o angoas\ ca o anxietate ca o febr\
intergalactic\ aduc\toate de nove spiritualizate
chestia asta pulsatil\ ca o galaxie ce migreaz\ din celul\
în celul\ prin homunculul meu hiperplazic
94 Angela Furtun\
moartea asta înduio[\toare precum un dumnezeu vagabond
care m\ viziteaz\ la clinica de poietic\ futurist\
ghemul \sta de cabluri de fericiri de izvoare r\coritoare
pulsând sincopat de-a lungul firului fierbinte al vie]ii
e ghemul de pl\cere în a degusta descre[terea pic\tur\ cu pic\tur\
pl\cerea de a d\rui noapte [i umbrire cuvintelor
moartea ca me[te[ug str\vechi ]es\toare de dantel\
datul în bobi
în sori
în inelele copacului
în zmee
în curcubee
în tremurici
în limbrici
în viermi de litere
în fluturi de o zi
în gândaci cu picioru[e de tigru
în semin]e de cactus
datul în scrânciob
în lift
în capsula macului plin\ de uitare
[i vis
plin\ de abstrageri de la realitate

moartea ca antrepriz\ a fagurilor cu camere de închiriat


pentru conversa]ii bizare
pentru interogatorii
cine este cine de ce cu ce scop pân\ unde de când încotro
cui de cine pân\ când al cui câte pe cine cum
a[ putea face s\ fiu ceea ce sunt de fapt dar f\r\ a pierde energie
sau m\car scriind un text bun cum acel ghem de sensuri
pe care le parcurg numai în clipa desp\r]irii prea rapide de mine
pe care o preia din mers noua identitate
o matrice care m\ las\
în urm\
vid
cum dup\ n\pârlire [arpele î[i înghite cochilia
identitatea aliment
las\
Pelerinul din Aqualung 95

mam\ cochilie de var s\ se risipeasc\ deasupra p\mântului ca un praf

moartea fardat\ irepro[abil cu pudr\ de orez [i vanilie

cu must\]i de fistic [i gene false din muguri de stuf

a[a începe s\ rumineze în mine poezia dormand\


a lucrurilor simple [i greu de ap\rat

precum trezirea mea diminea]a în pleoapa alb\

ridicarea mâinii din albul petalelor de nuf\r pe care stau

tremurul fin al degetului încercuit de inelul cu diamant alb

ridicarea piciorului din spuma alb\ a apei

ridicarea sânilor din m\tasea alb\ a rochiei

ridicarea p\rului alb deasupra liniei cefei

ridicarea visului alb deasupra norilor

deasupra cerului

deasupra lini[tii unui univers din care trebuie s\ plec

f\r\ s\ las nicio vibra]ie v\t\m\toare niciun mit


96 Angela Furtun\

sunt o cu[c\ pentru v=nt

eu sunt pentru mine oglinda [i


cel care nu are habar de nimic
iubind f\r\ s\ sfâ[ie
c\ut\tor de lumin\ în aburul care m\ înconjoar\
precum o via]\ de rezerv\, bonus la nemurire.

închis în mine, c\ut\torul m\ ajunge din urm\


împ\r]im acelea[i cuvinte
bube pe limba roz\
cu[ca pentru vânt
pâinea proasp\t\ a hermeneului lupul alb
în care moartea este mai presus decât via]a
[i inima mor]ii bate un ritm arhaic în inima vie]ii
cum literele încuietoare de mit.
(„c\ut\torul vortex ca un tobogan
copilul alunec\ în apa vie]ii lui
c\tre miezul hr\nitor [i strig\
s\ fie lumin\ deasupra [i dedesubt [i împrejur
[i toate s\ str\luceasc\ din nou ca în pragul facerii“)

eu sunt pentru mine gheara [i


c\ut\torul în cocoa[a mea
nedezlipit de aburul care m\ înconjoar\
iubind f\r\ s\ adauge nimic la împ\r]ire

sunt o cu[c\ pentru vânt,


i-am spus vântului
[i am l\sat poarta deschis\
Pelerinul din Aqualung 97

vedere c\tre tine

ferestrele cumin]i [i începutul


în stil neo-clasic a[ezarea prim\verii în lumin\
frunzele se deseneaz\ singure pe mân\
cu nervuri în care sângele pulseaz\
spui c\ lumea ta este între lumin\ [i întuneric
niciodat\ uscat sângele niciodat\ lichid
trupul t\iat de nervurile frunzelor
se împu]ineaz\ se dezvele[te se deschide
[i copiii str\zii îl ciugulesc cu privirea lor de cocori

un zid urc\ din când în când pân\ la ultimul etaj


cineva se arunc\ în cer
cineva coboar\ lipa lipa
precum rotunjimile literei aleph
din ferestre cumin]i privirea
na[terea semnului
98 Angela Furtun\

ce mare lucru este un suflet care piere, sau zidul care vede [i
tace

o, dez-m\rginirea dez-m\rginirilor!
nu exist\ brâul de[irat al literelor care ucid
ca ni[te col]i de lup alb
numai pelicula unui film mut [i legile însufle]irii
din duhul cel viu
amu]ind

un peisaj agresiv via]a celui ce iese din t\cere


dez-m\rginit în smerenie duh
el însu[i zid viu alb mut leg\mânt
înghi]itorul de cuvinte
ascult\torul de iubire
cum iubirea vine la el cu chipul [ters
cu dou\ g\uri de dovleac în care ard dou\ lumini]e
dou\ voin]e de ascultare
cât dou\ închin\ri fierbin]i
ce mare lucru este un suflet care piere în mu]enia
dez-m\rginirii dez-m\rginirilor neatins\ de cântec
de mângâiere de privirea alb\ a unui lup

nu mai viez mie, zice Pavel hermeneutul, când Iisus


tr\ie[te în mine trismegistul
loc geometric al unui text sacru
citit pân\ la dez-m\rginire
cu ochii
cu degetele
cu nasul
cu urechile
cu obrajii
cu buzele
cu lacrimile
cu palmele
cu genunchii
Pelerinul din Aqualung 99

cu t\lpile
cu genele ude de ploaie
am visat legile întoarse
precum pântecul lupului alb în care textul cre[tea
ca un uragan

iat\ începutul [i imaginea uzurp\rii p\mântului prin cuvinte

trupul din suflet cade cum p\staia


litera din alegorie vine ca o arip\
omul din Dumnezeu se vars\ ca pic\tura de cear\
pecetluind dez-m\rginirea dez-m\rginirilor pneumatice
omule]ii de piatr\ b\rba]ii cu inele în urechi
masa cinstit\ a sufletului cu îngeri
[i pene la p\l\rie
(„cine lumineaz\ scena plin\ de capete rase?
cuvântul lumineaz\ [i dez-m\rgine[te
cite[ti pentru a scrie prive[ti pentru a orbi“ „f\ teatru chinezesc“ „f\ teatru de
umbre“ „prinde cu o palm\ realul [i strânge tare a[a cum te strânge de deget mâna
unui prunc proasp\t scos din amnios“ „prima dat\ când te strânge de mân\“
„cine?“ „Dumnezeu te strânge de mân\ la început, iar la urm\ te strânge în
umbr\“ „o firimitur\ în cioc“)
masa plin\ de bun\t\]i a infinitului mic
dez-m\rginirea splendorii când ajunge într-o carte
precum în a[ternutul de nunt\ firimitura de dragoste

realitatea este aceast\ mantic\


acoperi[ de litere care dez-m\rginesc
lumea lui hermeneus din pietre
din nori de mântuire

magic\
din stele
din nisip
din c\r]i
din bobi
din cafea
din p\st\i
din ar[ice
din împotriviri la kore kosmou fecioara lumii
100 Angela Furtun\
din neatingere de prezent
sl\bindu-i accelerarea c\tre miezul dez-m\rginit
o, dez-m\rginirea dez-m\rginirilor

omul trupesc din omul de litere din omul pneumatic


[i acum îmi plec fruntea la Kotel dezleg\torul pietrei de litere
[i dez-leg\torul literelor de duh
zidul zboar\ pe ]\rm [i de acolo mai departe pe mare
un om f\cut din intui]ii precum zidul care vede [i tace
zburând din dez-m\rginire în dez-m\rginire empirie
lumea care se tope[te în fa]a textului zid
scena ce se rote[te în jurul axului ca o scar\ de argint
argintul care curge prin venele cuvintelor închise în zid
când vede [i tace vedenia
secretele lumilor mele arcane
fiirea cuantic\ [i lectio divina care vede [i tace
dez-m\rginirea dez-m\rginirilor vedenie vede
eu fiind ceea ce mi s-a poruncit cu cuvinte
ce urc\ în trepte pe zidul care vede [i tace

inversul vie]ii este arcana

inversul mor]ii sunt eu vedenia

când încerc s\ aflu la ce întrebare r\spunde via]a mea


Pelerinul din Aqualung 101

browserul spune c\ sunt aici

[i totu[i lumina scade


la fel cum scade infinitul din infinit
când îl îmbrac\
alchimic
din sine
cu bucuria de a se r\t\ci peste tot f\r\ grij\
[tiind c\ acela este Dumnezeu
care nu g\se[te drumul
(„pierdut?“ „ce în]elegi prin pierdut?“ „în]eleg exact ceea ce este:browserul spune
c\ sunt aici“)
Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice:s\ fii în primul cerc

credul

în moartea punct

din cyberspace
102 Angela Furtun\

chestia aia e inima încle[tat\ pe accelera]ie

omule]ii de plastic sunt acolo


temperament de tobe bubuitoare
când bat la u[a mea
str\juit\ de mezuza [i vâsc

uneori clarvizitez respira]ii din literatura de tip jurnalistic


ciclop
clarv\z\tor
animalul-social din animalul-cet\]ean
adev\rul hecatomb\
adev\rul cu lanterna în mân\
cu ochiul hipermetrop
ei pun reflectorul pe mine
fac du[ cu lumin\ portocalie
pân\ dispar într-un angelism probabilistic.
cânt la instrumentele accidentului
cu cuvinte
care îmi ]in mintea ocupat\
inima încle[tat\
pe via]\
pe reflectarea vie]ii
adev\rul arsur\ pe toat\ suprafa]a min]ii
(„cuvinte care accelereaz\ fiirea“)

cândva
când nu-mi voi mai aminti nimic despre mine
tot ce am fost
a [i trecut
înseninarea
ca o delimitare de materie
flori f\cute din informa]ie [i energie reciclate
Pelerinul din Aqualung 103

în bra]e la pia mater


u]a u]a creierul moare de hiperbol\
nu arhitectura min]ii, doar softul de retragere din contiguitate
(„Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice“ „a meritat, oare, s\ r\mâi aici
singur\, gravat\ în blitz-medita]ia celor care te-au gonit în viitor?“ „adev\rul este
a[a:diminea]a, celula aburit\ este deschis\ brusc de gardieni, u[a o trântesc de
perete gardienii gardienilor, trupul meu este în[f\cat brusc de gardienii gardienilor
gardienilor ce m\ arunc\ în apa rece [i m\ ]in cu capul la fund“ „pân\ ce
presiunea amintirilor irumpe din abis“ „cristalizând o alt\ memorie“ „[i o flac\r\
m\ prive[te de dincolo“ „[i dintr-o dat\ se deschide un ochi de ghea]\ care îmi
poveste[te vizual tot ce trebuie s\ [tiu despre noua pozitivitate“ „un scenariu
fizico-matematic“ „estetic\ dar nu beatitudine moral\“ „trebuie s\ te obi[nuie[ti cu
ideea c\ de]inu]ii pe via]\ au dreptul s\-[i aleag\ sistemul de referin]\“ „a muri de
moarte apostolic\ sau a muri de moarte tiranic\“ „distan]a dintre masochism [i
sadism e în binele negat ca pr\bu[ire a prezum]iei de mântuire“ „a fi sau a sta în
text constrâng\tor“ „a contempla desprinderea cristalului de amorfism a face
conexiuni neuronale a sta în cuvinte tactice“ „toate astea te ]in viu“ „viu în
catatonie“ „alopat filosofal“)

dar omule]ii de plastic sunt tot acolo


trop\ind în ideologiile lor
care nu sunt ale fiin]ei hiperbole
s’y passe ou s’y dépasse
(„dorm în timp ce traversez ora[ul ca s\ cump\r o carte din Libr\ria de la miezul
nop]ii sau poate c\ merg de-a lungul unei c\r]i noi care se scrie cu pa[ii mei.
dorm în timp ce citesc afirma]ii identice de pe ecran [i de pe hârtie, îns\
sugestibilitatea ecranului difer\ de sugestibilitatea hârtiei, îmi spun, de[i fiecare
din noi are la dispozi]ie propriul vis pentru a face ast\zi literatur\ sau blog sau
film ori dans sau shopping, la fel cum î[i ridic\ o cas\ din de[euri [i peturi sau î[i
posteaz\ pe internet fotografiile [i filmele cu scene din via]a lui pline de emo]ie [i
granula]ie.
dorm în timp ce hypertextul se adapteaz\ cititorilor care m\ inventariaz\ [i m\
inventeaz\ pentru c\ hypertextul le vorbe[te direct, ca [i mine, hypertextul cârlig
ce se aga]\ de creier pentru a atârna de sine însu[i“ „libertatea“ „rafturile pline de
borcane“ „a stoca [i a pune întreb\ri“ „a inventa [i a stoarce r\spunsurile prin
bluetooth
f\r\ nici un efort
ca pe o declara]ie de share-ing acela[i domeniu virtual acela[i trup acela[i suflet
clopot musical box
cerere în concubinaj.
dorm în timp ce ora[ul m\ traverseaz\ cu tentaculele sale
104 Angela Furtun\
melcul cu logica Boole
dialogul cu limbile moarte
iar cititorii îmi invadeaz\ spa]iul virtual
termitele teoremei celor patru culori.
eu sunt Libr\ria de la miezul nop]ii,
eu dorm [i traversez ora[ul,
eu dorm [i ora[ul m\ traverseaz\
eu scriu pentru accelerarea unei con[tiin]e irepresibile
care m\ va na[te pentru c\ tocmai m-a [i n\scut
din con]inutul psihic al unei sl\biciuni universale ;n care Dumnezeu este pentru c\
este [i pentru c\ se las\ revelat“)

dar omule]ii de plastic, da da, sunt acolo


mereu acolo
invizibile accelera]ii interogative
eu sunt pentru c\ nu sunt din plastic
Pelerinul din Aqualung 105

