Etnia rromă

În ciuda a numeroase preocupări, originea ţiganilor rămâne una dintre problemele cărora ştiinţele nu le-a dat un răspuns definitiv. Totuşi se presupune că ţiganii sunt originari de pe subcontinentul subindian, de unde s-au răspândit într-o migraţie îndelungată pretutindeni în lume, cu deosebire în Europa. Migraţia ţtiganilor spre Europa s-a desfaşurat în câteva valuri succesive pe parcursul mai multor secole cuprinse între anii !! şi "#!!. $umele de ţigani se pare că l-au primit în %mperiul &i'antin. În Europa au a(uns în (urul secolului al )*%-lea prin Tracia. În 'ilele noastre e+istă anumite incertitudini în legătură cu pre'enţa ţiganilor pe teritoriul ,omâniei. %storici precum $icolae %orga şi alţii după el au emis ipote'a- pre'enţa ţiganilor pe teritoriul românesc ar fi legată de inva'ia tătaro-mongolă din anii "./"-"./.. 0e se poate spune cu certitudine este faptul că primele documente îi atestă pe ţigani cu ceva mai târ'iu în spaţiul românesc. În 1ara ,omânească primul document care îi menţionea'ă pe ţigani datea'ă din "# 2, în Transilvani la "/!!, iar în Moldova la "/. . 0el mai probabil trecerea ţiganilor la nord de 3unăre, în 1ara ,omânească s-a petrecut în timpul domniei lui *ladislav %, la începutul secolului al )%*-lea, ca urmare a tulburărilor politice şi a evoluţiilor militare din &alcani, când îi întâlnim în documente ca robi ai mănăstirilor *odiţa şi Tismana. *enirea lor la nord de 3unăre a urmat apoi mai multe valuri, mai ales datorită caracterului nomad al acestei etnii, fapt ce predispunea migraţia si deplasarea.4proape toate mănăstirile dispuneau de familii de ţigani cu statut de robi, ca şi marile familii boiereşti. 3imitrie 0antemir constată în 3escrierea Moldovei că ţiganii 5erau răspândiţi prin toată ţara6 şi că 5aproape că nu e+ista boier care să nu aibă mai multe familii de ţigani în stăpânirea sa6. În Transilvania şi în 7ngaria medievală, ţiganii s-au bucurat de un statut mai bun, uneori beneficiind de privilegii regale, nefiind asimilaţi condiţiei de robi. %nstituţia robiei a fost o caracteristică a întregului spaţiu al Europei orientale în primele secole după anul "!!!. Erau făcuţi robi mai ales membri ai populaţiilor necreştine luaţi pri'onieri în lupte, tătari, turci, ţigani, la fel cum uneori turcii si tătarii transformau în robiî si vindeau creştini luaţi pri'onieri în raidurile de pradă şi campaniile militare duse în teritoriul g8iaurilor. %storicii susţin că la venirea în ţările române ţiganii erau de(a robi,

4lte meserii practicate erau sităria. aflat pe cea mai (oasă treaptă a condiţiei sociale. ca şi măsuri . dar şi ciubotele.2. potcoave. $omadismul ca mod de viaţă şi condiţia socială de robi îi predispuneau aşadar la condiţie marginală şi la dispreţul sau indiferenţa celorlalte categorii sociale. în timp ce ţigancile erau slu(nice. 8ing8er. ei formau grupuri distincte în funcţie de îndeletniciri. a repre'entat ocupaţia de căpetenie a lăieţilor. 9tatul. 4ceasta devine în tot evul mediu o preocupare ţigănească. Îndeletnicirile agricole erau destul de rare în rândul ţiganilor. cuie. 1iganii erau meşteşugari care au contribuit în mare măsură la de'voltarea economică a societăţii româneşti. 1iganii nu constituiau deloc o populaţie omogenă. 7n grup aparte era constiuit de cei care se ocupau cu culesul aurului din aluviunile râurilor precum şi prelucrarea lui. 7nul dintre meşteşugurile preferate era fierăria. cuţite. dar şi datorită unor trăsături culturale şi etnografice. cărămi'i. ţiganii se deosebeau de celelalte stări şi categorii prin modul de viaţă cu preponderenţă nomad şi prin 8abitatul specific. arme. topoare. 3incolo de statutul social diferit.: de familii de ţigani :!!!!! de taleri. Ei e+ercitau de regulă şi meseriile sau ocupaţiile degradante.!!! lei.robi ai domniei. 