Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea 1 Decembrie 1918 Facultatea de tiine

Management i Leadership

M ld van !laudiu

"lba #ulia$ %&1'

Cuprins
1( #ntr ducere(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' 1(1( De)inirea(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' %( !alit*ile unui bun lider(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((+ '( ,tiluri de management$ !lasi)icarea stiluril r(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 -( M dele ale Leadershipului(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1% -(1( .ensis Li/ert(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1% -(%( ,tudiile 0hi (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1% -(' M delul 1annenbaum2 ,chmidt(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1' -(-( M delul 3r m24ag ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((1' 5( #n)luene asupra stiluril r de leadership(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((15 6ibli gra)ie((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((18

Management i Leadership

1. Introducere
7n traducere liber*$ managementul semni)ic* 8c nducere$ 9ns* se pune pr blema dac* n :iunea de management este sau nu sin nim* cu n :iunea de 8leadership( 7ntr2 traducere m t2;2m t$ ambele ar putea s* semni)ice 8c nducere$ e<prim=nd activit*:i e<ercitate de pers ane care au aut ritate ) rmal* 9ntr2 9ntreprindere$ 9n schimb semni)ica:iile sunt mult mai c mple<e dec=t par a )i( >u pte? pentru 8c nducere ca traducere a termenului leadership in limba r m=n*( !u t ate c* sunt n :iuni similare p=n* la un anumit punct$ este necesar s* se )ac* delimitare 9ntre management @i leadership( D ar pentru c* cineva este un manager ) rmal$ nu 9nseamn* neap*rat c* practic* c nducerea Aleadership2ulB( "ceast* pr blem* a ) st de?b*tut* de c*tre 4 hn C tter$ care c nsider* c* managementul nseamn a face fa complexitii i se refer la ordine, consisten, utilizare de planuri, structuri organizatorice, monitorizarea rezultatelor, 9n timp ce leadership-ul, n contrast, se refer la a face fa schimbrii; liderii i stabilesc direcia prin dezvoltarea unei viziuni a viitorului. Managementul se ) cali?ea?* pe resursele materiale$ )inanciare$ 9n timp ce c nducerea Aleadership2ulB se ) cali?ea?* pe resursa uman*( Dentru e)icien:a @i e)icacitatea 9ntreprinderii$ este necesar at=t c nducere puternica$ c=t @i un bun management( La )el$ a@a cum se v rbe@te de distinc:ia dintre n :iunile de management @i c nducere AleadershipB$ se p ate )ace de sebire net* 9ntre manager @i lider( Managerul este pers ana resp nsabil* de reali?*rile )irmei$ cea care trebuie s* )ac* )a:* c mple<it*:ii$ 9n timp ce liderul repre?int* c nduc*t rul e)ectiv$ cel care se implic* @i este rientat spre ameni$ el trebuind s* anticipe?e$ s* se adapte?e @i s* )ac* )a:* schimb*rii$ )iind c n)runtat 9n m d permanent cu aceasta(

1.1. Definirea
L cul principal 9n reali?area cu succes a biectivel r individuale$ de grup sau rgani?a:i nale este de:inut c nducerea amenil r din rgani?a:ia respectiv*( ! nducerea amenil r este un element vital al rela:iil r s ciale stabilite 9n cadrul grupuril r de munc*( 0rice grup are nev ie de un lider$ iar liderul are nev ie de c lab rat ri Adiscip li Bcare s*2l urme?e( 0 rgani?a:ie p ate )i c mpus* dintr2un num*r mai mare sau mai mic de pers aneE )iecare pers an* are un anumit p ten:ial care p ate )i utili?at pentru atingerea biectivel r rgani?a:iei( Dr cesul de c nducere asigur* at=t m bili?area p ten:ialului uman dintr2 rgani?a:ie c=t @i unitatea )unc:i nal* a acesteia( ! nducerea se mani)est* 9n rice situa:ie 9n care pers anele 9@i c mbin* 1

M ld van !laudiu e) rtul l r pentru reali?area un r biective c mune( ! nducerea Aleadership2ulB este 8un pr ces dinamic de grup prin care pers an* sau un grup de pers ane reuete s-i determine, prin influen$ pe ceilal:i membri ai grupului s* se angajeze de bunvoie n realizarea sarcinil r @i biectivel r grupului$ de2a lungul unei anumite peri ade de timp @i 9ntr2un c nte<t rgani?a:i nal particular( AF("( ! le$ 199+B #n)luen:area se re)er* la determinarea pers anel r de a ac:i na 9ntr2 anumit* direc:ie$ lu=nd 9n c nsiderare )act rii restrictivi ce p t limita( Din aceast* de)ini:ie$ re?ult* c* leadership2ul includeG aB bB cB c municarea cu ceilal:i membri ai rgani?a:iei$ 9n pr iectarea @i schi:area unei vi?iuni generale asupra a ceea ce se p ate 9ndeplini$ prevederea direc:i n*rii @i

