Sunteți pe pagina 1din 13

Obiectul asigurarilor sociale Obiectul protectiei prin asigurare sociala il reprezinta riscul de pierdere al veniturilor profesionale,respectiv al salariului,de asemenea

riscul de a suporta cheltuieli suplimentare legate de recuperarea capacitatii de munbca si reabilitarea profesionala. Situatia de risc financiar poate sa apara ca urmare a pierderii capacitatii de munca din cauza de boala,accident,maternitate,batranete sau ca urmare a lipsei cererii de pe piata de munca (somaj). Obiectivele asigurarii sociale: 1) Acordarea de prestatii in bani pe termen lung sis curt,acestea reprezentand un venit de inlocuire pt pierderea totala sau partial a veniturilor profesionale ca urmare a batranetii,invaliditatii,accidentelor,bolilor profesionale,decese. ) !revenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca prin acordarea de indemnizatii,tratament balnear si reabilitare profesionala,ajutor acordat pt procurarea de proteze. Securitatea sociala este definite de biroul international al muncii ca fiind protectia pe care societatea o acorda membrilor sai printr"un ansamblu de decizii contra saraciei economice si sociale care ii ameninta pe oameni in caz de pierderea sau reducerea veniturilor obtinute ca urmare bolii,accidentelor de munca,invaliditatii,somajului,batranetii,decesului. !rotectia sociala reprezinta un ansamblu de actiune intreprinse de societate pt prevenirea,diminuarea sau inlaturarea consecintelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale asupra nivelului de trai al populatiei. !rotectia sociala se sprijina pe principiul solidaritatii : solidaritatea celor sanatosi fata de cei bolnavi, a celor activi fata de cei in varsta, a celor care au un loc de munca fata de cei aflati in somaj. Sistemul de asistenta sociala reprezinta o component a sistemului de protectie sociala. #l reprezinta un ansamblu de institutii si masuri prin care statul asigura prevenirea,limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot duce la marginalizarea sau e$cluderea sociala a unor persoane. Principiile sistemului public national de asigurari sociale 1) Unicitatea este e$presia solidaritatii sociale in general si a solidaritatii intre generatii in special. !otrivit acestui principiu,functioneaza un sistem public national de asigurari sociale,garantat de stat,bazat pe aceleasi norme de drept. !rin constituirea sistemului public national de asigurari sociale s"a incurajat mobilitatea pe piata muncii si solidaritatea intre generatii. ) Obligativitatea persoanele ocrotite prin sistemul public national de asigurari sociale au calitatea de asigurati. Asiguratii pot fi cetateni romani sau straini ( pe perioada in care au resedinta%domiciliul in &omania). Asiguratii au obligatia de a plati contributii de asigurare sociala si au dreptul de a beneficia de prestatii de asigurare sociala. 'aracterul obligatoriu al asigurarilor in sistemul public national da consistenta solidaritatii sociale si reduce lipsa de venituri a persoanelor in cazul producerii riscurilor. () Garantarea de catre stat a drepturilor statul este garantul acestui drept e$ercitat prin sistemul public al asigurarilor sociale. #l sprijina acest sistem prin acoperirea deficitelor financiare cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat. )) Contributivitatea fondurile sistemului public national de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor platite de companiile nationale,regiile autonome,societati comerciale,institutii publice,institutiile cultelor. Salariatii cotizeaza partial si diferentiat la fondurile asigurarilor sociale. !t someri,contributiile la asigurarile sociale se platesc din fondul pt plata indemnizatiei de somaj. 1

*) Egalitatea persoanele asigurate beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii daca indeplinesc aceleasi conditii cerute de lege. 'um contributia fiecaruia este proportionala cu venitul realizat,nivelul salariului reprezinta elemental essential in functie de care se stabileste cuantumul indeminzatiilor,ajutoarelor,pensiilor. 'etatenii romani care isi desfasoara actitvitatea in strainatate in interesul statului,sunt cuprinsi in sistemul public national de asigurari sociale,iar persoanele asigurate in sistemul public national care isi stabilesc domiciliul%resedinta in strainatate beneficiaza de asigurari sociale in conditiile conventiilor internationale la care tara noastra este parte. +) Solidaritatea sociala persoanele care participa la sistemul public national de asigurari sociale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pt prevenirea,diminuarea sau inlaturarea riscurilor financiare prevazute de lege. ,) Repartitia fondurile sistemului public national de asigurari sociale sunt repartizate intre asigurari sub forma pensiilor,indemnizatiilor,ajutoarelor,tratamentelor balneare,trimiterilor la odihna si tratament. -) Ocrotirea asiguratilor in concordanta cu cerintele eticii si echitatii sociale pensiile si celelalte forme de asigurare sociala sunt acordate pe baza contributiei adude la dezvoltarea societatii,urmarindu"se in acelasi timp realizarea unui raport echitabil intre veniturile care provin din salarii si cele care provin din pensii,precum sic el dintre pensiile mici si cele mari. .) Imprescriptibilitatea dreptului la pensie si indemnizatie de asigurare sociala potrivit acestui principiu e$pres prevazut de lege,salariatii si ceilalti cetateni care indeplinesc conditiile legale au dreptul sa ceara oricand stabilirea dreptului la pensie,indemnizatii,ajutoare. 1/) !ensiile si indemnizatiile de asigurare sociala nu pot fi cedate nici total,nici partial,deoarece reprezinta un drept personal si nu pot face obiectul vreunei tranzactii si sunt menite sa asigure conditii decente de viata persoanei care i"au fost acordate. 11) Autonomia si descentralizarea potrivit acestui principiu,asigurarile sociale se infaptuiesc prin organe proprii si organizatii competente. Astfel,s"a infiintat 'asa 0ationala de !ensii si alte drepturi de asigurari sociale,organism autonom cu administrare de sine statatoare,care intocmeste propriul buget public national al asigurarilor sociale,se preocupa de realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor,stabilirea si plata drepturilor sociale. Formarea si e ecutia bugetului asigurarilor sociale de statite 1ASS este planul financiar anual prin care se constituie,repartizeaza si utilizeaza fondurile baneste necesare ocrotirii pensionarilor,salariatilor asigurati si a membrilor lor de familie,fiind o component a bugetului public national. 'uprinde: 1. 2a capitolul venituri: " 'ontributia pe asigurari sociale de stat platita de catrer agentii economice si institutii " 'ontributia salariatilor si ale celorlalti asigurati " 'ontributia pt asigurare sociala datorata de unitatile particulare bazate pe libera initiativa (activitati independente) " 'ontributii diferentiate ale salariatilor si pensionarilor care merg la tratament balnear sau la odihna " Alte venituri venite din lichidarea debitelor,restituirea subventiilor " 3obanzi pt disponibilitati din contracte si alte dobanzi . 2a capitolul cheltuieli: " !ensiile pt munca depusa si limita de varsta " !ensia de invaliditate " !ensia anticipate " !ensia anticipate partial " !ensia de urmas