4stfel la " "! statul obţinea de pe urma celor #/.luate de statul modern în Transilvania sau principate în secolul al )*%%%-lea accentuea'ă procesul sedentari'ării. Ei trăiau cu predilecţie în corturi. În principatul Transilvaniei împărăteasa Maria Tere'a dă nu mai puţin de / decrete ce reglamentea'ă statutul ţiganilor în special sedentari'area şi . broaşte etc. ce aduceau un venit de . mănăstirile şi particularii obţineau venituri însemnate de pe urma ţiganilor robi. fabricarea lingurilor sau a şeilor. pietrăria. securi. locuinţă specifică popoarelor nomade. bucătărese. precum cea de călău. 0onfecţionarea uneltelor de fier. 0u toate acestea se produce un proces lent de aşe'are stabilă si sedentari'are. 3ar acest nomadism era unul limitat şi controlat într-un anume sens. E+istau mai multe categorii. ai mănăstirilor sau ai marilor proprietari. armuri. În Moldova statul deţinea la aceeaşi dată " : de familii. 4numite ocupaţii agricole şi domestice i-au făcut pe mulţi să sedentari'e'e cu timpul. 4lţii confecţionau unelte casnice mărunte. El era reglementat de autoritatea publică şi supraveg8eat de aceasta.deoarece în %mperiul &i'antin sclavia a repre'entat până târ'iu o realitate. gropar. unii erau sedentari în timp ce alţii aveau un mod de viaţă nomad. #!!! de dramuri de aur.

@8eorg8e &ibescu propune 4dunării o lege de eliberare a ţiganilor bisericilor şi mănăstirilor.egulamentele organice acordă interes ţiganilor sub două aspecte. 3e'robirea ţiganilor din principate a fost un proces desfăşurat de-a lungul a două decenii. 3in aproape în aproape îşi face loc in de'baterile publice. . iar proprietarii urmai să încase'e o despăgubire. a episcopieiilor şi mănăstirilor de obşte6. eliminarea corturilor ca locuinţă.. prin măsuri legislative şi reglementări succesive. iar %osif %% un număr de regulamentre dintre care 3e regulatione <ingarorum şi =auptregulatio.decembrie " 22. regimul fiscal şi sedentari'area. 08iar înainte de . care sunt asimilaţi celorlalţi plătitori de ta+e. 3e notat pentru proprietarii care nu doreau să-i elibere'e de bună voie statul oferea o despăgubire de "! galbeni de cap. 7ltima categorie de robi ţigani eliberaţi a fost cea a ţiganilor proprietate a particularilor. inter'icerea limbii ţigăneşti. >rima lege care eliberea'ă o parte a ţiganilor este dată în Tara . ?egi successive îmbunătăţesc statutul ţiganilor sau ameliorea'ă condiţiile lor de viaţă sau obligaţiile faţă de stat. dobândind aceleaşi drepturi ca ceilalţi locuitori ai ţării. care la B. care-i obligă la sedentari'are. 1iganii proprietarilor particulari erau declaraţi liberi.omânească la " /#. urmea'ă apoi ţiganii mănăstireşti şi la sfârşit cei ai particularilor.asimilarea lor. 0el care va împlini această măsură a fost domnitorul &arbu Atirbei. aduce odată cu moderni'area instituţionala şi mentală a societaţii româneşti şi importante sc8imbări în statutul ţiganilor.obia este condamnată ca fiind degradantă pentru condiţia umană şi tot mai multe voci din societatea românească o condamnă ve8ement şi cer emanciparea ţiganilor. practicarea agriculturii. adoptarea unui mod de viaţă comun 'onei de sedentari'are. În Moldova @rigore 4le+andru @8ica făcu să se vote'e de(a o lege similară la "!B . În " /:. În Moldova. ţiganii statului deveneau şi ei liberi. plătiţi eşalonat timp de mai mulţi ani. ca şi a oricărui aşe'ământ public.omâneşti. regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare. . În primul rând se bucură de atenţie ţiganii proprietatea statului. ?egiurea pentru desfiinţarea sclaviei. face să se adopte 5legea pentru regularisirea ţiganilor mitropoliei.! februarie " 2C votea'ă ?egea pentru emanciparea tuturor ţiganilor din >rincipatul Tării . prin care ţiganii aparţinând bisericii şi aşe'ămintelor monastice deveneau liberi. >e parcursul perioadei regulamentare de'robirea revine o problemă la ordinea 'ilei. 9ecolul al )%)-lea. Mi8ail 9tur'a la #" ianuarie " //. ideea emancipării şi de'robirii ţiganilor. ?a "/ februarie " //. educaţia copiilor.