femeie, sau trecerea ciclonului Harley prin limbajele emo

cu cuvintele s\ nu ne purt\m altfel


decât cu nebunii la analiza tranzac]ional\
poarta num\rul unu salutul pe calea regal\
sufletul zdr\ng\ne lipa lipa luf luf în m\run]i[ lacteu
o, durere cu mac, durere cu caimac, durere cu prompter
pune mânu]a aici, pe limbajul meu, încercuind pune degetul
în inel de psihoterapeut pe suprafa]a asta permeabil\ la durerea
de corpus [i trage o concluzie despre intensitatea cuvintelor
nu sufletul doare ci cuvintele apas\ pe el cu pedala
nu ochii se închid ci închiderea se deschide în jum\tatea cealalt\
îi zic sufletului s\ urce [i el în Harley-ul \sta nou
rucsacul e gol [i simt în tahicardie un fascicul de accelerator
cuvintele sap\ corturi sub piramide
(„moa[tele nu sunt decât intui]ia cosmosului canonic
din textul acela, muson evanghelic, pfuah, cuvintele, matricide, texticide
hualala hualala cica cicacia cica cia Miles Davis stând pe canapea cu fantasma
deasupra c\rnii
printre moa[te cu tulbur\ri mintale în faguri
care te strâng în bra]e [i pleac\ în alt\ epoc\ o visare de gulag politic devastatoare
vis\toreasc\ visantropie hermeneutic\“)
coboar\ din trup un joc de umbre
un corp de plastic parfumat discret subliminal
un ambalaj str\veziu plin ochi cu galeria de personaje
pl\m\dite din logocite
viteza cu care durerea te tran[eaz\ în gânduri bune de mâncat
zemoase fluide cremoase pline de E-uri [i agen]i de afânare
dar vine Pelerinul din Aqualung, face o plec\ciune [i zice c\ viteza e direct
influen]at\ de arta de a te l\sa bântuit de angoase
p\p\dii alchimice care str\bat sufletul catarg îl umfl\
[i îl dizolv\ în grupuri de litere ce distrug gândirea prin diversiune
106 Angela Furtun\
poarta num\rul doi e întotdeauna închis\
un ecran de care lumina se izbe[te [i se spulber\ în vid
(„via]a e o ma[in\rie de întrist\ri insuportabile
auzi la casc\ miriapodul cu picioru[e de urzic\ ventuze de con[tiin]\ irepresibil\
galaxia întrist\rii o lume de electrozi ce [terg simfoniile de pe geamuri
creierul real pip\it de hackerii accelera]i de formatul digital al alien\rii“)
sângele ilumineaz\ scurt prin fascicule de iubire ce explodeaz\
desfigurarea e o nesupunere la vitez\, drag\ Harley Magnus,
nici chiar eul t\u turbion de meduz\ nu r\mâne întreg când se desf\[oar\
în multicolore deliruri c\tre starea de narcoz\ a cuvintelor
sc\pate de sub teroarea logicii politice
ceea ce numim via]\ acum nu e decât o scindare continu\ în fantasme
în raliuri de milioane de Harley care trec prin noi ca ni[te
comete-acvile sau prunci în pozi]ie depresiv\ c=nd alimenteaz\ nebunia
motoarelor
ce se izbesc de poarta închis\ a sufletului retro ca o femeie primipar\
oh, copiii din benzina de anima transformat\ în limbaj
pruncii din motoarele de c\utare a unei mamei ideale
cea care ne omoar\ cu laptele ei accelerat de o iubire abstract\
pruncii-scoic\ din ]\rmul în care se împlânt\ ancora emo
pruncii tranzac]ionali din prafurile
ce deseneaz\ pe cortex h\r]i de reg\sire a p\mântului r\t\citor
prunci cuprin[i de neuitare la femeia-simptom de privare de libertate,
copii ai neîntoarcerii la maestrul spiritual,
copii ce nu cunosc ritualul pl\cerea de a irosi,
prunci de neîncepere a mor]ii cu un scenariu politic eronat care se îndep\rteaz\ de
om,
ca un pod rupt între emisferele sp\late
de un râu de durere
ce urc\ apoi prin cuvinte-globule în sângele nostru plin de imagini devastatoare
dup\ ce ciclonul Harley a lovit partea tare a fantasmelor cu milioanele sale de
aripi
iar îngerii au stropit cu pic\turile lor fine
relieful aplatizat de regizorul cuvintelor cu matrice de ideologie
care mângâie f\r\ s\ aline [i leag\n\ fiin]a mumifiat\ deasupra ora[ului
[i iat\ cum vine noua mea identitate Harley de care m\ leag\ maestrul în decript\ri
Harley din cordoane [i cabluri pline de seismograme [i perfuzii
Harley nechezând a deflorare în mirosul de rena[tere al planetei
o femeie proiec]ie de schije pe ecran
ma[in\ria amniotic\ ce tic\ie în placenta galaxie final\
Pelerinul din Aqualung 107

despre cum m-am întâlnit cu moartea fix lâng\ Charles


Bukovski, kill him, he makes me sick

unde a[ fi putut s\ ajung


de-a lungul acestui firicel de ap\
înotând cu aripile mele de rechin?
Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i spune:
tot ce se întâmpl\ cu adev\rat este în\untrul nostru
poezia ca arta de soul-touchscreen
este aceast\ c\l\uz\
evad\m f\r\ a dezerta
nu realul, doar dimensiunea Hausdorff a traiectoriei finale

dar m-am trezit totu[i pe ]\rmul


unde Charles Bukovski avea o erec]ie grandioas\
numai privind mamelonul
pe care moartea mea
[i numai a mea
mi-l vâra în gur\ matern
diabolic atent\ cu mine
[i numai cu mine
pentru ca eu s\ încep s\ gust câte pu]in din toate
frunze de fum [i furnici cu picioru[e de ieder\
crusta de mu[chi a muntelui singuratic
cenu[a actelor ratate
vise despre e[ecul vie]ii de înger
ce executa comenzile de bluetooth
cu o fidelitate incomod\
(„singurul lucru care îmi lipse[te e timpul de a m\ r\zgândi“)
carne din cuvintele tran[ate de m\celarul universal
pentru ca eu s\ g\sesc c\ moartea e gustoas\
nega]ia e o mângâiere
regresia materiei nu doare
neantul e un voal de neînceperi fascinante
108 Angela Furtun\
nimicul din mine e lumin\
iubire n\ucitoare
cu cocoa[\ [i riduri de expresie sângerânde
[i toate gusturile s\-mi vin\ helas! dintr-o constela]ie de celeste dizarmonii
prin acest sfârc al dimine]ii
inductoare de magnetism
promi]\toare de empatie
când m\ nasc din nou femeie din femeie
hard-disk-ul unui cortex
ce reface harmonia celestis
din Dumnezeu b\rbat
laolalt\ cu El aripile mele de rechin
înoat\ în apa poemului
tulburându-l

[i unde ar putea s\ duc\


r\zvr\tirea
pornind de la mine în propagare centripet\
din aceste adev\ruri ce se ata[eaz\ de noi ca niste colaci de salvare
cuvântul – o pas\re înalt zburând
exilul – o pas\re în\l]\toare
singur\ mi-am scris pe inima-exil tatuajele acceptând
c\ cel ce se exileaz\ în cuvânt
e cel în\l]at
care se înal]\ mereu
înc\ mai sus zburând c\tre înalt
f\r\ încetare
dar niciodat\ revenind pe p\mânt
laolalt\ cu chibi]ii
Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice c\
cine a plecat o dat\ departe nu se mai poate retrage din îndep\rtare
pentru c\ îndep\rtarea lumineaz\
adev\rul fiec\ruia
[i pe al tuturor
nimic

eu dorm în minte
în mine
în zbor
Pelerinul din Aqualung adoarme în spa]iile cu aer ale aripilor de acvil\
Pelerinul din Aqualung 109

[i nici nu [tiu când trece gustul lumesc al iubirii


precum o fresc\ ce se dilueaz\ în privirea pietrei
visul navigheaz\ pentru mine
înainte ca eu s\ m\ mai trezesc
din pic\tura de verset
prin pic\tura de în\l]are
c\ci nu de exil muream
ci de locuirea exilului în cuvinte
foarfece ascu]ite
retezându-mi sfârcul
r\d\cinile
t\i[ul sufletului [i al min]ii
punându-m\ apoi s\ le m\nânc
s\ le mestec pe partea dreapt\
s\ le mestec pe partea stang\
sa le amestec cu saliva neon
s\ le strivesc cu v=rful limbii de [iragurile de din]i str\lucitori
[i s\ le scuip apoi
în cerul gurii r\v\[it al poemului
cum într-o lume
muritoare de foame
dar înviat\ în exilul din cuvinte
(„care este a doua jum\tate ce se potrive[te?“ „exilul are gheare“ „e o confuzie,
animalul acela cu gheare e un sitcom cu muzica video“ „în momentul în care
suntem uci[i, noi suntem plini de via]\ [i ascult\m muzica acidului
dezoxiribonucleic“ „atât de tineri încât mergem în fiecare zi în aren\ îmbarca]i în
jeep-uri [i facem burn out“ „simfonii neterminate“ „nebunia cauciucurilor care se
sparg la intrarea în inim\“ „pl\cerea viril\ de a pune frân\ prin ritmul cardiac“
„aceasta este a doua jum\tate a vie]ii ce se potrive[te în puzzle“ „betatronul din
by-pass“ „via]a str\b\tut\ cu piciorul ap\sat pe pedala de accelera]ie“ „în timp ce
nicio vitez\ a excluziunii nu e interzis\?“ „în timp ce expulzia omului în exil e
expulzia f\tului în lumea retard?“ „ideea e s\ nu megi în exil ca la shopping“ „s\
nu te îndep\rtezi de tine, doar de ceilal]i“ „când o gaur\ neagr\ bulimic\ se
îndep\rteaz\ de to]i pentru c\ se apropie de marele nimic“ „ce este exilul?“
„crea]ie [i sinucidere logic\“ „supravie]uire în Aqualung“)
[i apoi am în]eles c\ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
încât m-a l\sat singur\ în aceast\ iubire [i ur\
ca s\ m\ ;mpac cu setea
cu foamea
cu neîndurarea
cu marea zbuciumat\
cu flash-urile cuvintelor
110 Angela Furtun\
cu teroarea amniosului
eu aici
f\r\ colac de salvare
f\r\ un petec de de[ert sub c\lcâie
doar eu cu frumuse]ea din mine
eu cu splendoarea care se izbe[te de gratii
doar eu [i El
pentru c\ e ceva numai între mine [i El
[i totul este El
Unul

pe la ora 15 f\r\ un sfert, am în]eles ce este singur\tatea pelerinului


de fapt, nu e cine [tie ce
Pelerinul din Aqualung 111

la sfâr[it eram un prunc învelit în cuvinte vii

câ]i dintre noi î[i vor putea supravie]ui


f\r\ a sim]i împietrirea inimii ca pe o arip\ retezat\
[i câ]i se vor întoarce în Dumnezeu dup\ ce vor fi r\mas singuri
cu stingerea în univers?
(„[i am auzit cum venea
era noapte
jum\tate de cer în miere neagr\
jum\tate în lapte de bivoli]\ [i cânta cu jum\tate de gur\
[i plângea cu jum\tate de inim\
iar cu cealalt\ jum\tate râdea
eu i-am zis c\ nu e bine s\ faci aluat pentru speran]e
din dou\ jum\t\]i de adev\r,
visul începe din ezitare [i haos
dar dup\ avalan[\ se preface în iluzia de a fi viu f\r\ încetare
pe jum\tate înviat din moartea cea gustoas\
pe jum\tate viu-înmurit prin via]a f\r\ de sc\dere
iar\ viu fumuriu f\r\ întoarcere înseamn\ pe jum\tate îndumnezeit
dar pe jum\tate adormit încremenit în trufia eternit\]ii
[i am auzit cum venea.

era noapte
când scade fumul de pe copaci
aripile c\deau peste mine [i m\ acopereau
[i cântam cu jum\tate din fiin]\ ca s\ nu m\ dau b\tut\
dar cu jum\tate de inim\ str\b\team ca un laser lighioana
[i o legam
în jurul stâlpului nop]ii
[i o r\puneam cu focul fluid
îngenunchind în fa]a hoitului de semne dezvr\jit.

chestia e c\ via]a este aceast\ corida cu dou\ jum\t\]i de adev\r


când absoarbe dou\ jum\t\]i de iluzie
în aceea[i nes\tul\ singur\tate
112 Angela Furtun\
deghizat\ în lighioan\ f\r\ contur.

ea se n\puste[te întreag\ asupra ta [i te rupe de tine


s\tul\ apoi te las\ s\ prive[ti adormirea p\r]ilor tale vii
în nuferi [i amestecarea fiin]ei tale cu stele ce scad“)

ceea ce se stinge în noi e iubirea v\zut\ cu ochii lighioanei


exist\ imagini prin care privirea trece
pân\ ajunge la cuvânt
la fel cum un pu] str\bate p\mântul
pân\ d\ de ap\.

dar exist\ imagini prin care nimic nu trece


topologii t\cute
voci care nu se aud
privirea se reflect\ pe zidul din retina celui ce nu vede
[i i se întoarce în inim\ ca un ghimpe letal
(„am v\zut cu ochii mei cum lighioana m\ în[f\ca de ceaf\
[i m\ izbea de lumin\ albastr\ pân\ cand orbeam
scufundându-m\ din nou în noapte pân\ la cap\t
[i toate astea de câteva ori
iar la sfâr[it eram un prunc învelit în cuvinte vii
cum carnea cu fascie de nov\ a celui ren\scut“)

cuvintele ca ni[te lipitori ce nu se dezlipesc de mine


când singurul du[man este timpul ce mi s-a dat
pentru a opri cu logica unui singur text cre[terea [i descre[terea din mine
Pelerinul din Aqualung 113

femeia de la Baz’art des Mots

mai întâi ne punem întrebarea:


suntem acolo unde credem noi c\ suntem?
to]i trei a[eza]i la o mas\ cu t\blie galben\
cu fa]a la b\trâna Universitate
savurând cafeaua

pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice:

aceast\ alc\tuire a lumii este de fapt un atelier

în care voi veni]i [i priza]i realitatea cu g\vanele

ce nu con]in doi ochi ci doar dou\ nimicuri digitale

artistul vine în atelier [i consum\ informa]ie despre adev\r

închipuindu-[i c\ vede adev\rul cu sim]urile sale

la fel cum î[i închipuie c\ vede chipul animalului în chipul fiec\rei femei
inseminate

iar cel ce [tie adev\rul

[i numai el

este în stare s\ mint\

(„dar cine [tie adev\rul?“ „soldatul?“ „Maica Precista?“ „vestitorul?“


„principele?“ „pelerinul din Aqualung?“ „doctorul?“ „poetul nu [tie adev\rul decât
dac\ fiire se cheam\ [i [tiire în limba voastr\“ „femeia cu fa]a fardat\ în alb?“
„luciul str\vechi al lemnului din Sinagoga Portughez\“ „la Amsterdam asfin]itul
114 Angela Furtun\
are culoarea chihlimbarului [i se întinde pân\ aproape de miezul nop]ii“ „a[a este
adev\rul“ „o dizlocare“ „o supap\ a suprarealismului dup\ care func]ioneaz\
mintea noastr\“ „numai cine are o inim\ epic\ [i o minte liric\ poate p\trunde
adev\rul“ „s\ fii strivit“ „adev\rul te anuleaz\ la fel cum te elibereaz\ de
dimensiuni o piramid\ sau catedrala din Köln“ „din fântâna artezian\ ]â[nesc
îngeri cu p\l\rie“ „adev\ruri în\l]ate în coif“)
un b\rbat apare în fug\ [i o întâmpin\
pe femeia cu gât de leb\d\
femeia din dantel\
femeia-abur descusut
femeia din arce de la Baz’art des Mots
el o strânge tare de bra] în timp ce ea îi spune adev\rul, c\ seam\n\ cu Rebecca
Horn dup\ expozi]ia din Düsseldorf din 2005 et que son visage se pétrifie à
l’approche de son amour [i îi mai spune c\ realitatea este un atelier înc\p\tor seule
son oreille gauche luit mauve sang au soleil couchant

zâmbind f\r\ s\-[i vorbeasc\


se pleac\ amândoi pe spate [i se leag\n\
e între ei o tensiune la care privim fascina]i

aceasta este tensiunea dintre personajele ce ]in în via]\ opera literar\ dar nu este
tensiunea care ]ine în via]\ oamenii adev\ra]i

dans\m [i noi complici în ritmul cu care ei se oglindesc unul în cel\lalt


amestecându-ne la rândul nostru cu liniile de for]\ ale acelui câmp

(„inverser la loi de la gravitation“ „le mouvement hélicoïdal qui tend vers le haut,
abandonne le corps, monte dans l’espace infini de la lumière“ „Rebecca Horn last
Fata Morgana, pierre volante, nuage qui suit le tapis de mercure, lumile care nu se
intersecteaz\ dar se suprapun pl\m\desc adev\rul“)
a[adar, suntem acolo, în îmbr\]i[area îndr\gosti]ilor
de[i privitorii ar fi crezut c\ ne afl\m la masa noastr\
cu t\blie verde pe care cafeaua abure[te lene[ la fel cum un cântec de Leonard
Cohen zgârie trist o floare de ger pe geamul înghe]at

cineva strig\ la îngerul nr.1


care strig\ la îngerul nr.2
care strig\ la îngerul nr.3:
vezi c\ habar n-ai pe ce lume e[ti
Pelerinul din Aqualung 115

vezi c\ habar n-ai pe ce lume e[ti


vezi c\ habar n-ai pe ce lume e[ti

dans\m, fiecare cu îngerul lui, ca [i cum femeia


de la Baz’Art des Mots ar fi pe-aproape

(„o con[tiin]\ hypertext ne urm\re[te în galaxia hyperspace“

„natura ultim\ a materiei nu se întâlne[te cu sensul ei“

„totul este o nostalgie dup\ imaginile de alt\dat\

când adev\rul poeziei ne ap\ra de decep]ia de a fi vii“)

oare suntem acolo unde credem noi c\ suntem?

