Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Upgrade versiune

IMPORTANT:

Upgrade-ul de versiune pentru func]ionarea `n re]ea ajunge s\ se fac\ doar pe server-ul de date, pe restul calculatoarelor din re]ea copiindu-se fi[ierul mentor.exe de pe server, rezultat `n urma upgrade-ului.

S\ pornim la lucru!
Porni]i calculatorul [i a[tepta]i pn\ cnd `nc\rcarea sistemului de operare Windows s-a terminat. Pentru a porni instalarea lansa]i `n execu]ie programul install.exe, aflat `n kit-ul WinMENTOR. ~n figura I.1. pute]i vedea prima fereastr\ de dialog. La selectarea butonului Continua programul de instalare va identifica automat directorul `n care s-a f\cut instalarea programului [i a bazei de date.

Fig. I.1. ~n continuare programul de instalare afi[eaz\ fereastra prezentat\ `n Fig. I.2., prin care la selectarea butonului "CONTINU|" se lanseaz\ instalarea propriu-zis\ a programului. ~n aceast\ etap\ are loc copierea [i dezarhivarea fi[ierelor din kit-ul de instalare.

Fig. I.2.

Pasul urm\tor: afi[area ferestrei din Fig. I.3 `n care pute]i opta pentru opera]iile care urmeaza s\ le fac\ programul de instalare dup\ care tasta]i Continua
Observa]ii:

Dac\ tasta]i simultan tastele Alt [i Q `n timpul execu]iei op]iunii Verificare structuri aceasta se va executa mai rapid.

Fig. I.3. Dup\ executarea op]iunilor selectate se afi[eaz\ fereastra din Fig. I.4. Afl\m astfel c\ "INSTALAREA S-A TERMINAT CU SUCCES!".

Fig. I.4.