Sunteți pe pagina 1din 22

Chimie o

nica- Testegrila

admitereru concursul

SI DETERGENTI 5.3.GRASIIVII
este: 1297.Formula stearo'palmito-oleinei a) CHr-O-CO-CiiH:: I cH-o-co-c15H11
l

CH2-O-CO-(CHz)r-CH=CH-(CHr)?-CHr b) CH:-O-CO-Cz:H+r
i

CH-O-CO-Cr.H.r I CH2-O-CO-(CH:)'-CH=CH-(CHr)r-CH3 c) CH:-O-CO-Cr.H' CH-O-CO-CrsHri CH,-O-CO-(CH.)r-CH=CH-(CH:)'-CH3 dt Cg.-O-CO-C'-H,. cH-o-co-c23Hf CHr-O-CO-(CH1).-CH=CH-(CH:)'-CH1 e) CH:-O-CO-CisH.r cH-o-co-crrHr5 )'-CH3 CH,-O-CO-(CH: )'-CH-CH-(CH: 1298.Referitor la grasimi estefalsa afirmatia: complera: de compozitie naturale a) suntamestecuri gliccride: b) suntin ex-clusivitate grasirnilor continun nunar par de atomide carbon: c) aciziigrasicareintrain compozitia ai g;rasimilor: suntcomponenti tosfatidele d) ccrurile,steridele. saunesaturat. saturat c ) au caracter 1299.Acizii grasi din compozitia grasimilor naturale prezinta caracteristicile: sauciclicai ramificata liniara. a) catena b) numarpar de atomi de carbon; c) continuna saudouagrupancarboxil; d) contin4 - 30 atoniide carbon: grasimi din diverse in gliceridcle saudicarboxilici circa30 de acizigrasimonocarbxilici e) exisra 1300.Reprezintaformula structurala a unui acid gras nesaturat: a) CHr=911-16H:)::-COOH: b) CH:-(CH:):-CH=CH-COOH: c) CH:-(CH:)'-CH=CH-(CHz)'-COOHI d) HOOC-(CH3)3o-CH=CH-COOH: e) HOOC-(CH2)26-CH=CH-CH:-OH.

t-

227 1301.care dintre formurelemoleculare de mai jos reprezintaacidurpalmitic: a) CHr-(CH:)zz-COOH: b) cH.-(CHr)r6-COOH: c) CH.-(CH2)"-CH=CH-(CHr),-COOH; d) CH:-(CH:)rI-COOH: e) CH:-(CH2)21-CH-COOH. OH 1302.Formula unei trigliceride este: a) CH:-O-CO-Cr,.H:,
l

cH-o-co_cr7H35
l

CH2-O-CO-(CH, ),-CH=CH-(CH2),_CH. hr CHr-O-CO-CpH.{

c H - o - c o_ cr_ H ,.
I

cHr-OH
c) C H r - C O - C O - C r r H r .C H r - C O - O _ C 1 . H 3 j

c H - c o - o -cr-H ,. cHr - oH d) 9Hr-co-o-(CH:).-cH=cH-(cHr),-cH3


CH-CO-CO-C,:HI. CHr-CO-CO-(CI Ir)r-CH=CH-(CH2).-CH l e) CH2-O-CO-Cr5H35 cH-O-co_ci5Hrs
i

CH:-O-CO-(CH2)7-CH=CH-(CH2 )7-CHr 1303.Formula acidului oleic este: - CH=CH - (CHz)r a) CH3- (CH2)7 - COOH: _ COOH; b) CH: - (CHz)re c) HOOC - (CHz);- CH=CH - (CHz);_ COOH; d) CH: - (CHz);- CH = CH - (CH2)i., - COOH; e) CH:- (CHz)u-COOH. 1304.Referitor la gliceridc estefalsa afirmatia: a) grasimrle suntnumaisubstante lichidesausolide; b) nu au punctede topiredefinite,se topescsi secongele azapeintervale dc temperatura: c) suntinsolubile in apacu careemulsioneaza purernlc: d) suntsolubile in solventi organici; e) hidrolizabazica grasrmilor estedenumitasi saponificare.

228

- Teste-trilapentruconcursul admitereChimic organica

1305.Referitor la glicerideestefalsa afirmatia: grasimiloraparglicerinasi colesterolul; a) in gliceridele genereaza grasimilichide; b) gliceridelccu acizi nesaturati genereaza grasimi solide; cu acizi saturati c) gliceridele pot fi simplesi mixte: d) gticeridele areformula: e) gliceridanaturala cH:-o-co-c1'H35
I

CH-O-CO-C,,H..

cHr-o-co-(cHr)--cH=cH-(cH:)'-cH.
1306.Care din afirmatiile de mai jos referitoare la stearatul de sodiu estefalsa: Na-: CHj-(CH:)r6-COO a) areformulamoieculara b) esteun sapun: propnetati tensioactive: c) prezinta a lichidelor; superficiala d) moditicatensiunea ramificata. hidrocarbonata prezinta catena e) o 1307.Grasimile lichide nu prezinta reactii de: a) eiiminarede apa: b) aditie: c t polimerizare: d) oxidare ; e) saponiticare. 1308,metoda analitica de exprimare a gradului de nesaturarea unei grasimi este: a) cifra de iod: b) cifia de saponificarc: c) cifra de esterificare: d) cifra de aciditate; e) alt raspuns. 1309.Principala proprietate a gliceridelor estehidroliza. Este falsa afirmatia: a) toatereactiilede hidrolizapoartanumelede saponii'icare: glicerina si aciziigrasicorespunzatori: gliccridelor seformcaza b) prin hidroliza sapunuri: acizilorgrasisenumcsc c) sarurile se obtin in mediualcalin: d) sapunurile este: a unorsapunuri dc ohtinere c) rcactia
CH2-O-CO-CrrH:s CH-O-CO-CtrH:s CH2-O- CO- (CHz)z-CH: CH-(CHzh ..-CII-I distearooleina cHloH CH-OH CH2OH
+ 2 CH3-(CH2)1pOOl*a stearat de sodiu CHr- (CII)7-CH=ClH-(CH2)r oleat de sodiu - COONa + 3 NaOH

