Sunteți pe pagina 1din 20

ica

Teste grila pcntru concursul admitere-

3.2. COMPUSI

HIDROXILICI

) lr jr
,-

617. Formeaza prin hidroliza bazica alcooli .r clorura de vinil; r.) bromura de fenil:

monohidroxilici primari:

2-bromo-propena; 1-bromo-1-feniletanul; clorura de neopentil.

618. Nu participa la reactii de deshidratare intramoleculara: r izobutanolul;

,-

) 1i -) ,l i

/erit-butanolul; izopentanolul;

difenilmetanolul:
1,4-butandiolul.

619. Etanolul poate reactiona cu: Na.

.,,

l, -

- i NH:; : r HCI;
benzenuVH2SOa;

totr compusii cnumerati.

620.

I r) J) jr 3|
-1

alcool tertiar?
propenal
2-butena:

Care dintre urmatoarele hidrocarburi nesaturate formeaza, prin aditia HOIV H2SOa, un

izobutena;
I

-butena:

l-pentena.

.rl 2-metil-2-butanolul: r ) 2-pentanolull -') 3,4-hexandiolul; J r feniletanolul: . ) neopentanolul.

621. Care

dintre urmatorii alcooli nu formeaza prin oxidare blanda compusi carbonilici?

r hl c) ,l) )
e

622. Alcoolul ferr-butilic se poate obtine J reducerca butanonei;

prin:

aditia apei la l-butina:

hidroliza 2-clorobutanului: hidroliza clorurii de rerr-butil; oxidarea energica (KMnOy'H*) a -?-meril- I -butinei;

b) poliacrilonitril-fibra melana; c) clorura de etil-conservant pentru prcparatele anat()mlce: d) trinitrat de glicerina-medicament: e) glicol-antigcl.

623. Care din urmatoarele asocieri substanta organica-intrebuintare nu este reala? a) polibutadicna-elastomer;

Clrimie ors.anica

Tcstc

ntru concursul admitere

a) nu prezinta izomeri de functiune; b) prin bromurare catalitica formeaza preponderent izomerul meta bromurat; c) poate fi obtinut din fenoxid dc Na si clorura de vinil; d) nu decoloreaza solutia slab bazica de KMnO,: e) poate fi obtinut prin reactia dintre fenol si oxid de etena urmata de deshidratare.
625. Nu se oxideaza cu

624. Eterul aromatic cu F.m. c6Hso, care poate decolora solutia apoasa de Br2:

c) d) e)

b)

a)

K2Cr20/fI*:

3-hidroxiciclohexena; p-metoxi-3-fenilpropena; 2-fenil-2-butanolul:

alcoolul3-p-tolilalilic;
2,3-difenil-1,4-butandiolul;

626. Oxidarea

principal la:

unui mol de 3-hidroxi-2-metil-1-pentena cu

K2Cr2O7/H2SOa conduce

ca produs

' 3, c dr ei
a

CO- :i H.(-): i.-l-pcntadiona: acrd propionic si acid acetic;


-1-hidroxipentanona; acid cetopropionic.

627.

In succesiunea de reactii chimice:

A H2so4, g *,1t -c tnc -D*E cracare Ni - HzO E+HoH HzSo+ _p [o] _c


K2Cr2O7
H+

b) transformarea E+F este o rcactie rJe hidratare; c) compusul G poate fi obtinut si prin aditia apei la alchine; d) compusii F si G formeaza prin oxidare cu KMnoa/H* acelasi acid; e) compusul B reface, prin aditia H2O, compusul A.
628. Se da schema de reactii:

A este alcoolul primar cu F.m. crHso. Este incorecta urmatoarea afirmatie: a) compusul E are toti atomii de C secundari si hibridizati sp2;

+A/AlCl:
A
D

Hzo -

--i-or*C l2ooc
*F,H
- NaCl

Hrsoo,

D*E

Cl2

5000c

NaOH-G - HrO

e)princlorurarccata|iticaHformeazapreponderentderiratLri:'.

Este falsa afirmatia: a) compusul G reface fenolul in prezenta HzCOr; b) transformarea D-+G pune in evidenta caracterul acid mai Droru: c) compusul H este izomer de functiune cu p-vinilt'enolul; d) compusul F poate fi utilizat ca agent de alchilare a arenelor.

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

105

629. Se considera schema de reactii:

2A 15000c , Ii + 3C rg 600-8000C - O p +E/AlCll F toC .G *HOH.


HOH -H2
H2S04

Stiind ca E este cel de-al doilea termen in seria hidrocarburilor alifatice aciclice cu N.E.= 1, rezulta ca despre H este falsa afirmatia:

i rr J, jr :I
-i

are caracter slab acid: prin deshidratare/H2SOa da compusul G;


este rezistent la oxidarea blanda cu K2Cr:O,/H*;
se poate obtine

prin reducerea unui compus carbonilic:

se acileaza atat la gruparea functionala, cat si la nucleui aromatic.

630. Se da schema:

Ni

A+H2O
650"C -

> B + 3C
900 "C
350"C. 250 atm

B+2

ZnO, Cr2O3

->D
>E +
C

D l) .') Ir j)
.r

Cu

Stiind ca A este cea mai simpla hidrocarbura saturata, substanta E este:

5)

metanolul: metanalul,

etaralul: ctanolull
propanalul.

