Sunteți pe pagina 1din 302

Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului

Reglementare din 23/02/2005


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554bis din 29/06/2005
Intrare in vigoare: 29/12/2006
Reglementare tehnic "Normativ pentru proiectarea podurilor din
beton i metal. Supratructuri pentru poduri de oea! cale "erat
i pietonale! precomprimate e#terior"! indicativ N$ 10%&0%
$ublicat 'n 29/06/200(
)daug la )cte urmrite
)"iea* tematicile
actului
+ita de acte imilare ...
)"iea* ultimele 10
acte
)"iea* veriuni in alte
limbi
Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol
,ace parte din -rdin nr. 2.. din 2//02/200( la 1(/0./200%
)probat de -rdin nr. 2.. din 2//02/200( )rticolul 1 la 1(/0./200%
Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data
1(/0./200% ,ace parte din -rdin nr. 2.. din 2//02/200(
)probat de -rdin nr. 2.. din 2//02/200( )rticolul 1
Varianta pt. imprimare
1. INTRODUCERE
1.1. Domeniul de aplicare
(1! !rezentul normati" constituie #aza de proiectare pentru suprastructurile podurilor din #eton$ #eton armat$ #eton
precomprimat$ din o%el &i compuse o%el'#eton precomprimate cu tiran%i metalici tensiona%i (fascicule neaderente$ post'
tensionate$ amplasa%i (n e)teriorul sec%iunii elementelor structurale sau (n *olurile (interiorul sec%iunii elementelor structurale
casetate. Infrastructurile podurilor se proiecteaz+ (n conformitate cu ,Normati" pentru proiectarea podurilor. Infrastructuri din
#eton &i #eton armat,.
(2) -ista eurocodurilor structurale pe #aza c+rora a fost ela#orat normati"ul.

Eurocodul de baz Faza (data) redactrii

EN 1990: Bazele ENV 1991-1 (sept. 1994). Bazele proiectrii structurilor


proiectrii structurilor

EN 1991: Actiuni pr EN 1991-2 (noiem. 2001): Actiuni pe poduri din trafic

EN 1992: Proiectarea ENV 1992-1-1 (dec. 1991), pr EN 1992-1-1 (noiem. 2002): Reguli
structurilor din beton generale si reguli pentru cldiri

ENV 1992-2 (sept. 1996): Poduri din beton

ENV 1992-1-5 (oct. 1994) (versiunea romn SR ENV 1992-1-5):
Reguli generale - Structuri precomprimate prin armturi exterioare
sau neaderente

EN 1993: Proiectarea ENV 1993-1-1 (febr. 1992): Reguli generale si reguli pentru cldiri
structurilor din otel
ENV 1993-2 (oct. 1997): Poduri metalice

ENV 1993-1-5 (iulie 1996): Structuri din tole

EN 1994: Proiectarea ENV 1994-1-1 (oct. 1992): Reguli generale si reguli pentru cldiri
structurilor compuse
otel-beton ENV 1994-2 (dec. 1997): Poduri cu structuri compuse otel-beton

EN 1998: Proiectarea ENV 1998-1-1 (oct. 1994): Reguli generale


structurilor rezistente
la seisme ENV 1998-2 (dec. 1994): Poduri
'+'

/n normati" se fac referiri &i trimiteri la urm+toarele euronorme.

EN 206.1 EN 10025 EN 10080 EN 10113
EN 10138 EN 10210 EN 10219 EN 12530
pr EN 12620 EN 13391 EN 13670

!0n+ la adoptarea "ersiunilor (n lim#a rom0n+ a eurocodurilor structurale &i a euronormelor men%ionate mai sus$ unde s'a
considerat c+ prescrip%iile rom0ne&ti acoper+ mai #ine domeniul normati"ului$ s'au f+cut referiri &i trimiteri la urm+toarele
standarde &i normati"e.

STAS 438/I-89 STAS 438/2-91 SR 438-3, 4:1998 STAS 500/2-80
SR ISO 3755:1994 STAS 880-88 STAS 1489-78 STAS 1545-89
SR 1911:1997 STAS 6605-78 STAS 6657/1,2,3-89 STAS 9330-84
STAS 9407-75 STAS 10111/2-87 SR 11100-1:1993 STAS 12187-88
STAS 12504-86 C.26-85 C.28-83 C.54-81 NE 012-99 ST 009-96

(1! !rezentul normati" se aplic+ at0t podurilor noi$ c0t &i podurilor e)istente$ consolida#ile prin procedeul precomprim+rii
e)terioare &i anume.
a) suprastructurilor de poduri cu *rinzi a"0nd sec%iunea trans"ersal+ desc2is+ (*rinzi T$ I &i (nc2is+ (*rinzi casetate cu
sc2ema static+.
a1 *rinzi simplu rezemate3
a4 *rinzi continue3
b) suprastructurilor de poduri cu *rinzi cu z+#rele.
(5! Normati"ul se aplic+$ pentru elemente structurale din #eton &i compuse o%el'#eton$ at0t elementelor din #eton$ e)ecutate
monolit$ c0t &i elementelor prefa#ricate ' tronsonate$ (m#in+rile put0nd fi armate sau nearmate$ cu sau f+r+ aplicarea unui
produs adezi" sau de etan&are. !rezentul normati" se refer+ la suprastructuri realizate din #eton cu a*re*ate *rele (#eton
o#i&nuit &i nu se aplic+ (n cazul suprastructurilor realizate din #eton cu a*re*ate u&oare.
(6! !recomprimarea elementelor structurale cu tiran%i metalici tensiona%i (su# form+ fascicule neaderente e)terioare se
refer+ la te2nolo*ia precomprim+rii elementelor structurale cu a7utorul unor tiran%i tensiona%i de capacitate mare$ amplasa%i (n
e)teriorul sec%iunii elementelor structurale sau (n *olurile (interiorul sec%iunii elementelor structurale casetate$ dar$ pe c0t
posi#il$ (n limitele (n+l%imii sec%iunii trans"ersale a suprastructurilor de poduri cu sec%iune desc2is+ (alc+tuit+ din *rinzi T$ I sau
cu sec%iune (nc2is+ (*rinzi casetate sau t+lpi$ dia*onale ale *rinzilor cu z+#rele.
(8! 9uprastructura unui pod$ proiectat+ sau consolidat+ prin procedeul precomprim+rii e)terioare$ reprezint+ un ansam#lu
compus din dou+ elemente interdependente$ fi*. 1.1.
' elementul structural propriu'zis$ precomprimat e)terior (*rinzi din #eton armat$ din #eton precomprimat cu arm+turi interioare
pre(ntinse sau post(ntinse$ *rinzi metalice$ *rinzi compuse o%el'#eton$ componente structurale ale *rinzilor cu z+#rele$ *rinzi cu
z+#rele$ etc.3
' tirantul (tiran%ii metalici tensiona%i (post'tensiona%i$ mai rar pretensiona%i$ amplasa%i (n e)teriorul elementului structural
propriu'zis$ care conlucreaz+ cu acesta$ controlat$ (n zonele de de"iere &i (n zonele de ancorare.
(:! Ac%iunile utilizate la proiectare sunt cele precizate (n prezentul normati".
(;! Dimensionarea &i "erificarea elementelor structurale precomprimate e)terior (din #eton$ #eton armat$ #eton
precomprimat cu aderen%+ ' cu arm+tur+ pre(ntins+ sau post(ntins+$ din o%el &i compuse o%el'#eton cu tiran%i metalici tensiona%i
se efectueaz+ pe #aza pre"ederilor prezentului normati".
(<! /n func%ie de sistemul static$ de alc+tuirea constructi"+ a suprastructurilor de poduri$ precomprimarea e)terioar+ a
elementelor structurale propriu'zise$ (n cazul podurilor noi$ se poate realiza consider0nd urm+toarele te2nolo*ii.
a) e)ecu%ia suprastructurii pe e&afoda7$ caz (n care precomprimarea e)terioar+ poate fi aplicat+ (n (ntre*ime sau par%ial$ pe
etape$ func%ie de starea de eforturi cea mai defa"ora#il+ din elementul structural propriu'zis$ rezultat+ din succesiunea aplic+rii
ac%iunilor permanente &i a caracteristicilor *eometrice corespunz+toare fiec+rei etape de (nc+rcare3
b) e)ecu%ia par%ial+ a elementului structural propriu'zis (din #eton armat$ #eton precomprimat$ o%el$ compuse o%el'#eton
capa#il s+'&i suporte propria *reutate &i e"entual alte ac%iuni permanente sau te2nolo*ice$ monta7ul acestuia$ prin procedee
consacrate (cu macara$ cu trolii$ cu *rind+ de lansare$ prin lansare (n consol+$ etc.$ solidarizarea prin antretoaze$ contra"0ntuiri$
e"entual e)ecu%ia par%ial+ sau total+ a pl+cii carosa#ilului sau a cu"ei de #alast$ dup+ care se monteaz+ &i se tensioneaz+
tiran%ii metalici e)teriori$ ace&tia prelu0nd eforturile unitare din unele ac%iuni permanente (de e)emplu$ calea$ trotuare$ parapete
&i utile (con"oaie de auto"e2icule &i oameni pe trotuare$ con"oaie de locomoti"e &i de "a*oane3
c) e)ecu%ia (n consol+ a suprastructurii din elemente din #eton armat tronsonate$ precomprimarea *rinzii realiz0ndu'se cu
tiran%i metalici tensiona%i$ succesi" la fiecare montare de tronsoane &i la (nc2iderea structurii3
d) e)ecu%ia tension+rii tiran%ilor metalici (n cazul t+lpilor sau dia*onalelor *rinzilor cu z+#rele se poate face at0t (naintea
monta7ului acestora c0t &i dup+.
(1=! Aplicarea procedeului precomprim+rii e)terioare (n cazul unor suprastructuri de poduri aflate (n ser"iciu$ cu deficit de
rezisten%+ ultim+ sau (n e)ploatare se "a face pe #aza unor fundament+ri economice &i mai ales te2nice$ prin compara%ie cu alte
procedee de consolidare. E)ecu%ia acestor lucr+ri de consolidare "a fi (nso%it+$ o#li*atoriu$ de o monitorizare competent+$ pe
#aza unor m+sur+ri efecti"e$ pe etape de e)ecu%ie (la repunerea (n circula%ie &i timp de cel pu%in un an de la repunerea (n
circula%ie a unor parametri care s+ conduc+ la e"iden%ierea eficien%ei acestui procedeu de consolidare.
(11! Normati"ul nu se aplic+ elementelor din #eton cu fascicule interioare aderente$ la care pe parcursul e)ecu%iei
elementelor$ fasciculele nu sunt (nc+ in7ectate cu mortar de ciment. !entru elemente din #eton cu arm+turi pretensionate
neaderente se aplic+ 9R ENV 1<<4'1'6.4==4.
(14! !entru calculul elementelor prefa#ricate din #eton precomprimat (cu arm+turi interioare aderente pre>post(ntinse cu
(m#in+ri nearmate$ modelele de calcul tre#uie s+ ia (n considerare caracteristicile *eometrice &i mecanice ale acestor (m#in+ri.
(13) Acest normati" nu trateaz+ "erificarea suprastructurilor de poduri la ac%iuni seismice. /n ,Normati"ul pentru proiectarea
antiseismic+ a podurilor de &osea$ de cale ferat+ &i a pasa7elor rutiere deni"elate din #eton armat &i #eton precomprimat, se
trateaz+ modul concret de considerare$ (n calcule$ a efectului ac%iunii seismice.
1.1.1. Distinc%ie (ntre principii &i re*uli de aplicare
(1! /n func%ie de caracterul pre"ederilor indi"iduale$ (n acest normati" se face distinc%ie (ntre principii &i re*uli de aplicare.
(4! !rincipiile cuprind.
' afirma%ii &i defini%ii *enerale pentru care nu e)ist+ alternati"+$ ca &i
' cerin%e &i modele analitice (de calcul pentru care nu se permite alternati"+ dec0t dac+ se men%ioneaz+ special.
(1! /n cuprinsul normati"ului principiile sunt identificate prin litera !$ care urmeaz+ num+rului para*rafului.
(5! Re*ulile de aplicare sunt pre"ederi (n *eneral recunoscute$ care respect+ principiile &i satisfac cerin%ele acestora.
(6! 9e permite utilizarea unor re*uli de proiectare alternati"e diferite de re*ulile de aplicare date (n normati"$ cu condi%ia s+
se arate c+ re*ulile alternati"e sunt (n acord cu principiile corespondente &i sunt cel pu%in ec2i"alente (n ce pri"e&te rezisten%a$
capacitatea de utilizare &i dura#ilitatea realizate pentru structur+$ pe #aza prezentului normati".
1.1.2. Ipoteze
(1! 9e aplic+ urm+toarele ipoteze.
' structurile sunt proiectate de personal cu calificare adec"at+ &i e)perien%+3
' supra"e*2erea adec"at+ &i controlul de calitate se asi*ur+ (n fa#rici$ uzine &i pe &antier3
' e)ecu%ia se efectueaz+ de personal cu calificare &i e)perien%+ adec"at+3
' materialele &i produsele de construc%ie sunt utilizate a&a cum se specific+ (n acest normati" sau potri"it specifica%iilor
corespondente pentru material sau produs3
' structura "a fi (ntre%inut+ (n mod adec"at3
' structura "a fi utilizat+ (n concordan%+ cu pre"ederile proiectului.
(4! !rocedeele de proiectare sunt "ala#ile numai cu respectarea cerin%elor de e)ecu%ie &i ni"el de calificare pre"+zute (n NE
=14'<<$ pentru structurile din #eton$ #eton armat &i #eton precomprimat$ respecti" 9TA9 <5=:':6$ pentru structurile metalice '
p0n+ la adoptarea "ersiunilor (n lim#a rom0n+ a euronormelor specifice.
1.2. Defini%ii
(1! !recomprimarea e)terioar+ este un procedeu distinct de precomprimare al suprastructurilor de poduri (de re*ul+ *rinzi
din #eton$ #eton armat$ #eton precomprimat$ din o%el &i compuse din o%el'#eton$ prin care se introduce o stare artificial+ de
compresiune$ cu intensitate &i e)centricitate "aria#il+$ men%inut+ pe toat+ durata e)ploat+rii elementului &i care se realizeaz+
prin intermediul unor tiran%i metalici tensiona%i (post'tensiona%i$ mai rar pre'tensiona%i$ amplasa%i (n e)teriorul sec%iunii
elementelor structurale sau (n *olurile (interiorul sec%iunii elementelor structurale casetate$ le*area acestora de elementul
structural realiz0ndu'se$ controlat$ prin intermediul ancora7elor &i a de"iatorilor$ fi*. 1.1. Introducerea acestei st+ri artificiale de
compresiune$ prin acest procedeu$ are rolul de a anula sau a reduce con"ena#il eforturile unitare de (ntindere produse de
ac%iunile e)terioare.
(4! Tiran%ii metalici tensiona%i$ amplasa%i (n e)teriorul sec%iunii structurii sau al elementelor structurale$ dar$ pe c0t posi#il$ (n
limitele (n+l%imii sec%iunii$ sunt alc+tui%i din fascicule de s0rme paralele sau de toroane paralele$ (n unele situa%ii put0ndu'se
folosi &i #are de o%el !C1==$ ?acallo@$ D@Aida*$ etc.$ traseul acestora fiind o succesiune de aliniamente racordate cu cur#e arc
de cerc sau de para#ol+$ traseul proiectat realiz0ndu'se$ controlat$ prin intermediul de"iatorilor (#locuri de #eton$ piese metalice$
antretoaze ' prinse structural de elementul precomprimat e)terior$ zonele de ancorare a tiran%ilor fiind$ (n *eneral$ realizate din
elemente de rezisten%+ solicitate la for%e locale concentrate (#locuri din #eton armat$ #ose solidarizate cu #are metalice
pretensionate$ console metalice$ ri*idiz+ri pe capetele *rinzilor metalice$ etc.
1.3. E)i*en%e de proiectare$ e)ecu%ie &i e)ploatare
1.3.1. E)i*en%e fundamentale
(1! 9tructurile de poduri "or fi proiectate &i e)ecutate astfel ca pe durata sta#ilit+ de e)ploatare s+ r+m0n+ adec"ate
scopului pentru care au fost construite &i s+ preia toate ac%iunile &i influen%ele din perioada de e)ecu%ie &i e)ploatare. !entru
(ndeplinirea acestor e)i*en%e se "or a"ea (n "edere *rade corespunz+toare de relia#ilitate &i eficien%+ economic+.
(4! !osi#ilele de*rad+ri din perioada de e)ploatare se "or e"ita prin.
' eliminarea sau reducerea riscurilor pe care structura tre#uie s+ le suporte3
' ale*erea unei forme structurale cu sensi#ilitate redus+ la riscurile considerate3
' ale*erea unei forme structurale care s+ permit+ repara%ii ale unor de*rad+ri accidentale3
' neutilizarea pe c0t posi#il a sistemelor constructi"e sau structurale care s+ cedeze f+r+ a"ertisment3
(1! Cerin%ele de mai sus "or fi (ndeplinite prin ale*erea$ la proiectare$ a unor materiale adec"ate$ adoptarea unor detalii
constructi"e corecte &i prin proceduri de control rele"ante$ (n etapele de proiectare$ e)ecu%ie$ monta7 &i e)ploatare.
1.3.2. Diferen%ieri ale relia#ilit+%ii
(1! Relia#ilitatea necesar+ pentru structurile de poduri se o#%ine prin proiectare &i e)ecu%ie pe #aza pre"ederilor din
standardele specifice proiect+rii &i e)ecu%iei structurilor$ (n func%ie de material &i prin asi*urarea m+surilor corecte pentru
asi*urarea calit+%ii. Un *rad diferit al relia#ilit+%ii poate fi (n *eneral adoptat.
' pentru si*uran%a structural+3
' pentru e)ploatare.
(2) Bradul diferit de relia#ilitate poate depinde de.
' cauza &i modul de cedare3
' consecin%ele ced+rii. riscul pri"ind "ia%a oamenilor$ poten%ialul economic pierdut$ incon"eniente sociale rezultate3
' costul &i efortul cerut pentru reducerea riscului ced+rii3
' cerin%ele de relia#ilitate la ni"el na%ional$ re*ional sau local.
(3) Diferen%ierea *radului necesar al rea#ilit+%ii pentru si*uran%a structural+ &i (n e)ploatare poate fi o#%inut+ prin clasificarea
structurilor sau prin clasificarea componentelor structurale3
(4) Relia#ilitatea necesar+ pentru si*uran%a structural+ sau e)ploatare poate fi atins+ printr'o com#inare potri"it+ a
urm+toarelor m+suri.
a) ?+suri referitoare la proiectare3
' condi%ii necesare pentru e)ploatare3
' "alori reprezentati"e ale ac%iunilor3
' ale*erea corespunz+toare a coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ &i e"aluarea corect+ a ac%iunilor permanente3
' considerarea deforma#ilit+%ii3
' considerarea *radului de ro#uste%e (inte*ritate structural+3
' m+rimea &i calitatea in"esti*a%iilor pri"ind terenul &i mediul3
' acurate%ea modelelor mecanice folosite3
' se"eritatea prescrip%iilor pentru detaliile constructi"e.
b) ?+suri referitoare la asi*urarea calit+%ii pentru reducerea riscului din.
' erorile umane3
' proiectare3
' e)ecu%ie.
FIGURA 1.1
!rocedeul precomprim+rii e)terioare aplicat (n cazul unei suprastructuri
de pod ' *rind+ continu+ casetat+. tiran%i metalici tensiona%i$
protec%ia &i ancorarea lor$ de"iatori &i dispoziti"e anti"i#ratorii
1.3.3. 9itua%ii de proiectare
(1! 9itua%iile rele"ante (n care podurile tre#uie s+'&i (ndeplineasc+ func%iile se "or lua (n considerare la sta#ilirea etapelor de
proiectare. 9itua%iile de proiectare tre#uie s+ fie suficient de se"ere &i "ariate pentru a cuprinde toate condi%iile pre"izi#ile (n care
s'ar putea afla podul (n perioadele de e)ecu%ie &i e)ploatare3
(4! 9itua%iile de proiectare se clasific+ astfel.
' situa%ii fundamentale (n e)ploatare care se refer+ la condi%iile normale de e)ploatare3
' situa%ii fundamentale tranzitorii care se refer+ la condi%iile temporare ale structurii din perioadele de e)ecu%ie &i repara%ii3
' situa%ii accidentale care se refer+ la condi%iile e)cep%ionale la care poate fi supus+ structura pe durata sa de "ia%+ (de
e)emplu$ impactul "e2iculelor cu elementele structurale3
' situa%ii seismice corespunz+toare condi%iilor e)cep%ionale la care este supus podul (n timpul e"enimentelor seismice3
1.3.4. Durata de "ia%+ normat+ a unui pod
(1! Durata de "ia%+ normat+ a unui pod este perioada sta#ilit+ de e)ploatare cu c2eltuieli normale de (ntre%inere$ f+r+ a fi
necesare lucr+ri ma7ore de repara%ii. !entru poduri permanente$ durata de "ia%a normat+ este (n mod frec"ent de 1== de ani.
E)ist+ poduri la care unele elemente structurale se pot (nlocui &i care nu se proiecteaz+ pe toat+ durata de "ia%+ a podului.
!entru poduri pro"izorii durata de "ia%a normat+ este sta#ilit+ de #eneficiar.
(2) Durata de "ia%+ normat+$ pentru di"erse tipuri de structuri$ este precizat+ (n ta#elul 1.1.
Ta#elul 1.1
Clasificarea duratei de "ia%+ normate

CLASA DURATA DE VIAT EXEMPLE


NORMAT [ani]

1 1-5 STRUCTURI PROVIZORII

2 25 PRTI STRUCTURALE CARE SE NLOCUIESC: MACARALE, PODURI


RULANTE, APARATE DE REAZEM.

3 50 CONSTRUCTII CIVILE SAU ALTE CONSTRUCTII CURENTE.

4 100 STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII MONUMENTALE, PODURI, etc.


'++'

1.3.5. Dura#ilitatea podurilor
(1) /n proiectare se face ipoteza conform c+reia dura#ilitatea unui pod sau a unei p+r%i a acestuia$ (n condi%iile unui
amplasament dat$ este caracteristica ce face ca podul s+ r+m0n+ corespunz+tor e)ploat+rii (n perioada de "ia%+ normat+
asi*ur0ndu'i'se o (ntre%inere adec"at+.
(2) 9tructurile de poduri tre#uie proiectate astfel (nc0t deterior+rile din perioada de e)ploatare s+ nu afecteze dura#ilitatea &i
performan%ele structurii a"0nd (n "edere un ni"el de (ntre%inere anticipat.
(1! !entru o#%inerea unei structuri dura#ile$ adec"ate$ tre#uie considera%i urm+torii factori care sunt independen%i3
' scopul ini%ial &i posi#ilit+%ile "iitoare de utilizare ale structurii
' criteriile de performan%+ cerute (necesare
' influen%ele pre"izi#ile ale mediului
' compozi%ia$ propriet+%ile &i performan%ele materialelor
' ale*erea sistemului structural
' forma elementelor structurale &i detaliile constructi"e
' calitatea e)ecu%iei &i ni"elul controlului efectuat
' m+suri particulare de protec%ie
' (ntre%inerea (n perioada de e)ploatare
(5! Condi%iile mediului (n care este e)ploatat+ structura podului "or fi e"aluate (n etapa de proiectare pentru a "erifica
influen%a acestora asupra dura#ilit+%ii &i pentru a permite pre"ederi adec"ate pentru protec%ia materialelor utilizate &i a
elementelor structurale.
(5) Bradul de de*radare poate fi e"aluat pe #aza calculelor$ in"esti*a%iilor e)perimentale$ e)perien%a unor recente construc%ii
sau o com#ina%ie a acestora.
1.3.6. Asi*urarea calit+%ii
(1) ?+surile pri"ind asi*urarea calit+%ii tre#uie luate pentru ca podul s+ corespund+ e)i*en%elor &i ipotezelor acceptate la
proiectarea lui. Aceste m+suri cuprind definirea e)i*en%elor de relia#ilitate$ m+surile or*anizatorice &i de control (n etapele de
proiectare$ e)ecu%ie$ e)ploatare &i (ntre%inere.
1.4. 9t+ri limit+
1.4.1. Beneralit+%i
(1! 9t+rile limit+ sunt st+rile dincolo de care structura nu mai satisface e)i*en%ele de performan%+ proiectate.
(2) /n *eneral$ se face distinc%ie (ntre st+rile limit+ ultime &i st+rile limit+ de ser"iciu.
(3) Cenomenele de o#oseal+ pot fi considerate fie o stare limit+ ultim+ fie o stare limit+ de ser"iciu$ dup+ consecin%ele pe care
le au de*rad+rile din o#oseal+.
(4) 9t+rile limit+ tre#uie asociate situa%iilor de proiectare. fundamental+ (n e)ploatare$ fundamental+ tranzitorie$ accidental+ &i
seismic+.
1.4.2. 9t+ri limit+ ultime
(1! 9t+rile limit+ ultime sunt cele asociate cu ruperea (pr+#u&irea sau alte forme similare de cedare a structurii.
(2) 9t+rile p0n+ la ruperea structural+$ care$ pentru simplitate$ sunt considerate (n locul ruperii se trateaz+ de asemenea ca
st+ri limit+ ultime.
(1! 9t+rile limit+ ultime au le*+tur+ cu.
' si*uran%a structurii &i a componentelor sale
' si*uran%a oamenilor.
(4) 9t+rile limit+ ultime care tre#uie considerate includ.
' pierderea ec2ili#rului structurii sau a oric+ror p+r%i ale ei$ considerate ca un corp ri*id
' cedarea prin deforma%ii e)cesi"e$ transformarea structurii sau a oric+rei p+r%i a ei (ntr'un mecanism$ ruperea$ pierderea
sta#ilit+%ii structurii sau a oric+rei p+r%i a ei$ inclusi" infrastructurile &i funda%iile
' cedarea cauzat+ de o#oseal+ sau alte efecte dependente de timp.
1.4.3. 9t+ri limit+ de ser"iciu
(1! 9t+rile limit+ de ser"iciu corespund condi%iilor dincolo de care e)i*en%ele de e)ploatare precizate mai 7os$ pentru
structur+ &i componentele sale$ nu mai sunt (ndeplinite.
(4! E)i*en%ele pentru e)ploatare se refer+ la.
' func%ionalitatea construc%iei &i a componentelor ei
' confortul persoanelor
' estetica construc%iei.
(1! Dac+ este rele"ant$ tre#uie s+ se fac+ distinc%ie (ntre st+rile limit+ de ser"iciu re"ersi#ile &i cele ire"ersi#ile.
(4) E)i*en%ele pentru e)ploatare tre#uie sta#ilite (n contracte &i>sau prin caiete de sarcini.
(5) 9t+rile limit+ de ser"iciu care tre#uie considerate includ.
' deforma%ii sau deplas+ri care afecteaz+ estetica sau utilizarea efecti"+ a structurii (inclusi" func%ionarea ec2ipamentelor &i
instala%iilor sau determin+ de*rad+ri la finisa7e sau la elementele structurale &i nestructurale.
' "i#ra%ii care determin+ disconfort pentru persoane$ de*rad+ri ale structurii sau materialelor pe care le sus%ine sau care
limiteaz+ eficacitatea ei func%ional+
' de*rad+ri (inclusi" fisuri care afecteaz+ estetica$ dura#ilitatea sau rolul pe care'l (ndepline&te structura
' de*rad+ri "izi#ile determinate de fenomene de o#oseal+ sau de alte efecte dependente de timp.
1.5. ?etoda coeficien%ilor par%iali de si*uran%+
1.5.1. Beneralit+%i
(1) /n metoda coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ se "erific+ dac+ toate st+rile limit+ rele"ante nu sunt dep+&ite$ consider0nd
"alorile de proiectare pentru ac%iuni$ rezisten%e &i date *eometrice. Valorile de proiectare sunt rezultatele multiplic+rii$ respecti"
(mp+r%irii "alorilor caracteristice precizate prin coeficien%ii par%iali de si*uran%+ *amma &i "alorile psi$ conform pre"ederilor de la
pct. 4.4. /n *eneral coeficien%ii par%iali de si*uran%+ acoper+.
' a#aterile nefa"ora#ile de la "alorile reprezentati"e3
' imperfec%iuni (n modelarea ac%iunilor &i a structurii3
' ine)actit+%i (n e"aluarea factorilor de con"ersie.
(2) Valorile coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ depind de *radul incertitudinilor (n sta#ilirea ac%iunilor$ rezisten%elor$ m+rimilor
*eometrice &i modelelor utilizate$ de tipul structurii &i tipul st+rii limit+.
(3) /n principiu e)ist+ dou+ c+i pentru determinarea "alorilor numerice pentru coeficien%ii par%iali de si*uran%+.
a) prima cale este cea care se #azeaz+ pe cali#rarea datelor rezultate din tradi%ia &i istoria construc%iilor de poduri3 pentru
ma7oritatea coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ preciza%i (n acest normati" acesta este principiul fundamental3
b) a doua cale este cea care se #azeaz+ pe e"aluarea statistic+ a datelor e)perimentale &i o#ser"a%iilor de lun*+ durat+ din
domeniu$ aceasta tre#uie efectuat+ (n cadrul teoriei pro#a#iliste a relia#ilit+%ii.
(4) /n practic+$ cele dou+ c+i descrise (n (1 pot fi de asemenea utilizate (mpreun+. /n particular$ de o#icei o metod+ pur
statistic+ (pro#a#ilistic+ nu se poate utiliza din cauza datelor insuficiente. /ntotdeauna tre#uie s+ se fac+ referiri la metodele
tradi%ionale de proiectare. Atunci c0nd e)ist+ o tradi%ie (ndelun*at+ &i de succes (n construc%ii$ este de mare importan%+ s+ se
o#%in+ o ra%ional+ (n%ele*ere a acestor succese. /n%ele*erea corect+ poate 7ustifica reducerea unor coeficien%i par%iali de
si*uran%+ pentru condi%ii specifice$ care la r0ndul lor pot conduce la economii. Din acest punct de "edere$ metodele tradi%ionale
tre#uie considerate ca "alori de referin%+ pentru metodele statistice.
1.5.2. Introducere (n metoda relia#ilit+%ii
(1) !rocedeele de "erificare pro#a#ilistic+ pot fi su#di"izare (n dou+ clase principale. metode e)acte &i metode de relia#ilitate
de ordinul I$ denumite uneori metode de ni"elul III &i respecti" II. /n am#ele metode$ m+surile relia#ilit+%ii sunt pro#a#ilit+%ile de
cedare D!(fE pentru modurile de cedare considerate &i pentru perioadele de referin%+ corespunz+toare. Aceste "alori se
calculeaz+ &i se compar+ cu c0te"a "alori normate presta#ilite$ !=. Dac+ pro#a#ilitatea de cedare este mai mare dec0t cea
normat+ atunci se consider+ c+ structura este nesi*ur+.
(2) /n metodele de ni"el II (n *eneral se lucreaz+ cu o m+sur+ alternati"+ a ni"elului de si*uran%+$ a&a numitul indice de
relia#ilitate$ #eta$ fi*. 1.4$ care se raporteaz+ la pro#a#ilitatea de cedare$ !(f$ prin rela%ia.
!(f F G('#eta
(n care G este func%ia de distri#u%ie normal+. Cu toate c+ indicele de relia#ilitate este el (nsu&i (n totalitate ec2i"alent cu
pro#a#ilitatea de cedare$ utilizarea lui su#liniaz+ natura formal+ &i teoretic+ a analizei relia#ilit+%ii. /n ta#elul 1.4 este dat+
coresponden%a dintre pro#a#ilitatea de cedare$ !(f &i indicele de relia#ilitate$ #eta.
Ta#elul 1.4
Coresponden%a dintre !(f &i #eta

P(f) 10-
1
10-
2
10-
3
10-
4
10-
5
10-
6
10-
7

beta 1,3 2,3 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2


'+++++++'

(3) Valorile recomandate pentru indicele normat #eta de relia#ilitate sunt prezentate (n ta#elul 1.1. Valorile sunt date pentru
durata de "ia%+ normat+ &i pentru un an. Valorile pentru un an pot fi rele"ante pentru situa%ii de proiectare fundamentale
tranzitorii la structuri pro"izorii pentru care si*uran%a oamenilor este de mare importan%+.
Ta#elul 1.1
Valori recomandate pentru indicele normat #eta de relia#ilitate

Indicele de reliabilitate Indicele de reliabilitate


Starea limit normat (pentru durata de normat (pentru un an)
viat normat)

Ultim 3,8 4,7

Oboseala 1,5-3,8*) -

Serviciu 1,5 3,0


(ireversibil)
'++'

00000000000
12 3epinde de poibilitatea inpectrii i reparrii tructurii! de capacitatea ei de a u"eri degradri 'n limitele
toleran4elor admie.
FIGURA 1.2
9i*uran%a elementelor structurale. Indice normat de relia#ilitate #eta
(4) Valorile din ta#elul 1.1 se recomand+ ca ,potri"ite (n cele mai multe cazuri,. !entru moti"e care se refer+ la consecin%ele
ced+rii &i la costuri se pot folosi "alorile mai mari sau mai mici. O diferen%+ de o clas+ (n ni"elul relia#ilit+%ii este uzual asociat+
cu diferen%e (n "alorile lui #eta cuprinse (ntre =$6 &i 1$=. O diferen%iere (n ni"elul relia#ilit+%ii poate fi dorit+ pentru (ntrea*a
construc%ie (lucrare$ c0te"a componente specifice sau c0te"a cazuri de 2azard specifice.
1.6. Unit+%i 9.I.
(1! Unit+%ile 9.I. "or fi folosite$ (n conformitate cu I9O 1===.
(2) !entru calcule se recomand+ urm+toarele unit+%i.

- forte si ncrcri : kN, kN/m, kN/m
2
- unitate de mas : kg/m
3
- unitate de greutate specific : kN/m
3
- eforturi unitare si rezistente : MPa (sau N/mm
2
)
- momente : kNm

1.7. 9im#oluri &i nota%ii
1.7.1. 9im#oluri comune
1.7.1.1. -itere latine mari
A ' aria unei sec%iuni
C ' constant+3 factor3 capacitate
E ' modul de elasticitate
C ' for%+
B ' modul de elasticitate trans"ersal3 ac%iuni permanente
I ' moment de iner%ie
? ' moment (n *eneral
? ' moment (nco"oietor
N ' for%+ a)ial+
9 ' eforturi sec%ionale ' for%e &i momente sec%ionale$ cu indici d sau H
T ' moment de torsiune$ temperatur+
V ' for%+ t+ietoare$ for%+ t+ietoare total+ sau reac%iune
I ' modulul de rezisten%+ al sec%iunii
J ' m+rimea propriet+%ii unui material
1.7.1.2. -itere latine mici
a ' distan%+$ date *eometrice3 *rosimea sudurilor de col%
DE-TA a ' corec%ie a m+rimii datelor *eometrice pentru cre&terea sau reducerea si*uran%ei
# ' l+%ime
d ' diametru3 (n+l%ime (util+
e ' e)centricitate
f ' rezisten%a (unui material
2 ' (n+l%ime
i ' raza de *ira%ie
H ' coeficient3 factor
l ' (pentru l sau - lun*ime$ desc2idere3 lun*ime de flam#a7
m ' mas+
r ' raz+
t ' *rosime3 timp
u$ "$ A ' componente ale deplas+rii unui punct
)$ @$ z ' coordonate
1.7.1.3. -itere *rece&ti mici
alfa ' un*2i3 raport3 factor
#eta ' un*2i3 raport$ factor
epsilon ' deforma%ie specific+
lam#da ' coeficient de z"elte%e
K ' coeficient de frecare3 factor
niu ' coeficientul lui !oisson
ro ' densitate de mas+
si*ma ' efort unitar normal
tau ' efort unitar tan*en%ial
1.7.1.4. Indici
a ' o%el structural
ac ' adi%ional(+
c ' #eton
cr (sau crit ' critic
c ' compresiune
d ' de proiectare
dst ' desta#ilizator (ac%iune defa"ora#il+
dir ' direct
E ' eforturi sec%ionale (for%e sau momente
eff ' efecti"
e)t ' e)tern>e)terior
f ' talp+
* (sau B ' ac%iune permanent+
2 ' (n+l%ime3 (nalt3 mai (nalt
ind ' indirect
inf ' inferior$ mai sc+zut
int ' intern>interior
H ' caracteristic
l ' mic3 mai mic
m (sau ? ' material
m ' (nco"oiere
m ' medie
ma) ' ma)imum
min ' minimum
nom ' nominal
p (sau ! ' for%a de pretensionare>de precomprimare
pl ' plastic
ps ' arm+tur+ pretensionat+
R ' rezisten%+
rep ' reprezentati"
s ' arm+tur+
st# ' sta#ilizator (ac%iune fa"ora#il+
sup ' superior3 de sus
t (sau ten ' (ntindere
tor ' torsiune
tor ' total+
u ' ultim
" ' for%+ t+ietoare specific+
A ' inim+
)$@$z ' indicii a)elor de coordonate
@ ' cur*ere
1.7.2. 9im#oluri speciale folosite la capitolul 4 &i (n ane)ele L$ C$ D$ E$ C$ M &i I
1.7.2.1. -itere latine mari
A ' ac%iune accidental+
A(d ' "aloarea de proiectare a unei ac%iuni accidentale
A(ed ' "aloarea de proiectare a ac%iunii seismice
A(H ' "aloare caracteristic+ a unei ac%iuni accidentale
C(d ' "aloare nominal+ sau o func%ie a unor propriet+%i de proiectare a materialelor
E ' efectul unei ac%iuni
E(d ' "aloarea de proiectare a efectelor ac%iunilor
E(d$dst ' efectul ac%iunilor de proiectare care determin+ insta#ilitate
E(d$st# ' efectul ac%iunilor de proiectare care determin+ sta#ilitate
C ' ac%iune
C(d ' "aloare de proiectare a unei ac%iuni
C(H ' "aloarea caracteristic+ a unei ac%iuni
C(rep ' "aloarea reprezentati"+ a unei ac%iuni
B ' ac%iune permanent+
B(d ' "aloarea de proiectare a unei ac%iuni permanente
B(d$inf ' "aloarea de proiectare inferioar+ a unei ac%iuni permanente
B(H$7 ' "aloarea caracteristic+ a ac%iunii permanente
B(d$sup ' "aloarea de proiectare superioar+ a unei ac%iuni permanente
B(ind ' ac%iune permanent+ indirect+
B(H ' "aloarea caracteristic+ a unei ac%iuni permanente
B(H$inf ' "aloarea caracteristic+ inferioar+ a unei ac%iuni permanente
B(H$sup ' "aloarea caracteristic+ superioar+ a unei ac%iuni permanente
! ' ac%iunea de precomprimare3 for%a de pretensionare
!(d ' "aloarea de proiectare a ac%iunii de precomprimare
!(H ' "aloarea caracteristic+ a ac%iunii de precomprimare
N ' ac%iune "aria#il+
N(d ' "aloarea de proiectare a ac%iunii "aria#ile
N(d ' ac%iune "aria#il+ indirect+
N(H ' "aloarea caracteristic+ a unei sin*ure ac%iuni "aria#ile
N(Hl ' "aloarea caracteristic+ a ac%iunii "aria#ile dominante
N(Hi ' "aloarea caracteristic+ a ac%iunii "aria#ile nedominante
R ' rezisten%a3 reac%iune
R(d ' rezisten%a de proiectare
J(d ' "aloarea de proiectare a unei propriet+%i a materialului
J(H ' "aloarea caracteristic+ a unei propriet+%i a materialului
1.7.2.2. -itere latine mici
a(d ' "aloarea de proiectare a datelor *eometrice
a(nom ' "aloarea nominal+ a datelor *eometrice
1.7.2.3. -itere *rece&ti mari
DE-TA(a ' sc2im#are f+cut+ la datele *eometrice nominale pentru scopuri particulare de proiectare (de e)emplu$ "erificarea
efectelor imperfec%iunilor
1.7.2.4. -itere *rece&ti mici
*amma ' factor par%ial de si*uran%+
*amma(A ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni accidentale
*amma(d ' factor par%ial de si*uran%+ pentru un model de (nc+rcare incert
*amma(C ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni
*amma(B ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni permanente
*amma(BA ' la fel ca *amma(B dar pentru situa%ii de proiectare accidentale
*amma(BA7 ' la fel ca *amma(B7 dar pentru situa%ii de proiectare accidentale
*amma(B$inf ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni permanente (n calculul "alorilor de proiectare inferioare
*amma(B7 ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iunea permanent+ 7
*amma(B$sup ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni permanente (n calculul "alorilor de proiectare superioare
*amma(DE-TA JB(sup$ *amma(DE-TA JB(inf factor par%ial de si*uran%+ superior$ respecti" inferior pentru
autotensionarea tiran%ilor metalici din ac%iunile permanente aplicate pe elementul structural ulterior pretension+rii acestora
*amma(I ' factor de importan%+
*amma(? ' factor par%ial de si*uran%+ pentru o proprietate a unui material sau produs
*amma(! ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iunea precomprim+rii
*amma(!A ' la fel ca *amma(! dar pentru situa%ii de proiectare accidentale
*amma(N ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni "aria#ile
*amma(Ni ' factor par%ial de si*uran%+ pentru ac%iunea "aria#il+ i
*amma(DE-TA JN(sup$ *amma(DE-TA JN(inf ' factor par%ial de si*uran%+ superior$ respecti" inferior pentru
autotensionarea tiran%ilor metalici din ac%iunile "aria#ile aplicate pe elementul structural ulterior pretension+rii acestora
*amma(R ' factor par%ial de si*uran%+ pentru rezisten%+
*amma(Rd ' partea din *amma(d folosit+ pentru "erificarea rezisten%ei
*amma(Ed ' partea din *amma(d folosit+ pentru "erificarea efectului unei ac%iuni
psi= ' coeficientul de reducere pentru "alorile de *rupare ale unei ac%iuni "aria#ile
psi1 ' coeficientul de reducere pentru ac%iunile "aria#ile frec"ente
psi4 ' coeficientul de reducere pentru ac%iunile "aria#ile c"asi'permanente
1.7.3. 9im#oluri speciale folosite pentru suprastructuri din #eton armat &i din #eton precomprimat
1.7.3.1. -itere latine mari
A(c ' aria total+ a sec%iunii trans"ersale de #eton
A(p ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turilor din o%el pretensionat
A(s ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii din o%el #eton dispus+ (n zona (ntins+
A(s4 ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii din o%el #eton dispus+ (n zona comprimat+
A(sA ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii din o%el #eton pentru preluarea for%ei t+ietoare
D(Ed ' factorul de de*radare al arm+turilor din o%el #eton sau din o%el pretensionat
E(cd ' modulul de elasticitate secant de proiectare pentru ac%iuni de scurt+ durat+
E(c(t ' modul de elasticitate tan*ent al #etonului de *reutate normal+ la momentul t$ pentru ac%iuni de scurt+ durat+
E(c$ E((c(4; ' modul de elasticitate tan*ent al #etonului de *reutate normal+ la 4; zile$ pentru ac%iuni de scurt+ durat+
E(cm ' modul de elasticitate secant al #etonului de *reutate normal+$ pentru ac%iuni de scurt+ durat+
E(c$eff ' modulul efecti" de elasticitate al #etonului
E(s$ E(p ' modul de elasticitate al arm+turii o#i&nuite$ respecti" pretensionate
EI ' ri*iditatea la (nco"oiere
I(c ' moment de iner%ie al sec%iunii de #eton
?(=EOp ' momentul (nco"oietor de ordinul I (n *ruparea de ac%iuni c"asi'permanent+
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de proiectare de ordinul I
?(Ed ' momentul (nco"oietor de proiectare
?(Ed12 ' momentul (nco"oietor rezistent de proiectare fa%+ de a)a centrului de *reutate a sec%iunii nefisurate
N(L ' for%a critic+ de pierdere a sta#ilit+%ii prin flam#a7
N(Ed ' for%a a)ial+ de proiectare (de (ntindere sau de compresiune
!(mt() ' for%a de pretensionare medie la momentul t$ (n punctul de la distan%a ) (n lun*ul elementului
!= ' for%a ini%ial+ la cap+tul acti" al arm+turii imediat dup+ tensionare
T(Ed ' momentul la torsiune de proiectare
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare
1.7.3.2. -itere latine mici
l>r ' cur#ura
# ' l+%imea total+ a sec%iunii trans"ersale sau a t+lpii la *rinzi T sau -
d ' (n+l%imea util+ a sec%iunii trans"ersale
d(* ' dimensiunea nominal+ ma)im+ a a*re*atului
#(A ' l+%imea inimii la *rinzi T$ I sau -
f(c ' rezisten%a la compresiune a #etonului
f(cd ' "aloarea de proiectare a rezisten%ei la compresiune a #etonului determinat+ pe cilindri
f(cH ' rezisten%a caracteristic+ la compresiune a #etonului determinat+ pe cilindri la 4; zile
f(cm ' "aloarea medie a rezisten%ei la compresiune a #etonului determinat+ pe cilindri
f(ctH ' rezisten%a caracteristic+ a #etonului la (ntindere a)ial+
f(ctm ' "aloarea medie a rezisten%ei #etonului la (ntindere a)ial+
f(p ' rezisten%a la (ntindere a arm+turii din o%el pretensionat
f(pH ' rezisten%a caracteristic+ la (ntindere a arm+turii din o%el pretensionat
f(p=1 ' rezisten%a limit+ de elasticitate pentru deforma%ii remanente de =$1P a arm+turii din o%el pretensionat
f(p=1H ' rezisten%a limit+ de elasticitate caracteristic+ pentru deforma%ii remanente de =$1P a arm+turii din o%el pretensionat
f(p=4H ' rezisten%a limit+ de cur*ere caracteristic+ pentru deforma%ii remanente de =$4P a arm+turii din o%el #eton
f(t ' rezisten%a la (ntindere a arm+turii din o%el #eton
f(tH ' rezisten%a caracteristic+ la (ntindere a arm+turii din o%el #eton
f(@ ' rezisten%a limit+ de cur*ere nominal+ a arm+turii din o%el #eton
f(@d ' rezisten%a limit+ de cur*ere de proiectare a arm+turii din o%el #eton
f(@H ' rezisten%a limit+ de cur*ere caracteristic+ a arm+turii din o%el #eton
f(@Ad ' rezisten%a limit+ de cur*ere de proiectare a arm+turii trans"ersale
2 ' (n+l%imea total+ a sec%iunii trans"ersale
l ' lun*ime3 desc2idere
l(eff ' desc2iderea efecti"+ a unei *rinzi
s ' distan%a (ntre etrieri
t ' timpul considerat
t= ' timpul ini%ial de (nc+rcare a #etonului
u ' perimetrul unei sec%iuni de #eton de arie A(c
) ' (n+l%imea zonei comprimate
z ' #ra%ul de p0r*2ie al rezultantei eforturilor unitare interioare
1.7.3.3. -itere *rece&ti mici
epsilon(c ' deforma%ia specific+ a #etonului
epsilon(c1 ' deforma%ia specific+ a #etonului la atin*erea efortului unitar ma)im f(c
epsilon(cu ' deforma%ia specific+ ultim+ a #etonului comprimat
epsilon(u ' deforma%ia specific+ a arm+turii$ pentru elemente din #eton armat sau din #eton precomprimat$ la atin*erea
efortului unitar ma)im
epsilon(uH ' deforma%ia specific+ caracteristic+ ultim+ a arm+turii$ pentru elemente din #eton armat sau din #eton
precomprimat$ la atin*erea efortului unitar ma)im
G(t$t= ' coeficient de cur*ere lent+ pentru deforma%iile de durat+ ale #etonului (n inter"alul de timp (ntre t= &i t$ relati"e la
deforma%iile elastice la 4; zile
G(infinit$t= ' "aloarea final+ a coeficientului cur*erii lente
G ' "aloarea nominal+ a diametrelor arm+turilor din o%el #eton sau din o%el pretensionat sau a canalelor (tecilor>tu#ulaturii
arm+turilor post(ntinse interioare$ respecti" tiran%ilor metalici e)teriori tensiona%i
G(n ' diametrul ec2i"alent (n cazul arm+rii cu *rupuri de #are ((n le*+turi$ f+r+ inter"ale
delta ' coeficient de distri#u%ie
*amma(c ' coeficient par%ial de si*uran%+ pentru #eton
*amma(s ' coeficient par%ial de si*uran%+ pri"ind arm+turi pentru #eton armat sau #eton precomprimat
*amma(s$fat ' coeficient par%ial de si*uran%+ pentru arm+turi din o%el #eton &i din o%el pretensionat la o#oseal+
*amma(Ed ' coeficient par%ial de si*uran%+ al modelului de (nc+rcare
eta(f ' coeficient de influen%+ a fle)i#ilit+%ii
K ' coeficient de frecare (ntre fasciculele pretensionate &i pere%ii canalelor sau (ntre tiran%ii metalici e)teriori &i tu#ulatura din
zona de"iatorilor (&eilor
ro ' densitatea aparent+ (n stare uscat+ a #etonului (n H*>m
1

ro1=== ' "aloarea pierderii de tensiune (n arm+tura din o%el pretensionat din rela)are ((n P la 1=== de ore dup+ terminarea
tension+rii$ pentru o temperatur+ medie de 4=QC
ro(l ' coeficientul de armare pentru arm+tura lon*itudinal+
ro(A ' coeficientul de armare pentru arm+tura trans"ersal+
si*ma(c ' efortul unitar de compresiune (n #eton
si*ma(cu ' efortul unitar de compresiune (n #eton corespunz0nd deforma%iei specifice ultime epsilon(cu
csi1 ' coeficient de corec%ie a efortului de aderen%+
1.7.4. 9im#oluri speciale folosite pentru suprastructuri metalice &i compuse o%el'#eton
1.7.4.1. -itere latine mari
L ' for%+ (n &uru#
C ' ri*iditate
D ' "+t+mare (aprecierea pentru o#oseal+
D ' diametru
M ' for%a orizontal+ total+ sau reac%iunea
R ' factor de ri*iditate (I>-
R ' factor
- ' lun*ime3 desc2idere3 lun*imea sistemului
N ' num+rul de ...
! ' componenta paralel+ a unei for%e aplicate
9 ' ri*iditate (la forfecare$ la rotire ... cu indicii "$ 7 ...
T ' for%+ de (ntindere3 perpendicular
U ' temperatura elementului
S ' reducerea procentual+ a ariei unei suprafe%e
1.7.4.2. -itere *rece&ti mari
DE-TA ' diferen%+ (n ... (preced+ sim#olurile principale
TMETA ' moment de iner%ie la torsiune
1.7.4.3. -itere latine mici
a ' *rosimea unei suduri de *0t
a ' raport de arie
c ' distan%+3 deplasare
d ' lun*imea unei dia*onale
e ' distan%a fa%+ de mar*ine3 distan%a final+
f ' distan%+
* ' spa%iu3 l+%imea c0mpului de eforturi unitare
H ' num+rul de ...
m ' factor
n ' raportul for%elor normale sau eforturilor unitare normale
n ' num+rul de ...
n ' propor%ia traficului care tranziteaz+ la un moment dat podul
p ' distan%+ o#lic+3 spa%iu
O ' for%+ uniform distri#uit+
r ' raz+$ raz+ de racordare
s ' distan%+ decalat+3 distan%+
uu ' a)a de ma)im
"" ' a)a de minim
))$ @@$ zz ' a)e normale
A ' l+%ime
@ ' deforma%ie elastic+ lateral+
1.7.4.4. -itere *rece&ti mici
alfa ' coeficient de dilatare termic+ liniar+
G ' factor
delta ' s+*eat+3 deforma%ie
epsilon ' deforma%ie specific+3 coeficient F D416>f(@E
=
$
6
Df(@ (n N>mm
4
E
eta ' coeficient
t2eta ' un*2i3 pant+
lam#da ' "+t+mare ec2i"alent+
niu ' "iteza de deforma%ie specific+
G ' rotire3 pant+3 raport
2i ' factor de reducere (pentru flam#a7
psi ' raportul eforturilor unitare3 factor de reducere
1.7.4.5. Indici
A ' accidental3 aria unei sec%iuni
a ' medie (limita de cur*ere
a$ # ... ' primul$ al doilea$ ... alternati"
# ' de #az+ (limita de cur*ere
# ' &uru#3 *rind+3 plac+
C ' capacitate3 consecuti"
c ' sec%iune trans"ersal+3 coloan+
com ' compresiune
cr$ crit ' critic
d ' dia*onal+
E ' Euler
e ' efecti" (cu indice ce urmeaz+
el ' elastic
f ' (m#inare
f ' soliditate
fs ' lunecare total+
* ' #rut
* ' *eneral
*en ' *eneralizat
*lo ' *lo#al
2 ' orizontal
M ' tirant
i ' interior
i$ 7$ H ' indice ((nlocuit numeric
7 ' nod
- ' lun*ime
loc ' local
-T ' lateral cu torsiune
? ' material3 moment (nco"oietor
n ' normal
net ' net
ns ' ine)isten%a lunec+rii
o ' *aur+3 ini%ial3 e)terior
o ' flam#a7 local
o ' punct de moment zero
O#s ' o#ser"at
o" ' suprapunere
p ' plac+3 articula%ie3 asam#lare
p ' pre(nc+rcare (for%+3 pretensionare
p ' par%ial3 efort de forfecare prin &tan%are
p ' primar
pl ' plastic
NT ' *rinzi trans"ersale (antretoaze
r ' nit3 reazem
r ' inel
r ' radia%ie
s ' efort unitar de (ntindere (arie
s ' lunecare
s ' a ri*idiza3 ri*idizare
s ' secundar
ser ' ser"iciu
9t ' post
u ' a)a principal+ a sec%iunii trans"ersale cu moment de iner%ie ma)im
ult ' ultim (stare limit+
" ' de forfecare3 "ertical
" ' a)a principal+ a sec%iunii trans"ersale cu moment de iner%ie minim
"ec ' efecte "ectoriale
A ' inim+3 sudur+3 deformare3 *reutate
2. ACTIUNI UI BRU!AREA ACTIUNI-OR. ?ETODE DE CA-CU-. 9TVRI -I?ITV U-TI?E UI DE 9ERVICIU
2.1. Ac%iuni
2.1.1. Defini%ii &i clasific+ri principale
(1! O ac%iune (C este.
' o (nc+rcare aplicat+ structurii (ac%iune direct+$ e)primat+ printr'o for%+3
' o deforma%ie impus+ (ac%iune indirect+$ de e)emplu datorit+ "aria%iilor de temperatur+$ "aria%iilor de umiditate sau tas+rilor.
(4! Ac%iunile specifice podurilor pot fi clasificate astfel.
a) dup+ forma fizic+ de manifestare.
' ac%iuni directe ((nc+rc+ri aplicate structurii$
' ac%iuni indirecte. deforma%ii impuse sau (mpiedicate (determinate de e)emplu de "aria%ii de temperatur+$ "aria%ii de umiditate$
tas+ri accidentale$ accelera%ii impuse (determinate de e)emplu$ de seism.
b) dup+ "aria%ia lor (n timp.
' ac%iunile permanente (B se manifest+$ cu pro#a#ilitate mare$ (n cadrul unei situa%ii de proiectare dat+ &i pentru care "aria%ia
(n timp a intensit+%ii este ne*li7a#il+ (n raport cu "aloarea medie$ sau pentru care "aria%ia este (ntotdeauna (n aceea&i direc%ie
(monotonie p0n+ c0nd ac%iunea atin*e o anumit+ "aloare limit+3 e)emple. *reutatea proprie a structurii$ instala%ii &i
ec2ipamente fi)e3
' ac%iunile "aria#ile (N se manifest+ cu pro#a#ilitate mic+ (n cadrul unei situa%ii de proiectare dat+ sau la care "aria%ia (n timp
a intensit+%ii nu este ne*li7a#il+ (n raport cu "aloarea medie &i nu este monoton+3 e)emple. ac%iunile din trafic$ "0ntul3
' ac%iunile accidentale (A se manifest+$ de re*ul+$ pe o durat+ redus+ de timp &i pro#a#ilitatea s+ apar+$ cu o intensitate
semnificati"+ pentru o perioad+ de timp scurt+ pe durata de e)ploatare$ de proiectare$ a structurii. /n multe cazuri ac%iunile
accidentale pot a"ea consecin%e *ra"e dac+ nu s'au luat m+suri speciale3 e)emple de ac%iuni accidentale. lo"irea elementelor
structurale de c+tre "e2icule$ e)plozii3
' ac%iunile seismice (A(E se manifest+ pe o durat+ scurt+ de timp$ cu "aria%ie semnificati"+$ datorate cutremurelor de p+m0nt$
care pot fi considerate c+ se produc (n cadrul unei situa%ii de proiectare dat+.
c) dup+ "aria%ia lor (n spa%iu.
' ac%iunile fi)e au o pozi%ie fi)+ &i o anumit+ distri#u%ie pe structur+ astfel (nc0t direc%ia ac%iunii se determin+ f+r+ am#i*uitate (n
orice punct al structurii3 e)emple. *reutatea proprie a structurii de rezisten%+$ *reutatea instala%iilor de iluminat$ etc.3
' ac%iunile "aria#ile pot a"ea orice pozi%ie &i distri#u%ie (n spa%iu$ pe structur+$ respect0ndu'se (ns+ limitele date3 e)emple.
ac%iunile din trafic$ ac%iunea "0ntului.
d) dup+ natura lor &i>sau r+spunsul structurii.
' ac%iunile statice produc accelera%ii nesemnificati"e pentru structur+ sau elementul structural3
' ac%iunile dinamice produc accelera%ii semnificati"e pentru structur+ sau elementele structurale3
' ac%iunile c"asi'statice pot fi descrise prin modelele de ac%iuni statice (n care efectele dinamice sunt incluse3 (n multe cazuri$
efectele dinamice ale ac%iunilor pot fi luate (n considerare prin multiplicarea ac%iunilor statice cu un coeficient supraunitar sau
prin considerarea unei ac%iuni ec2i"alente.
(3) Unele ac%iuni$ de e)emplu ac%iunile seismice$ pot fi considerate fie ac%iuni accidentale$ fie ac%iuni "aria#ile$ sau am#ele$ (n
func%ie de amplasament.
(4) !recomprimarea e)terioar+ este o ac%iune permanent+ dar$ din moti"e practice$ este considerat+ separat.
(5) Ac%iunile indirecte pot fi permanente B(ind (de e)emplu tas+ri de reazeme sau "aria#ile N(ind (de e)emplu "aria%ia
temperaturii &i tre#uie considerate (n consecin%+.
(6) /n *eneral o ac%iune se descrie printr'un model$ m+rimea (intensitatea ei fiind reprezentat+ (n cele mai multe cazuri printr'
un scalar care poate lua c0te"a "alori reprezentati"e. !entru ac%iunile cu cele mai multe componente intensitatea lor se
reprezint+ prin c0te"a "alori (n cazul unor "erific+ri (de e)emplu "erificarea ec2ili#rului static. !entru "erificarea la o#oseal+ sau
analize dinamice este necesar+ o reprezentare mai comple)+ a intensit+%ii unor ac%iuni.
2.1.2. Valori caracteristice ale ac%iunilor
(1! Valoarea unei ac%iuni folosit+ pentru "erificarea unei st+ri limit+ se nume&te "aloare reprezentati"+ (C(rep a ac%iunii.
!rincipala "aloare reprezentati"+ a unei ac%iuni este ,"aloarea caracteristic+, (C(H. /n m+sura (n care "aloarea caracteristic+
poate fi definit+ pe #aze statistice$ ea se ale*e astfel (nc0t s+ corespund+ unei pro#a#ilit+%i prescrise de a nu fi dep+&it+$ (n sens
defa"ora#il$ de'a lun*ul unei perioade de referin%+$ (n cadrul situa%iei de proiectare date a structurii.
(4! Valoarea caracteristic+ a ac%iunii (C(H tre#uie precizat+.
' (n prescrip%iile de proiectare prin "aloarea medie$ "aloarea superioar+ &i>sau inferioar+$ sau prin "aloarea nominal+ (care nu
se refer+ la o distri#u%ie pro#a#ilistic+ cunoscut+3
' de client sau de proiectant (n cola#orare cu clientul$ respect0ndu'se pre"ederile minime$ pre"+zute (n re*lement+ri sau de
c+tre autoritatea competent+.
(1! Valoarea caracteristic+ a unei ac%iuni permanente tre#uie determinat+ astfel.
' dac+ "aria#ilitatea lui B este mic+$ se poate folosi (n proiectare o sin*ur+ "aloare B(H
' dac+ "aria#ilitatea lui B este mare$ tre#uie folosite dou+ "alori ' o "aloare superioar+ B(H$sup &i una inferioar+ B(H$inf
(4) /n multe cazuri practice "aria#ilitatea lui B se poate considera mic+$ dac+ B nu "ariaz+ semnificati" pe durata de
e)ploatare a structurii &i coeficientul de "aria%ie nu este mai mare de =$1. Cu toate acestea c0nd structura este foarte sensi#il+
la "aria%iile lui B (de e)emplu unele tipuri de structuri de #eton precomprimat tre#uie folosite dou+ "alori caracteristice pentru
B(H (B(H$sup &i B(H$inf c2iar dac+ coeficientul de "aria%ie este mic.
(5) /n cele mai multe cazuri practice se consider+ urm+toarele "alori.
' B(H este "aloarea medie
' B(H$inf este fractilul =$=6 &i B(H$sup este fractilul =$<6 al distri#u%iei statistice pentru B care poate fi considerat+ distri#u%ie
Bauss.
(6) Breutatea proprie a unei structuri$ poate fi reprezentat+$ (n cele mai multe cazuri practice printr'o sin*ur+ "aloare
caracteristic+ &i poate fi calculat+ pe #aza dimensiunilor nominale &i *reut+%ilor specifice medii ale materialelor componente.
(:! !entru ac%iunile "aria#ile "aloarea caracteristic+ (N(H este.
' fie "aloarea superioar+ cu o pro#a#ilitate sta#ilit+ de a nu fi dep+&it+ sau "aloarea inferioar+ cu o pro#a#ilitate sta#ilit+ de a
nu fi su# aceasta$ (n timpul unei perioade de referin%+
' fie o "aloare nominal+ care este precizat+$ (n cazul (n care distri#u%ia statistic+ nu este cunoscut+.
(8) /n cele mai multe cazuri practice pentru "alorile caracteristice ale ac%iunilor "aria#ile se presupune.
' c+ pro#a#ilitatea sta#ilit+ este =$<;
' c+ perioada de referin%+ este un an
Totu&i (n anumite cazuri caracterul ac%iunii face mai potri"it+ o alt+ perioad+ de referin%+.
9uplimentar$ "alorile de proiectare pentru alte "aria#ile$ din interiorul modelului ac%iunii tre#uie alese &i pot influen%a
pro#a#ilitatea de dep+&ire pentru efectul ac%iunii totale.
(9) !entru ac%iuni accidentale "aloarea reprezentati"+ este (n *eneral "aloarea caracteristic+ (A(H care corespunde unei
"alori precizate (n prescrip%ii de proiectare.
(10) !entru ac%iuni cu mai multe componente "aloarea caracteristic+ este reprezentat+ printr'un *rup de "alori$ care se
consider+ alternati" (n calculele de proiectare.
2.1.3. Alte "alori reprezentati"e ale ac%iunilor "aria#ile
(1! /n cele mai uzuale cazuri practice se folosesc &i alte "alori reprezentati"e pentru ac%iunile "aria#ile$ astfel.
' "aloarea de *rupare$ (n *eneral reprezentat+ prin produsul psi=N(H
' "aloarea frec"ent+$ (n *eneral reprezentat+ prin produsul psi1N(H
' "aloarea c"asi'permanent+$ (n *eneral reprezentat+ prin produsul psi4N(H
(4! Valoarea de *rupare este asociat+ *rup+rilor de ac%iuni$ pentru a %ine seama de pro#a#ilitatea redus+ a cazurilor de
simultaneitate a celor mai defa"ora#ile "alori ale ac%iunilor independente.
(1! Valoarea frec"ent+ se determin+ astfel ca.
' (n inter"alul unei perioade de timp alese$ (n care ea este dep+&it+ cu o anumit+ "aloare$ timpul total s+ fie doar un mic
inter"al din perioada de timp aleas+$ sau
' frec"en%a dep+&irii ei s+ fie limitat+ la o "aloare dat+.
(4) !artea din perioada de timp aleas+ sau frec"en%a tre#uie considerate (n func%ie de tipul lucr+rilor de construc%ii &i scopul
calculelor efectuate. Dac+ nu sunt precizate alte "alori partea de dep+&ire poate fi luat+ =$=6 sau frec"en%a 1==>an pentru
structuri uzuale.
(6! Valoarea c"asi'permanent+ se determin+ astfel ca timpul total$ dintr'o perioad+ de timp aleas+$ (n care ea este dep+&it+$
s+ fie o parte considera#il+ a perioadei de timp alese.
(6) !artea din perioada de timp aleas+$ poate fi considerat+ =$6. Valoarea c"asi'permanent+ poate fi de asemenea
determinat+ ca "aloare medie (n timp.
(7) Valorile reprezentati"e suplimentare ale ac%iunilor "aria#ile se folosesc de e)emplu pentru "erificarea la o#oseal+ &i calcul
dinamic.
(8) Coeficien%ii psi(i sunt preciza%i (n ane)ele L$ C$ D sau de c+tre client sau proiectant (n cola#orare cu clientul$ consider0nd
(ns+ condi%ia ca pre"ederile minime men%ionate (n ane)ele L$ C$ D sau de c+tre autoritatea pu#lic+ competent+ s+ fie
respectate.
2.1.4. Valori de proiectare (de calcul ale ac%iunilor
(1! Valoarea de proiectare a unei ac%iuni se o#%ine prin multiplicarea "alorii ei reprezentati"e cu un coeficient par%ial de
si*uran%+ *amma(C. Valoarea de proiectare C(d a unei ac%iuni se e)prim+$ (n *eneral$ astfel.

F(d) = gamma(F) - F(rep) (2.1)

unde.
*amma(C ' coeficientul par%ial de si*uran%+ care %ine seama de.
' posi#ilitatea unei a#ateri defa"ora#ile a ac%iunii considerate
' posi#ilitatea unei model+ri inadec"ate a ac%iunii considerate
' incertitudinile (n "erificarea efectului ac%iunii considerate
' incertitudini (n e"aluarea st+rilor limit+ considerate
C(rep ' "aloarea reprezentati"+ a ac%iunii considerate
(2) /n func%ie de tipul "erific+rii &i *ruparea de ac%iuni$ "alorile de proiectare pentru diferite ac%iuni se e)prim+ astfel.

G(d) = gamma(G) - G(k) sau G(k)
Q(d) = gamma(Q) - Q(k), gamma(Q)psi
0
Q(k); psi
1
Q(k); psi
2
Q(k) sau Q(k) (2.2)
A(d) = gamma(A) - A(k) sau A(k)
P(d) = gamma(P) - P(k) sau P(k)
A(Ed) = A(Ek)

unde.
*amma(B$ *amma(N$ *amma(A$ *amma(! ' coeficien%i par%iali de si*uran%+ pentru ac%iunile considerate.
(1! -a ac%iunile permanente unde tre#uie s+ se fac+ distinc%ie (ntre efectele fa"ora#ile &i cele defa"ora#ile se "or folosi doi
coeficien%i de si*uran%+$ diferi%i. Valorile de calcul superioare &i inferioare ale ac%iunilor permanente se e)prim+ astfel.
' c0nd se folose&te o sin*ur+ "aloare caracteristic+ B(H

G(d,sup) = gamma(G,sup) - G(k) (2.3)
G(d,inf) = gamma(G,inf) - G(k)

' c0nd se folosesc "alorile caracteristice superioare &i inferioare ale ac%iunilor permanente.
B(d$sup F *amma(B$sup W B(H$sup
B(d$inf F *amma(B$inf W B(H$inf
unde.
*amma(B$sup &i *amma(B$inf ' "alorile superioar+ &i inferioar+ ale coeficientului par%ial de si*uran%+ pentru ac%iuni
permanente3
B(H$sup &i B(H$inf ' "alorile caracteristice$ superioar+ &i inferioar+$ ale ac%iunilor permanente.
2.1.5. Ac%iuni permanente
(1) Ac%iunile permanente la poduri precomprimate e)terior includ.
' *reutatea proprie a structurii
' *reutatea componentelor c+ii (&osea &i>sau cale ferat+
' *reutatea accesoriilor (trotuare$ parapete$ conducte$ ca#luri$ ec2ipamente de inspec%ie &i (ntre%inere$ instala%ii de iluminat
etc.
' presiunea p+m0ntului
' for%ele sau efectele de precomprimare
(4! Ac%iunile permanente e"aluate din m+sur+tori se compar+ cu cele considerate (n calculul ini%ial. Dac+ ac%iunile &i>sau
coeficien%ii par%iali de si*uran%+ sunt cu cel pu%in 1P mai deza"anta7oase$ datorit+ su#aprecierii ac%iunilor &i sec%iunilor$ calculele
"or fi ref+cute.
(1! !entru "erificarea podurilor e)istente$ *reutatea proprie a structurii tre#uie determinat+.
' pe #aza planurilor de e)ecu%ie dac+ e)ist+ &i sunt disponi#ile sau pe #aza unui rele"eu am+nun%it$
' prin utilizarea m+sur+torilor de materiale din documenta%ia de e)ecu%ie dac+ e)ist+ &i sunt disponi#ile$ dup+ "erificarea lor
prin confruntare la fa%a locului.
(5! !entru structurile podurilor de cale ferat+ care au calea pe o cu"+ cu piatr+ spart+ (#alast tre#uie analizate urm+toarele
situa%ii.
' (n+l%imea de umplere a cu"ei este limitat+ &i controlat+
' (n+l%imea de umplere a cu"ei este determinat+ pe #aza situa%iei e)istente (n amplasament &i nu este limitat+ prin m+suri
constructi"e adec"ate
' (n+l%imea de umplere a cu"ei este determinat+ pe #aza situa%iei e)istente (n amplasament &i este limitat+ prin m+suri
constructi"e adec"ate. Dac+ e)ist+ limit+ri ale (n+l%imii de umplere a cu"ei controalele necesare care tre#uie efectuate se "or
preciza (n re*ulamentul de e)ploatare &i (ntre%inere a podului.
(6! /n cazul (n care materialele folosite la construc%ia unui pod au a#ateri semnificati"e de la "aloarea precizat+ (n proiect$
aceste a#ateri tre#uie considerate la e"aluarea ac%iunilor permanente.
(8! Dac+ e)ist+ a#ateri mai mari de X1$= cm la dimensiunile elementelor structurale din #eton fa%+ de "alorile nominale din
proiect$ aceste a#ateri tre#uie considerate la e"aluarea ac%iunilor permanente.
(7) Breutatea structurilor metalice tre#uie e"aluat+ ca sum+ a *reut+%ilor indi"iduale ale elementelor componente$ multiplicat+
cu factorul 1$1 pentru a %ine seama de sporul de *reutate datorat (m#in+rilor (capete de nituri sau &uru#uri$ sudur+ (n relief etc..
(;! -imita superioar+ a "alorii reprezentati"e pentru toate tipurile de accesorii tre#uie sta#ilit+ lu0nd (n considerare a#aterile
ini%iale &i "aria%ia lor (n timp$ rezult0nd din.
' necesitatea continuit+%ii c+ii pe pod &i terasament
' a#aterile la partea superioar+ a platela7ului care sus%ine calea (n compara%ie cu pre"ederile din proiect
' adaosuri la cale (n perioada de e)ploatare sau>&i distri#u%ia conductelor
(9) !entru poduri (n e)ploatare dac+ se realizeaz+ o complet+ &i detaliat+ in"esti*a%ie$ a#aterea *reut+%ii totale de la cea care
a rezultat tre#uie considerat+ X4=P din "aloarea ma)im+ pro*nozat+. /n a#sen%a unor astfel de in"esti*a%ii "aloarea superioar+
a *reut+%ii proprii tre#uie aleas+ ca o "aloare ma)im+$ rezona#il pro*nozat+ pe termen lun*$ a"0nd (n "edere amplasamentul &i
ne"oile (n "iitor.
(10) !entru 2idroizola%ii &i alte mi7loace de protec%ie$ dac+ nu se precizeaz+ altfel$ a#aterea de la *rosimea din proiect tre#uie
luat+ e*al+ cu X4=P$ dac+ refacerile ulterioare ale acestora s'au inclus (n "aloarea nominal+ &i X5=P ... 4=P$ dac+ ele n'au
fost incluse.
(11) !entru alte ec2ipamente sau accesorii$ a#aterile care se iau (n considerare tre#uie sta#ilite pe #aza pro#a#ilit+%ilor de a
e)ista modific+ri sau complet+ri dup+ e)ecu%ie$ (n perioada de e)ploatare a podului.
2.1.6. Cor%a de precomprimare
2.1.6.1. Beneralit+%i
(1! !recomprimarea$ (n accep%ia prezentului normati"$ se define&te ca o ac%iune cu caracter permanent prin care se
introduce o stare artificial+ de eforturi unitare de compresiune (n zone ale elementelor din #eton$ o%el sau compuse o%el'#eton
solicitate la (ntindere su# ac%iunile e)terioare. Aceast+ stare de eforturi unitare de compresiune se realizeaz+ prin intermediul
unor arm+turi pretensionate (interioare sec%iunii de #eton ' pre>post(ntinse$ e)terioare sec%iunii de #eton sau metalice '
neaderente$ su# titulatura de tiran%i metalici tensiona%i$ efortul unitar teoretic de pretensionare corespunz0nd efortului unitar nul
din fi#ra elementului din #eton$ o%el sau compus o%el'#eton$ la ni"elul centrului de *reutate al arm+turii pretensionate.
!recomprimarea poate fi e)primat+ &i (n termeni de deforma%ie.
(2) Efectele pretension+rii arm+turii sau ale tiran%ilor metalici se manifest+$ (n sec%iunile elementelor structurale$ prin
producerea de deforma%ii (alun*iri sau scurt+ri$ rotiri &i contras+*e%i.
(3) -a pretensionarea sau autotensionarea tiran%ilor metalici pot apare efecte de ordinul al II'lea ((n special c0nd distan%a
dintre de"iatori este mare$ dar nu pot ap+rea (n cazul arm+turilor interioare (pre sau postaderente.
(4) /n calculul sec%ional elastic'liniar &i static *eometric liniar$ efectul nedetermin+rii statice introdus de precomprimare "a fi
luat$ o#li*atoriu$ (n considerare (nainte de orice alt+ redistri#u%ie de momente. !entru arm+turi interioare (pre sau post(ntinse se
consider+ c+ arm+tura pretensionat+ nu lunec+ (n #eton (epsilon(c F epsilon(p. /naintea in7ect+rii canalelor$ arm+turile se "or
considera neaderente$ ec2i"alent cazului tiran%ilor metalici e)teriori.
O#ser"a%ie. Redistri#u%ia momentelor (nco"oietoare nu se "a lua (n calcul (n condi%iile (n care capacitatea de rotire nu poate fi
determinat+ cu un *rad con"ena#il de certitudine.
(5) /n calculul sec%ional plastic'neliniar al elementelor structurale din #eton$ efectul nedetermin+rii statice introdus de
arm+turile pretensionate sau de tiran%ii metalici tensiona%i poate fi asimilat cu o rotire plastic+ adi%ional+$ de care se "a %ine
seama la "erificarea capacit+%ii de rotire sec%ional+.
(6) /n calcule$ se presupune c+ traiectoriile tiran%ilor metalici tensiona%i au trasee rectilinii pe lun*imea li#er+ dintre doi de"iatori
consecuti"i sau pe lun*imea li#er+ dintre un ancora7 &i un de"iator. /n cazul tiran%ilor metalici tensiona%i$ a c+ror *reutate proprie
este important+ (apreciat+ prin m+rimea s+*e%ii tirantului sau (n cazul tiran%ilor metalici tensiona%i$ afla%i (n e)teriorul sec%iunilor
desc2ise &i prote7a%i cu tu#ulatur+ metalic+ &i solicita%i suplimentar prin depunerea de c2iciur+$ se "a %ine seama de efectele de
ordinul al II'lea fie printr'un calcul sec%ional elastic'liniar &i static *eometric'neliniar$ fie prin modificarea corespunz+toare a
efortului (n tirant datorit+ *reut+%ii proprii a tirantului &i e"entual al *reut+%ii c2iciurei posi#il s+ se depun+ pe acesta.
(:! 9e "a e"ita ruperea fra*il+ (n elementul structural$ f+r+ a"ertizare$ prin.
' adoptarea unei "alori a efortului de tensionare a tiran%ilor metalici$ astfel (nc0t pierderea rezisten%ei ansam#lului structural
(element structural ' tiran%i metalici tensiona%i s+ se produc+ prin cedarea elementului structural &i nu prin cedarea tiran%ilor
metalici tensiona%i3
' pre"ederea$ (n e)ploatare$ a unor m+suri care s+ pre"in+ diminuarea sec%iunii tiran%ilor tensiona%i sau a pozi%iei lor ini%iale$
prin asi*urarea unui acces u&or$ (n scopul "erific+rii "izuale &i controlului inte*rit+%ii sec%iunii arm+turilor &i a pozi%iei tiran%ilor$ (n
zona de"iatorilor &i a ancora7elor$ utiliz0nd metode de in"esti*are nedistructi"+3
' (n cazul elementelor structurale din #eton armat sau din #eton precomprimat cu arm+tur+ pre>post(ntins+$ s+ se asi*ure
arm+tura minim+$ ("ezi capitolul 53
' printr'o armare corespunz+toare a elementelor structurale din #eton$ asi*ur0ndu'se un factor de ductilitate sec%ional cu
"aloarea minim 4$ pentru poduri de cale ferat+ &i minim 5$ pentru poduri de &osea &i pietonale.
2.1.6.2. Cor%a de pretensionare
(1! Rezisten%a #etonului la compresiune la tensionare ' (n cazul utiliz+rii arm+turilor post(ntinse &i a tiran%ilor metalici
tensiona%i sau la transfer ' (n cazul utiliz+rii arm+turilor pre(ntinse "a corespunde "alorii minime pre"+zut+ (n NE =14'1<<< sau
(n a*rementele corespunz+toare. -imit+rile impuse #etonului &i arm+turilor pre>post(ntinse la st+rile limit+ de ser"iciu$ su#
di"erse *rup+ri de ac%iuni$ care includ precomprimarea$ sunt precizate la 5.4.4.4.
(4! Cor%a de (ntindere ma)im+ != aplicat+ unei arm+turi sau tirant$ adic+ for%a din pres+ m+surat+ la cap+tul acti" (n timpul
tension+rii ' (n cazul tension+rii arm+turilor pre(ntinse &i a tiran%ilor metalici &i for%a care se realizeaz+ (n dreptul racord+rii dintre
trompeta de racordare &i partea curent+ a canalului ' (n cazul arm+turilor post(ntinse$ nu "a dep+&i "aloarea.

P
0
= A(p) sigma(
0
,max) (2.5)

(n care.
A(p ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii pre>post(ntinse sau a tirantului metalic
si*ma(=$ma) ' efortul unitar ma)im aplicat arm+turii pre>post(ntinse


0,80 f(pk)
sigma(
0
,max) <= min (2.6)
0,90 f(p
0
,
1
k)
'

/n cazul tiran%ilor metalici tensiona%i$ "aloarea lui si*ma(=$ma) se reduce la$


0,60 f(pk)
sigma(
0
,max) <= min (2.7)
0,65 f(p
0
,
1
k)
'

astfel (nc0t "aloarea efortului unitar (n faz+ final+ s+ nu dep+&easc+ limita con"en%ional+ de cur*ere a o%elului pretensionat
(%in0ndu'se seama de cre&terea eforturilor unitare datorit+ autotension+rii tirantului din ac%iuni e)terioare aplicate ulterior
pretension+rii.
(3) O ma7orare a efortului unitar de tensionare$ pentru arm+turi pre>post(ntinse la "alori


0,85 f(pk)
sigma(
0
,max) <= min (2.8)
0,95 f(p
0
,
1
k)
'

0,65 f(pk)
respectiv, sigma(
0
,max) <= min , pentru tirantii metalici, se
0,70 f(p
0
,
1
k)
'
permite dac manometrul presei poate asigura o precizie de msurare de 5%.

(5! -a determinarea for%ei de pretensionare !(m$= (n di"erse etape$ se "or considera urm+toarele influen%e$ %in0nd seama
de procedeul de tensionare a arm+turilor$ respecti" tiran%ilor.
' deforma%ii elastice DE-TA !(c3
' rela)area de scurt+ durat+ DE-TA !(ir3
' pierderi de tensiune datorit+ frec+rii DE-TA !(K()3
' lunec+ri (n ancora7e DE-TA !(sl3
' pierderi de tensiune din tratamentul termic al #etonului DE-TA !(T.
De c0te ori este posi#il$ determinarea acestor influen%e tre#uie s+ se #azeze pe o e)perien%+ (ndelun*at+ sau pe rezultate
e)perimentale certe pri"ind propriet+%ile materialelor &i metodele de tensionare care se "or utiliza.
!ierderile de tensiune produse (n arm+turile pretensionate$ respecti" (n tiran%ii metalici tensiona%i conduc la reducerea for%elor
de precomprimare (n elementul structural din #eton sau metal.
(6! !entru elementele cu arm+tur+ pre(ntins+$ for%a (n arm+tur+$ dup+ transfer$ !(m$=$ se calculeaz+ cu rela%ia.

P(m,0) = P
0
- DELTA P(c) - DELTA P(ir) - DELTA P((x)) - DELTA P(T) - DELTA P(sl) (2.9)

(n care.
DE-TA !(c ' se calculeaz+ pe #aza modulului secant de elasticitate al #etonului$ ta#elul 1.1$ respecti" pentru o%elul
pretensionat 1.1.13
DE-TA !(K() ' definit la 4.1.8.1$
DE-TA !(ir ' se poate determina conform 1 1.4$
DE-TA !(T ' se poate estima utiliz0nd pre"ederile 9TA9 1=111>4';:
O#ser"a%ie. Rela%ia (4.< presupune utilizarea unui stand de pretensionare cu lun*imea$ -(s$ de minim := ... ;= m$ utilizarea
unui stand scurt$ ca lun*ime$ impun0nd luarea (n considerare &i a pierderii de tensiune din lunecarea arm+turilor (n ancora7e$

lambda
1
+ lambda
2
DELTA P(sl) = E(s) , unde lambda
1
, lambda
2
sunt mrimea
L(s)
lunecrilor n ancoraje, functie de tipul acestora.

(8! !entru elemente cu arm+tur+ post(ntins+ &i pentru tiran%ii metalici tensiona%i$ for%a (n arm+tur+ dup+ transfer$ !(m$= se
calculeaz+ cu rela%ia.

P(m,0) = P
0
- DELTA P(c) - DELTA P(sl) - DELTA P((x)) (2.10)

(n care.
DE-TA !(sl &i DE-TA !(K() ' se calculeaz+$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ utiliz0nd
pre"ederile punctului B.1.5 din 9TA9 1=111>4';: ("alorile coeficien%ilor de frecare$ K &i H$ din ta#elul 4.1 se "or ma7ora cu 1=P$
respecti" 4.1.8.1 din acest normati"3
DE-TA !(c ' %ine seama de scurtarea #etonului datorit+ tension+rii succesi"e a arm+turilor &i se calculeaz+$ p0n+ la
adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ utiliz0nd pre"ederile punctului B.1 din 9TA9 1=111>4';:.
(:! -a tensionarea arm+turilor$ se "or m+sura for%a de pretensionare$ != &i alun*irea$ "erific0ndu'se pierderile efecti"e
datorate frec+rii.
(;! Valoarea for%ei de pretensionare la timpul t Y t=$ !(m$t$ "a fi determinat+ func%ie de procedeul de tensionare.
9uplimentar$ fa%+ de influen%ele ar+tate la (5!$ se "or lua (n considerare &i pierderile de tensiune datorate contrac%iei &i cur*erii
lente a #etonului &i rela)+rii de lun*+ durat+ a o%elului pretensionat$ conform 4.1.8.1 (5 &i 1.1.4 (:.
(<! Eforturile unitare locale de stri"ire sau despicare ale #etonului de su# ancora7ele arm+turilor post(ntinse$ respecti" ale
tiran%ilor metalici tensiona%i se calculeaz+$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ utiliz0nd pre"ederile
ane)ei C din 9TA9 1=111>4';: &i %in0nd seama de limitele pre"+zute la 6.1.5.6 din prezentul normati".
2.1.6.3. !ierderi de tensiune datorate frec+rii$ contrac%iei &i cur*erii lente a #etonului &i rela)+rii o%elului pretensionat
(1) !ierderile de tensiune datorate frec+rii DE-TA !(K() pentru arm+turi post(ntinse &i pentru tiran%ii metalici tensiona%i pot fi
estimate cu rela%ia.

-(theta+kx)
DELTA P((x)) = P
0
- 1 - e (2.11)
' '

unde.
!= ' for%a de (ntindere ma)im+ a arm+turii post(ntinse$ m+surat+ la cap+tul acti"3
K ' coeficientul de frecare dintre arm+turi &i canalele lor3 "aloarea lui depinde de ru*ozitatea suprafe%ei o%elului &i a canalului$
de prezen%a ru*inii$ de m+rimea alun*irilor &i de traseul arm+turilor3 (n ta#elul 4.1$ se recomand+ "alori medii$ dac+ acestea nu
difer+ de pre"ederile te2nice men%ionate (n normele (n "i*oare sau (n a*remente te2nice3 "alorile utilizate efecti" (n proiectare
pot fi ma7orate sau reduse$ (n concordan%+ cu standardele de produs$ *radul de calificare$ cu condi%ia ca "alorile utilizate s+
poat+ fi 7ustificate3
t2eta ' suma de"ierilor un*2iulare pe distan%a ) (indiferent de direc%ie sau semn3
H ' coeficient de frecare pe unitatea de lun*ime$ datorat de"ierilor un*2iulare accidentale$ nepre"+zute$ care afecteaz+ traseul
arm+turilor3 "alorile lui$ H$ (n *eneral cuprinse (ntre =$==6 ... =$=1>m &i precizate$ o#li*atoriu$ (n a*rementele te2nice specifice$
depind de *radul de calificare al e)ecutantului$ de distan%a dintre stela7e$ de tipul tecii utilizate &i de *radul de compactare al
#etonului3
) ' distan%a$ (n metri$ m+surat+ de'a lun*ul arm+turii (tirantului metalic$ de la cap+tul acti" la punctul de calcul considerat.
Ta#elul 4.1
Coeficien%i de frecare K pentru arm+turi post(ntinse
&i pentru tiran%i metalici tensiona%i

Tiranti metalici tensionati



Tipul armturii Armturi Post-injectati
2
) Pre-injectati
3
)
tensionate postntinse
1
)
Teac otelTeac PEHDTeac otelTeac PEHD
neuns neuns uns uns

Srm tras la rece 0,17 0,18 0,12 0,25 0,14

Toron 0,19 0,16 0,10 0,24 0,12

Bar profilat 0,65

Bar rotund neted 0,33


'+++++'


1
) !entru arm+turi a c+ror arie a sec%iunii trans"ersale ocup+ cel pu%in 7um+tate din aria sec%iunii trans"ersale canalului.

2
) In7ectarea canalelor sau a tecilor cu amestecul de in7ectare se realizeaz+ dup+ tensionarea arm+turii.

3
) In7ectarea canalelor sau a tecilor cu amestecul de in7ectare se realizeaz+ (naintea tension+rii arm+turii.
!EMD ' polietilen+ de (nalt+ densitate.
(2) !ierderile de tensiune reolo*ice ' cur*erea lent+ &i contrac%ia #etonului &i rela)area o%elului pretensionat ' pentru
arm+turile cu aderen%+ pre>post(ntinse$ pentru *ruparea de ac%iuni c"asi'permanent+$ se pot calcula cu rela%ia.

epsilon(s)(t,t
0
) E(s) + 0,8 - DELTA sigma(pr) + alfa I(t,t
0
) (sigma(cg) +
sigma(cp
0
))
DELTA sigma(p,c+s+r) =
(2.12)
A(p) A(c)
1 + alfa (1 + z
2
(cp)) (1 + 0,8 I(t,t
0
))
A(c) ' I(c) '

(n care.
DE-TA si*ma(p$cZsZr ' "aria%ia efortului unitar (n arm+turi datorit+ cur*erii lente &i contrac%iei #etonului &i rela)+rii o%elului
pretensionat (n punctul )$ la momentul t3
epsilon(s(t$t= ' "aloarea estimat+ a deforma%iei din contrac%ie$ o#%inut+ din "alorile din ta#elul nr. 1.6$ pentru contrac%ia final+
"ezi pct. 1.1.13
alfa ' coeficient de ec2i"alen%+$ alfa F E(s>E(cm$ E(s fiind modulul de elasticitate al o%elului pretensionat$ determinat
conform 1.1.1 (4$ (1$ respecti" modulul de elasticitate al #etonul$ E(cm$ determinat din ta#elul nr. 1.13
DE-TA si*ma(pr ' "aria%ia efortului unitar (n arm+turi$ (n sec%iunea )$ datorit+ rela)+rii o%elului pretensionat$ "aloare care
poate fi o#%inut+ din fi*. 1.1=$ pentru raportul si*ma(p>f(pH$ unde si*ma(p F si*ma(#*= ' =$1 DE-TA si*ma(p$cZsZr$ si*ma(p
fiind efortul ini%ial (n arm+tur+$ si*ma(p*= este efortul ini%ial din arm+tur+ datorit+ pretension+rii &i ac%iunilor permanente &i f(pH
este rezisten%a caracteristic+ a o%elului pretensionat3
G(t$t= ' coeficientul de cur*ere lent+$ calculat cu rela%ia 1.1=3
si*ma(c* ' efortul unitar (n #eton$ la ni"elul centrului de *reutate al arm+turilor$ datorit+ *reut+%ii proprii &i celorlalte ac%iuni
permanente3
si*ma(cp= ' efortul unitar ini%ial (n #eton$ la ni"elul centrului de *reutate al arm+turilor$ datorit+ precomprim+rii3
A(p ' aria sec%iunii trans"ersale a tuturor arm+turilor pretensionate$ (n punctul (n care se calculeaz+ pierderea3
A(c ' aria sec%iunii trans"ersale a #etonului$ (n punctul (n care se calculeaz+ pierderea3
I(c ' momentul de iner%ie al sec%iunii trans"ersale de #eton$ (n punctul (n care se calculeaz+ pierderea3
z(cp ' distan%a dintre centrul de *reutate al sec%iunii de #eton &i al arm+turilor$ (n punctul (n care se calculeaz+ pierderea.
(3) !entru rezol"area rela%iei (4.14 este necesar un calcul cu apro)ima%ii succesi"e$ ini%ial apreciindu'se o "aloare a pierderii
totale$ DE-TA si*ma(p$cZsZr$ pentru a se putea determina pierderea din rela)area o%elului pretensionat$ DE-TA si*ma(pr.
(4) E"aluarea for%ei de pretensionare finale (n arm+turile pre>post(ntinse$ !(m$infinit$ se face %in0nd seama de pierderile de
tensiune datorate cur*erii lente &i contrac%iei #etonului &i rela)+rii o%elului pretensionat$

P(m,infinit) = P(m,
0
) - DELTA P(p,c+s+r) (2.13)

!entru arm+turi e)terioare$ su# forma tiran%ilor metalici tensiona%i$ influen%a cur*erii lente &i contrac%iei #etonului &i rela)+rii
o%elului pretensionat se o#%ine (n urma unui calcul static (n care ri*iditatea la (nco"oiere a elementului structural de #eton
con%ine modulul efecti" de elasticitate al #etonului$ rela%ia (1.<$ ri*iditatea a)ial+ a tirantului con%in0nd un modul de elasticitate
al o%elului pretensionat afectat de rela)are$

E(s,eff) = E(s) (1 - DELTA sigma(pr)/sigma(m
0
)) (2.14)

unde. si*ma(m= F !(m=>A(p
2.1.6.4. Efectele precomprim+rii (n cazul "erific+rilor la st+rile limit+ de ser"iciu
(1! /n condi%ii de ser"iciu$ (n calcule se "a %ine seama at0t de ni"elul de incertitudine (n realizarea efecti"+ a for%ei de
pretensionare preconizate (precizia presei de tensionare$ c0t &i de ni"elul de incertitudine (n e"aluarea pierderilor de tensiune.
(4! !entru a %ine seama de incertitudinile pri"ind pierderile de tensiune$ la determinarea for%ei de pretensionare la timpul t$
!(m$t$ la st+rile limit+ de ser"iciu se "a lua (n considerare &i ipoteza de calcul (n care suma pierderilor de tensiune$ la timpul t$
este mai mic+ cu 16P.
(3) Imprecizia pri"ind realizarea efecti"+ a for%ei de tensionare (n pres+ se "a estima calcul0nd "aloarea for%ei de
pretensionare$ ca ac%iune$ la st+rile limit+ de ser"iciu$ cu dou+ "alori.

P(k,sup) = gamma(sup) P(m,t) (2.15)
P(k,inf) = gamma(inf) P(m,t) (2.16)
n care: P(k,sup) - valoarea caracteristic superioar;
P(k,inf) - valoarea caracteristic inferioar.

(4) /n *eneral$ pentru a %ine seama de ni"elul de incertitudine datorat preciziei manometrului presei de tensionare$ se pot
considera ca suficiente "alorile.
*amma(sup F 1$=6 &i *amma(inf F =$<6 pentru arm+turi pre(ntinse aderente3
*amma(sup F 1$1= &i *amma(inf F =$<= pentru arm+turi post(ntinse aderente &i tiran%i metalici tensiona%i.
Dac+ se iau m+suri potri"ite (e). m+sur+ri directe ale precomprim+rii (n condi%ii de ser"iciu *amma(sup &i *amma(inf se pot
lua cu "aloarea 1$=.
2.1.6.5. Efectele precomprim+rii (n cazul "erific+rilor la st+rile limit+ ultime
(1) /n *eneral$ "aloarea de proiectare a for%ei de pretensionare poate fi determinat+ cu rela%ia$

P(d) = gamma(p) P(m,t) (2.17)

(2) /n cazul elementelor precomprimate e)terior cu tiran%i metalici tensiona%i$ ac%iunile care solicit+ elementul structural ulterior
pretension+rii tiran%ilor metalici (alte ac%iuni permanente$ ac%iuni din trafic$ etc.$ produc efecte de autotensionare ale acestora$
m+rind efortul sec%ional cu 9um+ J(i ("ezi fi*. 5.1 &i 5.4$ unde J(i este efectul cre&terii efortului (n tirant datorit+ ac%iunii [i\$
aplicat+ ulterior tension+rii tirantului.
(3) /n cazul elementelor structurale metalice sau mi)te din o%el ' #eton$ precomprimate e)terior prin intermediul tiran%ilor
metalici$ "erific+rile la st+rile limit+ ultime (pentru o#oseal+ modelul este "ala#il &i pentru elemente structurale din #eton cu
arm+tur+ pre>post(ntins+ se fac (n urma unui calcul sec%ional elastic ' liniar (p0n+ la atin*erea limitei de cur*ere &i a unui calcul
static *eometric ' liniar sau neliniar (calcul de ordinul al II'lea$ efectele autotension+rii transmi%0ndu'se tiran%ilor metalici$ cu un
coeficient par%ial de si*uran%+ superior$ *amma(DE-TA JB(sup F 1$4 &i *amma(DE-TA JN(sup F 1$5$ respecti" inferior$
*amma(DE-TA JB(inf F *amma(DE-TA JN(sup F 1$=$ efectul total al tuturor ac%iunilor permanente$ (B(i &i utile (N(i$
aplicate ulterior tension+rii tiran%ilor metalici$ conduc0nd la o for%+ de autotensionare (n tirant$ cu.