dB m tivarea membril r rgani?a:iei pentru a depune e) rtul necesar 9ndeplinirii sarcinil r l cului de munc* @i biectivel r rgani?a:i nale( De)ini:ia dat* ac per* c=teva tr*s*turi ) arte imp rtante ale n :iunii de c nducereG H ! nducerea amenil r este un pr ces dinamic$ in)luen:at de m di)icarea cerin:el r de sarcin* ale grupului 9n sine @i ale )iec*ruia dintre membrii grupului( Drin urmare$ c nsider*m c* nu e<ist* d ar m dalitate de c nducere unic*$ valabil* 9n rice situa:ie$ iar liderii trebuie s* aib* capacitatea de a ad pta multitudine de c mp rtamente di)erite$ pentru a2@i Iuca r lul cu e)icacitate( Dinamica mediului ec n mic determin* schimb*ri care necesit* ab rd*ri speci)ice 9n planul c nducerii( 0 c nducere e)icient* 9ntr2 situa:ie dat*$ s2ar putea s* nu mai )ie adecvat* 9n alte c ndi:ii( H ! nducerea nu este re?ervat* neap*rat unei singure pers ane$ ci p ate )i 9mp*r:it* 9ntre mai mul:i membri ai grupului( De bicei e<ist* un c nduc*t r desemnat n minal$ dar se p ate 9nt=mpla ca pers ana respectiv* s* nu )ie una @i aceea@i cu adev*ratul lider din activitatea practic*( Unii c nduc*t ri sunt simple 8)iguri repre?entative$ iar Mint?berg c nsidera c* aceast* )unc:ie c nstituie un r l managerial ba?at pe 9ncredere( Ders ana care e<ercit* reala in)luen:* este cea care c nduce( H Drincipalul r l al liderului este acela de a c*l*u?i$ prin in)luen:*$ grupul$ 9n direc:ia reali?*rii biectivel r de grup( 7n cadrul unui grup )icial c nstituit Ade e<emplu$ echipele de pr duc:ieB biectivele sunt stabilite 9n mare parte de c nducerea superi ar*( 7n cadrul grupuril r in) rmale$ c mpuse din pers ane care s2au reunit pe ba?* de prietenie sau t v*r*@ie de munc*$ biectivele de grup sunt mult mai susceptibile de a )i c nvenite pe ba?* de c nsens( 7n ambele ca?uri$ sarcina liderului este de a b:ine angaIamentul grupului 9n reali?area acest r biective( H ! nducerea se e<ercit* 9n cadrul unui set particular de circumstan:e care alc*tuiesc %

Management i Leadership c nte<tul rgani?a:i nal @i este$ t t dat*$ in)luen:at* de aceste circumstan:e( ,tudiile de cercetare 9ntreprinse 9n ultimii trei?eci de ani au indicat e<isten:a a patru variabile2 cheie de imp rtan:* crucial* 9n cadrul ric*rei anali?e a c nducerii( 7ntre aceste variabile e<ist* str=nse leg*turi biuniv ce

!ercet*rile de dat* recent* par s* indice c* ab rdarea c nIunctural* a c nducerii are cele mai mari @anse de a asigura un echilibru pr ductiv ptim 9ntre nev ile echipei$ cerin:ele sarcinii$ tipul climatului rgani?a:i nal @i presiunile e<ercitate de situa:ia c ncret* sau c nte<tul particular( "b rdarea situa:i nal* Ac nIunctural*B este aceea 9n care liderul 9@i adaptea?* c mp rtamentul la situa:ie Ac nIunctur*B( Din aceast* perspectiv*$ chestiunea c nducerii devine pr blematic* la punerea 9n practic*( ! nducerea 9nseamn* preg*tirea amenil rE liderul se pre cup* de preg*tirea discip lil r$ de cre@terea l r pers nal*$ at=t pr )esi nal* c=t @i pe alte planuri( Liderii per) rman:i sunt cei care )acilitea?*$ @i chiar s licit*$ pe c lab rat rii s* 9nve:e din t t ceea ce )acG din situa:iile di)icile cu care ne 9nt=lnim @i chiar din e@ecuri$ precum @i din e<perien:* @i din succese b:inute$ de la al:ii( ,c pul este 9nsu@irea de cun @tin:e$ crearea @i de?v ltarea de abilit*:i$ @i nu 9n ultimul r=nd$ 9mp*rt*@irea unui anumit set de val ri$ speci)ic grupului respectiv( Dreg*tirea alt r lideri$ care s* )ie capabili s* preia la m mentul necesar$ p ?i:ia de lider$ repre?int* esen:a c nducerii( ! nducerea nu presupune dictarea unui anumit c mp rtament$ nu 9nseamn* emiterea un r rdine @i veri)icarea m dului 9n care se e<ecut*( onducerea presupune s i nvei pe ceilali s perceap o situaie aa cum este ea n realitate i s tie ce rspunsuri s dea, astfel nc!t s acioneze pentru a ndrepta organizaia spre obiectivele pe care aceasta le urmrete. '

