Sunteți pe pagina 1din 6

CONRACT DE VANZARE CUMPARARE Nr.

_____________/ __________________

Incheiat astazi __________ , intre : S.C. ____________ S.R.L. reprezentata prin director ____________ , cu sediul social in ________________________ ,judetul____________ , inmatriculata la ORC ____________ sub nr. J / / / , avand atribuit CUI RO ____________ , avand cont ____________ , deschis la CR ____________ , in calitate de VANZATOR !i !.C. _____________________________ !.R.". / !.#. reprezentata prin _________________________, cu sediul social in _____________________________, inmatriculata la ORC ____________ sub nr. ________________ , avand atribuit CUI _______________, avand cont _______________________________________ , deschis la _____________________, in calitate de CUMPARATOR I. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1.1 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre vanzator , respectiv cumpararea de catre comparator de produse distribuite si vandute de !.C. ____________ !.R.". ____________. Art. 1.2 $anzatorul se obli%a sa transmita proprietatea mar&ii iar cumparatorul se obli%a sa cumpere si sa plateasca pretul convenit la termenele prevazute in contract , ane'ele la contract si in &acturile &iscale . II. DURATA CONTRACTULUI Art. 2 Contractul se incheie pe o perioada de ( ) un * an , cu incepere de la ______________ si pana la _________________ . +upa e'pirarea contractului partile pot conveni prelun%irea acestuia prin incheierea unui act aditional . III. PRETUL PRODUSELOR Art. 3.1 ,retul produselor vandute si cumparate va &i cel mentionat in &acturile ce se vor intocmi . ,retul va &i ne%ociat de parti in prealabil . ,retul produselor poate include reduceri comerciale ne%ociate/convenite de parti . Art. 3.2 ,entru produsele care au preturi e'primate in euro &acturarea lor se va &ace in lei la cursul de vanzare euro - .R din ziua respectiva. Art. 3.3 .ereclamarea pretului printr-o adresa scrisa si motivata in ma'im /0 ore de la semnarea contractului , a ane'ei la contract si/sau primirea &acturii &iscale , este considerat acceptare implicita de ambele parti . Ulterior acestui termen nici una dintre parti nu mai poate invoca reducerea pretului mar&ii vandute .
1

IV. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA Art. 4 ,lata produselor cumparate se va e&ectua de catre comparator in baza &acturii emise de vanzator cu urmatoarele mijloace de plata : C1C , O, , O sau numerar . 2ermenele de plata se vor &i'a de comun acord si vor &i inscrise pe &iecare &actura in parte . V. RECEPTIA MARFURILOR Art. 5.1 Receptia cantitativa si calitativa se va &ace la sediul &urnizorului . Art. 5.2 "a receptia mar&urilor se va intocmi un proces3verbal de catre reprezentantii celor doua parti , numai in cazul in care apar neconcordante intre mar&a receptionata si speci&icatiile din &acturi sau daca mar&a receptionata nu corespunde calitativ . Art. 5.3 Orice reclamatie ulterioara vanzarii privind calitatea si cantitatea de mar&a receptionata nu va &i luata in consideratie. VI. TRANSPORTUL MARFURILOR Art. 6 2ransportul mar&urilor vandute si cumparate se va &ace de catre bene&iciar pe cheltuiala sa si pe riscul sau . VII. OBLI ATIILE CONTRACTUALE Art. !.1 $anzatorul este obli%at sa livreze mar&a con&orm &acturilor emise iar produsele trebuie sa corespunda calitativ si cantitativ . Art. !.2 Cumparatorul se obli%a sa achite inte%ral si la termenele stabilite contravaloarea mar&urilor &acturate de vanzator. Art. !.3 ,entru intarzieri la plata in termele stabilite la art. 0 , a contravalorii mar&ii livrata , cumparatorul datoreaza penalitati de intarziere de 4,(56 pe zi de intarziere , calculate asupra sumei neachitate . Art. !.4 ,artile sunt de acord ca in situatia in care cumparatorul bene&iciaza de reduceri si sau promotii de pret pentru bunurile vandute con&orm &acturilor &iscale dar nu e'ecuta inte%ral si la termen contractul pe toata durata sa , sa se aplice o penalizare e%ala cu aceste bonusuri. !uma totala va &i &acturata de catre vanzator in ma'im (5 zile de la rezilierea contractului si trebuie achitata in termen de (5 de zile . Art. !.5 ,rezentul contract , ane'ele la prezentul contract precum si documentele &iscale sau de receptie a ambelor parti sunt considerate de acestea con&identiale . Art. !.6 ,artile se obli%a sa pastreze con&identialitatea datelor , in&ormatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a e'ecutarii clauzelor prezentului contract . In cazul incalcarii acestei obli%atii , partea in culpa se obli%a sa plateasca celeilalte parti daune 3 interese .

