Sunteți pe pagina 1din 8

1. 2. 3. 4. 5. !. #.

Tema: Operaiuni de decontri Mecanismul decontarilor interbancare Ordinul de plat Achitarile prin cec. Cambia si biletul la ordin. Acrediti ul documentar. "ncasoul documentar Cardul bancar

-1Decontarile interbancare sint un sistem de realizare si reglare a platilor fara numerar conform obligatiunilor aparute in urma afacerilor dintre clientela bancilor sau nemijlocit intre banci. Regimul juridic al deconrilor interbancare n RM se reglementeaz de : -Regulamentul privind decontrile interbancare pe teritoriul RM aprobat de B M la !".!".1##" $ : 1$!!%-%# &videnta decontarilor interbancare in Banca ationala se efectueaza in conformitate cu 'lanul de conturi al evidentei contabile a Bancii ationale a Moldovei din $( iunie 1##" )n p 1-1! din Regulament este e*pus principiul de func+ionare a sistemului de decontri interbancare ,i anume: aceste decontri se efectiuiaz prin intermediul B M - toate opera+iunile fiind nregistrate n contul . ostro/ al bncii comerciale desc0is ,i gestionat de B M . acest sistem este analogic cu 1istema clearingului interbancar. 2ar nemijlocit ntre bnci se utilizeaz sistema contuirlor de corespondent. Decontrile interbancare pot fi efectuate prin doua modalit+i principale: %istema clearin&ului bancar care presupune nc0eierea unor acorduri atit bilaterale cit si multilaterale intre bnci de Banca central- care au scopul de a ordona sistema de plati intre agentii economici. 2n aceste acorduri se stipuleaz tipul de instrumente de plata acreditiv - incasou- cambiietc3- - pentru ce servicii sau tipuri de contracte- modul de acoperire asigurarea soldului negativ etc. 4cest sistein presupune desc0iderea centrului de clearing pe lng B M 5prin bncile centrale3 care urmeaz sa efectueze compensa+iile reciproce care rezulta din transferul pla+ilor interbancare . %istema conturilor de corespondent ' presupune nc0eierea unui acord de cont de corespondent dintre doua banci comerciale din aceia,i +ar sau din tari diferite- care prevede desc0iderea n alt banca a unui cont special de corespondent - 6contul nostro6 n valuta straina- si a unui cont de corespondent al bncii strine m banca noastr 6contul loro6 in lei. 4tunci cind ntreprinderea din RM dore,te prin banca noastr s transfere o suma de bani partenerului strin care are cont in banca de peste 0otare - banca din RM crediteaz 6contul loro6 al bncii strine din banca noastra si da o dispozitie de a debita 6contul nostro6 din banca straina m valuta necesara transferind-o pe contul firmei strine. 2. 7rdinul de plata 5dispozi+ie de plata3 este dispozi+ia data de o persoana 5ordonator3 unei banci 5banca ordonatoare3 de a plati o anumita suma in favoarea unei alte persoane 5beneficiar3 pentru stingerea unei obliga+ii banesti a ordonatorului fata de beneficiar. 8odul civil 54rt 1$"9-1$":3 aduce reglementrile 7' n concordan+ cu practicile interna+ionale. 7rdinul de plata poate fi: - simplu( cnd incasarea sumei nu este condi+ionata de prezentarea vreunui document privind scopul platii1

documentar( in cazul in care ncasarea sumei este condi+ionata de prezentarea de catre beneficiar a unor do ordonator.

