Sunteți pe pagina 1din 81

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI SERVICIILOR,

SEMESTRUL I DEPARTAMENTUL NVMNT LA DISTAN

Conf.uni .!". Ro#u$u% VANCEA

PREURI I CONCUREN

Curs pentru nvm ntu! !" #$st"n

CUPRINS

INTRODUCERE..................................................................................5 CAP &. MECANISMUL PREURILOR...........................................6 1.1. Mecanismul autonom al preurilor i interdependena acestuia n raport cu celelalte segmente ale economiei naionale.............................6 1.2. Preul liber pre de echilibru al pieei............................................7 1.3. !erta i cererea sub incidena comportamentului agenilor pieei..." CAP '. SISTEMUL DE PREURI....................................................16 2.1. #lemente pri$ind determinarea m%rimii preurilor& !unciile preului...................................................................................................16 2.2. 'istemul de preuri i tari!e categorii de preuri( !orme de preuri i tari!e.......................................................................................17 CAP (. PREURILE ) COMPONENT DE BAZ A MECANISMULUI ECONOMIC ..................................................22 3.1. Preurile( producti$itatea muncii( salariile i in!laia......................22 3.2. )iberali*area preurilor...................................................................25 CAP *. ELEMENTELE DE FUNDAMENTARE A PROPUNERILOR DE PRE ............................................................2" +.1. Politica de produs& componentele( ciclul de $ia% i $aloarea de ntrebuinare a produsului......................................................................2"

+.2. ,osturile de producie component% de ba*% a preurilor de o!ert%......................................................................................................32 +.3. -nali*a $alorii mi.loc de promo$are a unor produse cu per!ormane nalte i costuri reduse.......................................................37 CAP +. FUNDAMENTAREA PREURILOR DE OFERT A PRODUCTORILOR ...................................................................+2 5.1. Principii de ba*% n !undamentarea preurilor noilor produse .......+2 5.2. ,orelarea preurilor i caracteristicile produsului etalon................++ 5.3. /undamentarea preurilor de o!ert% prin corelare pe ba*a costurilor de producie...........................................................................................+5 5.+. -lte modalit%i de !undamentare a preurilor de o!ert%................+0 CAP ,. FORMAREA I FUNDAMENTAREA PREURILOR E-TERNE ...............................................................53 6.1. Preurile mondiale i interaciunea lor cu preurile interne. /actori de !ormare i modi!icare a preurilor e1terne........................................53 6.2. /undamentarea preurilor e1terne. Modalit%i de prote.are a preurilor de import2e1port....................................................................57 CAP .. FORMAREA PREURILOR /N CONDIIILE PIEEI IMPERFECTE .....................................................................63 7.1. /ormele preului de echilibru n situaia de monopol.....................63 7.2. -lte particularit%i n !ormarea preurilor n ca*ul concurenei imper!ecte..............................................................................................66 CAP 0. INTERVENIA STATULUI /N FORMAREA I
3

STABILIREA PREURILOR...........................................................73 0.1. 4ecesitatea i !ormele de inter$enie a statului n mecanismul preurilor ...............................................................................................73 0.2. Particularit%i ale !orm%rii preurilor n unele ramuri ale economiei ..............................................................................................7+ CAP 1. POLITICI I STRATE2II DE PREURI .........................01 Teste %r$! #e ver$&$'"re &$n"! ...........................................................05 ($)!$*%r"&$e se!e't$v ........................................................................0" Re+*!v"re" teste!*r %r$!....................................................................."3

INTRODUCERE
S3o4u$ 3u"%u$ui 'copul cursului este de a2i !amiliari*a pe studeni cu noiuni re!eritoare la !ormarea preurilor i tari!elor n economia modern% de pia% i de a le relie!a implicaiile pe care le are aceasta ntr2o economie( precum i interdependenele e1istente ntre preuri i celelalte categorii i !enomene economice 5cerere( o!ert%( producti$itate( salarii( in!laie( moned%( credit etc.6 O5i637i 6 ,ursul de !a% i propune pre*entarea di$erselor categorii de preuri i tari!e e1istente( precum i modul lor de !ormare i de intercondiionare cu di!erite !enomene economice. 7e o manier% sintetic%( obiecti$ele principale ale acestui curs $i*ea*%8 mecanismul preurilor& sistemul preurilor& liberali*area preurilor& elementele de !undamentare a propunerilor de pre( respecti$ de !undamentare a preurilor de o!ert% a produc%torilor& !ormarea i !undamentarea preurilor e1terne( !ormarea preurilor n condiiile pieei imper!ecte& inter$enia statului n !ormarea i stabilirea preurilor& politici i strategii de preuri.

/orma de e$aluare 5E e1amen& C coloc$iu 9 test !inal& LP lucr%ri de control6 2r%spunsurile la e1amen9coloc$iu9lucr%ri practice 2acti$it%i aplicati$e atestate9laborator9lucr%ri practice9proiect etc. 2teste pe parcursul semestrului 2teme de control

'tabilirea notei !inale 5procenta.e6

CAP &. MECANISMUL PREURILOR

&.&. M638ni%#u$ 8u7ono# 8$ 4"69u"i$o" :i in76"!646n!6n98 836%7ui8 ;n "84o"7 3u 36$6$8$76 %6<#6n76 8$6 63ono#i6i n89ion8$6
Preul repre*int% cantitatea de moned% pl%tit% pentru achi*iionarea de bunuri i ser$icii n cadrul relaiilor bilaterale de pia%. ,ondiia esenial% a !orm%rii preului o constituie e1istena schimbului. #conomia de pia% este caracteri*at% prin e1istena urm%toarelor elemente8 unit%ile economice autonome& relaiile de $:n*are2cump%rare ntre unit%i& preul liber 5mani!estarea concurenei legale6. ;n economia plani!icat%( autonomia limitat% a ntreprinderilor( subordonate planului naional unic( a condus a stabilirea unor preuri !i1e sau limitate de c%tre stat. ;nelegerea noiunii de pre necesit% de!inirea noiunii de $aloare. #1ist% dou% teorii cu pri$ire la $aloare( i anume8 8= <eoria obiecti$% con!orm acesteia( $aloarea este de!init% de caracteristicile intrinseci ale unui bun obinut prin munc% i de relaiile produc%tor2consumator i consumator2obiectul material al bunului( !iind dat% de munca ncorporat% n mar!% i de utilitatea m%r!ii. Valoarea de schimb a bunurilor este dat% de cantitatea de munc% necesar% pentru obinerea lor( per!ormanele tehnico2calitati$e( importana i raritatea bunurilor. ,on!orm economiei politice clasice( munca este singura care ser$ete la aprecierea i compararea $alorii m%r!ii. -st!el( preul natural (real) al m%r!ii este dat de munc%( iar preul nominal este dat de cantitatea de bani. ;n pre inter$in i elemente de acumulare a capitalului 5pro!it6 i de !iscalitate. 'usin%torii acestei teorii se g%sesc pe po*iia produc%torilor.

5= <eoria subiecti$% apelea*% la valoarea estimativ pe care consumatorul o ataea*% bunurilor( determinat% de gradul de satis!acere a ne$oilor de consum( calitatea i raritatea bunurilor. =aloarea estimati$% medie se trans!orm% n $aloare de schimb c:nd se e$aluea*% n pre. 'usin%torii acestei teorii se a!l% pe po*iia consumatorilor. Preul nu se !ormea*% i*olat( !iind determinat de interaciunile din economie 5pre relati$6. >aportul dintre preul pieei i preul natural este in!luenat de .ocul pieei( respecti$ raportul cerere2o!ert%. Preul pieei se g%sete la ni$elul preului natural c:nd cererea este egal% cu o!erta. 7ac% o!erta este e1cedentar%( ni$elul preului coboar%& dac% o!erta este de!icitar%( ni$elul preului urc%. 'tabilirea echilibrului ntre cerere i o!ert% presupune cunoaterea cererii e!ecti$e i adaptarea o!ertei la ni$elul i structura acesteia. 4i$elul preului pieei este in!luenat i de cantitatea de bani e1istent% n circulaie( dei moneda nu inter$ine n stabilirea raportului de schimb i a structurii preului. 'istemul preurilor este n leg%tur% cu alte sisteme din economie8 producia bunurilor materiale( consumul( acti$it%ile de e1port2import( sistemul $alutar i de credit. ;n sistemul preurilor( elementele eterogene 5$enituri nete( costuri6 se trans!orm% n elemente omogene e1primate prin pre.

&.'. P"69u$ $i56" ) 4"69 !6 63>i$i5"u 8$ 4i696i


#conomia modern% este economia schimburilor libere( iar !ormarea preurilor depinde de comportamentul produc%torilor i consumatorilor i de politica statului. =:n*%torii produc%tori propun spre negociere cu cump%r%torii preuri pornind de la costuri 5pre de re$enire6 i mar.a bene!iciului 5pro!it6. ?ocul liber al preurilor este re*ultanta a doi !actori8 o raportul cerere-ofert8 cerere > o!ert%( preul urc%& cerere < o!ert%( preul coboar%& o concurena ntre productori8 cerere > o!ert%( preul de cump%rare crete& cerere < o!ert%( preul de $:n*are scade.

Pentru a studia cererea( este necesar s% se studie*e cantitatea de mar!% pentru care cump%r%torii sunt sol$abili la preul stabilit& de obicei( cantitatea cump%rat% este in$ers proporional% cu preul8 deplasarea curbei cererii la st:nga determin% reducerea cantit%ii $:ndute i creterea preului& deplasarea curbei o!ertei la dreapta semni!ic% creterea cantit%ii $:ndute i reducerea preului. 7atorit% in!luenei o!ertei asupra preurilor este necesar ca produc%torii s% se in!orme*e asupra cererii !iec%rui produs i asupra orient%rii consumatorilor n pri$ina preului. -lt !actor important ce determin% modelarea o!ertei n raport cu cererea este concurena. #conomia concurenial% este opus% economiei ba*ate pe monopol i presupune e1istena mai multor produc%tori. #!ectele concurenei asupra preurilor( consumului i c:tigurilor sunt8 un singur productor preuri de $:n*are mari( c:tiguri mari( consum limitat& mai muli productori preuri de $:n*are mici( c:tiguri diminuate( consum mare& un singur consumator (statul) preuri de $:n*are mici( cheltuieli mici( consum ridicat& mai muli consumatori preuri de $:n*are mari( cheltuieli diminuate( consum redus pe consumator. E3>i$i5"u$ 4i696i piaa se echilibrea*% pentru acea m%rime a preului ce permite egalitatea cantit%ii cerute de consumator cu cantitatea o!erit% de produc%tor. Preul care stabilete aceast% stare este preul de echilibru. Pentru ilustrarea !orm%rii preului( consider%m c% preul scade ntr2un moment i o!erta r%m:ne constant%( produc:ndu2se( ast!el( o penurie. ,obor:rea preului $a in!luena creterea cererii care $a in!luena creterea o!ertei i( implicit( creterea preului( a.ung:ndu2 se napoi la echilibru. ,reterea preului determin% e1cedent de o!ert%( concuren% ntre produc%tori( sc%derea preului tin*:nd c%tre preul de echilibru ce stimulea*% re$enirea cererii. 7ac% micarea preului este e!ectul m%surilor luate de stat prin inter$enia asupra preurilor libere cu a.utorul limitelor( asemenea m%suri trebuie nsoite de o serie de m%suri pentru !uncionarea normal% a pieei( ntruc:t( dac% preul de $:n*are scade( atunci produc%torii nu $or mai !i interesai s% produc%( consumatorii nu $or mai a$ea de unde

s%2i procure produse i $a ap%rea specula. 7ac% preul de $:n*are este mai ridicat dec:t cel de echilibru( atunci cantitatea suplimentar% o!erit% pe pia% trebuie achi*iionat% sau e1portat% chiar de c%tre stat. Pentru a nu a!ecta direct raportul cerere2o!ert%( statul poate !olosi sub$eniile de pre sau pentru a prent:mpina consumul iraional de resurse( statul poate in!luena restr:ngerea consumului de resurse de c%tre ntreprinderi. 'tatul este interesat n dubl% calitate de a inter$eni asupra preului8 n primul r:nd( ca repre*entant al tuturor membrilor societ%ii( pentru a asigura m%suri de orientare a schimbului pe pia%( pentru a asigura satis!acie tuturor consumatorilor n !uncie de $eniturile lor& n al doilea r:nd( pentru a !inana di!erite obiecti$e cu caracter economic sau social( statul are ne$oie de resurse de la buget at:t resursele publice( c:t i cheltuielile publice sunt in!luenate de sistemul de preuri sub incidena impo*itelor i sub$eniilor.

&.(. Of6"78 :i 36"6"68 %u5 in3i!6n98 3o#4o"78#6n7u$ui 8<6n9i$o" 4i696i


A, -&ert" . &un'$$!e *&erte$/ &*rm" %ener"! " 'ur)e$ *&erte$/ e!"st$'$t"te" *&erte$ ;ntreprinderea autonom% produc%toare decide asupra combinaiilor necesare a !actorilor de producie pentru a obine un $olum al produciei pentru care s2a in!ormat asupra cererii pieei. 7ac% cererea $a absorbi producia( atunci produc%torul se preocup% pentru determinarea acelui ni$el al produciei pentru care $a obine o serie de a$anta.e. ;n acest sens( sunt necesare urm%toarele calcule8 8= nivelul de producie la care profitul va fi maxim pro!itul este ma1im pentru acel $olum al produciei la care preul de $:n*are este egal cu costul marginal al produsului. 50 funcia ofertei i curba ofertei repre*int% de !apt preul minim la care se $a o!eri o cantitate dat%. ,urba o!ertei este repre*entat% prin poriunea de pe curba costului marginal situat% deasupra costului minim. )a o cretere a preurilor( o!erta crete pentru

"

a aduce $enituri suplimentare produc%torului& la o sc%dere a preurilor( o!erta scade pentru a limita pierderile produc%torilor. #1ist% i ca*ul n care ntreprinderile n incapacitate de plat% produc aproape la orice pre numai pentru a e1ista. 3= minimizarea costurilor pentru o producie determinat costul !actorilor de producie constituie un element esenial al succesului sau insuccesului unei !irme pe pia%( de acesta depin*:nd dimensionarea acti$it%ii 5o!ertei6. 7ac% un produc%tor dorete s%2i reduc% costurile menin:nd $olumul de producie nemodi!icat( trebuie s% aleag% acea combinare a !actorilor de producie care s%2i permit% minimi*area costurilor sub constr:ngerea respecti$%. Punctul optim al produc%torului n condiii neschimbate de producie se reali*ea*% c:nd raportul dintre producti$it%ile marginale ale !actorilor de producie este egal cu raportul dintre preurile lor. != pragul de rentabilitate repre*int% punctul de pe curba costului mediu n care pro!itul este nul 5preul este egal cu costul mediu6. 6= elasticitatea ofertei n raport cu preul repre*int% amploarea reaciei o!ertei la $ariaia e$entual% a preului de $:n*are.
p p = p p

e3 =

e3 > 1 o!ert% elastic% e3 < 1 o!ert% inelastic%. unde8 p preul& @ cantitatea& p $ariaia preului& @ $ariaia o!ertei. #lasticitatea o!ertei n raport cu preul se !olosete n studiile pieelor pentru alegerea celei mai bune piee& de aici( produc%torii se $or orienta spre piaa cu elasticitatea cea mai mare( deoarece pe ba*a preurilor mai ridicate( ncas%rile i pro!itul $or !i ma1ime. ,ump%r%torii se $or orienta spre piaa pe care o!erta are elasticitatea cea mai mic%( !iind imposibil% cump%rarea unor cantit%i mai mari cu preuri relati$ mai mici.
13

(, Cerere" . &un'$$!e 'erer$$/ &*rm" %ener"! " 'ur)e$ 'erer$$/ e!"st$'$t"te" 'erer$$ ,ererea poate !i delimitat% n raport cu8 o obiecti$itatea i oportunitatea consumului 5cererea global%6& o sol$abilitatea cererii( stabilit% n !uncie de puterea !inanciar% a cump%r%torilor de a pl%ti preul bunurilor achi*iionate 5cererea sol$abil%6. ,urba cererii pentru un bun dat e1prim% cantitatea cump%rat%& este o !uncie descresc%toare de preul bunului i deri$% i din comportamentul general al consumatorilor care ma1imi*ea*% utilitatea bunului sub constr:ngerea $eniturilor i preurilor altor bunuri.
! = f 5 p1 ( p 2 (...( p n ( venit ( credit ( publicitate6

! = " i pi
i =1

unde8 p preul& A cantitatea. ,:nd preul crete( cererea scade( curba cererii se apropie de a1a coordonatelor& c:nd preul scade( cererea crete( curba se ndep%rtea*% de a1a coordonatelor. Practica a demonstrat c% este necesar% o modi!icare a resurselor n acelai sens cu cea a preurilor pentru a asigura echilibrul consumatorilor. 7ac% preurile cresc mai repede dec:t resursele( scade puterea de cump%rare. (,1, E!"st$'$t"te" 'erer$$ m%soar% $ariaia cererii la $ariaia $enitului( a preului bunului studiat sau a preului altui bun. (,1,1, E!"st$'$t"te" 'erer$$ n r"p*rt 'u ven$tu! '*nsum"t*ru!u$ 2ev0 #ste dat% de relaia8
11

ev =

! i v ! i v 9 = !i v v ! i

unde8 $ $enitul& ,i cererea& ,i $ariaia cererii& $ $ariaia $enitului. ;n !uncie de elasticitatea cererii n raport cu $enitul( bunurile se grupea*% n8 normale 5e$ < 16 consumul crete cu creterea $enitului( dar creterea consumului este mai slab% dec:t creterea $enitului& inferioare 5e$ < 36 consumul scade c:nd $enitul crete& superioare 5e$ > 16 consumul crete relati$ mai repede dec:t $enitul& bunuri al cror consum crete proporional cu venitul. (,1,3, E!"st$'$t"te" 'erer$$ n r"p*rt 'u preu! 2ep0 4i$elul consumului unui bun este determinat de preul bunului i de preul altor bunuri( dependen% cu at:t mai e$ident% cu c:t este $orba de bunuri substituibile sau bunuri complementare. #lasticitatea cererii n raport cu preul m%soar% $ariaia relati$% a consumului unui bun at:t n !uncie de preul bunului 5elasticitate direct%6( c:t i !uncie de preul altui bun 5elasticitate ncruciat%6. ;n !uncie de comportamentul lor la modi!icarea preurilor 5amplitudinea reaciei cererii6( bunurile se grupea*% n8 bunuri cu cerere inelastic 5slab elastic%6 5ep < 36 reacia cererii n raport cu preul este mic% sau lipsete& bunuri cu cerere elastic 5ep < 16& bunuri a cror variaie relativ a cererii i variaie a preului sunt proporionale n sens invers 5ep B 16. ;n ca*ul elasticit%ii ncruciate $orbim despre8 o bunuri substituibile sc%derea cererii unui bun la creterea preului s%u duce la creterea cererii pentru un bun substituibil& o bunuri complementare situaie in$ers% celei de mai sus. (,3, Cur)e!e #e $n#$&eren 4$ e'5$!$)ru! '*nsum"t*ru!u$