[i astfel fiind, e sigur c\ suntem ceea ce credem noi c\ suntem?

ne prefacem c\ suntem privi]i de marele nimic

în timp ce Pelerinul din Aqualung vede ceea ce noi înc\ nu ne închipuim

nu exist\ prezent

totul este mai degrab\ fotografie de epoc\

pentru un necunoscut înc\ neîmblânzit de amintirea noastr\


116 Angela Furtun\

mersul [i c\derea din poem în lume

tot ce e viu e îndep\rtat de miez


creatur\ de cuvinte zburând
din c\r]ile cu pagini goale.

pas\rea cu pene negre se a[eaz\ pe t\blia mesei


ciugulind granula]ia din fotografii m\rite
(„sorb din cafea [i m\ las privit\ de ochiul ei pulsatil
precum textimaginea fiarei [i mirosul ce vine din podul cu fân“)

materializare instinctiv\ a unui text


homophonia poetului îl îmbrac\ într-un halat lingvistic
de atelier.

poemul colorist al fantasmelor.

deschid fereastra s\ coboare poemul din aer.

arunc piatra [i v\d cum poemul face cercuri pe ap\.

merg precum litera n în numinosul alert.

un poem se na[te singur precum un pui ce sparge cochilia


cu ciocul eliberându-se din amniosul de semne.

un poem se spal\ singur de sângele poetului


la fel cum soarele se scutur\ de nori pentru a str\luci.

un poem nu ajunge niciodat\ singur la final


deoarece se înso]e[te pe drum de mul]i aventurieri
pierdu]i de turm\ alunga]i în lume.
Pelerinul din Aqualung 117

risipirea poemului în p\mânt

agonisirea poemului sub acoperi[ printre celelalte corpuri


de iluminat.

pe cine întunericul apas\ încât s\ cad\ singur din poem în lume

str\fulgerat?
118 Angela Furtun\

când apa dormand\ te spal\ de sânge pe din\untru [i pe


dinafar\

s\ fii tân\r
f\r\ a fi învins vreodat\ muntele care cre[te în inim\ odat\ cu iubirea de care nu te
po]i elibera

hamurile te culeg din oglind\, granula]ia reflec]iei te red\ unei iluzii

tu e[ti [i nu e[ti

dar nimeni nu este – nimeni nu recupereaz\ nimic din investi]ia de adev\r

adev\rul este pentru c\ este reflec]ia lui Cel care este pentru c\ este

[i adev\rul este f\r\ ca noi s\-l reflect\m în cioburile noastre

adev\rul în noi se a[eaz\

ca un fund de ocean

pe care cad toate chestiile de care lumea a uitat

(„folosind dragostea ca pe o stratagem\ post-uman\“ „chiar de-ar fi s\ umblu pe


valea umbrelor mor]ii, nu po]i s\ m\ înfrângi“ „ideea e c\ sunt mai veche decât
arhitectura mor]ii“ „iubirea e structur\“ „un continuum de abdic\ri de la neant“)

s\ fii vehicul pentru o idee

s\ te zdrobe[ti de arcadele celui ce te prive[te [i te îndep\rteaz\


(„pân\ la primul ad\post sunt tot atâ]ia kilometri
cât anii pe care îi voi tr\i
zgâriind piatra la urcu[“

„culturile sunt c\]\r\ri la zidul mor]ii“

„vehiculul poetic“)
Pelerinul din Aqualung 119

s\ fii tân\r
ca o t\ietur\ gre[it\ în carne
(„privesc firi[orul de sânge cum mângâie fontanela
]â[nind mai jos peste pleoape peste obraz peste buze
dezlegând limba de rostire be]ie quibbling
luând cu sine trupul [i împ\r]indu-l cu prietenii de exil“)

e[ti pl\tit s\ fii

treaz dharma

s\ te eliberezi de fric\

s\ configurezi lumea

s\ fii tân\r

s\ prive[ti un adev\r oarecare


ca pe o durere difuz\ la decorporare
când apa dormand\ te spal\ de sânge pe din\untru [i pe dinafar\
ceea ce r\mâne este o ma[in\rie de fiire
altfel spus de[ertul înghi]indu-[i prada

înainte de a o desensibiliza de eidos

(„we all have the right of the cry in this abyss“ „lumi de oglinzi care se scurg una
în cealalt\“ „adev\rul e un fluid în expansiune“ „[i Pelerinul din Aqualung face o
reveren]\ [i spune: fiecare adev\r comprim\ [i arhiveaz\ toate adev\rurile care au
venit pân\ la el“ „eu potrivesc timpul dup\ ceasul meu“ „timpul vostru nu este
timp, ci ritm“ „degetele b\tând un tact pe genunchi, pe pere]i, pe aer“ „spune-mi
adev\rul [i te voi elibera“ „nu [tiu cine adulmec\ obrazul meu“ „realitatea cu bot
de fiar\“ „o fic]iune a fiin]ei“ „o îndep\rtare de imaginar în adev\rul ereziei“
„cave canem“ „câinele acela te adulmec\“ „p\zind omule]ii de vocile lor mici,
scâncite, pofticioase, când î[i spun adev\rul lor pân\ la cap\t, ca pe un reflex de
vom\“ „lumea începe aici“ „în libertatea vomat\“)
120 Angela Furtun\

p\pu[a cu cortex de p\pu[ar

nu exist\ speran]\ în aceste m\runtaie de timp


ecouri ale lumii de oglinzi [i reflexii
din care ciugulesc din când în când
amintiri despre via]a placebo a poetului
(„o voce diferit\, mereu“ „în]ep\tur\“ „structurile hypertextului în tot atâtea ace de
stibin\“ „un conglomerat de ecouri într-o propagare infinit\“ „important este ca
[irul pa[ilor s\ nu înceteze“ „omule]ii merg mai departe, târându-[i vocile [i
adev\rul“ „primul care se opre[te din drum adaug\ un nod de neant“ „g\uri negre
ce deturneaz\ vulnerabilitatea materiei în invulnerabilitate“ „cum e s\ nu-]i
aminte[ti nimic“ „cum e s\ nu memorezi nici un comportament întâmpl\tor“ „cum
e s\ nu explorezi viitorul cu vehicolele prezentului“ „cum e s\ nu fi convins c\ e[ti
ecoul a ceea ce este“)

m\ întorc acas\ dup\ fiecare trans\


acas\ înseamn\ pisica alb\ foaia alb\ de hârtie ecranul alb conjunctiva alb\ a
ochiului în jurul c\reia trasez o linie continu\ neagr\ relaxat\
scriu chiar [i când m\ opresc din scris
pentru c\ albul continu\ în carnea mea golit\ de structuri hematice
totul e alb pentru a putea fi umplut cu sensuri semin]e bubble seeds
visez chiar [i când m\ ab]in de la virtualitate
visez tempoul respira]iilor str\ine în care eu sunt doar un fir de lumin\ absorbit de
un nou scenariu al pl\mânului universal
tr\iesc în timp ce m\ opresc din aceast\ respira]ie [i nu mai v\d nimic în afar\ de
în[urubarea lan]urilor aminoacide în jurul lui Dumnezeu declan[at de ini]ialitate
(„cu un gest indescriptibil“ „totul se instaleaz\ în ordine“ „cuvintele emi]\torului“
„mâna mea arunc\ pe ecran umbra unui caduceu“ „timpul emite fascicule de
termina]ii care accelereaz\ conexiuni“ „nu lumea e fix\, ci cunoa[terea prin
postulate“ „în realitate e nevoie de interval“ „staza accidentului între dou\ realit\]i
care se concureaz\ prin absorb]ie reciproc\“ „cel ce inspir\ e imaginea în oglind\
a celui ce expir\“ „cel ce creeaz\ va fi întotdeauna imaginea în oglind\ a celui ce
anuleaz\“ „Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice: aici am ajuns“
„unde e[ti?“ „sunt oglinda“)
Pelerinul din Aqualung 121

ca [i cum a[ cere copilului din mine s\-mi dea o via]\ artificial\


pentru fiirea din text
[i înc\ o via]\ de rezerv\
pentru negarea vie]ii

nu v\d cât de aproape e jum\tatea cealalt\


reflexul la oglind\ de a fi agregat în lumi ce se concureaz\
prin pozitivit\]i simultane dar f\r\ congruen]e
(„spa]iul ce mi s-a dat e doar schi]a unei min]i în expansiune
p\pu[\ cu cortex de p\pu[ar“)

v\d constela]ia cum pleac\ din trup,


v\d fumul cum se ridic\ din lumin\ carne,
pergamentul arterelor cum palpit\ sub ritm,
textul cum joac\ în [inele de ADN,
codul ce multiplic\ un vis,
v\d poezia cum absoarbe toate metamorfozele
v\d poezia cum infinitezimeaz\ realul
caduceul ce spintec\ lumea în dou\
[i o las\ s\ sângereze prin sexul ascuns
dac\ sex se poate numi identitatea virgin\ a interfe]ei dintre dou\ lumi expuse una
la cealalt\ prin negare,
v\d totul prin tot [i nimicul ca tot
în]elegând memoria care inventeaz\ trecutul
pentru c\ viitorul nu exist\ [i nu exist\ speran]a
de a coborî în clipe cum în secuze ce anim\ fasciile necunoscutului
(„când plec, las lumina aprins\ pentru cel ce se va na[te
din gândurile mele“)

o, halucina]ie c\ sunt vie [i plin\ de sens,


îmi adun m\runtaiele în creierul care cer[e[te un trup
cu care p\pu[arul m\ pune s\ joc femeia din sufletul meu
(„nu e decât un aparat de ras“ „un steag de r\zboi“ „silabe cu gust de vânt [i
silabe cu gust de culori pure“ „cuvinte care penetreaz\ imaginarul la fel cum sarea
se concentreaz\ în jurul atolilor“ „oceanul zvârcolindu-se în la]ul s\u de câine de
lupt\“ „cele patru vârste ale ipseit\]ii: odor de trandafir, piele de constela]ie,
înveli[ de protec]ie, pergament m\rturisitor“ „chiar de ar fi s\ umblu pe valea
umbrei mor]ii, nu po]i s\ m\ înfrângi“ „eu sunt marginea lamei, înainte de a
cresta“ „eu sunt improbabilitatea dintre dou\ certitudini“ „fior care induce
constrângerea“ „acoperi[ul de homuncul al dorin]ei de a nu dori nimic“
122 Angela Furtun\
„în sfâr[it“ „ave verum corpus“)
]\rm de reflexe
miile de fe]e care m\ privesc sunt aici într-un prisos de limbaje
Dumnezeu se descotorose[te de absolut tot.
sensul libert\]ii e în afara celui ce înainteaz\ orb prin sine însu[i
Pelerinul din Aqualung 123

ceva bun de împ\r]it cu to]i [i cu nimeni

scriind
ca [i cum întâlnirea cu sinele
se petrece în afara fiin]ei
din toate gustând
f\r\ împotrivire

cele dou\ voci ale sinelui împ\rt\[ind acela[i pericol

rezonan]a ca iluzie a armoniei

(„alteritatea adesea împarte cu tine acela[i sim] arhitectural [i structural, dar


depolarizeaz\ identitatea ta“ „o rezonan]\ cu chemarea în afar\“ „liturghie [i
dezmângâiere“ „voin]a ca un cioc care sparge nucleul fiin]ei“ „cine nu e[ti?“
„persecu]ia ca un contrapunct al sinelui închis în propriul format“ „sinele, c=nd
este o emisiune de [tiri despre cineva“ „entertainment cu sotto voce“ „pasaje de
refugiu pentru alteritatea ce erodeaz\ la baza axului nostru“)

legatto între str\inele caligrafii


ceva bun de împ\r]it cu to]i [i cu nimeni
sentimentul c\ suntem împreun\
în acela[i vid cu zorzoane
supravie]uitori ai absurdului
ce se gole[te pic\tur\ cu pic\tur\
în noi dezleg\tor
124 Angela Furtun\

or(olo)gii minerale – scena a IV-a (despre trupul secret din


lumina pântecului ei)

cum ar fi s\ nu fi v\zut niciodat\ aceast\ materie


î[i zice Pelerinul din Aqualung [i face o plec\ciune
de fum când se a[terne peste trupul secret
înlocuindu-l cu pergament digital
pulbere care descompune în fantasme ambalajul exhibi]ionist
al identit\]ii
prima curiozitate extatic\ în fa]a unui embrion-gadget
ce anuleaz\ contractul de vinov\]ie dintre b\rbat [i femeie
un demon în[urubat în cortex
nu e decât un demon în[urubat în cortex
[i e un demon în[urubat în privirea cortexului c\tre fric\
frica de a nu fi strivit de cosmosul în implozie al posesiei de Cel\lalt
frica de a nu declan[a absorb]ia Celuilalt într-o simpl\ proiec]ie

un demon în[urubat în cortex


nu e decât un demon în[urubat în auzul scâncetelor ascu]ite
ori în tactilitatea anxiet\]ii
[i nu e decât un demon ce transform\ vocile sinelui t\u în simple semnale de
avertizare
pentru brancardierul care te în[fac\ de umeri [i te arunc\ în galantar
în miile de cioburi ce cresteaz\ pofta de sex din privirile cump\r\torilor
cu milioane de oceli
solzi
ventuze
bolborosind
în inima
tranchilizat\
de apari]ia brusc\
din fractali Mandelbrot
a unei femei multiplicate [i grele în lumina pântecului ei

scriu visând [i ecranul se stinge brusc.


Pelerinul din Aqualung 125

mirosul de cafea st\ruie pe teras\.


umbrela e deschis\ acum.
bac[i[ul a fost mul]umitor.
chelnerul scap\ din mân\ fluturele
peste piciorul meu lene[
126 Angela Furtun\

via]\ d\ruind prin mici intensit\]i de extaz

d\ruind via]\ prin mici intensit\]i


maree interioar\ [i pântec
într-un dans de sfori
poetul umbr\ în teatrul chinezesc
cu
o caracati]\ ce secret\ în juru-i arhipelaguri
toxice
cum miracolele ce primenesc prin moarte
utopiile celor constrân[i s\ fie str\b\tu]i de ilumin\ri
(„omul viu înmagazineaz\ lumin\
din dou\ memorii antagonice
dar iubirea e numai a celui înviat“ „Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i
zice“ „cine e Dumnezeul C\r]ii?“ „b\ie]ii se uit\ în jos, ru[ina]i“ „penisuri t\cute“
„pacien]i intruzivi în feminitate“ „simple diviziuni celulare“ „morula sapiens“)
poetul stilist
în Aqualung st\ a[a pe ]\rm
cu [lapii plini de nisip [i de pa[i
tr\gând ]\rmul dup\ sine
în les\
oceanul
un câine tân\r
feroce
apoi, Pelerinul face o reveren]\ [i mut\ limita dincolo de tatuajul proasp\t
cei doi se îmbr\]i[eaz\
ai impresia c\ via]a înfige în tine un os de salcie, un marcaj dup\ care vei fi g\sit
de h\ita[i, precum un animal ce dispare prin extinc]ie lent\
ca o târâre
înapoi

poetul vine la tine


cu un s\rut pe pleoape
Pelerinul din Aqualung 127

[i cu o minte fictiv\
ce dizolv\ timpul t\u în noduri [i rostul t\u în înl\n]uiri

el ac înfipt în limba care nu comunic\


decât ceea ce înc\ nu exist\:
momentul irosirii de Dumnezeu
când acela te alin\ [i te smulge
din coarnele monstrului
via]\ d\ruindu-]i prin mici intensit\]i de extaz
128 Angela Furtun\

timpul în cuibul s\u dormind deasupra bur]ii în\untru


fractal

timpul în cuibul s\u dormind


deasupra bur]ii în\untru fractal
frumoas\ fereastr\ adânc\
copiii scobesc cu limba tobele de zah\r
bulg\ri de litere
altfel decât a fi sunt ei mu[când din carnea de capr\
jertfe mici de biblii dulci
când moartea aia trece pe lâng\ copii
cum o ma[in\ de epoc\ plin\ cu liliac
(„p\l\riu]ele lor albe p\p\dii
cu cheliile str\lucind f\râme“)
au sim]it arsura ei pe obraji
rumenindu-se în burta mea
(„e mintea unui om în p\pu[ile
ce contempl\ lumea altfel decât a o bea
de la sânul proasp\t înflorit“)
femeia aia [i pe mine m-a mu[cat
cu buzele de sfârc
c\ci ea vine deodat\ cu poft\ te smulge din iconul t\u
carnea ]i-o întoarce pe dos ca o c\ma[\ de cuvinte scoas\ la aer
pelerinul în cuibul s\u dormind
deasupra bur]ii în\untru fractal
[i timpul nu mai e timp
Pelerinul din Aqualung 129

or(olo)gii minerale – scena a III-a(despre b\taia aripilor


unui fluture în ingenium)