unelte sau animale spre a le asigura mi(loacele necesare unei e+istenţe civili'ate. dar şi a altor categorii de ţigani. etc.omânia să aibă în componenţa sa şi câteva familii de ţigani. furturilor şi crimelor comise.votarea celor două legi unii particulari şi-au eliberat benevol robii ţigani. >rintr-un proces de durată. pentru organele de poliţie şi pentru populaţie. repre'entând ". 2!" persoane care s-au declarat de neam ţigănesc. acela de oameni liberi. ca fierari sau mici meşteşugari a ţiganilor eliberaţi. fără nici o despăgubire. Ele doreau fi+area la sate. %nteresul principal al acestor lege era sedentari'area. ?egile nu obligă nici statul.bonda(ului. 4 fost mai ales ca'ul vătraşilor. după emancipare. "!-. eliminarea 5vagabonda(ului6. 4utorităţile 8absburgice au urmărit cu multă asiduitate această politică de sedentari'are şi de trecere la un mod de viaţă civili'at.! de ani se a(unge ca fiecare localitate din . deoarece aceştia erau de(a deprinşi cu munca pământului. D revoluţie mentală se petrecuse în societatea românească la mi(locul secolului al )%)-lea. Ei s-au aşe'at la sate şi oraşe. etc. 4u urmat în ambele principate reglementări privind aşe'area în cadrul comunelor rurale.C. coabitând cu românii. Ei aveau însă o po'iţie marginală. Într-o oarecare măsură politică dusă faţă de ţiganii emancipaţi a fost lipsită de consecvenţă. în ciuda reuşitei parţiale a sedentari'ării. În Transilvania şi 7ngaria. 2H din populaţia totală.2! !!! de oameni şi-au dobândit calitatea (uridică de om liber.omânia modernă reali'ată după primul ră'boi mondial cuprindea între graniţele sale o importantă populaţie ţigănească. inter'icerea cerşitului. îngrădirea circulaţiei şatrelor ţigăneşti. mag8iarii. 3ar aceste legi nu s-au preocupat decât vag de problemele sociale şi economice a acestor comunităţi şi persoane. $ici legea rurală dată de 0u'a nu oferă prea mari şanse acestei populaţii.ecensământul din "G#! identifică un număr de . 4utorităţile din epoca dualismului au luat un şir important de măsuri administrative şi poliţieneşti precum combaterea vagabonda(ului. ţiganii de'robiţi au constituit o problemă pentru autorităţi. cea ai mare parte a ţiganilor s-a sedentari'at în secolul )%). nici pe vec8ii proprietari Emănăstiri sau proprietariF să pună la dispo'iţia celor emancipaţi un lot de pământ. . ?egile de emancipare a robilor ţigani au asigurat acestora un statut (uridic nou. şi uneori formau o stradă sau c8iar un cartier distinct. >rin legislaţia de emancipare o populaţie de circa . . saşii şi secuii. datorită vaga. . >rin această lege doar o parte a ţiganilor eliberaţi au devenit mici proprietari de pământ. Timp de câteva decenii.