"

4ndemnizatiile si ajutoarele de asigurare sociala ( prevenirea imbolnavirilor,recuperarea capacitatii de munca,indemnizatie in caz de incapacitate temporara de munca,indemnizate in caz de maternitate,indemnizatie de nastere,indemnizatie pt cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la ani,indemnizatie pt ingrijirea copilului bolnav sau de handicap,ajutor de deces) " 5rimiteri la tratament balnear si odihna " 'heltuieli cu plata ta$elor postale ocazionate de trimiterea pensiilor 2a partea finala, 1ASS cuprinde diferenta dintre venituri si cheltuieli. #laborarea proiectului 1ASS este facuta sub conducerea 6inisterului 6uncii,Solidaritatii Sociale si 7amiliei,care stabileste cu avizul 6inisterului 7inantelor !ublice metodologia elaborarii,e$ecutarii si incheierii 1ASS. 3upa intocmirea proiectului 1ASS,urmeaza etapa e$aminarii si aprobarii acestuia. Etapele e aminarii si aprobarii 1) 'asa 0ationala de !ensii impreuna cu 'asele 8udetene de !ensii stabilesc indicatorii bugetului 1ASS (nr. de pensionari,salariu mediu brut pe economie) ) 6inisterul 6uncii,Solidaritatii Sociale si 7amiliei elaboreaza proiectul 1ASS si proiectul de lege pe baza informatiilor primate si le transmite spre e$aminare 6inisterului 7inantelor !ublice. () 3upa analiza proiectelor,6inisterul finantelor publice isi da avizul,urmand sa le transmita guvernului pt e$aminare si aprobare. !ana la 1* octombrie,guvernul inainteaza proiectul 1ASS si proiectul legii 1ASS parlamentului. )) Aceste documente sunt e$aminate de catre comisiile permanente ale fiecarei camere. 2a nivelul acestor comisii unde are loc e$aminarea,sunt formulate si amendamente. *) 4n sedinta comuna a celor doua camera ale parlamentului are loc dezbaterea atat a proiectului 1ASS cat si a raportului privind amendamentele. +) Adoptarea legii 1ASS se efectueaza pe baza votului de ansamblu a legii care poate fi deschis sau secret. ,) 2egea 1ASS poate fi modificata in timpul e$ercitiului bugetar prin legi rectificative,carora li se aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare initiale. #$ecutia bugetului asigurarilor sociale de stat vizeaza incasarea veniturilor bugetare ce presupune o serie de operatiuni ce se realizeaza prin trezorerie. #tapa intermediara e$ecutiei 1ASS consta in repartizarea pe trimester si pe institutii a veniturilor si cheltuielilor prevazute si aprobate prin acest buget. 4n scopul realizarii cheltuielilor 1ASS au loc etape intermediare: "repartizarea trimestriala a creditelor bugetare in conformitate cu compententele ordonatorilor de credite bugetare "deschiderea creditelor bugetare de catre 6inisterul 7inantelor !ublice la nivelul trezoreriei statului #tapele e$ecutiei 1ASS sunt: 1. Angajarea . 2ichidarea (. Ordonantarea ). !lata #$ecutia bugetului se incheie la (1 decembrie al fiecarui an,iar veniturile neincasate si creditele bugetare neutilizate pana la sfarsitul anului se vor incasa,respective plati in bugetul anului urmator. Contributia de asigurari sociale 4n sistemul public sunt contributii dupa: 1. Asigurati care datoreaza contributii individuale (

