P. 1
Instructiuni Arhiva

Instructiuni Arhiva

|Views: 4|Likes:
Published by simona444

More info:

Published by: simona444 on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

INSTRUC IUNI privind activitatea de arhiv la creatorii #i de&in torii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Na&ionale prin Ordinul

de zi nr. 217 din 23 mai 1996 Prezentele Instruc&iuni reglementeaz organizarea #i desf #urarea întregii activit &i arhivistice, în mod unitar, la nivelul tuturor creatorilor #i de&in torilor de documente, în conformitate cu art. 5, pct. a, din Legea Arhivelor Na&ionale. CAPITOLUL I Dispozi!ii generale Art. t. - Constituie izvoare istorice #i alc tuiesc Fondul Arhivistic Na&ional al României documentele, indiferent de suportul lor, create de-a lungul timpului de organele de stat, organismele publice sau private, economice, sociale, culturale, militare #i religioase, precum #i de persoanele fizice. Acestor documente statul le asigur protec&ie special , în condi&iile Legii Arhivelor Na&ionale. Art. 2. - Administrarea, supravegherea, dup caz, #i protec&ia special a Fondului Arhivistic Na&ional al României se realizeaz de Arhivele Na&ionale - unitate bugetar în cadrul Ministerului de Interne. Atribu&iile acestora se exercit prin compartimentele specializate #i direc&iile jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. Art. 3. - Persoanele juridice creatoare #i de&in toare de documente r spund de eviden&a, inventarierea, selec&ionarea, p strarea #i folosirea lor, în condi&iile prevederilor Legii Arhivelor Na&ionale. Art. 4. - Persoanele juridice, creatoare #i de&in toare de documente, au obliga&ia de a înfiin&a compartimente de arhiv , organizate în func&ie de complexitatea #i cantitatea arhivelor pe care le creeaz sau le de&in. Desemnarea personalului îns rcinat cu activitatea de arhiv , precum #i structura # i competen&a compartimentelor de arhiv vor fi stabilite de conducerea unit &ii creatoare #i de&in toare de documente, cu avizul de specialitate al Arhivelor Na&ionale sau, dup caz, al direc&iilor jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. Fac excep&ie de la aceste prevederi Ministerul Ap r rii Na&ionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informa&ii, Serviciul Informa&ii Externe, Serviciul de Protec&ie #i Paz , alte organe cu atribu&ii în domeniul siguran&ei na&ionale. Formarea, perfec&ionarea #i atestarea personalului compartimentului de arhiv se realizeaz prin 'coala Na&ional de Perfec&ionare Arhivistic , contra cost. Art. 5. - Atribu&iile personalului compartimentului de arhiv sunt: a) ini&iaz #i organizeaz activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unit &ii respective; asigur leg tura cu Arhivele Na&ionale, în vederea verific rii #i confirm rii nomenclatorului', urm re#te modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; b) verific #i preia de la compartimente, pe baz de inventare, dosarele constituite; întocme#te inventare pentru documentele f r eviden& (anexa nr. 2), aflate în depozit; asigur evidenta tuturor documentelor intrate #i ie#ite din depozitul de arhiv , pe baza registrului de eviden& curent (anexa nr. 3); c) #eful compartimentului de arhiv este secretarul comisiei de selec&ionare #i, în aceast calitate, convoac comisia în vederea analiz rii dosarelor cu termene de p strare expirate #i care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocme#te formele prev zute de lege pentru confirmarea lucr rii de c tre Arhivele Na&ionale; asigur predarea integral a arhivei selec&ionate la unit &ile de recuperare; d) cerceteaz documentele din depozit în vederea eliber rii copiilor #i certificatelor solicitate de cet &eni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare; e) pune la dispozi&ie, pe baz de semn tur , #i &ine eviden&a documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verific integritatea documentului împrumutat; dup restituire, acestea vor fi reintegrate la fond; f) organizeaz depozitul de arhiv dup criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Na&ionale, men&ine ordinea #i asigur cur &enia în depozitul de arhiv ; solicit conducerii unit &ii dotarea corespunz toare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. #.a.): informeaz 1

Gruparea documentelor în dosare Art. Înregistrarea documentelor începe de la l ianuarie #i se încheie la 31 decembrie ale fiec rui an. ie#ite ori întocmite pentru uz intern Art. înregistrarea acestora se poate face #i la fiecare compartiment de munc In aceast situa&ie. în rubrica corespunz toare. Arhivelor Na&ionale sau. potrivit problemelor #i termenelor de p strare stabilite prin nomenclatorul dosarelor. Art. . dup modelul din anexa nr. potrivit legii. Art. 9. B. în dreptul fiec rui document conexat se trece. num rul #i data documentului date de emitent. .Creatorii de documente sunt obliga&i s înregistreze toate documentele intrate. In prima rubric a nomenclatorului se trec denumirile compartimentelor de munc . emite #i întocme#te pentru uz intern un num r mare de documente. destinatarul. con&inutul documentului în rezumat. modul rezolv rii. num rul filelor documentului. compartimentul c ruia i s-a repartizat. înfiin&area. documentele se grupeaz în dosare. conform prevederilor Legii Arhivelor Na&ionale. Înregistrarea documentelor se efectueaz cronologic. 8. în mai multe. în ordinea primirii lor. completându-se coloanele adecvate. #i se numeroteaz cu cifre romane. a) întocmirea nomenclatorului dosarelor Art. data expedierii. Când creatorul de documente prime#te. concomitent. 10. în termen de 30 de zile. acestea vor primi num rul de înregistrare al documentului la care se r spunde. la registratura general se înscrie num rul de înregistrare atribuit de expeditor #i denumirea compartimentului la care se repartizeaz spre înregistrare #i rezolvare. f r ca numerele de înregistrare date documentelor s se repete. reorganizarea sau oricare alte modific ri survenite în activitatea institu&iei. num rul de înregistrare al documentului la care se conexeaz #i indicativul dosarului dup nomenclator.înregistrarea documentelor se face la registratura general . 2 . care se va stabili #i completa în registru dup rezolvarea documentului. Documentele care se refer la aceea#i problem se conexeaz la primul document înregistrat. 7. dup caz. 1. h) preg te#te documentele (cu valoare istoric ) #i inventarele acestora. fie. emitentul. pe linia muncii de arhiv #i stabilesc m surile ce se impun. Nomenclatorul se întocme#te sub forma unui tabel în care se înscriu. 6. în vederea pred rii la Arhivele Na&ionale. num rul anexelor. .Creatorii #i de&in torii de documente sunt obliga&i s comunice în scris. La înregistrarea documentelor se vor preciza urm toarele clemente: num rul de înregistrare.Nomenclatorul dosarelor se întocme#te de c tre fiecare creator pentru documentele proprii.conducerea unit &ii #i propune m suri în vederea asigur rii condi&iilor corespunz toare de p strare #i conservare a arhivei.Arhivele Na&ionale #i direc&iile jude&ene controleaz aplicarea #i respectarea prevederilor legisla&iei în vigoare. cu implica&ii asupra compartimentului de arhiv . g) pune la dispozi&ia delegatului Arhivelor Na&ionale toate documentele solicitate cu prilejul efectu rii ac&iunii de control privind situa&ia arhivelor de la creatori. în ordinea în care figureaz în schema de organizare a creatorului. . In cazul documentelor expediate ca r spuns. Eviden!a documentelor Art. 11.Anual. CAPITOLUL II Obliga!iile creatorilor "i de!in%torilor de documente A. data înregistr rii. num rul de înregistrare al documentului la care se face conexarea. pe compartimente de munc . . fie într-un singur registru de intrare-ie#ire. direc&iilor jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. . Documentele expediate din oficiu #i cele întocmite pentru uz intern se înregistreaz ca # i documentele intrate. categoriile de documente grupate pe probleme #i termene de p strare.