"2.Aerboianu organi'ea'ă la "G## la &ucureşti 4sociaţia @enerală a 1iganilor din . ţăranul ?a'ăr $aftanailă înfiinţea'ă în "G. o elită alfabeti'ată şi emancipată cultural şi social.Aerboianu.2H în mediul urban. . ?ă'ăreanu. în comunităţile rurale. sedentari'area ţiganilor noma'i. intelectuali. culegeri de cântece şi dansuri ţigăneşti. ucrainieni şi ruşi. Muntenia. Târnava mică. Evoluţia spre moderni'are este atestată şi de apariţia unei conştiinţe de sine şi a unor organi'aţii şi asociaţii ale ţiganilor. rămânând 5ţigani6 doar cei aşe'aţi recent în comunitate. 3ar ei erau răspândiţi inegal pe suprafaţa ţării. construirea de case salubre şi condiţii de trai civili'ate. În deceniile trei şi patru ţiganii organi'ea'ă primele asociaţii socioprofesionale. ateliere. 0lu(. artişti. În paralel are loc şi un proces comple+ de asimilare lingvistică şi culturală. comercianţi. 7nele grupuri îşi conservă ocupaţiile tradiţionale. Moldova. D bună parte a celor sedentari'aţi se români'ea'ă.omânia interbelică. organi'area pe bresle a meşteşugarilor. cărţi privind istoria ţiganilor. 4sociaţia avea un program cultural şi social care urmărea alfabeti'area. emanciparea economică şi socială.4. la fel fabricarea cărămi'ilor ca şi lăutăria. În perioada interbelică populaţia ţigănească suferă un proces de transformări importante. ?ăutarii organi'ea'ă la &ucureşti societatea 5Iunimea Mu'icală6. >romotorul ei este ar8imandritul 0alinic %. 7@. etc.2H trăiau în mediul rural. 4stfel fierăria trece apana(ul ţiganilor prin e+celenţă. În (udeţe precum %lfov. un mu'eu 5naţional6 ţigănesc. 3e origine ţigănească. etc. >opp. unguri. germani.?ă'urică scriitor şi ga'etar a pus ba'ele 7niunii @enerale a . Ai aceasta îşi propunea drept scop 5emanciparea şi redeşteptarea neamului rom6. 4pare acum în cadrul comunităţilor de ţigani o elită de tip nou./. În "G#/-"G#2 a scos un 'iar numit 5$eamul 1igănesc6. Mureş.omânia. %alomiţa.omilor6 la . evrei. ?a 0albor în (udeţul Jăgăraş. în .om6. licenţiat în teologie autorul unor cărţi despre ţigani. Dricum.omânia.omânia interbelică ei repre'entau a şasea etnie a ţării după români. ?a rându-i @. mai ales după marea reformă agrară şi după marile prefaceri din . >ra8ova. 0alinic >opp.C societatea 5Înfrăţirea $eorustică6.eali'area unei conştiinţe de sine po'itive.. 3ar cu siguranţă numărul ţiganilor era cu mult mai mare. unul dintre fruntaşi fiind cunoscutul @rigoraş 3inicu. 9e naşte repede ideea organi'ării unei societăţi cu caracter etnic. 1iganii din 9ercaia aveau o societate similară iar la Jăgăraş ţiganii aveau o societate de înmormântare. a editat 'iare precum 5D . 7n important număr de ţigani trăia în Transilvania.omilor din . la 0raiova şi 5@lasul . 3ol(.

