X.

SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobafldeasca un grad de consistent;! abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentm efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, inca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitStile vietii, proveneau din parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, ^digit" era latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distant dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distant dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice $i variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distan^elcr, volumelor si greutatii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolutie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi §i masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitom", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima incercare de instituire a unui sistem national de greutafi si masuri a apartinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Na{ionale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de ^timfe din Paris sa propuna Societa^ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, m schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unitati sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitati metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subiectui stabilirii unei uniformita}i in greutafi, masuri si monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitafilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta modificare era condifionata si de dezvoltarea stiinfelor tn care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa menfionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat un prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiinfarea, prin acorduri diplo-matice, m 1873, a Biroului International de Masuri si Greutafi. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanfi din 17 state au semnat la Paris Conventia Interna{ionala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta{i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutati (CIPM). Intreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinta Generala de Masuri si Greutafi (CGPM), care cuprinde specialisti din toate {arile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate {arile. In anul 1960, la urmatoarea Conferinfa, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate {arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI Unitaflle de masura utilizate m SI se clasifica in: A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

X. SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA tN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobaftdeasca un grad de consistenta abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentru efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, mca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitS-tile vietii, proveneau dm parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, "digit" era. latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distanfa dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distanfa dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice ^ variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distantelor, volumelor si greuta(ii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolufie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi si masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitorii", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima mcercare de instituire a unui sistem national de greuta{i si masuri a aparfinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Nationale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de §tiinte din Paris sa propuna Societa{ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, in schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unita{i sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitap metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subieclul stabilirii unei uniformitafi in greutafi, masuri fi monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitatilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta moditicare era conditionata si de dezvoltarea stiintelor m care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa mentionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat tin prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiintarea, prin acordun diplo-matice, in 1873, a Biroului International de Masuri si Greutati. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanti din 17 state au semnat la Paris Conventia Internationala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta^i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutafi (CIPM). Tntreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinfa Generala de Masuri si Greutati (CGPM), care cuprinde specialist! din toate tarile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate farile. In anul 1960, la urmatoarea Conferin{a, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate (arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI
Unitafile de masura utilizate in SI se clasifica in:

A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA

A. Unitafile fundamentale sunt in numar de sapte: Marimea.fizica •__________Denumirea unitafti de masura Simbohd acesteia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lungime Masa Timp Intensitatea curentului electric Temperatura termodinamica Intensitate luminoasa Cantitate de substanfa metru kilogram secunde amper kelvin candela mol m kg s A K cd mol

Defmifiile unitatilor fundamentale sunt urmatoarele: • Metrul (m) este unitatea de lungime si reprezinta drumul parcurs de lumina in vid m timp de 1/299 792 458 dintr-o secunda. • Kilogramul (kg) este unitatea de masa; el este egal cu masa prototipului international (etalon) din plati-na iridata care se pastreaza la BIPM (Sevres). • Secunda (s) este unitatea de timp si este egala cu 9192631770 perioade ale radiafiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele energetice hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 133. • Amperul (A) este unitatea de masura a intensitatii curentului electric si reprezinta intensitatea unui curent electric constant care, mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinita si cu secpunea circulara neglijabila, asezate in vid, la o distanta de un metru unul de altui, ar produce intre aceste conductoare o forfa egala cu 2 x 10-7 newtoni pe o lungime de un metru. • Kelviniil (K) este unitatea de temperatura termodinamica si este egal cu o fractiune de 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei. • Candela (cd) este unitatea de intensitate luminoasa si reprezinta intensitatea luminoasa intr-o direcfie data a unei surse care emite o radiate monocromatica cu fi-ecven^a de 540 x 1012 hertzi si a caret intensitate energetica in aceasta direcfie este 1/683 dintrun watt pe steradian. : • Molul (mol), unitatea de masura pentru cantitatea de substanta, este cantitatea de substanfa dintr-un sistem care contine un numar de entitafi elementare egal cu eel al atomilor de carbon din 0,012 kg de car-: bon 12; ori de cate ori se foloseste unitatea mol trebuie specificate unitafile elementare, care pot fi: atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupe specificate de asemenea particule. Specialistii din domeniul metrologiei considera ca unitatile de masura pentru marimile fundamentale, ca §i numarul acestor marimi nu sunt stabilite pentru totdeauna, ele evoluand m functie de necesitatile dezvoltarii stiin{elor si tehnicii. Este cert, de exemplu, ca etaloanele pentru unitatile fundamentale sunt perfectionate continuu, deoarece trebuie sa indeplineasca o serie de condi{ii, unele extrem de greu de realizat: sa poata fi reconstituite (reproduse) in orice laborator de metrologie, sa prezinte o vara{ie minima sub influenta factorilor de mediu (temperatura, pre-siune, umiditate etc.), sa poata fi folosite in mod simplu in tehnica masurarii, sa fie alcatuite din materiale care nu se modifica structural (fizico-chimic) in timp. Deocamdata, etalonul eel mai departe de conditiile ideale este eel pentru kilogram, dupa cum etaloanele pentru metru (indeosebi) si secunda au evoluat considerabil. Dupa cum, nu este exclus ca in viitor sa fie necesara elaborarea sau adaptarea unor unitati fundamentale noi. B. Unita{ile derivate sunt extrem de numeroase si pot fi- clasificate m trei grupe: a) in funcfie de unita{ile fundamentale:
— ane volum viteza acceleratie densitate concentratie luminanta metru patrat metru cub metri pe secunda metri pe secunda la patrat kilogram pe metru cub mol pe metru cub candela pe metru patrat : m2 m3 m/s m/s2 kg/m3 mol/m3 cd/m2 i|

b) cu denumiri speciale (de obicei nume de cercetatori): Unitate frecven{a forta 1156 Denumire Simbol hertz H newton N Origine Hemrich Rudolf Hertz (1857-1894) Isaac Newton (1642-1727)

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MASURA IN MEDICINA

presiune lucru mecanic, energie, cantitate de caldura putere, flux energetic cantitate de electricitate tensiune/potenhal electric capacitate electrica rezisten(a electrica conductanfa electrica flux de inductie magnetica inductanfa mductie magnetica activitatea unui radionuclid doza absorbita de radiatii flux luminos iluminare luminoasa

pascal joule
watt

Pa
J WC

Blaise Pascal (1623-1662) James Prescott Joule (1818-1889)

coulomb volt farad ohm - Siemens - mho, de la ohm weber henry tesia becquerel
gray

James Watt (1736-1819) Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827) Michael FQS (v.), citit invers Faraday (1791-1867) Georg Simon Ohm (1789-1859) Ernst Wemer Siemens (1816WHT 1892) Bq Gy

v

lumen lux

Wilhelm Eduard Weber (1804-1S91) Joseph Henry (1797-1878) Nikola Tesia (1856-1943) Henri Antoine Becquerel (1852-1908) Stephen Gray (1666-1736) 1m lat. lumen = ceea ce lumineaza Ix lat. lux, lucis = lumina, claritate

Obs.: prefixul tera si unitatea tesia au acelasi simbol T. c) unitafi care se exprima folosind denumiri speciale: ex- viscozitate dinamica - pascal x secunda, tensiunea superficiala newton / metru. C. Unitafile suplimentare sunt doua: unghi plan radian rad unghi solid steradian sr Prezentam in continuare prefixele sistemului international care servesc la formarea de multipli sau sub-multipli zecimali ai unitatilor. Ele sunt mentionate ca un exponent care se aplica simbolului in ansamblul sau si nu simbolului unitatii de la care se porneste. Astfel, 1 cm se scrie 10'2 m. In plus, nu se utilizeaza prefixe com-puse. Ex.: a mia parte dintr-un micrometru (lO^lO"6 m) reprezinta un nanometru, adica 10'9 m. Prefixele exa si penta din tabelul alaturat nu fac parte din SI, nefiind utilizate decat cu totui exceptional. Toate prefixele desemnand multipli sunt de origine greaca. In ceea ce priveste prefixele pentru submultipli, primele trei sun»de origine latina, urmate de doua de origine greaca, un prefix de origine italiana (pico) si doua de origine daneza (alto, din deformarea cuvantului danez atten = optsprezece si femto, provenind din danezul femten = cincisprezece). Factor de multiplicare 1011 1015 1012 lO9 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 Prefix exa penta tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto , Simbol E P T G M k h da d c m U n P f a

1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 10 ' 1 0,1 0,01 0,001 0,000001 0,000000001 0,000000000001 0,000000000000001 0,000000000000000001
1157

SISTEMUL INTERNATIONAL (81) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA tn radiobiologie se utilizeaza o serie de unitati specifice:

Defmitii Unitati vechi Unitati not Conversie 7. Activilatea uniii radioizotop .Curie (Ci) . . Becquerel (Bq) . I Ci = 3,7xl010 Bq (radionuclid)'. (activitate a 1 gram de radiu) 1 dezintegrare/s , numarul de nuclee radioactive 1 Ci = 3,7-1010 dez/s care se dezintegreaza in unitatea de timp. 2. Doza absorbita (A): Rad (rd) .• Gray (Gy) 1 Gy = 100 rad manme dozimetrica fundamentals 1 rad .= 0,01 J/kg 1 Gy = 1 J/kg definita ca energia medie cedata . •, . de radiatia ionizanta unitatii de masa imediata. , ,• . .. In continuare, mentionam alte doua marimi dozimetrice de baza, elaborate conform conceptelor aetuale din radiobiologie: • Doza echivalenfa H/m: doza absorbita, in tesutui sau organul T, ponderata pentru calitatea radiatiei R. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). ' ' " .' • Doza efectiva E: suma ponderata a dozelor echivalente provenite din expunerea extema si'intBma, efectuata pe toate tesuturile si organele corpului. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). Se mai disting: doza echivalenta angajata, doza efectiva angajata, doza evitabila etc. Pentru medicii din domeni-ile de utilizare a radiatiilor ionizate (in diagnostic sau terapie) sunt extrem de utile anexele 1-5 ale Normelor de secu-ritate radiologica, publicate m Monitomi Oficial al Romaniei, nr. 404 bis, din 29 august 2000.

SI in medicina
Posibilitatile de evaluare cantitativa in medicina, 'tndeosebi a 'unor parametri biochimici, s-au extins mtr-un ritm inimaginabil in urma cu cateva decenii. Metodele s-au diversificat, sensibilitatea unora dintre acestea a cres-cut, se dezvolta vertigines analizoarele biochimice automatice, se extinde gama biosenzorilor, astfel incat pufine dia-gnostice se mai pot sus^ine fara investigatii de ordin cantitativ, paraclinice. Pe de alta parte, aspira{ia catre o expri-mare cantitativa cat mai exacta este limitata de variabilitatea biologica, diferentele naturale dintre diferiti subiecfi sau populatii umane, de unde dificultatea de a stabili valorile normale ale constantelor biologice. De aceea, m locul conceptului valorilor normale s-a consacrat in ultimii ani eel al valorilor de referinta, care se obtin pentru o anu-mita populatie umana, dupa definirea acesteia si pe baza unor criterii de ordin statistic. . .. • Dezvoltarea evaluarii cantitative in medicina, uneori excesiva sau chiar exagerata atunci cand este consecinta concurentei dintre firmele producatoare de aparatura si nu a unor necesitati reale, a impus utilizarea Sistemului International de unitati de masura. tn acest scop, A 30-a Adunare Mondiala a Sanatafii a adoptat la 18 mai 1977 o rezolufie asupra introducerii SI in medicina. Cu aceasta ocazie au fost formulate o serie de precizari necesare adap-tarii SI particularitatilor de exprimare cantitativa in medicina, iar ulterior standardizarea unitafilor de masura in medicina, bazata pe SI, a continuat in cadrul a numeroase comisii, comitete sau conferinte. Pe langa Organiza(ia Mondiala a Sanata(ii. s-au implicat indeosebi Comisia de Chimie Clinica a Uniunii Internationale de Chimie Pura si Aplicata, Federatia ln(crna(ionala de Chimie Clinica, ComitetuI International pentru Standardizarea in Hematologie, Asociafia Mondiala a Societatilor de Patologie, la care s-au adaugat ulterior alte comisii, aparpnand aproape tuturor domeniilor medicinii. . In principiu, prm introducerea SI m medicina, terminologia medicala din domeniul masurarilor a devenit clara si a fost posibila pentru prima oara o exprimare uniforma a rezultatelor. Aceasta cu conditia ca SI sa fie cunos-cut si utilizat de intregul corp medical si de publicafiile medicale. Prin adaptarea SI, o serie de unitati vechi nu mai sunt utilizate: • angstrom (A), care in SI reprezinta 0,1 nanometru (nm); • dalton, care este echivalent cu 0,9921 din unitatea atomica de masa; totusi, aceasta imitate (cii Simbolul Da) se mai utilizeaza in desemnarea masei moleculare relative (M,) a unor molecule, Indeosebi a pro-teinelor; • ' • milimicron (m(i), care este inlocuit de nanometru (nm);
1158

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MA8URA TN MEDICINA

• Y (gamma) este locuita de microgram (p.g); • A. (lambda) este locuita de microlitru (u.1); • torr este echivalent cu 0,1333 kilopascal (kPa). Aplicarea SI a impus o serie de modificari ale modului de exprimare a rezultatelor. !n continuare enumeram majoritatea acestor modificari, cu mentionarea domeniilor medicale in care ele se aplica in mod deosebit: • Cantitatea unei substance se exprima prin unitatea fundamentals denumita mol sau prin submultiplii aces-tuia, fiind inlocuit astfel gramul sau miligramul. Prin definitie, o solute molara contine 1 mol din sub-stanfa considerate Tntr-un volum lichid de 1 litru. Cea mai mare parte a rezultatelor din biochimia clinica se exprima in concentratie molara, fara sa fie necesar sa se precizeze "pe litru", deoarece litrul este referen-tialul volumic universal. Concentratia se poate exprima, cand este cazul, si in submultipli ai molului: mili-mol (mmol), micromol (umol), nanomol (nmol), picomol (pmol) si femtomol (fmol). Prin urmare, ori de cate ori greutatea moleculara a unei substance este cunoscuta cu precizie, rezultatele sunt exprimate in concentratie molara. 0 excep(ie: proteinele totale din serul sanguin, plasma sanguina, urina, LCR sau orice alt lichid biologic, atunci cand masa moleculara medie, chiar aproximativa, nu este cunoscuta. In aceste cazuri, rezultatele se pot exprima in unitafi ponderale: g/1, mg/1, ng/1, pg/1. Se va tine seama, insa, de faptui ca litrul inlocuieste ca unitate de volum 100 ml sau decilitrul (dl), deci obligatoriu toate concentratiile vor fi raportate la litru. Daca un anumit rezultat este exprimat in g/1 sau in u.g/1 pentru o substan^a a caret masa moleculara este cunoscuta, acesta poate fi usor convertit in mmol sau umol impartind valoarea ponderala prin masa moleculara a substanfei considerate. Exprimarea molara a concentratiilor prezinta un avan-taj extrem de important: valorile numerice ale concentratiilor unor substanfe dintre cele mai diferite, exprimate m mol sau submultipli acestuia, devin imediat comparabile, ceea ce nu este posibil in cazul exprimarii rezultatelor in maniera clasica. Parametri biochimici diferi(i devin comparabili deoarece un mol de substanfa contine acelasi numar de unitati elementare (molecule), indiferent de natura substan^ei, reprezen-tat de numarul lui Avogadro (6,023 x 1023 molecule/mol). Rezulta ca utilizarea unitatii mol implicS o schim-bare conceptuala in dimensiuni, de la masa la particule active, in organism, constituentii chimici reac-tioneaza intre ei in functie de numarul de molecule prezente in mcdiile vii, si nu in func^ie de ma-sele lor. Or, exprimarea molara a concentra{iei permite cunoasterea exacta a numarului de particule (molecule) ale unor substance dintre cele mai diferite din organism. Ca urmare, au putut fi clarificate o serie de aspecte de biochimie clinica sau de fiziopatologie determinate de variafiile concentratiilor moleculare. • Uneori, exprimarea molara impune modificarea radicala a modului "traditional" de prezentare a unor date. De ex.: o concentrate de 0,40 g/1 uree reprezinta m noul sistem 6,64 mmol/1, iar hemoglobina se exprima in mmol/1, considerand masa moleculara corespunzatoare. Valoarea m mmol se obfine multiplicand valoarea. in g/1 cu 6,21xl0-3. • • Katalul (kat) sau subunitatile acestuia (ukat, nkat) miocuiesc unitatea intemationala (UI) pentru exprimarea activitatii enzimatice. Un katal reprezinta activitatea enzimatica ce catalizeaza un mol de substrat pe secunda. Pentru conversia rezultatelor se utilizeaza urmatoarele relatii: 1 kat = 6x 107 UI; 1 UI = 16,67 nkat. • Numarul diferitelor elemente celulare din sange (sau din alte lichide biologice) trebuie raportat nu la mm3, cum se procedeaza traditional, ci la litru (1). Este clar ca in aceste condifii, in cazul eritrocitelor (mai ales), dar si al trombocitelor, se ajunge la valori numerice foarte mari. De ex.: 4,6 milioane eritrocite/mm3 devin 4,6 x 1012 eritrocite/1; 4500 leucocite/mm3 reprezinta 4,5 x 109 leucocite/1, iar 150000 plachete/mm3 reprezinta 150 x 109 plachete/1. Se stie ca pentru 109 corespunde prefixul giga-, iar pentru 1012 - prefixul tera-. Deoarece simbolurile prefixelor men{ionate sunt G si, respectiv T, ele pot fi confundate cu sim-bolurile unitaUlor de flux magnetic tesia (T) si gauss (G) si de aceea se prefera utilizarea valorilor numerice ale elementelor celulare ca atare, fara men{ionarea prefixelor. • 0 modificare care a generat discutii (si, in unele cazuri, chiar o amanare m introducerea m practica masu-, rarilor) o constitute utilizarea ca unitate pentru presiune a pascalului (Pa) sau a kilopascalului (kPa), renun-. tandu-se la vechile unitati: milimetri coloana mercur (mmHg), centimetri coloana apa (cmH^O), torr si at-mosfera. Astfel, tensiunea (presiunea) arteriala se exprima In kilopascali, si nu in milimetri coloana mercur. De menfionat ca in cardiologie s-a convenit pe plan international utilizarea in continuare, o perioada de timp, a unitatii mmHg. • Timpul se mascara in secunde, si nu in minute sau ore. Astfel, clearance-ul se exprima in muilitri pe secunda, si nu in mililitri pe minut.
1159;

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

• Vechile unitati calorie (cal) §i kilocalorie (kcal) se.inlocuiesc cu joule (J) §i kilojoule (kJ). • Puterea (forta) se exprima in newtop,(N), iar lucrul mecanic m joule (J),
** *

Utilizarea sistematica a SI de unita^i §i a recomadarilor ce decurg din acesta, in" exprimarea rezultatelor de laborator §i paraclinice, s-a extins considerabil in ultimii ani. Utilizatorii de rezultate exprimate in unitati conventio-nale au la dispozi{ie factori de conversie in unitati apartinand SI.

1160

XIII. GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI

Este posibil ca utilizatorii dictionarului sa fie surprinsi de includerea acestei sectiuni in volumul de fata. In realitate, terminologia medicala populara romaneasca este inca, m unele regium ale \axu, vie si chiar productiva, prin neologismele care mai apar si in prezent, chiar daca ele sunt putine. Initial, am avut intentia ca pe calea colaborarii cu o serie de medici practicieni din mediul rural sa fie redata, macar partial, terminologia populara cu circulatie regionala. Rezultatele nu au fost chiar pe masura speran(elor si, m consecin{a, sursa de baza a ramas bibliografia. Cele mai importante contributii in domeniul studiului terminolo-giei medicale populare romanesti apartin unor lingvisti si filologi. Dintre toate lucrarile, cartea lui I.-Aurel Candrea - Folclorul medical roman comparat. Privire generals. Medicina magica, aparuta in prima editie la Casa §coalelor, in 1944, si publicata intr-o noua editie recent, la Editura POLIROM din lasi, este excepfionala, autorul stralucind prin eruditie si calitatea informatiei. 0 a doua lucrare de mare interes pentru intreg corpul medical o are ca autoare pe Maria Purdela Sitaru si este intitulata Etnomedicina lingvistica (Edit. Amarcord, Timisoara, 1999). In opinia autoarei mentionate, care este cea mai autorizata cercetatoare in domeniul terminologiei medicale populare romanesti (remarcata de Al. Graur inca din 1982, in articolul Medicina lingvistica, publicat in Muncitorul sanitar, nr. 36/1566); "In cadrul perspectivei lingvistice de inregistrare si interpretare a impresionantei ars si materia medica populare pot fi distinse urmatoarele orientari: cea etimologica (preponderent comparativist-folclorica sau descriptivista), cea dialec-tologica (din unghiul de vedere al geografiei lingvistice), cea onomasiologica si semantica si cea interdisciplinara" (op. cit., p. 31). Daca ne referim strict la tennenii medicali populari cuprinsi m acest capital al dictionarului, unii dintre acestia au disparut sau circula rar $i pe arii restranse. Destule cuvinte sau sintagme sunt subtile, nascute din inteligen{a populara, ca si dintr-un spirit de observatie, uneori surprinzator. Metaforele se imbina uneori cu farmecul limbajului popular si cand ne gandim ca multe cuvinte din aceste pagini, cu o vechime considerabila, dispar incet, asemenea zapezii cand primavara soseste dupa o iama grea, este fireasca o nostalgic pentru lumea cuvintelor de odmioara. " . Dintr-o perspectiva pragmatica, cunoasterea termenilor medicali aflati inca m circulatie poate servi la ame-liorarea comunicarii medic-pacient si acesta ar putea fi rostui glosarului, chiar daca el reprezinta doar o colectie de cuvinte si locutiuni. Dialogul medic-pacient se desfasoara la doua mveluri de limbaj diferite: medicul arc nevoie de termeni precisi, indeosebi anatomici, pentru localizarea bolii, ca si de o exprimare cat mai clara a simptomelor. Bolnavul poate indica sediul si caracteristicile doar aproximativ sau intr-un cod verbal cu totui diferit, dupa cum se poate observa clar din acest glosar. Uneori, bolnavii si indeosebi bolnavele recurg la eufemisme pudice, generate atat de evenimentui care il rq»rezinta o consultatie medicala, cat si de o anumita educatie. Alteori este evidenta o opozitie intre terminologia medicala si cea populara, pana la impresia de vulgaritate, care trebuie perceputa cu intelegere pentru ca fiecare pacient utilizeaza cuvinte din mediul sau de viafa, uneori chiar din copilarie (deoarece boala poate induce o regre-siune catre vocabularul infantil). Cultura pacientului, tentaUa disimularii ca si opusul acesteia, o franchete care conduce la exagerari complica si mai mult comunicarea. Medicii cu experien^a isi adapteaza spontan limbajul in functie de varsta pacientului, profesia acestuia, re-zerva sau dimpotriva, comportamentui la limita respectului reciproc, neincrederea pe care bolnavul o manifesta. In aceste cazuri utilizarea unor termeni medicali populari de catre ambii locutori isi are rostui sau. Trebuie sa mentionam ca in {arile francofone si anglofone aceste aspecte ale comunicarii verbale medic-pacient sunt abordate sistematic, proba fiind numeroasele lucrari publicate.

1201

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI
TERMEN POPULAR ^ • ..•": ":•.:••: ••• • • •• • •:.:••••:•••••••. • • •••••.; ,
A

TERMEN STIINTIFIC ECHIVALENT SAU SEMNIFICATIE

^...^^^^^^^^^

aboala, s. f. abuba,s. f. aburit, adj. acreala Tn stomac acrum, s. n. adapat, s, n. adancituri, s. f. pi. aer Tn stomac afumat, adj. agambala, s. f. aghezmuit, adj. aiurare, s. f. (a-1) roade (ustura, seca) la ficati albeata, s. f. albire a parului albitura, s. f. albul ochiului albus, s. n. alifie, s. f. (a) aligni, vb. alte-alea altoi, s. n. alunica, s. f. alunita, s. f. alunjeala, s. f. ameteala, s. f. amorteala, s. f. anevoie, s. f. anghina, s. f. apa,s. f. apa alba apa la plamani apa neagra apasare,s.f.

epilepsie abces dentar alveolar (fig.) aprins la fata (cu congestie faciala) hiperaciditate gastrica afte bucale intoxicatie orbite aerofagie ametit, turmentat, beat epilepsie beat delir a avea o durere foarte intensa (tndeosebi abdominala) 1) albugo, leucom cornean; 2) cataracta; 3) keratita; 4) sclerotica canitie sclerotica sclerotica sclerotica unguent v. (a) lihni epilepsie vaccin nev pigmentar, efelide nev pigmentar, efelide junghi vertij insensibilitate trecatoare a unei parti a corpului epilepsie 1) amigdalita; 2) angina difterica; 3) faringita 1) ascita, anasarca, hidropizie; 2) transpiratie leucom pleurezie, hidrotorax glaucom 1) stare a celui coplesit de suferinta; ex.: a simti o apasare; 2) forma a durerii (frecvent folosita pentru a caracteriza o durere in zona cordului, dar si Tn alte regiuni ale corpului) a i se face greata, a suferi o indigestie indigestie v. aplecare furuncul 1) inflamatie; 2) febra meningita pneumonie, congestie pulmonara eclampsie 1) colici; 2) dureri; 3) eclampsie 1) a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte; 2) a avea febra sifilis

(a i se) apleca, vb. aplecare, s. f. aplecate, s. f. pi. apostima, s. f. aprindere, s. f. aprinderea camasii creierului aprindere la plamani apucat, s. m. apucatura, s. f. (a) arde, vb.

argint, s. m.