- o valoare superioar: gamma(DELTA XG(sup)) SUM X(G(i)) + gamma(DELTA XG(sup)) SUM X(Q(i))
- o valoare inferioar: gamma(DELTA XG(inf)) SUM X(G(i)) + gamma(DELTA XG(inf)) SUM X(Q(i))

(4) /n cazul elementelor structurale din #eton precomprimate e)terior prin intermediul tiran%ilor metalici$ "erific+rile la st+rile
limit+ ultime ' de rezisten%+ &i de sta#ilitate ' se fac (n urma unui calcul sec%ional plastic ' neliniar &i a unui calcul static *eometrie
' neliniar (calcul de ordinul al II'lea$ folosind metoda #io*rafic+$ datorit+ modific+rii pozi%iei tirantului metalic (n raport cu a)a
neutr+ a elementului structural$ pozi%ia a)ei neutre modific0ndu'se odat+ cu cre&terea (nc+rc+rilor (prin plasticizarea #etonului
comprimat &i intrarea (n cur*ere a arm+turilor. Calculul static al st+rii de deformare a (ntre*ului sistem se "a face utiliz0nd "alori
medii ale propriet+%ilor #etonului$ E(cm$ ale o%elului pentru #eton armat$ ale o%elului pretensionat interior &i ale celui din
alc+tuirea tiran%ilor metalici$ E(s. /ntruc0t cedarea ansam#lului structural a fost diri7at+$ prin re*ulile de conformare$ s+ se
produc+ prin cedarea elementului structural$ odat+ cu apari%ia primei articula%ii (zone plastice (de re*ul+ (n zonele de moment
ma)im determinarea rezisten%ei$ pentru "erificare la starea limit+ ultim+ de rezisten%+$ se "a face cu caracteristici de proiectare$
J(d F J(H>*amma(?$ corespunz+toare acestei st+ri limit+$ cap. 1.1. /n acest caz$ la calculul efortului de autotensionare din
tirantul metalic$ urmare aplic+rii unor ac%iuni ulterior momentului tension+rii acestora$ se "a lua (n considerare un coeficient
par%ial de si*uran%+ superior pentru ac%iuni permanente$ (B(i$ *amma(DE-TA JB(sup F 1$1 &i pentru ac%iuni utile$ (N(i$
*amma(DE-TA JN(sup F 1$4$ respecti" inferior$ *amma(DE-TA JB(inf F *amma(DE-TA JN(sup F 1$=.
2.1.7. Ac%iuni "aria#ile
2.1.7.1. Ac%iuni din trafic
(1) Ac%iunile datorate traficului pe poduri de &osea$ pietonale &i de cale ferat+ au caracterul unor ac%iuni "aria#ile &i
accidentale$ reprezentate prin diferite modele de (nc+rcare.
(2) Din punctul de "edere al caracterului spa%ial al ac%iunilor din trafic$ acestea se pot considera ca ac%iuni li#ere (n limitele
precizate (n ane)ele L$ C &i D.
(3) Ac%iunile din trafic pot a"ea mai multe componente &i sunt prezentate (n ane)ele L$ C &i D.
(4) !entru condi%ii normale de utilizare (e)cluz0nd orice situa%ie accidental+ (nc+rc+rile din trafic &i cele datorate pietonilor
(efectele dinamice fiind incluse atunci c0nd sunt rele"ante tre#uie considerate ca ac%iuni "aria#ile.
(5) Valorile reprezentati"e ale ac%iunilor din trafic sunt.
' "alorile caracteristice$ care sunt fie sta#ilite statistic &i corespund unei pro#a#ilit+%i limitate de a fi dep+&ite pe durata normat+
de e)ploatare a podului fie cele nominale3
' "alorile frec"ente3
' "alorile c"asi'permanente.
(6) !entru calculul la o#oseal+ (n ane)a L (pentru poduri de &osea &i ane)a C (pentru poduri de cale ferat+$ sunt descrise
modele separate$ "alori asociate acestora &i e)i*en%e specifice.
(7) Ve2iculele rutiere &i fero"iare pot determina ac%iuni datorit+ coliziunii$ pozi%iei sau prezen%ei lor accidentale pe suprafe%e
care nu sunt destinate lor. Aceste ac%iuni tre#uie considerate la proiectarea structurii atunci c0nd nu e)ist+ m+suri adec"ate de
protec%ie. ?+surile adec"ate de protec%ie sunt pre"+zute (n normele de proiectare sau (n proiecte specifice.
(8) /n acest normati" ac%iunile precizate pentru situa%ii de proiectare accidentale se refer+ la cazuri uzuale. Aceste ac%iuni$
reprezentate prin modele de (nc+rcare diferite$ definesc "alorile de proiectare su# forma unor (nc+rc+ri statice ec2i"alente.
(9) !entru ac%iunile datorate "e2iculelor rutiere care circul+ su# poduri de &osea$ poduri pentru pietoni sau poduri de cale
ferat+$ (n situa%iile de proiectare accidentale$ se "or respecta pre"ederile din ane)ele L &i D.
(10) Cor%ele de coliziune$ datorate am#arca%iunilor$ "apoarelor sau a"ioanelor$ asupra podurilor de &osea$ pietonale &i de cale
ferat+ care tra"erseaz+ canale sau r0uri (flu"ii na"i*a#ile nu sunt precizate (n acest normati". !entru aceste situa%ii pot fi
sta#ilite e)i*ente suplimentare (n documenta%ii de proiectare specifice.
(11) Ac%iunile$ pentru situa%iile de proiectare accidentale$ datorate "e2iculelor rutiere care circul+ pe podurile de &osea sau pe
poduri pietonale sunt definite (n ane)ele L$ respecti" ane)a D.
(12) Ac%iunile$ pentru situa%iile de proiectare accidentale$ datorate "e2iculelor fero"iare sau unor componente ale infrastructurii
fero"iare sunt definite (n ane)a C. Ele se folosesc atunci c0nd sunt rele"ante pentru poduri de &osea$ pietonale &i de cale ferat+.
(11! 9itua%iile de proiectare accidentale se "or identifica &i "or fi luate (n considerare. !entru poduri la care se folosesc
semnaliz+ri (n "ederea limit+rii *reut+%ii "e2iculelor$ tre#uie luat+ (n considerare &i o situa%ie de proiectare accidental+
corespunz+toare unui "e2icul care (ncalc+ a"ertismentul dat de semnalizare.
(14) Atunci c0nd se folosesc *rupuri de (nc+rc+ri (*rup+ri ale componentelor ac%iunilor din trafic$ diferitele (nc+rc+ri din trafic
care se iau (n considerare ca simultane sunt date (n ane)ele L$ C &i D. Atunci c0nd este rele"ant fiecare dintre acestea tre#uie
considerate (n calculele de proiectare.
(16! Re*ulile pri"ind *ruparea ac%iunilor din trafic depind de calculele care se efectueaz+ &i "or fi (n conformitate cu
pre"ederile de la 4.4. !entru *rup+rile de ac%iuni care includ &i ac%iunea seismic+$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a
EN 1<<;'4$ se "or respecta pre"ederile din ,Normati"ul pentru proiectarea antiseismic+ a podurilor de &osea$ de cale ferat+ &i a
pasa7elor rutiere deni"elate din #eton armat &i #eton precomprimat, &i din !'1=='<4.
2.1.7.2. Alte ac%iuni "aria#ile
(1) !0n+ la adoptarea "ersiunilor (n lim#a rom0n+ a EN 1<<1'1'1$ EN 1<<1'1'5$ EN 1<<1'1'6 &i EN 1<<1'1'8$ ac%iunile
"aria#ile care nu sunt *enerate de trafic se calculeaz+ utiliz0nd pre"ederile din 9TA9 1656';< &i 9TA9 15;<':;$ a"0nd (n
"edere &i complet+rile din ane)a E.
Aceste ac%iuni sunt.
' "aria%iile termice anuale
' deforma%iile (n timp ale #etonului (cur*erea lent+$ contrac%ia
' tasarea &i deplasarea funda%iilor
' presiunea &i su#presiunea 2idrostatic+ a apei la ni"elul mediu
' frecarea aparatelor de reazem mo#ile
' "aria%iile termice zilnice
' diferen%a de temperatur+ dintre elementele structurale
' presiunea "0ntului
' presiunea &i su#presiunea apei de la ni"elul mediu la ni"elul ma)im sau minim
' presiunea *2e%ii
' (nc+rcarea cu z+pad+
' (nc+rcarea din c2iciur+
' (nc+rc+ri care apar la monta7ul (n consol+ al structurilor sau (n alte situa%ii similare
' (nc+rc+ri pro"enite din deplas+rile$ transportul$ e)ecu%ia &i monta7ul elementelor structurale prefa#ricate sau structurilor.
(2) Re*ulile pentru *ruparea acestor ac%iuni "aria#ile cu alte ac%iuni specifice podurilor depind de "erific+rile care se
efectueaz+ &i "or fi (n conformitate cu pre"ederile de la 4.4.
2.1.8. Ac%iuni accidentale
!0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<1'1':$ ac%iunile accidentale specifice podurilor se calculeaz+ utiliz0nd
pre"ederile din 9TA9 1656';< &i 9TA9 15;<':;$ a"0nd (n "edere &i complet+rile din ane)a E. Aceste ac%iuni sunt.
' iz#irea na"elor &i am#arca%iunilor de infrastructurile podurilor amplasate peste cursurile de ap+ na"i*a#ile
' (nc+rc+ri produse prin distru*erea unor instala%ii fi)e.
2.1.9. Ac%iuni seismice
(1) ?etodele cu a7utorul c+rora se define&te ac%iunea seismic+ tre#uie s+ reflecte comple)itatea mi&c+rilor seismice &i s+ fie
adec"ate modelelor utilizate pentru analiza r+spunsului structurii reale. Aceste modele cuantific+ efectul mi&c+rii seismice$
transmise structurii de terenul de funda%ie$ posi#ilitatea producerii unor deplas+ri permanente de teren care s+ impun+
structurilor de rezisten%+ deplas+ri impuse$ "a fi e"aluat+ prin studii speciale$ iar consecin%ele "or fi e"itate prin ale*erea unor
amplasamente &i>sau sisteme structurale adec"ate.
(2) Ac%iunea seismic+ se define&te a"0nd (n "edere.
' caracterizarea mi&c+rii (ntr'un punct
' caracterizarea "aria#ilit+%ii spa%iale a mi&c+rii
(3) Din cele &ase componente ale mi&c+rii seismice (trei componente de transla%ie &i trei componente de rota%ie$ de re*ul+$ se
consider+ numai cele trei componente de transla%ie dup+ direc%ii orto*onale. !entru calculul structurilor fiecare component+ a
mi&c+rii seismice a terenului poate fi reprezentat+ prin.
' spectru de r+spuns
' densit+%i spectrale de putere
' accelero*rame
9pectrul de r+spuns$ densit+%ile spectrale de putere &i accelero*ramele corespunz+toare aceluia&i amplasament tre#uie s+
fie reciproc compati#ile.
9pectrele de r+spuns "or fi utilizate (n toate cazurile3 (n cazurile speciale$ (n care structura de rezisten%+ impune considerarea
ac%iunii seismice simultane dup+ toate direc%iile$ se pot pune (n "aloare elementele furnizate de reprezent+rile stocastice &i de
reprezent+rile prin accelero*rame de proiectare o#%in0ndu'se astfel date mai complete pri"ind comportarea structurilor de
poduri la ac%iunea seismic+.
(4) Accelera%ia efecti"+ ma)im+ a mi&c+rii seismice a terenului (n c0mp li#er$ numit+ accelera%ie de proiectare a terenului este
dat+ (n 2arta de zonare macroseismic+ a terenului Rom0niei (9R 111=='1.1<<13 efectele asupra compozi%iei spectrale a
mi&c+rilor seismice &i respecti" asupra "alorilor parametrilor mi&c+rii terenului (ntr'un amplasament este luat+ (n considera%ie
prin clasele de perioade de col%$ T(c$ indicate (n 2arta corespunz+toare dat+ (n 9R 111=='1.1<<1.
(5) ?odul concret de considerare (n calcule a efectului ac%iunii seismice se "a face (n concordan%+ cu re*lement+rile din
capitolul 1 al ,Normati"ului pentru proiectarea antiseismic+ a podurilor de &osea$ de cale ferat+ &i a pasa7elor rutiere deni"elate
din #eton armat &i #eton precomprimat,.
(6) Re*ulile pentru *ruparea ac%iunilor seismice cu alte ac%iuni specifice podurilor depind de "erific+rile care se efectueaz+ &i
"or fi (n conformitate cu pre"ederile de la pct. 4.4.
2.2. Bruparea ac%iunilor
2.2.1. Bruparea ac%iunilor pentru "erific+ri la st+ri limit+ ultime
(1! !entru fiecare caz de (nc+rcare$ "alorile de proiectare ale solicit+rilor corespunz+toare st+rii limit+ considerate$ E(d
tre#uie s+ fie determinate plec0nd de la re*ulile de *rupare$ rezultate din "alorile de proiectare ale ac%iunilor$ precizate (n ta#elul
4.4.
Ta#elul 4.4
Valori de proiectare pentru *ruparea ac%iunilor

Situatia de proiectare Actiuni Actiuni variabile independente Q(d)


Actiuni accidentale,
(Gruparea actiunilor) permanente G(d)
A si actiuni
Dominante Altele
seismice, A(d)

exploatare

Fundamental gamma(G) G(k) (gamma(P) P(k)) gamma(Q


1
) Q(k
1
)gamma(Qi) psi(0i) Q(ki)
-
n situatii

tranzitorii

Accidental gamma(GA) G(k) (gamma(PA) P(k)) psi


11
Q(k
1
) psi(2i) Q(ki)
gamma(A) A(k) sau A(d)

Seismic G(k) psi(2i) Q(ki)


gamma
1
A(Ed)
'++++
'

(4! !entru fiecare caz critic de (nc+rcare$ "alorile de proiectare ale solicit+rilor E(d (efectele ac%iunilor tre#uie determinate
pentru *ruparea "alorilor ac%iunilor care sunt simultane$ astfel.
' situa%ii de proiectare fundamentale (n care se consider+ "alorile de proiectare dominante ale ac%iunilor &i "alorile de *rupare
ale altor ac%iuni.
W situa%ia de proiectare fundamental+ (n e)ploatare este o situa%ie de proiectare rele"ant+ pe o perioad+ de timp de acela&i
ordin ca durata de "ia%+ normat+ a structurii &i se refer+$ (n *eneral$ la condi%iile normale de e)ploatare3
W situa%ia de proiectare fundamental+ tranzitorie este o situa%ie de proiectare rele"ant+ pe o perioad+ de timp mult mai scurt+
dec0t durata de "ia%+ normat+ a structurii$ cu mare pro#a#ilitate de apari%ie$ referindu'se &i la condi%iile temporare de utilizare
sau de e)punere a structurii (de e)emplu (n perioade de e)ecu%ie sau repara%ii.
' situa%ii de proiectare accidentale (n care se consider+ "alorile de proiectare ale ac%iunilor permanente (mpreun+ cu "aloarea
frec"ent+ a ac%iunii "aria#ile dominante$ "alorile c"asi'permanente ale altor ac%iuni "aria#ile &i "aloarea de proiectare a unei
ac%iuni accidentale3 situa%ia de proiectare accidental+ con%ine condi%ii e)cep%ionale de (nc+rcare ale structurii sau la care este
e)pus+$ de e)emplu impactul "e2iculelor cu elemente structurale.
' situa%ie de proiectare seismic+ (n care se consider+ "alorile caracteristice ale ac%iunilor permanente (mpreun+ cu "alorile
c"asi'permanente ale altor ac%iuni "aria#ile &i "aloarea de proiectare a ac%iunilor seismice.
(3) C0nd o ac%iune dominant+ nu este e"ident+$ "a fi considerat+$ pe r0nd$ fiecare ac%iune "aria#il+ ca dominant+ &i se
sta#ile&te astfel cazul cel mai defa"ora#il.
(4) !entru "erific+ri la st+rile limit+ ultime$ *rup+rile de ac%iuni pot fi reprezentate sim#olic astfel.
' situa%ii de proiectare fundamentale (n e)ploatare &i tranzitorii pentru "erific+ri la st+ri limit+ ultime altele dec0t cele care se
refer+ la o#oseal+.

___ ___
\ \
/__ gamma(Gj) G(kj) "+" gamma(P) P(k) "+" gamma(Q
1
) Q(k1) "+" /__ gamma(Qi) psi(0i) Q(ki)
(2.18)
j>=1 i>1

Aceast+ reprezentare este o com#inare a dou+ *rup+ri de ac%iuni diferite$ care sunt.

___ ___
\ \
/__ gamma(Gj) G(kj) "+" gamma(P) P(k) "+" gamma(Q
1
) psi
01
Q(k1) "+" /__ gamma(Qi) psi(0i) Q(ki)
(2.19a)
j>=1 i>1
___ ___
\ \
/__ csi(j) gamma(Gj) G(kj) "+" gamma(P) P(k) "+" gamma(Q
1
) Q(k1) "+" /__ gamma(Qi) psi(0i) Q(ki)
(2.19b)
j>=1 i>1

unde.
csi ' factor de reducere pentru *amma(B7 care are "alori cuprinse (ntre =$;6 &i 1$=3 (n locul e)presiei (4.1; se aplic+ cea mai
defa"ora#il+ e)presie dintre (4.1<a &i (4.1<#.
' situa%ii de proiectare accidentale.

___ ___
\ \
/__ gamma(GAj) G(kj) "+" gamma(PA) P(k) "+" A(d) "+" psi
11
Q(k1) "+" /__ psi(2i) Q(ki) (2.20)
j>=1 i>=1

' situa%ie de proiectare seismic+.

___ ___
\ \
/__ G(kj) "+" P(k) "+" gamma
1
A(Ed) "+" /__ psi(2i) Q(ki) (2.21)
j>=1 i>=1

unde.
,Z, reprezint+ ,s+ fie *rupat cu,

___
\
/__ reprezint "efectul grupat al"

B(H7 ' "alorile caracteristice ale ac%iunilor permanente
!(H ' "aloarea caracteristic+ a ac%iunii de pretensionare
N(H1 ' "alorile caracteristice ale ac%iunii "aria#ile dominante
N(Hi ' "aloarea caracteristic+ a altor ac%iuni "aria#ile
A(d ' "aloarea de proiectare a ac%iunii accidentale
A(Ed ' "aloarea de proiectare a ac%iunii seismice
*amma(B7 ' coeficientul par%ial de si*uran%+ pentru ac%iunea permanent+ 7
*amma(BA7 ' aceea&i semnifica%ie ca pentru *amma(B7 dar pentru situa%ii de proiectare accidentale
*amma(p ' coeficientul par%ial de si*uran%+ pentru ac%iunea de pretensionare
*amma(pA ' aceea&i semnifica%ie ca pentru *amma(p$ dar pentru situa%ii de proiectare accidentale
*amma1 ' coeficient care caracterizeaz+ importan%a podului
psi ' coeficien%i de *rupare pentru ac%iuni "aria#ile.
(5) Brup+rile de ac%iuni pentru situa%ii de proiectare accidentale implic+ fie o ac%iune e)plicit+ accidental+ A (de e)emplu
iz#irea na"elor sau am#arca%iunilor de infrastructurile podurilor fie se refer+ la o situa%ie dup+ un e"eniment accidental (A F =.
(6) E)presiile (4.1;$ (4.1< &i (4.4= se refer+ at0t la ac%iuni c0t &i la efectele ac%iunilor. /n unele cazuri aceste e)presii pot
suferi modific+ri$ 7ustificate$ (n func%ie de particularit+%ile structurii.
(7) Deforma%iile impuse tre#uie s+ fie considerate (ntotdeauna c0nd sunt rele"ante.
(8) !entru o#oseal+ "ezi preciz+rile din capitolul 5.
(9) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ *amma pentru ac%iuni &i coeficien%ii de *rupare psi pentru ac%iuni "aria#ile sunt preciza%i (n
ane)ele L$ C &i D.
2.2.2. Bruparea ac%iunilor pentru "erific+ri la st+ri limit+ de ser"iciu
(1) Bruparea ac%iunilor care se consider+ pentru "erific+rile la st+rile limit+ de ser"iciu depinde de natura efectului ac%iunilor
(de e)emplu efecte ire"ersi#ile$ re"ersi#ile sau de lun*+ durat+. Cele trei *rup+ri ale ac%iunilor$ pentru st+ri limit+ de ser"iciu$
caracterizate prin "aloarea reprezentati"+ a ac%iunii dominante sunt date (n ta#elul 4.1.
Ta#elul 4.1
Valori de proiectare ale ac%iunilor utilizate (n *rup+rile de ac%iuni

Actiuni variabile Q(d)


Gruparea actiunilor Actiuni permanente
G(d) Dominant Altele

Caracteristic (cu frecvent G(k) (P(k)) Q(k


1
) psi(0i) Q(ki)
redus, rar)

Frecvent G(k) (P(k)) psi


11
Q(k
1
)psi(2i) Q(ki)

Cvasi-permanent G(k) (P(k)) psi


21
Q(k
1
)psi(2i) Q(ki)
'+++'

(2) Cele trei *rup+ri de ac%iuni pentru st+ri limit+ de e)ploatare sunt definite$ sim#olic$ prin urm+toarele e)presii.
' *ruparea caracteristic+ (cu frec"en%+ redus+$ rar+.

___ ___
\ \
/__ G(kj) "+" P(k) "+" Q(k1) "+" /__ psi(0i) Q(ki) (2.22)
j>=1 i>1

' *ruparea frec"ent+.

___ ___
\ \
/__ G(kj) "+" P(k) "+" psi
11
Q(k1) "+" /__ psi(2i) Q(ki) (2.23)
j>=1 i>1

' *ruparea c"asi'permanent+.

___ ___
\ \
/__ G(kj) "+" P(k) "+" /__ psi(2i) Q(ki) (2.24)
j>=1 i>=1

(n care nota%iile sunt definite (n 4.4.1.(5.
(3) Deforma%iile impuse "or fi considerate numai dac+ sunt rele"ante. Valoarea deforma%iilor impuse tre#uie apreciat+ (n mod
corespunz+tor.
(4) /n unele cazuri e)presiile (4.44$ (4.41$ (4.45 pot suferi modific+ri (n func%ie de particularit+%ile structurii &i (n aceste cazuri
tre#uie 7ustificate.
(5) -imit+rile impuse #etonului &i arm+turilor la st+rile limit+ de ser"iciu su# di"erse *rup+ri de ac%iuni$ inclusi" precomprimarea
sunt precizate (n 5.4.4.4.1.
(6) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ *amma pentru ac%iuni$ la st+ri limit+ de e)ploatare$ sunt e*ali cu 1$= cu e)cep%ia cazurilor
c0nd sunt precizate alte "alori.
(7) Coeficien%ii de *rupare psi sunt preciza%i (n ane)ele L$ C &i D.
2.3. ?etode de calcul
2.3.1. Considera%ii de #az+
(1! 9copul calculului este de a sta#ili distri#u%ia fie a eforturilor sec%ionale$ fie a eforturilor unitare$ ale deforma%iilor specifice
&i ale deplas+rilor (n (ntrea*a structur+ sau a unei p+r%i a acesteia. Calcule locale suplimentare se "or efectua acolo unde este
necesar.
(2) /n ma7oritatea cazurilor practice calculul se "a folosi pentru a se sta#ili distri#u%ia eforturilor sec%ionale3 cu toate acestea
pentru anumite structuri mai comple)e &i elementele acestora metodele de calcul folosite (de e)emplu metoda elementelor
finite sta#ilesc distri#u%ia &i "aloarea eforturilor unitare$ a deforma%iilor specifice &i a deplas+rilor.
(1! Calculele se efectueaz+ utiliz0nd ipoteze simplificatoare acceptate at0t pentru modelarea *eometriei structurii$ c0t &i
pentru comportarea materialelor din care sunt realizate elementele structurale. Ipotezele simplificatoare acceptate (n calcul
tre#uie s+ fie adec"ate pro#lemei considerate.
(4) /n mod o#i&nuit$ (n modelarea *eometriei structurii$ se consider+ elemente liniare$ elemente #idimensionale sau elemente
tridimensionale.
(5) Ipotezele de comportare a materialelor$ din care sunt realizate elementele structurale$ sunt.
' comportare elastic+
' comportare elasto'plastic+
' comportare plastic+
Ale*erea ipotezei de comportare a materialelor din care sunt realizate elementele structurale se face (n func%ie de starea
limit+ pentru care se face calculul &i (n func%ie de tipul structurii (structuri inte*ral din #eton$ structuri inte*ral metalice$ structuri
compuse o%el'#eton.
(6) E"aluarea efectelor suplimentare locale este necesar+ (n zonele structurii unde ipoteza distri#u%iei liniare a deforma%iilor
specifice nu se aplic+$ de e)emplu.
' zonele de reazeme3
' alte zone de aplicare a for%elor concentrate3
' zonele (m#in+rilor (le*+turilor dintre elementele structurale3
' zona de ancorare3
' zone de sc2im#+ri #ru&te ale dimensiunilor sec%iunii.
(7) Toate metodele de calcul care se folosesc tre#uie s+ asi*ure satisfacerea condi%iilor de ec2ili#ru.
(8) /n cazul (n care condi%iile de compati#ilitate nu se "erific+ direct pentru st+rile limit+ considerate$ se "or lua m+suri pentru a
se asi*ura c+$ la st+rile limit+ ultime$ structura are suficient+ capacitate de deformare &i c+ se e"it+ o comportare
nesatisf+c+toare (n condi%ii de ser"iciu.
(9) /n mod o#i&nuit$ ec2ili#rul se "a "erifica pe structura nedeformat+ (calcul de ordinul I. Cu toate acestea$ (n cazurile c0nd
deforma%iile conduc la modific+ri semnificati"e ale eforturilor sec%ionale (n elementele structurale$ ec2ili#rul se "a "erifica
consider0nd structura deformat+ (calcul de ordinul al II'lea.
(10) Calculul *lo#al pentru efectele deforma%iilor impuse datorate temperaturii &i contrac%iei #etonului tre#uie considerate la
st+rile limit+ de e)ploatare$ atunci c0nd sunt rele"ante.
2.3.2. !rocedee de calcul structural
2.3.2.1. Beneralit+%i
(1) Efectele precomprim+rii interioare (cu arm+turi post(ntinse &i e)terioare (cu tiran%i metalici tensiona%i asupra elementului
structural se determin+$ (n practic+$ (nlocuind fiecare fascicul$ respecti" tirant metalic prin ansam#lul for%elor pe care le e)ercit+
asupra elementului structural$ respecti" asupra de"iatorilor. Acestea sunt.
a) for%ele concentrate (n zona ancora7elor3
b) for%ele radiale de intensitate !(m>r$ r reprezent0nd raza de cur#ur+ a a)ului fasciculului &i !(m "aloarea medie a for%ei de
precomprimare ("ezi 4.1.8.4. (8 !3
c) for%ele tan*en%iale de intensitate d!(m>ds$ unde ds reprezint+ cre&terea a#scisei cur#ilinii (n lun*ul a)ei ca#lului$ iar d!(m
cre&terea for%ei din arm+tura post(ntins+ (n lun*ul a)ei sale.
!entru elemente structurale precomprimate interior (cu arm+turi post(ntinse for%ele radiale &i tan*en%iale descrise la #$
respecti" c ac%ioneaz+ (n lun*ul fiec+rui fascicul$ pe c0nd (n cazul elementelor structurale precomprimate e)terior (cu tiran%i
metalici tensiona%i aceste for%e se e)ercit+ doar (n zona de"iatorilor elementului structural.
(2) Tiran%ii metalici tensiona%i pot fi considera%i rectilinii pe zonele curente dintre de"iatori.
(3) !entru ca un element structural s+ fie considerat *rind+$ desc2iderea lui tre#uie s+ fie mai mare c+ dec0t du#lul m+rimii
totale a sec%iunii. O *rind+ a c+rei desc2idere este mai mic+ dec0t du#lul (n+l%imii sale este considerat+ *rind+ perete.
(5! ?omentele calculate folosind calculul elastic liniar pot fi redistri#uite cu condi%ia ca distri#u%ia de momente rezultat+ s+
r+m0n+ (n ec2ili#ru cu (nc+rc+rile aplicate.
(6! Analiza *lo#al+ elastic+ se #azeaz+ pe ipoteza comport+rii liniare a materialului$ indiferent de m+rimea eforturilor
unitare.
(8! Ipotezele care se consider+ (n analiza *lo#al+ a structurilor de poduri "or fi compati#ile cu tipul de comportare anticipat
al sec%iunilor trans"ersale$ elementelor structurale$ (m#in+rilor &i aparatelor de reazem. Atunci c0nd interac%iunea teren'structur+
este rele"ant+ tre#uie considerate propriet+%ile terenului &i infrastructurilor (pile$ culei$ st0lpi etc..
(:! Ipotezele care se consider+ la proiectarea elementelor structurale "or fi compati#ile cu (sau acoperitoare fa%+ de
metodele folosite pentru analiza *lo#al+ &i cu tipul de comportare anticipat pentru (m#in+ri.
(8) !entru determinarea efectelor ac%iunilor "erticale &i orizontale se pot ale*e diferite modele de analiz+ structural+.
(9) -a calculul elementelor structurale precomprimate e)terior cu tiran%i metalici tensiona%i se "a %ine seama de deformarea
ansam#lului interdependent ,element structural ' tirant metalic,$ determin0ndu'se efectele autotension+rii tiran%ilor. !entru
calcule de predimensionare$ se poate admite o cre&tere a eforturilor unitare (n tiran%ii metalici din autotensionarea acestora
(datorat+ ac%iunilor care solicit+ ansam#lul structural ulterior tension+rii tiran%ilor metalici$ cre&tere determinat+ ca o diferen%+
dintre rezisten%a ultim+ a o%elului pretensionat (tirantul metalic &i efortul unitar din tirantul metalic la decomprimarea sec%iunii. 9e
recomand+ ca aceast+ cre&tere de efort unitar (n tiran%ii metalici s+ nu dep+&easc+ 1== ?!a.
(10) /n calculul eforturilor sec%ionale ale elementelor precomprimate e)terior cu tiran%i metalici tensiona%i se "a %ine seama de
efectele de ordinul al II'lea.
(11) /n cazul elementelor structurale precomprimate interior (cu arm+turi post(ntinse efectele de ordinul al II'lea "or fi luate (n
considerare numai (n cazul structurilor static nedeterminate.
(12) /n cazul elementelor precomprimate e)terior considerarea efectelor de ordinul al II'lea se ia (n considera%ie (ntotdeauna
(fiecare tip de tirant introduce (n ansam#lul structural c0te o nedeterminare static+ suplimentar+.
(13) Dup+ in7ectarea canalelor fasciculelor post(ntinse$ (n calcule se consider+ o aderen%+ corespunz+toare (ntre #eton &i
fascicule.
2.3.2.2. 9implific+ri
(1! !entru calcul se pot folosi metode simplificate sau mi7loace au)iliare de proiectare #azate pe simplific+ri adec"ate
pro#lemei analizate dac+ ele asi*ur+ ni"elul de relia#ilitate cuprins (n metodele de proiectare din acest normati" pe tot domeniul
lui de "ala#ilitate. Redistri#u%ia solicit+rilor este limitat+ la cea permis+ prin ipotezele precizate &i incluse (n metoda simplificat+
aleas+.
(2) Indiferent de metoda de calcul folosit+$ atunci c0nd o *rind+ sau o plac+ este continu+ pe reazeme$ care pot fi considerate
c+ permit rotirea li#er+$ momentul (nco"oietor de proiectare pe reazem$ sta#ilit consider0nd desc2iderea e*al+ cu distan%a (ntre
a)ele reazemelor$ poate fi redus cu "aloarea DE-TA ?(Ed care este dat+ de rela%ia.

DELTA M(Ed) = F(Ed,sup) - b(sup)/8 (2.25)

unde.
C(Ed$sup ' reac%iunea de proiectare pe reazem3
#(sup ' l+%imea reazemului sau a pl+cii superioare a aparatului de reazem.
(3) !entru a facilita analiza structural+$ structura se poate descompune (n su#structuri simplificate.
2.3.2.3. !rocedee de calcul structural pentru st+ri limit+ de ser"iciu
(1! Calculele efectuate (n le*+tur+ cu st+ri limit+ de ser"iciu se "or #aza (n mod o#i&nuit pe teoria elastic+ liniar+.
(2) /n acest caz$ "a fi suficient s+ se admit+ o ri*iditate a elementelor #azat+ pe ri*iditatea sec%iunii trans"ersale nefisurate &i
un modul de elasticitate a&a cum este definit (n capitolul 1. Dac+ efectele dependente de timp sunt semnificati"e$ ele se "or lua
(n considerare ("ezi capitolul 1.
(1! Dac+ fisurarea #etonului are un efect deose#it de nefa"ora#il asupra comport+rii structurii sau elementului structural
considerat$ aceasta se "a lua (n considerare (n calcul. Unde efectul este fa"ora#il$ poate fi luat (n considerare cu condi%ia s+ fie
(ndeplinite condi%iile de compati#ilitate.
(4) /n modelarea distri#u%iei *reut+%ii permanente &i a ri*idit+%ii structurii unui pod tre#uie s+ se %in+ seama de distri#u%ia
neuniform+ determinat+ de "aria%ia *rosimii componentelor sec%iunilor trans"ersale$ de consolid+ri$ etc.
2.3.2.4. !rocedee de calcul structural pentru st+ri limit+ ultime
(1! /n func%ie de propriet+%ile specifice ale structurii$ de starea limit+ considerat+ &i de condi%iile specifice de dimensionare
sau e)ecu%ie$ calculul pentru st+rile limit+ ultime poate fi elastic liniar$ cu sau f+r+ redistri#uire$ neliniar sau plastic.
(4! ?etoda de calcul utilizat+ tre#uie formulat+ astfel (nc0t$ (n limitele domeniului s+u de "ala#ilitate definit$ s+ se respecte
ni"elul de asi*urare$ (n *eneral$ cerut de acest normati"$ lu0nd (n considerare incertitudinile particulare asociate metodei.
(1! Termenul de calcul neliniar se refer+ la calculele care iau (n considerare propriet+%ile de deformare neliniar+ a sec%iunilor
din #eton armat &i precomprimat. Calculele care iau (n considerare comportarea neliniar+ ce rezult+ din s+*eata elementelor
structurale sunt denumite ,calcule de ordinul al II'lea, (astfel un calcul neliniar de ordinul al II'lea ia (n considerare am#ele
efecte.
(4) Aplicarea teoriei liniare elastice nu cere (n mod o#i&nuit m+suri specifice pentru a asi*urarea ductilit+%ii adec"ate$ cu
condi%ia e"it+rii procentelor foarte mari de armare (n sec%iunile critice. Acolo unde momentele o#%inute din calculul elastic liniar
sunt redistri#uite$ este necesar+ asi*urarea (n sec%iunile critice a unei capacit+%i suficiente de rotire pentru a permite
redistri#uirea.
2.3.2.5. !articularit+%i de calcul ale structurilor din #eton
4.1.4.6.1. Calculul (n domeniul elastic liniar
(1) Calculul elementelor structurale (n domeniul liniar se #azeaz+ pe principiile teoriei elasticit+%ii &i poate fi utilizat pentru
"erific+ri at0t la st+rile limit+ ultime$ c0t &i la st+rile limit+ de ser"iciu.
(2) !entru determinarea efectelor ac%iunilor$ pe #aza principiului suprapunerii efectelor acestora$ calculul elastic "a fi adoptat$
presupun0nd urm+toarele ipoteze.
i) 9ec%iunile trans"ersale sunt nefisurate3
ii) dia*ramele caracteristice de eforturi unitare ' deforma%ii specifice au "aria%ie liniar+3
iii) modulii de elasticitate utiliza%i corespund "alorilor medii.
(3) !entru deforma%iile din temperatur+$ din tas+ri &i din efectele contrac%iei necesare "erific+rilor la st+rile limit+ ultime$ se
presupune reducerea ri*idit+%ii corespunz+toare sec%iunilor fisurate$ ne*li70ndu'se zonele (ntinse$ dar incluz0nd efectele
contrac%iei.
(4) -a calculul elementelor structurale precomprimate interior sau e)terior$ efectele ac%iunilor de ordinul I &i de ordinul al II'lea
se aplic+ (naintea oric+rei redistri#uiri a for%elor &i a momentelor (nco"oietoare.
4.1.4.6.4. Calculul (n domeniul elastic liniar cu limitarea redistri#uirii
(1! C0nd se utilizeaz+ calculul liniar cu sau f+r+ redistri#uire "a fi luat+ (n considerare influen%a posi#il+ asupra tuturor
aspectelor le*ate de orice redistri#uire a momentelor (nco"oietoare. Aceste aspecte includ at0t (nco"oierea$ for%a t+ietoare$
ancorarea &i (ntreruperea arm+turii$ precum &i fisurarea.
(2) Calculul liniar cu redistri#uire limitat+ "a fi aplicat (n calculul elementelor structurale pentru "erific+ri la st+rile limit+ ultime.
(3) !entru "erific+ri la st+rile limit+ ultime$ momentele (nco"oietoare rezultate (n urma unui calcul liniar pot fi distri#uite$ cu
condi%ia ca momentele (nco"oietoare dup+ redistri#uire s+ fie (n ec2ili#ru cu ac%iunile care solicit+ elementul structural.
(4) Efectul redistri#uirii limitate a ac%iunilor dintr'un calcul (n domeniul elastic al *rinzilor sau pl+cilor continue$ solicitate
predominant la (nco"oiere &i cu raportul desc2iderilor adiacente (ntre =$6 ... 4 se face prin factorul de distri#u%ie delta$
pre"+z0ndu'se urm+toarele condi%ii.
' pentru clase de #eton de cel mult C16>56.

0,0014
delta >= 0,44 + 1,25 - (0,6 + ) - x/d (2.26)
' epsilon(cu
2
) '

' pentru clase de #eton mai mari de C16>56.

0,0014
delta >= 0,54 + 1,25 - (0,6 + ) - x/d (2.27)
' epsilon(cu
2
) '

unde.
delta ' raportul dintre momentul redistri#uit &i momentul (nainte de redistri#uire3
) ' (n+l%imea zonei comprimate de #eton la starea limit+ ultim+$ dup+ redistri#uire3
d ' (n+l%imea util+ a sec%iunii3
epsilon(cu4 ' deforma%ia specific+ limit+ a #etonului comprimat (ta#elul 1.1$ r0nd 11.
(5) Calculul liniar cu admiterea redistri#uirii impune utilizarea arm+turilor din o%el #eton ductile$ coeficientul de distri#u%ie$ delta
tre#uind s+ (ndeplineasc+ condi%iile.
' pentru arm+turi din o%el #eton$ cu ductilitate (nalt+ (M3 clasa L &i C$ cu epsilon(uH Y 6P &i f(tH>f(@H Y 1$=;$ ("ezi ta#elul
1.:.

delta >= 0,7 (2.28)

' pentru o%el #eton din o%el cu ductilitate normal+ (N$ clasa A$ cu epsilon(uH Y 4$6P &i f(tH>f(@H Y 1$=6$ ("ezi ta#elul 1.:.

delta >= 0,8 (2.29)

(6) C0nd se utilizeaz+ calculul liniar cu sau f+r+ redistri#uire la *rinzi continue$ care au raportul desc2iderilor adiacente mai
mic de 4$ se poate omite o "erificare e)plicit+ pri"ind capacitatea de rotire a zonelor critice$ dac+ condi%iile din (5 &i (6 sunt
(ndeplinite.
(7) -a elementele structurale definite (n (5 unde nici o redistri#uire nu a a"ut loc$ raportul )>d nu tre#uie s+ dep+&easc+$ (n
sec%iunile critice$ "alorile.

x/d = 0,45 pentru beton de la clasa C12/15 pn la C35/45 (2.30)
x/d = 0,35 pentru beton clasa C40/45 si mai mare (2.31)

Dep+&irea rapoartelor )>d precizate mai sus este permis+ numai dac+ se dau pre"ederi speciale de armare (de e)emplu
confinarea #etonului zonei comprimate$ "ezi 1.1.8.
(8) !entru a se %ine seama de apro)im+rile (n idealizarea structurii &i de a#ateri neinten%ionate (n ce pri"e&te forma structural+
(n timpul e)ecu%iei$ momentul (nco"oietor de proiectare la fe%ele reazemelor nedeplasa#ile ale *rinzilor continue$ nu tre#uie s+
fie mai mic de 86P din momentul de pe reazem (n ipoteza unei (ncastr+ri perfecte calculat la fe%ele tuturor reazemelor continue.
4.1.4.6.1. ?etode de calcul (n domeniul plastic
4.1.4.6.1.1. Beneralit+%i
(1) ?etodele #azate pe calculul (n domeniul plastic "or fi utilizate numai pentru "erific+ri la st+rile limit+ ultime.
(2) Ductilitatea sec%iunilor critice "a fi asi*urat+ prin ale*erea claselor de o%el #eton ductile (cu (nalt+ &i normal+ ductilitate &i
printr'un procent de armare corespunz+tor o#%inerii unei ductilit+%i sec%ionale conform 4.1.8.1 (:$ diri70ndu'se astfel formarea
mecanismelor de cedare.
(3) Calculul plastic se "a #aza pe una din metodele de calcul static (metoda eforturilor sau metoda deplas+rilor$ (n
determinarea ri*idit+%ilor elementelor structurale introduc0ndu'se "aloarea modului secant de proiectare al #etonului comprimat
pentru ac%iuni de scurt+ durat+$ E(cd$ calculat cu rela%ia.

E(cd) = E(cm)/gamma(cE) (2.32)

unde.
E(cm ' modulul de elasticitate secant al #etonului pentru ac%iuni de scurt+ durat+ (ta#elul 1.1
*amma(cE ' coeficient par%ial de si*uran%+ al modulul de elasticitate secant al #etonului pentru ac%iuni de scurt+ durat+3
"aloarea recomandat+ este 1$4
(4) Dia*ramele caracteristice ale #etonului$ ale o%elului #eton &i ale o%elului pretensionat date (n capitolul 1 pot fi utilizate
pentru starea limit+ ultim+$ (n "aloarea lui H din rela%ia (4.14 introduc0ndu'se E(cd (n loc de E(cm$ f(cd (n loc de f(cm (ta#elul
1.1 &i tipul L ca dia*rame caracteristice de proiectare ale o%elului #eton (fi*. 1.<$ respecti" ale o%elului pretensionat (fi*. 1.14.
(5) 9uprapunerea efectelor ac%iunilor nu este$ (n *eneral$ admis+$ (n calcule fiind adoptat+ o cre&tere monoton+ a intensit+%ii
ac%iunilor coro#orat+ cu e"olu%ia procesului de fisurare &i cu modificarea ri*idit+%ii sec%ionale datorate at0t ie&irii din lucru a zonei
(ntinse de #eton$ c0t &i modificarea modulului secant de elasticitate al #etonului &i al arm+turii din o%el #eton (dincolo de limita
de cur*ere.
4.1.4.6.1.4. ?etode de calcul (n domeniul plastic pentru *rinzi &i pl+ci
(1) Calculul (n domeniul plastic$ (n afara oric+rei "erific+ri pri"ind capacitatea de rotire$ "a fi utilizat pentru "erific+ri la st+rile
limit+ ultime$ dac+ condi%iile de mai 7os$ 4.1.4.6.1.4 (4 sunt (ndeplinite.
(2) Ductilitatea necesar+ este o#%inut+ dac+ urm+toarele condi%ii sunt respectate.
(i) limitarea pozi%iei relati"e a a)ei neutre$

x(u)/d <= 0,25 pentru betoane de clas cel mult C50/60; (2.33)
x(u)/d <= 0,15 pentru betoane de clas cel putin C55/67; (2.34)

(i) o%elul #eton are ductilitatea corespunz+toare clasei L sau C ("ezi ta#elul 1.:3
(ii) raportul momentelor (nco"oietoare de pe reazemul intermediar &i cel din c0mpul desc2iderii este (ntre =$6 ... 4.
4.1.4.6.1.1. Capacitatea de rotire sec%ional+
(1) !rocedeul simplificat pentru calculul *rinzilor continue sau al pl+cilor continue armate pe o direc%ie se #azeaz+ pe
capacitatea de rotire a *rinzii>pl+cii pe o zon+ adiacent+ reazemelor intermediare cu lun*imea de apro)imati" =$8 din (n+l%imea
sec%iunii$ 2. 9e consider+ c+ (n aceste zone se produc deforma%ii plastice (formarea articula%iilor plastice su# *ruparea ac%iunilor
rele"ante. Verificarea rotirii plastice la starea limit+ ultim+ este (ndeplinit+ dac+$ su# ac%iunile rele"ante$ "aloarea de proiectare
a rotirii plastice$ t2eta(s este mai mic+ sau e*al+ cu rotirea plastic+ rezistent+$ t2eta(pl$d.
(2) /n zonele articula%iilor plastice (n+l%imea relati"+ a a)ei neutre$ )(u>d nu "a dep+&i =$56 pentru #etoane cu clasa de
rezisten%+ cel mult C6=>8= &i =$16 pentru #etoane cu clasa de rezisten%+ cel pu%in C66>8:.
(3) Rotirea plastic+ de proiectare$ t2eta(s se determin+ pe #aza "alorilor de proiectare ale ac%iunilor &i ale propriet+%ii
materialelor &i pe #aza "alorilor medii ale pretension+rii la timpul t al "erific+rii.
(4) /n procedeul plastic simplificat$ rotirea plastic+ rezistent+$ t2eta(pl$d se determin+ multiplic0nd "aloarea de #az+ a rotirii
plastice rezistente cu un factor H(lam#da$ factor care depinde de ri*iditatea la for%+ t+ietoare (trans"ersal+. Ca o simplificare$
"alorile recomandate ale coeficientului H(lam#da$ pentru o%elul #eton de clas+ L &i C (utilizarea o%elurilor din clasa A nu este
recomandat+ a fi folosite se calculeaz+ cu rela%ia.


k(lambda) = \lambda(s)/3 (2.35)
unde:
lambda(s) = M(Ed)/[V(Ed) - d] (2.36)

?(Ed$ V(Ed ' "alorile de proiectare ale momentului (nco"oietor de proiectare$ respecti" ale for%ei t+ietoare corespunz+toare3
d ' (n+l%imea util+ a sec%iunii.
4.1.4.6.1.5. Calculul pe #aza metodei *rinzii cu z+#rele cu (nclinare "aria#il+ a dia*onalelor de #eton comprimate
(1) ?etoda se utilizeaz+ pentru "erific+ri la starea limit+ ultim+$ (n zone continue ale *rinzilor sau pl+cilor ((n stare fisurat+ '
"ezi 5.4.1.4 ... 5.4.1.5$ (n zonele solicitate la for%e locale concentrate ' "ezi 5.4.1.6 &i de asemenea la elemente la care se
presupune o "aria%ie liniar+ a eforturilor unitare pe sec%iune (stare plan+.
(2) O cale satisf+c+toare pentru dez"oltarea metodei *rinzii cu z+#rele cu (nclinare "aria#il+ a dia*onalelor de #eton include
adoptarea traiectoriilor &i distri#u%ia eforturilor unitare plec0nd de la teoria liniar elastic+ sau a metodei liniilor de for%+. Toate
modelele ce au la #az+ aceast+ metod+ pot fi optimizate prin criterii ener*etice.
(3) Verific+rile la st+rile limit+ de ser"iciu pot fi realizate pe #aza acestei metode (de e)emplu "erificarea eforturilor unitare (n
o%elul #eton &i a desc2iderii fisurii$ dac+ o compati#ilitate apro)imati"+ este asi*urat+ ((n special pozi%ia &i direc%ia dia*onalelor
importante de #eton comprimate$ care pot fi aflate$ ca orientare$ pe #aza teoriei liniare a elasticit+%ii.
(4) ?etoda const+ (n e"iden%ierea elementelor *rinzii cu z+#rele rezultate din starea plan+ de eforturi unitare. dia*onale de
#eton comprimate cu (nclinare "aria#il+$ dia*onale (ntinse (tiran%i ' reprezentate de arm+turile din o%el #eton (#are (nclinate &i
de componentele (nclinate ale etrierilor$ talpa comprimat+ ' reprezentat+ de #etonul comprimat (&i e"entual de arm+tura dispus+
(n zona comprimat+$ talpa (ntins+ ' reprezentat+ de arm+tura (ntins+ &i nodurile *rinzii cu z+#rele. Cor%ele a)iale$ (n elementele
*rinzii cu z+#rele astfel constituit+$ "or fi determinate men%in0nd (n ec2ili#ru *rinda cu z+#rele (nc+rcat+ cu ac%iunile
corespunz+toare st+rii limit+ ultime. ?etoda este dez"oltat+ la 5.4.1.4.
4.1.4.6.5. ?etode de calcul (n domeniul neliniar
4.1.4.6.5.1. Beneralit+%i
(1) ?etodele de calcul (n domeniul neliniar pot fi utilizate pentru "erific+ri at0t la st+rile limit+ ultime$ c0t &i la st+rile limit+ de
ser"iciu$ cu condi%ia ca ec2ili#rul for%elor &i compati#ilitatea deforma%iilor s+ fie (ndeplinit+ presupun0nd o comportare
corespunz+toare a materialelor (n domeniul neliniar. ?etodele de calcul pot fi de ordinul I sau de ordinul al II'lea.
(2) Caracteristicile fizico'mecanice ale materialelor ("ezi capitolul 1$ care conduc la o#%inerea ri*idit+%ii corespunz+toare
ni"elului de solicitare$ "or fi utilizate (n metodele de calcul (n domeniul neliniar.
(3) !entru elementele structurale z"elte$ efectele de ordinul al II'lea nu pot fi i*norate$ ec2ili#rul for%elor &i "erificarea
sec%iunilor se "a face pe structura deformat+$ iar deforma%iile se determin+ %in0nd seama de ri*iditatea redus+ a elementului
structural$ (n func%ie de starea de fisurare a elementului$ de propriet+%ile neliniare ale materialului &i de cur*erea lent+ a
#etonului.
(4) Comportarea elementelor structurale se "a analiza (n direc%ia (n care deforma%iile se pot produce$ %in0ndu'se seama$
atunci c0nd este cazul$ de (nco"oierea o#lic+ (#ia)ial+ cu for%a a)ial+ corespunz+toare.
(5) Imperfec%iunile ce pri"esc at0t *eometria sec%iunilor$ c0t &i pozi%ia for%ei a)iale "or fi luate (n considerare$ (n rela%iile de
"erificare la starea limit+ ultim+$ printr'o ma7orare a efectelor de ordinul I cu o e)centricitate adi%ional+ ("ezi 5.4.1.1.8 (1.
(6) Verificarea la starea limit+ ultim+ const+ (n capacitatea sec%iunilor critice de a rezista oric+ror deforma%ii inelastice$
corespunz+tor ni"elului de si*uran%+ cerut.
(7) Calculul (n domeniul plastic &i neliniar al elementelor structurale precomprimate interior "a %ine seama de efectul de ordinul
al II'lea datorit+ pretension+rii printr'o rotire plastic+ adi%ional+$ rotire care "a fi inclus+ la "erificarea capacit+%ii sec%iunii la rotire.
(8) !entru elementele structurale solicitate predominant static$ modele de (nc+rcare ce au la #az+ principiul suprapunerii
efectelor ac%iunilor nu pot fi folosite$ modelul de (nc+rcare acceptat presupun0nd o cre&tere monoton+ a intensit+%ii ac%iunilor.
4.1.4.6.5.4. Considerarea efectului cur*erii lente a #etonului
(1) Efectul cur*erii lente a #etonului "a fi luat (n considerare (n calcule de ordinul al II'lea dac+ se %ine seama de influen%a
acesteia (n concordan%+ cu *ruparea de ac%iuni care o produce &i cu durata aplic+rii ac%iunilor.
(2) Durata ac%iunilor care produc cur*erea lent+ poate fi luat+ (n considerare printr'un procedeu simplificat$ care utilizeaz+ un
coeficient mediu de cur*ere lent+ datorat ac%iunilor c"asi'permanente$ G(ef

I(ef) = I(infinit,t
0
) - M(0Eqp)/M(0Ed) (2.37)

unde.
G(infinit$t= ' coeficientul final al cur*erii lente ("ezi ta#elul 1.53
?(=EOp ' momentul (nco"oietor de ordinul I din *ruparea de ac%iuni c"asi'permanent+ (determinat pentru st+ri limit+ de
ser"iciu3
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de ordinul I ma)im corespunz+tor *rup+rii de ac%iuni de proiectare (determinat pentru st+ri
limit+ ultime.
(3) Dac+ raportul ?(=EOp>?(=Ed "ariaz+ (n lun*ul desc2iderii elementului structural$ raportul se "a calcula (n sec%iunea de
moment ma)im sau se utilizeaz+ o "aloare medie semnificati"+.
(4) Efectele cur*erii lente pot fi ne*li7ate$ adic+ G(ef F =$ dac+ urm+toarele trei condi%ii sunt (ndeplinite.
' G(infinit$t= ]F 4
' lam#da ]F :6
' ?(=Ed>N(Ed YF 2
unde.
?(=Ed ' momentul (nco"oietor ma)im de ordinul I3
2 ' (n+l%imea sec%iunii pe direc%ia de (nco"oiere3
lam#da ' z"elte%ea elementului structural.
Dac+ numai una din condi%iile de mai sus nu este (ndeplinit+$ atunci se "a lua (n considerare efectul cur*erii lente (n calculul
de ordinul al II'lea$ mai pu%in cazul (n care coeficientul mecanic de armare$ ome*a F A(sf(@d>A(cf(cd are "aloarea cel pu%in
=$46.
(5) /n a#sen%a unor modele mai e)acte$ cur*erea lent+ a #etonului se poate lua (n considera%ie multiplic0nd>(mp+r%ind cu
factorul (1 Z G(ef deforma%iile #etonului de scurt+ durat+$ respecti" "aloarea de proiectare a modulului de elasticitate secant al
#etonului pentru ac%iuni de scurt+ durat+.

epsilon(cd,eff) = epsilon(cd) - (1 + I(ef)) (2.38)
E(cd,eff) = E(cd)/(1 + I(ef)) (2.39)

4.1.4.6.5.1. Ri*iditatea nominal+
(1) /n calculul de ordinul al II'lea #azat pe ri*iditatea nominal+ "or fi utilizate "alorile nominale ale ri*idit+%ii la (nco"oiere
corespunz+toare duratei normate de "ia%+ a elementului structural &i a elementelor adiacente$ %in0ndu'se seama de influen%a
fisur+rii (ntre*ii sec%iuni$ de comportarea neliniar+ a #etonului &i de cur*erea lent+ a #etonului. C0nd este rele"ant se "a %ine
seama &i de interac%iunea teren ' structur+ ((n cazul elementelor static nedeterminate$ ca de e)emplu *rinzile continue.
(2) Ri*iditatea nominal+ "a fi calculat+ (n fiecare sec%iune$ pentru c+ momentele (nco"oietoare totale rezultate din calcul "or fi
utilizate pentru determinarea momentelor (nco"oietoare rezistente ale tuturor sec%iunilor trans"ersale (solicitate la momente
(nco"oietoare cu>sau f+r+ for%+ a)ial+ de compresiune.
(3) Estimarea ri*idit+%ii nominale pentru sec%iunile elementelor z"elte comprimate poate fi realizat+ cu rela%ia.

EI = K(c) - E(cd,eff) - I(c) + K(s) - E(s) - I(s) (2.40)

unde.
E(cd$eff ' "aloarea de proiectare a modulului de elasticitate secant al #etonului care %ine seama de cre&terea deforma%iilor (n
timp datorat+ cur*erii lente a #etonului ("ezi (4.1<3
I(c ' momentul de iner%ie al sec%iunii trans"ersale de #eton nefisurate3
E(s ' modulul de elasticitate al arm+turilor din o%el #eton ("ezi 1.4.4.6.(53
I(s ' momentul de iner%ie al arm+turilor din o%el #eton calculat fa%+ de centrul de *reutate al sec%iunii de #eton nefisurate3
R(c ' factor care %ine seama de starea de fisurare din element$ de cur*erea lent+ a #etonului$ etc.
R(s ' factor care %ine seama de contri#u%ia arm+turilor din o%el #eton la ri*iditatea nominal+.
(4) !entru sec%iuni la care coeficientul *eometric de armare ro YF =$==4$ factorul R(s F 1$ iar factorul R(c se determin+ cu
rela%ia.

K(c) = k
1
k
2
(2.41)

unde.
ro ' coeficientul *eometric de armare$ calculat cu rela%ia.
ro F A(s>A(c
A(s ' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii din o%el #eton3
A(c ' aria sec%iunii trans"ersale de #eton nefisurate3
H1 ' factor care depinde clasa de rezisten%+ a #etonului (rezisten%a caracteristic+ pe cilindru$ f(cH$ "ezi ta#elul 1.1 &i se
calculeaz+ cu rela%ia.


k
1
= \f(ck)/20 , n MPa

H4 ' factor care depinde de "aloarea relati"+ a for%ei a)iale de proiectare n F N(Ed>(A(cf(cd &i de coeficientul de z"elte%e
lam#da3 se calculeaz+$ cu rela%ia.
H4 F n W lam#da>1:=
dac+ z"elte%ea lam#da nu este definit+ se adopt+.
H4 F n W =$1= ]F =$4=
lam#da ' coeficientul de z"elte%e$ care se calculeaz+ cu rela%ia.
lam#da F l=>i
l= ' lun*imea de flam#a7$ func%ie de condi%iile de rezemare de la capetele elementului structural3
i ' raza de *ira%ie a sec%iunii de #eton$ calculat+ cu rela%ia.


I(c)
i = \
\A(c)

(5) !entru calcule preliminare$ consider0nd ro YF =$=1$ se pot adopta pentru factorul R(s F = &i factorul R(c F =$1.
4.1.4.6.5.5. Calculul momentelor (nco"oietoare de ordinul al II'lea pe #aza ma7or+rii momentului (nco"oietor
(1) ?omentul (nco"oietor total de proiectare inclusi" efectele de ordinul al II'lea$ ?(Ed poate fi e)primat func%ie de momentul
de ordinul I$ ?(=Ed (rezultat dintr'un calcul de liniar printr'un coeficient de influen%+ a fle)i#ilit+%ii$ eta(f.

M(Ed) = eta(f) M(0Ed) (2.42)

unde.
eta(f ' coeficientul de influen%+ a fle)i#ilit+%ii$ calculat cu rela%ia.

1
eta(f) = <= 1,10 (2.43)
N(Ed)
1 -
N(B)

N(Ed ' "aloarea de proiectare a for%ei a)iale de compresiune3
N(L ' for%a critic+ de pierdere a sta#ilit+%ii prin flam#a7.
(2) ?etoda este dez"oltat+ pentru sec%iuni solicitate la moment (nco"oietor cu for%+ a)ial+ de compresiune (n 5.4.1.1 &i
5.4.1.1.:.1.
4.1.4.6.5.6. Calculul momentelor (nco"oietoare de ordinul al II'lea pe #aza cur#urii nominale
(1) ?etoda este recomandat+ atunci c0nd for%a a)ial+ de compresiune are o "aloare relati" constant+ &i la elemente
structurale la care se poate defini cu certitudine lun*imea de flam#a7. ?etoda conduce la o#%inerea momentului (nco"oietor de
ordinul al II'lea pe #aza s+*e%ii$ la fiecare modificare a acesteia relu0nd calculul cu lun*imea de flam#a7 efecti"+ &i cu o cur#ur+
ma)im+ estimat+.
(2) ?omentul (nco"oietor de proiectare de ordinul al II'lea$ ?(Ed$ se o#%ine din rela%ia.

M(Ed) = M(0Ed) + M
2
(2.44)

unde.
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de ordinul I$ inclusi" efectul imperfec%iunilor ("ezi de asemenea 4.1.4.6.5.5.3 pentru elemente
structurale static nedeterminate se determin+ respect0nd condi%iile de ec2ili#ru static3
?4 ' "aloarea nominal+ a surplusului de moment (nco"oietor datorit+ efectelor de ordinul al II'lea &i care depinde numai de
condi%iile de rezemare la capete prin lun*imea efecti"+ de flam#a7$ calcul0ndu'se cu rela%ia.

M
2
= N(Ed) - e
2
(2.45)

N(Ed ' "aloarea de proiectare a for%ei a)iale de compresiune3
e4 ' s+*eata$ calculat+ cu rela%ia.

1 l
0
2
e
2
=
r
2

l= ' lun*imea efecti"+ de flam#a73
1>r ' cur#ura datorat+ efectelor de ordinul al II'lea.
(3) !entru elemente structurale cu sec%iune simetric constant+ (inclusi" armarea$ cur#ura se calculeaz+ cu rela%ia.

1/r = K(r) - K(I) - (1/r
0
) (2.46)

unde.
R(r ' factor de corec%ie care depinde de intensitatea relati"+ a for%ei a)iale de compresiune$ n &i se calculeaz+ cu rela%ia.
R(r F (n(u ' n>(n(u ' n(#al ]F 1$=
n ' for%a a)ial+ relati"+ de compresiune$ calculat+ cu rela%ia.
n F N(Ed>(A(cf(cd
N(Ed ' "aloarea de proiectare a for%ei a)iale de compresiune3
n(#al ' "aloare a for%ei a)iale relati"e corespunz+toare momentului (nco"oietor ma)im rezistent de pe cur#a de interac%iune
(punctul de #alans$ "aloarea uzual recomandat+ fiind =$53
ome*a ' coeficientul mecanic de armare$ calculat cu rela%ia.
ome*a F A(sf(@d>(A(cf(cd
n(u F 1 Z ome*a
A(s ' aria total+ a sec%iunii trans"ersale a arm+turii din o%el #eton3 pentru arm+turi interioare din o%el #eton &i din o%el
pretensionat$ %in0nd seama de aderen%a diferit+$ "ezi rela%ia (5.1543
A(c ' aria sec%iunii trans"ersale de #eton3
f(@d$ f(cd ' "alorile de proiectare ale o%elului #eton$ respecti" a #etonului3
R(G ' factor care %ine seama de influen%a cur*erii lente a #etonului$ calculat cu rela%ia.
R(G F 1 Z G(ef (=$16 Z f(cH>4== ' lam#da>16=
G(ef ' coeficientul mediu de cur*ere lent+ datorat ac%iunilor c"asi'permanente$ "ezi (4.1:3
lam#da ' coeficientul de z"elte%e
l>r= ' cur#ur+ de #az+$ calculat+ cu rela%ia.
l>r= F epsilon(@d>(=$56 d
epsilon(@d ' deforma%ia specific+ limit+ de proiectare a o%elului #eton$ calculat+ cu rela%ia.
epsilon(@d F f(@d>E(s
E(s ' modulul de elasticitate al o%elului #eton ("ezi 1.4.4.6 (5
d ' (n+l%imea util+3 dac+ arm+tura nu este distri#uit+ simetric (n sec%iunea trans"ersal+ de #eton$ o parte din ea fiind distri#uit+
paralel cu planul de (nco"oiere$ d se calculeaz+.
d F (2>4 Z i(s
i(s ' raza de *ira%ie a arm+turii totale.
(4) !entru momente (nco"oietoare diferite la capetele elementului structural$ ?=1 &i ?=4$ acestea pot fi (nlocuite printr'un
moment de ordinul I ec2i"alent$ ?(=e calculat cu rela%ia.

M(0e) = 0,6 M
02
+ 0,4 M
01
>= 0,4 M
02
(2.47)

?=1 &i ?=4 "or fi adoptate cu acela&i semn dac+ (ntind fi#ra elementului structural de aceea&i parte$ altfel fiind adoptate cu
semn contrar. Rela%ia este aplica#il+ respect0nd condi%ia suplimentar+. ^?=1^ YF ^?=4^.
4.1.4.6.6. ?odelul de "erificare al elementelor structurale solicitate la (nco"oiere o#lic+ cu sau f+r+ for%+ a)ial+ de
compresiune
(1) ?etoda *eneral+ descris+ la 4.1.4.6.5.1 poate fi utilizat+ (n cazul elementelor structurale solicitate la (nco"oiere o#lic+ cu
sau f+r+ for%+ a)ial+ de compresiune. Ipotezele de calcul de mai 7os "or fi folosite c0nd se utilizeaz+ metode de calcul
simplificate. /n acest caz o aten%ie special+ se "a da identific+rii sec%iunii din lun*ul elementului structural cu com#ina%ia de
momente (nco"oietoare cea mai defa"ora#il+.
(2) Ca prim pas$ se proiecteaz+ separat pentru fiecare direc%ie de (nco"oiere cu for%+ a)ial+ de compresiune$ ne%in0nd seama
de (nco"oierea o#lic+$ imperfec%iunile fiind luate (n considerare numai pe direc%iile unde$ pro#a#il$ se produc &i au efect
nefa"ora#il.
(3) /ndeplinirea condi%iilor de z"elte%e &i de e)centricitate relati"+$ de mai 7os$ nu mai necesit+ "erific+ri suplimentare la
(nco"oiere o#lic+ cu sau f+r+ for%+ a)ial+ de compresiune.

lambda(y)/lambda(z) <= 2 sau lambda(z)/lambda(y) <= 2 (2.48)
e(y)/h e(z)/b
<= 0,2 sau <= 0,2 (2.49)
e(z)/b e(y)/h

unde.
#$ 2 ' l+%imea$ respecti" (n+l%imea sec%iunii dreptun*2iulare3 pentru sec%iuni oarecare.
# F 1$585 W i(@ &i 2 F 1$585 W i(z
lam#da(@$ lam#da(z ' z"elte%ea pe direc%ia @$ respecti" z.
lam#da(@ F l(=z>i(@ &i lam#da(z F l(=@>i(z
e(z$ e(@ ' e)centricitatea for%ei a)iale fa%+ de a)a z$ respecti" a)a @.
e(z F ?(Ed$@>N(Ed &i e(@ F ?(Ed$z>N(Ed
?(Ed$@$ ?(Ed$z ' momentul (nco"oietor de proiectare fa%+ de a)a @$ respecti" z$ incluz0nd &i efectul de ordinul al II'lea3
N(Ed ' "aloarea de proiectare a for%ei a)iale corespunz+toare *rup+rii de ac%iuni (n care s'au determinat ?(Ed$@$ ?(Ed$z.
(4) Dac+ condi%iile (4.5; &i (4.5< nu sunt (n totalitate (ndeplinite$ (n calculul la (nco"oierea cu for%+ a)ial+ de compresiune
corespunz+tor fiec+rei direc%ii se "or include &i efectele de ordinul al II'lea.
4.1.4.6.8. Clam#a7ul lateral al *rinzilor z"elte
(1) Clam#a7ul lateral al *rinzilor z"elte "a fi luat (n considerare atunci c0nd se impune$ ca de e)emplu (n cazurile. transportului
&i monta7ului *rinzilor prefa#ricate$ *rinzi lipsite de contra"0ntuiri laterale sau antretoaze (n structuri terminate$ etc. -a "erificarea
flam#a7ului lateral "or fi luate (n considerare imperfec%iunile *eometrice.
(2) O s+*eat+ lateral+ de l>1== poate fi admis+ ca imperfec%iune *eometric+ pentru "erificarea *rinzilor la flam#a7 lateral (l este
lun*imea total+ a *rinzii. /n structurile terminate elementele laterale de contra"0ntuire sau de conlucrare (antretoaze "or fi
luate (n considerare la "erificarea flam#a7ului lateral.
(3) Efectele de ordinul al II'lea coro#orate cu insta#ilitatea lateral+ la flam#a7 pot fi ne*li7ate dac+ urm+toarele condi%ii sunt
(ndeplinite (n totalitate.
' (n situa%ii de proiectare fundamentale (n e)ploatare.

l(0t) 50
<= si h/b <= 2,5 (2.50)
b
3

\h/b

' (n situa%ii de proiectare fundamentale tranzitorii.

l(0t) 70
<= si h/b <= 3,5 (2.51)
b
3

\h/b

unde.
l(=t ' distan%a dintre reazemele care fi)eaz+ *rinda la torsiune3
2 ' (n+l%imea total+ a *rinzii pe direc%ia reazemelor de fi)are la torsiune3
# ' l+%imea pl+cii comprimate.
(4) 9olicitarea de torsiune "a fi asociat+ cu insta#ilitatea lateral+ a *rinzilor la proiectarea reazemelor elementului structural.
2.3.2.6. !articularit+%i de calcul ale suprastructurilor metalice &i compuse o%el'#eton
(1) Deforma%iile suprastructurii &i>sau ale elementelor structurale tre#uie determinate prin calcul liniar elastic folosind
propriet+%ile sec%iunilor trans"ersale #rute cu l+%imi efecti"e (acti"e (n conformitate cu pre"ederile din capitolul 5.
(2) !entru st+rile limit+ de e)ploatare rezultantele eforturilor unitare tre#uie determinate prin calcul liniar elastic folosind
l+%imile efecti"e (acti"e ale sec%iunilor trans"ersale$ (n conformitate cu pre"ederile din capitolul 5. Eforturile unitare tre#uie (n
acest caz o#%inute folosind l+%imile efecti"e (acti"e ale sec%iunilor trans"ersale.
(1! -a structurile static nedeterminate$ eforturile sec%ionale se determin+ utiliz0nd analiza *lo#al+ elastic+ ("ezi 4.1.4.1 (8!
cu e)cep%ia ac%iunilor accidentale ("ezi (:$ tipul de analiz+ structural+ depinz0nd de clasificarea sec%iunilor'trans"ersale (n
conformitate cu pre"ederile din capitolul 5.
(4) Influen%a deforma%iilor asupra efectelor ac%iunilor "a fi considerat+ prin calcul de ordinul al II'lea.
(5) Aceast+ ipotez+ se consider+ at0t pentru calculul de ordinul I c0t &i pentru calculul de ordinul al II'lea c2iar dac+ rezisten%a
sec%iunii trans"ersale se sta#ile&te pe #aza rezisten%ei sale (n domeniul plastic.
(6) /n mod normal pentru structurile metalice de poduri nu se face o redistri#u%ie a momentelor elastice ("ezi (ns+ pre"ederile
din (:.
(7) Calculul elasto'plastic lu0nd (n considerare redistri#u%ia momentelor poate fi aplicat numai la acele p+r%i ale structurii
podului supuse (nc+rc+rilor accidentale &i numai atunci c0nd se asi*ur+ o suficient+ capacitate de rotire a sec%iunilor
trans"ersale (n zonele plastice$ conform pre"ederilor din 5.1.1.1.1.
(8) !ropriet+%ile sec%iunilor trans"ersale tre#uie sta#ilite (n conformitate cu pre"ederile din capitolul 5.
NOTV. Detalii referitoare la for%ele &i deplas+rile aparatelor de reazem &i a rosturilor de dilata%ie se dau (n ane)a M$ respecti"
ane)a I.
(<! -a structurile metalice de poduri pentru determinarea efectelor ac%iunilor se "a considera conlucrarea spa%ial+ a
elementelor structurale3 de e)emplu structurile de poduri cu platela7e metalice reprezint+ structuri unitare (inte*rale la care
platela7ul (ndepline&te at0t func%ia de preluare &i distri#u%ie a (nc+rc+rilor c0t &i cea de parte component+ a t+lpilor (ntinse sau
comprimate ale *rinzilor principale.
(10) /n *eneral$ pentru analiza la o#oseal+$ (m#in+rile structurilor de poduri se consider+ ri*ide cu e)cep%ia (m#in+rilor tip
articula%ie (cu #ol% sau (m#in+rile ca#lurilor care pot fi considerate articula%ii. Totu&i$ (n modelarea structurii pentru starea limit+
ultim+ (m#in+rile ri*ide pot fi considerate articula%ii doar dac+ prin aceast+ ipotez+ se o#%in rezultate acoperitoare.
(11) -a "erificarea eforturilor unitare (n pl+cile ortotrope$ folosite ca platela7 pentru distri#u%ia (nc+rc+rilor$ tre#uie luate (n
considerare urm+toarele efecte.
a) eforturile unitare tip mem#ran+ (n ner"urile lon*itudinale &i placa platela7ului din momente (nco"oietoare determinate de
(nc+rc+ri locale &i din for%e a)iale rezultate din momentele (nco"oietoare *lo#ale &i func%ia platela7ului de talp+$ a *rinzilor
principale$ a ner"urilor lon*itudinale &i de talp+ a ner"urilor trans"ersale (antretoaze.
b) eforturile unitare tip mem#ran+ (n ner"urile trans"ersale (antretoaze cu de*a7+ri la intersec%iile cu ner"urile lon*itudinale
(lon7eroni. Aceasta (nseamn+ considerarea comport+rii unei *rinzi Vierendeel ("ezi pre"ederile din 6.4.
(12) Eforturile unitare din (nco"oiere (n placa continu+ a platela7ului ortotrop &i pere%ii ner"urilor nu mai tre#uie "erificate dac+
cerin%ele de distan%+ (ntre ner"uri sunt (ndeplinite ("ezi pre"ederile din 6.4.
(13) Antretoazele platela7elor ortotrope$ (mpreun+ cu ri*idiz+rile "erticale de pe inimi (pere%i pot fi p+r%i ale cadrelor
trans"ersale &i de aceea tre#uie considerat+ comportarea de cadru &i consecin%ele sale pentru momentele (nco"oietoare de la
col%urile cadrului &i comportarea de semicadru U (n cazul structurilor de poduri cu calea 7os sau sus (structuri cu sec%iunea
trans"ersal+ desc2is+.
(14) -a structurile de poduri cu sec%iuni trans"ersale desc2ise eforturile sec%ionale (n *rinzile principale tre#uie determinate
lu0nd (n considerare efectul de distri#u%ie pe care'l (ndepline&te platela7ul ortotrop &i orice re%ea format+ din elemente
suplimentare lon*itudinale &i trans"ersale.
(15) !entru structurile de poduri cu sec%iuni trans"ersale desc2ise sta#ilitatea *eneral+ a t+lpilor$ opuse c+ii$ &i solicitate la
compresiune se asi*ur+ pe #aza pre"ederilor din capitolul 5.
(18! !entru structurile casetate de poduri efectele ac%iunilor tre#uie determinate lu0nd (n considerare at0t efectul distri#u%iei
pe care'l asi*ur+ platela7ul ortotrop &i orice re%ea suplimentar+ de elemente lon*itudinale &i trans"ersale c0t &i ri*iditatea la
torsiune &i deforma%iile din torsiune ale sec%iunii trans"ersale.
(17) Dac+ *rinzile casetate sunt ri*idizate suficient prin intermediul cadrelor trans"ersale$ dia*onalelor sau diafra*melor care
s+ *aranteze ri*iditatea la torsiune &i distorsiune e)centricitatea (nc+rc+rilor poate fi ne*li7at+ la (nco"oierea structurii$ ea fiind
distri#uit+ numai torsiunii.
(1;! Efectele de distorsiune (deforma%iile din torsiune care pot rezulta din deforma%iile sec%iunilor trans"ersale ale *rinzii
casetate (mpreun+ cu sau (ntre cadrele trans"ersale$ le*+turi trans"ersale sau diafra*me$ tre#uie considerate dac+ sunt
rele"ante.
(19) Diafra*mele *rinzilor casetate tre#uie proiectate pentru eforturile sec%ionale care rezult+ din rolul pe care'l (ndeplinesc (n
structur+ ca ri*idizare trans"ersal+ &i elemente de distri#u%ie a (nc+rc+rii (distri#u%ia reac%iunilor de la reazeme sau a for%elor de
la prese sau alte for%e transmise prin intermediul platela7ului. E)centricit+%ile de neplaneitate &i imperfec%iunile de la toleran%ele
de pozi%ie &i deplas+ri ale aparatelor de reazem tre#uie considerate (n calcul. O aten%ie special+ tre#uie acordat+ detaliilor
constructi"e$ care tre#uie realizate astfel (nc0t sensi#ilitatea lor la imperfec%iunile posi#ile s+ fie minim+.
(20) Efectele de distorsiune tre#uie luate (n considerare la "erific+rile de o#oseal+.
(21) Ca o simplificare$ pentru podurile cu *rinzi cu z+#rele care nu sunt o#lice sau cur#e$ e)ist+ posi#ilitatea calculului ca
structuri plane$ (nc+rc+rile *rinzilor principale fiind determinate cu a7utorul liniilor de influen%+ ale reparti%iei trans"ersale.
(22) ?omentele secundare la noduri$ care rezult+ din deforma%ia lon*itudinal+ a elementelor *rinzii cu z+#rele$ pot fi ne*li7ate
dac+ e)ist+ o capacitate de rotire suficient+.
(23) Brinzile cu z+#rele care respect+ preciz+rile din (41 &i care sunt proiectate f+r+ e)centricit+%i la noduri$ pot fi considerate
(n calcul cu articula%ii la noduri. Dac+ (nc+rc+rile se transmit la t+lpi &i (ntre noduri$ t+lpile tre#uie calculate ca *rinzi continui.
(24) !entru o#oseal+ analiza efectelor momentelor secundare tre#uie luat+ (n considerare la *rinzi cu z+#rele.
(25) Atunci c0nd a)ele centrelor de *reutate ale sec%iunilor dia*onalelor &i montan%ilor nu se intersecteaz+ (n nodul teoretic$
t+lpile pot fi modelate ca *rinzi continui$ dia*onalele &i montan%ii consider0ndu'se le*ate de t+lpi cu articula%ii.
(26) Datorit+ ri*idit+%ii (m#in+rilor *rinzilor trans"ersale (antretoazelor ale platela7ului de *rinzile cu z+#rele rezult+ momente
(nco"oietoare trans"ersale (n componentele *rinzilor cu z+#rele care tre#uie luate (n considerare (n calcul.
(27) 9ta#ilitatea lateral+ a t+lpilor li#ere ale *rinzilor cu z+#rele poate fi "erificat+ prin modelarea acestora ca elemente
rezemate elastic ("ezi capitolul 5.
(28) !entru structurile compuse o%el'#eton$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<5'4$ se "or respecta
procedeele de calcul structural din prezentul normati"$ completate$ prin caiete de sarcini$ cu re*lement+ri specifice.
2.3.3. Verific+ri la st+rile limit+ ultime
(1) C0nd se consider+ starea limit+ a ec2ili#rului static sau a deplas+rilor mari ale structurilor considerate corpuri ri*ide$
condi%ia de "erificare este.

E(d,dst) <= E(d,stb) (2.52)

unde.
E(d$dst ' efectele ac%iunilor de proiectare care determin+ insta#ilitatea (r+sturnarea elementului structural3
E(d$st# ' efectele ac%iunilor de proiectare care determin+ sta#ilitatea limit+ a elementului structural.
/n unele cazuri poate fi necesar+ (nlocuirea condi%iei de "erificare$ (4.64$ cu o rela%ie de interac%iune.
(2) C0nd se consider+ o stare limit+ de ultim+ (de cadare sau de deforma%ie e)cesi"+ a unei sec%iuni sin*ulare sau (n
corela%ie cu altele$ criteriul de "erificare este.

E(d) <= R(d) (2.53)

unde.
E(d ' efectele ac%iunilor de proiectare$ cum ar fi momentul sau "ectorul mai multor for%e sau momente interne$ determinate
din *ruparea ac%iunilor conform 4.4.1.3
R(d ' for%e sau momente rezistente de proiectare$ asociate tuturor propriet+%ilor structurale (caracteristici fizico'mecanice$
*eometrice$ imperfec%iuni$ etc..
/n unele cazuri poate fi necesar+ (nlocuirea condi%iei de "erificare$ (4.61$ cu o rela%ie de interac%iune.
2.3.4. Verific+ri la st+rile limit+ de ser"iciu
(1) Criteriul de "erificare la st+rile limit+ de ser"iciu este.

E(d) <= C(d) (2.54)

unde.
E(d ' efectul *rup+rii ac%iunilor de proiectare care se "erific+ conform 4.4.4.$ (de e)emplu. s+*eat+$ accelera%ie$ desc2idere
de fisur+$ eforturi unitare$ ecartul ec2i"alent de efort unitar la o#oseal+$ etc.3
C(d ' "aloarea nominal+ sau func%ia limit+ a anumitor propriet+%i de proiectare ale materialelor (s+*eata limit+$ accelera%ie
limit+$ desc2idere de fisur+ limit+$ eforturi unitare limit+$ ecartul limit+ de eforturi unitare la o#oseal+$ etc.$ corespunz+toare
efectului *rup+rii ac%iunilor care se "erific+.
(2) Condi%iile de "erificare la st+rile limit+ de ser"iciu se refer+$ de re*ul+$ la deforma%ii (s+*e%i$ "i#ra%ii$ la eforturi unitare (n
faz+ ini%ial+ &i (n faz+ final+ pentru elemente precomprimate$ la ecarturi ale eforturilor unitare la o#oseal+ pentru unele structuri
din o%el structural.
3. !RO!RIETVTI-E ?ATERIA-E-OR. LETON. AR?VTURI DIN OTE- LETON. AR?VTURI UI TIRANTI ?ETA-ICI
EJTERIORI DIN OTE- !RETEN9IONAT. OTE- 9TRUCTURA-
3.0. Beneralit+%i
3.0.1. Valori caracteristice
(1! O proprietate a materialului este reprezentat+ de "aloarea caracteristic+ J(H$ care (n *eneral$ e)prim+ un fractil (ntr'o
distri#u%ie statistic+ acceptat+ a propriet+%ii particulare a materialului$ precizat (n standarde rele"ante &i "erificat (n condi%ii
precizate.
(2) /n anumite cazuri$ o "aloare nominal+$ J(nom este utilizat+ &i ca "aloare caracteristic+.
(3) O rezisten%+ a materialului poate a"ea dou+ "alori caracteristice$ "aloarea superioar+$ J(H$sup &i "aloarea inferioar+$
J(H$inf. /n cele mai multe dintre cazuri numai "aloarea inferioar+ este luat+ (n considerare. Totu&i "alorile superioare tre#uie
luate (n considerare$ acolo unde suprasolicitarea poate conduce la o reducere semnificati"+ a si*uran%ei.
3.0.2. Valori de proiectare
(1) Valoarea de proiectare$ J(d a unei propriet+%i a materialului$ reprezint+ "aloarea minim+ a "alorii caracteristice definit+
astfel.

X(d) = X(k,inf)/gamma(M) (3.1)

unde.
*amma(? ' coeficientul par%ial de si*uran%+ al propriet+%ii materialului (indicele ,?, de"ine ,c, pentru #eton$ respecti" ,s,
pentru o%el.
(2) Rezisten%ele &i propriet+%ile materialelor din o%el structural sunt "alori nominale$ tratate ca "alori caracteristice$ dar notate
astfel.
f(@ ' rezisten%a limit+ de cur*ere a o%elului structural$ (n loc de f(@H3
f(u ' rezisten%a ultim+ a o%elului structural$ (n loc de f(uH3
E ' modulul de elasticitate al o%elului structural$ (n loc de E(H.
(1! Valorile de proiectare pentru propriet+%ile materialelor$ datele *eometrice &i efectele ac%iunilor$ "or fi folosite la
determinarea rezisten%ei de proiectare R(d$ din rela%ia.

R(d) = R[X(k),a(k),F(k) ...]/gamma(M) (3.2)

(4) Valoarea de proiectare R(d poate fi determinat+ prin (ncerc+ri$ conform ane)ei A.
3.1. Leton
3.1.0. Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ pentru #eton &i arm+turi din o%el #eton &i din o%el pretensionat
(1) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ pentru propriet+%ile #etonului$ ale arm+turilor din o%el #eton &i din o%el pretensionat sunt
da%i (n ta#elul 1.1.
(2) 9e admite c+ aceste "alori iau (n considerare diferen%ele dintre rezisten%a epru"etelor (ncercate a materialelor structurale &i
rezisten%a lor in situ.
(3) Valorile coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ din ta#elul 1.1 sunt "ala#ile c0nd metodele de control a calit+%ii propriet+%ilor
materialelor$ precizate (n NE =14'<<$ sunt respectate. Cunosc0ndu'se "alorile caracteristice ale propriet+%ilor materialelor$
coeficien%ii par%iali de si*uran%+ se folosesc pentru aflarea "alorilor de proiectare$ pe #aza rela%iei de calcul (1.1$ de mai sus.
(4) Valori superioare sau inferioare ale lui *amma(c pot fi utilizate$ dac+ acestea sunt 7ustificate de metode de control
adec"ate.
(5) Valorile coeficien%ilor par%iali de si*uran%+ din ta#elul 1.1 nu se folosesc la o#oseal+.
Ta#elul 1.1
Coeficien%i par%iali de si*uran%+ pentru propriet+%ile #etonului$ ale
arm+turilor din o%el #eton &i din o%el pretensionat

Gruparea de actiuni Beton, Armturi din otel beton si din


gamma(c) otel pretensionat, gamma(s)

Fundamental n exploatare si 1,5 1,15


fundamental tranzitorie

Accidental 1,3 1,0

Seismic 1,5 1,15


'++'

(6) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ ai propriet+%ilor materialului pentru "erificarea la o#oseal+ sunt da%i (n ta#elul 1.4.
Ta#elul 1.4
Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ ai propriet+%ilor #etonului$ o%elului
#eton &i ai o%elului pretensionat pentru "erificarea la o#oseal+

Verificarea pentru: Beton, Otel beton si otel


gamma(c,fat)pretensionat, gamma(s,fat)

Coeficienti partiali de sigurant 1,5 1,15


'++'

3.1.1. Beneralit+%i
(1! Clasele de rezisten%+ ale #etonului sunt sta#ilite pe #aza rezisten%ei caracteristice$ f(cH$cil>f(cH$cu# care este rezisten%a
la compresiune determinat+ pe cilindrii de G 16= &i M F 1== mm$ respecti" pe cu#uri cu latura de 16= mm$ su# a c+rei "aloare
se pot situa statistic cel mult 6P din rezultate. !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 4=8$ se aplic+ pre"ederile din
NE =14'<<.
(2) Rezisten%ele caracteristice$ f(cH &i alte caracteristici mecanice necesare proiect+rii sunt date (n ta#elul 1.1. Aceste "alori
pot fi utilizate (n cazul (n care nu se cunosc "alori mai e)acte.
(3) Clasele de rezisten%+ din acest normati" sunt #azate pe rezisten%a caracteristic+ pe cilindri f(cH determinat+ la 4; de zile.
(4) /n anumite situa%ii (de e)emplu (n cazul precomprim+rii poate fi necesar+ e"aluarea clasei #etonului (nainte sau dup+ 4;
de zile$ pe #aza (ncerc+rilor. 9tandardul european EN 141<= con%ine pre"ederile referitoare la modul de p+strare a epru"etelor.
!0n+ la preluarea acestui standard european se aplic+ pre"ederile din NE =14'<<.
(5) /n timpul e)ecu%iei lucr+rilor poate fi necesar+ determinarea rezisten%ei la compresiune a #etonului$ f(c (n anumite etape
(de e)emplu la decofrare$ (nainte de transferul for%ei de pretensionare.
(8! Termenul de rezisten%+ la (ntindere corespunde efortului unitar ma)im pe care (l poate prelua #etonul supus la (ntindere
centric+ a)ial+.
(7) Dac+ rezisten%a la (ntindere se determin+ prin despicare$ f(ct$sp$ rezisten%a la (ntindere a)ial+ f(ct$a) poate fi dedus+
apro)imati" din "alorile men%ionate prin folosirea unui factor de ec2i"alare.

f(ct,ax) = 0,9 - f(ct,sp) (3.3)

(8) Rezisten%a la compresiune a #etonului la o "0rst+ t depinde de tipul de ciment$ temperatura &i condi%iile de (nt+rire. !entru
o temperatur+ medie de 4=QC &i (n condi%ii normale de (nt+rire "aloarea rezisten%ei la compresiune a #etonului la o "0rst+ t$
Df(cm (tE poate fi estimat+ cu rela%ia (1.5.

[f(cm) (t)] = [beta(E) (t
0
)] - f(cm) (3.4)

(n care$


[beta(E) (t
0
)] = \ [beta(cc) (t
0
)]
si
28
0
,
5

s 1 - (3.5)
[beta(cc) (t
0
)] = e^ ' ' t/t
1
' '

unde.
Df(cm (tE ' rezisten%a medie a #etonului la compresiune la timpul t3
f(cm ' rezisten%a medie a #etonului la compresiune la 4; zile (n conformitate cu ta#elul 1.13
D#eta(cc (t=E ' coeficientul care depinde de "0rsta #etonului$ t3
t= ' timpul la care elementul este (nc+rcat3
t ' "0rsta #etonului (zile3
t1 ' "0rsta de 1 zi3
s ' coeficientul care depinde de tipul cimentului.
s F =$4= pentru cimenturi cu (nt+rire foarte rapid+$ R93
s F =$46 pentru cimenturi cu (nt+rire normal+ &i rapid+$ N$ 93
s F =$1; pentru cimenturi cu (nt+rire (nceat+$ 9.
Cre&terea rezisten%ei la (ntindere (n timp este influen%at+ (n mod 2ot+r0tor de condi%iile de (nt+rire &i de dimensiunile
elementelor structurale. Ca o prim+ apro)imare se poate considera$ pentru (nt+rirea (n mediu umed o perioad+ mai mic+ sau
e*al+$ t(s$ dec0t : zile &i la o "0rst+ a #etonului$ t$ mai mare de 4; zile$ cre&terea rezisten%ei la (ntindere fiind similar+ cu a
rezisten%ei la compresiune Df(ctm (t F =$1 f(cH (t
4
>
1
E. Rezisten%a la (ntindere a #etonului poate fi calculat+ din rezisten%a sa la
compresiune utiliz0nd rela%iile din ta#elul 1.1. !entru #etonul de "0rst+ mai mic+ de 4; de zile eforturile unitare reziduale pot
determina o reducere a rezisten%ei la (ntindere. Atunci c0nd cre&terea rezisten%ei la (ntindere (n timp este important+ se
recomand+ efectuarea de e)periment+ri$ lu0nd (n considerare condi%iile de e)punere &i dimensiunile elementelor structurale.
3.1.2. Deforma%ii elastice
(1) Deforma%iile elastice ale #etonului depind (n mare m+sur+ de compozi%ia sa ((n special de a*re*ate. Valorile din acest
normati" tre#uie pri"ite ca "alori informati"e pentru proiectare.
(2) Valorile medii ale modulului de elasticitate secant E(cm D"aloare secant+ pentru si*ma(c F = &i =$5 f(cmE sunt incluse (n
ta#elul 1.1.
(3) Varia%ia modulului de elasticitate mediu a #etonului (n timp$ E(cm (t$ poate fi estimat+ cu rela%ia.

E(cm) (t) = [f(cm) (t)/f(cm)] - E(cm) (3.6)

unde.
f(cm (t ' rezisten%a medie a #etonului comprimat la "0rsta de t zile3
E(cm$ f(cm ' "aloarea medie ale modulului de elasticitate a #etonului comprimat$ respecti" a rezisten%ei la compresiune$
determinate la 4; de zile$ rela%ia dintre f(cm (t &i f(cm este dat+ de rela%ia (1.5.
(4) Coeficientul lui !oisson (coeficient de deforma%ie trans"ersal+ pentru deforma%ia elastic+ poate fi luat e*al cu =$4. Dac+
este permis+ fisurarea #etonului (ntins$ atunci coeficientul lui !oisson se poate lua e*al cu =.
(5) Dac+ nu sunt disponi#ile informa%ii mai e)acte$ coeficientul de dilata%ie liniar+ se poate lua e*al cu 1= ) 1='
8
R'
1
.
3.1.3. Contrac%ia &i cur*erea lent+ a #etonului
(1) Deforma%ia specific+ total+ a #etonului (n e)ploatare$ se poate determina cu rela%ia$
epsilon(tot F epsilon= Z G(t$t= W epsilon= Z epsilon(cs$
unde.
epsilon= ' deforma%ia specific+ elastic+ a #etonului$ calculat+ cu modulii de elasticitate medii ai #etonului$ E(cm$ ta#elul 1.13

sigma(c(t)) + sigma(c(t
0
))
epsilon
0
= ,
2 - E(cm)

si*ma(c(t$ si*ma(c(t= ' eforturile unitare (n #eton la timpul t$ respecti" t=3
G(t$t= ' coeficientul cur*erii lente a #etonului de la timpul t= la timpul t3
epsilon(cs ' deforma%ia specific+ final+ din contrac%ia #etonului.
(4! Cur*erea lent+ &i contrac%ia #etonului depind (n principal de umiditatea mediului am#iant$ dimensiunile elementului &i
compozi%ia #etonului. Cur*erea lent+ este de asemenea influen%at+ de "0rsta #etonului la aplicarea (nc+rc+rii$ de durata &i
intensitatea (nc+rc+rii$ la orice e"aluare a coeficientului de cur*ere lent+ G(t$t= &i a "alorii de forma%iei din contrac%ie$
epsilon(cs$ tre#uie considera%i ace&ti parametri.
Ta#elul 1.1
Rezisten%e (?!a$ deforma%ii specifice caracteristice (
=
>== &i moduli
de elasticitate secan%i (B!a pentru #eton

Clase de rezistent pentru beton

Nr. Caracteristica
Relatii de calcul
crt. fizico-mecanic C12/ C16/C20/C25/C30/C35/ C40/C45/C50/ C55/C60/C70/C80/C90/

15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105

1 f(ck) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 -

2 f(ck,cube) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105 -

3 f(cm) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98
f(cm) = f(ck) + 8(MPa)

4 f(ctm) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0
f(ctm) = 0,30 - f(ck)^(
2
/
3
) <= C50/60

f(ctm) = 2,12 - ln[1+(f(cm)/10)] > C50/60

5 f(ctk;
0
,
05
) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5
f(ctk,
0
,
05
) = 0,7 f(ctm), 5% fractil

6 f(ctk;
0
,
95
) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6
f(ctk,
0
,
95
= 1,3 f(ctm), 95% fractil

7 E(cm) 27 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 44
E(cm) = 22 [(f(cm))/10]
0
,
3
, (f(cm) n MPa)

8 epsilon(c
1
)(
0
/
00
) -1,8 -1,9-2,0-2,1-2,2-2,25-2,3-2,4-2,45-2,5-2,6-2,7-2,8-
2,8epsilon(c
1
) = -0,7 f(cm)
0
,
31
< 2,8
+++++++

9 epsilon(cu
1
)(
0
/
00
)-3,5 -3,2-3,0-2,8-2,8-
2,8f(ck) >= 50

epsilon(cu
1
) = -2,8-27[(98-f(ck)/100]
4

10 epsilon(c
2
)(
0
/
00
) -2,0 -2,2-2,3-2,4-2,5-
2,6f(ck) >= 50

epsilon(c
2
) = -2,0-0,085(f(ck)-50)
0
,
53

11 epsilon(cu
2
)(
0
/
00
)-3,5 -3,1-2,9-2,7-2,6-
2,6f(ck) >= 50

epsilon(cu
2
) = -2,6-35[(90-f(ck))/100]
4

12 n -2,0 1,751,6 1,451,4 1,4 n


= 1,4+23,4[(90-f(ck))/100]
4

13 epsilon(c
3
)(
0
/
00
) -1,75 -1,8-1,9-2,0-2,2-2,3Fig.
3.3; pentru f(ck) >= 50,

epsilon(c
3
) = -1,75-0,55[(f(ck)-50)/40]

14 epsilon(cu
3
)(
0
/
00
)-3,5 -3,1-2,9-2,7-2,6-2,6Fig.
3.3; pentru f(ck) >= 50,

epsilon(cu
3
) = -2,6-35[(90-f(ck))/100]
4

'+++++++++
'

NOTV. /n ane)a B$ sunt prezentate$ prin compara%ie$ "alorile caracteristicilor fizico'mecanice din prezentul normati" cu
standardul de proiectare al podurilor din #eton$ #eton armat &i din #eton precomprimat (9TA9 1=111>4';:$ precum &i
coresponden%a dintre m+rcile #etoanelor utilizate (n trecut$ (n Rom0nia &i clasele de rezisten%+ ale #etonului din prezentul
normati".
(3) /n cazurile (n care nu este necesar+ o precizie mare pentru determinarea acestor m+rimi$ pot fi considerate "alori finale ale
coeficientului de cur*ere lent+ G(infinit$t= &i a deforma%iei specifice de contrac%ie$ epsilon(cs$ a #etonului de *reutate normal+
solicitat la compresiune ce nu dep+&e&te =$56 f(cH la timpul t= al (nc+rc+rii ini%iale.
(4) Deforma%ia final+ de cur*erea lent+ a #etonului epsilon(cc (infinit$t= la timpul t F infinit pentru un efort constant (n timp
si*ma(c poate fi calculat+ cu rela%ia.

epsilon(cc) (infinit,t
0
) = I (infinit,t
0
) - (sigma(c)/E(c0)) (3.7)

(5) C0nd efortul la compresiune (n #eton la "0rsta t= dep+&e&te "aloarea =$56 f(cH (t= cur*erea lent+ nu mai poate fi
considerat+ ca a"0nd o rela%ie liniar+. Astfel de eforturi mari pot apare ca urmare a precomprim+rii$ de e)emplu (n elementele
prefa#ricate$ la ni"elul arm+turii pretensionate. /n astfel de cazuri coeficientul de cur*ere lent+ "a fi calculat cu rela%ia.

I(k)(infinit,t
0
) = I (infinit,t
0
) e^[
1
,
5
(k(sigma)-
0
,
45
)] (3.8)

unde.
G(H (infinit$t= ' un coeficient de cur*ere lent+ care (nlocuie&te G (infinit$t=3
H(si*ma ' raportul efort unitar ' rezisten%+$ si*ma(c>f(cm (t=$ cu si*ma(c ' efortul unitar de compresiune &i f(cm (t= '
"aloarea medie a rezisten%ei la compresiune a #etonului (n momentul (nc+rc+rii3
t= ' "0rsta #etonului la prima (nc+rcare ((n zile.
Dac+ eforturile unitare (n #eton au o "aria%ie foarte mic+$ deforma%iile specifice pot fi calculate utiliz0nd un modul de
elasticitate efecti"$

E(c,eff) = E(c(t
0
)/(1 + I (t,t
0
)) (3.9)

unde.
G (t$t= ' coeficientul cur*erii lente a #etonului$ cur*erea lent+ produc0ndu'se (n inter"alul de la timpul t= la timpul t &i se
calculeaz+ cu rela%ia.

I (t,t
0
) = I
0
- beta(c(t-t
0
)) (3.10)

Rela%iile de calcul ale dimensiunii ficti"e 2=$ ale coeficientului cur*erii lente$ G= &i ale coeficientului pentru dez"oltarea
contrac%iei de la timpul t= la timpul t$ #etaD(c(t't=E sunt.