. Angajatorii (. !ersoane care incheie contracte de asigurare sociala ). Agentia nationala pt ocuparea fortei de munca care administreaza bugetul asigurarilor pt societate 'otele de contributii de asigurare sociala sunt diferentiate in functie de conditiile de munca,care pot fi: " !ormale " "eosebite 2ocurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care in mod permanent sau in anumite perioade pot afecta essential capacitatea de munca a asiguratilor,datorita gradului mare de e$punere la risc. 'riteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarari ale guvernului pe baza propunerii commune a 6inisterului muncii,solidaritatii sociale si familiei si a 6inisterului Sanatatii. " Speciale Sunt cele din: 1. 9nitatile miniere pt personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin */: din timpul normal de munca in luna respectiva. . Activitatile de cercetare,e$plorare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,aviatia civila,activitarea artistica (. Alte locuri de munca in conditii special in afara celor mentionate pot fi stabilite prin lege. 'ontributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una din situatiile enumerate mai sus sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala. 'ontributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asigurati,iar cota contributiei se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 'ontributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentiat in functia de conditiile de munca,prin legea anuala a 1ASS si a cotei contributiei individuale de asigurari sociale. 'ontributia de asigurari sociale pt someri se suporta integral de bugetul asigurarilor pt somaj,la nivelul cotei stabilite pt conditiile normale in munca,cu e$ceptia platilor compensatorii acordate salariatilor din industria de aparare in perioada de reducere temporara a activitatii. 'alculul si plata contributiei de asigurari sociale pt someri se face lunar de catre institutiile care administreaza 1AS. 'alculul si plata contributiei se asigurari sociale datorata de catre asigurati si de angajatorii acestora se face lunar de catre angajator. 'ontributia angajatorului la asigurarile sociale se calculeaza avand ca baza lunara de calcul salariile individuale brute,inclusive sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contract colectiv de munca. 5ermenul de plata al contributiei angajatului si angajatorului la asigurari sociale este pana la data de * inclusiv ale lunii urmatoare celei pt care se datoreaza drepturile salariale. 0eplata la termenul prevazut atrage plata unor majorari calculate pt fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate. 'ota majorarilor de intarziere se stabileste conform reglementarilor privind e$ecutarea creantelor bugetare,iar sumele calculate si platite ca majorari de intarziere reprezinta venit la 1ASS. 3e asemenea,in cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabil este mai mare decat contributia datorata,anual se regularizeaza sumele prin compensare cu obligatii de plata viitoare. 1ASS mai este alimentat cu alte venituri cum sunt: " Sumele rezultate din lichidarea debitelor anterioare " &estituirea subventiilor acordate statiunilor balneare in anii precedent si nefolosite " 6ajorarile si amenzile aplicate pt neplata la timp si integral a contributiilor pt asigurari sociale " &estituirea unor sume platite din eroare " !ensii neachitate si prescrise )

Pensiile !ensiile constituie principal forma de ocrotire a cetatenilor prin asgurarile sociale. !ensiile sunt drepturi banesti lunare care se acorda persoanelor care isi inceteaza activitatea datorita atinngerii unei anumite limite de varsta,invaliditatii,copiilor urmasi pana la o anumita varsta si a sotului supravietuitor care are calitatea de urmas,pt a li se asigura conditii decente de viata. !ensiile se acorda in raport cu salariul,tuturor cetatenilor care au indeplinit varsta prevazuta de lege,au vechimea necesara in munca ori si"au pierdut total sau partial dreptul de munca din cauza unor accidente sau boli,precum si urmasilor. 2a baza stabilirii si acordarii pensiilor se afla urmatoarele principii: 1. realizarea unei corelari juste intre nivelul pensiilor si cel al salariilor. . echitatea sociala pensiile sunt stabilite in raport cu contributia fiecarui cetatean la dezvoltarea economico"sociala a tarii,realizand in acelasi timp un raport echitabil intre veniturile care provin din salarii si cele care se obtin din pensii,astfel incat sa se asigure stimularea persoanelor care lucreaza in diferite domenii economice,sociale,cultarale etc,precum si realizarea unor proportii echilibrate intre diferitele categorii de pensii. (. Solidaritatea sociala potrivit acestui principiu,participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pt prevenirea,limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale. ). Egalitatea socialacare garanteaza tuturor participantilor la sistemul public de pensii,nediscriminarea in ceea ce priveste drepturile si obligatiile impuse de lege. *. 7ondurile banesti necesare platii pensiilor se formeaza din contributiile agentilor economici,ale institutiilor,ale salariatilor si ale intreprinzatorilor particulari. +. Stimularea realizarii unei vechimi cat mai mari in munca ,. 3eterminarea cuantumului pensiei in functie de conditiile de munca -. 'orelarea pensiei de invaliditate cu pensia pt munca depusa si limita de varsta. .. Unicitatea pensiei o persoana poate primi integral o singura pensie de baza integral; daca aceeasi persoana e indreptatita sa primeasca mai multe pensii de baza,ea poate oricand sa opteze pt una dintre ele. 1/. Imprescriptibilitatea dreptului la pensie potrivit acestui principiu,orice persoana care indeplineste conditiile legale pt a primi o pensie,poate oricand sa"si ceara acest drept,oricat timp ar fi trecut de la nasterea lui. Solicitantul nu este indreptatit sa primeasca drepturile de pensie pt perioada e$pirata. 3reptul la pensie nu poate fi cedat nici total,nici partial. 11. Inde area#ma$orarea si recalcularea pensiilor este necesar atat timp cat se metine o rata ridicata a inflatiei,sa se reglementeze un mechanism de inde$are care sa asigure corelarea veniturilor din pensii cu cresterea preturilor si pe de alta parte,sa mentina un raport echitabil intre pensii si salarii. 4n sistemul public national se acorda urmatoare tipuri de pensii: 1. !ensia pt limita de varsta . !ensia anticipate (. !ensia anticipate partial ). !ensia de invaliditate *. !ensia de urmas Pensia pt limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionarii conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public. <arsta standard de pensionare este de +* de ani pt barbate si +( de ani pt femei. Stagiul minim de cotizare este de (* de ani pt barbate si (/ de ani pt femei. Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de lege pt obtinerea un pensii pt limita de varsta,cu *