631.
b

) acroleina: t alcool etiiic: r') clorura de alil; dt acidul acrilic; e) aldehida crotonica.
632.

Prin deshidratarea glicerinei in prezenta H2SOa se obtine:

Un alcool cu formula moleculara CsHlOH formeaza prin oxidare o cetona, iar prin

deshidratare o alchena. Prin oxidarea alchenei otrtinute rezulta o cetona si un acid.


Care este alcoolul? a) I-pentanol;

b) 2-pentanol; c l 3-metil-3-butanol: d) 2-metil-2-butanol; e) 2-metil-l-butanol


633. flare din urmatorii compusi fornreaza a) propanonal b) acid propanoic;

prin reducere catalitica 2-propanol?

c) propena; d) propanal; e) clorura de propil.

106

Chimie organica

Teste grila pontru concursul admitere-

634. Se considera schema de reactii:

+CH3I

*",

>c

NaOH +C6H5COCI A +_ >B__ -HzO -NaCl

+CH3CH2CI

-NaCl

->E

a) C2H5-O Nanl CH-l-CH:-COOCoHs; C;Hs-O-CoHs; b) CHTONa; CH3-CO-CHz-CoHsi CH3-O-CH2-CcH.; c) CoHsONa; C6H5-CO-CoHs; CoHs-OCO-CrHsl d) C:Hs-ONa; C6H5-O-C2Hs CoHs-OCO-CzH:, e) CoHs-ONa; C6H5-O-CO-CoHs; C6H.-O-CH:-CH,.
635. Se da schema:

Stiind ca eterul C are raportul masic C:H:O = 2l: 2:4, sa se identifice compusii B, D si E.

3Hz H2SO1 Cl2l500"C -->D A- >I]>C-' -H2O -HCl Ni


a) benzenul; b) ciclohexanona; c) ciclohexanolul; d) fenolul: e) ciclohexanalul.
636. Se dau reactiile:

HzO

>3-hidroxiciclohexena -HCl

Compusul A este:

I.a + R-OH II.b + R'OH III.c + R-OH


a) un ester; b) un eter; c) un acid; d) o anhidrida: e) o clorura acida.
Compusul A este:

+ A +

HzO;

HCI;

+R-COOH;

637. Solubilitatea in apa a alcoolilor scade in functie de: a) marirea radicalului hidrocarbonat; b) scaderea gradului de nesaturare a catenei hidrocarbonate; c) inmultirea numarului de grupei OH; d) cresterea ramificarii catenei hidrocarbonate; e) nici unul din factorii a, b, c, d nu influenteaza scaderea solubilitatii rn .rpa a aicoolilor. 638. Intermediar in reactia de aditie a apei la alchene, infaza lichida. se formeaza:

a) sulfati acizi de alchil; b) dialchil sulfati; c) alchil sulfonati de Na; d) acizi sulfonici; e) sulfati de alchil sodati.

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

107

639. Prin trecerea vaporilor de alcooli 300oC, rezulta:

(primari sau secundari) peste Cu metalic fin divizat la 280"-

"r)

alcani;
alchene: diene;

5)
J

I
3

I r r

compusi carbonilici:

acizi carboxilici.

6-10.

r) ri ,') Ir i
--

Intre moleculele de alcooli dipol-dipol;


van dcr Waals; de hidrogen;

se stabilesc

legaturi:

ionice: covalentc.

641. Care dintrc denumirile urmatoare nu corespunde formulei moleculare CsHl0O? jr pentenol;

r) | lr :I
,-

pentanal;

ciclopentanona;
pentanona:

ciclopentanol.

6{2. Prin ce metoda se poate separa dintr-un amestec fenolul de ciclohexanol? r ) prin rcactia cu FeClr. caracteristica fenolilor; r ) prin distilarc, ca urmare a punctelor de iierbere diferite; --) prin tratare cu o solutie de NaOH urmata de tratare cu H2COj; I t prin incalzire. cind ciclohexanolul sublimeaza: 3 i prin oxidare cind se obtine ciciohe-ranona care este volatila.

) !) :i J) 3)
r

6-13. Se foloseste

HNOr diluat Ia nitrarea:

fenolului:
benzenului:

naftalinei; acidului benzoic;


acidulur benzensulfonic.

r) bt .)

644. Se foloseste in tehnica fotografica

datorita proprietatilor reducatoare:

lenolul;
hidrochinona: o-crezolul;

d)

p-crczoull:
rezorcina.

e)

645.

a) pirogalolul; b) hidrochinona;
t-)
p-crezolul;

Indicati care dintre compusii de mai jos reactioneaza numai cu doi moli de NaOH:

d) eI

f'enolul: ciclohexanolul.

6t16.

a) CeHo + CH3COOH; b) C6H5-O-Na* + CH:-COCI; c) CoHr-OH + CHTCOCI; d) C6H5-OH + CHTCOOH; e) C6H5-O-Na* + CHr-CHzOH.