1202

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI argint viu arici, s. m. armurar, s. m. arsuri, s. f. pi. arsita, s. f. aruncatura, s. f. aruncaturi, s. f. pi. asma, s. f. astma, s. f. astupare Tn gat asudarea mainilor asudarea picioarelor (a) asuda,vb. asudoare, s. f. aschie, s. f. atac, s. n. atac de nervi ata la limba atipeala, s. f. B mercur 1) inflamatii la nivelul membrelor cailor; 2) neg antrax 1) senzatie dureroasa, usturatoare; 2) arsuri la stomac, pirozis 1) febra; 2) febra cu catar respirator preastmatic: 3) herpes; 4) rinita cronica alergica 1) suferinta determinata de un lucru vrajit aruncat Tn calea cuiva; 2) melancolie, iponondrie boli de piele dispnee, astm bronsic, emfizem pulmonar v. asma angina difterica polihidroza polihidroza a transpira transpiratie eschila 1) apoplexie; 2) tuberculoza pulmonara isterie frau lingual stare de somn superficial sau de semiveghe

babita, s. f. babiti, s. f. pi. babon,s. n. bai, s. n. bai la inima baiul eel rau bale, s. f. pi. balonare, s. f. bata-i barbia urechii bataie de soare batai de inima batai de piept batatura, s. f. basica, s. f. basica (cea) rea baiguiata, s. f. bataiala, s. f. belitura, s. f. beregata, s. f. besica, s. f. beteag, adj. betegeala, s. f. (a) betegi, vb. betejeala, s. f. (a) beteji, vb. betesug, s. n. betie, s. f. blanda, s. f.

gastroenterita la copil tulburari (de regula digestive) ale copilului In perioada eruptiei dentare adenita boala a unui organ boala cardiaca epilepsie saliva, hipersalivatie . . meteorism epilepsie iobul urechii insolatie palpitatii, tahicardie, aritmie cardiaca palpitatii " calozitate, clavus 1) vezicula, flictena; 2) vezica urinara, stomac; 3) umflatura pustula maligna, carbune delir tremor excoriatie laringe, parte a gatului unde se afla laringele v. basica 1) (om) bolnav; 2) infirm, handicapat infirmitate v. beteji v. betegeala 1) tranz. si refl. - a provoca cuiva o infirmitate sau a ramane infirm; 2) refl. - a se frnbolnavi; 3) refl. - a face o hernie dupa efort fizic boala, infirmitate, invaliditate alcoolism papula, urticarie 1203

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR) blande din ploaie boala aia boala babesului boala barbateasca boala copiilor boala lipicioasa boala neagra boala cu oala boala (cea) rea boala s(c)ifilitica boala de sfeti Valentin boala tranjilor boala turbarii boala turcilor boala, s. f. boala de apa boala de aprindere de creieri boala de aprindere de plamani boala bolanda boala de branca boala la burta boala de cap boala caineasca boala crapacioasa boala de creier boala din ceea ce pica jos boala engiezeasca boala epileptica boala de foale boala frantuzeasca boala de gaici boala grabnica boala de grasime boala grea boala de grumazare boala de gura boala de gusa boala de inima "stomac" boala iute boala de mcheietura boala lipicioasa boala lumeasca boala lunga boala de lungoare boala mare boala de matca boala de matrice boala de miata boala mutatoare boala din na?tere boala cu nadu$eli boala din nascare boala din nascut boala neroada (nerozeasca) boala de ochi boala ofticoasa boala de pantece boala de piele boala de piept (a pieptului) boala de/la plamani 1204 urticarie epilepsie tuberculoza blenoragie epilepsie ciuma 1) epilepsie; 2) turbare (rar) diaree epilepsie sifilis epilepsie hemoroizi afta ciuma 1) febra tifoida; 2) epilepsie ascita, anasarea, hidropizie encefalita congestie pulmonara nebunie erizipel boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie 1) nebunie; 2) turbare atrepsie, tulburare grava de nutritie la copilul mic pelagra 1) nebunie; 2) turbare epilepsie rahitism epilepsie dizenterie sifilis amigdalita febra tifoida obezitate 1) epilepsie; 2) orice boala incurabila angina difterica scorbut boala Basedow-Graves boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie apoplexie reumatism boala contagioasa boala venerica, sifilis febra tifoida tifos febra tifoida prolaps vaginal eclampsie febra tifoida boala contagioasa boala ereditara astm boala ereditara boala ereditara nebunie' 1) deochi; 2) trahom tuberculoza boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie dermatoza tuberculoza tuberculoza

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI boala de rac boala de ranza boala ruseasca boala de scarba boala (cu tuse) seaca boala sfanta boala de stomac boala streina boala subita boala de sale boala de turba boala turceasca boala umplatoare boala urata boala (cu tuse) uscata boala de vant boala de vintre boala de zahar bobos, s. m. boi, s. n. boierie, s. f. bojoci, s. m. pi. bolanzie, s. f. boleazna, s. f. bolesnita, s. f. boli?te, s. f. bolfa, s. f. boife, s. f. pi. (a) boli, vb. bont, adj. boratura, s. f. bos, s. n. bosorog, s. m. bosorogeala, s. f. (a se) bosorogi, vb. branca, s. f. broasca, s. f. broasca sub limba broscuta, s. f. buba tranjilor buba cea scumpa bubat, s. n. bubatui mare bubatui mic buba, s. f. buba la inima buba neagra buba rea buba vanata bubaica, s. f. , bube duici bube sangeroase buboasa,s.f. buboi, s. n. cancer boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie febra tifoida melancolie tuberculoza pulmonara epilepsie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie epilepsie apoplexie lumbago turbare . tifos boala contagioasa 1) epilepsie; 2) tremuratura tuberculoza pulmonara paralizie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie diabet glob ocular statura 1) scabie; 2) sifilis plamani alienatie mentala 1) boala contagioasa; 2) epidemic, epizootie v. boleazna v. boleazna nodul, tumora, umflatura la gat sau Tn alta parte amigdalita, angina difterica a fi bolnav (despre degete, maini, picioare) scurtsi gros sau amputat voma testicul 1) (persoana) care sufera de hernie; 2) (om) cu facultatile intelectuale si fortele fizice diminuate (prin Tmbatranire) 1) hernie; 2) stare determinata de senilitate 1) a se Tmbolnavi de hernie; 2) (fig.) a se ramoli (de batranete) erizipel 1) chist sinovial; 2) chist sebaceu sau al glandelor salivare; 3) ganglion inflamat; 4) umflatura ranula diminutiv pentru "broasca pelagra osteita falangiana variola 1) varice ulceroase; 2) variola rujeola nume generic dat tumefactiilor cu caracter purulent ale tesutului subcutanat; furuncul, abces, ulceratii enterita antrax, carbune, pustula maligna, dalac, erizipel v. buba neagra v. buba neagra amigdalita 1) stafilococie cutanata; 2) impetigo streptococic; 3) eczema infectioasa la copil varice ulcerate pesta furuncul, abces, ulceratie 1205

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI buboi orb bubulite, s. f. pi. buburuze, s. f. pi. bubusoare, s. f. pi. buca,s.f. budihoala. s. f. buduhala, s. f. buhan,s. n. buhaiala, s f. buiguiala, s. f. bulbuc, s. m. bulina, s. f. burboana,s. f. buric, s. n. buricul degetului burta, s. f. buzaret, s. n. ^, ' furuncul necolectat abcese, ulceratii abcese, ulceratii v. bubulite fesa v. buduhala 1) tuse convulsiva; 2) coriza edem facial v.buhan delir glob ocular capsula medicamentoasa furuncul aparut pe fata sau pe corp ombilic varful degetului sau zona articulatiei falangelor I- II stomac pelagra

cahia, s. f. caiarlac, s. n. came, s. f. casa copilului cataroi, s. n. cacarae, s. f. cadere (a unui organ), s. f. caderea muschilor caderea ranzei caimaceala, s. f. calcare mtr-un loc rau calcatura, s. f. calcai, s. n. caldura, s. f. camasa creierului camasa inimii capatana, s. f. capiala, s. f. carbune, s. n. catei, s. m. pi. catei de turba carcel, s. m. carcin, s. m. cartite, s. f. pi. ceacar, adj. ceas rau ceas slab ceata (pe ochi), s. f. eel pierit cele de vant cere, s. n. cerul gurii cesvarta, s. f. 1206

cefalee din cauza sobei de tuci epilepsie muschi placenta 1) apoplexie; 2) guturai, gripa: 3) guta; 4) hemiplegie diaree 1) ptoza; 2) ectopie lumbago dispepsie epilepsie junghi (mdeosebi intercostal, toracic) • epilepsie . calcaneu febra meninge pericard craniu hipocondrie antrax 1) cefalee, dureri de cap; 2) turbare 1) abcese; 2) ulceratii crampa musculara flegmon varice, abcese, ulceratii 1) cu ochi de culori diferite; 2) care sufera de strabism 1) anxietate; 2) epilepsie; 3) tahicardie epilepsie cataracta sifilis . boli de natura diferita . bandaj herniar ' bolta palatina coapsa

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI chelbe, s. f. chelie, s. f. chelie capreasca chelie fara bube chept, s. n. cherchelit, adj. chicioare, s. n. pi. (a) chihai, vb. chila, s. f. chilavie, s. f. chin, s. n. chinurile facerii chiomb, adj. chiomp, adj. chioraiala, s. f. ciacar, adj. cihotca, s. f. ciolan, s. n. ciont, s. n. ciuma, s. f. ciumafaie, s. f. dumataie, s. f. ciumerita, s. f. dumernita, s. f. ciumos, adj. ciumurleala, s. f. ciumurluiala, s. f. dung, adj. ciupit de varsat dupitura, s. f. dantanit, s. n. distire, s. f. coada ochiului coaja, s. f. cocaturi, s. f. pi. coccinada, s. f. coccinar, s. m. cochinada, s. f. cod-iinar, s. f. cocoasa, s. f. codanel, s. m. coji in cap coji de lapte colera, s. f. coleti, s. m. pi. coiti de lup copil de tata copturi, s. f. pi. coraca, s. f. cordea, s. f. cordica, s. f. cori, s. n. coriza, s. f. coroiat, adj. corosta, s. f. • cadere patologica a parului, pelada, tinea —• alopede, calvitie favus pelada piept beat(u?or) pidoare a tusi sec hernie v. chila suferinta fizica sau morala intensa travaliu 1) cu acuitate vizuala diminuata; 2) cu debilitate mentala; 3) care sufera de strabism v. chiomb zgomote hidroaerice intestinale v. ceacar tuberculoza pulmonara membru al corpului; (la pi.) schelet al corpului, os 1) membru amputat; 2) os lung de la membrele inferioare; 3) halux valgus pesia pesta cu localizare fadala v. ciumafaie indigestie v. ciumerita molipsitor, contagios indigestie, diaree • '. v. ciumurleala care are o mica amputatie, infirm de un membru cu cicatrici de varicela durere la apucarea cu varful degetelor a tegumentelor tremor al dintilor clisma unghiul extern al ochiului crusta furunculi scarlatina scarlatina : v. coccinada ' ' v. coccinar 1) cifoza, cifoscolioza, lordoza; 2) rahitism copil mic matreata . . impetigo ' 1) holera; 2) diaree grava diaree eschile, necroza sugar furunculi scarlatina viermi intestinali, tenie viermi intestinali, tenie rujeola . catar, viroza respiratorie '. acvilin (cu referire la nas) scabie 1207

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI cosuri, s. n. pi. cozonacel, s. m. crapatura, s. f. creier mic crescatura, s. f. crup, s. m. cru?ala, s. f. cucui, s. n. cufureala, s. f. cui de stricaciune cune, s. f. pi. curatenie, s. f. curgere de sange din nas curmatura, s. f. curul gainii cutit, s. n. D acnee rotula fisura . cerebel tumora 1) angina difterica; 2) laringita striduloasa hematurie echimoza epidurala diaree hernie 1) crampe abdominale; 2) constipatie purgatie epistaxis lumbago, dureri lombare 1) impetigo; 2) tricofitie junghi (In pneumonie. pleurezie, dureri reumatismale sau la nivelul capului)

dalac, s. n. dalac la inima dambia, s. f. damblageala, s. f. damla, s. f. dans, s. n. dartra crustoasa dat, s. n., de dat daturi, s. n. pi. dansele, s. f. pi., de dansele debra, s. f. deochi, s. n.

deochetura, s. f. (a)deochea, vb. descuiet, s. n. desnodarea vintrelor deselare, s. f. din vant diochi, s. n. doftor, s. m. domolitor, s. n. dor, s. n. dos,s.n. dospire, s. f. dropica, s. f. dropica la cap duca-se-n pietre duca-se pe pustiu duhan,s. n. duhoare, s. f. durere de cap 1208

1) antrax, carbune; 2) inflamatia splinei afectiune cu dureri abdominale, eventual aceea$i cu durerea la lingurea (v.) 1) apoplexie; 2) congestie cerebrala; 3) hemiplegie paraplegic v. dambia coree impetigo eczema eczema 1) reumatism; 2) spondiloza erizipel 1) putere (magica) pe care superstitiosii o atribuie unor persoane, de a Tmbolnavi pe cei asupra carora Tsi fixeaza privirea (cu invidie, rautate etc.); 2) efectui privirii care deoache; boala pricinuita de aceasta privire; nevralgii diverse v. deochi 1) (m superstitii) a vatama sanatatea sau bunastarea cuiva printr-o privire rea sau invidioasa; 2) vb. refl. - a se 'imbolnavi de deochi (v.) diaree dizenterie curbatura blenoragie, gonoree v.deochi doctor, medic calmant durere fizica spate fermentatie ascita, anasarca, hidropizie hidrocefalie epilepsie epilepsie tutun emanatie rau mirositoare cefalee

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! durere de foale durere de gat durere de grumaz durere de gura durere de inima durere de mate durere de mijioc durere de oase durere de ochi durere de pantece durere de picioare, picere, pisioare, chicioare, ciolan durere de piept durere de plaman durere de schinare durere de stomac durere strapungatoare durere de ^ale durere dinlauntru ' E durere abdominala amigdalita, faringita durere de gat, torticolis odontalgie durere de stomac colici intestinale, crampe abdominale lumbago 1) extenuare fizica; 2) reumatism conjunctivita colica abdominala reumatism durere toracica pneumonie lumbago dureri aparute Tn diferite afectiuni digestive durere lancinanta lumbago durere de stomac

epidepsie, s. f. esuflare, s.f. F

epilepsie dispnee de efort

facere, s.f. faica, s. f. faliuca, s. i. fapt, s. m. fScatura, s. f. facut, s. n. falcarita, s. f. farnait, s. n. femeie grea fierbinteala, s. f. fiere, s. f. fiertura, s. f. fior, s. m. flecuit, adj. flescait, adj. floare de pucioasa flori albe fluierul piciorului foale, s. f. pi. foe, s. n. foe viu fonfait, adj. fornait, adj.

nastere maxilar (obraz) suferinta, durere eczema eczema eczema 1) trismus; 2) tetanus; 3) parotidita epidemica cu vorbire nazalizata gravida febra bila decoct 1) senzatie usoara de frig Tnsotita de tremor; 2) zguduire nervoasa fara putere fara putere sulf leucoree tibia abdomen febra 1) zona zoster; 2) erizipel cu vorbire nazalizata v. fonfait 1209

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! forteata, s. f. frant, s. n. fras, s. n. framantatura, s. f. frantura, s. f. frantura din vis freant(a), s. n. (s. f.) frenta, s. f. frentie, s. f. frig, s. n. (a) frige, vb. friguri, s. n. pi. friguri de cap friguri galbene friguri rele friguri tifoide fudulie, s. f. fulgerare, s. f. fulgeratura, s. f. funicei, s. m. pi. funigei, s. m. pi. (a) furnica, vb. furnicel, s. m. G : 1 ' durere de dinti si de masele sifilis crampe la copii cram pa fractura blenoragie, gonoree sifilis sifilis sifilis frison a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte 1) malarie; 2) stari febrile acute ..Tnsotite de frisoane meningita febra galbena paludism febra tifoida 1) testicul; 2) scabie durere acuta violenta 1) epilepsie; 2) junghi; 3) bube tn cap la copii 1) furunculi, furunculoza; 2) crampe acnee senzatie neplacuta de mancarime si mtepaturi de piele furuncul

gance,s.f. gaura urechii gaura la plamani galbinare, s. f. galbineala, s. f. gaselnita, s. f. gavane, s. f. pi. gafaiala, s. f. gafaire, s. f. gajiala, s. f. gaica, s. f. gaici, s. f. pi. galma, s. f. (a se) gamfa, vb. gangavire, s. f. gat stramb gatlej, s. n. gatuire, s. f. gheb, s. n. ghib, s. n. ghindura, s. f. ghior, s. m. ghiorait, s. n. gigiochi, s. n. giunghi, s. n. gogoasa, s. f. (a) govi, vb. 1210

boala conduct auditiv extern tuberculoza cazeoasa pulmonara icter paloare epilepsie orbite dispnee de efort dispnee de efort boala de gat, disfonie v. motroaca 1) amigdalita; 2) angina difterica amigdalita a (se) umfla balbaiala torticolis laringe strangulare 1) cifoza, scolioza, lordoza; 2) rahitism v. gheb ganglion durere prin cap, prin masele borborism v. deochi junghi glob ocular a nu manca din cauza bolii

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR!
goveta, s. f. gravela, s. f. greabanul gatului greata, s. f. greutate la ranza greutate la stomac grumaz, s. n. gurar, s. m. gusarnita, s. f. gusa, s.f. gutter, s. m. gutunar, s. n. guturai, s. n. ti ! ! post litiaza ceafa indigestie indigestie indigestie gat afte bucale 1) trismus; 2) parotidita epidemica hipertrofia glandei tiroide 1) esofag, lueta; 2) angina difterica, crup; 3) laringita striduloasa catar (oculonazal) catar (oculonazal)

haboala, s. f. hap,s. n. harca, s. f. (a) harcai, vb. hectica, s. f. heptica, s. f. hibas, adj. hodolan, s. m. holt, s. n. (a) horai, vb. horait, s. n. (a) horcai, vb. huiala capului huiala, s. f. I' '
11 11

epilepsie pastila, caseta craniu uman a respira cu greutate tuberculoza tuberculoza bolnav os mare cadavru a sforai sforait a respira cu greutate probabil, o manifestare a hipertensiunii arteriale acufene

1

icnire, s. f. iele, s. f. pi. iesire afara cu sange inima rea ir, s. n. istericale, s. f. pi. izbitura, s. f. izbucnire, s. f. izdat, s. n. A•
1;::::1;

1) zgomot scurt; 2) geamat; 3) sughit congestie cerebrala, paralizie dizenterie dizenterie pomada . ' , isterie boala de inima care Tncepe cu tremuraturi eruptie colici intestinale

'.

mibataciune (din slabire), s. f. Tmparatu?, s. m. lnadu?eala, s. f.

paralizie, pareza lueta 1) dispnee; 2) astm; 3) emfizem pulmonar

1211

s. Tnnaduseala. f. ameteala reumatism articular acut reumatism articular acut recadere reumatism senzatie dureroasa punctiforma anchiloza convalescenta reumatism articular acut jag. Tncruci?at. diaree 1) slabiciune. m. s. f. s. Tntruiele. IL' pirozis v. jagareala. jolna. s. emfizem. julitura. langoare. s. Tntampinatura. f. si f. jupuiala. n. jolne. rana usoara laba ga?tii. adj. f. s. jagareala v. f. Tnnodare de mate Tntalnitura. jiguiala. astm. s. parte a gatului unde se afla laringele astm. s. s. s. f. s. .s. s. jagareala v. dispnee ocluzie intestinala conqestie cerebrala. s. f. s. f. s. jighireala. Tncuiei la ud Tncuietura.s. s. (a)jugula. scrofuloza amigdalita a strange de gat excoriatie. f. jagareala v. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI Tncheietura. n. s. f. 1. vb. f. f. s.. (a) Tntepa. f. moliciune. f. lamoste.n. f. s. Tntepenire de Tncheietura Intremare. f. pi. f.n. emfizem pulmonar deglutitie laringe. junghi. s. s. jigaraie. Tnghititoare. emfizem. jupuitura. s. (a) Tnnadusi. f. s. 3) pleurezie durere lancinanta cu localizare toracica 1) nevralgie toracica. Tnnecaciune. dispnee. s. 1212 riduri Tn unghiul extern al ochiului dizenterie la copil. rana usoara 1) nevralgie toracica. jag v. jig. f. s. f. f. vb. s. f. 2) pneumonie. f. s. f. vb. jagareala tumefactie ganglionara la nivelul gatului. f. leac. intoarcere. s. Tncurcatura de mate Tnecaciune Tn piept Tnghitire. jagareala pirozis v. Tntampinat. 2) boala medicament . f.s.• articulatie cu strabism constipatie anurie constipatie ocluzie intestinala dispnee. s. jeguiala. n. Tncuiere. junghiTn piept junghietura. jagarie. s. s. s. f. jagareala v. jeragai. n. 2) articulatia coloanei vertebrale cu baza craniului pelagra excoriatie. Tntunchinatura. transpiratie a transpira astm.

malced. s. n. f. picioare luat din vant luatui din sfinte lud. onanism doica uter prolaps vaginal colici intestinale tuse convulsiva pojar nume generic pentru boll venerice v. s. 2) inanitie a avea o senzatie de slabiciune (din cauza foamei). s. f. s. M impotent bandaj paludism avort pelagrS cadavru lipotimie. s. pi. f. s. s. le?in. s. mai ales la copii intestine ficat masturbatie. (a) linchi. pi. malcavita . pesta pesta 1) diaree. margaritarel. n. s. pi.) oxiuri a manca fara apetit 1) febra tifoida. legatura. sincopa bazin 1) slabiciune (din cauza foamei). leprica. n. 2) varice. (a)'lihni. magareata. 3) colici intestinale. s. s. m. s. . m. marcavita. f.. lelitele. vb. s. n. s. s. n. s. manca. f. pi. s. f. pi. s. s. iv lipemanie. matca. s. vb. mate. lighean. malic. lovitura de izdat lovitura din iele luare de grai luare de maini. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI legat. m. f. f. lingoare. f. s. lisai. lingoare pupila pupila pupila Maica catea Maica calatoarea matrici. lovirea de Rusalii lovitura. s. s. de oboseala etc. marina din fire marul lui Adam maruntaie. lungoare. s. mai. f. n. s. n. s. a i se lihni cuiva = a-i veni rau . adj. s. lingurea. s. n.s. crampe 1) apoplexie. s. lipitura. f. s. s. f. lumea ochilor lumina ochiului lumina. matka. f. cuiva (de foame. f. f. s. le$. stomatitS la copii menstruatie dureroasa cartilaj tiroid intestine 1213 . f. f. lelita. f. epigastru epigastru melancolie isterie impetigo epilepsie contuzie colici intestinale. s. limbrici. lepadatura. 2) tifos exantematic apendice xifoid. f. 2) hemiplegie afazie paralizie nevralgie paralizie nebun v. lihneala. malahie.m. matrun. n. f. lingurica.

s. s. s. s. f. s. m. f. s. moiste. 4) nevralgie de trigemen. modaica. pi. s. f. m. nabu?ala. melcii ochilor mestecare. f. n. s. s. f. s. s. epidemic. s. n. f. f. adj. m. emfizem pulmonar a transpira astm. momita. s. f. molima. s. s. moleti. pi. carie dentara insomnie fosfene natima. 6) catar nazal. m. s. f. 5) cefalee. matrice. f. moalele capului moartea calului mocaneala. s. s. muceda la dinti muma padurii muste zburatoare N pitiriaza 1) colici intestinale. s. s. (a) nadusi. 2) otita medie. minegoci. pi. f. motroaca. 4) eclampsie paludism reumatism articular • prurit diaree sifilis diaree medicament orbite masticatie 1) emanatie rau mirositoare. vb. f. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI matreata. miata. 1214 rana mare care nu se vindeca criza epileptica v. s. s. transpiratie abundenta. f. f. nadu?eala. s. 2] (la gat) marul lui Adam. s. dispnee v. mirosul gurii mistuire. 3) parte a unui membru dupa amputare boala adenopatie mare (frecvent laterocervicala) parodontoza. emfizem pulmonar. vb. malcavita. naduh. s. f. f. s. misulie. mance-1 coca meditina. apatie diaree la copiii mici boala contagioasa. mont. n.naduf sudoare.. morb. miligoi. 2) boala contagioasS febra tifoida febra urcior la ochi chalazion halena digestie dispepsie infirmi sifilis uter fontanela la copii tampla umflatura 1) ganglion inflamat. modald. f. s. moleseala. 7) dureri de dinti . . 3) gingivita. n. najit. s. f. mancarime. f. mitra. s. f. s. f. (a) molai. nabadaie. 2) dureri reumatice. miligoci.s. f. miasma. . pi. pi. naduf. s. f. s. s. 2) chist sebaceu amigdalita tampla a mesteca senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica). 3) varice. epizootie contagios ganglion 1) haSux valgus. f. mistuire grea misei. naduseala astm. s. emfizem pulmonar. m. miata. dispnee 1) guturai. f. mancarime la inima mancatura. f. s. s. n. matu?ile. molipsitor. nagluga. astm bronsic sau cardiac.

nedormire. stupoare convulsii epileptice halucinatie (auditiva. f. nisip. Tncapatanare confuzie psihica. obranteala clavus (partea centrala) tampla tampla a se naste. 5) planta erbacee toxica a se Imbolnavi de orbalt (v. f. sau f. a creste 1) tuberculoza. s. 2) paraplegic paralizie lueta lueta confuzie psihica. s. s. f. s. f. . neputinta. oprirea udului orbalt. m. s. nev diminutiv pentru neg anxietate impotent impotenta sterilitate litiaza (vezicala. oligurie 1) erizipe!.) bolnav de orbalt (v.. nazarire. piciorul 1) fara un picior sau fara ambele. s. 2) durere de cap. ochi de pisica ochiu (al) orb ochiu (al) mort (a) odrasli.GLOSAR DE TERHENI MEDICALI POPULARI nalucire. orbul gainilor osfica. omulet. negel. ojig. s. nasilnic. ogarjit. . nasalie. 2) slab. anemic slab. adj. n. opaceala. (a. osteneala. omusor. s. s. nascatoare. vb. s. stupoare 1) arsura de gradul I . n. s. n. f. 2) bronsita cronica laringita tuberculoasa 1) tuberculos. f. brutalitate. a-si) scranti mana. f. (a. obrinteala. orbaltit. s. f. adj. ca o targa. s. brutal violenta. f.) cecitate hemeralopie tuberculoza pulmonara oboseala 1215 . s. nauceala. s. s. s. ' . . veruca. la copii eritem fesier : retentie urinara. nebunie alienatie mentala insomnie . tuberculoza osoasa rahitism cata plasma inflamarea unei rani care se agraveaza si devine mai dureroasa'prin expunere la frig v. s. f. f. orbire. pirozis . ologeala. f. s. 2) eritem fesier sau pe pliurile inghinale. vb. veziculara) oase moarte oase moi si strambe la copii oblojeala. s. f.III (cu apa fierbinte). picioare. (a se) orbaiti. nebunie. pe care se a$eaza sicriul 1) (femeie) care na$te sau a nascut unul sau mai multi copii.f. oftica Tn gat ofticos. urechi. nasilnicie. neliniste. s. 3) glaucom. f. a se) oligui.s. P•I halucinatie (auditiva. 2) vagin violent. neg. vizuala) v. s. adj.s. s. . s. . nerodire. adj. olog. f. vizuala) suport de lemn. m. f. s. oparituri. f. f. navarlie. m. 4) trahom. vb. f. m. s. f. fara putere ' . adj. adj. nebuneala. fara putere. f. oftica. s. s. pi. s. obranteala. opareala. f. m. neputincios. f. s.