e$ceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partial,isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului. 4n situatia asiguratilor care au depus cere de pensionare,angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca,de serviciu sau a calitatii de membru cooperator,dupa caz,decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare. Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare,si"au desfasurat activitatea total sau partial in conditii de munca deosebite,au dreptul la pensie pt limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare. <arstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de */ de ani pt femei si * de ani pt barbati. Asiguratii care si"au desfasurat activitatea in locurile de munca cu conditii speciale,cum sunt: " 9nitatile miniere,pt personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin */: din timpul normal de munca din luna respective " Activitatile de cercetare,e$plorare,e$ploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare " Asiguratii care si"au desfasurat activitatea in aviatia civila( pt personalul navigant) si activitatea artistica si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin * de ani,beneficiaza de pensie pt limita de varsta,cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 1* ani. " Activitatea artistica desfasurata de balerini,dansatori,acrobati,jongleri,dresori de animale salbatice,cascadori,solisti vocali de opera care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin / de ani in aceste conditii,beneficiaza de pensie pt limita de varsta incepand cu )* de ani " Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 1* ani in zona 4 de e$punere la radiatii sau de 1, ani in zona 44 de e$punere la radiatii beneficiaza de pensie pt limita de varsta,indiferent de varsta. " Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare atat in conditii deosebite,cat si in conditii speciale de munca,beneficiaza cumulative de reducerea varstelor standard de pensionare corespunzatoare fiecarei situatii,fara ca aceasta reducere sa depaseasca 1 ani. " !ersonale asigurate care au realizat un standard de cotizare in conditii de handicap pree$istent calitatii de asigurat,in functie de gradul handicapului,beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare,astfel: a) 'u 1* ani reducerea varstei standard de pensionare daca au realizat cel putin 1%( din stagiul complet de cotizare,pt cei cu handicap grav b) 'u 1/ ani reducerea varstei standard de pensionare,daca au realizat cel putin %( din stagiul complet de cotizare,pt ceu cu handicap accentuat c) 'u 1/ ani reducerea varstei standard de pensionare daca au realizat stagiul complet de cotizare,pt cei cu handicap accentuat Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pt limita de varsta,indiferent de varsta daca au realizat ca nevazatori cel putin 1%( din stagiul complet de cotizare prevazut de lege. <arsta de pensionare nu poate fi mai mica de */ de ani pt femei si * de ani pt barbate sau decat varsta rezultata ca urmare a aplicarii reducerii ma$ime prevazute.

Pensia anticipata partial !ensia anticipata partial se cuvine cu cel mult * ani inainte implinirii varstei standard de pensionare,persoanelor care au realizat un standard de cotizare cu cel putin - ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de lege. 2a stabilirea stagiului de cotizare pt acordarea pensiei anticipate,nu se au in vedere perioadele asimilate ( a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurare sociala; a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar) precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. 'uantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pt limita de varsta. 2a implinirea varstei standard de pensionare prevazute de lege,pensia anticipata +

devine pensie pt limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare. 'uantumul pensiei anticipate partial se stabileste din cuantumul pensiei pt limita de varsta care s"ar fi cuvenit prin diminuarea acesteia cu /.,*: pt fiecare luna de anticipare,pana la indeplinirea conditiilor pt obtinerea pensiei pt limita de varsta. Pensia de invaliditate Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si"au pierdut total sau partial (cel putin jumatate) din capacitatea de munca,din cauza: " Accidentelor de munca,conform legii " 1olilor profesionale si tuberculozei " 1olilor obisnuite care nu au legatura cu munca 1eneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care satisfac obligatii militare si elevii,ucenicii si studentii care au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale. !ersoanele care si"au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati ca urmare a participarii la lupta pt victoria revolutiei din decembrie 1.-., au dreptul la pensie de invaliditate indiferent de vechimea in munca,pe timpul cat dureaza invaliditatea stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit de accidente de munca. 4n raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere al capacitatii de munca,invaliditatea este: a. 3e gradul 4,caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca,a capacitatii de autoservire,de autoconductie sau de orientare spatiala,invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane. b. 3e gradul 44,caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca,cu posibilitatea invalidului de a se autoservi,autoconduce,si de a se orienta spatial fara ajutorul altei persoane. c. 3e gradul 444,caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca,invalidul putand sa presteze o activitate profesionala. 'riteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gr. 4,44,444 de invaliditate se stabilesc prin hotararea ministerului 6uncii,7amiliei si !rotectiei Sociale,6inisterului Apararii 0ationale, 6inisterul Administratiei si 4nternelor si Serviciul &oman de 4nformatii. 4ncadrarea intr"un grad de invaliditate se face prin decizia emisa de medical de specialitate in e$pertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca,denumit in continuare medic e$pert al asigurarilor sociale,in termen de )* de zile de la data inregistrarii cererii,insotita de documentatia necesara. Asiguratii care si"au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca,beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc stagiul de cotizare in raport cu varsta. 1eneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care pana la data ivirii invaliditatii au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar. Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care le data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat,dar indeplinesc conditiile prevazute de lege. 4n cazul in care invaliditatea s"a ivit ca urmare al unui accident de munca,a unei boli profesionale,asiguratul poate beneficia de pensia de invaliditate indifferent de stagiul de cotizare. !ensionarii incadrati la gradul 4 de invaliditate au dreptul,in afara pensiei,la o indemnizatie pt insotitor in cuantum fi$. 'uantumul indemnizatiei pt insotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara. ,

!ensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale in functie de afectiune,la interval de +" 1 luni pana la implinirea varstelor standard de pensionare,la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. 3upa fiecare revizuire,medical e$pert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii,emite o noua decizie prin care se stabileste dupa caz: " 6entinerea in acelasi grad de invaliditate " 4ncadrarea in alt grad de invaliditate " 4ncetarea calitatii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca. 3reptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza cu luna urmatoare celei in care s"a emis decizia de revizuire medicala. 0eprezentarea din motive imputabile pensionarului la revizuirea medicala,atrage suspendarea platii pensiei,incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazute revizuirea medicala. &evizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor,daca starea lor s"a inrautatit%imbunatatit. 0u sunt supusi revizuirii medicale periodice,pensionarii de invaliditate care prezinta: a. 4nvaliditate care afecteaza ireversibil capacitatea de munca b. Au implinit varstele standard pt obtinerea pensiei de limita de varsta c. Au varsta mai mica cu pana la * ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagii complete de cotizare,conform legii 2a implinirea varstei standard sau a varstei reduse conform legii pt obtinerea pensiei pt limita de varsta,beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pt cea mai avantajoasa dintre pensii. 4ndemnizatia pt insotitor se mentine indiferent de pensia pt care se opteaza. Pensia de urmas au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor,daca persoana decedata era pensionar daca indeplinesc conditii pt obtinerea unei pensii. 'opiii au dreptul la pensie de urmas: a) !ana la varsta de 1- ani b) 3aca isi continua studiile intr"o forma de invatamand organizata potrivit legii,pana la terminarea acestora,fara a se depasi varsta de + de ani c) !e toata durata invaliditatii de orice grad,daca aceasta s"a produs in perioada in care se afla in una din situatiile de la a sau b. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii,la implinirea varstei standard de pensionare,daca durata casatoriei a fost de cel putin 1* ani. 4n cazul in care durata casatoriei este mai mica de 1* ani,dar de cel putin 1/ ani,cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu /.*: pt fiecare luna,respective cu +: pt fiecare an de casatorie in minus. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas indiferent de varsta,pe perioada in care este invalid de gradul 4 sau 44,daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas indiferent de varsta si de durata casniciei,daca decesul sotului sustinator s"a produs ca urmare a unui accident de munca,a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr"o activitate profesionala pt care asigurarea este obligator= sau acestea sunt mai mici de > din salariul mediu brut pe economie. Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de + luni de la data decesului,daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr"o acitivitate profesionala pt care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de > din salariul mediu brut pe economie. Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la , ani,beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de , ani,in perioada in care nu realizeaza venituri lunare dintr"o -

activitate profesionala pt care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de > din salariul mediu brut pe economie. !ensia de urmas se calculeaza dupa caz,din: a) !ensia pt limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut drept in conditiile legii sustinatorul decedat b) !ensia de invaliditate de gradul 4,in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pt obtinerea pensiei pt limita de varsta si era in plata cu pensia de invaliditate de orice grad,pensie anticipata,pensie anticipata partial sau ar fi avut dreptul,in conditiile legii la una dintre aceste categorii de pensie. c) !ensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile legii sustinatorul decedat,daca acasta este mai avantajoasa decat pensia pt limita de varsta 'uantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu annual real de sustinator,afferent pensiei,in functie de nr urmasilor indreptatiti,astfel: a) !t un urmas: */: b) !t urmasi: ,*: c) !t ( sau mai multi : 1//: !artea din pensia de urmas care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pt limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public,se suporta din bugetul de stat. 'uantumul pensiei de urmas,in cazul orfanilor de ambii parinti,reprezinta insumarea drepturilor de urmas,calculate dupa fiecare urmas. Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste si conditiile prevazute de lege pt a obtine pensie de urmas dupa sotul decedat,poate opta pt cea mai avantajoasa pensie. PRE%E!&AREA A'&OR CA&EGORII "E "REP&URI SI ASIGURARI SOCIA'E Asigura?ii sistemului public au dreptul, @n afarA de pensie, la: a) concediu Bi indemniza?ie pentru incapacitate temporarA de muncA, cauzatA de boli obiBnuite sau de accidente @n afara muncii, boli profesionale Bi accidente de muncA; b) presta?ii pentru prevenirea @mbolnAvirilor Bi recuperarea capacitA?ii de muncA; c) concediu Bi indemniza?ie pentru maternitate; d) concediu Bi indemniza?ie pentru creBterea copilului; e) concediu Bi indemniza?ie pentru @ngrijirea copilului bolnav; f) ajutor de deces. 1eneficiazA de aceste drepturi asigura?ii care, @n ultimele 1 luni anterioare primei zile de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel pu?in + luni. !ersoanele care au dobCndit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiazA de indemniza?ie pentru incapacitate temporarA de muncA, fArA condi?ii de stagiu de cotizare, @n cazul accidentelor de muncA, bolilor profesionale, urgen?elor medicochirurgicale, tuberculozei Bi bolilor infectocontagioase din grupa A. 2ista cuprinzCnd urgen?ele medico"chirurgicale, precum Bi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilitA prin hotArCre a Duvernului. 1eneficiazA de concediu Bi indemniza?ie pentru creBterea copilului asigura?ii sistemului public care au realizat, un stagiu de cotizare de cel pu?in 1/ luni @n ultimele 1 luni anterioare datei naBterii copilului. 3reptul asigura?ilor la ajutor de deces nu este condi?ionat de @ndeplinirea unui stagiu de cotizare. 1aza de calcul a indemniza?iilor de asigurAri sociale se determinA ca medie a veniturilor lunare din ultimele + luni anterioare primei zile de concediu medical @nscrise @n certificatul de concediu medical 1aza de calcul a indemniza?iei de asigurAri sociale pentru creBterea copilului se determinA ca medie a veniturilor lunare din ultimele 1/ luni anterioare datei naBterii copilului, pe baza cArora s"a datorat sau, dupA caz, s"a achitat contribu?ia individualA de asigurAri sociale @n lunile respective. Indemniza(ia pentru incapacitate temporar) de munc) .

