Sunteți pe pagina 1din 46

Parlamentul Romniei

Fisa act + A se vedea Lege nr. 429/2003</ Iniiativ legislativ 2006</ Hotrre nr. 6/2007</ Decizie nr. 3!4/20 </ Decizie nr. 26!/20 </ Decizie nr. 423/20 </ Decizie nr. 467/20 </ Decizie nr. 466/20 </ Decizie nr. 430/20 </ Decizie nr. 434/20 </ Decizie nr. 329/20 </ Decizie nr. 267/20 </ Decizie nr. 436/20 </ Decizie nr. 429/20 </ Decizie nr. 433/20 </ Decizie nr. 42"/20 </ Decizie nr. 2"7/20 </ Decizie nr. 37"/20 </ Decizie nr. 347/20 </ Decizie nr. 349/20 </ Decizie nr. 340/20 </ Decizie nr. 33"/20 </ Decizie nr. 339/20 </ Decizie nr. 374/20 </ Decizie nr. 2""/20 </ Decizie nr. 370/20 </ Decizie nr. 3!3/20 </ Decizie nr. 3!9/20 </ Decizie nr. 4!0/20 </ Decizie nr. 096/20 </ Decizie nr. 449/20 </ Decizie nr. 4"4/20 </ Decizie nr. !29/20 </

Constituia Romniei*)
din 31/10/2003 Publicat in MOF nr. 767 31/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 31 octombrie 2003

Decizie nr. !2"/20 </ Decizie nr. !27/20 </ Decizie nr. 442/20 </ Decizie nr. 44 /20 </ Decizie nr. 446/20 </ Decizie nr. 327/20 </ Decizie nr. 3 "/20 </ Decizie nr. 3 7/20 </ Decizie nr. 274/20 </ Decizie nr. 273/20 </ Decizie nr. 333/20 </ Decizie nr. 299/20 </ Decizie nr. 3 0/20 </ Decizie nr. 303/20 </ Decizie nr. 30"/20 </ Decizie nr. 300/20 </ Decizie nr. 304/20 </ Decizie nr. 297/20 </ Decizie nr. 346/20 </ Decizie nr. 27!/20 </ Decizie nr. 2"2/20 </ Decizie nr. 3 /20 </ Decizie nr. ! 0/20 </ Decizie nr. 4 9/20 </ Decizie nr. 43!/20 </ Decizie nr. 437/20 </ Decizie nr. 44"/20 </ Decizie nr. 447/20 </ Decizie nr. 272/20 </ Decizie nr. 33!/20 </ Decizie nr. !" /20 </ Decizie nr. !"0/20 </ Decizie nr. ! 6/20 </ Decizie nr. 296/20 </

Decizie nr. !33/20 </ Decizie nr. 294/20 </ Decizie nr. !7!/20 </ Decizie nr. 246/20 </ Decizie nr. "0/20 </ Decizie nr. !94/20 </ Decizie nr. 24"/20 </ Decizie nr. 3 4/20 </ Decizie nr. 3 2/20 </ Decizie nr. 249/20 </ Decizie nr. 34!/20 </ Decizie nr. 243/20 </ Decizie nr. 393/20 </ Decizie nr. 473/20 </ Decizie nr. 2!/20 </ Decizie nr. 306/20 </ Decizie nr. 34"/20 </ Decret nr. 934/20 </ Decizie nr. !97/20 </ Decizie nr. !9"/20 </ Decizie nr. !96/20 </ Decizie nr. !9!/20 </ Decizie nr. 97/20 </ Decizie nr. 24/20 </ Decizie nr. 377/20 </ Decizie nr. 223/20 </

___________ *) Modificat i completat prin Legea de revizuire a Constitu iei !om"niei nr. 429/2003# publicat $n Monitorul %ficial al !om"niei# &artea '# nr( )*+ din 2, octombrie 2003# republicat de Consiliul Legislativ# $n temeiul art( 1*2 din Constitu ie# cu reactualizarea denumirilor i d"ndu-se te.telor o nou numerotare /art( 1*2 a devenit# $n forma republicat# art( 1*01( Legea de revizuire a Constitu iei !om"niei nr( 22,32003 a fost aprobat prin referendumul na ional din 1+-1, octombrie 2003 i a intrat $n vigoare la data de 2, octombrie 2003# data publicrii $n Monitorul %ficial al !om"niei# &artea '# nr( )*+ din 2, octombrie 2003 a 4otr"rii Cur ii Constitu ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului na ional din 1+-1, octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitu iei !om"niei( Constituia !om"niei# $n forma ini ial# a fost adoptat $n edin a Adunrii Constituante din 21 noiembrie 1,,1# a fost publicat $n Monitorul %ficial al !om"niei# &artea '# nr( 233 din 21 noiembrie 1,,1 i a intrat $n vigoare $n urma aprobrii ei prin referendumul na ional din + decembrie 1,,1(

TITLUL I &rincipii generale ARTICOLUL 1 5tatul rom"n 1) !om"nia este stat na ional# suveran i independent# unitar i indivizibil( 2) 6orma de guvernm"nt a statului rom"n este republica( 3) !om"nia este stat de drept# democratic i social# $n care demnitatea omului# drepturile i libert ile cet enilor# libera dezvoltare a personalit ii umane# dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme# $n spiritul tradi iilor democratice ale poporului rom"n i idealurilor !evolu iei din decembrie 1,+,# i sunt garantate( 4) 5tatul se organizeaz potrivit principiului separa iei i ec7ilibrului puterilor - legislativ# e.ecutiv i 8udectoreasc - $n cadrul democra iei constitu ionale( !) 9n !om"nia# respectarea Constitu iei# a suprema iei sale i a legilor este obligatorie(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 26!/20 2011 Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 349/20 2011 Decizie nr. 3!4/20 2011 Decizie nr. 374/20 2011 Decizie nr. 423/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 2 5uveranitatea 1) 5uveranitatea na ional apar ine poporului rom"n# care o e.ercit prin organele sale reprezentative# constituite prin alegeri libere# periodice i corecte# precum i prin referendum( 2) :ici un grup i nici o persoan nu pot e.ercita suveranitatea $n nume propriu( ARTICOLUL 3 ;eritoriul 1) ;eritoriul !om"niei este inalienabil( 2) 6rontierele rii sunt consfin ite prin lege organic# cu respectarea principiilor i a celorlalte norme general admise ale dreptului interna ional( 3) ;eritoriul este organizat# sub aspect administrativ# $n comune# orae i 8ude e( 9n condi iile legii# unele orae sunt declarate municipii( 4) &e teritoriul statului rom"n nu pot fi strmutate sau colonizate popula ii strine( ARTICOLUL 4 <nitatea poporului i egalitatea $ntre cet eni 1) 5tatul are ca fundament unitatea poporului rom"n i solidaritatea cet enilor si(

2) !om"nia este patria comun i indivizibil a tuturor cet enilor si# fr deosebire de ras# de na ionalitate# de origine etnic# de limb# de religie# de se.# de opinie# de apartenen politic# de avere sau de origine social(
A se vedea Decizie nr. 349/20 2011 in data de 16 decembrie

ARTICOLUL ! Cet enia 1) Cet enia rom"n se dob"ndete# se pstreaz sau se pierde $n condi iile prevzute de legea organic( 2) Cet enia rom"n nu poate fi retras aceluia care a dob"ndit-o prin natere( ARTICOLUL " =reptul la identitate 1) 5tatul recunoate i garanteaz persoanelor apar in"nd minorit ilor na ionale dreptul la pstrarea# la dezvoltarea i la e.primarea identit ii lor etnice# culturale# lingvistice i religioase( 2) Msurile de protec ie luate de stat pentru pstrarea# dezvoltarea i e.primarea identit ii persoanelor apar in"nd minorit ilor na ionale trebuie s fie conforme cu principiile de egalitate i de nediscriminare $n raport cu ceilal i cet eni rom"ni(
A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 3!3/20 2011 Decizie nr. 4 9/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie

ARTICOLUL # !om"nii din strintate 5tatul spri8in $ntrirea legturilor cu rom"nii din afara frontierelor rii i ac ioneaz pentru pstrarea# dezvoltarea i e.primarea identit ii lor etnice# culturale# lingvistice i religioase# cu respectarea legisla iei statului ai crui cet eni sunt(
A se vedea Decizie nr. 329/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL $ &luralismul i partidele politice 1) &luralismul $n societatea rom"neasc este o condi ie i o garan ie a democra iei constitu ionale( 2) &artidele politice se constituie i $i desfoar activitatea $n condi iile legii( >le contribuie la definirea i la e.primarea voin ei politice a cet enilor# respect"nd suveranitatea na ional# integritatea teritorial# ordinea de drept i principiile democra iei( ARTICOLUL 9 5indicatele# patronatele i asocia iile profesionale 5indicatele# patronatele i asocia iile profesionale se constituie i $i desfoar activitatea potrivit statutelor lor# $n condi iile legii( >le contribuie la aprarea drepturilor i la promovarea intereselor profesionale# economice i sociale ale membrilor lor(

ARTICOLUL 10 !ela ii interna ionale !om"nia $ntre ine i dezvolt rela ii panice cu toate statele i# $n acest cadru# rela ii de bun vecintate# $ntemeiate pe principiile i pe celelalte norme general admise ale dreptului interna ional( ARTICOLUL 11 =reptul interna ional i dreptul intern 1) 5tatul rom"n se oblig s $ndeplineasc $ntocmai i cu bun-credin obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte( 2) ;ratatele ratificate de &arlament# potrivit legii# fac parte din dreptul intern( 3) 9n cazul $n care un tratat la care !om"nia urmeaz s devin parte cuprinde dispozi ii contrare Constitu iei# ratificarea lui poate avea loc numai dup revizuirea Constitu iei(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 249/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. 44 /20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 21 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 12 5imboluri na ionale 1) =rapelul !om"niei este tricolor? culorile sunt aezate vertical# $n ordinea urmtoare $ncep"nd de la lance@ albastru# galben# rou( 2) Aiua na ional a !om"niei este 1 =ecembrie( 3) 'mnul na ional al !om"niei este B=eteapt-te rom"neB( 4) 5tema rii i sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice( ARTICOLUL 13 Limba oficial 9n !om"nia# limba oficial este limba rom"n(
A se vedea Decizie nr. 4 9/20 2011 in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 14 Capitala Capitala !om"niei este municipiul Cucureti( TITLUL II =repturile# libert ile i $ndatoririle fundamentale CA%ITOLUL I =ispozi ii comune

ARTICOLUL 1! <niversalitatea 1) Cet enii beneficiaz de drepturile i de libert ile consacrate prin Constitu ie i prin alte legi i au obliga iile prevzute de acestea( 2) Legea dispune numai pentru viitor# cu e.cep ia legii penale sau contraven ionale mai favorabile(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 329/20 2011 Decizie nr. 349/20 2011 Decizie nr. 3!9/20 2011 Decizie nr. 377/20 2012 in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 03 ianuarie

ARTICOLUL 1" >galitatea $n drepturi 1) Cet enii sunt egali $n fa a legii i a autorit ilor publice# fr privilegii i fr discriminri( 2) :imeni nu este mai presus de lege( 3) 6unc iile i demnit ile publice# civile sau militare# pot fi ocupate# $n condi iile legii# de persoanele care au cet enia rom"n i domiciliul $n ar( 5tatul rom"n garanteaz egalitatea de anse $ntre femei i brba i pentru ocuparea acestor func ii i demnit i( 4) 9n condi iile aderrii !om"niei la <niunea >uropean# cet enii <niunii care $ndeplinesc cerin ele legii organice au dreptul de a alege i de a fi alei $n autorit ile administra iei publice locale(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 2!/20 2011 Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 246/20 2011 Decizie nr. 26!/20 2011 Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 2""/20 2011 Decizie nr. 3 4/20 2011 Decizie nr. 349/20 2011 Decizie nr. 370/20 2011 Decizie nr. 374/20 2011 in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. 4"4/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 Decizie nr. !"0/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 1# Cet enii rom"ni $n strintate Cet enii rom"ni se bucur $n strintate de protec ia statului rom"n i trebuie s-i $ndeplineasc obliga iile# cu e.cep ia acelora ce nu sunt compatibile cu absen a lor din ar( ARTICOLUL 1$ Cet enii strini i apatrizii 1) Cet enii strini i apatrizii care locuiesc $n !om"nia se bucur de protec ia general a persoanelor i a averilor# garantat de Constitu ie i de alte legi( 2) =reptul de azil se acord i se retrage $n condi iile legii# cu respectarea tratatelor i a conven iilor interna ionale la care !om"nia este parte( ARTICOLUL 19 >.trdarea i e.pulzarea 1) Cet eanul rom"n nu poate fi e.trdat sau e.pulzat din !om"nia( 2) &rin derogare de la prevederile alineatului /11# cet enii rom"ni pot fi e.trda i $n baza conven iilor interna ionale la care !om"nia este parte# $n condi iile legii i pe baz de reciprocitate( 3) Cet enii strini i apatrizii pot fi e.trda i numai $n baza unei conven ii interna ionale sau $n condi ii de reciprocitate( 4) >.pulzarea sau e.trdarea se 7otrte de 8usti ie( ARTICOLUL 20 ;ratatele interna ionale privind drepturile omului 1) =ispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate $n concordan cu =eclara ia <niversal a =repturilor %mului# cu pactele i cu celelalte tratate la care !om"nia este parte( 2) =ac e.ist neconcordan e $ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului# la care !om"nia este parte# i legile interne# au prioritate reglementrile interna ionale# cu e.cep ia cazului $n care Constitu ia sau legile interne con in dispozi ii mai favorabile(
A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 2!/20 2011 Decizie nr. 249/20 2011 Decizie nr. 329/20 2011 in data de 22 decembrie in data de 21 decembrie in data de 14 decembrie