I
0
= I(RH) - beta(fcm) - beta(t0) (3.11)
t - t
0

0
,
3
beta[c(t-t
0
)] = (3.12)
' beta(H) + t - t
0
'

unde.
G(RM F factorul care %ine seama de influen%a umidit+%ii mediului$ RM ((n P asupra cur*erii lente$

1 - RH/100
I(RH) = 1 + (3.13)

3

0,1 - \ h
0

2= ' dimensiunea ficti"+$ calculat+ cu rela%ia$
2= F 4 A(c>u$
(n care$
A(c ' aria sec%iunii trans"ersale de #eton$
u ' perimetrul sec%iunii trans"ersale de #eton$
#eta(fcm ' factorul care %ine seama de efectul rezisten%ei #etonului asupra cur*erii lente$

16,8
beta(fcm) = (3.14)

\ f(cm)

#eta(t= ' factorul care %ine seama de efectul "0rstei #etonului la (nc+rcarea la timpul t= asupra cur*erii lente$

1
beta(t
0
) = (3.15)
(0,1 + t
0
^
0
,
2
)

#eta(M ' coeficientul care %ine seama de efectul umidit+%ii$ RM &i al dimensiunii ficti"e$ 2= asupra cur*erii lente

beta(H) = 1,5 - h
0
- [1 + (0,012 - RH)
18
] + 250 <= 1.500 (3.16)

Efectul tipului de ciment asupra cur*erii lente se ia (n considerare prin modificarea "0rstei de (nc+rcare$ t= (n rela%ia lui
#eta(t=$

9 ^alfa
t
0
= t(0,T) - + 1 >= 0,5 (3.17)
' 2 + t(0,T)^
1
,
2
'

unde.
t(=$T ' "0rsta #etonului (*radul de maturizare corectat+ func%ie de temperatura ridicat+ sau redus+$ din domeniul =';=QC la
(nc+rcare$

n 4.000
___ 13,65 -
\ ' 273 + T[DELTA t(i)]'
t(0,T) = / e^ - DELTA t(i) (3.18)

i=1

alfa ' un coeficient func%ie de tipul &i (nt+rirea cimentului utilizat$ a"0nd "alori.
alfa F '1$ pentru cimenturi normale sau cu (nt+rire lent+$ 93
alfa F =$ pentru cimenturi normale sau cu (nt+rire rapid+$ N$ R3
alfa F 1$ pentru cimenturi de rezisten%+ (nalt+ cu (nt+rire rapid+$ R9.
TDDE-TA t(iE ' temperatura$ (n QC$ (n perioada de timp DE-TA t(i
DE-TA t(i ' num+rul de zile (n care temperatura$ TDDE-TA t(iE predomin+
Coeficientul mediu de "aria%ie a deforma%iei de cur*ere lent+$ e"aluat+ ca mai sus$ este 4=P$ coeficient de "aria%ie rezultat
din prelucrarea rezultatelor din (ncerc+ri de la#orator dintr'o #anc+ de date.
Atunci c0nd se consider+ o estimare mai pu%in precis+ a coeficientului cur*erii lente a #etonului$ la "0rsta de := de ani se pot
adopta "alorile date (n ta#elul 1.5$ "alorile consider0ndu'se$ (n acest caz$ ca "alori finale.
Ta#elul 1.5
Coeficientul final al cur*erii lente a #etonului$ G(infinit$t= la
"0rsta de := ani cu un coeficient de "aria%ie de 46P

Dimensiunea fictiv a elementului, h


0
= 2 - A(c)/u, n mm
Vrsta t
0
, n
zile, la 50 150 600 50 150 600
ncrcare ++++
Umiditatea relativ, RH = 50%,Umiditatea relativ, RH = 80%,
atmosfer uscat, n interior atmosfer umed, n exterior

1 5,4 4,4 3,6 3,5 3,0 2,6

7 3,9 3,2 2,5 2,5 2,1 1,9

28 3,2 2,5 2,0 1,9 1,7 1,5

90 2,6 2,1 1,6 1,6 1,4 1,2

365 2,0 1,6 1,2 1,2 1,0 1,0


'++++++'

unde.
A(c ' aria sec%iunii trans"ersale a #etonului3
u ' perimetrul acestei sec%iuni.
Datele din ta#elul 1.5$ "ala#ile pentru "alori medii ale temperaturii #etonului (ntre 1=QC &i 4=QC pot fi acceptate &i pentru
"aria%iile de sezon ale temperaturii (ntre '4=QC &i Z5=QC. /n acela&i mod$ sunt acceptate "aria%ii ale umidit+%ii relati"e (n 7urul
"alorilor medii din ta#el$ cuprinse (ntre RM F 4=P &i RM F 1==P.
Valorile din ta#elul de mai sus se aplic+ #etonului cu consisten%+ plastic+ T4 &i T1$ pentru consisten%+ "0rtoas+$ T1$ "alorile
multiplic0ndu'se cu =$:= &i cu 1$4= pentru consisten%a plastic fluid+$ T5. !entru #etonul (n care se introduc aditi"i
superplastifian%i$ pentru e"aluarea coeficientului de cur*ere lent+ se ia (n considerare "aloarea consisten%ei #etonului (naintea
introducerii (n #eton a aditi"ului superplastifiant.
(6) Valoarea total+ a deforma%iei din contrac%ie are dou+ componente. deforma%ia (n timp a #etonului care depinde de
mi*rarea apei din #etonul (nt+rit &i deforma%ia elastic+ ini%ial+ care se dez"olt+ (n primele zile dup+ turnare. Contrac%ia elastic+
ini%ial+ este propor%ional+ cu rezisten%a #etonului. /n cazul turn+rii unui #eton proasp+t peste un #eton (nt+rit apar diferen%e ale
deforma%iei din contrac%ie$ fenomen ce tre#uie luat (n considera%ie. Valoarea total+ a deforma%iei specifice din contrac%ie$
epsilon(cs se poate determina din rela%ia.

epsilon(cs) = epsilon(cd) + epsilon(ca) (3.19)

unde.
epsilon(cs ' deforma%ia specific+ final+ total+ din contrac%ie3
epsilon(cd ' deforma%ia specific+ datorat+ contrac%iei (n timp3
epsilon(ca ' deforma%ia specific+ datorat+ contrac%iei elastice ini%iale.
Valoarea final+ a lui epsilon(cs$ respecti" epsilon(cd$infinit poate fi luat+ din ta#elul 1.6 ("alori medii pre"izi#ile$ cu un
coeficient de "aria%ie de circa 1=P.
Ta#elul 1.6
Deforma%ia specific+ final+ datorit+ contrac%iei (n timp a #etonului$
epsilon(cd$infinit

Rezistenta Contractia final, epsilon(cd,infinit) (n


0
/
00
)
caracteristic a
betonului determinat Umiditatea relativ, RH, %
pe cilindru, f(ck)
(MPa) 20 40 60 80 90 100

20 -0,75 -0,70 -0,50 -0,35 -0,20 +0,15

40 -0,60 -0,55 -0,45 -0,30 -0,15 +0,10

60 -0,50 -0,45 -0,40 -0,25 -0,15 +0,10

80 -0,40 -0,35 -0,30 -0,20 -0,10 +0,05

100 -0,30 -0,30 -0,25 -0,15 -0,10 +0,05


'++++++'

Datele din ta#elul 1.6$ "ala#ile pentru "alori medii ale temperaturii #etonului (ntre 1=QC &i 4=QC pot fi acceptate &i pentru
"aria%iile de sezon ale temperaturii (ntre '4=QC &i Z5=QC.
Valorile din ta#elul de mai sus se aplic+ #etonului cu consisten%+ plastic+ T4 &i T1$ pentru consisten%+ "0rtoas+$ T1$ "alorile
multiplic0ndu'se cu =$:= &i cu 1$4= pentru consisten%a plastic fluid+$ T5. !entru #etonul (n care se introduc aditi"i
superplastifian%i$ pentru e"aluarea coeficientului de contrac%ie se ia (n considerare "aloarea consisten%ei #etonului (naintea
introducerii (n #eton a aditi"ului superplastifiant.
(7) Deforma%ia specific+ din contrac%ia (la uscare>umflare (n timp se determin+ cu rela%ia.

epsilon(cd) (t) = beta(t - t(s)) - epsilon(cd,infinit) (3.20)

unde.
#eta(t ' t(s ' func%ia de timp este definit+ prin.

(t - t(s))/t
1

0
,
5
beta(t - t(s)) = (3.21)
' 350 - (h
0
/h
1
)
2
+ (t - t(s))/t
1
'

iar
t ' "0rsta #etonului (n momentul considerat ((n zile3
t(s ' "0rsta #etonului ((n zile de la (nceputul contrac%iei (la uscare sau umflare3
t1 ' 1 zi3
2= ' dimensiunea ficti"+$ (mm a sec%iunii trans"ersale3
21 F 1== mm
(8) Deforma%ia specific+ elastic+ ini%ial+ se calculeaz+ cu rela%ia.

epsilon(ca,infinit) (t) = beta(cc) (t) - epsilon(ca,infinit) (3.22)

unde.
epsilon(ca$infinit F 4$6 W (f(cH ' 1= W 1='
1

#eta(cc (t ' poate fi determinat$ pentru timpul t$ cu rela%ia (1.6
3.1.4. Dia*rama efort unitar ' deforma%ie specific+ pentru #etoane cu clasa de rezisten%+ mai mic+ sau e*al+ dec0t C6=>8=
(1) Rela%ia dintre si*ma(c &i epsilon(c din fi*. 1.1 pentru o (nc+rcare unia)ial+ de compresiune de scurt+ durat+ este descris+
prin rela%ia (1.41.

sigma(c) k - eta - eta
2
= (3.23)
f(cm) 1 + (k - 2) - eta

unde. eta F epsilon(c>epsilon(c1$ (epsilon(c ] =
epsilon(c1 ' deforma%ia specific+ corespunz+toare efortului unitar$ ma)im (n conformitate cu ta#elul 1.1$ r0ndul ;3
H F 1$1 W E(cm W epsilon(c1>f(cm$ (f(cm (n conformitate cu ta#elul 1.1
FIGURA 3.1
Reprezentare sc2ematic+ a rela%iei efort unitar ' deforma%ie specific+$
pentru calcului structural
(2) !ot fi aplicate &i alte rela%ii efort unitar ' deforma%ie specific+$ dac+ sunt ec2i"alente cu rela%ia (1.41.
3.1.5. Dia*rama efort unitar ' deforma%ie specific+ pentru #etoane cu clasa de rezisten%+ mai mare sau e*al+ dec0t C66>8:
(1) Rela%ia dintre si*ma(c &i epsilon(c "ala#il+ pentru #etoane cu clasa de rezisten%+ mai mare sau e*al+ dec0t C66>8:$ este
definit+ prin rela%iile.

epsilon(c)
sigma(c) = f(cd)1 - (1 - )^n pentru 0 <= |epsilon(c)| < |epsilon(c
2
)| (3.24)
' epsilon(c
2
) '
sigma(c) = f(cd) pentru 0 <= |epsilon(c
2
)| < |epsilon(cu
2
)| (3.25)

unde.
n ' e)ponent (n conformitate cu ta#elul 1.1$ r0ndul 143
epsilon(c4 ' deforma%ia specific+ corespunz+toare rezisten%ei ma)ime (n conformitate cu ta#elul 1.1$ r0ndul 1=
epsilon(cu4 ' deforma%ia ultim+ (n conformitate cu ta#elul 1.1$ r0ndul 11.
(2) 9e pot utiliza &i alte idealiz+ri ale dia*ramei efort unitar ' deforma%ie specific+$ cu condi%ia ca ele s+ fie efecti" ec2i"alente
cu dia*rama para#ol+ ' dreptun*2i (fi*. 1.4$ ca de e)emplu dia*rama #iliniar+ din fi*. 1.1.
FIGURA 3.2
Dia*rama caracteristic+ pentru #etonul comprimat
FIGURA 3.3
Rela%ia #iliniar+ efort unitar'deforma%ie specific+
3.1.6. Leton confinat
(1) !rin confinarea #etonului se o#%in o rezisten%+ mai mare &i deforma%ii specifice ultime mai mari din punctul de "edere al
proiect+rii$ celelalte propriet+%i ale #etonului r+m0n0nd nemodificate prin confinare.
(2) Dac+ nu sunt disponi#ile date precise se poate utiliza rela%ia efort'deforma%ie din fi*. 1.1 (n care se introduc "alori ma7orate
pentru rezisten%e &i deforma%ii conform rela%iilor.

f(ck,c) = f(ck) (1,000 + 5,0 sigma
2
/f(ck)) pentru sigma
2
< 0,05 f(ck) (3.26)
f(ck,c) = f(ck) (1,125 + 2,50 sigma
2
/f(ck)) pentru sigma
2
> 0,05 f(ck) (3.27)
epsilon(c
2
,c) = 2,0 x 10-
3
(f(ck,c)/f(ck))
2
(3.28)
epsilon(cu
2
,c) = 3,5 x 10-
3
+ 0,2 sigma
2
/f(ck) (3.29)

unde.
si*ma4 F si*ma1 ' efortul unitar de compresiune perpendicular pe direc%ia de solicitare$ la st+ri limit+ ultime &i ap+rut ca
urmare a confin+rii.
3.1.7. Rezisten%e de proiectare la compresiune &i la (ntindere
(1! Valoarea de proiectare pentru rezisten%a la compresiune este.

f(cd) = alfa(cc) - f(ck)/gamma(c) (3.30)

unde.
*amma(c ' coeficientul par%ial de si*uran%+ (ta#elul 1.1 &i alfa(cc este un coeficient prin care se %ine seama de efectele de
lun*+ durat+ asupra rezisten%ei la compresiune &i de efectele nefa"ora#ile rezultate din modul de aplicare al (nc+rc+rii. Valoarea
alfa(cc poate fi luat+ 1$= dac+ nu se specific+ altfel ("ezi 1.1.; (1.
(4! Valoarea de proiectare pentru rezisten%a la (ntindere$ f(ctd$ este

f(ctd) = alfa(ct) - f(ctk)/gamma(c) (3.31)

unde.
*amma(c ' coeficientul par%ial de si*uran%+ pentru #eton (ta#elul 1.1
alfa(ct ' un coeficient prin care se %ine seama de efectele de lun*+ durat+ asupra rezisten%ei la (ntindere &i de efectele
nefa"ora#ile rezultate din modul de aplicare al (nc+rc+rii3 "aloarea alfa(ct poate fi luat+ 1$= dac+ nu se specific+ altfel.
(3) !entru "alorile *enerale *amma(c F 1$6 &i alfa(cc F 1$= respecti" alfa(ct F 1$=$ "alorile rezisten%elor de proiectare la
compresiune f(cd$ respecti" la (ntindere$ f(ctd sunt date (n ta#elul 1.8$ corespunz+toare rezisten%elor caracteristice la
compresiune$ f(cH.
Ta#elul 1.8
Rezisten%e de proiectare la compresiune &i la (ntindere a #etonului$ (n
?!a$ pentru cazul *eneral *amma(c F 1$6 &i alfa(cc F alfa(ct F 1$=

Clase de rezistent pentru beton



C12 C16 C20C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C70 C80 C90/
/15 /20 /25/30 /37 /45 /50 /55 /60 /67 /75 /85 /95 105

f(ck) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

f(cd) 8 11 13 17 20 23 27 30 33 37 40 46,6 53 60

f(ctd) 0,700,851,01,151,301,451,601,701,851,952,052,152,252,35
'++++++++++++++'

(4) Rela%ia dintre rezisten%a medie la (ntindere din (nco"oiere$ f(ctm$fl &i rezisten%a la (ntindere a)ial+$ f(ctm se o#%ine din
rela%ia.

h
f(ctm,fl) = max (1,6 - ) - f(ctm); f(ctm) (3.32)
' 1000 '

unde.
2 ' (n+l%imea total+ a elementului (2 Y 1=== mm3
f(ctm ' rezisten%a medie la (ntindere a)ial+ din ta#elul 1.13
Rela%ia dat+ (n (1.14 se aplic+ &i pentru calculul rezisten%elor caracteristice la (ntindere.
(6! /n principiu$ "erificarea #etonului comprimat la o#oseal+ poate fi realizat+$ fie prin limitarea efortului ma)im (n #eton
(cazul podurilor noi$ (8$ fi*. 1.5$ fie prin limitarea num+rului de cicluri de (nc+rcare'desc+rcare$ N_ F 1=
8
la care poate fi solicitat
(cazul podurilor aflate (n e)ploatare$ c+rora prin fenomenul de o#oseal+$ #etonului comprimat &i arm+turilor li s'au produs
de*rad+ri$ (n sensul unei reduceri a rezisten%ei acestora$ (:$ fi*. 1.6.
(6) Rezisten%a de proiectare a #etonului comprimat la o#oseal+$ f(cd$fat se determin+ cu rela%ia.

f(cd,fat) = m(cd,fat) - f(cd) (3.33)
sigma(c,min)
si m(cd,fat) = 0,5 + 0,45 - <= 0,9 pentru f(ck) <= 50 MPa
f(cd)
sigma(c,min)
m(cd,fat) = 0,5 + 0,45 - <= 0,8 pentru f(ck) >= 50 MPa
f(cd)

si*ma(c$ma) ' efortul unitar ma)im (n fi#ra comprimat+$ su# *ruparea frec"ent+ de ac%iuni3
si*ma(c$min ' efortul unitar minim (n aceea&i fi#r+ comprimat+ unde se poate produce si*ma(c$ma)3
Dac+ efortul unitar minim (n fi#ra (n care se poate produce si*ma(c$ma) este de (ntindere$ si*ma(c$min ] =$ atunci m(cd$fat
F =$6 &i
f(cd$fat ]F =$6 W f(cd
(8.1 Rela%ia (1.11 scris+ su# forma ecartului ma)im de eforturi unitare de compresiune admis (n #etonul comprimat$ DE-TA
si*ma(c pentru "erificarea la o#oseal+ de"ine.

DELTA sigma(c) < 0,5 - f(cd) - 0,55 - sigma(c,min) (3.33bis)

unde.
DE-TA si*ma(c F si*ma(c$ma) ' si*ma(c$min
C0nd efortul unitar minim$ si*ma(c$min (n fi#ra (n care se produce efortul unitar ma)im$ si*ma(c$ma) este de (ntindere$
ecartul ma)im de eforturi unitare (n #eton la o#oseal+$ respecti" efortul unitar ma)im (n #etonul comprimat la o#oseal+ nu poate
dep+&i.
DE-TA si*ma(c F si*ma(c$ma) ] =$6 W f(cd
(8.4 Rezisten%a de proiectare tan*en%ial+ a #etonului comprimat la o#oseal+ se calculeaz+ cu rela%ia.

tau(cd,fat) = 0,6 - f(cd,fat) - (1 - f(ck)/250) (3.34)

unde.
f(cd$fat ' rezisten%a de proiectare a #etonului comprimat la o#oseal+ determinat+ cu rela%ia (1.113
f(cH ' rezisten%a caracteristic+ a #etonului comprimat$ ta#elul 1.1.
FIGURA 3.4
Dia*rame efort unitar ' deforma%ie specific+ ale #etonului comprimat.
a con"en%ional+3 # con"en%ional+ &i de proiectare.
(7) /n cazul limit+rii num+rului de cicluri de (nc+rcare ' desc+rcare$ N_ F 1=
8
(cazul podurilor de cale ferat+$ rezisten%a de
proiectare a #etonului comprimat la o#oseal+$ f(cd$fat$ la "0rsta t$ se determin+ cu rela%ia.

f(ck) f(ck)
f(cd,fat) = k
1
- beta(cc) (t) - 1 - (3.35)
gamma(c,fat) ' 250 '

f(cH ' rezisten%a caracteristic+ a #etonului la 4; zile3
#eta(cc (t ' coeficient care %ine seama de "0rsta #etonului la timpul t$ calculat conform rela%iei (1.63
*amma(c$fat F 1$6 coeficientul par%ial de si*uran%+ al #etonului pentru "erificarea la o#oseal+ (ta#elul 1.4$
H1 ' coeficient$ cu "aloare recomandat+ =$;6.
Cur#ele 9 ' N pentru "erificarea la o#oseal+ a #etonului comprimat sunt ar+tate (n fi*. 1.6.
Valorile$ minime &i ma)ime$ ale spectrului eforturilor unitare relati"e ec2i"alente$ E(cd$min$eOu$ E(cd$ma)$eOu pentru N_ F
1=
8
cicluri de (nc+rcare ' desc+rcare$ se determin+ cu rela%iile.

sigma(cd,min,equ)
E(cd,min,equ) = gamma(Ed) - (3.36)
f(cd,fat)
sigma(cd,max,equ)
E(cd,max,equ) = gamma(Ed) - (3.37)
f(cd,fat)

unde.
si*ma(cd$min$eOu &i si*ma(cd$ma)$eOu ' limitele inferioare &i superioare ale spectrului eforturilor unitare ec2i"alente pentru
un num+r de cicluri N_ F 1=
8
3
*amma(Ed ' coeficientul par%ial de si*uran%+ care %ine seama de incertitudinile modelului de (nc+rcare$ a"0nd "aloarea
*amma(Ed F 1$=$ dac+ nu se specific+ altfel3
f(cd$fat ' rezisten%a la o#oseal+ a #etonului$ determinat+ cu rela%ia (1.16.
FIGURA 3.5
Cur#e 9'N ale #etonului comprimat pentru "erificarea la o#oseal+
3.1.8. Distri#u%ia con"en%ional+ a eforturilor unitare de compresiune pe sec%iune
(1) Distri#u%ia rectan*ular+ (dat+ (n fi*. 1.8 poate fi adoptat+. Cactorul lam#da care define&te (n+l%imea zonei comprimate
rezult+.

- pentru un beton cu f(ck) <= 50 MPa lambda = 0,8 (3.38)
- pentru un beton cu f(ck) > 50 MPa lambda = 0,9 - f(ck)/500 (3.39)

NOTV. Dac+ l+%imea zonei comprimate descre&te (n direc%ia fi#rei e)treme cea mai comprimat+ "aloarea f(cd tre#uie redus+
cu 1=P.
/n fi*. 1.8$ alfa(cc este un coeficient care %ine seama de efectele de lun*+ durat+ asupra rezisten%ei la compresiune &i
efectele nefa"ora#ile rezultate din modul (n care se aplic+ (nc+rcarea. !entru suprastructuri la care (nc+rcarea de lun*+ durat+
reprezint+ cel pu%in <=P din (nc+rcarea total+$ alfa(cc F =$;63 dac+ (nc+rcarea de lun*+ durat+ nu dep+&e&te 6=P din
(nc+rcarea total+$ atunci alfa(cc F 1$==3 pentru situa%ii intermediare coeficientul alfa se sta#ile&te prin interpolare liniar+ (ntre
"alorile 1$== &i =$;6. !entru poduri cu condi%ii *rele de e)ecu%ie sau amplasate (n condi%ii de mediu a*resi"$ alfa(cc F =$<.
FIGURA 3.6
Distri#u%ia dreptun*2iular+ a eforturilor unitare (n #etonul comprimat$
pentru starea limit+ ultim+ de rezisten%+
3.2. Arm+turi din o%el #eton
3.2.1. Beneralit+%i
(1! !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1==;=$ pre"ederile care urmeaz+ se aplic+ arm+turilor din o%el #eton
li"rate su# form+ de le*+turi de #are$ colaci &i plase sudate utilizate ca arm+tur+ (n lucr+ri din #eton armat &i din #eton
precomprimat$ respect0ndu'se pre"ederile din 9TA9 51;>1';<$ 9TA9 51;>4'<1$ 9R 51;'1$5.1<<; &i 9T ==<>;8. Nu se aplic+
arm+turilor speciale.
(4! Cerin%ele pri"ind propriet+%ile arm+turilor din o%el #eton se refer+ la produsul (n*lo#at (n #eton. Dac+ pe &antier
acti"it+%ile desf+&urate pot afecta propriet+%ile arm+turii$ atunci acele propriet+%i tre#uie "erificate dup+ fiecare din aceste
acti"it+%i. /n cazul (n care metodele de fa#ricare$ testare &i atestare a conformit+%ii se face pe #aza standardelor de produs &i a
specifica%iei te2nice 9T ==<><8 se consider+ c+ cerin%ele acestui normati" sunt (ndeplinite.
(1! /n cazul (n care alte tipuri de arm+turi sunt utilizate$ propriet+%ile lor "or fi "erificate (n conformitate cu NE =14'<<.
(5! Cerin%ele referitoare la propriet+%ile arm+turilor din o%el #eton sunt date (n ta#elul 1.:.
(6! 9tandardele de produs pre"+d o "aloare minim+ a limitei de cur*ere Df(@E sta#ilit+ pe #aza ni"elului calit+%ii produc%iei pe
termen lun*. Valoarea caracteristic+ f(@H este sta#ilit+ (n func%ie de cerin%ele pentru arm+tur+$ (n cadrul structurii. Nu e)ist+ o
rela%ie direct+ (ntre cele dou+ m+rimi$ (ns+ metodele de "erificare a limitei de cur*ere$ pre"+zute (n standardele de produs &i
specifica%ia te2nic+ men%ionat+ ofer+ suficient+ si*uran%+ pentru o#%inerea f(@H.
(8! Re*ulile de aplicare din acest normati" se refer+ doar la carcasele realizate cu #are profilate. Utilizarea carcaselor
realizate cu alte tipuri de arm+turi (de e)emplu cu #are netede se poate face numai de c+tre proiectant$ prin not+ de &antier
scris+$ (n condi%iile (n care (nlocuirea celor cu profil periodic este 7ustificat+. Carcasele$ realizate cu alte tipuri de arm+tur+
tre#uie s+ fie a*rementate.
3.2.2. !ropriet+%i
(1! Comportarea arm+turilor depinde de urm+toarele propriet+%i.
' rezisten%a limit+ de cur*ere caracteristic+$ f(@H sau f(=$4H3
' rezisten%a limit+ de cur*ere ma)im+ real+$ f(@$ma)3
' rezisten%a ultim+$ f(t3
' ductilitate$ epsilon(uH &i (f(t>f(@(H3
' capacitatea de (ndoire3
' caracteristicile de aderen%+$ f(R3
' dimensiunile sec%iunii &i toleran%e3
' rezisten%a la o#oseal+3
' suda#ilitate3
' rezisten%a sudurii pentru plase &i carcase sudate
(4! !rezentul normati" se refer+ la arm+tur+ profilat+ (cu (nalt+ aderen%+ &i suda#il+ a"0nd propriet+%ile (n conformitate cu
ta#elul 1.:. ?etodele de sudare utiliza#ile sunt date (n ta#elul 1.;. Valorile incluse (n ta#elul 1.: sunt "ala#ile (n e)ploatare
(pentru structura terminat+ pentru domeniul de temperaturi '5= ... 1==QC. Orice opera%ie de (ndoire &i sudare realizat+ pe
&antier tre#uie desf+&urat+ (n condi%iile men%ionate (n re*lement+rile corespunz+toare (EN 118:=3 NE =14'1<<<.
(1! Re*ulile de aplicare pentru calcul &i pre"ederile de alc+tuire din acest normati" sunt "ala#ile pentru arm+turi a"0nd o
"aloare ma)im+ a limitei de cur*ere f(@H$ma) F 8== ?!a.
(5! Caracteristicile de suprafa%+ ale #arelor profilate tre#uie s+ asi*ure o aderen%+ adec"at+ cerin%elor de proiectare &i
pre"ederilor de alc+tuire din acest normati". Cactorul de suprafa%+ este sta#ilit (n 9T ==<><8 ((n concordan%+ cu standardul
european EN 1==;=.
(5) Larele profilate care au un factor de profil mai mare dec0t cel specificat (n ta#elul 1.: se consider+ a fi #are de (nalt+
aderen%+.
(6) Comportarea #arelor din punct de "edere al aderen%ei care au alte tipuri de suprafe%e "a fi luat+ (n considerare.
(:! Arm+tura tre#uie s+ ai#+ o comportare la (ndoire sta#ilit+ prin (ncerc+ri conform standardelor de produs &i cerin%elor
incluse (n ta#elul 1.:.
3.2.2.1. Rezisten%a limit+ de cur*ere caracteristic+ &i ultim+
(1! Rezisten%a limit+ de cur*ere caracteristic+$ f(@H sau f(=$4H$ respecti" ultim+ la (ntindere f(tH sunt definite ca "alori
caracteristice ale (nc+rc+rii la cur*ere$ respecti" ale (nc+rc+rii ma)ime de rupere la (ntindere a)ial+$ fiecare (mp+r%it+ la aria
sec%iunii trans"ersale nominale$ su# a c+rei "aloare se pot situa$ statistic$ cel mult 4$:;P.
(4! Rezisten%a limit+ de cur*ere ma)im+ real+$ f(@$ma) nu tre#uie s+ dep+&easc+ 1$1 f(@H.
Ta#elul 1.:
!ropriet+%ile arm+turilor din o%el #eton

Caracteristici/produs Bare si srme Plase sudate Fractil

Clasa de rezistent A B C A B C (%)


+++++
Rezistenta de curgere 5,0
caracteristic, f(yk) sau 400 ... 600
f(
0
,
2
k) (MPa)

Ductilitatea >= 1,05>= 1,08>= 1,15>= 1,05>= 1,08>= 1,15 Min.


min k = [f(t)/f(y)](k) < 1,35 < 1,35 10,0

Alungirea la fort >= 2,5 >= 5 >= 7,5 >= 2,5 >= 5,0 >= 7,5 10,0
maxim epsilon(uk) (%)
++++
Rezistenta la oboseal
pentru N = 2 - 10
6
cicluri, >= 150 >= 100 10,0
n MPa, cu o ncrcare
maxim < 0,6 f(y)
2
)

Comportarea la ndoire
1
) Pentru bare:
(nr. ndoiri) - ncercare ndoire: 1 - -
- ncercare
ndoire-dezdoire: 1
Pentru srme:
- ncercare ndoire
alternant: 4

Rezistenta la forfecare - 0,3 A - f(yk) Minim


+
Diametrul
Aderent: nominal al
Factor de barei, mm: Min.
profil, 5-6 0,035 5,0
min f(R)
3
) 6,5-12 0,04
> 12 0,056

Abateri de laDiametrul
mas pe ml, %nominal al
barei, mm Max.
<= 8 6,0 5,0
> 8 4,5
+++
A - este aria sectiunii transversale a srmei

1
) Pn la adoptarea versiunii n limba romn a EN ISO 15630-1, ncercrile la
ndoire se realizeaz respectnd prevederile din SR ISO 7438:93, SR ISO 7801:93,
SR ISO 10065:95

2
) Cerinta referitoare la rezistenta la oboseal nu este necesar n cazul
ncrcrilor predominant statice.

3
) n cazul n care se poate demonstra c efortul de aderent se poate obtine si
pentru valori mai mici ale factorului f(R) se pot utiliza si armturile respective,
cu conditia ca efortul de aderent s fie determinat experimental prin metoda
grinzii ncovoiate si acesta s ndeplineasc urmtoarele conditii:
tau(m) >= 0,098 (80 - 1,2 I) (3.40)
tau(r) >= 0,098 (130 - 1,9 I) (3.41)
unde:
I diametrul nominal al barei;
tau(m) valoarea medie a efortului de aderent (MPa) pentru o alunecare de 0,01;
0,1 si 1 mm;
tau(r) efortul de aderent la cedarea prin despicare.
''

O#ser"a%ie. !ropriet+%ile sortimentelor de o%el #eton produse (n Rom0nia sunt date (n 9T ==<><8$ "alorile caracteristice &i de
proiectare ale o%elului fiind precizate (n 9TA9 1=111>4';:.
3.2.2.2. Caracteristici de ductilitate
(1! Arm+turile din o%el #eton tre#uie s+ ai#+ o ductilitate adec"at+$ definit+ prin raportul (ntre rezisten%a caracteristic+ la
rupere &i rezisten%a caracteristic+ a limitei de cur*ere (f(t>f(@(H &i de deforma%ia specific+ limit+ la (ntindere corespunz+toare
for%ei caracteristice ma)ime de rupere$ epsilon(uH. Valorile acestor caracteristici sunt date (n ta#elul 1.: (fi*. 1.:.
FIGURA 3.7
Dia*rama efort unitar ' deforma%ie specific+ pentru o%elul #eton
("alorile a#solute sunt pentru solicitarea de (ntindere &i pentru
deforma%ia de alun*ire
3.2.2.3. 9uda#ilitatea arm+turilor din o%el #eton
(1! Arm+turile tre#uie s+ ai#+ propriet+%i corespunz+toare pri"ind suda#ilitatea$ (n conformitate cu ta#elul 1.; &i cu
pre"ederile "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1==;=$ dup+ adoptarea acesteia.
(4! !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN I9O 1::8=$ la sudarea arm+turilor se aplic+ procedeele pre"+zute (n
normati"ul C4;';1.
(1! Rezisten%a (m#in+rilor sudate ale plaselor sudate tre#uie s+ fie (n conformitate cu cerin%ele precizate (n ta#elul 1.;.
(4) Rezisten%a (m#in+rilor sudate ale plaselor sudate se consider+ a fi adec"ate dac+ fiecare nod sudat poate rezista la o for%+
de forfecare mai mare de =$1 din for%a ec2i"alent+ o#%inut+ prin (nmul%irea limitei de cur*ere caracteristice &i aria nominal+ a
sec%iunii trans"ersale a s0rmei celei mai *roase (dac+ s0rmele sunt diferite.
3.2.2.4. O#oseala arm+turilor din o%el #eton
(1! !rodusele "or a"ea o rezisten%+ corespunz+toare la o#oseal+.
(4! Cerin%ele la o#oseal+ pri"ind arm+turile din o%el #eton tre#uie precizate (n concordan%+ cu pre"ederile din standardele de
produs sau din a*rementele te2nice &i cu pre"ederile "ersiunii (n lim#a rom0n+ EN 1==;=$ dup+ adoptarea acesteia.
!arametrii de rezisten%+ la o#oseal+ ai arm+turilor din o%el #eton sunt da%i (n ta#elul 1.< &i fi*. 1.;.
(1! Rezisten%a la o#oseal+ cerut+>necesar+ tre#uie s+ fie (n conformitate cu ta#elul 1.: &i "erificat+ conform re*lement+rilor
corespunz+toare.
Ta#elul 1.;
?etode de sudare &i e)emple de aplicare

Cazul de Metoda de sudare Bare ntinse Bare comprimate

ncrcare

Sudare cap la cap prin topire mbinare cap la cap


1
)
intermediar

Sudare cu arc electric cu electrod mbinare cap la cap pentru I >= 20 mm, cu

nvelit si sudare cu arc electric cueclise, prin suprapunere, prin ncrucisare


3
),
srm tabular fr gaz protector cu armturile din alte elemente

Predominant

static Sudare cu arc electric n mediu de mbinare cu eclise, prin suprapunere, prin

gaz protector cu electrod fuzibil ncrucisare


3
), cu armturile din alte elemente

Sudare prin frecare - mbinare cap la


cap
pentru I >= 20 mm


+
Sudare electric prin presiune n mbinare cap la cap, cu armturile din alte

puncte elemente

Sudare cap la cap prin topire mbinare prin suprapunere


2
),
4
)
intermediar mbinare prin ncrucisare
2
),
4
)
Predominant

dinamic (poduriSudare cu arc electric cu electrod mbinare cap la


cap
de sosea si de nvelit - pentru I >= 14 mm

cale ferat)

Sudare cu arc electric n mediu de mbinare cap la


cap
gaz protector cu electrod fuzibil - pentru I >= 14 mm

+++

Note:

1
) Doar bare avnd acelasi diametru nominal sau diametre similare.

2
) Raport admis pentru diametre diferite >= 0,57.

3
) Pentru mbinri de rezistent I <= 16 mm.

4
) Pentru mbinri n zona reazemelor I <= 28 mm.
'
'

NOTV. E)i*en%ele pri"ind sudarea o%elurilor #eton produse (n Rom0nia sunt precizate (n normati"ul C4;';1.
Ta#elul 1.<
!arametrii cur#elor 9'N pentru arm+turi din o%el #eton

Panta dreptelor S-N Ecartul de efort unitar, DELTA


sigma(Rsk), n MPa, pentru N* cicluri:
Tipul armturii N*
k
1
k
2
10
6
2 - 10
6

Bare drepte D >= 25 I


si nclinate
D < 25 I*) 10
6
5 9 162,5 180
+
Bare sudate, incluznd conectorii
sudati si zonele de nndire*) 10
7
3 5 58,5 100

Elemente de mbinare**) 10
7
3 5 35 80
'+++++'

D ' diametrul dornului
G ' diametrul #arei
12 5alorile pentru barele de diametru 6 i 'ndoite dup dornul cu diametrul 3 7 2( 6 e vor ob4ine
multiplic8nd valorile cu un "actor de reducere d*eta 9 0!/( : 0!0026 ; 3/6. $entru etrieri d*eta 9 0!9.
112 $ot "i utili*ate alte curbe S&N <uti"icate pe ba* de 'ncercri.
FIGURA 3.8
Cur#e 9'N pentru o%elul #eton &i pentru o%elul pretensionat
3.2.2.5. Ipoteze de calcul
(1! /n calculele de proiectare se "or utiliza aria nominal+ a sec%iunii trans"ersale a arm+turii &i "alorile de proiectare
determinate pe #aza "alorilor caracteristice precizate la 1.4.4.
(2) !entru un calcul o#i&nuit se pot utiliza dia*rama de proiectare efort unitar'deforma%ie specific+ din fi*. 1.<$ a"0nd.
a) o ramur+ orizontal+ f+r+ alun*ire limit+
b) o ramur+ (nclinat+ cu alun*irea limit+ epsilon(ud F epsilon(uH &i un efort ma)im de H W f(@H>*amma(s
unde H F Df(tH>f(@HE (ta#el 1.:.
(3) Valoarea medie a densit+%ii se consider+ a fi :;6= H*>m
1
.
(4) O "aloare medie pentru modulul de elasticitate$ E(s se poate considera a fi 4== B!a.
(5) Coeficientul de dilatare liniar+ se poate considera a fi 14 ) 1='
8
R'
1
. Diferen%a dintre aceast+ "aloare &i "aloarea pentru
#eton poate fi$ (n *eneral$ ne*li7at+.
FIGURA 3.9
Dia*rama de proiectare efort unitar'deforma%ie specific+ pentru o%el
#eton solicitat la (ntindere &i compresiune
3.3. Arm+turi &i tiran%i metalici e)teriori din o%el pretensionat
3.3.1. Beneralit+%i
(1! !re"ederile din aceast+ parte se aplic+ arm+turilor interioare pre>post(ntinse &i tiran%ilor metalici e)teriori tensiona%i su#
form+ de.
' #are pretensionate3
' s0rme su# form+ de fascicule3
' toroane indi"iduale sau su# form+ de fascicule pretensionate.
(4! O%elurile pretensionate tre#uie s+ nu prezinte defecte ce pot reduce performan%a lor.
(1! O%elurile pretensionate tre#uie s+ ai#+ un ni"el sc+zut de sensi#ilitate la coroziunea su# eforturi unitare de (ntindere.
(4) !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1=11;$ ni"elul de sensi#ilitate la coroziune su# efort al o%elului
pretensionat poate fi considerat ca accepta#il dac+ respect+ pre"ederile din 9T ==<><8 sau din a*remente te2nice.
(6! Cerin%ele pri"ind propriet+%ile o%elurilor pretensionate din acest normati" se refer+ at0t la arm+turile interioare
pre>postensionate$ c0t &i la tiran%ii metalici e)teriori tensiona%i monta%i (n pozi%ia lor final+. Atunci c0nd metodele de e)ecu%ie$
testare &i atestare de conformitate pentru o%elul pretensionat sunt conforme cu pre"ederile din 9T ==<'<8 &i cu standardele de
produs (seria se 9TA9 85;4$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1=11; se consider+ c+ (ndeplinesc cerin%ele
acestui normati".
(8! !entru arm+turile pre>post(ntinse &i ale tiran%ilor metalici e)teriori tensiona%i$ care fac o#iectul acestui normati"$ rezisten%a
la (ntindere$ rezisten%a limit+ de cur*ere con"en%ional+ &i alun*irea la rupere sunt specificate prin "alorile lor caracteristice3
aceste "alori sunt f(pH$ f(p=$1H &i epsilon(uH.
/n cazul (n care produsele sunt realizate conform cerin%elor unui a*rement te2nic$ acesta "a cuprinde &i "alorile caracteristice
men%ionate.
(7) Valorile caracteristice impuse de standardele de produs pentru rezisten%a limit+ de cur*ere con"en%ional+ (f(p=$1H &i
rezisten%a la rupere (f(pH sunt "alori caracteristice minime #azate pe un ni"el al produc%iei accepta#il pe termen lun*. Valorile
impuse de 9T ==<><8 &i re*lement+rile de calcul sunt "alori caracteristice pentru limita de cur*ere con"en%ional+ &i rezisten%a la
rupere #azate pe cerin%ele formulate pentru structur+. Nu e)ist+ o rela%ie direct+ (ntre cele dou+ *rupuri de "alori (ns+ metodele
de "erificare a limitei de cur*ere pre"+zute (n standardele de produs &i specifica%ia te2nic+ men%ionat+ ofer+ suficient+ si*uran%+
pentru o#%inerea f(p=$1H.
(8) C0nd se utilizeaz+ alte o%eluri pretensionate dec0t cele specificate (n standardele de produs$ propriet+%ile acestora "or fi
"erificate (n conformitate cu pre"ederile din a*rementele te2nice.
(<! Ciecare produs tre#uie s+ poat+ fi identificat si*ur$ a"0nd (n "edere sistemul de clasificare dat (n 1.1.4$ (5!.
(1=! O%elurile pretensionate tre#uie clasificate din punctul de "edere al rela)+rii (n conformitate cu pre"ederile pct. 1.1.4$
(5! sau cu pre"ederile a*rementului te2nic ela#orat pentru tipul respecti" de o%el.
(11! Ciecare li"rare "a fi (nso%it+ de un certificat ce tre#uie s+ con%in+ informa%iile necesare pentru identificare (n
conformitate cu pct. (i'(i" din 1.1.4$ (4 &i informa%ii suplimentare dac+ este cazul.
(14! !entru o%eluri pretensionate li"rate (n colaci sau pe tam#ur$ dup+ descol+cire$ s0rma sau toronul nu tre#uie s+ prezinte
o s+*eat+ a arcului mai mare dec0t cea specificat+ (n standardele de produs sau (n a*rementele te2nice corespunz+toare.
3.3.2. !ropriet+%i
(1! !ropriet+%ile arm+turilor pretensionate sunt pre"+zute (n standardele de produs &i (n a*rementele te2nice
corespunz+toare.
(4! !rodusele (s0rme$ toroane &i #are "or fi clasificate (n func%ie de.
(i) marc+ (tip$ sort$ ce reprezint+ "aloarea caracteristic+ a rezisten%ei limit+ de cur*ere con"en%ionale$ f(p=$1H &i "aloarea
caracteristic+ a rezisten%ei ultime la (ntindere$ f(pH (n ?!a3
(ii) clas+$ ce indic+ comportarea la rela)are3
(iii) dimensiune3
(iv) caracteristici de suprafa%+.
(1! Diferen%a dintre masa real+ a produselor &i masa nominal+ nu "a dep+&i limitele pre"+zute (n re*lement+rile specifice.
(5! /n acest normati" sunt sta#ilite trei clase de rela)are &i anume.
Clasa 1 rela)are normal+$ pentru s0rme &i toroane
Clasa 4 rela)are sc+zut+$ pentru s0rme &i toroane
Clasa 1 pentru #are laminate la cald
(6! Caracteristicile de suprafa%+ ale produselor tre#uie precizate (n re*lement+ri specifice.
(8! Informa%ii despre rela)area izoterm+$ rezisten%a la o#oseal+ ciclic+ &i rezisten%a la coroziune sunt date (n 9T ==<><8
(7) Valorile de proiectare pentru pierderile din rela)area arm+turii pretensionate se #azeaz+ pe "aloarea ro1===$ care reprezint+
rela)area ((n P la 1=== ore dup+ tensionare &i la o temperatur+ medie de 4=QC. Valoarea lui ro1=== e)prim+ pierderea de
tensiune din efortul unitar ini%ial$ pentru o "aloare a acestuia e*al+ cu =$: f(p Df(p este rezisten%a ultim+ a o%elului pretensionatE.
!entru calcule de proiectare$ ro1=== poate fi adoptat cu "alorile.
' ;P pentru o%elurile pretensionate din clasa 1 de rela)are3
' 4$6P pentru o%eluri pretensionate din clasa 4 de rela)are3
' 5P pentru o%eluri pretensionate din clasa 1 de rela)are$
sau cu "alorile furnizate prin certificatul de li"rare.
!ierderile din rela)are$ corespunz+toare celor trei clase de rela)are ale o%elurilor pretensionate la timpul t Y 1=== ore pot fi
calculate fie cu rela%iile (1.54$ (1.51 &i (1.55$ fie cu a7utorul dia*ramelor prezentate (n fi*. 1.1=.
W Clasa 1 de rela)are.

DELTA sigma(pr) t 0,75(1-)
= 5,39 - ro
1000
- e^(6,7) - - 10-
3
(3.42)
sigma(pi) '1000'

W Clasa 4 de rela)are.

DELTA sigma(pr) t 0,75(1-)
= 0,66 - ro
1000
- e^(9,1) - - 10-
3
(3.43)
sigma(pi) '1000'

W Clasa 1 de rela)are.

DELTA sigma(pr) t 0,75(1-)
= 1,98 - ro
1000
- e^(8-) - - 10-
3
(3.44)
sigma(pi) '1000'

unde.
DE-TA si*ma(pr ' pierderi de tensiune din rela)are3
si*ma(pi ' efortul unitar ini%ial de pretensionare Dsi*ma(pi F si*ma(pm=E3 pentru elemente cu arm+tura pre(ntins+$ si*ma(pi
este efortul unitar ma)im (n arm+tura pre(ntins+ din care s'au sc+zut pierderile de tensiune produse (n timpul procesului de
tensionare3
t ' timpul$ (n ore$ scurs din momentul termin+rii tension+rii3
K F si*ma(pi>f(pH$ unde f(pH este rezisten%a caracteristic+ a o%elului pretensionat3
ro1=== ' "aloarea pierderii de tensiune din rela)are$ (n P$ la 1=== ore dup+ terminarea tension+rii determinat+ pentru o
temperatur+ medie de 4=QC.
(8) !ierderile de tensiune finale (de lun*+ durat+ din rela)area arm+turii pretensionate poate fi estimat+ pentru timpul$ t$ e*al
cu 6==.=== ore (apro)imati" 6: ani.
(9) Valorile pentru pierderile din rela)are sunt influen%ate de temperatura arm+turii pretensionate. /n cazul elementelor
realizate cu arm+tur+ pre(ntins+ &i supuse tratamentului termic cu a#ur (naintea transferului$ "ezi 4.1.8.4 (6!. Dac+ se a&teapt+
"alori ale temperaturii (n arm+tura pretensionat+ mai mari de 1=QC sunt necesare "erific+ri e)perimentale suplimentare$ %in0ndu'
se seama de influen%a temperaturii la determinarea pierderilor de tensiune din rela)area arm+turii pretensionate.
(10) E"olu%ia pierderilor de tensiune din rela)are (ntre = &i 1=== ore este ar+tat+ (n ta#elul 1.1=.
FIGURA 3.10
!ierderi din rela)are DE-TA si*ma(pr>si*ma(pi (P dup+ 1=== ore la o
temperatur+ medie de 4=QC
Ta#elul 1.1=
Rela%ia dintre pierderile din rela)are &i timp (p0n+ la 1=== ore
pentru o%elul pretensionat

Timpul n ore 1 5 20 100 200 500 1000

Pierderile din relaxare, 25 45 55 70 80 90 100


pn la 1000 ore, (%)
'+++++++'

3.3.2.1. Rezisten%a limit+ de cur*ere &i ultim+ la (ntindere
(1! Rezisten%a limit+ de cur*ere$ f(p=$1H &i rezisten%a ultim+ la (ntindere$ f(pH sunt definite ca "alori caracteristice ale
(nc+rc+rii limit+ de cur*ere &i respecti" ale (nc+rc+rii ma)ime de rupere la (ntindere a)ial+$ fiecare dintre ele fiind (mp+r%ite la aria
nominal+ a sec%iunii trans"ersale$ su# a c+ror "alori se pot (nt0lni$ statistic$ cel mult 4$:;P din rezultate$ conform fi*urii 1.11.
3.3.2.2. Caracteristici de ductilitate
(1! Arm+turile "or a"ea o ductilitate corespunz+toare la (ntindere$ e)primat+ prin alun*ire$ dup+ cum se precizeaz+ (n
re*lement+rile specifice (EN 1=11;.
(2) Ductilitatea arm+turilor este corespunz+toare dac+ deforma%ia specific+ corespunz+toare (nc+rc+rii ma)ime$ Depsilon(uE
determinat+ e)perimental este e*al+ sau mai mare dec0t "aloarea precizat+ (n standardele de produs sau a*rementele te2nice$
f(pH>f(p=$1H YF H ("aloarea recomandat+ H F 1$1.
Ductilitatea adec"at+ la (nco"oiere este satisf+c+toare atunci c0nd arm+turile pretensionate satisfac cerin%ele la (nco"oiere
din EN I9O 1681=.
FIGURA 3.11
Dia*rama efort unitar'deforma%ie specific+ pentru o%elul pretensionat
(3) Dia*ramele efort unitar ' deforma%ie specific+ pentru o%elurile pretensionate realizate pe #aza datelor de produc%ie tre#uie
puse la dispozi%ie de c+tre produc+tor ca ane)+ la certificatul ce (nso%e&te li"rarea (1.1.4 (4!.
3.3.2.3. O#oseala arm+turilor &i tiran%ilor metalici e)teriori din o%el pretensionat
(1! !rodusele "or a"ea o rezisten%+ corespunz+toare la o#oseal+.
(4! Cerin%ele la o#oseal+ pri"ind arm+turile pretensionate tre#uie s+ fie precizate (n standardele de produs sau a*rementele
te2nice corespunz+toare. !arametrii de rezisten%+ la o#oseal+ ai arm+turilor pretensionate sunt da%i (n ta#elul 1.11 &i fi*. 1.;.
Ta#elul 1.11
!arametrii cur#elor 9'N pentru o%elul pretensionat

Panta Ecartul de efort unitar,


Curbe S-N pentru otelul pretensionat dreptelor S-N DELTA sigma(Rsk), n
utilizat n: N* Mpa, pentru N* cicluri

k
1
k
2
10
6
2 - 10
6

Elemente cu armtur prentins 10


6
5 9 185 170

Monotoron n teac din 10


6
5 9 185 170
materiale plastice

Elemente Fascicule drepte sau curbe n 10
6
5 9 160 145
cu armturteci din materiale plastice
postntins
Fascicule curbe n teci metalice10
6
3 7 120 110

Dispozitive de mbinare**) 10
6
3 5 80 70
+
Tiranti metalici tensionati exteriori 10
6
3 5 80 70
'+++++'

112 $ot "i utili*ate alte curbe S&N <uti"icate pe ba* de 'ncercri.
Cur#ele 9'N din fi*. 1.;$ respect+ ecua%ia.

(DELTA sigma(Rsk))^m - N = constant, (3.45)

pentru N ] N_ corespunz0nd e)ponentul m F H1$ iar pentru N YF N_ corespunz0nd e)ponentul m F H4.
3.3.3. Ipoteze de calcul
(1! /n analiza structural+ se iau (n considerare. ariile sec%iunii trans"ersale ale arm+turilor pre>post(ntinse$ ale tiran%ilor
metalici tensiona%i &i "alorile caracteristice ale rezisten%elor &i deforma%iilor specifice ale o%elurilor pretensionate utilizate. f(p=$1H$
f(pH &i epsilon(uH.
(2) !entru modulul de elasticitate E(p se poate adopta "aloarea de proiectare e*al+ cu 4=6 B!a pentru s0rme &i #are.
Valoarea real+ poate fi cuprins+ (ntre 1<6 &i 41= B!a$ (n func%ie de procesul de fa#rica%ie.
(3) !entru toroane se poate adopta "aloarea de proiectare$ E(p$ e*al+ cu 1<6 B!a. Valoarea real+ poate fi cuprins+ (ntre 1;6
&i 4=6 B!a$ (n func%ie de procesul de fa#rica%ie.
Certificatele ce (nso%esc o%elurile pretensionate li"rate tre#uie s+ specifice "aloarea real+.
(4) Densitatea medie a arm+turilor pretensionate$ cu "aloare de proiectare$ "a fi de :;6= H*>m
1
.
(5) Valorile precizate mai sus pot fi adoptate dac+ temperatura arm+turilor pretensionate (n structurile terminate "ariaz+ (ntre
Z5=QC &i Z1==QC.
(6) !entru proiectare$ coeficientul de dilatare termic+ se consider+ a fi 14 ) 1='
8
R'
1
. Diferen%a dintre aceast+ "aloare &i
"aloarea similar+ a #etonului poate fi$ (n mod normal$ ne*li7at+.
(7) Rezisten%ele de proiectare ale arm+turii sunt deri"ate din dia*rama idealizat+ prin (mp+r%irea "alorii caracteristice la
coeficientul par%ial de si*uran%+ al o%elului pretensionat$ *amma(s F 1$16.
(8) !entru calculul ariei sec%iunii trans"ersale$ forma dia*ramei caracteristice con"en%ionale a o%elului pretensionat dup+
atin*erea limitei de cur*ere con"en%ionale este adoptat+ (ntr'una din "ariantele.
' o ramur+ orizontal+ f+r+ limitarea deforma%iei sau
' o ramur+ (nclinat+$ cu o limit+ a deforma%iei epsilon(ud F epsilon(uH (dac+ nu se dispune de "alori mai e)acte se poate
considera epsilon(ud F =$=4 &i f(p=$1H>f(pH F =$<.
Calculul eforturilor rezistente sec%ionale se poate #aza pe dia*rame reale efort unitar ' deforma%ie specific+$ dac+ este
cunoscut+$ cu "alori ale efortului unitar peste limita elastic+$ reduse (n conformitate cu fi*. 1.14.
3.3.4. Arm+turi pretensionate prote7ate
(1! Arm+turile post(ntinse interioare amplasate (n teci (de e)emplu arm+turile aderente amplasate (n canale sau e)terioare$
su# forma tiran%ilor metalici amplasa%i (n tu#ulatur+ tre#uie s+ fie prote7ate (mpotri"a coroziunii (n mod adec"at &i permanent.
(4! Arm+turile pretensionate amplasate (n interiorul sec%iunii de #eton$ (n e)teriorul elementului structural din #eton sau din
o%el &i amplasate (n teci$ respecti" tu#ulatur+$ tre#uie s+ fie prote7ate de efectele focului printr'o protec%ie corespunz+toare (EN
1<<4'1'4.
(1! !rotec%ia fia#il+ &i permanent+ a arm+turii pretensionate interioare sau e)terioare sec%iunii elementelor structurale din
#eton sau din o%el tre#uie o#%inut+ cu satisfacerea cerin%elor corespunz+toare o%elului pretensionat introdus (n teci sau (n
tu#ulatur+ &i "or fi definite (n caietele de sarcini ale proiectului.
FIGURA 3.12
Dia*rama de proiectare &i idealizat+$ efort unitar ' deforma%ie
specific+$ pentru o%elul pretensionat ("alorile a#solute sunt pentru
eforturi unitare de (ntindere &i pentru deforma%ie de alun*ire
3.4. Ancora7e &i dispoziti"e de cuplare. De"iatori. Teci &i tu#ulaturi. Amestec de in7ectare
3.4.1. Ancora7e &i dispoziti"e de cuplare
3.4.1.1. Beneralit+%i
(1! !re"ederile care urmeaz+ se refer+ la dispoziti"e de ancorare (ancora7e &i dispoziti"e de cuplare pentru arm+turi
interioare post(ntinse &i e)terioare su# form+ de tiran%i metalici tensiona%i.
' ancora7ele sunt utilizate pentru a transmite for%e locale concentrate (n zona de ancorare a elementelor din #eton sau din o%el
structural$ ca urmare a pretension+rii arm+turilor interioare pre>post(ntinse$ respecti" a tiran%ilor metalici e)teriori3
' dispoziti"ele de cuplare sunt utilizate pentru (m#inarea lun*imilor indi"iduale de arm+turi post(ntinse sau de tiran%i metalici
e)teriori$ pentru a realiza arm+turi sau tiran%i continui.
(4! ?etodele de testare &i de atestare a conformit+%ii ancora7elor &i a sistemelor de cuplare sunt incluse (n standardul
european EN 111<1.
Cerin%ele de performan%+$ metodele de (ncercare &i metodele de certificare a conformit+%ii pentru ancora7ele asimilate (n %ar+$
precum &i condi%iile (n care se poate face a*rementarea te2nic+ a noilor procedee de precomprimare ce urmeaz+ a fi utilizate (n
%ar+$ respecti" a ancora7elor &i dispoziti"elor de cuplare aferente sunt precizate (n 9pecifica%ia te2nic+ pri"ind procedeele de
precomprimare ((n curs de pu#licare.
(1! /n a#sen%a unor re*lement+ri interna%ionale sau na%ionale pri"ind modul de (ncercare a ancora7elor &i dispoziti"elor de
cuplare$ (n "ederea ela#or+rii a*rementului te2nic$ acesta "a fi ela#orat de un la#orator autorizat care "a efectua (ncerc+rile
necesare pentru a*rementul te2nic.
(5! !rin (ncerc+ri$ se "a r+spunde la cerin%ele precizate la (6!. 9e poate renun%a la determinarea rezisten%ei la o#oseal+$ cu
condi%ia ca (n a*rementul te2nic s+ se specifice interdic%ia utiliz+rii ancora7elor &i a dispoziti"elor de cuplare (n cazul solicit+rii la
o#oseal+ a acestora.
(6! -a sta#ilirea cerin%elor de performan%+ tre#uie luate (n considerare urm+toarele.
(i) capacitatea [ansam#lului arm+tur+ interioar+ post(ntins+ sau tirant metalic e)terior ' ancora7>dispoziti" de cuplare\ se
compar+ "aloarea real+ a (nc+rc+rii la cedarea ansam#lului cu cea a ced+rii o%elului pretensionat din care au fost realizate
arm+turile3
(ii) alun*irea arm+turii ancorate>cuplate la cedare3
(iii) rezisten%a la o#oseal+ a arm+turii ancorate>cuplate3
(iv) for%a de pretensionare care poate fi transferat+ de ancora7 la elementul structural din #eton sau o%el$ %in0nd cont de
amplasarea ancora7ului (n sec%iunea trans"ersal+$ de distan%a (ntre ancora7e$ de rezisten%a #etonului &i de armarea din zona de
ancorare sau de rezisten%a zonei de ancorare a elementelor structurale de a prelua for%e locale concentrate.
(8! !0n+ la ela#orarea unor re*lement+ri na%ionale sau interna%ionale specifice$ (n cazul (n care ancora7ele sau dispoziti"ele
de cuplare nu sunt supuse la fenomene de o#oseal+$ se pot adopta urm+toarele cerin%e de performan%+ pe care acestea tre#uie
s+ le (ndeplineasc+ (n cadrul (ncerc+rilor.
(i) for%a de cedare a arm+turii "a fi de minim <5P din cea efecti"+$ cu condi%ia ca arm+turile componente s+ fie din acela&i
colac sau cel pu%in lot3 de asemenea lun*imea de (ncercare a arm+turii "a fi de minim 1 m.
(ii) alun*irea arm+turii la cedare "a fi de minim 1$6P pentru arm+turi cu diametrul ]F cu 6 mm &i minim 4P pentru diametre
mai mari3 de asemenea$ lun*imea de (ncercare aferent+ fiec+rui ancora7 "a fi de 1 ... 6 m.
(iii) la cedarea arm+turii$ alun*irile elasto'plastice care au loc (n piesele metalice componente ale ancora7elor sau
dispoziti"elor de cuplare "or fi reduse$ astfel ca deplas+rile relati"e ale arm+turii ((n raport cu ancora7ul sau dispoziti"ul de
cuplare s+ nu dep+&easc+ 6 mm.
(:! Condi%iile de performan%+ pe care tre#uie s+ le (ndeplineasc+ ancora7ele$ dispoziti"ele de cuplare &i cele de de"iere
supuse la fenomene de o#oseal+$ (n principal la arm+turile f+r+ aderen%+ sau e)terioare$ sunt date (n re*lement+ri te2nice
specifice. De re*ul+$ condi%iile se refer+ la solicitarea cu num+r ridicat de cicluri$ iar (n cazuri speciale &i la num+r redus de
cicluri.
(;! Cerin%ele pentru utilizarea ancora7elor &i dispoziti"elor de cuplare sunt definite (n documente te2nice specifice$ de
e)emplu ,Codul de practic+ pentru e)ecu%ia lucr+rilor din #eton$ #eton armat &i #eton precomprimat ' !artea a II'a,$ NE =14'<<.
3.4.1.2. Ancora7e pentru armatori pre>post(ntinse &i pentru tiran%i metalici e)teriori
(1! Ansam#lurile arm+tur+ ' ancora7 &i arm+tur+ ' dispoziti" de cuplare "or a"ea caracteristicile de rezisten%+$ alun*ire &i
o#oseal+ astfel (nc0t s+ satisfac+ cerin%ele de #az+ din ta#elul 1.:.
(2) Acestea se admit dac+.
(i) sunt (ndeplinite cerin%ele de performan%+ date la 1.5.1.1 (6!$ (n cazul solicit+rii statice3
(ii) (n cazul solicit+rii de o#oseal+$ sunt (ndeplinite cerin%ele corespunz+toare Acordului Te2nic European$ dup+ adoptarea
"ersiunii (n lim#a rom0n+ a acestuia3
(iii) ansam#lurile arm+tur+'ancora7 nu sunt amplasate (n sec%iunile de solicitare ma)im+ a arm+turii.
3.4.1.3. Ancora7ele &i zonele de ancorare
(1! Rezisten%a ancora7elor &i a zonelor de ancorare "or fi (n concordan%+ cu transferul for%ei din arm+tur+ la elementul
structural din #eton sau din o%el$ iar fisurarea (n zona de ancorare de #eton nu tre#uie s+ afecteze performan%ele ancor+rii.
(2) Acestea se admit dac+.
(i) rezisten%a dispoziti"elor &i a zonelor de ancorare dep+&e&te for%a caracteristic+ de rupere a arm+turii3 (n cazul (n care
dispoziti"ele &i zonele de ancorare sunt supuse la fenomene de o#oseal+$ condi%ia de dep+&ire a for%ei caracteristice de rupere
a arm+turii tre#uie (ndeplinit+ dup+ "erificarea la o#oseal+ a unor pro#e similare3
(ii) sunt respectate pre"ederile constructi"e din acest normati".
(1! Ancorarea arm+turilor se "a realiza$ o#li*atoriu$ (n zone cu un ni"el de protec%ie ridicat$ pri"ind posi#ilitatea penetr+rii
a*en%ilor corozi"i (e"itarea zonelor cu dispoziti"e de racordare &i compensare a c+ii$ cu *uri de scur*ere$ etc &i cu pre"ederea
o#li*atorie a unor spa%ii de acces$ pentru "erificarea periodic+ a st+rii zonelor de ancorare.
(5! Sona ancora7elor arm+turilor pretensionate (interioare ' post(ntinse$ e)terioare cu tiran%i metalici tensiona%i "a fi prote7at+
suplimentar cu mortar$ #eton sau ale materiale$ c+rora li se "a asi*ura o #un+ le*+tur+ cu zonele pe care le prote7eaz+ &i o
compactitate ridicat+.
(6! /n limita de "ala#ilitate a acestui normati"$ respecti" '16QC$ nu sunt necesare pre"ederi speciale pentru ancora7e &i
dispoziti"ele de cuplare.
3.4.2. De"iatori
(1) De"iatorii amplasa%i pe elementele structurale precomprimate prin intermediul tiran%i metalici tensiona%i tre#uie s+ satisfac+
urm+toarele e)i*en%e.
' s+ reziste la for%ele lon*itudinale &i trans"ersale datorit+ prezen%ei tiran%ilor metalici tensiona%i &i s+ le transmit+$ controlat la
elementul structural$
' s+ asi*ure$ f+r+ o discontinuitate un*2iular+ e)cesi"+ (X=$=4 radiani$ f+r+ a lua (n considerare de"ierile speciale specificate
(n a*rementul te2nic$ for%ele rezultate ca efect al a#aterilor fiind luate (n calcul racordarea (ntre dou+ tronsoane de tirant
rectiliniu$ (n orice faz+ de e)ecu%ie sau de e)ploatare (respectarea razelor minime de racordare$ "ezi ta#elul 6.<.
(2) /n zonele de de"iere$ tu#ulatura poate fi din metal sau din !EDM3 (n acest ultim caz$ tre#uie demonstrat c+ aceste tu#uri
sunt capa#ile s+ reziste la presiuni radiale &i la mi&c+rile lon*itudinale ale tirantului metalic$ f+r+ s+ prezinte deterior+ri &i f+r+ ca
func%ionalitatea sa s+ fie afectat+. Dac+ tu#ulatura este pre"+zut+ din metal$ ea "a fi li"rat+ (ndoit+ cu raza sta#ilit+ (n proiect.
(3) /n mod frec"ent$ (n zona de"iatorilor tu#ulatura "a a"ea pere%i du#li pentru a permite (nlocuirea tiran%ilor metalici (fie (n caz
de a"arie$ fie pentru ma7orarea rezisten%ei elementelor structurale.
(4) /n zona de"iatorilor tu#ulatura suplimentar+ "a fi e"azat+ la capete$ cu cur#e al c+ror un*2i la centru "a fi de X=$=6 radiani
fa%+ de pozi%ia traseului ideal$ cur#e care "or (mpiedica apari%ia eforturilor tan*en%iale (n fazele limit+ prin care trece elementul
structural (tensionare &i transfer$ e)ploatare limit+$ etc.
(5) Opera%iile de (nlocuire$ (demontare$ detensionare ale unor tiran%i metalici tensiona%i se "or face numai pe #az+ de proiect$
proiect (n care se "or a"ea (n "edere toate precau%iile care "izeaz+ securitatea personalului de e)ecu%ie &i a inte*rit+%ii
elementului structural. Un caz aparte (l constituie elementele structurale precomprimate e)terior cu tiran%i metalici care au
conlucrare trans"ersal+ redus+ (n zona de"iatorilor$ caz (n care se "or lua m+suri de solidarizare total+ sau par%ial+$ (n sens
trans"ersal$ a zonei de"iatorilor.
(6) /n afara zonelor de"iatorilor &i a zonelor de ancorare$ traiectoriile tiran%ilor metalici e)teriori se pot proiecta cu o a#atere de
la linia dreapt+ cu cel mult =$=1 radiani. Cor%ele care apar urmare dep+&irii acestei a#ateri "or fi luate (n considerare (n calculele
de proiectare.
3.4.3. Teci &i tu#ulaturi. Amestecul de in7ectare
3.4.3.1. Teci pentru elemente din #eton precomprimat cu arm+tur+ post(ntins+
(1! Aceast+ parte se refer+ la elemente sau structuri din #eton precomprimat cu arm+tur+ post(ntins+ la care arm+turile sunt
tensionate dup+ ce au fost introduse (n canalele interioare realizate prin intermediul tecilor.
(4! C0nd canalele sunt in7ectate dup+ tensionarea arm+turii$ forma sec%iunii trans"ersale a canalului "a permite un transfer
adec"at al for%elor de la arm+turi la #eton. Nu se "or utiliza teci din material plastic lise la elemente supuse la o#oseal+. De
asemenea$ tecile din material plastic nu se "or utiliza dac+ temperatura lor poate dep+&i Z5=QC.
(1! Cerin%ele de e)ecu%ie$ metodele de (ncercare &i de atestare a conformit+%ii sunt date (n ,Codul de practic+ pentru
e)ecu%ia lucr+rilor din #eton$ #eton armat &i #eton precomprimat !artea a II'a,$ NE =14'<<.
(5! Cerin%ele referitoare la utilizarea %e"ilor &i tecilor "or fi definite (n documente te2nice specifice.
3.4.3.2. Tu#ulatura pentru tiran%ii metalici tensiona%i a elementelor structurale din #eton &i o%el
(1! Arm+turile e)terioare din componen%a tiran%ilor metalici tensiona%i tre#uie prote7ate (ntr'o manier+ fia#il+ (mpotri"a
coroziunii printr'un procedeu a*reat (acceptat.
(2) !rotec%ia arm+turilor e)terioare (mpotri"a coroziunii este (n mod normal asi*urat+ prin introducerea lor (ntr'o tu#ulatur+$
care se in7ecteaz+ cu mortar de ciment sau alt material protector.
(1! Tu#urile tre#uie s+ fie etan&e &i capa#ile s+ reziste la presiunea de in7ectare f+r+ s+ prezinte deforma%ii permanente. Ele
tre#uie s+ fie realizate de materialele corespunz+toare$ specificate (n a*rementele te2nice sau (n re*lement+ri corespunz+toare.
9e "or utiliza tu#urile !EMD ;= pentru 7oas+ presiune$ pentru care !N F =$81 ?!a &i de presiune !EMD ;= sau 1==$ pentru
care !N F 1$== ?!a.
(5! Utilizarea protec%iei tiran%ilor metalici tensiona%i cu teci metalice tradi%ionale din ta#l+ *ofrat+ &i cu tu#uri din !VC nu este
permis+
1
2. Tu#urile de !EMD "or r+spunde e)i*en%elor !EMD pentru ap+ pota#il+. Utilizarea tu#ulaturii din !EMD industrial+ se
"a face numai dac+ produc+torul *aranteaz+ cantitatea &i calitatea polietilenei recuperate introdus+ (n procesul de fa#rica%ie.
0000000000000

1
2 =ecile unt 'n mod obinuit tuburi din polietilen de 'nalt denitate >$?@32 au din o4el.
(5) /n cazul umplerii cu un material de protec%ie$ de e)emplu unsori$ "aseline sau cear+$ tu#ulatura tre#uie s+ reziste la
temperaturile &i la presiunile interne specificate (n a*rementul te2nic.
(6) Reazemele pro"izorii$ care "or men%ine la pozi%ie tu#ulatura (naintea punerii tirantului metalic su# tensiune "or fi astfel
alc+tuite &i dispuse (nc0t s+ nu produc+$ (n tu#ulatur+$ deforma%ii locale e)cesi"e. Contactul acestor reazeme pro"izorii cu
tu#ulatura se "a reduce la o lun*ime e*al+ cu cel pu%in diametrul tu#ulaturii &i reazemele pro"izorii nu "or prezenta muc2ii "ii.
Ec2idistan%a dintre reazemele pro"izorii nu "a dep+&i 6$== m$ (n cazul utiliz+rii fasciculelor cu toroane *resate ec2idistan%a
limit0ndu'se la 4$6= m.
3.4.3.3. Amestecul de in7ectare
(1! -a elementele din #eton precomprimat cu arm+turi interioare post(ntinse &i precomprimate e)terior cu tiran%i metalici
tensiona%i este o#li*atorie realizarea unui sistem de protec%ie permanent+ a arm+turilor (interioare &i e)terioare.
(4! !rotec%ia permanent+ a arm+turilor interioare post(ntinse se "a realiza$ o#li*atoriu$ dup+ transfer ((nainte de orice alt+
solicitare suplimentar+ a elementului cu un material in7ectat care realizeaz+ aderen%a dintre arm+tura pretensionat+ &i
elementul de #eton$ (n conformitate cu NE =14'<<$ partea a II'a (#eton precomprimat. Amestecul de in7ectare utilizat "a a"ea
urm+toarea compozi%ie.
' ciment (portland. !I 14$6 &i 54$63 2idrote2nic &i rezistent la sulfa%i. MI 14$6 &i 54$6 sau 9RI 14$6 &i 54$6$
' nisip = ... 1 mm$ pentru canale cu diametrul Y 16= mm$ ma)im 1=P din *reutatea cimentului3
' ap+$ procurat+$ o#li*atoriu$ din re%eaua de ap+ pota#il+3
' aditi"i a*rementa%i$ pentru m+rirea fluidit+%ii &i pentru reducerea sediment+rii amestecului de in7ectare.
(3) Amestecul de in7ectare "a con%ine cel mult :6= m* cloruri la litru$ fiind interzis+ utilizarea clorurii de calciu$ ca aditi" sau
altor su#stan%e care con%in clor.
(4) Este o#li*atorie sta#ilirea compozi%iei amestecului de in7ectare pe #aza unor (ncerc+ri preliminare pri"ind determinarea
caracteristicilor amestecului (fluiditate$ sedimentare$ rezisten%a la compresiune$ efectuate de un la#orator autorizat.
(5) /nainte de in7ectare se "a proceda la sp+larea canalului$ precum &i la "erificarea etan&eit+%ii &i continuit+%ii lui$ folosind ap+
su# presiune sau aer comprimat$ trecut prin filtru de ulei. 9p+larea "a fi mai intens+ dac+ arm+turile au fost prote7ate cu ulei
emulsiona#il.
(6) !rotec%ia tiran%ilor metalici tensiona%i$ amplasa%i (n e)teriorul elementului structural poate fi realizat+$ func%ie de alc+tuirea
tiran%ilor$ astfel$ pentru arm+turi su# form+ de.
' fascicule de s0rme paralele sau #are din o%el pretensionat (!C1==$ ?acallo@$ D@Aida*$ etc$ se utilizeaz+ un amestec de
in7ectare pe #az+ de past+ de ciment (compozi%ie asem+n+toare cu cea indicat+ la (4!$ respect0nd condi%iile (1$ (5$ (6$
in7ectarea realiz0ndu'se dup+ tensionarea &i ancorarea fasciculelor (postin7ectare3 e)ist+ posi#ilitatea supra(ntinderii arm+turii
(efecte de autotensionare din ac%iuni care solicit+ elementul structural ulterior tension+rii (n zona de prindere (n ancora7$ zona
de ancorare reprezent0nd un punct critic$ (n care poate fi atins+$ (n mod accidental (coro#orat &i cu al%i factori$ ca de e)emplu.
modificarea caracteristicilor fizico'mecanice ale o%elului pretensionat (n zonele de ancorare$ reduceri de sec%iune$ componente
tan*en%iale din a#aterile un*2iulare la intrarea (n ancora7$ etc. starea limit+ ultim+ de rezisten%+3
' fascicule de s0rme paralele sau #are din o%el pretensionat (!C1==$ ?acallo@$ D@Aida*$ etc.$ se utilizeaz+ o in7ectare mi)t+$
cu past+ de ciment pe lun*imea fasciculului sau #arei (cu o compozi%ie asem+n+toare cu cea indicat+ la (4!$ respect0nd
condi%iile (1$ (5 &i cu unsori sau "aseline$ (numite *eneric$ produse suple de in7ectare (n zona ancora7elor$ produsele de
in7ectare s+ permit+ arm+turii din zona ancora7elor s+ preia supra(ntinderile ce pot apare &i care pot afecta fasciculele sau
#arele din o%el pretensionat3 este interzis+ sp+larea tu#ulaturii cu ap+ su# presiune sau aer comprimat$ pentru a pre"eni
realizarea unui amestec de ulei solu#il cu past+ de ciment$ ulei capa#il s+ se decanteze &i s+ produc+ discontinuit+%i (n
amestecul de in7ectare3 in7ectarea se realizeaz+ dup+ tensionarea &i ancorarea fasciculelor sau a #arelor din o%el pretensionat
(postin7ectare3
' fascicule de toroane *resate$ fiecare toron fiind introdus (n tu#ulatur+ indi"idual+ de !EMD &i (ntre* fasciculul (ntr'o
tu#ulatur+ *eneral+ de !EMD sau de o%el$ se utilizeaz+ un amestec de in7ectare pe #az+ de past+ de ciment (compozi%ie
asem+n+toare cu cea indicat+ la (4!$ respect0nd condi%iile (1$ (5$ in7ectarea realiz0ndu'se (naintea tension+rii &i ancor+rii
fasciculelor (prein7ectare$ amestecul de in7ectare$ dup+ (nt+rire$ a"0nd &i rol de p+strare a pozi%iei fasciculului pe traseul
tu#ulaturii (ordonare a toroanelor3 este interzis+ sp+larea tu#ulaturii cu ap+ su# presiune sau aer comprimat$ pentru a pre"eni
realizarea unui amestec de ulei solu#il cu pasta de ciment$ care poate s+ produc+ discontinuit+%i (n amestecul de in7ectare3
' fascicule de toroane *resate$ fiecare toron fiind introdus (n tu#ulatur+ indi"idual+ de !EMD &i (ntre* fasciculul (ntr'o
tu#ulatur+ *eneral+ de !EMD sau de o%el$ se utilizeaz+ un amestec de protec%ie din produse suple ("aseline sau unsori
petroliere$ care satisfac de asemenea e)i*en%ele de protec%ie &i de conser"are a arm+turilor3 produsele suple de in7ectare$
precum &i te2nolo*iile de punere (n aplicare se "or utiliza a"0nd la #az+ re*lement+ri speciale sau a*remente te2nice3
postin7ectarea acestor produse de protec%ie pot permite detensionarea unei prese$ (su# rezer"a p+str+rii alun*irii produse$
precum &i reluarea tension+rii$ dup+ un timp anume (dac+ sistemul de ancorare permite reluarea tension+rii.
(7) O aten%ie deose#it+ "a fi acordat+ in7ect+rii zonelor (nalte ale traiectoriilor arm+turilor interioare post(ntinse sau e)terioare
su# forma tiran%ilor metalici$ (n cazul postin7ect+rii cu past+ de ciment$ in7ectarea (n "id poate asi*ura o continuitate a
amestecului de in7ectare (nt+rit c2iar &i (n zonele (nalte.
3.5. O%eluri pentru elemente structurale
3.5.1. Beneralit+%i
(1! /n cazul (n care nu e)ist+ alte preciz+ri$ pre"ederile din 1.6 "or fi respectate.
(4! !ropriet+%ile materialelor precizate (n 1.6 "or fi considerate drept "alori nominale &i adoptate ca "alori caracteristice (n
proiectare.
(3) /n cazul (n care documentele ela#orate de autorit+%i competente recomand+ alte sortimente de o%eluri$ acestea "or tre#ui
s+ fie (nso%ite de certificate de calitate ale materialului.
3.5.2. O%eluri pentru construc%ii
(1! O%elurile precizate (n ta#elele 1.14 &i 1.15 acoper+ cerin%ele de proiectare pentru componentele elementelor structurale
din o%el ale suprastructurilor podurilor metalice &i podurilor compuse o%el'#eton.
(4! Alte calit+%i de o%el nu "or fi folosite dec0t cu apro#area autorit+%ilor competente.
3.5.3. !ropriet+%ile o%elurilor
(1! Valorile nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@ &i ale rezisten%ei ultime$ f(u ale o%elurilor pentru structuri sunt
precizate (n ta#elele 1.14 &i 1.15.
(2) Valorile nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@ &i ale rezisten%ei ultime$ f(u pentru componente ale elementelor
structurale cu sec%iuni tu#ulare sunt precizate (n ta#elul 1.11.
(3) Brosimile limit+ ale produselor laminate utilizate pentru elemente structurale sunt precizate (n ta#elul 1.16.
3.5.4. Calculul plastic *lo#al (numai pentru situa%ii de proiectare accidentale
(1) Calculul (n domeniul plastic poate fi utilizat pentru situa%ii de proiectare accidentale (n cazul (n care o%elul satisface
urm+toarele cerin%e suplimentare.
' raportul (ntre "aloarea minim+ a rezisten%ei ultime$ f(u &i "aloarea minim+ a rezisten%ei limitei de cur*ere$ f(@ satisface
condi%ia.
f(u>f(@ YF 1$1=


- alungirea la rupere pe o epruvet de lungime 5,65 \A
0
(unde A
0
reprezint aria initial a
sectiunii transversale) nu este mai mic de 15%,

' alun*irea specific+ limit+ ultim+$ epsilon(u$ este de cel pu%in 16 ori mai mare dec0t alun*irea specific+ nominal+$ epsilon(@.
(2) ?+rcile de o%el din ta#elele 1.14 &i 1.15 pot fi considerate c+ (ndeplinesc aceste cerin%e.
Ta#elul 1.14
Valori nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@ &i ale
rezisten%ei ultime$ f(u pentru o%eluri laminate la cald utilizate (n
Comunitatea European+ la structuri metalice de poduri

Grosimea t mm

Standardul si t <= 40 mm 40 mm < t <= 100 mm
marca otelului
f(y), f(u), f(y), f(u),
(N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
)

EN 10025
S 235 235 360 215 340
S 275 275 430 255 410
S 355 355 510 335 490

EN 10113
S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 540 390 520
S 460 N/NL 460 570 430 550

S 275 M/ML 275 380 255
1
) 360
1
)
S 355 M/ML 355 470 335
1
) 450
1
)
S 420 M/ML 420 520 390
1
) 500
1
)
S 460 M/ML 460 550 430
1
) 530
1
)
++++

1
) Pentru produse late: numai 40 mm < t < 63 mm

n tabel au fost utilizate urmtoarele notatii si simboluri:


EN - norm european
S - otel pentru constructii
235 - rezistenta limit de curgere minim n [N/mm
2
] functie de grosimea
laminatului
N - otel normalizat, ncercarea de ncovoiere prin soc pe epruvete Charpy cu
cresttur n V se efectueaz la o temperatur nu mai mic de -20~C
NL - otel normalizat, ncercarea de ncovoiere prin soc pe epruvete Charpy cu
cresttur n V se efectueaz la o temperatur nu mai mic de -50~C
M - otel laminat termomecanic, ncercarea de ncovoiere prin soc pe epruvete
Charpy cu cresttur n V se efectueaz la o temperatur nu mai mic de
-20~C
ML - otel laminat termomecanic, ncercarea de ncovoiere prin soc pe epruvete
Charpy cu cresttur n V se efectueaz la o temperatur nu mai mic de
-50~C
''

Ta#elul 1.11
Valori nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@ &i ale
rezisten%ei ultime$ f(u pentru o%elurile sec%iunilor tu#ulare utilizate
(n Comunitatea European+ la structuri metalice de poduri

Grosimea t mm

Standardul si t <= 40 mm 40 mm < t <= 100 mm
marca otelului
f(y), f(u), f(y), f(u),
(N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
)

EN 10210

S 235 H 235 360 215 340
S 275 H 275 430 255 410
S 355 H 355 510 335 490

S 275 NH/NLH 275 380 255 370
S 355 NH/NLH 355 480 335 470
S 460 NH/NLH 460 560 430 550

EN 10219

S 235 H 235 360
S 275 H 275 430
S 355 H 355 510

S 275 NH/NLH 275 370
S 355 NH/NLH 355 470
S 460 NH/NLH 460 550

S 275 MH/MLH 275 360
S 355 MH/MLH 355 450
S 420 MH/MLH 420 500
S 460 MH/MLH 460 530
++++
n tabel au fost utilizate urmtoarele notatii si simboluri:
H - sectiuni tubulare
Pentru celelalte simboluri si notatii vezi tabelul 3.12.
''

Ta#elul 1.15
Valori nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@ &i
ale rezisten%ei ultime$ f(u pentru o%eluri utilizate (n Rom0nia la
structuri metalice de poduri

Grosimea t mm

Standardul si t <= 16 mm 16 mm < a <= 40*) mm40 mm < a <= 50**) mm
marca otelului
f(y) f(u) f(y) f(u) f(y) f(u)
(N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
) (N/mm
2
)

STAS 12187

OL 37 EP 240 360 ... 440 230 360 ... 440 - 360 ... 440
OL 52 EP 350 510 ... 630 340 510 ... 630 330 510 ... 630

STAS 500/2

OL 37 2,3,4 240 360 ... 440 230 360 ... 440 210 360 ... 440
OL 52 2,3,4 350 510 ... 630 340 510 ... 630 330 510 ... 630
++++
f(y), (N/mm
2
) f(u), (N/mm
2
)
STAS 600
OT 500 270 490

STAS 880
OLC 35N 310 530
++
n tabel au fost utilizate urmtoarele notatii si simboluri:
OL - otel laminat
37 - rezistenta de rupere n daN/mm
2
rezultat din ncercarea la ntindere
EP - otel pentru elemente principale de rezistent
2,3,4 - clasa de calitate a otelului
OT - otel carbon turnat n piese
500 - rezistenta de rupere n N/mm
2
rezultat din ncercarea la ntindere
OLC - otel carbon de calitate
35 - continutul mediu de carbon, n sutimi de procent
N - normalizat

*) Pentru marca de otel 37 EP valoarea maxim a grosimii t este 30 mm.
**) Pentru mrcile de otel OL 37, OL 52 valoarea maxim a grosimii t este 100
mm.
''

3.5.5. Tenacitatea la rupere (Ductilitate
(1! O%elurile folosite pentru elemente structurale tre#uie s+ ai#+ o ductilitate suficient+ pentru e"itarea fenomenului de
rupere fra*il+ la cea mai 7oas+ temperatur+ ce poate inter"eni pe durata de "ia%+ pre"+zut+ pentru structur+.
(2) Cea mai 7oas+ temperatur+ adoptat+ (n proiectare "a fi sta#ilit+ prin re*lement+ri oficiale.
(3) Nu sunt necesare alte (ncerc+ri pri"ind ruperea fra*il+ (n cazul (n care condi%iile date (n ta#elele 1.16 &i 1.18 sunt
satisf+cute.
(4) O%elurile din ta#elele 1.14 &i 1.11 pot fi folosite &i pentru poduri de cale ferat+ dac+ nu sunt specificate alte pre"ederi.
Ta#elul 1.16
Brosimea limit+ a laminatelor pentru componente ale elementelor
structurale solicitate la (ntindere
(a) Ta#le *roase conform EN 1==46$ EN 1=111$ EN 1=166.

(pagina 1 din 2)

Marca otelului n EN U = 0* -10~ -20~ -30~ -40~ -50~


+++++
10025 10113
1
) Grosimea limit (mm)

S235J0 100 85 75 60 55 45
S235J2 140 120 100 85 75 60

S275J0 90 80 65 55 50 40
S275J2 130 110 90 80 65 55
S275-N/M 150 130 110 90 80 65
S275-NL/ML 200 170 150 130 110 90

S355J0 80 65 55 45 40 30
S355J2 110 90 80 65 55 45
S355K2 130 110 90 80 65 55
S355N/M 130 110 90 80 65 55
S355NL/ML 175 150 130 110 90 80

S420N/M 115 95 80 70 55 45
S420NL/ML 155 135 115 95 80 70

S460N/M 105 90 75 60 50 40
S460NL/ML 150 125 105 90 75 60
+++++++

1
) Grosimile date n EN 10113 sunt pentru oteluri specificate n Partea a 2-a
(N - normalizat prin tratament termic sau prin laminare) si pentru produse
lungi specificate n partea a 3-a (M - laminare termomecanic). Pentru produse
late de calitate M grosimea maxim este limitat la 63 mm.
''

(b) 9ec%iuni tu#ulare conform EN 1=41= &i EN 1=41<.

(pagina 2 din 2)

Marca otelului U = 0* -10~ -20~ -30~ -40~ -50~


n EN
+++++
10210
1
) Grosimea limit (mm)

S275J0H 90 80 65 55 50 40
S275J2H 130 110 90 80 565 5
S275NH 150 130 110 90 80 65
S275NLH 200 170 150 130 110 90

S355J0H 80 65 55 45 40 30
S355J2H 110 90 80 65 55 45
S355NH 130 110 90 80 65 55
S355NLH 175 150 130 110 90 80

S460NH 105 90 75 60 50 40
S460NLH 150 125 105 90 75 60
+++++
10219
2
) Grosimea limit (mm)

S275J0H 90 80 65 55 50 40
S275J2H 130 110 90 80 65 55
S275NH 150 130 110 90 80 65
S275NLH 200 170 150 130 110 90
S275MH 150 130 110 90 80 65
S275MLH 200 170 150 130 110 90

S355J0H 80 65 55 45 40 30
S355J2H 110 90 80 65 55 45
S355NH 130 110 90 80 65 55
S355NLH 175 150 130 110 90 80
S355MH 130 110 90 80 65 55
S355MLH 175 150 130 110 90 80

S420MH 115 95 80 70 55 45
S420MLH 155 135 115 95 80 70

S460NH 105 90 75 60 50 40
S460NLH 150 125 105 90 75 60
S460MH 105 90 75 60 50 40
S460MLH 150 125 105 90 75 60
++++++

1
) Pentru toate otelurile specificate n EN 10210, grosimea este limitat la
maxim 65 mm.

2
) Pentru toate otelurile specificate n EN 10219, grosimea maxim este
limitat la 40 mm.

Pentru simboluri si notatii vezi tabelul 3.12, 3.13 si 3.15 a).


''

Ta#elul 1.18
Cerin%e pentru m+rci de o%el &i (ncerc+ri la (nco"oiere prin &oc pe
epru"ete cu crest+tur+ (n V$ (n func%ie de temperatur+ &i *rosime

Marca
otelului t <= 30 mm 30 mm < t <= 80 mm t > 80 mm
++
Temperatura cerut de ncercri pe epruvete cu cresttur n V
pentru mrcile de otel si grosimile de laminate corespunztoare

conform cu utilizare interzis utilizare interzis


EN 10025 fr aprobare specialfr aprobare special

conform cu -20~C -20~C -50~C


EN 10113

conform cu -20~C -20~C -50~C


EN 10137
'+++'

3.5.6. Ductilitatea la destr+mare lamelar+ a ta#lelor din o%el
3.5.6.1. Beneralit+%i
(1) Ta#lele de o%el cu ductilitatea (m#un+t+%it+ pe *rosime "or fi folosite dup+ necesitate.
(2) /m#un+t+%irea propriet+%ilor de deforma%ie perpendicular+ pe suprafa%a produselor laminate din o%el ((n special pentru ta#la
*roas+ la elementele structurilor metalice sudate de poduri este necesar+ (n "ederea e"it+rii fenomenului de destr+mare
lamelar+.
(3) Asi*urarea produselor laminate (mpotri"a fenomenului de destr+mare lamelar+ se #azeaz+ pe calitatea ductilit+%ii$ pe
direc%ia *rosimii laminatului$ care se e)prim+ prin clase de calitate identificate prin "alorile S reprezent0nd reducerea
procentual+ a sec%iunii la (ncercarea de (ntindere (pe direc%ia *rosimii laminatului.
3.5.6.2. !rincipii de #az+
(1) Destr+marea lamelar+$ reprezint+ o form+ de rupere ce poate ap+rea su# cordoanele de sudur+$ (n timpul fa#ric+rii
elementelor realizate din produse laminate la cald din o%el. Dac+ apare destr+marea lamelar+$ ea se produce (n materialul de
#az+$ (n mod uzual$ dar nu (ntotdeauna (n afara zonei influen%ate termic (SIT &i are tendin%a s+ se dez"olte paralel cu direc%ia
de laminare a produsului laminat la cald.
(2) !entru "erificarea posi#ilit+%ii apari%iei fenomenului de destr+mare lamelar+ (ntr'un element$ de care este fi)at prin sudur+
un alt element$ tre#uie luate (n considerare urm+toarele criterii.
a) sensi#ilitatea materialului la destr+mare lamelar+. de e)emplu$ (n fi*ura 1.11$ (n zona situat+ su# cordonul de sudur+$ tola
orizontal+ are ductilitate redus+ pe direc%ia *rosimii3
b) deforma%ia specific+ pe direc%ia *rosimii$ (n elementul cu care se realizeaz+ (m#inarea prin sudur+$ aceast+ deforma%ie
specific+ apare datorit+ contrac%iei metalului din cordonul de sudur+ pe m+sur+ ce cordonul se r+ce&te3 Deforma%ia specific+
cre&te semnificati" c0nd deplas+rile li#ere sunt (mpiedicate de alte por%iuni ale structurii3
c) orientarea cordonului de sudur+. destr+marea lamelar+ apare cu prec+dere dac+ deforma%ia specific+ (n (m#inarea sudat+
este diri7at+ pe direc%ia *rosimii materialului$ situa%ie ce apare dac+ suprafa%a materialului topit este apro)imati" paralel+ cu
suprafa%a materialului de #az+ &i deforma%ia specific+ de contrac%ie indus+ este perpendicular+ pe direc%ia de laminare a
materialului3
d) tipul (nc+rc+rii. eforturile unitare din (nc+rc+ri au numai o influen%+ minor+ asupra fenomenului de destr+mare lamelar+3
totu&i$ (nc+rc+rile ciclice &i (nc+rc+rile tip &oc (dinamice pot cre&te sensi#ilitatea materialului (n ceea ce pri"e&te fenomenul de
destr+mare lamelar+.
NOTV. Criteriul a este (n principal determinat de factori ce depind de material.
Criteriile # &i c sunt puternic influen%ate de procesele de fa#rica%ie utilizate.
FIGURA 3.13
Destr+mare lamelar+
3.5.6.3. !rocedeul de calcul
(1) Valoarea necesar+ a m+rimii S se "a o#%ine pe #aza rela%iei.

Z = Z(a) + Z(b) + Z(c) + Z(d) + Z(e) (3.46)

(n care S(a$ S(#$ S(c$ S(d &i S(e sunt date (n ta#elul 1.1:.
(2) Dac+ S ]F 1=$ o%elul nu "a fi folosit pentru elemente structurale
(3) !entru "alori S Y 1= clasa de calitate corespunz+toare se o#%ine utiliz0nd datele din ta#elul 1.1;.
Ta#elul 1.1:
Criterii de sta#ilire a "alorii S

a) Grosimea Pentru grosimea


cordonului de cordonului de sudur
sudur a(eff) a <= 50 mm:
FIGUR Z(a) = 0,3 a(eff)*)
unde a(eff) este
dimensiunea cordonului
de sudur, n [mm]
perpendicular pe
suprafata de separatie

b) Forma si FIGUR Z(b) = -25


pozitia
cordonului de
sudur FIGUR Z(b) = -10

FIGUR Z(b) = -5

FIGUR Z(b) = 0

Cu executia n ordinea corespunztoare a Z(b) = 3
cordoanelor de sudur n vederea
reducerii efectului contragerii

FIGUR

FIGUR Z(b) = 5

FIGUR Z(b) = 8

c) Bridaj Pentru grosimea


local al materialului
contractiei s <= 60 mm
datorit Z(c) = 0,2 s
grosimii
tablei

d) Bridaj Bridaj redus: Contractie liber posibilZ(d) = 0


local al (de exemplu mbinri n T)
contractiei
datorit Bridaj mediu: Contractie liber Z(d) = 3
efectului mpiedicat (de exemplu
conlucrrii diafragmele la grinzile
ntre casetate)
elementele
structurii Bridaj mare: Contractie mpiedicat (deZ(d) = 5
mbinate prin exemplu lonjeronii n
sudur cazul platelajelor
ortotrope)

e) Cordonul Fr prenclzire Z(e) = 0


de sudur
Prenclzire >= 100~C Z(e) = -8
++
*) n cazul ncrcrilor predominant statice sau numai de compresiune (de
exemplu cazul plcilor de baz) valoarea lui Z stabilit conform metodologiei
de mai sus va fi redus cu 50%, n directie perpendicular pe grosimea
materialului solicitat
''

Ta#elul 1.1;
Clase de calitate ale ductilit+%ii pe direc%ia *rosimii laminatului (n
func%ie de "aloarea lui S

Valoarea Z calculat Clasa de calitate conform EN 10164

<= 10 -

11 la 20 Z 15

21 la 30 Z 25

> 30 Z 35
'+'

3.5.7. Toleran%e
(1! Toleran%ele de dimensiuni &i *reut+%i ale produselor laminate din o%el "or fi (n conformitate cu standardele de produs.
E)i*en%e suplimentare pot fi introduse (n caiete de sarcini dac+ sunt necesare.
(2) Condi%iile de calitate pentru suprafe%ele laminatelor din o%el se "or lua conform standardelor de produs. E)i*en%e
suplimentare pot fi introduse (n caiete de sarcini dac+ sunt necesare.
3.5.8. Valori de proiectare ale caracteristicilor fizico ' mecanice
/n prezentul normati"$ coeficien%ii de material pentru o%eluri folosi%i (n proiectare "or fi adopta%i dup+ cum urmeaz+.

- modulul de elasticitate E = 210000 N/mm
2
- modulul de elasticitate transversal G = E/2(1 + niu)
- coeficientul lui Poisson niu = 0,3
- coeficientul de dilatare liniar alfa = 12 x 10-
6
/~C
- densitate ro = 7850 kg/m
3


3.5.9. Dia*rame caracteristice con"en%ionale de proiectare
(1) !entru calculele de proiectare$ rela%ia (ntre eforturi unitare &i deforma%ii specifice$ la o%elurile pentru elemente structurale$
poate fi idealizat+ printr'o dia*ram+ de comportare elastic'perfect plastic$ conform fi*. 1.15.
FIGURA 3.14
Rela%ia #iliniar+ efort unitar'deforma%ie specific+
(2) !entru calculul automat$ se poate folosi ca alternati"+ rela%ia #iliniar+ efort unitar'deforma%ie specific+ indicat+ (n fi*. 1.16.
FIGURA 3.15
Idealizarea dia*ramei efort unitar ' deforma%ie specific+
3.6. Elemente de (m#inare
3.6.1. Beneralit+%i
Elementele de (m#inare "or corespunde domeniului de aplica#ilitate.
3.6.2. Uuru#uri$ piuli%e &i &ai#e
(1) Uuru#urile$ piuli%ele &i &ai#ele "or respecta pre"ederile din standardele de produs.
(2) Uuru#uri a"0nd *rupe de caracteristici mecanice inferioare *rupei 5.8 sau superioar+ *rupei 1=.< nu se "or folosi.
(3) Valorile nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@# &i ale rezisten%ei ultime la (ntindere$ f(u# utilitate (n calcule$ sunt
precizate (n ta#elul 1.1<.
Ta#elul 1.1<
Valori nominale ale rezisten%ei limit+ de cur*ere$ f(@# &i ale
rezisten%ei ultime la (ntindere$ f(u#

Grupa de caracteristici mecanice 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9

f(yb), N/mm
2
240 320 300 400 480 640 900

f(ub), N/mm
2
400 400 500 500 600 800 1000
'+++++++'

3.6.3. Uuru#uri pretensionate
(1) Uuru#urile de (nalt+ rezisten%+ pretensionate$ cu pretensionare controlat+$ se "or folosi$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n
lim#a rom0n+ a euronormei specifice$ conform pre"ederilor din 9TA9 <11=';=.
3.6.4. Nituri
(1) !ropriet+%ile materialului$ dimensiunile &i toleran%ele "or fi conform standardelor de produs &i de proiectare.
3.6.5. Coeficien%i par%iali de si*uran%+ pentru rezisten%ele &i propriet+%ile o%elurilor
(1) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ pentru rezisten%ele &i propriet+%ile o%elurilor elementelor structurale &i (m#in+rile acestora
se *+sesc (n 5.1.1.1 (4!$ corespunz+tor st+rilor limit+ care se consider+ (ultime$ de ser"iciu$ o#oseal+.
3.7. Aparate de reazem
(1! Aparatele de reazem se "or folosi conform pre"ederilor din ane)a M. E)i*en%e suplimentare pot fi introduse (n caiete de
sarcini$ dac+ se consider+ necesare.
(4! Tipurile de aparate de reazem folosite "or fi apro#ate de autorit+%ile competente.
3.8. Alte accesorii
(1) Dispoziti"ele de racordare &i compensare a c+ii pentru poduri$ #arele de protec%ie$ parape%ii &i alte accesorii se "or utiliza
conform pre"ederilor date de autorit+%ile competente.
(2) !entru dispoziti"ele de racordare &i compensare a c+ii pentru poduri rutiere se "or considera pre"ederile din ane)a I.
E)i*en%e suplimentare pot fi introduse (n caiete de sarcini dac+ se consider+ necesare.
(3) 9istemele c+ii podurilor$ materialele folosite &i metodele de e)ecu%ie "or fi apro#ate de autorit+%i competente.
4. VERICICAREA E-E?ENTE-OR 9U!RA9TRUCTURI-OR DE !ODURI !RECO?!RI?ATE EJTERIOR
4.1. Beneralit+%i
(1! Eforturile sec%ionale (n ansam#lul element structural principal tiran%i metalici e)teriori tensiona%i tre#uie s+ fie (n ec2ili#ru
cu ac%iunile e)terioare$ (n pozi%ia deformat+ a structurii (fi*. 5.1 &i 5.4.
(4! !entru cele mai multe suprastructuri de poduri condi%ia precizat+ la (1! poate fi (ndeplinit+$ cu suficient+ e)actitate$
printr'un calcul *eometric liniar. Atunci c0nd acest lucru nu este "ala#il se "a efectua un calcul #io*rafic %in0nd seama de
modific+rile de ri*iditate ale ansam#lului element structural principal ' tiran%i e)teriori pretensiona%i.
(1! /n plus fa%+ de orice alte condi%ii$ calculul unei suprastructuri de pod precomprimat+ e)terior tre#uie s+ ia (n considerare$
cu c0t mai mult+ acurate%e.
a) efectele pretension+rii3
b) influen%a propriet+%ilor reolo*ice ale materialelor din componen%a elementului structural precomprimat e)terior (cur*erea
lent+ &i contrac%ia #etonului$ rela)area arm+turilor pretensionate interior aderente &i a tiran%ilor metalici e)teriori tensiona%i3
c) "aloarea efecti"+ a modulului de elasticitate a tiran%ilor metalici tensiona%i3
d) influen%a *reut+%ii proprii a tiran%ilor metalici tensiona%i asupra st+rii de eforturi$ mai ales (n cazul utiliz+rii unor fascicule
alc+tuite din toroane puternice &i de lun*ime mare3
e) efectele detension+rii tiran%ilor (n situa%ii de proiectare accidental+ (la (nlocuire3
f) e"iden%ierea mecanismului de cedare (prin elementul structural (n "ederea optimiz+rii dimensiunilor elementelor structurale3
g) tiran%ii care prezint+ risc de deteriorare (din iz#irea cu "e2icule$ o#oseal+$ coroziune$ sa#ota7 "or fi proiecta%i astfel (nc0t s+
poat+ fi (nlocui%i$ podurile r+m0n0nd complet func%ionale pe timpul (nlocuirii oric+rui tirant metalic tensionat$ cu e)cep%ia unor
situa%ii moti"ate opera%ional$ pre"+zute (n proiect &i apro#ate de autorit+%ile competente.
(5! Dispoziti"ele constructi"e adoptate "or permite$ cu eforturi financiare relati" sc+zute$ suplimentarea$ (n timp$ a num+rului
de tiran%i metalici tensiona%i atunci c0nd$ pe durata de "ia%+ a podului este posi#il s+ apar+ sporuri ale ac%iunilor pro"enite din
traficul "e2iculelor.
FIGURA 4.1
9c2ema eforturilor (n elementul structural &i (n tirantul metalic
tensionat ' tirant rectiliniu
FIGURA 4.2
9c2ema eforturilor (n elementul structural &i (n tirantul metalic
tensionat ' tirant tensionat fr0nt pe su# doi de"iatori
4.2. Verificarea elementelor structurale din #eton armat &i din #eton precomprimat
4.2.1. 9t+ri limit+ ultime
4.2.1.1. Verificarea elementelor solicitate la momente (nco"oietoare cu for%+ a)ial+ de compresiune (compresiune e)centric+
cu e)centricitate mare
5.4.1.1.1. Beneralit+%i
(1! !re"ederile din 5.4 se aplic+ *rinzilor &i pl+cilor z"elte$ din #eton armat sau din #eton precomprimat cu arm+turi
interioare pre>post(ntinse$ cu sau f+r+ tiran%i metalici e)teriori tensiona%i &i la care efectele de torsiune pot fi ne*li7ate.
(4! Eforturile sec%ionale de proiectare se "or determina conform principiilor specificate (n capitolul 4 &i (n ane)ele L$ C &i D.
(1! Elementele "or fi calculate suficient de detaliat pentru a se asi*ura c+ cerin%ele acestui normati" sunt satisf+cute (n toate
sec%iunile trans"ersale ale elementului.
(5! Dimensiunile sec%iunii &i armarea ei "or fi astfel alese (nc0t rezisten%a sec%ional+$ determinat+ (n conformitate cu
ipotezele sta#ilite (n 5.4$ s+ nu fie niciodat+ mai mic+ dec0t efortul sec%ional de proiectare ma)im rezultat din *ruparea ac%iunilor
de proiectare determinate conform capitolului 4 &i ane)elor L$ C &i D.
(5) /n+l%imea total+ a sec%iunii "a putea fi luat+ (n considera%ie la starea limit+ ultim+ de rezisten%+ dac+ sunt pre"+zute
arm+turi pentru preluarea lunec+rilor la contactul dintre inima &i placa sec%iunii.
(6) /n calculul sec%ional al elementelor comprimate e)centric tre#uie considerat+ influen%a efectelor de ordinul al II'lea$ dac+
cre&terea momentelor (nco"oietoare de ordinul I$ datorit+ deplas+rilor$ dep+&e&te 1=P. Efectul fle)i#ilit+%ii (momente de ordinul
al II'lea se ia (n considerare prin coeficientul eta(f$ calculat cu rela%ia.