[i am început s\ z\resc pulsul unei stele


era un bar de noapte pe falez\
ne îmb\tam
(„armonice interioare“)
pentru c\ vedeam cu adev\rat ceea ce este viu
cum este fiire într-o matematic\
[i m\ sim]eam tân\r\ de 120 de ani
când m-am sim]it ca la 110 de ani
când m-am sim]it ca la 100 când m-am sim]it ca la 90
când m\ sim]isem ca la 80
când m\ sim]isem ca la 70 de ani
sau ca la 60 de ani
sau ca la 50
ca la 40
ca la 30
[i ca la 20 de ani
când am vorbit pentru prima oar\
cu steaua aceea
de la barul de pe falez\
[i i-am ar\tat
pe ce pietre s\ pun\ piciorul
pentru a nu c\dea în lume
pârjolit\

(„erau [i gagici cu cracii lungi acolo“ „dar [i pelerini cu Harley“ „aripile fluturelui
b\teau în spatele ochilor mei
aducându-mi r\coare [i noapte dintr-o memorie de[ertificat\“
„p\[ind eu îns\mi în spatele unui ecran stins“ „paharele goale“ „degete artritice pe
claviatur\“ „textele pe care Pelerinul din Aqualung le prindea de vârful undi]ei“
„v\ plac viermii \[tia?“ „v=rcolaci care intr\ în pasivitatea ta“ „tr\ie[ti pentru a fi
absorbit într-un pl\mân“ „neantul are r\bdare s\ te macini“ „sfâ[iere înl\n]uiri
design“ „pe cuvântul meu c\ am celulit\ în jurul coapselor“ „am cancer [i multe
130 Angela Furtun\
mitocondrii cu care vorbesc noaptea“ „am pulsul rapid“ „am vezica plin\ de scoici
[i balene“ „am ficatul afânat“ „am sânge albastru“ „am iudaitate celest\“ „am
aman]i peste tot“ „am putere în glezne“ „pivot la handball“ „am drumul în artere“
„am radare pentru acceleratorii de istorie“ „am detectoare pentru erza]ul de
Dumnezeu“ „am inele în jurul traheei“ „am suficient\ otrav\ cât s\ distrug toate
speciile vii“ „am contrac]ii de [arpe absolut“ „am oase de diamant“ „am pere]ii
uterini elastici“ „cu desene rupestre“ „am copii geniali“ „am sim]ul supravie]uirii
prin înviere“ „am sim]urile ciclice ale mareelor“ „am u[urin]a de a r\mâne aici,
lâng\ acest corp rigid, în timp ce to]i dau bir cu fugi]ii“ „dau târcoale corpului
rigid“ „ca o hien\“ „îl împachetez în pergament“ „îl leg cu fire de m\tase“ „îl pun
bine la p\strare în lada cu antichit\]i“ „îl cânt\resc [i scad din greutatea final\
greutatea lichidelor pierdute prin deshidratare“ „scad din total pân\ [i greutatea
de[ert\ciunii“ „[i tot mai r\mâne ceva din acest exil“ „ceva nimic totul“ „o
respira]ie înc\rcat\ de istoricitate“ „suflet string din haos atractor“)
[i am început s\ z\resc cordonul acela ombilical
artera prin care coborau în mine toate extrasistolele
cu care m\ refuzam mineralului înviind
din sonoritatea unor haosuri semne
care î[i elibereaz\ ovulele fractali
inducând stringul ini]iatic în textul de[teptat de matematic\
rescris cu fascicule de lumin\ [i vis
de o privire uimit\ tân\r\ la 120 de ani
ca la 110 ani
ca la 100
sau la 90, la 80, 70, 60 sau la 50 de ani
sau ca la 40 de ani
ca la 30
[i ca la 20
când to]i fluturii se numesc pleoape
ce str\juiesc armonice vibra]ii
Pelerinul din Aqualung 131

am luat lumin\ din lumina [i întunericul nostru – inter me


ipsum et meipsum (între eul treaz [i eul celui aflat în timpul
somnului)

va fi nevoie s\ tr\im astfel rup]i de floarea tinere]ii


rup]i de secre]iile împ\r\te[ti ce îl îmbrac\ pe r\t\citor
num\rând trupurile pe care le-am lep\dat
ca pe ni[te ovule din petale afrodisiace pentru cel ce
ne-a izgonit din sim]uri [i limite în de[ert
cuprin[i de friguri în nebunie întrebându-ne sufletul
în câte sertare se împarte lini[tea
precum o am\r\ciune închis\ în semin]ele
ferecate în fructe [i planete din care lumina ]â[ne[te
ca s\ nu ne sfâr[im în ecranul de bezn\
(„moartea nu ne r\pe[te de lâng\ umbr\ precum scal\rile unor patternuri
necunoscute
ci ne red\ jum\tatea imagine mângâiat\ iubind colosal fic]iunea
despre neatingerea de ceilal]i“)
cumva zborul e o ie[ire din mineralizarea imobilismului dilematic
ce nu [i-a cunoscut înc\
st\pânul
[i noaptea de amfibolit
pe care olarul o învârte în jurul p\mântului lucios
pân\ ce forma coboar\ în roat\ [i o rostogole[te
ca pe un c\u[ din care vom bea în]elepciune [i rou\
vom urca smulgând din noi p\r]ile care tânjesc la nemurire
aruncându-le ca pe lest
drept ipotez\ celor ce colecteaz\ istorii

vom fi nevoi]i s\ plec\m diminea]a devreme


când somnul înc\ st\ruie în noi ca o mânc\rime
trezirea din starea de inim\ dezacordat\
uimirea c\ auzul vine din alt univers iar v\zul
ne capteaz\ într-o galaxie de m\rturisitori
ce se împov\reaz\ cu imaginea limpede a adev\rului
nelini[tea curgând din mirosul de minte p\tima[\ f\r\ sex
132 Angela Furtun\
cu care monada
în eroare se coboar\ la dyad\
precum o încremenire ce se divide în surcele de palpit
(„c\ci nici nu [tiam dar nici nu înv\]asem
c\ r\ul nu este caustic
nici mintea noastr\ nu este binele suprem [i ve[nic
doar acela[i c\r\u[ binevoitor ce ne salt\ în spinare povara [i c\derea“)
vom fi nevoi]i s\ culegem din noi doar f\râmele de lumin\
geode în care am\r\ciunea înc\ nu a s\pat gurile de copii ce hr\nesc
fiin]a cu iluzii despre ruptura timpului de judecat\
cum se desprind din noi a[chii ce m\soar\
în\l]imea vocilor când se a[eaz\ pe umerii no[tri de z\pad\

(„c\l\toria a început pe p\mântul nev\zut neîntocmit


c\ci p\mântul f\r\ ochi din text a c\zut [i astfel cuvintele s-au ar\tat
ca ni[te min]i lucr\toare de acoper\mânt
a[ternut peste singura parte a lumii ce nu se acoper\ decât cu cerul
p\mântului v\z\tor rumenindu-i chipul“)
va fi nevoie de fiecare dintre noi pentru a lua lumin\
când fiecare se va goli de abis [i se va umple de cioburi aisberg
pentru c\ niciodat\ aprinderea nu trebuie s\ fie un gol nem\surat
ci un preaplin de ar[i ce se umfl\ [i explodeaz\
plinul celor ar[i de vii de iubirea combustibil când ne petrece
dintr-un trup în altul ca pe foetu[i mumii [i ne mângâie cu vorbe care îl izbesc
pe cel ce ne iube[te pe to]i [i ne omoar\ din dragoste înviindu-ne
în înf\]i[area sufletului acum [i în veacul vecilor nimic de nimic amin
Pelerinul din Aqualung 133

or(olo)gii minerale – scena a II-a, sau despre felul cum m\


a[ez la taifas cu oameni lovi]i
de moartea literar\ drept în moalele capului

poate c\ luarea asta a sufletului în posesie


precum o bucat\ de p\mânt pentru gr\din\
nu e decât o be]ie

fac o cas\ din lemn verde


cresc în\untru arbori f\cu]i din texte neprih\nite
sui în fiecare noapte pe scar\ în pod
pentru a m\ a[eza la taifas cu oameni lovi]i
de moartea literar\ drept în moalele capului

la urma urmelor uciga[ii sunt aici


printre cei care urc\ în pod pe furi[
[i scriu cu mâna lor pe hârtie
ni[te chestii de te doare mintea

povestea continu\ în fiecare cititor


ca o alcoolemie care cre[te vertiginos
e un fel de a bea cerneal\ în loc de ap\
pentru a sim]i gustul vinului peste o sut\ de ani

nu mai aud inima ca pe o cup\ de cuar]


pentru c\ nu am adus nimic pe lumea aceasta
înafar\ de câteva gânduri despre care [tiu c\ ar fi putut fi [i ale altora
dar au r\mas doar ale mele
pentru c\ nu am apucat s\ le povestesc nim\nui
[i nimeni nu a venit la mine s\ m\ întrebe
ce se întâmpl\ cu un om care se întoarce mereu
la Dumnezeu ca un fluture în pod
cu fiecare apus de soare
de[i în fiecare diminea]\ plecase în lume ca s\ se piard\ printre flori
[i s\ r\mân\ uitat
134 Angela Furtun\

oceanul tân\r, sau cum am v\zut c\ urca al\turi de mine în


genunchi o femeie care era umbra mea [i care avea fundul
mare ca un dovleac copt

Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i zice


multumesc, vou\, oase de sticl\ genunchi de cauciuc
cu voi am str\b\tut panta dealului pân\ la biserica Hagigadar
am cosit iarb\ cu t\i[ul fibulelor [i am legat m\nunchiurile de iarb\ cu cleiul din
peroneu
am scris cu saliv\ amar\
am v\zut cum urca al\turi de mine în genunchi o femeie
care era umbra mea
[i care avea fundul mare ca un dovleac copt
[i eu eram doar un pelerin care merge în urma ei dup\ mirosul de semin]e
mai tare decât literatura
dac\ dragostea
via]a
moartea
se vars\ în memorie prin acest urcu[
la oceanul tân\r
fl\mând
Pelerinul din Aqualung 135

orgii minerale – scena I (despre felul cum trupul pr\bu[it


este str\puns de coarnele literei aleph)

o durere brusc\ apoi c\derea f\r\ zgomot în nisip


umbra pr\bu[indu-se al\turi de trup
[i îmbr\]i[ându-l cu o sinusoid\.
ideea e c\ proiec]ia mea pe acel ecran m\ ap\r\ de mine
atunci când anestezia m\ întrerupe
în punctele de maxim elan vital
(„sunt un loc geometric discontinuu
acum dou\zeci de minute aveam cinci sisteme de referin]\“)

bun\oar\ un plan energetic subtil e cel ce trece acum prin plex


precum o m\tur\ din p\r de cal
(„e un galop care las\ corpuri f\râmi]ate în nisip“)
degetele se a[eaz\ ascult\toare pe planul ce trece prin ombilic
o lume ce extrapoleaz\ totul
(„îl a[ez pe Dalit cu obrazul pe abdomenul meu la fel cum copilul se deprinde
s\ asculte din str\funduri c\tre înafar\ felul cum descre[te armonia
prin timpanul placentei“)
palmele coboar\ pe planul care trece prin genunchi
frânte articul\ri de spa]iu în pânza de p\ianjen

un joc de perspicacitate când tot acest acumulator de tahicardie


se conecteaz\ singur la Dumnezeu
doar unul trupul meu se pr\bu[e[te pe p\mânt
însingurat gardian al umbrei
ce m\ împunge tandr\ cum coarnele literei aleph

moartea din toate p\r]ile venind


precum pic\turile ce dilat\ memoria unui de[ert
136 Angela Furtun\

;n fiecare zi m\ caut\ cineva care [tie c\ voi muri disear\

astfel sunt to]i cei care au m\rturisit scrisului


despre clipa ce stabile[te ordinea dragostei
cum vine ea zvârcolindu-se în piatr\
[i scutur\ sângele uscat asupra
timpului absolut neschimb\tor în[elându-ne

s\ locuie[ti într-o carte care se scrie singur\


pentru c\ înafara ei totul e lips\ de adev\r
în timp ce miezul ei e substan]\
lumina nu exist\ decât pentru cel care o vede
în timp ce înflore[te [i se usuc\

folosul c\ sunt un om liber


înve[mântat ca un pe[te în solzi [i c\r]ile f\pturi
în fiecare zi m\ caut\ cineva
care [tie c\ voi muri disear\
[i nu se poate hot\rî ce s\ fac\ f\r\ mine

Words Chosen Out of Desire

lumina din cuvinte expulzate de dorin]a de a fi


Pelerinul din Aqualung 137

cartea despre cum se amestec\ to]i cu nisipul [i cu celelalte


semne

[i în timp ce f\ceam corectura c\r]ii


a venit la mine o entitate
în fapt un tourbillon de lumin\ alb\
cu care a[ fi putut acoperi terasa [i literele
icoanele semne cercuri dizolvate în asfalt
(„textul cu smadar cel groaznic con]inea
pasaje pe care cenzura le-a ras în întregime
bun\oar\ cel unde descriam felul în care
o evreic\ na[te singur\ stând pe vine
scremându-se un copil iisus cu sindromul down
pentru a ilustra expresia „s\raci cu duhul“
prin îns\[i incoeren]a unui mântuitor cu retard mintal
[i toate acestea se întâmplau în co[marul unui b\rbat
care slujise la mân\stirea lui smadar cel groaznic
pân\ când mintea îi explodase în milioane de dimine]i furate
constela]iilor puse cap la cap [i amestecate cu îndumnezeire
precum o f\in\ ce leag\ aluaturile de delir“)
ei bine, entitatea s-a dovedit a fi
o geometrie neeuclidian\ ce dezbr\ca sau acoperea
p\r]ile moi ale privitorilor precum un cer înnorat
când se însenineaz\ brusc sau se întunec\ în clivaj
iar eu puneam între paranteze pasajele de text cenzurate
[i visam cum b\iatul \la simplu de pe cruce
deschidea gura spasmodic ca un pe[te
ce înainteaz\ pe un bra] de râu împu]inat
uscându-se în propriul sânge fierbinte
având de bine de r\u forma hidrodinamic\
a miturilor devoratoare de moarte clinic\

era o carte bine scris\ de efectul fluturelui


cu care Iisus îi adun\ în jurul miezului pe oamenii liberi
dup\ care se amestec\ to]i cu nisipul [i cu celelalte semne
138 Angela Furtun\

astfel traversez mun]ii înspre cerul de malachit

sunt lucruri care se afl\ anume în mintea mea


pentru a men]ine zidul acela care m\ desparte de lume.
cumva m\ duc mai mult la dumnezeu decât la oamenii
din jur în vetrele de j\ratec pline cu îngeri stin[i
sub umbrelele ce m\ feresc de lumina pârjolitoare.
cum este omul în drum spre cazemata sa
altfel un animal urm\rit de h\ita[i
astfel traversez mun]ii înspre cerul de malachit

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice


lua]i lucrurile care se afl\ în inim\ [i numai acolo
un cuib plin cu ou\ ro[ii pictate cu sori de aur
cineva scormone[te printre ghemele de lumin\
[i m\ îmbrac\ în fiecare zi cu ve[mânt curat
Pelerinul din Aqualung 139

prezentul o ghilotin\ ascu]it\, tr\ind ca [i cum s-ar izbi


mereu de un zid

tr\ind ca [i cum s-ar izbi mereu de un zid


el avea ceea ce eu numesc neatingere de prezent
privea detaliile de pe suprafa]a pielii unui copil
prevestindu-i toate e[ecurile de mai târziu
când copilul se desprinde mai întâi de uter apoi de mâna mângâietoare
apoi de camera de adolescent [i mai departe se desparte de trupul mamei
de corola tat\lui de p\mântul cu r\d\cini [i se desprinde de iluzii
la fel cum cade crusta unui gândac din pânza de p\ianjen
prezentul o ghilotin\ ascu]it\
140 Angela Furtun\

ce a mai r\mas de spus neînceput nesfâr[it

urcând treptele de la Ateneu dou\ câte dou\


poate c\ nu bag de seam\ când am îmb\trânit
dar lumina este un privilegiu
când suprafa]a care desparte ceea ce este în\untru de ceea ce este înafar\
este str\lucire domoal\
rochia mângâie scara în colimaçon [i urc
în spiral\ când de fapt m\ scufund în cochilia unui timp
din ce în ce mai precis care m\ absoarbe încetul cu încetul în perla pe care o va
purta în ureche b\rbatul acela
(„Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice“ „ce zice?“ „nu se aude ce
zice“ „p\i zice c\ a[a se întâmpl\ când o femeie str\vezie precipit\ într-o muzic\
pentru primitivi“ „[i cât cost\ un bilet la chestia asta?“ „n-ai tu bani pentru
concertul de gal\“ „la radio tocmai se d\ o înregistrare cu Glenn Gould“ „cel mai
bun descriptor al pielii elastice de femeie tân\r\ a fost Bach“ „se vede asta la
radio?“ „se aude“ „din sunetele lui Glenn“ „aha“ „[i cât cost\“ „nu cost\, e inclus\
în abonament“)

e acolo un dirijor care mi-a v\zut mâinile


topindu-se pe claviatur\ în timpul unui pasaj în allegro.
mai târziu m-a c\utat cu privirea st\ruind s\ afle
ce a mai r\mas de spus neînceput nesfâr[it
varia]iunile lui Goldberg
o ploaie tihnit\ într-o zi când nu se aude decât Bach [i vocea gardian a lui Glenn
Pelerinul din Aqualung 141

nimeni din el nu p\rea s\ locuiasc\ în spa]iul cuvintelor

doi oameni care urc\ sc\rile în fug\


se s\rut\ ca [i cum ar bea ap\
fiecare vede altceva în întuneric
prin sincope de timp ce coboar\
închizându-se în camerele ce dau c\tre Rue Nicolai

peste chenarul u[ii spart


coapsa mea albastr\ de cerneal\
o fibr\ str\pungând lemnul de cedru
cum literele ce stau într-un picior
o entitate care înc\ nu s-a trezit

noaptea vine din acumul\ri de pa[i:


dup\ o alergare în alb
trupul se dezvolt\ nervurile de isop
spa]iul se umple de fugari
evadând din sine
dizolvându-se