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 377/20 2012 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 03 ianuarie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 21 Accesul liber la 8usti ie 1) %rice persoan se poate adresa 8usti iei pentru aprarea drepturilor# a libert ilor i a intereselor sale legitime( 2) :ici o lege nu poate $ngrdi e.ercitarea acestui drept( 3) &r ile au dreptul la un proces ec7itabil i la solu ionarea cauzelor $ntr-un termen rezonabil( 4) Durisdic iile speciale administrative sunt facultative i gratuite(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 2011 97/20 in data de 16 decembrie in data de 27 decembrie in data de 21 decembrie in data de 1 decembrie

Decizie nr. 24"/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 296/20 2011 Decizie nr. 33!/20 2011 Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 3!3/20 2011 Decizie nr. 3!4/20 2011 Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 4 9/20 2011 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. 446/20 2011 Decizie nr. 466/20 2011 Decizie nr. 467/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011

in data de 20 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

CA%ITOLUL II =repturile i libert ile fundamentale ARTICOLUL 22 =reptul la via i la integritate fizic i psi7ic 1) =reptul la via # precum i dreptul la integritate fizic i psi7ic ale persoanei sunt garantate( 2) :imeni nu poate fi supus torturii i nici unui fel de pedeaps sau de tratament inuman ori degradant( 3) &edeapsa cu moartea este interzis(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 23 Libertatea individual 1) Libertatea individual i siguran a persoanei sunt inviolabile( 2) &erc7ezi ionarea# re inerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai $n cazurile i cu procedura prevzute de lege( 3) !e inerea nu poate depi 22 de ore( 4) Arestarea preventiv se dispune de 8udector i numai $n cursul procesului penal( !) 9n cursul urmririi penale arestarea preventiv se poate dispune pentru cel mult 30 de zile i se poate prelungi cu c"te cel mult 30 de zile# fr ca durata total s depeasc un termen rezonabil# i nu mai mult de 1+0 de zile( ") 9n faza de 8udecat instan a este obligat# $n condi iile legii# s verifice periodic# i nu mai t"rziu de 00 de zile# legalitatea i temeinicia arestrii preventive i s dispun# de $ndat# punerea $n libertate a inculpatului# dac temeiurile care au determinat arestarea preventiv au $ncetat sau dac instan a constat c nu e.ist temeiuri noi care s 8ustifice men inerea privrii de libertate( #) 9nc7eierile instan ei privind msura arestrii preventive sunt supuse cilor de atac prevzute de lege( $) Celui re inut sau arestat i se aduc de $ndat la cunotin # $n limba pe care o $n elege# motivele re inerii sau ale arestrii# iar $nvinuirea# $n cel mai scurt termen? $nvinuirea se aduce la cunotin numai $n prezen a unui avocat# ales sau numit din oficiu( 9) &unerea $n libertate a celui re inut sau arestat este obligatorie# dac motivele acestor msuri au disprut# precum i $n alte situa ii prevzute de lege( 10) &ersoana arestat preventiv are dreptul s cear punerea sa $n libertate provizorie# sub control 8udiciar sau pe cau iune( 11) &"n la rm"nerea definitiv a 7otr"rii 8udectoreti de condamnare# persoana este considerat nevinovat( 12) :ici o pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat dec"t $n condi iile i $n temeiul legii( 13) 5anc iunea privativ de libertate nu poate fi dec"t de natur penal(
A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 24 =reptul la aprare 1) =reptul la aprare este garantat( 2) 9n tot cursul procesului# pr ile au dreptul s fie asistate de un avocat# ales sau numit din oficiu(

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. 374/20 2011 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. 434/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 2! Libera circula ie 1) =reptul la liber circula ie# $n ar i $n strintate# este garantat( Legea stabilete condi iile e.ercitrii acestui drept( 2) 6iecrui cet ean $i este asigurat dreptul de a-i stabili domiciliul sau reedin a $n orice localitate din ar# de a emigra# precum i de a reveni $n ar(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 2" Eia a intim# familial i privat 1) Autorit ile publice respect i ocrotesc via a intim# familial i privat( 2) &ersoana fizic are dreptul s dispun de ea $nsi# dac nu $ncalc drepturile i libert ile altora# ordinea public sau bunele moravuri(
A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 2# 'nviolabilitatea domiciliului 1) =omiciliul i reedin a sunt inviolabile( :imeni nu poate ptrunde sau rm"ne $n domiciliul ori $n reedin a unei persoane fr $nvoirea acesteia( 2) =e la prevederile alineatului /11 se poate deroga prin lege pentru urmtoarele situa ii@ a) e.ecutarea unui mandat de arestare sau a unei 7otr"ri 8udectoreti? &) $nlturarea unei prime8dii privind via a# integritatea fizic sau bunurile unei persoane? ') aprarea securit ii na ionale sau a ordinii publice? () prevenirea rsp"ndirii unei epidemii( 3) &erc7ezi ia se dispune de 8udector i se efectueaz $n condi iile i $n formele prevzute de lege( 4) &erc7ezi iile $n timpul nop ii sunt interzise# $n afar de cazul infrac iunilor flagrante(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 2$ 5ecretul coresponden ei 5ecretul scrisorilor# al telegramelor# al altor trimiteri potale# al convorbirilor telefonice i al celorlalte mi8loace legale de comunicare este inviolabil(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 29 Libertatea contiin ei 1) Libertatea g"ndirii i a opiniilor# precum i libertatea credin elor religioase nu pot fi $ngrdite sub nici o form( :imeni nu poate fi constr"ns s adopte o opinie ori s adere la o credin religioas# contrare convingerilor sale( 2) Libertatea contiin ei este garantat? ea trebuie s se manifeste $n spirit de toleran i de respect reciproc( 3) Cultele religioase sunt libere i se organizeaz potrivit statutelor proprii# $n condi iile legii( 4) 9n rela iile dintre culte sunt interzise orice forme# mi8loace# acte sau ac iuni de $nvr8bire religioas( !) Cultele religioase sunt autonome fa de stat i se bucur de spri8inul acestuia# inclusiv prin $nlesnirea asisten ei religioase $n armat# $n spitale# $n penitenciare# $n azile i $n orfelinate( ") &rin ii sau tutorii au dreptul de a asigura# potrivit propriilor convingeri# educa ia copiilor minori a cror rspundere le revine(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 30 Libertatea de e.primare 1) Libertatea de e.primare a g"ndurilor# a opiniilor sau a credin elor i libertatea crea iilor de orice fel# prin viu grai# prin scris# prin imagini# prin sunete sau prin alte mi8loace de comunicare $n public# sunt inviolabile( 2) Cenzura de orice fel este interzis( 3) Libertatea presei implic i libertatea de a $nfiin a publica ii( 4) :ici o publica ie nu poate fi suprimat( !) Legea poate impune mi8loacelor de comunicare $n mas obliga ia de a face public sursa finan rii( ") Libertatea de e.primare nu poate pre8udicia demnitatea# onoarea# via a particular a persoanei i nici dreptul la propria imagine( #) 5unt interzise de lege defimarea rii i a na iunii# $ndemnul la rzboi de agresiune# la ur na ional# rasial# de clas sau religioas# incitarea la discriminare# la separatism teritorial sau la violen public# precum i manifestrile obscene# contrare bunelor moravuri( $) !spunderea civil pentru informa ia sau pentru crea ia adus la cunotin public revine editorului sau realizatorului# autorului# organizatorului manifestrii artistice# proprietarului mi8locului de multiplicare# al postului de radio sau de televiziune# $n condi iile legii( =elictele de pres se stabilesc prin lege(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 31 =reptul la informa ie 1) =reptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public nu poate fi $ngrdit( 2) Autorit ile publice# potrivit competen elor ce le revin# sunt obligate s asigure informarea corect a cet enilor asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes personal( 3) =reptul la informa ie nu trebuie s pre8udicieze msurile de protec ie a tinerilor sau securitatea na ional( 4) Mi8loacele de informare $n mas# publice i private# sunt obligate s asigure informarea corect a opiniei publice( !) 5erviciile publice de radio i de televiziune sunt autonome( >le trebuie s garanteze grupurilor sociale i politice importante e.ercitarea dreptului la anten( %rganizarea acestor servicii i controlul parlamentar asupra activit ii lor se reglementeaz prin lege organic(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 32 =reptul la $nv tur 1) =reptul la $nv tur este asigurat prin $nv m"ntul general obligatoriu# prin $nv m"ntul liceal i prin cel profesional# prin $nv m"ntul superior# precum i prin alte forme de instruc ie i de perfec ionare( 2) 9nv m"ntul de toate gradele se desfoar $n limba rom"n( 9n condi iile legii# $nv m"ntul se poate desfura i $ntr-o limb de circula ie interna ional( 3) =reptul persoanelor apar in"nd minorit ilor na ionale de a $nv a limba lor matern i dreptul de a putea fi instruite $n aceast limb sunt garantate? modalit ile de e.ercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege( 4) 9nv m"ntul de stat este gratuit# potrivit legii( 5tatul acord burse sociale de studii copiilor i tinerilor proveni i din familii defavorizate i celor institu ionaliza i# $n condi iile legii( !) 9nv m"ntul de toate gradele se desfoar $n unit i de stat# particulare i confesionale# $n condi iile legii( ") Autonomia universitar este garantat( #) 5tatul asigur libertatea $nv m"ntului religios# potrivit cerin elor specifice fiecrui cult( 9n colile de stat# $nv m"ntul religios este organizat i garantat prin lege(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 33 Accesul la cultur 1) Accesul la cultur este garantat# $n condi iile legii( 2) Libertatea persoanei de a-i dezvolta spiritualitatea i de a accede la valorile culturii na ionale i universale nu poate fi $ngrdit( 3) 5tatul trebuie s asigure pstrarea identit ii spirituale# spri8inirea culturii na ionale# stimularea artelor# prote8area i conservarea motenirii culturale# dezvoltarea creativit ii contemporane# promovarea valorilor culturale i artistice ale !om"niei $n lume(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 34 =reptul la ocrotirea snt ii 1) =reptul la ocrotirea snt ii este garantat( 2) 5tatul este obligat s ia msuri pentru asigurarea igienei i a snt ii publice( 3) %rganizarea asisten ei medicale i a sistemului de asigurri sociale pentru boal# accidente# maternitate i recuperare# controlul e.ercitrii profesiilor medicale i a activit ilor paramedicale# precum i alte msuri de protec ie a snt ii fizice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 3! =reptul la mediu sntos 1) 5tatul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu $ncon8urtor sntos i ec7ilibrat ecologic( 2) 5tatul asigur cadrul legislativ pentru e.ercitarea acestui drept( 3) &ersoanele fizice i 8uridice au $ndatorirea de a prote8a i a ameliora mediul $ncon8urtor(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 3" =reptul de vot 1) Cet enii au drept de vot de la v"rsta de 1+ ani# $mplini i p"n $n ziua alegerilor inclusiv( 2) :u au drept de vot debilii sau aliena ii mintal# pui sub interdic ie# i nici persoanele condamnate# prin 7otr"re 8udectoreasc definitiv# la pierderea drepturilor electorale(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 3# =reptul de a fi ales 1) Au dreptul de a fi alei cet enii cu drept de vot care $ndeplinesc condi iile prevzute $n articolul 10 alineatul /31# dac nu le este interzis asocierea $n partide politice# potrivit articolului 20 alineatul /31( 2) Candida ii trebuie s fi $mplinit# p"n $n ziua alegerilor inclusiv# v"rsta de cel pu in 23 de ani pentru a fi alei $n Camera =eputa ilor sau $n organele administra iei publice locale# v"rsta de cel pu in 33 de ani pentru a fi alei $n 5enat i v"rsta de cel pu in 3* de ani pentru a fi alei $n func ia de &reedinte al !om"niei(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 3$ =reptul de a fi ales $n &arlamentul >uropean 9n condi iile aderrii !om"niei la <niunea >uropean# cet enii rom"ni au dreptul de a alege i de a fi alei $n &arlamentul >uropean(