Chimie organica- Teste grila pentru concursuladmiterer

)Zg

1310.Cifra de iod reprezinta: a) gramehalogen/100 g grasime; b) gramebrom/100 r grasirne: c) _qrame iod/i00 g grasrme : d) exprinrarea graduluide saturare a unei grasimi; e) alt raspuns. 1311' Prin hidroliza alcalina a unei gliceride rezulta glicerina si compusi cu proprietati tensioactive. Este falsa afirmatia: a) se formeaza un triol si aciziicorespunzatori, b) hidrolizagrasimilor in mediubazii senumeste saponilicare; c) sarurile acizilorcareesterifica glicerina senumcsc sapunun: d) sapunul de sodiuestesolidsi soiubilin apa; e) sapunul de calciuestesolidsi insolubilin apa. 1312' Indicele de iod al unei grasimi, ca raport de masaiod/masa grasime.seexprima prin: a) mg/g; b) m9mg; c) g/gi d) g/100g; e) e/mol. 1313.Care dintre urmatoareletriglicerideare indicelede saponificare cu yaloarea cea mai mare: a) oleodistearina: b) oleodipalmitina: c) oleobutirostearina: d) dioleopalmirina; e) dioleostearina. 1314.Structura unui detergent cationiceste:

a)

gH,
l

CHr-(CH:) j.Cl rr-CH2-N-CH. CH, b) CH3-(CH2)n-CH2-SO3-Na* c) CH3-( CH2),-CH=CH-(CH2),-COO-K* d) R-cHr-o-(cH2-cH2_O)n_CH2_CH?_ O K* e) CH.-(CH:)"-CH2-O-SO3-K' 1315.Hidrogenarea grasimilor se realizeazaprin aditia hidrogenurui in prezenta unui catalizator la temperatura si presiune.Este falsa afirmatia: a) catalizatorul estenichelulfin divizat: b) grasimrle nesaturate devin gTasimi solide: vegetala hidro-eenata g) grasimea in amesrec cu lapte,vitaminesi colorantis c n u m e s l eu n t r c g c t a l : d) grasimiielichidedevin grasimisolide: e) alt rasouns.

2_10

- Testegnla pentru admitereconcursul Chimieorganica

13L6.Afirmatia corectacu pririre la glicerina este: a) esteun alcoolmonohidroxilicsuperior; numaicu acizi grasisaturati; b) seesterifica numaicu acizigrasidicarboxilici: c) seesterillca saunesaturat: saturat d) prezintacaracter grasimilorsolidesaulichide. e) intra in structura 1317.Sapunurilesunt: ai acizilorgrasicu monoalcoolii; a) esteri ale acizilorgrasicu oricemetal; saruri b) c) saruriale acizilorgrasinumaicu Na si K; d) esteriai acizilorgrasicu glicerina: e) saruriale aciziloralchil sulfonicicu metalealcaline. 1318.Referitor la grasimi sunt falsc afirmatiile: si steride: ceride de gliceride. complexe suntamestecuri a) grasimile de saponificare: numele 1orin mediude KOH poarta b) hidroliza esteo trigliceridamixta: c) oleopalmitostearina suntsolide: saturate d) grasimile ia 1 g grasime. iod aditionate in grame de iod seexprima e) indicele 1319.Referitor la grasimi nu esteadevarataafirmatia: suntlichide. saturate a) grasimile omogena; o triglicerida este b) tristearina la 100g grasime: de iod aditionate reprezinta de rod c) inclicele Elame mixtal esteo tngliccrida d) dipalmitostearina organici nepolan. in solvent suntsolubile el grasimile 1320.Grasimile sunt componentede baza ale alimentatieiumane.Este corectaafirmatia: la animale, adipos unorplantcsi in tr:'sutul in semintcle raspandite segascsc a) in natura si proteine: din zaharide alcatuite naturale b) suntamestecuri si ceride: din stende alcatuite suntin exclusivitate c) grasimile ramificata; acizigrasictt structura d) continin erclusivitate si acizigrasihben' dtn gliceride in exciusivitate suntalcatuite e) grasimile 1321.Sunt falseurmatoarele afirmatii: cu acizigrasicareau un nulnarde atomide glicerina esteesterificata din grasimr. naturale a) rn gliceri,Jele carboncuprinsintre C+-C:+: liniara; au catena naturale b) acizii gtasichnglicerideie au numarpar de atomidc carbon: naturale grasidin gliceridele c) aciz-ii naturale suntdicarborilicil dt acizii grasidin ghceridele pot fi saturati saunesaturati. naturale e) acizii grasidin gliceridele 1322. Lcizii grasi intalniti in natura prezinta urmatoarelecaracteristici: suunesaturatl: a) pot fi saturati in mclecula: imparde atomide carbon numar un contin b) liniara: catena o c) prezinta dicarboxilici: d) suntaciziorganici grasimilor. e) nu intrain compozitia

