Sunteți pe pagina 1din 85

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE ADMINISTRAIE I AFACERI Programul de studii universitare de master ADMINISTRAREA I DE !"LTAREA RESURSEL"R UMANE

DREPTUL MUNCII I SECURITII S"CIALE Su#ort de $urs

Con%&univ&dr& An$a Moni$a ARDELEANU

'()'
1

UNITATEA DE NVARE I DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI


CUPRINS
Obiectivele Unitii de nv!"e I#################################################################################$ 1#1# Se%ni&ic!ti! te"%en'l'i (%'nc)########################################################################$ 1#2# De&inii! d"e*t'l'i %'ncii#####################################################################################$ 1#+# Obiect'l d"e*t'l'i %'ncii#####################################################################################, 1#$# N-i'ne! "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc ##############################################################, 1#,# T"/t'"ile "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc############################################################0 1#0# 1-"%ele "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc ###############################################################2 1#2# I3v-!"ele d"e*t'l'i %'ncii# N-i'ne# C!te4-"ii de i3v-!"e####################################5 1#5# P"inci*iile d"e*t'l'i %'ncii#################################################################################1+ L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e I############################################################1+ Bibli-4"!&ie 6 Unit!te! de nv!"e I###########################################################################1$ 2#1# De&ini"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc ######################################################10 2#2# T"/t'"ile c!"!cte"i/tice !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#########################10 2#+# C-nt"!ct'l individ'!l de %'nc 7i c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc#######################12 2#$# nc8eie"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# N-i'ne# Cl!/i&ic!"e! c-ndiiil-"# #12 2#,# C!*!cit!te! .'"idic ! /!l!"i!t'l'i######################################################################15 2#0# C!*!cit!te! .'"idic ! !n4!.!t-"'l'i###################################################################19 2#2# Obiect'l C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#########################################################19 2#5# C!'3! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc############################################################2: 2#9# E;!%en'l %edic!l##############################################################################################21 2#1:# Avi3'l *"e!l!bil#################################################################################################22 2#11# C-ndiiile de /t'dii############################################################################################2+ 2#12# C-ndii! de vec8i%e n %'nc 7i n /*eci!lit!te##############################################2+ 2#1+# St!4i'l##############################################################################################################2+ 2#1$# Ve"i&ic!"e! *"e!l!bil ! !*tit'dinil-" *"-&e/i-n!le 7i *e"/-n!le !le cel'i c!"e /-licit !n4!.!"e!##################################################################################################################2$ Eti%-l-4ie 2#1,# In&-"%!"e! *e"/-!nei c!"e /-licit !n4!.!"e!# Ele%ente# Re!li3!"e! in&-"%"ii+: 2#10# P!"te! le4!l 7i *!"te! c-nveni-n!l ! c-nin't'l'i C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc ######################################################################################################################+1 2#12# 1el'l %'ncii######################################################################################################+2 2#15# L-c'l %'ncii ####################################################################################################++ 2#19# Cl!'3e /*eci!le !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc######################################++ 2#2:# Nece/it!te! &-"%ei /c"i/e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#########################+0 2#21# 1-"%!lit!te! d'bl'l'i e;e%*l!"#######################################################################+2 2#22# n"e4i/t"!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# Re4i/t"'l 4ene"!l de eviden ! /!l!"i!il-"#################################################################################################################+2 2#2+# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! d"e*t'"il-" !n4!.!t-"'l'i "e4le%ent!te de C-d'l %'ncii+5 2#2$# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! -bli4!iil-" !n4!.!t-"'l'i *"ev3'te de C-d'l %'ncii##+5 2#2,# D"e*t'"i !le /!l!"i!il-" *"ev3'te de C-d'l %'ncii#########################################+9 2#20# Obli4!ii !le /!l!"i!il-"####################################################################################$: Rel!iile 2#22# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc###############################################$: /-ci!le de 2#25# S'/*end!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc##############################$1 %'nc 2#29# S'/*en C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! /!l!"i!t'l'i ############$2 2#+:# S'/*end C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i ######$2 2#+1# S'/*end C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-" #################$+ 2#+2# P"-ced'"! /'/*end"ii #####################################################################################$+ 2#++# E&ectele /'/*end"ii#########################################################################################$+

2#+$# M-di&ic!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#################################################$$ 2#+,# Cl!/i&ic!"e! c!3'"il-" de %-di&ic!"e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#########$, 2#+0# Dele4!"e!#########################################################################################################$, 2#+2# Det!7!"e!#########################################################################################################$2 2#+5# T"ece"e! te%*-"!" n !lt %'nc###################################################################,: 2#+9# C!3'"ile ncet"ii C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#########################################,: 2#$:# ncet!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc####################################,: 2#$1# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-"#####################,1 2#$2# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i C-ncedie"e!# N-i'ne# Sit'!ii###################################################################################,2 2#$+# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i##########################,2 2#$$# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e n' in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i#####################,+ 2#$,# C-ncedie"e! c-lectiv######################################################################################,+ 2#$0# Re4'li *"ivind c-ncedie"e! ##############################################################################,, 2#$2# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc l! inii!tiv! /!l!"i!t'l'i De%i/i! 0: Obiectivele Unitii de nv!"e III#############################################################################0+ +#1# De&inii! 7i "e4le%ent!"e! ti%*'l'i de %'nc###################################################0+ +#2# Cl!/i&ic!"e! ti%*'l'i de %'nc##########################################################################0+ +#+# D'"!t! n-"%!l ! ti%*'l'i de %'nc# ###############################################################0+ +#$# D'"!t! "ed'/ ! ti%*'l'i de %'nc###################################################################0$ +#,# Ti%*'l de %'nc *e/te d'"!t! n-"%!l <%'nc! /'*li%ent!"=#########################0, +#0# P!'3! *ent"' %!/ ############################################################################################00 +#2# Ti%*'l de -di8n nt"e d-' 3ile de %'nc <"e*!'/'l 3ilnic=#############################02 +#5# Re*!'/'l /*t%>n!l ########################################################################################02 +#9# S"bt-"ile le4!le ##############################################################################################02 +#1:# D"e*t'l l! c-ncedi'l de -di8n#########################################################################05 +#11# D'"!t! c-ncedi'l'i de -di8n <de b!3= ##########################################################05 +#12# C-ncedi'l /'*li%ent!" de -di8n ####################################################################09 +#1+# C-ndiiile d-b>ndi"ii 7i e;e"cit"ii d"e*t'l'i l! c-ncedi' de -di8n##################09 +#1$# P"-4"!%!"e! c-ncedi'l'i de -di8n ################################################################09 +#1,# Inde%ni3!ti! de c-ncedi' ###############################################################################2: +#10# E&ect'!"e! c-ncedi'l'i de -di8n# ##################################################################2: +#12# nt"e"'*e"e! c-ncedi'l'i #################################################################################21 +#15# C-%*en/!"e! n b!ni ! c-ncedi'l'i de -di8n ################################################21 +#19# Alte c-ncedii ####################################################################################################21 +#2:# ?ile libe"e# #######################################################################################################21 L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e III##########################################################22 Bibli-4"!&ie 6 Unit!te! de nv!"e III#########################################################################22 Obiectivele Unitii de nv!"e IV#############################################################################2$ $#1# N-i'ne! de di/ci*lin ! %'ncii #########################################################################2$ $#2# T"/t'"i c!"!cte"i/tice !le di/ci*linei %'ncii ####################################################2$ $#+# I3v-!"ele de d"e*t n %!te"i! di/ci*linei %'ncii ################################################2, $#$# Cile de n&*t'i"e ! di/ci*linei %'ncii###############################################################2, $#,# De&inii! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e########################################################################20 $#0# T"/t'"ile c!"!cte"i/tice !le "/*'nde"ii di/ci*lin!"e #######################################20 $#2# En'%e"!"e! c-ndiiil-" "/*'nde"ii di/ci*lin!"e#################################################22 $#5# Obiect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e #############################################################################25 $#9# L!t'"! -biectiv ################################################################################################25 $#1:# S'biect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e##########################################################################29 $#11# L!t'"! /'biectiv <vin-vi!=############################################################################29 $#12# C!'3e c!"e !*" de "/*'nde"e <c!'3e de e;-ne"!"e /!' de ne"e/*-n/!bilit!te=# 29 $#1+# N-i'ne! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e####################################################################29 $#1$# Cl!/i&ic!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e################################################################5: +

$#1,# En'%e"!"e! /!nci'nil-"##################################################################################5: $#10# O"4!nele c-%*etente / !*lice /!nci'ni di/ci*lin!"e#####################################51 $#12# Ce"cet!"e! !b!te"ii di/ci*lin!"e ######################################################################51 $#15# Individ'!li3!"e! 7i !*lic!"e! /!nci'nii ############################################################52 $#19# Te"%enele de !*lic!"e ! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e ###########################################5+ $#2:# Deci3i! de /!nci-n!"e ####################################################################################5$ $#21# E;ec't!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e ################################################################5$ $#22# C-nte/t!i! c!le! de !t!c %*-t"iv! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e########################5, L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e V###########################################################5,

Obiectivele Unitii de nv!"e I

1#1# Se%ni&ic!ti! (%'nc ) - s identificai te"%en'l'i noiunea de drept al muncii;


-

Dup studiul acestei uniti de nvare vei putea: s ncadrai ramura de drept n sistemul de drept romnesc; Termenul munc provenit din limba slavon (%-n@!) are mai multe sensuri. s identificai obiectul specific al acestei ramuri de drept raporturile juridice de munc; Un prim sens, principal, este acela de !ctivit!te *"-d'ctiv (a presta o munc eficient, s determinai principalele izvoare de dreptul muncii, att cele interne, ct i cele internaionale; important), dar i de "e3'lt!t'l !ce/tei !ctiviti (o munc reuit, de succes). s identificai i s v nsuii principiile dreptului muncii. Al doilea sens, secundar, este de l-c de %'nc (a avea o munc, un serviciu, o slujb)A d!" 7i !n/!%bl'l l'c"t-"il-" (munca opus capitalului). unca poate fi perceputa ca o ac!iune, liber, creatoare, dar i ca o obli"a!ie. #ndiferent dac este fi$ic sau intelectual, munca repre$int o necesitate vital, sursa de e%isten!, mijloc de reali$are a de$ideratelor, instrument de &mplinire i afirmare a personalit!ii umane.

1#2# De&inii! d"e*t'l'i %'ncii


'a orice alt ramur a dreptului i dreptul muncii repre$int un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de re"lementare( "el!iile /-ci!le de %'nc# Aceste rela!ii se stabilesc &ntre cei ce utili$ea$ for!a de munc !n4!.!t-"i (patroni) i cei care prestea$ munca ) !n4!.!ti (salaria!i). *n sensul 'odului muncii (art.+, alin.+), prin !n4!.!t-" se &n!ele"e persoana fi$ic sau juridic ce poate, potrivit le"ii, s an"aje$e for!a de munc pe ba$ de contract individual de munca. S!l!"i!ii (an"aja!ii) sunt acele persoane fi$ice, obli"ate prin func!ia sau profesia lor s desfoare diverse activit!i pentru !n4!.!t-"i (patroni). *ntre cele dou pr!i an"ajatori i an"aja!i iau natere at-t rela!ii individuale, dar i colective, consecin! a &nc.eierii contractului colectiv de munca, precum i a

institutionali$rii dialo"ului social, a e%isten!ei unor drepturi i obli"a!ii distincte ale celor doi parteneri sociali &n procesul muncii ca subiecte colective de drept. D"e*t'l %'ncii e/te !ce! "!%'" ! /i/te%'l'i de d"e*t !lct'it din !n/!%bl'l n-"%el-" .'"idice c!"e "e4le%ente!3 "el!iile individ'!le 7i c-lective de %'ncA !t"ib'iile -"4!ni3!iil-" /indic!le 7i *!t"-n!leA c-n&lictele de %'nc 7i c-nt"-l'l !*lic"ii le4i/l!iei %'ncii#

1#+# Obiect'l d"e*t'l'i %'ncii De&ini ie


/in defini!ia dat acestei ramuri i stiin!e a dreptului re$ult ca &n obiectul su intr, &n primul r-nd, "el!iile /-ci!le de %'ncA care, re"lementate de normele juridice, devin "!*-"t'"i .'"idice de %'nc# 0o!iunea de rela!ii de munc are o sfer foarte lar"1 e! c'*"inde t-t!lit!te! "el!iil-" c!"e /e &-"%e!3 nt"e -!%eni n *"-ce/'l %'nciiA *e b!3! !*lic"ii di"ecte ! &-"ei de %'nc l! %i.l-!cele de *"-d'cieA i nu doar pe cele i$vor-te din contractele de munc. 0umai &n accep!iunea restr-ns ( /t"ict- /en/') dreptul muncii este dreptul contractelor de munc, &ntruc-t l!t- /en/' (ca tiin! a dreptului), el cuprinde, &n afar de anali$a raporturilor juridice de munc &ntemeiate pe contractele de munca, i referiri (strict necesare) la alte cate"orii de raporturi juridice care implic i ele prestarea unei munci. 2fera de re"lementare proprie dreptului muncii cuprinde i unele raporturi juridice c-ne;e (formarea profesionala, securitatea i sanatatea &n munc, or"ani$area, func!ionarea i atribu!iile sindicatelor i patronatelor, jurisdic!ia muncii), denumite astfel pentru c deriv din &nc.eierea contractelor de munc ori sunt "refate pe acestea, servind la or"ani$area muncii i la asi"urarea conditiilor pentru desfurarea ei. Te%! de "e&lecie 1#1#

De-/ebii -biect'l d"e*t'l'i %'ncii de -biect'l 'nei !lte "!%'"i de d"e*t l! !le4e"e#

1#$# N-i'ne! "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc

/up cum s)a artat, obiectul de re"lementare al dreptului muncii &l constituie raporturile juridice de munc ce pot fi, individuale i colective.

R!*-"t'"ile .'"idice de %'nc /'nt !cele "el!ii /-ci!le "e4le%ent!te de le4eA ce i!' n!7te"e nt"e - *e"/-!n &i3icA *e de - *!"teA 7iA c! "e4'lA *e"/-!n .'"idic </-ciet!te c-%e"ci!lA "e4ie !'t-n-%A 'nit!te b'4et!" etc#= *e de !lt *!"teA c! '"%!"e ! *"e/t"ii 'nei !n'%ite %'nci de ct"e *"i%!

De&iniie

*e"/-!n! n &-l-/'l celei de ! d-'!A c!"eA l! ">nd'l eiA /e -bli4 / - "e%'ne"e3e 7i / c"ee3e c-ndiiile nece/!"e *"e/t"ii !ce/tei %'nci# Acest raport se caracteri$ea$ prin aceea c(

poate e%ista numai &ntre dou persoane, spre deosebire de alte raporturi specifice altor ramuri de drept &n cadrul crora poate fi, uneori, o pluralitate de subiecte active sau pasive1 se stabileste, ca re"ul, numai &ntre o persoana juridic i o persoan fi$ic, ori, e%cep!ional, numai &ntre dou persoane fi$ice, fiind e%clus e%isten!a raportului juridic de munc &ntre dou persoane juridice1 raportul juridic de munc are caracter personal, fiind &nc.eiat int'it' *e"/-n!e, at-t &n considerarea pre"tirii, aptitudinilor i calit!ilor persoanei care prestea$ munca, c-t i &n func!ie de specificul celeilalte par!i, av-nd &n vedere colectivul, climatul i condi!iile de munc e%istente &n cadrul acesteia.

C!"!cte"i/ticile "!*-"t'l'i de %'nc

IMPORTANT DE REINUT

T"/t'"! *"-*"ieA &'nd!%ent!lA c!"!cte"i/tic 7i dete"%in!nt ! "!*-"t'l'i de %'nc e/te c-n/tit'it de "el!i! de /'b-"d-n!"eA e%istent &ntre subiectele acestui raport, &n sensul c persoana care prestea$ munca este &ntotdeauna subordonat celuilalt subiect al raportului respectiv. *n esen!, deci, subordonarea const &n dreptul e%clusiv al an"ajatorului de a or"ani$a, &n condi!iile le"ii, munca salariatului &n colectivul su. 3 alt consecin! a subordonrii se manifest prin obli"a!ia an"ajatului de a respecta disciplina muncii, &n ca$ contrar put-nd fi an"ajat rspunderea disciplinar a acestuia,

1#,# T"/t'"ile "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc


4aporturile juridice individ'!le de munc sunt caracteri$ate de anumite trsturi care le delimitea$ i individuali$ea$ de alte raporturi juridice. != R!*-"t'l .'"idic de %'nc i! n!7te"eA c! "e4'lA *"in nc8eie"e! 'n'i c-nt"!ct individ'!l de %'nc# E;ce*ie 0u se &ntemeia$ pe un contract individual de munc, ci are un caracter e%tracontractual, munca prestata de( - cei ce &ndeplinesc serviciul militar activ sau alternativ ori sunt concentra!i sau mobili$a!i conform 5e"ii nr.,,678996 privind pre"tirea popula!iei pentru aprare+1 - solda!ii i "rada!ii recruta!i pe ba$ de voluntariat, potrivit 5e"ii nr.:;,7899681 - cei care prestea$ servicii &n temeiul 5e"ii nr.+:87+<<= privind rec.i$i!iile:1 - persoanele care contribuie prin munc la efectuarea unor lucrari de interes public, &n conformitate cu prevederile le"ale1 - elevii i studen!ii &n timpul instruirii practice1 - cei ce consimt la prestarea unei activit!i &n folosul comunit!ii etc.

1 >ublicat &n 2 >ublicat &n + >ublicat &n

onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.<<9 din +8 decembrie 8996 onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.;6; din 8, octombrie 8996 onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.+6+ din +; iulie +<<=, modificat prin 5e"ea nr.,+97899,, publicat &n 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.<;6 din 8= octombrie 899,

onitorul

b= R!*-"t'l .'"idic individ'!l de %'nc !"e 'n c!"!cte" bil!te"!lA i!" *e"/-!n! c!"e *"e/te!3 %'nc! e/teA nt-tde!'n!A - *e"/-!n! &i3ic Acest raport se poate stabili &ntre o persoan fi$ic i o persoan juridic, sau &ntre dou persoane fi$ice. R!*-"t'"ile .'"idice de %'nc /'nt ti*ice 7i !ti*ice

c= R!*-"t'l .'"idic de %'nc !"e c!"!cte" *e"/-n!l <int'it' *e"/-n!e= Un "!*-"t individ'!l de %'nc &n NU /e *-!te /t!bili nici-d!t unca este .'"idic prestata de persoana fi$ic, considerarea pre"tirii, aptitudinilor i *e"/-!ne .'"idice calit!ilor proprii ale nt"e sale1 d-' repre$entarea care esteB posibil &n raporturile juridice civile este inadmisibila &n raporturile de munca. 4aportul &n discu!ie are un caracter personal i &n ceea ce privete an"ajatorul. d= R!*-"t'l .'"idic de %'nc /e c!"!cte"i3e!3 *"int"6'n %-d /*eci&ic de /'b-"d-n!"e ! *e"/-!nei &i3ice &! de cell!lt /'biect n &-l-/'l c"'i! *"e/te!3 %'nc! 2ubordonarea caracteristic raportului juridic de munc, implic &ncadrarea &n colectivul de munc al an"ajatorului, &ntr)o anumit structur or"ani$atoric i &ntr) o anumit ierar.ie func!ional, spre deosebire de contractele civile &n ba$a crora cel care se obli" s desfoare activitatea &n folosul altuia &i or"ani$ea$ sin"ur munca, fr a se &ncadra &ntr)un colectiv i fr a se subordona celui cu care a contractat. 2ubordonarea implic obli"a!ia salariatului de a respecta disciplina muncii, aceasta obli"a!ie av-nd ca o component esen!ial respectarea pro"ramului de lucru1 desfurarea muncii are un caracter de continuitate, &n cadrul unui numr minim de ore pe $i, &ntr)o perioad determinat. e= M'nc! t"eb'ie /! &ie "e%'ne"!t 2alariul repre$inta contraprestatia cuvenit an"ajatului. /eci, o munc "ratuit nu poate constitui obiect al unui raport juridic de munc. &= A/i4'"!"e!A *"in *"evede"ile le4ii 7i !le c-nt"!ct'l'iA ! 'nei *"-tecii %'ltil!te"!le *ent"' !n4!.!i, at-t cu privire la condi!iile de desfurare a procesului muncii, c-t i &n ceea ce privete drepturile ce decur" din &nc.eierea contractului

1#0# 1-"%ele "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc


4aporturile juridice individuale de munc se pre$int sub dou forme( tipice i atipice. 1-"%ele ti*ice sunt, &n primul r-nd, cele fundamentate pe contractul individual de munc, care constituie forma tipic i clasic a raportului de munc. Tot forme tipice sunt considerate raporturile juridice de munc ce privesc(

func!ionarii publici1 militarii, cadre permanente din inisterul Aprrii 0a!ionale, inisterul #nternelor i 4eformei Administrative, inisterul ?usti!iei, 2erviciul 4om-n de #nforma!ii etc., care, dei nu li se aplic le"isla!ia muncii i nu &nc.eie contracte de munc, se afl &n raporturi juridice de natur contractual, cu unit!ile din care fac parte1 membrii cooperatori.

1-"%ele !ti*ice au fost considerate( - raporturile de munc fundamentate *e c-nt"!ct'l de 'cenicieC - raporturile de munc ale avoca!ilor salari$a!i &n interiorul profesiei. 3 po$i!ie distinct au judectorii i procurorii, precum i diploma!ii. Te/t de !'t-ev!l'!"e 1#1#

Identi&ic!i t"/t'"ile "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc

1#2# I3v-!"ele d"e*t'l'i %'ncii# N-i'ne# C!te4-"ii de i3v-!"e


Cl!/i&ic!"e! i3v-!"el-" de d"e*t'l %'ncii 2istemul le"isla!iei muncii este alctuit din ansamblul actelor normative (le"i, ordonan!e, .otr-ri ale @uvernului, ordine i instruc!iuni ale minitrilor etc.), care re"lementea$ rela!ii sociale ce fac obiectul dreptului muncii. *n principiu, le"isla!ia muncii este unitarA normele ei c-rmuind raporturile juridice de munc ale tuturor cate"oriilor de salaria!i. #$voarele se clasific &n( ) i3v-!"e c-%'ne cu cele ale altor ramuri de drept ('onstitutia, alte le"i, etc.)1 ) i3v-!"e /*eci&ice dreptului muncii (statutele profesionale sau disciplinare, contractele colective de munc, re"ulamentele interne, re"ulamentele de or"ani$are i func!ionare). De&iniie *n cate"oria i$voarelor dreptului muncii trebuie &ncadrate, &n primul r-nd, normele Uniunii Auropene, &n special, re"ulamentele, care au aceeai for! ca i le"ile na!ionale, precum i alte re"lementri transpuse &n dreptul intern. 2unt, de asemenea, i$voare conven!iile 3r"ani$a!iei #nterna!ionale a normele 'onsiliului Auropei ratificate de 4om-nia. P"e3ent!"e! !n!litic ! i3v-!"el-" de d"e*t'l %'ncii uncii, i

I3v-!"ele d"e*t'l'i %'ncii /'nt !cele !cte n-"%!tive c!"e "e4le%ente!3 "!*-"t'"ile .'"idice de %'ncA incl'/iv "!*-"t'"ile .'"idice 4"e&!te de "!*-"t'l de %'nc <cele *"ivind *"e4!ti"e! *"-&e/i-n!lA /ec'"it!te! 7i /nt!te! n %'ncA *!t"-n!tele 7i /indic!teleA .'"i/dici! %'ncii=#

a& C-n/tit'i!
4epre$inta le"ea fundamental i, prin urmare, cel mai important i$vor de drept. /ei este principalul i$vor pentru dreptul constitu!ional, 'onstitu!ia este i$vor important i pentru dreptul muncii deoarece( unele drepturi fundamentale ale cet!enilor sunt le"ate

de munc i interesea$ dreptul muncii <d"e*t'l de !/-cie"e 6 !"t#$:C d"e*t'l l! /ec'"it!te! 7i /nt!te! /!l!"i!il-" 6 !"t#$1C d"e*t'l l! 4"ev 6 !"t#$+C etc=. >rincipiile fundamentale ale dreptului muncii au ca i$vor primar c.iar te%tele constitu!ionale (ne&n"radirea dreptului la munc i libertatea muncii, ne"ocierea condi!iilor de munc, dreptul la odi.n, etc.)

*& C-d'l %'ncii


'el mai cuprin$tor i$vor al dreptului muncii, esen!a acestuia, &l constituie, firete, 'odul muncii. *ntr)adevar, 'odul muncii (5e"ea nr.B:7899:) se aplica at-t raporturilor de munc re"lementate prin le"i speciale (art.+ alin.8), c-t i celor ne&ntemeiate pe un contract individual de munc, &n msura &n care re"lementarile speciale nu sunt complete i aplicarea lor nu este incompatibil cu specificul raporturilor de munc respective (art.8<B alin.8).

$& Le4ile /*eci!le


*n afar de le"ea fundamental ('onstitu!ia) i de le"ea cadru ('odul muncii), o serie de alte le"i sunt i$voare ale dreptului muncii, deoarece re"lementea$ rela!ii sociale de munc ori au &n vedere asemenea rela!ii. A%emplificam unele dintre acestea( - 5e"ea nr.+:97+<<6 privind contractul colectiv de munc,1 - 5e"ea nr.+6;7+<<< privind solu!ionarea conflictelor de muncB1 - 5e"ea nr.8+97+<<< privind concediul paternal61 - 5e"ea nr.:,678998 privind asi"urarea pentru accidente de munc i boli profesionale=1 - 5e"ea nr.B,7899: a sindicatelor;1 - 5e"ea nr.B+,7899: privind or"ani$area i e%ercitarea profesiunii de consilier juridic<1 - 5e"ea nr.:+<78996 a securit!ii i snt!ii &n munc+9.

d& O"d-n!nele 7i 8-t">"ile D've"n'l'i


>otrivit art.+9= alin.+): din 'onstitu!ia 4om-niei, @uvernul adopt .otr-ri i ordonan!e. >rimele se emit pentru or"ani$area i e%ecutarea le"ilor, secundele &n temeiul unei le"i speciale de abilitare emise de >arlament &n limitele i condi!ile prev$ute de acestea. /e pild, au calitatea de i$voare ale dreptului muncii( - 3.@. nr.+8<78999 privind formarea profesionala a adul!ilor++1 - 3.U.@. nr.<<78999 privind msurile ce pot fi aplicate &n perioadele cu temperaturi e%treme pentru protec!ia persoanelor &ncadrate &n munc+81 - 3.U.@. nr.<67899: privind protec!ia maternit!ii la locurile de munc+:1 - C.@. nr.B887899: pentru aprobarea 0ormelor metodolo"ice de aplicare a prevederilor 3.@. nr.+8<78999 privind formarea profesional a adul!ilor+,1 $ 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.+;, din +< mai +<<;, cu modificrile i completrile ulterioare , >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr. B;8 din 8< noiembrie +<<<, cu modificrile ulterioare 0 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.6B, din :+ decembrie +<<< 2 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.,B, din 8= iunie 8998, cu modificrile i completrile ulterioare 5 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.=: din B februarie 899: 9 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.;6= din B decembrie 899:, cu completrile ulterioare 1: >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr. 6,6 din 86 iulie 8996 11 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.=++ din :9 septembrie 8998, cu modificrile ulterioare 12 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.:9, din , iulie 8999 1+ >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.=B9 din 8= octombrie 899:, cu modificrile ulterioare 1$ >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.:,6 din 8+ mai 899:, cu modificrile ulterioare

C.@. nr.<=+78996 privind cerin!ele minime pentru semnali$area de securitate i7sau sntate la locul de munc+B1 C.@. nr.+,8B78996 pentru aplicarea normelor metodolo"ice de aplicare a prevederilor 5e"ii securit!ii i snt!ii &n munc nr.:+<78996+6.

e& O"dinele in/t"'ci'nile 7i !lte !cte n-"%!tive e%i/e de %ini7t"i 7i c-nd'ct-"ii


!lt-" -"4!ne cent"!le Di aceste acte se emit &n ba$a i &n vederea e%ecutrii le"ilor, a ordonan!elor i a .otr-rilor @uvernului. 2copul lor este de a stabili msuri te.nico)or"ani$atorice, detalieri i concreti$ri ale dispo$i!iilor le"ale superioare, precum i &ndrumri necesare &n vederea e%ecutrii &ntocmai a acestora. 'ele mai multe din asemenea acte normative sunt emise de inisterul uncii, Eamiliei i A"alit!ii de Danse, altele sunt emise de inisterul Aduca!iei i 'ercetrii, inisterul Aconomiei i Einan!elor etc. Au astfel calitatea de i$voare ale dreptului muncii( - 3rdinul ministrului muncii i solidarit!ii sociale nr.6,7899: pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munc+=1 - 3rdinul ministrului muncii, solidarit!ii sociale i familiei nr.:B:7899: pentru aprobarea etodolo"iei de autori$are a furni$orilor de formare profesional a adultilor+;1 - #nstruc!iunile de aplicare a 5e"ii nr.:=67899, privind bursele private, aprobate prin 3rdinul inisterului Einan!elor >ublice nr.+=B<7899, i al inisterului Aduca!iei i 'ercetrii nr.B:=+7899,+<.

%& I3v-!"ele inte"n!i-n!le


2unt i$voare interna!ionale conven!iile 3r"ani$a!iei #nterna!ionale a uncii i ale 'onsiliului Auropei, ratificate de !ara noastr, precum i normele dreptului comunitar, aa cum re$ulta din Tratatul de aderare a 4om-niei la Uniunea Auropean din anul 899B. Au aceeai calitate i tratatele sau &n!ele"erile &nc.eiate de 4om-nia cu alte state prin care sunt re"lementate aspecte din domeniul muncii. >rin efectul ratificrii (aprobrii), toate aceste conven!ii au dob-ndit for!a juridic necesar i devin acte normative inte"rate &n sistemul le"isla!iei muncii89. 1, >ublicat &n 10 >ublicat &n 12 >ublicat &n
onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.6;: din < au"ust 8996 onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.;;8 din :9 octombrie 8996 onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.+:< din , martie 899:, modificat ulterior prin 3rdinul nr.=67899:, publicat &n .3f., >artea #, nr.+B< din +8 martie 899: 15 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.==, din B noiembrie 899:, cu modificrile ulterioare 19 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.++B+ din 6 decembrie 899,

2: /e e%emplu( 'onven!ia dintre

. .>.2 din 4om-nia i inisterul uncii i >roblemelor 2ociale din 4epublica 'e. privind colaborarea &n domeniile muncii, politicii sociale i politicii utili$rii for!ei de munc din 6.+9.+<<,, aprobat prin C.@. nr.=,B7+<<, (publicat &n .3f., >artea #, nr.:+87<.++.+<<,)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii 5ibane$e privind utili$area for!ei de munc, aprobat prin C.@. nr.<+87+<<B (publicat &n .3f., >artea #, nr.8=+788.++.+<<B)1 'onven!ia dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii Eederale @ermania &n le"tur cu ocuparea for!ei de munc pentru ridicarea cunotintelor profesionale i de limb ('onven!ia privind personalul muncitor oaspete), aprobat prin C.@. nr.,987+<<8 (publicat &n .3f., >artea #, nr.89678,.9;.+<<8)1 *n!ele"erea dintre . .>.2 din 4om-nia i 3ficiul Eederal al uncii din 4epublica Eederal @ermania privind an"ajarea de lucrtori rom-ni pentru o activitate cu durat determinat &n 4.E.@., semnat la Fucuresti, la +:.9<.+<<<, aprobat prin C.@. nr.<:97+<<< (publicat &n .3f., >artea #, nr.B;+78<.++.+<<<)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i 'onsiliul Eederal Alve!ian cu privire la sc.imbul de sta"iari, semnat la Ferna, la 8B.++.+<<< i aprobat prin C.@. nr.B=<78999 (publicat &n .3f., >artea #, nr.:+<7+9.9=.8999)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii Un"are privind an"ajarea lucrtorilor se$onieri, semnat la Fudapesta la <.9B.8999, aprobat prin C.@. nr.,++7899+ (publicat &n .3f., >artea #, nr.88= din ,.9B.899+)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii Un"are privind sc.imbul de sta"iari, semnat la Fudapesta la <.9B.8999, aprobat prin C.@. nr.,+87899+ (publicat &n .3f., >artea #, nr.8:97=.9B.899+)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii >ortu".e$e privind ederea temporar &n scopul an"ajrii a lucrtorilor rom-ni pe teritoriul 4epublicii >ortu".e$e, semnat la 5isabona la +<.9=899+, ratificat prin 3.@. nr.:B7899+ (publicat &n .3f., >artea #, nr.B++78;.9;.899+)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul

1 :

g& D-ct"in! 7i .'"i/*"'den!


*n literatura juridica se discut dac .'"i/*"'den! <*"!ctic! .'dici!"= este i$vor de drept. n!lt! C'"te de C!/!ie 7i E'/tiie *nalta 'urte de 'asa!ie i ?usti!ie are i sarcina de a asi"ura (inte"*"et!"e! 7i !*lic!"e! 'nit!" ! le4ii de ct"e celel!lte in/t!ne .'dect-"e7ti) (art.+; alin.8 din 5e"ea nr.:9,7899, privind or"ani$area judiciar8+). 3r, acest lucru se reali$ea$ tocmai prin jurispruden!a fi%at de instan!a suprem prin solu!ionarea recursurilor &n interesul le"ii. *n acelai sens, se sus!ine c, fr a crea norme de drept, deci$iile instan!ei supreme pot fi considerate doctrinar i$voare indirecte (sau secundare) de drept, ele impun-ndu)se instan!elor judectoreti prin valoarea motivrii lor. 2e impune aadar, ca solu!iile pronun!ate de instan!ele de judecat &n aplicarea aceleiai norme juridice, cu referire la aceeai problem de drept s fie aceleai. *n le"tur cu solu!iile 'ur!ii 'onstitu!ionale, trebuie preci$at c principala atribu!ie a acesteia este de a reali$a controlul constitutionalit!ii le"ilor. 'ontrolul este at-t ! *"i-"iA &nainte de promul"area le"ii, c-t i ! *-/te"i-"iA e%ercitat asupra le"ilor &n vi"oare. /eci$iile 'ur!ii 'onstitu!ionale sunt "eneral obli"atorii i au putere numai pentru viitor1 caracterul lor este e"4! -%ne/# /eci$ia 'ur!ii 'onstitu!ionale prin care se admite o e%cep!ie de neconstitu!ionalitate i se declar o le"e (sau o dispo$i!ie a acesteia) neconstitu!ional are semnifica!ia constatrii nulit!ii absolute a acelei le"i (dispo$i!ii). 'a urmare, norma le"al respectiv nu mai poate produce efecte juridice. Er a repre$enta i$vor de drept propriu)$is i'/ n-n &!cit inde; totui deci$iile 'ur!ii au putere de le"e. *n ceea ce priveste d-ct"in! (lite"!t'"! .'"idic), de asemenea, prerile sunt &mpr!ite. 3pinia majoritar, la care ne raliem, este aceea c &n sens strict, ri"uros te.nic juridic, aceasta n' e/te i3v-" de d"e*tA &ns are o in&l'en deci/iv !/'*"! .'"i/*"'denei#

C'"te! C-n/tit'i-n!l

+& C't'%!
2pre deosebire de dreptul civil unde cutuma (u$ul, obiceiul) constituie, e%cep!ional, i$vor de drept, &n dreptul muncii aceasta este incompatibil cu re"lementarea juridic a rela!iilor de munc. 5e"isla!ia rom-n nu cunoate obiceiul e;t"! le4e% (independent de un act normativ), ci numai obiceiul (u$ul) int"! le4e%. Aa fiind, dac un act normativ face referire e%pres la u$ (cutuma), consider-ndu)l &n mod "eneric ca posibil, sau ca o alternativ de re$olvare a unei situa!ii concrete, trebuie apreciat c, &n domeniul respectiv, i se recunoate u$ului caracterul de i$vor de drept.

i& C-nt"!ctele c-lective de %'nc

arelui /ucat de 5u%embur" privind sc.imbul de sta"iari, semnat la 5u%embur" la 89 iulie 899+, ratificat prin 3.@. nr.:67899+ (publicat &n .3f., >artea #, nr.B++78;.9;899+)1 Acordul dintre @uvernul 4om-niei i @uvernul 4epublicii #taliene privind re"lementarea i "estionarea flu%urilor mi"ratorii &n scop lucrativ, semnat la 4oma la +8.+9.899B, ratificat prin 5e"ea nr.8B78996 (publicat &n .3f., >artea #, nr.:=B78.9B.8996) 21 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea # nr. ;8= din +: septembrie 899B, cu modificrile ulterioare

1 1

/up adoptarea 5e"ii nr.+:7+<<+ (&nlocuit de 5e"ea nr.+:97+<<6), &n spiritul noii concep!ii de restructurare a le"islatiei muncii, contractele colective de munc au devenit unele dintre cele %!i i%*-"t!nte i3v-!"e !le d"e*t'l'i %'ncii# Aste vorba de o cate"orie de i$voare de o factur deosebit, special, pentru c ele n' /'nt de -"i4ine /t!t!lA ci de -"i4ine c-nveni-n!lA ne4-ci!t# 'ei doi parteneri sociali an"ajatorii i salaria!ii &n urma ne"ocierii, prin intermediul contractului colectiv, &i re"lementea$ raporturile dintre ei, stabilesc condi!iile de munc.

,& Re4'l!%entele inte"ne


'onstituie i$voare specifice ale dreptului muncii, av-nd un rol de seam pentru activitatea oricrui an"ajator persoana juridic. 'odul muncii prevede obli"ativitatea &ntocmirii re"ulamentelor cu consultarea sindicatelor sau, &n lipsa acestora, a repre$entan!ilor salaria!ilor (art.8B=). #mportan!a re"ulamentelor interne, ca i$voare de drept, re$ult din con!inutul lor1 ele trebuie s cuprind( re"uli privind protec!ia, i"iena i securitatea &n munc &n cadrul unit!ii1 re"uli privind respectarea principiului nediscriminrii i al &nlturrii oricrei forme de &nclcare a demnit!ii1 drepturile i obli"a!iile an"ajatorului i al ale salaria!ilor1 procedura de solu!ionare a cererilor sau reclama!iilor individuale ale salaria!ilor1 re"uli concrete privind disciplina muncii &n unitate1 abaterile disciplinare i sanc!iunile aplicabile.