A se vedea

Decizie nr. 430/20 2011

in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 39 Libertatea $ntrunirilor Mitingurile# demonstra iile# procesiunile sau orice alte $ntruniri sunt libere i se pot organiza i desfura numai $n mod panic# fr nici un fel de arme(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 40 =reptul de asociere 1) Cet enii se pot asocia liber $n partide politice# $n sindicate# $n patronate i $n alte forme de asociere( 2) &artidele sau organiza iile care# prin scopurile ori prin activitatea lor# militeaz $mpotriva pluralismului politic# a principiilor statului de drept ori a suveranit ii# a integrit ii sau a independen ei !om"niei sunt neconstitu ionale( 3) :u pot face parte din partide politice 8udectorii Cur ii Constitu ionale# avoca ii poporului# magistra ii# membrii activi ai armatei# poli itii i alte categorii de func ionari publici stabilite prin lege organic( 4) Asocia iile cu caracter secret sunt interzise(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 41 Munca i protec ia social a muncii 1) =reptul la munc nu poate fi $ngrdit( Alegerea profesiei# a meseriei sau a ocupa iei# precum i a locului de munc este liber( 2) 5alaria ii au dreptul la msuri de protec ie social( Acestea privesc securitatea i sntatea salaria ilor# regimul de munc al femeilor i al tinerilor# instituirea unui salariu minim brut pe ar# repausul sptm"nal# concediul de odi7n pltit# prestarea muncii $n condi ii deosebite sau speciale# formarea profesional# precum i alte situa ii specifice# stabilite prin lege( 3) =urata normal a zilei de lucru este# $n medie# de cel mult + ore( 4) La munc egal# femeile au salariu egal cu brba ii( !) =reptul la negocieri colective $n materie de munc i caracterul obligatoriu al conven iilor colective sunt garantate(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 26!/20 2011 Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 42 'nterzicerea muncii for ate 1) Munca for at este interzis( 2) :u constituie munc for at@ a) activit ile pentru $ndeplinirea $ndatoririlor militare# precum i cele desfurate# potrivit legii# $n locul acestora# din motive religioase sau de contiin ? &) munca unei persoane condamnate# prestat $n condi ii normale# $n perioada de deten ie sau de libertate condi ionat? ') presta iile impuse $n situa ia creat de calamit i ori de alt pericol# precum i cele care fac parte din obliga iile civile normale stabilite de lege(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 43 =reptul la grev 1) 5alaria ii au dreptul la grev pentru aprarea intereselor profesionale# economice i sociale( 2) Legea stabilete condi iile i limitele e.ercitrii acestui drept# precum i garan iile necesare asigurrii serviciilor esen iale pentru societate(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 44 =reptul de proprietate privat 1) =reptul de proprietate# precum i crean ele asupra statului# sunt garantate( Con inutul i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege( 2) &roprietatea privat este garantat i ocrotit $n mod egal de lege# indiferent de titular( Cet enii strini i apatrizii pot dob"ndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai $n condi iile rezultate din aderarea !om"niei la <niunea >uropean i din alte tratate interna ionale la care !om"nia este parte# pe baz de reciprocitate# $n condi iile prevzute prin lege organic# precum i prin motenire legal( 3) :imeni nu poate fi e.propriat dec"t pentru o cauz de utilitate public# stabilit potrivit legii# cu dreapt i prealabil despgubire( 4) 5unt interzise na ionalizarea sau orice alte msuri de trecere silit $n proprietate public a unor bunuri pe baza apartenen ei sociale# etnice# religioase# politice sau de alt natur discriminatorie a titularilor( !) &entru lucrri de interes general# autoritatea public poate folosi subsolul oricrei propriet i imobiliare# cu obliga ia de a despgubi proprietarul pentru daunele aduse solului# planta iilor sau construc iilor# precum i pentru alte daune imputabile autorit ii( ") =espgubirile prevzute $n alineatele /31 i /*1 se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau# $n caz de divergen # prin 8usti ie( #) =reptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind protec ia mediului i asigurarea bunei vecint i# precum i la respectarea celorlalte sarcini care# potrivit legii sau obiceiului# revin proprietarului( $) Averea dob"ndit licit nu poate fi confiscat( Caracterul licit al dob"ndirii se prezum( 9) Cunurile destinate# folosite sau rezultate din infrac iuni ori contraven ii pot fi confiscate numai $n condi iile legii(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 2011 97/20 in data de 27 decembrie in data de 14 decembrie

Decizie nr. 26!/20

2011 A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 2""/20 2011 Decizie nr. 294/20 2011 Decizie nr. 3!4/20 2011 Decizie nr. 377/20 2012 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. 43!/20 2011 Decizie nr. 436/20 2011 Decizie nr. !29/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie in data de 14 decembrie in data de 03 ianuarie in data de 14 decembrie in data de 20 decembrie in data de 1! decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 4! Libertatea economic Accesul liber al persoanei la o activitate economic# libera ini iativ i e.ercitarea acestora $n condi iile legii sunt garantate(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 26!/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 294/20 2011 Decizie nr. 3!4/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 21 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 4" =reptul la motenire =reptul la motenire este garantat(


A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 4# :ivelul de trai 1) 5tatul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protec ie social# de natur s asigure cet enilor un nivel de trai decent( 2) Cet enii au dreptul la pensie# la concediu de maternitate pltit# la asisten medical $n unit ile

sanitare de stat# la a8utor de oma8 i la alte forme de asigurri sociale publice sau private# prevzute de lege( Cet enii au dreptul i la msuri de asisten social# potrivit legii(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 377/20 2012 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 03 ianuarie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL 4$ 6amilia 1) 6amilia se $ntemeiaz pe cstoria liber consim it $ntre so i# pe egalitatea acestora i pe dreptul i $ndatorirea prin ilor de a asigura creterea# educa ia i instruirea copiilor( 2) Condi iile de $nc7eiere# de desfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege( Cstoria religioas poate fi celebrat numai dup cstoria civil( 3) Copiii din afara cstoriei sunt egali $n fa a legii cu cei din cstorie(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

Hotrre nr. 6/2007 in data de 0" au#ust 2007 Iniiativ legislativ 2006 in data de 21 iunie 2006

ARTICOLUL 49 &rotec ia copiilor i a tinerilor 1) Copiii i tinerii se bucur de un regim special de protec ie i de asisten $n realizarea drepturilor lor( 2) 5tatul acord aloca ii pentru copii i a8utoare pentru $ngri8irea copilului bolnav ori cu 7andicap( Alte forme de protec ie social a copiilor i a tinerilor se stabilesc prin lege( 3) >.ploatarea minorilor# folosirea lor $n activit i care le-ar duna snt ii# moralit ii sau care lear pune $n prime8die via a ori dezvoltarea normal sunt interzise( 4) Minorii sub v"rsta de 1* ani nu pot fi anga8a i ca salaria i( !) Autorit ile publice au obliga ia s contribuie la asigurarea condi iilor pentru participarea liber a tinerilor la via a politic# social# economic# cultural i sportiv a rii(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

ARTICOLUL !0 &rotec ia persoanelor cu 7andicap &ersoanele cu 7andicap se bucur de protec ie special( 5tatul asigur realizarea unei politici na ionale de egalitate a anselor# de prevenire i de tratament ale 7andicapului# $n vederea participrii efective a persoanelor cu 7andicap $n via a comunit ii# respect"nd drepturile i $ndatoririle ce revin prin ilor i tutorilor(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. !94/20 in data de 14 decembrie in data de 21 decembrie

2011

ARTICOLUL !1 =reptul de peti ionare 1) Cet enii au dreptul s se adreseze autorit ilor publice prin peti ii formulate numai $n numele semnatarilor( 2) %rganiza iile legal constituite au dreptul s adreseze peti ii e.clusiv $n numele colectivelor pe care le reprezint( 3) >.ercitarea dreptului de peti ionare este scutit de ta.( 4) Autorit ile publice au obliga ia s rspund la peti ii $n termenele i $n condi iile stabilite potrivit legii(
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL !2 =reptul persoanei vtmate de o autoritate public 1) &ersoana vtmat $ntr-un drept al su ori $ntr-un interes legitim# de o autoritate public# printrun act administrativ sau prin nesolu ionarea $n termenul legal a unei cereri# este $ndrept it s ob in recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim# anularea actului i repararea pagubei( 2) Condi iile i limitele e.ercitrii acestui drept se stabilesc prin lege organic( 3) 5tatul rspunde patrimonial pentru pre8udiciile cauzate prin erorile 8udiciare( !spunderea statului este stabilit $n condi iile legii i nu $nltur rspunderea magistra ilor care i-au e.ercitat func ia cu rea-credin sau grav negli8en (
A se vedea Decizie nr. 430/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL !3 !estr"ngerea e.erci iului unor drepturi sau al unor libert i 1) >.erci iul unor drepturi sau al unor libert i poate fi restr"ns numai prin lege i numai dac se impune# dup caz# pentru@ aprarea securit ii na ionale# a ordinii# a snt ii ori a moralei publice# a drepturilor i a libert ilor cet enilor? desfurarea instruc iei penale? prevenirea consecin elor unei calamit i naturale# ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav( 2) !estr"ngerea poate fi dispus numai dac este necesar $ntr-o societate democratic( Msura trebuie s fie propor ional cu situa ia care a determinat-o# s fie aplicat $n mod nediscriminatoriu i fr a aduce atingere e.isten ei dreptului sau a libert ii(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 2""/20 2011 Decizie nr. 3 4/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. 340/20 2011 Decizie nr. 370/20 2011 Decizie nr. 374/20 2011 Decizie nr. 377/20 2012 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011 Decizie nr. !94/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 03 ianuarie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie

CA%ITOLUL III 9ndatoririle fundamentale ARTICOLUL !4 6idelitatea fa de ar 1) 6idelitatea fa de ar este sacr( 2) Cet enii crora le sunt $ncredin ate func ii publice# precum i militarii# rspund de $ndeplinirea cu credin a obliga iilor ce le revin i# $n acest scop# vor depune 8urm"ntul cerut de lege( ARTICOLUL !! Aprarea rii 1) Cet enii au dreptul i obliga ia s apere !om"nia( 2) Condi iile privind $ndeplinirea $ndatoririlor militare se stabilesc prin lege organic( 3) Cet enii pot fi $ncorpora i de la v"rsta de 20 de ani i p"n la v"rsta de 3* de ani# cu e.cep ia voluntarilor# $n condi iile legii organice( ARTICOLUL !" Contribu ii financiare 1) Cet enii au obliga ia s contribuie# prin impozite i prin ta.e# la c7eltuielile publice( 2) 5istemul legal de impuneri trebuie s asigure aezarea 8ust a sarcinilor fiscale( 3) %rice alte presta ii sunt interzise# $n afara celor stabilite prin lege# $n situa ii e.cep ionale(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 249/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie

ARTICOLUL !# >.ercitarea drepturilor i a libert ilor Cet enii rom"ni# cet enii strini i apatrizii trebuie s-i e.ercite drepturile i libert ile constitu ionale cu bun-credin # fr s $ncalce drepturile i libert ile celorlal i( CA%ITOLUL I) Avocatul &oporului

ARTICOLUL !$ :umirea i rolul 1) Avocatul &oporului este numit pe o durat de * ani pentru aprarea drepturilor i libert ilor persoanelor fizice( Ad8unc ii Avocatului &oporului sunt specializa i pe domenii de activitate( 2) Avocatul &oporului i ad8unc ii si nu pot $ndeplini nici o alt func ie public sau privat# cu e.cep ia func iilor didactice din $nv m"ntul superior( 3) %rganizarea i func ionarea institu iei Avocatul &oporului se stabilesc prin lege organic( ARTICOLUL !9 >.ercitarea atribu iilor 1) Avocatul &oporului $i e.ercit atribu iile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate $n drepturile i $n libert ile lor# $n limitele stabilite de lege( 2) Autorit ile publice sunt obligate s asigure Avocatului &oporului spri8inul necesar $n e.ercitarea atribu iilor sale( ARTICOLUL "0 !aportul $n fa a &arlamentului Avocatul &oporului prezint celor dou Camere ale &arlamentului rapoarte# anual sau la cererea acestora( !apoartele pot con ine recomandri privind legisla ia sau msuri de alt natur# pentru ocrotirea drepturilor i a libert ilor cet enilor( TITLUL III Autorit ile publice CA%ITOLUL I &arlamentul *+C,IU-+A 1 %rganizare i func ionare ARTICOLUL "1 !olul i structura 1) &arlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului rom"n i unica autoritate legiuitoare a rii( 2) &arlamentul este alctuit din Camera =eputa ilor i 5enat(
A se vedea Decizie nr. !33/20 2011 in data de 20 decembrie

ARTICOLUL "2 Alegerea Camerelor 1) Camera =eputa ilor i 5enatul sunt alese prin vot universal# egal# direct# secret i liber e.primat# potrivit legii electorale( 2) %rganiza iile cet enilor apar in"nd minorit ilor na ionale# care nu $ntrunesc $n alegeri numrul de voturi pentru a fi reprezentate $n &arlament# au dreptul la c"te un loc de deputat# $n condi iile legii electorale( Cet enii unei minorit i na ionale pot fi reprezenta i numai de o singur organiza ie(