Acetatul de fenil se formeaza cu randamentul cel mai bun prin reactia:

108

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

647. Se dau urmatoarele ecuatii ale reactiilor chimice:

l)
D 3)

HC=CH

+ NaOH-HzO

+NaOH -HzO

HC=CH + AgC=CAg

2AgNO1+ 2H20
.t

>AgC=Ctrg + 2HNOr

> HC=CH +

2AgOH

4) (CH:)rC-OH + NaOH T=iCH3)rC-O-Na+

H2O

5)

Ce

Hso--Na++ H2o

I :iaunr-oH

+NaoH

a) l) si 3); b) 2) si 4); c) 5); d) toate; e) nici una.

Care dintre aceste reactii au loc in sens direct?

648. Se considera schema de reactii: NaOH -N"rso. *tlt=oo.B n - HzO -c 2.


H2SO{

1.2

+cHrcH:cl

dil.

.{tct3 \
NH.1Br

-1"
n,+
-H2
E

_ L

--------.->
D9rOXlZr

+HBr _ ++2NHr I

G+

Stiind ca A se poate obtine prin trimerizarea acetilenei rezulta ca este incorecta afirmatia: a) compusul E contine doi substituienti de ordinul I in structura; bt compusul C este un compus solid, toxic si caustic: c ) transformarea E-+F nu decurge dupa regula lui Markovnicov; d) compusul G reactioneazacuZ moli de CH3COCI in absenta catalizatorului AlCl3; e) compusul obtinut prin hidroliza lui F reactioncaza cu 2 moli de NaOH/mol compus.
649. Care dintre reactiile de mai jos sunt corecte:

$-osorn
Ho-C-oso3H
Ho

(7-

osoSH

roH oso3H +

s-oso3H

Ho-C-oSo3H
a) A, B; b) B, c; c) E; d) A,C; e) nici una.

$so3H

/oH

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitcre-

r09

650. Care dintre compusii de mai jos nu reactioneaza cu NaOH? C6H<-CH-OH (I); CH3-C6II4-OH (II); (CH3)2C6H3.OH (IIf)

i CHr

ctt,

C6H{-CH2-CHzOH

(IV);

C6Hs-C-OH (V)
I

b) II, IV, V; J) I,III, TV; d) I,IV, V; i ) IIl. lV. V.


651. Acidul2,4-diclorofenoxiacetic

E) I,II, III;

CH:

(2,4D), un ierbicid important,


2Cly'FeCl.r >2D + 2E

se

prepara printr-un sir de reactii

redate mai jos:

l.\+2NaOH -2H2O
j r acidul cloroacetic;

+2CI2lFeCl3
> C+C +

-2IrCt

-'

-2HCl

--

> acid 2.4-D -2 NaCl

Stiind ca A este cel mai simplu compus hidroxilic aromatic, substanta E va fi:

r ) It 3)
r
--

clorura de acetil;

acidul acetic:
acetamidal anhidrida acetica.

652. Care dintre urmatoarele reactii nu sunt posibile in sens direct?

r) bl
J)
dr
3)

CH3-ONa*
C6Hs-O

+ HCN K* + C2H-5OH
+ CoHo

C2H5O-K*

CoHsOH;

C6H5-COCI

C6H5-C-C6H5 +

HCI

ll
CoHs-COO-Na* + HCOOH CH.-CH:-O Na* + HOH

o
>CT,H5COOH + HCOO-Na*; > CH..-CH,-OH + NaOH

653.

Precizati valoarea minima a lui X pentru ca formula C,HaO,_1 sa corespunda uner formule

a) b) c) d) c)

moleculare reale cu NE=2. x=2: x=3; x=4; x=5;


x=6.

654. Obtinerea acroleinei din alcool alilic se f'ace prin: a) oxidare cu reactiv Tollens; b) oxidare cu reactiv Fehling; c) oxidare cu KMnOa si H:SO+; d) oxidare blanda cu KiV{nOa in mediu neutru; e) dehidrogenare la 300"C in prezenta Cu. 655. Care dintre afirmatiile de mai jos este corecta? a) fenolul cstc o substarrta solida. b) alcoolul etilic are punctul dc fierbere mai mic decat clorura de metil;

d) etandiolul cstc mai putrn acid decit ctanolul; e) prin deshidratare glicerina formeaza un alcool nesaturat.

c) glicerina este insolubila in apa:

rrrgrnica

Teste

ru concursul admitere-

656. Se da transformarea:

tol
A
KMnO",/HzSO+

COz+HzO+CH3-C-COOH

ll

Daca A este un alcool monohidroxilic nesaturat, denumirea lui este:

a) 3-hidroxi-l-butena; b) alcool 2-metil propilic; c) alcool alilic; d) alcool 2 metilalilic; e) 4-hidroxi-1-butena.