îl reg\sesc pe Rue Nicolai


m\ a[teptase timp de o or\ lâng\ bibliotec\
r\sfoind c\r]i [i istorii
o or\ [i înc\ o or\ [i tot a[a
nimeni din el nu p\rea s\ locuiasc\
în spa]iul cuvintelor

cine este cine


când fiecare e ascuns în altcineva
un timp ce se dizolv\
în realul nesigur din jur
142 Angela Furtun\

somnul pelerinului cu ochii deschi[i când apas\ pe fiin]a


pedal\

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i apas\ pe fiin]a pedal\

ceea ce v\d cu inima de pelerin

în orice lucru un traseu ini]iatic infinit


în orice lucru o [oapt\ o implorare
precum fâ[âitul mâinii ce m\tur\ [i neteze[te t\blia de lemn
a unei mese la care am stat
[i m-am osp\tat cu miez de nuc\ învelit în tulpini de p\p\die.

v\d privirea grea a celui ce apas\ u[or în fiin]a pedal\


[i se întoarce cu r\d\cin\ de pom tân\r.

v\d ochiul ce se deschide în cuvintele


cu care toate încep

înainte de a pleca îl las s\ m\ înf\[oare în miezul de zi


îl las s\ vad\ somnul pelerinului cu ochii deschi[i
Pelerinul din Aqualung 143

singuri se scutur\ de armonie sânii, singur\ chakra


ombilical\ se deseneaz\ în jurul infinitului mic

i-am scris despre injectarea inocen]ei în alte vie]i


cum pleoapa unui copil acoperit\ de miriapodul nop]ii
(„dublul aduc\tor de moarte e întotdeauna cel\lalt“)
mi se p\rea c\ îl pot face s\ mearg\ mai repede

c\tre cas\

împov\rat de singur\tatea

tuturor

reflectat\ în neputin]a învinsului din noi

(„tandre]e“ „desp\r]ire“ „vin fiert picurat în hematii“ „în cea]a de deasupra


turnului“
„când ultimul vapor de noapte proiecta pe parapet
umbra unui om cu aripi uria[e“ „un sac pr\bu[indu-se de pe pod“)

întoarcerea în mine

ca într-o lume spart\


lumea alternativ\ din cioburi

[i gustul de cafea cu rom


al unei voci care se maturizeaz\ prin stimulente

în timp ce cânt\ de team\


în timp ce urc\ la cre[tetul acut al spaimei cu tremolouri de înger
în timp ce strig\ dup\ ajutor pe un câmp ce se scufund\ sub ocean
e o melancolie plutoniu
care ne atinge cu un frison de pl\cere l\untric\
144 Angela Furtun\
(„la suprafa]a pielii tinere

se deseneaz\ singur\ gura ei

voluptuoas\

singuri se deseneaz\ ochii ei

adânci

singuri se modeleaz\ din raze obrajii lucio[i

singuri se scutur\ de armonie sânii

singur\ chakra ombilical\ se deseneaz\ în jurul infinitului mic

pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i zice

o, câte linii melodice

câte v\mi

obsesii de ;mpu]inare a trupului de vid

când plinul se defragmenteaz\“)

am visat c\ extrapolez totul prin moarte cu acedie


înflorire în patriile multiple ale unui limbaj universal
care nu traduce decât st\rile de deconstruire a armoniei
în timp ce via]a ne rumineaz\ visul

de[ertificându-ne
(„cum faci ca s\ întrebi cine este el când începe s\ înfloreasc\ arborele ce îi va
duce mai departe florile de ghea]\
a[a trebuie s\ începi descrierea

cu diminea]a când el
se închidea în baie ca s\ plâng\

s\-[i ascund\ cicatricile în fumul de tutun


ca într-o dantel\ mortuar\ de dup\ care î]i vedeai corpul de copil de fat\ de
adolescent\ de mireas\ de tân\r\ femeie de statu gerontic de cadavru uscat“ „între
un b\rbat [i o femeie nu este decât o lam\ de microscop“ „dar Dumnezeu are alte
planuri cu ei“)
Pelerinul din Aqualung 145

[i apoi venea la tine

în volute

vocea literei aleph

reflect=ndu-se
în chipul lui viril

uns cu miere din p\durea Kadima

umbr\ ce oglindea emo]ia dublului aduc\tor de ap\ vie

sau omul care atinge cu bisturiul suprafa]a interioar\ mai bine zis capela min]ii,

boneta de pacient,

scrijelindu-[i dorin]ele pe un scut electrizant

b\rbatul dorind s\ intre cu abonament în anxietatea unei femei perfecte

pentru c\ frica îi pune botni]\ iar urm\torul bombardament îl va mu[ca de ceaf\ ca

o femeie perfect\

mai viril\ e raza de[ertului când ;mpietre[te

(„el asculta partea a patra a simfoniei“ „înfruntând semnele descre[terii“ „aripile“

„când aplauzele îl strivesc cum plasma unui arunc\tor de foc“

„el în interiorul unei metafizici“ „metal ce se tope[te“)

pe trotuarul cel\lalt femeia din prezentul continuu

î[i duce mâinile la ceaf\

strângându-[i p\rul în m\nunchi

el vede harta de vini[oare pe bra]ele ei albe

[i plânge
146 Angela Furtun\

adev\rul simplu, când cu îmbr\]i[\ri de maree timpul nostru

adev\rul simplu
schela acoperit\ cu plas\ de protec]ie
linii frânte de certitudini
pa[i siguri cu care coborâm
din raiul posibil
lasând în urm\ ostatici [i agresori
trupul cu miniaturi de haos
când ne râ[nim cafeaua lumina visul
timpul exilului înainteaz\ în noi
ca singura tinere]e posibil\
(„dar ea era un distrug\tor de timp
pic\tura alunecând pe obraz
nimbul prezentului maree
cum litere în filigran dintr-o limb\ matern\ disp\rut\“)

nu exist\ adev\r v\zut de aproape


doar sinusoida cu care inima r\spunde la stimulii min]ii

centrul e peste tot [i e in mine


reazem pentru o pas\re f\r\ picioare
când nu contene[te s\ zboare aici [i acolo acum [i atunci
Pelerinul din Aqualung 147

cum oare am dormit pe p\mânt, am mâncat p\mântul tot,


eu coram eu

e un drum str\juit de castani pe care noaptea îi deformeaz\


cu proiec]iile ei.
marionete mut\ cerul pe umerii unui necunoscut
ad\ugând fiec\rei respira]ii revela]ia muzicii.
alunec în fo[netul uscat al pielii care se întinde pe p\mânt
precum o pat\ de motorin\ al\turi de celelalte juc\rii
nuditatea ca înve[mântare în dezgolirea de miez
carnea de cauciuc a p\pu[ii ce te sfredele[te cu privirea
partea a doua din simfonia a VII-a

Beethoven de acum cateva decenii

un cearceaf
în care noaptea scutur\ pove[ti din pumnul plin de bani de argint
fura]i de la anticariatul [v\besc
(„e o strad\ în pant\ pe care imaginarul alearg\ eliberat
de teama cu care te apropii de femeile ce miros a juc\rii de hârtie“)
o voce metalic\
accente moi de copil ce nu se poate ridica

(„e[ti aici [i prive[ti cu spaima de acum cincizeci de ani


c=nd mama î]i înf\[urase cu o fa[\ de erou genunchii r\ni]i
dându-]i s\ miro[i sangele t\u [i s\ te îmbe]i cu b\rb\]ia ta de femeie ariergard\“)
e un fo[net crud care sf\râm\ crusta nop]ii
cum oare am fost acolo

am dormit pe p\mânt

am mâncat p\mântul tot

eu coram eu
148 Angela Furtun\

o limb\ care se relaxeaz\ [i te las\ s\ fii infinit

privind cum se îndep\rteaz\


chipul celui visat de chipul celui reg\sit
dou\ maluri încorsetând imersia în golirea de diacronie

chipuri ce nu se pot reflecta dec=t pe retina celui bântuit de el însu[i


deodat\ un r\u, o durere ce începe s\ se dizolve în praguri, trepte care ilumineaz\,
o izb\vire dup\ care tot ceea ce urmeaz\ este desprinderea de corp
parad\
printre chipuri ce precipit\ din amintiri
(„cine nu este aici [i acum este pe harta probabilit\]ii maxime de a fi viu“ „[i
totu[i îl caut pe copilul acela care st\tea pe baricad\“ „se întindea pe p\mânt“ „s\
fie c\lcat de [enile, la nevoie“ „copilul tuturor nev\zu]ilor“ „f\r\ abdic\ri“
„murind pentru adev\r“ „crestându-[i cu t\i[ul timpului un semn pe antebra]“
„peste o sut\ de ani aceast\ durere ascu]it\ va fi istoria poporului meu“ „tr\d\ri [i
diagnostice gre[ite“ „erori terapeutice“ „adev\ruri înghi]ite înainte de a fi fost bine
mestecate“ „amestecate cu saliv\ [i lacrimi“ „amestecate cu cuvinte [i otrav\“
„macerate în gura strâns\ [i legat\“ „strivite de limba uscat\ care se încol\ce[te în
jurul întunericului“ „apoi str\punge hipofiza de stres“ „explodeaz\“ „str\bate
bariera chimic\ a tuturor anxioliticelor“ „adev\rata identitate a celui care nu minte
se na[te dup\ dezlegarea acelui inel“ „limba care se relaxeaz\ [i te las\ s\ fii
infinit“)

Pelerinul din Aqualung face o reveren]\ [i spune: ce crezi tu despre imaginea asta?
„felul cum praful cosmic st\ pe c\r]i de astrologie“
„un singur lucru conteaz\ moartea ca o pace filosofic\
din care se desprind tentaculele r\zboiului ce va urma“
(„vezi acel punct de unde fiecare epoc\ se dezorganizeaz\
pentru a reface jocul orb al c\ut\rii celui visat în cel reg\sit“)
pentru a nu [tiu c=ta oar\ un om se repet\ în propria cenu[\
prin particulele mici de memorie ce îl opresc din adev\r
c=nd un mesager îmbr\]i[eaz\ tot ce aveam de spus despre
moartea mea în cel visat de c\tre cel reg\sit
Pelerinul din Aqualung 149

identit\]i magnetiz=nd disimul\rile cu emo]ii incoerente


expatriatul din lumile [tiute
nomad abisal

pentru care

via]a este

o explozie

de unde totul duce în infinitul ca infinire a infinitului

(„chestia asta e o tâmpenie cu care mul]i nu vor fi de acord“ „cine“ „cine deschide
pe[tera“ „abisul din proximitate“ „Cel\lalt vine [i zice: eu sunt Pelerinul din
Aqualung“ „nu po]i s\ fii de acord cu el“ „dar nici nu po]i s\-l contrazici“ „de
ce?“ „pentru c\ Dumnezeu nu poate fi dedus în grab\“ „[i atunci, a[tep]i“ „pân\
când?“ „pân\ când în]elegi c\ nu ai dreptul la timp“)
150 Angela Furtun\

el f\când legea din contradic]ii de goluri [i cutreier\ri

exist\ un mare gol pe care încerc s\-l reconstitui


din plinurile depatetizate ale unei alte vie]i ce se adaug\ vie]ii mele
precum un alt suflet celui cunoscut
sau precum altei clime interioare în care înfloresc orhidee al\turi de ghe]ari

golul acela e lini[tea zidului de c\r\mid\ [i mu[chi ce zboar\


peste biografiile cu aripi care î]i dau senza]ia c\ ai tr\it
pentru c\ închizând ochii ;]i însu[e[ti fiecare descriere ca pe o lege organic\
[i fiecare peisaj se pare c\ e mai mult al t\u decât al celuilalt,
o posesie ilegal\ dar de care e[ti sigur
în tot acest timp erai doar visul visat de el
în timp ce se îndrepta c\tre golul lui care era numai al lui
[i în care el intra precum un b\iat slab f\cut din aluat [i nori,
desprins de pe scheletul lui de o ploaie rapid\ de prim\var\
întors cu fa]a c\tre r\s\rit [i închiz=nd ochii
în fa]a lucrurilor care îndeob[te înseamn\ golul blând al fiec\ruia
el f\cand legea din contradic]ii de goluri [i cutreier\ri
Pelerinul din Aqualung 151

îmi place s\ vorbesc despre moarte cu pisica mea

îmi place s\ le vorbesc copacilor [i c\r]ilor scrise


sau c\r]ilor înc\ nescrise.
îmi place s\ vorbesc cu Dumnezeu despre copaci
[i chiar s\-mi fie fric\ de îmbr\]i[area copacilor
(m\ dau mare pentru c\ El îmi r\spunde adesea
la cele mai ciudate întreb\ri de parc\ n-ar avea alt\ treab\)

îmi place s\ vorbesc despre moarte cu pisica mea


triste]ea înv\luindu-m\ cum apa ce urc\
torsul ce urc\
...mdeh... chestii de om senin...
152 Angela Furtun\

trezind-o ca [i cum nimic nu s-ar fi întâmplat nici moartea


nici penumbra

eliberarea de gravita]ie când atârni de tine însu]i [i


de m\sur\toarea prin cuvinte a distan]elor
dintre tine [i Cel\lalt

luciul miezului tân\r al artei

sugestia de a fi fost altfel înv\luit de raze

porii deschi[i ai b\trânului infirmier

fragmentele uscate de sânge descoperite pe piele.


pânzele stoarse de vopsea [i întinse la uscat

f\r\ s\ vrei te r\stigne[ti de lemnul înviat


a[a cum stalactitele suspend\ t\i[ul pietrei
deasupra bur]ii unui animal de p\mânt.
(„ie[irea de la cinema e scuturat\ de seism.
în fa]a noastr\ se colmateaz\ chenarul u[ii.
un salt [i intr\m direct în urna cu cenu[\.
dar nu cutremur a fost, ci arderea de tot a iluziei“)
a[adar, e o repeti]ie general\ pentru scena de dragoste
dintre o ea real\ [i un el simulat de un gest de supunere,
de linia continu\ a luminii ce str\bate fereastra
[i se întoarce în diminea]a ei dup\ treizeci de ani,
trezind-o
ca [i cum nimic nu s-ar fi întâmplat nici moartea nici penumbra
Pelerinul din Aqualung 153

