Sunteți pe pagina 1din 2

Brasov, b-dul Al. Vlahuta, nr. 61, ap. 2 tel./fax: 6! / "1#1$6 % "1626!

% $&'2 "66

e-mail: median@deltanet.ro (((.deltanet.ro/)median

CAIET DE SARCINI E-01

C A I E T

D E

S A R C I N I

E - 0 1
inter,i+e suspendarea +orpurilor prin +ondu+tori ele+tri+i de alimentare.8a montarea si alimentarea +orpurilor de iluminat se vor respe+ta pres+riptiile art. '.1' la '.1#% '.1$%'.21%'.2" % '.26 %la '. "2. IV - INSTALATII DE PROTECTII A - Materiale 5aterialele folosite pentru prote+tia impotriva tensiunilor de atin-ereperi+uloase: -+ondu+toare din +upru de tp @:,+ondu+toare din +upru flexibile , platbanda >l et+. -suruburi, piulite,saibe. 1entru pri,a de pamant : -platbanda >8-?n, ele+tro,i>8-?n -suruburi, piulite, saibe. *ositor,pasta de lipit et+. B - E%ecutia lucrarilor 1rote+tia prin le-are la nulul de prote+tie se apli+a la toate partile metali+e ale inst. .le+tri+e +are pot fi pusesub tensiune. 3e ex+eptea,a utila=ele ele+tri+e la +are se apli+a una din urmatoarele pres+riptii : -i,olarea de prote+tie -separarea de prote+tie -tensiune redusa *ondu+torul de nul de prote+tie se exe+uta din +upru sau otel si vor avea dimensiunile spe+ifi+ate in do+umentatie. *ondu+toarele de nul de prote+tie exe+utate din +ondu+toare vor avea o i,olatie +olorata in verde 2 -alben./n +a,ul barelor de otel pentru 1. si 1.0 trebuie sa fie mar+ate +u ben,i transversale ver,i si -albene late de 1'-1 mm. 3e+tiunea minima a +ondu+torului de nul de prote+tie in +a,ul in +are este separat va fi de min. 16 mmp pentru +ondu+toarele din *u si de 1 mmp pentru banda >l.;a+ordarea unui re+eptor la +ondu+torul de nul si la +ondu+torul de prote+tie se va fa+e prin borne separate. /n +a,ul in +are +ondu+torul de nul este folosit si +a +ondu+tor de prote+tie nu se montea,a si-urante fu,ibile pe a+est +ondu+tor. Barele de nul din >8 ale tablourilor -enerale 7pri+ipale9 vor avea o se+tiune de minim 1' mmp.8e-aturile la +onstru+tiile metali+e folosite in inst. de prote+tie se vor exe+uta prin suruburi preva,ute +u saibe +u +restaturi, +are sa asi-ure un perfe+t +onta+t ele+tri+. V - PRIZA DE PAMANT .lementele +omponente: -+ondu+torul prin+ipal de le-are la pamant -+ondu+toarele de ramifi+atii de la borne sua bare de nul ale tablourilor, pre+um si la elementele metali+e +are trebuie sa fie le-ate la pamant. -+ondu+toarele de le-atura intre +ondu+toarele prin+ipale si pri,a de pamant. A - Conductorul principal de le+are la pa"ant 3e exe+uta din >l +onform 34A3126 &/' tabel & .xe+utarea pri,ei de pamant se va fa+e +onform 34A3 126 &/&/'/1$$1. 8e-aturile dintre elementele instalatiei de le-are la pamant trebuie sa indepineas+a urmatoarea +onditie% -8.<A4F;/8. 6/04; .8.5.04.8. *>51>0.04. A8. /034A8A4/./ 6. 8.*G<A;. 8A 1A5A04 3. .H.*F4A 1;/0 3F6F;A B - #eri$icari Verifi+area la re+eptie si darea in exploatare.

INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZE


I. - GENERALITATI *onform normativului *'!-$2 pentru exe+utarea, verifi+area si re+eptia lu+rarilor de instalatii ele+tri+e pentru obie+tivul proie+tat s-au preva,ut urmatoarele +ate-orii de lu+rari: -tuburi, +ondu+toare, +abluri. -iluminatsi pri,e -forta -instalatii de prote+tie in+lusiv pri,a de pamant Benefi+iarul in mod obli-atoriu trebuie sa +ontra+te,e lu+rarile pentru instalatii ele+tri+e numai +u firme a+reditate de s.+. .le+tri+a s.a. .xe+utantul lu+rarilor de instalatii ele+tri+e este obli-at sa +unoas+a urmatoarele a+te normative: normativ /-#-$!-0ormativ privind proie+tarea si exe+utarea instalatiilor ele+tri+e la +onsumatori pana la 1 V. -normativ 1.-1"6-!'- 0ormativ privind folosirea 2 rationala a ener-iei ele+tri+e la iluminatul artifi+ial. -normativ 1.-1 #-$6-0ormativ pentru prie+tarea si exe+utarea retelelor ele+tri+e de +abluri ele+tri+e. -normativ *'6-$'-0ormativ pentru verifi+area +alitatii si re+eptia lu+rarilor de +onstru+tie si instalatii aferente. 34A3 2"1!'-!# - /ntrerupator pentru instalatii ele+tri+e fixe +asni+e si similar. *onditii -enerale de +alitate % -34A3-11"!!/1-1&/!$-*abluri si +ondu+te . 5etode de in+er+are. -34A3-'&$-6$-4uburi de prote+tie. -34A3-'!2-!$-6o,e de aparat in do,e de ramifi+atie penru instalatii ele+tri+e. -34A3-#$""-! -4uburi de prote+tie 71.89 +u mansoane. - 34A3-!"$$-6$-4uburi i,olate de 1V* - 34A3-116o/2-#!-1iese de imbinari pentru tuburi i,olante /1::/1.:% - 34A3-11"6 -!$-4uburi pentru instalatii ele+tri+e. *onditii tehni+e -enerale. - 34A3-66&6-!! -/luminat artifi+ial - 3;.0-6 '$!-1-$' -*orpuri de iluminat. 1artial:1res+riptii -enerale si in+er+ari. - 34A3-'"$'-#$ -<rade nominale de prote+tie prin +ar+ase. *lasifi+are si metode de verifi+are. - 34A3-1!$"/2-!# -5asini ele+tri+e rotative. ;e-uli si metode pentru verifi+area +alitatii. - 3;.0-6 $&#-2-1$$"-Aparata= de =oasa tensiune. 1artea 2: intreruptoare automate. - 01*/ -0orme de prote+tie impotriva in+endiilor in vi-oare. - 34A3-126 &/-!$ -1rote+tia impotriva ele+tro+utarilor,instalatiiele+tri+e fixe% 1res+riptii -enerale. - 34A3-126 &/&-$2 -/dem pentru instalatii eletri+e fixe. - 34A3-126 &/'-$2 -/dem. 1res+riptii de proie+tare, exe+utie,verifi+are. - 34A3-2612-!# -1rote+tie impotriva ele+tro+utarilor. - 34A3-!2#'-!# -1rote+tie impotriva ele+tro+utarilor. - 4erminolo-ie. A+este a+te nu sunt limitative. *onstru+torul are obli-atia sa +unoas+a si sa respe+te toate a+tele normative in vi-oare. II - EXECUTAREA LUCRARILOR //-1 4uburi si tevi de prote+tie, +ondu+toare, +abluri A - Materiale 1entru exe+utarea +ir+uitelor +a si pentru exe+utarea in totalitate a instalatiilor ele+tri+e se foloses+ numai materiale omolo-ate in tara. B - Tuburi de protectie - tuburi /1:% /1.:% 1.8% >8% et+. - mufe si +urbe /1:% /1.:% 1.8% >8 -ra+orduri olande,e pentru imbinare prin lipire sau filetare. -ade,iv *>6.?