:'•::i:"::•:'•':': • •^:^:^::. pierzanie. s. s. f. paduchi. s. f. f. m. pantecaraie pelagra gaze care se elimina cu zgomot prin orificiul anal diaree 1) impetigo.:'. ousorul genunchiului '?. s. vb. par la deget pantecare. pi. s. n.. pipernicit. f. pete pe obraz piatra la fiere piatra la basica piatra la rinichi piept. f.. 2) leucom. s. pi. s. n. s. s. s.. 2) care s-a oprit din crestere. m. pi. dureri si prurit plantar mancarime puternica pe talpi si Tntre degetele picioarelor. pecingine rea (a se) pedepsi. f. f. m. 2) durere tn oase efelide incontinenta urinara . pantecaraie cu sange pantecarie. s. n. n. ousor. ••• •". f. s. f. s. s. piroteala.• ••. panticaraie. f. pantecaraie abdomen 1) diaree. pierdere ro?ie pierit. . f&ra putere. s. s.•. 2) pityriasis versicolor litiaza vezicala litiaza biliara litiaza renala 1) san. s. palitura.. panglica. m. n. perit. s.. pecingine. pietricele. pi.•:'::•. pisatui Tn pat 1216 criza nervoasa. sindrom dispeptic. f. din dezvoltare 1) somnolenta. 3) eczema pelagra a se chinui epilepsie 1) cataracta. perdea pe ochi peri rai perioada.•'. capriciu ten ie abces dureros (Tn special la degetele de la mana) tubercutoza pulmonara epilepsie tremuratura (Parkinson ?) bataturi. f. s.:::•••. pi. paducele. pedepsie. s. pantecaraie v. m. pantece. 2) torace avort metroragie sifilis avort calculi 1) slab. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI osu (al) mort osul crucii osulnoadei osul pieptului otravire.•: • ::•:':::•::•::::•:•"••'-:. pistrui.:^':. s. s. part. par. n. s. s. s. s. parleala. partuica. 2) tricofitie. 2) dizenterie diaree sanguinolenta v. adj. pareala. s.• pandalie. refl. cu Tngrosarea locala a pielii fitiriazis contuzie eritem al fetei panaritiu v. f. 2) trichiaza menstruatie sifilis 1) cloasma. furie. 3) keratite diverse 1) entropion. s. f. s. pierdere. f. f. f. tampla sacrum coccix stern intoxicatie maleola rotula .:•:. pata la plamani patima copiilor patima rea paducei. pantecaraie.•.

pocitura cu diformitati fizice. plesuvie.s. dupa credintele populare. s. adj. pogana. 2) parotidita epidemica afta bucala mefitism. prapor aprins prapur. pleznitura. s. pi. R copil. f. putoare. plesnita 1) denumire a unor boli de piele care se manifesta prin leziuni ulcerate sau supurate. s. potasca. f. s. s. furunculoza 1) trismus. adj. f. purcica. pojarel. pi. f. post. n. f. 2) paralizie faciala. pohoiele.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! plamada. n. odrasia. m. aplecare v. f. prapor durere 'in maini sau picioare la Tncheieturi. planta.'' rac. s. odorat 1) miros fetid. s. n. f. 2) uratenie fizica. f. scrantitura antrax compresa contuzii secretie oculara care se depoziteaza Tn unghiul intern sau/si extern al ochilor carp furuncul. pusche. calvitie fisura leucoree 1) boala care. prapor. s. s. f. f. m. f. s. m. plamadita. s. 3) epilepsie v. prisnita.f. ponds. si f. pritituri. f. 2) eruptie (Tn dermatoze sau Tn unele boli infectioase) v. s. cearta . pi. progenitura macerata pneumonie formatiune tumorala de mici dimensiuni situata in regiunea cervicala (la copii) v. pocitura. plansori. s. pi.s. f. plesnita. ar fi provocata de duhuri rele. s. 3) astm pelagra 1217 . aplecare insomnie tampla iritatie a mucoaselor linguala si palatina. plescaita. f. puchina. f. s. f. diform. s. 2) lene? i . n. ^ peritoneu • T peritonita v. s. pripit. plesne. s. adj. m. pleasma. afte bucale fisura v. s. puturos. s. f. s. s. pojar. pocitura de ele podagra. punoaie. s. s. plescavita stomatita alopecie.. 2) vrajba. s. plascare. f. s. s. s. s. f. poceala guta afta bucala cataracta rujeola rubeola care prezinta strabism abstinenta targa 1) persoana slab dezvoltata fizic. pumn. s. desfigurat 1) congestie cerebrala. potca. f. plesnita. plecare.f. plescavita. ptesnitura. f. Tndeosebi la copii stomatita aftoasa. f. f. n. f. s. plamanie. 2) erizipel.s. poala alba poceala. s. f. s. 3) epilepsie v. f. pi. s. poceala din iele podt. rana tranjilor 1) cancer. s. s. pretit. n. f. s. plecate. adj. m.

2) boala contagioasa a oilor si a caprelor. extremitate cefalica cu deformatii osoase (membrele. s. 2) nume dat unor boll gastrice: dispepsie. pi. pi. adj. sau f. n. 2) lumbago 1) alterare a vocii Tn laringita. rasfug. rapanos. s. s. eczema. s. romantism. rofii. f. s. s. rai. dispepsie v. s. s. s. 2) erizipel pojar mericism lumbago fractura blenoragie sa?iu. rohii. 2) murdar morva 1) antrax. sangele sorocului scafarlie. pi. s. m. (a) scapara. s. s. pi. regula. s. cainii si porcii. 3) hemiplegie supozitor mentruatie craniu. 2) ca^exie viroza respiratorie 1) nefrita. rarunchi.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARl rana. s. rast. rumegare. cu febra 1) inflamatie a splinei. 1218 care sufera de strabism 1) apoplexie. f. s. s. rasuflare. m. Tn relatie. rau. rasuri. 2) laringita boala de stomac 't scabie 1) care are rapan (v. rasuflatoare. f. s. s. rofii reumatism articular Tnsotit sau nu de mialgii cartilaj rani superficiale produse prin eroziune 1) pelagra. ruja. s. adj. n. impetigo. 2) nevralgie. s. reuma. s. s. f. f. adj. rasturnarea ranzei rasug. s. raceala. eroziuni cutanate v. ruptoare. s. rosaturi.m. n. sapunel. f. manifestata prin agalactie indigestie. f.). metroragie 1) stomac. rasfug contractii false la nastere boala. raul eel mare raul copiilor randuri rosii ranza. pi. f.. s. s. vb. rapan. s. s. . de obicei. ptoza gastrica morva rinichi laringe respiratie nebun eructatie scabie menstra reumatism bubulite aparute la copii imediat dupa nastere. 2) durere morala chist salivar boala de piele asemanatoare cu scabia de care sufera copiii. rapciuga. sif. f. s. f. f. f. sagetatura.s. raie. n. f. rapanas. ruptura de os ruptura din vis S 1) plaga.n. s. f. f. adj. s. ragaiala. s. m. f. m. m. f. f. scalambait. rahisul) a fi foarte nervos . uneori si adultii afectiune dermica.s. f.. ro?ata. f. f. raceala la rarunchi raguseala. m. pe cap si pe fata. n. f.s. ratutit. ront. s.f. ranula.s. durere epilepsie epilepsie menstruatie. rapor. n. rapciuga.

f. f. scurt de vedere (a)seca. s. spata. s m. s. m. 2) dermatoza. f. f. sfanta de boala sfarc de tata sfarseala.) tulburari psihice. f. hidrosadenita miop durere. schiros. n. s.) mucegai sifilis v. adj. adj. . slabiciune. f. smochinit. • (a) sfasia. mai ales la copii. f. n. adj. n. considerate a fi Tn relatie cu o emotie puternica scarlatina 1) care sufera de diaree. s. scurgere. n. scurgere alba scurgeri din urechi scurta. s. apatie v. f. vb. vb. f. infectie cu Trichomonas sau Candida otoree adenita.f. slabie. f. scarna. s. f. s. s. n. Tncretit ca o smochina insolatie atrepsie. s. spanchiu. emotie vie antrax diaree sanguinolenta. f. f. f. a chinui pe cineva (fig. antrax 1219 . f. tulburare grava de nutritie la sugari mac 1) menstra. schilavie. scarba. dizenterie mamelon senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica). gonoree leucoree. f. si f. adj. impetigo. sighiuala. s. 2) deces anxietate care sufera de strabism omoplat. sfoiag. sfrijit. scovarlii. s. sfreant. n. sperietura. serpengea. gonoree blenoragie. scapula v. n. s. s. sfarsenie. s. s. f. saliva. sleire nervoasa sleit. . pi. adj. s. raie greata materii fecale hernie cu deformatii fizice cancer luxatie castrare orbite nebunie. expectoratie blenoragie. s. s. scrantitura. f. s. smintit. . ticneala luxatie luxatie adenopatie scrofuloza hemoptizie sputa. s. s. f. soroc. scrofuri. s. sfarseala a Tndurera. adj. slutenie. scabie. pi. scare sec socote. scrofula. sfrentie. s. speietura. speriat. s. pi. (a) scuipa sange scuipat. f. dezechilibru mental. s. sclintire. f. f. n. s. s. sfrente. s. pi. spurcat. slabanogie. f.. s. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI scarpineala. pi. s. s. scrintire.. f. adj. f. s. adj. s. sclintitura scopire. s. f. m. tricofitie. sfrentie sifilis fara putere epilepsie paralizie durere de picioare anemie neurastenie • fara putere diformitate nebun cu riduri. somnisor. spaima. s. sculament. spoitui. s. scranteala. schimonosit. sperietura care sufera de sperietura (v.

s. striga. s. s. eruptie veziculoasa tegumentara statura steril diaree constipat pscarizi colici intestinale la copii. f. sasiu. n. f. s. f. scorbut diastema incisivilor centrali v. strudnita axila entorsa respiratie dispnee panaritiu singultus panaritiu v. pi. s. s. strudnita gingivita. m. sugui. f.f. dureri Tn regiunea capului epilepsie v. S urticarie. s. suflare. adj. adj. adj. m. s. n. 5) sifilis. stransoare.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI spuzeala. sancar. surpare surditate astm sancan. soparlaita.s. s. 2) astm. sugiu v. pi. s. 1220 sifilis m faza tertiara v. s. stomac stricat strans. sezut. strop$ala v. s. m. tetanos pirozis diaree la copiii mici cefalee. pi. sugiu. m. f. sarlah. n. strudnita. n. herpes. strelici. strudenita. f. stropseala. f. s. strigoniu. suguiuc. s. s. sira spinarii soimanit. 4) scrofuloza. s. sulac. 9tirb. strungareata. surzenie. m. sulgiu. pi. s. f. m. sorod. tuse seaca. sui. sont. surpare. m. s. s. sucitura. (a) sontacai. surdumasi. cu un membru superior sau inferior amputat ! a schiopata. studenita. stransi. adj. suspin. soanta. f. soricioaica. s. s. stat. sterp. n. sugel. f. s. a merge cu dificultate angina difterica. sugiu 1) dispnee. s. n. sughit. m. s. s. f. n. f. s. adj. s. rahis luarea mainilor si fetei. sufleti. f. n. s. 2) insolatie. strambarea fetei prin interventia soimanelor (ielelor) J schiop. surpatura. stomatita. adj. f. stropsala. f. surdumaci. s. s. n. subtioara. suiduit. 6) hemoroizi plaga vindecata preput panaritiu colici abdominale 1) diaree la copiii mici. f. s. 3) colici intestinale hernie v. schilod care sufera de strabism fara unul sau mai multi dinti . strop?ala v. f. s. vb. stropsitura. s. s. s. s. adj. pi. s. spanchiu. n.sancan scarlatina v.f. s. m. m. m. sasiu anus coloana vertebrala. guturai arsenic cu membrele inferioare amputate. 3) cancer. s.

s. tigva febra tifoida craniu uman v. s. sindrom dispeptic dizenterie gastroenterita dizenterie paludism v. tampeala. dispnee beat(usor) talan. f. f. s. tarpie. trepadare. junghi cancer hebetudine . f. tigva v. guturai. sui. regiune temporala umflare a abdomenului vagin care este sanatos. teaca. coriza ticnit. m. s. s. n. trecere. tuse magareasca T1 antrax v. tast. m. f. s. trahoma clavus diaree. f. reumatism articular acut os temporal. n. pi. s. s. m. triper. m.s. s. teasta hidrosadenita T221 . s. teafar. dalac a masa hemoroizi hemoroizi. tragan. tiuga. s. tivga. tigva. tatarca. taetura. s. n. troahna.f. f. tragar. adj. s. apatie adenita antrax. s. troahna penis confuzie psihica. tampinatura. taietura circumcizie plaga taiata. traji. s. gripa v. s. taiere Tmprejur taietura. f. adj. f. tuse.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI suharie. (a) trage. f. astm. adj. s. suiu. s. f. tifos. s. s. s. f. n. tigva v. treapad. s. s. s. f. gonoree catar. s. s. s. treapad blenoragie. n. treapad cu sange trecatura. vb. f. troana. m. tigva senzatie de lipsa de energie (fizica sau/?i psihica). tidva. f. 1 viroza respiratorie. pi. sumenit. turbare. trantitura. n. s. s. s. s. viroza respiratorie. f. s. f. trup. s. inclusiv sub aspect psihic v. s. ticva. tampla. tranji. n. toropeala. tulburare. f. zanatec emfizem pulmonar.f. . s. f. tata catelei eschila v. f. s.f. f. f. tremurid. f. stupoare rabie bronsita tuse convulsiva tandara.

n. s. s. urdinare cu sange urdinare cu sange urechion. varsat Tn cruce varsat de vant (a se) vatama. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI tata. s. calota craniana test. f. viscere. adenita chalazion. variola varicela varicela a se Tmbolnavi. f. 2) la pi. f. umflatura. s. s. a se rani 1) hernie. dizenterie 1222 . pi. vine. n. s. vanataie. furuncul. vb. congestie cerebrala v. f. s.f. f uima. pantec. f.. gamba jiv u ^ ud. f. s. f. sindrom dureros abdominal acufene cianotic echimoza v. JV urina adenita. f. flegmon meteorism abdominal orgelet. 3) dureri reumatismale teasta. urdinare. s. orgelet mers nodul. n. udma. vanturile cele rele vedere. pi. venin la inima viermusori. s. n. s. inflamatie a unui ganglion limfatic stern inflamatie a ganglionilor limfatici. f. 2) colica abdominala. s. vintre. s. vatamatura. f. s. vedere scurta venin. vanataie paralizie. f. chalazion diaree dizenterie diaree sanguinolenta parotidita epidemica mictiune 1 1) pirozis. vant rau tranzit intestinal pentru gaze 1) apoplexie. n. umflarea pantecelui urcior. ulcior. vanatare. n. teasta tinere de minte memorie tintit. n. vant rau vant sec vanturi. vajiituri de (sau tn) urechi vanat. 3) diaree sanguinolenta. s. 2) hemiplegie pupila miopie ^ bila veziculara regurgitatii amare ascarizi durere de masele vene 1) abdomen.s. s. 3) miros 'intepator varsat. s. f. burta. v. n. n. usturime. adj. m. n. s. 2) pleurezie. f. udrea. s. tumora. pi. s. urinare. s. s. hidrosadenita. vifor. s. adj. s. s. arsura. umblet. s. maruntaie. 1) pneumonie. 2) urzicatura. n. mamela' teapa. f. care este alienat mintal turloi.

1222 .

s. adj. zgaiba duice zganca. f. s. 2) inertie. m. z .f. vrajmasa. s. 2) boala de ochi. glicozurie rujeola ragada ragada boala grea ?i Tndelungata 1) boala. varsaturi antrax zahar Tn urina zapor. stupoare v. f. s. s. n. zaiezit. zargheala. pi. f. zgarci. zacare care zace bolnav la pat cu cicatrice dupa varicela v. s. f. zgau. mole?eala oligurie.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI voame. zacuta de varsat zaiezeala. f. s. sminteala care sufera de strabism ventuza tulburare psihica. s. vb. a slabi slab. f.s. (a) zaiezi. zaiezitura a zacea. zgarciul urechii zgarietura. f. zacaseala. f. s. adj. n. f. zgaiba. seaca 1223 . s. s. zdrobitura. zapreala. f. zabala. zacere. f. s. s. zacare. adj. pi.f. zargenie. s. isterie rana. f. . zgrabunte. zargheala nebunie. fara vlaga astenie. 3) furuncul eczema crusta care se formeaza la nivelul unei plagi uter cartilaj pavilionul urechii excoriatie furuncul mic acnee boala uscata. f. n. ' zapaceala. n. vb. f. f. s. s. s. s. (a)zacea. zacu?. f. zbanchiu. nepasare a fi bolnav v. s. zla. zgrabernita. s. ticneala. zabaluta. s. f. anurie confuzie psihica. s. f. zaiezitura. plaga contuza 1) plaga cu crusta. s. s. zburator. zbant.

se. pentru prima oara. Regiunile astfel delimitate sunt: In etajul abdominal superior . rezultand In principal din 'necroza unei zone tisulare. ABCEDAT. fara a avea o legatura structurala sau functionala cu aceasta. Cele mai evidente a. ABARTICULAR. fara modificarea fortei musculare. adj. Cavitatea abdominala este delimitata de o serie de ele-mente ale scheletului: posterior . inferior . infarctizarea sau ruptura organelor intraabdominale. considerand ca bolile au cauze specifice.rahisul. epigastrul si hipocondrul stang. ABDOMEN IN CORABIE / ventre en bateau / scaphoid abdomen. eel rnai mare medic al antichitatii.flancul drept (regiunea lombara drepta). -inis: posifiil tie. Hipocrate susjine.. [Lat. si inferioara. adj. bolnavilor cu *ascita veche. dar niciodata periculoase. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdomen. In etajul abdominal mijtociu . ABAZIE. 11) A. -e. ocupa cea mai mare parte a a. / abarticular. cerebelos si cerebral . -minis = pre-vestire. din cei trei muschi largi ai abdomenului (marele oblic. Datelor medicale Ie sunt asociale aforismele y perenul Jurdmdnt hipocratic. a. Ex. ABCES. steni . duce. s. Partea superioara a cavitatii abdominale se Intinde In inte-riorul custii toracice. dupa *cultura.} Colectie de puroi continuta Intr-o cavitate neoformala.situate la nivelul cere-belului si. Stare patologica de regula cu debut brusc. / abscess. alveolar. Tubul digestiv abdominal. n. cald . care trece prin arcurile costale. / abasie. Doctrina hipocratica este cuprinsa m Corpus hippocraticum. de la a 12-a vertebra dorsala la a 5-a lombara. Aceste elemente scheletice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevro-tic constituit de fiecare parte. colec^ie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate §i de elevi ai maestrului). V. / abdomen. stomac. proiecteaza pe peretele anterior (peretele explorarii manuale a abdomeriului) noua re-giuni delimitate cu ajutorul a doua linii orizontale: superioara. ABDOMEN. dimpotriva. ambele componente ale medicinei fluid in esenta lor umane. In general.\ Care s-a transformat Intr-un *abces. NA: abdomen. hernie strangulata. 5) A. regiunea pubiana (sau hipogastrul) si regiunea inghinala stanga. confine o cono-tatie Inselatoare si uneori eronata. ab = inde. Cauze: coiecistita acuta. care se fonneaza lent si insidios Intr-o infectie cronica. mezogastrul (regiunea ombilicala) si flancul stang (regiunea lombara stanga). formand lojile subfrenice dreapta si stanga. Se caracterizeaza prin largirea partilor laterale ale a. superior .care com-plica o infectie a glandei mamare. ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batracien / frog belly. pot sa nu necesite interventie chirurgicala si.). ulcer peptic perforat. creierului. delimiteaza cavitatea peritoneala. ruptura splenica etc. ale carei limite se confunda cu cele ale cavitatii abdominale. [Lot.} Imposibilitate de a merge normal din cauza tulburarii coordonarii miscarilor.priv. n. obstructia. conservate In limbajul clinic.^parintele medicine^. la abdere = a ascunde. nu duce la constatarea prezentei micro-organismelor. s. s. splina. consecutiva *inflamatiei. si de doua linii verticale. s. mai ales In cursul unei tuberculoze osteoarti-culare sau ganglionare.. care devine asemanator ca forma cu a.. s. a.parta. / abscessed.hipocondrul drept. se.nui visce-relor animald'or sacrificate. perforatia. septicemic . Sin. Ele contin organele cu topografie toraco-abdominala: fi-cat.partea inferioara a custii toracice.de origine hemato-gena. f. pe-rmitea prezicerea viitorulu. adj. micul oblic si transversal) si anterior din cei doi muschi drepti ai abdomenului. ia. cu punct de plecare osteoarti-cular.pSrta. v. adj. cu *astazia.a. In etajul abdominal inferior . ABATERE STANDARD / ^cart-type / standard deviation. [Lot. Tipuri: 1) A. 10) A.). de ia ah = mde. cedere = a.care este Insotit de semne inflamatorii: caldura locala. a. articularius = articular} Care este situat In vecinatatea unei articulatii.: abdomen chirurgical. boala Brodie. a. / abdomen. Hr. cedere = a trece. abdomen. uneori inoperante. 7) A. Aspect particular al a. / abasia. care urea din mijiocul ligamen-tului inghinal. artrifluent -a. apendicita acuta.al carui conti-nut.colectie puru-lenia Bra semne acute. durere. complicand o *septicemie. considerat . broastei. 3) A.. 4) A. separata de *torace prin diafragm si limitata inferior de *bazin prin planseui pelvin. abscessus. s.regiunea inghinala dreapta. ab = de. Se asociaza. principiul fundamental al observatiei rationale. mamar . Brodie. clasice. f. respectiv. 9) A. 8) A.bazinul osos.HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 -circa 377 i. dureri abdominale usoare pot vesti aparitia unei urgente. a . rece . formand o depresiune delimitata de ultimele coaste 129 .consecutiv unei inflamatii a unui ganglion limfatic.: deviatie standard (v.. care corespund fetei inferioare a fiecareia din cupolele diafrag-mului. dominata de durerea abdominala cu semne obiective la palpare (*aparare musculara sau 'contractura abdominala). cu cele doua foite. prin crestele ili-ace. Sin..t de. tQinul fi omen. traumatic . a. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen. Daca majoritatea predecesorilor sai pomeau de la teorie la experienja. situat Intr-o alveola dentara. Aspect particular al a. m. / abarticulaire.t de. 2) A. se. Invelit de peritoneui visceral. iar remediile pe care Ie recomanda erau de origine naturala. parietala ?i viscerala.: abdomen acut (v. Hipocrate prac-tica o examinare a pacientilor de o remarcabila precizie ji varietate. Posterior organelor peritoneale se gasesc spatiul si organele retroperitoneale. nici a sensibilitatii. deoarece . limfatic . a carui parte centrala este excavata. iar tratamentele trebuie sa corecteze circumstantele aparitiei acestora. basis = mers.). [Lot. Meritui principal al lui Hipocrate consta in indepartarea din medicina a magiei ji a superstitiilor. trece. *Peritoneul abdominal. Diviziunile topografice vechi. si durere abdominala. / abces. In prezent se apreciaza ca denumirea de a. Sin. [Qr.provocat de un traumatism. 6) A. considera ctl eJ(!ime.i)} Regiune inferioara a trunchiului. (pentru ca. duct. / abcede. El a defmit pentru totdeauna medicina ca o arti iji o §tiin. alterare (variabila) a starii generale determinata de inflamatia. lateral drept si stang.nu existd iubire pentru medicina jdrd iubire pentru oament^. tromboza a arterei mezenterice superioare. Inrosire-congestie. rece de origine tuberculoasa. m.: tumora a.

