Sunteți pe pagina 1din 1

Absorbtia intestinalA este procesul prin care produ~ii simpli, rezultali din digestie, str~bat mucoasele dijl;estive, trednd

in circulatie. Absorbti. anu mitor constituenti se poate realiza la nivelul stomacului (ap~, doruri, alcool, CO, etc.), precum ~i la nivelul colonului (ap~ ~i e1ectroliti), dar abs,orblia principiilor alimentari are loe.in special in intestinul sublire; de aceea lichi dul care trece prin orificiul ileo-cecai" este practic lipsit de substanle nutritive . Transportul diferitilor cOlj,stituenti din lumenul intestinal prin celulele epiteliului intestinal in singe sau limB se realizeaz~ prin 3 mecanisme: I. tran sferul pasiv pe bam de mecanisme .fizia: (gradien~ osmotice, de concentra\ie sau electr ice), prin porli membranei"celulare; 2. ' transfe~ activ, cu consum energetic, prin combinarea chimid a, substantei de absorbit (glucoz4, aminoacizi etc.) cu un sistem membranar de transport; 3. transportul prin v_zicule de pinocjtozd Ia nivelul membranei (proteine), proces de importanld redus4. I - Ahsorbtia gluci~ezor se face prin mecani."'lle,: active - hexoze (glucoz4, fructoz~, galactoz~) sau' pasiv, prin difuziune '(unele pentoze ca .ribOZH etc.) . Absorbtia glucozei se face prin cuplarea acesteia cu un transportor comun cu cel care realizeam ~i absorbtia Na+, de care se desfacela polul opus. Transportorul i~i reia activitatea, iar glucoza trece in capilarele sangvi"e ~i, pe cale porta lA, ajunge la ficat. Absorbtia glucozei necesi~ energie - provenit4 din degradarea moleculelor de ATP, sub actiunea enzimatiell a ATP-azei. I - Absorb/ia protide I"., Se face sub forma aminoacizilor prin mecanisme active (Ia polul luminal). lntrind in celuleIe mucoasei intestinale, aminoacizii trec apoi din aceste celule in singe prin difuziune pasiv~. Celulele mucoasei animalelor tinere pot absorbi ~i proteine prin pinocitoz4, dar aceas~ proprietat e dispare Ia animalul adult. Probabil d ~i nou-nAscutui are aceas~ capacitate in primele 36 ore dupA na~tere; de asemenea, Ia sugar unele proteine nedigerate pot fi absorbite din intestin (anticorpii din colostrul matem).