En sistemul public asigura?ii beneficiazA de concediu medical Bi de indemniza?ie pentru incapacitate temporarA de muncA, dacA dovedesc incapacitatea temporarA de muncA printr"un certificat medical, eliberat conform reglementArilor @n vigoare. 4ndemniza?ia pentru incapacitate temporarA de muncA se suportA astfel: " de cAtre angajator, @n func?ie de numArul de angaja?i avut la data ivirii incapacitA?ii temporare de muncA, astfel: a) pCnA la / de angaja?i, din prima zi pCnA @n a ,"a zi de incapacitate temporarA de muncA; b) @ntre 1 " 1// de angaja?i, din prima zi pCnA @n a 1 "a zi de incapacitate temporarA de muncA; c) peste 1// de angaja?i, din prima zi pCnA @n a 1,"a zi de incapacitate temporarA de muncA; " din bugetul asigurArilor sociale de stat, @ncepCnd cu: a) prima zi de incapacitate temporarA de muncA, @n cazul Bomerilor, persoanelor care realizeazA un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel pu?in ( salarii medii brute; b) ziua urmAtoare celor suportate de angajator, Bi pCnA la data @ncetArii incapacitA?ii temporare de muncA sau pensionArii. 4ndemniza?ia pentru incapacitate temporarA de muncA cauzatA de boli profesionale sau accidente de muncA se suportA din prima zi de incapacitate temporarA de muncA Bi pCnA la data @ncetArii acesteia sau pensionArii, astfel: de cAtre angajator, pentru: persoanele care desfABoarA activitA?i pe bazA de contract individual de muncA Bi func?ionarii publici; persoanele care @Bi desfABoarA activitatea @n func?ii elective sau care sunt numite @n cadrul autoritA?ii e$ecutive, legislative ori judecAtoreBti, pe durata mandatului, precum Bi membrii cooperatori dintr"o organiza?ie a coopera?iei meBteBugAreBti, ale cAror drepturi Bi obliga?ii sunt asimilate, de cAtre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfec?ionare sau al altor forme de pregAtire profesionalA pentru Bomeri; de bugetul asigurArilor sociale de stat, pentru persoanele care realizeazA un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel pu?in ( salarii medii brute, Bi care se aflA @n una dintre situa?iile urmAtoare: a) asociat unic, sau ac?ionari; b) administratori sau manageri care au @ncheiat contract de administrare sau de management; c) membri ai asocia?iei familiale; d) persoane autorizate sA desfABoare activitA?i independente; e) persoane angajate @n institu?ii interna?ionale, dacA nu sunt asigura?ii acestora; f) alte persoane care realizeazA venituri din activitA?i profesionale; Asigura?ii a cAror incapacitate temporarA de muncA a survenit @n timpul concediului de odihnA sau al concediului fArA platA beneficiazA de indemniza?ii pentru incapacitate temporarA de muncA, concediile fiind @ntrerupte, urmCnd ca zilele neefectuate sA fie reprogramate. 'uantumul indemniza?iei pentru incapacitate temporarA de muncA se determinA prin aplicarea unui procent de ,*: la baza de calcul determinatA ca medie a veniturilor lunare din ultimele + luni pe baza cArora s"a calculat contribu?ia individualA de asigurAri sociale @n lunile respective. 'uantumul indemniza?iei pentru incapacitate temporarA de muncA determinatA de boalA profesionalA, accident de muncA sau cazuri asimilate acestuia, tuberculozA, S43A, cancer de orice tip, precum Bi de boalA infectocontagioasA din grupa A Bi urgen?e medico"chirurgicale este de 1//: din baza de calcul determinatA ca medie a veniturilor din lunare din ultimele Base luni de cotizare. 3urata de acordare a indemniza?iei pentru incapacitate temporarA de muncA este de cel mult 1-/ de zile @n interval de un an, socotit din prima zi de @mbolnAvire. EncepCnd cu a ./"a zi concediul medical se poate prelungi pCnA la 1-/ de zile, cu avizul medicului e$pert al asigurArilor sociale. 3urata de acordare a indemniza?iei pentru incapacitate temporarA de muncA este mai mare @n cazul unor boli speciale: tuberculozA pulmonarA, unele boli cardiovasculare, cancer de orice tip. 1/