nulw abdomen. ABERANT. -ina: haima. catharsis. ABLEFAR1E. peste coapse. cu simptomatologie redusa a unei boli. s. f. fie pentru producerea unor asperitati pe suprafetele netede. -ones = brat\ Absenta congeni-tala a bratelor. de la occludere = a mctiide. anomalie. hipooolesterolemie. de la uh . la obezii 'in varsta sau la multipare la sfarsitui sarcinii. / abdominocentesis.] 1) Inceta-rea secretiei de lapte. ABRAH10CEFALIE. s. 2) Atitudine rezultata din aceasta miscare.priv. n. Deformarea a. gr. me. f. -onis = spatare. de la agere = a actiona. onis. / abiotic. grup sanguin.riw. uneori.parare.: factor a. adj. bios = viatd. [Cjr. cand pierderea constientei reprezinta . f. / abiotrophie. / abductor. translocatie echilibrata. f.. f.. ABIOTIC. a se. f. s. f. ABOCLUZIE. radere = a rdz.\ Punctie abdominala. adj. [Lot. ft . a.priv. blepharon = pieoapa. atarna peste sim-fiza pubiana si.af. f.. gesturi involuntare. [Qr. / abdominoscopie s. / abrasif. f. s. -atos = sdnge. / abrachie. In loc sa proemine. ABLACTAT1E. [']/. prolos =" primut. \Lat. fie numerica (*aneuploidie. ia skopein = o Video. / ablutomanie. *colica saturnina si in stari de *emadere. ABDOM1NOSCOPIE. brakhion.: paracenteza abdominala. c. s. utilizata In mod curent pentru grupe sanguine.priv. / ablepharie.} Teorie conform careia viata este originara din materia nevie... ABETALIPOPROTEINEMIE. / abreaction. ABIOGENEZA. s. uzura unei struc-turi prin frecare.. inversiune).: sindrom Bassen-Kornzweig. f. abortifacient. f. de ia abliiere = a curdta prin spaiare (ah = wdepdrtat de. f. en-are = a devia} Abatere. a .: a. adj.ducere ft ducere = a duce. de. gr. reaction. la cib = wdepdrtat de. doua iiterd a aifdhetuiui grec. s. onis == radire. *acantocitoza. / abdominocentese. s.lio. Se manifesta prin Intreruperea activi-tatii voluntare.n^d. ABRAHIE. s. Se observa In numeroase boli. deviere de la normal. gr. adj. f.[ 1) Despre o substanta dura. / abducteur. abortivus. m.. exista si In prezent. iat. si laparoscopie. f. / ablactation.i iat. Ex. lar. f. [Lat. adj. a . de [a geniian = fl produce. / abetalipoprotein(a)emia. utilizata fie pentru netezirea suprafetelor rugoase ale unor piese (de ex. care Insoteste anumite descarcari epileptice generalizate (*mal epileptic). f. de. meningita tuberculoasa. de (a ah = wdepdrtat de. gr. ducere = a duct. Abrev. -ive. s. *Intarcare. Sin..} Manie constand In spalatui excesiv de frecvent..] Sindrom ereditar caracterizat prin scaderea betalipoproteinelor In sange. s. [Lat. ABSENTA.\ Exami-narea cavitatii abdominale cu ajutorul unui endoscop. -ive. m. / abdominoscopy. Orice anomalie cromozomiala. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly. etimoiogia te. s.rtat de. care la palpare prezinta o duritate asemanatoare cu duritatea lemnului.a. -onis. asociata uneori cu ticuri. silicati etc. adj. ABRAZIV. / aberrant. 3) Cu referire la o forma scurta. de regula de origine minerala. Indeosebi formatiunile nervoase. s. ABDOMEN IN DESAGA / ventre en besace / pendulous abdomen. [Lat. f. s.. s. / abocclusion. A. f. etinwtogia tennenuiui abdomen. 3) in general. -onis = mfarcare. f.. V. de durata foarte scurta (2 pana la 15 secunde) a functiilor psihice superioare. de ia lavare = fl spdia}. s. ahlutio. -onos ' = drat. ABERATIE. kentesis = wtepaturd. f. 2) Despre o substanta sau o manevra care provoaca avortul. lucre. a -priv.a. s. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la traiectele anormale ale vaselor sanguine si ale nervilor.. s. la ah = inde. [Lot.priv. ia uhradere = a rade (ah . / ablation. m. kephcile = cap. iat. f. \V. ahltictfitio. f. fr. de. ah = wdepdrtat de. si paracenteza. -onis. or. V.: anomalie cromozomiala. s.clusio. fie structurala.. In tehnica dentara). brakhion. f. 2) Agent de curatire care se adauga In pastele de dinti. s. fara o cauza aparenta.ui). ABRAZIUNE. purta. complete sau partiala. adj. actio. f. cu argumente mai elaborate. dur. Semnificatia termenului se afla Inca In discutie.} V. Ex. a e\amina. ABDUCTOR. ABO / ABO / ABO. deletie. [QT. [Lat. s. s. errare = a devia. lipos "== grasime. f. A. radere = a rdzui). s. [Lat. neuropatie.. efectuata de obicei In scopul evacuarii unei colectii lichidiene. n priv.. ah = de ia. f. adj. [Qr. [Lat. s. trisomie). adica a *lactatiei. ABLATIE. / abrasion. abortient. f. / abrachiocephalie. skopia = e^aminwe. Forma majora de *contractura abdominala. al XVII-lea).. s.} Absenta partiala sau totala a pleoapelor. Este urmata de 'amnezie lacunara. Ex. ABIOTROFIE.] 1) Care nu este dezvoltat complet.] (Muschi) care serveste la *abductie. s. ABORTIV. ABLUTOMANIE. punctie abdominala. s. adj. s. -onis = actiune. / aberration. retinei din *retinita pigmentara.. s. abduc-tm.priv. / ablation.] Care se abate de la normal prin aspect. gr.. o -priv. \Lat.tatio. tetraploidie. [Lat. Termenul este uti-lizat Indeosebi cu referire la defectui de *stigmatism al unui sistem optic.. / abortive. se disting: a. din iat. simpIS. ab = wdepartat de. 'retinita pigmentara atipica si *malabsorbtie. s. / abocclusion. luctis = [apte. mediu a. f. genesis = producere. -onis ^ aiaptarc..tur structurile histologice. / abrachia. anorganica. / absence. / abetalipoproteinemie. s.i bios = vi. f. [Cjr. / ablepharia. s. Este caracteristic *peritonitei acute. a . a mimicii si obnubilarea constientei. ABREACTIE. trisomie partiala) sau fara modificare cantitativa (fuziune centrica. / abiogenese. s. / abrasive. bios = maW trophe = hranili nutrifie. fi-claudere = a incfiide} Dentitie In care dintii arcadei superioare (maxilar superior) ?i ai arcadei inferioare (mandibula) nu se afla In contact.} Proces dege130 ABSENTA nerativ care afecteaza prema. uhhitio. Sin. [^r. de [a aiiferre = a indepdrta} Indepartarea chirurgicala din organism a unui organ sau a unei formatiuni patologice. f: / ablutomania.. structura sau localizare.vala.priv. Indeosebi In holera. 2) Uzura sau tocire a dintilor de cauza fizio-logica (masticatie) sau patologica (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali). V. care antreneaza o deformare sau o lipsa de clari-tate a imaginii. aber-ratio. aberrare = a se rdtafi. [^r. abra-sio. de la liic.i indepartare. PunctuI culminant al a. [Lat. ABDOM1NOCENTEZA. In general. abrasum de ia abradere = a rode (ab . poate fi congenitala sau dobandita.. carbonat de calciu. f. 'monosomie.pa. median.ABDOMEN IN DESAGA si de oasele iliace. 2) Mai rar. / aberrant. de. s.} 1) Separarea sau excizia unor fragmente mid de piele sau de membrane mucoase superficiale prin ra-zuire Sau frecare. / abrasion.die.\ Care se opune vietii. f. purificare. dar adepti ai a.} 1) Termen folosit pentru a defi-ni o miscare care Indeparteaza un membru sau un segment de membru de planul sagital. f. / abduction. absentia = al}se. s. brar-hium.. cu modificare cantitativa (aneuzomie.. a tost teo-ria generatiei spontane (sec. / abortif. / abiogenesis.} Monstruozitate constand 'in absenta congenitala a bratelor si a capului. adj.\ Suspendarea brutala. ABDUCTIE. -e. *poliploidie. / abrachiocephalia. / abiotrophy.priv. / ablactation [Lat. / aberration. fosfati de calciu. / abduction. Sin. / abreaction. a purta. de ia oh = indepdrtat de.. ABERATIE CROMOZOMIALA / aberration chromosomique / chromosome aberration. a . / abiotique. abate. f. -onis = se. / absence. brachiwn. oriri = a se nafte. s. s. -onis ..

absiinentia = refinere. ABZIMA. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioactive needle. / absorption.. et f.. / acanthocyto-sis. a wgfiifi. f. de a retine o substanta In interiorul altei substante. In bizou intermediar. s. producerea de anticorpi anti-receptori insulinici determina o *insulinorezistenta severa. sorbere = a suge. sexuala etc. / acanthocyte. a. / absorbance. de ia lyein = a distmge.a).] Eritrodt sferic care prezinta la nivelul suprafetei sale deformari ce sugereaza aspectui unor spini. V. se poate produce In medii foarte variate. sorbere = a suge. curb sau semi-curb. foarte subtire. [Lat. m. ACALAZIE. se produce Indeosebi la nivelul mu-coasei intestinale. 2) In fiziologie: patrun-derea unor substante 7n interiorul organismului. -osis. os. ac pentru punctie lombara. s. pentru injectii sau pentru punctii. f. fiind capabile sa interactioneze selectiv cu anumite con-figuratii ale moleculelor substrat. fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (^Ir) care prezinta un Invelis din platina. / acanthome. se asociaza frecvent cu afectiuni endocrine ca *sindromul Gushing. s. drept sau curb. m. (it ia abstinere = a fine departe (ahs = indepartat de. pentru punc-tie venoasa. cu diametrul 0. utilizat In introducerea solutiilor medicamentoase In tesu-turi. cu bizou scurt. ACANTOPELVIS.80 mm. beta).: 1) A. / absorbent. S-au propus criterii de modificare a *electroencefalogramei pentru a discrimina a. a .] Anemie he-molitica In care sunt prezente 'acantocite circulante. a ingftiti. s. din cauza imobilizarii prelungite. V. ossi's ^ OS. rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzima. [Lat. / acalculie. cu diametrul de 0. A. a.. f. s. kytos = cduld. n.ABSORBANT singurul semn clinic apredabil.. m.] Denumire generala a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. ACANTOCIT. / acanthocytose. In forma autoimuna (rara). de dimensiuni variabile. cu bizou scurt si mandren.8-1. / achalasie. favorizeaza dezvoltarea de leziuni buloase. cu un cancer abdominal (Indeosebi gastric). pentru sutura In chi-rurgia prostatei si a vezicii. rectiliniu sau curbat. [at. A.a. [Qr. partic. 2) Substanta care are aceasta proprietate. de liga-tura. akantha = spin. temperance (for alcohol). / acanthopelvis. uneori cu resort. ABULIE. win-pus din ab de. drept.] Sin. / achalasia. pentru injectie intradermica. f. adj. / acalcutia. adj. ACANTOLIZA. gr. / abzyme. / absorbant. -oza. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigricans / acanthosis nigricans. A. teaere = a fine). pentru puncfie lombara. f. f.] Renuntarea partiala sau to-tala la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. lat. aseme-nea unei enzime. / abstinence. Indeosebi In zonele eminentei ileopectinee si a pubisului. A. a mifltifi (ab = de [a. lysis = distrugere. absorbtie. incut a[ verbuiw. ahsorbitio. ia.). m. constituita fie dintr-un tub metalic continand pulbere radioactiva (226Rg^ i37Cs) si ai carui pereti retin radiatiile corpusculare (alfa. / aboulique. adj. cu mandren si cursor ce regleaza adandmea patrunderii acului. s. lung de 70-80 mm. continence (sexual). adj. / abu-lic. acus = ac. s.priv. participiul trecut al verduiw absorbers = a a6sor6i. 7) A. 'acromegalia sau chiar cu o obezitate simpla. s. / absorption. / aiguille. tipica de a. 131 . akantha = spin. antibody (anticorp) fi enzima] Anticorp capabil sa accelereze o reactie biochimica. ABSORBTIE. prezinta o specifidtate mai mare decat enzi-mele. s. absorbitio. ABSTINENTA.ipiul.. [Lat. s. s. cu o grosime de 1 cm s. s. cand exista semne clinice asociate. si cardiospasm. 11) A. n. [gr. ACANTOM. [gr. f. [Lat. lung (50-70 mm).] Diminuarea initiative! sau a vointei. A.2 mm si cu varful In bizou lung. ACAMPSIE. a . 8) A. [a engi. metron = masurd. (a. s. ABULIC. pe]vis = 6azin.priv. s.] Stare particulara a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizata prin reducerea numarului de *jonctiuni care determina coeziunea celulelor. {Cjr. [9{eoiogism foarte recent. cu un varf ascutit. f. De asemenea. bumerang. s. localizata Indeosebi la nivelul axile-lor. prevazut cu mandren. de ia absorbere = a ingtiifi (ab = de la. dentare. de diverse tipuri. f. pentru injectie. n. [C/r. a . cu sectiunea rotunda. [Cfr. de forma si marime variabile.] (Subject) care este afec-tat de *abulie. sorbere = a suge. De obicei.priv. In circa 50% din cazuri. de pneumotorax. boule = voinf:a. kamptein = a mcovoia. v. f.6 mm. lichide sau vapori. sorbere = a suge. f.. khalasis = re/o^are. specifics se determina pentru o solutie cu concentratia 1 %. a 6e. 'In medidna: medicament care absoarbe gaze sau lichide. a . f. a 6e.] Parametru care caracterizeaza *absorbtia luminii cu o lungime de unda data de catre o substanta m solutie. absorbtum. f.6 mm). n. f. [Cjr. m.. 13) A. m. 9) A. akantha = spin. [Qr. n. lung de 45 mm.priv.. 6) A in ACANTOPELVIS testinal. energie. Sursa liniara de *radiatie gama utilizata In curieterapie. f. a 6e. [Lat.7-0. lung de 30-40 mm. s. de la absorbere = ffl a6sor6i. si a. / acantholysis. a 6ea}.: a. f. / abzyme. pentru injectie intramusculara. akantha = spin.} Tija subtire de otel. s. de ia ab = de. s. cu varful mobil Intr-un spatiu restrans.5-0. cu ureche care poarta materialul de ligatura. 12) A. a. s.] 1) Care absoarbe particule. f.] 1) Actiunea de a absorbi. [a ab = de. acus. s. deseori. a6tinere. si f. 2) A. [at. s. In afara anticorpilor catalitici s-au obtinut molecule catalitice hibride. -e. s. kytos = celuid. -oma. 2) A. s. 3) Patrunderea In organism a unui medicament sau a unui toxic. s. Tipuri de a. / acanthoma.a. cu diametrul de 0. AC. ABSORBTIOMETRIE OSOASA / absortiometrie osseuse / bone absorptiometry.] Imposibilitatea Intelegerii semnelor Si simbolurilor matematice.. coexista o dis-trofie a parului si a unghiilor. cu diametrul de 1. boule = voinfa.] Anomalie de functionare a unui sfincter care consta In relaxarea defectuoasa In momentui contractiei a conductelor supraiacente. utilizat In sutura intestinala. -onis. A nu se confunda cu *adsorbtie. f. Boala se asociaza la adult si varsInic. 10) A. [Lat. "boala policnistica ovariana. / acanthocyte. / absorbance. cu sectiunea varfului In bi-zou si baza cu un ambou adaptabil la seringa. 4) A. ureterului explica hidronefroza intermitenta. prevazut la un capat cu o ureche. 3) A. / acampsie. a. -onis. pentru tratament la nivelul canalelor dentare. caracterizat prin prezenta de varturi si creste osoase situate la nivelul insertiei tendoanelor. m. calculare = a socoti. f. [Cfr.7-1. absorbtum. akantha = spin. gatului si regiunilor genitocrurale. [gr. Ex. nigricare = a se mnegri} Dermatoza constand In hipertrofie papilara vegetanta si pigmentatie. a rigiditatii articulatiilor sau anchilozei acestora.8 mm. / abstinence. de lungimi si grosimi diferite. se exprima prin logaritmul cu semn schimbat al 'transmitantei. In stomatologie. pentru rahianestezie. s. a . ABSORBANT. ACANTOCITOZA. s. s. [Lot. ABSORBANTA. / abulia. In functie de -utilizare: In chirurgie. s. / needle.i la o lungime de unda determinata. s.: osteodensito-metrie (v. 5) A. ca si a efectuarii de calcule scrise sau mentale. scurt (6-13 mm) si cu diametrul mic (0. 'cardiei explica dilatatia secundara a esofagului. f.\ Tip de bazin obser-vat In "rahitism. pentru sutura vasculara. / acantholyse. akantha = spin. n. s.priv. / aboulie. ACALCULIE. complexa. m sange sau m interiorul unor celule. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radiatiilor electromagnetice sau corpusculare este disi-pata Intr-un mediu material. / acampsia. de. atipica. absorbers = a a6sor6i. alimen-tara (In particular la alcool). pentru puncfie sternala.. s. / acanthopelvis..] Imposibilitatea efectuarii flexiei la nivelul unui membru.

agitatie motorie. pana la energii dnetice foarte mari. Accident survenit din cauza muncii sau In timpul lucrului. de munca. / accessory. si accidentele survenite In timpul deplasarii la si de la locul de munca. s.: *hexoza In cursul reactiei de *fosforilare. de [a kata = 61 jos. duct pancreatic a. [Lot.} Substanta care. [Cfr. / acariose. brain attack. vitezei punctului mobil In raport cu timpul: a = Av/At. acetabulum •» vas pentru. Ex. {Cjr. modificarea calibrului vascular (vasoconstrictie). [Lat. n. aterg/c. obser-vat ca efect secundar dupa medica^a antipsihotica sau neuro-leptica. s.'e. v. / acathisia. manifestata prin ulceratii. / acataphasia. cand se revine prea rapid la presiunea normala. a -priv. nudeu.ACANTOZA ACANTOZA. / acetabulo-plasty. a accepta. scrie corect. f. de febra. ACCEPTOR. a dizoiva. f. [Cjr. medie-vala accesorium. cresterea viscozitatii sangelui sau alte tulburari ale sangelui circulant. m. de [a celer = rapid} Dispozitiv sau substanta care accelereaza un proces: 1) A. vascular cerebral. / acatalasie. f. ACETABULOPLASTIE. akaa-tha = spin. f. ACCES. a. lot. -oza. ACCESORIU. [Lot. / acatalasemie. a • priv. Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus. electric. de asemenea. ACARIOT. f. stare patologica. / acanthosis. f. s. ACELULAR. ded a sintaxei. s.] Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor m scris. / acaryote. ACCELERATOR. V. de ia accedere = a se apropia.priv. si stroke. 2) A. s. au aplicatii In fizica nudeara ?i In medidna (tratamentui unor cancere). f. f. dt la accelerare = a grafii fi celer = rapid. / acetabuloplastie. / acarien.priv. / acatalepsy. Se defineste. Indeosebi In cazu] fenotiazinelor. a dizoiva. kephale = cap} Monstruozitate caracterizata prin absenta congenitala a capului. A. s. f. / acatalasia.. terapeutic. (Santorini). dclotron si sincrotron..i katalyein = a disInige. Sin. accelerare = a grti6i. Accelereaza conversia *protrombinei In 'trombina si formarea 'tromboplastinelor.. karyon = sdmfiwe. de ia celer = rapid. / acatamathe-sia. f. s.. adj. Sin. In raport cu protectia muncii. 5) a. adj. de dementa. (2) / accelerateur. s. Sunt asimilate a. f. adj. akaii = insectd. a . / acellular.. sub actiunea unor campuri electrice si magnetice. 4) a. [Lot. Termen utilizat uneori. {Cfr. Unitatea de masura a inten-sitatii a. f. [Lat. m. ACEFALIE. kap-nos = fum. a .priv. produs de o cauza exterioara si provocand un prejudidu fizic. mica. m.: glande suprarenale a. criza. f. 2) a. Este denumita si hiperacantoza. desi ideile subiectului raman logice. / acephalie. [Cfr. In limbaj curent) In SI este metrul pe secunda la patrat (m/s2). -atos = sange} Absenta *catalazei din sange. akathisia. / acapnia. de la accidere = a se mtampla} Situatie neprevazuta care afecteaza starea de sanatate. / acceleration. consecutiv unui tratament medical sau chirurgical. a . f. cu doua sensuri: 1) Defidenta a intelectului. m. f.] 1) Pierderea functiei de perceptie din cauza unei leziuni centrale. f.: eritrocitui matur la mamifere. ACATALEPSIE. katamathesis = capacitatea de infetegere fi cunoastere.priv. tiroide a. este o marime vecto132 ACETABULOPLASTIE riala definita ca derivata. cu rol mai Intai acceptor.priv. 3) a. ACARIOZA. kalagraphein = a. betatron. -onis = acceCerare. Ex. s. / attack. auxiliar. de melanco-lie. s. plastos = . v. leziune histologica tipica pentru vegetatiile veneriene 9i papiloame. de ordinul MeV.: boala Takahara. / accelerine. a veni (c&tre).. / acanthose. diminuarea drculatiei prin scaderea presiunii sanguine. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrilatilor. ACATAGRAFIE. ale gingiilor si gurii. Prin mers sau modificarea pozitiei corpului senzatiile de Incordare musculara sunt atenuate. / acaryote. ACCELERATIE. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cerebral / stroke. AVC sunt cele mai frecvente boli neurologice si pot surveni In: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboza sau *embolie). cellula = ca-marutd. ACCIDENT. f. lepsis = fv(are. adj. n. a priv. s. industrial injury. n. / acarid. s.a de a sta asezat. akari •= insecta. / acces. 2) 'Diagnostic incert. / acephalia. acaridan.] in medidna. A. cu aju-torul carora particulele Incarcate electric sunt accelerate. V.. a priv. gresit... [Lot. / acatagraphie. ruptura unui vas cerebral.priv. s. [Cfr. Intr-un sistem de referinta dat.] Sin. s. mica. s. adj. acceptor = care primefte. haima. a. la un subject salariat. occupational injury. / accelerator. f. m. f. s. -oza. / acatalas(a)emia. s. prin hemoliza imunologica a hematiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a hematiilor primitorului (prin hemolizine). adj.} Care nu confine celule. de transfuzie. accessus. -ntis. perturbarea permeabilitatii vasculare. Termen generic pentru tulburarile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor vase cerebrale. complementar. consecutiv trecerii unui curent electric. [Lot. acceleratio. -ina. Este produs In ficat sub forma inactiva. Compusul care cedeaza radicalul este denumit donor sau donator. katalyein = a distruge. [Lot. f.). / acariosis [Cfr.i katalamhanem = a suspenda. s. ACATALAZIE. s. 6) a. In stomatologie. psihica sau somatica. care poate fi anafilactic sau seric. ACARIAN. / accident. s. s. accelerare = a gra6i. s. -aza] Boala deter-minata de absenta congenitala a enzimei numita *catalaza. ACATIZIE..). / acceleration. Desemneaza frecvent parazitui raiei Sarcoptis sau Acarus scabiei. crisis. f. acathisie. m. ACATAMATEZIE. / acapnie.} Termen rar utilizat.: 1) a. de la acceplare = a primi. s. s. s.: anhist. Intr-un schimb de *radicali. Ex.: scabie (v. (1). la scafandri. / acatagraphia. a. de priza. s. / acceptor. 7) a. s. m. / accelerin. (denumita a.} Absenta bioxidului de carbon din sange. m. ACCELERINA. incidental. s. adj. f. f. dt la accedere = a se apropia. *proaccelerina (factor V). ACCIDENT DE MUNCA / accident du travail / professional accident. de decompreslune brusca. / acatamathesie. s. s. / accepteur.. / accesoire. primeste radicalul si se combina cu el. m.. / acellulaire.] Factorul VI al coagularii. s. ACAPNIE. de tuse. s. Thrombidium si capusele sunt acarieni. ACATAFAZIE. 0 legislatie adecvata stabileste drepturile salariatilor si raspunderile responsabililor Intreprinderilor. {Cjr. apoi de donor si care se numeste transportor sau transmitator. s. -trice.. drept sin.] Despre o structura care constituie un element secundar. f. Ex. kataphasis = Ciin6aj corect} Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor In vorbire. / acathesie.. s. adj. uneori gangrenoase. raportata la unitatea de timp. acatalazie. s.] (Celula) care este lip-sita de nucleu. -aza. [Cjr. s. [Cfr. 2) Diminuarea sau perturbarea capad-tatii de Intelegere a vorbirii. sunt substante care grabesc priza gipsului.priv. a . dim. a . f. s. a. f. de la cella = comaro. s. kathisis = acfiune.] Hiperplazie difuza a stratului spinos al epidermului. 2) Tulburare m *boala Parkinson. [Cfr. [Cjr. ACATALAZEMIE. medie ca variatie a vitezei punctului mobil In unitatea de timp: a^ = Av/At. V. f. accidens. constand m imposibilitatea bolnavilor de a ramane mai mult timp In aceeasi pozitie din cauza hipertoniei musculare. / acataphasie.. / acatalepsie.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a ramane In po-zitie sezanda. gr. eventual somn nelinistit. s. a . [Cjr. V.. n. s.} Cresterea vitezei unui punct material In mis-care. / accident. Ex. a . otet. m.] Nume dat unor paraziti de talie mica apartinand or-dinului Acarienilor. s. de part/cute sunt instalatii complexe. cu "hipocapp. survenita brusc si imprevizibil.: a. [Cfr. f. a veni (cdtre.

s. germ. f. / achylie. ACETILCOLINESTERAZA.: acid acetilacetic (v. ACID.] Radical organic monovalent (Cl^CO-) rezultat prin Indepartarea unei grupari hidroxil din carboxilul acidului acetic. ACETAZOLAMIDA. administrata pentru a facilita eliminarea acestora. si acetatui de sodiu sunt utilizate ca alcalizanti urinari sau sistemici. Sin. hyle = materie. achilie). (DCI) Sin. elibereaza ioni H4. m. [Lat. / acetazolamide. f. V. [Lot. en = in. volatil. [Lat. [Lat. m. hyle = materie. cu efectele sale specifice (contractia mus-culaturii scheletice. s. Excep-tie fac musculatura cardiaca si unii neuroni centrali.. gr. [<^r. excitatoare. f. acetum = otet. -ina.: acid adenozinmonofosforic (v. / acide. Utilizat frecvent In trecut (DC-Diamox). -atos = sange} Prezenta unei concentratii mari de *acetona In sange. f. acetum = o^ef. A.] Sin. s. / acetate. s. A reprezinta punctui de plecare al mai multor cai metabolice. sub forma de acetat activat (*acetil-coenzima A). A. Apare In sange si urina la subiectii cu diabet zaharat incorect echilibrat.). Abrev. s. m. Lichid incolor. participa intens la metabolismul acizilor organici. aether. ouron = urind. din [at. gr. / acetylcysteine. f. s. gr. In *cromatografie serveste la prepararea tesuturilor pentru extractia enzimelor. ACHILIE. acetum = ofet. gr. f. s. s. Se utilizeaza diluat (6%) sau ca a. Cuplarea *alosterica a a. ACID ADENILIC / acide ad6nylique / adenylic acid.] Substanta care. m. *corp cetonic care rezulta din descompunerea imperfecta a *adzilor grasi si a unor acizi aminati. ACHILIE GASTRICA / achylie gastrique / gastric achylia. inflamabil. a modeCa} Refacerea prin chirurgie plastica a "cavitatii cotiloide. «. s. cele mai importante fiind: oxidarea In *dclul Krebs. difuziunea si fixarea ei pe receptorii colinergici. Sin. ACETABULUM.. pancreatica scade secretia pancreatica si pot lipsi unii com-ponenti ai acesteia. aither = aer cwat. m. gr. ACETILARE. s. V. of:et] Sin. biosinteza *acizilor grasi. cat si In eel periferic. ACETILCOLINA. s. s. unde apar fenomene de hiperpolarizare si inhibitie. -ona. care se refera.priv.). Cresterea sa In sange poate genera *acidoza. m. ACETONEMIE. f. receptori muscarinici si receptori nicotinici. s.). pre-cursori ai unor noi molecule de a. / acetonuria. s. ACID ACETILSALICILIC / acide acetylsalicylique / acetylsalicylic acid.] Termen generic pentru sarurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabila si pentru esterii lichizi. -aza. / acetate. s. f. / acetone. cu miros picant caracteristic. n. s. si cetonemie. Inactivarea a. adenosine diphosphonc 133 . si In repaus. V. ACETILCOENZIMA A / acetylcoenzyme A / acetyl coenzyme A. A. ACETIL. f. [Lat. s. efecte depolarizante. / acetyl. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. gastrica Inseamna scaderea debitului sucului gastric. potentiate de actiune). precursor al 'colesterolului. s. modifies culoarea indicatorilor. gr. m. -iros = mana. / acetabulum. manifestata clinic prin stare de excitatie anormala urmata de depresie pro-gresiva si acidoza. s. Este prezenta In halena (fiind recunos-cuta datorita mirosului de fructe) si In urina diabeticilor supusi restrictiei de glucide. f.t.: colinesteraza (v. Prin cuplarea cu receptorii N. Sin.] Procesul de fixare al unui radical acetil (Ct^CO-) la nivelul unei molecule organice. [Lot. cetonurie. [Cfr. [Lat. In organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. a. ACETONA. [Lot.] Diminuarea sau absenta unor componente din se-cretiile digestive si chiar a volumului secretiei. miscibil In apa. ACETAMINOFEN. produs In timpul fermentatiei vinului In otet.).] Prezenta *acetonei In urina. a. ca si In "inanitie. se intensifies la propagarea *impulsului nervos. A. / acetaldehyde.} Absenta congenitala a mainii. cu receptorii de tip M determina In majoritatea structu-rilor. determina exclusiv depolarizarea si initierea po-tentialului de actiune. Insa. / acetaldehyde.: anaclorhidrie (v. ACID ACETIC / acide ac6tique / acetic acid. terrno-stabila. f. / acetylcysteine. f. [at.] *Neuromediator prezent atat In sistemul nervos central. In cantitati mid. survine concomitent cu descarcarea. Sin. Sarurile de potasiu ale a. cat si In butonii terminali axonali. a.priv. cetonurie. descarcarea de *noradrenalina si *adrena-lina. (DCI) 'Diuretic ce actioneaza prin inhibarea *anhidrazei carbonice. cetonemie. CHg-CO-CHgCOOH. Este utilizata ca solvent si pentru obtinerea *cloroformului si *iodoformului In industria farmaceu-tica. f. boCta cereasca. formarea acidului mevalonic. s.). khole = bVia.] Metabolit produs la nivelul ficatului cand sunt consumate cantitati mari de alcool. Essiaather = eter ac. khole = Biia. eter si cloroform.4%). 2) In a. hyle = materie.: paracetamol (v. f. poate forma compusi cu macromoleculele hepatice.). si corpi cetonid. a. A. m. {icetiim = ofet. acetum = of:et! ona. acetum = of:et. s. / acetylation. s. In prezent este Inlocuit de diuretics mai eficiente. a6rw. rezulta In urma oxidarii etanolului de catre alcool-dehidrogenaza. Eliberarea de a. sunt utilizati ca reac-tivi chimici. / acetonemie. V. cum = cu. 1) A. khy-los = sue. acetum = of:et. s.: ACh. f. haima. cetoza. NA: acetabulum. Are gust acru. -ina. acetabulum = vas pentru.etic. ACETONURIE. In. ACETAT. uni. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adenosine diphosphorique / adenosine monophosphate. hyle = materie. de Ca plassein = a forma. [Lat. (DCI) Substanta fluidizanta a secretiilor bronsice. / acetabulum. si aclorhidrie. produsa datorita acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxice din organism. dar majoritatea este hidroli-zata de acetilcolinesteraza In componentele sale de baza. acetum = of:e. [Lat. acidus = acru.sau bilaterala. / acetaminophene. n. a . ACETALDEHIDA. ACHEIRIE. formarea *corpilor cetonici. la ansamblul *corpilor ceto-nici. / ac6tylcho|jne. s. a . In solutii apoase.: cavi-tate cotiloida (y. Avand doua grupari active. f. f. CI^COOH Li-chid incolor. / achylia. In limbaj clinic uzual se utilizeaza tennenul de *cetonurie. gr. s. In limbaj clinic curent: cetonurie (v. hyle = ma-terie. / acetyl. / acetylation. unii din-tre acestia fiind neoantigeni care pot induce raspunsuri imune anormale. ai *acidului acetic. acetum = of:et. cu absenta acidului clorhidric si diminuarea *pepsinei. [Lot. ACID ACETILACETIC / acide acetylacetique / acetoacetic acid. f. / acid. / acetylcholine [Lat. f. glacial (89. gr. intra In in-teractiune cu doua tipuri de 'receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) si "receptorii nicotinici (N). eliberata este recaptata de catre terminatiile presinaptice (reglare prin 'feedback negativ). / ac6tylcholinesterase. f. s. inclusiv In SNC. s. / aceton(a)emia. ea fiind apoj oxidata In acid acetic. acetum = ofet. de (a alwol dehydrogenatum. / acetylcholinesterase. drojdU} Forma activata a 'acidului acetic prin combinarea acestuia cu 'coenzima A. s.] C3HgO. 0 parte ACID ADENOZINDIFOSFORIC din a. zyme = ferment. s. / acetazola-mide. ACETILCISTEINA. s. kheir. / acetone. In industria farmaceutica si In cea chi-mica (obtinerea _de rezine si fibre artificiale). / acetonurie. este sintetizata atat In pericarion.. s.: aspirina (v. reactioneaza cu metalele si neutralizeaza bazele.ACETABULUM modtlat. Acid acetoacetic / acide acetoacetique / acetoacetic acid. / acheiria. din *colina. solventi. mai mult sau mai putin volatili. f. gr. A. A. / acetaminophen. / acheirie.). -ona. desi ea are loc.

