Sunteți pe pagina 1din 9

(Anexa nr. 4.

1 la instructiuni)

Compartiment Biblioteca.
Conducator de compartiment Bibliotecar STAN DIANA CHESTIONAR DE EVALUARE a stadi l i de implementare a standardelor de control intern!mana"erial

Criterii "enerale de e#al are a stadi l i implementarii standard l i$%

Rasp ns si e&plicatii'%

La ni#el l compartiment l i standard l este(%)

Da!N *%

E&plicatie asociata rasp ns l i

I!+I!NI!N

2 I. MEDIU DE C!NT"!

Standard l $ , Etica- inte"ritate A #o$t comunicat per$onalului un cod de conduita% care $tabile$te re&uli de comportament etic 'n reali(area

Da

Raportarea codului de etica si conduit a ICT la nivelul compartimentului biblioteca

atributiilor de $er)iciu% aplicabil at*t per$onalului de conducere% c*t $i celui de e+ecutie din cadrul

compartimentului, Salariatii bene#icia(a de con$iliere

Da

etica $i li $e aplica un $i$tem de monitori(are a re$pectarii normelor de conduita, Standard l ' ,Atrib tii- . nctii- sarcini -er$onalului cuno$tinta pri)ind 'i $unt adu$e la

Organizarea de sesiuni de informare a regulilor si normelor de conduita

Da

Atributiile sunt stabilite in fisa postului

documentele mi$iunea interne

actuali(ate entitatii% $i #i$ele

re&ulamentele po$turilor,

Sarcinile.atributiile a$ociate po$turilor $unt $tabilite 'n concordanta cu

Da

Sarcinile se regasesc in R07-ul institutului

competentele

deci(ionale

nece$are

reali(arii ace$tora, Standard l * , Competenta- per.ormanta Au #o$t anali(ate $i $tabilite

Da

cuno$tintele $i aptitudinile nece$are a #i detinute 'n )ederea 'ndeplinirii

Am indeplinit conditiile pregatirii profesionale in ocuparea postului

$arcinilor.atributiilor a$ociate #iecarui po$t, Sunt identi#icate ne)oile de

Da

per#ectionare a pre&atirii pro#e$ionale a per$onalului, Sunt elaborate $i reali(ate pro&rame de pre&atire pro#e$ionala ne)oilor a de

regatire permanenta in functie de legislatia specifica rogram de pregatire profesionala la locul de munca

Da

per$onalului%

con#orm

per#ectionare identi#icate anterior, Standard l ( , / nctii sensibile A #o$t 'ntocmit in)entarul #unctiilor $en$ibile, E$te $tabilita o politica adec)ata de rotatie a $alariatilor din #unctiile

!A !u !u !u este cazul !u este cazul

$en$ibile,

1 Standard l 0 , Dele"area Sunt $tabilite $i comunicate limitele

Da

competentelor $i re$pon$abilitatilor care $e delea&a, Dele&area.$ubdele&area de competenta $e reali(ea(a 'n ba(a unor proceduri $peci#ice aprobate, Standard l 1 , Str ct ra or"ani2atorica

Conducerea stabileste si delega persoana ce ma inlocuieste in concediu !ote interne" Decizii cu acordul managerului#

Da

Sunt

e#ectuate

anali(e%

la

ni)elul

Da

principalelor acti)itati% 'n $copul identi#icarii e)entualelor di$#unctionalitati 'n #i+area

Competenta de a realize atributiile postului sunt specificate in fisa postului

$arcinilor de lucru indi)iduale prin #i$ele po$turilor $i 'n $tabilirea atributiilor

compartimentului, Structura #unctionarea or&ani(atorica circuitelor $i a$i&ura #lu+urilor

Da

in#ormationale nece$are $upra)e&/erii $i reali(arii acti)itatilor proprii,

S-au efectuat frafice privind intocmirea si circuitul documentelor elaborate in compartiment si difuzate in cadrul celorlalte compartimente# Astfel flu$ul informational functioneaza