3acA bolnavul nu a fost recuperat la e$pirarea duratelor de acordare a indemniza?iei pentru incapacitate temporarA de muncA, prevAzute de lege, medicul curant propune pensionarea de invaliditate En situa?ii temeinic motivate de posibilitatea recuperArii medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 1-/ de zile, @n scopul evitArii pensionArii de invaliditate Bi men?inerii asiguratului @n activitate. 6edicul e$pert al asigurArilor sociale decide, dupA caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporarA @n altA muncA, reducerea programului de lucru, reluarea activitA?ii @n aceeaBi profesie sau @ntr"o altA profesie ori pensionarea de invaliditate. !relungirea concediului medical peste 1-/ de zile se face pentru cel mult ./ de zile, conform procedurilor stabilite de '0!AS, @n raport cu evolu?ia cazului Bi cu rezultatele ac?iunilor de recuperare. Presta(ii pentru prevenirea *mboln)virilor +i recuperarea capacit)(ii de munc) En scopul prevenirii @mbolnAvirilor Bi recuperArii capacitA?ii de muncA, @n sistemul public asigura?ii pot beneficia de: a) indemniza?ie pentru trecerea temporarA @n altA muncA; b) indemniza?ie pentru reducerea timpului de muncA; c) indemniza?ie pentru carantinA; d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze Bi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurArile sociale de sAnAtate; e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurArile sociale de sAnAtate; f) reabilitare profesionalA. g) bilete de odihnA pentru asigura?ii unitA?ilor @n care nu este reglementatA constituirea fondului social, potrivit legii. Asigura?ii afla?i @n incapacitate temporarA de muncA pe o perioadA mai mare de ./ de zile, precum Bi pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear Bi reabilitare profesionalA, @n conformitate cu prevederile programului individual de recuperare. Asigura?ii care, datoritA unei boli profesionale sau unui accident de muncA, nu mai pot lucra @n condi?iile de la locul de muncA anterior producerii riscului, pot trece temporar @n altA muncA. Indemniza(ia pentru trecerea temporar) *n alt) munc) se acordA, dacA la noul loc de muncA asiguratul realizeazA un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele + luni anterioare riscului. Indemniza(ia pentru reducerea timpului de munc) cu o pAtrime din durata normalA se acordA asigura?ilor care, din motive de sAnAtate, nu mai pot realiza durata normalA de muncA. Indemniza(ia pentru carantin) se acordA asigura?ilor cArora li se interzice continuarea activitA?ii din cauza unei boli contagioase, ivite la locul de muncA sau la domiciliul lor. 4ndemniza?ia se acordA pe durata stabilitA prin certificatul eliberat de inspectoratul de sAnAtate publicA. 'uantumul lunar al indemniza?iei pentru carantinA reprezintA ,*: din baza de calcul stabilitA ca media veniturilor lunare din ultimele Base luni (pentru care s"a plAtit contribu?ia individualA de asigurAri sociale). 'arantina este o mAsurA de ocrotire a sAnatA?ii popula?iei, iar prin instituirea ei se urmAreBte prevenirea e$tinderii epidemiilor. 'ele trei indemniza?ii se suportA integral din bugetul asigurArilor sociale de stat. Asigura?ii Bi pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare Bi indemniza?ii de la bugetul asigurArilor sociale de stat pentru procurare de proteze Bi de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurArile sociale de sAnAtate. !entru asigura?ii afla?i @n incapacitate de muncA o perioadA mai mare de ./ de zile Bi pentru pensionarii de invaliditate medicul e$pert al asigurArilor sociale @ntocmeBte programul individual de recuperare, @n func?ie de natura, stadiul Bi pronosticul bolii, structurat pe etape. 11