riboza si trei radical'! fosfat. cu 20 de atomi de carbon.).: aminoacid (v. ACID AMINOACETIC / acide aminoacetique / aminoacetic acid. in natura se gase?te In cantitate mare In fructele din familia Citrus (citrice). (v. sdndarea lor In ADP (*a. Sin. din alimente se elimina sub forma de *a. iar 134 ACID CLORHIDRIC de lipoxigenaza In *leucotriene. fiind utilizati ca somnifere si anticonvulsivante. A. La om au fost identificati patru a. desfasurata m mitocondrii. In H^CO. cristalin. adenosine monophosphoric acid. a. b. Nu trebuie Inghitit si nici utilizat pentru irigarea cavitatilor. folosit ca reactiv chimic i?i pen- . const. adenozin-difosforic) si a. a fost denumit "moneda energetica curenta" a celulei. care In solutie se gaseste In cea mai mare parte sub forma disociata.: ATP. deoarece inhibitia enzimatica determinate! de plumb In cursul sintezei hemului provoaca acumularea sa si cresterea eliminarii 1 sale urinare. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. deoarece este toxic. Denumirea chimica a "vitaminei C.). sintetizat In celulele poligonale ale ficatului si acumulat la nivelul "veziculei biliare sub forma de saruri. joaca un rol central In metabolismul altor aminoacizi si in sinteza ureei. A. speciile H^Ct^ predominante sunt HCO^ (bicarbonat) §i COg dizolvat in raport de 20:1. sunt detergenti cu rol in emulsionarea triacilglicerolilor si esterilor de acizi grasi. a. cu actiune antifibrinolitica puternica. chenodezoxicolic si litocolic. b. gras nesaturat.: ADP. Catabolit urinar provenit din oxidarea incompleta a triptofanu-lui la om. V. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / anthranylic acid. a.. I^BO. adenozindifosforic (ADP) si adenozintrifosforic (ATP).. malonic cu ureea. utilizate pe cale intravenoasa In tratamentui *hipercalce-miilor. Dozarea a. Medicamentele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba formarea de a. ^' a relua ciclul reactiilor energogene celulare. a.). abrev. const. Abrev.: GABA (v. este cuprins In compozitia unor unguente cosmetice. coroziv.). de COa. implicit. Indeosebi la pacientii hemofilici supusi interventiilor stomatologice. biochim. citrat-sintaza. ACID 5-AMINOLEVULINIC / acide 5-aminolevulinique / 6amino-levulinic acid. care se formeaza In mitocondrii prin actiu-nea unei enzime condensante.: acid glutamic (v. Abrev. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. A. ACID AMINAT / acide amine / aminoacid. adenosine triphosphoric acid. Energia eliberata de a. biliar primar. Sin.: glicocol (v. rezultat din condensarea succinilcoenzimei A si a glicinei. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hydrochloric acid. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid. Abrev. Este utilizat In producerea industriala a 'aspartatului. Abrev. El este degradat de *ciclooxigenaza In 'prostaglandine. V.: acid nitric (v. In urina este un test major pentru depistarea *saturnismului.). const. ACID ADENOZINMONOPOSFORIC / acide adenosine monophosphorique / adenosine monophosphate. Prin condensarea In dtosol a doua molecule de a. ceea ce reprezinta mult mai mult decat energia stocata In orice alt compus organic. contractia musculara. Este si un antiseptic acid utilizat pentru conservarea unor alimente sau pentru spalaturi bucale. Component al proteinelor. cu formula chimica 041-14^0. acid mefenamic.: CDCA. Aminoacid neesential. una de D-riboza si doua molecule de a. notat cu simbolurile Asp sau D. fosforic. A. in profilaxia hemoragiilor. dezoxicolic.. Sin. 'Zaharina este derivata din a.). Fiecare din aceste legaturi contine circa 7 300-8 000 calorii/mol a. A. ce inhiba activatorii plasminogenului prezenti In secretiile orale si stabilizeaza formarea cheagului In tesuturi.. COOHCH(NH. este catalizata de *anhi-draza carbonica. 6a. Nucleotid compus din adenina. ACiO ARAHIDONIC / acide arachidonique / arachidonic acid. biochim. ACID y-AMINOBUTIRIC / acide y-aminobutyrique / y-aminobutyric acid. 'prostaciclina si *tromboxan A. adenozintrifosforic. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbituric acid. A. Sin. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid. si tab. Intervine in formarea moleculelor de a. care produce scaderea sintezei hepatice a colesterolului. fosforic. fosforic. organic slab. biochim. V. de aseme-nea. una de D-riboza si o molecula de a. a. bacteriostatic. c. hipuric. In timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene si *aspirina ar bloca doar activarea ddooxigenazei.ACID ADENOZINMONOFOSPORIC acid. In sange. administrat per os pentru dizolvarea calculilor biliari de colesterol. In prezenta energiei nou formate In celula.: acid aspartic.: acid adenilic. fiind introdus In compozitia solutiilor utilizate pentru conservarea sangelui. In conditii standard sj 12000 calorii In conditii fiziologice. ribonu-cleic si a moleculelor de a. derivatii sai de sinteza. sarurile sale pot fi. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chenodesoxycholique / chenodeoxycholic acid. care se poate obtine si prin sinteza si poate fi Intrebuintat si ca agent aromatizant.: ALA.: adenozin trifosfat. V. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid.: a. Intervine in oxidarile celulare. In asociere cu factorul VIII. EfoctuI terapeutic este probabil secundar reducerii activitatii *HMG-CoA reductazei. Pentru acest mo„ tiv. Conversia CO. se formeaza *porfobilinogenul.: maloniluree. Sin. ACID ADENOZIN TRIFOSFORIC / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid.))-CH2-COOH. capabila de sdndare si de refacere continua. rezervat pentru uz strict extern sub forma de apa borica 3% sau vaselina boricata 10%. Datorita actiunii sale keratolitice. a. antiseptic acid. sunt foarte labile. *A. fosforic se realizeaza instantaneu. Abrev. (CgHsCOOH) abundent In fructe. Cum legaturile fosfat Inalt energetice ale a. Sin. ADP rezyltat se recombina ulterior cu a. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. Sin. derivat din *fosfolipidele membranelor celulare. pentru a reface a. b. este absolut necesara In: metabolismul celular. (DCI) A. Compus tricarboxi-lic al *ciclului Krebs. ce actioneaza pe 'acetil-coenzima A si 'acidul oxaloacetic (reactia inversa fiind catalizata de citrat-liaza extramitocondriala). amino-sucdnic. ori de cate ori nevoile celulare o impun. Este un a. inflamatie. A. Sin. ACID BORIC / acide borique / boric acid. Rezulta din combinarea a. vitamina C si tab. Sin. usor iritant al tegumentelor si mucoaselor. ACID BENZOIC / acide benzoique / benzoic acid. si. a tuturor derivatilor sai.: EACA. cu rol principal de carburant celular. neafectand producerea de leucotriene. ACID K-AMINOCAPROIC / ACIDE s-AMINOCAPROIQUE / eAMINOCAPROIC ACID. In etapa initiala a sintezei *hemului. este un "chelator al calciului. ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid. b. V. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. A. 5-a. sinteza unor hormoni. Sin. si tab. mineral puternic (HCI). In contractia musculara si In reac-tiile de sinteza care utilizeaza a. Este folosit. a. H^COg. Ultimii doi radical! sunt uniti cu restui moleculei prin le-gaturi fosfat inalt energetice. barbituricele (Indeosebi *feno-barbitalul). A.: AMP. care devin astfel accesibili actiunii lipazelor si esterazelor. Radicalul de baza al Intregii familii de barbiturice.: colic. functionarea pompelor ionice de tip ATP-azic etc.

Sub i 10 forma de N^N^-metilen tetrahidrofolat (N '. Este un a. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. poate avea o greutate moleculara foarte mare. Este precursor al a. este un catabolit anormal al 'fenilalaninei. Sub forma de esteri participa la generarea compusilor macroergici celulari.. clorhidric secretat de celulele parietale In cavitatea gastrica. f. hialuronidaza. coenzima nece-sara in conversia combinata a homocisteinei In *metionina si a NSmetil-Tr-^ in TH^.). ACID GLIOXILIC / acide glyoxylic / glyoxylic acid. ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyaluronic acid. acid clorhidric. DeficituI de 'vitamina B^. a. de asemenea. care asigura transportui activ de H4'. 7-aminobutiric (*GABA) si joaca rol de neuro-transmitator exdtator in toate regiunile SNC. deci neesential. 1) A. A. Sin. blocheaza a. organic rezultat In urma fermentatiei lactozei. Sin. ACID FOLIC / acide folique / folic acid. In timpul respiratiei celulare anaerobe din exercitiul fizic intens. fiind component al proteinelor tisulare si plasmatice. fosfolipide. Compus format dintr-o molecula de 'glicerol la nivelul careia doua functii alcool sunt esterificate de acizi grasi. V. se mai afla In lichidul *sinovial. V. este utilizat in litiaza calcica cu hipercaldurie.)-COOH.: HVA. V. leucovorin. Tmpiedicandu-le astfel absorbtia. g. cu eliminare urinara crescuta la pacientii cu *feocromocitom sau alte tumori secretante de catecolamine. ACID FOSFATIOIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid. cu producere de a. ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor generatoare de putrefactie In intestinul gros. al glutationului si al vitaminelor din grupul *a. a. consecutiv. si tab. Produs al degradarii incomplete a lipidelor. acesta este un component indispensabil al dietei. prezent in urina diabeticilor cand creste conversia *a. V. cum ar fi cele din maduva osoasa si din mucoasele tractului digestiv. (desuete): vitamina Bg. *fosfatidilinozitol. A. V. Intr-o forma inutilizabila pentru sinteza ADN si. *fosfatidilserina. o molecula de *a. Mecanismul de secretie a a. Sin. ACID p-HIDROXIBUTIRIC / acide P-hydroxybutyrique / phydroxybutyric acid. CHa-CHOH-COOH. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid. A. Este un antagonist biochimic al medicamentelor *antifolice. Compus guanidinic. Sub forma de saruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru Indepartarea din organism. si sue gastric. ca acidulant alimentar si in stomatologie. Laptele Tmbogatit cu a. A. *mucopolizaharidic rezultat din reunirea unor *dimeri alcatuiti din a. CaHsCONH-CH^COOH.: fenol (v. lactacidemie. Metabotit al 'fenilalaninei format si excretat In exces in *fenilcetonurie. forma dimerica (a. *A. biochim. aromatic izolat din esente florale (Indeosebi din petalele de trandafir). contribuie la oboseala musculara. unul dintre produsele finale ale metabolizarii proteinelor si aminoacizilor. a. biliar primar derivat din *colesterol. Formeaza miezul complexe-lor de *proteoglicani de la nivelul "rnatricei extracelulare. cu simbolul Glu sau E. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phosphoric acid. 135 .. corpi cetonici. Unele bacterii pot con-verti lactoza In a. V. g. Din cauza deficitului ereditar de fenilalanin hidroxilaza. dezvoltandu-se tabloul clinic si hematologic de *anemie megaloblastice. I. Sin. fiind deturnata In consecinta pe cai metabolice alternative. benzoic.). glicolic In *glicina. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide desoxyribonucleique / deoxyribonucleic acid. La acest nivel. oxalic la om. fenillactic. Este eliminat prin urina. *fosfatidiletanolamina. conduce la perturbarea di-viziunii celulare. Abrev. Agent *chelator. de cateva milioane de Da. face parte din compozitia 'fosfolipidelor care alcatuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolina. iar a treia de o molecula de acid fosforic. si tab. grasi in *cetone. a. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidinosuccinique / guanidinosuccinic acid. folic. h. furnizand o forma de folat ce intra direct In ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. A. pirofosforic) si cea polimerica (a. metafosforic). Sunt afectate celulele cu turnover rapid. Deoarece PABA nu poate fi sintetizat de catre organismul animal.N -metilenTH4). biochim. f. f. format si excretat In exces In *fenilcetonurie. ortofosforic forma monomerica. const. in umoarea apoasa si In *umoarea vitroasa. a. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide ethylenediaminetetracetique / ethylenediaminetetraacetic acid. are rol In legarea complexelor moleculare si de agent protector. ACID FENILPIRUVIC / acide phenylpyruvique / phenylpyruvic acid. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. fenilacetic si a. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid. (DCI) A. H^PO. c.: acid aminoglutaric. ca si In *neuroblastoame.). I. ficat si drojdii. Sin. V. La niveluri plasmatice crescute. f. V. In organism. ACID FENILACETIC / acide phenylacetique / phenylacetic acid. fosfoglucide) si intervine intr-un numar de reactii enzimatice. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. utilizat in fabricarea parfumurilor. paraamino-benzoic (PABA) si *a. fiind secretat activ de catre celulele oxintice (circa un miliard de celule) ale glandelor regiunii fundice si ale corpului gastric. A. Inca In discutie. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogentizic acid. Se gaseste In plantele verzi. interfera cu activarea factorului III plachetar de catre 'adenozindifosfat. este sintetizat In organism. participa la sinteza ADN prin metilarea deoxiuridil monofosfatului (dUMP) In deoxi-timidilmonofosfat. Produs de detoxificare a a. In organism. Arninoacid monoaminodicarboxilic. CigHigNA Vitamina hidrosolubila formata din pteridina. prin *chelare. 2) Termen ge ACID LACTIC nera! care include forma monomerica.: acid tetrahidrofolic. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. precursorul primar al *a. inozitolhexafosforic. fenilalanina nu poate fi convertita In tirozina. Se formeaza In muschi. fiind obtinut si prin sinteza. I.: EDTA. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. este utilizat ca acidifiant urinar. glucuronic si N-acetil-glucozamina. h. mineral care intra In compozitia unor substante organice diverse (fosfoproteine.ACID COLIC tru prepararea unor medicamente. Abrev. Indeosebi al caldului si al magneziului. iar sub forma de saruri de calciu intra in compozitia oaselor. vitamina M. V. glutamic. reprezinta. ADN. A rezul-tat ca intermediar in conversia a. acizi grasi. COOH-(CH..: alcaptona (v. const. anionul Cl~ provenind din disocierea NaCI. (fermentatie lactica). care este excretat In urina In "hiperoxalurie.. Derivat al tetrahidrofolatului care ocoleste blocajul metabolismului folatilor produs de inhibitorii dihidrofolat-reductazei. a unor substante ca plumbul si digi-tala. *a. cu proprietatea de a se combina cu sarurile de calciu din tubul digestiv. g. Denumire imprecisa pentru a. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. v. rezultat In urma conjugarii acestuia cu *glicina si continut In unele alimente vegetale. Catabolit al *dopaminei. De asemenea.-CH(NH. implica *pompa de I-r/IC. Determina reactia acida a sucului gastric. contribuind astfel la deteriorarea functiei plachetare In "insuficienta renala cronica. Sarea monoso-dica (glutamat de sodiu) este utilizata ca medicament in 'encefalopatii (pentru ameliorarea capacitatilor intelectuale) si In *epilepsie. In functie de numarul de dimeri componenti. De aceea. si fenilcetonurie. ACID FENIC / acide ph6nique / phonic acid. se produce In cazul cand glucoza nu poate fi convertita In *acid piruvic In procesul de *glicoliza. f. A.

si se poate elimina prin urina. aspartic (aminoacid) printr-o reactie de transaminare si este intermediar In calea gluconeogenetica. Intoxicatia cu a. pe cale intravenoasa sau orala. Se obtine si prin sinteza. care afec- 136 . H. ACIDEMIE IZOVALERIANICA / acidemie isovalerique / isovaleric acid(a)emia. analog al *a. / acid(a)emia [Lot. A. uricemie). A. C. s. si acizi grasi. blocand competitiv locusul de legare al izoleudnei bacteriene. Se administreaza In asociere cu izoniazida si streptomidna.NO. Este utilizat In calitate de conservant alimentar. sintetizat din *aspartat si din *piruvat. p.: mupirocina.H. aspirinei si a numerosi coloranti. V. ortohidroxibenzoic. pentru prepararea salidlatilor. V. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. Aceasta denumire a fost propusa pentru eliminarea ambiguitatii termenului *acidoza. Mai este de asemenea folosit ca antiseptic local datorita proprietatilor sale bacteriostatice. gras esential. cristalin. m. Sin. Abrev. Cantitatea de a. ACIDEMIE ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. Este utilizata ca vasodilatator si In tratamentui pelagrei. V.ACID LINOLEIC IZOVALERIANICA ACID LINOLEIC / acide linoleique / linoleic acid. V. C^I-L^C^. Produs a] metabolismului intermediar al adrenalinei si noradrenalinei (prin ortometilare. dezaminare si oxidare). acizi grasi. oxalurie. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tetrahydrofolique / folinic acid. const. s. cu numeroase utilizari industriale. ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic acid. arahidonic. Antiseptic feno-lic utilizat In dermatozele veziculare. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid. cetodicarboxilic. de asemenea. Este utilizat In prepararea sapunului si a unor produse farma-ceutice.. fumans In stare concen-trata. ADN. Valori crescute (26-66 mg In 24 de ore) se observa In feocromocitom si moderat crescute (peste 10 mg In 24 de ore) In neuroblastom si ganglioneurom. acidus = acru. ACID MEFENAMIC / acide m6fenamique / mefenamic acid. o. ACID LINOLENIC / acide linolenique / linolenic acid. foarte coroziv. antranilic dotat cu proprietati analgezice si antiinflamatorii.H.). Se poate acumula In unele stari patologice. gras polinesaturat esential continut In uleiul de peste si 'in unele uleiuri vegetale (ulei de in). leucovorin. constituent cheie al *ciclului Krebs. f. acid ribonucleic. C^Hg^COOH A. (COOH). coma. care semnifica atat diminuarea pH-ului sanguin. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraaminosalicylique / paraaminosalicylic acid. A. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid. Reprezinta un pro. tab. gr. boala ereditara autozomal rece-siva caracterizata prin *anemie megaloblastica rezistenta la vi-tamina B^ si legata de un deficit enzimatic al metabolismului a. prezent In sange (v. prezenta in cea mai mare parte din celulele vii (ficat. ACID URIC / acide urique / uric acid. V. endocrinol. V. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric acid. V. *nefrite. ca *guta.: acid folinic (v.>. cu actiune *keratolitica. Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). biochim. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucleique / ribonucleic acid. Antibiotic produs de Pseudomonas fluorescens. Denumirea chimica: a. ca si In anatomia pato-logica. porumb). gras In natura. Constituie o legatura Intre metabolismul proteinelor si eel al glucidelor deoarece poate fi convertit In *a. In calitate de fixator al tesuturilor. la prepararea derivati-lor nitrati si In industrie (explozivi si coloranti). A. gras saturat (v. i ACID PIRUV'iC / acide pyruvique / pyruvic acid.H. vitamina PP. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizilor carboxilici nonaminati solubili In apa: *adzi grasi cu lant scurt. este selectiv pentru bacterii. drojdie. Pentru valorile normale 'in SEinge si urina. f. (DCI) Derivat al *a. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) si a purinelor alimentare.03. Sin. const. p.: AVM. Abrev.: acid azotic. ACID RETINOIC / acide retinoique / retinoic acid. care este esentiala In oxidarea sa. A. oxalemie. previne acumula rea la suprafata bacteriilor a fractiunii C3b a complementului. Eliminarea de a. NHArliCOOH. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neuraminic acid. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid. neuraminic. Boala ereditara determinate! de un deficit enzimatic In izovaleril-coenzima A dehidrogenaza. Este utilizat uneori In testele de dozare a albuminei In urina. vitamina Bg. cu efect coroziv foarte putemic. Se formeaza. antifungice si keratolitice.si tricarboxilici. paraaminobenzoic (PABA).: PAS. ACID OXALOACETIC / acide oxaloacetique / oxaloacetic acid. continut de vegetale diverse. format prin condensarea unei molecule de *a. In organism In cursul degradarii a.S04. cat si diminuarea concentratiei substantelor tampon fara diminuarea efectiva a pH-ului. care actioneaza prin inhibarea izoleucin-ARNt sintetazei. v. gras nesaturat cu 18 atomi de carbon In molecula.2H. (DCI) C. ARN. ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid.} Scaderea pH-ului plasmatic (normal 7. eel mai abundent si ras-pandit a.N03. precursor al *a.. organic utilizat pentru explorarea functionala a excretiei tubulare renale. tab. haima. j A. A. lapte. Este utilizat In special In artrita reumatoida si dismenoree. piruvic si a unei molecule de D-manozamina. o. ascorbic si glicocolului.: PAH. a. Ct^-COCOOH. *leucemii tratate cu *antimitotice sau prin *radioterapie. HNO. ACID NUCLEIC / acide nucleique / nucleic acid. continut 'in cantitate mare In uleiul de in. organic. / acidemie. Derivat N-acetilat al *a. organic cu rol important In *dclul Krebs. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. mineral putemic. acid sialic.>0.' dus intermediar de metabolism al *gluddelor. 3metoxi-4-hidroxi-mandelic. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraaminobenzo'ique / paraaminobenzoic acid. *grasimilor si amino-acizilor. V. ca *supozitoarele.. C^s°2-A. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraaminohippurique / paraaminohippuric acid.. extras din scoarta de salcie alba si din frunzele de Pyrola minor. Abrev. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomonic acid. depresie respiratorie. gras saturat. ACID STEARIC / acide stearique / stearic acid. s. A. ACID OLEIC / acide oleique / oleic acid. Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor si lotiunilor. Lichid inco-lor. V. ACIDEMIE. In cantitate suficienta pentru a initia udderea microorganismelor. acizi di. Denumirea chimica a 'biotinei. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandelique / vanylmandelic acid. In urina (orotic-urie) creste In adduria orotica. acizi cetonici (*corpi cetonici). utilizat ca agent topic In tratamentui acneei vulgare. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac. care se conjuga cu *acetilcoenzima A pentru a forma *citrat. V. din sange si din tesuturi creste In defidtui de *tiramina.30-7. A. izolat din grasimea de oaie si continut In cea mai mare parte a grasimilor animale si In uleiurile vegetale. Intermediar al biosintezei *pirimidinelor. si addurie organica. participa la formarea calculilor urinari. A. a. C. acizi nucleici. -o(os = s&nge. A. V. a. si acizi grasi. Sin. Reprezinta un constituent esentia! al functiunii glucidice a glicoproteinelor de la nivelul membranelor celulare.42) ca urmare a cresterii concentratiei de ioni de hidrogen din plasma. acizi grasi). Medicament tuberculostatic minor. Sub forma de oxalat de calciu. Cuprins In structura capsulei bacteriene. Substanta cu proprietati vitaminice. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid.

provoaca o diminuare a ritmului de crestere. dinat} Adaptare a organismului la un nou climat (ex. akne . khondros = cartiiaj. g.] Gen de diplococi saprofiti gramnegativi. "elicea vietii"). ACNEE. de.: ADN (cu o structura dublu-elicoidala. [Qr. nanism micromelic incompatibil cu viata. biochim. absoluta a fiecarui ochi. A. linoleic. f. / achondrogenesis. Se manifesta prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. . din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. V. Var.. f. klimu. de ia a. care Ti face nemiscibili cu apa.priv. ACINOS. de ia gennan = a produce} Varietate extreme de *osteocondrodisplazie care se caracterizeaza prin absents formarii tesutului cartilaginos. este In mod normal spontana. b) a. ACOMODATIE.: acomodatie. forma foarte frecventa la tineri. septicemii si pleurezii. / acholia. de la accommodare = a se. pe baza de glicerol apar si In structura membra-nei celulare.greseaid de copwe a [ui Actitis pentru akme = vdrf sau e^rescenfd. n + 16 a. f. owon = urind} Absenta *pigmentilor biliari din urina In unele forme de *icter. acclimatisation. V. Exista doua tipuri de a. s. localizata pe frunte. s. akne greseald de copiere a (ui Actilis pentru akme = vdrf sau e. se 'impart In saturati (daca n -12 .priv. A. / achlorhydrie. d) a. ACOLURIE. khioros = verde. [Cfr.: sindrom Grebe ACONDROPLAZIE. tip II..: la frig) sau mediu (ex. cu elemente papuloase si ulterior pustuloase. necrotica. de. pentru akinezie (v. kore = pupiid. Denumire desueta: vitamina F. f. unde (atitudine. [Qr. [^r. bakte-rron. s. excesiva care persista mai mult decat In mod normal. kiaein = a misca. f. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. 2) A. producandu-se prin modificarea convexitatii si gro-simii *cristalinului. khole = fliia} Absenta sau diminuarea secretiei biliare. A.. g. condrodistrofie fetala.: eruptie a. reprezentand substratui informatiei genetice. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobacter.*a.. ACORIE. 4) A. mentionati corecteaza aceasta deficienta. Sunt constituiti din *a. / acneiform. s. care are forma unor acini. s. situat in *citoplasma. accomodntion. ACIZI GRASI / acides gras / fatty acids. Uneori este utilizat ca sin. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol . clima. n. Indeosebi In perioada de *pubertate. rozacee sau "cuperoza. *A g. sub actiunea muschiului ciliar. f. ACINEZIE. c) a.zitiva pentru distante scurte. Alte tipuri de a. -tis. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipoteichoiques / lipoteichoic acids.ACINETOBACTER de canalele alveolare la nivelul carora se afia situate *alveo-lele pulmonare. A. adj. s. datorita elastidtatii acestuia.. care nu sunt sintetizati In organism: *a. / accommodation. -iilos = mdinafia foardui. dim. const. plagi chirurgicale sau arsuri. cu n (par) cuprins Intre 4 si 30. a . acinus = 6oa6d de strugure} Care este format din *acini. de. subnormala putere de a. a . cu *achilie gastrica. / acorea. dor. pe un fond de *seboree. adj. Sin. prin contractia muschiului dliar. cu leziuni papulopustuloase si come-doane ale fetei In primele trei luni dupa nastere. din gr. f. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. si acid arahidonic. sin. participa la esterificarea colesterolu-lui. Ex. sin. A. arahidonic). sau akhne = tdrdte. insufidenta a ochiului.} Absenta congenitala a pupilei.legati prin grupari fosfat . a unor *comedoane Inchise sau deschise (puncte negre). caracterizat prin absenta aproape totala a oaselor membrelor. ca urmare fiind posibila focalizarea razelor de lumina ce traverseaza mediile transparente ale ochiului pe o zona retiniana unde imaginea formata va fi dara. [Lot. a unor 'papulopustule rezultate din inflamatia si suprainfectia comedoanelor si a unor elemente nodulare legate de evolutia In profunzime a papulopustulelor. e) a. ACONDROGENEZA. s. \CfT. / achlorhydria. / acineux. / acneiform. esentiali sunt indispensabili 'in alimentatie. profesio-nala. din familia Neisseriaceae. acid linolenic. / acne. s. deoarece nu sunt sintetizati In organism. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleotidelor. Absenta acestora din alimente.a. In aceste cazuri pot provoca meningite grave. boala Parrot. / acinous. si ADN. Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru a. care dupa cadere lasa cicatrice. V. [Lot. adapta} Proprietatea ochiului de a se adapta pentru perceptia unor obiecte situate la diferite distante. V.. f.). ACOMODARE. acclimatization.. cu *anaclorhidrie. linolenic. sau. / acclimatement. A. ACOLIE. neonatorurn. vulgara. a -prill. forma neletala. -onis. a • priv. stearic) si nesaturati (n + 18 . \Lat. khole = fii[d.priv. acid biliar. t. arahidonic. ia plassein = a forma.priv. / acclimation. a modeta} Forma grava de "condrodistrofie ereditara a sugarului.). Au formula generala CI-yChy^-COOH. organic! a caror molecula confine un lant -carbonat liniar deschis. adj. 2) A. Apare Indeosebi prin expunerea la uleiuri. caracterizata prin foliculita supurata si comedoane locali-zate Indeosebi pe fata externa a coapsei si pe antebrat. Se gasesc In diverse uleiuri vegetale. f. / achondroplasia. adj. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancorati prin lanturi lipidice de membrana citoplasma-tica si sunt frecvent responsabili de anumite caracteristici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene grampozitive. arahidonic. secundare unei lezium sau unei tulburari functionale a glandelor sebacee sau pilose-bacee. s. a. negativa pentru distante lungi. s. dar prevalenta crescuta la nivelul pielii indivizilor sanatosi. ubicuitari In apa si sol. hydor.. ACIZI NUCLEICI / acides nucleiques / nucleic acids. ACNEIFORM. / achondrogenese. [QT. po. bacteriile A. f. [Qr. forma = forma} Care se aseamana cu *acneea. V.a. abcese cerebrale. si ARN (mai divers ca masa moleculara. au tendinta la invazie In torentui circulator la persoane cu catetere intravenoase. / acorie ou acoree. dar cu o structura spatiala mai simpla). ACLORHIDRIE. ia bakteria = boston.. ACIZI TEICOICI / acides teichoiques / teichoic acids.J(c. f. s. palmitic. f.: sindrom LangerSaldino (v. a. tample si pe partea anterioara a pielii capului. / acholie. m. f. lauric. Denumire pentru *a. Este caracterizata prin aparitia. f. s. f. / achondroplasie. tip I. acoperite de cruste. Cu virulenta mica. linoleic. ACLIMATIZARE. hydatos = apa} Termen sin. secun-dara administrarii unor medicamente. / acholurie. / acne. -euse. Var. a. dfoza.: boala Kaufmann. [Qr. s. *a. cand se nu-mesc a. si tab. khondros = cartiiaj. ACIZI GRASI ESENTIALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. membre scurte si groase etc.a. de etiologii diverse. ju-venila sau polimorfa. / acholuria. la formarea trigliceridelor circulante si din depozitele de tesut adipos sau pot circula legati de albumina. s. s. acid linoleic. s. liberi. Se disting doua tipuri: 1) A. chiar daca "vitaminele A si D sunt prezente. akinelos = imobil. f. de origine profesionala sau consecutiva utilizarii unor produse cosmetice neverificate.). toxica. s. separat. plasis = modeiare. g. pentru acomodare (v. 5) A. 138 ACORIE akhne = titrate} Termen generic pentru un grup de afectiun variate ale pielii. n -r 20 . ARN. Macromolecule constituente ale celulei. Se disting: a) a. [Qr. prin relaxarea muschiului ciliar.). genesis = pro-ducere. oleic. 3) A. f.: la altitudine).care pot avea compusi aditionali legati de grupari laterale dispo-nibile. Aditia a. / accommodation. n + 18 .: 1) A.. s. Var. V. si cristalin. lubrifianti si la unii deri-vati clorati. a . linolenic si *a. situat In nucleu. Cat.. f. a priii. s.rucenta.

mitate. varf. f. akron = e. akron = t)(tremitate. s.. mastos = sdn. / achromatopsia. -it6} Termen general pentru leziunile cutanate ale extremitatilor. / acrodolichomelie. boala Pick-Herxheimer). ACROCIANOZA. s. frecvent mortala.} Varietate de "osteocondrodisplazie In care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremitatilor. -oza. a = priv.ii tempCuCui [ui Jupiter Amman din Libia. ida.r. / acrocephalopoly-syndactyly. s. \Qr. -atos = culoare. akron = e. khroma. f. f. s. adesea a nasului si a fetei (adesea pana la eritem generalizat. akron = e^tremitate.. / acroerythrose. mamdit. / acrylamide. s..} Sare sau ester al addului acrilic. Descrisa si ca boala: a. akron = e^tre-mitate. s. akron = e^tre-mitate. akron = e^tre-mitate.. dys = gnu.priv. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE.. intoxicatie cu mercur. / acromastite. Boala grava. f. s. syn = tmpreund. a. / acrokeratosis. kephale = cap.. a. Sin. f. m. ACROOINIE. s. / acrocyanosis.^tre. [Qr. [a plassein = a forma. [Cyf.. f. denumiti si rezine acrilice.: sindrom Bazex ^v. [(^r. V. kephale = cap. consecutiva vasodilatatiei: Se observa Indeosebi In •eritromelalgie si In *boala Lane.. s.. a . / acrodysplasie. amo-niui gSsita in apropie. f. ACROASFIXIE. s. varf. caracterizata prin leziuni verucoase si cornoase. / achromate. varf. s. Termen vag si desuet. {Cjr. plasis = nwddare. adj. ACROCEFALIE. sphyzein = a puCsa. / acrophobie. ACROKERATOZA PARANEOPLAZICA / acrok6ratose paraneoplasique / Bazex' paraneoplasic acrokeratosis. ACROMAT. \Qr. f. -oza} Sin. / acrodolichomely. [CfT. akron = e^tre. [a. ammoaiakon = sore. eritematopapuloasa infantila (v. / acrocephalosyndactyly. anomalii osoase craniofaciale si *retardare mentala. s. akron = e. akron = e. boala Selter-Swift-Feer.). / acrocephalosyndactylie. boala Swift. cu transmitere probabil autozomal dominanta. tip II sau sindrom Carpenter (v. -oza. [Qr. ACROFOBIE. tip II (v. krinein = a se-para de} Absenta sau diminuarea secretiilor..ttiitate. malformatie denumita *oxicefalie. f. f. khroma. ACROESTEZIE. f. ACROCEFALOSINDACTILIE. / acrylate. s.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie. -atos = piete. 2) A. tip IV (v. caracterizate prin malformatii scheletice ale craniului ('craniostenoza). / acrocephalie. boala Apert-Crouzon). dys = greu.. acrocefalopolisindactilie. erythros = rofu.] Termen care reuneste un ansamblu de afectiuni. f.^tremitate. s. akron = e?(tre. f. Se vindeca fara se-chele. f. f. f. Baza craniului este de asemenea deformata. f. / acrodysplasia. f. / acrodynie. polys = mu[f:i. f. cu debut la sugar si transmitere autozomal recesiva. gr. leziuni ale mucoaselor si fanerelor (alopecie difuza) si tulburari digestive (diaree).. s. / aero-asphyxia. datorita caruia se confunda adesea cu "boala Kawasaki). -ita. daktylos = deget} Ansamblu de malformatii ereditare ale scheletului In care se asodaza *acrocefalosindactilia cu existenta degetelor supranumerare la nivelul pidoarelor. akron = e^tremitate. adj. f. varf. Prin analiza datelor clinice si genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a. s. cronica atrofianta (v.] Inflamatia mamelonului. s.] 139 . ACRODOLICOMELIE.frw. ACROMATOPSIE. Sin. s. Cauze (ipotetice): carenta alimentara. hyle = materu. f. ACROMATOPSIE Se manifesta prin asoderea de leziuni cutanate veziculobuloase si eritematoscuamoase.). [Gjr. varf.^re.: 1) A. 'sindromul Langer-Giedion. Este acompaniata de prurit. cuprinse in cadrul unor boli sau sindroame: a. [Cfr.re. umeda si danotica a mainilor si pidoarelor. hiper-telorism. crize sudorale si une-ori de tulburari nervoase (iritabilitate.] Malformatie a craniului determinate! de Inchiderea precoce a 'suturilor sagitala si coronala si caracterizata prin dezvoltarea considerabila. ACROKERATOZA. s. ACRODINIE INFANTILA / acrodynie infantile / pink disease. opsis = vedere. [Qr. a . Termenul se utilizeaza Indeosebi In cadrul *bolii Raynaud. ACRODISPLAZIE. de. T.. osteon = os.).mitate. derma.} *Fobie. Varful ('sinciput) craniului poate fi plat (craniu In . s. / acrylamide. pathica / acrodermatitis enteropathica. sindrom Waardenburg). ACRODERMATITA ENTEROPATICA / acrodermatitis entero-.} Durere la nivelul unei extremitati. scadere a temperaturii locale si durere. f. / acro(a)esthesia. / acrokeratose. este forma de "craniostenoza cea mai frecventa si poate fi asociata cu alte anomalii ale scheletului. ACROMASTITA. f. tip V (v.\ Amida a addului acrilic care prin reticulare for-meaza un gel utilizat In tehnicile de separare a proteinelor ?i ARN In functie de greutatea moleculara. 0 serie de a.rie. se-nsifiiii-tate. / acroc6phalopolysyndactylie. ACRODISOSTOZA. Simptomatologia descrisa anterior corespunde formei clasice de a. s. [Qr. [Qr. Alaturi de acesta se disting. f. In prezent consi-derala a. / acrodysostose. memBru. s. kephale = cap. Boala care afocteaza copiii Intre 6 luni si 8 ani Se caracteri-zeaza prin tumefactie rece. si acrocefalosindactilie. f. ACRODERMATITA.pre. 2) Despre un subiect care este inapt sa distinga culorile.: boala Feer.} *Disostoza complexa In care se asodaza o Intarziere In dezvoltarea staturala cu 'brahimelie. -oza. sindrom Chotzen). 3) A. 'sindromul Giedion. a.. f. tip .] Afectiune a copilului si adolescentului. •atos = cutoare. s. sunt utilizati drept componeneti ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare Cindeosebi pentru confectionarea protezelor).priv. odyne = durere. virus neurotrop. f. / acrylate. frioa de locuri situate la_ Inaltime. sindac-tilie. f. a regiunii occipitale. f. keratos = corn. a. phobos = frita. varf. s. a. akron = e^tremitate. / acrophobia. s. / acroesthesie. varf.. / acro-asphyxie. ACRINIE. f.un0. [C. sindrom Pfeiffer). hyle = nwte. de. / acroerythro-sis. akron 1 = e?(tre.).. s. s.. keras. manifestata prin 'acrocianoza. acer = acm. daktylos = deget. syn = im. In care se asodaza si anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare. de. infantila (v. A. m Inaltime. [Cfr. acer == acru. akron = €J(tremitate.. varf. ACROERITROZA. s. m.} Coloratie rosie a extremitatilor. [Qr.ACRILAMIDA ACRILAMIDA. s. / acroderma-titis. / acromastitis. / acrodysostosis. a modela. s. a. 2) Durere la nivelul extremitatilor. s. mai ales ale mainilor. melos = e^trenitate. boala Hallopeau). s. / acrodynia. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie. s. ACRILAT. astenie.turn") sau ascutit (tuguiat). "nas In sa"). f. / achromate. f. / acrinie. cu transmitere autozomal dominanta. tip III (v.] Malformatie somatica caracterizata prin prezenta unor membre cu dimensiuni mult crescute. f. f. [Lat.. kyanos = a£C>astru. / acrocephalia. / achromatopsie. *boala Thiemann. continua Hallopeau (v. asphyxia = oprire a puCsuiui. [Cjr. [Qr. varf. tip 1. dificii. s. localizate simetric pe partea dorsala a mainilor si pidoarelor. [Lat. s. aisthesis = se-mafie. sindrom Gianotti-Crosti). / acrinia. (vizibila Indeosebi la nivelul metacarpienelor si metatarsienelor).1 sau sindrom Noack.: *boala Brailsford. s. s. Scaderea *zincului plasmatic ar putea avea un rol In patogenia bolii.mitate. / acrodermatite. s. f.: boala Crocq-Cassirer (v. denumita si sindrom sau boala Apert. cu localizare la nivelul extremitatilor si periorifidal.mitate. cu aplatizarea laterala a capu-lui.} 1) Crestere a sensibilitatii la nivelul extremitatilor membrelor. ale fadesului (exoftalmie. dolikhos = lung. hipertensiune). a . Au fost descrise trei tipuri de a. dificii.^ft'emitate. gr. hipoplazie a maxilarului superior. tip III sau sindrom Sakati.} Tulburare vasomotorie la nivelul extremitatilor. / acrocyanose.

f. [Qr. / acroosteolyse. / actinic. ACROPARESTEZIE.?(tre. s. ACROPARESTALGIE. cu debut In copilarie si cu evolutie prelungita. de obicei. [Qr. cat si pentru ca este sin.. hipercalciurie. Combinata cu "miozina. melos = mem6m. polimenca sau filainentoasa F. f. In care se aso-ciaza hipotermia simetrica a extremitatilor si senzatii de "deget mort".una. s. [C/r. f. a . f. f. ACROPATIE ULCEROMUTILANTA / acropathie ulceromutilante / acrodystrophic neuropathy. u. In general.} Ingrosare marcata a pielii la nivelul fetei. este consecinta spas-melor vasculare si a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriovenoase. f. s. de ia syn = impreuna. prin trecerea ia act. cu afec-tarea perceptiei uneia sau mai multor culori. care apare la sexul feminin. idiopatica este o forma cu transmitere autozomal dominanta. s. atat etimo-logic. / acroparesthesia. Daca este nocturna. [AngUcism core. / actinology. ACTING OUT. se-nsifiiiitate. ACROSINDROM.) V. dromos = c-wsa. s. / achromasie s. pathos = boaia. a. s. s. f. s. si boala Bureau-Barriere. denumita boala Thevenard. s.. f. s. de mana si gambe Inghetate. poikilos = fdu-nt. Sin. f. akron = e. si lucita. -atos = cutowe. ACROMEGALIE. scalpului si extremitatilor msotita de *hipocratism digital si deformari ale oaselor lungi.. a -priv. A. reprezinta. [Cjr. ACROMIE CUTANATA / achromie cutanee / achromia. este aproape Intotdeauna determinata de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. f. este eel mai frecvent partiala.tatt. f.] Extre-mitate a spinei omoplatului. par-ticipiu[ tru-ut de ia agere = a actiona. s. fotodermatoza. s. ACROPAHIE. cutis c pide. [Qr. m. poate. ACROPATIE. / actin. / acromicrie.] Inflamatie cutanata determinata de expunerea excesiva la radiatiile solare sau la actiunea razelor X. / actinologie. V. f. ^ ACROMAZIE. s. albinism. vanat'i therme = cdiduril. vdrf. negru si nuan-tele intermediare. Leziunile afecteaza extremitatile membrelor inferioare. rezultand articulatia acromioclaviculara.. [Gjr. / acrosome. f. logos = ftUitfil. -atos = pide. A. s. s. legata de motive ascunse In *sub-constient. utilizata In mod curent pentru corticotrofina (v.\ *Parestezie a extremitatilor.j Extremitati (maini si pi-doare) mid. ACTINA. NA: acro-mion. const. osteon = os. s. ACROMION. / acropachie. / acropachy. s. V.} *Parestezie a extremitatilor. adj. ACROMELIC. akron = e.mita.. aktis. akron = e^tremitate. [Qr. o. / actinite. [Qr. s. vdrf.priv.). megaios = mare} Boala determinata de cresterea secretiei de 'somatotrop survenita dupa Inchiderea cartilajelor de crestere. n. / acropathy. [Qr. \Qr. aktis. [Qr. / acropathie. permitand acestuia sa penetreze Invelisul extern al ovulului. fi tradus. derma. adj. fr. f. vdrf. A. rater = a rata. aceasta duce la *gigantism. aisthesis = smzapie. actinocutitis. akron = e^tremitate. impulsiv si violent. omos = umdr. / actinodermatose.re. A. s. Indeosebi la nivelul falangelor si. f. survine pe neasteptate. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremitatilor). akron = eyre. / acromegaly. s. [^r. f. s.mitate. sensifittitate. Retina nu furnizeaza decat senzatiile de alb. osteoliz8).te.^tremitate. se observa 'indeosebi m *acromegalie. ACTINOLOGIE. Este cazul radiatiilor violet ale spectrului vizibil si al radiatiilor ultraviolete.] Sindrom primitiv sau secundar ca-racterizat prin liza progresiva a oaselor mainilor sau/si ale pi-cioarelor. aktis. algos = dwc. care reprezinta elementui contractil al fibrei musculare. [<^r. \Cjr. de la lyein = a distruge.: albinism (v. f. / acromegalie. ACROZOM. ACROMICRIE. aktis. / acromion. -inos = raza. a fost identificata si In *citoschelet. este relativ impropriu. s. vdrf. [Cfr. m. / actinodermatitis. ozd. aprof(tMatw. f..?(tremitate. sau secundar.^tremttate.] Denumeste un comportament brusc. La baza patogeniei tulbu-rarilor trofice ar sta pierderea sensibilitatii dureroase.} Marire a extremitatilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal. ACT RATAT / act manque / faulty act. iAngd. Daca hipersecretia de somatotrop apare inaintea Incniderii cartilajelor de crestere. akron = e. A. akron = e. m..] Termen general pentru toate sindroamele carac-terizate prin tulburari vasomotorii la nivelul extremitatilor. -atos = culoare.'\ Denumire generica pentru orice afectiune a extremitatilor. f. metabolice (diabet. lepra sau alcoolismul. akron = e^tre. akron = e. prin care acesta se articuleaza cu clavicula. akron = o^tremitate. mai rar pe cele ale membrelor superioare. / acroosteoly-sis. / peripheral vascular disease.mi. fie ca acestea sunt aparent autonome. s. / acrosyndrome. aktis. f. ACTINODERMATOZA. akron = e?(tremitate. f. a. soma.] Sin. Clinic.] Abrev. hiperfosforemie). syndrome = drum mpre. s. f. megas. \Cfr.). pakhys = yos. f.\ Sindrom *s(ne mater/a. lysis = distrugere. \Cjr. / acrosome.] Termen generic pentru ansamblul eruptiilor cutanate provocate de radiatiile solare. cu evolutie catre amputatii spontane. Termenul de a. A. dar In general favorabila...^tremitate. akron = e\tremitate. da actomiozina.ACROMAZIE ACTINOLOGI E Abolire a capacitatii de a percepe culorile (inddenta: 1/300000). s.: sindrom Denny-Brown. dener-vatia periferica si microtraumatismele. s. In boli ca diabetui. fie ca survin In cursul unor boli diverse. / acropar(a)esthalgia. ACROOSTEOLIZA. / acropoikilothermie.. endocrinol. / actinic dermatitis.. localizata la nivelul mainilor.\ Care se refera la portiunea distala a unui membru. -inos = roed. -atos = Corp. s. s. Sin. / acropachyderinie. s.. la thermos = ca[d. *inos = raza. deci la adult. / actinique.. fracturi spontane.] 1) Studiul energiei radiante. vdrf. actum.] Reactie In aparenta ilogica. f. partial cu *acropatie.} Sin. f.] Constituent proteic al muschiului. •inos = razdi -ita.\ Care se refera la radiatiile spectrului electromagnetic care au capacitatea de a induce un efect chimic. / acroparesthalgie.oTropic Hormone = Hormon cufre-nocorticotrop. ACTINITA. accidental In compor-tamentui normal al unei persoane. [^r.. s. monomenca sau globulara G si a. aisthesis = senzatie. / acroparesthesie. para = din-wlo de. ACTINIC. / acropachyderma. f. akron = u^tremitatv. si discromatopsie. / acromelique. mikros = mic. A. s. r. poate surveni in cadrul unei neuropatii senzi-tive familiare. traducand executarea unor 'pulsiuni anterior repri-mate. vdrf. / actine. ACROPOIKILOTERMIE. A.. engL: Adreno-Cortic. adj. endocrine (insuficienta gonadotropa) si hipertensiune arteriala. Sindrom caracterizat prin 140 aparitia de tulburari trofice cutanate (de tip *mal perforant) si osteoarticulare (osteoartropatie. •inos = raza.: acromazie. [C/r. n. Insotita de durere.] Regiune a capului spermatozoidului care contine o vezicula cu enzime hidrolitice (Indeosebi *hialuronidaza si acrozina).: acromatopsie (v. -atos = piete. apare ca un comportament neasteptat si neadap-tat al unui pacient In cursul psihanalizei sau al unui alt trata-ment psihoterapeutic. / acromion. I acropoikilothermy. ACROPAHIDERMIE. m. \Wbrw. ACTH / ACTH / ACTH. adj. consecinta compresiei nervului median In canalul carpian. concurs. drum. superior sau inferior. la femeie dupa 40 de ani. khroma. A. pakhys = gross dermu. . ds. [Lot. si tab. \Cjr. ale caror dimensiuni nu sunt proportionate cu restui corpului. f. khroma. este Indeosebi de natura hormonala. para = dincoio d&i [dngcl. V.. s. existand sub doua forme: a. / acromelic. f. / acromicria. al capetelor distale ale oaselor mainilor si picioarelor. tat. / achromasia. s.