M(Ed)
eta(f) = (4.1)
M(0Ed)

(n care.
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de proiectare$ determinat printr'un calcul de ordinul I3
?(Ed ' momentul (nco"oietor de proiectare$ care rezult+ dintr'un calcul static de ordinul al II'lea.
Valoarea apro)imati"+ a coeficientului eta(f se o#%ine cu rela%ia.

1
eta(f) = <= 1,10 (2.43)
N(Ed)
1 -
N(B)

(n care.
N(Ed ' for%a a)ial+ de proiectare la compresiune3
N(L ' for%a critic+ de pierdere a sta#ilit+%ii prin flam#a7$ calculat+ cu rela%iile.
W pentru elemente din #eton armat.


[A(s
1
) + A(s
2
]
1 + 100

2
' \ A(c) '
N(B) = 0,15 E(c)I(c) (4.2)
l
0
2
M(0Eqp)
1 +
M(0Ed)

W pentru elemente din #eton precomprimat.


2
1
N(B) = 0,4 E(c)I(c) (4.3)
l
0
2
M(OEqp)
1 +
M(OEd)

l= ' lun*imea de flam#a73
I(c$ A(c ' momentul de iner%ie$ pe direc%ia de (nco"oiere$ respecti" aria (ntre*ii sec%iuni de #eton3
E(cm ' modulul de elasticitate mediu secant pentru #eton pentru ac%iuni de scurt+ durat+ (ta#elul 1.13
A(s1$ A(s4 ' aria sec%iunii arm+turii dispus+ (n zona (ntins+$ respecti" comprimat+3
?(=EOp ' momentul (nco"oietor de ordinul I din *ruparea de ac%iuni c"asi'permanente (determinat pentru starea limit+ de
ser"iciu3
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de ordinul I corespunz+tor *rup+rii de ac%iuni de proiectare (determinat pentru starea limit+
ultim+.
(:! Aportul arm+turilor pretensionate la determinarea rezisten%ei sec%ionale tre#uie estimat %in0ndu'se seama de coeficien%ii
par%iali de si*uran%+$ preciza%i (n ta#elul 1.1$ pentru efectele pretension+rii at0t ca ac%iune$ c0t &i (n ceea ce pri"e&te rezisten%a
sec%ional+.
5.4.1.1.4. Brinzi solicitate la momente (nco"oietoare cu for%+ a)ial+ de compresiune
(1! Analiza sec%iunii trans"ersale pentru determinarea rezisten%ei sale ultime$ "a a"ea (n "edere urm+toarele ipoteze de
calcul.
(i) ipoteza sec%iunilor plane. sec%iunile plane (nainte de deformare r+m0n plane &i dup+ deformare3
(ii) deforma%ia specific+ a arm+turii aderente$ (ntins+ sau comprimat+$ este e*al+ cu cea a #etonului adiacent3
(iii) rezisten%a la (ntindere a #etonului se ne*li7eaz+3
(iv) eforturile unitare (n #etonul comprimat rezult+ din cur#a caracteristic+ de proiectare precizat+ (n fi*. 1.4 sau 1.13
(v) eforturile unitare (n arm+tura din o%el #eton$ respecti" din o%el pretensionat rezult+ din cur#ele caracteristice de proiectare
precizate (n fi*. 1.< &i 1.143
(vi) deforma%ia ini%ial+ a arm+turilor pretensionate tre#uie s+ fie luat+ (n calcul atunci c0nd se determin+ eforturile unitare din
arm+tur+ la st+rile limit+ ultime ("ezi 4.1.8.43
(vii) pentru sec%iuni trans"ersale solicitate la compresiune a)ial+ centric+ deforma%iile specifice (n #eton se limiteaz+ la '=$==43
(viii) pentru sec%iunile care nu sunt (n (ntre*ime comprimate (a)a neutr+ plasat+ (n sec%iune$ deforma%ia specific+ a #etonului
comprimat se "a limita la '=$==163 pentru situa%ii intermediare$ deforma%ia specific+ limit+ a #etonului comprimat se consider+
'=$==4$ rezultanta eforturilor unitare de compresiune (n #eton fiind la 1>: din (n+l%imea sec%iunii$ distan%+ m+surat+ fa%+ de fi#ra
cea mai comprimat+.
(2) Adoptarea ipotezelor din (1! conduce la dia*rama deforma%iilor specifice din fi*. 5.1.
FIGURA 4.3
Dia*rama deforma%iilor specifice la starea limit+ ultim+ de rezisten%+
(3) /n calculul unei sec%iuni trans"ersale solicitate la momente (nco"oietoare cu o for%+ a)ial+ de compresiune redus+$ efectul
for%ei de compresiune lon*itudinale ultime poate fi ne*li7at dac+ aceasta nu dep+&e&te "aloarea D=$=; W f(cH W A(cE.
(4) O modificare a pozi%iei arm+turilor$ (de e)emplu$ de (nn+dire prin suprapunere$ poate conduce la o reducere local+ a
(n+l%imii utile$ "aloarea cea mai defa"ora#il+ "a fi utilizat+ (n calculul sec%iunii trans"ersale a arm+turii.
(5) Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ ai precomprim+rii$ (n cazul elementelor precomprimate e)terior cu tiran%i metalici
tensiona%i$ "or fi adopta%i (n concordan%+ cu 4.1.8.5$ 4.1.8.6 &i cu ta#ele L ;$ C ;.
(6) /n cazul elementelor precomprimate e)terior cu tiran%i metalici tensiona%i$ deforma%ia tiran%ilor metalici dintre dou+ puncte
consecuti"e de contact cu elementul structural (zona ancora7ului sau zona de"iatorilor se consider+ constant+. Deforma%ia
o%elului pretensionat este e*al+ cu deforma%ia ini%ial+$ o#%inut+ dup+ terminarea complet+ a opera%iilor de tensionare$ la care se
adau*+ deforma%ia elementului structural produs+ (ntre zonele de contact considerate.
5.4.1.1.1. Cedarea casant+ &i supraarmarea
(1! Cedarea casant+ a unei sec%iuni trans"ersale la formarea primei fisuri tre#uie e"itat+.
(4! Deforma%iile e)cesi"e la (nco"oiere$ pe #aza ipotezelor din acest normati"$ nu "or fi acceptate pentru elementele cu
procente reduse de arm+tur+ de (nalt+ aderen%+$ c2iar &i atunci c0nd (ncerc+rile demonstreaz+ c+ asemenea deforma%ii sunt
7ustificate.
(3) !rocentele minime de armare date (n pre"ederile din 5.4.4.1.4 &i capitolul 6 ar tre#ui$ (n cele mai multe cazuri$ s+ fie
suficiente pentru a e"ita cedarea casant+.
(4) Unde este necesar+ utilizarea unor elemente specifice$ pentru e"itarea ced+rii casante datorit+ efectelor suprapunerii
eforturilor unitare &i a coroziunii din o%elul pretensionat$ se "or folosi re*ulile de mai 7os.
(5) !entru structurile din #eton precomprimat cu arm+tur+ interioar+ post(ntins+$ principiul (1! poate fi satisf+cut prin oricare
dintre urm+toarele m+suri alternati"e.
a) reduc0nd (n mod ipotetic num+rul fasciculelor la un num+r care s+ permit+ ca momentul de fisurare$ calculat consider0nd
rezisten%a la (ntindere caracteristic+$ f(ctH$=$=6$ s+ fie mai mic sau e*al cu momentul produs de *ruparea frec"ent+ de ac%iuni &i
apoi$ cu acest num+r redus de fascicule$ s+ ne asi*ur+m c+ momentul (nco"oietor rezistent dep+&e&te momentul (nco"oietor de
proiectare corespunz+tor *rup+rii frec"ente a ac%iunilor3 pentru aceast+ "erificare momentul de redistri#uire poate fi luat (n
considerare3 momentul (nco"oietor rezistent "a putea fi calculat pe #aza coeficien%ilor par%iali de si*uran%+$ *amma(c &i
*amma(s$ corespunz+tori situa%iilor accidentale de proiectare3
b) asi*ur0ndu'ne c+ inte*ritatea fasciculelor poate fi monitorizat+ sau "erificat+ prin inspec%ie te2nic+3
c) asi*ur0nd o arie minim+ de arm+tur+ (n conformitate cu rela%ia (5.5.

M(r,ep)
min A(s) = (4.4)
f(yk) - z(s)

unde.
?(r$ep ' momentul (nco"oietor de fisurare consider0nd rezisten%a de (ntindere caracteristic+$ f(ctH$=$=6$ conform ta#elului 1.1$
ca efort unitar ma)im (n fi#ra e)trem+ (ntins+$ ne*li70nd ac%iunea precomprim+rii3 pentru rosturile dintre elementele prefa#ricate$
"aloarea lui f(ctH$=$=6 "a fi luat+ e*al+ cu zero3
z(s ' #ra%ul de p0r*2ie a arm+turii din o%el #eton$ la starea limit+ ultim+ de rezisten%+$ pentru sec%iuni rectan*ulare$ z(s F =$<
W d.
(6) /n cazurile c0nd metoda c din (6 de mai sus este utilizat+ pentru determinarea ariei minime de arm+tur+$ "or fi respectate
pre"ederile din (: &i (;.
(7) Aria minim+ de o%el #eton$ A(s "a fi asi*urat+ (n zonele (n care apar$ (n #eton$ eforturi unitare de (ntindere su# *ruparea
de ac%iuni cu frec"en%+ redus+. !entru aceast+ "erificare$ efectele precomprim+rii interioare "or putea fi ne*li7ate$ dar efectele
ac%iunii datorate nedetermin+rii statice "or fi luate (n considerare.
(8) !entru elementele precomprimate$ rela%ia (5.5 de mai sus$ "a fi aplicat+ conform urm+toarelor preciz+ri.
' fie se pot lua (n considerare numai acele fascicule a c+ror acoperire de #eton este de cel pu%in 4 ori mai mare dec0t minimul
acoperirii cu #eton$ (n acest caz$ f(@H "a fi (nlocuit cu f(=$1H3
' sau se pot lua (n considerare toate fasciculele cu efortul unitar$ f(@H &i (n care nu se dep+&e&te "aloarea efortului unitar de
6== ?!a.
/n am#ele cazuri$ z(s se refer+ la arm+tura interioar+ pretensionat+.
(9) !entru a respecta principiul (1! de mai sus$ structura "a fi proiectat+ astfel (nc0t s+'i fie asi*urat+ o ductilitate adec"at+.
/n acest scop &i (n a#sen%a altor m+suri adec"ate$ aria minim+ de o%el #eton$ min A(s definit+ prin rela%ia (5.5$ pre"+zut+ (n
desc2iderile *rinzilor continue cu sec%iunea (n T sau casetat+ se e)tinde la zona reazemelor desc2iderii respecti"e.
(10) Cu toate acestea$ (n cazul sec%iunilor casetate$ aceast+ e)tindere nu este necesar+ dac+ for%a de (ntindere ultim+
asi*urat+ de arm+tura din o%el #eton &i de fasciculele din zonele de rezemare$ calculate cu "alorile caracteristice f(@H &i =$< W
f(pH este mai mic+ dec0t rezultanta eforturilor unitare de compresiune a pl+cii inferioare$ cedarea zonei comprimate fiind pu%in
pro#a#il s+ se produc+.

A(s) - f(yk) + A(p) - 0,9 f(pk) < t(inf) - b
0
- 0,85 f(ck) (4.5)

unde.
t(inf ' *rosimea pl+cii inferioare a sec%iunii casetate3
#= ' l+%imea pl+cii inferioare a sec%iunii casetate3
A(s$ A(p ' aria sec%iunii arm+turilor din o%el #eton$ respecti" din o%el pretensionat$ amplasate (n zona (ntins+ a sec%iunii
casetate$ la starea limit+ ultim+ de rezisten%+.
5.4.1.1.5. !rocedee de calcul
(1! !entru cele mai defa"ora#ile *rup+ri de ac%iuni$ "erific+rile la starea limit+ ultim+ ale unui element structural$ care ia (n
considerare efectele de ordinul al II'lea ("ezi 4.1.4.6.5$ tre#uie s+ asi*ure.
' sta#ilitatea structural+$ prin men%inerea ec2ili#rului static (local sau pentru structura luat+ *lo#al3
' rezisten%a sec%ional+$ (n sensul neatin*erii momentului rezistent ultim$ (n orice sec%iune trans"ersal+ a elementului structural.
(4! Comportarea structural+ tre#uie analizat+ (n orice direc%ie (n care pot apare ced+ri datorit+ efectelor de ordinul al II'lea.
(1! Condi%iile de rezemare &i le*+turile structurale pot produce modific+ri ale modului de cedare (n comportarea elementului
structural$ datorit+ efectelor de ordinul al II'lea.
(5! !entru proiectare$ structurile sau elementele structurale pot fi clasificate (n func%ie de sensi#ilitatea la efectele de ordinul
al II'lea$ care conduc la deplas+ri perpendiculare pe direc%ia for%elor de compresiune (cu sensi#ilitate mare sau redus+.
(5) Elementele structurale$ cu sau f+r+ antretoaze$ pentru care influen%a deplas+rilor nodurilor asupra momentelor
(nco"oietoare &i a for%elor t+ietoare de proiectare pot fi ne*li7a#ile$ sunt clasificate ca structuri cu noduri fi)e. Altfel$ ele sunt
clasificate ca structuri cu noduri deplasa#ile.
(6) Elementele structurale izolate pot fi de dou+ feluri.
' elemente comprimate izolate3
' elemente comprimate care sunt p+r%i inte*rante ale structurilor$ dar care sunt considerate ca fiind izolate din punctul de
"edere al calculului.
5.4.1.1.6. S"elte%ea elementelor structurale izolate
(1! !entru elementele structurale precomprimate e)terior prin intermediul tiran%ilor metalici$ lun*imea de flam#a7 a
elementului structural$ l=$ "a fi calculat+ %in0nd seama de interac%iunea de"iator ' element structural ' tirant metalic &i anume de
condi%iile de rezemare (de re*ul+ tirantul lunec+ li#er$ cu sau f+r+ frecare$ pe de"iator ' reazem mo#il$ (n zona de ancorare
consider0ndu'se reazem fi).
(2) Elementele structurale izolate sunt considerate z"elte c0nd coeficientul


de zveltete al elementului considerat, lambda depseste max 25 sau 15 / \n ,
' '
n fiind forta axial relativ de compresiune, calculat cu relatia:
n = N(Ed)/[A(c) - f(cd)] (4.6)

unde.
N(Ed ' for%a a)ial+ de compresiune de proiectare3
lam#da ' z"elte%ea elementului structural$ calculat+ cu rela%ia.

lambda = l
0
/i (4.7)

l= ' lun*imea de flam#a7 elastic a elementului structural3
i ' raza de *ira%ie a sec%iunii elementului structural$ calculat+ cu rela%ia.


I(c)
i = (4.8)
\ A(c)

I(c$ A(c ' momentul de iner%ie$ respecti" aria sec%iunii trans"ersale de #eton nefisurate.
5.4.1.1.8. Imperfec%iuni
(1! /n calcul se "a %ine seama de incertitudinile asociate de producerea efectelor de ordinul al II'lea &i (n particular de
ine)actit+%ile &i incertitudinile dimensionale le*ate de pozi%ia &i direc%ia de ac%iune a for%elor a)iale de compresiune produse de
tensionarea &i autotensionarea tiran%ilor metalici. /n a#sen%a altor pre"ederi adec"ate$ aceasta se poate realiza prin utilizarea
imperfec%iunilor *eometrice ec2i"alente.
(2) !entru suprastructuri de poduri ' re%ele de *rinzi plane$ o rotire$ niu$ a ansam#lului structurii complete (inclusi" a
elementelor de le*+tur+ trans"ersale ' antretoaze$ plac+$ etc fa%+ de orizontal+ la (nco"oiere este definit+ de rela%ia.

1
niu = , n radiani (4.9)

100 \l

unde l este 7um+tate din desc2iderea *rinzii simplu rezemate sau continue$ consider0ndu'se c+ se produce rotirea sec%ional+
ma)im+ la mi7locul desc2iderii.
(3) Imperfec%iunile *eometrice pot fi introduse prin cre&terea e)centricit+%ii for%ei a)iale de compresiune care ac%ioneaz+ (n
direc%ia cea mai defa"ora#il+$ cu o e)centricitate adi%ional+$ e(ac$

e(ac) = niu - l(ef)/2, dar nu mai putin dect max (20 mm sau h/30) (4.10)

unde.
l(ef ' lun*imea efecti"+ a elementului structural care se "erific+
niu ' rotirea fa%+ de orizontal+$ calculat+$ ca mai sus$ cu rela%ia (5.<.
(4) Efectele termice produse de diferen%ele de temperatur+ dintre fe%ele elementelor structurale "or fi considerate ca
imperfec%iuni ini%iale$ ad+u*0ndu'le la cele specificate mai sus.
5.4.1.1.:. ?etode de calcul simplificate pentru elemente structurale izolate
!oate fi utilizat+ o metod+ de calcul care consider+ elementele structurale comprimate e)centric ca izolate$ adopt0ndu'se o
form+ simplificat+ pentru a)a deformat+ a elementului structural. E)centricitatea adi%ional+ este apoi calculat+ (n func%ie de
z"elte%e.
5.4.1.1.:.1. E)centricitatea total+ a tiran%ilor metalici
E)centricitatea total+ a tiran%ilor metalici tensiona%i$ pentru elemente structurale cu sec%iune trans"ersal+ constant+$ (n
sec%iunea cea mai puternic solicitat+ (sec%iunea critic+ este dat+ de.
a) e)centricitatea total+ a tiran%ilor metalici fa%+ de centrul de *reutate al sec%iunii de #eton$ e*al+ pentru doi de"iatori
consecuti"i (fi*. 5.5.a.

e(tot) = e(
0
,ext) e(a,ext) e
2
(4.11)

unde.
e(=$e)t ' e)centricitatea teoretic+ a a)ei tirantului fa%+ de centrul de *reutate al sec%iunii de #eton.
e(a$e)t ' e)centricitatea adi%ional+ datorat+ a#aterii pozi%iei a)ei tirantului de la a)a tu#ulaturii.

- pentru tubulatur preinjectat, e(a,ext) = 0,25 I(tub), (4.12)
- pentru tubulatur postinjectat, e(a,ext) = - 0,3 I(tub). (4.13)

e4 ' e)centricitatea datorat+ a#aterii$ dintre doi de"iatori consecuti"i sau (ntre ancora7 &i primul de"iator metalic$ de la linia
dreapt+ a traseului tirantului produs+ de *reutatea sa proprie cu "aloare de proiectare$ O &i de for%a a)ial+ de proiectare din
tirantul metalic$ N(Ed$

q l
2
e
2
= (4.14)
8 N(Ed)

l ' fiind lun*imea tirantului m+surat+ pe coard+$ (n rela%ia (5.15 e4 se "a adopta cu semnul plus (Z pentru "erific+ri la
momente (nco"oietoare poziti"e ' zona c0mpurilor$ respecti" cu semnul minus (' pentru "erific+ri (n zona momentelor
(nco"oietoare ne*ati"e ' zona reazemelor intermediare la *rinzi continue.
N(Ed ' for%a a)ial+ de compresiune de proiectare care solicit+ elementul structural3
b) e)centricitatea total+ a tirantului metalic fa%+ de a)a centrelor de *reutate a sec%iunii de #eton$ e(tot$ c0nd e)centricit+%ile
tirantului de pe doi de"iatori consecuti"i sau a pozi%iei ancora7ului &i a primului de"iator sunt diferite la cele dou+ capete (fi*. 5.5
# &i c3 (n acest caz$ pentru elemente structurale cu sec%iune trans"ersal+ constant+ tre#uie utilizat+ e)centricitatea
ec2i"alent+ e(c (n rela%ia (5.11$ (n locul e)centricit+%ii e(=$e)t$ pentru sec%iunile critice3 e)centricitatea ec2i"alent+ e(c poate fi
adoptat+ ca cea mai mare dintre urm+toarele "alori.

e(c) = 0,6 - e
02
+ 0,4 - e
01
(4.15)
e(c) = 0,4 - e
02
(4.16)

unde.
e=1 &i e=4 ' e)centricit+%ile tirantului$ determinate de pozi%iile a doi de"iatori consecuti"i sau pozi%iei unui de"iator &i a
ancora7ului tirantului$ fa%+ de a)a centrelor de *reutate a elementului structural$ ^e=4^ YF ^e=1^$ fi*. 5.5 # &i c.
FIGURA 4.4
?odelul de calcul al e)centricit+%ii totale. a e)centricit+%i e*ale la
am#ele capete3 # &i c e)centricit+%i diferite la cele dou+ capete
5.4.1.1.:.4. !ozi%ia limit+ a a)ei neutre
(1) !entru elemente structurale din #eton armat$ condi%ia de atin*ere simultan+ a deforma%iilor limit+ la compresiune a
#etonului$ epsilon(cu F '=$==16 &i de intrare (n cur*ere a arm+turii (ntinse$ epsilon(@s determin+ pozi%ia limit+ a a)ei neutre
(corespunz+toare punctului de #alans din cur#a de interac%iune ? ' N.

|epsilon(cu)|
x(lim) = - d (4.17)
epsilon(ys) + |epsilon(cu)|

(n care$ d este (n+l%imea util+ a sec%iunii de #eton armat3
!entru situa%ii de proiectare (n *ruparea seismic+ epsilon(@s la =$=6.
(2) !entru elementele structurale din #eton precomprimat cu arm+turi pretensionate interioare pre>post(ntinse aderente$
pozi%ia limit+ a a)ei neutre (corespunz+toare punctului de #alans din cur#a de interac%iune ? ' N rezult+ impun0nd aceea&i
condi%ie de atin*ere simultan+ a deforma%iilor specifice limit+ a #etonului la compresiune$ epsilon(cu F '=$==16 &i la (ntindere a
arm+turii pretensionate$ dup+ decomprimarea sec%iunii p0n+ la atin*erea deforma%iei specifice corespunz+toare limitei de
cur*ere f(p=$1H$ DE-TA epsilon(p ("aloarea ma)im+ acceptat+ pentru DE-TA epsilon(p F epsilon(p=$1H ' epsilon(pm$ fiind de
=$=1$ unde epsilon(pm este deforma%ia specific+ datorit+ pretension+rii arm+turilor &i consumat+ la decomprimarea sec%iunii.

|epsilon(cu)|
x(lim) = - d (4.18)
DELTA epsilon(p) + |epsilon(cu)|

!entru cazurile curente$ pozi%ia limit+ a a)ei neutre rezult+.

x(lim) = 0,45 d, pentru elemente structurale din beton cu f(ck) <= 35 MPa, (4.19)
x(lim) = 0,35 d, pentru elemente structurale din beton cu f(ck) > 35 MPa. (4.20)

(3) !ozi%iile limit+ ale a)ei neutre$ determinate la (1 &i (4 sunt "ala#ile dac+ nu s'a luat (n considerare redistri#uirea
momentelor (nco"oietoare$ conform 4.1.4.6.4.
(4) Calculul (n domeniul plastic poate fi a#ordat doar (n cazul elementelor foarte ductile$ unde se utilizeaz+ o%el #eton de (nalt+
&i normal+ ductilitate (clasa L &i C$ "ezi ta#elul 1.:.
5.4.1.1.:.1. Verificarea elementelor structurale din #eton armat &i din #eton precomprimat cu arm+turi aderente$
pre>post(ntinse$ pentru cazul ) ]F )(lim
(1) !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ l+%imea acti"+ a pl+cii$ #(eff$ la *rinzi cu sec%iunea (n form+ T$
I sau casetat+ se determin+ cu rela%iile pre"+zute (n ane)a D$ din 9TA9 1=111>4';:.
(2) 9c2ema ec2ili#rului limit+ &i ipoteza sec%iunilor plane din care rezult+ pozi%ia a)ei neutre$ ) &i momentul (nco"oietor
rezistent de proiectare la starea limit+ ultim+ de rezisten%+$ ?(Rd$ pentru sec%iuni din #eton armat (n form+ de T sau I$ cu a)a
neutr+ (n inima *rinzii () Y 2(t$ solicitate la compresiune e)centric+ cu e)centricitate mare () ]F )(lim$ sunt prezentate (n fi*.
5.6. Rela%iile de calcul ale pozi%iei a)ei neutre &i ale momentului (nco"oietor rezistent de proiectare sunt.
W !ozi%ia a)ei neutre se determin+.

1 N(Ed) + F(s
1
) - F(s
2
) - F(cf)
x = - <= x(lim) (4.21)
lambda b(w) - alfa(cc) - f(cd)

W ?omentul (nco"oietor de proiectare$ fa%+ de a)a centrelor de *reutate a sec%iunii nefisurate$ c0nd for%a a)ial+ de
compresiune de proiectare ac%ioneaz+ (n centrul de *reutate al sec%iunii nefisurate$ se determin+.

M(Ed*) = eta(f) N(Ed) (e
0
+ e(ac)) - N(Ed) e(tot) = eta(f) (M(
0
Ed) + N(Ed) e(ac)) -
- N(Ed) e(tot) = eta(f) M(
0
Ed) - N(Ed) (e(tot) - eta(f) e(ac)) (4.22)

unde.
)(lim ' pozi%ia limit+ a a)ei neutre$ calculat+ cu rela%ia (5.1:3
lam#da ' coeficient prin care se trece de la dia*rama caracteristic+ a #etonului comprimat (para#ol+ ' palier$ fi*. 1.4$ la
dia*rama #iliniar+$ fi*. 1.13 lam#da se calculeaz+ cu rela%ia (1.1; sau (1.1<3
eta(f ' coeficient de influen%+ a fle)i#ilit+%ii$ care se calculeaz+ cu rela%ia (4.513
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de ordinul I din elementul structural$ produs de ac%iunile$ cu "aloare de proiectare$
corespunz+toare *rup+rii fundamentale (n e)ploatare$ *rup+rii fundamentale tranzitorii sau *rup+rii accidentale3
N(Ed ' for%a a)ial+ produs+ de tirantul metalic (n elementul structural$ datorat+ for%ei de tensionare &i efectelor de
autotensionare a tirantului metalic$ urmare aplic+rii ulterioare tension+rii tirantului a altor ac%iuni permanente &i utile$ cu "alori de
proiectare corespunz+toare *rup+rii fundamentale (n e)ploatare$ *rup+rii fundamentale tranzitorii sau *rup+rii accidentale3
e= ' e)centricitatea de ordinul I a for%ei a)iale de compresiune3 se calculeaz+ cu rela%ia.

M(
0
Ed)
e
0
= (4.23)
N(Ed)

e(ac ' e)centricitatea adi%ional+$ calculat+ cu rela%ia (5.1=3
FIGURA 4.5
9tarea limit+ ultim+ de rezisten%+ pentru sec%iuni din #eton
armat (n form+ de T$ I sau casetate solicitate la compresiune e)centric+
cu e)centricitate mare. 9c2ema ec2ili#rului limit+ &i
ipoteza sec%iunilor plane
W Criteriul de "erificare la starea limit+ ultim+ este.

M(Rd) = F(s
1
) - z(s
1
) + F(s
2
) - z(s
2
) + F(c,f) - z(c,f) + F(c,w) - z(c,w) >= M(Ed*) (4.24)

unde.
C(s1$ C(s4 ' rezultantele eforturilor de (ntindere &i de compresiune din arm+tura dispus+ pe fi#ra (ntins+$ respecti"
comprimat+ determinate cu rela%iile.

0,15 - N(Ed)
F(s
1
) = A(s
1
) - f(yd), cu A(s,min) = >= 0,003 - A(c) (4.25)
f(yd)
0,15 - N(Ed)
F(s
2
) = A(s
2
) - f(yd), cu A(s,min) = >= 0,003 - A(c) (4.26)
f(yd)

A(c ' aria sec%iunii trans"ersale de #eton a inimii.

A(c) = b(w) - d (4.27)

C(c$f$ C(c$A ' rezultantele eforturilor unitare de compresiune din #etonul pl+cii$ respecti" inimii.

F(c,f) = (b(eff) - b(w)) - h(t) - alfa(cc) - f(cd) (4.28)
F(c,w) = b(w) - (lambda - x) - alfa(cc) - f(cd) (4.29)

e(tot ' e)centricitatea total+ a tiran%ilor metalici tensiona%i amplasa%i (n e)teriorul sec%iunii elementului structural$ calculat+ cu
rela%ia (5.113
z(s1$ z(s4 ' distan%ele de la centrul de *reutate al arm+turii (ntinse$ respecti" comprimate la centrul de *reutate al sec%iunii de
#eton nefisurate.

z(s
1
) = y - d
1
(4.30)
z(s
2
) = y' - d
2
(4.31)

z(c$f$ z(c$A ' distan%ele de la rezultantele eforturilor de compresiune din placa$ respecti" inima comprimat+ a sec%iunii de
#eton la centrul de *reutate al sec%iunii de #eton nefisurate calculat+ cu rela%iile.

h
1
z(c,f) = y' - (4.32)
2
lambda - x
z(c,w) = y' - (4.33)
2

@`$ @ ' distan%ele de la fi#ra cea mai comprimat+$ respecti" (ntins+ p0n+ la centrul de *reutate$ CB$ al sec%iunii de #eton
nefisurate.
(3) 9c2ema ec2ili#rului limit+$ ipoteza sec%iunilor plane din care rezult+ pozi%ia a)ei neutre$ )$ &i a momentului (nco"oietor
rezistent de proiectare la starea limit+ ultim+$ ?(Rd$ pentru sec%iuni din #eton precomprimat cu arm+turi interioare aderente$
pre post(ntinse$ (n form+ de T sau I$ cu a)a neutr+ (n inima *rinzii () Y 2(t$ solicitate la compresiune e)centric+ cu
e)centricitate mare () ]F )(lim$ sunt prezentate (n fi*. 5.8. Rela%iile de calcul ale pozi%iei a)ei neutre &i ale momentului
(nco"oietor rezistent de proiectare sunt.
W !ozi%ia a)ei neutre se determin+.

1 N(Ed) + F(p
1
) - F(p
2
) + F(s
1
) - F(s
2
) - F(c,f)
x = - <= x(lim) (4.34)
lambda b(w) - alfa(cc) - f(cd)

W ?omentul (nco"oietor rezistent de proiectare fa%+ de a)a centrului de *reutate a sec%iunii nefisurate se determin+.

M(Ed*) = eta(f) N(Ed) (e
0
+ e(ac)) - N(Ed) e(tot) = eta(f) (M(
0
Ed) + N(Ed) e(ac)) -
- N(Ed) - e(tot) = eta(f) M(
0
Ed) - N(Ed) (e(tot) - eta(f) e(ac)) (4.22)

unde.
)(lim ' pozi%ia limit+ a a)ei neutre$ calculat+ cu rela%ia (5.1;$ limitat+ la "aloarea dat+ de rela%iile (5.1< sau (5.4=$ func%ie de
clasa de rezisten%+ a #etonului3
lam#da ' coeficient prin care se trece de la dia*rama caracteristic+ a #etonului comprimat (para#ol+ ' palier$ fi*. 1.4$ la
dia*rama #iliniar+$ fi*. 113 lam#da se calculeaz+ cu rela%ia (1.1; sau (1.1<3
eta(f ' coeficient de influen%+ a fle)i#ilit+%ii$ care se calculeaz+ cu rela%ia (4.513
?(=Ed ' momentul (nco"oietor de ordinul I din elementul structural$ produs de ac%iunile$ cu "aloare de proiectare$
corespunz+toare *rup+rii fundamentale (n e)ploatare$ *rup+rii fundamentale tranzitorii sau *rup+rii accidentale3
N(Ed ' for%a a)ial+ produs+ de tirantul metalic (n elementul structural$ datorat+ for%ei de tensionare &i efectelor de
autotensionare a tirantului metalic$ urmare aplic+rii ulterioare tension+rii tirantului a altor ac%iuni permanente &i utile$ cu "alori de
proiectare corespunz+toare *rup+rii fundamentale (n e)ploatare$ *rup+rii fundamentale tranzitorii sau *rup+rii accidentale3
e= ' e)centricitatea de ordinul l a for%ei a)iale de compresiune$ calculat+ cu rela%ia.

M(
0
Ed)
e
0
= (4.23)
N(Ed)

e(ac ' e)centricitatea adi%ional+$ calculat+ cu rela%ia (5.1=3
W Criteriul de "erificare la starea limit+ ultim+ este.

M(Rd) = F(p
1
) - z(p
1
) + F(p
2
) - z(p
2
) + F(s
1
) - z(s
1
) + F(s
2
) - z(s
2
) +
+ F(c,f) - z(c,f) + F(c,w) - z(c,w) >= M(Ed*), (4.35)

unde.
C(p1$ C(p4 ' rezultantele eforturilor unitare de (ntindere din arm+tura pretensionat+ dispus+ la fi#ra (ntins+$ respecti"
comprimat+$ determinat+ cu rela%iile.

F(p
1
) = A(p
1
) - m(p) - f(ypd) (4.36)
F(p
2
) = A(p
2
) - [400 - 1,1 - sigma(Pm
2
)] - f(yd) (4.37)

m(p ' coeficientul condi%iilor de lucru pentru arm+tura pretensionat+$ calculat cu rela%ia.

1-k-omega(p
1
) 1-k-omega(p
1
)
2
[b(eff)-b(w)]-h
1

N(Ed)
m(p) = + +k-+omega(p
2
)-[omega(s
1
)-omega(s
2
)] -

2 \' 2 ' ' b(w)-d


b(w)-d-f(cd)
(4.38)
k = 0,30 pentru armturi prentinse; (4.39)
k = 0,60 pentru armturi postntinse; (4.40)

FIGURA 4.6
9tarea limit+ ultim+ de rezisten%+ pentru sec%iuni din #eton
precomprimat (n form+ de T$ I sau casetate solicitate la compresiune
e)centric+ cu e)centricitate mare. 9c2ema ec2ili#rului limit+ &i
ipoteza sec%iunilor plane
ome*a(p1$ ome*a(p4 ' coeficien%i mecanici de armare pentru arm+tura din o%el pretensionat dispus+ la fi#ra (ntins+$
respecti" comprimat+$ calculat+ cu rela%iile.

A(p
1
) - f(ypd)
omega(p
1
) = (4.41)
b(w) - d - alfa(cc) - f(cd)
A(p
2
) - [400 - 1,1 - sigma(Pm
2
)]
omega(p
2
) = (4.42)
b(w) - d - alfa(cc) - f(cd)

ome*a(s1$ ome*a(s4 ' coeficien%i mecanici de armare pentru arm+tura din o%el #eton dispus+ la fi#ra (ntins+$ respecti"
comprimat+$ calcula%i cu rela%iile.

A(s
1
) - f(yd)
omega(s
1
) = (4.43)
b(w) - d - alfa(cc) - f(cd)
A(s
2
) - f(yd)
omega(s
2
) = (4.44)
b(w) - d - alfa(cc) - f(cd)

C(s1$ C(s4 ' rezultantele eforturilor unitare de (ntindere &i de compresiune din arm+turile dispuse pe fi#ra (ntins+$ respecti"
comprimat+$ calculate cu rela%iile.

0,15 - N(Sd)
F(s
1
) = A(s
1
) - f(yd) >= A(s,min) = >= 0,003 - A(c) (4.25)
f(yd)
0,15 - N(Sd)
F(s
2
) = A(s
2
) - f(yd) >= A(s,min) = >= 0,003 - A(c) (4.26)
f(yd)

A(c ' aria #etonului comprimat corespunz+tor inimii *rinzii$ calculat+ cu rela%ia.

A(c) = b(w) - d (4.27)

C(c$f$ C(c$A ' rezultantele eforturilor unitare de compresiune din #etonul pl+cii$ respecti" al inimii$ calculate cu rela%iile.

F(c,f) = [b(eff) - b(w)] - h(t) - alfa(cc) - f(cd) (4.28)
F(c,w) = b(w) - (lambda - x) - alfa(cc) - f(cd) (4.29)

e(tot ' e)centricitatea total+ a tiran%ilor metalici tensiona%i amplasa%i (n e)teriorul sec%iunii elementului structural3 se
calculeaz+ cu rela%ia (5.11.
z(s1$ z(s4 ' distan%ele de la centrul de *reutate al arm+turii din o%el #eton (ntinse$ respecti" comprimate la centrul de *reutate
al sec%iunii de #eton nefisurate$ calculate cu rela%iile.

z(s
1
) = y - d
1
(4.30)
z(s
2
) = y' - d
2
(4.31)

z(c$f$ z(c$A ' distan%ele de la rezultantele eforturilor de compresiune din placa$ respecti" inima comprimat+ a sec%iunii de
#eton la centrul de *reutate al sec%iunii de #eton nefisurate$ calculate cu rela%iile.

h(t)
z(c,f) = y' - (4.32)
2
(lambda - x)
z(c,w) = y' - (4.33)
2

z(p1$ z(p4 ' distan%ele de la centrul de *reutate al arm+turii din o%el pretensionat dispus+ pe fi#ra (ntins+$ respecti"
comprimat+ la centrul de *reutate al sec%iunii de #eton nefisurate3 se calculeaz+ cu rela%iile.

z(p
1
) = y - d(p
1
) (4.45)
z(p
2
) = y' - d(p
2
) (4.46)

@`$ @ ' distan%a de la fi#ra cea mai comprimat+$ respecti" (ntins+ p0n+ la centrul de *reutate$ CB$ al sec%iunii de #eton
nefisurate.
(4) 9ec%iunile (n form+ de T$ I sau casetate$ la care a)a neutr+$ ) rezult+ (n placa *rinzii () ]F 2(t se trateaz+ asem+n+tor
sec%iunii dreptun*2iulare$ (n care #(eff F #(A.
5.4.1.1.;. Clam#a7ul lateral al *rinzilor z"elte
(1! Verificarea si*uran%ei elementelor structurale la flam#a7 lateral se "a face cu o metod+ adec"at+.
(2) /n cazul elementelor structurale din #eton armat &i din #eton precomprimat$ (ndeplinirea condi%iilor de la 4.1.4.6.: (1
presupune ca fiind satisf+cut+ si*uran%a la flam#a7 lateral.
4.2.1.2. Verificarea elementelor structurale solicitate la for%+ t+ietoare
5.4.1.4.1. Beneralit+%i
(1! !re"ederile de mai 7os se aplic+ *rinzilor &i pl+cilor din #eton armat &i din #eton precomprimat cu arm+turi interioare
pre>post(ntinse &i cu arm+turi e)terioare cu tiran%i metalici tensiona%i$ (nco"oiate$ cu sau f+r+ for%+ a)ial+ de compresiune$
(calculate (n conformitate cu 5.4.1.1 la care for%ele t+ietoare au "alori semnificati"e.
(4! /n *eneral se "a asi*ura o arie de arm+tur+ pentru preluarea for%elor t+ietoare$ c2iar &i atunci c0nd calculele arat+ c+
aceasta nu este necesar+. Aceast+ arie minim+ poate fi omis+ la pl+ci (f+r+ *oluri$ ner"urate$ cu *oluri$ cu o distri#u%ie
trans"ersal+ adec"at+ ac%iunilor &i care nu sunt supuse la for%e de (ntindere semnificati"e. Aria de arm+tura minim+ pentru
preluarea for%ei t+ietoare poate fi$ de asemenea$ omis+ (n elemente de importan%+ minor+$ c0nd nu contri#uie semnificati" la
rezisten%a &i sta#ilitatea *lo#al+ a structurii.
(3) Re*uli pri"ind aria minim+ pentru preluarea for%ei t+ietoare sunt date (n 6.1.5.
(5! /n structuri cu elemente a"0nd (n+l%ime "aria#il+$ for%ele t+ietoare de proiectare "or fi modificate cu o "aloare
corespunz+toare componentelor rezultantelor de compresiune &i (ntindere perpendiculare pe a)a elementului.
(6! /n structurile din #eton precomprimat$ (n calculul for%ei t+ietoare de proiectare$ V(Ed$ tre#uie luat (n considerare efectul
arm+turilor pretensionate (nclinate.
(8! C0nd se determin+ arm+tura lon*itudinal+ necesar+ (n zonele solicitate la for%+ t+ietoare$ se "a acorda aten%ie unei
posi#ile cre&teri a rezultantei eforturilor unitare de (ntindere peste "aloarea corespunz+toare momentului (nco"oietor de
proiectare (mp+r%it+ la #ra%ul de p0r*2ie$ z (z apro)imati" =$< d$ d fiind (n+l%imea util+.
(7) Aceast+ cre&tere este acoperit+ de re*ulile de deplasare (dilatare a dia*ramei for%elor de (ntindere din arm+tur+$
6.1.5.4.1.1$ fi*. 6.11.
5.4.1.4.4. ?etode de calcul la for%e t+ietoare
(1) ?etodele de calcul la for%e t+ietoare utilizeaz+ trei "alori ale for%elor t+ietoare rezistente.
V(Rd1 ' for%a t+ietoare rezistent+ pentru *rinzi f+r+ arm+tur+ pre"+zut+ pentru preluarea for%ei t+ietoare (5.4.1.4.13
V(Rd4 ' for%a t+ietoare rezistent+ ma)im+ f+r+ cedarea la compresiune a dia*onalelor comprimate de #eton (5.4.1.4.1$
5.4.1.4.5.1$ 5.4.1.4.5.53
V(Rd1 ' for%a t+ietoare rezistent+ pentru *rinzi pre"+zute cu arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare (5.4.1.4.5.1$
5.4.1.4.5.5.
(2) Orice sec%iune pentru care "aloarea de proiectare a for%ei t+ietoare V(Ed este mai mic+ dec0t V(Rd1 nu necesit+
arm+tur+ din calcul pentru preluarea for%ei t+ietoare cu e)cep%ia cazurilor definite (n 5.4.1.4.1(4! &i (1$ c0nd este necesar+ o
armare minim+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ asi*urat+ (n conformitate 6.1.5.
(3) !entru sec%iuni unde V(Ed dep+&e&te V(Rd1$ arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare tre#uie s+ fie asi*urat+ astfel
(nc0t.
V(Ed ]F V(Rd1
Aria de arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare nu tre#uie s+ fie mai mic+ dec0t cantitatea minim+ dat+ (n 6.1.5.4.4.
(4) /n nici o sec%iune din element for%a t+ietoare de proiectare nu tre#uie s+ dep+&easc+ V(Rd4 ("ezi 5.4.1.4.13 atunci c0nd
elementul este solicitat &i la for%+ a)ial+ de compresiune din precomprimare$ N(Ed$ V(Rd4 tre#uie redus (n conformitate cu
rela%ia (5.5:$ de mai 7os.

V(Rd
2
,red) = 1,67 - V(Rd
2
) - [1 - sigma(cp,eff)/f(cd)] < V(Rd
2
) (4.47)

unde.
V(Rd4$red ' "aloarea redus+ a lui V(Rd43
si*ma(cp$eff ' efortul unitar mediu efecti" (n #eton datorit+ for%ei a)iale3

sigma(cp,eff) = (N(Ed) - f(yk) - A(s
2
)/gamma(s))/A(c) (4.48)

N(Ed ' for%a a)ial+ de proiectare$ din precomprimare3
A(s4 ' aria sec%iuni trans"ersale a arm+turii dispus+ (n zona comprimat+$ la starea limit+ ultim+
f(@H ' limita de cur*ere a arm+turii comprimate din o%el #eton Df(@H>*amma(s nu tre#uie s+ dep+&easc+ 5== ?!aE
A(c ' aria total+ a sec%iunii trans"ersale de #eton nefisurate.
(5) /n apropierea reazemelor$ unde confi*ura%ia (nc+rc+rii &i reac%iunea din reazem sunt astfel (nc0t o parte a (nc+rc+rii poate fi
preluat+ de reazem prin compresiune direct+ (rezemare direct+ se poate admite o reducere a for%ei t+ietoare pe care sec%iunea
tre#uie s+ o preia efecti". Orice asemenea reducere tre#uie ne*li7at+ c0nd se "erific+ V(Rd4.
(6) Atin*erea "alorii lui V(Rd1 depinde (n mod semnificati" de ancorarea adec"at+ a arm+turii (ntinse sau a arm+turilor
pretensionate pe fiecare parte a oric+rui plan posi#il de cedare. !re"ederi corespunz+toare pentru a se asi*ura ancorarea
acestor arm+turi sunt date (n 6.1.4.6.
(7) !entru cazurile (n care V(Ed Y V(Rd1 se pot folosi dou+ metode de calcul.
' metoda standard (5.4.1.4.5.13
' metoda *rinzii cu z+#rele cu (nclinare "aria#il+ a dia*onalelor de #eton comprimate (5.4.1.4.5.53 aceast+ metod+ permite o
li#ertate mai mare (n dispunerea arm+turii dec0t metoda standard$ metoda conduc0nd frec"ent la reduceri su#stan%iale ale ariei
arm+turii necesare prelu+rii for%ei t+ietoare de proiectare$ dar poate conduce la o cre&tere a ariei arm+turii (ntinse lon*itudinale3
metoda tre#uie folosit+ c0nd elementul este solicitat at0t la for%+ t+ietoare$ c0t &i la torsiune.
(8) Dac+ inima elementului structural con%ine canale in7ectate$ a"0nd un diametru G Y #(A>;$ for%a t+ietoare rezistent+$ V(Rd4
tre#uie calculat+ pe #aza *rosimii nominale a inimii dat+ de rela%ia.

___
\
b(w,nom) = b(w) - 0,5 / I (4.49)

___
\
unde, / I este determinat pentru cel mai defavorabil nivel al canalelor.


!entru canale nein7ectate$ pentru canale c+ptu&ite cu teac+ din materiale plastice sau pentru tiran%i e)teriori$ l+%imea nominal+ a
inimii se calculeaz+ cu rela%ia.

___
\
b(w,nom) = b(w) - 1,2 / I


Valoarea 1$4 din rela%ia de mai sus poate fi adoptat+ 1$=$ dac+ se iau m+suri de armare trans"ersal+ pentru pre"enirea
despic+rii #etonului$ (n zona canalelor.
(9) /n cazul (n care condi%iile pre"+zute (n (11$ de mai 7os$ sunt (ndeplinite$ se poate admite transmiterea direct+ la reazem a
unei p+r%i din orice (nc+rcare concentrat+ situat+ la o distan%+ ) ]F 4$6 d de la fa%a reazemului. Aceasta se poate realiza prin
multiplicarea cu coeficientul #eta al for%ei t+ietoare de proiectare$ V(Ed$ (n limitele unei distan%e ) ]F 4$6 d de la fa%a
reazemului$ unde.

beta = x/2,5 d, cu conditia: 0,2 <= beta <= 1 (4.50)

(10) Datorit+ rezisten%ei sporite la for%a t+ietoare$ rezultat+ prin transmiterea (nc+rc+rilor din apropierea reazemelor$ este
acoperitor s+ se e"alueze V(Ed la o distan%+ d de la fa%a reazemului direct pentru *rinzi cu o (nc+rcare uniform distri#uit+.
(11) C0nd se ia (n considerare rezisten%a sporit+ la for%+ t+ietoare (n apropierea reazemelor din (< &i (1=$ de mai sus$ tre#uie
(ndeplinite urm+toarele condi%ii.
a) (nc+rcarea &i reac%iunile din reazem sunt astfel dispuse (nc0t ele produc o dia*onal+ de compresiune (n element (reazem
direct3
b) la un reazem de cap+t$ arm+tura (ntins+ necesar+ pe o distan%+ 4$6 d de la reazem tre#uie ancorat+ peste reazem3
c) la un reazem intermediar arm+tura (ntins+ necesar+ la fa%a reazemului tre#uie s+ continue cel pu%in 4$6 d Z l(#$net (n
desc2idere (semnifica%ia lui l(#$net este ar+tat+ (n fi*. 5.:
5.4.1.4.1. Elemente care nu necesit+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare de proiectare DV(Ed ]F V(Rd1E
(1) Cor%a t+ietoare rezistent+$ V(Rd1 este dat+ de rela%ia.

V(Rd
1
) = ([tau(Rd) - k - (100 - ro
1
- f(ck))
1
/
3
+ 0,15 - sigma(cp)] - b(w) - d (4.51)

unde.
tau(Rd ' rezisten%a de proiectare a #etonului la for%e t+ietoare3 "alorile pentru tau(Rd sunt date (n ta#elul 5.1 &i se pot
calcula cu rela%ia.
tau(Rd F (=$1; W f(H>*amma(c
*amma(c F 1$6


200
k = 1 + <= 2,0 unde d n mm
\ d

ro1 F A(s1>(#(A W d ]F =$=4
A(s1 ' aria arm+turii (ntinse dispus+ pe cel pu%in d Z l(#$net dincolo de sec%iunea considerat+ (fi*. 5.:$ l(#$net fiind definit (n
6.1.4.4.1 &i fi*. 6.4$
#(A ' l+%imea minim+ a sec%iunii trans"ersale pe (n+l%imea util+$ d3
si*ma(cp F N(Ed>A(c
N(Ed ' for%a a)ial+ de compresiune (compresiunea se consider+ poziti"+ (n sec%iune datorit+ ac%iunilor e)terioare$
pretension+rii arm+turilor interioare pre>postaderente$ tension+rii &i autotension+rii tiran%ilor metalici e)teriori3 influen%a
deforma%iilor impuse (n "aloarea lui N(Ed poate fi ne*li7at+.
Ta#elul 5.1
Valori pentru tau(Rd (?!a$ cu *amma(c F 1$6$ pentru diferite clase de
rezisten%+ ale #etonului

f(ck) 12 16 20 25 30 35 40 45 50

tau(Rd) 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48
'+++++++++'

Valori pentru tau(Rd (?!a$ cu *amma(c F 1$6$ pentru diferite clase de
rezisten%+ ale #etonului

f(ck) 12 16 20 25 30 35 40 45 50

tau(Rd) 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48
'+++++++++'

FIGURA 4.7
Defini%ia lui A(s1 pentru utilizarea (n rela%ia (5.61
(2) Rela%ia (5.61 se aplic+ doar la zonele de ancorare ale elementelor cu arm+tura pre(ntins+.
(3) -a "erificarea sec%iunilor f+r+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare de proiectare$ V(Rd4 este dat+ de rela%ia.

V(Rd
2
) = 0,5 - niu - f(cd) - b(w) - 0,9 - d (4.52)
unde:
niu = 0,7 - f(ck)/200 >= 0,5, f(ck) n MPa (4.53)

(4) /n elementele din #eton precomprimat cu o sin*ur+ desc2idere$ armate la for%e t+ietoare cu arm+turi din o%el #eton$ for%a
t+ietoare rezistent+ (n zonele fisurate poate fi calculat+ cu rela%ia (5.64. /n zonele nefisurate (nco"oiate (unde efortul unitar (n
#eton (ntins este mai mic dec0t Df(ctH$=$=6>*amma(cE for%a t+ietoare rezistent+ este limitat+ prin rezisten%a la (ntindere a
#etonului$ fiind calculat+ cu rela%ia.

I(c) - b(w)
V(Rd
1
) = \[f(ctd)]
2
+ alfa(l) - sigma(cp) - f(ctd) (4.54)
S(c)

unde.
I(c$ 9(c ' momentul de iner%ie$ respecti" momentul static al sec%iunii de #eton nefisurate fa%+ de centrul de *reutate3
#(A ' l+%imea inimii *rinzii (n a)a centrului de *reutate3
alfa(l F l()>l(pt4 ]F 1$= pentru elemente structurale cu arm+turi pre(ntinse
alfa(l F 1$= pentru elemente structurale armate cu arm+turi interioare post(ntinse sau e)terioare cu tiran%i metalici tensiona%i3
l() ' lun*imea de transmitere$ lun*ime pe care$ (n cazul transferului lent eforturile unitare dintr'o arm+tur+ cresc liniar$ de la
"aloarea zero la cap+tul elementului$ p0n+ la "aloarea de proiectare la sf0r&itul lun*imii de transmitere a arm+turii respecti"e
("ezi 9TA9 1=111>4';:3
l(pt4 ' lun*imea de ancorare a arm+turii pretensionate$ calculat+ cu rela%ia.

l(pt
2
) = 0,8 sau 1,2 - alfa
1
- alfa
2
- I - sigma(pm
0
)/[eta(p
2
) - eta
1
- f(ctd) (t)]

"aloarea =$; se adopt+ pentru "erificarea la compresiune local+ imediat dup+ transfer$ iar "aloarea 1$4 se adopt+ pentru
"erific+ri la starea limit+ ultim+ (for%a t+ietoare$ ancorarea arm+turilor$ etc.
alfa1 F 1$==$ pentru transfer lent3
alfa1 F 1$46$ pentru transfer #rusc3
alfa4 F =$46$ pentru s0rme din o%el pretensionat cu diametru circular3
alfa1 F =$1<$ pentru arm+turi su# form+ de li%e sau toroane3
G ' diametrul nominal al arm+turii pre(ntinse3
si*ma(pm= ' efortul unitar (n arm+tura pre(ntins+ dup+ tensionare3
eta(p4 F 1$5$ pentru s0rme3
eta(p4 F 1$4$ pentru toroane3
f(ctd (t ' rezisten%a de proiectare a #etonului la (ntindere$ la timpul (t al transferului$ f(ctd (t F =$: W f(ctm (t>*amma(c3
si*ma(cp ' efortul unitar de compresiune determinat (n centrul de *reutate al sec%iunii dintr'o for%+ a)ial+ de compresiune sau
din precomprimare3
f(ctd ' rezisten%a de proiectare la (ntindere a #etonului.
5.4.1.4.5. Elemente care necesit+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare de proiectare DV(Ed Y V(Rd1E
5.4.1.4.5.1. Beneralit+%i
(1! /n cazul *rinzilor #arele (nclinate nu "or fi utilizate ca arm+turi pentru preluarea for%ei t+ietoare dec0t (n cazurile (n care
se folosesc (mpreun+ cu etrierii. Cel pu%in 6=P din V(Ed "a fi preluat de etrierii "erticali.
(4! C0nd se utilizeaz+ arm+tura (nclinat+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ un*2iul dintre arm+tur+ &i a)a lon*itudinal+ a
*rinzii$ alfa nu tre#uie s+ fie mai mic de 56Q.
(1! C0nd (nc+rcarea nu ac%ioneaz+ direct la partea superioar+ a *rinzii sau c0nd reazemul nu este situat la partea inferioar+
a *rinzii tre#uie asi*urat+ arm+tur+ de suspendare ' #are (nclinate sau etrieri suplimentari ' pentru transferul (nc+rc+rii la partea
superioar+ a *rinzii.
5.4.1.4.5.4. Elemente cu (n+l%ime constant+
(1! !entru calculul la for%+ t+ietoare$ se presupune c+ structura const+ din zone comprimate &i (ntinse separate$ dispuse la o
distan%+ e*al+ cu #ra%ul de p0r*2ie interior z. 9ec%iunea util+ la ac%iunea for%elor t+ietoare de proiectare are o (n+l%ime e*al+ cu z
&i l+%imea #(A$ fi*. 5.;. Lra%ul de p0r*2ie interior este calculat perpendicular pe arm+tura lon*itudinal+$ ne*li70nd efectul oric+rei
arm+turi (nclinate.
(2) !arametrii da%i (n fi*. 5.; sunt.
alfa ' Un*2iul dintre arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare &i a)a lon*itudinal+
t2eta ' Un*2iul dintre dia*onalele de #eton comprimat &i a)a lon*itudinal+
C(s ' Cor%a de (ntindere (n arm+tura lon*itudinal+
C(c ' Cor%a de compresiune (n #eton (n direc%ia a)ei lon*itudinale
#(A ' -+%imea minim+ a inimii
z ' Lra%ul de p0r*2ie interior (pentru un element cu (n+l%ime constant+ corespunz+tor momentului (nco"oietor de proiectare
ma)im (n elementul considerat3 (n calculul la for%+ t+ietoare$ "aloarea apro)imati"+ z F =$< d poate fi utilizat+ (n mod o#i&nuit3 (n
elemente cu arm+turi pretensionate (nclinate$ tre#uie asi*urat+ arm+tura lon*itudinal+ din zona (ntins+ a *rinzii pentru a prelua
for%a de (ntindere lon*itudinal+ datorat+ for%ei t+ietoare de proiectare$ definit+ de rela%ia (5.81.
(3) Efortul unitar (n dia*onalele comprimate tre#uie limitat la si*ma(c ]F niu W f(cd$ unde niu este factorul de eficien%+ dat de
rela%ia (5.61.
(4) -a sta#ilirea arm+turii de preluarea for%ei t+ietoare de proiectare se "or respecta urm+toarele pre"ederi de alc+tuire.
' procentul minim de armare la ac%iunea for%ei t+ietoare din 6.1.5.4.43
' limitarea desc2iderii fisurilor (n inim+$ din 5.4 4.1.53
' alc+tuirea constructi"+ a arm+turii pentru preluarea for%ei t+ietoare din 6.1.5.4.
5.4.1.4.5.1. ?etoda standard
(1) Cor%a t+ietoare rezistent+ a unei sec%iuni cu arm+tur+ pre"+zut+ pentru preluarea for%ei t+ietoare este dat+ de rela%ia.

V(Rd
3
) = V(cd) + V(wd) (4.55)

unde.
V(cd ' contri#u%ia zonei comprimate de #eton la preluarea for%ei t+ietoare3
V(Ad ' contri#u%ia arm+turilor "erticale (etrieri &i (nclinate pentru preluarea for%ei t+ietoare3
FIGURA 4.8
?odelul de calcul la for%+ t+ietoare
(2) Contri#u%ia arm+turii "erticale (etrieri la preluarea for%ei t+ietoare este dat+ de rela%ia.

V(wd) = A(sw)/s - 0,9 d - f(ywd) (4.56)

A(sA ' aria trans"ersal+ a arm+turii "erticale (etrieri de preluare a for%ei t+ietoare3
s ' distan%a dintre etrieri3
f(@Ad ' limita de cur*ere de proiectare a arm+turii "erticale de preluare a for%ei t+ietoare.
(3) Contri#u%ia arm+turii (nclinate la preluarea for%ei t+ietoare este dat+ de rela%ia.

V(wd) = A(sw)/s - 0,9 d - f(ywd) (1 + ctg alfa) - sin alfa (4.57)

unde$ s este distan%a m+surat+ de'a lun*ul a)ei lon*itudinale (fi*. 5.;$ (ntre arm+turile (nclinate.
(4) C0nd dia*onalele comprimate de #eton se "erific+ la starea limit+ ultim+ de cedare (rupere$ V(Rd4 este dat de rela%ia.

V(Rd
2
) = [0,5 niu - f(cd)] - b(w) - 0,9 d (1 + ctg alfa) (4.58)

!entru etrieri "erticali sau pentru elemente (n care se folosesc etrieri "erticali &i #are (nclinate$ ct* alfa este considerat zero.
(5) Cor%ele de (ntindere din arm+tura lon*itudinal+ o#%inute din rela%ia (5.81$ dat+ mai 7os$ (n care ct* alfa F 1$=.
5.4.1.4.5.5. ?etoda *rinzii cu z+#rele cu (nclinare "aria#il+ a dia*onalelor de #eton comprimate
(1) Nota%iile utilizate pentru aceast+ metod+ corespund fi*. 5.;. Un*2iul t2eta dintre dia*onalele comprimate de #eton &i a)a
lon*itudinal+ este limitat prin condi%iile.
a) pentru *rinzi cu arm+tur+ lon*itudinal+ constant+ ca arie pe desc2idere &i ancorat+ peste reazeme.
=$5 ] ct* t2eta ] 4$6$
b) pentru *rinzi cu arm+tur+ lon*itudinal+ (ntrerupt+ (n desc2idere$
=$6 ] ct* t2eta ] 4$=
Alte "alori ale lui t2eta pot fi utilizate cu condi%ia ca ele s+ fie 7ustificate.
(2) !entru elemente cu arm+tur+ "ertical+ de preluare a for%ei t+ietoare (etrieri$ for%ele t+ietoare rezistente sunt definite de
rela%iile.

V(Rd
2
) = b(w) - z - niu - f(cd)/(ctg theta + tg theta) (4.59)
V(Rd
3
) = [A(sw)/s] - [z - f(ywd) - ctg theta]; (4.60)

cu (ndeplinirea condi%iei de ductilitate.
DA(sA W f(@Ad>(#(A W sE ]F =$6 W niu W f(cd
Cactorul de eficien%+ niu este dat de rela%ia (5.61. Lra%ul de p0r*2ie z poate fi adoptat$ (n mod o#i&nuit$ =$< d.
(3) !entru elemente cu arm+tur+ (nclinat+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ for%ele t+ietoare rezistente sunt definite de rela%iile.

V(Rd
2
) = b(w) - z - niu - f(cd) - (ctg theta + ctg alfa)/(1 + ctg
2
theta) (4.61)
A(sw)
V(Rd
3
) = - z - f(ywd) - (ctg theta + ctg alfa) - sin alfa (4.62)
s

cu (ndeplinirea condi%iei de ductilitate.

A(sw) - f(ywd) 0,5 - niu - f(cd) - sin alfa
<= ,
b(w) - s 1 - cos alfa

z put0nd fi adoptat$ (n mod o#i&nuit$ =$< d.
(4) !entru a determina cantitatea cea mai redus+ de arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ pentru for%e t+ietoare reduse
&i medii$ la #aza calculului "or sta limitele superioare ale lui ct* t2eta$ date mai sus (n (1. !entru for%e t+ietoare mai mari$
"aloarea ma)im+ a lui ct* t2eta (corespunz+tor cantit+%ii minime de arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare poate fi aflat+
e*al0nd for%a t+ietoare de proiectare V(Ed cu V(Rd4. Cantitatea de arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare de proiectare
este apoi aflat+ e*al0nd for%a t+ietoare de proiectare V(Ed cu V(Rd1. Valoarea lui ct* t2eta poate fi aflat+$ astfel (nc0t s+ se
o#%in+ o optimizare a calculului$ de e)emplu$ pun0nd condi%ia de minimum a ariei totale de arm+tur+.
(5) Cor%a de (ntindere (n arm+tura lon*itudinal+ dispus+ pe zona (talpa (ntins+ a *rinzii cu z+#rele (ntins+ poate fi calculat+
din.

|M(Ed)| 1
T(d) = + - |V(Ed)| - (ctg theta - ctg alfa) (4.63)
z 2

unde$ z F =$<
(6) Ca alternati"+ la rela%ia (5.81$ dia*rama T(d poate fi o#%inut+ prin deplasarea dia*ramei ?(Ed>z cu distan%a (ct* t2eta '
ct* alfa W z>4$ Dapro)imati" =$< d W (ct* t2eta ' ct* alfa>4E (n direc%ia cre&terii lui ?(Ed>z (re*ula de deplasare>dilatare$ "ezi
6.1.5.4.1.1$ fi*. 6.11.
(7) -a reazemele indirecte arm+tura lon*itudinal+ tre#uie (ntotdeauna s+ reziste la for%a de (ntindere T(d$ definit+ de rela%ia
(5.81.
5.4.1.4.5.6. Elemente cu (n+l%ime "aria#il+
(1) -u0nd (n considerare "aria%ia #ra%ului de p0r*2ie interior$ for%a t+ietoare de proiectare$ la limit+$ este dat+ de rela%ia.

V(Ed) = V(cd) - V(ccd) - V(td) (4.64)

unde.
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare (n sec%iune3
V(cd ' for%a t+ietoare de proiectare preluat+ de #etonul zonei comprimate Dla limit+ e*al+ cu V(Rd1E3
V(ccd ' componenta "ertical+ a for%ei t+ietoare preluat+ de zona comprimat+$ paralel+ cu V(od la elemente cu (n+l%ime
"aria#il+3
V(td ' componenta "ertical+ a for%ei t+ietoare preluat+ de zona (ntins+$ paralel+ cu V(od$ la elemente cu (n+l%ime "aria#il+3
V(ccd &i V(td ' se consider+ poziti"e (n aceea&i direc%ie ca V(cd
(2) O reducere a lui V(Ed determinat cu rela%ia (5.85 poate fi f+cut+ similar cu reducerea datorat+ arm+turilor pretensionate
(nclinate$ interioare &i>sau e)terioare$ "ezi 5.4.1.4.5.8$ dac+ se poate efectua o "erificare detaliat+.
(3) !entru elemente cu (n+l%ime "aria#il+ al doilea termen al rela%iei (5.81 reprezint+ cre&terea rezultantei eforturilor de
(ntindere peste "aloarea determinat+$ prin luarea (n considerare numai a momentului (nco"oietor de proiectare.
5.4.1.4.5.8. Elemente cu arm+turi pretensionate interioare &i>sau e)terioare (nclinate
(1) -u0nd (n considerare efectul arm+turilor pretensionate interioare &i>sau e)terioare (nclinate$ for%a t+ietoare de proiectare
este dat+ de rela%ia.

V(Ed) = V(od) - V(pd) (4.65)

unde.
V(od ' for%a t+ietoare de proiectare necorectat+ din sec%iunea normal+ pe a)a elementului structural$ la elemente cu (n+l%ime
"aria#il+$
V(pd ' componenta "ertical+ a for%ei din arm+turile pretensionate interioare &i>sau e)terioare paralel+ cu V(od &i este
considerat+ poziti"+ c0nd are aceea&i direc%ie cu V(od.
(2) -a determinarea lui V(pd din rela%ia (5.86$ se distin* dou+ cazuri.
Cazul 1. Eforturile unitare (n arm+turi nu dep+&esc rezisten%a caracteristic+ f(p=$1H. Cor%a de pretensionare are "aloarea
medie !(mt (cu pierderile de tensiune consumate ' "ezi 4.1.8.1$ multiplicat+ cu coeficientul par%ial de si*uran%+ corespunz+tor
((n *eneral *amma(inf F =$<.
Cazul 4. Efortul unitar (n arm+turi dep+&e&te f(p=$1H. Cor%a de pretensionare se calculeaz+ cu f(p=$1H>*amma(s.
(3) -a elemente pretensionate cu (n+l%ime "aria#il+$ o reducere a lui V(Ed determinat cu rela%ia (5.85 poate fi f+cut+ o
reducere similar+ celei din rela%ia (5.81$ dac+ se poate efectua o "erificare detaliat+.
(4) !entru elementele cu arm+turi pretensionate interioare &i>sau e)terioare (nclinate al doilea termen al rela%iei (5.81
determin+ de asemenea cre&tere a rezultantei eforturilor for%ei de (ntindere (n arm+tura dispus+ pe zona (ntins+$ suplimentar
fa%+ de cea determinat+ lu0nd (n considerare numai momentul (nco"oietor &i for%a t+ietoare din arm+turile (nclinate.
(5) !entru for%a t+ietoare$ (n+l%imea util+ efecti"+$ d se calculeaz+ ne*li70nd arm+turile (nclinate.
5.4.1.4.6. Corfecarea (ntre inim+ &i plac+ (lunecarea (n plane "erticale adiacente inimii
(1! Rezisten%a la forfecare a unei pl+ci poate fi calculat+ consider0nd placa ca un sistem de dia*onale comprimate &i cu
le*+turi su# form+ de arm+turi (ntinse.
(4! 9tarea limit+ ultim+ poate fi atins+ prin cedarea la compresiune a dia*onalelor de #eton sau prin cedarea la (ntindere a
arm+turilor care asi*ur+ le*+tura (ntre placa &i inim+. 9e "a asi*ura cel pu%in o cantitate minim+ de arm+tur+$ ("ezi capitolul 6.
(3) Efortul mediu de lunecare lon*itudinal+ pe unitatea de lun*ime este definit.

V(Ed) = F(d,max)/a(v) (4.66)

unde.
C(d$ma) ' for%a lon*itudinal+ ma)im+ ce ac%ioneaz+ (n plac+ de o parte a inimii (compresiune sau (ntindere$ fi*. 5.<.
a(" ' este distan%a dintre punctele de moment nul &i moment ma)im ("ezi fi*. 5.<.
FIGURA 4.9
Nota%ii pentru lunec+rile dintre talp+ &i inim+
(4) /n a#sen%a unor calcule mai ri*uroase$ tre#uie "erificate rela%iile.

V(Ed) <= V(Rd
2
) (4.67)
V(Ed) <= V(Rd
3
) (4.68)
unde:
V(Rd
2
) = 0,2 - f(cd) - h(f) (4.69)
V(Rd
3
) = 2,5 - tau(Rd) - h(f) + A(sf)/s(f) - f(yd) (4.70)

Valorile lui tau(Rd se iau din 5.4.1.4.1$ ta#elul 5.4. !entru A(sf &i s(f "ezi fi*. 5.< de mai sus.
(5) Dac+ (n sec%iunea cu ? F ?(ma)$ placa este solicitat+ &i de o for%+ de (ntindere$ termenul pentru #eton 4$6 W tau(Rd W 2(f
(n rela%ia (5.:= tre#uie ne*li7at.
(6) /n cazul pl+cilor sau inimilor solicitate la ac%iunea simultan+ a for%ei t+ietoare &i a momentului (nco"oietor (n sens
trans"ersal$ cu sau f+r+ eforturi directe (n planul de solicitare$ elementul poate fi luat (n calcul$ (mp+r%indu'l (n cele dou+ p+r%i
componente. Cor%ele t+ietoare "or putea fi (mp+r%ite propor%ional la cele dou+ componente$ (n timp ce momentul (nco"oietor "a
putea fi transformat (ntr'un cuplu ec2i"alent cu for%ele corespunz+toare dispuse (n centrul de *reutate al celor dou+ p+r%i
componente. Armarea se "a face astfel (nc0t s+ se realizeze ec2ili#rul fiec+rei zone &i poate fi calculat+ utiliz0nd un model
adec"at. Un*2iul dintre dia*onalele comprimate de #eton &i arm+tur+ este limitat la domeniul. =$6 ]F ct* t2eta ]F 4$=.
4.2.1.3. Verificarea elementelor structurale solicitate la torsiune
5.4.1.1.1. Elemente structurale solicitate la torsiune pur+
(1! /n situa%ia (n care ec2ili#rul static este determinat de momentul rezistent la torsiune a elementelor din structur+$ "a fi
necesar un calcul complet la torsiune at0t pentru starea limit+ ultim+$ c0t &i pentru starea limit+ de ser"iciu.
/n cazul structurilor static nedeterminate$ (n cazul (n care torsiunea apare doar din considerente de compati#ilitate &i
sta#ilitate a structurii nefiind dependent+ de rezisten%a la torsiune$ (n mod o#i&nuit nu este necesar s+ se considere torsiunea (n
starea limit+ ultim+.
/n cazurile (n care torsiunea nu este esen%ial+ pentru sta#ilitate$ poate fi necesar+ considerarea torsiunii ce apare din
pozi%ionarea elementelor structurale$ prin limitarea fisur+rii e)cesi"e (n starea limit+ de ser"iciu.
(2) /n cazurile (n care torsiunea nu necesit+ s+ fie luat+ (n considerare (n starea limit+ ultim+$ se "a asi*ura o cantitate minim+
de arm+tur+ su# form+ de etrieri &i #are lon*itudinale pentru e"itarea fisur+rii e)cesi"e. Cerin%ele din 5.4.4.1.4$ 6.1.5.4.4$
6.1.5.4.1 "or fi (n mod normal suficiente (n acest scop.
(3) ?omentul rezistent la torsiune este calculat pe #aza unei sec%iuni (nc2ise cu pere%i su#%iri. 9ec%iunile pline sunt (nlocuite cu
o sec%iune cu pere%i su#%iri ec2i"alent+. 9ec%iunile cu form+ comple)+$ ca de e)emplu sec%iunile T$ sunt (mp+r%ite (ntr'o serie de
su#sec%iuni$ fiecare fiind modelat+ ca o sec%iune cu pere%i su#%iri ec2i"alent+ &i momentul rezistent total la torsiune "a fi e*al cu
suma momentelor rezistente la torsiune ale su#sec%iunilor indi"iduale. ?omentul rezistent la torsiune corespunz+tor fiec+rei
su#sec%iuni tre#uie s+ nu difere prea mult de cel rezultat dintr'un calcul elastic. !entru sec%iuni casetate$ *rosimea ec2i"alent+ a
peretelui nu tre#uie s+ dep+&easc+ *rosimea real+ a peretelui. ?omentul rezistent de torsiune al elementelor indi"iduale$ (n
conformitate cu teoria elasticit+%ii$ poate fi aflat pe #aza ri*idit+%ii la torsiune 9t. Venant. Ri*iditatea la torsiune 9t. Venant a unei
sec%iuni care nu este dreptun*2iular+ poate fi o#%inut+ prin (mp+r%irea sec%iunii (ntr'o serie de dreptun*2iuri &i (nsumarea
ri*idit+%ilor la torsiune a acestor dreptun*2iuri. /mp+r%irea sec%iunii tre#uie realizat+ astfel (nc0t s+ se o#%in+ ri*iditatea ma)im+.
Aceasta se "a o#%ine$ (n *eneral$ dac+ dreptun*2iul cel mai lat se ia c0t mai lun* posi#il.
(5! Arm+tura pentru torsiune "a consta din etrieri (nc2i&i dispu&i perpendicular pe a)a lon*itudinal+ a elementului &i din #are
lon*itudinale distri#uite pe perimetrul sec%iunii. /n toate col%urile sec%iunii se "or pre"edea #are lon*itudinale ("ezi 6.1.5.4.1.
(5) ?omentul de proiectare la torsiune tre#uie s+ satisfac+ urm+toarele dou+ condi%ii.

T(Ed) <= T(Rd
1
) (4.71)
T(Ed) <= T(Rd
2
) (4.72)

unde.
T(Ed ' momentul de proiectare la torsiune3
T(Rd1 ' momentul rezistent la torsiune al dia*onalele de #eton comprimate3
T(Rd4 ' momentul rezistent la torsiune al arm+turii.
FIGURA 4.10
Nota%ii utilizate (n 5.4.1.1.1.
(6) ?omentul rezistent la torsiune a #etonului comprimat$ TRaI se calculeaz+ cu rela%ia.

T(Rd
1
) = 2 - niu - f(cd) - t - A(k)/(ctg theta + tg theta) (4.73)

unde.
t ]F A>u ]F *rosimea real+ a peretelui3 (n cazul unei sec%iuni pline$ t este *rosimea ec2i"alent+ a peretelui3 o *rosime mai
mic+ dec0t A>u poate fi utilizat+ cu condi%ia ca rela%ia (5.:1 s+ fie (ndeplinit+3 nu este permis+ o *rosime mai mic+ dec0t de
dou+ ori acoperirea cu #eton a #arelor lon*itudinale (t YF 4c3
u ' perimetrul e)terior al suprafe%ei A3
A ' aria total+ a sec%iunii de #eton$ inclusi" aria sec%iunii *olurilor interioare3
A(H ' aria cuprins+ (n interiorul liniei mediane a unei sec%iuni cu pere%i su#%iri (inclusi" aria sec%iunii *olurilor interioare

niu = 0,7 - [0,7 - f(ck)/200] < 0,35, [f(ck) n MPa] (4.74)

Rela%ia de calcul a lui niu se utilizeaz+ dac+ etrierii sunt dispu&i numai de'a lun*ul perimetrului e)terior al sec%iunii. Dac+ sunt
pre"+zu%i etrieri (nc2i&i (n am#ele p+r%i ale fiec+rui perete al sec%iunii ec2i"alente cu *ol sau (n fiecare perete al unei sec%iuni
casetate$ niu se poate lua cu "aloarea =$: ' f(cH>4== YF =$6
t2eta ' un*2iul dintre dia*onalele comprimate de #eton &i a)a lon*itudinal+ a *rinzii &i tre#uie ales astfel (nc0t.

0,4 <= ctg theta <= 2,5 (4.75)

9e pot folosi alte "alori pentru t2eta cu condi%ia ca ele s+ fie fundamentate.
(7) ?omentul rezistent la torsiune determinat de arm+tura dispus+ su# form+ de etrieri$ T(Rd4$ se calculeaz+ cu rela%ia.

T(Rd
2
) = 2 - A(k) - [f(ywd) - A(sw)/s] - ctg theta (4.76)

iar aria suplimentar+ a arm+turii lon*itudinale necesar+ la torsiune se determin+ din rela%ia.

A(s
1
) - f(yld) = [T(Rd
2
) - u(k)/(2 - A(k))] - ctg theta (4.77)

unde.
u(H ' perimetrul ariei A(H.
s ' distan%a dintre etrieri3
f(@Ad ' limita de cur*ere de proiectare a etrierilor3
f(@ld ' limita de cur*ere de proiectare a arm+turii lon*itudinale A(s13
A(sA ' aria sec%iunii trans"ersale a #arelor utilizate ca etrieri3
A(s1 ' aria necesar+ a sec%iunii trans"ersale a #arelor suplimentare utilizate ca arm+turi lon*itudinale pentru torsiune3
Dac+ este cunoscut+ arm+tura$ t2eta &i T(Rd4 pot fi determinate din rela%ia (5.:; &i (5.:< de mai 7os.

A(sw)
- f(ywd)
s
tg
2
theta = (4.78)
A(s
1
)
f(yld)
u(k)

A(sw) A(s
1
)
T(Rd
2
) = 2 - A(k) - f(ywd) - - f(yld) (4.79)
\ ' s u(k) '

Dac+ "aloarea rezultat+ pentru t2eta este (n afara limitelor date de (5.:6 tre#uie adoptat+ cea mai apropiat+ limit+.
(8) 9e presupune c+ rezultanta eforturilor de (ntindere A(s1 W f(@ld ac%ioneaz+ (n centrul de *reutate al sec%iunii ec2i"alente
casetate3 o parte a arm+turii lon*itudinale (sau a arm+turii pretensionate poate fi de aceea amplasat+ de'a lun*ul a)ei
elementului3 cu toate acestea pentru a se asi*ura c+ presiunea spre e)terior e)ercitat+ de c+tre dia*onalele comprimate este
transmis+ la arm+tura trans"ersal+$ este necesar ca cel pu%in o #ar+ lon*itudinal+ s+ fie amplasat+ (n fiecare col% al sec%iunii
reale.
(9) !entru torsiune pur+$ se aplic+ urm+toarele condi%ii de alc+tuire.
' adoptarea procentului minim de armare din 6.1.5.4.43
' limitarea desc2iderii fisurilor 5.4.4.43
' amplasarea &i alc+tuirea de detaliu a arm+turii din 6.1.5.4.1.
5.4.1.1.4. Verificarea elementelor structurale solicitate la torsiune &i la moment (nco"oietor$ cu>sau f+r+ for%+ a)ial+ sau la
torsiune cu for%+ t+ietoare.
5.4.1.1.4.1. !rocedeu *eneral
(1) !entru definirea unei sec%iuni (nc2ise ec2i"alente cu pere%i se folose&te acela&i procedeu ca pentru torsiune. Eforturile
unitare normale &i tan*en%iale din aceast+ sec%iune sunt determinate prin metode de calcul con"en%ionale elastice sau plastice.
(2) Dup+ determinarea eforturilor unitare$ arm+tura necesar+ (n orice punct al sec%iunii cu pere%i su#%iri poate fi determinat+
consider0nd fiecare perete ca un element plan. !ot fi determinate &i eforturile unitare din #eton. Dac+ arm+tura din calcul nu
poate fi dispus+ (n sec%iune$ poate fi (nlocuit+ cu o alt+ dispunere a arm+turii ec2i"alente$ cu condi%ia ca efectele acestei
sc2im#+ri s+ fie luate (n considerare (n zone apropiate de capetele *rinzilor &i de *oluri.
(3) Eforturile unitare de compresiune din #eton ce rezult+ din torsiune cu for%+ t+ietoare (n pere%ii su#%iri ai sec%iunilor
ec2i"alente tre#uie s+ respecte condi%ia si*ma(c ]F niu W f(cd$ unde niu este dat de rela%ia (5.:5.
(4) !entru elemente cu sec%iuni casetate a"0nd arm+tur+ pe am#ele fe%e ale fiec+rui perete$ niu poate fi adoptat din rela%ia
(5.;=$ de mai 7os$ pentru pere%i supu&i la eforturi unitare tan*en%iale din torsiune cu for%+ t+ietoare.

niu = 0,7 - f(ck)/200 >= 0,5 (4.80)

5.4.1.1.4.4. !rocedeu simplificat
Torsiune &i (nco"oiere cu>sau f+r+ for%+ a)ial+
(1) Arm+turile lon*itudinale necesare pentru (nco"oiere &i torsiune tre#uie determinate separat$ conform cu 5.4.1$ aplic0ndu'
se urm+toarele re*uli.
' (n zona (ntins+ din (nco"oiere$ arm+tura lon*itudinal+ pentru torsiune tre#uie s+ o suplimenteze pe cea necesar+ la
(nco"oiere cu for%+ a)ial+3
' (n zona comprimat+ din (nco"oiere$ dac+ rezultanta eforturilor de (ntindere datorat+ torsiunii este mai mic+ dec0t rezultanta
de compresiune din #eton datorat+ (nco"oierii$ nu este necesar+ o arm+tur+ lon*itudinal+ suplimentar+ pentru torsiune.
(2) /n cazurile (n care torsiunea este com#inat+ cu un moment (nco"oietor important$ aceasta poate determina un efort unitar
principal critic (n zona comprimat+$ (n particular (n *rinzile casetate. /n astfel de cazuri efortul unitar principal de compresiune
rezultat din compresiunea medie a)ial+ din (nco"oiere &i din efortul unitar tan*en%ial din torsiune$ tre#uie s+ (ndeplineasc+
condi%ia.

tau(sd) = T(Ed)/[2 - A(k) - t] <= alfa(cc) - f(cd) (4.81)

9emnifica%iile pentru A(H &i t$ "ezi 5.4.1.1.1 (8$ iar pentru alfa(cc "ezi 1.1.;.
Torsiune &i for%+ t+ietoare
(3) ?omentul la torsiune de proiectare$ T(Ed &i for%a t+ietoare de proiectare$ V(Ed tre#uie s+ satisfac+ urm+toarea condi%ie.

T(Ed)
2
V(Ed)
2
+ <= 1 (4.82)
' T(Rd
1
) ' ' T(Rd
2
) '

unde.
T(Rd1 ' momentul rezistent la torsiune$ determinat+ conform rela%iei (5.:1
V(Rd4 ' for%a t+ietoare rezistent+ a unei dia*onale comprimate$ (nclinat+ cu un un*2i t2eta conform cu rela%ia (5.6< sau
(5.81.
(4) Etrierii se determin+ separat pentru torsiune$ conform 5.4.1.1.1 &i separat pentru for%+ t+ietoare conform (5.8= sau (5.84.
Un*2iul t2eta al dia*onalelor de #eton ec2i"alente este acela&i at0t pentru calculul la torsiune$ c0t &i pentru calculul la for%+
t+ietoare.
(5) !entru o sec%iune plin+ apro)imati" dreptun*2iular+ nu este necesar+ arm+tur+ la for%+ t+ietoare &i torsiune$ (n afar+ de
arm+tura minim+ dat+ (n 6.1.5.4.4$ (6$ ta#elul 6.:$ dac+ sunt (ndeplinite urm+toarele condi%ii.

T(Ed) <= V(Ed) - b(w)/4,5 (4.83)
V(Ed)[(1 + (4,5 - T(Ed))/(V(Ed) - b(w))] <= V(Rd
1
) (4.84)

4.2.1.4. Verificarea elementelor structurale solicitate la str+pun*ere
5.4.1.5.1. Beneralit+%i
(1! !rincipiile &i re*ulile date mai 7os le completeaz+ pe cele din 5.4.1.4 Ele se refer+ la str+pun*erea pl+cilor armate la
(nco"oiere conform cu 5.4.1.1.1 &i la str+pun*erea (n zonele de ancorare a arm+turilor pretensionate (interioare sau e)terioare
(n 7urul ariei de transmitere a for%ei de precomprimare.
(4! 9tr+pun*erea poate rezulta dintr'o (nc+rcare concentrat+ sau reac%iune ce ac%ioneaz+ pe o suprafa%+ relati" mic+$
denumit+ suprafa%+ de transmitere a (nc+rc+rii$ a unei pl+ci sau a altui element structural.
(3) Un model adec"at pentru "erificarea la str+pun*ere la starea limit+ ultim+ este ar+tat (n fi*. 5.11.
FIGURA 4.11
?odel de calcul pentru str+pun*erea la starea limit+ ultim+ de rezisten%+
(5! Cor%a t+ietoare rezistent+ "a fi determinat+ de'a lun*ul unui perimetru critic definit. /n afara perimetrului critic placa
tre#uie s+ satisfac+ cerin%ele din 5.4.1.4.
(5) /n cazul pl+cilor$ nu "a fi aplicat+ o reducere a for%ei t+ietoare conform rela%iei (5.6=.
(8! ?omentul (nco"oietor rezistent al pl+cii "a fi determinat &i independent (n conformitate cu 5.4.1.1.4.
(:! Dac+ *rosimea unei pl+ci sau a unui alt element structural asem+n+tor nu este suficient de mare pentru a asi*ura o
rezisten%+ corespunz+toare la str+pun*ere$ "or fi pre"+zute arm+turi pentru preluarea for%ei t+ietoare &i alte tipuri de asi*ur+ri.
(8) !re"ederile se aplic+ &i la pl+ci cu ner"uri cu sec%iune plin+ (n apropierea suprafe%ei (nc+rcate$ cu condi%ia ca zona plin+ s+
dep+&easc+ cu cel pu%in 1$6 d perimetrul critic.
(9) Cantitatea de arm+tur+ lon*itudinal+ (ntins+ pe cele dou+ direc%ii perpendiculare ) &i @ tre#uie s+ fie mai mare dec0t =$6P
&i calculat+ %in0ndu'se seama de diferen%ele (n+l%imii utile pe cele dou+ direc%ii.
(10) Componenta paralel+ cu V(Ed$ datorit+ arm+turii pretensionate (nclinate amplasat+ (n suprafa%a critic+$ poate fi luat+ (n
considerare conform cu 5.4.1.4.5.8.
5.4.1.5.4. Domeniu &i defini%ii
5.4.1.5.4.1. 9uprafa%a (nc+rcat+
(1) !re"ederile de mai 7os se aplic+ urm+toarelor tipuri de suprafe%e (nc+rcate.
a) suprafa%+ de form+ (d indic+ (n+l%imea util+ medie efecti"+ a pl+cii.
' circular+$ cu diametrul ce nu dep+&e&te 1$6 d3
' dreptun*2iular+$ cu perimetrul ce nu dep+&e&te 11 d &i raport dintre lun*ime &i l+%ime ce nu dep+&e&te 43
' orice form+$ dimensiunile de limitare fiind sta#ilite prin analo*ie cu formele men%ionate mai sus.
b) suprafa%a (nc+rcat+ nu este at0t de apropiat+ de alte for%e concentrate (nc0t s+ se intersecteze perimetrele critice ' nici nu
se afl+ (ntr'o zon+ solicitat+ la for%e t+ietoare semnificati"e.
(2) Dac+ condi%iile din (1 a de mai sus sunt satisf+cute pentru reazeme ale pere%ilor &i a altor elemente cu sec%iune
dreptun*2iular+$ a"0nd (n "edere c+ for%a t+ietoare (n reazemele de tip pere%i sunt concentrate (n col%uri$ tre#uie luate (n
considerare doar perimetrele critice conforme cu fi*. 5.14$ (n a#sen%a unui calcul mai detaliat.
FIGURA 4.12
Aplicarea pre"ederilor referitoare la str+pun*ere (n cazuri speciale
5.4.1.5.4.4. !erimetrul critic
(1) !erimetrul critic pentru suprafe%e circulare sau dreptun*2iulare care nu sunt (n apropierea mar*inilor li#ere este definit ca
perimetrul ce (ncon7oar+ suprafa%a (nc+rcat+ la o distan%+ definit+ (considerat+ 1$6 d$ "ezi fi*. 5.11.
FIGURA 4.13
!erimetrul critic din 7urul suprafe%elor (nc+rcate situate (n
afara mar*inilor li#ere
(2) !entru suprafe%e (nc+rcate situate (n apropierea unor *oluri ale pl+cii$ dac+ distan%a cea mai mic+ dintre perimetrul
suprafe%ei (nc+rcate &i mar*inea *olurilor nu dep+&e&te 8 d$ acea parte a perimetrului critic dintre dou+ tan*ente duse din
centrul suprafe%ei (nc+rcate la conturul desc2iderii este considerat+ ineficient+$ fi*. 5.15.
FIGURA 4.14
!erimetrul critic pentru suprafa%a (nc+rcat+ (n apropierea unui *ol
(3) !entru o suprafa%+ (nc+rcat+ situat+ l0n*+ o mar*ine li#er+ sau l0n*+ un col%$ perimetrul critic tre#uie luat ca cel din fi*.
5.16$ dac+ prin aceasta rezult+ un perimetru (e)clusi" mar*inile nerezemate mai mic dec0t cel o#%inut din (1 &i (4 de mai sus.
FIGURA 4.15
9ec%iuni critice pentru suprafe%e (nc+rcate (n apropierea
mar*inilor li#ere
(4) !entru arii (nc+rcate situate l0n*+ sau pe o mar*ine li#er+ sau l0n*+ sau pe un col%$ adic+ la o distan%+ mai mic+ dec0t d$
sunt (ntotdeauna necesare arm+turi speciale de'a lun*ul mar*inii li#ere ("ezi fi*. 6.18.
5.4.1.5.4.1. 9uprafa%a critic+
(1) 9uprafa%a critic+ este aria m+r*init+ de un perimetru critic.
5.4.1.5.4.5. 9ec%iune critic+
(1) 9ec%iunea critic+ este sec%iunea care urm+rind perimetrul critic se e)tinde pe (n+l%imea util+ d. !entru pl+ci cu *rosime
constant+$ sec%iunea critic+ este perpendicular+ pe planul median al pl+cii. !entru pl+ci cu (n+l%ime "aria#il+ sec%iunea critic+
(fi*. 5.1; se admite a fi perpendicular+ pe fa%a (ntins+.
5.4.1.5.1. ?etod+ de calcul pentru "erificarea la str+pun*ere
(1) ?etoda pentru calculul la str+pun*ere descris+ (n continuare este #azat+ pe trei "alori ale for%ei t+ietoare rezistente$
(mp+r%ite la perimetrul critic.
V(Rd1 ' for%a t+ietoare rezistent+ pe unitatea de lun*ime a perimetrului critic$ pentru o plac+ f+r+ arm+tur+ pentru preluarea
for%ei t+ietoare
V(Rd4 ' for%+ t+ietoare rezistent+ pe unitatea de lun*imea a perimetrului critic$ pentru o plac+ pre"+zut+ cu arm+tur+ pentru
preluarea for%ei t+ietoare
V(Rd1 ' for%+ t+ietoare rezistent+ pe unitatea de lun*ime a perimetrului critic circular$ pentru o plac+ pre"+zut+ cu arm+tur+
pentru preluarea for%ei t+ietoare
(2) Dac+ V(Ed ] V(Rd1 nu este necesar+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare.
(3) Dac+ V(Ed dep+&e&te V(Rd1$ tre#uie asi*urat+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare sau alte m+suri (de e)emplu$
prin pre"ederea conectorilor de forfecare$ astfel (nc0t.
V(Ed ] V(Rd1
(4) /n cazul unei (nc+rc+ri concentrate sau a unei reac%iuni (n reazem$ for%a t+ietoare aplicat+ pe unitatea de lun*ime se
determin+ cu rela%ia.

V(Ed) - beta
V(Ed) = (4.85)
u

unde.
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare3 (ntr'o plac+$ aceast+ for%+ este calculat+ de'a lun*ul perimetrului u3
u ' perimetrul critic3
#eta ' coeficient care ia (n considerare efectele e)centricit+%ii (nc+rc+rii3 (n cazurile (n care nu este posi#il+ o e)centricitate a
(nc+rc+rii$ #eta poate fi adoptat e*al cu 1$=3 (n alte cazuri pot fi adoptate "alorile din fi*. 5.183 pe #aza unei analize mai
ri*uroase$ alte "alori pentru #eta pot fi utilizate$ c0nd se asociaz+ cu metode adec"ate pentru asi*urarea ancor+rii arm+turilor la
mar*inea pl+cii.
FIGURA 4.16
Valori apro)imati"e pentru #eta
5.4.1.5.5. !l+ci sau elemente cu (n+l%ime "aria#il+
(1) !entru pl+ci cu "ute drepte sau cu capitel rezemate pe zone unde l(M ] 1$6 2(M ("ezi fi*. 5.1: este necesar+ doar o
"erificare conform+ cu 5.4.1.5.1 a sec%iunii critice din afara zonei "utate sau a capitelului. Dup+ cum se arat+ (n fi*. 5.1: distan%a
acestei sec%iuni fa%+ de a)a de rezemare$ d(crit$ poate fi luat+ e*al+ cu.

d(crit) = 1,5 - d + l(H) + 0,5 - l(c) (4.86)

unde.
l(M ' distan%a de la mar*inea suprafe%ei de rezemare la mar*inea "utei3
l(c ' diametrul zonei pe care reazem+ placa$ cu sec%iunea circular+.
FIGURA 4.17
!lac+ sau element cu "ute drepte sau capitel rezemate
pe zone la care l(M ] 1$6 2(M
!entru o suprafa%+ de rezemare a pl+cii cu sec%iune dreptun*2iular+$ cu dimensiuni *lo#ale l1 &i l4 (l1 F l(c1 Z 4 l(M13 l4 F l(c4
Z 4 l(M4$ l1 ]F l4$ d(crit poate fi adoptat+ ca cea mai mare "aloare dintre.


1,5 d + 0,56 \l
1
- l
2
sau 1,5 d + 0,69 - l
1
(4.87)

(2) !entru pl+ci rezemate pe zone pentru care l(M Y 1$6 W (d Z 2(M$ "ezi fi*. 5.1;.$ sec%iunile critice tre#uie "erificate at0t (n
plac+$ c0t &i la mar*inea zonei de rezemare.
(3) !re"ederile de la 5.4.1.5.1 se aplic+ pentru "erificarea zonelor de rezemare adopt0nd d e*al cu d(M D"ezi fi* 5.18 pentru
definirea lui d(ME.
(4) Distan%ele dintre a)a rezem+rii la sec%iunile critice$ din fi*. 5.1;$ pot fi calculate cu rela%iile.

d(crit,ex) = l(H) + 1,5 d + 0,5 l(c) (4.88)
d(crit,in) = 1,5 [d + l(H)] + 0,5 l(c) (4.89)

FIGURA 4.18
!lac+ sau element cu "ute drepte sau liniare rezemat+ pe zone m+rite
la care l(M Y 1$6 (d Z 2(M
(5) !entru rezem+ri ale pl+cii la care 1$6 2(M ] l(M ] 1$6 D2(M Z dE$ distan%a din a)a rezem+rii la sec%iunea critic+ poate fi
calculat+ cu rela%ia.

d(crit) = 1,5 l(H) + 0,5 l(c) (4.90)

5.4.1.5.6. Rezisten%a la str+pun*ere
5.4.1.5.6.1. !l+ci sau elemente f+r+ arm+tur+ de str+pun*ere
(1) Cor%a t+ietoare rezistent+ pe unitatea de lun*ime$ V(Rd1 este dat+ de.