Banca ordonatoare e*ecuta ordinul de plata prin transferul sumei indicate din contul ordonatorului in contul beneficiarului in aceea,i sau in o alta banca 5banca pltitoare3. Banca va e*ecuta ordinul de plata in termenul stabilit prin lege- acordul p;rtilor sau practicile bancare. 7rdonatorul poate revoca sau modifica ordinul de plata atit timp cit banca nu l-a e*ecutat. 7rdinul de plata cuprinde: a3 numele- adresa si numrul contului bancar al ordonatorului< b3 numele- adresa si numrul contului bancar al beneficiarului< c3 denumirea- codul si adresa bncii ordonatoare< d3 ordinul de plata< e3 suma in cifre si litere< f3 motivul efectuarii platii< g3 indica+ia documentelor care trebuie prezentate de beneficiar 5la 7' documentar3< 03 data emiterii< i3 semntura ordonatorului< '3' Cecul este un titlu de valoare si un instrument de plata supus unor condi+ii de forma pltibila la vedere si care reprezint un ordin necondi+ionat al trgtorului 5emitent3 dat trasului 5banca pltitoare3 de a asigura plata unei sume de bani beneficiarului acestui cec. 8onform codului civil nou 54rt 1$"#3 cecul este un titlu negociabil ce reprezint o crean+a scrisa- cuprinzind ordinul necondi+ionat dat de emitent 5 trgtor 3 ctre pltitor 5tras3 de a plati la vedere o anumita suma beneficiarului de cec- sau la ordinul acestei persoane. Derularea cecului intern se reglementeaz prin: 8odul civil 5nou3 art.1$"#-1$:$< - Regulamentul cu privire la decontrile prin virament 5 $" iulie 1##9 R.M.3. Decontrile interna+ionale se reglementeaz de 6=egea unificata a cecului6 adoptata prin 8onven+ia de la >eneva ?1#%1< @iind un titlu de valoare si un instrument de plata supus unor condi+ii de forma cecul trebuie sa aib urmtoarele rec0izite : A denumirea de cec< A ordinul simplu si necondi+ionat de a plati o suma de bani determinata 5 platiti suma de BB C A numele bncii trase 5banca pltitoare3< A domiciliul pltii 5locul platii- adresa bncii3< A data si locul emiterii< A semntura trgtorului.< 7rice mentiune in cec referitoare la accept- la dobinda sau la e*onerarea trgtorului de raspundere pentru efectuarea platii se considera nescrise. 8ecul trebuie sa fie acoperit adic emitentul cecului trebuie a aiba mijloace de unde plati cecul- altfel daca se elibereaz inten+ionat un cec fara acoperire 5 nu-s bani pe cont3- in unele tari este prevzuta si rspunderea penala. 8ecul este platibil la vedere- adica atunci cind doreste beneficiarul. Dermeni de incasare a cecului conform =egii unificate a cecului este de: - : zile in interiorul unei tari-$! zile in tari diferite<
$

-(! zile pe continente diferite. 4rt. 1$(1 al.$ 8.8. RM presupune c termenul de prezentare a cecului pentru efectuarea platii este de : zile. Dermenul incepe sa curga din momentul emiterii cecului. Daca beneficiarul nu se prezint sa ncaseze cecul- el pierde dreptul de regres fata de trgtor. Revocarea cecului este valabila doar dupa e*pirarea termenului de prezentare pentru plata. Daca cecul nu este revocat- trasul poate efectua plata si dupa e*pirarea termenului de prezentare pentru plata. 8ecurile pot fi de mai multe feluri 4rt. 1$9%: A - cecuri la purtator -nu este indicat numele beneficiarului cecului - si incasarea o poate face persoana care detine cecul. &l poate fi transmis 5vindut- donat3 liber oricarei persoane< A - cecuri la ordin - beneficiarul este indicat pe cec si il poate transmite altei persoane prin andosament sau girA cecuri nominative - contin numele beneficiamlui - si pot fi transmise 5nstrinate3 numai prin cesiunea de creanta efectuata notarial. 8ecul la ordin este transmis prin gir 4rt. 1$9E. >irantul rspunde pentru plata cecului.8ecul nominativ poate fi transmis printr-o cesiune simpl 5prin notar3. 8ecul partial sau integral- poate fi garantat prin a al 5garant3- adic o persoana sau o banca solida poate garanta ac0itarea cecului prin semnatura pusa pe cec 5verso3 sau pe alonja- 6 &l se e*prima prin mentiunile ca aval - suma C - semnatura6 4valistul rspunde solidar ca si toate persoanele obligate prin cec. 8ind plateste ceculavalistul dobindeste drepturile care decurg din cec fata de cel pentru care a garantat- precum si fata de cei care- conform cecului- sint obligati fata de persoana in a carei favoare este avalizat cecul )n sistemul bancar interna+ional sint cunoscute mai multe varietati de cecuri: - cecuri baratececuri de calatorie- cecuri platibile in cont etc. 2n cazul refuzului de ac0itare a cecului- beneficiarul poate e*ercita dreptul de ac+iune impotriva trgtorului- girantului si celorlal+i obliga+i 54rt 1$(E 88 3 daca cecul prezentat in termen legal nu este platit si refuzul de plata este probat prin : - un protest notarial despre neplata direct pe cec- printr-o declaratie despre neplat fcut de tras 'rotestul sau orice alt act similar trebuie intocmit inainte de e*pirarea termenului de prezentarespre plat a cecului. in a doua zi lucratoare dup e*pirarea termenului de prezentarea Ditularul cecului trebuie sa notifice girantul si trgtorul cecului despre refuzul de plata in decursul a E zile lucratoare dupa ziua protestului. @iecare girant la fel avizeaz- in termen de $ zile lucratoare- girantul precedent 5de la care a primit cecul3- avalistul respectiv despre refuzul pl+ii. Doate persoanele obligate prin cec sint debitori solidari m fa+a beneficiarului 54rt. 1$(( 88 3. 4c+iunea ini+iata mpotriva unei din persoanele obligate conform cecului nu constituie obstacol pentru ini+ierea ac+iunii contra celorlalti debitori solidari. Ditularul cecului poate cere persoanei mpotriva creia este intentata ac+iunea judiciara ac0itarea: - suma indicata in cec< - c0etuielile legate de protest< - dobinda medie bancara 5 9F 3 pentru perioada neac0itarii cecului. 8onven+ia interna+ional n materie de cec - ,i legisla+iile interne ale altor state prevd o procedur simplificat de incasare a cecului n caz de neplat ,i anume . 'rotestul mpreun cu cecul nepltit se depune la judectorie ,i printr-o nc0iere 5 care nu poate fi atacat3 judectorul
%