înghi]ituri mici de beatitudine când dai click pe femeia


hipnotic\

secretul e s\ fii un soft de femeie hipnotic\


o moar\ vizual\ care înoat\ prin aer cu elitre de aur
în jurul c\reia milioane de chipuri înfloresc flou gaussien
(„e o concentra]ie mortal\ de sânge
în vinul ce sfârâie [i nu îmb\trâne[te singur,
cum o fotografie de epoc\ în memorialul compulsiilor omene[ti“)
mai departe e lag\rul de concentrare a frumuse]ii
ce moare devreme în femeia cu elice [i linkuri

un mecanism de înfulecat iluzii


femeia icon
când urc\ prima dat\ pe scen\ f\r\ haine pe ea, doar oasele
c\]\rându-se în aer precum catargul [i velele unei cor\bii
în timp ce carnea cu volane tremur\ pe sforile p\pu[arului
femeie cu pierderi de memorie precum
acele corpuri aruncate peste puntea unui vapor
laolalt\ cu frica de abis
de dinainte de e[uare
(„chestia e c\ moartea e un fel de agorafobie în cer
atunci când iube[ti [i nu vrei s\ ie[i afar\ din cel\lalt“)
linia orizontului se înmoaie sorbit\ de Dumnezeu cu p\l\rie

femeia ca un ceasornic cu mii de ro]i


din]ii ei m\run]i toac\ în coconul de prim\var\
(„cerneala verde intr\ sub piele în desenul proasp\t tatuat“ „harta se întinde c\tre
relieful accident“ „mu[chii intersecta]i de gândaci care str\bat filigranul vie]ii cu
pasaje de angoas\“ „ceea ce arunc\ via]a ta în aer este pl\cerea imens\ de a-]i fi
fric\“ „zvârcole[te-te [i url\“ „nu po]i s\ stai în Dumnezeu precum un tablou
într-o galerie“ „trebuie s\ te târ\[ti prin întuneric [i s\ lup]i pentru fiecare clip\“
„s\ o smulgi din Cel\lalt“ „s\ te c\ie[ti pentru c\ ai ucis pentru o bucat\ de carne“
154 Angela Furtun\
„s\ te doar\ sexul pentru c\ nu te-ai scremut [i nu ai scos pe acolo capul lui
Dumnezeu plin de sânge“ „s\ te poc\ie[ti pentru c\ ai mânjit p\mântul cu umbra
ta uscat\“ „cel ce tr\ie[te e cel ce învie din cocoa[a durerii“ „atrocele înger cu
aripile amputate zboar\ zboar\ zboar\“ „zboar\ apoi te deturneaz\ din moartea
axiom\ [i te înfige în moartea demonstrabil\“)
pe trupul ca un text fluid sunt pasaje de trecere hambare
contratimpi sinapse voci în tremolo pântec cu muzic\
înghi]ituri mici de beatitudine când dai click pe femeia hipnotic\
Pelerinul din Aqualung 155

e un p\mânt de flori nen\scute cu care te vei împodobi

ieri am ajuns cu bine acas\


poposind în trup cum într-o c\dere
mi-am primit sufletul înapoi de la mama
care era dus\ în gr\din\ dup\ o alt\ r\d\cin\
mi-am primit inima înapoi de la tata
care vopsea pruncul cel nou cu var alb de prim\var\
[i dup\ ce sufletul cu inima s-au recunoscut
au venit la ele cu închin\ciune toate cuvintele
(„aia e fata noastr\ cu gura mare care vorbe[te
în somn [i se desprinde de lume“)
eu v\d cuvintele cum ne iradiaz\

mama a adus culoarea ro[ie în [tergar


[i mi-a desenat vene groase pe pulpe zicând
cu picioarele astea ro[ii s\ te urci în pod dup\ c\r]i
cu iarb\ cenu[ie
iar când te vei da jos din pod
s\ ai t\lpile fragede de prunc
pentru c\ a[ternutul proasp\t afânat
e un p\mânt de flori nen\scute cu care te vei împodobi
(„chestia e c\ pe mine podoabele m\ las\ rece
sunt frumoas\ pe din\untru [i cânt“)
un [tergar curat legat în jurul cre[tetului

abia la urm\ de tot am g\sit în corpul din minte


o durere vie [i o mireasm\ de dezn\dejde,
cumva mi se d\duser\ mie ca s\ le denumesc
dou\ st\ri de fug\ în întâmpinarea sufletului împodobit,
(„îl ascult cum petrece pe fiecare musafir pân\ la u[\
[i îi adaug\ dou\ aripi de înviere“)
156 Angela Furtun\
ce s\ fac cu trezirea aici, unde e destul\ lumin\
pentru tot întunericul din inimile voastre
când eu am ajuns cu bine acas\
poposind în cuvinte cum într-o c\dere binef\c\toare
Pelerinul din Aqualung 157

[i intr\m cu mintea noastr\ în lume, ca într-o orchestr\


simfonic\ dirijat\ de doi

un germene de realitate un ritm cu dublu sens


m\ nasc aici [i acolo însemnând tot ce e viu este
de dou\ ori revelat o dat\ în lume [i o alt\ dat\
în reflexia lumii la oglind\ cum doi pui sparg
aceea[i coaj\ de ou ne[tiind unul de cel\lalt
c\ sunt una de fapt dar crezându-se doi
unul împotriva celuilalt [i niciodat\ de accea[i parte a limitei
(„cine sufer\ de claustrofobie nu poate fi prunc
în punga cu b\nu]i de aur ce umplu cerul de amnios“)
urcu[ul la muzic\ atunci când ni se scot c\[tile
de pe urechi [i intr\m cu mintea noastr\ în lume
ca într-o orchestr\ simfonic\ dirijat\ de doi

scriu toate astea pentru geam\nul meu frate


care ar fi putut fi chiar [i sor\ judecând dup\
amprenta de feminitate l\sat\ pe oglinda în care ne
oglindeam însumând-ne energiile ca pe semin]e
oseminte visate arce de structuri cromozomale
(„povestea e simpl\ când cei doi încep s\ atârne
unul de cel\lalt sau doar se rup unul de altul
la fel cum un m\r are dou\ miezuri ce se concureaz\
dublându-se f\r\ a se împ\ca în aceea[i pulp\ zemoas\“)
fire[te c\ jocul ne baricadeaz\ în acela[i cerc

reîntâlnirea cu sinele când ni se d\ corpul înapoi


[i fiecare prime[te un liant pentru ceea ce i se va împlini
dup\ care din întrupare ne oglindim în aceea[i vam\
cine este cine din care lume vr\jind al cui eden
când ni se pare c\ unul e miraj în cel\lalt
îndep\rtându-se de sine [i uitând s\ se întoarc\
(„un acoperi[ luat de furtun\ las\ în urm\ placenta goal\“)
un ritm într-un germene [i realul ca virtualitate
androgin\ pentru muzic\ de rena[tere [i vis
158 Angela Furtun\

din b\rbatul \la ie[ea o femeie despletit\ îndumnezeit\

m\ îndemni s\ te ]in în bra]e, [i om de paie [i b\rbat,


soare înfipt în stern m\rturisitor de vitalitate poem
ce nu te-ai pierdut pe limita dintre vis [i halucina]ie
aceasta este realitatea care ne scobe[te miezul:
iarba cenu[ie ce cre[te cu filigran în iarba verde
(„întotdeauna vom fi dou\ guri de hr\nit la mas\
gura de lup a celui ce [tie s\ mu[te din text
[i gura de hoit a celui ce sfredele[te femeia din b\rbat“)
caucazianul al\ nebun, al doilea dumnezeu de pe fundul paharului

oricât de sus ai urca pe spinarea copacilor


ei nu te las\ s\ le pui [aua mai bine vântul
când râzi [i duci mâna la gur\ cu un gest ferit.
trece tramvaiul 13 [i luciul [inei te în]eap\ în stern
în soarele m\rturisitor de vitalitate [i polen
(„pip\i pachetul \la de cuvinte [i ace cartea obiect
[i cartea cu ]inte care î]i intr\ în ochi în creier în nori“)
cite[ti tot ce se [terge din mintea celuilalt
în timpul raport\rii sale la neant hârtia unsuroas\
de cear\ [i ataraxia, al treilea dumenzeu de pe capacul de canal

v\d replicile din scenariu cu care se îmbrac\


personajul meu când mâna îmi tremur\ pe cre[tetul lui
pentru c\ e curent pe scen\ [i omul e vânt când râde
doar nu vântul râde în cuvinte ci cuvintele intr\ în om
prin ochiul deschis al celui de al patrulea dumnezeu
(„cum ioan se lupta s\ în]eleag\ domnia celui ce nu e
pe placul s\u în]elegi c\ e[ti preg\tit s\ urmezi un maestru
care nu seam\n\ cu dorul t\u“)
în\l]area staturii noastre deasupra muntelui de foc
Pelerinul din Aqualung 159

e sf\râmare

[i m\cinare

de femeie care înnopteaz\

într-un cort

la azilul de noapte

somnul [arpe înnoad\

podoabele ei de mireas\

în jurul demen]ei de a avea certitudinea lini[tei

ceea ce Dumnezeu desplete[te [i risipe[te în b\rbat

tramvaiul 13 revine acum [i [inele lui împung


cele dou\ lentile cu care m\ cercetezi dac\ am iarb\
cenu[ie în iarba verde [i dac\ miezul meu e fraged
acum ca [i în via]a cealalt\ dintre vis [i halucina]ie.
chestia e c\ m\ descurc greu cu b\rbatul meu ochelarist
[i om de paie cu dou\ guri de hr\nit ce scobesc literele
le lipesc cu scuipat [i le gust\ înainte de a slobozi textul
ca pe un horc\it plin de sânge [i refuz
(„ca atunci când Irod [i-a pierdut min]ile [i a ajuns nebun
precum tat\l s\u, tipul î[i arat\ multiplele pl\gi la reanimare
el [tie c\ la mine se uit\ atunci când strig\ doctore salveaz\-m\
am întârziat în firul de iarb\ am l\sat sângele meu z\log“)
160 Angela Furtun\

adesea poetul e un cadavru înseninat dup\ accident

când nu s-a mai putut face nimic

de[i lumea era în jur [i privea

cum din b\rbatul \la ie[ea o femeie despletit\ îndumnezeit\


Pelerinul din Aqualung 161

ciuguli]i frigul deschis c\tre inima voastr\ de na[terea f\r\


de apocalips\

erau mii de scrisori între mine [i voi


cuvinte f\r\ miez sacru
dar nicio prezen]\
cumva tr\ind textul mai mult decât fiirea
(„s\ nu ui]i frigul deschis c\tre inima ta“)
e[ti un adult care nu a aruncat înc\ ursul de plu[
îmi spune vocea de catifea a mamei din telefon
îi v\d mîinile prelungi îngrijite apucând stiloul
cu peni]\ de aur
(„pas\rea cu botul de foc se scutur\ de cenu[\“)
[i scriindu-mi pe scrisorica de diminea]\
mama te iube[te mult de tot mult de tot mult
se strânge în jurul meu scutul de cuvinte care ap\r\ [i miluie[te
(„[i nu ne duce pe noi în ispita de a tr\i clipa“)
zece unghii ro[ii zece înser\ri încercuind zidurile de ap\rare
c\tre care se n\pustesc în fiecare zi prezen]ele
celelalte p\s\ri din cuib
mâinile mele de femeie b\trân\ încercuind o inim\
care nu v\ poate hr\ni mai mult decât cuvintele
cu care ciuguli]i frigul deschis c\tre inima voastr\
de na[terea f\r\ de apocalips\
162 Angela Furtun\

filipica bucuriei

câ]i ani au trecut de când am murit pentru prima oar\


[i numai textul un cearceaf neted în care nu pot s\ dorm
doar s\ privesc bufni]ele

ferice de mine cum stau în întunericul meu [i întreb


deznod [i caut firea de neatins a zilei când se întunec\
(„e mai adev\rat\ bucuria serii decât a dimine]ii“)

lumina ca filipic\ a bucuriei e plin\ de hohote [i plâns


ea str\luce[te deasupra tuturor [i îi învele[te în resemnare
(„acum dou\zeci de ani urcând în genunchi dealul de la Hagigadar
razele soarelui ne înh\]au cum ni[te gheare de vultur în zbor [obolanii“)

deprinderea cu mor]ile succesive [i cu rena[terile


cât acele dilat\ri de pupile reîncântând lumile [i totul e
autofic]iune.
l\sarea sângelui pe text pe cearceaful treziei
(„de[ertul este via]a fiec\ruia m\cinat\ înainte de a o fi tr\it“)
fiecare om descoper\ în pustiu propriul mit
[i sinuciderea prin cunoa[tere
(„atunci, deschizându-i-se pleoapa, el prive[te
în\untrul s\u [i focul îl orbe[te“)
mai departe e pace în crusta unui p\ianjen ce-[i întinde plasa
Pelerinul din Aqualung 163

tu în tine robul adev\rului t\u [i înviere

iluminând dinspre în\untru c\tre înafar\


golul pulsând în inim\
(„f\cut\ pentru sinceritate, nu pentru perfec]iune“)
trebuie s\ faci în a[a fel încât
s\ r\mâi singur\ cu adev\rul t\u
(„e gust [i dezgust de lume în toate“)
de aici nu te mai urmeaz\ nimeni
pentru c\ începe infernul t\u purificator
scannerul RMN cerceteaz\ rezisten]a sufletului t\u la tortur\

când deschizi fereastra c\tre gr\din\


vezi art\ [i raportare la timp
(„am trecut prin toate cu sângele meu“)
a[a cum te scufunzi în iarb\ ca într-o baie de botez
mai pur ie[ind la lumin\ dup\ întinarea de a fi tr\it
(„câte rena[teri tot atâtea mor]i [i de fiecare dat\
sinele te îmbr\]i[eaz\ în lauri iar [i iar“)
nu vei obosi niciodat\ s\ fii
ceea ce trebuie s\ fii
tu în tine robul adev\rului t\u [i înviere
164 Angela Furtun\

pasul lateral al fiarei sau c\]\rarea pe text

pasul unu – gog în ritm inaugural sleepwalkers cu somnifer


van der graaf generator pe copert\ un facies de killer sax
o chestie fascinant\ când axa vertical\ se tope[te
vie]ile noastre sunt ni[te zgârieturi pe asfalt
(„motorul cu [aptezeci la or\ o zbughe[te pe sub nasul t\u
îmi trag casca peste ochi & p\rul aspru arom\ de fistic“)

ap\s pe buton, liftul ]â[ne[te c\tre etajul optzeci,


o linie dreapt\ care urc\ este un mod de a atârna numai de mine
(„c\]\r\torul [terge geamurile contra trei dolari pe minut
[i î[i salut\ vecinii cu spray-ul mov“)
de fapt, urcu[ul este o gravita]ie maniacal\

urc\m pe peretele lucios al muntelui de sticl\


înf\[ura]i amândoi în aceea[i frânghie
care urc\ odat\ cu noi desupra golului
de parc\ nu ni s-ar fi promis aripi în cer
doar ni[te ]inte vii în frunte în care trag cu pu[ca homunculii
m\ria sa alteritatea
perenis

el pune primul piciorul în scobitur\


[i piatra îi r\spunde cu un frison
(„un text cât un urcu[ în stratosfer\
sunt obligat\ s\ scriu mai ales f\r\ cuvinte
sau numai cu acele cuvinte care m\ resping“)
urcu[ul pe partea nev\zut\ a realului în vis

la sp\lat de fiire
sp\lat de creier
sp\lat de istorie
Pelerinul din Aqualung 165

la sp\lat de geamuri: el urc\ din instinct


tr\ind pe frânghii [i sc\ri dormind în zbor
cu picioarele încol\cite în jurul cordonului ombilical
al traiectoriei de c\dere când eu îi deschid fereastra
deasupra gr\dinii cu bra]e pline de flori colorate
[i urcând f\r\ odihn\ el se tope[te
în propria sudoare se las\ absorbit [i absoarbe
carnea
piatra
sticla
p\mântul
cenu[a
solzii
liniile verticale
frânghia întins\
lan]ul
praful
(„imaginarul e o catalepsie care hr\ne[te întâlnirea dintre pa[ii celui ce urc\ [i
pa[ii celui ce se tope[te“)

el ador\ femeile cu picioare


de insect\ c\]\r\toare pe spin\ri de masculi
(„b\rbat lipit de munte prin ventuza unui ghimpe“)

pasul decisiv este întotdeauna pasul lateral.