t-

* Teste rila pentruconcursul Chimieorganica a,lmitere-

1323.Sunt corecte afirmatiile: a) acizii-srasi suntacizimonocarboxilici. saturatr saunesaturati. cu catena liniarasauramificata: b) aciziigrasiau numarimparde atomide carbon; c) aeiziigrasinrrau catcna liniara: d) aciziigrasisaturati nu prezinta izomerie gcometrica: e) aciziigrasr nu pot fi hidrorilati. l3?4. care din afirmatiile de mai jos cu referire Ia acizii grasi estefalsa: a) aciziigrasipot fi si dicarboxilici; b) aciziigrasipot fi si nesaturati cu l. 2. 3 si4 dubleregatun in molecula: c) aciziigrasisepot esterifica cu alcoolii; d) acizii grasinesaturati pot fl izome'i."cis" sautrans,': e) aciziigrasiau numarpar de atomide C in rnolecula. 1325.Din reactia de hidroliza in mediu de KOH a unei gliceridemixte saturatese formeaza: a) glicerina: b) saruri aleacizilor grasincsaturati: c) glicerina si sapunuri: d I aldchrda elicerica si :apunuri: e) alt raspuns. 1326.care din afirmatia de mai jos cu privire la grasimi estefalsa: a) grasimile suntalcaruite in principal din gliceridel b) in compozitia grasirnilor intraun tnoi denumit glicerol: c) in functiede graduide nesaturare grasimile suntlichide, semisolide si solide: d) in compozitia grasimilor naturale intrasi proteine: e) in grirsimile naturale glucozei. s-aidentificat si prezenta 1327.Grasimile sunt amestecuri naturale, cu compozitie complexa alcatuite in principal din esteri glicerinei cu acizi grasi. Care afirmatie estefalsa: a) grasimrle suntconstituite numaidin esteri ai gliceriner cu acizigrasisuperiori: b) grasimile suntinsolubilc in apa; c) glicendele seformeaza prin legaturi de tip ester intreacizigrasisr glicenna: d) in gliceridele naturale. frecventa ceamai marcin procenre clemasa o au aciziioleicsi palmitic; e) alatunde gliceridein compozitiagrasimilormai apar: proteine, r'itamine. coloranti 1328.care din afirmatia de mai jos cu privire ra glicerideestecorecta: a) suntsaruriale glicenneicu acizii grasi; b) suntesteri ai glicerinei cu acizigrasi; c) prezintaproprietati tensioactive: d) suntsolubile in apa; e) prin prelucrare chimicaformeaza deterge ntii. 1329.Indicele de saponificarea grasimilor reprezinta: a) mg KOW1 g grasime; b) mg KOFVImg grasime: c) gKOFVI ggrasime: d) gKOFVl0ggrasime: e) gKOFUl00ggrasime

232

- Testegrila pentruconcursul admitereChimie organica

1330.Formula generalaa unei trigliceride omogeneeste: a) CH2-O-CO-R


I

CH-O-CO-R

cH2-o-co-R b)cHz-co-o-R
CH-O-CO-R

cH2-o-co-R c) cH:-o-co-R
CH-CO-O-R
l

cHr-o-co-R
d)CHr-O-CO-R
I

CH.O.CO.R

cH2-co-o-R
e) CI'i:-CO-O-R CH-CO-O-R

I
cHr-co-o-R
1331.Sapunurilesunt: a) saruriale acizilorgrasicu orice metal: bt tngliceridc: ai acizilorgrasicu gliccrina; c) esteri ai acizilorgrasicu aciziinilnerali: d) esteri superiori. e) csteriai acizilorgrasicu alcooliimonobazici 1332.Afirmatia corectacu privire la alcoolul care intra in structura gliceridelor este: a) esteun triol: grasimilichide: b) gencreaza dandnastere Ia tngliceride : cu aciziiminerali c) secsterifica -OH de la C1si C-:: numaila erupele d) sepoateesterifica de dihidroxiacetona. denumirea e) poarta -eenerica 1333.Afirmatia falsacu privire la alcoolulcarc intra in structura glicerideloreste: generica de dihidroxiacetona: denumirea a) poarta glicendelor omogener h,) intrain structura gliceridelor mixte; c) intrain structura catsi cu acizigrasi ncsaturatr: alatcu acizigrasi saturati csterifica dr sepoate gliceridelor solide. e) intrain structura

233 1334.Formula generalaa unei trigliceride mixte este: a) CH2-O-CO-R1

I
cH-o-co_R2 cH:-o-co-R. b) fH'-co-o-n,
CH-O-CO-R,
I

cH2-o-co-R3

c)

fH'-o-co-R, cH-co-o-R2
I

CH)-O-CO-R.

d)cHr-o-co-R, cH-o-co-R2
I

cHr-co_o_R3
e) CH2-CO-O-Rr
I

cH-co_o_R2
I

cIt?-co-o-R,
1335.Afirmatia falsa cu pririre Ia glicerina este: a) esteun triol: b) intra in structura gliceridelor; c) pnn esterificare cu acizi grasiformcaza gliceride: d) prin incalzirecu H2SOIformeaza acroleina: e) glicerinaparricipa la reactiide aditie. 1336.Referitor la gliceride estecorecta aFrrmatia: a) in glicendelenaturale celedouagrupari-oH ale glicenneisuntintotdeauna esteritlcate cu acizi grasi^ b) acidul grasnesaturat identificat.u .Lu mai mica frecventa in compozitiagliceridelor estcaciduloleic: tn constitutia glicendelor seintalnesc si aciziip-amino-benzoic, :) acidulantranilic, aciduisuccinic: d) gliceridelesuntcompusinaturari carefac partedin crasa glucidelor; e) diferentele dintre glicendesuntdeterminate de acizii g.uri .-" esterifica giicerolul. 1337' In natura gliceridele.aparatat in regnul vegetalcat si in regnul animal. Sunt corecteafirmatiile: a) in naturagrasimileaparin frunzeleplantelor: b) la aninrale. grasimile seacumulearu in ,ung., c) din sursele vegetale seextraggrasimrsolide; d) din sursele animale seextrag grasimilichide; e) grasimileanimalesetopescprin incalzireusoara.

_-f +

Chimieorganica

-Ieste grila pentruconcursul admitere-

1338.Cu pririre la sapunuri estefalsa afirmatia: sapunuri: a) sarurileaciziloralifatici dicarboxilicicu peste8 atomide carbonse numesc tensioactive; b) suntcompusicu proprietati in reactiilede hidrolizaalcalinaa grasrmllor; c) se formeaza saunesaturat; saturat d) pot aveacaracter sauinsolubile in apa. lichidesausolide, solubile. e) pot fi sapunuri 1339.Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la grasimi estefalsa? r'itamlne proteine. etc.; steride, grasimilor coloranti, in compozitia s-auidentificat: a) alaturide glicende glasi si nesaturati; saturati glicerinei cu acizi esterilor s-aidentificatprezenta b) in toategrasimilenaturale. la c) in grasimrnu s-a identrficatprczentalanturilor de aminoacizilegati prin legaturi amidicesubstituite azot; in tesutuladipos; d) grasimileanimalese afla depozitate semintelor. seobtin de obiceiprin presarea e) grasimilevegetale Care din urmatoarelestructuri reprezinta un detergentcationic: 13,40. -CH;-C^H1-SO.-Na' r ) CHj-tCH,t,

- H:-o)"-cH:c - H:-oH: b ) R - c H : -o - ( c H 2c
K': c) c1'H3;COO

fr,
d ) c H . - ( c H r ) r-. C H : - X - C H . l - C l ;

I
CHr e) cHr - (cH:)n- CH: - SOI-Na*. 1341.Referitor la detergentiestefalsa afirmatia: alcaline: a) suntsarurialeacizilorgrasicu metale : inici si neionici: lor chimicaseclasifica in douagrupe b ) dupastructura : de saruride acizi alchil-aril-sulfonici anionicisuntreprczentati c) dr-:tergentii propnetati tensioactive: d r prezinta suntdc onginepetrochimica. pnmedin caresefabncaindustnal detcrgentii e) materiile t 342. Referitor la proprietatile grasimilor care din afirmatiile de mai jos estefalsa: lichide.semisoiide sausolidc: suntsubstante a) grasimile de topiredefinite: b) nu au puncte c ) lbrmeazaemulsiicu apa: organici: in solventi d) suntsolubile in mediualcalin. e) nu hidrolizeaza 1343.Aditia hidrogenului la dublele legaturi ale gliceridelor in prezenta unui catalizator la ducela: temperaturasi presiune a) grasimisolide; lacurilor si vopselelor: b) obtinerea c) grasimilichidel la intempeni. aderente, insolubile si rezistente dure.transparentc^ d) pelicule adezive. e) paste

anlca- Teste grila

concursul admiterc-

1344.Compusulcu structura: CH3-(CH2)r1-COO'K* este: a) un sapun; b) un detergent; c) sarea de K a aciduluistearic: d) un detergent cationic: e) alt raspuns. 1345.Referitor la sapunuri estefalsa afirmatia: a) sapunul esteo sarea unui acid gras: b) poatefi solid.semrsolid saulichid.solubilsauinsolubil in apa: c) prezintaproprietati tensioactive: d) in solutie apoasa sapunurile ionizeaza: e) sapunul este un detersent cationic. 1346.Referitor la detergentiesteadevarataafirmatia: a) suntsaruri ale metalclor alcaline cu aciziigrasisuotrion: h.1 suntionicisi ncionici: c) nu prezinta propnetati tensioactive: d) seobtinprin hidroliza alcalina a grasimilor; e) cei ionici suntbiodegradabili. 1347.Grasimile sunt amestecurinaturale, cu compozitiecomplexa,alcatuitein principal din esteri micsti ai glicerinei,numiti gliceride.Care dintre afirmatiile de mai jos cu prilire grasimi la este falsa: a) grasimilesuntsubstante lichide,senrisolide sausolide: b) grasimile setc)pesc si secongeleaza pe intervalede temperatura; c) alatunde gliceridein compozitia grasimrlor mai apar:coloranti. proteine. steride. r,itaminc. acizi srasi tiberi: d) grasimile suntinsolubile in apacu carecmulsioneaza: e) prin hidroliza alcalina a grasimiior seobtin sapunuri si un monoalcool superior. 1348.Afirmatia incorecta desprepara-amino-benzoatul de etil este: a) pdn hidroliza bazica formeaza un sinsur nrolde sare: b) pnn hiclroliza bazica fomreaza I mol de alcool; c.) pnn hidroliza acida formeaza un compus organic cu functiune mixta d) prin amonolizaformeazaun compus cu douagrupari mino cu proprietati difcrite; e) hidroliza lui acida conduce la compusui ce sepoate obrine priniopirea alcalina a acidului sullanilic. 1349' Se dau urmatorii 4 compusi: H2O; H2; NaoH; 02. Dintre acestiatrioleina reactioneazacu un numar de: a) I; b) 2: c) 3: d) 4: e) nicrunul. 1350' Cate din urmatoarele substante: dioleostearina, etena, fenol, acid salicilic, sunt solubile in solventi nepolari? a) 2; b) 3; c) 1'. d) 1; e) niciuna.

nica- Teste

concursuladmitere'

1351.Grasimile contin in principal: a) esterimicsti ai glicerineicu acizii grasi; b) restde glicerina; c) proteine; de sodiuale acizilorgrasi: dt saruri e) alti compusi. 1352.Acizii grasi au urmatoarele caracteristici: a) numarpar de atomi de carbon: ramificata: b) catena grupacarboxil; o singura c) a si b; d) variantelc a si c. e) variantele 1353.Esterii glicerinei cu acizii grasi saturati sunt solubili in : a) apa; b) benzen; c ) acetonal a si c: d) r'ariantele b si c. e) r'ariantele 1354.Prin hidroliza alcalina a unei grasimi se obtine: a) glicenna: b) NaCll de saruriale acizilorgrasil c) amestec dt asic; e) a.bsic. 1355.Detergentii cationici au moleculaformata din: o gupare polarasulfbnica; pe careestegrefata liniaranormalacu I 2-18 atomide carbon aj o catena polarasulfonica: grupare o cu 8-12 de carbonpe careestegrefata bj o catenl mixta anl-alchihca amoniul grupare tetraalchil liniara alchil cu 12-18 atomi de carbonpe careestegrefatao c) o catena hidroxil: pe caresuntgrefategrupepolarede tip etoxi si liniaracu marimevanabrla d) o catena carboxil. o grupare par de atomide carbonla careesteprefata cu numar saturata liniara e) o catena 1356.Detegentiianionici au moleculaformata din: polarasulfonica: o grupare pe careestcgrefata a) o catenaliniaranoimalacu 12-18atomide carbon polarasulfonica, grefata o pe este care carbon cu 8-12 atomide Srupare mixta aril-alchiltca b) o catena amoniu: tetraalchil o grefata pe este care STupare liniaraalchil cu l2-18 atomide carbon c) o catena a si b. d) varianteie a si c; e') variantele

,re'

Chimieor

ica - Testc

ru concursui admitere-

5.4.ZAHARIDE
1357.N'Ionozaharidele sunt uEorsolubilein apa deoarece: a) contin grupe-OH careformeaza cu H2OlegaturirJehidrogen; b) suntsubstante cristaLine: c) au gustdulce: d) prezintadouagrupari-OH glicozidice: e) suntanomeri u sauB. 1358.Zaharidele sunt compu$i organici foarte raspAnditi in natura, unde indeplinesc roluri biologice fundamentale.Este falsa afi rmatia: a) reprezinta rezerva de hranaa plantelor: b) reprezinta scheletul mecanic de sustinere a plantelor: c) in planteaparca produgiai fotosintezei; d) zaharidele sunrdenumite in biochimie glucide e) nu extstazaharide in regrrul anirnal 1359.Zaharidele prezinta urmatoarele caracteristici: a) suntde originevegetala sauanimala; b) toateseformeaza in planteca produ;i ai fbtosintezei: c) loatesuntinsolubile in apa; d) toateau gustdulce; e) toateau formulamoleculara C12H11016. 1360.Zaharidelesunt compuse din: a) C. H. qi O; b) C.H,Nqio; c) acizi gragigi alcooli: d) suntsubstantc cuatemare: c) monozaharide uniteintre ele prin legatunesterice. 1361.Nlonozaharidele sunt : a) numaialdehide: b) numaicetone: c) combinatii polihidroxicarbonilice: d) suntesrcri a glicennei: e) contin in moleculaacizi gragi. 1362.Referitor la monozaharideestefalsa afirmatia: a) suntcompu$i organici cu functiune mixta: b) contin in moleculao grupare carbonil; c) contin in molecula-erupari alcoolsecundar $i primar: d) seclusillca in aldoze gi cctoze: e) denumirca monozaharidelor sefacenumaidupao regulastrictstiintifica.

238

- Testegrila pentruconcursuladmitereChimie organica

1363.Cele mai raspindite monozaharidesunt glucozagi fructoza. Este falsa afirmatia: C6H12O6; a) au compozitia b) glucozaesteo aldohexoza; c) fructozaesteo cetohexoza; d) in moleculaglucozeiexistadouagruparialcoolprimar; e) suntizomeri. 1364.Monozarideleadoptao structura ciclica.Este incorectaafirmatia: hidroxil; gmpei carborulice a hexozeicu una din grupele ciclicarezultadin reactia a) structura pot participagrupele-OH din pozitiaCagi Csl b) in cazulglucozeiIa ciclizare pot participagrupele-OH din pozitiaCs $i Co; c) in cazulfructozeila ciclizare cu 5 sau6 atomi din careunul de oxigen: cicluri prin rezulta ciclizare d) atomi. ciclul de cinci atomi,iar fructozeicei de gase e) glucozeiii estecaracteristic 1365.Dizaharidul format prin eliminarea apei intre -OH glicozidic al o-glucozeisi -OH din pozitia 4 al p-glucozei. a) se numestezah'aroza: reducator; b) prezintacaracter hidrolizat enzimatic: f,i c ) nu poatc vegetale: in produsele d) se -gaselte glicogenului. e) intrain structura 1366.Hexozacu 5 atomi de C asimetrici esteo: in forma ciclica; a) aldoheroza in formaciclical b) cetohexoza in forma aciclica; c) aldohexoza in formaaciclica; d) cetohexoza e) alt raspuns. 1367.in formularile ciclice ale hexozelorapare o noua grupa hidroxil, desprecare afirmatia incorecta este: hidroxilglicozidic: a) senumc;te prir.'ilegiate; b) areproprietati u ;i p' apantiaa douaforme anomere c) atomulde carboncarepoartahidroxilul glicozidicdetermina gi trecugorunain altaprin in echilibru se gasesc ale glucozei celedouaformeanomere d) in solutiiapoase intermcdiulformci aciclice; de o parte9i de hidroxilulglicozidicgi cel de la atomulde carbonC4 se gascsc u-glucoza c) in anomerul altaa planuluicicluiui. 1368.Referitor la glucozanu esteadevarataafirmatia: in echilibru: segasesc celedouaformeanomere a) in soiutiiapoase prin policondensare amidonul: b) c,-glucoza formeaza celuloza: pnn policondensare formeaz-a c) B-glucoza din acid aceticdiluat esteanomerulB; d) glucozacristalizata e) anomerul B arepunctulde topirc 146"C. 1369.Rcferitor la glucozanu esteadevarataafirmatia: se gase sc in echilibru: celedouaforme ancmere a) in solutii apoase glicogenul: pnn policondensare forrneaza b) u-glucoza celuloza: prin policondensare formeaza c) p -glucoza c; din apaesteanomerui cristalizata d) glucoza 1"50"C. punctul de topire u are e) anomerul

- Testegrila pentruconcursul Chimie organica admitere-

2?9

1370.Referitor la pentozeqi hexozeestefalsa afirmatia: a) suntsolide, qi incolore: cristaline b) au gustdulce; c) suntu$orsolubile in apa; d; la incalzire putemica sedescompun: e) grupelehidroxil nu formeaza legaturide hidrogenintermoleculare. 1371.Referitor la proprietatile chimice ale monozaharideloresteincorecta afirmatia: a) CHO CH2OH (CHOH;t -__-+

, I

(CHOH)*

b)

cH2oH CH2OH l H , C=O =--+' TCFIOH),

cHroH amestec demanitol si sorbitol

c)

CHzOH CHO COOH - l [ . \ g r N H , r , t ) HI] I ----_=| (CHOH). (CHOH)1

ctt2oH

CH,OH

poatefi facutacu apade brom; d) oxidarea e) oxidarea blAnda a gmpariicarbonil conduce la polialcoolii corespunzatori. 1372.Referitor la fermentatia glucidelor esteincorecta afirmatia: a) procesulsedesfa;oara subactiunea enzimelorgi arecaracter specilic: b) in cazul monozaharidelor are loc translbrmarea lor in alcooli: c) seproducefermentatie alcoolica; d) prin fermentarea glucozei seobtincalcooletilic; e) pnn f-ermentarea fructozeise obtineacid lactic. 1373.Referitor la glucozaesteincorecta afirmatia: a) facepartedin moleculaunor oligozaharide gi a celor mai importantc polizaharidc b) industrialseprepara prin hidrolizaacidaa amidonuluila presiune; c) in industrie. tehnologia de preparare a glucozeiarela bazareactia: HCI (C6H1,rO5)n + n HzO ------|n

C;Hr:Oe

d) esteo substanta solida. cristalizata. solubila in apa,cu gustdulce: e) nu participala toatereactiilechimrcecaracteristice monozaharidelor 1374.Ref'eritor la fructoza esteincorecta afirmatia a) in combinatie cu glucozaformeazazaharoz.a', b) rezulta alarunde glucoza prin hidrolizazaharozei; c) esteo substanta striida. cristalina: d) setopcire ld i()5:C,'u descompunere; e) Drezinta carae Ier radu;.rI.'r

,llisliffg$lr

240

- Testegrila pentruconcursul admitereChimieorganica

1375.Referitor la fructoza esteincorecta afirmatia: a) se dizolvaugorin apagi in alcoolmetilic; b) esteceamai dulcemonozaharida: grupehidroxil si grupeicarbonilde tip cetona; c) pafticipala reactiilechimicespecifice liberain natura; d) se gase$te unor polizaharide naturalc. e) participala formarea 1376. Dizaharidele se formeaza: apeiintre douamoleculede alcooli; a) pnn eliminarea a polizaharidelor; b) prin hidrolizaacidasauenzimatica apei intrc douamoleculede compugicarbonilicr: c) pnn eliminarea apei intre douamoleculede cetone: d) pnn eliminarca pnn apeiintre douamoleculede oze. e) eliminarea 1377.Prin hidroliza acida sau enzimatica,dizaharideleformeaza de oze; a) douamolecule de aldehide; b) douamolecule de cetone: c) douamolecule d) doralcooli; carbonrlici. e) doi conrpupi 1378.Hidroliza amidonuluipoateaveaIoc: enzimaticl; a) in eataliza presiune la si temperatura ridicata; b) c) in cataliza bazica. acida: d) in cataliza acida e) in caraliza si enzimatica. 1379.Infbrmatia incorectacu pril'ire Ia celulozaeste: enzimatica formeaza a) prin hidroliza B-glucoza; in organisurul tr) nu este hidrolizata enzimatic uman: -OH capabilc prezinta c) fiecare trei grupari chimic: restde glucoza sareactioneze iiniara; d) arc o structura pnn legaturi e) radicalii de glucoza seleaga monocarbonilice cr l- .1. 1380.Afirmatia incorectaprivind zaharozaeste: gi B-fructoza alcatuita din cr-glucoza dicarbonilica; a) dizaharida uniteprin legatura numitzahar invertit: formcaza si fructoza b) prin hidroliza enzimatica un amestec de glucoza echimolecular -OH libereprezinta reactivitate c) toatcgrupele normala: legaturii grupe-OH g)icozidice: d) in formarea dicarbonilice suntimplicate ambele reducator. e) prezintacaracter gi fructoza se leagaprin: 1381.in zaharoza,glucoza p 1-4: mc'rnocirrbonilica a) legatura b) legatura estcrica: c) legatura drcarbonilica; dr legatura a I --1; rnonocarbontlica e) legatura amidica.

- Test.Chimieorsanica erilapcntruconcursul admitere-

211

1382.Referitor la zaharozaesteincorecta afirmatia: a) nu prezlnta caracter reducator; b) estealcatuita din B-fructoza si u-glucoza; c) celedouamonozaharide suntunitepnntr-olegafura dicarbonilica: d) esteo substanta solida. cristalizata. solubila in apa: e) intra in struc:tura amidonului. 1383.La fierberea unei solutii de glucozacu reactivul Fehling se observa: a) depunerea Ag pc peretiieprubetei subforma de oglinda: b) formarea unuiprecipitat alb-galbui: c) apantia unui precipitat rogu-caramiziu; d t decolorarea solutiei: e) nu se observa nimrc. 1384.La incalzirea pe baie de apa a unei solutii de glucozacu reactivul Tollens se observa: a) fbrmarea unui precipitatalb-galbui: bt deeolorarca solrrriei: c) formarca unuiprecipitat roqu-caramiziu; d) depunerea Ag rnetalic pe peretiieprubetei sublbrmade oglindastralucitoare; e) nu seobserv'a nimrc. 1385.Referitor la oxidarea aldozelor estecorecta afirmatia: a) oxidarca blAnda ducela acizizaharici: b) oxidarea la acizialdoniciselace cu KNInOT si H,SOr: c) aldozcle nu sc or-ideaza: d) oxidarea blAnda sefacecu reactiv Tollens; e) oxidarea cu saruri complexe ale metalelor tranzitionale ducela obtinerca aciziloruronir:i. 1386.Care dintre urmatoarele afirmatii estecorecta: a) zaharoza formeaza prin hidrolizaenzimatica numai cr-glucoza: b) z,aharoza prezintacaracter reducator: c) zaharoz,a areformula moleculara C6H1206, d) zaharoza prin hidrolizaenzimatica fornteaza numai B-fructoza; e) zaharoza esteo dizahanda alcatuita dintr-omolecula de cr-glucoza si o molecula pnntrlegate B-fructoza o legatura dicarbonilica. 1387.Prin fcrmentarea glucozeirezulta COz si etanol. Cati moli de alcool etilic rezulta dintr-un mol de glucoza: a) I mol: b) 2 moli: c) 6 moli: d) 3 moli: e) nici unul. 1388.Despreamidon sunt corecte afirmatiile: a) sc fbrmc.aza din u-rlucopiranclza: b) seformeaza drnd -elucoza: c) este solubil rn apa: d) arestructur.t lrnr.ira. e) nici un rasDuns .-.,i3,r.

- Teste Chimie organica

admitereru concursul

la celulozaestefalsa: 1389.Care dintre afirmatiile referitoare (CoHroO;)"; formulei a) coresPunde o-glucoza; formeaza b) pnn hidrolizaenzimatica reducator: caracter slab un c) prezinta di prezintao structuraliniara, filiformal e)estealcatuitadinradicalideglucozaunitiprinlegatunmonocarboniliceBl-4. prin: 1390.Structura ciclica a glucozeise realizeaza C5' de la Carespectiv OH grupele = si O intre grupareuilc a) reactia de apaintramoleculara: bj eliminarea de c) formarea iegatunC C: intramoleculara; d) esterificare e) alt rasPuns. gluconicse L391.Oxidarea glucozeila acid a) oxigen; de Potaslu: bt pelTnanganat Tollens: c) reactiv de Potasiu: dt dicromat concentrat' azotic acid e) poateface cu:

prin reactia cu: 1392.Amidonul poate fi identificat Tollens: a) reactivul Fehling: b) reactivul fcnca: de clorura c) solutie biuretulut. d) reactia e) iodul. molar intre aceqti glucozei rezulta alcool etilic si CO2l raPortul 1393.La fermentatia alcoolica a comPuqiestede: a) l:2'. b) 1:1: c) 2.-r'. d) 2:3: e) l:3. 1394.Despre amidon estecorectaafirmatia: dc B-glucoza: din radicali a) esteconstituit b) estesolubilin aParece; liniara; c) arestructura d)prinhidrolrzaenztmaticapartialaseformeazanumaimoleculedecr"-glucoza. corect' nu esle e) nici un rasPuns in apa deoarece: 1395.l\lono- qi dizaharidelesunt solubile mari: moleculare a) au masc carbonil; b) contingruPe -OH: gruPe c) cr)ntilr ciclica: d) au structura sstccorcct' t1u c) nici un raspullq

-'feste grila pentruconcursuladmitereChimie organica

l+

-1

1396.Monozaharideleobtinute prin hidrolizatotala a amidonului prezinta urmatoarele caracteristici: tx si B, a) suntanomeri reducator; b) suntmolecule cu caracter (CH:O)s; c) au formulagenerala in apa; d) suntinsolubile CizHzzOrr. e) au formulamoleculara 1397.Desprezaharozaestecorecta afirmatia: a) arc proprietatireducatoare; (CHzO)o; b) are formulamoleculara se obtineB-fructoza c) pnn hidrolizaenzimatica ;i cr-glucoza; in apa: d) nu estesolubiia c) nu are gustdulce. 1398.Se dau urmatoarele substante: zaharoza (1), aldehida glicerica (2), celuloza (3), fructoza (4) glucoza(5) dihidroxiacetona(6), maltoza (7), acidul butiric (8). Prezinta proprietati reducatoare: a) 2, 3.5.1; b) 1.4,68 . : c) 1,3.6.7: d ) 2 , 4 . 5 ;8 : e) -l: ,1;5l 6. 1399.Zaharoza nu are caracter reducator deoarece: reducator; a) dizaharidele nu au caracter b) prezintastructura ciclica; legatunidicarbonilice: c) grupele-OH glicozidicesuntblocateprin formarea in apa: d) estesolubila Cr:Hl:Orr. e) areformulamoleculara 1400.Referitor la oze.care afirmatie estecorecta: a) ozeleformeaza estericu acizi organicisaucu acizi minerali; b) ozelenu fermenteaza. c) prin oxidareenergica ozeleformeazaacizialdonici; polialcooli: prin reducere formeaza d) numai aldozcle e) ozelenu contin atomide carbonasimetrici. 1401.Care din reactiile de mai jos estefalsa: C 6 H 1 1 O+ 7 CurO+ 2HrO a) C6H1'O6 + 2Cg(OH)z enzime ' 2CrHs()H + 2Co. b) C6Hr2o., c) (C6H1rO5)n+nH,O d) (c6H11o5)n+ nH.o
cJ

HCI

-nC6H12O6

enzime ' nc6H1ro6

^ \i c H o , , , c H o nl
(cHou),
t

i" i - (uoH )-, r


COOH

CH"OH

- Testegrila Chimie organica

admitereconcursul

1402.Care esteafirmatia adevarata: a) reactivulTollensestesolutiade hidrorid dc argintamoniacal: glucozeisaufructozeicu clorurade acetilse obtineun estermineral' b) prin tratarea acida; areloc in cataliza c) f.r*.ntur.u monozaharidelor a ozelorducela polialcooii' blAnda e) oxidarea 1403.Care esteafirmatia adevaratareferitoare la zaharoza: reducatoare; a7 nu prczintaproprietati octometilic; un ester formeaza b) suliatulde metil norrnala: reactivitate prezinta libere carboxil .j toategruparile marc: mal proponie p-fructoza in d) prin hidrolizaformeaz-a mire ma1 proportte in c,-glucoza e) prin hidrolizaformeaza 1404. Care este afirmatia falsa referitoare la zaharoza: tlin p-glucoza 9i u-fructoza: alcatuita o dizaharida a) zaharozaeste -OH glicozidic; grupari ambcle libcre9i lipsesc obignuit sa ap^ropt grupa' hrdrorildJtip b) in molccula dc oze: intreceledouamolccule dicarbonilica o legatura c ) contine gust dulcc; in apa.cu solubila cristalizata. solida. d) csteo substanta formind un lichidgalbcn-brun' e) sc tope$te 1405.Referitor la polizaharideesteadevarataafirmatia: glucozcl: prin policondensarea rczultati naturali macromrtleculari a) suntprodugi de u- 9i B-glucoza; un alncstec sauacidaseformeaza enzimatica b) prin iiidroliza vegetala: ongine suntde c) amidonul 5i celuloza seintAlnegtc di amidonul 9i la animalel clorofiliana' prin asimilatie in exclusivitate e) seformeaza 1406.Zahtoza nu are caracter reducator deoarece: rcducator: nu aucaructer a r z-aharidelc reducator: carenu arecaracter iiuctoza intra sa con-rpozitia b) in liniara: c) arestructura eiclicr: J r rre structura .lgrupelc-oHglictlzidicesuntbrlocateprinlornarcalegaturiidetipeter' esteformata prin eliminarea apei intre: 1407,'Laharoza si unade B-glucoza: cleu-giucoza a) o molec:ula de nrolecule b) cloua B-fructozal si unade u-lructoza: de p-glucoza c) o molccula si unade p-fructo':a: de o-glucoza {.1j o molecula de B-glucoza. e) douamolecule 1408.Se dau urmatoarelesubstante: (3)' pirogalol (4)' zaharoza(1)'aldehidaglicerica(2)' celuloza (8)' fructoza (5), glucoza(6), hidrochinona (7), hidroxiacetona : Prezinta proprietati reducatoare 6 : 5 . a ) 1 .2 . 3 . b ) 2 .3 , 1 . 6 . .1 , .tl: c i 2 " 3 . 4 ,- 5 6 d ) 1 .3 . 4 , 5 : ei 2.4.6,8.

-'l'cste grilapentruconcursul admitcreChimieorganica 1409. Cu privire la zaharoza este incorecta afirmatia: a) arc proprietati reducatoare: b ) a r e { b r m u l am o l e c u l a r a C12H12O111 c) sedcscompune la incalzire; d) prrn hidroliza se obtine c-glucoza si B-tructoza: e) prin eterificaretormeazaLlneter octometilic. 1410. Dcspre glucoza sunt corecte afirmatiile: a) arc o functiune aldehidica; b) are doua grupe alcool primar; c) arc cinci grupe aicool secundar: d) are cinci at<-rmi de carbon: e) are o functiune cetona. 1411. Nlonozaharidele cbtinute prin hidroliza totala a amilozei si celulozei sunt: a l i z t r m e r id c p , r z i t i u ' . b) anomeri: c) tautomeri; d) antiptrzioptici: c) izomcri dc conformirtie. 1412. Care din urmatoarele afirmatii. referitoare la celuloza, este falsa? a) corcspundeformulei (Ca,H16O5)" in care n=70i)-800si 2-500-3000: b) prin hrdrolizaenzimaticaformeazao-giucoza: c) prezinta un craracter slab reducator: d) lantul macromolccularcelulozic are o structurafiliforma: e) ficcare rest de glucoza din macromoleculasa contine 3 grupe -OH rcactivc. 1413. Referitor la zlharoza este corecta afirmatia: a) nu segascstc I i h e r ai n n a t u r a : b) arc caractcrreducator: c) prin hidroliza formeazap-glucozasi cr-liuetoza in pr,-rportii egale. d) t()ategrupariie hidroxil litrere au rcactivitatenormala. e) este o substanta solida, cristalizata. insolubila in apa. 1414. Prin tratarea zaharozei cu dimetil sulfat se obtine: a) un eter tetrametilic: b) un ester: pu'ntamelilic: c l un L'ter d) un eter octametilic: e) nu rcactioneaza. 1415. Nitratii de celuloza: a) sunt nitroderir.,ati ar cclulozei; b) sunt iolLrsitila fabricareahartieit c) se obtinprin tratarea c e l u l o z e ic u a c i d a z o t o s : d ) s u n t L i s , -s rr ,iubtii n apa: e ) a u f r \ ) l n r t r : r . ' r : l z l ru .

- Testegnla Chimie organica

concursuladmitere-

1416.Aflrrmatiaincorectaprivind zaharozaeste: uman; de organismul a) estetotal asimilata dicarbonilica; unitepnn lcgatura si B-fructoza tiin u-glucoza alcatuita b) esteo dizaharida numit zaharinvertit; un amestec c) prin hidroliztbazica lbrmeaza in natura: raspandita cea mai dizaharida este d) normala' e) toategrupelehidroxil libereau reactivitate

este: prif ire Ia glicogen corectacu Afirmatia 1111.


a) ;; .j ;i e)

cu a celulozei: asemanatoare areo structura din giucoza; hepaticc celulci nivelul la estesintetizat p-glucoza; formeaza hidrolizaenzimatica prin 'este de hranain plante: rezerva de rol cu naturala o polizaharida flind format din douacomponente complexa areo structura

celulozaeste: L418.Afirmatia incorecta cu privire Ia pcrctricelulelorvcgctale; a) formeaza si c'lasticitate: mecanica rezistente plantei b) confera u-glucoza: formeaza c ) rrrinhidroiizaenz-imatica tt6ut2trrn caractcr slah un d) prczinta e)fiecarerestdeglucozaprezintatrergruparihidroxilcapabilesareactionezechimtc. cu KOH : 1419.Nu reactioneaza a) diPalmito-steanna; b) celuloza: c) acidulnaftionic: dt ttuctoz-a' e) serina. la dextrine este: 1420.Afirmatia incorecta cu privire in aPa: a) suntsolubile puternice: oxitlante pr()pri!'tati au hr oxlgcn: eiementul si molecula itr c ) cc-.ntin poltglucidelor; a partiala hidroliza pnn ;) se obtin adezive' c) au ProPrietati din: 1421.Xantogenatulde celulozase obtine ciubon: dc si sulfura a) celuloza de carbon; si sulfura bl aicaliccluloza sulfurat: si hidrogcn eJ alcaliceluloza de si sulfura carbon; dt nitrocelultrza e) alt rasPuns. format prin eliminarea apei intre hidroxilul 1122.Dizzh,aridul Pozitia 4 al P-glucozei: zaharoza' a) sc numeste Fehlingl cu rcactivul b) reactioneaz.a un eterhexametiiic: formcaza (CHr)zSOa cu c) prin alchilare CH'COCIl cu 6 moli de rtt reactioncaza cnztmatic' ii hitir'rlizat e ) nu puate glicozidical o-glucozeisi hidroxilul din

- Testegrila pentruconcursuladmitereChimie organica 1423. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta: prin hidroliza numai o-slucoza: a) zahroza formeaz.a h) zaharoT.a are o grupa hidroxil mult mai rcactiva dccat celelalte; c) zaharoz.a nu arc proprietati rcducatoarc: d) zaharoza arc formula molccularaC6H1206: e) zaharol.atormcaza pnn hidroiiza numai fructoza. 1424. Referitor la oxidarea aldozelor este corecta afirmatia: a) oxidarca blanda duce la acizi zaharici; b) oxidareala acit.ialdonici sc face cu K,N4nOa si H3SOal c) aldozelenu se oxideaza; d) oxidarcablanda se l-acecu apa dc brom: e) trxidareacu saruri complcxe ale metalelortranzitionaleducc 1aobtinereaacizilor r.rrurnie i.

141

l,rilli

S-ar putea să vă placă și