V(Rd
1
) = tau(Rd) - k - [1,2 + 40 - ro(l)] - d (4.91)

unde.
tau(Rd ' (n ta#elul 5.13
H F (1$8 ' d YF 1$= (d (n metri


ro(l) = \ro(lx) - ro(ly) <= 0,015

ro(l) &i ro(l@ se refer+ la arm+tura (ntins+ (n direc%ia )$ respecti" @
d F Dd() Z d(@E>4
d()$ d(@ ' (n+l%imile utile ale pl+cii (n punctele de intersec%ie dintre suprafa%a de cedare &i arm+tura lon*itudinal+$ (n direc%ia
)$ respecti" @.
(2) !entru elemente cu arm+turi interioare pretensionate.

sigma(cp
0
)
ro(l) = \ro(lx) - ro(ly) + <= 0,015
f(yd)

unde.
si*ma(cp= F N(pd>A(c
f(@d ' limita de cur*ere de proiectare a arm+turii
N(pd ' for%a de pretensionare corespunz+toare "alorii ini%iale f+r+ pierderi (ec2i"alent+ cu !(m$= din 4.1.8.4$ *amma(p F
=$<.
5.4.1.5.6.4. !l+ci sau elemente cu arm+tur+ pentru str+pun*ere
(1) /n cazul pl+cilor pre"+zute cu arm+tur+ pentru preluarea for%+ t+ietoare$ for%a t+ietoare rezistent+ pe unitatea de lun*ime
este dat+ de rela%iile.

V(Rd
2
) = 1,6 V(Rd
1
) (4.92)
___
\
V(Rd
3
) = V(Rd
1
) + / A(sw) - f(yd) - sin alfa/u (4.93)

___
\
unde, / A(sw) - f(yd) - sin alfa este suma rezultantelor eforturilor din

armtura pentru preluarea fortei tietoare de proiectare, alfa fiind unghiul
dintre armtur si planul plcii.

!entru alte tipuri de arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare V(Rd1 poate fi determinat+ prin (ncerc+ri.
(2) Arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare tre#uie dispus+ (n interiorul suprafe%ei critice.
(3) Unde este necesar$ tre#uie "erificat+ rezisten%a la str+pun*ere (n afara suprafe%ei cu arm+tur+ pentru preluarea for%ei
t+ietoare$ prin considerarea unor alte perimetre critice.
(4) Cerin%ele de alc+tuire pri"ind arm+tura la str+pun*ere sunt date (n 6.1.5.1.1. Arm+tura minim+ pentru preluarea for%ei
t+ietoare tre#uie asi*urat+ conform 6.1.5.1.1. Verificarea rela%iei de mai 7os poate fi f+cut+ prin luarea (n considerare a cantit+%ii
totale de arm+tur+ la str+pun*ere ' amplasat+ (ntre perimetrul critic &i suprafa%a (nc+rcat+$ dup+ cum urmeaz+.

___
\
/ A(sw) sin alfa

ro(v) = (4.94)
A(crit) - A(load)

unde$ A(crit este suprafa%a critic+ (nscris+ (n interiorul perimetrului critic &i A(load este aria suprafe%ei (nc+rcate.
(5) Dalele care con%in arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare tre#uie s+ ai#+ o (n+l%ime minim+ de 4== mm ("ezi 6.1.5.1.1
(1.
4.2.1.5. Verificarea elementelor structurale solicitate la for%e locale concentrate
5.4.1.6.1. Cor%e locale concentrate
(1) /n cazul c0nd una sau mai multe for%e locale concentrate ac%ioneaz+ pe suprafa%a$ la cap+tul unui element sau la
intersec%ia a dou+ elemente structurale$ arm+tura local+ suplimentar+ tre#uie s+ preia eforturile de (ntindere trans"ersale
produse de aceste for%e.
(2) Aceast+ arm+tur+ poate consta din etrieri sau din r0nduri de arm+turi (ndoite su# form+ de plase.
(3) !entru o distri#u%ie uniform+ a (nc+rc+rii pe aria A(c=$ (fi*. 5.1< rezisten%+ la for%e locale concentrate poate fi determinat+
cu rela%ia.


A(c
1
)
F(Rdu) = A(c
0
) - f(cd) <= 2f(cd) - A(c
0
) (4.95)
\A(c
0
)

unde.
f(cd F f(cH>*amma(c
A(c= ' aria (nc+rcat+3
A(c1 ' aria ma)im+ corespunz0nd *eometric lui A(c=$ a"0nd acela&i centru de *reutate &i care poate fi (nscris+ (n aria total+
A(c situat+ (n acela&i plan cu aria (nc+rcat+.
FIGURA 4.19
Definirea nota%iilor din rela%ia (5.<6
Dac+ A(c &i A(c= corespund *eometric &i au acela&i centru de *reutate$ atunci A(c1 F A(c.
Valoarea lui C(Rdu o#%inut+ din rela%ia (5.<6 tre#uie redus+ dac+ (nc+rcarea nu este uniform distri#uit+ pe aria A(c= sau
dac+ este (nso%it+ de for%e t+ietoare mari.
(4) !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ calculul &i armarea zonelor solicitate la for%e locale
concentrate se efectueaz+ respect0nd pre"ederile ane)ei C din 9TA9 1=111>4';:.
5.4.1.6.4. Cor%e asociate cu sc2im#+ri de direc%ie
(1! /n zonele unde apar sc2im#+ri semnificati"e ale direc%iei eforturilor interne$ for%ele radiale asociate acestora "or fi
preluate prin intermediul unor arm+turi suplimentare$ ancorate corespunz+tor sau dispun0nd$ (n mod special arm+tur+ o#i&nuit+.
5.4.1.6.1. Reazeme indirecte
(1! /n cazul unei le*+turi (ntre o *rind+ de reazem &i o *rind+ rezemat+$ arm+tura de suspendare "a fi pre"+zut+ &i
dimensionat+ pentru a rezista la reac%iunea *rinzii rezemate.
(2) Arm+tura de suspendare tre#uie s+ se pre"ad+ din etrieri care (ncon7oar+ arm+tura principal+ a elementului de reazeme.
Unii din ace&ti etrieri pot fi distri#ui%i (n afara "olumului de #eton comun celor dou+ *rinzi$ a&a cum este ar+tat (n fi*. 5.4=.
FIGURA 4.20
E)tinderea zonei de intersec%ie pentru le*area *rinzilor secundare
21 este (n+l%imea *rinzii de reazem
24 este (n+l%imea *rinzii rezemate (24 ] 21
4.2.1.6. Verificarea la impact (coliziuni
5.4.1.8.1. Beneralit+%i
(1! Urm+toarele pre"ederi con%in m+suri numai pentru considerarea efectului impactului (iz#irilor asupra elementelor
structurale. Lariere de si*uran%+$ parapete de protec%ie$ pere%i$ parapete etc. "or fi proiectate (n concordan%+ cu ane)a L &i C &i
(n (n%ele*ere cu administratorul &i>sau autoritatea responsa#il+.
(4! Impactul (coliziunea "a fi considerat o ac%iune accidental+.
5.4.1.8.4. ?+suri
(1! /n a#sen%a unor re*uli na%ionale$ pre"ederile urm+toare sunt aplica#ile.
(4! !rioritatea "a fi dat+ pre"enirii care s+ e"ite sau s+ reduc+ riscul impactului.
(1! Va fi "erificat+ eficacitatea ecranelor de protec%ie amplasate (n fa%a aparatelor de reazem.
(4) Elementele de protec%ie pot s+'&i piard+ capacitatea de a transmite unele for%e orizontale considera#ile$ dup+ ruperea prin
impact.
(6! Deforma%iile structurii dup+ ruperea unui element structural de protec%ie "or fi "erificate pentru a permite asi*urarea
*a#aritului de li#er+ trecere su# structura deformat+.
(8! Dac+ pericolul impactului nu poate fi eliminat &i dac+ o proiectare cu elemente de protec%ie nu este posi#il+$ si*uran%a
structurii "a fi asi*urat+ prin proiectarea elementelor structurale astfel (nc0t ele s+ ai#+ o rezisten%+ adec"at+.
5.4.1.8.1. Detalii
(1! /n a#sen%a unor in"esti*a%ii dinamice$ elementele structurale "or fi proiectate la impact astfel (nc0t s+ poat+ rezista &i la
un impact din direc%ie opus+.
(2) /n toate cazurile$ prin deforma%iile plastice ale elementelor structurale solicitate la impact se a#soar#e o propor%ie
important+ a ener*iei cinetice$ "or fi "erificate deforma%iile (n stadiul ultim de cedare. Arm+turile nu se "or suda (n acest caz.
(3) Acoperirea cu #eton de la e)teriorul arm+turilor lon*itudinale nu "a fi luat+ (n cazul determin+rii rezisten%ei structurale (n
zonele cu posi#ile coliziuni. Numai arm+tura comprimat+ tre#uie luat+ (n considerare la proiectare$ c0nd elementul structural
tre#uie s+ reziste la flam#a7 ("ezi 6.1.5.1.4.4.
(4) 9e "or pre"ede (n aceste elemente etrieri corespunz+tori$ dispu&i la ec2idistan%+ mic+. !entru for%e de impact cu
intensitate foarte ridicat+$ unde este necesar$ se "a prote7a zona cu profile metalice (scuturi realizate din laminate de o%el
(n*lo#ate.
4.2.1.7. 9tarea limit+ ultim+ de o#oseal+
5.4.1.:.1. Condi%ii de "erificare
(1! Rezisten%a podurilor la o#oseal+ "a fi "erificat+ e)cept0nd cazurile indicate (n (4. Aceast+ "erificare se "a face separat
pentru #eton &i pentru arm+tura din o%el #eton sau din o%el pretensionat.
(2) Verificarea la o#oseal+ nu este necesar+ pentru urm+toarele structuri sau elemente structurale.
a) pasarele3
b) reazemele podurilor de &osea care nu sunt le*ate ri*id de suprastructur+ (e)cep%ie fac reazemele cu alc+tuire casetat+ '
"or fi "erificate cele ale podurilor de cale ferat+3
c) #etonul solicitat la compresiune pentru poduri de &osea dac+ 5.4.4.5.1 (1 este (ndeplinit+3
d) arm+tura lon*itudinal+ o#i&nuit+ &i pretensionat+ f+r+ (m#in+ri sudate sau cu dispoziti"e de cuplare pentru poduri proiectate
corespunz+tor cate*oriilor A$ L &i C$ ta#elul 5.63
e) o%elul pretensionat &i o%elul #eton cu (m#in+ri sudate sau cu cupla7e$ (n acele zone unde apar numai eforturi unitare de
compresiune (n fi#rele e)treme$ pentru *ruparea frec"ent+ de ac%iuni cu un factor de reducere de =$;6 aplicat "alorii
caracteristice a for%ei de precomprimare$ !(H.
5.4.1.:.4. Bruparea ac%iunilor &i coeficientul par%ial de si*uran%+ pentru "erificarea la o#oseal+
(1! Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ ai ac%iunilor$ *amma(C &i ai modelelor de (nc+rcare$ *amma(Ed referitor la efectele
nefa"ora#ile ale acestora$ au "alorile.

gamma(F) = 1,0 si gamma(Ed) = 1,0 (4.96)

(4! Coeficien%ii par%iali de si*uran%+ pentru propriet+%ile #etonului &i ale arm+turii sunt da%i (n ta#elul 1.4.
(3) Verificarea #etonului la o#oseal+ se "a face pentru *ruparea frec"ent+ de ac%iuni.
(4) Ac%iunile care pot produce o#oseala podurilor se *rupeaz+ cu o *rupare nefa"ora#il+ de #az+.

E(d) = E [[G(k,j); P; psi
1
,
1
Q(k,
1
); psi(
2
,i)Q(k,j)] Q(fat)], j >= 1; i > 1 (4.97)

Bruparea de ac%iuni (ntre acolade DE$ care reprezint+ *ruparea de #az+ plus ac%iunile ciclice are e)presia.

____ ___
\ \
/ G(k,j) "+" P "+" psi
1
,
1
Q(k,
1
) "+" / psi(
2
,i)Q(k,
1
) "+" Q(fat) (4.98)

' j>=1 j>1 '

unde N(fat sunt ac%iunile rele"ante care produc o#oseala.
(6! Verificarea la o#oseal+ a o%elului #eton &i a o%elului pretensionat se "a face %in0nd seama de *ruparea efectelor
urm+toarelor ac%iuni.
' ac%iuni permanente
' "aloarea caracteristic+ a for%ei de precomprimare
' tas+ri ("alori medii
' "aloarea frec"ent+ a temperaturii
' modelul de (nc+rcare rele"ant din ac%iunea traficului (ane)ele L &i C.
/n a#sen%a unei metode mai e)acte de "erificare (n (m#in+rile cupla7elor "aloarea caracteristic+ a for%ei de pretensionare "a fi
redus+ prin factorul =$;6.
5.4.1.:.1. Cor%ele interne &i eforturile unitare pentru "erificarea la o#oseal+
(1! Calculul eforturilor unitare se "a face presupun0nd sec%iunea fisurat+$ ne*li70nd zona de #eton (ntins+ dintre fisuri$ dar
%in0nd seama de compati#ilitatea deforma%iilor.
(2) Cor%ele interne pot fi calculate utiliz0nd modele liniar'elastice pe toat+ lun*imea elementului considerat. /n zonele fisurate$
poate fi luat+ (n calcul o ri*iditatea redus+.
(3) !entru calculul for%elor interne (n concordan%+ cu (4 de mai sus &i al eforturilor unitare D"ezi (1!E$ coeficientul de
ec2i"alen%+ se "a considera cu "aloarea alfa F E(s>E(c sau E(p>E(c F 1=.
(5! !entru sec%iunile fisurate supuse la o#oseal+ efectul diferit al aderen%ei o%elului pretensionat &i al o%elului #eton "a fi luat
(n considera%ie prin coeficientul eta$ calculat mai 7os cu rela%ia (5.<<.
(5) Efectul diferit al aderen%ei o%elului pretensionat &i al o%elului #eton "a fi considerat m+rind efortul unitar (n o%elul #eton cu
factorul eta.

A(s) + A(p)
eta = (4.99)
A(s) + csi
1
- A(p)

unde$ csi1 este coeficientul de influen%+ al rezisten%ei de aderen%+ (n concordan%+ cu 5.4.4.4.1$ rela%ia (5.154 &i ta#el 5.8.
(6) Dac+ aderen%a medie cerut+ la (6 nu este utilizat+$ efortul unitar con"en%ional (n o%el "a putea fi calculat (n concordan%+ cu
(4! &i (1 de mai sus$ dar cu factorul de reducere csi1 aplicat modulului de elasticitate al o%elului pretensionat.
(7) !entru "erificarea cazurilor unde sunt utilizate fascicule cur#e$ csi1 "a fi e*al cu 1$=.
(;! !entru elementele structurale armate la for%+ t+ietoare$ determinarea for%elor (n arm+tur+ &i (n #eton se "a efectua
folosind modelul *rinzii cu z+#rele cu dia*onale comprimate cu (nclinare "aria#il+.
(9) C0nd se utilizeaz+ metoda standard de "erificare la o#oseal+ a arm+turii necesar+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$
contri#u%ia #etonului$ V(cd (n "aloarea lui V(Rd1 se "a lua cel mult =$6 V(Rd1.
(10) C0nd efectele ac%iunilor conduc la for%+ t+ietoare$ eforturile de compresiune se determin+ utiliz0nd metoda *rinzii cu
z+#rele cu dia*onale comprimate cu (nclinare "aria#il+$ (nclinarea dia*onalei comprimate din #eton t2eta(fat calcul0ndu'se cu
rela%ia.


tg theta(fat) = \tg theta <= 1,0 (4.100)

unde$ t2eta este un*2iul dintre dia*onalele de #eton comprimate &i a)a *rinzii$ considerat (n calculul la for%+ t+ietoare la
starea limit+ ultim+$ (n concordan%+ cu 5.4.1.4.5.
5.4.1.:.5. Verificarea la starea limit+ ultim+ de o#oseal+ utiliz0nd metoda simplificat+ a ecartului eforturilor unitare care
produc de*rad+ri ec2i"alente pentru N_ F 1=
8
cicluri
/n a#sen%a unor "erific+ri mai e)acte (de e)emplu prin metoda cumul+rii de*rad+rilor se determin+ factorul de de*radare
D(Ed "erific+rile la o#oseal+ ale podurilor de &osea &i de cale ferat+ se fac$ separat pentru #eton &i pentru arm+turile din o%el
#eton sau din o%el pretensionat prin.
' determinarea eforturilor unitare de compresiune ec2i"alente care aplicate constant de N_ F 1=
8
cicluri produc de*rad+ri
ec2i"alente spectrului de eforturi unitare de compresiune rezultat din ac%iunile traficului ("ezi 5.4.1.:.5.13
' determinarea ecartului ec2i"alent al eforturilor unitare ale o%elului #eton sau pretensionat$ care aplicat constant de N_ F 1=
8

cicluri produce acelea&i de*rad+ri ca spectrul eforturilor unitare rezultat din ac%iunile traficului ("ezi 5.4.1.:.5.4
5.4.1.:.5.1. Verificarea la o#oseal+ a #etonului solicitat la compresiune$ for%+ t+ietoare &i la str+pun*ere
(1! Verificarea la o#oseal+ a #etonului solicitat la compresiune nu este necesar+ dac+ este (ndeplinit+ ecua%ia (5.1=1$
ar+tat+ *rafic (n fi*. 1.5. Dac+ nu este (ndeplinit+$ o "erificare la o#oseal+ pentru suprastructurile podurilor de cale ferat+ este
necesar+$ conform (4!.

sigma(c,max) <= f(cd,fat) (4.101)

unde.
f(cd$fat ' rezisten%a de proiectare la o#oseal+ pentru #etonul comprimat$ calculat cu rela%ia (1.113
si*ma(c$ma) ' efortul unitar ma)im (n fi#ra comprimat+$ (n *ruparea frec"ent+ de ac%iuni.
!entru "erific+ri la o#oseal+ ale #etonului comprimat la "0rste ale acestuia$ t$ calculul lui f(cd din rela%ia (1.11 se (nlocuie&te
cu "aloarea rezultat+ aplic0nd rela%ia (1.5.
(4! /n cazul limit+rii num+rului de cicluri de (nc+rcare ' desc+rcare N_ F 1=
8
((n cazul suprastructurilor de poduri de cale
ferat+ dac+ "erificarea cu rela%ia (5.1=1 sau cu domeniul 2a&urat din fi*. 5.41 nu sunt realizate$ atunci se "a face o "erificare
e)plicit+ a #etonului comprimat la o#oseal+$ (nc0t acesta s+ satisfac+ condi%ia.


E(cd,max,equ) + 0,43 \1 - R(equ) <= 1 (4.102)

unde.
R(eOu ' coeficientul de asimetrie a ciclului$ calculat cu rela%ia.

E(cd,min,equ)
R(equ) = (4.103)
E(cd,max,equ)

E(cd$min$eOu$ E(cd$ma)$eOu ' "alorile eforturilor unitare de proiectare$ minime &i ma)ime$ relati"e la rezisten%a la o#oseal+3
se calculeaz+ cu rela%iile.

sigma(cd,min,equ)
E(cd,min,equ) = gamma(Ed) - (4.104)
f(cd,fat)
sigma(cd,max,equ)
E(cd,max,equ) = gamma(Ed) -
f(cd,fat) (4.105)

*amma(Ed F 1$= ' coeficient par%ial de si*uran%+ al modelului de (nc+rcare3
si*ma(cd$min$eOu$ si*ma(cd$ma)$eOu ' limita inferioar+$ respecti" superioar+ a ecartului ec2i"alent de eforturi unitare pentru
N_ F 1=
8
cicluri$ care se calculeaz+ cu rela%iile.

sigma(cd,max,equ) = sigma(c,perm) + lambda(c) - [sigma(c,max,
71
) - sigma(c,perm)] (4.106)
sigma(cd,min,equ) = sigma(c,perm) - lambda(c) - [sigma(c,perm) - sigma(c,min,
71
)] (4.107)

si*ma(c$perm ' efortul unitar de compresiune (n #eton produs de *ruparea frec"ent+ de ac%iuni$ mai pu%in ac%iunile din trafic3
si*ma(c$ma)$:1 ' efortul unitar de compresiune ma)im determinat de modelul de (nc+rcare :1$ incluz0nd factorul dinamic
pentru modelul :1$ (n concordan%+ cu ane)a C3
si*ma(c$min$:1 ' efortul unitar de compresiune minim determinat de modelul de (nc+rcare :1$ incluz0nd factorul dinamic
pentru modelul :1$ (n concordan%+ cu ane)a C3
lam#da(c ' factor de ec2i"alen%+$ necesar calculului limitelor superioare &i inferioare ale spectrului constant de eforturi
unitare ec2i"alent de*rad+rilor produse de spectrul eforturilor unitare *enerat de modelul de (nc+rcare :13
f(cd$fat ' rezisten%a de proiectare a #etonului comprimat la o#oseal+$ la "0rsta t a #etonului3 se calculeaz+ cu rela%ia (1.163
f(cH ' rezisten%a caracteristic+ a #etonului la 4; zile$ ("ezi ta#elul 1.13
#eta(cc (t ' coeficient care %ine seama de "0rsta #etonului la timpul t$ calculat conform rela%iei (1.63
*amma(c$fat F 1$6 ' coeficientul par%ial de si*uran%+ al #etonului pentru "erificarea la o#oseal+ (ta#elul 1.4.
FIGURA 4.21
Verificarea la o#oseal+ a #etonului limit0nd num+rul de cicluri de
(nc+rcare ' desc+rcare
(1! Cactorul de ec2i"alen%+$ lam#da(c$ este func%ie de efortul unitar din ac%iunile permanente$ lam#da(c$=$ de desc2iderea
elementului care se "erific+$ lam#da(c$1$ de "olumul anual al traficului &i de durata de ser"iciu$ lam#da(c$4$1 &i de num+rul
liniilor de cale ferat+ de pe pod$ lam#da(c$5 &i se calculeaz+ cu rela%ia.

lambda(c) = lambda(c,
0
) - lambda(c,
1
) - lambda(c,
2
,
3
) - lambda(c,
4
) (4.108)

(5! Cactorul lam#da(c$= introduce influen%a efortului unitar din ac%iunile permanente &i poate fi calculat cu rela%iile.

lambda(c,
0
) = 0,94 + 0,2 - sigma(c,perm)/f(cd,fat) >= 1,0 pentru zona comprimat (4.109)
lambda(c,
0
) = 1,0 pentru zonele ntinse precomprimate (4.110)

Cactorul lam#da(c$1 este func%ie de desc2iderea elementului &i de intensitatea traficului aleator$ ("ezi ta#elul C.1 &i C.4
"alorile lui$ pentru un trafic aleator standard &i pentru un trafic aleator *reu fiind precizate (n ta#elul 5.4.
Cactorul lam#da(c$1 pentru o anumit+ desc2idere -$ se poate determina$ prin interpolare$ cu rela%ia.

lambda(c,
1
) (L) = lambda(c,
1
) (2 m) + [lambda(c,
1
) (20 m) - lambda(c,
1
) (2 m)] - (log L - 0,3)
(4.111)

Ta#elul 5.4
Valori ale coeficientului lam#da(c$1 pentru *rinzi simplu
rezemate &i continue

Deschiderea Trafic
Schema static Zona de beton grinzii, L, aleator
a grinzii verificat la oboseal: n metri
StandardGreu

Grind simplu Zona comprimat <= 2 0,70 0,70


rezemat
>= 20 0,75 0,75

Zona ntins >= 2 0,95 1,00
precomprimat
>= 20 0,90 0,90

Deschiderea de Zona comprimat <= 2 0,75 0,80


capt
>= 20 0,70 0,70

Zona ntins >= 2 1,10 1,20
precomprimat
>= 20 0,70 0,70

Deschiderea Zona comprimat <= 2 0,75 0,90
intermediar
>= 20 0,55 0,55
Grind
continu Zona ntins >= 2 1,05 1,15
precomprimat
>= 20 0,65 0,70

Pe reazemul Zona comprimat <= 2 0,70 0,75
intermediar
>= 20 0,85 0,85

Zona ntins >= 2 1,10 1,15
precomprimat
>= 20 0,80 0,85
'+++++'

Cactorul lam#da(c$4$1 %ine seama de influen%a "olumului traficului anual &i de durata de ser"iciu &i se calculeaz+ cu rela%ia.

1 Vol 1 N(ani)
lambda(c,
2
,
3
) = 1 + - log + - (4.112)
8 ' 25 - 10
6
' 8 ' 100 '

unde.
Vol ' "olumul traficului ((n tone>an>linie ferat+3
N(ani ' durata de ser"iciu proiectat+ a podului ((n ani.
Cactorul lam#da(c$5 %ine seama de efectele (nc+rc+rii care pro"in de la una sau mai multe linii ferate care sunt pe pod. !entru
structuri care sus%in mai multe linii ferate$ (nc+rcarea care produce o#oseal+ "a fi dispus+ pe ma)im dou+ linii ferate (n cea mai
defa"ora#il+ pozi%ie (ane)a C. Efectul ac%iunilor din dou+ linii ferate poate fi calculat cu rela%ia.

1
lambda(c,
4
) = 1 + - log n >= 0,54; pentru a <= 0,8 (4.113)
8
lambda(c,
4
) = 1,0; pentru a > 0,8
max[sigma(c,
1
), sigma(c,
2
)]
a =
sigma(c,
1
+
2
)

unde.
n ' %ine seama de traficul care se desf+&oar+ simultan pe pod3 se calculeaz+ cu rela%ia.
n F N(c>N(T
N(c ' num+rul de trenuri care (ncarc+ suprastructura3
N(T ' num+rul total de trenuri care (ncarc+ o cale3
si*ma(c$1$ si*ma(c$4 ' eforturile unitare de compresiune rezultate din (nc+rcarea podului cu modelul :1$ pentru linia ferat+ 1$
respecti" 4$ de pe pod$ incluz0nd factorul dinamic al modelului de (nc+rcare :1$ (n concordan%+ cu ane)a C$ respecti"
si*ma(c$1Z4 corespunz+tor a dou+ linii ferate (nc+rcate pe pod.
(6! -a elementele f+r+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ "erificarea la o#oseal+ a eforturilor unitare tan*en%iale nu
este necesar+ dac+ se "erific+ ecua%iile (5.115$ (5.116. Dac+ nu se "erific+$ este necesar+ o "erificare la o#oseal+.

tau(max) tau(min)
Pentru tau(min)/tau(max) >= 0: <= 0,5 + 0,45 - <= 0,9 (4.114)
tau(Rd
1
) tau(Rd
1
)
tau(max) tau(min)
Pentru tau(min)/tau(max) < 0: <= 0,5 - (4.115)
tau(Rd
1
) tau(Rd
1
)

unde.
tau(ma) ' efortul tan*en%ial nominal ma)im su# *ruparea frec"ent+ de ac%iuni3
tau(min ' efortul tan*en%ial nominal minim su# *ruparea frec"ent+ de ac%iuni$ (n sec%iunea unde se produce tau(ma)$
tau(Rd1 F V(Rd1>#(A W d$ ' efortul unitar tan*en%ial de proiectare$ for%a t+ietoare rezistent+$ V(Rd1 calcul0ndu'se conform
5.4.1.4.1$ rela%ia (5.61$ #(A &i d fiind l+%imea$ respecti" (n+l%imea util+ a sec%iunii de #eton.
(8! /n cazul "erific+rii la str+pun*ere$ eforturile tan*en%iale ma)ime &i minime tre#uie s+ satisfac+ ecua%iile (5.115 &i (5.116$
efortul unitar tan*en%ial de proiectare calcul0ndu'se cu rela%iile.
tau F V(Ed>d
tau(Rd1 F V(Rd1>d
unde.
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare pe unitatea de lun*ime.
5.4.1.:.5.4. Verificarea la o#oseal+ a o%elului #eton &i a o%elului pretensionat
(1) Verificarea la o#oseal+ a o%elului #eton$ a o%elului pretensionat &i a dispoziti"elor de cuplare const+ (n (ndeplinirea
condi%iei.

DELTA sigma(Rsk) (N*)
gamma(F) - gamma(Ed) - DELTA sigma(s,equ) <= (4.116)
gamma(s,fat)

unde.
DE-TA si*ma(RsH (N12 ' ecartul de eforturi unitare pentru N_ F 1=
8
cicluri$ corespunz+tor cur#elor 9'N ale o%elului #eton sau
ale o%elului pretensionat ("ezi fi*. 1.;$ ta#elul 1.< &i 1.113
DE-TA si*ma(s$eOu ' ecartul ec2i"alent de eforturi unitare$ definit ca ecartul constant de eforturi unitare care aplicat cu N_ F
1=
8
cicluri$ determin+ de*rad+ri ec2i"alente cu ale spectrului eforturilor unitare$ rezultat din ac%iunile traficului3
*amma(C F 1$= coeficientul par%ial de si*uran%+ al ac%iunilor
*amma(Ed F 1$= coeficientul par%ial de si*uran%+ al modelului de (nc+rcare
*amma(s$fat F 1$16 coeficientul par%ial de si*uran%+ la o#oseal+ al o%elului #eton sau al o%elului pretensionat
(4! !entru suprastructuri de poduri &osea &i de cale ferat+ DE-TA si*ma(s$eOu se calculeaz+ ca mai 7os$ pe #aza
modelelor de (nc+rcare la o#oseal+ pre"+zute (n ane)a L &i C.
(1! !entru podurile &osea$ la "erificarea o%elului din arm+turi$ "alorile (nc+rc+rilor pe osie ale modelului 4 modificat la
o#oseal+ "or fi multiplicate cu factorul 1$:6$ pentru "erific+ri pe reazemele intermediare$ respecti" 1$5=$ pentru "erific+ri (n alte
zone.
Ecartul ec2i"alent de eforturi unitare$ DE-TA si*ma(s$eOu$ se calculeaz+ cu rela%ia.

DELTA sigma(s,equ) = DELTA sigma(s,EC) - lambda(s) (4.117)

unde.
DE-TA si*ma(s$EC ' ecartul de eforturi unitare$ produs de modelul de (nc+rcare 4 la o#oseal+ ("ezi L. 11.1$ cu intensitatea
ac%iunilor pe osie ma7orat+ cu factorii de mai sus$ 1$:6$ respecti" 1$5=$ consider0ndu'se *ruparea de ac%iuni cerut+ la
5.4.1.:.4(5$ (63
lam#da(s ' factor de ec2i"alen%+ pentru calculul ecartului ec2i"alent de eforturi unitare$ plec0nd de la ecartul de eforturi
unitare DE-TA si*ma(s$EC.
Cactorul de ec2i"alen%+$ lam#da(s include influen%a desc2iderii$ lam#da(s1 (fi*. 5.44$ pentru zonele reazemului intermediar &i
fi*. 5.41$ pentru zonele din desc2idere &i pentru elemente locale a "olumului traficului anual$ lam#da(s4 (rela%ia (5.11< &i
ta#elul 5.1$ a duratei de ser"iciu$ lam#da(s1 (rela%ia (5.14=$ a multiplelor #enzi de circula%ie$ lam#da(s5 (rela%ia (5.141 a
tipului de trafic &i a influen%ei calit+%ii suprafe%ei de rulare asupra impactului$ G(fat (G(fat F 1$4 pentru suprafe%e de rulare cu
ru*ozitate #un+$ respecti" G(fat F 1$5 pentru suprafe%e de rulare cu o ru*ozitate medie$ put0nd fi calculat cu rela%ia.

lambda(s) = I(fat) - lambda(s
1
) - lambda(s
2
) - lambda(s
3
) - lambda(s
4
) (4.118)

FIGURA 4.22
Valori$ lam#da(s$1$ pentru "erificarea la o#oseal+ pe
reazemul intermediar
FIGURA 4.23
Valori$ lam#da(s$1 pentru "erificarea la o#oseal+ (n desc2idere &i
pentru elemente locale


_ N(obs)
lambda(s,
2
) = Q - k
2
(4.119)
\ 2,0
unde:
N(obs) - numrul de camioane pe an, n conformitate cu prevederile tabelului
B.7, n milioane;
k
2
- panta curbei S-N, conform 3.9 sau 3.11;
_
Q - factorul care defineste tipul de trafic, conform tabelului 4.3.

Ta#elul 5.1

_
Factorul Q n functie de tipul traficului

_ Tipul de trafic (pe tipuri de autovehicule echivalente)


Factorul Q
pe distante lungi pe distante medii trafic local

k
2
= 5 1,0 0,90 0,73

k
2
= 7 1,0 0,92 0,78

k
2
= 9 1,0 0,94 0,82
'+++'



N(ani)
lambda(s,
3
) = k
2
(4.120)
\ 100

unde.
N(ani ' durata de "ia%+ normat+ a podului


___
\
/ N(obs,i)

lambda(s,
4
) = k
2
(4.121)
\ N(obs,
1
)

unde.
N(o#s$i ' num+rul de auto"e2icule pro*nozat s+ treac+$ pe #anda i$ pe an$
N(o#s$1 ' num+rul de autocamioane de pe #anda lent+$ pe an.
9uplimentar$ factorul de impact pentru "erificarea unei sec%iuni situat+ la distan%a ma)im+ de 8$== m de un rost de dilatare "a
fi determinat (n concordan%+ cu ane)a L &i fi*. L.1=.
(5! !entru podurile de cale ferat+$ ecartul ec2i"alent de eforturi unitare pentru o%elul #eton &i pentru o%elul pretensionat se
calculeaz+ cu rela%ia.

DELTA sigma(s,equ) = lambda(s) - I
2
- DELTA sigma(s,
71
) (4.122)

unde.
DE-TA si*ma(s$:1 ' ecartul de eforturi unitare$ determinat de ac%iunea modelului de (nc+rcare :1 ("ezi C ;$ amplasat (n
pozi%ia cea mai defa"ora#il+3 (n *ruparea de ac%iuni cu frec"en%+ rar+3 pentru structuri de poduri care sus%in mai multe linii ferate$
modelul de (nc+rcare :1 "a fi amplasat pe ma)im dou+ linii ferate3
G4 ' factorul dinamic pentru modelul de (nc+rcare :1$ (n conformitate cu C.5.1.43
lam#da(s ' factorul de ec2i"alen%+ pentru calculul ecartului ec2i"alent de eforturi unitare plec0nd de la eforturile unitare
produse de DG4 W DE-TA si*ma(s$:1E.
Cactorul de ec2i"alen%+$ lam#da(s este func%ie de desc2iderea elementului "erificat &i de tipul traficului$ lam#da(s$1$ (ta#elul
5.5$ de "olumul traficului anual$ lam#da(s$4$ (rela%ia (5.146$ de durata de ser"iciu$ lam#da(s$1$ (rela%ia (5.148 &i de num+rul
de linii ferate sus%inute de pod$ lam#da(s$5 (rela%ia (5.14:.

lambda(s) = lambda(s,
1
) - lambda(s,
2
) - lambda(s,
3
) - lambda(s,
4
) (4.123)

Ta#elul 5.5
Valori ale coeficientului lam#da(s$1 pentru *rinzi simplu
rezemate &i continue

Tipul traficului
Schema static si zona Tipul Deschiderea aleator
verificat la oboseal armturii elementului,
verificateL, n metri standard greu

[1] <= 2 0,90 0,95



>= 20 0,65 0,70

[2] <= 2 1,00 1,05

Grind simplu rezemat >= 20 0,70 0,70

[3] <= 2 1,25 1,35

>= 20 0,75 0,75

[4] <= 2 0,80 0,85

>= 20 0,40 0,40

[1] <= 2 0,90 1,00



>= 20 0,65 0,65

[2] <= 2 1,05 1,15

Deschiderea de >= 20 0,65 0,65
capt (marginal)
[3] <= 2 1,30 1,45

>= 20 0,65 0,70

[4] <= 2 0,80 0,90

>= 20 0,35 0,35

[1] <= 2 0,95 1,05

>= 20 0,50 0,55

Grind [2] <= 2 1,00 1,15
continu
Deschiderea >= 20 0,55 0,55
intermediar
[3] <= 2 1,25 1,40

>= 20 0,55 0,55

[4] <= 2 0,75 0,90

>= 20 0,35 0,30

[1] <= 2 0,85 0,85

>= 20 0,70 0,75

[2] <= 2 0,90 0,95

Pe reazemul >= 20 0,70 0,75
intermediar
[3] <= 2 1,10 1,10

>= 20 0,75 0,80

[4] <= 2 0,70 0,70

>= 20 0,35 0,40
'+++++'

D1E ' o%el #eton$ o%el pentru arm+turi pre(ntinse (toate tipurile$ o%el pentru arm+turi post(ntinse (toroane (n teci din materiale
plastice &i fascicule (n teci metalice
D4E ' arm+turi post(ntinse (fascicule cur#e (n teci metalice3 cur#e 9'N cu H1 F 1$ H4 F : &i N_ F 1=
8

D1E ' dispoziti"e de cuplare (pentru o%el pretensionat3 cur#e 9'N cu H1 F 1$ H4 F 6 &i N_ F 1=
8

D5E ' dispoziti"e de cuplare (pentru o%el #eton$ #are sudate incluz0nd &i zonele de (nn+dire3 cur#e 9'N cu H1 F 1$ H4 F 6 &i N_ F
1=
:

!entru factorul lam#da(s$1$ interpolarea pentru o desc2idere - se face cu rela%ia.

lambda(s,
1
) = lambda(s,
1
)(2 m) + [lambda(s,
1
)(20 m) - lambda(s,
1
)(2 m)) - (log L - 0,3) (4.124)

Cactorul lam#da(s$4 se calculeaz+ cu rela%ia.


Vol
lambda(s,
2
) = k
2
(4.125)
\25 - 10
6

unde.
Vol ' "olumul traficului ((n tone>an>linie ferat+3
H4 ' panta cur#ei 9'N corespunz+toare arm+turilor din o%el #eton (ta#elul 1.< sau din o%el pretensionat (ta#elul 1.113
Cactorul lam#da(s$1 rezult+ aplic0nd rela%ia.


N(ani)
lambda(s,
3
) = k
2
(4.126)
\ 100

unde.
N(ani ' durata de "ia%+ normat+ a podului (ani3
H4 ' panta cur#ei 9'N ("ezi ta#elul 1.<$ pentru arm+turi din o%el #eton$ respecti" ta#elul 1.11$ pentru arm+turi din o%el
pretensionat.
Cactorul lam#da(s$5 se calculeaz+ cu rela%ia.

k
2

lambda(s,
4
) = \n + (1 - n) - s
1
^k
2
+ (1 - n) - s
2
^k
2
(4.127)
DELTA sigma
1
DELTA sigma
2
s
1
= s
2
=
DELTA sigma
1
+
2
DELTA sigma
1
+
2

Dac+ su# efectul (nc+rc+rilor din traficul desf+&urat pe o linie apar numai eforturi unitare de compresiune$ se consider+ s(i F
=
unde.
n ' propor%ia din trafic care se desf+&oar+ simultan pe pod3 se calculeaz+ cu rela%ia.
n F N(c>N(T
N(c ' num+rul de trenuri care circul+ simultan pe pod3
N(T ' num+rul total de trenuri care circul+ pe o linie ferat+3
DE-TA si*ma1$ DE-TA si*ma4 ' ecarturile eforturilor unitare determinate de modelul de (nc+rcare :1 pe linie ferat+
DE-TA si*ma1Z4 ' ecarturile eforturilor unitare determinate de modelul de (nc+rcare :1 pe dou+ linii ferate
H4 ' panta cur#ei 9'N ("ezi ta#elul 1.<$ pentru arm+turi din o%el #eton$ respecti" ta#elul 1.11$ pentru arm+turi din o%el
pretensionat.
(6! !entru cazurile nedefinite mai sus$ unde "a tre#ui s+ se "erifice dac+ factorul de de*radare D(Ed al arm+turilor din o%el
#eton &i>sau pretensionat produs su# (nc+rc+rile din trafic la o#oseal+ rele"ante$ respectat+ condi%ia.

___
\ n [DELTA sigma(i)]
D(Ed) = / <= 1 (4.128)
N [DELTA sigma(i)]
i

unde.
n DDE-TA si*ma(iE ' num+rul de cicluri aplicat cu ecartul de eforturi unitare DE-TA si*ma(i3
N DDE-TA si*ma(iE ' num+rul de cicluri rezistent cu ecartul de eforturi unitare DE-TA si*ma(i.
!entru calculului factorului de de*radare la o#oseal+ D(Ed se "a aplica metoda !alm*ren ' ?iner. Cur#ele corespunz+toare
9'N ale o%elului "or fi cele din ta#elul 1$<$ respecti" din ta#elul 1.11$ reduse cu coeficientul *amma(s$fat F 1$16.
(8! !rincipiile de calcul (1 la (6 de mai sus se aplic+ &i arm+turilor calculate la for%+ t+ietoare.
4.2.2. 9t+ri limit+ de ser"iciu
4.2.2.1. Beneralit+%i
5.4.4.1.1. Domeniul de aplica#ilitate
(1! !re"ederile de mai 7os se aplic+ st+rilor limit+ de ser"iciu. Acestea se refer+ la.
' limitarea eforturilor unitare
' "erificare la fisurare &i la decomprimare
' "erificarea deforma%iei (s+*e%ii
' "erificarea "i#ra%iei
Alte st+ri limit+ (cum ar fi etan&area (mpotri"a penetr+rii lic2idelor pot fi importante (n cazul anumitor structuri$ dar acestea nu
fac o#iectul acestui normati".
5.4.4.1.4. Clasificarea cate*oriilor de "erificare
(1! !odul sau anumite p+r%i ale acestuia pot fi clasificate (n clase de e)punere (de mediu$ conform ane)ei -.
(2) !entru a asi*ura performan%ele cerute$ criteriile de "erificare ale podurilor sau ale anumitor p+r%i ale acestora$ pot fi
clasificate (n cate*orii de "erificare$ conform ta#elului 5.6. Ta#elul 5.6 se aplic+ suprastructurilor de poduri (n situa%ia de
e)ecu%ie (construc%ie &i de e)ploatare.
Ta#elul 5.6
Clasificarea cate*oriilor de "erificare

Gruparea de actiuni pentru verificarea:


Categoria de verificare
Decomprimrii sectiunii Deschiderii fisurii

A Frecvent redus -

B Frecvent frecvent redus

C Cvasi-permanent frecvent

D - frecvent

E - cvasi-permanent
'++'

(3) Ta#elul 5.6 con%ine criteriul de "erificare a decomprim+rii sec%iunii &i al desc2iderii fisurii. C0nd se utilizeaz+ acest ta#el$
este o#li*atoriu s+ se "erifice am#ele criterii.
(4) Un element structural din componen%a unei suprastructuri de pod poate fi (ncadrat+ (n mai multe cate*orii de "erificare$
fiind important+ (ncadrarea din punctul de "edere al comport+rii la (nco"oierea lon*itudinal+$ trans"ersal+ &i local+.
a) 9uprastructuri de poduri "erificate (n situa%ia de e)ploatare (nco"oiate lon*itudinal.
' Cate*oria de "erificare A se aplic+ suprastructurilor tronsonate$ la care arm+turile pasi"e nu tra"erseaz+ rosturile (cu rosturi
uscate3 se aplic+ &i suprastructurilor podurilor de cale ferat+3
' Cate*oria de "erificare L se aplic+ suprastructurilor casetate$ e)ecutate (n consol+ sau prin (mpin*ere3
' Cate*oria de "erificare C se aplic+ suprastructurilor realizate din *rinzi prefa#ricate cu desc2ideri independente$ dalelor &i
suprastructurilor podurilor 2o#anate3
' Cate*oria de "erificare D se aplic+ suprastructurilor cu precomprimare par%ial+ (cu recomandarea de a introduce un efort de
precomprimare suficient de mare$ astfel (nc0t su# ac%iunile permanente s+ o#%inem eforturi unitare de compresiune la ni"elul
arm+turilor pretensionate &i suprastructurilor din #eton armat3
' Cate*oria de "erificare E este introdus+ cu caracter e)perimental.
b) 9uprastructuri de poduri "erificate (n situa%ia de e)ecu%ie (nco"oiate lon*itudinal.
' Cate*oria de "erificare A se aplic+ elementelor tronsonate$ la care starea limit+ de decomprimare tre#uie s+ fie atins+ su#
efectul com#inat al ac%iunilor permanente &i al precomprim+rii$ al efectelor datorate transportului &i monta7ului$ al efectelor din
temperatur+$ "0nt sau e"entuale tas+ri de reazeme3
' Cate*oria de "erificare L se aplic+ acelora&i elemente tronsonate$ "erific0ndu'se desc2iderea fisurilor su# ac%iunile
permanente &i ale precomprim+rii$ al solicit+rilor suplimentare la transport &i la monta7$ al solicit+rilor din "0nt sau din e"entuale
tas+ri de reazeme3 se poate "erifica$ de asemenea$ starea de decomprimare su# ac%iunile permanente &i a celor datorate
transportului &i monta7ului3
' Cate*oria de "erificare C &i D. se "erific+ starea limit+ de desc2idere a fisurilor su# ac%iuni permanente &i a celor datorate
transportului &i monta7ului.
c) 9uprastructuri (nco"oiate (n sens trans"ersal &i local.
' Cate*oria de "erificare C se aplic+ suprastructurilor precomprimate trans"ersal3
' Cate*oria de "erificare D se aplic+ suprastructurilor care nu sunt precomprimate trans"ersal3
d) Alte elemente structurale ale suprastructurii3
' Cate*oria de "erificare A se aplic+ elementelor cu arm+tur+ pretensionat+ solicitate la (ntindere3
' Cate*oria de "erificare C se aplic+ elementelor cu arm+tur+ pretensionat+ interioar+ dispus+ (n direc%ia de "erificare
considerat+3
' Cate*oria de "erificare D sau E se aplic+ altor elemente structurale care nu se (ncadreaz+ (n cate*oriile A &i C.
4.2.2.2. -imitarea eforturilor unitare (n condi%ii de ser"iciu
5.4.4.4.1. Beneralit+%i
(1! Cur*erea lent+ e)cesi"+ &i microfisurarea "or fi e"itate limit0nd efortul unitar de compresiune su# ac%iunile de ser"iciu.
(2) !entru #etonul precomprimat$ efortul unitar ma)im de compresiune la transfer "a fi limitat la =$8 W f(c (t. C0nd efortul
unitar de compresiune dep+&e&te =$56 W f(cm (t cur*erea lent+ neliniar+ "a fi luat+ (n considerare$ f(cm (t reprezint+ "aloarea
medie a rezisten%ei la compresiune a #etonului la timpul t$ (n momentul producerii transferului.
(3) Efortul unitar (n #eton produs de *ruparea cu frec"en%+ redus+ de ac%iuni &i de "aloarea caracteristic+ a for%ei de
precomprimare "a fi limitat+ la =$8 W f(cH (t. Aceast+ "aloare "a putea fi u&or ma7orat+$ dac+ zona de #eton comprimat+ este
confinat+ (de e)emplu$ prin arm+turi trans"ersale care dep+&esc cu 1P "olumul zonei comprimate.
!entru elemente prefa#ricate$ care "or fi supuse unui control adec"at (capitolul : "aloarea =$8 W f(cm (t "a putea fi dep+&it+
cu 1=P (n timpul e)ecu%iei$ dac+ se "a face un control strict al for%ei de tensionare &i un control independent al pierderilor de
tensiune (n arm+tura pretensionat+.
(5! Efortul unitar ma)im (n arm+tura pretensionat+ "a fi astfel determinat (nc0t s+ fie e"itate deforma%ii plastice.
(5) Efortul unitar de (ntindere din arm+tura din o%el #eton$ su# *ruparea de ac%iuni cu frec"en%+ redus+ nu "a dep+&i =$; W f(@H.
(6) Efortul unitar (n arm+tura pretensionat+ su# *ruparea de ac%iuni c"asi'permanent+ nu "a dep+&i =$86 W f(pH dup+
consumarea tuturor pierderilor de tensiune.
5.4.4.4.4. ?etode pentru "erificarea eforturilor unitare
(1! Valori mari ale eforturilor unitare de compresiune (n #eton su# ac%iuni de e)ploatare sau ni"ele mai mari ale cur*erii
lente fa%+ de cele pre"+zute$ pot conduce la formarea fisurilor lon*itudinale &i la microfisurarea #etonului. Dac+ comportarea
unui element este influen%at+ de aceste fenomene$ tre#uie luate m+suri de limitare a efortului unitar (n #etonul comprimat.
(2) Vor fi "erificate$ (n *eneral$ limit+rile eforturilor unitare de la 5.4.4.4.4.
(3) Efectele de lun*+ durat+ (cur*erea lent+ "or putea fi luate (n considerare pornind de la "aloarea unui coeficient de
ec2i"alen%+ de 1= p0n+ la 16$ (n func%ie de raportul e)istent (ntre ac%iunile permanente &i cele "aria#ile.
(4) Cerin%ele de dura#ilitate pentru #eton precomprimat pot impune alte limite ale eforturilor unitare (n #eton.
(5) /n cazul #etonului comprimat de su# ancora7e &i su# pl+cile aparatelor de reazem nu sunt necesare "erific+ri (n condi%ii de
ser"iciu dac+ condi%iile din 5.4.1.6 sunt respectate.
(6) /n condi%ii de e)ploatare$ deforma%ii plastice ale arm+turii "or fi e"itate pentru a nu produce fisuri cu desc2ideri mari$
desc2ise permanent (fisuri remanente. 9u# *ruparea de ac%iuni cu frec"en%+ redus+$ efortul unitar (n arm+tura (ntins+ nu "a
dep+&i =$; W f(@H. !entru deforma%ii impuse se poate accepta ca efortul unitar (n arm+tur+ s+ atin*+ f(@H. /n arm+turile
pretensionate$ dup+ consumarea pierderilor de tensiune$ efortul unitar nu "a dep+&i =$:6 W f(@H.
(:! /n calculul efortului unitar tre#uie s+ se %in+ seama dac+ sec%iunea fisureaz+ sau nu su# ac%iuni de e)ploatare &i su#
efectele cur*erii lente &i a contrac%iei #etonului.
(8) Eforturile unitare sunt determinate adopt0ndu'se caracteristici ale sec%iunii care s+ corespund+ fie unei sec%iuni nefisurate$
fie unei sec%iuni fisurat+ complet$ dup+ caz.
(9) /n *eneral$ acolo unde eforturile unitare ma)ime de (ntindere (n #eton$ calculate pentru o sec%iune nefisurat+ su# *ruparea
rar+ de ac%iuni$ dep+&e&te f(ctm ("ezi ta#elul 1.1$ sec%iunea tre#uie considerat+ (n stadiul fisurat.
(10) Dac+ se presupune o sec%iune nefisurat+$ (ntrea*a sec%iune de #eton se admite a fi acti"+ &i at0t #etonul$ c0t &i arm+tura
se presupun c+ se comport+ (n stadiul elastic$ at0t la (ntindere$ c0t &i la compresiune.
(11) Dac+ o sec%iune se presupune fisurat+$ #etonul se admite a a"ea o comportare elastic+ la compresiune$ dar este
incapa#il s+ reziste la (ntindere (la calculul eforturilor unitare$ (n conformitate cu aceste re*uli$ nu se "a %ine seama de efectul
ri*idit+%ii la (ntindere dup+ fisurare.
(12) Este necesar+ cel pu%in aria minim+ dat+ (n 5.4.4.1.4. pentru satisfacerea limit+rii efortului (n arm+turile aderente
o#i&nuite$ su# ac%iunea deforma%iilor impuse.
(11! !entru calculul desc2iderii fisurii &i al eforturilor unitare$ l+%imea acti"+ de plac+ se determin+$ p0n+ la adoptarea
"ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ utiliz0nd rela%iile ane)ei D din 9TA9 1=111>4';:.
4.2.2.3. 9tarea limit+ de decomprimare &i de fisurare
5.4.4.1.1. Considera%ii *enerale
(1! Cisurarea tre#uie limitat+ la un ni"el care s+ nu pre7udicieze comportarea corespunz+toare a structurii sau s+ afecteze
aspectul ei.
(4! Cisurarea este practic ine"ita#il+ (n structurile de #eton supuse la (nco"oiere$ for%+ t+ietoare$ torsiune sau (ntindere$
rezultate fie direct din (nc+rcarea structurii$ fie din (mpiedicarea deforma%iilor impuse.
(1! Cisurile pot apare &i din alte cauze$ ca de e)emplu$ din contrac%ia #etonului sau din cauza unor reac%ii c2imice e)pansi"e
(n #etonul (nt+rit. Astfel de fisuri pot a"ea desc2iderea inaccepta#il de mare$ e"itarea &i controlul lor nefiind tratate (n acest
capitol.
(5! 9e poate admite formarea fisurilor f+r+ preocuparea de a controla desc2iderea lor$ ele put0nd fi e"itate prin pre"ederea
de m+suri constructi"e$ ca de e)emplu pre"ederea de rosturi care pot permite deplas+ri$ cu condi%ia ca ele s+ nu (mpiedice
func%ionalitatea structurii.
(6! Tre#uie sta#ilite (mpreun+ cu #eneficiarul limite corespunz+toare$ %in0nd seama de func%ionalitatea &i natura structurii$
precum &i de costurile pri"ind limitarea fisur+rii.
(8! Depasi"izarea suprafe%ei o%elului pretensionat "a fi e"itat+.
(:! Atunci c0nd se face calculul de "erificare pentru starea limit+ de decomprimare la cate*oriile A$ L &i C$ din ta#elul 5.6$
nu sunt admise eforturi unitare de (ntindere (n #eton su# *ruparea rele"ant+ de ac%iuni.
(8) !entru "erificarea desc2iderii fisurii$ certitudinea satisfacerii criteriilor cerute (n ta#elele 5.: &i 5.; are la #az+ acceptarea
urm+toarelor desc2ideri de fisur+ limit+.
=$4 mm pentru elementele din #eton precomprimat
=$1 mm pentru elementele din #eton armat
(9) /n situa%iile de proiectare c0nd "alorile desc2iderii fisurilor difer+ de "alorile ar+tate la (;$ diametrul ma)im al #arei care
poate controla desc2iderea fisurii "a fi determinat cu rela%ia (5.116 din 5.4.4.1.1. (5.
(10) !entru "erificarea desc2iderii fisurii$ elementele cu precomprimare e)terioar+$ (n afar+ de cele care au arm+turi
pretensionate interioare aderente pre>post(ntinse$ pot fi tratate ca elemente din #eton armat.
5.4.4.1.4. Arii minime de armare
5.4.4.1.4.1. Beneralit+%i
(1! Din ra%iuni de dura#ilitate &i estetice$ "a fi sta#ilit+ o arie minim+ de arm+tur+$ (n structurile de poduri din #eton pentru a
pre"eni formarea unor fisuri cu desc2ideri mari$ datorate deforma%iilor impuse neluate (n calcul$ neec2ili#r+rii eforturilor unitare
sau distorsiunilor produse de precomprimare.
(2) !re"ederea de la (1! poate fi considerat+ satisf+c+toare$ dac+ o arie minim+ de arm+tur+ este asi*urat+ pe conturul
sec%iunii. Aceast+ arie minim+ de arm+tur+ "a putea fi luat+ (n considerare pentru toate "erific+rile la st+rile limit+ ultime &i de
ser"iciu.
(3) -umina ma)im+ (ntre #arele corespunz+toare ariei minime nu "a dep+&i 4== mm.
5.4.4.1.4.4. Sonele cu arii minime de arm+tur+
! ' Aria minim+ de arm+tur+$ conform cu ecua%ia (5.14< "a fi amplasat+ (n zonele (n care su# *ruparea rar+ de ac%iuni
eforturile unitare (n #eton sunt de (ntindere sau de compresiune cu "alori su# 1 ?!a.
5.4.4.1.4.1. Arii minime de armare
(1) /n a#sen%a altor pre"ederi$ coeficientul de armare$ pe fiecare direc%ie$ nu "a fi mai mic dec0t.

f(ctm)
ro(surf) = 0,2 - (4.129)
f(yk)

/n orice situa%ie aria o%elului #eton nu "a fi mai mare dec0t 116 mm
4
>m pe fiecare direc%ie.
(4! Coeficientul minim de armare poate fi calculat cu rela%ia de mai 7os. !entru *rinzi casetate sau (n T coeficientul minim de
armare "a fi calculat separat pentru zona inimilor &i pentru zona pl+cii.

0,8 - k(c) - k - f(ctm)
ro(s) + csi
1
- ro(p) = (4.130)
sigma(s)

unde.
ro(s ' coeficientul de armare pentru arm+turile din o%el #eton e)primat prin raportul dintre aria arm+turii din o%el #eton &i aria
de #eton (ntins+ din sec%iunea considerat+ &i se determin+ cu rela%ia.

A(s)
ro(s) = (4.131)
A(ct)

ro(p ' coeficientul de armare pentru arm+turile din o%el pretensionat e)primat prin raportul dintre aria o%elului pretensionat
dispus pe o zon+ cu (n+l%imea su# 1== mm adiacent+ arm+turii din zona (ntins+ &i aria zonei de #eton (ntinse &i se calculeaz+
cu rela%ia.

A(p)
ro(p) = (4.132)
A(ct)

f(ctm ' rezisten%a medie a #etonului la (ntindere a)ial+ ("ezi ta#elul 1.13 pentru rosturile elementelor prefa#ricate se "a
considera f(ctm F =3
A(ct ' aria zonei de #eton (ntinse a inimii sau a pl+cii (dup+ cum este cazul$ (nainte de fisurare3
si*ma(s ' efortul unitar (n arm+tura de o%el #eton care corespunde ariei minime de o%el #eton$ (n conformitate cu ta#elul 5.:3
si*ma(s poate fi ma7orat prin multiplicare cu factorul eta$ f+r+ a dep+&i (H W f(@t


f(ctm)
eta = unde, f(ctm)* = 2,5 MPa si f(ctm) este rezistenta medie la
\f(ctm)*
ntindere real a betonului;

csi1 ' coeficient de influen%+ a aderen%ei$ "ezi (5.1543
H ' coeficient care %ine seama de efectul form+rii fisurilor secundare$
' H F 1$= pentru inimi cu (n+l%imea 2 ]F =$1 m sau pl+ci cu l+%imea mai mic+ de =$1 m3
' H F =$86 pentru inimi cu (n+l%imea 2 YF =$; m sau pl+ci cu l+%imea mai mari de =$; m.
Valori intermediare pot fi interpolate liniar (ntre limitele de mai sus.
H(c ' coeficient care %ine seama de natura distri#u%iei eforturilor unitare (n sec%iune$ (n imediata apropiere a fisurii &i de #ra%ul
de p0r*2ie (n sec%iunea fisurat+.
' pentru (ntindere pur+
H(c F 1$=
' pentru sec%iuni dreptun*2iulare &i inimi ale sec%iunilor casetate &i ale *rinzilor (n T


N(Ed)
k(c) = 0,4 - 1 + (4.133)
k
1
- b - h - h/h* - f(ctm)
' '

(n care.
2_ F 2 pentru 2 ] 1$= m
2_ F 1$= m pentru 2 YF 1$= m
' pentru pl+cile sec%iunilor casetate

F(cr)
k(c) = 0,9 - >= 0,5 (4.134)
A(ct) - f(ctm)

N(Ed ' for%a a)ial+ (de compresiune are semnul ne*ati" (n starea limit+ de ser"iciu ac%ion0nd pe sec%iunea trans"ersal+
considerat+3 N(Ed se determin+ consider0nd "alorile caracteristice ale for%ei de precomprimare &i for%ele a)iale (n *ruparea de
ac%iuni c"asi'permanent+
H1 ' coeficient care %ine seama de efectele for%elor a)iale (n distri#u%ia eforturilor unitare
H1 F 1$6$ c0nd for%a N(Ed este de compresiune

2 h*
k
1
= - cnd forta N(Ed) este de ntindere
3 h

C(cr ' for%a de (ntindere din plac+$ (nainte de fisurare$ *enerat+ de momentul de fisurare$ calculat cu f(ctm.
(3) !entru pl+ci cu *rosime "aria#il+$ arm+tura minim+ de o%el #eton raportat+ la *rosimea medie poate fi distri#uit+ uniform.
!entru t+lpile (ntinse ale *rinzilor T sau cu sec%iuni casetate aria minim+ de o%el #eton se "a raporta la *rosimea rele"ant+.
5.4.4.1.1. Verificarea la fisurare
(1) Coeficientul minim de armare corespunz+tor rela%iei (5.14< este corespunz+tor "erific+rii desc2iderii fisurii (n concordan%+
cu 5.4.4.1.1. (:$ dac+ se demonstreaz+ c+ (n *ruparea rele"ant+ de ac%iuni pentru "erificarea desc2iderii fisurii (n conformitate
cu 5.4.1.1.1. (6$ c+ efortul unitar (n fi#ra e)trem+ a sec%iunii #etonului nu dep+&e&te rezisten%a medie la (ntindere a #etonului
Dsi*ma(c ]F f(ctmE.
(2) Dac+ efortul unitar (n #eton (n fi#ra e)trem+ a sec%iunii$ (n *ruparea de ac%iuni rele"ant+ pentru "erificarea desc2iderii fisurii
(n conformitate cu 5.4.4.1.4.$ "a dep+&i rezisten%a medie la (ntindere a #etonului Dsi*ma(c Y f(ctmE$ pentru "erificarea
desc2iderii fisurii poate fi folosit+ una din metodele de mai 7os.
(3) /n cazurile de proiectare care corespund lui (4 de mai sus$ desc2iderea fisurii "a putea fi corect e"aluat+ dac+ fiecare din
diametrele #arelor nu "a dep+&i "aloarea cerut+ (n ta#elul 5.:. sau lumina ma)im+ dintre #are nu "a dep+&i limitele pre"+zute (n
ta#elul 5.;. /n aceste ta#ele$ si*ma(s este efortul unitar (n o%elul #eton$ (n cazul (n care sec%iunea este armat+ numai cu o%el
pretensionat$ si*ma(s de"ine e*al cu DE-TA si*ma(s.
!entru a aplica ta#elele 5.:. &i 5.;. efortul unitar "a fi calculat (n *ruparea de ac%iuni rele"ant+ utiliz0nd ecua%iile (5.118 &i
(5.11:.
(4) /n cazul sec%iunilor dreptun*2iulare sau al inimilor *rinzilor T &i sec%iunilor casetate diametrul ma)im al arm+turii G(s_
precizat (n ta#elul 5.: poate fi corectat ca mai 7os.

h(cr)
I(s) = I(s)* - >= I(s)* (4.135)
10 - (h - d)

unde.
G(s ' este diametrul ma)im corectat al #arei3
G(s_ ' este diametrul ma)im necorectat al #arei$ precizat (n ta#elul 5.:.3
2(cr ' (n+l%imea zonei (ntinse (naintea fisur+rii$ consider0nd "aloarea caracteristic+ a for%ei de precomprimare &i for%ele a)iale
(n *ruparea de ac%iuni c"asi'permanent+3
2 ' (n+l%imea total+ a sec%iunii3
d ' (n+l%imea util+ a sec%iunii.
(5) !entru "erificarea desc2iderii fisurii efortul unitar (n arm+tur+ poate fi calculat %in0nd seama de o aderen%+ diferen%iat+
pentru o%elul #eton &i pentru o%elul pretensionat.


1 1
sigma(s) = sigma(s)'' + 0,4 - f(ctm) - (4.136)
eff ro(p) eff ro(tot)
' '

1 csi
1
2

DELTA sigma(s) = sigma(s)'' - 0,4 - f(ctm) - (4.137)
eff ro(tot) eff ro(p)
' '

(6) Diametrul ma)im al #arei pentru a determina desc2iderea fisurii$ A(H se calculeaz+ cu rela%ia.

3,6 - w(k) - eff ro(p) - E(s)
I(s) = (4.138)
f(ctm)
sigma(s) - 0,4 - - [1 + alfa(e) - eff ro(p)]
eff ro(p)

cu urm+toarele nota%ii (n rela%iile (5.118 &i (5.11:.

A(s) + csi
1
2
- A(p)
eff ro(p) = (4.139)
A(c,eff)
A(s) + A(p)
eff ro(tot) = (4.140)
A(c,eff)

alfa(e ' coeficient de ec2i"alen%+$ alfa(e F Es>E(cm3
si*ma(s`` ' efortul unitar (n arm+tur+$ (n sec%iunea fisurat+$ consider0nd aderen%a (ntre #eton &i arm+tur+$ (n *ruparea de
ac%iuni rele"ant+3
A(c$eff ' aria efecti"+ a #etonului care este rele"ant+ pentru calculul desc2iderii fisurii.

F(cr)
A(c,eff) = 2,5 - b - (h - d) <= (4.141)
f(ctm)

# ' l+%imea sec%iunii (n zona arm+turilor din o%el #eton$ A(s &i pretensionate$ A(p3
C(cr ' for%a de (ntindere din zona (ntins+ (naintea fisur+rii$ care conduce la determinarea momentului de fisurare$ calculat cu
f(ctm$ consider0nd "aloarea caracteristic+ a for%ei de precomprimare &i a for%elor a)iale (n *ruparea de ac%iuni
c"asipermanent+3
A(s ' aria o%elului #eton$ aflat+ (n aria efecti"+ a #etonului$ A(c$eff3
A(p ' aria arm+turii pre(ntinse sau post(ntinse$ aflat+ (n aria efecti"+ a #etonului$ A(c$eff3
csi1 ' coeficient de corec%ie a aderen%ei$ %in0nd seama de diametre diferite ale o%elului pretensionat &i ale o%elului #eton3


I(s)
csi
1
= csi - (4.142)
\ I(p)

Dac+ se consider+ numai o%elul pretensionat la calculul desc2iderii fisurii$ atunci csi1 F 1$=.
G(s ' diametrul ma)im corectat al o%elului #eton
G(p ' diametrul ec2i"alent al o%elului pretensionat


I(p) = 1,6 - \A(p) pentru fascicule din toroane alctuite din mai multe srme;
I(p) = 1,75 - I(srm) pentru monotoron alctuit din 7 srme;
I(p) = 1,20 - I(srm) pentru monolite alctuite din 3 srme.

csi ' coeficientul de aderen%+ al o%elului pretensionat &i al o%elului #eton de (nalt+ aderen%+3 (n a#sen%a unor date
corespunz+toare$ coeficientul csi poate fi adoptat cu "alorile din ta#elul 5.8.
Ta#elul 5.8
Coeficientul mediu de aderen%+ al o%elului pretensionat &i al o%elului
#eton de (nalt+ aderen%+ pentru "erificarea la fisurare$ csi

Armtur Armtur postntins


Tipul de fascicul prentins
<= C50/60 >= C55/67

Srme netede din otel pretensionat - 0,3 0,15

Toroane din 7 srme 0,6 0,5 0,25

Srme pretensionate amprentate 0,7 0,6 0,30

Bare din otel pretensionat nervurat 0,8 0,7 0,35


'+++'

Ta#elul 5.:
Diametrul ma)im G(s_ al #arelor de o%el de (nalt+ aderen%+

Valoarea diametrului maxim necorectat, I(s)* (mm)


Efortul unitar n otel,
sigma(s) (MPa) Sectiuni armate cu otel Sectiuni armate cu otel
beton pretensionat

120 - 40

140 40 32

160 32 25

200 25 16

240 20 12

280 16 8

320 12 6

360 10 5

400 8 4

450 6
'++'

Dac+ desc2iderea fisurii se calculeaz+ numai cu o%el pretensionat atunci "aloarea lui G(s_ din ta#elul 5.: "a fi multiplicat+ cu
csi$ din ta#elul 5.
Ta#elul 5.;
-umina ma)im+ (ntre #arele cu (nalt+ aderen%+

Lumina maxim (mm)


Efortul unitar
n otel (MPa) ncovoiere pur ntindere axial Elemente ncovoiate
(elemente din beton(elemente din beton din beton
armat) armat) precomprimat

160 300 200 200

200 250 150 150

240 200 125 100

280 150 75 50

320 100 - -

360 50 - -
'+++'

Dac+ desc2iderea fisurii se calculeaz+ numai cu o%el pretensionat atunci "aloarea luminii dintre #are precizat+ (n ta#elul 5.;
"a fi multiplicat+ cu =$6.
5.4.4.1.5. Calculul desc2iderii fisurii
(1) Desc2iderea caracteristic+ a fisurii poate fi dedus+ din rela%ia.

w(k) = s(r,max) [epsilon(sm) - epsilon(cm)] (4.143)

unde.
s(r$ma) ' distan%a ma)im+ dintre fisuri3
epsilon(sm ' deforma%ia specific+ medie a arm+turii su# *ruparea rele"ant+ a ac%iunilor$ incluz0nd &i efectul deforma%iilor
impuse &i %in0nd seama de ri*iditatea #etonului (ntins$ a contrac%iei$ etc.3 numai o deforma%ie specific+ suplimentar+ mai mare
dec0t zero (n #eton este luat+ (n considera%ie3
epsilon(cm ' deforma%ia specific+ medie (n #eton$ dintre dou+ fisuri succesi"e.
(2) !aranteza Depsilon(sm ' epsilon(cmE se poate calcula cu rela%ia.

f(ct,eff)
sigma(s) - k(t) [1 + alfa(e) - ro(p,eff)]
ro(p,eff) sigma(s)
[epsilon(sm) - epsilon(cm)] = >=
(4.144)
E(s) E(s)

unde.
si*ma(s ' efortul unitar (n arm+tura din o%el #eton$ consider0nd sec%iunea fisurat+3 pentru arm+tur+ din o%el pretensionat$
si*ma(s se (nlocuie&te cu cre&terea efortului unitar dup+ decomprimarea sec%iunii (c0nd efortul unitar (n #eton la ni"elul
arm+turii pretensionate este e*al cu zero3
alfa(e ' factorul de ec2i"alen%+$ e*al cu E(s>E(cm3

A(s) + csi
1
2
- A(p)
ro(p,eff) = (4.139)
A(c,eff)

A(c$eff ' aria de #eton efecti" (ntins+$ determinat+ (n 7urul arm+turilor din o%el #eton cu (n+l%imea 2(c$ef$ cu 2(c$ef F min D4$6
(2'd3 (2')>13 2>4E3
csi1 ' se calculeaz+ cu rela%ia (5.1543
H(t ' factor care depinde de durata de aplicare a ac%iunilor.
H(t F =$8 pentru ac%iuni de scurt+ durat+3
H(t F =$5 pentru ac%iuni de lun*+ durat+3
FIGURA 4.24
Cazuri tipice &i calculul ariei (ntinse de #eton
(3) /n cazurile (n care arm+turile din o%el #eton aderente sunt dispuse la o distan%+ apropiat+ de centrul de *reutate al zonei de
#eton (ntins (distan%+ ]F 6 (c Z G>4$ distan%a ma)im+ final+ dintre fisuri se calculeaz+ cu rela%ia (fi*. 5.156.

0,425k
1
k
2
I
s(r,max) = 3,4c + (4.145)
ro(p,eff)

unde.
G ' diametrul #arei3 dac+ (n sec%iuni sunt dispuse #are de diametre diferite (n1 #are de diametrul G1$ respecti" n4 #are de
diametrul G4 se poate utiliza$ (n calcule$ un diametru ec2i"alent$ G(eO determinat cu rela%ia.

n
1
fi
1
2
+ n
2
fi
2
2
fi(eq) = (4.146)
n
1
fi
1
+ n
2
fi
2

c ' stratul de acoperire cu #eton al arm+turilor din o%el #eton3
H1 ' coeficient care %ine seama de propriet+%ile de aderen%+ ale o%elului #eton.
H1 F =$; pentru #are cu propriet+%i ridicate de aderen%+
H1 F 1$8 pentru #are cu suprafa%+ neted+ (de e)emplu fasciculele de s0rme paralele realizate din o%el pretensionat3
H4 ' coeficient care %ine seama de starea de solicitare care produce fisurarea.
H4 F =$6 pentru (nco"oiere3
H4 F 1$= pentru (ntindere pur+3
!entru cazurile de (ntindere e)centric+ sau pentru suprafe%e solicitate la for%e locale$ "alori intermediare ale lui H4 "or fi
folosite plec0nd de la rela%ia.

epsilon
1
+ epsilon
2
k
2
= (4.147)
2 epsilon
1

epsilon1$ epsilon4 ' fiind deforma%ia specific+ mai mare$ respecti" mai mic+ la limitele sec%iunii considerate$ consider0nd (n
calcul sec%iunea fisurat+.
C0nd (n+l%imea zonei (ntinse din 7urul arm+turilor aderente din o%el #eton$ dep+&e&te 6(cZG>4 ("ezi fi*. 5.46 sau unde nu
sunt arm+turi din o%el #eton aderente (n interiorul zonei de #eton (ntinse$ limita superioar+ a desc2iderii fisurii se determin+
consider0nd distan%a dintre fisuri calculat+ cu rela%ia.

s(r,max) = 1,3 (h-x) (4.148)

FIGURA 4.25
Desc2iderea fisurii$ A &i calculul suprafe%ei de #eton (ntins+ func%ie
de distan%a dintre arm+turi
(4) C0nd un*2iul dintre a)ele eforturilor unitare principale &i direc%ia de dispunere a arm+turilor$ pentru elemente armate pe
dou+ direc%ii$ este semnificati" (Y 16Q$ atunci distan%a dintre fisuri$ s(r$ma) se calculeaz+ rela%ia.

1
s(r,max) = (4.149)
cos theta sin theta
+
s(r,max,y) s(r,max,z)

unde.
t2eta ' un*2iul dintre arm+turile dispuse paralel cu direc%ia @ &i direc%iile principale ale eforturilor unitare
s(r$ma)$@$ s(r$ma)$z ' distan%a dintre fisuri calculat+ (n direc%ia @$ respecti" z$ (n concordan%+ cu (1 de mai sus.
(5) !entru pere%i sensi#ili la deforma%ii din contrac%ie &i unde aria de arm+tur+$ A(s nu (ndepline&te cerin%ele din 5.4.4.1.4. &i
unde partea inferioar+ are deforma%ia din contrac%ie (mpiedicat+ de o funda%ie e)istent+$ s(r$ma) "a fi considerat e*al cu de 1$1
ori *rosimea peretelui.
4.2.2.4. 9tarea limit+ de deforma%ie
5.4.4.5.1. Beneralit+%i
(1! Deformarea structurii sau a unor p+r%i ale acesteia nu tre#uie s+ afecteze e)ploatarea podului.
(4! !entru podurile de cale ferat+$ se aplic+ pre"ederile din C.<.1. !entru alte poduri$ limitarea deforma%iilor su# trafic &i cu
alte *rup+ri asociate "a fi con"enit+$ c0nd este rele"ant+$ cu #eneficiarul.
(1! Deforma%iile nu le "or putea dep+&i pe cele permise de le*+turi$ conectori$ (m#in+ri &i de aparate de reazem.
(5! Deforma%iile (n timpul e)ecu%iei "or fi calculate astfel (nc0t.
' #etonul s+ nu fie afectat (n timpul (n care este turnat &i ni"elat
' profilul lon*itudinal proiectat s+ fie realizat
' *eometria de lun*+ durat+ s+ fie conform normelor (n "i*oare.
(5) !entru a e"ita fisurarea #etonului (n timpul turn+rii$ s+*eata e&afoda7ului sau a cintrului "a fi limitat+ la.

(L + 40)/2000 (4.150)

unde$ - este desc2iderea efecti"+ (n metri.
Aceast+ limit+ poate fi ma7orat+ p0n+ la ->1==$ dac+ fisurarea (n timpul #eton+rii este controlat+.
(6) Dac+ deforma%iile structurii sunt determinate prin calcul$ ele se "or calcula consider0nd *ruparea de ac%iuni c"asi'
permanent+. !ropriet+%ile materialelor "or fi considerate cu "alori medii. Efectele cur*erii lente$ ale contrac%iei &i ale fisur+rii "or
fi luate (n considerare.
(7) /n lipsa altor informa%ii$ calculul s+*e%ii (n timpul e)ecu%iei se "a #aza pe *ruparea caracteristic+ a ac%iunilor (mpreun+ cu
"aloarea medie a for%ei de precomprimare.
5.4.4.5.4. Verificarea s+*e%ii prin calcul
(1! 9+*e%ile "or putea fi calculate utiliz0nd un modul de elasticitate adec"at "0rstei #etonului e)istent (n structur+.
(2) Efectul cur*erii lente poate fi calculat$ utiliz0nd un model "0sco'elastic (n concordan%+ cu capitolul 1$ cu E(c (t= definit mai
7os$

E(c) (t
0
) = beta(E) (t
0
) - E(c
28
) (4.151)
unde:

beta(E) (t
0
) = \beta(cc) (t
0
) (4.152)

#eta(cc (t= ' coeficientul care depinde de "0rsta #etonului$ t$ calculat cu rela%ia.


28
0
,
5

s* 1-
beta(cc) (t
0
) e^ 't
0
/t
1
' (3.5)
' '

t= ' "0rsta #etonului (zile din momentul (n care a fost (nc+rcat
t1 ' 1 zi
s ' coeficientul care depinde de tipul cimentului.
s F =$4= pentru cimenturi cu (nt+rire foarte rapid+$ R93
s F =$46 pentru cimenturi cu (nt+rire normal+ &i rapid+$ N$ 93
s F =$1; pentru cimenturi cu (nt+rire (nceat+$ 9.
(1! ?etoda de calcul adoptat+ "a reprezenta comportarea real+ a structurii su# ac%iunile rele"ante cu o acurate%e
corespunz+toare o#iecti"elor de calcul.
(4) 9tructurile proiectate la cate*oriile A$ L sau C$ conform cu ta#elul 5.6$ pot fi considerate nefisurate c0nd calcul+m s+*e%i
(deforma%ii. /n cazul altor structuri se poate considera c+ acestea sunt fisurate.
5.4.4.5.1. Alte componente ale deplas+rilor
(1) Rotirile &i deplas+rile orizontale "or fi determinate cu "alori medii ale propriet+%ilor materialelor$ consider0nd starea fisurat+
c0nd aceasta este rele"ant+.
!entru *ruparea rele"ant+ de ac%iuni &i pentru elementele de si*uran%+ se aplic+ pre"ederile din ane)a M.
4.2.2.5. 9tarea limit+ de "i#ra%ie
5.4.4.6.1. Considera%ii *enerale
(1! 9u# ac%iunea efectelor dinamice ale ac%iunilor corespunz+toare drumului$ c+ii ferate$ pietonilor$ #icicli&tilor &i a "0ntului$
podul (nc+rcat "a tre#ui s+ (ndeplineasc+ cerin%ele st+rii limit+ de ser"iciu &i consider0nd disconfortul produs c+l+torilor.
(2) Efectele dinamice ale "0ntului nu sunt tratate$ dar pot fi considerate ca pentru podurile suspendate.
(3) 9uplimentar$ referitor la efectele dinamice ale traficului &i ale "0ntului asupra podului (n e)ploatare$ efectele locale asupra
elementelor cu dimensiuni reduse$ cum ar fi cazul consolelor aflate la e)tremit+%ile podului$ "or fi luate (n considera%ie.
5.4.4.6.4. !oduri de &osea
(1) Efectele dinamice produse de ac%iunile din traficul standard pentru tipurile de poduri rutiere o#i&nuite$ at0t pentru st+ri
limit+ ultime$ c0t &i pentru cele de ser"iciu$ sunt considerate prin coeficientul de impact$ care este de asemenea inclus (n
ac%iunile din trafic caracteristice.
5.4.4.6.1. !oduri de cale ferat+
(1) Efectele dinamice ale ac%iunilor standard pentru poduri de cale ferat+ sunt date (n ane)a C.
5.4.4.6.5. !asarele pentru pietoni &i poduri pentru cicli&ti
5.4.4.6.5.1. Re*uli de proiectare
(1! Re*ula de proiectare pentru pasarele &i poduri pentru cicli&ti "a a"ea (n "edere e"itarea posi#ilului discomfort produs
utilizatorilor.
(2) 9e poate presupune c+ nu "a e)ista disconfort pentru utilizator dac+ accelera%ia "ertical+ ma)im+ a oric+rei p+r%i a
ta#lierului nu "a dep+&i


0,5 - \f
0
, (m/s
2
),

unde f
0
este frecventa proprie de vibratie a podului incluznd ncrcarea
permanent de proiectare (suprancrcat), dar excluznd-o pe cea a pietonilor.
Trebuie evitat frecventa proprie de vibratie cuprins ntre limitele 1,6 pn
la 2,4 Hz si dac se specific cele superioare cu valori cuprinse n limite mai
ridicate, ntre 2,5 la 4,5 Hz. Dac frecventa proprie de vibratie, f
0
, depseste
5 Hz starea limit de vibratie este automat satisfcut.
5.4.4.6.5.4. Crec"en%a proprie de "i#ra%ie
(1) Crec"en%a proprie de "i#ra%ie$ f= se "a calcula pe sec%iunea nefisurat+ &i cu modulul de elasticitate dinamic de scurt+ durat+
al #etonului.
(2) Unde este fa"ora#il+$ ri*iditatea parapetelor "a putea fi luat+ (n considerare acolo unde parapetele contri#uie la ri*iditatea
total+ la (nco"oiere a suprastructurii.
5.4.4.6.5.1. Accelera%ia
(1) Accelera%ia ma)im+ "ertical+ "a fi calculat+ presupun0ndu'se c+ ac%iunea dinamic+ produs+ de c+tre pietoni poate fi
modelat+ de o (nc+rcare punctual+ pulsatorie$ C$ (n mi&care pe desc2iderea principal+ a suprastructurii pasarelei$ cu "itez+
constant+$ "$ calculat+ ca mai 7os$

F = 180 - sin (2f
0
T), n N (4.153)
v = 0,9 f
0
(4.154)

unde T este timpul (n secunde &i " este "iteza (n m>s.
(2) !entru "alori ale lui f= mai mari dec0t 5 Mz$ accelera%ia ma)im+ calculat+ poate fi redus+ cu o cantitate "ariind liniar de la o
reducere zero pentru frec"en%a de 5 Mz$ p0n+ la :=P reducere pentru 6 Mz.
4.3. Verificarea elementelor structurale din o%el
4.3.0. Beneralit+%i
(1) Verific+rile structurilor metalice de poduri$ precomprimate e)terior$ "or respecta cerin%ele fundamentale de calcul pentru
st+rile limit+ ultime din 5.1.1$ st+rile limit+ de ser"iciu din 5.1.4 &i pentru starea limit+ de o#oseal+ din 5.1.1.
(2) Alc+tuirea &i calculul (m#in+rilor structurilor metalice precomprimate se efectueaz+ conform pre"ederilor din 5.1.5 &i 8.4.
(3) !entru "erific+rile elementelor structurale din o%el ale podurilor metalice precomprimate e)terior$ se "a utiliza analiza
*lo#al+ (n domeniul elastic. -a proiectarea elementelor structurale din o%el se "or considera limit+ri ale rezisten%elor datorit+
flam#a7ului local sau "oal+rii$ (n conformitate cu 5.1.1.1.1 (4. Analiza *lo#al+ (n domeniul plastic se poate aplica numai (n
situa%ii #ine fundamentate.
(4) 9tarea limit+ de o#oseal+ se "a considera pentru elementele structurale din o%el ale podurilor metalice ca stare limit+ de
ser"iciu$ cu e)cep%ia tiran%ilor e)teriori de tensionare pentru care starea limit+ de o#oseal+ se "a considera ca o stare limit+
ultim+ (5.5.
(5) !entru calculul caracteristicilor *eometrice ale sec%iunilor elementelor structurale din o%el ale podurilor metalice
precomprimate cu tiran%i metalici e)teriori se "or aplica pre"ederile din 5.1.1.1.4 pri"ind propriet+%ile sec%iunilor &i pre"ederile din
5.1.1.1.1 pri"ind clasificarea sec%iunilor trans"ersale. !entru structurile din o%el ale podurilor cu tiran%i metalici e)teriori tensiona%i
se "or respecta cerin%ele pentru sec%iunile trans"ersale (n analiza *lo#al+ (n domeniul elastic de la 5.1.1.1.1 c.
(6) Ta#lierele metalice cu *rinzi cu inim+ plin+$ precomprimate e)terior$ cu tiran%i metalici$ se pot proiecta$ de re*ul+$ cu
sec%iuni de tip du#lu T$ casetate (nc2ise sau casetate desc2ise (sec%iuni DE a"0nd ariile sec%iunii t+lpilor (ntinse mai mici dec0t
ariile sec%iunii t+lpilor comprimate (sec%iuni nesimetrice. Raportul dintre aria sec%iunii t+lpilor comprimate &i aria sec%iunii t+lpilor
(ntinse la podurile cu *rinzi cu inim+ plin+ se "a sta#ili pe #aza unui criteriu de optimizare a sec%iunii.
(7) 9ec%iunile ta#lierelor casetate pot fi asimilate cu sec%iuni du#lu T nesimetrice prin utilizarea pre"ederilor referitoare la
calculul l+%imilor acti"e ale t+lpilor de la 5.1.1.1.4 c.
(8) !rincipiile de calcul &i de "erificare sta#ilite pentru ta#lierele metalice noi cu *rinzi cu inim+ plin+ nesimetrice
precomprimate e)terior$ pot fi utilizate &i pentru calculul &i "erificarea ta#lierelor e)istente care urmeaz+ a fi consolidate prin
procedeul precomprim+rii e)terioare$ inclusi" pentru cazul particular al ta#lierelor e)istente cu *rinzi cu inim+ plin+ cu sec%iuni
du#lu T simetrice.
(9) /n cazul suprastructurilor de poduri cu sec%iune compus+ (*rinzi metalice (n conlucrare cu pl+ci din #eton cu tiran%i metalici
tensiona%i e)terior$ principiile de calcul &i de "erificare din prezentul normati" se completeaz+$ p0n+ la adoptarea "ersiunii (n
lim#a rom0n+ a EN 1<<5'4$ cu re*lement+ri specifice precizate (n caiete de sarcini.
(10) !entru elemente structurale din o%el$ con"en%ia de a)e utilizat+ pentru sec%iuni trans"ersale este reprezentat+ (n fi*. 5.48.
FIGURA 4.26
Con"en%ia a)elor
4.3.1. 9t+ri limit+ ultime (f+r+ o#oseal+
4.3.1.1. Beneralit+%i
(1! Componentele din o%el ale suprastructurii podurilor tre#uie dimensionate astfel ca cerin%ele fundamentale de proiectare
pentru st+rile limit+ ultime$ s+ fie satisf+cute.
(4! Coeficientul par%ial de si*uran%+ pri"ind rezisten%a &i propriet+%ile o%elului *amma(? tre#uie adoptat astfel.
' pentru determinarea rezisten%ei sec%iunilor trans"ersale la atin*erea limitei de cur*ere din (ntindere sau compresiune dac+
fenomenul de flam#a7 *eneral sau local ("oalarea nu este determinant. *amma(?= F 1$==3
' pentru determinarea rezisten%ei sec%iunilor trans"ersale la atin*erea limitei de cur*ere din compresiune sau determinarea
rezisten%ei elementelor structurale atunci c0nd flam#a7ul *eneral sau local ("oalarea determin+ starea limit+. *amma(?1 F
1$1=3
' pentru determinarea rezisten%ei sec%iunilor trans"ersale la ruperea materialului$ din (ntindere (de e)emplu (n cazul sec%iunii
datorate *+urilor pentru &uru#uri sau nituri. *amma(?4 F 1$463
4.3.1.2. Verific+ri
(1! Verific+ri pentru st+rile limit+ ultime se refer+ la.
' sec%iunile trans"ersale (5.1.1.1
' flam#a7ul elementelor structurale (5.1.1.53
' (m#in+ri (5.1.5.3
' sta#ilitatea podului (5.1.1.:3
' ec2ili#rul static (5.1.1.;3
4.3.1.3. Rezisten%a de proiectare a sec%iunilor trans"ersale
5.1.1.1.1. Beneralit+%i
(1! 9ec%iunile trans"ersale tre#uie clasificate a&a cum este precizat (n 5.1.1.1.1 (n conformitate cu rezisten%a componentelor
la compresiune &i capacitatea lor de rotire pentru a decide.
' tipul de analiz+ structural+ (analiz+ plastic+ sau analiz+ elastic+3
' rezisten%a de proiectare a sec%iunii trans"ersale pentru eforturi unitare normale lon*itudinale (plasticizare total+$ comportare
perfect elastic+ sau comportare perfect elastic+ cu reducerea ariilor efecti"e.
(2) 9ec%iunile trans"ersale alc+tuite din ta#le ri*idizate$ (ncadrate (n clasa 1 sau clasa 4 tre#uie tratate (n acela&i fel ca
sec%iunile din clasa 1$ e)cept0nd cazurile c0nd se consider+ situa%ii de proiectare accidentale.
(3) Rezisten%a de proiectare a sec%iunilor trans"ersale solicitate de eforturi unitare tan*en%iale lon*itudinale se o#%ine lu0nd (n
considerare.
' l+%imea acti"+ (n cazul t+lpilor cu l+%ime mare3
' atin*erea limitei de cur*ere (n inimi3
' "oalarea inimilor la ac%iunea eforturilor unitare de forfecare3
(5! 9tarea limit+ ultim+ de rezisten%+ a sec%iunii trans"ersale pentru un element structural tre#uie (n mod normal limitat+ la
rezisten%a sa plastic+ (atin*erea limitei de cur*ere (n sec%iunea trans"ersal+ #rut+. Rezisten%e mai mari dec0t limita de cur*ere
(de e)emplu pentru forfecare se pot folosi numai dac+ deforma%iile plastice sunt locale. Efectele flam#a7ului ("oal+rii local(e &i
l+%imile acti"e tre#uie luate (n considerare prin reduceri adec"ate ale rezisten%ei care depind de starea de eforturi unitare$ de
z"elte%ea elementelor pl+cii$ de imperfec%iuni &i de m+rimea deforma%iilor specifice plastice.
(6! !entru "erificarea la starea limit+ ultim+ de rezisten%+ a sec%iunilor trans"ersale tre#uie luate (n considerare urm+toarele
efecte.
a) numai eforturile unitare lon*itudinale si*ma()Ed consider0nd l+%imea acti"+ &i fenomenul de "oalare a pl+cii3
b) numai eforturile unitare trans"ersale si*ma(zEd consider0nd distri#u%ia lor &i fenomenul de "oalare a pl+cii3
c) numai eforturile unitare de forfecare tau(Ed consider0nd fenomenul de "oalare a pl+cii3
d) efectele com#inate a$ # &i c ac%ion0nd (n aceea&i sec%iune trans"ersal+ dac+ este rele"ant3
(8 n general, verificrile trebuie s se realiee astfel:

sigma(x,Ed) N(Ed) M(Ed) + N(Ed) e(N)
eta
1
= = + <= 1,0 (4.155)
f(yd) f(yd) A(eff) f(yd) W(eff)
sigma(z,Ed) F(Ed)
eta
2
= = <= 1,0 (4.156)
f(ywd) f(ywd) L(eff) t
tau(Ed) V(Ed)
eta
3
= = <= 1,0 (4.157)

hi(niu) f(ywd)/ \3 hi(niu) f(ywd) bt/ \3

unde.
A(eff ' aria efecti"+ (acti"+ a sec%iunii trans"ersale (n conformitate cu 5.1.1.1.4'c(;3
C(Ed ' for%a de proiectare trans"ersal+3
-(eff ' lun*imea efecti"+ pentru rezisten%a la for%e trans"ersale$ (n conformitate cu 5.1.1.1.11'c3
?(Ed ' momentul (nco"oietor de proiectare3
N(Ed ' for%a a)ial+ de proiectare3
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare$ incluz0nd for%a t+ietoare din torsiune3
I(eff ' modulul de rezisten%+ efecti" (acti" pentru partea rele"ant+ a sec%iunii trans"ersale (n conformitate cu 5.1.1.1.<'c
(53
# ' l+%imea pl+cii (pentru inim+ este distan%a dintre t+lpi 2(A3
e(N ' e)centricitatea datorat+ modific+rii pozi%iei a)ei neutre3
f(@d ' limita de cur*ere de proiectare f(@>*amma(?1 sau f(@>*amma(?=$ ceilal%i indici f sau A se refer+ la talp+ sau
respecti"$ la inim+3
t ' *rosimea tolei3
2i(niu ' o func%ie pentru rezisten%a la forfecare$ conform 5.1.1.6.43
5.1.1.1.4. !ropriet+%ile sec%iunilor trans"ersale
a) 9ec%iunea trans"ersal+ #rut+
(1 !ro"riet#ile sec#iunilor transversale brute trebuie determinate folosind dimensiunile "reciate$ %urile "entru
&mbinri sau "rinderi nu este nevoie s fie scute dar reducerea de sec#iune trebuie fcut "entru goluri mai mari$
'ec#iunile ecliselor (i fururilor nu trebuie incluse$
b) Aria net+
(1 )ria net a sec#iunii transversale, "entru un element structural, trebuie ob#inut din aria brut din care se scad
toate gurile sau alte goluri, din sec#iunile caracteristice cele mai defavorabile$
(4 *+nd se calculea "ro"riet#ile sec#iunii nete evaluarea "entru o singur gaur a &mbinrii se ob#ine "rin stabilirea
ariei brute a gurii &n "lanul a,ei sale$ !entru gurile niturilor sau (uruburilor cu ca" &necat se vor considera reduceri
cores"untoare "entru onele cu astfel de guri$
(1 -ac gurile &mbinrilor nu sunt am"lasate &n ig.ag aria total a gurilor trebuie stabilit ca sum a ariilor
sec#iunilor gurilor &n sec#iunile cele mai defavorabile "er"endiculare "e a,a elementului$
(5 )tunci c+nd gurile sunt am"lasate "e element &n ig.ag, aria total a gurilor &mbinrii trebuie s fie cea mai
mare valoare dintre:
a) consider0nd sl+#irile date de *+uri (n sec%iuni perpendiculare pe a)a elementului a&a cum se precizeaz+ (n (13
b) consider0nd sl+#irile pe orice traseu dia*onal sau (n zi*'za* e)tins pro*resi" pe tot elementul sau a unei p+r%i din element$
("ezi fi*. 5.4:$ unde.
s ' distan%a (ntre dou+ *+uri consecuti"e m+surat+ pe o linie paralel+ cu a)a elementului3
p ' distan%a dintre dou+ *+uri consecuti"e m+surat+ pe o linie perpendicular+ pe a)a elementului3
t ' *rosimea tolei.
FIGURA 4.27
Calculul ariei sl+#irilor
(6 n cazul profilelor cornier au al al!or ele"en!e cu g#uri $n "ai "ul!e planuri% di!an&a p !rebuie "#ura!# $n a'ul
"edian al groi"ii profilului (vezi fig. 4.28).
FIGURA 4.28
!rofil cornier cu *+uri (n aceea&i sec%iune
c) -+%imea efecti"+ (acti"+
(1 /#imea efectiv 0activ) la tl"ile grinilor "oate fi negli1at dac se res"ect condi#ia b0 2 /0e)/20 unde b0 este
l#imea com"onentelor &n consol ale tl"ilor sau 1umtate din l#imea com"onentelor interioare 0fig$ 3$24) (i /0e) este
lungimea &ntre dou "uncte consecutive de moment &ncovoietor nul, vei 05)$
(4 *+nd aceast limit este de"(it 0b 5 /0e)/20) l#imea efectiv 0activ) a tl"ilor trebuie considerat "entru
verificarea strilor limit de serviciu (i de oboseal "rin folosirea unei l#imi elective 0active) &n conformitate cu
"revederile din 03) (i o distribu#ie a eforturilor unitare &n conformitate cu "revederile din 06)$ !entru verificarea strilor
limit ultime se folose(te o l#ime efectiv 0activ) conform "revederilor din 07)$
(1 !entru eforturile unitare reultate din ac#iunea &ncrcrilor locale, vei 3$3$1$3$2 c) 08)$
(5 !entru strile limit de serviciu (i de oboseal, l#imea efectiv 0activ) trebuie determinat cu rela#ia:

b(eff) = beta b
0
(4.158)

unde$ cu nota%iile din fi*. 5.4< rezult+.
#eta se determin+ conform pre"ederilor din ta#elul 5.1.1$ (n care.