investe,te cecul protestat cu titlu e)ecutoriu care-i permite beneficiarului de a se adresa in ordine de regres fata de obliga+ii prin cec cu cerinta de al ac0ita. )n RM 8odul civil pn cnd pevede numai naintarea ac+iunii n judecat cu acelea,i drepturi ale beneficiarului . @iecare persoana care a ac0itat acete sume poate in ordine de regres sa ceara de alta persoana obligata prin cec restituire tuturor c0eltuielilor. '4' Cambia este un angajament neconditionat supus unei reguli de forma - prin care trasul se obliga la insarcinarea tragtorului sa ac0ite o suma de bani la scadenta beneficiarului cambiei. 8irculatia cambiei in cometul interrna+ional este reglementata de: =egea unificata a cambiei - adoptata prin 8onventia de la >eneva v 1#%!< iar n RM se reglementeaz de *e&ea cambiei a +.M. , 1 iulie -3( Codul C il .4rt. 1$(#.3 /i +e&ulamentul cu pri ire la decontrile prin irament . 25 iulie 1--! +.M.0. Cambia trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: A denumirea de 6cambie6- 6bill of e*c0ange6 A ordinul simplu si neconditionat de a plati o suma de bani< A numele trasului 5platitor3< A scadenta 5temenul de plata3< A domiciliul platii 5locul platii3< A numele beneficiarului- cel carui sau la ordinul carui trebuie facuta plata < A data si locul emiterii< A semnatura trgatorului 5emitentul3. %cadenta' termenul cind trebuie onorata plata cambiei. &a se indica in te*tul cambiei si poate fi: A la vedere - plata se face la prezentare cambiei in orice moment cind doreste beneficiarul: - la un anumit termen dup; data emiterii 5platiti la 9 luni de la emitere3< -la un anumit termen de la vedere 5 platiti dup; % luni din momentul acceptarii3 -la o data precisa 5platiti la 2martie 1##:3. 'rologarea cambiei - posibilitatea de prelungire a scadentei cambiei prin acordul partilor. 8ambii sint de % feluri. A cambii la purtator -nu este indicat numele beneficiarului- si incasarea o poate face persoana care detine cambia. &a poate fi transmisa 5vindut- donat3 liber oricarei persoane< A cambii la ordin - beneficiarul cambiei este indicat si el poate transmite cambia altei persoane prin andosament sau gir. 4ndosamentul 5girul3 este modalitate de instraina un titlu de valoare negociabil prin inscrierea si confirmarea inscrierii prin semnatura detinatorului cambiei 5girant3 a acestui fapt pe partea dorsala5pe dos3 a documentului. A cambii nominative - contin numele beneficiarului - si pot fi trasnsmise 5instrainate3 numai prin cesiunea de creanta efectuata notarial. Acceptarea cambiei - este o procedura prin care beneficiarul cambei se prezinta la tras pentru ca acesta sa recunoasca datoria 5accept3. 1e foloseste formula 6acceptat6 urmata de semnatura trasului pusa pe fata cambiei. Drasul care a acceptat cambia devine debitor principalputind fi obligat la e*ecutarea silita Daca trasul refnza sa accepte cambia- benefciarului are posibilitate de a face un 6protest de neacceptare"" la notar apoi sa intenteaza o procedura de regres impotriva girantilor- trgtoruluiavalistilor care au semnat cambia - acestea fiind obligati sa-i ac0ite beneficiarului suma din cambie
E