12

;n general( un consumator are posibilitatea alegerii i mbin%rii cantit%ilor din mai multe bunuri( urm%rind ma1imi*area utilit%ii care i2 o pot o!eri acestea. Ctilitatea se e1prim% ca o !uncie( i anume8 C B !51( D( ...( *6 unde 1( D( * repre*int% cantit%ile consumate din di!erite produse. ;n e1aminarea dependenei cererii pentru anumite grupe de m%r!uri !uncie de ni$elul preurilor i de modi!icarea lor( o importan% deosebit% o are ipote*a ni$elului general de consum constant( adic% starea de indi!eren% a consumatorului n condiiile unei puteri de cump%rarea date. 'e poate pre*enta gra!ic o curb% de indi!eren% sau curb% de i*outilitate( n care toate combinaiile posibile asigur% aceeai utilitate. asemenea curb% nu indic% o combinaie concret% la care trebuie s% se opreasc% consumatorul( put:ndu2se repre*enta mai multe curbe de utilitate pentru $enituri di!erite. >ata marginal% de substituire ntre produsul 1 i produsul D e1prim% cantitatea necesar% din produsul D care ar compensa pierderea su!erit% n urma diminu%rii cantit%ii din produsul 1. #a este egal% cu in$ersul raportului dintre utilit%ile marginale ale celor dou% produse8
$x 9 # = d# dx

unde d1( dD utilit%ile marginale ale celor dou% produse. ;n alegerea unei opiuni pri$ind combinaiile dintre produse trebuie s% se in% seama( n a!ar% de ni$elul preurilor produselor( i de m%rimea $eniturilor disponibile pentru consum. 7eterminarea punctului de ma1im al consumului 5punctul de echilibru al consumatorului6 se !ace cu a.utorul sistemului8 C B / 51( D6 $ B 1p1 + DpD Era!ic( ni$elul ma1im de utilitate se determin% prin con!runtarea curbei de utilitate cu dreapta bugetului consumatorului. $%&'()*+
13

Pentru a nelege noiunea de pre( trebuie cunoscute teoria obiecti$% i teoria subiecti$% cu pri$ire la $aloare. ,a pre de echilibru al pieei( preul este re*ultanta a doi !actori8 raportul cerere2o!ert% i concurena ntre produc%tori( ns% este necesar% i inter$enia statului pentru a lua m%surile ce se impun n ca*ul apariiei a di$erse de*echilibre. -st!el( sunt necesare cunoaterea raportului dintre cererea i o!erta e1istente pe pia%( respecti$ elasticitatea cererii n raport cu preul i n raport cu $enitul( precum i elasticitatea o!ertei n raport cu preul( !uncie de care se determin% utilitatea produselor( i pe ba*a aceasta( ni$elul preurilor la care pot !i $:ndute. !,-!.'&//+ 'tabilirea echilibrului ntre cerere i o!ert% presupune cunoaterea cererii e!ecti$e i adaptarea o!ertei la ni$elul i structura acesteia. 4i$elul preului pieei este in!luenat i de cantitatea de bani e1istent% n circulaie( dei moneda nu inter$ine n stabilirea raportului de schimb i a structurii preului. -poi( cantitatea cerut% dintr2un produs este direct proporional% cu bugetul consumatorului i in$ers proporional% cu preul produsului( iar rata de substituire ntre produsele 1 i D este egal% cu in$ersul raportului preurilor celor dou% produse. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,e este preulF '. ,e repre*int% elasticitatea o!ertei n raport cu preulF (. Printre e!ectele concurenei asupra preurilor( consumului i c:tigurilor se num%r%8 a6 un singur produc%tor preuri de $:n*are mari( c:tiguri mari( consum limitat& b6 mai muli produc%tori preuri de $:n*are mici( c:tiguri diminuate( consum mare& c6 mai muli consumatori preuri de $:n*are mari( cheltuieli mari( consum redus pe consumator.

1+

*. ;n !uncie de elasticitatea cererii n raport cu $enitul( bunurile se grupea*% n8 a6 normale& b6 in!erioare& c6 superioare& d6 bunuri al c%ror consum crete in$ers proporional cu $enitul. (= a(b *= a(b(c

CAP '. SISTEMUL DE PREURI


'.&. E$6#6n76 4"i in! 4"69u"i$o"@ fun39ii$6 4"69u$ui !676"#in8"68 #?"i#ii

M%rimea preurilor este dependent% de $aloarea etalonului 5moned%6 i de $aloarea m%r!urilor. ;ntre moned% i pre e1ist% o relaie in$ers%8 deprecierea monedei 5sc%derea cursului de schimb6 duce la creterea preurilor( sc%derea ni$elului de trai( dar stimulea*% e1portul& aprecierea monedei duce la sc%derea preurilor i in!laiei( sc%derea e1portului( dar nlesnete importul. moned% instabil% denaturea*% preurile( in!luenea*% negati$ reali*area contractelor comerciale i pre$i*iunilor( anihilea*% !ructi!icarea economiilor n ca*ul creterii preurilor 5sc%derii puterii de cump%rare a monedei6. /unciile preului se re!er% la urm%toarele8 8= ca instrument sintetic de msurare a valorii mrfurilor ( preul asigur%8 schimbul de m%r!uri 5mai mult sau mai puin echi$alent6& e$idena cheltuielilor de producie( re*ultatelor i produciei materiale& anali*a economico2!inanciar% a agenilor economici.

15

'pre deosebire de alte unit%i de m%sur%( preul acionea*% ca instrument de m%sur% numai dup% adoptarea deci*iei pri$ind ni$elul s%u pentru !iecare produs n parte. 7eci*ia de pre este un mi.loc de e$aluare a $alorii m%r!urilor care ine de8 elemente normati$e 5legi( hot%r:ri( ordonane( acte normati$e pri$ind preurile( componentele lor( restricii de producie( des!acere( import( e1port6 i de condiiile obiecti$e ale !uncion%rii pieei 5cererea i o!erta6. 5= ca p2rghie economic( preul cuprinde n structura sa elemente care constituie p:rghii economice 5salarii( impo*ite( ta1e( dob:n*i( adaos comercial( comisioane( pro!it6. -ceste elemente au( n prim% !a*%( caracter potenial( p:n% ce cump%r%torul achit% preul c%tre !urni*or. Preurile produselor din ramurile !inale au la ba*% preuri ale produselor din ramurile primare i intermediare( cu rol de p:rghii economice. Preul unui produs nu se stabilete i*olat( ci se ncadrea*% ntr2un sistem de preuri ale produselor e1istente( cu care se a!l% n raporturi de proporionalitate 5preuri relati$e6. Preurile au implicaii comple1e n gestiunea agenilor economici( acion:nd n !a*a apro$i*ion%rii 5preul !actorilor de producie input6 i n !a*a des!acerii 5preurile produselor li$rate output6. Cnii economiti consider% preurile ca p:rghie economic% atunci c:nd coincid cu $aloarea m%r!urilor( alii( c:nd se abat de la $aloarea m%r!urilor.

'.'. Si%76#u$ !6 4"69u"i :i 78"if6 ) 3876<o"ii !6 4"69u"i, fo"#6 !6 4"69u"i :i 78"if6


,onst% n categorii i !orme( structur%( ni$el( relaii ntre preuri i tari!e( principii i criterii de stabilire a acestora. P:n% n 1"0"( sistemul de preuri i tari!e s2a ba*at pe principiile centralismului democratic( pe principiul stabilirii unitare i unicit%ii preului. Prin GE 113"9noiembrie 1""3 s2au pus ba*ele liberali*%rii preurilor. Principiul !undamental care st% la ba*a sistemului de preuri ntr2o economie de pia% este !ormarea liber% a preului pe pia%( n !uncie de raportul cerere2o!ert%. C"te%*r$$ #e preur$ 4$ stru'tur" !*r

16

;n !uncie de $erigile pe care le parcurg m%r!urile de la produc%tor la consumator( de $ariaia m%rimii cheltuielilor n aceste stadii( de s!era de aciune 5producie( ser$icii6( preurile se mpart n8 8= preuri cu ridicata sunt preurile negociate la care circul% produsele ntre agenii economici( cuprin*:nd costurile i pro!itul. Pentru unele produse preci*ate prin acte normati$e( mai cuprind i acci*e datorate bugetului de stat. ;n circuitul m%r!urilor de la produc%tor la consumator se pot interpune intermediari( ca* n care preurile cu ridicata se negocia*% ntre acetia 5obiectul negocierii este m%rimea adaosului comercial( respecti$ comisionul6. 4u cuprind <=-( dar constituie ba*a de calcul pentru aceasta. Preurile cu ridicata pot !i8 preuri ce revin unitilor productoare 5marchea*% s!:ritul procesului de producie6 trebuie s% asigure acoperirea costurilor de producie i obinerea unei rate de pro!it. #le inter$in n raportul de $:n*are2cump%rare dintre unit%ile produc%toare i unit%ile comerciale cu ridicata sau maga*inele proprii. preuri ce revin unitilor comerciale cu ridicata 5la li$rarea produselor c%tre unit%ile comerciale cu am%nuntul( c%tre alte unit%i cu ridicata sau unit%i de administraie public%6 cuprind preul cu ridicata ce re$ine produc%torului i adaosul comercial 5comisionul6 a!erent unit%ii cu ridicata. 5= preuri cu amnuntul sunt preurile la care se des!ac sau se re$:nd c%tre populaie m%r!urile de c%tre unit%ile comerciale speciali*ate sau maga*inele proprii ale unit%ilor produc%toare. 'e practic%( n special( pentru produsele destinate consumului neproducti$( dar i la $:n*%rile prin reeaua comerului cu am%nuntul c%tre unit%ile de stat( cooperatiste i obteti. #le cuprind( pe l:ng% costuri( pro!it( acci*e 5dup% ca*6( adaos comercial cu$enit unit%ilor comerciale cu ridicata( adaos comercial cu$enit unit%ilor comerciale cu am%nuntul( i <=- calculat% i colectat% din toate stadiile anterioare. Preurile de alimentaie public% se practic%( n special( pentru consumul reali*at pe loc. -daosul comercial di!er% n !uncie de categoria de local i gradul de preparare al produselor 5unit%ile de alimentaie de categorie superioar% pot ad%uga i remi*a sau ta1a de ser$iciu6.

17

3= tarife sunt preurile practicate n domeniul ser$iciilor. ;n !uncie de categoria de bene!iciar( ele au caracter de preuri cu ridicata 5ser$icii prestate de agenii economici6 sau de preuri cu am%nuntul. 6*rme #e preur$ 4$ t"r$&e 8= ;n !uncie de condiiile de producie i des!acere( se disting8 preuri fixe au un ni$el stabilit pentru o perioad%( n general determinat%( n special pentru produse i ser$icii de importan% deosebit% pentru economia naional%& pot !i unice sau di!ereniate dup% *on%& preuri limit (plafon) au o limit% ma1im%( !iind practicate( n special( n economiile plani!icate sau la o serie de produse importate( sub supra$egherea Ministerului /inanelor& preuri libere (flexibile) oscilea*% !uncie de raportul cerere2o!ert%. 5= ;n !uncie de locul reali*%rii produselor i condiiile de li$rare( preurile pot !i8 o franco-depozitul furnizorului cheltuielile de transport sunt suportate de cump%r%tor& o franco-staia de ncrcare cheltuielile de transport p:n% la cea mai apropiat% staie de nc%rcare sunt suportate de !urni*or 5produc%tor( $:n*%tor6& o franco-destinaie cheltuielile de transport sunt suportate de c%tre !urni*or. 3= ;n !uncie de momentul n care se !olosesc( se disting8 preuri curente practicate e!ecti$ pe pia% n acti$itatea cotidian%& preuri la termen a!iate pentru o li$rare la o dat% ulterioar%& preuri constante din anul anterior( cu care se recalculea*% indicatorii $alorici pentru o perioad%( n scopul compar%rii& preuri comparabile !olosesc la stabilirea dinamicii indicatorilor $alorici dintr2o perioad% n care s2au practicat mai multe preuri constante. != ;n !uncie de domeniile n care se !olosesc( preurile pot !i8
10

de deviz pentru lucr%ri de construcii2monta. i reparaii construcii& de contractare i achiziie pentru achi*iii de produse agricole la !ondul de stat& de licitaie de ad.udecare a bunurilor supuse $:n*%rii sau nchirierii prin licitaie public%& de v2nzare sub care nu se $:nd produse e1istente n stoc 5$:n*%torii ateapt% o e$entual% cretere a preurilor pieei6& de transfer sau de cesiune intern practicate ntre seciile aceleiai ntreprinderi& sociale ni$el mai sc%*ut 5bunuri pentru copii6. 6= ;n !uncie de raporturile de comer( se delimitea*% preuri8 interne8 o intern complet de export 5pre cu ridicata( cheltuieli de reclam%( ambala.( transport( comisioane6& o intern de v2nzare a produselor importate 5$aloare n $am%( ta1a $amal%( acci*e i alte ta1e( comisioane( adaos comercial( <=-6& e1terne 5n $alut%68 o franco-frontiera rom2n cheltuielile de transport p:n% la grania rom:n% sunt suportate de e1portatorul 9 importatorul din ar%& o !/3 includ cheltuieli de transport( asigur%ri( na$luri p:n% la portul de destinaie& o 3,4 (liber la bord) includ cheltuielile oca*ionate de nc%rcarea m%r!urilor n $apor( cheltuielile din momentul n care m%r!urile au trecut bordul $asului !iind suportate de bene!iciar.

$%&'()*+ 7eprecierea monedei( precum i aprecierea acesteia au o in!luen% considerabil% asupra preului. /unciile preului se re!er% la !aptul c% el este( pe de o parte( un instrument sintetic de m%surare a $alorii m%r!urilor( iar pe de alt% parte( o important% p:rghie economic%. Preurile se clasi!ic% n !uncie de mai multe criterii( i anume8 $erigile pe care le parcurg m%r!urile de la produc%tor la consumator( condiiile de producie i des!acere( momentul i domeniile n care se !olosesc( locul reali*%rii produselor( raporturile de comer e1istente.

1"

!,-!.'&//+ moned% instabil% denaturea*% preurile( in!luenea*% negati$ reali*area contractelor comerciale i pre$i*iunilor( anihilea*% !ructi!icarea economiilor n ca*ul creterii preurilor 5sc%derii puterii de cump%rare a monedei6. Cnii economiti consider% preurile ca p:rghie economic% atunci c:nd coincid cu $aloarea m%r!urilor( alii( c:nd se abat de la $aloarea m%r!urilor. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,e sunt preurile cu ridicataF '. ,e categorii de preuri se nt:lnesc n !uncie de raporturile de comerF (. ;n !uncie de locul reali*%rii produselor i condiiile de li$rare( preurile pot !i8 a6 !ranco2depo*itul !urni*orului& b6 !ranco2!rontiera rom:n%& c6 !ranco2destinaie& d6 !ranco2staia de nc%rcare. *. ;n !uncie de condiiile de producie i des!acere( se disting8 a6 preuri !i1e& b6 preuri comparabile& c6 preuri libere 5!le1ibile6& d6 preuri constante& e6 preuri limit% 5pla!on6. (= a(c(d *= a(c(e

CAP (. PREURILE ) COMPONENT DE BAZ A MECANISMULUI ECONOMIC

23

(.&. P"69u"i$6, 4"o!u37i i78768 #un3ii, %8$8"ii$6 :i inf$89i8


<eoriile pri$ind !actorii de !ormare a $alorii m%r!urilor i a preurilor sunt8 8= *eoria valorii-munc economia politic% clasic% consider% c% $aloarea m%r!urilor utile 5utilitatea este esenial% pentru $aloarea de schimb6 este determinat% de cantitatea de munc% necesar% pentru obinerea lor i de raritatea lor. M%rimea $alorii m%r!ii este determinat% de timpul de munc% socialmente necesar pentru crearea bunurilor. 5= *eoria utilitii marginale $aloarea 5preul6 m%r!urilor este determinat% de utilitatea marginal%( m%rimea $alorii este dat% de raritatea lor( pe ba*a legii cererii i o!ertei 5cererea este o !uncie de utilitate utilitatea determin% cererea i preurile de cerere( o!erta este o !uncie de raritate6. ,on!orm acestei teorii( $aloarea unei m%r!i crete cu creterea utilit%ii ultimei unit%i consumate din acea mar!%. ;n !ormarea preurilor particip% utilitatea i costul de producie 5n care se mani!est% caracterul limitat( raritatea !actorilor de producie6( care determin% o!erta i preul o!ertei. Preur$!e 4$ pr*#u't$v$t"te" mun'$$ ,on!orm legii $alorii( m%r!urile se $:nd i se cump%r% la $aloarea lor( determinat% de utilitatea marginal% i costul de producie( care determin% cererea i o!erta. Preurile se stabilesc pe pia% prin negociere pe ba*a raportului cerere2o!ert%. ,antitatea de munc% necesar% pentru obinerea unei m%r!i se modi!ic% cu producti$itatea muncii. ,reterea producti$it%ii atrage sc%derea $olumului de munc% cheltuit pe produs i determin% modi!ic%ri nu numai n m%rimea $alorii pe unitatea de produs( ci i n structura ei 5cheltuieli materiale( cheltuieli cu munca $ie etc.6. ;n !uncie de modalitatea de cretere a producti$it%ii 5introducerea progresului tehnic( organi*area produciei i a muncii( mbun%t%irea cali!ic%rii( !actori sociali( psihologici( naturali6 se modi!ic% i structura $alorii m%r!urilor. ;n general( scade ni$elul cheltuielilor cu munca $ie n timp ce ni$elul cheltuielilor materiale pe

21

produs se menin sau cresc dac% creterea producti$it%ii se reali*ea*% pe seama n*estr%rii tehnice. >elaia producti$itate2preuri este( n general( o relaie cau*%2 e!ect8 dac% producti$itatea crete( preurile ar trebui s% scad%. 7up% decembrie 1"0"( preurile au crescut $ertiginos din cau*a reducerii $olumului produciei( a producti$it%ii 5comportament negati$ !a% de munc%6( meninerii mult timp nainte de 1"0" a unor preuri sc%*ute( pierderea unor piee e1terne a$anta.oase( creterea salariilor 5nu a !ost respectat% cerina obiecti$% ca producti$itatea muncii s% de$anse*e ritmul de cretere a salariilor6( de*echilibre ntre cerere i o!ert%. Pentru asigurarea echilibrului cerere2o!ert% trebuie acionat n sensul creterii produciei. Producti$itatea( care re!lect% e!iciena cu care este cheltuit% munca( este principalul !actor de cretere a produciei. ;ntr2o economie de pia%( agenii economici produc%tori 5chiar $:n*%tori6 trebuie s% acione*e pentru reducerea costurilor( nu pentru creterea preurilor. Preur$!e/ s"!"r$$!e 4$ $n&!"$" ,:nd se a!l% n circulaie o mas% e1cesi$% de bani n raport cu ne$oile circulaiei( banii se deprecia*% !a% de m%r!urile i ser$iciile a!erente( deci e1ist% in!laie. /enomenul in!laionist este nsoit de creterea preurilor. ;ntre preuri i in!laie e1ist% o intercondiionare reciproc%( preurile put:nd !i at:t cau*%( c:t i e!ect ale in!laiei. /nflaia prin cerere se mani!est% c:nd cererea nu este satis!%cut% n mod constant 5penurie6( a$:nd ca e!ecte creterea e1cesi$% a preurilor( creterea costurilor $ieii. 7e asemenea( se operea*% sporuri salariale( cresc costurile de producie 5una din cau*ele in!laiei prin costuri6. -coperirea sporurilor salariale de la buget 5creterea cheltuielilor bugetare6 duce la creterea cererii de moned%( a creditului i la emisiune de moned%. ,reterea preurilor cau*at% de penurie este urmat% de creterea preurilor din cau*e monetare( in!laia prin cerere trans!orm:ndu2se n in!laie monetar%. 7ac% creterea preurilor naionale de$ansea*% preurile e1terne 5ecart in!laionist6( e1portul este !r:nat( se !acilitea*% importul( se epui*ea*% re*er$ele $alutare. Hn!luena preurilor asupra in!laiei se poate urm%ri la trei ni$eluri8
22

la productori preurile e1ercit% presiuni asupra elementelor structurale de pre( n primul r:nd asupra costurilor 5prin creterea preurilor materiilor prime i a preului creditului6( urmate de presiuni asupra ne$oilor de resurse !inanciare( produc%torii !iind ne$oii s% creasc% preul de $:n*are& la nivelul pieei creterea preurilor n situaia n care cererea este neacoperit% de o!ert% !a$ori*ea*% in!laia& la nivelul economiei naionale ne$oia de resurse !inanciare a statului conduce la creterea cantit%ii de bani prin emisiune peste ne$oile reale ale circulaiei monetare i( prin aceasta( la creterea preurilor. Preul !iec%rui produs acionea*% prin propagare i generali*are asupra costului tuturor celorlalte produse 5spirala in!laionist%6. ;n conclu*ie( !actorii de acti$are a in!laiei sunt8 creterea preurilor materiilor prime i acti$elor !i1e& creterea salariilor i a altor obligaii sociale i !iscale ale agenilor economici& creterea ponderii creditului n totalul resurselor agenilor economici& e1cesul de mas% monetar% n circulaie n condiiile de!icitului bugetar. 'trategiile economice antiin!laioniste n %ri cu economie de pia% sunt8 nghearea preurilor( salariilor( monedei( $eniturilor i cheltuielilor bugetului de stat& stabilirea unor indici ma1imi de cretere a preurilor pentru o anumit% perioad%( limite ma1ime ale cotelor de adaos comercial( limite ma1ime ale consumurilor speci!ice unitare pe produs( limite pentru mar.a pro!itului i impunerea acestuia n cote progresi$e& e1ercitarea unui control !inanciar riguros asupra costurilor pre$%*ute n preurile de o!ert% 5preuri de negociere6& respectarea relaiei producti$itatea muncii2salarii& crearea unor condiii pentru negocierea real% a preurilor ntre produc%tori i consumatori.