A(s
1
)
0
,
5
alfa
0
= 1 + (4.159)
' b
0
t '

A(s1 ' aria tuturor ri*idiz+rilor lon*itudinale3
#= ' conform preciz+rilor din fi*. 5.4<3
t ' *rosimea tolei.
(6 (ungi"ile efec!ive ((e) po! fi de!er"ina!e din fig. 4.30 unde nici o dec)idere nu e!e "ai "are de 1%5 ori
dec)iderea adiacen!# *i nici o conol# nu are lungi"ea "ai "are dec+! ,u"#!a!e din dec)iderea adiacen!#- $n al!e
cazuri ((e) . !rebuie # fie evalua!# ca di!an&a $n!re dou# punc!e conecu!ive unde "o"en!ul $ncovoie!or e!e nul.
Ta#elul 5.<
Cactorii #eta pentru sta#ilirea l+%imilor efecti"e (acti"e

alfa
0
- b
0
Tipul diagramelor de moment
k = ncovoietor Valorile beta
L(e)

<= 0,02 beta = 1,0

Diagrame de moment 1
ncovoietor fr vrf beta = beta
1
=
1 + 6,4 k
2


1
0,02 - 0,70 Diagrame de moment beta = beta
2
=
ncovoietor cu vrf 1
1 + 6,0 k - + 1,6 k
2

' 2500 k'

Diagrame de moment 1
ncovoietor fr vrf beta = beta
1
=
5,9 k
> 0,70
Diagrame de moment 1
ncovoietor cu vrf beta = beta
2
=
8,6 k

Toate valorileMomente ncovoietoare pe beta


0
= (0,55 + 0,025/k) beta
1
dar beta
0
< beta
1

lui k reazeme de capt

Toate valorileMomente ncovoietoare pe beta = beta


2
pe reazem, beta
0
= 1,0 la capt
lui k console
'++'

FIGURA 4.29
Definirea #= &i #(eff
FIGURA 4.30
-un*imea efecti"+ -(e pentru *rinzi continui &i "aria%ia l+%imilor
efecti"e (acti"e
FIGURA 4.31
Distri#u%ia real+ a eforturilor unitare (n sens trans"ersal t+lpii
(8 -istribu#ia transversal real a eforturilor unitare "oate fi considerat &n conformitate cu fig$ 3$3$5$
(: -istribu#ia eforturilor unitare &n stadiul elastic &ntr.o "lac nerigidiat sau rigidiat datorit &ncrcrilor locale
"oate fi determinat 0vei fig$ 3$32), astfel:

F(Ed)
sigma(z,Ed) = (4.160)
b(eff) t + A(st,
0
)

unde.

z
2

0
,
5
b(eff) = s(e) 1 +
' ' s(e) n ' '
A(st,
1
)
0
,
5
n = 0,636 1 + 0,878 (4.161)
' t '
s(c) = l(f) + 2 - t(f)

(n care.
A(st$1 ' aria #rut+ a sec%iunii trans"ersale a ri*idiz+rilor pe unitatea de l+%ime (aria ri*idiz+rii (mp+r%it+ la distan%a dintre a)ele
lor.
A(st$= ' aria #rut+ a sec%iunii ri*idiz+rilor care sunt direct (nc+rcate$ lu0nd (n considerare o pant+ de distri#u%ie 1.1 pe
*rosimea t+lpii.
FIGURA 4.32
Distri#u%ia eforturilor unitare din (nc+rcarea local+
(; /a strile limit ultime, l#imile active (i voalarea "lcii trebuie luate &n considerare "rin aria efectiv 0activ):

A(eff) = A(c,eff) beta^k (4.162)

unde.
A(c$eff ' aria efecti"+ (acti"+ a t+lpii solicitat+ la compresiune consider0nd "oalarea pl+cii conform pre"ederilor din 5.1.1.1.1
d3
#eta ' factor pentru determinarea l+%imii efecti"e acti"e (n conformitate cu 5.1.1.1.4 c3
H ' raportul definit (n 5.1.1.1.4 c.
Rela%ia (5.184 se aplic+ de asemenea pentru t+lpile solicitate la (ntindere$ caz (n care A(c$eff se consider+ ca arie #rut+ a
t+lpii (ntinse.
5.1.1.1.1. Clasificarea sec%iunilor trans"ersale
(1 n caurile &n care se folose(te analia global &n domeniul "lastic, elementele structurale trebuie s fie ca"abile s
formee articula#ii "lastice cu suficient ca"acitate de rotire "entru a da "osibilitatea redistribu#iei momentelor
&ncovoietoare care se devolt$
(4 n caurile &n care se folose(te analia global &n domeniul elastic se "oate utilia orice clas de sec#iuni
transversale, cu condi#ia ca "roiectarea elementelor structurale s considere "osibile limite ale reisten#ei sec#iunilor
transversale datorit flamba1ului local 0voalrii)$
a) Clasificarea
(1 *lasificarea sec#iunilor transversale de"inde de dimensiunile fiecrui element com"onent din alctuirea lor,
solicitat la com"resiune 0vei tabelul 3$10)$
(4 9lementele solicitate la com"resiune includ orice element al sec#iunii transversale care este total sau "ar#ial
solicitat la com"resiune, datorit for#ei a,iale sau momentului &ncovoietor "rovenite din gru"area de ac#iuni
considerat$
(1 'e definesc "atru clase de sec#iuni transversale astfel:
W Clasa 1 de sec%iuni trans"ersale cuprinde acele sec%iuni ale elementelor structurale (n care se pot forma articula%ii plastice
a"0nd capacitatea de rotire necesar+ pentru analiza (n domeniul plastic.
W Clasa 4 de sec%iuni trans"ersale cuprinde acele sec%iuni ale elementelor structurale (n care se pot dez"olta momentele
(nco"oietoare rezistente plastice$ dar au capacitate de rotire limitat+.
W Clasa 1 de sec%iuni trans"ersale cuprinde acele sec%iuni ale elementelor structurale (n care eforturile unitare de compresiune
calculate la fi#rele e)treme pot atin*e limita de cur*ere$ dar flam#a7ul local ("oalarea pre"ine atin*erea momentelor
(nco"oietoare rezistente plastice.
W Clasa 5 de sec%iuni trans"ersale cuprinde acele sec%iuni ale elementelor structurale pentru care este o#li*atorie asi*urarea
(mpotri"a fenomenului de flam#a7 local ("oalare c0nd se determin+ momentele (nco"oietoare rezistente sau for%ele a)iale
rezistente de compresiune.
(5 /#imile efective 0active) "ot fi folosite "entru sec#iunile transversale din clasa 3 "entru a #ine seama de reducerile
de reisten# ale sec#iunilor transversale datorate efectelor flamba1ului local, vei 3$3$1$3$3 d)$
(6 -iferitele elemente com"onente ale sec#iunilor transversale solicitate la com"resiune 0cum ar fi inimile sau tl"ile
grinilor), &n general, "ot fi &ncadrate &n diferite clase$
(8 n mod normal o sec#iune transversal este clasificat "rin men#ionarea celei mai &nalte clase 0cea mai
defavorabil) a elementelor sale com"onente solicitate la com"resiune$
(: )lternativ, clasificarea sec#iunilor transversale "oate fi definit "rin men#ionarea at+t a clasificrii tl"ilor c+t (i a
clasificrii inimilor 0"ere#ilor)$
(; ncadrarea elementelor solicitate la com"resiune din *lasele 1, 2 (i 3 se ob#ine din tabelul 3$10$ :n element care
nu &nde"line(te limitele "entru *lasa 3 trebuie inclus &n *lasa 3$
(< 'ec#iunile transversale cu rigidiri longitudinale solicitate la com"resiune care reult &n *lasele 1 sau 2, trebuie
tratate similar sec#iunilor din *lasa 3, cu e,ce"#ia situa#iilor de "roiectare accidentale$
(1= ;l"ile grinilor &n conlucrare cu "lci din beton "rin intermediul conectorilor "ot fi clasificate ca sec#iuni &n *lasa
1$
b) Cerin%e pentru sec%iunile trans"ersale la analiza *lo#al+ (n domeniul plastic
(1! !re"ederile din # tre#uie folosite numai pentru situa%ii de proiectare accidentale.
(4 n onele articula#iilor "lastice, sec#iunea transversal a elementului care con#ine articula#ia "lastic trebuie s
aib o a, de simetrie &n "lanul &ncrcrii$
(1 n onele articula#iilor "lastice, sec#iunea transversal a elementului care con#ine articula#ia "lastic trebuie s
aib o ca"acitate de rotire cel "u#in egal cu rotirea necesar &n ona cu articula#ie "lastic$
(5 !entru a satisface cerin#ele de la 02) (i 03), rotirile necesare trebuie determinate "rintr.o anali a rotirilor$
(6 !entru structuri la care rotirile necesare nu s.au calculat, toate elementele structurale care con#in articula#ii
"lastice vor avea *lasa 1 de sec#iuni transversale &n ona articula#iei "lastice$
(8 -ac sec#iunile transversale ale elementelor structurale varia "e lungimea lor trebuie &nde"linite su"limentar (i
urmtoarele criterii:
i) adiacent zonelor cu articula%ii plastice$ *rosimea inimilor (pere%ilor nu tre#uie s+ se reduc+ pe o distan%+ (n lun*ul
elementului structural$ de la zona articula%iei plastice$ e*al+ cu cel pu%in 4 d$ unde d este (n+l%imea total+ a inimii (n zona
articula%iei plastice3
ii) adiacent zonelor cu articula%ii plastice$ t+lpile solicitate la compresiune tre#uie s+ fie (n Clasa 1 de sec%iuni trans"ersale pe
o distan%+$ de la zona articula%iei plastice (n lun*ul elementului structural$ e*al+ cel pu%in cu "aloarea ma)im+ dintre.
' 4 d$ unde d are semnifica%ia de la (i
' distan%a de la punctul (n care momentul (nco"oietor (n elementul structural scade la =$; din momentul (nco"oietor rezistent
plastic (n punctul care se analizeaz+.
iii) (n celelalte zone ale elementelor structurale (diferite de cele precizate la (i &i (ii t+lpile solicitate la compresiune tre#uie
s+ fie (n Clasa 1 sau Clasa 4 iar inimile (pere%ii tre#uie s+ fie (n Clasa 1$ Clasa 4 sau Clasa 1.
Ta#elul 5.1=
Clasificarea sec%iunilor
pagina 1
pagina 2
pagina 3
pagina 4
Ta#elul 5.11
IMAGINE
Ariile efecti"e pentru componente interioare ale sec%iunilor
c) Cerin%e pentru sec%iunile trans"ersale la analiza *lo#al+ (n domeniul elastic
(1 n analia global &n domeniul elastic, rolul clasificrii sec#iunilor transversale este s identifice msura &n care
reisten#a unei sec#iuni transversale este limitat de reisten#a sa la flamba1 local 0voalare)$
(4 )tunci c+nd toate elementele solicitate la com"resiune ale unei sec#iuni transversale sunt &n *lasa 2, sec#iunea
transversal "oate fi considerat ca fiind ca"abil s ating momentul &ncovoietor reistent "lastic$
(1 )tunci c+nd toate elementele solicitate la com"resiune ale unei sec#iuni transversale sunt &n *lasa 3, reisten#a lor
"oate fi determinat cu o distribu#ie &n domeniul elastic a eforturilor unitare "e sec#iunea transversal, limitate la fibrele
e,treme, la limita de curgere$
(5 -ac limita de curgere se atinge "rima dat &n ona &ntins, se "oate utilia reerva de reisten# "lastic a onei
&ntinse la determinarea reisten#ei sec#iunilor transversale din *lasa 3$
(6 /ezi!en&a unei ec&iuni !ranverale% la care !#lpile co"pri"a!e un! $n 0laa 2 iar ini"ile (pere&ii) $n 0laa 3%
poa!e fi de!er"ina!#% ca al!erna!iv#% prin coniderarea ini"ilor $n 0laa 2 cu o arie efec!iv# (ac!iv#) redu# $n
confor"i!a!e cu fig. 4.33. 1en!ru analiza $n do"eniul pla!ic par!ea de ini"# olici!a!# la co"preiune !rebuie $nlocui!#
prin dou# zone de ini"# av+nd $n#l&i"ea 20 epilon !(2)% una adiacen!# !#lpii olici!a!# la co"preiune% cealal!#
adiacen!# a'ei neu!re.
FIGURA 4.33
Determinarea ariei efecti"e (acti"+ redus+ pentru inim+
(8 *+nd oricare dintre com"onentele com"rimate ale unei sec#iuni transversale este &n *lasa 3, atunci sec#iunea
transversal trebuie "roiectat ca o sec#iune transversal de *lasa 3 0vei 3$3$1$3$3$.d)$
d) !ropriet+%ile efecti"e ale sec%iunilor trans"ersale din Clasa 5
(1 !ro"riet#ile efective ale sec#iunilor transversale din *lasa 3, trebuie s se baee "e ariile efective 0active) ale
com"onentelor solicitate la com"resiune (i "e "oi#ia lor &n cadrul sec#iunii transversale efective 0active)$
(4 )riile efective 0active) (i "oi#iile tolelor din alctuirea sec#iunilor transversale se ob#in folosind tabelul 3$11 "entru
com"onentele interioare ale sec#iunii (i tabelul 3$12$ "entru com"onentele &n consol ale sec#iunii$ )ria efectiv 0activ)
a unei tole com"rimate sau a unei "r#i a acesteia cu aria )0c) este:

A(c,eff) = ro A(c) (4.163)

unde.
ro ' factor de reducere care %ine seama de "oalarea tolei
(1 *a o a"ro,imare, factorul de reducere ro "oate fi ob#inut astfel:

______
ro = 1 cnd lambda(p) <= 0,673 (4.164)
______ ______ ______
ro = (lambda(p) - 0,22)/lambda
2
(p) cnd lambda(p) > 0,673
unde:
______
lambda(p) - zveltetea relativ a tolei dat de:
b(p)

0
,
5

______ f(y) t
lambda(p) = = n care; (4.165)
sigma(cr)
' ' 28,4 epsilon \k(sigma)

t ' *rosimea tolei3
si*ma(cr ' efortul unitar critic de "oalare elastic+3
H(si*ma ' factorul de "oalare (n func%ie de raportul !9I al eforturilor unitare &i se o#%ine din ta#elul 5.11 sau din ta#elul 5.143
#(p ' l+%imea tolei (definit+ (n ta#elul 5.1=.
' #(A pentru inimi (pere%i3
' # pentru componentele din interiorul sec%iunii cu e)cep%ia profilelor laminate3
' # ' 1t pentru componentele t+lpilor profilelor laminate3
' c pentru t+lpile (n consol+3
' (# Z 2>4 pentru profile cornier cu aripi e*ale3
' 2 sau (# Z 2>4 pentru profile cornier cu aripi ine*ale.
(5 !entru com"onentele tl"ilor, ra"ortul eforturilor unitare !'I, din tabelul 3$11 sau din tabelul 3$12 "oate fi
determinat utili+nd sec#iunea transversal brut$
(6 !entru com"onentele de ti" inimi 0"ere#i), ra"ortul eforturilor unitare !'I dat &n tabelul 3$11 "oate fi ob#inut
folosind aria efectiv 0activ) a tl"ii com"rimate (i aria brut a inimii com"rimate$
(8 9,ce"t+nd "revederile din 08), velte#ea tolei

______
lambda(p) a unui component poate fi nlocuit cu:
______ ______
lambda(p,red) = lambda(p) \sigma(com,Ed)/f(yd) (4.166)

unde.
si*ma(com$Ed ' efortul unitar de proiectare ma)im de compresiune (n element determinat pe #aza ariilor efecti"e (acti"e
pentru toate componentele comprimate.
Acest procedeu cere (n *eneral un calcul iterati" (n care !9I se determin+ din nou la fiecare etap+ din eforturile unitare
calculate cu sec%iunea trans"ersal+ efecti"+ (acti"+ de la sf0r&itul etapei anterioare.
Ta#elul 5.14
IMAGINE
Ariile efecti"e pentru componente (n consol+ ale sec%iunilor
(: *+nd se verific reisten#a la "roiectare la voalare a unui element se folose(te &ntotdeauna velte#ea tolei

_________
lambda(p).

e) 9ec%iuni trans"ersale efecti"e (acti"e cu ri*idiz+ri lon*itudinale din Clasa 5
(1 !ro"riet#ile sec#iunii transversale efective 0active) cu rigidiri longitudinale ale sec#iunilor din *lasa 3 trebuie s
se baee "e aria efectiv 0activ) a com"onentelor com"rimate, care se determin cu "revederile de la 03) la 013) sau
cu "revederile de la 015) la 018) dac acestea sunt a"licabile$ !revederile din aceste "aragrafe sunt valabile dac
grosimile tolelor t sunt constante$
(4 !revederile de la 3$3$1$3$3 d) 03) la 08) trebuie de asemenea a"licate$
(1 n "rima eta" ariile efective 0active) ale sec#iunii transversale )0eff) se determin "rintr.un factor de reducere ro<
"entru fiecare sub"anou "entru a #ine seama de voalarea tolei &ntre rigidiri$ n eta"a a II.a, tola se consider ca o
"lac ortotro" ec=ivalent (i se determin un factor de reducere ro0c) "entru flamba1ul 0voalarea) &ntregii tole
ec=ivalente$
(5 )ria fiecrui sub"anou se reduce "rintr.un factor de reducere ro< "entru a #ine seama de "osibila voalare a tolei
&ntre rigidiri, unde ro< se determin ca ro du" "recirile din 3$3$1$3$3 d) 03)$
(6 n caul tolelor cu rigidiri longitudinale multi"le, 0fig$ 3$33) factorul de reducere "entru voalarea &ntregii tole se
determin "rin inter"olare, &n conformitate cu 06), &ntre factorul de reducere "entru voalarea tolei determinat conform
"revederilor din 06) (i 08) (i factorul de reducere "entru flamba1ul barelor determinat conform "revederilor din 07), 04)
(i 010)$
(8 9fortul unitar critic de flamba1 elastic 0voalare) al unei tole ec=ivalente este:

sigma(cr,p) = k(sigma,p) sigma(E) (4.167)
unde:

2
E t
2
t
2
sigma(E) = = 189800 (n MPa) (4.168)
12 (1 - niu
2
) b
2
' b '

H(si*ma$p ' factorul de "oalare elimin0nd "oalarea (ntre ri*idiz+ri$ care se o#%ine din reprezent+rile *rafice pentru factori de
"oalare e)istente (n literatura de specialitate sau prin simul+ri rele"ante pe calculator.
FIGURA 4.34
Nota%ii pentru tole cu ri*idiz+ri lon*itudinale
(: >velte#ea relativ a "lcii

______
lambda(p) pentru o tol echivalent se defineste astfel:

______ beta(A) f(y)
lambda(p) = (4.169)
\ sigma(cr,p)
unde:
A(eff)
beta(A) = (4.170)
A

A ' aria #rut+ a p+r%ii comprimate din tola ri*idizat+3
A(eff ' aria efecti"+ (acti"+ a aceleea&i p+r%i a tolei lu0nd (n considerare "oalarea su#panourilor (n conformitate cu
pre"ederile din (53
Cactorul de reducere ro pentru o tol+ ec2i"alent+ se o#%ine din 5.1.1.1.1 d (1.
(; 9forturile unitare critice de flamba1 elastic ti" bar "entru o tol ec=ivalent sunt asimilate cu eforturile unitare ale
aceleea(i tole cu reemri libere "e marginile longitudinale$ !entru o solicitare de com"resiune uniform aceste eforturi
unitare sunt:


2
E I(x)
sigma(cr,c) = (4.171)
A a
2

unde.
I() ' momentul de iner%ie al ariei #rute pentru (nco"oierea (n direc%ie lon*itudinal+ a tolei ri*idizate din zona comprimat+.
(< ?aria#ia eforturilor unitare &n lungul tolei "oate fi luat &n considerare "rin folosirea lungimii efective$ !revederile
din 3$3$1$3$2 d) 07) "ot fi folosite consider+nd gamma @ 0$ Rela#ia 3$181 "oate fi folosit (i c+nd eforturile unitare
varia "e l#imea tolei$
(1= >velte#ea relativ a barei,

______
lambda(c), pentru o plac echivalent se defineste astfel:

______ beta(A) f(y)
lambda(c) = (4.172)
\sigma(cr,c)

(11 Aactorul de reducere =i0c) se ob#ine din 3$3$1$3$1.b01) unde alfa se &nlocuie(te cu:

0,09
alfa(e) = alfa
0
+ unde: (4.173)
i/e

I(x)
i = (4.174)
\ A

e ' cea mai mare distan%+ de la centrul de *reutate al tolei respecti" centrul de *reutate al ri*idiz+rii c0nd ri*idizarea este
pre"+zut+ pe o sin*ur+ parte a tolei (sau de la centrele de *reutate ale am#elor ri*idiz+ri c0nd sunt amplasate pe am#ele p+r%i
la a)a neutr+ a tolei ri*idizate ("ezi fi*. 5.15.
alfa= F =$15 pentru sec%iuni de ri*idiz+ri (nc2ise3
alfa= F =$5< pentru sec%iuni de ri*idiz+ri desc2ise3
NOTV. Cactorul alfa(e %ine seama de o imperfec%iune ini%ial+ e*al+ cu a>6==.
(14 Aactorul de reducere final ro0c) se ob#ine din rela#ia:

ro(c) = [ro - hi(c)] csi (2 - csi) + hi(c) (4.175)
unde:
sigma(cr,p)
csi = - 1 cu: 0 <= csi <= 1 (4.176)
sigma(cr,c)

(11 )ria efectiv 0activ) a sec#iunii transversale "entru ona com"rimat a tolei rigidiate este:

A(c,eff) = ro(c) A(c) (4.177)

unde.
A(c ' se compune din ariile sec%iunilor trans"ersale ale tuturor ri*idiz+rilor &i tolei su#panourilor care sunt total sau par%ial
situate (n zona comprimat+.

___
\
A(c) = A(sl,eff) + / ro(pan) b(c,pan) t (4.178)


unde.
A(sl$eff ' aria efecti"+ a tuturor ri*idiz+rilor lon*itudinale (n conformitate cu pre"ederile din 5.1.1.1.1 d3
#(c$pan ' l+%imea p+r%ii solicitate la compresiune a fiec+rui su#panou3
ro(pan ' factorul de reducere pentru fiecare su#panou$ conform 5.1.1.1.1 d (1.
Reducerea ariei p+r%ii comprimate prin ro(c poate fi luat+ ca o reducere uniform+ p+str0nd *eometria de ansam#lu.
(15 )ria efectiv 0activ) a sec#iunii transversale din ona &ntins "entru o "lac rigidiat este aria brut a onei
&ntinse$
(16 n caul &n care o tol are numai una sau dou rigidiri longitudinale "rocedeul "reciat de la 05) la 011) "oate fi
sim"lificat "rin &nlocuirea eforturilor unitare critice de voalare din 06) cu efortul unitar critic "entru o bar fictiv
reemat elastic "e tol$ 'ec#iunea transversal a barei fictive trebuie ob#inut conform 016) (i 018)$ 9forturile unitare
critice se determin cu rela#iile 03$184) (i 03$170)$
(18 'ec#iunea transversal a barei fictive 0"entru calculul lui ) (i I0sl)) se determin consider+nd aria brut a
rigidirii )0sl) (i "r#ile adiacente din "lac definite du" cum urmea$ -ac sub"anoul este &n totalitate com"rimat
1umtate din l#ime se ia ca "arte a barei fictive$ -ac eforturile unitare se sc=imb de la com"resiune la &ntindere "e
&nl#imea sub"anoului, 1/3 din "artea com"rimat trebuie luat ca "arte a barei fictive 0vei fig$ 3$35)$


1,05 E \I(sl) t
3
b
sigma(cr,p) = dac a >= a(c) (4.179)
A b
1
b
2

2
E I(sl) E t
3
b a
2
sigma(cr,p) = + (4.180)
A a
2
4
2
(1 - niu
2
) A b
1
2
b
2
2

0
,
25
I(sl) b
1
2
b
2
2

a(c) = 4,33 (4.181)


t
3
b
' '

unde.
I(sl ' momentul de iner%ie al ariei sec%iunii trans"ersale #rute pentru #ara ficti"+ definit+ (n (183
#1$ #4 ' distan%ele de la mar*inile lon*itudinale ale tolei ri*idizate la ri*idizare (#1 Z #4 F #$ "ezi fi* 5.16.
FIGURA 4.35
Nota%ii pentru tola cu o sin*ur+ ri*idizare
(1: )ria efectiv a barei fictive trebuie luat ca sec#iunea efectiv a rigidirii, )0sl,eff) (i "r#ile efective adiacente
ale tolei 0vei fig$ 3$35)$ >velte#ea com"onentelor tolei din sec#iunea barei fictive "oate fi determinat &n conformitate
cu 3$3$1$3$3 d) 06), cu sigma0com,9d) calculat "entru sec#iunea transversal brut a tolei$
(1; -ac ro0c) , f0Bd), cu ro0c) &n conformitate cu 3$3$1$3$3 e) 011) este mai mare dec+t media eforturilor unitare &n
bara fictiv sigma0c,9d) nu trebuie considerat nici o reducere a ariei effective a barei fictive$ n alte cauri reducerea
dat de e,"resia 03$188) se &nlocuie(te cu:

A(c,eff) = ro(c) f(yd) A(c)/sigma(c,Ed) (4.182)

f) Cerin%e pentru ri*idiz+rile trans"ersale
(1 Rigidirile transversale trebuie s &nde"lineasc condi#iile de rigiditate (i reisten# "reciate mai 1os "entru a
asigura reaeme rigide "entru rigidirile longitudinale$
(4 'ec#iunea unei rigidiri transversale cu"rinde sec#iunea rigidirii "ro"riu.ise (i a unei "r#i active din tol b0eff)
@ 30 e"silon t$ -ega1rile din rigidiri trebuie luate &n considerare$
(1 /igidizarea !ranveral# e conider# $n calcul ca o grind# i"plu reze"a!# cu o i"perfec&iune ini&ial# inuoidal#
20 egal# cu 3300% unde e!e cea "ai "ic# valoare din!re a1% a2 au b (vezi fig. 4.36).
FIGURA 4.36
?odel de calcul pentru ri*idiz+rile trans"ersale
(5 Rigidiarea transversal trebuie s "reia for#ele de deviere de la "anourile adiacente com"rimate &n i"otea &n care
cele dou rigidiri transversale adiacente sunt rigide (i rectilinii$ !anourile com"rimate (i rigidirile longitudinale sunt
considerate sim"lu reemate "e rigidirile transversale$
(6 ;rebuie verificat &nde"linirea simultan a urmtoarelor condi#ii:
(a eforturile unitare &n rigidiare s nu de"(easc f0Bd)C
(# sgeata su"limentar s fie mai mic dec+t b/300$
(6) Cele dou condiii din (5) se consider ndeplinite dac momentul de inerie I(st) al rigidizrilor
transversale este cel puin egal cu valoarea dat de (4.18).

4

sigma(m) b 300
I(st) = 1 + w
0
u
(4.183)
E b
' ' ' '
unde:

sigma(cr,c) N(Ed) 1 1
sigma(m) = + n care:
sigma(cr,p) - b a
1
a
2

' '

!("d) # cea mai mare $or a%ial de proiectare de compresiune pentru panourile adiacente dar nu mai
puin dec&t cele mai mari e$orturi unitare de compresiune multiplicate cu 'umtate din aria e$ectiv
(activ) comprimat a panoului incluz&nd rigidizrile.
sigma(cr(c)) sigma(cr(p) sunt de$inite n 4..1..#e (6) *i (8).

2
E e(max)
u = >= 1,0
f(yd) 300 b

e(ma%) # distana de la $i+ra e%trem a rigidizrii la centrul de greutate al rigidizrii.
g) Cerine pentru rigidizri longitudinale
(1) ,entru a se evita $lam+a'ul prin torsiune al rigidizrilor cu seciune transversal desc-is( tre+uie
ndeplinite urmtoarele criterii.

2
I(T) t
>= 11,0
I(p) b
' '
I(T) 5,3 f(y)
>=
(4.184)
I(p) E

unde.
I(/) # constanta de torsiune (0t. 1enant) pentru rigidizarea $r tol)
I(p) # momentul de inerie polar pentru rigidizare $a de marginea $i%at de tol)
+ # limea tolei ntre rigidizri)
t # grosimea tolei ntre rigidizri)
(2) 3igidizrile longitudinale discontinui pot $i $olosite la inimi (perei) dar nu vor $i considerate n
seciunea transversal care preia e$orturile unitare longitudinale.
() 3igidizrile de $orma trapezoidal pot $i considerate ca dou rigidizri separate sau ca o rigidizare
situat la mi'locul rigidizrii trapezoidale.
4..1..4. "lemente solicitate la ntindere a%ial
(1) ,entru elementele structurale solicitate la ntindere a%ial condiia de veri$icare este.
N(Ed) <= N(t,Rd)
(4.185)

unde.
!("d) # $ora a%ial de ntindere de proiectare)
!(t(3d) # $ora a%ial de ntindere rezistent de proiectare a seciunii transversale care se ia cea mai mic
valoare dintre.
a) $ora a%ial rezistent de proiectare determinat n domeniul plastic a seciunii transversale +rute 4)
A f(y)
N(pl,Rd) =
(4.186)
gamma(M
0
)

unde.
$(5) # limita de curgere nominal a oelului din ta+elele .16 *i .16)
gamma(7
8
) # coe$icient parial de siguran con$orm 4..1.1.(2) ,.
+) $ora a%ial rezistent ultim de proiectare a seciunii transversale nete consider&nd sl+irile date de
gurile m+inrilor( 4(net).
0,9 A(net) f(u)
N(u,Rd) =
(4.187)
gamma(M2)

unde.
$(u) # rezistena ultim a oelului con$orm ta+elelor .16 *i .16)
gamma(72) # coe$icient parial de siguran con$orm 4..1.1.(2) ,.
(2) ,entru m+inrile din categoria C (con$orm 4..4. c) (4)) solicitate la lunecare la starea limit ultim(
$ora a%ial rezistent de proiectare a seciunii nete 4(net) determinat n domeniul plastic consider&nd
sl+irile date de gurile m+inrilor !(net(3d) nu tre+uie s dep*easc valoarea.
A(net) f(y)
N(net,Rd) <=
(4.188)
gamma(M
0
)

unde 4(net)( $(5)( gamma(7
8
) au semni$icaiile de la punctul (1).
() 4tunci c&nd se urmre*te o comportare ductil( $ora a%ial de ntindere rezistent determinat n
domeniul plastic !(pl(3d) tre+uie s respecte condiia.
N(u,Rd) <= N(pl,Rd)
(4.189)

4ceasta va $i ndeplinit dac.

A(net) f(y) gamma(M2)
0,9 >=
(4.190)
A f(u) gamma(M0)
' ' ' '' '

0emni$icaiile termenilor sunt precizate n (1)
4..1..5. "lemente solicitate la compresiune a%ial
(1) ,entru elemente solicitate la compresiune a%ial condiia de veri$icare este.
N(Ed) <= N(c,Rd)
(4.191)

unde.
!("d) # $ora a%ial de compresiune de proiectare)
!(c(3d) # $ora a%ial de compresiune rezistent de proiectare care poate $i determinat ast$el.
A F(y)
- Pentru Clasele 1, 2 si 3 de sectiuni transversale N(c,Rd) = ;
(4.192)
gamma(M0)
A(eff) f(y)
- Pentru Clasa 4 de sectiuni transversale N(c,Rd) = ;
(4.193)
gamma(M1)

(2) 9n cazul seciunilor nesimetrice din Clasa 4( metoda dat n 4..1..: c) tre+uie $olosit pentru a ine
seama de momentele ncovoietoare suplimentare ;"</4 7 datorate e%centricitii a%ei centrului de
greutate al seciunii e$ective (active)( vezi 4..1.. d) (6).
() 0uplimentar tre+uie s se veri$ice *i rezistena la $lam+a' a elementelor structurale (vezi 4..1.4.).
(4) ,entru elementele structurale solicitate la compresiune a%ial nu este nevoie s se in seama de
gurile pentru mi'loacele de m+inare cu e%cepia gurilor sau dega'rilor de dimensiuni mari.
4..1..6. "lemente solicitate la ncovoiere par
(1) 9n a+sena $orei tietoare( valoarea de proiectare a momentului ncovoietor de proiectare 7("d)( n
orice seciune transversal a elementului structural tre+uie s ndeplineasc condiia.
M(Ed) <= M(c,Rd)
(4.194)

unde.
7(c(3d) # momentul ncovoietor rezistent de proiectare( o+inut con$orm prevederilor din (2).
(2) 9n cazul ncovoierii dup o singur a% principal de inerie *i n a+sena $orei tietoare( momentul
ncovoietor rezistent de proiectare al seciunii transversale $r a ine seama de e$ectul gurilor pentru
mi'loacele de m+inare poate $i determinat ast$el.
= ,entru Clasele 1 *i 2 de seciuni transversale
W(pl) f(y)
M(c,Rd) =
(4.195)
gamma(M
0
)

= ,entru Clasa de seciuni transversale
W(el) f(y)
M(c,Rd) =
(4.196)
gamma(M
0
)

= ,entru Clasa 4 de seciuni transversale
W(eff) f(y)
M(c,Rd) =
(4.197)
gamma(M
1
)

unde.
>(pl) # modulul de rezisten plastic al seciunii +rute)
>(el) # modulul de rezisten elastic al seciunii +rute)
>(e$$) # modulul de rezisten al seciunii active (e$ective).
() !u se va ine seama de gurile pentru mi'loacele de m+inare din talpa ntins dac se respect
urmtoarea condiie.

A(f,net) f(y) gamma(M2)
0,9 >=
(4.198)
A(f) f(u) gamma(M0)
' ' ' '' '

unde.
4($) # aria +rut a tlpii ntinse)
4($(net) # aria net a tlpii ntinse)
$(u) # rezistena ultim a oelului con$orm ta+elelor. .16) .16)
$(5) # limita de curgere a oelului)
gamma(7
2
)( gamma(7
8
) # coe$icieni pariali de siguran con$orm 4..1.1 (2) ,.
(4) !u se ine seama de gurile mi'loacelor de m+inare din zona ntins a inimii dac condiia din () este
ndeplinit pentru ntreaga zon ntins( zon ce cuprinde talpa ntins *i zona ntins din inim.
(5) ?urile pentru mi'loacele de m+inare din zona comprimat a seciunii transversale nu se consider
e%cept&nd gurile *i dega'rile de dimensiuni mari.
(6) ,entru aciunea simultan a momentului ncovoietor *i a $orei tietoare vezi prevederile din 4..1..8.
(6) ,entru ncovoierea dup am+ele a%e principale se $olosesc precizrile din 4..1..: (11) *i (12).
(8) 0uplimentar tre+uie veri$icat rezistena elementului structural la $lam+a' lateral *i din torsiune
4..1.4.2.
4..1..6. "lemente solicitate la $or tietoare ($or$ecare)
(1) @ora tietoare rezistent de proiectare pentru grinzi tre+uie s
ndeplineasc criteriile precizate n 4.3.1.3.1 (6) care se folosesc dac
______
lambda(w) este mai mic dect 0,48/eta unde:
______
lambda(w) - parametrul de sveltete conform 4.3.1.5;
eta - un coeficient cu semnificatia si valorile precizate n 4.3.1.3.1 (6).
______
Dac lambda(w) depseste limita mentionat mai sus trebuie verificat
suplimentar rezistenta la voalare sub actiunea eforturilor unitare de
forfecare
conform precizrilor din 4.3.1.5.

(2) <a un element cu seciunea nc-is( n $iecare parte component a seciunii transversale( $ora tietoare
tre+uie determinat consider&nd urmtoarele e$orturi unitare de $or$ecare.
a) e$orturile unitare de $or$ecare tau(1("d) n ipoteza c rezultanta $orelor e%terioare trece prin centrul de
rsucire)
+) e$orturile unitare de $or$ecare tau(/("d) determinate de posi+ile e%centriciti ale $orelor e%terioare
$a de centrul de rsucire.
() 1aloarea de proiectare a $orei tietoare rezistente n $iecare element se calculeaz ast$el.
bt(w) [tau(V,eff,Ed) + tau(T,Ed)]
(4.199)

n care tau(1(e$$("d) tre+uie luat valoarea cea mai mare dintre valoarea medie a e$orturilor unitare
tau(1("d) ntr#un component al seciunii sau 58A din valorile lor ma%ime.
(4) ;ac grosimea inimii nu este constant( t(B) tre+uie considerat valoarea minim a grosimii inimii( n
a$ar de cazul c&nd se consider distri+uia elastic a $orei tietoare pe nlimea inimii.
(5) ?urile pentru mi'loacele de m+inare nu tre+uie considerate pentru veri$icrile la $or tietoare dac
este ndeplinit relaia.

f(y)
A(V,net) > A(V)
(4.200)
0,9 f(u)
' '

unde.
4(1) # aria +rut a elementului pe direcia $orei tietoare)
4(1(net) # aria net de $or$ecare.
(6) 4tunci c&nd 4(1(net) este mai mic dec&t limita dat n (5)( poate $i considerat ca o arie de $or$ecare
e$ectiv av&nd valoarea

f(u)
A(V,net)
(4.201)
0,9 f(y)
' '

4..1..8. "lemente solicitate la moment ncovoietor *i $or tietoare
(1) ,rin prezena $orei tietoare se reduce momentul ncovoietor rezistent plastic teoretic. ,entru valori
mici ale $orelor tietoare aceast reducere este nensemnat $iind compensat prin ecruisare *i poate $i
negli'at. /otu*i c&nd $ora tietoare dep*e*te 'umtate din $ora tietoare rezistent( determinat n
stadiul plastic tre+uie s se ia n considerare e$ectul acesteia asupra momentului ncovoietor rezistent
plastic.
(2) ;ac $ora tietoare de proiectare 1("d) nu dep*e*te 58A din $ora tietoare rezistent de proiectare
n domeniul plastic( 1(pl(3d) nu este nevoie s se $ac nici o reducere a momentelor ncovoietoare
rezistente date n 4..1..6.
() C&nd 1("d) dep*e*te 58A din 1(pl(3d) momentul ncovoietor rezistent de proiectare al seciunii
transversale tre+uie redus la momentul ncovoietor rezistent de proiectare plastic 7(1(3d)( care ine
seama de prezena $orei tietoare. 4cest moment ncovoietor se o+ine ast$el.
a) pentru seciuni transversale cu tlpi av&nd acelea*i dimensiuni *i momentul ncovoietor acion&nd $a
de a%a principal pentru care momentul de inerie este ma%im.

ro A
2
(V) f(y)
M(V,Rd) = W(pl) - dar M(V,Rd) <= M(c,Rd)
(4.202)
4 t(w) gamma(M0)
' '
unde:

2
V(Ed)
ro = 2 - 1
(4.203)
V(pl,Rd)
' '

+) pentru alte cazuri 7(1(3d) tre+uie luat ca moment ncovoietor rezistent de proiectare plastic al
seciunii transversale( calculat prin $olosirea unei limite de curgere reduse (1 # ro) $(5) pentru aria de
$or$ecare( dar nu mai mare dec&t 7(c(3d).
!C/D. Indicaiile din () se aplic la seciunile transversale din Clasele 1( 2( ( 4. ,entru 7(c(3d) se vor
$olosi valorile corespunztoare acestor clase (vezi 4..1..6.).
4..1..:. "lemente solicitate la moment ncovoietor *i $or a%ial
a) 0eciuni transversale din Clasele 1 *i 2
(1) ,entru seciunile transversale din Clasele 1 *i 2 criteriul care tre+uie ndeplinit n a+sena $orei
tietoare este.
M(Ed) <= M(N,Rd)
(4.204)

unde.
7(!(3d) # momentul ncovoietor rezistent de proiectare plastic redus care ine seama de prezena $orei
a%iale.
(2) ,entru o tol $r guri pentru mi'loace de m+inare( momentul ncovoietor rezistent de proiectare
plastic este dat de.

2

N(Ed)
M(N,Rd) = M(pl,Rd) 1 -
(4.205)
N(pl,Rd)
' ' ' '
si criteriul devine:

2
M(Ed) N(Ed)
+ <= 1
(4.206)
M(pl,Rd) N(pl,Rd)
' '

() 9n cazul seciunilor cu tlpi( reducerea momentului ncovoietor rezistent plastic teoretic datorit $orei
a%iale mici este compensat prin ecruisare *i poate $i negli'at. /otu*i( pentru ncovoierea $a de a%a 5#5(
luarea n considerare a e$ectului $orei a%iale asupra momentului ncovoietor rezistent plastic tre+uie
$cut c&nd $ora a%ial dep*e*te 'umtate din $ora a%ial de ntindere rezistent plastic a inimii sau un
s$ert din $ora a%ial de ntindere rezistent plastic a seciunii transversale( aleg&ndu#se valoarea mai
mic. 9n mod similar pentru ncovoiere dup a%a z#z se ia n considerare e$ectul $orei a%iale c&nd aceasta
dep*e*te $ora a%ial de ntindere rezistent plastic a inimii.
(4) ,entru seciuni transversale $r guri pentru mi'loace de m+inare( se pot $olosi urmtoarele
apro%imri (simpli$icri) n cazul pro$ilelor laminate standard I sau E.
(1 - n)
M(Ny,Rd) = M(pl,y,Rd) dar M(Ny,Rd) <= M(pl,y,Rd)
(4.207)
(1 - 0,5 a)
pentru n <= a: M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd)

2

n - a
pentru n > a: M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd) 1 -
(4.208)
1 - a
' ' ' '

unde.
n F !("d)G!(pl(3d)
a F H4 # 2+t($)IG4 dar a JF 8(5
(5) "%presiile date n (4) se pot $olosi de asemenea pentru seciuni sudate I sau E cu tlpi egale.
(6) 4pro%imrile date n (4) pot $i n continuare simpli$icate( numai pentru pro$ilele I sau E( ast$el.
M(Ny,Rd) = 1,11 M(pl,y,Rd) (1 - n), dar M(Ny,Rd) <= M(pl,y,Rd)
(4.209)
pentru n <= 0,2: M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd)
pentru n > 0,2: M(Nz,Rd) = 1,56 M(pl,z,Rd) [(1 - n)(n + 0,6)]
(4.210)

(6) ,entru seciuni transversale $r guri pentru mi'loace de m+inare( se pot $olosi urmtoarele
apro%imri n cazul evilor cu seciuni standard ptrate sau dreptung-iulare( av&nd seciunea constant.
(1 - n)
M(Ny,Rd) = M(pl,y,Rd) , dar M(Ny,Rd) <= M(pl,y,Rd)
(4.211)
[1 - 0,5 a(w)]
(1 - n)
M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd) , dar M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd)
(4.212)
[1 - 0,5 a(f)]

unde.
a(B) F (4 # 2+t)G4 dar a(B) JF 8(5
a($) F (4 # 2-t)G4
(8) "%presiile date n (6) pot $i de asemenea $olosite pentru seciuni sudate casetate cu tlpi *i perei cu
dimensiuni egale ale tlpilor *i pereilor.
a(w) = [A - 2bt(f)]/A dar a(w) <= 0,5
(4.213)
a(f) = [A - 2ht(w)]/A dar a(f) <= 0,5

(:) ,entru evi cu seciune standard ptrat *i dreptung-iular cu grosimi constante relaiile date n (6) pot
$i n continuare simpli$icate( ast$el.
- pentru sectiunea ptrat:
M(N,Rd) = 1,26 M(pl,Rd) (1 - n), dar M(N,Rd) <= M(pl,Rd)
(4.214)
- pentru sectiunea dreptunghiular:
M(Ny,Rd) = 1,33 M(pl,y,Rd) (1 - n), dar M(Ny,Rd) <= M((pl,y,Rd)
(4.215)
(1 - n)
M(Nz,Rd) = M(pl,z,Rd) , dar M(Nz,Rd) <= M(pl,z,Rd)
(4.216)

ht
0,5 +
A
' '

(18) ,entru evi cu seciune circular $r guri pentru mi'loacele de m+inare poate $i utilizat n
continuare urmtoarea relaie simpli$icat.
M(N,Rd) = 1,04 M(pl,Rd) (1 - n
1
,
7
) dar M(N,Rd) <= M(pl,Rd)
(4.217)

(11) 9n cazul ncovoierii +ia%iale se poate $olosi urmtorul criteriu apro%imativ.
alfa beta
M(y,Ed) M(z,Ed)
+ <= 1
(4.218)
M(Ny,Rd) M(Nz,Rd)
' ' ' '

n care al$a *i +eta sunt constante( care pot n mod acoperitor $i luate egale cu unitatea sau dup cum
urmeaz.
= pentru seciuni I *i E.
al$a F 2) +eta F 5 n dar +eta KF 1
= pentru evi cu seciune circular.
al$a F 2) +eta F 2
= pentru evi cu seciuni ptrate sau dreptung-iular.
al$a F +eta F 1(66G(1 # 1(1 n
2
) dar al$a F +eta JF 6.
= pentru seciuni rectangulare pline sau ta+le groase.
al$a F +eta F 1(6 L 1(8 n


unde.
n F !("d)G!(pl(3d)
(12) Ca o apro%imare acoperitoare se poate $olosi *i urmtorul criteriu.
N(Ed) M(y,Ed) M(z,Ed)
+ + <= 1
(4.219)
N(pl,Rd) M(pl,y,Rd) M(pl,z,Rd)

+) 0eciuni transversale din Clasa
(1) 0e aplic prevederile din 4..1..18.
c) 0eciuni transversale din Clasa 4
(1) 0e aplic prevederile de la 4..1..18. *i cele ce urmeaz.
(2) "$orturile unitare longitudinale pot $i a$ectate de e$ectul distri+uiei neuni$orme a e$orturilor
transversale a%ei elementului structural *i de voalarea tolelor. 4ceste e$ecte se iau n considerare prin
$olosirea unei limi e$ective (active) n con$ormitate cu 4..1..2 c).
() 4ria e$ectiv (activ) 4(e$$) poate $i determinat numai pentru $ora de compresiune !("d). ,entru
seciuni transversale nesimetrice centrul de greutate pentru 4(e$$) poate s se sc-im+e cu valoarea e(!)
$a de centrul de greutate al seciunii +rute (vezi $ig. 4.6). 4ceasta conduce la un moment ncovoietor
suplimentar care tre+uie luat n considerare la veri$icarea seciunii transversale.
(4) 7odulul de rezisten e$ectiv >(e$$) poate $i determinat n mod o+i*nuit consider&nd o seciune
transversal solicitat numai la e$orturi unitare datorate numai momentului ncovoietor 7("d) (vezi $ig.
4.8).
(5) Ca alternativ la () *i (4) seciunea transversal e$ectiv (activ) poate $i determinat pentru starea de
e$orturi unitare rezultat din aciunea simultan a e$orturilor !("d) *i 7("d). "$ectele e%centricitii e(!)
tre+uie luate n considerare la $el ca n ().
(6) "$orturile unitare n tlpi tre+uie calculate n planul median al tlpilor $olosind modulul de rezisten
elastic.
@I?M34 4.6
0eciune transversal din Clasa 4 solicitat la $or a%ial
@I?M34 4.8
0eciuni transversale din Clasa 4 solicitate la moment ncovoietor
(6) ?rinzile -i+ride pot avea materialul din tlpi cu limita de curgere $(5$) de p&n la 2 $(5B) H$(5B) limita
de curgere pentru inimI respect&nd ns condiiile.
a) cre*terea e$orturilor unitare n tlpi determinat de intrarea n curgere a inimii s $ie luat n
considerare)
c) limita de curgere a materialului din tlpi $(5$) s $ie $olosit pentru determinarea ariei e$ective a inimii)
(8) Cre*terea de$ormaiilor datorit intrrii n curgere a inimii poate $i negli'at n cazul grinzilor -i+ride(
care respect condiiile din (6).
4..1..18. "lemente solicitate la moment ncovoietor( $or tietoare *i $or a%ial.
(1) ;ac se respect condiia ca eta

din 4..1..1.(6) s nu dep*easc valoarea 8(5( atunci rezistena de


proiectare a seciunilor transversale pentru aciunea momentului ncovoietor *i $orei a%iale nu este nevoie
s se reduc datorit aciunii $orei tietoare. ;ac eta

este mai mare ca 8(5 e$ectul aciunii simultane a


momentului ncovoietor *i $orei tietoare n inima grinzilor I sau casetate poate $i veri$icat cu relaia.

M(f,Rd)
eta
1
+ 1 - [2 eta
3
- 1]
2
<= 1,0
(4.220)
M(pl,Rd)
' '

unde.
7($(3d) # momentul ncovoietor rezistent de proiectare plastic al unei seciuni transversale const&nd
numai din tlpi.
7(pl(3d) # momentul ncovoietor rezistent de proiectare plastic al unei seciuni transversale( indi$erent de
clasa seciunii.
,entru aceast veri$icare eta
1
poate $i calculat $olosind proprietile seciunii +rute. 0uplimentar tre+uie
ndeplinite condiiile din 4..1..1 (6).
(2) Criteriul dat n (1) tre+uie veri$icat n orice seciune transversal dar nu este necesar veri$icarea n
zonele de capt ale grinzilor p&n la o distan -(B)G2 de reazem.
() 7omentul ncovoietor rezistent plastic 7($(3d) al seciunii transversale const&nd numai din tlpi se
consider ca produsul dintre limita de curgere de proiectare *i aria e$ectiv a tlpii cu seciunea mai mic
*i distana ntre centrele de greutate ale tlpilor.
(4) ;ac se aplic o $or a%ial !("d)( atunci 7(pl(3d) tre+uie nlocuit cu un moment ncovoietor
rezistent plastic 7(!(3d)( n con$ormitate cu prevederile din 4..1..: (2) iar 7($(3d) tre+uie redus n
con$ormitate cu 4..1.5.4 (2). ;ac $ora a%ial conduce la compresiune pe ntreaga inim se aplic
prevederile din (5).
(5) C talp la o grind casetat tre+uie veri$icat cu relaia (4..66) lu&nd 7($(3d) F 8 *i tau("d) ca medie
a e$orturilor unitare de $or$ecare n talp dar nu mai puin de 'umtate din e$orturile unitare ma%ime de
$or$ecare. 0uplimentar su+panourile tre+uie veri$icate $olosind media e$orturilor unitare de $or$ecare ale
su+panoului *i -i(B) determinat pentru voalarea din $or$ecare a su+panoului n con$ormitate cu
prevederile din 4..1.5. *i consider&nd rigidizrile longitudinale ca $iind rigide.
4..1..11. "lemente solicitate la $ore transversale concentrate n planul inimilor
a) ,rincipii de +az.
(1) Criteriile de veri$icare la strile limit ultime pentru inimi (perei) nerigidizate sau rigidizate la
aciunea $orelor transversale transmise prin tlpi sunt date n 4..1..1 (6)( cu lungimea e$ectiv <(e$$)
determinat pe +aza urmtoarelor reguli aplica+ile pentru grinzi laminate *i sudate. 4ceste reguli se aplic
dac tlpile sunt meninute n poziia normal $a de planul vertical( prin rigiditatea lor sau prin legturi
transversale.
(2) 0e disting trei cazuri de aplicare a ncrcrii ast$el.
a) @ore aplicate printr#o talp *i preluate prin rezistena la $or$ecare a inimii( vezi $ig. 4.: a))
+) @ore aplicate printr#o talp *i trans$erate prin inim la cealalt talp( vezi $ig. 4.: +))
c) @ore aplicate unei tlpi apropiate de un capt nerigidizat al grinzii( vezi $ig. 4.: c).
@I?M34 4.:
@actori de voalare HN(@)I pentru di$erite tipuri de aplicare
a ncrcrilor transversale
() ,entru grinzi casetate cu inimi nclinate tre+uie veri$icate condiiile la starea limit de rezisten
pentru inim *i talp. "$orturile secionate care se vor lua n considerare sunt componente ale ncrcrii
e%terioare( n planul inimii( respectiv al tlpii.
(4) ;ac o grind este solicitat simultan la o $or concentrat transversal( moment ncovoietor *i $or
a%ial( veri$icarea la starea limit ultim tre+uie $cut cu relaiile (4.155) *i (4.156) din 4..1..1 (6) *i
urmtoarea relaie de interaciune.
eta
2
+ 0,8 eta
1
<= 1,4
(4.221)

+) <ungimea de repartiie a ncrcrii concentrate
(1) <ungimea de repartiie a ncrcrii concentrate( s(s)( pe talp este distana pe care se distri+uie e$ectiv
$ora concentrat aplicat *i poate $i determinat prin considerarea unei repartiii cu panta 1.1 con$orm $ig.
4.48. /otu*i s(s) nu tre+uie s $ie luat mai mare dec&t -(B).
(2) ;ac mai multe $ore concentrate sunt apropiate( veri$icarea inimii se va $ace at&t pentru $iecare $or
individual c&t *i pentru $ora total (rezultanta)( caz n care s(s) tre+uie considerat ca distana dintre a%ele
$orelor e%treme.
@I?M34 4.48
<ungimea de repartiie a $orei concentrate
c) <ungimea e$ectiv pentru starea limit ultim
(1) <ungimea e$ectiv pentru starea limit ultim este dat de relaia.
L(eff) = hi(F) l(y)
(4.222)
unde
0,5
hi(F) = <= 1
(4.223)
lambda(F)

l(y) t(w) f(yw)
lambda(F) =
(4.224)
\ F(cr)
t
3
(w)
F(cr) = 0,9 k(f) E
(4.225)
h(w)

(2) ,entru determinarea lui l(5) vezi (d)( iar pentru valoarea lui N(@) vezi $ig. 4.:.
d) <ungimea ncrcat e$ectiv
(1) <ungimea ncrcat e$ectiv( l(5)( se calculeaz $olosind doi parametri adimensionali.
f(yf) b(f)
m
1
=
(4.226)
f(yw) t(w)

2
h(w)
m
2
= 0,02 dac lambda(F) > 0,5, dac nu, m
2
= 0
(4.227)
t(f)
' '

,entru grinzi casetate( +($) din ecuaia (4..6) se limiteaz la 25 t($) de $iecare parte a inimii.
(2) ,entru determinarea lungimii e$ective l(5) din (1) n cazurile a) *i +) din $ig. 4.:( se $olose*te relaia.

l(y) = s(s) + 2 t(f) 1 + \ m
1
+ m
2

(4.228)
' '

() ,entru cazul c) l(5) este cea mai mic valoare dat de relaiile (4.228)( (4.28)( (4.21). ;ac sistemul
de ncrcare nu urmre*te supra$aa elementului de rezemare a grinzii( atunci s(s) F 8 (vezi $ig. 4.48).
k(F) E t
2
(w)
l(e) = <= s(s) + c
(4.229)
2 f(yw) h(w)


2
m
1
l(ef)
l(y) = l(e) + t(f) + + m
2

(4.230)
2 t(f)
\ ' '

l(y) = l(e) + t(f) \ m
1
+ m
2

(4.231)

e) 3igidizri transversale
(1) ;ac rezistena de proiectare a unei seciuni cu inimi nerigidizate este insu$icient tre+uie prevzute
rigidizri transversale. <a o articulaie plastic( localizat n grind( rigidizrile tre+uie prevzute
ntotdeauna dac eta
2
din relaia (4..2) este mai mare dec&t 8(5.
(2) C&nd se veri$ic rezistena la $lam+a'( seciunea transversal e$ectiv (activ) a unei rigidizri poate $i
luat cu o parte a inimii egal cu 8 epsilon t(B)( simetric c&te 15 epsilon t(B) de o parte *i alta a
rigidizrii( vezi $ig. 4.41. <a capetele elementelor (sau goluri n inim) dimensiunea de 15 epsilon t(B)
tre+uie limitat la dimensiunea real disponi+il.
() 3ezistena la $lam+a' perpendicular pe planul inimii tre+uie determinat din 4..1.4.1( $olosind cur+a
de $lam+a' c *i o lungime de $lam+a' l mai mare de 8(65 -(B). C valoare mai mare a lungimii de $lam+a'
tre+uie $olosit n $uncie de legturile de la capete.
(4) ;ac se $olosesc rigidizri nesimetrice sau pe o singur parte a inimii( e%centricitatea rezultat tre+uie
avut n vedere $olosind prevederile din 4..1.4.4.
@I?M34 4.41
0eciunea transversal e$ectiv a rigidizrilor transversale
(5) 0uplimentar veri$icrii rezistenei la $lam+a'( tre+uie veri$icat *i rezistena seciunii transversale a
rigidizrilor de pe reazeme n zonele adiacente tlpii ncrcate. <imea inimii care se include n seciunea
transversal e$ectiv tre+uie limitat la l(5) (vezi d) *i se ine seama de orice dega'ri (goluri) din
rigidizare care se prevd pentru asigurarea continuitii sudurilor ce prind inima de talp.
$) @lam+a'ul tlpilor n planul inimii
(1) ,entru a preveni posi+ilitatea $lam+a'ului tlpii n planul inimii( raportul -(B)Gt(B) al inimii tre+uie s
ndeplineasc urmtorul criteriu.

h(w) E A(w)
<= k
(4.232)
t(w) f(yf) \ A(fc)
' '

unde.
4(B) # aria inimii)
4($c) # aria tlpii comprimate)
1aloarea coe$icientului N tre+uie considerat ast$el.
= dac se $olose*te procedeul articulaiilor plastice N F 8()
= dac se $olose*te momentul ncovoietor rezistent plastic N F 8(4)
= dac se $olose*te momentul ncovoietor rezistent elastic N F 8(55.
(4 C0nd *rinda este cur#+ (n ele"a%ie$ cu talpa comprimat+ pe fa%a conca"+$ tre#uie folosit suplimentar &i urm+torul criteriu.

O P OQQQQQQQ
R " R R 4(B)
N R QQQQQ R R QQQQQ
R $(5$) R SR 4($c)
-(B) T U
QQQQ JF QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ (4.2)
t(B) OQQQQQQQQQQQQQQ
R -(B) "
R1 L QQQQQQQQQ
SR r $(5$)

unde.
r ' raza de cur#ur+ a t+lpii comprimate.
(1 C0nd *rinda are at0t ri*idiz+ri trans"ersale c0t &i lon*itudinale pe inim+$ "aloarea limit+ pentru 2(A>t(A (dat+ de rela%iile
(5.414 &i (5.411 poate fi sporit+.
5.1.1.5. Clam#a7ul elementelor structurale
5.1.1.5.1. Elemente solicitate la for%e a)iale de compresiune
a Cor%a a)ial+ rezistent+ de proiectare la flam#a7
(1 Cor%a a)ial+ rezistent+ de proiectare la flam#a7 pentru un element solicitat la compresiune se e"alueaz+ astfel.

$(5)
!(+(3d) F -i +eta(4) 4 QQQQQQQQQ (4.24)
gamma(7
1
)

unde.
#eta(A F 1 ' pentru sec%iuni trans"ersale din Clasele 1$ 4 sau 13
#eta(A F A(eff>A ' pentru Clasa 5 de sec%iuni trans"ersale3
2i ' factorul de reducere pentru modul rele"ant de flam#a7.
(4 !entru elemente structurale din o%el laminate la cald cu tipuri de sec%iuni trans"ersale folosite curent pentru elemente
solicitate la for%e a)iale de compresiune$ modul rele"ant de flam#a7 este (n *eneral flam#a7ul prin (nco"oiere.
(1 /n anumite cazuri$ modurile de flam#a7 prin torsiune sau (nco"oiere'torsiune pot fi determinante.
# Elemente structurale cu sec%iune constant+
(1 !entru elemente structurale cu sec%iune trans"ersal+ constant+ &i solicitate la for%e a)iale de compresiune constante$
"aloarea factorului de reducere la flam#a7 2i corespunz+toare z"elte%ei adimensionale

VVVVVVVV
(lam+da) poate $i determinat din.
1
-i F QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ dar -i JF 1 (4.25)
O VVVVVV P
8
(
5
W L R W
2
# lam+da
2
R
T U
unde.
VVVVVV VVVVVV
W F 8(5 H 1 L al$a (lam+da # 8(2) L lam+da
2
I (4.26)
al$a # $actor de imper$eciune (din ta+elul 4.1))
O P
8
(
5
O P
VVVVVV R +eta(4) 4 $(5) R R lam+da R
8
(
5
lam+da F R QQQQQQQQQQQQQQ R F R QQQQQQQ R H+eta(4)I (4.26)
R !(cr) R R lam+da
1
R
T U T U
lam+da # zvelteea pentru modul relevant de $lam+a' (se determin cu relaia
4.2:).
O P
8
(
5
R " R
lam+da
1
F XX R QQQQ R F :(: epsilon
R $(5) R
T U (4.28)
O P
8
(
5
R 25 R
epsilon F R QQQQ R ($(5) n !Gmm
2
)
R $(5) R
T U
!(cr) # $ora critic elastic pentru modul relevant de $lam+a'.

(4 Cactorul de imperfec%iune alfa corespunz+tor cur#elor de flam#a7 se o#%ine din ta#elul 5.11.
Ta#elul 5.11
Cactorii de imperfec%iune alfa

OQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQXQQQQQQQ
QXQQQQQQQQXQQQQQQQQP
R Cur+a de $lam+a' R a R + R c R d R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQZQQQQQQQ
QZQQQQQQQQZQQQQQQQQ[
R @actorul de imper$eciune al$a R 8(21 R 8(4 R 8(4: R 8(66 R
TQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQ\QQQQQQQ
Q\QQQQQQQQ\QQQQQQQQU

(1 Valorile factorului de reducere 2i pentru z"elte%i adimensionale

VVVVVV
lam+da( pot $i o+inute din ta+elul 4.14.

(5 Elementele structurale cu sec%iune constant+ pot fi "erificate folosind &i calculul de ordinul al II'lea$ "ezi 5.1.1.5.1 c (5 &i
(8.
Ta#elul 5.15
Cactorii de reducere 2i

OQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQP
R VVVVVV R Cur+a de $lam+a' R
R lam+da
YQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQ
QQQQQQ[
R R a R + R c R d R
YQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQ
QQQQQZQQQQQQQQQQQQQ[
R 8.2 R 1.8888 R 1.8888 R 1.8888 R 1.8888 R
R 8. R 8.:665 R 8.:641 R 8.:4:1 R 8.:25 R
R 8.4 R 8.:528 R 8.:261 R 8.8:6 R 8.8584 R
R 8.5 R 8.:24 R 8.8842 R 8.848 R 8.66: R
R 8.6 R 8.8:88 R 8.861 R 8.6854 R 8.6188 R
R 8.6 R 8.8466 R 8.686 R 8.6246 R 8.641 R
R 8.8 R 8.6:56 R 8.6245 R 8.6622 R 8.56:6 R
R 8.: R 8.6: R 8.6612 R 8.5::8 R 8.5288 R
R 1.8 R 8.6656 R 8.5:68 R 8.5:: R 8.4661 R
R 1.1 R 8.5:68 R 8.552 R 8.4842 R 8.418: R
R 1.2 R 8.588 R 8.4681 R 8.48 R 8.662 R
R 1. R 8.468 R 8.426: R 8.888 R 8.85 R
R 1.4 R 8.416: R 8.816 R 8.4:2 R 8.855 R
R 1.5 R 8.624 R 8.422 R 8.145 R 8.2666 R
R 1.6 R 8.2 R 8.86: R 8.2842 R 8.2512 R
R 1.6 R 8.2::4 R 8.2681 R 8.2566 R 8.228: R
R 1.8 R 8.2682 R 8.2521 R 8.245 R 8.28: R
R 1.: R 8.244: R 8.22:4 R 8.2141 R 8.1:28 R
R 2.8 R 8.222: R 8.28:5 R 8.1:62 R 8.1666 R
R 2.1 R 8.286 R 8.1:28 R 8.188 R 8.168 R
R 2.2 R 8.1866 R 8.1665 R 8.1662 R 8.1588 R
R 2. R 8.1616 R 8.1628 R 8.156 R 8.1:: R
R 2.4 R 8.1585 R 8.1586 R 8.1425 R 8.182 R
R 2.5 R 8.1466 R 8.1:6 R 8.125 R 8.1214 R
R 2.6 R 8.162 R 8.12:: R 8.124 R 8.114 R
R 2.6 R 8.1266 R 8.1211 R 8.115 R 8.1862 R
R 2.8 R 8.1182 R 8.112 R 8.186: R 8.8::6 R
R 2.: R 8.1185 R 8.1868 R 8.1812 R 8.8:6 R
R .8 R 8.186 R 8.8::4 R 8.8:51 R 8.8882 R
TQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQ
QQQQQ\QQQQQQQQQQQQQU

c Elementele structurale cu sec%iune "aria#il+
(1 Elementele structurale de form+ tronconic+ sau cu sec%iunea trans"ersal+ "aria#il+ pe lun*imea lor pot fi "erificate la
flam#a7 folosind calculul de ordinul doi$ "ezi (5 &i (8.
(4 ?etode simplificate de calcul pot fi #azate pe modific+rile procedeului folosit pentru elemente structurale cu sec%iune
constant+. /n acest caz$ produsul #eta(A W A W f(@ se ia pe zona (n care eforturile unitare de compresiune sunt ma)ime &i N(cr
este for%a critic+ elastic+$ (n aceast+ zon+$ pentru modul rele"ant de flam#a7.
(1 Orice metod+ recunoscut+ poate fi utilizat+ dac+ se poate demonstra c+ este acoperitoare.
(5 Calculul de ordinul doi al unui element structural "a include imperfec%iunea ini%ial+ ec2i"alent+ &i adec"at+ dat+ (n fi*. 5.54
corespunz+toare cur#ei rele"ante de flam#a7$ aceasta depinz0nd de metoda de calcul &i tipul de "erificare a sec%iunii
trans"ersale.
(6 Imperfec%iunile ec2i"alente ini%iale date (n fi*. 5.54 "or fi de asemenea folosite atunci c0nd este necesar pentru a include
imperfec%iunile elementelor structurale (n analiza *lo#al+$ (n conformitate cu pre"ederile din 5.1.1.<.
(8 Atunci c0nd se folosesc imperfec%iunile date (n fi*. 5.54 rezisten%a sec%iunilor trans"ersale tre#uie "erificat+ a&a cum este
pre"+zut (n 5.1.1.1$ dar folosind coeficientul de si*uran%+ par%ial *amma(?1 (n loc de *amma(?=
d Clam#a7ul prin (nco"oiere
(1 !entru flam#a7ul prin (nco"oiere tre#uie aleas+ cur#a corespunz+toare din ta#elul 5.16.
(4 9ec%iunile care nu sunt incluse (n ta#elul 5.16 "or fi clasificate prin analo*ie.
(1 S"elte%ea lam#da "a fi determinat+ astfel.

lam+da F lGi (4.2:)

unde.
i ' raza de *ira%ie fa%+ de a)a rele"ant+$ determinat+ folosind propriet+%ile sec%iunii #rute.
(5 9ec%iunile elementelor structurale e)ecutate la rece "or fi "erificate folosind fie.
a limita de cur*ere de #az+ f(@# a ta#lei su#%iri din care elementul structural este fa#ricat la rece &i folosind cur#a de flam#a7
#.
# limita de cur*ere medie f(@a a elementului structural dup+ e)ecu%ia la rece$ determinat+ (n conformitate cu preciz+rile date
(n ta#elul 5.18 &i folosind cur#a de flam#a7 c.

OQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQP
R IMAGINE R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R 0eciune transversal R 7etoda de analiz glo+al R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R 7etoda $olosit R R "lastic sau 3igid # R "lasto#plastic R
Rpentru veri$icarea R /ipul seciunii R ,lastic sau "lastic # R (metoda zonei R
R rezistenei R *i a%a R ,er$ect plastic R plastice) R
R R R VVVVVV R R
R "lastic R Cricare R al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(el)G4 R # R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R <iniar plastic R Cricare R VVVVVV R R
R R R al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(pl)G4 R # R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R R R VVVVVV R VVVVVV R
R R 0eciune I a%a 5#5 R1( al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(pl)G4R al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(pl)G4
R
R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R R 0eciune I a%a z#z R 2(8 N(5) e(e$$)Gepsilon R N(5) e(e$$)Gepsilon R
R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R !eliniar plastic R0eciune rectangularR VVVVVV R VVVVVV R
R R cu goluri R1( al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(pl)G4R al$a(lam+da # 8(2)N(5)>(pl)G4 R
R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R R 0eciune circular R 1(5 N(5) e(e$$)Gepsilon R N(5) e(e$$)Gepsilon R
R R cu goluri R R R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R VVVVVVR R
RN(5) F (1 # N(delta)) # 2 N(delta) lam+daR R
R dar N(5) KF 1(8 R R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R Cur+a de $lam+a' R al$a R e(e$$) R N(delta) R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQX
QQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R R R Rgamma(7
1
) F 1(85Rgamma(7
1
) F 1(18Rgamma(7
1
) F 1(15Rgamma(7
1
)
F 1(28R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQZ
QQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQZQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R 4 R 8(21 R 1G688 R 8(12 R 8(2 R 8( R 8(42 R
R ] R 8(4 R 1G88 R 8(88 R 8(15 R 8(22 R 8(28 R
R C R 8(4: R 1G268 R 8(86 R 8(11 R 8(16 R 8(28 R
R ; R 8(66 R 1G188 R 8(84 R 8(88 R 8(11 R 8(14 R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQ\
QQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQ\QQQQQQQQQQQQQQQQ[
R"lemente structurale cu seciune varia+il. R
R0e $olose*te valoare >(el)G4 sau >(pl)G4 n mi'locul lungimii de $lam+a' l. R
TQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQU

CIBURA 5.54
Valori de proiectare ale imperfec%iunii ini%iale ec2i"alente e(=$d
Tabelul 4.15
Ale*erea cur#ei de flam#a7 pentru o sec%iune trans"ersal+
Ta#elul 5.18
-imita de cur*ere medie f(@a la sec%iuni de %e"i solicitate la for%a
a)ial+ de compresiune e)ecutate la rece

OQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQP
R<imita de curgere medie $(5a) poate $i determinat prin ncercri pe modele laR
Rscara 1.1 sau ast$el. R
R R
R $(5a) F $(5+) L HNnt
2
G4(g)I H$(u) # $(5+)I R
R R
Runde. R
R$(5+) limita de curgere la ntindere a materialului de +az de$init mai 'os R
R (!Gmm
2
) R
R$(u) rezistena ultim la ntindere a materialului de +az (!Gmm
2
) R
Rt grosimea materialului (mm) R
R4(g) aria +rut a seciunii transversale (mm
2
) R
RN coe$icient care depinde de tipul de $a+ricare (e%ecuie). R
R # pentru laminare la rece N F 6 R
R # pentru alte metode de $a+ricare N F 5 R
Rn numrul de ndoiri la :8^ n seciune cu o raz interioar J 5 t R
R ($raciunile ndoirilor la :8^ tre+uie msurate ca $raciuni ale R
R lui n) R
R R
R ($(5a) nu tre+uie s dep*easc $(u) sau 1(2 $(5+)) R
R R
RCre*terea limitei de curgere datorat $a+ricrii la rece nu tre+uie R
Rconsiderat pentru elemente care sunt sudate( care au tratament termic de R
Rrevenire( care sunt galvanizate (dup e%ecuia la rece) sau supuse unui R
Rtratament termic dup $a+ricare (recoacere parial). R
YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ[
R7aterialul de +az. este materialul ta+lei su+iri din care sunt $a+ricate la R
Rrece seciunile elementelor structurale. R
TQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQU

(6 -un*imea de flam#a7 l a unui element structural solicitat la for%e a)iale de compresiune$ cu am#ele capete efecti" fi)ate
lateral$ poate fi apreciat+ ca acoperitoare dac+ se consider+ e*al+ cu lun*imea teoretic+ -. !reciz+ri &i detalii pentru
determinarea lun*imii de flam#a7 la elementele structurale de poduri se *+sesc (n ane)a R.
(8 !entru "erificarea la flam#a7 a t+lpilor comprimate ale *rinzilor de poduri cu sec%iunea desc2is+ se aplic+ pre"ederile din
5.1.1.5.4 d.
5.1.1.5.4. Clam#a7ul lateral cu torsiune al *rinzilor
a Rezisten%a la flam#a7 lateral cu torsiune
(1! ?omentul rezistent de proiectare la flam#a7 lateral cu torsiune tre#uie determinat utiliz0nd un model de calcul$ ce ia (n
considerare imperfec%iunile rele"ante cum ar fi s+*eata ini%ial+$ eforturile unitare din torsiune &i reziduale %in0nd seama de
*rup+rile de ac%iuni$ condi%iile de rezemare &i comportarea materialului. Dac+ este rele"ant se "a considera deformarea sec%iunii
trans"ersale. Dac+ talpa solicitat+ la compresiune este men%inut+ (n pozi%ia ei normal+$ cu le*+turi trans"ersale
corespunz+toare$ nu este ne"oie de nici o "erificare la flam#a7 lateral &i torsiune.
(4! ?omentul rezistent de proiectare la flam#a7 lateral cu torsiune poate fi considerat &i ca o (nc+rcare corespunz+toare
atin*erii pentru prima oar+ a limitei de cur*ere (n fi#re ale sec%iunii trans"ersale$ efectu0nd calcul de ordinul doi &i utiliz0nd un
model cu o imperfec%iune de tipul s+*e%ii ini%iale. ?odelul "a a"ea$ dac+ este rele"ant$ condi%iile de mar*ine corespunz+toare
oric+ror fle)i#ilit+%i ale le*+turilor &i fle)i#ilit+%i ale sec%iunii trans"ersale.
(1 ?omentul rezistent de proiectare la flam#a7 ?(#$Rd al unei *rinzi poate fi e"aluat astfel.

>(pl(5) $(5)
7(+(3d) F -i(</) +eta(B) QQQQQQQQQQQQ (4.248)
gamma(7
1
)

unde.
#eta(A F 1 pentru sec%iunile trans"ersale din Clasele 1 sau 43
#eta(A F I(ml$@>I(pl$@ pentru Clasa 1 de sec%iuni trans"ersale3
#eta(I F I(eff$@>I(pl$@ pentru Clasa 5 de sec%iuni trans"ersale3
2i(-T ' factorul de reducere pentru flam#a7ul lateral cu torsiune$ "ezi 5.1.1.5.4 # (13
I(eff$@ ' modulul de rezisten%+ minim al sec%iunii efecti"e fa%+ de a)a @'@$ determinat (n centrele de *reutate ale t+lpilor3
I(ml$@ ' modulul de rezisten%+ elastic minim fa%+ de a)a @'@ determinat (n centrul de *reutate al t+lpilor3
I(pl$@ ' modulul de rezisten%+ plastic fa%+ de a)a @'@.
# Elemente structurale cu sec%iune constant+
(1 !entru un element structural cu sec%iune constant+$ "aloarea lui 2i(-T

VVVVVV
pentru o zveltee adimensional lam+da(</) poate $i determinat ast$el.
VVVVVV
-i(</) F 1 pentru lam+da(</) JF 8(4 (4.241)
l VVVVVV
-i(</) F QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1(8 pentru lam+da(</) K 8(4
(4.242)
VVVVVV
8
(
5
W(</) L HW
2
(</) # lam+da
2
(</)I
unde.
VVVVVV VVVVVV
W(</) F 8(5H1 L al$a(</) (lam+da(</) # 8(4) L lam+da
2
(</)I (4.24)

(4 Valorile pentru factorul de imperfec%iune alfa(-T la flam#a7ul lateral cu torsiune tre#uie luate astfel.
alfa(-T F =$41 pentru sec%iuni laminate3
alfa(-T F =$5< pentru sec%iuni sudate.
(1 Valoarea lui

VVVVVV
lam+da(</) poate $i determinat din.
O P
8
(
5
VVVVVV R +eta(B) >(pl(5) $(5) R
lam+da(</) FR QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ R (4.244)
R 7(cr) R
T U

unde.
?(cr ' momentul critic elastic de flam#a7 lateral cu torsiune calculat cu propriet+%ile sec%iunii #rute.
NOTV. !reciz+ri pentru calculul lui ?(cr sunt (n ane)a a.
c Elemente structurate cu sec%iune "aria#il+
(1 !entru un element cu sec%iune "aria#il+$ "aria%ia propriet+%ilor sec%iunii trans"ersale se "a lua (n considerare c0nd se
calculeaz+ ?(cr. Acoperitor se poate folosi cea mai mic+ sec%iune trans"ersal+.
(4 !rocedeul de proiectare 5.1.1.5.4 # poate fi aplicat (n locul unui calculul de ordinul 4 (n cazul (n care calculul se refer+ la
sec%iunea trans"ersal+ cu cele mai mari eforturi unitare de compresiune o#%inute din analiza de ordinul 1.
(1 Dac+ momentul (nco"oietor ?(@ are o "aloare ma)im+ ?1$ (n dreptul unui reazem lateral$ proiectarea conform pct.
5.1.1.5.4 # se poate efectua (n sec%iunea =$4 - m+surat+ de la sec%iunea unde momentul (nco"oietor este ma)im$ unde - este
distan%a dintre dou+ reazeme laterale consecuti"e dar nu mai mult dec0t distan%a dintre punctele cu moment ma)im &i punctul
cel mai apropiat cu moment zero ("ezi fi*. 5.51. Dac+ momentul (nco"oietor descre&te liniar de la ?1 la ?4 (ntre dou+ rezem+ri
laterale consecuti"e$ momentul (nco"oietor (n sec%iunea analizat+ "a fi =$; ?1 Z =$4 ?4 dar nu tre#uie s+ fie mai mic dec0t =$;
?1. 9uplimentar "erific+rii de sta#ilitate$ (n aceast+ sec%iune$ momentul (nco"oietor de proiectare nu tre#uie s+ dep+&easc+
"aloarea momentului (nco"oietor rezistent$ (n conformitate cu 5.1.1.1.;.
d 9ta#ilitatea lateral+ a t+lpilor comprimate ale *rinzilor
(1 T+lpile *rinzilor cu z+#rele solicitate la compresiune$ care pot ceda prin flam#a7 lateral pot fi "erificate prin modelarea
acestor t+lpi ca #are cu o for%+ de compresiune N(Ed &i rezemate continu sau discret pe resorturi elastice.
NOTV. !reciz+ri despre determinarea ri*idit+%ii cadrelor$ (n form+ de U se dau (n ane)a R.
(4 ?odul de flam#a7 &i for%a critic+ de flam#a7 elastic N(cr pot fi determinate dintr'o analiz+ de "alori proprii. Dac+ reazemele
elastice sunt discrete$ (nc+rcarea critic+ de flam#a7 nu tre#uie luat+ mai mare dec0t cea corespunz+toare flam#a7ului$ (n ipoteza
cu noduri (n sec%iunile reazemelor elastice.
(1 Verificarea si*uran%ei poate fi realizat+ (n conformitate cu pre"ederile din 5.1.1.5.4 #$ folosind rela%ia.

OQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
VVVVVV R +eta(4) 4($) $(5)
lam+da(</) F R QQQQQQQQQQQQQQQQQ (4.245)
SR !(crit)

unde.
A(f ' aria #rut+ a t+lpii3

4(e$$($)
+eta(4) F QQQQQQQQ (4.246)
4($)

(5 !entru t+lpile comprimate$ imperfec%iunile ini%iale din efectele de ordinul al II'lea asupra reazemelor elastice pot fi luate (n
considerare prin aplicarea unei for%e laterale adi%ionale C(Ed (n punctele de le*+tur+ ale t+lpii cu reazemele elastice. Cor%a
C(Ed este dat+ de rela%ia.

!("d)
@("d) F QQQQQ dac l(N) JF 1(2 l (4.246)
188
1 !("d) 1
@("d) F QQQQ QQQQQ QQQQQQQQQQQ dac l(N) K 1(2 l (4.248)
l(N) 88 !("d)
1 # QQQQQQQ
!(crit)
unde.
OQQQQQQQQQ
R "I
l(N) F XX R QQQQQQQ (4.24:)
SR !(crit)
l # distana ntre reazemele elastice.

(6 Dac+ for%a de compresiune N(Ed este constant+ pe lun*imea t+lpii$ for%a a)ial+ critic+ de flam#a7 N(cr poate fi sta#ilit+
astfel.

!(cr) F m !(") (4.258)
unde.
"I
!(") F XX
2
QQ (4.251)
<
2
2 OQQQQQ
m F QQQ SRgamma (4.252)
XX
2
c<
4
gamma F QQQ (4.25)
"I
C(d)
c F QQQQ (4.254)
l

unde.
- ' distan%a (ntre reazemele de cap+t ri*ide3
l ' distan%a (ntre reazemele elastice ale t+lpii (resoarte3
C(d ' ri*iditatea reazemelor elastice$ "ezi (1.
(8 Dac+ N(Ed nu este constant pe lun*imea t+lpii se pot aplica pre"ederile din 5.1.1.5.4 c (1 dac+ - se (nlocuie&te cu l(H
din 5.1.1.5.4 d (5.
(: !rocedeul dat de la (1 la (8 poate fi de asemenea aplicat la t+lpile *rinzilor cu inim+ plin+ solicitate la compresiune c0nd
A(f din (1 se (nlocuie&te cu A(f Z A(Ac>1$ unde A(Ac este aria zonei comprimate a inimii.
(; !entru talpa inferioar+ a podurilor cu *rinzi cu inim+ plin+ continui$ cu reazeme laterale ri*ide la distan%a -$ factorul m dat
(n (6 poate fi de asemenea determinat din cea mai mic+ "aloare a urm+toarelor dou+.

( L 2 W) gamma
m F 1 L 8(44 (1 L _) W
1
(
5
L QQQQQQQQQQQQQQQ (4.255)
(58 # 58 _)
_
m F 1 L 8(44 (1 L _) W
1
(
5
L H8(1:5 L (8(85 L QQQ) WI gamma
8
(
5
(4.256)
188
unde.
_ F 1
2
G1
1
( vezi $ig. 4.4)
O P
R 7
2
R
R 1 # QQ R
R 7
1
R
T U
W F 2 QQQQQQQQQQ pentru 7
2
K 8. (4.256)
1 L _

NOTV. Aceast+ rela%ie este "ala#il+ pentru zone de pod cu lun*imea - (ntre cadrele trans"ersale ri*ide$ de e)emplu (ntre
zonele de la reazeme$ pentru care semnul momentului (nco"oietor nu se sc2im#+. Varia%ia momentului (nco"oietor (ntre ?1 &i
?4 este o para#ol+$ cum se arat+ (n fi*. 5.51.
(< !entru talpa inferioar+ cu l+%imea #$ z"elte%ea relati"+ poate fi luat+ astfel.

O O P P
8
(
5
VVVVVV < R $(5) R 4(Bc) R R
lam+da(</) F 1(1 QQQ [ QQQQQQQQQQ R 1 L QQQQQQ R Y (4.258)
+ R (" = m)
8
(
5
R 4($) R R
T T U U

FIGURA 4.43
Varia%ia momentului (nco"oietor (ntr'o zon+ a *rinzii cuprins+ (ntre
reazeme ri*ide
(1= Cactorul de reducere 2i(-T pentru flam#a7ul lateral cu torsiune poate fi calculat (n conformitate cu pre"ederile 5.1.1.5.4 #
&i "erificarea realizat+ (n conformitate cu pre"ederile 5.1.1.5.4 a.
5.1.1.5.1. Clam#a7ul lateral cu torsiune pentru *rinzi solicitate la (nco"oiere &i for%a a)ial+ de (ntindere
(1 Elementele structurale solicitate simultan la (nco"oiere &i (ntindere a)ial+ "or fi "erificate pentru rezisten%a la flam#a7 lateral
cu torsiune trat0nd for%a a)ial+ &i momentul (nco"oietor ca un efect "ectorial.
(4 Atunci c0nd for%a a)ial+ &i momentul (nco"oietor pot "aria independent$ "aloarea de proiectare a for%ei a)iale de (ntindere
tre#uie redus+ cu factorul. psi("ect F =$;.
(1 Eforturile unitare (calculate consider0nd aria sec%iunii nete si*ma(com$ Ed (care pot dep+&i f(@ (n fi#rele e)treme
solicitate la compresiune$ ca urmare a efectelor "ectoriale$ se calculeaz+ astfel.

7("d) !(t("d)
sigma(com("d) F QQQQQQ # psi(vect) QQQQQQQ (4.25:)
>(com) 4

unde.
I(com ' modulul de rezisten%+ elastic determinat (n fi#rele e)treme solicitate la compresiune3
N(t$Ed ' for%a a)ial+ de (ntindere de proiectare.
(5 Verificarea se "a efectua folosind un moment efecti" de proiectare ?(eff$Ed o#%inut astfel.

7(e$$("d) F >(com) # sigma(com("d) (4.268)

(6 ?omentul (nco"oietor rezistent de proiectare la flam#a7$ ?(#$Rd$ se "a o#%ine folosind pre"ederile din 5.1.1.5.4 a (1.
5.1.1.5.5. Clam#a7ul lateral cu torsiune pentru *rinzi solicitate la (nco"oiere &i for%+ a)ial+ de compresiune.
a Elemente *enerale
(1 Dac+ nu se efectueaz+ un calcul de ordinul doi folosind imperfec%iunile$ se pot folosi metodele de mai 7os$ de la punctele
#$ c$ c1$ c4 prezentate (n continuare$ f+c0ndu'se distinc%ie (ntre3
' elementele structurale care nu sunt suscepti#ile la deforma%ii din torsiune (de e)emplu sec%iunile (nc2ise$ tu#ulare ' ri*ide la
torsiune3
' elementele structurale care sunt suscepti#ile la deforma%ii din torsiune (de e)emplu sec%iuni desc2ise ' fle)i#ile la torsiune.
# Elemente structurale ri*ide la torsiune (cu sec%iuni (nc2ise
(1 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasele 1 &i 4 solicitate simultan la moment (nco"oietor &i for%+ a)ial+
de compresiune tre#uie s+ (ndeplineasc+ condi%ia.

!("d) N(5) 7(5("d) N(z) 7(z("d)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1
(4.261)
$(5) $(5) $(5)
-i(min) 4 QQQQQQQQQ >(pl(5) QQQQQQQQQ >(pl(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)
unde.
_(5) !("d)
N(5) F 1 # QQQQQQQQQQQ dar N(5) JF 1(5 (4.262)
-i(5) 4$(5)
O P
VVVVVV R>(pl(5) # >(el(5)R
_(5) F lam+da(5) (2 +eta 7(5) # 4) RQQQQQQQQQQQQQQQQQR dar _(5) JF 8(:8 (4.26)
R >(el(5) R
T U
_(z) !("d)
N(z) F 1 # QQQQQQQQQQQ dar N(z) JF 1(5 (4.264)
-i(z) 4$(5)
O P
VVVVVV R>(pl(z) # >(el(z)R
_(z) F lam+da(z) H2 +eta(7z) # 4I RQQQQQQQQQQQQQQQQQR dar _(z) JF 8(:8 (4.265)
R >(el(z) R
T U

Valoarea 2i(min este cea mai mic+ "aloare dintre 2i(@ &i 2i(z$ care sunt factorii de reducere din 5.1.1.5.1 pentru a)a b'b
respecti" S'S &i #eta(?@ &i #eta(?z sunt factorii momentelor (nco"oietoare ec2i"alente uniforme pentru flam#a7ul prin
(nco"oiere$ "ezi (5.
(4 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasa 1 tre#uie s+ (ndeplineasc+ condi%ia.

!("d) N(5) 7(5("d) N(z) 7(z("d)
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1
(4.266)
$(5) $(5) $(5)
-i(min) 4 QQQQQQQQQ >(el(5) QQQQQQQQQ >(el(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)
unde.
N(5)( N(z) *i -i sunt dai n (1).
VVVVVV
_(5) F lam+da(5) H2 +eta(75) # 4I dar _(5) JF 8(:8
VVVVVV
_(z) F lam+da(z) H2 +eta(7z) # 4I dar _(z) JF 8(:8

(1 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasa 5 tre#uie s+ (ndeplineasc+ condi%ia.

!("d) N(5)H7(5("d)L!("d)e(!5)I N(z)H7(z("d)L!("d)e(!z)I
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1 (4.266)
$(5) $(5) $(5)
-i(min) 4(e$$) QQQQQQQQQ >(e$$(5) QQQQQQQQQ >(e$$(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)

unde.
H(@$ H(z &i 2i(min ' sunt ca la (1$ dar folosind A(eff (n loc de A$ "ezi 5.1.1.1.1 d3
K(@ &i K(z ' sunt ca la (4$ dar ad+u*0nd N(Ed e(N la ?(Ed c0nd se determin+ #eta3
A(eff$ I(eff$@$ I(eff$z$ e(N@ &i e(Nz ' sunt conform 5.1.1.1.< c.
(5 Cactorii momentelor (nco"oietoare uniforme ec2i"alente #eta(?@ &i #eta(?z se "or o#%ine din ta#elul 5.1:$ (n func%ie de
forma dia*ramei de moment (nco"oietor (ntre sec%iunile rele"ante cu le*+turi laterale$ astfel.

@actor 7oment ncovoietor dup a%a 0eciuni cu legturi laterale
n direcia
+eta(75) `#` a#a
+eta(7z) a#a `#`

c Elemente structurale fle)i#ile la deforma%ii din torsiune (sec%iuni desc2ise
(1 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasele 1 &i 4 pentru care flam#a7ul lateral cu torsiune este un mod
posi#il de cedare$ "or satisface condi%ia.

!("d) N(</) 7(5("d) N(z) 7(z("d)
QQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L
QQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1 (4.268)
$(5) $(5) $(5)
-i(z) 4 QQQQQQQQQ -i(</) >(pl(5) QQQQQQQQQ >(pl(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)
unde.
_(</) !("d)
N(</) F 1 # QQQQQQQQQQQ dar N(</) JF 1 (4.26:)
-i(z) 4$(5)
VVVVVV
_(</) F 8(15 lam+da(z) +eta(7(</) # 8(15 dar _(</) JF 8(:8
+eta(7(</) # $actorul momentului uni$orm ec-ivalent pentru $lam+a'ul lateral
cu torsiune( vezi (4).

(4 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasa 1 pentru care flam#a7ul lateral este un mod posi#il de cedare$ "or
satisface condi%ia.

!("d) N(</) 7(5("d) N(z) 7(z("d)
QQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L
QQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1 (4.268)
$(5) $(5) $(5)
-i(z) 4 QQQQQQQQQ -i(</) >(el(5) QQQQQQQQQ >(el(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)

(1 Elementele structurale cu sec%iuni trans"ersale din Clasa 5 pentru care flam#a7ul lateral cu torsiune este un mod posi#il de
cedare$ "or satisface condi%ia.

!("d) N(</)H7(5("d) L !("d)e(!5)I N(z)H7(z("d) L !("d)e(!z)I
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ L
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ JF 1 (4.261)
$(5) $(5) $(5)
-i(a) 4(e$$) QQQQQQQQQ -i(</) >(e$$(5) QQQQQQQQQ >(e$$(z) QQQQQQQQQ
gamma(7
1
) gamma(7
1
) gamma(7
1
)

unde.
H(-T ' este ca (n (1$ dar folosind A(eff (n loc de A$ "ezi 5.1.1.1.1 ' (d
K(-T ' este ca (n (1$ dar ad+u*0nd N(Ed e(N@ la ?(@$Ed pentru determinarea lui #eta(?$-T
(5 Cactorul momentelor (nco"oietoare uniforme ec2i"alente #eta(?$-T se "a o#%ine din ta#elul 5.1:$ (n func%ie de forma
dia*ramei de momente (nco"oietoare (ntre sec%iunile rele"ante cu le*+turi laterale astfel.

@actor 7oment ncovoietor dup a%a 0eciuni cu legturi laterale
n direcia
+eta(7(</) `#` `#`

Tabelul 4.17
Cactori pentru momentele (nco"oietoare uniforme ec2i"alente
c1 /nco"oiere monoa)ial+ &i compresiune a)ial+
(1) ,entru aciunea simultan a momentelor ncovoietoare monoa%iale *i compresiunii a%iale de
proiectare( veri$icarea siguranei poate $i realizat ast$el.
a) ;eterminarea multiplicatorului gamma(crit) pentru ncrcrile de proiectare la atingerea rezistenei
critice elastice a elementului structural( consider&nd deplasrile laterale)
+) ;eterminarea multiplicatorului gamma(u) pentru ncrcrile de proiectare la atingerea rezistenei
caracteristice a elementului structural( $r a considera deplasrile laterale.
c) avelteea relativ

______ gamma(u)
lambda(LT) =
(4.272)
\ gamma(crit)

se va $olosi la determinarea $actorului de reducere -i(</) utiliz&nd cur+a de $lam+a' c.
d) Coe$icientul parial de siguran gamma(7) poate $i luat ast$el.
gamma(7) F -i(</) gamma
8

e) gamma(7) va satis$ace condiia.
gamma(7) KF gamma(7
1
)
(2) 4lternativ la (1) veri$icarea poate $i realizat prin aplicarea relaiei de interaciune din 4..1.4.4 +) *i
c)( pentru cazul 7(z("d) F 8.
c
2
) 9ncovoiere +ia%ial *i compresiune a%ial
(1) ,entru structuri de poduri se aplic condiiile (4.268)( (4.268) *i (4.261).
4..1.5. 1oalarea componentelor elementelor structurale solicitate la $or$ecare
4..1.5.1. ,rincipii de +az
(1)P Tolele cu raportul b(w)/t mai mare dect 72 epsilon/eta n cazul
inimilor nerigidizate

sau 31 epsilon \k(tau)/eta) n cazul inimilor rigidizate, vor fi verificate
la voalare din
forfecare si vor fi prevzute cu rigidizri transversale pe reazeme. Pentru
semnificatia lui
eta vezi 4.3.1.5.3 (1) iar pentru k(tau) vezi 4.3.1.5.3 (3).

4..1.5.2. @ora rezistent de voalare la $or$ecare
(1) ,entru inimi cu sau $r rigidizri( voalarea datorit $or$ecrii tre+uie luat n considerare $olosind
relaia.
hi(v) - f(ywd) - b - t
V(cRd) =
(4.273)

\ 3

-i(v) F -i(B) L -i($) dar mai mic dec&t eta.
unde.
-i(B) # contri+uia inimii)
-i($) # contri+uia tlpilor determinate con$orm 4..1.5. respectiv 4..1.5.4)
$(5Bd) F $(5B)Ggamma(7
1
)
,entru simpli$icare se poate negli'a contri+uia tlpilor H-i($)I.
(2) 3igidizrile tre+uie s corespund cerinelor din 4..1.5.5 iar sudurile cerinelor din 4..1.5.6.
4..1.5.. Contri+uia inimii
(1) ,entru inimi cu rigidizri transversale numai pe reazeme *i pentru inimi cu rigidizri intermediare
transversale *iGsau longitudinale( contri+uia inimii la grosimea e$ectiv pentru $or$ecare( -i(B) se poate
o+ine din ta+elul 4.18 *i $ig. 4.45.
/a+elul 4.18
Contri+uia inimii prin $actorul -i(B) la voalarea din $or$ecare

______

lambda(w) Capt rigid Capt nerigid

< 0,83/eta eta eta

______ ______ ______

0,83/eta <= lambda(w) < 1,08 0,83/lambda(w) 0,83/lambda(w)

______ ______

>= 1,08 1,37/(0,7 + lambda(w)) 0,83/lambda(w)

++

eta = 1,20 gamma(M


1
)/gamma(M
0
) pentru otel de tipul S235, S275 si S355

eta = 1,05 gamma(M


1
)/gamma(M
0
) pentru otel de tipul S420 si S460

'
'

(2) /re+uie s se $ac distincie ntre.
a) capt rigid de grind n con$ormitate cu precizrile din 4..1.5.5 a). 4cest caz se aplic de asemenea
pentru panourile din zonele reazemelor intermediare ale grinzilor continui.
+) Capt nerigid de grind( n con$ormitate cu punctul 4..1.5.5 +).
() ,arametrul de zveltee
______
lambda(w) din tabelul 4.18 si fig. 4.45 trebuie determinat cu relatia:

0
,
5
______ f(yw)
lambda(w) = 0,76
(4.274)
tau(cr)
' '

unde.
tau(cr) # e$ortul unitar de $or$ecare critic la voalare o+inut cu relaia.
tau(cr) = k(tau) - sigma(E)
(4.275)

sigma(") # tre+uie luat din 4..1.. e) (6))
N(tau) # sta+ilit con$orm precizrilor din (5) sau (6).
(4) ,entru inimi care au numai rigidizri transversale pe reazeme( parametrul de zveltee este.
______ b(w)
lambda(w) =
(4.276)
8,64 - t - epsilon

(5) ,entru inimi cu rigidizri transversale pe reazem *i rigidizri intermediare transversale *iGsau
longitudinale( parametrul de zveltee
______
lambda(w) se determin cu relatia:
______ b(w)
lambda(w) =
(4.277)

37,4 - t - epsilon - \k(tau)

unde.
N(tau) # cel mai mic $actor de voalare pentru panoul de inim mrginit de rezemri rigide (tlpi sau
rigidizri transversale).
(6) 7omentul de inerie al rigidizrilor tre+uie redus cu o treime $a de valoarea real atunci c&nd se
calculeaz N(tau). ,entru calculul lui N(tau)( lu&nd n considerare aceast reducere se pot utiliza relaiile.
k(tau) = 5,34 + 4 (h(w)/a)
2
+ k(tau st) cnd a/h(w) >= 1
(4.278)
k(tau) = 4,0 + 5,34 (h(w)/a)
2
+ k(tau st) cnd a/h(w) < 1
(4.279)
unde:

2

3
/
4
h(w) I(sl)
k(tau st) = 9 ,
(4.280)
a t
3
h(w)
' ' ' '

1
/
3
2,1 I(sl)
dar cel putin
(4.281)
t h(w)
' '

n care.
a # distana dintre dou rigidizri transversale ($ig. 4.46))
I(sl)# momentul de inerie al seciunii rigidizrii longitudinale $a de a%a z ($ig. 4.46).
______
NOT: Aceast reducere se foloseste pentru lambda(w) > 1,3 si rigidizrile
se
______
pot considera n totalitate efective pentru lambda(w) < 0,83/eta. Calculul se
face prin iteratii.

(6) ,entru inimi cu rigidizri longitudinale(

lambda(w) nu trebuie s fie mai mic dect valoarea dat de expresia:


______ b(w
1
)
lambda(w) =
(4.282)

37,4 - epsilon - t \k(tau
1
)

unde.
N(tau
1
) # se re$er la cel mai mare su+panou cu nlimea +(Bl) *i lungimea a. ,entru calculul lui N(tau
1
) se
pot $olosi relaiile de la (6) cu N(tau st) F 8.
4..1.5.4. Contri+uia tlpilor
(1) ;ac tlpile nu sunt complet utilizate pentru preluarea momentului ncovoietor H7("d) J 7($(3d)I(
atunci poate $i inclus o contri+uie a tlpilor -i(@) la $ora rezisten de voalare la $or$ecare. 4ceasta se
o+ine din.

2

b(f) t
2
(f) f(yf) \3 M(Ed)
hi(f) = 1 -
(4.283)
c t h(w) f(yw) M(f,Rd)
' ' ' '

1,6 b(f) t
2
(f) f(yf)
c = 0,25 + - a
(4.284)
t h
2
(w) f(yw)
' '

unde.
+($)( t($) # se iau pentru talpa cu dimensiunile cele mai mici.
(2) 4tunci c&nd se aplic *i o $or a%ial !("d)( valoarea lui 7($(3d) se reduce cu $actorul.