M ld van !laudiu #ndi)erent dac* preg*tirea urm*re@te stabilirea sarcinil r pri ritare care trebuie 9ndeplinite 9n cursul acestei sapt*m=ni sau lucruri mult mai c mple<e$ c nducerea se re)er* la m dul 9n care trebuie transmise ideile @i val rile( Drin urmare$ pentru a )i lider$ indi)erent la ce nivel ierarhic$ pers an* trebuie s* )ie un bun pr )es r( AJ el M( 1ichK$ 199+B

Management i Leadership

2. Calitile unui bun lider


7ntre un lider de succes @i tr*s*turile lui pers nale e<ist* str=ns* c rela:ie( Dintre t ate caracteristicile pe care le p sed* liderii$ se disting c=teva care sunt ) arte relevante pentru un lider de succes( Dup* maI ritatea aut ril r$ calit*:ile pretinse unui bun manager$ lider p t )i sinteti?ate 9n urm*t areleG H H H H H H s*n*tate )i?ic* @i re?isten:* psihic*E imagina:ie creat areE un de?v ltat sim: al realit*:iiE mare capacitate de anali?* @i sinte?*E capabilitatea de a ) rmula c rect pr blemele @i de a le s lu:i na rapidE :inut* de lider(

7n leg*tur* cu ultima calitate$ di)eri:i speciali@ti @i ameni cu e<perien:* practic*$ au eviden:iat urm*t arele cerin:e pentru un liderG A1B A%B A'B A-B A5B ALB A+B A8B A9B caracter$ principialitate @i respect )a:* de legeE respect @i c mp rtament demn )a:* de ameniE un 9nalt nivel de c mpeten:* 9n d meniul s*u de activitateE capacitate de st*p=nire a evenimentel rE capacitate de previ?iuneE capacitate de persuasiuneE accesibilitate pentru idei n iE capacitate de adaptare rapid*E sim:ul um ruluiE

A1&Bpre cupare pentru preg*tirea de succes ri( 7n selectarea lideril r de succes pe ba?a un r asemenea tr*s*turi$ se )ac numer ase gre@eli( "cestea c nstau mai ales 9n necorelarea corespunztoare a caracteristicil r cu e)icien:a c nducerii( De e<emplu$ 9n rgani?a:iile militare sau sp rtive$ caracteristicile )i?ice sunt abs lut necesare pentru a reali?a sarcinile 9n m d e)icient( 7n schimb$ 9n mediile de a)aceri @i de educa:ie$

M ld van !laudiu 9n*l:imea sau greutatea nu I ac* un r l semni)icativ 9n 9ndeplinirea sarcinil r @i nu sunt s licitate pentru cuparea p stului de c nducere(

Management i Leadership

3. Stiluri de management, Clasificarea stilurilor


0 prima ab rdare 9mparte stilurile de c nducere 9n % tipuriG 2c nducere rientat* pe sarcini$ pr duc:ieE 2c nducere rientat* pe ameni$ #ndi)erent de nivelul la care perea?*$ liderii p t in)luen:a c mp rtamentul @i a@tept*rile subalternil r$ 9ncuraI=nd sau descuraI=nd per) rman:ele acest ra @i$ implicit$ reali?area sarcinil r sau a biectivel r rgani?a:iei( 0 c nducere e)icient* trebuie s* ac rde aten:ie de sebit* at=t sarcinil r$ c=t @i amenil r( 7n timp$ e<perien:a manageril r va determina un stil particular care re)lect* pr priile l r idei @i percep:ii privind imp rtan:a sarcinil r @i a amenil r pentru reali?area biectivel r rgani?a:iei( >sen:a c nducerii se ba?ea?* pe d u* tipuri de )unc:iiG A1B rientarea pe pers ane( rientarea pe sarcini @i A%B