-& Re4'l!%entele de -"4!ni3!"e 7i &'nci-n!"e


4epre$inta tot acte interne ale an"ajatorilor persoane juridice, cu deosebirea c elaborarea lor nu constituie o obli"a!ie, ci un drept, iar con!inutul lor are o alt natur dec-t cea a re"ulamentelor interne. *ntr)adevr, conform dispo$i!iilor din 'odul muncii, an"ajatorul are dreptul de a stabili or"ani$area i func!ionarea unit!ii iar tocmai re"ulamentul men!ionat este instrumentul prin care se materiali$ea$a acest drept. /ar, 'odul muncii nu &l prevede e%pres i nici nu se refer la con!inutul su. *ns, unele acte normative &l men!ionea$. Tot astfel, &n anumite domenii sunt re"lementate asemenea re"ulamente. *n privin!a con!inutului su, printr)un atare re"ulament se stabilete, &n principal, asa) numita or"ani"ram a unit!ii, adic structura sa func!ional, compartimentele componente (sec!ii, ateliere, servicii, birouri, locurile de munc), atribu!iile acestora, raporturile dintre ele. 4e"ulamentul de or"ani$are i func!ionare ar trebui s constituie temeiul elaborrii fiei posturilor. Te/t de !'t-ev!l'!"e 1#2#

1 2

En'%e"!i i3v-!"ele d"e*t'l'i %'ncii#

1#5# P"inci*iile d"e*t'l'i %'ncii


>rincipiile dreptului sunt fie idei 4ene"!le 7i c-%'ne tuturor normelor din sistemul juridic, fie /*eci&ice unei sin"ure ramuri de drept. Ale sunt re"uli fundamentale &ntruc-t reflect ceea ce este esen!ial i .otr-tor &n sistemul dreptului. >rincipiile pot fi formulate direct, &n articole de le"i speciale, ori pot fi deduse pe cale de interpretare. *ndeplinind rolul unor linii directoare, asi"ur concordan!a diferitelor norme juridice, coe$iunea i armonia acestora, desprinderea sensului e%act i a finalit!ilor normelor de drept. >rincipiile dreptului muncii privesc toate institu!iile acesteia, c.iar dac pentru unele nu)i manifest pre$en!a cu aceeai intensitate. P"e3ent!"e! *"inci*iil-" de d"e*t'l %'ncii 2)a stabilit c principiile "enerale de dreptul muncii sunt( - ne&n"radirea dreptului la munc i libertatea muncii1 - e"alitatea de tratament i inter$icerea discriminrii1 - ne"ocierea condi!iilor de munc1 - protec!ia salaria!ilor1 - consensualitatea i buna credin!1 - asocierea liber a salaria!ilor i a an"ajatorilor1 - "arantarea dreptului la "rev pentru aprarea intereselor economice, sociale, politice i civile.

profesionale,

L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e I


1# Identi&ic!i -biect'l "!%'"ii de d"e*t d"e*t'l %'ncii# 2# De&inii "!*-"t'"ile .'"idice de %'nc +# Identi&ic!i /*eci&ic'l "!*-"t'"il-" .'"idice de %'nc &! de !lte "!*-"t'"i .'"idice# $# N' "e*"e3int i3v-" de d"e*t'l %'nciiF a. 'onstitu!ia 4om-niei b. cutuma c. ordinele minitrilor d. .otr-rile de "uvern ,# C!"e dint"e '"%t-!"ele *"inci*ii de d"e*t e/te /*eci&ic d"e*t'l'i %'nciiG a. accesul liber &n justi!ie1 b. protec!ia mamelor i a copiilor c. e"alitatea &n fa!a le"ii1 d. "arantarea dreptului la "rev pentru aprarea intereselor profesionale, economice, sociale, politice i civile.

1 +

Bibli-4"!&ie 6 Unit!te! de nv!"e I


) ) ) A N-'l dici-n!" e;*lic!tiv !l li%bii "-%>ne A 5itera #nterna!ional, Aditura 5itera #nterna!ional, 89981 ATCA0A2#U A5., /# A 5., D"e*t'l %'ncii, Aditura All FecG, Fucureti, 899B1 /#A A0T F., C>tev! !"4'%ente n /*"i.in'l te3ei c .'"i/*"'den! c-n/tit'ie i3v-" de d"e*t, &n /reptul nr.,7899+1 @C# >U 2., DTAEH0A2'U #.T., FA5#@4H/AA0U D., 3CA0U @C., D"e*t'l %'ncii, Tratat, vol. #, Aditura Dtiin!ific i Anciclopedic, Fucureti, +<=;1 @C# >U 2., D"e*t'l %'ncii, Aditura /idactic i peda"o"ic, Fucureti, +<;B1 @C# >U 2., I#'5AA A5., D"e*t'l %'ncii, Adi!ia a ##)a, Aditura All FecG, Fucureti, 899+1 >3>A 0., A4A #A .'., '4#2TAA 2., Te-"i! 4ene"!l ! d"e*t'l'i, Adi!ia 8, Aditura All FecG, Fucureti, 899B1 DTAEH0A2'U #.T., T"!t!t de d"e*t'l %'ncii, Aditura JoltersGluKer, Fucureti, 899=1 I#0'A 3., D"e*t'l %'ncii# Rel!tiile c-lective, Aditura 5umina 5e%, Fucureti, 899,1 LA4T353 A# F., L#/AT A., Deci3iile C'"ii C-n/tit'i-n!le n %!te"i! "el!iil-" de %'nc, &n 4evista rom-na de dreptul muncii, nr.:7899=1

1 $

UNITATEA DE NVARE II CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC <CIM=


CUPRINS Obiectivele Unitii de nv!"e IIF####################################################################################################1$ 2#1# De&ini"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc##############################################################################1$ 2#2# T"/t'"ile c!"!cte"i/tice !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc################################################1$ 2#+# C-nt"!ct'l individ'!l de %'nc 7i c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc##############################################1, 2#$# nc8eie"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# N-i'ne# Cl!/i&ic!"e! c-ndiiil-"#########################1, 2#,# C!*!cit!te! .'"idic ! /!l!"i!t'l'i#############################################################################################10 2#0# C!*!cit!te! .'"idic ! !n4!.!t-"'l'i#########################################################################################12 2#2# Obiect'l C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc###############################################################################12 2#5# C!'3! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc###################################################################################15 2#9# E;!%en'l %edic!l####################################################################################################################19 2#1:# Avi3'l *"e!l!bil#######################################################################################################################2: 2#11# C-ndiiile de /t'dii##################################################################################################################21 2#12# C-ndii! de vec8i%e n %'nc 7i n /*eci!lit!te#####################################################################21 2#1+# St!4i'l####################################################################################################################################21 2#1$# Ve"i&ic!"e! *"e!l!bil ! !*tit'dinil-" *"-&e/i-n!le 7i *e"/-n!le !le cel'i c!"e /-licit !n4!.!"e! ########################################################################################################################################################22 2#1,# In&-"%!"e! *e"/-!nei c!"e /-licit !n4!.!"e!# Ele%ente# Re!li3!"e! in&-"%"ii######################22 2#10# P!"te! le4!l 7i *!"te! c-nveni-n!l ! c-nin't'l'i C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc##########29 2#12# 1el'l %'ncii############################################################################################################################29 2#15# L-c'l %'ncii###########################################################################################################################+: 2#19# Cl!'3e /*eci!le !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc############################################################+1 2#2:# Nece/it!te! &-"%ei /c"i/e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc################################################+$ 2#21# 1-"%!lit!te! d'bl'l'i e;e%*l!"##############################################################################################+$ 2#22# n"e4i/t"!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# Re4i/t"'l 4ene"!l de eviden ! /!l!"i!il-"# +$ 2#2+# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! d"e*t'"il-" !n4!.!t-"'l'i "e4le%ent!te de C-d'l %'ncii###################+, 2#2$# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! -bli4!iil-" !n4!.!t-"'l'i *"ev3'te de C-d'l %'ncii#########################+0 2#2,# D"e*t'"i !le /!l!"i!il-" *"ev3'te de C-d'l %'ncii################################################################+0 2#20# Obli4!ii !le /!l!"i!il-"###########################################################################################################+2 2#22# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc######################################################################+2 2#25# S'/*end!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc#####################################################+9 2#29# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! /!l!"i!t'l'i###############################+9 2#+:# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i############################+9 2#+1# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-"######################################$: 2#+2# P"-ced'"! /'/*end"ii############################################################################################################$: 2#++# E&ectele /'/*end"ii################################################################################################################$: 2#+$# M-di&ic!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc########################################################################$1 2#+,# Cl!/i&ic!"e! c!3'"il-" de %-di&ic!"e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc################################$2 2#+0# Dele4!"e!###############################################################################################################################$2 2#+2# Det!7!"e!###############################################################################################################################$$ 2#+5# T"ece"e! te%*-"!" n !lt %'nc##########################################################################################$0 2#+9# C!3'"ile ncet"ii C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc################################################################$2 2#$:# ncet!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc##########################################################$2 2#$1# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-"############################################$5 2#$2# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i C-ncedie"e!# N-i'ne# Sit'!ii###############################################################################################################################$9 2#$+# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i#################################################$9 2#$$# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e n' in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i############################################$9 2#$,# C-ncedie"e! c-lectiv#############################################################################################################,: 2#$0# Re4'li *"ivind c-ncedie"e!#####################################################################################################,2 2#$2# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc l! inii!tiv! /!l!"i!t'l'i De%i/i!#######################,2

1 ,

Obiectivele Unit ii de nv !"e individual IIF - s identificai noiunea de contract de munc i trsturile caracteristice ale acestuia;
s deosebii contractele colective de munc de contractele individuale de munc; s identificai trsturile i particularitile le ate de contractele individuale de munc; s cunoatei principalele instituii ale contractului individual de munc !nc"eierea, suspendarea, modificarea, ncetarea acestuia#.

Dup studiul acestei uniti de nvare vei putea:

2#1# De&ini"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


A"t#1: din C-d'l %'ncii republicat prevede( (C-nt"!ct'l individ'!l de %'nc e/te c-nt"!ct'l n te%ei'l c"'i! - *e"/-!n &i3icA den'%it /!l!"i!tA /e -bli4 / *"e/te3e %'nc! *ent"' 7i /'b !'t-"it!te! 'n'i !n4!.!t-"A *e"/-!n &i3ic /!' .'"idicA n /c8i%b'l 'nei "e%'ne"!ii den'%ite /!l!"i'). C-nt"!ct'l individ'!l de %'nc e/te !ce! c-nvenie n te%ei'l c"ei! - *e"/-!n &i3icA den'%it /!l!"i!tA /e -bli4 / *"e/te3e - !n'%it !ctivit!te *ent"' 7i /'b !'t-"it!te! 'n'i !n4!.!t-"A *e"/-!n .'"idic /!' *e"/-!n &i3icA c!"eA l! ">nd'l /'A /e -bli4 / *l!te!/c "e%'ne"!i!A den'%it /!l!"i' 7i / !/i4'"e c-ndiii !decv!te de/&7'""ii !ctivitiiA %enine"ii /ec'"itii 7i /ntii n %'nc# De&ini ie 2#2# T" /t'"ile c!"!cte"i/tice !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc 'ontractul individual de munc se eviden!ia$ prin trsturi care &l apropie i, &n acelai timp, &l individuali$ea$ fa! de contractele civile (i comerciale). Ace/t! e/te( anifestare de voin! fcut cu inten!ia de a produce efecte juridice, respectiv de a nate, modifica ori stin"e un raport juridic concret de dreptul muncii 4epre$int vointa concordant a dou pr!i i d natere la obli"a!ii &n sarcina ambelor. Act .'"idic >resupune o reciprocitate de presta!ii1 at-t an"ajatorul, c-t i salaria!ii au drepturi i obli"a!ii proprii1 ele corespund celor avute de ctre fiecare &n parte. >r!ile reali$ea$ reciproc anumite presta!ii &n sc.imbul acelora pe care s)au obli"at s le efectue$e &n favoarea celeilalte, aceste presta!ii fiind cunoscute !b initi-A la &nc.eierea contractului, iar e%ecutarea lor nu depinde de un eveniment incert. #a natere &n mod valabil prin simpla manifestare de voin! a pr!ii sau pr!ilor, ne&nso!it de nici un fel de form.

C-nt"!ct bil!te"!l C-nt"!ct /in!l!4%!tic C-nt"!ct c' titl' -ne"-/ 7i c-%'t!tiv

1 0

C-nt"!ct c-n/en/'!l C-nt"!ct int'it' *e"/-n!e C-nt"!ct c' 2#+# C-nt"!ct'l *"e/t! ii /'cce/ive

5a &nc.eierea sa considera!ia persoanei contractantului sau calit!ile personale ale acestuia au fost determinante. A%ecutarea sa presupune mai multe presta!ii, ealonate &n timp. 'ontractul individual de munc implic obli"atia de a face1 el nu poate fi &nc.eiat sub conditie suspensiva, dar poate fi afectat de un termen e%tinctiv.

individ'!l de %'nc 7i c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc


>otrivit art.88< alin.+ din 'odul muncii, republicat &n 89++ (c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc! e/te c-nveni! nc8ei!t n &-"% /c"i/ nt"e !n4!.!t-" /!' -"4!ni3!i! *!t"-n!lA de - *!"teA 7i /!l!"i!iA "e*"e3ent!i *"in /indic!te -"i n !lt %-d *"ev3't de le4eA de ce!l!lt *!"teA *"in c!"e /e /t!bile/c cl!'3e *"ivind c-ndiiile de %'ncA /!l!"i3!"e!A *"ec'% 7i !lte d"e*t'"i 7i -bli4!ii ce dec'"4 din "!*-"t'"ile de %'nc). *n consecin!, ambele contracte sunt conven!ii de munc, pr!ile sale fiind an"ajatorii i salaria!ii. *n ca$ul contractului colectiv de munc &ns, aceste pr!i sunt colective i nu individuale. A%cep!ie fac contractele &nc.eiate la nivelul unit!ilor, unde, at-t contractul colectiv de munc, c-t i contractele de munc individuale, au obli"atoriu, una din pr!i !n4!.!t-"'l. *ns, cealalt parte, &n ca$ul contractului colectiv o repre$int &ntre" colectivul salaria!ilor. C-nt"!ct'l c-lectiv n' c-n/tit'ie i3v-" !l "!*-"t'"il-" .'"idice de %'ncA ci !"e v!l-!"e n-"%!tiv, e/te i3v-" de d"e*tA acest rol fiindu)i atribuit de le"e. >revederile lui se includ &n partea le"al a contractului individual de munc. 2ub aspectul drepturilor i obli"a!iilor, contractul colectiv de munc, pe toat durata sa de e%isten!, este aplicabil i opo$abil nu numai salaria!ilor care erau &n serviciul unit!ii la data &nc.eierii lui, ci i celor an"aja!i ulterior, deci tuturor salaria!ilor. 'ontractele individuale concreti$ea$ drepturile i obli"a!iile prtilor prev$ute nu numai de le"e, dar i &n contractul colectiv. >entru a fi aplicat &ntr)un raport juridic concret, c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc! i%*lic n %-d nece/!" e;i/ten! 'n'i c-nt"!ct individ'!l de %'ncA din care s i3v-"!/c !ce/t "!*-"t .'"idic#

A/e%n!"e nt"e CCM 7i CIM

Atenie B

2#$# nc8eie"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# N-i'ne# Cl!/i&ic!"e! c-ndiiil-"


nc8eie"e! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc "e*"e3int !ce! -*e"!i'ne .'"idicA c-n/ecin ! ne4-cie"ii individ'!leA ce *"e/'*'ne "e!li3!"e! !c-"d'l'i de v-in ! cel-" d-' *"iF /!l!"i!t'l 7i !n4!.!t-"'l# >entru &nc.eierea valabil a acestui contract trebuie &ndeplinite mai multe condi!ii le"ale, care pot fi clasificate astfel(

H
Cl!/i&ic!"e! c-ndiiil-" *ent"' nc8eie"e! CIM

c-ndiii c-%'ne 7i !lt-" c-nt"!cte <civile=( capacitatea, consim!m-ntul, obiectul i cau$a contractului i c-ndiii /*eci&iceF avi$ul prealabil, starea de sntate, condi!iile de studii sau vec.ime &n specialitate etc.1 c-ndiii de &-nd (e%isten!a postului, avi$ul medical= 7i c-ndiii de &-"% <&nc.eierea contractului sub forma &nscrisului unic)1 c-ndiii 4ene"!leA aplicabile tuturor raporturilor juridice de munc, de e%emplu( c-ndiiile de /t'diiA de vec8i%e n %'nc /!' /*eci!lit!teA 7i c-ndiii /*eci!leA aplicabile anumitor cate"orii de posturi sau func!ii1

H H

1 2

c-ndiii !nte"i-!"eA c-ndiii c-nc-%itente /!' c-ndiii /'b/ecvente &ncadrrii, de e%emplu( an"ajamentul de pstrare a secretului de stat, starea de sntate, perioada de prob etc.1

2#,# C!*!cit!te! .'"idic ! /!l!"i!t'l'i


*n temeiul art.B din /ecretul nr.:+7+<B, privind persoanele fi$ice i persoanele juridice88, prin capacitatea juridic a persoanei fi$ice se &n!ele"e &n sens lar" (l!t- /en/'), $ at-t capacitatea de folosin!, adic aptitudinea "eneral de a avea drepturi i obli"a!ii, c-t i $ capacitatea de e%erci!iu, adic aptitudinea persoanei de a)i e%ercita drepturile i de a)i asuma obli"a!iile. *n sens restr-ns (/t"ict- /en/') ea se reduce la capacitatea de folosin!. 'apacitatea juridic, recunoscut tuturor persoanelor, potrivit art., din /ecretul nr.:+7+<B,, este considerat o no!iune identic cu cea de calitate de subiect de drepturi. Pent"' c! - *e"/-!n &i3ic / *-!t &i /'biect !l "!*-"t'"il-" de d"e*t'l %'nciiA deci *ent"' ! *'te! nc8ei! 'n c-nt"!ct de %'ncA n' e/te /'&icient / !ib c!*!cit!te de &-l-/inA ci e/te nece/!" / !ib 7i CAPACITATE DE EIERCIIU# Acest specific este o consecin! a caracterului int'it' *e"/-n!e al contractului individual de munc, deoarece munca este o activitate personal ce nu poate fi &ndeplinit prin repre$entant. 'apacitatea juridic &n dreptul muncii &ncepe la v-rsta le"al pentru a &nc.eia un contract de munc, at-t &n privin!a dreptului la munc, c-t i &n privin!a e%erci!iului acestui drept. C!*!cit!te! de*lin de nc!d"!"e n %'nc >otrivit art.+: din 'odul muncii, republicat &n 89++, *e"/-!n! &i3ic d-b>nde7te c!*!cit!te! de*lin de ! nc8ei! 'n c-nt"!ct de %'nc l! %*lini"e! v>"/tei de 10 !niA spre deosebire de dreptul comun unde capacitatea de e%erci!iu se dob-ndete la +; ani. *ncep-nd cu v-rsta de +B ani i p-n la +6 ani, le"ea recunoate persoanei o capacitate biolo"ic de munc par!iala, ceea ce determin recunoaterea c!*!citii "e/t">n/e de ! /e nc!d"! n %'nc# C!*!cit!te! "e/t">n/ de nc!d"!"e n %'nc nc!d"!"e! tine"il-" /'b 10 !ni /e *-!te &!ce n'%!i c' !c-"d'l *"inil-" /!' !l "e*"e3ent!nil-" le4!liA *ent"' !ctiviti *-t"ivite c' de3v-lt!"e! &i3icA !*tit'dinile 7i c'n-7tintele /!leA d!c !/t&el n' i /'nt *e"iclit!te /nt!te!A de3v-lt!"e! 7i *"e4ti"e! *"-&e/i-n!l (art.+: alin.8 din 'odul muncii republicat &n 89++)# >entru a)i da acordul, prin!ii trebuie s anali$e$e condi!iile &n care munca va fi prestat, felul ei, precum i dac &ncadrarea este &n interesul de$voltrii ulterioare a t-nrului. *ncuviin!area trebuie dat de ambii prin!i i trebuie s fie $ *"e!l!bil &nc.eierii contractului de munc sau concomitent cu aceasta &nc.eiere1 $ /*eci!l, adic s se refere la un anumit contract de munc i $ e;*"e/A adic s aib o form neec.ivoc, clar i precis.

22 %ublicat n &uletinul 'ficial al (omniei nr.) din *+ ianuarie ,-./

1 5

5a &nc.eierea contractului de munc se va face men!iune despre &ncuviin!are, iar prin!ii (sau tutorii) minorului vor semna contractul alturi de el. 5ipsa acordului va atra"e nulitatea absolut, dar remediabil a contractului &nc.eiat de t-nrul &n v-rst de +B)+6 ani. Acordul poate fi retras dac de$voltarea acestuia este periclitat, ca$ &n care contractul &ncetea$. Alte aspecte relevante prev$ute de 'odul muncii le"ate de capacitatea de a &nc.eia valabil un contract individual de munc sunt prev$ute &n art.+: alin.: i , care stabilesc inte"dici! de nc!d"!"e n %'nc ! *e"/-!nel-" /'b v>"/t! de 1, !ni i, de asemenea, inte"dici! de nc!d"!"e n %'nc ! *e"/-!nel-" *'/e /'b inte"dicie .'dect-"e!/c. *n alin.B al art.+: mai este instituit o limitare a dreptului de &ncadrare &n munc, i anume aceea c &ncadrarea &n munc &n locuri de munc "rele, vtmtoare sau periculoase se poate face numai dup &mplinirea v-rstei de +; ani, aceste locuri de munc fiind stabilite prin .otr-re a @uvernului.

2#0# C!*!cit!te! .'"idic ! !n4!.!t-"'l'i


C!*!cit!te! .'"idic ! !n4!.!t-"'l'i *e"/-!n .'"idic An"ajatorul, indiferent de forma i specificul su, pentru a fi parte &ntr)un contract individual de munc, trebuie s dispuna de capacitate juridic. >roblema capacit!ii se pune diferit, dup cum el este persoan juridic sau persoan fi$ic. >otrivit art.+, alin.8 din 'odul muncii, republicat &n 89++, (*e"/-!n! .'"idic *-!te nc8ei! c-nt"!cte individ'!le de %'ncA n c!lit!te de !n4!.!t-"A din %-%ent'l d-b>ndi"ii *e"/-n!litii .'"idice). >ersoana juridic, la fel ca i persoana fi$ic, dispune de - c!*!cit!te de &-l-/in i de o c!*!cit!te de e;e"cii'# 'aracterul juridic distinctiv al capacit!ii de folosin! &l constituie /*eci!lit!te! ei i const &n posibilitatea subiectului colectiv de drept de a avea acele drepturi i obli"a!ii care se circumscriu *"inci*i'l'i /*eci!litii c!*!citii de &-l-/inA adic acela care este &n acord cu scopul pentru care persoana juridic a fost &nfiin!at, scop prev$ut de le"e, actul de &nfiin!are sau statut. C!*!cit!te! de e;e"cii' a persoanei juridice const &n aptitudinea subiectului colectiv de drept de a dob-ndi i e%ercita drepturi i de a)i asuma i &ndeplini obli"a!iile, prin &nc.eierea de acte juridice, de ctre or"anele sale de conducere. >entru persoana juridic, repre$entarea sa le"al, este nu numai necesar, dar i obli"atorie. 'odul muncii se aplic i !n4!.!t-"il-" *e"/-!ne &i3ice (art.8 lit.f). 2in"ura condi!ie impus acestora pentru a &nc.eia contracte individuale de munc este de a avea c!*!cit!te de*lin de e;e"cii' (art.+, alin.:).

C!*!cit!te! .'"idic ! !n4!.!t-"'l'i *e"/-!n &i3ic

2#2# Obiect'l C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


>e l-n" capacitatea juridic a an"ajatului i a an"ajatorului, o alt c-ndiie -bli4!t-"ie la &nc.eierea contractului individual de munc o repre$int -biect'l c-nt"!ct'l'i.

1 9

>otrivit art. +88B alin. (+) din noul 'od civil, obiectul contractului &l repre$int opera!iunea juridic, precum v-n$area, loca!iunea, &mprumutul i altele asemenea, convenit de pr!i, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obli"a!iilor contractuale. *n re"lementarea anterioar, pentru validitatea contractului e necesar ca obiectul s fieF - dete"%in!t /!' dete"%in!bilA - *-/ibilA - licitA - %-"!l (s fie &n concordan! cu le"ea i morala). n *"e3entA n l'%in! N-'l'i C-d CivilA *ent"' v!lidit!te! c-nt"!ct'l'i e nece/!" c! -biect'l / &ie - dete"%in!tA - licit# 'omentariu >rin noul 'od civil se face distinc!ie &ntre obiectul contractului i obiectul obli"a!iei( art. +88B se refer la obiectul contractului i preci$ea$ ca acesta trebuie s fie determinat i licit, &n timp ce art. +886 care se refer la obiectul obli"a!iei arat c acesta trebuie s fie determinat sau cel pu!in determinabil i licit. 'ondi!ia ca obiectul s fie moral a fost inclus &n no!iunea de licit <!"t# 122, !lin# <+= *"evede c (-biect'l e/te ilicit !t'nci c>nd e/te *"-8ibit de le4e /!' c-nt"!vine -"dinii *'blice -"i b'nel-" %-"!v'"i#)=1 se pare c &n noua re"lementare, no!iunea de ilicit are un &n!eles mai lar" care include pe l-n" conduita pro.ibit &n sensul dreptului po$itiv i aspecte care !in de moral1 discutabil cci cele dou no!iuni au con!inut i &n!eles diferit, iar nu &ntotdeauna ce este imoral este i ilicit. 3biectul contractului individual de munc este format din dou elemente inseparabile, care se intercondi!ionea$( pe de o parte, *"e/t!"e! %'ncii de ct"e /!l!"i!t, iar pe de alt parte, /!l!"i3!"e! %'ncii de ct"e !n4!.!t-". 'ele dou presta!ii se afl &ntr)o le"tur direct i indisolubil, fapt pentru care 'n c-nt"!ct de %'nc ce n' c'*"inde 'n'l din !ce/te d-' ele%ente e/te n'l. >rin contractul individual de munc, /!l!"i!t'l nc8i"i!3 !n4!.!t-"'l'i &-"! %'ncii /!le %!n'!leA /*i"it'!le /!' intelect'!le. An"ajatorul poate cere salariatului su orice serviciu le"at de func!ia ce o &ndeplinete i pentru care a fost &ncadrat. /ar, el poate solicita &ns salariatului s preste$e numai acea munc pentru care acesta a fost obli"at, prin contract, &n concordan! cu aptitudinile lui, c.iar dac salariatul dispune de pre"tirea necesar pentru a e%ecuta i alte servicii. S!l!"i3!"e! %'ncii de ct"e !n4!.!t-" este al doilea element esen!ial al obiectului contractului individual de munc. 2alariu este remunera!ia &n bani a muncii prestate, &n ba$a contractului, ec.ivalentul muncii prestate de catre acesta. 'ontractul individual de munc fiind oneros, fiecare parte urmrete s ob!ina un folos, o contrapresta!ie &n sc.imbul obli"a!iei ce i)o asum.

Obiect'l CIM e/te d'bl'F *"e/t!"e! %'ncii 7i /!l!"i3!"e! %'ncii

c!'3 </c-*= J c-n/i%%>nt K v-in .'"idic

2#5# C!'3! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


4epre$int o c-ndiie -bli4!t-"ie la &nc.eierea contractului individual de munc. C!'3! /!' /c-*'l e/te !cel ele%ent !l !ct'l'i .'"idic c!"e c-n/t n -biectiv'l '"%"it l! nc8eie"e! 'n'i !/e%ene! !ct#

2 :

*mpreun cu consim!m-ntul, c!'3! &-"%e!3 v-in! .'"idic# 'au$a constituie motiva!ia care determin asumarea obli"a!iei. 'au$a este motivul care determin fiecare parte s &nc.eie contractul (art. +8:B din noul 'od civil). >restarea muncii de ctre salariat repre$int scopul urmrit de ctre an"ajator prin &nc.eierea contractului, deci cau$a acestuia, dup cum primirea salariului este scopul determinant al &nc.eierii contractului pentru salariat. Laliditatea contractului va fi condi!ionat de c!"!cte"'l "e!lA licit 7i %-"!l !l c!'3ei sau scopului su. 'au$a contractului trebuie s e%iste, s fie licit i moral (art. +8:6 din noul 'od civil). 'au$a este ilicit atunci c-nd este contrar le"ii i ordinii publice. 'au$a este imoral c-nd este contrar bunelor moravuri (art. +8:6 din noul 'od civil). 'au$a ilicit sau imoral atra"e nulitatea absolut a contractului dac este comun ori, &n ca$ contrar, dac cealalt parte a cunoscut)o sau, dup &mprejurri, trebuia s)o cunoasc (art. +8:; alin.8 din noul 'od civil).

An4!.!"e! n %'nc n' *-!te !ve! l-c dec>t n b!3! 'n'i ce"ti&ic!t %edic!l

Ine;i/ten! ce"ti&ic!t'l'i 2#9# E;!%en'l %edic!l !t"!4e n'lit!te! CIM

%edic!l
'alitatea de subiect &ntr)un raport juridic de munc, &n cadrul cruia persoana fi$ic se obli" s desfoare o anumit activitate &n folosul celeilalte pr!i, implic nu numai capacitatea juridic, ci i !*tit'dine! de ! %'nci n /en/ bi-l-4ic sau, cu alte cuvinte, c!*!cit!te! de %'nc# 'onform art.8= alin.+ din 'odul muncii, republicat &n 89++, (- *e"/-!n *-!te &i !n4!.!t n %'nc n'%!i n b!3! 'n'i ce"ti&ic!t %edic!l c!"e c-n/t!t &!*t'l c cel n c!'3 e/te !*t *ent"' *"e/t!"e! !celei %'nci). n li*/! ce"ti&ic!t'l'i %edic!l c!"e c-n/t!t &!*t'l c cel n c!'3 e/te !*t *ent"' *"e/t!"e! !celei %'nciA nc8eie"e! c-nt"!ct'l'i e/te n'l n %-d !b/-l't# *nainte de modificarea 'odului muncii prin 5e"ea nr.,9789++ nulitatea era n/ "e%edi!bil &n situa!ia &n care salariatul pre$enta certificatul medical ulterior momentului &ncadrrii &n munc, iar din cuprinsul acestuia re$ulta c este apt de munc *n pre$ent &ns alin.: al art.8= din 'odul muncii &n forma sa anterioar a fost abro"at, astfel &nc-t n'lit!te! !b/-l't in/tit'it *"in !lin#2 !l !cel'i!7i !"tic-l n' %!i *-!te &i !c-*e"it# 3 interdic!ie important &n aceast materie este prev$ut de alin., al art.8= din 'odul muncii, republicat &n 89++, care impune an"ajatorului de a nu solicita, la an"ajare a testelor de "raviditate. *n afara momentului &nc.eierii contractului individual de munc i a &ncadrrii &n munc, mai e%ist i alte situa!ii &n care certificatul medical este obli"atoriu, situa!ii prev$ute e%pres de art.8; din 'odul muncii republicat &n 89++, i anume( != la re&nceperea activit!ii dup o &ntrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munc av-nd e%punere la factori nocivi profesionali, i de un an, &n celelalte situa!ii1 b) &n ca$ul detarii sau trecerii &n alt loc de munc ori &n alt activitate, dac se sc.imb condi!iile de munc1

2 1

c= la &nceperea misiunii, &n ca$ul salaria!ilor &ncadra!i cu contract de munc temporar1 d= &n ca$ul ucenicilor, practican!ilor, elevilor i studen!ilor, &n situa!ia &n care urmea$ s fie instrui!i pe meserii i profesii, precum i &n situa!ia sc.imbrii meseriei pe parcursul instruirii1 e= periodic, &n ca$ul celor care lucrea$ &n condi!ii de e%punere la factori nocivi profesionali, potrivit re"lementrilor inisterului 2nt!ii i Eamiliei1 &= periodic, &n ca$ul celor care desfoar activit!i cu risc de transmitere a unor boli i care lucrea$ &n sectorul alimentar, $oote.nic, la instala!iile de aprovi$ionare cu ap potabil, &n colectivit!i de copii, &n unit!i sanitare, potrivit re"lementrilor inisterului 2nt!ii i Eamiliei1 4= periodic, &n ca$ul celor care lucrea$ &n unit!i fr factori de risc, prin e%amene medicale diferen!iate &n func!ie de v-rst, se% i stare de sntate, potrivit re"lementrilor din contractele colective de munc.

2#1:# Avi3'l *"e!l!bil


Li*/! !vi3'l'i K N'lit!te! <"e%edi!bil= ! CIM *n unele ca$uri re"lementate prin dispo$i!ii le"ale speciale, &nc.eierea contractului individual de munc (sau modificarea acestuia), pentru &ncadrarea &n anumite posturi, este condi!ionata i de e%isten!a prealabil a unui !vi3 c-n&-"% (obli"atoriu) ori a unui !vi3 c-n/'lt!tiv al unui or"an. /e e%emplu, este necesar avi$ul (atestatul) or"anului de poli!ie pentru &ncadrarea personalului de pa$ i "ard de corp sau pentru &ncadrarea personalului operator de jocuri de noroc. Alteori, pentru anumite func!ii, este preva$ut cerin!a autori$rii, care nu repre$int altceva dec-t tot un !vi3 c-n&-"%# /e pild, pentru calitatea de !"ti&icie" este necesar !'t-"i3!"e! inspectoratului teritorial de munc, pentru cea de ve"i&ic!t-" %et"-l-4 autori$a!ia Firoului 4om-n de etrolo"ie 5e"al, pentru cea de !/i/tent %!te"n!l *"-&e/i-ni/t, atestarea 'omisiei pentru protectia copilului, iar pentru cea de 48id de t'"i/%, atestarea ministerului de resort. E;*i"!"e! !vi3'l'i K S'/*end!"e de d"e*t ! CIM 2trinii, la r-ndul lor, au nevoie de autori$a!ia de munc, prealabil &nc.eierii contractului, condi!ie obli"atorie pentru &ncadrarea lor &n munc pe teritoriul 4om-niei. *n lipsa unei re"lementri e%prese putem conclu$iona c ne&ndeplinirea condi!iei prealabile a ob!inerii avi$ului (autori$a!ie, atestat etc.) duce la nulitatea absolut a contractului individual de munc, a-nd &n vedere c &n lipsa respectivului avi$ an"ajatul nu &i va putea desfura activitatea, deci scopul &nc.eierii contractului individual de munc nu va putea fi atins . >e de alt parte, din nou &n lipsa unei prevederei e%prese, considerm c nulitatea absolut a &ncadrrii este remediabil. 'u alte cuvinte, dac a fost &nc.eiat un contract de munca, &n lipsa avi$ului, acesta este nul de drept, adic se consider c nu e%ist. /ac &ns avi$ul se acord ulterior &nc.eierii contractului, nulitatea este acoperit i, deci, &ncadrarea &n munc devine le"al. *n situa!ia &n care ! e;*i"!t *e"i-!d! *ent"' c!"e !' &-/t e%i/e !vi3ele, autori$a!ile sau atestrile necesare pentru e%ercitarea profesiei, c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc /e /'/*end de d"e*t, potrivit art.B9 lit.. din 'odul muncii, republicat &n 89++8:. *n aceste condi!ii salariatul are posibilitatea ca n te"%en de 0 l'ni s fac demersurile necesare &n vederea "e n-i"ii !vi3el-"A !'t-"i3!iil-" /!' !te/t"il-" necesare pentru 2+
A"t# ,:A lit# 8=# din titl'l IIA c!*it-l'l IV ! &-/t c-%*let!t de A"t# IA *'nct'l 2+# din Le4e! $:L2:11 *"in int"-d'ce"e! lite"ei 81=C l! "e*'blic!"e! C-d'l'i %'ncii ! &-/t d!t te;tel-" - n-' "en'%e"-t!"eA i!" lite"! 81= ! devenit lite"! 8=#

S'/*end!"e! !vi3'l'i K S'/*end!"e! CIM l! inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i

Ret"!4e"e! !vi3'l'i K ncet!"e! CIM

2 2

e%ercitarea profesiei, &n ca$ contrar sanc!iunea fiind ncet!"e! de d"e*t ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc. *n situa!ia /'/*end"ii de ct"e !'t-"itile c-%*etente ! !vi3el-"A !'t-"i3!iil-" /!' !te/t"il-" necesare pentru e%ercitarea profesiei, c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc *-!te &i /'/*end!t l! inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i , potrivit art.B8 alin.+ lit.e din 'odul muncii, republicat &n 89++8,.

Ret"!4e"e! de ct"e !'t-"itile c-%*etente ! !vi3el-"A !'t-"i3!iil-" /!' !te/t"il-" necesare pentru e%ercitarea profesiei are drept efect ncet!"e! de d"e*t ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc, &n temeiul art.B6 lit." din 'odul muncii, republicat &n 89++8B.

2#11# C-ndiiile de /t'dii


>entru &ncadrarea i promovarea &n orice func!ie sau post este necesar &ndeplinirea unor c-ndiii de /t'dii (de pre"atire &n ca$ul muncitorilor). Vec8i%e! n %'nc n' e/te /in-ni% c' vec8i%e! n /*eci!lit!te *ncadrarea i promovarea &n raport de &ndeplinirea condi!iilor de studii (pre"tire) este &n concordan! cu necesitatea desfurrii unei activit!i eficiente i rentabile &n orice unitate, indiferent de natura ei, cu stimularea i recompensarea personalului &n raport de nivelul i calitatea pre"tirii profesionale. /esi"ur c pre"tirea teoretic i practic, perfec!ionarea ei continu, repre$int o condi!ie la &ncadrarea i promovarea &n munc pentru toate cate"oriile de an"ajatori (re"ii autonome, societ!i comerciale, institu!ii bu"etare). /ar, dac &n ca$ul unit!ilor de stat aceste condi!ii sunt obli"atorii, &n ca$ul celor particulare, &n principiu, nu au acest caracter.

2#12# C-ndii! de vec8i%e n %'nc 7i n /*eci!lit!te


>entru &ncadrarea &n anumite func!ii sau posturi se cere, uneori, o anumit vec.ime &n munc, mai precis &n specialitatea pe care o presupun acele func!ii sau posturi. 'onform art.+6 alin., din 'odul muncii, republicat &n 89++, (%'nc! *"e/t!t n te%ei'l 'n'i c-nt"!ct individ'!l de %'nc c-n&e" /!l!"i!t'l'i vec8i%e n %'nc). Vec8i%e! n /*eci!lit!te constituie *e"i-!d! de ti%* n c!"e - *e"/-!n ! l'c"!t n !ctiviti c-"e/*'n3t-!"e &'nciei <%e/e"iei= n c!"e '"%e!3 / &ie nc!d"!t /!' *"-%-v!t1 de fapt este vec8i%e n %e/e"ie (pentru muncitori) sau n &'ncie (pentru celelalte cate"orii de personal). Lec.imea &n specialitate este o form a vec.imii &n munc. >entru ca o perioad de timp s fie considerat vec.ime &n specialitate, aceasta trebuie s fie, &n primul r-nd recunoscut ca vec.ime &n munc.

2#1+# St!4i'l
2$

A"t# ,2 !lin#1 din titl'l IIA c!*it-l'l IV ! &-/t c-%*let!t de A"t# IA *'nct'l 20# din Le4e! $:L2:11 *"in int"-d'ce"e! lite"ei &=C l! "e*'blic!"e! C-d'l'i %'ncii ! &-/t d!t te;tel-" - n-' "en'%e"-t!"eA i!" lite"! &= ! devenit lite"! e=# 2, Ll! "e*'blic!"e! C-d'l'i %'ncii ! &-/t d!t te;tel-" - n-' "en'%e"-t!"eA i!" lite"! 8= ! devenit lite"! 4=#

2 +

*n le"atur cu vec.imea &n specialitate se pune problema sta"iului, precum i a trecerii &ntr)un "rad superior, treapt sau "rada!ie superioar de salari$are. St!4i'l este o perioad determinat de timp, prev$ut e%pres de re"lementrile le"ale, av-nd ca scop principal perfec!ionarea pre"tirii profesionale, &n procesul muncii, a absolvenilor unor specialiti din &nvm-ntul superior. Aste stabilit, de e%emplu, pentru( - e%per!i contabili i contabili autori$ati, cu o durat de : ani1 - notari, avoca!i i e%ecutori judecatoresti, cu o durat de 8 ani1 - judectori, procurori i personalul din serviciile de probatiune, cu durat de un an1 - func!ionarii publici de e%ecu!ie, &n funci!ie de clas.