3) :umrul deputa ilor i al senatorilor se stabilete prin legea electoral# $n raport cu popula ia rii( ARTICOLUL "3 =urata mandatului 1) Camera =eputa ilor i 5enatul sunt alese pentru un mandat de 2 ani# care se prelungete de drept $n stare de mobilizare# de rzboi# de asediu sau de urgen # p"n la $ncetarea acestora( 2) Alegerile pentru Camera =eputa ilor i pentru 5enat se desfoar $n cel mult 3 luni de la e.pirarea mandatului sau de la dizolvarea &arlamentului( 3) &arlamentul nou ales se $ntrunete# la convocarea &reedintelui !om"niei# $n cel mult 20 de zile de la alegeri( 4) Mandatul Camerelor se prelungete p"n la $ntrunirea legal a noului &arlament( 9n aceast perioad nu poate fi revizuit Constitu ia i nu pot fi adoptate# modificate sau abrogate legi organice( !) &roiectele de legi sau propunerile legislative $nscrise pe ordinea de zi a &arlamentului precedent $i continu procedura $n noul &arlament( ARTICOLUL "4 %rganizarea intern 1) %rganizarea i func ionarea fiecrei Camere se stabilesc prin regulament propriu( !esursele financiare ale Camerelor sunt prevzute $n bugetele aprobate de acestea( 2) 6iecare Camer $i alege un birou permanent( &reedintele Camerei =eputa ilor i preedintele 5enatului se aleg pe durata mandatului Camerelor( Ceilal i membri ai birourilor permanente sunt alei la $nceputul fiecrei sesiuni( Membrii birourilor permanente pot fi revoca i $nainte de e.pirarea mandatului( 3) =eputa ii i senatorii se pot organiza $n grupuri parlamentare# potrivit regulamentului fiecrei Camere( 4) 6iecare Camer $i constituie comisii permanente i poate institui comisii de anc7et sau alte comisii speciale( Camerele $i pot constitui comisii comune( !) Cirourile permanente i comisiile parlamentare se alctuiesc potrivit configura iei politice a fiecrei Camere( ARTICOLUL "! Fedin ele Camerelor 1) Camera =eputa ilor i 5enatul lucreaz $n edin e separate( 2) Camerele $i desfoar lucrrile i $n edin e comune# potrivit unui regulament adoptat cu votul ma8orit ii deputa ilor i senatorilor# pentru@ a) primirea mesa8ului &reedintelui !om"niei? &) aprobarea bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat? ') declararea mobilizrii totale sau par iale? () declararea strii de rzboi? e) suspendarea sau $ncetarea ostilit ilor militare? .) aprobarea strategiei na ionale de aprare a rii? /) e.aminarea rapoartelor Consiliului 5uprem de Aprare a Grii? 0) numirea# la propunerea &reedintelui !om"niei# a directorilor serviciilor de informa ii i e.ercitarea controlului asupra activit ii acestor servicii? i) numirea Avocatului &oporului? 1) stabilirea statutului deputa ilor i al senatorilor# stabilirea indemniza iei i a celorlalte drepturi ale acestora? 2) $ndeplinirea altor atribu ii care# potrivit Constitu iei sau regulamentului# se e.ercit $n edin comun( ARTICOLUL "" 5esiuni

1) Camera =eputa ilor i 5enatul se $ntrunesc $n dou sesiuni ordinare pe an( &rima sesiune $ncepe $n luna februarie i nu poate depi sf"ritul lunii iunie( A doua sesiune $ncepe $n luna septembrie i nu poate depi sf"ritul lunii decembrie( 2) Camera =eputa ilor i 5enatul se $ntrunesc i $n sesiuni e.traordinare# la cererea &reedintelui !om"niei# a biroului permanent al fiecrei Camere ori a cel pu in o treime din numrul deputa ilor sau al senatorilor( 3) Convocarea Camerelor se face de preedin ii acestora( ARTICOLUL "# Actele 8uridice i cvorumul legal Camera =eputa ilor i 5enatul adopt legi# 7otr"ri i mo iuni# $n prezen a ma8orit ii membrilor( ARTICOLUL "$ Caracterul public al edin elor 1) Fedin ele celor dou Camere sunt publice( 2) Camerele pot 7otr$ ca anumite edin e s fie secrete( *+C,IU-+A a 23a 5tatutul deputa ilor i al senatorilor ARTICOLUL "9 Mandatul reprezentativ 1) 9n e.ercitarea mandatului# deputa ii i senatorii sunt $n serviciul poporului( 2) %rice mandat imperativ este nul( ARTICOLUL #0 Mandatul deputa ilor i al senatorilor 1) =eputa ii i senatorii intr $n e.erci iul mandatului la data $ntrunirii legale a Camerei din care fac parte# sub condi ia validrii alegerii i a depunerii 8urm"ntului( Durm"ntul se stabilete prin lege organic( 2) Calitatea de deputat sau de senator $nceteaz la data $ntrunirii legale a Camerelor nou alese sau $n caz de demisie# de pierdere a drepturilor electorale# de incompatibilitate ori de deces( ARTICOLUL #1 'ncompatibilit i 1) :imeni nu poate fi# $n acelai timp# deputat i senator( 2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil cu e.ercitarea oricrei func ii publice de autoritate# cu e.cep ia celei de membru al Huvernului( 3) Alte incompatibilit i se stabilesc prin lege organic( ARTICOLUL #2 'munitatea parlamentar 1) =eputa ii i senatorii nu pot fi trai la rspundere 8uridic pentru voturile sau pentru opiniile politice e.primate $n e.ercitarea mandatului( 2) =eputa ii i senatorii pot fi urmri i i trimii $n 8udecat penal pentru fapte care nu au legtur cu voturile sau cu opiniile politice e.primate $n e.ercitarea mandatului# dar nu pot fi perc7ezi iona i#

re inu i sau aresta i fr $ncuviin area Camerei din care fac parte# dup ascultarea lor( <rmrirea i trimiterea $n 8udecat penal se pot face numai de ctre &arc7etul de pe l"ng 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie( Competen a de 8udecat apar ine 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie( 3) 9n caz de infrac iune flagrant# deputa ii sau senatorii pot fi re inu i i supui perc7ezi iei( Ministrul 8usti iei $l va informa ne$nt"rziat pe preedintele Camerei asupra re inerii i a perc7ezi iei( 9n cazul $n care Camera sesizat constat c nu e.ist temei pentru re inere# va dispune imediat revocarea acestei msuri( *+C,IU-+A a 33a Legiferarea ARTICOLUL #3 Categorii de legi 1) &arlamentul adopt legi constitu ionale# legi organice i legi ordinare( 2) Legile constitu ionale sunt cele de revizuire a Constitu iei( 3) &rin lege organic se reglementeaz@ a) sistemul electoral? organizarea i func ionarea Autorit ii >lectorale &ermanente? &) organizarea# func ionarea i finan area partidelor politice? ') statutul deputa ilor i al senatorilor# stabilirea indemniza iei i a celorlalte drepturi ale acestora? () organizarea i desfurarea referendumului? e) organizarea Huvernului i a Consiliului 5uprem de Aprare a Grii? .) regimul strii de mobilizare par ial sau total a for elor armate i al strii de rzboi? /) regimul strii de asediu i al strii de urgen ? 0) infrac iunile# pedepsele i regimul e.ecutrii acestora? i) acordarea amnistiei sau a gra ierii colective? 1) statutul func ionarilor publici? 2) contenciosul administrativ? 4) organizarea i func ionarea Consiliului 5uperior al Magistraturii# a instan elor 8udectoreti# a Ministerului &ublic i a Cur ii de Conturi? m) regimul 8uridic general al propriet ii i al motenirii? n) organizarea general a $nv m"ntului? o) organizarea administra iei publice locale# a teritoriului# precum i regimul general privind autonomia local? 5) regimul general privind raporturile de munc# sindicatele# patronatele i protec ia social? r) statutul minorit ilor na ionale din !om"nia? s) regimul general al cultelor? t) celelalte domenii pentru care $n Constitu ie se prevede adoptarea de legi organice(
A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 33!/20 2011 Decizie nr. 442/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL #4 'ni iativa legislativ 1) 'ni iativa legislativ apar ine# dup caz# Huvernului# deputa ilor# senatorilor sau unui numr de cel pu in 100(000 de cet eni cu drept de vot( Cet enii care $i manifest dreptul la ini iativ legislativ trebuie s provin din cel pu in un sfert din 8ude ele rii# iar $n fiecare din aceste 8ude e# respectiv $n municipiul Cucureti# trebuie s fie $nregistrate cel pu in *(000 de semnturi $n spri8inul acestei ini iative( 2) :u pot face obiectul ini iativei legislative a cet enilor problemele fiscale# cele cu caracter interna ional# amnistia i gra ierea(

3) Huvernul $i e.ercit ini iativa legislativ prin transmiterea proiectului de lege ctre Camera competent s $l adopte# ca prim Camer sesizat( 4) =eputa ii# senatorii i cet enii care e.ercit dreptul la ini iativ legislativ pot prezenta propuneri legislative numai $n forma cerut pentru proiectele de legi( !) &ropunerile legislative se supun dezbaterii mai $nt"i Camerei competente s le adopte# ca prim Camer sesizat(
A se vedea Decizie nr. !94/20 2011 in data de 21 decembrie

ARTICOLUL #! 5esizarea Camerelor 1) 5e supun spre dezbatere i adoptare Camerei =eputa ilor# ca prim Camer sesizat# proiectele de legi i propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri interna ionale i a msurilor legislative ce rezult din aplicarea acestor tratate sau acorduri# precum i proiectele legilor organice prevzute la articolul 31 alineatul /*1# articolul 20 alineatul /31# articolul ** alineatul /21# articolul *+ alineatul /31# articolul )3 alineatul /31 literele e1# I1# l1# n1# o1# articolul ), alineatul /21# articolul 102 alineatul /31# articolul 10* alineatul /21# articolul 11) alineatul /31# articolul 11+ alineatele /21 i /31# articolul 120 alineatul /21# articolul 120 alineatele /21 i /*1 i articolul 122 alineatul /*1( Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii i adoptrii# ca prim Camer sesizat# 5enatului( 2) &rima Camer sesizat se pronun $n termen de 2* de zile( &entru coduri i alte legi de comple.itate deosebit termenul este de 00 de zile( 9n cazul depirii acestor termene se consider c proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate( 3) =up adoptare sau respingere de ctre prima Camer sesizat# proiectul sau propunerea legislativ se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv( 4) 9n cazul $n care prima Camer sesizat adopt o prevedere care# potrivit alineatului /11# intr $n competen a sa decizional# prevederea este definitiv adoptat dac i cea de-a doua Camer este de acord( 9n caz contrar# numai pentru prevederea respectiv# legea se $ntoarce la prima Camer sesizat# care va decide definitiv $n procedur de urgen ( !) =ispozi iile alineatului /21 referitoare la $ntoarcerea legii se aplic $n mod corespunztor i $n cazul $n care Camera decizional adopt o prevedere pentru care competen a decizional apar ine primei Camere(
A se vedea Decizie nr. !33/20 2011 in data de 20 decembrie

ARTICOLUL #" Adoptarea legilor i a 7otr"rilor 1) Legile organice i 7otr"rile privind regulamentele Camerelor se adopt cu votul ma8orit ii membrilor fiecrei Camere( 2) Legile ordinare i 7otr"rile se adopt cu votul ma8orit ii membrilor prezen i din fiecare Camer( 3) La cererea Huvernului sau din proprie ini iativ# &arlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedur de urgen # stabilit potrivit regulamentului fiecrei Camere(
A se vedea Decizie nr. 423/20 2011 in data de 14 decembrie

ARTICOLUL ## &romulgarea legii

1) Legea se trimite# spre promulgare# &reedintelui !om"niei( &romulgarea legii se face $n termen de cel mult 20 de zile de la primire( 2) 9nainte de promulgare# &reedintele poate cere &arlamentului# o singur dat# ree.aminarea legii( 3) =ac &reedintele a cerut ree.aminarea legii ori dac s-a cerut verificarea constitu ionalit ii ei# promulgarea legii se face $n cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup ree.aminare sau de la primirea deciziei Cur ii Constitu ionale# prin care i s-a confirmat constitu ionalitatea( ARTICOLUL #$ 'ntrarea $n vigoare a legii Legea se public $n Monitorul %ficial al !om"niei i intr $n vigoare la 3 zile de la data publicrii sau la o dat ulterioar prevzut $n te.tul ei( ARTICOLUL #9 Consiliul Legislativ 1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al &arlamentului# care avizeaz proiectele de acte normative $n vederea sistematizrii# unificrii i coordonrii $ntregii legisla ii( >l ine eviden a oficial a legisla iei !om"niei( 2) 9nfiin area# organizarea i func ionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organic( CA%ITOLUL II &reedintele !om"niei ARTICOLUL $0 !olul &reedintelui 1) &reedintele !om"niei reprezint statul rom"n i este garantul independen ei na ionale# al unit ii i al integrit ii teritoriale a rii( 2) &reedintele !om"niei veg7eaz la respectarea Constitu iei i la buna func ionare a autorit ilor publice( 9n acest scop# &reedintele e.ercit func ia de mediere $ntre puterile statului# precum i $ntre stat i societate( ARTICOLUL $1 Alegerea &reedintelui 1) &reedintele !om"niei este ales prin vot universal# egal# direct# secret i liber e.primat( 2) >ste declarat ales candidatul care a $ntrunit# $n primul tur de scrutin# ma8oritatea de voturi ale alegtorilor $nscrii $n listele electorale( 3) 9n cazul $n care nici unul dintre candida i nu a $ntrunit aceast ma8oritate# se organizeaz al doilea tur de scrutin# $ntre primii doi candida i stabili i $n ordinea numrului de voturi ob inute $n primul tur( >ste declarat ales candidatul care a ob inut cel mai mare numr de voturi( 4) :ici o persoan nu poate $ndeplini func ia de &reedinte al !om"niei dec"t pentru cel mult dou mandate( Acestea pot fi i succesive( ARTICOLUL $2 Ealidarea mandatului i depunerea 8urm"ntului 1) !ezultatul alegerilor pentru func ia de &reedinte al !om"niei este validat de Curtea Constitu ional( 2) Candidatul a crui alegere a fost validat depune $n fa a Camerei =eputa ilor i a 5enatului# $n edin comun# urmtorul 8urm"nt@ BDur s-mi druiesc toat puterea i priceperea pentru propirea spiritual i material a poporului rom"n# s respect Constitu ia i legile rii# s apr democra ia# drepturile i libert ile fundamentale