Func:iile privind rientarea pe sarcini se reali?ea?* prin speci)icarea activit*:il r @i a biectivel r care trebuie reali?ate de grup ca 9ntreg @i de )iecare membru 9n parte( Func:iile care vi?ea?* rientarea pe pers ane s licit* c nduc*t ril r s* men:in* pr cesele grupului ca 9ntreg @i s* sus:in* nev ile @i aspira:iile individuale ale sub rd na:il r( 7ncerc*rile de in)luen:are au succes dac* se b:ine cre@terea per) rman:el r$ c ncreti?at* 9n calitate mai bun*$ c sturi reduse$ absenteism redus$ mai pu:ine c n)licte( 7n c nducerea rientat* spre sarcini Aspre pr duc:ieB$ planurile elab rate stabilesc pentru )iecare p st de munc* sarcinile @i re?ultatele ce trebuie reali?ate( Dentru a se asigura c* )iecare sarcin* este reali?at* 9n ac rd cu planul$ muncit rii sunt pl*ti:i pe ba?* stimulativa Ade regul*$ 9n ac rdB$ iar standardele de per) rman:* sunt dimensi nate cantitativ si calitativ( 7n c nducerea rientat* spre ameni liderii pr m vea?* rela:iile de munc* ce sunt caracteri?ate prin c municare bidirec:i nal*$ aIut r recipr c$ respect pentru ideile angaIa:il r @i c nsidera:ie pentru sentimentele l r( >i g*sesc timpul necesar pentru a asculta subalternii$ sunt d rnici de a )ace schimb*ri$ mani)est* griI* pentru pr speritatea pers nalului @i sunt prieten @i @i ab rdabili( Un grad 9nalt de c nsidera:ie implic* apr piere psih l gic* 9ntre un lider @i angaIa:ii s*iE un grad redus indic* mare distan:are psih l gic* @i c mp rtare impers nal*( ! mp rtamentul liderului ba?at pe c nsidera:ia uman* este e)icient dac* pr ductivitatea @i satis)ac:ia angaIa:il r se p t reali?a simultan( "cest lucru este p sibil c=nd sarcinile sunt rutiniere @i angaIa:ii sunt satis)*cu:i$ ricare ar )i p stul de munc* din rgani?a:ieE angaIa:ii sunt rienta:i spre +

M ld van !laudiu c nducere participativ*E membrii echipei trebuie s* )ie deschi@i la n u$ s* accepte schimb*rileE angaIa:ii simt c* implicarea l r 9n pr cesul de ad ptare a deci?iei este legitim* @i a)ectea?* per) rman:ele l rE e<ist* di)eren:e ne9nsemnate 9ntre statutul c nduc*t rului @i al sub rd na:il r lui( !=nd un manager ac rd* aten:ie sp rit* activit*:ii de ini:iere$ el insist* ca sub rd na:ii s* utili?e?e met dele de munc* preci?ate de el @i 9i determin* s* depun* un e) rt c nsiderabil$ stabilind 9n detaliu ce trebuie s* )ac* @i cum s* pr cede?e( 0 alt* clasi)icare Amai relevant*B se re)er* la 9mp*r:irea stiluril r de c nducere 9nG 2aut ritar Ade c mand*B 2participativ Ade c lab rareB( Drin stilul aut ritar t ate resp nsabilit*:ile @i ini:iativele se c ncentrea?* la nivelul c nducerii( >ste cel mai vechi @i des 9nt=lnit stil de c nducereE liderii tr*iesc cu c nvingerea c* amenii mani)est* un slab interes pentru ini:iativ* @i pentru resp nsabilitate crescut*$ pre)er=nd s* )ie diriIa:i( Liderii c nsider* c* munca trebuie divi?at* 9n pera:ii simple$ atribuindu2se )iec*rui individ singur* pera:ie$ pentru ca lucr*t rii s* p at* asimila c=t mai bine cun @tin:ele necesare muncii l r @i pentru a putea )i mai u@ r c ntr la:i( "cest stil de leadership pune accent pe sarcinile individuale @i nu pe cele c lectiveE 9n c ncep:ia mai n u* a c nducerii aut ritare$ se stabilesc n rme de pr duc:ie pe echipe de lucru$ urm=nd ca echipa s* al ce sarcinile pe membri( "vantaIele stilului aut ritar c nstau 9n )aptul c* pr cesul de luare a deci?iil r este ) arte rapidE asigur* rdine @i disciplin*E pers nalul se str*duie@te s*2@i 9ndeplineasc* c=t mai bine bliga:iileE c ntr lul 9i determin* pe angaIa:i s* respecte disciplina 9n munc*$ e)ectu=nd lucr*ri de bun* calitate( 7n schimb acest stil are @i unele de?avantaIe$ cum ar )i subutili?area capacit*:ii de munc* a amenil r din cadrul )irmei Acapacitatea de munc* )iind utili?at* 9n pr p r:ie de L&MB$ angaIa:ii muncesc d ar at=t c=t s*2@i men:in* p stulE pr ductivitatea muncii cre@te d ar pe termen scurt$ pe termen lung deteri r=ndu2 se( ,e p ate c nclu?i na c* leadership2ul aut ritar este dep*@it de timp$ se impune t t mai mult c nducere participativ*$ munca 9n echip*$ c lab rare 9ntre ameni( ! nducerea participativa ac rd* dreptul subalternil r de a participa activ la discutarea @i la ad ptarea deci?iil r care privesc munca l r( Urmare a particip*rii angaIa:il r la pr cesul de c nducere$ nu se mai p ate v rbi de subalterni$ 9n 9n:elesul tradi:i nal al cuv=ntului$ ci de c lab rat ri( 0 tr*s*tur* esen:ial* a c nducerii participative este viziunea mai larg asupra motivaiei n munc Aurm*rind 9mbinarea arm ni as* a stimulentel r materiale cu cele m rale$ :in=nd c nt de d rin:a amenil r de a)irmare @i de de?v ltare pers nal*B( Drin acest stil se asigur* participarea amenil r care2 8