%storicii estimea'ă că aproape (umătate din cei deportaţi au că'ut victime acestor condiţii dure de domiciliu forţat din 'onele de deportare. la gurile &ugului. a-cum numărul celor deportaţi fiind de "#.. D primă măsură a fost scoaterea din &ucureşti a tuturor ţiganilor. Dricum putem constata o tre'ire la o conştiinţă de sine de'voltată a unor categorii însemnate din cadrul ţiganilor. au fost ridicaţi apoi ţărani cu avere şi gospodării. bărbaţi. Dcea(ov.2 !!! de ţigani. Ea se desfăşoară în vara şi începutul toamnei anului "G/. prostituţiei.#2. în cea mai mare parte s-au retras în "G// odată cu armata . cei mai mulţi noma'i şi o parte dintre cei sedentari. 4u fost deportaţi un total de . ţiganii problemă. În vi'iunea autorităţilor era vorba de ţiganii 5periculoşi6.2 !!! de ţigani. cerşetoriei.. ceea ce a provocat moartea un număr important dintre ei.. în (udeţele @olta. Într-o primă fa'ă au fost deportate în Transnistria "". 0oloni'area ţiganilor în Transnistria a repre'entat o mare tragedie şi în acelaşi timp un eşec răsunător al administraţiei civile româneşti din această regiune. . Joametea şi frigul ca şi lipsurile de tot felul au contribuit la o rată ridicată a mortalităţii printre cei deportaţi. şi s-a răspândit 'vonul că la destinaţie urmau să fie împroprietăriţi cu pământ. În septembrie "G/. >olitica faţă de ţigani a fost creaţia lui %on 4ntonescu. >e parcursul deportării s-au comis tot felul de abu'uri. Trierea era făcută în funcţie de modul de viaţă nomad şi de condamnările suferite pentru diverse delicte. 4ceste categorii de ţigani au fost recen'ate şi s-a început deportarea celor noma'i. au fost deportaţi familiile unor ţigani mobili'aţi pe front. care făceau parte din categoria celor sedentari. 9upravieţuitorii. iar deportarea lor în Transnistria i-a aparţinut de asemenea. sau din 3obrogea au fost deportaţi ţărani români şi turci.#:2 femei şi C. &alta şi &ere'ovKa. alimentaţia deficitară. Ea a privit circa . a urmat un al doilea val de deportări.":C ţigani. 3eportarea s-a făcut cu trenul. Măsura are ca suport probleme de ordin social precum eradicarea infracţionalităţii. 0ea mai importantă măsură împotriva ţiganilor a fost deportarea lor în Transnistria.&ucureşti.:"/ copii. vagabonda(ului.//" de persoane din care . 4u e+istat şi organi'aţii regionale a ţiganilor ca cele din Dltenia. de cei inde'irabili. 4ici ţiganii au fost instalaţi în casele unor locuitori ucrainieni evacuaţi sau în bordeie de pământ. >rintre problemele care cau'ea'ă grave dificultăţi se numără condiţiile de viaţă şi igienă.

română şi cu autorităţile civile. mag8iari. români. ?ipsa de ocupaţie şi şoma(ul este foarte ridicat în rândul romilor. mod de viaţă specific. în număr de câteva 'eci.GH au studii liceale şi doar !. 4ceştia au devenit astfel vi'ibili şi e+istenţa lor recunoscută ca atare în paralel cu identificare marilor probleme. cu care se confruntă populaţia acestei etnii. Acolari'area tinerilor rromi este una deosebit de precară. 9ub numele generic de 5romi6 sau 5ţigani6 Eal doilea având pentru unii dintre ei puternice conotaţii peiorative. fenomenele petrecute în cadrul etniei romilor după "G G sunt deosebit de relevante. 4u apărut în ultimii ani o categorie a romilor bogaţi. 3ar e+istă un contrast flagrant între reuşita unei minorităţi şi statutul economic pauper a marii mase o romilor.. sociale. neoprotestanţi. >uţine familii de romi au venituri regulate. catolici. 3upă revoluţia din "G G a început o nouă etapă şi în viaţa ţiganilor EromilorF din . iar după confesiune unii sunt ortodocşi. $ivelul de trai. turci. ursari. reformaţi. îmbrăcămintea. 