II. -E"0!"MANTA SI MANA1EMENTU "ISCU UI Standard l 3 4 Obiecti#e Sunt $tabilite obiecti)ele $peci#ice la ni)elul compartimentului, !biecti)ele $unt a$t#el $tabilite 'nc*t $a ra$punda pac/etului de cerinte S.M.A.".T, 2Unde3 S 4 preci$e5 M 4 ma$urabile $i )eri#icabile5 A 4 nece$are5 " 4 reali$te5 T 4 cu termen de reali(are.6 Sunt $tabilite acti)itatile indi)iduale pentru #iecare $alariat% care $a conduca la

Da Da

Obiectivele compartimentului sunt precise Sunt precise si sunt stabilite in concordant cu obiectivele ICT

Da

rin activitatile desfasurate se realizeaza obiectivele compartimentului

atin&erea

obiecti)elor

$peci#ice

compartimentului, Standard l 5 4 +lani.icarea "e$ur$ele alocate $unt a$t#el reparti(ate 'nc*t $a a$i&ure acti)itatile nece$are $peci#ice

Da

Se efectueaza la sfarsitul fondului nu pe baza referatelor de necessitate primita in plan pentru anul urmator

reali(arii

obiecti)elor

compartimentului,

In ca(ul modi#icarii obiecti)elor $peci#ice% $unt $tabilite ma$urile nece$are pentru 'ncadrarea 'n re$ur$ele reparti(ate, Standard l 6 4 Coordonarea Sunt adoptate ma$uri de coordonare a deci(iilor $i acti)itatilor compartimentului cu cele ale altor compartimente% 'n $copul a$i&urarii ace$tora, In compartiment $e reali(ea(a con$ultarea prealabila% acti)itatilor, 'n )ederea coordonarii con)er&entei $i coerentei

Da

In functie de bugetul alocat% planul de ac&izitie poate fi modificat Coordonarea compartimentului de management ICT#

Da

Da

'erbal sau in scris

Standard l $7 , 8onitori2area per.ormantelor E$te in$tituit un $i$tem de monitori(are $i raportare a per#ormantelor% pe ba(a

Da

Raportarea realizarii activitatilor rin autosesizare

indicatorilor a$ociati obiecti)elor $peci#ice, Atunci c*nd o nece$itatile ree)aluare o a impun% $e

Da

e#ectuea(a

rele)antei

indicatorilor a$ociati obiecti)elor $peci#ice% 'n $copul operarii corectiilor cu)enite, Standard l $$ , 8ana"ement l risc l i Sunt identi#icate $i e)aluate principalele ri$curi% proprii acti)itatilor din cadrul

Da

S-a efectuat o analiza a riscului pe principalele activitati# Cand este cazul% dar cel putin o data pe an#

compartimentului, Sunt $tabilite ma$uri de &e$tionare a

Da

ri$curilor identi#icate $i e)aluate la ni)elul acti)itatilor din cadrul compartimentului,

1 E$te a$i&urata completarea.actuali(area

Da

re&i$trului ri$curilor, Standard l $0 , Ipote2e- ree#al ari Stabilirea obiecti)elor $peci#ice are la ba(a

Riscurile associate activitatilor au fost introduce pe Registrul Riscurilor ICT#

Da !umai cand este cazul#

#ormularea de ipote(e.premi$e% acceptate prin con$en$, Sunt ree)aluate obiecti)ele $peci#ice atunci c*nd $e con$tata modi#icari ale

ipote(elor.premi$elor care au $tat la ba(a #i+arii ace$tora, III. IN0!"MA"EA SI C!MUNICA"EA Standard l $' 4 In.ormarea Au #o$t $tabilite tipurile de in#ormatii%

Da

continutul% calitatea% #rec)enta% $ur$ele $i de$tinatarii ace$tora% a$t#el 'nc*t per$onalul de conducere $i cel de e+ecutie% prin primirea $i tran$miterea in#ormatiilor% $a '$i poata 'ndeplini $arcinile de $er)iciu, Colectarea% in#ormatiilor in#ormati(at, Standard l $* 4 Com nicarea Circuitele in#ormationale 2tra$eele pe care prelucrarea $e $i centrali(area 'n $i$tem