N(Ed)
1 -
(4.285)
(A(f
1
) + A(f
2
)) f(yfd)
' '

unde 4($
1
) *i 4($
2
) sunt ariile seciunilor tlpilor.
@I?M34 4.44
3igiditile capetelor de grinzi
@I?M34 4.45
Contri+uia inimii -i(B) pentru rezistena la voalare din $or$ecare
@I?M34 4.46
Inim cu rigidizri transversale *i longitudinale.
4..1.5.5. 3igidizrile
a) Capt rigid de grind
(1) Capetele rigide de grinzi tre+uie s acioneze ca o rigidizare de reazem pentru preluarea reaciunilor *i
ca o grind scurt care preia e$orturile unitare longitudinale de tip mem+ran din planul inimii.
(2) Mn capt rigid de grind poate conine dou grupe de rigidizri transversale (sau rigidizrile
transversale din a%ul de rezemare *i plat+anda de tiv) care $ormeaz tlpile grinzii scurte de lungime -(B)(
vezi $ig. 4.44 +). ,oriunea din inima grinzii dintre rigidizri $ormeaz inima grinzii scurte.
() @iecare rigidizare tre+uie s ai+ o seciune transversal cu o arie de cel puin 4 -(B) t
2
Ge( unde e este
distana ntre rigidizri *i e K 8(1 -(B)( vezi $ig. 4.44 +). 9n cazul n care captul rigid nu este realizat cu
elemente plate( modulul de rezisten al seciunii captului rigid nu tre+uie s $ie mai mic de 4 -(B) t
2
pentru ncovoiere $a de o a% orizontal perpendicular pe inim.
+) Capt nerigid de grinzi
(1) Capetele de grinzi nerigide sunt alctuite din rigidizrile de la reazem ($r plat+anda de tiv)( cum este
artat n $igura 4.44 c). 4ceste rigidizri preiau doar reaciunile grinzii.
c) 3igidizri transversale intermediare
(1) 3igidizrile intermediare se comport ca reazeme rigide pentru panourile interioare ale inimii *i
tre+uie veri$icate din punctul de vedere al rezistenei *i rigiditii.
(2) 4lte rigidizri transversale intermediare pot $i considerate $le%i+ile( rigiditatea lor consider&ndu#se n
calculul $actorului de voalare N(tau) din 4..1.5. (4).
() 3igidizrile intermediare care se comport ca reazeme rigide pentru panoul unei inimi tre+uie s ai+
un moment de inerie care s ndeplineasc condiiile urmtoare.
h
3
(w) t
3
a
I(st) >= 1,5 dac < \ 2
(4.286)
a
2
h(w)
a
I(st) >= 0,75 h(w) t
3
dac >= \ 2
(4.287)
h(w)

1eri$icarea rigidizrilor intermediare rigide se $ace pentru o $or a%ial de proiectare egal cu.

N(Ed) = V(Ed) - hi(w) f(ywd) h(w) t / \ 3 , calculul presupunnd c
rigidizarea considerat
este separat de inim.

d) 3igidizrile longitudinale
(1) Rigidizrile longitudinale pot fi fie rigide, fie flexibile. n ambele
cazuri rigiditatea lor trebuie luat n considerare cnd se determin
zveltetea
______
lambda(w) din 4.3.1.5.3.
______
(2) Dac valoarea lambda(w) este determinat de subpanou atunci rigidizarea
poate fi considerat ca rigid.

4..1.5.6. 0udurile
(1) Sudurile pot fi proiectate pentru efortul unitar de forfecare nominal

V(S)/h(w) dac V(S) nu depseste hi(w) f(yw) h(w) t / \ 3 . Pentru valori mai
mari, sudura dintre tlpi si inim trebuie proiectat pentru un efortul unitar

de forfecare eta f(yw) t / \ 3 , n afar de cazul cnd starea de eforturi
unitare se investigheaz n detaliu.

4..1.6. 3ezistena inimilor la $ore transversale
(1) ,entru rezistena inimilor grinzilor la $ore transversale vezi 4..1..11.
4..1.6. 0ta+ilitatea podului
(1) 0ta+ilitatea structurilor de poduri sau a prilor lor componente tre+uie sta+ilit (evaluat) n general
printr#o analiz de ordinul al II#lea a structurii lu&nd n considerare e$ectele imper$eciunilor( sau prin
veri$icri de sta+ilitate a elementelor structurale individuale.
(2), 0ta+ilitatea structurilor de poduri tre+uie asigurat n toate etapele critice de e%ecuie *i monta' *i n
perioada de e%ploatare.
(), 0ta+ilitatea structurilor de poduri sau a prilor lor componente din punctul de vedere al e$ectelor
dinamice din aciunea v&ntului vor $i de asemenea luate n considerare.
4..1.8. "c-ili+rul static
(1), "c-ili+rul static tre+uie ndeplinit pentru toate etapele de e%ecuie( suplimentar condiiilor care se cer
pentru e%ploatare.
(2) Ipotezele de ncrcare *i coe$icienii pariali de siguran sunt n con$ormitate cu prevederile din
capitolul 2.
(), Coe$icienii pariali de siguran( pentru distri+uia neuni$orm a greutii proprii( care se $olosesc
pentru veri$icrile ec-ili+rului static( tre+uie s se aplice *i pentru starea limit de ridicare n
amplasamentul de$initiv al structurii pe aparatele de reazem( atunci c&nd aceast ridicare poate prezenta
riscuri.
4..1.:. Imper$eciuni admise
4..1.:.1. ?eneraliti
(1), /re+uie sta+ilite valori admisi+ile pentru imper$eciuni care s acopere e$ectele imper$eciunilor
reale( incluz&nd e$orturile reziduale *i imper$eciunile geometrice care sunt a+aterile de la verticalitate sau
planeitate( a+ateri inevita+ile la m+inri( cum sunt micile e%centriciti sau nepotriviri la elementele
m+inate.
(2) 0e pot $olosi imper$eciuni geometrice ec-ivalente adecvate( cu valori care s re$lecte e$ectele posi+ile
ale tuturor tipurilor de imper$eciuni( n a$ar de cazul c&nd aceste e$ecte se includ n relaiile care dau
rezistena de proiectare a elementelor structurale( vezi 4..1.4 *i 4..1.5.
(), "$ectele imper$eciunilor tre+uie luate n considerare n urmtoarele cazuri.
# analiza glo+al( vezi 4..1.:.)
# analiza sistemelor de contrav&ntuiri( vezi 4..1.:.4)
# proiectarea elementelor structurale( vezi 4..1.:.5.
4..1.:.2. 7etoda de aplicare
(1), Imper$eciunile $olosite n analizele glo+ale ale sistemelor de poduri tre+uie aplicate n mod adecvat
pentru a include e$ectele lor n determinarea e$ectelor aciunilor asupra elementelor structurale( solicitate
la compresiune( incluz&nd imper$eciunile de neplaneitate( imper$eciunile de o+licitate *i a+aterile de la
rectiliniaritate.
(2) Imper$eciunile elementelor structurale tre+uie luate n considerare c&nd proiectarea elementelor
structurale se e$ectueaz $olosind teoria de ordinul 2 ca o alternativ la veri$icrile elementelor structurale
cu relaii pentru rezisten care includ ast$el de imper$eciuni( sau pentru elemente structurale care nu au
seciunile transversale constante.
() ,entru elemente structurale individuale calculele de ordinul 2 nu se vor e$ectua dec&t atunci c&nd
zvelteea relativ n planul acestora
______
lambda (vezi 4.3.1.4.1 b)), calculat folosind lungimea de flambaj egal cu
lungimea sistemului, ndeplineste conditia de mai jos:

0
,
5
______ A f(y)
lambda > 0,5
(4.288)
N(sd)
' '

(4) 4ciunile aplicate asupra sistemelor de contrav&ntuiri tre+uie determinate prin aplicarea
imper$eciunilor la elementele structurale pe care ele le solicit.
4..1.:.. Imper$eciuni pentru analiza glo+al
(1), 0istemul imper$eciunilor tre+uie $olosit n analiza glo+al atunci c&nd e$ectele de ordinul al II#lea nu
pot $i negli'ate.
(2) @orma sistemului imper$eciunilor poate $i o+inut din modul de $lam+a' elastic al structurii
consider&nd $lam+a'ul n planul structurii. 9n aceast etap am+ele posi+iliti de $lam+a' tre+uie luate n
considerare( $lam+a'ul n planul structurii *i perpendicular pe planul structurii cu $orme de $lam+a'
simetrice *i nesimetrice.
() 7odul de $lam+a' elastic tre+uie determinat ast$el.
a) "lementele structurale tre+uie considerate ncrcate cu $orele a%iale care rezult din analiza elastic a
structurii cu ncrcrile de proiectare. 7omentele ncovoietoare n planul de $lam+a' pot $i negli'ate
pentru elementele structurale.
+) ,entru con$iguraia acestor $ore tre+uie determinat $orma critic de $lam+a' *i $actorul de ampli$icare
al $orei gamma(crit) pentru $lam+a'ul critic n domeniul elastic.
c) /re+uie determinat n consecin $actorul minim de ampli$icare al $orei gamma(u) pentru con$iguraia
$orelor care ating rezistena caracteristic a seciunilor transversale ale elementelor structurale $r a lua
n considerare $lam+a'ul. avelteea relativ a structurii este atunci.

______ gamma(u)
lambda =
(4.289)
\ gamma(crit)

d) @orma critic de $lam+a' poate $i aplicat ca o imper$eciune cu amplitudinea ma%im de.
______ 1
1 - hi - lambda
2

______ W(el) gamma(M
1
) ______
e(0d) = alfa (lambda - 0,2) pentru lambda >
0,2 (4.290)
A ______
1 - hi - lambda
2

unde.
al$a F al$a
8
# $actorul de imper$eciune pentru cur+a de $lam+a' relevant)
-i # $actorul de reducere pentru cur+a de $lam+a' relevant care depinde de tipul seciunii transversale)
>(el)G4 # caracteristica seciunii transversale pentru gamma(u) minim.
4..1.:.4. Imper$eciuni pentru analiza sistemelor de contrav&ntuiri
(1) ;e e$ectele imper$eciunilor tre+uie s se in seama la analiza sistemelor de contrav&ntuiri care
asigur sta+ilitatea lateral pe lungimea grinzilor sau a elementelor structurale solicitate la compresiune.
4ceasta se poate $ace utiliz&nd o imper$eciune geometric ec-ivalent pentru elementul structural
contrav&ntuit su+ $orma unei imper$eciuni iniiale din ncovoiere.
L
e
0
= k(n)
(4.291)
500
unde:
1
k(n) =

\ n
L - deschiderea elementului structural contravntuit;
n - numrul elementelor structurale contravntuite.

(2) 9n punctele (seciunile) unde grinzile *i elementele structurale solicitate la compresiune sunt m+inate(
tre+uie n plus s se veri$ice c sistemul de contrav&ntuiri poate prelua o $or local egal cu N(n) = !G188
aplicat acestuia prin $iecare grind sau element structural solicitat la compresiune care este m+inat n
acel punct (seciune)( *i s transmit aceast $or la punctele (seciunile) adiacente n care grinda sau
elementul structural solicitat la compresiune este $i%at de sistemul de contrav&ntuiri( vezi $ig. 4.46.
() 4tunci c&nd se $ace veri$icarea pentru aceast $or local( se includ de asemenea orice alte aciuni
(ncrcri) e%terioare care se aplic sistemului de contrav&ntuiri dar aciunea care rezult din
imper$eciunea prevzut la (1) poate $i omis.
4..1.:.5. Imper$eciunile elementelor structurale
(1) 4lternativ $olosirii relaiei adecvate pentru $lam+a' la veri$icarea elementelor structurale solicitate la
compresiune( vezi 4..5( se poate include o analiz de ordinul 2 a elementului structural solicitat la
compresiune cu o imper$eciune iniial de ncovoiere n con$ormitate cu 4..1.:..
@I?M34 4.46
@orele concentrate locale pentru veri$icarea elementelor structurale
solicitate la compresiune
4..2. 0tri limit de serviciu ($r o+oseal)
4..2.1. ?eneraliti
(1), Mn pod va $i proiectat *i e%ecutat ast$el nc&t s satis$ac toate strile limit de serviciu relevante.
(2) 9n general urmtoarele recomandri privind starea limit de serviciu vor $i luate n considerare.
a) restricii privind garantarea comportrii elastice( pentru a preveni.
# plasticizarea e%cesiv( vezi 4..2. (1))
# devieri de la geometria prescris prin deplasri reziduale 4..2. (1))
# producerea sgeilor e%cesive( vezi 4..2. (6).
+) limitarea sgeilor *i a cur+urilor pentru a preveni.
# impactul dinamic nedorit cauzat de tra$ic (de asemenea limitele sgeilor *i $recvenelor de oscilaie
proprii)( vezi 4..2.6 *i 4..2.8)
# nerespectarea ga+aritului cerut( vezi 4..2.5 *i 4..2.6)
# $isurarea sistemului rutier( vezi 4..2.8)
# deteriorarea sistemului de evacuare a apelor de supra$a( vezi 4..2.12.
c) limitarea $recvenelor proprii con$orm prevederilor din 4..2.8 *i 4..2.: pentru.
# e%cluderea vi+raiilor datorate tra$icului sau v&ntului( inaccepta+ile pietonilor sau pasagerilor auto care
utilizeaz podul)
# limitarea de$ectelor din o+oseal cauzate de $enomenul de rezonan)
# limitarea zgomotelor e%cesive.
d) limitarea zvelteei tolelor( n vederea prevenirii (vezi 4..2.4).
# voalrii vizi+ile a tolelor)
# respiraiei tolelor (n vederea evitrii $enomenului de o+oseal))
# reducerii rigiditii structurii datorit voalrii tolelor( $apt ce conduce la mrirea sgeii.
e) o+inerea unei dura+iliti su$iciente prin utilizarea unor detalii corespunztoare( care conduc la
reducerea coroziunii *i a uzurii e%cesive( vezi 4..2.11.
$) accesi+ilitate n vederea ntreinerii *i reparaiilor( vezi (4..2.11).
# accesi+ilitatea la elementele constructive pentru a permite realizarea lucrrilor de inspecie( ntreinere *i
nlocuire (de e%emplu re$acerea proteciei anticorozive *i nlocuirea m+rcminii as$altice))
# nlocuirea aparatelor de reazem( a ancora'elor( a tiranilor metalici e%teriori( a dispozitivelor de
racordare *i compensare a cii *.a.( care pot avea o durat de e%ploatare limitat( cu o ntrerupere minim
a e%ploatrii podului.
() 4spectele privind e%ploatarea normal se re$er at&t la concepiile generale de proiectare( c&t *i de
alctuire a detaliilor constructive. /otu*i n unele cazuri date( starea limit de serviciu va $i veri$icat prin
calcul.
(4) 9n a$ar de cazul n care alte condiii re$eritoare la starea limit de serviciu sunt recomandate de
autoritatea competent( prescripiile date n 4..2.2 p&n la 4..2.12 vor $i aplicate.
4..2.2. 7odele de calcul
(1) 0geile vor $i determinate printr#un calcul elastic liniar( $olosind proprietile seciunii transversale cu
lime activ( con$orm 4..1..2 c).
(2) 9n aprecierea distri+uiei ncrcrilor permanente *i a rigiditii suprastructurii unui pod tre+uie s se
in seama de distri+uia neuni$orm a acestora dat de variaia grosimii talelor( de consolidri( etc.
() "$orturile unitare rezultate n starea limit de serviciu tre+uie determinate printr#un calcul liniar
elastic( utiliz&nd proprietile +rute ale seciunilor transversale( con$orm precizrilor din 4..1..2.
"$orturile unitare vor $i o+inute $olosind proprietile seciunilor transversale( lu&nd n considerare
limea activ.
(4) 7odele de calcul simpli$icate pot $i utilizate pentru calculul e$orturilor unitare cu asigurarea c
e$ectele simpli$icrilor sunt acoperitoare.
4..2.. <imitarea e$orturilor unitare
(1) 1aloarea nominal a e$orturilor unitare n toate elementele podului( rezultate din gruprile de aciuni
caracteristice (cu $recven redus)( sigma("d(ser) *i tau("d(ser) sta+ilite cu luarea n considerare a
e$ectelor e$orturilor unitare tangeniale n tlpile late *i e$ectele secundare datorate de$ormaiilor (de
e%emplu momentele secundare n +arele grinzilor cu z+rele)( se vor limita precum urmeaz.
f(y)
sigma(Ed,ser) <=
(4.292)
gamma(M,ser)
f(y)
tau(Ed,ser) <=
(4.293)

\3 gamma(M,ser)
f(y)
\(sigma(Ed,ser))
2
+ 3 (tau(Ed,ser))
2
<=
(4.294)
gamma(M,ser)

(2) ,entru stri +ia%iale de e$orturi unitare( e$orturile unitare ec-ivalente( sigma(e("d) tre+uie determinate
cu e%presia.
sigma(e,Ed) = [sigma
2
(x,Ed) + sigma
2
(z,Ed) - sigma(x,Ed) sigma(z,Ed) + 3
tau
2
(Ed)]
0
,
5
(4.295)

"$orturile unitare tre+uie s $ie introduse cu semnul lor( n relaia (4..144).
() "$orturile unitare ec-ivalente( sigma(e("d)( tre+uie s satis$ac relaia.
f(y)
sigma(e,Ed) <=
(4.296)
gamma(M,ser)

unde.
gamma(7(ser) # coe$icientul parial de siguran pentru starea limit de serviciu.
(4) Coe$icientul parial de siguran pentru starea limit de serviciu poate $i luat. gamma(7(ser) F 1(8.
(5) aonele locale plasticizate (de e%emplu v&r$ul +uclei unei tole voalate) pot $i acceptate.
(6) 1alorile nominale ale ecartului de e$orturi unitare ;"</4 sigma($re) date de aciunile varia+ile
speci$ice gruprilor de aciuni $recvente vor $i limitate la. 1(5 $(5)Ggamma(7(ser).
(6) ,entru m+inri cu *uru+uri nepretensionate supuse la lunecare( $ora de proiectare din *uru+ generat
de gruprile de aciuni caracteristice (cu $recven redus( rar) vor $i limitate la. @(+(3d(ser) JF 8(6
@(+(3d)( unde @(+(3d) reprezint valoarea rezistenei de proiectare la presiune pe gaur pentru veri$icrile
la strile limit ultime.
(8) ,entru *uru+uri pretensionate din m+inrile de categoria ] (rezistente la lunecare n starea limit
ultim de serviciu( con$orm 4..4. $)( aprecierea pentru e%ploatarea normal se $ace $olosind gruparea
caracteristic de aciuni (cu $recven redus( rar).
4..2.4. <imitarea respiraiei inimii
(1) avelteea inimii grinzilor rigidizate sau nerigidizate va $i limitat pentru a se evita $enomenul de
respiraie e%cesiv care poate conduce la degradri din o+oseala la inimi *i la m+inrile lor cu tlpile *i
rigidizrile.
(2) 7etoda simpli$icat de calcul dat n () *i (6) poate $i $olosit dac nu se utilizeaz un calcul mai
e%act.
@I?M34 4.48
0tarea de e$orturi unitare ntr#un panou
() "$orturile unitare sigma("d(ser) *i tau("d(ser) ntr#un panou de inim( vezi $ig. 4.48( vor $i calculate
$olosind grupri de aciuni $recvente.
(4) ;ac aceste e$orturi unitare variaz n lungul panoului( valoarea de proiectare se va alege ca valoare
ma%im( dintre.
# valoarea e$ortului unitar determinat la distana cea mai mic dintre aG2 sau +G2( msurat de la rigidizare(
unde a este dimensiunea longitudinal a panoului *i + cea transversal ($ig. 4.48))
# 'umtate din valoarea ma%im a e$ortului unitar de pe lungimea panoului.
(5) ,entru un su+panou( dimensiunile a(i(N) *i +(i(N) vor $i $olosite n locul a *i +.
(6) 3elaia urmtoare tre+uie ndeplinit.


2

2
sigma(x,Ed,ser) tau(Ed,ser)
+ <= 1,1
(4.297)
k(sigma) - sigma(E) k(tau) - sigma(E)
\' ' ' '
unde:

2

2
- E t 189800
sigma(E) = - aproximativ [N/mm
2
]
(4.298)
12 (1 - niu
2
) b(p) (b(p)/t)
2
' '

n care N(tau) *i N(sigma) se vor adopta dup cum urmeaz.
# pentru inimi nerigidizate.
N(sigma) este dat n ta+elul 4..)
N(tau) F 5(4.
# pentru inimi rigidizate. vezi 4..1.. e) *i 4(.1.5..
+(p) reprezint cea mai mic valoare dintre a *i +.
4..2.5. <imite pentru ga+aritele de li+er trecere
(1) ?a+aritele de li+er trecere vor $i meninute $r a $i nclcate de nici o parte a suprastructurii su+
e$ectele gruprilor de aciuni caracteristice (cu $recven redus( rar).
4..2.6. <imite privind impresia vizual
(1) 9n vederea evitrii impresiei vizuale de$avora+ile produse de de$ormarea suprastructurii se va lua n
considerare realizarea unei contrasgei.
(2) ,entru m+inri cu nituri *i *uru+uri cali+rate (psuite) va $i acceptat o lunecare( a elementelor
m+inate( de 8(2 mm. ,entru m+inri cu *uru+uri de nalt rezisten pretensionate nu se va considera nici
o deplasare.
4..2.6. Criterii de per$orman pentru podurile de cale $erat
(1) Criteriile speci$ice pentru de$ormaiile *i vi+raiile podurilor de cale $erat vor $i sta+ilite con$orm
precizrilor ane%ei C.
(2) "%igenele privind limitarea zgomotului vor $i precizare n caiete de sarcini.
4..2.8. Criterii de per$orman pentru podurile de *osea
a) ?eneraliti
(1) ;e$ormaiile e%cesive vor $i evitate dac acestea vor.
# pune n pericol sigurana circulaiei dac supra$aa de rulare este ng-eat)
# contri+ui la cre*terea aciunilor dinamice pe pod)
# a$ecta comportarea dinamic ce conduce la discon$ortul utilizatorilor)
# conduce la $isurarea sistemului rutier)
# a$ecta negativ sistemul de evacuare a apelor de supra$a de pe calea podului.
(2) Calculul de$ormaiilor se va e$ectua $olosind grupri de aciuni $recvente.
() ,entru a reduce de$ormaiile sistemului rutier de pe platela'ele metalice( rigiditatea relativ dat de
nervurile longitudinale n cazul n care nu e%ist alte prevederi( va $i luat n considerare. 3igiditile
minime ale nervurilor longitudinale sunt indicate n $igura 4.4:.
(4) @recvenele proprii *i de$ormaiile structurilor podului vor $i limitate ast$el nc&t s se evite
discon$ortul participanilor la tra$ic. ;ac este necesar( criteriile de limitare de mai sus vor $i precizate n
caiete de sarcini.
@I?M34 4.4:
3igiditatea minim a nervurilor longitudinale
+) ;e$ormaii limit pentru evitarea impactului e%cesiv din tra$ic
(1) 0istemul rutier tre+uie proiectat ast$el nc&t s prezinte supra$a de rulare neted $r modi$icri
+ru*te ale planeitii care s conduc la impact. 0c-im+rile +ru*te de pant ale supra$eei cii *i
denivelrilor la rosturile de racordare *i compensare a cii tre+uie eliminate. "lementele structurale ale
podului tre+uie calculate n a*a $el nc&t de$ormaia s nu dep*easc.
# sgeata limit precizat pentru $uncionarea adecvat a rostului de dilataie)
# 5 mm su+ aciunile $recvente.
!C/D. ,revederi privind sgeile limit ale rosturilor de racordare *i compensare a cii vor $i sta+ilite
prin caiete de sarcini.
(2) C&nd platela'ul structurii este rezemat discontinuu (de e%emplu prin contrav&ntuiri suplimentare n
zona pilelor)( supra$aa platela'ului nvecinat acestor reazeme suplimentare tre+uie proiectat pentru
coe$icieni de impact ma'orai( care sunt precizai n ane%a ]( pentru zona alturat rosturilor de racordare
*i compensare a cii.
c) "$ectele rezonanei
(1) 3ezonana mecanic tre+uie luat n considerare c&nd este relevant. C&nd elementele de
contrav&ntuire u*oare( tiranii metalici tensionai sau alte elemente structurale similare au $recvene
proprii de vi+raii apropiate de $recvena oricrei e%citaii mecanice (de e%emplu trecerea ve-iculelor
peste rosturile cii) se va lua n considerare amortizarea vi+raiilor elementelor de construcie (de
e%emplu prin intermediul amortizoarelor de oscilaie).
!C/D. ;ate re$eritoare la elementele care susin rosturile de racordare *i compensare a cii sunt
precizate n ane%a I.
4..2.:. Criterii de per$orman pentru poduri pietonale
(1) ,entru poduri pietonale *i pentru cicli*ti( vi+raiile care produc discon$ort utilizatorilor tre+uie
eliminate $ie prin proiectarea corespunztoare a structurii( $ie prin asigurarea unor dispozitive de
amortizare adecvate.
4..2.18. Criterii de per$orman pentru e$ectele v&ntului
(1) 1i+raiile elementelor zvelte induse de aciunile v&ntului tre+uie limitate pentru a preveni e$orturile
unitare varia+ile *i repetate de o intensitate su$icient ca s produc o+oseala.
4..2.11. 4ccesi+ilitatea la detaliile *i la supra$eele de m+inare
(1), /oate piesele de oel vor $i proiectate *i alctuite pentru a reduce riscul coroziunii *i pentru a permite
inspecia *i ntreinerea.
(2) /oate piesele vor $i proiectate pentru a $i accesi+ile inspeciilor( curirii *i vopsirii. 4colo unde un
ast$el de acces nu este prevzut( $ie toate piesele vor $i prote'ate e$ectiv mpotriva coroziunii (de e%emplu
interiorul seciunilor casetate sau tu+ulare)( $ie vor $i e%ecutate din oel cu rezisten sporit la coroziune.
9n toate cazurile( n zonele cu agresivitate sporit sau acolo unde accesul pentru ntreinere este
mpiedicat( ast$el nc&t coroziunea poate aprea pe durata de via normat a unui pod( se vor prevedea
rezerve la dimensionarea componentelor structurale.
() ,revederile de mai sus nu vor $i aplicate n cazul podurilor provizorii sau pentru cele proiectate pentru
o durat de via normat redus.
4..2.12. 0istemul de colectare *i evacuare a apelor
1) ,artea carosa+il *i trotuarele vor $i etan*ate pentru a preveni in$iltrarea apei de supra$a.
(2) 0istemul de colectare *i evacuare a apelor de supra$a tre+uie ast$el conceput nc&t evacuarea apei s
nu deterioreze elementele construciei.
() ,entru amplasarea gurilor de scurgere se va ine seama de panta ta+lierului podului( de diametrul(
poziia *i pantele spre gurile de scurgere( de condiiile din amplasament ale rosturilor de racordare *i
compensare a cii *i de posi+ilitile de evacuare a apei uzate.
(4) 4pa din precipitaii va $i condus spre zone +ine de$inite la $aa in$erioar a suprastructurii ast$el nc&t
nici un element structural sau al in$rastructurii s nu $ie e%puse apei n orice condiii de v&nt sau alte
intemperii.
(5) Conductele de evacuare tre+uie proiectate n a*a $el nc&t s poat $i u*or demontate pentru curare.
;istana dintre gurile pentru curire va $i sta+ilit prin caiete de sarcini.
(6) C&nd se $olosesc guri de scurgere la poduri cu seciunea transversal casetat se vor lua msuri pentru
evitarea acumulrii apei( n cazul unor scurgeri din conductele care str+at seciunea casetat.
(6) ,entru podurile de *osea( colectarea *i evacuarea apelor tre+uie s se realizeze n e%teriorul $iecrui
rost de racordare *i compensare a cii pe am+ele pri ale rostului( dac este necesar.
(8) 0e vor lua msuri pentru colectarea *i evacuarea apei n cazul seciunilor transversale nc-ise dac ele
nu sunt complet etan*ate prin sudur.
4... 0tarea limit de o+oseal
4...1. ?eneraliti
(1), 0copul veri$icrii unei suprastructuri la starea limit de o+oseal const n asigurarea unui nivel de
pro+a+ilitate accepta+il pentru ca ruperea prin o+oseal s nu se produc sau( pentru ca s nu $ie necesare
reparaii pentru remedierea unor degradri din o+oseal pe toat durata normat de via (de e%ploatare)
impus.
(2) 9n mod normal veri$icarea la o+oseal nu este necesar pentru.
# pasarelele pietonale sau alte tipuri de poduri ncrcate predominant static( n a$ar de cazul n care
pentru aceste poduri sau pentru anumite elemente ale lor( e%ist posi+ilitatea de a $i solicitate dinamic la
aciuni din v&nt sau la aciunile pietonilor)
# elemente ale podurilor de cale $erat sau *osea care nu sunt solicitate la aciuni din tra$ic sau la aciuni
din v&nt.
4...2. 4ciuni care produc $enomenul de o+oseal
4...2.1. "lemente generale
(1), 4ciunile care produc $enomenul de o+oseal rezult din documentaia proiectului *i din prevederile
capitolului 2 *i ane%ele ]( C( @.
(2) ,revederile din documentaia proiectului tre+uie s de$inesc aciunile care produc $enomenul de
o+oseal ast$el nc&t veri$icarea s se poat e$ectua pe +aza ecartului ec-ivalent de e$orturi unitare (vezi
4...5.1).
4...2.2. 7odel simpli$icat al aciunilor de o+oseal pentru podurile de *osea
(1) ,entru veri$icarea simpli$icat la o+oseal a componentelor suprastructurilor din oel la podurile de
*osea( con$orm precizrilor din 4...5( poate $i aplicat modelul 1 sau modelul 2 de ncrcare la o+oseal(
dat n ane%a ]( n concordan cu datele re$eritoare la tra$ic( speci$icate de ctre autoritile competente.
(2) !umrul de camioane pe an pe un $ir de circulaie lent !(o+s) se poate o+ine din documentaia
proiectului sau din ta+elul ].6.
4...2.. 7odel simpli$icat al aciunilor de o+oseal pentru podurile de cale $erat
(1) ,entru veri$icarea simpli$icat la o+oseal a podurilor de cale $erat( con$orm precizrilor din 4...5(
se $olosesc valorile caracteristice ale 7odelului de 9ncrcare 61( incluz&nd coe$icientul dinamic W
2
con$orm precizrilor din C.4..2( n concordan cu datele re$eritoare la tra$ic speci$icate de ctre
autoritile competente.
4.... Coe$icieni pariali de siguran pentru veri$icarea la o+oseal
(1), ;ac n proiect este alt$el speci$icat( coe$icientul parial de siguran pentru aciunile de o+oseal are
valoarea.
gamma(@$) F 1(8
(2) Cu e%cepia cazului n care este alt$el speci$icat de ctre autoritile competente( coe$icientul parial de
siguran pentru rezistena la o+oseal gamma(7$) se poate lua dup cum urmeaz.
gamma(7$) F 1(8 pentru elemente structurale secundare (redundante))
gamma(7$) F 1(15 pentru elementele structurale principale)
!C/D. Mn element structural poate $i considerat element secundar (redundant) c&nd. ruperea elementului
nu va conduce la cedarea (colapsul) suprastructurii. "lementele structurale principale sunt acele elemente
a cror cedare ar conduce la cedarea (colapsul) suprastructurii.
4...4. 0pectrul de e$orturi unitare constante pentru o+oseal
(1) ,entru ncrcarea simpli$icat de o+oseal precizat n 4...2.2 sau 4...2. se poate $olosi procedeul
de mai 'os pentru a determina spectrul e$orturilor unitare pentru o+oseal( n cazul n care nu este
speci$icat alt$el de autoritile competente.
(2) "$ortul unitar ma%im sigma(,(ma%) *i e$ortul unitar minim sigma(,(min) se determin pentru un
detaliu constructiv cu a'utorul supra$eelor de in$luen. ,entru podurile de *osea se $olose*te 7odelul de
9ncrcare la o+oseal 1 sau 2 (vezi ane%a ])( iar pentru podurile de cale $erat 7odelul 61 (vezi ane%a C).
() "cartul de e$orturi unitare de re$erin ;"</4 sigma(,) pentru determinarea e$ectelor vtmrilor
datorate spectrului ecarturilor de e$orturi unitare( se o+ine cu.
DELTA sigma(P) = sigma(P,max) - sigma(P,min)
(4.299)

(4) 1tmrile datorate spectrului ecarturilor de e$orturi unitare( pot $i reprezentate de vtmrile produse
de un ecart ec-ivalent de e$orturi unitare pentru 2 % 18
6
cicluri.
DELTA sigma(E
2
) = lambda I
2
DELTA sigma(P)
(4.300)

unde.
lam+da # $actor de ec-ivalen al vtmrilor de$init n 4...5)
W
2
# coe$icientul dinamic.
(5) ,entru podurile de cale $erat valoarea lui W
2
se poate o+ine din C.4..2. ,entru podurile de *osea
valoarea lui W
2
se poate considera egal cu 1.
4...5. ,rocedee de veri$icare la o+oseal
4...5.1. 1eri$icarea la o+oseal
(1) 1eri$icarea la o+oseal se realizeaz cu relaiile.
- gamma(Ff) DELTA sigma(E
2
) <= DELTA sigma(C)/gamma(Mf)
(4.301)
- gamma(Ff) DELTA tau(E
2
) <= DELTA tau(C)/gamma(Mf)
(4.302)

(2) ,entru strile plane de e$orturi se $olose*te criteriul de veri$icare.

3

5
gamma(Ff) - DELTA sigma(E
2
) gamma(Ff) - DELTA tau(E
2
)
+ <= 1
(4.303)
DELTA sigma(C)/gamma(Mf) DELTA tau(C)/gamma(Mf)
' ' ' '

unde.
;"</4 sigma(C)( ;"</4 tau(C) # valorile de re$erin ale rezistenei la o+oseal la 2 % 18
6
cicluri
pentru detaliul constructiv relevant (grupa de crestare relevant)( vezi $ig. 4.58 *i ane%a b.
@I?M34 4.58
Cur+ele rezistenelor la o+oseal pentru ecarturi de e$orturi
unitare normale
4...5.2. @actorul de ec-ivalen al vtmrilor( lam+da( pentru poduri de *osea
(1) @actorul de ec-ivalen al vtmrilor lam+da pentru poduri de *osea cu desc-iderea de p&n la 88 m
se o+ine cu relaia.
lambda = lambda
1
x lambda
2
x lambda
3
x lambda
4
ns: lambda <= lambda(max)
(4.304)

unde.
lam+da
1
# $actor de$init n $uncie de sc-ema static( care ine cont de vtmarea produs de tra$ic *i
depinde de lungimea ncrcat (desc-iderea) a liniei sau supra$eei de in$luen)
lam+da
2
# $actor care ine cont de volumul tra$icului)
lam+da

# $actor care ine cont de durata de via normat a podului)


lam+da
4
# $actor care ine cont de tra$icul greu de pe celelalte +enzi de circulaie)
lam+da(ma%) # valoarea ma%im a lui lam+da in&nd cont de rezistena la o+oseal( vezi (8).
(2) 9n $uncie de tipul liniei de in$luen *i de seciunea considerat( $actorul lam+da
1
este dat n $ig. 4.51
*i 4.52.
@I?M34 4.51
@actorul lam+da
1
pentru momente ncovoietoare n zonele din c&mp ale
podurilor de *osea
@I?M34 4.52
@actorul lam+da
1
pentru momente ncovoietoare n zonele reazemelor
intermediare ale grinzilor continui la podurile de *osea
() <a determinarea lui lam+da
1
lungimea l se consider dup cum urmeaz.
= ,entru momente ncovoietoare.
# pentru grinda simplu rezemat( din desc-iderea i( lungimea l F <(i))
# pentru grinda continu( n cazul seciunilor din c&mp( se consider l F <
1
(sau l F <
2
) respectiv pentru
seciunile de pe reazem( media desc-iderilor adiacente reazemului( l F (<
1
L <
2
)G2( vezi $ig. 4.55.
# pentru nervurile transversale (antretoazele) ale platela'elor ortotrope care susin nervuri longitudinale(
lungimea ncrcat l este suma desc-iderilor nervurilor adiacente unei antretoaze)
= ,entru $ore tietoare( la o grind simplu rezemat (*i n mod apro%imativ *i pentru o grind continu).
# pentru zonele de reazem ($ig. 4.55) se ia l F <(i))
# pentru zonele din c&mp( se ia l F 8(4 % <(i))
= n alte cazuri.
# l se consider la $el ca pentru momente ncovoietoare.
(4) Coe$icientul lam+da
2
se calculeaz $olosind relaia.

1
/
5
Q(m
1
) N(Obs)
lambda
2
=
(4.305)
Q
0
N
0

' '

unde.
c(m
1
) # reprezint greutatea +rut medie a camioanelor (N!) considerate pe o +and de circulaie lent(
a*a cum este speci$icat de ctre autoritile competente *i se o+ine din relaia.
___
1
/
5
\
/ n(i) - Q
5
(i)

Q(m
1
) =
(4.306)
___
\
/ n(i)

' '

c
8
F 488 N!
!
8
F 8(5 % 18
6

!(C+s) # numrul total de camioane pe o +and de circulaie lent( vezi ta+elul ].6.
c(i)( # greutatea +rut a camionului n N!( considerat pe o +and de circulaie lent( a*a cum este
speci$icat de ctre autoritile competente)
n(i) # numrul de camioane cu greutatea +rut c(i) pe o +and de circulaie lent( a*a cum este speci$icat
de ctre autoritile competente)
(5) ,entru valori date ale lui c(m
1
) *i !(o+s) coe$icientul lam+da
2
se poate o+ine din ta+elul 4.1:.
/a+elul 4.1:
@actorul lam+da
2

N(Obs) (milioane)

Q(m
1
)

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

200 0,362 0,417 0,452 0,479 0,500 0,519 0,535 0,50

300 0,544 0,625 0,678 0,712 0,751 0,779 0,803 0,825

400 0,725 0,833 0,904 0,957 1,001 1,038 1,071 1,100

500 0,907 1,042 1,130 1,197 1,251 1,298 1,338 1,374

600 1,088 1,250 1,356 1,436 1,501 1,557 1,606 1,649

'++++++++
'

(6) @actorul lam+da

(ta+elul 4.28) se calculeaz dup cum urmeaz.



1
/
5
lambda
3
= [t(Ld)/100]
(4.307)

unde.
t(<d) # durata de via normat a podului n ani a*a cum este ea speci$icat de ctre autoritile
competente.
/a+elul 4.28
@actorul lam+da

Durata de viat 50 60 70 80 90 100 120

Normat n ani

Factorul
3
0,871 0,903 0,931 0,956 0,979 1,00 1,037

'+++++++
'

(7) Cactorul lam#da5 se poate calcula din.


5

5

5

1
/
5
N
2
eta
2
Q(m
2
) N
3
eta
3
Q(m
3
) N(k) eta(k) Q(mk)
lambda
4
= 1 + + + ... + (4.308)
N
1
eta
1
Q(m
1
) N
1
eta
1
Q(m
1
) N
1
eta
1
Q(m
1
)
' ' ' ' ' ' ' '

unde.
H ' num+rul #enzilor de circula%ie cu trafic *reu a&a cum este specificat de c+tre autorit+%ile competente3
N(7 ' num+rul anual de camioane pe #anda de circula%ie 7$ a&a cum este specificat de c+tre autorit+%ile competente3
N(m7 ' *reutatea #rut+ medie a camioanelor pe #anda de circula%ie 7$ a&a cum este specificat de c+tre autorit+%ile
competente3
eta(7 ' "aloarea ordonatei liniei de influen%+ a efortului sec%ional care produce ecartul de eforturi unitare$ ' (n a)ul firului de
circula%ie 7.
(8) Cactorul lam#da(ma) se poate o#%ine din fi*. 5.61 &i 5.65.
FIGURA 4.53
Cactorul lam#da(ma) pentru momente (nco"oietoare (n zonele din c0mp ale
podurilor de &osea
FIGURA 4.54
Cactorul lam#da(ma) pentru momente (nco"oietoare (n zonele reazemelor
intermediare ale *rinzilor continui la podurile de &osea
5.1.1.6.1. Cactorul de ec2i"alen%+ a "+t+m+rilor lam#da pentru poduri de cale ferat+
(1) Cactorul de ec2i"alen%+ a "+t+m+rilor lam#da pentru poduri de cale ferat+ cu desc2iderea de p0n+ la 1== m se poate
determina din.

lambda = lambda
1
x lambda
2
x lambda
3
x lambda
4
ns: lambda <= lambda(max) (4.309)

unde.
lam#da1 ' factor sta#ilit (n func%ie de sc2ema static+$ %ine cont de "+t+marea produs+ de trafic &i depinde de lun*imea
(nc+rcat+ a liniei sau suprafe%ei de influen%+3
lam#da4 ' factor care %ine seama de "olumul traficului3
lam#da1 ' factor care %ine seama de durata de "ia%+ normat+ a podului3
lam#da5 ' factor care ia (n considerare e)isten%a mai multor linii de cale ferat+ pe pod3
lam#da(ma) ' "aloarea ma)im+ a lui lam#da %in0nd seama de limita rezisten%ei la o#oseal+$ "ezi (<.
(2) Valoarea factorului lam#da1 se poate o#%ine din ta#elele 5.41$ 5.44$ 5.41$ (n func%ie de desc2iderea - &i de traficul
considerat.
NOTV. Valorile su#liniate (n ta#elele 5.41$ 5.44$ 5.41$ reprezint+ "alorile (nf+&ur+toarei tuturor tipurilor de trenuri prezentate (n
ane)a C (respecti" trenuri de marf+$ trenuri de c+l+tori &i trenuri de mare "itez+ (n orice com#ina%ie &i acoper+ efectul cel mai
defa"ora#il pentru desc2iderea dat+. Valorile date pentru traficul mi)t corespunde com#ina%iei de trenuri caracteristice date (n
ane)a C.
(3) !entru linii cu com#ina%ii de tipuri de trenuri altele dec0t cele luate (n considerare (de e)emplu linii industriale$ autoritatea
competent+ tre#uie s+ specifice direct "aloarea lui lam#da1$ a&a cum este ar+tat+ (n ta#elele 5.41$ 5.44 &i 5.41.
(4) -a determinarea lui lam#da1 "aloarea desc2iderii se ia dup+ cum urmeaz+.
W !entru momente (nco"oietoare.
' pentru *rinda simplu rezemat+$ din desc2iderea i$ lun*imea l F -(i3
' pentru *rinda continu+$ pentru sec%iunile din c0mp$ se consider+ l F -1 (sau l F -4 respecti"$ pentru sec%iunile de reazem
media desc2iderilor adiacente reazemului$ l F (-1 Z -4>4$ "ezi fi*. 5.66.
' pentru antretoazele care sus%in lon7eroni sau ner"uri lon*itudinale se consider+ lun*imea l care este suma desc2iderilor
ner"urilor (lon7eronilor aferen%i acestei antretoaze3
' pentru platela7ele sus%inute de ner"uri trans"ersale (antretoaze$ f+r+ elemente lon*itudinale$ se ia (n considerare lun*imea
liniei de influen%+ (elimin0nd zonele fa"ora#ile$ %in0nd cont (n mod corespunz+tor de ri*iditatea &inelor la distri#u%ia (nc+rc+rilor.
!entru elementele portante trans"ersale$ distan%ate la cel mult :6= mm unul de cel+lalt$ pe lun*imea desc2iderii se poate
adopta l F 4 ) (distan%a dintre elementele trans"ersale Z (1 metri$
W !entru for%e t+ietoare. la o *rind+ simplu rezemat+ (&i apro)imati" pentru o *rind+ continu+.
' pentru zonele de reazem (fi*. 5.66 se ia l F -(i3
' pentru zonele din c0mp$ se ia l F =$5 ) -(i.
W /n alte cazuri.
' l se ia la fel ca pentru momente (nco"oietoare.
Ta#elul 5.41
Valorile factorului lam#da1 pentru traficul standard &i u&or
mi)t de cale ferat+

L Tipul 1Tipul 2Tipul 3Tipul 4Tipul 5Tipul 6Tipul 7Tipul 8 EC Mix

0.5 1.38 1.27 1.31 1.50 1.62 1.65 1.69 1.65 1.60

1.0 1.38 1.27 1.31 1.50 1.62 1.65 1.69 1.65 1.60

1.5 1.38 1.27 1.31 1.50 1.62 1.65 1.69 1.65 1.60

2.0 1.37 1.26 1.31 1.49 1.35 1.46 1.53 1.64 1.46

2.5 1.17 1.23 1.28 1.46 1.29 1.39 1.44 1.60 1.38

3.0 1.05 1.19 1.25 1.42 1.25 1.35 1.40 1.56 1.35

3.5 0.94 1.02 1.12 1.16 1.12 1.18 1.17 1.40 1.17

4.0 0.81 0.82 0.96 1.00 1.15 1.08 1.05 1.20 1.07

4.5 0.77 0.73 0.88 0.91 1.14 1.07 1.04 0.97 1.02

5.0 0.86 0.69 0.80 0.86 1.16 1.07 1.05 0.93 1.03

6.0 0.97 0.63 0.79 0.79 1.12 1.07 1.07 0.78 1.03

7.0 0.98 0.57 0.79 0.82 0.96 1.04 1.07 0.79 0.97

8.0 0.92 0.55 0.77 0.83 0.85 1.01 1.06 0.73 0.92

9.0 0.88 0.56 0.74 0.83 0.77 0.96 1.05 0.68 0.88

10.0 0.85 0.56 0.72 0.83 0.66 0.91 1.04 0.65 0.85

12.5 0.79 0.55 0.73 0.78 0.52 0.89 1.00 0.60 0.82

15.0 0.75 0.56 0.73 0.77 0.51 0.81 0.91 0.59 0.76

17.5 0.74 0.56 0.73 0.68 0.53 0.72 0.80 0.58 0.70

20.0 0.74 0.55 0.68 0.66 0.55 0.72 0.70 0.58 0.67

25.0 0.76 0.59 0.56 0.58 0.59 0.69 0.68 0.60 0.66

30.0 0.77 0.60 0.50 0.53 0.60 0.65 0.69 0.63 0.65

35.0 0.76 0.58 0.49 0.51 0.63 0.62 0.68 0.65 0.64

40.0 0.73 0.56 0.47 0.50 0.66 0.62 0.68 0.65 0.64

45.0 0.70 0.53 0.45 0.49 0.68 0.61 0.68 0.65 0.64

50.0 0.68 0.51 0.43 0.48 0.70 0.60 0.69 0.65 0.63

60.0 0.64 0.47 0.41 0.47 0.73 0.57 0.68 0.64 0.63

70.0 0.61 0.45 0.40 0.45 0.75 0.56 0.67 0.63 0.62

80.0 0.57 0.43 0.38 0.42 0.76 0.53 0.67 0.62 0.61

90.0 0.53 0.40 0.36 0.41 0.77 0.52 0.67 0.62 0.61

100 0.51 0.38 0.36 0.39 0.77 0.51 0.67 0.62 0.60
'+++++++++'

Ta#elul 5.44
Valorile factorului lam#da1 pentru trenuri e)pres cu mai multe
"a*oane sau metrouri

L Tipul 9 Tipul 10

0.5 0.97 1.00

1.0 0.97 1.00

1.5 0.97 1.00

2.0 0.97 0.99

2.5 0.95 0.97

3.0 0.85 0.94

3.5 0.76 0.85

4.0 0.65 0.71

4.5 0.59 0.65

5.0 0.55 0.62

6.0 0.58 0.63

7.0 0.58 0.60

8.0 0.56 0.60

9.0 0.56 0.55

10.0 0.56 0.51

12.5 0.55 0.47

15.0 0.50 0.44

17.5 0.46 0.44

20.0 0.44 0.43

25.0 0.40 0.41

30.0 0.37 0.42

35.0 0.36 0.44

40.0 0.35 0.46

45.0 0.35 0.47

50.0 0.36 0.48

60.0 0.39 0.48

70.0 0.40 0.49

80.0 0.39 0.49

90.0 0.39 0.48

100 0.40 0.48


'++'

Ta#elul 5.41
Valorile factorului lam#da1 pentru traficul *reu de cale ferat+
cu 46= HN pe osie

L Tipul 5 Tipul 6 Tipul 11 Tipul 12 25t Mix

0.5 1.62 1.65 1.83 1.79 1.65

1.0 1.62 1.65 1.83 1.79 1.65

1.5 1.62 1.65 1.83 1.79 1.65

2.0 1.35 1.46 1.81 1.78 1.64

2.5 1.29 1.39 1.56 1.74 1.55

3.0 1.25 1.35 1.51 1.69 1.51

3.5 1.12 1.18 1.21 1.57 1.31

4.0 1.15 1.08 1.04 1.30 1.16

4.5 1.14 1.07 1.05 1.05 1.08

5.0 1.16 1.07 1.07 1.00 1.07

6.0 1.12 1.07 1.10 0.87 1.04

7.0 0.96 1.04 1.15 0.77 1.02

8.0 0.85 1.01 1.14 0.71 0.99

9.0 0.77 0.96 1.13 0.67 0.96

10.0 0.66 0.91 1.12 0.64 0.93

12.5 0.52 0.89 1.07 0.60 0.90

15.0 0.51 0.81 0.99 0.59 0.92

17.5 0.53 0.72 0.85 0.58 0.73

20.0 0.55 0.72 0.76 0.58 0.68

25.0 0.59 0.69 0.67 0.59 0.65

30.0 0.60 0.65 0.68 0.62 0.64

35.0 0.63 0.62 0.68 0.65 0.65

40.0 0.66 0.62 0.68 0.65 0.65

45.0 0.68 0.61 0.69 0.65 0.65

50.0 0.70 0.60 0.70 0.65 0.66

60.0 0.73 0.57 0.69 0.65 0.66

70.0 0.75 0.56 0.69 0.65 0.66

80.0 0.76 0.53 0.70 0.65 0.66

90.0 0.77 0.52 0.70 0.65 0.66

100 0.77 0.51 0.70 0.65 0.66


'+++++'

FIGURA 4.55
Considerarea zonelor din c0mp respecti" ale zonelor de reazem pentru
determinarea lun*imii (nc+rcate l
(5) Valorile factorului lam#da4 se o#%in din ta#elul 5.45.
Ta#elul 5.45
Valorile factorului lam#da4 (n func%ie de "olumul anual al traficului

Traficul pe an pe o cale ferat 5 10 15 20 25 30 35 40 50


[10
6
t]

lambda
2
0,720,830,900,961,001,041,071,101,15
'+++++++++'

(6) Valorile lui lam#da1 se o#%in din ta#elul 5.46.
Ta#elul 5.46
Valorile factorului lam#da1 pe #aza duratei de "ia%+ normat+

Durata de viat normat [ani] 50 60 70 80 90 100 120

lambda
3
0,87 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 1,04
'+++++++'

(7) Valorile lui lam#da5 se o#%in din ta#elul 5.48.
Ta#elul 5.48
Valorile factorului lam#da5

DELTA sigma
1
/DELTA sigma(
1
+
2
) 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

lambda
4
1,00 0,91 0,84 0,77 0,72 0,71
++++++
unde:
DELTA sigma
1
ecartul de eforturi unitare n sectiunea de verificat,
corespunztor Modelului de ncrcare 71 pe o cale ferat;
DELTA sigma(
1
+
2
) ecartul de eforturi unitare n aceeasi sectiune,
corespunztor Modelului de ncrcare 71, pe dou ci ferate.
''

(8) Valorile factorului lam#da5 din ta#elul 5.48 %in cont de faptul c+ 14P din traficul total pe cele dou+ linii ale podului se
produc simultan pe pod. Valoarea coeficientului lam#da5 poate fi adaptat+ pentru diferitele procente ale traficului simultan
folosind rela%ia.


5

lambda
4
= \n + [1 - n][a
5
+ (1 - a)
5
] (4.310)

unde.
a F DE-TA si*ma1>DE-TA si*ma(1Z4
n ' procentul de trafic care se desf+&oar+ simultan pe pod.
(< Din+nd cont de limita reisten#ei la oboseal, valoarea factorului lambda, nu trebuie s de"(easc valoarea lui
lambda0ma,) @ 1,3$
5.1.1.6.5. Com#inarea "+t+m+rilor pro"enite din ecartul de eforturi unitare datorat efectelor locale cu cele pro"enite din
ecartul de eforturi unitare datorat efectelor *lo#ale
(1 n caul &n care un element structural este su"us unei varia#ii a eforturilor datorat combinrii efectelor din
&ncovoierea grinii "rinci"ale 0efecte globale) (i a celor din &ncovoierea "latela1ului 0efecte locale), aceste efecte
se"arate se combin utili+nd rela#ia:

DELTAsigma(E
2
) = lambda(loc) x I(loc) x DELTAsigma(loc) + lambda(glo) x I(glo) x DELTAsigma(glo)
(4.311)

unde semnifica%iile termenilor lam#da$ CI$ DE-TA si*ma sunt date (n 5.1.1.5 (5 &i indicele [loc\ se refer+ la efectele locale
iar indicele [*lo\ se refer+ la efectele *lo#ale.
4.3.4. Elemente de prindere &i (m#in+ri.
4.3.4.1. Beneralit+%i
(1! Toate (m#in+rile "or fi astfel proiectate (nc0t structura s+ corespund+ e)i*en%elor precizate (n 5.1.1$ 5.1.4 &i 5.1.1.
(4! Coeficientul par%ial de si*uran%+ *amma(? se adopt+ dup+ cum urmeaz+.

- pentru calculul mbinrilor cu suruburi: gamma(Mb) = 1,25
- pentru calcului mbinrilor cu nituri: gamma(Mr) = 1,25
- pentru calculul mbinrilor cu bolturi: gamma(Mp) = 1,25
- pentru calculul mbinrilor sudate: gamma(Mw) = 1,25
- pentru calculul mbinrilor rezistente la lunecare: gamma(Mb) = vezi 4.3.4.3. (f).

(1 Reisten#a unei &mbinri trebuie determinat "e baa reisten#elor individuale ale elementelor de "rindere, care
com"un &mbinarea$
(5 n general, la calculul &mbinrilor se folose(te analia liniar.elastic$ 'e "oate folosi (i o anali neliniar a
&mbinrilor, cu condi#ia s #in cont de caracteristicile &ncrcare.deformare 0rela#ia ! . -9/;)) "entru toate
com"onentele &mbinrii$
(6 Eodelul de calcul baat "e "rinci"iile de cedare "lastic 0limita de curgere) "oate fi de asemenea folosit, cu
condi#ia ca acesta s se baee "e concluii reultate din &ncercri detaliate e,"erimentale$
4.3.4.2. /m#in+rile solicitate la forfecare "aria#il+ datorit+ traficului
(1! Dac+ la structura metalic+ a unui pod o (m#inare este supus+ la o solicitare "aria#il+ de forfecare datorit+ fluctua%iilor
traficului$ care pot produce deplas+ri relati"e inadmisi#ile ale pieselor (m#in+rii$ respecti" s+*e%i inaccepta#ile$ se "or folosi
urm+toarele mi7loace de (m#inare.
' &uru#uri cali#rate (p+suite3
' &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ pretensionate3
' &uru#uri in7ectate3
' nituri3
' sudur+.
(4 *ontrav+ntuirile "revute "entru ac#iunile oriontale sau/(i "entru stabilitate vor fi considerate de asemenea
solicitate la efecte din trafic (i se vor &mbina conform "revederilor "unctului 01) !$
4.3.4.3. /m#in+ri cu &uru#uri$ nituri sau #ol%uri
a 1revederi con!ruc!ive
(1 !oi#ia gurilor "entru (uruburi (i nituri va fi astfel stabilit &nc+t s "revin coroiunea (i voalarea local a
elementelor asamblate (i s facilitee monta1ul "ieselor de &mbinare$
(4 !oi#ia gurilor va cores"unde de asemenea "rinci"iilor care au stat la baa determinrii reisten#elor de
"roiectare a (uruburilor, niturilor (i a bol#urilor$
(1 -istan#a minim, e1, de la centrul gurii la ca"tul elementului, "e direc#ia solicitrii, va fi mai mare de 2 d0, iar
distan#a minim e2 de la centrul gurii la marginea elementului "e direc#ie "er"endicular "e direc#ia de solicitare va fi
mai mare de 1,5 d0, unde d0 este diametrul gurii 0fig$ 3$56)$
(5 -istan#ele minime &ntre centrele gurilor curente, "e direc#ia solicitrii, "1 (i "er"endicular "e direc#ia de solicitare
"2, vor fi mai mari de 3,5 d0 0fig$ 3$56)$
(6 -istan#ele ma,ime &ntre (uruburi (i nituri de la centrul gurii "+n la ca"tul elementului, e1 (i "+n la marginea
elementului, e2, "recum (i distan#ele ma,ime "1 (i "2 &ntre centrele gurilor, vor res"ecta urmtoarele condi#ii:

- distante e
1
si e
2
e
1
si e
2
<= 3 d
0
sau 8 t
- distante p
1
si p
2
p
1
si p
2
<= 5 d
0
sau 14 t(min),

unde.
t ' *rosimea minim+ a elementului e)terior al (m#in+rii3
t(min ' *rosimea celui mai su#%ire element al (m#in+rii.
(8 /a elementele solicitate la com"resiune, distan#ele "1 ale gurilor &n fiecare (ir "e direc#ia solicitrii (i distan#ele "2
&ntre (iruri adiacente, "er"endicular "e direc#ia de solicitare, nu vor de"(i 13 t sau 5 d0 mm, fig$ 3$58, (irurile adiacente
ale elementelor de "rindere 0res"ectiv ale gurilor) "ot fi "lasate alternant$
(: -istan#ele "1 (i "2 &ntre dou guri adiacente vor satisface condi#iile de voalare local conform "revederilor din
3$3$1$
(; /a elementele solicitate la &ntindere, distan#ele &ntre dou guri consecutive "1, &ntr.un (ir interior "ot fi duble fa#
de cele "rescrise la elemente com"rimate &n 08) cu condi#ia ca distan#ele "1 din (irurile marginale s res"ecte acelea(i
cerin#e ca (i cele "revute "entru elemente com"rimate &n 08), fig$ 3$57$
(< /a "oduri nu se admite (tan#area gurilor dec+t la elementele secundare cum sunt "ara"e#i, glisiere, etc$
(1= n cazul $n care o fa&# e'!erioar# a $"bin#rii prezin!# o pan!# fa&# de planul perpendicular al a'ului *urubului% e
vor prevedea *aibe pan#. 4e reco"and# evi!area ace!or i!ua&ii.
FIGURA 4.56
9im#oluri pentru distan%e (ntre *+urile elementelor de (m#inare
FIGURA 4.57
Amplasarea alternant+ a *+urilor la (m#in+rile solicitate la compresiune
FIGURA 4.58
Distan%e (ntre *+urile (m#in+rilor solicitate la (ntindere
# /educerea ariei ec&iunilor !ranverale da!ori!# prezen&ei g#urilor
(1 /a "roiectarea &mbinrilor solicitate la com"resiune nu se va efectua nici o reducere a sec#iunii elementului
&mbinat$
(4 /a "roiectarea elementelor solicitate la for# a,ial de &ntindere, moment &ncovoietor sau for# tietoare, se vor
res"ecta cerin#ele din 3$3$1$
(1 Ru"erea "rin forfecarea sec#iunii nete Fforfecarea &n blocF "e traseul unui gru" de guri dis"use la e,tremitatea
inimii unei grini trebuie "revenit, im"un+nd o distan# cores"untoare &ntre guri$ Eodul de cedare const din
ru"erea de.a lungul liniei gurilor din ona &ntins, &nso#it de "lasticiarea materialului &n 1urul gurilor din efectul
"resiunii locale, fig$ 3$54$
(5 Aor#a reistent la Fforfecare &n blocF se determin cu rela#ia:

f(y) - A(v,eff)
V(eff,Rd) = (4.312)

\3 - gamma(M
0
)

unde.
A("$eff ' aria efecti"+ (acti"+ (n sec%iunea de rupere.
(6 )ria efectiv 0activ) )0v,eff) se determin astfel:

A(v,eff) = t L(v,eff) (4.313)

unde.

L(v,eff) = L(v) + L
1
+ L
2
, ns: L(v,eff) <= L
3
L
1
= a
1
ns: L
1
<= 5 d
L
2
= [a
2
- k d(
0
,t)] [f(u)/f(y)]
L
3
= L(v) + a
1
+ a
3
ns: L
3
<= [L(v) + a
1
+ a
3
- nd(
0
,v)] [f(u)/f(y)]

(n care.
a1$ a4$ a1 &i -(" ' sunt indicate (n fi*. 5.6<3
d ' diametrul nominal al elementului de prindere3
d(=$t ' m+rimea *+urii pe direc%ie orizontal+$ care (n *eneral este diametrul *+urii$ dar la *+uri o"alizate pe orizontal+ se
folose&te dimensiunea real+3
d(=$" ' m+rimea *+urii pe direc%ie "ertical+$ care (n *eneral este diametrul *+urii$ dar la *+uri o"alizate pe "ertical+ se
folose&te dimensiunea real+3
n ' num+rul de *+uri (n sec%iunea de forfecare3
t ' *rosimea inimii sau a consolei3
H ' un coeficient cu urm+toarele "alori.
' pentru un sin*ur &ir de &uru#uri3 H F =$63
' pentru dou+ &iruri de &uru#uri. H F 4$6.
(8 n caul nesimetriei &mbinrii sau elementelor de "rindere nesimetrice, cum sunt "rofilele cornier "rinse numai "e
o ari", e,centricitatea elementelor de "rindere la elementele de ca"t (i efectele distan#elor &ntre elementele de
&mbinare (i a distan#elor fa# de margini vor fi luate &n considerare c+nd se determin for#a reistent de "roiectare$
(: *ornierele &mbinate cu un singur (ir de (uruburi, am"lasate numai "e o ari", vei fig$ 3$60, "ot fi considerate ca
fiind solicitate fr e,centricitate, iar for#a reistent ultima de "roiectare a sec#iunii nete se determin du" cum
urmea:

2,0 (e
2
- 0,5 d
0
)
- cu un surub: N(u,Rd) = t f(u) (4.314)
gamma(M
2
)
beta
2
A(net) f(u)
- cu dou suruburi: N(u,Rd) = (4.315)
gamma(M
2
)
beta
3
A(net) f(u)
- cu trei suruburi: N(u,Rd) = (4.316)
gamma(M
2
)

unde.
#eta4 &i #eta1 ' coeficien%i de reducere depinz0nd de distan%ele p1$ dup+ cum sunt date (n ta#elul 5.4:3 pentru "alori
intermediare ale lui p1$ "alorile coeficientului #eta se determin+ prin interpolare liniar+.
A(net ' aria net+ a cornierei3 pentru o cornier+ cu aripi ine*ale$ (m#inat+ cu aripa sa mic+$ A(net se "a lua e*al+ cu aria
sec%iunii nete a unei corniere ec2i"alente cu aripi e*ale3 aripile cornierei ec2i"alente "or fi e*ale cu aripa mic+ a cornierei
ini%iale.
FIGURA 4.59
,Corfecare (n #loc, ' aria efecti"+ (acti"+ de forfecare
(; 5or&a rezi!en!# de proiec!are la fla"ba, a ele"en!elor co"pri"a!e% confor" prevederilor din 4.3.1 e deduce
lu+nd $n coniderare aria bru!# a ele"en!ului% $n# f#r# a dep#*i valorile preciza!e $n (7).
Ta#elul 5.4:
Valorile coeficien%ilor de reducere #eta4 &i #eta1

Distante p
1
>= 3,5 d
0
<= 5,0 d
0

2 suruburi beta
2
0,4 0,5

3 suruburi sau mai multe beta


3
0,5 0,7
'++'

(< *ornierele urec=e &mbinate cu "rofile cornier sau cu alte elemente su"ort, vor fi dimensionate la o for# cu 20G
mai mare dec+t for#a din ari"a e,terioar a "rofilului cornier$
(1= 9lementele de &mbinare care "rind cornierele urec=e de ari"a e,terioar a unui "rofil cornier vor fi dimensionate
la o for# cu 30G mai mare dec+t for#a din ari"a e,terioar a "rofilului cornier$
(11 *ornierele urec=e &mbinate cu un "rofil : ori alte elemente similare, vor fi dimensionate la o for# cu 10G mai
mare dec+t for#a cores"untoare "r#ii elementului indirect "rins "rin corniera urec=e$
(14 9lementele de &mbinare, dintre o cornier urec=e (i un "rofil : ori alte elemente similare, vor fi dimensionate la o
for# cu 20G mai mare dec+t for#a cores"untoare "r#ii elementului indirect "rins$
(11 *ornierele urec=e se vor "rinde de guseu sau de alte elemente su"ort cu cel "u#in dou (uruburi sau dou nituri$
(15 1rinderea cornierelor urec)e de gueu au de al!e ele"en!e upor! e va !er"ina la cap#!ul ele"en!ului $"bina!.
"binarea cornierei urec)e de ele"en!ul !ruc!ural va $ncepe de la cap#!ul ele"en!ului *i e va prelungi p+n# dincolo
de $"binarea lui direc!# de gueu au de al!e ele"en!e upor!.
FIGURA 4.60
Dispunerea *+urilor la prinderile cornierelor
c 6ipuri de $"bin#ri cu *uruburi
(1 mbinrile cu (uruburi solicitate la forfecare se clasific &n mai multe categorii$ n tabelul 3$27 sunt "reentate
sc=ematic ti"urile &mbinrilor du" modul de cedare (i criteriile de verificare$
(4 *ategoria ): mbinri cu (uruburi calibrate 0"suite):
/n aceast+ cate*orie pot fi folosite &uru#uri o#i&nuite (e)ecutate din o%el car#on moale sau &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ din
*rupele de caracteristici mecanice de la 5.8 la 1=.<. Nu se cer m+suri speciale de str0n*ere sau de pre*+tire a suprafe%ei de
contact. Valoarea de proiectare a for%ei ultime de forfecare nu tre#uie s+ dep+&easc+ for%a rezistent+ la forfecare sau la
presiune local+ a &uru#ului sau a componentelor elementului (m#inat. /n aceast+ cate*orie intr+ &uru#urile cali#rate$ (n care
planul de forfecare trece prin zona nefiletat+ a ti7ei.
(1 *ategoria H: mbinri reistente la lunecare "entru starea limit de serviciu:
/n aceast+ cate*orie se folosesc &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ pretensionate cu str0n*ere controlat+. Nu se admit lunec+ri
pentru starea limit+ de ser"iciu. Bruparea ac%iunilor se "a face corespunz+tor cazului de (nc+rcare (n care se cere rezisten%a la
lunecare. Cor%a de lunecare de proiectare pentru starea limit+ de ser"iciu nu "a dep+&i for%a rezistent+ de lunecare o#%inut+
conform pre"ederilor din f. Cor%a de lunecare ultim+ de proiectare nu "a dep+&i for%a rezistent+ la forfecare &i nici for%a
rezistent+ la presiune local+ a &uru#urilor conform pre"ederilor din d.
(5 *ategoria *: mbinri reistente la lunecare "entru starea limit ultim
/n aceast+ cate*orie se folosesc &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ pretensionate cu str0n*ere controlat+. -unecarea nu tre#uie s+
se produc+ (n starea limit+ ultim+. Cor%a de lunecare ultim+ de proiectare nu tre#uie s+ dep+&easc+ for%a rezistent+ de lunecare
o#%inut+ conform pre"ederilor din f &i nici for%a rezistent+ la presiune local+ conform pre"ederilor din d. /n plus$ pentru starea
limit+ ultim+$ for%a rezistent+ plastic+ de proiectare a sec%iunii nete din zona *+urilor$ "ezi 5.1.1.1.5 (4$ tre#uie considerat+ ca
fiind.

N(net,Rd) = A(net) f(y)/gamma(M
0
) (4.317)

(6 !roiectarea &mbinrilor su"use la &ntindere &n ti1 se va face &n func#ie de ti"ul &mbinrii 0vei tabelul 3$27)$
(8 *ategoria -: mbinri cu (uruburi ne"retensionate, cu solicitri de &ntindere &n ti1$
/n aceast+ cate*orie pot fi folosite &uru#uri o#i&nuite (e)ecutate din o%el car#on moale sau &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ din
*rupe de caracteristici mecanice p0n+ la 1=.<. Nu se cere pretensionarea. Aceast+ cate*orie de &uru#uri nu "a fi folosit+ la
poduri$ (n cazul (n care (m#in+rile sunt solicitate frec"ent la solicit+ri de (ntindere "aria#ile. Totu&i ele pot fi folosite la (m#in+ri
ale elementelor secundare precum parape%i$ #ariere de si*uran%+$ *lisiere$ etc.
(: *ategoria 9: mbinri cu (uruburi de &nalt reisten# "retensionate, solicitate la &ntindere &n ti1
/n aceast+ cate*orie se "or folosi &uru#uri de (nalt+ rezisten%+ pretensionate la care se controleaz+ pretensionarea.
!retensionarea (m#un+t+%e&te comportarea (m#in+rii la o#oseal+3 aceasta (ns+ depinde (n mare m+sur+ de detaliile de e)ecu%ie
&i de toleran%ele admise.
(; !entru &mbinrile din categoriile - (i 9, nu este necesar "relucrarea s"ecial a su"rafe#elor de contact, &n afar de
caul &mbinrilor din categoria 9 solicitate at+t la &ntindere c+t (i la forfecare 0combina#iile categoriilor 9.H sau 9.*)$
(< 7for!urile ec&iona!e de proiec!are $n ele"en!ele de $"binare la !area li"i!# ul!i"# e di!ribuie liniar propor&ional
cu di!an&ele lor fa&# de cen!rul de ro!a&ie al $"bin#rii% vezi fig. 4.61.
Ta#elul 5.4;
Tipuri de (m#in+ri cu &uru#uri

Modul de cedare Criterii de verificare Observatii


++
mbinri solicitate la forfecare

A F(v,Ed) <= F(v,Rd) Nu se cere pretensionarea.


Presiune pe gaur F(v,Ed) <= F(b,Rd) Se folosesc suruburi din grupele de
caracteristici mecanice de la 4.6 la 10.9.

Se folosesc suruburi de nalt rezistent


B F(v,Ed,ser) <= F(s,Rd,ser) pretensionate la care se controleaz
La lunecare la starea F(v,Ed) <= F(v,Rd) pretensionarea.
limit de serviciu F(v,Ed) <= F(b,Rd) Nu se admit lunecri la starea limit de
serviciu.

C Se folosesc suruburi la care se controleaz


La lunecare la starea F(v,Ed) <= F(v,Rd) pretensionarea.
limit ultim F(v,Ed) <= F(b,Rd) Nu se admit lunecri la starea limit
ultim.
++
mbinri solicitate la ntindere

D Nu se cere pretensionarea.
Nepretensionate F(t,Ed) <= F(t,Rd) Se folosesc suruburi din grupele de
caracteristici mecanice de la 4.6 la 10,9.

E F(t,Ed) <= F(t,Rd) Se folosesc suruburi la care se controleaz


Pretensionate pretensionarea.
++
F(v,Ed,ser) forta de proiectare la forfecare a unui surub pentru starea limit de serviciu;
F(v,Ed) forta de proiectare la forfecare a unui surub, pentru starea limit ultim;
F(v,Rd) forta rezistent de proiectare la forfecare a tijei unui surub;
F(b,Rd) forta rezistent de proiectare la presiune pe gaur, pentru un surub;
F(v,Rd,ser) forta rezistent de proiectare la lunecare pentru un surub pentru starea limit
de Serviciu;
F(s,Rd) forta rezistent de proiectare la lunecare pentru un surub, pentru starea limit
ultim;
F(t,Ed) forta de proiectare la ntindere n tij a surubului, pentru starea limit
ultim;
F(t,Rd) forta rezistent de proiectare la ntindere n tij, pentru un surub, pentru
starea limit ultim;
''

(1= n caul &mbinrilor "rin su"ra"unere se admite c reisten#a la "resiune local du" o direc#ie dat este aceea(i
"entru fiecare element din &mbinare$
d 5or&ele rezi!en!e de proiec!are pen!ru *uruburi
(1 5or&ele rezi!en!e de proiec!are prezen!a!e "ai ,o e aplic# la *uruburi e'ecu!a!e !andard% din grupele cu
carac!eri!ici "ecanice de la 4.6 la 10.9. 1iuli&ele *i *aibele !rebuie # aib# acelea*i carac!eri!ici cu cele ale *uruburilor
foloi!e% confor" !andardelor de produ.
FIGURA 4.61
Distri#u%ia efectelor (nc+rc+rilor Ia elementele (m#in+rii
(4 !entru starea limit ultim, valoarea de "roiectare a for#ei de forfecare A0v,9d) a"licat unui (urub nu trebuie s
de"(easc cea mai mic dintre urmtoarele valoriC
W for%a rezistent+ de proiectare la forfecare C("$Rd3
W for%a rezistent+ de proiectare la presiune local+ C(#$Rd$ ("ezi ta#elul 5.4<.
(1 ?aloarea de "roiectare a for#ei de &ntindere A0t,9d) inclusiv toate for#ele su"limentare din efectul de "+rg=ie, nu
vor de"(i valoarea de "roiectare a for#elor reistente de &ntindere H0t,Rd) a ansamblului "lac.(urub$
(5 Aor#a reistent de "roiectare la &ntindere "entru ansamblul "lac.(urub, se va lua cea mai mic dintre urmtoarele
valori:
' for%a rezistent+ de proiectare la (ntindere C(t$Rd din ta#elul 5.4<3
' for%a rezistent+ de proiectare la forfecare prin poansonare L(p$Rd$ su# capul &uru#ului sau su# piuli%+$

B(p,Rd) = 0,6 d(m) t(p) f(u)/gamma(Mb) (4.318)

unde.
t(p ' *rosimea pl+cii de su# capul &uru#ului sau de su# piuli%+3
d(m "aloarea minim+ (ntre diametrul mediu ((ntre cercul (nscris &i cel circumscris al capului &uru#ului sau al piuli%ei.
(6 Iurubul solicitat la efectul combinat de forfecare (i de &ntindere &n ti1 va trebui s &nde"lineasc &n "lus (i
urmtoarea condi#ie:

F(v,Ed) F(t,Ed)
+ <= 1,0 (4.319)
F(v,Rd) 1,4 F(t,Rd)

Ta#elul 5.4<
Cor%e rezistente de proiectare pentru &uru#uri

Forta rezistent la forfecare pentru un plan (o sectiune) de forfecare:



- dac planul de forfecare trece prin zona filetului tijei surubului:
- pentru grupele de caracteristici mecanice 4.6, 5.6, 8.8;

0,6 f(ub) A(s)
F(v,Rd) =
gamma(Mb)

- pentru grupele de caracteristici mecanice 4.8, 5.8, 10.9:

0,5 f(ub) A(s)
F(v,Rd) =
gamma(Mb)

- dac planul de forfecare nu trece prin zona tijei surubului:

0,6 f(ub) A(s)
F(v,Rd) =
gamma(Mb)

Forta rezistent la presiune local*):



2,5 - a - f(u) - d - t
F(b,Rd)
gamma(Mb)

unde a este valoarea minim dintre urmtoarele valori:

e
1
p
1
1 f(ub)
; - ; sau 1,0
3 d
0
' 3 d
0
4 ' f(u)

Forta rezistent la ntindere n tij:



0,9 f(ub) A(s)
F(t,Rd) =
gamma(Mb)

A aria brut a sectiunii tijei surubului;


A(s) aria efectiv de rezistent la ntindere n tij;
d diametrul surubului;
d
0
diametrul gurii.

*) Vezi si tabelul 4.30 pentru valorile fortei rezistente de proiectare la


presiune local, definite n functie pe diametrul surubului.
''

(8 Aor#a reistent de "roiectare la &ntindere &n ti1a (urubului, &n ona filetat, dat &n tabelul 3$3$21 se a"lic numai la
(uruburile "recise, standard$ !entru alte ti"uri de (uruburi, de e,em"lu "entru (uruburile de ancorare sau "entru tiran#ii
e,ecuta#i din bare de o#el rotund, unde filetarea se e,ecut de ctre constructor (i nu de ctre o unitate autoriat,
valorile indicate &n tabelul 3$24 vor fi reduse cu un factor de reducere egal cu 0,75$
(: ?alorile for#ei reistente de "roiectare la forfecare A0v,Rd) date &n tabelul 3$24 se a"lic numai atunci c+nd
(uruburile se folosesc &n guri unde s"a#iul dintre "erete (i ti1 nu de"(e(te valorile cores"untoare gurilor standard$
(; ?alorile for#ei reistente de "roiectare la "resiune local, date &n tabelul 3$24 se a"lic numai c+nd distan#a
(urubului "+n la marginea elementului e2 este mai mare dec+t 1,5 d0 (i distan#ele &ntre elementele de "rindere "2,
msurate normal "e direc#ia &ncrcrii, sunt mai mari dec+t 3,0 d0$
(< 1en!ru *uruburi a"plaa!e $n g#uri cu pa&iul !andard $n!re pere&i *i !i,#% valorile acoperi!oare ale for&elor
rezi!en!e la preiune local# 5(b%/d)% $n func&ie de dia"e!rul *urubului (d)% po! fi ob&inu!e din !abelul 4.30.
Ta#elul 5.1=
Cor%a rezistent+ de proiectare la presiune local+ (n func%ie de
diametrul &uru#ului

Valori acoperitoare pentru suruburi n guri standard


(cu spatiu standard ntre pereti si tij) cu gamma(Mb) = 1,25

Clasa nominal a Dimensiuni minime Forta rezistent de proiectare


presiunii locale la presiune local F(b,Rd)
e
1
p
1

joas 1,7 d 2,5 d 1,0 f(u) d t*)

medie 2,5 d 3,4 d 1,5 f(u) d t*)

nalt 3,4 d 4,3 d 2,0 f(u) d t*)


+++
*) ns F(b,Rd) <= 2 f(ub) d t
''

e 5or&ele rezi!en!e de proiec!are ale ni!urilor
(1 !entru starea limit ultim, for#a de "roiectare de forfecare A0v$9d) care ac#ionea asu"ra unui nit nu trebuie s
de"(easc valoarea minim dintre:
W for%a rezistent+ de proiectare la forfecare C("$Rd.
W for%a rezistent+ de proiectare la presiune local+ C(#$Rd$
ale c+ror "alori sunt date (n ta#elul 5.11.
(4 mbinrile nituite vor fi "roiectate "re"onderent "entru transmiterea for#elor "rin forfecare$ -ac este necesar o
for# de &ntindere &n ti1 "entru realiarea ec=ilibrului, for#a de &ntindere A0t,9d) nu va de"(i for#a reistent de
"roiectare la &ntindere A0t,Rd), dat &n tabelul 3$31$
(1 !entru niturile solicitate simultan la forfecare (i la &ntindere &n ti1 trebuie s se verifice su"limentar (i condi#ia:

F(v,Ed) F(t,Ed)
+ <= 1,0 (4.320)
F(v,Rd) 1,4 F(t,Rd)

(5 ?alorile de "roiectare ale for#ei reistente la "resiune local A0b,Rd) din tabelul 3$31 se a"lic numai &n caul &n
care distan#a la marginea elementului, e2 este mai mare dec+t 1,5 d0, iar dimensiunea "2 dintre dou nituri, msurate
"er"endicular "e direc#ia solicitrii, este mai mare dec+t 3,0 d0$
Ta#elul 5.11
Cor%ele rezistente de proiectare pentru nituri

Forta rezistent la forfecare pentru un plan (o sectiune) de forfecare:



0,6 f(ur) A
0

F(v,Rd) =
gamma(Mr)

Forta rezistent la presiune local:



2,5 - a - f(u) - d
0
- t
F(b,Rd) =
gamma(Mr)

unde a este valoarea minim dintre urmtoarele:

e
1
p
1
1 f(ur)
; - ; sau 1,0
3 d
0
' 3 d
0
4 ' f(u)

Forta rezistent la ntindere n tij:



0,6 f(ur) A
0

F(t,Rd) =
gamma(Mr)

A
0
aria gurii de nit;
d
0
diametrul gurii de nit;
f(ur) rezistenta ultim la ntindere a nitului.
''

(6 /a niturile din o#el J/ 33 reisten#a ultim la &ntindere &n ti1 0du" nituire) "oate fi considerat de 330 K/mm
2
$
(8 n general lungimea de str+ngere a nitului nu are voie s de"(easc 3,5 d "entru nituirea manual (i 6,5 d "entru
nituirea =idraulic 0"neumatic)$
(: *a un "rinci"iu general, o &mbinare nituit va fi alctuit din cel "u#in dou nituri "lasate &n linie, "e direc#ia de
ac#iune a for#ei$
(; Aor#a reistent de "roiectare la &ntindere &n ti1 A0t,Rd) a (uruburilor (i niturilor cu ca" &necat se va lua egal cu
0,8 din for#a reistent de "roiectare la &ntindere dat &n tabelul 3$24 res"ectiv &n tabelul 3$31$
(< :ng=iul (i ad+ncimea de freare a loca(ului "entru ca"etele (uruburilor (i niturilor cu ca" &necat trebuie s
res"ecte condi#iile date &n documenta#ia "roiectului$
(1= Aor#a reistent de "roiectare la "resiune local A0b,Rd) a (uruburilor cu ca" &necat se va calcula cu a1utorul
tabelului 3$31, res"ectiv 3$33, reduc+ndu.se din grosimea "ieselor &mbinate 1umtate din ad+ncimea de freare$
f 8uruburi de $nal!# rezi!en!# pre!eniona!e $n $"bin#ri rezi!en!e la lunecare
(1 Aor#a reistent de "roiectare la lunecare a unui (urub de &nalt reisten# "retensionat se va determina cu rela#ia:

k(s) - n -
F(s,Rd) = F(p,Cd) (4.321)
gamma(Ms)

unde.
C(p$Cd ' "aloarea de proiectare a for%ei de pretensionare care se calculeaz+ cu rela%ia.

F(p,Cd) = 0,7 f(ub) A(s)

K ' coeficient de frecare$ conform (:3
n ' num+rul fe%elor de lunecare3
f(u# ' rezisten%a ultim+ a &uru#urilor (n func%ie de *rupa de caracteristici mecanice a o%elului din care este confec%ionat3
A(s ' aria de calcul a ti7ei &uru#ului.
(4 *oeficientul L0s) se va considera astfel:
' dac+ *aura$ (n tot pac2etul de str0n*ere$ are spa%iul dintre pere%i &i ti7+ (n toleran%ele nominale normale.
H(s F 1$=
' dac+ *+urile dep+&esc "alorile nominale &i pentru *+uri accentuat o"alizate.
H(s F =$:
(1 !entru (uruburi am"lasate &n guri cu s"a#iul dintre "ere#i (i ti1 cu toleran#e normale, coeficientul "ar#ial de
siguran# "entru for#a reistent la lunecare gamma0Es) va fi considerat astfel:
*amma(?s$ult F 1$46 pentru starea limit+ ultim+3
*amma(?s$ser F 1$1= pentru starea limit+ de ser"iciu.
(5 !entru (uruburi am"lasate &n guri ovaliate sau cu diametrul "este toleran#ele normale &n lungul direc#iei de
ac#iune a for#elor, coeficientul "ar#ial de siguran# "entru for#a reistent la lunecare, se va lua astfel:
*amma(?s$ult F 1$5=
*amma(?s$ser F 1$4=
(6 )ceste ti"uri de guri nu vor fi folosite la &mbinrile cu (uruburi din categoria H$
(8! -a (m#in+ri rezistente la lunecare$ *+uri cu dimensiuni mai mari dec0t cele nominale &i *+uri o"alizate nu se "or folosi
dec0t cu apro#area autorit+%ilor competente.
(: ?aloarea de "roiectare a coeficientului de frecare M de"inde de tratamentul ini#ial 0"relucrarea) al su"rafe#elor
"ieselor &n contact$ *oeficientul de frecare se va considera astfel:
K F =$6= pentru suprafe%e de clasa A3
K F =$5= pentru suprafe%e de clasa L3
K F =$1= pentru suprafe%e de clasa C3
K F =$4= pentru suprafe%e de clasa D.
(; *lasificarea "e clase a su"rafe#elor &n contact se va face "e baa unor &ncercri "e "robe, ale cror su"rafe#e au
suferit un tratament ini#ial astfel:
Clasa A.
' suprafe%e cur+%ate (decapate cu 7et de alice sau nisip *ranulat$ p0n+ la (ndep+rtarea tuturor petelor de *r+sime &i de ru*in+3
' suprafe%e cur+%ate cu 7et de alice sau nisip *ranulat &i metalizate cu spra@ de aluminiu3
' suprafe%e cur+%ate cu 7et de alice sau nisip *ranulat &i metalizat cu a7utorul unui produs pe #az+ de zinc$ tratamentul
*arant0nd un coeficient de frecare de cel pu%in =$6.
Clasa L.
' acoperirea suprafe%ei (decapate cu alice sau nisip *ranulat cu un strat de silicat de zinc alcalin cu o *rosime de 6= ' ;= Km.
Clasa C.
' suprafa%a cur+%at+ prin frecare cu peria de s0rm+ sau cu flac+ra p0n+ la (ndep+rtarea tuturor petelor neaderente &i ru*in+.
Clasa D.
' suprafa%+ netratat+.
NOTE.
W !entru poduri se folosesc numai clasele A &i L.
W Coeficientul de frecare al suprafe%elor *al"anizate depinde de durata de (nc+rcare3 pentru ac%iunile de lun*+ durat+ se "a
ale*e clasa D3 pentru ac%iunile de scurt+ durat+ clasa poate fi superioar+.
(< -ac &mbinarea reistent la lunecare este solicitat (i la o for# de &ntindere &n ti1 A0t), "este care se su"ra"une o
for# de forfecare A0v), care tinde s "roduc lunecarea, atunci for#a reistent de lunecare a unui (urub se va calcula cu
rela#iile:
' Cate*oria L. /m#in+ri care nu permit lunecarea pentru starea limit+ de ser"iciu.

k(s) - n - [F(p,Cd) - 0,8 F(t,Ed,ser)]
F(s,Rd,ser) = (4.322)
gamma(Ms,ser)

' Cate*oria C. /m#in+ri care nu permit lunecarea pentru starea limit+ ultim+.

k(s) - n - [F(p,Cd) - 0,8 F(t,Ed)]
F(s,Rd) = (4.323)
gamma(Ms,ult)

* 5or&e din efec!ul de p+rg)ie
(1 n caul &n care elementele de &mbinare sunt ac#ionate de o for# de &ntindere, ele vor fi dimensionate s reiste (i
la un efort adi#ional din efectul de "+rg=ie, dac acesta "oate a"rea, vei fig$ 3$62$
(4 Aor#ele "roduse de efectul de "+rg=ie de"ind de rigiditatea relativ (i de dimensiunile elementelor care alctuiesc
&mbinarea, vei fig$ 3$63$
(1 (a de!er"inarea "o"en!ului rezi!en! $n ec&iunea 2.2 (vezi fig. 4.63 b)% lungi"ea ec&iunii poa!e fi de!er"ina!#
conider+nd o di!ribu&ie a efec!ului de p+rg)ie de la ele"en!ul de $"binare ub un ung)i !)e!a 9 60:% $n rapor! cu o
nor"al# du# pe linia *uruburilor p+n# la ec&iunea 2.2% dar "ai "ic# dec+! ,u"#!a!ea di!an&ei din!re dou# *uruburi
adiacen!e $n lungul direc&iei de ac&iune a for&ei. ;ceea*i lungi"e e poa!e lua $n coniderare dac# e calculeaz#
"o"en!ul rezi!en! $n ec&iunea 1.1.
FIGURA 4.62
Cor%e din efectul de p0r*2ie
2 "bin#ri cu lungi"i "ari
(1 -ac &ntr.o &mbinare distan#a /01), &ntre a,ele "rimului (i ultimului element de &mbinare, msurat &n direc#ia
transmiterii for#ei 0vei fig$ 3$63), este mai mare de 15 d, unde d este diametrul ti1ei (urubului sau nitului, for#a de
forfecare limit A0v,rd) a tuturor elementelor de &mbinare, calculat conform "revederilor din d) (i res"ectiv e), se va
diminua cu un coeficient de reducere beta0/f)$ *oeficientul de reducere se va calcula cu urmtoarea rela#ie:

<(') # 15 d
+eta(<$) F QQQQQQQQQQQ (4.24)
288 d

%in0ndu'se seama de urm+toarele condi%ii.
#eta(-f ]F 1$=
#eta(-f YF =$:6
(4 ;cea!# prevedere nu e!e valabil# dac#% pe lungi"ea $"bin#rii% rezul!# o di!ribu&ie unifor"# pen!ru !ran"i!erea
for&ei% de e'e"plu la !ran"i!erea for&elor de forfecare (lunecare) $n!re ini"# *i !#lpi.
FIGURA 4.63
/m#in+ri solicitate la (ntindere (n ti7+
FIGURA 4.64
/m#in+ri cu lun*ime mare ' definirea parametrilor #eta(-f &i -(7
i "bin#ri cu fururi
(1 n caul &n care (uruburile sau niturile transmit eforturi de forfecare (i "resiune local "rin intermediul fururilor cu
o grosime total t0") mai mare dec+t o treime din diametrul nominal d, for#a reistent A0v,Rd) se va calcula conform
"revederilor din d) sau e) "rin mic(orarea cu un coeficient de reducere beta0")$ )cest coeficient se va calcula cu
urmtoarea rela#ie:

: d
+eta(p) F QQQQQQQQQQQQ (4.25)
8 d L t(p)

%in0ndu'se seama de urm+toarea condi%ie. #eta(p ]F 1.
(4 /a &mbinrile cu dou su"rafe#e de forfecare (i cu fururile "e ambele "r#i ale &mbinrii, t0") trebuie s fie egal cu
grosimea fururii mai groase$
(1 ;oate elementele de &mbinare su"limentare, necesare din caua a"licrii coeficientului de reducere beta0"), vor fi
"lasate &n "relungirea fururii$
7 "bin#ri cu bol&uri
(1 mbinrile cu bol#uri ofer elementelor asamblate o libertate total de rota#ie$ mbinrile cu bol#, &n care rotirea nu
este cerut, se "ot calcula ca sim"le &mbinri cu un singur (urub, vei "revederile din d)$
(4 %eometria "lcilor &mbinate cu bol#uri va res"ecta "revederile din tabelul 3$32$
(1 /a starea limit ultim, for#a de "roiectare A09d) &n "lac, nu va de"(i for#a reistent la "resiune local, conform
tabelului 3$33$
(5 !lcile &mbinrilor cu bol# vor avea dimensiunile necesare . grosimea (i l#imea . astfel &nc+t, aria net s asigure
transferul for#ei de "roiectare de la element la bol# (i de asemenea s asigure verificrile elementelor &mbinate la
"resiunea local (i forfecare$
(6 -ac e,ist riscul de"lasrii &n lung a bol#ului, acesta se va asigura "rin blocarea acestei de"lasri$
(8 Eomentul &ncovoietor de "roiectare &n bol# se va calcula conform fig$ 3$65$
(: (a !area li"i!# ul!i"#% valorile de proiec!are ale for&elor *i "o"en!elor nu vor dep#*i valorile din !abelul 4.33.
Ta#elul 5.14
?eometria plcii la m+inri cu +ol
I74?I!"
/a+elul 4.
@ore *i momente ncovoietoare rezistente de proiectare pentru
m+inri cu +oluri

Criterii Forte si momente


ncovoietoare rezistente

Forfecare n bolt F(v,Rd) = 0,6 A


f(up)/gamma(Mp)

ncovoiere n bolt M(Rd) = 0,8 W(el)


f(yp)/gamma(Mp)

Combinatia ncovoierii si forfecrii n bolt


[M(Ed)/M(Rd)]
2
[F(v,Sd)/F(v,Ed)]
2
<= 1

Presiune local n bolt F(b,Rd) = 1,5 t d


f(y)/gamma(Mp)
+

Presiunea local n bolt va satisface si conditia:

sigma(h,Ed) <= f(h,Rd)

unde:

EF(Ed,ser) - (d
0
- d)

sigma(h,Ed) = 0,591

\ d
2
- t

f(h,Rd) = 2,5 f(y)/gamma(Mp,ser) n care:

d diametrul boltului

d
0
diametrul gurii

F(Ed,ser) valoarea de proiectare a fortei transmis prin presiune pe tij,


din grupri de
Actiuni cu frecvent redus pentru starea limit de serviciu.

gamma(Mp,ser) = 1

'
'

@I?M34 4.65
7omentul ncovoietor n +ol
4..4.4. 9m+inri sudate
a) ?eneraliti
(1) 9m+inrile e%ecutate cu sudur tre+uie s $ie n con$ormitate cu cerinele relevante privind materialele
*i e%ecuia precizate n capitolul .
(2) ,revederile din 4..4.4 se aplic la.
# oeluri structurale suda+ile corespunztoare cerinelor din capitolul )
# sudura e%ecutat printr#un procedeu cu arc electric( omologat)
# grosimea minim a materialului sudat va $i de cel puin 4 mm)
# materialele de adaos compati+ile cu materialul de +az al pieselor m+inate.
() 9m+inrile sudate supuse $enomenului de o+oseal vor satis$ace cerinele din 4...
+) /ipuri de sudur
(1) 9n cadrul dispoziiilor cuprinse n acest normativ( sudurile se clasi$ic dup cum urmeaz.
= suduri de col)
= suduri cap la cap)
(2) 0udurile cap la cap se vor e%ecuta numai cu penetraie complet.
() Clasi$icarea sudurilor este prezentat n ta+elul 4.4.
c) 0uduri de col
(1) 0udurile de col se pot $olosi pentru asam+larea unor elemente ale cror $ee sudate $ormeaz ntre ele
un ung-i cuprins ntre 68^ *i 128^.
(2) 0e recomand ca sudurile de col s nu se termine la capetele elementelor m+inate. "ste important
ntoarcerea cordonului de sudur.
() 9ntoarcerile cordoanelor de sudur vor $i indicate n documentaia proiectului.
(4) 0udurile de col vor $i continui dac structura este e%ploatat n medii corozive *i n cazul aciunilor
care conduc la o+oseal.
d) 9m+inri sudate cap la cap
(1) ,rin sudur cap la cap cu penetraie complet este de$init acel cordon de sudur cap la cap cu o
ptrundere complet la care $uziunea materialului sudurii cu cel al materialului de +az se $ace complet pe
ntreaga grosime a m+inrii.
e) ;estrmarea lamelar
(1) 0e vor evita detalii de m+inri sudate n care apar tensiuni remanente pe direcia grosimii( datorit
+ridrii.
(2) 9n cazul n care ast$el de detalii sunt inevita+ile se vor lua msuri corespunztoare( pentru a
minimaliza riscul destrmrii lamelare( vezi capitolul .
$) ;istri+uia $orelor
(1) ;istri+uia $orelor ntr#o m+inare sudat poate $i sta+ilit n ipoteza comportrii elastice.
(2) 9n mod normal se accept ipoteza simpli$icat a distri+uiei ncrcrilor n interiorul cordoanelor de
suduri.
() /ensiunile reziduale *i e$orturile( care nu particip la transmiterea ncrcrii( nu vor $i incluse n
veri$icarea de rezisten a cordonului de sudur. Cele de mai sus sunt vala+ile n special pentru e$orturi
unitare normale paralele cu a%a cordonului.
(4) 9m+inrile sudate vor $i proiectate ast$el nc&t s ai+ o capacitate adecvat de de$ormaie.
(5) <a m+inri la care e%ist posi+ilitatea apariiei unor de$ormaii importante( de e%emplu din ncrcri
accidentale( cordoanele de sudur tre+uie s posede o rezisten su$icient pentru a nu se rupe nainte de
plasticizarea complet a materialului de +az adiacent.
/a+elul 4..4
/ipuri uzuale de m+inri sudate pentru poduri
g) @ora rezistent de proiectare a sudurii de col
(1) <ungimea e$ectiv a unui cordon de sudur de col va $i egal cu lungimea total a cordonului de
sudur e%ecutat continuu( inclusiv capetele de ntoarcere. 9n cazul n care cordoanele de sudur de col
sunt e%ecutate continuu( pe ntreaga lungime( nu mai este necesar reducerea lungimii e$ective nici pentru
nceputul( nici pentru s$&r*itul cordonului de sudur.
(2) Cordoanele de sudur a cror lungime e$ectiv este mai mic de 48 mm sau de 6 ori grosimea sudurii
(se ia valoarea minim)( nu se vor lua n calculul pentru transmiterea e$orturilor.
() 9n cazul n care distri+uia e$ortului n lungul cordonului de sudur este in$luenat n mod
semni$icativ de rigiditatea elementelor structurale sau a elementelor m+inate( neuni$ormitatea distri+uiei
e$ortului poate $i negli'at dac rezistena de proiectare este redus corespunztor.
(4) <imea e$ectiv a m+inrilor sudate proiectate s transmit ncrcri transversale tlpilor nerigidizate
ale pro$ilelor I( E sau a seciunilor casetate( se va reduce dup cum este indicat n (i).
(5) @orele rezistente de proiectare ale cordoanelor de sudur n m+inri lungi se vor reduce dup cum
este indicat n (').
(6) ?rosimea cordoanelor de sudur de col #a# se va lua egal cu nlimea triung-iului isoscel nscris
ntre $eele conturului cordonului( msurat de la rdcina teoretic a sudurii( vezi $ig. 4.66.
(6) ?rosimea minim a cordonului de sudur de col va $i de mm.
@I?M34 4.66
?rosimea cordonului de sudur de col
(8) 1aloarea $orei rezistente de proiectare pe unitatea de lungime a unui cordon de sudur de col se va
determina $olosind metoda prezentat mai 'os.
(:) @ora rezistent de proiectare a unui cordon de sudur de col va $i considerat corespunztoare( dac
n orice punct al ei( rezultanta tuturor e$orturilor pe unitatea de lungime( transmis prin sudur( nu
dep*e*te $ora rezistent de proiectare @(B(3d).
(18) Indi$erent de orientarea cordonului de sudur( $ora rezistent de proiectare pe unitatea de lungime
@(B(3d) se va determina cu relaia.
F(w,Rd) = f(vw,d) - a
(4.326)

unde.
$(vB(d) # rezistena de proiectare la $or$ecare a sudurii (4.26))
a # grosimea de calcul a sudurii.
(11) 1aloarea rezistenei de proiectare la $or$ecare a sudurii se va determina cu relaia.

f(u) / \ 3
f(vw,d) =
(4.327)
beta(w) gamma(Mw)

unde.
$(u) # valoarea nominal a rezistenei ultime la ntindere n materialul de +az)
gamma(B) # $actor de corelare $uncie de rezistena ultim a oelului din piesele m+inate con$orm
ta+elului 4.5.
/a+elul 4.5
@actorul de corelare +eta(B) pentru suduri de col

Rezistenta ultim la ntindere a Factor de corelare beta(w)

otelului f(u) [N/mm


2
]

f(u) <= 390 0,8

400 <= f(u) <= 460 0,85

470 <= f(u) <= 510 0,9

f(u) >= 520 1,0

'+
'