657. Se considera reactia:

CH3-CH-CH2-CH3

r
OH

+ tol
se

KMnOa

H2SOa

formeaza:

In urma acestei reactii

a) numai acid acetic, b) acid propionic si acid formic; c) acid propionic, CO2 si HzO; d) numai acid propionic: e) acid acetic, acid propionic, CO2 si HuO.
658. Sunt corecte urmatoarele afirmatii: a) produsii rezlltattprin policondensarea fenolului cu acetona se numesc generic fenoplaste: b) condensarea fenolului cu formaldehida duce la obtinerea acelorasi produsi indiferent de mediul de reactie; c) bachelita C se obtine prin condensarea fenolului cu t'ormaldehida in mediu bazic.la r.'ce: d) transformarea novolacului in bachelita C se face prin incalzire pcste l30"C.rn pre zenta urotropinei (furnizor de grupe metilenice); e) transformarca bachelitei C in novolac se face prin incalzirea in mediu acid. 659. Se da schema:

c3H6

500"C H2O/HO B + Cl2---> A

Na
c

A D

-HCl

HCI

->

-llzlb --> -NaCl

Compusul D va fi: -> a) divinileterul; b) dialileterul; c) alil propileterul; d) dipropileterul; e) alil Z-propileterul.

a) fenolul; b) acetofenona; c) cloralul; d) benzofenona; e) nici unul.

660. Care dintre urmatorii compusi formeaza

prin reducere un alcool terriar l

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere,

111 tll

661. Substanta A cu formula bruta C3H3O poate reactiona cu 2 moli de NaOH. Prin aditia a 3 moli de H2 se transforma in substanta B care oxidata cu K2Cr2O7 in mediu acid formeaza un compus

cu NE=3.

indeplinesc conditiile de mai sus sunt:


A
OH
B OH

Stiind ca prin clorurare catalitica substanta A formeaza un singur compus, substantele care

rA gcHroH
I

A/ 9.""un d.oon
OH

o
!r

A Yos A il
-a
OH OH

al
-\

CH?OH

tl

Y
(,

lr

A v
I

OH

.\ II \../
I

li

.\

OH

OH CHTOH

Y
o
COOH COOH

CH, OH
i)

rA
I

V
I

ll

/(

CH" oH

Y
OH
__

-\ II

Y
+

662. Se considera schema:

+3Hy'Ni
\_________+B__
-Hzo

+Cty'5O0oc

-__)c_

Jf,L_=_-)E

tol/KMnoy'Ho

-HCI

Stiind ca A este cel mai simplu compus hidroxilic aromatico substanta E este: a) 3-clorociclohexanolul; bt 4-clorociclohexanolul; -'r acidul 2-cloroadipic: di 3-cloro-1,2-ciclohexandiolul: r') acidul a-cloroglutaric.
663. Trietanolamina se poate prepara etanol si etilamina;

ii)

din

b't

.'l dt c,

etanol si arloniac; 1.2-dicloroetan si amoniac; etilerro.rid si arnoniac, tri-2-cloroetilamina si apa.

tt2
664. Se considera urmatoarea schema:

Chimie organica

Tcste grila pentru concursul admitere-

D
H"SO, A - - 'B - Hzo
E

reactiv *C-1H6O2 _Tollens

D si E sunt izomeri. Care este denumirea corecta a compusului

A daca el reactioneaza cu Na, dar nu se oxideaza

cu

KzCrzOr lH* ? a) 2,3-dimetil-2-butanol; b) 2-metil-2-pentanol; c) 3-metil-2-pentanol; d) 3-metil-3-pentanol; e) 3-metil-3-hexanol.


665. Se considera urmatoarea schema de reactie:

2A

Cu2Cl2NHaCl
B

+ 3 H2Ni

At2ct3 50.1000c

E+

HBr

Peroxizi

. F + HoH

Stiind ca A rezulta prin cracarea metanului in arc electric la 15000C" compusul G este: a) l-butanolul: h) izobutanolul: c) 2-propanolul; d) lcrl-butanolul;

e)

3-pentanolul.

a) fenolul: b) m -difenolul; c) o- sip-difenolul; d) pirogalolul; e) fenoxidul de sodiu.

666. La topirea alcalina a benzensulfonatului de sodiu cu NaOH in exces rezulta:

a) alcoolii se oxideaza cu K2Cr2O7 / H* indiferent de structura lor; b) alcoolii tertiari nu se deshidrateaza; c) alcoolii primari dau la oxidare blanda si energica compusi carbonilici; d) alcoolul metilic estc folosit ca dezinfectant in medicina; e) solubilitatea alcoolilor in apa scade cu cresterea catenei si se maresre cu
grupei OH din molecula. 668. Compusul

667. Care dintre urmatoarele

afirmatii

este corecta?

a) b) c) d) e)

X cu F.m. CzHsO: reactioneaza atat cu Na cat si cu \aOH in reactii diferite formand compusi diferiti si poate reactiona cu 3 moli Br2/ I mol L'-H.O:, Denumirea compusului A este:
alcoolo-hidroxibenzilic;
o-crezol:

alcoolp-hidroxibenzilic; o-hidroxietilbenzen; alcool n-hidroxibenzllic.

ntru concursul admitere-

669. Se da schema

HCI KCN 2Hz HNO2 A---) B______+ C____r D _____-+ E -HzO -KCl car. -HzO
-N2

a) acelasi aicool: b) omologul superior al lui A; c ) un alcool nesaturat cu acelasi numar de atomi de C ca si A; d) omologul inferior al alcoolului A; e) un alcool nesaturat cu un atom de C in plus comparativ cu A.
670. Amestecul

Stiind ca A este un alcool monohidroxilic saturat, ce reprezinta substanta E?

b) NaOHI . ) NazCOr; d) procedeele b si c; i ) nu se p0ate scpara.