Documentele primite si de la celelate compartimente si de la managerul ICT( reguli de ordine interioara

Da

reali(ea(a

)nele informatii % circuitul documentelor( rocese verbale ale sedintelor de consiliu stiintific

Da

circula in#ormatiile6 a$i&ura o di#u(are rapida% #luenta $i preci$a a in#ormatiilor% a$t#el 'nc*t ace$tea $a a7un&a la timp la utili(atori, Sunt $tabilite canale adec)ate de comunicare prin care mana&erii $i per$onalul de e+ecutie din cadrul unui compartiment $a #ie in#ormati cu pri)ire la proiectele de deci(ii $au initiati)e% adoptate la ni)elul altor compartimente% care le4 ar putea a#ecta $arcinile $i re$pon$abilitatile, Standard l $( , Corespondenta si ar9i#area Sunt aplicate proceduri pentru $i

rin secretariatul managerului % verbal* celelalte compartimente scris*

Da

Au fost stabilite grafice privind comunicarea intre compartiment si celelalte compartimente

Da

entru ar&ivarea corespondentei

primirea.e+pedierea%

'nre&i$trarea

ar/i)area core$pondentei, "e&lementarile le&ale 'n )i&oare cu pri)ire la manipularea $i depo(itarea in#ormatiilor

Da

Depozitarea informatiilor pe CD

cla$i#icate $unt cuno$cute $i aplicate 'n practica, Standard l $1 , Semnalarea nere" laritatilor A #o$t comunicata $alariatilor procedura aplicabila 'n ca(ul $emnalarii unor

Da

rin informarea sefului managerului Autosesizare

nere&ularitati, In ca(ul $emnalarii unor nere&ularitati%

Da

conducatorul de compartiment a 'ntreprin$ cercetarile adec)ate 'n $copul elucidarii ace$tora $i a aplicat ma$urile care $e impun, I8. ACTI8ITATI DE C!NT"! Standard l $3 4 +roced ri -entru acti)itatile proprii au #o$t

Da

Au fost elaborate

elaborate.actuali(ate operationale, -rocedurile operationale

proceduri

comunicate

Da

$alariatilor $unt aplicate, Standard l $5 , Separarea atrib tiilor 0unctiile de initiere% )eri#icare $i aprobare a operatiunilor $unt #unctii $eparate $i

rocedeele operationale comune+ inventarierea% cererea de concediu, Sunt specificate in proceduri#

Da

e+ercitate de per$oane di#erite,

1 Conceperea $i aplicarea procedurilor

Da

a$i&ura $epararea atributiilor, Standard l $6 , S pra#e"9erea Mana&erii $upra)e&/ea(a $i $uper)i(ea(a acti)itatile care intra 'n re$pon$abilitatea lor directa, Super)i(area unor acti)itati care implica un &rad ridicat de e+punere la ri$c $e reali(ea(a pe ba(a unor proceduri

Da

-prin comunicarea atributiilor% responsabilitatilor !A

!u

pre$tabilite,

Standard l '7 , :esti nea abaterilor In $ituatia 'n care% din cau(a unor

circum$tante deo$ebite% apar abateri #ata de procedurile $tabilite% $e 'ntocme$c

documente adec)ate% aprobate la ni)el core$pun(ator% operatiunilor, Se e#ectuea(a o anali(a periodica a 'nainte de e#ectuarea

circum$tantelor $i a modului cum au #o$t &e$tionate abaterile 'n )ederea

de$prinderii% pentru )iitor% a unor conclu(ii de buna practica, Standard l '$ , Contin itatea acti#itatii Sunt in)entariate $ituatiile &eneratoare de 'ntreruperi 'n derularea unor acti)itati, Sunt $tabilite $i aplicate ma$uri pentru a$i&urarea continuitatii acti)itatii% 'n ca(ul aparitiei unor $ituatii &eneratoare de