Management i Leadership @i d resc asumarea resp nsabilit*:il rE se creea?* c ndi:iile unei utili?*ri e)iciente a resursel r de imagina:ie @i creativitateE se p ate aplica cu succes la rice nivel al c nducerii( "vantaIele acestui stil de c nducere c nstau 9n )aptul c* e<ecutan:ii c ntribuie cu un plus de in) rma:ie )a:* de cea de:inut* de c nducere$ la ad ptarea deci?iil rE prin participare$ angaIa:ii 9n:eleg necesitatea h t*r=ril r luate$ )iind direct r*spun?*t ri de aducerea l r la 9ndeplinireE se asigur* c nlucrare mai arm ni as*$ per) rman:* mai ridicat*E se accentuea?* aut disciplina @i aut c ntr lul( De?avantaIele stilului participativ se re)er* la )aptul c* angaIa:ii$ )iind di)eri:i ca temperament$ pers nalitate$ interese$ este mai di)icil de reali?at c e?iunea necesar*E luarea deci?iil r reclam* un timp mai 9ndelungatE se p ate mani)esta tendin:a de asumare a un r sarcini c=t mai u@ r de reali?at( "legerea unui anumit stil de leadership depinde de calit*:ile pers nale ale angaIa:il r$ de calit*:ile liderului$ de speci)icul activit*:ii$ de mediul 9nc nIur*t r$ de situa:ii speciale etc( Ju se p ate$ deci$ stabili 9n m d clar care este stilul ptim sau stilul cel mai bun de ad ptat$ pentru c* trebuie avute 9n vedere circumstan:ele(

M ld van !laudiu

4. Modele ale Leaders i!ului


4.1. "ensis Li#ert
.ensis Li/ert a c nceput un m del de leadership 9n care 9mparte stilurile de leadership 9n patru categ rii$ @i anumeG 1( ,istemul 1 2 e<pl rat r2aut ritar$ care presupune ca puterea @i 9ndrumarea s* se e<ercite de sus 9n I sE se apelea?* la amenin:*ri @i pedepseE c municarea e ) arte slab*$ nu e<ist* e) rt de echip*$ iar pr ductivitatea are un nivel mediu( %( ,istemul % 2 binev it r2aut ritar$ care este similar cu sistemul 1$ 9ns* 9ng*duie unele p sibilit*:i de c nsultare @i delegare a aut rit*:iiE gradul ridicat de absenteism @i )luctua:ia ) r:ei de munc* duce la 9mbun*t*:irea pr ductivit*:ii muncii( '( ,istemul ' 2 c nsultativ$ presupune stabilirea biectivel r @i emiterea rdinel r dup* discu:ii cu sub rd na:ii$ deci are l c c municare 9n ambele sensuri Ade sus 9n I s @i de I s 9n susB @i este 9ncuraIat spiritul de echip*E se pre)er* rec mpensele A)a:* de pedepseB$ iar pr ductivitatea muncii este bun*( -( ,istemul - 2 participativ$ este sistemul ideal$ cuv=ntul2cheie este participarea$ adic* implicarea$ angaIamentul )a:* de sc purile rgani?a:iei( ! municarea este bun*$ indivi?ii caut* s*2@i satis)ac* nev ile de nivel mai elevatE pr ductivitatea este e<celent*( "ceste sisteme c nstituie ab rd*ri c mplementare$ )iind rientate at=t spre sub rd na:i$ c=t @i spre sarcini$ ab rd*ri avansate de studiile Michigan @i 0hi (

4.2. Studiile $ io
7ntreprinse t t prin anii N5&$ 9ns* dintr2un punct de vedere di)erit$ studiile 0hi se aseam*n* studiil r Michigan( 6a?ele cercet*ril r au ) st puse de c*tre Oalpin @i Piner 9n 195+$ elab r=nd un chesti nar cu apr <imativ 15& de 9ntreb*ri$ denumit 8chesti nar pentru de)inirea c mp rtamentului de lider( De ba?a anali?*rii r*spunsuril r au identi)icat d u* m dele de c mp rtamentG primul pune accent pe rela:iile cu angaIa:ii @i pe sentimentele l r$ cercet*t rii denumindu2l 8c nsidera:ie$ re)lect=nd m*sura 9n care un lider este perceput ca ab rdabil @i arat* pre cupare pers nal* pentru angaIa:i( "l d ilea punea accentul pe m dul de structurare a sarcinii$ )iind denumit 8structurare$ re)lect=nd gradul 9n care liderul se c ncentrea?* asupra atingerii biectivel r de activitate ale grupului$ pun=nd accent pe pr ceduri standard$ pr gramarea muncii @i distribuirea amenil r pe activit*:i( ,pre de sebire de 1&