3 . 12. In rubrica a patra a nomenclatorului se înscrie termenul de p strare. când în constituirea dosarului se folose#te ordinea cronologic . în vederea aplic rii lui. nomenclatorul se completeaz cu denumirea acestora #i cu dosarele nou create. cu creion negru. spre aprobare #i confirmare. . întocmite pe perioade de timp diferite #i. de Arhivele Na&ionale #i.In vederea pred rii dosarelor la compartimentul de arhiv se efectueaz urm toarele opera&iuni: • documentele cuprinse în dosar se ordoneaz cronologic sau. ci numai atunci când se produc schimb ri în structura creatorului de documente. agrafele metalice. l la fiecare compartiment de munc . potrivit nomenclatorului #i se predau la compartimentul de arhiv . respectiv. 17. Stabilirea lui se face &inânduse seama de legile în vigoare. 13. Art. documentele se grupeaz în dosare. se constituie mai multe volume ale aceluia#i dosar. con&inutul documentelor ce constituie dosarul. In rubrica a treia se trece.).'eful fiec rui compartiment r spunde de întocmirea proiectului de nomenclator pentru documentele specifice compartimentului respectiv. dup alte criterii (alfabetic. cu acela#i termen de p strare. dubletele. 3. la nivel central. în momentul întocmirii nomenclatorului. aceste documente vor fi analizate de comisia de selec&ionare #i. de importan& #tiin&ific a informa&iilor pe care !e con&in documentele. la rubrica rezervat acestuia. In cazul compartimentelor de munc sau subdiviziunilor lor care î#i dezvolt activitatea creând alte grupe de documente decât cele prev zute ini&ial. sau dac exist motive s se presupun c . Art. Art. începând cu nr. Acesta poate fi format numai din litera majuscul #i cifra arab sau numai din cifra arab . clamele. • se îndep rteaz acele. pentru fiecare termen de p strare. se constituie dosare separate. actele mai vechi trebuie s se afle deasupra #i cele mai noi dedesubt. Aceste proiecte se centralizeaz de #eful compartimentului de arhiv #i se înainteaz . trimestriale.). anuale s. Intr-un dosar se grupeaz documente referitoare la aceea#i problem . 5.a. termene de p strare diferite (planuri. cartotecile. • dosarele nu trebuie s aib mai mult de 250 . 14. 16. filele nescrise. datelor #i rezolu&iilor. d ri de seam lunare. la nivel local. în dou exemplare. filele se numeroteaz începând cu num rul l pentru fiecare volum. în cazul dosarelor compuse din mai multe volume. în al doilea an de la constituire. dup caz.S. geografic etc. nomenclatorul va fi difuzat la toate compartimentele. litera majuscul #i cifra arab formeaz indicativul dosarului. dac creatorul are ca p r&i componente numai compartimente de munc f r subdiviziuni sau nici compartimente de munc .Nomenclatorul se aprob de c tre conducerea unit &ii creatoare de documente #i se confirm ." (comisie de selec&ionare). în rezumat. La înregistrarea documentelor.In rubrica a doua se trec subdiviziunile compartimentelor de munc #i se numeroteaz cu litere majuscule. La expirarea termenului de p strare. cifra arab care reprezint num rul anilor cât se p streaz (l.Dup rezolvarea lor. fiecare dosar numerotându-se cu cifre arabe. de importan&a practic pentru activitatea creatorului de documente #i. . în cazuri speciale. pot fi propuse pentru eliminare sau re&inute permanent. . . în mod deosebit. Dac se înfiin&eaz noi compartimente de munc sau subdiviziuni. în cazul dep #irii acestui num r. iar pentru acelea care se p streaz temporar. Art. condicile #i alte materiale preconstituite Cifra roman . informa&iile documentelor pot avea importan& #tiin&ific . indicativul dosarului va figura în registrul de intrare-ie#ire. cu. • documentele din fiecare dosar se leag în coperte de carton.Nomenclatorul dosarelor nu se modific anual. de direc&iile jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. K) etc. Dac termenul de p strare al unor grupe de documente nu poate fi stabilit cu certitudine.Dup confirmare. . • filele dosarelor se numeroteaz în col&ul din dreapta sus. In dreptul grupelor de documente care se p streaz permanent se trece cuvântul „permanent" (prescurtat „P"). ca #i pe fiecare document în parte. In nomenclator se trec #i registrele.). In cazul acelora#i genuri de documente. lâng termenul de p strare temporar se men&ioneaz „C. în anumite conjuncturi.300 file. . nomenclatorul se completeaz cu noile dosare. în a#a fel încât s se asigure citirea complet a textului. 15. b) Constituirea dosarelor Art. Art.

fiecare inventar se trece separat. men&ionându-se în inventar datele extreme. • totalul dosarelor ie#ite. condic ) con&ine . ad ugat la sfâr#itul dosarului. dup caz.) de documente.. ordine etc. sub un alt num r de ordine. • denumirea. în registrul de eviden& curent se deschide câte o partid pentru fiecare fond. între paranteze. în litere. In cazul în care compartimentul de arhiv p streaz #i alte fonduri arhivistice. Art. Inventarul cuprinde toate dosarele cu acela#i termen de p strare. volumul #i termenul de p strare. Art. 21. 26. Predarea la compartimentul de arhiv% Art. în ordinea prelu rii. . Art. destinatarul. 24. In cazul constat rii unor neconcordan&e.In registrul de eviden& curent . se trec. la capitolul „Prelu ri". se opresc la compartimentele de munc . create în cursul unui an. lucr torul de Ia compartimentul creator al dosarului face urm toarea certificare: „Prezentul dosar (registru. . 23. 18. dintre care un exemplar r mâne la compartimentul care face predarea. 19. num rul de file. . în inventar se va men&iona acest lucru. file". 20. . cu men&ionarea nepred rii lor. sinteze.. conform modelului prev zut în anexa nr. datele de început #i de sfâr#it. stabilit de comun acord între cele dou compartimente (pred tor #i primitor).Constituirea dosarelor. 2. ele se aduc la cuno#tin& compartimentului creator. .Eviden&a dosarelor #i a inventarelor depuse la compartimentul de arhiv se &ine în registrul de eviden& curent . sau pe prima pagin nescris a registrelor # i condicilor. • totalul dosarelor din inventar: • totalul dosarelor primite efectiv în arhiv din inventarul respectiv: • num rul dosarelor l sate la compartiment #i depuse ulterior. din motive justificate. iar celelalte se depun o dat cu dosarele la compartimentul de arhiv . fiecare compartiment va întocmi atâtea inventare câte termene de p strare sunt prev zute în nomenclator. se trec în inventarul anului respectiv. perioada la care se refer .In ce prive#te completarea rubricii „Con&inutul dosarului". care efectueaz corecturile ce se impun. • pe o foaie nescris . urm rind respectarea modului de constituire a dosarelor #i concordan&a între con&inutul acestora #i datele înscrise în inventar. In cazul dosarelor formate din mai multe volume. num rul #i data actului pe baza c ruia au fost scoase din eviden& . se vor preciza genurile (coresponden&a. Art.Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele nepermanente #i în 4 exemplare pentru documentele permanente. 22.Dosarele care cuprind acte din mai mul&i ani se vor inventaria la anul de început. 4. Se va înscrie num rul din inventar al fiec rui dosar re&inut de compartiment. Art. rapoarte. în momentul pred rii lor ulterioare. Inventarierea dosarelor. C.• pe coperta dosarului se înscriu: denumirea unit &ii #i a compartimentului creator. emitentul. • denumirea compartimentului de la care provine inventarul. în inventar fiecare volum va primi un num r curent distinct. Predarea la arhiva general se face conform unei program ri prealabile. Art. întocmite dup modelul prezentat în anexa nr. problema sau problemele con&inute #i. Art.Dosarele neîncheiate în anul respectiv. dup care semneaz #i pune data certific rii.La preluare. de c tre un compartiment de munc . toate inventarele dosarelor preluate. 4 . La capitolul „Ie#iri" se trec: • dala ie#irii dosarelor din eviden& : • unde s-a predat. inventarierea #i predarea lor intr în obliga&ia compartimentelor creatoare de documente. • datele extreme ale documentelor. . la compartimentul respectiv. . anul. în cifre #i . Art. indicativul din nomenclator. Pentru fiecare inventar se noteaz : • num rul de ordine al inventarului: • data prelu rii documentelor din inventarul respectiv.Dosarele se depun la compartimentul de arhiv pe baz de inventare. ca #i cele care. 25. . . memorii. compartimentul de arhiv verific fiecare dosar. Astfel. num rul de dosar din inventar.