Da Da

-uare de masuri adecvate Interesul pentru atingerea obiectivelor% planificari de verificare periodica

'ntreruperi, Standard l '' , Strate"ii de control Au #o$t elaborate $trate&ii de control adec)ate pentru atin&erea obiecti)elor $peci#ice, Strate&iile de control aplicate #urni(ea(a o a$i&urare re(onabila cu pri)ire la

Da

Control intern % prin autocontrol

Da

In caz de boala % sau situatii neprevazute % se allege o persoana compatibila cu postul

atin&erea obiecti)elor $peci#ice, Standard l '* ,Acces l la res rse Sunt emi$e acte admini$trati)e de

Da

re&lementare a acce$ului $alariatilor din compartiment la re$ur$ele materiale%

rin aplicarea planului de ac&izitii% primirea materialelor necesare ac&izitiei si dotarea cu calculator

#inanciare $i in#ormationale,

Acce$ul reali(ea(a

per$onalului cu

la

re$ur$e $tricta

$e a

Da

re$pectarea

In regulamentul de organizare si functionare

normelor cuprin$e 'n actele admini$trati)e de re&lementare cu ace$t obiect, 8.AUDITA"EA SI E8A UA"EA Standard l '( , Veri.icarea si e#al area control l i Conducatorul reali(ea(a% anual% compartimentului operatiunea de

Da

lan de control intern managerial

autoe)aluare a $ub$i$temului de control intern.mana&erial e+i$tent la ace$t ni)el, !peratiunile $ub$i$temului de autoe)aluare de a

Da

C&estionare de autocontrol

control

intern.mana&erial au drept re(ultat date% in#ormatii $i con$tatari pertinente

nece$are luarii de deci(ii operationale% precum $i raportarii,

1 Standard l '0 , A dit l intern Compartimentul e+ecuta% mana&er% pri)ind 'n $i de a#ara mi$iuni audit intern Da de

Cand este cazul

mi$iunilor de

a$i&urare% plani#icate $i aprobate de con$iliere de pre&atirea proce$ului

autoe)aluare a $i$temului de control intern.mana&erial al compartimentului, Compartimentul de audit intern

di$pune de $u#icient per$onal pentru a reali(a inte&ral pro&ramul anual de audit,

Conclu(ii

cu

pri)ire

la

$tadiul

de

implementare

$tandardelor

de

control

intern.mana&erial.................................... Ma$uri de adoptat.....................................................................................


16 -e l*n&a criteriile &enerale de e)aluare a $tadiului implementarii $tandardului% $tructura cu atributii de monitori(are% coordonare $i 'ndrumare metodolo&ica pri)ind $i$temul propriu de control intern.mana&erial poate de#ini $i include 'n c/e$tionarul de autoe)aluare $i criterii $peci#ice proprii. 26 0iecare ra$pun$ la criteriile &enerale de e)aluare din coloana 1 a c/e$tionarului $e moti)ea(a 'n coloana 3 9E+plicatie a$ociata ra$pun$ului:. 36 In ca(ul criteriilor &enerale de e)aluare a#erente $tandardelor% neaplicabile unui anumit compartiment% 'n coloana 2 $e preci(ea(a 9neaplicabil:% prin acronimul 9NA:% $i $e moti)ea(a 'n coloana 3 9E+plicatie a$ociata ra$pun$ului:. 46 Un $tandard aplicabil la ni)elul compartimentului $e con$idera a #i3 4 implementat 2I6% atunci c*nd la #iecare dintre criteriile &enerale de e)aluare a#erente $tandardului $4a ra$pun$ cu 9Da:5 4 partial implementat 2-I6% atunci c*nd la cel putin unul dintre criteriile &enerale de e)aluare a#erente $tandardului $4a ra$pun$ cu 9Da:5 4 neimplementat 2NI6% atunci c*nd la #iecare dintre criteriile &enerale de e)aluare a#erente $tandardului $4a ra$pun$ cu 9Nu:. (Anexa nr. 4. 2 la instructiuni) Conducator de compartiment STAN DIANA