-inos = razd. s. ACTINOMICETE. agent al actinomicozei bovine. care va stimula. activus = cart acfioneaza. s. f. Ex. A. Ex. aktis. [Qr. bovis.] Clasa de bacterii filamentoase considerate mult timp ciuperci datorita asemanarii filamentului lor cu un 'miceliu. Indeosebi. myketos = dupercd. mifcare. Ex. are pro-prietati deosebite de absorbtie sau adsorbtie. Israeli. 3) Crestere a energiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). A. determinand proliferarea celulara In glandele genitale. / actinomycome. [Lat. / activins. LB sunt activate cand un tip de antigen solubil se fixeaza pe receptorii lor membranari (IgM. / actinoreticulose. s. s. myketos = dupercd. Fixarea 11-2 pe receptori provoaca multiplicarea si apoi diferentierea LB In *plasmocite si In *limfocite B memorie. / active. nen/oasa superioara (a. activitas. Puroiul contine granule mid.: boala Rivalta. a punt in. la nivelul gonadelor. / actinothera-py.j Infectie cronica produsa de Actinomyces.] *Fotodermatoza caracterizata prin aparitia la varsInici. Sin. pulmonara (rara) si abdominala. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complement / complement activation. A.] a) Pro-prietatea de a intra In actiune. f. / activation. de ia rete. dar inhiba sinteza *steroizilor dependenta de 'gonadotropina. ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces. galbene de 'miceliu fragmentat. f. s. de. secretate de celulele antehipo-fizare. / actographe. s. actus = msfcare. Tmpotriva fortei gravitatiei . f. n. ultraviolete si infrarosii.). / activity. aktis.. aktis. Se disting trei forme: cervicofaciala (cea mai frecventa). s. ACTIVINE. -inos = razd. -inos = razd. f. [Qr. LT este declansata de contactui cu o "celula prezen-tatoare de antigen cu *self modificat. ACTINOMICOZA. anaerobe. [Lat. {Gjr. / actinomycoma. f. frecvent m cadrul *actinomicozei. de 14 kDa) comparabile cu lanturile ale *inhibinelor. / actinotherapie. -inn . limfodtelor B si T. reticulum. Dupa acest contact. optica. poate fi declansata pe cale clasica sau pe cale alternativa. m. b) RezultatuI unui proces fina-lizat printr-o forta sau o energie. [Lat. 4) a. devin functio-nale. de la agere = a acfwiM. -inos = raza. al efectelor biologice exercitate de radiatiile luminoase. de ia agere = a actiwa. / actinomycin. -ina.. \Cjr. m. caracterizata prin leziuni granulomatoase indurate. metron = masurd. LB mature prezente in tesuturile limfoide periferice exprima la suprafata lor receptori pentru interleukina-2 (11-2). dim. anti-epidemica. moleculara). [£fr. expri-mat In unitati pe miligram de enzima (a.] *Granulom provocat de duperci patogene din genul 'Actinomyces. cuprind doua specii: A. myketos = dupercd. s. care abcedeaza In puncte multiple. / activation. producerea enzimelor de degradare. s. 5) Intr-un sens mai larg. Se disting trei a. f. ACTINOMICOM.] (Substanta) care.. s. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes [Gjr. actwneaza. Proces prin care proteinele solubile ale 'complementului. -ive. Indeosebi de cele gonadotrope. ACTIV. aktis. si fototerapie.: activat (ca rezultat al *activarii). ia. numarul de dezintegrari In unitatea de timp. c. 4) Proces ce stimuleaza declansarea unui mecanism subiacent. 6) a. prezente In sange. ACTOGRAF.: molecula activate sau a. unei enzime se refera la efectui catalitic exercitat de catre enzima. complement. 2) a. n./ di la agere = a actiona. adj. mykes. Crestere a activitatii celulare si moleculare a macrofagelor cand acestea se fixeaza pe *limfocitele T4. musculara (In directia gravitatiei . s. ACTINOMICINA. B. [Qr. cresterea excitabilitatii unei structuri nervoase sub actiunea unui stimul. ACTIVATOR. / activity s. apartinand clasei 'Actinomycetes s\ familiei Actinomycetaceae.. Actinomycetaceae (v. vizibile cu ochiul liber. therapeuein = a ingriji} Termen ce desemneaza toate me-todele terapeutice care utilizeaza radiatiile de diverse naturi. / Actinomycetales. s. / actinomycosis. ca si cresterea numarului de receptori membranari nespecifici. latent pana In momentui a. -omo.dinamic-negativa.d. mykes. mykes. / Actinomycetes. ACTINOTERAPIE. s. referitor la un medicament. 5) a. 4) Efident. activus = care. / activateur. s. A. myketos = ciuperca. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation.] 1) Stare a unor sub-stante apte sa reactioneze puternic. therapeia = tratament. ACTINOMETRIE. C etc. myketos = dupercd. f.r. s. si A.: A. adj. aktis. s. m. \Cjr. f. Mycobacterium).). s. V. cu sau fara transformare chimica. ultraviolete si infrarosii.} Bacterii care apartin clasei Actinomycetes (v.] Masurare a intensitatii radiatiilor solare. \C. prin adaugarea unei mici cantitati dintr-o substanta denumita *activator sau prin expunerea la radiatii. s. / actinometry. pi. aktis. / actif. f. f. ACTIVARE. ae [a activus = care acfioneazd fi ngerc = a a^fwna. AB si B (In func-tie de caracteristicile lanturilor). ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lympho-cytes B / B lymphocyte activation. la nivelul acestora din urma.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de streptomyces. f. specifica) sau 'in molecule de substrat transformate pe minut si pe molecula de enzima (a. bioelectrica a unei celule. I actmomycine. 2) In fiziologie. mykes. f. termenul se refera la utilizarea radiatiilor luminoase. In mod particular. n. 3) a. f. proprietatea unor substante de a roti planul luminii polarizate. Exista mai multe forme (A. de [a agere = a actiona. pi. aktis. *depolarizarea unei fibre miocardice m timpul propagarii excitatiei auriculare sau ventriculare. [Lat. activeaza secretia de *hormon foliculostimulant. *saprofit al cavitatilor naturale. -inos = raz. myketos = dupercd. In cantitate mica. Trecere a limfocitelor B (LB) dintr-o stare de repaus Intr-o stare de activitate celulara si moleculara intensa. a unor leziuni papuloase urmate de Ingrosarea difuza a pielii cu descuamare si prurit intens. 2) Sin.: carbuncle a.dinamic-pozitiva).] 1) Intensificare a proprietatilor unui corp. s. C. pe tegumentele expuse la soare. pi.ACTINOMETRIE ACTOGRA F 2) Sudiul efectelor chimice si. A. s. inos = razd. Actinomyces) si Streptomycetaceae (v. Ca urmare a acestui contact. cu tot efectui toxic. \Lat.] Gen de bacterii filamentoase ramificate. mykes. etajelor superioare ale sistemului nervos). / actinic reticuloid. f. 3) Des-pre o substanta dotata cu putere rotatorie optica (substanta optic a. [Lat.: *a. foarte diverse: 1) a. adj. 0 alta actiune consta In stimularea celulelor suse ale liniei eritroblastice. activus = care actioneaza. / actograph. ACTIVITATE. Are o actiune inhibitoare asupra adzilor nucleici bacterieni si. s. 1. 141 . Leziunile au o evolutie cronica si se aseamana cu cele din *hematodermie.] Polipeptide din familia 'factorilor de crestere. adj. s. f. / actinometrie. 6) Crestere a permeabilitatii membranei in timpul depolarizarii. Ex. activus = care actioneazd.). aktis. -inos = razd. -ozo. / activines. ACTINORETICULOZA. •inos = razd. limfodtele T4 produc un factor de activare a macrofagelor. / actinomycose. Trecere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus In activitate intensa celulara si moleculara. Streptomyces). ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation. fi agere . s. -inos = razd. este utilizata In tratamentui limfogranulomatozei. -is = refea. IgD). cea mai cunoscuta fiind a. [at. mediaza procesul de *activare. -trice. / activator. constituite din doua lanturi de aminoacizi (cu M. mykes. unei surse radioactive. f. 7) A.a actiwa. pt. V. cuprind familiile: 'Mycobacteriaceae (v. aktis. care poate provoca la om *actinomicoza. -oza .

i. [Cfr.capacitatea unor extracte hipofizare si hormoni de a stimula cresterea rinichiului. adap-tare . ADAPTARE. d.ACTOMIOZINA ADAPTAR E gr.] Senzatie auditiva care nu rezulta consecutiv unei excitatii sonore exterioare a urechii.a potrivi. cu toleranta (v. dinamica specifics a alimentelor (v. 10) a. ADAMANTINOM. multiple: 1) a. anormalitati ale nervului audi-tiv si ale conexiunii sale cu creierul. sau acutus = ascufit. Ex. care se stabilizeaza dupa mai multe generatii. boli ale urechii interne ("otoscleroza. la lumina . -omo. ochiului pentru vederea la tumina soarelui on a surselor straludtoare (fotopie). deci.). [Lot. s. din [at. [Cjr. f. ACTIUNE. adj. Rezulta ca a. [Cfr. pi. de *diabetul insipid. ochiului pentru vederea la Intuneric sau la conditii de iluminare redusa. *sindrom Meniere). 3) Care se afla la eel mai Inalt grad de evolutie sau a carei intensi-tate simptomatologica s-a exacerbat brusc: criza a. ADACTILIE. Ex. [Cjr. / tinnitus. s.. sunt continute Indeosebi In membranele eritroci-tare si la nivel renal. 2) Ceea ce priveste functia auditiva. 2) 0 durere vie. 8) a. v.: ameloblastom (v.] Proprietate de a percepe senzatii la un prag coborat sau de a distinge diferente si nuante minime. f. Ex. Ex. ACTIUNE DINAMICA SPECIFICA A ALIMENTELOR / action dynamique specifique des aliments / specific dynamic action of food.. s. In raport cu una surda. de interes In fiziologie si medicina: 1) A. (tens = ofiwi. Astfel. ACVAPORINE.). transformare ce reprezinta de fapt substratui mecanismelor evolutive. ACUMETRIE. actiunea a. a. opsonine. / acouphene. / acuity. smalt. v. alcatuite din sase domenii transmembranare. la scaderea presiunii oxigenului din mediul ambiant. 2) a. f. f. A. poros = par. nerv a. akoustos = auz. depinde de claritatea focalizarii retiniene. opso-nica. s. [Cfr. sunt interpretate diferit. vizuala. ACTOMIOZINA. al ultimei doze dintr-un medicament. [Lilt. s. s. integritatea cailor nervoase si interpretarea cerebrala a stimulului. m. Acest surplus caloric mascara a. Metoda terapeutica ^i de diagnostic studiata si practicata In China de mii de ani. / adactylia. s. / accoutumance. ACUT.: camp a.} 1) Care se raporteaza la sunete. se numeste si a. s. s.] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. a. f. s. [Cjr. sunt favora-bile vietii organismelor In conditii de mediu noi sau modificate. 114 In cazul lipidelor si 105 In caz de aport glucidic. / acquired tolerance. a . f. cu . T. su6stanf:a dura. In tubii colectori renali exista patru a. la agere = a actiona. / acoustics. sufistanfa dwa. s. ale carui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil. adamas. bacteridda. s. pasaj. adactyly. exercitata de catre unele metale. s. / adactylie. [Lat. v. / acuite. s. aparitia unor activitati enzi-matice noi ca urmare a modificarilor In alimentatie. [fr. Ex. In acest caz. adj. ochiului: a) a. A. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat doua obiecte alaturate. prin cresterea ventilatiei pulmonare. / action. acutus = ascufit. akouein = a auzi. f. a.] Termen creat de iezuitii reveniti din China la sfarsitui secolului al XVII-lea. aktis. v. 2 umane este responsabila de insensibilitatea renala la 'vasopresina si. / actomyosine. 9) a.: cronic. / aigu. Este nece-sar sa se distinga formele reversibile de a.). / acoumetry. / action. s. / aquaporines. Sin.a unui medicament asupra structurilor vii. {Lat.: ameloblast (v. 12) a. -antos = diamant. adesea toxic. m. In cadrul unei populatii date. tactila.. 13) a. aigue. care constitute canale pentru transportui pasiv al apei si uneori al unor molecule organice mid. desemneaza supravietuirea. renotrofica . la mtuneric . ACUITATE. / acoustique. f. bacteri-cid. -inos = razd. ereditara. consta Indeosebi In determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care indue modificari neurovegetative. s. f.: a. prin interme-diul unor forte fizice sau chimice.. adj. f. f. aceasta a. Cateva tipuri de a. a anumitor puncte ale suprafetei cutanate. / adamantinome. graphein = a scru. de fenomenele de a. / adaptation. ca ureea. de. Un caz tipic Tl reprezinta a. este de 30% pentru proteine. f.. phainein = a pdrea. nespedfica . din (at.} Absenta congenitala a degetelor.: zgomot auricular. 4) a. conduct. catalizator. bacteriostatica.] Sin. -onis = acfiune. / actomyosin.influenta concentratiei mo-leculare a unei substante Intr-o reactie chimica. spe-cifica a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor orga-nisme parazitare. a. s. / acoumetrie. traumatisme ale urechii medii. In pre-zent. mutatia genei a. pi. b) a.] Complex proteic alcatuit din *actina si 'miozina. se bazeaza pe stimularea cu ace fine. muta-gena . In general. mutatie. akouein = a auz.: cresterea sau scaderea excitabilitatii prin variatii ale intensitatii stimulilor. actio. medica-mente (ca aspirina si chinina). / adamantinoma. chimica once proces care determina o mo-dificare In aranjamentui atomilor din molecula unei substante. accoutumance = o6ifnuintil. pentru orientali. A. Proprietatea alimentelor ingerate de a produce caldura. 7) a. se masoara prin diferenta dintre metabolismul bazal si metabolismul aceluiasi subiect dupa un pranz. masei . v. auditiva. In timp ce pentru occidental!.: studiul miscarilor nocturne In enurezis si epilepsie. n. metroii = mOsuril. dupa D. a organismelor care s-au adaptat eel mai bine la noua situatie data. s. cumulativa . acuite. f. Ant. nidodata ereditare. ADAMANTOBLAST. ACUFENA. / adamantoblaste.reactia agentului mutagen cu materialul genetic si efec-tele asupra acestuia. gr. / acute. adactylism. 3) a. s.priv. smalt. f. s. sau al unor molecule cu proprietati specifice.a. Efectele a. Ex. -inn. va-sodilatatie si cresterea concentratiei hemoglobinei din sange. / acupuncture.] 1) Referitor la evolutia rapida si scurta a unei afectiuni.a. Danielopolu. se exercita indirect. / adaptation. prin selectie naturala. myos = muschi. mys. In practica.} Frantuzism nerecomandat. n. acutus = ascufit. -antos = d'iamant. termenul a. s. adj. s. ecus = ac. crescand metabolismul bazal. s. In functie de culturile filo142 sofice si stiintifice. s. s.se exer-cita asupra unui mare numar de structuri. f. famnacodinamica . [J~r. obisnuinta progresiva cu unele substante toxice (*mitridatism). ACUPUNCTURA. din otel sau din metale pretioase.] Exercitare a unei influente asupra unui fenomen. (din unele boli cronice). restabileste echilibrul energetic rupt din cauza bolii. utilizat ca sin. aqua = apa. [Lat. intensa.] Aparat destinat Inregistrarii miscarilor. d. un subiect care primeste 100 de calorii va degaja 130 daca ele au fost furnizate de proteine. Patri-moniul genetic al populatiei se va modifica. 11) a. Astfel. la pungere = a mfepa. Alte exemple de a. ACUTUMANTA. / acupuncture. catalitica.: aparitia unor suse rezistente la penicilina Intr-o cultura de microorganisme sensi-bile la acest antibiotic. m. ACUSTICA.efectui puternic. s. 5) a. de inhibare a germenilor. f.. 3) Ramura a fizicii care stu-diaza sunetele. adamas.] Proprietate a organismelor vii datorita careia o serie de caracteristici fiziologice si anatomice ale acestora se pot modifica In functie_ de particularitatile sau de transfor-marile mediului ambiant. oligodinamica. ACUITATE VIZUALA / acuite visuelle / visual acuity. 14) a. / aquaporins. efectele a. s. s. Este esential pentru contractia fibrei musculare In prezenta *ATP-ului. scotop/ca. blastos = ge-rmen. / adamantoblast. punctura = mfe-pcHurO. \Cjr. consuetude.).. 14% pentru lipide si 5% pentru glucide. se clarifica mecanismele moleculare ale proceselor de a. a unei structuri sau functii.: unde a. f. -MO. Cauze posibile: 'cerumen. f. v. d. s. de.] Denumire generica a metodelor si tehnicilor de examinare a functiei auditive.} Sin. f. (it ia akouein = a auzi. daktylos = deget. bacteriostatic. f. 6) a.

\Gr. ATP. f.: 'fades a. s.] 1) Carcinom derivat din tesut glandular. ADENOMIOZA UTERINA / adenomyose uterine / uterine adenomyosis. 5) a. aden. ADENOMECTOMIE. [Qr. -os = gianda. Este un constituent important al anumitor cai de semnalizare intercelulara. [Lot. m..). aden. / adenectomie. ducere = a. / adduction. ADENOIDIAN. Ex. adj. Simptomele sunt cele ale unei "tireotoxicoze pure. adj. m. / adenectomy. / adenohypophyse. s. / adenomatosis. ia aptas = apt.: "vegetatii a.] Secventa nucleotidica adaptatoare capabila sa realizeze jonctiunea din-tre doua fragmente de ADN terminate prin secvente necom-plementare. tumori nodulare circumscrise. Sin : epiteliom coloid (v.). f. prostatic. -os = gianda. s.] Exdzia chirurgicala a *vegetatiilor adenoide. s. / adenoma. myos = mufcfii. dwe. adj. ADENOMATOZA. cu activarea acestuia In absenta ligandului si inducerea cascadei moleculare spedfice receptorilor cuplati cu *proteina G. n. ca raspuns la schimbarile mediului. Sin. n. ADDUCTOR. s. s. [Cfr. bronsic. 2) In prezent: a. uneori metastazeaza. aden.: a.] Tumora benigna dezvoltata la nivelul unei glande. n. s. aden. de.: 1) a. / adenoid. ADENILAT CICLAZA / ad6nylate cyclase / adenylate cyclase. adducere = a duce spre. / adenofibrome. Ex. blastos = ge-rmsn. / adenogramme. hypo = su6. -Ha} Inflamatie a vegetatiilor adenoide. / adenomegalie. celulele sunt dispuse sub forma unei alveole. -os = gianda. f. -os = gianda. -os = gCandaf eidos = forma. {Cjr. ADENOFIBROM. f. Ex. m. iar injectia intramusculara de TSH permite punerea In evidenta a unei fixari pe restui paren-chimului tiroidian . uneori tabloul clinic fiind limitat: pier-dere In greutate.] Denumire a ansamblului de manifestari locale (*facies adenoidian) si generate (afectarea dezvoltarii psihice si fizice) care apar la oopiii cu -vegetatii adenoide. eidos . / ad6nolipomatose. structura sa este asemanatoare cu cea a glandei din care provine. aden. Sin. f. Se observa. s. s. 4) a.). Normal. m. In mod autonom. m. f. / adenomyoma.\ 1) *Ablatia unei glande. alveolar. -oma. / adduction. s. ADENINA. s. fibra = _fi6ra. adducere = a duce spre. hepatom. s. / adenomyome s. [Qr. aden... s. s. ia karki-nos = roc. -os = gianda.] Miscare care apropie un membru sau un segment de membru de axul median al corpului.. -os = gianda. / adenoidectomy. care secreta hormoni tiroidi-eni In exces. ADENOMATOZA MULTIENDOCRINIANA / adenomatose multiendocrinienne / familial endocrine adenomatosis. cat si m alte nucleotide cu importanta fiziologica precum AMP. ektome = uy-izie. Una dintre cele doua baze purinice Intalnite atat 'in ADN si ARN. {Cjr. s. ADP. a tesutului adenoidian al rinofaringelui. -ism. adaptare = a potrivi. [at. dar si cu malignitate locala. m. ADENOIDISM.: endometrioza (v. f. / adenoiditis. f. -os = gianda. f. / adenomegaly. hipofiza. Uneori termenul se utilizeaza cu referire la celulele reticulare din centrul germinativ al folicu-lului limfatic.: adenoidectomie (v. s. f. eidos = forma. aden. ducere = a duce.. f. f. m. lot. / adenoidite. / adenopathie.). aden. myos = mufclu. n.] 1) Despre un tesut.forma. -os = gianda. este legata de o mole-cula de monozaharid.! -ita. Cuplarea sa la complexul *ligand-receptor se efectueaza prin intermediul *proteinelor G. Ex. malign.modifi-carea proprietatilor unui organism In afara oricarei transformari a genotipului. adj.. f. a purta.). 2) Care se aseamana cu tesutui ganglionar limfatic. / adenopathy {Cjr. asociata biomembranei. aden = glanda. sunt palpabili ganglionii inghinali. s. ADENOID. sin. [Gjr. / adenoblaste. [Qr. -os = glanda. abandonata. a aaapta. m. m. f..} Marire de volum a ganglionilor limfatid superficiali sau profunzi. [Cjr. mys. f. darui structura aminteste structura unei glande. s. -oma. cu evolutie lenta. -os = gianda. ADENOMIOM. -oza} Hiperplazie adenoma-toasa multinodulara la nivelul Invelisului sau parenchimului unei glande. s.. ADENOMEGALIE. s. s. s. ADENOCARCINOM COLOID / adenocarcinome collo'fde / mucinous adenocarcinoma. ADENOBLAST. aden. [Qr.ADAPTATOR reducerea concentratiei de pigmenti fotosenzitivi. [Lot. genetica . -os = gianda. s. unde se asodaza cu ciroza (cancer cu ciroza). / adenohypophysis. poJip al mucoasei intestinale. -oza. Ex. 3) A. celulele tumorale permit recunoasterea structurii glandulare. axilei si canalului inghinal. -os = gianda. / adaptor. aden. s. / adenoblast. Enzima intracelulara. aden. NA: adenohypophysis. {Cfr. f.: boala Plummer. care moduleaza producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP. s. n. ADENOCARCINOM. s. / adaptateur. s. s. / adeno-mectomy.: adenocarcinom (v. / adenoflbro-ma. [a ad = spre. s. normal sau patologic. care o pot stimula (G. -oma. -oma. n. ektome = e^cizie. / adenine. f.. m. -os = gCanda. la aduiti. -omn. / adenolipomatosis. 6-Aminopurina. adj. -os = gianda. 2) *epiteliom a. a gusii nodulare manifesta clinic prin semne de hipertiroidie.selectia naturala a mutantilor care sunt cei mai adaptati la noul mediu (ex. gustativa.! pathos = fioata. ADENOM TIR0IDIAN TOXIC / ad6nome thyroidien toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. {Cjr.. / adenoid. care este foarte asemanator cu o structura glandulara normala. / adenogram. f. ADENOGRAMA.} Tumora benigna formata din tesut glandular si muscular neted. ADDUCTIE. f. care au dimensiuni 143 . 1) Denumire veche. eidos = formd. karkinoma. f.] Hipertrofie a ganglionilor limfatid. adica fara stimularea de catre TSH. ADENOIDITA. {Cjr. f.). fibrilatie auriculara. Inchise In saua turceasca largita.j Sin. ADENITA. / adeno'jdien. s.] Formare de numeroase adenolipoame (tumori continand tesut adipos si elemente glandulare) la nivelul cefei.} Extirpare a unui *adenom..: 'epiteliom a.. f. sebaceu. f. [Qr. m. a purta. 4) A. s. de ia ad = spre. s. ADENOPATIE. ADENECTOMIE. / adductor. s. -os = gianda. s. 2) Sin.} Celula embrionara din care se dezvolta tesut glandular. [Qr. celulele care constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98%).. \Gjr. / adenoidism. s. physis = creftere. aden. cancer. / adenomectomie. a.] Formula care indica repartitia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punctia unui ganglion limfatic.} Care prezinta sau este determinat de *vegetatii adenoide. [Lot. -os = glanda:. ADENOLIPOMATOZA. s. -os = gianda. s. ADENOHIPOFIZA. de. la nivelul ficatului. aden. In particular. / ad6noidectomie.).. ektome = w(cizie. t. ADENOM. aden. s.stins functional". la phyein = a create. / adenocarcinoma. Jipos ^ grclsime. f. de. gramma = Inscriere. Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin mutatii ale genei receptorului pentru TSH. 3) A.] Sin. In toti acesti compusi. \£fr.). / adenitis. / ad6noidisme. prin hiper-plazia benigna a glandelor sebacee. megalos = mare. / ad6nite. ADENOPATI E ADENOIDECTOMIE. fenotipica . V. / ad6nocarcinome. / ad6nine.] (Muschi) care serveste la *adductie. formand 'adenozina. / adenomatose. mys. 'Scintigrafia arata o fixare exclusive a "^ pe nodulul toxic. ADAPTATOR. -os = giandcl. oma. f. hipofizar.. In mod normal. -enne. 2) A. \Cfr. In a. aden. aden. adj.: neoplazie endocriniana multipla (v. s. de. s.: limfadenita (v. aden. [Gjr. a/tor organe de simf: auditiva. 2) a.: fibroadenom (v. s. aden. eidos = forma.': "rezistenta la medicamente). aden. w/os. uterus = uter} Sin. / adeno'ide.] V. megas.) sau frana (G. / adenome. -oza. / adducteur.