Management i Leadership c nclu?iile studiil r Michigan$ cele d u* ab rd*ri identi)icate repre?entau d u* dimensiuni separate$ @i nu d ar d u* p ?i:ii di)erite pe a<*( Liderii puteau )i aprecia:i at=t pe ba?a criteriului c nsidera:ie$ c=t @i pe ba?a structur*rii(

4.3 Modelul %annenbaum& Sc midt


Lucrarea lui 1annenbaum @i a lui ,chmidt a aIutat la pr m varea cercet*rii apr )undate a variabilel r situa:i nale$ din care bun* parte c nstituie 8ab rdarea c nIunctural* a c nducerii( !ei d i te reticieni pr pun un m del ba?at pe a<* c ntinu* a stiluril r de c nducere$ p rnind de la stilul aut ritar$ @i 9n )inal aIung=nd la stilul dem cratic de c nducere( M delul cel r d i este mult mai )le<ibil dec=t altele @i dem nstrea?* c* liderii au p sibilitatea s* aleag* un anumit stil de leaderhip( "ut rii recun sc c* aceast* p:iune sa a)l* sub in)luen:a un r ) r:e$ cum suntG liderul 9nsu@i$ sub rd na:ii s*i @i situa:ia c ncret*$ @i rec mand* ad ptarea unui stil )le<ibil de leadership$ 9n )unc:ie de percep:ia liderului asupra intensit*:ii cel r trei ) r:e( 3e?i )igura pre?entat* pe pagina urm*t are( M delul a ) st utili?at 9n sc puri de per)ec:i nare a leadership2ului$ ca m dalitate pertinent* de a2i determina pe lideri s* ia 9n c nsiderare )le<ibilitatea stilului( M delul c mp rt* @i versiune simpli)icat* care este adesea ) l sit* 9n materialele de instruire pr )esi nal*$ )iind mai practic*

4.4. Modelul 'room&(ago


>ste un m del situa:i nal$ adic* se c ncentrea?* asupra identi)ic*rii variabilel r 1 care permit lideril r s* )ie e)icace 9ntr2 situa:ie dat*( ! mp rtamentul liderului este in)luen:at semni)icativ de c*tre patru variabile c ntingen:ialeG caracteristicile pers nale ale liderului$ caracteristicile angaIatului$ caracteristicile grupului @i structura grupului$ departamentului sau rgani?a:iei( 3ict r 3r m @i "rthur 4ag $ 9n anul 1991$ au de?v ltat m delul de c nducere care se c ncentrea?* pe r lul Iucat de lideri 9n ad ptarea deci?iil r( 3ariabila esen:ial* a m delului este gradul de participare la ad ptarea deci?iil r 9n )unc:ie de situa:iile deci?i nale e<istenteE liderii p t alege stilul de c nducere cel mai p trivit situa:iei$ de la cel mai aut cratic$ p=n* la cel mai participativ Qc perativ( Darticiparea sub rd na:il r la pr cesul deci?i nal trebuie permis* numai dac* liderul dispune de su)icient timp pentru a ad pta deci?iile$ iar schimb*rile generate la nivelul membril r echipei nu sunt semni)icative( M delul 3r
1

m24ag ia 9n c nsiderare patru criterii de evaluare a c mp rtamentului unui lider

variabili, -e, adI( !are varia?*E susceptibil de a se schimbaE schimb*t r( R AMat(B antit"i Asau mrimiB variabile S cantit*i Asau m*rimiB susceptibile de a2i schimba val area )a* de altele$ care r*m=n c nstante( T AMat(E substantivat$ )(B !antitate care ia succesiv di)erite val ri A9n cursul unui calculBE p. gener. cantitate$ element etc( care varia?*( T ADespre cuvinteB care are ) rme di)erite$ care 9i schimb* terminaia( UDr(G -ri-aV W Din )r( )ariable, lat( )ariabilis.