671. Obtinerea B-naftolului din naftalina se poate realiza prin: sulfonare la 180"c, alcalinizarc cu solutie de NaoH, urmata de topire alcalina; clorurare urmata de tratare cu NaOH; nitrare la temperatura ridicata, reducetre, drazotare si tratare cu H2O la 50-600C; sulfonare la 80"C urmata de transformarea grupei -SO3H in grupa -OH; e sulfonare la temperatura ridicata, urmata de tratarca cu vapori de apa supraincalziti.

A) HNO:;

format din acid picric (trinitrofenol) si fenol

se poate separa

prin tratare cu:

a) b) c) d) )

672. Se da schema de reactii:

H2SO4 reactiv \_____-__+ B_-_____+ C___--____> -2H2O Tollens


F-----------t G
-H:O

+HBr

D_

KCN
)

2Hz

E___+

-KBr

HONO KMnOI/H* Cl2/500"C +2NH3 H-------+ K--------+ --------+ -N2 -HCl -NH,CI

I acidul B-aminopropionic: hl) acidul glutamic; ) Iisina: d) acidul aspartic; e) alt raspuns.
r
c

Stiind ca A are raportul de masa C : H : triester anorganic, care este compusul L?

f) = 9 z 2:

12 si ca

prin reactie cu HNO3 formeaza un

673.

a) b) Il, ilr,Iv:

Dintre urmatorii compusi organici : butan (I), acid propionic (II), clorura de vinit (III), anhidrida ftalica (IV), clorura de propionil (V) reactioneaza cu alcoolul izopropilic: toti;

d) I, IlI, V; e) l.ll. IV.

C) II, IV, V;

Chimie organica

Teste erila pentru concursul admitere-

a) acid acetic; b) acid acetic si acid butiric; c) acid propionic; d) aciz,lt'. acetic,butiric si propionic; e) dioxid de carbon si aPa

674.Pnn oxidarea 3-hexanolului cu KMnOy'H*

se

pot forma

a) 2-hidroxi-2-metil-butanona: b) acetona si 2-metil-butanona; c) 4-metil-4-hidroxi-2-pentanona; d) acid 2-rnetil-2-hidroxipropionic si acetaldehida; e) oxidarea acestui compus nu are loc in aceste conditii.

675. Oxidar ea 2 -metrl'2,4' pentandiol ului cu KzCr zO t M* conduce

Ia :

676. Pentru obtinerea ciclohexilfenileterului se foloseste reactia dintre: a) fenol si ciclohexan; b) t'enol si clorobenzen; c) fenoxid de sodiu si clorura de ciclohexil ; d) clorbenzcn si ciclohexanolat de sodiu; e) fenol si 3-clorociclohexena. 677. Referitor la sulfatul acid de etil si acidul etansulfonic este falsa afirmatia: a) reactioneaza cu Na si cu NaOH,datorita caracterului lor acid; b) au mase moleculare diferite, datorita numarului dif'erit de atomi de oxigen din structura: c) ambii cornpusi dau reactie de hidroliza; d) se pot obtine din hidrocarburi prin metode diferite; e) au aceeasi nesaturare echivalenta' 678. Se considcra schema:
+

-{

Cl, ->B

+2

KCN
'

+,1

H,O

+ Cl" /

t'C - HCI

H"O NaOH

toc

-2COt

Stiind ca G este al doilea termen din seria alcoolilor monohidroxilici saturati,iar A se obtine prin deshidratarea lui G'rezulta ca este corccta afirmatia:

a) compusul G nu se oxideaza cu KzCrzOz/Hn ; b) transformarile A-+ B si D-+ E se realizeazaprin reactie de substitutie; c) compusul F formeaza prin deshidratarea,la incaizire,o anhidrida de acid stabila: d) decarboxilarea partiala a lui F conduce la un acid nesaturat; e) alt raspuns.
679. Se considera urmatoarea schema de reactii si

urmatorii reactanti:

1. NaOH. 2.

Hl,

3. etanol, 4.

NH3, 5. Br2:

HzO 2H.'/Ni -D B D+C:E+H2O


-

A +u

reactiv
Tollens

'

Stiind ca A este un triol cu raportul masic a) 1,3,5;

b) r,2,4;

c) 2,3,4', dt toti reactantii enumerati: e) 2.3.5.

ila pentru concursul admrtere6E0. Raportul electroni 1'1.

"p" clectroni n in naftil,fenil-eter este de:

l:8; 1'{. I:1;


_l:1.

"81'

. :6: _9; _ 12:


t\

a2 3:

Care este numarul de moli de NaoH care reactioneazacu produsul rezultat prin esterificarea moli de pirogalol cu CH3COCI?

= : -

682. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata? grupa -OH din fenol favorizcaza substitutia in pozitia meta: ionul fenoxid este o baza mai tare decat ionul aicoxid; fenolul se nitreaza in co'ditii rnai energicc decat benzenul; fenolul si fenilmetileter reaction eaza cu NaOH; fenolul poate da reactii de acilare atatragruparea -oH cat si la nucleu.

683. ce

tipuri

de compusi rezulta

prin oxidarea 1,4-trutandiolului?