(.'. Li56"8$iA8"68 4"69u"i$o"

23

Ne'es$t"te" !$)er"!$+r$$ preur$!*r n R*m n$" 'istemul reglementat prin legea 1"91"71 a creat distorsiuni prin de!ormarea costurilor reale de producie din ramurile de ba*% n condiiile unor cursuri de schimb meninute arti!icial. Principala contradicie din economia plani!icat% a !ost cea plan2pia%8 planul diri.a producia spre o anumit% structur%( iar preurile stabilite de stat spre o alt% structur%. 4ecesitatea reae*%rii generale a preurilor a !ost impus% de8 pri$ati*area ntreprinderilor care presupune ree$aluarea patrimoniului& prote.area consumului intern de migraia produselor ie!tine peste grani%& crearea condiiilor reale de concuren% ntre produsele rom:neti i cele str%ine& determinarea preurilor materiilor prime de import !uncie de cursul real de schimb. C*n#$$$ 4$ m*#"!$t$ #e re"!$+"re " !$)er"!$+r$$ preur$!*r 4$ '*nse'$ne!e "'este$" )iberali*area preurilor s2a declanat naintea aciunii de pri$ati*are n condiiile unui de*echilibru ntre cerere i o!ert% i sub presiunea preurilor e1terne i a organismelor internaionale. 7up% 1"0"( cererea a crescut( urmare a unor restituiri i a aciunilor de contraband%( o!erta s2a redus( urmare a sc%derii produciei prin ruperea relaiilor economice pe $ertical% i pe ori*ontal%. #chilibrarea cererii cu o!erta se poate !ace prin creterea produciei pe seama creterii producti$it%ii muncii i concurenei 5!apt nereali*at6. ,adrul legislati$ a !ost incomplet( legea 1591""3 nu a preci*at cine repre*int% la negocieri populaia n calitate de consumator. Pri$ati*area se poate n!%ptui8 total( cu e!ecte economice po*iti$e( dar e!ecte sociale negati$e& gradual( cu meninerea sub$eniei bugetare. <recerea %rii de la un diri.ism total la un liberalism e1agerat a dus la ruperea contractelor economice.

2+

Su)ven$*n"re" 4$ %"r"nt"re" preu!u$ un*r mr&ur$ #e 'tre st"t Modalit%ile de inter$enie a statului pot !i8 directe prin acordarea de sub$enii( prime de stat( prin limitarea sau garantarea unor preuri& indirecte prin politica !iscal%( $amal%( $alutar%( bugetar%( de credit. 'ub$enionarea de la buget s2a reali*at n economia plani!icat% i pentru acti$it%i cu pierderi sau pentru acoperirea unor di!erene de pre ne!a$orabile( re*ultate mai ales din acti$it%i de e1port. ;n economia de pia%( aceasta se !ace n condiiile n care preurile cu ridicata sunt stabilite de c%tre stat la un ni$el mai sc%*ut dec:t costurile de producie( a$:nd a$anta.e n industria e1tracti$% ntruc:t obinerea resurselor chiar cu costuri ridicate este pre!erabil% importului. 7e*a$anta.ele se re!er% la !aptul c% sub$enionarea de la buget !ace di!icil% identi!icarea cau*elor producerii de pierderi i nu stimulea*% produc%torii. situaie particular% o repre*int% sub$enionarea agriculturii ntruc:t produsele agricole sunt supuse !actorilor naturali. ;n general( cererea de produse agricole nu este elastic% n raport cu preurile8 c:nd recolta este slab%( cererea este nesatis!%cut%( preurile cresc( $eniturile din agricultur% cresc& c:nd recolta este bun%( situaia este in$ers%. Hnter$enia statului n agricultur% este necesar% pentru !i1area i garantarea unor preuri ale produselor agricole( $arianta optim% !iind stabilirea i garantarea preurilor la ni$elul de echilibru dintre cererea i o!erta de produse din anii cu recolte normale 5medii6. ;n ara noastr%( preurile stabilite de stat pentru produsele agricole sunt nestimulati$e pentru produc%tori.

$%&'()*+ >elaia producti$itate2preuri este( n general( o relaie cau*%2e!ect8 dac% producti$itatea crete( preurile ar trebui s% scad%. Producti$itatea este principalul !actor de cretere a produciei( ntr2o economie de pia% agenii economici trebuind s% acione*e pentru reducerea costurilor( nu pentru creterea preurilor.

25

/enomenul in!laionist este nsoit de creterea preurilor. -ceast% cretere poate !i cau*at% de penurie( i apoi de creterea preurilor din cau*e monetare( in!laia prin cerere trans!orm:ndu2se n in!laie monetar%. #1ist% o serie de !actori de acti$are a in!laiei( n %rile cu economie de pia% elabor:ndu2se di$erse strategii economice antiin!laioniste. ;n >om:nia( necesitatea reae*%rii generale a preurilor a !ost impus% de o serie de !actori( !enomenul in!laionist e1tin*:ndu2se de la an la an i !%c:nd necesar% inter$enia statului prin sub$enion%ri i garantarea preului la unele m%r!uri mai importante. !,-!.'&//+ 7up% decembrie 1"0"( preurile au crescut $ertiginos din cau*a reducerii $olumului produciei( a producti$it%ii 5comportament negati$ !a% de munc%6( meninerii mult timp nainte de 1"0" a unor preuri sc%*ute( pierderea unor piee e1terne a$anta.oase( de*echilibre ntre cerere i o!ert% etc. 'istemul reglementat prin legea 1"91"71 a creat distorsiuni prin de!ormarea costurilor reale de producie din ramurile de ba*% n condiiile unor cursuri de schimb meninute arti!icial. Principala contradicie din economia plani!icat% a !ost cea plan2pia%8 planul diri.a producia spre o anumit% structur%( iar preurile stabilite de stat spre o alt% structur%. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,e este in!laia prin cerereF '. ,are sunt !actorii de acti$are a in!laieiF (. Hn!luena preurilor asupra in!laiei se poate urm%ri la trei ni$eluri8 a6 la !urni*ori& b6 la ni$elul pieei& c6 la ni$elul economiei naionale. *. Printre !actorii de acti$are a in!laiei se num%r% i urm%torii8
26

a6 creterea salariilor& b6 creterea preurilor materiilor prime& c6 creterea ponderii debitului n totalul resurselor agenilor economici& d6 e1cesul de mas% monetar% n circulaie n condiiile de!icitului bugetar. (= b(c *= a(b(d

CAP *. ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A PROPUNERILOR DE PREURI

*.&. Po$i7i38 !6 4"o!u%@ 3o#4on6n76$6, 3i3$u$ !6 i89? :i 8$o8"68 !6 ;n7"65uin98"6 8 4"o!u%u$ui


P*!$t$'" #e pr*#us Politica de produs cuprinde un ansamblu de metode( mi.loace i acti$it%i care pri$esc un produs din momentul apariiei ideii de produs p:n% la scoaterea sa din circuitul economic. -cti$it%ile importante care alc%tuiesc politica de produs sunt8 8= cercetarea produsului de re!er% la8 cercetarea propriu2*is%& anali*a calit%ii produsului a!lat n !abricaie i 9 sau n $:n*are& anali*a stadiului de $echime economic%& anali*a circulaiei produsului& urm%rirea comport%rii n utili*are sau consum. 5= alegerea strategiei de produs are n $edere atitudinea agenilor economici !a% de produsele lor pe o perioad% mai ndelungat%( precum i orientarea potenialului uman( material i !inanciar.
27

;n !uncie de condiiile de pia% i de situaia concret% a agenilor economici( acetia pot opta pentru una din urm%toarele strategii8 strategia stabilitii gamei de produse c:nd structura de producie este asigurat% de produse cu per!ormane ridicate( iar gama de produse nu este prea larg%& strategia restr2ngerii gamei eliminarea din !abricaie a unor sortimente u*ate moral& strategia diversificrii gamei recomandat% n !a*ele de cretere i maturitate a ciclului de $ia% al produsului. 'e poate reali*a n trei direcii8 pe $ertical% 5n pro!un*imea gamei6& pe ori*ontal% 5creterea num%rului liniilor gamei6& lateral% 5de*$oltarea gamei n direcii cone1e6. strategia diferenierii unui produs n cadrul gamei5 strategia perfecionrii produselor5 strategia nnoirii gamei cea mai comple1%( se !ace n !a*a de maturitate prin nlocuirea produselor $echi cu produse noi. gam% de produse se poate de!ini prin8 o profunzimea gamei de*$oltarea pe $ertical% 5num%rul de produse distincte6& o lrgimea gamei de*$oltarea pe ori*ontal%& o lungimea gamei supra!aa acoperit% de produsele gamei. 'trategiile de produs n s!era circulaiei m%r!urilor se re!er% la8 comerciali*area unitar% a m%r!urilor neproblematice& comerciali*area e1clusi$% a unei m%rci de produse& strategia maga*inului no$ator& comerciali*area m%r!urilor la preuri unice. -)s7

'trategiile speci!ice n ca*ul m%r!urilor destinate pieei internaionale sunt8 o ree$aluarea periodic% a gradului de e!icien% economic% a produselor& o cooperarea n !abricaie&

20

o strategia e1porturilor comple1e& o cooperarea n comerciali*are. 3= tactici i tehnici de marIeting !iecare strategie de produs se ba*ea*% pe tactici i tehnici de marIeting8 ino$aie( modelare( asigurare legal%( atitudine !a% de produsele $echi. C*mp*nente!e pr*#usu!u$ 7in punct de $edere al marIetingului( acestea se re!er% la componente corporale( acorporale( imagine( comunicaii pri$ind produsul.

C$'!u! #e v$" "! pr*#usu!u$ 2v$"" e'*n*m$'0 >epre*int% perioada de timp cuprins% ntre momentul lans%rii produsului nou pe pia% i cel al retragerii sale de!initi$e de pe pia%. #tapele ciclului de $ia% din punct de $edere al raportului des!acere2timp sunt8 constituirea pieei 5lansarea pe pia%6( creterea& maturitatea i saturaia& declinul. Procesele economice legate de naterea i $iaa produsului se re!er%( succint( la8 conceperea( proiectarea i asimilarea produsului& publicitatea i reali*area ambala.ului& e$aluarea potenialului de marIeting& testul de marIeting i lansarea pe pia%& creterea produciei i des!acerii& stabilirea $:n*%rilor& rein$estigarea pieei i relansarea& declinul i ncetarea !abricaiei. V"!*"re" #e ntre)u$n"re " pr*#usu!u$ . &"'t*r $mp*rt"nt n &*rmu!"re" pr*puner$!*r pe pre

2"

=aloarea de ntrebuinare este proprietatea unui bun de a a$ea o utilitate. =aloarea de ntrebuinare este purt%torul material al $alorii de schimb. ;n procesul de $:n*are2cump%rare( proprietarul unei m%r!i cedea*% $aloarea ei de ntrebuinare i primete $aloarea de schimb. 7e asemenea( $aloarea de ntrebuinare presupune e1istena unei relaii ntre caracteristicile materiale i pre!erinele consumatorilor. >elaia $aloare de schimb2$aloare de ntrebuinare este o $ariabil% de timp i spaiu( ntruc:t acelai produs are o $aloare de schimb 5pre6 di!erit% n timp i de la o pia% la alta( n !uncie de cerere i o!ert%. =aloarea 5preul6 la care se $inde 9 cump%r% un bun depinde nu numai de caracteristicile sale materiale( ci i de mediul economico2 social n care are loc schimbul. -st!el( la !ormularea propunerilor de preuri trebuie luate n considerare $aloarea de ntrebuinare( costurile de producie i situaia pieei. =aloarea de ntrebuinare este dat% de dou% categorii de nsuiri8 !uncionale& estetico2economice. ;n cele mai multe ca*uri( ni$elul relati$ al $alorii de ntrebuinare se determin% pe ba*a mai multor indicatori. /olosind metoda puncta.ului 5suma punctelor6 se ordonea*% produsele ntr2o scar% a $alorilor de ntrebuinare. Metoda =on 4euman Morgenstein const% n aprecierea utilit%ii pre!erate cu coe!icientul 1 i a celei mai puin pre!erate cu coe!icientul 3. ;n orice ca*( anali*a $alorii de ntrebuinare necesit% o cunoatere i o anali*% temeinic% a nsuirilor tehnice i !uncionale ale produselor.

*.'. Co%7u"i$6 !6 4"o!u39i6 ) 3o#4on6n7? !6 58A? 8 4"69u"i$o" !6 of6"7?


C*n'eptu! #e '*st 4$ re!"$" '*st8pre !ostul este un element de ba*% pentru !ormularea preurilor de o!ert% 5de negociat6( !iind partea cea mai important% din $aloarea i preul unei m%r!i.

33

!osturile de producie repre*int% e1primarea b%neasc% a cheltuielilor e!ectuate de agenii economici prin alocarea i consumarea !actorilor de producie. )a !ormularea propunerilor de preuri pentru produsele noi( elementele de cost se stabilesc pe ba*a8 normelor de consum pentru materii prime( materiale( energie i combustibili& normelor de amorti*are pentru capitalul !i1& normelor de timp pentru manoper%& normati$elor !inanciare pentru alte elemente de cheltuieli. ,:nd se intenionea*% modi!icarea preurilor( elementele de cost se actuali*ea*% in:nd cont de !actorii noi care acionea*% asupra costurilor. #1ist% situaii c:nd modi!icarea preurilor este determinat% de schimb%ri n condiiile pieei i nu n ni$elul costurilor. 4oiunea de cheltuial de producie este mai cuprin*%toare dec:t noiunea de cost de producie deoarece cuprinde pe l:ng% consumul de !actori de producie i pl%i c%tre !urni*ori( salarii( obligaii !a% de sistemul !inanciar i de credit. ;n ce pri$ete relaia cost2pre( se pleac% de la premisa c% preurile pieei 5care asigur% echilibrul cerere2o!ert%6 impun agenilor economici !abricarea sau moderni*area produselor cu costuri c:t mai mici( n scopul asigur%rii unui pro!it c:t mai mare. ;n economia de pia%( costul in!luenea*% n mod indirect preul !ormat pe pia%( prin intermediul costului cuprins n preul de o!ert% al produc%torului. Preul pieei dob:ndete rol direct n in!luenarea costurilor( oblig:nd produc%torii s%2i reduc% costurile pentru a2i ma.ora pro!itul. T$p*!*%$" '*stur$!*r #e pr*#u'$e A. ,osturi de producie pe termen scurt Pe termen scurt( modi!icarea costurilor este in!luenat% mai ales de schimb%ri n elementele capitalului circulant i de cantitatea i e!iciena muncii depuse. ,osturile de producie se pot grupa n trei categorii8 cost total alc%tuit din costuri !i1e 5cheltuieli cu amorti*area( chirii( asigur%ri( salariile personalului de conducere6 i

31

costuri $ariabile 5cheltuieli cu materii prime( energie( semi!abricate( salariile personalului direct producti$68 ,= B ! 5@6( ,< B ,= J ,/ unde8 ,= costul $ariabil @ producia ,/ costul !i1 ,< costul total cost mediu cuprinde cheltuielile de producie pentru obinerea unei unit%i de produs8 ,M B ,< 9 @ unde8 ,M costul mediu ,< costul total @ producia. cost marginal repre*int% costul suplimentar antrenat pentru obinerea unei unit%i adiionale suplimentare dintr2un produs8 ,m B ,< 9 @ unde8 ,m costul marginal ,< $ariaia costului total @ $ariaia produciei. 7ac% ,/ B 3 ,m B ,= 9 @. ;n !uncie de ni$elul acestor costuri i preuri( agenii economici se pot g%si la un moment dat n una din situaiile8 rentabil%( punct de echilibru( prag de rentabilitate( punct de oprire 5nchidere6. 7eterminarea o!ertei produc%torului n !uncie de costuri i e$oluia preurilor pieei )a creterea $olumului produciei( costurile $ariabile cresc( deci i costurile totale( costurile !i1e r%m:n:nd constante. ,ostul marginal nregistrea*% la nceput o sc%dere( apoi are tendin% cresc%toare( !apt e1plicat de legea randamentelor descresc%toare.