S-licit!"e! de in&-"%!ii de ct"e !n4!.!t-"

2#1$# Ve"i&ic!"e! *"e!l!bil ! !*tit'dinil-" *"-&e/i-n!le 7i *e"/-n!le !le cel'i c!"e /-licit !n4!.!"e!
'odul muncii (art.8< alin.+) cuprinde dispo$i!ia de principiu potrivit creia (c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc /e nc8eie d'* ve"i&ic!"e! *"e!l!bil ! !*tit'dinil-" *"-&e/i-n!le 7i *e"/-n!le !le *e"/-!nei c!"e /-licit! !n4!.!"e!). odalit!ile &n care urmea$ s se reali$e$e verificarea sunt stabilite &n contractul colectiv de munc aplicabil, &n statutul de personal profesional sau disciplinar i &n re"ulamentul intern, &n msura &n care le"ea nu dispune altfel (art.8< alin.8) *n afar de modalit!ile clasice de verificare a aptitudinilor profesionale i personae ale persoanei care solicit an"ajarea care sunt concursul i e%amenul, an"ajatorul, mai are posibilitatea le"al de a solicita informa!ii at-t de la persoana care solicit an"ajarea, c-t i de la fotii an"ajatori ai acestuia. 2olicitarea de informa!ii de ctre an"ajator este supus, &ns, anumitor restric!ii, e%pres prev$ute de 'odul muncii, i anume(

C-nc'"/'l /!' E;!%en'l

Pe"i-!d! de *"-b

informa!iile cerute, sub orice form, de ctre an"ajator persoanei care solicit an"ajarea cu oca$ia verificrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop dec-t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum i aptitudinile profesionale (art.8< alin.:)1 an"ajatorul poate cere informa!ii &n le"tur cu persoana care solicita an"ajarea de la fotii si an"ajatori, dar numai cu privire la activit!ile &ndeplinite i la durata an"ajrii i numai cu &ncunotin!area prealabil a celui &n cau$ (art.8< alin., astfel cum a fost modificat prin 5e"ea nr.,9789++=20

*n art.:9 alin.+ se dispune ca &ncadrarea salaria!ilor la institu!iile i autorit!ile publice i la alte unit!i bu"etare, se face numai prin concurs sau e%amen, dup ca$. 'oncursul este utili$at c-nd pe acelai post candidea$ mai multe persoane, iar e%amenul atunci c-nd participa un sin"ur candidat (art.:9 alin.8). C-nc'"/'l 7i e;!%en'l constituie modalit!ile principale de verificare a aptitudinilor Ab/-lvenii in/tit'iil-" profesionale i personale ale an"aja!ilor, at-t &n sectorul public, c-t i &n cel privat. Di &n de nv%>nt /'*e"i-" l! deb't'l n *"-&e/ie 20 0n K re lementarea anterioar modificrii prin 1e ea nr./+23+,,, te4tul art.3- alin./ avea urmtoarea formulare: (An4!.!t-"'l *-!te ce"e in&-"%! ii n le4t'" c' *e"/-!n! c!"e /-licit !n4!.!"e! de l! &-7tii /i !n4!.!t-"iA d!" n'%!i c' *"ivi"e l! &'nciile nde*linite Pe"i-!d! 7i l! d'"!t! !n4!."ii 7i n'%!i c' nc'n-7tin!"e! *"e!l!bil ! cel'i n c!'3#) de /t!4i' 2

ca$ul concursului este vorba tot de o verificare a cunotin!elor, ca i &n ca$ul unui e%amen, dar la care sunt &nscrii mai mul!i candida!i pentru un post. Pe"i-!d! de *"-b# 'odul muncii (&n art.:+) re"lementea$ perioada de prob, ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului, facultativ sau obli"atorie, dup ca$. 'a re"ul "eneral, perioada de prob e/te &!c'lt!tiv 7i /'b/idi!" c-nc'"/'l'i /!' e;!%en'l'i. >erioada de prob, ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului, nu se pre$um i nici nu constituie un act unilateral al an"ajatorului, ci trebuie prev$ut e%pres A &n contract (art.+= alin.: lit.n, coroborat cu art.+= alin., din 'odul muncii, republicat &n 89++). Aste obli"atorie i e%clusiv verificarea aptitudinilor profesionale la &ncadrarea persoanelor cu .andicap prin modalitatea perioadei de prob (art.:+ alin.8). Aadar, &n ca$ul acestor persoane este e;cl'/ e%amenul sau concursul. /urata perioadei de prob &n ca$ul acestei cate"orii de persoane nu poate depi :9 de $ile calendaristice. *n forma anterioar a 'odului muncii, &n ca$ul absolven!ilor institu!iilor de &nv!m-nt superior era obli"atorie stabilirea unei perioade de prob de cel mult 6 luni, la debutul lor &n profesie (art.:+ alin., &nainte de modificare)# >rin 5e"ea nr.,9789++ aceast prevedere a fost &nlocuit cu o nou re"lementare, i anume aceea c pentru absolven!ii institu!iilor de &nv!m-nt superior, primele 6 luni dup debutul &n profesie se consider *e"i-!d! de /t!4i'. Eac e%cep!ie acele profesii &n care sta"iatura este re"lementat prin le"i speciale. 5a sf-ritul perioadei de sta"iu, an"ajatorul eliberea$ obli"atoriu o adeverin!, care este vi$at de inspectoratul teritorial de munc &n a crui ra$ teritorial de competen! acesta &i are sediul. C-%ent!"i' ce /e nt>%*l d!c !b/-lvent'lA n dec'"/'l cel-" 0 l'ni !le *e"i-!dei de /t!4i'A 7i /c8i%b !n4!.!t-"'l G Cine !"e -bli4!i! de ! elibe"! !deve"in! G Pe"i-!d! de /t!4i!t'" /e c-n/ide" v!l!bil nc8ei!t 7i d!c e/te &"!ci-n!tG S!'A n c!3'l /c8i%b"ii !n4!.!t-"'l'i n!inte de %*lini"e! te"%en'l'i de 0 l'ni *-!te c-nd'ce l! deb't'l 'nei n-i *e"i-!de /e /t!4i' de 0 l'ni G Cine vi3e!3 !deve"in! !n4!.!t-"'l /!' !n4!.!t'lG >rin 5e"ea nr. ,9789++ perioada de prob de cel mult 6 luni (formularea art. :+ alin. (,) &nainte de modificare), la care erau supui absolven!ii institu!iilor de &nv!m-nt superior la debutul &n profesie, a fost &nlocuit cu o perioad de sta"iu de 6 luni. >otrivit art. :+ alin. (6) din 'odul muncii, republicat, M%-d!lit!te! de e&ect'!"e ! /t!4i'l'i *"ev!3't l! !lin# <,= /e "e4le%ente!3! *"in le4e /*eci!l!)# Aadar, &n viitor le"iuitorul va clarifica (sau cel pu!in este de sperat c aa seva &nt-mpla) natura juridic a acestui sta"iu la debutul &n profesie. >-n atunci, o anali$ pertinent nu poate porni dec-t de la un studiu comparat al no!iunii de sta"iu din 'odul muncii i care va constitui dreptul comun &n materie, &n raport cu sta"iatura specific anumitor profesii re"lementate prin le"i speciale (medici, avoca!i, consilieri juridici, notari publici etc.). 3 prim observa!ie ar fi aceea c pe perioada de prob sunt verificate aptitudinile salariatului, iar &n situa!ia &n care an"ajatorul aprecia$ c acesta nu corespunde din punct de vedere profesional postului poate dispune &ncetarea '# printr)o simpl notificare scris, fr preavi$ i fr motivare. *n ca$ul absolven!ilor institu!iilor de &nv!m-nt superior o astfel de posibilitate nu e%ist, aa c desfacerea '# pe motiv de necorespundere profesional se va reali$a &n condi!iile art. 6+ lit. d) din 'odul muncii cu respectarea tuturor obli"a!iilor i procedurii prev$ute de 'ap. L, 2ec!iunea : din cod.

2 ,

A%amin-nd le"isla!ia special care re"lementea$ sta"iatura la debutul &n profesie, se impune observa!ia c &n ca$ul acestor profesii, la sf-ritul sta"iaturii, se sus!ine un e%amen care atest capacitatea profesional a sta"iarului i care &i confer un nou statut (spre e%emplu din avocat sta"iar devine definitiv1 din medic sta"iar devine medic spacialist etc.). 4m-ne de v$ut dac noua re"lementare la care face trimitere art. :+ alin. (6) din 'odul muncii, republicat va adopta aceeai solu!ie. *n fine, dac am mer"e pe acelai ra!ionament &n sensul de a ne raporta prin analo"ie la le"ile speciale care re"lementea$ sta"iatur, am ajun"e la conclu$ia c perioada de sta"iu de 6 luni poate fi &ntrerupt sau suspendat. *n atare situa!ie, opinm c sta"iul se poate efectua fie la acelai an"ajator, fie la an"ajatori diferi!i. 0u vedem de ce un absolvent al unei institu!ii de &nv!m-nt superior s nu poat efectua sta"iul la an"ajatori diferi!i1 de altfel, unul din motivele e%pus de ini!iatorul 5e"ii nr. ,9789++ a fost tocmai dorin!a de a fle%ibili$a pie!ei muncii i creterea mobilit!ii pe aceast pia! a se vedea &n acest sens, e%punerea de motive a le"ii .ttp(77KKK.cdep.ro7proiecte789++79997697,7em6,.pdf ). *n ceea ce privete adeverin!a la care face referire te%tul de le"e, apreciem c fiecare an"ajator la care a fost an"ajat absolventul pe parcursul celor 6 luni de sta"iu va proceda la eliberarea acesteia corespun$tor perioadei de an"ajare. 3 astfel de solu!ie este ra!ional, &n condi!iile &n care, pentru motivele artate mai sus, nu e%ist o obli"a!ie le"al imperativ de a efectua sta"iul la aceai an"ajator. >otrivit art.:+ alin.+ din 'odul muncii, republicat &n 89++, perioada de proba este diferit, ca &ntindere, astfel( - cel mult <9 de $ile calendaristice pentru func!iile de e%ecu!ie1 - cel mult +89 $ile calendaristice pentru func!iile de conducere. *n re"lementarea anterioar modificrii 'odului muncii prin 5e"ea nr.,9789++, durata perioadei de prob era mult mai mic (cel mult :9 de $ile pentru func!iile de e%ecu!ie i cel mult <9 de $ile pentru func!iile de conducere) i, de asemenea, se prevedea c &n ca$ul muncitorilor necalifica!i perioada de prob avea un caracter e%cep!ional i nu putea depi B $ile lucrtoare. *n condi!iile modificrilor intervenite re$ult c, &n acest moment, i muncitorii necalifica!i pot fi supui unei perioade de prob i, la fel ca orice alt cate"orie de an"aja!i care ocup o func!ie de e%ecu!ie, aceasta va putea fi stabilit de ctre an"ajator la cel mult <9 de $ile lucrtoare. *n conformitate cu art.;B din 'odul muncii, republicat &n 89++ 8=, &n ca$ul contractelor individuale de munc pe durat determinat, perioada de prob nu va depi( - B $ile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de : luni1 - +B $ile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins &ntre : i 6 luni1 - :9 $ile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de 6 luni1 - ,B $ile lucrtoare &n ca$ul salaria!ilor &ncadra!i &n func!ii de conducere, pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 6 luni. >entru a preveni abu$urile din partea an"ajatorului, 'odul muncii stabilete unele re"uli privind stabilirea perioadei de prob i desfurarea acesteia. O *"i% "e4'l const &n aceea c an"ajatorul trebuie s informe$e salariatul anterior &nc.eierii sau modificrii contractului cu privire la perioada de prob.

22 0n re

lementarea anterioar modificrii prin le ea nr./+23+,,, art.). era art.)*.

2 0

D'"!t! *e"i-!dei de *"-b

*n re"lementarea anterioar ne&ndeplinirea de ctre an"ajator a obli"a!iei de informare a salariatului cu privire la perioada de prob conducea la decderea an"ajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr)o asemenea modalitate (art.:8 alin.: &n re"lementarea anterioar). *n pre$ent aceast re"lementare a fost abro"at de prevederile 5e"ii nr.,9789++. Abro"area acestui te%t de le"e nu ne poate duce &ns la conclu$ia c an"ajatorul poate acum, &n mod discre!ionar, s .otrasc la &nc.eierea ori la modificarea contractului individual de munc asupra e%isten!ei sau ine%isten!ei sau asupra duratei perioadei de prob la care dorete s &l supun pe an"ajat. *n aceste condi!ii, rm-n valabile dispo$i!iile art.+= coroborate cu cele ale art.+< din 'odul muncii, care, pe de o parte, instituie obli"a!ia de informare a an"ajatorului i care, pe de alt parte, recunosc dreptul salariatului de a sesi$a instan!a judectoreasc competent i s solicite desp"ubiri corespun$toare prejudiciului suferit ca urmare a nee%ecutrii de ctre an"ajator a obli"a!iei de informare. C-%ent!"i'# n %-d ce"t decde"e! !n4!.!t-"'l'i din d"e*t'l de ! ve"i&ic! !*tit'dinile /!l!"i!t'l'i *'te! !&ect! n %-d evident !ctivit!te! !ce/t'i!A de-!"ece !/t&el e"! -bli4!t / (&-l-/e!/c) 'n !n4!.!t c!"e *-!te n' c-"e/*'nde!A i!" !ce/t l'c"' /6!" &i *'t't nt>%*l! din /i%*l! /! ne4li.en de !6l in&-"%! c' *"ivi"e l! *e"i-!d! de *"-b# S n' -%ite% n/ di/*-3iiile !"t# 12 !lin#2 c!"e *"evede c -bli4!i! de in&-"%!"e ! *e"/-!nei /elect!te n vede"e! !n4!."ii /!' ! /!l!"i!t'l'i /e c-n/ide" nde*linit de ct"e !n4!.!t-" l! %-%ent'l /e%n"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /!' ! !ct'l'i !dii-n!lA d'* c!3# E/te in/tit'it !/t&el *"e3'%ie ! nde*lini"ii -bli4!iei de in&-"%!"e de ct"e !n4!.!t-"# D'* *"e"e! n-!/t" e/te - *"e3'%ie "el!tiv c!"eA *-!te &i "/t'"n!t de ct"e !n4!.!t n c-ndiiile *"ev3'te de !"t#19 n c-ndiiile n-ii "e4le%ent"i 7i c-"-b-">nd c' te;ele de le4e %eni-n!te !nte"i-"A ne4li.en! /!' "e!'! c"edin ! !n4!.!t-"'l'i e/te n %-d c-"ect /!nci-n!tA d-!" d!c e/te c!3'l 7i d!c !n4!.!t'l nein&-"%!t ! /'&e"it 'n *"e.'dici' *e c!"e l *-!te d-vedi# Anterior intrrii &n vi"oare a 5e"ii nr. ,9789++, art.+= con!inea o neconcordan! care a aprut ca urmare a unei necorelri de te.nic le"islativ odat cu apari!ia 3rdonan!ei de ur"en! a @uvernului nr. 6B7899B. >-n la intrarea &n vi"oare a 3rdonan!ei de ur"en! a @uvernului nr. 6B7899B, te%tul &n discu!ie avea urmtorul con!inut( (A"t# 12# 6 <1= Ante"i-" nc8eie"ii /!' %-di&ic"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA !n4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! in&-"%! *e"/-!n! c!"e /-licit !n4!.!"e! -"iA d'* c!3A /!l!"i!t'l c' *"ivi"e l! cl!'3ele 4ene"!le *e c!"e inteni-ne!3 / le n/c"ie n c-nt"!ct /!' / le %-di&ice# ######################################### <$= O"ice %-di&ic!"e ! 'n'i! dint"e ele%entele *"ev3'te l! !lin# <2= n ti%*'l e;ec't"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc i%*'ne nc8eie"e! 'n'i !ct !dii-n!l l! c-nt"!ctA nt"6'n te"%en de 1, 3ile de l! d!t! nc'n-7tin"ii n /c"i/ ! /!l!"i!t'l'iA c' e;ce*i! /it'!iil-" n c!"e - !/e%ene! %-di&ic!"e "e3'lt c! *-/ibil din le4e /!' din c-nt"!ct'l c-lectiv de %'nc !*lic!bil# #########################) >rin art. # pct. , i B din 3rdonan!a de ur"en! a @uvernului nr. 6B7899B, astfel cum a fost aprobat cu modificri prin 5e"ea nr. :=+7899B, s)a modificat alineatul (+) i s)a introdus un alineat nou (+M), astfel c art. += cptat urmtoarea formulare( (A"t# 12# 6 <1= Ante"i-" nc8eie"ii /!' %-di&ic"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA !n4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! in&-"%! *e"/-!n! /elect!t n vede"e! !n4!."ii -"iA d'* c!3A /!l!"i!t'l c' *"ivi"e l! cl!'3ele 4ene"!le *e c!"e inteni-ne!3 / le n/c"ie n c-nt"!ct /!' / le %-di&ice#

D'"!t! *e"i-!dei de *"-b n c!3'l CIM *e d'"!t! dete"%in!t

Obli4!i! in&-"%"ii !n4!.!t'l'i c' *"ivi"e l! *e"i-!d! de *"-b

2 2

<11= Obli4!i! de in&-"%!"e ! *e"/-!nei /elect!te n vede"e! !n4!."ii /!' ! /!l!"i!t'l'i /e c-n/ide" nde*linit de ct"e !n4!.!t-" l! %-%ent'l /e%n"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /!' ! !ct'l'i !dii-n!lA d'* c!3#N Alineatul (,) a rmas nesc.imbat. >rin 3rdonan!a de ur"en! a @uvernului nr. BB78996, aprobat prin 5e"ea nr. <,7899= s)a modificat din nou te%tul alineatului (+) al art. += astfel( NA"t# 12# 6 <1= Ante"i-" nc8eie"ii /!' %-di&ic"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA !n4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! in&-"%! *e"/-!n! /elect!t n vede"e! !n4!."ii -"iA d'* c!3A /!l!"i!t'lA c' *"ivi"e l! cl!'3ele e/eni!le *e c!"e inteni-ne!3 / le n/c"ie n c-nt"!ct /!' / le %-di&ice#N Alineatele (++) i (,) au rmas nesc.imbate. A%amin-nd &ndeaproape alineatele (++) i (,) ale art. += se observ o contradic!ie( pe de o parte, alineatul (++) stabilete c obli"a!ia de informare se consider &ndeplinit de ctre an"ajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adi!ional, dup ca$, pe de alt parte, alineatul (,) impune, printr)o interpretare *e" ! c-nt"!"i-, ca obli"a!ia de informare s se reali$e$e printr)o &ncunotin!are &n scris a salariatului &n prealabil cu +B $ile de data semnrii actului adi!ional la contractul de munc. Aceast contradic!ie a sub$istat p-n la apari!ia 5e"ii nr. ,9789++. *n pre$ent, ca urmare a republicrii 'odului muniii, te%tul &n cau$ are urmtorul con!inut( A"t# 12# 6 <1= Ante"i-" nc8eie"ii /!' %-di&ic"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA !n4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! in&-"%! *e"/-!n! /elect!t n vede"e! !n4!."ii -"iA d'* c!3A /!l!"i!t'lA c' *"ivi"e l! cl!'3ele e/eni!le *e c!"e inteni-ne!3 / le n/c"ie n c-nt"!ct /!' / le %-di&ice# <2= Obli4!i! de in&-"%!"e ! *e"/-!nei /elect!te n vede"e! !n4!."ii /!' ! /!l!"i!t'l'i /e c-n/ide" nde*linit de ct"e !n4!.!t-" l! %-%ent'l /e%n"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /!' ! !ct'l'i !dii-n!lA d'* c!3# <+= Pe"/-!n! /elect!t n vede"e! !n4!."ii -"i /!l!"i!t'lA d'* c!3A v! &i in&-"%!t c' *"ivi"e l! cel *'in '"%t-!"ele ele%enteF != identit!te! *"il-"C b= l-c'l de %'nc /!'A n li*/! 'n'i l-c de %'nc &i;A *-/ibilit!te! c! /!l!"i!t'l / %'nce!/c n dive"/e l-c'"iC c= /edi'l /!'A d'* c!3A d-%icili'l !n4!.!t-"'l'iC d= &'nci!L-c'*!i! c-n&-"% /*eci&ic!iei Cl!/i&ic"ii -c'*!iil-" din R-%>ni! /!' !lt-" !cte n-"%!tiveA *"ec'% 7i &i7! *-/t'l'iA c' /*eci&ic!"e! !t"ib'iil-" *-/t'l'iC ################################################# n= d'"!t! *e"i-!dei de *"-b# <$= Ele%entele din in&-"%!"e! *"ev3't l! !lin# <+= t"eb'ie / /e "e4/e!/c 7i n c-nin't'l c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# <,= O"ice %-di&ic!"e ! 'n'i! dint"e ele%entele *"ev3'te l! !lin# <+= n ti%*'l e;ec't"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc i%*'ne nc8eie"e! 'n'i !ct !dii-n!l l! c-nt"!ctA nt"6'n te"%en de 2: de 3ile l'c"t-!"e de l! d!t! !*!"iiei %-di&ic"iiA c' e;ce*i! /it'!iil-" n c!"e - !/e%ene! %-di&ic!"e e/te *"ev3't n %-d e;*"e/ de le4e#) 2e observ c le"iutorul a eliminat &ncunotiin!area &n scris din vec.iul alineat (,) cu privire la obli"a!ia de informare i a men!inut pre$um!ia relativ din fostul alineat (+ +), devenit alineatul (8) (se consider &ndeplinit de ctre an"ajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului adi!ional, dup ca$). *n aceste condi!ii, termenul pentru &nc.eierea actului adi!ional care a crescut de la +B $ile la 89 de $ile cur"e de la data apari!iei modificrii. 5a prima vedere, ni se pare mai coerent aceast abordare deoarece s)a eliminat &n bun msur o do$ de birocratism. Astfel, potrivit vec.ii re"lementri, dup modificarea unuia dintre elementele ce ce fac obiectul obli"a!iei de &nformare, an"ajatorul trebuia s &ncunotiin!e$e &n scris pe salariat (fr s se prevad vreun termen &n acest sensN), iar apoi &n termen de +B $ile de la &ncunotiin!are trebuia s &nc.eie actul adi!ional. 0oua

2 5

le"e elimin acest mecanism &n doi timpi i lea" &nc.eierea actului adi!ional de modificarea intervenit. Totui nu putem s nu observm o contradic!ie( actul adi!ional se &nc.eie ulterior modificrii clau$elor esen!iale ale contractului de munc i dup o perioad relativ mare de timp (89 de $ile), dei firesc ar fi fost ca situa!ia s fie e%act invers. /e asemenea, obli"a!ia de informare prev$ut de alineatul (+) al art. += (!nte"i-" ##### %-di&ic"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA !n4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! in&-"%!###)= devine pur formal deoarece aceasta va fi acoperit prin semnarea actului adi!ional (alineatul (8) al aceluiai articol). Astfel, putem ima"ina o situa!ie &n care se modific una din clau$ele esen!iale ale contractului de munc, an"ajatorul omite s)l informe$e pe salariat iar dup cel mult 89 de $ile de la apari!ia cau$ei de modificare se &nc.eie actul adi!ional care prin semnare acoper omisiunea an"ajatorului. *ntr)o astfel de ipote$, salariatul va lucra o perioad de timp (ma%imum 89 de $ile) &n alte condi!ii care nu sunt prev$ute &n contractul de munc, despre care nu a fost informat i asupra crora nu i)a putut e%prima &n vreun fel consim!m-ntul. 4emediul rm-ne desi"ur cel prev$ut de art. +<, respectiv ac!iunea &n justi!ie promovat de salariat &ns acesta va avea o po$i!ie procesual dificil dat fiind noua re"lementare favorabil an"ajatorului. O ! d-'! "e4'l este aceea c pe durata e%ecutrii unui contract individual de munc nu poate fi stabilit dec-t o sin"ur perioad de prob. /oar prin e%cep!ie, salariatul poate fi supus la o nou perioad de prob &n situa!ia &n care acesta debutea$ la acelai an"ajator &ntr)o nou func!ie sau profesie, ori urmea$ s preste$e activitatea &ntr)un loc de munc cu condi!ii "rele, vtmatoare sau periculoase (art.:8 alin.+ i 8).

O ! t"ei! "e4'l se refer la posibilitatea an"ajatorului de a an"aja mai multe persoane pentru acelai post. /ac &n re"lementarea anterioar a art.:: se prevedea c an"ajarea succesiv a mai mult de trei persoane pe perioada de prob pentru acelai post este inter$is, &n pre$ent, ca urmare a modificrilor aduse prin 5e"ea nr.,9789++ se prevede c( perioada &n care se pot face an"ajri succesive de prob ale mai multor persoane pentru acelai post este de ma%imum +8 luni. C-%ent!"i' !v>nd n vede"e c *"in C-d'l %'ncii n' /e /t!bile7te dec>t li%it! %!;i% ! *e"i-!dei de *"-b 7iA de !/e%ene!A !v>nd n vede"e c *e"i-!d! de *"-b /e c!lc'le!3 *e 3ile c!lend!"i/tice 7i n' l'c"t-!"eA !% *'te! t"!4e c-ncl'3i!A *"i*it evidentA c *ent"' !cel!7i *-/t 'n !n4!.!t-" *-!te &!ce +0, de !n4!."i /'cce/ive de *"-b# De/i4'" c !ce!/t c-ncl'3ie n' !" !ve! c-"e/*-ndent n "e!lit!teA l'>nd n c-n/ide"!"e 3ilele nel'c"t-!"e <3ilele de "e*!'/ /*t%>n!l 7i /"bt-"ile le4!le= 7iA t-t-d!tA 4>ndind'6ne c nici'n !n4!.!t-" n' !" !ve! inte"e/ / !ci-ne3e n !ce/t &el# 3bservm c prin noua le"e s)a eliminat numrul ma%im de trei an"ajri pe perioada de prob i s)a impus o limit de timp de +8 luni &n care se pot face astfel de an"ajri succesive. 'redem c inten!ia le"iutorului a fost aceea de a da posibilitatea an"ajatorului de a avea o ba$ de selec!ie a personalului mult mai lar". *n fond, numrul de ma%imum trei an"ajri succesive nu avea o fundamentare real. *n acelai timp, pentru a elimina totui arbitrariul i posibilele practici ale unor a"en!i economici care cu rea)credin! ar an"aja la nesf-rit personal pe perioade de prob, s)au limitat aceste an"ajri succesive la o perioad re$onabil de timp, respectiv +8 luni. O ! *!t"! "e4'l este aceea c pe durata perioadei de proba salariatul se bucur de toate drepturile i are toate obli"a!iile prev$ute &n le"isla!ia muncii, &n contractul colectiv de munc aplicabil, &n re"ulamentul intern, precum i &n contractul individual de munc (art.:+ alin., din 'odul muncii, republicat &n 89++). Avident, ca o consecin!, perioada

Pe d'"!t! 'n'i CIM n' *-!te &i /t!bilit dec>t /in4'" *e"i-!d de *"-b

An4!."i /'cce/ive de *"-b

2 9

respectiv constituie vec.ime &n munc (art.:8 alin.: din 'odul muncii, republicat &n 89++). *n fine, - 'lti% "e4'l prev$ut de art.:+ alin.: este aceea c pe durata sau la sf-ritul perioadei de prob, contractul individual de munc poate &nceta e%clusiv printr)o notificare scris, fr preavi$, la initia!iva oricreia dintre pr!i, fr a fi necesar motivarea acesteia. Ea! de re"lementarea anterioar, &n noua formulare le"iuitorul a considerat necesar s adau"e c &ncetarea raporturilor de munc se face fr preavi$ i, de asemenea, c deci$ia &ncetrii raporturilor de munc nu trebuie motivat de niciuna dintre pr!i. C-%ent!"i' c-n/ide"% c !ce/te n-i *"eci3"i &c'te de le4i'it-" /'nt &-!"te bineveniteA de-!"ece !' e;i/t!t /it'!ii n *"!ctic n c!"e n tce"e! le4ii /6! c-n/ide"!t c n-ti&ic!"e! &c't de !n4!.!t ct"e !n4!.!t-" !"e c!"!cte"'l 'nei de%i/ii deci i%*'ne 'n *"e!vi3A i!" n-ti&ic!"e! &c't de !n4!.!t-" ct"e !n4!.!t !"e c!"!cte"'l 'nei c-ncedie"i deci i%*'ne - %-tiv!"e# n !ce/te c-ndiii e;*"i%!"e! te;t'l'i de le4e e/te !c'%A d'* *"e"e! n-!/t"A *e de*lin cl!"A ne%!i d>nd -c!3i! l! !lte inte"*"et"i#

Pe"i-!d! de *"-b c-n/tit'ie vec8i%e n %'nc

ncet!"e! CIM n *e"i-!d! de *"-b d-!" *"in n-ti&ic!"e &" *"e!vi3 7i &" 2#1,# In&-"%!"e! %-tiv!"e

*e"/-!nei c!"e /-licit !n4!.!"e!# Ele%ente# Re!li3!"e! in&-"%"ii

'odul muncii instituie obli"a!ia an"ajatorului ca anterior &nc.eierii sau modificrii contractului individual de munc s informe$e persoana selectat &n vederea an"ajrii ori, dup ca$, salariatul, cu privire la clau$ele esen!iale pe care inten!ionea$ s le &nscrie &n contract sau s le modifice. #nformarea trebuie s cuprind cel pu!in urmtoarele elemente (art.+= alin.:)( a. identitatea pr!ilor1 b. locul de munc sau, &n lipsa unui loc de munc fi%, posibilitatea ca salariatul s munceasc &n diverse locuri1 c. sediul sau, dup ca$, domiciliul an"ajatorului1 d. func!ia7ocupa!ia conform specifica!iei 'lasificrii ocupa!iilor din 4om-nia sau altor acte normative, precum i fia postului, cu specificarea atribu!iilor postului1 e. criteriile de evaluare a activit!ii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul an"ajatorului1 f. riscurile specifice postului1 ". data de la care contractul urmea$ s &i produc efectele1 .. &n ca$ul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de munc temporar, durata acestora1 i. durata concediului de odi.n la care salariatul are dreptul1 j. condi!iile de acordare a preavi$ului de ctre pr!ile contractante i durata acestuia1 G. salariul de ba$, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum i periodicitatea pl!ii salariului la care salariatul are dreptul1 l. durata normal a muncii, e%primat &n ore7$i i ore7saptam-n1 m. indicarea contractului colectiv de munc ce re"lementea$ condi!iile de munc ale salariatului1 n. durata perioadei de prob. C-%ent!"i' ce /6! int"-d'/ n-' *"in Le4e! $:L2:11 lit e= c"ite"iile de ev!l'!"e Alementele enumerate &n art.+= alin.: trebuie s se re"seasc i &n con!inutul contractului individual de munc.

In&-"%!"e! e/te -bli4!t-"ie

+ :

2 nu omitem ceea ce am men!ionat i anterior i anume c &n situa!ia &n care an"ajatorul nu)i e%ecut obli"a!ia de informare, persoana selectat &n vederea an"ajrii ori salariatul, dup ca$, are dreptul s sesi$e$e, &n termen de :9 de $ile de la data ne&ndeplinirii acestei obli"atii, instan!a judecatoreasc competent i s solicite desp"ubiri corespun$toare prejudiciului pe care l)a suferit ca urmare a nee%ecutrii de ctre an"ajator a obli"a iei de informare. (art.+< 'odul muncii, republicat &n 89++). Identi&ic!i c!"e /'nt c-ndiiile 4ene"!le 7i /*eci!le !le 'u privire la informa!iile furni$ate salariatului, prealabil &nc.eierii contractului individual c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc # de munc, se prevede c, &ntre pr!i poate interveni un contract de confiden!ialitate (art.+=Identi&ic! alin.=). i !/e%n"ile 7i de-/ebi"ile dint"e CIM 7i CCM 0u &n An!li3! ultimul ir-nd, pentru finali$a %'ncii de$baterea aspectelor le"ate de obli"a!ia de %-di&ic "ile aC-d'l'i n %!te"i! nc8eie"ii CIM informare a an"ajatorului, trebuie s men!ionm i dispo$i!iile art.+= alin.B din 'odul inte"venite *"in Le4e! n"#$:L2:11# muncii, republicat &n 89++, &n care se prevede c orice modificare a unuia dintre elementele prev$ute la alin.: &n timpul e%ecutrii contractului individual de munc impune &nc.eierea unui act adi!ional la contract, &ntr)un termen de 89 de $ile lucrtoare de la data apari!iei modificrii, cu e%cep!ia situa!iilor &n care o asemenea modificare este prev$ut &n mod e%pres de le"e. *n re"lemetarea anterioar modificrii prin 5e"ea nr.,9789++, termenul pentru &nc.eierea actului adi!ional era de +B $ile i cur"ea de la data &ncunotiin!rii &n scris a salariatului. C-%ent!"i' !v!nt!.e v/# de3!v!nt!.e *ent"' !n4!.!tL!n4!.!t-" !le !ce/t'i n-' te"%en 7i !l %-%ent'l'i de l! c!"e c'"4e Te/t de !'t-ev!l'!"e 2#1#

2#10# P!"te! le4!l 7i *!"te! c-nveni-n!l ! c-nin't'l'i C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


Anali$-nd prin prisma clau$elor sale, contractul individual de munc are, &n con!inutul su, o parte le"al i una conven!ional. P!"te! le4!l se refer la drepturi i obli"a!ii cuprinse &n 'odul muncii i &n alte acte normative ce re"lementea$ raporturile de munc. *n consecin!, c.iar dac anumite clau$e nu sunt prev$ute &n mod e%pres &n contract, ele re$ult din le"e. P!"te! c-nveni-n!l repre$int acea parte a contractului lsat la liberul acord de voin! al pr!ilor, dar, i &n acest ca$, cu respectarea normelor le"ale, a contractului colectiv de munc, a ordinii publice i a bunelor moravuri. >otrivit %-del'l'i6c!d"' al contractului individual de munc, aprobat prin ordin al ministrului muncii i solidarit!ii sociale (3rdinul nr.6,7899:8; emis de inistrul muncii i solidarit!ii sociale, modificat &n 89++ &n acord cu modificrile aduse 'odului muncii prin 3rdinul nr.+6+6789++ publicat &n .3f. nr.+B<7+8.9:.899:), !ce/t! t"eb'ie / c'*"ind n %-d -bli4!t-"i' urmtoarele clau$e( - pr!ile contractului1 - obiectul contractului1 25 3rdinul
ministrului muncii i protec!iei sociale nr.6,7899: pentru aprobarea modelului)cadru al contractului individual de munc a fost publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr.+:<7,.9:.899: i a fost modificat prin 3rdinul ministrului muncii i solidarit!ii sociale nr.=67899: publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr. +B< din +8.9:.899: i prin 3rdinul ministrului muncii, familiei i protec!iei sociale nr.+6+6789++ publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr.,+B7+,.96.89++

+ 1

durata contractului1 locul de munc1 felul muncii1 atribu!iile postului1 Cl!'3e -bli4!t-"ii criteriile de evaluare a activit!ii profesionale a salariatului1 !le CIM condi!iile de munc1 durata muncii1 concediul1 salari$area1 drepturi specifice le"ate de sntatea i securitatea &n munc1 alte clau$e (perioada de prob, perioada de preavi$, condi!iile pentru munca desfurat &n strintate.)1 - drepturi i obli"a!ii "enerale ale pr!ilor1 - dispo$i!ii finale (care privesc modificarea contractului, numrul de e%emplare, or"anul competent s solu!ione$e conflictele &n le"tur cu respectivul contract). Unele clau$e pot fi considerate e/eni!le (de e%. durata contractului, felul i locul muncii, salariul), altele nee/eni!le (de e%. clau$a de neconcuren!, de mobilitate sau de confiden!ialitate).

2#12# 1el'l %'ncii


Un element esen!ial al contractului &l constituie felul muncii. Acesta trebuie s fie prev$ut &n contract i nu poate fi modificat dec-t prin acordul pr!ilor sau &n ca$urile strict prev$ute de le"e. 'riteriul principal pentru determinarea felului muncii &l repre$int *"-&e/i!A %e/e"i! /!' &'nci!A completate cu men!ionarea pre"tirii sau calificrii profesionale.

>rofesia este specialitatea (calificarea) de!inut de o persoan prin studii. P"-&e/i! eseria este comple%ul de cunotin!e ob!inute prin colari$are i prin practic, necesare pentru e%ecutarea anumitor opera!ii de transformare i prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Eunc!ia este activitatea desfurat de o persoan &ntr)o ierar.ie func!ional de e%ecu!ie sau de conducere. Aa c-n/t n t-t!lit!te! !t"ib'iil-" /!' /!"cinil-" de /e"vici' *e c!"e *e"/-!n! nc!d"!t t"eb'ie / le !d'c l! nde*lini"e *e b!3! 'nei !n'%ite c!li&ic"i *"-&e/i-n!le# Eunc!iile pot fi de c-nd'ce"eA adic cele ce confer titularilor lor drepturi de deci$ie i comanda i de e;ec'ie ceea ce &nseamn c acestora le revine sarcina transpunerii, sau reali$rii deci$iilor conductorilor. >ostul const &n adaptarea func!iei la particularit!ile fiecrui loc de munc i la caracteristicile titularului ce &l ocup, potrivit cerin!elor de pre"tire teoretic i practic, competen!, responsabilit!i, atribu!ii i sarcini precise. 'u alte cuvinte, postul se caracteri$ea$ prin con!inutul activit!ii pe care trebuie s o desfoare titularul, con!inut stabilit &n mod concret prin &i7! *-/t'l'i.

Me/e"i!

1'nci!

+ 2

P-/t'l

3cupa!ia este activitatea util, aductoare de venit pe care o desfoar o persoan &n mod obinuit, &ntr)o unitate economico)social i care constituie pentru aceasta surs de e%isten!. Oc'*!i! unei persoane poate fi e%primat prin &'nci! /!' %e/e"i! e%ercitat. *n sensul dreptul muncii, ocupa!ia este cea care constituie felul muncii.