.l :

colrrpusi carboxilici; compusl carbonilici; cetoacizi,

acizi carboxilici si cetocarboxilici;


compusi carbonilici si carboxilici.

68'1.

2-pentanol?

metanol, n'propanol, tert-butanol, izobutanol, alcool alilic, alcool benzilic, 2-fenil-etanol,


2:
1,

Cati dintre urmatorii alcooli se pot obtine prin hidratarea unei alchene

in mediu acid :

ir

It :r li bt ;) Jt -)

-51

6.

685. Fenolul reactioneaza cu f'ormardehida in mediu bazic

formand:

novolacul:
amestec de alcooli o si p-hidroxibenzilici, o,o -tlihidroxidifenilmeian si p,p'-dihidroxidifenilmeran;
m, m' -dihidroxidifenilmetan; p,p' -dihidroxidifenilmeran.

686.

) dt un compus nesaturat; e) reactia nu are loc.


.-

a) b)

In urma reactiei dintre 2-cloropropena si fenoxid de sodiu

se

un eter mixt: un alchil fenol; un alcool nesaturat:

obtine:

ll6
687.

Chimic organica

Teste grila pcnrru

c'r.roCUrSUl

admitere-

a) b) c) 2-met11-2-pentanol; d) 2-mctil-2-butanol; e) 4-metil-3-pcntanol.

Un alcool tertiar formeaza prin deshidratare o alchena care oxidata cu K2Cr207 si H2SOa, formeaza acetona si acid acetic in raport molar de I : 1. Denumirea alcoolului estc: 3-metil-1-butanol; 3-metil-2-butanol;

688. Pirogalolul este un fenol

polihidroxilic utilizat in analiza gazelor pentru dozarea oxigenului.

Denumirea chimica a pirogalolului este:

b) c) d) e)

a')

1,4-dihidroxibenzen;

1,2,3-trihidroxibenzen; 2,3,5+rihidroxibenzen;
1,3,-5-trihidroxibenzen; 1,2-dihidroxibenzen.

a) acidul acetic: b) acidul carbonic; c) etanolul: d) acidul acrilic; e) acidul picric.


690.

689. Irenolul poate scoate din sarurile

lor:

Ordinea crescatoare

punctelor de fierbere ale urmatorilor alcooli:

a) B<DcA<C<E; b) A<D<B<C<E; c) D<B<A<E<C; d) D<A<C<B<E; e) E<C<B<D<A.

B) sec-butanol, C) glicol, D) n-propanol, E) glicerina este:

A)

CzHsOH,

691. La dizolvarea in apa a compusului

'Na-O-a( ))-CH=CH-CH2-O-Na*

,4.

se

formeaza:

A\ ilr Ho-(=P-CH_cH-CH"-o-Nar
b)
+Na

"OcH_c'-cH2-oH

c)

"o+cH-cH-cH2oH ,A. d) to-(JFcH-cH-cHroH


il

,t\. Ho1( )i-CH-CHr-CH2OH


v/r
OH

OH

OH

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere_

692' Geraniolul CtoHrso, un alcool aciclic- ramifica! izolat din uleiul de trandafiri, aditioneaza brom si formeaza c16H13Brao. Prin oxidarea enerleti.u u unui mol de geraniol se obtine cate un

mol de acetona, acid 4'ceto'pentanoic si Co2 si structura geraniolului?


' \

Hzo

(rezultate din acid oxalic). Care este

rl

H.C
HrC

CHE .'
I

CH-CH2-CH=CH-C=CH-CHr-OH

('H1 HrC. . | " - \\ ht ,c- cH:- cH_ cH- cH- c H2, CH2_ OH

H:C

-i

H"C. '$
Hsc

CH.
| '

c-cH2-cH2-cHr-c_cH_cHr_()H

r, H3c,
H:C

!=cu-cH2-CHr-C=CH-CHr-OH

fHl

..,

H:C,, !",
H:C

!=cH-c=cH-CHr_CHr_CH,_ oH

l r) l) r)

693. Care dintre urmatoarele reactii este o reactie de amonoliza: ,r) CH.-COO-C1H5 + NH3 ->

CH,-COOH + NH;

--+

CHa+NHr+312O2-+ CH,,-COOH + NH,OH -+ CO2+2NH.. ->

694' Care este alcoolul secundar liniar cu numar minim dc atomi de carbon care la oxidare cu KMnoy'Husoa formeaza un amestec de 3 acizi monocarboxilici omologi :
3-he xanolul;

2-pentanolul;

2-metil-3-penranolul;
3-pentanolul;

alt raspuns.
695. Se considera schema de reactii:
+ HIlr + r-H3 + H2SO, 2rr-aOH NaOH CH.1I ---+ B ----_+ C _____+ D _____--+ E ____+ F ______--) G ______+II - H2 peroxizi - HRr _ Na2SO3 _ H2O - II2O - NaI

to(l

ca B este cel mai simplu compus aromatic cu NE=5, rezulta ca este incorecta afirmatia: a) compusul F prin tratare cu NaNO2 + HCI formeaza un compus cu 2 grupei -OH difente; b) aditia HBr la compusul B se face contrar regulii lui Markovnikov; c) transformarea G+H este o reactie de alchirarc Friedel-crafts: d) B prin polimerizare formeaza o masa olastica;

Stiind

el
ii)

compusul E contine o legatura covalenta C_ S.