ale cet enilor# suveranitatea# independen a# unitatea i integritatea teritorial a !om"niei( Aa s-mi a8ute =umnezeuJB( ARTICOLUL $3 =urata mandatului 1) Mandatul &reedintelui !om"niei este de * ani i se e.ercit de la data depunerii 8urm"ntului( 2) &reedintele !om"niei $i e.ercit mandatul p"n la depunerea 8urm"ntului de &reedintele nou ales( 3) Mandatul &reedintelui !om"niei poate fi prelungit# prin lege organic# $n caz de rzboi sau de catastrof( ARTICOLUL $4 'ncompatibilit i i imunit i 1) 9n timpul mandatului# &reedintele !om"niei nu poate fi membru al unui partid i nu poate $ndeplini nici o alt func ie public sau privat( 2) &reedintele !om"niei se bucur de imunitate( &revederile articolului )2 alineatul /11 se aplic $n mod corespunztor( ARTICOLUL $! :umirea Huvernului 1) &reedintele !om"niei desemneaz un candidat pentru func ia de prim-ministru i numete Huvernul pe baza votului de $ncredere acordat de &arlament( 2) 9n caz de remaniere guvernamental sau de vacan a postului# &reedintele revoc i numete# la propunerea primului-ministru# pe unii membri ai Huvernului( 3) =ac prin propunerea de remaniere se sc7imb structura sau compozi ia politic a Huvernului# &reedintele !om"niei va putea e.ercita atribu ia prevzut la alineatul /21 numai pe baza aprobrii &arlamentului# acordat la propunerea primului-ministru( ARTICOLUL $" Consultarea Huvernului &reedintele !om"niei poate consulta Huvernul cu privire la probleme urgente i de importan deosebit( ARTICOLUL $# &articiparea la edin ele Huvernului 1) &reedintele !om"niei poate lua parte la edin ele Huvernului $n care se dezbat probleme de interes na ional privind politica e.tern# aprarea rii# asigurarea ordinii publice i# la cererea primului-ministru# $n alte situa ii( 2) &reedintele !om"niei prezideaz edin ele Huvernului la care particip( ARTICOLUL $$ Mesa8e &reedintele !om"niei adreseaz &arlamentului mesa8e cu privire la principalele probleme politice ale na iunii( ARTICOLUL $9 =izolvarea &arlamentului

1) =up consultarea preedin ilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor parlamentare# &reedintele !om"niei poate s dizolve &arlamentul# dac acesta nu a acordat votul de $ncredere pentru formarea Huvernului $n termen de 00 de zile de la prima solicitare i numai dup respingerea a cel pu in dou solicitri de $nvestitur( 2) 9n cursul unui an# &arlamentul poate fi dizolvat o singur dat( 3) &arlamentul nu poate fi dizolvat $n ultimele 0 luni ale mandatului &reedintelui !om"niei i nici $n timpul strii de mobilizare# de rzboi# de asediu sau de urgen ( ARTICOLUL 90 !eferendumul &reedintele !om"niei# dup consultarea &arlamentului# poate cere poporului s-i e.prime# prin referendum# voin a cu privire la probleme de interes na ional( ARTICOLUL 91 Atribu ii $n domeniul politicii e.terne 1) &reedintele $nc7eie tratate interna ionale $n numele !om"niei# negociate de Huvern# i le supune spre ratificare &arlamentului# $ntr-un termen rezonabil( Celelalte tratate i acorduri interna ionale se $nc7eie# se aprob sau se ratific potrivit procedurii stabilite prin lege( 2) &reedintele# la propunerea Huvernului# acrediteaz i rec7eam reprezentan ii diplomatici ai !om"niei i aprob $nfiin area# desfiin area sau sc7imbarea rangului misiunilor diplomatice( 3) !eprezentan ii diplomatici ai altor state sunt acredita i pe l"ng &reedintele !om"niei( ARTICOLUL 92 Atribu ii $n domeniul aprrii 1) &reedintele !om"niei este comandantul for elor armate i $ndeplinete func ia de preedinte al Consiliului 5uprem de Aprare a Grii( 2) >l poate declara# cu aprobarea prealabil a &arlamentului# mobilizarea par ial sau total a for elor armate( :umai $n cazuri e.cep ionale# 7otr"rea &reedintelui se supune ulterior aprobrii &arlamentului# $n cel mult * zile de la adoptare( 3) 9n caz de agresiune armat $ndreptat $mpotriva rii# &reedintele !om"niei ia msuri pentru respingerea agresiunii i le aduce ne$nt"rziat la cunotin &arlamentului# printr-un mesa8( =ac &arlamentul nu se afl $n sesiune# el se convoac de drept $n 22 de ore de la declanarea agresiunii( 4) 9n caz de mobilizare sau de rzboi &arlamentul $i continu activitatea pe toat durata acestor stri# iar dac nu se afl $n sesiune# se convoac de drept $n 22 de ore de la declararea lor( ARTICOLUL 93 Msuri e.cep ionale 1) &reedintele !om"niei instituie# potrivit legii# starea de asediu sau starea de urgen $n $ntreaga ar ori $n unele unit i administrativ-teritoriale i solicit &arlamentului $ncuviin area msurii adoptate# $n cel mult * zile de la luarea acesteia( 2) =ac &arlamentul nu se afl $n sesiune# el se convoac de drept $n cel mult 2+ de ore de la instituirea strii de asediu sau a strii de urgen i func ioneaz pe toat durata acestora( ARTICOLUL 94 Alte atribu ii &reedintele !om"niei $ndeplinete i urmtoarele atribu ii@ a) confer decora ii i titluri de onoare? &) acord gradele de mareal# de general i de amiral? ') numete $n func ii publice# $n condi iile prevzute de lege? () acord gra ierea individual(

ARTICOLUL 9! 5uspendarea din func ie 1) 9n cazul sv"ririi unor fapte grave prin care $ncalc prevederile Constitu iei# &reedintele !om"niei poate fi suspendat din func ie de Camera =eputa ilor i de 5enat# $n edin comun# cu votul ma8orit ii deputa ilor i senatorilor# dup consultarea Cur ii Constitu ionale( &reedintele poate da &arlamentului e.plica ii cu privire la faptele ce i se imput( 2) &ropunerea de suspendare din func ie poate fi ini iat de cel pu in o treime din numrul deputa ilor i senatorilor i se aduce# ne$nt"rziat# la cunotin &reedintelui( 3) =ac propunerea de suspendare din func ie este aprobat# $n cel mult 30 de zile se organizeaz un referendum pentru demiterea &reedintelui( ARTICOLUL 9" &unerea sub acuzare 1) Camera =eputa ilor i 5enatul# $n edin comun# cu votul a cel pu in dou treimi din numrul deputa ilor i senatorilor# pot 7otr$ punerea sub acuzare a &reedintelui !om"niei pentru $nalt trdare( 2) &ropunerea de punere sub acuzare poate fi ini iat de ma8oritatea deputa ilor i senatorilor i se aduce# ne$nt"rziat# la cunotin &reedintelui !om"niei pentru a putea da e.plica ii cu privire la faptele ce i se imput( 3) =e la data punerii sub acuzare i p"n la data demiterii &reedintele este suspendat de drept( 4) Competen a de 8udecat apar ine 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie( &reedintele este demis de drept la data rm"nerii definitive a 7otr"rii de condamnare( ARTICOLUL 9# Eacan a func iei 1) Eacan a func iei de &reedinte al !om"niei intervine $n caz de demisie# de demitere din func ie# de imposibilitate definitiv a e.ercitrii atribu iilor sau de deces( 2) 9n termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacan a func iei de &reedinte al !om"niei# Huvernul va organiza alegeri pentru un nou &reedinte( ARTICOLUL 9$ 'nterimatul func iei 1) =ac func ia de &reedinte devine vacant ori dac &reedintele este suspendat din func ie sau dac se afl $n imposibilitate temporar de a-i e.ercita atribu iile# interimatul se asigur# $n ordine# de preedintele 5enatului sau de preedintele Camerei =eputa ilor( 2) Atribu iile prevzute la articolele ++-,0 nu pot fi e.ercitate pe durata interimatului func iei preziden iale( ARTICOLUL 99 !spunderea preedintelui interimar =ac persoana care asigur interimatul func iei de &reedinte al !om"niei sv"rete fapte grave# prin care se $ncalc prevederile Constitu iei# se aplic articolul ,* i articolul ,+( ARTICOLUL 100 Actele &reedintelui 1) 9n e.ercitarea atribu iilor sale# &reedintele !om"niei emite decrete care se public $n Monitorul %ficial al !om"niei( :epublicarea atrage ine.isten a decretului( 2) =ecretele emise de &reedintele !om"niei $n e.ercitarea atribu iilor sale prevzute $n articolul ,1 alineatele /11 i /21# articolul ,2 alineatele /21 i /31# articolul ,3 alineatul /11 i articolul ,2 literele

a1# b1 i d1 se contrasemneaz de primul-ministru(


A se vedea Decret nr. 934/20 2011 in data de 23 decembrie

ARTICOLUL 101 'ndemniza ia i celelalte drepturi 'ndemniza ia i celelalte drepturi ale &reedintelui !om"niei se stabilesc prin lege( CA%ITOLUL III Huvernul ARTICOLUL 102 !olul i structura 1) Huvernul# potrivit programului su de guvernare acceptat de &arlament# asigur realizarea politicii interne i e.terne a rii i e.ercit conducerea general a administra iei publice( 2) 9n $ndeplinirea atribu iilor sale# Huvernul coopereaz cu organismele sociale interesate( 3) Huvernul este alctuit din prim-ministru# minitri i al i membri stabili i prin lege organic( ARTICOLUL 103 9nvestitura 1) &reedintele !om"niei desemneaz un candidat pentru func ia de prim-ministru# $n urma consultrii partidului care are ma8oritatea absolut $n &arlament ori# dac nu e.ist o asemenea ma8oritate# a partidelor reprezentate $n &arlament( 2) Candidatul pentru func ia de prim-ministru va cere# $n termen de 10 zile de la desemnare# votul de $ncredere al &arlamentului asupra programului i a $ntregii liste a Huvernului( 3) &rogramul i lista Huvernului se dezbat de Camera =eputa ilor i de 5enat# $n edin comun( &arlamentul acord $ncredere Huvernului cu votul ma8orit ii deputa ilor i senatorilor( ARTICOLUL 104 Durm"ntul de credin 1) &rimul-ministru# minitrii i ceilal i membri ai Huvernului vor depune individual# $n fa a &reedintelui !om"niei# 8urm"ntul de la articolul +2( 2) Huvernul $n $ntregul su i fiecare membru $n parte $i e.ercit mandatul# $ncep"nd de la data depunerii 8urm"ntului( ARTICOLUL 10! 'ncompatibilit i 1) 6unc ia de membru al Huvernului este incompatibil cu e.ercitarea altei func ii publice de autoritate# cu e.cep ia celei de deputat sau de senator( =e asemenea# ea este incompatibil cu e.ercitarea unei func ii de reprezentare profesional salarizate $n cadrul organiza iilor cu scop comercial( 2) Alte incompatibilit i se stabilesc prin lege organic( ARTICOLUL 10" 9ncetarea func iei de membru al Huvernului 6unc ia de membru al Huvernului $nceteaz $n urma demisiei# a revocrii# a pierderii drepturilor electorale# a strii de incompatibilitate# a decesului# precum i $n alte cazuri prevzute de lege(