-) 1aloarea $orei rezistente de proiectare a cordoanelor de sudur cap la cap
(1) @ora rezistent de proiectare a cordoanelor de sudur cap la cap( cu penetraie complet va $i egal cu
valoarea $orei rezistente minime din zonele m+inrii (sudur( material de +az( aI/)( cu condiia ca
sudura s $ie e%ecutat corespunztor. 1aloarea minim a limitei de curgere( c&t *i rezistena minim la
ntindere( o+inute prin ncercri de la+orator pe epruvete e%trase din cordoanele de sudur nu tre+uie s
$ie mai mici dec&t cele ale materialului de +az.
i) 9m+inri de tlpi nerigidizate
(1) <a m+inarea n / a unei tole de o talp nerigidizat a unui pro$il I( E sau a unei seciuni casetate(
limea e$ectiv a cordonului de sudur( +(e$$)( se va considera redus( at&t pentru materialul de +az( c&t
*i pentru cordonul de sudur (vezi $ig. 4.66).
(2) ,entru pro$ilele laminate I *i E limea cordonului +(e$$) va $i.
b(eff) = t(w) + 2 r + 7 t(f) ns b(eff) <= t(w) + 2 r + 7[t
2
(f)/t(p)]
[f(y)/f(yp)] (4.328)

unde.
$(5) # limita de curgere de proiectare a oelului din elementul structural m+inat prin sudur)
$(5p) # rezistena de proiectare a oelului din tola sudat.
() ;ac +(e$$) este mai mic dec&t 8(6 din limea tlpii( m+inarea tre+uie rigidizat.
(4) ,entru o seciune casetat( limea e$ectiv +(e$$) va $i.
b(eff) = 2 t(w) + 5 t(f) ns b(eff) <= 2 t(w) + 5[(t
2
(f)/t(p)] [f(y)/f(yp)]
(4.329)

(5) Cordonul de sudur care asam+leaz o tol de o talp( va avea $ora rezistent de proiectare pe unitatea
de lungime mai mare dec&t $ora rezistent de proiectare pe unitatea de lungime a tolei sudate.
@I?M34 4.66
<imea e$ectiv +(e$$) la m+inarea n / a unei tole de
o talp nerigidizat
') 9m+inri sudate cu lungime mare
(1) <a m+inrile sudate cu lungime mare e%ecutate prin suprapunere( valoarea $orei rezistente de
proiectare a cordoanelor de sudur( va $i redus printr#un coe$icient su+unitar +eta(<B)( pentru a putea
ine cont de e$ectul repartiiei neuni$orme a e$ortului n lungul cordonului.
(2) 4ceast prevedere nu se aplic n cazul n care( distri+uia e$orturilor unitare n lungul cordonului
corespunde cu distri+uia e$orturilor unitare n metalul de +az adiacent( de e%emplu al unui cordon de
sudur ce m+in talpa de inim la o grind cu inim plin.
() 9n general ntr#o m+inare prin suprapunere mai lung dec&t 158a se va aplica un $actor de reducere
+eta(<B
1
) con$orm relaiei.
beta(Lw
1
) = [1,2 - 0,2 L(j)]/150 a, ns beta(Lw
1
) <= 1,0
(4.330)

unde.
<(') # lungimea total de suprapunere pe direcia transmiterii e$ortului.
(4) ,entru sudurile de col( mai lungi de 1(6 m( care m+in nervurile transversale la platela'ele ortotrope(
$actorul de reducere +eta(<B(
2
) se va determina cu relaia.
beta(Lw,
2
) = [1,1 - L(w)]/17, ns beta(Lw
2
) <= 1,0 si beta(Lw
2
) >= 0,6
(4.331)

unde.
<(B) # lungimea cordonului de sudur n m.
N) Corniere m+inate cu o singur arip
(1) <a m+inrile sudate ale pro$ilelor cornier e%ecutate pe o singur arip( e$ectul e%centricitii m+inrii
de capt( prin suprapunere( poate $i luat n considerare prin adoptarea unei arii e$ective a seciunii ei
transversale) n aceast ipotez corniera va $i considerat solicitat a%ial.
(2) ,entru o cornier cu aripi egale sau o cornier cu aripi inegale( m+inat cu aripa mare( aria e$ectiv va
$i considerat egal cu aria +rut a ntregii corniere.
() ,entru o cornier cu aripi inegale m+inat cu aripa sa mic( aria e$ectiv se va considera egal cu o
arie +rut a unei corniere cu aripi egale( av&nd dimensiunile aripilor egale cu dimensiunea aripii mici( a
cornierei iniiale. ,entru determinarea valorii $orei rezistente de proiectare a seciunilor transversale vezi
prevederile din 4..1. ,entru determinarea valorii $orei rezistente de proiectare la $lam+a' a unui element
structural solicitat la compresiune (vezi prevederile din 4..1)( se va considera aria +rut.
4.4. 1eri$icarea tiranilor metalici tensionai
4.4.1. @ora de pretensionare a tiranilor metalici
(1), ,entru tiranii metalici( ale cror traiectorii n lungul elementelor structurale se nscriu ntre limitele
nlimii acestora( $ora de tensionare se determin con$orm 2.1.6.
(2), ,entru tiranii metalici( ale cror traiectorii n lungul elementelor structurale sunt n a$ara limitei
nlimii acestora *i c&nd su+ gruparea $recvent de aciuni e$ortul unitar n seciunea transversal a
elementului structural din +eton nu dep*e*te 58 7,a( e$ortul unitar n tirant la tensionarea acestuia nu va
dep*i 8(6 $(pN). 4lt$el( e$ortul unitar n tirant la pretensionare va $i considerat *i calculat asemntor
tiranilor podurilor -o+anate.
4.4.2. Calcul structural
(1) ,revederi privind modalitile de determinarea a e$orturilor secionale n tiranii metalici sunt
precizate n 2.1.6.4( 2.1.6.5 *i 2..
(2) Contactele dintre tiranii metalici *i elementul structural din +eton sau oel prin deviatori tre+uie s $ie
realizate ntr#un numr su$icient de mare( pentru limitarea de$ormaiilor de ordinul al II#lea.
() 0e recomand luarea n consideraie( la calculul e$orturilor secionale( a unei di$erene de temperatur
de d18^e ntre tirantul metalic *i elementul structural din +eton. ,entru elemente structurale metalice *i
compuse oel +eton se aplic di$erene de temperatur con$orm ".2.
4.4.. 1eri$icarea tiranilor metalici tensionai la stri limit ultime
(1) ,redimensionarea la starea limit ultim de rezistent a ariei seciunii transversale a tiranilor metalici
tensionai se poate $ace pe +aza cur+elor de interaciune 7#! trasate n seciunile cele mai solicitate ale
elementului structural( at&t n $aza de e%ecuie (de e%emplu( la pretensionare)( c&t *i n e%ploatare(
rezult&nd $ora a%ial care tre+uie introdus corespunztoare momentelor ncovoietoare rezistente.
(2) 3elaiile privind veri$icarea tiranilor metalici la strile limit ultime.
# starea limit ultim de rezisten)
a) tirani metalici alctuii din s&rme sau toroane paralele.
N(Ed) <= A(tirant) - f(yd)
(4.332)

+) tirani metalici alctuii din +are de tip 7acallo5 sau ;5Bidag.
N(Ed) <= A(net,tirant) - f(yd)
(4.333)

# starea limit ultim la o+oseal pentru tirantul cel mai solicitat( n gruparea $recvent de aciuni.
a) tirani metalici alctuii din $ascicule de s&rme sau toroane paralele.
gamma(F) - gamma(Ed) - DELTA sigma(s,equ) <= 0,85 - DELTA sigma(Rsk)
(N*)/gamma(s,fat) (4.334)

+) tirani metalici alctuii din +are de tip 7acallo5 sau ;5Bidag.
gamma(F) - gamma(Ed) - DELTA sigma(s,equ) <= DELTA sigma(Rsk)(N*)/gamma(s,fat)
(4.335)

unde.
!("d) # $ora a%ial din tirantul metalic rezultat din.
___
___
\
\
N(Ed) = gamma(P) - P(m,
0
sau t) + gamma(DELTA X G(sup/inf)) - / X(Gi) +
gamma(DELTA X Q(sup/inf)) - / X(Qi)


gamma(,) # coe$icientul parial de siguran pentru $ora de pretensionare din tirantul metalic (vezi
2.1.6.4( 2.1.6.5))
,(m(
8
) sau ,(m(t) # $ora de tensionare iniial( respectiv $inal)
gamma(;"</4 f ?(supGin$))( gamma(;"</4 f c(supGin$)) # coe$icienii pariali de siguran
superioriGin$eriori pentru $orele a%iale de autotensionare ale tiranilor metalici din aciuni permanente(
?(i) *i varia+ile( c(i) aplicate pe elementul structural ulterior pretensionrii tiranilor metalici (vezi
2.1.6.5 () *i (4)))
___ ___
\ \
/ X(Gi), / X(Qi) - fortele axiale de autotensionare din tirantii
metalici

urmare aplicrii ncrcrilor ulterioare pretensionrii tirantilor metalici cu
alte actiuni permanente, G(i), respectiv variabile Q(i);

4(tirant) # aria seciunii transversale a tirantului metalic alctuit din s&rme sau toroane paralele din oel
pretensionat)
$(5d) # rezistena de proiectare a oelului pretensionat( rezultat din mprirea rezistenei caracteristice
limit de curgere( $(p 8(1N) (vezi .2.2.1) la coe$icientul parial de siguran gamma(s) (ta+elul .1))
4(net(tirant) # aria net a seciunii transversale a tirantului metalic alctuit din +are din oel de tip
7acallo5 sau ;5Bidag)
gamma(@) F 1(8 # coe$icientul parial de siguran al aciunilor (vezi 4.2.1.6.2 (1),)
gamma("d) F 1(8 # coe$icientul parial de siguran al modelului de ncrcare (vezi 4.2.1.6.2 (1),)
gamma(s($at) F 1(15 # coe$icientul parial de siguran la o+oseal al oelului pretensionat (ta+elul .2))
;"</4 sigma(s(egu) # ecartul ec-ivalent de e$orturi unitare( de$init ca ecartul constant de e$orturi unitare
aplicat de !h F 2 = 18
6
cicluri( care determin degradri ec-ivalente cu ale spectrului e$orturilor unitare
rezultat din aciunile tra$icului (modelul de ncrcare 2 la o+oseal( pentru poduri de *osea( respectiv 61(
pentru poduri de cale $erat)) ;"</4 sigma(s(egu) se calculeaz cu relaia (4.88))
;"</4 sigma(3sN)(!h) # ecartul de e$ort unitar pentru !h F 2 = 18
6
cicluri) pentru tiranii metalici
alctuii din $ascicule de s&rme sau toroane paralele din oel pretensionat valorile corespund ta+elului
.11( iar pentru tiranii metalici alctuii din +are de oel pretensionat tip 7acallo5 sau ;5Bidag valorile
corespund grupei de crestare 58h (ta+elul 71).
4.4.4. 1eri$icarea tiranilor metalici tensionai care asigur prinderea +oselor de ancorare de elementul
structural
(1), ]osele de ancorare ($ig. 1.1) sunt elemente structurale din +eton sau din oel care prin asam+larea( n
anumite condiii( cu elementul principal structural pot asigura ancorarea unui tirant metalic pe lungimea
acestuia.
(2), ,regtirea supra$eei elementului structural unde se amplaseaz +osele de ancorare tre+uie realizat
cu deose+it gri'.
# dac +osa de ancorare este un element pre$a+ricat din +eton care urmeaz s vin n contact cu supra$aa
elementului structural realizat din +eton ntrit se va ndeprta stratul de acoperire cu +eton dezvelindu#
se armtura elementului structural)
# dac +osa de ancorare este din oel supra$aa +etonului e%istent va $i sa+lat *i va avea striaii(
interpun&ndu#se n toate cazurile un strat de poz din r*in epo%idic sau mortar de ciment)
# dac +osa de ancorare este turnat direct n amplasamentul de$initiv( supra$aa +etonului din elementul
structural cu care vine n contact va $i sa+lat *i splat cu 'et su+ presiune) dispozitivele de str&ngere *i
montare ale co$ra'elor vor $i solidarizate o+ligatoriu cu elementul structural( pentru a preveni deplasarea
sau dezlipirea +oselor de ancorare( n timpul *i dup turnare( n raport cuGsau de elementul structural.
() 0olidarizarea +oselor de ancorare cu elementul structural din +eton se realizeaz prin intermediul unor
armturi e%terioare( su+ $orma unor tirani metalici realizai din $ascicule de s&rme sau toroane paralele
din oel pretensionat sau din +are de oel de tip 7acallo5 sau ;5Bidag( cu lungime( de regul( redus( cu
pierderi de tensiune importante datorate curgerii lente locale a +etonului de su+ ancora' sau denivelrilor
de calare( $iind necesar un control $oarte strict $orei de pretensionare. Compensarea pierderilor de
tensiune se realizeaz prin reluarea tensionrii( n c&teva etape( la intervale de c&teva zile.
(4) 9n a+sena armturilor din oel +eton care s asigure legtura dintre +osele de ancorare *i elementul
structural( tiranii metalici de solidarizare se veri$ic cu relaiile.
# la starea limit ultim de rezisten.
Fi
gamma(p) - P(m
0
) - >= 1,35 - N(Ed)
(4.336)
gamma(Fi)

# la starea limit de serviciu.
gamma(p) - P(m
0
) - Fi >= N(Ed)
(4.337)

unde.
gamma(p) # coe$icient de siguran care ine seama de incertitudinea realizrii e$ortului de str&ngere
(pretensionare)) poate $i adoptat o valoare pentru gamma(p) F 8(85)
@i # coe$icientul de $recare dintre supra$eele n contact( valorile din ta+elul 4.6 $iind curent utilizate
pentru diverse supra$ee de $recare n contact)
gamma(@i) # un coe$icient de siguran care ine seama de incertitudinea coe$icientului de $recare @i(
put&nd $i adoptat cu valoarea de 1(2)
,(m
8
) # $ora normal( rezultat din pretensionarea tiranilor de solidarizare a +osei)
!("d) # $ora a%ial n tirantul ancorat de +osa (inclusiv $orele de autotensionare din acesta).
(5) 9n lipsa unor calcule e%acte sau a unor studii e%perimentale( privind tiranii metalici de $i%are a
+oselor de ancorare cu elementul structural( aria seciunii transversale a tiranilor metalici va $i dispus n
proporie de 2G n apropierea ancora'ului tirantului metalic tensionat *i 1G la captul opus ancora'ului.
(6) @ora iniial de pretensionare a tiranilor metalici pentru solidarizarea +osei de ancorare cu elementul
structural va $i limitat la 65A din $ora de rupere( pentru tiranii de $i%are alctuii din $ascicule de s&rme
sau toroane paralele din oel pretensionat( respectiv de 68A pentru cei alctuii din +are de tip 7acallo5
sau ;5Bidag.
/a+elul 4.6
1alori ale coe$icientului de $recare @i

Tipul suprafetelor de contact


Coeficientul

de frecare Fi

Bos de ancorare turnat direct n amplasamentul definitiv n contact cu



betonul ntrit al elementului structural, dup ce a fost ndeprtat cu grij
1,00
stratul de acoperire cu beton pn la dezvelirea armturii existente

Bos de ancorare turnat direct n amplasamentul definitiv n contact cu


0,75
betonul ntrit al elementului structural, dup ce acesta a fost numai splat

Bos de ancorare prefabricat aplicat pe betonul ntrit a elementului


0,50
structural prin interpunerea unui strat de rsin epoxidic

Bos de ancorare din otel pentru elemente structurale, cu suprafata de


contact 0,45
prevzut cu striatii, aplicat pe betonul proaspt al elementului structural

Bos de ancorare din otel pentru elemente structurale, cu suprafata de


contact
prevzut cu striatii, aplicat pe betonul existent al elementului
structural, 0,37
prin intermediul unui strat de rsin epoxidic sau a unui mortar de poz

'
+'

5. ,3"0C3I,iII ,3I1I!; 4<CD/MI3"4 "<"7"!/"<C3 ,3"CC7,3I74/" "f/"3IC3
5.1. ,rescripii privind alctuirea elementelor din +eton armat *i din +eton precomprimat
5.1.1. ?eneraliti
(1), ,revederile date mai 'os se aplic armturilor( plaselor din oel +eton *i armturilor din oel
pretensionat solicitat predominant la aciuni statice) ele nu se aplic la +etoane cu agregate u*oare *i la
aciuni predominant dinamice. 4ceste prevederi sunt aplicate podurilor( dar nu sunt su$iciente pentru
elemente solicitate la seisme *i pentru elemente care utilizeaz armturi su+ $orm de +are nvelite cu un
strat su+ire de r*in epo%idic sau de zinc (prin galvanizare).
(2) ,revederile se aplic de asemenea structurilor supuse la aciuni care produc o+oseal.
(), Cerinele( de mai 'os( privind acoperirea minim cu +eton tre+uie ndeplinite.
(4), 4coperirea cu +eton este distana dintre supra$aa e%terioar a armturii (inclusiv a armturilor
transversale) *i cea mai apropiat supra$a a +etonului.
(5), C acoperire minim cu +eton va tre+ui s asigure.
# transmiterea sigur a e$orturilor unitare de aderen)
# eliminarea e%$olierilor)
# o rezisten la $oc adecvat( n special n cazul pasa'elor (p&n la adoptarea versiunii n lim+a rom&n a
"! 1::2#1#2( se vor lua msuri suplimentare precizate n caiete de sarcini))
# protecia la coroziune a oelului (vezi (6), de mai 'os *i "! 286( dup adoptarea versiunii n lim+a
rom&n a acestuia).
(6), ,rotecia armturii mpotriva coroziunii depinde de prezena continu a unui mediu ncon'urtor
alcalin( asigurat de o grosime adecvat a +etonului de +un calitate *i +ine tratat. ?rosimea acoperirii cu
+eton necesar depinde de condiiile de e%punere *i de calitatea +etonului.
(6), 4coperirea minim cerut pentru criteriul (6) ,( de mai sus( tre+uie determinat iniial. 4ceast
valoare tre+uie apoi ma'orat cu ;"</4 - (vezi (11))( care depinde de tipul *i dimensiunea elementului
structural( de tipul construciei( de nivelul de calitate al e%ecuiei( de controlul calitii *i de modul de
realizare. 3ezultatul este acoperirea minim necesar care tre+uie prevzut n plan*ele de e%ecuie.
(8) ,entru transmiterea e$orturilor unitare de aderen *i pentru a asigura o compactare adecvat(
acoperirea armturilor din oel +eton sau din oel pretensionat nu va $i mai mic dec&t.
W sau W(a) (JF 48 mm)
sau (W L 5 mm) sau HW(a) L 5 mmI dac d(g) K 2 mm
unde.
W # diametrul +arei sau al canalului( n cazul armturilor postntinse)
W(a) # diametrul ec-ivalent al unui grup (mnunc-i) de +are)
d(g) # dimensiunea ma%im nominal a agregatului (se va ine seama de "! 286( dup adoptarea versiunii
n lim+a rom&n).
(:) 4coperirea minim corespunztoare tuturor armturilor( inclusiv a armturilor transversale (etrierilor)
nu tre+uie s $ie mai mic dec&t valorile date n ta+elul 5.1( pentru clasele de e%punere corespondente
de$inite n ane%a <( respectiv !" 812#::.
/a+elul 5.1
Cerine de acoperire minim cu +eton de greutate normal
1
)

Clasele de expunere, n conformitate cu

prevederile anexei L

X0XC2XC4XF1 .. 4,
XD3XS2XS4XA1XA2XA3
3
)

Acoperirea Armtur din otel1525 25 40 40 40 25 30 40

minim cu beton

beton
2
)

(mm) Armtur din otel2030 35 50 50 50 35 40 50

pretensionat

'++++++++++
'

1
) 9n scopul respectrii prevederilor de la (2),( aceste valori minime pentru acoperire tre+uie asociate cu
calitile de +eton determinate n "! 286.
2
) ,entru plci( o reducere de 5 mm poate $i $cut pentru valorile din ta+el. C reducere de 5 mm poate $i
realizat de asemenea c&nd se utilizeaz +etoane de clas C48G58 *i cu clase mai mari pentru +etonul
armat *i +eton precomprimat corespunztor claselor de e%punere din ta+el( mai puin pentru f4. 9n nici
un caz acoperirea cu +eton nu va $i mai mic dec&t cea din ta+el pentru clasa f8 de e%punere.

) ,entru clasa de e%punere f4 tre+uie asigurat utilizarea unui strat de protecie( pentru prevenirea
contactului direct cu mediul agresiv.
(18) Mnde se $olose*te o armare de supra$a (vezi 5.1.4.2.4) acoperirea cu +eton tre+uie s ndeplineasc
$ie prevederile din (:) *i din ta+elul 5.1 sau tre+uie luate msuri speciale de protecie (de e%emplu(
nveli*uri de protecie)) n orice caz( acoperirea minim nu tre+uie s $ie mai mic dec&t 28 mm.
(11) /olerana ;"</4 -( pentru elemente pre$a+ricate va $i( n mod uzual( ntre valorile 8 mm J ;"</4
- J 5 mm( dac controlul la e%ecuie poate garanta aceste valori *i dac sunt veri$icate printr#un control de
calitate. ,entru elemente din +eton armat monolit( tolerana se va nscrie n domeniul 8 mm J ;"</4 - J
18 mm. 3eguli suplimentare pentru e%ecuie (inclusiv toleranele) sunt date n capitolul 6.
(12) ,entru +etoane turnate pe supra$ee neregulate( acoperirile minime date n ta+elul 5.1 vor $i n
general mrite prin aplicare de tolerane mai mari. ;e e%emplu( pentru +etonul turnat direct pe pm&nt(
acoperirea minim tre+uie s $ie de cel puin 65 mm) pentru +etonul turnat pe un teren egalizat (inclusiv
n cazul e%istenei unui +eton de egalizare) acoperirea minim cu +eton va $i de cel puin 48 mm.
0upra$eele care au aspect decorativ cer de asemenea o acoperire mai mare.
(1) 4coperirea minim prevzut n ta+elul 5.1( modi$icat prin adugarea toleranelor( poate $i
insu$icient pentru protecia la $oc. Cerinele particulare pentru rezistena la $oc vor $i precizate n caiete
de sarcini( p&n la adoptarea versiunii n lim+a rom&n a "! 1::2#1#2).
(14) ,entru elemente din +eton precomprimat cu armturi prentinse( acoperirea minim tre+uie s $ie cel
puin 2 W( unde W este diametrul unei armturi pretensionate. Mnde se $olosesc s&rme amprentate(
acoperirea minim cu +eton tre+uie s $ie cel puin W.
(15) ,entru elemente cu armtur postntins( acoperirea minim se re$er la acoperirea canalului.
4coperirea cu +eton tre+uie s ai+ grosimea cel puin egal cu diametrul canalului. ,entru canale
dreptung-iulare( acoperirea cu +eton tre+uie s $ie cel puin egal cu dimensiunea cea mai mic a seciunii
transversale a canalului sau cu 'umtatea dimensiunii celei mai mari.
(16) 9n general( acoperirea minim cu +eton a canalului va $i de cel puin 58 mm. 9n cazul +etonului
impermea+il de clas C48G58 (vezi "! 286) *i deasupra supra$eelor de +eton acoperite cu straturi su+iri
aderente *i impermea+ile( acoperirea minim cu +eton a $asciculelor pretensionate va $i cel puin 48 mm.
;ac $asciculele sunt amplasate su+ supra$aa plcii prii carosa+ile *i supra$aa este e%pus direct
agenilor de dezg-eare( acoperirea minim cu +eton a $asciculelor *i a canalelor va $i cel puin 88 mm.
(16) 4coperirea minim cu +eton a oelului +eton va $i cel puin 8 mm. Mnde supra$aa +etonului este
e%pus direct agenilor de dezg-eare saturai cu sare( aciunii a+razive a apei de mare sau a agenilor
c-imici (de e%emplu podurile peste linii neelectri$icate) acoperirea minim cu +eton a oelului +eton va $i
cel puin 58 mm.
(18) ,entru medii cu agresivitate $oarte intens( clasa de e%punere f4( msuri de protecie speci$ice vor
$i luate la contactul direct cu mediul agresiv.
(1:) 4coperirea cu +eton a armturilor amplasate n placa prii carosa+ile( prevzut la (16)( respectiv
(16) va $i ma'orat cu 15 mm.
5.1.2. 4rmturi pentru elemente structurale din +eton armat
5.1.2.1. 4lctuire general
5.1.2.1.1. ;istane ntre +are
(1), ;istana ntre +are va $i ast$el sta+ilit nc&t +etonul s poat $i turnat *i compactat satis$ctor pentru
a se asigura o aderen adecvat.
(2) ;imensiunea ma%im a agregatului( d(g) tre+uie aleas ast$el nc&t s permit o compactare adecvat
a +etonului care ncon'oar +arele.
() <umina (orizontal sau vertical) dintre +are paralele individuale sau r&nduri orizontale de +are
paralele tre+uie s $ie egal cu cel puin diametrul +arei sau 28 mm. ;ac diametrul ma%im al agregatelor
d(g) K 2 mm lumina pe orizontal sau pe vertical tre+uie s $ie cel puin (d(g) L 5 mm).
(4) C&nd +arele sunt dispuse pe r&nduri orizontale( +arele din $iecare r&nd tre+uie amplasate pe vertical
una peste alta( iar distana pe orizontal dintre armturi tre+uie s permit accesul unui vi+rator de
interior.
(5) ]arele care se petrec pot $i n contact pe lungimea de suprapunere.
5.1.2.1.2. 9ndoiri admise
(1), ;iametrul minim al dornului dup care o +ar poate $i ndoit tre+uie s $ie ast$el ales nc&t s se
evite distrugerea sau e%$olierea +etonului *i apariia $isurilor din ndoirea +arei.
(2) ,entru +are sau s&rme( diametrul minim al dornului utilizat nu tre+uie s $ie mai mic dec&t valorile din
ta+elul 5.2.
/a+elul 5.2
;iametre minime ale dornului pentru ndoirea +arelor

Ciocuri, bucle Armturi nclinate sau alte

(vezi fig. 5.2) bare ndoite

Tipul Valoarea acoperirii minime cu

otelului Diametrul barei beton msurat perpendicular pe

planul de ndoire

I < 20 mmI >= 20 mm > 100 mm > 50 mm si <= 50 mm

si > 7 I > 3 I si <= 3 I

Bare netede 2,5 I 5 I 10 I 10 I 15 I

S 220

Bare cu nalt aderent 4 I 7 I 10 I 15 I 20 I

S 400, S 500

'+++++
'

() ,entru armturi sudate *i plase ndoite dup sudare( diametrele minime ale dornurilor sunt date n
ta+elul 5..
/a+elul 5.
;iametre minime ale dornului pentru ndoirea armturilor sudate

Diametrul minim de ndoire

Suduri n afara portiunilor ndoite Suduri nuntrul portiunilor ndoite

Imagine

d < 4 I: 20 I 20 I

d >= 4 I: Se aplic tabelul 5.2

'+
'

5.1.2.2. 4deren
5.1.2.2.1. Condiii de aderen
(1), Calitatea aderenei depinde de pro$ilul +arei( de dimensiunile elementului( de poziia *i nclinarea
armturii n timpul +etonrii.
(2) ,entru +etonul de greutate normal( condiiile de aderen sunt considerate +une pentru.
a) toate +arele( cu o nclinare de 45^.... :8^ $a de orizontal( n timpul +etonrii ($ig. 5.1 a)))
+) toate +arele( cu o nclinare de 8^.... 45^ $a de orizontal( n timpul +etonrii *i care sunt.
# $ie amplasate n elemente a cror nlime n direcia de +etonare nu dep*e*te 258 mm( $ig. 5.1 +)))
# $ie nglo+ate n elemente cu o nlime mai mare de 258 mm( c&nd +etonarea este complet( $ie n
'umtatea in$erioar a elementului ($ig. 5.1 c))( $ie la cel puin 88 mm de supra$aa superioar ($ig. 5.1
d)).
@I?M34 5.1
;e$inirea condiiilor de aderen +un
() /oate celelalte condiii de aderen sunt considerate sla+e.
5.1.2.2.2. "$ortul unitar limit de aderen
(1), "$ortul unitar limit de aderen tre+uie s $ie ast$el nc&t s nu apar nici o deplasare relativ
semni$icativ ntre armtur *i +eton su+ aciunile de serviciu *i s e%iste o rezerv de siguran
corespunztoare la cedarea prin piederea aderenei.
(2) 9n condiii de aderen +un( valorile de proiectare pentru e$ortul unitar limit de aderen $(+d) sunt
date n ta+elul 5.4. 9n alte cazuri( valorile din ta+elul 5.4 tre+uie multiplicate cu un coe$icient su+unitar
egal cu 8(6.
() 9n cazul presiunii transversale p( n 7,a (presiunea medie transversal pe un plan posi+il de
despicare)( valorile din ta+elul 5.4 tre+uie multiplicate cu 1G(1 # 8(84 p) JF 1(4.
/a+elul 5.4
1alori de proiectare ale e$ortului unitar limit de
aderen( $(+d)( (7,a) pentru condiii de aderen +un (aceste valori
includ valoarea coe$icientului parial de siguran gamma(c) F 1(5)

f(ck) 12 16 20 25 30 35 40 45 50

Bare netede
0,91,01,11,21,31,41,51,61,7

Bare de nalt aderent cu I <= 32 mm sau


1,62,02,32,73,03,43,74,04,3
plase realizate din srme profilate

'+++++++++
'

1alori din ta+elul 5.4 rezult din urmtoarele relaii.
# pentru +are netede(

f(bd) = (0,36 \f(ck)/gamma(c)
(5.1)

# pentru +are de nalt aderen
f(bd) = [2,25 - f(ctk
0
,
05
)]/gamma(c)
(5.2)

5.1.2.2.. <ungimea de ancorare de +az
(1), <ungimea de ancorare de +az este lungimea necesar pentru ancorarea unei +are solicitat la o $or
de ntindere( (4(s) = $(5d))( consider&nd e$ortul unitar de aderen constant( egal cu $(+d)) la sta+ilirea
lungimii de ancorare de +az vor $i luate n considerare tipul armturii *i proprietile de aderen ale
+arelor.
(2) <ungimea de ancorare de +az necesar pentru ancorarea unei +are de diametrul W este.
l(b) = (I/4) - [f(yd)/f(bd)]
(5.3)

1alorile lui $(+d) sunt date n ta+elul 5.4.
() ,entru plase sudate (cu +are pe am+ele direcii)( diametrul W din relaia (5.) tre+uie nlocuit cu
diametrul ec-ivalent

I(a) = I \ 2 .

5.1.2.. 4ncorarea armturilor
5.1.2..1. ?eneraliti
(1), 4rmturile su+ $orm de +are( s&rme sau plase tre+uie s $ie ast$el ancorate nc&t e$orturile unitare la
care ele sunt supuse s $ie transmise +etonului( s $ie evitat $isurarea longitudinal *i despicarea
+etonului. ;ac este necesar va $i prevzut *i armtur transversal.
(2), C&nd se utilizeaz dispozitive mecanice de ancorare( e$icacitatea lor va $i demonstrat prin ncercri
*i va $i e%aminat cu deose+it atenie capacitatea lor de a transmite $ore concentrate.
5.1.2..2. 7etode de ancorare
(1) 7etodele o+i*nuite de ancorare sunt artate n $ig. 5.2.
(2) 4ncorarea $r cioc sau cu ciocurile ndoite n ung-i drept ($ig. 5.2 a) sau c)) nu se utilizeaz( la
ancorarea +arelor netede cu diametre mai mari de 8 mm.
() Ciocurile ndoite n ung-i drept( ciocurile semicirculare *i +uclele nu se recomand n zonele
comprimate( cu e%cepia +arelor netede care pot $i solicitate la ntindere( n zonele de ancorare pentru
anumite cazuri de ncrcare.
(4) ;espicarea +etonului poate $i prevenit prin respectarea prevederilor din ta+elul 5.2 *i evitarea
concentrrii de ancorri.
@I?M34 5.2
<ungimea de ancorare necesar
5.1.2... 4rmtura transversal paralel cu supra$aa +etonului
(1) 9n grinzi tre+uie prevzut armtur transversal.
# pentru armturi ancorate n zona ntins( dac nu e%ist o compresiune transversal datorit reaciunii
reazemului (de e%emplu n cazul reazemelor indirecte)
# pentru armturi ancorate n zona comprimat.
(2) 4ria seciunii transversale total minim a armturii transversale (ramurile perpendiculare pe planul
armturii longitudinale) este de 25A din aria unei +are ancorate ($ig. 5.)
___
\
/ A(st) = n - A(st)


unde.
n # numrul de +are dispuse pe lungimea de ancorare)
4(st) # aria seciunii transversale a unei +are a armturii transversale.
@I?M34 5.
4rmtur transversal din zona +arelor ancorate
() 4rmtura transversal tre+uie s $ie distri+uit uni$orm pe lungimea de ancorare. Cel puin o +ar
tre+uie amplasat( n sens transversal( n regiunea ciocurilor sau a +uclelor de ancorare ale +arelor.
(4) ,entru +arele comprimate( armtura transversal tre+uie s ncon'oare +arele *i s se concentreze la
capetele +arelor ancorate( e%tinz&ndu#se dincolo de acestea( pe o distan de cel puin patru ori diametrul
+arei ancorate (vezi $ig. 5.5 +)).
5.1.2..4. <ungimea de ancorare necesar
5.1.2..4.1. ]are *i s&rme
(1) <ungimea de ancorare necesar( l(+(net)( poate $i calculat cu relaia(
A(s,req)
l(b,net) = alfa(a) - l(b) >= l(b,min)
(5.4)
A(s,prov)

unde (vezi $ig. 5.2).
l(+) # lungimea de ancorare de +az( calculat cu (5.))
4(s(reg)( 4(s(prov) # aria de armtur necesar( respectiv e$ectiv)
l(+(min) # lungimea de ancorare.
# pentru ancorare n zona ntins.
l(b,min) = max[0,3 - l(b); 10 I; 100 mm]
(5.5)

# pentru ancorare n zona comprimat.
l(b,min) = max[0,6 - l(b); 10 I; 100 mm]
(5.6)

al$a(a) # coe$icient( cu urmtoarele valori.
# al$a(a) F 1( pentru +are drepte
# al$a(a) F 8(6( pentru +are ntinse prevzute cu ciocuri (vezi $ig. 5.2)( dac acoperirea cu +eton pe direcia
perpendicular planului ndoirii este cel puin W n zona ciocurilor sau a +uclelor.
5.1.2..4.2. ,lase sudate realizate din s&rm de nalt aderen
(1) ,entru calculul lungimii de ancorare necesar( se poate aplica relaia (5.4).
(2) ;ac n zona de ancora' e%ist +are transversale sudate( valorile date de relaia (5.4) sunt multiplicate
cu un coe$icient su+unitar egal cu 8(6.
5.1.2..4.. ,lase sudate realizate din s&rme netede
(1) 4cestea pot $i utilizate con$orm standardelor corespunztoare.
5.1.2..5. 4ncorarea armturilor cu a'utorul dispozitivelor mecanice
(1), Mtilizarea dispozitivelor mecanice de ancorare tre+uie demonstrat printr#un certi$icat de
agrementare.
(2) ,entru transmiterea $orelor concentrate din ancora'e la +eton( vezi ane%a C din 0/40 18111G2#86.
5.1.2.4. 9nndiri
,(1) 4lctuirea nndirilor dintre +are se va $ace ast$el nc&t.
# s asigure transmiterea $orelor ntre +arele nndite.
# s nu apar e%$olierea +etonului n vecintatea nndirilor)
# desc-iderea $isurilor la captul zonei de nndire s nu dep*easc( valorile date n 4.2.2. (8).
5.1.2.4.1. 9nndiri prin suprapunere ale +arelor sau s&rmelor
5.1.2.4.1.1. ;ispunerea m+inrilor prin suprapunere
(1) ,e c&t este posi+il.
# suprapunerile +arelor tre+uie s $ie decalate *i s nu se amplaseze n zone cu e$orturi unitare ridicate)
# suprapunerile din orice seciune tre+uie s $ie dispuse simetric *i paralel cu $aa e%terioar a elementului.
(2) ,revederile 5.1.2..2 (1) ... (4) se aplic *i la nndirile prin suprapunere.
() <umina ntre dou +are nndite prin petrecere ntr#o zon de nndire tre+uie s $ie n con$ormitate cu
valorile artate n $ig. 5.4.
@I?M34 5.4
]are nvecinate nndite prin suprapunereh)
VVVVVVVVVVV
h) 9n caz contrar( lungimea de suprapunere se ma'oreaz cu o cantitate egal cu c&t lumina dep*e*te 4 W.
5.1.2.4.1.2. 4rmtur transversal n zona nndirilor
(1) ;ac diametrul W al +arelor suprapuse este mai mic de 16 mm sau dac procentul armturilor
nndite( n aceea*i seciune( este mai mic de 28A( atunci armtura transversal minim prevzut (de
e%emplu( armtur pentru preluarea $orei tietoare( +are de repartiie) este considerat su$icient.
(2) ;ac W KF 16 mm atunci armtura transversal tre+uie.
# s ai+ o arie a seciunii transversale total (suma tuturor ramurilor paralele cu planul armturii nndite(
vezi $ig. 5.) cel puin aria 4(s) a unei +are nndite 0M7D H4(st)I KF 1(8 4(st))
# s $ie prevzut cu cioc dac a JF 18 W (vezi $ig. 5.6) *i s $ie dreapt n celelalte cazuri)
# amplasat ntre armtura longitudinal *i supra$aa +etonului.
() ,entru distri+uia armturii transversale se aplic 5.1.2.. () *i (4).
5.1.2.4.1.. <ungimea de nndire prin suprapunere
(1) <ungimea necesar de nndire prin suprapunere se calculeaz cu relaia.
l(s) = l(b,net) - alfa
1
>= l(s,min)
(5.7)
unde:
l(b,net) - conform relatiei (5.1.4)
l(s,min) >= 0,3 - alfa(a) - alfa(l) - l(b) >= 15 I >= 200 mm
(5.8)

1alorile lui al$a(a) sunt date n 5.1.2..4.1.
@I?M34 5.5
4rmtur transversal pentru nndiri prin suprapunere
Coe$icientul al$a(l) are urmtoarele valori.
# al$a(l) F 1( pentru lungimi de suprapunere ale +arelor comprimate *i ntinse( c&nd mai puin de 8A din
+arele din seciune sunt nndite *i con$orm cu $ig. 5.6 acolo unde lumina dintre +are( a( dep*e*te 18 W *i
acoperirea cu +eton dep*e*te 5 W)
# al$a(l) F 1(4( pentru lungimi de suprapunere ale +arelor ntinse unde.
(i) $ie 8A sau mai multe dintre +arele dintr#o seciune sunt suprapuse)
(ii) sau con$orm cu $ig. 5.6( lumina dintre +are( a( este mai mic) dec&t 18 W sau acoperirea cu +eton( +(
este mai mic dec&t 5 W( dar nu am+ele condiii concomitent.
# al$a(l) F 2( pentru lungimi de suprapunere ale +arelor ntinse dac at&t (i) c&t *i (ii) de mai sus sunt
ndeplinite.
@I?M34 5.6
"lemente pentru evaluarea lui al$a
1
(vezi 5.1.2.4.1.(1))
5.1.2.4.2. 9nndiri prin suprapunere pentru plase sudate realizate din s&rm de nalt aderen
5.1.2.4.2.1. 9nndiri ale armturilor principale
(1) Mrmtoarele prevederi se re$er doar la cazurile cele mai o+i*nuite( unde nndirile sunt realizate prin
petrecerea plaselor. ,revederile privind suprapunerea cu plase ntreptrunse sunt date separat n acest
normativ.
(2) 9nndirile tre+uie s $ie n general situate n zone unde e$ectele aciunilor din gruparea seismic nu
dep*esc 88A din momentul ncovoietor rezistent al seciunii.
() ;ac condiia (2) nu este ndeplinit( nlimea util a seciunii pentru armtura considerat n calcul(
con$orm 4.2.1( se consider armtura cea mai ndeprtat de $i+ra ntins.
(4) ,rocentul admis al armturilor principale care pot $i nndite n aceea*i seciune n raport cu aria
seciunii transversale total a armturii este.
# 188A( dac aria seciunii transversale speci$ic a plasei (4(s)Gs) este mai mic sau egal cu 1288
mm
2
Gm)
# 68A( dac 4(s)Gs K 1288 mm
2
Gm *i numai pentru plase din interiorul seciunii (c&nd sunt mai multe
r&nduri).
9nndirile pentru straturi multiple de plase tre+uie decalate la 1( l
8
(l
8
din relaia 5.:).
(5) <ungimea de nndire prin suprapunere este de$init prin.
A(s,req)
l
0
= alfa
2
- l(b) - >= l(
0
, min)
(5.9)
A(s,prov)
alfa
2
= 0,4 + (A(s)/s)/800 >= 1,0
<= 2,0

unde.
l(+) # lungimea de ancorare de +az( se calculeaz cu relaia (5.)( utiliz&nd $(+d) pentru +are cu aderen(
nalt)
4(s(reg)( 4(s(prov) # aria de armtur necesar( respectiv e$ectiv)
4(s)Gs # n mm
2
Gm)
l(
8
( min) F 8( l(+) KF ma%(288 mm) 0(t))
0(t) # distana dintre s&rmele sudate transversal.
(6) 4rmtura transversal suplimentar nu este necesar n zona de suprapunere.
5.1.2.4.2.2. 9nndiri prin suprapunere ale armturii transversale
(1) /oat armtura transversal poate $i suprapus n aceea*i seciune
1alorile minime ale lungimii de suprapunere l(s) sunt date n ta+elul 5.5) cel puin dou +are transversale
tre+uie s $ie pe lungimea de suprapunere (o plas).
/a+elul 5.5
<ungimi de suprapunere recomandate pentru armturile transversale

Diametrele srmelor (mm)

I <= 6 6 < I <= 8,5 8,5 < I <= 12

Srme cu aderent nalt >= S(l) >= S(l) >= S(l)

>= 150 mm >= 250 mm >= 350 mm

'+++
'

0(l) # este distana ntre s&rmele longitudinale.
5.1.2.5. 4ncorarea etrierilor *i a armturii pentru preluarea $orei tietoare
(1), 4ncorarea etrierilor *i a armturii pentru preluarea $orei tietoare tre+uie s $ie realizat n mod
normal prin intermediul ciocurilor sau cu armtur transversal sudat. ]arele sau s&rmele cu aderen
nalt pot $i de asemenea ancorate prin ndoiri. 9nuntrul unui cioc sau a unei ndoituri se va prevedea o
+ar transversal.
(2) ,entru raza de ndoire a ciocurilor sau a ndoirilor( vezi 5.1.2.1.2( (2).
() 4ncorarea etrierilor este considerat satis$ctoare c&nd.
# cur+ura unui cioc sau a unei ndoiri este continuat cu o poriune dreapt mai mare de. 5 W sau 58 mm
dac este o continuare a unui arc cu ung-iul la centru de 15^ sau mai mult ($ig. 5.6 a))( respectiv 18 W
sau 68 mm dac este o continuare a unui arc cu ung-iul la centru de :8^ ($ig. 5.6 +)).
# l&ng captul unei ramuri drepte se a$l. $ie dou +are transversale sudate (vezi $ig. 5.6 c))( $ie o singur
+ar transversal( al crei diametru este mai mare dec&t 1(4 ori diametrul etrierului (vezi $ig. 5.6 d)).
@I?M34 5.6
4ncorarea etrierilor
5.1.2.6. ,revederi suplimentare pentru +are cu aderen nalt ce dep*esc diametrul de 2 mm
5.1.2.6.1. ,revederi constructive
(1), ]arele cu W 2 mm tre+uie utilizate doar n elemente a cror nlime minim este mai mare dec&t 15
W.
(2), ;ac sunt utilizate +are cu diametru mare( se va asigura un control adecvat al $isurilor $ie prin
utilizarea armturii de supra$a (vezi 5.1.4.2.4)( $ie prin calcul (vezi 4.2.2..).
() 4coperirea minim cu +eton tre+uie s $ie c KF W
(4) <umina (orizontal *i vertical) ntre +arele individuale paralele *i r&ndurile de armturi orizontale
tre+uie s $ie mai mare dec&t diametrul ma%im al +arei sau d(g) L 5 mm( unde d(g) este dimensiunea
ma%im a agregatului.
5.1.2.6.2. 4derena
(1), ,entru diametrul +arei W K 2 mm( valorile lui $(+d) din ta+elul 5.4 (vezi 5.1.2.2.2) tre+uie
multiplicate cu un coe$icient egal cu (2 # W)G188( unde W se introduce n mm.
5.1.2.6.. 4ncora'e *i nndiri
(1), ]arele de diametre mari tre+uie ancorate ca +are drepte sau prin intermediul unor dispozitive
mecanice de ancorare. "le nu se ancoreaz n zone ntinse.
(2), ,entru +are ntinse sau comprimate nu se utilizeaz nndiri prin suprapunere.
() ,revederile de mai 'os sunt complementare la cele date n 5.1.2.. "le nu se aplic( totu*i( la anumite
tipuri de +etoane cu agregate u*oare.
(4) 9n a+sena unor presiuni (compresiuni) transversale( armtura transversal suplimentar este necesar
n zone de ancorare n grinzi *i plci( n plus $a de armtura pentru preluarea $orei tietoare.
(5) ,entru ancora'e drepte (vezi notaia utilizat n $ig. 5.8) armtura suplimentar din (4) de mai sus
tre+uie s $ie mai mare dec&t.
# n direcia paralel cu $aa in$erioar.
A(st) = n
1
- 0,25 - A(s)
(5.10)

# n direcia perpendicular pe $aa in$erioar.
A(sv) = n
2
- 0,25 - A(s)
(5.11)

unde.
4(s) # aria seciunii transversale a unei +are ancorate)
n
1
# numrul de r&nduri de +are ancorate n aceea*i seciune)
n
2
# numrul de +are ancorate din $iecare r&nd.
(6) 4rmtura transversal suplimentar tre+uie s $ie uni$orm distri+uit n zona de ancorare la distane
care s nu dep*easc apro%imativ de cinci ori diametrul armturii longitudinale.
(6) ,entru armtura de supra$a se aplic 5.1.4.2.4( dar aria armturii de supra$a tre+uie s $ie mai mare
dec&t 8(81 4(ct(e%t)( n direcia perpendicular pe +arele de diametre mari *i 8(82 4(ct(e%t) paralel cu
aceste +are (pentru notaii vezi $ig. 5.15).
@I?M34 5.8
4rmtur suplimentar ntr#o zon de ancorare unde diametrul +arei este
mai mare dec&t 2 mm *i nu e%ist compresiune transversal
5.1.2.6. ]are de nalt aderen grupate (n mnunc-i)
5.1.2.6.1. ?eneraliti
(1), ;ac nu se speci$ic alt$el( prevederile pentru +arele individuale se aplic *i la +are grupate. 9ntr#un
grup( toate +arele tre+uie s ai+ acela*i diametru *i acelea*i caracteristici (tip *i clas de oel).
(2) 9n calcul( un grup de +are este nlocuit cu o +ar ce are aceea*i seciune *i acela*i centru de greutate ca
*i grupul. ;iametrul ec-ivalent al acestei +are( W(n) se calculeaz cu relaia(

I(n) = I \n(b) <= 55 mm
(5.12)

unde( n(+) este numrul de +are dintr#un grup *i este limitat ast$el.
n(+) JF 4 pentru +are verticale comprimate sau pentru +are ntr#o nndire prin suprapunere)
n(+) JF ( pentru celelalte cazuri.
() ,entru un grup( se aplic 5.1.2.1.1 (2) cu utilizarea diametrului ec-ivalent W(n)( dar msur&nd lumina
dintre +are de la conturul e%terior al grupului de +are. 4coperirea cu +eton msurat de la conturul
e%terior al grupului de +are( c tre+uie s $ie mai mare dec&t diametrul ec-ivalent( W(n)
5.1.2.6.2. 4ncorare *i nndiri
(1), 4ncorarea sau nndirea prin suprapunere a unui grup de +are tre+uie s $ie realizat prin ancorarea
sau suprapunerea +arelor individuale. 0e permite ancorarea +arelor drepte( ele vor $i decalate.
(2) ,entru grupuri de 2( sau 4 +are( distana de decalare a ancorrilor tre+uie s $ie lungimea de decalare
a +arelor individuale multiplicat cu 1(2( respectiv 1( *i 1(4.
() ]arele tre+uie nndite prin suprapunere una c&te una. 9n orice caz nu tre+uie s e%iste mai mult de 4
+are n aceea*i seciune. 9nndirile +arelor individuale tre+uie s $ie decalate ca n (2) de mai sus.
5.1.. 4rmturi pretensionate
5.1..1. ;ispunerea n seciune a armturilor pretensionate
(1), 9n cazul utilizrii armturilor prentinse( armturile tre+uie dispuse distanate( cu o anumit lumin.
(2), 9n cazul armturilor postntinse nu sunt admise canale n contact (lipite sau adiacente).
() 0e pot utiliza dou canale amplasate vertical( unul deasupra celuilalt( dac se iau msuri adecvate
pentru pretensionare *i in'ectare. C atenie deose+it se va acorda armturilor al cror traseu are o cur+ur
dup dou direcii.
5.1..2. 4coperirea cu +eton
(1), 4coperirea cu +eton dintre supra$aa interioar a co$ra'ului *i o armtur prentins sau un canal
tre+uie sta+ilit in&nd seama de dimensiunea armturilor sau a canalului. 4coperirile minime cu +eton
vor $i n con$ormitate cu prevederile din 5.1.1.
5.1... <umina orizontal *i vertical ntre armturi
(1), <umina dintre canale (armturi postntinse) sau dintre armturile prentinse vor $i ast$el sta+ilite
nc&t s se asigure ca turnarea *i compactarea +etonului s se e$ectueze satis$ctor *i s se o+in o +un
aderen ntre +eton *i armtur.
5.1...1. 4rmturi prentinse
(1) <umina minim orizontal *i vertical a armturilor individuale este dat n $ig. 5.:.
@I?M34 5.:
<umina minim ntre armturile prentinse
5.1...2. 4rmturi postntinse
(1) Cu e%cepia canalelor perec-e (vezi 5.1..1 ()) lumina minim ntre canalele individuale tre+uie s
$ie.
# pe orizontal. W KF 48 mm
# pe vertical. W KF 58 mm
unde( W este diametrul canalului.
5.1..4. 4ncora'e *i dispozitive de cuplare pentru armturi pretensionate
(1), ;ispozitivele de ancorare utilizate pentru armturile posntinse *i lungimile de ancorare( n cazul
armturilor prentinse tre+uie s $ie ast$el sta+ilite nc&t s permit atingerea $orei ma%ime de
pretensionare de proiectare( lu&nd n considerare posi+ila repeta+ilitate sau modi$icare rapid a e$ectelor
aciunilor.
(2), 9n cazul utilizrii dispozitivelor de cuplare( acestea vor $i ast$el amplasate (in&nd seama de
inter$erena produs de aceste dispozitive) nc&t s nu a$ecteze rezistena elementului structural *i orice
ancorare temporar care poate $i necesar n timpul e%ecuiei s poat $i introdus n mod satis$ctor.
() Calculele pentru e$ectele locale n +eton *i pentru armtura transversal tre+uie s se $ac lu&nd n
considerare.
# ec-ili+rul glo+al al tuturor $orelor care acioneaz n zona considerat)
# e$ectele transversale de ntindere datorate ancora'elor individuale *i ansam+lului acestora)
# +are $ictive de +eton comprimate (+iele)( care apar n zona de ancorare a elementelor postntinse *i
e$orturi locale de compresiune su+ aciunea ancora'elor) ast$el de zone n elementele postntinse pot $i
calculate cu metodele date n 4.2.1.5 sau metoda grinzii cu z+rele cu diagonale comprimate cu nclinare
varia+il.
7etodele tridimensionale pot $i considerate unde dimensiunile supra$eei de rezemare sunt mici n
comparaie cu seciunea transversal a zonei de ancorare.
(4) 9n general dispozitivele de cuplare vor $i amplasate departe de reazemele intermediare ale grinzilor
continue.
(5), ;ac n seciune nu este dispus aria minim de armtur( determinat con$orm 4.2.2..2. sau nu
rezult un e$ort unitar de compresiune de minim 7,a n gruparea $recvent de aciuni( pentru ca
+etonul s reziste local la e$orturi unitare de ntindere transversal( se va evita amplasarea a mai mult de
58A dintre cupla'e n aceea*i seciune. @asciculele care nu sunt nndite prin dispozitive de cuplare ntr#o
singur seciune nu vor putea $i nndite la o distan mai mic de aceasta dec&t cea din ta+elul 5.6.
/a+elul 5.6
;istana dintre dispozitivele de cuplare a armturilor postntinse

nltimea sectiunii, h Distanta dintre cuplaje, a

<= 2,0 m 1,5 m

>= 2,0 m 3,0 m

'+
'

(6), ;ac placa prii carosa+ile este precomprimat transversal( se va asigura o distri+uie uni$orm a
e$orturilor unitare de compresiune.
(6) ;istri+uia uni$orm a e$orturilor unitare de compresiune poate $i asigurat dac $iecare al doilea
dispozitiv de ancorare este amplasat la marginea plcii.
(8) 9ntr#un mediu agresiv desc-is( e%ecuia dega'rilor necesare pretensionrii $asciculelor va $i evitat( pe
c&t posi+il acestea s se $ac de pe partea superioar a plcii carosa+ile.
5.1..5. Cerine privind tecile armturilor postntinse
(1), /ecile vor $i con$ecionate din materiale care nu prezint risc de coroziune a armturii.
(2), !u se va $olosi ta+l zincat deoarece aceasta poate produce $enomene de coroziune la contactul cu
armtura.
(), 3igiditatea transversal a tecilor va tre+ui s $ie n concordan cu solicitrile provenite din etapele
de e%ecuie.
(4), ?rosimea ta+lei va $i de minim 8(2 mm pentru tecile de diametru mic *i se va spori p&n la 8(6 mm
pentru diametre mari. ;e asemenea( modul de realizare (cu $al sau sudur) va tre+ui s $ie veri$icat n
ceea ce prive*te rezistena la unele solicitri locale ale tecilor( inerente punerii lor n lucrare( precum *i la
+etonare.
(5), !u se vor utiliza teci din material plastic insu$icient de rigide transversal( grosimea peretelui
tre+uind s $ie de minim 2 mm.
(6), 3aportul dimensional ntre teac *i armtur tre+uie s permit introducerea armturii *i in'ectarea n
+une condiii a pastei de ciment.
(6), 0e recomand urmtoarele condiii minimale.
# diametrul interior al tecii s $ie cu minim 18 mm mai mare ca al armturii)
# aria seciunii interioare a tecii s $ie de cel puin dou ori mai mare ca a armturii) la condiii mai grele
de circulaie a pastei de ciment (lungimi mari( trasee cu nclinri mari *.a)( raportul va $i sporit.
(8), n cazul canalelor necptu*ite( la care circulaia pastei de ciment se $ace mai greu( valorile indicate la
(6), vor $i su+stanial mrite. ;e asemenea( acoperirile cu +eton *i distanele ntre canale vor $i mai mari
(cu minim 58A) n comparaie cu cele utilizate la canalele cptu*ite.
5.1.4. "lemente structurale
5.1.4.1. 0t&lpi
(1) ,revederile de mai 'os se aplic *i n cazul elementelor de grinzi precomprimate e%terior cu tirani
metalici tensionai (comprimate e%centric( din +eton armat *i din +eton precomprimat).
5.1.4.1.1. ;imensiuni minime
(1) ;imensiunea minim transversal permis este de 288 mm pentru seciuni pline turnate in situ n
poziie vertical *i 148 mm pentru elemente pre$a+ricate turnate orizontal.
5.1.4.1.2. 4rmtura longitudinal *i transversal
5.1.4.1.2.1. 4rmtura longitudinal
(1) ]arele tre+uie s ai+ un diametru de cel puin 12 mm.
(2) Cantitatea minim de armtur longitudinal( 4(s(min) se determin din urmtoarele condiii.
0,15 - N(Ed)
A(s,min) = >= 0,003 - A(c)
(5.13)
f(yd)

unde.
$(5d) # rezistena limit de curgere a armturii de proiectare)
!("d) # $ora de compresiune a%ial de proiectare)
4(c) # aria seciunii transversale a +etonului.
() 4ria de armtur e$ectiv nu tre+uie s dep*easc limita superioar 8(88 4(c)( c-iar *i acolo unde
apar nndiri prin suprapunere.
(4) ]arele longitudinale tre+uie s $ie distri+uite de#a lungul perimetrului seciunii. 9n cazul st&lpilor sau
elementelor cu seciunea transversal poligonal tre+uie amplasat cel puin o +ar la $iecare col. ,entru
st&lpii cu seciunea transversal circular numrul minim de +are este 6.
5.1.4.1.2.2. 4rmtur transversal
(1) ;iametrul armturii transversale (etrieri( agra$e sau $rete) tre+uie s $ie cel puin 6 mm sau 1G4 din
diametrul ma%im al +arelor longitudinale (se alege valoarea cea mai mare)) diametrul s&rmelor din plasele
sudate pentru armtura transversal tre+uie s $ie cel puin 5 mm.
(2) 4rmtura transversal tre+uie s $ie ancorat corespunztor.
() ;istana dintre armturile transversale pe nlimea st&lpului sau de#a lungul elementului comprimat
e%centric tre+uie s nu dep*easc cea mai mic dintre urmtoarele distane.
# de 12 ori diametrul minim al +arelor longitudinale)
# cea mai mic dimensiune a st&lpului sau elementului comprimat e%centric)
# 88 mm.
(4) ;istana prevzut la () va $i redus cu 68A.
# n seciunile de deasupra sau su+ grind sau plac pe o nlime egal cu dimensiunea cea mai mare a
seciunii st&lpului)
# n apropierea nndirilor prin suprapunere( dac diametrul ma%im al +arelor longitudinale este mai mare
dec&t 14 mm.
(5) Mnde se sc-im+ direcia +arelor longitudinale (de e%emplu( n zona sc-im+rii dimensiunii st&lpului
sau a elementului comprimat e%centric)( distana dintre armturile transversale tre+uie calculat in&nd
cont de $orele tietoare din seciunea considerat.
(6) @iecare +ar longitudinal (sau grup de +are longitudinale) amplasat ntr#un col al seciunii de +eton
tre+uie s se a$le( o+ligatoriu( n colul unui etrier.
(6) ,entru cel mult 5 +are amplasate n colurile seciunii sau aproape de $iecare col se vor prevedea
armturi transversale (etrieri) pentru a preveni $lam+a'ului acestora.
5.1.4.2. ?rinzi
5.1.4.2.1. 4rmtura longitudinal
5.1.4.2.1.1. ,rocent minim *i ma%im de armare
(1) 4ria seciunii transversale e$ective a armturii ntinse longitudinale tre+uie s $ie mai mare dec&t aria
necesar pentru controlul $isurrii (vezi 4.4.2.) *i cel puin.
0,6 - b(t) - d/f(yk) >= 0,0015 - b(t) - d, [f(yk) n MPa]
(5.14)

unde( +(t) este limea medie a zonei ntinse) pentru grinzile n $orm de / cu tlpi comprimate( numai
limea inimii este luat n considerare n calculul lui +(t)) seciunile care conin mai puin armtur
dec&t cea calculat cu relaia (5.14) tre+uie considerate ca nearmate (+eton simplu).
(2) 9n a$ara zonelor de nndire prin suprapunere ariile seciunii transversale a armturilor ntinse *i a
armturilor comprimate tre+uie s nu $ie mai mari dec&t 8(84 4(c).
5.1.4.2.1.2. 4lte alctuiri constructive
(1) 9n cazul grinzilor e%ecutate monolit( c-iar *i atunci c&nd din calcul s#au considerat reazeme simple(
aria armturilor longitudinale tre+uie dimensionat la momentul ncovoietor datorat ncastrrii pariale( cu
valoare cel puin 25A din momentul ma%im de ncovoiere din desc-idere.
(2) <a reazemele intermediare ale grinzilor continue( cantitatea total a armturii ntinse( 4(s) a unei
seciuni transversale n $orm de / poate $i mprit( n mod apro%imativ egal( ntre placa a$erent inimii
*i prile e%terioare inimii (a$erente zonelor active de plac # vezi $ig. 5.18).
@I?M34 5.18
9mprirea armturii n placa grinzii n $orm de /( n zona reazemelor
intermediare ale unei grinzi continue
5.1.4.2.1.. <ungimile de ancorare ale armturii longitudinale ntinse
(1) ;iagrama deplasat a $orei de ntindere din armtura ntins (dedus din n$*urtoarea momentelor
ncovoietoare de proiectare) este o+inut printr#o deplasare (dilatare) pe orizontal a acesteia cu a(l).
;ac armtura pentru preluarea $orei tietoare este calculat con$orm metodei standard (vezi 4.2.1.2.4.)(
a(l) F z = (1 # ctg al$a)G2 KF 8( al$a $iind ung-iul armturii pentru preluarea $orei tietoare cu a%a
longitudinal. ;ac armtura pentru preluarea $orei tietoare este calculat n con$ormitate cu metoda
grinzii cu z+rele cu diagonale cu nclinare varia+il (vezi 4.2.1.2.4.5)( a(l) F z = ctg t-eta # ctg al$a)G2 KF
8( t-eta $iind ung-iul diagonalelor comprimate de +eton *i a%a longitudinal. 9n mod normal z F 8(: d.
,entru armtura din plac( amplasat n a$ara inimii (vezi 5.1.4.2.1.2( (2))( a(l) tre+uie mrit cu distana pe
orizontal de la +ar la limita inimii (distana % din $ig. 5.18).
(2) ]arele tre+uie ancorate pe o lungime l(+(net) KF d din punctul din care ele nu mai sunt necesare
(pentru l(+(net) vezi relaia (5.4))( d $iind nlimea util a seciunii elementului.
;iagrama $orei de ntindere rezistente la starea limit ultim tre+uie s se situeze n a$ara diagramei
$orei de ntindere deplasat (dilatat) cu a(l) (vezi $ig. 5.11).
() <ungimile de ancorare ale +arelor nclinate care contri+uie la preluarea $orei tietoare de proiectare
nu tre+uie s $ie mai mici dec&t 1( l(+(net)( n zona ntins( respectiv 8(6 l(+(net) n zona comprimat.
@I?M34 5.11
;iagrama n$*urtoare( diagrama dilatat *i diagrama capa+il a $orelor
de ntindere din armturi. <ungimi de ancorare( l(+(net)
5.1.4.2.1.4. 4ncorarea armturii in$erioare la un reazem de capt
(1) ,este reazemele de capt cu ncastrri reduse sau $r ncastrri este necesar pstrarea a cel puin o
ptrime din aria seciunii de armtur dispus n desc-idere.
(2) 4ncorarea armturii tre+uie s asigure o $or de ntindere rezistent de.
F(s) = V(Ed) - a(l)/d + N(Ed)
(5.15)

unde.
!("d) # $ora a%ial de proiectare)
1("d) # $ora tietoare de proiectare.
() <ungimea de ancorare se msoar de la $aa reazemului grinzii sau de la marginea plcii superioare a
aparatului de reazem *i se adopt ast$el.
# pentru o rezemare direct. 2G l(+(net)( (vezi $ig. 5.12 a)))
# pentru o rezemare indirect. l(+(net) (vezi $ig. 5(12 +))( cu l(+(net) con$orm relaiei (5.4).
@I?M34 5.12
4ncorarea armturii in$erioare pe reazemele de capt
5.1.4.2.1.5. 4ncorarea armturii in$erioare pe reazemele intermediare
(1) ,entru cantitatea de armtur ancorat pe reazemele intermediare se aplic 5.1.4.2.1.4(2).
(2) C ast$el de ancorare tre+uie s ai+ o lungime de cel puin 18 W (pentru +are drepte) sau cel puin
diametrul dornului (pentru ciocuri *i ndoituri) # vezi $ig. 5.1 a).
() 0uplimentar( se recomand ca armtura utilizat s $ie continu *i capa+il s preia momente pozitive
accidentale (tasri de reazeme( e%plozie( etc. vezi $ig. 5.1 +)).
@I?M34 5.1
4ncorare pe reazeme intermediare
5.1.4.2.2. 4rmtura pentru preluarea $orei tietoare
(1) 4rmtura pentru preluarea $orei tietoare tre+uie s $ormeze un ung-i ntre :8^ *i 45^ cu planul
median al elementului structural.
(2) 4rmtura pentru preluarea $orei tietoare rezult dintr#o com+inaie de.
# etrieri ce ncon'oar armtura ntins longitudinal *i zona comprimat)
# +are nclinate)
# armturi transversale su+ $orm de rame( scrie( etc. din +are de nalt aderen care nu include
armtura longitudinal (vezi $ig. 5.14)( dar tre+uie s $ie ancorate corespunztor n zonele comprimate *i
ntinse.
@I?M34 5.14
"%emple de com+inaii de etrieri *i alte armturi pentru preluarea
$orei tietoare
() "trierii tre+uie s $ie ancorai corespunztor. C nndire prin suprapunerea ramurilor adiacente $eei
inimii grinzii este permis doar pentru +arele de nalt aderen.
(4) Cel puin 58A din armtura pentru preluarea $orei tietoare tre+uie s $ie su+ $orm de etrieri.
(5) Coe$icientul de armare transversal se calculeaz cu relaia.
ro(w) = A(sw)/s - b(w) - sin alfa
(5.16)

unde.
ro(B) # coe$icientul de armare transversal)
4(sB) # aria seciunii transversale a armturii pentru preluarea $orei tietoare pe lungimea s)
s # distana ntre armturile pentru preluarea $orei tietoare)
+(B) # limea nominal inimii elementului)
al$a # ung-iul dintre armtura pentru preluarea $orei tietoare *i armtura longitudinal) (pentru etrieri
verticali al$a F :8^ *i sin al$a F 1).
1alorile minime pentru ro(B) sunt date n ta+elul 5.6.
/a+elul 5.6
1alori minime pentru ro(B)

Clasa de rezistent a betonului, Clasa de otel

considerat la proiectare

S220 S400 S500

C12/15 si C20/25 0,0016 0,0009 0,0007

C25/30 si C35/45 0,0024 0,0013 0,0011

C40/50 si C50/60 0,0030 0,0016 0,0013

'+++
'

(6) ;iametrul armturii transversale (etrieri) pentru preluarea $orei tietoare tre+uie s nu dep*easc 12
mm( c&nd se utilizeaz +are netede.
(6) ;istana ma%im longitudinal ntre etrierii pentru $or tietoare( s(ma%) este de$init prin
urmtoarele condiii.
- dac V(Ed) <= V(Rd
2
)/5: S(max) = 0,8 d
(5.17)
- dac V(Rd
2
)/5 < V(Ed) <= 2 V(Rd
2
)/3: S(max) = 0,6 d
(5.18)
- dac V(Ed) > 2 V(Rd
2
)/3: S(max) = 0,3 d
(5.19)

,entru determinarea lui 1(3d
2
) vezi relaiile (4.58) *i (4.5:)( 1("d) $iind $ora tietoare de proiectare.
(8) ;istana longitudinal dintre +arele nclinate nu tre+uie s dep*easc.
s <= 0,6 d - (1 + ctg alfa)
(5.20)

(:) ;istana transversal dintre ramurile etrierilor simpli( du+li sau multipli nu tre+uie s dep*easc.
- dac V(Ed) <= V(Rd
2
)/5: S(max) = d sau 800 mm (se adopt valoarea cea
mai mic)
- pentru V(Ed) > V(Rd
2
)/5: se aplic relatiile (5.19) si (5.18)

(18) @isurarea datorit e$ectelor e$orturilor unitare tangeniale ale aciunilor poate $i prevenit dac se
respect distanele dintre etrieri( date n ta+elul 5.8( ne$iind necesar veri$icarea elementelor structurale la
care nu rezult( din calcul( armtur pentru preluarea $orei tietoare.
Ta#elul 6.;
Distan%e ma)ime (ntre etrierii din *rinzi pentru controlul fisur+rii

[V(Ed) - V(cd)]/[(ro(w) - b(w) - d)], Distanta maxim ntre etrieri,


n MPa n mm

200 350

250 250

300 200

350 150

400 100
'+'

/n ta#elul 6.; semnifica%iile nota%iilor sunt.
V(Ed ' for%a t+ietoare de proiectare corespunz+toare st+rii limit+ ultime3
V(cd ' for%a t+ietoare de proiectare preluat+ de #etonul zonei comprimate$ la limit+ fiind e*al+ cu for%a t+ietoare rezistent+$
V(Rd1 determinat+ cu rela%ia (5.61$ c0nd nu rezult+ necesar+ arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare3
ro(A ' coeficientul de armare trans"ersal$ determinat cu rela%ia (6.183
#(A ' l+%imea nominal+ a inimii elementului structural3
d ' (n+l%imea util+ a sec%iunii.
6.1.5.4.1. Arm+tura pentru torsiune
(1) Etrierii pentru torsiune tre#uie (nc2i&i &i ancora%i prin suprapuneri sau (n conformitate cu fi*. 6.: a &i formeaz+ un un*2i de
<=Q cu a)a elementului structural.
(2) 9unt "ala#ile &i pre"ederile 6.1.5.4.4(1 ... (8 pentru #arele lon*itudinale &i pentru etrierii *rinzilor solicitate la torsiune.
(3) Distan%a lon*itudinal+ dintre etrierii pentru torsiune nu tre#uie s+ dep+&easc+ u(H>; (pentru nota%ii "ezi 5.4.1.1$ fi*. 5.1=.
(4) Distan%a din (1 de mai sus tre#uie s+ satisfac+ &i cerin%ele din 6.1.5.4.4(: pentru distan%a ma)im+ dintre etrieri.
(5) Larele lon*itudinale tre#uie dispuse (n sec%iune astfel (nc0t s+ e)iste cel pu%in o #ar+ (n fiecare col%$ celelalte fiind
distri#uite uniform pe perimetrului interior al etrierilor$ la distan%e de cel mult de 46= mm (ntre a)ele lor.
6.1.5.4.5. Arm+tura de suprafa%+
(1) /n anumite cazuri poate fi necesar+ pre"ederea de arm+tur+ de suprafa%+$ fie pentru controlul fisurilor$ fie pentru a asi*ura
o rezisten%+ adec"at+ la e)foliere a acoperirii cu #eton.
(2) Arm+tura de suprafa%+ pentru controlul fisurilor tre#uie$ (n mod normal$ s+ fie pre"+zut+ (n *rinzi cu (n+l%imi mai mari de
1$== m ("ezi 5.4.4.1
(3) Arm+tura de suprafa%+ necesar+ pentru a rezista la apari%ia e)folierii (de e)emplu$ din foc sau (n cazul utiliz+rii de *rupuri
de #are sau #are cu diametrul mai mare de 14 mm const+ din plase sudate sau #are de (nalt+ aderen%+ cu diametre mici$
amplasate (n afara etrierilor$ a&a cum se arat+ (n fi*. 6.16.
FIGURA 5.15
Arm+tur+ de suprafa%+
(4) Acoperirea minim+ necesar+ pentru arm+tura de suprafa%+ este dat+ (n 6.1.1 &i (n ta#elul 6.1.
(5) Aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii de suprafa%+$ A(s$surf$ tre#uie s+ fie mai mare dec0t =$=1 A(ct$e)t$ (n direc%ia
paralel+ cu arm+tura (ntins+ din *rind+$ unde A(ct$e)t este aria #etonului (ntins$ e)terior etrierilor$ definit+ (n fi*. 6.16.
(6) Larele lon*itudinale ale arm+turii de suprafa%+ pot fi luate (n considera%ie ca arm+turi lon*itudinale pentru preluarea
momentelor (nco"oietoare$ iar #arele trans"ersale ca arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare$ cu condi%ia ca ele s+ satisfac+
cerin%ele de amplasare &i ancorare a acestor tipuri de arm+turi.
(7) Orice arm+tur+ de suprafa%+ (n *rinzi precomprimate poate fi luat+ (n considerare ca (n (6 &i (8 de mai sus.
5.1.4.3. !l+ci pline (f+r+ *oluri e)ecutate monolit (turnate (n amplasamentul definiti"
(1) !re"ederile care urmeaz+ se aplic+ at0t pl+cilor armate pe dou+ direc%ii$ c0t &i dalelor armate pe o direc%ie la care # YF 5 2
(unde # &i 2 sunt l+%imea$ respecti" *rosimea dalei.
6.1.5.1.1. Brosimea minim+
(1) !entru pl+ci e)ecutate monolit *rosimea minim+ este de ;= mm pentru trotuare$ 1== mm pentru partea carosa#il+ &i 14=
mm pentru cu"a de #alast (piatr+ spart+.
6.1.5.1.4. Arm+tura pentru preluarea momentelor (nco"oietoare
6.1.5.1.4.1. Beneralit+%i
(1) !entru detalierea alc+tuirii arm+turii principale$ se aplic+ 6.1.5.4.1 cu a(l F d din 6.1.5.4.1.1.
(2) Tre#uie pre"+zut+ arm+tur+ trans"ersal+ secundar+ paralel+ cu direc%ia lun*+.
(3) Raportul dintre aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii secundare (paralel+ cu direc%ia lun*+ de rezemare &i cea a arm+turii
principale (paralel+ cu direc%ia scurt+ de rezemare tre#uie s+ fie mai mare dec0t =$4.
(4) !re"ederile 6.1.5.4.1.1(1 &i (4 dau procentele minime &i ma)ime al arm+turii dispuse paralel cu direc%ia principal+.
(5) Distan%a ma)im+ dintre #are este.
' pentru arm+tura principal+$ 1$6 2 ]F 4== mm$ unde 2 este *rosimea total+ a pl+cii3
' pentru arm+tura secundar+$ 4$6 2 ]F 11= mm.
(6) 9e aplic+ de asemenea pre"ederile 6.1.5.4.1.1(1 ..... (1$ 6.1.5.4.1.5(1 ... (1 &i 6.1.5.4.1.6(1 &i (4.
6.1.5.1.4.4. Arm+tura din pl+ci dispus+ (n zona reazemelor
(1) /n pl+ci$ 7um+tate din arm+tura calculat+ (n desc2idere tre#uie continuat+ peste reazem &i ancorat+ pe reazem.
(2) /n zonele (ncastrate par%ial$ de'a lun*ul unei laturi a pl+cii$ neluate (n considerare (n calcul$ arm+tura superioar+ tre#uie s+
preia cel pu%in o p+trime din momentul ma)im aferent desc2iderii adiacente3 aceast+ arm+tur+ tre#uie pre"+zut+ pe o lun*ime
de cel pu%in 1>6 din desc2iderea adiacent+$ m+surat+ de la fa%a interioar+ a rezem+rii.
6.1.5.1.4.1. Arm+tura de la col%urile pl+cii
(1) Dac+ alc+tuirea constructi"+ la un reazem este astfel realizat+ (nc0t ridicarea pl+cii la un col% este (mpiedicat+$ atunci pe
fa%a superioar+ tre#uie pre"+zut+ o arm+tur+ corespunz+toare.
6.1.5.1.4.5. Arm+tura de pe mar*inile li#ere
(1) De'a lun*ul unei mar*ini li#ere (nerezemate o plac+ tre#uie$ (n mod normal$ s+ con%in+ arm+tur+ lon*itudinal+ &i
trans"ersal+ dispus+ ca (n fi*. 6.18.
FIGURA 5.16
Arm+tur+ de mar*ine pentru o plac+
(2) Arm+tura o#i&nuit+ pre"+zut+ pentru o plac+ poate fi considerat+$ (n cele mai multe cazuri &i ca arm+tur+ de mar*ine.
6.1.5.1.1. Arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare
(1) O plac+ (n care este pre"+zut+ arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare tre#uie s+ ai#+ cel pu%in o *rosime de 4== mm.
(2) -a alc+tuirea arm+turii trans"ersale pentru preluarea for%ei t+ietoare se aplic+ 6.1.5.4.4$ cu e)cep%ia cazurilor (n care se
modific+ prin urm+toarele pre"ederi. Dac+ arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare este necesar+$ aceasta "a fi cel pu%in 8=P
din "alorile precizate (n ta#elul 6.8 pentru *rinzi.
(3) /n pl+ci$ dac+ V(Ed YF V(Rd4>1 ("ezi 5.4.1.4 arm+tura pentru preluarea for%ei t+ietoare poate fi constituit+ (n (ntre*ime
din #are (nclinate sau arm+turi trans"ersale speciale.
(4) Distan%a ma)im+ lon*itudinal+ dintre arm+turile trans"ersale este dat+ de rela%iile (6.1: ... (6.1<$ nelu0nd (n considerare
limitele$ date (n mm de la 6.1.5.4.4 (<. Distan%a ma)im+ lon*itudinal+ dintre #arele (nclinate este s(ma) F d.
(5) Distan%a lon*itudinal+ dintre fa%a interioar+ a unui reazem sau circumferin%a unei suprafe%e (nc+rcate &i cea mai apropiat+
arm+tur+ pentru preluarea for%ei t+ietoare considerate (n calcul nu tre#uie s+ dep+&easc+ d>4 pentru #are (nclinate. Aceast+
distan%+ tre#uie luat+ la ni"elul arm+turii pentru preluarea momentelor (nco"oietoare3 dac+ se pre"ede numai un sin*ur plan cu
arm+turi (nclinate$ (nclinarea arm+turii poate fi redus+ la 1=Q (fi*. 6.1: #.
(6) 9e poate presupune c+ o #ar+ (nclinat+ preia for%+ t+ietoare pe o lun*ime de 4 d.
(7) Ca arm+tur+ pentru str+pun*ere pot fi luate (n considerare numai urm+toarele #are.
' arm+tura lon*itudinal+ localizat+ (ntr'o zon+ m+r*init+ de o linie de contur situat+ la o distan%+ ce nu dep+&e&te "aloarea cea
mai mic+ dintre. 1$6 d sau ;== mm$ m+surat+ de la perimetrul suprafe%ei (nc+rcate3 aceast+ condi%ie se aplic+ (n toate direc%iile3
' #arele (nclinate care trec peste suprafa%a (nc+rcat+ (fi*. 6.1: # sau la o distan%+ ce nu dep+&e&te d>5 de la perimetrul
acestei suprafe%e (fi*. 6.1: c.
FIGURA 5.17
Arm+tura din pl+ci pentru preluarea for%elor t+ietoare l0n*+ un reazem
5.1.4.4. Console scurte
(1) Arm+turile pentru preluarea eforturilor unitare de (ntindere considerate (n modelul de calcul$ tre#uie s+ fie complet
ancorate dincolo de nod$ su# placa de rezemare$ prin utilizare de #ucle U (nc2ise sau dispoziti"e de ancorare$ (n afara cazului
(n care este disponi#il+ o lun*ime l(#$net (ntre nod &i partea din fa%+ a consolei (l(#$net se m+soar+ din punctul (n care
eforturile unitare de compresiune (&i sc2im#+ direc%ia.
(2) /n console scurte cu 2(c YF 1== mm$ c0nd aria sec%iunii trans"ersale a primei arm+turi orizontale A(s respect+ condi%ia.

A(s) >= 0,4 A(c) - f(cd)/f(yd) (5.21)

(unde A(c este aria sec%iunii #etonului din consol+ de la fa%a st0lpului atunci se pre"+d etrieri (nc2i&i$ a"0nd o arie a sec%iunii
trans"ersale cel pu%in =$5 A(s$ distri#ui%i pe (n+l%imea util+ d$ (n scopul de a reduce for%ele de despicare (n dia*onala
comprimat+ de #eton. Ei pot fi dispu&i orizontal (fi*. 6.1; a sau (nclinat (fi*. 6.1; #.
FIGURA 5.18
Armare console scurte. a cu etrieri orizontali3 # cu etrieri (nclina%i
5.1.4.5. Sone de ancorare pentru arm+turi interioare (post(ntinse &i e)terioare (tiran%i metalici tensiona%i
(1) Sonele de ancorare tre#uie s+ fie (ntotdeauna pre"+zute cu arm+tur+ distri#uit+ imediat su# ancora7e su# forma unor plase
orto*onale.
(2) /n cazul (n care *rupuri de arm+turi post(ntinse sau din tiran%i metalici tensiona%i sunt amplasate la o anumit+ distan%+ unul
de cel+lalt$ tre#uie s+ se pre"ad+ arm+turi trans"ersale (ntre ancora7e$ pentru pre"enirea despic+rii.
(3) /n orice parte a zonei de ancorare procentul de armare pe cele dou+ direc%ii orto*onale tre#uie s+ fie cel pu%in =$16P.
(4) Toate arm+turile tre#uie s+ fie ancorate corespunz+tor.
(5) /n cazul (n care$ pentru determinarea for%ei de (ntindere trans"ersale de proiectare a fost utilizat ca model de calcul *rinda
cu z+#rele tre#uie respectate urm+toarele pre"ederi de alc+tuire.
' aria sec%iunii trans"ersale a arm+turii necesare pentru preluarea for%ei de (ntindere trans"ersale de proiectare tre#uie s+ fie
distri#uit+ (n conformitate cu distri#u%ia eforturilor unitare reale de (ntindere$ adic+ pe o lun*ime a zonei de ancorare apro)imati"
e*al+ cu dimensiunea trans"ersal+ cea mai mare3
' (n scopul asi*ur+rii ancor+rii se utilizeaz+ etrieri (nc2i&i3
' toat+ arm+tura din zona de ancorare tre#uie s+ fie format+ ca o re%ea orto*onal+ tridimensional+.
(6) O aten%ie special+ tre#uie acordat+ zonelor de ancorare ce au o sec%iune trans"ersal+ de form+ diferit+ de cea a sec%iunii
trans"ersale *enerale a *rinzii.
5.1.4.6. Elemente prefa#ricate
6.1.5.8.1. Considera%ii *enerale
(1! !0n+ la adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1 cu modific+rile de la (4$ elementele din #eton prefa#ricat
"or fi proiectate &i detaliate respect0nd pre"ederile seriei de 9TA9 886:>1$ 4$ 1 ' ;<.
(2) Dup+ adoptarea "ersiunii (n lim#a rom0n+ a EN 1<<4'1'1$ (n prezentul normati" se "or aplica numai capitolele$
su#capitolele &i articolele referitoare la poduri.
6.1.5.8.4. Rosturi (ntre elemente prefa#ricate
6.1.5.8.4.1. 9tarea limit+ ultim+ la for%+ t+ietoare
(1) Rosturile dintre elementele prefa#ricate$ incluz0nd &i elementele tronsonate$ "or fi proiectate (n concordan%+ cu 5.6.1 din
EN 1<<4'1'1. !re"ederea 5.6.1.4. (1=8 nu "a fi aplicat.
6.1.5.8.4.4. 9t+ri limit+ de ser"iciu
(1! Decomprimarea rosturilor nearmate "a fi permis+ su# *ruparea de ac%iuni cu frec"en%+ redus+$ incluz0nd &i perioada de
e)ecu%ie.
(2) /n cazul rosturilor matate cu mortar de ciment$ su# *ruparea frec"ent+ de ac%iuni$ eforturile unitare normale (n mortarul de
ciment din rosturi "or fi de compresiune cu o "aloare de cel pu%in 1$6 ?!a.
(3) /n faza de e)ecu%ie$ (n mortarul de ciment sau r+&ina din rost efortul unitar de compresiune "a fi de cel pu%in =$16 ?!a
oriunde (n sec%iunea rostului$ iar efortul unitar mediu "a fi de cel pu%in =$46 ?!a.
6.1.5.8.1. Elemente compozite
6.1.5.8.1.1. Beneralit+%i
(1) !re"ederile de mai 7os se aplic+ elementelor (nco"oiate$ cu sau f+r+ for%a a)ial+ de compresiune$ se refer+ la elemente
prefa#ricate (n contact cu elemente de #eton turnate la fa%a locului$ iar pre"ederea se refer+ la transferul for%ei t+ietoare (de
lunecare (n rostul de contact. Elementele prefa#ricate pot fi at0t din #eton armat c0t &i din #eton precomprimat.
(4! O aten%ie deose#it+ "a fi acordat+ influen%ei metodei de e)ecu%ie asupra st+rii de eforturi unitare &i de deforma%ie.
9tructura "a fi "erificat+ (n fiecare etap+ de e)ecu%ie.
(3) Diferen%ele de contrac%ie (ntre #etonul turnat la fa%a locului &i cel din elementele prefa#ricate "or fi luate (n considera%ie la
analiza elementelor compozite la st+rile limit+ de ser"iciu ("ezi 6.1.5.:.1.4$ f+r+ a fi luat+ (n considera%ie la starea limit+ ultim+.
6.1.5.8.1.4. 9t+ri limit+ ultime
(1! Ri*iditatea elementelor compozite "a fi determinat+ %in0nd seama de diferitele propriet+%i elastice ale elementului
prefa#ricat &i ale #etonului turnat la fa%a locului.
(2) Efectele contrac%iei diferen%iate &i al cur*erii lente "or fi luate (n considerare %in0nd seama de criteriile de proiectare din
5.4.4$ contrac%ia diferen%iat+ calcul0ndu'se cu rela%iile din 1.1.1.
(3) !entru elemente compozite alc+tuite din elemente prefa#ricate precomprimate &i #etoane turnate la fa%a locului$ cu o zon+
comprimat+ restr0ns+ (n elementul prefa#ricat$ "aloarea ma)im+ a efortului unitar de compresiune (n elementul prefa#ricat "a
putea fi sporit+ de la "alorile cerute (n 5.4.4.4 la =$:6 f(cH.
5.2. !rescrip%ii pri"ind alc+tuirea elementelor structurale din o%el
5.2.1. !oduri rutiere cu platela7e ortotrope
5.2.1.1. Tola platela7ului
6.4.1.1.1. Criterii de ri*iditate &i rezisten%+
(1) !entru a se e"ita fisurile (n tola c+ii &i fisurarea sistemului rutier$ *rosimea tolei metalice t "a fi limitat+ la.
a) pentru traficul rutier.
t(min YF 14 mm pentru sistemul rutier cu *rosimea mai mare sau e*al+ cu := mm
t(min YF 15 mm pentru sistemul rutier cu *rosimea mai mic+ de := mm dar cel pu%in 5= mm
Brosimea sistemului rutier (n mod normal nu "a fi mai mic+ de 5= mm.
b) pentru zonele din afara p+r%ii carosa#ile.
t YF 1= mm
(2) Distan%a (ntre reazemele tolei c+ii$ adic+ (ntre inimile ner"urilor lon*itudinale (lon7eroni ale platela7ului$ "a fi.
a) pentru zona p+r%ii carosa#ile.
e ]F 1== mm &i e>t ]F 46$ fi*. 6.1<3
b) pentru zonele din afara p+r%ii carosa#ile.
e ]F 5== mm pentru t F 1= mm &i e>t ]F 5=.
Not+. !entru poduri pro"izorii *rosimea tolei ,t, poate fi mai mic+ dec0t cea indicat+ la punctul (1$ cu condi%ia s+ fie respectat
raportul e>t ]F 46.
FIGURA 5.19
Distan%ele (ntre inimile ner"urilor lon*itudinale (lon7eroni
ale platela7ului
(3) Ri*iditatea ner"urilor lon*itudinale (lon7eronilor "a (ndeplini cerin%ele din fi*. 5.5:.
(4) /n cazul (n care recomand+rile (1$ (4 &i (1 sunt respectate$ momentele (nco"oietoare (n tola platela7ului nu "or mai fi
"erificate.
6.4.1.1.4. /m#in+rile
(1) /m#in+rile trans"ersale sudate ale tolei platela7ului ("ezi fi*. 6.4=$ cu suduri (n J$ (n V cu resudarea r+d+cinii$ tre#uie
controlate nedistructi" 1==P.
FIGURA 5.20
/m#inare trans"ersal+ sudat+
(2) /m#in+rile lon*itudinale sudate$ "ezi fi*. 6.41$ se "or e)ecuta (n acela&i mod cu (m#in+rile precizate la punctul (1 sau cu
suduri (n V cu pl+cu%e metalice suport$ care tre#uie s+ (ndeplineasc+ urm+toarele condi%ii.
' s+ se e)ecute suduri de fi)are a pl+cu%elor suport3
' se "a acorda o aten%ie special+ pentru protec%ie anticorozi"+3
' s+ se realizeze controlul (m#in+rii sudate conform documenta%iei proiectului.
FIGURA 5.21
/m#inare lon*itudinal+ sudat+ cu pl+cu%+ suport
5.2.1.2. Ner"urile platela7ului
6.4.1.4.1. Criterii de ri*iditate &i rezisten%+
(1) Ner"urile platela7ului (cu ri*iditate la torsiune e)ecutate cu sec%iuni (n form+ de V sau trapezoidale$ "or a"ea o *rosime t
YF 1= mm. Raza minim+ de (ndoire la rece rezult+ din condi%ia. R>t YF 5.
(2) Ner"urile platela7ului cu sec%iuni desc2ise (f+r+ ri*iditate la torsiune "or fi e)ecutate din ta#l+ cu o *rosime t YF 1= mm.
6.4.1.4.4. /m#in+rile ner"urilor lon*itudinale cu tola platela7ului
(1) /nainte de sudare$ spa%iul dintre mar*inea ner"urii &i tola platela7ului tre#uie s+ fie mai mic sau e*al cu 4 mm.
(2) Brosimea cordonului de sudur+ tre#uie s+ fie mai mare sau e*al+ cu *rosimea inimilor ner"urii (a YF t.
(3) Ad0ncimea de penetra%ie a sudurii "a fi corespunz+toare datelor din fi*. 6.44.
(4) !rocedeele de sudare &i de control.
W pentru sudura e)ecutat+ automat.
' conform pre"ederilor din caietul de sarcini3
W pentru sudura e)ecutat+ manual.
' controlul nedistructi" este 1==P pentru a confirma penetra%ia cordonului de sudur+ &i *rosimea acestuia3
W pentru sudura manual+ e)ecutat+ peste cap.
' &anfrenul se "a e)ecuta pe toat+ lun*imea sudurii din care cel pu%in 6=P "a fi controlat+3
' o aten%ie special+ "a fi acordat+ zonelor de (nceput &i de cap+t ale cordoanelor de sudur+ (polizarea craterelor finale3
' nu sunt permise crest+turile (defecte prin crest+turi$ t+ieturi$ arderi &.a. (n lun*ul cordonului de sudur+3
FIGURA 5.22
!re*+tirea mar*inilor sudate &i ad0ncimea de penetra%ie
6.4.1.4.1. /m#in+rile de monta7 sudate pentru ner"uri
(1) -un*imea (m#in+rii "a fi mai mare sau e*al+ cu 4== mm$ "ezi fi*. 6.41.
FIGURA 5.23
/nn+direa sudat+ a ner"urilor lon*itudinale trapezoidale
(2) -un*imea cordoanelor 1 care prind pere%ii ner"urii lon*itudinale de tola platela7ului "a fi cuprins+ (ntre 1== ... 4== mm$ "ezi
fi*. 6.4.6.
(3) 9pa%iul (ntre capetele ner"urilor lon*itudinale (n dreptul (m#in+rii sudate "a fi de cel pu%in 8 mm$ "ezi fi*. 6.45.
FIGURA 5.24
Rost minim la (nn+direa sudat+ a ner"urilor lon*itudinale
ale platela7ului
(4) !l+cu%a suport.
' *rosimea 1 mm$ l+%imea mai mare sau e*al+ cu 1= mm3
' interspa%iul dintre ner"ur+ &i pl+cu%a suport mai mic sau e*al cu 1 mm3
' deni"elarea (ntre ner"ur+ &i pl+cu%a suport mai mic sau e*al cu 1 mm.
(5) 9udur+ de fi)are a pl+cu%ei suport.
' amplasat+ (n spa%iul cordonului cap la cap$ pe toat+ lun*imea lui3
' "a fi de aceea&i calitate ca &i a cordonului principal de sudur+ cap la cap.
(6) !rocedeul de sudare &i control.
' pentru sudurile e)ecutate manual controlul nedistructi" "a fi de 1==P3
' pentru suduri e)ecutate automat (?IB>?AB controlul nedistructi" "a fi de minim 6=P3
(7) Etapele de sudare.
' 1. sudura unui cap+t al ner"urii lon*itudinale de cap+tul tronsonului de (nn+dire3
' 4. sudura cap+tului celeilalte ner"uri lon*itudinale de tronsonul de (nn+dire3
' 1. sudarea pere%ilor ner"urilor tronsonului de (nn+dire de tola platela7ului ("ezi 6.4.1.4.1 &i fi*. 6.413
' recomand+ri speciale "or fi date pentru succesiunea aplic+rii straturilor3
' o aten%ie special+ "a fi acordat+ la (nceputul &i finalul cordoanelor (polizarea craterelor3
(8) Recomand+ri *enerale.
' toleran%e pentru e)ecu%ie de ma)im 1 mm.
6.4.1.4.5. /m#inarea (ntre ner"urile lon*itudinale (lon7eron &i trans"ersale (antretoaze
(1) Ner"ura lon*itudinal+ tre#uie s+ fie continu+$ trec0nd prin de*a7area realizat+ (n inima antretoazei.
(2) 9e "a realiza un *ol de trecere (n 7urul conturului ner"urii$ (ns+ opera%ia de t+iere a inimii antretoazei nu "a afecta tola
platela7ului.
FIGURA 5.25
Dimensiunile de*a7+rii la (m#inarea ner"urii lon*itudinale cu antretoaza
(3) De*a7area suplimentar+ "a a"ea urm+toarele dimensiuni recomandate (se refer+ la de*a7+rile suplimentare din inima
antretoazei$ (n afara conturului e)terior al ner"urii lon*itudinale$ pentru e"itarea producerii fisurilor (n inima antretoazei.
' pentru ner"uri cu sec%iuni (n form+ de V$ cu o raz+ continu+ (:6 mm cu centrul (n acela&i punct cu "0rful de*a7+rii (n
antretoaz+3
' pentru ner"uri de form+ trapezoidal+ dimensiunile *olului decupat sunt date (n fi*. 6.46.
(4) Urm+toarele cerin%e "or fi respectate.
' o aten%ie special+ se "a acorda la prelucrarea fin+ a mar*inilor decup+rilor. Orice crest+tur+ "a fi polizat+ fin3
' cordonul de sudur+ se "a (ntoarce la mar*inea de*a7+rilor suplimentare din inim+3
' *rosimea cordonului "a fi mai mare sau e*al+ cu 6=P din *rosimea inimii antretoazei3
' nu sunt admise nici un fel de crest+turi.
NOTV. /ndeplinirea cerin%elor de mai sus "or pre"eni fisuri din o#oseal+ (n inim+ datorit+ forfec+rii &i #rid+rii ca urmare a
deform+rii lon7eronului.
(5) Respect0nd recomand+rile men%ionate mai sus este pre"enit+ formarea fisurilor din o#oseal+ (n inima ner"urilor
lon*itudinale.
5. 4.1.1 Antretoaze
6.4.1.1.1. Criterii de ri*iditate &i rezisten%+
(1) /n cazul trecerii continue a ner"urilor lon*itudinale prin de*a7+ri e)ecutate (n inima antretoazelor$ acestea se "or
dimensiona ca o *rind+ Vierendeel$ "ezi fi*. 6.48. Verificarea "a %ine seama de efectul concentratorilor de eforturi.
FIGURA 5.26
?odelarea antretoazei ca o *rind+ Vierendeel
(2) !entru e"itarea apari%iei fisurilor din o#oseal+ (n zona de*a7+rilor din inimile antretoazelor se "a %ine seama de urm+toarele
recomand+ri.
' (n sec%iunile critice A'A &i L'L (fi*. 6.4: se "or satisface cerin%ele de rezisten%+ la starea limit+ ultim+3
' sta#ilirea *rosimii optime a inimii antretoazei lu0nd (n considerare cerin%ele de sta#ilitate local+ ("oalarea3
' detaliile constructi"e pri"ind de*a7+rile "or fi (n conformitate cu cele specificate (n 6.4.1.4.5.
FIGURA 5.27
Ipoteza pentru distri#u%ia eforturilor unitare la antretoaze
6.4.1.1.4. /m#in+rile tolei platela7ului cu antretoazele
(1) Rostul (nainte de sudur+ "a fi mai mic sau e*al cu 1 mm.
(2) Cordonul de sudur+ "a fi de col%$ #ilateral$ cu *rosimea a e*al+ cu 7um+tate din *rosimea t a inimii antretoazei.
6.4.1.1.1. /m#inarea cadrului trans"ersal
(1) /m#inarea (ntre antretoaze &i ri*idiz+rile "erticale ale inimilor care fac parte din cadrul trans"ersal$ "a fi proiectat+ pentru
momentele (nco"oietoare determinate de (m#inarea ri*id+ ((ncastrare$ care se realizeaz+ prin sudare ("ezi fi*. 6.4;. !entru
proiectarea la o#oseal+ tre#uie considerat+ *rupa de crestare a detaliului constructi" utilizat la (m#inare.
FIGURA 5.28
/m#inarea antretoazei cu ri*idizarea "ertical+ a inimii
*rinzii principale
5.2.2. !oduri de cale ferat+ cu platela7 ortotrop
5.2.2.1. Beneralit+%i
(1) /n completarea preciz+rilor de la podurile de &osea (6.4.1$ pre"ederile urm+toare sunt de asemenea aplica#ile &i pentru
poduri de &osea.
5.2.2.2. Tola platela7ului
(1) Brosimea tolei c+ii "a fi limitat+ la.
t(min YF 15 mm &i
t(min YF e>5=
unde e ' distan%a ma)im+ (ntre inimile ner"urilor lon*itudinale ale platela7ului.
5.2.2.3. Ner"uri lon*itudinale
(1) Nu se accept+ e)ecu%ia ner"urilor lon*itudinale discontinui (amplasate (ntre antretoaze.
(2) !entru podurile fero"iare se recomand+ de*a7+ri circulare sau (n form+ de m+r la (m#in+rile ner"urilor lon*itudinale cu
antretoazele (fi*. 6.4<. Razele decup+rilor "or fi cuprinse (ntre 5= &i 6= mm.
(3) /n cazul ner"urilor lon*itudinale cu sec%iunea trapezoidal+$ decup+rile din inima antretoazelor$ "or respecta recomand+rile
din fi*. 6.1=.
(4) Cordoanele de sudur+ (ntre ner"urile lon*itudinale &i tola platela7ului se "or e)ecuta %in0nd seama de recomand+rile din
fi*. 6.1=.
(5) Amplasarea ner"urilor trapezoidale "a satisface cerin%ele din fi*. 6.11.
(6) /m#in+rile de monta7 &i de (nn+dire ale ner"urilor lon*itudinale se "or amplasa (ntre =$16 e(NT &i =$46 e(NT De(NT este
distan%a (n