(„el avea un mod n\ucitor de a urca la zidul mor]ii:
proptea motorul în asfalt ca pe un falus [i se r\sucea în sus
explodând vitez\ [i motorin\“)
în clipa urm\toare cineva pulverizeaz\ un text
totul în jur se dizolv\ în instinctul de c\]\rare al fiarei
166 Angela Furtun\

In the End cu Dr. Hammill, sunt doar un b\rbat care


încearc\ s\ se refugieze

e un mers cu picioare de plumb prin Sofa Sound când Peter Hammill


a ]â[nit pe u[\ cu o partitur\ în mân\ („î]i tr\iesc moartea“) Hy
urme din A Plague Of Lighthouse Keepers (soooon, yep)
firimituri de plumb din cel mai frumos cântec scris vreodat\
man-erg man-erg man-erg sirrrtoptoptop
tipul îmi d\ linkul pe you tube vezi [i tu
http://www.youtube.com/watch?v=qpov1ErD-Bc&feature=related
ascult cum Peter Hammill deschide fereastra [i sare
dar aripile r\mân legate cu e[arfe ro[ii la
fereastra cea mai înalt\ care gâfâie c\tre parc
acum treizeci de ani, în Sala de la Schitul M\gureanu,
veneam numai eu cu el [i ne aprindeam ]ig\rile în pod
ne ciocneam vârfurile bocancilor [i f\ceam dragoste în cutiile
de carton ca dou\ sticle goale
pe scaunele din jur locuiau rochii [i p\l\rii
(„sunt doar un b\rbat care încearc\ s\ se refugieze“)

îngeri cu discuri de ebonit\ cump\rate pe ascuns din NY


de doi pilo]i de la PanAm

(„m\i, femeie, Van der Graaf Generator e drogul t\u“)

mi-a adus un buchet de flori uscate din Still Life


[i în podul nostru r\sunau nervurile de salcie
str\pungându-ne pielea în timp ce devoram muzic\ îmbr\]i[a]i
http://www.youtube.com/watch?v=wJyscJEVrcs&NR=1
câte amintiri [i nicio via]\ de povestit
câte amintiri în nicio via]\ scurs\
pentru c\ totul ]i se întâmpl\ numai în\untru
atunci când tr\ie[ti în lag\r nimic nu face spum\
chestiile vomate ]â[neau din noi peste praf
(„cum, oare, de nu ne-am pierdut min]ile în noapte
Pelerinul din Aqualung 167

sau numai inima este acum o sit\ ce nu mai cerne“)


deodat\ rochiile de pe scaune începeau s\ zboare
deasupra parcului de vizavi
ne legam [ireturile de la bocanci
pe acoperi[ul cu t\i[ de femeie.
mul]i pa[i coborând în fug\ se împr\[tiau prin Ci[migiu
camufla]i în poezie [i havane treceam pe lâng\ Teatrul Mic
alergând cu Peter Hammill s\ prindem un loc la cursul lui Mano
168 Angela Furtun\

floare de crin în mâna ta, Marie – pia mater

floare de crin în mâna ta, Marie,


floare de perle r\s\rite în ziua florilor,
ap\r\-m\ de umbr\, de r\ul [i de viermele
ce au coborât peste sufletul omenesc.
pânzele de p\ianjen stoarce-le de argint
[i f\ din argint o scar\
care urc\ la nori
la asupr\-de-nori [i asupr\-de-cuvinte
cu care s\ m\ hr\nesc
în timp ce nebunii ies pe poart\
[i se revars\ în ocean

floare de crin în mâna ta, Marie,


floare de fluturi de aur pe nisip,
ap\r\-m\ de soarele pârjolitor
al nebuniei care usuc\ sufletul omenesc
al p\mântului scos din matc\,
adun\-m\ în razele unui soare ce îmblânze[te
lumina al c\rei t\i[ îl abate de la
sufletele poseda]ilor ce alearg\
la ocean pentru a-l soarbe
[i a-l rosti
Pelerinul din Aqualung 169

floare de crin în mâna ta, Marie,


flutur\ pacea peste cre[tetele noastre
de nebuni dezlega]i de cuvinte
ca s\ mergem mai departe pân\ la p\mântul
îngerilor afânat [i dezrobit
pân\ la oceanul ce fierbe în pahare
de lut f\r\ gur\
pân\ la marginea f\r\ margine
a cuvintelor Lui, f\c\toarele de început
[i de sete
170 Angela Furtun\

lenea cârciumarilor [i flor\reselor peste casele vechi

plimbarea mea dintre Lipscani [i Sc\ricica


potrivind piciorul pe dalele de granit
cu zgomotul de nuci coapte al pa[ilor care urc\
spre o halucina]ie

oarb\

cu bufni]ele [i câinii în jurul meu


ora[ul mi se strecoar\ în amintiri
înv\] s\ nu-mi fie frig [i s\ nu tremur
în fa]a buldozerelor

case vechi cu coroan\ de verdea]\


din care coboar\ seara parfumul de tei
ca un fum somnoros ce prelunge[te
lenea cârciumarilor [i flor\reselor.
stau nemi[cat\ în praful de piatr\
aici
Pelerinul din Aqualung 171

chestia e c\ acum m\ simt împ\cat\ chiar [i cu f\râmele din


mine care au murit

cartea f\r\ început [i f\r\ sfâr[it


a celui ce exist\ f\r\ s\ fie.
m\ gândesc la chestia asta pentru c\
niciodat\ nu aflu autorul pericopelor pe care
le înva]\ fiica mea
acelea[i cu cele înv\]ate de mine
sau de mama sau de bunica
ori de str\bunica mea cu rochie din brocarturi
de mama ei sau de bunica ei cea sfânt\ [i
de str\bunica bunicii sfinte [i aurii

ideea e c\ autorul c\r]ii f\r\ început [i f\r\


sfâr[it m\ cunoa[te foarte bine
[i m\ recunoa[te dintr-o mie
în timp ce eu nu-i [tiu nici numele
m\car nici chipul negre[it neînchipuit
[i de acceea m\ gândesc la chestia asta
cu tulburare [i împ\care

c\utând în via]\ ceva bun

de neatins

te purifici

ast\zi bun\oar\ am petrecut pe jum\tatea str\lucitoare


a camerei mele câteva ceasuri bune
în care nu am f\cut nimic [i nu am rostit nimic
doar am stat în lumin\
[i pe la prânz a venit un glas în mintea mea
[i mi-a iluminat miile de cuvinte adormite acolo
172 Angela Furtun\
atr\gându-le c\tre ]\rmul m\rii
[i am sim]it deodat\ apa rece a Normandiei
cum îmi spal\ picioarele însângerate de pietre
[i de pove[tile înc\ nespuse în catedrala lui Braque.
nu era decât un capitol din cartea f\r\ început
[i f\r\ sfâr[it pe care marele autor necunsocut
o scrie zi de zi de milenii
cu peni]a invizibil\ a ilumin\rii
în veacul vecilor

chestia e c\ acum m\ simt împ\cat\


chiar [i cu f\râmele din mine care au murit
Pelerinul din Aqualung 173

ploaia cwul, când abia acesta este sinele

imposibil de supravie]uit unei lumi


care nu apare decât atunci când abandonez
întreb\rile esen]iale.
alegerea f\r\ a avea de ales
e ceea ce se în[ir\ pe sfoar\:
ploaia cwul pic\turile cwul particulele cwul
un colier alb f\cut din toate râurile
care nu apar decât atunci
când sfârcurile p\mântului se retrag
în g\vanele ochilor mei

[i înc\pând în el însu[i
precum Dumnezeu în toate dimensiunile
miezul care na[te cuvinte-miresme
coconul acesta fluid care nu e niciodat\ fluviu
doar secre]ie stoars\ sufletului în cazne
îmi intr\ prin piele în minte
prin m\duva oaselor [i prin m\duva spin\rii în inim\
prin semne diluate în retin\
îmi aduce moartea ca pe o gr\din\ proasp\t plivit\
moartea cum vântul adie

[i abia acesta e sinele


când o prezen]\ subtil\ m\ soarbe
în alt\ curgere
174 Angela Furtun\

e un loc în mine pentru fug\, când sub]irele fum se risipe[te

e un loc sub acoperi[


sc\rile mici de lemn se împletesc cu frunzele [i cârceii de fasole
liane miniaturale [i vene
cabluri intr\ în peretele ro[u [i îl scutur\
vopseaua st\ ca o c\ma[\ peste c\r\mizi
e un loc sub mansard\
podele de stejar z\brele cu lac\t evantaie
cutiile cu c\r]i [i lumân\ri
rochiile vechi cu guler de bumbac înnodat
co[uri de rafie [i dantelele indigo pentru nou-n\scu]i
b\ie]i cu genunchii zdreli]i
rotulele precum scuturi acoperite cu mu[chi [i
ferigi de cerneal\
e un loc în mine pentru fug\
un pod deasupra Str\zii {elari
când sub]irele fum se risipe[te
Pelerinul din Aqualung 175

plâns sephirot, cercul tzimtzum plesne[te de nimic [i semin]e

respira]ia ca trezire din exod


când omul î[i este sie[i pl\cut împlântat în
semnele care mor

scriu ceea ce num\r [i rostesc


v\d tot ce înc\ nu se vede
carnea cânt\rind cât o privire una
ce se îndep\rteaz\ de cealalt\
cercul tzimtzum plesne[te
nimic [i semin]e
176 Angela Furtun\

desenându-i pe piele nervurile negre ale unui cire[ japonez


înflorit

cele mai mari victorii sunt chiar acele jocuri în care ai fost înfrânt
iremediabil distrus de propriile argumente
tocmai atunci când erai poleit cu certitudini

adev\rata lumin\ îl îmbrac\ pe cel învins


desenându-i pe piele nervurile negre ale unui cire[ japonez înflorit
cum seva materialit\]ii

matern\

coborând în cel\lalt
un cer mai deschis c\tre implozia final\
un scut de care te izbe[ti
înainte de a str\punge universul
c\tre revela]ie

prin durerea voluptuoas\ a unui adev\r ce se stinge


Pelerinul din Aqualung 177

sub]ierea sensului într-o minte spart\, un bloc de marmur\


murmur\ hamartia

arogan]a când îl umple pe muritor

cu pove[ti despre fum.

realitate ca refugiu

pentru fantasme.

clapele orgii

spasmul celui învins

lut în ghearele înving\torului

cu sângele ploaie deasupra capului

curgere tragic\ a vârfului c\tre r\d\cin\

când eroica na[tere descre[te în împu]inare

în loc de a ]â[ni.

sub]ierea sensului într-o minte spart\

un bloc de marmur\ murmur\

hamartia
178 Angela Furtun\
condensarea norului de filosofie

în pic\tur\ de gramatic\ a fiirii

punem virgul\ unui peisaj

al\turi de textul eliberat

nu noi sim]im durerea

ci aceea se lupt\ cu noi spre a fi recunoscut\:

dreptul durerii de a fi iubit\,

de parc\ trupului nu-i pas\ de suflet

atunci când îl h\ituie[te cu vivisec]ia prin cunoa[tere

Pelerinul din Aqualung face o plec\ciune [i murmur\ hamartia hamartia hamartia


Pelerinul din Aqualung 179

stai treaz\ în întuneric [i în sunetele tale

via]a de dup\ scutul con[tien]ei.


bei de[ertul [i e un gust nou.
acum ridic\-te din nisip [i umbl\ pe ape
cu t\lpile alea verzi [i degetele albastre.
algele m\nânc\ din tine timpul
ce ]i s-a dat pentru a scrie.
pe[tii ciugulesc granule din ochii
ce v\d un cosmos gravid
cum te va na[te dincolo.

m\rturisitorul câine se ghemuie[te


în cerc deasupra oaselor tale.
m\duv\ plin\ de cuvinte, somnul
se îndep\rteaz\ de mal.

stai treaz\
în întuneric
[i în sunetele tale
180 Angela Furtun\

mama era gustoas\ [i dulce, a[a c\ am mâncat pu]in din ea

mama a murit pe 13 martie acum câ]iva ani

care vor fi întotdeauna pu]ini

am împ\turit un [tergar cu firimituri din mama

întâi în patru, apoi iar în patru [i iar în patru

[i în patruzeci [i patru

mama a coborât din nori ast\zi în biseric\

[i în fiecare zi

printre colaci [i [tergare, farfurii, pahare [i furculi]e

st\ mama din buc\]ele de pâine

mama era gustoas\ [i dulce, a[a c\ am mâncat pu]in din ea

adev\rul e c\ nu mai mâncasem pâine de mult

pâine cenu[ie cu gust de grâu proasp\t

mama se apleac\ [i culege pâinea direct din p\mânt


Pelerinul din Aqualung 181

în fiecare zi

adic\ ast\zi

în fa]a ei, un perete acoperit cu [tergare [i farfurii

în urma ei, o oglind\ orbind


182 Angela Furtun\

când vei pleca în lume s\-]i scrii povestea


nu te pierde nu te umbri

1. spre a se na[te din poezie [i a cer[i apoi acela[i lapte

s\ punem totul pe hârtia timp scriind

la fel cum punem copacii în p\mânt

[i solzii în oglind\

semin]ele în luciul ochilor t\i de copil.

degetele mele ciupesc chitara sfârc smulg voci pianului alb

un cântec al descre[terii

ton m'a; mon, au de l'.

eu sunt uimirea ta când

laptele ce iese din mam\ îl vede pe copil [i ]â[ne[te

în\untrul [i în afara gurii [tirbe

în\untrul [i în afara limbii care [lefuie[te cuvinte,

nimeni nu simte pic\tura alb\ când vine

ca un viitor necunoscut [i

sap\ în om o amprent\ uman\.

în tot acest timp,

cât copilul r\mâne încle[tat de gravita]ia sfârcului,

adulmec urma fiarei ce ne d\ târcoale


Pelerinul din Aqualung 183

spre a se na[te din poezie [i a cer[i apoi acela[i lapte.

gândesc c\ nu am nimic a-i repro[a lui

cum niciunui alt poet din coama cometei literare

copiii singuratici plimb\re]i ce ard de vii

în timp ce traverseaz\ placenta Cuvântului.

eu doar colec]ionez amulete cârlige spini tatuaje capete de frânghii

coduri de h\r]i ce avanseaz\ singure în de[ert

atâtea inimi pulsând pentru ca via]a s\ fie o mare lini[te

2. spune dac\ [tii cine ce unde este când totul explodeaz\

e un fel de a nu mai sim]i haosul

rescriind întunericul pe un continent necunoscut

cum copiii mi se desprind de bra]e,

de sfârc, cerul albastru al gurii lor se desprinde,

de umeri, puful lor auriu se desprinde,

de ceaf\, vertebrele moi se desprind,

de cre[tet, perucile mov se desprind,

elitre virtuale dansând în ritmul cântecelor pentru telefon,

înghite felia de pâine cu miere,

înghite civiliza]ia mutagen\,

înghite spa]iul de blog rescrie umbra f\r\ trup,

identific\-te [i silabise[te parola

spune dac\ [tii cine ce unde este când totul explodeaz\

altminteri nu ai acces.
184 Angela Furtun\
la fiire cu fiin]\ negat\ nu ai acces.

la softul iubirii nu ai acces.

la gratii nu ai acces.

tot ce ai este acest tub ce te leag\ de ocean

acest sfârc mu[tiuc la care cânt\ copilul [i plânge

eliberându-te de propriile sentimente de vinov\]ie.

ce lume e aceasta, în care copiii te scot din valuri

te storc de pu]inul adev\r

[i întorc pic\tura de lapte în pic\tura de sânge pe care o bei apoi

de pe obrazul lor rece?

3. omul cu frânghiile trece din când în când

omul cu frânghiile trece din când în când

prin tufi[urile de pe mal, el nu e aici de fapt, doar visul copil,

în timp ce râul se umple de nelini[te

ca un suflet ce nu mai poate s\ curg\

4. când vezi ceea ce nu mai [tii s\ prive[ti

privindu-l cum înnoad\ cânep\ bate iarba [i o leag\n\

zburând în volute largi cu spice [i lujeri

îndur\ zbaterea pe[tilor în venele sale,

spal\ ]\rmuri cu pletele negre

alunec\ pe faleze de bazalt,

falii lucioase precum spin\rile de rechin


Pelerinul din Aqualung 185

deseneaz\ cu gheara pe ]easta copiilor mei

o identitate nou\ cu [ase zerouri

nu e înc\ noapte ci acel moment al zilei când

pietrele mici se ascund în bur]ile fecioarelor venite la sc\ldat

c\ci mai t=rziu se vor face stânci [i sc\ri precum toate celelalte femei.

e un fel de timp pentru a [terge urmele

când vezi ceea ce nu mai [tii s\ prive[ti

când adânce[ti tot ce nu mai po]i s\ înal]i

când ui]i ceea ce a fost odat\ firea fiirii

5. r\mân în urma ei petale parfumate de umbr\

pe unde ai tot r\t\cit ca o spiral\ ce produce sensul c\rui vis?

[i cine e[ti dincolo de capta]ia min]ii?