2#15# L-c'l %'ncii


Aste determinat de an"ajatorul i localitatea &n care se prestea$ munca. *n temeiul art.+= alin.: lit.b din 'odul muncii, &n contract trebuie s se &nscrie locul de munc sau, &n lipsa unui loc de munc fi%, posibilitatea ca salariatul s munceasc &n diverse locuri, pr!ile put-nd recur"e &n aceast ultim situa!ie l! cl!'3! de %-bilit!te re"lementat de art.8B din acelai cod. 5ocul muncii poate fi determinat sau concreti$at (&ntr)o sec!ie, atelier, birou, serviciu, etc.) dac se preci$ea$ locul unde se lucrea$ efectiv1 el apare, &n acest ca$ ca sinonim cu no!iunea de post. 5e"ea nr.=678998 privind sistemul asi"urrilor pentru somaj i stimularea ocuprii for!ei de munc8< definete locul de munc astfel( (c!d"'l n c!"e /e de/&7-!" - !ctivit!te din c!"e /e -bine 'n venit 7i n c!"e /e %!te"i!li3e!3 "!*-"t'"ile .'"idice de %'nc /!' "!*-"t'"ile .'"idice de /e"vici') (art.B pct.##). Accep!iunea de mai sus a locului muncii este una juridic. Aa fiind, ea pre$int interes pentru con!inutul contractul. 5ocul muncii, &ns, poate avea i o accep!iune economic, care privete or"ani$area activit!ii &n cadrul an"ajatorilor, el desemn-nd subunit!ile, compartimentele, departamentele etc. ale unit!ii, de pild, sec!iile, sectoarele, atelierele, filialele, punctele de lucru, laboratoarele etc.

Oc'*!i!

2#19# Cl!'3e /*eci!le !le C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


>otrivit art.89 din 'odul muncii, &n afara clau$elor esen!iale prev$ute la art.+=, &ntre pr!i pot fi ne"ociate i cuprinse &n contractul individual de munc i alte clau$e specifice. *n vi$iunea le"iuitorului sunt considerate clau$e specifice, fr ca enumerarea s fie limitativ( != clau$a cu privire la formarea profesional1 b= clau$a de neconcuren!1 c= clau$a de mobilitate1 d= clau$a de confiden!ialitate. 'u toate acestea, le"iuitorul a &n!eles s re"lemente$e &n mod e%pres doar ultimele trei clau$e specifice, ls-nd la latitudinea an"ajatorului i slariatului termenii de ne"ociere pentru clau$a de formare profesional. != Cl!'3! de nec-nc'"en <!"t#2162$ C-d'l %'ncii= >rev$ut, e%pres de 'odul muncii, ea poate fi ne"ociat i cuprins &n contractul individual de munc. 29 %ublicat n 5onitorul 'ficial al (omniei, %artea 6 nr.,+* din 7 februarie 3++3

+ +

>otrivit art.8+ din 'od, (l! nc8eie"e! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /!' *e *!"c'"/'l e;ec't"ii !ce/t'i!A *"ile *-t ne4-ci! 7i c'*"inde n c-nt"!ct - cl!'3 de nec-nc'"en *"in c!"e /!l!"i!t'l / &ie -bli4!t c! d'* ncet!"e! c-nt"!ct'l'i / n' *"e/te3eA n inte"e/ *"-*"i' /!' !l 'n'i te"A - !ctivit!te c!"e /e !&l n c-nc'"en c' ce! *"e/t!t l! !n4!.!t-"'l /'A n /c8i%b'l 'nei inde%ni3!ii de nec-nc'"en l'n!"e *e c!"e !n4!.!t-"'l /e -bli4 / - *lte!/c! *e t-!t *e"i-!d! de nec-nc'"en). Asen!ial este ca aceast clau$ s fie prev$ut e%pres &n contract, &nscris, fie ini!ial cu oca$ia &nc.eierii lui, fie ulterior pe parcursul e%ecutrii sale1 &n nici un ca$ ea nu poate fi sub&n!eleas sau dedus. *n cuprinsul contractului trebuie prev$ute( o &n mod concret, !ctivitile ce /'nt inte"3i/e /!l!"i!t'l'i (mai precis, fostului salariat), la data &ncetrii contractului1 o c'!nt'%'l inde%ni3!iei l'n!"e pltite de ctre an"ajator celui &n cau$ ce se ne"ocia$ i este de cel pu!in B9O din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei &ncetrii contractului individual de munc sau, &n ca$ul &n care durata contractului a fost mai mic de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului1 o *e"i-!d! *ent"' c!"e cl!'3! 7i *"-d'ce e&ectele, ce poate fi de ma%imum 8 ani de la data &ncetrii contractului individual de munc1 o te"ii &n favoarea crora se inter$ice prestarea activit!ii1 o !"i! 4e-4"!&ic (localitatea, judetul etc.) unde salariatul poate fi &n real competi!ie cu an"ajatorul. 'lau$a de neconcuren! &i produce efectele pe o perioad de ma%im 8 ani, ci e%cep!ia urmtoarelor situa!ii(

Cl!'3! de nec-nc'"en t"eb'ie *"ev3't e;*"e/ n CIM

dac contractul individual de munc a &ncetat de drept pentru situa!iile prev$ute de art.B6 alin.+ lit.a), b), d), .) i j)1 &n celelalte ca$uri de &ncetare de drept a contractului individual de munc prev$ute de art.B6 alin.+ lit.c), e), f), ") i i) clau$a urm-nd a)i produce efectele:91 dac &ncetarea raporturilor de munc a intervenit din ini!iativa an"ajatorului pentru motive care nu !in de persoana salariatului.

+:

A"t# ,0 <1='ontractul individual de munc e%istent &ncetea$ de drept( != la data decesului salariatului sau al an"ajatorului persoan fi$ic, precum i &n ca$ul di$olvrii an"ajatorului persoan juridic, de la data la care an"ajatorul i)a &ncetat e%isten!a conform le"ii1 b= la data rm-nerii irevocabile a .otr-rii judectoreti de declarare a mor!ii sau a punerii sub interdic!ie a salariatului sau a an"ajatorului persoan fi$ic1 c= la data &ndeplinirii cumulative a condi!iilor de v-rst standard i a sta"iului minim de coti$are pentru pensionare1 la data comunicrii deci$iei de pensie &n ca$ul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate par!iale, pensiei anticipate, pensiei pentru limit de v-rst cu reducerea v-rstei standard de pensionare1 d= ca urmare a constatrii nulit!ii absolute a contractului individual de munc, de la data la care nulitatea a fost constatat prin acordul pr!ilor sau prin .otr-re judectoreasca definitiv1 e= ca urmare a admiterii cererii de reinte"rare &n func!ia ocupat de salariat a unei persoane concediate nele"al sau pentru motive ne&ntemeiate, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoreti de reinte"rare1 &= ca urmare a condamnrii la e%ecutarea unei pedepse privative de libertate, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoreti1 4= de la data retra"erii de ctre autorit!ile sau or"anismele competente a avi$elor, autori$a!iilor ori atestrilor necesare pentru e%ercitarea profesiei1 8= ca urmare a inter$icerii e%ercitrii unei profesii sau a unei func!ii, ca msur de si"uran! ori pedeapsa complementar, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoresti prin care s)a dispus interdic!ia1 i= la data e%pirrii termenului contractului individual de munc &nc.eiat pe durata determinat1 .= retra"erea acordului prin!ilor sau al repre$entan!ilor le"ali, &n ca$ul salaria!ilor cu v-rsta cuprins &ntre +B i +6 ani.

+ $

*n conformitate cu art.8: din 'odul muncii, clau$a de neconcuren! nu poate avea ca efect inter$icerea &n mod absolut a e%ercitrii profesiei salariatului sau a speciali$rii pe care o de!ine. 5a sesi$area sa ori a inspectoratului teritorial pentru munc, instan!a competent poate diminua efectele clau$ei respective. 2anc!iunea &n ca$ul nerespectrii, cu vinov!ie, a clau$ei const &n aceea c salariatul poate fi obli"at la restituirea indemni$a!iei i, dup ca$, la daune interese corespun$toare prejudiciului pe care l)a produs an"ajatorului, el av-nd astfel o rspundere patrimonial fa! de acesta (art.8,). /istinct de sanc!iunea statornicit de 'odul muncii, fostul salariat ar putea fi sanc!onat contraven!ional sau penal &n ca$ul &n care face concuren! fostului su an"ajator. C-%ent!"i' ne*"evede"e! n C-d'l %'ncii ! 'nei /!nci'ni !n4!.!t-"'l'i c!"e n' "e/*ect cl!'3! de nec-nc'"en b= Cl!'3! de c-n&ideni!lit!te <!"t#20 C-d'l %'ncii= /in &ndatorirea (le"al) de fidelitate, dec'"4e, ca i &n ca$ul obli"a!iei de neconcuren!, i -bli4!i! de c-n&ideni!lit!te a salariatului fa! de an"ajatorul su. >otrivit art.86 din 'odul muncii, pr!ile convin ca, pe toat durata contractului i dup &ncetarea acestuia, s nu transmit date sau informa!ii de care au luat cunostin! &n timpul e%ecutrii contractului individual de munc. *n sens restr-ns i e%pres, este vorba de obli"a!ia salariatului de a respecta secretul de serviciu. >rin clau$a de confiden!ialitate nu sunt avute &n vedere informa!iile clasificate ori acele secrete stabilite de 5e"ea nr.+;878998:+, i nici pe cele calificate drept confiden!iale prin re"ulamentul intern sau contractul colectiv de munc, ci numai pe cele a cror divul"are este inter$is prin contractul individual de munc printr)o clau$ e%pres (de confiden!ialitate). 4e"lementarea clau$ei de confiden!ialitate se justific prin aceea c pr!ile, cu oca$ia &nc.eierii i apoi a e;ec't"ii contractului, iau cunotin! despre date i informa!ii provenind de la fiecare dintre ele. Unele dintre acestea au, evident, un caracter confiden!ial. >entru a)i proteja reciproc interesele, pr!ile pot ne"ocia i introduce &n contractul lor o atare clau$. *n art.+= alin.= din 'odul muncii, se prevede c, referitor la informa!iile furni$ate salariatului, prealabil &nc.eierii contractului individual de munc, &ntre pr!i poate interveni un c-nt"!ct de c-n&ideni!lit!te. Un astfel de contract se prelun"ete dup naterea raportului juridic de munc prin clau$a de confiden!ialitate. 2anc!iunea care se aplic &n ca$ de nerespectare a obli"a!iei asumate de oricare dintre pr!i const &n plata de daune)interese. Aceasta presupune ca cel vtmat (an"ajatorul sau salariatul) s sesi$e$e instan!a competent, s probe$e e%isten!a clau$ei, le$area dreptului su i producerea pa"ubei. /esi"ur c &nclcarea obli"a!iei asumate prin contractul individual de munc poate determina i rspunderea disciplinar a salariatului vinovat. c= Cl!'3! de %-bilit!te <!"t#2,= >r!ile pot stabili, &n considerarea specificului muncii, ca e%ecutarea obli"a!iilor de serviciu de ctre salariat s nu se reali$e$e &ntr)un loc stabil de munc, salariatul beneficiind, &n sc.imb, de presta!ii suplimentare &n bani sau &n natur. +1
>ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr.8,; din +8.9,.8998

n /!"cin!

Cl!'3! de c-n&ideni!lit!te K /ec"et de /e"vici'

+ ,

/ispo$i!iile acestui te%t trebuie coroborate cu cele ale art.+= alin.: lit.b din 'odul muncii referitoare la locul muncii ce trebuie &nscris &n contract. *n mod obinuit, mobilitatea va presupune dele"ri frecvente ale salariatului i poate, uneori, detaarea lui. d= Alte cl!'3e &!c'lt!tive >r!ile pot &nscrie &n contractul lor i alte clau$e, de pild( o clau$a privind formarea profesional1 o clau$a de stabilitate1 o clau$a de prelun"ire1 o clau$a de obiectiv (sau de re$ultat)1 o clau$a de contiin!1 o clau$a de risc1 o clau$a de restric!ie a timpului liber etc. e= Cl!'3e inte"3i/e 5ibertatea pr!ilor &n ceea ce privete ne"ocierea contractului individual de munc nu este absolut. Aa trebuie circumcis le"ii, ordinii publice, bunelor moravuri. /e aceea, unele clau$e sunt inter$ise, ele nu pot fi &nscrise &n contract, &n ca$ contrar fiind nule de drept. #ntr &n aceast cate"orie, de pild, clau$ele prin care salaria!ii ar putea "en'n! l! d"e*t'"ile ce le sunt conferite de le"e (dreptul la salariu, la concediu de odi.n pltit etc.). 0u este permis nici cl!'3! de e;cl'/ivit!te prin care salariatul s)ar obli"a s n' lucre$e la niciun alt an"ajator &n timpul liber (adic s nu cumule$e dou sau mai multe func!ii). 2) ar &nclca astfel libertatea constitu!ional i le"al a muncii, dreptul la cumulul de func!ii. /e asemenea, sunt inter$ise( o clau$e prin care s)ar limita e%erci!iul libert!ii sindicale1 o clau$e prin care s)ar restr-n"e dreptul la "rev1 o clau$e prin care s)ar inter$ice demisia etc.

2#2:# Nece/it!te! &-"%ei /c"i/e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


'ontractul individual de munc trebuie &nc.eiat &n scris. Aste o cerin prev$ut de 'odul muncii (&n art.+6 alin.+), conform cruia, contractul de munc se &nc.eie &n ba$a consim!m-ntului pr!ilor, n &-"% /c"i/A &n limba rom-n. Aste o obli"a!ie care revine an"ajatorului, iar ne&ndeplinirea ei constituie contraven!ie care se sanc!ionea$ cu amend (art.869 alin.+ lit.e:8). Eorma scris, dei are o &nsemntate incontestabil pentru concreti$area voin!ei pr!ilor, pentru preci$area drepturilor i obli"a!iilor lor reciproce i, pe cale de consecin!, pentru

+2

A"t# 20: <1=C-n/tit'ie c-nt"!venie 7i /e /!nci-ne!3 !/t&el '"%t-!"ele &!*teF O e= *"i%i"e! l! %'nc ! *>n l! , *e"/-!ne &" nc8eie"e! 'n'i c-nt"!ct individ'!l de %'ncA *-t"ivit !"t#10 !lin#1A c' !%end de l! 1:#::: lei l! 2:#::: lei *ent"' &iec!"e *e"/-!n identi&ic!tC

+ 0

dovedirea ulterioar a continu!ului real al raportului juridic, &n re"lementarea anterioar nu repre$enta o condi!ie de validitate (!d v!lidit!te%), ci una de prob (!d *"-b!ti-ne%). *n lipsa &nscrisului, consecin!ele erau urmtoarele( o contractul individual de munc se considera c e%ista (&n sens de ne4-ti'%) i &i producea efectele, dac se reali$a concret acordul pr!ilor1 o se pre$uma c acesta a fost &nc.eiat pe o durat nedeterminat1 o e%isten!a contractului se putea dovedi prin orice mijloc le"al de prob (&nceput de prob scris, martori, pre$um!ii etc). *n actuala re"lementare a art.+6, forma scris a contractului individual de munc este o condi!ie de valabilitate a contractului. Li*/! &-"%!litii d'bl'l'i e;e%*l!" n' !t"!4e n'lit!te! 2#21# 1-"%!lit!te! d'bl'l'i e;e%*l!" CIM *n ca$ul unei conven!ii sinala"matice, pentru ca actul care o constat s serveasc ca mijloc de prob, trebuie s fie redactat &n at-tea e%emplare c-te pr!i sunt i acest lucru s re$ulte din act. 5ipsa acestei formalit!i nu atra"e nulitatea conven!iei, ci actul, &n lipsa formalit!ii dublului e%emplar, servete ca un &nceput de prob scris i, ca atare, este susceptibil de a fi completat prin orice mijloc de prob, martori sau pre$um!ii. >rin urmare, formalitatea dublului e%emplar e/te ce"'t de le4e c! 'n %i.l-c de *"-bA i nu ca o condi!ie de care sa depind e%isten!a conven!iei. C-%ent!"i' c' *"ivi"e l! di/*-3iiile N-'l'i C-d Civil

2#22# n"e4i/t"!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc# Re4i/t"'l 4ene"!l de eviden ! /!l!"i!il-"


5e"isla!ia &n vi"oare prevede o d'bl n"e4i/t"!"e a contractului &n discu!ie( &n re"istrul "eneral de eviden! a salaria!ilor (art.+6 alin.8, coroborat cu art.:, din 'odul muncii) i la inspectoratul teritorial de munc::. 4e"istrul se &ntocmete &n form electronic, se completea$ &n ordinea an"ajrii i cuprinde urmtoarele elemente( != elementele de identificare a tuturor salaria!ilor( numele, prenumele, codul numeric personal ) '0>, cet!enia i !ara de provenien! ) Uniunea Auropeana ) UA, non)UA, 2pa!iul Aconomic Auropean ) 2AA1 b= data an"ajrii1 c= perioada detarii i denumirea an"ajatorului la care se face detaarea1 d= func!ia 7 ocupa!ia conform specifica!iei 'lasificrii 3cupa!iilor din 4om-nia ('34) sau altor acte normative1 e= tipul contractului individual de munc1 &= durata normal a timpului de munc i reparti$area acestuia1 4= salariul, sporurile i cuantumul acestora1 8= perioada i cau$ele de suspendare a contractului individual de munc, cu e%cep!ia ca$urilor de suspendare &n ba$a certificatelor medicale1 i= data &ncetrii contractului individual de munc. 'ompletarea, respectiv &nre"istrarea &n re"istru a elementelor prev$ute la art.: alin.8 din C.@. nr.B99789++, men!ionate anterior, se face dup cum urmea$(

++

C.@. nr.B99789++ privind re"istrul "eneral de eviden! a salaria!ilor, publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr.:=878=.9B.89++ prevede &n art.8 alin.8 c fiecare an"ajator are obli"a!ia de a &nfiin!a i transmite la inspectoratul teritorial de munc un re"istru "eneral de eviden! a salaria!ilor i de a)l pre$enta inspectorilor de munc, la solicitarea acestora.

+ 2

!= la an"ajarea fiecrui salariat, elementele prev$ute la art.: alin.8 lit.a) ) ") se &nre"istrea$ &n re"istru cel t-r$iu &n $iua lucrtoare anterioar &nceperii activit!ii de ctre salariatul &n cau$1 b= elementul prev$ut la art.: alin.8 lit.") se completea$ i pentru contractele individuale de munc deja &nre"istrate, &n termen de <9 de $ile de la data intrrii &n vi"oare a pre$entei .otr-ri1 c= elementele prev$ute la art.: alin.8 lit..) se &nre"istrea$ &n re"istru &n termen de ma%imum 89 de $ile lucrtoare de la data suspendrii1 d= elementele prev$ute la art.: alin.8 lit.i) se &nre"istrea$ &n re"istru la data &ncetrii contractului individual de munca 7 la data lurii la cunotin! a evenimentului ce a determinat, &n condi!iile le"ii, &ncetarea contractului individual de munc1 e= pentru salaria!ii detaa!i, an"ajatorul de ba$ completea$ perioada detarii i denumirea an"ajatorului la care se face detaarea, anterior &nceperii detarii. /e asemenea, se mai prevede c orice modificare a elementelor prev$ute la art.: alin.8 lit.a), c) ) ") se &nre"istrea$ &n re"istru cel t-r$iu &n $iua lucrtoare anterioara &mplinirii termenului de 89 de $ile lucrtoare prev$ut la art.+= alin.B din 'odul muncii republicat. A%cep!ie fac situa!iile &n care modificrile se produc ca urmare a unei .otr-ri judectoreti sau ca efect al unui act normativ, c-nd &nre"istrarea &n re"istru se face &n $iua &n care an"ajatorul se pre$um, potrivit le"ii, c a luat cunotin! de con!inutul acestora. *n final se arat c orice corec!ie a erorilor survenite &n completarea re"istrului se face la data la care an"ajatorul a luat cunotin! de acestea.

2#2+# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! d"e*t'"il-" !n4!.!t-"'l'i "e4le%ent!te de C-d'l %'ncii


'onform art.,9 alin.+ din 'odul muncii, an"ajatorul are, &n principal, urmtoarele d"e*t'"i( a) s stabileasc or"ani$area i func!ionarea unit!ii1 b= / /t!bile!/c !t"ib'iile c-"e/*'n3t-!"e &iec"'i /!l!"i!tA n c-ndiiile le4ii+$C c) s dea dispo$i!ii cu caracter obli"atoriu salaria!ilor, sub re$erva le"alit!ii lor1 d= s e%ercite controlul asupra modului de &ndeplinire a sarcinilor de serviciu1 e) s constatate sv-rirea abaterilor disciplinare i s aplice sanc!iunile corespun$toare, potrivit le"ii, contractului colectiv de munc aplicabil i re"ulamentului intern1 &= / /t!bile!/c -biectivele de *e"&-"%!n individ'!lA *"ec'% 7i c"ite"iile de ev!l'!"e ! "e!li3"ii !ce/t-"!+,# /e aceea, raportul juridic de munc se caracteri$ea$ prin subordonarea salaria!ilor fa! de an"ajatorul lor. /ar, evident, puterea an"ajatorului nu poate fi nelimitat. Aa trebuie s se &ncadre$e &n dispo$i!iile le"ii, s respecte drepturile salaria!ilor, demnitatea lor, fr acte discriminatorii.

2#2$# P"ivi"e 4ene"!l !/'*"! -bli4!iil-" !n4!.!t-"'l'i *"ev3'te de C-d'l %'ncii


'onform art.,9 alin.8 din 'odul muncii, an"ajatorului &i revin &n principal, urmtoarele -bli4!ii( a) s informe$e salaria!ii asupra condi!iilor de munc i asupra elementelor ce privesc desfurarea rela!ilor de munc1 +$
5it b) a art. ,9, &n re"lementarea anterioar modificrii 'odului muncii prin 5e"ea nr.,9789++, avea urmtoarea formulare( s stabileasc atribu!iile corespun$toare pentru fiecare salariat, &n condi!iile le"ii i7sau &n condi!iile contractului colectiv aplicabil, &nc.eiat la nivel naional, la nivel de ramur de activitate sau de "rup de unit!i +, 5it. f) a art.,9 a fost introdus prin 5e"ea nr.,9789++

+ 5

b) s asi"ure permanent condi!iile te.nice i or"ani$atorice avute &n vedere la c) s acorde salaria!ilor toate drepturile ce decur" din le"e, din contractul colectiv
de munc aplicabil i din contractele individuale de munc1 elaborarea normelor de munc i condi!ii corespun$toare de munc1

d) s comunice periodic salaria!ilor situa!ia economic i financiar a unit!ii, cu

e) f) ") .) i)

e%cep!ia informa!iilor sensibile sau secrete, care, prin divul"are, sunt de natur s prejudicie$e activitatea unit!ii. >eriodicitatea comunicrilor se stabilete prin ne"ociere &n contractul colectiv de munc aplicabil1 s se consulte cu sindicatul sau, dup ca$, cu repre$entan!ii salaria!ilor &n privin!a deci$iilor susceptibile s afecte$e substan!ial drepturile i interesele acestora1 s plteasc toate contribu!iile i impo$itele aflate &n sarcina sa, precum i s re!in i s vire$e contribu!iile i impo$itele datorate de salaria!i1 s &nfiin!e$e re"istrul "eneral de eviden! a salaria!ilor i s opere$e &nre"istrrile prev$ute de le"e1 s elibere$e, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului1 s asi"ure confiden!ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria!ilor.

2#2,# D"e*t'"i !le /!l!"i!il-" *"ev3'te de C-d'l %'ncii


'u caracter "eneral, art.6 din 'odul muncii prevede c tuturor salaria!ilor care prestea$ o munc le sunt recunoscute ) dreptul de a beneficia de condi!ii de munc adecvate activit!ii desfurate1 ) dreptul la protec!ie social, de securitate i sntate &n munc1 ) dreptul la respectarea demnit!ii i a contiin!ei sale, fr nicio discriminare1 ) dreptul la protec!ia datelor cu caracter personal1 ) dreptul la protec!ie &mpotriva concedierilor nele"ale. ) dreptul ca pentru munc e"al sau de valoare e"al s fie inter$is orice discriminare ba$at pe criteriul de se% cu privire la toate elementele i condi!iile de remunerare. /etaliind, art.:< alin.+ enumer principalele drepturi ale salaria!ilor( a) dreptul la salari$are pentru munc depus1 b) dreptul la repaus $ilnic i sptm-nal1 c) dreptul la concediul de odi.n anual1 d) dreptul la e"alitate de anse i de tratament1 e) dreptul la demnitate &n munc1 f) dreptul la securitate i sntate &n munc1 ") dreptul la acces la formarea profesional1 .) dreptul la informare i consultare1 i) dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condi!iilor de munc i a mediului de munc1 .= dreptul la protec!ie &n ca$ de concediere1 G) dreptul la ne"ociere colectiv i individual1 l) dreptul de a participa la ac!iuni colective1 m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat1 n= alte drepturi prev$ute de le"e sau de contractele colective de munca aplicabile:6. Art.:; din 'odul muncii dispune( 2alaria!ii nu pot renun!a la drepturile ce le sunt recunoscute prin le"e. 3rice tran$ac!ie prin care se urmrete renun!area la drepturile recunoscute de le"e salaria!ilor sau limitarea acestor drepturi este lovit de nulitate.

+0

5it. n) a art.:< alin.+ a fost introdus prin 5e"ea nr.,9789++

+ 9

'onform art.,9 alin.8 lit.c din 'od, an"ajatorul are, printre alte obli"a!ii pe aceea de a acorda salaria!ilor toate drepturile ce decur" din le"e, din contractul colectiv de munc aplicabil i din contractele individuale de munc.

2#20# Obli4!ii !le /!l!"i!il-"


S'/*end!"e! CIM *"e/'*'ne ncet!"e! te%*-"!" ! e&ectel-" >otrivit art.:< alin.8 din 'odul muncii, salaria!ilor le revin, &n principal, urmtoarele obli"a!ii( a) de a reali$a norma de munc sau, dup ca$, de a &ndeplini atribu!iile ce le revin conform fiei postului1 b) de a respecta disciplina muncii1 c) de a respecta prevederile cuprinse &n re"ulamentul intern, &n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i &n contractul individual de munc1 d) obli"a!ia de fidelitate fa! de an"ajator &n e%ecutarea atribu!iilor de serviciu1 e) obli"a!ia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii1 f) obli"a!ia de a respecta secretul de serviciu1 4= alte obli"a!ii prev$ute de le"e sau de contractele colective de munca aplicabile:=.

2#22# S'/*end!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


A%ecutarea contractului individual de munc repre$int un proces ce se desfoar &n timp. *n acest interval pot interveni anumite &mprejurri, prev$ute c.iar de le"e, care s &mpiedice temporar &nfptuirea obiectului i efectelor contractului, deci a obli"a!iilor reciproce ale pr!ilor. 2urvine astfel suspendarea acestuia. #nstitu!ia suspendrii constituie una din modalit!ile prin care dreptul muncii asi"ura protec!ia (ocrotirea) salariatului. 2uspendarea contractului este, &n realitate, o suspendare a principalelor sale efecte prestarea muncii i plata acesteia ce se manifest printr)o &ncetare temporar a traducerii lor &n via!. Aa se deosebete de &ncetarea contractului de munc, care presupune dispari!ia efectelor sale. 2uspendarea repre$int un re$ultat determinat de aplicarea i func!ionarea a dou principii fundamentale din dreptul muncii i anume(

/t!bilit!te! "!*-"t'"il-" de %'ncA care impune cu necesitate men!inerea &n fiin! a contractului1 c!"!cte"'l /in!l!4%!tic !l !ce/t'i c-nt"!ct c!"e *"e/'*'ne *"e/t!ii /'cce/iveA iar atunci c-nd o parte &ncetea$ &n mod temporar e%ecutarea obli"a!iilor asumate, cealalt s procede$e &n mod simetric la sistarea temporar a &ndatoririlor sale.

N' -"ice ncet!"e te%*-"!" "e*"e3int /'/*end!"e! CIM

/eoarece contractul de munc face parte din cate"oria celor cu e%ecutare succesiv, c-nd va e%ista o discontinuitate temporar &n &ndeplinirea presta!iilor prin care, &n mod normal, se reali$ea$ &nsui obiectul acestuia de ctre salariat, vom asista i la &ncetarea temporar a presta!iilor corelative din partea an"ajatorului. *n e%ecutarea obli"a!iilor e%ist o anumit ordine ce nu poate fi inversat( obiectul contractului se reali$ea$ &n timp, &nt-i prin prestarea muncii de ctre salariat i numai dup aceea se nate obli"a!ia an"ajatorului de a)l remunera. Aceast ordine &n e%ecutarea presta!iilor nu poate fi inversat, plata anticipat a salariului nefiind, &n principiu, posibil. 'onsecin!a acestei re"uli const &n aceea c suspendarea contractului are loc numai atunci c-nd obiectul nu se reali$ea$ prin presta!iile succesive la care salariatul s)a

+2

5it. ") a art.:< alin.8 a fost introdus prin 5e"ea nr.,9789++

$ :

obli"at i nu &n ca$ul &n care, din diferite motive, nu este pltit salariul la termenul convenit de pr!i. *n situa!ia &n care an"ajatorul nu i)ar fi &ndeplinit obli"a!ia de a plti salariul, persoana &ncadrat nu poate refu$a prestarea muncii, invoc-nd e%cep!ia n-n !di%*leti c-nt"!ct'/A ci are desc.is calea ac!iunii &n justi!ie pentru obli"area an"ajatorului la e%ecutarea presta!iei ce)i revine. 'u titlu de e%cep!ie &ns, suspendarea contractului se poate datora culpei an"ajatorului, i anume &n c!3'l !n'l"ii concedierii salariatului. >e perioada de la data desfacerii i p-n la reinte"rarea &n munc a celui &n cau$, contractul de munc se !&l n /it'!i! .'"idic de /'/*end!"e# >entru definirea e%act a no!iunii de suspendare, trebuie men!ionat c nu &n toate ca$urile &n care salariatul nu prestea$ munca este vorba de suspendarea contractului. >rin &nsi natura ei, prestarea muncii este discontinu, perioadele de munc altern-nd cu cele de odi.n. /ar, nici repausul de la o $i la alta, ori cel de la sf-ritul sptm-nii, nici cel din srbtorile le"ale sau perioada &n care salariatul se afl &n concediu de odi.n nu pot fi considerate ca suspendri ale contractului. Acestea sunt &ntreruperi fireti ale muncii pentru ca salariatul s)i poat reface for!a de munc i !in de &nsui specificul contractului respectiv. 0e&ndeplinirea temporar a e%ecutrii presta!iilor de ctre salariat poate fi "enerat de diverse cau$e, unele re$id-nd din voin!a pr!ilor, altele ac!ion-nd independent, fiind e%terioare voin!ei lor. Tot astfel, se pot deosebi ca$uri &n care suspendarea &i are sursa numai &n voin!a unei pr!i sau &mprejurri ce sunt determinate de fapta ter!ilor. *n ceea ce privete rela!ia dintre institu!ia suspendrii contractului individual de munc i institu!ia &ncetrii de drept a acestuia, 'odul muncii, prin modificrile intervenite prin 5e"ea nr.,9789++, instituie re"ula prevalrii cau$ei de &ncetare de drept a contractului, asupra cau$ei de suspendare a acestuia. Astfel, &n art ,< alin.B se prevede e%pres c Mde &iec!"e d!t c>nd n ti%*'l *e"i-!dei de /'/*end!"e ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc inte"vine - c!'3 de ncet!"e de d"e*t ! !ce/t'i!A c!'3! de ncet!"e de d"e*t *"ev!le!3). C!3'"i de /'/*end!"e de d"e*t 2itua!ia pre$entat anterior este confirmat i &n ceea ce privete suspendarea termelor. Astfel, prin art.,< alin.6 se arat c M n c!3'l /'/*end"ii c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA /e /'/*end t-!te te"%enele c!"e !' le4t'" c' nc8eie"e!A %-di&ic!"e!A e;ec't!"e! /!' ncet!"e! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA c' e;ce*i! /it'!iil-" n c!"e c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc ncete!3 de d"e*t). >otrivit art.,< alin.+ din 'odul muncii e%ist mai multe ca$uri de suspendare i anume( - suspendarea de drept1 - suspendarea din ini!iativa salariatului1 - suspendarea din ini!iativa an"ajatorului1 - suspendarea prin acordul pr!ilor1

C!'3! de ncet!"e de d"e*t ! CIM *"ev!le!3 !/'*"! c!'3ei de /'/*end!"e ! CIM

C!3'"i de /'/*end!"e ! CIM

2#25# S'/*end!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


#ntervine &n virtutea le"ii, din pricina unor &mprejurri care, independent de voin!a pr!ilor, fac cu neputin! prestarea muncii.

$ 1

>otrivit art.B9:; din 'odul muncii, contractul se suspend de drept &n urmtoarele situa!ii( a) concediu de maternitate1 b) concediu pentru incapacitate temporar de munc1 c) carantin1 d) e%ercitarea unei func!ii &n cadrul autorit!ii e%ecutive, le"islative ori judectoreti, pe toat durata mandatului, dac le"ea nu prevede altfel1 e) &ndeplinirea unei func!ii de conducere salari$ate &n sindicat1 f) for!a major1 ") &n ca$ul &n care salariatul este arestat preventiv, &n condi!iile 'odului de procedur penal1 .) de la data e%pirrii perioadei pentru care au fost emise avi$ele, autori$a!iile ori atestrile necesare pentru e%ercitarea profesiei. /aca &n termen de 6 luni salariatul nu i)a re&nnoit avi$ele, autori$a!iile ori atestrile necesare pentru e%ercitarea profesiei, contractul individual de munc &ncetea$ de drept1 i) &n alte ca$uri e%pres prev$ute de le"e.

2#29# S'/*en

C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! /!l!"i!t'l'i


'onform art.B+ din 'odul muncii, contractul individual de munc poate fi suspendat din ini!iativa salariatului &n urmtoarele situa!ii( a) concediul pentru creterea copilului &n v-rst de p-n la 8 ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, p-n la &mplinirea v-rstei de : ani1 b) concediul pentru &n"rijirea copilului bolnav &n v-rst de p-n la = ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, pentru afec!iuni intercurente, p-n la &mplinirea v-rstei de +; ani1 c) concediul paternal1 d) concediul pentru formare profesional1 e) e%ercitarea unor func!ii elective &n cadrul or"anismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toat durata mandatului1 f) participarea la "rev. 'ontractul individual de munc poate fi suspendat &n situa!ia absen!elor nemotivate ale salariatului, &n condi!iile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil, contractul individual de munc, precum i prin re"ulamentul intern.

2#+:# S'/*end

C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i


*n temeiul art.B8 alin.+ din 'odul muncii, contractul poate fi suspendat din ini!iativa an"ajatorului &n urmtoarele situa!ii( a) pe durata cercetrii disciplinare prealabile1 b= &n ca$ul &n care an"ajatorul a formulat pl-n"ere penal &mpotriva salariatului sau acesta a fost trimis &n judecat pentru fapte penale, incompatibile cu func!ia de!inut, p-n la rm-nerea definitiv a .otr-rii judectoreti1:<

+5

*n formularea anterioar modificrii prin 5e"ea nr.,9789++, art.B9 prevedea la lit.d) e&ect'!"e! /e"vici'l'i %ilit!" ca situa!ie de suspendare de drept a contractului individual de munc. >rin 5e"ea nr.:<B7899B privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obli"atoriu i trecerea la serviciul militar pe ba$ de voluntariat, publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei nr.++BB din 89.+8.899B, &ncep-nd cu data de 9+.9+.899= s)a suspendat e%ecutarea serviciului obli"atoriu, &n calitate de militar &n termen i militar cu termen redus (art.8). Astfel, eliminarea lit.d) din cadrul art.B9 prin 5e"ea nr.,9789++ nu a fcut altceva dec-t s actuali$e$e destul de t-r$iu, iat 'odul muncii &n raport cu realit!ile le"islative. +9 *n formularea anterioar modificrii art.B8 alin.+ prevedea la lit.b) c an"ajatorul poate dispune suspendarea contractului individual de munc, ca sanc!iune disciplinar. Aceast posibilitate a an"ajatorului de suspendare a contractului individual de munc a fost &nlturat prin modificrile aduse de 5e"ea nr.,9789++.

$ 2

c= &n ca$ul &ntreruperii sau reducerii temporare a activit!ii, fr &ncetarea raportului


C!3'"i de /'/*end!"e din inii!tiv! /!l!"i!t'l'i

de munc, pentru motive economice, te.nolo"ice, structurale sau similare1,9 d) pe durata detarii1 e= pe durata suspendrii de ctre autorit!ile competente a avi$elor, autori$a!iilor sau atestrilor necesare pentru e%ercitarea profesiilor.,+

2#+1# S'/*end

C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-"


2alariatul i an"ajatorul pot conveni, la data &nc.eierii contractului ori pe parcursul e%ecutrii acestuia, cu privire la suspendarea principalelor sale efecte( prestarea muncii i plata salariului. Aceast &n!ele"ere poate avea loc &n cursul e%ecutrii contractului (este ca$ul concediilor fr plat) sau c.iar &n momentul &nc.eierii contractului, c-nd salariatul &i poate da acordul de principiu asupra unor eventuale &mprejurri ulterioare (de e%emplu, &n ca$ul trimiterii lui s urme$e anumite cursuri). 'a$urile de suspendare prin acordul pr!ilor, potrivit art.B, din 'odul muncii, sunt( a) concediul fr plat pentru studii1 b) concediul fr plat pentru interese personale.

2#+2# P"-ced'"! /'/*end"ii /'/*end!"e din


inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i 'odul muncii nu cuprinde dispo$i!ii de procedur cu privire la suspendarea contractului individual de munc. /e la ca$ la ca$ &ns, &n practic, suspendarea se materiali$ea$ &ntr) un act al an"ajatorului. Alteori, ea este re$ultatul unui acord de voin! (concediu fr plat, re$ervarea postului cadrelor didactice). *n toate ca$urile, &ns, este util ca an"ajatorul s emit o deci$ie (dispo$i!ie, ordin etc.) prin care( a) s dispun suspendarea (la ini!iativa sa sau de comun acord) ori s constate e%isten!a unei cau$e de suspendare (de drept sau la cererea an"ajatorului)1 b) s preci$e$e temeiul le"al al msurii suspendrii1 c) s men!ione$e durata (perioada) suspendrii (termenul de la care &ncepe i p-n la care &i produce efectele). Actul respectiv al an"ajatorului constituie temeiul efecturii &nscrierilor necesare &n re"istrul "eneral de eviden! a salaria!ilor.

C!3'"i de

C!3'"i de /'/*end!"e *"in !c-"d'l *"il-"

2#++# E&ectele /'/*end"ii


2uspendarea contractului constituie, &n realitate o suspendare a efectelor sale principale( prestarea muncii de ctre salariat i, &n mod corelativ remunerarea muncii de ctre an"ajator (art.,< alin.8 din 'odul muncii).

S'/*end!"e! *"e/'*'ne e%ite"e! 'n'i !ct -&ici!l de ct"e !n4!.!t-"

>e durata suspendrii pot continua s e%iste alte drepturi i obli"a!ii ale pr!ilor, dac acestea sunt prev$ute prin le"i speciale, prin contractul colectiv de munc aplicabil, prin contracte individuale de munc sau prin re"ulamente interne (art.,< alin.:). 'a e%cep!ie de la re"ula enun!at anterior, &n ca$ul suspendrii pentru fapte imputabile salariatului, acesta nu va beneficia de niciun drept care re$ult din calitatea sa de salariat (art.,< alin.,).

$: 5it. c) a art.B8 alin.+ din 'odul muncii republicat a fost completat prin introducerea unei noi situa!ii &n care poate avea loc suspendarea
contractului de munc din ini!iativa an"ajatorului, i anume reducerea temporar a activit!ii $1 5it. e) a art.B8 alin.+ din 'odul muncii republicat a fost introdus prin 5e"ea nr.,9789++

$ +

*n cele mai multe din situa!ii salariatul nu este lipsit de venituri, ci *"i%e7te di&e"ite inde%ni3!ii (de pild, &n ca$ de incapacitate temporar de munc, de concediu de maternitate, etc.), sau c.iar /!l!"i', dar de la un alt an"ajator (de e%emplu, &n ca$ul detarii, al &ndeplinirii unei func!ii de conducere &n sindicat) etc. *n ca$urile suspendrii contractului pe durata cercetrii disciplinare prealabile sau ca urmare a pl-n"erii penale sau trimiterii &n judecat a salariatului dac se constat nevinov!ia celui &n cau$, acesta &i reia activitatea avut anterior i i se pltete, &n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, o desp"ubire e"al cu salariul i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendrii contractului (art.B8 alin.8). 2alariatul beneficia$ de vec.ime &n munc &n ca$ de( - detaare1 - concediu pentru creterea copilului &n v-rst de p-n la : sau = ani1 - participarea la cursuri sau sta"ii de formare profesional la ini!iativa an"ajatorului etc. 0u beneficia$ de vec.ime &n munc &n ca$ de( - concediu fr plata etc. *n mod firesc, suspendarea &ncetea$ la momentul dispari!iei cau$ei care a determinat)o. /e multe ori, este vorba de o dat cert ce se cunoate de la &nceputul suspendrii (de pild, &n ca$ul concediului de maternitate, al concediului pentru creterea copilului &n v-rst de p-n la 8 ani, al detarii, al trimiterii la o coal sau la un curs de calificare). Alteori aceast dat nu se cunoate (de e%emplu, &n ca$ul suspendrii pentru fapte penale incompatibile cu func!ia de!inut etc.). 5a &ncetarea suspendrii, salariatul urmea$ s se pre$inte la locul de munc pentru a)i relua activitatea, iar an"ajatorul are obli"a!ia de a)l reprimi. 0erespectarea acestor obli"a!ii poate atra"e rspunderea celui aflat &n culp. /e pild, salariatul poate fi sanc!ionat disciplinar, inclusiv cu concedierea, iar an"ajatorul poate fi obli"at de or"anul de jurisdic!ie competent s)l reinte"re$e &n munc pe cel &n cau$ i s)i plteasc desp"ubiri pe perioad p-n la reinte"rarea efectiv. De *"inci*i' /!l!"i!t'l bene&ici!3 de 2#+$# M-di&ic!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc vec8i%e n %'nc A%ecutarea contractului este "uvernat de *"inci*i'l /t!bilitii n %'ncA ceea ce presupune c modificarea i &ncetarea lui pot interveni numai &n condi!iile prev$ute de le"e. >otrivit art.,+ alin.: din 'odul muncii, modificarea se refer la urmtoarele elemente( a) durata contractului1 b) locul muncii1 c) felul muncii1 d) condi!iile de munc1 e) salariul1 f) timpul de munc i timpul de odi.n. odificarea contractului const &n mod obinuit &n t"ece"e! /!l!"i!t'l'i nt"6'n !lt l-c de %'nc /!' nt"6- !lt !ctivit!te n %-d te%*-"!" /!' de&initiv# Aa poate fi determinat at-t de or"ani$area mai bun a muncii, de anumite necesit!i social) economice, dar i de unele interese personale ale salaria!ilor.

De *"inci*i' /!l!"i!t'l n' e li*/it de venit'"i *e d'"!t! /'/*end"ii

$ $

odificarea prin acordul pr!ilor nu este, de re"ul, supus unor restric!ii sau limitri. *ns, printr)o astfel de msur nu trebuie s se aduc vreo tirbire drepturilor salaria!ilor care sunt ocrotite prin dispo$i!ii imperative ale le"ii i, ca atare, e%clud orice tran$ac!ie, renun!are sau limitare (art.:; din 'odul muncii). Ele%ente c!"e *-t &i vi3!te *"in %-di&ic!"e! CIM /impotriv, modificarea unilateral este &n principiu inter$is, fiind posibil numai &n ca$urile i condi!iile prev$ute de le"e, de pild &n ca$ul dele"rii i detarii. odificarea contractului se va reali$a cu respectarea prevederilor art.+= alin.+, : i B i de art.+< din 'odul muncii, an"ajatorul av-nd obli"a!ia de a informa salariatul cu privire la clau$ele care urmea$ s le modifice. #nadmisibilitatea modificrii unilaterale se refer, &n special, numai la elementele esen!iale ale contractului i anume &el'l %'nciiA determinat at-t de calificarea profesional, c-t i de func!ia sau meseria &ncredin!at, l-c'l %'ncii, prin care se &n!ele"e unitatea i localitatea, unde se prestea$ munca, precum i /!l!"i'l# 'u toate acestea, art.,; din 'odul muncii prevede c an"ajatorul poate modifica temporar locul i felul muncii, fr consim!m-ntul salariatului, &n ca$ul unor situa!ii de for! major, cu titlu de sanc!iune disciplinar sau ca o msur de protec!ie a salariatului.

2#+,# Cl!/i&ic!"e! c!3'"il-" de %-di&ic!"e ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


A%ist mai multe ca$uri de modificare a contractului, iar acestea pot fi clasificate &n func!ie de anumite criterii, astfel( != d'* ele%ent'l </!' ele%entele= c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /'*'/e %-di&ic"iiF o unitatea (detaare)1 o felul muncii (detaare, trecerea &ntr)o alt munc)1 o locul muncii (dele"are, detaare)1 salariul. b= d'* c'% e/te /!' n' nev-ie de c-n/i%%>nt'l /!l!"i!t'l'iF o unilaterale (dele"area, detaarea)1 o conven!ionale (trecerea &n alt munc)1 c= d'* d'"!t! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncF o temporare (dele"are, detaare, trecerea temporar &n alt munc)1 o definitive (trecerea definitiv &n alt munc).

De&iniie

C!"!cte"i/tici !le dele4"ii

2#+0# Dele4!"e!
/ele"area este re"lementat, de art.,8),, din 'odul muncii. Aa const &n e;ec't!"e! te%*-"!" de ct"e /!l!"i!tA din di/*-3ii! !n4!.!t-"'l'iA ! 'n-" l'c""i /!' /!"cini c-"e/*'n3t-!"e !t"ib'iil-" de /e"vici'A n !&!"! l-c'l'i /' de %'nc (art.,:). /in defini!ia dat, re$ult mai multe caracteristici ale dele"rii. /ele"area este o %/'" -bli4!t-"ie luat prin dispo$i!ia (deci$ia, ordinul) an"ajatorului, astfel &nc-t refu$ul nejustificat al salariatului de a o aduce la &ndeplinire repre$int o &nclcare a &ndatoririlor de serviciu, care poate atra"e c.iar concedierea. sura &ns trebuie s fie le"al1 ea se justifica numai prin interesele serviciului. Avident c dispo$i!ia de dele"are este 'n !ct de d"e*t'l %'ncii# /ac sub aspectul le"alit!ii dele"area este supus controlului or"anelor de jurisdic!ie a muncii, oportunitatea ei rm-ne e%clusiv la aprecierea an"ajatorului, care poart rspunderea pentru buna or"ani$are a muncii.

$ ,

/e obicei, dispo$i!ia de dele"are se d pe un formular tipi$at. Aceast condi!ie nu privete &ns validitatea dele"rii, ca act juridic, ci decur"e din necesitatea respectrii disciplinei financiare la acordarea i justificarea drepturilor bneti. /ele"area se dispune pe o anumit d'"!t de ti%*. *n forma sa anterioar, art. ,, prevedea &n alin.+ c msura dele"rii nu poate fi luat dec-t pentru un termen de p-n la 69 de $ile, put-nd fi prelun"it, cu acordul salariatului, cu &nc cel mult 69 de $ile. >rin urmare, numai pentru prima perioad de 69 de $ile dele"area avea caracter obli"atoriu. *n lipsa unei re"lementri e%prese s)a decis &n doctrin c perioadele de dele"are nu se refereau la $ilele lucrtoare, ci la $ilele calendaristice. *n actuala form, astfel cum a fost modificat de 5e"ea nr.,9789++, art.,, alin.+ prevede c dele"area poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 69 de $ile calendaristice n 12 l'ni si se poate prelun"i pentru *e"i-!de /'cce/ive de ma%imum 69 de $ile calendaristice, numai cu acordul salariatului. #at, deci, c le"iuitorul a dorit s clarifice institu!ia dele"rii consider-nd necesar o interven!ie le"islativ &n acest sens. *ntr)adevr, din practic a reieit c unii an"ajatori luau deci$ia dele"rii unor an"aja!i pe o perioad de 69 de $ile, c-t permitea te%tul de le"e, iar dup e%pirarea acestei perioade, lsau s treac c-teva $ile pentru ca apoi s reinstituie msura dele"rii. *n aceste condi!ii nu era necesar s fie solicitat acordul salaria!ilor, deoarece nu se putea pune problema unei prelun"iri a dele"rii, ci era o nou msur unilateral a an"ajatorului cu privire la care an"ajatul nu se putea opune. >rin modificarea te%tului de le"e, &n mod evident, s)a dorit stoparea acestor msuri abu$ive ce puteau fi luate de ctre an"ajatori. #nterven!ia le"iuitorului este cu at-t mai binevenit cu c-t se men!ionea$ c perioada ma%im de dele"are nu trebuie s depeasc 69 de $ile calendaristice &n decursul a +8 luni. /ac le"iuitorul ar fi men!ionat cel mult 69 de $ile &ntr)un an, atunci am fi putut &nt-lni situa!ii &n care an"ajatorul s dispun msura dele"rii &n ultimele luni ale unui an, pentru ca apoi, la timp foarte scurt, la &nceputul noului an s o poat dispune din nou. ai mult dec-t at-t, &n art.,, alin.+ te$a final, le"uitorul a men!ionat c refu$ul salariatului de prelun"ire a dele"rii nu poate constitui motiv de sanc!ionare disciplinar a acestuia. *n ca$ul dele"rii, elementul contractului de munc supus modificrii e/te l-c'l -bi7n'it de %'ncA acesta put-nd fi sediul an"ajatorului, o unitate component sau o subunitate. Asen!ial pentru dele"are este ca locul &n care ea se efectuea$ / n' &ie l-c'l -bi7n'it de %'nc# 'elelalte elemente esen!iale ale contractului felul muncii i salariul nu pot fi modificate. /ele"area presupune e%isten!a 'n'i !c-"d *"e!l!bil nt"e !n4!.!t-" 7i 'nit!te! la care este trimis salariatul. Acest acord trebuie s se refere la desfurarea muncii la locul dele"rii, precum i la &ncetarea acesteia. Aste indiferent forma sub care se perfectea$ acordul, fiind &ns esen!ial e%isten!a lui. 3 astfel de &n!ele"ere repre$int o cerin! indispensabil pentru desfurarea &n condi!ii corespun$toare a activit!ii persoanei dele"ate la unitatea la care a fost trimis. Acordul nu este necesar &n urmtoarele ca$uri( - c-nd unitatea la care urmea$ s se fac dele"area este obli"at prin le"e s admit pre$en!a salariatului dele"at1 - c-nd dele"area are loc la o subunitate sau la o formatie de lucru proprie.

Dele4!"e! /e di/*'neA c! "e4'lA *ent"' %!;i% 0: 3ile

Dele4!"e! !"e l-c l! !cel!7i !n4!.!t-"

$ 0

>e timpul dele"rii, salariatul ram-ne le"at prin raportul juridic de munc numai cu an"ajatorul care l)a dele"at, fiindu)i subordonat numai acestuia, nu i unit!ii la care efectuea$ dele"area1 el &i pstrea$ func!ia i toate celelalte drepturi prev$ute &n contractul su de munc. 'el aflat &n dele"are trebuie s respecte normele de disciplin i de protec!ia muncii &n unitatea &n care &i e%ecuta sarcinile, dar rspunderea sa disciplinar poate fi an"ajat numai fa! de an"ajatorul la care este &ncadrat. >entru prejudiciile cau$ate unei alte unit!i, &n timpul e%ecutrii dele"arii, persoana vinovat nu rspunde potrivit 'odului muncii fa! de unitatea p"ubit deoarece nu se afla &n raporturi de munc cu aceasta1 rspunderea ei civil delictual poate fi an"ajat potrivit dreptului comun, conform dispo$i!iilor din 0oul 'odul civil. Unitatea prejudiciat poate solicita, pe cale judecatoreasc, desp"ubiri de la autorul daunei (salariatul dele"at, &n calitate de prepus), fie de la an"ajatorul care a dispus dele"area (&n calitate de comitent), fie de la ambii, &n solidar. *n ba$a art.,, alin.8 din 'odul muncii, persoana dele"at are d"e*t'l l! *l!t! c8elt'ielil-" de t"!n/*-"t 7i de c!3!"eA precum i la o inde%ni3!ie de dele4!"e# De&iniie *n ca$ul personalului societ!ilor comerciale, precum i al oricror persoane fi$ice sau juridice care au personal salariat, drepturile de dele"are (i cele de detaare) se stabilesc prin ne"ociere colectiv sau individual &n acelai mod &n care se stabilesc i salariile. 'oncomitent cu drepturile specifice dele"rii, aa cum am aratat mai sus, salariatul aflat &n dele"a!ie &i pstrea$ d"e*t'l l! /!l!"i'l corespun$tor func!iei sau postului &n care este &ncadrat. 2alariul i se cuvine drept plat a muncii pe care o prestea$ &n dele"are, &n e%ercitarea atribu!iilor sale de serviciu, potrivit contractului de munc i &n cadrul pro"ramului $ilnic. /ele"area &ncetea$ &n urmtoarele ca$uri( la e%pirarea termenului p-na la care a fost dispus1 dup e%ecutarea lucrrilor sau &ndeplinirea sarcinilor care au fcut obiectul dele"rii1 - prin revocarea msurii de ctre an"ajator1 - ca urmare a &ncetrii contractului de munc al salariatului aflat &n dele"are1 - prin denun!area contractului de munc de ctre persoana dele"at (demisia salariatului).

Pe ti%*'l dele4"ii /!l!"i!t'l e /'b-"d-n!t !cel'i!7i !n4!.!t-"

C!"!cte"i/tici !le det!7"ii

Pe *!"c'"/'l dele4"ii /!l!"i!t'l 7i */t"e!3 /!l!"i'l

C!3'"i deDet!7!"e! ncet!"e ! 2#+2# dele4"ii *n ba$a art.,B din 'odul muncii, detaarea este actul prin care se dispune /c8i%b!"e! te%*-"!" ! l-c'l'i de %'nc din di/*-3ii! !n4!.!t-"'l'iA l! 'n !lt !n4!.!t-"A n /c-*'l e;ec't"ii 'n-" l'c""i n inte"e/'l !ce/t'i!# Tot o detaare, dar cu caracter special, poate fi considerat i munca prin a"ent de munc temporar (art.;;)+98 din 'odul muncii). /etaarea este '"%!"e! 'nei di/*-3iii -bli4!t-"ii pentru salariat, refu$ul nejustificat de a o e%ecuta put-nd atra"e aplicarea sanc!iunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munc1 dispo$i!ia de detaare este un act de drept al muncii, nu unul administrativ. 2alariatul poate refu$a detaarea numai &n mod e%ceptional i pentru motive personale temeinice (art.,6 alin.:).

$ 2

/etaarea are un c!"!cte" te%*-"!"C durata sa este de cel mult + an, cu posibilitatea prelun"irii &n mod e%cep!ional, pentru motive obiective ce impun pre$en!a salariatului la acel an"ajator, cu acordul ambelor pr!i, din 6 &n 6 luni (art.,6 alin.+ i 8). >rin urmare, dac pentru detaarea initial, de p-n la un an nu se cere consim!m-ntul salariatului ulterior, &n ca$ul prelun"irii este nevoie de acest consim!m-nt. 'a i &n ca$ul dele"rii, dispo$i!ia de detaare /e d n /c"i/, fr ca aceasta s constituie o condi!ie de valabilitate, forma scris fiind determinat de necesitatea respectrii disciplinei financiare la acordarea i decontarea drepturilor bneti ale celor detaati1 cel detaat &i pstrea$ func!ia i toate celelalte drepturi prev$ute &n contractul de munca. 'onju"area dintre men!inerea c-nt"!ct'l'i de %'nc cu an"ajatorul &n care salariatul &n cau$ este &ncadrat i ce/i'ne! l'i te%*-"!" 7i *!"i!l ctre un alt an"ajator repre$int caracteristica esen!ial a detarii, din care decur" celelalte trsturi definitorii ale sale. Aceast cesiune presupune o rela!ie de colaborare i o conven!ie, an"ajatorul unde salariatul este &ncadrat cu contract de munc accept-nd s fie &nlocuit cu un alt an"ajator. /e aceea, este de principiu c salariatul poate fi detaat numai &ntr)un post vacant ori al crui titular lipsete temporar i poate fi &nlocuit potrivit le"ii. /ac la an"ajatorul cesionar nu e%ist un post vacant sau temporar vacant la momentul detarii, iar scopul detarii nu a fost acela al &ndeplinirii de ctre salariat la acest an"ajator a unor sarcini proprii, dispo$i!ia prin care s)a luat msura detarii este nele"al. /etaarea lucrtorilor strini pe teritoriul 4om-niei, este posibil numai &n ba$a autori$a!iei de munc eliberate de 3ficiul 4om-n pentru #mi"rari. 'ea av-nd ca scop &ndeplinirea unei activit!i ori a unor sarcini proprii an"ajatorului cesionar, salariatul detaat se nc!d"e!3 n c-lectiv'l !ce/t'i!# Eunc!ia &ncredin!at celui detaat la unitatea cesionar trebuie s corespund felului muncii prestate la an"ajatorul de care salariatul apar!ine. 2c.imbarea func!iei se poate face &n mod e%cep!ional, numai cu consim!m-ntul e%pres al persoanei detaate. /e asemenea, prin detaare nu i se poate crea o situa!ie mai "rea, nefiind &n"duit s i se pretind &ndeplinirea unei alte activit!i dec-t cea prev$ut &n contractul de munc. 'u privire la drepturile cuvenite salariatului detaat, art.,= din 'odul muncii prevede c acestea se acord de an"ajatorul la care s)a dispus detaarea. /ar, el beneficia$a de drepturile care &i sunt mai favorabile, fie de la an"ajatorul care a dispus detaarea, fie de la an"ajatorul la care este detaat. An"ajatorul cedent are obli"a!ia de a lua toate msurile necesare pentru ca an"ajatorul cesionar s &i &ndeplineasc inte"ral i la timp toate obli"a!iile fa! de salariat. /ac an"ajatorul cesionar nu &i &ndeplinete aceste obli"a!ii, ele vor fi &ndeplinite de an"ajatorul cedent. *n ca$ul &n care e%ist diver"en! &ntre cei doi an"ajatori sau niciunul dintre ei nu &i &ndeplinete obli"a!iile respective, salariatul detaat are dreptul de a reveni la locul su de munc, de a se &ndrepta &mpotriva oricruia dintre cei doi an"ajatori i de a cere e%ecutarea silit a obli"a!iilor ne&ndeplinite. >otrivit art.,8 alin.8 din 'odul muncii, salariatul are dreptul la */t"!"e! &'nciei &ntr)un dublu sens( an"ajatorul cedent, care nu poate &ncadra o alt persoan pe postul celui detaat dec-t &n mod temporar, fiind obli"at s)l reprimeasc pe titular la &ncetarea detarii1 la an"ajatorul cesionar, unde &ncadrarea trebuie s se fac &n aceeai func!ie

Det!7!"e! /e di/*'neA c! "e4'lA *ent"' %!;i% 1 !n

Sc8i%b!"e! &'nciei *-!te !ve! l-c n'%!i n c!3'"i e;ce*i-n!le

$ 5

sau, &n mod e%cep!ional, &ntr)o func!ie similar, cu respectarea obli"atorie a calificrii profesionale a salariatului. >e perioada detarii contractul individual de munc &nc.eiat cu an"ajatorul cedent se suspend. Pe ti%*'l det!7"ii /!l!"i!t'l e /'b-"d-n!t !n4!.!t-"'l'i ce/i-n!" 'a urmare a desfurrii activit!ii, pe perioada detarii, &n cadrul an"ajatorului cesionar, cel &n cau$a este /'b-"d-n!t !ce/t'i! c!"e e;e"cit *'te"e! di/ci*lin!"# Totui, unele sanc!iuni reducerea salariului cu B)+9O, precum i retro"radarea &n func!ie nu pot depi durata detarii. Totodat aceste sanc!iuni, pot fi dispuse numai cu acordul an"ajatorului cedent i tot numai el !"e d"e*t'l / di/*'n c-ncedie"e! (ca, de altfel, s constate i &ncetarea raportului de munc pentru oricare dintre celelalte motive, prev$ute de le"e). 2alariatul detaat rspunde patrimonial direct fa! de an"ajatorul la care este detaat pentru prejudiciile cau$ate &n le"tur cu prestarea muncii conform art.8B, i urm. din 'odul muncii. *n mod corespun$tor, acest an"ajator poart rspunderea pentru prejudiciile cau$ate celui detaat, precum i fa! de ter!i, pentru daunele produse prin faptele salariatului, &n le"tur cu munca efectuat. 2alariatul detaat are dreptul la indemni$a!ia de detaare, la plata c.eltuielilor de transport i ca$are. /iurna i decontarea c.eltuielilor de ca$are i transport pe perioada detarii se stabilesc diferit &n func!ie de natura an"ajatorului, astfel( - &n ca$ul salaria!ilor din societ!ile comerciale i re"iile autonome, companiile i societ!ile nationale i al oricror persoane juridice sau fi$ice care au personal salariat, drepturile pecuniare pe perioada detarii se ne"ocia$ prin contractul colectiv sau individual de munc1 - pentru personalul autorit!ilor i institu!iilor publice, drepturile pe perioada detarii sunt re"lementate, prin C.@. nr.+;6978996. /etaarea ncete!3A ca i dele"area, &n urmtoarele ca$uri( - prin e%pirarea termenului pentru care a fost dispus1 - prin revocarea detarii de ctre an"ajatorul cedent1 - prin concedierea salariatului pentru orice motiv prev$ut de le"e de ctre an"ajatorul care a dispus detaarea1 - la &ncetarea raporturilor de munc prin acordul pr!ilor (re$ilierea contractului individual de munc), situa!ie &n care este necesar numai consim!m-ntul an"ajatorului cedent1 - prin &ncetarea contractului de munc din ini!iativa salariatului1 &n acest ca$, preavi$ul va trebui adresat an"ajatorului de ori"ine, cu care s)a &nc.eiat contractul de munc. >entru necesit!i de ordin practic privind or"ani$area muncii i produc!iei la an"ajatorul unde a avut loc detaarea, este recomandabil ca preavi$ul s fie adresat i acestuia1 - la e%pirarea termenului prev$ut &n contractul individual de munc &n ca$ul &n care a fost &nc.eiat pe o durat determinat. /etaarea mai poate &nceta i &n ca$ul &n care an"ajatorul la care lucrea$ salariatul detaat aplic unilateral dispo$i!iile referitoare la desfacerea contractului individual de munc. 3 asemenea msur are drept efect doar &ncetarea detarii, fr a afecta contractul individual de munc. *n le"tur cu &ncetarea detarii ca urmare a stin"erii raporturilor de munc, sunt importante urmtoarele preci$ari cu caracter special( &n ca$ul c-nd cu an"ajatorul de ori"ine, contractul individual de munc urmea$ a &nceta pentru motive obiective (di$olvarea an"ajatorului, reinte"rarea precedesorului), salariatul detaat poate &nc.eia cu an"ajatorul unde lucrea$ efectiv un nou contract de munc1 c-nd salariatul nu accepta o asemenea re$olvare a situa!iei sale, an"ajatorul de care apar!ine este obli"at s)i ofere o alta munc.

C!3'"i de ncet!"e ! det!7"ii

$ 9

P"e/'*'ne nde*lini"e! !ltei &'ncii 2#+5# T"ece"e! /!' %e/e"ii

te%*-"!" n !lt %'nc


Aceasta situa!ie a fost definit ca modificarea unilateral a contractului de munc &n temeiul creia salariatul &ndeplineste, &ntr)o perioada determinat, o alt func!ie sau meserie dec-t cea prev$ut &n contract i care trebuie s corespund cu unele e%cep!ii stabilite de le"e calificrii sale profesionale. Av-nd &n vedere caracterul e%cep!ional, aceast msur e/te *-/ibil 7i &" c-n/i%%>nt'l cel'i n c!'3, care &ns se va putea adresa or"anului jurisdic!ional, dac aprecia$ c drepturile sale au fost &nclcate. Atunci c-nd se refer la trecerea temporar &ntr)o alt munc dec-t cea prev$ut &n contract, le"ea are &n vedere &el'l %'nciiA considerat &n mod unanim ca un element esen!ial al contractului de munc. Trecerea temporar &n alt munc poate fi reali$at &n dou situatii( a) c-nd este necesar consim!m-ntul special al salariatului1 b) c-nd msura este obli"atorie. >rintre ca$urile din prima situa!ie se afl( - numirea unui &nlocuitor cu dele"a!ie ("irarea unei func!ii vacante)1 - &nlocuirea unei persoane care lipsete temporar de la serviciu i cruia an"ajatorul este obli"at s)i pstre$e postul. *n conformitate cu art.,; din 'odul muncii, an"ajatorul poate modifica temporar locul i felul muncii, fr consim!m-ntul salariatului &n ca$ul( - unor situa!ii de for! major1 - cu titlu de sanc!iune disciplinar1 - ca msur de protec!ie a salariatului. 2)a ridicat i problema posibilit!ii trecerii salariatului, prin acordul unilateral al an"ajatorului dintr)o func!ie de conducere &n alta inferioar de e%ecu!ie. Trecerea unilateral a salariatului dintr)o func!ie de conducere &ntr)o func!ie de e%ecu!ie este ile"al. 'el care a fost numit temporar &ntr)un post de conducere vacant sau cel care &nlocuiete o persoan cu func!ie de conducere ce lipsete o anumit perioad are dreptul la salariul func!iei pe care o &ndeplinete temporar. 5a e%pirarea perioadei, salariatul revine la locul su de munc initial, pe func!ia prev$ut &n contract. Trecerea temporar &n alt munc se poate definitiva prin dispo$i!ia an"ajatorului cu condi!ia e%pres ca cel &n cau$ s &ndeplineasc toate cerin!ele le"ale privitoare la studii i sta"iu, iar an"ajatorul s fi &ndeplinit formalit!ile prev$ute de actele normative pentru ocuparea respectivei func!ii.

C!3'"i de ncet!"e de d"e*t ! CIM

2#+9# C!3'"ile ncet"ii C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


>otrivit art.BB din 'odul muncii, contractul individual de munc poate &nceta( - de drept1 - ca urmare a acordului pr!ilor, la data convenit de acestea1 - ca urmare a voin!ei unilaterale a uneia dintre pr!i, &n ca$urile i &n condi!iile limitativ prev$ute de le"e.

2#$:# ncet!"e! de d"e*t ! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc


, :

*n conformitate cu art.B6 din 'odul muncii, contractul &ncetea$ de drept( != la data decesului salariatului sau al an"ajatorului persoana fi$ica, precum si &n ca$ul di$olvarii an"ajatorului persoana juridica, de la data la care an"ajatorul si)a &ncetat e%istenta conform le"ii,81 b= la data rm-nerii irevocabile a .otr-rii judectoreti de declarare a mor!ii sau a punerii sub interdic!ie a salariatului sau a an"ajatorului persoana fi$ica,:1 c= la data &ndeplinirii cumulative a conditiilor de v-rsta standard si a sta"iului minim de coti$are pentru pensionare1 la data comunicarii deci$iei de pensie &n ca$ul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de v-rsta cu reducerea v-rstei standard de pensionare,,1 d) ca urmare a constatrii nulit!ii absolute a contractului individual de munc, de la data la care nulitatea a fost constatat prin acordul pr!ilor sau prin .otr-re judectoreasc definitiv1 e) ca urmare a admiterii cererii de reinte"rare &n func!ia ocupat de salariat a unei persoane concediate nele"al sau pentru motive ne&ntemeiate, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoreti de reinte"rare1 f) ca urmare a condamnrii la e%ecutarea unei pedepse privative de libertate, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoreti1 ") de la data retra"erii, de ctre autorit!ile sau or"anismele competente, a avi$elor, autori$a!iilor ori atestrilor necesare pentru e%ercitarea profesiei1 .) ca urmare a inter$icerii e%ercitrii unei profesii sau a unei func!ii, ca msur de si"uran! sau pedeapsa complimentar, de la data rm-nerii definitive a .otr-rii judectoreti prin care s)a dispus interdic!ia1 i) la data e%pirrii termenului contractului individual de munc &nc.eiat pe durat determinat1 j) retra"erea acordului prin!ilor sau al repre$entan!ilor le"ali, &n ca$ul salaria!ilor cu v-rsta cuprinsa &ntre +B i +6 ani. *n condi!iile reformei, prin 5e"ea nr.,<789+9 privind unele msuri &n domeniul muncii i asi"urrilor sociale,B a fost introdu un nou alineat la art.B6 pentru a)i determina pe an"ajatori s accelere$e msurile de constatare a ca$urilor de &ncetare de drept a contractelor individuale de munc. Astfel, pentru situa!iile prev$ute la alin.(+) lit.c) ) j), constatarea ca$ului de &ncetare de drept a contractului individual de munc se face &n termen de B $ile lucrtoare de la intervenirea acestuia, &n scris, prin deci$ie a an"ajatorului i se comunic persoanelor aflate &n situa!iile respective &n termen de B $ile lucrtoare.

T"ece"e! 'nil!te"!l dint"6&'nc ie de 2#$1# ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *"in !c-"d'l *"il-" c-nd'ce"e n 'n! de e;ec'ie Temeiul le"al al &ncetrii contractului prin acordul pr!ilor &l constituie, aadar, art.BB lit.b e ile4!l din 'odul muncii.

$2 n "e4le%ent!"e! !nte"i-!" %-di&ic"iiA lit# != ! !"t#,0 *"evede! c ncet!"e! de d"e*t ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc inte"vine (l! d!t! dece/'l'i /!l!"i!t'l'i)A &" / &!c nici- "e&e"i"e l! dece/'l !n4!.!t-"'l'i *e"/-!n &i3ic /!' ncet!"e! !ctivitii !n4!.!t-"'l'i *e"/-!n .'"idic $+ n "e4le%ent!"e! !nte"i-!" %-di&ic"iiA lit# b= ! !"t#,0 *"evede! c ncet!"e! de d"e*t ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc inte"vine (l! d!t! "%>ne"ii i"ev-c!bile ! 8-t">"ii .'dect-"e7ti de decl!"!"e ! %-"ii /!' ! *'ne"ii /'b inte"dicie ! /!l!"i!t'l'i)A &" / &!c nici- "e&e"i"e l! decl!"!"e! i"ev-c!bil ! %-"ii /!' *'ne"e! /'b inte"dicie ! !n4!.!t-"'l'i *e"/-!n &i3ic $$ n "e4le%ent!"e! !nte"i-!"A lit#c= ! !"t#,0 e"! !b"-4!tA i!" lit# d= *"evede! c ncet!"e! de d"e*t ! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc inte"vine (l! d!t! c-%'nic"ii deci3iei de *en/i-n!"e *ent"' li%it de v>"/tA *en/i-n!"e !ntici*!tA *en/i-n!"e !ntici*!t *!"i!l /!' *en/i-n!"e *ent"' inv!lidit!te ! /!l!"i!t'l'iA *-t"ivit le4ii) $, P'blic!t n M-nit-"'l O&ici!l !l R-%>nieiA P!"te! IA n"# 19, din 29#:+#2:1:

, 1

/eoarece &nc.eierea acestui contract este re$ultatul consim!m-ntului reciproc al pr!ilor, %'t''/ c-n//en/'/, tot acordul lor de voin! poate conduce la &ncetarea sa, %'t''/ di//en/'/. Aste o aplicare a principiului simetriei actelor juridice. 'a i la &nc.eierea contractului, forma scris este ceea ce trebuie urmat. 0u este necesar ca salariatul s se adrese$e anterior an"ajatorului cu cerere de &ncetare a raporturilor de munc. *ncetarea efectelor contractului individual de munc poate avea loc imediat sau la o dat ulterioar convenit de pri.

2#$2# C!3'"i ncet!"e! C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc din inii!tiv! !n4!.!t-"'l'i C-ncedie"e!# N-i'ne# Sit'!ii#
'odul muncii introduce termenul de concediere pentru orice &ncetare a contractului individual de munc al salariatului din ini!iativa an"ajatorului (art.B; alin.+). >entru protejarea salariatului de eventualele abu$uri i "arantarea drepturilor sale, 'odul muncii stabilete e%pres i limitativ situa!iile &n care poate fi dispus concedierea, precum i care este procedura de &ndeplinit. 2e recunoate e%pres dreptul salaria!ilor la protec!ie &mpotriva concedierilor nele"ale (art.6 alin.8,6 i art.:< alin.+ lit.j,=). *n plus, salaria!ii n' pot renun!a la drepturile ce le sunt recunoscute prin le"e, orice asemenea tran$ac!ie fiind lovit de nulitate (art.:;,;). 'oncedierea poate fi dispus pentru motive ce !in de persoana salariatului sau pentru motive care nu !in de persoana lui (art.B; alin.8). *n aceast ultim situa!ie, concedierea poate fi individual sau colectiv (art.66).

2#$+# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i


*n art.6+ din 'odul muncii sunt enumerate ca$urile &n care an"ajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce !in de persoana salariatului, i anume( a) &n ca$ul &n care salariatul a sv-rit o abatere "rav sau abateri repetate de la re"ulile de disciplin a muncii sau de la cele stabilite prin contractul individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil sau re"ulamentul intern, ca sanc!iune disciplinar1 b) &n ca$ul &n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioad mai mare de :9 de $ile, &n condi!iile 'odului de procedur penal1 c) &n ca$ul &n care, prin deci$ie a or"anelor competente de e%perti$ medical, se constat inaptitudinea fi$ic i7sau psi.ic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s &i &ndeplineasc atribu!iile corespun$toare locului de munc ocupat1 d= &n ca$ul &n care salariatul nu corespunde profesional locului de munc unde este &ncadrat,<.

C-ncedie"e! *-!te inte"veni din %-tive c!"e in /!' n' de *e"/-!n! $0 Art.6 alin.8 'odul muncii republicat )T't'"-" /!l!"i! il-" c!"e *"e/te!3 - %'nc le /'nt "ec'n-/c'te d"e*t'l l! ne4-cie"i /!l!"i!t'l'i c-lectiveA d"e*t'l l! *"-teci! d!tel-" c' c!"!cte" *e"/-n!lA *"ec'% i d"e*t'l l! *"-tecie %*-t"iv! c-ncedie"il-" nele4!le#)

$2 Art.:< alin.+ lit.j 'odul muncii republicat )S!l!"i!t'l !"eA


c-ncedie"eC###)

n *"inci*!lA '"%t-!"ele d"e*t'"iF### .= d"e*t'l l! *"-tecie n c!3 de

$5 Art.:; 'odul muncii republicat S!l!"i!ii n' *-t "en'n! l! d"e*t'"ile ce le /'nt "ec'n-/c'te *"in le4e# O"ice t"!n3!cie *"in

c!"e /e '"%"e/te "en'n!"e! l! d"e*t'"ile "ec'n-/c'te de le4e /!l!"i!il-" /!' li%it!"e! !ce/t-" d"e*t'"i e/te l-vit de n'lit!te#)

, 2

2#$$# C-ncedie"e! *ent"' %-tive c!"e n' in de *e"/-!n! /!l!"i!t'l'i


*n conformitate cu art.6B din 'odul muncii republicat, aceast concediere repre$int &ncetarea contractului, determinat de desfiin!area locului de munc ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fr le"tur cu persoana acestuia (alin.+). Iin-nd seama &ns de alin.8 al art.6B care prevede c desfiin!area locului de munc trebuie s fie efectiv i s aib o cau$ reala i serioas, te%tul respectiv nu permite &ncetarea contractului individual de munc prin voin!a unilateral a an"ajatorului pentru motive invocate arbitrar sau &n mod abu$iv, astfel &nc-t prin asemenea msuri s poata fi &n"rdit e%erci!iul dreptului la munc. /esfiin!area este e&ectiv, atunci c-nd locul de munc este suprimat din structura an"ajatorului, c-nd nu se mai re"sete &n or"ani"rama acesteia ori &n statul de func!ii. 'au$a este "e!l, c-nd pre$int un caracter -biectivA adic este impus de dificult!i economice sau transformri te.nolo"ice etc., independent de buna sau reaua credin! a an"ajatorului. 'au$a este /e"i-!/A c-nd se impune din necesit!i evidente privind &mbunt!irea activit!ii i nu disimulea$ realitatea. 'au$a serioas este aceea care face imposibil continuarea activit!ii la un loc de munc, fr pa"ube pentru an"ajator, e%clu$-ndu)se &ns plata salariului.

De&ini"e! n-i'nii de c-ncedie"e c-lectiv

An4!.!t-"'l e -bli4!t / iniie3e c-n/'lt"i c' 2#$,# C-ncedie"e! c-lectiv /indic!t'l L "e*"e3ent!nii Aste denumit astfel pentru c afectea$ nu doar un sin"ur salariat sau mai mul!i lua!i /!l!"i!il-" individual, ci o colectivitate de salaria!i.

>otrivit art.6; din 'odul muncii, prin concediere colectiv se &ntele"e concedierea &ntr)o perioad de :9 de $ile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu !in de persoana salariatuluiA a unui numr de( a) cel pu!in +9 salaria!i, dac an"ajatorul care disponibili$ea$ are &ncadra!i mai mult de 89 de salaria!i i mai pu!in de +99 de salaria!i1 b) cel pu!in +9O din salaria!i, dac an"ajatorul care disponibili$ea$ are &ncadra!i cel pu!in +99 de salaria!i, dar mai pu!in de :99 de salaria!i1 c= cel pu!in :9 de salaria!i, dac an"ajatorul care disponibili$ea$ are &ncadra!i cel pu!in :99 de salaria!i. 5a stabilirea numrului de salaria!i concedia!i colectiv se iau &n calcul i acei salaria!i crora le)au &ncetat contractele individuale de munc ca urmare a acordului pr!ilor, la propunerea an"ajatorului, cu condi!ia e%isten!ei a cel pu!in B astfel de concedieri (art.6; alin.8). An4!.!t-"'l !"e -bli4!i! &'"n'3"ii de in&-"%!ii *n temeiul art.6< din 'odul muncii, an"ajatorul are obli"a!ia de a ini!ia &n timp util i &n scopul punerii de acord, consultri cu sindicatul sau, dup ca$, cu repre$entan!ii salaria!ilor, cu privire cel pu!in la( a) metodele i mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numrului de salaria!i care vor fi concedia!i1

$9

*n re"lementarea anterioar a art.6+ e%ista i lit. e) care prevedea ca i ca$ de concediere pentru motive care in de persoana salariatului )c!3'l n c!"e /!l!"i!t'l nde*line7te c-ndiiile de v>"/t /t!nd!"d 7i /t!4i'l de c-ti3!"e 7i n' ! /-licit!t *en/i-n!"e! n c-ndiiile le4ii). >rin 5e"ea nr.,9789++ acesta a devenit un ca$ de &ncetare de drept a contractului individual de munc, fiind prev$ut de art.B6 lit c) )l! d!t! nde*lini"ii c'%'l!tive ! c-nditiil-" de v>"/t! /t!nd!"d /i ! /t!4i'l'i %ini% de c-ti3!"e *ent"' *en/i-n!"eC l! d!t! c-%'nic!"ii deci3iei de *en/ie n c!3'l *en/iei de inv!lidit!teA *en/iei !ntici*!te *!"ti!leA *en/iei !ntici*!teA *en/iei *ent"' li%it! de v>"/t! c' "ed'ce"e! v>"/tei /t!nd!"d de *en/i-n!"e).

, +

b) atenuarea consecin!elor concedierii prin recur"erea la msuri sociale care


An4!.!t-"'l !"e -bli4!i! de ! n-ti&ic! /indic!t'l 7i ITM !t>t c' *"ivi"e l! inteni!A c>t 7i c' *"ivi"e l! 8-t">"e! de ! inii! c-ncedie"i c-lective Ne"e/*ect!"e! de ct"e !n4!.!t-" ! -bli4!iil-" le4!le c-nd'ce l! n'lit!te! de d"e*t !b/-l't ! deci3iil-" de c-ncedie"e

vi$ea$, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesional a salaria!ilor concedia!i.

*n perioada &n care au loc consultri, pentru a permite sindicatului sau repre$entan!ilor salaria!ilor s formule$e propuneri, &n timp util, an"ajatorul are obli"a!ia s le furni$e$e toate informaiile relevante i s le notifice &n scris urmtoarele( a) numrul total i cate"oriile de salaria!i1 b) motivele care determin concedierea preconi$at1 c) numrul i cate"oriile de salaria!i care vor fi afecta!i de concediere1 d= criteriile avute &n vedere, potrivit le"ii i7sau contractelor colective de munc, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere1 e) msurile avute &n vedere pentru limitarea numrului concedierilor1 &= msurile pentru atenuarea consecin!elor concedierii i compensa!iile ce urmea$ s fie acordate salaria!ilor concedia!i, conform dispo$iiilor le"ale i7sau contractului colectiv de munc aplicabil1 ") data de la care sau perioada &n care vor avea loc concedierile1 .) termenul &nuntrul cruia sindicatul sau, dup ca$, repre$entan!ii salaria!ilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numrului salaria!ilor concedia!i. An"ajatorul are obli"a!ia s comunice o copie a notificrii i inspectoratului teritorial de munc i a"en!iei teritoriale de ocupare a for!ei de munc, la aceeai dat la care a comunicat)o sindicatului sau, dup ca$, repre$entan!ilor salaria!ilor (art.=9). *n urma notificrii, sindicatul sau, dup ca$, repre$entan!ii salaria!ilor pot propune an"ajatorului msuri &n vederea evitrii concedierilor ori diminurii numrului salaria!ilor concedia!i, &ntr)un termen de 1: 3ile c!lend!"i/tice de la data primirii notificrii. An"ajatorul are obli"a!ia de a rspunde &n scris i motivat la propunerile formulate &n acelai termen de , 3ile c!lend!"i/tice de la primirea acestora (art.=+ alin.8). *n situa!ia &n care, ulterior consultrilor cu sindicatul sau repre$entan!ii salaria!ilor, an"ajatorul decide aplicarea msurii de concediere colectiv, acesta are obli"a!ia de a notifica &n scris inspectoratul teritorial de munc i a"en!ia teritorial de ocupare a for!ei de munc, cu cel pu!in +: de 3ile c!lend!"i/tice anterioare emiterii deci$iilor de concediere. 3 copie a notificrii se va comunica i sindicatului sau repre$entan!ilor salaria!ilor. 2indicatul sau repre$entan!ii salaria!ilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munc. 5a solicitarea motivat a oricreia dintre pr!i, inspectoratul, cu avi$ul a"en!iei de ocupare a for!ei de munc, poate dispune reducerea perioadei de :9 de $ile, fr a aduce atin"ere drepturilor individuale cu privire la perioada de preavi$. Totodat, el are obli"a!ia de a informa, &n termen de : $ile lucrtoare, an"ajatorul i sindicatul sau repre$entan!ii salaria!ilor, dup ca$, asupra reducerii perioadei respective, precum i a motivelor care au stat la ba$a acestei deci$ii (art.=8). *n perioada men!ionat, a"en!ia teritorial de ocupare a for!ei de munc urmea$ s caute solu!ii la problemele ridicate de concedierile colective preconi$ate. 5a solicitarea motivat a oricreia dintre pr!i, inspectoratul teritorial, cu consultarea a"en!iei teritoriale de ocupare a for!ei de munc, poate dispune am-narea momentului emiterii deci$iilor de concediere cu ma%imum +9 $ile calendaristice, &n ca$ul &n care aspectele le"ate de concedierea colectiv avut &n vedere nu pot fi solu!ionate p-n la data stabilit &n notificarea de concediere colectiv ca fiind data emiterii deci$iilor de concediere. #nspectoratul teritorial de munc are obli"a!ia de a informa &n scris an"ajatorul i sindicatul sau repre$entan!ii salaria!ilor, dup ca$, asupra am-nrii momentului emiterii deci$iilor de concediere, precum i a motivelor care au stat la ba$a acestei deci$ii (art.=:).

, $

3bli"a!iile an"ajatorului, &n cadrul procedurii concedierii colective, trebuie respectate &n totalitatea lor, nerespectarea uneia sau mai multora dintre acestea av-nd ca efect nulitatea de drept absolut a msurilor subsecvente, respectiv a deci$iilor de concediere. P-t"ivit !"t#2$ !lin#16$ din C-d'l %'ncii "e*'blic!t,:A n termen de ,B de $ile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiv are dreptul de a fi rean"ajat cu prioritate pe postul re&nfiinat &n aceeai activitate, fr e%amen, concurs sau perioad de proba. *n situaia &n care &n perioada prev$ut anterior se reiau aceleai activiti, an"ajatorul va transmite salariailor care au fost concediai de pe posturile a cror activitate este reluat &n aceleai condiii de competen profesional o comunicare scris, prin care sunt informa i asupra relurii activitii. 2alariaii au la dispo$iie un termen de ma%imum B $ile calendaristice de la data comunicrii an"ajatorului, pentru a)i manifesta &n scris consimm-ntul cu privire la locul de munc oferit. *n situaia &n care salariaii care au dreptul de a fi rean"ajai nu &i manifest &n scris consimm-ntul &n termenul prev$ut sau refu$ locul de munc oferit, an"ajatorul poate face noi &ncadrri pe locurile de munc rmase vacante.

Inte"3ice"e! !b/-l't ! c-ncedie"ii

2#$0# Re4'li *"ivind c-ncedie"e!


>entru a evita abu$urile an"ajatorilor, &n scopul asi"urrii stabilit!ii &n munc a salaria!ilor i a respectrii dreptului acestora la aprare, 'odul muncii cuprinde mai multe re"uli care trebuie respectate cu oca$ia concedierii. 2#$0#1# Inte"dicii *"ivind c-ncedie"e! Art.B< din 'odul muncii dispune c este inter$is concedierea( a) pe criterii de se%, orientare se%ual, caracteristici "enetice, v-rst, apartenen! na!ional, ras, culoare, etnie, reli"ie, op!iune politic, ori"ine social, .andicap, situa!ie sau responsabilitate familial, apartenen! sau activitate sindical1 C!3'"i /*eci!le n b) pentru e%ercitarea dreptului la "rev i a drepturilor sindicale. c!"e e/te inte"3i/ c-ncedie"e! >otrivit art.69 alin.+ din 'odul muncii republicat concedierea nu poate fi dispus &n urmtoarele situa!ii( a) pe durata incapacit!ii temporare de munc, stabilit prin certificat medical conform le"ii1 b= pe durata suspendrii activitii ca urmare a instituirii carantineiB+1 c) pe durata &n care femeia salariat este "ravid, &n msura &n care an"ajatorul a luat cunostin! de acest fapt anterior emiterii deci$iei de concediere1 d) pe durata concediului de maternitate1 e) pe durata concediului pentru creterea copilului &n v-rst de p-n la 8 ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, p-n la &mplinirea v-rstei de : ani1 &= pe durata concediului pentru &n"rijirea copilului bolnav &n v-rst de p-n la = ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, pentru afec!iuni intercurente, p-na la C-ncedie"e! &mplinirea v-rstei de +; ani1 i%*'ne ce"cet!"e! 4= pe durata e%ercitrii unei func!ii eli"ibile &ntr)un or"anism sindical, cu e%cep!ia *"e!l!bil situa!iei &n care concedierea este dispus pentru o abatere disciplinar "rav sau pentru abateri disciplinare repetate, sv-rite de ctre acel salariatB81 ,:
*n re"lementarea anterioar, art.=, alin.+ prevedea c( )!n4!.!t-"'l c!"e ! di/*'/ c-ncedie"i c-lective n' *-!te &!ce n-i nc!d"!"i *e l-c'"ile de %'nc! !le /!l!"i!til-" c-ncedi!ti ti%* de 9 l'ni de l! d!t! c-ncedie"ii !ce/t-"!). Acest alineat a fost abro"at prin 5e"ea nr.:=+7899B. Ulterior, prin 5e"ea nr.,9789++ art.=8 a fost completat cu dou noi alineate. ,1 Art.69 alin.+ lit b) a fost modificat prin 5e"ea nr.,9789++ ,2 5it ") a art.69 alin.+ a fost abro"at prin 5e"ea nr.,9789++, iar prin republicarea 'odului muncii &n 89++ a fost dat te%telor o nou numerotare. 5it.") prevedea c nu poate fi dispus concedierea )*e d'"!t! nde*lini"ii /e"vici'l'i %ilit!")

Inte"3ice"e! te%*-"!" ! c-ncedie"ii

, ,

.) pe durata efecturii concediului de odi.n.


/istinct de interdic!iile statornicite de 'odul muncii, dar cu reluarea unora dintre acestea, art.8+ din 3.U.@. nr.<67899: privind protec!ia maternit!ii la locurile de muncB:, astfel cum a fost modificat prin 5e"ea nr.8B7899,B,, prevede c este inter$is an"ajatorului s dispun &ncetarea raporturilor de munc sau de serviciu, &n ca$ul( a. salariatei "ravide, care a nscut recent (dar nu mai t-r$iu de 6 luni) ori care alptea$, din motive care au le"atur direct cu starea sa1 b. salariatei care se afl &n concediu de risc maternal1 c. salariatei care se afl &n concediu de maternitate1 d. salariatei care se afl &n concediul pentru creterea copilului &n v-rst de p-n la 8 ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, &n v-rst de p-n la : ani1 e. salariatei care se afl &n concediul pentru &n"rijirea copilului bolnav &n v-rst de p-n la = ani sau, &n ca$ul copilului cu .andicap, &n v-rst de p-n la +; ani. 2#$0#2# Ce"cet!"e! *"e!l!bil C-ncedie"e! *ent"' *n temeiul art.6: din 'odul muncii, concedierea pentru sv-rirea unei abateri "rave sau a unor abateri repetate de la re"ulile de disciplin a muncii, poate fi dispus numai dup nec-"e/*'nde"e *"-&e/i-n!l i%*'ne &ndeplinirea de ctre an"ajator a cercetrii prealabile. ev!l'!"e! /!l!"i!t'l'i *n vederea desfurarii ei, salariatul va fi convocat &n scris de persoana &mputernicit de ctre an"ajator s reali$e$e cercetarea, prev$-ndu)se obiectul, data, ora i locul &ntrevederii. 'u aceast oca$ie, el are dreptul s formule$e i s sus!ina toate aprrile &n favoarea sa i s ofere persoanei &mputernicite s reali$e$e cercetarea toate probele i motiva!iile pe care le consider necesare (art.8B+ alin.8 i ,). 0umai dac salariatul nu se pre$int la convocare fr un motiv obiectiv d dreptul an"ajatorului s dispun concedierea, fr efectuarea cercetrii prealabile (art.8B+ alin.:). C-ncedie"e! *ent"' in!*tit'dine &i3ic /!' */i8ic /!' *ent"' nec-"e/*'nde"e *"-&e/i-n!l i%*'ne *"-*'ne"e! !lt'i l-c de %'nc v!c!nt 0eefectuarea cercetrii are drept consecin! nulitatea absolut a concedierii (art.8B+ alin.+), evident cu e%cep!ia ca$urilor &n care &nsi persoana respectiv este vinovat de faptul c nu a fost ascultat. 2#$0#+# Ev!l'!"e! *"e!l!bil ! /!l!"i!t'l'i Aste preva$ut &n ca$ul concedierii pentru necorespundere profesional1 se &nlocuiete astfel cercetarea prealabil, prev$ut anterior modificrii, av-nd &n vedere c &ntr)o atare ipote$ este e%clus culpa salariatului. >rocedura de evaluare, av-nd, desi"ur, obiective profesionale, se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil, sau &n lipsa acestuia, prin re"ulamentul intern (art.6: alin.8). 'oncedierea dispus fr s se fi efectuat evaluarea profesional, (prev$ut de art.6: alin.8), este nul &n mod absolut (&n temeiul art.=6), c.iar dac pe fond msura ar fi fost temeinic. 2#$0#$# P"-*'ne"e! 'n-" !lte l-c'"i de %'nc v!c!nte

,+ >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.=B9 din 8= octombrie 899: ,$ 5e"ea nr.8B7899, pentru aprobarea 3.U.@. nr.<67899: privind protecia maternitii la locurile de munc, publicat &n
al 4om-niei nr.8+, din ++.9:.899,

onitorul 3ficial

, 0

P"e!vi3'l n' *-!te &i %!i %ic de 2: 3ile l'c"t-!"e

Aste prev$ut de art.6, din 'odul muncii republicat, &n situa!ia &n care concedierea se dispune pentru ) inaptitudinea fi$ic i7sau psi.ic a salariatului, fapt ce nu permite acestuia s &i &ndeplineasc atribu!iile corespun$toare locului de munc ocupat (art.6+ lit.c) ) necorespundere profesional (art.6+ lit.d) ) &ncetarea de drept a contractului individual de munc ca urmare a admiterii cererii de reinte"rare &n func!ia ocupat de salariat a unei persoane concediate nele"al sau pentru motive ne&ntemeiate (art.B6 lit.e). An"ajatorul are, &n aceste situa!ii, obli"a!ia de a)i propune salariatului alte locuri de munc vacante &n unitate, compatibile cu pre"tirea profesional sau, dup ca$, cu capacitatea de munc stabilit de medicul de medicin a muncii. Atunci c-nd an"ajatorul nu dispune de locuri de munc vacante, el are obli"a!ia de a solicita sprijinul a"en!iei teritoriale de ocupare a for!ei de munc &n vederea redistribuirii salariatului, corespun$tor pre"tirii profesionale i7sau, dup ca$, capacit!ii de munc stabilite de medicul de medicin a muncii. 2alariatul are la dispo$i!ie un termen de : $ile lucrtoare de la comunicarea an"ajatorului pentru a)i manifesta e%pres consim!m-ntul cu privire la noul loc de munc oferit.

S'/*end!"e! CIM dete"%in /'/*end!"e! *"e!vi3'l'i

Ne!c-"d!"e! *"e!vi3'l'i !t"!4e n'lit!te! c-ncedie"ii

/oar dac salariatul nu &i manifest e%pres consim!m-ntul &n termenul prev$ut, precum i dup notificarea ca$ului ctre a"en!ia teritorial de ocupare a for!ei de munc, an"ajatorul poate dispune concedierea. 2#$0#,# P"e!vi3'l

C! "e4'lA %/'"! c-ncedie"ii di/ci*lin!"e /e i! n te"%en de +: de 3ile de l! l'!"e! l! c'n-7tin de/*"e /v>"7i"e! !b!te"ii

Art.=B din 'odul muncii republicat dispune ca persoanele concediate pentru inaptitudine fi$ic i7sau psi.ic, necorespundere profesional (art.6+ lit.c i d) i pentru motive care nu !in de persoana lor (art.6B i art.66) au dreptul la un preavi$ ce nu poate fi mai mic de 2: 3ile l'c"t-!"e. /eoarece prin te%tul sus men!ionat s)a stabilit o durat minim a preavi$ului, &nseamn c durata lui efectiv se va stabili prin contractele colective i individuale de munc. Eiind vorba de $ile lucrtoare, re$ult c &n calculul termenului de preavi$ nu vor intra nici $ilele declarate de @uvern ca fiind nelucrtoare. 'onform 'odului muncii, &n situa!ia &n care &n perioada de preavi$ contractul este suspendat, termenul de preavi$ va fi i el suspendat corespun$tor, cu e%cep!ia suspendrii &n ca$ul absen!elor nemotivate ale salariatului (art.=B alin.:). /up &ncetarea cau$ei de suspendare (de pild, pentru incapacitate temporar de munc), salariatul trebuie s se pre$inte la serviciu pentru a)i desfura activitatea p-n la e%pirarea termenului de preavi$. *n ca$ contrar, absent-nd nemotivat, sv-rete o abatere disciplinar sanc!ionabil cu desfacerea contractului individual de munc &n temeiul art.6+ lit.a din 'odul muncii, dei concedierea trebuia s intervin &n temeiul art.6B i 66 din acelai 'od. *n toate situa!iile vi$ate de art.=: alin.+ din 'odul muncii, an"ajatorul este obli"at s acorde efectiv preavi$ul le"al (contractual), neacordarea lui atra"-nd nulitatea absolut a concedierii (art.;9), c.iar dac pe fond sub toate celelalte aspecte msura &n discu!ie ar fi fost &ntru)totul temeinic i le"al. 2#$0#0# Te"%ene

De&inii! deci3iei de c-ncedie"e M/'"! c-ncedie"ii t"eb'ie / %b"!ce &-"% /c"i/

, 2

>entru a fi le"al, concedierea trebuie s intervin &n anumite termene, prev$ute e%pres de 'odul muncii. *n ca$ul concedierii disciplinare, an"ajatorul poate lua aceast msur &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data lurii la cunotin! despre sv-rirea abaterii disciplinare, dar nu mai t-r$iu de 6 luni de la data sv-ririi ei (art.8B8 alin.+). *n ca$ul concedierii pentru arestarea preventiv a salariatului pe o perioad mai mare de :9 de $ile, pentru inaptitudine fi$ic i7sau psi.ic i pentru necorespundere profesional (art.6+ lit.b)d), an"ajatorul are obli"a!ia s emit deci$ia de concediere &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data constatrii cau$ei concedierii (art.68 alin.+). Termenul de :9 $ile este caracteri$at ca un termen de prescrip!ie, susceptibil de suspendare i &ntrerupere, potrivit dreptului comun. Aceeai calificare juridic o pre$int i termenul de 6 luni &n ca$ul concedierii disciplinare, care cur"e de la data sv-ririi abaterii. *ntr) adevr, acesta nu este de decdere, ci tot de prescrip!ie, dar aa cum s)a artat, de prescrip!ie a rspunderii disciplinare, similar deci, ca natur juridic, cu termenele de prescrip!ie a rspunderii penale sau contraven!ionale.

2#$0#2# Deci3i! de c-ncedie"e /eci$ia de concediere repre$int !ct'l de v-in 'nil!te"!l *"in c!"e !n4!.!t-"'l di/*'ne ncet!"e! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc n c!3'"ile 7i n c-ndiiile *"ev3'te de le4e# Aa cum pentru &nc.eierea contractului individual de munc este cerut forma scris !d v!lidit!te% i &ncetarea acestuia, ca urmare a concedierii, trebuie s &mbrace form scris, i s con!in anumite elemente, ceea ce repre$int o c-ndiie de v!lidit!te a msurii respective. *n art.6+ este re"lementat obli"ativitatea emiterii unei deci$ii de concediere pentru urmtoarele motive ce !in de persoana salariatului( - arestarea preventiv pentru o perioad mai mare de :9 de $ile (art.6+ lit.b)1 - inaptitudinea fi$ic i7sau psi.ic a celui vi$at, fapt ce nu)i permite acestuia s)i &ndeplineasc atribu!iile corespun$toare locului de munc ocupat (art.6+ lit.c)1 - necorespunderea profesional locului de munc ocupat de cel &n cau$ (art.6+ lit.d). 'odul muncii re"lementea$ con!inutul deci$iei de concediere &n mai multe te%te, situate &n sec!iuni diferite, c.iar &n capitole i titluri diferite. Art.68 alin.: prevede c (Deci3i! /e e%ite n /c"i/ 7iA /'b /!nci'ne! n'litii !b/-l'teA t"eb'ie / &ie %-tiv!t n &!*t 7i n d"e*t 7i / c'*"ind *"eci3"i c' *"ivi"e l! te"%en'l n c!"e *-!te &i c-nte/t!t 7i l! in/t!n! .'dect-"e!/c l! c!"e /e c-nte/t)# >otrivit art.=6, deci$ia de concediere se comunic salariatului &n scris i trebuie s con!in &n mod obli"atoriu( a) motivele care determin concedierea1 b) durata preavi$ului1 c= criteriile de stabilire a ordinii de prioriti, conform art.6< alin.8 lit.d, numai &n ca$ul concedierilor colective1

, 5

d) lista tuturor locurilor de munc disponibile &n unitate i termenul &n care

salaria!ii urmea$ s opte$e pentru a ocupa un loc de munc vacant, &n condi!iile art.6,.

Art.8B8 are &n vedere deci$ia prin care an"ajatorul dispune aplicarea sanc!iunilor disciplinare, inclusiv cea a desfacerii disciplinare a contractului individual de munc (concedierea disciplinar prev$ut la art.6+ lit.a). 'onform art.8B8 alin.8, sub sanc!iunea nulit!ii absolute, &n deci$ie se cuprind &n mod obli"atoriu( a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar1 b) preci$area prevederilor din statutul de personal, re"ulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil, care au fost &ncalcate de salariat1 c= motivele pentru care au fost &nlturate aprrile formulate de salariat &n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, &n condi iile prev$ute la art.8B+ alin.:, nu a fost efectuat cercetarea1 d) temeiul de drept &n ba$a cruia sanc!iunea disciplinar se aplic1 e) termenul &n care sanc!iunea poate fi contestat1 f) instan!a competent la care sanc!iunea poate fi contestat. *n acelai timp, nu trebuie s se cread c &n ca$ul concedierii pentru motive care nu !in de persoana salariatului acesta nu are dreptul s atace msura respectiv &n instan!a competent. 'a urmare, i &ntr)o atare situa!ie, deci$ia de concediere trebuie s con!in termenul &n care poate fi contestat i instan!a judectoreasc la care se contest. 2#$0#5# M-tiv!"e! n d"e*t ! deci3iei de c-ncedie"e Aceast motivare &n drept privete indicarea temeiului juridic al concedierii. La fi astfel men!ionat te%tul incident din 'odul muncii, din contractul colectiv de munc aplicabil sau din re"ulamentul intern etc. Aa cum am mai artat, neindicarea temeiului de drept &n cuprinsul concediere !t"!4e n'lit!te! ei !b/-l'tA dar, se arat &n literatura juridic, eronat a acestui temei de drept nu atra"e e- i*/- nulitatea respectiv, judecat av-nd &ndatorirea de a proceda cu prilejul solu!ionrii cau$ei la &ncadrrii le"ale a &ncetarii contractului. deci$iei de c indicarea instan!a de rectificarea

Ele%ente -bli4!t-"ii n c'*"in/'l deci3iei de c-ncedie"e

2#$0#9# Te"%en'l n c!"e deci3i! de c-ncedie"e *-!te &i c-nte/t!t #ndiferent de motivul concedierii, acest termen trebuie &nscris &n deci$ie, oper-nd astfel informarea celui &n cau$, le"at de dreptul su de contesta!ie. >otrivit art.86; alin.+ lit.a i b din 'odul muncii republicat, cererile &n vederea solu!ionrii unui conflict de munc pot fi formulate( a) &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data &n care a fost comunicat deci$ia unilateral a an"ajatorului referitoare la &nc.eierea, e%ecutarea, modificarea, suspendarea sau &ncetarea contractului individual de munc1 b) &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data la care s)a comunicat deci$ia de sanc!ionare disciplinar. *n acelasi sens, art.8B8 alin.B din acelai act normativ prevede c deci$ia de sanc!ionare poate fi contestat de salariat la instan!ele judectoreti competente &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data comunicrii. 4e$ult e%pres din dispo$i!iile citate c deci$ia

M-tiv!"e! n d"e*t ! deci3iei de c-ncedie"e e/te -bli4!t-"ie

, 9

de sanc!ionare poate fi atacat numai dup comunicarea sa. /ac nu a fost comunicat, ea nu)i produce efectele i firete, nu va putea fi nici contestat. Art.86< alin.+ prevede c judecarea conflictelor de munc este de competen!a instan!elor stabilite conform 'odului de procedura civil. 'onform art.8 pct.+ lit.c din 'odul de procedur civil, tribunalele judec &n prim instan! conflictele de munc, cu e%cep!ia celor date prin le"e &n competen!a altor instan!e. >rin urmare, &n deci$ia de sanc!ionare trebuie men!ionat acest tribunal. /eci$ia de concediere trebuie s mai cuprind( data emiterii, numrul de &nre"istrare la re"istratura "eneral a an"ajatorului, semntura celui &n drept i, dup ca$, stampila an"ajatorului. 2#$0#1: C-%'nic!"e! deci3iei de c-ncedie"e 'omunicarea ctre salariat a deci$iei &n cau$ este obli"atorie (art.=6). 2anc!iunea necomunicrii const &n aceea c deci$ia nu produce efecte (art.==, art.8B8 alin.:). >otrivit art.8B8 alin.,, deci$ia se pred personal salariatului, cu semntur de primire, ori, &n ca$ de refu$ al primirii, prin scrisoare recomandat, la domiciliul sau reedin!a comunicat de acesta.

Deci3i! de c-ncedie"e *-!te &i c-nte/t!t n +: de 3ile de l! c-%'nic!"e

2#$0#11# Rev-c!"e! deci3iei de c-ncedie"e *n ca$ul c-nd an"ajatorul, care a .otr-t concedierea, ar constata ca urmare a unei sesi$ri sau din proprie initia!iv netemeinicia sau nele"alitatea msurii luate, are posibilitatea, &n principiu, s revin asupra acesteia, s o revoce. C-%'nic!"e! deci3iei de c-ncedie"e e/te -bli4!t-"ie 4evocarea poate interveni c.iar dup sesi$area instan!ei cu solu!ionarea contesta!iei &mpotriva concedierii. *ns, ea nu este posibil dec-t p-n la rm-nerea definitiv a .otr-rii instan!ei de men!inere a deci$iei, altfel s)ar &nclca principiul autorit!ii de lucru judecat. 4evocarea, act unilateral de voin! al an"ajatorului, trebuie s &mbrace forma unei deci$ii. 'ondi!iile cerute pentru validitatea deci$iei de revocare sunt( - s provin de la or"anul competent s emit deci$ia de concediere1 - s fie &ntocmit &n form scris1 - s opere$e pentru motive de nele"alitate i7sau netemeinicie. Rev-c!"e! deci3iei de 2#$2# c-ncedie"e *-!te C-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc l! inii!tiv! /!l!"i!t'l'i De%i/i! ncet!"e! &i &c't de ct"e !n4!.!t-" c8i!" 7i d'* /e/i3!"e! 0u doar an"ajatorul, ci i salariatul are posibilitatea denun!rii unilaterale a contractului in/t!nei de individual de munc, prin actul unilateral de voin numit de%i/ie# .'dec!t >otrivit art.;+ alin.+ din 'odul muncii, prin de%i/ie se &n!ele"e actul unilateral de voin! a salariatului care, printr)o notificare scris, comunic an"ajatorului &ncetarea contractului individual de munc, dup &mplinirea unui termen de preavi$. Aa fiind, o demisie verbal sau tacit este imposibil.

0 :

>ot &nceta prin demisie, at-t contractele &nc.eiate pe durat nedeterminat, c-t i cele pe durata determinat, precum i contractele pe timp par!ial, cele temporare sau contractele de munc la domiciliu, dar &n ba$a principiilor "enerale, salariatul va rspunde pentru prejudiciile cau$ate prin e%ercitarea abu$iv a dreptului de a denun!a contractul, !in-ndu) se seama de termenul i obiectul acestuia. /in punct de vedere procedural, le"ea impune salariatului o sin"ur condi!ie de ordin formal i anume / n7tiine3e n /c"i/ !n4!.!t-"'l despre .otr-rea de a denun!a contractul. *n conformitate cu art.;+ alin.; din 'odul muncii republicat, salariatul poate demisiona fr preavi$ numai &n situa!ia &n care an"ajatorul nu &i &ndeplinete obli"a!iile asumate prin contractul individual de munc, de e%emplu, nu pltete salariul, nu ia msuri pe linia asi"urrii snt!ii ori securit!ii &n munc, nu creea$ condi!ii optime pentru &ndeplinirea normelor de munc etc. 2copul preavi$ului este acela de a asi"ura an"ajatorului posibilitatea de a lua msurile necesare &nlocuirii salariatului demisionar, evit-ndu)se astfel consecin!ele ne"ative pe care le)ar putea avea &ncetarea intempestiv a contractului de munc. De *"inci*i'A n c!3'l de%i/iei *"e!vi3'l e/te -bli4!t-"i' 2alariatul nu numai c nu este obli"at, dar se prevede c.iar c are dreptul de a nu)i motiva demisia (art.;+ alin.:). anifestarea sa de voin! &n acest sens, &ns, trebuie s fie cl!"A *"eci/A li*/it de ec8iv-c#

De&iniie

Termenul de preavi$ este cel convenit de pr!i &n contractul individual de munc sau, dup ca$, cel prev$ut &n contractele colective de munc aplicabile i n' *-!te &i %!i %!"e de 2: 3ile l'c"t-!"e pentru salaria!ii cu &'ncii de e;ec'ie, respectiv %!i %!"e de $, de 3ile l'c"t-!"e pentru salaria!ii care ocup &'ncii de c-nd'ce"e (art.;+ alin.,)BB. De%i/i! n' t"eb'ie %-tiv!t

Te"%en'l de *"e!vi3 di&e" "!*-"t!t l! &'ncie

,,

*n re"lementarea anterioar modificrii intervenite prin 5e"ea nr.,9789++, termenul de preavi$ era prev$ut de art.=< alin., care prevedea c )te"%en'l de *"e!vi3 e/te cel c-nvenit de *!"ti n c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc! /!'A d'*! c!3A cel *"ev!3't n c-nt"!ctele c-lective de %'nc! !*lic!bile /i n' *-!te &i %!i %!"e de 1, 3ile c!lend!"i/tice *ent"' /!l!"i!tii c' &'nctii de e;ec'tieA "e/*ectiv de +: de 3ile c!lend!"i/tice *ent"' /!l!"i!tii c!"e -c'*! &'nctii de c-nd'ce"e) . /up cum se poate observa, s)a modificat at-t durata termenului de preavi$ ca numr de $ile, c-t i natura $ilelor de luat &n calcul anterior termenul se calcula pe $ile calendaristice, iar &n pre$ent termenul se calculea$ pe $ile lucrtoare.

0 1

UNITATEA DE NVARE III TIMPUL DE MUNC I TIMPUL DE ODIPN


CUPRINS
Obiectivele Unitii de nv!"e III######################################################################################################## ########################################################################################################################################################,9 +#1# De&inii! 7i "e4le%ent!"e! ti%*'l'i de %'nc############################################################################## ########################################################################################################################################################,9 +#2# Cl!/i&ic!"e! ti%*'l'i de %'nc ################################################################################################0: +#+# D'"!t! n-"%!l ! ti%*'l'i de %'nc #######################################################################################0: +#$# D'"!t! "ed'/ ! ti%*'l'i de %'nc #########################################################################################0: +#,# Ti%*'l de %'nc *e/te d'"!t! n-"%!l <%'nc! /'*li%ent!"= ###############################################02 +#0# P!'3! *ent"' %!/ ###################################################################################################################0+ +#2# Ti%*'l de -di8n nt"e d-' 3ile de %'nc ##############################################################################0+ +#5# Re*!'/'l /*t%>n!l ###############################################################################################################0+ +#9# S"bt-"ile le4!le #####################################################################################################################0$ +#1:# D"e*t'l l! c-ncedi'l de -di8n ###############################################################################################0$ +#11# D'"!t! c-ncedi'l'i de -di8n <de b!3= #################################################################################0, +#12# C-ncedi'l /'*li%ent!" de -di8n ###########################################################################################0, +#1+# C-ndiiile d-b>ndi"ii 7i e;e"cit"ii d"e*t'l'i l! c-ncedi' de -di8n #########################################0, +#1$# P"-4"!%!"e! c-ncedi'l'i de -di8n #######################################################################################00 +#1,# Inde%ni3!ti! de c-ncedi' #######################################################################################################00 +#10# E&ect'!"e! c-ncedi'l'i de -di8n ###########################################################################################00 +#12# nt"e"'*e"e! c-ncedi'l'i ########################################################################################################02 +#15# C-%*en/!"e! n b!ni ! c-ncedi'l'i de -di8n #######################################################################02 +#19# Alte c-ncedii ###########################################################################################################################02 +#2:# ?ile libe"e ###############################################################################################################################05 L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e III ################################################################################05 Bibli-4"!&ie 6 Unit!te! de nv!"e III ###############################################################################################09

0 2

Obiectivele Unitii de nv!"e III

+#1# De&inii! 7i "e4le%ent!"e! ti%*'l'i de %'nc


/esfurarea activit!ii cu respectarea 'n'i !n'%it *"-4"!% de l'c"' repre$int una din trsturile specifice ale raportului juridic de munc. Totodat, munca trebuie s aib un caracter de continuitate i s fie prestat &ntr)un numr minim de ore. Timpul de munc repre$inta d'"!t! /t!bilitA dint"6- 3i /!' / *t%>nA n c!"e e/te -bli4!t-"ie *"e/t!"e! %'ncii n c!d"'l c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc /!'A !lt&el /*'/A -"ice *e"i-!d n c!"e /!l!"i!t'l *"e/te!3 %'nc!A /e !&l l! di/*-3ii! !n4!.!t-"'l'i 7i nde*line7te /!"cinile 7i !t"ib'iile /!leA c-n&-"% *"evede"il-" c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'ncA c-nt"!ct'l'i c-lectiv de %'nc !*lic!bil 7iL/!' !le le4i/l!iei n vi4-!"e (art.+++ din 'odul muncii republicat). Timpul de munc se afl &ntr)o indisolubil le"tur cu timpul de odi.n sau cu perioada de repaus1 re"lementarea lui repre$int o "aran!ie a dreptului fundamental la odi.n. /ispo$i!iile le"ale care re"lementea$ timpul de munc i timpul de odi.n !' c!"!cte" i%*e"!tivC -"ice de"-4!"e de l! n-"%ele *e c!"e le c-nine e/te in!d%i/ibil#

De&inii! n-i'nii )ti%* de %'nc)

+#2# Cl!/i&ic!"e! ti%*'l'i de %'nc


*n ba$a dispo$i!iilor 'odului muncii republicat (art.+++)+:8), timpul de munc poate fi /up studiul acestei unit!i de &nv!are ve!i putea( &mpr!it &n trei cate"orii( - s identifica!i no!iunile de timp timp de odi.n1 - timpulde demunc munci av-nd o durat normal (; ore pe $i i ,9 ore pe sptm-n)1 - s cunoate!i re"lementarrile le"ale &n domeniu1 - timpul de munc redus (sub durata normal)1 - s cunoate!i tipurile de prev$ute de le"isla!ia &n vi"oare1 - concediu timpul de munc peste durata normal (munca suplimentar). - s cunoate!i procedura le"at de e%ercitarea dreptului la odi.n.

+#+# D'"!t! n-"%!l ! ti%*'l'i de %'nc#


'onform 'odului muncii republicat, pentru salaria!ii cu norm &ntrea", durata normal a timpului de munc este de ; ore pe $i i de ,9 de ore pe sptm-n (art.++8 alin.+). 2e d astfel satisfac!ie dispo$i!iilor constitu!ionale potrivit crora durata normal a $ilei de lucru este, &n medie, de cel mult ; ore (art.,+ alin.:). /urata de ; ore a $ilei de munc asi"ur desfurarea, &n condi!ii obinuite, a procesului de produc!ie, rspun$-nd cerin!elor de ordin biolo"ic, material, spiritual i social al salaria!ilor. 4eparti$area timpului de munc &n cadrul sptm-nii este, de re"ul, uniform, de ; ore pe $i timp de B $ile, cu dou $ile repaus. *n func!ie de specificul unit!ii sau al muncii prestate, se poate opta i pentru o reparti$are ine"al a timpului de munc, cu respectarea duratei normale a timpului de munc de ,9 de ore pe sptm-n (art.++:).

Re4'l!F 5 -"e *e 3i 7i $: de -"e *e /*t%>n Se *-!te -*t! 7i *ent"' "e*!"ti3!"e! ine4!l ! ti%*'l'i de %'nc

0 +

odul concret de stabilire a unui astfel de pro"ram prevede art.++6 va fi ne"ociat prin contractul colectiv de munc la nivelul unit!ii sau, &n absen!a acestuia, va fi prev$ut prin re"ulamentul intern. >ro"ramul de lucru ine"al poate func!iona numai dac este specificat e%pres &n contractul individual de munc. An"ajatorul are posibilitatea s stabileasc pro"rame individuale de munc, cu acordul sau la solicitarea salariatului &n cau$ (art.++;)B6. *ntr)o atare situa!ie, durata $ilnic a timpului de munc este &mpr!it &n dou perioade( o perioad fi% &n care personalul se afl simultan la locul de munc i o perioad variabil, mobil, &n care salariatul &i ale"e orele de sosire i de plecare, cu respectarea timpului de munc $ilnic (art.++; alin. 8),). 'onform art.++< din 'odul muncii republicat, an"ajatorul are obli"a!ia de a !ine eviden!a orelor de munc prestate de fiecare salariat i de a supune controlului inspec!iei muncii aceast eviden! ori de c-te ori este solicitat.