696. cat;. dintre izomerii cu F.m. c7H8o nu reactioneaza cu hidroxid de sodiu?


1:

b) 2: c) 3; d) 4; e) 5.

118

Chimie organica

Ieste grila penr-ru ;oncursul admitere-

a) b) c) d) e)

697. Se dau alcoolii : l-pentanol, 2-pentanol, 2-metil-2-butanol,2,2-dimetil-3-pentanol. ei formeaza prin deshidratare doar 2-pentena?

Care dintre

l-pentanol;
2-pentanol; 1-pentanol si 2-pentanol; l-pentanol si 2-metil-2-butanol;

2,2-dtmetll-3-pentanol.

698. Vitamina

A este sintetizata de organismul animal din p-carotina si are urmatoarea formula

structurala:

(-=.J*
Afirmatia corecta referitoare Ia l'itamina A
este:

4H2oH

a) are NE=5: b) reactioneaza usor cu solutie de NaOH; c) toate fegaturile duble din catena laterala au o configuratte truns; d) excesul de vitamina A duce la tulburari de vederel e) legaturile duble au configuratie cis.
699. Prin aditia de hidrogen in prezenta de nichel la compusul3-acetil-1-ciclohexena rezulta a) 2-ciclohexanetanolul;
:

b) 1-ciclohexiletanolull c) ciclohexilmetilcetona; d) 2-ciclohexiletanolul; e) metilfenilcetona.

700. Alcoolii se deosebesc de fenoli prin faptul ca: a) la alcooli grupa -OH este legata de un nucleu aromatic; b) la alcooli grupa -OH este legata de un atom de carbon hibridizat spr c) la alcooli grupa -OH este legata de partea saturata a unui radical hidrocarbonat: d) variantele a, c; e) variantele b. c. 701. Se dau alcoolii: etanol (I), izopropanol

(II), sec-butanol (III), n-propanol r[\-r. tert-butanol (V).

a) I, II, ilI, V; b) I, III, rv, v; c) I, il, ilI, [V; d) rr, il, rv; e) I,IV, V.

Care dintre alcooli respecta conditia: A -+B + H20; B + H2O -rA

702. Fata de etanol, eterul etilic are punctul de fierbere: a) mai ridicat din cauza masei moleculere mai mari; b) mai scazut din cauza imposibilitatii moleculelor de a se asocia prin lL-sr:..:

c) d) e)

comparabil;

mai scazut din cauza conformatieitnzig-zaga catenei hidrocarbonar:. mai ridicat din cauza solubilitatii in apa mai mari.

L-

Chimie or 703.

Teste

a pcntru concursul admitere-

a) saruri ale acestor acizi: b) esteri organici; c) estcri anorganici care pot fi denumiti si ca saruri ale acizilor respecrrr i: d) nu reactioneaza: e) eteri.
a) b)
704. Pentru a forma esteri organici, alcoolii reactioneaza cu:

Prin reactie cu acizii minerali, alcoolii formeaza:

nitrili; cloruri acide;


anhidride acide; variantele a, b, c: variantele b si c.

) d) r')
t-

J) J) j)

.r) b)

705. Esterii

fenolilor

se

obtin prin reactia:

fenoxizilor cu cloruri acide: fenoxizilor cu anhidride acide: fenolilor cu acizi carboxilici:


variantele a si b; variantele b si c.

706. Cum se poate separa fenolul

'tl
3)
--

prin tratarea amestecului de fenol si benzen cu solutie de apa de brom cand se

dintr-un amestec de fenol si benzcn?

formeaza

) prln

2,4,6-tnbromofenolul solubil in apa, deasupra stratulul, apoi se separa bcnzenul; prin tratarea amestecului de fenol si benzen cu solutie apoasa de hidroxid de sodiu cand se formeaza fenoxidul de sodiu solubil in apa iar deasupra stratului apos se separa benzenul;

tratarea amestecului

de benzen si fenol cu acid azotic

concentrat cand

Jt )

2,4,6-trinitrofenolul si nitrobcnzen care formeaza doua straturi nemiscibile: prin recristalizare: prin sublimarea fenolului.

se

obtine

707.

r) ) j) d)
'n

Un amestec de 5 alcooli monohidroxilici saturati primari cu catena liniara este supus esterificarii cu cantitati mici de acid sulfuric. Daca structura radicalului hidrocarbonat nu se modifica, cati eteri se pot forma teoretic?
I

l;

12:

l3:
14;
15.

--)
708.

.r) ir)

c) d)
e)

Unui alcool tertiar A ii corespunde Fm : CsHrzO. El poate fi transformat intr-un alcool secundar B, izomer. care la, randul sau poate fi transformat in A. Care sunt succesiunile de reactii pentru transformarile : A +B; II. B -+A I : dcshidratare. tratare cu acid bromhidric (500" C), hidrogenarc;II : deshidrarare, aditie de apa; I : tratare cu acid bromhidric. hidroliza, deshidratare; II : deshidratare, aditie de apa; I : deshidratare, aditie de acid bromhidric (peroxizi), hidroliza; II : deshidratare, aditie de apa; I : tratare cu acid bromhidric (peroxizi). oxidare, hidroliza; II : oxidare, hidroliza; I : deshidratare. tratare cu acid bromhidric, hidroliza; It : deshidratare. aditie de apa

a) CO.; b) acidului maleic; e)


butandionei.

709. Oxidarea unei molecule de 3-hidroxi-2-metil-1-butcna cu K2Cr2O7/II2SO4 conduce Ia obtinerea ca produs principal a:

c) acctonei; d) acidului malonic;

t20

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

a) nici unul: b) l: c) 2; d) 3: e) 4:
711.

710. Numarul de alcooli

tertiari care corespund fbrmulei moleculara C4HeOH

este de :

a) o cetona: b) un alcool tertiar: c) un alcool primar; d) o amina primara; e) un alcool secundar. a) propena; b) propanul; c) hidrogenul; d) oxigenul; e) propanona.

Un compus A are urmatoarele proprietati chimice:-se oxideaza la acid monocarboxilic in prezenta KMnOy'H*, se oxideaza la aldehida in prezenta de K2CI2O7M" si are caracter slatl acid si reactioneaza cu sodiul metalic. Compusul A este:

712.Din reactia l-propanolului cu sodiul metalic rezulta un gaz care este .

713. Care dintre urmatorii compusi: CH2X-CH2X (1); (CH3)rCH-CO-CH3

cH3-cH2-cHzo'Na*(10); cH3-cH2-cN (11); c6H1206 @lucoza) (12) pot fi utilizati pentru prepararea unor compusi hidroxilici intr-o singura etapa?

cH3-cH-cH'cH3 (6); (cH3co)2o \7); (cHi)3c-cH2-cH2-cHo (s); HCoocHr

(2); CHI-CHz-X (3); CH:-CO-NH, (4); (CHr)3C-CHI-COC|

(5);
(9);

a) 1,3,4,7,8,10.11,12; b) 2,4,5,6.9,10 ,11 .12 c) 1,2,3,7,8,9, 10, I l; e)


d,;
2.3.5,6,7,8,10,11; 1.2.3.6.8.9,10,12.

7|4.Caredintreurmatoriicompusi:etanol(I),o.nitrofenoI(trI),p-nitrofeno|(III),acidacetic(IV),

a) I,IV, V; b) I,III, IV; c) II, III. IV: d) I, ilt, V; e) II, lII.

fenol (V) formeaza legaturi de hidrogen intermoleculare?

715. Este adevarata afirmatia: a) reactia fenolului cu apa de brom serveste la dozarcaa f-enolului: b) prin incalzirea fenolului cu amestec sulfonitric se obtine 2,4-dinitrofenolul: c) ciclohexanolul rezulta prin hidrogenarea fcnolului in raport molar I : 2: d) fenolii se pot identifica prin reactie cu clorura de fer (II); e) in acidul picric cele trei grupe nitro micsoreaza considerabil caracterul acrd i1 rrupei hidroxil.

716. Care

a) alcoolul benzilic: b) u-naftolul; c) alcoolul alilic; d) alcoolul p-nitrobenzilic; e) etaxolul.

hidroxidul de sodiu?

dintre urmatorii compusi hidroxilici pot reactiona atat cu sodiul metalic cat

si

,-lhimie organica 717.

Tcste grila

concursul admitere-

rr rr : li

p-Nitrofenolul formeaza prin bromurare in prezenta de FeBr3: 3-bromo-4-nitrofenol; 2-bromo-4-nitrofenol; 4-bromo-3-nitrofenol; 4-bromo-2-nitrofenol,
nici un raspuns corect.

- 18. Se considera schema:

*[o]

/r(Mnoa
HO-

C+

KOlValc.

lo I /I(MnOaiHO-

H2Ni

-2HCI

Compusul A are F.m. C1sH120. Denumirea lui este: :: prmetoxi-alilbenzcnul; : ) p-metoxi-stirenul;

l, :

p-metoxi-cr-metilstirenul: p-metoxi-cumenul.

-19. Se da schema:

A + HCt

'Hro

+KCN +2Hz B--_ >C___>D


-

HN02
etanol
-N2

KCI

eat.

\ : : ,
I

-H,O
este:

etanul; etanolul; etanalul; metanolul; izopropanolul.

'20.

[I.

1,5-ciclooctadiena,

m.

acid y-hidroxibutiric,

721. Care este alcoolul cu F.m. CeHrrO care

prin deshidratare in prezenta de HzSOa formeaza o alchena care prin oxidare cu KMnOy'H2SOa conduce Ia un mol din cea mai simpla cetona
saturata si un mol din al treilea termen din seria acizilor moncartroxilici:
2-metil-2-pentanolul, 2.3*dimetil-2-butanolul:
2-hexanolul:

.1) 3-hexanolul;

i .) d) c)
b

3,3-dirnetil-2-pentanolul.

122

Chimie organica

Teste grila pentru concursul admitere-

c) acidul salicilic; d) rezorcina; e) alcoolulp-hidroxibenzilic.

722. Nu reactioneaza cu NaOH in raport molar de 1 : 2? a) hidrochinona; b) acidul p-hidroxibenzoic:

S-ar putea să vă placă și