Sunteți pe pagina 1din 7

Testare CELULA Alegere simpla:o varianta corecta. 1.Care sunt organitele la nivelul crora se sintetizeaz ATP: a.Lizozomii b.

Ribozomii c.Centrozomul d.Reticulul endoplasmatic rugos e.Mitocondriile 2.Care din urmatoarele organite celulare nu sunt prezente n toate celulele din organism: a. Lizozomii b. Ribozomii c. Centrozomul d. Aparatul !olgi e. Mitocondriile ".#imensiunile medii ale celulelor din organismul uman sunt cuprinse ntre: a. 1$%2$ microni b. 2$%"$ microni c. "$%&$ microni d. &$%'$ microni e. 1$%"$ microni &.Care din organite (ormeaz (usul de diviziune: a. lizozomul b. ribozomul c. centrozomul d. neutro(ilele e. centriolii '.Care dintre urmtoarele celule nu prezint cili sau microvili: a. celulele mucoasei )e)unale b. celulele epiteliului tubului contort pro*imal c. celulele endoteliului capilar d. celulele epiteliului crestei ampulare e. celulele gustative +.Care este cea mai mare dintre urmtoarele celule: a. ovulul b. osteoclastul c. (ibra muscular striat d. (ibra muscular cardiac adult e. monocitul ,.Care este cea mai mica dimensiune o are: a. -ematia adult b. -epatocitul c. lim(ocitul. d. trombocitul e. osteoblastul /.Plasmalema con0ine urmtoarele substan0e1cu e*cep0ia: a. proteine b. (os(olipide c. colesterol d. glicolipid e. cromatina 2.3denti(ica0i a(irma0ia (als privind plasmalema:

a. componenta proteic realizeaz (unc0iile specializate ale membranei b. membrana con0ine pe (a0a e*tern glucide ncrcate negativ c. partea -idro(ob a bistratului (os(olipidic se a(l la interior d. miezul -idro(ob (avorizeaz pasa)ul ionilor e. proteinele se pot a(la 4i transmembranar 1$.Prelungiri citoplasmatice permanente sunt urmtoarele1cu e*cep0ia: a. desmozomii b. microvilii c. cilii d. pseudopodele e. corpusculii care solidarizeaz celulele 11.A(irma0ia (als despre citoplasma este: a. sistem coloidal n care (aza dispersat este apa b. miceliile coloidale se a(l n mi4care bro5niana c. are o structura comple* d. (unc0ional are partea nestructurat1-ialoplasma e. organitele celulare reprezint partea structurat 12.6rgastoplasma: a. este un sistem membranar (ormat din vezicule 4i cisterne alungite b. reprezint sediul (os(orilrii o*idative c. are rol e*cretor d. are rol n sinteza proteinelor e. este (orma di(eren0iat a ribozomilor 1".7rganitele situate n apropierea nucleului au urmtoarele caracteristici1cu e*cep0ia: a. rol n diviziunea celular b. rol n e*cre0ia unor substan0e c. centriolii sunt ncon)ura0i de citoplasm v8scoas d. au rol n (agocitoz e. toate 1&.9os(orilarea o*idativ se realizeaz n: a. crestele mitocondriale b. matricea mitocondrial c. ergastopalsma d. ribozomi e. nucleu 1'.3denti(ica0i asocierea incorect: a. celule binucleate%-epatocitele b. celule polinucleate%(ibrele musculare netede c. anucleate%-ematia adult d. nucleu e*centric%celule mucoase e. dimensiuni nucleu ntre"%2$microni%rap1:"%1:& cu citoplasma 1+.;ucleul con0ine: a. carioplasma cu aspect omogen b. lipide c. calciu d. AR; e. Toate 1,.Ribozomii nu sunt prezen0i : a. Pe membrana nuclear b. Pe membrana reticulului endoplasmatic c. Liberi in citoplasma

d. <n proteinele -istonice 4i non-istonice e. <n celule care (agociteaz 1/.;euronii bipolari prezint: a. =n singur a*on 4i mai multe dendrite grupate la polul opus b. #ou dendrite mai lungi situate la polii opu4i c. #oi a*oni mai lungi d. 7 dendrit 4i un a*on e. 7 dendrit 4i un a*on ce au o por0iune ini0ial ce se mparte sre cei doi poli ai celulei 12.Transportul pasiv are urmtoarele caracteristici1cu e*cep0ia: a. >e des(a4oar n sensul unor gradiente electrice sau de concentra0ie b. ;u necesit interven0ia unor transportori specializa0i c. Moleculele organice polarizate necesit proteine transportoare d. #i(uzia (acilitat a moleculelor organice este un transport speci(ic1saturabil e. ;u este in(luen0at de membrana celular 2$.<n momentul aplicrii unui stimul pe membrana neuronal: a. Polaritatea membranei se inverseaz1devenind negativ pe (a0a intern b. >cade permeabilitatea 4i in(lu*ul de sodiu n celul c. Are loc mrirea di(eren0ei de poten0ial ntre cele dou (e0e ale membranei d. #epolarizarea apare dup atingerea poten0ialului prag e. #epolarizarea cre4te c8nd canalele volta)%dependente pentru ?@ se desc-id 21Care din urmtoarele (enomene nu sunt direct propor0ionale cu intensitatea stimulului : a. Poten0ialele de ac0iune ale unei unit0i motorii b. 9or0a de contrac0ie a unui mu4c-i striat c. Amplitudinea secusei d. Acuitatea ol(activ e. ;iciuna 22.;euronii unipolari prezint: a. Aspect (uzi(orm b. 7 singur dendrit rami(icat terminal c. 7 singura prelungire cu au celulele cu conuri 4i bastona4e d. #endrite ce pornesc de la un pol al celulei e. Toate adevrate 2".Care din celule nu apa0in c-emoreceptorilor: a. Celule receptoare gustative b. Celule neuronii bipolari ol(activi c. Celulele receptoare din macula cu otoli0i d. Celule algoreceptoare e. A 4i b 2&.Care din neuroni sunt pseudounipolari: a. Motoneuronii al(a b. Motoneuronii gama c. Cei din ganglionul spinal d. Cei din ganglionii laterovertebrali e. Celulele mitrale 2'.Au (orm globuloas permanent urmtoarele celule1cu e*cep0ia: a. 7vulul b. Mugurele gustativ c. Condrocitele d. Adipocitele e. =nele celule sangvine 2+.=rmtoarele celule prezint cili sau microvili1cu e*cep0ia:

a. Celula mucoasei tra-eale b. Protoneuronul cii ol(active c. Protoneuronul cii gustative d. 6nterocitul e. ;e(rocitul 2,.Membrana celulara nu are caracteristica: a. Permeabilitatea selectiva b. Poten0ial de membran c. Reprezint barier pentru molecule nepolarizate%liposulubile d. Poate permite di(uzia moleculelor organice care au legturi covalente polare e. ;u permite pasa)ul ionic liber 2/.Mecanismele implicate n transportul transmembranar pot (i 1cu o e*cep0ie: a. Realizate sau nu cu a)utorul unor proteine cru4i b. Active care necesit ATP Adi(uziunea (acilitat c. Pasive%di(uziunea 4i osmoza d. Asigur pasa)ul ionic doar la nivelul canalelor ionice cu structur proteic e. 6ndocitoza 4i e*ocitoza 22.Poten0ialul de ac0iune: a. Rezult din distribu0ia inegal a sarcinilor de o parte 4i de alta a membranei b. 6ste modi(icarea temporar a poten0ialului de membran c. Principiul de baz este di(erit n (unc0ie de tipul de celul d. ;u depinde de valoarea poten0ialului de membran e. #urata poten0ialului de ac0iune este acela4i la toate celulele "$.Poten0ialul membranar de repaus: a. Are valoare pozitiv b. Are valoare apropiat de cea a poten0ialului de ec-ilibru pentru sodiu c. #epinde de permeabilitatea membranei pentru di(erite tipuri de ioni d. >e datoreaz unor curen0i electrici la trecerea ionilor prin canale e. Baloarea lui depinde pompa;a@:?@care realizeaz un raport de "?:2;a Alegere multipla:mai multe variante corecteC "1.Mecanismele care nu utilizeaz proteine transportoare sunt: a. osmoza b. di(uziunea c. transportul pasiv d. di(uziunea (acilitat e. transportul activ primar "2.Mecanismele care utilizeaz proteinele transportoare: a. asigur transportul moleculelor organice cu greutate molecular mare b. reprezint un transport nespeci(ic 1saturabil c. implic 4i competi0ia ntre moleculele de transportat pentru acela4i cru4 d. sunt di(uziunea (acilitat 4i transportul activ e. proteinele se numesc pompe n cazul di(uziei (acilitate "".Transportul activ cuprinde: a. osmoza b. di(uziunea c. di(uziunea (acilitat d. transportul primar e. cotransportul "&.Transportul vezicular: a. endocitoza % materialul e*tracelular este captat n vezicule

b. e*ocitoza Amaterialul intracelular este captat n vezicule c. (agocitoza 4i pinocitoza sunt (orme ale e*ocitozei d. veziculele de endocitoz 4i e*ocitoz se (ormeaz prin invaginarea membranei e. toate corecte "'.Canalele ionice: a. permit pasa)ul ionic b. au structur proteic c. nu pot (i vizualizate microscopic d. permit pasa)ul ionilor numai activ e. realizeaz 4i osmoza "+.#i(uziunea apei prin osmoz se realizeaz: a. dac membrana este mai permeabil pentru solvit b. dac membrana este mai permeabil pentru solvent c. de la solu0ia mai diluat spre solu0ia mai concentrat d. datorit (or0ei care intensi(ic osmoza % presiunea osmotic e. toate corecte ",.Prin di(uziunea (acilitat se realizeaz: a. cu consum de energie pentru transportul moleculelor b. mpotriva gradientului de concentra0ie c. cu a)utorul proteinelor cru4 d. prin cotransport e. pentru molecule organice polarizate 4i cu greutate molecular mare "/.Transportul activ: a. asigur numai deplasarea ionilor cu consum energetic b. se (ace mpotriva gradientului de concentra0ie c. necesit ATP d. poate (i primar%cotransport 4i secundar e. pompa ;a@:?@ e*pulzeaz ";a@ 4i introduce 2 ?@ "2.Poten0ialul de membran este determinat de : a. permeabilitatea selectiv a membranei b. moleculele nedi(uzibile din celul ncrcate negativ c. activitatea pompei ;a@:?@ d. prezen0a unui stimul e. se datoreaz unor curen0i electrici la trecerea ionilor prin canale speci(ice &$.9azele poten0ialului de ac0iune sunt: a. pragul b. panta ascendent c. panta descendent d. perioada re(ractar e. toate &1.Care este asocierea incorect: a. poten0ial de ac0iune%rspuns de tip 11tot sau nimicDD b. depolarizare%in(lu* de sodiu c. repolarizare%ie4irea ?@din celul d. stimuli subliminari% determin depolarizare e. perioada re(ractar absolut%se poate ini0ia alt poten0ial de ac0iune mai mic &2. A(irma0ii corecte : a. celulele e*citabile se depolarizeaz spontan b. depolarizarea este spontan dup atingerea poten0ialului prag c. dac poten0ialul membranar atinge nivel critic determin depolarizarea d. dup atingerea poten0ialului prag se desc-id canalele volta)%dependente pentru ?@

e. canalele pentru ie4irea ?@ se desc-id n prezen0a stimulului &".Perioada re(ractar este: a. perioada in care este di(icil de ob0inut un poten0ial de ac0iune b. timpul necesar transmiterii depolarizrii c. de dou tipuri%absolut 4i relativ d. timpul c8nd nu ac0ioneaz stimuli depolarizan0i e. timpul dintre dou poten0iale de ac0iune &&.Perioada re(ractar absolut: a. poate ini0ia al doilea poten0ial de ac0iune b. se datoreaz inactivrii canalelor pentru ?@ c. se datoreaz inactivrii canalelor pentru;a@ d. cuprinde panta ascendent 4i o parte din cea descendent e. cuprinde numai panta ascendent &'.Perioada re(ractar relativ: a. este perioada n care un stimul subliminar poate ini0ia al doilea poten0ial b. poten0ialul de ac0iune apare mai rapid dec8t normal c. poten0ialul de actiune are amplitudine mai mic dec8t n mod normal d. nu permite ini0ierea altui poten0ial de ac0iune e. are viteza de apari0ie a poten0ialului de ac0iune mai mic &+. Poten0ialul de ac0iune: a. poate aprea n oricare punct al unei membrane ine*citabile b. s e propag n ambele sensuri c. odat generat determin completa depolarizare a membranei d. se mai numeste impuls nervos sau muscular e. se propag unidirec0ional &,.Propriet0ile speciale ale celulelor sunt: a. e*citabilitatea b. contractilitatea c. automatismul d. activitatea secretorie e. e*ocitoza 4i endocitoza &/.Tipurile (undamentale de 0esuturi sunt: a. muscular b. nervos c. cartilaginos d. osos e. epitelial &2. 6pitelii se gsesc n: a. ovar b. stomac c. muguri gustativi d. vase sangvine 4i lim(atice e. por0iune secretorie a medulosuprarenalei '$.6piteliile de acoperire pluristrati(icate pot (i: a. n mucoasa colonului b. Eeratinizate c. nec-eratinizate d. cubice e. urotelii

Rasp.Test med. celula 1. e 2. c ". b &. c '. c +. c ,. d /. e 2. d 1$. d 11. a 12. d 1". d 1&. b 1'. b 1+. e 1,. d 1/. d 12. e 2$. d 21. d 22. c 2". c 2&. c 2'. b 2+. c 2,. c 2/. b

22. "$. "1. "2. "". "&. "'. "+. ",. "/. "2. &$. &1. &2. &". &&. &'. &+. &,. &/. &2. '$.

b c a1b a1c1d a1b1c a1b a1b1c b1c c1e b1c1e a1b1c a1b1c d1e b1c1e a1c c1d c1e b1c1d b1d a1b1e a1b1c1d b1c1d1e