ARTICOLUL 10# &rimul-ministru 1) &rimul-ministru conduce Huvernul i coordoneaz activitatea membrilor acestuia# respect"nd atribu iile ce le revin( =e asemenea# prezint Camerei =eputa ilor sau 5enatului rapoarte i declara ii cu privire la politica Huvernului# care se dezbat cu prioritate( 2) &reedintele !om"niei nu $l poate revoca pe primul-ministru( 3) =ac primul-ministru se afl $n una dintre situa iile prevzute la articolul 100# cu e.cep ia revocrii# sau este $n imposibilitate de a-i e.ercita atribu iile# &reedintele !om"niei va desemna un alt membru al Huvernului ca prim-ministru interimar# pentru a $ndeplini atribu iile primului-ministru# p"n la formarea noului Huvern( 'nterimatul# pe perioada imposibilit ii e.ercitrii atribu iilor# $nceteaz dac primul-ministru $i reia activitatea $n Huvern( 4) &revederile alineatului /31 se aplic $n mod corespunztor i celorlal i membri ai Huvernului# la propunerea primului-ministru# pentru o perioad de cel mult 2* de zile( ARTICOLUL 10$ Actele Huvernului 1) Huvernul adopt 7otr"ri i ordonan e( 2) 4otr"rile se emit pentru organizarea e.ecutrii legilor( 3) %rdonan ele se emit $n temeiul unei legi speciale de abilitare# $n limitele i $n condi iile prevzute de aceasta( 4) 4otr"rile i ordonan ele adoptate de Huvern se semneaz de primul-ministru# se contrasemneaz de minitrii care au obliga ia punerii lor $n e.ecutare i se public $n Monitorul %ficial al !om"niei( :epublicarea atrage ine.isten a 7otr"rii sau a ordonan ei( 4otr"rile care au caracter militar se comunic numai institu iilor interesate( ARTICOLUL 109 !spunderea membrilor Huvernului 1) Huvernul rspunde politic numai $n fa a &arlamentului pentru $ntreaga sa activitate( 6iecare membru al Huvernului rspunde politic solidar cu ceilal i membri pentru activitatea Huvernului i pentru actele acestuia( 2) :umai Camera =eputa ilor# 5enatul i &reedintele !om"niei au dreptul s cear urmrirea penal a membrilor Huvernului pentru faptele sv"rite $n e.erci iul func iei lor( =ac s-a cerut urmrirea penal# &reedintele !om"niei poate dispune suspendarea acestora din func ie( ;rimiterea $n 8udecat a unui membru al Huvernului atrage suspendarea lui din func ie( Competen a de 8udecat apar ine 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie( 3) Cazurile de rspundere i pedepsele aplicabile membrilor Huvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerial( ARTICOLUL 110 9ncetarea mandatului 1) Huvernul $i e.ercit mandatul p"n la data validrii alegerilor parlamentare generale( 2) Huvernul este demis la data retragerii de ctre &arlament a $ncrederii acordate sau dac primulministru se afl $n una dintre situa iile prevzute la articolul 100# cu e.cep ia revocrii# ori este $n imposibilitatea de a-i e.ercita atribu iile mai mult de 2* de zile( 3) 9n situa iile prevzute $n alineatul /21 sunt aplicabile prevederile articolului 103( 4) Huvernul al crui mandat a $ncetat potrivit alineatelor /11 i /21 $ndeplinete numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice# p"n la depunerea 8urm"ntului de membrii noului Huvern( CA%ITOLUL I) !aporturile &arlamentului cu Huvernul

ARTICOLUL 111 'nformarea &arlamentului 1) Huvernul i celelalte organe ale administra iei publice# $n cadrul controlului parlamentar al activit ii lor# sunt obligate s prezinte informa iile i documentele cerute de Camera =eputa ilor# de 5enat sau de comisiile parlamentare# prin intermediul preedin ilor acestora( 9n cazul $n care o ini iativ legislativ implic modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurrilor sociale de stat# solicitarea informrii este obligatorie( 2) Membrii Huvernului au acces la lucrrile &arlamentului( =ac li se solicit prezen a# participarea lor este obligatorie( ARTICOLUL 112 9ntrebri# interpelri i mo iuni simple 1) Huvernul i fiecare dintre membrii si au obliga ia s rspund la $ntrebrile sau la interpelrile formulate de deputa i sau de senatori# $n condi iile prevzute de regulamentele celor dou Camere ale &arlamentului( 2) Camera =eputa ilor sau 5enatul poate adopta o mo iune simpl prin care s-i e.prime pozi ia cu privire la o problem de politic intern sau e.tern ori# dup caz# cu privire la o problem ce a fcut obiectul unei interpelri( ARTICOLUL 113 Mo iunea de cenzur 1) Camera =eputa ilor i 5enatul# $n edin comun# pot retrage $ncrederea acordat Huvernului prin adoptarea unei mo iuni de cenzur# cu votul ma8orit ii deputa ilor i senatorilor( 2) Mo iunea de cenzur poate fi ini iat de cel pu in o ptrime din numrul total al deputa ilor i senatorilor i se comunic Huvernului la data depunerii( 3) Mo iunea de cenzur se dezbate dup 3 zile de la data c"nd a fost prezentat $n edin a comun a celor dou Camere( 4) =ac mo iunea de cenzur a fost respins# deputa ii i senatorii care au semnat-o nu mai pot ini ia# $n aceeai sesiune# o nou mo iune de cenzur# cu e.cep ia cazului $n care Huvernul $i anga8eaz rspunderea potrivit articolului 112( ARTICOLUL 114 Anga8area rspunderii Huvernului 1) Huvernul $i poate anga8a rspunderea $n fa a Camerei =eputa ilor i a 5enatului# $n edin comun# asupra unui program# a unei declara ii de politic general sau a unui proiect de lege( 2) Huvernul este demis dac o mo iune de cenzur# depus $n termen de 3 zile de la prezentarea programului# a declara iei de politic general sau a proiectului de lege# a fost votat $n condi iile articolului 113( 3) =ac Huvernul nu a fost demis potrivit alineatului /21# proiectul de lege prezentat# modificat sau completat# dup caz# cu amendamente acceptate de Huvern# se consider adoptat# iar aplicarea programului sau a declara iei de politic general devine obligatorie pentru Huvern( 4) 9n cazul $n care &reedintele !om"niei cere ree.aminarea legii adoptate potrivit alineatului /31# dezbaterea acesteia se va face $n edin a comun a celor dou Camere(
A se vedea Decizie nr. 42"/20 2011 in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 11! =elegarea legislativ

1) &arlamentul poate adopta o lege special de abilitare a Huvernului pentru a emite ordonan e $n domenii care nu fac obiectul legilor organice( 2) Legea de abilitare va stabili# $n mod obligatoriu# domeniul i data p"n la care se pot emite ordonan e( 3) =ac legea de abilitare o cere# ordonan ele se supun aprobrii &arlamentului# potrivit procedurii legislative# p"n la $mplinirea termenului de abilitare( :erespectarea termenului atrage $ncetarea efectelor ordonan ei( 4) Huvernul poate adopta ordonan e de urgen numai $n situa ii e.traordinare a cror reglementare nu poate fi am"nat# av"nd obliga ia de a motiva urgen a $n cuprinsul acestora( !) %rdonan a de urgen intr $n vigoare numai dup depunerea sa spre dezbatere $n procedur de urgen la Camera competent s fie sesizat i dup publicarea ei $n Monitorul %ficial al !om"niei( Camerele# dac nu se afl $n sesiune# se convoac $n mod obligatoriu $n * zile de la depunere sau# dup caz# de la trimitere( =ac $n termen de cel mult 30 de zile de la depunere# Camera sesizat nu se pronun asupra ordonan ei# aceasta este considerat adoptat i se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea $n procedur de urgen ( %rdonan a de urgen cuprinz"nd norme de natura legii organice se aprob cu ma8oritatea prevzut la articolul )0 alineatul /11( ") %rdonan ele de urgen nu pot fi adoptate $n domeniul legilor constitu ionale# nu pot afecta regimul institu iilor fundamentale ale statului# drepturile# libert ile i $ndatoririle prevzute de Constitu ie# drepturile electorale i nu pot viza msuri de trecere silit a unor bunuri $n proprietate public( #) %rdonan ele cu care &arlamentul a fost sesizat se aprob sau se resping printr-o lege $n care vor fi cuprinse i ordonan ele ale cror efecte au $ncetat potrivit alineatului /31( $) &rin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa# dac este cazul# msurile necesare cu privire la efectele 8uridice produse pe perioada de aplicare a ordonan ei(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 349/20 2011 Decizie nr. 42"/20 2011 Decizie nr. 442/20 2011 Decizie nr. 446/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

CA%ITOLUL ) Administra ia public *+C,IU-+A 1 Administra ia public central de specialitate ARTICOLUL 11" 5tructura 1) Ministerele se organizeaz numai $n subordinea Huvernului( 2) Alte organe de specialitate se pot organiza $n subordinea Huvernului ori a ministerelor sau ca autorit i administrative autonome( ARTICOLUL 11# 9nfiin area 1) Ministerele se $nfiin eaz# se organizeaz i func ioneaz potrivit legii( 2) Huvernul i ministerele# cu avizul Cur ii de Conturi# pot $nfiin a organe de specialitate# $n subordinea lor# numai dac legea le recunoate aceast competen (

3) Autorit i administrative autonome se pot $nfiin a prin lege organic( ARTICOLUL 11$ 6or ele armate 1) Armata este subordonat e.clusiv voin ei poporului pentru garantarea suveranit ii# a independen ei i a unit ii statului# a integrit ii teritoriale a rii i a democra iei constitu ionale( 9n condi iile legii i ale tratatelor interna ionale la care !om"nia este parte# armata contribuie la aprarea colectiv $n sistemele de alian militar i particip la ac iuni privind men inerea sau restabilirea pcii( 2) 5tructura sistemului na ional de aprare# pregtirea popula iei# a economiei i a teritoriului pentru aprare# precum i statutul cadrelor militare# se stabilesc prin lege organic( 3) &revederile alineatelor /11 i /21 se aplic# $n mod corespunztor# i celorlalte componente ale for elor armate stabilite potrivit legii( 4) %rganizarea de activit i militare sau paramilitare $n afara unei autorit i statale este interzis( !) &e teritoriul !om"niei pot intra# sta iona# desfura opera iuni sau trece trupe strine numai $n condi iile legii sau ale tratatelor interna ionale la care !om"nia este parte( ARTICOLUL 119 Consiliul 5uprem de Aprare a Grii Consiliul 5uprem de Aprare a Grii organizeaz i coordoneaz unitar activit ile care privesc aprarea rii i securitatea na ional# participarea la men inerea securit ii interna ionale i la aprarea colectiv $n sistemele de alian militar# precum i la ac iuni de men inere sau de restabilire a pcii( *+C,IU-+A a 23a Administra ia public local ARTICOLUL 120 &rincipii de baz 1) Administra ia public din unit ile administrativ-teritoriale se $ntemeiaz pe principiile descentralizrii# autonomiei locale i deconcentrrii serviciilor publice( 2) 9n unit ile administrativ-teritoriale $n care cet enii apar in"nd unei minorit i na ionale au o pondere semnificativ se asigur folosirea limbii minorit ii na ionale respective $n scris i oral $n rela iile cu autorit ile administra iei publice locale i cu serviciile publice deconcentrate# $n condi iile prevzute de legea organic(
A se vedea Decizie nr. 347/20 2011 in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 121 Autorit i comunale i oreneti 1) Autorit ile administra iei publice# prin care se realizeaz autonomia local $n comune i $n orae# sunt consiliile locale alese i primarii alei# $n condi iile legii( 2) Consiliile locale i primarii func ioneaz# $n condi iile legii# ca autorit i administrative autonome i rezolv treburile publice din comune i din orae( 3) Autorit ile prevzute la alineatul /11 se pot constitui i $n subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor(
A se vedea Decizie nr. 347/20 2011 in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 122 Consiliul 8ude ean 1) Consiliul 8ude ean este autoritatea administra iei publice pentru coordonarea activit ii consiliilor comunale i oreneti# $n vederea realizrii serviciilor publice de interes 8ude ean( 2) Consiliul 8ude ean este ales i func ioneaz $n condi iile legii( ARTICOLUL 123 &refectul 1) Huvernul numete un prefect $n fiecare 8ude i $n municipiul Cucureti( 2) &refectul este reprezentantul Huvernului pe plan local i conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale( 3) Atribu iile prefectului se stabilesc prin lege organic( 4) 9ntre prefec i# pe de o parte# consiliile locale i primari# precum i consiliile 8ude ene i preedin ii acestora# pe de alt parte# nu e.ist raporturi de subordonare( !) &refectul poate ataca# $n fa a instan ei de contencios administrativ# un act al consiliului 8ude ean# al celui local sau al primarului# $n cazul $n care consider actul ilegal( Actul atacat este suspendat de drept(
A se vedea Decizie nr. 24/20 2012 in data de 03 ianuarie

CA%ITOLUL )I Autoritatea 8udectoreasc *+C,IU-+A 1 'nstan ele 8udectoreti ARTICOLUL 124 9nfptuirea 8usti iei 1) Dusti ia se $nfptuiete $n numele legii( 2) Dusti ia este unic# impar ial i egal pentru to i( 3) Dudectorii sunt independen i i se supun numai legii(
A se vedea Decizie nr. !33/20 2011 in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 12! 5tatutul 8udectorilor 1) Dudectorii numi i de &reedintele !om"niei sunt inamovibili# $n condi iile legii( 2) &ropunerile de numire# precum i promovarea# transferarea i sanc ionarea 8udectorilor sunt de competen a Consiliului 5uperior al Magistraturii# $n condi iile legii sale organice( 3) 6unc ia de 8udector este incompatibil cu orice alt func ie public sau privat# cu e.cep ia func iilor didactice din $nv m"ntul superior( ARTICOLUL 12" 'nstan ele 8udectoreti

1) Dusti ia se realizeaz prin 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie i prin celelalte instan e 8udectoreti stabilite de lege( 2) Competen a instan elor 8udectoreti i procedura de 8udecat sunt prevzute numai prin lege( 3) 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie asigur interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan e 8udectoreti# potrivit competen ei sale( 4) Compunerea 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie i regulile de func ionare a acesteia se stabilesc prin lege organic( !) >ste interzis $nfiin area de instan e e.traordinare( &rin lege organic pot fi $nfiin ate instan e specializate $n anumite materii# cu posibilitatea participrii# dup caz# a unor persoane din afara magistraturii( ") Controlul 8udectoresc al actelor administrative ale autorit ilor publice# pe calea contenciosului administrativ# este garantat# cu e.cep ia celor care privesc raporturile cu &arlamentul# precum i a actelor de comandament cu caracter militar( 'nstan ele de contencios administrativ sunt competente s solu ioneze cererile persoanelor vtmate prin ordonan e sau# dup caz# prin dispozi ii din ordonan e declarate neconstitu ionale(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 296/20 2011 Decizie nr. 306/20 2011 Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 346/20 2011 Decizie nr. 34"/20 2011 Decizie nr. 374/20 2011 Decizie nr. 4 9/20 2011 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. 446/20 2011 in data de 1 decembrie

in data de 20 decembrie in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie

ARTICOLUL 12# Caracterul public al dezbaterilor Fedin ele de 8udecat sunt publice# afar de cazurile prevzute de lege( ARTICOLUL 12$ 6olosirea limbii materne i a interpretului $n 8usti ie 1) &rocedura 8udiciar se desfoar $n limba rom"n( 2) Cet enii rom"ni apar in"nd minorit ilor na ionale au dreptul s se e.prime $n limba matern $n fa a instan elor de 8udecat# $n condi iile legii organice( 3) Modalit ile de e.ercitare a dreptului prevzut la alineatul /21# inclusiv prin folosirea de interpre i sau traduceri# se vor stabili astfel $nc"t s nu $mpiedice buna administrare a 8usti iei i s nu implice c7eltuieli suplimentare pentru cei interesa i( 4) Cet enii strini i apatrizii care nu $n eleg sau nu vorbesc limba rom"n au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucrrile dosarului# de a vorbi $n instan i de a pune concluzii# prin interpret? $n procesele penale acest drept este asigurat $n mod gratuit(

ARTICOLUL 129 6olosirea cilor de atac 9mpotriva 7otr"rilor 8udectoreti# pr ile interesate i Ministerul &ublic pot e.ercita cile de atac# $n condi iile legii(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 273/20 2011 Decizie nr. 296/20 2011 Decizie nr. 306/20 2011 Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 4 9/20 2011 in data de 1 decembrie

in data de 20 decembrie in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 130 &oli ia instan elor 'nstan ele 8udectoreti dispun de poli ia pus $n serviciul lor( *+C,IU-+A a 23a Ministerul &ublic ARTICOLUL 131 !olul Ministerului &ublic 1) 9n activitatea 8udiciar# Ministerul &ublic reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept# precum i drepturile i libert ile cet enilor( 2) Ministerul &ublic $i e.ercit atribu iile prin procurori constitui i $n parc7ete# $n condi iile legii( 3) &arc7etele func ioneaz pe l"ng instan ele de 8udecat# conduc i supraveg7eaz activitatea de cercetare penal a poli iei 8udiciare# $n condi iile legii( ARTICOLUL 132 5tatutul procurorilor 1) &rocurorii $i desfoar activitatea potrivit principiului legalit ii# al impar ialit ii i al controlului ierar7ic# sub autoritatea ministrului 8usti iei( 2) 6unc ia de procuror este incompatibil cu orice alt func ie public sau privat# cu e.cep ia func iilor didactice din $nv m"ntul superior( *+C,IU-+A a 33a Consiliul 5uperior al Magistraturii ARTICOLUL 133 !olul i structura 1) Consiliul 5uperior al Magistraturii este garantul independen ei 8usti iei( 2) Consiliul 5uperior al Magistraturii este alctuit din 1, membri# din care@ a) 12 sunt alei $n adunrile generale ale magistra ilor i valida i de 5enat? acetia fac parte din dou sec ii# una pentru 8udectori i una pentru procurori? prima sec ie este compus din , 8udectori# iar cea de-a doua din * procurori?

&) 2 reprezentan i ai societ ii civile# specialiti $n domeniul dreptului# care se bucur de $nalt reputa ie profesional i moral# alei de 5enat? acetia particip numai la lucrrile $n plen? ') ministrul 8usti iei# preedintele 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie i procurorul general al &arc7etului de pe l"ng 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie( 3) &reedintele Consiliului 5uperior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an# ce nu poate fi re$nnoit# dintre magistra ii prevzu i la alineatul /21 litera a1( 4) =urata mandatului membrilor Consiliului 5uperior al Magistraturii este de 0 ani( !) 4otr"rile Consiliului 5uperior al Magistraturii se iau prin vot secret( ") &reedintele !om"niei prezideaz lucrrile Consiliului 5uperior al Magistraturii la care particip( #) 4otr"rile Consiliului 5uperior al Magistraturii sunt definitive i irevocabile# cu e.cep ia celor prevzute la articolul 132 alineatul /21( ARTICOLUL 134 Atribu ii 1) Consiliul 5uperior al Magistraturii propune &reedintelui !om"niei numirea $n func ie a 8udectorilor i a procurorilor# cu e.cep ia celor stagiari# $n condi iile legii( 2) Consiliul 5uperior al Magistraturii $ndeplinete rolul de instan de 8udecat# prin sec iile sale# $n domeniul rspunderii disciplinare a 8udectorilor i a procurorilor# potrivit procedurii stabilite prin legea sa organic( 9n aceste situa ii# ministrul 8usti iei# preedintele 9naltei Cur i de Casa ie i Dusti ie i procurorul general al &arc7etului de pe l"ng 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie nu au drept de vot( 3) 4otr"rile Consiliului 5uperior al Magistraturii $n materie disciplinar pot fi atacate la 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie( 4) Consiliul 5uperior al Magistraturii $ndeplinete i alte atribu ii stabilite prin legea sa organic# $n realizarea rolului su de garant al independen ei 8usti iei( TITLUL I) >conomia i finan ele publice ARTICOLUL 13! >conomia 1) >conomia !om"niei este economie de pia # bazat pe libera ini iativ i concuren ( 2) 5tatul trebuie s asigure@ a) libertatea comer ului# protec ia concuren ei loiale# crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc ie? &) prote8area intereselor na ionale $n activitatea economic# financiar i valutar? ') stimularea cercetrii tiin ifice i te7nologice na ionale# a artei i protec ia dreptului de autor? () e.ploatarea resurselor naturale# $n concordan cu interesul na ional? e) refacerea i ocrotirea mediului $ncon8urtor# precum i men inerea ec7ilibrului ecologic? .) crearea condi iilor necesare pentru creterea calit ii vie ii? /) aplicarea politicilor de dezvoltare regional $n concordan cu obiectivele <niunii >uropene(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 446/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 13" &roprietatea 1) &roprietatea este public sau privat( 2) &roprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale(

3) Cog iile de interes public ale subsolului# spa iul aerian# apele cu poten ial energetic valorificabil# de interes na ional# pla8ele# marea teritorial# resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental# precum i alte bunuri stabilite de legea organic# fac obiectul e.clusiv al propriet ii publice( 4) Cunurile proprietate public sunt inalienabile( 9n condi iile legii organice# ele pot fi date $n administrare regiilor autonome ori institu iilor publice sau pot fi concesionate ori $nc7iriate? de asemenea# ele pot fi date $n folosin gratuit institu iilor de utilitate public( !) &roprietatea privat este inviolabil# $n condi iile legii organice( ARTICOLUL 13# 5istemul financiar 1) 6ormarea# administrarea# $ntrebuin area i controlul resurselor financiare ale statului# ale unit ilor administrativ-teritoriale i ale institu iilor publice sunt reglementate prin lege( 2) Moneda na ional este leul# iar subdiviziunea acestuia# banul( 9n condi iile aderrii la <niunea >uropean# prin lege organic se poate recunoate circula ia i $nlocuirea monedei na ionale cu aceea a <niunii >uropene( ARTICOLUL 13$ Cugetul public na ional 1) Cugetul public na ional cuprinde bugetul de stat# bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele locale ale comunelor# ale oraelor i ale 8ude elor( 2) Huvernul elaboreaz anual proiectul bugetului de stat i pe cel al asigurrilor sociale de stat# pe care le supune# separat# aprobrii &arlamentului( 3) =ac legea bugetului de stat i legea bugetului asigurrilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel pu in 3 zile $nainte de e.pirarea e.erci iului bugetar# se aplic $n continuare bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat ale anului precedent# p"n la adoptarea noilor bugete( 4) Cugetele locale se elaboreaz# se aprob i se e.ecut $n condi iile legii( !) :ici o c7eltuial bugetar nu poate fi aprobat fr stabilirea sursei de finan are( ARTICOLUL 139 'mpozite# ta.e i alte contribu ii 1) 'mpozitele# ta.ele i orice alte venituri ale bugetului de stat i ale bugetului asigurrilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege( 2) 'mpozitele i ta.ele locale se stabilesc de consiliile locale sau 8ude ene# $n limitele i $n condi iile legii( 3) 5umele reprezent"nd contribu iile la constituirea unor fonduri se folosesc# $n condi iile legii# numai potrivit destina iei acestora(
A se vedea Decizie nr. 24"/20 2011 in data de 21 decembrie

ARTICOLUL 140 Curtea de Conturi 1) Curtea de Conturi e.ercit controlul asupra modului de formare# de administrare i de $ntrebuin are a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public( 9n condi iile legii organice# litigiile rezultate din activitatea Cur ii de Conturi se solu ioneaz de instan ele 8udectoreti specializate( 2) Curtea de Conturi prezint anual &arlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public na ional din e.erci iul bugetar e.pirat# cuprinz"nd i neregulile constatate( 3) La cererea Camerei =eputa ilor sau a 5enatului# Curtea de Conturi controleaz modul de gestionare a resurselor publice i raporteaz despre cele constatate(

4) Consilierii de conturi sunt numi i de &arlament pentru un mandat de , ani# care nu poate fi prelungit sau $nnoit( Membrii Cur ii de Conturi sunt independen i $n e.ercitarea mandatului lor i inamovibili pe toat durata acestuia( >i sunt supui incompatibilit ilor prevzute de lege pentru 8udectori( !) Curtea de Conturi se $nnoiete cu o treime din consilierii de conturi numi i de &arlament# din 3 $n 3 ani# $n condi iile prevzute de legea organic a Cur ii( ") !evocarea membrilor Cur ii de Conturi se face de ctre &arlament# $n cazurile i condi iile prevzute de lege( ARTICOLUL 141 Consiliul >conomic i 5ocial Consiliul >conomic i 5ocial este organ consultativ al &arlamentului i al Huvernului $n domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organic de $nfiin are# organizare i func ionare( TITLUL ) Curtea Constitu ional ARTICOLUL 142 5tructura 1) Curtea Constitu ional este garantul suprema iei Constitu iei( 2) Curtea Constitu ional se compune din nou 8udectori# numi i pentru un mandat de , ani# care nu poate fi prelungit sau $nnoit( 3) ;rei 8udectori sunt numi i de Camera =eputa ilor# trei de 5enat i trei de &reedintele !om"niei( 4) Dudectorii Cur ii Constitu ionale aleg# prin vot secret# preedintele acesteia# pentru o perioad de 3 ani( !) Curtea Constitu ional se $nnoiete cu o treime din 8udectorii ei# din 3 $n 3 ani# $n condi iile prevzute de legea organic a Cur ii(
A se vedea Decizie nr. !33/20 2011 in data de 20 decembrie

ARTICOLUL 143 Condi ii pentru numire Dudectorii Cur ii Constitu ionale trebuie s aib pregtire 8uridic superioar# $nalt competen profesional i o vec7ime de cel pu in 1+ ani $n activitatea 8uridic sau $n $nv m"ntul 8uridic superior( ARTICOLUL 144 'ncompatibilit i 6unc ia de 8udector al Cur ii Constitu ionale este incompatibil cu oricare alt func ie public sau privat# cu e.cep ia func iilor didactice din $nv m"ntul 8uridic superior( ARTICOLUL 14! 'ndependen a i inamovibilitatea Dudectorii Cur ii Constitu ionale sunt independen i $n e.ercitarea mandatului lor i inamovibili pe durata acestuia( ARTICOLUL 14" Atribu ii Curtea Constitu ional are urmtoarele atribu ii@ a) se pronun asupra constitu ionalit ii legilor# $nainte de promulgarea acestora# la sesizarea &reedintelui !om"niei# a unuia dintre preedin ii celor dou Camere# a Huvernului# a 9naltei Cur i de