în câte ventricole bate ritmul t\u

când tot ce exist\

exist\ de dou\ ori

[i aici

[i dincolo?

fiin]a care se accelereaz\ î[i pierde cristalele

r\mân în urma ei petale parfumate de umbr\

6. e[ti totul prin pl\cere când r\mâi un nimic

s\ punem totul pe seama purit\]ii

un prag trecut din gre[eal\


186 Angela Furtun\
ca o înghi]itur\ cu împ\rt\[anie sfânt\

de team\ ca sânul s\ nu ias\ din gura copilului

iar fiara s\ nu apar\ [i în reclamele de pe ziduri,

în literele lor, sub afi[e, în tavanul de sticl\,

în c\r\mizi, în mortar [i în t\lpile fine ale îngerilor,

fiara multicolor\ a persuasiunii

]inându-[i telefonul mobil în dreptul inimii

cu care îl aude pe copil în direct cum suge pic\turi de galaxie.

descuietorile [i încuietorile lumii sunt în acest prunc

ce ]ine ochii închi[i toat\ via]a lui

cum dou\ mere din care nu mu[c\ viermele nici foamea de adev\r

pentru c\ nu mai exist\ bine [i nu mai exist\ r\u

ci totul vine prin tubul digestiv anexat direct la telecomand\

ca un alt creier ce se autodizolv\ în propria fic]iune de unic\ folosin]\.

pruncul strânge pleoapele peste un vis care se repet\ la infinit

pl\cere curgând prin [an]urile imaginarului direct în hipotalamus

mama stoarce sânul [i deschide un evantai, cânt\

nani nani fraged copila[,

libertatea e un altfel de gust

decât sevrajul dup\ lapte cu galaxie [i mam\.

ceva ce se ieftine[te mereu [i se intensific\ te trage înafar\

[i te împroa[c\ în interiorul t\u dureros unde

gândirea divergent\ î]i [opte[te mereu c\ tu e[ti totul prin pl\cere

când r\mâi un nimic


Pelerinul din Aqualung 187

cu mintea zgâriat\ de bisturiul poftei

în timp ce florile î]i miros fontanelele moi

boturile de lupi î]i sfâ[ie m\duva

copacii te aud cum gângure[ti

[i apa te usuc\ de mugurii plânsului dup\ sfârc

7. pe dârele l\sate de memoria impersonal\

s\ punem totul pe hârtia timp amprentele stingerii unei specii

de vis\tori

la fel cum înl\n]uim literele în cuvinte

ce înainteaz\ cum [erpii cu [iraguri lungi de hypertext

pe dârele l\sate de memoria impersonal\

[i întâmpl\toare a nefiin]ei de fiire

8. copilul meu de lapte, litere [i stele

dragul meu copil de pe urm\,

al\ptatu-te-ar sfârcul

sânul

mama

hârtia alb\

cuvântul

cerul
188 Angela Furtun\
în]\rcatu-te-ar sfârcul

sânul

mama

hârtia alb\

cuvântul

cerul

pe care ne scriem amândoi textele intergalactice [i

le ascundem apoi în grote unde bubuie inimi înfrico[ate,

vom pune c\r\ile noastre pe ramuri [i copacii pe umeri

înaintând a[a r\d\cin\ dup\ r\d\cin\ cuvânt cu cuvânt

c\tre singurul timp ce ne cuprinde [i ne dizolv\ în îndumnezeire.

deschide ochii asupra nimicului ecuator [i vezi-m\ a[a cum sunt

când te desprinzi de sfârcul meu femeie galaxie a speciei umane.

copilul meu de lapte, litere [i stele

când vei pleca în lume s\-]i scrii povestea

nu te pierde

nu te umbri
Pelerinul din Aqualung 189

singur vorbind despre o lume înc\ neinventat\

femeia limit\ din b\rbatul limit\

altminteri un fel de random access

semio-surfing [i sex

vrei s\ fii liber pentru grade de libertate înc\ nedescoperite

adic\ tot ce ai este Dumnezeu cel vag [i logic

de fapt un pod între dou\ vorbiri cenzurate


dou\ limbaje ale evad\rii din prezent

teodicee
dintre cel pierdut [i cel reg\sit
(„sosind în p\mântul modelat de un cod cultural
singur vorbind despre o lume înc\ neinventat\“ „logica vagului te aduce în acela[i
loc de unde au plecat to]i ceilal]i f\r\ a v\ fi întâlnit vreodat\“ „eu nu caut
r\spunsul, eu caut întrebarea“ „perspectiva“ „hieraticul mântuitor“ „femeia care a
r\spândit ciuma lui Nkruamah“ „cât crezi c\ o mai ducem a[a?“ „cum, a[a?“ „p\i,
a[a, la limita dintre binele suprem [i r\ul suprem“ „s\ zicem, o ve[nicie, de[i e
cam vag“ „scade [i tu câteva minute“ „roger“)

în mine memoria scrijele[te cum un stilet pe o coaj\ de copac

o separare a apusului de r\s\rit mai mare ca acum nu a existat niciodat\

dou\ modernit\]i care nu se pot decanta

iar aceast\ dorin]\-buldozer ucide în mas\ mai intens decât politicul


sunt semnele gustului [i sunt semnele mirosurilor din care au mu[cat
proorocii înainte de a-[i lep\da înveli[ul
190 Angela Furtun\
sensibilitate matematic\ interpretat\ ca subiectivitate

limbajul memoriei scrie pe cortex o lume


ce coboar\ în inim\ [i caut\ febril\
femeia limit\ din b\rbatul limit\
[i înc\ vreo trei patru iluzii cum ar fi pacificarea tiranilor cu filosofii

sau precipitarea vindec\toare a speran]ei din condi]ia uman\ autolitic\


poe]ii [i zeii se inventeaz\ reciproc
femeile [i b\rba]ii se inventeaz\ reciproc
exilurile [i limbajul memoriei se inventeaz\ reciproc
r\mâne singur\ reg\sirea prin pierdere
precum în-lumirea în dez-lumire [i înc\ ceva nedefinit

la începuturi nu a fost decât un om singur

trist

clarv\z\tor

omul avea un rhinencefal activ [i astfel sim]ea dep\rtarea de Dumnezeu ca pe


singurul imaginar posibil

telepatic

telekinetc

cosmogonic

[i continua s\ r\mân\ singur trist [i s\ priveasc\ numai în sine


autohipnotizându-se

prin absen]a limbajului

[i intui]ie infinit\

nu Dumnezeu i-a dat omului fericirea,

ci omul a inventat aceast\ stare de isterie


Pelerinul din Aqualung 191

pentru a suporta tirania post-modern\ a consumului de obiecte

sugestii

entit\]i energofage

din începuturi

omul a [tiut doar gustul depresiei astrale

nostalgia dup\ mâng=ierea lui Dumnezeu

ce se a[ternea pe cre[tetul nostru ca un giulgiu al bucuriei calme

tihnite

când un izvor clipoce[te la picioarele noastre

luând cu sine mai departe cioburi albastre de cer senin

Dumnezeu i-a dat omului triste]ea, pentru c\ în triste]e st\ coconul imaginarului

misterul astfel revelat a continuat s\ se învârt\

în jurul omului

o roat\

peste care s-a a[ezat Pelerinul din Aqualung

o roat\ învârtindu-se

sub o alt\ roat\

care se rostogolea peste Pelerinul din Aqualung

când acesta a în]eles astfel

drumul
192 Angela Furtun\
adev\rul

calea nemijlocit\

flagelarea

iluminarea
singura via]\ care r\mâne

dup\ ce toate celelalte s-au stins

roti]e

mi[când pelerinii printre iluzii

[i Pelerinul din Aqualung a salutat mul]imea f\r\ chip, s-a înclinat [i a spus a[a:
ea a murit singur\
prin diluare
în voi to]i
(„cine este ea?“ „apropierea judec\]ii ca un salut între mor]ii disponibili“
„nu e o mângâiere care alin\“ „nu e o judecat\ care face dreptate“ „este
plec\ciunea la intrarea ter]ului“ „devenind respira]ie de la un suflet la alt suflet“
„ea expulzându-se din voi“ „ea n\sc\toare [i n\scându-se în voi pentru a v\
reflecta“ „ea p\r\sind ad\postul“ „de cuvinte care r\nesc sau exileaz\“ „înainte de
a deveni echivocul fiin]ei“ „ea“ „este“ „apropierea“)

dar cine este ea?


Pelerinul din Aqualung 193

Cuprins
Pelerinul din Aqualung, 5
cercul de frig te cuprinde f\r\ s\ te ating\, 7
p\pu[a f\r\ un ochi privea la priapicul Charles, 8
ea î[i croie[te drumul ei, tikkun olam printre na[teri, 13
Însemn\rile de studen]ie ale lui Dalit [i ale iubitei sale Loana înainte de a se
împrieteni cu tipul \la mi[to cu peruc\ mov
1. fi[ier rar. radiografiile lui Dalit, 16
2. umbre chineze[ti. intrarea shaolin, 16
3. mamalia circus. c\pr\rii cool de lag\r, 16
4. oameni cenu[\. efect de lasou, 17
5. homo-gadget. tatuaje cu menumoru]i, 17
6. v-a mai r\mas de un dric. sau de o spelunc\ metafizic\, 18
7. gagica are aripi în uter. el are p\l\rie, 18
8. e doar zgomot. program\ri la eroism cronic, 19
9. la transplant înainte. frica de luf-luf, 19
10. glezne roz. pa[i repezi pe granitul roz, 20
11. pilula de neîncepere. îndreptarea picioarelor de femeie cu americ\, 20
12. frigul din litere. sternul m\duv\ [i ritm, 21
13. topirea ]apilor. mângâierea ierbii, 22
14. brain implants. trece tipul \la mi[to cu peruc\ mov, 22
Femeie plutind în claustrofobiile lui Qoheleth sau a expune fiin]a la radia]ii de
déjà vu, 23
deathproof - balad\ în proximitatea poetului ce zice c\ pu]in\ isterie nu stric\, 25
oceanul adulmec\ un trup ce se tope[te prin contrac]iile mor]ii, 27
iar eu am t\cut am scris am visat am gustat memoria [obolanilor, 31
inocent dansând pe l\bu]ele de lut, 33
el st\ în visul lui [i toate cercurile cresc, 35
despre dispari]ia pescarului ca un dic]ionar de cuvinte magice, 38
despre felul în care decorporarea intr\ în corpul nim\nui, 44
piercing de cuvânt, o pace de rou\, 47
intui]ia clipei în cel pe de-a-ntregul împu]inat, 48
hall-seas-over, 49
vorbi]i cu disperarea voastr\ despre idolul cuvintelor, 52
scriu despre lume ca despre un val de crime f\r\ autor, 59
r\sfoindu-ne unul pe cel\lalt când dantura tân\r\ a timpului ne elibereaz\ de
c\r\ile noastre, 63
privirea interioar\, o eclips\ hr\nit\ de corola unui adev\r str\in, 65
înha]\ sufletul potrivit pentru tine, 66
deasupra muntelui hr\nindu-se cu p\mânt [i cu nebunia m\slinilor, radical
194 Angela Furtun\
feminin\, 68
o lume de click-cli[ee în memoria muribundului, 70
trebuie s\ scrii pentru c\l\tori [i pentru maimu]oiul din tine, 71
laptele negru mahamvantara în murmurul textului, 74
prizonier în golul des\vâr[it când umple matricea plinului cu energia sa, 79
nimic nu ne mai poate atinge, 81
]inându-l de mân\ pe cel ce moare în Aqualung, 83
ele ne gug\lesc, sau ad\ugând pu]in\ literatur\ impulsurilor de moarte la etajul al
18-lea, 85
dup\ profetul Enoh, sau despre felul de a rata calea scrisului în limba român\, 86
adev\rul care te împarte în mor]i tineri, 89
floare de crin în mâna ta, Marie - cu voce mic\, 92
a[a începe s\ rumineze în mine poezia dormand\ a lucrurilor simple [i greu de
ap\rat, 93
sunt o cu[c\ pentru vânt, 96
vedere c\tre tine, 97
ce mare lucru este un suflet care piere, sau zidul care vede [i tace, 98
browserul spune c\ sunt aici, 101
chestia aia e inima încle[tat\ pe accelera]ie, 102
femeie, sau trecerea ciclonului Harley prin limbajele emo, 105
despre cum m-am întâlnit cu moartea fix lâng\ Charles Bukovski, kill him, he
makes me sick, 107
la sfâr[it eram un prunc învelit în cuvinte vii, 111
femeia de la Baz' art des Mots, 113
mersul [i c\derea din poem în lume, 116
când apa dormand\ te spal\ de sânge pe din\untru [i pe dinafar\, 118
p\pu[a cu cortex de p\pu[ar, 120
ceva bun de împ\r]it cu to]i [i cu nimeni, 123
or(olo)gii minerale - scena a IV-a (despre trupul secret din lumina pântecului ei), 124
via]\ d\ruind prin mici intensit\]i de extaz, 126
timpul în cuibul s\u dormind deasupra bur]ii în\untru fractal, 128
or(olo)gii minerale - scena a III-a (despre b\taia aripilor unui fluture în ingenium), 129
am luat lumin\ din lumina [i întunericul nostru - inter me ispum et meipsum (între
eul treaz [i eul celui aflat în timpul somnului), 131
or(olo)gii minerale - scena a II-a, sau despre felul cum m\ a[ez la taifas cu oameni
lovi]i de moartea literar\ drept în moalele capului, 133
oceanul tân\r, sau felul cum am v\zut c\ urca al\turi de mine în genunchi o
femeie care era umbra mea [i care avea fundul mare ca un dovleac copt, 134
or(olo)gii minerale - scena I (despre felul cum trupul pr\bu[it este str\puns de
coarnele literei aleph), 135
în fiecare zi m\ caut\ cineva care [tie c\ voi muri disear\, 136
cartea despre cum se amestec\ to]i cu nisipul [i cu celelalte semne, 137
Pelerinul din Aqualung 195

astfel traversez mun]ii înspre cerul de malachit, 138


prezentul o ghilotin\ ascu]it\, tr\ind ca [i cum s-ar izbi mereu de un zid, 139
ce a mai r\mas de spus neînceput nesfâr[it, 140
nimeni din el nu p\rea s\ locuiasc\ în spa]iul cuvintelor, 141
somnul pelerinului cu ochii deschi[i când apas\ pe fiin]a pedal\, 142
singuri se scutur\ de armonie sânii, singur\ chakra ombilical\ se deseneaz\ în
jurul infinitului mic, 143
adev\rul simplu, când cu îmbr\]i[\ri de maree timpul nostru, 146
cum oare am dormit pe p\mânt, am mâncat p\mântul tot, eu coram eu, 147
o limb\ care se relaxeaz\ [i te las\ s\ fii infinit, 148
el f\când legea din contradic]ii de goluri [i cutreier\ri, 150
îmi place s\ vorbesc despre moarte cu pisica mea, 151
trezind-o ca [i cum nimic nu s-ar fi întâmplat nici moartea nici penumbra, 152
înghi]ituri mici de beatitudine când dai click pe femeia hipnotic\, 153
e un p\mânt de flori nen\scute cu care te vei împodobi, 155
[i intr\m cu mintea noastr\ în lume, ca într-o orchestr\ simfonic\ dirijat\ de doi, 157
din b\rbatul \la ie[ea o femeie despletit\ îndumnezeit\, 158
ciuguli]i frigul deschis c\tre inima voastr\ de na[terea f\r\ de apocalips\, 161
filipica bucuriei, 162
tu în tine robul adev\rului t\u [i înviere, 163
pasul lateral al fiarei sau c\]\rarea pe text, 164
In The End cu Dr. Hammill, sunt doar un b\rbat care încearc\ s\ se refugieze, 166
floare de crin în mâna ta, Marie - pia mater, 168
lenea cârciumarilor [i flor\reselor peste casele vechi, 170
chestia e c\ acum m\ simt împ\cat\ chiar [i cu f\râmele din mine care au murit, 171
ploaia cwul, când abia acesta este sinele, 173
e un loc în mine pentru fug\, când sub]irele fum se risipe[te, 174
plâns sephirot, cercul tzimtzum plesne[te de nimic [i semin]e, 175
desenându-i pe piele nervurile negre ale unui cire[ japonez înflorit, 176
sub]ierea sensului într-o minte spart\, un bloc de marmur\ murmur\ hamartia, 177
stai treaz\ în întuneric [i în sunetele tale, 179
mama era gustoas\ [i dulce, a[a c\ am mâncat pu]in din ea, 180
când vei pleca în lume s\-]i scrii povestea nu te pierde nu te umbri
1. spre a se na[te din poezie [i a cer[i apoi acela[i lapte, 182
2. spune dac\ [tii cine ce unde este când totul explodeaz\, 183
3. omul cu frânghiile trece din când în când, 184
4. când vezi ceea ce nu mai [tii s\ prive[ti, 184
5. r\mân în urma ei petale parfumate de umbr\, 185
6. e[ti totul prin pl\cere când r\mâi un nimic, 185
7. pe dârele l\sate de memoria impersonal\, 187
8. copilul meu de lapte, litere [i stele, 187
singur vorbind despre o lume înc\ neinventat\, 189
Editura Integral
Bd. G-ral Gh. Magheru 32-36
Sc. D, Et. 6, Ap. 28
Sector 1, 010337 Bucureºti
office@integral-rdmc.ro