-1 -di+loretan solvent 3e vor folosi numai tuburi pentru +are exista piese de imbinare u,inate. C - Conductori electrici 1entru diferite +ate-orii de instalatii se vor folosi: -+ondu+tor @:% A@: -+abluri tip *:AB:% *::% 5*<% et+. D - Livrare depo!itere "anipulare 6epo,itareamaterialelor din 1V*se va fa+e in in+aperi +urate si se vor ase,a pe sortimente si dimensiuni pe suprafete plane. 4emperatura maxima de depo,itare A 1' . *a de,ivul si solventul sa se pastre,a in vase etanse din tabla -alvani,ata preva,ute +u eti+hete, in +ladiri ra+oroase A ' E - #eri$icari de e%ecutat pe parcu&ul e%ecutarii lucrarilor 1e par+usul lu+rarilor verifi+arile de +alitate se exe+uta de +atre +ondu+atorul tehni+ al lu+rarii. 5aterialele Btuburi +ondu+te ,+abluri.Cvor fi verifi+ate s+ripti+ ,vi,ual si dupa +a, si prin masuratori de sonda=. ' - E%ecutarea lucrarilor /naintea in+eperii lu+rarilor,exe+utantul este obli-at la: -studierea si insusirea do+umentatiei -evidentierea -olurilor pri pereti si plansee -pentru +ir+uitele ele+tri+e pentru evitarea -spar-erilor ulterioare. -;eali,area +ontinuitatii ele+tri+e prin sudarea 2 -unei bare de otel dD16mm la silpul +onstru+tiei. ->r-ani,area e+hipelor de lu+ru. ( - Montarea tubulaturii) traseele +ir+uitelor sa fie +at mai s+urte in linie dreapta se vor respe+ta distantele minime +erute de normativ 7ve,i tabelul &.19 6istantele intre pun+tele de fixare se vor reali,a +onform /-#-$! tabel &.'. 1e ori,ontala tubulatura instalatiei ele+tri+e se va amplasa deasupra +ondu+telor de apa , iar pe verti+ala la o distanta minima de' +m fata de ori+e sursa de +aldura. 6omeniu de lu+ru 2' -rad. 27A"' -rad9 * - Montarea conductelor cablurilor 8a montarea lor exe+utantul va a+orda o atentie deosebita la reali,are unui +onta+t si-ur si durabil. 8a exe+utare distributiei in +ablu ele+tri+ trebuie sa se respe+te normativul 1.1 # 2$'. 8e-aturile se vor fa+e in do,e prin +ositorire sau prin +leme.6omeniul de lu+ru 2' -rad. 3i A"' -rad. *.1entru o identifi+are usoara a fa,elor se vor respe+ta +u stri+tete+ulorile standardi,ate pentru ;,3,4,0,1.. I -#eri$icari Verifi+area re,istentei de i,olatie a +ir+uitelor 2 val .minim.1mohm. III - CORPURI DE ILUMINAT SI PRIZE *orpurile de iluminat preva,ute in +adrul do+umentatiei trebuie sa +orespunda +onditiilor tehni+e 3;.0 6 '$!-"-$' A - Livrare depo!itare "anipulare) 5anipularea, transportul si depo,itarea se vor fa+e +u -ri=a, pentru evitare deteriorarilor. B - #eri$icari) /nainte de livrare din ma-a,ie se verifi+a starea lor si a +ertifi+atelor de +alitate eliberate de furni,ori. C - E%ecutarea lucrarilor *orpurile de iluminat de ori+e tip se ra+ordea,a numai intre fa,a si nul .6ispo,itivele pentru prinderea +orpurilor de iluminat se ale- astfel in+at sa suporte fara a suferi deformari o -reutate e-ala +u de ' ori -reutatea +orpului de iluminat ,dar nu mai putin de 1 E-. 3e

/nvederea re+eptiei si darii in exploatare a inst. de le-are la pamant, exe+utantul trebuie sa into+meas+a si sa predea benefi+iarului do+umentatia tehni+a respe+tiva , pro+esul verbal de lu+rari as+unse,

buletinele de verifi+are si pro+esul verbal de re+eptie.


Brasov /nto+mit: in-. E;.F4?.; ..

S-ar putea să vă placă și