Sunteți pe pagina 1din 4

ELEMENTE DE PSIHOLOGIA SNTII Psihologia sntii studiaz stilul de ia sntos !

i "o#$o%ta#entele de %is" $ent%u &#'oln i%e( Dint%e a"estea un %ol i#$o%tant le %e ine) ali#entaiei sntoase o ali#entaia nesntoas este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati +,- din totalitatea "azu%ilo% de "an"e% "onsu#ului de al"ool o a'uzul de al"ool este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati ,- din totalitatea "azu%ilo% de "an"e% .u#atului o .u#atul/ in"lusi "el $asi / este %es$onsa'il $ent%u a$%o*i#ati 01- din totalitatea "azu%ilo% de "an"e% 2e"o#and%i $ent%u o ali#entaie sntoas) #ini# 3,- din ne"esa%ul zilni" de "alo%ii s .ie .u%nizat de ali#ente de $%o enien ani#al e ita%ea "o#$let a "onsu#ului de li$ide de o%igine ani#al/ ne"esa%ul zilni" de li$ide 4a"izi g%a!i eseniali5 s .ie .u%nizat de ali#ente egetale e ita%ea "onsu#ului de "a%ne %o!ie 4$o%"/ it5 !i &nlo"ui%ea lui"u un "onsu# de "a%ne al' 4$e!te/ $as%e5 e ita%ea $%e$a%%ii ali#entelo% $%in $%6i%e/ "ele "a%e nu $ot .i "onsu#ate "%ude s .ie $%e$a%ate e*"lusi $%in .ie%'e%e "onse% a%ea ali#entelo% e*"lusi $%in "ongela%e(

7osu#ul de al"ool) Studii e$ide#iologi"e au de#onst%at " un "onsu# #ode%at de al"ool/ da" nu a%e e.e"te 'ene.i"e/ nu $%esu$une ni"i un %is" $ent%u &#'oln i%e( Pent%u "uanti.i"a%ea "onsu#ului de al"ool s8a %e"o#andat .olosi%ea 9nitilo% Inte%naionale de Al"ool) : 9IA ; e"hi alentul a < g de al"ool $u%( 7=te a %e$e%e) :sti"l 'e%e ,11 #l ; > 9IA :11 #l t%ie ; ?8, 9IA : sti"l de in 3,1 #l ; :1 9IA 7atego%ii de "onsu# 4n% 9IA @ s$t#=n5 7onsu# de al"ool .% ni"i un %is" $e te%#en lung o +1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai
1

o :? 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei 7onsu# de al"ool "u %is" #ini# o +: ; >0 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai o :, 8 +? 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei 7onsu# de al"ool "u %is" "%es"ut o >0 ; ,1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai o +? ; >, 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei 7onsu# de al"ool "a%e dete%#in "u sigu%an o a.e"ta%e so#ati" sau $sihi" o $este ,1 9IA @ s$t#=n $ent%u '%'ai o $este >, 9IA @ s$t#=n $ent%u .e#ei A'uzul de al"ool a%e e.e"te no"i e at=t $e $lan so#ati" "=t !i $sihi") 7=te a e.e"te no"i e $e $lan so#ati" o Siste# ne% os 4"ent%al !i $e%i.e%i"5) Polineu%o$atie In.a%"t "e%e'%al Degene%es"en "e%e'eloas De#en o A$a%at "a%dio as"ula%) 7a%dio#io$atie ; insu.i"ien "a%dia" o A$a%at %es$i%ato%) In.e"ii %es$i%ato%ii .%e" ente o A$a%at digesti ) A.e"ta%e he$ati" A.e"ta%e $an"%eati" Gast%it a"ut sau "%oni" 7a%"ino# eso.agian sau %e"tal o Siste# he#ato$oieti") Ane#ie #a"%o"ita% o Siste# endo"%in) Hi$o.un"ie testi"ula% o Meta'olis#) Hi$e%u%i"e#ie 4gut5 Hi$e%li$e#ie

7=te a e.e"te no"i e $e $lan $sihi") o Sind%o#ul de de$enden ; se "a%a"te%izeaz $%in) De$enden $sihi" ; o%ienta%ea &nt%egii a"ti iti $ent%u $%o"u%a%ea !i "onsu#ul de al"ool "u negli6a%ea "elo%lalte a"ti iti
2

o o o o o o

De$enden .izi") tole%an ; ne"esitatea de a "onsu#a "antit din "e &n "e #ai #a%i $ent%u a o'ine a"elea!i e.e"te a'stinen ; a$a%iia unei st%i intense de dis"on.o%t la &nt%e%u$e%ea sau %edu"e%ea "onsu#uui 4sind%o#ul de se %a65 De#ena $e%sistent Tul'u%a%e a#nesti" 4de #e#o%ie5 $e%sistent Tul'u%a%e $sihoti" 4idei deli%ante/ halu"inaii5 Tul'u%a%e a.e"ti Tul'u%a%e an*ioas Dis.un"ie se*ual

Au#atul Da" se a""e$t " un "onsu# #ode%at de al"ool nu i#$li" %is"u%i $ent%u sntate/ .u#atul !i &n "ondiiile "onsu#ului unui nu#% %edus de ig%i !i de "onsu# inte%#itent 4o"azional5 &!i alideaz e.e"tele no"i e asu$%a st%ii de sntate( Au#ul de iga% "onine ) Ni"otin o La ni elul SN7 a%e u%#toa%ele e.e"te) sti#ula%ea ateniei &#'unti%ea #e#o%iei alunga%ea st%ii de o'oseal o Este "ea "a%e indu"e de$endena .izi" o Este %es$onsa'il $ent%u u%#toa%ele e.e"te no"i e) E.e"tele no"i e "a%dio as"ula%e $%e"u#) in.a%"t #io"a%di" a""idente as"ula%e "e%e'%ale a%te%io$atie o'lite%ant I#$oten 4$%in %edu"e%ea i%igaiei sang ine la ni elul o%ganelo% genitale e*te%ne5 A.e"ta%ea $%odusului de "on"e$ie 4$%in insu.i"ien $la"enta%5 Gud%oane ; $este ?111 de "o#$u!i to*i"i o Sunt %es$onsa'ile $ent%u $este 01- din "azu%ile de "an"e% "an"e% '%onho8$ul#ona% ; "el #ai .%e" ent %is"ul de "an"e% '%onho$ul#ona% de ine identi" "u "el al unui ne.u#to% du$ :, ani de la %enuna%ea la .u#at "an"e%e "u alte lo"aliz%i
3

"an"e% de .a%inge "an"e% de la%inge "an"e% de ezi" u%ina% "an"e% gast%i" "an"e% $an"%eati"