la sesizarea secretarului. Art. dup modelul prezentai în anexa nr. în vederea confirm rii lucr rii de selec&ionare. 'eful compartimentului de arhiv este de drept secretarul comisiei de selec&ionare. . în care se cuprind # i categoriile de documente din listele de date #i informa&ii secrete de stat. ele se trec în inventarele corespunz toare termenului lor de p strare. cu confirmarea Arhivelor Na&ionale. pe baz de proces-verbal înso&it de inventar.Dosarele sunt scoase din eviden&a arhivei pe baza unuia din urm toarele acte.Documentele secrete de stat se înregistreaz manipuleaz .Gruparea în dosare. inventarierea "i selec!ionarea documentelor secrete de stat Art. In aprecierea importan&ei documentelor. valoarea artistic . la anul #i compartimentul de munc respectiv. Art. inventarierea #i selec&ionare! se fac potrivit prezentelor Instruc&iuni. sau la direc&iile jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. 5. 32. . 27. . Art.Comisia efectueaz selec&ionarea atât a documentelor create de unitatea respectiv . . dup caz. #tampile. aprobat de conducerea unit &ii creatoare sau de&in toare #i confirmat de Arhivele Na&ionale. 28.Anual sau ori de câte ori este nevoie. men&iunea „C. 34. 31. în ordine. pre#edintele convoac comisia de selec&ionare.Documentele se p streaz . întrucât la stabilirea valorii se au în vedere #i alte elemente: însemnele #i înscrisul din câmpul sigilar. Art. numit prin decizia sau ordinul conduc torului unit &ii respective. E. 35. 29. confec&ionate din metal. 33. acordând o aten&ie deosebit celor care au.In cadrul fiec rei unit &i creatoare #i de&in toare de documente func&ioneaz câte o comisie de selec&ionare. Art. . chiar dac . Art. frecven&a s. secretar #i un num r impar de membri.: • proces-verbal de selec&ionare (conform anexei nr. cu urm toarele preciz ri: • gruparea documentelor în dosare se face pe baza nomenclatorului. 6). pentru confirmare. care se înainteaz spre aprobare conducerii unit &ii. . Aprecierea valorii istorice a matricelor sigilare scoase din uz se face indiferent de suportul acestora. prev zute în nomenclatorul dosarelor. 6. cât #i a celor create de alte unit &i #i p strate în depozitul unit &ii. cu adres înregistrat . Ordonarea. într-un registru. pe lâng termenul de p strare. . înso&ite de procesul-verbal aprobat de conducerea unit &ii #i de inventarul documentelor permanente create în perioada pentru care se efectueaz selec&ionarea (câte un exemplar) se înainteaz . 5). 36. în cazul unit &ilor locale Art. D.Scoaterea dosarelor din eviden&a arhivei se Tace cu aprobarea conducerii creatorilor sau de&in torilor de documente #i cu confirmarea Arhivelor Na&ionale. cauciuc sau orice alte materiale. 5 . 30. comisia întocme#te procesul-verbal model anexa nr.". La încheierea lucr rilor. • proces-verbal de predare-preluare (conform anexei nr.Arhivele Na&ionale sau direc&iile jude&ene pot hot rî p strarea permanent a unor dosare.Inventarele dosarelor propuse de comisia de selec&ionare spre a fi eliminate. comisia de selec&ionare are în vedere respectarea termenelor de p strare a documentelor. parafe). 38. . Art. Documentele deteriorate vor fi scoase din eviden& în urma propunerii comisiei de selec&ionare. Secretarul prezint comisiei inventarele dosarelor cu termene de p strare expirate. potrivit nomenclatorului. Matricele sigilare (sigilii. la Arhivele Na&ionale.a.Selec&ionarea matricelor sigilare scoase din uz se efectueaz de c tre comisiile de selec&ionare.Comisia de selec&ionare este compus din pre#edinte. Selec!ionarea documentelor Art. se inventariaz .S. în urma selec&ion rii. studiaz si p streaz potrivit actelor normative în vigoare privind ap rarea secretului de stat. pe rafturi pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Na&ionale. . în ordinea d rii lor în folosin& . • proces-verbal de " constatare a deterior rii complete a documentelor sau a lipsei acestora. . . reprezentând principalele compartimente creatoare de arhiv .Art. acestea au termene de p strare temporar . Când comisia de selec&ionare constat gre#eli de încadrare a documentelor la termenele de p strare sau stabile#te ca unele din acestea s fie p strate permanent. în cazul unit &ilor centrale. transferului c tre alt unitate de&in toare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprev zute. 37. . Ari. numi&i din rândul speciali#tilor proprii.