32

,on!orm legii productivitii marginale descresctoare a factorilor de producie( cu !iecare !actor de producie suplimentar !olosit producia poate crete( dar ntr2o proporie din ce n ce mai mic%. ,on!orm legii randamentelor descresctoare (legea costurilor cresctoare)( la creterea produciei( costurile !i1e medii scad( costurile $ariabile medii i costurile totale medii scad p:n% la un punct( apoi cresc din nou. =enitul marginal 5$enitul suplimentar obinut din $:n*area unei unit%i suplimentare dintr2un produs( n condiiile pieei per!ecte6 este egal cu preul unitar al produsului determinat de utilitatea lui marginal%. 'ituaiile care pot ap%rea sunt8 prag de rentabilitate 5punct mort68 pre de $:n*are B cost total mediu& punct de optim6 de echilibru 5producia pentru pro!it ma1im68 cost marginal pre de $:n*are& punct critic8 pre de $:n*are B cost total mediu B cost mediu& punct de oprire6 de nchidere8 pre $:n*are B cost $ariabil mediu B cost mediu. B. ,osturi de producie pe termen lung 7ac% pe termen scurt unele cheltuieli r%m:n constante( pe termen lung( toate costurile de$in $ariabile. ;n general( ntr2un ori*ont lung( !irma acionea*% n direcia modi!ic%rii capitalului !i1( ceilali !actori modi!ic:ndu2se n !uncie de modi!icarea capitalului !i1. /irma ncearc% s%2i optimi*e*e capacitatea de producie pentru a obine un pro!it ma1im( in:nd cont de cerere( o!ert%( concuren%( preuri etc. Cnul din criteriile de ba*% pentru optimi*area capacit%ii de producie este costul mediu unitar la care se obine un produs. Pentru a pre$eni aciunea legii randamentelor descresc%toare pe termen lung( agenii economici trebuie s% modi!ice capitalul !i1( s% asigure combinarea !actorilor de producie n condiii de e!icien%. Pe m%sura creterii capacit%ii de producie( $olumul produciei crete( dar cu alte ni$ele ale costurilor. Cnind curba de minim ale curbelor costurilor totale medii din anumite perioade de timp( se obine curba de plan( curba costurilor totale medii pe termen lung. <oate punctele situate sub curba de plan nu

33

pot !i atinse cu tehnologia e1istent%( punctele de deasupra repre*ent:nd ni$eluri de costuri de*a$anta.oase. ,a i pe termen scurt( costurile totale medii pe termen lung scad p:n% la un anumit ni$el( apoi cresc cu creterea dimensiunilor !irmei. -cest !apt poate !i cau*at i de8 utili*area ine!icient% a capitalului( a !actorilor de producie& creterea preurilor de achi*iie a !actorilor de producie 5n special pentru resursele limitate6& ne!olosirea unei p%ri din capacitatea de producie& atingerea st%rii de saturare a cererii 5sc%derea $:n*%rilor6. ;n !uncie de etapele e!ectu%rii i nregistr%rii cheltuielilor de producie( se pot calcula urm%toarele categorii de costuri8 cost de secie B cheltuieli directe de secie J cheltuieli indirecte de secie& cheltuieli indirecte B cheltuieli comune J cheltuieli cu ntreinerea i !uncionarea utila.elor cost de uzin B cost de secie J cheltuieli generale ale ntreprinderii& cost comercial B cost de u*in% J cheltuieli cu des!acerea m%r!urilor C*stur$ #e *p*rtun$t"te Cn produs se poate !abrica n mai multe condiii tehnice( economice cu costuri di!erite( agenii economici opt:nd pentru acele $ariante cu costuri minime. Cn !actor de producie poate a$ea mai multe destinaii( se poate utili*a n mai multe domenii( n grad di!erit( situaie n care agenii economici aleg $arianta care asigur% o $alori!icare ma1im% resurselor limitate. ,ostul de oportunitate al unui !actor de producie trebuie s% cuprind% nu numai contribuia 5costul6 acelui !actor la reali*area unui produs( ci i pierderea prin neutili*area lui ntr2un proces de producie mai a$anta.os. ,osturile de oportunitate m%soar% ansele pierdute prin utili*area !actorilor de producie ntr2un domeniu de acti$itate sau n altul. ,ostul de producie de!init ca i cost de oportunitate este !ormat din8
3+

cost explicit 5Kde bu*unarL6( ce se constituie din pl%i e!ecti$e pentru procurarea !actorilor de producie de pe pia% 5pl%i c%tre teri6& cost implicit( dat de cheltuielile din resursele proprietarilor !irmei8 amorti*are( rent%( ser$icii e!ectuate de proprietari c%tre !irm%. 7ac% !irma nu obine $enituri pentru acoperirea costurilor implicite( capitalul trebuie orientat spre alte alternati$e. 7in punct de $edere contabil( se consider% cost de producie costul e1plicit i amorti*area din costul e1plicit( deci costul contabil este mai mic dec:t costul de producie 5de oportunitate6. ;n general( $enitul !irmei trebuie s% !ie mai mare dec:t costul de oportunitate pentru a obine pro!it economic 5r%splata posesorului de capital6.

*.(. An8$iA8 8$o"ii ) #iB$o3 !6 4"o#o 8"6 8 uno" 4"o!u%6 3u 46"fo"#8n96 ;n8$76 :i 3o%7u"i "6!u%6
C*n'eptu! #e "n"!$+ " v"!*r$$ 4$ $mp*rt"n" met*#e$ )a !undamentarea propunerilor de preuri se au n $edere at:t $aloarea de ntrebuinare 5care l interesea*% pe cump%r%tor6( c:t i costul de producie 5care l interesea*% pe produc%tor6. Metoda numit% analiza valorii( metod% de microscar%( i propune s% cuprind% toate !a*ele prin care trece un produs( urm%rind ma1imi*area raportului dintre $aloarea de ntrebuinare i cost 5cheltuieli oca*ionate de !abricaie re!lectate n pre6. Metoda anali*ei $alorii se poate e!ectua la produsele e1istente n !abricaie i( mai ales( la produsele a!late n stadiul de proiectare. -cti$itatea de concepie( proiectare i de*$oltare tehnologic% este cea mai important% n reducerea costurilor i obinerea de produse cu per!ormane tehnice i calitati$e ridicate. /ondatorul metodei( Miles( a reuit la compania Eeneral #lectrics( reducerea costurilor cu 25M la 233 produse. Et"pe!e/ '*n$nutu! 4$ met*#e!e #e !u'ru "!e "n"!$+e$ v"!*r$$ 8= cercetarea pieei i stabilirea temelor i planului de cercetare ,onst% n culegerea in!ormaiilor pri$ind ne$oile cump%r%torilor.

35

5= identi!icarea( clasi!icarea i ierarhi*area !unciilor produsului Modul n care un produs r%spunde necesit%ilor sociale pentru care a !ost proiectat se caracteri*ea*% prin !unciile sale. Na*a anali*ei $alorii o constituie descompunerea produsului n subansamble i repere( !iecare ndeplinind o anumit% !uncie. Pentru identi!icarea corect% a !unciilor produsului( se parcurg urm%toarele etape8 cercetarea intuiti$%& anali*a sec$enial%& e1aminarea mediului n care urmea*% s% !uncione*e produsul& studiul unui produs tip 5model6 pentru eliminarea !unciilor inutile. /unciile unui produs pot !i clasi!icate ast!el8 &= n !uncie ne$oile consumatorilor8 de ntrebuinare& estetice. '= modul de percepere de c%tre consumator8 obiective (msurabile)& subiective& auxiliare. (= contribuia la $aloarea de ntrebuinare8 purttoare de valoare de ntrebuinare( ca* n care pot !i considerate8 utile& necesare( put:nd !i8 o principale& o complementare& o tehnice& nepurttoare de valoare de ntrebuinare( ca* n care pot !i considerate8 inutile& cu utilitate limitat%& de constr:ngere. rdonarea i ierarhi*area !unciilor este important% n stabilirea ponderii !iec%rei !uncii n $aloarea de ntrebuinare a produsului. 'e
36

poate reali*a prin construirea unei matrici p%tratice n care se nscriu !unciile principale pe linii i pe coloane i se compar% dou% c:te dou%. 7ac% o !uncie este considerat% mai important%( i se atribuie ci!ra 1( dac% nu( ci!ra 3. prin nsumarea punctelor de pe coloane se obine puncta.ul a!erent !iec%rei !uncii. 3= dimensionarea tehnic% i economic% a !unciilor produsului /unciile produsului se nscriu ntr2un nomenclator( apoi se dimensionea*% tehnic( stabilindu2se ni$elul de reali*are a !iec%rei !uncii cu a.utorul unor unit%i de m%sur% speci!ice. >e*ultatele dimension%rii tehnice a !unciilor stau la ba*a dimension%rii lor economice( urm%rindu2se stabilirea costurilor pe !iecare !uncie. #ste necesar un sistem in!ormatic( o ba*% de date pri$ind costurile a!erente !iec%rei caracteristici a produsului 5reper( pies%( operaie6( sub !orm% tabelar%( a$:nd pe r:nduri componentele 5caracteristicile6 produsului i pe coloane costurile unitare ale acestora cu detalierea pe !uncii. 'e pot identi!ica( ast!el( !unciile !oarte scumpe n raport cu celelalte sau cu contribuia lor la $aloarea de ntrebuinare a produsului. != anali*a de regresie a costurilor pe !unciile produsului ;n aceast% etap% se determin% ponderea costurilor pe !uncii n costul total al produsului i se compar% cu ponderea !unciilor n $aloarea de ntrebuinare. Ponderea costurilor pe !uncii n costul total trebuie s% !ie apropiat% de ponderea !unciilor respecti$e n $aloarea de ntrebuinare. ,alculul se e!ectuea*% prin metoda celor mai mici p%trate cu a.utorul dreptei de regresie D B a1( unde D repre*int% ponderea costului !iec%rei caracteristici 5reper( element6 n costul total( 1 ponderea !unciei n $aloarea de ntrebuinare( iar a panta dreptei. -cest calcul permite identi!icarea !unciilor cu costuri prea mari 5punctele de deasupra dreptei6. 6= cercetarea noilor soluii i alegerea $ariantei optime de produs -ceast% etap% nu este absolut obligatorie( dar poate !i util% n ca*ul n care nu se a.unge la un re*ultat !a$orabil n urma parcurgerii etapelor precedente. bs8 Hdenti!icarea cerinelor utili*atorului( n scopul satis!acerii lor n mai mare m%sur%( se poate !ace i pe ba*% de chestionare. 7e asemenea( n anali*a $alorii se pot utili*a metode intuiti$e

37

5brainstorming echipe pluridisciplinare care caut% idei creati$e6( analitice( asociati$e( deducti$e. Metoda #)#,<># de alegere a $ariantei optime de produs const% n stabilirea unor criterii de alegere a $ariantei optime de reali*are a unui produs( criterii cum ar !i8 materii prime de ba*%( indice de utili*are( consum energetic( cost total( pro!it( pre estimati$( $aloare de ntrebuinare. ,riteriile se trans!orm% pe ba*% de coe!icieni n utilit%i( stabilindu2se indicatori de concordan% i de discordan% 5ntr2o !orm% matriceal%( indicatorii de concordan% se situea*% deasupra diagonalei6 ntre $ariantele alese i relaiile de ierarhi*are a $ariantelor. Metoda se poate utili*a i n alegerea unui produs etalon din mai multe produse( cu a.utorul c%ruia s% se reali*e*e propunerile de pre la un produs nou sau n alegerea unor $ariante de proiecte de in$estiii. $%&'()*+ ;ntre elementele de !undamentare a propunerilor de preuri un loc important l ocup% politica de produs( a$:ndu2se n $edere componentele( ciclul de $ia% i $aloarea de ntrebuinare a produsului. 7e asemenea( de reinut sunt acti$it%ile mai importante ce alc%tuiesc politica de produs( i anume8 cercetarea produsului( alegerea strategiei de produs( tacticile i tehnicile de marIeting. Cn element de ba*% n !ormularea preurilor de o!ert% l repre*int% costurile( ce pot !i( n general( pe termen scurt i respecti$ pe termen lung( un loc aparte n tipologia costurilor !iind ocupat de costurile de oportunitate. Metoda numit% Kanali*a $aloriiL urm%rete ma1imi*area raportului dintre $aloarea de ntrebuinare i cost& este un proces comple1( ce presupune parcurgerea mai multor etape i utili*area unor metode de lucru speci!ice 5e1emplu8 #)#,<>#6. !,-!.'&//+ Problematica preurilor este legat% de !iecare perioad% din $iaa produsului i de ntreg ciclul de $ia% al produsului( iar principalul !actor care determin% ciclul de $ia% al unui produs este progresul tehnic.
30

;n economia de pia%( costul in!luenea*% n mod indirect preul !ormat pe pia%( prin intermediul costului cuprins n preul de o!ert% al produc%torului( preul pieei dob:ndind un rol direct n in!luenarea costurilor( oblig:ndu2i( ast!el( pe produc%tori s%2i reduc% costurile pentru a2i ma.ora pro!itul. 'copul anali*ei $alorii este eliminarea !unciilor inutile i costurilor a!erente( mbun%t%irea sau ad%ugarea unor !uncii ale produsului. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,are sunt acti$it%ile legate de cercetarea produsuluiF '. ,are sunt etapele ciclului de $ia% al produsuluiF (. 'trategiile speci!ice n ca*ul m%r!urilor destinate pieei internaionale sunt8 a6 cooperarea n comerciali*are& b6 ree$aluarea periodic% a gradului de e!icien% economic% a unui produs& c6 strategia importurilor comple1e& d6 cooperarea n !abricaie. *. ,osturile de producie se pot grupa n8 a6 cost total& b6 cost marginal& c6 cost mediu& d6 cost $ariabil. (= a(b(d *= a(b(c

CAP +. FUNDAMENTAREA PREURILOR DE OFERT A PRODUCTORILOR

3"

+.&. P"in3i4ii !6 58A? ;n fun!8#6n78"68 4"69u"i$o" noi$o" 4"o!u%6


Preul noilor produse trebuie s% aib% un ni$el con$enabil ambelor p%ri( s% asigure e!iciena !abric%rii i e!iciena utili*%rii. Pentru aceasta( la !undamentarea propunerilor de preuri ale noilor produse( pornind de la preurile pieei( se aplic% unul principiile8 8= pre egal la efect util egal se .usti!ic% n ca*ul produselor noi care nu nlocuiesc alte produse( ci l%rgesc gama sortimental%& 5= pre mai redus pe unitatea de efect util la beneficiar stimulea*% progresul tehnic i modelarea produselor( obinerea unor produse a c%ror $aloarea de ntrebuinare crete mai repede dec:t cheltuielile de !abricare. Pentru aceasta( trebuie determinate limita minim% i cea ma1im% a preului produsului nou8 limita minim este dat% de preul care asigur% produc%torului recuperarea costurilor 5n primul r:nd a celor normale6 i obinerea unui pro!it n aceeai proporie cu pro!itul produsului similar 5etalon6 sau la ni$elul ratei de rentabilitate medie pe grupa de produse8 P1 B P3 H, H, B ,i 9 ,3 unde8 P1 preul produsului nou P3 preul produsului etalon H, indice de cost ,i costul produsului nou ,3 costul produsului etalon P1 B 5 , 3 J P3 6 H C HC B C1 9 C3 unde8 HC indice de utilitate C1 utilitatea produsului nou C3 utilitatea produsului etalon -cest raionament re*ist% numai dac% produc%torul reali*ea*% o cretere a $alorii de ntrebuinare mai mare dec:t creterea costurilor. limita maxim este dat% de preul care o!er% bene!iciarului aceleai a$anta.e ca i produsul e1istent 5etalon6( deci se poate determina dup% primul principiu( respecti$( la pre egal e!ect util

+3

egal. >olul principal n stabilirea limitei ma1ime a preului trebuie s%2l aib% $aloarea de ntrebuinare a noului produs. )imita ma1im% este ni$elul cel mai nalt al preului admis din punct de $edere economic. P1 B P3 HC 7i!erena dintre limita ma1im% i limita minim% a preului( lu:nd n considerare i cheltuielile pentru asimilarea produsului nou care nu se re!lect% n limita minim%( repre*int% e!ectul economic ce trebuie obinut prin nlocuirea produselor $echi cu latele noi( mai e!iciente. -st!el( propunerea de pre poate a$ea n $edere ni$elul limitei minime sau ni$elul limitei ma1ime ori se poate ncadra ntre acestea( n !uncie de condiiile pieei. 7ac% preul se !i1ea*% la ni$elul limitei minime( el de$ine puin stimulati$ pentru produc%torul de tehnic% nou%( dei cererea pentru produs ar crete. 7ac% preul se !i1ea*% la ni$elul limitei ma1ime( el determin% sc%derea interesului consumatorului. ;n conclu*ie( preul trebuie !i1at la acel ni$el care s% asigure creterea pro!itului produc%torului i( n acelai timp( reducerea cheltuielilor pe e!ect util. ;n inter$alul 5limita minim%( limita ma1im%6 se poate stabili un inter$al mai mic pentru ncadrarea propunerilor de pre( con$enabil ambelor p%ri. P1 B ma1 5P3H,( ,1 J pro!it1HC6 min 5P3HC( P3HCHt6 unde8 H, indice de cost Ht indice ce e1prim% raportul ntre duratele de !uncionare a celor dou% produse.

+.'. Co"6$8"68 4"69u"i$o" :i 38"8376"i%7i3i$6 4"o!u%u$ui 678$on


Preul unui produs este dependent de preul !actorilor de producie care concur% la obinerea sa i de preul produselor similare cu aceeai destinaie cu care se a!l% n raporturi de proporionalitate. ,orelarea preurilor este operaiunea de determinare a ni$elului i raportului dintre preurile nominale ale produselor i ser$iciilor n

+1

!uncie de $aloarea de ntrebuinare( costul de producie i raportul cerere2o!ert%. ,orelarea preurilor trebuie pri$it% n dubl% accepiune8 ca operaiune prin care se urm%rete elaborarea propunerilor de preuri a$:nd n $edere preurile produselor similare& ca cerin% de asigurare a des!acerii normale a produselor respect:nd corelaiile necesare din interiorul preurilor i dintre preuri( corelaii care s% e1prime c:t mai real raporturile dintre $alorile de ntrebuinare i costurile de !abricaie. Modi!icarea preului unui anumit produs antrenea*% nu numai modi!icarea cererii pentru produsul respecti$( ci i modi!icarea cererii i preului altor produse cu aceleai ntrebuin%ri. ,orelarea preurilor presupune8 compararea produselor noi cu produsele similare& compararea $alorilor lor de ntrebuinare& delimitarea sporului de per!orman% adus de produsele noi 5noutate real%6& compararea costurilor de producie. Metodele de corelare au la ba*%8 o costuri 5antecalculaie de pre6& o serii de preuri 5costograme6& o baremuri de preuri i normati$e de calcul& o parametri tehnico2!uncionali i de agregare. 'tabilirea propunerilor de pre prin corelare implic% dou% etape principale8 tehnic determinarea ni$elului i proporiilor dintre preurile produselor noi i cele ale produselor alese ca ba*% de corelare 5produse etalon6& analiza modului n care preurile rezultate din calculul tehnic asigur eficiena economic a produsului( aspectele principale pe care le $i*ea*% !iind urm%toarele8 preul estimat asigur% recuperarea costurilor i o rentabilitate stimulati$% pentru produc%tor& preul este .usti!icat n raport cu necesit%ile pe care le satis!ace noul produs&

+2

trebuie a$ut% n $edere m%sura n care se asigur% o $alori!icare raional% a materiilor prime i gradul de utili*are a materialelor recuperabile& trebuie s% se asigure competiti$itatea pe pieele e1terne i corelarea cu produsele din e1terior pentru produsele e1portabile. Cn produs etalon trebuie s% ndeplineasc% cumulati$ urm%toarele condiii tehnico2economice8 s% aib% $aloare de ntrebuinare 5caracteristici tehnico2 !uncionale6 c:t mai apropiat% de cea a produsului nou& s% !ac% parte din aceeai grup% n care urmea*% s% se ncadre*e produsul nou& caracterul produciei etalon s% concorde cu producia produsului nou 5n ca*ul produselor noi cu caracter de unicat( etalonul de comparare trebuie s% !ie un produs e1ecutat tot ca unicat6& s% !ie solicitat pe pia%& s% aib% pre legal( care s% nu determine pierderi( respecti$ s% nu !ie stabilit pe ba*a unor criterii derogatorii de la metodologia obinuit% i s% !ie n raport corespun*%tor cu preurile produselor din aceeai grup% 5dac% este ca*ul6& c:nd este $orba de produse e1portabile( etalonul trebuie s% !ac% parte din categoria produselor de $:r! de pe piaa e1tern%.