Art. !.! 7odi&icarea prezentului contract poate &i &acuta numai in scris prin act
2

aditional semnat de ambele parti . Orice modi&icare a titulaturii cumparatorului , adresei , a numarului de cont , a administratorului sau a oricaror alte date ce pot in&luenta buna derulare a prezentului contract se vor comunica in scris vanzatorului prin scrisoare recomandata cu con&irmare de primire sub sanctiunea de daune interese . Art. !." Cumparatorul are obli%atia ca in termen de 08 h sa il anunte in scris pe vanzator ca impotriva sa a &ost introdusa o cerere de deschidere a procedurii de insolventa ) "e%ea nr. 85//449 * . Omisiunea de instiintare a cumparatorului atra%e raspunderea reprezentantului le%al al vanzatorului , pentru pa%ubele pricinuite , care va raspunde in calitate de &idejusor . VIII. INCETAREA CONTRACTULUI Art. ".1 Contractul poate &i reziliat de parti prin act aditional .

Art. ".2 Contractul poate &i reziliat de catre vanzator prin scrisoare recomandata cu con&irmare de primire sau pe &a' , in cazul in care cumparatorul nu plateste inte%ral si la termen bunurile cumparate , con&orm art. (55: din noul cod civil . In aceast caz rezilierea contractului se produce de drept , &ara interventia instantelor judecatoresti , dar cu obli%atia vanzatorului de a noti&ica cumparatorul cu 5 ) cinci * zile inainte. Art. ".3 Contractul inceteaza la e'pirarea termenului prevazut la art. / . Art. ".4 Contractul inceteaza de drept , &ara interventia instantelor judecatoresti , &ara punere in intarziere si &ara alte &ormalitati prealabile ) pact comisoriu de %radul I$ * in cazul in care impotriva cumparatorului se pronunta o hotarare de deschidere a procedurii speciale prevazuta in le%ea nr. 85//449 . Art. ".5 Incetarea contractului nu inlatura obli%ativitatea e'ecutarii de oricare din parti a obli%atiilor scadente pana in momentul incetarii contractului. Rezilierea contractului nu impiedica e'ecutarea %arantiilor constituite de catre cumparator in &avoarea vanzatorului , in cazul neachitarii obli%atiilor restante ) pret , penalitati de intarziere * . I#. CLAUZA SPECIALA Art. $.1 #dministratorii , reprezentantii le%ali , asociatii si/sau actionarii cumparatorului care semneaza prezentul contract si ane'ele acestuia , raspund in solidar cu cumparatorul in calitate de &idejusori con&orm dispozitiilor art. //;< si urm. din noul cod civil , obli%andu-se &ata de vanzator sa e'ecute obli%atiile debitorului daca acesta le e'ecuta doar partial sau nu le e'ecuta din lipsa de &onduri precum si in cazul in care nu e'ecuta in totalitate obli%atiile asumate in prezentul contract , cu rea credinta . Art. $.2 ,atile vor considera cazuri de rea credinta urmatoarele situatii :

Incetarea de &acto a activitatii pe &irma debitoare si des&asurarea acesteia direct sau prin persoane interpuse printr-o alta &ima . Constatarea lipsei de acoperire a &ilelor C1C si O emise in vederea platii la
3