pe probleme. cum sunt: vechimea în munc .a. studii. 39. se întocme#te pe ani. categoria de documente. . cu termene de p strare 1 . în vederea elimin rii lor globale. legarea acestora. Ordonarea documentelor se execut dup criteriul cronologic. Documentele din Fondul Arhivistic Na&ional pot fi consultate. Pentru unit &ile arhivistice care se propun a fi eliminate se întocme#te un proces-verbal în care se men&ioneaz anul cre rii documentului #i num rul curent al unit &ii arhivistice din inventar. • selec&ionarea se efectueaz de c tre comisia de selec&ionare pe baza inventarului. pozi&ia din nomenclator #i termenul de p strare. P strarea # i selec&ionarea lor la compartimentul de arhiv se fac în acela#i mod ca la documentele nesecrete. acestea prezentând importan& #tiin&ific #i practic . 6 . dup 30 de ani de la crearea lor. eliberarea unor copii. anii extremi. F.5 ani (boniere. 44. la expirarea termenului de p strare. certificate. stabilind unit &ile arhivistice care se elimin #i cele care se re&in. informa&ii #i documente secrete de stat. . inform ri. La selec&ionarea documentelor secrete de stat se vor respecta prevederile prezentelor Instruc&iuni. pozi&ie cu pozi&ie.In carul în care documentele nu sunt constituite în dosare (foi volante). labele) #i care nu pot fi separate. schi&e. 42. rezolu&ie sau note tergale con&inutul actului. • gruparea documentelor secrete de stat în dosare. registrelor etc. 41.Pe parcursul ordon rii documentelor f r eviden&e. numerotarea filelor #i certificarea se fac în anul urm tor cre rii lor. la cerere. la expirarea caracterului secret.Documentele secrete de stat care î#i p streaz acest caracter #i dup expirarea termenului de p strare prev zut în nomenclator se selec&ioneaz la compartimentul special de c tre o comisie de selec&ionare având în componen& persoane care au acces ia date. aflate în depozitul de arhiv . copii #i extrase dup documentele pe care le creeaz #i le de&in. 43. iar în cadrul compartimentului. cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unit &ii creatoare sau de&in toare. potrivit legii. G. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen. rezolvarea unor lucr ri administrative. &inându-se seama de denumirea destinatarului. In acest sens se au în vedere: • determinarea apartenen&ei la fond (fondarea). inventariaz #i selec&ioneaz a compartimentul de arhiv . Numerotarea dosarelor se face începând cu num rul 1. . pe compartimente #i ani. condici de prezen& ). • ordonarea documentelor în cadrul fondului. dup un criteriu stabilit (pe am # i compartimente de munc . iar apoi se grupeaz pe probleme. fondarea se efectueaz dup criteriile amintite mai sus. Inventarele vor cuprinde: num rul curent. dac acestea se refer la drepturi care îl privesc pe solicitant. la cererea persoanelor fizice sau juridice.Documentele din Fondul Arhivistic Na&ional pot fi folosite pentru cercetare #tiin&ific . fi#e de pontaj. 17: • inventarierea dosarelor. grafice. #tampila de înregistrare. document ri.• gruparea documentelor secrete în dosare se face separat de cele nesecrete.). pe baz de inventare. 40. cu ocazia selec&ion rii. Constituirea dosarelor se va face conform art. se separ documentele de acela#i fel. . alfabetic s. Art. f r a se lua în considera&ie datele documentelor anexate. la compartimentul special. cantitatea (în metri lineari sau unit &i arhivistice). iar în cadrul anului pe probleme. pe fiecare an. Art. . chitan&iere. In cazul în care un dosar cuprinde documente din mai mul&i ani se ordoneaz la anul cel mai vechi al dosarului. de c tre cet &eni români # i str ini.Creatorii #i de&in torii de documente sunt obliga&i s elibereze. drepturi patrimoniale. Art. care fac corp comun cu documentele secrete de stat (situa&ii. • documentele secrete de serviciu #i nesecrete. vor intra în componen&a dosarului cu documente secrete de stat. Opera!iuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme "i termene de p%strare Art.Documentele care se g sesc în arhiv neconstituite conform nomenclatorului se ordoneaz . în dosare. indiferent de termenul de p strare. urmând a se preda compartimentului de arhiv . 'eful compartimentului special va face parte din aceast comisie. chiar dac nu au îndeplinit termenul de 30 de ani. Art. Comisia de selec&ionare cerceteaz dosarele. extrase. . certificate. Folosirea documentelor Art.

cu condi&ia asigur rii reg sirii rapide a documentelor în circula&ia lor de la intrare/creare la ie#ire/arhivare. Art. num rul #i data de înregistrare a cererii. fotosensibili sau din hârtie tratat special etc. se înregistreaz Ia intrarea. f r s se întregeasc perioadele pentru care nu exist documente. men&ionându-se toate datele. aceasta situa&ie se comunic în scris solicitantului. fie pe calculator. Certificatele. se în&elege: totalitatea actelor purt toare de informa&ie tehnic sau produse ale ac&iunii de înregistrare tehnic pe supor&i magnetici. Art. no&iune definibil prin totalitatea documentelor care se refer la o problem dat #i se constituie ca unitate de p strare. crearea sau ie#irea lor. In locul dosarului scos pentru cercetare se va introduce în raft o fi# de control. cererea în original se trimite spre rezolvare respectivei unit &i. 7 . în spiritul Legii Arhivelor Na&ionale. pentru cercetare. re&inându-se la dosar o copie certificat de responsabilul arhivei. 48. dup caz.Art. 52. dup caz. . fie se poate emite un nou certificat. 47. conform anexei nr. cu indicarea num rului #i datei de emitere a precedentului. fie prin alte mijloace moderne de înregistrare. la cererea peti&ionarului sau din dispozi&ia conducerii unit &ii creatoare sau de&in toare. se g sesc noi date. Perioadele pentru care lipsesc documente sau nu se g se#te înscris numele solicitantului se vor men&iona în adresa de expediere a certificatului. 8. indiferent de natura informa&iilor. care se va anula #i retrage. 46. Fisele se ordoneaz alfabetic.Documentele tehnice #i de înregistrare. men&ionându-se ca îl completeaz pe cel anterior. Copiile sau extrasele se certific sau. In cazul în care dotarea permite. In certificat datele se expun în ordinea cronologic . care sunt în direct leg tur cu obiectul cererii. In certificat se vor indica denumirile documentelor din care s-au extras elementele necesare întocmirii certificatului #i. II. recercetându-se documentele. întocmit. se poate elibera fie un nou certificat. Persoana care a întocmit referatul #i #eful s u ierarhic poart r spunderea asupra exactit &ii datelor comunicate. dac se cunoa#te unitatea de&in toare a documentelor ce fac obiectul cererii. 9. 45.Prin documente tehnice #i de înregistrare tehnic . datat #i semnat de persoana care a f cut cercetarea. conform anexei nr. . . Eviden&a cererilor se &ine pe baz de fi#e întocmite pentru fiecare solicitant în parte.O dat înregistrat. noul certificat va primi alt num r de înregistrare. In textul certificatului nu sunt admise #ters turi sau complet ri printre rânduri. Redactarea certificatului se face pe baza unui referat scris pe cerere. certificatele de studii. Referatul trebuie s cuprind denumirea fondului cercetat #i cotele unit &ilor arhivistice cercetate (anul #i num rul din inventar). se legalizeaz de unitatea care le elibereaz . 50. fi#a se va anula la rearhivarea dosarului. s se creeze un subsistem arhivistic computerizat de eviden& #i reg sire a cererilor #i actelor eliberate. Ordonarea. . . a suportului sau a scrisului. .Prevederile acestui capitol se aplic în cazurile speciale ale arhivelor tehnice #i de înregistrare. Se vor indica numai datele existente. inventarierea. Art. ori pe compartimente. într-o registratur general . . datele cuprinse în aceste documente In certificate nu vor fi expuse concluzii personale sau generaliz ri în leg tur cu con&inutul documentelor cercetate. . apoi.Scoaterea documentelor din depozitul de arhiv . actele de stare civil sau alte acte originale personale aflate în dosar se restituie titularului.Certificatul trebuie s cuprind o expunere exact #i clar a datelor rezultate din documente. se consemneaz întrun registru de depozit. cu cerneal . comunicându-i-se #i solicitantului acest lucru. într-un fi# ier special. documentul poate deveni o pies într-un grupaj sau temei pentru crearea unei unit &i arhivistice. Diplomele. selec!ionarea "i valorificarea documentelor tehnice "i de înregistrare tehnic% Art. Art. 51.In cazul în care. Fi#a va cuprinde: numele #i prenumele solicitantului.In cazul în care în arhiv nu se g sesc date cu privire la obiectul cererii. înregistrarea se poate face fie pe baz de registru de intrare-ie#ire. 49. Art. Art. inclusiv cele din certificatul anterior. sub semn tur . copiile si extrasele se elibereaz personal solicitantului ori împuternicitului s u legal sau se expediaz prin po#t .