Ti%*'l de %'nc ine4!l t"eb'ie *"eci3!t e;*"e/ n CIM

+#$# D'"!t! "ed'/ ! ti%*'l'i de %'nc


2unt situa!ii &n care durata timpului de munc se situea$a sub ; ore pe $i i ,9 de ore pe sptm-n. Sit'!iiF Tine"ii *>n l! 15 !ni S!l!"i!tele c!"e !l*te!3 M'nc! de n-!*te e/te ce! de/&7'"!t nt"e -"ele 22A:: 7i :0A:: 3 prim situa!ie este ce! ! tine"il-" n v>"/t de *>n l! 15 !niA &n ca$ul crora durata timpului de munc este de 6 ore pe $i i de :9 de ore pe sptm-n (art.++8 alin.8). 4e"ula este valabila i &n situa!ia &n care t-nrul cumulea$ mai multe func!ii &n ba$a unor contracte individuale de munc. 3 a doua situa!ie privete /!l!"i!tele c!"e !l*te!3 i solicit ca pau$ele de alptare s fie &nlocuite cu reducerea duratei normale a timpului lor de munc cu dou ore $ilnic. 3 alt situa!ie &i privete pe /!l!"i!ii c!"e e&ect'e!3 %'nc! de n-!*te (&ntre orele 88,99 ) 6,99) cel pu!in : ore din timpul lor $ilnic de lucru sau :9O din timpul lunar de lucru. /urata normal a timpului de lucru pentru salariatul de noapte, nu poate depi o medie de ; ore pe $i, calculat pe o perioad de referin! de ma%im : luni calendaristice, cu respectarea prevederilor le"ale cu privire la repausul sptm-nal. >entru cei a cror activitate se desfoara &n condi!ii speciale sau deosebite de munc timpul de lucru nu va depi ; ore pe parcursul oricrei perioade de 8, de ore dec-t &n ca$ul &n care majorarea acestei durate este prev$ut &n contractul colectiv de munc aplicabil i numai &n situa!ia &n care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi e%prese stabilite &n contractul colectiv de munca &nc.eiat la nivel superior. Aste inter$is folosirea la munca &n timpul nop!ii a tinerilor sub +; ani, iar femeile "ravide, lu$ele i cele care alptea$ nu pot fi obli"ate s preste$e munca noaptea (art.+8;). Di c-nt"!ct'l individ'!l de %'nc c' ti%* *!"i!l presupune o durat redus a timpului de munc i anume sub ; ore pe $i i ,9 de ore pe sptm-n (art.+9:). Feneficia$ de timp de lucru redus cu cel pu!in o ptrime /!l!"i!ii c!"e, potrivit art.,9 din 5e"ea nr.:,678998 privind asi"urarea pentru accidente de munc sau boli profesionaleB=, !' !&eci'ni c!'3!te de !ccidente de %'nc /!' de b-li *"-&e/i-n!le care nu le permit un pro"ram normal. >entru cel mult <9 de $ile &ntr)un an calendaristic &n una sau mai multe etape cei &n cau$ primesc o indemni$a!ie e"al cu diferen!a dintre

CIM c' ti%* *!"i!l

S!l!"i!ii c!"e !' !&eci'ni c!'3!te de !ccidente de %'nc /!' de b-li *"-&e/i-n!le ,0 *nainte de modificarea 'odului muncii prin 5e"ea nr.,9789++, pro"ramele individuali$ate de munc puteau fi stabilite de

an"ajator la solicitarea salariatului, d-!" d!c aceast posibilitate era prev$ut &n contractele colective de munc aplicabile la nivelul an"ajatorului sau, &n absen!a acestora, &n re"ulamentele interne.

0 $

media veniturilor salariale din ultimele 6 luni i venitul brut reali$at ca urmare a reducerii timpului de munc. >osibilitatea de a lucra mai pu!in de ; ore pe $i este prev$ut i &n ca$ul *e"/-!nel-" c' 8!ndic!*. >restarea muncii cu reducerea $ilei de lucru se impune i &n perioadele de temperaturi e%treme &n condi!iile re"lementate de 3.U.@. nr.<<78999 privind msurile ce pot fi aplicate &n perioadele cu temperaturi e%treme pentru protectia persoanelor &ncadrate &n muncB; (art.6 alin.+ lit.a). *n conformitate cu dispo$i!iile 5e"ii nr.:+7+<<+ privind stabilirea duratei timpului de munc sub ; ore pentru salaria!ii care lucrea$ &n condi!ii deosebite, vtmtoare, "rele sau periculoaseB<, /!l!"i!ii c!"e de/&7-!" e&ectiv !ctivit!te! n l-c'"i de %'nc c' c-ndiii de-/ebite vt%t-!"eA 4"ele /!' *e"ic'l-!/e, beneficia$ de reducerea duratei timpul de munc /'b 5 -"e *e 3iA aceast "ed'ce"e n' !&ecte!3 /!l!"i'l 7i vec8i%e! n %'nc (art.+ alin.8). 2tabilirea cate"oriilor de personal, a activit!ilor i locurilor de munc pentru care durata timpului de lucru se reduce sub ; ore pe $i se face pe ba$a urmtoarelor criterii( a) natura factorilor nocivi)fi$ici, c.imici sau biolo"ici i mecanismul de ac!iune al acestora asupra or"anismului1 b= intensitatea de ac!iune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori1 c) durata de e%punere la ac!iunea factorilor nocivi1 d= e%isten!a unor condi!ii de munc ce implic un e&-"t &i3ic %!i %!"e, &n condi!ii nefavorabile de microclimat, $"omot intens sau vibra!ii1 e) e%isten!a unor condi!ii de munc ce implic o solicitare nervoas deosebit, aten!ie foarte &ncordat i multilateral sau concentrare intens i un ritm de lucru intens1 &= e%isten!a unor condi!ii de munc ce implic o suprasolicitare nervoas1 determinat de un risc de accidentare sau de &mbolnvireC ") structura i nivelul morbidit!ii &n raport cu specificul locului de munc1 .) alte condi!ii de munc vtmtoare, "rele sau periculoase care pot duce la u$ura prematur a or"anismului.

Pe"/-!nele c' 8!ndic!* Te%*e"!t'"i e;t"e%e

S!l!"i!ii din l-c'"ile de %'nc c' c-ndiii de-/ebite vt%t-!"eA 4"ele /!' *e"ic'l-!/e

M'nc! *e/te 12 -"e i%*'ne "e*!'/ de 2$ de -"e

+#,# Ti%*'l de %'nc *e/te d'"!t! n-"%!l <%'nc! /'*li%ent!"=


Art.+89 alin.+ din 'odul muncii republicat prevede c munca prestat &n afara duratei normale a timpului de munc sptm-nal (peste ,9 de ore) este considerat munc suplimentar. >osibilitatea e%isten!ei unei durate $ilnice a timpului de munc mai mare de ; ore este preva$ut i de art.++B. Atunci c-nd aceast durat este de +8 ore, trebuie s urme$e o perioad de repaus de 8, de ore. 5e"iuitorul a prev$ut c durata ma%im le"al a timpului de munc nu poate depi ,; de ore pe sptm-n, inclusiv orele suplimentare (art.++, alin.+).

N' /e de*7e/c $5 de -"e *e /*t%>n E;ce*ie

,2 4epublicat &n

onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.==8 din +8 noiembrie 899<, modificat prin 3U@ nr.++=789+9 publicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.;<+ din :9 decembrie 89+9 ,5 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.:9, din , iulie 8999 ,9 >ublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.6, din 8= martie +<<+

0 ,

>rin e%cep!ie &ns, durata timpului de munc poate fi prelun"it peste ,; de ore pe sptm-n, cu condi!ia ca media orelor de munc, calculat pe o perioad de referin! de , luni calendaristice, s nu depeasc ,; de ore pe sptm-n (art.++, alin.8)69. E;ce*iile n' /e !*lic tine"il-" /'b 15 !ni >entru anumite sectoare de activitate, unit!i sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munc unic la nivel na!ional, se pot ne"ocia, prin contractul colectiv de munc la nivel de ramur de activitate aplicabil, perioade de referin! mai mari de , luni, dar care s nu depeasc 6 luni. (art.++, alin.:)6+. 5a stabilirea perioadelor de referin! men!ionate nu se iau &n calcul durata concediului de odi.n anual i situa!iile de suspendare a contractului individual de munc (art.++, alin.B). Pent"' %'nc! /'*li%ent!" e -bli4!t-"i' !c-"d'l /!l!"i!t'l'i M'nc! /'*li%ent!" /e c-%*en/e!3 c' -"e libe"e *ltite 7i d-!" e;ce*i-n!l c' /*-" l! /!l!"i' Aceste prevederi nu se aplic tinerilor care nu au &mplinit v-rsta de +; ani (art.++, alin.6). Aste lo"ic aceast ultim dispo$i!ie, av-nd &n vedere c &n ba$a art.++8 alin.8, durata timpului de munc pentru tinerii respectivi este de 6 ore pe $i i de :9 de ore pe sptm-n. 3 alt condi!ie pentru efectuarea muncii suplimentare (alturi de limita sa ma%im) const &n !c-"d'l /!l!"i!t'l'i# /rept urmare, an"ajatorul nu poate dispune (unilateral) prestarea acestei munci. 0u se cere acordul &n ca$ de for! major sau pentru lucrri ur"ente destinate prevenirii producerii unor accidente ori &nlturrii consecin!elor unui accident (art.+89 alin.8 i art.+8+). 4e"ula este c munca suplimentar se compensea$ prin ore libere platite &n urmtoarele 69 de $ile dup efectuarea acesteia (art.+88 alin.+)68. Atunci c-nd compensarea nu este posibil &n termenul stabilit &n luna urmtoare, cel &n cau$a va primi un spor la salariu, stabilit prin ne"ociere (contractul colectiv de munc sau, dup ca$, contractul individual de munc) care nu poate fi, potrivit art.+8: alin.8, mai mic de =BO din salariul de ba$. >rin 5e"ea nr.,9789++ s)a modificat durata perioadei &n care se poate face compensarea muncii suplimentare, aceasta lr"indu)se de la :9 de $ile calendaristice, la 69 de $ile calendaristice. 'u toate acestea, le"iuitorul a omis a corobora aceste dispo$i!ii cu cele cuprinse &n articolul imediat urmtor &n care, aa cum am artat, se prevede acordarea unui spor atunci c-nd compensarea cu ore libere pltite nu este posibil. Astfel, dei potrivit art.+88 alin.+ se arat c munca suplimentar se compensea$ cu ore libere pltite &n urmtoarele 0: de 3ile c!lend!"i/tice, &n art.+8: alin.+ se prevede c dac aceast compensare nu este posibil n te"%en'l *"ev3't de !"t#122 !lin#1 n l'n! '"%t-!"e, se va adu"a un spor la salariu. #at c prin aceast omisiune de coroborare, ini!iativa de lr"ire a termenului a fost lipsit de eficacitate, salariatul fiind &ndrept!it s solicite an"ajatorului adu"area sporului la salariu dac munca suplimentar nu a putut fi compensat &n luna urmtoare efecturii acesteia, deci dup :9 de $ile calendaristice, aa cum era prev$ut &n re"lementarea anterioar. *n aceste condi!ii se impune o nou modificare a 'odului muncii &n sensul eliminrii din con!inutul alin.+ al art.+8: a sinta"mei &n luna urmtoare, pentru a putea fi astfel aplicat termenul de 69 de $ile calendaristice de compensare a muncii suplimentare. E *"ev3't *ent"' *"-4"!%'l de l'c"' %!i %!"e de 0 -"e /ac este vorba de $ilele de srbtoare le"al &n care nu se lucrea$ (art.+,8), sporul nu poate fi mai mic de +99O din salariul de ba$.

+#0# P!'3! *ent"' %!/


0: *n re"lementarea anterioar modificrilor intervenite prin 5e"ea nr.,9789++, perioada de referin! era de : luni
calendaristice. 01 Di &n ceea ce privete activit!ile i profesiile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil perioadele de referin! anterioare puteau fi mai mari de : luni, dar nu trebuia s depeasc +8 luni. 02 >otrivit re"lementrii anterioare munca suplimentar se compensa prin orele libere pltite &n urmtoarele :9 de $ile calendaristice

0 0

Aste prev$ut &n ca$urile &n care durata $ilnic a timpului de munc este mai mare de 6 ore. 'ondi!iile &n care se acord sunt stabilite &n contractul colectiv de munc aplicabil sau re"ulamentul intern (art.+:, alin.+). Tinerii &n v-rst de p-n la +; ani beneficia$ de o pau$ de mas de cel pu!in :9 de minute, &n ca$ul &n care durata $ilnic a timpului de munc este mai mare de , ore i jumtate (art.+:, alin.8). >au$ele de mas art.+:, alin.: cu e%cep!ia dispo$i!iilor contrare din contractul colectiv de munc aplicabil i din re"ulamentul intern nu se includ &n durata $ilnic normal a timpului de munc.

T"eb'ie / &ie de cel *'in 12 -"eA i!" n c!3'l %'ncii n /c8i%b'"i n' *-!te &i %!i %ic de 5 -"e

+#2# Ti%*'l de -di8n nt"e d-' 3ile de %'nc <"e*!'/'l 3ilnic=


*ntre sf-ritul pro"ramului de lucru dintr)o $i i &nceputul pro"ramului de lucru din $iua urmtoare trebuie s e%iste, de re"ul, un interval de cel pu!in +8 ore consecutive (art.+:B). /e la re"ula celor +8 ore, se prevede o e%cep!ie i anume posibilitatea ca, atunci c-nd se lucrea$ &n sc.imburi i numai la sc.imbarea turelor, intervalul men!ionat s fie mai mic, dar nu sub ; ore. >otrivit unui principiu "eneral, aceste prevederi sunt de strict interpretare i se aplic numai &n ca$urile i condi!iile e%pres artate de te%t.

Se !c-"d n 2 3ile c-n/ec'tiveA de "e4'l />%bt! 7i d'%inic!

+#5# Re*!'/'l /*t%>n!l


'a i stabilirea duratei ma%ime a $ilei de munc i re"lementarea concediilor pltite, le"iferarea repausului sptm-nal a constituit &n trecut un obiectiv statornic urmrit de salaria!i. >otrivit art.+:=, repausul sptm-nal se acord &n dou $ile consecutive, de re"ul s-mbta i duminica. *n ca$ul &n care repausul &n aceste $ile ar prejudicia interesul public sau desfurarea normal a activit!ii, el poate fi acordat i &n alte $ile stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin re"ulamentul intern. *ntruc-t lucrea$ astfel s-mbta i duminica, salaria!ii beneficia$ de un spor la salariu &n condi!iile prev$ute de contractul colectiv sau de re"ulamentul intern. *n situa!ii de e%cep!ie, dar cu autori$area inspectoratului teritorial de munc i cu acordul sindicatului, sau, dup ca$, al repre$entan!ilor salaria!ilor, $ilele de repaus sptm-nal pot fi acordate cumulat, dup o perioad de activitate continu ce nu poate depi +, $ile calendaristice. 'a o consecin!, salaria!ii au dreptul la dublul compensa!iilor cuvenite pentru munca suplimentar efectuat &n aceste situa!ii de e%cep!ie. >otrivit art.+:; din 'odul muncii republicat, repausul sptm-nal poate fi suspendat &n ca$ul unor lucrri ur"ente, a cror e%ecutare imediat este necesar pentru or"ani$area unor msuri de salvare a persoanelor sau bunurilor an"ajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru &nlturarea efectelor pe care aceste accidente le)au produs asupra materialelor, instala!iilor sau cldirilor unit!ii. Di &ntr)o atare situa!ie salaria!ii au dreptul la la dublul compensa!iilor cuvenite pentru munca suplimentar efectuat &n aceste situa!ii de e%cep!ie. ?ilele libe"e n' /e +#9# S"b t-"ile le4!le !c-"d n 'nitile n c!"e !ctivit!te! n' *n art.+:< alin.+ sunt prev$ute $ilele de srbtoare le"al &n care nu se lucrea$ i anume( *-!te &i nt"e"'*tA ci - + i 8 ianuarie1 /e c-%*en/e!3 c' 0 ti%* libe" /!' /*-" l! 2 /!l!"i'

prima i a doua $i de >ati1 + mai1 prima i a doua $i de 4usalii1 Adormirea aicii /omnului1 + decembrie1 prima i a doua $i de 'rciun1 8 $ile pentru fiecare dintre cele : srbtori reli"ioase anuale, declarate astfel de cultele reli"ioase le"ale, altele dec-t cele cretine, pentru persoanele apar!in-nd acestora.

>rin contractele colective de munc se pot stabili i alte $ile libere (art.+,:). >revederile respective din 'odul muncii nu se aplic &n locurile de munc &n care activitatea nu poate fi &ntrerupt datorita caracterului procesului de produc!ie sau specificului activit!ii (art.+,+). 2alaria!ilor care lucrea$ &n $ilele de srbtoare le"al li se asi"ur compensarea cu timp corespun$tor &n urmtoarele :9 de $ile. *n ca$ul &n care, din motive nejustificate acest lucru nu e posibil, ei beneficia$ de un spor la salariul de ba$ ce nu poate fi mai mic de +99O din salariul de ba$ corespun$tor muncii prestate &n pro"ramul normal de lucru (art.+,8).

+#1:# D"e*t'l l! c-ncedi'l de -di8n


Aste prev$ut de art.:< alin.+ lit.c din 'odul muncii. Acest concediu constituie una din formele timpului liber, a crei necesitate i &nsemntate deosebit re$ult din con!inutul dispo$i!iilor le"ale care &l re"lementea$, c-t i din practica raporturilor sociale de munc. #nfluen!a sa po$itiv asupra snt!ii salaria!ilor, posibilit!ile recreative pe care le ofer, rolul su de factor &n creterea randamentului muncii, avantajele care decur" din plata indemni$a!iei cuvenite pe timpul efecturii lui1 prin urmare func!iile sale economice i sociale, pun &n lumin importan!a concediului de odi.n. Al este un drept "arantat tuturor salaria!ilor i nu poate forma obiectul unei cesiuni, renun!ri, sau limitri (art.+,,). Eiind fundamentat pe contractul individual de munc, dreptul la concediu de odi.n este de n!t'" c-nt"!ct'!l# #ndemni$a!ia de concediu are le"tur direct cu salariul, le"ea prev$-nd ca ea nu poate fi mai mic dec-t valoarea total a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiv (art.+B9 alin.+ din 'odul muncii). >otrivit prevederilor 'odului muncii concediile de odi.n pot fi &mpr!ite &n mai multe cate"orii( - concedii care se acord, de re"ul, &n raport cu vec.imea &n munc, denumite i concedii de ba$1 - concedii suplimentare1 - concedii de odi.n care se acord tinerilor &n v-rst de p-n la +; ani.

Se !c-"d 'n-" c!te4-"ii /*eci!le de /!l!"i!i

+#11# D'"!t! c-ncedi'l'i de -di8n <de b!3=


/urata minim a concediului de odi.n anual este de 89 de $ile lucrtoare (art.+,B alin.+). /urata efectiv se stabilete prin contractul individual de munc i se acorda propor!ional cu activitatea prestat &ntr)un an calendaristic (art.+,B alin.8).

0 5

Re4'l! e/te c /e e&ect'e!3 c-ncedi'l n n!t'" n &iec!"e !n

2rbtorile le"ale &n care nu se lucrea$, precum i $ilele libere pltite prin contractul colectiv de munc nu sunt incluse &n durata concediului de odi.n anual (art.+,B alin.:). 2alaria!ii &ncadra!i cu timp par!ial beneficia$ de aceeai durat a concediului de odi.n, ca i cei ce lucrea$ cu timp inte"ral, interven!ia le"iuitorului fiind apreciat po$itiv.

+#12# C-ncedi'l /'*li%ent!" de -di8n


Anumite cate"orii de salaria!i au dreptul la un c-ncedi' /'*li%ent!" de -di8nA care se adau", anual, la cel de ba$. *n acest sens, art.+,= din 'odul muncii dispune c salaria!ii care lucrea$ &n condi!ii "rele, periculoase sau vtmtoare, nev$torii, alte persoane cu .andicap i tinerii &n v-rst de p-n la +; ani beneficia$ de un concediu de odi.n suplimentar de cel pu!in : $ile lucrtoare. /urata efectiv a acestui concediu se stabilete la fel ca i concediul de ba$, prin ne"ociere, materiali$at &n contractul colectiv i cel individual de munc.

+#1+# C-ndiiile d-b>ndi"ii 7i e;e"cit"ii d"e*t'l'i l! c-ncedi' de -di8n


/reptul la acest concediu este stabilit de le"e pentru munca prestat &n fiecare an calendaristic, ia natere odat cu &nc.eierea contractului individual de munc i se reali$ea$ pe msura efecturii muncii. Art.+,9 prevede c durata efectiv a concediului de odi.n /e !c-"d *"-*-"i-n!l c' !ctivit!te! *"e/t!t nt"6'n !n c!lend!"i/tic <!lin#2=# 5e"ea stabilete numrul $ilelor de concediu av-nd &n vedere activitatea desfurat &n cursul unui an calendaristic. Aste i motivul pentru care concediul de odi.n trebuie, de re"ul, efectuat &n fiecare an (art.+,+ alin.+) i &n natur (art.+,,). 2alaria!ii care au lipsit de la serviciu &ntre"ul an calendaristic fiind &n concediu medical sau &n concedii fr plat nu au dreptul la concediul de odi.n pentru acel an. 4a!iunea acestei solu!ii re$ida din aceea c ei nu au prestat munca &n perioada respectiv i deci nu se pune problema ca astfel, prin intermediul concediului de odi.n s)i refac for!a de munc. 2alaria!ii care &ndeplinesc prin cumul mai multe func!ii au dreptul la concediul de odi.n pltit de la fiecare an"ajator &n parte cu care se afl &n raporturi de munc.

+#1$# P"-4"!%!"e! c-ncedi'l'i de -di8n


*n scopul efecturii, concediul de odi.n trebuie, &n prealabil, pro"ramat, &n condi!iile prev$ute de art.+,; din 'odul muncii. >ro"ramarea colectiv sau individual se face de an"ajator cu consultarea sindicatului sau, dup ca$, a repre$entan!ilor salaria!ilor, pentru pro"ramrile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru pro"ramrile individuale. Aa poate interveni p-n la sf-ritul anului calendaristic pentru anul urmtor. >rin pro"ramrile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de : luni pe cate"orii de personal sau locuri de munc. >rin cele individuale se poate stabili data efecturii concediului sau, dup ca$, perioada &n care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de : luni. *n cadrul perioadelor de concediu stabilite astfel, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel pu!in 69 de $ile anterioare efecturii acestuia.

0 9

*n ca$ul &n care pro"ramarea concediilor se face frac!ionat, an"ajatorul este obli"at s stabileasc pro"ramarea astfel &nc-t fiecare salariat s efectue$e &ntr)un an calendaristic cel pu!in +9 $ile lucrtoare de concediu ne&ntrerupt (art.+,; alin.B)6:.

+#1,# Inde%ni3!ti! de c-ncedi'


*n conformitate cu art.+B9 din 'odul muncii republicat, pentru perioada concediului de odi.n salariatul beneficia$ de o inde%ni3!ie de c-ncedi', care nu poate fi mai mic dec-t salariul de ba$, indemni$a!iile i sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiv, prev$ute &n contractul individual de munc (alin.+). Aa repre$int media $ilnic a drepturilor salariale men!ionate din ultimele luni anterioare celei &n care este efectuat concediul, multiplicat cu numrul de $ile de concediu (art.+B9 alin.8). #ndemni$a!ia se pltete de ctre an"ajator cu cel pu!in B $ile lucrtoare &nainte de plecarea &n concediu (art.+B9 alin.:). >otrivit dispo$i!iilor art.+, din C.@. nr.8B97+<<8 privind concediul de odi.n i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia public, din re"iile autonome cu specific deosebit i din unit!ile bu"etare 6, fostul salariat este obli"at s restituie o parte din indemni$a!ia de concediu n'%!i atunci c-nd contractul individual de munc &ncetea$ din culpa sa( - &ncetarea de drept a contractului ca urmare a condamnrii penale ori a inter$icerii e%ercitrii unei profesii sau a unei func!ii ca msur de si"uran! ori pedeaps complementar1 - concedierea disciplinar ori cea ca urmare a arestrii preventive a salariatului pe o perioad mai mare de :9 de $ile1 - demisia salariatului.

C-%*en/!"e! n b!ni ! c-ncedi'l'i e *e"%i/ d-!" l! ncet!"e! CIM /!' d!c din %-tive +#10# E&ect'!"e! -biective n' ! *'t't &i e&ect'!t

c-ncedi'l'i de -di8n#
/ob-ndirea dreptului la concediul anual de odi.n i efectuarea concediului sunt dou no!iuni care nu trebuie s fie confundate. /ob-ndirea dreptului este concomitent cu &ncadrarea &n munc, iar durata lui &n cadrul duratei totale, stabilite de le"e este direct dependent de timpul &n care se prestea$ munca &n anul calendaristic respectiv. >resta!iilor succesive le corespunde, deci, numrul $ilelor de odi.n. /e aceea, &n ca$ul &n care condi!iile prev$ute de le"e, este posibil acordarea sau compensarea propor!ional a concediului de odi.n numai pentru timpul lucrat o parte din anul calendaristic (*"- "!t! te%*-"i/). >entru a)i reali$a finalitatea, concediul trebuie efectuat &n fiecare an i numai e%cep!ional se permite efectuarea concediului n !n'l '"%t-" (&n ca$urile e%pres prev$ute de le"e sau de contractul colectiv de munc aplicabil). An"ajatorul este obli"at &n aceast din urm situa!ie s acorde concediu, p-n la sf-ritul anului urmtor, tuturor salaria!ilor care &ntr)un an calendaristic nu au efectuat inte"ral concediul de odi.n la care aveau dreptul (art.+,6 alin.+):). Av-nd &n vedere re"ula, necesitatea i obli"a!ia efecturii concediului &n natura, compensarea lui &n bani este permis numai &n ca$ul &ncetrii contractului individual de munc (art.+,6 alin., din 'odul muncii), sau, adau"m, c-nd, din motive obiective, nu a putut fi efectuat (art.+,<).

Sit'!ii c>nd /e "e/tit'ie inde%ni3!i! de c-ncedi'

0+ *n re"lementarea anterioar modificrii, &n ca$ul unei pro"ramri frac!ionate a concediului de odi.n, an"ajatorul era
obli"at s fac pro"ramarea astfel &nc-t fiecare salariat s efectue$e &ntr)un an calendaristic cel pu!in +B $ile lucrtoare de concediu ne&ntrerupt. 0$ 4epublicat &n onitorul 3ficial al 4om-niei, >artea #, nr.++; din +: iunie +<<B

2 :

/ac &n timpul c-nd salaria!ii sunt &n concediu de odi.n intervin anumite situa!ii (incapacitatea temporar de munc1 salariatul este c.emat s &ndeplineasc &ndatoriri publice sau obli"a!ii militare1 urmea$ sau trebuie s urme$e un curs de calificare, recalificare, perfec!ionare sau speciali$are, salariata intr &n concediu de maternitate1 salariatul este rec.emat la serviciu) concediul se &ntrerupe1 restul $ilelor de concediu se va efectua dup ce au &ncetat situa!iile respective sau, c-nd aceasta nu este posibil, la data stabilit printr)o nou pro"ramare &n cadrul aceluiai an calendaristic. *n ca$ul &ntreruperii concediului, indemni$a!ia nu se restituie.

+#12# nt"e"'*e"e! c-ncedi'l'i


>oate interveni la cererea salariatului, pentru motive obiective, dar i la ini!iativa an"ajatorului care &l poate rec.ema pe salariat din concediu &n ca$ de for! major sau pentru interese ur"ente care impun pre$en!a salariatului la locul de munc. *n ipote$a rec.emrii, an"ajatorul are obli"a!ia de a suporta toate c.eltuielile salariatului i ale familiei sale, necesare &n vederea revenirii la locul de munc, precum i eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a &ntreruperii concediului de odi.n (art.+B+).

+#15# C-%*en/!"e! n b!ni ! c-ncedi'l'i de -di8n


>entru a)i reali$a finalitatea, concediul de odi.n trebuie s fie efectuat. /e aceea, 'odul muncii prevede imperativ( compensarea &n bani a concediului de odi.n neefectuat este permis numai &n ca$ul &ncetrii contractului individual de munc (art.+,6 alin.,).

+#19# Alte c-ncedii


*n sensul su "eneral, termenul de concediu determin orice perioad de timp &n care salaria!ii nu au obli"a!ia, potrivit le"ii, de a presta munca. 'a atare, toate concediile sunt forme ale timpului liber, dar nu i ale timpului de odi.n1 numai concediul de odi.n se cuprinde &n aceasta ultim no!iune. /e aceea, &ntr)o tratare e%act, celelalte concedii trebuie s fie e%aminate distinct de timpul de odi.n# Unele din concedii medicale, de maternitate, pentru &n"rijirea copilului bolnav etc. constituie, &mpreun cu indemni$a!iile bneti aferente, elemente ale dreptului la asi"urri sociale. Aste evident c asemenea concedii au o alt finalitate dec-t concediul de odi.n. Alte concedii au, de asemenea, o func!ie proprie, diferit de aceea a concediului de odi.n. 'odul muncii re"lementea$ concediile pentru formare profesional cu sau fr plat 1# Identi&ic! iconcedii c!3'"ile *ent"' c!"e le4e! *"evede - d'"!t "ed'/ ! (art.+B,)+B;) ori, fr plat, pentru re$olvarea unor situa!ii personale (art.+B:). ti%*'l'i de %'nc# /urata concediului se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin 2# Identi&ic! i c!te4-"iile de c-ncedii de -di8n# re"ulamentul intern.

+#2:# ?ile libe"e#

+# En'%e"! i / "b t-"ile le4!le *"ev 3'te de C-d'l %'ncii# Art.+,: din 'odul muncii prevede c prin contractul colectiv de munc aplicabil se pot stabili i alte $ile libere#

2 1

>otrivit art.8,. din C.@. nr.8B97+<<86B privind concediul de odi.n i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia public, din re"iile autonome cu specific deosebit i din unit!ile bu"etare, &n afara concediului de odi.n, salaria!ii din aceste unit!i au dreptul la $ile de concediu pltite, &n ca$ul urmtoarelor evenimente familiale deosebite( a) cstoria salariatului ) B $ile1 b) naterea sau cstoria unui copil ) : $ile1 c) decesul so!ului sau al unei rude de p-n la "radul ## a salariatului ) : $ile. Di alte acte normative stabilesc acordarea de $ile libere. Astfel, potrivit art.++ lit.b din C.@. nr.+:6,78996 pentru aprobarea drepturilor i obli"a!iilor donatorilor de s-n"e66, acetia au dreptul s primeasc, la cerere, pentru fiecare donare efectiv - 3i libe" de l! l-c'l de %'nc, &n $iua donrii.

L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e III

@C# >U 2., DTAEH0A2'U #.T., FA5#@4H/AA0U D, 3CA0U @C., D"e*t'l %'ncii, tratat, vol.8, Aditura Dtiintific i enciclopedic, FucurePti, +<=<1 @C# >U 2., I#'5AA Al., D"e*t'l %'ncii, Adiia a ##)a, Aditura All FecG, Fucureti, 899+1 5e"ea nr.+=78999 privind asisten!a social a persoanelor v-rstnice1 5e"ea nr.:,678998 privind asi"urarea pentru accidente de munc sau boli profesionale1 3.U.@. nr.<<78999 privind msurile ce pot fi aplicate &n perioadele cu temperaturi e%treme pentru protectia persoanelor &ncadrate &n munc1 5e"ii nr.:+7+<<+ privind stabilirea duratei timpului de munc sub ; ore pentru salaria!ii care lucrea$ &n condi!ii deosebite, vtmtoare, "rele sau periculoase1 C.@. nr. 8,67899= privind metodolo"ia de re&noire a avi$elor de &ncadrare a locurilor de munc &n condi!ii deosebite1 C.@. nr.+98B7899: privind metodolo"ia i criteriile de &ncadrare a persoanelor &n l-c'"i de %'nc /*eci!leC 5e"ea nr.88678996 privind &ncadrarea unor locuri de munc &n condi!ii speciale1 C.@. nr.8B97+<<8 privind concediul de odi.n i alte concedii ale salaria!ilor din administra!ia public, din re"iile autonome cu specific deosebit i din unit!ile bu"etare.

Bibli-4"!&ie 6 Unit!te! de nv!"e III

0, Re*'blic!t n M-nit-"'l O&ici!l !l R-%>nieiA P!"te! IA n"#115 din 1+ i'nie 199, 00 P'blic!t n M-nit-"'l O&ici!l !l R-%>nieiA P!"te! IA n"#52: din :, -ct-%b"ie 2::0

2 2

UNITATEA DE NVARE IV RSPUNDEREA DISCIPLINAR


CUPRINS
Obiectivele Unitii de nv!"e IV################################################################################################2: $#1# N-i'ne! de di/ci*lin ! %'ncii#############################################################################################2: $#2# T"/t'"i c!"!cte"i/tice !le di/ci*linei %'ncii########################################################################21 $#+# I3v-!"ele de d"e*t n %!te"i! di/ci*linei %'ncii####################################################################21 $#$# Cile de n&*t'i"e ! di/ci*linei %'ncii##################################################################################22 $#,# De&inii! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e###########################################################################################22 $#0# T"/t'"ile c!"!cte"i/tice !le "/*'nde"ii di/ci*lin!"e############################################################2+ $#2# En'%e"!"e! c-ndiiil-" "/*'nde"ii di/ci*lin!"e#####################################################################2+ $#5# Obiect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e#################################################################################################2$ $#9# L!t'"! -biectiv#####################################################################################################################2$ $#1:# S'biect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e##############################################################################################2,

2 +

$#11# L!t'"! /'biectiv <vin-vi!=###############################################################################################2, $#12# C!'3e c!"e !*" de "/*'nde"e <c!'3e de e;-ne"!"e /!' de ne"e/*-n/!bilit!te=#############2, $#1+# N-i'ne! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e########################################################################################20 $#1$# Cl!/i&ic!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e####################################################################################20 $#1,#%'ncii En'%e"!"e! /!nci'nil-"#####################################################################################################20 Di/ci*lin! $#10# c-%*etente / !*lice /!nci'ni di/ci*lin!"e#########################################################22 n/'%e!3 O"4!nele t-!te $#12# Ce"cet!"e! !b!te"ii di/ci*lin!"e###########################################################################################22 nd!t-"i"ile /!l!"i!il-" $#15# Individ'!li3!"e! 7i !*lic!"e! /!nci'nii################################################################################25 $#19# Te"%enele de !*lic!"e ! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e################################################################29 $#2:# Deci3i! de /!nci-n!"e########################################################################################################5: $#21# E;ec't!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e####################################################################################5: $#22# C-nte/t!i! c!le! de !t!c %*-t"iv! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e###########################################51 L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e V##############################################################################51

Obiectivele Unitii de nv!"e IV

De&iniie

P"inci*i' de d"e*t

$#1# N-i'ne! de di/ci*lin ! %'ncii


/isciplina muncii este o condi!ie obiectiv, necesar i indispensabil desfurrii activit!ii fiecrui an"ajator. 'erin!a respectrii unei anumite ordini, a unor re"uli, care s coordone$e conduita indivi$ilor, pentru atin"erea scopului comun, se impune cu for! evident valabil pentru orice activitate uman desfurat &n colectiv. *n virtutea raportului de subordonare, salariatul trebuie s respecte nu numai obli"a!iile "enerale de munc prev$ute &n actele normative, &n contractul colectiv i contractul individual de munc, &n re"ulamentul intern, dar i msurile (dispo$i!iile) date de an"ajator prin deci$ii, ordine scrise sau verbale &n e%ercitarea atribu!iilor sale de coordonare, &ndrumare i control.

In/tit'ie de d"e*t'l %'ncii

Obli4!ie .'"idic de /inte3

>un-nd &n eviden! importan!a &ndatoririi de a respecta disciplina muncii, 'odul muncii o enun! &n art.:< alin.8 lit.b ca fiind o obli"a!ie distinct a salaria!ilor, av-nd un caracter Dup studiul acestei uniti de nvare vei putea: de sinte$, deoarece &nsumea$ i re$um, &n esen!, totalitatea &ndatoririlor de serviciu identificati de disciplin a contractului muncii; asumate de notiunea acetia prin &nc.eierea individual de munc. A"e n!t'" $ s c-nt"!ct'!l $ s identifica noiunea de rspundere disciplinar i elementele caracteristice ale acesteia; $ s delimitai rspunderea disciplinar de alte forme de rspundere juridic; Aceast obli"a!ie corespunde dreptului an"ajatorului prev$ut la art.,9 alin.+ lit.e i $ s identificai sanciunile art.8,= alin.+ de a disciplinare; aplica sanc!iuni salaria!ilor ori de c-te ori constat c acetia cunoatei procedura aplicrii sanciunilor disciplinare. sv-resc abateri disciplinare. A"e c!"!cte" $ s !'t-n-% Aa cum denumirea o arat, av-nd &n vedere esen!a i finalitatea sa, disciplina muncii privete e%clusiv rela!iile sociale de munc. /e aceea, poate fi definit c! fiind -"dine! nece/!" n de/&7'"!"e! *"-ce/'l'i de %'ncA ce *"e/'*'ne nde*lini"e! C-d'l %'ncii /!"cinil-" de /e"vici' 7i "e/*ect!"e! n-"%el-" de c-nd'it de ct"e *!"tici*!nii l! !ce/t *"-ce/#

$#2# T"/t'"i c!"!cte"i/tice !le di/ci*linei %'ncii


CCM

2 $

Acte inte"ne

/in punct de vedere juridic, disciplina muncii poate fi caracteri$at, ca unul din principiile "enerale ale re"lementrii rela!iilor de munc. 4espectarea disciplinei muncii constituie o obli"a!ie de ba$ a fiecrui salariat. *n temeiul acestui principiu, disciplina muncii, ca institu!ie de drept po$itiv al munciiA semnific, &n mod obiectiv, un sistem de norme care re"lementea$ comportarea salaria!ilor &n desfurarea procesului muncii colective. /in punct de vedere subiectiv al salariatului disciplina muncii constituie o obli"a!ie juridic de sinte$A care &nsumea$ i re$um, &n esen!, totalitatea obli"a!iilor asumate prin &nc.eierea contractului individual de munca. Aceast obli"a!ie este "eneral, e! n' c-%*-"t nici'n &el de e;ce*ieA revenind deci fiecrui salariat. Totodat, ea este de natur contractual, deoarece, dei este prev$ut "eneric &n le"e, ia natere &n mod concret, &n sarcina unei persoane determinate, prin &ncadrarea acesteia &n colectivul de munc al unui an"ajator, ca urmare a &nc.eierii contractului de munc. ai trebuie s subliniem c disciplina muncii are un caracter autonomA deosebindu)se de alte cate"orii ale disciplinei contractual, fiscal etc. dei nu se poate contesta le"atura ei str-ns cu astfel de forme ale disciplinei &n sensul lar" al no!iunii.

$#+# I3v-!"ele de d"e*t n %!te"i! di/ci*linei %'ncii


Aste de la sine &n!eles c, repre$ent-nd o parte dintr)un ansamblu, disciplina muncii nu)i are alte i$voare dec-t cele ale dreptului muncii, &n "eneral. 2unt necesare totui unele sublinieri. *n primul r-nd, cele mai importante i$voare &n aceast materie cu caracter "eneral, sunt 'odul muncii, care con!ine un capitol intitulat 4spunderea disciplinar, inte"rat &n Titlul 4spunderea juridic. *n al doilea r-nd, trebuie subliniat c un rol din ce &n ce mai mare &n materia disciplinei muncii revine c-nt"!ctel-" c-lective de %'nc# /e asemenea, nu a sc$ut nicidecum importan!a acelor !cte /*eci&iceA cum sunt statutele de personal, re"ulamentele interne.

$#$# Cile de n&*t'i"e ! di/ci*linei %'ncii


5iteratura juridic clasific mijloacele sau cile de &nfptuire a disciplinei muncii &n dou cate"orii. >rima cate"orie cuprinde cile sau mijloacele cu caracter -"4!ni3!t-"icA *"eventiv 7i /ti%'l!tiv# *ntr)adevr, asa cum am mai men!ionat, &ntre or"ani$area i disciplina muncii e%ist o str-ns le"tur( numai o or"ani$are perfect a muncii permite e%isten!a unei discipline corespun$toare i constituie o condi!ie a prevenirii abaterilor disciplinare. Au caracter stimulativ pentru respectarea disciplinei muncii acele dispo$i!ii le"ale care prevd acordarea, pentru re$ultatele deosebite &n activitatea desfurat, ! /!l!"i'l'i de %e"itA *"-%-v!"e! n 4"!d /!' t"e!*ta *"-&e/i-n!lA fr respectarea condi!iei de vec.ime, t"ece"e! n 4"!d!i! i%edi!t /'*e"i-!" numai a personalului notat cu calificativul bun i foarte bun &n anul precedent, e;i/ten! /i/te%'l'i de /*-"'"i 7i *"e%ii etc#

2 ,

*n cea de a doua cate"orie se cuprind /!nci'nile aplicabile &n ca$ul &nclcrii disciplinei muncii. /esi"ur c, pe de o parte, re"lementarea acestor sanc!iuni constituie un mijloc eficient de prevenire a abaterilor disciplinare, iar, pe de alt parte, sanc!iunile se aplic numai &n ipote$a sv-ririi unor astfel de fapte ilicite.