termen a mar&urilor cumparate . .eachitarea in intre%ime a &acturilor restante dupa trecerea unui termen de :4 zile . ,lata altor creditori in mod pre&erential , achitandu-se creante nascute ulterior creantelor !C ____________ !R" ____________ ce izvorasc din prezentul contract. #chizitionarea de bunuri mobile si imobile pe societate sau ca persoana &izica ) caz in care sunt inclusi si sotul/sotia * in conditiile in care e'ista datorii &ata de !C ____________ !R" ____________ ce provin din prezentul contract. #lte cazuri care arata reaua credinta a cumparatorului , &ara ca partile sa se limiteze la cele enumerate mai sus . Art. $.3 In termenul acestei %arantii in caz de nee'ecutare a obli%atiilor pe care si le-a asumat cumparatorul , vanzatorul poate sa urmareasca direct pe oricare dintre %aranti , pentru intrea%a datorie ) inclusiv penalitatile de intarziere si cheltuielile a&erente cum ar &i ta'e , onorarii avocat , e'ecutor judecatoresc , etc. * , &ara ca acesta urmarire sa &ie conditionata de o prealabila urmarire a debitorului principal . #. FORTA MA%ORA Art. 1&.1 =orta majora ivita dupa incheierea contractului care impiedica sau intarzie total / partial e'ecutarea contractului apara de raspundere partea care nu si-a putut indeplini obli%atiile din acesta cauza pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intirziata , con&orm art.(:5( noul cod civil . Art. 1&.2 ,rin &orta majora se intele%e un eveniment e'terior, imprevizibil si de neinlaturat cum ar &i stare de razboi, cutremure , inundatii, >&actum principis? si orice asemenea acte prevazute de le%e si care sunt de natura a pune una din parti in imposibilitatea indeplinirii obli%atiilor asumate. =orta majora trebuie comunicata si dovedita in termen de 5 ) cinci * zile de la producerea ei . ,rin >=actum principis? se intele%e acel act al autoritatii competente ) intervenit dupa incheierea contractului * care prin promul%area unei le%i sau a altui act normativ, pune una din parti in imposibilitatea indeplinirii obli%atiilor asumate. ,revederile prezentului articol nu se aplica daca partea care invoca &orta majora era in intirziere. Art. 1&.3 .e%lijenta prepusilor , nerespectarea conditiilor de utilizare , &aptele tertilor si necunoasterea le%ii nu sunt evenimente %enerate de &orta majora si nu pot &i invocate de catre nici una dintre parti . #I. LITI II Art. 11 Orice liti%ii izvorate din interpretarea sau e'ecutarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila , iar daca acest lucru nu este posibil , liti%iul va &i dedus spre judecata instantei competente de la sediul vanzatorului . #II. ALTE CLAUZE Art. 12.1 In acceptiunea partilor contractante , orice noti&icare adresata de una din parti celeilalte , este valabil indeplinita daca va &i transmisa la adresa/sediul
4

prevazut in partea introductiva a prezentului contract, chiar daca partea si-a schimbat adresa sediului social dar nu anuntat cocontractantul intr-un termen de 5 ) cinci * zile lucratoare prin scrisoare recomandata cu con&irmare de primire . Art. 12.2 In cazul in care noti&icarea se &ace pe cale postala , ea va &i trimisa prin scrisoare recomandata , cu con&irmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata pe con&irmare de o&iciul postal primitor. Art. 12.3 In cazul in care con&irmarea se transmite prin &a' , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a &ost e'pediata. Art. 12.4 .ici una din partile prezentului contract nu va cesiona drepturile si obli%a@iile sale rezultate din acest contract unei terte persoane , &ara acordul prealabil , e'primat in scris, al celeilalte par@i contractante. Art. 12.5 ,artile convin ca prevederile prezentului contract reprezinta in totalitate termenii aplicabili acestuia si nu e'ista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit. Art. 12.6 ,entru a %aranta plata , eventualele penalitati de intarziere si/sau daunele compensatorii , precum si toate cheltuielile ulterioare noti&icarii con&orm art. //<4 noul cod civil ) onorarii avocat A onorarii e'ecutori judecatoresti A ta'e de timbruA onorarii e'perti A etc. * reprezentantul le%al al cumparatorului va semna un contract de &idejusiune , care reprezinta #ne'a la prezentul contract . Art. 12.! =iecare parte va actiona , in orice moment , cu buna credinta &ata de cealalta parte si va &ace toate e&orturile necesare pentru a se asi%ura ca prezentul contract se va derula corespunzator. Art. 12." ,rezentul contractul , ane'ele si documentele la care se &ace re&erire in continutul sau constituie intre%ul contract intre parti , re&eritor la livrarea si primirea mar&urilor mentionate in ane'a / &actura &iscala / aviz de insotire a mar&ii si inlocuieste orice alte intele%eri contractuale anterioare , &ie scrise sau verbale , e'prese sau implicite dintre parti. Art. 12.$ ,ar@ile semnatare ale prezentului contract declara ca reprezentan@ii lor care semneaza contractul sunt pe deplin autoriza@i sa o &aca Bi prin aceasta se obli%a sa respecte termenii Bi condi@iile acestui contract , constituind obli%atii pentru ambele parti societare. ,rezentul contract s-a incheiat la __________ in limba romCna , in / e'emplare , cate unul pentru &iecare parte , ambele e'emplarele avind aceeasi valoare probatorie , astaziDDDD... . ,rin semnare si aplicarea stampilei partile recunosc &aptul ca au primit un e'emplar al contractului . VANZATOR S.C. ____________ S.R.L. Pr'( ) *'r+,t-r ____________
5

CUMPARATOR ______________________ Pr'( )

Contract de vanzare cumparare con&orm noului cod civil intocmit de avocat ,irlo% Cornel partener . #cest contract a &ost publicat in data de (:.4/./4(/