si c0eltuielile aferente. Doti girantii- avalistii si trgtorul poarta raspundere solidara in bata beneficiarului. 'ersoana care a ac0itat cambia neaceptta are dreptul sa ceara restituirea tuturor c0eltuielilor efectuate . A alul sau cautiunea cambiala este un mecanism de asigurarea a obligatiunilor asumate prin cambie. 'rin aval o persoana terta - 6avalist6 - se obliga sa plateasca total sau partial suma de bani indicata m cambie - la scadenta - solidar cu debitorul principal 5trgtor sau girant3. @iecare debitor din cambie poate avea un avalist care va fi obligat sa ac0ite suma din cambie daca trasul nu va plati la scadenta. %contarea cambiei este opera+iunea prin care beneficiarul acesteia dotrind sa primeasca suma indicata in cambie inainte de scadenta- se adreseaza la o banca sau o companie de factorinf cu rugamintea - ca aceasta sa o cumpere 5sconteze3. Daca banca are incredere in beneficiar sau persoanele nominalizate in cambie ea sconteaza cambia platind-ui beneficiarului suma din cambie minus o dobinda de scont- care este caleulata in dependenta de termenul de plata 5scadenta3 si dobinda medie bancara de creditare. Dup; aceasta banca singura se prezinta la scadenta pentru a incasa banii de la beneficiar. +escontaea - opera+iunea prin care banca comerciala vinde 5sconteaza3 cambia deja scontata Bancii 8entrale incasind suma indicata minus o dobinda de rescont. 1lata cambiei se face la scadenta de catre tras. 2n cazul refuzului de a plati cambia acceptatabeneficiarul face un 6protest de neplata6 la notar- care permite posesorului cambiei de intenta o actiune cambiala directa fata de tras si o actiune de regres impotriva girantilor si trgtorului. 2ncasarea banilor se face prin in estirea cambiei protestate cu titlu e)ecutoriu la judecata care da posibilitate de a urmari bunurile debitorului si al obliga sa plateasca: -suma indicata in cambie< -c0eltuielile de protest< - dobinda bancara pentru periuada de neplata< 'ersoana care a ac0itat acasta suma poate inainta actiunea de regres fata de celelate persoane obligate prin cambie- restituindu-si c0eltuielile. 2iletul la ordin - este o cambie simpla. &l este un titlu care cuprinde obligatia asumata de emitent 5trgtor3 de a plati in calitate de debitor la scadenta o suma de bani determinata 4ici apar numai doua persoane: emitentul5tras3 -care se obliga fata de benefciar de a plati banii. @orma -drepturile si obligatiile partilor precum si avalul- girul-scontarea etc. sint aplicate sint asemeni cu cambia - cu deosebirea- ca biletu la ordin este emis de tras - si nu necesita acceptare. Doate procedurile actiunii cambiale se atribuie la biletul la ordin.

'5' Acrediti documentar 5letter of credit3- o modalitate de plata- ce reprezinta un angajament al bancii de a plati din ordinul clientului 5importator3 in condi+iile stipulate n cererea de acreditiv o suma de bani beneficiarului- care trebuie sa prezinte un set de documente determinate. 2n RM in calittate de act normativ se utilizeaza 6Regulamentul cu privire la decontarile prin virament"" din $" iulie 1##9 aprobat de B M- 8odul 8ivil 54rt1$:!-1$:E3. 1ub egida 8amerei de 8omer+ de la 'aris in 1##% au fost elaborate 6Reguli si uzante uniforme privind acreditivele documentare 6 ultima editie - publicatia "!!- care este utilizat deja de bncile din RM pentru deservirea acreditivelor. 8odul civil al RM define,te acreditivul documentar /ca un aranjament- oricum ar fi denumit sau descris- prin care o banca 5banca emitenta3- ac+ion;nd la cererea clientului sau 5ordonatorului3 si conform instruc+iunilor acestuia sau in nume propriu- efectueaz o plata ctre un ter+ 5beneficiar3 ori la ordinul acestuia sau accepta si plte,te cambii trase de ctre
"

beneficiar- sau autorizeaz o alta banca sa efectueze o astfel de plata ori sa accepte si sa plteasc asemenea cambii/. Defini+ia dat este mai complet ,i reflect majoritatea elementelor ,i func+iilor 4D. 4creditivul documentar este un contract separat de actul juridic care sta la baza lui. Doate p;rtile implicate 5bncile mai ales3 opereaz cu documente si nu cu bunuri- servicii sau alte presta+ii la care documentele pot sa se refere. &tapele derulrii pla+ii prin acreditive documentare: l. 2ntre cumprtor si vnztor se nc0eie un contract de vinzare-cumparare unde se specifica ca plata se va efectua prin acreditiv documentar. $. 8umprtorul 5importatorul3 da ordin 5cerere de acreditiv3 bncii sale ca sa desc0id un acreditiv de o anumita suma - la anumite condi+ii pe numele vnztorului. %. Banca cumprtorului 5emitenta3 desc0ide un acreditiv pe numele vnztorului m banca acestuia 5la dinsul m tara3. E. Banca v;nztorului 5avizatoare 3 il avizeaz pe acesta despre faptul ca pe numele lui a fost desc0is un acreditiv. ". Gnztorul se prezint la banca sa si verifica condi+iile acreditivului cu condi+iile contractului si daca sint ntocmai accepta acreditivul. 9. 4cceptind acreditivul vnztorul livreaua marfa la transportator conform termenilor si condi+iilor din contract- avind ca confirmare documentele de transport. (. 8u aceste documente de transport 5...........................3 vnztorul se prezint la banca pentru a incasa pre+ul mrfii. :. Banca pltitoare e*amineaz toate documentele si daca acestea sunt m regula ac0ita plata in dependenta de condi+ia de plata stabilita 5 la vedere- termen- acceptarea..3. #.4c0itand suma indicata banca vizatorului remite documentele bncii cumprtorului si debiteaz contul corespondent al acesteia. 1!.'rimind documentele banca cumprtorului le controleaz si le transmite cumprtoruluidebitindui suma indicata din cont lui. 11 primind documentele v;nztorul se prezint la transportator de unde i-si prime,te mrfurile. 4creditivul poate fi utilizabil 5pltit3prin : -plata la vedere-plata la un termen -acceptarea de cambii 4creditivele documentare sunt de mai multe tipuri: - acreditive revocabile 5care pot fi rec0emate de pltitor3 si irevocabile 4creditivul trebuie sa indice clar daca este revocabil. 2n caz contrar- acreditivul este considerat irevocabil 5art 1$:13< - acreditive confirmate --- se confirma de o banca ter+a ,i constituie un angajament ferm al bancii conformatoare- adugat la cel al bncii emitente- ca o garan+ie suplimentar de plata 5art 1$:%3< - acreditive transferabile - care la solicitare beneficiarului pot fi transferate par+ial sau integral pe contul altor persoane< - acreditive rennoibil 5revolving3 - se folosesc la livrarea mrfurilor m transe si acreditivul se desc0ide pentru intreaga suma - dar se plateste in rate propor+ional cu volumul marfii livrateautomat reinoinduse5completinduse3 pentru urmatoarea transa dup fiecare plata. 4creditivul documentar - se considera cea mai sigura modalitate de plata utilizata in comer+ul interna+ionalal- deoarece

-vinzatoml este sigur ca marfa nu va nimeri la cumparator fara ca acesta sa ac0ite pretul ei- iar atunci cind vnztorul livrind marfa in conformitate cu pevederile contractului- va prezenta la banca documentele necesare m regula -banca este obligata sa platesca indiferent de alte circumstan+e. - cumprtorul este convins ca banca va ac0ita pre+ul mrfii numai dup ce va controla documentele prezentate- care dovedesc livrarea mrfurilor in conformitate cu condi+iile contractului. '!' "ncasoul documentar este o modalitate de plata - care consta dintr-o nsrcinare data unei bnci spre a se incasa o anumita suma de bani pentru anumite servicii prestate sau mrfuri livrate contra unor documente determinate. Derularea incasoul documentar in comer+ul interna+ional este reglementata de 6Reguli uniforme privind incasourile documentare "" aprobate de ctre 8amera 2nterna+ionala de 8omer+ de la 'aris. Hltima edi+ie din 1##" se nume,te 6'ublica+ia "$$6 Deosebirea dintre acreditivul documentar si incaso : - acreditivul documentar este desc0is de cel care pl te,te 5pltitor3< iar incasoul documentar este desc0is de cel care prime,te banii Beneficiar. 2ncasoul documentar este un contract separat de tranzactia c are sta la baza lui. &tapele de derulare a incasoului documentar: l. nc0eierea unui contract de v;nzare-cumprare intre p;rtile contractante unde se specifica ac0itarea pltii prin incaso documentar< $.vanzatorul livreaz marfa la transportator si ia la mina documentele de transport semnate de transportator- care confirma ca mrfurile sunt livrate m conformitate cu prevederile contractului< ".Ganzatorul se prezint? la banca sa si da o dispozi+ie 5cerere3 de ncasare care trebuie sa con+in ........... si depune documentele de transport 5factura comerciala- conosamentul maritim sau scrisoarea de trsura- certificatul de analiza- certificatul de origine si de calitate - pacIing list- polita de asigurarea etc.3< E.Banca v;nztorului e*pediaz bncii cumprtorului documentele de transport si dispozi+ia ncasare< ".Banca cumprtorului il avizeaz pe cumprtor despre sosirea documentelor< 9.cumparatorul vine la banca controleaz documentele- si daca acestea sunt in ordine accepta dispozi+ia de ncasare adic ac0ita plata . (.4c0itand plata cumprtorul i-si ia documentele si se duce la transportator unde isi primeste marfa < :.Banca cumprtorului transfera suma ac0itata bncii v;nztorului pe contul corespondent< #.primind banii pe cont- banca v;nztorului crediteaz 5transfera pe3 contul cumprtorului 8ererea de incasare trebuie sa contina informatii cu privire la: a3 emitent si tras b3 banca de la care s-a primit incasoul si banca prezentatoare < c3 suma si valuta incasoului< d3 documentele ane*ate si numarul de e*emplare pentru fiecare document< e3 termenele si conditiile de efectuare a platii si acceptarii< f3 c0eltuielile care trebuie suportate< g3 metoda de plata si forma avizului de plata< instructiunile in caz de neplata- de neacceptare Bancile nu isi asuma nici o obligatie ori responsabilitate pentru autenticitatea documentelor primite. 'lata poate fi efectuata prin acceptarea unei cambii.
(

'#' Cardul bancar este un instrument de plata emis de o banca 5emitent3 care permite titularului cardului sa retraga bani in numerar- sa efectueze transfer de sume banesti in limitele disponibilului din contul sau in banca emitenta ori din contul liniei de credit acordata de aceasta. De+intorului cardului bancar poate efectua plati pentru bunurile si serviciile prestate de intreprinderile comerciale care- in baza contractelor inc0eiate cu emitentul- accepta sa fie platite prin card. 2ntreprinderea comerciala isi restituie banii pentru presta+iile efectuate titularului cardului prin cesiunea catre emitent a creantelor fata de titularul cardului. 'la+ile prin card bancar se reglementeaz de codul 8ivil- ,i in special de reglementarile privind ordinul de plata- contul curent bancar- creditul in cont curent- de alte acte bancare.