+.(. Fun!8#6n78"68 4"69u"i$o" !6 of6"7? 4"in 3o"6$8"6 46 58A8 3o%7u"i$o" !6 4"o!u39i6


#ste cea mai utili*at% n ara noastr%( condiia !iind ca dimensionarea ni$elurilor costurilor produselor comparate s% !ie corect%. ,ompararea costurilor celor dou% produse se ba*ea*% pe antecalculaia ntocmit% pentru produsul nou i calculaia pentru produsul etalon. 7ac% ambele produse sunt e1ecutate de aceeai unitate( costurile etalonului se anali*ea*% critic i se actuali*ea*%. 7ac% etalonul este !abricat de alt% unitate( costurile acestuia se redimensionea*% n !uncie de condiiile de !abricaie. A'tu"!$+"re" '*stur$!*r #e pr*#u'$e

+3

-re ca scop asigurarea comparabilit%ii n timp i( dac% este ca*ul( n spaiu. -ctuali*area n timp a costurilor se e!ectuea*% n !uncie de condiiile !abricaie( de des!acere( n !uncie de legislaie. ,omparabilitatea n spaiu presupune transpunerea unui produs etalon n condiiile de !abricaie din alt% unitate care !abric% un produs nou sau un alt produs. -ctuali*area costurilor este necesar% nu numai n ca*ul unui produs etalon( ci i n ca*ul modi!ic%rii condiiilor de !abricaie( de des!acere i se e!ectuea*% pe !iecare articol de calculaie n !uncie de8 preurile materiilor prime& indicele de scoatere a deeurilor& producti$itatea muncii& salarii& cota ,-'& cota de reparti*are a cheltuielilor comune ale seciei( cheltuielilor cu ntreinerea i repararea utila.elor( cheltuielilor generale ale ntreprinderii. 6un#"ment"re" pr*pr$u8+$s " preur$!*r #e *&ert pr$n '*re!"re pe )"+" '*stur$!*r #$aluarea cu anticipaie a costurilor produsului nou se reali*ea*% pe ba*a8 normelor de consum pentru materii prime( materiale( energie i a preurilor acestora& normelor de timp pentru manoper% i pentru !olosirea utila.elor i a tari!elor a!erente& normati$elor economico2!inanciare pentru alte categorii de cheltuieli 5,-'( oma.( impo*ite locale( ta1e de timbru( dob:n*i( prime de asigurare6. ;n !uncie de modul de e$ideniere a costurilor( operaiunile de corelare sunt speci!ice( i anume8 o n ca*ul e$idenierii costurilor pe articole de calculaie( corelarea const% n determinarea cheltuielilor indirecte pentru produsul nou pe ba*a acelorai cote procentuale sau chei de reparti*are pe produs !olosite pentru produsul etalon i apoi determinarea celorlalte elemente ale preului produsului nou 5pro!it( acci*e( <=-( adaos comercial6&
++

o n ca*ul e$idenierii costurilor pe elemente de cheltuieli( corelarea se reali*ea*% pornind de la costurile totale 5actuali*ate pentru etalon i e$aluate direct pentru produsul nou6 !olosind procentul de pro!it( acci*e( <=-( adaos comercial de la produsul etalon. ;n ceea ce pri$ete compararea costurilor( n ca*ul n care costul produsului nou pre*int% di!erene considerabile !a% de costul etalonului( se deduce c% etalonul nu a !ost bine ales sau produsul nou nu a !ost conceput n $arianta cea mai economicoas%. Pro!itul pentru noul produs se stabilete prin aplicarea ratei de rentabilitate a etalonului la costurile antecalculate ale produsului nou. Pe ba*a costului antecalculat i a pro!itului se stabilete propunerea de pre cu ridicata a produsului nou( care !ace obiectul negocierii 5se ine cont i de condiiile de li$rare6. 4i$elul la care se $a !i1a preul depinde de raportul cerere2o!ert%( po*iia produsului pe pia% n raport cu cele e1istente( !ora argumentelor negociatorilor. 6un#"ment"re" preur$!*r pe )"+" '*stur$!*r n '"+u! str"te%$e$ pe termen !un% =ariaia continu% a cererii i costurilor impun a.ustarea pe parcurs a preurilor de $:n*are. =arianta !undament%rii pe termen scurt are titlul de Kcost2plus2pricingL. ;n economia de pia%( !undamentarea preurilor pe un ori*ont lung este important% pentru meninerea po*iiei pe pia%. ;n !uncie de obiecti$ele ntreprinderilor pe termen lung( preurile de o!ert% se pot determina prin mai multe metode8 8= metoda 7mar8-up-pricing9 preul re*ult% ad%ug:nd la costul mediu total al produsului o mar.% de pro!it care s% asigure o remuneraie re*onabil% pentru capitalul in$estit i s% acopere riscurile poteniale ale produciei estimate. Mar.a pro!itului se determin% n condiiile unui cost standard al unei producii standard obinut% n condiii normale ale strategiilor de producie. 5= metoda 7targe-rate-of-return-pricing9 mar.a de pro!it se determin% n !uncie de randamentul dorit al capitalurilor utili*ate. #ste !olosit% de !irmele care pot impune un pre concurenilor. 3= metoda 7direct-costing9 5aplicarea mar.ei de pro!it asupra costului $ariabil6 preul re*ult% ad%ug:nd la costul $ariabil mediu o mar.% brut% care s% acopere costurile proprii !i1e i s% asigure reali*area de pro!it. Mar.a se poate di!erenia de la un produs la altul( n !uncie de

+5

cheia de reparti*are pe produs a cheltuielilor indirecte i de strategia de pre practicat% de ntreprindere.

+.*. A$76 #67o!6 !6 fun!8#6n78"6 8 4"69u"i$o" !6 of6"7?


I, 6un#"ment"re" preur$!*r #e *&ert pr$n '*re!"re pe )"+" ser$$!*r #e preur$ Presupune ncadrarea preului noului produs n seria de preuri e1istent%. ;n ca*ul ncadr%rii n serie( operaiunea se numete interpolare( iar n ca*ul prelungiri serie( extrapolare. 'e poate aplica n ca*ul unor produse !abricate n num%r mare de sortimente( dimensiuni( pentru care dependena dintre parametri i preuri poate !i determinat%( iar produsele cu preuri di!erite se pot grupa n !uncie de unul sau mai muli parametri. Preurile se pot stabili i cu a.utorul unor !uncii matematice 5liniare( neliniare6 care caracteri*ea*% cel mai bine leg%tura dintre $ariaia sortimentelor produselor i $ariaia preurilor. Pentru alegerea !unciei optime se construiete diagrama preului 5costograma6( prin repre*entarea gra!ic% a preului n !uncie de unul sau mai muli parametri !uncionali. D B ! 511( 12( ...( 1n6 unde8 D indicatorul $aloric unitar 11( 12( ...( 1n indicatorii 5parametrii6 !uncionali ai $alorii de ntrebuinare. ,ostogramele pot !i carte*iene 5trasate ntr2un sistem de a1e rectangulare6 sau logaritmice. ,alculele acestei metode se pot utili*a i n ca*ul metodei antecalculaiei( iar a.ustarea seriilor de preuri printr2o !uncie corespun*%toare poate ser$i i la actuali*area corelaiei dintre costuri i preuri pe grupe de produse i la progno*a preurilor. II, 6un#"ment"re" preur$!*r #e *&ert pr$n '*re!"re pe )"+" )"remur$!*r #e preur$ 4$ n*rm"t$ve!*r #e '"!'u!

+6

Naremurile de preuri repre*int% tabele n care se g%sesc preuri calculate pentru toat% gama de sortimente sau dimensiuni. Preurile sunt e1primate pentru un num%r redus de parametri ce redau cel mai concludent $aloarea de ntrebuinare. Metoda s2a !olosit mai ales n industria con!eciilor. ;n condiiile liberali*%rii preurilor i !enomenului in!laionist( metoda a de$enit mai puin operant%. Pentru a elabora un barem de preuri este necesar% g%sirea a doi parametri pentru construirea unei serii de preuri. -st!el( se calculea*% primul i ultimul termen al seriei i rata de cretere8
r= Pn P1 n 1

unde8

r rata de cretere Pn preul ultimului termen al seriei P1 preul primului termen al seriei n num%rul de termeni ai seriei 7e obicei( un termen al seriei este !i1( iar cel%lalt $ariabil. III, 6un#"ment"re" preur$!*r #e *&ert pr$n '*re!"re pe )"+" p"r"metr$!*r te5n$'*8&un'$*n"!$ Presupune e1primarea raportului dintre $alorile de ntrebuinare ale produsului etalon i produsului nou i alegerea unui num%r minim de parametri sau elemente care se compar% n cadrul !iec%rei grupe sau subgrupe de produse. 7eoarece di!erenele calitati$e 5n ma.oritatea ca*urilor6 nu se pot obine direct n $alori absolute( ci( e$entual( n $alori relati$e( determinarea lor se !ace pe ba*a unor coe!icieni de echi$alen% care re!lect%( de !apt( raportul dintre parametrii $alorilor de ntrebuinare ai produselor comparate. Prin aplicarea coe!icienilor asupra preului produsului etalon se obine ni$elul ma1im ce se poate accepta pentru preul noului produs8
P 1 ma1 = P 35 )1 41 - 1 ... 6 )3 43 - 3

unde8 P1 preul produsului nou P3 preul produsului etalon


+7

-1( N1( ...( 41 parametrii produsului nou -3( N3( ...( 43 parametrii produsului etalon. ;n cele mai !rec$ente ca*uri trebuie s% se !ac% o di!ereniere ntre parametrii tehnico2!uncionali( deoarece acetia nu particip% n aceeai m%sur% la $aloarea de ntrebuinare. <rebuie stabilite criterii de importan% sau ponderi $alorice ale !iec%rui parametru n totalul $alorii de ntrebuinare sau totalul costurilor.
P1 ma1 = P3 5 )1 4 8 3 + 1 81 + ... + 1 8 n 6 )3 43 -3

unde Ii repre*int% ponderea !iec%rui parametru n totalul $alorii de ntrebuinare 5costurilor6. Preul re*ultat nu trebuie considerat preul noului produs. 'e pune problema ca e!ectul economic re*ultat prin nnoirea produselor s% nu re$in% numai produc%torului( ci i bene!iciarilor 5c%rora li se $or reduce cheltuielile pe unitatea de e!ect util6. Proporia mp%ririi e!ectului economic al nnoirii ntre cele dou% p%ri $a re*ulta din procesul negocierii preului. $ariant% a acestei metode este metoda puncta.ului( ce presupune i calcularea costurilor ma1ime 5,1ma16. 'e determin% pro!itul 5n procente6 cuprins n preul etalonului( iar pe ba*a lui se determin% prin deducerea din preul estimat( costul ma1im al produsului nou. P3 ,3 B pro!it3 pro!it3 5M6 B pro!it39P3 pro!it1 B P11 pro!it3 5M6 ,1ma1 B P1 pro!it1 IV, 6un#"ment"re" preur$!*r #e *&ert pr$n '*re!"re pr$n met*#" "%re%r$$ 4$ n &un'$e #e '"te%*r$$!e #e '*mp!e9$t"te 4$ %reut"te Cnele produse noi sunt compuse din subansamble i repere ale c%ror preuri sunt de.a stabilite 5sau se pot stabili6. /ormarea preului se !ace prin nsumarea preurilor subansamblelor i reperelor componente. 7ac% subansamblele nu au preuri stabilite( acestea se determin% prin corectarea preului produsului etalon cu pro!itul i costurile a!erente pieselor componente ale noului produs.
+0

P1 = P3 + 5! i + profit i + *V)i + )! i 6

unde i repre*int% reperele i subansamblele. $%&'()*+ ;n !undamentarea preurilor noilor produse se aplic% unul din principiile8 Kpre egal la e!ect util egalL sau Kpre mai redus pe unitatea de e!ect util la bene!iciarL( ca* n care trebuie determinate limita minim% i limita ma1im% a preului noului produs. 'tabilirea propunerilor de pre prin corelare implic% dou% etape principale8 o etap% tehnic% i una n care are loc anali*a modului n care preurile re*ultate din calculul tehnic asigur% e!iciena economic% a produsului. -poi( produsul etalon trebuie s% ndeplineasc% cumulati$ o serie de condiii tehnico2economice. /undamentarea preurilor de o!ert% prin corelare se poate !ace8 pe ba*a costurilor de producie( pe ba*a seriilor de preuri( pe ba*a baremurilor de preuri i normati$elor de calcul( pe ba*a parametrilor tehnico2!uncionali. !,-!.'&//+ Preul trebuie !i1at la acel ni$el care s% asigure creterea pro!itului produc%torului i( n acelai timp( reducerea cheltuielilor pe e!ect util. Modi!icarea preului unui anumit produs antrenea*% nu numai modi!icarea cererii pentru produsul respecti$( ci i modi!icarea cererii i preului altor produse cu aceleai ntrebuin%ri. Prin corelarea pe ba*% de antecalculaie se au n $edere n principal costurile( negli.:ndu2se !rec$ent $aloarea de ntrebuinare a produselor. Prin corelarea pe ba*a parametrilor tehnico2!uncionali se poate !ace abstracie de costuri. 7in aceste cau*e( la !undamentarea preurilor de o!ert% prin corelare trebuie !olosite cel puin dou% metode de corelare.

+"

*%0* 1% %V).')$%+ &. ,e repre*int% limita ma1im% de pre n ca*ul !orm%rii preurilor noilor produseF '. ,e repre*int% corelarea preurilorF (. Metodele de corelare au la ba*%8 a6 costuri& b6 serii de costuri 5costograme6& c6 baremuri de preuri i normati$e de calcul& d6 parametri tehnico2!uncionali i de agregare. *. Naremurile de pre( ca metod% de !undamentare a preurilor de o!ert%( pre*int% urm%toarele caracteristici8 a6 repre*int% tabele n care se g%sesc preurile calculate pentru toat% gama de sortimente sau dimensiuni& b6 preurile sunt e1primate pentru un num%r e1tins de parametri pentru a reda cel mai concludent $aloarea de ntrebuinare& c6 metoda s2a !olosit mai ales n industria alimentar%& d6 n condiiile liberali*%rii preurilor( metoda a de$enit mai puin operant%. (= a(c(d *= a(d

CAP ,. FORMAREA I FUNDAMENTAREA PREURILOR E-TERNE


,.&. P"69u"i$6 #on!i8$6 :i in76"839iun68 $o" 3u 4"69u"i$6 in76"n6. F837o"i !6 fo"#8"6 :i #o!ifi38"6 8 4"69u"i$o" 6C76"n6
Preurile mondiale 5e1terne6 repre*int% e1presia n bani a $alorii internaionale a m%r!urilor comerciali*ate pe piaa e1tern%.

53

7ac% n condiiile capitalismului premonopolist i liberei concurene( preurile mondiale oscilau n .urul $alorii internaionale( n condiiile actuale( datorit% monopolurilor( a grup%rilor statale nchise i a unor di!icult%i de ordin $alutar( nu mai e1ist% preuri mondiale n accepiunea clasic%( adic% preuri mondiale unice. ;n pre*ent( prin preuri mondiale se neleg preurile !ormate pe pieele tradiionale caracteristice pentru anumite produse( unde se des!%oar%( de alt!el( un $olum mare de tran*acii cu caracter !rec$ent i cu plata n $alut% liber con$ertibil%. 7ei preurile mondiale se !ormea*% pe ba*a $alorii internaionale a m%r!urilor( iar preurile interne pe ba*a $alorii naionale a m%r!urilor( ntre acestea e1ist% o in!luenare reciproc%. -st!el( $aloarea internaional% este determinat% de $alorile naionale a acelei p%ri a $olumului produciei din !iecare ar% care intr% n comerul e1terior pe anumite piee caracteristice ale produselor respecti$e. =aloarea internaional% in!luenea*% $alorile naionale n primul r:nd pe calea importurilor de m%r!uri 5c:nd importurile sunt mai ie!tine !a% de produsele similare !abricate n ar% atunci se reduce $aloarea naional%6. rice reducere a $alorii naionale la m%r!urile e1portate 5n %ri cu pondere mare n e1port6 are ca e!ect reducerea $alorii internaionale a respecti$elor m%r!uri( !apt ce ndeamn% la competiti$itate. Hn!luenarea preurilor interne ale unei %ri de c%tre preurile e1terne are anumite limite determinate de urm%toarele aspecte8 politica economic% a statului& necesitatea prote.%rii economiei naionale de concurena e1tern%& asigurarea echilibrului economic. ;n unele state( leg%tura dintre preurile interne i cele e1terne a !ost reali*at% n mod direct( n altele( n mod indirect( prin intermediul sistemului de ta1e $amale( sistemului de di!erene de pre( sistemului cursurilor $alutare impuse. 7ac% o ar% particip% la schimburile economice internaionale( di!erena dintre $aloarea internaional% i $aloarea naional% a m%r!urilor determin% modi!ic%ri ale PHN( sub !orm% de economii sau pierderi 5scurgeri6 $alorice din i spre piaa e1tern%. /actori de !ormare i modi!icare a preurilor e1terne se re!er% la8 8= oferta de mrfuri este dependent% de $olumul !actorilor de producie. ;n !uncie de modul n care au !ost !olosii( ei determin%
51

m%rimea produciei( dar i ni$elul costurilor ca limit% teoretic% a preurilor 5teoria a$anta.ului comparati$6& 5= cererea de mrfuri este dependent% de ni$elul consumului mondial( posibilitatea substituirii produsului cu altele( modul de concentrare a cererii pe anumite piee( elasticitatea cererii n !uncie de preuri i $enituri& 3= factori exogeni relaiei cerere-ofert8 politica comercial%( $amal%( !iscal% politica de dumping 5politic% comercial% neloial% ce const% n practicarea de c%tre unele %ri( n dorina de c:tiga noi piee( a unor preuri mai mici dec:t preurile mondiale de pe pieele respecti$e6( politica de embargo( regim $amal discriminatoriu( ta1e $amale autonome( ta1e $amale pre!ereniale& politica $alutar% preul unei m%r!i pentru o anumit% ar% $aria*% n !uncie de cursul $alutar. Prin deprecierea cursului monedei naionale se stimulea*% e1portul i se limitea*% importul( cu condiia ca deprecierea intern% 5re!lectat% n creterea ni$elului preurilor interne6 s% !ie mai mic% dec:t deprecierea e1tern% 5re!lectat% n noul curs de schimb $alutar al $alutelor6. 7eprecierea monedei unei %ri are n acelai timp e!ecte opuse pentru ara partener%( adic% preurile sale de import se reduc( iar cele de e1port cresc. -tunci c:nd deprecierea monedei naionale se reali*ea*% la ni$elul la care se permite echilibrul dintre puterea de cump%rare intern% i e1tern% a monedei( dintre ni$elul preurilor interne i al cursurilor $alutare( atunci acest a$anta. al deprecierii monedei dispare i nu mai stimulea*% e1portul 5teoria dob:n*ii6. !actori naturali( sociali. /ormele preurilor e1terne sunt8 8= cotaii la bursele internaionale de m%r!uri >epre*int% preurile la care se ncheie tran*aciile la burs%. Prin intermediul burselor de m%r!uri( %rile de*$oltate au in!luenat raportul cerere2o!ert% reuind( n general( s% stabileasc% preuri la m%r!urile respecti$e sub $aloarea lor economic%( obin:nd n acest !el mari a$anta.e n schimburile comerciale. <ran*aciile la termen dau natere i la operaiuni speculati$e. /ormarea preurilor prin burs% este re*ultatul stabilirii punctului de echilibru $aloric ntre totalitatea o!ertelor i totalitatea cererilor pronunate n orele de !uncionare ale bursei. ,otaiile la burs% pot !i clasi!icate n !uncie de mai multe criterii( i anume8

52

dup% modul de reali*are a tran*aciilor( acestea pot !i8 efective se determin% pe ba*a tran*aciilor ncheiate nemi.locit n perioada respecti$%& nominale se stabilesc n !uncie de cotaiile anterioare !%r% a a$ea n $edere operaiunile din *iua respecti$%& sunt !olosite n ca*ul unor produse cotate( dar pentru care( din lips% de cerere sau de o!ert%( nu s2au ncheiat tran*acii n perioada respecti$%& dup% modul n care se calculea*%( cotaiile la burs% pot !i8 o medii media preurilor la care s2au o!erit i cerut produsele& o limit media preurilor ma1ime pe de o parte i media preurilor minime pe de alt% parte& o de lichidare pentru lichidarea tran*aciilor la termen. ,otaiile la burs% se stabilesc pentru tran*acii la disponibil( prompte sau la termen. ;n ca*ul cotaiilor la termen( li$r%rile urmea*% s% se e!ectue*e ntr2un inter$al de 2215 luni. )a termenul de li$rare nu are loc ntotdeauna e1pedierea e!ecti$% a m%r!urilor( ca* n care p%rile urmea*% s% deconte*e di!erenele dintre preul cu care s2a ncheiat tran*acia i preul la cursul din *iua respecti$%. ,:nd tran*acia se ncheie cu termen imediat de reali*are( m%r!urile se e1pedia*% la c:te$a *ile dup% ncheierea tran*aciei. 5= preuri de monopol 7atorit% po*iiei lor( monopolurile pot impune i practica preuri ridicate care cuprind pro!ituri mari. Pentru aceasta( monopolurile acionea*% pe linia produciei pentru ca aceasta s% !ie in!erioar% cererii prin diri.area cererii( politica de stocuri ori practicarea unor stimulente. ;n unele perioade( pentru a c:tiga noi piee( monopolurile practic% i preuri mai sc%*ute. 3= preuri de licitaie 'unt preuri stabilite cu prile.ul licitaiilor organi*ate pentru anumite produse sau lucr%ri n cadrul unor centre comerciale tradiionale din lume. )icitaiile se organi*ea*%( n principal( pentru8 echipamente de in$estiii( construcii( obiecte de art%( m%r!uri de e1port perisabile etc. Preurile de licitaie se pot !orma prin8 metoda preului minim de strigare& stabilirea de c%tre $:n*%tor a preului de $:n*are n acord cu societatea de licitaie&
53

metoda de sc%dere a preului atunci c:nd preul ma1im de strigare se reduce succesi$ p:n% c:nd cump%r%torul i mani!est% acceptul !a% de pre. != preuri de tran*acie >epre*int% preurile care se stabilesc pe ba*% de tratati$e ntre $:n*%tor i cump%r%tor i se situea*% de regul% n .urul preurilor internaionale( dar se corectea*% cu di!erite ma.or%ri sau reduceri n !uncie de rabaturi( di!erena de calitate( cantitate( ambala.( termen de li$rare etc. 6= preuri de list% 5catalog6 'unt preurile ce se comunic% prin liste e$entualilor cump%r%tori i se practic% pentru m%r!urile !abricate ntr2o gam% sortimental% i cu parametrii uor de determinat. -ceste preuri asigur% o oarecare elasticitate( care( n !uncie de necesit%i( se poate ampli!ica prin practicarea unor boni!icaii sau ma.or%ri de preuri 5preuri practicate de P#,6. f= preuri de acord 'e stabilesc pe ba*a unor acorduri internaionale ncheiate pe produse ntre !irme sau ntre %ri( a$:nd o pondere mare n schimburilor internaionale. Prin acorduri se pot pre$edea i unele limit%ri 5contingente6.

,.'. Fun!8#6n78"68 4"69u"i$o" 6C76"n6. Mo!8$i7?9i !6 4"o76B8"6 8 4"69u"i$o" !6 i#4o"7D6C4o"7


-sigurarea unor preuri e1terne !undamentate !acilitea*% obinerea unor a$anta.e ma1ime i reali*area n bune condiii a schimburilor comerciale cu str%in%tatea. Principalele surse i materiale documentare care se !olosesc pentru in!ormarea asupra preurilor mondiale sunt8 cotaiile la burs%& preurile ad.udecate n cadrul licitaiilor internaionale& o!ertele i contrao!ertele concurente& contractele ncheiate ntre !irme& documentele 5!acturile6 pri$ind produsele e1portate i importate& documentele i operaiunile bancare pri$ind ncasarea !acturilor&
5+

preurile stabilite n cadrul acordurilor internaionale& listele i cataloagele de preuri& reglement%rile din di!erite %ri pri$ind stabilirea preurilor& rapoartele delegailor la t:rguri i e1po*iii internaionale& statistici $amale etc.

Metodele cele mai practicate n stabilirea preurilor e1terne se stabilesc8 8= pe ba*a preului pe ton% reali*at de concuren% 'e utili*ea*% n ca*ul tran*aciilor care au ca obiect produsele agricole( materiile prime( construciile metalice. 5= pe ba*a preurilor practicate de concuren% n !uncie de parametrii tehnico2!uncionali 'e !olosete n ca*ul mainilor( utila.elor i instalaiilor comple1e( potri$it c%rora preul de e1port n $alut% se determin% parcurg:nd urm%toarele etape8 se ntocmete un tabel comparati$ cu parametrii principali i preul practicat de !irmele str%ine& se raportea*% !iecare parametru al produsului !irmelor concurente la parametrii produsului destinat e1portului( obin:ndu2se coe!icieni tehnici de echi$alen% care se !olosesc la corectarea preurilor n $ederea estim%rii ni$elului de pre ce s2ar !i putut reali*a de !irmele concurente n condiiile produsului autohton destinat e1portului& cu a.utorul coe!icienilor menionai se determin% preul la produsul destinat e1portului n raport cu preurile practicate de concureni. >elaiile de calcul sunt cele !olosite la !undamentarea preurilor interne prin compararea parametrilor tehnico2!uncionali. 3= prin determinarea elementelor de cheltuieli n $alut% e!ectuate pentru e1ecutarea produsului #lementele 5materii prime( materiale( combustibili i energie6 se e1prim% n preurile practicate pe piaa internaional%( iar celelalte elemente de cost 5salarii etc.6 se trans!orm% n $alut% pe ba*a cursului legal. Metoda e1prim% costurile interne n $alut% asigur:nd ast!el recuperarea cheltuielilor de producie. != prin utili*area costurilor orare de prelucrare 'e !olosete n %rile $estice pentru determinarea preurilor la maini2unelte i are ca $ariante8
55

pre determinat pe ba*a preului materialului neprelucrat i a costului orar de prelucrare& pre determinat pe ba*a preului metalului utili*at i a costului speci!ic de prelucrare. 6= n !uncie de costuri prin8 metoda costurilor fixe preul se stabilete la un ni$el care s% acopere costurile de producie( s% se obin% pro!it i s% se asigure plata impo*itului& metoda costurilor variabile includerea unei rate de pro!it care s% asigure rambursarea capitalului in$estit. f= n !uncie de ni$elul cererii 'e are n $edere !i1area preului nu numai n !uncie de cerere( ci i de di$ersi!icarea clienilor( calitatea produsului( locul i momentul $:n*%rii. ;n aceast% situaie( ni$elul curbelor cererii i o!ertei sunt !olosite n determinarea schimb%rilor de pre dup% urm%toarea !ormul%8
$ = dx V

unde8 > rata modi!ic%rii preului coe!icient de de*echilibru d cererea pe termen scurt 1 o!erta curent% = $:n*%ri. 7up% determinarea preului prin una din metodele amintite( n !uncie de ni$elul preurilor de pe piaa e1tern%( se continu% anali*a acestuia pentru asigurarea concordanei cu preurile e1terne ce au stat la ba*a documentaiei pentru de*$oltarea produciei pentru e1port. 4i$elul preurilor e1terne stabilite prin negociere sunt in!luenate de condiiile de li$rare acceptate de p%ri 5/ N( ,H/( !ranco2!rontier%6. 'e recomand% ca un agent economic e1portator( pentru a se $eri!ica m%sura competiti$it%ii sale( s% !ac% un calcul regresi$ de pre. -ceasta presupune e$aluarea elementelor de pre pornind de la preul pieei e1terne trans!ormat n moned% naional% pentru un produs similar din care s% se deduc% pe r:nd elementele speci!ice preului e1tern( adic%8 adaosuri la preul ,H/&
56

ta1a $amal%& cheltuieli pe parcurs e1tern& cheltuieli interne de transport& comisioanele intermediarilor.

M*#"!$t$ #e pr*te:"re " preur$!*r #e e9p*rt8$mp*rt mp*tr$v" er*#r$$ 'ursur$!*r v"!ut"re 4$ " es'"!"#r$$ preur$!*r $ntern"$*n"!e Primele m%suri pentru pre$enirea riscului $alutar se re!er% la inserarea n contracte a unor clau*e asiguratoare i a unor clau*e de consolidare $alutar% cum ar !i a$ansurile i nt:r*ierile( creditele( acoperirea la termen. alt% clau*% care se poate !olosi pentru protecia mpotri$a modi!ic%rii preurilor este clau*a de re$i*uire a preurilor 5de escaladare a preurilor6. /olosind aceast% clau*%( preul !inal se recalculea*% ast!el8
P1 = P3 ( 0 5a + b 1 + c 1 6 133 (3 03

unde8 P3 preul iniial pre$%*ut n contract a( b( c coe!icieni n !uncie de natura produselor din contract8 a mar.a de siguran% b ponderea materialelor n costuri c ponderea salariilor n costuri a J b J c B 133 M1 costurile materialelor utili*ate la scaden% M3 costurile materialelor utili*ate la data ncheierii contractului '1 salariu mediu n ramura respecti$% de producie la scaden% '3 salariu mediu n ramura respecti$% de producie la data ncheierii contractului. posibilitate de e$itare a pierderilor din escaladarea preurilor a constituie clau*a de consolidare a $alorii contractului de e1port prin stabilirea preului n m%r!uri a e1portului. ;n raporturile comerciale internaionale pot apare i alte riscuri legate de imposibilitatea importatorului de a pl%ti contra$aloarea m%r!urilor. ;mpotri$a acestor riscuri e1portatorii pot !olosi di!erite modalit%i de garantare a preului e1tern( i anume8 clau*a aur&
57

clau*a $alutar%& clau*a 7'<& clau*a #C> . Prin utili*area clau*ei $alutare se leag% moneda de plat% !olosit% de ncheierea contractului de o moned% considerat% !orte sau de un co $alutar. -st!el( suma de plat% se $a recalcula n !uncie de noul raport $aloric al monedei de plat% !a% de moneda !orte considerat% a !i stabilit% ast!el8
P 1 = P 3 !V1 !V3

unde8 P1 preul n moneda naional% n condiia clau*ei 7'< 5#C> 6 P3 preul din contract ,=1 cursul 7'< 5#C> 6 n raport cu moneda naional% la data pl%ii e!ecti$e ,=2 cursul 7'< 5#C> 6 n raport cu moneda naional% la data contract%rii. 7ac% n contract nu s2au putut cuprinde clau*e contra riscului $alutar e1ist% i alte posibilit%i de e$itare a pierderilor din escaladarea preurilor( i anume8 emiterea biletelor la ordin& acceptarea cambiilor& scrisorile de garanie bancar%& garanii materiale din partea debitorului. $%&'()*+ /actorii de !ormare i modi!icare a preurilor e1terne se re!er% la8 o!erta de m%r!uri( cererea de m%r!uri i !actori e1ogeni relaiei cerere2o!ert% 5politica $amal%( comercial%( !iscal%( politica $alutar%( !actori naturali( !actori sociali6. /ormele preurilor e1terne sunt8 cotaiile la bursele internaionale de m%r!uri( preuri de monopol( preuri de licitaie( preuri de tran*acie( preuri de list% 5catalog6( preuri de acord. Metodele cele mai utili*ate n stabilirea preurilor e1terne se stabilesc8 pe ba*a preului pe ton% reali*at de concuren%( pe ba*a
50

preurilor practicate de concuren% n !uncie de parametrii tehnico2!uncionali( prin determinarea elementelor de cheltuieli n $alut% e!ectuate pentru e1ecutarea produsului( prin utili*area costurilor orare de prelucrare( n !uncie de costuri sau de ni$elul cererii. Pentru pre$enirea riscului $alutar se utili*ea*% di$erse clau*e8 clau*a de re$i*uire a preurilor 5de escaladare a preurilor6( clau*a aur( $alutar%( 7'< sau #C> . !,-!.'&//+ 7ei preurile mondiale se !ormea*% pe ba*a $alorii internaionale a m%r!urilor( iar preurile interne pe ba*a $alorii naionale a m%r!urilor( ntre acestea e1ist% o in!luenare reciproc%( ntruc:t orice reducere a $alorii naionale la m%r!urile e1portate 5n %ri cu pondere mare n e1port6 are ca e!ect reducerea $alorii internaionale a respecti$elor m%r!uri. -sigurarea unor preuri e1terne !undamentate !acilitea*% obinerea unor a$anta.e ma1ime i reali*area n bune condiii a schimburilor comerciale cu str%in%tatea. Primele m%suri pentru pre$enirea riscului $alutar se re!er% la inserarea n contracte a unor clau*e asiguratoare i a unor clau*e de consolidare $alutar% cum ar !i a$ansurile i nt:r*ierile( creditele( acoperirea la termen. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,are sunt limitele in!luen%rii preurilor interne ale unei %ri de c%tre preurile e1terneF '. ,e sunt preurile de licitaie i cum se !ormea*% acesteaF (. 7up% modul de reali*are a tran*aciilor( cotaiile la burs% pot !i8 a6 medii& b6 e!ecti$e& c6 limit%& d6 de lichidare& e6 nominale.

5"

*. Printre posibilit%ile de e$itare a pierderilor din escaladarea preurilor se num%r% i urm%toarele8 a6 scrisorile de garanie bancar%& b6 acceptarea cambiilor& c6 garanii materiale din partea creditorului& d6 emiterea biletelor la ordin. (= b(e *= a(b(d

CAP .. FORMAREA PREURILOR /N CONDIIILE PIEEI IMPERFECTE

..&. Fo"#6$6 4"69u$ui !6 63>i$i5"u ;n %i7u89i8 !6 #ono4o$


,oncurena determin% o anumit% structur% de pia% 5structura concurenial%6 n !uncie de urm%torii !actori8 num%rul i puterea agenilor economici& gradul de di!ereniere a produselor& !luiditatea pieei& gradul de mobilitate a !actorilor de producie& transparena pieei. ;n general( e1ist% dou% tipuri !undamentale de concuren% care e1prim% condiiile de con!runtare pe pia%8 concurena per!ect% i concurena imper!ect%. 7up% modul de !ormare a preurilor( pieele se pot clasi!ica ast!el8 piee cu concuren perfect preurile de echilibru se !ormea*% prin .ocul cererii i al o!ertei( participanii neput:nd in!luena ni$elul preului& piee de monopol o singur% !irm% are posibilitatea s% impun% un pre pe pia%&

63

piaa cu concuren imperfect !irmele concurente a!late n di!erite situaii 5monopol( duopol( oligopol( duopson( oligopson6 in!luenea*% prin aciunile lor ni$elul preului de echilibru& piee n cadrul crora pieele centrale fixeaz n mod autoritar nivelul preurilor: M*n*p*!u! 4$ &*rme!e s"!e pus situaiei de concuren% per!ect% 5atomi*are( !luidi*are i transparen%6 este situaia de monopol ce presupune e1istena pe pia% a unui singur produc%tor i a unui num%r mai mare de cump%r%tori( situaie ce generea*% superioritatea o!ertantului. ,aracteristicile sale de ba*% sunt8 e1istena pe pia% a unui singur produc%tor& lipsa unor produse substituibile& e1istena unor bariere la intrarea n ramura respecti$%. -lte !orme de monopol sunt considerate a !i& o monopolul pur situaie nent:lnit% n practic%( ci numai n literatura economic%& o monopolul izolat monopolul n cau*% controlea*% un segment particular al economiei. ;n realitate( orice monopol este $ulnerabil deoarece aproape orice produs are nlocuitori. ;n mod practic( !irma cu po*iie de monopol poate stabili !ie preul( !ie cantitatea o!erit%( in!luen:nd ast!el preul. /irma cu caracter de monopol nu are capacitatea de a !i1a concomitent i n mod liber at:t preul de $:n*are( c:t i cantitatea o!erit%( deoarece este supus% unei duble constr:ngeri8 constr2ngerea cererii ce !ace ca orice sporire a cantit%ii o!erite s% necesite o reducere a preului& constr2ngerea costului ntruc:t creterea cantit%ilor produse depinde i de ni$elul i e$oluia costurilor datorit% legii randamentelor descresc%toare. -ceste aspecte depind i de elasticitatea cererii. Determ$n"re" e'5$!$)ru!u$ 4$ " preu!u$ #e e'5$!$)ru "! m*n*p*!u!u$ ,urba cererii pentru un produs al unui monopol se identi!ic% cu cea a cererii globale de pe pia% i sugerea*% !aptul c% odat% cu creterea
61

cantit%ilor de produse o!erite pe pia%( preul trebuie s% scad%. =enitul marginal al unui monopol este mai mic dec:t preul de $:n*are. 'pre deosebire de condiiile concurenei per!ecte( pe m%sura creterii o!ertei unui produc%tor are loc o cretere a $eniturilor acestuia chiar n condiiile n care $enitul marginal este mai mic dec:t preul de $:n*are. !irm% monopolistic% poate s% o!ere produse pe pia% chiar i atunci c:nd $enitul marginal este mai mic dec:t preul produsului. ;ntr2o alt% iposta*%( !irma monopolistic% $a practica n general preuri superioare costurilor sale marginale( iar pro!itul $a !i cu at:t mai mare cu c:t aceast% di!eren% $a !i mai mare. Hndicele puterii de monopol este in$ers proporional cu elasticitatea cererii de pe pia% 5elasticitatea mai mare determin% preuri mai mici( iar indicele puterii de monopol este mai mic6. Pentru a pre$eni apariia concurenei altor !irme( !irmele monopoliste au mai multe alternati$e de gestionare ba*ate pe cuplul cantitate2pre( i anume8 ma1imi*area ci!rei de a!aceri atunci c:nd !irma monopolist% urm%rete e$itarea apariiei concurenilor( pre!er:nd ast!el s% aib% pentru nceput pro!ituri mai mici pentru a2i prote.a situaia de monopol& gestiunea de echilibru atunci c:nd se urm%rete suprimarea pro!iturilor i e$itarea pierderilor& practicarea unor preuri la ni$elul costului marginal. ;n general( se poate desprinde conclu*ia c% o !irm% monopolist% are tendina de a2i stabili preul la un ni$el superior costului mediu i aceasta pe m%sur% ce ameninarea concurenei este mai redus%( iar cererea de pe pia% este mai puin elastic%. ;n condiiile pieei cu concuren% per!ect%( surplusul sau renta consumatorului este cu at:t mai mare cu c:t cantitatea consumat% dintr2 un produs este mai mare( iar preul este mai mic. ;n condiii de monopol( scade surplusul 5renta6 consumatorului. 6*rme #e #$s'r$m$n"re pr$n preur$!e pr"'t$'"te #e m*n*p*!ur$ Pentru ca o !irm% monopolist% s% poat% practica politica de pre discriminatorie trebuie s% st%p:neasc% bine piaa( cump%r%torii cei mai
62

!a$ori*ai s% nu poat% re$inde produsele( iar pieele s% nu poat% comunica prea bine. #1ist% mai multe tipuri de discriminare8 discriminare de grad / (perfect) un ca* limit% n care !irma monopolist% cunoate bine piaa i stabilete ast!el c:te un pre pentru !iecare consumator pentru a2i ma.ora pro!itul& discriminare de grad // !irma monopolist% stabilete preuri di!erite pentru cantit%i di!erite de bunuri( relu:ndu2se ast!el o parte din renta consumatorului& discriminare de grad /// se !i1ea*% preuri di!erite pentru $:n*area aceluiai produs pe piee di!erite sau n localit%i di!erite.

..'. A$76 48"7i3u$8"i7?9i ;n fo"#8"68 4"69u"i$o" ;n 38Au$ 3on3u"6n96i i#46"f6376


6*rm"re" preur$!*r n s$tu"$" #e m*n*ps*n #ste ca*ul c:nd pe piaa unui bun sau ser$iciu un num%r mare de produc%tori sunt pui n !aa unui singur consumator( cum sunt marile unit%i care preiau materia prim% din industria e1tracti$%( produsele agricole sau industriale create ntr2o regiune sau ar%. Preul pl%tit de monopson este dat de o !uncie cresc%toare n raport cu cantitatea cump%rat%( n timp ce n ca*ul monopolului preul este o !uncie descresc%toare de cantitatea $:ndut%. ,a i monopolul( i monopsonul( datorit% po*iiei sale( are o serie de a$anta.e comparati$ cu alte !irme care cump%r% produse n condiii concureniale pentru c%8 poate achi*iiona o cantitate de produse mai redus% pentru ca pe m%sur% ce ar crete cererea sa ar crete i preul& preul pl%tit $:n*%torilor este mai mic dec:t n condiiile pieei concureniale& monopsonul reali*ea*% suprapro!it pentru c% poate achi*iiona cantit%i mai mici la preuri mai reduse i( dup% ca*( ulterior le poate $inde la preuri mai ridicate. Preocupai de a reaciona la practicile monopsonului( produc%torii pot s% se regrupe*e acion:nd concentrat ca un monopol. ;n asemenea situaii( pe pia% $a e1ista un monopol bilateral 5monopol2
63

monopson6 c:nd( de alt!el( sunt necesare negocieri prelungite. ;n acest ca*( raportul de !ore de pe pia% poate depinde de mai muli !actori8 o posibilit%ile de stocare ale produsului pentru $:n*%tor& o posibilit%ile de am:nare a cererii pentru cump%r%tor& o posibilit%ile !inanciare ale acestora& o !actori psihologici. ;n ca*ul concurenei imper!ecte( !irmele produc%toare 5i cump%r%toare6 sunt capabile s% in!luene*e prin aciunile lor preul produselor. -ceasta i ca urmare a !aptului c% are loc o concuren% nu numai prin pre( ci i prin alte mi.loace( cum ar !i8 lansarea de produse noi& publicitatea& designul& ser$iciile la $:n*are i la post$:n*are. #1istena unui num%r mare de produc%tori permite !iec%ruia s% ia deci*ii de pre !%r%( ns%( ca acestea s% $i*e*e nemi.locit interesele concurenilor( dei $or a$ea e!ecte mai departe asupra $:n*%rilor i pro!itului acestora. ;n comparaie cu situaia de monopol unde preul poate !i impus 5chiar i monopson6( n celelalte !orme ale concurenei imper!ecte preul poate !i in!luenat( dar numai n anumite limite. 6*rm"re" preur$!*r n '*n'uren" m*n*p*!$st$' -cest tip de concuren% conine elemente ce apar n cele dou% !orme de pia%( adic% n concurena per!ect% i n monopol. ,oncurena monopolistic% se caracteri*ea*% prin8 e1istena mai multor produc%tori( dar care( !iecare( deine o pondere mai mic% pe pia%& di!erenierea produselor& e1istena anumitor restricii la intrarea n ramur%& un anume control asupra preului. ;n economia contemporan%( concurena i monopolul se ntrep%trund n concurena monopolistic%( po*iia !iec%rui produc%tor este la !el cu a unui monopol( dar care pre*int% o situaie precar% i $remelnic%. <r%s%turile de!initorii ale concurenei monopolistice sunt di!erenierea produsului i e1istena mai multor produse pe pia%.

6+

6*rm"re" preur$!*r n s$tu"$" #e #u*p*! 4$ *!$%*p*! ,oncurena imper!ect% n aceste dou% !orme poate aciona pentru ma1imi*area pro!itului n dou% moduri8 !ie prin !abricarea unui produs omogen i concur:nd prin pre i cantitate& !ie prin di!erenierea produsului n a!ara preului. ;n lupta de concuren%( !irmele a!late n situaie de duopol i oligopol pot a$ea n $edere mai multe strategii care se pot grupa n8 strategii de cantitate& comportamentul bilateral de dependen%& comportamentul bilateral de dominaie& comportamentul unilateral de dominaie. P"rt$'u!"r$t$!e &*rmr$$ preur$!*r n #$&er$te s$tu"$$ #e *!$%*p*! ;n !uncie de e1istena sau ine1istena unor nelegeri sau aliane pentru coordonarea politicilor de pia% ale di!eritelor !irme oligopoliste( se pot distinge8 oligopolurile concentrate 5coordonate6& oligopolurile antagoniste 5!%r% coordonare6. ,ligopolurile coordonate pot s% apar% !ie n mod e1plicit i complet( ceea ce conduce la di!erite !orme de organi*are 5trust( cartel( concern( conglomerat6( !ie n mod implicit i parial( prin pre*ena unei !irme coordonatoare numit% lider. ;n ce pri$ete oligopolurile fr coordonare( acestea se a!l% ntr2 o continu% concuren% at:t prin .ocul preurilor( c:t i prin di!erenierea produsului. $%&'()*+ 7up% modul de !ormare a preurilor( pieele se pot clasi!ica n8 piee cu concuren% per!ect%( piee de monopol( piaa cu concuren% imper!ect% i piee n cadrul c%rora pieele centrale !i1ea*% n mod autoritar ni$elul preurilor. /irma monopolistic% practic% n general preuri superioare costurilor sale de producie( iar pro!itul este cu at:t mai mare cu c:t
65

aceast% di!eren% este mai mare& ea practic% o politic% de pre discriminatorie. Monopsonul reali*ea*% suprapro!it pentru c% poate achi*iiona cantit%i mai mici la preuri mai reduse i( dup% ca*( le poate $inde la preuri ridicate. ligopolurile pot !i concentrate sau antagoniste( n !uncie de e1istena sau ine1istena unor nelegeri sau aliane pentru coordonarea politicilor de preuri( ele in!luen:nd prin aciunile lor ni$elul preului de echilibru. !,-!.'&//+ ;n general o !irm% monopolist% are tendina de a2i stabili preul la un ni$el superior costului mediu i aceasta pe m%sur% ce ameninarea concurenei este mai redus%( iar cererea de pe pia% este mai puin elastic%. <r%s%turile de!initorii ale concurenei monopolistice sunt di!erenierea produsului i e1istena mai multor produse pe pia%. Pe piaa oligopolist%( n absena unor acorduri sau in!ormaii pri$ind comportamentul celorlalte !irme concurente( e1ist% o situaie de incertitudine care oblig% !irmele la o anumit% rigiditate n practicarea preurilor. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,are sunt !actorii ce in!luenea*% structura de pia% 5structura concurenial%6F '. ,are sunt tipurile de discriminare practicate de monopoluri prin politica de preF (. ,lasi!icai pieele dup% modul de !ormare a preurilor. *. Pentru a pre$eni apariia concurenei altor !irme( !irmele monopoliste au mai multe alternati$e de gestionare ba*ate pe cuplul cantitate2pre( i anume8 a6 gestiunea de echilibru atunci c:nd se urm%rete e$itarea pierderilor& b6 practicarea unor preuri sub ni$elul costului marginal& c6 ma1imi*area ci!rei de a!aceri. +6 a(c
66

CAP 0. INTERVENIA STATULUI /N FORMAREA I STABILIREA PREURILOR

0.&. N636%i78768 :i fo"#6$6 !6 in76" 6n9i6 8 %787u$ui ;n #638ni%#u$ 4"69u"i$o"


7ei .ocul pieei este hot%r:tor n !ormarea preurilor( inter$enia statului este pre*ent% n multiple situaii. Hnter$enia statului n stabilirea( diri.area i urm%rirea e$oluiei preurilor este determinat% de unele situaii i cerine economice8 penuria de resurse 5materii prime( combustibili( energie6& o!erta de!icitar% la unele produse importante& creterea e1cesi$% a cererii pentru unele bunuri de consum& prote.area produciei interne de concurena str%in%& combaterea unor situaii de monopol i oligopol& combaterea concurenei neloiale. ,u c:t piaa real% este mai ndep%rtat% de concurena per!ect%( cu c:t inter$enia statului asupra sistemului de preuri trebuie s% !ie mai mare. Prin inter$enia statului n !ormarea preurilor trebuie s% se urm%reasc% reali*area unei anumite stabilit%i economice i a unei protecii sociale. Hnter$enia statului trebuie s% !ie mai accentuat% n situaii de cri*e economice 5de e1emplu( n timp de r%*boi6 i mai uoar% n perioade de stabilitate economic%. 'tatul poate supra$eghea sau determina direct ni$elul la unele produse de strict% necesitate sau poate controla preul la ma.oritatea produselor. Cn procedeu de inter$enie a statului este bloca.ul preurilor la un anumit ni$el atins ntr2o anumit% perioad% 5de obicei n perioade de in!laie mare6( procedeu numit administrare a preurilor.

67

Hnter$enia statului n !ormarea i stabilirea preurilor nu trebuie s% suprime complet .ocul pieei( deoarece agenii economici tind s% se adapte*e la preul stabilit de stat( modi!ic:nd $olumul produciei o!erite sau cump%rate n !uncie de ni$elul acestui pre sau acion:nd n direcia di$ersi!ic%rii i nnoirii produselor. ;n a!ara inter$eniei directe( statul poate inter$eni i n mod indirect asupra !actorilor determinani ai !orm%rii preurilor( cererea i o!erta. -st!el( n ca*ul n care apare o o!ert% e1cedentar%( statul poate recurge la8 achi*iionarea i stocarea surplusului de produse 5n general( agricole6& politica comen*ilor de stat& blocarea importurilor& orientarea unor produse spre pieele e1terne( prin acordarea de prime pentru e1port sau prin reducerea ta1elor $amale. ;n ca*ul n care se mani!est% o penurie de produse( statul poate inter$eni radical prin raionali*area unor produse de ba*% prin cartelare sau prin alte m%suri( cum ar !i8 plasarea pe pia% a unor cantit%i de bunuri de la re*er$a de stat& ma.orarea importurilor prin reducerea ta1elor $amale la import& limitarea $eniturilor i a cererii prin impo*ite& ncura.area produciei prin credite i !acilit%i !iscale. Printre politicile principale de inter$enie indirect% se num%r% i politica !iscal%( de credit i politica $amal%. Cn loc aparte n cadrul metodelor de inter$enie a statului l ocup% i susinerea preurilor produselor agricole( materiilor prime de ba*%( combustibililor( energiei( prin stabilirea unor limite de pre. 6$9"re" preur$!*r #e 'tre st"t 4$ '*nse'$ne!e "'este$" ;n general( preul !i1at de stat este di!erit de preul de echilibru( iar practicarea unui pre mai redus dec:t cel de echilibru poate a$ea e!ecte negati$e asupra produc%torilor. 'tabilirea autoritar% a preurilor de c%tre stat poate a$ea urm%toarele consecine negati$e8 sc%derea o!ertei de produse& $:n*area pre!erenial% a produselor&
60

raionali*area consumului& apariia pieei negre. -$:nd n $edere aceste consecine negati$e( !i1area autoritar% a preurilor de c%tre stat ntr2o economie trebuie s% aib% caracter limitat i s% se mani!este mai ales pentru pre$enirea !orm%rii de monopoluri i oligopoluri( temperarea in!laiei( stimularea concurenei. In'$#en" $mp*+$te!*r 4$ su)ven$$!*r "supr" n$ve!u!u$ preur$!*r Partea de impo*it indirect pe care o suport% produc%torul sau consumatorul depinde de elasticitatea cererii i o!ertei8 dac% o!erta ar !i complet inelastic%( ntregul impo*it ar !i suportat de c%tre produc%tor& dac% cererea ar !i inelastic%( ntregul impo*it indirect ar !i suportat de c%tre consumator. Prin intermediul impo*itelor indirecte statul poate reali*a urm%toarele obiecti$e8 o obinerea $eniturilor bugetare& o in!luenarea cererii i a o!ertei& o diri.area resurselor i !actorilor de producie spre anumite ramuri. ;n general( prin reducerea impo*itelor indirecte se stimulea*% o!erta. -cest lucru se poate reali*a i prin acordarea produc%torilor de c%tre stat a unor credite cu dob:n*i reduse( sub$enii i prime. ;n ca*ul n care o!erta nu este elastic%( de sub$enie $a bene!icia doar produc%torul( iar dac% o!erta este elastic%( de e!ectele sub$eniei $a bene!icia i consumatorul. 'tatul poate inter$eni pentru susinerea cererii prin sistemul de compensaii i inde1%ri( dar acesta poate de$eni un !actor in!laionist. 6*rm"re" 4$ st")$!$re" preur$!*r 'u r$#$'"t" n '*n#$$$!e "'tu"!e #$n "r" n*"str ;n !uncie de ramurile de acti$itate( preurile produc%torilor pot !i8 pre cu ridicata pentru produsele industriale& pre de contractare i de achi*iie garantat de stat& pre de de$i*& pre intern complet de e1port& pre cu ridicata al importatorilor&
6"

tari!e. ;n general( preurile cu ridicata se !ormea*% n mod liber( prin negociere ntre parteneri( iar dac% acest !apt nu este posibil( negocierea ntre parteneri se poate e!ectua sub supra$egherea organelor de stat. 'upra$egherea !orm%rii preurilor de c%tre organele de stat este necesar% din urm%toarele considerente8 nendeplinirea tuturor condiiilor de concuren%& e1istena unor produse de importan% strategic%& e1istena unor resurse de ba*% limitate& e1istena unor de*echilibre mari ntre cerere i o!ert%. 4egocierea preurilor este o aciune( un proces dinamic de a.ustare( prin care cele dou% p%ri( !iecare cu obiecti$e proprii( discut% pentru a a.unge la o nelegere mutual% satis!%c%toare pe ba*a intereselor independente. 4egocierile ntre agenii economici sunt aciuni n care se con!runt% cererea i o!erta n $ederea a.ungerii la o nelegere reciproc a$anta.oas%( respecti$ la semnarea unui act prin care partenerii i dau acordul asupra ni$elului de pre. ,a regul%( n ara noastr%( preurile i tari!ele se stabilesc i se adaptea*% de c%tre agenii economici prin negociere cu bene!iciarii. #1ist% acte normati$e care reglementea*% ca negocierea pentru o serie de produse strategice s% se !ac% sub supra$egherea organelor de stat. ;n $edere negocierii( produc%torii( ca $:n*%tori( propun cump%r%torilor un pre de o!ert%( iar cump%r%torii i !ormulea*% propunerile lor de preuri de cerere. >e*ultatul negocierii preurilor cu ridicata i tari!elor se consemnea*% n note de negociere care se semnea*% de c%tre p%rile negociatoare i de c%tre organele de supra$eghere 5dac% este ca*ul6. Hntenia de ma.orare a preurilor trebuie s% !ie noti!icat% bene!iciarilor de c%tre !urni*ori cu cel puin 33 de *ile nainte de punerea n aplicare i trebuie s% !ie anunat% n scris n mod !undamentat c%tre toi agenii economici bene!iciari ai produselor i ser$iciilor n cau*%. ;n acest termen !iecare bene!iciar $a putea anali*a i $a !i n m%sur% s% hot%rasc% dac% accept% ma.orarea anunat% de !urni*or sau $a negocia ni$elul noti!icat n sensul reducerii acestuia sau meninerii preului negociat anterior.

73

;n situaia n care noile preuri i tari!e negociate au in!luene asupra preurilor produselor pe care le e1ecut% bene!iciarii( acetia( la r:ndul lor( $or anuna proprii bene!iciari n acelai termen. ;n ca*ul n care agenii economici bene!iciari consider% c% ni$elul preului noti!icat nu este corect dimensionat( iar negocierile nu s2au putut ncheia cu nelegerea p%rilor( di$ergenele $or putea !i supuse n prim% instan% arbitr%rii n $ederea soluion%rii de c%tre ser$iciile teritoriale pentru protecia consumatorilor( iar n ca* de nere*ol$are( de c%tre organele de preuri abilitate. copie dup% noti!icarea inteniei de ma.orare a preurilor se $a transmite pentru in!ormare ser$iciilor teritoriale de preuri i ale proteciei consumatorilor.

0.'. P8"7i3u$8"i7?9i 8$6 fo"#?"ii 4"69u"i$o" ;n un6$6 "8#u"i 8$6 63ono#i6i


P"rt$'u!"r$t$ "!e &*rmr$$ preur$!*r "%r$'*!e ,ererea de produse agricole este( n general( inelastic%. ;n anii cu recolte bune preurile produc%torilor scad( iar $eniturile acestora se reduc. ;n literatura economic% acest !enomen este cunoscut i sub numele de Ke!ectul OingL. Cn e1emplu de inter$enie a organelor statale este !ormarea preurilor n cadrul %rilor din ,##. Modalit%ile de inter$enie a statului n domeniul preurilor agricole sunt $ariate( cuprin*:nd un e$antai de m%suri ncep:nd cu controlul supra!eelor agricole( controlul direct al culturilor i p:n% la acordarea unor sub$enii de la buget( a unor prime pe produs( c:t i a unor credite cu dob:n*i pre!ereniale. ,on!orm legislaiei actuale( statul stabilete preuri minime garantate pentru o serie de produse agricole de importan% naional%. Preul minim garantat repre*int% contra$aloarea n lei a preului mediu al unui produs nregistrat n anul precedent pe piaa mondial%. Preul produselor $egetale i animale depinde i de condiiile de calitate speci!ice. P"rt$'u!"r$t$!e &*rmr$$ preur$!*r n !u'rr$!e #e '*nstru'$$8 m*nt": 2preu! #e #ev$+0

71

7intre modalit%ile de e$aluare i grupare a cheltuielilor de construcii2monta. menion%m8 evaluarea cheltuielilor pe subdiviziunile structurale ale obiectivului de investiie p%rile de obiecti$e de construcii( unit%i !i*ice i de !olosin%( constituie delimit%ri spaiale cu destinaie bine determinat%. 7i$i*area structural% a obiecti$ului de in$estiii i a obiecti$elor de construcii se ncheie cu elementele de construcii& evaluarea cheltuielilor pe articole de deviz lucr%rile de construcii pot !i descompuse n cele mai simple operaiuni sau lucr%ri elementare ce caracter omogen i care se reg%sesc n toate elementele de construcii de acelai !el. -cestea poart% denumirea de articole de de$i*. evaluarea cheltuielilor pe categorii de lucrri sau stadii fizice categoria de lucr%ri implic% comple1ul de operaiuni sau articole de de$i* necesare reali*%rii unui anumit stadiu i cuprinde un grup de lucr%ri cu caracteristici comune determinate pe ba*a criteriului !uncionalit%ii. ;n e$aluarea cheltuielilor pe categorii de lucr%ri se !olosesc articolele de de$i* i normele. ,u a.utorul acestora se estimea*% $olumul !i*ic de lucr%ri( operaiune numit% antim%sur%toare. 4ormele de de$i* sunt de !apt o e1presie a consumurilor speci!ice. Pentru e$aluarea cheltuielilor sunt necesare i preurile 5tari!ele6 unitare pe articole de de$i* de!alcate pe patru elemente de cheltuieli 5materiale( manoper%( utila.e( transport6. ;n ramurile construciilor se stabilesc i se aplic% urm%toarele preuri8 8= preuri 5tari!e6 unitare pe articole de de$i* se stabilesc pe ba*% de8 norme de de$i*& preuri practicate pentru materialele de construcii& tari!e pentru manoper%& chirii la utila.ele de construcii& preuri de de$i*9or% de !uncionare a utila.elor& tari!e de transport 5pe cale !erat%6. 5= preuri de de$i* pe categorii de lucr%ri de$i*ul pe categorii de lucr%ri are urm%toarea structur%8
72

cap. H cheltuieli directe cuprinde8 subcap. H cheltuieli directe pe articole de de$i*8 materiale( manoper%( utila.e( transport ,/>& subcap. HH alte cheltuieli directe8 sporuri manoper%( manoper% maistru( cheltuieli transport local& cap. HH cheltuieli indirecte se calculea*% prin aplicarea unor cote procentuale asupra cheltuielilor directe& cap. HHH cheltuieli pentru introducerea tehnologiilor noi& cap.H= profitul se calculea*% prin aplicarea unei rate de rentabilitate la totalul H J HH J HHH. 3= preuri de de$i* pe obiect de construcii de$i*ul pe obiect de construcii este o nsumare a de$i*elor pe categorii de lucr%ri pentru obiectul respecti$( inclusi$ <=-. != de$i*ul general al obiecti$ului de in$estiii re!lect% ntregul $olum al cheltuielilor oca*ionate de reali*area unui obiecti$ de in$estiii de la !a*a de proiectare p:n% la darea n !olosin% i atingerea parametrilor proiectai i care are patru p%ri principale8 partea H cheltuieli pentru preg%tirea i reali*area propriu2 *is% a noului obiecti$& partea HH cheltuieli cu managementul in$estiiei i cu dirigenia antierului& partea HHH cheltuieli cu organi*area de antier& partea H= cheltuieli nerecuperabile pro$enind din e!ectuarea probelor tehnologice. 7e$i*ul general re!lect% i structura cheltuielilor( respecti$ construcii( instalaii( utila.e i echipamente care se montea*%( dotare i alte cheltuieli( reali*:nd o e$aluare de ansamblu a in$estiiei. T"r$&e >epre*int% o categorie a preurilor care se stabilete i se aplic% n domeniul prest%rilor de ser$icii. <ari!ele pot a$ea calitate de pre cu ridicata pentru ser$iciile producti$e i de pre cu am%nuntul pentru ser$iciile neproducti$e. <otui( e1ist% i unele e1cepii( i anume8

73

apa i energia electric% sunt considerate din punct de $edere economic produse( pentru distribuirea i consumul lor aplic:ndu2se tari!e& n ca*ul ga*elor se practic% preuri& n ca*ul con!eciilor e1ecutate de cooperaie( dac% acestea sunt de serie( se practic% preuri( iar dac% sunt la comand%( se practic% preuri. ;n ca*ul tari!elor se practic% aceleai principii i metode de !undamentare i negociere( dar n ca*ul tari!elor apar o serie de particularit%i. -st!el( structura tari!elor este mai simpl% deoarece ser$iciile( ne!%c:nd obiectul circulaiei m%r!urilor( n costurile lor nu se includ cheltuieli de des!acere. ;n tari!e 5pentru ser$iciile producti$e6 nu se cuprinde adaos comercial( dar acesta se ncasea*% pentru materiale( care se ncasea*% separat de tari!e la pre cu am%nuntul. #1ist% particularit%i i n ceea ce pri$ete ni$elul costurilor ser$iciilor( prin !aptul c% o serie de prestaii se pot e!ectua i la sediul clientului( iar manopera are o pondere mare n cost. ;n ca*ul energiei electrice i termice se !ace di!erenierea tari!elor dup% !elul consumului 5producti$( public( casnic6. E!emente #e &un#"ment"re 4$ st")$!$re " t"r$&e!*r 'e re!er% la8 o costuri( e1clusi$ $aloarea materialelor supuse prelucr%rii i a pieselor de schimb care se montea*%. ;n ca*ul n care bene!iciarul aduce materiale au1iliare( contra$aloarea acestora( cuprins% n tari!( se scade. o pro!itul unit%ii prestatoare& o <=-. Materialele care sunt supuse prelucr%rii( precum i piesele de schimb se decontea*% separat( respecti$ la ni$elul preului cu ridicata pentru ser$iciile e1ecutate agenilor economici i la ni$elul preului cu am%nuntul pentru cele e1ecutate populaiei. S$stemu! t"r$&e!*r n R*m n$" 'e mparte n urm%toarele grupe8 8= pentru serviciile tradiionale i artizanale tari!e pentru ser$iciile personale( reparaii( ser$icii la comand% de arti*anat&

7+

5= pentru serviciile cu caracter de mas tari!e pentru transport( pot%( telecomunicaii( acti$it%i de gospod%rie comunal% i locati$%( hoteliere& 3= pentru serviciile cu caracter de creaie i lucrative tari!e pentru ser$iciile de8 cercetare& management& programare& in!ormatic%& modelare& marIeting& implementare de tehnologii noi& elaborare i comerciali*are de licene i bre$ete& per!ecionare de cadre. -cestea sunt denumite ser$icii de $:r! i au rol de multiplicatori ai produciei i e!icienei. ;n costul a!erent acestor tari!e o pondere important% l are consumul de munc% intelectual% i de nalt% cali!icare. != pentru prestaiile din agricultur tari!e pentru lucr%ri e1ecutate de unit%ile de mecani*are a agriculturii i ser$iciile de mbun%t%ire !unciar%. P"rt$'u!"r$t$ n &*rm"re" preur$!*r 4$ t"r$&e!*r n tur$sm <urismul implic% transport( ca*are( alimentaie public%. >e!eritor la calculul tarifului de transport( se remarc% !aptul c%( pe l:ng% tari!ul pentru num%rul de Iilometri parcuri( se ia n calcul i tari!ul pentru dislocare 5transportul de la sediul bene!iciarului la punctul de pre*entare a turistului6. -ceste tari!e se di!erenia*% pentru transport intern i internaional. *ariful de cazare se stabilete cu ncadrarea n anumite tari!e limit% ce se stabilesc n !uncie de categorii i !elul unit%ii de ca*are. ;n cadrul acestor tari!e limit% agenii economici de pro!il stabilesc tari!e ma1imale care se aplic% turitilor str%ini $enii pe cont propriu i care constituie ba*a de calcul pentru celelalte tari!e( i anume8 tari!e pentru turiti rom:ni 523225M din tari!ele ma1imale6& tari!e pentru turiti sosii organi*at pe ba*% de contract( care nu $or !i mai mici cu 5M din tari!ul ma1imal pentru turitii str%ini& tari!e speciale.

75

*arifele n alimentaia public. -limentaia public% repre*int% acti$itatea care mbin% $:n*area cu producia i asigur% consumul pe loc al produselor. Cnit%ile de alimentaie public% se clasi!ic% dup% calitatea dot%rilor i ser$iciilor pe care le o!er%. Preurile pot !i preuri cu ridicata sau preuri de achi*iie. ,otele de adaos sunt di!ereniate pe categorii de unit%i i grupe de produse. 7e asemenea( preurile pot cuprinde i remi*a i se pot di!erenia n !uncie de condiiile speci!ice de apro$i*ionare i gastronomie. $%&'()*+ Principala inter$enie a statului n mecanismul preurilor este administrarea preurilor 5bloca.ul preurilor la un anumit ni$el atins ntr2 o anumit% perioad%6. #1ist% di$erse alte m%suri prin care statul poate aciona asupra preurilor n ca*ul unei o!erte e1cedentare( respecti$ n ca*ul unei penurii de produse. 'tatul mai inter$ine prin intermediul impo*itelor indirecte i al sub$eniilor( precum i prin sistemul de compensaii i inde1%ri. ;n ara noastr%( preurile i tari!ele se stabilesc i se adaptea*% de c%tre agenii economici prin negociere cu bene!iciarii( pentru produsele strategice negocierea !%c:ndu2se sub supra$egherea organelor de stat prin intermediul unor acte normati$e speci!ice. /ormarea preurilor pre*int% particularit%i n domeniul produselor agricole i n cel al lucr%rilor de construcii2monta. 5preul de de$i*6. <ari!ele repre*int% o categorie aparte de preuri( !iind stabilite n mod di!erit pentru di!erite sectoare prestatoare de ser$icii 5particularit%i pre*int% preurile i tari!ele practicate n turism6. !,-!.'&//+ ,u c:t piaa real% este mai ndep%rtat% de concurena per!ect%( cu c:t inter$enia statului asupra sistemului de preuri trebuie s% !ie mai mare( ntruc:t( dei .ocul pieei este hot%r:tor n !ormarea preurilor( inter$enia statului este pre*ent% n multiple situaii. ,on!orm legislaiei actuale( statul stabilete preuri minime garantate pentru o serie de produse agricole de importan% naional%.
76

4atura economic% a preurilor i tari!elor este aceeai( numai c% preul este e1presia b%neasc% a $alorii de schimb a unei m%r!i ce ia !orm% material%( pe c:nd tari!ul este e1presia b%neasc% a $alorii de schimb a unei m%r!i n calitate de acti$ i nu de obiect material.

*%0* 1% %V).')$%+ &. ,are sunt m%surile luate de stat n ca*ul n care se mani!est% o penurie de produseF '. ,are sunt obiecti$ele urm%rite de stat prin intermediul impo*itelor indirecteF (. Hnter$enia statului n mecanismul pieei este determinat% de unele situaii i cerine economice( cum ar !i8 a6 prote.area produciei interne de concurena str%in%& b6 o!erta e1cedentar% la unele produse mai importante& c6 penuria de resurse& d6 combaterea concurenei neloiale. *. 'tabilirea autoritar% a preurilor de c%tre stat poate a$ea urm%toarele consecine negati$e8 a6 raionali*area consumului& b6 sc%derea cererii de produse& c6 apariia pieei negre& d6 $:n*area pre!erenial% a produselor. (= a(c(d *= a(c(d

CAP 1. POLITICI I STRATE2II DE PREURI

/undamentarea politicilor i strategiilor de preuri este legat% de acti$itatea de marIeting i ns%i stabilirea preurilor este comun% cu
77

acti$itatea de marIeting. Mi1ul de marIeting pri$ete modul cum sunt antrenate i do*ate resursele n e!ortul global al !irmei pentru a se a.unge la e!ectele dorite. Mi1ul de marIeting cuprinde i o serie de elemente printre care i instrumentele de !ormare a preurilor. P*!$t$'$ #e m"r;et$n% 4$ p*!$t$'$ #e preur$ Politica de marIeting( care cuprinde i politica de preuri( are un rol important n !undamentarea acesteia din urm% i implicit n !undamentarea strategiilor i tacticilor de preuri. Politica de preuri cuprinde un ansamblu corelat de principii( norme u metode concrete prin care o !irm% i de!inete po*iia !a% de preurile produselor sale n $ederea ndeplinirii unor obiecti$e speci!ice !iec%rui produs. 7e asemenea( politica de preuri trebuie asociat% cu politica de produs. Prin politica de preuri se poate urm%ri reali*area unor obiecti$e n !uncie de strategia de pia%8 acoperirea capitalurilor proprii i asigurarea unui pro!it corespun*%tor( ma1im ci!r% de a!aceri& asigurarea unei competiti$it%i ridicate a produselor& consolidarea des!acerii produselor pe anumite piee& recuperarea rapid% a in$estiiilor e!ectuate. ;n raport de concuren%( o !irm% poate duce( n !uncie de condiiile e1istente( urm%toarele politici de pre8 de intimidare pentru descura.area concurenei& de ae*are pe o linie dreapt% dup% concuren%& de r%spuns la o o!ensi$% a concurenei. ;n raport cu cererea( o !irm% poate urm%ri prin politica de preuri8 penetrarea pe pia% prin preuri sc%*ute& selectarea consumatorilor. )ocul i rolul politicii de preuri n mi1ul de marIeting. Hmportana preurilor n politica de marIeting $aria*% n !uncie de mpre.ur%ri. ,omparati$ cu celelalte componente ale mi1ului de marIeting 5produs( distribuie( promo$are6( preul are o situaie special% pentru c% este o $ariabil% at:t endogen%( c:t i e1ogen% ntreprinderii. Pornind de la gradul de participare al !irmei( la stabilirea preului se nt:lnesc8 preuri administrati$e i preuri de pia%.
70

Preul este un instrument de determinare a gradului de $alori!icare a resurselor ntreprinderii( un mi.loc de adaptare la cerinele mediului i punctul de plecare n stabilirea strategiei de pia%. /irma are n $edere o serie de caracteristici ale preului( precum i operati$itatea modi!ic%rii preurilor i posibilitatea obinerii unui e!ect imediat ntruc:t cererea i o!erta acionea*% mai prompt la modi!icarea preului dec:t a imaginii produsului. >olul preului n politica de marIeting se accentuea*% dac% se ine cont de preul !actorilor de producie. dat% cu stabilirea mi1ului( o !irm% trebuie s% aib% imaginea unei lumi a preurilor i( de asemenea( orice !irm% trebuie s% in% cont de in!laie. Str"te%$$ #e preur$< e!emente '"r"'ter$st$'e "!e une$ str"te%$$ #e pre strategie de preuri desemnea*% liniile de!initorii ale atitudinii i conduitei unei !irme n $ederea atingerii unor anumite obiecti$e. 'trategia de pre repre*int% conduita agenilor economici !a% de preuri pe o perioad% ndelungat%. 'trategia de pre $a re!lecta in!luena !actorilor e1terni i condiiile interne( date mai ales de costurile de producie i $a !i un compromis ntre cerine i posibilit%i. 'trategiile de preuri sunt di!erite( !uncie de pro!ilul acti$it%ii i speci!icul pieei( i pot !i un determinat sau un determinant al mi1ului de marIeting. #lementele care caracteri*ea*% o strategie de preuri sunt8 8= ni$elul preurilor este cel mai important element( iar n !uncie de obiecti$ele !irmei se poate alege pentru un produs oarecare una din urm%toarele trei tipuri de strategii8 strategia punctelor nalte are moti$aii n !ructi!icarea a$anta.ului deinut pe pia% pentru imaginea unor produse( c:t i rol de protecie& strategia punctelor moderate& strategia punctelor ;oase are ca scop penetrarea unor piee( descura.area concurenei( promo$area $:n*%rilor& 5= gradul de di$ersi!icare a preurilor este mai eloc$ent la ntreprinderile comerciale n ca*ul unei game $aste de produse&

7"

3= gradul de mobilitate a preurilor este n !uncie de ciclul de $ia% al produselor i are di!erite !orme8 o modi!icarea ntr2un num%r mai mic sau mai mare de etape( n proporii $ariate sau substaniale& o !olosirea preurilor psihologice 5momeal%( lider( magice( de prestigiu6. $%&'()*+ Prin politica de preuri se poate urm%ri reali*area unor obiecti$e n !uncie de strategia de pia%( ea trebuind s% !ie asociat% cu politica de produs. 7e asemenea( !irma poate adopta o serie de politici de pre n raport de concuren% sau n raport cu cererea. strategie de preuri desemnea*% liniile de!initorii ale conduitei unei !irme n $ederea atingerii unor anumite obiecti$e( elementele ce o caracteri*ea*% !iind8 ni$elul preurilor( gradul de di$ersi!icare a preurilor i gradul de mobilitate a preurilor. !,-!.'&//+ 4u orice modi!icare de pre se nscrie ntr2o strategie. 7e e1emplu( reducerea preurilor ca urmare a sc%derii aderenei pe pia% este mai degrab% o lips% a strategiei !irmei. 'trategia de pre este di!erit% de tacticile de pre prin care se materiali*ea*%( de !apt( strategiile. *%0* 1% %V).')$%+ &. ,e obiecti$e poate urm%ri o !irm% prin politica de preuri n !uncie de strategia de pia%F '. ,e tipuri de strategii poate alege o !irm% pentru un produs n !uncie de ni$elul preurilorF (. Prin politica de preuri se poate urm%ri reali*area unor obiecti$e n !uncie de strategia de pia%8 a6 recuperarea rapid% a in$estiiei e!ectuate& b6 consolidarea des!acerii produselor pe anumite piee& c6 asigurarea unei ci!re de a!aceri corespun*%toare& d6 asigurarea unei competiti$it%i ridicate a produselor.

03

*. #lementele care caracteri*ea*% o strategie de preuri sunt8 a6 ni$elul preurilor& b6 gradul de di$ersi!icare a produselor& c6 gradul de mobilitate a preurilor. (= a(b(d *= a(c

01