• categorie de document. 58. Art. potrivit sistemului de organizare dat de creator (principiul respectului fa& de creator). a fost încheiat. modalit &i. „respectul fa& de creatorul de fond #i sistemul s u de organizare" #i „drepturile comunit &ilor locale asupra documentelor proprii" . 57. • zona geografic sau grad geografic. • form . fie ca anexe. eventual selec&iona. sub o singur gestiune #i prelucrare (principiul unit &ii fondurilor).întreaga activitate desf #urat asupra documentelor tehnice #i de înregistrare se realizeaz cu respectarea principiilor generale . Art. laboratoare etc. întocmit conform modelului prev zut în anexa nr.De#i în mod teoretic documentele tehnice #i de înregistrare nu formeaz singure fondul arhivistic al institu&iei creatoare.) se predau Ia arhiv în al doilea an dup crearea lor sau în al doilea an dup ce procesul tehnic. Pe de alt parte.Art. . ca #i ie#irile din gestiunea arhivei. dup natura suportului #i în cadrul acesteia.Ordonarea documentelor tehnice #i de înregistrare se face conform structurii organizatorice a creatorului de fond.Lucr torii de arhiv au r spundere civil #i penal pentru documentele pe care le au în gestiune. familie sau persoan fizic (colec&ie) trebuie s se p streze într-un singur loc.Documentele tehnice #i de înregistrare pot ap rea incidental în interiorul unui fond clasic sau pot constitui fonduri #i colec&ii integrale. In acela#i timp.„unitatea fondurilor". 60.Documentele tehnice #i de înregistrare incidentale pot ap rea fie ca ilustra&ii cuprinse în text. Art. se consemneaz în registrul de eviden& curent . ele se vor ordona. . 8 . ordonate pe baza criteriului cronologic sau a criteriului tematic (#i în cadrul lui. cronologic). ori selec&ionate de o institu&ie. .Intr rile. cât #i de regimul de consultare #i valorificare. In acest sens. . Totodat . . 4. inventaria. • format. Predarea se face pe baz de proces-verbal (anexa nr. împreun cu unitatea arhivistic în care sunt încorporate. • tematic. • scara. . In cazul în care documentul tehnic #i de înregistrare este o unitate sau mai multe unit &i arhivistice incidentale.Unit &ile arhivistice constituite de compartimentele de lucru (servicii.precum #i a celor specifice arhivelor tehnice #i de înregistrare: „compatibilitatea sistemelor" #i prioritatea conserv rii asupra tuturor celorlalte principii. este necesar g sirea unor forme de administrare care s asigure compatibilitatea sistemului cu tradi&ie arhivistic (principiul compatibilit &ii sistemelor). • alfabetic. birouri. familie sau persoan fizic (fonduri arhivistice). fie ca unit &i arhivistice de sine st t toare. 56. este necesar s se respecte succesiunea unit &ilor arhivistice în fond (sau colec&ie). Prelucrarea documentelor tehnice "i de înregistrare incidentale Art. pentru care au fost întocmite. ele se vor constitui în parte structural separat . . criterii. Când documentele sunt |n text. având în vedere c arhivele tehnice #i de înregistrare se prezint în cele mai dese cazuri pe supor&i de diferite naturi #i care din aceast cauz impun condi&ii de p strare specifice (principiul priorit &ii conserv rii). 59. Prelucrarea fondurilor #i colec&iilor constituite integral din documente tehnice #i de înregistrare Art. în mod practic ele se organizeaz separat. toate documentele create de o societate. Motivele acestei separa&ii sunt determinate atât de natura suportului #i deci a conserv rii. 53. ci numai o structur a acestuia. 55. . 3) #i inventare (anexa nr. fondurile #i colec&iile arhivistice se impun a fi p strate în zona geografic în care au fost create (principiul dreptului comunit &ilor locale). 54. a) Ordonarea Art. institu&ie. ca ilustra&ie sau ca anex . 2). pe baza criteriilor: • cronologic. Prelucrarea arhivistic% Art.

Astfel. alfabetic.Ac&iunea de ordonare propriuzis const în a#ezarea unit &ilor arhivistice. solicitarea vitezei de acces. documentele de proiectare-dezvoltare se ordoneaz cronologic. în rezumat vor fi men&ionate persoanele surprinse de aparatul fotografic #i ocazia care a prilejuit înregistrarea lor pe pelicul . anual .) #i în cadrul acesteia. pe sta&ii #i apoi cronologic. Art. nr. dar #i cea istoric . care dau aceea#i cot atât la partea scris . respectiv principalii realizatori (elementele de generic).în parte scris #i parte desenat . m surile suportului. documentele cartografice geologice.M. reprezentat prin num rul curent de inventar Se excepteaz de la prevederea din alineatul anterior institu&iile din proiectare-dezvoltare. p strate într-o map /sul. Fiecare unitate (totalitatea documentelor constituite într-un dosar. se trece la inventarierea #i cotarea documentelor. pentru aceast categorie de documente procedura de selec&ionare se prevede în prezentele instruc&iuni (art. 61. .dup data lans rii temei de cercetare . . 29 . fie alfabetic #i cronologic. desen sau nr. aflate la diver#i de&in tori. scar .Succesiunea criteriilor de ordonare se stabile#te de c tre creatori într-un sistem logic. • alte criterii.Criteriile de ordonare se pot combina în cursul ac&iunii. mai ales dup format. In cazul documentelor cartografice #i planurilor tehnice la rubrica&ia inventarului se adaug scara (de reduc&ie cartografic ) . fie pe categorii de acte #i cronologic . fie pe structuri organizatorice #i apoi cronologic . fie în regulamentul de func&ionare a arhivei. se pot selec&iona. Art. Art. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 67. cât #i la partea desenat (sau de înregistr ri de laborator). deci de la l la n . în func&ie de natura informa&iei. pe rafturi sau în alt mobilier specific. o rol ori înregistrate pe o band sau un disc magnetic/optic..#i în cadrul cronologiei.iar partea desenat . 62. înregistr ri experimentale .Având în vedere atât valoarea documentar prelungit a documentelor tehnice #i de înregistrare. In cursul inventarierii se consemneaz : cota documentului (nr.35).sau grad apoi pe scar de propor&ii. documentele climatologice se ordoneaz dup categoria de act (T. cronologic #i/sau alfabetic. certific #i înregistreaz în registrul de eviden& curent . la împlinirea termenului de p strare prev zut în nomenclatorul de arhiv al institu&iei creatoare sau de&in toare. pe zon geografic . 9 . . la observa&ii se va men&iona locul de p strare a pieselor suplimentare (desene. . ori ca rubrica&ie separat coordonatorul lucr rii. documentele de cercetare teoretic se ordoneaz cronologic . 65.• faza de proiect. cinematografice . . orale #i de proiectare (mai ales cele de arhitectur ) se men&ioneaz ori în cuprinsul rezumatului . la care se adaug un simbol alfabetic sau numeral. eventual autorul In cazul documentelor #tiin&ifice . Art. 66. mai ales a celor din proiectare-dezvoltare). file . dup form . 64. tehnica de realizare .în cadrul fondurilor închise.Inventarierea documentelor tehnice #i de înregistrare se poate executa fie cronologic (în ordinea intr rii lor în arhiv ) . anii extremi ai documentelor. 68. . . b) Cotarea unit &ilor arhivistice si inventarierea lor Art. 63. La unit &ile arhivistice cu cota&ii de coresponden& . întocmit conform art. în sfâr#it cronologic ele.). c) Selec&ionarea Art.Odat terminat ordonarea sau concomitent cu ordonarea unit &ilor arhivistice.Inventarele o dat încheiate se numeroteaz . file + nr. curent din inventar ) . Art.Documentele tehnice #i de înregistrare. în ordinea prestabilit prin planurile metodice de lucru sau regulamentul men&ionat la articolul precedent. cât #i cea juridic ( probatorie. nr. ori tematic #i în interiorul tematicii. Art. In cazul documentelor fotografice care reprezint grupuri de persoane. înregistr ri foto sau magnetice etc. lungimea (in cazul rolelor de microfilm. alfabetic sau tematic. Ea se men&ioneaz fie într-un plan metodic de lucru . în cadrul fondurilor deschise aflate la creatori. fiind legate prin con&inut/tem unele de celelalte) prime#te o cot . con&inutul pe scurt al documentului sau grup rii de documente . . banda) ori durata Ia tura&ia n . 11. foi volante . conservarea documentelor. men&inut consecvent în întreaga prelucrare a fondului. eventual înregistr rile experimentale . obseda&ii. film.

se va men&iona: . se realizeaz copii de asigurare #i protec&ie #i pentru acestea. .In cazurile în care creatorii sau de&in torul realizeaz ac&iuni de completare a fondului propriu sau a fondurilor de&inute. .a. 76.Dup aprobarea lucr rii de selec&ionare de c tre Arhivele Na&ionale. . 70.Eviden&a microfilm rii sau a celorlalte mijloace de asigurare #i protec&ie se &ine în inventarele fondurilor #i colec&iilor create #i de&inute prin înregistrarea la rubrica „Observa&ii" a num rului rolei #i cadrelor unde sunt reproduse unit &ile arhivistice respective. 74. indiferent de forma de proprietate.Numai copiile de înlocuire se pot selec&iona.Selec&ionat conform aprob rii Arhivelor Na&ionale cu nr. . O copie pozitiv sau o a doua copie magnetic se poate folosi pentru înlocuirea originalelor în cercetare (microfilme sau copii de protec&ie). se consider fapt penal #i se sanc&ioneaz în consecin& .Având în vedere. pe cât posibil. aceasta trebuie s -#i dea avizul pentru selec&ionarea arhivelor tehnice #i de înregistrare. .. Art. .Copiile de microfilm sau magnetice pentru schimb #i comercializare se realizeaz potrivit reglement rilor proprii ale institu&iilor Creatoare sau de&in toare. 78.Realizarea copiilor de înlocuire (microfilmarea sau reproducerea informatic a unor documente create în cantit &i mari #i f r valoare documentar-istoric . Art. vor fi p strate în depozite adecvate conserv rii acestora. întocmite pentru asigurare. delegatul Arhivelor Na&ionale are drept de acces la toate nivelurile de informa&ii. în inventare. iar copiile depreciate se vor sc dea din eviden& pe baza unui proces-verbal de scoatere din gestiune. dar neaprobate de c tre comisia de selec&ionare a Arhivelor Na&ionale.Scoaterea din eviden& a unor documente propuse spre selec&ionare. 79.. . se va ac&iona pentru recopierea documentelor dup originale. pentru asigurarea în caz de catastrofe naturale sau r zboi. . într-o localitate diferit de cea în care î#i desf #oar activitatea creatorul sau de&in torul. 45 Art. In cazul în care creatorii are în organizare o comisie (consiliu) #tiin&ific . Art. . cu îndeplinirea prevederilor legale. e) Valorificarea informa&iilor din documentele tehnice si de înregistrare Art. Art. Art.Copiile de asigurare se ordoneaz pe fonduri #i în ordinea num rului de rol . 71. . . pe de alt parte. la rubrica observa&ii. Art. band s. în baza unui regulament de acces aprobat de c tre consiliul de administra&ie. rezisten&a relativ redus a supor&ilor #i înregistrarea informa&iilor pe supor&i. cu respectarea prevederilor legale privind secretul de serviciu #i celelalte categorii de secret impuse de proprietarul de jure #i de facto al documentelor 10 .Indiferent de forma de proprietate. în cazul institu&iilor care nu au un asemenea consiliu.". situate. 77. pe de-o parte. avizul se d de c tre consiliul de administra&ie. Art. 73. to&i creatorii #i de&in torii de arhiv tehnic #i de înregistrare vor realiza copii de asigurare pe baz de microfilm sau alte forme de reproducere magnetic (disc. In aceea#i categorie se înscrie orice distrugere de documente tehnice #i de înregistrare. 69. totodat .Termenele de p strare ale documentelor tehnice cuprinse în nomenclatoare se vor pune în concordan& cu prevederile legale privind garantarea produsului pe toat durata existen&ei #i func&ion rii acestuia.Valorificarea informa&iilor din documentele tehnice #i de înregistrare se reglementeaz de c tre proprietarul de jure al documentelor.) dup documentele clasate ca permanente în propriul nomenclator arhivistic. dar cu valoare practic sau juridic ) se poate face numai cu aprob rile de principiu ale Arhivelor Na&ionale #i Ministerului Justi&iei. . Art.Copiile pe microfilm sau alte forme de reproducere. în registrul de eviden& curent se va înscrie ie#irea unit &ii arhivistice #i cantitatea de arhiv selec&ionat . 72. 80. Art. d) Microfilmarea #i alte forme de reproducere pentru asigurare #i protec&ie Art. In cazurile în care se constat deprecierea în timp a copiilor de asigurare. Comisiile de selec&ionare pentru aceste documente vor fi formate din cei mai buni speciali#ti în domeniul în care lucreaz în sistemul organizatoric al creatorului #i vor cuprinde în mod obligatoriu consilierul juridic al institu&iei. 75. .

Art.18° C. . Art. . degrad rii. P%strarea documentelor. asigurându-le împotriva distrugerii.). atunci când nu dispun de instala&ii de climatizare sau centrale de ventila&ie. 97. Art.Intre pere&i #i rafturi. containere etc. 11 . leg torie aplicate dosarelor se îndep rteaz corpurile metalice (ace. 85. Art. cu asigurarea condi&iilor necesare pentru p strarea corespunz toare a documentelor #i pentru protec&ia lor fa& de ac&iunea agen&ilor de deteriorare: praf. ale materialelor de protec&ie (cutii. astfel încât p strarea #i conservarea lor s poat fi organizat în mod corespunz tor. tuburi etc.I.Pentru protejarea împotriva degrad rii. 84. . pe lungimea sau pe l &imea depozitului. 95. în raport de natura #i dimensiunea lor. In depozitele mari se pot organiza #i coridoare centrale de 1. . asigurându-se accesul la materialul depozitat #i posibilitatea unei evacu ri rapide în caz de necesitate. obloane etc. Art. temperaturile optime sunt cuprinse între 14 .Dimensionarea elementelor de p strare a arhivei (rafturi. 92. documentele se introduc în cutii de carton.Depozitele. 83. film etc. . In func&ie de necesit &i.2.Pentru depozite mai mari de 50 mp este necesar organizarea de camere de lucru lâng depozit Art.Creatorii #i de&in torii de documente sunt obliga&i s p streze documentele în condi&ii corespunz toare. plicuri. iar citirile vor fi consemnate într-un caiet de depozit.7 . Art.Documentele de arhiv se p streaz în depozite construite special sau în înc peri amenajate în acest scop. ca #i între rafturi se asigur un spa&iu liber de 0. 81. . iar umiditatea relativ de 40 . f r a se dep #i 1 . 98.50%. agrafe. solicit ri la uzura mecanic . 94. 1 . organizarea depozitului de arhiv% Art. 89. Art.15 mm de la partea scris spre margine. 86. lumina solar . Se recomand amplasarea rafturilor perpendicular pe sursa de lumin natural . 87. varia&ii de temperatur #i umiditate. fotografii. . higrometre #i alte asemenea).Depozitele de benzi magnetice nu vor avea în apropiere câmpuri magnetice.Depozitele vor fi dotate cu rafturi. dulapuri #i alte mijloace de depozitare specifice.Ferestrele vor fi asigurate împotriva luminii solare prin perdele de doc sau alte sisteme parasolare (geamuri absorbante.Pentru m surarea #i urm rirea parametrilor de microclimat. 88. . Art.4 m se doteaz cu sc ri de arhiv . . . &inându-se seama c înc rcarea cu arhiv (numai în zona rafturilor) se apropie ca valoare de sarcina dat de hârtia depozitat în vrac. Art. mape. dependente de natura material a acestora. filme. 90.) acestea se depoziteaz pe categorii.In cazul în care creatorul de&ine documente de mai multe tipuri (hârtie. dulapuri etc. 96. depozitele pot fi dotate #i cu c rucioare de transport interior.). Se vor lua m suri pentru asigurarea stabilit &ii sistemelor de depozitare. inunda&ii sau infiltra&ii de ap . 93. pericol de foc. #ine de îndosariere ele. Art.60%. temperaturi excesive. cus tura de leg tur se aplic la distan& de cel pu&in 12 . In cazul în care marginea de îndosariere aste mai mic de 15 mm se lipe#te o alonj de îndosariere.24° C #i umidit &i relative de 50 . rastele. 91.5 . . . ca #i pentru cele cuprinzând benzi magnetice.8 m l &ime.) se va face în func&ie de dimensiunile materialului suport (hârtie. . sustragerii ori comercializ rii în alte situa&ii decât cele prev zute de lege. 91. de preferin& din metal acoperit cu vopsele stabile. surse de infec&ie sau între&inere a agen&ilor biologici. pentru manevrarea documentelor.0 m l &ime. Aceast aerisire se va efectua atunci când umiditatea atmosferic se încadreaz în limitele specificate la art.3 m/secund . Art. Art. . Art.In depozitele de arhiv con&inând documente scris trebuie s se asigure un microclimat caracterizat prin temperaturi cuprinse între 15 . ale spa&iului din construc&ie aferent. Art.A#ezarea documentelor în rafturi se face pe man#eta de îndosariere sau pe man#eta inferioar . Art. . .0.Pentru depozitele de materiale fotografice.3 schimburi de aer/or . Elementele de rezisten& ale construc&iei vor fi dimensionate conform standardelor în vigoare. depozitele vor fi dotate cu aparate de control (termometre.Toate depozitele de arhiv mai înalte de 2.). . iar viteza curentului de aer se va înscrie în limitele de O. se vor aerisi natural.In timpii! opera&iunilor de.).Noile construc&ii ale creatorilor #i de&in torilor de arhiv vor fi avizate numai în cazul în care au spa&ii prev zute pentru p strarea arhivei.0. Art. 82. benzi magnetice etc. anticorozive #i f r emana&ii. . iar iluminatul artificial va urm ri culoarul dintre rafturi.

• actele de stare civil . sau pe compartimente #i. depozitele de arhiv .In cazuri deosebite. zugr velile #i lucr rile de între&inere a depozitului de arhiv se fac ori de câte ori este nevoie. • documentele tehnice. 101. dup scoaterea lor din uz. insecte. creatorii #i de&in torii de documente pot solicita consultan& de specialitate Arhivelor Na&ionale #i direc&iilor jude&ene. 99. J. dup 100 de ani de la întocmirea lor. . pe care Ie au în dotare #i s controleze periodic existen&a #i starea de func&ionare a acestora. . Orice situa&ie de calamitate în depozitele de documente se comunic imediat Arhivelor Na&ionale sau direc&iilor jude&ene. pe compartimente #i termene de p strare. in cazurile deosebite. re#ourilor. Este interzis p strarea oric ror alte materiale ce nu apar&in depozitelor de arhiv Repara&iile interioare. dup 20 de ani de la crearea lor. Art.Creatorii #i de&in torii de documente sunt obliga&i s p streze în stare perfect de func&ionare utilajul #i materialele de prevenire #i stingere a incendiilor. cu înc rc tur de dioxid de carbon #i praf sau gaze inerte.Camerele de lucru.Ferestrele #i alte locuri de acces vor fi prev zute cu gratii care s previn efrac&ia în depozite. Art.Pentru prevenirea incendiilor se interzice folosirea focului deschis. 106. pentru a se evita insalubrizarea acestora sau instalarea de focare biologice (roz toare. dezinsec&ia #i deratizarea depozitelor de arhiv se fac ori de câte ori este nevoie #i cel pu&in o dat la 5 ani. cerându-se. precum #i peliculele cinematografice. întrerup toarelor sau altor instala&ii electrice defecte. precum #i utilizarea comutatoarelor. asigurându-se în permanent igiena înc perilor #i func&ionarea normal a instala&iilor electrice #i sanitare. • matricele sigilare. . . iar dup caz #i cu instala&ii de stingere automat a incendiilor. Art. Rafturile #i poli&ele se numeroteaz . a locurilor din apropierea gurilor de ap #i a instala&iilor de stingere a incendiilor.Dosarele preluate de la compartimentele de munc se organizeaz în depozitul de arhiv pe ani #i. Despr fuirea documentelor se face cu peni moi sau tampoane.Depozitele #i celelalte înc peri din vecin tatea acestora vor fi prev zute cu sting toare portabile.In depozitele de arhiv se vor asigura cur &enia #i ordinea interioar . mucegai). fumatului în incinta depozitului. 12 . Depozitele vor fi prev zute cu mijloace de alarmare #i semnalizare antiincendiu. ca #i terenul învecinat construc&iei de arhiv vor fi men&inute în ordine #i cur &enie. cu p strarea liber a c ilor de acces. Dezinfec&ia. cu aspiratoare electrice. 100. pe ani #i pe termene de p strare. 104. 102. 103. dup caz. Art. 105. asigurare #i protec&ie a documentelor pe care le de&in. dup caz. Art. . pentru organizarea unor m suri de conservare. .Persoanele juridice creatoare #i de&in toare de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic Na&ional le depun spre p strare permanent la Arhivele Na&ionale sau la direc&iile jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. 108. 107. Art. • documentele fotografice.Creatorii #i de&in torii de documente au obliga&ia s comunice Arhivelor Na&ionale sau direc&iilor jude&ene inten&ia de a construi sau amenaja depozite de arhiv .La manipularea #i transportul documentelor se iau m surile de protec&ie necesare asigur rii arhivei pe toat durata transportului Art. dezinsec&ie #i deratizare. dup 30 de ani de la crearea lor. iar absorb&ia prafului rezultat. sprijinul Arhivelor Na&ionale. . în cazul semnal rii pericolului de degradare a documentelor se iau m suri de înl turare a acestuia. a radiatoarelor. . pentru a primi confirmarea locurilor unde urmeaz s amplaseze depozitele de arhiv . . asigurându-se toate celelalte condi&ii necesare stingerii incendiilor. cur &ire mecanic . 109. dosarele se a#eaz de sus în jos #i de la stânga la dreapta.Art. prev zute în normele de stat în vigoare. dup cum urmeaz : • documentele scrise. Depunerea documentelor la Arhivele Na!ionale Art. în cadrul anului. . . Pe rafturi. dup 50 de ani de la crearea lor. în cadrul compartimentului. înl turarea agen&ilor d un tori se face prin despr fuire. Art. Art.

certificate # i extrase privind drepturile individuale ale cet &enilor.. potrivit legii. conform modelului anexa nr. în termen de 15 zile de la primirea comunic rii. . pe baza aprob rii Arhivelor Na&ionale sau a direc&iilor jude&ene. 13 . Un exemplar r mâne la unitatea creatoare sau de&in toare. la judec toria în a c rei raz teritorial a fost s vâr#it contraven&ia. Art. Procesul-verbal se înregistreaz #i la Arhivele Na&ionale. în depozitele Arhivelor Na&ionale. . Procesul-verbal se întocme#te #i se înregistreaz la unitatea creatoare sau de&in toare. In aceast situa&ie. 115. în care se consemneaz : denumirea fondului arhivistic. 110. degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin&are a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Na&ional constituie infrac&iuni #i se pedepsesc conform prevederilor Codului penal. Procesul-verbal va fi semnat de #eful compartimentului de arhiv din unitatea desfiin&at #i de membrii comisiei de lichidare. . se face #i verificarea modului de constituire a mula&ilor arhivistice predate.Creatorii #i de&in torii de documente le pot de&ine. în baza c rora se elibereaz copii. un exemplar al procesului-verbal se pred reprezentantului Arhivelor Na&ionale.Constatarea contraven&iilor #i aplicarea sanc&iunilor se fac de c tre împuternici&ii Arhivelor Na&ionale sau ai direc&iilor jude&ene ale Arhivelor Na&ionale. vor fi p strate de creatori #i de&in tori. creatorii #i de&in torii de documente sunt obliga&i s depun la Arhivele Na&ionale sau la direc&iile jude&ene câte un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le de&in. Ari. selec&ionare). num rul procesului-verbal fiind trecut în registrul de eviden& curent . 6. împreun cu documentele se preiau #i inventarele acestora. R%spunderi "i sanc!iuni Art. . . 114. starea de conservare. pedepsind pe cei ce aduc prejudicii integrit &ii Fondului Arhivistic Na&ional sau nu iau m suri privind eviden&a.Sustragerea. extrase #i certificate privind drepturile individuale ale cet &enilor vor fi depuse la Ministerul Muncii #i Protec&iei Sociale sau la direc&iile jude&ene ale acestuia. K. Art. Totodat . 111. Împotriva procesului-verbal de constatare a contraven&iei se pot face plângeri. Art. distrugerea.Documentele cu valoare practic .Preluarea documentelor de la creatori #i de&in tori de c tre Arhivele Na&ionale se efectueaz prin confruntarea inventarelor cu unit &ile arhivistice. selec&ionarea #i p strarea acestor documente conform Legii Arhivelor Na&ionale. nu mai pot fi retrase din administrarea acestora. c rora statul le acord protec&ie special . în trei exemplare. dup caz.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Na&ional sunt bunuri de interes na&ional. #eful compartimentului de arhiv întocme#te un proces-verbal în prezen&a reprezentantului Arhivelor Na&ionale. cantitatea. în dreptul inventarelor dosarelor predate. Art. documentele cu valoare #tiin&ific vor fi preluate de Arhivele Na&ionale sau de direc&iile jude&ene. anii extremi. .In cazul desfiin& rii unei unit &i creatoare de documente. iar cele cu valoare practic . 112. în baza c rora se elibereaz copii. In situa&ia mai sus prev zut . dac le sunt necesare desf #ur rii activit &ii. întocmit în dou exemplare. :celelalte merg la Arhivele Na&ionale. o dat intrate. Predarea-preluarea se consemneaz într-un proces-verbal. dup expirarea termenului de depunere. Documentele apar&inând Fondului Arhivistic Na&ional. stadiul de prelucrare (inventariere. 113. f r ca activitatea acesteia s fie continuat de o alta.

. cartoteci etc.. 5 1. dosare..... ........ etc. ani (permanent) INVENTARUL PE ANUL ___ pentru documentele care Nr..............Anexa Nr... ... La preluare au lipsit dosarele de la nr....... 2. au fost l sate la... 10 3..... Datele extreme Num%rul filelor Obs..... 1 Aprob Pre edintele consiliului de Administra#ie...... .. Ast zi. Prezentul inventar format din . . 14 ... crt. Am primit....... .. registrului.... 3...... registre. ........... file con&inute .. crt.. ... Direc!ia Serviciile Denumirea dosarului Termenul de p%strare (con!inutul pe scurt al problemelor la care se refer%) 1. din ………... Dosarele de la nr. P 10 5 Obs........... (director) Se confirm% Directorul general al Arhivelor Na#ionale (Directorul Direc#iei Jude#ene... P 2. a Arhivelor Na#ionale) NOMENCLATORUL ARHIVISTIC Aprobat prin Ordinul (decizia) nr.. ... Am predat............ dosare. s-au preluat ................................ condici.... nefiind încheiate.. ……. Direc!ia secretariat "i administrativ% A) Serviciul secretariat B) Serviciul administrati v Anexa Nr..... 2 Denumirea creatorului se Denumirea compartimentului p%streaz% .. crt........ Con!inutul pe Indicativul dosarului dup% scurt al nomenclator dosarului. ................

... în cantitate de .. expirându-le termenele de p strare prev zute în nomenclatorul unit &ii... Data Denumirea Date Crt.. Nr.. din …....... primite efectiv Ie#iri Nr... selec&ionând în #edin&ele din …. dos........................ conform dispozi&iilor legale... ….......... …. ………………… ………………………........ #i ................. pagini dactilografiate.. Pre#edinte Membri Secretar ……………………........... de c tre serviciul men&ionat......... cuprinzând . …........... ie#irii s-au predat predare..extreme mentului ale documentelor Nr.... Am predat........ avizeaz ca dosarele din inventarele anexate s fie înl turate ca nefolositoare....... numit prin Ordinul nr. ie#ite r mase nr................ (denumirea creatorului) ….............5 ...... Se aprob ( conducerea ) 15 ... am procedat primul la predarea #i al doilea la preluarea documentelor create în perioada ............. intr rii comparti.... 3 Institu&ia_________________ ( regie autonom .... la data comp......... Comisia de selec&ionare.... (sediul) PROCES-VERBAL Nr................... societate comercial ) PROCES-VERBAL de predare primire a documentelor Ast zi.primirea s-a f cut pe baza inventarelor anexate....... dup inv.. subsemna&ii .... Data Unde Denumirea Total actului de dosare dos.. documentele din anii*) …...... Anexa nr..... .. arhivarul institu&iei .... Anexa nr.. dosare.... dos.......... Am primit... 4 REGISTRU DE EVIDENT) a intr rilor-ie#irilor unit &ilor arhivistice Intr ri Nr............. Predarea .. delega&i ai compartimentului...............Anexa nr.......... Numele #i prenumele Numele #i prenumele Numele #i prenumele Semn tura Semn tura Semn tura *) Anii extremi.

a. semn tura arhivarului 7 Data restituirii u. func&ia. Am predat. Prezentul poces-verbal cuprinde ________file #i s-a încheiat în dou exemplare. Am preluat Anexa nr. #i ________m. crt. 6 PROCES-VERBAL Predare . Anexa nr.a..Anexa nr.a. 9 FI') DE CONTROL FONDUL/COLEC+IA______________________________________________________________ COMPARTIMENTUL______________________________________________________________ NR. luna. Totodat s-au predat #i preluat________________________________________________________________ În timpul verific rii nu au fost g site urm toarele____________________________________ u. Anexa nr.7 Inventar al colec&iei de matrice sigilare 1 Nr. serviciul 6 Data soaterii u. 2 Data prelu rii #i denumirea organiza&iei/ persoanei de la care s-a preluat matricea 3 Materialul 4 Forma 5 Dimensiunea 6 Descrierea câmpului 7 Legenda 8 Anul confec&ion rii 9 Obs. ziua) Subsemna&ii____________________________ din partea_________________________________________ #i_____________________________________ din partea_________________________________________ am procedat.l. primul la predarea #i al doilea la preluarea___________________________________________ ani extremi_____________________însumând_____________________u. 2 Denumirea fondului/ compartimentului 3 Cota dosar 4 Scopul scoaterii din depozit 5 Numele solicitantului. INVENTAR___________________________________________________________________ ANUL____________________________________________________________________________ NUMELE 'I PRENUMELE SOLICITANTULUI_________________________________________ DATA____________________________________________________________________________ 16 .a.preluare din ___________________________________ (lanul. semn tura arhivarului 8 Obs. de inv. 8 _____________________________________________ (Denumirea creatorului sau de&in torului) REGISTRU DE DEPOZIT 1 Nr..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->