!rogramul individual de recuperare este obligatoriu Bi se realizeazA de cAtre organele competente. 3reptul la presta?ii de asigurAri sociale se suspendA @n cazul @n care asigura?ii nu urmeazA sau nu respectA programul individual de recuperare. 3upA fiecare etapA prevAzutA @n programul individual de recuperare asigura?ii sunt supuBi ree$aminArii medicale. En func?ie de rezultatele acesteia medicul e$pert al asigurArilor sociale, dupA caz, actualizeazA programul individual de recuperare, recomandA reluarea activitA?ii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate. Asigura?ii care Bi"au redobCndit capacitatea de muncA total sau par?ial se pot re@ncadra @n muncA potrivit recomandArilor medicului e$pert al asigurArilor sociale. Indemniza(ia de maternitate <iitoarele mame au dreptul, pe o perioadA de 1 + de zile calendaristice, la concediu pentru sarcinA Bi lAuzie, perioadA @n care beneficiazA de indemniza?ie de maternitate. 3e aceleaBi drepturi beneficiazA Bi femeile care au @ncetat plata contribu?iei de asigurAri sociale, @n condi?iile legi, dar care nasc @n termen de . luni de la data pierderii calitA?ii de asigurat. 'oncediul pentru sarcinA se acordA pe o perioadA de +( de zile @nainte de naBtere, iar concediul pentru lAuzie pe o perioadA de +( de zile dupA naBtere. 'uantumul lunar al indemniza?iei de maternitate este de -*: din baza de calcul Bi se suportA integral din bugetul asigurArilor sociale de stat. Aloca(ia pentru copiii nou,n)scu(i Aloca?ia pentru copiii nou"nAscu?i este o formA de @ncurajare de cAtre stat a natalitA?ii. #a se acordA mamelor, indiferent dacA sunt sau nu asigurate, la cerere, o singurA datA, pentru fiecare dintre primii ) copii nAscu?i vii. Aloca?ia pentru copiii nou"nAscu?i se acordA @n cuantumul prevAzut de actele normative @n vigoare la data naBterii copilului. Stabilirea Bi plata acestei aloca?ii se face prin dispozi?ia primarului localitA?ii @n a cArui razA teritorialA domiciliazA mama. !lata aloca?iei se face pe baza actelor de naBtere ale copiilor, din bugetele locale, din sumele defalcate cu aceastA destina?ie din bugetul de stat, administrate si gestionate de 6inisterul 6uncii si Solidaritatii Sociale. AceastA aloca?ie este unicA indiferent de natura Bi nivelul veniturilor pArin?ilor Bi independent de toate celelalte forme de protec?ie a familiilor cu copii. Indemniza(ia pentru cre+terea copilului sau *ngri$irea copilului bolnav Asigura?ii au dreptul la: concediu Bi indemniza?ie pentru creBterea copilului pCnA la @mplinirea vCrstei de ani Bi, @n cazul copilului cu handicap, pCnA la @mplinirea vCrstei de ( ani, oricCnd pCnA la @mplinirea de cAtre copil a acestor vCrste, numai dupA efectuarea a cel pu?in ) de zile din concediul de lAuzie. concediu Bi indemniza?ie pentru @ngrijirea copilului bolnav @n vCrstA de pCnA la , ani, iar @n cazul copilului cu handicap, pentru afec?iunile intercurente, pCnA la @mplinirea vCrstei de 1- ani. Aceste indemniza?iile se suportA integral din bugetul asigurArilor sociale de stat. 1eneficiazA, la cerere, de indemniza?ia pentru creBterea copilului, op?ional, unul dintre pArin?i, dacA solicitantul @ndeplineBte condi?iile de stagiu de cotizare. 4ndemniza?ia pentru creBterea copilului pCnA la @mplinirea vCrstei de ani se acordA, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naBtere. EncepCnd cu data de 1 ianuarie //,, persoanele care, @n ultimul an anterior datei naBterii copilului, au realizat timp de 1 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiazA de concediu pentru creBterea copilului @n vCrstA de pCnA la ani sau, @n cazul copilului cu handicap, de pCnA la ( ani, precum Bi de o indemniza?ie lunarA @n cuantum de +// lei (&O0). !rin venituri profesionale supuse impozitului pe venit, se @n?elege: venituri din salarii, venituri din activitA?i independente, venituri din activitA?i agricole. EncepCnd cu data de 1 ianuarie //,, cuantumul aloca?iei de stat pentru copii este urmAtorul: 1

// lei (&O0) lunar, @n situa?ia copiilor @n vCrstA de pCnA la ani, respectiv ( ani @n cazul copiilor cu handicap; 4ndemniza?ia sau stimulentul se cumuleazA cu aloca?ia de stat pentru copii. A$utorul de deces En cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiazA de ajutor de deces o singurA persoanA care face dovada cA a suportat cheltuielile ocazionate de deces Bi care poate fi, dupA caz, so?ul supravie?uitor, copilul, pArintele, tutorele, curatorul, moBtenitorul, @n condi?iile dreptului comun, sau, @n lipsa acesteia, oricare persoanA care face aceastA dovadA. 'uantumul ajutorului de deces se stabileBte anual prin legea bugetului asigurArilor sociale de stat Bi nu poate fi mai mic decCt valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat Bi fAcut public de cAtre '0!AS Asiguratul sau pensionarul beneficiazA de ajutor de deces @n cazul decesului unui membru de familie aflat @n @ntre?inerea sa Bi care nu are un drept propriu de asigurAri sociale. Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintA jumAtate din cuantumul ajutorului acordat @n cazul decesului asiguratului. Ajutorul de deces se suportA din bugetul asigurArilor sociale de stat Bi se acordA, la cerere, pe baza certificatului de deces. Calculul +i plata indemniza(iei de asigur)ri sociale 'alculul Bi plata indemniza?iei de asigurAri sociale se efectueazA lunar de cAtre: a) angajator, cel mai tCrziu o datA cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivA: b) institu?ia care administreazA bugetul asigurArilor pentru Bomaj, @n termen de ( zile de la data depunerii certificatului medical sau, dupA caz, a cererii pentru acordarea indemniza?iei pentru creBterea copilului, @n cazul Bomerilor; c) casa teritorialA de pensii, @n termen de ( zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemniza?iei. !lata indemniza?iilor de asigurAri sociale @nceteazA @ncepCnd cu ziua urmAtoare celei @n care: a) beneficiarul a decedat; b) beneficiarul nu mai @ndeplineBte condi?iile legale pentru acordarea indemniza?iilor; c) beneficiarul Bi"a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care &omCnia nu are @ncheiatA conven?ie de asigurAri sociale; d) beneficiarul Bi"a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care &omCnia a @ncheiat conven?ie de asigurAri sociale, dacA @n cadrul acesteia se prevede cA indemniza?iile se plAtesc de cAtre celAlalt stat.

1(