$#,# De&inii! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e


*n le"isla!ia muncii nu e%ist o defini!ie a rspunderii disciplinare. /ar, se accept unanim c aceast "/*'nde"e inte"vine n c!3'"ile n c!"e 'n /!l!"i!t /v>"7e7te c' vin-vie - !b!te"e di/ci*lin!". M/'"ile c' c!"!cte" -"4!ni3!t-"icA *"eventiv 7i /ti%'l!tiv /in te%tele le"ale, re$ult, &ns, elementele esen!iale definitorii, ale rspunderii disciplinare fr a cror e%isten! cumulat nu poate e%ista o atare rspundere. Acestea sunt( - calitatea de salariat1 - e%isten!a unei fapte ilicite1 - sv-rsirea faptei cu vinov!ie1 - un re$ultat duntor - le"tura de cau$alitate &ntre fapt i re$ultat. /oar /!l!"i!t'l poate fi subiect al abaterii disciplinare. *ntr)adevr, antrenarea rspunderii disciplinare poate avea loc numai dac fapta socialmente periculoas a fost sv-rit de o persoan care se afl &n raporturi de munc cu un an"ajator, &n ba$a unui contract de munc1 &n lipsa acestui contract nu poate e%ista rspunderea disciplinar. Astfel, contractele de antrepri$, de mandat, de prestri servicii, neav-nd ca element esen!ial subordonarea unei pr!i fa! de cealalt, dei aceste contracte au ca obiect, ca i contractul de munc, prestarea unei activit!i, nu pre$int caracterele contractului de munc i, deci, titularii lor nu rspund disciplinar. A%isten!a unei &!*te ilicite constituie condi!ia necesar pentru e%isten!a rspunderii disciplinare. >otrivit art.8,= alin.8, fapta ilicit, sub aspect disciplinar, c-n/t n nclc!"e! n-"%el-" le4!leA ! "e4'l!%ent'l'i inte"nA ! c-nt"!ct'l'i individ'!l /!' ! c-nt"!ct'l'i c-lectiv de %'nc !*lic!bilA ! -"dinel-" 7i di/*-3iiil-" le4!le !le c-nd'ct-"il-" ie"!"8ici# Eapta ilicit poate fi sv-rita, ca re"ul, la locul de munc, &n cadrul pro"ramului de lucru, dar i &n afara acestora, &n ane%ele unit!ii, depo$ite, rampe, cmine, cantine, pe traseu &n situa!ia conductorilor de mijloace de transport, a personalului operativ din unit!ile de pot i telecomunica!ii. Eapta ilicit poate fi sv-rit i la locul de munc &n care o persoana se afl &n dele"are sau este detaat. *n conclu$ie la cele ce preced, rspunderea disciplinar poate fi definit ca fiind !cee! &-"% ! "/*'nde"ii .'"idiceA /*eci&ic d"e*t'l'i %'nciiA ce c-n/t! n /!nci-n!"e! &!*tel-" de nclc!"e c' vin-vie de ct"e -"ice /!l!"i!t ! n-"%el-" le4!leA ! "e4'l!%ent'l'i inte"nA ! c-nt"!ct'l'i individ'!l 7iL/!' c-lectiv de %'ncA ! -"dinel-" 7i di/*-3iiil-" le4!le !le c-nd'ct-"il-" ie"!"8ici#

M/'"ile c' c!"!cte" /!nci-n!t-"

$#0# T"/t'"ile c!"!cte"i/tice !le "/*'nde"ii di/ci*lin!"e


'a orice form a rspunderii juridice i rspunderea disciplinar &ndeplinete un rol subsidiar pentru c, &n asi"urarea ordinii de drept, ponderea principal o de!ine contiin!a rspunderii, ca o caracteristic superioar a demnit!ii i personalit!ii umane.

2 0

*n ca$urile &n care abaterea a fost totui sv-rit, rspunderea disciplinar &si e%ercit &ntreita sa func!ie, /!nci-n!t-!"eA *"eventiv i ed'c!tiv# >ersoanei vinovate i se va aplica o pedeaps cu caracter precumpnitor moral sau material, dup ca$, adic dup "ravitatea abaterii sv-rite, care se reflect pe planul contiin!ei i al atitudinii celui sanc!ionat ca - c-n/t">n4e"e %-"!l sau ca - *"iv!i'ne %!te"i!lA de natur s)l re!ina pe viitor de la comiterea altor abateri. >rin aceasta, rspunderea disciplinar se aseamn cu rspunderea penal sau contraven!ional i se deosebete de rspunderea patrimonial, care &ndeplinete, &n principal, o func!ie reparatorie. 4spunderea disciplinar e/te de n!t'" c-nt"!ct'!l# Asa cum s)a artat, &nc.eierea contractului de munc are ca efect /'b-"d-n!"e! ie"!"8icA ca o condi!ie obiectiv a or"ani$rii i eficien!ei muncii. 'onstituind urmarea &nc.eierii contractului individual de munc, subordonarea ierar.ic repre$int &n acelai timp temeiul ierar.ic al autori$rii an"ajatorului de a aplica sanc!iuni disciplinare. 5e"tura direct dintre contractul individual de munc i rspunderea disciplinar determin i limitele aplicrii acesteia. Aa apr -"dine! inte"i-!" din unitatea respectiv i de aceea, nu se mai poate stabili rspunderea disciplinar dup desfacerea contractului de munc al persoanei vinovate. /e aici decur"e i *e"ic'l-3it!te! /-ci!l %!i "ed'/ a abaterii disciplinare fa! de alte fapte care aduc atin"ere rela!iilor sociale mai lar"i, intereselor "enerale, cum sunt contraven!iile i infrac!iunile. 4spunderea disciplinar are un caracter /t"ict *e"/-n!l, nefiind de conceput o rspundere pentru fapta altuia sau o transmitere a ei asupra motenitorilor. *n sf-rit, rspunderea disciplinar este o form de "/*'nde"e inde*endent de toate celelalte forme ale rspunderii juridice.

De&inii! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e

A"e - &'ncie /!nci-n!t-!"eA *"eventiv 7i ed'c!tiv

di/ci*lin!" e/te de n!t'" c-nt"!ct'!l

$#2# En'%e"!"e! c-ndiiil-" "/*'nde"ii di/ci*lin!"e R/*'nde"e!


*n mod similar celorlalte forme ale rspunderii penal sau contraven!ional unicul temei al rspunderii disciplinare, condi!ia necesar i suficient a declanrii ei este abaterea disciplinar. /ar, &n timp ce fiecare din faptele ce constituie infrac!iuni sau contraven!ii sunt descrise cu preci$ie &n le"e, 'odul muncii nu cuprinde asemenea determinri, enun!-nd &n art.8,= alin.8 numai defini!ia "eneral a abaterii disciplinare. >entru declanarea rspunderii disciplinare, este necesar ca un salariat s fi sv-rit o abatere de la disciplina muncii. /e aceea, pentru a stabili dac o fapt poate fi calificat abatere disciplinar, astfel &nc-t s atra" rspunderea disciplinar, este necesar s fie anali$ate acele elemente constitutive, asemntoare ca structur cu cele ale infrac!iunii. Aa fiind, spre a rspunde disciplinar, trebuie s fie &ntrunite urmtoarele elemente constitutive ale abaterii disciplinare( - -biect'l (rela!iile sociale de munc, ordinea i disciplina la locul de munc)1 - l!t'"! -biectiv (respectiv fapta ac!iunea sau inac!iunea salariatului)1 - /'biect'l (&ntotdeauna o persoan fi$ic &n calitate de subiect calificat, respectiv salariatul)1 - l!t'"! /'biectiv (vinov!ia inten!ia direct i indirect ori culpa cu uurin! sau nesocotin!a salariatului). A%isten!a &ntrunit a elementelor abaterii disciplinare c!'3! declanea$ e&ect'l, respectiv rspunderea disciplinar. /eci, fapta ilicit (abaterea disciplinar) trebuie s se afle &ntr)o le"tur cau$al cu re$ultatul (duntor).

A"e c!"!cte" *e"/-n!l E - &-"% de "/*'nde"e inde*endent

2 2

/ac sunt probate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, respectiv &nfr-n"erea obli"a!iilor de serviciu i vinov!ia, re$ultatul duntor i le"tura cau$al se pre$um.

$#5# Obiect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e


>entru e%isten!a unei abateri disciplinare este necesar ca fapta comisiv sau omisiv sv-rit de ct"e 'n /!l!"i!tA s se rsfr-n" ne"ativ !/'*"! "el!iil-" c!"e /e /t!bile/c nt"e %e%b"ii c-lectiv'l'i 'n'i !n4!.!t-" n *"-ce/'l %'ncii 7i care trebuie s se desfoare &ntr)o anumit ordine i disciplin, prin respectarea de ctre to!i participan!ii la acest proces, a unor norme de conduit obli"atorie. 2v-rind abaterea, autorul ei &ncalc una sau mai multe obli"a!ii pe care le are la locul de munc. /eci, obiectul abaterii disciplinare respectiv valoarea social le$at prin sv-rirea ei constituie rela!iile de munc, ordinea interioar &n cadrul an"ajatorului, disciplina la locul de munc. *n consecin!, prin obiect al abaterii disciplinare respectiv valoarea social le$at prin sv-rirea ei, &n!ele"em "el!iile /-ci!le de %'ncA -"dine! 7i di/ci*lin! n *"-ce/'l %'ncii# >e planul raportului juridic de munc, aceste rela!ii se transpun &n obli"a!iile de serviciu asumate prin contractul de munc, sinteti$ate, la r-ndul lor, &n obli"a!ia "eneric de a respecta cu stricte!e ordineainterioar a unita!ii, disciplina muncii.

$#9# L!t'"! -biectiv


'el de al doilea element constitutiv al abaterii disciplinare este o &!*t ilicit care produce, &n raportul de la c!'3 l! e&ectA un re$ultat dunator ordinii interioare din unitate. Aceste obli"a!ii asumate prin &nc.eierea contractului individual de munc sunt preva$ute &n le"i i alte acte normative, contractele colective de munc, re"ulamentul de or"ani$are i func!ionare, re"ulamentul intern, precum i &n ordinele i dispo$i!iile efilor ierar.ici. 'a re"ul "eneral, ele sunt &nscrise &n fia postului. C!"!cte"'l ilicit al faptei re$ult din neconcordan!a dintre acestea i obli"a!iile men!ionate. 2ub acest aspect, sunt necesare unele preci$ri cu privire la n-"%ele de c-%*-"t!"e 7i la -"dinele /'*e"i-"il-" ie"!"8ici# '-t privete -"dinele 7i di/*-3iiile le4!le !le c-nd'ct-"il-" ie"!"8ici, respectarea lor este e%presia raportului de subordonare ierar.ic, personal, ce st la ba$a disciplinei muncii, ca o condi!ie esen!ial pentru asi"urarea ordinii &n procesul muncii i al produc!iei. Eirete, nu au putere obli"atorie dec-t ordinele i dispo$i!iile emise, aa cum dispune 'odul muncii, &n mod le"al, cu respectarea normelor de drept privind competen!a or"anului emitent, con!inutul i forma actului. Eapta ce constituie abatere disciplinar poate fi c-%i/ivA const-nd &ntr)o ac!iune prin care se &ncalc o obli"a!ie de a nu face, adic o norma pro.ibitiv, sau -%i/ivA prin ne&ndeplinirea unei obli"a!ii de a face. Eapta poate fi mi%t atunci c-nd, &n loc de a)i &ndeplini contiincios i &ntocmai sarcinile sale, salariatul lucrea$ ne"lijent, cu nesocotirea re"ulilor profesiunii, provoc-nd pa"ube sau neajunsuri an"ajatorului. Eapta ilicit trebuie s se afle &n le"atur de cau$alitate cu un "e3'lt!t d'nt-"A care reflect "radul de *e"ic'l-3it!te /-ci!l a abaterii. *n materie disciplinar, n c!3'l c>nd /'nt d-vedite celel!lte ele%ente c-n/tit'tive !le !b!te"ii nclc!"e! n-"%el-" le4!le /!' c-nt"!ct'!le etc# 7i vin-vi! "e3'lt!t'l d'nt-" 7i le4t'"! de c!'3!lit!te /'nt *"e3'%!te#

Obiect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e l c-n/tit'ie di/ci*lin! %'ncii

2 5

1!*t! ilicit *-!te &i -%i/iv /!' c-%i/iv

'-nd &ns, potrivit prevederilor le"ii, contractului colectiv de munc, re"ulamentului intern sau contractului individual, aplicarea unei sanc!iuni este condi!ionat de producerea unui anumit efect duntor de e%emplu, un prejudiciu patrimonial, adic al unei urmri c!li&ic!teA an"ajatorul este obli"at s dovedeasca e%isten!a acestui re$ultat.

$#1:# S'biect'l !b!te"ii di/ci*lin!"e


4spunderea disciplinar este specific raportului juridic de munc. Abaterea disciplinar are un /'biect c!li&ic!t, i anume un /!l!"i!t nc!d"!t l! 'n !n4!.!t-"# /in &nsui faptul c salariatul a avut capacitatea de a &nc.eia contractul de munc se pre$um ca are i discernam-nt. /ac s)ar constata c este iresponsabil, contractul de munc ar fi nul, ca$ &n care ar fi e%clus i rspunderea lui.

$#11# L!t'"! /'biectiv <vin-vi!=


R/*'nde"e! di/ci*lin!" S!nci'nile di/ci*lin!"e *"e/'*'ne 'n /'biect /'nt e;*"e/ 7i li%it!tiv c!li&ic!tA SALARIATUL *"ev 3'te de le4e 'el de al patrulea element constitutiv al abaterii disciplinare este latura subiectiv sau vinov!ia care const &n atitudinea psi.ic ne"ativ a subiectului fa! de fapta sa, &n c-n7tiin! mai clar sau mai difu$ a &nclcrii unor rela!ii sociale. 'orespun$tor formelor i "radelor de vinov!ie din dreptul penal, abaterile pot fi sv-rite cu intenie sau din c'l*# #nten!ia este de dou feluri( di"ectA c-nd subiectul prevede i urmrete producerea efectului duntor al faptei sale, i indi"ectA c-nd prevede efectul duntor, fr a)l dori, accept-nd totui producerea lui. Ab!te"ile di/ci*lin!"e *-t &i /v>"7ite c' intenie /!' din c'l* 'ulpa este, de asemenea, de dou feluri( '7'"in!A c-nd subiectul prevede efectul, dar sper fr temei s)l poata evita1 ne/-c-tin!A c-nd subiectul nu prevede efectul, dei putea sau trebuia s)l prevad. *n cadrul rspunderii disciplinare, "radul de vinov!ie constituie unul din criteriile folosite pentru d-3!"e! sanc!iunii, pentru individuali$area ei.

$#12# C!'3e c!"e ne"e/*-n/!bilit!te=

!*"

de

"/*'nde"e

<c!'3e

de

e;-ne"!"e

/!'

de

4spunderea disciplinar poate fi an"ajat numai dac sunt &ntrunite toate elementele constitutive ale abaterii1 absen!a oricruia dintre ele face ca abaterea i, pe cale de consecin!, rspunderea s nu poat e%ista. 2unt totui ca$uri &n care, dei fapta pare s &ntruneasc trsturile abaterii disciplinare, anumite &mprejurri specifice e%istente &n momentul sv-ririi ei duc la conclu$ia c, &n realitate, conduita autorului nu are caracter ilicit, antisocial, c acesta nu este vinovat i c se impune e%onerarea de rspundere. Aceste cau$e de e%onerare sau de neresponsabilitate care sunt enumerate, &n majoritatea lor, &n dreptul penal, aplic-ndu)se prin analo"ie i &n rspunderea disciplinar sunt urmtoarele( le"itima aprare, starea de necesitate, constr-n"erea fi$ic i constr-n"erea moral, ca$ul fortuit i for!a major, iresponsabilitatea, be!ia, minoritatea i eroarea de fapt.

$#1+# N-i'ne! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e


2anc!iunile disciplinare constituie %i.l-!ce de c-n/t">n4e"e prev$ute de le"e, av-nd ca scop aprarea ordinii disciplinare, de$voltarea spiritului de rspundere pentru &ndeplinirea constiincioas a &ndatoririlor de serviciu i respectarea normelor de comportare, precum i

2 9

S'nt %i.l-!ce de c-n/t">n4e"e /*eci&ice d"e*t'l'i %'ncii

prevenirea producerii unor acte de indisciplin. Ale sunt msuri /*eci&ice d"e*t'l'i %'nciiA &n le"tur cu e%ecutarea contractului individual de munc, reflect-ndu)se prin consecin!ele lor, numai asupra raportului juridic de munc, fr a afecta celelalte drepturi personale i patrimoniale ale salaria!ilor. Ale sunt prev$ute e;*"e/ 7i li%it!tiv &n le"e, iar aplicarea lor /'b !/*ect'l d'"!tei 7i !l c'!nt'%'l'i trebuie s se fac cu respectarea ri"uroasa a dispo$i!iilor le"ale (*"inci*i'l le4!litii /!nci'nii=# /rept consecin!, an"ajatorul nu poate s aplice o alt sanc!iune, dec-t una din cele stabilite de le"e, iar prin contractul colectiv de munc nu pot fi prev$ute sanc!iuni disciplinare diferite de cele re"lementate de le"isla!ia muncii. Iin-ndu)se seama c sanc!iunile sunt enumerate de le"e &n mod "radat, de la cea mai bl-nd la cea mai sever, urmea$ ca la ale"erea uneia dintre ele, pentru a corespunde abaterii sav-rite, trebuie s se recur" la criteriile "enerale pe care tot le"ea le prevede1 &mprejurrile &n care fapta a fost sv-rita1 "radul de vinov!ie1 consecin!ele abaterii disciplinare1 comportarea "eneral &n serviciu a salariatului1 eventualele sanc!iuni disciplinare aplicate anterior acesteia.

$#1$# Cl!/i&ic!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e


2anc!iunile disciplinare pot fi clasificate &n raport cu dou criterii principale( cate"oria de personal crora li se aplic i efectele produse. /upa c"ite"i'l c!te4-"iei de *e"/-n!l crora li se aplic, sanc!iunile disciplinare se &mpart &n( != /!nci'ni 4ene"!leA care sunt prev$ute de 'odul muncii1 b= /!nci'ni /*eci!le, care sunt prev$ute &n statutele de personal sau &n statutele disciplinare aplicabile unor anumite sectoare de munc sau profesii, !in-ndu)se seama de condi!iile specifice e%ecutrii &ndatoririlor de serviciu. /upa c"ite"i'l e&ectel-" *"-d'/eA sanc!iunile disciplinare se pot &mpr!i &n( != sanc!iuni cu efect *"ec'%*nit-" %-"!l b= sanc!iuni cu efect *"ec'%*nit-" *!t"i%-ni!l#

$#1,# En'%e"!"e! /!nci'nil-"


Art.8,; alin.+ din 'odul muncii prevede c sanc!iunile disciplinare pe care le poate aplica an"ajatorul &n ca$ul &n care salariatul sv-rete o abatere disciplinar sunt( a) avertismentul scris1 b) retro"radarea din func!ie, cu acordarea salariului corespun$tor func!iei &n care s)a dispus retro"radarea, pentru o durat ce nu poate depi 69 de $ile1 c) reducerea salariului de ba$ pe o durat de +): luni cu B)+9O1 d) reducerea salariului de ba$a i7sau, dup ca$, i a indemni$a!iei de conducere pe o perioad de +): luni cu B)+9O1 e) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc6=. *n primul r-nd, este important de preci$at c an"ajatorul nu poate aplica o alt sanc!iune disciplinar &n afara celor stabilite e%pres de te%tul citat, i nici nu poate &nscrie &n re"ulamentul intern alte asemenea sanc!iuni. Un alt re"im sanc!ionator nu poate fi stabilit dec-t prin statutele profesionale aprobate prin le"e special (art.86, alin.8). 02 n "e4ele%nt!"e! !nte"i-!" %-di&ic"ii *"in Le4e! n"#$:L2:11 !"t#20$ !lin#1 inlc'de! l! lit# b= c! /!nc i'ne di/ci*lin!" )/'/*end!"e! c-nt"!ct'l'i individ'!l de %'nc *ent"' - *e"i-!d ce n' *-!te de*i1: 3ile l'c"t-!"e)# Ace!/t /!nci'ne n' %!i e;i/t n C-d'l %'ncii !ct'!lA n &-"%! "e*'blic!t

5 :

1 !b!te"e 1 /!nci'ne

*n al doilea r-nd, trebuie subliniat c pentru aceeai abaterea disciplinar poate fi aplicat numai o sanc!iune (art.8,< alin.8)1 este aplicarea cunoscutei re"uli de drept( n-n bi/ in ide%#

$#10# O"4!nele c-%*etente / !*lice /!nci'ni di/ci*lin!"e


'odul muncii nu face nicio preci$are &n acest sens1 prevede doar prero"ativa disciplinar a an"ajatorului. 0u face, &n acelai timp, nicio distinc!ie &ntre an"ajatorul persoana juridic i an"ajatorul persoan fi$ic. 3r, &n cate"oria persoanelor juridice intr( societ!ile comerciale, re"iile autonome, societ!ile i companiile na!ionale, unit!ile bu"etare etc., care nu ar putea direct, ele &nsele, ca persoane juridice, s aplice sanc!iuni disciplinare. /ar, toate aceste persoane juridice di/*'n de -"4!ne de c-nd'ce"eA (cole"iale, precum i unipersonale). /esi"ur c din punct de vedere al rspunderii disciplinare, al stabilirii i aplicrii sanc!iunilor, *-3ii! *"ee%inent - !' -"4!nele 'ni*e"/-n!le de c-nd'ce"e (director, director "eneral, preedinte, administrator etc.)# Acestea au competen!a "eneral &n materie, put-nd aplica, aadar, orice sanc!iuni disciplinare, competen! ce re$ult, &n primul r-nd, din dispo$i!iile le"ale potrivit crora ei repre$int unitatea &n rela!iile cu persoanele fi$ice i juridice i, &n al doilea r-nd, din cele ce prevd prero"ativa l-" de ! -"4!ni3! /elect!"e!A !n4!.!"e! 7i c-ncedie"e! *e"/-n!l'l'i# /esi"ur c nimic nu se opune s intervin i o dele"are e%pres i distinct de atribu!ii disciplinare, &n sensul c or"anul competent al an"ajatorului s &mputerniceasc un subordonat care s aplice orice sanc!iune disciplinar, inclusiv pe cea mai "rav concedierea, i nu doar pe cele uoare enumerate mai sus. 3 asemenea dele"are este posibil c.iar i &n ca$ul autorit!ilor i institu!iilor publice. 4e"ula este c dele"atul nu poate, la r-ndul lui dele"a, atribu!iile pe care le)a primit cu titlu de dele"are de atribu!ii. Altfel spus, re"ula dele4!t! *-te/t!/ n-n dele4!t'" se aplic i &n dreptul muncii. >entru anumite cate"orii de personal, sunt instituite or"ane speciale (comisii de disciplina) or"ane cole"iale competente s aplice sanc!iunile disciplinare. 2e &n!ele"e c &n ca$ul an"ajatorilor persoane fi$ice, acetia, di"ect, aplic sanc!iunea disciplinar.

C-%*eten! de ! !*lic! /!nci'ni di/ci*lin!"e !*!"ine !n4!.!t-"'l'i *"in -"4!nele de c-nd'ce"e

$#12# Ce"cet!"e! !b!te"ii di/ci*lin!"e


'onstituie prima fa$ a ac!iunii disciplinare. 2esi$at din oficiu ori de ctre o alt persoan de obicei eful ierar.ic al autorului abaterii, cel abilitat s aplice sanc!iunea, trebuie mai &nt-i s dispun efectuarea cercetrii disciplinare prealabile. Pent"' !*lic!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e e -bli4!t-"ie e&ect'!"e! ce"cet"ii *"e!l!bile *ntr)adevr, potrivit art.8B+ alin.+ din 'odul muncii, nici- /!nci'ne di/ci*lin!"A c' e;ce*i! !ve"ti/%ent'l'i /c"i/ n' *-!te &i di/*'/ %!i n!inte de e&ect'!"e! ce"cet"ii di/ci*lin!"e *"e!l!bile# *n ca$ contrar, sanc!iunea va fi nulitatea absolut a msurii respective. >unctul de pornire &n efectuarea cercetrii &l constituie c-nv-c!"e!, &n scris, a salariatului de ctre persoana &mputernicit de ctre an"ajator s reali$e$e aceast opera!iune, preci$-ndu)se obiectul, data, ora i locul &ntrevederii (art.8B+ alin.8). *n cursul cercetrii, salariatul are dreptul s formule$e i s sus!ina toate aprrile &n favoarea sa i s ofere persoanei &mputernicite s reali$e$e cercetarea toate probele i motiva!iile pe care le consider necesare, precum i dreptul de a fi asistat, la cererea sa de ctre un repre$entant al sindicatului al crui membru este (art.8B+ alin.,). 0umai nepre$entarea salariatului la convocarea fcut fr niciun motiv obiectiv d dreptul

5 1

an"ajatorului s dispun sanc!ionarea, fr efectuarea cercetrii prealabile (art.86= alin.:). 'onsiderm c aceeai solu!ie se impune i atunci c-nd salariatul d curs convocrii, dar refu$ aprarea ori s scrie aa numita not e%plicativ. *ntr)un atare ca$, apreciem, urmea$ s fie fcut dovada acestei situa!ii cu un proces)verbal &ntocmit de cei &mputernici!i s efectue$e cercetarea. >re$entarea la convocarea an"ajatorului e/te 'n d"e*t !l /!l!"i!t'l'i 7i n' - -bli4!ie ! l'i# 'onclu$ia, re$ult i din te%tul alin., al art.8B+, conform cruia &n cursul cercetrii disciplinare prealabile, salariatul !"e d"e*t'l s formule$e i s sus!in toate aprrile &n favoarea sa i s ofere persoanei &mputernicite s reali$e$e cercetarea, toate probele i motiva!iile pe care le consider necesare, precum i d"e*t'l s fie asistat, la cererea sa, de ctre un repre$entant al sindicatului al crui membru este. Aa fiind, nu este vorba de obli"a!ia la aparare, ci de d"e*t'l l! !*"!"e, *ent"' c ni%eni n' *-!te &i -bli4!t / /e !*e"e. 0epre$entarea la convocare nu poate constitui o abatere disciplinar distinct, ci ea semnific faptul c acel salariat a &n!eles astfel s renun!e la dreptul la aprare, &n fa!a an"ajatorului, drept ce &i este recunoscut de le"e. C-n/ecin! i%edi!t i cea mai important a acestei nepre$entri este prev$ut de art.8B+ alin.: din 'odul muncii( !n4!.!t-"'l !"e d"e*t'l / di/*'n /!nci-n!"e!A &" e&ect'!"e! ce"cet"ii *"e!l!bile# Aa fiind, deci$ia sa de sanc!ionare nu va fi nul &n mod absolut, doar pe acest motiv procedural, aa cum dispune alin.+ al aceluiai articol. O !lt c-n/ecinF nepre$entarea fr motiv obiectiv, l *"ive!3 pe salariatul &nvinuit (datorit culpei sale) de posibilitatea de a se apra, de a administra probe i de a)i motiva conduita, aa cum prevede art.8B+ alin.,. 'ercetarea prealabil se va finali$a cu un proces)verbal sau referat ori raport &ntocmit de persoanele &mputernicite (respectiv comisia instituit) s o efectue$e &n care se consemnea$ re$ultatele acesteia, inclusiv, dup ca$, refu$ul nejustificat al salariatului de a se pre$enta i de a)i motiva po$i!ia ori, motivarea pentru care aprrile sale au fost &nlturate, propunerea de sanc!ionare (sau nu), sanc!iunea ce poate fi aplicat etc. /ocumentul astfel &nc.eiat trebuie s aib &n vedere, desi"ur, faptele (i &n totalitatea lor) care se imput salariatului &n cau$, nu altele sau o parte a ansamblului lor. *n lipsa unui atare proces)verbal care s con!in po$i!ia sau atitudinea celui cercetat, solu!ia este anularea deci$iei de sanc!ionare.

$#15# Individ'!li3!"e! 7i !*lic!"e! /!nci'nii


C"ite"ii de individ'!li3!"e ! /!nci'nil-" 'onstat-nd vinov!ia salariatului, dup efectuarea cercetrii prealabile (sau dup constatarea imposibilit!ii efecturii ei datorit culpei celui &n cau$), an"ajatorul urmea$ s stabileasc sanc!iunea disciplinar. Al are la &ndem-n urmtoarele criterii le"ale( a) &mprejurrile &n care fapta a fost sv-rit1 b) "radul de vinov!ie a salariatului1 c) consecin!ele abaterii disciplinare1 d) comportarea "eneral la serviciu1 e) eventualele sanc!iuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta (art.866).

5 2

Aadar, stabilirea sanc!iunii disciplinare nu poate avea loc &n mod arbitrar, ci, e%clusiv, n &'ncie de "e/*-n/!bilit!te! "i4'"-!/ i c'%'l!tiv a criteriilor de mai sus. *n toate ca$urile, or"anul competent s aplice sanc!iunea va trebui s se preocupe cu toat aten!ia de individ'!li3!"e! acesteia, de do$area ei, !in-nd seama de criteriile prev$ute de le"e, deoarece numai o corelare just a sanc!iunii cu "ravitatea faptei este de natur s asi"ure reali$area rolului educativ i preventiv al rspunderii. 4e$ulta din art.8,; alin.+ c sanc!iunile disciplinare se afl &ntr)o anumit ordine, de la cea mai uoar, const-nd &n avertisment scris, p-n la cea mai aspr, const-nd &n desfacerea disciplinar a contractului individual de munc. >rin urmare, sanc!iunile se aplic "radual, &n func!ie de fapta comis i de "radul de vinov!ie al salariatului. Aadar, nivelul culpei repre$int un element esen!ial &n stabilirea sanc!iunii disciplinare. Art.8,< alin.8 instituie interdic!ia aplicrii mai multor sanc!iuni pentru aceeai abatere. Aste aplicarea cunoscutului principiu de drept n-n bi/ in ide%. S!nci'nile di/ci*lin!"e /e !*lic n +: de 3ile de $#19# l! d!t! Te"%enele l'"ii l! de !*lic!"e ! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e c'n-7tin d!" n' %!i t>"3i' de 0 2unt re"lementate de art.8B8 alin.+. 'onform acestui te%t, an"ajatorul dispune aplicarea l'ni de l! d!t! sanc!iunii disciplinare printr)o deci3ie e%i/ n &-"% /c"i/, &n termen de :9 de $ile /v>"7i"ii !b!te"ii c!lend!"i/tice de la data lurii la cunotin! despre sv-rirea abaterii disciplinare, dar nu mai t-r$iu de 6 luni de la data sv-rsirii faptei. 3bservm c te%tul art.8B8 alin.+ re"lementea$ dou termene diferite &n interiorul crora an"ajatorul va putea s sanc!ione$e salaria!ii vinova!i de nesocotirea normelor i re"ulilor care compun disciplina muncii( unul de :9 de $ile calendaristice i altul de 6 luni. >rimul termen cur"e de la data la care repre$entantul an"ajatorului persoan juridic abilitat s aplice sanc!iuni disciplinare (director, director "eneral, administrator, preedinte, etc.) sau an"ajatorul persoana fi$ic ! l'!t c'n-7tin de/*"e /v>"7i"e! !b!te"ii (printr)o not de constatare, referat, proces)verbal, etc., av-nd o dat cert, prin &nre"istrarea &n re"istrul "eneral al unit!ii). Termenul &n discu!ie se calculea$ &n conformitate cu art.+9+ alin.+ din 'odul de procedur civil, pe $ile libere, adic nu intr &n calcul nici $iua c-nd a &nceput, nici cea c-nd s)a sf-rsit. 'ur"erea termenului de :9 de $ile calendaristice conduce la prescrierea dreptului an"ajatorului de a aplica sanc!iuni disciplinare. /ac intervine totui sanc!ionarea, aceasta va fi nele"al. Termenul de 6 luni cur"e de la un moment obiectiv( d!t! /v>"7i"ii !b!te"ii di/ci*lin!"e# *n interiorul su an"ajatorul trebuie s ia cunostin! de sv-rirea acestei abateri i tot aici se va &ncadra i termenul de :9 de $ile. *n mod normal, acest ultim termen va &nceta anterior celui de 6 luni. 'el mult, poate &nceta concomitent. Di termenul de 6 luni se va calcula &n conformitate cu dispo$i!iile 'odului de procedur civil, adic se va sf-ri &n luna corespun$toare $ilei de plecare (art.+9+ alin.:). /ac, &ncep-nd la 8<, :9 sau :+ ale lunii se sf-rete &ntr)o lun care nu are o asemenea $i, se va socoti &mplinit &n $iua cea din urm a lunii (art.+9+ alin.,). Avident c i cur"erea acestui termen are drept consecin! prescrierea dreptului an"ajatorului de a)l sanc!iona disciplinar pe salariatul vinovat. *ntr)adevr, at-t termenul de 6 luni, c-t i cel de :9 de $ile sunt te"%ene de *"e/c"i*ie ! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e# Aa fiind, ele sunt susceptibile de &ntrerupere sau suspendare &n condi!iile dreptului comun.

Te"%enele de !*lic!"e ! /!nci'nil-" /'nt te"%ene de *"e/c"i*ie

5 +

Ele%ente -bli4!t-"ii !le deci3iei de $#2:# Deci3i! /!nci-n!"e

de /!nci-n!"e
3rice sanc!iune disciplinar trebuie concreti$at, materiali$at, &ntr)un &nscris (deci$ie), act unilateral al an"ajatorului. *n conformitate cu art.8B8 alin.8, sub sanc!iunea nulit!ii absolute, deci$ia trebuie s con!in( a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar1 b) preci$area prevederilor din statutul personal, re"ulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil care au fost &nclcate de salariat1 c) motivele pentru care au fost &nlturate aprrile formulate de salariat &n timpul cercetrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuat cercetarea1 d) temeiul de drept &n ba$a cruia sanc!iunea disciplinar se aplic1 e) termenul &n care sanc!iunea poate fi contestat1 f) instan!a competent la care sanc!iunea poate fi contestat. >entru a fi valabil, deci$ia respectiv trebuie semnat de persoana compe tent s aplice sanc!iunea i &nre"istrat &n re"istrul "eneral al an"ajatorului. >entru a produce efecte, deci$ia de sanc!ionare trebuie comunicat salariatului. Termenul este de cel mult B $ile calendaristice de la data emiterii ei (art.8B8 alin.:). Acest termen &ns nu este unul de decdere, adic necomunicarea &n cadrul su nu atra"e nulitatea sanc!ionrii. Aste doar de "ec-%!nd!"eC sanc!iunea pentru necomunicare const &n lipsa producerii efectelor. /ar dac astfel trece termenul de 6 luni de la data comiterii faptei deci$ia de sanc!ionare v! deveni c!d'c# 'omunicarea se face prin predarea deci$iei direct salariatului, cu semnatur de primire, ori, &n ca$ de refu$ al primirii, prin scrisoare recomandat, la domiciliul sau reedin!a comunicat de acesta (art.8B8 alin.,). /ata comunicrii marc.ea$ momentul aplicrii sanc!iunii de la care an"ajatorul este &ndrept!it s procede$e la e%ecutarea acesteia i de la care &ncepe s cur" termenul de :9 de $ile calendaristice pentru introducerea contesta!iei (art.8B8 alin.B). /eoarece nu este un act jurisdic!ional, deci$ia de sanc!ionare este revocabil. 4evocarea constituie o manifestare de voin! necondi!ionat i inte"ral. Aa &i produce efectele retroactiv de la data emiterii actului revocat, iar nu de la o dat ulterioar1 an"ajatorul nu poate condi!iona efectele revocrii de un termen fi%at unilateral.

Deci3i! de /!nci-n!"e /e c-%'nic /!l!"i!t'l'i n , 3ile de l! e%ite"e

Deci3i! de /!nci-n!"e e/te "ev-c!bil

$#21# E;ec't!"e! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e


Aste diferit &n raport cu n!t'"! fiecreia dintre sanc!iuni. A%ecutarea avertismentului scris se consum prin &nsui actul comunicrii lui ctre cel sanc!ionat i notrii &n dosarul personal al acestuia, dup ca$, i &n re"istrul "eneral de eviden! a salaria!ilor. C-nte/t!i! %*-t"iv! deci3iei de /!nci-n!"e /e &!ce n +: de 3ile de l! c-%'nic!"e! !ce/tei! ct"e /!l!"i!t 4etro"radarea &n func!ie &nseamn reparti$area altor sarcini de munc, inferioare celor avute anterior, pe o perioad determinat dup care persoana respectiv revine la situa!ia dinainte. 2anc!iunile cu efect precumpnitor patrimonial, implic efectuarea modificrilor corespun$toare, cu caracter temporar una p-n la : luni &n statele de plat, dup ca$, i de personal.

5 $

/esfacerea disciplinar a contractului (concedierea disciplinar) se e%ecut prin scoaterea din eviden! a persoanei sanc!ionate i prin neprimirea ei la lucru.

$#22# C-nte/t!i! c!le! de !t!c %*-t"iv! /!nci'nil-" di/ci*lin!"e


Art.8B8 alin.B prevede c deci$ia de sanc!ionare poate fi contestat de salariat la instan!ele judectoreti competente &n termen de :9 de $ile calendaristice de la data comunicrii. Aa fiind, &n conformitate cu te%tul citat, orice sanc!iune disciplinar, &ncep-nd cu avertismentul scris i termin-nd cu desfacerea disciplinar a contractului individual de munc (concedierea disciplinar), poate fi atacat doar la instan!ele judectoreti. Aste o dispo$i!ie concordant cu prevederile art.86< 'oduil muncii potrivit crora judecarea conflictelor de munc (de drepturi) este de competen!a instan!elor judectoreti, &n a crei circumscriptie reclamantul (deci, salariatul sanc!ionat) &i are domiciliul sau reedin!a.

L'c"!"e de ve"i&ic!"e 6 Unit!te! de nv!"e V

1# 2# +# $# ,# 0#

De&inii di/ci*lin! %'ncii# De&inii "/*'nde"e! di/ci*lin!"# De&inii /!nci'ne! di/ci*lin!"# En'%e"!i /!nci'nile di/ci*lin!"e *"ev3'te de C-d'l %'ncii# En'%e"!i , c!'3e de e;-ne"!"e ! "/*'nde"ii di/ci*lin!"e# En'%e"!i c"ite"iile de individ'!li3!"e ! /!nci'nii di/ci*lin!"e#

5 ,