7n număr important şi-au reluat vec8ile meserii sau s-au lansat în afaceri. diferenţele sunt enorme. deşi continuă să persiste pre(udecăţi multiple. etc. identitare. 0u privire la numărul real al romilor din . e+istă o diversitate de grupuri. 3in punct de vedere socio-profesional. 9tudiile reali'ate în ultimii ani atestă o gravă situaţie a ţiganilor. numite neamuri. prin afaceri legale sau ilicite. circa : H. afaceri familiale. locuinţa. 3in punct de vedere al identităţii şi al constituirii unei conştiinţe de sine puternice.omânia.omânia de astă'i datele avansate .:. care-şi etalea'ă ostentativ averea şi bunăstare Espre e+emplu fenomenul 5palatelor ţigăneşti6F. musulmani. alte bunuri demonstrea'ă un nivel de trai mult mai scă'ut decât media populaţiei ma(oritare. 9e constată un proces de de'enclavi'are şi de omogeni'are relativă în cadrul acestor neamuri. 3upă e+presia lingvistică avem romani. cele mai multe au doar venituri oca'ionale. o minoritate a rămas sau s-a răspândit în 7niunea 9ovietică. #.:H studii universitare şi post-liceale. ca mici întreprin'ători. economice. . 7ltimii ani evidenţia'ă şi fenomene economico-politice şi sociale noi în ce-i priveşte pe romi.#H sunt analfabeţi. iar cu privire la standardele de viaţă a romilor faţă de români. fiecare cu particularităţile sale lingvistice. populaţia de romi care nu deţine nici o profesie este e+trem de mare. 3oar "CH din populaţia romă are calificare într-o profesie modernă. ţigani de mătase. cocalari. 0ăldărari. rudari. gabori etc. profesionale.

!!! de romi pentru . regi.sunt diverse şi greu de verificat. >rin constituţia . spre integrare şi asimilare. 7nii lideri ai romilor avansea'ă c8iar cifre de . dă cifra de /!". iar în cadrul 3epartamentului pentru protecţia minorităţilor naţionale din cadrul guvernului român şi a Dficiului pentru . Mai degrabă.omânia. iar cercetări sociologice avansea'ă cifre cuprinse între ".omânia.. 4numiţi lideri regionali se proclamă uneori cu uşurinţă. 0u siguranţă că procesul de agregare a unei noi identităţi rome este la început.2!!.ecensământul din "GG." !. 3efinirea unei identităţi ţigăneşti este deosebit de dificilă.omi e+istă o preocupate e+presă.! : romi. şi este de bănuit că anumiţi factori vor conduce în timp la o nouă formulă identitară pentru populaţia romă. care să repre'inte în viaţa publică nevoile specifice ele acestei etnii. anumiţi cercetători ai fenomenului dau pentru aceiaşi dată circa " milion. 7nul din câştigurile reali'ate în . 3upă revoluţia din "G G în condiţiile democrati'ării regimului politic se manifestă tendinţa coagulării unor structuri politice. împăraţi sau voievo'i ai ţiganilor din . 4ceşti factori fac ca în momentul pre'ent. originea şi modul de viaţă este cel care conferă identitate etnică.2!!.-# milioane de romi în timp ce organi'aţiile internaţionale operea'ă curent cu cifra de . asistăm şi la revigorarea formelor de organi'are tradiţională a acestei populaţii.!!! de romi.omânia sunt într-un proces de transformare într-o minoritate naţională modernă.omâniei romii sunt repre'entaţi de drept în parlament. deoarece spre deosebire de alte minorităţi. 3ar nu-i mai puţin adevărat că rămâne desc8isă şi cealaltă opţiune. 0a atare romii din . . .!!! şi ". 3ar în paralel cu această evoluţie modernă datorat preocupărilor unor intelectuali din rândul romilor.omânia contemporană este recunoaşterea prin lege a statutului de minoritate naţională de către statul român şi tratarea lor nediscriminatorie alături de celelalte minorităţi ale statului. în ca'ul romilor limba nu este neapărat un element esenţial. viitorul acestei populaţii să rămână desc8is spre opţiuni multiple.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful