Sunteți pe pagina 1din 22

CAIET DE SARCINI

EXECUTIA, UTILIZAREA SI EXPLOATAREA INSTALATIILOR


DE CAPTARE
A APELOR PLUVIALE IN SISTEM DYKA
Prezentul caiet de sarcini este elaborat cu consulatarea
producatorului si pe baza acestuia se va alege furnizorul
sistemului de colectare a apelor pluviale
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la realizarea
lucrarilor de executie si montaj aferente instalatiilor sanitare si
de canalizare a apelor uzate menajere.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice comune
executiei lucrarilor de montaj conducte, echipamente
tehnologice, controlul calitatii si conditiile de receptie.
Prezentul caiet de sarcini este obligatoriu pentru unitatile de
executie care realizeaza lucrarile de mai sus.
Cuprins
1.Principalele reguli de montaj................................................................................................................ 3
2.Reguli de instalare............................................................................................................................... 4
2.1. Date generale............................................................................................................................... 4
2.2.Lucrari premergatoare, de pregatire a constructiei........................................................................4
2.3.Crligele de suspendare Vacurain................................................................................................ 5
2.4.!ecutarea "m#inarilor prin lipire................................................................................................... $
2.5.%nstalarea conductelor................................................................................................................... &
2.$.Racordarea receptorilor de terasa la conductele ori'ontale..........................................................(
2.&.Conductele )erticale *i racordarea lor la canali'area e!terioara.................................................11
3.+ontarea receptorilor de terasa *i ,i!area lor pe "n)elitoarea acoperi*ului........................................13
3.1.Receptori de terasa pentru acoperi*uri cu "n)elitori din #itum ...................................................13
3.2.Receptori de terasa pentru acoperi*uri cu "n)elitoare din ,olie de plastic....................................15
4.-ccesorii ale sistemului D./- Vacurain............................................................................................ 1$
4.1.%'olatia termica a conductelor...................................................................................................... 1$
4.2.%'olatia ,onica.............................................................................................................................. 1$
4.3.0ncal'irea receptorilor de terasa.................................................................................................. 1$
5.De)ersoare de urgenta *i Vacurain ca sistem de protectie................................................................1(
$.Descrierea *i depo'itarea materialelor.............................................................................................. 21
&.0ntretinerea......................................................................................................................................... 21
(.Prelucrarea........................................................................................................................................ 22
Pagna 2 dn 22
1. Princip!"!" r"#u!i $" %&n'(
Montarea sstemuu DYKA VACURAIN este smpa rapda. Procesu de
montare presupune parcurgerea succesva a urmatoareor etape
(mentonam pe cee ma mportante):
* stabrea ampasar receptoror de terasa pe acoper;
* montarea receptoror de terasa pe acoper ( n functe de tpu
constructe acoperuu tpu de hdrozoate);
* stabrea ampasar conducteor orzontae de coectare;
* stabrea ungmor bareor fetate M8, pentru suspendarea
conducteor, fxarea or pe constructa acoperuu;
* stabrea ungm tronsoaneor dntre receptor de terasa;
* fxarea crgeor de suspendare a capetee bareor cu fet;
* poztonarea crgeor de suspendare;
* racordarea a receptor de terasa a furtunuror fexbe (cu dametru
corespunzator), prn sstemu cu ,cck" sau eventuaa preungre
vertcaa ntre receptoru de terasa furtunu fexb;
* montarea conducteor de coectare pe crgee de suspendare;
* conectarea componenteor sstemuu, cu a|utoru ftnguror
corespunzatoare;
* conectarea furtunuu fexb de a receptoru de terasa, a conducta
coectoare, cu a|utoru mufeor, coturor, ramfcator s a
reductor;
Parte componente ae sstemuu pot f pregatte, fecare a
dmensune corespunzatoare, a so apo suspendate pe crge, de pe
patforme sau de pe schee mobe. Sus se pesc numa conductee ntre
ee sau conductee de ansambu de ftngur montat anteror a so
La racordarea receptoror de terasa, ampasarea mprecsa (de ex. a
ramfcator) poate f soutonata foarte smpu prn a|ustarea conducte
dntre furtunu fexb s ramfcate.
Dmensune ungmor mentonate n desenee 3D pot f modfcate
cu 10-20 cm. De ex. depasarea receptoruu de terasa, care se afa char
deasupra traverse, pe sensu de scurgere a ape n conducta, se poate
face fara recacuarea sstemuu.
n desenee sae, DYKA mentoneaza numa traseu crcutuu de
conducte, n baza documentate puse a dspozte. n cazu une eventuae
modfcar a traseuu de conducte, sstemu trebue recacuat n baza
noor nformat furnzate.
)i"cr" %&$i*icr" c&ns'ruc'i+ sup!i%"n'r p&'" in*!u"n'
c!cu!u!, $i%"nsiun" ,i pr"'u! sis'"%u!ui VACURAIN.
Pagna - dn 22
2. R"#u!i $" ins'!r"
2.1. Date generale
Datorta condtor mentonate n certfcatu de garante VACURAIN,
pot f utzate excusv pese dn sortmentu DYKA pese care
ndepnesc condte de catate mentonate n contnuare.
n afara cazuror aprobate de frma DYKA (furtunur fexbe) se
nterzce utzarea ftnguror cu garntura caucucata , precum a
peseor de dstantare a mbnarea conducteor orzontae. Pentru
mbunatatrea ubrefer mbnaror cu garntura de caucuc (a furtunure
fexbe, eventua a eementu de expansune) se poate utza excusv
vasena stabta de DYKA.

2.2. Lucrari premergatoare, de pregatire a constructiei

Constructa acoperuu trebue pregatta nantea nstaar
sstemuu Vacuran. Constructa acoperuu trebue proectata n
conformtate cu egsata normee n vgoare.
Pentru fxarea crgeor cu fet de suspendare se pot utza dferte
profur (de ex. tp ,V" n taba onduata). Fxarea pe panoure de
acoper, pe grnze de sustnere, pe traverse (capror), pe stp sau
zdur de sustnere, se executa conform normeor mentonate de furnzoru
tehncor de fxare sau de proectant.
n genera se nterzce executarea fara autorzate a ucraror de sudura
sau de perforare a componenteor constructe.
Pagna . dn 22
Spate necesare montar sstemuu Vacuran trebue sa fe
accesbe patformeor de monta| mobe.

Trebue asgurata coordonarea cu ate nstaat cu pasa|ee
destnate trecer conducteor prn constructe. De asemenea, conductee
canazar exteroare trebue pregatte, pentru racordarea sstemuu a ee
(ma mute n punctu 2.7)
Pentru a preven suprasoctarea acoperuu cu apa (de ex.
suprancarcarea canazar exteroare) trebue nstaate deversoare de
urgenta, cu o capactate sufcenta sau un sstem cu vacuum de urgenta
(punctu 5).
2.3. Crligele de suspendare Vacurain
Conductee orzontae Vacuran sunt suspendate pe crge deschse
specae, care permt datarea conducteor suspendarea peseor
montate n preaab a so. Crgee se fxeaza pe o bara fetata M/.
Fecaror dametre ae conducteor, e corespund aceea dametre ae
crgeor de suspendare (dametru crguu este tantat pe portunea u
vertcaa):
* Masurat dstantee dntre crgee de suspendare nante de monta|.
Aceasta dstanta este de 10 x conducta, nsa mn. 1 m max. 1,6
m (vez tabeu). Fxat crgee pe constructa acoperuu.
Lungmea bareor fetate depnde de natmea a care se pot
suspenda conductee orzontae.
* Suspendat crgee VACURAIN, pentru conductee orzontae, pe
capetee bareor fetate M8 de|a aneate. Capetee crgeor,
Pagna 0 dn 22
ndferent de dametru, vor f a aceea natme, asgurndu-se
astfe a|ustarea part superoare a conducte orzontae, necesara
evacuar aeruu dn sstem.
* Introducet n crge conducta sau partea de sstem de|a montata.
* Pe crgee de suspendare sunt aezate conductee de racord
dntre receptor de terasa conductee coectoare.
* n cazu une cottur a conducte cu 90, nu suspendat conducta
medat nga cottura nu o suspendat nc n medata apropere a
mbnaror dntre conducte.
* Conductee nu trebue suspendate n at mod.
Tab. dstantee dntre crgee de suspendare
2.4. Executarea mbinarilor prin lipire
Lucrri pr"#'i'&r"
* taat perpendcuar tubu cu un ferastrau pentru conducte sau cu
unu pentru PVC;
* ndepartat resture negatate cu un cutt, cu mrghe sau cu o
pa;
* tet mucha exteroara a conducte sub un ungh de 10-15 grade
pe o atme de ce putn 20 % dn grosmea pereteu;
* suprafetee pe care dort sa e pt trebue sa fe curate uscate
(pentru ambee suprafete de pt, foost souta de curatare DYKA -
REINIGER). Aceasta soute curata n acea tmp creeaza aderenta
pe suprafetee de pt
* controat pe uscat a|ustarea conducte a ftng;
* nsemnat pe conducta adncmea de patrundere, pe ct posb cu o
banda adezva, n aa fe nct surpusu de adezv mpns n afara sa
se poata ndeparta uor.
Rc&r$uri!" !ipi'"
Pagna 1 dn 22
* n prncpu, adezvu se apca cu o pensua, pe ambee suprafete n
aa fe nct acestea sa fe pte n ntregme;
* pentru ca adezvu sa nu se scurga n conducte sa se depuna pe
peret materauu, nu- foost n canttate peste masura de mare;
* racordure pte nu au voe sa a|unga n contact cu apa. Lprea se
poate efectua pna a o temperatura de mn. +5 C.
Pentru nformat ma amanuntte vez: ,Regue de pre " ae frme
DYKA.
2.. !nstalarea conductelor
C&n$uc'"!" &ri2&n'!"
* de obce, conductee orzontae de coectare se nstaeaza parae cu
doe, sunt fara cadere, fnd suspendate pe crge Vacuran, care
n genera, sunt prnse de nervure nferoare ae tabe onduate
* conductee au o ungme de 5 m ( 40 mm pna a 200 mm)
sunt fara mufe. Mufee se afa pe ftngur, ar mufee de tranzte, n
m|oc, sunt prevazute cu dstantere pentru a asgura ntroducerea
unforma (egaa), dn ambee part a conducteor;
* ampasat conductee orzontae a cca. 450 mm nga receptor de
terasa de pe acoper ( ce trec prn coama superoara a tabe
onduate); eventua, ampasarea or este mtata, de ex., de spate
dn grnze transversae dn beton;
* conducta orzontaa este suspendata a cca. 50 cm sub acoper (sub
canau de scurgere a receptoruu de terasa).Ea este fara cadere, ar
partea superoara trebue sa fe a|ustata. Reducte sunt excentrce
se monteaza n aa fe nct partea superoara a conducteor sa fe
a aceea natme;
* un sngur tp de reducte este aferent dametruu de 200 mm: Dn
200x160 mm. La trecerea dn dametru de 200 mm, a ma putn
de 160 mm se foosete ntotdeauna o reducte excentrca Dn
200x160, n care se ntroduce o reducte excentrca Dn 160x ma
mc (de ex. 160/63);
* marrea dametruu conducte orzontae de coectare se creaza
nantea ramfcate (n sensu de scurgere), n care se conecteaza
furtunu fexb. Ramfcata, de asemenea are dametru ma|orat.
Toate acestea se pot monta n preaab a so.
* a trecerea conducte prntr-o ata constructe (de ex. prntr-un
perete mpotrva ncendor), trebue sa se asgure datarea e. Ea
Pagna 3 dn 22
nu are voe sa fe zdta compet. ntre sectoaree mpotrva
ncendor se utzeaza presgarntur;
* n cazu n care conducta este suspendata aproape sub tavan nu
au oc crgee de suspendare Vacuran, se pot utza bratar
rotunde. Acestea trebue montate n aa fe nct sa permta
datarea conducte poztonarea acestea a aceea natme (n
partea superoara), cu a ceorate conducte orzontae.
* pentru a se evta baansarea conducte dntr-o parte n ata (n tmpu
curger rapde datorate efectuu de vacuum), recomandam
utzarea unor dspoztve de fxare a fecare 12-15m, de ex. cu
bratar rotunde suspendate obc de tavan (cupare cu aunecare);
* O ungme a ramur conducteor de coectare orzontae, ma mare
de 80 m necesta un mod perpendcuar de racordare a furtunuu
fexb a receptoru de terasa (cap. 2.6)
2.". #acordarea receptorilor de terasa la conductele ori$ontale
Racordarea receptoror de terasa a conductee de coectare orzontae
este foarte smpa se executa cu a|utoru unor furtunur fexbe
specae. Furtunure fexbe sunt a ambee capete prevazute cu
un dspoztv de cupare rapda cu garntura dn caucuc.
M&$u! $" %&n'(4
* cupat a canau de scurgere a receptoruu de terasa, capatu
furtunuu fexb de 50 mm (eventua de 75 mm a receptor de
terasa de 75 mm) n aa fe nct cemee furtunuu sa se
potrveasca n caneura de pe canau de scurgere a receptoruu
asgurat cu neu de sguranta. Acesta operatune se poate efectua,
de asemenea a so, urmnd ca receptor de terasa, mpreuna cu
furtunure fexbe, sa se fxeze pe acoper.
* n acea mod, pe capatu nferor a furtunuu fexb se ntroduce
mufa cu fanta - eement de conectare, specfc acestua . Aceasta se
pete ntr-o mufa obnuta apo de conducta (+ cot de 45) n
ramfcata ampasata pe conducta coectoare orzontaa (eventua
de reducta dn aceasta ramfcate).
* n cazu une fexun corecte a furtunuu fexb, dstanta pe
vertcaa dntre capatu superor ce nferor a furtunuu fexb
este de cca. 500 mm. Daca dstanta vertcaa dntre canau de
scurgere a receptoruu de terasa conducta orzontaa este ma
mare, canau de scurgere a receptoruu de terasa trebue preungt
cu a|utoru une mufe cu ccket (50 sau 75 mm - n functe de
dametru receptoruu), cu o bucata de conducta, cu o mufa cu o
mufa cu fanta. Preungrea se ancoreaza cu o bratara fxa. Daca
dstanta dntre canau de scurgere a receptoruu de terasa
Pagna / dn 22
conducta orzontaa este ma mca, furtunu poate f aezat orzonta.
Dfertee modatat de cupare ae furtunuu fexb sunt descrse n
ustrat. Furtunu poate f parae cu conducta orzontaa sau
perpendcuar pe ea (a ramure ma ung de 80 m).
* Furtunu fexb nu are voe sa fe atrnat nc prea ntns. Trebue
tnut cont de faptu ca o conducta nstaata vara, cnd vremea este
cada se scurteaza arna, ar furtunure se ntnd, sau nvers.
Furtunure fexbe nu au voe sa fe ncetate ntre ate construct
nc sa fe zdte n peret desparttor. La nstaarea cuparor
mecance se poate utza numa vasena frme DYKA (nc un at ue
sau ate preparate)
* Furtunure fexbe pentru racordarea receptoror de terasa,
prevazute cu cupa|e rapde, sunt fooste n patru dmensun:
Pentru receptoru de terasa cu cana de scurgere de dam. 50 mm:
50 mm x 40 mm - furtun fexb 40 mm
50 mm x 50 mm - furtun fexb 50 mm
50 mm x 63 mm - furtun fexb 63 mm
Pentru receptoru de terasa cu cana de scurgere de dam. 75 mm:
75 mm x 75 mm - furtun fexb 75 mm
Pagna 5 dn 22
Pagna 16 dn 22
2.%. Conductele &erticale 'i racordarea lor la canali$area
exterioara
Conductee vertcae se fxeaza prntr-un cupa| unversa cu manon,
cu garntura dn caucuc, n genera de stp sau de ate part fxe ae
constructe, (eemente de rezstenta) nu de panoure de fatada. Cuparea
(n afara de punctee fxe) trebue sa fe cu aunecare, pentru a permte
datarea.

7n pr'" sup"ri&r c&n$uc'"i - sub sau medat deasupra
cotuu catre conducta orzontaa reazat un punc' *i8 (nu cu aunecare),
(vez ustrata). Astfe se mpedca transferu de forte de a conducta
vertcaa, a utmu punct de suspendare a conducte orzontae de
coectare.
Punctu fx se reazeaza cu a|utoru unu cupa| unversa cu manon cu
garntura dn caucuc.
n unee cazur, pentru reazarea punctuu fx este necesara o
constructe a|utatoare.
Pentru nstaarea cupa|eor cu manon ae conducteor vertcae trebue
respectata aceea dstanta, a fe ca n cazu conducteor orzontae (vez
tabeu). Daca a o conducta vertcaa sunt racordate doua conducte
orzontae coectoare, una dntre acestea trebue sa ntre n conducta
vertcaa ntotdeauna cu a|utoruu une ramfcat VACURAIN montate pe
conducta vertcaa. Conducta vertcaa poate sa aba un dametru ma mc
dect utmu tronson a conducte orzontae (pentru a mpedca o marme
prea mare a vacuumuu a receptoru de terasa).
La nveu pardosee, conductee vertcae se cupeaza a o pesa de
dstantare VACURAIN. n partea nferoara, pesa de dstantare este pta
de conducta care ese dn podea, ar n partea superoara este ntrodusa n
ea conducta prncpaa. Adncmea de ntrare este nsemnata pe pesa
de dstantare cu o banda adezva gabena. La racordarea conducte
vertcae n pesa de dstantare se poate utza un preparat DYKA de
cretere a ubrefer.
Sub pesa de dstantare trebue reazat a $&i!" punc' *i89
Sstemu VACURAIN se termna n ocu pna unde a fost cacuat
(pardoseaa sau n pamnt). Aceasta termnate racordarea a
conductee exteroare, gravtatonae sunt stabte de catre proectant.
Pentru a nu f vzba, racordarea a canazarea exteroara, se recomanda
a f executata sub podea. Daca proectantu nu socta atfe, sstemu
Vacuran se cacueaza pna a nveu socuu de baza, unde se afa cotu
de 90 utma bucata de conducta orzontaa, de a margnea socuu.
Canazarea exteroara trebue dmensonata astfe nct sa faca fata
canttat de apa soctate de deversarea cu vacuum (vez tabeu).
Mufa (conducte KG) pentru racordarea a Vacuran are acea dametru
ca utma bucata a sstemuu cu vacuum ar dmensunea conducte KG
trebue marta n functe de debtu soctat.
Pentru a facta scurgerea ape n afara sstemuu Vacuran,
recomandam utzarea unu camn de canazare , cu capac gratar, n
punctu de racordare cu sstemu prncpa de canazare.
P"n'ru s':i!ir" $i%"'ru!ui c&r"c' ! cn!i2rii "8'"ri&r" s"
p&'" *&!&si ur%'&ru! ':"!4
Caderea
conducte
de cana. n
mm/m
20 15 10 5 4 3 2 1
Dametru n
mm
110 10,0 8,6 7,0 5,0 4,4 3,8 3,1 2,2
125 14,0 12,1 10,0 7,0 6,1 5,4 4,3 3,1
160 27,0 23,7 19,0 13,4 12,0 10,4 8,5 6,0
200 47,0 42,0 34,0 22,2 20,9 18,9 15,4 10,8
250 88,0 76,0 63,0 43,0 39,0 34,0 27,8 19,5
315 160,
0
140,0 114,0 80,0 73,0 63,0 51,0 36,0
400 300,
0
265,0 215,0 150,0 134,0 117,0 95,0 67,5
500 540,
0
475,0 380,0 272,0 245,0 212,0 172,0 122,0
630 1000
,0
840,0 700,0 500,0 450,0 385,0 315,0 222,0
Capactatea conducte vertcae VACURAIN In /sec, pentru
racordarea anazar fara presune
-. M&n'r" r"c"p'&ri!&r $" '"rs ,i *i8r" !&r p" ;n+"!i'&r"
c&p"ri,u!ui
Receptor de terasa pentru sstemu cu vacuum DYKA Vacuran au o
forma specaa, care asgura o natme sufcenta a ape deasupra
canauu de scurgere a receptoruu de terasa , totodata, mpedca
asprarea ape n sstem.
Canau de scurgere a receptoruu de terasa are dametru de 50 mm
(max. 12 /s) sau 75 mm (max. 27 /s).
n partea superoara receptoru de terasa are dametru de 560 mm.
Receptor de terasa se nstaeaza n do (cu axee ct ma aproape
de do, pentru ca sub acoper, canau de scurgere a receptoruu sa nu
se oveasca de structura de rezstenta). n cazu acoperuror dn taba
onduata, receptoru se monteaza n coama superoara a tabe (orfcu de
130 mm n taba).
Dis'n' %8i% $in'r" r"c"p'&rii $" '"rs "s'" $" 26 %<
n cazu door rezutate dn ma mute pante de cadere (ape),
pozta receptoror de terasa este data. Receptor de terasa pot f dotat
cu sstem de ncazre (punctu 4.3.).
3.1. #eceptori de terasa pentru acoperi'uri cu n&elitori din
bitum
C&%p&n"n'"4
Corpu dn aumnu a receptoruu de terasa
Eement ant-turbonare dn pastc (mpotrva turbonar)
Parafrunzar
Pac zoatoare dn postren cu gr. 70-10-20-30 mm
Capac de monta|
1. Stabt ocu n care se va ampasa receptoru de terasa VACURAIN.
Executat n tavan un orfcu cu dametru de cca. 130 mm.Vez
ustrata. n cazu tabe onduate, orfcu trebue executat n coama
superoara a tabe.
2. Stabt grosmea stratuu de zoate de sub receptoru de terasa.
Cu a|utoru pacor de postren (560 x 560 mm) vrate, grosmea
zoate poate f modfcata de a 70 mm pna a maxm 130 mm, a
ntervae de 10 mm. Sub pace dn postren aezat foa
antcondens prevazuta cu orfcu necesar ntroducer canauu de
scurgere a receptoruu de terasa (50, eventua 75 mm) - trecere 10
cm. Instaat strature necesare de zoate. Recomandam
ca receptor de terasa sa fe montat cu 1-2 cm ma |os fata de
suprafata acoperuu.
3. Introducnd partea nferoara prn orfcu dn acoper, ampasat
corpu de aumnu a receptoruu de terasa n zoate.
Eventuaa preungre a receptoruu, cu a|utoru mufe specae de
conectare cu sstem de ,cck", cu o conducta de dam. 50mm, cu
bratara sau un cupa| cu manon, se executa anteror.
4. Cu a|utoru uruburor autofetante (nu sunt componente ae
receptoruu) fxat corpu de aumnu pe acoper n ce putn patru
puncte.
5. Apo, conform nstructunor furnzoruu hdrozoate, cupat corpu
de aumnu a receptoruu cu stratu superor a hdrozoate. n
cazu benzor dn btum, hdrozoata se a|usteaza a partea
superoara a receptoruu, care trebue sa fe curata degresata.
6. Fxat eementu ant-turbonare a receptoruu de terasa (mpotrva
turbonar asprar aeruu). Aceasta se mpnge prompt n corpu
dn aumnu. n decursu montar, receptoru de terasa este acopert
cu capacu de protecte dn matera pastc, negru.
7. Instaat parafrunzaru. Acesta se fxeaza prn ,cck" n 4 puncte.
ATENTIE4 fxarea prn cck se face numa n pozta de monta|!!
8. Dn nteror cupat furtunu fexb VACURAIN a receptoru de terasa
(eventua a preungrea u), a partea cu dametru de 50 mm (sau
75 mm).
9. Cu o bucata de zoate, etanat orfcu nferor, dntre receptor
constructa acoperuu (se mpedca patrunderea vaporor de apa
n strature acoperuu).
3.2. #eceptori de terasa pentru acoperi'uri cu n&elitoare din
(olie de plastic
Descrerea receptoruu de terasa pentru acoperu cu nvetoare dn
membrana de pastc
Punctu 1 pna a 4, a fe ca n cazu acoperuu cu zoate dn btum.
5) ndepartat fana metaca un strat a garntur caucucate.
Garntura caucucata nferoara ramne (avet gr|a ca suprafata
garntur mpre|urmea e sa fe curate!) (fg. A).
ntndet foa de pe acoper (cca. un patrat de 1 x 1 m) peste
receptoru de terasa. Desenat orfce care trebue executate
pentru capetee fetate.
tantat (sau gaurt) 8 orfc pentru capetee fetate, aezat a doua
garntura caucucata pe foe (fg. =).
(Avet gr|a ca garntura mpre|urme sa fe compet uscate
curate!)
Aezat fxat fana metaca pe capetee fetate (cu nscrpta "n
sus"), ca abon pentru taerea foe (fg. C).
Peste fana, ntroducet pe fete cee 8 abe cu partea caucucata
n |os.
Strnget uni*&r% cee 8 pute. Strnget cu gr|a pentru a nu se
deforma gueru. ncetat sa strnget medat dupa ce abee de
etanare ncep sa se roteasca mpreuna cu putee (fg. D).
Recomandam ca toate aceste operatun sa fe pregatte anteror, n
ateer.
Gueru dn foe fxat pe receptoru de terasa se pete prn ncazre
pe suprafata foe.
n contnuare, punctee 6 pna a 9 sunt dentce ca a receptoru de
terasa pentru acoperure cu nvetor dn btum.
.. Acc"s&rii !" sis'"%u!ui DYKA Vcurin
4.1. !$olatia termica a conductelor
n mute cazur se mpune utzarea une zoat termce, mente sa
mpedce aparta condensuu pe conducte. Izoarea termca a conducteor
este recomandata pentru haee de producte, haee ncazte pentru
spate cu o umdtate rdcata. Daca dferenta de temperatura dntre
conducte medu ncon|urator este mare, n combnate cu un nve mare
de umdtate, permtnd formarea condensuu pe conducte, recomandam
utzarea zoate termce DYKASOL.
Vaoarea de permeabtate termca (k = 0,05 W/m*K) este sufcenta
pentru ca, n astfe de cazur sa se mpedce formarea condensuu. Nveu
de zoare fonca a acestu matera este mc.
4.2. !$olatia (onica
Daca trebue redus nveu de zgomot, sstemu VACURAIN poate f zoat
cu zoata fonca DYKASOL. Este vorba despre un produs cu caracterstc
nate de zoare fonca. Acesta permte reducerea zgomotuu cu cca. 9
dB(A).
4.3. )ncal$irea receptorilor de terasa
n cazure n care se socta ncazrea receptoror de terasa se utzeaza
un cabu de ncazre, cu autoregare, care nantea nstaar receptoruu,
se ntroduce n caneura pregatta speca n paca de postren de baza, ce
se vreaza mpreuna cu receptoru de terasa. Cabure de ncazre nu fac
parte dn ,kt-u" receptoruu de terasa trebue comandate separat.
Crc'"ris'ici4
- Cabu de ncazre este cu autoregare. Nu se poate suprancaz
nc arde.
- Cabu de ncazre trebue sa fe branat a curent eectrc 230 V /
aternatv / 50 Hz, cu mpamntare.
- Cabu de ncazre a receptoruu trebue conectat a o sguranta de
protecte cu cupare ndependenta a mpamntare.
- A+"r'i2r"4 Tensunea de pornre poate f de ce mut tre or ma
mare dect cea nomnaa. De aceea se recomanda utzarea une
aa-numte sgurante de ncetnre (sguranta cu caracterstca D).
- Puterea nomnaa a unu cabu: maxm 10 W (+/-15 %) a o
temperatura de 5 C ma mca.
- Lungmea cabuu de branare n afara receptoruu de terasa este
de cca. 1,75 metr.
R"#u!i $" ins'!r"4
- Cabu de ncazre a receptoruu de terasa trebue sa fe nstaat de
catre un eectrcan cafcat, conform normeor corespunzatoare.
- Se nterzce scurtarea, preungrea orce ata modfcare a cabuu
de ncazre.
- Cabu eectrc nu are voe sa atnga muche taoase ae orfcuu
dn taba onduata a constructe. n astfe de cazur or se argete
orfcu, or se utzeaza tub de protecte.
- Cabu eectrc trebue sa fe nstaat n aa fe nct punctu nferor
a acestua sa se afe ma |os dect prza a care se conecteaza.
Astfe, acesta va forma o buca, ma |os decat prza. Datorta
umdtat se poate forma condens pe cabu, ar apa nu se va scurge
n prza.
- Pentru a se atnge un punct ma |os dect este racordu eectrc
(pentru evtarea acumuar de condens dn umdtate), dstanta de a
partea nferoara a receptoruu de terasa racordu eectrc nu
trebue sa fe ma mare de 1,5 m.
- Pentru a se asgura transferu corespunzator de cadura, corpu dn
aumnu a receptoruu trebue fxat n aa fe nct sa cada precs
pe paca PS, care se vreaza mpreuna cu receptoru de terasa.
Acest ucru poate f reazat numa daca, cabu de ncazre este
ampasat corect n caneura prefabrcata dn paca zoatoare,
conform desenuu anexat.
- Manonu de zoare termca de pe partea nferoara a receptoruu
de terasa, vrat mpreuna cu furtunu fexb, trebue sa fe fxat bne
pentru a mpedca formarea condensuu pe partea nferoara a
receptoruu.
Daca este necesara branarea a curentu eectrc cu a|utoru une doze
etane a apa, se poate renunta a conectarea prn techer
executa cea n doza etana a apa. Aceasta operatune poate f
executata numa de catre o persoana cafcata.
- Pentru a se preven defectune sau oprrea accdentaa a ator
nstaat eectrce, recomandam ca ncazrea receptoruu sa fe
branata a un crcut eectrc ndependent.
- Pentru a evta consumu nut de energe eectrca cupat pornrea
sstemuu a unu sau ma mute untat de contro ndependente.
- Cabure de ncazre se pornesc automat cnd temperatura a|unge
a +4 C. De asemenea, ntreruperea amentar caburor de
ncazre se poate face prn ntermedu unu senzor termc
exteror.
7n'r"'in"r"4
- n cazu deterorar cabuu de ncazre cu autoregare sau a
cabuu de amentare, or a techeruu, trebue schmbata ntreaga
untate de ncazre.
- nantea nceper sezonuu de arna se efectueaza controu ncazr
receptoruu de terasa eventuaa schmbare a untator
deterorate.
0. D"+"rs&r" $" ur#"n' ,i Vcurin c sis'"% $" pr&'"c'i"
Pentru a se mpedca suprasoctarea acoperuu (sau praburea u)
datorta nfundar receptoror de terasa sau a canazar exteroare
acumuarea ape pe acoper, acesta trebue prevazut cu deversoare de
protecte sau cu ssteme de sguranta (eventua combnarea ambeor).
Deversoaree de urgenta repreznta nte orfc n baustrada
acoperuu, ampasate a o anumta natme deasupra door, prn
ntermedu carora este deversata apa n cazu umper or peste masura.
Pentru ca sstemu cu vacuum sa functoneze, partea nferoara a
deversoruu de protecte trebue sa fe ma sus dect nveu soctat a
ape deasupra receptoruu de terasa (= 30 mm). DYKA stabete
natmea margn superoare a deversoruu a 40 mm deasupra doe.
Eventuaa modfcare a natm deversoruu (sau a natm orfcor de
deversor) trebue stabta de responsabu cu statca obectvuu, n
functe de soctarea admsa pentru acoper.
Dn tabeu urmator se poate stab marmea deversoruu de urgenta:
(canttatea de apa In /s.)
natm
ea
trecer

natmea
ape
pe acoper
Latmea deversoruu de urgenta
100
mm
200
mm
300
mm
400
mm
500
mm
600
mm
700
mm
800
mm
900
mm
1000
mm
30 mm 60 mm 0,9 1,8 2,7 3,5 4,4 5,3 6,2 7,1 8,0 8,8
35 mm 65 mm 1,1 2,2 3,3 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 11,1
40 mm 70 mm 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,2 9,5 10,9 12,2 13,6
45 mm 75 mm 1,6 3,2 4,9 6,5 8,1 9,7 11,4 13,0 14,6 16,2
50 mm 80 mm 1,9 3,8 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 17,1 19,0
55 mm 85 mm 2,2 4,4 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,5 19,7 21,9
60 mm 90 mm 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0
65 mm 95 mm 2,8 5,6 8,5 11,3 14,1 16,9 19,7 22,5 25,4 28,2
70 mm 100 mm 3,1 6,3 9,4 12,6 15,7 18,9 22,0 25,2 28,3 31,5
75 mm 105 mm 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,4 27,9 31,4 34,9
80 mm 110 mm 3,8 7,7 11,5 15,4 19,2 23,1 26,9 30,8 34,6 38,5
85 mm 115 mm 4,2 8,4 12,6 16,9 21,1 25,3 29,5 33,7 37,9 42,1
90 mm 120 mm 4,6 9,2 13,8 18,4 23,0 27,5 32,1 36,7 41,3 45,9
95 mm 125 mm 5,0 10,0 14,9 19,9 24,9 29,9 34,8 39,8 44,8 49,7
100 mm 130 mm 5,4 10,8 16,1 21,5 26,9 32,3 37,6 43,0 48,4 53,8
VACURAIN poate f utzat ca sstem de protecte a cadr, atunc
cnd apa nu poate f evacuata prn deversoaree de pe margnea
acoperuu, sau cnd dstanta de a m|ocu acoperuu pna a
deversoare este prea mare. De aceea, receptor de terasa de urgenta
trebue sa fe ampasat cu ce putn 30 mm ma sus dect receptor de
terasa, a sstemuu conventona VACURAIN - vez ustrata 1.
Sstemu de protecte foosete de asemenea conducte orzontae,
care se termna a nveu de cca. +0,5 m fata de pardosea es drect n
exteroru cadr (nu au voe sa fe racordate a canazarea exteroara) -
vez ustrata 2.
Gura de ere a conducte vertcae trebue ampasata ntr-un oc
corespunzator.

n cazu n care se opteaza pentru sstemu Vacuran ca unu de
protecte, constructa acoperuu trebue sa rezste soctar ape cu o
natme de mnm 60 mm. Acest ucru trebue confrmat de catre
proectant.
1. D"scri"r" ,i $"p&2i'r" %'"ri!"!&r
Sstemu DYKA VACURAIN este un sstem de drenare a ape de poae,
care se bazeaza pe prncpu de sfonare.
Sstemu de conducte este fabrcat dn conducte ftngur dn PVC
modfcat, cu caracterstc dentce dn acea matera, care se pot p
sun' r"2is'"n'" ! ,&c. Componentee sstemuu se conecteaza a
receptor de terasa montat pe acoper, fara tensune nterna, cu a|utoru
unor furtunur fexbe (nvente brevetata a frme DYKA),.
Pentru ca sstemu VACURAIN sa functoneze bne trebue sa fe separat
de sstemu casc de scurgere a ape de poae.
Conductee sunt vrate cu dametre de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,
160 200 mm, ncusv cu ftngure necesare, cu reduct, crge
bratar, mufe receptor de terasa.
Conductee ftngure VACURAIN sunt produse n untatea de producte
propre DYKA, dn Oanda.
D"p&2i'r" %'"ri!u!ui4
Conductee ftngure trebue prote|ate mpotrva expuner
ndeungate a radate UV a temperatur rdcate. La descarcare,
conductee ftngure nu trebue aruncate dn camon, c se descarca
manua sau cu a|utoru une tehnc de manpuare. La ncarcare, se
recomanda aezarea conducteor pe toata ungmea or, eventua pe grnz
cu natmea de mn. 7,5 cm, a o dstanta de 1 m una de ceaata.
natmea conducteor ncarcate sau depoztate nu trebue sa depaeasca 1
m. n cazu depoztar pe o suprafata bera, sub conducte nu trebue sa fe
obecte taoase.
3. 7n'r"'in"r"
Sstemu VACURAIN nu necesta ntretnere. Datorta vteze de curgere
a ape, conductee au capactatea de a se auto-curata.
Pentru a se evta scurgerea ape de poae prn deversoaree de
protecte, trebue preventa nfundarea receptoror de terasa cu mzere.
Recomandam controu acoperuu curatarea receptoror de terasa ce
putn de doua or pe an, n conformtate cu reguamentu de expoatare
ntretnere a acoperuu (pus prma curatare dupa fnazarea ucraror
de constructe a acoper). n tmpu ucraror de constructe, receptor de
terasa trebue acopert cu capacee (negre) dn matera pastc.
/. Pr"!ucrr"
Conductee ftngure DYKA VACURAIN trebue pte conform reguor
mpuse de frma DYKA. Sstemu VACURAIN poate f preucrat fara a
necesta cunotnte scue specae, de catre frme nstrute.
Pentru functonarea sstemuu VACURAIN frma DYKA acorda garante
de 10 an, cu asgurare mpotrva pagubr propretat sanatat tertor.
O c&n$i'i" $" #rn'i" o repreznta executa sstemuu VACURAIN
c&n*&r% r"#u!i!&r '">n&!&#ic" DYKA, de catre & *ir% ins'rui' n
montarea sstemuu VACURAIN. Asambarea sstemuu trebue efectuata
"8c!usi+ $in pi"s"!" orgnae Vacuran s trebue s c&r"spun$
c!cu!'ii!&r ,i $"s"n"!&r '">nic" ae frme DYKA