Casa ie i Dusti ie# a Avocatului &oporului# a unui numr de cel pu in *0 de deputa i sau de cel pu in 2* de senatori# precum i# din oficiu# asupra ini iativelor de revizuire a Constitu iei? &) se pronun asupra constitu ionalit ii tratatelor sau altor acorduri interna ionale# la sesizarea unuia dintre preedin ii celor dou Camere# a unui numr de cel pu in *0 de deputa i sau de cel pu in 2* de senatori? ') se pronun asupra constitu ionalit ii regulamentelor &arlamentului# la sesizarea unuia dintre preedin ii celor dou Camere# a unui grup parlamentar sau a unui numr de cel pu in *0 de deputa i sau de cel pu in 2* de senatori? () 7otrte asupra e.cep iilor de neconstitu ionalitate privind legile i ordonan ele# ridicate $n fa a instan elor 8udectoreti sau de arbitra8 comercial? e.cep ia de neconstitu ionalitate poate fi ridicat i direct de Avocatul &oporului? e) solu ioneaz conflictele 8uridice de natur constitu ional dintre autorit ile publice# la cererea &reedintelui !om"niei# a unuia dintre preedin ii celor dou Camere# a primului-ministru sau a preedintelui Consiliului 5uperior al Magistraturii? .) veg7eaz la respectarea procedurii pentru alegerea &reedintelui !om"niei i confirm rezultatele sufragiului? /) constat e.isten a $mpre8urrilor care 8ustific interimatul $n e.ercitarea func iei de &reedinte al !om"niei i comunic cele constatate &arlamentului i Huvernului? 0) d aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din func ie a &reedintelui !om"niei? i) veg7eaz la respectarea procedurii pentru organizarea i desfurarea referendumului i confirm rezultatele acestuia? 1) verific $ndeplinirea condi iilor pentru e.ercitarea ini iativei legislative de ctre cet eni? 2) 7otrte asupra contesta iilor care au ca obiect constitu ionalitatea unui partid politic? 4) $ndeplinete i alte atribu ii prevzute de legea organic a Cur ii(
A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 096/20 2011 Decizie nr. 2011 Decizie nr. 2011 "0/20 97/20 in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie in data de 27 decembrie in data de 03 ianuarie in data de 22 decembrie in data de 21 decembrie in data de 21 decembrie in data de 21 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 20 decembrie in data de 1 in data de 1 in data de 1 decembrie decembrie decembrie

Decizie nr. 223/20 2012 Decizie nr. 243/20 2011 Decizie nr. 246/20 2011 Decizie nr. 24"/20 2011 Decizie nr. 249/20 2011 Decizie nr. 26!/20 2011 Decizie nr. 267/20 2011 Decizie nr. 272/20 2011 Decizie nr. 274/20 2011 Decizie nr. 27!/20 2011 Decizie nr. 2"2/20 2011 Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 2""/20 2011 Decizie nr. 294/20

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie

2011 A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea Decizie nr. 296/20 2011 Decizie nr. 297/20 2011 Decizie nr. 299/20 2011 Decizie nr. 300/20 2011 Decizie nr. 303/20 2011 Decizie nr. 304/20 2011 Decizie nr. 306/20 2011 Decizie nr. 30"/20 2011 Decizie nr. 3 0/20 2011 Decizie nr. 3 2011 /20 in data de 20 decembrie in data de 1 in data de 1 in data de 1 in data de 1 in data de 1 decembrie decembrie decembrie decembrie decembrie

in data de 22 decembrie in data de 1 in data de 1 decembrie decembrie

in data de 20 decembrie in data de 21 decembrie in data de 21 decembrie in data de 1 in data de 1 in data de 1 decembrie decembrie decembrie

Decizie nr. 3 2/20 2011 Decizie nr. 3 4/20 2011 Decizie nr. 3 7/20 2011 Decizie nr. 3 "/20 2011 Decizie nr. 327/20 2011 Decizie nr. 329/20 2011 Decizie nr. 333/20 2011 Decizie nr. 33!/20 2011 Decizie nr. 33"/20 2011 Decizie nr. 339/20 2011 Decizie nr. 340/20 2011 Decizie nr. 34!/20 2011 Decizie nr. 346/20 2011 Decizie nr. 347/20 2011 Decizie nr. 34"/20 2011 Decizie nr. 349/20 2011 Decizie nr. 3!3/20 2011 Decizie nr. 3!4/20 2011

in data de 14 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 21 decembrie in data de 1 decembrie

in data de 16 decembrie in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. 3!9/20 2011 Decizie nr. 370/20 2011 Decizie nr. 374/20 2011 Decizie nr. 377/20 2012 Decizie nr. 37"/20 2011 Decizie nr. 393/20 2011 Decizie nr. 4 9/20 2011 Decizie nr. 423/20 2011 Decizie nr. 429/20 2011 Decizie nr. 430/20 2011 Decizie nr. 433/20 2011 Decizie nr. 43!/20 2011 Decizie nr. 436/20 2011 Decizie nr. 437/20 2011 Decizie nr. 44 /20 2011 Decizie nr. 442/20 2011 Decizie nr. 446/20 2011 Decizie nr. 447/20 2011 Decizie nr. 44"/20 2011 Decizie nr. 449/20 2011 Decizie nr. 4!0/20 2011 Decizie nr. 466/20 2011 Decizie nr. 467/20 2011 Decizie nr. 473/20 2011 Decizie nr. 4"4/20 2011 Decizie nr. ! 0/20 2011 Decizie nr. ! 6/20 2011 Decizie nr. !27/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 03 ianuarie in data de 16 decembrie in data de 22 decembrie in data de 20 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 1! decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie in data de 14 decembrie in data de 22 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 20 decembrie in data de 16 decembrie

A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea A se vedea

Decizie nr. !2"/20 2011 Decizie nr. !29/20 2011 Decizie nr. !33/20 2011 Decizie nr. !7!/20 2011 Decizie nr. !"0/20 2011 Decizie nr. !" /20 2011 Decizie nr. !94/20 2011 Decizie nr. !9!/20 2011 Decizie nr. !96/20 2011 Decizie nr. !97/20 2011 Decizie nr. !9"/20 2011

in data de 16 decembrie in data de 16 decembrie in data de 20 decembrie in data de 21 decembrie in data de 20 decembrie in data de 20 decembrie in data de 21 decembrie in data de 27 decembrie in data de 27 decembrie in data de 27 decembrie in data de 27 decembrie

ARTICOLUL 14# =eciziile Cur ii Constitu ionale 1) =ispozi iile din legile i ordonan ele $n vigoare# precum i cele din regulamente# constatate ca fiind neconstitu ionale# $i $nceteaz efectele 8uridice la 2* de zile de la publicarea deciziei Cur ii Constitu ionale dac# $n acest interval# &arlamentul sau Huvernul# dup caz# nu pun de acord prevederile neconstitu ionale cu dispozi iile Constitu iei( &e durata acestui termen# dispozi iile constatate ca fiind neconstitu ionale sunt suspendate de drept( 2) 9n cazurile de neconstitu ionalitate care privesc legile# $nainte de promulgarea acestora# &arlamentul este obligat s ree.amineze dispozi iile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur ii Constitu ionale( 3) 9n cazul $n care constitu ionalitatea tratatului sau acordului interna ional a fost constatat potrivit articolului 120 litera b1# acesta nu poate face obiectul unei e.cep ii de neconstitu ionalitate( ;ratatul sau acordul interna ional constatat ca fiind neconstitu ional nu poate fi ratificat( 4) =eciziile Cur ii Constitu ionale se public $n Monitorul %ficial al !om"niei( =e la data publicrii# deciziile sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 2"7/20 2011 Decizie nr. 423/20 2011 in data de 16 decembrie in data de 14 decembrie

TITLUL )I 'ntegrarea euroatlantic ARTICOLUL 14$ 'ntegrarea $n <niunea >uropean 1) Aderarea !om"niei la tratatele constitutive ale <niunii >uropene# $n scopul transferrii unor atribu ii ctre institu iile comunitare# precum i al e.ercitrii $n comun cu celelalte state membre a competen elor prevzute $n aceste tratate# se face prin lege adoptat $n edin a comun a Camerei =eputa ilor i 5enatului# cu o ma8oritate de dou treimi din numrul deputa ilor i senatorilor(

2) Ca urmare a aderrii# prevederile tratatelor constitutive ale <niunii >uropene# precum i celelalte reglementri comunitare cu caracter obligatoriu# au prioritate fa de dispozi iile contrare din legile interne# cu respectarea prevederilor actului de aderare( 3) &revederile alineatelor /11 i /21 se aplic# $n mod corespunztor# i pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale <niunii >uropene( 4) &arlamentul# &reedintele !om"niei# Huvernul i autoritatea 8udectoreasc garanteaz aducerea la $ndeplinire a obliga iilor rezultate din actul aderrii i din prevederile alineatului /21( !) Huvernul transmite celor dou Camere ale &arlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu $nainte ca acestea s fie supuse aprobrii institu iilor <niunii >uropene(
A se vedea A se vedea Decizie nr. 2011 97/20 in data de 27 decembrie in data de 20 decembrie

Decizie nr. !33/20 2011

ARTICOLUL 149 Aderarea la ;ratatul Atlanticului de :ord Aderarea !om"niei la Tratatu4 Atlanticului de :ord se face prin lege adoptat $n edin a comun a Camerei =eputa ilor i 5enatului# cu o ma8oritate de dou treimi din numrul deputa ilor i senatorilor( TITLUL )II !evizuirea Constitu iei ARTICOLUL 1!0 'ni iativa revizuirii 1) !evizuirea Constitu iei poate fi ini iat de &reedintele !om"niei la propunerea Huvernului# de cel pu in o ptrime din numrul deputa ilor sau al senatorilor# precum i de cel pu in *00(000 de cet eni cu drept de vot( 2) Cet enii care ini iaz revizuirea Constitu iei trebuie s provin din cel pu in 8umtate din 8ude ele rii# iar $n fiecare din aceste 8ude e sau $n municipiul Cucureti trebuie s fie $nregistrate cel pu in 20(000 de semnturi $n spri8inul acestei ini iative( ARTICOLUL 1!1 &rocedura de revizuire 1) &roiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptat de Camera =eputa ilor i de 5enat# cu o ma8oritate de cel pu in dou treimi din numrul membrilor fiecrei Camere( 2) =ac prin procedura de mediere nu se a8unge la un acord# Camera =eputa ilor i 5enatul# $n edin comun# 7otrsc cu votul a cel pu in trei ptrimi din numrul deputa ilor i senatorilor( 3) !evizuirea este definitiv dup aprobarea ei prin referendum# organizat $n cel mult 30 de zile de la data adoptrii proiectului sau a propunerii de revizuire( ARTICOLUL 1!2 Limitele revizuirii 1) =ispozi iile prezentei Constitu ii privind caracterul na ional# independent# unitar i indivizibil al statului rom"n# forma republican de guvernm"nt# integritatea teritoriului# independen a 8usti iei# pluralismul politic i limba oficial nu pot forma obiectul revizuirii( 2) =e asemenea# nici o revizuire nu poate fi fcut dac are ca rezultat suprimarea drepturilor i a libert ilor fundamentale ale cet enilor sau a garan iilor acestora( 3) Constitu ia nu poate fi revizuit pe durata strii de asediu sau a strii de urgen i nici $n timp de rzboi(

TITLUL )III =ispozi ii finale i tranzitorii ARTICOLUL 1!3 'ntrarea $n vigoare &rezenta Constitu ie intr $n vigoare la data aprobrii ei prin referendum( La aceeai dat# Constitu ia din 21 august 1,0* este i rm"ne $n $ntregime abrogat( ARTICOLUL 1!4 Conflictul temporal de legi 1) Legile i toate celelalte acte normative rm"n $n vigoare# $n msura $n care ele nu contravin prezentei Constitu ii( 2) Consiliul Legislativ# $n termen de 12 luni de la data intrrii $n vigoare a legii sale de organizare# va e.amina conformitatea legisla iei cu prezenta Constitu ie i va face &arlamentului sau# dup caz# Huvernului# propuneri corespunztoare( ARTICOLUL 1!! =ispozi ii tranzitorii 1) &roiectele de legi i propunerile legislative $n curs de legiferare se dezbat i se adopt potrivit dispozi iilor constitu ionale anterioare intrrii $n vigoare a legii de revizuire( 2) 'nstitu iile prevzute de Constitu ie# e.istente la data intrrii $n vigoare a legii de revizuire# rm"n $n func iune p"n la constituirea celor noi( 3) &revederile alineatului /11 al articolului +3 se aplic $ncep"nd cu urmtorul mandat preziden ial( 4) =ispozi iile cu privire la 9nalta Curte de Casa ie i Dusti ie vor fi aduse la $ndeplinire $n cel mult 2 ani de la data intrrii $n vigoare a legii de revizuire( !) Dudectorii $n func ie ai Cur ii 5upreme de Dusti ie i consilierii de conturi numi i de &arlament $i continu activitatea p"n la data e.pirrii mandatului pentru care au fost numi i( &entru asigurarea $nnoirii Cur ii de Conturi din 3 $n 3 ani# la e.pirarea mandatului actualilor consilieri de conturi acetia vor putea fi numi i pentru $nc un mandat de 3 ani sau de 0 ani( ") &"n la constituirea instan elor 8udectoreti specializate# litigiile rezultate din activitatea Cur ii de Conturi vor fi solu ionate de ctre instan ele 8udectoreti ordinare( ARTICOLUL 1!" !epublicarea Constitu iei Legea de revizuire a Constitu iei se public $n Monitorul %ficial al !om"niei $n termen de * zile de la data adoptrii( Constitu ia# modificat i completat# dup aprobarea prin referendum# se republic de ctre Consiliul Legislativ# cu reactualizarea denumirilor# d"ndu-se te.telor o nou numerotare(