Sunteți pe pagina 1din 588

Prof. univ. dr. GH.

DIACONESCU
(coordonator)

Prof. univ. dr. D. DINUIC Prof. univ. dr. GH. BIC
Conf. univ. dr. M. KETTY-GUIU Lector univ. drd. C. DUVAC

DREPT PENAL
Partea special
&XUV XQLYHUVLWDU

Editura Funda iei Romania ae Maine, 2007
Editur acreditat de Ministerul Eauca iei ,i Cercet rii
prin Consiliul Na ional al Cercet rii Stiin ifice ain Inv mantul SuperiorDescrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei

Drept penal. Partea special / Gh. Diaconescu (coordonator), D. Dinuic ,
M. Ketty-Guiu, Gh. Bic , C. Duvac; Bucuresti, Editura Funda iei Romania ae
Maine, 2007
ISBN 978-973-725-999-8

I. Diaconescu, Gh.
II. Dinuic , D.
III. Guiu, M.-Ketty
IV. Bic , Gh.
V. Duvac, C.

343(498)(091)(075.8)Reproducerea integral sau Iragmentar , prin orice Iorm si prin orice mijloace
tehnice, este strict interzis si se pedepseste conIorm legii.
R spunaerea pentru con inutul ,i originalitatea textului revine exclusiv
autorului/autorilor

Redactor: Octavian CHE AN
Tehnoredactor: Marcela OLARU
Coperta: Cornelia PRODAN
Bun de tipar: 20.11.2007; Coli tipar: 36,75
Format: 16/70 100
Editura Funda iei Romania ae Maine
Bulevardul Timisoara nr. 58, Bucuresti, Sector 6
Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro
e-mail: contactedituraromaniademaine.ro
UNIVERSITATEA 63,58 +$5(7
FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRA IE PUBLICProf. univ. dr. GH. DIACONESCU
(coordonator)

Prof. univ. dr. D. DINUIC Prof. univ. dr. GH. BIC
Conf. univ. dr. M. KETTY-GUIU Lector univ. drd. C. DUVAC
&XUV XQLYHUVLWDU


EDITURA FUNDA IEI ROMNIA DE MINE
Bucuresti, 2007Autori.

Prof. univ. ar. GHEORGHE DIACONESCU, coordonatorul colectivului de elaborare
Prof. univ. ar. DOINEL DINUIC
Prof. univ. ar. GHEORGHE BIC
Conf. univ. ar. MIOARA KETTY-GUIU
Lector univ. ara. CONSTANTIN DUVAC5


CUPRINSPRELIMINARII ...................................................................................................

13

TITIUI I. INFRAC IUNI CONTRA SIGURAN EI STATULUI

Tr darea .....................................................................
Tr darea prin ajutarea inamicului .............................................
Tr darea prin transmitere de secrete ...........................................
Ac iunile dusm noase contra statului ..........................................
Spionajul ....................................................................
Atentatul care pune n pericol siguran a statului ...............................
Atentatul contra unei colectivit i ............................................
Subminarea puterii de stat .....................................................
Actele de diversiune ...........................................................
Subminarea economiei na ionale .............................................
Propaganda n Iavoarea statului totalitar .....................................
Ac iuni mpotriva ordinii constitu ionale ....................................
Complotul .....................................................................
Compromiterea unor interese de stat ...........................................
Comunicarea de inIorma ii Ialse ..............................................
Divulgarea secretului care pericliteaz siguran a statului ....................
Nedenun area ................................................................
InIrac iuni contra reprezentantului unui stat str in ............................
Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei ......................
Sanc ionarea tentativei, t inuirii si Iavoriz rii ...............................17
20
23
25
26
26
28
30
33
35
38
40
42
45
47
48
51
53
54
55
TITIUI II. INFRAC IUNI CONTRA PERSOANEI


Capitolul I. INFRAC IUNI CONTRA VIE II, INTEGRIT II
CORPORALE SI S N T II ...............................................


57
Sec iunea I. OMUCIDEREA .............................................................
Omorul ................................................................................................................
Omorul caliIicat ..................................................................
Omorul deosebit de grav ...........................................................................................
Pruncuciderea .........................................................................................................
Uciderea din culp ..................................................................................................
Determinarea sau nlesnirea sinuciderii ....................................................................

57
57
60
65
70
72
76
Sec iunea II. IOVIREA SI V T MAREA INTEGRIT II
CORPORAIE SAU A S N T II ......................................................
Iovirea sau alte violen e ........................................................................................
V t marea corporal ...............................................................................................

78
78
80
6
V t marea corporal grav ........................................................................................
Iovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte ........................................................
V t marea corporal din culp ..................................................................................

81
86
88
Sec iunea III. AVORTUI ........................................................................................
Provocarea ilegal a avortului ...................................................................................
89
89

Capitolul II. INFRAC IUNI CONTRA LIBERT II PERSOANEI . 92

Iipsirea de libertate n mod ilegal .............................................................................
Sclavia ..............................................................................................................
Supunerea la munc Ior at sau obligatorie ..............................................................
Violarea de domiciliu .............................................................................................
Amenin area ...........................................................................................................
Santajul ................................................................................................................
Violarea secretului coresponden ei ...........................................................................
Divulgarea secretului proIesional ..............................................................................


92
97
98
100
103
105
107
111
Capitolul III. INFRAC IUNI PRIVITOARE LA VIA A SEXUAL

Violul ................................................................................................................
Actul sexual cu un minor ...........................................................................................
Seduc ia ...............................................................................................................
Perversiunea sexual ..............................................................................................
Corup ia sexual .....................................................................................................
Incestul ................................................................................................................
H r uirea sexual .......................................................................................................

114

114
117
120
124
126
130
132
TITIUI III. INFRAC IUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Furtul .........................................................................
Furtul caliIicat ........................................................................................................
Pedepsirea unor Iurturi la plngerea prealabil .........................................................
Tlh ria ...............................................................................................................
Pirateria ...............................................................................................................
Abuzul de ncredere .............................................................................................
Gestiunea Irauduloas ...............................................................................................
nsel ciunea ............................................................................................................
Delapidarea ..........................................................................................................
nsusirea bunului g sit ...............................................................................................
Distrugerea .............................................................................................................
Distrugerea caliIicat ..............................................................................................
Distrugerea din culp .................................................................................................
Tulburarea de posesie ................................................................................................
T inuirea ...................................................... .......................................................134
137
144
145
149
151
153
155
159
164
167
169
170
172
174
TITIUI V. INFRAC IUNI CONTRA AUTORIT II

OIensa adus unor nsemne .......................................................................................
Ultrajul ................................................................................................................
Uzurparea de calit i oIiciale ....................................................................................
Portul nelegal de decora ii sau nsemne distinctive .............................


178
181
186
189
7
Sustragerea sau distrugerea de nscrisuri .........................................................
Ruperea de sigilii .............................................................
Sustragerea de sub sechestru .................................................
192
197
200

TITIUI VI. INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR
ACTIVIT I DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR
ACTIVIT I REGLEMENTATE DE LEGECapitolul I. INFRAC IUNI DE SERVICIU SAU N LEG TUR
CU SERVICIUL ..........................................................

Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor .....................................................
Abuzul n serviciu prin ngr direa unor drepturi .......................................................
Abuzul n serviciu contra intereselor publice ........................................................
Abuzul n serviciu n Iorm caliIicat .......................................................................
Neglijen a n serviciu ................................................................................................
Purtarea abuziv ........................................................................................................
Neglijen a n p strarea secretului de stat ...................................................................
ConIlictul de interese .............................................................................................
Iuarea de mit ........................................................................................................
Darea de mit .......................................................................................................
Primirea de Ioloase necuvenite .................................................................................
TraIicul de inIluen ...............................................................................................

205

205
211
214
218
219
223
226
229
231
241
244
248

Capitolul II. INFRAC IUNI CARE MPIEDIC NF PTUIREA
1USTI IEI ............................................................

Denun area calomnioas ...........................................................................................
M rturia mincinoas .................................................................................................
ncercarea de a determina m rturia mincinoas ........................................................
mpiedicarea particip rii la proces ............................................................................
Nedenun area unor inIrac iuni ...................................................................................
Omisiunea sesiz rii organelor judiciare ....................................................................
Favorizarea inIractorului ...........................................................................................
Omisiunea de a ncunostin a organele judiciare ........................................................
Arestarea nelegal si cercetarea abuziv ...................................................................
Supunerea la rele tratamente .....................................................................................
Tortura .................................................................................................................
Represiunea nedreapt ...............................................................................................
Evadarea ..............................................................................................................
nlesnirea evad rii .....................................................................................................
Nerespectarea hot rrilor judec toresti .....................................................................
Re inerea sau distrugerea de nscrisuri ......................................................................

256

256
261
268
272
275
279
285
292
296
304
307
310
313
319
324
324

Capitolul III. INFRAC IUNI CONTRA SIGURAN EI
CIRCULA IEI PE C ILE FERATE .....................................................

Nendeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor deIectuoas , din culp
Nendeplinirea cu stiin a ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor deIectuoas ...
P r sirea postului si prezen a la serviciu n stare de ebrietate ................
Distrugerea si semnalizarea Ials .............................................

339

339
344
345
348
8
Capitolul IV. INFRAC IUNI PRIVITOARE LA REGIMUL
STABILIT PENTRU UNELE ACTIVIT I
REGLEMENTATE DE LEGE .............................................355
Nerespectarea regimului armelor si muni iilor ............................... 355
Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive ........ 363
Nerespectarea regimului materiilor explozive ............................... 367
Nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri .......................... 370
Exercitarea I r drept a unei proIesii .......................................... 373
Nerespectarea regimului transportului rutier public ..............

TITIUI VII. INFRAC IUNI DE FALS

Capitolul I. FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE
SI ALTE VALORI ....................................................................

FalsiIicarea de monede sau de alte valori ....................................
FalsiIicarea de timbre, m rci sau de bilete de transport .......................
FalsiIicarea de valori str ine .................................................
De inerea de instrumente n vederea IalsiIic rii de valori .........................................

378
381

381
392
397
398
Capitolul II. FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR
DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE ........

FalsiIicarea instrumentelor oIiciale ...........................................................................
Folosirea instrumentelor oIiciale Ialse ......................................................................

Capitolul III. FALSURI N NSCRISURI ..............

Falsul material n nscrisuri oIiciale ....................
Falsul intelectual ..........................
Falsul n nscrisuri sub semn tur privat .................
Uzul de Ials ............................
Falsul n declara ii ..........................

Falsul privind identitatea .........................
Falsul privind Iolosirea emblemei Crucii Rosii ..............


403

403
407

412

412
417
424
429
434

438
442
TITIUI VIII. INFRAC IUNI LA REGIMUL STABILIT
PENTRU ANUMITE ACTIVIT I ECONOMICE

Specula ......................................................................
nsel ciunea la m sur toare ..................................................
nsel ciunea cu privire la calitatea m rIurilor ...............................
Divulgarea secretului economic ...............................................
ContraIacerea obiectului unei inven ii ......................................................................
Punerea n circula ie a produselor contraI cute ........................................................
Concuren a neloial ...................................................................................................
Nerespectarea dispozi iilor privind opera ii de import sau export ............................
Deturnarea de Ionduri .........................................................................................
Nerespectarea dispozi iilor privind importul de deseuri si reziduuri ... ....................
447
452
454
455
457
459
460
462
463
464
9
TITIUI IX. INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE
UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL


Capitolul I. INFRAC IUNI CONTRA FAMILIEI ...................................

Bigamia ..................................................................................................................
Abandonul de Iamilie ................................................................................................
Relele tratamente aplicate minorului .........................................................................
Nerespectarea m surilor privind ncredin area minorului .........................................

469

469
473
476
478
Capitolul II. INFRAC IUNI CONTRA S N T II PUBLICE ...

Z d rnicirea combaterii bolilor .................................................................................
Contaminarea veneric si transmiterea sindromului imunodeIicitar dobndit ....
R spndirea bolilor la animale sau plante .................................................................
InIectarea apei ...........................................................................................................
TraIicul de stupeIiante ..................................... ........................................................
FalsiIicarea de alimente sau alte produse ..................................................................

482

482
483
484
485
486
488
Capitolul III. INFRAC IUNI PRIVITOARE LA ASISTEN A
CELOR N PRIME1DIE ..............

Punerea n primejdie a unei persoane n neputin de a se ngriji ... .........................
I sarea I r ajutor .....................................................................................................
I sarea I r ajutor prin omisiunea de nstiin are ......................................................

Capitolul IV. ALTE INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE
UNOR RELA II PRIVIND CONVIE UIREA SOCIAL

Instigarea la discriminare ..........................................................................................
mpiedicarea libert ii cultelor ..................................................................................
ProIanarea de morminte ............................................................................................
Tulburarea Iolosin ei locuin ei .................................................................................
Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice ......
nc ierarea ..............................................................................................................
Asocierea pentru s vrsirea de inIrac iuni ................................................................
Instigarea public si apologia inIrac iunilor ...........................................................
R spndirea de materiale obscene .............................................................................
Cersetoria ...................................................................................................................
Prostitu ia ...................................................................................................................
Proxenetismul ............................................................................................................
Jocul de noroc ............................................................................................................


492

492
494
495


497

497
498
499
500
502
504
507
509
510
512
513
515
517
TITIUI X. INFRAC IUNI CONTRA CAPACIT II DE AP RARE
A ROMNIEI

Capitolul I. INFRAC IUNI S VRSITE DE MILITARI .......

Sec iunea I. INFRAC IUNI CONTRA ORDINII SI DISCIPIINEI MIIITARE ..
Absen a nejustiIicat .................................................................................................
Dezertarea ...............................................................................................................
C lcarea de consemn ........................519

519
519
521
523
10
Insubordonarea .............................................. .......................................................
Iovirea superiorului ..................................................................................................
Iovirea inIeriorului ........................................... .......................................................

Sec iunea II. INFRAC IUNI PE CMPUI DE IUPT ..........
Capitularea ..............................................................................................................
P r sirea cmpului de lupt .......................................................................................

Sec iunea III. INFRAC IUNI SPECIFICE AVIA IEI SI MARINEI MIIITARE

Zborul neautorizat .....................................................................................................
P r sirea navei ..........................................................................................................
P r sirea comenzii ..........................................................
Neluarea m surilor necesare n opera iile navale .....................................................
Coborrea pavilionului ..............................................................................................
Coliziunea ..................................................................................................................

Capitolul II. INFRAC IUNI S VRSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Sustragerea de la serviciul militar .............................................................................
DeIetismul .................................................................................................................
JeIuirea celor c zu i pe cmpul de lupt ...................................................................
Folosirea emblemei ,Crucii Rosii n timpul opera iilor militare ..........................
Sustragerea de la rechizi ii militare ...........................................................................

Capitolul III. INFRAC IUNI S VRSITE DE CIVILI

Sustragerea de la recrutare ........................................................................................
Neprezentarea la ncorporare sau concentrare ...........................................................

525
527
528

529
529
530

531

531
532
533
535
536
537

538

538
539
540
541
542

544

544
544
TITIUI XII. INFRAC IUNI CONTRA P CII SI OMENIRII

Propaganda pentru r zboi .........................................................................................
Genocidul ..............................................................................................................
Tratamente neomenoase ............................................................................................
Distrugerea unor obiective si nsusirea unor bunuri ..................................................
Distrugerea, jeIuirea sau nsusirea unor valori culturale ...........................................
Teste gril (Autoevaluare) ......................


546
547
549
552
553
555


11

ABREVIERI


R. I. Vasile Papadopol, Mihai Popovici, Repertoriu alfabetic ae practic
/uaiciar n materie penal pe anii 1969-1975, Bucuresti, Editura
Stiin iIic si Enciclopedic , 1977.
R. II. Vasile Papadopol, Mihai Popovici, Repertoriu alfabetic ae practic
/uaiciar n materie penal pe anii 1976-1980, Bucuresti, Editura
Stiin iIic si Enciclopedic , 1982.
R. III Vasile Papadopol, SteIan Danes, Repertoriu alfabetic ae practic
/uaiciar n materie penal pe anii 1981-1985, Bucuresti, Editura
Stiin iIic si Enciclopedic , 1988.
alin. Alineat
art. Articol
Col. Colegiu
C.C. Curtea Constitu ional
C. pen. Codul penal
C.proc. pen. Codul de procedur penal
d. Decizie
d. . Decizie de ndrumare
C.D. Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem
C.S.J. Curtea Suprem de Justi ie
B.J.-C.S.J. Buletinul jurispruden ei Curtea Suprem
de Justi ie
D.C.S.J. Deciziile Cur ii Supreme de Justi ie
DEX Dic ionarul explicativ al limbii romne
D.D. Dic ionarul diplomatic
nch. ncheierea
J.C.S.J. Jurispruden a Cur ii Supreme de Justi ie
B. C. Buletinul Casa iei
P.J.P. Practica judiciar penal
C.P.J.P. Culegere de practic judiciar penal
C.P.J.P.-
C.A.B.
Culegere de practic judiciar penal Curtea
de Apel Bucuresti
C.D.H.C.C. Culegere de decizii si hot rri ale
Cur ii Constitu ionale
R.R.D. ,Revista romn de drept
Dr. Revista ,Dreptul
R.D.P. ,Revista de drept penal
J.N. ,Justi ia Nou
Jud. Judec toria
12
P.I. Pro lege
pop. Popular
M.OI. ,Monitorul OIicial
CCJ nalta Curte de Casa ie si Justi ie
s. p. Sec ie penal
sent. pen. Sentin penal
T. j. Tribunalul Jude ean
T. reg. Tribunalul regional
T.B. Tribunalul Bucuresti
T.M.B. Tribunalul Municipiului Bucuresti
TS Tribunalul Suprem
13

PRELIMINARII
1. Destinatari studen ii anului II cursuri de zi si nv mnt la distan ;
studen ii anului III cursuri cu Irecven redus .
2. Durata dou semestre
3. Obiect studiul normelor penale speciale
4. Recomand ri

DesciIrarea si n elegerea normei cuprinse n textele incriminatoare sunt de
neconceput I r st pnirea temeinic a cunostin elor despre Iactorii, con inutul
constitutiv si Iormele inIrac iunii, cunostin e predate la disciplina dreptului penal,
partea general . n consecin , se impune, prioritar, recapitularea urm toarelor
module doctrinare: condi ii preexistente, con inutul constitutiv al inIrac iunii
(latura obiectiv , latura subiectiv ), Iormele si sanc iunile de drept penal.
obiectul juridic
generic

special a. Obiectul ocrotirii penale

obiectul material
activ

b. Subiec ii inIrac iunii participa ia penal

pasiv


elementul material

c. Iatura obiectiv urmarea imediat

raportul de cauzalitate14
direct

indirect
Inten ia
Formele cu prevedere
vinov iei
d. Iatura I r prevedere
subiectiv Mobilul Culpa

Praeterinten ia
Scopul


actele preparatorii
proprie
e. Formele inIrac iunii tentativa improprie
perIect
Consumarea imperIect
absurd
Epuizarea

n elegerea schemei de incriminare a unei Iapte socialmente periculoase,
precum si de analiz si interpretare a normei penale este incomparabil mai
lesnicioas si proIitabil dect memorizarea mecanic a prelegerilor orale sau
scrise. Asadar, este util si important a se deprinde mecanismul de p trundere n
intimitatea normei penale si de identiIicare a componentelor inIrac iunii examinate,
n cursurile consultate urmnd a se c uta si re ine doar particularit ile ce
caracterizeaz o inIrac iune sau alta.
Accesul la Iilonul doctrinar si asimilarea acestuia sunt considerabil
Iacilitate de lecturarea jurispruden ei n materia inIrac iunii studiate n paralel cu
literatura de specialitate , spe ele Iiind publicate n repertorii/culegeri/buletine
inIormative de practic judiciar , indicate n bibliograIia din Iinalul cursului.
Asistarea la ct mai multe sedin e de judecat oIer viitorului jurist
practician posibilitatea de a intra n atmosIera de lucru speciIic pretoriului
judec toresc, de a se Iamiliariza cu procedurile practicate si cu modul n care
intervin si sus in punctele de vedere uneori divergente subiec ii oIiciali si
participan ii la proces.

5. Quid prodest
Pe termen scurt, disciplina este programat cu examen de an si nominalizat
ca una dintre materiile la care se sus ine examenul de licen .
Pe termen mediu si lung, disciplina este absolut implicat si indispensabil n
practicarea majorit ii proIesiunilor juridice: magistratur (parchet si instan e
judec toresti), avocatur , cercetare stiin iIic si nv mnt superior, cercet ri
penale si investiga ii speciale (poli ie, jandarmerie, servicii de inIorma ii interne si
externe).
15
Procesele penale, desi mai pu in numeroase dect cele civile, ocup un loc
nsemnat n tabloul presta iilor judiciare, iar hot rrile pronun ate de magistra i n
astIel de cauze declanseaz reverbera ii severe, adesea ireversibile asupra
individului, interzis sau limitat n a participa la via a social n laturile esen iale ale
acesteia: spiritual , Iamilial , material , politic , proIesional etc.
nsusirea temeinic si aproIundat a teoriei si practicii judiciare n materie
penal reprezint al turi si n indispensabil conexiune cu inteligen a,
seriozitatea, spiritul justi iar, onestitatea si pasiunea practicianului o premis sine
qua non si de prim m rime n exercitarea nobilelor proIesiuni menite a ocroti
eIicient interesele societ ii si ale statului, interesele, drepturile si libert ile
Iundamentale ale cet eanului mpotriva Iaptelor ilicit penale. Totodat , resursele si
valen ele individuale amintite se constituie ntr-un antidot redutabil al erorilor
judiciare, aceste rateuri impardonabile n instrumentarea unor cauze, care sunt de
natur a deturna dramatic si nedrept destinul unor oameni inocen i.

6. Structura cursului
Normele penale speciale care Iormeaz obiectul de studiu si au sediul, pe
de o parte, n Codul Penal, pe de alt parte, n numeroase legi speciale si
extrapenale.
Iegiuitorul a sistematizat normele n partea special a Codului penal,
Iolosind criteriul obiectului juridic generic, n alte cuvinte, criteriul valorii sociale
ocrotite de aceste norme lezate sau puse n pericol prin s vrsirea Iaptelor
incriminate.
n raport cu aceast gndire, au Iost alc tuite grupuri mari de inIrac iuni
individualizate prin denumirea ,titluri" , grupuri organizate n continuare, dup
caz, n subdiviziuni ,capitole" si ,sec iuni".
Succesiunea incrimin rilor a Iost ordonat pe criteriul importan ei rela iilor
sociale care Iac obiectul ocrotirii penale, respectiv pe o scar descresc toare, de la
cel mai important spre mai pu in important, de la cel mai grav spre o gravitate
redus .
Normele penale cuprinse n legi speciale si legi extrapenale au Iost
sistematizate n literatura de specialitate, la rndul lor, tot pe criteriul obiectului
juridic generic, n 8 capitole, dup cum urmeaz :
InIrac iuni contra unor drepturi si libert i Iundamentale ale
cet eanului
InIrac iuni contra dreptului de proprietate intelectual
InIrac iuni contra patrimoniului
InIrac iuni contra siguran ei circula iei aero, navale si rutiere
InIrac iuni contra autorit ii
InIrac iuni contra unor activit i ori interese economice sau Iinanciare
InIrac iuni contra s n t ii publice si mediului
InIrac iuni care aduc atingere unor activit i de interes public sau altor
activit i reglementate de lege.

16
17


TITIUI I

INFRAC IUNI CONTRA SIGURAN EI STATULUI


TR DAREA


Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii de tr dare l constituie rela iile sociale
reIeritoare la valorile Iundamentale care condi ioneaz existen a statului unitatea
si indivizibilitatea, suveranitatea si independen a statului. Pentru realizarea
inIrac iunii este deci necesar ca ac iunea s pun n pericol ori s vat me una dintre
aceste valori Iundamentale sau globalitatea acestora.
Unitatea statului. Statul romn este un stat unitar. Acest atribut esen ial al
statului presupune, necesarmente, existen a:
unei singure Iorma iuni statale;
unui ansamblu unic de institu ii cu putere de decizie politic si juridic ,
adic exist o singur autoritate legiuitoare, o singur autoritate executiv chiar
dac este biceIal conducerea acesteia si o singur autoritate judec toreasc ;
unei singure cet enii;
unui teritoriu asupra c ruia statul si exercit puterea I r de vreo
limitare;
unui singur drept public si privat, articulat n sistemul de exigen e al unei
singure legi Iundamentale Constitu ia Romniei
1
.
Inaivi:ibilitatea statului. Aceast dimensiune a statului evoc Iaptul c acesta
nu poate Ii segmentat, nu poate Iace obiectul unei diviz ri totale sau par iale ,
cum ndeobste se poate ntmpla cu alte persoane morale
2
.
Suveranitatea statului. Suveranitatea reprezint acea calitate a puterii de stat
n temeiul c reia aceast putere are voca ia de a decide, I r nici o imixtiune, n
toate treburile interne si externe, cu respectarea suveranit ii celorlalte state,
precum si a principiilor si celorlalte norme generale admise ale dreptului
interna ional. Rezult c suveranitatea implic conjugarea a dou componente
esen iale suprema ia puterii de stat si independen a acestei puteri, altIel spus,
suveranitatea este ,intern si ,extern
3
.
Inaepenaen a statului. Atributul de independen a statului este, asa cum se
desprinde din explica iile anterioare, subsumat atributului de suveranitate a statului.
Sintagma ,suveran si independent apare deci, sub raport juridic si lingvistic,
pleonastic . Cu toate acestea, pentru a poten a clar aceast valen a suveranit ii,
doctrinele de specialitate, precum si Adunarea Constituant a Romniei, au
sacriIicat interesul Iormal n Iavoarea interesului politic, considernd si deIinind
independen a statului ca acel drept exclusiv al acestuia de a lua hot rri si solu iona
problemele sale interne si externe I r nici un amestec din partea altor state
4
.

1
Ion Deleanu, Drept constitu ional ,i institu ii politice tratat, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1996, p. 57.
2
Ibia., p. 57.
3
Ibia., p. 54.1
4
Ibia., p. 54.
18
InIrac iunea de tr dare este lipsit de obiect material, deoarece ac iunea se
ndreapt mpotriva unui Ienomen social, a unei entit i sociale imateriale
(abstracte, spirituale) si nu a unei rela ii sociale materiale (concrete).

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autorul) inIrac iunii de tr dare este caliIicat de text
si anume: a) cet eanul romn; b) persoan I r cet enie domiciliat n Romnia.
n absen a unei dintre aceste calit i ale subiectului activ, Iaptele ndreptate
mpotriva atributelor esen iale ale statului vor primi o alt ncadrare juridic .
Pierderea de c tre autor a calit ii cerute de text dup comiterea Iaptei
incriminate n art. 155 C. pen. nu prezint relevan pentru existen a inIrac iunii,
dup cum dobndirea calit ii ulterior comiterii Iaptei nu atrage r spunderea penal
pentru inIrac iunea de tr dare.
n ce priveste calitatea de cet ean romn, aceasta se stabileste n
conIormitate cu prevederile Iegii nr. 21/1991 privind cet enia romn ,
republicat
5
, iar cea de persoan I r cet enie este conIigurat prin dispozi iile
O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul str inilor n Romnia
6
, republicat
7
.
Subiect activ al inIrac iunii analizate poate Ii si persoana juridic , n
condi iile si cu limit rile prev zute n art. 19
1
C. pen.
InIrac iunea de tr dare poate Ii s vrsit de una sau mai multe persoane, n
oricare Iorm de participa ie autorat (coautorat), instigare, complicitate. Calit ile
precizate de text sunt cerute doar pentru autorul (coautorii) inIrac iunii, pentru
ceilal i participan i Iiind indiIerent dac ndeplinesc sau nu acele cerin e.
Subiectul pasiv statul romn, asupra c ruia este ndreptat ac iunea ilicit .

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii de tr dare este ac iunea ae a intra in
leg tur cu o putere sau cu o organiza ie str in ori cu un agent al acestora.
Jerbum regens este deci ,intrarea n leg tur , adic intrarea n contact cu
cet eanul str in sau persoana I r cet enie domiciliat n str in tate care apar ine
unei puteri ori organiza ii str ine. Sunt lipsite de relevan juridic mijloacele prin
care se realizeaz aceasta oral, scris, alte c i de comunicare , modalitatea
nI ptuirii contactului direct (personal) ori mediat de alte persoane sau partea
c reia i-a apar inut ini iativa contact rii celeilalte p r i.
Conceptul putere, n accep iunea dreptului interna ional, este sinonim celui
de ,stat sau , ar
8
.
Prin organi:a ie se n elege o asocia ie (grupare) de oameni cu concep ii sau
preocup ri comune, uni i conIorm unui regulament sau statut, n vederea depunerii
unei activit i organizate
9
. O asemenea organiza ie poate mbr ca Iorma unei
asocia ii, misc ri, societ i, uniuni, Iunda ii etc., cu condi ia ns ca organiza ia s
Iie str in . n accep iunea textului art. 155 din C. pen., nu intereseaz dac
organiza ia str in este public sau privat , statal ori suprastatal .
Agent al unei puteri sau organiza ii str ine. Prin acest concept trebuie n eles
reprezentantul unei institu ii sau al unei organiza ii str ine, al unui stat str in,

5
M. OI. nr. 98 din 06.03.2000.
6
M. OI. nr. 955 din 27.12.2002.
7
M. OI. nr. 201 din 08.03.2004.
8
Gr. Geam nu, Drept interna ional contemporan, Editura Didactic si Pedagogic , Bucuresti, 1975, p. 271.
9
Dic ionarul explicativ al limbii romane, Editura Academiei, Bucuresti, 1996, p. 860.
19
indiIerent de calitatea sa (agent diplomatic, consular sau comercial, mputernicit
special, mputernicit ori reprezentant)
10
.
Suprimare (a atributelor esen iale ale statului). Este o ac iune de nl turare, de
a Iace s dispar , de nimicire, de ncetare a existen ei acestor atribute, a unuia ori a
tuturor, n total sau n parte
11
.
Stirbire (a atributelor esen iale ale statului). Ac iune prin care se diminueaz ,
se prejudiciaz , se ncorseteaz existen a acestor atribute, a unuia sau a tuturor
12
.
Ac iuni ae provocare a r :boiului. Asemenea ac iuni sunt dispuse pe o palet
Iactual extrem de ntins si ele au ori sunt concepute a avea aptitudinea de a
declansa Iormal si prin mijloace perIide un r zboi, de a preconstitui un casus belli.
Ac iuni ae inlesnire a ocupa iei militare str ine. n aceast sintagm sunt
cuprinse orice ac iuni prin care se tinde la ajutarea inamicului pentru a ocupa, n
ntregime sau n parte, teritoriul rii, ori pentru a justiIica necesitatea ocupa iei.
Ac iuni ae subminare economic , politic sau a capacit ii ae ap rare a
statului. Atari ac iuni, cunoscute n doctrinele moderne militare si juridice sub
denumirea de ac iuni de ,subversiune
13
, constau n activit i desI surate n scopul
dezorganiz rii economiei na ionale, a Ior elor armate ori a celor de ordine, al
discredit rii autorit ilor publice, al deIorm rii imaginii rii n exterior.
Ac iuni ae aservire fa ae o organi:a ie str in sau putere str in . Ele sunt
ndreptate direct mpotriva suveranit ii si independen ei statului, avnd menirea de
a subordona politica intern sau/si extern a statului ori economia na ional unui alt
stat sau puteri str ine.
Ac iuni ae intrafutorare a unei organi:a ii ori a unei puteri str ine pentru
aesf ,urarea unei activit i inamice impotriva siguran ei statului. Categoria
acestor ac iuni este mult mai larg si mai pu in delimitat , ea incluznd orice
ac iune ntreprins de autorul inIrac iunii pentru sprijinirea, sub orice Iorm , a
acelor activit i puse n lucru de o putere str in spre a aIecta, ntr-un Iel sau altul,
siguran a statului.
Urmarea imeaiat a ac iunii de intrare n leg tur cu o putere sau organiza ie
str in ori cu agen ii acestora const n crearea unei st ri de pericol pentru valorile
ocrotite de lege prin incriminarea Iaptei. Asadar, numai Iaptul n sine, de contactare
a celor doi subiec i n scopul la care se reIer legea, este ndestul tor pentru
provocarea pericolului la adresa siguran ei statului, textul nemaipretinznd, pentru
realizarea inIrac iunii, si producerea rezultatului n vederea c ruia s-a ini iat
leg tura prohibit .
Leg tura ae cau:alitate. Apari ia st rii de pericol pentru valorile protejate de lege
trebuie s Iie urmarea ac iunii ntreprinse de I ptuitor. n cazul inIrac iunii de tr dare,
rela ia de cauzalitate rezult din nsesi dispozi iile art. 155 din C. pen. ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de tr dare se s vrseste exclusiv cu inten ie,
si anume cu inten ie airect , deoarece autorul prevede, urm reste si doreste crearea
unei st ri necesare n vederea realiz rii unui scop determinat. Iar acest scop,
delimitat prin lege, este suprimarea sau stirbirea unit ii, indivizibilit ii,
suveranit ii sau independen ei statului. Prin urmare, pentru realizarea inIrac iunii

10
Ibia, p. 17.
11
Ibia, p. 916.
12
Ibia, p. 931.
13
V. Breban, Dic ionar al limbii romane contemporane, Editura Stiin iIic si Enciclopedic , Bucuresti, 1980.
20
se cere, pe de o parte, ca I ptuitorul s realizeze c prin ac iunea sa este v t mat
sau este pus n pericol una dintre valorile sociale ocrotite de lege, iar, pe de alt
parte, s urm reasc scopul de a suprima sau stirbi aceste valori.
Scopul urm rit de I ptuitor, prin intrarea sa n leg tur cu agentul str in, se
realizeaz prin acele ac iuni anume prev zute n textul de lege, respectiv: provocare
de r zboi contra rii; nlesnire a ocupa iei militare str ine; subminare economic ,
politic sau a capacit ii de ap rare a statului; aservire Ia de o organiza ie str in
sau putere str in ; ntrajutorare a unei organiza ii ori a unei puteri str ine pentru
desI surarea unei activit i dusm noase mpotriva siguran ei statului.
Textul art. 155 C. pen. nu con ine nici o reIerire la mobilul inIrac iunii.
Evident ns , mobilul care a animat I ptuitorul la s vrsirea inIrac iunii va constitui
un element util magistratului la individualizarea pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii, desi posibile, nu sunt incriminate si implicit
pedepsite.
Tentativa. ncercarea de a realiza hot rrea de intrare n leg tur cu un agent
str in, n scopul prev zut de lege, constituie tentativ si se pedepseste conIorm
prevederilor art. 173 alin. (1) din C. pen.
Consumarea. InIrac iunea de tr dare ca inIrac iune instantanee, de pericol
se consum n momentul contactului dintre subiectul activ cu agentul str in,
moment ce coincide cu apari ia st rii primejdioase pentru siguran a statului.
Sanc iuni. InIrac iunea este sanc ionat alternativ cu pedeapsa deten iunii pe
via sau nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu pedeapsa amenzii de la 10.000 lei la
900.000 lei, potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


TR DAREA PRIN A1UTAREA INAMICULUI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este identic cu acela al inIrac iunii de tr dare,
prev zut de art. 155 din C. pen., dar, n particularul acestei inIrac iuni, obiectul
s u juridic va cuprinde, suplimentar, si Iasciculul de rela ii sociale reIeritoare la
capacitatea de ap rare a rii.
Obiectul material al inIrac iunii const n categoriile enun ate la lit. a)-c) ale
art. 156 din C. pen., pe care autorul le pred ori le procur inamicului. Modalit ile
normative descrise la lit d) si n alin. (2) nu sunt susceptibile de a avea un obiect
material.
Va constitui deci obiect material al inIrac iunii una din entit ile de mai jos.
Teritorii. Se n elege o anumit parte (po iune) a teritoriului rii, indiIerent
dac ea coincide sau nu ca ntindere cu o unitate teritorial-administrativ .
Ora,e localit i urbane. Termenul Iolosit n text este precis si exclude
interpretarea c o alt categorie de unitate teritorial-administrativ (sat, comun ,
sta iune balneoclimateric ) poate constitui obiect material al inIrac iunii.
Po:i ii ae ap rare. Se n elege acea por iune de teren pe care sunt dispuse
subunit i de inIanterie si alte arme, n scopul respingerii atacului inamic si ap r rii
terenului ocupat
14
.

14
Lexicon militar, Editura Militar , Bucuresti, 1980, p. 26.
21
Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autorul) inIrac iunii prev zut n art. 156 alin. (1)
din C. pen. este caliIicat prin aceleasi atribute cu cele ar tate la inIrac iunea de
tr dare, respectiv: a) cet ean romn; b) persoan I r cet enie care are domiciliul
n Romnia.
Ia modalitatea normativ reglementat n alin. (2), subiectul activ poate Ii
exclusiv cet eanul romn.
Subiectul activ al inIrac iunii poate Ii si persoana juridic , potrivit
dispozi iilor art. 19
1
C. pen.
InIrac iunea poate Ii s vrsit de una sau mai multe persoane, n oricare
Iorm de participare autorat (coautorat), instigare, complicitate.
Subiectul pasiv este statul romn, dar subiect pasiv al inIrac iunii sunt si
statele aliate Romniei n acel conIlict armat n ipoteza n care ac iunile men ionate
n alin. (1), lit. d) si alin. (2) ale art. 156 din C. pen. sunt ndreptate mpotriva
Ior elor armate ale acelor state.

Latura obiectiv
Elementul material const ntr-o activitate de ajutare a inamicului, activitate
ce se poate exprima prin ac iuni de ,predare (de pozi ii de ap rare, de instala ii
militare etc.), de ,procurare (de oameni, valori s.a), de ,trecere de partea
inamicului, de ,lupt , de ,a Iace parte din Iorma ii de lupt sau ac iuni ,de
natur s Iavorizeze activitatea inamicului ori ,s sl beasc puterea de lupt a
Ior elor armate autohtone ori aliate. Ac iunile incriminate sunt prev zute enun iativ
si nu limitativ, textul l snd posibilitatea ncadr rii n acel articol si a altor ac iuni,
nenominalizate, de ajutare a inamicului. Atitudinea autorului, concretizat n
ac iunile prev zute n text, poate Ii activ sau pasiv .
Ac iunea de preaare are n elesul de punere a categoriilor enun ate sub lit. a)
si b) ale art. 156 din C. pen. la dispozi ia inamicului, cedarea lor sau chiar
Iavorizarea ocup rii acestora.
Prin purtare a r :boiului art. 156 alin. (1) lit. b) din C. pen. se n elege
modul concret de ac iune al tuturor Iactorilor implica i n desI surarea r zboiului,
n condi iile reale ale derul rii conIlictului armat
15
.
Procurarea ae oameni. Este ac iunea de recrutare a indivizilor pentru
sus inerea eIortului de r zboi al inamicului, independent de specialitatea sau gradul
lor de instruire, de activitatea concret ce ar urma s o ndeplineasc .
Prin procurarea ae valori ,i materiale ae orice fel se n elege ac iunea de
achizi ionare sau de scoatere din patrimoniul propriu unor asemenea entit i
materiale si punerea lor la dispozi ia inamicului, indiIerent sub ce Iorm .
Prin ac iunea de trecere ae partea inamicului alin. (1) lit. d) se n elege
punerea eIectiv a autorului inIrac iunii n serviciul inamicului, indiIerent dac
inamicul se aIl pe teritoriul s u, al altui stat ori pe teritoriul romn. Este, de
asemenea, lipsit de relevan dac I ptuitorul este prezent pe teritoriul statului
str in anterior sau posterior declans rii st rii de beligeran , esen ial, pentru
realizarea inIrac iunii, Iiind doar nrolarea lui n Ior ele inamice n scopul de a lupta
mpotriva Ior elor armate romne sau a armatelor aliate.
Efectuarea ae alte ac iuni ae natur s favori:e:e activitatea inamicului.
Paleta unor astIel de ac iuni este larg . Cu titlu de exemplu: luarea, n mod

15
Din doctrina militar .
22
deliberat, cu ntrziere a deciziilor sau transmiterea tardiv a ordinelor pentru
contracararea ac iunilor inamicului; l sarea unor obiective militare sau economice,
precum si a unor elemente ale suprastructurii teritoriale (c i de comunica ie, centre
de telecomunica ii etc.) n stare de Iunc ionare n zonele (raioanele) ocupate de
inamic; ac iunea voit lent sau inoportun pe linia asigur rii logisticii s.a.
Efectuarea ae alte ac iuni ae natur s sl beasc puterea ae lupt . Prin
aceasta se n elege diminuarea capacit ii de ripost a unit ilor militare n
ndeplinirea misiunilor ce le revin. Dintre numeroasele tipuri de ac iuni ce slujesc
acestui scop, sunt de citat doar actele de deIetism. Acestea constau n lansarea,
r spndirea sau publicarea de zvonuri sau inIorma ii, exagerate sau tenden ioase
relative la situa ia militar , economic , politic sau social a rii si ele au ca eIect
demoralizarea militarilor si, n general, a popula iei angajate n ap rarea
teritoriului.
Prin a lupta se n elege orice modalitate de ac iune ndreptat mpotriva
Ior elor armate romne sau aliate, indiIerent dac autorul inIrac iunii este
combatant sau necombatant.
ntr-o alt opinie se aIirm c autorul inIrac iunii trebuie s participe ,n
calitate de combatant la opera iunile militare
16
.
A face parte ain forma ii ae lupt . Se n elege actul, voit, de a se nrola ntr-o
structur armat , al c rei scop este de a lupta mpotriva statului romn ori a alia ilor
s i. Nu va avea importan , pentru realizarea inIrac iunii, dac acea structur este
militar sau paramilitar , dac a Iost angajat n lupte ori inut n rezerva tactic
ori strategic sau dac este o Iorma iune lupt toare ori auxiliar .
For ele armate romne cuprind armata, mari unit i si unit i din subordinea
Ministerului Administra iei si Internelor, cele ale serviciilor de inIorma ii ale
statului si alte Iorma iuni de ap rare armat organizate potrivit legii
17
.
Conceptul armate aliate deriv din ,n elegerea politico-militar consemnat
ntr-un tratat, prin care statele semnatare si asum obliga ia reciproc de a ac iona
n comun cu toate sau numai cu o parte din Ior ele lor armate pentru a se ap ra
mpotriva unui dusman comun
18
.
Urmarea imeaiat a Iaptei rezid , n particularul acestei inIrac iuni, n
sporirea capacit ii de lupt a inamicului ori a activit ii acestuia si, corelativ, n
diminuarea capacit ii de ap rare a Ior elor armate romne sau a alia ilor acestora.
Leg tura ae cau:alitate n cazul inIrac iunii prev zut n art. 156 C. pen. este
Iacil de determinat, dat Iiind c urmarea Iaptei este inerent si concomitent
ac iunii incriminate.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Ac iunea de ajutare, n orice mod, a inamicului,
presupune, necesarmente, elementul de prevedere, pe de o parte, de urm rire sau de
acceptare a rezultatului, pe de alt parte. Deci Iorma de vinov ie va Ii ntotdeauna
inten ia, n modalitatea airect sau inairect .
Spre deosebire de inIrac iunea de tr dare, la inIrac iunea de tr dare prin
ajutarea inamicului nu se cere vizarea, de c tre I ptuitor, a unui anume scop si, n
mod asem n tor cu inIrac iunea de reIerin , nu intereseaz ce a animat I ptuitorul

16
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului ae proceaur penal roman, Partea special , vol. III,
Editura Academiei, Bucuresti, 1976, p. 46.
17
Iegea nr. 45/1944 Legea ap r rii na ionale a Romaniei, art. 11.
18
Lexicon militar, op. cit., p. 4.
23
s vrsirea Iaptei; mobilul si scopul vor constitui doar valen e n circumstan ierea
r spunderii penale.

Forme. Sanc iuni.
Forme. Unele acte preparatorii si tentativa la aceast inIrac iune sunt
posibile si se pedepsesc potrivit art. 173 alin. (1) si (2) C. pen.
InIrac iunea se consum n momentul n care s-a produs actul de ajutare a
inamicului, respectiv cnd I ptuitorul a eIectuat ac iunea de ,predare, de
,procurare, de ,trecere, de ,lupt , de ,a Iace parte sau eIectueaz orice ,alte
ac iuni de natur s ..
Sanc iuni. Pedeapsa pentru aceast inIrac iune este, alternativ, deten iunea pe
via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu pedeapsa amenzii de la 10.000 lei la
900.000 lei, potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


TR DAREA PRIN TRANSMITERE DE SECRETE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este identic cu acela al inIrac iunii de tr dare,
prev zut n art. 155 din C. pen.
Obiectul material al inIrac iunii va consta ntr-un document (nscris,
IotograIie, schi , hart ) ori un obiect (instrument) care con in secrete de stat.
,Secrete ae stat potrivit prevederilor art. 150 alin. (1) C. pen. sunt
documentele si datele care prezint n mod v dit acest caracter, precum si cele
declarate sau caliIicate astIel prin hot rre a Guvernului.
Norma general a Iost pus n oper prin normele speciale con inute de Iegea
nr. 182/2002 privind protec ia inIorma iilor clasiIicate.
Potrivit prevederilor art. 15 lit. d) din lege ,inIorma iile secrete de stat sunt
acele inIorma ii care privesc securitatea na ional , prin a c ror divulgare se pot
prejudicia siguran a na ional si ap rarea rii.
n cazul diIuz rii inIorma iilor secrete de stat n alt mod dect prin
transmitere a documentului sau instrumentului lui (de pild pe cale oral ),
inIrac iunea este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autorul) inIrac iunii este caliIicat prin aceleasi
atribute cu cele ar tate la inIrac iunea de tr dare. El poate avea si o anume calitate
(de exemplu Iunc ionar superior n executiv, parlamentar, militar ori personalul
tehnic din preajma acestora) si, de regul , o au, pentru c n mediile de vrI ale
structurii se Iormeaz si circul inIorma iile secrete de stat , dar calitatea lor nu
este intrinsec elementului constitutiv al inIrac iunii, ci extrinsec , putnd Ii
re inut doar n opera iunea de evaluare a r spunderii penale.
Subiectul activ al inIrac iunii poate Ii, potrivit dispozi iilor art. 19
1
C. pen. si
persoana juridic .
InIrac iunea poate Ii s vrsit de una sau mai multe persoane, n oricare
Iorm de participa ie autorat (coautorat), instigare, complicitate.
Condi iile cerute de text autorului Iaptei, pentru a Ii subiect activ al
inIrac iunii, nu sunt cerute celorlal i participan i.
Subiectul pasiv este statul.
24
Latura obiectiv
Elementul material se exprim n una dintre cele trei ac iuni enun ate n text,
si anume: a) transmiterea de secrete de stat; b) procurarea si c) de inerea de
documente sau date ce constituie secrete de stat. n primul caz, transmiterea de
secrete de stat trebuie s se Iac unei puteri sau organiza ii str ine sau agen ilor
acestora, n vreme ce n urm toarele cazuri, procurarea sau de inerea documentelor
sau datelor aIlate sub inciden a Iegii nr. 182/2002 trebuie nI ptuite n scopul (n
vederea) transmiterii lor acelorasi destinatari.
Ac iunea de transmitere de secrete de stat are n elesul de comunicare (a Iace
s ajung la altul) secretul, n orice mod verbal, scris, prin predarea obiectului sau
instrumentului care con ine secretul , direct, prin intermediar sau prin orice mijloc
de comunicare (teleIon, radio, Iax, internet etc.), de c tre persoana care de ine
secretul n virtutea atribu iilor sale de serviciu, ori de ter e persoane care au intrat,
voit sau ntmpl tor, n posesia secretului.
Ac iunea de procurare de documente sau date ce constituie secrete de stat
implic , de regul , o etap preliminar , de investigare pentru a identiIica
documentele ce prezint interes si modalit ile de a accede la acestea si o etap de
apropiere a acelor documente (inIorma ii, date), ambele desI surndu-se, evident,
sub semnul discre iei si prin mijloace ilicite (p trundere I r drept n nc perile
special destinate p str rii documentelor, Ioto-Iilmarea acestora, coruperea
personalului de paz ori a celui ns rcinat cu gestionarea inIorma iilor etc.).
Conceptul ae inere de documente si date ce constituie secrete de stat trebuie
n eles ca Iapt de posedare, de a avea n st pnire acel document. Conceptul se
impune a Ii corelat cu sintagma ,n scopul transmiterii, deoarece, n context,
cuvntul ,scop nu reIlect atitudinea psihic a I ptuitorului, ci exprim o
component a laturii materiale; conceptul ,scop poate Ii nlocuit, cu acelasi sens,
prin expresia ,n vederea. Deci, scopul indic destina ia documentului si nu
inten ia I ptuitorului.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru siguran a
statului prin chiar Iaptul transmiterii ori al procur rii sau de inerii secretelor de stat
n vederea deconspir rii lor unor agen i str ini.
n literatura de specialitate s-a sus inut c n ipoteza n care puterea sau
organiza ia str in de inea secrete de stat anterior s vrsirii ac iunilor de
transmitere, procurare sau de inere a lor, Iapta va constitui tentativ la inIrac iune,
deoarece urmarea imediat nu mai este posibil
19
.
Opinia citat , perIect motivat la momentul aIirm rii, ar putea Ii amendat ,
ca urmare a teoriilor dezvoltate n doctrina si practica ultimilor ani n materia
strategiei decizionale. n conIormitate cu noua gndire, solu iile (pozi iile,
hot rrile, op iunile) politice, militare sau economice sunt elaborate numai dup
parvenirea secretului (inIorma iei, documentului) pe mai multe ,canale de
transmitere. Exist chiar si un ,prag minim de trei ,canale prin care trebuie s
ajung ,secretul pentru a Iorma certitudinea asupra autenticit ii inIorma iei. Prin
urmare, mprejurarea c puterea sau organiza ia str in cunostea secretul statului
romn, anterior actului de tr dare, nu creeaz , automat, starea de pericol pentru
siguran a statului nostru, urmarea imediat nc nu s-a produs; mai este nevoie de
un ,canal de transmitere a secretului de stat si poate si de altele pn la reala
apari ie a st rii primejdioase pentru statul romn si, de aceea, Iapta de tr dare va

19
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit., vol. II, p. 58.
25
avea un rol contributiv al turi si n corela ia cu alte Iapte de tr dare ori surse de
inIormare la Iormarea certitudinii necesare deciden ilor str ini pentru a lua o
hot rre sau alta n ce priveste perimetrul romnesc. n aceast nou perspectiv ,
Iapta de tr dare, n modalitatea examinat , ar putea Ii ncadrat ca inIrac iune
consumat .
Leg tura ae cau:alitate, ntre ac iune si urmare, nu ridic probleme la acest
gen de inIrac iune, ea rezultnd ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de tr dare prin transmiterea de secrete se
s vrseste cu inten ie airect sau inairect , iar textul nu pretinde ca subiectul s Ii
urm rit un anumit scop ori s Iie animat de un mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Unele acte preparatorii si tentativa sunt posibile si se pedepsesc
potrivit art. 173 alin. (1) si (2).
Este ns de precizat c Iormele imperIecte ale inIrac iunii sunt posibile doar
n cazurile cnd aceasta se realizeaz prin modalit ile ,transmitere sau
,procurare, nu si prin modalitatea ,de inere; n aceast din urm ipostaz
normativ inIrac iunea se consum de ndat ce ncepe executarea
20
.
Consumarea inIrac iunii se produce la momentul cnd autorul execut ,
eIectiv, ac iunea prescris de text, adic n momentul n care transmite secrete de
stat agentului str in, respectiv n care procur sau de ine astIel de inIorma ii n
scopul diIuz rii acestora agentului str in.
Sanc iuni. Alternativ, inIrac iunea este pedepsit cu deten iune pe via sau
nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu pedeapsa amenzii de la 10.000 lei la
900.000 lei, potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


AC IUNILE DUSM NOASE CONTRA STATULUI

InIrac iunea de ac iuni dusm noase contra statului este identic cu
inIrac iunile prev zute n art. 155 si art. 156 C. pen., ceea ce o deosebeste de
acestea Iiind doar subiectul activ al inIrac iunii, care, n acest caz, are calitatea de
cet ean str in sau de persoan I r cet enie care nu are domiciliul n Romnia.
n consecin , mutatis mutanais doar subiectul activ al inIrac iunii la care se
identiIic si persoana juridic , necesit explica ii suplimentare, n rest toate
explica iile date la inIrac iunile prev zute n art. 155 si art. 156 C. pen. si p streaz
integral valabilitatea la inIrac iunea prev zut n art. 158 C. pen.
Din particularitatea subiectului activ al acestei inIrac iuni deriv doar dou
aspecte de ordin procesual penal si de ordin sanc ionator.
a. n valorizarea principiului realit ii legii penale cuprins n art. 5 alin. (2)
C. pen., cercetarea si judecarea inIrac iunii prev zute n art. 158 C. pen., s vrsit
n aIara teritoriului rii este de competen a autorit ilor judiciare romne, procesul
penal desI surndu-se n prezen a I ptuitorului dac s-a cerut si ob inut
extr darea sa (art. 9 C. pen.) sau n lipsa acestuia dac nu a Iost extr dat.

20
Ibia., p. 60.
26
Punerea n miscare a ac iunii penale se Iace, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2)
C. pen., numai cu autorizarea prealabil a procurorului general al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casa ie si Justi ie.
b. Instan a, pronun nd condamnarea pentru inIrac iunea prev zut n
art. 158 C. pen., poate s dispun si expulzarea condamnatului n baza art. 117
alin. (1) si (2) C. pen. , cu excep ia persoanelor limitativ enun ate n alin. (4),
respectiv: exist motive serioase de a se crede c risc s Iie supuse la tortur n
statul n care urmeaz a Ii expulzate.


SPIONA1UL

Examinat prin prisma valorilor sociale vizate si a pozi iei autorului Ia de
acestea, inIrac iunea de spionaj este ,imaginea n oglind a inIrac iunii de tr dare
prin transmitere de secrete: imagine unic , privit ns din sensuri opuse.
Aidoma inIrac iunii prev zut de art. 158 C. pen. care se raporta la
con inutul inIrac iunilor prev zute de art. 155 si art. 156 C. pen. inIrac iunea de
spionaj se raporteaz la con inutul inIrac iunii prev zut de art. 157 C. pen., cu care
este identic . Unica deosebire ntre acestea const n calitatea diIerit a subiectului
activ al inIrac iunii, care, n cazul aceleia de spionaj, trebuie s Iie cet ean str in
sau persoan I r cet enie care nu are domiciliul n Romnia.
Aceast calitate este cerut pentru autorul (coautorii) inIrac iunii, nu si pentru
ceilal i participan i complici, instigatori.
Subiect activ al inIrac iunii poate Ii si persoana juridic n conIormitate cu
dispozi iile art. 19
1
C. pen.
Aspectele de ordin sanc ionator semnalate si comentate la inIrac iunea de
ac iuni dusm noase contra statului romn, sunt incidente si la inIrac iunea de
spionaj.


ATENTATUL CARE PUNE N PERICOL SIGURAN A STATULUI

Obiectul ocrotirii penale
InIrac iunea prev zut n art. 160 C. pen. este o inIrac iune complex si
atipic . Este complex , pentru c legiuitorul, incriminnd Iapta, a urm rit realizarea
unei duble si concomitente protec ii penale siguran a statului si securitatea unei
categorii de persoane si atipic , pentru c s-au incriminat ca Iapt consumat att
executarea ac iunii prohibite, ct si ncercarea (tentarea) execut rii ei.
Obiectul furiaic special este dual, n componen a acestuia intrnd, in
principal, rela iile sociale care depind de siguran a statului si, in secunaar, rela iile
sociale privind dreptul persoanei la via sau la integritate corporal ori s n tate.
Obiectul material al inIrac iunii este corpul persoanei asupra c reia se
atenteaz prin ac iunea, ncercat sau s vrsit , a autorului.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) nu este circumstan iat de text, asadar el
poate Ii orice persoan .
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni n condi iile
art. 19
1
C. pen.
27
InIrac iunea poate Ii s vrsit n oricare din Iormele de participa ie
coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv este, pe de o parte, statul ca subiect principal, iar pe de alt
parte, persoana care ndeplineste o activitate important de stat sau o alt activitate
public important ca subiect secunaar.
Iegea nu deIineste no iunile ,activitate important de stat si ,activitate
public important .
n literatura de specialitate s-a opinat c ,va avea acest caracter numai
activitatea desI surat ntr-o Iunc ie de r spundere pe linie de stat., Iunc ie n care
persoana respectiv are posibilitatea s determine ori s contribuie la adoptarea de
m suri cu ample rezonan e sociale si politice
21
.
Opinia, elaborat ntr-un model socio-politic anterior, credem c poate Ii
dezvoltat prin dou dimensiuni.
AstIel, dac determinarea ,importan ei activit ii se Iace prin raportare la
,importan a organului n a c rui conducere este persoana vizat prin atentat si
este un reper semniIicativ , atunci, necesarmente, ,cercul va trebui deschis si
altor organe dect cele ,centrale sau locale ale puterii si administra iei de stat
22
.
Sunt de re inut, n prim plan, autorit ile publice institu ionalizate actualmente
constitu ional autoritatea judec toreasc , Curtea Constitu ional , Curtea de
Conturi, Avocatul Poporului , dar si, nu n ultimul rnd, organiza iile (partidele)
politice si blocurile sindicale. Nu ar trebui omise nici alte asemenea Iorme
organiza ionale ale c ror decizii pot Ii urmate de ample sau acute rezonan e sociale
ori politice Iiliale, agen ii, oIicii ale U.E., C.E., NATO, BERD, OMS etc.
Men innd ca etalon ,importan a autorit ii publice n evaluarea
,importan ei activit ii, va trebui introdus, credem, un al doilea reper poate
preeminent n semniIica ii precedentului si anume, m sura (gradul) n care, n
leg tur cu exercitarea acelei activit i, pot ap rea, ntr-un anumit moment sau ntr-
o anumit conjunctur intern sau interna ional , situa ii periculoase pentru
siguran a statului.
Este necesar a se re ine si condi ia ca persoana mpotriva c reia autorul si
ndreapt ac iunea violent s ndeplineasc acea activitate important la
momentul comiterii atentatului. n ipoteza c , la momentul critic, victima nu mai
ndeplinea activitatea respectiv , Iapta urmeaz a Ii ncadrat n una dintre
inIrac iunile de omor sau de v t mare corporal ori n tentativ la aceste
inIrac iuni.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const dintr-o ac iune, desemnat de text
prin conceptul ,atentat, concept care include, asa cum se ar ta mai sus, att
ncercarea (tentativa) Iaptei, ct si executarea acesteia. Este ns necesar pentru
realizarea inIrac iunii ca ac iunea care constituie elementul material s se Ii s vrsit
,n mprejur ri care Iac ca Iapta s pun n pericol siguran a statului, aceast
condi ie avnd caracterul unei cerin e esen iale.
,mprejur rile la care se reIer textul nu au I cut obiectul unei deIiniri ori
delimit ri legale. n consecin , existen a lor urmeaz a Ii determinat , n Iiecare
caz, stabilindu-se, totodat , leg tura acestora cu ,activitatea important , pe de o

21
T. Vasiliu si col., op. cit., vol. I, p. 51.
22
V. Dongoroz si col., op. cit., vol. III, p. 80.
28
parte, precum si m sura n care aceste mprejur ri pot crea o stare periculoas
pentru siguran a statului, pe de alt parte.
Dualitatea obiectului juridic al inIrac iunii se r sIrnge si asupra urm rii
imeaiate ale ac iunii incriminate. O prim urmare, principal , va Ii crearea st rii de
pericol pentru siguran a statului, iar a doua urmare, aaiacent , va consta Iie n
crearea unei st ri de pericol pentru via a, integritatea corporal sau s n tatea
persoanei la care se atenteaz , Iie n uciderea, v t marea sau aIectarea s n t ii
acesteia.
Caracterul complex al urm rii imediate va determina si existen a unei duble
leg turi ae cau:alitate. Se impune, deci, demonstrarea leg turii de cauzalitate
dintre ac iunea subiectului activ si starea de pericol pentru siguran a statului,
precum si a leg turii de cauzalitate dintre acea ac iune si starea de pericol pentru
siguran a persoanei la a c rei via , integritate corporal sau s n tate se atenteaz ,
ambele serii de leg turi Iormnd ns un corp unitar si coerent.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste, exclusiv, cu inten ie, airect
sau inairect . Desi inten ia subiectului activ este unic , va trebui dovedit c el a
realizat si urm rit sau acceptat c prin Iapta sa va produce o stare de pericol att
pentru siguran a statului, ct si pentru via a, integritatea corporal sau s n tatea
persoanei asupra c reia el a atentat.
Textul nu cere ca subiectul activ s urm reasc un scop ori s Iie animat de
un anumit mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Unele acte preparatorii, asimilate tentativei, potrivit prevederilor
art. 173 alin. (2) C. pen., atrag r spunderea penal .
Tentativa, n con inutul si sensul ei ,clasic, adic de punere n executare a
hot rrii de a s vrsi inIrac iunea I r ns a se produce rezultatul, nu subzist la
inIrac iunea prev zut n art. 160 din Codul penal, de vreme ce ,atentatul
absoarbe att ncercarea, ct si executarea ac iunii. Deci, prin voin a legiuitorului,
care a introdus n ecua ia textului no iunea ,atentat, Iaza tentativei propriu-zise la
aceast inIrac iune este cumulat Iazei de consumare a ei.
Va exista, ns , tentativ n cazul acelor acte preparatorii, c rora tot
legiuitorul le-a acordat statut de tentativ .
Consumarea. InIrac iunea se consum n momentul nceperii execut rii
ac iunii, indiIerent de rezultatul produs, respectiv indiIerent dac ac iunea a Iost
des vrsit , cu condi ia ca, datorit mprejur rilor n care s-a produs, Iapta s pun
n pericol siguran a statului.
Sanc iuni. Fapta este pedepsit , alternativ, cu deten iune pe via sau
nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amenda de la 10.000 la 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


ATENTATUL CONTRA UNEI COLECTIVIT I

Atentatul contra unei colectivit i apare congruent, n aspectele sale
deIinitorii, atentatului la siguran a statului. Disjunc ia dintre cele dou tipuri de
atentat se localizeaz la nivelul subiectului pasiv secundar, care, n cazul
29
inIrac iunii acum analizate, se constituie dintr-o colectivitate de indivizi, n vreme
ce subiectul pasiv secundar al inIrac iunii de reIerin era un personaj din elita
societ ii. n consecin , explica iile date la inIrac iunea de atentat la siguran a
statului si p streaz deplina valabilitate la inIrac iunea de atentat contra
colectivit ii, similitudinea reglement rii lor ng duindu-ne, n continuare, s ne
limit m la marcarea elementelor de speciIicitate ale inIrac iunii din urm .
InIrac iunea de atentat contra unei colectivit i este, aidoma inIrac iunii
anterior examinate, o inIrac iune complex pentru c s-a urm rit realizarea unei
duble protec ii penale, respectiv a siguran ei statului si a securit ii Iizice a
colectivit ilor umane si atipic , din punctul de vedere al contopirii Iazei de
tentativ cu Iaza de consumare a inIrac iunii.
Deoarece condi iile preexistente, elementele constitutive, Iormele,
modalit ile, sanc iunile si aspectele procesuale sunt, n principiu, identice cu cele
de la inIrac iunea de atentat care pune n pericol siguran a statului, n cele ce
urmeaz vor Ii examinate doar elementele speciIice ale atentatului contra unei
colectivit i. Practic, la toate aceste sec iuni se vor avea n vedere explica iile date
n sec iunile paralele ale inIrac iunii de atentat la siguran a statului, unica
opera iune ce urmeaz a Ii I cut constnd n nlocuirea, n mod corespunz tor, a
conceptului ,persoan cu acela de ,colectivitate, respectiv a sintagmei ,corpul
persoanei cu aceea de ,corp al Iiec rei persoane din masa colectivit ii.
Colectivitate. n literatura de specialitate se sus ine c prin ,,colectivitate
trebuie s n elegem o comunitate social , adic o grupare mai mic sau mai mare
de persoane care tr iesc n acelasi loc (criteriul geograIic sau demograIic).
Colectivitatea trebuie s Iie organizat dup anumite criterii (economic, politic,
organizatoric etc.)
23
.
Din acest enun rezult c numai n situa ia n care colectivitatea asupra
c reia este ndreptat atentatul ntruneste, cumulativ, criteriile speciIicate, acea
colectivitate este proteguit penal prin dispozi iile art. 161 C. pen. Este un punct de
vedere Iundamentat pe deIini ia dat acestui concept n unele lexicoane.
n ce ne priveste, observ m, n primul rnd, c no iunea de colectivitate a Iost
n eleas si deIinit sau delimitat si prin al i termeni dect cei re inu i n opinia
citat
24
.
n al doilea rnd, credem c nu exist nici o ra iune pentru care no iunea de
colectivitate din textul incriminator trebuie s coincid , cu tot dinadinsul, cu aceea
din lexicoane si ar Ii chiar o imposibilitate o atare preten ie de vreme ce nsesi
lucr rile de specialitate oIer Iormul ri diIerite si c , dimpotriv , exist ra iuni ca
n elesul acesteia s Iie desprins din economia si Iinalitatea textului. Or, din aceste
puncte de vedere, s-a vrut a se n elege, n opinia noastr , oricare ansamblu de
persoane, oricare grup de indivizi mai numeros ori mai pu in numeros si
independent de prezen a sau absen a criteriilor sus-men ionate mpotriva c ruia
se ndreapt ac iunea exterminatorie sau v t m toare Iizic. Numai ntr-o astIel de
interpretare se poate asigura eIectiv protec ia indivizilor din ansamblurile sociale,
n timp ce interpretarea sus-evocat , ce prezint un caracter net restrictiv, ar
determina, sus inem noi, scoaterea de sub inciden a art. 161 C. pen. a unor Iapte

23
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit., vol. III, p. 87.
24
,Colectivitate: 1) ,Grup de oameni care duc o via colectiv ; 2) Comunitate uman , Mic aic ionar
enciclopeaic, Editura Enciclopedic Romn , Bucuresti, 1972, p. 207; ,Colectivitate Comunitate, obste,
societate, mul ime, ansamblu, popula ie, I. si M. Seche, Dic ionar ae sinonime, Editura Stiin iIic si
Enciclopedic , Bucuresti, 1989, p. 94.
30
v dit periculoase deopotriv pentru siguran a statului si securitatea colectivit ii
umane.
Mifloc ae natur s sl beasc puterea ae stat. Explicarea sintagmei se
impune a Ii I cut pentru Iiecare din componentele acesteia.
Mifloc. Enun iativ, legiuitorul a numit dou asemenea ,mijloace, care sunt
,otr viri n mas si ,provocare de epidemii.
Prin ,otr viri n mas se n elege ac iunea autorului de a Iace ca substan e,
de orice Iel, cu eIecte letale, v t m toare Iizic ori cauzatoare de boli, s p trund n
alimentele sau apa cu care este aprovizionat popula ia dintr-o anumit zon ori
localitate sau n atmosIera ambiant a indivizilor acelei colectivit i. ,Provocarea
de epidemii este ac iunea de inducere n mas a mboln virilor ca urmare a
contamin rii indivizilor dintr-o localitate, regiune etc., prin r spndirea, n orice
modalitate, a microbilor, virusurilor s.a., agen i declansatori ai maladiilor.
Cele dou ,mijloace enun ate de text au un caracter mai mult exempliIicativ,
n nici un caz limitativ, ipoteza normei prev znd, n continuare, si ,orice alt mijloc
de natur .. Acest orice alt mijloc poate Ii incendierea unei localit i, aruncarea n
aer a unui pod ori a unui ediIiciu populat, iradierea, nIometarea indivizilor dintr-o
zon s.a.m.d. Ceea ce este absolut necesar pentru ca ,mijlocul s prezinte
caracterul pretins de text este aptituainea lui de a provoca uciderea sau v t marea
Iizic a unui num r mare, nedeterminat de persoane, chiar dac eIectul s-a produs
asupra unui singur individ sau nu a rezultat nici o victim .
Putere ae stat. Sintagma, n lumina doctrinei constitu ionale, este n eleas ca
acea Iorm de organizare statal a puterii poporului (politice)
25
. Potrivit
Constitu iei Romniei, aceast organizare statal se realizeaz prin cele trei
,puteri clasice legislativ , executiv si judec toreasc , c rora, n plan
institu ional, le corespund Parlamentul, institu ia seIului de stat si Guvernul,
institu iile jurisdic ionale.
Prin verbul a sl bi, reIeritor la puterea de stat, va trebui n eles eIectul de
stagnare sau de ncorsetare a activit ii institu iilor publice, incapacitatea acestora
de a asigura, n plan legislativ, executiv ori judec toresc, normala desI surare a
rela iilor sociale.
Relund sintagma, n ntregul ei, este deci de re inut, n alte cuvinte, c
,mijloacele Iolosite de autor trebuie s Iie apte a provoca multiple victime
omenesti indiIerent dac si n ce ntindere eIectul scontat s-a produs si c , n
rela ie de conexiune obligatorie, aceste mijloace sunt de natur a bulversa
Iunc ionarea autorit ilor si institu iilor publice independent de atingerea sau nu a
obiectivului urm rit de autor, si anume acela de a bloca, par ial sau total, pentru un
moment ori pe o perioad mai ndelungat , activitatea acestora.


SUBMINAREA PUTERII DE STAT

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii de subminarea puterii de stat este
complex, constituit din unul principal rela iile sociale privind siguran a statului,
n acea dimensiunea a sa care implic exercitarea puterii de stat I r nici o

25
I. Muraru, Drept constitu ional ,i institu ii politice, Editura Actami, Bucuresti, 1995, vol. II, p. 5.
31
amenin are ce s-ar putea naste din interior
26
si unul secunaar rela iile sociale
privind dreptul la via , integritate corporal sau s n tate a persoanei si/sau rela iile
sociale reIeritoare la integritatea bunurilor, atunci cnd, prin ac iunea pus n lucru,
sunt aIectate, simultan, si acele rela ii.
InIrac iunea are obiect material n ipoteza n care ac iunea se ndreapt
mpotriva persoanelor sau a bunurilor, situa ie n care acesta va Ii corpul acelor
persoane, dup caz, structura si valoarea bunurilor.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat de text,
deci el poate Ii orice persoan . Aceast inIrac iune se caracterizeaz printr-o
pluralitate de subiec i activi, unicitatea subiectului Iiind posibil dar nu si
obligatorie la celelalte Iorme de participa ie (instigare, complicitate).
n literatura de specialitate s-a aIirmat, cu deplin temei, c grupurile care
ntreprind ,ac iuni armate sau ,ac iuni periculoase trebuie s Iie compuse din
minim trei persoane
27
, cu argumentul, desprins din observarea tuturor textelor
penale, c , n cazurile n care legiuitorul a voit s situeze pluralitatea de inIractori
sub aceast ciIr , a Iolosit expresia ,dou sau mai multe persoane. Ct priveste
realizarea grupului, este lipsit de relevan dac o parte dintre subiec ii activi nu
r spund penal (minori sub 14 ani, iresponsabili mintali).
Subiect activ poate Ii si persoana juridic n condi iile si cu limit rile
prev zute n art. 19
1
C. pen.
Subiectul pasiv principal este statul, iar subiectul pasiv secunaar poate Ii
persoana Iizic sau juridic aIectat prin ac iunea ce constituie elementul
material al inIrac iunii. Vor avea deci calitatea de subiect pasiv al inIrac iunii
institu iile publice, unit ile depozitare de arme, partidele politice ale c ror sedii
au Iost atacate sau ocupate ori c rora li s-au produs pagube prin ac iuni de
incendiere sau de distrugere , precum si persoanele ucise sau a c ror integritate
corporal ori s n tate au Iost v t mate.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const dintr-o ac iune, ,armat sau
,violent n raport de care Iapta se ncadreaz n primul sau n urm torul alineat
dar, ntotdeauna, printr-o Iapt comisiv .
Iegea nu pretinde ca ac iunea armat sau violent s produc eIectiv urmarea
prev zut de text, respectiv s sl beasc puterea de stat, ci doar ca ea ,s Iie de
natur , adic s aib aptitudinea (s Iie susceptibil ) de a sl bi acea putere.
Ac iunea armat presupune existen a obligatorie a elementelor de Iapt n
continuare explicate:
a) Constituirea unui ansamblu ae persoane (Iorma iune, grup mai numeros
sau mai pu in numeros) neIiind de conceput executarea unei ac iuni armate de c tre
un singur autor, aIar de cazul persoanei care particip la s vrsirea inIrac iunii sub
alte Iorme (instigator, complice).
b) Ansamblul de persoane trebuie s Iie inarmat aceast stare d caracter
,armat ac iunii , adic persoanele trebuie s poarte arme. Nu prezint relevan
tipul armelor (de ap rare sau de atac), dac ele sunt purtate ,la vedere sau discret

26
T. Vasiliu si col., op. cit., vol. I, p. 37.
27
T. Vasiliu si col., op. cit., vol. I, p. 36; V. Dongoroz si col., op. cit., vol. III, p. 95.
32
si nici dac sunt narma i to i indivizii care alc tuiesc Iorma iunea sau numai o
parte dintre acestia.
Prin arme, n sensul legii penale art. 151 alin. (1) , se n eleg
instrumentele, piesele sau dispozitivele declarate astIel prin dispozi ii legale.
Dispozi iile la care se reIer textul de lege penal sunt cuprinse n Iegea
nr. 295/2004 privind regimul armelor si al muni iilor
28
, HG nr. 130/2005 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Iegii nr. 295/2004
29
si art. 46-52
din Iegea nr. 17/1996 privind regimul armelor de Ioc si al muni iilor
30
.
De asemenea, potrivit art. 151 alin. (2) C. pen., au Iost asimilate armelor
,orice alte obiecte de natur a putea Ii Iolosite ca arme si care au Iost ntrebuin ate
pentru atac. Asadar toporul, Iurca, securea, secera etc. care sunt, prin natura si
destina ia lor, unelte de uz gospod resc vor Ii asimilate armelor dac ele au Iost
eIectiv Iolosite pentru atac.
c) Ansamblul de persoane narmate trebuie s atace sediul unei institu ii
publice de interes central Parlament, Guvern, Presedin ie, minister, Televiziune,
Radio s.a. sau local prim rii, posturi teritoriale de radio si televiziune, uzine cu
produc ie special sau de nsemn tate pentru economia na ional etc. Atacul nu
presupune si Iolosirea armelor, ci doar prezen a acestora asupra atacatorilor,
indiIerent dac sunt exhibate sau disimulate. De asemenea, este lipsit de relevan
durata atacului, care poate Ii doar de moment ori prelungit prin ocuparea
obiectivului vizat.
Ac iuni violente de natur s atrag aceleasi urm ri, la care se reIer textul
alin. (2), sunt alte ac iuni dect cele ,armate, deci n aceast variant agresorii nu
sunt purt tori de arme si ele se caracterizeaz prin violen a cu care se desI soar .
ManiIest rile violente pot Ii de natur Iizic lovirea unor Iunc ionari din
institu iile atacate, a agen ilor de ordine, a militarilor care asigur securitatea
sediilor etc. sau psihic amenin area sau batjocorirea persoanelor de mai sus.
Urmarea imeaiat a acestei inIrac iuni const n producerea unei st ri de
pericol pentru siguran a statului sau/si pentru integritatea Iizic a persoanelor, st ri
ce apar concomitent punerii n executare a Iaptei.
Leg tura ae cau:alitate dintre ac iune armat sau violent si urmarea
imediat ale ambelor modalit i normative rezult ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de subminare a puterii de stat se s vrseste
cu Iorma de vinov ie inten ie, Iie airect , Iie inairect . Scopul si mobilul nu joac
nici un rol n realizarea inIrac iunii.

Forme. Sanc iuni
Forme. Unele acte preparatorii la inIrac iunea prev zut n art. 162 din
Codul penal sunt asimilate tentativei potrivit prevederilor art. 173 alin. (1)
C. pen. si deci ele atrag r spunderea penal a celor ce le s vrsesc.
Tentativa propriu-zis la aceast inIrac iune nu exist , deoarece urmarea
imediat se produce instantaneu, o dat cu nceperea execut rii ac iunii ,armate
sau ,violente.

28
Publicat n M. OI. nr. 583 din 30.06.2004.
29
Publicat n M. OI. nr. 241 din 23.03.2005.
30
Publicat n M. OI. nr. 74 din 11.04.1996.
33
Consumarea inIrac iunii se produce concomitent punerii n lucru a ac iunii
,armate sau ,violente.
Sanc iuni. Sanc iunile sunt diIerite. Fapta prev zut n alin. (1) este
pedepsit , alternativ, cu deten iune pe via sau nchisoare de la 15 la 25 de ani si
interzicerea unor drepturi. Ia alin. (2) este prev zut pedeapsa nchisorii de la 5 la
20 de ani si interzicerea unor drepturi.
n ambele ipoteze de incriminare, persoana juridic se sanc ioneaz cu
amend ntre 10.000 si 900.000 lei, potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


ACTELE DE DIVERSIUNE

Obiectul ocrotirii penale
Actele de diversiune reprezint o inIrac iune complex , caracter ce rezid n
pluralitatea obiectului s u generic special, dar si al pluralit ii consecin elor
(eIectelor) provocate. AstIel, din acest din urm punct de vedere, este de observat
c eIectele, urm rite sau acceptate, se r sIrng, mai nti, la nivelul economicului,
mai apoi la nivelul superior al intereselor de stat romn sau ale unei ri aliate
si, nicidecum neglijabil, la nivelul constiin ei colective, a opiniei publice.
Obiectul furiaic special al inIrac iunii prev zut n art. 163 este dual: un
obiect juridic principal, constituit din rela iile sociale privitoare la siguran a
statului si un obiect juridic aaiacent prezent obligatoriu si nu ca posibilitate ce
este constituit din rela iile sociale privind patrimoniul, indiIerent de Iorma de
proprietate a acestuia public, privat, mixt.
Obiectul material al inIrac iunii const n bunurile asupra c rora se ndreapt
ac iunea de distrugere, degradare sau de aducere n stare de nentrebuin are. Aceste
bunuri au Iost determinate de legiuitor ,uzine, instala ii, c i de comunica ii,
mijloace de transport, mijloace de telecomunica ii, construc ii, produse industriale
sau agricole , dar determinarea este exempliIicativ si nu exhaustiv , textul
l snd, prin expresia ,ori a altor bunuri, posibilitatea de a completa seria acestora.
Prin conceptul ,alte bunuri pot Ii n elese, de exemplu: conductele de
aduc iune ale hidrocentralelor, conductele de gaze ori petrol, re elele de iriga ii,
depozitele de alimente active sau din rezerva de stat, minele s.a.m.d. Nominalizate
sau nu de legiuitor, bunurile, oricare ar Ii, trebuie s prezinte o anumit nsemn tate
pentru economia na ional .

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii nu este determinat prin text,
el putnd Ii orice persoan .
Persoana juridic poate Ii subiect activ n condi iile art. 19
1
C. pen.
InIrac iunea poate Ii s vrsit de o singur persoan sau de mai multe
persoane n oricare Iorm de participa ie coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv principal este statul, iar subiectul pasiv secunaar este agentul
economic public sau privat c ruia i apar ine bunul aIectat.

Latura obiectiv
Elementul material const , alternativ, dintr-una din ac iunile de distrugere,
degradare sau aducere n stare de nentrebuin are. Textul precizeaz c este
satisI cut cerin a privind elementul material, chiar dac eIectul ac iunii este doar
par ial (distrugerea par ial a bunurilor).
34
Conceptul aistrugere desemneaz ac iunea purtat mpotriva unui bun, n
urma c ruia acesta este dezintegrat, nimicit, d rmat, ruinat, iar atunci cnd este
ndreptat mpotriva animalelor, consecin a const n uciderea sau inIirmizarea
acestora. De pild , prin n ruirea pilonilor de rezisten ai unui pod, eIect al ac iunii
de minare a acestora, podul este distrus.
Prin aegraaare se n elege acea ac iune ndreptat mpotriva unui bun, n
urma c ruia acesta pierde una sau mai multe din calit ile sale, este deteriorat,
stricat. n exemplul anterior, deteriorarea supraIe ei de rulare prin provocarea unor
sp rturi n aceasta, va determina degradarea podului; spre deosebire de primul caz,
n care podul va trebui reconstruit, n acest caz sunt ndestul toare lucr ri de
repara ie.
Sintagma aaucere in stare ae neintrebuin are vizeaz cu prec dere aspectul
Iunc ional al bunului, adic acea ac iune prin care bunul devine impropriu Iolosirii
potrivit destina iei sale, I r a provoca distrugerea sau degradarea acestuia. n
exemplul de mai sus, este suIicient sustragerea buloanelor de Iixare a supraIe ei
de rulare pe structura podului, pentru ca acesta s devin inutilizabil datorit
v ditei insecurit i pentru circula ia autovehiculelor.
Mijloacele prin care se materializeaz una dintre aceste ac iuni sunt doar
enun ate orientativ n text ,explozii, incendii , altele deschidere I cut prin
expresia ,n orice alt mod urmnd a Ii evaluate si luate n considerare ca atare de
operator, evident, n m sura n care acest ,alt mod (alt mijloc) are aptitudinea de a
distruge, degrada ori aduce bunul n stare de nentrebuin are. Asemenea ,alte
moduri pot Ii: inundarea unor platIorme industriale sau terenuri agricole, inIec-
tarea unor produse agricole nsilozate, sustragerea unei singure piese dintr-un me-
canism, pies I r de care si ntrerupe activitatea ntregul complex industrial s.a.
Urmarea imeaiat se prezint ntr-o serie dubl . Prima, aceea principal , este
crearea st rii de pericol pentru securitatea na ional si integritatea patrimoniului,
iar a doua, cea secunaar , const n producerea unei pagube materiale acelui
obiectiv important pentru economia na ional si, prin eIectul continuat, nsesi
economiei na ionale.
Leg tura ae cau:alitate dintre ac iune si urm rile imediate va Ii,
necesarmente, bipolar si n etape succesive. n cazul acestei inIrac iuni, leg tura
de cauzalitate se stabileste, ntr-un prim timp, ntre ac iune si urmarea imediat
secundar care este paguba provocat patrimoniului si, prin intermediul acestei
leg turi, se va stabili leg tura de cauzalitate cu urmarea imediat principal starea
de pericol pentru siguran a statului , prima condi ionnd-o pe cea de a doua.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de acte de diversiune se s vrseste numai cu
inten ie, n ambele ei modalit i airect si inairect .
Textul incriminator nu pretinde existen a unui mobil al Iaptei sau a unui scop
urm rit de I ptuitor.

Forme. Sanc iuni
Forme. n conIormitate cu dispozi iile art. 173 alin. (1) si (2), unele acte
preg titoare si tentativa antreneaz r spunderea penal .
Consumarea inIrac iunii intervine n momentul n care ac iunea a Iost
Iinalizat si s-a produs urmarea imediat , care este de natur s aduc atingere
siguran ei statului, prin provocarea unei pagube la o unitate cu activitate nsemnat
pentru economia na ional .
Sanc iuni. InIrac iunea este pedepsit cu deten iune pe via sau cu
nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
35
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 la 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


SUBMINAREA ECONOMIEI NA IONALE

Obiectul ocrotirii penale
Analizarea inIrac iunii de subminare a economiei na ionale, n genul ei
proxim, o situeaz n compania inIrac iunii de acte de diversiune. n adev r,
categoria celor dou inIrac iuni protejeaz , prin dispozi iile incriminatorii ale
acestora, sistemul economic na ional mpotriva Ieluritelor ac iuni prin care se poate
atenta la valorile sale cele mai importante. Ap rnd sistemul economic na ional,
prevederile sus-men ionate ap r , prin consecin , nsusi sistemul statal, siguran a
acestuia.
ntre aceste inIrac iuni exist unele apropieri, dar si distan ri, dintre cele din
urm cea mai semniIicativ Iiind aceea a mijloacelor prin care se nI ptuiesc actele
incriminate: producerea n mod direct de pagube importante economiei na ionale
prin mijloace dure, violente la actele de diversiune , producerea n mod indirect
de pagube importante economiei na ionale prin mijloace perIide, subminante la
inIrac iunea acum analizat .
Dezv luirea con inutului sintagmei de subminarea economiei na ionale este
reclamat nu numai de mprejurarea c prin ea a Iost denumit marginal
inIrac iunea n Codul penal, ci, mai ales, pentru c ac iunile descrise n text nu vor
constitui elementul material al inIrac iunii dac ele nu sunt ,de natur s submineze
economia na ional .
Iexical, verbului ,a submina i s-a dat n elesul de a ataca, a lovi (indirect, pe
ascuns) pentru a sl bi, a compromite, a z d rnici sau a nimici o ac iune, o
realizare
31
.
Introducnd conceptul cu acest sens n sintagm , examinat n ntregul ei,
de aceast dat , n logica penal , prin ,subminarea economiei na ionale vor trebui
n elese acele ac iuni (prev zute de text) ntreprinse conspirativ, ocult si menite s
aIecteze existen a sistemului economic na ional, evolu ia lui Iireasc si necesar
pentru societate si stat, ori numai a subsistemelor acestuia (p r i, ramuri, domenii
ca, de pild , Iinan e, agricultur , transporturi etc.), a c ror scoatere din Iunc iune
ori dereglare se repercuteaz asupra ntregului sistem.
Obiectul furiaic special. Explica iile date la inIrac iunea anterioar sunt
valabile si la inIrac iunea de subminarea economiei na ionale. Marc m doar
dezacordul dintre opinia noastr si aceea exprimat n unele tratate de specialitate
32

n care se aIirm unicitatea obiectului furiaic si nu dualitatea acestuia, asa cum
sus inem noi.
n regul general , inIrac iunea este lipsit de obiect material, deoarece
ac iunea subminant nu este purtat asupra unui bun. n excep ie ns , ndeosebi n
cazul modalit ii agravate de la alin. (2), inIrac iunea are ca obiect material
bunurile unit ii la care se reIer art. 145 C. pen., valorile materiale ale acesteia.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat, asadar,
el poate Ii oricare persoan . Dar, asa cum se ar ta mai sus, subiectul activ este, de

31
Dic ionarul explicativ al limbii romane, ed. cit., p. 905.
32
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit., vol. III, p. 117; T. Vasiliu si col.,
Coaul penal comentat ,i aanotat, partea special , ed. cit., vol. I, p. 44.
36
regul , ncadrat ca Iunc ionar sau angajat al agentului economic, calitate care i
oIer o mai larg si concret posibilitate de a se ,Iolosi de acel agent ori de a-i
,mpiedica activitatea, dect dac el ac ioneaz din exteriorul structurii
organiza ionale.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia la inIrac iune este posibil n toate modalit ile ei coautorat,
instigare, complicitate.
Subiectul pasiv principal este statul, iar subiectul pasiv secundar este agentul
economic ce de ine bunuri proprietate public sau privat de care autorul
inIrac iunii s-a Iolosit ori c ruia i-a mpiedicat normala activitate sau i-a provocat
nemijlocit pagube importante.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii de subminare a economiei na ionale const
n una din cele dou ac iuni-tip enun ate de text, si anume, de ,Iolosire a agentului
economic ori de ,mpiedicare a activit ii acestuia. Ambele ac iuni se pot
materializa ntr-o diversitate de mijloace (dispozi ii contrare normelor ce
reglementeaz activitatea, ab inerea de la a lua anumite hot rri, divulgare a unor
date nedestinate publicit ii, convingerea prin persuasiune, corup ie ori alte
metode unor salaria i de a adopta atitudini de natur a mpiedica desI surarea
normal a activit ii, sustrageri de valori deosebit de importante s.a.).
Folosire a unei unit i. Lato sensu, sintagma desemneaz ac iunea autorului
de a uza de un anumit agent economic pentru a submina economia na ional ori
pentru a-i provoca acesteia o pagub important . Stricto sensu si acesta este
sensul n care urmeaz a Ii n eles si interpretat textul art. 165 C. pen. , sintagma
desemneaz ac iunea de orientare, de dirijare a activit ii agentului economic n
direc ia urm rit de autorul inIrac iunii.
Impieaicare a activit ii normale a unei unit i. Sensul n care trebuie
n eleas sintagma este acela de ac iune prin care autorul Irneaz , ncetineste pn
la oprire activitatea agentului economic, creeaz n mod voit diIicult i n
activitatea acestuia.
Ac iunea de ,mpiedicare poate Ii nI ptuit prin acte comisive, prin
dispozi ii date n virtutea atribu iilor Iunc ionale, ca, de exemplu, ncheierea, cu
stiin , a unor contracte dezavantajoase respectivului agent economic, reorganiz ri
ale procesului muncii care au drept consecin sc derea productivit ii, a
rentabilit ii s.a. Aceast ac iune se poate exprima si prin acte omisive, adic prin
neadoptarea deciziilor la care autorul inIrac iunii era obligat potrivit atribu iilor de
serviciu, cum ar Ii, de pild , neluarea m surilor pentru asigurarea materiilor prime
necesare procesului muncii ori a lichidit ilor Iinanciare trebuincioase retribuirii
personalului, cu consecin a provoc rii unor colapsuri n produc ie, a somajului
tehnic, a unor greve prelungite sau a altor tulbur ri nsemnate n via a agentului
economic etc.
Unitate ain cele la care se refer art. 145 C. pen. n art. 145 C. pen. sunt
enun ate urm toarele unit i: ,autorit i publice, institu ii publice, institu ii sau alte
persoane de interes public. Din economia textului se desprinde, I r echivoc,
ideea potrivit c reia economia na ional poate Ii p gubit ori subminat , n egal
m sur , prin producerea unor prejudicii agen ilor economici care administreaz
bunuri proprietate public , precum si agen ilor economici care de in bunuri n
proprietate privat , cu condi ia, de bun seam , ca eIectele prejudiciilor respective
s se r sIrng asupra sistemului economic na ional ori a subsistemelor acestuia.
37
IndiIerent ns prin care din aceste dou modalit i se nI ptuieste ac iunea,
acea ac iune, necesarmente, trebuie s Iie ,de natur a submina economia
na ional , iar n varianta prev zut n alin. (2) din art. 165 C. pen., si s provoace
o ,pagub important economiei na ionale. Este o cerin esen ial pentru
existen a inIrac iunii de subminare a economiei na ionale.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii este una principal comun tuturor
inIrac iunilor contra siguran ei statului si una adiacent care const , n varianta
primului alineat al textului, n crearea unei st ri de pericol pentru economia
na ional (amenin at cu subminarea ei) ori, n varianta celui de al doilea alineat, n
provocarea eIectiv a unei pagube importante economiei na ionale, pagub de
natur a submina acest sistem.
Nici aceast sintagm nu si g seste o deIinire n textele Codului penal. n
practica judiciar a instan ei supreme, con inutul expresiei ,pagub important
produs economiei na ionale s-a asezat ns ntr-o rela ie de sinonimie cu acela al
expresiei ,consecin e deosebit de grave la care se reIer dispozi iile art. 146
C. pen.
33
. Aceast decizie de ndrumare a instan ei supreme este n vigoare, neIiind
dezavuat ori nlocuit pn n prezent.
Pe aceast linie de gndire si prin corelarea ei cu dispozi iile art. 146 C. pen.,
rezult c prin sintagma pus n discu ie si cu care se opereaz n textul art. 165
C. pen. va trebui n eles ,o pagub material mai mare de 200.000 lei sau o
perturbare deosebit de grav a activit ii.
Leg tura ae cau:alitate n ambele variante din alineatele art. 165 C. pen., se
stabileste mai nti ntre ac iunea autorului si urmarea imediat adiacent
pericolul de subminare a economiei na ionale, respectiv provocarea unei pagube
importante acestui sistem si, prin intermediul acestei rela ii de conexiune, ntre
ac iunea autorului si urmarea imediat principal pericolul pentru siguran a
statului prima condi ionnd-o pe cea de a doua.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Subminarea economiei na ionale este o inIrac iune de
inten ie. Subiectul activ al inIrac iunii trebuie deci s prevad si s doreasc
urm rile Iaptei sale (de ,Iolosire a agentului economic ori de ,mpiedicare a
activit ii acestuia pentru a submina economia na ional si a crea astIel o stare de
pericol pentru siguran a statului) inten ie airect , ori s prevad si s accepte
posibilitatea submin rii economiei na ionale, chiar dac nu a urm rit acest rezultat
inten ie inairect . Pentru varianta agravat de la art. 165 alin. (2) C. pen.,
subiectul va trebui, suplimentar, s prevad si s doreasc ori s accepte si
producerea unei pagube importante economiei na ionale.
Nu va Ii, prin urmare, satisI cut latura subiectiv a inIrac iunii de subminare
a economiei na ionale dac autorul nu a prev zut si urm rit sau acceptat, dup caz,
producerea ambelor urm ri ale Iaptei comise.
n mod asem n tor majorit ii celorlalte inIrac iuni contra siguran ei statului,
textul art. 165 C. pen. nu pretinde, ca o cerin a inIrac iunii de subminare a
economiei na ionale, existen a unui mobil ori a unui scop special.

Forme. Sanc iuni
Forme. Explica iile date la inIrac iunea anterioar reIeritoare la actele
preparatorii si la tentativ , sunt integral valabile pentru inIrac iunea analizat .
Consumarea inIrac iunii se produce diIeren iat, dup cum ne aIl m n
prezen a uneia sau alteia din variantele art. 165 C. pen. AstIel, n cazul Iaptei

33
Decizia de ndrumare nr. 1/1988 a Plenului Tribunalului Suprem, publicat n R.R.D., nr. 5, 1988, p. 47.
38
prev zute la art. 165 alin. (1) C. pen., inIrac iunea se consum dup nceperea
execut rii ac iunilor de ,Iolosire sau ,mpiedicare, moment n care devine
poten ial pericolul de subminare a economiei na ionale. n cea de a doua variant ,
din art. 165 alin. (2) C. pen., inIrac iunea se consum dup executarea uneia din
cele dou ac iuni apte s submineze economia na ional si, obligatoriu, dup
provocarea pagubei importante economiei na ionale.
Sanc iuni. Subminarea economiei na ionale, n Iorm simpl , se pedepseste
cu nchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar n Iorm agravat
cu deten iunea pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor
drepturi.
n ambele variante de incriminare, persoana juridic se sanc ioneaz cu
amend de la 10.000 la 900.000 lei, potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


PROPAGANDA N FAVOAREA STATULUI TOTALITAR

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din rela iile sociale ce se cer protejate
mpotriva agresiunilor propagandistice n Iavoarea instaur rii statului totalitar, sunt
ocrotite deci rela iile sociale Iormate si dezvoltate pe principii si convingeri
democratice.
InIrac iunea este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necaliIicat de text, el
poate Ii prin urmare cet ean romn sau str in, apatrid, indiIerent de domiciliul
acestuia.
Subiect activ al acestei inIrac iuni poate Ii si o persoan juridic (art. 19
1
C. pen.).
InIrac iunea este susceptibil a Ii s vrsit n oricare dintre Iormele
participa iunii coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv este statul, ale c rui stabilitate si siguran sunt primejduite
sau aIectate.

Latura obiectiv
Elementul material const ntr-o ac iune, care este o ac iune de propagand ,
eIectuat n public si ntreprins n vederea instaur rii unui stat totalitar.
Propaganaa este o ac iune organizat de r spndire n mas a unor idei care
prezint si sus in o teorie, o concep ie, un partid politic etc., cu scopul de a
convinge si de a cstiga adep i
34
.
n sensul s u penal, conceptul a Iost deIinit de legiuitor n alin. (2). Potrivit
acestei norme explicative contextuale, propaganda const n r spndirea, n mod
sistematic, sau n apologia unor idei, concep ii sau doctrine cu inten ia de a
convinge si de a atrage noi adep i.
Textul nu este restrictiv n ce priveste modalit ile de realizare a actului
propagandistic; dimpotriv , corelarea conceptului ,propagand cu expresia ,prin
orice mijloace conduce la concluzia c actul propagandistic interzis intr n
inciden a legii penale indiIerent de Iorma pe care aceasta o mbrac . Asa Iiind,
propaganda se poate realiza: oral direct , cnd autorul se adreseaz
interlocutorilor (auditoriului), sau indirect , cnd autorul se adreseaz prin

34
DEX, ea. cit., p. 752.
39
intermediul unor mijloace de comunicare, ca teleIon, teleIax, radio, televiziune,
casete audio sau video imprimate etc.; scris brosuri, maniIeste, postere, insigne
cu nsemne sau desene simbolice, inscrip ion ri pe diIerite obiecte. Actul de
propagand scris, ca si unele acte orale de propagand cum este cazul casetelor
audio si video sunt nso ite, n complexitatea natural a activit ii, de ac iuni de
r spanaire a acestor materiale n mediile sau c tre persoanele a c ror ndoctrinare
este vizat ; r spndirea materialelor poate avea un caracter ordonat nmnare,
aIisare, rulare etc., sau neordonat (haotic) de pild , aruncarea materialelor la
ntmplare, de la sol ori de la n l ime (din balcoane, prin Ierestre, de pe acoperis,
din aeronave etc.).
Statul totalitar. Iiteratura de specialitate nu a deIinit pn n prezent un
asemenea tip de stat, dar a enun at si analizat suite de repere, prin a c ror observare
poate Ii identiIicat statul totalitar
35
si anume:
concentrarea deciziei politice la vrIul piramidei structurilor de partid,
care dobndesc astIel tr s turile unui ,partid-stat;
lichidarea sau diminuarea substan ial a pluralismului politic, suprimarea
opozi iei si a adversarilor politici;
concentrarea prerogativelor puterii si ale autorit ii publice n minile unui
lider despotic, ,de mn Iorte, prerogative pe care nu le mparte cu nimeni, desi
aparatul de stat, Iormal, este structurat pe nivelele si verigile clasice;
Iundamentarea programului politic de guvernare printr-o doctrin oIicial
si dominant , contestarea si, n ultim instan , nl turarea oric rei alte ideologii;
anularea sau reducerea nsemnat a drepturilor si libert ilor cet enesti;
ampliIicarea si sporirea puterilor aparatului represiv.
Acesta ar putea Ii ,tabloul statului a c rui instaurare se vrea prin ac iunile
propagandistice prohibite de textul incriminator.
In public. Conceptul este deIinit n art. 152 C. pen. n leg tur cu aceast
cerin legal , si anume ca Iapta s Iie s vrsit ,n public, este de semnalat c n
practica judiciar i s-a dat o interpretare mai elastic , admi ndu-se c propaganda,
n unele cazuri, poate Ii realizat nu neap rat n public, ci si ,de la om la om,
asemenea metodologie Iiind Irecvent ntlnit n practica organiza iilor sau
grupurilor clandestine ori a persoanelor care, constientiznd pericolul la care se
expun prin propagarea unor idei prohibite legal, ac ioneaz conspirativ.
Caracterul public pe care trebuie s -l prezinte actul de propagand constituie
o cerin esen ial a elementului material, absen a cerin ei cu excep ia cazului de
propagand n stilul ,de la om la om I cnd imposibil realizarea inIrac iunii.
Urmarea imeaiat . S vrsirea inIrac iunii are ca urmare imediat crearea
unei st ri de pericol pentru siguran a statului.
Leg tura ae cau:alitate rezult , ex re, din ns si ac iunea ntreprins , ca la
orice inIrac iune de pericol, textul nepretinznd, pentru realizarea inIrac iunii, si
producerea rezultatului urm rit.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de propagand n Iavoarea statului totalitar
se s vrseste cu inten ie, n ambele ei modalit i airect si inairect .
Inten ia este chiar caliIicat , ntruct cuvintele ,n vederea indic scopul n
care sunt purtate ac iunile propagandistice si care este acela de a se instaura un
stat totalitar si deci elementul scop se subsumeaz inten iei ce caracterizeaz
pozi ia subiectiv a autorului inIrac iunii.

35
C. Ionescu, op. cit., p. 30-41.
40
Pentru realizarea inIrac iunii nu prezint relevan mobilul ce i-a animat
autorului hot rrea de a ac iona.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii ,i tentativa se pedepsesc.
Tentativa este posibil la actele de propagand care se nI ptuiesc prin
mijloace scrise si imposibil la actele de propagand nI ptuite prin mijloace orale,
n acest din urm caz rostirea primelor cuvinte care dau coeren mesajului
echivalnd cu consumarea inIrac iunii.
InIrac iunea se consum n ambele ei modalit i Iaptice, n momentul
s vrsirii primului act de executare a ac iunii de propagand .
Sanc iuni. InIrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani si
interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend ntre 5.000 si 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


AC IUNI MPOTRIVA ORDINII CONSTITU IONALE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii este constituit din acele rela ii sociale
ce privesc valorile Iundamentale ale statului caracterul na ional, suveran,
independent, unitar si indivizibil al statului romn, ordinea sa constitu ional .
n cazul s vrsirii de ac iuni violente, obiectul material al inIrac iunii va Ii
constituit din corpul persoanelor agresate, respectiv din bunurile materiale distruse
ori degradate.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necaliIicat de text, deci
acesta poate Ii oricare persoan , de cet enie romn sau str in , ori persoan I r
cet enie, indiIerent dac domiciliaz n Romnia sau n str in tate.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al inIrac iunii (art. 19
1
C. pen.).
Participa ia penal este posibil n toate Iormele sale.
Subiectul pasiv este statul romn, ale c rui valori Iundamentale sunt ori pot Ii
primejduite prin Iaptele incriminate de text.

Latura obiectiv
Elementul material const n ntreprinderea oric rei ac iuni pentru
schimbarea prin ac iuni ilegale si prin violen a ordinii constitu ionale sau a
caracterului na ional, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului romn.
Ac iunile de schimbare a ordinii constitu ionale sau a caracterului na ional,
suveran, independent, unitar si indivizibil al statului romn trebuie realizate I r
drept si prin violen .
Orainea constitu ional , n opinia noastr , este acea ordine Iormat pe
principiile constitu ionale Iundamentale, instaurat si garantat de Constitu ie.
Potrivit doctrinei n materie
36
, principiile (reperele) democra iei consti-
tu ionale sunt: a) suveranitatea na ional apar ine poporului romn; b) poporul
exercit suveranitatea na ional indirect prin organele sale reprezentative si
direct prin reIerendum; c) Parlamentul organul reprezentativ al poporului si

36
I. Deleanu, op.cit., vol. II, p. 84-85.
41
unica autoritate legiuitoare a rii si Presedintele Romniei sunt alesi, iar
autorit ile publice sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat; d) pluralismul social (ideologic, organic, politic, sindical si al altor
corpuri intermediare); e) adoptarea legilor si hot rrilor de c tre Parlament prin
voin a majorit ii; I) consacrarea drepturilor si libert ilor Iundamentale ale
cet eanului si garantarea lor prin Constitu ie; g) suprema ia Constitu iei.
Prin ordine constitu ional , credem ns c trebuie n eleas , n egal m sur ,
si structura constitu ional
37
, adic acele autorit i publice stabilite si consacrate de
Constitu ia Romniei: Parlamentul, Presedintele Romniei si Guverne, autoritatea
judec toreasc .
Pornind de la aceste repere doctrinare, se poate aIirma c ac iunile s vrsite
n scopul schimb rii ordinii constitu ionale sunt acele ac iuni anarhice, purtate cu
violen mpotriva autorit ilor Iundamentale ale statului p trunderea n Ior n
sediile unor asemenea autorit i, amenin area si/sau obstruc ionarea Iizic a
demnitarilor si personalului autorit ilor respective etc. n vederea nlocuirii silite
a persoanelor alese ori numite n mod democratic n Iunc ii politice ori etatice.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri primejdioase pentru una sau
mai multe valori Iundamentale ale statului, pentru siguran a statului. Textul nu
pretinde ca ac iunea violent s aib drept consecin schimbarea uneia dintre
aceste valori Iundamentale, suIicient Iiind, pentru realizarea inIrac iunii, ini ierea,
organizarea, s vrsirea sau sprijinirea activit ii ilicite. Este deci o inIrac iune de
pericol si nu de rezultat.
Raportul ae cau:alitate rezult din ns si materialitatea Iaptelor ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste exclusiv cu inten ie.
F ptuitorul, eIectund ac iunea violent si ilegal care constituie elementul material
al inIrac iunii, si d seama de semniIica ia acesteia si prevede rezultatul Iaptei sale
(schimbarea uneia dintre valorile Iundamentale ale statului), pe care l urm reste
(inten ie airect ) sau l accept (inten ie inairect ).
Cuvntul ,scop din textul incriminator nu reprezint unul din elementele
laturii subiective, ci desemneaz obiectivul care caracterizeaz elementul material
al inIrac iunii.
n consecin , nu prezint relevan pentru realizarea inIrac iunii nici
existen a scopului si nici a mobilului.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii asimilate tentativei, potrivit prevederilor art. 173
alin. (2) din Codul penal, precum si tentativa, se pedepsesc.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul nI ptuirii oric reia dintre
ac iunile incriminate, acesta Iiind momentul n care se naste starea de pericol
pentru securitatea na ional .
Sanc iuni. Fapta este pedepsit cu nchisoarea de la 5 la 15 de ani si
interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 la 900.000 lei
(art. 71
1
alin. (3) C. pen.).
37
,Ordinea constitu ional este egal structur constitu ional n ,Ce este aemocra ia` United States
InIormation Agency, 1995, p. 38.
42
COMPLOTUL

Obiectul ocrotirii penale
n sistemul dreptului penal complotul apare ca o inIrac iune particular
constituit , ca o inIrac iune sui generis. Caracterul s u inedit este pus n eviden
de constatarea c , n vreme ce toate inIrac iunile cuprinse n legea penal
incrimineaz cte o Iapt care lezeaz sau primejduieste anumite rela ii sociale, la
inIrac iunea de complot este incriminat Iapta de asociere a unor indivizi n
vederea s vrsirii unei inIrac iuni. Deci, complotul dobndeste individualitate
proprie numai prin raportare la alt inIrac iune, I r de existen a unei alte
inIrac iuni, pe care complotistii urm resc s o s vrseasc , nici inIrac iunea de
complot nu exist .
Se poate aIirma, cu alte cuvinte, c ac iunea proprie si caracteristic
inIrac iunii de complot este aceea de preg tire (acte preparatorii) a unei alte
inIrac iuni. Aceast alt inIrac iune, la comiterea c reia se aspir , nu este ns
oricare inIrac iune, ci numai una dintre inIrac iunile contra siguran ei statului,
limitativ enun ate n textul incriminator.
Obiectul furiaic special al inIrac iunii de complot este acela al inIrac iunii
pentru a c rei s vrsire a Iost constituit asocierea, Iinalmente, rela iile sociale
privind siguran a statului.
InIrac iunea este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat de text,
el poate Ii orice persoan . Natura special a inIrac iunii de complot implic ns o
pluralitate de subiec i activi, o pluralitate constituit .
n conIormitate cu dispozi iile art. 19
1
C. pen., persoana juridic poate Ii
subiect activ al acestei inIrac iuni.
InIrac iunea poate Ii s vrsit doar n Iorma autoratului (coautoratului), actele
de instigare (,ini iere) si de complicitate (,sprijinire) Iiind absorbite ntr-o
ac iune complex ; exist un singur caz n care participa ia penal este posibil la
inIrac iunea de complot si anume, instigarea la aderarea sau sprijinirea unei
asocia ii ori grup ri.
Subiectul pasiv, aidoma tuturor inIrac iunilor contra siguran ei statului, este
statul.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii, la primele dou moaalit i normative, se
exprim prin ac iuni ce constau n ,ini ierea sau ,constituirea uneia dintre
ansamblurile enun ate n text, ori n ,aderarea sau ,sprijinirea unei astIel de
asocia ii sau grup ri.
Cerin a esen ial pentru aceste prime modalit i normative n care se exprim
ac iunea este ca att ini ierea, ct si constituirea unei asocia ii sau grup ri s aib
drept scop s vrsirea uneia dintre inIrac iunile contra siguran ei statului precizate
de text.
Pentru urm toarele dou modalit i normative ,aderare, ,sprijinire
cerin a esen ial const n preexisten a unei asocia ii sau grup ri create n scopul
s vrsirii uneia dintre inIrac iunile contra siguran ei statului. Nu sunt deci ntrunite
elementele constitutive ale inIrac iunii de complot, chiar dac mai multe persoane
au ac ionat pentru s vrsirea vreuneia dintre inIrac iunile men ionate n text, dac
asocierea nu a avut loc anterior.
43
Pentru existen a inIrac iunii de complot, a decis instan a suprem , asocierea
trebuie s existe n prealabil, simpla participare a mai multor inculpa i la s vrsirea
inIrac iunii de subminare a economiei na ionale, I r s se Ii asociat, nu constituie
inIrac iunea de complot, ci doar aceea de subminare a economiei na ionale
38
.
Asocia ii Grup ri. n elegerea conceptelor si a diIeren elor dintre acestea
este posibil prin apelarea la trei criterii: num rul de persoane cuprinse n
ansamblul respectiv, gradul lor de organizare si caracterul leg turilor (rela iilor)
stabilite ntre acele persoane.
n ce priveste primul criteriu, al num rului de persoane constituite n
ansamblurile prev zute de text, practica judiciar s-a pronun at n sensul c acestea
trebuie s Iie de cel pu in trei
39
. Num rul minim de trei persoane este numitor
comun ambelor ansambluri.
Asocia ia, cuprinde un num r nedeterminat dar suIicient de reprezentativ
de persoane, situate ntr-un grad optim de organizare si cu leg turi Ierme ntre
acestea.
Gruparea, cuprinde un num r mai redus de persoane, situate ntr-un grad
mediu de organizare si cu leg turi (rela ii) mai lejere.
Ini iere. Prin ac iunea de ini iere se n elege activitatea prealabil Iorm rii
asocia iei sau grup rii, n cadrul c reia se poart discu ii n leg tur cu scopurile
ansamblului, mijloacele ce urmeaz a Ii puse n lucru pentru atingerea acestor
scopuri, persoanele pretabile a Ii contactate n vederea recrut rii, se Iac demersuri
pe lng asemenea persoane ori taton ri n anturajul acestora. Ac iunea de ini iere
poate Ii opera unei sau a unor persoane.
Constituire. Ac iunea este un act colectiv, ce ncorporeaz acordul a cel pu in
trei persoane de a se asocia n vederea s vrsirii de inIrac iuni contra siguran ei
statului. n aceast Iaz , evoluat Ia de precedenta, se schi eaz ori ntocmeste un
program (plan) de ac iuni sau se achieseaz la acesta, sunt stabilite responsabilit i
n conducerea ansamblului sau n executarea unor sarcini. Constituirea Iac iei nu
implic , pentru realizarea inIrac iunii de complot, ca planul sau programul s Iie
exhaustiv elaborat, Iiind ndestul tor un minim de organizare care s dea coeren
si s Iac posibil activitatea conjugat a membrilor n scopul propus. Este lipsit
de relevan juridic si modalitatea n care se exprim adeziunea la Iac ie, aceasta
putnd Ii expres angajament, declara ie, jur mnt sau implicit rezultat din
participarea la ntrunirile conspirative, pl tirea cotiza iei, ndeplinirea misiunilor
ncredin ate etc.
Ac iunile de aaerare si sprifinire presupun preexisten a unei asocia ii sau
grup ri, la care subiectul s adere ori pe care s le sprijine.
Prin conceptul aaerare se n elege actul unei persoane de a deveni membru al
unui ansamblu din cele enun ate n art. 167 C. pen. , cunoscndu-i si
mp rt sindu-i elurile sale. Exprimarea, de c tre o persoan , a dorin ei de a adera
la una dintre Iac iile prohibite de text nu este suIicient pentru ca aceasta s devin
autor al inIrac iunii de complot, dect dac solicitarea este urmat de acordul, de
acceptarea membrilor asocia iei de a coopta aceast persoan n organiza ie.
Conceptul sprifinire trebuie n eles ca ac iune de ajutorare, de sus inere, de
ocrotire, de a da concurs unei asocia ii sau grup ri. Sprijinul poate Ii de ordin moral
sIaturi, ncuraj ri, promisiuni de ajutor sau de ordin material sponsorizarea unor
ac iuni, curierat, donarea unor sume de bani ori a unor bunuri trebuincioase
desI sur rii ac iunilor, punerea la dispozi ie a spa iului imobiliar necesar
ntrunirilor s.a.

38
Tribunalul Suprem, Col. Militar, Decizia nr. 136/1973 (nepublicat ).
39
Tribunalul Suprem, Col. Militar, Decizia nr. 7/1972, R. I, p. 84.
44
Urmarea imeaiat a oric ror ac iuni const n crearea unei st ri de pericol
pentru siguran a statului.
Ct priveste leg tura ae cau:alitate, ntre ac iune si urmarea imediat ,
aceasta nu comport explica ii suplimentare, ea rezultnd, ca la orice inIrac iune de
pericol, din ns si materialitatea Iaptei ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de complot se s vrseste exclusiv cu
inten ie, si anume cu o inten ie calificat , deoarece subiectul urm reste realizarea
scopului prev zut de text, respectiv acela de a comite o inIrac iune contra
siguran ei statului prev zut , dup caz, n art. 155-163, 165 si 166
1
C. pen.
n ipoteza realiz rii scopului, inIrac iunea de complot nu si pierde
autonomia, ea nu este absorbit n con inutul inIrac iunii pentru a c rei s vrsire s-
a complotat. n cazul dat, potrivit prevederilor art. 167 alin. (3) C. pen., sunt
incidente regulile privind concursul de inIrac iuni.
Realizarea inIrac iunii nu este dependent de existen a unui mobil care s Ii
animat subiectul.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preg titoare sunt posibile, dar nu se pedepsesc. Tentativa este
sanc ionat potrivit dispozi iilor art. 173 alin. (1) din Codul penal.
Consumarea inIrac iunii de complot intervine n momentul n care s-a
nceput executarea uneia dintre ac iunile nominalizate de text, adic ini ierea sau
constituirea unei asocia ii sau grup ri, dup caz, la momentul ader rii sau sprijinirii
acestora.
Sunt caracteristice inIrac iunii de complot dou dispozi ii de drept penal
material:
a. Pedeapsa pentru complot nu poate Ii mai mare dect sanc iunea
prev zut de lege pentru cea mai grav dintre inIrac iunile care intr n scopul
asocia iei sau grup rii art. 167 alin. (2) C. pen.
b. Este prev zut o cau: ae nepeaepsire a persoanei care s vrseste
inIrac iunea de complot, n oricare dintre Iormele prev zute n alin. (1) al art. 167
C. pen., atunci cnd denun Iapta mai nainte de descoperirea acesteia art. 167
alin. (4) C. pen.
n leg tur cu ultima prevedere, este de re inut c denun ul, oral sau scris,
trebuie s priveasc pentru a produce consecin a de nepedepsire att activitatea
desI surat de ceilal i participan i, ct si activitatea denun torului.
Introducerea n text a prevederii exoneratorii de pedeaps pentru inIrac iunea
de complot are o tripl ra iune. n primul rnd, se creeaz cadrul legal menit s
Iaciliteze interven ia autorit ilor judiciare mai nainte ca scopurile programului
Iac iei s Iie atinse si astIel s se curme, cu un ceas mai devreme, ac iunile
periculoase pentru siguran a statului. n al doilea rnd, se oIer o sans acelora
care, desi au nceput executarea unor ac iuni extrem de periculoase pentru siguran a
statului, maniIest totusi poc in activ si se pun n slujba nl tur rii consecin elor
activit ii ilicite la care au participat. n sIrsit, prevederea de nepedepsire poate
declansa anumite st ri emo ionale (eIecte psihice) indivizilor predispusi sau angrena i
n astIel de ac iuni st ri convenabile men inerii sau restabilirii legalit ii , de
inhibare a celor care nc nu au devenit membrii unei Iac ii antina ionale, de
suspiciune reciproc ntre membrii Iac iei sentiment ce va stnjeni considerabil
desI surarea activit ii propuse , de inspirare a gndului si de stimulare a inten iei
de a demasca autorit ilor complotul.
45
Sanc iuni. Textul prevede, alternativ, pedeapsa deten iunii pe via sau
nchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se pedepseste cu amend de la 10.000 la 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


COMPROMITEREA UNOR INTERESE DE STAT

Obiectul ocrotirii penale
Compromiterea unor interese de stat este o inIrac iune complex , prin aceea
c absoarbe n con inutul s u Iapte care, n absen a celorlalte elemente ce
caracterizeaz aceast Iapt penal , constituie inIrac iuni distincte, de sine
st t toare Iurt de nscrisuri, distrugere de documente, Ials material n nscrisuri
oIiciale.
Obiectul furiaic special al inIrac iunii l constituie rela iile sociale reIeritoare
la interesele de stat, ,valoare social susceptibil de a Ii lezat sau expus
pericolului prin Iaptele de distrugere, alterare ori ascundere a unor documente care
privesc interesele statului n raporturile sale cu o organiza ie sau o putere str in
40
.
InIrac iunea are ca obiect material documentul sau nscrisul care se reIer la
drepturile ori interesele statului romn. Aceste documente pot Ii tratate
interna ionale (concept ce subsumeaz pe acelea de conven ie, acord, pact,
declara ie, protocol), sau alte instrumente juridice interna ionale prin care sunt
recunoscute anumite drepturi statului romn, ori prin care sunt protejate interesele
acestuia. Drepturile statului pot Ii de diIerite tipuri: b nesti, teritoriale, de
naviga ie, de survol, de exploatare a unor z c minte, de recunoastere a Irontierelor,
garan ii etc. Esen ial deci pentru considerarea documentului ca avnd acest caracter
este ca actul s Iie produc tor de eIecte juridice pentru statul romn.
Documentul poate Ii n original sau n copie recunoscut de p r i ca innd
loc de original.
Nu prezint relevan juridic mprejurarea c documentul poate Ii
reconstituit pe alte c i si nici aceea c documentul a reap rut la locul de unde a Iost
subtilizat, dup momentul n care s-a v dit nevoia de a Ii Iolosit.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii poate Ii orice persoan , textul
necernd ca aceasta s aib o anumit calitate. Este ns de presupus c , dat Iiind
particularit ile Iaptei, subiectul este, de regul , un Iunc ionar al puterii legislative
sau executive, cel mai adesea al Ministerului AIacerilor Externe, adic o persoan
care, prin natura Iunc iei, lucreaz cu sau gestioneaz astIel de documente ori i
sunt Iamiliare si se poate apropia de acestea.
Subiect activ poate Ii si persoana juridic (art. 19
1
C. pen.).
InIrac iunea poate Ii s vrsit n toate Iormele de participare.
Subiectul pasiv este statul, ns n unele situa ii poate Ii subiect pasiv
secunaar acea institu ie public n gestiunea c reia se aIl documentul.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este constituit dintr-o ac iune de distrugere,
de alterare ori de ascundere a unui document sau nscris, ce prezint caracterul mai
sus ar tat.

40
G. Antoniu si col., op. cit, vol. I, p. 55.
46
Conceptul de aistrugere, n corelare cu acela de document (nscris) are
n elesul de ac iune prin care documentul este nimicit, este I cut s nu mai existe,
n total sau n parte, ,de asa Iel c nu mai poate Ii utilizabil
41
.
Mijloacele de nimicire sau suprimare a actului sunt diverse: ardere prin
Ilac r , prin supunerea la radia ii de un anumit tip , rupere, tocare, topire,
acoperirea textului sau radierea acestuia prin interven ii Iizico-chimice etc.
Prin ac iunea de alterare a documentului se n elege IalsiIicarea (m sluirea,
denaturarea) acestuia. FalsiIicarea poate Ii operat prin multiple mijloace si
procedee: nlocuirea unei Iile (sau anexe) originale cu alta contraI cut , stergerea
unui pasaj al textului (ori numai cuvnt, ciIr , dat ) si introducerea unui text
,pirat, ad ugarea de men iuni la text sau la anexe si paraIarea acestora n Ials etc.
Examinarea comparativ a acelor dou ac iuni, exprimate n conceptele
,distrugere si ,alterare, pune n eviden c , n primul caz, documentul este
suprimat, n total sau n parte si dispare astIel Iizic, pe cnd, n cel de al doilea caz,
documentul r mne n integralitatea lui Iizic la locul cuvenit, dar con ine
modiIic ri esen iale n intimitatea textului.
Ascunaerea unui document (nscris) presupune o ac iune de ridicare a
documentului din locul lui de arhivare (clasare), continuat printr-o ac iune de
transportare a acestuia ntr-un alt loc, unde nu poate Ii g sit de Iunc ionarul n
drept. Dosirea documentului poate Ii temporar sau deIinitiv .
Este de remarcat c n toate cazurile de distrugere si de ascundere, ct si n
unele de alterare a documentelor, ac iunile respective sunt precedate sau
concomitente unor ac iuni de Iurt al acestor documente.
Oricare dintre ac iunile descrise trebuie s aib ns , ca o cerin obligatorie,
aptitudinea de a compromite interesele statului. Asa Iiind, Iapta de a distruge, altera
sau ascunde un asemenea document nu va ntruni elementele constitutive ale inIrac-
iunii comentate, dac , si n absen a acelui document, interesele sau drepturile sta-
tului romn sunt oricum intangibile sau garantate ntr-o alt modalitate diplomatic .
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n crearea unei st ri de pericol pentru
siguran a statului.
Leg tura ae cau:alitate, ntre ac iune si urmarea imediat , rezult ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea prev zut n art. 168 C. pen. se s vrseste
cu inten ie, n ambele sale Iorme airect sau inairect . Asadar, autorul prevede
c prin distrugerea, alterarea sau ascunderea documentului sau nscrisului cu un
asemenea con inut creeaz o stare de pericol pentru siguran a statului, urmare pe
care o doreste sau accept . S vrsit din culp si n m sura n care documentul
con ine secrete de stat, Iapta poate constitui o alt inIrac iune, prev zut de art. 252
din Codul penal neglijen a n p strarea secretului de stat.
Ridicarea, p strarea si inerea documentului ntr-un alt loc I r inten ia de a-l
ascunde, nu constituie inIrac iune
42
.
Pentru realizarea inIrac iunii nu prezint relevan celelalte elemente ale
laturii subiective scopul si mobilul.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii la inIrac iunea comentat sunt posibile, dar nu se
pedepsesc. Tentativa la aceasta este sanc ionat potrivit prevederilor art. 173
alin. (1) din Codul penal.

41
C. R tescu si col. op.cit, p. 33.
42
Iaem, p. 33.
47
Consumarea inIrac iunii intervine n momentul n care s-a nceput executarea
ac iunii de distrugere, alterare sau ascundere a unui document ori nscris din
categoria precizat n text.
Sanc iuni. Fapta prev zut n art. 168 C. pen. este sanc ionat cu pedeapsa
nchisorii de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se pedepseste cu amend de la 10.000 la 900.000 lei
art. 71
1
alin. (3) C. pen.


COMUNICAREA DE INFORMA II FALSE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii este constituit din rela iile sociale care
privesc siguran a statului.
Obiectul material. InIrac iunea are sau nu obiect material n Iunc ie de
modalitatea normativ si de natura mijloacelor de propagare a stirilor.
Ia prima modalitate normativ comunicarea sau r spndirea de stiri, date
sau inIorma ii Ialse , inIrac iunea are ca obiect material suportul pe care este
nregistrat mesajul Ials ziar, carte, aIis, band magnetic etc. , dar nu va avea
obiect material n ipoteza transmiterii mesajului Ials pe cale oral . Ia cea de a doua
modalitate normativ diIuzarea de documente IalsiIicate , inIrac iunea are ca
obiect material nscrisul (documentul) IalsiIicat care este r spndit, obiect care
constituie, n acelasi timp si mijlocul de s vrsire a inIrac iunii
43
.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) nu este circumstan iat de text, autor al
inIrac iunii putnd Ii oricare persoan cet ean romn sau str in, apatrid
domiciliat n Romnia sau n str in tate.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni (art. 19
1
C. pen.).
Participa ia este posibil n toate Iormele acesteia coautorat, instigare,
complicitate.
Subiectul pasiv este statul romn deoarece Iaptele comise sunt de natur s
aduc atingere siguran ei statului nostru.

Latura obiectiv
Elementul material const , ntotdeauna, ntr-o ac iune, care poate Ii de
,comunicare sau r spndire prin orice mijloace de stiri, date sau inIorma ii Ialse
n prima modalitate normativ sau de ,comunicare ori r spndire prin orice
mijloace de documente IalsiIicate n a doua modalitate normativ .
Cerin a esen ial pentru realizarea inIrac iunii este ca Iapta s pun n pericol
siguran a statului.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n apari ia unei st ri primejdioase
pentru siguran a statului. Nu se cere, pentru existen a inIrac iunii, ca Iapta s Ii
produs un prejudiciu valorilor sociale ocrotite prin textul incriminator, ci doar ca
ac iunea s Iie de natur , adic s aib aptitudinea de a produce o astIel de
consecin . Suntem deci n prezen a unei inIrac iuni de pericol si nu de rezultat.
Leg tura ae cau:alitate se desprinde din ns si materialitatea Iaptelor.43
V. Dongoroz si col., op. cit., vol. IV, p. 448.
48
Latura subiectiv
Forma ae vinov ie cu care se poate comite aceast inIrac iune este inten ia
airect sau inairect . S vrsit din culp , Iapta nu constituie inIrac iune.
Mobilul si scopul nu prezint relevan pentru existen a inIrac iunii. Odat
dovedite, aceste elemente ale laturii subiective servesc n procesul de
individualizare a pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Potrivit prevederilor art. 173 alin (1) si (2) din C. pen., doar tentativa
la aceast inIrac iune se pedepseste nu si actele preparatorii.
Va constitui tentativ , de exemplu, Iapta de a conIec iona stirile, datele sau
inIorma iile Ialse ori de a m slui documentele, ac iune ntrerupt ns din motive
independente de voin a autorului , mai nainte ca acestea s Iie comunicate sau
r spndite.
Consumarea inIrac iunii survine instantaneu, n chiar primul moment al
propag rii stirilor Ialse ori al documentelor IalsiIicate.
Sanc iuni. Fapta este sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la unu la 5 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


DIVULGAREA SECRETULUI CARE PERICLITEAZ SIGURAN A
STATULUI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este cel comun tuturor inIrac iunilor contra siguran ei
statului, cu special reIerire la ap rarea secretului de stat, precum si a altor
inIorma ii si date a c ror divulgare primejduieste siguran a statului.
Obiectul material al inIrac iunii l constituie acel document sau obiect ce
con ine secrete de stat divulgat sau de inut n aIara ndatoririlor de serviciu ,
dup caz, acel document sau obiect ce con ine secrete de serviciu divulgat ori
de inut n vederea divulg rii. n cazul diIuz rii inIorma iilor secrete de stat sau de
serviciu n alt mod dect prin transmiterea documentului sau obiectului,
inIrac iunea este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) inIrac iunii are calitatea de Iunc ionar. Desi
textul nu Ioloseste conceptul ,Iunc ionar, aceast calitate decurge din sintagma
,de c tre cel care le cunoaste datorit atribu iilor de serviciu, respectiv ,n aIara
ndatoririlor de serviciu, subiectul ,cel neputnd Ii altcineva dect Iunc ionarul
angajat la autoritatea ori persoana juridic de drept public sau privat unde s-au
elaborat ori unde sunt gestionate documentele si obiectele protejate de textul
incriminator.
n varianta atenuat prev zut n alin. (4), autor poate Ii orice persoan ce
ntruneste condi iile generale ale r spunderii penale.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni (art. 19
1
C. pen.).
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare,
complicitate.
Subiectul pasiv este statul si, n aceiasi m sur , autorit ile si institu iile
publice, precum si persoanele juridice de drept public sau privat, produc toare sau
de in toare de documente ori obiecte ce con in secrete de stat ori de serviciu.

49
Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii l constituie ac iunea de ,divulgare de
secrete de stat ori de serviciu alin. (1) , de ,de inere n aIara ndatoririlor de
serviciu a unui document ce constituie secret de stat alin. (2) si de ,de inere n
vederea divulg rii a unui document ce constituie secret de serviciu n alin. (3).
Conceptul aivulgare are n elesul de transmitere, de comunicare a unor date
sau documente secrete, ,divulgarea, sinonim cu ,deconspirarea, semniIicnd
Iaptul dezv luirii unor secrete (a da n vileag).
Divulgarea se poate nI ptui prin acte comisive care constau n transmiterea
inIorma iilor, oral sau n scris, ori a obiectelor sau prin acte omisive de
exemplu, l sarea documentului ntr-un anumit loc spre a Ii v zut de persoana pe
care autorul a inten ionat s o inIormeze pe aceast cale asupra con inutului
documentului. Divulgarea poate Ii total sau par ial , dup cum documentele au
Iost transmise n integralitatea con inutului lor sau numai a unor secven e ale
acestora.
Secrete ae stat ,i secrete ae serviciu. ,Secrete de stat sunt, n conIormitate
cu art. 150 alin. (1) C. pen., ,documentele si datele care prezint n mod v dit acest
caracter, precum si cele declarate sau caliIicate astIel prin hot rre a Guvernului.
Iegea la care se Iace trimitere este Iegea nr. 182/2002 privind protec ia
inIorma iilor clasiIicate
44
.
InIorma iile secrete de stat sunt deIinite prin art. 15, lit. d) din lege, ca
,inIorma ii care privesc securitatea na ional , prin a c ror divulgare se pot
prejudicia siguran a na ional si ap rarea rii. Iegea delimiteaz categoriile de
inIorma ii secrete de stat, stabileste demnitarii cu competen e de a atribui nivelurile
de secretizare, precum si clasa secretelor de stat.
Ct priveste inIorma iile secrete de serviciu, acestea ,se stabilesc de
conduc torul persoanei juridice, pe baza normelor prev zute prin hot rre a
Guvernului art. 31 din aceiasi lege.
Conceptul ae inere de documente ce constituie secret de stat sau de serviciu
trebuie n eles ca Iapt de posedare, de a avea n st pnire acel document.
Sintagma in afara inaatoririlor ae serviciu are n vedere rela ia legal dintre
Iunc ionar si document, si nu rela ia dintre document si locul unde este de inut de
c tre Iunc ionar. AstIel de documente, ndeobste, sunt p strate si se lucreaz cu ele
n incinta unei institu ii, dar ele pot Ii scoase de Iunc ionar si duse ntr-un alt loc
dac ndatoririle de serviciu l oblig la aceasta. Nu prezint interes, din punct de
vedere al acestei inIrac iuni, locul unde anume Iunc ionarul de ine documentul
secret, ci dac el are dreptul s de in acel document n virtutea atribu iilor de
serviciu.
Nu va constitui inIrac iunea prev zut n art. 169 C. pen. Iapta Iunc ionarului
de a de ine un document secret Iie si la domiciliul s u, dac ac iunea este dictat de
ndatoririle sale proIesionale, dar va constitui aceast inIrac iune de inerea
documentului chiar si la locul de munc , dac Iunc ionarul nu era (sau nu mai era)
n drept s -l de in .
Ac iunea de de inere, n aIara ndatoririlor de serviciu, a unui document ce
constituie secret de serviciu modalitate normativ reglementat n alin. (3) , este
condi ionat de urm rirea, de c tre autor, a unui anumit scop, si anume acela de a
divulga documentul. n text, conceptul ,n vederea exprim inten ia pe care
trebuie s o aib autorul, adic scopul urm rit de el deci este un element al laturii
subiective si nu al laturii obiective a inIrac iunii.

44
Publicat n M. OI. nr. 248 din 12.04.2002.
50
Toate ac iunile ce Iormeaz elementul material al inIrac iunii trebuie s
ndeplineasc o cerin esen ial si anume ca ele s Iie ,de natur s pun n
pericol siguran a statului. Aceast cerin poate Ii determinat prin examinarea
atent si evaluarea ct mai precis a caracterului pe care l prezint inIorma iile
divulgate sau documentele de inute n aIara ndatoririlor de serviciu, a implica iilor
de moment sau n perspectiv ce decurg din comiterea Iaptei, ct si a altor
mprejur ri de Iapt si aspecte ce rezult din probele administrate n cauz .
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru siguran a
statului, iar leg tura ae cau:alitate rezult din ns si constatarea urm rii imediate
ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Fapta prev zut n art. 169 C. pen. este o inIrac iune de
inten ie, ce poate Ii s vrsit n ambele ei modalit i airect si inairect . n
varianta prev zut n alin. (3), inten ia este nu numai direct , este o inten ie
calificat , deoarece ea nsumeaz si elementul scop, scopul urm rit de autor Iiind
acela de a divulga documentul de inut n aIara ndatoririlor legale.
n ce priveste pozi ia psihic Ia de inIrac iune, n indiIerent care dintre
modalit ile ei normative, este de precizat c autorul trebuie s aib o dubl
reprezentare a consecin elor Iaptei sale si s le urm reasc ori s le accepte
deopotriv : pe de o parte, c prin Iapta lui divulg secrete de stat sau de serviciu,
ori de ine asemenea documente n aIara ndatoririlor de serviciu, iar pe de alt
parte, c Iapta este susceptibil s creeze pericol pentru siguran a statului.
Textul nu pretinde ca subiectul inIrac iunii s Iie animat de vreun anumit
mobil si cu excep ia variantei de specie incriminat n alin. (3) nici s
urm reasc un scop anume.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii sunt posibile, dar nu se sanc ioneaz . Tentativa se
pedepseste potrivit art. 173 alin. (1) C. pen.
Tentativa este posibil la modalitatea normativ reglementat n alin. (1), dar
nu si la modalit ile de de inere de documente alin. (2) si (3) , deoarece
momentul nceperii execut rii, adic al intr rii n posesia documentului, coincide
cu momentul consum rii inIrac iunii.
Consumarea inIrac iunii se produce, dup caz, n momentul transmiterii
secretelor de stat ori de serviciu, respectiv n momentul n care a nceput de inerea,
n aIara ndatoririlor de serviciu, a documentului ce constituie secret de stat ori de
serviciu , acesta prelungindu-se pe ntreaga perioad ct dureaz de inerea
infrac iune continu .
Sanc iuni. InIrac iunea prev zut n alin. (1) este pedepsit cu nchisoare de
la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar Iaptele prev zute n alin. (2) si (3)
sunt pedepsite cu nchisoare de la 5 la 10 ani.
n ipoteza prev zut n alin. (4), pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea
de la 1 la 7 ani.
n varianta tip a incrimin rii persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de
la 10.000 la 900.000 lei, iar n celelalte ipoteze de incriminare, cu amend de la
5.000 la 600.000 lei.

51
NEDENUN AREA

Obiectul ocrotirii penale
n sistemul nostru de drept nu s-a instituit o obliga ie legal general de
denun are a tuturor inIrac iunilor, ci doar n cazul unor Iapte cu mare nc rc tur de
pericol social cum sunt unele inIrac iuni contra siguran ei statului , obliga ia
moral Iiind convertit , prin voin a legiuitorului, ntr-o obliga ie juridic , ori de
cte ori legea o prevede expres. n ce priveste inIrac iunile contra siguran ei
statului, obliga ia legal de a le denun a este generat si dintr-o a doua obliga ie
moral , izvort din alt ndatorire Iundamental sacralizat constitu ional
Iidelitatea Ia de ar .
Obiectul furiaic special este constituit, n principal, din rela iile sociale care
privesc siguran a statului, iar n secundar, din rela iile sociale reIeritoare la
nI ptuirea justi iei.
InIrac iunea de nedenun are este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii nu a Iost circumstan iat de
text, el poate Ii orice cet ean romn, cet ean str in ori persoan I r cet enie,
indiIerent dac domiciliaz sau nu pe teritoriul statului romn.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni (art. 19
1
C. pen.).
Participa ia la s vrsirea acestei inIrac iuni, sub Iorma coautoratului ori a
complicit ii, este exclus , ntruct oricare persoan ce aIl despre comiterea unei
inIrac iuni a c rei denun are constituie o obliga ie legal devine ea ns si autor al
inIrac iunii de nedenun are. n ce priveste instigarea la inIrac iunea de nedenun are,
ea poate exista numai n concurs real cu inIrac iunea tip de nedenun are; n alte
cuvinte, persoana care determin pe altcineva la s vrsirea inIrac iunii de
nedenun are este, n primul rnd, autor al inIrac iunii de nedenun are si, n al doilea
rnd, instigator la aceast inIrac iune s vrsit de ter a persoan .
Subiectul pasiv este, ca la toate inIrac iunile reglementate n Titlul I, statul
romn.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii l constituie o inac iune (omisiune) si
anume omisiunea denun rii inIrac iunilor prev zute n art. 155-163, 165, 166
1
si
167 C. pen.
Conceptul aenun , cu care se opereaz n art. 170 C. pen., trebuie n eles ca
ncunostin area I cut de c tre o persoan unei autorit i publice despre s vrsirea
uneia dintre inIrac iunile contra siguran ei statului precizate n text.
Acest denun nu trebuie s ndeplineasc cu tot dinadinsul condi iile cerute de
legea procesual penal (art. 222 si 223 din Codul de procedur penal ) pentru acest
mijloc de sesizare a organelor de urm rire penal , el are deci n elesul mai mult de
inIormare a autorit ilor despre s vrsirea unei atari inIrac iuni.
Enumerarea din art. 170 alin. (1) C. pen. este limitativ , omisiunea denun rii
altor inIrac iuni din Titlul I neconstituind inIrac iunea de nedenun are prev zut n
acest articol.
Prin urmare, n succesiune cronologic , se s vrseste, n primul timp, o
inIrac iune de tr dare (n cele trei variante), de ac iuni ostile contra statului romn,
de spionaj, de atentat care pune n pericol siguran a statului, de atentat contra unei
colectivit i, de subminarea puterii de stat, de acte de diversiune, de subminarea
economiei na ionale, de ac iuni mpotriva ordinii constitu ionale sau de complot,
52
iar ulterior, o persoan aIl despre s vrsirea uneia dintre acestea si nu o denun ,
s vrsind, n timpul doi, inIrac iunea de nedenun are.
n leg tur cu con inutul si ntinderea reprezent rilor persoanei asupra
inIrac iunii a c rei denun are este legalmente obligat , trebuie precizat c nu
prezint importan dac aceasta cunoaste par ial sau integral ac iunea ilicit , dac
de ine date despre to i sau numai despre o parte dintre I ptuitori, dac le cunoaste
ori nu identitatea, dup cum este lipsit de relevan n ce Iaz se aIl inIrac iunea ce
urmeaz a Ii denun at acte preparatorii, tentativ ori inIrac iune consumat .
Ceea ce i se pretinde persoanei, pentru a Ii absolvit de r spundere penal ,
este s denun e att ct a aIlat, dar acest ,att s Iie ,tot ce a aIlat.
Pentru a conIeri impunitate, denun ul trebuie I cut mai pretinde textul ,de
ndat . Conceptul ,de ndat nu exprim un timp (termen) rigid de introducere a
denun ului. El constituie o mprejurare de Iapt, variabil , pe care magistratul este
dator s o stabileasc prin probele administrate. Va trebui deci evaluat timpul
necesar persoanei care a aIlat despre s vrsirea unei inIrac iuni pentru a denun a
autorit ilor acea inIrac iune, adic perioada de bun seam ct mai scurt posibil
n care persoana s aib eIectiv putin de a Iace actul de denun . Denun ul tardiv,
deci dup expirarea perioadei evaluate de magistrat c r spunde, n cazul concret,
cerin ei ,de ndat , va constitui, indiscutabil, inIrac iune.
De asemenea, mai este de re inut c obliga ia de a denun a intervine doar
atunci cnd persoana de ine elemente sigure, cu grad sporit de credibilitate, despre
s vrsirea uneia dintre inIrac iunile prev zute n art. 170 alin. (1) C. pen., simple
b nuieli n leg tur cu existen a unei asemenea inIrac iuni nen scnd obliga ia de
denun are.
Despre ,autoritatea la care persoana urmeaz s introduc denun ul,
exprim m opinia c aceasta poate Ii oricare institu ie din sistemul autorit ilor
legislativ, executiv (centrale sau locale) ori judec toresc si nu numai o anumit
autoritate , Iunc ionarul care primeste denun ul avnd obliga ia a-l ndrepta
autorit ii competente ori a-i Iacilita denun torului contactul cu acea autoritate. O
asemenea interpretare, beneIic deopotriv interesului public si privat, este si de
natur a preveni nedreptatea ce s-ar Iace acelei persoane c reia, desi de bun
credin si inten ie, i se reIuz beneIiciul impunit ii pentru Iaptul decurgnd
dintr-o interpretare inIlexibil c , de pild , a denun at Iapta primarului si nu
oIi erului din Serviciul Romn de InIorma ii.
Urmarea imeaiat a omisiunii de denun are a inIrac iunii prev zut n art.
170 alin. (1) C. pen. const n crearea unei st ri de pericol pentru siguran a statului,
precum si pentru buna nI ptuire a actului de justi ie.
Raportul ae cau:alitate rezult ex re, din ns si materialitatea Iaptelor.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de nedenun are poate Ii s vrsit att cu
inten ie airect sau inairect , ct si din culp .
Mobilul nu prezint importan pentru realizarea inIrac iunii.

Forme. Sanc iuni
Forme. Identic tuturor inIrac iunilor ce constau dintr-o omisiune, nici la
inIrac iunea de nedenun are actele preparatorii ,i tentativa nu sunt posibile.
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul n care s-a creat persoanei
posibilitatea de a denun a inIrac iunea despre a c rei s vrsire a luat cunostin , dar
nu a I cut acest lucru.
Sanc iuni. InIrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.
53
Textul exclude de la r spundere pentru inIrac iunea prev zut de art. 170
C. pen. so ul sau ruda apropiat .
n alin. (3) sunt prev zute dou cau:e ae nepeaepsire a autorului inIrac iunii
de nedenun are.
Primul caz de nepedepsire priveste persoana care Iace denun ul mai nainte ca
procurorul s Ii nceput urm rirea penal n cauz pentru inIrac iunea nedenun at .
Situa ia se reIer deci la o Iaz ante-procesual , n care autorit ile competente
(parchet, servicii de inIorma ii) nu de in date despre comiterea uneia dintre
inIrac iunile prev zute de art. 170 alin. (1) C. pen. sau de in unele inIorma ii, dar
insuIiciente, ori lipsa lor de semniIica ie nu permit declansarea urm ririi penale.
Acesta este si spa iul pn la nceperea urm ririi penale n care persoana,
I cnd denun ul, este absolvit de r spundere penal .
Al doilea caz de impunitate este acordat persoanei care cu toate c nu a
I cut denun ul, iar n cauza privind inIrac iunea nedenun at s-a nceput urm rirea
penal ori inIractorii au Iost descoperi i d sprijin procurorului pentru prinderea
si arestarea lor. Acest sprijin poate s constea n Iurnizarea de inIorma ii privind
locurile n care inIractorii stau ascunsi, mijloacele sau parolele prin care pot Ii
contacta i de persoanele de ncredere din anturajul lor, persoanele care i viziteaz
la locurile unde se ad postesc clandestin s.a.m.d.
Pentru a Ii operant acest caz de impunitate, nu prezint interes dac sprijinul
oIerit de autorul inIrac iunii de nedenun are a Iost sau nu valoriIicat de autorit ile
competente deci dac s-a reusit ori nu capturarea persoanelor urm rite , dup
cum nu prezint interes nici dac autorul a acordat ajutor la arestarea doar a uneia
sau a tuturor acestor persoane.


INFRAC IUNI CONTRA REPREZENTANTULUI UNUI STAT STR IN

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este plural. Obiectul principal l constituie rela iile
sociale care ocrotesc siguran a statului, a c ror normal desI surare depinde de
bunele raporturi ale statului nostru cu alte state, raporturi ce trebuie men inute prin
ocrotirea persoanelor ce reprezint acele state
45
. Obiectul secunaar este constituit
din rela iile sociale privitoare la via a, integritatea corporal , s n tatea, libertatea
sau demnitatea persoanei.
Obiectul material al inIrac iunii este corpul reprezentantului unui stat str in
asupra c ruia se r sIrnge Iapta.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii nu este caliIicat n vreun Iel
anume de text, prin urmare el poate Ii orice persoan .
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile art.
19
1
C. pen.
Participa ia la s vrsirea inIrac iunii este posibil n toate Iormele acesteia,
dup caz, doar n unele dintre Iorme n raport cu natura inIrac iunii s vrsite
mpotriva persoanei sau patrimoniului cu inten ie ori din culp , printr-o ac iune
sau inac iune.
Subiectul pasiv principal este statul romn, iar subiectul pasiv secunaar este
circumstan iat de text la persoana reprezentantului unui stat str in.

45
V. Dongoroz si col., op. cit.,, vol. III, p. 164.
54
Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii l constituie acele ac iuni sau inac iuni
proprii Iiec reia dintre inIrac iunile contra persoanei. Deci vor exista tot attea
modalit i normative cte sunt prev zute n textele inIrac iunilor reglementate n
partea special a Codului penal Titlul II.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii este complex . Pe de o parte, ea const n
apari ia unei st ri primejdioase pentru siguran a statului, stare generat de
posibilitatea aIect rii raporturilor dintre statul romn si statul al c rui reprezentant
este victima inIrac iunii. Pe de alt parte, urmarea imediat va consta ntr-un
rezultat, ntr-o modiIicare adus obiectului material al inIrac iunilor contra
persoanei corpul reprezentantului unui stat str in.
Leg tura ae cau:alitate se va stabili ntre Iapt ac iune sau inac iune si
rezultatul produs.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunile contra reprezentantului unui stat str in pot
Ii s vrsite att cu inten ie n ambele ei modalit i, airect sau inairect , ct si
din culp ori praeterinten ie. IndiIerent ns dac inIrac iunea este comis ntr-o
Iorm sau alta de vinov ie, subiectul activ trebuie s aib reprezentarea c
ac iunea-inac iunea sa lezeaz un reprezentant al unui stat str in, aceast
reprezentare, inechivoc , constituind o cerin obligatorie a laturii subiective.
AstIel, n situa ia inIrac iunii inten ionate, autorul ca si ceilal i participan i
realizeaz c ac iunea lui se r sIrnge, concomitent, nu numai asupra unei
persoane, ci si asupra reprezentantului unui stat str in, si doreste sau accept
producerea acestui dublu rezultat.
n situa ia inIrac iunii s vrsite din culp , autorul prevede c rezultatul
ac iunii/inac iunii sale aIecteaz reprezentantul unui stat str in, dar socoteste, I r
temei, c acesta nu se va produce, ori nu prevede rezultatul, cu toate c trebuia si
putea s l prevad .

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii desi sunt posibile, nu se pedepsesc. Tentativa se
pedepseste, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) din Codul penal.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul speciIic Iiec reia dintre
inIrac iunile contra persoanei.
Sanc iuni. Dispozi iile art. 171 C. pen. stabilesc un regim mai aspru pentru
inIrac iunile contra vie ii, integrit ii corporale, s n t ii, libert ii sau demnit ii,
n sensul c maximul special al pedepsei prev zute de lege pentru acele inIrac iuni
poate Ii sporit cu 2 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz , dup caz, Iie cu amend de la 5.000 la
600.000 lei, Iie cu amend de la 10.000 la 900.000 lei.


UNELE CAUZE DE NEPEDEPSIRE SAU DE REDUCERE A PEDEPSEI

Periculozitatea social deosebit intrinsec inIrac iunilor contra siguran ei
statului a determinat legiuitorul s instituie, n aceast materie, un regim
derogatoriu de aplicare a anumitor institu ii ale dreptului penal material, att din
partea general , ct si din partea special ale acestuia. Aspectele derogatorii de la
dispozi iile ,de drept comun urmau a Ii cuprinse, de bun seam diIeren iat, n
Iiecare din textele care incriminau inIrac iunile grupate n Titlul I.
55
Pentru a se evita repet ri inutile si deranjante n lectura textelor, a Iost
preIerat procedeul de asezare, ca numitor comun, a tuturor dispozi iilor cu caracter
particular domeniului Iireste, cu indicarea Iasciculului de texte c ruia i se
adreseaz n art. 172 C. pen. si art. 173 C. pen.
Cau:a ae nepeaepsire este operant n ipoteza n care participantul la
inIrac iunile contra siguran ei statului denun s vrsirea inIrac iunii nainte ca
urm rirea penal s Ii nceput ori I ptuitorii s Iie pedepsi i.
Prin participan i se n elege, potrivit prevederilor art. 23 C. pen., persoanele
care contribuie la s vrsirea unei Iapte prev zute de legea penal n calitate de
autori, instigatori sau complici.
Prin s var,irea unei infrac iuni se n elege, n conIormitate cu prevederile
art. 144 C. pen., s vrsirea oric reia dintre Iaptele pe care legea le pedepseste ca
inIrac iune consumat sau ca tentativ , precum si participarea la comiterea acestora
ca autor, instigator sau complice.
Spre deosebire de no iunea ,de ndat , examinat la inIrac iunea de
nedenun are, sintagma ,in timp util exprim acea perioad de timp care ng duie
institu iilor judiciare specializate s ac ioneze pentru mpiedicarea consum rii
inIrac iunii. Deci denun ul trebuie I cut n interiorul timpului necesar autorit ilor
judiciare pentru a ac iona. Este lipsit de relevan mprejurarea c institu ia
judiciar a ac ionat sau nu n acest interval de timp si, de asemenea, dac s-a reusit
sau nu mpiedicarea consum rii inIrac iunii. Aceasta este o chestiune care priveste
proIesionalismul institu iei competente n materie.
Pentru a Ii exonerat de r spundere penal n leg tur cu oricare dintre
inIrac iunile s vrsite contra siguran ei statului, participantul are doar obliga ia de a
denun a-o unica cerin , indiIerent de eIectele produse de denun . Este prima
cauz de nepedepsire.
Cea de a doua cauz de nepedepsire opereaz n situa ia n care participantul
nl tur chiar el consumarea inIrac iunii si ulterior o denun . n aceast ipotez
este deci necesar ndeplinirea a dou condi ii mpiedicarea consum rii
inIrac iunii si denun area Iaptei. Cele dou cerin e sunt obligatorii si cumulative,
absen a denun ului atr gnd r spunderea persoanei ca participant la s vrsirea
inIrac iunii n Iaz de tentativ
46
.
Reducerea pedepsei, la jum tatea limitelor prev zute de lege pentru
inIrac iunea s vrsit , se acord acelui participant care, dup nceperea urm ririi
penale ori descoperirea I ptuitorilor, nlesneste arestarea acestora de c tre
judec tor. Aceast prevedere r mne desigur inoperant pentru participantul la
inIrac iunea de complot, deoarece, asa cum am v zut, n cazul c nlesneste
arestarea inIractorilor, el va beneIicia chiar de nl turarea r spunderii penale.


SANC IONAREA TENTATIVEI, T INUIRII SI FAVORIZ RII

Sanc ionarea tentativei, t inuirii si Iavoriz rii la inIrac iunile contra siguran ei
statului este prev zut n art. 173 C. pen.
Primul alineat incrimineaz tentativa la toate inIrac iunile contra siguran ei
statului. Aceast precizare a Iost necesar , deoarece, n conIormitate cu art. 21 alin.
(1) C. pen., tentativa se pedepseste numai cnd legea prevede expres aceasta.
Iegiuitorul nu s-a limitat ns la sanc ionarea tuturor inIrac iunilor contra
siguran ei statului n Iaz de tentativ , ci a asimilat tentativei si unele din actele

46
T. Vasiliu si col., Coaul penal, comentat ,i aanotat, partea special , vol. I, ed. cit., p. 65.
56
preparatorii, si anume acele acte constnd n producerea sau procurarea mijloacelor
ori instrumentelor, precum si luarea de m suri n vederea comiterii inIrac iunilor.
Tentativa propriu-zis , ca si tentativa rezultat prin asimilarea unora dintre
actele preparatorii se sanc ioneaz , potrivit regulii nscrise n art. 21 alin. (2)
C. pen., cu o pedeaps cuprins ntre jum tatea minimului si jum tatea maximului
prev zute de lege pentru inIrac iunea consumat , I r ca minimul s Iie mai mic
dect minimul general al pedepsei. n cazul cnd pedeapsa prev zut de lege este
deten iunea pe via , se aplic pedeapsa nchisorii de la 10 la 25 de ani.
n cazul persoanei juridice, tentativa se sanc ioneaz cu amend cuprins
ntre minimul special si maximul special al amenzii prev zute de lege pentru
inIrac iunea consumat , reduse la jum tate. Ia aceast pedeaps se pot ad uga una
sau mai multe pedepse complementare.
T inuirea si Iavorizarea la inIrac iunile contra siguran ei statului au prev zute
un regim sanc ionator mai aspru 3 la 10 ani dect acela prev zut pentru t inuire
si Iavorizare 3 luni la 7 ani la s vrsirea celorlalte inIrac iuni prev zute de
legea penal . Totodat , t inuirea si Iavorizarea s vrsite de so sau de o rud
apropiat se pedepsesc la inIrac iunile prev zute n art. 155 163, 165, 166
1
si 167
C. pen. chiar si cu o pedeaps redus la jum tate, n vreme ce t inuirea art. 221
alin. (2) si Iavorizarea art. 264 alin. (3) la toate celelalte inIrac iuni prev zute
de legea penal nu se pedepsesc.
Subiectul activ la t inuirea si Iavorizarea inIrac iunilor contra siguran ei
statului poate Ii si persoana juridic n condi iile art. 19
1
C. pen.


57


TITIUI II

INFRAC IUNI CONTRA PERSOANEI


Capitolul I

INFRAC IUNI CONTRA VIE II, INTEGRIT II CORPORALE
SI S N T II


Sec iunea I
208&,'(5($

OMORUL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie acele rela ii sociale reIeritoare la dreptul
Iundamental al omului la via , drept consacrat prin art. 22 alin. (1) din Constitu ia
Romniei.
Obiectul material este corpul persoanei n via asupra c reia se ndreapt
ac iunea ucig toare.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) nu a Iost caliIicat de text.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni art. 19
1
C. pen.
Participa ia la s vrsirea inIrac iunii este posibil n toate Iormele ei
coautorat, instigare, complicitate.
n materia omorului, practica judiciar a jalonat o linie de gndire clar si
constant asupra participa iei sub Iorma coautoratului la s vrsirea acestei
inIrac iuni, linie distan at , oarecum, de aceea ,clasic , incident n alte zone ale
Codului penal.
AstIel, s-a statuat c omorul este comis n condi iile coautoratului atunci cnd
autorii Iaptei au ac ionat concomitent, n cadrul unei activit i indivizibile si n
realizarea inten iei de a ucide, chiar dac via a persoanei a Iost suprimat prin
ac iunea exclusiv (concret , individual ) a unuia dintre participan i. S-a motivat,
n prelungirea concep iei, c ac iunile coinculpa ilor care nu au aplicat lovituri
letale victimei au contribuit nemijlocit la reducerea posibilit ilor acesteia de a se
ap ra, la diminuarea capacit ii sale Iizice si psihice de a rezista agresiunii,
consecin e care, nendoielnic, se nscriu n nex-ul cauzal al inIrac iunii
47
. Este ns
evident c s vrsirea inIrac iunii de omor, n Iorma coautoratului, presupune,
necesarmente, ca persoana (persoanele) prezente la locul si timpul consum rii
Iaptei s desI soare activit i, de orice tip, indispensabile execut rii ac iunii
ucig toare, simpla ei prezen la locul omorului (asistarea) nesatisI cnd cerin a
unei cooper ri n sensul no iunii penale de coautorat
48
. ntr-o astIel de ipostaz
Iaptic s-ar putea examina, eventual, n ce m sur prezen a acelei persoane poate Ii
re inut ca o complicitate (moral ) la comiterea omorului, ori ca inIrac iune de

47
CSJ, s.p., d. nr. 1262/1997, BJ, 1997, p. 316.
48
TS, Dec. nr. 2819/1982, R. III, p. 40.
58
nedenun are, n cazul c aceasta nu a comunicat autorit ilor judiciare Iapta de
omor despre care a luat cunostin .
Practica judiciar cu privire la participa ia sub Iorma coautoratului n materia
omorului a Iost inspirat si, oricum, poten at de doctrina de specialitate
49
.
Subiectul pasiv persoana c reia i s-a suprimat via a nu a Iost
circumstan iat de text.
Nu prezint importan pentru realizarea inIrac iunii vrsta sau starea de
viabilitate a victimei, dup cum nu are relevan mprejurarea c omorul a Iost
s vrsit de autor la cererea victimei. Ultima ipotez ridic una dintre cele mai
controversate si Iascinante probleme n materia omuciderii euthanasia concept
prin care se n elege ,uciderea s vrsit sub impulsul unui sentiment de mil pentru
a curma chinurile Iizice ale unei persoane care suIer de o boal incurabil si a
c rei moarte este, din aceast cauz , inevitabil
50
. Acceptarea sau neacceptarea
omorului ntr-un asemenea context a constituit tema a numeroase si importante
studii sociologice, medicale, religioase si, natural, juridice
51
. Dincolo ns de
consisten a ori aptitudinea de a convinge a argumentelor pro sau contra euthanasiei,
legisla iile penale din statele moderne nu absolv de r spundere penal autorii
Iaptei de omor comis n aceste condi ii. Si legea penal romn s-a nscris constant
pe o atare linie de gndire. n Codul penal din 1936, acest tip de omor, ncadrat
distinct n art. 468 alin. (l) si (3), era sanc ionat cu o pedeaps mai blnd dect
aceea prev zut pentru asasinat, distinc ia si tratamentul sanc ionator neIiind ns
preluate de I uritorii codului penal n vigoare. n consecin , potrivit legii penale
pedeapsa pentru omorul comis cu acest mobil poate Ii redus doar de magistrat, n
m sura n care el converteste mobilul ntr-o circumstan atenuant si i acord
semniIica ia juridic a acesteia.
n cazul n care subiectul pasiv are o anumit calitate reprezentant n
Romnia al unui stat str in, lider politic ucis n leg tur cu activitatea sa etc. ,
Iapta va primi o alt ncadrare juridic dect aceea de omor.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const ntr-o ac iune de ucidere, eIectuat
prin acte comisive sau omisive.
n prima categorie, a actelor comisive, sunt concentrate marea majoritate a
ac iunilor de ucidere a unei persoane, caracterul ucig tor putnd Ii identiIicat de
magistrat prin examinarea modalit ilor de concepere si de nI ptuire a acesteia.
Vor imprima ac iunii caracter ucig tor:
mijloacele (instrumentele) alese si Iolosite de autor pentru executarea
ac iunii, mijloace care trebuie s aib aptitudinea de a provoca decesul unei
persoane arm de Ioc, cu it, otrav , Iunie, ciomag, topor etc;
regiunea anatomic spre care este ndreptat ac iunea, regiune care trebuie
s Iie din cele vitale cap, gt, torace, abdomen, ori n care se g sesc vase mari si
importante de snge;
intensitatea (violen a) cu care este purtat ac iunea sau repetabilitatea
acesteia;

49
Osebit tratatelor de drept penal elaborate n coordonarea Vintil Dongoroz si Teodor Vasiliu, ed. cit., a se
vedea n acelasi sens George Antoniu, P.J.P. vol. III, p. 90 si Vasile Papadopol, C.P.J.P., 1990, p. 106.
50
George Antoniu si col., Dic ionar furiaic penal, Editura Stiin iIic si Enciclopedic , Bucuresti, 1976,
p. 107.
51
Alexandru Boroi, Euthanasia concept, controverse ,i reglementare, R.D.P., nr. 2, 1995, p. 78-82; Horia
Diaconescu, Eutanasia. Provoc ri ,i perspective, Dr., nr. 9, 2006, p. 179-196.
59
gravitatea consecin elor provocate organismului prin ac iunea autorului
traumatisme cranio-cerebrale, rupturi ale organelor interne, sec ionarea unor artere
sau vase mari si importante de snge.
Elementul material se exprim si prin acte omisive ca, de exemplu,
expunerea victimei, neputincioas si sumar mbr cat , la o temperatur sc zut
52

ori abandonarea ntr-o zon populat de animale s lbatice omnivore
53
sau ntr-un
loc necirculat, unde victima nu putea Ii g sit cu usurin si transportat spre a i se
acorda tratamentul medical trebuincios, ori prin ab inerea autorului de la a
ntreprinde ceva care ar Ii evitat producerea mor ii victimei
54
.
Urmarea imeaiat const n decesul persoanei.
ntre elementul material al inIrac iunii ac iunea sau inac iunea autorului si
urmarea imediat moartea unei persoane trebuie s existe o rela ie de la cauz
la eIect, o leg tur ae cau:alitate, n alte cuvinte, este necesar a se dovedi prin
probe c decesul victimei a intervenit din cauza activit ii desI surate de I ptuitor.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv se exprim la inIrac iunea de omor exclusiv prin inten ie,
n ambele ei modalit i airect sau inairect . Vinov ia autorului, ca si a
celorlal i participan i la s vrsirea inIrac iunii, sub Iorma inten iei, rezult ex re,
adic din ns si materialitatea ac iunii inac iunii acestora, asa cum s-a re inut din
expunerea teoretic a laturii obiective a inIrac iunii, completat cu spe ele acolo
prezentate. Deci magistratul va putea stabili inten ia direct sau indirect cu
care a lucrat autorul dup examinarea naturii mijloacelor (instrumentelor) Iolosite
de acesta n agresarea victimei, a Ielului n care acesta le-a utilizat, a zonei
anatomice vizate prin agresiune etc.
Eroarea cu privire la persoana mpotriva c reia este ndreptat ac iunea
ucig toare error in persona , ori n ce priveste modul de mnuire a
instrumentelor Iolosite pentru executarea omorului aberatio ictus nu nl tur si
nici nu diminueaz r spunderea penal a agentului, si este si logic si legic s Iie
asa, atta vreme ct bra ul legii ocroteste, I r discriminare, to i indivizii societ ii,
c ci valoarea social via a este egal si impersonal
55
.
n literatura de specialitate s-a mai aIirmat o interesant opinie
nemp rt sit ns de practica judiciar si nici de autorul acestor rnduri potrivit
c reia, n astIel de cazuri, sunt comise, n concurs, inIrac iunea de ucidere din culp
(mpotriva victimei eIective) si tentativa la inIrac iunea de omor (mpotriva
victimei virtuale)
56
.
Textul nu condi ioneaz realizarea inIrac iunii de scopul sau mobilul
participan ilor la s vrsirea inIrac iunii, dar Iiecare n parte, scop sau mobil, o dat
determinat n

cauz , va putea constitui o mprejurare cu valoare circumstan ial n
evaluarea gravit ii Iaptei si a r spunderii I ptuitorului.

Forme. Sanc iuni
Forme. InIrac iunea de omor este susceptibil de desI surare n timp si deci
de s vrsire n Iorme imperIecte.

52
CA Bac u, d. p. nr. 45/1995, RDP, nr. 4, 1997, p. 111.
53
TS, Dec. nr. 198/1984, CD, 1984, p. 267.
54
TS, Dec. nr. 1871/1977, CD, 1977, p. 225.
55
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit., vol. III, p. 183. In acela,i sens:
T. Vasiliu si col., Coaul penal comentat ,i aanotat, ed. cit, partea special , vol. 1, p. 75; V. Papadopol, C.P.J.P.,
1991, p. 195; TMB, Dec. nr. 43/1991, C.P.J.P., 1991, p. 193.
56
C. Bulai, Drept penal roman, Editura ,Sansa" S.R.I., Bucuresti, 1992, p. 211-212.
60
Iegea ns nu sanc ioneaz actele preparatorii, desi ele pot Ii nI ptuite si de
cele mai multe ori chiar sunt nI ptuite (procurarea substan ei toxice ori a armei,
culegerea de inIorma ii despre programul viitoarei victime etc).
Tentativa este posibil n toate Iormele ei ntrerupt , terminat
57
sau relativ
improprie si sanc ionat de text, esen ial Iiind ca eIectul letal s nu se produc din
motive independente de voin a autorului.
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul producerii urm rii imediate,
adic al instal rii mor ii persoanei, indiIerent dac acest moment coincide cu cel al
ac iunii/inac iunii, ori se situeaz ntr-un plan posterior.
Sanc iuni. InIrac iunea de omor se pedepseste cu nchisoare de la 10 la 20 de
ani si interzicerea unor drepturi.
Tentativa la inIrac iunea de omor se sanc ioneaz , potrivit regulei consacrate
prin art. 21 alin. (2) Cod penal, cu o pedeaps cuprins ntre 5 ani si 10 ani
nchisoare.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend ntre 10.000 si 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


OMORUL CALIFICAT

Omorul caliIicat este o modalitate normativ agravat a omorului simplu.
Schema (construc ia) juridic a inIrac iunii acum analizate este, evident,
identic cu aceea a inIrac iunii de reIerin , c ci o ac iune ucig toare independent
de cine, de cum o concepe si execut , precum si mpotriva c rei persoane este
ndreptat nu modiIic structura, substan ialitatea Iaptei, ea, aceast ac iune,
constituie, n ultim analiz , suportul Iaptic tot al unui omor.
Dar legiuitorul a voit, desigur din considerente de echitate, s diIeren ieze
Iaptele de omor prin dispozi iile legale, s pun n eviden n raport cu prezen a
anumitor circumstan e pericolul social sporit pe care-l poart unele dintre aceste
omoruri, iar, n Iinal, s majoreze limitele pedepselor, s instituie un regim
sanc ionator mai aspru pentru acele persoane care tenteaz sau comit omoruri n
condi iile agravate expres enun ate de legea penal .
Asa Iiind, nu vom reitera aspectele comune celor dou inIrac iuni, ci ne vom
cantona la ceea ce le diIeren iaz , adic tocmai asupra circumstan elor legale care
agraveaz cel de-al doilea tip de omor Ia de primul.
a) Cu premeaitare. Premeaitarea
Cuvnt compus din preIixul ,pre, care semniIic o anterioritate, si
substantivul ,meditare, ce are n elesul de ,cugetare, de ,gndire proIund
asupra unui subiect, dar si de ,a pl nui, ,a urzi. Doctrina si practica judiciar n
materie i-au conIigurat conceptului ,premeditare" unele elemente alc tuitoare, n
prezen a c rora aceast atitudine psihic a I ptuitorului poate Ii identiIicat n cazul
concret, si anume:
1) aaoptarea hot rarii de a ucide, consolidarea acesteia si reIlectarea asupra
modalit ii de nI ptuire a ac iunii
58
(imaginarea si calcularea eIicien ei posibilelor
variante de ac ionare);
2) exteriorizarea si maniIestarea rezolu iei delictuoase constnd n ob inerea
ae informa ii necesare execut rii omorului (date despre programul sau obiceiurile
victimei, capacitatea acesteia de a riposta, existen a unor cini la locul ori n
preajma locului stabilit pentru s vrsirea inIrac iunii), preg tirea instrumentelor

57
TS, Dec. nr. 1054/1980, CD, 1980, p. 224.
58
TS, Dec. nr. 2075/1976, R. II, p. 283.
61
trebuincioase nI ptuirii ac iunii
59
(cump rarea si cur irea armei, procurarea sau
prepararea otr vii etc), alegerea locului si timpului cele mai propice (n p dure, pe
malul unei ape, pe timp de noapte ori de Iurtun ), crearea conai iilor favorabile
(atragerea victimei la locul prestabilit
60
sau mb tarea acesteia) si, n general,
oricare activit i de aceast natur menite si ntreprinse n vederea atingerii
scopului;
3) timpul scurs ntre luarea hot rrii de a ucide si punerea acesteia n
executare, interval n care autorul ndeplineste activit i preg titoare
61
; n ipoteza n
care timpul scurs ntre adoptarea hot rrii si punerea ei n executare nu este
ndestul tor pentru a permite autorului s chibzuiasc cu adev rat asupra Iaptei
62

ori chiar dac a dispus de un timp suIicient el nu a ntreprins nici un act de
preg tire a omorului, circumstan a reglementat la lit. a) nu poate Ii re inut .
Agravarea premedit rii care presupune o activitate individual constituie
o circumstan personal si, de principiu, ea nu se r sIrnge asupra celorlal i
participan i art. 28 alin. (1) Cod penal. Cu toate acestea, dac participantul a
colaborat cu autorul n activitatea de preg tire a omorului (de pild , cunoscnd
inten ia acestuia de a ucide victima, s-a interesat despre via a si obiceiurile sale si
1-a conseiat pe autor cu privire la timpul si locul cele mai propice pentru a o
surprinde singur ), atunci premeditarea devine o circumstan real , care se
r sIrnge asupra participan ilor
63
.
b) Interesul material. Se n eleg preocuparea, maniIestarea de rapacitate,
dorin a egoist a I ptuitorului de a dobndi, n urma omorului, un avantaj (Iolos) de
ordin patrimonial. Avantajul material rvnit de autor poate Ii actual de pild , o
sum de bani, bunuri de orice Iel, beneIiciul unui contract de loca iune etc. ori n
perspectiv deschiderea succesiunii persoanei ucise al c rei mostenitor este
I ptuitorul, stingerea n acest mod a unei datorii s.a. Este realizat aceast cerin
legal si n ipoteza uciderii unei alte persoane dect aceea a c rei moarte deschide
I ptuitorului calea spre ob inerea avantajului
64
.
Interesul material constituie deci un mobil al inIrac iunii, motiva ia ac iunii
de ucidere, n absen a acestui mobil neputnd Ii re inut agravanta prev zut la lit.
b), chiar si n ipoteza n care decesul victimei ar determina implicit crearea, n
beneIiciul inculpatului, a unui proIit material
65
.
Pentru realizarea inIrac iunii este irelevant dac interesul material a Iost sau
nu satisI cut, suIicient Iiind ca acest interes s constituie mobilul omorului.
Si circumstan a prev zut la litera b) este una de ordin personal, care nu se
r sIrnge asupra participan ilor, dect n m sura, evident, n care participan ii au
ac ionat sub acelasi imbold.
c) Asupra so ului sau unei ruae apropiate
So sau rua apropiat . Uciderea so ului (uxoricia), a descenden ilor sau
ascenden ilor (paricia), a Iratelui ori surorii (fratricia), a copiilor acestora, precum
si a persoanelor devenite astIel de rude prin adop ie, constituie cea de a doua
mprejurare care agraveaz omorul. Pericolul social sporit pe care l prezint acest
tip de omor rezid , pe de o parte, n atitudinea atroce a autorului de a suprima via a

59
CSJ, s.p., d. nr. 2672/2002, BJ, 2002, p. 448.
60
TS, Dec. nr. 436/1981, CD, 1981, p. 291.
61
TS, Dec. nr. 862/1985, CD, 1985, p. 304.
62
CSJ, Dec. nr. 1014/1993, Dr., nr.7, 1994, p. 99.
63
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit, vol. I, p. 232.
64
TS, Dec. nr. 1721/1981, R. III, p. 210.
65
TS, Dec. nr. 1004/1987, R.R.D., nr. 3, 1988, p. 71.
62
unei persoane din chiar intimitatea sa suIleteasc , iar, pe de alt parte, n rezonan a
social extrem de negativ provocat de mediatizarea crimelor intraIamiliale.
Conceptele cu care opereaz textul sunt deIinite de Codul Iamiliei so , so ie si
de Codul penal rude apropiate, art. 149, dar se impun totusi unele preciz ri
asupra n elesului pe care le-au dat doctrina si jurispruden a penal prin
interpretarea prevederilor art. 175 lit. c).
Calitatea de so ca, de altminteri, si aceea de rud apropiat n raport cu
autorul Iaptei trebuie s Iie valabil la momentul s vrsirii omorului. n ipoteza n
care so ii, la data omorului, erau n curs de judecat ntr-un proces de desIacere a
c s toriei, magistratul trebuie s veriIice dac hot rrea a Iost sau nu atacat (apel,
recurs) ori mai poate Ii atacat sub aspectul divor ului
66
.
n cazul n care autorul a Iost n eroare cu privire la persoana ucis ori
ac iunea lui a Iost deviat
67
agravanta prev zut la lit. c) nu este incident .
Calitatea de rud apropiat , ntr-un prim rnd, o au ascenden ii si
descenden ii, cu condi ia, asa cum s-a precizat, valabilit ii acestei calit i la
momentul critic; n caz contrar, agravanta de la lit. c) nu este operant
68
.
Pentru realizarea inIrac iunii n aceast modalitate normativ nu prezint
relevan natura rela iei de ascenden ori descenden -legitim , dobndit prin
adop ie ori nelegitim
69
.
ntr-un al doilea rnd, sunt rude apropiate, Ira ii si surorile.
Sunt considera i Ira i si surori aceia care au un ascendent comun.
n consecin , leg turile dintre Ira i si surori sunt nu numai cele primare, ci si
cele consanguine (tat comun) si uterine (mam comun ). De asemenea, sunt cei
deveni i astIel de rude prin eIectul adop iei.
n al treilea rnd, sunt rude apropiate copiii Ira ilor si surorilor. Copiii Ira ilor
si surorilor sunt ntre ei veri primari
70
, iar Iratele sau sora, n raport cu copiii
celorlal i Ira i si surori, sunt unchi sau m tus
71
.
Este de re inut c n cazul omorului caliIicat prev zut la lit. c) a statuat
instan a suprem nu sunt aplicabile dispozi iile art. 75 alin. (1) lit. b) privind
circumstan a agravant ce se reIer la s vrsirea inIrac iunii ,prin violen e asupra
membrilor Iamiliei
72
.
Calitatea de so sau rud apropiat constituie o circumstan personal si, prin
urmare, nu se r sIrnge asupra participan ilor.
d) Profitana ae starea ae neputin a victimei ae a se ap ra. mprejurarea
agravat a omorului se reIer la situa ia n care victima este inapt a se Ieri de
agresiunea ucig toare ori de a riposta la aceasta. O asemenea stare poate Ii datorat
unei incapacit i fi:ice inIirmitate, imobilizare n aparat gipsat, suIerin de o
maladie epuizant Iizic, stare de somn
73
, starea de intoxica ie (provocat de
alcool
74
, stupeIiante, medicamente), vrst naintat
75
, ori psihice n stare de
hipnoz , bolnav psihic etc. Nu prezint relevan dac starea de neputin a
victimei a Iost provocat de ea ns si ori de al i Iactori.

66
CSJ, Dec. nr. 869/1991, D.C.S.J., 1990-1992, p. 351.
67
TS, Dec. nr. 471/1988, R.R.D., nr. 11, 1988, p. 78.
68
TS, Dec. nr. 1345/1977, R. II, p. 283.
69
TS, Dec. nr. 18/1981, R. III, p. 210.
70
CA Timis, Dec. nr. 104/1994, R.D.P., nr. 1, 1996, p. 136.
71
CSJ, Dec. nr. 807/1991, D.C.S.J., 1990-1992, p. 353.
72
CCJ, S.U., Dec. nr. IV din 29.09.2005, Dr., nr. 3, 2006, p. 235-237.
73
CSJ, s.p., d. nr. 1405/1997, BJ, 1997, p. 318.
74
CSJ, Dec. nr. 1405/1997, R.D.P., nr. 4, 1998, p. 150.
75
CSJ, Dec. nr. 2296/1995, B.J., 1995, p. 172.
63
Starea de neputin a victimei de care proIit autorul trebuie s Iie ns
real si eIectiv , iar nu dedus din tarele ei Iizice.
Pentru realizarea acestei agravate este necesar ntrunirea cumulativ a dou
condi ii: incapacitatea victimei de a se ap ra s Iie datorat altor cauze dect
ac iunii I ptuitorului
76
, pe de o parte, iar pe de alt parte, I ptuitorul s cunoasc
aceast stare si s proIite de ea pentru a ucide victima.
n cazul s vrsirii omorului n participa ie, agravanta prev zut la lit. d)
reIerindu-se la Iapt se r sIrnge asupra tuturor participan ilor.
e) Prin mifloace ce pun in pericol via a mai multor persoane. ,Mijloacele la
care Iace trimitere textul de lege sunt acelea care, n mod obiectiv, au aptitudinea de a
produce nu numai moartea persoanei vizate, ci si a altora care, ntmpl tor ori obisnuit,
se aIl la locul si n timpul s vrsirii inIrac iunii deschiderea Iocului de arm
automat asupra grupului de persoane n care se aIl victima77, incendierea imobilului
n care locuieste aceasta, introducerea otr vii n samovarul Iamiliei, ini ierea unei
explozii la autoturismul victimei ori la locul prin care aceasta urma s treac etc.
Pentru realizarea acestei variante agravate a omorului nu este necesar ca
,mijlocul utilizat de I ptuitor s Ii produs rezultatul, care poten ial este uciderea mai
multor persoane n acest caz sunt ntrunite prevederile unei agravante de la omorul
deosebit de grav , ci doar ca mijlocul respectiv s Ii avut aceast aptitudine. Prin
urmare, I ptuitorul, n cazul acestei modalit i de omor caliIicat, ac ioneaz , din
punctul de vedere al laturii subiective, cu inten ie direct pentru uciderea persoanei
vizate si cu inten ie indirect n ce priveste uciderea celorlalte persoane.
ncadrarea juridic a Iaptei ntr-o asemenea ipotez Iactual a decis instan a
suprem este n inIrac iunea de omor simplu, caliIicat sau deosebit de grav
comis asupra unei singure persoane , ct si n tentativa de omor caliIicat
prev zut la lit. e), aIlate n concurs. Agravanta prev zut n art. 176 alin. (1) lit. b)
C. pen. nu este aplicabil
78
.
Circumstan a examinat , care este una de Iapt (real ), se r sIrnge asupra
participan ilor, care au cunoscut mijlocul utilizat de autor pentru suprimarea vie ii
victimei.
I) In leg tur cu inaeplinirea inaatoririlor ae serviciu sau publice ale victimei
Textul inIrac iunii de omor, n aceast Iorm de agravare, l calchiaz n
bun m sur pe acela al inIrac iunii de atentat care pune n pericol siguran a
statului ale c rei explica ii si men in valabilitatea. Ceea ce diIeren iaz cele dou
inIrac iuni sunt, pe de o parte, calitatea ,activit ii" ndeplinite de victim -
,important " n cazul inIrac iunii prev zute de art. 160 Cod penal, ,oricare alt
activitate dect aceea important n cazul acestei modalit i de omor , iar pe de
alt parte, inten ia cu care lucreaz autorul de a pune n pericol siguran a statului
prin uciderea personalit ii, la inIrac iunea de reIerin , respectiv de a ,pedepsi,
retroactiv sau anticipat, prin ucidere, persoana oIicial care, ndeplinind (sau
urmnd a ndeplini) ntr-un anume mod atribu iile de serviciu, provoac
I ptuitorului resentimente, justiIicate sau nu, si dorin a de a omor.
Practica judiciar a statuat, cu deplin temei, c pentru a Ii incidente
prevederile reIeritoare la aceast agravant este necesar s Ii ac ionat n limitele
atribu iunilor sale, si nu n aIara acestora, prin abuzarea de prerogativele cu care
era nvestit . n caz contrar, deci cnd victima ncalc normele de conduit
speciIice Iunc iei pe care o ndeplinea, ea se exclude protec iei asigurate prin acest

76
TS, Dec. nr. 1500/1982, CD, 1982, p. 267.
77
TS, Col. Mil., Dec. nr. 1/1971 (nepublicat ).
78
CCJ, S.U., Dec. nr. V din 20.02.2006, Dr., nr. 8, 2006, p. 203-204.
64
text, Iapta ncadrndu-se n inIrac iunea de omor prev zut n art. 174 C. pen., si nu
n aceea de omor caliIicat
79
.
g) Pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul ae la urm rire sau
arestare ori ae la executarea unei peaepse
Prin conceptul sustragere se n elege ac iunea menit a evita urm rirea,
arestarea ori executarea unei pedepse, adic menit ,a pune la ad post persoana
Ia de o asemenea m sur . Persoana ce urmeaz a Ii ,sustras urm ririi, arest rii
sau execut rii pedepsei, prin comiterea omorului, poate Ii nsusi I ptuitorul sau o
alt persoan c reia I ptuitorul voieste s -i asigure, n acest mod, protec ia
mpotriva acelei m suri.
Urm rire. Incomplet Iormulat, desigur din cauza unor impedimente de
tehnic legislativ , conceptul are n elesul de urm rire penal , si nu acela de
,Iilaj, de ,supraveghere discret a unei persoane.
Prin ,urm rire penal se n elege activitatea desI surat de agen ii
autorit ilor publice poli ist, oIi er cu cercetarea penal special din sistemul
militar, procuror care ,are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la
existen a inIrac iunilor, la identiIicarea I ptuitorilor si stabilirea r spunderii
acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n
judecat (art. 200 C. proc. pen.).
Arestare. Prin acest concept trebuie n eleas m sura procesual a ,arest rii
preventive, dispus de c tre judec tor.
Punerea in executare a unei peaepse. Prin aceasta se n elege activitatea, ce
intr n competen a unor agen i judiciari, de a pune n executare o hot rre
judec toreasc penal si care const Iie n arestarea persoanei condamnate la o
pedeaps privativ de libertate, Iie n executarea altor pedepse complementare
sau accesorii.
Asadar, ceea ce caracterizeaz aceast circumstan agravant este scopul
urm rit de autor, care este acela de a se sustrage pe sine ori de a sustrage alt
persoan de la una dintre m surile judiciare enun ate limitativ de text. n
eventualitatea c autorul nu a ac ionat n acest scop, omorul nu este caliIicat n
condi iile prev zute de lit. g)
80
.
InIrac iunea de omor comis n scopul de a sustrage o persoan de la
executarea acestor m suri judiciare poate avea ca subiect pasiv Iie ,persoane
oIiciale magistrat, poli ist, executor judec toresc etc. Iie ,persoane
particulare, care concur , ntr-o Iorm sau alta, la punerea n executare a unor
astIel de m suri. n prima situa ie, n care victima este magistrat, poli ist, jandarm
ori militar, Iapta se ncadreaz n inIrac iunea de omor caliIicat si deosebit de grav,
prev zut n art. 174 alin. (1) raportat la art. 175 lit. g) si art. 176 lit. I) C. pen.
h) Pentru a inlesni sau ascunae s var,irea altei infrac iuni. Prin conceptul
,nlesnire, din sintagma ,a ascunde s vrsirea altei inIrac iuni, trebuie n eleas
acea ac iune de omor comis pentru ,a netezi sau ,a deschide drumul spre
inIrac iunea vizat , pentru a se reusi astIel, prin intermediul omorului, s Iie s vrsit
inIrac iunea scop , cum este omorrea santinelei pentru a evada din penitenciar,
omorrea b rbatului pentru violarea Iemeii ce-l nso este, ori a Iemeii mpotriva
c reia s-a nceput exercitarea unor acte de constrngere n scopul de a o viola.
Pentru ncadrarea omorului n art. 175 lit. h) C. pen. nu prezint importan
dac inIrac iunea a c rei nlesnire s-a urm rit prin s vrsirea acestuia s-a consumat
sau a r mas n Iaz de tentativ
81
ori a actelor preg titoare. De asemenea, nu

79
TS, Dec. nr. 1280/1980, R. III, p. 207-208.
80
TS, Dec. nr. 1280/1980, R. III, p. 207.
81
CSJ, Dec. nr. 470/1993, BJ, 1993, p. 172-173.
65
intereseaz nici natura acelei inIrac iuni cu excep ia inIrac iunilor de tlh rie si
piraterie a c ror nlesnire sau ascundere constituie o agravant a omorului deosebit
de grav , nici mprejurarea dac , s vrsind omorul, I ptuitorul a reusit eIectiv
comiterea ei, dup cum nu prezint importan nici Iaptul dac mijlocul ales pentru
aceasta, comiterea omorului, era sau nu adecvat scopului propus
82
.
Prin conceptul ,ascundere, din aceeasi sintagm , se n elege ac iunea de
ucidere ntreprins pentru a disimula o alt inIrac iune, pentru a Iace ca aceast alt
inIrac iune s nu poat Ii descoperit bun oar , uciderea unui martor ocular la
comercializarea de droguri, ori a unei persoane care a surprins pe I ptuitor n
timpul Iurtului
83
.
i) In public. Conceptul nu are, desigur, alt n eles dect acela enun at n art.
152 C. pen. Pentru ca omorul s Iie caliIicat prin aceast mprejurare, el trebuie
comis ntr-un asemenea loc
84
.
Introducerea acestei noi circumstan e care agraveaz omorul prin Iegea nr.
140/1996 este justiIicat de pericolul social major exprimat de crima s vrsit n
public. Omorul s vrsit n aceste condi ii de loc imprim Iaptei un caracter mai
grav, pentru c , pe de o parte, el pune n eviden cutezan a, atitudinea sIid toare a
autorului care, ucignd o persoan n aceste mprejur ri, are reprezentarea c Iapta
poate Ii descoperit , iar I ptuitorul identiIicat mai Iacil si totusi comite Iapta , pe
de alt parte, pentru c o crim nI ptuit n public este de natur s induc o stare
de neliniste si insecuritate, s provoace reverbera ii negative n opinia public .
n Iinal, se impun dou complet ri ale explica iilor date la inIrac iunea de
omor a c ror valabilitate se p streaz integral , determinate de unele
particularit i ale omorului caliIicat.
1) Sunt caliIica i subiec ii activi ai inIrac iunii la modalitatea normativ de
la lit. c) ,so sau rud apropiat si subiec ii pasivi de la lit. c) ,so sau rud
apropiat .
2) Inten ia este caliIicat , ntruct nsumeaz elementul scop, la modalitatea
normativ de la lit. g) ,pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la
urm rire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse si h) ,pentru a nlesni
sau a ascunde s vrsirea altei inIrac iuni.
Sanc iuni. Omorul caliIicat se pedepseste cu nchisoare de la 15 la 25 de ani
si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se pedepseste cu amend de la 10.000 la 900.000 lei.
Tentativa se sanc ioneaz .


OMORUL DEOSEBIT DE GRAV

Omorul deosebit de grav este prev zut n art. 176 C. pen. n mai multe
ipoteze de incriminare cu rol de elemente circumstan iale de agravare, ce vor Ii
analizate n cele ce urmeaz :
a) Prin cru:imi. Conceptul cruzimi, n contextul art. 176 Cod penal, exprim
atitudinea aberant , inuman a autorului inIrac iunii, materializat n diverse acte
(gesturi) prin care provoac voit victimei o moarte lent , prelungit , decesul Iiind
precedat de suIerin e mult sporite Ia de cele inerente pricinuite de oricare ac iune
suprimatoare a vie ii.

82
TS, Dec. nr. 388/1979, R. II, p. 281.
83
TS, Dec. nr. 1279/1989, Dr., nr. 12, 1990, p. 248.
84
CCJ, s.p., d. nr. 811/2002, BJ, 2002, p. 451.
66
Actele de cruzimi pot Ii de natur a provoca victimei suIerin e Iizice
prelungite n timp, prin Ilagelare, arsuri sau combustion ri totale, smulgerea
p rului sau a unghiilor, zdrobirea globilor oculari
85
, sec ionarea par ial sau total a
unor p r i ori zone nevitale ale corpului s.a. sau suIerin e psihice prin obligarea
victimei, de pild , de a asista la maltratarea ori violarea unei persoane Ia de care
aceasta nutreste sentimente de aIec iune , dar, cel mai adesea, suIerin ele sunt de
ambele tipuri
86
.
Este lipsit de relevan , pentru a Ii realizat aceast modalitate normativ a
inIrac iunii de omor, dac actele de tortur se plaseaz nemijlocit n nex-ul cauzal
al mor ii
87
, ori ele au constituit doar un preludiu al ac iunii propriu-zis ucig toare
spre a satisIace dorin ele bestiale nutrite de autor , ori dac victima a perceput n
ntregime suita de acte provocatoare de suIerin e sau numai n parte din cauza
pierderii cunostin ei ori intervenirii decesului.
Esen ial pentru ca Iaptei de ucidere s i se imprime caracterul de ,crud este ca
actele tor ionare s Iie comise n mod voit de autor, n scopul de a-i provoca victimei
suIerin e si, totodat , ca aceste acte s premearg , chiar si n parte, decesul victimei.
Circumstan a prev zut la lit. a) se r sIrnge asupra participan ilor, deoarece
ea se reIer la Iapt .
b) Asupra a aou sau mai multor persoane. Sintagma este inechivoc ;
suntem deci n prezen a unei pluralit i de victime, num rul victimelor indicnd
periculozitatea social ridicat a autorului Iaptei.
Uciderea a dou sau mai multor persoane poate Ii consecin a unei ac iuni
unice, ca, de pild , incendierea unei nc peri
88
, Ioc de arm automat asupra
grupului de persoane
89
, detonarea explozibilului ntr-o reuniune de persoane
ntr-un apartament, magazin sau mijloc de transport n comun s.a.m.d. Realizarea
omorului deosebit de grav printr-o unic ac iune este unanim admis n literatura si
practica judiciar .
n doctrina de specialitate s-a aIirmat ns c omorul, n aceast ipostaz , poate
Ii si consecin a unor ac iuni succesive, ,cu aceeasi ocazie
90
, cum ar Ii, spre exemplu,
omorrea victimei si, n continuare, a persoanelor care intervin n ajutorul victimei
ori pentru a imobiliza agresorul, ori uciderea mai multor persoane, n aceeasi
mprejurare, prin Iocuri repetate de arm spre inte plasate n direc ii diIerite etc.
Aceast opinie la care noi am aderat I r rezerve este dezavuat de
majoritatea teoreticienilor importan i
91
, dar ea a Iost validat printr-o decizie de
ndrumare a Plenului Tribunalului Suprem
92
si constituie, si n prezent, suportul
teoretic al unor hot rri pronun ate de instan ele judec toresti
93
.

85
TS, Dec. nr. 1447/1980, CD, 1980, p. 286.
86
CSJ, Dec. nr. 1860/2002, R.D.P., nr. 3, 2003, p. 123.
87
TS, Dec. nr. 3696/1973, R. I, p. 310.
88
TS, Dec. nr. 6442/1970, R. I, p. 311.
89
TS, Dec. nr. 371/1980, R. II, p. 287.
90
T. Vasiliu si col., Coaul penal comentat ,i aanotat -, partea special , ed. cit, vol. I, p. 93; O. A. Stoica,
Drept penal. Partea special . Editura Didactic si Pedagogic , Bucuresti, 1976, p. 75; Gh. Nistoreanu si col.,
Drept penal. Partea special , Editura Continent XXI, Bucuresti, 1996, p. 103.
91
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal romn, ed. cit, vol. III, p. 198; V. Dongoroz si
col., Noul Coa penal ,i Coaul penal anterior, pre:entare comparativ , Editura Politic , Bucuresti, 1968, p. 114;
O. Ioghin, T. Toader, Drept penal roman. Partea special , Casa de editur si pres ,Sansa SRI, Bucuresti,
1994, p. 87.
92
,Pentru existen a inIrac iunii de omor deosebit de grav prev zut de art. 176 alin. (l) lit. b) Cod penal, nu
este necesar ca Iapta s Ii Iost s vrsit printr-o ac iune unic , ci este suIicient s Ii Iost comis n aceeasi
mprejurare chiar prin ac iuni diIerite Plenul TS, Dec. de ndrumare nr. 6/1970, CD, 1970, p. 54.
93
CSJ, Dec. nr. 2939/1995, Dr., nr. 9, 1996, p. 136. In acela,i sens: TMB, Sent. nr. 48/1990, C.P.J.P., 1990, p. 112.
67
n sIrsit, omorul deosebit de grav prev zut la lit. b) poate Ii realizat si prin
ac iuni concomitente a aou persoane care si mpart rolurile pentru uciderea a
dou sau mai multor persoane
94
.
Subiectul activ al inIrac iunii n aceast modalitate normativ realizeaz si
urm reste sau accept uciderea Iiec rei persoane, deci comite Iapta cu inten ie,
ntr-una din Iormele acesteia direct ori indirect
95
.
n ipoteza c ac iunea-inac iunea nu a provocat decesul nici unei persoane,
inIrac iunea r mne n Iaz de tentativ , iar n ipoteza c ac iunea-inac iunea a
provocat decesul unei singure persoane, din pluralitatea de persoane vizate, Iapta se
va ncadra n inIrac iunea de omor simplu (dac nu este caliIicat datorit altor
modalit i normative) n concurs cu tentativa la inIrac iunea de omor deosebit de
grav.
c) De c tre o persoan care a mai s var,it un omor. Nici aceast sintagm
nu necesit explica ii deosebite. Se observ , cu usurin , c modalitatea normativ
de la lit. c) este apropiat aceleia de la lit. b) uciderea mai multor persoane. Ceea
ce le distan eaz este mprejurarea c n modalitatea acum analizat Iapta de omor
nu are leg tur cu precedenta Iapt de omor, situat n anteceden a autorului, adic
ele sunt comise n condi ii si prin ac iuni total distincte.
Ia ncadrarea juridic a inIrac iunii n prevederile art. 176 lit. c) C. pen. este
necesar Iie s existe o condamnare anterioar deIinitiv a inculpatului pentru prima
Iapt , Iie ca ambele omoruri, comise n mprejur ri diIerite, s Iie judecate
mpreun , n condi iile concursului
96
.
Pentru realizarea acestei inIrac iuni de omor deosebit de grav este lipsit de
relevan timpul care s-a scurs de la omorul anterior pn la acela care Iace
obiectul actualei ncadr ri juridice deci, dac n privin a primului omor s-a
mplinit termenul de reabilitare, dac omorul a Iost amnistiat
97
ori a intervenit
prescrip ia , dac omorul din anteceden a Iost consumat ori a r mas n Iaz de
tentativ
98
.
Circumstan a prev zut la lit. c) este personal si deci ea nu se r sIrnge
asupra celorlal i participan i.
d) Pentru a s var,i sau a ascunae s var,irea unei talh rii sau piraterii
n prima tez , ,pentru a s vrsi s vrsirea, se n elege acea ac iune de omor
comis pentru ,a netezi sau ,a deschide drumul spre s vrsirea uneia dintre cele
dou inIrac iuni, pentru a reusi astIel, prin intermediul omorului, s Iie s vrsit
inIrac iunea-scop, ca de pild uciderea matrozului de cart pentru ca autorul s poat
comite un act de piraterie asupra unei nave.
Ia a doua tez , prin conceptul ,ascundere se n elege ac iunea de ucidere
ntreprins pentru a disimula o inIrac iune de tlh rie sau piraterie, pentru a Iace ca
o asemenea inIrac iune s nu poat Ii descoperit bun oar , uciderea unui martor
ocular la s vrsirea unei inIrac iuni de tlh rie.
Asadar, ori de cte ori omorul consumat ori n Iaz de tentativ este
s vrsit n scopul de a crea condi iile prielnice comiterii sau ascunderii unei Iapte
de tlh rie sau piraterie indiIerent dac rezultatul s-a produs sau nu constituie
omor deosebit de grav, n modalitatea prev zut la lit. d).

94
TS, Dec. nr. 1004/1985, R. III, p. 211.
95
TS, Dec. nr. 239/1972, ibiaem, p. 311.
96
CCJ, s.p., d. nr. 5117/2002, BJ, 2002, p. 459.
97
TMB, Dec. nr. 19/1992, C.P.J.P., 1990, p. 227. In acela,i sens: O. Ioghin, T. Toader, op. cit., p. 89.
98
TS, Dec. nr. 668/1979, R. II, p. 287-288.
68
n cazul n care rezultatul urm rit s-a si produs, ncadrarea juridic a Iaptei
potrivit doctrinei n materie si practicii juridice
99
este n inIrac iunea de omor
deosebit de grav prev zut de art. 176 lit. d) si inIrac iunea de tlh rie prev zut de
art. 211 Cod penal, respectiv inIrac iunea de piraterie prev zut de art. 212
Cod penal, ambele inIrac iuni n concurs. InIrac iunea de tlh rie cu care intr n
concurs inIrac iunea de omor este aceea prev zut de art. 211 alin. (1)-(2
1
) si nu
aceea agravat prev zut de art. 211 alin. (3) tlh ria care a avut drept urmare
decesul victimei , deoarece, asa cum se va vedea la timpul cuvenit, n acest din
urm caz moartea victimei este datorat culpei autorului (inIrac iune
praeterinten ionat ) si nu inten iei acestuia ca n situa ia omorului deosebit de grav.
Circumstan a reglementat la lit. d) este personal si, n consecin , ea nu se
r sIrnge asupra participan ilor dect n m sura n care acestia au ac ionat cu
acelasi scop.
e) Asupra unei femei graviae. Prin ,Iemeie gravid se n elege Iemeia care
poart un I t n cavitatea uterin , starea de graviditate Iiind cuprins ntre
momentul conceperii si acela al nasterii I tului.
Pentru realizarea omorului n aceast variant normativ este necesar ca
autorul s cunoasc starea de graviditate a Iemeii, ori ca acesta, n raport cu
eviden a sarcinii, s o perceap . n ipoteza n care autorul crede c victima este
gravid , dar, n realitate, starea de graviditate nu exist , agravanta prev zut la
lit. e) nu se aplic .
Iegiuitorul a evaluat ca deosebit de grav acest omor pentru c , pe de o parte,
ac iunea ucig toare provoac o dubl atingere vie ii umane chiar dac una este n
Iaz intrauterin , deoarece, pe de alt parte, Iemeia n stare de graviditate are, de
regul , o capacitate sc zut de autoap rare si, n Iine, pentru c a avut n vedere si
oprobriul indus n opinia public prin aIlarea despre uciderea unei Iemei gravide.
I) Asupra unui magistrat, poli ist, fanaarm ori asupra unui militar, in timpul
sau in leg tur cu inaeplinirea inaatoririlor ae serviciu sau publice ale acestora.
Agravarea reglementat n art. 176 lit. I) nou introdus n text prin Iegea
nr.140/1996 prezint multiple asem n ri cu agravanta omorului caliIicat
prev zut n art. 175 lit. I), motiv pentru care analiza, n continuare, va purta doar
asupra a ceea ce este n particularul acesteia.
n primul rnd este de observat calitatea subiectului pasiv, care este aceea de
magistrat, poli ist, jandarm sau militar. Prin regimul sanc ionatoriu sever s-a tins la
descurajarea persoanelor predispuse s comit astIel de omoruri si la pedepsirea
acestora cu duritate n cazul s vrsirii lor, deoarece Iaptele de acest tip sunt
ndreptate nu numai mpotriva dreptului la via al individului, ci si a bunei
nI ptuiri a actului de justi ie, a men inerii sau restabilirii ordinii si linistii
publice
100
.
Calitatea de magistrat a Iost deIinit prin prevederile Iegii nr. 303/2004
privind statutul judec torilor si procurorilor
101
, potrivit c rora au aceast calitate si
Iac parte din corpul magistra ilor judec torii de la toate instan ele judec toresti,
procurorii din cadrul parchetelor de pe lng acestea, precum si magistra ii
asisten i ai naltei Cur i de Casa ie si Justi ie. De asemenea, ministrul justi iei,
loc iitorii s i si personalul de specialitate juridic din Ministerul Justi iei sunt

99
C.S.J., Dec. nr. 258/1995, BJ, 1995, p. 176. In acela,i sens: CSJ, Dec. nr. 1258/1994, PI, 1995, p. 74.; CSJ,
Dec. nr. 5257/2001, BJ, 2001, p. 194.
100
Constituie tentativ la inIrac iunea de omor caliIicat si deosebit de grav Iapta inculpatului de a nu opri
autoturismul n Ia a unui baraj organizat pe sosea de c tre poli isti si de a Ior a trecerea cu urmarea accident rii
grave a unui poli ist, CSJ, s.p., d. nr. 504/2000, BJ, 2000, p. 274.
101
Publicat n M. OI. nr. 576 din 29.06.2004 si republicat n M. OI. nr. 826 din 13.09.2005.
69
asimila i magistra ilor, pe durata ndeplinirii Iunc iei. Tot astIel, potrivit
prevederilor legale n materie judec torii militari si procurorii militari au calitatea
de magistra i si Iac parte din corpul magistra ilor.
Sunt sub protec ia textului analizat magistra ii Cur ii Constitu ionale, precum
si magistra ii-asisten i care, potrivit prevederilor art. 48 alin. (3) din Iegea privind
organizarea si Iunc ionarea Cur ii Constitu ionale
102
, sunt asimila i acelora de la
nalta Curte de Casa ie si Justi ie.
Calitatea de poli ist a Iost astIel deIinit prin art. 1 al Iegii nr. 360/2002
privind Statutul poli istului
103
: ,Poli istul este Iunc ionar public civil, cu statut
special, narmat, ce poart , de regul , uniIorm si exercit atribu iile stabilite
pentru Poli ia Romn prin lege, ca institu ie specializat a statului.
Calitatea de fanaarm deriv din dispozi iile Iegii nr. 550/2004 privind
organizarea si Iunc ionarea Jandarmeriei Romne
104
.
Conceptul militar, n sensul art. 176 lit. I), trebuie n eles n sensul s u larg,
adic de proIesionist militar cadru militar activ integrat n una dintre structurile
Ior elor armate , precum si de persoan care, n ndeplinirea ndatoririlor
Iundamentale consacrate constitu ional, este ncorporat n una dintre aceste
structuri pentru eIectuarea serviciului militar obligatoriu. n consecin , au calitatea
de militar urm toarele categorii de persoane:
cadre militare sunt, potrivit legii
105
, cet enii romni c rora li s-a acordat
grad de oIi er, maistru militar sau suboIi er;
solda i si grada i voluntari
106
;
elevii si studen ii din institu iile de nv mnt militar;
b rba ii cet eni romni, care execut serviciul militar obligatoriu pe durata
st rii de r zboi, a st rii de mobilizare si pe timpul st rii de asediu, precum si cei
concentra i.
Statutul cadrelor militare este identic pentru to i proIesionistii militari,
indiIerent de structura Ior elor armate n care sunt ncadra i Ministerul Ap r rii
Na ionale, Ministerul Internelor si ReIormei Administrative cu excep ia Poli iei
Romne, Ministerul Justi iei Administra ia Na ional a Penitenciarelor, Serviciul
Romn de InIorma ii, Serviciul de InIorma ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii
Speciale si Serviciul de Protec ie si Paz .
n al doilea rnd, este de observat c omorul incriminat la lit. I) este comis
mpotriva subiectului pasiv caliIicat Iie cnd acesta se aIl in timpul execut rii
ndatoririlor sale de serviciu ori publice, Iie in leg tur cu modul n care el si-a
ndeplinit aceste ndatoriri. Fiecare dintre cele dou ipostaze alternative poate
realiza aceast cerin esen ial pentru existen a inIrac iunii.
n prima situa ie, cerin a este ndeplinit din moment ce subiectul pasiv se
aIl n exercitarea Iunc iei (n timpul programului de activitate), indiIerent dac
ac iunea prin care i se suprim via a priveste acte ndeplinite n realizarea Iunc iei
sale sau Iapte de ordin extraIunc ional. n cea de a doua situa ie, omorul este comis
n leg tur cu modul n care subiectul pasiv si-a ndeplinit atribu iile sale
Iunc ionale.
Dar, asa cum s-a subliniat si la comentariul art. 175 lit. I), protec ia juridic a
magistratului, poli istului, jandarmului, militarului este asigurat numai n m sura

102
Iegea nr. 47/1992, publicat n M. OI. nr. 101 din 22.05.1992 si republicat n M. OI. nr. 643 din
16.07.2004.
103
Publicat n M. OI. nr. 440 din 24.06.2002.
104
Publicat n M. OI. nr. 1175 din 13.12.2004.
105
Iegea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicat n M. OI. nr. 155 din 11.07.1995.
106
Iegea nr. 395/2005, publicat n M. OI. nr. 1155 din 20.12.2005.
70
n care acesta si ndeplineste ndatoririle de serviciu ori publice n mod corect, n
limitele prestabilite de actele normative ce-i guverneaz activitatea. n cazul n care
activitatea de ucidere este urmarea unei atitudini abuzive maniIestate de subiectul
pasiv, a nc lc rii de c tre acesta a regulilor de conduit proIesional , nu sunt
aplicabile dispozi iile privind omorul deosebit de grav, ci acelea privind omorul
simplu.
g) ae c tre un fuaec tor sau procuror, poli ist, fanaarm sau militar, in timpul
sau in leg tur cu inaeplinirea inaatoririlor ae serviciu sau publice ale acestora.
Acest element circumstan ial de agravare a Iost introdus prin Iegea nr.
278/2006 datorit calit ii speciale a subiectului activ nemijlocit care nu poate Ii
dect un judec tor sau procuror, poli ist, jandarm sau militar.
Pentru inciden a agravantei n discu ie nu este suIicient numai aceast
calitate special a autorului la data s vrsirii Iaptei, ci mai este necesar ca omorul
s se realizeze Iie n timpul exercit rii atribu iilor de serviciu, Iie n leg tur cu
ndeplinirea ndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora.


PRUNCUCIDEREA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic al inIrac iunii este identic cu acela de la omor.
Obiectul material este corpul copilului nou-n scut asupra c ruia se ndreapt
ac iunea/inac iunea I ptuitoarei.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este caliIicat prin text, si anume el este
numai ,mama copilului nou-n scut. Nu prezint relevan , pentru calitatea de
subiect activ al inIrac iunii, natura rela iilor sexuale ntre inute de Iemeie n urma
c rora a conceput copilul voite sau silite (viol), intra sau extraconjugale.
Ia comiterea omuciderii pot contribui si al i I ptuitori, dar acestia nu au
calitatea de participan i la inIrac iunea de pruncucidere, r spunderea lor urmnd a
Ii antrenat pentru inIrac iunea de omor. Deosebirea de tratament juridic este
datorat Iaptului c inIrac iunea de pruncucidere poate Ii s vrsit doar de mama
noului-n scut marcat puternic de o tulburare provocat de nastere, iar aceast
circumstan personal , aidoma tuturor circumstan elor de aceast natur , nu se
r sIrnge potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) Cod penal si asupra
participan ilor. n consecin , participan ii vor r spunde pentru inIrac iunea de
omor caliIicat s vrsit asupra unei rude apropiate dac sunt ntr-o asemenea
rela ie cu victima pruncuciderii
107
.
Subiectul pasiv al inIrac iunii este copilul nou-n scut.
Nu prezint relevan starea de ,viabilitate a victimei
108
prin viabilitate se
n elege capacitatea I tului de a se adapta la condi iile extrauterine si posibilitatea
de a tr i autonom n noile condi ii de mediu
109
, din interpretarea textului
rezultnd c unica cerin pentru realizarea inIrac iunii este aceea ca nou-n scutul
s Iie viu n momentul declans rii asupra lui a Iaptei ucig toare.

107
,Activit ile complicelui ori instigatorului la suprimarea vie ii copilului nou-n scut, imediat dup nastere,
de c tre mama care s-a aIlat ntr-o stare de tulburare pricinuit de nastere, se consider complicitate ori instigare la
inIrac iunea de omor caliIicat art. 175 lit. d) sau, dup caz, si a lit. a) ori c) din acelasi articol -, iar nu la
inIrac iunea de pruncucidere Plenul TS, Dec. de ndrumare nr. 2/1976, CD, 1976, p. 333.
108
CSJ, Dec. nr. 922/2003, R.D.P., nr. 3, 2004, p. 171.
109
V. Belis, N. Drugescu, Meaicina legal , Editura Teora, Bucuresti, p. 147.
71
Copil nou-n scut. Pentru n elegerea conceptului este necesar a se cunoaste
c un copil ,nou-n scut prezint o seam de particularit i morIologice cum sunt
lungimea, greutatea si Iorma craniului, a toracelui etc. , particularit i care au Iost
studiate si clasiIicate de teoria si practica medicinii, n anumite scheme (tablouri)
clinice; ntre aceste particularit i morIologice se situeaz si cordonul ombilical
110
.
Starea de ,nou-n scut dureaz , n principiu, pn la t ierea cordonului
ombilical, cnd existen a acestuia devine independent de mam .
Asadar, statutul de copil nou-n scut poate Ii stabilit prin compararea
particularit ilor morIologice ale corpului victimei cu particularit ile morIologice
tip. Determinarea acestui statut revine n competen a specialistului n medicin
legal , care urmeaz a se pronun a, sub acest aspect, si al altora pe care le vom
vedea n continuare , n cadrul expertizei medico-legale dispuse de procuror.
Na,tere. Prin conceptul de ,nastere" se n elege acel act Iiziologic care duce
la expulzia sau extrac ia copilului ajuns n stare de viabilitate. Procesul nasterii
propriu-zise etapizat didactic pe mai multe Iaze ia sIrsit n momentul expulziei
copilului.
Imeaiat aup na,tere. Conceptul ,imediat desemneaz , desigur, un anume
moment, care este raportat la actul nasterii. El ns , din p cate, este minat de
inconcrete e, Iormula adoptat de Codul penal anterior n care perioada de gra ie
era delimitat ntre momentul nasterii si cel al expir rii termenului de declarare
Iiind, prin transan a ei, neinterpretabil si de aceea apt a-i oIeri magistratului
elementele obiective necesare mbr c rii juridice a Iaptei cercetate sau judecate.
Pentru a se determina totusi acest moment, n lumina actualului text
incriminator, magistratul ca si n cazul statutului de ,copil nou-n scut va
trebui s apeleze la cunostin ele medicului legist, urmnd ca acesta s precizeze, n
cadrul expertizei, dac momentul este sau nu ,imediat dup nasterea copilului.
Concluziile exper ilor vor Ii, desigur, coroborate cu alte mijloace de prob
administrate n cauz pentru a da posibilitatea magistratului s stabileasc dac
omorul a Iost comis imediat dup nastere sau nu
111
.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este constituit dintr-o ac iune ori inac iune
apt a suprima via a unei persoane, materializat , n principiu, n una dintre
modalit ile ar tate la inIrac iunea de omor. Practica judiciar a eviden iat ns c
cele mai Irecvente ac iuni de ucidere a noului-n scut sunt realizate prin strangulare,
suIocare (astuparea oriIiciilor respiratorii externe, ngroparea n p mnt,
compresiune toraco-abdominal , cel mai adesea prin punerea pe cap a unei pungi
de material plastic), necare, lovire etc., iar inac iunile prin abandonarea n Irig n
locuri necirculate, neacordarea ngrijirilor necesare.
Pentru satisIacerea elementului material al inIrac iunii este irelevant dac
moartea noului-n scut constituie consecin a exclusiv a ac iunii/inac iunii autoarei,
ori dac Iapta acesteia a concurat, ntr-un proces tanatogen complex, al turi de alte
cauze preexistente (boal a copilului, v t m ri survenite n procesul nasterii din
culpa medicului ori a persoanelor care asist nasterea), concomitent ori survenite
(culpe proIesionale n procesul de salvare a noului-n scut a c rui via nu a Iost
suprimat instantaneu prin Iapta autoarei).
Urmarea imeaiat const n decesul copilului nou-n scut.
Pentru ntregirea laturii obiective a inIrac iunii este necesar a se stabili
leg tura ae cau:alitate dintre ac iune/inac iune si urmarea imediat , adic a se

110
V. Belis, N. Drugescu, Meaicina legal ,op. cit., p. 146.
111
Dec. nr. 546/1999, C.P.J. CAB, 1999, p. 120.
72
stabili dac eIectul moartea copilului a Iost cauzat de manoperele ntreprinse de
mama acestuia.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv se exprim la inIrac iunea de pruncucidere prin inten ie,
n ambele ei modalit i airect ori inairect . Atitudinea subiectiv a autoarei de
a urm ri sau accepta producerea rezultatului manoperelor sale trebuie ns a Ii
spontan si determinat exclusiv de starea de tulburare pricinuit de nastere.
Starea ae tulburare pricinuit ae na,tere. n procesul nasterii pot ap rea
unele st ri psihoIiziologice anormale, determinate de actul nasterii, st ri care, I r a
provoca tulbur ri de constien ce ar induce abolirea discern mntului , sunt
capabile s explice conduita deviant a Iemeii, imediat dup nastere. Determinarea
existen ei reale a unei tulbur ri provocate de o asemenea stare psihoIiziologic
post-partum este o problem de Iapt, desigur si de specialitate, care se stabileste, de
asemenea, n principal, prin aportul medicilor, de aceast dat n cadrul unei
expertize medico-legale psihiatrice
112
; constat rile si concluziile expertizei pot Ii,
I r ndoial , coroborate si ntregite cu alte probe administrate n procesul penal si
evaluate critic, n Iinal, de c tre magistrat.
Pentru ca uciderea propriului copil de c tre mam s intre sub inciden a
prevederilor privind pruncuciderea este, deci necesar, ntre altele, a se dovedi c
aceasta a suIerit, n procesul si datorit nasterii, o anumit tulburare. n absen a
st rii de tulburare pretinse de text, Iapta de ucidere a propriului copil de c tre
mam comis chiar sub imperiul unor st ri conIlictuale grave (temerea inspirat
de previzibila reac ie a p rin ilor, so ului, amantului, ori de oprobriul public) care
sunt nendoielnic de natur a inIluen a psihicul autoarei va constitui inIrac iunea
de omor
113
. Aceste mprejur ri, care, de Iapt, reprezint mobiluri ale autoarei, pot Ii
ns re inute si avute n vedere la circumstan ierea r spunderii penale a acesteia.

Forme. Sanc iuni
Forme. n t cerea legii, tentativa la pruncucidere nu se pedepseste
114
.
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul survenirii decesului nou-n scutului,
indiIerent de momentul de debut al ac iunii/inac iunii ntreprinse n acest scop.
Sanc iuni. InIrac iunea de pruncucidere este sanc ionat cu nchisoare de la 2
la 7 ani.


UCIDEREA DIN CULP

Obiectul ocrotirii penale
Este identic cu acela al inIrac iunii de omor.

Subiec ii infrac iunii
Textul nu caliIic subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii, deci el
poate Ii, n principiu, orice persoan , cu excep ia modalit ii agravate de la

112
ICCJ, Dec. nr. 4956/2004, BC, nr. 2, 2005, p. 61.
113
,n lipsa unor elemente circumstan iale care s justiIice ncadrarea Iaptei ca inIrac iunea de pruncucidere,
activitatea mamei de a Ii suprimat via a copilului nou-n scut urmeaz a Ii ncadrat n dispozi iile art. 175 c) si d)
Cod penal. Dac din probele dosarului rezult c mama copilului a ac ionat cu premeditare, se va re ine, ca
element circumstan ial al omorului caliIicat, si cel prev zut la lit. a) din art. 175 Cod penal.- Plenul TS, d. .
nr. 2/1976, CD, 1976, p. 44.
114
CCJ, s.p., d. nr. 1948/2005, BC, nr. 4, 2005, p. 37.
73
alin. (3), n care acesta este circumscris la ,conduc tor de vehicul cu trac iune
mecanic .
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, potrivit art. 19
1

C. pen.
Participa ia penal la s vrsirea acestei inIrac iuni este posibil doar n
modalitatea improprie prev zut de art. 31 C. pen., situa ie n care participantul va
r spunde pentru instigare sau complicitate la inIrac iunea de omor, n vreme ce
autorul Iaptei r spunde pentru inIrac iunea de ucidere din culp .
Subiectul pasiv este persoana ucis din culp .

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se exprim printr-o ac iune ori inac iune.
Textul art. 178 C. pen. reglementeaz mai multe moaalit i normative, astIel:
a. Moaalitatea tip este aceea prev zut n primul alineat al articolului citat.
b. Moaalit i agravate: b. l) Prima modalitate normativ agravat are ca
element material ac iunea-inac iunea de ucidere din culp comis ca urmare a
nerespect rii dispozi iilor legale ori a m surilor de prevedere pentru exerci iul unei
proIesii sau meserii, ori pentru eIectuarea unei anume activit i. Pentru realizarea
inIrac iunii, n aceast modalitate normativ , se cer ntrunite, cumulativ, patru
condi ii
115
:
I ptuitorul s Iie proIesionist, meserias ori s ndeplineasc o anume
activitate;
Iapta s Iie s vrsit n exerci iul acelei proIesii, meserii ori activit i;
preexisten a unor norme legale prin care este reglementat exerci iul
proIesiei, meseriei ori al unei anumite activit i, sau preexisten a unor m suri de
prevedere edictate n vederea exercit rii acestora;
Iapta s Iie urmarea nesocotirii dispozi iilor ori a m surilor de prevedere
cuprinse n aceste norme.
EIectuarea diIeritelor ndeletniciri umane este reglementat prin norme
proprii segmentului respectiv de activitate, prev zndu-se cum, de cine si n ce
condi ii pot Ii acestea executate. AstIel Iiind, magistratului i revine ndatorirea,
ntr-o prim etap , s identiIice norma care prescrie conduita persoanelor ce
desI soar activitatea si s stabileasc dac ac iunea-inac iunea autorului Iaptei de
omucidere din culp este sau nu conIorm regulilor acolo instituite. Iar n a doua
etap , s evoce, n cuprinsul actului procesual prin care solu ioneaz cauza penal ,
dispozi iile legale care guverneaz proIesia, meseria ori activitatea n exercitarea
c reia autorul a comis omorul din culp si s motiveze vinov ia sau nevinov ia
acestuia n raport cu dispozi iile incidente.
b. 2) A doua modalitate agravat are ca element material ac iunea persoanei
care, conducnd un vehicul cu trac iune mecanic avnd n snge o mbiba ie
alcoolic ce dep seste limita legal sau care se aIl n stare de ebrietate produs de
alcool, comite Iapta de ucidere a unei persoane datorit uneia dintre aceste st ri.
Este irelevant dac autorul Iaptei avea sau nu calitatea de conduc tor auto.
Imbiba ia alcoolic este procesul de p trundere a alcoolului n snge, cu
consecin a provoc rii unei st ri de intoxica ie (alcoolic ). P trunderea alcoolului n
organism se realizeaz , de regul , pe cale digestiv prin ingurgitarea unei
cantit i de b utur alcoolic sau, mai rar, pe cale respiratorie prin inspirarea de
vapori de alcool.

115
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, op.cit., vol. III, p. 209.
74
Gradul (nivelul) de mbiba ie alcoolic se calculeaz si exprim prin
cantitatea de etanol m surat n grame la 1.000 g. de snge. Aceasta este
alcoolemia
116
.
Alcoolemia se stabileste prin analiza de laborator a probei de snge prelevat
persoanei cercetate (examen toxicologic). Alcoolemia poate Ii ns determinat si
n absen a probei de snge dac prelevarea nu a Iost cu putin pn la eliminarea
sau metabolizarea alcoolului din snge prin calcularea ei retroactiv . Pentru
eIectuarea calculului retroactiv al mbiba iei alcoolice este necesar ca agentul
judiciar (poli ist, magistrat) s pun la dispozi ia medicului legist date reIeritoare la
viteza ingestiei b uturii (timpul n decursul c ruia s-a consumat b utura), starea de
plenitudine gastric (pe stomacul gol, dup mas ), tipul b uturii (alcool distilat,
vin, bere) si greutatea corporal a persoanei c reia urmeaz a i se stabili alcoolemia
prin acest procedeu.
Dispozi iile legale care reglementeaz desI surarea diIeritelor genuri de
proIesii, meserii sau activit i interzic exercitarea acestora dup consumarea de
b uturi alcoolice si stabilesc sanc iuni de diverse Ieluri pentru cei care nu se
conIormeaz prevederilor respective, iar n ipoteza dep sirii unui anumit grad
(prag) de mbiba ie alcoolic (al alcoolemiei), deci a unei limite expres prev zute
n norm , Iapta este incriminat .
Limita legal de mbiba ie alcoolic a c rei dep sire antreneaz r spunderea
penal a persoanelor care conduc autovehicule pe drumurile publice este de 0,80
g/l alcool pur n snge ori o concentra ie ce dep seste 0,40 mg/l alcool pur n aerul
expirat, limit prescris prin art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 159/2002
117
, aprobat
cu modiIic ri prin Iegea nr. 49/2006
118
.
Stare ae ebrietate. Este acea stare provocat de consumul alcoolului, n care,
n raport cu cantitatea ingerat si Ielul alcoolului, precum si al altor Iactori cu rol
Irenator sau accelerator n instalarea ei, apar o suit de eIecte (simptome)
caracteristice, n trepte corespunz toare evolu iei acestei st ri
119
euIorie, sc derea
autocontrolului, a aten iei, a voin ei, ntrzierea r spunsurilor psiho-tehnice,
tulbur ri psiho-senzoriale, incoeren , inconstien , abolirea reIlexelor, paralizie.
EIectele st rii de ebrietate sunt condi ionate, natural, de gradul de mbiba ie
alcoolic a sngelui, dar evolu ia lor nu urmeaz , ntotdeauna, trasee egale n timp
si intensitate, ap rnd, de la individ la individ, desincroniz ri ntre cele dou st ri.
Este posibil , astIel, instalarea st rii de ebrietate cu mult nainte de atingerea
pragului de alcoolemie care s o justiIice de pild , n cazul be iei patologice,
ap rut la persoane care au n antecedente traumatisme cranio-cerebrale, aIec iuni
neuro-psihice s.a. , dup cum este posibil neapari ia simptomelor st rii de
ebrietate sau eviden ierea lor mult redus desi gradul de mbiba ie alcoolic este
ridicat la unele persoane rezistente la ac iunea alcoolului.
n deosebire de starea de mbiba ie alcoolic si care se determin prin
examen toxicologic de laborator ori prin metoda calculului retroactiv , starea de
ebrietate se stabileste prin orice mijloc de prob judiciar .
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c tre o persoan care
are n snge o mbiba ie alcoolic ce dep seste limita legal ori care este n stare de
ebrietate constituie inIrac iune, potrivit art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 159/2002, iar
n cazul n care conduc torul autovehiculului comite, n aceste condi ii, un accident
de circula ie ce are drept consecin decesul unei persoane, Iapta va constitui

116
V. Belis, Meaicin legal , p. 141-142, 144.
117
Publicat n M. OI. nr. 958 din 28.12.2002, republicat n M. OI. nr. 670 din 03.08.2006.
118
Publicat n M. OI. nr. 670 din 03.08.2006.
119
V. Belis, Meaicin legal , p. 143.
75
inIrac iunea complex de ucidere din culp prev zut de art. 178 alin. (3) C. pen.,
nere inndu-se deci, separat, n Iorma concursului de inIrac iuni, si inIrac iunea
prev zut n Codul rutier
120
.
Elementul material al acestei modalit i normative este identic cu cel de la
modalitatea agravat anterioar , pentru c , n Iond, ac iunea de conducere a
autovehiculului n stare de ebrietate, de intoxica ie ori cu mbiba ie alcoolic peste
pragul legal constituie o nc lcare a normelor privind circula ia pe drumurile
publice. Iegiuitorul a particularizat ns a doua modalitate agravat la segmentul
persoanelor care conduc autovehicule, sub una din st rile prohibite, pentru a
sanc iona mai sever aceste persoane.
b. 3) A treia modalitate normativ sanc ionat cu o pedeaps identic cu
modalitatea anterioar are ca element material ac iunea inac iunea oric rei
persoane care, n exerci iul unei proIesii sau meserii, comite o Iapt ucig toare din
cauza st rii de ebrietate produs de alcool sau se aIl sub inIluen a stupeIiantelor
ori a altor substan e toxice. Este de remarcat si re inut eliminarea, din cercul
persoanelor care comit astIel de Iapte, a acelora care eIectueaz ,o anumit
activitate suntem deci n prezen a unei culpe proIesionale , ca si cerin a ca
proIesionistul ori meseriasul s Iie n stare de ebrietate, eliminndu-se alternativa
,mbiba iei alcoolice peste limita legal .
b. 4) Cea de a patra si ultima modalitate agravat este constituit din ac iunea
inac iunea autorului care are ca rezultat o pluralitate de victime. Circumstan a
agravat decurgnd din pluralitatea victimelor se adreseaz , deopotriv , modalit ii
normative tip alin. (1) si modalit ilor normative agravate mai sus examinate
alin. (2) (4).
Din examinarea acestei modalit i normative rezult , prin urmare, c
legiuitorul a voit s construiasc o inIrac iune de ucidere din culp unic , indiIerent
de num rul subiec ilor pasivi, pluralitatea de victime nedeterminnd o pluralitate
de inIrac iuni
121
.
Explica iile privitoare la urmarea imeaiat si raportul ae cau:alitate date la
inIrac iunea de omor sunt n ntregime valabile si la inIrac iunea de ucidere din
culp .

Latura subiectiv
Elementul subiectiv al inIrac iunii este constituit din culp , n ambele
modalit i reglementate prin dispozi iile art. 19 pct. 2 Cod penal culp simpl sau
culp cu preveaere si n oricare dintre gradele de periculozitate ale acesteia
culp grav (culpa lata), culp u,oar (culpa levis) sau foarte u,oar (culpa
levissima).

Forme. Sanc iuni
Forme. Aidoma tuturor inIrac iunilor s vrsite din culp , Iorma aceleia
prev zut de art. 178 Cod penal, poate Ii numai perIect adic inIrac iune
consumat , consumarea inIrac iunii intervenind n momentul decesului victimei.
Sanc iuni. InIrac iunea tip (Iorma simpl ) a uciderii din culp este
sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la unu la 5 ani.
Corespunz tor pericolului social pe care l prezint Iaptele incriminate n
urm toarele patru alineate pericol, potrivit evalu rii legiuitorului, sporit de la o
modalitate agravat la alta inIrac iunile de ucidere din culp prev zute n alin. (2)

120
Plenul TS, d. . nr. 2/1975, CD, 1975, p. 50. In acela,i sens: CCJ, s.p., d. nr. 3169/2002, BJ, 2002,
p. 462.
121
In acest sens, CSJ, Dec. nr. 896/1999, Dr., nr. 5, 2000, p. 161.
76
sunt sanc ionate cu nchisoare de la 2 la 7 ani, cele prev zute la alin. (3) si (4), cu
nchisoare de la 5 la 15 ani.
Dac prin Iapta s vrsit s-a cauzat moartea a dou sau mai multor persoane,
la maximul pedepselor prev zute n alineatele precedente se poate ad uga un spor
pn la 3 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei, n
cazul Iaptelor prev zute n alin. (1) si (2) sau de la 10.000 la 600.000 lei, n cazul
Iaptelor prev zute n alin. (3), (4) si (5).


DETERMINAREA SAU NLESNIREA SINUCIDERII

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie via a persoanei umane si rela iile sociale
condi ionate de existen a si intangibilitatea vie ii persoanei.
Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei care este determinat
sau ajutat s se sinucid .

Subiec ii infrac iunii
Explica iile date la inIrac iunea de omor sunt ntrutotul valabile si la aceast
inIrac iune.

Latura obiectiv
Elementul material const dintr-o ac iune, din acte comisive. Inac iunea
autorului (atitudinea pasiv a acestuia) Ia de actul suicidar nu intr sub inciden a
textului incriminator.
Art. 179 Cod penal prevede mai multe modalit i normative.
a) Modalitatea tip, prev zut n alin. (1), const dintr-o ac iune de
,determinare ori o ac iune de ,nlesnire a sinuciderii unei persoane.
Prin aeterminarea sinuciaerii trebuie n eleas ac iunea unei persoane de a
Iace ca alt persoan s ia hot rrea de sinucidere, adic acea ac iune persuasiv , n
urma c reia subiectul pasiv ncearc ori realizeaz Iapta de a-si curma singur via a.
Este irelevant, din acest punct de vedere, dac ideea sinuciderii a Iost
sugerat de subiectul activ sau dac ea preexista la subiectul pasiv, iar autorul doar
i-a poten at-o. Ceea ce textul incrimineaz este ac iunea autorului inIrac iunii de a
determina subiectul pasiv, prin oricare modalitate, la nI ptuirea hot rrii.
De asemenea, este lipsit de importan dac autorul a ac ionat pentru a
determina victima s se sinucid , ori numai pentru a ncerca s o Iac .
n practica judiciar s-a statuat c exist determinare la sinucidere dac
autorul comite acte repetate de violen Ia de victim , continuate si dup ce
aceasta amenin cu sinuciderea
122
, ori cnd supune victima la acte de tortur , la
chinuri repetate, scandaluri si b t i, care provoac victimei o stare accentuat
depresiv , pe Iondul c reia se sinucide ori ncearc s o Iac
123
.
n ipoteza c autorul determin o persoan la sinucidere ori la ncercarea
acesteia prin mijloace de constrngere psihice
124
ori Iizice
125
, Iapta nu ntruneste
elementele constitutive ale inIrac iunii examinate, ci pe acelei de omor, n una din
Iormele acesteia.

122
TS, Dec. nr. 2693/1986, P.J.P., vol. III, p. 54.
123
TS, Dec. nr. 1047/1977, CD, 1977, p. 264-265.
124
T. j. Sibiu, Dec. nr. 11/1992, Dr., nr.8, 1994, p. 99.
125
CSJ, Dec. nr. 811/2002, Dr., nr. 6, 2003, p. 257.
77
Prin inlesnirea sinuciaerii trebuie n eles acea ac iune a unei persoane de a
ajuta o alt persoan s se sinucid , ori s tenteze la aceasta. Ac iunea de nlesnire
poate Ii de ordin moral nt rirea hot rrii victimei, acordarea de sIaturi n leg tur
cu modul n care s procedeze sau material procurarea pistolului ori a toxicului
necesare sinuciderii, explicarea si exersarea modului de Iolosire a armei etc.
Pentru realizarea inIrac iunii, n aceast modalitate, nu prezint importan
mprejurarea c hot rrea victimei de a se sinucide era oricum luat si sedimentat n
constiin a acesteia, dup cum nu prezint relevan nici mprejurarea c , potrivit con-
cep iei persoanei ajutate s se sinucid , actul suicidar apare ca un act moral (din con-
siderente religioase, pentru a conserva onoarea proprie ori a unei ter e persoane etc).
b. Modalitatea agravat , prev zut n alin. (2), const n ac iuni identice celor
anterioare, dar adresate Iie unui minor, Iie unei persoane incapabile s -si dea seama
de Iapta sa, Iie, n sIrsit, unei persoane care nu putea Ii st pn pe actele sale.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n decesul persoanei prin sinucidere
sau ncercarea acesteia de a se sinucide. Asa cum s-a spus, moartea persoanei sau
tentarea la aceasta trebuie s Iie rezultatul operei exclusive a victimei, c ci dac
ac iunea persoanei suicidare a Iost nlesnit de autor prin acte materiale ndreptate
asupra corpului acesteia sprijinirea paharului cu substan toxic si ducerea lui la
gura victimei, ori a minii narmate spre Iruntea ei, deschiderea mai larg a venei
cu lama etc. Iapta nu va constitui inIrac iunea prev zut de art. 179 Cod penal, ci
inIrac iunea de omor.
Pentru completarea laturii obiective a inIrac iunii, este necesar a se stabili
leg tura ae cau:alitate dintre ac iunea de determinare ori de nlesnire ntreprins
de autor si rezultatul produs ncercarea sau realizarea sinuciderii.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste exclusiv cu inten ie airect
ori inairect , adic autorul realizeaz si ac ioneaz n direc ia determin rii ori
nlesnirii de a se sinucide si doreste ori accept acest rezultat
126
.
Nu prezint relevan scopul n care a Iost comis Iapta si nici mobilul ce a
animat I ptuitorul, aceste elemente pozitive (mila Ia de victim ) sau negative
(dorin a de a mosteni victima) putnd servi doar la circumstan ierea r spunderii
autorului.

Forme. Sanc iuni
Forme. Desi susceptibil de desI surare n timp, ac iunea de determinare sau
nlesnire a sinuciderii r mas n Iaz de tentativ adic neurmat de un act de
executare a sinuciderii nu este pedepsit de text.
Consumarea inIrac iunii se produce n momentul survenirii decesului
victimei ori n care aceasta a ncercat eIectiv s se sinucid , dar rezultatul a Iost
nl turat din indiIerent care cauz (cel mai adesea interven ia medical prompt si
caliIicat ).
Sanc iuni. Fapta de determinare sau nlesnire a sinuciderii este sanc ionat
diIeren iat, dup cum ea se ncadreaz n modalitatea tip alin. (l) ori n aceea
agravat alin. (2). Ia prima modalitate, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani,
iar la secunda modalitate, nchisoarea de la 3 la 10 ani.
n ambele ipoteze de incriminare, persoana juridic se sanc ioneaz cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei, potrivit art. 71
1
C. pen.


126
Trib. Supr., Dec. nr. 1065/1983, R. III, p. 93.
78
Sec iunea II
/29,5($ , 9 7 0$5($ ,17(*5,7 ,, &25325$/( 6$8 $ 6 1 7 ,,


LOVIREA SAU ALTE VIOLEN E

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie rela iile sociale care ocrotesc persoanele
mpotriva actelor de violen cauzatoare de suIerin e Iizice ori de v t m ri corporale.
Obiectul material este corpul persoanei asupra c ruia ac ioneaz I ptuitorul.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor), ca si acela pasiv, nu este determinat de text
la alin. (1) si (2), dar este circumstan iat la alin. (1
1
) si (2
1
), ambii subiec i avnd
calitatea de membru de Iamilie.
Prin membru ae familie, se n elege, potrivit prevederii art. 149
1
Cod penal,
so ul sau ruda apropiat , dac aceasta din urm locuieste si gospod reste mpreun
cu I ptuitorul.
n cazul pluralit ii de subiec i pasivi, se s vrsesc tot attea inIrac iuni cte
persoane au Iost lovite n aceeasi mprejurare si de c tre acelasi autor (autori)
127
.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni.
Participa ia penal este posibil n oricare Iorm coautorat, instigare,
complicitate.

Latura obiectiv
Elementul material se exprim ntr-o ac iune sau inac iune de lovire ori de
executare a altor acte violente cauzatoare de suIerin e Iizice sau de v t m ri
corporale.
Frecven a cea mai ridicat , n cadrul elementului material, o de in ac iunile
de acest tip, care, dispuse pe o scar Iactologic Ioarte larg si divers , pot Ii
nemiflocit exercitate lovire cu pumnul, punerea de piedic
128
, mpingerea victimei
peste balustrada balconului cu consecin a precipit rii acesteia, tragerea de ureche,
muscarea minii etc. sau inairecte stropirea trotuarului cu o substan glisant
care provoac alunecarea si c derea victimei.
Inac iunile sunt mai rar ntlnite n cazuistica penal de pild , I ptuitorul nu
avertizeaz despre prezen a n curtea sa a unui cine periculos, care musc victima.
Ac iunile, la rndul lor, pot Ii nI ptuite prin mifloace fi:ice lovire cu
bastonul, cu cu itul, ndreptare spre corpul victimei a impulsurilor electrostatice
produse de dispozitive speciale de atac ap rare, ori de substan e iritante
129
etc.
sau mifloace psihice sperierea victimei, care cade din acest motiv si se loveste.
Aplicarea de lovituri repetate aceleiasi persoane, n aceeasi ocazie, constituie
o unic Iapt (inIrac iune) de lovire.
Textul art. 180 Cod penal reglementeaz mai multe modalit i normative.
1) n primul alineat, inIrac iunea de lovire este reglementat n dou
modalit i normative: modalitatea lovire si modalitatea alte acte violente
cauzatoare de suIerin e Iizice.

127
CSJ, Dec. nr. 1292/1995, BJ, 1995, p. 180-181. In acela,i sens: T.M.B., Dec. nr. 1183/1992, C.P.J.P.,
1992, p. 200.
128
TS, Dec. nr. 2584/1955, CD, 1955, p. 104.
129
Jud. sector 2 Bucuresti, Sent. nr. 1344/1970, P.J.P., vol. III, p. 57.
79
Succesiunea no iunilor de ,lovire si ,acte violente nu trebuie s inspire
interpretarea c ,lovirea este altceva dect ,actele violente, sau c din sIera
,actelor violente sunt abstrase ,lovirile. Prin redactarea textului, n aceast
manier , legiuitorul a inten ionat s poten eze ideea c ac iunea provocatoare de
suIerin nu se limiteaz la aceea de lovire si c ea poate Ii materializat n ,orice
alte acte violente.
n ce priveste ,actele violente, doctrina si practica judiciar le-au dat un
n eles mai larg dect acela admis n vorbirea curent de acte ce implic Ior a
Iizic , respectiv, au Iost asimilate acestei categorii no ionale si actele neviolente,
dar care produc eIecte similare celor dinti (de pild , punerea n pantoIul victimei a
unei pioneze cu vrIul n sus, ceea ce i produce acesteia, la nc l are, o n epare si
durere; invitarea victimei s m nnce din pr jiturile n care s-a ncorporat o
substan provocatoare de tulbur ri digestive etc.).
2) n alineatul al doilea este reglementat modalitatea agravat a inIrac iunii,
incident n ipoteza n care ac iunile inac iunile prev zute n alin. (1) pricinuiesc
o v t mare corporal ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20
de zile.
Prin v t mare corporal se n elege o aIectare a substan ei corpului uman sau
a s n t ii acestuia. V t marea este consecin a unei ac iuni agresive (violente), prin
intermediul unui obiect (corp) oarecare asupra organismului uman, care are drept
eIect producerea unui traumatism. Cele mai Irecvente traumatisme provocate prin
lovirile sau actele violente la care se reIer art. 180 alin. (2) Cod penal ,
produc toare de v t m ri ce necesit ngrijiri medicale, sunt
130
:
Echimoza (vn taia) pat , de culoare rosie, care vireaz prin albastru,
caIeniu spre galben, ap rut pe piele, datorit micilor rupturi capilare dermo-
hipodermice si extravaz rii cu inIiltra ie sanguin a esuturilor din jur.
Hematomul acumulare de snge n esut, urmare a unui traumatism puternic
ce determin ruperea unor vase de calibru mai mare dect n cazul echimozei. Ele
pot determina tulbur ri Iunc ionale, uneori grave.
Excoria ia (zgrietura) detasare superIicial a pielii, produs prin Irecarea
acesteia de un corp dur, cu supraIa a rugoas sau a unui obiect ascu it.
Plaga (rana) leziune a esuturilor, superIicial sau proIund . Denumirea
pl gii este mprumutat de obiectul care o produce: plag zdrobit sau contuz ,
muscat , sIsiat , n epat , t iat -n epat , despicat , mpuscat .
Prin ingrifiri meaicale se n elege tratamentul adecvat aplicat n vederea
ns n tosirii. n practica judiciar s-a hot rt c ngrijirile medicale se acord
pentru vindecarea unor tulbur ri n Iunc ionarea organismului si nu numai pentru
nl turarea semnelor exterioare ce sunt consecin a lovirii
131
.
Durata acestor ngrijiri constituie un criteriu legal de apreciere a intensit ii
(gravit ii) v t m rii. n cazul v t m rilor avute n vedere de art. 180 alin. (2) Cod
penal, durata vindec rii lor este de cel mult 20 zile (inclusiv).
Ambele modalit i normative au prev zute modalit i agravate n alin. (1
1
) si
(2
1
), n cazul n care Iaptele prev zute n alin. (1) si respectiv alin. (2) sunt comise
asupra unui membru de Iamilie.
Urmarea imeaiat const Iie n provocarea unor suIerin e Iizice persoanei
v t mate, Iie n cauzarea unei v t m ri corporale acesteia.
ntre ac iunea-inac iunea I ptuitorului, ce constituie elementul material al
inIrac iunii, si urmarea imediat suIerin a Iizic sau v t marea corporal este
necesar a se stabili un raport de determinare, o leg tur ae cau:alitate.

130
V. Belis, Meaicina legal , op. cit., p. 43 si urm.
131
TS, Dec. nr. 454/1973, R. I, p. 270.
80
Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste exclusiv cu inten ie, n ambele
modalit i ale acesteia airect ori inairect .
Pentru a exista inten ie, este ns necesar ca ac iunea-inac iunea violent s
nu Iie ng duit , expres sau tacit, de lege. n cazul n care ac iunea-inac iunea
violent este permis , ntr-o Iorm sau alta, de norme (reglement ri) legale, ca n
cazul jocurilor sportive (lupte, box, karate, rugby etc.) n care lovirea
adversarului sau alte misc ri speciIice produc toare de suIerin e Iizice sau v t m ri
corporale sunt permise ntre anumite limite si cu respectarea regulilor de joc , ori
n aplicarea tratamentelor medical-sanitare de diIerite tipuri (stomatologie,
gimnastic medical recuperatorie, cosmetic s.a.) Iapta nu constituie inIrac iune.
De asemenea, iese de sub inciden a acestui text Iapta produc toare de
consecin ele acolo ar tate, dac aceasta este justiIicat de tradi ii (circumcizia la
evrei), de obiceiuri sau mod (tatuajul, perIorarea lobului urechii, a n rii pentru
portul cerceilor), ori dac ac iunea I ptuitorului este pornit la cererea ori cu
acceptul subiectului pasiv (interven ii chirurgicale pentru vindecarea unei boli, n
scop estetic etc), deoarece punerea n miscare a ac iunii penale este condi ionat de
voin a p r ii v t mate exprimat expres n plngerea prealabil .
Textul nu pretinde ca autorul s Ii comis Iapta dintr-un anume mobil sau ntr-
un anumit scop.

Forme. Sanc iuni
Forme. n lipsa unei prevederi exprese, tentativa nu se pedepseste, cu toate
c ac iunile proprii acestei inIrac iuni se pot desI sura n timp si deci sunt
susceptibile de a Ii ncadrate n Iorme imperIecte.
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul atingerii violente a corpului
victimei, chiar dac eIectele dureroase sau v t m toare apar posterior actului.
Sanc iuni. InIrac iunea este sanc ionat diIeren iat, dup cum ea este
s vrsit n modalitatea tip ori n aceea agravat de la alin. (2) si n raport cu
subiectul pasiv, respectiv dac acesta este membru de Iamilie ori necircumstan iat
de text.
AstIel, n modalitatea tip, cu subiect pasiv nedeterminat, pedeapsa este
nchisoarea de la o lun la 3 luni, iar cu subiect pasiv caliIicat, pedeapsa este
nchisoarea de la 6 luni la un an.
Ia modalitatea agravat de la alin. (2), pedeapsa pentru Iapta ndreptat
mpotriva unei persoane nedeterminate este nchisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar
pentru Iapta ndreptat mpotriva unui membru de Iamilie este nchisoare de unu
la 2 ani.
Pedepsele cu nchisoarea, la toate modalit ile normative examinate, sunt
prev zute alternativ cu pedeapsa amenzii.
n toate ipotezele de incriminare, persoana juridic se sanc ioneaz cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei.


V T MAREA CORPORAL

Analiza textului art. 181 C. pen. Iace Iacil constatarea c acesta calchiaz ,
aproape n integralitate, textul art. 180 Cod penal. Ceea ce le diIeren iaz este
gravitatea consecin elor (a urm rii imediate), n textul de reIerin acestea
limitndu-se la suIerin e Iizice n modalitatea tip si la v t marea corporal ce
necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20 zile n modalitatea
agravat , pe cnd cele cauzate de Iapta acum analizat sunt de v t mare a
81
integrit ii corporale sau s n t ii, v t mare care implic ngrijiri medicale pe o
perioad ntre 21 si 60 de zile.
Similitudinea textelor nu trebuie s conduc la concluzia c inIrac iunea
prev zut de art. 181 Cod penal constituie o modalitate agravat a celei prev zute
de art. 180 Cod penal, ci la aceea c ea este o variant de specie a inIrac iunii,
avnd chiar denumire (nomen furis) proprie.
n leg tur cu elementul ce deosebeste textele comparativ examinate, si
anume, gravitatea consecin elor Iaptei gravitate dimensionat prin durata
ngrijirilor medicale necesitate de victim pentru vindecare , mai este de precizat
c doar aceast durat este re inut la stabilirea ncadr rii juridice si nu perioada
concediului medical acordat ori perioada de incapacitate temporar de munc .
Durata ngrijirilor medicale nu coincide cu durata concediului medical sau cu aceea
a incapacit ii temporare de munc , acestea din urm Iiind, de regul , mai
ndelungate dect prima.
Asadar, magistratul va ine seama doar de constat rile si concluziile
expertului cuprinse n raportul de constatare ori de expertiz medico-legal
reIeritoare la timpul necesar ngrijirilor medicale determinate de Iapta v t m toare
Iizic sau psihic, si numai n Iunc ie de acest unic criteriu va ncadra Iapta ntr-un
text sau altul de lege penal .
n consecin , si cu preciz rile de mai sus, urmeaz a avea n vedere
explica iile date la inIrac iunea prev zut de art. 180 Cod penal, care si p streaz
valabilitatea la inIrac iunea acum analizat .
Sanc iuni. Fapta prev zut n primul alineat se pedepseste cu nchisoare de la
6 luni la 5 ani, iar n ipostaza de la alin. (1
1
) cnd victima este membru de Iamilie
, pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de la unu la 5 ani.
Persoana juridic , n ambele ipoteze de incriminare, se sanc ioneaz cu
nchisoare de la 5.000 la 600.000 lei.


V T MAREA CORPORAL GRAV

Obiectul ocrotirii penale
V t marea corporal grav este o Iorm caliIicat (agravat ) a inIrac iunii de
v t mare corporal prev zut n art. 181 Cod penal, statut din care decurge, Iiresc,
o multitudine de identit i ntre con inutul acestora. Vor Ii eviden iate la locul
Iiec reia.
Acesta este identic cu cel ar tat la inIrac iunea de lovire sau alte violen e.

Subiec ii infrac iunii
A se vedea explica iile date la inIrac iunea prev zut de art. 180 Cod penal,
cu precizarea c n cazul inIrac iunii acum analizat Iaptele nu au mai Iost agravate
n ipoteza n care subiectul pasiv este membru de Iamilie.

Latura obiectiv
InIrac iunea de v t mare corporal grav , prev zut n art. 182 Cod penal,
Iiind o Iorm agravat a inIrac iunii de v t mare corporal , prev zut n art. 181
Cod penal, elementele lor materiale vor Ii identice.
DiIeren ierea dintre aceste inIrac iuni apare n leg tur cu gravitatea urm rii
imediate a Iaptei la inIrac iunea prev zut de art. 181 Cod penal v t marea
integrit ii corporale sau s n t ii necesit o perioad de ngrijiri medicale pentru
vindecare de pn la 60 de zile, n vreme ce la inIrac iunea prev zut de art. 182
82
Cod penal, perioada de ngrijiri medicale necesare vindec rii dep seste pragul celor
60 de zile.
Nu prezint relevan mprejurarea c perioada de ngrijiri medicale necesare
vindec rii a Iost mai mare de 60 zile din cauza unei leziuni suIerite de victim
anterior s vrsirii inIrac iunii de c tre autori
132
.
Durata ngrijirilor medicale nu este ns unicul criteriu de delimitare dintre
aceste inIrac iuni n ce priveste consecin ele Iaptei si gravitatea acestora, textul
inIrac iunii analizate cuprinznd si alte modalit i normative, c rora le corespund
elemente materiale distincte, si anume, acele ac iuni-inac iuni prin care se produce:
,pierderea unui sim sau organ, ,ncetarea Iunc ion rii organului, ,inIirmitate
permanent Iizic sau psihic , ,slu ire, ,avort, ,punerea n primejdie a vie ii
persoanei
Consecin ele enun ate n alin. (2) necesit unele explica ii.
a) Pieraerea unui sim sau organ
a.1. Sim . Prin sim se n elege acea Iacultate a oamenilor de a percepe
impresii din lumea exterioar . Oamenii sunt nzestra i cu 5 asemenea sim uri:
v zul, auzul, mirosul, gustul, pip itul. Fiecare sim este realizat printr-un organ
speciIic sau prin ,colaborarea mai multor organe.
Prin pierderea sim ului, n sensul art. 182 Cod penal, se n elege att
dispari ia (abolirea) unui sim
133
, ct si diminuarea acestuia, adic micsorarea
capacit ii de a auzi, de a vedea, de a percepe gustul si mirosul substan elor ori
calit ile palpabile ale corpurilor.
n ipoteza c abolirea sau diminuarea sim urilor este deIinitiv , aceast
consecin va Ii echivalent si deci tratat juridic ca o inIirmitate permanent , iar n
ipoteza c urmarea dat este temporar , ea va constitui acea consecin ce are n vedere
acordarea de ngrijiri medicale pentru vindecare pe o perioad de peste 60 de zile.
a.2. Organ. Conceptul deIineste o parte a corpului, prin care se realizeaz una
sau mai multe Iunc ii vitale (inim , creier, Iicat) sau utile vie ii (ureche, deget, sn,
dinte etc).
Prin pierderea organului, n sensul art. 182 Cod penal, trebuie n eleas
desprinderea acelui organ de corp, indiIerent dac aceast detasare este consecin a
direct a Iaptei penale, ori este consecin a unei interven ii chirurgicale impuse de
gravitatea ac iunii traumatizante eIectuate de I ptuitor.
Majoritatea organelor a c ror Iunc ie este compatibil cu via a (ochi, urechi,
pl mni, rinichi etc.) sunt duble. InIrac iunea este realizat indiIerent dac ,s-a
pierdut ntregul organ (ambii ochi ai organului vizual, ambele picioare ale
organului locomotor) sau numai parte din acestea (un pl mn, un rinichi, o mn ).
De asemenea, va Ii indiIerent dac prin pierderea organului a ncetat sau nu
Iunc ia acestuia (de pild , n cazul splenectomiei extirparea splinei r sunetul
Iunc ional este practic inexistent). Ceea ce legea sanc ioneaz n aceast variant a
modalit ii normative este pur si simplu ,pierderea organului, independent de
ntinderea acestei pierderi ori de consecin ele asupra Iunc iei (Iunc iilor) organului
pierdut
134
.
b) Incetarea func ion rii acestora (a unui sim sau organ). Doctrina
autohton n materie a interpretat aceast variant a modalit ii normative n sensul
c ,ncetarea Iunc ion rii vizeaz deopotriv ,sim ul si organul
135
, ntr-o lucrare

132
CSJ, Dec.nr. 2561/1995, R.D.P., nr.4, 1995, p. 163-164.
133
TS, Dec.nr. 277/1982, CD, 1982, p. 269.
134
TS, Dec. nr. 599/1966, CD, 1966, p. 385-386.
135
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit., vol. III, p. 236; T. Vasiliu si
col., Coaul penal roman comentat ,i aanotat, ed. cit., p. l34.
83
mai recent precizndu-se chiar c ,textul are n vedere situa ia cnd organul sau
sim ul se p streaz , dar nu-si mai poate ndeplini Iunc ia
136
.
n ce ne priveste, consider m c opinia nI isat apare corect n perspectiva
interpret rii textului exclusiv gramatical, pluralul adjectivelor ,acestora reIerindu-
se, I r ndoial , la substantivele ,sim sau ,organ exprimate la num rul singular.
Dintr-o alt perspectiv de interpretare a textului, n care sunt implicate
argumente deduse din perimetrul medical, lingvistic si, nu n ultimul rnd, al logicii
juridice, opinia sus-prezentat nu mai apare ns n pozi ia certului indiscutabil.
AstIel, pornind de la conceptul ,Iunc ionare, care ,este ac iunea de a
Iunc iona si rezultatul ei si trecnd prin acela de ,a Iunc iona, cu n elesul de
,a-si ndeplini Iunc ia, ajungem la conceptul de ,Iunc ie, deIinit, din punct de
vedere Iiziologic, ca ,activitate proprie a Iiec rui organ, aparat, esut din orga-
nismele vii ale vie uitoarelor
137
. Deci nimic despre ,sim . Si este si Iiresc, pentru
c Iunc ia este o prelungire exclusiv a organului, ea este ceea ce Iace exclusiv
organul organul mecanic sau Iiziologic , Iunc ia se exprim prin activitatea unui
mecanism material si exprim activitatea acestui mecanism material, iar nu pe
aceea a unei ,capacit i, ,Iacult i, ,nsusiri care sunt apar in toare categoriei
abstractului, a imaterialului. Mai mult dect att, ,sim ul care este, asa cum
ar tam, o ,senza ie, o modalitate de percepere a lumii nconjur toare prin
intermediul organelor de sim poate Ii considerat el nsusi o Iunc ie, o Iunc ie
(activitate) a organului care recepteaz impresiile obiective. Or, aceast accep iune
a conceptului de sim n grad de echivalen cu ,Iunc ia , accep iune ce nu
poate Ii reIuzat , eviden iaz indubitabil tautologia textului care incrimineaz Iapta
ce provoac ,ncetarea Iunc ion rii Iunc iei (sim ului).
n consecin , ne exprim m credin a potrivit c reia interpretarea corect a
textului, n ce priveste aceast variant a modalit ii normative, dezv luie inten ia
legiuitorului (neIericit transpus n vorbe) de a incrimina si pedepsi acea Iapt prin
care s-a produs ncetarea Iunc iei unui organ, I r ca acesta, organul, s Iie
morIologic dislocat (desprins) din sistemul integrator. Cu alte cuvinte, prin
discutata dispozi ie legal s-a voit a se acoperi penal tocmai acea situa ie
neincriminat n varianta anterioar . Un astIel de caz poate Ii si al aIaziei, citat mai
sus, ori acela n care ambele picioare sunt integre morIologic, dar Iunc ia aparatului
(organului locomotor) este abolit din cauza aIect rii coloanei vertebrale printr-o
Iapt cu consecin e traumatizante.
c) Infirmitate fi:ic ori psihic . InIirmitatea este o stare de anormalitate,
Iizic ori psihic , un prejudiciu adus corpului, cu caracter permanent. Acest
prejudiciu poate Ii strict Iizic deIormare a cutiei toracice cu limitare a
Iunc ionalit ii aparatului respirator, anchilozare a articula iei pumnului s.a. , strict
psihic demen e, psihoze, enceIalopatii cu tulbur ri de comportament s.a. sau,
nu arareori, mixt crize epileptice posttraumatice, st ri depresive determinate de
hiperdramatizarea inIirmit ii Iizice
138
.
InIirmitatea, n indiIerent care ipostaz , con ine, necesarmente, caracterul de
permanen , adic ea este ireversibil . InIirmitatea Iizic sau psihic se suprapune
n mare m sur situa iei pierderii unui organ sau a Iunc ionalit ii acestuia, dar nu
se si conIund , pentru c , pe de o parte, dup cum s-a mai spus, nu orice pierdere a
unui organ conduce inexorabil la pierderea unei Iunc ii si deci la inIirmizarea acelei
persoane pierderea splinei, amigdalelor, p rului etc. , iar pe de alt parte,

136
O. Ioghin, A. Filipas, Drept penal roman, ed. cit., p. 52-53.
137
Dic ionarul explicativ al limbii romane, ed. cit., p. 357.
138
Pe larg, Valentin IItenie, SteIan Pistol Semnifica ia meaico-legal ,i furiaic a no iunii ae infirmitate,
Dr., nr. 5, 2005, p. 186.
84
consecin ele pierderii unui organ pot Ii ulterior remediate prin interven ii
chirurgicale sau alte tratamente medicale , pierzndu-se astIel caracterul
permanent al cauzei virtual inIirmizante.
Este irelevant, pentru realizarea inIrac iunii, dac deIectul Iizic sau psihic
instalat ca urmare a Iaptei penale s vrsite este total sau par ial surzire complet
sau sc derea acuit ii auditive, paralizia ambelor picioare ori tulbur ri de mers. De
asemenea, nu import durata ngrijirilor medicale care pot Ii minime sau chiar s
si lipseasc si nici dac inIirmitatea a ap rut ca eIect exclusiv al ac iunii-
inac iunii I ptuitorului ori al mpletirii acestora cu cauze preexistente.
InIirmitatea nu trebuie conIundat cu invaliditatea, acest din urm concept
adresndu-se situa iei pierderii sau sc derii capacit ii de munc , situa ie
intervenit n urma unei inIirmit i. Deci invaliditatea va coexista ntotdeauna cu
inIirmitatea, dar nu si invers, existnd numeroase inIirmit i permanente I r ca
deIicitul Iunc ional s se repercuteze asupra capacit ii de munc n exercitarea
uneia sau alteia dintre proIesii (de pild , pierderea unui picior nu va invalida per-
soana care exercit anumite proIesii-dasc l, compozitor, redactor etc. , dar va invalida
persoana care exercit alte proIesii sportiv proIesionist, soIer, scaIandru etc.).
d) Slu ire. Prin acest concept se n elege o deIormare evident , morIologic
si/sau estetic , a unei regiuni anatomice, indiIerent de localizarea acesteia, care
creeaz victimei un real prejudiciu Iizic sau psihic.
Slu irea poate s conste ntr-o deIormare a corpului (descentralizare,
grbovire), mutilare (amputare a unui membru sau a unei p r i a acestuia, n
asemenea cazuri slu irea coinciznd, ca eIect juridic, cu pierderea unui organ), dar,
cel mai adesea, slu irea const n desIigurare.
DesIigurarea se traduce ntr-o alterare a aspectului, armoniei, simetriei sau
mobilit ii Ie ei
139
, c reia i d o nI isare dezagreabil . n unele cazuri,
consecin ele ac iunii ilicite nu se limiteaz la prejudiciul de ordin estetic, ci se
extind si la cel de ordin Iunc ional
140
, repercutndu-se asupra mimicii si
expresivit ii (pareze Iaciale, strabism etc.).
n doctrina
141
si practica judiciar
142
a dominat opinia Iormat , este drept,
cu mai mul i ani n urm potrivit c reia inIrac iunea este realizat , n aceast
variant a modalit ii normative, chiar dac deIectele provocate prin Iapta penal ar
putea Ii nl turate prin ,lucr ri artiIiciale.
Considernd justiIicat aceast opinie, care avea n vedere, la acel timp,
rezultatele mai modeste nregistrate de medicin , n general, de chirurgia plastic si
reparatorie, n particular, nu mai apreciem ns justiIicat admiterea ei ast zi, Ia
de perIorman ele realizate n acest domeniu; ast zi, cnd, n plan extern si intern,
interven iile chirurgicale ori alte metode terapeutice sau Iizioterapeutice nu numai
c redau Iunc ionalitatea si aspectul estetic regiunii anatomice aIectate prin
ac iunea traumatizant , dar chiar, nu n pu ine cazuri, adaug dimensiuni noi,
superioare, ndeosebi n planul esteticului.
Observnd realit ile medicale cotidiene si pornind de la premisa c
inIrac iunea, n aceast variant , este realizat numai dac slu irea ca si
inIirmitatea are caracter permanent, ireversibil, opin m c remedierea, real si
total a prejudiciului morIologic sau/si estetic, prin metodele si tehnicile medicale

139
CSJ, Dec. nr. 1522/2002, BJ, 2002, p. 464.
140
TS, Dec. nr. 94/1971, R. I., p. 440.
141
T. Vasiliu si col., Coaul penal roman, comentat ,i aanotat, ed. cit, vol. I, p. 135; S. St noiu, P.J.P.,
vol. III, p. 65.
142
Dec. nr. 1125/1975 si Dec. nr. 964/1971, R. I., p. 439, 440, Dec. nr. 478/1981, R. III, p. 284.
85
moderne, mpiedic antrenarea r spunderii penale, sub aceast ncadrare juridic , a
autorului Iaptei ce a avut ca eIect, ini ial, slu irea victimei.
n acest sens s-a pronun at si instan a suprem care, prin Decizia nr. II/2002 a
Sec iilor Unite, s-a distan at de jurispruden a anterioar si a orientat instan ele
judec toresti spre a porni de la premisa c pierderea unuia sau mai multor din i nu
conIer , automat, caracterul de v t mare corporal grav . n comentariul deciziei
s-a pus n eviden ideea potrivit c reia ,marea diversitate a consecin elor care pot
Ii produse asupra Iizionomiei victimei sau asupra Iunc iei masticatorii sunt
rezultatul nu numai al modului n care agresorul ac ioneaz , dar si a
particularit ilor anatomice si Iiziologice ale Iiec rui individ
143
.
e) Avortul. Aceast alt consecin a Iaptei prev zute n art. 182 Cod penal
const n ntreruperea cursului sarcinii si expulzarea produsului de concep ie.
Pentru ca inIrac iunea s se realizeze, n aceast modalitate normativ , este
necesar ca I ptuitorul s Ii cunoscut ori s Ii avut posibilitatea de a prevedea starea de
graviditate a Iemeii
144
. Provocarea unei nasteri premature, prin ac iunea I ptuitorului,
nu constituie un avort, dar o asemenea ac iune, declansatoare a nasterii nainte de
termen, va putea Ii examinat si tratat prin prisma altor dispozi ii legale, ca de pild
a modalit ii normative ce urmeaz , n continuare, a Ii prezentat .
I) Punerea in primefaie a vie ii persoanei. Un asemenea rezultat, cerut de text
ntr-o modalitate normativ distinct , poate Ii determinat prin orice ac iune sau
inac iune care este de natur s creeze o stare poten ial periculoas pentru via a vic-
timei; situa ia avut n vedere de legiuitor este deci de alterare evident a st rii ge-
nerale a victimei, care Iace posibil evolu ia grav cu iminen a sau prezum ia de deces.
n aceast ipostaz I ptuitorul nu urm reste decesul victimei c ci, dac l-ar
urm ri, Iapta constituie tentativ de omor , dar ac ioneaz pentru v t marea
subiectului pasiv n condi ii susceptibile a provoca moartea acestuia
145
. n cazul
producerii rezultatului letal, Iapta va constitui inIrac iunea de loviri cauzatoare de
moarte.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de v t mare corporal grav , n modalit ile
tip alin. (1) si (2) se s vrseste cu inten ie inairect sau cu praeterintentie
146

autorul deci realizeaz c Iapta sa vat m integritatea corporal sau s n tatea
victimei si accept producerea uneia dintre consecin ele ar tate n text ori, n cea de
a doua situa ie, acesta realizeaz si urm reste v t marea victimei, dar este n culp
Ia de urm rile provocate prin Iapta sa
147
.
n cea de-a doua modalitate agravat alin. (3) autorul realizeaz ,
urm reste si doreste ca prin ac iunea-inac iunea lui s produc una din consecin ele
enun ate n alin. (1). Prin urmare, el s vrseste inIrac iunea, n aceast modalitate
agravat , cu inten ie airect . Inten ia autorului este caliIicat , nsumnd n ea si
elementul scop.
Ia nici una dintre modalit ile inIrac iunii prev zute de art. 182 Cod penal
textul nu cere ca I ptuitorul s Iie animat de un anumit mobil n comiterea
ac iunii-inac iunii.

143
Ioan Griga, Sec iile Unite. J t mare corporal grav , R.D.P., nr. 1, 2003, p. 160. O solu ie n aceast
gndire a Iost pronun at si de CA Suceava, Dec. nr. 582/2002, Dr., nr. 5, 2003, p. 206.
144
CSJ, Dec. nr. 1517/1992, D.C.S.J., 1990, p. 362 si Dec. nr. 1465/1995, P.I., nr. 4, 1995, p. 103; TS, Dec.
nr. 290/1987, R. I, p. 402.
145
T. j. Sibiu, Dec. nr. 18/1992, Dr., nr.l 1, 1996, p. l 17.
146
T. j. Timis, Dec. nr. 1048/1982, R. III, p. 285.
147
Costel Niculeanu, Opinie privina incaararea furiaic a faptei constana in aeflorarea victimei minore cu
aegetul avana ca urmare punerea in primefaie a vie ii acesteia, Dr., nr. 3, 2001, p. 134.
86
Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa este posibil la ambele modalit i tip ale inIrac iunii n
cazul s vrsirii Iaptei cu inten ie , dar ea este sanc ionat , potrivit art. 182 alin. (4)
Cod penal, numai cnd I ptuitorul a ac ionat cu inten ia de a produce consecin ele
ar tate n alineatele (1) si (2), deci este sanc ionat doar tentativa la inIrac iunea
prev zut n alin. (3).
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul apari iei urm rii imediate, adic
la producerea consecin elor v t m toare men ionate n art. 182 alin. (1) si (2) C. pen.
Sanc iuni. InIrac iunea prev zut n art. 182 alin. (1) si (2) Cod penal se
pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani, respectiv, de la 2 la 10 ani, iar n varianta
agravat prev zut n alin. (3), cu nchisoare de la 3 la 12 ani.
Tentativa Iaptei prev zute n alin. (3) se pedepseste.
Persoana juridic se pedepseste cu amend de la 5.000 la 600.000 lei, pentru
Iaptele prev zute n alin. (1) si (2) si cu amend de la 10.000 la 900.000 lei, pentru
Iapta prev zut n alin. (3), precum si n caz de tentativ la aceasta din urm .


LOVIRILE SAU V T M RILE CAUZATOARE DE MOARTE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al acestei inIrac iuni progresive si praeterinten ionate
l constituie rela iile sociale a c ror Iormare si dezvoltare nu ar Ii posibile I r
ocrotirea dreptului la via mpotriva Iaptelor de loviri sau v t m ri ce ar avea ca
rezultat moartea victimei.
Obiectul material l constituie corpul persoanei mpotriva c ruia ac ioneaz
I ptuitorul.

Subiec ii infrac iunii
A se vedea explica iile date la inIrac iunea prev zut de art. 180 Cod penal.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este constituit din ac iuni-inac iuni identice
celor care compun elementul material al inIrac iunilor prev zute de art. 180-182
Cod penal, cu deosebire c la inIrac iunea acum analizat ele au ca rezultat moartea
subiectului pasiv, rezultat Ia de care autorul are o pozi ie subiectiv caracterizat
prin culp . Se poate deci aIirma c inIrac iunea de loviri sau v t m ri cauzatoare
de moarte este, sub raportul structurii sale, o Iorm agravat a inIrac iunilor de
lovire sau de v t mare corporal .
Ac iunile-inac iunile inIrac iunii prev zute de art. 183 Cod penal se prezint
ntr-o mare varietate si apar Irecvent n practica judiciar .
n ce priveste Iaptele de lovire ori alte acte violente provocatoare de v t m ri
corporale vindecabile n cel mult 20 de zile, este evident c acestea nu pot cauza,
prin ele nsele, decesul persoanei agresate. AstIel de lovituri sau violen e de
intensitate redus pot Ii ns urmate de decesul persoanei violentate Iizic, n situa ia
c ele se greIeaz pe anumite st ri patologice preexistente la victim , ori
declanseaz asemenea st ri periculoase pentru via a acesteia, Iactorul traumatic
avnd rol de ini iere a Iinalului letal.
Cazuistica judiciar eviden iaz ns c cele mai des ntlnite ac iuni violente
ntreprinse pentru a v t ma o persoan , dar care, I r inten ia autorului, au ca
rezultat moartea victimei sunt:
87
lovirea cu pumnul
148
ori cu alte obiecte contondente, sau mbrncirea
victimei, n urma c reia aceasta cade pe supraIa a carosabilului unde este
accidentat mortal de un autoturism
149
, ori pe supraIe e dure sau t ioase, cu
consecin a producerii unor traumatisme (de regul , la nivel cranian) letale (c derile
sunt adeseori Iavorizate de starea Iizic precar a victimei
150
n vrst , n stare de
ebrietate, suIerind etc);
precipitarea victimei de la n l ime n urma unor astIel de agresiuni Iizice
sau psihice (amenin area cu cu itul, cu pistolul) si recep ionarea, la contactul cu
solul, a unor traumatisme grave (ndeobste, politraumatisme);
aplicarea unor lovituri de cu it n regiuni anatomice nevitale bra ,
gamb
151
-, dar care produc hemoragii masive si rapide, cu sIrsit letal, ca urmare a
aIect rii zonelor puternic vascularizate s.a.
Urmarea imeaiat const n decesul victimei.
Leg tura ae cau:alitate ce trebuie stabilit ntre elementul material si
urmarea imediat prezint o anumit particularitate, si anume: ntr-un prim timp se
stabileste s vrsirea uneia dintre Iaptele prev zute de art. 180-182 Cod penal, iar
ntr-un al doilea timp se stabileste conexiunea dintre acea Iapt si decesul victimei.
AltIel spus, este necesar a se demonstra c subiectul pasiv nu ar Ii ncetat din via
n absen a Iaptei autorului.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. n cazul inIrac iunii prev zute de art. 183 Cod penal
exist o latur subiectiv complex praeterinten ia. Aceast Iorm a vinov iei
implic existen a unei inten ii airect ori inairect n privin a Iaptei ini iale
(primum aelictum) de lovire, alte violen e, v t mare etc. , precum si existen a unei
culpe u,urin sau neglifen n ce priveste rezultatul mai grav (mafus
aelictum), decesul victimei, ce a dep sit inten ia autorului
152
.
n leg tur cu culpa n care s-a aIlat autorul inIrac iunii, este de precizat c
aceasta trebuie dovedit respectiv c autorul a prev zut rezultatul, dar a sperat
usuratec c nu se va produce, ori c nu 1-a prev zut cu toate c obiectiv putea si
trebuia s -l prevad si nu doar prezumat .

Forme. Sanc iuni
Forme. Aidoma tuturor inIrac iunilor s vrsite din culp , la care sunt excluse
Iormele imperIecte de nI ptuire a lor, nici la inIrac iunea prev zut de art. 183
Cod penal tentativa nu este posibil , deoarece rezultatul mai grav, moartea
victimei, este reprosat autorului sub Iorma culpei.
Consumarea inIrac iunii coincide cu momentul decesului victimei, indiIerent
dac acesta a survenit simultan ac iunii-inac iunii autorului, ori ulterior, n timp.
Sanc iuni. InIrac iunea de loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte se
pedepseste cu nchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 la 900.000 lei.

148
TS, Dec. nr. 275/1979, R. III, p. 242.
149
TS, Dec. nr. 2872/1981, R. III, p. 184.
150
TMB, Sent. nr. 74/1990, C.P.J.P., 1990, p.100.
151
TS, Dec. nr. l126/1986, R. III, p. 183.
152
CSJ, Dec. nr. 2097/1991, D.C.S.J., 1990-1992, p. 363.
88
V T MAREA CORPORAL DIN CULP

InIrac iunea de v t mare corporal din culp nu necesit explica ii nici ample
si nici de detaliu, deoarece, asa cum este reIlectat prin denumirea si con inutul
textului incriminator, aceasta apare ca o prelungire normativ a inIrac iunilor
prev zute n art. 180-182 Cod penal, cu deosebirea, principal , c ea se s vrseste
din culp si cu deosebirile derivate din statutul s u de inIrac iune neinten ionat . n
consecin , explica iile date la inIrac iunile prev zute de art. 180-182 Cod penal si
p streaz valabilitatea, n continuare marcnd doar diIeren ele inIrac iunii
prev zute de art. 184 Cod penal Ia de inIrac iunile de reIerin .
Ia subsec iunea subiec ii inIrac iunii, este de re inut c participa ia ca la
oricare inIrac iune neinten ionat , nu este posibil dect n Iorma ei improprie,
reglementat de art. 31 Cod penal, adic a cazului n care o persoan contribuie cu
inten ie (ca instigator, complice) la Iapta v t m toare corporal comis din culp de
autorul inIrac iunii n discu ie.
n ce priveste elementul material al laturii obiective, acesta este constituit din
ac iuni inac iuni, identice cu cele enun ate n art. 180 alin. (2) 182 Cod penal. n
raport cu gravitatea consecin ei (urm rii imeaiate) ac iunii-inac iunii, ct si cu
condi iile n care este comis Iapta, textul este structurat pe dou paliere:
a. Moaalitatea (sau Iorma) tipic (ori simpl ). Aceast modalitate, prev zut
n art. 184 alin. (1) Cod penal, incrimineaz Iaptele care au pricinuit v t m ri
corporale ce necesit ngrijiri medicale de minim 10 zile si maxim 60 de zile. Este
deci de remarcat c legea sanc ioneaz penal Iaptele s vrsite din culp n
modalit ile prev zute de art. 180 alin. (2) si (2
1
) si art. 181 Cod penal si c
abstrage r spunderii penale Iaptele men ionate atunci cnd ele sunt provocatoare
doar de suIerin e Iizice ori de v t m ri ale c ror ngrijiri necesare vindec rii
dureaz o perioad mai mic de 10 zile.
b. Moaalit i agravate:
b.l. Prima modalitate agravat este cuprins n art. 184 alin. (2) Cod penal,
care incrimineaz Iapta culpoas n urma c reia s-a pricinuit una dintre
consecin ele la care se reIer art. 182 alin. (1) sau (2) Cod penal, adic : v t marea
integrit ii corporale sau s n t ii care necesit ngrijiri medicale pe o perioad de
peste 60 de zile, pierderea unui sim sau organ, ncetarea Iunc ion rii acestora, o
inIirmitate Iizic ori psihic , slu irea, avortul, ori punerea n primejdie a vie ii
persoanei.
b.2. A doua modalitate agravat , din art. 184 alin. (3) Cod penal incrimineaz
Iapta din modalitatea tip, deci din art. 184 alin. (1) Cod penal, atunci cnd este
urmarea nerespect rii dispozi iilor legale sau a m surilor de prevedere pentru
exercitarea unei proIesii sau meserii, ori pentru ndeplinirea unei anumite activit i.
b.3. Urm toarea modalitate agravat , din art. 184 alin. (4) Cod penal, se
raporteaz la prima modalitate agravat , din art. 184 alin. (2) Cod penal,
incriminndu-se Iapta produc toare a consecin elor prev zute n art. 182 alin. (1)
sau (2) Cod penal, n ipoteza c ea este urmarea nerespect rii dispozi iilor legale
sau a m surilor de prevedere pentru exercitarea unei proIesii sau meserii, ori pentru
ndeplinirea unei anume activit i.
b.4. n sIrsit, ultima modalitate agravat , din art. 184 alin. (4
1
), survine n
ipoteza n care Iaptele prev zute n alin. (3) si (4) sunt s vrsite de c tre o persoan
care se aIl n stare de ebrietate.
n ce priveste latura subiectiv prin care inIrac iunea de v t mare corporal
din culp se deosebeste, n principal, de toate celelalte inIrac iuni ndreptate
mpotriva integrit i s n t ii , a se vedea explica iile date la inIrac iunea
prev zut de art. 178 Cod penal.
89
Ia subsec iunea formele infrac iunii, este de men ionat c aceast inIrac iune,
ca oricare alt inIrac iune neinten ionat , nu este susceptibil de tentativ , iar
consumarea, aidoma tuturor inIrac iunilor de rezultat, se produce n momentul
apari iei urm rii imediate (consecin a v t m toare pentru corpul subiectului pasiv).
Ia subsec iunea regim sanc ionator se va observa c pedepsele Iireste mult
reduse Ia de cele instituite pentru aceleasi Iapte comise cu inten ie sunt dispuse
n raport cu urm rile Iaptei si condi iile n care aceasta se s vrseste, pe trepte
succesiv urc toare.
Este de men ionat c punerea n miscare a ac iunii penale pentru Iaptele
prev zute n alin. (1) si (3) se Iace la plngerea prealabil a persoanei v t mate si
c mp carea p r ilor nl tur r spunderea penal .


Sec iunea III
$92578/

PROVOCAREA ILEGAL A AVORTULUI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acel Iascicul de rela ii sociale
privind via a intrauterin a I tului, via a si integritatea corporal si s n tatea
Iemeii, precum si evolu ia demograIic .
Obiectul material al inIrac iunii este dublu: pe de o parte, produsul
concep iunii (I tul) aIlat n cursul dezvolt rii naturale, pe de alt parte, corpul
Iemeii ns rcinate.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este nedeterminat de text, deci
el poate Ii orice persoan . nsusi medicul specialist (obstetrician) este subiect activ
dac el eIectueaz avortul I r consim mntul Iemeii ns rcinate, ori n aIara unei
institu ii sau cabinet medical autorizate n acest scop sau, n sIrsit, la o sarcin
care a dep sit vrsta de 14 s pt mni si ntreruperea cursului sarcinii nu era
legitimat de motive terapeutice. Femeia ns rcinat , evident, nu poate Ii subiect al
inIrac iunii, chiar dac si -a autoprovocat ilegal avortul.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal la s vrsirea inIrac iunii prev zute de art. 185 Cod penal
este posibil n toate Iormele acesteia coautorat, instigare, complicitate
153
.
Subiectul pasiv este statul aIectat n politica sa demograIic si,
deopotriv , mama c reia i s-a provocat avortul.

Latura obiectiv
Elementul material se exprim printr-o ac iune, susceptibil de a provoca
ntreruperea cursului normal al sarcinii, de a provoca avortul.
Din punctul de vedere al stiin ei medicale, avortul este clasiIicat astIel:
a.- Avort patologic, denumit si spontan sau natural, care const n expulsia
involuntar , pe cale vaginal , a produsului de concep ie neajuns nc la epoca
viabilit ii (n cursul primelor 180 de zile). El este determinat, exclusiv si
ntotdeauna de existen a unor Iactori si condi ii patologice (boal ).

153
Plenul TS, Dec. nr. l/1974, R. I, p. 344.
90
b. Avort provocat. Se n elege avortul ce se caracterizeaz prin aceea c este
cauzat, exclusiv si ntotdeauna, de un Iactor extern, violent, de natur mecanic
Iizic sau chimic ori psihic
154
.
Ia rndul s u, avortul provocat se identiIic n dou ipostaze, dup cum el
este eIectuat n conIormitate cu prevederile legii ori n poIida acestora: b.l. la
cerere (legal) si b.2. avortul delictual (denumit si criminal n literatura de
specialitate).
Avortul delictual, potrivit legii penale romne, este avortul eIectuat:
a) mpotriva voin ei Iemeii ns rcinate, sau b) n aIara institu iilor medicale sau
cabinetelor medicale autorizate n acest scop, sau c) de c tre o persoan care nu are
calitatea de medic de specialitate sau d) dac vrsta sarcinii a dep sit patrusprezece
s pt mni.
Per a contrario, rezult c avortul legal este acela eIectuat la cererea Iemeii
ns rcinate, ntr-o institu ie medical sau cabinet medical autorizate n acest scop,
de c tre un medic de specialitate si dac vrsta sarcinii este de maxim 14
s pt mni, toate aceste condi ii Iiind cumulative.
Ac iunea provocatoare a avortului poate Ii realizat printr-o mare varietate de
procedee. Aceste procedee au Iost sistematizate n dou categorii
155
.
a. Avort provocat prin mijloace mecanice medico-chirurgicale. Printre cele
mai r spndite astIel de mijloace sunt chiuretajul intrauterin pentru primele 3 luni
ale sarcinii , introducerea intrauterin a unor substan e (ser Iiziologic) si
interven ii chirurgicale pentru sarcinile mai evoluate de 3 luni.
b. Avort provocat prin mijloace mecanice empirice. Ele au Iost clasiIicate n:
mijloace mecanice, mijloace Iizice si mijloace chimice
156
.
Ct priveste unit ile sanitare n care se pot eIectua legal avorturi, este de
precizat c , n sensul legii penale, ,institu iile medicale sunt acele clinici si spitale
de obstretic -ginecologie sau structuri medicale care au organizate sec ii de
obstretic -ginecologie din re eaua sanitar de stat, iar ,cabinetele medicale sunt
acele cabinete cu un asemenea proIil ce Iunc ioneaz n sistemul privat.
Pentru realizarea elementului material al inIrac iunii sunt lipsite de
importan modul n care evolueaz cursul sarcinii (normal sau anormal), gradul de
dezvoltare a I tului ori viabilitatea acestuia.
Dup cum, n caz de deces al Iemeii, este irelevant dac , n momentul
eIectu rii manoperelor avortive, produsul de concep ie era viu sau mort, Iiind
suIicient c decesul Iemeii este consecin a acelor manevre
157
.
Ac iunea de provocare a avortului intr sub inciden a textului analizat ori de
cte ori el este eIectuat n absen a consim mntului Iemeii ns rcinate, ori n una
din ipostazele normative prev zute la alin. (1) lit. a)-c).
Urmarea imeaiat a ac iunii const Iie n expulzarea produsului de concep ie
cnd I tul a Iost ucis prin manevre anterioare sau concomitente expulziei , Iie n
uciderea I tului, n starea lui intrauterin , ucidere nesuccedat de expulzia acestuia.
Ia modalitatea agravat prev zut la alin. (3), urmarea imediat const si n
provocarea unei v t m ri corporale grave ori n decesul Iemeii ns rcinate.
Leg tura ae cau:alitate. Pentru realizarea inIrac iunii se impune a se stabili
rela ia de cauzalitate dintre ac iunea ntreprins de autor si urmarea imediat ,
respectiv ntreruperea cursului sarcinii, dup caz, v t marea corporal grav ori
decesul victimei.

154
M. Kernbach, op. cit., p. 679
155
D. V. Mih escu, op. cit., p. 155.
156
V. Belis, Tratat ae meaicin legal , op. cit., p. 366-368; M. Kernbach, op. cit., p. 689-690.
157
Plenul T.S, Dec. nr. 63/1976, R. III, p. 330.
91
n ipoteza c decesul Iemeii intervine datorit unor cauze exterioare,
independente de manoperele abortive practicate asupra acesteia, Iapta autorului va
constitui doar inIrac iunea prev zut n art. 185 alin. (1) Cod penal, agravanta
cuprins n alin. (3) neputnd a-i Ii reprosat
158
.
Nu va constitui inIrac iunea de provocare ilegal a avortului ori tentativ la
aceast inIrac iune, ci inIrac iuni putative, n cazurile n care Iemeia care a
consim it s ntrerup cursul sarcinii nu era ns rcinat , existen a sarcinii Iiind o
condi ie premiz a inIrac iunii
159
.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste cu inten ie airect .
Ia modalit ile agravate prev zute n alin. (3), latura subiectiv se
caracterizeaz printr-o inten ie dep sit praeterinten ie , autorul neurm rind si
v t marea grav a integrit ii corporale sau moartea Iemeii ns rcinate, aceste
consecin e Iiind provocate din culp (n ambele ei modalit i).
n ipoteza c autorul a eIectuat, succesiv, mai multe manevre avortive, la
diIerite intervale de timp, neurmate de provocarea avortului, iar la ultima ncercare
victima a ncetat din via , ca urmare a manevrei, nu suntem n prezen a unei
pluralit i de tentative de provocare ilegal a avortului si a unei inIrac iuni
consumate de provocare ilegal a avortului ce a avut ca urmare decesul victimei, ci
a unei singure inIrac iuni, prev zute n art. 185 alin. (l) si (3) Cod penal, Iaptele
autorului demonstrnd existen a unei rezolu ii unice
160
.
Textul nu pretinde ca autorul s Ii urm rit un anumit scop ori s Iie animat de
un anumit mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa, potrivit prevederilor art. 185 alin. (5), se pedepseste. Va
constitui tentativ Iapta autorului de a eIectua manevre avortive asupra corpului
Iemeii ns rcinate, neurmate ns de producerea rezultatului urm rit.
InIrac iunea se consum n momentul ntreruperii cursului normal al sarcinii,
independent de expulzia I tului ucis.
Sanc iuni. n modalitatea normativ tip de la alin. (1), Iapta se pedepseste cu
nchisoare de la 6 luni la 3 ani, iar n modalitatea normativ din alin. (2), Iapta este
sanc ionat cu nchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
n Iorma agravat (alin. 3), pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani si
interzicerea unor drepturi n cazul provoc rii unei v t m ri corporale grave
Iemeii ns rcinate , respectiv nchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor
drepturi n cazul decesului Iemeii ns rcinate.
Persoana juridic , n cazul inIrac iunii de provocare ilegal a avortului, se
sanc ioneaz cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei, n toate ipotezele de
incriminare, cu excep ia celei prev zute n alin. (3) teza II, cnd amenda va Ii ntre
10.000 si 900.000 lei.
Textul art. 185 reglementeaz si o cau: ae nepeaepsire a Iaptei comise de
medic, cauz care opereaz n trei situa ii, si anume:
a) dac ntreruperea cursului sarcinii era necesar pentru a salva via a,
s n tatea sau integritatea corporal a Iemeii ns rcinate de la un pericol grav si
iminent si care nu putea Ii nl turat altIel;

158
TS, Dec. nr. 1337/1979, R. III, p. 331.
159
TS, Dec. nr. 799/1974, R. III, p. 345.
160
T.S., Dec. nr. 1713/1981, R. III, p. 238. n spe , inculpatul a ncercat de 5 ori n mai pu in de 2 s pt mni
s ntrerup cursul aceleiasi sarcini.
92
b) n cazul prev zut n alin. (1) lit. c), cnd ntreruperea cursului sarcinii se
impunea din motive terapeutice, potrivit dispozi iilor legale;
c) n cazul prev zut n alin. (2), cnd Iemeia ns rcinat s-a aIlat n
imposibilitatea de a-si exprima voin a, iar ntreruperea cursului sarcinii se impunea
din motive terapeutice, potrivit dispozi iilor legale.
Motivele terapeutice, care permit ntreruperea cursului sarcinii a c rei vrst
a dep sit 14 s pt mni, ori a sarcinii unei Iemei aIlat n imposibilitate de a-si
exprima voin a, sunt prev zute n Instruc iunile elaborate de Ministerul S n t ii
Publice, n anexa nr. 1. Cu titlul de exemplu: siIilisul, tumorile maligne, boli
neurologice (accidente vasculare cerebrale, epilepsia cu crize majore), boli psihice
(demen e, oligoIrenii), boli cardiovasculare, ale sngelui si organelor
hematopoetice, boli inIec ioase grave s.a.
Este de observat si re inut obliga ia si nu Iacultatea magistratului de a
aplica pedeapsa complementar a interdic iei de a exercita proIesia de medic, pe
lng pedeapsa nchisorii, n cazul n care Iapta incriminat la alin. (2) sau (3) a
Iost comis de un medic, obliga ie izvort din prevederile alin. (4).Capitolul II

INFRAC IUNI CONTRA LIBERT II PERSOANEI


LIPSIREA DE LIBERTATE N MOD ILEGAL

Obiectul ocrotiri penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale reIeritoare la
libertatea Iizic a persoanei, la libertatea acesteia de a se misca, de a circula, de a
ac iona potrivit voin ei sale. n unele modalit i agravate, inIrac iunea poate avea
un obiect juridic secundar, constituit din rela iile sociale privind integritatea
corporal , s n tatea ori via a persoanei.
De regul , inIrac iunea este lipsit de obiect material, dar n unele modalit i
agravate acesta exist , si anume corpul persoanei.

Subiec ii infrac iunii
Subiec ii activ ,i pasiv sunt necircumstan ia i de text. n ipoteza c subiectul
pasiv este minor, aceast mprejurare reIeritoare la persoana victimei art. 189
alin. (2) Cod penal constituie o cauz de agravare a inIrac iunii tip.
Subiectul activ poate Ii si persoana juridic n conIormitate cu dispozi iile art.
19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare,
complicitate.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se exprim ntr-o ac iune n majoritatea
cazurilor ori o inac iune prin care este restrns libertatea persoanei.
Conceptul de libertate cu care opereaz textul se circumscrie unuia din
elementele (componentele) libert ii individului, si anume la aspectul privind
libertatea acestuia de a se aeplasa si de a ac iona potrivit propriilor nevoi sau
dorin e, libertate maniIestat , de bun seam , n limitele statornicite de lege. Este
93
violat, prin urmare, n cazul inIrac iunii analizate, dreptul persoanei de a se misca,
de a Iace sau a nu Iace anume ceva potrivit voin ei sale.
Pentru ca Iapta de obstruc ionare a exercit rii acestui drept de libertate al
persoanei s constituie inIrac iune, trebuie ca aceasta s nu Iie admis , expres sau
tacit, de lege, deci s Iie ilegal . Potrivit prevederilor cuprinse n diIerite acte
normative, exercitarea dreptului la libertatea de miscare si de ac iune al indivizilor
poate Ii restrns temporar, astIel:
persoanele pot Ii re inute, arestate preventiv ori li se poate interzice
p r sirea localit ii ori ara n cazul s vrsirii anumitor inIrac iuni (art. 143,
art. 145, art. 145
1
, art. 146 si art. 148 Cod procedur penal );
persoanele suIerinde de aIec iuni psihice grave care, prin maniIest rile lor,
primejduiesc via a sau s n tatea proprie ori pe a altor persoane sau integritatea
unor bunuri materiale ori a altor valori sociale, pot Ii internate obligatoriu (Ior at)
n unit i sanitare de specialitate (Iegea nr. 487/2002);
minorii care au s vrsit inIrac iuni, dar nu r spund penal, pot Ii, de
asemenea obligatoriu, interna i ntr-un centru de reeducare sau ntr-o institu ie
medical-educativ (OUG nr. 26/1997);
militarii pot Ii sanc iona i prin pedeapsa cu arest pentru diverse abateri de la
regulile de desI surare a vie ii militare (Regulamentul disciplinei militare);
minorii, a c ror conduit este deIicitar , pot Ii pedepsi i de p rin ii ori
asimila ii acestora n exercitarea dreptului lor la corec ie prin restrngerea
libert ii (interzicerea de a p r si locuin a, de a participa la o activitate sportiv sau
distractiv etc.).
Asadar, conceptul de lipsire de libertate avut n vedere de legiuitor la
deIinirea acestei inIrac iuni se adreseaz , exclusiv, acelor Iapte nedictate ori
neacceptate printr-o dispozi ie legal .
Restrngerea libert ii poate Ii total (sechestrarea victimei ntr-o nc pere)
sau par ial (mpiedicarea victimei de a ndeplini o anumit activitate vizitarea
unui prieten, participarea la o sedin etc.).
Ac iunile care compun elementul material al inIrac iunii pot Ii directe
imobilizare a victimei prin legarea membrelor
161
, narcotizare, hipnotizare, ncuiere
ntr-o nc pere
162
pentru a mpiedica s p r seasc nc perea, am gire, nIricosare
sau indirecte internarea victimei ntr-o scoal de reeducare prin inducerea n
eroare a comisiei abilitate legal s dispun m sura.
n ipoteza n care mijlocul Iolosit de I ptuitor pentru restrngerea libert ii
constituie el nsusi o inIrac iune, sunt incidente prevederile legale reIeritoare la
concursul de inIrac iuni. De asemenea, va exista concurs de inIrac iuni ideal n
cazul n care prin aceeasi ac iune sunt lipsite de libertate mai multe persoane
pluralitate de subiec i pasivi
163
.
Inac iunile pot consta n omisiunea autorului, cu bun stiin , de a pune n
libertate persoana al c rei drept a Iost ini ial legal ngr dit.
Textul nu con ine nici o reIerire la aurata lipsirii de libertate. Durata este un
element de Iapt, variabil ca ntindere, ce urmeaz a Ii determinat de magistrat, de la
caz la caz. Este suIicient ns , pentru realizarea inIrac iunii, ca victima s Iie
obstaculat n eIectuarea unei activit i de pild , este re inut , n contra voin ei
sale, doar 10 min., adic att ct mai era pn la decolarea avionului n care urma
s se mbarce.

161
TS, Dec. nr. 2448/1979, R. II, p. 240.
162
TS, Dec. nr. 1935/1981, R. III, p. 52.
163
T.M.B., Dec. nr. 127/1992, C.P.J.P., 1992, p. 199. Cu not ae:aprobativ n ce priveste caracterul
concursului de inIrac iuni Vasile Papadopol.
94
Problema duratei n care o persoan este lipsit de libertate se ridic si n
cazul n care ac iunea autorului constituie sau nso este o alt inIrac iune. AstIel, n
raport cu situa ia concret de Iapt, ac iunea prin care se restrnge libertatea
persoanei este absorbit n con inutul altei inIrac iuni, ca, de pild , n inIrac iunea
de tlh rie
164
sau viol
165
, cu condi ia ns ca durata lipsirii de libertate s nu
dep seasc semniIicativ timpul absolut necesar comiterii acelei inIrac iuni. n caz
contrar, adic atunci cnd lipsirea de libertate excede timpul trebuincios s vrsirii
altei inIrac iuni, Iapta va constitui inIrac iunea prev zut n art. 189 aIlat n
concurs cu aceea de exemplu, din cazurile de mai sus de tlh rie
166
.
Textul art. 189 Cod penal prevede, dup primul alineat, mai multe moaalit i
agravate n urm toarele cinci alineate:
Alin. (2): a. Prin simularea ae calit i oficiale. Agravanta este justiIicat att
de pericolul intrinsec metodei dolozive utilizate, care este de natur a nIrnge mai
lesne voin a victimei, ct si de pericolul aIect rii prestigiului acelei institu ii
publice sub a c rei autoritate s-a prezentat n mod Ials autorul.
Pretinderea mincinoas c autorul inIrac iunii este purt torul unei calit i
oIiciale este agent public , poate Ii de natur a determina victima s se deplaseze
contrar voin ei sale, la locul unde i se indic . Simularea unei anume calit i oIiciale
se poate realiza oral sau prin prezentarea unor legitima ii sau unor alte documente
m sluite, si se sus ine Iie de nsusi autorul inIrac iunii, Iie de complicii acestuia.
Apare evident c nu oricare ,calitate oIicial invocat va impresiona victima si o
va determina s nso easc Ialsii agen i publici, ci doar acele calit i oIiciale care
conIer titularilor legali dreptul de a dispune ori de a executa m suri de restrngere
a libert ii persoanei (procuror, poli ist, jandarm, agent sanitar etc).
b. Prin r pire. Prin conceptul r pire se n elege acea ac iune de a lua victima
dintr-un loc, prin exercitarea unor violen e Iizice sau psihice, si de a o transporta
ntr-un alt loc, contrar voin ei acesteia.
Procedeul incriminat constituie o mprejurare agravant deoarece, dintr-un
prim punct de vedere, el exprim periculozitatea social a I ptuitorului dedus
din temeritatea ac iunii si violen a acesteia , iar dintr-un al doilea punct de vedere,
acest procedeu este de natur a crea o stare de neliniste, de panic , de insecuritate
persoanelor care aIl despre utilizarea lui
167
.
c. De o persoan inarmat . Si acest procedeu prezint o nsemnat
nc rc tur de periculozitate social , prin nsusi Iaptul purt rii de c tre autor sau
ceilal i participan i a unei arme ori a unui instrument sau obiect Iolosit ca arm .
Prezen a armei asupra I ptuitorului poten eaz ncrederea acestuia n reusita
ac iunii ilicite si aplombul cu care va purta ac iunea, dar si, totodat , anihileaz
capacitatea victimei de a se mpotrivi
168
.
d. De aou sau mai multe persoane impreun . Cooperarea a dou sau mai
multe persoane la s vrsirea inIrac iunii are aceleasi eIecte ca si n cazul precedent.
e. Pretinaerea unui profit material ori a altui avantaf, in schimbul eliber rii
persoanei. mprejurarea men ionat agraveaz Iapta, deoarece, osebit prejudiciului
adus persoanei prin privarea ei de libertate, se mai creeaz acesteia, ori persoanelor
din anturajul s u, un prejudiciu de ordin material, echivalent avantajului
(proIitului) pretins ori dobndit de autor prin s vrsirea inIrac iunii.

164
CA Constan a, Dec. nr. 104/1993, P.I., nr. 4, 1995, p. 115.
165
TMB, Dec. nr. 667/1990, C.P.J.P., 1990, p. 98-99.
166
H. Diaconescu, Exist concurs intre infrac iunile ae talh rie ,i lipsire ae libertate in moa ilegal?, Dr.,
nr. 9, 1995, p. 64-68.
167
TS, Dec. nr. 1192/1970, R. I., p. 269.
168
TMB, Dec. nr. 592/1992, C.P.J.P., 1992, p. 200.
95
Prin Iolos material sau alt avantaf se n elege proIitul pretins n schimbul
eliber rii victimei, indiIerent de valoarea sau Iorma acestuia (remiterea unei sume
de bani, semnarea unui document, eliberarea de de inu i n contrapartid , punerea
la dispozi ie a unui vehicul etc). Pentru realizarea inIrac iunii, textul prevede si
sanc ioneaz doar Iormularea cererii, a condi iilor materiale n schimbul c rora
victima va Ii pus n libertate, indiIerent dac cererea este sau nu urmat de
cedarea-ob inerea eIectiv a Iolosului stins. Nu prezint relevan dac cererea a
Iost adresat direct victimei ori unor ter i persoane Iizice (rude, cunostin e ale
victimei, grupuri de persoane) sau juridice (institu ii publice, agen i economici) ori
organiza ii neguvemamentale , si nici dac victima a avut sau nu cunostin
despre Iormularea cererii.
Ia aceast modalitate normativ scopul urm rit de I ptuitor este dublu: pe de
o parte, de a lipsi victima n mod ilegal de libertate, pe de alt parte, de a pretinde
un Iolos n schimbul eliber rii. Pe cale de consecin , inIrac iunea de santaj este
absorbit n con inutul inIrac iunii analizate
169
.
I. Jictima este minor . Iegiuitorul a n eles s sanc ioneze mai aspru
ac iunile de acest tip ndreptate mpotriva celor nevrstnici, nu numai pentru a-i
proteja cu Iermitate sporit pe cei ce nu se pot ap ra eIicient singuri, ci si pentru a
preveni, prin mijloacele dreptului penal, posibilitatea instal rii la acestia a unor
traume psihice care s le marcheze restul vie ii.
g. Jictima este supus unor suferin e ori s n tatea sau via a ii este pus in
pericol. Conceptul suIerin trebuie n eles si limitat la cel de durere provocat
victimei, respectiv o durere Iizic (nIometare, mpiedicare de a dormi, expunere la
Irig) sau moral (batjocoriri, stresare prin alimentare cu stiri alarmante despre via a
ori s n tatea persoanelor apropiate victimei s.a.). n cazul c suIerin a este urmarea
unei v t m ri a integrit ii corporale ori a s n t ii victimei, suntem n prezen a
urm rii imediate a uneia dintre inIrac iunile prev zute de art. 180-182, care se
s vrsesc n concurs cu aceea de lipsire de libertate n mod ilegal.
Ct priveste cea de a doua ipotez , este suIicient crearea st rii de pericol
pentru s n tatea ori via a victimei imobilizarea acesteia n Irig sau ntr-o p dure
populat de animale s lbatice , deci nu si apari ia rezultatului (urm rilor) acestei
st ri. n ipoteza provoc rii unor asemenea urm ri, pentru s n tatea persoanei,
suntem n prezen a si a altor inIrac iuni mai Irecvent din cele prev zute la art.
180-182, s vrsite n concurs cu ceea prev zut de art. 189, iar n eventualitatea c
Iapta a avut ca urmare moartea victimei, ncadrarea juridic si pedeapsa vor Ii cele
prev zute n alin. (6) al art. 189.
Alin. (3): S var,irea infrac iunii in scopul ae a obliga o persoan la
practicarea prostitu iei. inta urm rit de autor n aceast ipostaz normativ
constituie, prin ea ns si, inIrac iune, scop care justiIic prevederea unei sanc iuni
mai aspre.
Introducerea noii agravante prin Iegea nr. 169/2002 a Iost determinat de
constatarea pus n eviden de statisticile judiciare multiplic rii cazurilor de
proxenetism ntreprins cu prec dere prin constrngerea victimelor inclusiv prin
sechestrarea acestora de a se prostitua.
Este ns de remarcat c pentru realizarea acestei modalit i normative este
suIicient ca ac iunea de lipsire de libertate n mod ilegal a unei persoane s Iie
purtat n scopul ar tat n text, neIiind necesar si debutarea actelor de prostitu ie.
n ipoteza ajungerii la rezultatul vizat practicarea prostitu iei de c tre o persoan

169
CSJ, s.p., d. nr. 1192/2005, BC, nr. 4, 2005, p. 38.
96
, inIrac iunea de lipsire de libertate n mod ilegal este s vrsit n concurs cu
aceea de proxenetism.
Alin. (4): Cererea, in schimbul eliber rii victimei, ca statul, o persoan
fi:ic sau furiaic , o organi:a ie interna ional interguvernamental sau un grup
ae persoane s inaeplineasc sau s nu inaeplineasc un anumit act este o
mprejurare care sporeste considerabil gradul de pericol social al Iaptei.
Introducerea agravantei, prin Decretul lege nr. 112/1990, n con inutul
inIrac iunii de lipsire de libertate n mod ilegal, a Iost determinat nu numai de
necesitatea alinierii legislative la conven iile interna ionale adoptate n acest sens,
ci, mai cu seam , pentru a preveni, respectiv a reprima practicile unor grup ri
(Iac ii) mai numeroase n ultimii ani de a captura si de ine ,ostateci, ndeosebi
dintre pasagerii unor vehicule de transport n comun, si de a pretinde satisIacerea
de cereri, cu motiva ii preponderent politice, n schimbul eliber rii acestora.
Alin. (5): S var,irea faptelor prev :ute la alin. (1)-(4) ae c tre o persoan
care face parte aintr-un grup organi:at. Agravanta de asemenea, recent intrat n
structura inIrac iunii prev zute de art. 189 este motivat nu numai de
periculozitatea sporit prezentat de inIrac iunile s vrsite n grup de cel pu in trei
indivizi, ci si, mai ales, de mprejurarea c grupul a Iost organizat tocmai n
vederea comiterii unor astIel de Iapte. n aceast ipotez normativ sunt incidente,
n opinia noastr , si prevederile art. 323 C. pen. asocierea pentru s vrsirea de
inIrac iuni.
Alin. (6): Fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciaerea victimei. Gradul
de pericol social al Iaptei cu atare consecin e este ridicat n ,zona rosie si
explic asprimea tratamentului sanc ionator. Textul art. 189 Cod penal prevede, n
primul alineat, o moaalitate tip (simpl ) si mai multe moaalit i agravate n
urm toarele cinci alineate. Modalit ile sunt agravate Ia de modalitatea tip la
care se raporteaz n prezen a si datorit urm toarelor mprejur ri n care se
comite Iapta:
Urmarea imeaiat a ac iunii-inac iunii const n privarea victimei de
libertate, dar n cazul modalit ii agravate de la alin. (6) urmarea imediat se
traduce si n decesul victimei.
Este necesar, pentru satisIacerea laturii obiective a inIrac iunii, a se stabili
leg tura ae cau:alitate dintre elementul material si urmarea imediat .

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste cu inten ie n ambele ei
Iorme airect si inairect .
Textul nu cere pentru realizarea inIrac iunii existen a unui scop sau mobil.
n ipoteza normativ agravat din alin. (6) Iorma de vinov ie cu care
lucreaz autorul este praeterinten ia.

Forme. Sanc iuni
Forme. Potrivit prevederilor art. 189 alin. (8) Cod penal, producerea sau
procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de m suri n vederea comiterii
Iaptei deci anumite acte preparatorii au Iost asimilate tentativei prin voin a
legiuitorului si sanc ionate n regimul acesteia. Este ns de subliniat si re inut c
dintre actele preparatorii sunt considerate si pedepsite ca tentativ numai cele de la
Iapta incriminat n alin. (4).
Tentativa la Iaptele incriminate n alin. (1)-(4) se sanc ioneaz n
conIormitate cu prevederile art. 189 alin. (7).
Consumarea inIrac iunii se produce n momentul nceperii primului act de
executare a priv rii persoanei de libertate, iar epui:area inIrac iunii intervine la
97
ncetarea st rii de restrngere a libert ii (la punerea n libertate). Iipsirea de
libertate n mod ilegal este o inIrac iune continu .
Sanc iuni. Pedepsele au Iost stabilite de legiuitor gradat, n raport cu nivelul
de pericol social al Iaptelor incriminate n diIeritele ipostaze normative.
AstIel, Iapta nscris n modalitatea tip de la alin. (1) este sanc ionat cu
nchisoarea de la 3 la 10 ani.
Ia modalit ile agravate pedepsele sunt situate, pe o linie ascendent , de la
nchisoarea ntre 7 si 15 ani alin. (2) si (3) , la nchisoarea ntre 7 si 18 ani
alin. (4) ori la nchisoarea ntre 5 si 15 ani alin. (5) teza I sau nchisoarea ntre
10 si 20 ani alin. (5) teza II, culminnd cu nchisoarea ntre 15 si 25 de ani
alin. (6).
Persoana juridic se sanc ioneaz , pentru Iapta prev zut n alin. (1), cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei, iar n celelalte ipoteze de incriminare, cu
amenda de la 10.000 la 900.000 lei.


SCLAVIA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic l constituie rela iile sociale privind libertatea persoanei. Ia
aceast inIrac iune n deosebire Ia de inIrac iunea anterioar n care erau
nesocotite numai aspecte (atribute) ale dreptului la libertate este violat dreptul n
ntreaga sa complexitate, sunt suprimate toate atributele ce Iormeaz dreptul
persoanei la libertate.
Obiectul material al inIrac iunii este ns si Iiin a uman ajuns n stare de
sclavie.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor), ct si subiectul pasiv nu sunt caliIica i prin
text. Subiectul activ al inIrac iunii poate Ii si persoana juridic , n conIormitate cu
dispozi iile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal la s vrsirea inIrac iunii este posibil n toate Iormele
acesteia coautorat, instigare, complicitate.

Latura obiectiv
Elementul material este constituit dintr-o ac iune care poate Ii de punere n
stare de sclavie, de men inere n aceast stare ori de traIicare de sclavi.
Sclavia. Conceptul a Iost deIinit n documentele Conven iei de la Geneva,
sclavia Iiind n eleas ca acea condi ie a unui individ asupra c ruia se exercit toate
atributele dreptului de proprietate sau a unora dintre acestea.
Punerea in stare ae sclavie. Este ac iunea de a transIorma statutul individual
al unei persoane, din persoan liber n persoan dependent Ia de o alt
persoan . Persoana din urm devine proprietarul celei dinti.
inerea in stare ae sclavie este ac iunea de perpetuare (men inere) si de
Iolosire a situa iei anterior explicate.
Trafic ae sclavi. Potrivit documentelor Conven iei de la Geneva, prin traIic
de sclavi se n elege capturarea, achizi ionarea, cesionarea unui individ pentru a-l
Iace sclav, achizi ionarea de sclavi pentru a Ii vndu i sau schimba i, si orice alte
acte de comer ori eIectuarea de transporturi de sclavi (pe ap , mare, aer, p mnt).
Urmarea imeaiat va Ii, corespunz tor celor trei ac iuni, de suprimare a st rii
de libertate, de perpetuare a condi iei de sclavie, respectiv, de trecere a victimei de
la un proprietar la altul n cadrul unei tranzac ii.
98
Leg tura ae cau:alitate se realizeaz prin dovedirea c ac iunea I ptuitorului
a provocat ori a contribuit la provocarea uneia dintre urm rile imediate.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste ntotdeauna cu inten ie, n
indiIerent care din modalit ile acesteia.
Nu prezint relevan scopul sau mobilul ac iunii prev zute de text.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii, desi posibil a Ii comise, nu intr sub inciden a
legii penale.
Tentativa este posibil si se pedepseste potrivit dispozi iilor art. 190 alin. (2).
Consumarea inIrac iunii intervine la apari ia urm rii imediate, n una dintre
cele trei ipostaze mai sus ar tate. Fapta, desI surndu-se n timp la primele dou
modalit i normative, are caracterul de Iapt continu .
Epui:area inIrac iunii are loc n momentul cnd nceteaz starea de sclavie.
Sanc iuni. Pedeapsa pentru inIrac iunea prev zut de art. 190 este
nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu nchisoare de la 5.000 la 600.000 lei.


SUPUNEREA LA MUNC FOR AT SAU OBLIGATORIE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic este constituit din acele rela ii sociale care privesc dreptul
persoanei de a-si alege munca pe care n elege s o presteze n raport cu preg tirea
si aptitudinile sale. Acesta este un drept Iundamental al cet eanului, consIin it
constitu ional prin art. 41 alin. (1), n care se statueaz c ,alegerea proIesiei, a
meseriei sau a ocupa iei, precum si a locului de munc este liber .
Dreptul ocrotit prin textul incriminator Iiind un drept personal, inIrac iunea
este lipsit de obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiec ii inIrac iunii, activ si pasiv, sunt necircumstan ia i de text. Subiectul activ al
inIrac iunii poate Ii si persoana juridic , n conIormitate cu prevederile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele acesteia.
Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const dintr-o ac iune, care este Iie de
supunere a unei persoane la prestarea unei munci contra voin ei acesteia, Iie de
supunere la prestarea unei munci obligatorii.
Munc for at sau obligatorie. Conceptele au Iost deIinite prin documentele
Conven iei nr. 29 din 1930 privind munca Ior at sau obligatorie, la care Romnia
a aderat n anul 1957
170
. n n elesul instrumentului juridic interna ional, este
considerat munc Ior at sau obligatorie ,orice munc sau serviciu pretins unui
individ sub amenin area unei pedepse oarecare si pentru care numitul individ nu s-a
oIerit de bun voie.
Potrivit reglement rilor men ionatei Conven ii, ct si normei cuprinse n
art. 42 alin. (2) din Constitu ia Romniei, nu au caracterul unei munci obligatorii
urm toarele activit i:

170
Decretul nr. 213/1957, publicat n B. OI. nr. 4 din 08.02.1958.
99
a) activit ile pentru ndeplinirea ndatoririlor militare, precum si cele
desI surate, potrivit legii, n locul acestora, din motive religioase sau de constiin ;
b) munca unei persoane condamnate, prestat n condi ii normale, n
perioada de deten ie sau de libertate condi ionat ;
c) presta iile impuse n situa ia creat de calamit i ori de alt pericol, precum
si cele care Iac parte din obliga iile civile normale stabilite de lege.
Conceptul de ,munc , n sensul Iolosit de legiuitor n art. 191 Cod penal,
cuprinde orice activitate prestat de individ, sub orice Iorm si indiIerent de durata
acesteia.
n ce priveste excep iile de la principiul constitu ional, potrivit c ruia ,munca
Ior at este interzis , este de precizat c acestea sunt strict delimitate, prin ns si
Constitu ie, iar prestarea acelor munci trebuie s Iie, necondi ionat, reglementat
prin lege.
Distinc ia dintre cele dou ipoteze normative munc mpotriva voin ei
persoanei si munc obligatorie este c , n primul caz, autorul inIrac iunii
constrnge victima la prestarea unei munci contra voin ei acesteia, pe cnd n al
doilea caz, victima este constrns la prestarea unei munci pe care ea nu are
obliga ia s o eIectueze. n ambele situa ii apare caracterul de silnicie pe care l
mbrac presta ia subiectului pasiv, caracterul de munc impus .
Nu va prezenta relevan , pentru ntrunirea elementelor constitutive ale
inIrac iunii, modalitatea prin care victima este constrns la munc Iolosirea
Ior ei Iizice, a amenin rilor, a santajului etc. si nici dac victimei i se asigur
condi ii de munc ori de retribuire Iavorabile. DeIinitoriu pentru ca Iapta s
constituie inIrac iune este pozi ia (atitudinea) psihic a persoanei Ia de munca
prestat , mai precis, absen a voin ei si consim mntului persoanei de a ndeplini
acea activitate.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n starea de pierdere a libert ii
persoanei de a-si alege munca, asa cum se garanteaz constitu ional, potrivit
preg tirii si aptitudinilor acesteia.
Leg tura ae cau:alitate. Pentru realizarea inIrac iunii este necesar, de bun
seam , a se dovedi c supunerea la munc Ior at sau obligatorie este urmarea
ac iunii subiectului activ.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se comite doar cu inten ie, n ambele ei
modalit i.
Nu sunt ntrunite elementele constitutive ale inIrac iunii, lipsind vinov ia, n
ipoteza c autorul este n eroare cu privire la caracterul ilegal al m surii de a
supune o persoan la munc Ior at sau obligatorie
171
.
Textul nu pretinde ca activitatea subiectului activ s Iie caracterizat printr-
un anumit scop ori mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Desi posibile ca realitate Iaptic , actele preparatorii ,i tentativa, prin
voin a legiuitorului, nu se pedepsesc.
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul nceperii presta iei muncii I r
voin a subiectului pasiv. Ac iunile de supunere la munc Ior at sau obligatorie
implic desI surarea lor n timp, conIerind inIrac iunii un caracter continuu.

171
T. Vasiliu si col., op. cit., vol. I, p. 174-175.
100
Epui:area inIrac iunii survine n momentul n care nceteaz starea de pierdere a
libert ii la munc si persoana si recap t libertatea.
Sanc iuni. Pedeapsa pentru s vrsirea inIrac iunii prev zut n art. 191 este
nchisoarea ntre 6 luni si 3 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei.


VIOLAREA DE DOMICILIU

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii prev zut n alin. (1) l constituie
Iasciculul de rela ii sociale reIeritoare la unul din aspectele libert ii persoanei, si
anume, la acela privind dreptul individului de a avea un domiciliu n care, I r nici
o ingerin , s -si desI soare via a sa particular .
Dreptul la inviolabilitatea domiciliului si a resedin ei este un drept
Iundamental al cet eanului, consacrat prin art. 27 al Constitu iei Romniei. El
ocroteste un alt aspect al vie ii individuale domiciliul.
n virtutea acestui drept, cet eanul poate pretinde ca nici o persoan
particular sau reprezentant al autorit ilor publice s nu intre, I r a-i da
consim mntul, n domiciliul sau resedin a sa, dup cum, dac persoana a intrat cu
consim mntul s u, poate s -i pretind , atunci cnd voieste, s -l p r seasc de
ndat . Constitu ia garanteaz dreptul, iar legea penal sanc ioneaz pe cei ce-l
nesocotesc.
Rezult , prin urmare, c intrarea (vizitarea) domiciliului, ori r mnerea n
acesta se poate Iace, de principiu, doar prin consim mntul expres sau tacit al
persoanei care Ioloseste spa iul.
Cu toate acestea, Constitu ia si unele legi prev d limit ri ale exercit rii
dreptului Iundamental, excep iile de la regul putnd Ii grupate n dou categorii:
a. P trunderea agen ilor publici n locuin a persoanei determinat de
atitudinea ilegal si obstruc ionist a acesteia, ipotez n care se ncadreaz
executarea unui mandat de arestare, executarea unei m suri asigur torii asupra
bunurilor, executarea unei hot rri judec toresti (de conIiscare a unor bunuri sau a
averii), perchezi iile aprobate de magistrat , descinderea agen ilor serviciilor de
inIorma ii cu autorizarea judec torului n sIrsit, n scopul restabilirii ordinii
publice ori pentru prevenirea r spndirii unei epidemii
172
.
b. P trunderea oric ror persoane particulare sau oIiciale determinat de o
stare de necesitate (incendiu, cutremur, inunda ie) si in scopul salv rii de vie i
omenesti, bunuri sau valori. n aceeasi categorie intr si cazurile n care
p trunderea are drept scop prevenirea si curmarea unei ac iuni ilegale ndreptate
mpotriva vie ii si integrit ii corporale a unei persoane (sinucideri, omoruri,
violuri, orice Iel de agresiuni asupra corpului persoanei) sau a bunurilor (Iurturi,
tlh rii).
Situa iile de mai sus, care constituie limit ri legale ale dreptului Iundamental
la inviolabilitatea domiciliului, absolv total de r spundere penal agen ii publici
ori persoanele particulare care p trund n contra voin ei subiectului de drept, dar
cu respectarea prevederilor legale n domiciliul unei persoane.
Dimpotriv , p trunderea unui individ n aIara situa iilor ordonate sau
admise de lege n domiciliul unei persoane, si I r consim mntul acesteia, sau
reIuzul de a-l p r si la cererea persoanei al c rei drept a Iost nc lcat constituie

172
Pe larg, A. uculeanu, Garan iile inviolabilit ii aomiciliului., perche:i ia aomiciliar , Dr., nr. 2, 1996,
p. 58-65.
101
inIrac iunea analizat n continuare. Tot astIel, p trunderea agen iilor publici n
domiciliul unei persoane, n aIara cazurilor sus-men ionate, ori cu nerespectarea
regulilor prev zute n legi, constituie inIrac iunea de abuz n serviciu contra
intereselor persoanelor, prev zut n art. 246 Cod penal.
Obiectul material este ns si locuin a asupra c rora este purtat ac iunea
ilicit .

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este necircumstan iat de text, n vreme ce
subiectul pasiv este persoana al c rei domiciliu este violat.
n ipoteza pluralit ii de subiec i pasivi, deci atunci cnd autorul, n cadrul
aceleiasi ac iuni, vat m dreptul mai multor persoane (urm rindu-si so ia, pe care
voia s o bat si care se reIugiase la un vecin, inculpatul, plecat n c utarea ei, a
p truns Ior at, mpotriva voin ei locatarilor n mod succesiv n apartamentele a
trei persoane aIlate la acelasi etaj)
173
, se s vrsesc tot attea inIrac iuni n Iorma
concursului real prev zut n art. 33 lit. a)
174
, cte persoane sunt victime ale
Iaptelor de violare de domiciliu.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal la s vrsirea inIrac iunii este posibil n toate Iormele ei.

Latura obiectiv
Elementul material este constituit, alternativ, Iie din ac iunea de a p trunde
I r drept n locuin , Iie din ac iunea de a reIuza p r sirea locuin ei la cererea
persoanei ndrept it s o Iac .
Conceptele cu care opereaz textul oblig la unele explica ii.
Locuin . Este locul n care tr ieste eIectiv o persoan (o Iamilie, un grup de
persoane).
Nu prezint relevan , n sensul legii penale, dac acest loc este imobil sau
mobil (rulot , slep), dac este special aIectat acestui scop ori nu (garaj, grajd), ori
dac reprezint o locuin permanent sau pasager (cuseta vagonului de dormit,
camera nchiriat ntr-un motel). Cerin a conceptului penal de locuin este ca
aceasta s Iie Iolosit de o persoan
175
.
n leg tur cu aceast cerin este de precizat c Iolosin a trebuie s Iie
legitim
176
legea protejeaz doar posesorul de bun credin si liber legea
ocroteste libertatea domiciliului si nu obligativitatea locuirii ca urmare a unei
situa ii juridice de inu i , medicale bolnavi , ori sociale tineri n executarea
serviciului militar
177
.
Inc pere. Conceptul are n vedere acel spa iu delimitat dintr-o construc ie cu
Iunc ie de locuin si care este Iolosit, eIectiv, ca locuin , de c tre o persoan sau
mai multe persoane. S vrseste deci inIrac iunea de violare de domiciliu persoana
care, desi locuieste n acelasi apartament sau cas n care este ncorporat nc perea
de inut de o alt persoan , p trunde n acea nc pere I r consim mntul
titularului dreptului de Iolosin , ori reIuz s o p r seasc la soma ia acestuia.
Depenain e. Conceptul are n vedere locurile care sunt ntr-o rela ie de
dependen cu locuin a, care sunt un accesoriu si completeaz Iolosirea acestora

173
TMB, Dec. nr. 90/1990, C.J.P.J., 1990, p. 159.
174
V. Papadopol, not la Dec. nr. 90/1990, p. 159-161.
175
T. j. Constan a, Dec. nr. 689/1992, Dr., nr. 12, 1992, p. 93.
176
T. j. Mures, Dec. nr. 698/1971, R. I, p. 444.
177
T. Vasiliu, G. Antoniu, Coaul penal comentat ,i aanotat, ea. cit, vol. I, p. 176-177.
102
(buc t rie, pod, magazie etc). S-a exprimat opinia potrivit c reia si spa iile comune
ale unui imobil (terasa, scara, holurile) constituie dependin e
178
, dar n p rerea
noastr acestea exced conceptului penal.
Loc imprefmuit. Este orice loc care apar ine locuin ei, delimitat de vecin t i
printr-o ngr dire (mprejmuire)
179
.
P trundere f r arept, in orice moa n locuin .
F r arept. nseamn I r dreptul de a Iolosi acel spa iu. Sunt deci n drept a
intra n locuin persoanele care le Iolosesc legitim, persoanele agreate de acestea,
precum si persoanele oIiciale si particulare n condi iile ordonate ori admise de
lege.
In orice moa. Prin aceast sintagm absolut permisiv , se deschide
posibilitatea reprim rii oric rei ac iuni de p trundere ntr-un domiciliu, indiIerent
sub ce Iorm este ea realizat : cu stiin a (n prezen a) persoanei n a c rei locuin
se intr Iolosindu-se constrngerea Iizic sau psihic , am girea etc. , ori I r
stiin a (I r prezen a) acelei persoane prin eIrac ie sau escaladare, prin Iolosire de
chei mincinoase etc.
Consim mantul persoanei pentru a putea intra ori r mne n locuin . Acest
acord (aprobare) trebuie s Iie exprimat de o persoan responsabil si inarept it
a permite ori a interzice accesul sau r mnerea n locuin sau sediu. n prima
ipotez , a interzicerii intr rii n locuin a intrusului, persoana ndrituit poate
exprima n orice mod acest reIuz (prin viu grai sau semne, prin nchiderea
ostentativ a usii etc). n cea de a doua ipotez , persoana n al c rei domiciliu s-a
intrat va trebui s -si exprime expres dezacordul ca intrusul s r mn n acel spa iu,
adic s -i pretind acestuia s p r seasc imobilul.
n alin. (2) al textului au Iost prev zute modalit ile normative agravate ale
inIrac iunii, si anume cnd Iapta este s vrsit : a) de o persoan narmat , b) de
dou sau mai multe persoane mpreun , c) n timpul nop ii sau d) prin Iolosirea de
calit i mincinoase.
Persoan inarmat
180
. A se vedea explica iile date la inIrac iunea de lipsire
de libertate n mod ilegal.
In timpul nop ii. Aceast situa ie este de natur a agrava Iapta, deoarece, pe
de o parte, I ptuitorul, stiindu-se la ad postul ntunericului, va ac iona cu un plus
de aplomb, iar pe de alt parte, victima, din aceeasi cauz , se va mpotrivi mai
pu in curajos si deci eIicient ac iunii ilicite a I ptuitorului
181
.
,Timpul nop ii nu poate Ii predeterminat prin lege, ntruct el diIer de la
anotimp la anotimp, de pozi ia geograIic , de ora la care se comite Iapta. Esen ial
pentru stabilirea acestei situa iuni de Iapt este instalarea intunericului.
Este lipsit de relevan c n intervalul respectiv de ,timp locuin a, n
momentul comiterii Iaptei, era bine iluminat artiIicial, n exterior sau n interior.
Folosirea de calit i mincinoase. Sintagma calit i mincinoase este mai larg
n con inut dect aceea examinat la inIrac iunea de lipsire de libertate n mod
ilegal, unde simularea se reIerea doar la ,calit i oIiciale. Expresia ,calit i

178
Ibiaem, p. 177; O. Ioghin, T. Toader, op. cit., p. 139.
179
TS, Dec. nr. 452/1981, ibiaem, p. 287. In acela,i sens, TMB, Dec. nr. 464/1991, C.P.J.P., 1991,
p. 276-277.
180
,Rezult , asadar, c o inIrac iune se consider s vrsit de o persoan narmat n cazul n care autorul a
avut asupra sa nu numai o arm special conIec ionat , ci si orice alt dispozitiv, obiect sau instrument, dac acesta a
Iost ntrebuin at drept arm la comiterea Iaptei. n consecin , Iapta unei persoane de a Ii p truns I r drept ntr-o
locuin , I r consim mntul celui care o Ioloseste, narmat cu un cu it, pe care 1-a si Iolosit n activitatea sa
agresiv , constituie inIrac iunea de violare de domiciliu, n Iorma agravat prev zut n art 192 alin. (2)
Cod penal. TS, Dec. nr. 1435/1979, R. II, p. 405.
181
T. j. IlIov, Dec. nr. 369/1979, ibiaem, p. 406.
103
mincinoase absoarbe (include) si pe aceea de ,calit i oIiciale. Prin urmare, n
acest caz, autorul si poate da calitatea evident nereal de prieten al unui
membru al Iamiliei, mesager al unei cunostin e etc.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de nesocotire a libert ii
persoanei de a Iolosi nestingherit domiciliul, stare materializat Iie prin
p trunderea I r drept n acel spa iu, Iie prin reIuzul de a-l p r si la cererea
persoanei al c rei drept este nc lcat.
Leg tura ae cau:alitate este Iacil de stabilit, ea rezultnd din constatarea
st rii de violare a libert ii persoanei sub acest aspect.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste cu inten ie, n ambele
modalit i airect si inairect . Faptele comise datorit unei erori de Iapt ori din
culp nu intr sub inciden a legii penale.
Textul incriminator nu cere existen a unui anumit scop sau mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele ae preg tire si tentativa sunt posibile, dar ele nu sunt
sanc ionate de text.
Consumarea inIrac iunii este instantanee si ea intervine n momentul
p trunderii n locuin ori n momentul exprim rii reIuzului de a p r si acel imobil.
Sanc iuni. n varianta sa tip alin. (1) , inIrac iunea este sanc ionat cu
nchisoare de la 6 luni la 4 ani.
n varianta agravat , pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz , n ambele ipoteze de incriminare, cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei.


AMENIN AREA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie rela iile sociale reIeritoare la libertatea
psihic (moral ) a persoanei. Amenin area adresat unei persoane este de natur a-i
aIecta (tulbura) sentimentul de securitate restrngndu-i astIel dreptul la
libertatea psihic si, totodat , de a-i inIluen a conduita datorit temerii care o
marcheaz , ceea ce se va r sIrnge negativ asupra particip rii ei la via a social .
InIrac iunea este lipsit de obiect material, aidoma tuturor inIrac iunilor prin
care se violeaz un drept personal.

Subiec ii infrac iunii
Subiec ii activ nemiflocit (autor) si pasiv nu sunt determina i prin text.
n cazul n care persoana c reia i se adreseaz amenin area este incapabil s
o perceap (surd , oarb ) ori s n eleag semniIica ia acesteia (nevrstnic, alienat
mintal, n stare proIund de be ie), nu va exista inIrac iunea prev zut n art. 193,
deoarece persoanele ntr-o atare stare nu resimt eIectul psihic al amenin rii si deci
Iapta nu este de natur a le panica, a le aIecta sentimentul de securitate.
n ipoteza amenin rii adresate unui grup de persoane, vor Ii tot at ia subiec i
pasivi si tot attea inIrac iuni cte persoane alc tuiau grupul.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare,
complicitate.
104
Latura obiectiv
Elementul material este constituit dintr-o ac iune prin care se transmite unei
persoane temerea despre producerea unui r u, Iie prin s vrsirea unei inIrac iuni,
Iie prin provocarea unei pagube.
Transmiterea amenin rii poate mbr ca Ielurite Iorme: oral sau n scris, prin
semne graIice simbolice (cruce, spnzur toare, mormnt), prin gesturi sau acte cu
n eles univoc (ar tarea unui cu it sau a unui la nso it sau nu de amenin ri
verbale
182
apropierea de gtul sau pieptul victimei a lamei cu itului ori a evii unei
arme). De asemenea, modalit ile de transmitere pot Ii diIerite: direct (adresat
nemijlocit victimei) sau indirect (printr-o scrisoare, printr-o caset audio
imprimat ), explicit sau implicit .
Pentru a avea rezonan penal , Iapta de amenin are trebuie s ndeplineasc
unele cerin e
183
:
con inutul si transmiterea amenin rii s aib un caracter serios, pentru a
avea aptitudinea s provoace eIectul intimidant (amenin area sub Iorm de glum
nu satisIace aceast cerin );
con inutul amenin rii s Iie obiectiv alarmant pentru victim (nu va avea
acest caracter amenin area cu declansarea unor Ior e supranaturale);
r ul a c rui iminent producere este anun at s Iie infust, nelegitim (nu va
ndeplini cerin a acea amenin are cu denun area persoanei pentru s vrsirea unei
inIrac iuni, ori ac ionarea n judecat pentru solu ionarea unui diIerend, sau cu
inIormarea conducerii institu iei unde este angajat persoana n leg tur cu o
anumit conduit a acesteia).
Urmarea imeaiat const ntr-o stare de panic (neliniste, alarmare) creat
victimei prin temerea inspirat de ac iunea cu care a Iost avertizat .
Leg tura ae cau:alitate. Pentru a Ii realizat inIrac iunea, este necesar a se
stabili c ac iunea autorului Iaptei a Iost de natur a provoca victimei starea de
neliniste (de spaim ).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste numai cu inten ie, n ambele ei
modalit i airect sau inairect .
Amenin area din glum nu intr sub inciden a legii penale si nici gresita
evaluare (culp ) a consecin elor pe care le-ar putea avea cuvintele rostite asupra
unei persoane hipersensibile sau hiperemotive.
Textul nu pretinde, pentru realizarea inIrac iunii, existen a unui anumit scop
ori a unui anume mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Desi posibile, actele preparatorii si tentativa nu sunt sanc ionate de
text.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul n care victima a perceput
amenin area si s-a produs starea de neliniste, de temere.
Sanc iuni. InIrac iunea este sanc ionat cu nchisoare de la 3 luni la un an
sau cu amend , I r ca pedeapsa aplicat s poat dep si sanc iunea prev zut de
lege pentru inIrac iunea care a Iormat obiectul amenin rii.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.182
TS, Dec. nr. 1493/1979, R. II, p. 22.
183
T. Vasiliu si col., Coaul penal, comentat ,i aanotat, ea. cit., vol. I, p. 185.
105
SANTA1UL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este complex, el Iiind constituit, ntotdeauna, att din
rela iile sociale privitoare la libertatea psihic (moral ) a persoanei libertate
ngr dit prin obligarea persoanei de a da, a Iace, a nu Iace ori a suIeri ceva , ct
si din rela iile sociale reIeritoare la proprietatea privat ori, dup caz, la cele
privind alte valori sociale ce ar Ii lezate prin ac iunea I ptuitorului (Iamiliale,
proIesionale).
InIrac iunea de santaj este lipsit , n principiu, de obiect material, ca la orice
Iapt penal ce aIecteaz un drept personal. n cazurile ns n care ac iunea este
purtat prin violen de c tre I ptuitor, obiectul material va Ii corpul persoanei
agresate Iizic sau bunurile materiale asupra c rora s-a ac ionat (prin luare, prin
distrugere etc.).

Subiec ii infrac iunii
Subiec ii activ nemiflocit (autor) si pasiv ai inIrac iunii nu sunt caliIica i de
text, deci ei pot Ii oricare persoan .
n situa ia n care sunt mai multe victime ale unei ac iuni unice de santaj, vor
exista tot attea inIrac iuni c i subiec i pasivi au suportat ac iunea de constrngere
ntreprins de I ptuitor.
Subiectul activ poate Ii si persoana juridic , potrivit prevederilor art. 19
1

C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare,
complicitate.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este o ac iune de constrngere, exercitat :
a) prin violen sau/si b) prin amenin are.
Actele de violen (art. 180 Cod penal) si cele de amenin are (art. 193
Cod penal) sunt absorbite n latura obiectiv a inIrac iunii de santaj. n ipoteza ns
c prin actele de violen victima a suIerit o v t mare grav sau Ioarte grav a
integrit ii corporale sau s n t ii, inIrac iunea de santaj va Ii urm rit si
sanc ionat n concurs cu aceea prev zut de art. 181 Cod penal, dup caz, de
art. 182 Cod penal.
Analiza elementului material Iace necesar unele explica ii.
Constrangere. Conceptul desemneaz ac iunea prin care o persoan este silit
(obligat , Ior at ) s Iac ori s nu Iac ceva n contra intereselor si voin ei sale. n
absen a ac iunii oprimatoare a autorului santajului, persoana santajat nu ar adopta
atitudinea ce i se pretinde.
Pentru ca ac iunea de constrngere s aib semniIica ia penal atribuit de
text, aceasta trebuie s ndeplineasc dou cerin e: pe de o parte, s Iie apt a
produce victimei o stare de temere (de neliniste) indiIerent dac starea a si Iost
indus acesteia , iar pe de alt parte, s Iie ntreprins n scopul determin rii
victimei de a adopta o anumit conduit (s dea, s Iac , s nu Iac ori s suIere
ceva).
Jiolen a. Exprim maniIest rile Iizice, de orice natur , exercitate prin oricare
modalit i asupra persoanei sau asupra bunurilor materiale ale acesteia.
ManiIest rile violente, produc toare de suIerin e Iizice ori psihice, sunt cele
examinate la art. 180.
Amenin area este, asa cum s-a ar tat la art. 193, acea nstiin are cu
producerea unui r u, prin s vrsirea unei inIrac iuni ori provocarea unei pagube,
106
nstiin are susceptibil a-i provoca victimei o stare de temere. Ac iunea de
amenin are cu producerea r ului este adresat direct victimei n modalitatea
prev zut n alin. (1) al art. 194 Cod penal, dar ea poate Ii adresat direct sau
indirect victimei (este vizat so ul sau este vizat o rud apropiat ) n modalitatea
prev zut n alin. (2), caz n care ,r ul const n darea n vileag a unor Iapte, reale
sau imaginare, de natur a compromite una sau mai multe dintre persoanele vizate.
S aea ceva. Sintagma are n elesul de remitere, victima, autodeposedndu-se
prin luarea de la sine si darea a ,ceva altei persoane darea de bani
184
, bunuri,
documente etc.
S fac ceva. Se n elege c victima este constrns la un act comisiv la a
presta o activitate, a merge la o ntrunire, a ntrerupe leg turile cu alt persoan , a
adopta o anumit pozi ie public , a Iace o declara ie etc.
S nu fac ceva. n acest caz, victima este constrns la un act omisiv, adic i
se pretinde a se ab ine de la a Iace ceva care, I r de ac iunea autorului, ea l-ar Ii
I cut (reversul ac iunilor Ia de ac iunile de tipul celor exempliIicate la ipoteza
anterioar ).
S sufere ceva. Se n elege c victima, n acest caz, este obligat a suporta un
prejudiciu, indiIerent de natura acestuia
185
.
Folos. Conceptul penal are n elesul de avantaj (cstig) de ordin material sau
moral (ob inerea unui bun, a unei recomand ri de serviciu etc.).
Infust. Textul incriminator prevede c ac iunea de constrngere a unei
persoane ,este comis spre a dobndi un Iolos injust.
Aceast cerin legal a Iost interpretat de unii autori
186
n sensul c prin
dobndirea injust a Iolosului trebuie n eles c victima nu datora cuiva acel Iolos,
c ea nu avea obliga ia de a-i pune la dispozi ie acel Iolos. In aceast linie de
gndire, nu constituie inIrac iunea de santaj Iapta de a constrnge victima pentru a
remite astIel autorului Iolosul pe care acesta l datora (de pild , victima ntrzia
restituirea unei sume mprumutate, iar mprumut torul, pentru a determina victima
s -si achite datoria, exercit acte de constrngere -Iizic sau psihic mpotriva
acesteia).
Al i autori
187
au considerat ns c este realizat cerin a legal si deci
subzist inIrac iunea de santaj att n cazul n care Iolosul dobndit de autor este
injust (nedatorat de victim ), ct si n situa ia cnd Iolosul este just (datorat de
victim ), dar a Iost dobndit prin mijloace injuste (nepermise), deoarece caracterul
,injust se reIer deopotriv la ,Iolos si la ,modul de dobndire.
Este irelevant pentru realizarea inIrac iunii dac , n urma unei ac iuni purtate
prin violen sau amenin are, victima a cedat constrngerii exercitate asupra sa si a
adoptat conduita pretins de I ptuitor. Suntem deci n prezen a unei inIrac iuni de
pericol si nu de rezultat.
InIrac iunea de santaj este mai grav n ipoteza c amenin area const n
dezv luirea unor Iapte, reale ori imaginate, de natur a compromite persoana
amenin at ori so ul sau o rud apropiat acesteia.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de temere victimei, presiunea
psihic exercitat asupra acesteia punnd-o n Ia a alternativei de a satisIace
preten iile exprimate de autorul inIrac iunii ori de a suporta consecin ele Iizice,
morale ori materiale de care a Iost avizat .

184
T. j. Gala i, Dec. nr. 850/1972, P.J.P., vol. III, p. 87.
185
T. j. Mures, Dec. nr. 1903/1973, ibiaem, p. 87.
186
T. Vasiliu si col., Coaul penal-aanotat ,i comentat, ea. cit, vol. I, p. 194.
187
O. Ioghin, A. Filipas, op.cit, p. 67; O. Ioghin, T. Toader, op. cit, p. 151; Gh. Diaconescu, Infrac iunile in
Coaul penal roman, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997, p. 261.
107
Pentru ntregirea laturii obiective este necesar a se demonstra c ntre
ac iunea I ptuitorului si virtualitatea st rii de temere a victimei exist o leg tur ae
cau:alitate.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea se s vrseste exclusiv cu inten ie airect
188
.
Urm rind atingerea unui scop care este dobndirea Iolosului ilicit , autorul
inIrac iunii urm reste, implicit, si producerea consecin elor Iaptei sale, atitudine
caracteristic inten iei n Iorma ei direct si calificat .
Unii autori consider ns c inIrac iunea poate Ii s vrsit att cu inten ie
airect , ct si cu inten ie inairect
189
.

Forme. Sanc iuni
Forme. Prin ac iunile speciIice Iaptei analizate (de pild , redactarea scrisorii
care con ine amenin area si pretinderea Iolosului, preg tirea mijloacelor necesare
incendierii casei victimei pentru eventualitatea c aceasta nu se va conIorma
preten iilor Iormulate etc.) inIrac iunea de santaj este susceptibil de Iorme
imperIecte acte preparatorii ,i tentativ , dar acestea nu sunt sanc ionate de
text.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul apari iei urm rii imediate,
indiIerent dac victima a rezistat sau nu ac iunii de constrngere si, deci, dac s-a
supus preten iilor I ptuitorului de a da, a Iace, a nu Iace ori a suIeri ceva.
Sanc iuni. Ia modalitatea simpl (tip) a inIrac iuni de santaj, textul prevede
pedeapsa nchisorii de la 6 luni la 5 ani.
Modalitatea agravat este Iinalizat printr-o sanc iune mai sever , respectiv
pedeapsa nchisorii de la 2 la 7 ani.
Persoana juridic , n ambele ipoteze de incriminare, se sanc ioneaz cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei.


VIOLAREA SECRETULUI CORESPONDEN EI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie rela iile sociale privitoare la libertatea
persoanei de a comunica prin coresponden , la ad postul oric ror indiscre ii sau
imixtiuni ale unor persoane ,particulare sau ,oIiciale. Aceste rela ii pot Ii grav
aIectate n absen a siguran ei secretului coresponden ei n procesul transmiterii,
circula iei, primirii si conserv rii coresponden ei
190
.
Dreptul la secretul coresponden ei este un drept Iundamental al cet eanului,
consIin it n art. 28 din Constitu ia Romniei, ale c rui dispozi iuni statueaz c
,secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale si al celorlalte
mijloace legale de comunicare este inviolabil.
Acest drept este absolut n raport cu toate celelalte persoane Iizice; cu alte
cuvinte, legea nu prevede nici o situa ie care s legitimeze ac iunea unui individ de
a viola secretul coresponden ei altui individ. Teoria si practica judiciar penal
admit ns unele derog ri de la acest postulat, derog ri izvorte dintr-o realist
interpretare a rela iilor interpersonale si a eIectelor acestora. n raporturile cu

188
O. Ioghin, T. Toader., op. cit., p. 151; Gh. Diaconescu, op. cit., p. 263.
189
V. Dongoroz si col., op. cit., vol. III, p. 326.
190
T. Vasiliu si col. op cit., p. 195.
108
autorit ile publice, dreptul la secretul coresponden ei este relativ, limit rile lui
ap rnd expres prev zute de lege, asa cum se va vedea n continuare.
Cu toate c este ndreptat mpotriva unui drept personal, inIrac iunea,
datorit particularit ilor ei obiective, are obiect material, iar acest obiect material
este ns si coresponden a n modalit ile deschidere, sustragere, distrugere,
re inere ori tronsonul liniei de comunica ie unde a Iost interpus si bransat
instrumentul de interceptare a comunic rii.

Subiec ii infrac iunii
Subiec ii inIrac iunii, activ si pasiv, nu au Iost circumstan ia i de text, deci ei
pot Ii orice persoan , cu precizarea c sunt subiec i pasivi ai inIrac iunii ambele
persoane c rora li s-a violat secretul coresponden ei.
Subiectul activ al inIrac iunii poate Ii si persoana juridic , n conIormitate cu
dispozi iile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare,
complicitate.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii rezid ntr-una din ac iunile de:
a) deschidere, I r drept, a unei scrisori adresate altei persoane;
b) interceptare a unei convorbiri sau comunic ri eIectuate prin teleIon,
telegraI sau prin alte mijloace de transmitere la distan ;
c) sustragere, distrugere ori re inere a unei coresponden e;
d) divulgare a con inutului unei coresponden e sau a convorbirii ori a
comunic rii.
Prin conceptul coresponaen , n sensul larg al textului art. 195 Cod penal,
trebuie n eleas o ,comunicare, iar comunicarea are sensul de ,inIormare, de
,stire transmis cuiva prin orice modalitate scris , telegraIic , radioIonic , alte
trimiteri postale , ct si n cadrul convorbirilor realizate prin teleIonie ori prin
celelalte mijloace de dialogare la distan .
Pentru a Ii protejat prin textul de lege penal , coresponden a trebuie s aib
un caracter particular (privat, nepublic). Nu vor avea un asemenea caracter
comunic rile adresate publicului ziare, anun uri publicitare, materiale de
propagand electoral etc. chiar dac sunt expediate n plic nchis.
Protec ia penal a secretului coresponden ei este asigurat ambilor parteneri
expeditor si destinatar al coresponden ei respectiv, persoanele care poart
convorbirea. De asemenea, protec ia este asigurat mpotriva oric ror modalit i de
imixtiune n secretul coresponden ei, ca, de pild , sustragerea, distrugerea sau
re inerea coresponden ei, interceptarea, ascultarea si nregistrarea convorbirilor,
divulgarea con inutului coresponden ei indiIerent de natura ei chiar dac
persoana a luat cunostin de con inut din ntmplare sau greseal .
Deschiaerea unei coresponaen e. Este ac iunea de desIacere, de nl turare
prin indiIerent ce procedeu a nvelisului protector al coresponden ei, ac iune n
urma c reia se poate lua cunostin de con inutul acesteia. n aceast sintagm ,
conceptul de coresponden are un n eles restrns, circumscris la comunicarea
I cut prin imprimarea stirii pe un suport material hrtie, benzi audio sau video
etc. al c rui acoper mnt (nvelis) este violat. Iegea nu cere ca autorul s Ii luat
cunostin de con inutul coresponden ei, ci doar ,deschiderea acesteia
191
.

191
A. Verdes, Incaararea furiaic a faptei ae insu,ire a banilor introau,i ae expeaitor in trimiteri po,tale,
R.R.D., nr.4, 1975, p. 23-27.
109
F r arept. Dreptul Iundamental la secretul coresponden ei (coresponden
n eleas n sensul ei larg) este opozabil erga omnes. Prin urmare, oricare ac iune
de deschidere a unei coresponden e adresate altuia, sau de interceptare a
convorbirii purtate prin mijloace de transmitere la distan , va constitui cu
excep ia cazurilor de mai jos o ac iune ntreprins ,I r drept si deci ilegal .
Doctrina si practica n materie admit ns c dreptul n discu ie poate Ii
restrns unor categorii de persoane, n virtutea naturii speciale a raporturilor
Iormate cu alte persoane particulare, I r ca Iapta acestora din urm s intre sub
inciden a legii penale. AstIel, nu va constitui inIrac iunea prev zut de art. 195
Cod penal Iapta de deschidere si de citire de c tre p rin i a scrisorilor copiilor
acestora, de c tre tutore Ia de pupil si, n general, de c tre persoanele care
realizeaz activit i n procesul educa ional al minorilor.
O problem interesant se ridic n jurul dreptului sau interdic iei pus sub
spectrul r spunderii penale so ului de a deschide coresponden a destinat celuilalt
so .
n tratatele autohtone de drept penal, mai vechi
192
sau mai noi
193
, s-a aIirmat
c deschiderea de c tre so a coresponden ei adresate celuilalt so ori interceptarea
convorbirii acestuia din urm prin mijloace de transmitere la distan nu constituie
inIrac iune, cu motivarea c ,Iidelitatea ce si-o datoresc so ii implic loialitate,
astIel c ntre ei nu pot Ii secrete inviolabile. Al i autori s-au ab inut a-si Iace
public punctul de vedere n aceast privin .
Opinia noastr exprimat si n trecut
194
se distan eaz de aceea mai sus
prezentat . Este greu de n eles si de acceptat ca un drept Iundamental al
individului s Iie abolit, din considerente exclusiv subiective, n cadrul raporturilor
intraconjugale, de vreme ce, obiectiv, Iiecare so poate avea anumite secrete (de
serviciu, de aIaceri etc.) a c ror p strare nu submineaz nicicum soliditatea
Iamiliei, dar, dimpotriv , a c ror deconspirare Ia de so si din ini iativa acestuia
ar putea aIecta acele alte rela ii, exterioare intereselor cuplului conjugal.
Aria de restrngere a exerci iului dreptului la secretul coresponden ei este
mai larg n cadrul raporturilor dintre indivizi si autorit ile publice. Aceste situa ii
se cantoneaz n trei mari sIere de activit i: a) stabilirea Iaptelor penale si a
vinov iei persoanelor care au s vrsit inIrac iuni; b) prevenirea si dovedirea
ac iunilor periculoase pentru siguran a na ional ; c) desI surarea procesului de
educare sau reeducare a unor persoane.
AstIel, art. 98 C. proc. pen. acord dreptul instan ei de judecat la
propunerea procurorului, n cursul urm ririi penale , sau, din oIiciu n cursul
judec ii dac subzist un interes al urm ririi penale sau al judec ii, s dispun
ca ,orice unitate postal sau de transport s re in si s predea scrisorile,
telegramele si oricare alt coresponden , ori obiectele trimise de nvinuit sau
inculpat, ori adresate acestuia Iie direct, Iie indirect. Dreptului autorit ii
judec toresti n aceast privin i corespunde obliga ia Iunc ionarilor din post si
telecomunica ii instituit prin prevederile O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul
general de reglementare a comunica iilor
195
, aprobat cu modiIic ri prin Iegea
nr. 591/2002 si modiIicat prin Iegile nr. 510/2004 si nr. 239/2005 si O.U.G.
nr. 31/2002 privind serviciile postale
196
de a pune la dispozi ie, la ordinul scris al

192
V. Dongoroz, Drept penal, Bucuresti, 1939, p. 215; T. Vasiliu si col., Coaul penal comentat ,i aanotat,
ea. cit., vol. I., p. 197.
193
O. Ioghin, T. Toader, ea. cit, p. 154.
194
Gh. Diaconescu, op.cit, p. 266.
195
Publicat n M. OI. nr. 457 din 27.06.2002.
196
Publicat n M. OI. nr. 87 din 01.02.2002.
110
acesteia datele, inIorma iile si documentele cerute. De asemenea, dac o persoan
t g duieste existen a sau de inerea unuia dintre asemenea nscrisuri, instan a de
judecat poate dispune eIectuarea de perchezi ii domiciliare sau corporale n scopul
identiIic rii si recuper rii nscrisului.
Iegea nr. 51/1991 privind siguran a na ional a Romniei prevede dreptul
agen ilor organelor de inIorma ii de a intercepta cu autoriza ia prealabil a
magistratului coresponden ele expediate sau primite ori convorbirile de orice
natur purtate de persoanele suspectate de activit i care pericliteaz siguran a
na ional .
Prin normele ce reglementeaz activitatea penitenciarelor si a locurilor de
de inere, ct si a unit ilor de reeducare a minorilor, este prev zut, n anumite
condi ii, dreptul administra iei acestor institu ii de a deschide si examina scrisorile
adresate aresta ilor preventiv, de inu ilor, dup caz, minorilor interna i.
Interceptarea unei convorbiri sau comunic ri eIectuate prin teleIon, telegraI
sau prin alte mijloace de transmitere la distan . Conceptul de interceptare are
n elesul de interpunere, prin/cu mijloace tehnice adecvate, n Iluxul transmisiei
recep iei si ascultarea ori nregistrarea convorbirii sau comunic rii
197
.
Este lipsit de relevan , pentru satisIacerea elementului material al
inIrac iunii, dac interceptarea mesajului ori a convorbirii a Iost total sau par ial .
Sustragerea, aistrugerea sau re inerea coresponaen ei. Sunt modalit i de
mpiedicare a ajungerii coresponden ei la destinatar. Textul nu pretinde ca autorul
Iaptei s ia cunostin de con inutul coresponden ei, ci doar s -i obstaculeze
traIicul.
Sustragerea coresponaen ei. Se n elege ac iunea de nsusire, de apropriere a
coresponden ei, indiIerent dac de in torul acesteia este o persoan Iizic sau
juridic (institu ia care presteaz traIicul postal).
Distrugerea coresponaen ei. Conceptul are n elesul de nimicire (suprimare)
a coresponden ei, n m sura n care ,stirea, ,comunicarea pe care expeditorul
inten iona s o transmit destinatarului dispare. Deci distrugerea coresponden ei
poate Ii si par ial , pentru realizarea inIrac iunii Iiind ndestul toare dispari ia
mesajului transmis adresantului.
Re inerea coresponaen ei. n aceast ipotez normativ , coresponden a
intrat n indiIerent ce mod n posesia autorului Iaptei (din eroarea altei persoane
sau dup sustragerea ei) este p strat un anumit timp, mpiedicndu-se astIel
ajungerea ei la destina ie.
Divulgarea con inutului unei coresponden e, sau a convorbirii ori
comunic rii. Conceptul de ,divulgare are n elesul ,de deconspirare, de
dezv luire a con inutului coresponden ei, comunic rii sau convorbirii interceptate.
Nu prezint relevan dac a Iost divulgat total ori par ial con inutul
coresponden ei, Ia de una sau mai multe persoane, mai aproape sau mai departe
de momentul intercep iei. De asemenea, este lipsit de semniIica ie mprejurarea c
I ptuitorul a luat cunostin din greseal sau ntmpl tor de con inutul mesajului cu
caracter personal (chiar dac plicul era deschis ori a ascultat convorbirea de la un
aparat instalat legal n deriva ie) de vreme ce, ulterior, el a transmis, cu inten ie,
ceea ce ini ial a aIlat I r s vrea.

197
,ConIec ionarea unor dispozitive de interceptare a convorbirilor teleIonice, n scopul ascult rii acestora
pentru a veriIica Iidelitatea unei so ii, constituie inIrac iunea prev zut n art. 195 C. pen., iar nu inIrac iunea de
conIec ionare de mijloace speciIice de interceptare a comunica iilor prev zut n Iegea nr. 51/1991. CSJ, s.p.,
d. nr. 1492/2003, Dr., nr. 8, 2004, p. 383.
111
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri contrare celei necesare
asigur rii secretului coresponden ei si deci potrivnice libert ii persoanei de a
comunica.
Leg tura ae cau:alitate la inIrac iunea prev zut de art. 195 Cod penal,
dintre elementul material si rezultatul produs (urmarea imediat ), rezult ex re, din
nsesi ac iunile ntreprinse de I ptuitor.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv se exprim prin inten ia autorului de a s vrsi
inIrac iunea, airect sau inairect . S vrsirea din culp a oric rei ac iuni, din cele
care Iormeaz elementul material al inIrac iunii, exclude r spunderea penal pentru
violarea secretului coresponden ei.
Scopul ,i mobilul ac iunii I ptuitorului nu prezint relevan pentru realizarea
inIrac iunii.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii si tentativa, desi posibile ca realitate Iaptic , nu
sunt sanc ionate de text.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul n care s-a materializat una
dintre ac iunile prev zute de text si s-a produs starea de anormalitate pentru
libertatea persoanei.
Sanc iuni. Textul art. 195 prevede, pentru ambele variante reglementate n
alin. (1) si (2), sanc iunea nchisorii de la 6 luni la 3 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.


DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie acele rela ii sociale privitoare la
libertatea persoanei, din punctul de vedere al dreptului acesteia de a i se respecta
secretul ncredin at celui la care a apelat n virtutea proIesiei sau Iunc iei sale.
n principiu, inIrac iunea este lipsit de obiect material, aidoma tuturor
inIrac iunilor ndreptate mpotriva unui drept personal, dar, n anumite contexte
Iaptice ac iunea s-a r sIrnt asupra corpului persoanei ori bunurilor sale , ea
poate, totusi, avea obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor). Este caliIicat de text, si anume, este acea
persoana care exercit o proIesie sau ndeplineste o Iunc ie n virtutea c reia i se
ncredin eaz ori poate cere s i se conIieze taine ale persoanei care apeleaz la
serviciile sale, proIesie sau Iunc ie din care deriv obliga ia de a p stra pentru sine
acel secret. Textul nu precizeaz care sunt acele proIesii sau Iunc ii, asa nct, n
cele ce urmeaz vor Ii explicate.
Profesie sau func ie. Individul, n scopul multiplelor si variatelor nevoi
sociale, este obligat a apela la cunostin ele de specialitate ale diversilor
proIesionisti avoca i, notari, Iarmacisti, medici, arhitec i, preo i, intermediari
matrimoniali ori la serviciile institu iilor publice agen ii bancar-Iinanciare,
agen ii de burs , ale c ror activit i sunt puse, prin lege, sub semnul discre iei.
Dezv luirea, de c tre acesti proIesionisti ori Iunc ionari ai unei institu ii publice, a
datelor sau inIorma iilor despre care au luat cunostin n cadrul rela iei cu
persoana care li s-a adresat, sau utilizarea n alte scopuri dect cele prev zute de
112
lege a documentelor sau inIorma iilor cu caracter de secret proIesional, poate Ii de
natur a-i aduce acesteia nsemnate prejudicii si, oricum, constituie o violare a
dreptului la secretul dest inuit.
Iegiuitorul a avut n vedere, I r ndoial , doar acele profesii recunoscute de
lege (nu au un asemenea caracter chiroman ia, ,magia neagr , prostitu ia s.a.) si,
se subn elege, numai persoanele autorizate de lege s practice o proIesie (avocat
membru al baroului, notar autorizat etc).
Profesie. Ocupa ie, ndeletnicire cu caracter permanent, pe care o exercit cineva
n baza unei caliIic ri corespunz toare inginer, Iarmacist, arhitect, medic etc.
Func ie. Se n elege o activitate administrativ prestat de o persoan n mod
permanent si organizat, n cadrul unei institu ii din domeniul public, indiIerent dac
aceasta este de stat ori privat (prim rie, cabinet medical, oIiciu sau agen ie de
asigur ri, agen ie de schimb valutar etc.).
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile art.
19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil numai sub Iorma instig rii si complicit ii.
Coautoratul este exclus obliga ia p str rii secretului este personal , deoarece n
ipoteza c doi sau mai mul i proIesionisti ori Iunc ionari ai unor institu ii publice
dezv luie acel secret, Iiecare n parte va Ii autor al unei inIrac iuni distincte de
divulgare a secretului proIesional.
Subiectul pasiv nu este circumstan iat de text.

Latura obiectiv
Elementul material este constituit dintr-o ac iune ori o inac iune de divulgare
(de pild , l sarea la vedere, n mod voit, a unui nscris purt tor de secrete).
Ac iunea de divulgare poate Ii airect , adic eIectuat de ns si persoana care
de ine secretul oral, n scris, prin prezentarea de documente , ori inairect ,
respectiv prin intermediul altei persoane.
Ac iunea de aivulgare. Conceptul divulgare are n elesul de transmitere, de
comunicare a unor date, inIorma ii sau documente care privesc intimitatea
individului, sunt de ordin personal. Nu prezint interes c divulgarea s-a I cut
uneia sau mai multor persoane, si nici dac secretul a Iost dezv luit total ori par ial.
Prin utili:are se n elege ac iunea autorului de a se Iolosi, de a ntrebuin a
desigur cu un anumit scop contrar legii documentele sau inIorma iile cu caracter
de secret proIesional, de c tre cel care le-a primit ori a luat cunostin de ele n
ndeplinirea atribu iilor de serviciu sau n leg tur cu serviciul.
Date. Sunt acele inIorma ii (reIerin e) despre aspecte particulare din via a
unei persoane, cum sunt cele reIeritoare la s n tatea, situa ia material-Iinanciar
sau Iamilial , viciile ori obiceiurile mai stranii, trecutul ori preocup rile de viitor
ale persoanei n cauz pe care aceasta nu doreste s le Iac publice si alte asemenea
Ia ete ale intimului individual.
Pentru realizarea inIrac iunii n modalitatea reglementat n alin. (1) se cere
ca Iapta s Iie de natur a aduce prejudicii persoanei.
Prejudiciile provocate persoanei al c rei secret a Iost deconspirat sau utilizat
pot Ii de ordin moral (aIectarea prestigiului, atragerea oprobriului public, crearea
de antipatii sau rezerve ale indivizilor din anturajul s u) ori material (destituire din
Iunc ie, concedierea dintr-un serviciu, discreditarea n cercul oamenilor de aIaceri
cu consecin a pierderii unor parteneri s.a.). Pentru realizarea acestei cerin e este
ndestul tor ca Iapta, virtual, s Iie apt a prejudicia persoana, neIiind necesar si
producerea neajunsului moral sau material.
O alt cerin pentru realizarea inIrac iunii, n modalitatea normativ
prev zut n alin. (1), este ca divulgarea datelor s Iie I cut I r drept.
113
Conceptul f r arept are n elesul de neng duit (neadmis, nepermis) de ceva
ori cineva. Acest ceva nu poate Ii dect legea, iar cineva este ns si persoana al
c rei drept la libertate individual se aIl sub protec ia textului incriminator.
Semnal m dreptul dar si obliga ia, a c rei nesocotire atrage r spunderea
penal oric rei persoane de a dezv lui secretul apar innd altei persoane, atunci
cnd secretul const n date sau inIorma ii despre s vrsirea unora dintre
inIrac iunile contra siguran ei statului art. 170 Cod penal, nedenun area. Tot
astIel, subzist deopotriv dreptul si obliga ia oric rei persoane de a viola secretul
altei persoane n cazul c datele si inIorma iile aIlate se reIer la s vrsirea unor
inIrac iuni cu grad ridicat de pericol social, cum sunt omorul, tlh ria, pirateria s.a.
art. 262 Cod penal, nedenun area unor inIrac iuni. Iegea penal a mai instituit
obliga ia Iunc ionarului public cu atribu ii de execu ie sau de conducere ori de
control de a sesiza procurorul despre s vrsirea inIrac iunilor n leg tur cu
serviciul n cadrul c ruia si ndeplineste atribu iile art. 263 Cod penal, omisiunea
sesiz rii organelor judiciare , ct si obliga ia tuturor persoanelor de a inIorma
autorit ile judiciare despre acele mprejur ri care, cunoscute, ar duce la stabilirea
nevinov iei unei persoane arestate preventiv, trimis n judecat ori condamnat
pe nedrept art. 265 Cod penal, omisiunea de a ncunostin a organele judiciare.
Spre deosebire de situa iile n care proIesionistul ori Iunc ionarul este
dezlegat de lege de a p stra secretul receptat, acestia sunt ,n drept a Iace public
secretul si n ipoteza n care dezv luirea este cerut ori acceptat de chiar persoana
c reia i apar ine secretul.
Doctrina consider , cu total temei, c , n aIara situa iilor eviden iate, nu va
constitui inIrac iunea de divulgare a secretului proIesional nici Iapta de a transmite
anumite aspecte din intimitatea unei persoane, atunci cnd aceste aspecte erau deja
publice, de notorietate
198
.
Urmarea imeaiat const dintr-o atingere adus libert ii persoanei din
punctul de vedere al dreptului s u de a i se p stra secretul unor date cu caracter
intim.
Leg tura ae cau:alitate este prezumat , deoarece starea de aIectare a
dreptului persoanei decurge direct din ac iunea de divulgare.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de divulgare a secretului proIesional se
s vrseste cu inten ie, n ambele modalit i airect sau inairect . Divulgarea
secretului proIesional din culp nu constituie inIrac iune.
Textul nu cere existen a unui mobil care s -l Ii animat pe I ptuitor la
s vrsirea inIrac iunii si nici ca acesta, prin ac iunea I ptuit , s Ii urm rit
realizarea unui scop.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii ,i tentativa sunt posibile, dar ele nu cad sub
sanc iune penal .
InIrac iunea se consum instantaneu, n momentul divulg rii datelor de ordin
personal cu consecin a precizat de text, respectiv al utiliz rii ori divulg rii
documentelor sau inIorma iilor cu caracter de secret proIesional.
Sanc iuni. Divulgarea secretului proIesional se pedepseste cu nchisoarea de
la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.

198
T. Vasiliu si col., Coaul penal comentat ,i aanotat, ea. cit., p. 203.
114
Capitolul III

INFRAC IUNI PRIVITOARE LA VIA A SEXUAL

VIOLUL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din rela iile sociale reIeritoare la
libertatea si inviolabilitatea sexual a persoanei. Ac iunile speciIice acestei
inIrac iuni aIecteaz , ns , de regul , si alte rela ii sociale, cum sunt cele privind
dreptul la via , la integritate Iizic si psihic , la libertatea de miscare. Asadar, n
cele mai Irecvente cazuri, obiectul juridic al inIrac iunii de viol este complex, Iiind
alc tuit dintr-un Iascicul de rela ii sociale ce privesc individul.
InIrac iunea de viol are ca obiect material corpul persoanei asupra c ruia se
ndreapt ac iunea autorului Iaptei. Corpul agresat sexual este al unei persoane
aIlate n via . n cazul c persoana asupra c reia se ndreapt ac iunea este
decedat , suntem n prezen a unei alte inIrac iuni, prev zut de art. 319 C. pen.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de viol este diIerit n raport cu
modalit ile normative ale textului.
AstIel, la modalitatea tip alin. (1) subiectul activ poate Ii oricare
persoan , indiIerent de sex.
Ia alin. (2) lit. b), agravanta este incident n ipoteza c victima se aIla n
ngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul I ptuitorului.
Sunt realizate cerin ele acestei moaalit i normative n cazul n care persoana
ndeplineste una din urm toarele calit i n raporturile cu victima:
la ingrifire personalul de ngrijire din unit i sanitare sau sociale
(asez minte, aziluri, internate) sau persoane angajate particular pentru ngrijirea
unor bolnavi sau b trni, so ul care ngrijeste copilul din alt c s torie al celuilalt
so
199
etc;
la ocrotire tutori, curatori;
la eaucare nv tor, proIesor, educator, institutor, mester (la scolile
proIesionale), proIesor meditator la diIerite discipline stiin iIice ori proIesori de
muzic , pictur etc;
la pa: agent al institu iei publice avnd ca atribu ie de serviciu paza
persoanelor re inute ori arestate preventiv sau condamnate, ori persoanelor
internate n institu ii de reeducare;
la tratament medic, antrenor de medicin sportiv recuperatorie,
supraveghetor, masor s.a.
n consecin , subiectul activ la alin. (2) lit. b) este circumstan iat de text,
respectiv acesta poate Ii doar persoana, de asemenea indiIerent de sex, care are
calitatea de tutore, curator, supraveghetor, ngrijitor, medic curant, proIesor sau
educator.
Ia lit. b
1
) a aceleiasi modalit i normative, subiectul activ al inIrac iunii are
calitatea de membru al Iamiliei, n n elesul dat de dispozi iile art. 149
1
C. pen.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile art.
19
1
C. pen.

199
,Sunt realizate tr s turile agravantei dac inculpatul a s vrsit inIrac iunea de viol asupra Iiicei din alt
c s torie a so iei sale, care locuia n domiciliul comun si se aIl n ngrijirea lor TS, Dec. nr. 2843/1974, R. I,
p. 441.
115
Participa ia penal este posibil n toate Iormele acesteia (coautorat, instigare,
complicitate).
Subiectul pasiv, n modalitatea tip alin. (l) , este necaliIicat de text, el
poate Ii deci oricare persoan , indiIerent de sex.
n prima modalitate agravat , alin. (2) , subiectul pasiv are ns calitatea
de pupil , elev , pacient etc. la lit (b) sau de membru al Iamiliei la lit. b
1
).
n sIrsit, la alin. (3) teza I subiectul pasiv este circumstan iat la segmentul de
minori care nu au mplinit vrsta de 15 ani.
Violul este caliIicat n aceast modalitate normativ ori de cte ori victima nu
a mplinit vrsta de 15 ani, situa ie cunoscut sau prev zut de autor. Chiar si n
ipoteza n care a avut dubii cu privire la vrsta victimei subzist aceast agravant
ntruct autorul a acceptat o atare posibilitate.
Sunt irelevante pentru realizarea inIrac iunii, din punctul de vedere al su-
biectului pasiv, vrsta persoanei supuse agresiunii sexuale de la ,0 la ,n ani ,
imaginea ei imoral real (prostituat ) sau presupus perceput de atentatorii
sexuali ori de cei care le-au servit inIorma ii despre victim , precum si
mprejurarea c aceasta, anterior comiterii Iaptei de viol, a mai ntre inut raporturi
sexuale cu autorul inIrac iunii ori cu ceilal i participan i. Iegea pretinde doar ca
persoana n oricare din aceste ipostaze s reIuze actul sexual.
n ipoteza c raportul sexual s-a realizat cu o persoan de sex diIerit, care este
rud n linie direct sau Irate ori sor , prin constrngerea acesteia sau proIitnd de
imposibilitatea sa de a se ap ra ori de a-si exprima voin a, Iapta constituie a
statuat instan a suprem , n sec iile unite
200
att inIrac iunea de viol prev zut de
art. 197 alin. (1) din C. pen. si alin. (2) lit. b
1
) din acelasi articol (dac victima
locuieste si gospod reste mpreun cu I ptuitorul), ct si inIrac iunea de incest
prev zut de art. 203 din C. pen., n concurs ideal.

Latura obiectiv
Elementul material se exprim printr-o ac iune, realizat n doi timpi: n
primul, autorul nIrnge rezisten a victimei prin constrngere sau proIit de
incapacitatea acesteia de a se opune ori de a-si exprima voin a; n timpul doi se
comite actul sexual, n contextul Iaptic din primul timp.
n cazul inIrac iunii de viol, constrngerea se poate realiza explicit sau
implicit.
Constrangerea explicit (maniIest ). Aceast Iorm de constrngere se poate
realiza, pe de o parte, prin exercitarea unor acte violente asupra victimei lovire,
maltratare etc., ori prin Iolosirea de c tre autor a Ior ei Iizice pn la nIrngerea
rezisten ei (opunerii) persoanei agresate.
Constrngerea se poate realiza, pe de alt parte, prin amenin ri, adresate Iie
victimei, Iie unor persoane Ia de care aceasta nutreste sentimente puternice de
aIec iune ori de recunostin .
Pentru ca inIrac iunea de viol s Iie realizat , constrngerea explicit
(maniIest ) trebuie s precead ori s Iie concomitent actului sexual. Exercitarea
unor acte de violen , Iizic sau psihic , n posterioritatea actului sexual, este de
natur a-l scoate pe acesta de sub imperiul constrngerii deci Iapta nu va constitui
inIrac iunea de viol , n vreme ce actele respective de violen urmeaz a Ii tratate
prin prisma uneia dintre prevederile care incrimineaz astIel de maniIest ri.
S-a mai considerat c victima nu este obligat s opun rezisten presiunilor
Iizice ori psihice exercitate de autor, si nici s continue rezisten a n ipoteza c

200
CCJ, S.U., Dec. nr. II din 23.05.2005, Dr., nr. 12, 2005, p. 242-244.
116
realizeaz z d rnicia acesteia , suIicient Iiind a-si exprima, verbal sau prin
maniera comportamental , reIuzul de a participa la actul sexual.
Constrangerea implicit . Acest tip de constrngere se realizeaz de autorul
inIrac iunii prin proIitarea (abuzarea) de situa ia n care se aIl victima, situa ie
care o pune n imposibilitatea de a se ap ra mpotriva agresiunii sexuale ori de a-si
exprima voin a ei n leg tur cu actul sexual tentat de autor.
Sintagma ,proIitnd de imposibilitatea de a se ap ra se reIer la situa ia n
care victima este inapt de a evita agresiunea sexual ori de a riposta la aceasta. O
asemenea stare poate Ii datorat unei incapacit i Iizice inIirmitate, imobilizare n
aparat gipsat, suIerin de o maladie epuizant Iizic, stare de somn, stare de
intoxica ie (provocat de alcool, stupeIiante, medicamente), vrst (Iraged ori
naintat ), ori psihice stare de hipnoz , bolnav psihic etc.
Esen ial pentru realizarea inIrac iunii de viol n aceast modalitate este ca
autorul s Ii cunoscut, anterior s vrsirii Iaptei, starea de incapacitate a victimei de
a se opune actului sexual ori de a nu-si putea maniIesta voin a. Este irelevant, la
inIrac iunea de viol, dac aceast stare a Iost provocat de autor ori ea preexista
ac iunilor de agresiune sexual , legea cernd doar ca I ptuitorul s proIite de starea
respectiv .
Act sexual. Potrivit deIini iei de lexicon, actul sexual poate Ii considerat ca
Iiind ac iunea, Iapta, Iaptul omului care se reIer la sex si l caracterizeaz , care
este privit din punctul de vedere al raportului dintre sexe, care se reIer la via a
sexual .
Prin act sexual ae orice natur , susceptibil de a Ii ncadrat n inIrac iunea de
viol prev zut de art. 197 din C. pen. a statuat instan a suprem n sec iile unite
se n elege orice modalitate de ob inere a unei satisIac ii sexuale prin Iolosirea
sexului sau ac ionnd asupra sexului, ntre persoane de sex diIerit sau de acelasi
sex, prin constrngere sau proIitnd de imposibilitatea persoanei de a se ap ra ori
de a-si exprima voin a
201
.
Actul sexual se poate realiza prin raporturi sexuale sau rela ii sexuale ntre
persoane de acelasi sex.
Raport sexual. (Raport heterosexual). Este acea conjunc ie a organelor de sex
masculin si Ieminin, n alte cuvinte, actul de intromisiune a organului sexual
b rb tesc n organul sexual al Iemeii
202
. Pentru realizarea inIrac iunii de viol este
lipsit de relevan dac raportul sexual s-a epuizat, suIicient Iiind penetrarea
sexual .
Rela ii sexuale intre persoane ae acela,i sex. (Rela ii homosexuale). Sunt
rela iile sexuale de invertire sau pervertire a instinctului sexual purtate ntre
persoane de acelasi sex, b rba i sau Iemei.
Rela iile sexuale dintre b rba i poart denumirea de pederastie, indiIerent
dac apetitul sexual este satisI cut pe cale anal ori oral , iar cele dintre Iemei sunt
denumite saIism amorul lesbian sau tribadism imitarea actului sexual normal.
Urmarea imeaiat const ntr-o v t mare adus libert ii sexuale a unei
persoane, dar, de regul , pot ap rea multiple urm ri care constau n v t marea
integrit ii corporale sau a s n t ii (psihoze, contaminare veneric etc.), ilegitim
graviditate, moartea victimei, alte prejudicii de ordin social.
Leg tura ae cau:alitate dintre elementul material si urmarea imediat rezult
din ns si materialitatea Iaptelor (ex re), ns la modalit ile normative la care
survin v t marea corporal ori decesul victimei, este necesar a se demonstra c
ntre ac iunea autorului si rezultatul produs exist un raport cauzal.

201
CCJ, S.U., Dec. nr. III din 23.05.2005, Dr., nr. 12, 2005, p. 245-248.
202
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit., vol. III, p. 352-353.
117
Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de viol se comite exclusiv cu inten ie
airect si, nu numai att, cu inten ie calificat , pentru c n elementul volitiv este
nsumat si scopul, care este acela de a realiza un act sexual cu victima.
Cu toate c autorul poate Ii animat la comiterea violului de un anumit mobil
r zbunarea unui aIront pe Iondul rela iilor dintre sexe, batjocorirea victimei dintr-un
resentiment Iormat pe un Iond identic etc. , textul nu pretinde existen a mobilului.
Ia modalit ile agravate prev zute n alin. (2) lit. c) si alin. (3) teza a II-a,
Iorma de vinov ie cu care lucreaz autorul este praeterinten ia, ntruct rezultatul
mai grav v t marea corporal grav a integrit ii corporale sau a s n t ii,
decesul ori, dup caz, sinuciderea victimei este datorat culpei acestuia.

Forme. Sanc iuni
Forme. InIrac iunea de viol este susceptibil de s vrsire n Iorma actelor
preparatorii culegerea de inIorma ii asupra programului victimei ori al
persoanelor care o antureaz , procurarea spray-ului cu substan e narcotizante
pentru imobilizarea victimei s.a. , dar legea nu le pedepseste.
Tentativa este posibil si sanc ionat de text. n aceast Iorm imperIect de
s vrsire a inIrac iunii se ncadreaz ac iuni de constrngere Iizic si moral
executate n scopul de a realiza actul sexual, ori ac iuni de apropiere de victim
proIitnd de neputin a acesteia de a se ap ra sau de a-si exprima voin a, ac iuni ns
neurmate de ntre inerea actului sexual (n n elesul deja enun at). Deci grani a ntre
tentativ si inIrac iunea consumat este marcat de momentul nceperii eIective a
actului sexual.
Renun area voluntar la nceperea raportului sexual ae:istare, din indiIerent ce
considerente, cedarea n Ia a rug min ilor victimei, constientizarea riscurilor la care se
expune etc. ap r autorul Iaptei de r spunderea penal pentru tentativa la viol, dar nu
si de r spunderea penal pentru ac iunile ntreprinse pn n acel moment, n m sura n
care acestea ntrunesc elementele constitutive ale unei inIrac iuni.
Tentativa de viol se pedepseste potrivit art. 204 C. pen.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul nceperii actului sexual. In
cazul repet rii actului sexual, sub imperiul constrngerii ini iale ori al proIit rii de
incapacitatea victimei de a se opune acestuia, sunt incidente dispozi iile reIeritoare
la inIrac iunea continuat art. 41 alin. (2) C. pen.
Sanc iuni. n raport cu gradul de pericol social pe care l prezint ipostazele
normative, regimul sanc ionator este diIeren iat, dup cum urmeaz :
nchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi n cazul alin. (1);
nchisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi n cazul alin. (2);
nchisoarea de la 10 la 25 ani si interzicerea unor drepturi n cazul
alin. (3) teza I si nchisoarea de la 15 la 25 ani si interzicerea unor drepturi n
cazul alin. (3) teza II.
Pentru Iapta prev zut n alin. (1), persoana juridic se sanc ioneaz cu
amend de la 5.000 la 600.000 lei, iar n cazul celorlalte modalit i cu amend de la
10.000 la 900.000 lei.


ACTUL SEXUAL CU UN MINOR

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale reIeritoare la
libertatea si inviolabilitatea sexual a persoanei n perioada minorit ii. Dar, ca si n
cazul violului, obiectul juridic poate Ii constituit si din alte rela ii sociale aIectate
118
prin Iaptele de aceast natur cum sunt cele care privesc dreptul la via , la
integritate Iizic si psihic , la libertate psihic .
Obiectul material l constituie corpul persoanei minore.

Subiec ii infrac iunii
Prevederile diIeren iate cuprinse n art. 198 determin deosebirile dintre
persoanele care pot Ii subiect activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii.
AstIel, la modalit ile normative prev zute la alin. (l) si alin. (5) teza I, autor
poate Ii oricare persoan , indiIerent de sex.
n cazul modalit ii normative descrise la alin. (2) subiectul activ este ns
circumstan iat de text, respectiv acesta poate Ii doar persoana, de asemenea
indiIerent de sex, care are calitatea de tutore, curator, supraveghetor, ngrijitor,
medic curant, proIesor sau educator, calitate de care autorul Iaptei s se
Ioloseasc , sau persoana care a abuzat de ncrederea victimei ori de autoritatea
sau inIluen a exercitat asupra acesteia.
Pentru n elesul termenilor prin care acesti subiec i activi au calit ile cerute
de text trimitem la explica iile date la inIrac iunea de viol.
Ia modalit ile normative reglementate n alin. (3), (4), (5) si (6), subiectul
activ nemijlocit va Ii, dup caz, Iie nedeterminat, Iie determinat prin una dintre
calit ile prev zute n alin. (2).
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil sub toate Iormele acesteia coautorat,
instigare, complicitate.
Subiectul pasiv, n modalitatea prev zut n alin. (1), este circumstan iat de
text la persoana, indiIerent de sex, care nu a mplinit vrsta de 15 ani.
Ia modalitatea normativ reglementat n alin. (2), subiectul pasiv este
circumscris segmentului de persoane ntre 15 si 18 ani care sunt ntr-una din
situa iile ce decurg din text, situa ii ce le caracterizeaz pozi ia psihic n
raporturile cu autorul pupil , elev , pacient etc. , n vreme ce la modalitatea
normativ de la alin. (5) teza I, subiectul pasiv, plasat n situa ii similare cu cele
mai sus precizate, este ns n vrst de sub 15 ani.
Subiectul pasiv la modalit ile normative descrise n alin. (3), (5) si (6) este
comun, si anume persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani.

Latura obiectiv
Elementul material este constituit dintr-o ac iune, maniIestat ntr-un act
sexual, Iie cu un minor sub vrsta de 15 ani, Iie cu un minor ntre 15 si 18 ani n
care autorul are una dintre calit ile men ionate de lege.
Actul sexual este de orice natur , deci explica iile oIerite la inIrac iunea de
viol cu privire la n elesul sintagmei si p streaz integral valabilitatea.
Ia unele modalit i agravate, actul sexual este dublat de alte ac iuni, care sunt
de natur a spori gradul de pericol al Iaptei. Modalit ile agravate se raporteaz ,
deopotriv , la ambele variante ale inIrac iunii tip, prev zute n alin. (1) si (2).
AstIel, n ipoteza normativ reglementat la alin. (3), actul sexual este
determinat de oIerirea sau darea de bani ori alte Ioloase de c tre I ptuitor, direct
sau indirect, victimei, iar n ipoteza incriminat la alin. (4), actul sexual este
s vrsit n scopul producerii de materiale pornograIice.
Materialele pornografice redau/reprezint obscen (lubric, vulgar, trivial)
scene de via sexual , nuduri n atitudini lascive, organe sexuale, detalii anatomice
119
legate de instinctul sexual
203
. Mesajul pornograIic poate Ii transmis prin Iilme,
publica ii, imprim ri video, IotograIii, desene, sculpturi, n general, prin oricare alt
mijloc de propagare a ideilor si imaginilor cu caracter obscen.
A doua agravant de la modalitatea normativ reglementat n alin. (4) teza
II, este atras de cazul n care actul sexual cu un minor comis n scopul men ionat
n teza anterioar a Iost realizat prin constrngere.
Modalitatea agravat reglementat n alin. (5) se adreseaz situa iei n care
actul sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 15 ani a Iost comis n
mprejur rile prev zute n art. 197 alin. (2) lit. b), precum si n situa ia n care actul
sexual cu un minor a avut consecin ele ar tate n art. 197 alin. (2) lit. c) (s-a cauzat
victimei o v t mare grav a integrit ii corporale sau s n t ii).
n sIrsit, ultima agravant a textului, enun at n alineatul Iinal, este
motivat de urm rile actului sexual cu un minor moartea sau sinuciderea
acestuia.
Aidoma inIrac iunii de viol, inIrac iunea de act sexual cu un minor are ca
urmare imeaiat nc lcarea libert ii si inviolabilit ii sexuale a persoanei (minor )
si, cel mai Irecvent, apari ia si a altor urm ri, consecutive sau ulterioare
v t marea integrit ii corporale sau a s n t ii (psihoze, contaminare veneric etc.),
ilegitim graviditate, moartea victimei, alte prejudicii de ordin social.
Leg tura ae cau:alitate, n ce priveste restrngerea libert ii sexuale a
persoanei, este prezumat , rezultnd ex re, adic din ns si materialitatea Iaptelor.
Pentru celelalte urm ri imediate, consecutive ori ulterioare actului sexual cu un
minor este ns necesar a se dovedi c ele sunt consecin a actului sexual realizat de
autorul Iaptei.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv const n inten ia airect a autorului de a comite Iapta si,
nu numai att, n inten ia lui calificat , deoarece este nsumat si elementul scop,
care este acela de a realiza actul sexual cu un minor.
Pentru satisIacerea acestui element constitutiv al inIrac iunii este necesar ca
autorul, n varianta tip de la alin. (1) s Ii cunoscut c victima are o vrst
inIerioar aceleia de 15 ani, ori s Ii acceptat aceast eventualitate. Aceeasi
reprezentare trebuie s o aib si autorul Iaptei din varianta de specie de la alin. (2),
dar, suplimentar, acesta va trebui s -si Ioloseasc acea calitate de medic, proIesor
etc. n scopul determin rii victimei de a avea act sexual. Deci, pentru existen a
laturii subiective si, prin consecin , pentru existen a inIrac iunii se cere ca
I ptuitorul s Ii stiut, n momentul s vrsirii Iaptei, sau s Ii avut toate datele
pentru a presupune c persoana cu care s vrseste actul sexual nu a mplinit vrsta
de 15 ani, respectiv de 18 ani. Cunoasterea nesigur nu conduce la nl turarea
elementului subiectiv si deci a r spunderii penale pentru aceast inIrac iune. Nu va
constitui ns inIrac iune Iapta majorului aIlat n eroare cu privire la vrsta real a
persoanei cu care realizeaz actul sexual sub 15 ani, respectiv sub 18 ani ,
eroare provocat de mprejur ri de natur a-i deIorma reprezentarea din acest punct
de vedere ( inuta psiho-Iizic a minorului, prezentarea de c tre acesta a unor
documente de identitate m sluite s.a.).

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa este posibil si se pedepseste, potrivit art. 204 C. pen., dar
ea nu poate Ii conceput dect n Iorma imperIect (neterminat ). Grani a dintre

203
V. Dongoroz si col., op. cit., vol. IV, p. 709.
120
tentativ si inIrac iunea consumat la actul sexual cu un minor este identic cu
aceea de la inIrac iunea de viol.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul nceperii actului sexual cu un
minor n vrst de sub 15 ani, respectiv de 15 pn la 18 ani.
Sanc iuni. Regimul sanc ionator al Iaptelor incriminate n art. 198 este
nuan at, pedepsele Iiind asezate pe o scar n urcare, n Iunc ie de pericolul social
pe care l reprezint acestea.
AstIel, la modalit ile tip alin. (1) si (2) pedeapsa este nchisoarea de la 3
la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
Pedeapsa pentru modalitatea agravat prev zut n alin. (3) este nchisoarea
de la 3 la 12 ani, iar modalitatea agravat de la alin. (4) teza I, este sanc ionat cu
pedeapsa nchisorii de la 5 la 15 ani, ambele nso ite de pedeapsa complementar a
interzicerii unor drepturi.
Pentru Iaptele prev zute la alin. (4) teza II si alin. (5), pedeapsa este
nchisoarea de la 5 la 18 de ani, iar pentru aceea prev zut la alin. (6) nchisoarea
de la 15 la 25 de ani, Iiecare dintre acestea cu aplicarea pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz pentru Iaptele prev zute n alin. (1) si (2)
cu amend de la 5.000 la 600.000 lei, iar n celelalte situa ii cu amend de la
10.000 la 900.000 lei.


SEDUC IA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie rela iile sociale privitoare la libertatea si
inviolabilitatea sexual a persoanei de sex Ieminin n vrst de sub 18 ani.
Obiectul material al inIrac iunii de seduc ie este corpul minorei asupra c ruia
s-a comis, prin Iraud , raportul sexual.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii poate Ii doar un b rbat
pentru c doar b rbatul este partener al unui raport sexual cu Iemeia si numai
acesta poate promite o c s torie , cu condi ia, eviden iat la celelalte dou
inIrac iuni privind via a sexual , ca acesta s aib capacitatea biologic de realizare
a actului sexual.
S-a sus inut n doctrin
204
si practica judiciar
205
, c b rbatul trebuie s
ndeplineasc , cumulativ, si o alt condi ie, anume de a Ii mplinit acea vrst care,
potrivit legii, i d dreptul la a ncheia c s toria.
n opinia noastr , aceast condi ie ad ugat pentru a circumstan ia subiectul
activ al inIrac iunii este neIondat pe text ori pe un principiu de drept si, totodat ,
de natur a dezavantaja minorele, c rora li se pretinde deci nu numai s intuiasc
caracterul sincer sau Iraudulos al promisiunii de c s torie, dar s si intre n posesia
datelor de stare civil ale celui care Iace promisiunea. T inuirea vrstei de c tre
minor nu reprezint , n Iond, altceva, dect o latur a maniIest rilor sale
am gitoare, menite a determina minora s accepte raportul sexual, suIicient Iiind,
dup p rerea noastr , ca aparen ele s Iormeze minorei credin a c acesta este un
poten ial so
206
.

204
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit, vol. III, p. 377.
205
T. reg. Iasi, Dec. nr. 148/1966, J.N., nr. 12, 1968, p. 161.
206
In acela,i sens, O. Ioghin, T. Toader, op. cit., p. 180.
121
Opinia sus-evocat , privitoare la condi ia de vrst a b rbatului, este ns si
inconsecvent , deoarece, n continuare, se aIirm c ,nu intereseaz , pentru existen a
inIrac iunii, dac b rbatul este sau nu c s torit
207
.., or, nemplinirea vrstei legale de
c s torie constituie, ca si statutul de b rbat c s torit, un identic impediment legal
pentru autorul Iaptei de a-si onora promisiunea de c s torie adresat minorei. n ce ne
priveste, suntem ns de acord cu autorii sus cita i privind lipsa de relevan a statutului
b rbatului c s torit ori nec s torit pentru realizarea inIrac iunii, cu men iunea c
situa ia civil de b rbat c s torit probeaz , de cele mai multe ori, caracterul mincinos al
promisiunii de c s torie I cute minorei.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni.
Participa ia penal la s vrsirea inIrac iunii de seduc ie este posibil sub Iorma
instig rii si complicit ii neinteresnd la aceste Iorme sexul persoanei participante ,
dar imposibil n Iorma coautoratului, din considerentele examinate anterior.
Subiectul pasiv este circumscris n segmentul persoanelor de sex Ieminin n
vrst de sub 18 ani, nec s torite. ,Femeia spunea proIesorul Traian Pop
trebuie s Iie n momentul promisiunii nem ritat , v duv sau divor at , Iiindc
numai acesteia i se pot Iace promisiuni de c s torie, pentru a avea raporturi
sexuale, Iiindc acestea sunt acte imorale si chiar punibile.
n leg tur cu calitatea subiectului pasiv al inIrac iunii prev zut n art. 199
C. pen. s-au exprimat opinii diIerite.
Textul a stabilit limita maxim de 18 ani pn la care raportul sexual cu o
adolescent ob inut prin nsel toare promisiuni de c s torie constituie inIrac iune.
S-a considerat, nendoielnic, c dup mplinirea vrstei de 18 ani persoana de sex
Ieminin este suIicient de matur pentru a evalua corect seriozitatea promisiunilor
de c s torie si posibilitatea real de nI ptuire a lor, n Iunc ie de care s cedeze sau
nu avansurilor sexuale mai nainte de ncheierea c s toriei. Dar, aidoma inIrac iunii
de act sexual cu un minor care nu a mplinit vrsta de 15 ani, textul inIrac iunii de
seduc ie nu delimiteaz vrsta minim a minorei pn la care raportul sexual astIel
realizat intr sub inciden a prevederilor art. 199 Cod penal.
n valoroasele noastre tratate de drept penal
208
, ca si n unele solu ii din
practica judiciar
209
s-a considerat c vrsta minim a minorei seduse este de 14
ani, sub aceast vrst Iapta constituind inIrac iunea de act sexual cu un minor,
prev zut de art. 198 alin. (1) Cod penal.
Interpretarea dat textului, sub raportul limitei minime de vrst a victimei
minor , ridic , n principal, dou probleme teoretice reIeritoare la existen a -
inexisten a inIrac iunii de seduc ie n anumite mprejur ri de Iapt, ct si la
ncadrarea juridic a unor Iapte comise n condi ii particulare.
Dispozi iile Codului Iamiliei prev d c ,Iemeia se poate c s tori numai dac
a mplinit 16 ani, dar c , ,pentru motive temeinice, se poate ncuviin a c s toria
Iemeii care a mplinit 15 ani
210
.
n raport cu aceste dispozi ii imperative din legea care statorniceste condi iile
de valabilitate a unei c s torii, ne exprim m rezerva Ia de opinia, larg
mp rt sit , potrivit c reia limita de vrst a minorei, pentru a avea voca ia de
subiect pasiv al inIrac iunii de seduc ie, este de 14 ani, de vreme ce aceasta, sub
vrsta de 15 ani, nu poate ncheia o c s torie.

207
,Coaul penal Carol al II-lea`, aanotat, ea. cit., vol. II, p. 656.
208
T.Vasiliu si col., Coaul penal, comentat ,i aanotat, ea. cit, p. 221.
209
,Raportul sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 14 ani chiar dac minora a Iost determinat la
aceasta de promisiuni de c s torie constituie inIrac iunea prev zut de art. 198 alin. (1) Cod penal, iar nu
inIrac iunea de seduc ie prev zut de art. 199 Cod penal TS, Dec. nr. 2132/1974, R. I, p. 349.
210
Codul Iamiliei, art. 4 alin. (1) si (2).
122
n opinia noastr , deci, limita minim de vrst a persoanei seduse este aceea
de la care legea i conIer dreptul de a se c s tori, si anume de la 15 ani.
S-a v zut opinia dominant , doctrinar si judiciar , reIeritoare la vrsta
minim a persoanei v t mate pentru a Ii subiect pasiv al inIrac iunii de seduc ie.
Inspirate de aceeasi opinie, unele instan e au considerat ns c raportul sexual cu o
minor de sub 14 ani, realizat n urma promisiunilor de c s torie, ntruneste
deopotriv elementele constitutive ale inIrac iunilor de act sexual cu un minor si
seduc ie
211
.
Acordnd si acestei interpret ri interesul cuvenit credem, al turi de al i
autori
212
, c n raport de con inutul lor cele dou inIrac iuni se exclud reciproc si c
deci nu pot Ii termenii unui concurs, n spe s vrsindu-se exclusiv inIrac iunea de
act sexual cu un minor.

Latura obiectiv
Elementul material este constituit dintr-o ac iune, concretizat n raportul
sexual realizat prin Iraud cu o persoan de sex Ieminin n vrst de sub 18 ani.
Deci, elementul material al inIrac iunii este exclusiv raportul sexual cu minora si
nu promisiunea de c s torie, aceast I g duin mincinoas reprezentnd mijlocul
prin care autorul reuseste realizarea actului sexual cu minora.
Raportul sexual este acea conjunc ie a organelor de sex masculin si Ieminin,
n alte cuvinte, actul de intromisiune a organului sexual b rb tesc n organul sexual
al Iemeii
213
. Pentru realizarea inIrac iunii de viol este lipsit de relevan dac
raportul sexual s-a epuizat, suIicient Iiind penetrarea sexual .
Sintagma nu poate Ii deslusit ntr-o ncercare de deIinire, dar ea va putea Ii
n eleas prin punerea n eviden a aspectelor ce trebuie s caracterizeze asemenea
promisiuni spre a avea sau nu relevan pentru realizarea inIrac iunii de seduc ie,
aspecte asupra c rora s-au aplecat, deopotriv , doctrina si practica judiciar .
Promisiunea, mai nainte de toate, este un angajament (I g duial ) prin care
cineva se oblig s Iac ceva
214
. n leg tur cu promisiunea de c s torie, raportat
la textul art. 199 Cod penal, au Iost examinate urm toarele aspecte:
1. Promisiunea, sub imperiul c reia minora accept raportul sexual, s aib ca
obiect obliga ia autorului de a se c s tori cu aceasta, obliga ie neonorat ulterior.
Nu va constitui promisiune, n sensul art. 199 Cod penal, I g duiala unui
concubinaj, a instruirii minorei ntr-un colegiu, a unui voiaj ispititor peste grani e, a
suport rii cheltuielilor materiale (a ntre inerii) pe o perioad de timp etc.
2. Promisiunea s Iie I cut de autorul Iaptei anterior consum rii raportului
sexual, iar aceast promisiune s constituie elementul de convingere a minorei la
acceptarea actului. Promisiunile de c s torie posterioare raportului sexual nu au
semniIica ie penal .
3. Promiterea c s toriei s Iie I cut n mod Ierm, serios. n actuala redactare
a textului art. 199 Cod penal, s-a renun at la caracterul ,Iormal al promisiunii pe
care l pretindea textul din reglementarea Codului penal ,Carol al II-lea, ceea ce
nseamn c promisiunea poate Ii exprimat ,Iormal logodn , prezentarea
minorei n cercul de rela ii ori Ia de rude drept viitoare so ie etc. , dar si
,implicit prin maniIest ri ori conduite ce semniIic inechivoc angajarea
b rbatului n a se c s tori cu minora.

211
T. j. Constan a, Dec. nr. 1474/1974, R. II, 1976-1980, p. 335.
212
V. Papadopol, M. Popovici, R. II, 1976-1980, p. 335.
213
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit., vol. III, p. 352-353.
214
DEX, ea. cit., p. 751.
123
Promisiunile pot Ii exteriorizate oral sau n scris, direct ori prin persoane
interpuse, esen ial Iiind doar caracterul lor de seriozitate.
Nu pot avea asemenea caracter promisiunile de c s torie I cute de un b rbat
alienat mintal sau cele adresate unei minore n aceeasi stare de suIerin psihic ,
dup cum se impune o prudent acreditare a preten iei de seduc ie n cazurile n
care acceptul la raport sexual, sub promisiunea c s toriei, este dat de minor
concomitent momentului n care l-a cunoscut pe b rbat ori ntr-un scurt interval de
timp de la acest moment.
Doctrina de specialitate a negat acest caracter promisiunilor de c s torie
I cute unei minore prostituate
215
. Transan a alega iei ni se pare pe ct de dur , pe
att de nedreapt . Este logic a considera ca glum , mai mult sau mai pu in izbutit ,
promiterea c s toriei unei minore prostituate anterior ori concomitent remiterii
avantajului material pretins sau acceptat n schimbul raportului sexual. Dar este
inuman si ilegitim a-i reIuza minorei prostituate dreptul la a-si mai reconverti via a
imoral ntr-una moral , prin intermediul c s toriei, si chiar de a-i anula, anticipat,
accesul la aceast sans ori speran , atunci cnd minora a consim it raportul sexual
cu un b rbat nu din venalitate, ci pentru c a crezut n promisiunea acestuia de
c s torie.
Nendeplinirea promisiunii de c s torie, dup realizarea actului sexual, s Iie
datorat relei credin e a autorului, voin ei sale ini iale de a am gi minora. Nu va
avea acest caracter promisiunea neonorat din considerente ap rute ulterior
raportului sexual, imprevizibile, exterioare voin ei autorului Iaptei si, oricum,
nereprosabile acestuia, cum sunt: reIuzul victimei de a se mai c s tori
216
, ori
opunerea la c s torie a p rin ilor acesteia
217
, apari ia unei boli grave care-l Iac pe
b rbat impropriu c s toriei din punct de vedere medical, descoperirea unei boli
grave de care suIerea victima, necunoscut autorului anterior promisiunilor de
c s torie si raporturilor sexuale avute cu aceasta s.a.
Urmarea imeaiat const dintr-o v t mare adus libert ii sexuale si onoarei
minorei n leg tur cu via a sa sexual .
Ct priveste leg tura ae cau:alitate, aceasta rezult din ns si materialitatea
Iaptelor (ex re).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie este Iormat din inten ie, n ambele ei modalit i
airect ,i inairect . Asadar, autorul, deliberat, determin , prin promisiuni
mincinoase, o persoan de sex Ieminin la a avea cu el raport sexual, stiind c
aceasta este n vrst de sub 18 ani ori acceptnd eventualitatea, n raport de datele
ce-i erau cunoscute, ca persoana de sex Ieminin s Iie minor .
Identic cu cazul actului sexual cu un minor, eroarea cu privire la vrsta
victimei exclude, si n cazul seduc iei, vinov ia autorului.
O interesant problem n leg tur cu eroarea I ptuitorului asupra vrstei
victimei s-a ridicat n doctrin , aplicat la situa ia n care raportul sexual cu o
minor sub 14 ani a Iost realizat sub promisiunea c s toriei. Se aIirm , n r spuns
la retorica ntrebare r spuns la care achies m c inculpatul nu ar putea Ii tras la
r spundere pentru inIrac iunea de act sexual cu o minor , deoarece a Iost convins
c victima are peste 14 ani. n acelasi timp, el nu ar putea r spunde nici pentru
inIrac iunea de seduc ie, deoarece, obiectiv, victima neavnd capacitatea s ncheie

215
Tr. Pop, n Coaul penal ,Carol al II-lea` aanotat, ea. cit, vol. II, p. 649; T. Vasiliu si col., Coaul penal-
comentat ,i aanotat, ea. cit, vol. I, p. 221.
216
TS, Dec. nr. 1862/1971, R. II, p. 393.
217
T. j. Timis, Dec. nr. 75/1975, R. II, p. 393.
124
o c s torie, aceast circumstan se r sIrnge asupra inculpatului, indiIerent dac
acesta a cunoscut sau nu circumstan a respectiv
218
.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa la inIrac iune este posibil , ca realizare Iaptic , dar ea nu
este prev zut si sanc ionat de text. InIrac iunea de seduc ie se consum n
momentul nI ptuirii actului sexual sub imperiul promisiunii de c s torie (ex tunc),
deci nu n momentul constat rii caracterului nsel tor al promisiunii (ex nunc).
Fapta este susceptibil de desI surare n timp, cu alte cuvinte ea se poate
materializa ntr-o succesiune de raporturi sexuale. n aceast ipotez nu este ns
necesar reiterarea promisiunii de c s torie anterior Iiec rui act sexual, Iiind
ndestul tor, pentru realizarea inIrac iunii, ca rela iile sexuale dintre autor si
victim s Ii debutat si continuat n virtutea si datorit unei unice promisiuni
219
.
InIrac iunea de seduc ie se s vrseste, ntr-o atare situa ie, n Iorma continuat ,
reglementat prin art. 41 alin. (2).
Sanc iuni. InIrac iunea de seduc ie se pedepseste cu nchisoare de la unu la 5
ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.


PERVERSIUNEA SEXUAL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii este complex, el Iiind constituit, pe de
o parte, din rela iile sociale privitoare la normala desI surare a vie ii sexuale, iar pe
de alt parte, din cele ce privesc anumite valori sociale moralitatea public ,
sentimentele de decen , de pudoare. n raport cu consecin ele provocate prin
practicarea actelor de perversiune sexual , pot Ii ns aIectate si rela iile sociale
reIeritoare la libertatea si inviolabilitatea sexual , la ns si via a.
Obiectul material al inIrac iunii este corpul persoanei asupra c reia se
eIectueaz actul de perversiune sexual , Iiind indiIerent dac acea persoan a
participat voluntar sau nu la realizarea acestuia. n cazul unora dintre modalit ile
de exprimare pervertit narcisism, Ietisism, voaierism, azooIilia, zooIilia ,
obiectul material este nsusi corpul autorului Iaptei.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat de text,
cu excep ia aceluia din alin. (3) si (3
2
).
Ac iunea incriminat n alin. (1) presupune cooperarea a dou persoane, de
sex opus, la comiterea Iaptei, situa ie n care ambii parteneri ai actului de
perversiune sexual au calitatea de subiect activ. n ipoteza n care actul este
eIectuat de o singur persoan , sau de o persoan ce are rela ii sexuale aberante cu
un animal, va exista un singur subiect activ.
n cazul modalit ii normative descrise la alin. (3) si (3
2
) subiectul activ este
ns circumstan iat, respectiv acesta poate Ii doar persoana, indiIerent de sex, care
are calitatea de tutore, curator, supraveghetor, ngrijitor, medic curant, proIesor sau
educator calitate de care autorul Iaptei s se Ioloseasc sau persoana care a
abuzat de ncrederea victimei ori de autoritatea sau inIluen a exercitat asupra
acesteia.

218
A. Filipas, P.J.P., vol. I, p. 136.
219
T. j. Caras-Severin, Dec. nr. 656/1971, R. II, p. 393.
125
Ia modalitatea normativ reglementat n alin. (5), subiectul activ va Ii, dup
caz, Iie nedeterminat, Iie determinat prin una dintre calit ile prev zute n alin. (3).
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni.
Ia modalitatea tip alin. (1) nu exist subiect pasiv, partenerii
perversiunilor sexuale identiIicndu-se n subiec i activi.
n cazul modalit ii agravate reglementate n alin. (2) subiectul pasiv este
circumscris la persoana care nu a mplinit vrsta de 15 ani, iar n cazul modalit ii
de la alin. (3), delimitarea se adreseaz segmentului de persoane ntre 15 si 18 ani
si care sunt ntr-una din situa iile ce decurg din text, situa ii ce le caracterizeaz
pozi ia psihic n raporturile cu autorul pacient , pupil , elev etc.
Subiectul pasiv la urm toarele dou modalit i normative este caliIicat prin aceea
c persoana este sub 18 ani si a Iost determinat s participe la rela iile pervertite prin
oIerirea, de c tre autor, de bani ori alte Ioloase alin. (3
1
) respectiv, a Iost Iolosit de
autor n scopul producerii de materiale obscene alin. (3
2
).
Este ns de precizat c sexul ambilor subiec i este diIerit, deosebirea de sex a
partenerilor actelor de perversiune sexual indiIerent dac acestea sunt consim ite
sau eIectuate prin constrngere constituind o cerin esen ial a inIrac iunii
220
.
Pentru n elegerea no iunilor de ,persoan care nu a mplinit vrsta de 15
ani, ,persoan ntre 15 si 18 ani, dac Iapta este s vrsit de tutore sau curator, ori
de c tre supraveghetor, ngrijitor, medic curant, proIesor sau educator,
,constrngere, ,materiale pornograIice trimitem la explica iile date la
inIrac iunile de viol si act sexual cu un minor.

Latura obiectiv
Elementul material l constituie o ac iune materializat ntr-un act de
perversiune sexual .
Prin ,acte ae perversiune sexual a statuat instan a suprem , n sec iile
unite n accep iunea prev zut n art. 201 din C. pen., se n elege orice alte
modalit i de ob inere a unei satisIac ii sexuale dect cele ar tate la inIrac iunea de
viol
221
.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii n Iorma sa tip const n lezarea
sentimentului moral al indivizilor, din cauza aIis rii de c tre autorii inIrac iunii a
actelor de perversiune sexual comise.
Fapta este susceptibil de a leza sentimentele morale n cazurile n care
potrivit exigen elor textului se comite n public sau dac a produs scandal public.
In public. Termenul este deIinit legal, prin dispozi iile art. 152 C. pen.
Scanaal public. Iingvistii explic no iunea scandal prin ,zarv , vlv produs de
o Iapt reprobabil , rusinoas , revolt provocat de o asemenea Iapt
222
.
n lumina acestei conceptualiz ri se poate deci aIirma c actele de
perversiune sexual provoac scandal public ori de cte ori ele ajung la cunostin a
unui num r nedeterminat de persoane, c rora le produc o stare reactiv , de
indignare (repulsie, revolt , protestatar ).
Perceperea Iaptului ce declanseaz aceast stare negativ poate Ii direct
persoanele iau cunostin nemijlocit despre actele de inversiune sexual prin
vederea lor sau indirect din relat rile altei persoane, prin ,transmitere de la om
la om
223
si chiar din aser iunile insolite ale participan ilor la actele de perversiune
sexual .

220
CA Constan a, Dec. nr. 74/1994, R.D.P., nr. 2, 1995, p. 144-145.
221
CCJ, S.U., Dec. nr. III din 23.05.2005, Dr., nr. 12, 2005, p. 245-248.
222
DEX, op. cit., p. 833.
223
T. Vasiliu si col., op. cit., p. 230.
126
Ia modalit ile agravate, urmarea imediat const n nc lcarea libert ii si
inviolabilit ii sexuale a minorilor sub 15 ani alin. (2) , ntre 15 si 18 ani alin.
(3) , respectiv, sub 18 ani alin. (3
1
) si (3
2
) , dar sunt posibile si alte consecin e,
consecutive sau ulterioare (psihoze, contaminare veneric sau transmiterea
sindromului imunodeIicitar dobndit, alte prejudicii de ordin social), iar la alineatul
Iinal v t marea grav a integrit ii corporale sau a s n t ii ori moartea sau
sinuciderea victimei.
Leg tura ae cau:alitate la Iaptele ncriminate n art. 201 Cod penal rezult
din ns si materialitatea Iaptelor (ex re), cu excep ia aceleia incriminat n alin. (5),
la care trebuie demonstrat c ntre actul de perversiune sexual si urmarea imediat
exist un raport de cauzalitate.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie a inIrac iunii o constituie inten ia airect sau inairect .
Fapta prev zut n alin. (5) se s vrseste cu praeterinten ie.
Pentru realizarea inIrac iunii nu prezint interes scopul urm rit de I ptuitor
cu excep ia modalit ii din alin. (3
2
), la care Iapta se comite n scopul producerii de
materiale pornograIice ori mobilul care i-a animat ac iunea.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa este posibil la alin. (1)-(4) si incriminat potrivit dispozi iilor
art. 204. Ia Iapta prev zut n alin. (5) tentativa nu este posibil , deoarece rezultatul
mai grav, moartea victimei, este reprosat autorului sub Iorma culpei.
Consumarea inIrac iunii n modalitatea ei tip intervine n momentul nceperii
actelor de perversiune sexual , cu condi ia ca ele s Iie eIectuate ntr-un loc public ori
s se Ii produs scandal public.
n cazul modalit ilor agravate consumarea inIrac iunii survine n momentul
nceperii actului de perversiune sexual cu un minor care nu a mplinit vrsta de 15 ani
sau cu vrsta cuprins ntre 15 si 18 ani si n condi iile precizate n alin. (2) (5).
Sanc iuni. n raport cu gradul de pericol social diIerit exprimat de
modalit ile normative a Iost instituit un regim sanc ionator diIeren iat.
AstIel, la modalitatea normativ tip pedeapsa este nchisoarea de la unu la 5 ani.
Modalit ile agravate reglementate n alin. (2), (3) si (4) sunt sanc ionate cu
nchisoare de la 3 la 10 ani, n vreme ce pedepsele pentru alte modalit i agravate
sunt nchisoarea de la 3 la 12 ani alin. (3
1
) , de la 5 la 15 ani alin. (3
2
) teza I ,
de la 5 la 18 de ani alin. (3
2
) teza II si alin. (5) teza I, respectiv pedeapsa
nchisorii de la 15 la 25 ani alin. (5) teza II.
Sanc iunilor prev zute pentru modalit ile agravate li s-a atasat pedeapsa
complementar a interzicerii unor drepturi.
n conIormitate cu prevederile art. 71
1
alin. (2) si (3) C. pen. raportat la
art. 201 C. pen., persoana juridic se sanc ioneaz cu amenda de la 5.000 la
600.000 lei sau de la 10.000 la 900.000 lei.


CORUP IA SEXUAL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale reIeritoare la
ocrotirea vie ii sexuale a persoanei, prin prevenirea alter rii conduitei instinctuale
sau/si morale a minorului, ndeosebi n mediul Iamilial.
127
n ipoteza c actul obscen se comite ,n prezen a minorului, inIrac iunea
este lipsit de obiect material, dar n varianta ,asupra minorului, obiectul material
este corpul acestuia.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii la modalit ile normative
reglementate n alin. (1), (2
1
) si (3) este necaliIicat de text, el poate Ii deci orice
persoan , indiIerent de sex, chiar si un minor n m sura n care acesta r spunde din
punct de vedere penal.
n cazul modalit ii normative din alin. (2) subiectul activ nemijlocit este ns
caliIicat, el este ,membru de Iamilie.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni n conIormitate
cu prevederile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n orice Iorm coautorat, instigare,
complicitate.
Subiectul pasiv este ns circumstan iat de text la persoana minorului,
independent de sexul acestuia, iar pentru modalitatea de la alin. (2), minorul trebuie
s aib si calitatea de ,membru de Iamilie.
Nici textul si nici doctrina nu s-au preocupat a delimita vrsta minim a
minorului pn la care acesta poate Ii subiect pasiv al inIrac iunii prev zute de art.
202 Cod penal. n opinia noastr , minorul nu poate Ii subiect pasiv al inIrac iunii
de la vrsta ,0, ci doar de la acea vrst de la care el are capacitatea de a n elege
semniIica ia actului obscen comis asupra ori n prezen a lui. In eventualitatea c
minorul este la o vrst sub acest prag, consider m c nici inIrac iunea nu este
realizat din cauza imposibilit ii de a ap rea una dintre consecin ele deduse din
analiza textului.
Sunt lipsite de relevan , pentru realizarea inIrac iunii, moralitatea minorului
bun , ndoielnic , precar , experien ele sale sexuale, pozi ia de admitere ori
respingere Ia de actul obscen.
n literatura de specialitate s-a sus inut c se comite o singur inIrac iune de
corup ie sexual n situa ia n care actul obscen se comite, n aceeasi mprejurare,
asupra sau n prezen a mai multor minori
224
. Opinia noastr este c ntr-o atare
modalitate Iaptic sunt tot at ia subiec i pasivi si se s vrsesc tot attea inIrac iuni
n Iorma concursului de inIrac iuni c i minori au participat ori asistat la actul
obscen.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii n reglement rile din primele trei alineate l
constituie o ac iune, materializat ntr-un act cu caracter obscen, comis asupra sau
n prezen a unui minor.
Act cu caracter obscen.
1. Act. Conceptul, n sensul cerut de art. 202 Cod penal, a Iost n eles n
tratatele noastre Iundamentale de drept penal ca ,orice Iel de maniIest ri
exterioare
225
sau ca ,Iapte, gesturi, atitudini
226
. Prima conceptualizare ni se pare
prea larg , neIinit autorii acesteia omi nd, oricum, c una din aceste
maniIest ri, care const n r spndirea de materiale obscene, inclusiv n mediul
minorilor, este incriminat distinct, n art. 325 Cod penal , iar a doua credem c

224
T. Vasiliu si col., Coaul penal, comentat ,i aanotat, ea. cit.,vol. I, p. 232.
225
Iaem, vol. I, p. 231.
226
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit, vol. III., p. 393.
128
este usor tautologic , observnd c ,gestul este asezat n rela ie de sinonimie cu
,atitudine si ,Iapt
227
.
n ce ne priveste, opt m pentru a considera ,actul avut n vedere de textul
art. 202 Cod penal ca acea maniIestare exprimat oral, gestic, mimic ori prin
eIectuarea unor misc ri care are aptitudinea de a realiza caracterul cerut de lege.
Este irelevant, din punctul de vedere al inIrac iunii examinate, dac actul este
comis n particular ori n public n acest din urm caz Iapta va Ii ncadrat , n
Iorma concursului ideal, si n inIrac iunea de ultraj contra bunelor moravuri si
tulburarea linistii publice , suIicient Iiind ca minorul s participe ori s Iie prezent
la acest act.
2. Caracter obscen. Caracterul obscen a Iost atribuit de reputa ii nostri
dasc li acelor Iapte care aduc atingere pudorii, sim ului moral, regulilor si
sentimentelor de bun -cuviin . Atasndu-ne, de principiu, acestei opinii, credem
ns c ea poate Ii amendat , prin completare, n sensul c atribuirea caracterului de
obscen nu poate Ii I cut doar prin raportare la valorile sociale aIectate prin
comiterea actului, ci si, mai cu seam , prin examinarea mediului concret n care
este s vrsit Iapta. AltIel spus, un act poate Ii considerat obscen ntr-un anumit
mediu social si lipsit de acest caracter n alt mediu, prezen a sau absen a
caracterului Iiind n direct leg tur cu gradul de educare si instruire al subiec ilor,
tradi iile locale, cu regulile de conduit statornicite n unele colectivit i etnice,
religioase s.a.m.d.
Doctrina si practica judiciar admit c prezint caracter obscen, de pild ,
palparea organului Ieminin sau masculin al minorului sau al unei ter e persoane,
dar n prezen a minorului cu sau I r voia persoanei palpate , exhibarea acestor
organe ori eIectuarea de gesturi prin care se sugereaz sau se imit actul sexual
evident, n prezen a minorului , eIectuarea actului sexual n prezen a minorului
inclusiv n mediul intraconjugal , apropierea organelor genitale de cele ale unui
minor
228
. n opinia noastr , este realizat inIrac iunea si n ipoteza n care minorului
i sunt cntate sau recitate versuri ori relatate episoade al c ror con inut prezint
caracter obscen.
In pre:en a sau asupra minorului
l. In pre:en a. Prin acest concept se n elege c minorul se aIl la locul
comiterii actului obscen, dar trebuie n eles si c este plasat n proximitatea acelui
loc, de unde are posibilitatea perceperii actului. Este lipsit de relevan , pentru
s vrsirea inIrac iunii, mprejurarea c minorul a asistat la consumarea n ntregime
a actului ori numai la un episod al acestuia.
2. Asupra. Conceptul arat c ac iunea este ndreptat asupra corpului
minorului, adic autorul se Ioloseste de corpul acestuia pentru a eIectua actul
obscen dezgolirea minorului, palparea ori mngierea organelor sexuale ale
acestuia etc.
Ia inIrac iunea reglementat n alin. (3), elementul material const ntr-o
ac iune de ademenire.
Prin aaemenirea unei persoane se n elege ac iunea de a atrage, a ispiti, de a
tenta pe cineva s Iac ceva, de obicei cu vorbe nsel toare
229
. Adaptat textului
analizat, conceptul are sensul de ac iune prin care o persoan este ispitit (atras )
spre a realiza acte sexuale cu un minor de sex diIerit sau de acelasi sex , Iie prin
oIerirea unor avantaje bani, alte valori, perspectiva unei promov ri proIesionale
, Iie prin apologierea unor asemenea rela ii (prozelitism).

227
Gh. Bulg r, Dic ionar ae sinonime, Editura Albatros, Bucuresti, 1972, p. l83.
228
TS, Dec. nr. 409/1972, P.J.P, vol. III, p. 94.
229
Dic ionarul explicativ al limbii romane, ea. cit., p. 460.
129
n leg tur cu acest concept este de observat c textul nu pretinde si apari ia
rezultatului, adic nu se cere ca persoana ademenit s Ii cuplat la ac iune,
inIrac iunea n aceast modalitate normativ realizndu-se prin simpla
exercitare a inIluen elor menite a convinge o persoan s practice acte sexuale cu
un minor. Din acest punct de vedere, activitatea de ,ademenire se deosebeste de
aceea care desemneaz instigarea ,clasic cu care se aseam n doar generic ,
deoarece instigarea, implic determinarea autorului n luarea hot rrii delictuoase,
pe cnd, n cazul examinat, nu se cere r spuns la ademenire din partea celui c ruia i
s-a adresat.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const ntr-o v t mare adus valorilor
sociale (morale) care asigur ocrotirea minorului la alin. (l), (2) si (2
1
) , res-
pectiv, pericolul apari iei unei asemenea v t m ri pentru ipoteza de la alin. (3).
Leg tura ae cau:alitate rezult ex re din ns si materialitatea Iaptei
neIiind necesar a se demonstra v t marea propriu-zis , adic reac ia provocat
minorului, si nici dac persoana a r spuns ademenirii.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie a inIrac iunii n modalit ile reglementate n alin. (1) si
(2) este constituit , exclusiv, din inten ie airect , autorul urm rind ca actul obscen
s -l eIectueze asupra minorului ori s Iie receptat de minor. Inten ia inairect de
pild , o persoan nu ncuie usa de la camera hotelului mai nainte de eIectuarea
actului sexual, prev znd, dar nedorind s Iie deranjat, si este surprins n aceast
ipostaz de un minor, intrat intempestiv n nc pere nu satisIace latura subiectiv
a inIrac iunii.
Ia modalitatea normativ prev zut n alin. (2
1
) inten ia este chiar calificat ,
ntruct include si elementul scop, care este acela de a produce materiale
pornograIice n timpul eIectu rii actelor incriminate n alin. (1) si (2).
Pentru n elesul sintagmei materiale pornograIice, a se vedea explica iile date
la inIrac iunea de act sexual cu un minor.
n cazul inIrac iunii prev zute n alin. (3) inten ia se maniIest n ambele
modalit i airect si inairect .
Textul nu pretinde vizarea, de c tre autor, a unui anumit scop, cu excep ia
semnalat n cazul de la alin. (2
1
), ori ca acesta s Iie animat de un anume mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa este posibil , dar numai n Iorma imperIect (neterminat )
adic situa ia n care eIectuarea actului obscen n prezen a sau asupra minorului
este ntrerupt din motive independente de voin a autorului si sanc ionat n
virtutea prevederilor art. 204 Cod penal.
Varianta de la alin. (3) nu este susceptibil de s vrsire n Iorma tentativei,
deoarece, concomitent cu Iormularea ,ademenirii, inIrac iunea se consum
spontan.
Consumarea inIrac iunii survine, instantaneu, n momentul nceperii actului
obscen n prezen a ori asupra minorului, respectiv n momentul n care este
adresat ,ademenirea.
Sanc iuni. n modalitatea tip alin. (1) pedeapsa este nchisoarea de la 6
luni la 5 ani.
Ia modalitatea agravat din alin. (2) pedeapsa este nchisoarea de la unu la 7
ani, pentru ca la modalitatea agravat din alin. (2
1
) care este raportat att la
modalitatea din alin. (1), ct si la aceea din alin. (2) maximul special al pedepsei
nchisorii este majorat cu 2 ani. Pedeapsa prev zut de lege n varianta de la
alin. (3) este nchisoarea de la unu la 5 ani.
130
Persoana juridic , n toate ipotezele de incriminare, se sanc ioneaz cu
amenda de la 5.000 la 600.000 lei.


INCESTUL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l constituie rela iile sociale privitoare la desI surarea
vie ii sexuale a persoanei n condi ii de normalitate moral si I r primejduirea
Iondului biologic al societ ii.
Doctrina a tratat n mod diIerit aspectul reIeritor la obiectul material al
inIrac iunii. AstIel, n vreme ce unii autori au trecut sub t cere aceast problem ,
l snd astIel a se ntrevedea c inIrac iunea este lipsit de orice obiect material
230
,
al i autori au sus inut c obiectul material al inIrac iunii l constituie corpul
persoanei de sex Ieminin
231
. n ce ne priveste opin m c ultima solu ie corespunde,
par ial, principiilor dreptului penal, deoarece corpul persoanei de sex Ieminin
constituie, ntr-adev r, obiect material al inIrac iunii, n condi iile n care aceasta a
participat involuntar ori cu nevinov ie la raporturile sexuale incestuoase. Solu ia,
ns , nu mai corespunde amintitelor principii n ipoteza c partenerii au realizat
raportul sexual voluntar si cunoscnd rela iile lor de rudenie, ntruct, n acest caz,
obiectul material al inIrac iunii va Ii corpul ambilor parteneri ai rela iilor
incestuoase, ac iunea delictuoas r sIrngndu-se, deopotriv , asupra trupurilor
acestora. Este greu dac nu imposibil de n eles, la opinia comentat , de ce
apare, aIectat, din punct de vedere biologic, doar trupul Iemeii pentru c ea
poart si z misleste produsul de concep ie? , iar nu si trupul b rbatului, care, n
egal m sur , contribuie la procrearea copilului tarat biologic din cauza
,amestecului aceluiasi snge.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este caliIicat de text, si anume, va avea acea
calitate persoana de orice sex, care particip la un raport sexual n parteneriat cu o
alt persoan , ntre acestea existnd rela iile de rudenie speciIicate de text.
InIrac iunea de incest este o inIrac iune bilateral , ceea ce implic participarea
voluntar (colaborarea) a dou persoane, de sex opus, la raportul sexual, ambii
parteneri avnd calitatea de subiec i activi.
n ipoteza c rela iile dintre persoanele ce au aceast calitate sunt de tip
homosexual, Iapta nu va constitui inIrac iunea de incest.
Conceptele frate ,i sor nu comport nici o explica ie, Iiind de re inut doar c
legea penal include n aceast sIer nu numai Ira ii si surorile ntre care sunt
leg turi primare, ci si leg turi consanguine sau uterine. Deci, n oricare dintre
aceste leg turi s-ar aIla Iratele si sora, raporturile sexuale dintre ei sunt incestuoase.
Ruae in linie airect . n aceast sIer sunt nsuma i ascenden ii si
descenden ii, indiIerent de num rul gradelor care i separ . Vor Ii prin urmare
incestuoase raporturile sexuale dintre Iiu, nepot, str nepot si mam , bunic ,
str bunic , respectiv ntre Iiic , nepoat , str nepoat si tat , bunic, str bunic. Nici
n privin a acestor participan i la raporturi sexuale legea nu distinge ntre rudenia
consanguin si aceea prin adop ie, n cel de-al doilea caz opernd ns limitele
statornicite prin art. 149 C. pen.

230
V. Dongoroz si col. Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit., vol. III, p. 397.
231
O. Ioghin, T. Toader, Dreptul penal roman, ea. cit, p. 78.
131
n cazul n care raportul sexual ntre rude are loc n condi iile constrngerii
ori proIit rii de neputin a victimei de a se opune, precum si n cazul c victima este
n vrst de sub 14 ani, subzist inIrac iunea de incest, s vrsit , sub Iorma
concursului, cu inIrac iunea de viol, respectiv cu aceea de act sexual cu un
minor
232
.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile art.
19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n modalitatea instig rii sau a complicit ii;
coautoratul, din considerentele ar tate la inIrac iunea de seduc ie, nu este posibil.
Cu toate c , de principiu, ambii parteneri ai raporturilor sexuale incestuoase
au calitatea de subiec i activi ai inIrac iunii si r spund, deopotriv , penal, exist
posibilitatea ca persoana de sex Ieminin s aib calitatea de subiect pasiv, n
cazurile n care aceasta este mai mic de 14 ani, este iresponsabil , ori a Iost
constrns la raport sexual, cazuri n care ea nu va r spunde penal
233
.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este constituit dintr-o ac iune, exprimat
sub Iorma raportului sexual a se vedea, n completare, explica iile date la
inIrac iunea de viol si cea de seduc ie cu privire la raportul sexual.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const ntr-o v t mare a valorilor sociale
ocrotite de lege, respectiv a celor morale si biologice explicate n preambul.
Leg tura ae cau:alitate este prezumat , ea rezultnd din ns si materialitatea
Iaptei (ex re).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie a inIrac iunii se exprim exclusiv prin inten ie airect ,
autorul cunoscnd rela iile de rudenie n care se aIl cu partenerul raportului sexual
si urm rind realizarea actului n aceste condi ii. Suntem, asa cum ar tam, n
prezen a, unei inIrac iuni bilaterale, tip de inIrac iune care presupune c inten ia se
maniIest n Iorma acordului ntre I ptuitori, ambii subiec i cunoscnd rela iile de
rudenie existente ntre ei.
Eroarea oric rui participant cu privire la rela iile de rudenie existente ntre el
si partenerul actului sexual conduce la nentrunirea elementelor constitutive ale
inIrac iunii absen a laturii subiective si deci acesta nu r spunde penal pentru
incest, situa ie ns ce nu exclude r spunderea celuilalt participant la actul sexual,
care a cunoscut si dorit ca actul sexual s -l realizeze cu o rud a sa.

Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa la inIrac iunea de incest se pedepseste, potrivit prevederilor
art. 204 C. pen., cu precizarea ns c aceasta nu este posibil dect n Iorm
neterminat (imperIect ).
Consumarea inIrac iunii survine n momentul nceperii raportului sexual
ntre persoane aIlate n gradul de rudenie precizat de text a se vedea, pentru
detalii privind punerea n executare a ac iunii, explica iile date la inIrac iunea de
viol.
Sanc iuni. InIrac iunea de incest se pedepseste cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


232
TS, Dec. nr. 2233/1971, R. I, p. 211. In acela,i sens, C.S.J., Dec. nr. 87/1993, J.C.S.J., nr. 1, 1993, p. 9.
233
Trib. Jud. Suceava, Dec.nr.647/1971, R.R.D. nr. l6/1971, p. l74.
132
H R UIREA SEXUAL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este complex, n alc tuirea acestuia identiIicndu-se,
pe de o parte, rela iile sociale privitoare la libertatea si inviolabilitatea sexual a
persoanei, pe de alt parte, rela iile sociale care asigur buna desI surare a
raporturilor interpersonale n cadrul colectivelor de munc .
De regul , inIrac iunea este lipsit de obiect material, ntruct eIectele
ac iunii ilicite se r sIrng asupra psihicului persoanei. n anumite modalit i
Iaptice, asa cum se va vedea mai jos, inIrac iunea are obiect material, constituit din
corpul victimei.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este circumstan iat de text la
persoana indiIerent de sex care are calitatea de angajat n munc .
Pentru a Ii subiect activ nu prezint importan dac entitatea proIesional
este public ori privat , dac are un obiect sau altul de activitate, dup cum nu este
relevant nici natura juridic a raportului de munc , adic a modalit ii n care a
Iost angajat victima n acea entitate.
Ceea ce este deIinitoriu pentru ca o persoan s Iie subiect activ al
inIrac iunii este ca acea persoan s Iie ntr-un raport proIesional cu victima,
ntruct pretinde textul h r uirea poate Ii exercitat doar la locul de munc ,
unde autorul proIit , n scopul ar tat, de autoritatea sau inIluen a conIerite de
Iunc ia ndeplinit .
De asemenea, credem c este irelevant dac Iapta este comis de un b rbat
lipsit de capacitate de coabitare, atta vreme ct satisIac ia de natur sexual poate
Ii oricare alta dect aceea ce decurge dintr-un raport sexual.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal , n principiu, poate Ii realizat n toate Iormele acesteia
instigare, complicitate, coautorat. Participantul, n cazul primelor dou Iorme, nu
trebuie s aib calitatea de angajat n munc .
Subiectul pasiv este de asemenea circumscris la calitatea de persoan
indiIerent de sex angajat n munc la aceeasi structur proIesional cu subiectul
activ, sau care solicit s se angajeze la acel loc de munc :

Latura obiectiv
Elementul material const ntr-o activitate de h r uire, activitate materializat
n ac iuni alternative de amenin are sau de constrngere.
Conceptele cu care s-a operat n text impun unele preciz ri.
H r uire. Potrivit lingvistilor, cuvntul are n elesuri de: ,a nec ji pe cineva
cu tot Ielul de nepl ceri, a nu l sa n pace pe cineva; a cic li, a sci, a pisa, ,a
desI sura atacuri scurte si repetate asupra inamicului
234
.
Acesta credem c este n elesul cuvntului ,h r uire si n sensul art. 203
1
,
,nec jirea, ,scirea, ,pisarea de c tre autorul inIrac iunii avnd drept scop
determinarea victimei pentru a-i oIeri acestuia satisIac ii sexuale.
Dintr-o asemenea semantic a conceptului decurge constatarea c pentru a
ndeplini cerin ele textului este necesar o suit de ac iuni de aceast natur , o

234
DEX, ed. cit., p. 447.
133
repetare a actelor sicanatorii, la diIerite intervale de timp, interpretare care conduce
la concluzia c suntem n prezen a unei infrac iuni ae obicei.
Amenin area. Conceptul are n elesul dat de art. 193 Cod penal, si anume de
nstiin are cu producerea unui r u, n spe r ul constnd n provocarea anumitor
prejudicii pe linie proIesional , ca, spre pild , desIacerea contractului de munc ,
aplicarea unei sanc iuni administrative, nepromovarea, neacordarea unei prime ori
a concediului n perioada solicitat desi victima era ndrituit la acestea etc.
Aidoma inIrac iunii prev zute de art. 193 C. pen. amenin area cu producerea
r ului poate viza att persoana h r uit , ct si so ul ori o rud apropiat acesteia.
Constrangerea. Aceast modalitate normativ a textului, al turat si
alternativ la aceea de amenin are, apare, n opinia noastr , oarecum tautologic ,
deoarece, asa cum se cunoaste, constrngerea psihic (moral ) se realizeaz
printr-o amenin are si deci se suprapune si se conIund cu aceast Iorm de
maniIestare. Ct priveste constrngerea Iizic (Iolosirea Ior ei Iizice), ea este
inoperant n raport cu con inutul inIrac iunii prev zute de art. 203
1
C. pen.
Satisfac ii ae natur sexual . Sintagma, n p rerea noastr , trebuie n eleas ,
ntr-un plan, ca senza ia provocat de eIectuarea unui act sexual astIel cum a Iost
explicat conceptul la inIrac iunea de viol dar, ntr-un alt plan, si prin senza iile de
mare diversitate pe care un individ sau altul poate, n particularitatea si intimitatea
lui proprie, s le ncerce.
Activitatea de h r uire poate Ii nI ptuit prin varii mijloace, ca spre pild :
oral sau n scris, gesturi inechivoce cu anumite sensuri si semniIica ii, examinarea
insolent si prelungit a unor anumite zone anatomice ale victimei, contacte Iizice
(s rut ri, mngieri, palp ri) etc.
Urmarea imeaiat const n producerea unei st ri de ngr dire a libert ii
sexuale a persoanei si, deopotriv , n primejduirea calit ii rela iilor de serviciu din
entitatea proIesional respectiv .
Este ns de re inut c textul nu pretinde si apari ia rezultatului urm rit de
autor ob inerea unor Iavoruri sexuale , ci doar ca Iapta s Iie comis n acel
scop. Suntem, asadar, n prezen a unei inIrac iuni de pericol, si nu de rezultat.
Raportul ae cau:alitate la inIrac iunea de h r uire sexual rezult aidoma
majorit ii inIrac iunilor de pericol din ns si materialitatea Iaptelor ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie la inIrac iunea de h r uire sexual se exprim prin
inten ia airect , si chiar calificat , ntruct este nsumat elementul scop, care este
acela ca autorul s ob in satisIac ii de natur sexual .
Mobilul nu joac vreun rol n realizarea inIrac iunii.

Forme. Sanc iuni
Forme Tentativa nu este sanc ionat de text si, de altminteri, existen a
acesteia este imposibil ca n cazul tuturor inIrac iunilor de obicei.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul n care s-au comis ac iuni
repetate si inechivoce cu aptitudinea de a contura activitatea de h r uire.
Sanc iuni. Fapta prev zut n art. 203
1
C. pen. este sanc ionat cu nchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.

134


TITIUI III

INFRAC IUNI CONTRA PATRIMONIULUI


FURTUL

Obiectul ocrotirii penale
InIrac iunea de Iurt are ca obiect furiaic special acele rela ii sociale cu
caracter patrimonial, reIeritoare la posesia si deten ia asupra bunurilor mobile.
Obiectul material al inIrac iunii l constituie bunul mobil nsusit de autorul
Iaptei din patrimoniul privat ori public.
Prin bun mobil se n elege lucrul care poate Ii miscat dintr-un loc n altul I r
a-si pierde valoarea economic
235
. n aceast categorie conceptual intr bunurile
mobile prin natura lor, ct si cele devenite astIel prin detasarea acestora din bunuri
imobile (demontarea pieselor de la un strung, dislocarea c r mizilor sau grinzilor
unei construc ii opera iuni urmate de nsusirea acestor componente ale bunului
imobil). Tot astIel, sunt bunuri mobile rodul (Iructele, produsele) imobilului, ct si
bunurile imobile prin destina ie (animale de munc ), susceptibile de a Ii sustrase.
Prin ,bun, ca lucru ocrotit de dispozi ia penal , se n elege orice obiect nsumat
ntr-un patrimoniu, privat ori public, si care prezint valoare pentru de in torul
patrimoniului. Valoarea poate Ii economic (exprimabil sau evaluabil n bani),
aIectiv (IotograIii, distinc ii pentru anumite merite stiin iIice sau culturale ori
perIorman e sportive) sau pur si simplu utilitar (de Iolosin pentru anumite activit i).
Corpul omului sau anumite p r i ale corpului ct omul este n via nu pot
Ii obiect material al Iurtului
236
, dar aparatele si protezele Iolosite de acesta
(stimulator electric cardiac, ochi de sticl , peruc , coroan dentar etc.) pot
constitui obiect material al inIrac iunii.
Nu vor constitui obiect al Iurtului res nullis (lucrurile ce nu apar in cuiva) si
res aerelictae (lucrurile abandonate), deoarece acestea nu apar in unui patrimoniu.
Potrivit art. 208 alin. (2), sunt considerate bunuri mobile si orice energie care
are o valoare economic . De asemenea, potrivit acelorasi dispozi ii, sunt asimilate
bunurilor care pot Iace obiectul unei Iapte de Iurt si nscrisurile de orice Iel
(coresponden e private sau publice , registre, albume, manuscrise s.a.), I r ca
textul s mai pretind ca acestea s aib valoare economic .
n sIrsit, alin. (4) al art. 208 C. pen. incrimineaz Iapta de sustragere a unui
vehicul, dar nu n scopul nsusirii lui pentru c n acest caz sunt incidente
dispozi iile alin. (1)
237
, ci n scopul de a-l Iolosi pe nedrept. Obiectul Iurtului n
situa ia dat nu va mai Ii ,bunul, n integralitatea acestuia, ci valoarea de
ntrebuin are a bunului. Furtul are deci un caracter temporar.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este necircumstan iat de text, el poate Ii,
deci, orice persoan . n varianta normativ de la alin. (3) I ptuitorul are ns
calitatea de proprietar sau coproprietar al bunului sustras de la persoana care l
de ine legitim n posesie sau deten ie.

235
Sanda Ghimpu si col, Dic ionar furiaic, ea. cit, p. 62.
236
V. Dongoroz si col. Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit, p. 459.
237
T. j. Timis, Dec. nr. 559/1977, R. II, 1976-1980, p.168.
135
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni n condi iile art.
19
1
C. pen.
InIrac iunea de Iurt este susceptibil de s vrsire n toate Iormele de
participa ie penal coautorat, complicitate, instigare , cu precizarea ns c n
cazul coautoratului si al complicit ii concomitente deci atunci cnd actele sunt
executate de dou sau mai multe persoane mpreun , din care cel pu in una n
calitate de autor Iapta constituie inIrac iunea de Iurt caliIicat, prev zut n art. 209
alin. (1) lit. a) C. pen.
238
. Asadar Iormele de participa ie proprii inIrac iunii de Iurt
sunt doar instigarea si complicitatea anterioar .
Subiect pasiv al inIrac iunii este persoana Iizic sau juridic din a c rei
posesie sau deten ie a Iost sustras bunul mobil.
Pluralitatea de subiec i pasivi este posibil n ipoteza n care, prin aceeasi
Iapt deci aceeasi ac iune sunt sustrase bunuri apar innd unor persoane
diIerite, ct si n cazul cnd bunul sustras este n coproprietatea mai multor
persoane, ipostaz cunoscut n doctrina de specialitate si n practica judiciar sub
denumirea de unitate natural a inIrac iunii
239
.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se exprim printr-o ac iune (cel mai
adesea) ori printr-o inac iune, prin care este sustras un bun mobil din deten ia sau
posesia persoanei Iizice sau juridice.
Posesia. Este o stare de Iapt care const n st pnirea material a unui lucru
de c tre o persoan , cu inten ia de a se comporta Ia de acesta ca proprietar sau
titular al altui drept material
240
. De cele mai multe ori, posesia este exercitat de
nsusi proprietarul bunului, dar ea poate Ii exercitat si de c tre o persoan care nu
este titular a acestui drept.
Deten ia. Se n elege tot o st pnire de Iapt a unui lucru, nso it ns de
obliga ia de a-l restitui proprietarului
241
.
Din lectura textului se poate desprinde cu usurin constatarea c legea penal
nu ap r mpotriva unor Iapte de Iurt numai proprietarul unui bun, ci, n egal
m sur , si pe cel care l de ine n posesie sau deten ie. De Iapt, textul nici nu se
reIer la raportul juridic de proprietate dintre persoan si bunul respectiv, ci doar la
raporturile de posesie si deten ie dintre persoan si bun. Mai mult dect att,
dispozi ia legal nici m car nu pretinde ca posesia sau deten ia bunului s Iie
legitim , aceast condi ie a legitimit ii Iiind necesar doar n situa ia c bunul este
sustras de nsusi proprietarul sau coproprietarul acelui bun art. 208 alin. (3)
242
.
Asa Iiind, va constitui inIrac iunea de Iurt n opinia noastr Iapta de sustragere
a unui bun din posesia unei persoane, care, la rndul ei, 1-a sustras din patrimoniul
altei persoane
243
.
n cazul n care bunul este sustras din locuin a p r ii v t mate, n care autorul
a p truns I r drept, sunt s vrsite dou inIrac iuni Iurtul si violare de domiciliu
aIlate n concurs real.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n schimbarea st rii de Iapt a bunului,
care este scos din posesia subiectului pasiv si deci de sub controlul si posibilitatea
acestuia de a dispune de bun si mutat n posesia subiectului activ. Cele dou

238
Plenul TS, Dec. ndr. nr. 13/1965, CD, 1965, p. 67.
239
G. Paraschiv, Unitatea ,i pluralitatea ae infrac iuni, R.D.P., nr. 4, 1995, p. 51-54.
240
Sanda Ghimpu si col., Dic ionar furiaic, ea. cit, p. 445.
241
Ibiaem, p. 149.
242
A. Filipas, O. Ioghin, Drept penal roman, ea. cit., p. 96; V. Papadopol, P.J.P., vol. III, p. 105.
243
In acela,i sens, C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institu ii ae arept penal, Editura TREI, 2001, p. 400-402.
136
momente ale deposed rii p r ii v t mate si imposed rii autorului Iaptei nu trebuie
s se suprapun necondi ionat, s Iie simultane, esen ial Iiind doar primul moment
pentru realizarea urm rii imediate. AstIel, este produs urmarea imediat n situa ia n
care autorul Iaptei ridic bunul din locul ini ial si-1 ascunde undeva Iie chiar si n
locuin a (incinta) p r ii v t mate de unde, direct ori prin intermediul altei persoane,
s -l ia ulterior pentru a intra eIectiv n posesia acestuia
244
.
Prin deposedarea de bun, victima Iurtului suIer o pagub material , care
const n lipsirea sa de Iolosin a acestuia.
Leg tura ae cau:alitate. ntre ac iunea de sustragere a bunului si apari ia
urm rii imediate este o Iireasc leg tur de cauzalitate, care rezult din ns si
materialitatea Iaptei ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de Iurt se s vrseste exclusiv cu inten ie, si
anume cu o inten ie calificat , ntruct inten iei i este asociat si scopul.
Textul art. 208 din Codul penal pretinde, pentru realizarea laturii subiective a
inIrac iunii, ca luarea bunului, de c tre autor, din posesia sau deten ia unei persoane s
Iie I r consim mntul acesteia si n scopul de a si-1 nsusi pe nedrept.
Absen a consim mntului este prezumat , autorului inIrac iunii revenindu-i
obliga ia de a dovedi c a avut acordul p r ii v t mate, anterior sau concomitent
s vrsirii Iaptei, de a o deposeda de bun, n eventualitatea c el si Iace o asemenea
ap rare. Magistratul nu poate ns primi o asemenea ap rare n ipoteza c autorul
Iaptei tinde a dovedi c a avut consim mntul unei persoane n imposibilitatea de
a si-l da persoan nevrstnic ori persoan senil , sau aIlat n stare de intoxica ie
alcoolic , alienat mintal s.a. , deoarece o asemenea persoan nu poate exprima
un consim mnt valabil.
Al doilea element al laturii subiective scopul este determinant pentru
re inerea sau nu a Iaptei sub inciden a textului incriminator, scopul nsusirii pe
nedrept a bunului Iiind de esen a acestei inIrac iuni. Asadar, este necesar a se
dovedi c scopul autorului Iaptei a Iost de a-si nsusi acel bun, adic de a-l trece
deIinitiv n posesia lui.
n cazul modalit ii normative prev zute n alin. (4) scopul urm rit de I ptuitor
nu este acela de a-si nsusi deIinitiv vehiculul, ci doar de a-si nsusi Iolosin a lui.
n literatura si practica judiciar s-au Iormat dou opinii diametral opuse cu
privire la rezonan a penal a Iaptei destul de Irecvent n cazuistica penal de a
se lua un bun, din posesia sau deten ia altuia, I r consim mntul acestuia, pentru
a obliga astIel persoana deposedat s -si achite o datorie anterioar pe care o are
Ia de cel care a luat bunul pe nedrept, sau pentru a-si preconstitui o prob n
justi ie.
Majoritatea doctrinarilor consider c atta vreme ct scopul autorului nu a
Iost de a lua bunul I r consim mntul victimei pentru a si-1 nst pni, scopul
Iiind cu totul altul, Iapta nu constituie inIrac iunea de Iurt, ci, eventual, o alt
inIrac iune, sau nici nu va constitui inIrac iune
245
opinie mp rt sit si de autorul
acestor rnduri
246
. S-au exprimat ns opinii cel pu in rezervate cu privire la corecta
interpretare a textului art. 208 n raport cu situa iile de Iapt mai sus prezentate
247
.

244
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ed. cit, vol.III, p. 454.
245
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, op. cit., p. 295; C. Bulai, Drept penal, partea special , ea. cit, p. 204;
A Filipas, O. Ioghin, Drept penal roman, ed. cit, p. 104; O. Ioghin, T. Toader, Drept penal roman partea
special , ea. cit., p. 222.
246
Gh. Diaconescu, Drept penal-partea special , ea. cit, p. 375-376.
247
V. Papadopol, PJP., vol. III, p. 108.
137
O asemenea disjunc ie este prezent si n practica judiciar . AstIel, dup ce
instan a suprem
248
si alte instan e
249
au mbr isat o vreme teza non-inIrac iunii n
astIel de cazuri, instan a suprem a revenit asupra propriei jurispruden e, hot rnd
c , si n absen a scopului de nsusire deIinitiv a bunului, inIrac iunea subzist
250
.
n cazul n care I ptuitorul este n eroare cu privire la apartenen a unora din
bunurile sustrase la patrimoniul public, eroarea i proIit acestuia, n sensul c se va
re ine n sarcina sa o singur inIrac iune de Iurt contra avutului privat si nu dou
inIrac iuni de Iurt contra patrimoniului privat si, respectiv, public aIlate n concurs.
Pentru realizarea inIrac iunii de Iurt este lipsit de relevan mobilul care 1-a
animat pe autor.

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele preparatorii desi sunt posibile, nu sunt incriminate.
Tentativa la inIrac iunea de Iurt este incriminat prin art. 222 Cod penal.
Se consider n Iaz de tentativ Iapta unei persoane de a ncepe executarea
actelor de sustragere a unui bun, ac iune ntrerupt , desigur din motive
independente de voin a acestuia, mai nainte de a se imposeda cu acel bun.
Asadar, deposedarea victimei de bun, nesuccedat de imposedarea cu acel
bun de c tre I ptuitor, situeaz Iapta n perimetrul tentativei si nu n acela al
inIrac iunii consumate. Potrivit teoriei apropria iunii, care guverneaz Codul nostru
penal n materie, Iurtul este consumat doar n momentul n care bunul a trecut n
posesia eIectiv , n st pnirea de Iapt a autorului inIrac iunii
251
, ,indiIerent dac
autorul a reusit sau nu s p streze acea posesie ori dac el a izbutit sau nu s
p r seasc incinta locului de unde a sustras
252
.
n raport cu aceast delimitare de principiu, inIrac iunea de Iurt este
consumat n momentul imposed rii autorului cu bunul sustras.
Furtul Iolosin ei unui vehicul se consum n momentul punerii n miscare a
acestuia.
InIrac iunea de Iurt poate avea caracter continuu
253
ori continuat
254
.
Sanc iuni. InIrac iunea de Iurt prev zut n art. 208 se pedepseste cu
nchisoare de la 1 la 12 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 la 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
C. pen.


FURTUL CALIFICAT

Furtul caliIicat este o variant a inIrac iunii de Iurt, variant agravat de
s vrsirea Iaptei n anumite circumstan e (mprejur ri) considerate de legiuitor ca
prezentnd un grad sporit de periculozitate social . mprejur rile care agraveaz
pericolul social al Iaptei si impun o sanc ionare mai sever a I ptuitorilor se reIer
Iie la subiec ii sau latura obiectiv a inIrac iunii, Iie la obiectul material al acesteia.
n consecin , toate explica iile reIeritoare la con inutul inIrac iunii de Iurt si
p streaz deplina valabilitate, urmnd a ne ocupa, n continuare, doar de

248
TS, Dec. nr. 1015/1978, R. II, p.165. In acela,i sens: TS, Dec. nr. 2704/1984, R. III, p. 118.
249
TMB, Dec. nr. 143/1991, C.P.J.P., 1991, p. 252.
250
CSJ, Dec. nr. 1732/1995, Dr., nr.5, 1996, p. 130.
251
CA Bucuresti, Dec. nr. 298/1994, R.D.P., nr. 1, 1995, p. 132.
252
G. Antoniu, PJ.P. vol. I, p. 73.
253
TS, Dec. nr. 5069/1971, CD, 1971, p. 340.
254
TMB, Dec. nr. 120/1981, R. III, p. l23.
138
examinarea circumstan elor, limitativ enun ate n textul incriminator, care
agraveaz Iapta.
Alineat (1), lit. a). Dou sau mai multe persoane impreun .
Pentru a Ii satisI cut cerin a legal , este deci necesar ca o pluralitate de
I ptuitori s ac ioneze, la locul s vrsirii Iurtului, eIectiv, concomitent si confugat,
indiIerent de Iorma participa iei coautori
255
sau autor si complici concomiten i
256
si
de contribu ia concret a Iiec ruia mai mare sau mai redus n comiterea Iurtului.
Furtul este caliIicat, potrivit prevederilor art. 209 lit. a) C. pen., chiar dac
ntre participan i nu a existat o n elegere prealabil , ci aceasta a survenit spontan,
pe parcursul derul rii ac iunii de sustragere
257
sau dac a doua ori urm toarele
persoane care colaboreaz la comiterea Iurtului sunt lipsite de r spundere penal
iresponsabil, minori sub 14 ani
258
ori n eroare cu privire la natura Iaptei
259
.
Re inerea acestei agravante, n cazul comiterii Iurtului de cel pu in trei
persoane exclude, de bun seam , re inerea si a circumstan ei agravante prev zute
de art. 75 lit. a) C. pen. ,s vrsirea Iaptei de trei sau mai multe persoane
mpreun , deoarece n cazul aplic rii cumulative a celor dou texte s-ar ajunge
la nelegitima si nedreapta situa ie de a se da o dubl relevan aceleiasi mprejur ri
de Iapt si la o sporire nelegal a sanc iunii penale
260
.
Aplicarea agravantei analizate este ns compatibil cu aplicarea
circumstan ei agravante prev zute n art. 75 lit. c) C. pen., n ipoteza n care unul
dintre I ptuitori este major, iar cel lalt este minor
261
.
Constituind o circumstan de Iapt agravant reglementat n art. 209 lit. a)
C. pen. se r sIrnge asupra tuturor participan ilor care au cunoscut-o instigator,
complice anterior.
Alineat (1), lit. b). De o persoan avana asupra sa o arm sau o substan
narcotic .
Conceptul de ,arm este explicat prin dispozi iile art. 151 alin. (1) C. pen.,
potrivit c rora ,arme sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele declarate astIel
prin dispozi ii legale. Regimul juridic al armelor si muni iilor este reglementat
prin mai multe acte normative care asigur cadrul general n acest domeniu: Iegea
nr. 295/2004 privind regimul armelor si al muni iilor
262
; H.G. nr. 130/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Iegii nr. 295/2004
263
si art. 46-52
din Iegea nr. 17/1996 privind regimul armelor de Ioc si al muni iilor
264
.
Obiectele ,de natur a putea Ii Iolosite ca arme la care se reIer
prevederile alin. (2) al art. 151 , purtate de I ptuitor, nu atrag inciden a acestei
agravante ntruct legea penal le asimileaz ,armelor numai n m sura n care au
Iost ntrebuin ate pentru atac. Or, ntr-o atare ipostaz , Iapta nu va mai constitui
inIrac iunea de Iurt, ci aceea de tlh rie.
,Substan ele narcotice sunt acele substan e care ac ioneaz asupra centrilor
nervosi, producnd pierderea cunostin ei, relaxare muscular , diminuarea
sensibilit ii si a reIlexelor.

255
TMB, Dec. nr. 668/1990, C.P.J.P., 1990, p. 67.
256
TMB, Dec. nr. 1368/1981, R. III, p. 123.
257
TMB, Dec. nr. 822/1991, C.P.J.P., 1991, p. 105-106.
258
C. Antoniu, C. Bulai, P.J.P., vol. III, p. 114.
259
CSJ, s.p., d. nr. 1238/1999, Dr., nr. 7, 2000, p. 165.
260
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit., p. 91; O. Ioghin, T. Toader, ea. cit., p. 229.
261
T.M.B., Dec.nr.828/1991, C.P.J.P., 1991, p.108.
262
Publicat n M. OI. nr. 583 din 30.06.2004.
263
Publicat n M. OI. nr. 241 din 23.03.2005.
264
Publicat n M. OI. nr. 74 din 11.04.1996.
139
Este ns de precizat c inIrac iunea de Iurt, n aceast circumstan
agravant , se realizeaz n situa ia n care I ptuitorul ,poart , pur si simplu, o
arm sau o substan narcotic asupra sa, pentru c dac una sau alta sunt si
,Iolosite n scopul deposed rii victimei de un bun, Iapta va constitui inIrac iunea
de tlh rie.
n practica si doctrina de specialitate s-a aIirmat
265
, cu justiIicat temei, n
opinia noastr , c pentru inciden a agravantei examinate este irelevant dac
I ptuitorul s-a narmat special n vederea comiterii Iurtului, ori dac acesta era
ntmpl tor narmat la momentul s vrsirii inIrac iunii.
De asemenea, literatura si jurispruden a de specialitate consider c nu are
relevan , pentru aplicarea circumstan ei, Iaptul c arma sau substan a narcotic sunt
sau nu vizibile
266
, opinie de care ns ne distan m. n p rerea noastr , constituie Iurt
caliIicat n aceast modalitate normativ numai dac armele sunt purtate n ascuns,
pentru c n cazul n care sunt la vedere, simpla lor exhibare, etalare, reprezint un
act implicit de amenin are, situa ie ce va atrage ncadrarea Iaptei n dispozi iile art.
211 alin. (2) lit. b), reIeritoare la inIrac iunea de tlh rie caliIicat .
n ipoteza cnd I ptuitorul de ine arma n mod ilegal, inIrac iunea de Iurt
caliIicat va Ii re inut , sub Iorma concursului real, cu aceea de nerespectarea
regimului armelor si muni iilor, prev zut n art. 279 Cod penal.
Circumstan a analizat este una de Iapt, asa nct ea se r sIrnge asupra
tuturor participan ilor nepurt tori de arme sau substan e narcotice cu condi ia,
evident, ca acestia s cunoasc mprejurarea c I ptuitorul de inea asemenea
mijloace n momentul comiterii Iurtului.
Alineat (1), lit. c). De c tre o persoan mascat , aeghi:at sau travestit .
Prin mascare se n elege acoperirea integral sau par ial a Ie ei cu un obiect
sau cu un material, astIel nct tr s turile individului s nu poat Ii v zute.
Deghi:area implic un proces mai complex de ascundere a identit ii, n
cadrul c ruia I ptuitorul si poate modiIica parametrii trunchiului atasarea unei
cocoase Ialse sau abdomen Ials, supradimensionarea umerilor , ori a aspectelor
Iaciale atasarea unei b rbi sau must i, purtarea de ochelari cu lentile Iumurii ori
a lentilelor de contact care schimb culoarea ochilor , vopsirea p rului ori purtarea
unei peruci, modiIicarea mersului, a vocii etc. n acelasi procedeu se include si
prezentarea ntr-o inut sau cu nsemne proprii unei proIesii purtarea uniIormei
de gardian, pompier, postas, agent veterinar, angajat CFR etc.
n sIrsit, prin travestire se n elege apari ia I ptuitorului sub un alt sex dect
cel pe care l are, ceea ce necesit , desigur Iolosirea recuzitei si a altor procedee
trebuincioase.
Alineat (1), lit. d). Asupra unei persoane aflate in imposibilitate ae a-,i
exprima voin a sau ae a se ap ra. mprejurarea este identic aceleia examinate la
inIrac iunea de viol.
Alineat (1), lit. e). Intr-un loc public.
Sintagma loc public este deIinit de legiuitor prin art. 152 C. pen.
Spre deosebire de alte inIrac iuni, la care circumstan a reglementat prin
art. 152 din Codul penal opereaz Iie c Iaptele sunt comise n anumite locuri
circumscrise de text , Iie c rezonan a acestora este perceput de public pe varii
c i, la inIrac iunea de Iurt caliIicat cerin a respectiv este satisI cut doar cnd
Iaptele sunt comise n acele locuri (spa ii) n care publicul are acces permanent sau
temporar, n ultima ipotez Iiind necesar si ca locul s Ii Iost accesibil publicului.
Asadar, pentru ca Iurtul s Iie caliIicat prin circumstan a n discu ie, Iapta trebuie

265
T.M.T. Bucuresti, Dec. nr. 328 din 1964, R.I., p. 186; Gh. Serb nescu, R.R.D. nr. 3 din 1970, p. 147.
266
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit., p. 297; Plen T.S., Dec. nr. 3/1970, C.D. 1970, p. 47.
140
comis n unul dintre locurile prev zute de lit. a) si b) ale art. 152 din Codul penal.
Aceasta este opinia dominant n doctrina de specialitate
267
si practica judiciar
268
.
Alineat (1), lit. f). Intr-un mifloc ae transport in comun.
AstIel de mijloace de transport sunt acelea destinate special ori care au
capacitatea de a transporta, concomitent, mai multe persoane (tramvaie, trenuri,
avioane, vapoare, autobuze etc.).
Este realizat cerin a textului chiar dac , n vehiculul respectiv, nu sunt
prezente alte persoane n aIar de I ptuitor si victim si indiIerent dac vehiculul
era n deplasare ori sta iona
269
, dup cum este indiIerent dac I ptuitorul era el
nsusi pasager sau I cea parte din personalul de servire al vehiculului.
n ce priveste taxiurile, s-a considerat c acestea nu sunt ,mijloace de
transport n comun, n sensul art. 209 alin. (1) lit. I), ntruct ele au capacitate
redus de transportare
270
, iar persoanele care c l toresc n acestea sunt, de regul ,
n rela ii de ncredere reciproc . Desigur, nu s-a avut n vedere si vehiculul
cunoscut sub denumirea de ,maxi-taxi.
Alineat (1), lit. g). In timpul nop ii. A se vedea explica iile date la
inIrac iunea de violare de domiciliu.
n practica judiciar s-a considerat caliIicat, prin prisma prevederilor art. 209
alin. (1) lit. g) din Codul penal, Iurtul, indiIerent dac noaptea a nlesnit ori nu
s vrsirea Iaptei
271
ori dac locul de unde s-a sustras lucrul era puternic luminat
272

sau dac I ptuitorul si-a prelungit activitatea, nceput ziua, si n timpul nop ii
273
.
Instan ele judec toresti au pronun at solu ii
274
, este drept izolate, prin care
agravanta reglementat la lit. g) a Iost extins si la situa iile cnd, desi noaptea nu
era instalat , ,s-a proIitat de ntuneric , cum este cazul Iurtului comis n tren, la
trecerea acestuia printr-un tunel , dar ele au Iost inIirmate de instan ele de control
judiciar si dezavuate n literatura de specialitate
275
.
Alineatul (1), lit. h). In timpul unei calamit i. Prin ,calamitate se n elege
o situa ie dezastruoas care loveste o comunitate uman (cutremur, inunda ie,
incendiu, epidemie grav , catastroI aerian , naval , Ieroviar etc.).
Pentru a Ii incident prevederea de la lit. h), este necesar ca Iurtul s Iie
comis n mod eIectiv n timpul calamit ii. ,Timpul unei calamit i este
determinat de magistrat prin orice mijloc de prob admis de lege, I r a Ii
inIluen at de momentul declar rii, de c tre autorit ile publice competente, a st rii
de urgen , ntruct, n mod Iiresc, declara ia oIicial survine la un oarecare timp
dup declansarea evenimentului, iar starea excep ional dureaz , de regul , pn la
nl turarea consecin elor dezastruoase provocate de acesta.
Alineatul (1), lit. i). Prin efrac ie, escalaaare, sau prin folosirea f r arept a
unei chei aaev rate ori a unei chei mincinoase.

267
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, vol. III, p. 477; A. Filipas, O. Ioghin,
Drept penal roman, p. 107.
268
TS, Dec. nr. 3592/1970, R. I, p. 181.
269
TS, Dec. nr. 5439/1970, P.J.P., vol. III, p. 141.
270
T. j. Tulcea, Dec. nr. 191/1976, R. II, p. l70.
271
,InIrac iunea de Iurt este caliIicat potrivit art. 209 lit. g) din Codul penal, ori de cte ori se stabileste c
Iapta a Iost comis n timpul nop ii. Caracterul caliIicat al acestei inIrac iuni si deci r spunderea penal agravat
Ia de Iurtul s vrsit n timpul zilei deriv , prin voin a legiuitorului, exclusiv din mprejurarea de Iapt c
inIractorul a Iurat noaptea, astIel c instan ele nu pot modiIica prevederile exprese ale legii, condi ionnd aplicarea
acestora si de dovedirea altor mprejur ri Plenul TS, d. . nr. 3/1970, R. I, p. 180.
272
,Dispozi iile art. 209 lit. g) din Codul penal sunt aplicabile chiar dac locul comiterii Iaptei de Iurt, n spe
un magazin, este iluminat din exterior si interior" Ibiaem.
273
TS, Dec. nr. 710/1970, R. I, p. 182.
274
T. j. Suceava, Sent. nr. 185/1995, Dr., nr. 7, 1996, p. 102.
275
O. Ioghin, T. Toader, ea. cit., p. 232.
141
Efrac ia. Conceptul desemneaz ac iunea violent prin care este nl turat
dispozitivul de nchidere (asigurare), ori un alt obiect care obstaculeaz autorului
ajungerea la bunul ori locul unde se aIl acesta. Asadar, violen a cu care este
nl turat obiectul sau dispozitivul ce protejeaz bunul constituie o condi ie sine qua
non a existen ei agravantei, n modalitatea eIrac iei
276
.
Va Ii caliIicat n aceast agravant Iurtul s vrsit prin spargerea geamului (de
la locuin , de la vitrina magazinului, de la autoturism)
277
; prin desIacerea
dispozitivului de nchidere a contorului si dereglarea mecanismului de nregistrare
a consumului de energie electric
278
, prin spargerea ori distrugerea lac telor,
broastelor ori altor sisteme de nchidere ncuiere a usilor, por ilor, casetelor,
caselor de bani etc., prin nl turarea plasei care acoper Iereastra etc.
Nu va constitui Iurt prin eIrac ie sustragerea bunului dintr-un vagon a c rui
us este sigilat deoarece sigiliul are rolul de a proba neviolarea acestui spa iu si
nu mpiedicarea Iizic de a p trunde n acel spa iu , ori sustragerea bunului din
curtea a c rei poart a Iost deschis I r violarea dispozitivului de nchidere
279
.
Fapta de a produce pagube materiale p r ii v t mate prin ac iunea de
eIractare nu constituie o inIrac iune distinct , ci ea este absorbit n Iapta de Iurt
caliIicat
280
.
Escalaaarea. Conceptul se adreseaz ac iunii de dep sire (de trecere) peste
sau pe sub un obstacol care mpiedic ajungerea I ptuitorului la bunul pe care
inten ioneaz s -l sustrag . Aceast ac iune presupune un eIort Iizic de c rare pe
un zid ori pe o poart
281
, sau de abordare a unei Ierestre
282
, ori de s pare a unui tunel
pe sub o cas sau pe sub un zid si, deseori, Iolosirea unor mijloace adecvate sc ri,
pr jini, Iunii, lope i, trn coape.
Ia circumstan a escaladare ca, de altminteri, si la aceea a eIrac iei
opera iunile trebuie s Iie ntreprinse pentru ca autorul s ajung la locul unde se
aIl obiectul, deci s se plaseze anterior momentului deposed rii victimei, si nu
ulterior acestui moment, adic pe itinerariul de ndep rtare de la locul Iaptei
283
.
Chei aaev rate sunt cheile Iolosite pentru ncuierea-descuierea unui anumit
sistem de nchidere, Iolosite de cel n drept. Nu intereseaz , pentru re inerea acestei
agravante, modalitatea n care cheia adev rat a ajuns n posesia autorului Iurtului:
legitim i-a Iost ncredin at pentru a introduce ceva n spa iul ncuiat, ori pentru
a conIec iona un duplicat al originalului sau nelegitim a g sit-o, a sustras-o.
Chei mincinoase. Acestea sunt dispozitive de deschidere a sistemelor, de
ncuiere (nchidere) a usilor sau por ilor de la imobile, a portierelor de
autovehicule, a mecanismelor cu care sunt prev zute casele de bani sau mapele
,diplomat, dulapurile metalice ori de lemn, casetele etc.
n doctrin
284
si n jurispruden
285
este dominant opinia n conIormitate cu
care inIrac iunea de Iurt caliIicat prev zut de art. 209 alin. (1) lit. i) este o

276
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit, p. 301.
277
T. j. Gorj, Dec. nr. 558/1975, R. I, p. 170.
278
TS, Dec. nr. 2650/1983, R.R.D., nr. 9, 1984, p. 77.
279
C. Ap. Constan a, Dec. nr. 36/l997, R.D.P., nr. l, 1998, p. l32.
280
TMB, Dec. nr. 1944/1976, R. II, p. 169.
281
TS, Dec. nr. 5008/1970, R. I, p. 181.
282
T. j. Timis, Dec. nr. l150/1972, ibiaem, p. 185.
283
TS, Dec. nr. 485/1983, R. III, p. 121. In acela,i sens: C. Ap. Craiova, Dec. nr. 1243/2000, Dr., nr.7, 2001,
p. 193.
284
V. Dongoroz si col, Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, ea. cit, vol. III, p. 515; T. Vasiliu si col,
Coaul penal comentat ,i aanotat, ea. cit, vol. I, p. 179; C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit, p. 293;
O. Ioghin, T. Toader, ea. cit, p. 221; Simona Cristea, Furt ,i violare ae aomiciliu, R.D.P., nr.2, 1998, p. 120.
285
CSJ, Dec. nr. l016/1995, BJ. 1995, p. l89-190. In acela,i sens: C. Ap. Constan a, Dec. nr. 136/1993,
P.I., nr. 4, 1995, p. 118.
142
inIrac iune complex , n latura obiectiv a acestuia incluzndu-se si Iapta de
violare de domiciliu. Asadar, potrivit acestei gndiri, Iurtul comis prin p trunderea
ntr-o locuin n oricare alt modalitate dect prin eIrac ie, escaladare, Iolosirea
I r drept a unei chei adev rate ori mincinoase naste un concurs de inIrac iuni
ntre aceea de Iurt (simplu sau caliIicat) si aceea de violare de domiciliu, n vreme
ce, n cazul Iurtului s vrsit n condi iile art. 209 alin. (1) lit. i), inIrac iunea de
violare de domiciliu este absorbit n con inutul aceleia de Iurt caliIicat.
A Iost ns aIirmat si o tez contrar
286
, la care suntem atasa i I r rezerve
, care sus ine c si n cazul s vrsirii Iurtului dintr-o locuin prin procedeele
enun ate n art. 209 alin. (1) lit. i) subzist concursul ntre aceast inIrac iune si
aceea de violare de domiciliu, cu motivarea, n principal, c din economia textului
n discu ie nu rezult , explicit ori implicit, voin a legiuitorului de a include violarea
de domiciliu ca pe un simplu element circumstan ial n con inutul inIrac iunii de
Iurt; or, construc ia inIrac iunii complexe poate Ii doar opera legiuitorului, si
nicidecum crea ia magistratului.
Alineat (2), lit. a). Bun care face parte ain patrimoniul cultural.
Agravarea Iurtului n raport cu apartenen a bunului obiect material al
inIrac iunii la patrimoniul cultural este determinat de valoarea sa nsemnat ,
deseori inestimabil , ceea ce impune, pentru protejarea unor asemenea valori,
instituirea unui regim punitiv mai aspru.
Regimul bunurilor din aceast categorie cu totul special este reglementat de
Iegea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil
287
.
Alineat (2), lit. b). Act care serve,te pentru aoveairea st rii civile, pentru
legitimare sau iaentificare.
Acte ae stare civil sunt cele care consemneaz si prin care se probeaz Iapte
si acte juridice privind statutul civil al persoanei acte de nastere, de c s torie, de
deces, de recunoastere a Iilia iei etc.
Este lipsit de relevan , pentru realizarea agravantei, dac actul de stare civil
sustras era n original ori n copie autentiIicat .
Acte ae legitimare sau iaentificare sunt acele documente care dovedesc
identitatea persoanei buletin de identitate, pasaport sau apartenen a ei la o
institu ie public ori privat legitima ie de serviciu, carnet de student s.a. sau la
un partid politic ori Iorma iune politic .
Pentru a intra n zona de inciden a art. 209 alin. (2) lit. b), ac iunea de
sustragere trebuie s vizeze exclusiv acte de natura celor limitativ enun ate n text,
adic acte de stare civil , de legitimare sau identiIicare. n cazul n care actul nu are
o atare aptitudine, Iapta de sustragere a acestuia va constitui inIrac iunea prev zut
de art. 208 alin. (1) cu reIerire la alin. (5) al aceluiasi articol
288
.
Doctrina si practica judiciar sunt n consens c Iurtul actelor men ionate n
art. 209 alin. (2) lit. b) se poate comite Iie cu inten ie airect , Iie cu inten ie
inairect , dar au reIuzat acceptarea inciden ei acestei agravante n cazurile cnd
autorul sustragerii unui bun mobil nu putea prevedea n raport cu experien a vie ii
c , o dat cu acel bun, va Iura si un document de stare civil sau identitate.

286
C. Mitrache, Furt ,i violare ae aomiciliu, R.D.P., nr.1, 1995, p. 124-127; A. Filipas, P.J.P., vol. III,
p. 126; C. Duvac, Jiolare ae aomiciliu ,i furt calificat, R.D.P., nr.4, 1998, p. 85; C. Ap. Bucuresti, Furt. Jiolare
ae aomiciliu. Concurs ae infrac iuni, Dec. nr. 407/1997, R.D.P., nr. 2, 1998, p. 129.
287
Publicat n M. OI nr. 530 din 27.10.2000. A se vedea Gh. Diaconescu, Infrac iuni in legi speciale ,i in legi
extrapenale, Editura Funda iei Romania ae Maine, Bucuresti, 2002, p. 120.
288
Jud. Botosani, Sent. nr. 667/1982, R. III, p. 121.
143
Alineat (3): lit. a) i ei, ga:olin , conaensat, etan lichia, ben:in , motorin ,
alte proause petroliere sau ga:e naturale ain conaucte, aepo:ite, cisterne ori
vagoane-cistern ;
b) componente ale sistemelor ae iriga ii;
c) componente ale re elelor electrice;
d) un aispo:itiv ori un sistem ae semnali:are, alarmare ori alertare in ca: ae
incenaiu sau alte situa ii ae urgen public ;
e) un mifloc ae transport sau orice alt mifloc ae interven ie la incenaiu, la
acciaente ae cale ferat , rutiere, navale sau aeriene, ori in ca: ae ae:astru;
I) instala ii ae siguran ,i airifare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian
,i componente ale acestora, precum ,i componente ale mifloacelor ae transport
aferente;
g) bunuri prin insu,irea c rora se pune in pericol siguran a traficului ,i a
persoanelor pe arumurile publice;
h) cabluri, linii, echipamente ,i instala ii ae telecomunica ii, raaio-comu-
nica ii, precum ,i componente ae comunica ii.
Iegiuitorul a agravat Iurtul avnd un astIel de obiect material, pe de o parte,
din cauza multiplic rii unor asemenea Iurturi n ultimii ani, pe de alt parte, din
cauza eIectelor colaterale nu mai pu in primejdioase provocate de comiterea
unor atari Iapte: distrugerea sau degradarea conductelor, cisternelor, depozitelor ori
vagoanelor-cistern ; scurgerea si risipirea de produse; poluarea mediului; pericolul
de declansare a incendiilor.
Agravarea Iurtului este justiIicat nu numai de ntinderea prejudiciului cauzat
prin sustragerea unor asemenea bunuri, ci, mai ales, de periclitarea Iunc ion rii unor
sisteme de interes general. Din categoria unor astIel de bunuri pot Ii exempliIicate:
componente ale re elelor electrice
289
; dispozitive de semnalizare, alarme ori alertare n
caz de incendiu; mijloace de interven ie la incendiu, la accidente de cale Ierat , rutiere,
navale sau aeriene; componente ale sistemelor de iriga ii; instala ii de siguran si
dirijare a traIicului Ieroviar, rutier, naval si aerian s.a.
n leg tur cu norma de agravarea Iurtului prev zut n alin. (3) lit. h) este
ns de precizat c aceasta este aplicabil doar n cazul n care bunurile expres
enun ate n text erau integrate ntr-o anumit structur tehnic a decis instan a
suprem
290
nu si n ipoteza n care ele existau ca materiale separate, neansamblate
ntr-un sistem.
O atare interpretare se impune si n cazul sustragerii de componente ale
sistemelor de iriga ii
291
sau ale re elelor electrice.
Alineat (4). Furtul care a proaus consecin e aeosebit ae grave.
Sintagma este deIinit prin dispozi iile art. 146 Cod penal, n conIormitate cu
care ,prin consecin e deosebit de grave se n elege o pagub material mai mare de
200.000 lei sau o perturbare deosebit de grav a activit ii, cauzat unei autorit i
publice sau oric reia dintre unit ile la care se reIer art. 145 ori altei persoane
juridice sau Iizice.

289
,Fapta inculpa ilor, de a t ia Iire din cupru de la re eaua de telecomunica ii a CFR, ntruneste att
elementele constitutive ale inIrac iunii de distrugere si semnalizare Ials prev zut n art. 276 alin. (1) C. pen., ct
si pe cele ale inIrac iunii de Iurt caliIicat, prev zut n art. 208, 209 alin. (1) lit. a), g) si i), alin. (3) lit. c)
C. pen. CCJ, s.p., d. nr. 4431/2005, BC, nr. 1, 2006, p. 37.
290
,Fapta de nsusire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente si instala ii de telecomunica ii,
radiocomunica ii, precum si componente de comunica ii constituie inIrac iunea de Iurt caliIicat prev zut de art.
209 alin. (3) lit. h) C. pen. numai dac , n momentul sustragerii, acestea erau eIectiv integrate ntr-o re ea sau
ntr-un sistem de comunica ii aIlat sau nu n Iunc iune CCJ, S.U., Dec. nr. II din 16.01.2006, Dr., nr. 7, 2006,
p. 225-227.
291
C. Ap. Suceava, d. nr. 884/2002, Dr., nr. 5, 2003, p. 209.
144
Forme. Sanc iuni
Forme. n regimul tentativei ,clasice au Iost incluse si sanc ionate si unele
Iapte care, n absen a derog rii legale, puteau Ii ncadrate ca acte preg titoare la
inIrac iunea de Iurt caliIicat. AstIel, potrivit dispozi iilor art. 209 alin. Iinal C. pen.,
este considerat tentativ n cazul prev zut la alin. (3) lit. a) si eIectuarea de
s p turi pe terenul aIlat n zona de protec ie a conductei de transport al i eiului,
gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei, altor produse
petroliere sau gazelor naturale, precum si de inerea, n acele locuri sau n
apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cistern , a stu urilor, instala iilor
sau oric ror altor dispozitive de prindere ori perIorare. Tentativa de Iurt caliIicat
este pedepsit potrivit art. 222 C. pen.
Consumarea inIrac iunii survine n momentele explicate la inIrac iunea de Iurt.
Sanc iuni. Pentru Iaptele prev zute n alin. (1) si (2) pedeapsa este unic
nchisoarea de la 3 la 15 ani , n vreme ce Iaptele prev zute n alin. (3) sunt
pedepsite cu nchisoarea de la 4 la 18 ani.
Furtul care a produs consecin e deosebit de grave se pedepseste cu nchisoare
de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz n cazul Iurtului caliIicat cu amend de la
10.000 la 900.000 lei.


PEDEPSIREA UNOR FURTURI LA PLNGEREA PREALABIL

Furtul n Iorma lui tip sau caliIicat comis ntre persoane care sunt n
rela ie de rudenie, ori n alte rela ii care se Iormeaz si presupun ncrederea dintre
parteneri, este urm rit n mod diIerit Ia de inIrac iunile de Iurt anterior analizate,
Iiind prev zut n art. 210 C. pen.
Asadar, inIrac iunea la a c rei radiograIiere purcedem nu este un alt tip de
Iurt, con inutul ei nu diIer de con inutul inIrac iunii prev zute de art. 208 din
Codul penal. Ceea ce le deosebeste este, pe de o parte, calitatea subiectului activ
sau/si pasiv, iar, pe de alt parte, modul de urm rire a inIrac iunii.
Furtul s var,it:
a) Intre so i. A se vedea explica iile date la inIrac iunea de omor.
n leg tur cu aceast calitate a subiec ilor si cu pozi ia psihic a
I ptuitorului, este de eviden iat c doctrina
292
si practica juridic au considerat, pe
de o parte, c Iurtul este s vrsit ,ntre so i chiar dac acestia sunt desp r i i n
Iapt
293
, iar pe de alt parte, c inIrac iunea se realizeaz n lumina celor explicate
la inIrac iunea de Iurt numai n m sura n care luarea bunului de c tre autor se
Iace n scopul de a si-l nsusi pe nedrept si deci de a-l p gubi pe cel lalt so .
Dimpotriv s-a decis constant n jurispruden n situa ia n care so ul
sustrage bunuri comune I r inten ia de a si le nsusi pe nedrept, ci n alt scop
conservarea acestora
294
, procurarea mijloacelor materiale necesare ntre inerii
copilului
295
, Iapta nu constituie inIrac iunea de Iurt ntre so i.

292
A. FiIipas, O. Ioghin, Drept penal roman, ea. cit, p. 98.
293
TS, Dec. nr. l324/1981,CD, 1981, p. 348.
294
TMB, Dec. nr. 1932/1983, R. III, p. l18-119.
295
,Existen a scopului nsusirii pe nedrept a c rui veriIicare prezint , n toate cazurile, o importan
deosebit n ceea ce priveste determinarea caracterului penal sau nepenal al Iaptei poate rezulta, de pild , din
nstr inarea ulterioar a bunurilor sustrase, cu excep ia cazurilor n care nstr inarea a Iost determinat de o nevoie
imediat (cum ar Ii inexisten a altei posibilit i pentru procurarea medicamentelor, alimentelor sau mbr c mintei
strict necesare pentru el sau alt persoan aIlat n ntre inerea sa) Plen TS, d. . nr. 7/1974, CD, 1974, p. 49. In
acela,i sens TMB, Dec. nr. 228/1991, C.P.J.P., 1991, p. 95.
145
Intre ruae apropiate. A se vedea dispozi iile art. 149 din Codul penal.
De c tre un minor in paguba tutorelui s u. A se vedea explica iile de la
inIrac iunea de act sexual cu un minor.
De c tre cel ce locuie,te impreun cu persoana v t mat .
Prin ,a locui, n sensul art. 210 din Codul penal, s-a n eles deopotriv n
doctrina si practica judiciar Iolosirea n comun a unui spa iu de locuit, n
ntregime sau n parte, permanent sau pe o perioad de timp limitat , n ultima
situa ie durata Iolosirii Iiind att ct s -i imprime caracter de stabilitate
296
. n
aceast ipotez , bunul sustras trebuie s se aIle ntr-o zon Iolosit n comun, unde
au acces, deopotriv , I ptuitorul si persoana v t mat .
S-au considerat n situa ii de acest tip: persoanele care locuiesc n
dormitoarele comune ale unor unit i militare, c mine, internate, precum si ale
organiz rilor de santier ori ale unor organiz ri prilejuite de lucr ri sezoniere;
concubinii care convie uiesc ntr-o locuin comun ; Iostii so i care, dup divor ,
continu s locuiasc mpreun
297
.
Nu au Iost asimilate acestei condi ii persoanele care ocup temporar un spa iu
de locuit (cabina unui vapor, cuseta unui vagon de tren, camera unui hotel)
298
.
InIrac iunea de Iurt s vrsit de persoanele limitativ men ionate n textul art.
210 din Codul penal se urm reste exclusiv la plngerea prealabil a persoanei
v t mate, indiIerent dac inIrac iunea este aceea tip, ori modalitatea ei agravat
299
.
n cazul c s-a introdus o asemenea plngere, textul oIer posibilitatea
stingerii litigiului penal pe cale amiabil , prin mp carea p r ilor.
De c tre cel care este g :auit ae persoana v t mat .
n elesul conceptului de ,g zduire este acela de a beneIicia de ad postirea,
de ospitalitatea persoanei v t mate, care-i oIer I ptuitorului posibilitatea
persoanei de a locui mpreun vremelnic.
ntr-o asemenea situa ie nu pot Ii considerate persoanele care se g sesc
ntmpl tor n locuin a celui de la care au Iurat vizit ocazional
300
, sau cel care a
condus acas persoana v t mat aIlat ntr-o stare avansat de ebrietate ori cele
care de in, cu titlul de chirias, o camer mobilat n locuin a victimei
301
, sau
persoanele c rora le-a ncetat g zduirea
302
.
Este de observat c sunt incidente dispozi iile acestui text numai cnd Iurtul
este comis de c tre cel g zduit n paguba celui care g zduieste, dar nu si cnd Iurtul
a Iost comis de persoana care a g zduit.


TLH RIA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii este complex ca si structura
inIrac iunii , el Iiind constituit, pe de o parte, din rela iile sociale cu caracter
patrimonial reIeritoare la posesia si deten ia bunurilor mobile, iar pe de alt parte,
din rela iile sociale reIeritoare la via a, integritatea corporal , s n tatea, libertatea
Iizic sau psihic a individului.

296
Plen TS, d. . nr. 8/1971, CD, 1971, p. 36.
297
TMB, Dec. nr. l310/1981, R. III, p. 119.
298
T. j. Brasov, Dec. nr. 376/1993, Dr., nr. 1, 1994, p. l11.
299
TS, Dec. nr. 1324/1981, CD, p. 348.
300
TMB, Dec. nr. 695/1993, C.P.J.P., 1993, p.102.
301
TMB, Dec. nr. 344/1976, R. II, p. 167.
302
TMB, Dec. nr. 173/1991, C.P.J.P., 1991, p. 93-94.
146
InIrac iunea de tlh rie este o inIrac iune complex , alc tuit , prin voin a
legiuitorului, din dou sau mai multe Iapte incriminate de legea penal .
Independent de Iaptele ilicit penale din expresia ce deIineste tlh ria, vom
distinge, n structura acesteia, dou tipuri de inIrac iuni:
a) infrac iunea scop, care, ntotdeauna, este o inIrac iune de Iurt, pentru c ,
Iinalmente, deposedarea unei persoane Iizice sau juridice de un bun reprezint
obiectivul central si principal urm rit de I ptuitor si,
b) infrac iunea mifloc, ce poate Ii de mai multe genuri lovire, lipsire de
libertate n mod ilegal, amenin are etc. , s vrsit de autor cu diIerite motiva ii
pentru a p stra bunul, pentru a sterge urmele samavolniciei sale etc. , dar care este
nI ptuit , ntotdeauna, n leg tur cu inIrac iunea scop.
Obiectul material al inIrac iunii este, n principal, bunul la care atenteaz
autorul Iaptei, dar, n aceeasi m sur , obiect material poate Ii si corpul persoanei
asupra c reia se ndreapt ac iunea violent persoane care sunt deposedate de
bun, ori care intervin pentru a-l prinde pe I ptuitor etc. , ct si unele lucruri
apar innd acestora (mbr c minte, alte bunuri distruse n cadrul ac iunii violente).

Subiec ii infrac iunii
Nici subiectul activ nemiflocit (autor) si nici subiectul pasiv nu sunt
circumstan ia i de text, deci orice persoan poate avea calitatea de subiect al
inIrac iunii.
Sunt subiec i activi nemifloci i (autori) ai inIrac iunii de tlh rie to i
participan ii la comiterea Iaptei, indiIerent dac unii dintre acestia doar au molestat
victima, iar al ii s-au limitat la deposedarea acesteia de bun
303
.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile art.
19
1
C. pen.
InIrac iunea de tlh rie este susceptibil de s vrsire, n aIara coautoratului,
si n modalit ile instigare si complicitate.
Subiec i pasivi sunt toate persoanele prejudiciate Iizic, psihic sau material
de pe urma inIrac iunii
304
.
n cazul unei pluralit i de subiec i pasivi, deposeda i de bunuri printr-o
ac iune unic de violen sau amenin are, vor exista tot attea inIrac iuni de
tlh rie, n concurs ideal, cte persoane au Iost v t mate Iizic si/sau psihic
305
.

Latura obiectiv
Elementul material prin eIectul ,reac iei n lan imprimat de con inutul
inIrac iunii are, Iireste, caracter complex, el Iiind exprimat prin ac iuni, conjugate, de
deposedare a victimei de bun, ct si de violentare Iizic sau psihic a persoanei
(persoanelor). Ac iunile, din al doilea tip, sunt ntreprinse de autor pentru a ob ine
sau p stra bunul de inut de persoana v t mat
306
, ori pentru a nl tura urmele
inIrac iunii sau pentru a-si asigura sc parea de r spundere
307
. ntre cele dou tipuri
de ac iuni exist o indispensabil rela ie de intercondi ionare, n absen a acestei
rela ii construc ia juridic complex a tlh riei dezintegrndu-se n inIrac iunea de

303
CSJ, Dec. nr. 719/1994, Dr., nr.3, 1995, p. 94. In acela,i sens: TMB, Dec. nr. 574/1992, C.P.J.P., 1992,
p. 344; TMB, Dec. nr. 284/1993, C.P.J.P., 1993, p. 265.
304
T. j. Timis, Dec. nr. 979/1981, R. III, p. 269.
305
CSJ, Dec. nr. 784/1993, Dr., nr. 7, 1994, p. 101. In acela,i sens: C. Mitrache, Pluralitatea ae victime in
ca:ul talh riei, R.D.P., nr. 2, 1995, p. l19-121; TMB, Dec. nr. 827/1991, C.P.J.P., 1991, p. 254.
306
TS, Dec. nr. 1530/1969, R. II, p. 412 413.
307
CSJ, Dec. nr. 1304/2002, Dr., nr. 7, 2003, p. 230.
147
Iurt, pe de o parte, si inIrac iunea de lovire/v t mare corporal , amenin are etc., pe
de alt parte
308
.
Ac iunilor violente, de natura celor mai sus explicate, le sunt asimilate si
ac iunile prin care victima inIrac iunii este pus n stare de inconstien ori n
neputin de a se ap ra.
n raport cu mijloacele Iolosite n cadrul inIrac iunii de tlh rie se disting trei
modalit i normative:
1. Furt prin amenin are. Conceptul amenin are a Iost explicat la analiza
inIrac iunii prev zute de art. 193. Amenin area precede deposedarea victimei de
bun, aceasta cedndu-l sub imperiul constrngerii psihice exercitate de autor
309
.
2. Furt prin violen e. Despre violen ele Iizice sau psihice, care au ca urmare
provocarea unor v t m ri ale integrit ii corporale sau s n t ii, ce necesit ngrijiri
medicale ori care cauzeaz diIerite alte consecin e inIirmitate, slu ire, avort etc.
s-au dat explica iile cuvenite la inIrac iunile prev zute de art. 180-182 Cod penal,
explica ii care si p streaz integral valabilitatea si la inIrac iunea de tlh rie.
Ac iunile violente subsumate elementului material al inIrac iunii de tlh rie
prev zute n alin. (1) sunt cele care au urm rile ar tate n art. 180 si 181 Cod penal.
Violen ele, ca si amenin rile, sunt exercitate de autor Iie n scopul comiterii
Iurtului anterior sau concomitent sustragerii bunului , Iie pentru a-si p stra
bunul sustras, a sterge urmele inIrac iunii, ori a-si asigura sc parea
310
posterior
comiterii Iurtului.
Este ns de precizat c violen ele Iizice sau psihice sunt ndreptate asupra
persoanei indiIerent dac aceasta este ns si victima, sau cea care p zeste bunul,
ori care intervine pentru a captura I ptuitorul si nu asupra lucrului. Va exista
totusi inIrac iunea de tlh rie dac violen a este ndreptat mpotriva bunului n
scopul de a nIricosa victima
311
.
n cazul ns n care bunul, chiar aIlat asupra victimei, este sustras I r ca
autorul s exercite agresiuni Iizice sau psihice si, n consecin , I r ca victimei s i
se produc o suIerin ca, de pild , smulgerea c ciulii purtate de aceasta , Iapta
nu va constitui inIrac iunea de tlh rie a decis instan a suprem , n compunerea
de 7 magistra i
312
, ci inIrac iunea de Iurt.
3. Furt prin punerea victimei in stare ae incon,tien sau in neputin a ae a se
ap ra.
Asemenea st ri au Iost examinate pe larg la inIrac iunea de viol si ele au
n eles identic la inIrac iunea de tlh rie, cu precizarea ns c autorul Iaptei, prin
ac iunea lui, produce una sau alta din st rile men ionate n text.
n ipoteza c victima se aIla ntr-o asemenea stare datorat propriei voin e
(este n stare de inconstien din cauza consumului voluntar de b uturi alcoolice ori
de stupeIiante), sau din cauza ac iunii ntreprinse de alte persoane, iar autorul doar
a proIitat de acea stare preexistent interven iei sale, Iapta nu constituie
inIrac iunea de tlh rie, ci aceea de Iurt
313
.
Violen ele se pot s vrsi Iie asupra persoanei prejudiciate, Iie a oric rei alte
persoane, ca, de pild , aceea care de ine n posesie sau deten ie bunul, care
p zeste bunul ori care ncearc s -l mpiedice pe autor s comit Iurtul, ori s -si

308
TS, Dec. nr. 704/1973, R. I, p. 408.
309
TS, Dec. nr. 2685/1975, R. II, p. 378.
310
TS, Dec. nr. 3397/1970, R. I, p. 410.
311
T. j. Brasov, Dec. nr. 518/1993, Dr., nr.2, 1994, p. 89.
312
CSJ, Complet de 7, Dec. nr. 63/1991, D.C.S.J. 1990-1992, p. 366.
313
T. j. Brasov, Dec. nr.703/1975, Ibiaem, p. 378.
148
asigure p strarea bunului, sc parea
314
sau stergerea urmelor inIrac iunii. n opinia
noastr , inIrac iunea de tlh rie este realizat si atunci cnd violen ele sunt
exercitate asupra unui membru al Iamiliei p r ii v t mate, ori a unei persoane de
care aceasta este legat suIleteste, pentru a sili astIel victima s cedeze bunul.
Modalit ile agravate ale variantei tipice a tlh riei sunt prev zute n alin.
(2)-(3).
Circumstan ele agravante prev zute n alin. (2)-(2
1
) se suprapun, n mare
m sur , acelora analizate la inIrac iunea de Iurt caliIicat. Asa Iiind, vor Ii puse n
eviden identit ile, dup caz deosebirile n redactarea textelor.
Agravantele reglementate n alin. (1) lit. a)-c) sunt identice cu cele examinate
la inIrac iunea prev zut de art. 209 alin. (1) lit. c), g), e) si I) cu precizarea ns c
n vreme ce Iurtul este caliIicat n cazul n care este comis ntr-un mijloc de
transport in comun, tlh ria este agravat , potrivit prevederilor alin. (2) lit. c) teza a
II-a, cnd este comis n oricare mijloc de transport.
mprejur rile agravante prev zute n art. 211 alin. (2
1
) lit. a), b) si d) au
acelasi con inut si n eles cu cel ar tat cu ocazia explica iilor dispozi iilor din art.
209 alin. (1) lit. a), b) si h). Ceea ce apare n plus la inIrac iunea de tlh rie este si
Iolosirea unei substan e paralizante la realizarea inIrac iunii de Iurt.
,Substan ele paralizante Iac incapabil victima a ac iona, a se misca, a se
maniIesta n orice mod.
n aIara agravantelor comune cuprinse n textele incriminatorii citate, tlh ria
mai este agravat n ipotezele c aceasta este comis ,ntr-o locuin sau n
dependin e ale acesteia , sau ,a avut vreuna din urm rile ar tate n art. 182. n
ipoteza normativ reglementat n alin. (2
2
) lit. c), inIrac iunea de violare de
domiciliu este absorbit n con inutul inIrac iunii de tlh rie
315
.
n sIrsit, agravanta stabilit n alin. (3) este incident n cazurile n care
tlh ria ,a produs consecin e deosebit de grave a se vedea dispozi iile art. 146
C. pen. sau ,a avut ca urmare moartea victimei.
Urmarea imeaiat si leg tura ae cau:alitate privesc doar ac iunea principal
si sunt identice cu cele de la Iurt, Iiind indiIerent dac ac iunea adiacent si-a atins
sau nu scopul. Este deci necesar numai ca ac iunea principal (de Iurt) s Iie
eIectiv .

Latura subiectiv
Elementul subiectiv al inIrac iunii de tlh rie este, de asemenea, complex, el
exprimndu-se n Iorma inten iei, la ambele tipuri de ac iuni principal si
secundar (adiacent ).
Inten ia care caracterizeaz inIrac iunea de tlh rie, n ntregul ei, este
calificat , incluznd si elementul scop spre care se ndreapt ac iunea adiacent
, iar acest scop este acela de a ob ine sau p stra bunul, ori de a nl tura urmele
inIrac iunii, sau de a Iacilita I ptuitorului exonerarea de r spundere.
Inten ia cu care se comit ambele tipuri de ac iuni Iurt si violen e poate Ii
concomitent , dar inten iile care caracterizeaz Iiecare ac iune pot Ii si succesive,
deci una premerge celeilalte
316
.
Este ns de precizat c urm rile ar tate n art. 182 (v t marea corporal
grav ) si art. 174 (moartea victimei) sunt praeterinten ionate, autorul neprev znd
producerea lor, ori socotind I r temei c acestea nu se vor produce, astIel nct ele

314
T.S., Dec. nr. 452/1981, R. III, p. 268.
315
CCJ, s.p., Dec. nr. 398/2005, p. 272.
316
TMB, Dec. nr. 1748/1981, R. III, p. 268.
149
i sunt atribuite sub Iorma culpei
317
. n ipoteza ns n care autorul a prev zut si
urm rit producerea unor astIel de urm ri, suntem n prezenta unui concurs de
inIrac iuni, ntre aceea de tlh rie prev zut n art. 211 alin. (2) si aceea de omor
caliIicat prev zut de art. 176 lit. d) C. pen.
318


Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa inIrac iunii de tlh rie este realizat identic aceleia de
Iurt atunci cnd ac iunea principal de Iurt este ntrerupt , din motive
independente de voin a I ptuitorului, mai nainte de deposedarea victimei de bun,
cu condi ia, absolut obligatorie, ca s Iie nso it de ac iunea adiacent de
violen (lovire, amenin are etc.)
319
, n absen a ac iunii adiacente, tentativa de
deposedare a victimei de bun este la inIrac iunea de Iurt si nu la aceea de tlh rie.
Exist tentativ la inIrac iunea de tlh rie respectiv, inIrac iune consumat
si n cazul cnd violen ele se exercit n scopul sustragerii unui vehicul pentru a-l
Iolosi pe nedrept
320
.
Consumarea inIrac iunii de tlh rie survine, aidoma inIrac iunii de Iurt, n
momentul imposed rii autorului cu bunul sustras, ac iune asociat , desigur, la
ac iunea violent anterioar , concomitent sau posterioar actului de
deposedare
321
ntreprins n leg tur cu Iurtul.
Sanc iuni. InIrac iunea de tlh rie se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 18
ani, n varianta tip. Pedeapsa prev zut n alin. (2) este nchisoarea de la 5 la 20
ani, iar n alin. (2
1
) nchisoarea de la 7 la 20 ani. Fapta prev zut n alin. (3) este
pedepsit cu nchisoarea de la 15 la 25 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz , n toate ipotezele de incriminare, cu
amend de la 10.000 la 900.000 lei.


PIRATERIA

InIrac iunea de piraterie nu este altceva dect inIrac iunea de tlh rie,
s vrsit ns n anumite condi ii speciale. De aceea, nu vom reitera explica iile
date la inIrac iunea de reIerin , ci ne vom m rgini la a examina acele condi ii ce
particularizeaz pirateria, marcnd si inIluen a acestor condi ii asupra con inutului
inIrac iunii de tlh rie.
Jefuirea prin acte ae violen
ncercnd a deslusi nevoia de exprimare tautologic a acestei sintagme
,jaIul implicnd, obligatoriu, actul de violen al turi de acela de Iurt , credem c
legiuitorul a inten ionat s pun n eviden o dimensiune suplimentar Ia de cele
ale tlh riei, si anume dimensiunea ce se adreseaz distrugerilor materiale
provocate n contextul actului de piraterie. Asadar, n cazul pirateriei, n paralel cu
ac iunile conjugate de a exercita violen e si de a sustrage bunuri, se pot dezvolta si
ac iuni de distrugere a unor componente si echipamente ale navei ori aeronavei
(mecanismele ori dispozitivele de propulsare, de dirijare, de men inere a stabilit ii
n aer sau pe ap , b rcile de salvare sau parasutele etc.), ori chiar a navei sau
aeronavei n ntregul s u.

317
CSJ, Dec. nr. 431/1995, BJ, 1995, p. 194.
318
TS, Dec. nr. 15/1981, R. III, p. 213.
319
T. j. Timis, Dec. nr. 1448/1984, ibiaem, p. 268.
320
TMB, Dec. nr.132/1990, C.P.J.P., 1990, p. 146.
321
CSJ, Dec. nr. 1204/2002, Dr., nr., 7, p. 230.
150
n consecin , obiectul material al inIrac iunii de piraterie este constituit din
bunurile sustrase apar innd patrimoniului privat sau public , corpul persoanelor
asupra c rora s-a ac ionat violent si, posibil, bunurile materiale distruse, indiIerent
dac acestea sunt dintre cele transportate sau reprezint nava sau aeronava n
ntregul s u, ori p r i ale acesteia.
n regul general , subiectul activ este plural Iapta s vrsit de ,echipajul
sau pasagerii unei nave , pluralitatea Iiind presupus de ns si natura si
complexitatea actului pirateresc, a c rui nI ptuire implic o cooperare ntre mai
multe persoane pentru a putea Ii nIrnt rezisten a celorlal i membri loiali ai
echipajului de pe aceeasi nav sau a echipajului navei atacate si, eventual, a
pasagerilor. Din Iormularea dat de legiuitor nu trebuie ns a se trage concluzia c
s-a exclus s vrsirea pirateriei de c tre un singur autor caz particular si, de
altminteri, practica judiciar a demonstrat n materia pirateriei aeriene c si o
ac iune solitar poate atinge obiectivul urm rit.
Distrugerile de bunuri pot Ii urm rite de pira i, tocmai pentru a nIricosa
echipajul navei atacate si a-i nIrnge rezisten a sau anula sansa de sc pare prin Iug
ipotez n care elementul subiectiv al ac iunii de distrugere se maniIest sub Iorma
inten iei airecte. Distrugerile pot ap rea si ca rezultat eventual, acceptat ns de autorii
inIrac iunii, distrugerile Iiind provocate n cadrul si datorit ac iunii de atacare a navei
sau aeronavei situa ie n care agen ii lucreaz cu inten ie inairect .
Independent de Iorma prin care se exprim pozi ia subiectiv a pira ilor, din
acest punct de vedere este de re inut c ac iunile de distrugere sunt absorbite n
con inutul complex al inIrac iunii de piraterie, ele neconstituind elementul material
al unei inIrac iuni distincte, de distrugere n paguba patrimoniului privat sau public,
s vrsit n concurs cu aceea de piraterie.
Nav . Se n elege acel vehicul construit, amenajat si echipat pentru a pluti si a
se deplasa, pe (sub) ap , n scopul eIectu rii transporturilor de m rIuri sau de
oameni, execut rii unor lucr ri tehnice etc.
322
.
Aeronav . Conceptul deIineste acel vehicul care se men ine si se deplaseaz
n aer
323
. Din interpretarea textului art. 212 Codul penal, rezult c ac iunea
piratereasc este declansat si purtat chiar de la bordul navei sau aeronavei pe/n
care se aIl I ptuitorii, sau este declansat de la bordul altei nave ori aeronave cu
care s-au deplasat I ptuitorii pn la nava atacat , ac iunea purtndu-se, n
continuare, asupra acesteia din urm .
Mare liber . Conceptul deIineste acea parte a m rilor si oceanelor care nu
apar ine m rii teritoriale sau apelor interioare maritime si se aIl n Iolosin a tuturor
statelor, neIiind supus suveranit ii lor. Regimul juridic al m rii libere este
guvernat de principiul libert ii m rii pentru toate navele comerciale si militare ale
tuturor statelor, n timp de pace si de r zboi
324
.
Jurisaic ia statului. Prin acest concept se n elege puterea, competen a
instan elor judec toresti de a judeca Iaptele s vrsite pe teritoriul s u (excep iile de
la principiul teritorialit ii legii penale romne sunt cele prev zute n art. 4-6
Cod penal), iar conceptul de teritoriu a Iost deIinit ca acel spa iu geograIic
determinat, aIlat sub suveranitatea deplin si exclusiv a unui stat, n care se includ
uscatul, subsolul s u, apele teritoriale si coloana aerian de deasupra lor
325
.
Rezult , prin urmare, c pentru realizarea inIrac iunii de piraterie este necesar
ca nava ori aeronava asupra c reia se poart ac iunea s se aIle, n momentul
atacului, n zona m rii libere ori ntr-o zon nesupus jurisdic iei vreunui stat.

322
Dic ionarul explicativ al limbii romane, ea. cit, p. 584.
323
Ibiaem, p. 15.
324
Dic ionar ae arept interna ional public, ea. cit, p. 179.
325
Ibiaem, p. 290.
151
n ipoteza comiterii actelor de jeIuire a unei nave sau aeronave n apele
teritoriale ale statului nostru, respectiv, n spa iul aerian de deasupra solului si
apelor teritoriale, Iapta nu ntruneste elementele constitutive ale inIrac iunii de
piraterie, ci pe acelea ale inIrac iunii de tlh rie.
Pirateria este mai grav dac : a) a avut vreuna din urm rile prev zute n
art. 182; b) a produs consecin e deosebit de grave; c) a avut ca urmare moartea
victimei. Aceste mprejur ri agravante au n elesul ar tat cu ocazia comentariului
de la inIrac iunea de tlh rie.
Tentativa la inIrac iunea de piraterie se pedepseste potrivit prevederilor art. 222
C. pen.
Sanc iuni. InIrac iunea de piraterie se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 18
ani. Fapta prev zut n alin. (2) se pedepseste cu nchisoarea de la 5 la 20 ani, iar
cea prev zut n alin. (3) nchisoarea de la 15 la 25 ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz , n toate ipotezele de incriminare, cu
amend de la 10.000 la 900.000 lei.


ABUZUL DE NCREDERE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale privitoare la
patrimoniu privat sau public , rela ii statornicite pe temeiul ncrederii (probit ii)
interpersonale reIeritoare la transmiterea deten iei unor bunuri mobile.
Ceea ce caracterizeaz aceast inIrac iune, si o deosebeste, n principal, de aceea
de Iurt, este c transIerul bunului mobil din deten ia unei persoane (victima) n deten ia
altei persoane (autor al inIrac iunii) se realizeaz licit (sub un titlu legal), dar, ulterior,
I ptuitorul, cu rea-credin , interverteste deten ia sa temporar asupra bunului ntr-o
deplin st pnire a acestuia. Deci el se comport Ia de bunul ce i-a Iost ncredin at ca
un veritabil proprietar, evident n mod abuziv, privnd persoana Iizic sau juridic
ce i-a ncredin at bunul de drepturile pe care le avea asupra acestuia si provocndu-i, pe
aceast cale, un prejudiciu material.
Obiectul material al inIrac iunii este nsusi bunul mobil aIlat n patrimoniul
privat sau public transmis n deten ia I ptuitorului, pe care acesta si-1 nst pneste.
Bunul mobil, obiect material al inIrac iunii, are n elesul explicat la
inIrac iunea de Iurt. Acest bun mobil este ae inut cu orice titlu de victim , situa ie
care necesit ns unele preciz ri.
Aidoma inIrac iunii de Iurt, textul inIrac iunii prev zute n art. 213 din Codul
penal acord protec ie mpotriva ac iunii Irauduloase acolo men ionate nu numai
persoanei care este proprietar al bunului, ci oric ror persoane care de in, sub orice
titlu, un bun. Asadar, textul pretinde doar ca bunul s Iie de inut de o alt persoan
dect I ptuitorul.
TransIerul deten iei asupra bunului de la victim la inIractor se realizeaz , de
regul , n virtutea unui raport juridic contract de depozit, transport, comodat, gaj,
credit ns nu lipsesc din practica judiciar nici cazurile n care transIerul bunului
implicit titlul sub care autorul preia deten ia bunului provine dintr-o dispozi ie a
legii, dintr-un act al unei autorit i
326
sau chiar dintr-o situa ie de Iapt n baza c reia
se transmite st pnirea bunului.
n doctrin
327
si jurispruden
328
s-a considerat c reIuzul de a restitui o sum
mprumutat nu constituie inIrac iunea de abuz de ncredere, cu motivarea c n

326
TMB, Dec. nr. 271/1992, cu Not aprobativ de V. Papadopol, C.P.J.P., 1992, p. 10-11.
327
O. Ioghin, A. Filipas, ea. cit., p. l19.
152
cazul mprumutului de consuma ie, care se reIer la bunuri consumabile, o dat cu
acestea se transmite si dreptul de proprietate asupra lor, ceea ce determin , n cazul
reIuzului restituirii la scaden a mprumutului (o sum de bani), nasterea unui
litigiu civil si nu inciden a art. 213 C. pen.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ si subiectul pasiv al inIrac iunii sunt circumstan ia i de text.
Subiect activ nemijlocit (autorul) poate Ii numai persoana c reia i se
ncredin eaz un bun mobil n virtutea unui raport juridic ori a altor situa ii
examinate , iar subiect pasiv (victima) poate Ii doar acea persoan Iizic sau
juridic care a ncredin at bunul de inut cu orice titlu.
Potrivit dispozi iilor art. 19
1
C. pen. subiect activ al inIrac iunii poate Ii si
persoana juridic .
Participa ia penal la s vrsirea inIrac iunii este posibil n toate Iormele ei
coautorat, instigare, complicitate , n cazul instig rii ori complicit ii nemaiIiind
ns necesar ca I ptuitorii s aib calitatea pretins de text.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se exprim printr-o ac iune sau inac iune, din
cele limitativ si alternativ enun ate n text, si anume: a) nsusirea bunului mobil al altei
persoane; b) dispunerea pe nedrept de acest bun; c) reIuzul de a restitui bunul.
Insu,irea bunului. Conceptul insu,ire are n elesul ntructva asem n tor
aceluia de la inIrac iunea de Iurt. Spre deosebire ns de inIrac iunea n compara ie,
deposedarea de bun, n cazul abuzului de ncredere, se Iace cu consim mntul
(acordul) persoanei care l de ine de Iapt, chiar aceasta ncredin eaz bunul , iar
imposedarea autorului inIrac iunii are loc ntr-un al doilea timp uneori chiar
dep rtat de primul timp si este realizat , asa cum ar tam, n mod Iraudulos
(abuziv), prin intervertirea titlului legal de detentor n situa ia de proprietar
uzurpator al bunului.
Acesta este n elesul conceptului de nsusire n sensul art. 213 alin. (1) Cod penal.
A aispune pe nearept ae bun. Conceptul a aispune exprim acea conduit a
persoanei Ia de bun admis legal doar proprietarului acestuia, conduit n cadrul
c reia persoana are dreptul de a Iace ce doreste cu bunul s u s l vnd ,
consume, mprumute, distrug dac distrugerea nu este prohibit prin dispozi iile
art. 219 alin. (1) si (3) abandoneze, prelucreze.
A aispune pe nearept. Actul de dispozi ie, potrivit textului, trebuie s Iie ,pe
nedrept pentru a constitui inIrac iunea analizat , adic autorul ac iunii s nu aib
dreptul n virtutea condi iilor stabilite n cadrul raportului juridic s se
comporte cu bunul n maniera n care a I cut-o.
Refu:ul ae a restitui bunul. Prin aceast sintagm se n elege reIuzul
persoanei c reia i s-a ncredin at bunul de a-l restitui persoanei care i 1-a
ncredin at.
ReIuzul autorului inIrac iunii trebuie exprimat n mod maniIest (expres) nu
este astIel considerat cererea de a amna remiterea bunului si el succede
solicit rii, de asemenea, maniIest (somativ ), a p r ii v t mate de a i se restitui
bunul
329
.

328
,ReIuzul de a restitui la scaden o sum mprumutat atrage r spunderea civil si nu constituie
inIrac iunea de abuz de ncredere CSJ, Dec. nr. 301/1996, Dr., nr. 7, 1997, p. 105. In acela,i sens: Dr., nr. 3,
2006, p. 165.
329
TMB, Dec. nr. 1042/1991, C.P.J.P, 1991, p. l1-12.
153
Solicitarea de a se restitui bunul se poate Iace si prin mandatar ori de c tre
succesorul persoanei v t mate care a decedat
330
.
Nepredarea bunului la termenul scadent nu echivaleaz cu o atitudine de
mpotrivire a persoanei de a-l restitui, dar, asa cum s-a statornicit cu temei n
practica judiciar , neremiterea bunului la un alt termen, convenit de p r i dup
expirarea primului termen, va putea Ii considerat ca reIuz de restituirea bunului.
Tot astIel, nu echivaleaz cu un reIuz, n sensul inIrac iunii de abuz de
ncredere, nerestituirea bunului din pricina Iaptului c acesta a Iost sustras ori
distrus de o ter persoan , imposibilitatea justiIicat a persoanei c reia i s-a
ncredin at bunul de a-si ndeplini obliga ia constituind temei doar pentru
antrenarea r spunderii civile si nu penale , deoarece lipseste inten ia de Iraudare.
Urmarea imeaiat const , pe de o parte, n imposedarea Irauduloas a
autorului cu bunuri care constituie obiect material al inIrac iunii, iar pe de alt
parte, n lipsirea p r ii v t mate de posibilitatea exercit rii drepturilor ei asupra
bunului n cauz si n producerea, prin consecin , a unui prejudiciu material.
Leg tura ae cau:alitate dintre ac iune/inac iune si consecin ele acestora
rezult din ns si materialitatea Iaptelor ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de abuz de ncredere se s vrseste exclusiv cu
inten ie ca Iorm a vinov iei n ambele ei modalit i airect ori inairect .
Asadar, autorul inIrac iunii trebuie s realizeze c prin ac iunea/inac iunea sa de
apropriere Irauduloas a bunului persoanei v t mate, o priveaz pe aceasta de exer-
citarea drepturilor legitime pe care le are asupra bunurilor n cauz , si s urm reasc ori
s accepte producerea rezultatului. S vrsirea inIrac iunii din culp este exclus .
Textul nu pretinde, pentru realizarea inIrac iunii, existen a unui scop sau mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Desi posibil , ca realizare Iaptic , tentativa nu este sanc ionat de lege.
Consumarea inIrac iunii survine, instantaneu, ntr-unul dintre cele 3
momente n care se materializeaz ac iunea-inac iunea: nsusirea bunului,
dispunerea pe nedrept de acesta, reIuzul de a-l restitui.
Sanc iuni. Abuzul de ncredere se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 4
ani sau cu amend .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


GESTIUNEA FRAUDULOAS

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este identic cu cel al inIrac iunii de abuz de
ncredere, iar obiectul material al inIrac iunii este constituit din bunurile nsumate
n masa patrimoniului gestionat (o universalitate de bunuri mobile si/sau imobile)
care si-au pierdut total sau par ial valoarea din cauza gestion rii lor Irauduloase,
pricinuindu-se astIel o pagub persoanei care le-a ncredin at spre conservare ori
administrare.330
TS, Dec. nr. 2534/1983, R. III, p. 8.
154
Subiec ii infrac iunii
Aidoma inIrac iunii de abuz de ncredere, subiec ii inIrac iunii de gestiune
Irauduloas sunt circumstan ia i de text.
AstIel, subiect activ nemiflocit (autor) va Ii doar acea persoan c reia i s-au
ncredin at bunuri spre conservare sau administrare.
Subiect activ poate Ii si persoana juridic , n condi iile art. 19
1
C. pen.
InIrac iunea este susceptibil de s vrsire n participa ie. n cazul
coautoratului mai multe persoane se angajeaz s gestioneze, n comun, un
patrimoniu , Iiecare dintre autori trebuie s aib calitatea cerut de text, dar n
cazul instig rii ori al complicit ii, subiec ii nu mai sunt caliIica i.
Subiectul pasiv este acea persoan Iizic sau juridic care ncredin eaz
bunuri din patrimoniul privat sau public spre conservare sau administrare unei
persoane Iizice.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const dintr-o ac iune sau dintr-o
inac iune
331
prin care sunt lezate bunurile aIlate n administrarea sau conservarea
autorului Iaptei. Pot constitui ac iuni de acest tip, spre exemplu, vnzarea unui bun
din patrimoniu la un pre inIerior celui practicat pe pia , sau degradarea
autoturismului primit spre conservare din cauza Iolosirii lui de c tre I ptuitor n
interes propriu, ori acordarea unor salariz ri exagerate; iar inac iuni de acest tip
nencasarea unor datorii, sau tolerarea Iurturilor n paguba patrimoniului gestionat,
ori neluarea m surilor de ngr dire a unei culturi pentru a o proteja de ac iunile
distrug toare ale animalelor etc.
n ipoteza n care ac iunile/inac iunile p gubitoare patrimonial nu sunt n
leg tur cu activitatea de administrare sau conservare a bunurilor, Iapta nu va
constitui inIrac iunea de gestiune Irauduloas , ci, eventual, o alt inIrac iune
332
.
Gestiune. Conceptul deIineste o activitate complex ntreprins de o persoan
n leg tur cu patrimoniul privat sau public apar innd altei persoane Iizice
sau juridice.
Conservarea bunurilor. Potrivit obliga iilor asumate, prin contract sau prin
eIectul legii, persoana desI soar activit i de p zire a bunurilor, de men inere a
valorii lor si, n general, orice activit i necesare si menite a conserva integralitatea
cantitativ si calitativ a patrimoniului astIel gestionat.
n literatura de specialitate sunt asimilate unor asemenea acte de gestiune si
actele utile pentru dobndirea unui drept cu privire la acele bunuri sau pentru
evitarea stingerii unui astIel de drept
333
(inscrip ia unei ipoteci, ntreruperea unei
prescrip ii etc.).
Aaministrarea bunurilor. Activit ile de ,administrare a bunurilor sunt mult
mai numeroase si complexe dect cele de ,conservare pe care, de altIel, le si
includ , obliga iile administratorului, asumate evident tot printr-un contract sau
prin eIectul legii, putnd consta n: primirea (sub orice titlu), eviden ierea,
mnuirea, eliberarea (sub orice titlu, deci si vnzarea sau donarea) bunurilor
primite n gestiune.
Drepturile si obliga iile persoanei reIeritoare la patrimoniul ncredin at spre
gestionare sunt cele stabilite prin contractul ncheiat cu persoana care i-a
ncredin at n acest scop patrimoniul, sau cele stabilite prin actul emis n virtutea si
n aplicarea dispozi iei legale.

331
C. Ap. Suceava, Dec. nr. 7/1998, Dr., nr. 2, 2000, p. 131.
332
C. Ap. Constan a, Dec. nr. 108/1994, R.D.P., nr. 2, 1995, p. 147.
333
T. Vasiliu si col., op. cit., vol. I, p. 314.
155
Patrimoniul ncredin at spre gestionare cuprinde o universalitate de bunuri
si nu numai un bun sau altul determinat, cum este n cazul inIrac iunii de abuz de
ncredere universalitate ce poate cuprinde bunuri mobile si/sau imobile, Iungibile
si/sau neIungibile, consumptibile si/sau neconsumptibile, precum si drepturi (reale,
de crean etc.).
Este lipsit de importan pentru realizarea inIrac iunii dac mandatul dat
pentru gestionarea patrimoniului este exprimat ntr-o Iorm scris sau oral , ori
dac este cu titlu gratuit sau oneros.
Urmarea imeaiat const n producerea unei pagube persoanei care i-a
ncredin at autorului bunurile spre administrare sau conservare.
ntre ac iunea/inac iunea I ptuitorului si urmarea imediat trebuie stabilit o
leg tur ae cau:alitate, adic trebuie demonstrat c paguba nregistrat de partea
v t mat este consecin a actelor Irauduloase prin care i s-au gestionat bunurile.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de gestiune Irauduloas se s vrseste
exclusiv cu inten ie, n ambele ei Iorme airect sau inairect . Asadar, I ptuitorul
realizeaz , n toate cazurile, c prin conduita sa Ia de bunurile gestionate creeaz
un prejudiciu material persoanei care i le-a ncredin at, si el urm reste ori accept
producerea acestui rezultat. Prin expresia ,cu rea-credin , prezent n text,
legiuitorul si-a marcat limpede voin a de a exclude posibilitatea sanc ion rii penale
a unei asemenea Iapte atunci cnd ea este comis din culp .
Ia modalitatea agravat , prev zut n alin. (2) inten ia este chiar calificat ,
ntruct nsumeaz elementul scop, care const n urm rirea ob inerii unui proIit
material prin s vrsirea inIrac iunii.
Textul nu pretinde ca autorul s Ii urm rit un anume scop la modalitatea tip
reglementat n alin. (1) , ori s Ii Iost animat de un mobil.

Forme. Sanc iuni
Forme. Iegea nu prevede sanc ionarea tentativei, desi aceasta este posibil .
Consumarea inIrac iunii are loc n momentul apari iei urm rii imediate,
respectiv n momentul producerii eIective a pagubei n dauna patrimoniului privat
ori public.
Sanc iuni. n Iorma tip, inIrac iunea este pedepsit cu nchisoare de la 6 luni
la 5 ani, iar n varianta agravat pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani, dac
Iapta nu constituie o inIrac iune mai grav .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei.


NSEL CIUNEA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din Iasciculul de rela ii sociale
privitoare la patrimoniu, privat si public, Iormate pe temeiul bunei-credin e si al
ncrederii reciproce a subiec ilor acestor raporturi.
Obiectul material al inIrac iunii poate Ii un bun mobil sau imobil si, n
general, orice valoare material , cum este, de pild , un nscris care ncorporeaz o
asemenea valoare (libret
334
sau obliga iune CEC, adeverin de cstigarea unui
premiu la loterie, ac iune la o banc etc.).

334
T. j. Constan a, Dec. nr. 1389/1980, R.R.D., nr. 6, 1981, p. 87.
156
n varianta prev zut n alin. (3), obiectul material const n contractul prin a
c rui valoriIicare executare este prejudiciat material victima, iar la varianta
agravat de la alin. (4), obiectul material este cecul
335
.
Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii este necircumstan iat de text,
el putnd deci Ii oricare persoan .
Poate Ii subiect activ si persoana juridic , n condi iile art. 19
1
C. pen.
InIrac iunea este susceptibil de participa ie n toate Iormele acesteia
coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv al inIrac iunii este ns circumstan iat, si anume, poate Ii doar
acea persoan , Iizic sau juridic , prejudiciat materialmente prin Iapta nsel toare.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const ntr-o ac iune rar ntr-o inac iune
de inducere n eroare a unei persoane, c reia i se prezint n mod distorsionat o
situa ie ori o mprejurare de Iapt prin alterarea adev rului , cu alte cuvinte, asa
cum o spune chiar textul Iie este prezentat ca mincinoas o Iapt adev rat , Iie o
Iapt adev rat este prezentat ca mincinoas .
Acesta diIer n raport cu moaalit ile normative ale inIrac iunii.
AstIel, n alin. (1) al art. 215 este prev zut modalitatea tip (simpl ) a
inIrac iunii, al c rei element material const dintr-o ac iune/inac iune viclean , de
inducere n eroare (de p c lire), exprimat oral sau n scris.
n alin. (3) al articolului este prev zut o variant special a modalit ii tip
asa numita in,el ciune in conven ii al c rei element material const n ac iunea
sau omisiunea din contract care induce n eroare partea contractant . n cazul
acestei variante speciale, partenerul contractual este indus n eroare Iie cu ocazia
ncheierii contractului
336
adic n Iaza negocierii pn la intervenirea acordului si
semnarea actului , Iie n Iaza execut rii contractului adic n Iaza derul rii
acestuia (la livrarea m rIii, care poate Ii inIerioar calitativ, la plata pre ului etc.).
Este esen ial de re inut la nsel ciunea n conven ii c asa cum pretinde textul n
absen a erorii n care a Iost indus ori men inut victima, aceasta nu s-ar Ii angajat
la ncheierea ori executarea contractului n condi iile acolo stipulate.
nsel ciunea n modalitatea tip, ca si varianta ei special nsel ciunea n
conven ii pot avea cte o variant agravat , atunci cnd ele sunt s vrsite n
anumite condi ii, prev zute n alin. (2) al textului. Deci modalitatea agravat a
inIrac iunii de nsel ciune are ca obiect material ac iunea/inac iunea de inducere n
eroare a unei persoane (aceea caracteristic modalit ii tip) s vrsit ns prin
Iolosirea de: a) nume mincinoase, b) calit i mincinoase
337
sau c) alte mijloace
Irauduloase
338
.
a) Nume mincinoase. Este un nume care nu apar ine I ptuitorului. Numele
este ,mprumutat de la alt persoan n locul c reia se prezint , pretinznd c
este acea persoan , sau este imaginar pentru a-si ascunde reala identitate si a
z d rnici astIel descoperirea sa, ori pentru c numai n acest mod reusea inducerea
n eroare a victimei (se prezint sub nume de rezonan germanic si vorbeste

335
C. R tescu si col., Coaul penal ,Carol al II-lea` aanotat, ea. cit, vol. III, p. 595.
336
D. Ciuncan, In,el ciunea in contractele informatice pin intermeaiul Internetului, R.D.P., nr. 3, 1999,
p. 65: ,Folosirea Irauduloas a numerelor de c r i de credit la cump rarea de bunuri prin Intemet constituie
inIrac iunea de nsel ciune n conven ii.
337
CSJ, Dec. nr. 526/2000, BJ, 2000, p. 297.
338
TMB, Dec. nr. 491/1990, C.P.J.P., 1990, p. 93.
157
romna cu accent german spre a convinge victima c este ,agentul unei Iirme
mncheneze).
b) Calit i mincinoase. A se vedea explica iile date la inIrac iunea de violare
de domiciliu.
c) Mifloace frauauloase. Ac iunea de nselare a unei persoane se realizeaz , n
regul general , prin prezentarea de c tre autorul inIrac iunii a unor st ri de Iapt
neconIorme realit ii, adic prin vorbe am gitoare, mincinoase, rostite
339
ori scrise
340
.
Deseori ns aceast ac iune, principal , este sus inut cu anumite ,mijloace
Irauduloase, Iolosite de autor pentru a spori sansele de reusit ale activit ii de
pl smuire a adev rului, pentru a-i conIeri un grad de credibilitate ridicat.
Din dispozi iile art. 215 alin. (2) rezult c nsel ciunea, n varianta agravat
prev zut n acest text, nu poate Ii niciodat o inIrac iune complex
341
. n
consecin , dac mijlocul Iraudulos prezint el nsusi elementele unei inIrac iuni
Ials material n nscrisuri oIiciale, Ials n nscrisuri sub semn tur privat , Ials
privind identitatea, uz de Ials, uzurparea de calit i oIiciale , sunt incidente
regulile privitoare la concursul de inIrac iuni ntre nsel ciune si aceea care a
constituit mijlocul Iraudulos
342
.
n alin. (4) este prev zut a doua modalitate agravat a inIrac iunii de
nsel ciune, care se exprim prin urm toarele ac iuni: a) emiterea unui cec asupra unei
institu ii de credit sau unei persoane, stiind c pentru valoriIicarea lui nu exist provizia
sau acoperirea necesar
343
; b) retragerea, dup emiterea cecului, a proviziei, n total sau
n parte; c) interzicerea trasului de a pl ti nainte de expirarea termenului de prezentare.
Ac iunile incriminate n cele trei variante n alin. (4) sunt ntreprinse n scopul ar tat n
alin. (1), adic de a produce o pagub posesorului cecului
344
.
,Trasul este persoana care are mandat sau ordin de la o alt persoan numit
,tr g tor s execute obliga ia de plat a unei sume determinate n Iavoarea unei a
treia persoane, numit beneIiciar, la scaden a si locul men ionate.
Instan a suprem , n sec ii unite, a decis c n cazul n care beneIiciarul
cecului are cunostin , n momentul emiterii, c nu exist disponibilul necesar
acoperirii acestuia la tras, Iapta constituie inIrac iunea prev zut n art. 84 alin. (1)
pct. 2 din Iegea nr. 59/1934 si nu aceea prev zut n art. 215 alin. (4) C. pen.
345
.
Urmarea imeaiat . IndiIerent de modalitatea normativ n care se s vrseste
inIrac iunea, urmarea imediat a laturii obiective const n producerea unui
prejudiciu material persoanei nselate. n absen a unor ac iuni menite a produce o
pagub , Iapta nu constituie inIrac iunea de nsel ciune.
346

Nu constituie urmarea imediat a inIrac iunii de nsel ciune prejudiciul moral
produs persoanei nselate (compromiterea victimei Ia de vecini, colegi etc.).
Pentru realizarea laturii obiective, este necesar a se demonstra c ntre
ac iunea de inducere n eroare si consecin a p gubitoare material r sIrnt asupra
victimei exist un raport ae cau:alitate.
n ce priveste ,Iolosul material ob inut de I ptuitor, acesta este, aidoma
aceluia de la inIrac iunea de Iurt, un Iolos injust, un Iolos la care el nu este
ndrept it.

339
TMB, Dec. nr. 215/1990, C.P.J.P., 1990, p. 90-91.
340
Plen TS, Dec. ndr. nr. 5/1972, R. II, p. 248.
341
V. Papadopol, P.J.P., vol. III, p. 139.
342
Plen TS, Dec. ndr. nr. 9/1971, CD, 1971, p. 39.
343
,ncasarea de la banc a unei sume de bani prin prezentarea la plat a unor eurocecuri pentru care nu exist
acoperire constituie inIrac iunea de nsel ciune CSJ, Dec. nr. 4087/2000, BJ, 2000, p. 299.
344
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit., p. 317.
345
CCJ, S.U., Dec. nr. IX/2005, BC, nr. 2, 2006, p. 11.
346
TS, Dec. nr. 2384/1973, R. I, p. 249.
158

Latura subiectiv
InIrac iunea de nsel ciune se s vrseste exclusiv cu inten ie, si anume cu
inten ie airect . Inten ia este calificat , deoarece nsumeaz si elementul scop,
care, potrivit textului, este acela de a ob ine un Iolos material injust
347
.
Nu intereseaz , pentru realizarea inIrac iunii, mobilul de care este animat
I ptuitorul.

Forme. Sanc iuni
Forme. Fapta de nsel ciune este susceptibil de desI surare n timp.
Tentativa se pedepseste. InIrac iunea r mne n Iaz de tentativ atunci cnd
ac iunile de inducere n eroare sunt ntrerupte, independent de voin a I ptuitorului
mai nainte de producerea rezultatului p gubitor pentru victim , ct si atunci cnd
ac iunile speciIice de nselare au Iost epuizate, I r ns ca urmarea imediat
prejudiciul material s apar
348
.
Nu va constitui totusi tentativ la aceast inIrac iune Iapta de a ncerca
inducerea n eroare a unei persoane prin Iolosirea unor mijloace total improprii
Ialsuri grosiere, deghiz ri usor sesizabile deoarece acestea nu au aptitudinea de a
nsela pe cineva
349
.
Consumarea inIrac iunii intervine n momentul apari iei urm rii imediate,
adic al producerii eIective a pagubei
350
.
n practica judiciar s-a considerat c nsel ciunea n conven ii se consum
ntotdeauna la ncheierea contractului
351
.
Consim ind, n parte, c inIrac iunea se poate consuma n acel moment, ne
exprim m opinia usor distan at de aceea a instan ei supreme c momentele nu
se suprapun, obligatoriu si ntotdeauna, deoarece, pe de o parte, ac iunea/inac iunea
de inducere n eroare poate ncepe nu neap rat n Iaza ncheierii, ci si n aceea de
executare a contractului astIel c raportarea la momentul stabilirii acordului
p r ilor apare nejustiIicat de vreme ce ac iunea nsel toare nici nu a debutat , iar
pe de alt parte, deoarece este posibil epuizarea ac iunii de inducere n eroare a
persoanei n una ori n ambele Iaze ale contractului I r ns ca rezultatul
p gubitor s se Ii produs.
Asa Iiind, consider m c inIrac iunea de nsel ciune, indiIerent de
modalitatea normativ n care este s vrsit , se consum doar la provocarea unei
pagube persoanei v t mate.
Sanc iuni. n raport cu pericolul social prezentat de Iiecare modalitate
normativ , legiuitorul a stabilit un regim sanc ionator diIeren iat, astIel:
nchisoarea de la 6 luni la 12 ani alin. (1) si (3);
nchisoarea de la 3 la 15 ani alin. (2), (3) si (4);
nchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi alin. (5).
Persoana juridic se sanc ioneaz , n toate ipotezele de incriminare, cu
amend de la 10.000 la 900.000 lei potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.

347
TS, Dec. nr. 787/1975, ibiaem, p. 248.
348
TS, Dec. nr. 4298/1970, ibiaem, p. 251.
349
TS, Dec. nr. 2687/1969, ibiaem, p. 253.
350
CSJ, Dec. nr. l143/1992, Dr., nr. 2, 1993, p. 79.
351
TS, Dec. nr. 69/1976, R. II.
159
DELAPIDAREA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din Iasciculul de rela ii sociale cu
caracter patrimonial care reclam , pentru existen a si dezvoltarea lor, din partea
gestionarilor sau administratorilor patrimoniului unei persoane juridice, s nu
sustrag bunuri din cele gestionate ori administrate
352
. Protec ia penal se extinde
ns si asupra rela iilor de serviciu din cadrul acelei unit i, optima desI surare a
acestor rela ii Iiind ntr-un raport de intercondi ionare cu starea (integralitatea sau
neintegralitatea) bunurilor de inute de unitate.
Obiectul material. InIrac iunea de delapidare are totdeauna un obiect
material, adic un obiect asupra c ruia se exercit direct si nemijlocit ac iunea
ilicit de sustragere, obiect care apar ine unei persoane de drept public sau privat.
Prin concept, no iunea de sustragere implic existen a unui obiect material, obiect
care este sustras, I r de care ac iunea de sustragere nu ar Ii posibil .
Obiect material al inIrac iunii de delapidare poate s Iie, n primul rnd, orice
bun mobil, aceasta Iiind, oarecum, de la sine n eles, deoarece numai un bun mobil,
este susceptibil de sustragere. Se consider , de asemenea, bun mobil, bunul ce poate Ii
desprins de un bun imobil (de exemplu: usile, Ierestrele unei cl diri, Iructele unui
teren). n al doilea rnd, bunul trebuie s aib o existen material , deoarece numai un
astIel de bun poate Ii sustras. Acest lucru devine mai evident n cazul crean elor sau al
altor valori, c ci existen a lor se reIlect material n documentul care le constat . n al
treilea rnd, bunul material trebuie s aib o valoare economic , valoare care se
exprim ntr-un pre , ntr-un tariI sau ntr-o list de valori. Valoarea economic este un
element important, deoarece, n bun m sur , de aceasta depinde cuantumul pagubei si
prin aceasta, gradul de pericol social al Iaptei
353
.
Bunurile care Iormeaz obiectul material al delapid rii trebuie s
ndeplineasc dou condi ii:
s apar in unei persoane juridice de drept public sau de drept privat;
s se g seasc n gestionarea sau administrarea autorului.
SIera bunurilor care pot Iorma obiectul material al inIrac iunii de delapidare este
delimitat chiar de norma de incriminare prin sintagma ,bani, valori sau alte bunuri.
Prin bani se n elege moneda de hrtie sau metalic si biletele de banc .
Prin valori se n eleg nscrisurile de orice Iel: titlurile de credit, crean sau
alte valori economice (cum sunt cecurile, hrtiile de virament, obliga ii etc.)
Prin bunuri se n eleg orice Iel de obiecte mobile care au o valoare
economic , cum sunt obiectele produse industriale, obiectele agricole, obiectele
casnice etc.
Plusurile n gestiune, oricare ar Ii originea lor, Iormeaz obiect material al
inIrac iunii de delapidare, iar Iapta de creare a plusurilor prin mijloace Irauduloase,
constituie inIrac iune potrivit art. 35 din Iegea nr. 22/1969. n aceast ipotez cele
dou inIrac iuni se vor re ine n concurs real
354
.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al acestei inIrac iuni proprii este caliIicat si
nu poate Ii dect un ,Iunc ionar public sau ,Iunc ionar, care este ns rcinat cu
gestionarea sau administrarea bunurilor unei persoane juridice de drept public sau

352
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit., p. 318.
353
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 596.
354
Plenul TS, d. . nr. 12/1962, J.N., nr. 4, 1962. In acela,i sens: Constantin Barbu, Delapiaarea ,i furtul in
paguba avutului ob,tesc, Editura Stiin iIic , Bucuresti, 1973, p. 58-59.
160
privat. Aceste cerin e care aIecteaz calitatea subiectului activ nemijlocit sunt
cumulative. Dac una dintre acestea nu este ndeplinit , Iapta nu mai poate
constitui delapidare.
Prin ,Iunc ionar public, n sensul legii penale art. 147 alin. (1) C. pen. ,
se n elege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiIerent cum a Iost investit , o ns rcinare de orice natur , retribuit sau nu, n
serviciul unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145 C. pen. (autorit ile
publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public).
Prin ,Iunc ionar se n elege Iunc ionarul public, precum si orice salariat care
exercit o ns rcinare n serviciul unei alte persoane juridice dect cele la care se
reIer art. 145 C. pen.
n cazul inIrac iunii de delapidare ns , calitatea de Iunc ionar public sau
privat nu este suIicient pentru comiterea acesteia. Se cere ca acestia s aib
atribu ii de gestionare sau administrare a bunurilor unei persoane juridice de drept
public sau privat.
Gestionarul
355
este acel angajat al unui agent economic, autoritate sau
institu ie public care are ca atribu ii principale de serviciu, primirea, p strarea si
eliberarea de bunuri aIlate n administrarea, Iolosin a sau de inerea, chiar
temporar , a unui agent economic, autoritate sau institu ie public , indiIerent de
modul de dobndire si locul unde se aIl bunurile.
Este considerat gestionar orice persoan care gestioneaz n Iapt anumite
bunuri. Un Iunc ionar public, care accept s Iac acte de gestiune sau si asum
rolul de gestionar, desi nu are atribu ii de serviciu n acest sens este gestionar de
Iapt si, dac si nsuseste din bunurile gestionate, comite inIrac iunea de delapidare.
O condi ie minimal , absolut necesar pentru existen a unei ,gestion ri de
Iapt, este aceea ca persoana juridic de drept public s aib cunostin despre
exercitarea n Iapt a activit ii de gestionare. AltIel, persoana n cauz nu poate Ii
privit ca avnd vreo ,ns rcinare n serviciul unei persoane juridice de drept
public si deci considerat ca avnd n vreun Iel oarecare calitatea de Iunc ionar
public
356
.
Iegea nr. 22/1969 nu deIineste no iunea de gestionar de Iapt, ns prevede n
art. 31 c persoana care primeste, p streaz si elibereaz bunuri, I r a avea
calitatea de gestionar n n elesul art. 1, r spunde integral ca si gestionarul de drept.
Autor al inIrac iunii de delapidare poate Ii si Iunc ionarul public sau
Iunc ionarul care administreaz asemenea bunuri. Administrarea, spre deosebire de
gestionare, const dintr-un complex de acte de dispozi ie (planiIicarea,
aprovizionarea, desIacerea, pl ile c tre ter i etc.) care privesc eIectuarea de
opera ii asupra bunurilor ce apar in unui agent economic, autoritate sau institu ie
public , potrivit cu natura si scopul patrimoniului unit ii respective. Actele de
dispozi ie ale unui administrator (persoan din conducerea unit ii), prin care s-ar
nsusi, Iolosi ori traIica bunuri ale persoanei juridice de drept public sau de drept
privat constituie, de asemenea, inIrac iune de delapidare.
Dac gestionarul vine n contact direct si material cu bunurile, date Iiind
atribu iile lui legate de primirea, p strarea sau eliberarea bunurilor, administratorul
are un contact posibil, virtual. Delapidarea deci nu presupune n mod obligatoriu un
contact direct si material cu bunul persoanei juridice de drept public sau privat,

355
Art. 1 alin. (1) din Iegea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan ii si r spunderea
n leg tur cu gestionarea bunurilor agen ilor economici, autorit ilor sau institu iilor publice, publicat n B. OI.
nr. 132 din 18.11.1969, modiIicat prin Iegea nr. 54/1994, publicat n M. OI. nr. 181 din 15.07.1994.
356
Virgil R mureanu, op. cit., vol. I, p. 367.
161
deoarece se poate ajunge s se sustrag sau s se nstr ineze un bun si printr-o
dispozi ie privind miscarea bunurilor
357
.
Persoana juridic poate Ii subiect activ al inIrac iunii de delapidare, potrivit
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele sale: coautorat, instigare,
complicitate. Fiind o inIrac iune proprie, coautoratul nu este posibil dect dac to i
coautorii au dubla calitate cerut de lege la data s vrsirii Iaptei. Dac una dintre
cele dou calit i sau chiar ambele lipsesc, activitatea acelui participant va Ii
considerat drept complicitate la delapidare chiar dac n concret acesta a comis
acte de executare nemijlocit a acesteia
358
.
Subiectul pasiv este o unitate din cele ar tate la art. 145 C. pen. (autoritate
public , institu ie public , institu iile sau alte persoane juridice de interes public)
sau o persoan de drept privat.
n ipoteza n care bunurile care au I cut obiectul delapid rii au Iost
ncredin ate unit ii respective spre transport, reparare etc., proprietarul acestor
bunuri are calitatea de subiect pasiv secundar
359
.

Latura obiectiv
Elementul material al acestei incrimin ri const ntr-o ac iune de sustragere,
care se realizeaz prin trei modalit i normative: ,nsusirea, ,Iolosirea sau
,traIicarea de bani, valori sau alte bunuri.
S vrsirea oric reia dintre aceste modalit i conduce la realizarea elementului
material al inIrac iunii de delapidare. Nu intereseaz , pentru existen a inIrac iunii
dac ac iunea de sustragere s-a s vrsit n interesul I ptuitorului sau al unei alte
persoane.
,Insu,irea, ca modalitate a sustragerii unui bun, const , pe de o parte,
dintr-un act ini ial de scoatere a unui bun din posesiunea sau deten iunea unei
persoane juridice de drept public sau privat si, pe de alt parte, dintr-un act
subsecvent de trecere a acestuia n st pnire proprie. Aceast modalitate de
sustragere este legal exprimat prin actul de ,nsusire, de luare n st pnire, care
implic ns actul de luare, de scoatere a bunului din posesiunea sau deten iunea
unei persoane juridice de drept public sau privat.
Un bun se socoteste nsusit n momentul n care I ptuitorul l ia n st pnire si
poate dispune de el, adic poate s -l consume, s -l Ioloseasc sau s -l
nstr ineze
360
.
nsusirea de c tre Iactorul postal a unor sume de bani reprezentnd pensii si
alte drepturi b nesti pe care trebuia s le achite destinatarilor constituie inIrac iunea
de delapidare, iar nu aceea de gestiune Irauduloas
361
.
Fapta inculpatului, inspector de impozite si taxe n cadrul unei administra ii
Iinanciare, de a-si nsusi sume de bani din ncas rile I cute n aceast calitate,
constituie inIrac iunea de delapidare si nu inIrac iunea de gestiune Irauduloas ,
deoarece inculpatul are calitatea de Iunc ionar, iar n cadrul atribu iilor sale de
serviciu i revenea si obliga ia de a gestiona sumele ncasate. Gestiunea Irauduloas

357
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 599.
358
In acela,i sens: TS, Col. pen., d. nr. 1207/1959, I.P., nr. 12, 1959, p. 72.
359
Virgil R mureanu, op. cit., vol. I, p. 368.
360
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 600.
361
CSJ, s.p., d. nr. 2762/2000, n Gabriel Ionescu, IosiI Ionescu, Probleme ae arept ain furispruaen a Cur ii
Supreme ae Justi ie in materie penal 1990-2000, Editura Juris Argessis, Curtea de Arges, 2002, p. 366-367.
162
se comite de orice persoan ce are bunuri n conservare sau administrare, neIiind
necesar ca subiectul activ s aib calitatea de Iunc ionar
362
.
nsusirea de sume de bani sau alte bunuri apar innd avutului public de c tre
Iunc ionarul care le gestioneaz sau administreaz constituie inIrac iunea de
delapidare si nu cea de gestiune Irauduloas n acest din urm caz neIiind necesar
ca bunul s Iac parte din avutul public, iar subiectul activ al inIrac iunii s Iie
Iunc ionar
363
.
,Folosirea, ca modalitate de sustragere a unui bun din posesiunea sau
deten iunea unei persoane juridice de drept public sau privat, const ntr-un act
ini ial de luare sau scoatere a unui bun din sIera patrimonial a unei persoane
juridice de drept public sau privat si apoi ntr-un act subsecvent de ntrebuin are a
bunului sustras. Concret, ,Iolosirea unui bun nseamn tragerea de Ioloase, de
exemplu, scoaterea dintr-un magazin sau depozit a unei masini si Iolosirea ei,
scoaterea unui costum de haine si Iolosirea lui. n acest caz, Iolosul este tras Iie
chiar de magaziner, de gestionar, Iie de o alt persoan (rud , prieten).
Spre deosebire de nsusire, n cazul c reia bunul luat r mne la I ptuitor, n
cazul Iolosirii bunului, acesta este readus n unitatea public sau privat , Iiind
vorba de o scoatere temporar a bunului din acea unitate
364
.
Constituie delapidare prin Iolosire luarea din gestiune a unui televizor pentru
a-l Iolosi pentru o perioad de timp
365
.
,Traficarea, ca modalitate de realizare a inIrac iuni de delapidare, este tot o
Iorm de sustragere, care const , mai nti, din actul de scoatere a bunului de la o
persoan juridic de drept public sau de drept privat si apoi din actul de traIicare,
de speculare, n vederea ob inerii unui proIit. Ca si n cazul celorlalte modalit i,
aceast modalitate de sustragere este exprimat prin actul subsecvent al ,traIic rii
(specul rii), act care presupune si ac iunea de deposedare a unit ii publice sau
private de acel bun, de scoatere a bunului de la unitatea respectiv .
Scoaterea bunului de la unitatea public sau privat este, si n cazul traIic rii,
temporar , adic pentru timpul ct a Iost necesar specul rii, dup care bunul este
readus n unitate. TraIicarea se deosebeste de Iolosire prin aceea c traIicarea este o
speculare, adic o Iolosire care aduce proIit, pe cnd Iolosirea satisIace o nevoie
personal si nu aduce un proIit, exprimat n bani sau alte avantaje
366
.
Exist delapidare prin traIicare n cazul n care magazionerul mprumut un
bun din gestiune n schimbul unei sume de bani
367
, ori n ipoteza n care gestionarul
unui buIet scoate temporar sume de bani din gestiune pentru a cump ra din comer
b uturi alcoolice si a le vinde n unitate la pre ul de desIacere n unit ile de
alimenta ie public
368
.
Urmarea imeaiat . Ac iunea de sustragere are ca urmare imediat , scoaterea
bunului din sIera patrimonial n care se g sea si deci deposedarea sau lipsirea
unit ii publice sau private de bunul sustras. Aceasta nseamn si pricinuirea unei
pagube persoanei juridice de drept public sau de drept privat.
n caz de delapidare comis prin nsusire de bunuri, pentru stabilirea pagubei,
trebuie avute n vedere pre urile n vigoare la data s vrsirii inIrac iunii, iar dac
este vorba de o delapidare continuat , de la data s vrsirii Iiec rei ac iuni.

362
CSJ, s.p., d. nr. 1005/1998, Dr., nr. 10, 1999, p. 158.
363
CSJ, s.p., d. nr. 1080/1998, Dr., nr. 10, 1999, p. 158.
364
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 600.
365
TS, s.p., d. nr. 3000/1975, R. II, p. 399.
366
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 601.
367
TS, s.p., d. nr. 250/1977, R. II, p. 399.
368
TS, s.p., d. nr. 4493/1970, R.R.D., nr. 6, 1971, p. 154.
163
Eventualele major ri de pre uri vor Ii avute n vedere numai la stabilirea
desp gubirilor
369
.
De asemenea, n cazul sustragerii unor sume de bani, autorul delapid rii va Ii
obligat s acopere att prejudiciul eIectiv, ct si dobnda aIerent , pe durata de
timp de la data s vrsirii inIrac iunii si pn la achitarea sumei datorate
370
.
n caz de delapidare prin Iolosire sau traIicare, paguba const n uzura
bunului pe timpul ct a Iost scos din gestiune
371
sau, dac obiectul material este o
sum de bani, n echivalentul dobnzii legale pe durata Iolosirii sumei
372
.
Pagubele produse prin inIrac iuni de delapidare concurente nu se totalizeaz ,
ci r mn de sine st t toare
373
.
Impozitele pl tite la sumele delapidate nu pot Ii considerate ca delapidate
374
.
Delapidarea prev zut n art. 215
1
alin. (2) C. pen. are ca urmare producerea
unor consecin e deosebit de grave.
Prin ,consecin e deosebit de grave, n sensul legii penale, se n elege o
pagub material mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grav a
activit ii, cauzate unei autorit i publice, institu ii publice sau altei persoane
juridice de drept public ori altei persoane juridice sau Iizice.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea incriminat si urmarea imediat trebuie
s existe si s Iie dovedit . Dac deposedarea nu se datoreaz unei ac iuni de
sustragere, ci altei cauze (pierderii bunului, perisabilitatea lui, Iurt etc.), nu poate Ii
vorba de leg tur de cauzalitate si nici de inIrac iunea de delapidare.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Delapidarea se poate comite numai cu inten ie airect
sau inairect .
Este indiIerent dac I ptuitorul a s vrsit Iapta pentru satisIacerea unui
interes propriu sau pentru interesul altei persoane. Scopul urm rit de I ptuitor este
satisIacerea unui interes. De aceea, existen a acestui scop este prezumat , iar
I ptuitorul nu se poate ap ra sus innd c nu a urm rit un interes propriu, Iiind
indiIerent n interesul cui a Iost s vrsit delapidarea
375
.

Forme. Sanc iuni
Forme. Delapidarea Iiind o inIrac iune comisiv cu execu ie lent , s vrsirea
sa poate trece prin toate Iazele de desI surare a activit ii inIrac ionale.
Actele preparatorii, desi posibile, nu sunt ns incriminate. n principiu,
crearea de plusuri n gestiune nu constituie un act de executare a inIrac iunii de
delapidare, ci un act preg titor
376
.
Exist tentativ de delapidare atunci cnd hot rrea I ptuitorului de a
sustrage un bun de la o unitate public sau privat a Iost pus n executare, dar
executarea a Iost ntrerupt sau nu si-a produs eIectul.
Tentativa la delapidare se pedepseste potrivit art. 222 C. pen.

369
TS, s.p., d. nr. 1439/1983, R.R.D., nr. 5, 1984, p. 61; TS, s.p., d. nr. 1789/1974, R. I, p. 436; TS, s.p., d. nr.
1771/1972, C.D., 1972, p. 341; TS, s.p., d. nr. 3387/1970, R. I, p. 142.
370
CSJ, s.p., d. nr. 2723/2002, R.D.P., nr. 2, 2004, p. 150-151.
371
TS, s.p., d. nr. 3000/1975, R. II, p. 399; TS, s.p., d. nr. 250/1977, R. II, p. 399.
372
Tj. Olt, d. p. nr. 128/1986, R.R.D., nr. 10, 1987, p. 58, cu note, I, M. Georgescu, Al. Oproiu, II, O. Cojocaru.
373
TS, s.p., d. nr. 3082/1972, R.R.D., nr. 1, 1973, p. 166; TS, s.p., d. nr. 2253/1971, R.R.D., nr. 1, 1972,
p. 154; TS, s.p., d. nr. 1178/1969, R.R.D., nr. 9, 1969, p. 156.
374
TS, s.p., d. nr. 316/1975, R. II, p. 99.
375
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 602.
376
TS, s.p., d. nr. 2555/1971, C.D., 1971, p. 327-328.
164
InIrac iunea de delapidare se consum n momentul n care executarea
ac iunii de sustragere a Iost dus pn la cap t si s-a produs urmarea imediat ,
adic scoaterea bunului din sIera patrimonial a persoanei juridice de drept public
sau privat si trecerea lui n st pnirea I ptuitorului.
Este posibil ca ac iunea de sustragere s se prelungeasc n timp dup
consumare n cazul Iolosirii sau traIic rii (inIrac iune continu ) sau actele de
sustragere s se repete (inIrac iune continuat ). Alteori este posibil ca urmarea
imediat s se agraveze sau s i se adauge o alt urmare, generat de aceeasi
ac iune de sustragere. n toate aceste cazuri, inIrac iunea se va socoti epui:at n
momentul n care se va eIectua ultimul act al ac iunii de sustragere sau n care
producerea urm rilor se va termina
377
.
Instan a suprem
378
a decis c pentru a se re ine caracterul de inIrac iune
continuat a unei delapid ri, nu este necesar ca actele materiale repetate s vrsite n
realizarea aceleiasi rezolu ii s Iie de aceeasi natur nsusire, Iolosire, traIicare ci
si de natur diIerit , cerin a legii Iiind satisI cut din moment ce Iiecare act n parte
constituie o modalitate de comitere a uneia si aceleiasi inIrac iuni, aceea de
delapidare.
Sanc iuni. Delapidarea, n varianta tip, se pedepseste cu nchisoare de la 1 la
15 ani.
n varianta agravat , pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de la 10 la
20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic , n ambele ipoteze de incriminare, se sanc ioneaz cu
amend de la 10.000 la 900. 000 lei.


NSUSIREA BUNULUI G SIT

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din Iasciculul de rela ii sociale privind
patrimoniul privat sau public , rela ii Iormate pe temeiul bunei-credin e si al
atitudinii corecte n cazurile accidentale, ale g sirii unui bun pierdut de o alt
persoan , ori ale imposed rii din eroare sau n mod Iortuit cu bunul altei persoane.
Obiectul material al inIrac iunii este nsusi bunul g sit de I ptuitor, ori care a
intrat din eroare sau n mod Iortuit n posesia lui, si care este nsusit de acesta.
Bun g sit. Pentru a Ii ,g sit, un bun trebuie, natural, s Iie mai nainte
,pierdut. Teoria si practica dreptului penal au ajuns, n consens, la opinia c bunul
este ,pierdut n situa ia n care persoana care l de ine a ntrerupt, I r voia sa,
contactul Iizic (direct) cu acesta. ntreruperea leg turii materiale dintre persoan si
bunul s u care poate Ii mai scurt ori mai ndelungat nu echivaleaz cu
pierderea dreptului pe care aceasta l avea asupra bunului respectiv, indiIerent de
natura acestui drept de proprietate, posesie, deten ie etc.
Nu s-a considerat ca ,pierdut un bun n situa ii de tipul urm tor: l sarea
bagajului din mn pe timpul ct persoana cump r ceva; l sarea servietei la masa
ocupat ntr-un local de o persoan , pe care aceasta o p r seste pentru a se deplasa
la bar
379
; ori l sarea paltonului la garderoba public (nesupravegheat de
garderobier); sau l sarea pentru scurt timp a unui obiect ntr-un magazin
380
; l sarea
pe cmp sau n spa ii intravilane a p s rilor ori animalelor care, dup ce se hr nesc

377
Ion Oancea, op. cit., vol. III, p. 603.
378
TS, s.p., d. nr. 798/1970, R.R.D., nr. 9, 1970, p. 166.
379
TS, Dec. nr. 4955/1971, R. I, p. 175.
380
TS, Dec. nr. 1571/1972, ibiaem, p. 174.
165
ori scald , au obisnuin a de a se ntoarce singure n gospod rie
381
s.a. n toate
asemenea cazuri, nsusirea bunului constituie inIrac iunea de Iurt si nu aceea de
nsusire a bunului g sit.
Asadar, ,bun g sit va Ii acela care n momentul intr rii n posesia altei
persoane avea ntrerupt contactul cu persoana care 1-a pierdut ori uitat ntr-un loc.
Bunul abandonat, n sensul textului, nu constituie bun g sit si, n consecin ,
nst pnirea cu acesta nu atrage r spunderea persoanei care 1-a preluat pentru
inIrac iunea prev zut n art. 216. n eventualitatea c persoana care g seste bunul
este n dubiu cu privire la situa ia lui juridic bun abandonat sau pierdut dubiul
proIit acesteia, excluzndu-1, de asemenea, de la r spundere penal .
Bun afuns ain eroare sau in moa fortuit in posesia f ptuitorului. O asemenea
ipotez este ntlnit n cazul n care o persoan remite bunul, dintr-o conIuzie
(eroare), unei alte persoane dect aceea c reia i era adresat, evident si primitorul
Iiind ntr-o stare conIuzional .
Este deci esen ial de re inut, n cazul acestei ipoteze normative, c atitudinea
psihic a ambilor subiec i pred torul si primitorul bunului se caracterizeaz prin
eroare. n ipoteza c primitorul bunului nu s-a aIlat ntr-o astIel de eroare, Iapta
acestuia va constitui inIrac iunea de Iurt
382
.
De asemenea, bunul poate ajunge n posesia I ptuitorului din cauza singularei
sale erori spre exemplu, din pricina ntunericului ori st rii de ebrietate, I ptuitorul
ia de la rastelul din Ia a buIetului o alt biciclet dect a sa.
Autorit i. Textul nu a precizat natura autorit ii c reia urmeaz a i se preda
bunul g sit, iar teoria si practica n materie au interpretat conceptul n sensul s u
larg de institu ie public , indiIerent c rei puteri a statului i este integrat . S-a
reIuzat, cu sInt dreptate, interpretarea restrictiv a conceptului de pild doar
autoritatea poli ieneasc , pentru a nu se interverti injust buna-credin a si inten ie
a persoanei care g seste si pred un bun, ct si pentru c prin ajungerea bunului la
oricare institu ie public se Iaciliteaz transmiterea acestuia la autoritatea
competent s identiIice persoana care 1-a pierdut.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este nedeterminat de text, el putnd Ii, prin
urmare, oricare persoan .
Persoana juridic poate Ii subiect activ al acestei inIrac iuni, n condi iile
art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal la s vrsirea acestei inIrac iuni este posibil n toate
Iormele coautorat (bunul este g sit de dou sau mai multe persoane), instigare
(persoana determin pe aceea care a g sit bunul s nu l predea), complicitate
(persoana ajut autorul inIrac iunii s valoriIice bunul).
Subiectul pasiv este ns circumstan iat, el este numai acea persoan Iizic
sau juridic care a pierdut bunul, ori al c rei bun a ajuns din eroare n posesia
I ptuitorului.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii const dintr-o inac iune (de a nu preda
bunul), ori dintr-o ac iune (de nsusire a bunului sau de dispunere pe nedrept de
bun situa ii care sunt n grad echivalent).
InIrac iunea, potrivit textului art. 216 din Codul penal, se realizeaz n dou
modalit i.

381
TS, Dec. nr. 2355/1970, ibiaem, p. 176.
382
T. j. Bihor, Dec. nr. 26/1980, R. III, p. 126.
166
a. Prima modalitate se adreseaz situa iei premiz n care bunul este g sit,
situa ie pe care se greveaz inac iunea de nepredare a bunului , ori ac iunea de
dispunere de acel bun.
Termenul acordat de lege persoanei care a g sit un bun pentru a-l preda
autorit ilor sau celui care 1-a pierdut este de 10 zile. Acest termen curge
ncepnd din momentul g sirii bunului. Termenul de 10 zile nu este un termen
procedural, ci de drept penal, prin urmare el se calculeaz potrivit dispozi iilor
cuprinse n art. 154 C. pen. n cazul cnd termenul se mplineste ntr-o zi
nelucr toare pentru autorit ile publice, persoana care a g sit bunul, pentru a Ii
exonerat de r spundere penal , trebuie s -l predea n ziua urm toare
383
. Ia
expirarea termenului de 10 zile nl untrul c ruia I ptuitorul avea obliga ia s
predea bunul g sit se naste prezum ia legal de nsusire a acestuia.
Textul prevede si a doua alternativ de realizare a inIrac iunii, si anume aceea
n care I ptuitorul dispune de bunul g sit ca si cum ar Ii al s u , ac iune ce se
poate eIectua chiar si nainte de expirarea termenului de gra ie 10 zile acordat
de legiuitor. n acest caz, al dispunerii de bun, Iapta se consum n momentul n
care I ptuitorul a recurs la actul de dispozi ie.
b. A doua modalitate normativ are n vedere situa ia premis n care bunul
unei persoane a intrat din eroare sau n mod Iortuit n posesia I ptuitorului eroare
ce va distorsiona si imaginea pred torului si imaginea primitorului situa ie pe
care se greveaz Iie ac iunea de nsusire pe nedrept a bunului , Iie inac iunea
de nepredare a acestuia.
Ac iunea de nsusire, pe nedrept, a bunului intrat din eroare sau n mod Iortuit
n posesia I ptuitorului alin. (2) se exprim identic cu ac iunea de dispunere de
bun, ca si cum ar Ii al s u alin. (1) , mai sus explicat .
De asemenea, si inac iunea de nepredare a bunului preluat din eroare de
I ptuitor se realizeaz identic cu aceea examinat la prima modalitate normativ ,
si n acelasi termen de 10 zile
384
.
Ceea ce este esen ial de re inut n leg tur cu a doua modalitate normativ a
inIrac iunii si care o si deosebeste de prima este c Iapta de nsusire pe
nedrept a bunului ori de nepredare a acestuia intr sub inciden a legii penale doar
dup ce I ptuitorul a iesit din starea conIuzional cu privire la apartenen a bunului,
adic ncepnd din momentul cnd el a realizat c a ajuns dintr-o greseal n
posesia lui, si c deci bunul apar ine altei persoane.
Urmarea imeaiat a ac iunii inac iunii const n trecerea bunului n
st pnirea nedreapt a I ptuitorului si, corelativ, lipsirea victimei de posibilitatea
de a-si exercita drepturile asupra bunului, iar pe cale de consecin provocarea
unui prejudiciu material.
Leg tura ae cau:alitate dintre ac iune/inac iune si consecin a produs rezult
din ns si materialitatea Iaptei.

Latura subiectiv
InIrac iunea se s vrseste numai cu inten ie airect ori inairect , Iiind
exclus culpa, asa cum deja am spus-o, ca Iorm a vinov iei.
Pentru satisIacerea elementului subiectiv al inIrac iunii de nsusire a bunului
g sit n paguba patrimoniului privat ori a patrimoniului public este necesar ca
I ptuitorul s aib reprezentarea c bunul g sit, ori , dup caz, intrat din eroare sau

383
C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, ea. cit., p. 325.
384
,Pentru opinia, contrar potrivit c reia inIrac iunea, n modalitatea prev zut n alin. (2) se poate realiza
numai prin ac iunea de nsusire pe nedrept a bunului, nu si prin inac iunea de nepredare a acestuia a se vedea
V. Dongoroz si col., Explica ii teoretice ale Coaului penal, eait. cit., vol. III, p. 540.
167
n mod Iortuit n posesia sa, a apar inut unuia sau altuia dintre cele dou tipuri de
patrimoniu.
Nu intereseaz , pentru realizarea inIrac iunii, scopul urm rit de I ptuitor si
nici mobilul ce 1-a animat.

Forme. Modalit i. Sanc iuni
Forme. Tentativa nu este sanc ionat de text, iar consumarea inIrac iunii
survine n momentul expir rii termenului de 10 zile n care I ptuitorul poate preda
bunul, respectiv, n momentul dispunerii de bun sau nsusirii lui pe nedrept.
Sanc iuni. InIrac iunea, n ambele sale variante, este pedepsit cu nchisoare
de la o lun la 3 luni sau cu amend .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei.


DISTRUGEREA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale de ordin
patrimonial, reIeritoare la ocrotirea bunurilor sub aspectul integrit ii si/sau
nsusirilor acestora necesare spre a Ii utilizate.
Obiectul material al inIrac iunii este bunul mobil sau imobil , apar innd
altei persoane Iizice ori juridice, sau nsusi autorului inIrac iunii n cazurile
prev zute de text si care este eIectiv distrus, degradat ori adus n stare de
nentrebuin are prin Iapta comis .

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) nu a Iost circumstan iat de text, asadar el
poate Ii oricare persoan . Este ns de observat c n variantele normative agravate
prev zute de alin. (2), (3) si (4), subiect activ poate Ii chiar proprietarul bunului
distrus.
Subiect activ poate Ii si persoana juridic n condi iile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele ei coautorat, instigare
385
,
complicitate.
Subiectul pasiv este persoana, Iizic sau juridic , c reia i apar ine bunul distrus,
degradat ori adus n stare de nentrebuin are prin Iapta autorului inIrac iunii.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se exprim , de regul , printr-o ac iune si,
mai rar, printr-o inac iune, n urma c rora se aduce atingere integrit ii materiale a
unui bun.
Aceste ac iuni/inac iuni pot Ii, asa cum se prevede n alin. (1) al textului, de:
a) distrugere, b) degradare si c) aducere n stare de nentrebuin are a unui bun
apar innd altei persoane, sau d) mpiedicarea lu rii m surilor de conservare ori
salvare a unui bun si e) nl turare a m surilor de conservare sau salvare a unui bun
al altei persoane.
Distrugere. Este ac iunea purtat mpotriva unui bun, n urma c ruia acesta
este dezintegrat, nimicit, d rmat, ruinat, iar atunci cnd se ndreapt mpotriva
animalelor, consecin a const n uciderea sau inIirmizarea acestora. De pild , prin

385
TS, Dec. nr. 213/1970, R. I, p. 232.
168
n ruirea pilonilor de rezisten ai unui pod, eIect al ac iunii de minare a acestora,
podul este distrus.
Prin aegraaare se n elege acea ac iune ndreptat mpotriva unui bun, n
urma c ruia acesta pierde una sau mai multe din calit ile sale, este deteriorat,
stricat. n exemplul anterior, deteriorarea supraIe ei de rulare prin provocarea unor
sp rturi n aceasta, va determina degradarea podului. Spre deosebire de primul caz,
n care podul va trebui reconstruit, n acest caz sunt ndestul toare lucr ri de
repara ie.
Sintagma aaucere in stare ae neintrebuin are vizeaz cu prec dere aspectul
Iunc ional al bunului, adic acea ac iune prin care bunul devine impropriu Iolosirii
potrivit destina iei sale, I r a provoca distrugerea sau degradarea acestuia. n
exemplul de mai sus, este suIicient sustragerea buloanelor de Iixare a supraIe ei
de rulare pe structura podului, pentru ca acesta s devin inutilizabil datorit
v ditei insecurit i pentru circula ia vehiculelor.
Impieaicarea lu rii m surilor ae conservare ori ae salvare a bunului. Prin
aceast Iormulare trebuie n elese acele ac iuni de obstruc ionare a activit ii unor
persoane desI surat individual ori n cadrul unor echipe de interven ie ale
serviciilor publice , menite a preveni distrugerea unui bun, sau de a nl tura
pericolul eIectiv distrug tor care planeaz asupra bunului (z d rnicirea ac iunii de
consolidare a unui imobil avariat de trecerea timpului ori de cutremur , sau a
ac iunii de nl turarea unei avarii la o sond ori min sau dig, ori a ac iunii de
stingere a unui incendiu
386
).
Inl turarea m surilor ae conservare sau salvare a bunului. Se n eleg acele
ac iuni ntreprinse de I ptuitor pentru a anihila ori a Iace ineIiciente m surile de
tipul celor men ionate anterior nl turarea sudurii aplicate pe conducta spart ,
dezgroparea gurii de pu prin care sonda erupea necontrolat s.a.
Bunul are o aeosebit valoare artistic , ,tiin ific , istoric , arhivistic .
Bunurile mobile, de asemenea valori, sunt cele cuprinse n patrimoniul cultural
mobil
387
, iar bunurile imobile, cu valori identice, sunt cele cuprinse n patrimoniul
cultural na ional
388
.
n alin. (3) este prev zut Iorma agravat a Iaptei de distrugere, degradare ori
aducere n stare de nentrebuin are a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui
cablu de nalt tensiune, a echipamentelor si instala iilor de telecomunica ii
389
sau
pentru diIuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare
cu ap si a conductelor magistrale de alimentare cu ap . Pericolul major pentru
indivizi si societate degajat prin distrugerea unor asemenea bunuri apare de
ordinul eviden ei.
n sIrsit, alin. (4) prevede, n Iorm agravat , Iapta de distrugere a unui bun
prin ac iuni de incendiere, explozie ori alte ac iuni de acest tip, pretinznd,
concomitent, producerea unui pericol public n urma Iolosirii acestor mijloace.
Prin ,pericol public trebuie s se n eleag acea primejdie care amenin o
colectivitate de persoane sau/si bunuri.
n leg tur cu modul de redactare a textului este de observat si re inut
caracterul enun iativ (explicativ) si nu exhaustiv (limitativ) prin care legiuitorul
a denumit mijloacele periculoase Iolosite de autor pentru distrugerea bunului. n

386
CSJ, Dec. nr. 1222/1998, BJ, 1998, p. 457.
387
Iegea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil, publicat n M. OI. nr. 530 din
27.10.2000.
388
O.G. nr. 68/1994, privind protejarea patrimoniului cultural na ional, completat si aprobat prin Iegea
nr. 41/1995, publicat n M. OI. nr. l05 din 30.05.1995.
389
T. j. Hunedoara, Dec. nr. 313/1978, R. II, p. 125.
169
consecin , magistratul poate constata, n cazul instrumentat, c si ,alte mijloace
aidoma incendiilor si exploziilor prezint o nc rc tur de pericol apropiat de
cele expres enun ate n text.
Cerin a textului, de a rezulta pericol public, este satisI cut n ipoteza, de pild , a
unei ac iuni de braconare cu substan e puternic toxice
390
, ntruct, concomitent
omorrii pestilor din acea zon , este poluat apa pe o ntindere nsemnat , sau a
incendierii unui apartament din structura unui imobil cu mai multe apartamente
391
.
Spre deosebire de modalitatea tip, prev zut n alin. (l) la care bunul distrus
apar ine, ntotdeauna, altei persoane , la modalit ile agravate prev zute n alin.
(2), (3) si (4) bunul la a c rui integritate se atenteaz poate Ii chiar al autorului
inIrac iunii. Ra iunea pentru care s-a ncriminat si Iapta de distrugere a unui bun
propriu, este c prin dispari ia unui bun de valoare ori de nsemn tate pentru
colectivitate si nu numai pentru proprietar , sau prin distrugerea acestuia cu
mijloace ce creeaz eIectiv pericol public, sunt aIectate interesele legitime ale unui
num r indeterminat de persoane.
Urmarea imeaiat a inIrac iunii const n distrugerea, degradarea ori aducerea n
stare de nentrebuin are a unui bun aIlat n patrimoniul public ori privat.
Pentru realizarea laturii obiective a inIrac iunii este necesar s se stabileasc
leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea/inac iunea I ptuitorului si consecin a
produs , care este aceea de aIectare a integrit ii bunului.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie a inIrac iunii prev zute n art. 217 din Codul penal se
exprim exclusiv prin inten ie, n ambele ei modalit i airect si inairect .
S vrsit din culp Iapta constituie inIrac iunea prev zut n art. 219 Codul penal.
Nu prezint interes pentru realizarea inIrac iunii elementele scop si mobil.
Forme. Sanc iuni
Forme. Tentativa la inIrac iunea de distrugere se pedepseste de lege
art. 222 C. pen.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul n care se produce distrugerea
bunului, degradarea sau aducerea acestuia n stare de nentrebuin are ca eIect al
oric reia dintre ac iunile ce alc tuiesc elementul material. n absen a unei pagube
eIective provocate de ac iunea inac iunea autorului, inIrac iunea nu este consumat ,
putnd Ii eventual analizat prin prisma Iormei sale imperIecte tentativa.
Sanc iuni. Fapta s vrsit n Iorma tip alin. (1) este pedepsit cu
nchisoare de la o lun la 3 luni sau amend .
n cazul modalit ilor agravate reglementate n alin. (2) si (3), pedeapsa este
nchisoarea de la un an la 10 ani, iar la aceea din alin. (4), sanc iunea este
nchisoarea de la 3 ani la 15 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz , n cazul Iaptelor prev zute n alin. (1)-(3),
cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei, iar n cazul agravantei din alin. (4), cu
amenda de la 10.000 la 900.000 lei.


DISTRUGEREA CALIFICAT

Dup cum se poate sesiza cu usurin , chiar si numai prin citirea titlului
inIrac iunii, distrugerea caliIicat este o Iorm agravat a inIrac iunii de distrugere
prev zut n art. 217 Cod penal.

390
TS, Dec. nr. l883/1984, R. III, p. 94.
391
T. j. Constan a, Dec. nr. 2760/1976, R. II, p. 124.
170
Deosebirea dintre cele dou inIrac iuni rezid , n principal, n urm rile
(consecin ele) provocate prin Iapta penal , urm ri care, n cazul inIrac iunii de
distrugere caliIicat , sunt Iie ,deosebit de grave, Iie constau ntr-un ,dezastru.
n aIara acestei deosebiri principale, ntre inIrac iunile comparativ examinate
mai apar deosebiri n ce priveste latura subiectiv si regimul sanc ionator.
Re innd c toate explica iile oIerite la inIrac iunea de distrugere si p streaz
valabilitatea la inIrac iunea de distrugere caliIicat , ne vom cantona doar n
aspectele particulare ale acesteia.

Latura obiectiv
Urmarea imeaiat const , alternativ, n:
a. Proaucerea ae ,consecin e aeosebit ae grave. n leg tur cu aceast
prim modalitate n care se exprim urmarea imediat a se vedea art. 146.
b. De:astru. Conceptul este deIinit n alin. (2) al art. 218 C. pen. Iimpezimea
enun ului Iace inutil orice adaus de explica ii. Se cuvine a sublinia c , pentru a
caliIica un eveniment ca ,dezastru, este necesar producerea ambelor tipuri de
consecin e men ionate de text deci consecin ele sunt cumulative , respectiv,
b
1
) distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport n comun, de
m rIuri sau persoane, ori a unor instala ii sau lucr ri aIlate n patrimoniul privat sau
public si
b
2
) moartea sau v t marea grav a integrit ii corporale ori s n t ii mai
multor persoane.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv al inIrac iunii de distrugere caliIicat este complex. Fapta
de distrugere este comis , evident, cu inten ie airect ori inairect , dar pozi ia
autorului n ce priveste consecin ele acesteia deosebit de grave ori dezastru se
caracterizeaz prin culp .
Asadar, Iorma de vinov ie la inIrac iunea de distrugere caliIicat este
praeterinten ia.
Sanc iuni. Consecin ele deosebit de periculoase pentru societate impun un
tratament sanc ionator mai aspru. AstIel, n cazul n care inIrac iunea are
consecin e deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani si
interzicerea unor drepturi, iar dac urmarea acesteia const ntr-un dezastru,
pedeapsa este deten iunea pe via sau nchisoarea de la 15 la 25 de ani si
interzicerea unor drepturi.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 la 900.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (3) C. pen.


DISTRUGEREA DIN CULP

Analiza inIrac iunii de distrugere din culp nu implic explica ii nici ample si
nici speciale, deoarece aceasta corespunde sub raportul ac iunilor/inac iunilor
prin care este nI ptuit, ct si al urm rilor (consecin elor) provocate con inutului
inIrac iunilor de distrugere (prev zut de art. 217 C. pen.), respectiv de distrugere
caliIicat (prev zut de art. 218 C. pen.). Ceea ce o particularizeaz Ia de
precedentele inIrac iuni de distrugere este Iorma de vinov ie prin care se exprim
atitudinea autorului Iaptei, si anume culpa, c ci aceasta este nsumat categoriei
de inIrac iuni patrimoniale s vrsite I r de inten ie delictual .
171
Si totusi, sunt unele aspecte ale inIrac iunii de distrugere din culp ce se
impun a Ii eviden iate, cel pu in pentru a nu Ii omise observ rii si examin rii n
procesul de aplicare n concret a acestor dispozi ii legale.

Latura obiectiv
Similitudinea textelor cu usoare nuan e de particular este evident , ns
structurarea textelor apare asimetric Ia de modelele anterioare, astIel:
Dispozi iile cuprinse n art. 219 alin. (1) C. pen. corespund acelora din art.
217 alin. (4) si (5) C. pen. adic , este ncriminat Iapta culpoas de distrugere,
degradare ori aducere n stare de nentrebuin are a unui bun, chiar dac apar ine
I ptuitorului n cazul n care bunul este aIectat n urma unui incendiu, unei
explozii ori unui alt asemenea mijloc
392
cu condi ia, cumulativ , a producerii
pericolului public.
Prevederile art. 219 alin. (2) C. pen. calchiaz prevederile art. 217 alin. (3)
C. pen., dar, n deosebire de acestea, ac iunile-inac iunile de distrugere, degradare ori
aducere n stare de nentrebuin are a bunului nu mai reprezint modalit i normative
echivalente n grad si alternative, ci aceste ac iuni/inac iuni sunt situate ntr-o anumit
rela ie de condi ionare. Este de observat, astIel, c s-a incriminat n art. 219 alin. (2)
Iapta de distrugere sau degradare numai dac aceasta a avut ca urmare scoaterea din
starea de ntrebuin are a unuia dintre bunurile enun ate n text. Rezult deci c Iapta de
distrugere sau degradare a unui asemenea bun neurmat si de aducerea acestuia n stare
de nentrebuin are, nu va constitui inIrac iunea comentat . Ia aceeasi modalitate
normativ mai trebuie remarcat absen a din text a preciz rii potrivit c reia Iapta
constituie inIrac iune si n cazul c bunul distrus apar ine I ptuitorului.
Dispozi iile art. 219 alin. (3) C. pen. sunt identice acelora cuprinse n art. 218
alin. (1) C. pen., respectiv sunt agravate ac iunile inac iunile din culp care au
provocat consecin e deosebit de grave, ori dezastru, prin distrugerea, degradarea ori
aducerea n stare de nentrebuin are a unui bun, chiar dac acesta apar ine
I ptuitorului.
Singurul element material nou, original Ia de textele inIrac iunilor de
reIerin , s-a introdus prin alineatul Iinal al art. 219 C. pen., care agraveaz Iapta
din culp ce are drept urmare provocarea unui dezastru ori a unor consecin e
deosebit de grave, n cazul n care acea Iapt comis este n contextul ,p r sirii
postului sau a s vrsirii oric rei alte Iapte de c tre personalul de conducere al unui
mijloc de transport n comun, ori de c tre personalul care asigur direct securitatea
unor astIel de transporturi.
Ia aceast modalitate normativ , subiectul activ nemiflocit este deci caliIicat
Iunc ionar ori alt angajat al agentului economic c ruia i apar ine ori care
exploateaz mijlocul de transport n comun , iar culpa lui este o culp
proIesional , ap rut n cadrul si n leg tur cu exercitarea atribu iilor de serviciu
ce revin subiectului potrivit regulamentului sau statutului de organizare si
Iunc ionare al respectivului agent.
Numitor comun al modalit ilor agravate ale inIrac iunii de distrugere din
culp alin. (2)-(4) este absen a din text a cerin ei ,pericolului public, deoarece
acest pericol care este implicit urm rilor provocate prin Iaptele acolo incriminate
nu mai era necesar a Ii explicit pretins.

Sanc iuni. Faptele prev zute n alin. (1) si (2) sunt sanc ionate cu nchisoare
de la o lun la 2 ani sau cu amend .

392
CSJ, Dec. nr. 2334/1997, BJ, 1997, p. 329.
172
Ia alin. (3), teza I, pedeapsa este nchisoarea de la unu la 6 ani, iar la teza II
este nchisoarea de la 3 la 12 ani.
Pedeapsa pentru modalitatea agravat prev zut n alin. (4) este nchisoarea
de la 5 la 15 ani.
Persoana juridic pentru Iaptele prev zute n alin. (1)-(3) teza I, se
sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei, iar n celelalte ipoteze de
incriminare amenda este de la 10.000 la 900.000 lei.


TULBURAREA DE POSESIE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special este constituit din acele rela ii sociale privitoare la
securitatea bunurilor imobile, la starea lor de pasnic posesie, imobile aIlate n
deten ia sau posesia persoanelor Iizice sau juridice si care apar in patrimoniului
privat ori public.
Obiectul material al inIrac iunii este nsusi bunul imobil asupra c ruia se
exercit ac iunea samavolnic . Acesta este ns , de regul , complex, Iiind alc tuit
osebit bunului imobil si din corpul persoanei asupra c reia se exercit violen ele
Iizice, ori din bunurile distruse prin actele violente, sau bunurile (semne de hotar,
repere de marcare) desIiin ate.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este necircumstan iat de text. El poate Ii
orice persoan si chiar proprietarul acelui bun, dac ac iunea este ndreptat
mpotriva bunului imobil legitim posedat ori de inut de alt persoan .
Potrivit dispozi iilor art. 19
1
C. pen., subiectul activ poate Ii si persoana
juridic .
InIrac iunea este susceptibil de s vrsire n toate Iormele de participa ie
penal coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv este, n principal, persoana Iizic sau juridic care posed
ori de ine bunul imobil asupra c ruia este ndreptat ac iunea samavolnic , ori
persoana Iizic sau juridic c reia i se desIiin eaz semnele de hotar sau
reperele de marcare aIerente terenurilor respective.
n ipoteza c bunul imobil ce Iormeaz obiect al propriet ii private sau
publice se aIl n posesia sau deten ia altei persoane dect a proprietarului, calitatea
de subiect pasiv al inIrac iunii o are si proprietarul acelui bun.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii se constituie, ntr-o prim modalitate,
dintr-o ac iune de ocupare a unui imobil, sau o ac iune/inac iune de reIuz a elibera
terenul astIel ocupat.
Ocuparea unui imobil. n sensul art. 220 din Codul penal, sintagma este
n eleas ca acea p trundere a autorului Iaptei ntr-un imobil construc ie, teren
n scopul de a si-1 nst pni. Asadar, I ptuitorul, cunoscnd c imobilul este n
posesia unei persoane Iizic sau juridic , l ocup samavolnic, erijndu-se n
posesorul acestuia.
Intrarea n imobil trebuie s Iie eIectiv . Este indiIerent, pentru realizarea
inIrac iunii, dac imobilul a Iost ocupat par ial sau n ntregime, dup cum este
indiIerent timpul ct a durat nst pnirea imobilului.
173
F r arept. Prin aceasta se n elege c autorul nu are un titlu care s -i
legitimeze intrarea n imobil, el nu este deci n situa ia de a-si exercita un drept
propriu sau de a aduce la ndeplinire o dispozi ie legal .
Dar nu numai att. Si n ipoteza unui drept de intrare n st pnirea imobilului
Iapta va constitui inIrac iune dac acel imobil se aIl deja n posesia unei persoane,
chiar dac titlul acesteia din urm este inIerior celui de inut de I ptuitor
393
. Iegea
penal proteguieste pasnica posesia a imobilului si nim nui nu-i este ng duit s -si
Iac singur dreptate, mai ales Iolosind si violen a deci autorul Iaptei ocup
imobilul tot ,I r drept , litigiul astIel n scut din conIlictul dintre titlurile
de inute de Iiecare parte urmnd a Ii solu ionat de autorit ile administrative sau
judiciare competente
394
.
Instan ele de judecat
395
au considerat ns c nu este realizat inIrac iunea
examinat n cazul n care I ptuitorii au ocupat un teren mostenit mpreun cu
partea v t mat si preluat de acesta anterior, bun pentru care nu se I cuse iesirea
din indiviziune. S-a motivat c atta vreme ct nu s-a cerut iesirea din indiviziune,
Iiecare mostenitor-proprietar are dreptul de a poseda terenul si c deci ocuparea
acestuia nu s-a I cut I r drept
396
.
n modalit ile agravate, ac iunile de ocupare I r drept a unui imobil sau
ac iunile de desIiin are a semnelor de hotar si a reperelor de marcare sunt purtate
prin violen sau amenin are.
Jiolen a. Conceptul are n elesul determinat prin dispozi iile art. 180 din
Codul penal, respectiv de ac iuni provocatoare de suIerin e Iizice sau de v t m ri
ce necesit pentru vindecare ngrijiri medicale de cel mult 20 de zile. Asadar,
inIrac iunea de tulburare de posesie n variantele agravate de la alin. (2) si (3)
absoarbe n con inutul s u pe acela al inIrac iunii prev zute de art. 180 din Codul
penal.
Violen a poate Ii ndreptat si mpotriva lucrurilor sau animalelor
eIrac ionarea sistemelor de nchidere sau ncuiere a imobilelor, uciderea cinelui de
paz etc.
n ipoteza ns n care consecin ele actelor violente exced pe acelea prev zute
n art. 180 din Codul penal, Iapta va constitui inIrac iunea de v t mare corporal
sau v t mare corporal grav , s vrsit n concurs cu aceea prev zut n art. 220
din Codul penal.
Dup cum, dac violen ele exercitate asupra lucrurilor sunt eIectuate prin
mijloace periculoase pentru colectivitate (incendiu, explozie etc.), Iapta va constitui
inIrac iunea de distrugere n concurs cu aceea de tulburare de posesie.
Amenin area. Si acest concept are n elesul deja explicat la inIrac iunea
prev zut de art. 193 din Codul penal, inIrac iune al c rei con inut este absorbit n
acela al inIrac iunii de tulburare de posesie.
Desfiin area semnelor ae hotar ,i a reperelor ae marcare.
Semn ae hotar. Sunt semne de demarcare a terenurilor, adic semne prin care
se vizualizeaz limitele acestora. Ele sunt statornicite potrivit conven iei
persoanelor care au terenurile nvecinate ori prin dispozi ie a autorit ilor
competente (Comisia de atribuire a titlurilor de proprietate art. 11 din Iegea
nr. 18/1991, prim ria art. 30 din aceeasi lege , instan a de judecat ).

393
TMB, Dec. nr. 1073/1992, C.P.J.P., 1992, p. 351.
394
TMB, Dec. nr. l258/1992, ibiaem, p. 351-352.
395
T. j. Suceava, Dec. nr. 13/1996, Dr., nr. 1, 1997, p. 90.
396
Vasile P v leanu, Practica instan elor ae fuaecat ain fuae ul Suceava, in materie penal , pe
semestrul1/1996, ibiaem.
174
Semnele de hotar pot Ii reprezentate prin mprejmuiri (ziduri, garduri), pietre
sau borne de hotar, copaci, spa iu nearat etc.
Desfiin area semnelor. Se n elege ac iunea de nimicire, de a Iace s dispar
n orice mod ardere, spargere, ridicare sau smulgere si aruncare a obiectelor
(lucrurilor) care reprezint , servesc ori simbolizeaz grani ele terenului
397
.
Urmarea imeaiat const n transIerul ilicit al imobilului din posesia sau
deten ia p r ii v t mate n aceea a autorului, dup caz, n modiIicarea situa iei
semnelor de hotar si a reperelor de marcare.
Leg tura ae cau:alitate dintre ac iunea ntreprins si consecin a produs
rezult ex re.

Latura subiectiv
Elementul subiectiv al inIrac iunii se exprim , exclusiv, prin inten ie, n
ambele modalit i ale acesteia airect ori inairect . S vrsirea inIrac iunii n
contra unui bun imobil proprietate public implic stiin a si voin a autorului Iaptei
de a ocupa ilegal acel imobil si, cumulativ, stiin a c bunul pe care vrea s -l ocupe
este proprietate public .
Ocuparea din eroare a unui imobil nu constituie inIrac iunea de tulburare de
posesie, dar pot Ii re inute si tratate penal ac iunile nso itoare lovirea sau
amenin area unei persoane, distrugerea de bunuri n m sura n care sunt ntrunite
elementele constitutive ale acestor inIrac iuni.
Textul nu pretinde existen a unui scop sau mobil al inIrac iunii.

Forme. Sanc iuni
Forme. InIrac iunea este susceptibil de s vrsirea n Iorma imperIect a
tentativei, dar tentativa nu se pedepseste de text.
Consumarea inIrac iunii prev zute n art. 220 din Codul penal survine n
momentul n care I ptuitorul, prin una din modalit ile normative prev zute n text,
p trunde si r mne, I r drept, n imobil, respectiv, n momentul modiIic rii
situa iei semnelor de hotar si a reperelor de marcare.
InIrac iunea care este continu se epui:ea: Iie la momentul cnd
I ptuitorul a ncetat ac iunea ilicit din proprie ini iativ , Iie la data pronun rii
hot rrii de condamnare
398
.
Sanc iuni. Forma tip a inIrac iunii alin. (1) are prev zut nchisoarea de
la 1 la 5 ani.
Faptele prev zute n alin. (2) si (3) sunt sanc ionate cu pedeapsa nchisorii de
la 2 la 7 ani, respectiv nchisoarea de la 3 la 15 ani.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei, n
cazul Iaptelor prev zute n alin. (1) si (2) si cu amend de la 10.000 la 900.000 lei,
pentru Iapta prev zut n alin. (3).


T INUIREA

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii de t inuire este complex. El este
constituit, pe de o parte, din acele rela ii sociale de ordin patrimonial ce se cer
ocrotite mpotriva Iaptei de t inuire, iar pe de alt parte, din rela iile sociale
reIeritoare la nI ptuirea justi iei. C ci, prin t inuirea bunurilor provenite din

397
T. j. Timis, Dec. nr. 914/1981, R. III, p. 273.
398
In acela,i sens, CSJ, Dec. nr. 111/1999, Dr., nr. 3, 2000, p. 143.
175
s vrsirea unei inIrac iuni n dauna patrimoniului este stnjenit asa cum ar tam si
activitatea de realizare a actului de justi ie.
T inuirea este o inIrac iune subsecvent , ea se situeaz n trena altei inIrac iuni,
rela ie ce poart n literatura de specialitate denumirea de conexiune ae corela ie
399
, cu
alte cuvinte, apari ia sa depinde de preexisten a unei inIrac iuni patrimoniale.
Dependen a inexorabil a t inuirii de inIrac iunea prim si principal se
maniIest la nivelul obiectului material, care este comun ambelor inIrac iuni:
bunurile (sau o parte din acestea) dobndite prin s vrsirea primei inIrac iuni sunt
ascunse ori valoriIicate n ac iunea t inuitoare a inIrac iunii subsecvente.
,Conexiunea de corela ie dintre cele dou inIrac iuni si obiectul lor material
comun nu trebuie s duc ns la gndul c cea de a doua, t inuirea, este o ,copie a
celei dinti, c ea ,mprumut elementele constitutive ori circumstan ele primei
inIrac iuni. Dimpotriv , odat ap rut n urma s vrsirii altei inIrac iuni t inuirea
are o existen autonom , caracterizndu-se prin elemente proprii acesteia.
Autonomia t inuirii, ca inIrac iune, este usor sesizabil nu numai prin
examinarea comparativ a structurii si a elementelor ei constitutive cu cele ale
inIrac iunii principale, ci si prin constatarea c circumstan ele inIrac iunii
principale nu se r sIrng asupra inIrac iunii de t inuire si nu o inIluen eaz . AstIel,
lipsa r spunderii penale a autorului primei inIrac iuni (Iapta comis de un minor
sub 14 ani ori de un alienat mintal) ori nl turarea r spunderii sale penale (Iapt
amnistiat ) nu va avea nici un eIect asupra t inuitorului. Dup cum, nici existen a
unei mprejur ri legale care mpiedic punerea n miscare a ac iunii penale n cauza
privind inIrac iunea principal art. 10 lit.b
1
), c), I), h) C. proc. pen. nu are
rezonan penal asupra inIrac iunii de t inuire.
Nu va constitui ns inIrac iunea examinat Iapta de t inuire a unui bun ce
provine dintr-o Iapt neprev zut de legea penal .
Obiectul material al inIrac iunii este acelasi bun care a Iormat obiect material
al primei inIrac iuni, adic este bunul provenit sau unul din bunurile provenite
prin s vrsirea inIrac iunii principale.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) este necircumstan iat de text, prin urmare
acesta poate Ii orice persoan .
Cu toate acestea, prin nsusi textul incriminator, este exclus r spunderea
penal a so ului sau a rudei apropiate participantului indiIerent de Iorma de
participare la s vrsirea inIrac iunii prime si principale, deci aceste persoane nu
pot avea calitatea de subiect activ al inIrac iunii.
Subiectul activ poate Ii si persoana juridic , n condi iile art. 19
1
C. pen.
Participa ia penal la inIrac iunea de t inuire este posibil n toate Iormele ei
coautorat, instigare, complicitate.
Subiectul pasiv al inIrac iunii este persoana Iizic sau juridic , din al c rei
patrimoniu privat ori public provine bunul dobndit printr-o inIrac iune
anterioar si care Iace obiectul inIrac iunii de t inuire.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii este constituit dintr-o ac iune, si anume din
acea ac iune de t inuire a unui bun provenit dintr-o alt inIrac iune prin care este
lezat patrimoniul privat ori public. Din aceast Iormulare nu trebuie n eles c
inIrac iunea de t inuire este subsecvent exclusiv inIrac iunilor prev zute n
Titlul III al Codului penal, prima inIrac iune putnd Ii oricare alt inIrac iune cu

399
A. Filipas, O. Ioghin, Drept penal roman, ea. cit, p. 134.
176
consecin e de asemenea natur inIrac iuni silvice, santaj (cnd bunul pretins a
Iost si dobndit de I ptuitor), luare de mit s.a.
Textul de lege prevede mai multe modalit i normative n care se poate
comite ac iunea incriminat , respectiv: a) primire, b) dobndire, c) transIormare a
bunului si d) nlesnire a valoriIic rii bunului. InIrac iunea poate Ii s vrsit ,
alternativ, ntr-una dintre aceste modalit i, dar ea poate Ii s vrsit si n prezen a
concomitent a dou sau mai multe modalit i (de pild , ascunde si apoi transIorm
bunul), n acest din urm caz ac iunile, cumulate, constituind elementul material al
unei inIrac iuni unice de t inuire.
Primirea. Conceptul, n sensul art. 221 din Codul penal, deIineste ac iunea de
a prelua, sub orice titlu (depozit, gaj etc.), adic de a lua n st pnire temporar un
bun mobil provenit din s vrsirea unei inIrac iuni
400
. n acelasi concept este
nsumat si ac iunea de ascundere a bunului, pentru c ac iunea de preluare (de
primire) a bunului precede Iiresc aceleia de ascundere.
Este de remarcat si de re inut c ac iunea de primire ca de altIel toate celelalte
ac iuni prin care se exprim inIrac iunea de t inuire are ca obiect exclusiv bunul
mobil. Bunul imobil, prin natura si caracteristicile lui, nu poate Ii t inuit.
Dobanairea. Prin acest concept se n elege primirea si luarea n st pnire
deIinitiv a bunului provenit din inIrac iune
401
. n acest caz, autorul se comport
Ia de bunul t inuit ca un veritabil proprietar, atitudine ce se poate concretiza n
utilizarea, consumarea, vnzarea, distrugerea, abandonarea sau donarea bunului, ori
n schimbarea acestuia cu un alt bun.
Transformarea bunului. Ac iunea de transIormare a bunului astIel cum este
explicat n literatura de specialitate si admis n practica judiciar const ntr-o
modiIicare (metamorIozare) adus bunului n ce priveste Iorma (exteriorul) acestuia
vopsire, remodelare, reambalare , ,cosmetizarea avnd drept scop nerecunoasterea
bunului de c tre cel n patrimoniul c ruia s-a aIlat ori de c tre agen ii autorit ilor
judiciare care l urm resc pentru a proba Iapta penal principal si a dezd una persoana
v t mat . Ac iunea de transIormare poate viza ns si con inutul (interiorul) bunului
topire, prelucrare, demontare etc. Iie n scopul sus ar tat, Iie n scopul de a Ii
valoriIicat mai lesnicios sau proIitabil (topirea unor monede de aur si prelucrarea
materialului sub Iorm de bijuterii, demontarea pieselor unui autoturism sustras si
comercializarea bucat cu bucat a subansamblurilor s.a.).
Inlesnirea valorific rii bunului. Este acea ac iune de ajutorare a
participan ilor la inIrac iunea principal de a nstr ina bunul, Iie prin vnzarea lui
direct ori schimbarea cu un alt bun, Iie prin intermedierea unor asemenea
opera iuni. De regul , ,t inuitorii de proIesie si Iormeaz si ntre in rela ii
permanente cu persoane amatoare a cump ra bunuri de provenien ndoielnic , iar
n numeroase cazuri acest tip de t inuitori nici nu intr n contact cu bunul sustras,
limitndu-se la ,a vinde pontul, adic la a indica Iireste contra unui beneIiciu
persoana cump r torului.
n cazul primirii, n etape, a unor bunuri sustrase n mod repetat de aceeasi
persoan , Iapta aceluia care le ascunde ori le vinde nu va mai constitui inIrac iunea
de t inuire, ci aceea de complicitate la inIrac iunea prim si principal
402
.
Urmarea imeaiat const n apari ia unei st ri de pericol pentru rela iile
patrimoniale aIectate prin s vrsirea primei Iapte penale primejdia Iiind ca bunul

400
Jud. Roman, Sent. nr. 531/1983, R. III, p. 266.
401
T. j. Gala i, Dec. nr. 47/1982, ibiaem, p. 266. n nota ce nso este spe a s-a mai aIirmat, cu deplin temei, c
atunci cnd se Iace ncadrarea juridic a t inuirii, dispozi iile art. 221 sau 234 din Codul penal nu pot Ii combinate
cu acele texte din partea special a Codului penal ce prev d inIrac iunea din care provin bunurile ce constituie
obiectul t inuirii (n.a.).
402
TS, Dec. nr. 85/1981, ibiaem, p. 45.
177
material s Iie pierdut eIectiv si deIinitiv (nerecuperat) si, concomitent, n apari ia
st rii de pericol pentru buna nI ptuire a actului de justi ie. Dar urmarea imediat
(consecin a) poate consta si dintr-o pagub provocat patrimoniului privat ori
public prin transIormarea, distrugerea etc. a bunului t inuit
Raportul ae cau:alitate dintre ac iune si consecin e rezult , de regul , din ns si
materialitatea Iaptei, adic din chiar Iapta de primire, transIormare etc. a bunului.
Din punctul de vedere al r spunderii civile, t inuitorul este ns inut s
r spund doar n limitele valorice ale bunului t inuit, si nu ale ntregului prejudiciu
provocat prin prima Iapt penal
403
.

Latura subiectiv
InIrac iunea de t inuire se s vrseste exclusiv cu inten ie, airect ori inairect .
Inten ia este calificat , deoarece ea include si elementul scop, iar scopul autorului
este acela de a ob ine un Iolos material, pentru sine ori pentru alt persoan . n
eventualitatea c prin Iapta comis n una dintre modalit ile normative nu s-a
urm rit realizarea de c tre autor a unui proIit material (de pild autorul ac ioneaz
din sentimente de amici ie), aceast Iapt va putea Ii examinat si tratat , eventual,
prin prisma prevederilor ce reglementeaz inIrac iunea de Iavorizare.
Asadar, este deIinitoriu pentru inIrac iunea de t inuire ca autorul acesteia s
urm reasc dobndirea unui Iolos material (s ac ioneze n acest scop). Pentru realizarea
inIrac iunii, textul ns nu cere ca I ptuitorul s -si Ii apropiat eIectiv un astIel de Iolos, ci
doar ca el s Ii procedat la t inuirea bunului n vederea ob inerii acestuia.
Desi s-a re inut c n elegerea dintre autorul primei Iapte penale si autorul
t inuirii este ntotdeauna posterioar inIrac iunii principale, este de subliniat nc o
dat acest aspect caracteristic
404
, cu men iunea c n ipoteza n care n elegerea
dintre I ptuitori este anterioar sau concomitent primei inIrac iuni, ac iunea de
t inuire a bunului va constitui complicitate la acea inIrac iune, si nu o inIrac iune
distinct de t inuire
405
.

Forme. Sanc iuni
Forme. Ac iunea de t inuire a unui bun este susceptibil de desI surare n
timp. Cu toate acestea tentativa la inIrac iunea de t inuire nu este sanc ionat de
lege, ea neIiind prev zut n art. 222 Cod penal.
Consumarea inIrac iunii survine n momentul eIectu rii uneia dintre ac iunile
prev zute de text, si anume al primirii, al dobndirii, al transIorm rii ori al
nlesnirii valoriIic rii bunului provenit dintr-o inIrac iune , ac iuni purtate n
scopul dobndirii unui Iolos material.
InIrac iunea de t inuire poate Ii s vrsit si n Iorma continuat
406
.
Sanc iuni. InIrac iunea de t inuire este pedepsit cu nchisoare de la 3 luni la
7 ani, I r ca sanc iunea aplicat s poat dep si pedeapsa prev zut de lege pentru
inIrac iunea din care provine bunul t inuit. Aceast condi ionare a textului nu
trebuie interpretat n sensul c sanc ionarea t inuitorului nu poate Ii mai aspr
dect aceea a autorului inIrac iunii principale dac magistratul Iace o asemenea
judecat , ci doar ca pedeapsa t inuitorului s nu dep seasc pe aceea prev zut
de lege pentru inIrac iunea din care provine bunul.
T inuirea s vrsit de so sau de o rud apropriat nu se pedepseste.
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amenda de la 5.000 la 600.000 lei,
conIorm art. 71
1
alin. (2) C. pen.

403
TS, Dec. nr. 1555/1977, R. II, p. 112.
404
TS, Dec. nr. 2873/1983, R. III, p. 125.
405
TS, Dec. nr. 174/1980, R.R.D., nr. 9, 1980, p. 62.
406
TS, Dec. nr. 1789/1974, R. I, p. 216.
178


TITIUI V

INFRAC IUNI CONTRA AUTORIT II


OFENSA ADUS UNOR NSEMNE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l Iormeaz rela iile sociale a c ror ocrotire este
asigurat prin ap rarea prestigiului autorit ii, n contra Iaptelor care aduc, indirect,
atingere acestui prestigiu exprimnd dispre Ia de nsemenele n care se reIlect
autoritatea
407
.
Obiectul material. InIrac iunea de oIens adus unor nsemne aducnd
atingere unei valori sociale (autoritatea organelor de stat) si ntruct aceast valoare
si aIl reIlectarea n anumite nsemne (stem , embleme, semne) Ia de care se
s vrseste oIensa care loveste n prestigiul autorit ii, aceste nsemne constituie
obiect material al inIrac iunii
408
.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de oIens adus unor nsemne
poate Ii orice persoan cet ean romn, cet ean str in sau persoan I r cet enie.
InIrac iunea este susceptibil de a Ii s vrsit n participa ie n oricare din
Iormele acesteia (coautorat, instigare, complicitate).
Subiect activ al acestei inIrac iuni poate Ii si o persoan juridic , n condi iile
si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
409

Subiectul pasiv principal al inIrac iunii este statul, iar subiect pasiv secundar
este organul autorit ii de stat ale c rui nsemne au Iost dispre uite.

Latura obiectiv
Elementul material. Cele dou categorii de nsemne au determinat
incriminarea Iaptei n dou variante. O variant tip (care corespunde literal
denumirii marginale), prev zut n dispozi ia alin. (1) al art. 236 C. pen. privind
oIensa adus nsemnelor statului si o variant atenuat , prev zut n dispozi ia din

407
Rodica Mihaela St noiu n Vintil Dongoroz, SiegIried Kahane, Ion Oancea, IosiI Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica St noiu, Victor Rosca, Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, vol. IV, Editura
Academiei Romne, Bucuresti, 1972, p. 14.
408
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 14.
409
,Persoanele juridice, cu excep ia statului, a autorit ilor publice si a institu iilor publice care desI soar o
activitate ce nu poate Iace obiectul domeniului privat, r spund penal pentru inIrac iunile s vrsite n realizarea
obiectului de activitate sau n interesul ori n numele persoanei juridice, dac Iapta a Iost s vrsit cu Iorma de
vinov ie prev zut de legea penal .
R spunderea penal a persoanei juridice nu exclude r spunderea penal a persoanei Iizice care a contribuit, n
orice mod, la s vrsirea aceleiasi inIrac iuni.
Pentru detalii privind aceast materie, a se vedea: George Antoniu, R spunaerea penal a persoanei furiaice,
R.D.P., nr. 1, 1996, p. 9 si urm.; Ramiro Virgil Mancas, R spunaerea penal a persoanei furiaice, R.D.P., nr. 3,
1998, p. 67 si urm.; Florin Streteanu, Radu Chiri , R spunaerea penal a persoanei furiaice, Editura Rosetti,
Bucuresti, 2002; Anca Jurma, R spunaerea penal a persoanei furiaice, R.D.P., nr. 1, 2003, p. 99 si urm.; George
DimoIte, Ciprian Rus, R spunaerea penal a persoanei furiaice, R.D.P., nr. 1, 2005, p. 122 si urm.; Florin
Streteanu, R spunaerea penal a persoanei furiaice potrivit Legii nr. 278/2006, Caiete de drept penal, nr. 3, 2006,
Editura Rosetti, Bucuresti, p. 11-42; Constantin Duvac n Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea
special , vol. I, edi ia a II-a rev zut si ad ugit , Editura Funda iei Romania ae Maine, Bucuresti, 2006, p. 277-279.
179
alin. (2) al art. 236 C. pen. privind oIensa adus emblemelor sau altor semne de
care se Iolosesc autorit ile. Sub raportul con inutului constitutiv, n aIar de
aceast deosebire privind speciIicul obiectului material, nu exist vreo alt
deosebire ntre cele dou variante.
n cazul cnd Iapta a Iost s vrsit n ambele modalit i normative, dar n
realizarea aceleiasi rezolu ii, va exista o singur inIrac iune cu con inut obiectiv
complex, iar nu concurs de inIrac iuni
410
. Cu alte cuvinte, dac Iapta a Iost s vrsit
n ambele sale variante si n realizarea aceleiasi rezolu ii, exist unitate
inIrac ional , sub Iorma asa-zisei ,inIrac iuni colective (cnd ambele variante au
Iost comise cu aceeasi ocazie, adic n aceleasi condi ii de timp si loc) sau sub
Iorma inIrac iunii continuate (cnd variantele au Iost comise n condi ii de timp si
de loc diIerite)
411
.
Elementul material const n ac iunea prin care se exprim dispre Ia de
nsemnele Romniei (variant tip) sau Ia de emblemele sau semnele de care se
Iolosesc autorit ile (varianta atenuat ).
Prin ac iunea prin care se exprim dispre se n elege orice maniIestare cu
caracter oIensator, care s vrsit Iiind, Ia de un nsemn din cele ar tate n art. 236
C. pen., loveste implicit n prestigiul si n respectul datorat autorit ii de stat, care
este reIlectat n nsemnul respectiv.
Folosind expresia ,orice maniIestare prin care se exprim dispre legea
n elege orice activitate susceptibil de a realiza ac iunea incriminat . AstIel,
maniIestarea de dispre se poate realiza verbal (prin cuvinte, discursuri, cntece,
lozinci injurioase la adresa nsemnelor sau emblemelor statului, sau ale
autorit ilor), n scris (articole cu con inut oIensator, desene etc.), prin acte
materiale (distrugere, degradare, alterare), sau prin Iapte (gesturi obscene, mimic
dispre uitoare).
Asadar, ac iunea incriminat se poate realiza si printr-o omisiune, cu condi ia
ca omisiunea s exprime o atitudine de dispre (ex.: Iaptul de a nu te ridica n
picioare la intonarea imnului na ional sau la ridicarea drapelului, ori de a nu te
descoperi la coborrea drapelului n bern , cnd o asemenea ceremonie este
prev zut )
412
.
InIrac iunea analizat nu poate Ii s vrsit I r preexisten a nsemnelor
Romniei ori a emblemelor sau semnelor considerate ca un simbol al autorit ii de
stat.
Potrivit prevederilor din art. 236 C. pen., nsemnele se mpart, n Iunc ie de
importan a lor, n dou categorii: n primul rnd nsemnele Romniei, n al doilea
rnd emblemele sau semnele de care se Iolosesc autorit ile.
Din prima categorie Iac parte, potrivit art. 12 din Constitu ia Romniei:
drapelul Romniei, ziua na ional a Romniei, imnul na ional, stema si sigiliul
rii.
Prin ,emblem se n elege, n genere, un obiect sau imagine care poart n
mod conven ional un anumit n eles, o anumit idee. n sensul art. 236 alin. (2)
C. pen., emblema este obiectul sau imaginea care reprezint n mod simbolic un
organ de stat. Prin ,semn se n elege, n genere, tot ceea ce arat sau indic ceva.

410
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 17. In acela,i sens: Ilie Pascu n Ilie Pascu, Valeric Iaz r,
Dreptul penal. Partea special , Editura Iumina Iex, Bucuresti, 2004, p. 290. Reputatul proIesor consider c
ntr-o astIel de ipotez va exista o unitate inIrac ional legal sub Iorma inIrac iunii continuate.
411
Virgil R mureanu n Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, SteIan Danes, Gheorghe D rng ,
Dumitru Iucinescu, Vasile Papadopol, Dumitru C. Popescu, Virgil R mureanu, Coaul penal roman, comentat ,i
aanotat. Partea special , vol. II, Editura Stiin iIic si Enciclopedic , Bucuresti, 1977, p. 10.
412
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 16.
180
n sensul art. 236 alin. (2) C. pen., semnul indic institu ia pe care o reprezint
(simbolizeaz )
413
.
Din cea de a doua categorie Iac parte stemele jude elor si municipiilor,
precum si orice alte embleme sau semne de care se Iolosesc autorit ile.
Se n elege din cele mai sus ar tate, c nu intr sub inciden a art. 236 C. pen.
semnele persoanelor juridice private (asocia ii sportive, artistice etc.).
Art. 236 C. pen. pretinde ca emblemele sau semnele s Iac parte din
categoria acelora de care se Iolosesc ,autorit ile. Folosind acest termen, textul nu
are n vedere sensul speciIic atribuit acestui cuvnt n nomenclatura Titlului V, ci
se reIer la organele puterii de stat, ale administra iei publice centrale sau locale.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru prestigiul
autorit ii de stat si aducerea unei atingeri respectului datorat nsemnelor care i
servesc de simbol.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea ce constituie elementul material si
urmarea imediat este implicit (ex re).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Pentru existen a con inutului inIrac iunii este necesar ca
maniIestarea de dispre Ia de nsemnele Romniei, sau Ia de alte embleme sau
semne de care se Iolosesc autorit ile, s Iie s vrsit n Iorma inten ie, Iie airect ,
Iie inairect . F ptuitorul trebuie s Ii desI surat o activitate inIrac ional cu voin ,
s -si Ii dat seama de caracterul ac iunii sale si s Ii prev zut rezultatul oIensator al
acesteia, indiIerent dac a urm rit acest rezultat (inten ie direct ) sau dac a
acceptat producerea lui (inten ia indirect ).
Faptele s vrsite din culp nu sunt incriminate.
Exist si p rerea
414
, r mas izolat , c aceast inIrac iune nu se poate comite
dect cu inten ie airect .
Iegea nu condi ioneaz existen a laturii subiective de ndeplinirea vreunei
cerin e esen iale cu privire la mobilul sau scopul ac iunii. Prin urmare, inIrac iunea
va exista chiar dac maniIestarea de dispre s-a I cut n glum .

Forme. Sanc iuni
Forme. Actele ae preg tire, desi posibile la aceast inIrac iune, nu sunt ns
incriminate.
Tentativa este posibil n situa ia n care inIrac iunea s-a comis prin scris,
acte sau Iapte materiale, nu si n cazul cnd s-a comis oral. Tentativa, de asemenea,
nu este incriminat .
InIrac iunea se consum n momentul n care ac iunea care constituie
elementul material a Iost comis si s-a produs urmarea imediat , adic crearea unei
st ri de pericol pentru rela iile sociale ocrotite.
Dup momentul consumptiv, ac iunea incriminat se poate prelungi n timp,
Iie prin repetarea acesteia n executarea aceleasi rezolu ii (inIrac iune continuat ),
Iie datorit naturii mijlocului de s vrsire (ex.: aIisarea unei lozinci sau a unui
desen prin care se exprim dispre (inIrac iune continu ). n asemenea cazuri, Iapta
se epui:ea: n momentul n care s-a comis ultima ac iune sau cnd a ncetat
ac iunea continu .
Sanc iuni. InIrac iunea de oIens adus unor nsemne, n varianta tip, este
sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la 6 luni la 3 ani.

413
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 11.
414
Valer Suian n Matei Basarab, Iucia Moldovan, Valer Suian, Drept penal. Partea special , vol. I,
Cluj-Napoca, 1985, p. 262.
181
n varianta atenuat , inIrac iunea este sanc ionat cu pedeapsa nchisorii de la
3 luni la 1 an sau cu amend .
Persoana juridic se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 la 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


ULTRA1UL

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special principal al inIrac iunii de ultraj l Iormeaz acele
rela ii sociale reIeritoare la autoritatea de stat a c ror existen si normal Iormare
si desI surare ar Ii periclitate continuu, I r ap rarea integrit ii si prestigiului
persoanelor care ndeplinesc o Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii de stat n
exercitarea acelei Iunc ii sau n ndeplinirea actelor legate de acea Iunc ie.
Fiind o inIrac iune complex , Iapta incriminat are si un obiect juridic special
secundar care const n rela iile sociale reIeritoare la libertatea psihic ori la
integritatea corporal sau s n tatea Iunc ionarului public.
Obiectul material. n varianta de tip a incrimin rii obiectul material lipseste.
n cazul s vrsirii ultrajului prin loviri, alte violen e sau v t m ri, obiectul
material este corpul persoanei asupra c reia se s vrsesc ac iunile incriminate.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de ultraj poate Ii orice
persoan , cet ean romn sau str in, persoan I r cet enie, domiciliat sau nu pe
teritoriul rii. Aceasta poate Ii o persoan din aIara serviciului n care si exercit
Iunc ia persoana ultragiat sau din untrul ei.
Subiect activ al acestei inIrac iuni poate Ii si o persoan juridic , n condi iile
si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Participa ia penal la aceast inIrac iune este posibil n toate Iormele sale:
coautorat, instigare, complicitate.
Exist si p rerea
415
, care a r mas izolat , potrivit c reia participa ia penal la
ultraj este posibil numai sub Iorma instig rii si a complicit ii.
Subiectul pasiv principal al inIrac iunii de ultraj este autoritatea public ,
institu ia public sau o alt persoan juridic de drept public n care si desI soar
activitatea Iunc ionarul public ultragiat.
Subiect pasiv adiacent este Iunc ionarul public care ndeplineste o Iunc ie ce
implic exerci iul autorit ii de stat, persoan Ia de care s-a comis Iapta.
Prin ,Iunc ionar public, n sensul legii penale art. 147 alin. (1) C. pen. ,
se n elege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiIerent cum a Iost investit , o ns rcinare de orice natur , retribuit sau nu, n
serviciul unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145 C. pen. (autorit ile
publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public).
Prin Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii de stat se n elege acea Iunc ie
care conIer Iunc ionarului public unele atribu ii care nu ar putea Ii ndeplinite I r
exercitarea autorit ii de stat, adic I r competen a de a da dispozi ii si de a lua
m surile necesare pentru respectarea lor
416
.
Aceste atribu ii sunt speciIice autorit ilor publice care Iac parte dintr-una din
urm toarele puteri: legislativ , executiv sau judec toreasc .

415
Valer Suian, op. cit., vol. I, 1985, p. 265.
416
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 32.
182
n doctrin
417
, se consider c este subiect pasiv adiacent al ultrajului si
Iunc ionarul care are ca atribu ii de serviciu executarea dispozi iilor emise de c tre
un organ al autorit ii de stat. n cazul n care un astIel de Iunc ionar beneIiciaz de
o asemenea ocrotire printr-o norm special si ct vreme urmarea prev zut la
ultraj o reg sim n urmarea men ionat si n textul special se va aplica numai acest
din urm text de lege penal . Spre exemplu, executorul judec toresc asupra c ruia
se s vrseste o amenin are sau o violen , existnd n acest sens o dispozi ie
special care incrimineaz s vrsirea de acte de violen sau amenin are mpotriva
organelor care asigur executarea hot rrilor judec toresti, vor opera n acest caz
prevederile art. 271 C. pen. si nu cele reIeritoare la ultraj. Dac mpotriva
executorului judec toresc se s vrseste o alt Iapt atunci opereaz prevederile art.
239 alin. (1) C. pen.
418

Fapta inculpatului, care, cu aceeasi ocazie, a insultat si amenin at n mod
succesiv trei lucr tori de poli ie, aIla i n exerci iul Iunc iunii, realizeaz con inutul
constitutiv al trei inIrac iuni autonome de ultraj aIlate n concurs real, iar nu o
singur inIrac iune sub Iorm continuat
419
. Solu ia concursului de inIrac iuni,
ntr-o astIel de ipotez , este nsusit de doctrin
420
si este justiIicat prin aceea c
autoritatea de stat este protejat prin intermediul protec iei acordate Iiec rui
reprezentant al s u.
Faptele de insult , calomnie si amenin are s vrsite mpotriva primarului, n
timp ce acesta se aIl n exerci iul Iunc iunii si pentru Iapte ndeplinite n exerci iul
Iunc iunii constituie inIrac iunea de ultraj prev zut n art. 239 C. pen., deoarece
primarul are calitatea de Iunc ionar public, iar Iunc ia sa implic exerci iul
autorit ii de stat
421
.

Latura obiectiv
Elementul material al inIrac iunii de ultraj const n mai multe ac iuni
alternative, Iiecare din ele Iiind suIicient pentru realizarea acestui element. Aceste
ac iuni se g sesc incriminate ca Iapte de sine st t toare n cadrul grupului de
inIrac iuni contra persoanei.
n varianta tip
422
a ultrajului, elementul material const ntr-o ac iune de
amenin are s vrsit contra unui Iunc ionar public care ndeplineste o Iunc ie ce
implic exerci iul autorit ii de stat. Asadar, elementul material al inIrac iunii de
ultraj absoarbe, n varianta simpl , Iapta de amenin are. Ac iunea de amenin are are
n elesul ar tat n art. 193 C. pen.
nl turarea din con inutul inIrac iunii de ultraj a modalit ilor normative
reIeritoare la insult si calomnie a Iost primit cu rezerve n doctrin deoarece o

417
Ilie Pascu, op. cit., p. 293.
418
TS, s.p., d. nr. 1847/1981, R.R.D., nr. 7, 1982, p. 92.
419
T. reg. Suceava, Col. pen., d. nr. 110/1967, RRD, nr. 12, 1967, p. 157. In acela,i sens: TS, s.p.,
d. nr. 1504/1973, R.R.D., nr. 6, 1973, p. 170; T. j. Botosani, d. p. nr. 232/1973, RRD, nr. 9, 1973, p. 160; TMB, s.
a II-a pen., d. nr. 1936/1976, R.R.D., nr. 4, 1977, p. 63; CSJ, s.p., d. nr. 2611/1996, Curtea Suprem ae Justi ie,
Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe anul 1996, Editura ,Proema, Baia Mare, 1997, p. 169-170; CSJ,
s.p., d. nr. 1126/2003, Dr., nr. 7, 2004, p. 267-268; Inalta Curte ae Casa ie ,i Justi ie, Buletinul furispruaen ei.
Culegere ae aeci:ii pe anul 2003, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, p. 696-697; Nicorina Crisu Magraon,
Constantin Crisu, Repertoriu, furispruaen selectiv in aomeniul areptului penal ,i procesual penal, perioaaa
1990-2005, Editura Juris Argessis, Curtea de Arges, 2006, p. 756-757.
420
Ilie Pascu, op. cit., p. 295.
421
CSJ, s.p., d. nr. 604/2002, Inalta Curte ae Casa ie ,i Justi ie, Buletinul furispruaen ei. Culegere ae aeci:ii
pe anul 2002, Editura All Beck, Bucuresti, 2004, p. 494; Nicorina Crisu Magraon, Constantin Crisu, op. cit.,
p. 756.
422
Prin Iegea nr. 160/2005, publicat n M. OI. nr. 470 din 02.06.2005, insulta si calomnia din con inutul
inIrac iunii de ultraj au Iost abrogate.
183
astIel de solu ie va duce la o diminuare sensibil a protec iei de care trebuie s se bu-
cure persoanele care ndeplinesc o Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii de stat
423
.
Cerin e esen iale:
1. Amenin area s Iie s vrsit contra unui Iunc ionar public care ndeplineste
o Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii de stat, aIlat n exerci iul Iunc iunii ori
pentru Iapte ndeplinite n exerci iul Iunc iunii
424
. Aceast cerin esen ial este
comun tuturor ipotezelor de incriminare prev zute n art. 239 C. pen.
Fiecare dintre aceste dou situa ii alternative poate realiza cerin a esen ial n
con inutul laturii obiective.
Cerin a este ndeplinit din moment ce Iunc ionarul public se aIl n exerci iul
Iunc iei, indiIerent dac ac iunea ndreptat mpotriva sa priveste acte ale Iunc iunii
sau Iapte de ordin extraIunc ional (via a particular a acestuia, Iamilia etc.).
Pentru existen a cerin ei esen iale n cazul Iaptelor ndeplinite n exerci iul
Iunc iunii este necesar ca ac iunea ndreptat contra Iunc ionarului public s
priveasc Iapte sau acte ce au Iost eIectuate de acesta n exerci iul Iunc iunii,
potrivit atribu iilor sale si cu respectarea Iormelor legale. n cazul n care
Iunc ionarul public si dep seste atribu iile de serviciu, le ncalc ori le exercit
abuziv, actele sale nu mai pot Ii considerate ca acte ale autorit ii, el situndu-se n
asemenea mprejur ri, n aIara protec iei pe care legea i-o acord prin dispozi iile
din art. 239 C. pen.
425

2. Amenin area s Iie s vrsit nemijlocit sau prin mijloace de comunicare
direct . Asadar, amenin area poate Ii comis Iie nemijlocit, deci n prezen a
subiectului pasiv al inIrac iunii, Iie prin mijloace care prin natura lor sunt
susceptibile de a realiza un contact direct ntre autor si subiectul pasiv (n aceast
ipotez subiectul pasiv este absent). Prezen a subiectului pasiv trebuie s Iie
eIectiv , real . Nu s-ar putea concepe, de pild , un ultraj asupra unei IotograIii a
Iunc ionarului public ori a unei semn turi a acestuia.
Amenin area trebuie s aib ca obiect s vrsirea unei inIrac iuni sau a unei
Iapte p gubitoare ndreptat mpotriva Iunc ionarului public ultragiat si s Iie de
natur s -l alarmeze pe acesta.
Mijloacele de comunicare direct sunt acelea care creeaz situa ii echivalente
prezen ei (de ex., comunicarea teleIonic , telegraIic , radio, tv, scrisoare, email etc.).
n variantele agravate prev zute n art. 239 alin. (2), (3) si (4) C. pen.,
elementul material const n lovirea sau orice alte violen e, v t marea corporal
sau v t marea corporal grav s vrsit mpotriva persoanei care ndeplineste o
Iunc ie ce implic exerci iul autorit ii de stat.
Prin urmare, n elementul material al variantelor agravate a ultrajului sunt
absorbite Iaptele de lovire sau alte violen e, de v t mare corporal si de v t mare
corporal grav care au n elesul ar tat n art. 180-182 C. pen. Pentru existen a
elementului material al acestor variante sunt indiIerente mijloacele si modul n care
s-a s vrsit ac iunea incriminat .
n cazul ultrajului caliIicat, dac s-a cauzat victimei moartea, Iapta nu va
constitui inIrac iune complex , ca n Coaul penal Carol al II-lea (art. 255), ci vor Ii

423
Constantin Duvac n Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea special . Noul Coa
penal, Curs universitar, vol. I, Editura Funda iei Romania ae Maine, Bucuresti, 2006, p. 515.
424
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 33.
425
TS, s.p., d. nr. 4737/1971, R.R.D., nr. 2, 1973, p. 178. In acela,i sens: TS, s.p., d. nr. 301/1972, R.R.D., nr. 7,
1972, p. 162; TS, s.p., d. nr. 3976/1973, R.R.D., nr. 5, 1974, p. 79; Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 23; CSJ, s.p.,
d. nr. 1564/1999, Curtea Suprem ae Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe anul 1999, Editura Juris
Argessis, Curtea de Arges, 2000, p. 271-273; Gabriel Ionescu, IosiI Ionescu, op. cit., p. 380-381.
184
aplicabile regulile generale privind concursul de inIrac iuni
426
. n sus inerea acestui
punct de vedere, Virgil R mureanu a ar tat c solu ia care se impune este cea a
concursului ideal ntre ultraj si lovirile sau v t m rile cauzatoare de moarte,
deoarece prin aceeasi activitate material s-au produs urm ri diIerite, ce au adus
atingere unor valori sociale distinct ocrotite de legea penal .
Atunci cnd o persoan s vrseste cu aceeasi ocazie att insulte si amenin ri,
ct si loviri contra unui Iunc ionar public aIlat n exerci iul Iunc iei, nu i se pot
re ine n sarcin dou inIrac iuni de ultraj n concurs, una n Iorma simpl si alta n
Iorma agravat , ci numai o singur Iapt de ultraj, Iorma caliIicat absorbind si
Iorma simpl a acestei inIrac iuni
427
.
Actele de agresiune ndreptate mpotriva unui poli ist aIlat n misiunea de a
sprijini activitatea executorului judec toresc, de punere n executare, pe cale silit ,
a unei hot rri judec toresti, constituie inIrac iunea de ultraj. Prin participarea sa la
executarea unei hot rri poli istul nu-si pierde calitatea de agent al ordinii publice,
el neIiind asimilat cu organul de executare a hot rrii judec toresti, n sensul
prevederilor art. 271 alin. (1) C. pen.
428

Fapta inculpatului, de a aplica o lovitur de cu it n abdomen unui oIi er de
poli ie aIlat n exerci iul atribu iilor de serviciu, punndu-i via a n pericol,
constituie inIrac iunea unic de tentativ la omor caliIicat prev zut n art. 20
raportat la art. 174 si 175 lit. I) din Codul penal, iar nu dou inIrac iune distincte,
respectiv tentativ la inIrac iunea de ultraj prev zut n art. 239 alin. (2) din Codul
penal
429
.
Urmarea imeaiat const ntr-o stare de pericol pentru autoritatea cu care
este nvestit unitatea din care Iace parte Iunc ionarul public ultragiat.
n aIar de urmare imediat , corespunz toare obiectului ocrotirii penale,
Iiecare variant are ca urmare adiacent si producerea unei v t m ri morale sau
Iizice a subiectului pasiv.
Leg tura ae cau:alitate ntre s vrsirea vreuneia dintre ac iunile care pot
constitui elementul material al inIrac iunii de ultraj si urmarea imediat trebuie s
existe. Existen a leg turii de cauzalitate este, n general, presupus Iiindc urmarea
imediat constnd ntr-o stare de pericol, realizarea elementului material implic ,
de regul , producerea urm rii imediate.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. InIrac iunea de ultraj se comite ntotdeauna cu inten ie
airect sau inairect . S vrsirea Iaptei din culp nu este incriminat .
Pentru existen a inten iei este necesar ca inIractorul s cunoasc att situa ia
persoanei mpotriva c reia si ndreapt ac iunea sa, ct si mprejurarea c aceasta

426
Vintil Dongoroz, Gheorghe D rng , SiegIried Kahane, Dumitru Iucinescu, Aurel Nemes, Mihai
Popovici, Petre Srbulescu, Vasile Stoican, Noul coa penal ,i coaul penal anterior, Prezentare comparativ ,
Editura Politic , Bucuresti, 1968, p. 159. In acela,i sens: Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 23; Valer Suian,
op. cit., vol. I, p. 268. In sens contrar: George Antoniu, Vasile Papadopol, Mihai Popovici, Bogdan SteI nescu,
Inarum rile aate ae Plenul Tribunalului Suprem ,i noua legisla ie penal , Editura Stiin iIic , Bucuresti, 1971,
p. 144. Acesti autori consider c ntr-o astIel de situa ie, Iapta va trebui sanc ionat n conIormitate cu dispozi iile
din art. 183 C. pen., deoarece calitatea subiectului pasiv nu mai inIluen eaz caracterizarea Iaptei.
427
T. j. Dolj, d. p. nr. 21/1973, R.R.D., nr. 6, 1973, p. 166, T. j. Mures, d. p. nr. 512/1971, R.R.D., nr. 9, 1973,
p. 146, cu note: I, Ion Benedek, II, George Antoniu.
428
CSJ, s.p., d. nr. 1012/1996, Curtea Suprem ae Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe
anul 1996, Editura ,Proema, Baia Mare, 1997, p. 173-176; Gabriel Ionescu, IosiI Ionescu, op. cit., p. 377-380.
429
CSJ, s.p., d. nr. 109/1999, Curtea Suprem ae Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe
anul 1999, Editura Juris Argessis, Curtea de Arges, 2000, p. 227-229. n spe , instan a suprem a statuat c
ac iunea de ultragiere este absorbit n modalitatea prev zut n art. 175 lit. I) din Codul penal, deoarece
exprimarea Iolosit n acest text de lege este I r echivoc.
185
se aIl n exerci iul Iunc iunii, sau c Iaptele la care se reIer ac iunea au Iost
ndeplinite n exerci iul Iunc iunii. Necunoasterea de c tre I ptuitor a acestor
mprejur ri, exclude existen a inIrac iunii de ultraj.
Exist si p rerea
430
potrivit c reia inIrac iunea de ultraj nu se poate comite
dect cu inten ie airect , n timp ce al i autori sus in c Iorma de vinov ie cu care
se poate comite ultrajul este si praeterinten ia
431
.
n textul art. 239 C. pen., nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la
mobil sau scop, dar cunoasterea lor este totdeauna util pentru stabilirea gradului
de pericol social concret al Iaptei comise si la individualizarea judiciar a pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Ac iunile care pot constitui elementul material al inIrac iunii de ultraj
sunt susceptibile de a Ii realizate printr-o activitate care se desI soar n timp si pot
parcurge Iazele inerente unei astIel de desI sur ri: preparare, ncercare, consumare,
epuizare.
Actele preparatorii posibile la inIrac iunea de ultraj nu sunt incriminate. Ele
pot deveni ns acte de complicitate n ipoteza s vrsirii inIrac iunii atunci cnd
au Iost eIectuate de o alt persoan dect autorul sau se pot nsuma n contribu ia
autorului
432
.
Tentativa, de asemenea posibil , nu este incriminat .
Ultrajul se consum n momentul n care ac iunea incriminat a Iost s vrsit
si a produs urmarea imediat a inIrac iunii.
Sanc iuni. n varianta tip, inIrac iunea de ultraj se pedepseste cu nchisoare
de la 6 luni la 2 ani sau cu amend .
n varianta agravat prev zut n alin. (2), pedeapsa prev zut de lege este
nchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.
Pedeapsa aplicabil este nchisoarea de la 6 luni la 6 ani, n cazul variantei
prev zute n alin. (3) si nchisoarea de la 3 la 12 ani, n cazul ultrajului prev zut n
alin. (4).
Pentru Iaptele prev zute n alin. (1) (3), persoana juridic se sanc ioneaz
cu pedeapsa amenzii cuprins ntre 5.000 lei si 600.000 lei.
n ipoteza prev zut n alin. (4), persoana juridic se sanc ioneaz cu
pedeapsa amenzii cuprins ntre 10.000 lei si 900.000 lei.

Cazuri speciale de pedepsire
Iegiuitorul a considerat c asupra persoanelor ce ndeplinesc o Iunc ie
important de stat ori public sau care implic exerci iul autorit ii de stat se pot
realiza acte indirecte de intimidare, ndreptate mpotriva so ilor, copiilor ori
p rin ilor. De aceea, legiuitorul a sim it nevoia ca aceste acte s Iie reprimate mai
aspru deoarece se ocroteste n acest Iel si autoritatea.
Potrivit art. 239
1
C. pen., ,n cazul inIrac iunilor prev zute n art. 180 182, art.
189 si 193, s vrsite mpotriva so ului, copiilor sau p rin ilor unui judec tor, procuror,
poli ist, jandarm ori militar, n scop de intimidare sau de r zbunare pentru acte sau Iapte
ndeplinite n exerci iul Iunc iunii, maximul pedepsei se majoreaz cu 2 ani. Este vorba
de inIrac iunile de loviri sau alte violen e, v t marea corporal , v t marea corporal
grav , lipsirea de libertate n mod ilegal si amenin area.
Cu privire la n elesul no iunilor de judec tor, procuror, poli ist, jandarm ori
militar Iacem trimitere la cele ar tate cu ocazia explic rii elementului circums-
tan ial de agravare al inIrac iunii de omor, prev zut n art. 176 lit. I) Cod penal.

430
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 267.
431
Ioana Vasiu, Drept penal roman, partea special , vol. II, Editura Albastr , Cluj Napoca, 1997, p. 309.
432
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 35.
186
UZURPAREA DE CALIT I OFICIALE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii de uzurpare de calit i oIiciale l
constituie acele rela ii sociale a c ror normal Iormare si desI surare sunt asigurate
de exercitarea numai de c tre cei ndrept i i a calit ilor oIiciale.
Calit ile oIiciale implic la Iel ca si unele Iunc ii, prezen a sau exerci iul
Iunc iunii, n persoana celui nvestit cu o calitate oIicial . Aceasta nseamn c
dreptul de a Iolosi o calitate oIicial si de a ndeplini acte legate de acea calitate
apar ine exclusiv persoanei care este nvestit cu acea calitate, iar uzurparea acesteia
aduce atingere autorit ii respective, tulburnd bunul mers al activit ii autorit ilor
publice, institu iilor publice sau altor persoane juridice de drept public
433
.
Obiectul material. InIrac iunea de uzurpare de calit i oIiciale nu are un
obiect material.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al acestei inIrac iuni poate Ii orice persoan
particular , care ndeplineste condi iile generale pentru a r spunde penal si care
Ioloseste I r drept o calitate oIicial . Aceasta nu exclude ipoteza ca o persoan
nvestit cu o anumit calitate oIicial s Ioloseasc I r drept o alt calitate oIicial ,
si deci s Iie subiect activ nemijlocit al inIrac iunii n ce priveste aceast ultim
calitate. De asemenea, poate Ii autor al acestei inIrac iuni persoana care continu s
Ioloseasc o calitate oIicial , dup ce a pierdut-o deIinitiv (prin pensionare, nlocuire,
desIacerea contractului de munc etc.) sau temporar (prin suspendare)
434
.
Subiect activ al acestei inIrac iuni poate Ii si o persoan juridic , n condi iile
si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele sale: coautorat, instigare,
complicitate.
ntr-o alt p rere
435
, care a r mas izolat , se consider c participa ia penal
este posibil numai sub Iorma instig rii si a complicit ii.
Subiectul pasiv principal este ntotdeauna statul.
Subiec i pasivi secundari pot Ii unit ile publice ar tate la art. 145 C. pen. sau
persoanele prejudiciate prin actele ndeplinite de c tre autorul inIrac iunii.

Latura obiectiv
Elementul material const n dou ac iuni conjugate ce trebuie realizate
cumulativ si anume: ac iunea de Iolosire a unei calit i oIiciale si ac iunea de
ndeplinire a vreunui act legat de acea calitate
436
. S vrsirea acestor dou ac iuni
este indispensabil pentru existen a elementului material al inIrac iunii de uzurpare
de calit i oIiciale.
Dac o persoan Ioloseste I r drept o calitate oIicial , dar nu ndeplineste
vreun act legat de acea calitate, Iapta nu constituie inIrac iunea de uzurpare de
calit i oIiciale
437
.
S vrsirea inIrac iunii de uzurpare de calit i oIiciale presupune preexisten a
unor calit i oIiciale, adic a unor Iunc ii care s conIere Iunc ionarului public care
o ocup , permanent sau temporar, o calitate oIicial .

433
Iaem, vol. IV, p. 38.
434
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 30.
435
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 268.
436
TS, s.p., d. nr. 2472/1986, R.R.D., nr. 9, 1987, p. 80.
437
T. j. Timis, d. p. nr. 923/1979, R.R.D., nr. 5, 1980, p. 64.
187
Prin ,calitate oIicial se n elege deci abilitarea legal a unei persoane de a
ndeplini anumite acte produc toare de consecin e juridice
438
.
Dup alt autor
439
, prin ,calitate oIicial se n elege aceea pe care o implic
exercitarea unei Iunc ii sau ns rcin ri n serviciul unei organiza ii de stat sau
obstesti.
,Calitatea oIicial , ntr-o alt concep ie
440
, este acea calitate care d
persoanei dreptul de a reprezenta autoritatea de stat si de a ac iona n numele
acesteia.
n practica judiciar , s-a decis
441
c sintagma ,calitate oIicial presupune o
Iunc ie care, prin natura sa, implic exerci iul autorit ii, adic puterea de a lua
dispozi ii cu caracter obligatoriu si de a asigura respectarea acestora.
Instan a suprem
442
a decis c oIicierea de slujbe religioase de c tre o
persoan care a pierdut calitatea de preot nu constituie inIrac iunea prev zut n art.
240 C. pen., deoarece activitatea preotului nu presupune o calitate oIicial n sensul
legii, ci o activitate cu caracter spiritual.
Calitatea oIicial implic deci o anumit competen Iunc ional : judec torul,
procurorul, organul de cercetare penal , secretarul consiliului jude ean sau local,
oIi erul st rii civile etc.
Prin Iolosirea unei calit i oIiciale se n elege actul prin care I ptuitorul si
atribuie o calitate oIicial pe care nu o are sau nu o mai are. Este suIicient ca
I ptuitorul s -si atribuie calitatea pe care nu o are printr-o simpl aIirma ie. Dac
I ptuitorul recurge la Iolosirea unor mijloace Irauduloase care constituie prin ele
nsele inIrac iuni (port nelegal de uniIorm , Ials n nscrisuri etc.), n sarcina
acestuia va Ii re inut un concurs de inIrac iuni. Nu intereseaz pentru existen a
inIrac iunii analizate dac persoana Ia de care I ptuitorul a Iolosit I r drept
calitatea oIicial a Iost sau nu indus n eroare.
F r a Ii legat de o anumit durat de timp, ,Iolosirea presupune nsusirea
pe un interval minim de timp necesar ndeplinirii celei de a doua ac iuni, adic
ndeplinirea unui act legat de calitatea oIicial uzurpat .
Prin ndeplinirea unui act legat de calitatea uzurpat se n elege eIectuarea
unui act care intr n competen a celui legal nvestit cu acea calitate (ex. ntocmeste
un proces-verbal de constatare sau un act de stare civil ). Nu intr n categoria
acestor acte cele care nu au nici o leg tur cu Iunc ia uzurpat (de exemplu, Iurtul
s vrsit de Ialsul poli ist din camera perchezi ionat de acesta, n acesta caz
existnd un concurs de inIrac iuni).
Nu are importan pentru existen a inIrac iunii dac actul a Iost sau nu
ndeplinit n Iormele prev zute de lege, ori dac I ptuitorul ndeplineste acel act
ntr-un loc public sau ntr-un loc privat.

438
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 39.
439
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 31.
440
Octavian Ioghin, Tudorel Toader, Drept penal roman. Partea special , edi ia a IV-a rev zut si ad ugit ,
Casa de editur si pres Sansa SRI, Bucuresti, 2001, p. 359.
441
TMB, s. a II-a pen., d. nr. 2295/1975, R.R.D., nr. 4, 1976, p. 96, cu not aprobativ de George Antoniu n
George Antoniu, Constantin Bulai, Rodica Mihaela St noiu, Avram Filipas, Constantin Mitrache, Serban St noiu,
Vasile Papadopol, Cristiana Filisanu, Practica fuaiciar penal , partea special , vol. III, Editura Academiei
Romne, Bucuresti, 1992, p. 202.
442
CSJ, s.p., d. nr. 57/1994, R.D.P., nr. 2, 1994, p. 176; Dr., nr. 10-11, 1994, p. 126; Curtea Suprem ae
Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe anul 1994, Editura ,Proema, Baia Mare, 1995,
p. 149-150. In acela,i sens: IosiI Ionescu, Asupra unei ipote:e ae u:urpare ae calit i oficiale, R.D.P., nr. 1, 1995,
p. 104-105; Horia Diaconescu, Drept penal. Partea special , vol. II, edi ia 2, Editura All Beck, Bucuresti, 2005,
p. 83. In sens contrar: Constantin Bulai, U:urparea ae calit i oficiale, R.D.P., nr. 1, 1995, p. 100-103.
188
Cerin a esen ial . Cu privire la ac iunea de Iolosire, legea cere pentru
ntregirea laturii obiective a inIrac iunii ndeplinirea unei anumite cerin e esen iale.
Aceast cerin esen ial const n Iolosirea ,I r drept a unei calit i oIiciale.
Prin Iolosirea ,I r drept a unei calit i oIiciale se n elege nsusirea sau
atribuirea acesteia I r un titlu legitim (numire, delegare, alegere etc.) sau
continuarea Iolosirii calit ii dup ce titlul legitim a ncetat (iesire la pensie,
destituire, revocare).
n cazul simplei dep siri a limitelor competen ei ce o conIer calitatea
oIicial pe care o are I ptuitorul, cerin a Iolosirii I r drept nu va Ii ndeplinit ,
Iapta constituind eventual un abuz n serviciu
443
.
Urmarea imeaiat const n provocarea unei st ri de pericol pentru valoarea
social a ,autorit ii si deci pentru rela iile sociale ce constituie obiectul juridic al
inIrac iunii analizate.
Actele ndeplinite de c tre I ptuitor pot produce si consecin e p gubitoare
pentru persoanele juridice (de drept public sau privat) sau Iizice. Iegea nu
condi ioneaz ns existen a inIrac iunii de producerea unui asemenea rezultat,
esen ial Iiind crearea unei st ri de pericol ce se produce prin comiterea ac iunilor
incriminate
444
.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunile care constituie elementul material al
inIrac iunii prev zute n art. 240 C. pen. si urmarea imediat trebuie s existe si
rezult ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie cu care se poate comite aceast inIrac iune este inten ia
airect sau inairect . Inten ia priveste elementul material n totalitatea sa, adic
cele dou ac iuni incriminate. Elementul subiectiv const deci n voin a si inten ia
de a eIectua att ac iunea de Iolosire, ct si ac iunea de ndeplinire. Aceast
dualitate n cuprinsul elementului subiectiv poate exista de la nceput, sau poate
ap rea ulterior, n timpul ac iunii de Iolosire
445
.
Exist inten ie cnd I ptuitorul stia c si nsuseste pe nedrept o calitate
oIicial si c eIectueaz un act legat de aceast calitate, prev znd acest rezultat, pe
care l-a urm rit (inten ie direct ), sau l-a acceptat (inten ie indirect ).
Dup al i autori
446
, ns , uzurparea de calit i oIiciale nu se poate comite
dect cu inten ie airect .
Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, dar
cunoasterea lor este totdeauna util pentru individualizarea pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Fiind o inIrac iune cu executare lent , uzurparea de calit i oIiciale
poate Ii realizat printr-o activitate inIrac ional susceptibil de a parcurge Iazele
obisnuite ale desI sur rii unei astIel de activit i: acte de preg tire, tentativ ,
consumare, epuizare.
Actele preg titoare sunt posibile, dar nu sunt incriminate. n cazul cnd Iapta
a Iost s vrsit , aceste acte eIectuate de altcineva dect autorul, pot deveni acte de
complicitate anterioar .
Tentativa neterminat este posibil , dar nu este incriminat si implicit
pedepsit .

443
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 40.
444
Iaem, vol. IV, p. 40.
445
Ibiaem, vol. IV, p. 40.
446
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 269.
189
Uzurparea de calit i oIiciale este o inIrac iune Iormal care se consum n
momentul n care au Iost s vrsite cele dou ac iuni care constituie elementul
material si s-a produs urmarea imediat , adic crearea st rii de pericol pentru
valoarea social a autorit ii si pentru rela iile sociale ocrotite. Pn n acest
moment, indiIerent ct timp o persoan s-a Iolosit de o calitate oIicial pe care nu o
avea, dac nu a trecut la ndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, Iapta se
g seste n stare de tentativ , care nu este incriminat
447
.
Ac iunea de Iolosire de calit i oIiciale, urmat sau nso it de ac iunea de
ndeplinire a unor acte legate de acea calitate, poate continua si dup momentul
consumativ, prin repetarea activit ii inIrac ionale n baza rezolu iei unice. n acest
caz, inIrac iunea se va epui:a odat cu ndeplinirea ultimului act, ca urmare a
Iolosirii unei calit i oIiciale.
Sanc iuni. Uzurparea de calit i oIiciale, comis de o persoan Iizic , se
pedepseste cu nchisoare 6 luni la 3 ani.
Persoana juridic va Ii sanc ionat cu amend ntre 5.000 lei si 600.000 lei,
potrivit art. 71
1
alin. (2) C. pen.


PORTUL NELEGAL DE DECORA II SAU SEMNE DISTINCTIVE

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special l Iormeaz acel grup de rela ii sociale reIeritoare la
autoritatea de stat a c ror ocrotire se realizeaz si prin purtarea decora iilor sau
semnelor distinctive ale unui organ de stat numai de c tre acele persoane c rora
le-a Iost conIerit, prin lege sau alte dispozi ii normative, acest drept.
Obiectul material. n ambele sale variante, inIrac iunea de port nelegal de
decora ii sau semne distinctive are un obiect material
448
.
Acesta l constituie n varianta tip decora iile, uniIormele sau semnele
distinctive ale unui organ de stat.
Prin decora ii se n eleg ordinele, medaliile si crucile comemorative
449
. Obiectul
material l constituie Iie nsesi nsemnele acestor ordine si medalii, care se poart de
obicei la Iestivit i, Iie numai panglicile nsemnelor (baretele) care se poart n restul
timpului. UniIormele la care se Iace reIerire n art. 241 alin. (1) C. pen. sunt cele
stabilite pentru personalul autorit ilor publice, cu excep ia celor militare.
Dac uniIorma purtat nu prezint caracteristicile esen iale stabilite n actul
normativ respectiv, nu se poate vorbi despre o adev rat ,uniIorm si deci despre
comiterea acestei Iapte penale. Constatnd deosebirile ce exist ntre uniIorma
descris n actul normativ si cea purtat n concret si lund n considerare celelalte
mprejur ri ale cauzei, instan a va stabili care a Iost inten ia real a I ptuitorului.
UniIormele civile str ine nu constituie obiect material al acestei Iapte penale,
deoarece purtarea lor ilegal nu este de natur s aduc atingere autorit ii
organelor de stat din Romnia
450
.
Semnele distinctive sunt cele stabilite pentru a Ii purtate de personalul
diverselor persoane juridice de drept public pentru a se releva astIel apartenen a la

447
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 41.
448
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 43.
449
Art. 6 din Iegea nr. 29/2000 privind sistemul na ional de decora ii al Romniei, publicat n M. OI. nr. 146
din 7 aprilie 2000.
450
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 33. In acela,i sens: Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 86. In sens
contrar: Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 44.
190
una dintre ele (de ex.: personalul Poli iei Romne, personalul c ilor Ierate,
personalul de conducere din industria minier etc.).
n varianta agravat , obiectul material al inIrac iunii analizate l constituie
uniIormele, gradele sau insignele militare
451
.
Gradele militare, n ordinea lor ierarhic , sunt cele precizate n Statutul
cadrelor militare. AstIel, gradele oIi erilor se arat prin galoane si trese sau stele
asezate de-a lungul contraepoletului. Obiectul material al inIrac iunii l constituie
tocmai aceste semne distinctive, care marcheaz Iiecare grad n parte.
Prin insigne militare se n eleg semnele distinctive ale armelor si
specialit ilor atasate uniIormelor (ex.: insigna cavaleriei).

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de port nelegal de decora ii
sau semne distinctive poate Ii orice persoan care ndeplineste condi iile generale
pentru a r spunde penal.
InIrac iunea de port nelegal de decora ii sau semne distinctive nu este
susceptibil de coautorat, Iapta s vrsindu-se n propria persoan (in persona
propria), dar este posibil instigarea si complicitatea
452
.
n doctrin , s-a sus inut si p rerea
453
cu care nu suntem de acord, c
participa ia penal la inIrac iunea de port nelegal de decora ii sau semne distinctive
este posibil sub toate Iormele.
Subiect activ al acestei Iapte penale poate Ii si o persoan juridic , n
condi iile si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Subiectul pasiv principal este ntotdeauna statul.
Subiect pasiv secundar poate Ii persoana juridic de drept public ale c rui
semne distinctive au Iost uzurpate sau persoana Iizic ce avea dreptul s poarte
acea entitate.

Latura obiectiv
Elementul material. Ac iunea ce constituie elementul material al inIrac iunii
de port nelegal de decora ii sau semne distinctive const n purtarea de decora ii,
uniIorme sau semne distinctive ale unui organ de stat (varianta tip) si n purtarea de
uniIorme, grade sau insigne militare (varianta agravat ).
Sub acest aspect, portul nelegal de decora ii sau semne distinctive este o
inIrac iune continu succesiv , deoarece purtarea care presupune o activitate de
durat nu se realizeaz permanent, ci succesiv, n sensul c purtarea entit ilor ce
constituie obiect material nu se Iace n mod permanent, ci cu ntreruperi.
Prin ac iunea de purtare se n elege Iolosirea, potrivit modului s u de
ntrebuin are, a unei decora ii sau unei uniIorme, ori a unui semn distinctiv etc.
Ac iunea de purtare presupune neap rat o desI surare pe un interval de timp,
suIicient pentru a Ii considerat ca atare. O maniIestare momentan de atrnare de
decora ii, urmat de imediata nl turare sau mbr carea unei uniIorme pentru
cteva minute etc., nu are caracterul de ,purtare
454
.

451
Iegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicat n M. OI. nr. 155 din 20 iulie 1995, cu
modiIic rile ulterioare.
452
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 44. In acela,i sens: Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 34;
Valer Suian n Matei Basarab, Iucia Moldovan, Valer Suian, Drept penal. Partea special , vol. I, Cluj-Napoca,
1985, p. 270.
453
Ion Gheorghiu Br det, Drept penal, partea special , vol. I, Editura Europa Nova Bucuresti, 1993,
p. 244. In acela,i sens, Ioana Vasiu, Drept penal roman, partea special , vol. II, Editura Albastr , Cluj Napoca,
1997, p. 312.
454
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 45. In sens contrar, Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 87.
191
Cerin e esen iale: 1. Ac iunea de purtare trebuie s priveasc decora ii, uniIorme
sau alte semne distinctive ale unui organ de stat ori uniIorme, grade sau insigne militare.
Prin semne distinctive ale unui organ de stat se n eleg orice alte nsemne pe
care persoanele ce apar in anumitor organe ale statului le poart pentru a releva
apartenen a la un anumit organ de stat
455
.
Nu intr , prin urmare, n aceast categorie, uniIormele sau semnele
distinctive ale altor persoane juridice de drept public sau al unor persoane juridice
private, deoarece acestea din urm nu au nici o leg tur cu organele de stat.
Instan a suprem
456
a decis c oIicierea de slujbe religioase de c tre o
persoan care a pierdut calitatea de preot nu constituie inIrac iunea prev zut n
art. 241 C. pen., deoarece inculpatul nu a purtat uniIorme sau semne distinctive ale
unui organ de stat, vesmintele de preot pe care inculpatul a continuat s le poarte
dup caterisire neputnd Ii considerate uniIorme sau semne distinctive ale unui
organ de stat, n sensul legii.
Pentru caracterizarea decora iilor se va avea n vedere actul normativ prin
care acestea au Iost instituite.
2. Ac iunea de purtare s se comit ,I r drept.
Aceast cerin este ndeplinit atunci cnd I ptuitorul nu posed un titlu
legal care s -i conIere dreptul de a purta uniIorm , decora ie, grad, insign etc., sau
cnd a pierdut acel drept
457
.
F r drept se consider si purtarea unui grad superior celui pe care l are I ptui-
torul, ca si purtarea unei decora ii (ordine, medalii) de o clas superioar celei conIerite.
n sIrsit, atunci cnd dispozi iile legale permit purtarea uniIormelor numai n
anumite mprejur ri, purtarea acestora n aIara cazurilor stabilite de lege Iace ca
cerin a esen ial s Iie, de asemenea, ndeplinit .
3. A treia cerin esen ial const n publicitatea ac iunii de purtare, cerin
care decurge din ns si natura ac iunilor de purtare pe nedrept care implic o
comportare n v zul altora
458
.
Fapta de a arbora o uniIorm , grad, insign sau alt semn distinctiv cap t
relevan penal numai atunci cnd este comis n public.
Desi sus ine c natura ac iunilor de purtare pe nedrept implic o comportarea ,in
v :ul altora (subl. ns.), Rodica Mihaela St noiu arat c termenul ,n public are
n elesul ar tat n art. 152 C. pen., text care conIer un con inut mult mai larg acestei
cerin e esen iale. Mai aproape de spiritul acestei norme de incriminare ni se pare prima
idee potrivit c reia ,n public nseamn o purtare n v zul altora a acelei uniIorme sau
alte semne distinctive, ntruct n caz contrar (cnd de Ia nu este nimeni) ac iunea de
purtare nu ar mai Ii susceptibil s lezeze prestigiul organelor de stat.
n alin. (3) este incriminat o variant agravat caracterizat prin purtarea,
I r drept, de uniIorme, grade sau insigne militare n ,timp de r zboi.
Potrivit art. 153 C. pen., ,timp de r zboi este intervalul de timp de la data
declar rii mobiliz rii sau de la nceperea opera iilor de r zboi pn la data trecerii
armatei la starea de pace.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru valoarea
social a ,autorit ii si deci pentru rela iile sociale ocrotite prin ap rarea acestei
valori sociale.

455
Iaem, vol. IV, p. 44.
456
CSJ, s.p., d. nr. 57/1994, R.D.P., nr. 2, 1994, p. 176; Dr., nr. 10-11, 1994, p. 126; Curtea Suprem ae
Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe anul 1994, Editura ,Proema, Baia Mare, 1995,
p. 149-150.
457
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 45.
458
Iaem, vol. IV, p. 45. In acela,i sens, Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 35.
192
Leg tura ae cau:alitate. ntruct urmarea imediat const n crearea unei
st ri de pericol, leg tura cauzal ntre elementul material si urmarea imediat este
implicit , adic rezult ex re.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie cu care se poate comite aceast inIrac iune este inten ia
airect sau inairect .
Al i autori
459
, consider , n mod discutabil, c portul nelegal de decora ii sau
semne distinctive nu se poate comite dect cu inten ie airect .
Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, dar
cunoasterea lor este totdeauna util pentru individualizarea pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Fiind o inIrac iune de execu ie lent , portul nelegal de decora ii sau
semne distinctive este susceptibil de o activitate inIrac ional desI surat n timp si
pe Iaze.
Actele ae preg tire sunt posibile, dar nu sunt incriminate. Acestea pot deveni
n cazul s vrsirii Iaptei acte de complicitate anterioar , atunci cnd sunt comise de
o alt persoan dect autorul inIrac iunii.
Tentativa neterminat , desi greu de relevat, este totusi posibil la aceast
inIrac iune, dar nu este incriminat .
InIrac iunea de port nelegal de decora ii sau semne distinctive se consum n
momentul n care a Iost executat ac iunea de purtare nelegal si s-a produs
urmarea imediat .
Fapta are n mod Iiresc caracterul de inIrac iune continu pe timpul ct
dureaz nentrerupt ac iunea de purtare ilegal . Epui:area se produce n momentul
cnd ac iunea de purtare nceteaz (datorit I ptuitorului sau datorit altor cauze,
aceasta neavnd importan n caliIicarea Iaptei).
InIrac iunea de port nelegal de decora ii sau semne distinctive cap t
caracterul de Iapt continuat cnd ac iunea de purtare nelegal se repet n
realizarea aceleiasi rezolu ii. n aceast ipotez , inIrac iunea se epui:ea: la data
comiterii ultimei ac iuni incriminate.
Sanc iuni. n varianta tip, inIrac iunea de port nelegal de decora ii sau semne
distinctive se sanc ioneaz cu nchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amend .
n varianta agravat , pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de la 3 luni
la 2 ani sau cu amend .
Purtarea, I r drept, de uniIorme, grade sau insigne militare n timp de r zboi
atrage ns o agravare de pedeaps , nchisoarea Iiind de la unu la 5 ani.
Pedeapsa aplicabil persoanei juridice, n oricare din ipotezele de incriminare
ale inIrac iunii analizate, este amenda de la 5.000 lei la 600.000 lei.


SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE NSCRISURI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al sustragerii sau distrugerii de nscrisuri const n
acele rela ii sociale a c ror Iormare si desI surare sunt asigurate prin ap rarea
autorit ii mpotriva Iaptelor care pun n primejdie securitatea nscrisurilor si

459
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 270.
193
documentelor aIlate n p strarea sau de inerea unei autorit i publice, institu ii
publice sau alte persoane juridice de drept public.
Obiectul material al primei variante a inIrac iunii va Ii dosarul, registrul,
documentul sau orice alt nscris sustras sau distrus, care se aIl n p strarea sau n
de inerea unei unit i din cele prev zute n art. 145 C. pen.
Enumerarea I cut n dispozi ia din art. 242 C. pen. este cuprinz toare, iar
expresia ,orice alt nscris este destul de general si poate cuprinde orice nscris
original sau copie, manuscrise sau imprimate etc., dup Ielul activit ii Iiec rei
institu ii de stat ori persoane juridice de drept public.
Sunt indiIerente natura, valoarea, eIicien a, veridicitatea documentului sau
nscrisului sustras sau distrus.
,Dosarul este constituit din totalitatea actelor privind aceeasi problem ,
aIacere, persoan etc. (de exemplu, dosarul unei judec torii privind o anumit
pricin , dosarul unei circumscrip ii Iinanciare privind situa ia unui imobil etc.)
460
.
Prin ,registru se n elege o condic cu un num r de Ioi, legate sau volante,
n care sunt trecute, nregistrate anumite hrtii, acte, Iapte juridice etc. (de exemplu,
registre de intrare si iesire a coresponden ei).
,Documentul constituie un nscris de o valoare deosebit (de exemplu, un
act constitutiv, un tratat, un protocol de colaborare etc.).
n sIera no iunii de ,orice alt nscris intr nscrisurile care prezint o valoare
(semniIica ie juridic ), adic orice declara ie despre un act juridic I cut sau
constatat n scris, cum sunt nscrisurile sub semn tur privat sau autentice,
scrisorile, procesele verbale etc.
Prin nscrisuri nu se n eleg cele care ncorporeaz o valoare material cert ,
cum sunt mijloacele de plat str ine (n hrtie), titlurile de valoare intern
(obliga ii), monedele de hrtie etc., sustragerea sau distrugerea acestora constituind
inIrac iuni contra patrimoniului
461
.
nscrisurile eliberate de un organ de urm rire penal , de o instan de
judecat sau de un alt organ de jurisdic ie nu pot Iorma obiectul material al normei
de incriminare prev zute n art. 242 C. pen. deoarece sustragerea sau distrugerea
acestora constituie o alt inIrac iune de sine st t toare prev zut n art. 272 C. pen.
n acelasi sens a decis si instan a suprem
462
cnd a stabilit c distrugerea
unor procese-verbale de constatare a unui accident rutier si a probelor biologice
recoltate pentru analize se ncadreaz n prevederile art. 272 C. pen. si nu n cele
din art. 242 C. pen.
n varianta prev zut n art. 242 alin. (2) C. pen., obiectul material va Ii un
nscris care prezint o valoare artistic , stiin iIic , istoric , arhivistic sau o alt
asemenea valoare. Nu intereseaz dac aceste nscrisuri prezint sau nu mai
prezint vreun interes juridic actual (dac produc sau nu consecin e juridice), ci
exclusiv dac prezint o valoare din cele enumerate n con inutul normei de
incriminare.
Dac nscrisul distrus din culp nu prezint una din valorile enumerate, Iapta
nu constituie inIrac iune, ci eventual poate atrage o sanc iune disciplinar a
I ptuitorului.460
Virgil R mureanu, op. cit., p. 37.
461
Iaem, vol. II, p. 37.
462
CCJ, s.p., d. nr. 159/2005, Iidia B rbulescu, Anton Pandrea, Ioan Griga, Victor Vicen iu Pasca Cameni ,
Adina Vl sceanu, Inalta Curte ae Casa ie ,i Justi ie, Jurispruaen a Sec iei penale pe anul 2005, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2006, p. 58-59.
194
Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de sustragere sau distrugere
de nscrisuri poate Ii orice persoan Iizic ce ntruneste condi iile generale ale
r spunderii penale.
n varianta de tip a incrimin rii, participa ia penal este posibil n toate
Iormele sale: coautorat, instigare, complicitate.
Ia s vrsirea inIrac iunii prev zute n alin. (2) este posibil participarea cu
inten ie a unor al i subiec i activi (participa ie improprie potrivit dispozi iei din
art. 31 C. pen.), situa ie n care acestia vor r spunde ns potrivit dispozi iilor din
art. 242 alin. (1) sau (2) C. pen., dup caz.
n varianta agravat prev zut n alin. (3), sustragerea sau distrugerea de
nscrisuri este o inIrac iune proprie care nu poate Ii comis nemijlocit dect de
c tre un Iunc ionar public n exercitarea atribu iilor de serviciu. Func ionarul public
se aIl n exerci iul atribu iilor de serviciu atunci cnd ndeplineste acte legate de
aceste atribu ii. De aici rezult c agravanta este aplicabil numai n cazul s vrsirii
Iaptei de c tre un Iunc ionar public care are atribu ii n leg tur cu p strarea sau
de inerea nscrisurilor la care se reIer art. 242 C. pen., nu si n cazul s vrsirii
Iaptei de c tre un Iunc ionar public care nu are astIel de atribu ii
463
.
Prin ,Iunc ionar public
464
, n sensul legii penale art. 147 alin. (1) C. pen. ,
se n elege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiIerent cum a Iost investit , o ns rcinare de orice natur , retribuit sau nu, n
serviciul unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145 C. pen. (autorit ile
publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public).
Fapta poate Ii s vrsit de mai mul i autori, care au contribuit nemijlocit, n
mod simultan (comisie, colectiv, echip ) sau succesiv (veriIicare, control,
aprobare) la comiterea inIrac iunii n discu ie.
Fiind o inIrac iune cu subiect activ nemijlocit caliIicat, coautoratul nu este
posibil dect dac to i coautorii au calitatea cerut de lege la data s vrsirii Iaptei.
Dac aceast calitate cerut de lege pentru autor lipseste, activitatea acelui
participant va Ii considerat drept complicitate concomitent la sustragerea sau
distrugerea de nscrisuri chiar dac n concret agentul a comis acte de executare
nemijlocit a acestei inIrac iuni.
Ia s vrsirea acestei inIrac iuni pot contribui ns si al i subiec i activi n
aIar de autor sau coautori (instigatori, complici). Pentru acesti subiec i nu este
necesar calitatea de Iunc ionar public.
Subiect activ al inIrac iunii prev zute n art. 242 C. pen. poate Ii si o persoan
juridic , n condi iile si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Subiectul pasiv al Iaptei penale analizate este organul sau institu ia de stat ori
persoana juridic de drept public n p strarea sau n de inerea c reia se aIl
documentul sau nscrisul sustras ori distrus.
InIrac iunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri poate avea, eventual si
un subiect pasiv secundar n situa ia n care nscrisul a Iost l sat n p strarea unei
unit i din cele ar tate n art. 145 C. pen. Acesta va Ii persoana (Iizic sau juridic )
c ruia i apar ine nscrisul respectiv.

Latura obiectiv
Elementul material al acestei inIrac iuni este diIeren iat n Iunc ie de ipoteza
de incriminare la care ne raport m.

463
Octavian Ioghin, Tudorel Toader, Drept penal roman. Partea special , edi ia a IV-a rev zut si ad ugit ,
Casa de editur si pres Sansa SRI, Bucuresti, 2001, p. 366.
464
A se vedea cele ar tate cu privire la acest aspect la inIrac iunea de abuz contra intereselor persoanelor.
195
Elementul material al variantei de tip, corespunz toare denumirii marginale
(nomen furis) a incrimin rii, const n ac iunea de sustragere sau n ac iunea de
distrugere a unui dosar, registru, document sau orice alt nscris.
,Sustragerea const n scoaterea Iizic a nscrisului din sIera de st pnire a
persoanei n posesia sau deten ia c reia se aIl si trecerea sa n sIera de st pnire a
I ptuitorului.
Instan a suprem a decis c , n cadrul unui contract de privatizare, scoaterea
din incinta sediului vnz torului ac iunilor a unor documente de c tre un delegat al
cump r torului care, potrivit acordului dintre p r i, avea dreptul s le consulte
numai la sediul vnz torului, s vrsit dup rezilierea contractului de vnzare
cump rare, constituie inIrac iunea prev zut n art. 242 C. pen.
465

,Distrugerea, n sensul art. 242 C. pen., nseamn nimicirea, desIiin area sau
suprimarea unui nscris astIel nct acesta devine total sau par ial inutilizabil
potrivit destina iei sale ini iale.
Fiind o inIrac iune cu un con inut deschis de incriminare, ac iunea de
sustragere si de distrugere pot Ii s vrsite n orice mod si prin orice mijloace.
Distrugerea poate Ii total sau par ial (deteriorare sau aducere n stare de
nentrebuin are).
n doctrin
466
s-a sus inut, pe drept cuvnt, c legiuitorul nu a n eles s dea
inIrac iunii un caracter complex, astIel ca n con inutul sustragerii sau distrugerii de
nscrisuri s intre ca element constitutiv Iurtul sau distrugerea deoarece cele dou
categorii de inIrac iuni se exclud una pe alta, obiectul lor material Iiind diIerit. n
timp ce inIrac iunile de Iurt sau distrugere se reIer la acele nscrisuri care
constituie titluri de valoare (moned de hrtie, obliga iuni de stat etc.), inIrac iunea
de sustragere sau distrugere de nscrisuri se reIer la celelalte specii de nscrisuri.
n sus inerea acestui punct de vedere, s-a mai ar tat c ar Ii greu de admis ca
inIrac iunea absorbant sustragerea de nscrisuri s Iie sanc ionat mai usor
(nchisoare de la 3 luni la 5 ani) dect inIrac iunea absorbit Iurtul (nchisoare de
la 1 la 12 ani). n consecin , Iapta concret va constitui una sau alta din cele dou
categorii de inIrac iuni, n raport de natura nscrisului asupra c ruia a purtat
ac iunea de sustragere sau distrugere. n cazul n care aceeasi ac iune de sustragere
sau distrugere poart asupra unor nscrisuri de natur diIerit , inclusiv titluri de
valoare, va exista un concurs ideal de inIrac iuni.
n ipoteza de incriminare prev zut n alin. (2) verbum regens este
reprezentat de distrugerea vreunui nscris din cele prev zute n art. 242 alin. (1)
C. pen., care prezint o valoare artistic , stiin iIic , istoric , arhivistic sau o alt
asemenea valoare, deoarece prin concept sustragerea nu poate Ii comis din culp .
Distrugerea are acelasi n eles cu cel ar tat mai sus.
n varianta agravat comun , elementul material const alternativ n ac iunea
de sustragere sau de distrugere a unui nscris din cele prev zute n alin. (1), ori n
ac iunea de distrugere a unui nscris ce are o anumit valoare s vrsit de un
Iunc ionar public, n exerci iul atribu iilor de serviciu.
n practica judiciar
467
s-a decis c Iapta inculpatului c ruia i s-a prezentat de
procuror declara ia pe care a dat-o spre a o semna, de a o mototoli si a o rupe,
ascunznd-o si sus innd c nu corespunde realit ii nu ntruneste cerin ele
existen ei inIrac iunii de sustragere sau distrugere de nscrisuri, deoarece declara ia

465
.C.C.J., s.p., d. nr. 1226/2001, Curtea Suprem ae Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei. Culegere ae aeci:ii
pe anul 2001, Editura AII Beck, Bucuresti, 2003, p. 215-216; Nicorina Crisu Magraon, Constantin Crisu, op. cit.,
p. 667-668.
466
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 39.
467
CA Constan a, d. p. nr. 178/1996, cit. ae Vasile Dobrinoiu, op. cit., vol. II, p. 136.
196
ce i s-a prezentat de procuror nu se ncadreaz n categoria ,alte nscrisuri pentru
c nu era semnat de el si nu prezenta nici o valoare. Prin urmare, aceast
declara ie nu poate Ii asimilat cu nici un nscris.
Cerin e esen iale. n toate cele trei variante ale incrimin rii prev zute n
art. 242 C. pen., latura obiectiv se ntregeste cu anumite cerin e esen iale.
1. AstIel, ac iunea de sustragere sau ac iunea de distrugere trebuie s se
ndrepte asupra unor scripte ce se aIl n p strarea ori n de inerea unei unit i din
cele prev zute n art. 145 C. pen. (autorit i publice, institu ii publice, institu ii sau
alte persoane juridice de interes public).
Prin ,p strare se n elege o de inere n sensul unei deten ii precare. P strarea
are ca substan a sa caracterul vremelnic, temporar al de inerii nscrisului. Un
nscris se aIl n ,de inerea unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145
C. pen., atunci cnd aceasta, Iiind direct interesat , l posed n mod deIinitiv
468
.
Nu este necesar deci, pentru existen a acestei cerin e esen iale a inIrac iunii,
ca nscrisul sustras sau distrus s apar in unit ii la care se aIla. Acesta poate Ii
ncredin at spre p strare cu titlu temporar unit ii respective.
Dovada c nscrisul se aIla n p strarea sau n de inerea unei unit i din cele
prev zute n art. 145 C. pen. se Iace cu men iunile din registrele acesteia (de
nregistrare, de arhivare, de greI etc.).
Nu import dac n momentul sustragerii sau distrugerii, nscrisul se aIla la
sediul persoanei juridice de drept public, n aIara sediului, ntr-un loc destinat
arhivei sau n mapa unui Iunc ionar public al acestei unit i.
Aceast cerin esen ial este comun tuturor variantelor prev zute n art. 242
C. pen.
2. n ipoteza de incriminare prev zut n alin. (2) se cere ca ac iunea de
distrugere s priveasc nscrisuri care prezint o valoare artistic , stiin iIic ,
istoric , arhivistic sau o alt valoare social .
Urmarea imeaiat a inIrac iunii examinate const ntr-o stare de pericol
pentru ,autoritate, corespunz toare obiectului ocrotirii penale. Aceast urmare
imediat decurge din rezultatele v t m toare produse prin s vrsirea ac iunilor de
sustragere sau de distrugere care constituie elementul material al inIrac iunii.
Rezultatul d un tor const Iie n nimicirea, Iie n punerea n stare de
nentrebuin are, sau n lipsirea unit ilor publice de nscrisurile sau documentele
aIlate n p strarea sau de inerea acestora.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea ncriminat si urmarea imediat trebuie
s existe si aceast leg tur rezult , n genere, din materialitatea Iaptelor si nu este
nevoie s Iie anume dovedit (ex re).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie. Din punct de vedere subiectiv, Iapta de sustragere sau
distrugere de nscrisuri este incriminat att n cazul cnd este s vrsit cu Iorma
de vinov ie inten ie, ct si n cazul s vrsirii din culp .
n cazul variantei tip si a variantei agravate corespunz toare variantei tip,
Iapta poate Ii s vrsit numai cu inten ie. Inten ia poate Ii att airect , ct si
inairect . Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, dar
cunoasterea lor este totdeauna util pentru stabilirea gradului de pericol social
concret al Iaptei comise si la individualizarea judiciar a pedepsei.
Exist si p rerea
469
potrivit c reia, n modalitatea normativ a sustragerii,
inIrac iunea examinat nu poate Ii comis dect cu inten ie airect .

468
Ilie Pascu, op. cit., p. 303.
469
Valer Suian, op. cit., p. 272.
197
n cazul variantei atenuate si a variantei agravate corespunz toare acesteia,
Iapta incriminat nu se poate comite dect ain culp , n ambele sale modalit i:
culp cu previ:iune si f r previ:iune sau simpl .

Forme. Sanc iuni
Forme. Sustragerea sau distrugerea de nscrisuri Iiind o inIrac iune de
ac iune (comisiv ), realizarea ei este susceptibil de o desI surare n timp (are un
iter criminis), parcurgnd toate Iazele unei astIel de desI sur ri.
Actele preparatorii la Iapta inten ionat de sustragere sau distrugere de
nscrisuri sunt posibile, dar nu sunt incriminate.
Distrugerea de nscrisuri din culp nu poate avea o Iaz de preg tire.
Cnd Iapta a Iost s vrsit , actele preparatorii eIectuate de c tre alte persoane
dect autorul Iaptei devin acte de complicitate anterioar dac au contribuit la
s vrsirea inIrac iunii.
Tentativa exist atunci cnd hot rrea de a s vrsi ac iunea de sustragere sau
distrugere a Iost pus n executare, dar aceasta a Iost ntrerupt sau a r mas I r
rezultat.
Distrugerea unor nscrisuri din culp nu poate avea tentativ Iiindc Iaptele
s vrsite din culp nu au tentativ .
Tentativa inIrac iunii de sustragere sau distrugere de nscrisuri, s vrsit cu
inten ie, este incriminat potrivit dispozi iei exprese din art. 242 alin. (4) C. pen.
n doctrin
470
, s-a sus inut c , desi nu este prev zut expres, implicit
legiuitorul a n eles s incrimineze si tentativa variantei agravate a aceleiasi
inIrac iuni inten ionate.
Al i autori
471
consider ns c aceast idee este discutabil , deoarece legea
penal este de strict interpretare, iar principiul legalit ii se opune extinderii
incrimin rii pe cale de interpretare.
InIrac iunea de sustragere sau distrugere de nscrisuri se consum n
momentul n care executarea a Iost dus pn la cap t si s-au produs urmarea
imediat si rezultatul v t m tor, care a contribuit la crearea acestei urm ri.
Epui:area are loc atunci cnd Iapta a luat Iorma unei inIrac iuni continuate si
se sIrseste la data realiz rii ultimei ac iuni.
Sanc iuni. Sustragerea sau distrugerea de nscrisuri n varianta sa simpl se
pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 5 ani, iar n varianta sa atenuat se
pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
n varianta agravat comun , maximul pedepselor prev zute n alin. (1) si (2)
se majoreaz cu un an.
Tentativa inIrac iunii prev zute n alin. (1) se pedepseste.
Persoana juridic se sanc ioneaz pentru comiterea Iaptelor prev zute n art.
242 C. pen. cu amenda cuprins ntre 5.000 lei si 600.000 lei, n temeiul art. 71
1

alin. (2) C. pen.


RUPEREA DE SIGILII

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al acestei inIrac iuni l Iormeaz rela iile sociale
privind autoritatea de stat care asigur existen a si integritatea sigiliilor legal

470
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 40.
471
Constantin Duvac, op. cit., vol. I, p. 534.
198
aplicate si care ar Ii expuse unor serioase atingeri, dac legea penal nu ar
incrimina si sanc iona Iaptele de rupere de sigilii.
Incriminarea din art. 243 C. pen. constituie o consacrare a dispozi iei
prev zute n art. 424 C. proc. civ., conIorm c reia ruperea sau stricarea pece ilor
(sigiliilor) ,se va pedepsi potrivit legii penale.
Obiectul material este sigiliul aplicat, adic materialul asupra c ruia este
aplicat amprenta sigiliului (cear , plumb etc.).
Sigiliul este instrumentul de care se servesc autorit ile publice pentru a
asigura conservarea sau identiIicarea anumitor bunuri mobile sau imobile. Pecetea
aplicat pe aceste bunuri constituie o prob si o garan ie cu privire la o m sur
luat de un organ care exercit autoritatea si exprim simbolic autoritatea, asa
nct, nl turarea sau distrugerea sigiliului reprezint un atac mpotriva unei m suri
luate de autorit i
472
.
Din categoria instrumentelor oIiciale denumite sigilii nu Iac parte alte
instrumente oIiciale
473
(ca: stampila, instrumentele de marcat, timbrele seci).
Recent
474
, aceast opinie a Iost criticat Iiind considerat excesiv , str in
literei, ra iunii si spiritului legii.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al inIrac iunii de rupere de sigilii poate Ii
orice persoan care ndeplineste condi iile generale pentru a r spunde penal.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele sale: coautorat, instigare,
complicitate.
n varianta agravat , ruperea de sigilii este o inIrac iune proprie al c rei autor
nu poate Ii dect un custode. n aceast ipotez de incriminare coautoratul nu este
posibil dect dac acei coautori au calitatea de custode. Aceste calit i nu trebuie s
Iie ntrunite de eventualii instigatori sau complici.
Subiect activ al acestei inIrac iuni poate Ii si o persoan juridic , n condi iile
si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Subiectul pasiv al inIrac iunii de rupere de sigilii este ntotdeauna statul.
Subiect pasiv secundar poate Ii si autoritatea public ce a dispus aplicarea
sigiliului.

Latura obiectiv
Ruperea de sigilii este incriminat n dou variante: o variant simpl (tip),
prev zut n art. 243 alin. (1) C. pen. si o variant agravat , prev zut n art. 243
alin. (2) C. pen. ntruct deosebirea dintre aceste variante priveste calitatea
subiectului activ nemijlocit (autorul), cu excep ia acestei cerin e speciale,
con inutul constitutiv este acelasi pentru ambele variante.
Elementul material const n ac iunea de nl turare, ori n ac iunea de
distrugere a unui sigiliu legal aplicat. Sub acest aspect, ruperea de sigilii este o
inIrac iune comisiv cu con inuturi alternative.
Prin ,nl turare se n elege orice act prin care sigiliul aplicat este ridicat de
la locul unde se aIla. nl turarea se poate eIectua prin orice procedee sau mijloace
(sustragere, dezlipire si aruncare, ascundere).
,Distrugerea semniIic desIiin area material a sigiliului aplicat prin orice
mijloace (sI rmare, ardere, topire, pilire). Folosirea cuvntului ,distrugere s-a
I cut exclusiv pentru a se desemna elementul inIrac iunii, iar nu pentru a se da

472
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 54.
473
Iaem, vol. IV, p. 55.
474
Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 93.
199
ruperii de sigilii caracterul unei inIrac iuni complexe, n con inutul c reia s intre
ca element component inIrac iunea de distrugere. Sigiliul, n n elesul de amprent
(contur, urm ) l sat de un anumit obiect pe un material (hrtie, cear ) de o valoare
insigniIiant , nu constituie ,un bun apar innd altuia n sensul art. 217 alin. (1)
C. pen. si deci nu se poate aIirma c elementul material al inIrac iunii de rupere de
sigilii caracterizat prin distrugere ar putea constitui prin el nsusi o inIrac iune
de sine st t toare. Pe de alt parte, credem c dac s-ar considera ruperea de sigilii
drept o inIrac iune complex , s-ar ajunge la situa ia absurd si inadmisibil ca
inIrac iunea absorbant (ruperea de sigilii) s Iie sanc ionat mai blnd (nchisoare
de la o lun la un an sau amend ) dect inIrac iunea absorbit (distrugerea) pentru
care pedeapsa prev zut de lege este nchisoarea de la o lun la 3 ani sau amenda,
desi, n mod Iiresc, inIrac iunea absorbant trebuie s prezinte un grad de pericol
social abstract mai ridicat dect inIrac iunea absorbit si deci o pedeaps mai mare.
Practica judiciar este consecvent acestui punct de vedere
475
.
Ac iunea de nl turare sau de distrugere trebuie s se ndrepte asupra
sigiliului si nu asupra bunului sigilat.
Dac n urma s vrsirii ac iunii incriminate se va produce si o distrugere sau
o avariere a bunului sigilat, va exista un concurs de inIrac iuni. n cazul n care
ruperea de sigilii este urmat de sustragerea obiectului sechestrat, exist un concurs
de inIrac iuni: ruperea de sigilii si sustragerea de sub sechestru
476
.
Cerin esen ial : Pentru realizarea laturii obiective a inIrac iunii de rupere
de sigilii trebuie s Iie ndeplinit o cerin esen ial , si anume, este necesar ca
ac iunea ce constituie elementul material al incrimin rii s se s vrseasc asupra
unui sigiliu legal aplicat.
S vrsirea inIrac iunii presupune nu numai preexisten a instrumentului denumit
sigiliu, apar innd unei autorit i publice (art. 286 C. pen.), dar si aplicarea lui n
condi iile prev zute de lege, ca mijloc de conservare si identiIicare a bunurilor
477
.
Aceast condi ie esen ial este realizat cnd sigiliul a Iost aplicat de c tre
organul competent, cu respectarea condi iilor de Iond si de Iorm prev zute de lege.
Cerin a nu este ndeplinit cnd aplicarea sigiliului nu este prev zut de lege
sau nu a Iost legal dispus , ori a Iost eIectuat prin aplicarea altei amprente dect
aceea a sigiliului. n cazul cnd se constat judiciar c sigiliul nu a Iost legal
aplicat, Iapta si va pierde caracterul penal. ConIorma ia, Iunc iunea si modul de
ntrebuin are a sigiliului sunt reglementate prin diIerite acte normative.
Pentru varianta agravat , cerin a esen ial este ca ac iunea care constituie
elementul material (nl turarea sau distrugerea) s Iie s vrsit de custode. Deci,
calitatea autorului constituie o cerin esen ial pentru con inutul constitutiv al
variantei agravate.
No iunea de custode este cea consacrat n materie civil . Custodele este
,persoana asezat pentru paz (art. 419 C. proc. civ.) si ,r spunz toare de orice
pagub adus creditorilor din cauza neglijen ei sale (art. 422 C. proc. civ.).
Calitatea de custode poate decurge uneori din dispozi iile legale. Alteori, ea
este atribuit de organul competent s dispun m sura care a atras aplicarea de
sigilii. Custode poate Ii att persoana c reia i apar ine bunul sigilat sau o alt
persoan desemnat n aceast calitate.
Ra iunea agrav rii rezid n aceea c , s vrsind Iapta, I ptuitorul ncalc si
ncrederea ce i s-a acordat atunci cnd bunurile sigilate au Iost l sate n custodia sa.

475
TS, s.p., d. nr. 447/1981, R.R.D., nr. 1, 1982, p. 6. In acela,i sens, CA Pitesti, d. p. nr. 230/R/1995, R.D.P.,
nr. 3, 1996, p. 122.
476
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 56. In acela,i sens: Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 43.
477
Iaem, vol. IV, p. 56. In acela,i sens: T. j. Caras-Severin, d. nr. 47/1980, R.R.D., nr. 10, 1980, p. 71.
200
Aceast calitate trebuie s existe la data comiterii Iaptei incriminate prin art.
243 C. pen.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru rela iile sociale
ocrotite. Aceast urmare imediat decurge din lipsa de respect Ia de autoritate, prin
nl turarea sau distrugerea sigiliului aplicat din ordinul organului competent.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea incriminat si urmarea imediat trebuie
s existe si rezult , n genere, din materialitatea Iaptelor, neIiind necesar s Iie
anume dovedit (ex re).

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie cu care se poate comite aceast inIrac iune este inten ia
airect sau inairect . Aceasta incumb cunoasterea de c tre I ptuitor a mprejur rii
c ac iunea sa de nl turare sau distrugere priveste un sigiliu legal aplicat, rezultat
pe care l-a urm rit sau acceptat.
ntr-o opinie
478
, care a r mas izolat si cu care nu suntem de acord, se
consider c ruperea de sigilii nu se poate comite dect cu inten ie airect .
Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, dar
cunoasterea lor este totdeauna util pentru individualizarea pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Ruperea de sigilii Iiind o inIrac iune de ac iune (comisiv ),
s vrsirea ei poate parcurge Iazele obisnuite ale activit ii inIrac ionale de acest Iel,
adic : preg tire, tentativ , consumare.
Actele ae preg tire, desi posibile, nu sunt ns incriminate. n ipoteza
s vrsirii inIrac iunii, actele eIectuate de c tre o alt persoan dect de I ptuitor
devin acte de complicitate anterioar .
Tentativa este, de asemenea, posibil , dar nu este ns incriminat .
Consumarea are loc n momentul n care executarea ac iunii care constituie
elementul material a Iost dus pn la cap t si s-a produs urmarea imediat , adic
crearea st rii de pericol pentru rela iile sociale ocrotite.
n cazul n care au Iost aplicate mai multe sigilii, activitatea inIrac ional
poate continua si dup consumarea Iaptei de rupere a unuia sau unora dintre sigilii,
prin repetarea ac iunii Ia de celelalte sigilii, n realizarea aceleiasi rezolu ii. n
acest caz, inIrac iunea se epui:ea: n momentul n care se produce ultima ac iune
de nl turare sau distrugere.
Sanc iuni. Comiterea Iaptei n varianta tip (simpl ) de c tre o persoan Iizic
se pedepseste cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend , iar s vrsirea
Iaptei n condi iile variantei agravate se pedepseste cu nchisoarea de la 3 luni la 2
ani sau cu amend .
Pentru persoana juridic , pedeapsa aplicabil , potrivit art. 71
1
alin. (2)
C. pen., n cazul s vrsirii inIrac iunii de rupere de sigilii, n oricare din variantele
sale, este amenda de la 5.000 lei la 600.000 lei.


SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al inIrac iunii analizate l constituie rela iile sociale a
c ror normal desI surare este asigurat prin men inerea n stare de
indisponibilizare a unui bun legal sechestrat. S vrsirea acestei Iapte aduce

478
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 273.
201
atingere prestigiului si respectului datorat autorit ii prin nc lcarea m surilor
asigur torii asupra unui bun, luate de organele competente, m suri care implic
exerci iul autorit ii publice.
Obiectul material al acestei inIrac iuni este bunul legal sechestrat asupra c ruia
se s vrseste sustragerea. Acest bun reprezint totodat si obiectul sustragerii.
Prin ,bun se n elege orice lucru care are o existen material (corporal ) si
reprezint o valoare economic (patrimonial ). Acest bun trebuie s Iac parte din
categoria celor ,mobile deoarece numai acestea pot Ii sustrase
479
, chiar dac pot Ii
sechestrate si bunuri imobile (art. 163 C. proc. pen.).
Sub acest aspect, apare discutabil opinia
480
potrivit c reia obiect material al
inIrac iunii de sustragere de sub sechestru poate Ii si un bun imobil, chiar dac
dispozi iile Codului de procedur penal nu trebuie ignorate.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) poate Ii orice persoan care ndeplineste
condi iile generale pentru a r spunde penal. Autor poate Ii deci nsusi proprietarul
bunului.
Subiect activ poate Ii si o persoan juridic , n condi iile si cu limit rile
ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Participa ia penal este posibil n toate Iormele sale: coautorat, instigare,
complicitate.
n varianta agravat , sustragerea de sub sechestru este o inIrac iune proprie al
c rui autor nu poate Ii dect un custode. n aceast ipotez de incriminare
coautoratul nu poate Ii posibil dect dac acei coautori au calitatea de custode.
Aceast calitate nu trebuie s Iie ntrunit de eventualii instigatori sau complici.
Subiectul pasiv principal este ntotdeauna statul.
Subiect pasiv secundar este autoritatea public ce a instituit sechestrul.

Latura obiectiv
Sustragerea de sub sechestru este incriminat n dou variante: o variant
simpl (tip), prev zut n art. 244 alin. (1) C. pen. si o variant agravat , prev zut
n art. 244 alin. (2) C. pen. ntruct deosebirea dintre aceste variante priveste
calitatea subiectului activ nemijlocit (autorul), cu excep ia acestei cerin e speciale,
con inutul constitutiv este acelasi pentru ambele variante.
Elementul material al incrimin rii const n ac iunea de sustragere a unui bun
legal sechestrat. No iunea de sustragere are acelasi n eles ca si n cazul
inIrac iunilor contra patrimoniului s vrsite prin sustragere (Iurtul, tlh ria,
pirateria si t inuirea).
,Sustragerea, n concep ia regretatului proIesor Vintil Dongoroz, const n
scoaterea Iizic a bunului din sIera de st pnire a persoanei n posesia sau deten ia
c reia se aIl si trecerea sa n sIera de st pnire a I ptuitorului
481
.
Dup Virgil R mureanu
482
, prin ,sustragere se n elege, n genere, scoaterea
ilicit a unui bun mobil din sIera patrimonial a altuia, prin luarea si deplasarea
acestuia din pozi ia n care se g sea. n cazul inIrac iunii analizate, ,sustragerea se
realizeaz prin luarea si deplasarea I r drept a bunului mobil aIlat sub sechestru,

479
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 44.
480
Horia Diaconescu, op. cit., vol. II, p. 95.
481
Vintil Dongoroz n Vintil Dongoroz, SiegIried Kahane, Ion Oancea, IosiI Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica St noiu, Victor Rosca, Explica ii teoretice ale Coaului penal roman. Partea special ,
vol. III, Editura Academiei Romne, Bucuresti, 1971, p. 463.
482
Virgil R mureanu, op. cit., vol. II, p. 46.
202
astIel c el nceteaz de a mai avea pozi ia (Iunc ia) patrimonial ce i-a Iost dat
prin aplicarea sechestrului.
Desi recunoaste c din punct de vedere obiectiv, sustragerea se apreciaz
dup aceleasi criterii ca si luarea de la Iurt, regretatul proIesor Avram Filipas
483

sus ine c acesti doi termeni nu sunt sinonimi, deoarece sustragerea de sub
sechestru exist chiar si atunci cnd luarea bunului sechestrat s-a I cut n alt scop
dect acela al nsusirii pe nedrept.
Dac sustragerea s-a realizat n condi iile art. 208 C. pen., Iurtul se va re ine
n concurs ideal cu sustragerea de sub sechestru
484
.
Exist sustragere si n caz de substituire a unui bun cu alt bun.
Cnd sunt mai multe bunuri sechestrate, sustragerea poate privi si numai o
parte din acele bunuri.
Cerin a esen ial : Ac iunea de sustragere trebuie s Iie s vrsit asupra unui
bun ,legal sechestrat. Sustragerea de sub sechestru nu poate Ii conceput si
realizat I r preexisten a unui bun legal sechestrat.
Ocrotirea instituit de legea penal , n cazul incrimin rii sustragerii de sub
sechestru poart , asadar, numai asupra bunurilor legal sechestrate, iesind de sub
inciden a textului incriminator bunurile supuse unui sechestru aplicat I r
respectarea prevederilor legale att sub aspect Iormal, ct si sub aspect substan ial.
Aceast cerin esen ial a ridicat n practica judiciar si n literatura de
specialitate problema dac instan a penal are c derea (si n ce m sur ) s veriIice
legalitatea sechestrului.
ntr-o prim p rere s-a sus inut c instan a penal nu are c derea s veriIice,
sub nici un aspect, legalitatea sechestrului, care n-ar putea Ii nl turat dect pe
calea contesta iei la instan a civil .
ntr-o a doua p rere
485
, s-a sus inut dimpotriv , c instan a penal este n m sur
s veriIice sub toate aspectele att Iormal, ct si substan ial legalitatea sechestrului,
neIiind necesar ca aceast problem s Iie supus n prealabil instan ei civile.
ntr-o a treia opinie, intermediar , s-a sus inut c instan a penal poate
veriIica legalitatea sechestrului, dar numai n ce priveste latura lui Iormal
486
(ntr-o
prim variant ) sau exclusiv cu privire la competen a organului care a aplicat
sechestrul (ntr-o a doua variant ). ntr-o asemenea concep ie, indisponibilizarea
unui carnet C.E.C. n vederea asigur rii unei hot rri date n materia Iegii nr.
18/1968 nu poate Ii considerat un ,sechestru legal aplicat si prin urmare,
nesocotirea ei nu constituie aceast inIrac iune
487
.
Instan a penal este ndrituit s cerceteze legalitatea sechestrului, deoarece
aceast situa ie este o cerin esen ial a inIrac iunii n discu ie, iar, pe de alt parte,
potrivit art. 44 C. proc. pen., chestiunile prealabile, de care depinde rezolvarea
cauzei, intr n competen a de solu ionare tot a instan ei penale, chiar dac prin
natura lor aceste chestiuni sunt de competen a altei instan e
488
.

483
Avram Filipas n Octavian Ioghin, Avram Filipas, Drept penal roman, partea special , edi ie revizuit ,
Casa de editur si pres ,Sansa SRI, Bucuresti, 1992, p. 180.
484
In sens contrar, T. j. Botosani, d. nr. 136/1980, R.R.D., nr. 12, 1980, p. 60.
485
TS, col. pen., d. nr. 330/1963, J.N., nr. 9, 1963, p. 174. In acela,i sens: Virgil R mureanu, op. cit., vol. II,
p. 45; Octavian Ioghin, Tudorel Toader, Drept penal roman. Partea special , edi ia a IV-a rev zut si ad ugit ,
Casa de editur si pres Sansa SRI, Bucuresti, 2001, p. 370; Ilie Pascu n Ilie Pascu, Valeric Iaz r, Drept penal.
Partea special , Editura Iumina Iex, Bucuresti, 2004, p. 308.
486
M. Manase, Conai ia legalit ii sechestrului pentru existen a infrac iunii ae sustragere a bunului
sechestrat, J.N., nr. 6, 1960, p. 1064. In acela,i sens, Avram Filipas, op. cit., p. 180.
487
T. j. Iasi, d. nr. 57/1973, cu not de Petre Anca, R.R.D., nr. 6, 1974, p. 66.
488
A. Hilsenrad, In leg tur cu practica fuaiciar privina sustragerea bunurilor sechestrate, I.P., nr. 9, 1961,
p. 44.
203
Chestiunea prealabil se judec de c tre instan a penal potrivit regulilor si
mijloacelor de prob privitoare la materia c reia i apar ine acea chestiune.
Hot rrea deIinitiv a instan ei civile, asupra unei mprejur ri ce constituie o
chestiune prealabil n procesul penal, are autoritate de lucru judecat n Ia a
instan ei penale.
n cazul n care, dup comiterea Iaptei se constat , judiciar, c instituirea
sechestrului nu este legal , Iapta si va pierde caracterul penal.
n privin a bunurilor care pot Ii sechestrate si a condi iilor n care se instituie
m surile asigur torii, este necesar a se vedea dispozi iile cuprinse n actele
normative ce reglementeaz aceast materie (Codul de procedur penal , Codul de
procedur civil si alte acte normative).
Pentru varianta agravat cerin a esen ial , care o deosebeste de varianta
simpl , const n condi ia ca ac iunea de sustragere s Iie s vrsit de nsusi
custodele bunurilor legal sechestrate
489
.
Pentru existen a inIrac iunii analizate este indiIerent dac I ptuitorul a sustras
toate bunurile sechestrate sau numai unul din acele bunuri.
Urmarea imeaiat const n crearea unei st ri de pericol pentru rela iile
sociale ocrotite, pericol provocat prin punerea, n mod ilicit, n stare de
disponibilitate a unui bun indisponibilizat.
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea incriminat si urmarea imediat trebuie
s existe si este implicit
490
.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie cu care se poate comite aceast inIrac iune este inten ia
airect sau inairect . Exist inten ie cnd I ptuitorul a cunoscut c bunul pe care l
sustrage este sechestrat si a prev zut rezultatul Iaptei sale, pe care l-a urm rit sau l-
a acceptat.
Dac I ptuitorul nu a cunoscut c bunul este sechestrat, Iapta sa va constitui
un Iurt, dac sunt ntrunite si celelalte condi ii de incriminare prev zute pentru
existen a acestei inIrac iuni.
ntr-o opinie
491
, care a r mas izolat si la care nu achies m, se consider c
sustragerea de sub sechestru nu se poate comite dect cu inten ie airect .
Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, desi, n mod
gresit, uneori
492
scopul a Iost considerat ca o condi ie esen ial n cadrul laturii
subiective a inIrac iunii analizate. Cunoasterea mobilului si scopului cu care a
ac ionat agentul este totdeauna util pentru individualizarea judiciar a pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Sustragerea de sub sechestru este o inIrac iune de ac iune (comisiv )
si deci susceptibil de a parcurge toate Iazele activit ii inIrac ionale.
Actele ae preg tire sunt posibile, dar nu sunt incriminate. Ele pot deveni, n
cazul s vrsirii inIrac iunii, acte de complicitate anterioar sau se nsumeaz n
contribu ia autorului.
Tentativa (terminat sau neterminat ) acestei inIrac iuni, desi posibil , nu
este ns incriminat si deci pedepsit .

489
A se vedea explica iile date, n aceast privin , cu ocazia analiz rii inIrac iunii de rupere de sigilii.
490
Rodica Mihaela St noiu, op. cit., vol. IV, p. 61.
491
Valer Suian, op. cit., vol. I, p. 274. In acela,i sens: Ion Gheorghiu Br det, Drept penal, partea special ,
vol. I, Editura Europa Nova Bucuresti, 1993, p. 250.
492
T. reg. Constan a, d. nr. 824/1957, I.P., nr. 1, 1958, p. 87, cu not critic de N. Reiner; I. Constantinescu,
In leg tur cu infrac iunea ae sustragere a bunurilor sechestrate, I.P., nr. 2, 1970, p. 41.
204
Consumarea are loc n momentul n care ac iunea de sustragere a Iost
s vrsit si s-a produs urmarea imediat decurgnd din sustragerea bunului
sechestrat de c tre I ptuitor.
n situa ia n care sechestrul a Iost instituit asupra mai multor bunuri,
activitatea inIrac ional se poate prelungi n timp peste momentul consum rii Iaptei
privind primul bun sustras, prin repetarea actelor de sustragere asupra altor bunuri
sechestrate, n realizarea aceleiasi rezolu ii. n astIel de situa ii, Iapta penal se va
epui:a odat cu producerea ultimului act al activit ii inIrac ionale.
Sanc iuni. InIrac iunea de sustragere de sub sechestru, n varianta de tip, se
pedepseste cu nchisoarea de la o lun la un an sau cu amend .
n cazul variantei agravate, sustragerea de sub sechestru se pedepseste cu
nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend .
Pentru persoana juridic , pedeapsa aplicabil , potrivit art. 71
1
alin. (2)
C. pen., n cazul s vrsirii inIrac iunii de sustragere de sub sechestru, n oricare din
variantele sale, este amenda de la 5.000 lei la 600.000 lei.

205


TITIUI VI

INFRAC IUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVIT I
DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVIT I
REGLEMENTATE DE LEGE


Capitolul I

INFRAC IUNI DE SERVICIU SAU N LEG TUR CU SERVICIUL


ABUZUL N SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special al abuzului n serviciu contra intereselor persoanelor
l constituie acele rela ii sociale reIeritoare la interesele publice a c ror normal
Iormare, desI surare si dezvoltare nu ar Ii posibile I r asigurarea bunului mers al
activit ii persoanelor juridice de drept public sau de drept privat si ap rarea
intereselor legale ale persoanelor mpotriva abuzurilor Iunc ionarilor publici sau
Iunc ionarilor.
Obiectul material. De regul , obiectul material lipseste la inIrac iunile de
abuz n serviciu. Dac ns ac iunea care constituie elementul material s-a exercitat
asupra unui lucru (de ex.: conIiscarea abuziv a unui lucru, redactarea deIectuoas
a unui nscris), n aceast situa ie exist un obiect material al inIrac iunii
493
.

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al acestei inIrac iuni nu poate Ii dect un
Iunc ionar public sau Iunc ionar. Asadar, la inIrac iunea de abuz n serviciu contra
intereselor persoanelor subiectul activ nemijlocit este caliIicat.
Prin ,Iunc ionar public, n sensul legii penale art. 147 alin. (1) C. pen. ,
se n elege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiIerent cum a Iost investit , o ns rcinare de orice natur , retribuit sau nu, n
serviciul unei unit i dintre cele la care se reIer art. 145 C. pen. (autorit ile
publice, institu iile publice, institu iile sau alte persoane juridice de interes public).
Autorit ile publice sunt cele prev zute n Titlul III din Constitu ia Romniei,
iar institu iile publice sunt, n principiu, caliIicate astIel prin actele normative ce le
reglementeaz activitatea.
n lipsa unei deIini ii legale n acest sens, prin sintagma ,alte persoane
juridice de interes public se n elege
494
orice persoan juridic indiIerent de Iorma
de organizare asocia ii, Iunda ii, sindicate etc. indiIerent de Ielul propriet ii pe
care se ntemeiaz si indiIerent dac sunt guvernamentale sau neguvernamentale,
dac , prin actul constitutiv legal aprobat, sunt destinate a organiza sau a servi o

493
SiegIried Kahane n Vintil Dongoroz, SiegIried Kahane, Ion Oancea, IosiI Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Rodica St noiu, Victor Rosca, Explica ii teoretice ale Coaului penal roman, vol. IV, Editura
Academiei Romne, Bucuresti, 1972, p. 80.
494
Augustin Ungureanu, Consiaera ii in leg tur cu aplicarea unor aispo:i ii ale Legii nr. 140/1996, pentru
moaificarea ,i completarea Coaului penal, Dr., nr. 4, 1997, p. 60-61. In acela,i sens: Ilie Pascu n Ilie Pascu,
Valeric Iaz r, Drept penal. Partea special , Editura Iumina Iex, Bucuresti, 2004, p. 329.
206
colectivitate mare de oameni, o mul ime de oameni, Iie din ntreaga ar , Iie dintr-o
zon sau unitate administrativ-teritorial , Iie dintr-un domeniu de activitate dintr-o
anumit proIesie.
Nu pot Ii considerate ,alte persoane juridice de interes public acele persoane
juridice care au un caracter nchis, nIiin ate doar pentru satisIacerea unor interese
ale unui grup restrns de oameni, asocia i, salaria i, colaboratori si care urm resc
un proIit. Spre exemplu, o societate comercial care are ca obiect de activitate
comer ul avnd ca partener alte persoane juridice nu putem spune c aceasta este o
persoan juridic de interes public chiar dac bunurile pe care aceast persoan
juridic le desIace ajung la popula ie
495
.
Dup al i autori
496
, se consider c legiuitorul a inten ionat ca prin expresia
institu iile sau alte persoane juridice de interes public s le nominalizeze pe cele
nIiin ate de persoanele Iizice sau juridice pentru satisIacerea unor interese publice,
I cnd parte dintre acestea partidele politice, organiza iile sindicale, patronale sau
proIesionale.
Sintagma serviciile de interes public este mai pu in delimitabil dect
celelalte, incluznd regiile autonome si companiile na ionale create prin
reorganizarea unor regii, cum ar Ii: Posta Romn , CONEI, SNCFR si
ROMTEIECOM. Categoria societ ilor care desI soar servicii de interes public
este ns mult mai ampl , incluznd societ ile de transport, termoIicare,
distribuirea apei, prestarea serviciilor medicale etc. Multe dintre acestea nu provin
din Iostele regii, au capital privat si poten ial economic redus, ns nu pot Ii
separate de anterioarele societ i numai pe criteriul interesului public. Aceast
no iune nu este deIinit n Codul penal, n titlul VIII intitulat ,n elesul unor
termeni sau expresii n legea penal , ea nu poate Ii asimilat nici cu termenul
public deIinit n art. 145 C. pen., ntruct nicio no iune nu se poate deIini prin ea
ns si. Pe de alt parte, este evident Iaptul c no iunea public din dreptul penal a
primit un n eles mai larg dect cel speciIic dreptului constitu ional, desi pe
parcursul ctorva ani s-a considerat n mod eronat c ele sunt identice
497
.
n dreptul penal, termenul de Iunc ionar public are un n eles mai larg dect
n alte ramuri de drept (ex.: dreptul administrativ), Iapt ce se justiIic prin nevoia
de a se realiza n mod corespunz tor ocrotirea intereselor sociale prin mijloace de
drept penal.
n doctrin
498
, s-a subliniat c sunt asimila i Iunc ionarilor publici si cei care
ndeplinesc ,n Iapt o ns rcinare n serviciul unei persoane juridice de drept
public cu condi ia ca unitatea de drept public s aib stiin de acest lucru. Aceeasi
solu ie se impune n aceast concep ie si n situa ia n care Iunc ionarul public este
angajat cu nc lcarea dispozi iilor legale (de ex.: nu are studiile necesare) ori

495
Ilie Pascu, op. cit., p. 329.
496
Tiberiu Medeanu, Fals in inscrisuri ale societ ilor comerciale, R.D.P., nr. 3, 2001, p. 131.
497
Pentru detalii, Matei Basarab, Tiberiu Medeanu, Consiaera ii referitoare la infrac iunile contra avutului
ob,tesc, prin prisma Deci:iei Plenului Cur ii Constitu ionale nr. 1/1993, Dr., nr. 10-11, 1995, p. 85; Tiberiu
Medeanu, Societ ile comerciale cu capital privat ,i infrac iunile contra avutului ob,tesc, Revista juridic ,
nr. 7, 1996, p. 17.
498
Victor Rosca n Vintil Dongoroz, IosiI Fodor, SiegIried Kahane, Nicoleta Iliescu, Ion Oancea, Constantin
Bulai, Rodica St noiu, Victor Rosca, Explica ii teoretice ale Coaului penal roman. Partea general , vol. II,
Editura Academiei Romne, Bucuresti, 1970, p. 442. In acela,i sens, dar cu o alt motivare, SteIan Danes n
Teodor Vasiliu, George Antoniu, SteIan Danes, Gheorghe D rng , Dumitru Iucinescu, Vasile Papadopol, Doru
Pavel, Dumitru Popescu, Virgil R mureanu, Coaul penal roman, comentat ,i aanotat. Partea general , Editura
Stiin iIic , Bucuresti, 1972, p. 702-703; Gheorghe D rng si Dumitru Iucinescu n Teodor Vasiliu, Doru Pavel,
George Antoniu, SteIan Danes, Gheorghe D rng , Dumitru Iucinescu, Vasile Papadopol, Dumitru C. Popescu,
Virgil R mureanu, Coaul penal roman, comentat ,i aanotat. Partea special , vol. II, Editura Stiin iIic si
Enciclopedic , Bucuresti, 1977, p. 54.
207
urmeaz a Ii nvestit, Iiind pe cale de a Ii angajat (de ex.: cei aIla i n termenul de
ncercare).
n raport cu noile prevederi n materie
499
, n cazul Iunc ionarului public,
reputatul proIesor George Antoniu
500
opineaz , n mod just, c ar Ii admisibil (n
continuare) o r spundere penal si a Iunc ionarului public ,de Iapt, deoarece sunt
prejudiciate interesele generale, ocrotite mai pu in eIicient dect n cazul celor
individuale. Prin urmare, severitatea legii trebuie s Iie mai mare. n aceast
concep ie, ns , se sus ine, pe drept cuvnt, c n-ar putea Ii conceput s existe un
Iunc ionar privat ,de Iapt, adic o persoan care s exercite n Iapt o ns rcinare n
cadrul unei unit i private I r stirea si aprobarea patronului si totusi s r spund ca
Iunc ionar. O asemenea persoan , dac ar exista si dac a produs pagube patronului
sau ter ilor, va r spunde potrivit legii civile.
DeIini iile legale date Iunc ionarului public si Iunc ionarului, n noul Cod
penal, sunt v dit superioare celor n vigoare, ntre acestea nemaiIiind o rela ie de la
parte la ntreg. n aceast reglementare cele dou no iuni se deosebesc, n esen ,
prin beneIiciarul ns rcin rii acestor persoane (autorit ile publice, institu iile
publice sau alte persoane juridice de drept public, n ceea ce priveste Iunc ionarul
public, respectiv o persoan juridic de drept privat, n ceea ce priveste
Iunc ionarul) si prin natura ns rcin rii pe care o exercit
501
.
Nu poate Ii considerat ns Iunc ionar public persoana care, n mod sporadic,
ine locul unuia dintre acestia I r consim mntul organelor de conducere c ci
ntr-o asemenea situa ie, nu exist un raport de serviciu ntre aceast persoan si
unitatea n care activeaz
502
.
Fapta poate Ii s vrsit de mai mul i autori, care au contribuit nemijlocit, n
mod simultan (comisie, colectiv, echip ) sau succesiv (veriIicare, control,
aprobare) la s vrsirea abuzului n serviciu.
Fiind o inIrac iune proprie, coautoratul nu este posibil dect dac to i
coautorii au calitatea cerut de lege la data s vrsirii Iaptei. Dac aceast calitate
cerut de lege pentru autor lipseste, activitatea acelui participant va Ii considerat
drept complicitate concomitent la abuz n serviciu contra intereselor persoanelor
chiar dac n concret agentul a comis acte de executare nemijlocit a acestei Iapte
penale.
Ia s vrsirea acestei inIrac iuni pot contribui ns si al i subiec i activi n
aIar de autor sau coautori (instigatori, complici). Pentru acesti subiec i nu este
necesar calitatea de Iunc ionar public sau Iunc ionar. Cu alte cuvinte, abuzul n
serviciu contra intereselor persoanelor este imputabil participan ilor chiar atunci
cnd acestia nu au calitatea cerut de lege pentru autor. n acest caz, nu este vorba
de r sIrngerea circumstan ei personale de Iunc ionar public sau Iunc ionar la
ceilal i participan i, ci de ncadrarea contribu iei lor n dispozi ia care prevede erga
omnes Iapta comis de subiectul activ nemijlocit
503
.
Potrivit art. 258 C. pen., dispozi iile art. 246 C. pen. privitoare la Iunc ionari
publici se aplic si celorlal i Iunc ionari, n acest caz maximul pedepsei reducn-
du-se cu o treime.

499
Art. 161 din Noul Cod penal, adoptat prin Iegea nr. 301/2004, publicat n M. OI. nr. 575 din 29.06.2004,
a c rui intrare n vigoare a Iost ns amnat , n mod succesiv (O.U.G. nr. 58/2005, publicat n M. OI. nr. 552 din
28.06.2005 si O.U.G. nr. 50/2006, publicat n M. OI. nr. 566 din 30.06.2006), pn la data de 01.09.2008.
500
George Antoniu, Noul Coa penal. Coaul penal anterior. Stuaiu comparativ. Editura All Beck, Bucuresti,
2004, p. 50-51.
501
Constantin Duvac n Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea special . Noul Coa
penal, Curs universitar, vol. I, Editura Funda iei Romania ae Maine, Bucuresti, 2006, p. 482.
502
Gheorghe D rng si Dumitru Iucinescu, op. cit., vol. II, p. 54.
503
SiegIried Kahane, op. cit., vol. IV, p. 80.
208
Prin ,Iunc ionar, n sensul legii penale, se n elege Iunc ionarul public,
precum si orice salariat care exercit o ns rcinare n serviciul unei alte persoane
juridice dect cele la care se reIer art. 145 C. pen.
Aceast norm explicativ a Iost considerat
504
drept incorect din punct de
vedere al logicii Iormale, deoarece sub aceeasi denumire include dou realit i
antinomice: pe aceea de Iunc ionar public si pe aceea de Iunc ionar privat, Iiecare
producnd consecin e juridice diIerite. n realitate, posibilitatea de a nscrie dou
no iuni sub un numitor comun n-are nicio valoare cognitiv dac no iunile sunt
antinomice. Societ ile comerciale private, chiar dac se aIl n serviciul
publicului, de in, Iolosesc, emit nscrisuri private si nu nscrisuri oIiciale. n acest
sens sunt si prevederile Codului comercial, potrivit c rora, toate actele si celelalte
documente emise de c tre un comerciant sunt considerate ,nscrisuri sub semn tur
privat , indiIerent de persoana juridic de la care eman Iie ea chiar si de interes
public
505
.
Subiect activ al acestei Iapte penale poate Ii si o persoan juridic , n
condi iile si cu limit rile ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Subiectul pasiv special al acestei inIrac iuni este persoana c reia i s-a cauzat
o v t mare a intereselor legale. NeIiind circumstan iat de text, subiect pasiv poate
Ii oricine, chiar si un coleg al subiectului activ din cadrul aceluiasi serviciu.
Subiectul pasiv general este statul, ca titular al rela iilor sociale reIeritoare la
interesele publice si al valorii sociale care este bunul mers al activit ii persoanelor
juridice de drept public, valoare c reia i se aduce atingere prin s vrsirea abuzului.

Latura obiectiv
Elementul material al incrimin rii const alternativ ntr-o inac iune
(omisiune) sau ntr-o ac iune (comisiune) si anume: Iie nendeplinirea unui act, Iie
ndeplinirea actului n mod deIectuos.
Termenul de ,act este Iolosit n con inutul normei de incriminare n n elesul
de opera ie care trebuie eIectuat de Iunc ionarul public sau privat potrivit
solicit rii I cute de o persoan si conIorm atribu iilor acestora de serviciu.
Solicitarea adresat subiectului activ nemijlocit poate privi constatarea unui act
juridic (de ex.: constatarea unei maniIest ri de voin privind crearea, modiIicarea,
transmiterea ori stingerea unui drept sau obliga ii), ori ntocmirea sau conIirmarea
unui nscris privind un act juridic; ori eIectuarea unei constat ri cu eIecte juridice
sau executarea unei hot rri si alte opera ii date n competen a unui serviciu al
persoanelor juridice de drept public sau privat
506
.
Prin expresia ,nu ndeplineste un act se n elege omiterea, neeIectuarea unui
act care trebuia s Iie ndeplinit n virtutea ndatoririlor de serviciu, adic a unui act
a c rui ndeplinire c dea n sarcina Iunc ionarului public sau Iunc ionarului potrivit
normelor care reglementeaz activitatea acestora, ori care sunt inerente acelui
serviciu. Nendeplinirea unui act poate s constea si n l sarea n nelucrare a unui
act nceput si care trebuia s Iie des vrsit sau n reIuzul nejustiIicat de a da urmare
ordinelor sau cererilor primite, ori n alte r mneri n pasivitate contrare
ndatoririlor. Nendeplinirea poate Ii total sau par ial
507
.

504
Alexandru Salan, Falsuri in inscrisuri. Observa ii critice, R.D.P., nr. 1, 2002, p. 87. Acesta sus ine c ar Ii
aceeasi eroare care s-ar comite n elegndu-se prin no iunea de struguri att strugurii cop i, ct si cei necop i,
numai pentru c si unii si al ii sunt struguri.
505
Stanciu D. C rpenaru, Drept comercial roman, edi ia a III-a, Editura AII BECK, Bucuresti, 2000,
p. 364-369.
506
SiegIried Kahane, op. cit., vol. IV, p. 81.
507
Iaem, vol. IV, p. 82.
209
Prin expresia ,ndeplineste (actul) n mod deIectuos se n elege ndeplinirea
I cut altIel dect se cuvenea s Iie eIectuat , adic n alte condi ii dect prevede
legea. DeIectuozitatea n ndeplinire poate privi con inutul, Iorma sau ntinderea
ndeplinirii, momentul eIectu rii, condi iile de eIectuare etc.
Expresiile ,nu ndeplineste un act si ,ndeplineste (actul) n mod deIectuos
sunt expresii sintetice care includ numeroase situa ii ca: violarea sau nerespectarea
obliga iilor impuse prin dispozi ii legale, dep sirea atribu iilor de serviciu, Iolosirea
abuziv a atribu iilor de serviciu.
Cerin a esen ial : Pentru existen a elementului material este necesar ca
omisiunea de a ndeplini un act sau comisiunea ndeplinirii actului n mod deIectuos s
Iie s vrsit de un Iunc ionar public sau un Iunc ionar n exerci iul atribu iilor sale.
Iipsa acestei cerin e esen iale duce la lipsa elementului material si implicit a
inIrac iunii ns si.
Urmarea imeaiat . Pentru ca nendeplinirea unui act sau ndeplinirea lui n
mod deIectuos de c tre un Iunc ionar public sau un Iunc ionar, n exerci iul
atribu iilor sale de serviciu, s ntregeasc latura obiectiv a inIrac iunii de abuz n
serviciu contra intereselor persoanelor, este necesar ca Iapta omisiv sau comisiv
s aib ca urmare imediat cauzarea unei v t m ri a intereselor legale ale unei
persoane. Cauzarea v t m rii constituie expresia material a atingerii aduse
bunului mers al activit ii serviciului respectiv.
Termenul ,interes este Iolosit n textul art. 246 C. pen., n n elesul lui uzual de
,dorin de a satisIace anumite nevoi, ,preocupare de a ob ine un avantaj, ,ac iune
de a acoperi unele trebuin e, ,Iolos, ,proIit. Prin expresia ,interes legal se n elege
acel interes care este ocrotit sau garantat printr-o dispozi ie normativ .
Prin ,v t mare se n elege atingerea de orice Iel: Iizic , moral sau
material (art. 24 C. proc. pen.), adus intereselor legale ale unei persoane. Dar,
pentru ca Iapta s aib gradul de pericol social al inIrac iunii de abuz n serviciu
contra intereselor persoanelor, este necesar ca v t marea s prezinte o anumit
gravitate, s constituie violarea unui drept al persoanei (art. 18 C. pen. combinat cu
art. 1 C. pen.). n lipsa acestei gravit i, Iapta poate atrage sanc iuni disciplinare sau
administrative, dar nu penale
508
.
Abuzul n serviciu, prin transIerarea ilegal a unor angaja i n locuri de
munc unde nu puteau Ii ncadra i si reIuzul de a-i reintegra n vechiul lor loc de
munc dispus prin hot rri civile executorii, constituie Iapte de natur a cauza
suIerin e morale persoanelor v t mate, n principal ca urmare a lipsei locului de
munc si a purt rii proceselor timp de doi ani, implicnd deplas ri repetate n alte
localit i si stresul inerent. Ca atare, obligarea inculpatului condamnat pentru abuz
n serviciu la plata unor daune morale este justiIicat
509
.
Exist inIrac iunea examinat si n cazul reIuzului nejustiIicat al unui oIi er
de poli ie de a restitui permisul de conducere p r ii v t mate, asa cum s-a dispus
prin hot rrea judec toreasc deIinitiv de anulare a procesului verbal de
contraven ie prin care se ridicase acel permis de conducere
510
sau dac osp tarul de
la un restaurant vinde bere si mici cu suprapre
511
.

508
SiegIried Kahane, op. cit., vol. IV, p. 82-83.
509
CSJ, s.p., d. nr. 1762/2003, Inalta Curte ae Casa ie ,i Justi ie, Buletinul furispruaen ei. Culegere ae aeci:ii
pe anul 2003, Editura All Beck, Bucuresti, 2005, p. 697-699; Nicorina Crisu Magraon, Constantin Crisu, op. cit.,
p. 38-39.
510
CSJ, s.m., d. nr. 45/1997, Curtea Suprem ae Justi ie, Buletinul Jurispruaen ei, Culegere ae aeci:ii pe anul
1997, Editura Argessis, Curtea de Arges, 1998, p. 331-333; Gabriel Ionescu, IosiI Ionescu, Probleme ae arept ain
furispruaen a Cur ii Supreme ae Justi ie in materie penal 1990-2000, Editura Juris Argessis, Curtea de Arges,
2002, p. 384-385.
511
CSJ, n compunerea prev zut de art. 39 din Iegea pentru organizare judec toreasc , d. nr. 43/1991, Dr.,
nr. 2, 1992, p. 95.
210
Leg tura ae cau:alitate ntre ac iunea sau inac iunea incriminat si urmarea
imediat este necesar s existe si n genere, aceasta rezult din ns si materialitatea
Iaptei (ex re)
512
.

Latura subiectiv
Forma ae vinov ie este expres prev zut n con inutul normei de incriminare
si anume inten ia airect sau inairect . Aceasta nseamn c I ptuitorul, cu voin ,
a eIectuat ac iunea sa ori a r mas n pasivitate, a prev zut c prin s vrsirea acelei
ac iuni sau inac iuni se cauzeaz o v t mare a intereselor legale ale unei persoane
si a urm rit acest rezultat (inten ie direct ), sau a acceptat producerea lui (inten ie
indirect ). Forma de vinov ie speciIic acestei inIrac iuni rezult si din sintagma
,cu stiin care presupune inten ia si n cazul modalit ii omisive a abuzului n
serviciu contra intereselor persoanelor.
Cnd prin inac iunea sau ac iunea s vrsit din culp s-a adus intereselor
legale ale unor persoane o v t mare important , Iapta constituie inIrac iunea de
neglijen n serviciu (art. 249 C. pen.).
Nu sunt prev zute cerin e esen iale reIeritoare la mobil sau scop, dar
cunoasterea lor este totdeauna util pentru individualizarea pedepsei.

Forme. Sanc iuni
Forme. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor este o inIrac iune
care se poate s vrsi att prin ac iune (ndeplinirea n mod deIectuos a unui act),
ct si prin inac iune (nendeplinirea unui act). Datorit urm rii imediate care
trebuie s constea n v t marea intereselor legale ale unei persoane, aceast Iapt
mai poate Ii caracterizat si ca o inIrac iune de daun .
n practica judiciar
513
s-a stabilit, n mod just, c abuzul n serviciu contra
intereselor persoanelor are caracter subsidiar numai n raport cu alte inIrac iuni al
c ror subiect activ este, n mod obligatoriu, un Iunc ionar public sau Iunc ionar, iar
nu n raport cu orice inIrac iune.
Actele preparatorii la aceast inIrac iune sunt posibile, dar nu sunt
incriminate.
Ia abuzul care se s vrseste prin inac iune, nu este posibil tentativa. n
modalitatea normativ comisiv , tentativa este posibil , dar nu este incriminat .
ndatorirea de a Iace un act poate Ii imediat ori poate Ii supus unui termen.
n ambele cazuri inIrac iunea se consum instantaneu Iie la data nendeplinirii
actului, Iie la data expir rii termenului pentru eIectuarea lui.
n modalitatea omisiv , inIrac iunea se consum n momentul n care a
expirat termenul n care actul trebuia s Iie eIectuat.
Sanc iuni. Abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor se pedepseste cu
nchisoare de la 6 luni la 3 ani, dac este comis de un Iunc ionar public si cu cu
nchisoare de la 6 luni la 2 ani, dac este comis de un Iunc ionar.
Potrivit art. 13
2
din Iegea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si
sanc ionarea Iaptelor de corup ie
514
, cu modiIic rile si complet rile ulterioare,
inIrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor, dac Iunc ionarul

512
SiegIried Kahane, op. cit., vol. IV, p. 83.
513
TS, s.p., d. nr. 3384/1971, R.R.D., nr. 10, 1972, p. 177.
514
Publicat n M. OI. nr. 219 din 18.05.2000, modiIicat prin O.G. nr. 83 din 29.08.2000, publicat n M. OI.
nr. 425 din 01.09.2000, modiIicat si completat prin: Iegea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea
transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a Iunc iilor publice si n mediul de aIaceri, prevenirea si
sanc ionarea corup iei, publicat n M. OI. din 21.04.2003; Iegea nr. 521/2004, publicat n M. OI. nr. 1123 din
29.11.2004; O.U.G. nr. 124/2005, publicat n M. OI. nr. 842 din 19.09.2005 si O.U.G. nr. 50/2006, publicat n
M. OI. nr. 566 din 30.06.2006.
211
public a ob inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau
nepatrimonial, se pedepseste cu nchisoare de la 3 la 15 ani
515
.
Pentru persoana juridic , pedeapsa aplicabil , potrivit art. 71
1
alin. (2) si (3)
C. pen., n cazul s vrsirii inIrac iunii de abuz n serviciu contra intereselor
persoanelor este, dup caz, amenda de la 5.000 lei la 600.000 lei sau de la 10.000 la
900.000 lei, n situa ia prev zut n 13
2
din Iegea nr. 78/2000.


ABUZUL N SERVICIU PRIN NGR DIREA UNOR DREPTURI

Obiectul ocrotirii penale
Obiectul furiaic special const n acele rela ii sociale reIeritoare la interesele
publice a c ror normal Iormare, desI surare si dezvoltare nu ar Ii posibile I r
asigurarea bunului mers al activit ii persoanelor juridice de drept public sau de
drept privat si ap rarea intereselor legale ale persoanelor mpotriva abuzurilor
Iunc ionarilor publici sau Iunc ionarilor.
Prin introducerea acestei reglement ri legiuitorul a vrut s acorde o protec ie
sporit unuia dintre cele mai importante drepturi Iundamentale consacrate de
Constitu ia Romniei
516
n art. 16, si anume, egalitatea n drepturi.
Obiectul material, de regul , lipseste la abuzul n serviciu prin ngr direa
unor drepturi. Pot Ii ns situa ii cnd exist un obiect material (de ex.: cnd abuzul
priveste modiIicarea unui act de stare civil sau a altui act public).

Subiec ii infrac iunii
Subiectul activ nemiflocit (autor) al acestei inIrac iuni proprii nu poate Ii
dect o persoan caliIicat , si anume: un Iunc ionar public sau un Iunc ionar
517
.
Aceast calitate trebuie ntrunit doar de autor sau coautori, la data s vrsirii Iaptei,
instigatori sau complici putnd Ii orice persoane ce ndeplinesc condi iile generale
ale r spunderii penale.
Subiect activ poate Ii si o persoan juridic , n condi iile si cu limit rile
ar tate n art. 19
1
alin. (1) C. pen.
Subiectul pasiv special este cet eanul romn
518
sau str in
519
ori apatridul
c ruia i s-a ngr dit Iolosin a ori exerci iul drepturilor pe temei de ras ,
na ionalitate, etnie, limb , religie, gen, orientare sexual , opinie, apartenen
politic , convingeri, avere, origine social , vrst , dizabilitate, boal cronic
necontagioas sau inIec ie HIV/SIDA. Asadar, subiectul pasiv este caracterizat
printr-una din aceste entit i.

515
Textul art. 13
2
a Iost introdus prin Iegea nr. 521/2004 privind modiIicarea si completarea Iegii
nr. 78/2000, publicat n M. OI. nr. 1123 din 29.11.2004.
516
Constitu ia Romniei 2003 este Iorma republicat a Constitu ia Romniei din 1991, cu actualizarea
denumirilor si renumerotarea articolelor, revizuit prin Iegea nr. 429/2003, aprobat prin reIerendumul na ional
din 18-19 octombrie 2003, conIirmat prin Hot rrea Cur ii Constitu ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul
Constitu iei Romniei a Iost publicat n M. OI. nr. 767 din 31 octombrie 2003.
517
A se vedea cele ar tate la inIrac iunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor cu privire la
subiec ii activi si participa ia penal , aspecte care sunt valabile si n ceea ce priveste inIrac iunea de abuz n
serviciu prin ngr direa unor drepturi.
518
Iegea cet eniei romne nr. 21/1991, publicat n M. OI. nr. 44 din 06.03.1991, republicat n temeiul
art. III din Iegea nr. 129/1999 (publicat n M. OI. nr. 611/14.12.1999) pentru modiIicarea si completarea Iegii
cet eniei romne nr. 21/1991, n M. OI. nr. 98 din 06.03.2000, dndu-se articolelor o nou numerotare.
519
OUG nr. 194/2002 privind regimul str inilor n Romnia, publicat n M. OI. nr. 955 din 27.12.2002,
aprobat prin Iegea nr. 357/2003 (publicat n M. OI. nr. 537 din 25.07.2003), republicat n temeiul III din Iegea
nr. 357/2003 n M. OI. nr. 201 din 08.03.2004; OUG nr. 194/2002 republicat a mai Iost modiIicat si completat
prin Iegea nr. 482/2004, publicat n M. OI. nr. 1116 din 27.11.2004.
212
Subiect pasiv general este statul, ca titular al rela iilor sociale reIeritoare la
interesele publice si al valorii sociale care este bunul mers al activit ii persoanelor
juridice de drept public, valoare c reia i se aduce atingere prin s vrsirea abuzului.

Latura obiectiv
Elementul material al incrimin rii const , alternativ, Iie n ngr direa
Iolosin ei sau exerci iului drepturilor unui cet ean, Iie n crearea unei situa ii de
inIerioritate pentru o persoan , pe temei de ras , na ionalitate, etnie, limb , religie,
gen, orientare sexual , opinie, apartenen politic , convingeri, avere, origine
social , vrst , dizabilitate, boal cronic necontagioas sau inIec ie HIV/SIDA.
n cadrul primei modalit i, subiectul activ, I r nici o justiIicare legal ,
mpiedic o persoan s Ioloseasc drepturile pe care le are sau s le exercite n
mod integral, asa cum i sunt acordate de lege.
Ac iunea de ngr dire priveste, alternativ, Iie Iolosin a, Iie exerci iul
drepturilor unui cet ean.
ngr direa Iolosin ei drepturilor unui cet ean implic ngr direa oric rui
drept care apar ine capacit ii de Iolosin a unei persoane. Ea se reIer deopotriv
la drepturile ce se nasc din maniIest rile de voin ale titularului, precum si la
drepturile ce izvor sc direct din lege (de ex., dreptul la nume).
ngr direa exerci iului drepturilor unei persoane rezid n orice activitate prin
care aceasta este lipsit de posibilitatea de a-si valoriIica drepturile prin s vrsirea
de acte juridice. Pentru existen a elementului material al inIrac iunii analizate este
suIicient ca ac iunea de ngr dire s se reIere la un singur drept privitor la
capacitatea de Iolosin sau de exerci iu a subiectului pasiv.
n situa ia n care un drept al unei persoane este ocro