11

M ld van !laudiu 9n vederea ad pt*rii deci?iil rG calitatea deci?iei$ antrenarea angaIa:il r pentru s lu:i narea sarcinil r$ timpul @i nivelul de preg*tire al angaIa:il r( 3r m @i 4ag au elab rat un m del de identi)icare a stilului de c nducere cu structur* arb rescent*$ respective un gra) deschis( ! nstruc:ia m delului se ba?ea?* pe pt variabile situa:i naleG 31 W nivelul calitativ s licitat al deci?iil r ad ptateE 3% W cerin:ele privind nivelul de acceptare de c*tre sub rd na:i a deci?iil r ad ptateE 3' W aprecierea nivelului de in) rmare al liderului care in)luen:ea?* capacitatea sa de a ad pta sau nu deci?ii de bun* calitateE 3- W relev* dac* pr blema este sau nu structurat*E 35 W necesitatea ca sub rd na:ii s* )ie sau nu de ac rd cu deci?ia ad ptat*E 3L W interesele sub rd na:il r sunt sau nu c nvergente cu biectivele rgani?a:ieiE 3+ W e<ist* sau nu c n)licte 9ntre sub rd na:i 9n privin:a ad pt*rii de s lu:ii pr babileE 38 W sub rd na:ii dispun sau nu de su)iciente in) rma:ii 9n vederea lu*rii un r deci?ii de bun* calitate(

1%

Management i Leadership

*. Influene asu!ra stilurilor de leaders i!


Liderul$ 9n des)*@urarea activit*:ii sale$ intr* 9n c ntact cu serie de )act ri$ )ie e<terni$ )ie interni )irmei pe care c nduce @i pers anei pr prii( La )el cum el este in)luen:at de ace@ti )act ri$ @i stilul s*u de c nducere este in)luen:at( Ders nalitatea$ e<perien:a @i a@tept*rile liderului$ caracteristicile @i c mp rtamentele subalternil r$ cultura rgani?a:i nal*$ cerin:ele p stului sau sarcinii de re? lvat$ p liticile )irmei etc( )ac parte din acel set de )act ri care in)luen:ea?* e)icien:a stilului de c nducere( De e<emplu$ un lider care e<ercit* 9n mic* m*sur* supervi?area subalternil r s*i$ este mai mult a<at pe un stil de leadership rientat pe ameni(

1 :i ace@ti )act ri$ de la cultura rgani?a:iei p=n* la pers nalitatea @i a@tept*rile liderului$ )ac parte dintr2un t t unitar$ numit cultura na:i nal*$ care 9@i pune amprenta asupra pr cesului de c nducere( 1r*s*turile liderului$ care in)luen:ea?* stilul de leadership$ au ) st discutate 9n capit lul %( 7n 1'

M ld van !laudiu ceea ce prive@te a@tept*rile @i c mp rtamentul superi ril r$ se p ate spune c* din cau?a puterii$ a aut rit*:ii pe care de:in 9n leg*tur* cu 9mp*r:irea rec mpensel r @i pr m v*ril r$ superi rii a)ectea?* 9n m d clar c mp rtamentul lideril r de pe nivele in)eri are lui( "st)el$ ace@ti lideri tind s* se m dele?e 9n )unc:ie de superi ri( "bilit*:ile$ preg*tirea$ atitudinile sub rd na:il r in)luen:ea?* de asemenea alegerea stilului de c nducere de c*tre lider( "ngaIa:ii 9nalt2cali)ica:i presupun c nducere mai pu:in directiv*$ 9n timp ce al:ii p t pre)era un leadership aut ritar sau al:ii pre)er* s* aib* ei 9ntreaga resp nsabilitate a muncii l r( Un alt )act r este natura sarcinii @i a resp nsabilit*:il r sub rd na:il rE p sturile care necesit* instruc:iuni precise Ade e<emplu$ testarea circuitel r imprimateB presupun un stil rientat pe sarcini$ )a:* de p sturile care perea?* cu pr ceduri care p t )i l*sate integral pe seama angaIatului Ade e<emplu$ p stul de pr )es r universitarB( !ultura rgani?a:i nal* @i p litica )irmei p t a)ecta stilul de leadership utili?at @i a@tept*rile sub rd na:il r( De e<emplu$ 9n rgani?a:iile care se ba?ea?* strict pe re?ultate$ liderii de bicei supervi?ea?* 9ndeapr ape sub rd na:ii( !ultura rgani?a:i nal* repre?int* un sistem de valori, prezumii, credine i norme, simboluri, ritualuri i practici mprtite de membrii unei organizaii, care i unesc, i care evolueaz n timp ( "ceste val ri 9mp*rt*@ite determin* 9ntr2un grad ) arte mare ceea ce managerii v*d @i cum s* reac:i ne?e 9n lumea real*( !ultura$ 9n m d bi@nuit$ re)lect* vi?iunile sau punctele de vedere privind m dalitatea 9n care lucrurile sunt e<ecutate in rgani?atia respectiva( !ultura rgani?a:i nal* este adesea numit* @i cultura c rp ra:iei$ de arece c nceptul de cultura este )recvent ) l sit pentru a descrie mediul intern al c rp ra:iil r principale( !ultura rgani?a:i nal* se de?v lt* dintr2 varietate de surseE adesea$ culturile de?v ltate 9n anumite rgani?a:ii re)lect* direc:ia @i imagina:ia indivi?il r implica:i( !ultura este imp rtant* pentru rgani?a:ie de arece indivi?ii ac:i nea?* pe ba?a val ril r 9mp*rt*@ite de ei @i a alt r aspecte ale culturii rgani?a:i nale$ c mp rtamentele l r put=nd avea un impact semni)icativ asupra e)icacit*:ii rgani?a:i nale( Din numer asele de)ini:ii care s2au dat culturii$ c nsideram c* aceasta p ate )i caracteri?at* prin urm*t arele ?ece tr*s*turiG iniiativa individual, tolerana fa de risc, direcie, integrare, sprijinul managementului, control, identitate, sistem de recompensare, tolerana conflictului i modele de comunicare( "ceste caracteristici sunt relativ stabile @i permanente 9n timp$ e<act a@a cum pers nalitatea unui individ este permanent* @i stabil*( !ultura unei rgani?a:ii este 9n special relevant* pentru lideri din cau?* c* ea stabilete 1-

Management i Leadership restricii asupra a ceea ce ei pot i nu pot face ( !ultura c ntr lea?* liderii prin )iltrele aut mate care in)luen:ea?* percep:iile liderului$ g=ndirea @i sentimentele lui( !u c=t cultura apare @i c=stig* ) r:*$ ea devine mai persistent* @i in)luen:ea?* )iecare lucru pe care liderul 9l 9ntreprinde$ chiar @i pr pria lui g=ndire @i sim:ire( "ceast* pr blem* este 9n special imp rtant* din cau?* c* cele mai multe elemente pe care liderul le vede ca aspecte ale managementului e)ectiv 2 stabilirea$ m*surarea$ urm*rirea$ c ntr larea biectivel r$ )eedbac/2ul etc( 2 sunt prin ele 9nsele 9nclina:ii sau in)luen:e culturale la un grad necun scut 9n rice rgani?a:ie( Deci$ cultura nu este liber de leadership. #ceste filtre automate sau restricii sunt rar explicite; ele nu sunt scrise; este foarte rar c!nd auzim articulaii verbale despre ele( Dar ele e<ist* @i t :i liderii 9nva:* repede cum se trag s) rile @i cine le trage 9n rgani?a:iile l r( Dentru a ilustra acest lucru, nu vom gsi niciodat scrise urmtoarele valori pe care le prezentm mai jos$ dar pe )iecare le g*sim 9n )iecare rgani?a:ie real*G H H aceasta( H 7nainte de a lua deci?ia$ alerg*m la @e)ul n stru$ care nu va )i nici dat* surprins de atitudinea n astr*( H H H Facem pr dusul numai at=t de bun c=t ne ) r:ea?* c ncuren:a( !eea ce ne2a c ndus la succes 9n trecut$ ne va c nduce la succes @i 9n pre?ent( Drumul spre v=r)ul ierarhiei 9ncepe 9n d meniul )inanciar( AFh( # nescu$ 199LB ,* p*rem cupa:i$ chiar dac* nu este a@a( Dac* ne asum*m riscurile un r ac:iuni @i acestea nu au succes$ v m pl*ti scump pentru

Leg*tura 9ntre val ri ca acestea @i c mp rtamentul lideril r este destul de simpl*$ )*r* c mplica:ii( Deci?iile manageriale nu sunt )*cute 9n vid( >le re)lect* ist ria rgani?a:iei @i m dalit*:ile de 9ndeplinire a lucruril r sau sarcinil r sunt determinate de aceast* ist rie( !ultura unei rgani?a:ii$ 9n special una puternic*$ restric:i nea?* deci piniile liderului privind elab rarea deci?iil r ce interesea?* t ate )unc:iile managementului$ inclusiv c nducerea( #mpactul culturii asupra c nducerii p ate )i m*surat r*spun?=ndu2se la urm*t arele 9ntreb*riG ce tehnici de m tivare p t )i ) l site$ care stiluri de c nducere sunt c nsiderate p trivite$ dac* t ate de?ac rdurile Achiar unele c nstructiveB v r )i eliminate sau nu(

15

M ld van !laudiu

+ibliografie
1( %( Druc/er$ D(F($ $ocietatea post-capitalist W >ditura #mage 1999 ,tanciu$ D($ %anagementul, soluia eficienei W >ditura Matri<. m %&&-

'( ,t*nci iu$ #($ Militaru$ Fh($ %anagement( &lemente 'undamentale$ >ditura( 1e ra$ 6ucure@ti$ ())*E( -( ,t ner$ 4$ Freeman$ .($ %anagement-#nnotated +nstructor,s &dition$ 1989 .esurse 0nlineG httpGQQXXX(leaders(r Qleadership2si2managementQ

1L