otrava. de Ca diastellein = a idrgi} Disfunctie caracterizata prin limitarea expansiunii diastolice atrioventriculare si prin cresterea presiunii telediastolice. *Nucleozid constituit din 'adenina si o pentoza. m. la unele specii. ektome = e^cizie. care apar la nive-lul extremitatilor distale ale membrelor si se extind spre rada-cinile acestora. -dipis = grasime. [Lat. ADIASTOLIE. In cazul contactului unui corp solid cu unul lichid. f. f.: imunoaderenta (v. [Lat. [Cjr. ADENOPATIE BLUMER / adenopathie de Blumer / Blumer's adenopathy [George Blumer. f. aden. s.: comisura cenusie.ADENOPATIE A Intre 0. daca forta de a. / adenosine. Combinatiile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. / adiastole. s. / adipolyse. de ia adhaerere = a fi. adhaesio. ADP. s. fr. A.] Termen general pentru moleculele implicate In adeziunea celulara. A. Comisura de substanta cenusie care uneste cele doua jumatati ale talamusului deasupra ventriculului al Ill-lea cerebral. s. prezinta afinitate crescuta pentru *fibronectine. ADIPOCEARA. D-riboza. f. grave-wax. diadokhos = care su. dynamis = forta. s. / adiadocokinezie. [Lat. f. s. 3) In psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice. de la adhaerere = a fi atafat (ad = spre. este mai mare decat cea de coeziune. s.). f.5 si 2 cm.priv. / adynamie. -os = giandd. Sin. / adherence. maligne creste cu varsta. ADINAMIE EPISODICA EREDITARA / adynamie episodique hereditaire / adynamia episodica hereditaria. Intarzie descompunerea cadavrului. s. A. ADEZIVITATE PLACHETARA / adhesivite des plaquettes / platelet adhesion.cce. procentui unei a. Sin. [at. f.: pompa de sodiu (v. din oCandezd plaken = a carpi. / adenosarcoma. medic american. aden.). de [a adhaerere = a fi atafat (ad = spre. consecutiva unei senzatii de slabidune musculara marcata.] Semn al metastazarii unui neoplasm gastric. adhaesus = aiipire. Sin. [t^T.: sindrom Gamstorp. este prezenta In nu-meroase boli infectioase. f. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50%. s. [Lat. adeps. f.] Sin. ADEZINE.topire" a (esutului adipos. de ia kinein = a misca. gr. care prezinta afinitate deose-bita pentru tesutui limfoid.plachetara (v. este consednta atractiei intermolecu144 BLUMER ADIPOUZ lare. ADENOVIROZA. Caracterizeaza unele boli (ex.: semn Virchow-Troisier (v. f. adenite mezenterice.priv. [Cfr.). otrava. ADENOTONSILECTOMIE. / adenovirus.: adezivitate plachetara (v. m. avand maximum de intensitate In 30 de minute.: febra tifoida) sau sta-rile febrile accentuate. -ina). adhaesus. apoi ia 'Seriin. f. haerere = a fi priiv). f. unele cardiomiopatii. f. s. de ia gennan ^ a produce} Sin. [Qr. traheobronsite febrile. \Lat. / adipocere. haerere = a fi prins). si agregare a plachetelor. atafat (ad = spre. care este Inrudita cu paralizia periodica familiala (v. pla-quette. V. s. hemocromatoza. = aCipire. -onis = aivpm. virus = venin. In consednta.] Scadere generalizata a activitatii motorii spontane. sorx. cu debut In copilarie. cera = ceara. kinesis = mifcare. -omo. f. cu referire la componentele supra-fetei bacteriilor. [Cjr.: a. Boala ereditara de tip autozomal dominant. Descompunerea grasimilor care antreneaza o . 0 serie de a. a . 5) Infiltrarile cu macrofage Incarcate cu metaboliti m *tezaurismozele lipidice. A. f. ADENOZINA.5'-MONOFOSFAT CICLIC / adenosine 3'. -dipis = grasime. s. o . 4) Infiltrarile metastatice cu celule maligne. tonsillae.). Sin. f. pot fi congenitale sau cicatriceale.. . fapt care permite observarea unor eventuale semne de violenta. s. amiloidoza.). dar se pot asocia tulburari ale ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale. s. / adenosarcome. m. sunt prezente In unele infectii latente la persoane normale. kytos = cdula} Celula care contine In citoplasma incluziuni lipidice. s. f.] 1) Fenomen produs la contactui din-tre doua corpuri diferite. detectate prin tuseu rectal. s. anatomopatoiog gennan. A. / adynamia. V.: lipoliza. s. manifestata prin inabilitatea de a face mis-cari alternative rapide. / adenovirose. ADIPOGENEZA. s. / adenovirus. imunologice. adeps. plachetara. Poate fi secundara pericarditei constrictive sau unor afectiuni miocardice: fibroza. V. f. s. lichidul uda vasul. ADEZIUNE PLACHETARA / adhesion des plaquettes / platelet adhesion.: acid adenozintrifosforic (v.} Boala determinata de un *adenovirus. In afara pneumoniei copilului. Se caracterizeaza prin hiperkaliemie ce evolueaza paralel cu crizeie paroxistice de paralizie de tip periferic. haerere = a fi prins). n. ca si fenomene mio-tonice. Nu apar tulburari senzitive..da. f. / adenosine.5'monophosphate cyclique / cyclic adenosine 3'. ATP. ADINAMIE. adhaerere = a fi atafat (ad = spre.] Grup mare de virusuri care provoaca *adenoviroze. ADENOZIN 3'. genesis = prodttcere. -arum = amigdaie.: AMP ciclic (v. ADEZIUNE. pi. -dipis = grasime. / adhesins. 2) A. In absenta oxigenului. / adipocyte. ADENOSARCOM. adiadocokinesis. / adhesion.] -Adenom a carui stroma conjunctiva este de tip sarcomatos. s. gr. / adiastolie. n. n. / lipolysis. a petici. / adipocire.).).] 'Ablatie a amigda-lelor si a 've^etatiilor adenoide.] Proprietate a plachetelor de a adera in vitro la o suprafata de sticia sau in vivo la fibrele de colagen. sin. dar si cu utilizare restransa In microbiologie. moale si de consistenta cerii care provine din saponificarea grasimilor la cadavrele ramase mult timp In apa sau In pamEint umed. bronhopneumopatii. -os •= glaniici. gr. poate avea cauze multiple: 1) Cresterea numarului de limfocite benigne 91 macrofage In cursul raspunsului antigenic. ADENOPATIE VIRCHOW / adenopathie de Virchow / Virchow's adenopathy. virus = venin. boala Westphal). ADIPOCIT. A. s. ADENOZINTRIFOSFATAZA Na"^ / adenosine triphospha-tase Na'-IC / Na^-K^ adenosine triphosphatase. a . toate aces-te afectiuni sunt benigne. profesor [a 'Wwtz. p. s. haerere = a fi prins. -os = gianda. Sin. ADENOVIRUS. -os = giandd. 2) *Limfadenita. s. ADERENTA IMUNA / adherence immune / immunoadhe-rence. / adipogenese. mai nou. s. f. termo-reglare. bolnavului de *epilepsie.] Disparitia *diadocokineziei. s.] Substanta de culoare gri-albicioasa. /adherence. comisura mijiocie. metabolice sau de cauze necunoscute. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio interthalamica / adhesio interthalamica (NA). In general. aden..•priv. gama manifestarilor patologice este variata: faringite acute. endocardita fibroplastica. diastole = diiatare.] Alipire a unor suprafete fiziologic separate una de cealalta. Sin. f. A. / adiadocokinesia. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. sarkos = came. / adhesion. / adenotonsillectomie. Ex. Sin. Sin. adenoidite. cu rol In disiparea energiei sub forma de caldura. / adenotonsillectomy. [Lot. / adipocyte.: lipogeneza (v. intervine In *hemostaza fizio-logica. [Rudolph Ludwig Karl Virchow. / adenovirosis [Cfr. [^r. 1858-1940. cu fixarea la o idee sau un sentiment. pi. se con-sidera ca ar induce. [at. AMP.bwg. Sin. s. adeps. s.. procese de malignizare. f.). 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor. s.. [Lat. keratoconjunctivite epidemice. ADIADOCOKINEZIE. AMP ciclic. f. 1821-1902.: adeziune plachetara. aden. brun intra In structura tesutu-lui adipos brun (prezent la nou-nascut si la unele mamifere). / adhesines. maligne. f. ADERENTA. constand In prezenta a. s. / adipogenesis. -oza . s.: adezivitate. ADIPOLIZA.5'-monophosphate. [at.

suspendate In faza uleioasa. Totodata. ADJUVANT. componente ale nucleotidelor se asodaza doua cate doua prin *legaturi de hidrogen. adeps. m. benigna a tesutului adipos mamar.. numite si relaxate sau demlate (o catena este sectionata) si molecule Inchise (fara extremitati libere) care sunt frecvent structurate In superhelix. Unitatile constitutive ale ADN. s. fina. 3) a. consednta insuficientei pituitare. s. iar unica molecula de ADN formeaza un filament circular de cativa milimetri lungime. s. proprietate denumita complementaritate. / adipose.] Hipertrofie difuza.In jurul bazinului.: bacili Koch) omorate si deshidratate. 2) Care are proprietati de a. n. ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. cu *adipoza. / lipostat. deci.. sunt. din tesuturi. / adiposity. de unde la nivelul *ribozomilor el este tradus In *proteine. adica "nucleotide a caror pen-toza este 'dezoxiriboza. f. In-tervenind In bilantui energetic.1 a face. [fules Freund. intre divi-ziuni. s. al carui scop este de a completa tratamentui specific. participiul trecut de. cerebrala. hipofizara. f. Alteori. adjuvant. care sunt prezenti In *ADN 145 . Sin. In cursul careia un lant de ADN este copiat In ARN mesager. termenul este asociat cu referiri la cauza obezitatii: 1) a. de la istanai = a pCasa. 4) a.. -e. ele nu sunt Intot-deauna identice de la o tara la alta si au tendinta sa devina tot mai restrictive. / adipostat. f. de obicei prin efecte paleative.] Substanta adaugata intentional Intr-un aliment. In anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor. asemanatoare cu adiposis dolorosa. Ordinea In care se succeda nucleotidele In lungul unui lant polinucleotidic. ADIPOZA. La bolnavii cu diabet za-harat rau echilibrat se constata o crestere a concentratiei de a.ADIPOMASTIE ADIPOMASTIE. s. tuberosa simplex. / adipsia. Este o emulsie uleioasa In mediu hidric (monooleat de manitol amestecat cu ulei de parafina). [Lot. adj.degenerescenta grasa a hepatodtelor. ADIPSINA. Indeosebi prin perturbari hipo-talamice. exercita o actiune reglatoare asupra *lipoproteinelor extracelulare. La o serie de animale cu obezitate genetica (ex. administrat concomitent cu un antigen. Inlantuirea nucleotidelor contine un mesaj codificat. eel mai frecvent. Molecula de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager si. care In celulele eucariote transports mesajul genetic din nucleu In citoplasma. so. ADIPOSTAT. / adjuvant. / adipsine.ipwC present ai verfiuiui adiuvare = a ajuta} 1) Preparat care. f. ADN COMPLEMENTAR / ADN complementaire / complementary DNA. origine maghiara. Structura In dubia elice a ADN a permis Intelegerea modului In care informatia genetica poate fi transmisa cu exactitate. Organismele *procariote nu poseda nucleu individualizat. Lectura mesajului se produce prin 'transcriptie. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant.. fiacterwiog american dt. 2) a. ADN / ADN / DNA. f. -oza. La normali. / adipomastia. s. s. *mitocondriile celulelor eucariote si *cloroplastele celulelor vegetale contin informatie genetica sub forma de ADN circular. asemanator cu eel al procariotelor. -dipis = grasimt. statikos = care oprefte. adica secventa. In cromozomul procariotelor ADN este condensat Intr-un singur cromozom. adders = a adiiuga. s. s. s. In acest caz. m iimfiajui curent m load denumim elfins e. -dipis = grasime. a .] Serinproteinaza produsa si secretata de adipocitele mature. adeps. din generatie In gene-ratie..] Centru ipotetic din *hipotalamus al carui rol ar consta In reglarea volumului masei adipoase. continand micobacterii (ex. Poate fi prezenta si In alte tipuri celulare implicate In metabolismul lipidelor. iar insulina apare ca factor reglator. moleculele de ADN sunt cuprinse In *cromatina. amplifica raspunsul imunologic al acestuia. Crick si Wilkins. f. partic. -ina. m. A. f. tie. capabil sa stimuleze atat raspunsul medial celular. Desi dispozitiile legale sunt formulate pe baza unor recomandari ale organismelor internationale. a carui de-criptare conduce la sinteza proteinelor. d. alimentarius = aCimentar. addition. Utilizarea aditivilor. f. / adipsin. complet Freund. Indeosebi a conservantilor. n. gr. cea mai mare parte a ADN este localizata In nucleui celulelor sub forma de filamente lungi care adopta o structura particulara In momen-tul diviziunii celulare: *cromozomii. adeps. pentru fadlitarea conservarii. / adjuvant.In jurul centurii scapulare. Boala caracterizata prin depunere de grasimi la nivelul nervilor (pana la formarea de mici lipoame) care determina dureri si leziuni nervoase variate. ADIPOZITATE. se numesc dezoxiribonudeotide. A. adeps. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar saptamani. printre care: 1) a. 2) adiposis dolorosa (v. al caror numar este varia-bil In functie de speda considerata. [Qr. de tip ginoid . [Lat. mastos = son. la. mameCa. ADN se prezinta eel mai frecvent sub forma a doua lanturi polinucleotidice Tmperecheate (structura bicatenara) prin asoderea adenina-timina (pereche A-T) si guanina-dtozina (pereche G-C).. f. ansamblul avand conformatia unei duble elice descrisa de Watson. 4) Despre o substanta care permite absorbtia mai usoara a unui medicament sau faciliteaza actiunea sa. adiuvans. incomplet este identic cu forma completa. Indeosebi pentru a desemna modalitatile de dispunere a tesutului gras In organism. Fiecare cromozom contine o singura molecula de ADN. care este un polinudeotid. AOIPSIE. adeps. cu *adipozitate.priv. / adiposis. determina continutui informational. lipsita de 'introni.. se disting: 1) A. s. a carei structura compacta se obtine prin asocierea *nudeozomjlor. dar nu contine micobacterii. care stabilesc calitatile necesare si procentajele maxime ce pot fi utilizate. •dipis = grasime} Termen considerat adesea sin. 3) Referitor la un tratament de Insotire. gr. A. se deosebesc mai multe forme. ca si asupra oxidarii lipidice implicate In 'termogeneza. / adipomastie. dipsa = sete} Absenta senzatiei de sete. la alimentum = aliment fi alere = a /trtInf.] Exces de grasime In tesutui celular subcu-tanat. alte-ori pentru desemnarea acumularii de grasime Intr-un organ sau tesut. cardiaca . repliat de numeroase ori In centrul celulei. pe masura ce se descopera noi efecte indezirabile ale diferitelor substante utilizate ca a.: soared ob/ob) s-a constatat dispa-ritia aproape totala a a. [Lat. substante minerale uleioase sau derivate din anumite ADN COMPLEMENTAR microorganisme. s. Cele doua lanturi complementare se Infasoara In jurul unui ax virtual. poate determina uneori decesul prin complicatii pulmonare. adj. este reglata prin dispozitii legale. [Wbrw. neurolipomatoza. prin formarea de complexe cu pro-teine bazice si cu molecule de ARN. 2) A. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezitati sau scaderi excesive In greutate. Uneori termenul este utilizat ca sin. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. In general In cantitati mid.] V. / adipsie. [Lot. Localizare: la 'eucariote. hepatica . a. 1890-1960.infiltratie sau degenerescenta grasa a miocardului.: boala Dercum. [Lat. / adiposity s. Structura: *bazele purinice si pirimidinice. [Lat. -dipis = grasime.] ADN este suportui material al informatiei genetice a organismelor vii. de tip android . la acid dezoJ(irilJO-nucieic. ca si pentru favorizarea unei prepa-rari care sa nu Ti denatureze calitatile. [Lat. frecvent cu o lungime de cativa centimetri si latime de doua milionimi de milimetru. Mai frecventa la femeie. s. la animale de experienta. ADN care formeaza o molecula circulara.). -dipis = grasime. utiiizata. f. pentru sta-bilizarea sau ameliorarea calitatilor specifice alimentului (savoa-rea si aspectui acestuia). Cel mai raspandit este a. care nu tre-buie confundata cu *ginecomastia. In cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting molecule deschise. cat si formarea anumitor dase de imunoglobu-line. ds.

difial. -is = nmchi.. s. [Lat. f. implicata In replicarea ADN la eucariote. s. cat si la diferite tipuri celulare. eidos = formd. A. f. / adr6nergique. acestea au un rol important In programarea expresiei genelor proprii fiecarei celule. ea creste glicemia favorizand eliberarea de glucoza hepatica. -aux. prin secventarea ADN.: corticotrofina (v. [lat. endocrinol. Cele mai importante transformari In a. s. gr. identificabile prin compozitia lor nucleotidica neobisnuita. V. epinefrina. ADN METILARE / adn methylation / DNA methylation. idnga. [Lat. antreneaza contractia fibrelor musculare ale vaselor ce iriga muschii netezi si pielea. / adrenocorticotropin. ren. stereos = solid.: ADN himera. / adreno-corticosteroides. efectui dominant realizandu-se prin legarea la 'receptorii p-adrenergici. S-a demonstrat ca metilarea unor regiuni sau situsuri regla-toare ale unei gene produce blocarea acesteia. Ca urmare. 3) Caracteristica unei *sinapse sau a unei cai nervoase In care mediatorul chimic este *adrenalina. ADRENERGIC. / adrenocortical. deziwha} Perioada a vietii situata Intre copilarie. . a. ADRENOCORTIC0IZI. gr. const. s. Ill. ADRENERGIE. ^ ADN METILTRANSFERAZA / ADN methyltransferase / DNA methyltransferase. -ina. creste forta si amplitudinea contractiilor inimii. Acest proces afec-teaza expresia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris). a. Ter-men utilizat In opozitie cu *ADN complementar. Uneori. Varsta de aparitie si durata a. de. / adrenergy. si ADN metilare. pi. gr.. ADN recombine / recombinant DNA. ad = aproape. cu rol In *sindromul general de adaptare. La nivelul sinapselor. iar in doze mari fiind implicati si *receptorii a-adrenergici.] Sin. In prezent. [Lat. modificarea genetica a organismelor si In biologia moleculara In general.-receptori (bronsici. [&ngd. pentru beta-adrenergic (v. o enzima care detaseaza gruparile metil de la nivelul ADN. Abrev. [Lot. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroule / supercoiled DNA. cortex. m. -inn . eidos = formd} Sin. III). / adrenergic. de. P-ADRENERGIC. -icis = swartO. ad = aproape. / adrenoleukodystrophy. s. s. fiecare lant al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. V. m. si varsta adulta. si tab. ad = aproape de. ADRENOCORTICOSTEROIZI. / adrenaline. din sistemul nervos simpatic. Ea are actiune simpaticomimetica la concentratii normale. -is = rime/it. s.: cortico-steroizi (v. deoarece prezenta unei grupari metil la nivelul unui situs precis Tmpiedica interactiunea intre gena si *factQrii de transcriptie. Sin. -aux. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. Este utilizat pentru a determina secventa de aminoacizi a unei proteine. DCI. f. / adrenal. [[at. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. s. -ids = sconrta.). cortex. Moleculele de ADN r. Marcata de transformari corporate si psihologice. dupa diferentierea celulelor.. -is = rinicfii. vasculari. nd = aproape. leiikos = aK>. s. s. ia-tigd. [[at. puberty. de. nutrifie.). atat la celulele embrionare. ADN HIMERA / ADN chimere / chimeric DNA. s. se Incheie la varsta de 25 de ani. / adrenocorticotrophine. Celulele canceroase produc cantitati mari de ADN m. Unii autori considera ca 146 GENOMIC ADRENOLEUCODISTROFI a.. s.). ad = aproape..] Care se refera la glandele suprarenale. / adrenocorticosteroids. de.. -is . / adrenocorticoTdes. gr. -ids = swar^a. ren. f. m.. Sinteza se efectueaza In prezenta ADN preexistent. plamanilor si muschilor scheletici. ren. langd. / adolescence. iangdi ren. sau pentru fabricarea unei proteine In cantitati man. cortex. Exista trei ADN polimeraze (I. m relief. dupa o *clonare prealabila. blocarea demeti-lazei prin inhibitori specifici ar putea inhiba cresterea tumorala.. f. ad •= aproape de. / adrenal. / adolescence. prarenale si secundar prin stimularea neuronilor denumiti *adrenergici. ( adrenocorticoids. ren.).\ Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la doua sisteme diferentiate: medulosuprarenala si fibrele postganglionare ale sistemului ortosimpatic. aceleasi celule canceroase exprima demetilaza. [[at. termenul este utilizat ca sin cu *simpaticotonie. f. sunt de ordin psihologic. pi.rinicfii. variaza In functie de sex. Sin. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. ADRENOCORTICAL. Secventa de ADN prezenta In genom Intr-un numar redus de copii. is = riniclii. / adreno-leuco-dystrophie. nu este transcris si nu are functie cunoscuta. din miometru) si receptorii p. Var. ren. gr. dys = gre. -is = rinufii. sunt utilizate In mod curent pentru 'clonarea genelor. iar a. Pro-ces prin intermediul caruia gruparile metil (CHg) sunt adaugate la anumite nudeotide ale ADN genomic. 2) Cu referire la eliberarea de *adrenalina sau care actioneaza prin intermediul adrenalinei. n.. a-ADRENERGIC. Enzima care catalizeaza transferul gruparilor metil (0-13) la nivelul unor situsuri specifice ale ADN.. s. iAngd. mediu socio-economic. adrenocortical.u. a. ADRENALINA.).). pi. f. ADN s. / adrenergie. exista tendinta de a enumera printre substantele p-adrenergice. pi. de. ADN avand o configuratie de superhelix. pentru alfa-adrenergic (v. ADN NEREPETITIV / ADN non repetitif / non repetitive DNA. -ale. accele-reaza ritmul cardiac.. sj ADN metiltransferaza. adj. a.ADN E genomic. tro- . pe care o continua. i&ngCi. Foarte probabil. cea mai cunoscuta fiind ADN p. m. adj. s. Var. ad = aproape. eliberata de me-duiosuprarenale se comporta ca un hormon. -ale. ren. care blocheaza genele cu rol In franarea prolife-rarii celulare. idngd. f.] Sin. de asemenea. -is -rinifHi. V. ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA. ndo/escere = o create. f. Orice molecula de ADN formata prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. Molecula de *ADN recombinat compusa din doua catene de origine diferita. Pe de alta parte. ren. se. ADRENAL. m. II. din punct de ve-dere medical prezentand interes. adj. Enzima care catalizeaza formarea ADN pornind de la monodezoxiribonudeotide.: ADNc. ADN GENOMIC / ADN genomique / genomic DNA. s. excesul de ADN m. cardiaci. f. adj. ADRENOLEUCODISTROFIE. Regiuni ale ADN Inalt repetitive Intr-un cromozom eucariot. rasa si conditii geografice. necesara lucrului muscular. se comporta ca un neurotransmitator.: ADN hi-brid (v. trophe = tira-nd. / adrenaline. -ids = scoartd. este un hormon de *stres. In-cepe la varsta de 11-12 ani si se Incheie la 18-20 ani. ADRENOCORTICOTROFINA. -is = rinicfii. r«n. s. In plus. dar provoaca relaxarea fibrelor de la nivelul arterelor coronare. molecule care actioneaza selectiv pe p. adj. Deoarece gruparile metil In genom se caracterizeaza print'r-o distributie specifica fiecarui tip celular. ar putea bloca gene vitale pentru celule. ergem = a iucra} 1) Substanta care actioneaza ca *adrena-lina si levarterenolul.: corticosteroizi (v. -is = rime/it. cortex. adj. ad = aproape de. [(at. ADOLESCENTA. ergein = a [ucra. ADN POLIMERAZA / ADN polymerase / DNA polymerase. provoaca cresterea presiunii arteriale. [dnga. Ca urmare. o serie de particularitati fiziologice si ale patologiei acestei perioade. A.] Hormon neurotransmitator (*catecolamina) secretat Indeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosu-. ad = aproape de.] Care se refera la *cortico-suprarenala. [[at. prin cuplare cu receptorii a si/sau p ai sistemului simpatic.

AFAZIE AMNEZICA / aphasie amnesique / amnesic aphasia. scrisului sau semnelor.^rului. Receptori ai 'endoteliului vascular care confera specificitate tisulara diferitelor cai de migrare ale leucodtelor. [Cjr. adj. Proteina asociata *scheletului membranei eritrocitare. / adventitia. t. paralizii. f.: volum rezidual (v. f.] Initial (Trousseau. gr. de regula reversibila. naturali ai a. asi-metrice. s. Sin. ad = aproape de. -os = aer. phobos = frica} Teama morbida de curentii de aer. [enti[d. [Lat. f. AFAZIE AEROPAGIE. AEROGASTRIE. / aphagie. de. NA: tunica adventitia. Sin. [Lat. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza atomi-zoare. hydrophila si A.1 eritrocitara si promoveaza. m. Dispersie de particule solide sau lichide Intr-un mediu gazos. nutrifie. [Lat. ad = spre. aer. adj. -eris. AEROFOBIE. bronsite. ded a prindpalutui factor al *acomodarii. n. ca urmare a afectarii unor functii ale creierului. ad = spre. [Lat. AFAKIE.). 0 mutatie a subunitatii din molecula de a.] Deglutitia. -eris.: volum inspirator de rezerva (v.] Care este legat de o 'insufidenfa suprarenala. s. [a lyein = a distruge. / adducine. [Qr. A. metron = masura. s.: car-bunele activat si oxidul de magneziu. pha-sis = cuvant. / adrenoprive. / aerophobia. V. cu flagel polar. n. A. / aerophagia. de natura fizica (prin forte van der Waals) sau chimica (prin legatura chimica). Consta din tesut conjunctiv si o retea foarte fina de vase care nutresc peretele. aphaquie. aer. 2) Variatie a concentratiei unui compus din stratui superficial al unei solutii in raport cu concentratia sa m straturile profunde. beta-blocant. ar avea rol patogenic m hipertensiunea arteriala.: volum curent (v. [lat. -eris. se disting doua forme majore: *a. Aceste variatii contribuie la *efectul de sera. f. / aerogastrie.\ Termen care denumeste lipsa 'cristalinului. particule) la suprafata unui solid (*adsorbant). ADRENOPRIV. ioni. phagein = a mdnca. s. s. AFAGIE. si adsorbat. determina pierderea acesteia si secundar *hipermetropie. AER. a . m. s. pi. f. Sin. / adressins. aer. -os = aer. s. a. / adsorbate. In care a. s. Ex. f. 2) Re-feritor la microorganisme care se dezvoltS doar In prezenta oxigenului. adj. naturali exista In atmosfera. cu M. s. s. f. aer.} Aparat destinat masurarii presiunii gazelor din sange sau din alte lichide ale organismului. aerosolterapie. AEROMONAS / aeromonas / aeromonas. -eris. -os = aer. / aerosol therapy. / aerogastria. afazie. f. adj. posttraumatica sau congenitala. / adventice. s. ADSORBANT. gr. kolon = intestin gros} Distensie a colonului prin acumulare de aer sau de gaz. n. s. s. tid = aproape de. aer. idngit. pentru tratamentui unor afectiuni pulmonare (astm. \Lat. gr.} Refuzul sau diminuarea abilitatii de a Inghiti. ADUCINA. s. s. AEROSOL. adaugd deasupra. s. / adrenoprival. / aphakia. ADSORBAT. mobili. s. a unei cantitati excesive de aer.: volum expirator de rezerva (v. penlru ansam-blul tulburarilor capacitatii de comunicare prin intermediul vor-birii. f. / adsorbant. consta In intro-ducerea unei pulberi sau a unui lichid Intr-un curent puternic de aer. m. -os = aer. de-semna imposibilitatea de a traduce gandirea prin cuvinte. a -priv. -is = rinicili.\ 1) Despre o substanta la nivelul suprafetei careia se produce cu usurinta fenomenul de *adsorbtie. adj. aer. mai mult sau mai putin accentuata. gaster. gr. -os = aer. agenti In unele gastroenterite si suprainfectii. aer. f. ADVENTICE. sobria sunt patogene oportuniste la om.. aer. Se corecteaza prin 'implant (solutie ideala). / air. aer. ADRESINE. s. cu evolutie intermitenta (astenie. / adrenolytic. -eris. tulburari de com-portament.. gr. gr. Procedeu terapeutic In care se utilizeaza *aerosoli din substante medicamentoase. s. 1864). adj. f. Sin.] 1) Tunica externa a peretelui unei vene sau artere. adj.priv. tonos = ten-siune. de to privere = a Rpsi (pe cineva) de cwa. 2) Patura externa de tesut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membrana seroasa. / aerophobie. ?i alfablocant. gr. de obicei inconstienta. s. sorbere = a 6ea. m. s. / aerotonometer. limitata la uitarea. reprezinta pierderea memoriei semnelor si mijioacelor prin care omul schimba (transmite sau primeste) idei cu semenii sai. a Ijea. Boala este ereditara. este considerata complete atunci cand sunt afectate atat aria senzitiva. [Lat. s. gr. / air. s. emfizem).. / adsorbate. AEROCOLIE. Lipsa cristalinului. f. s. AEROSOLTERAPIE. ren. s. / aphasie. f. privus = Kpsit de.} Tip de *leucodistrofie In care se asodaza insuficienta suprarenala cu 'demielinizari la nivelul cre-ierului. / aerobic. ca agentii mucolitici si corticosteroizii. a unei substante (molecule. gr. s. Ulterior. aer. f. s. -os = aer. iar abundenta lor In marile zone urbane poluate poate provoca variatii ale echilibrului radiatiilor In sis-temul pamant-atmosfera. Spedile A. motone. Intr-o formulare generala.priv. A. si adsorbant.). / aphagia. f. [Cjr. a aspira. gr. [Lat. f. s. s. -is . Wernicke.. s. V. m. / aphasia. Forma usoara a *a. A. [dngd.] Substanta care se adsoarbe. A. a substantivelor. artificiali obtinuti prin diferite metode. ADRENOLITIC. sorbere = a suge. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. s. / adducin. bios = fiatd. Se disting a. AER DE REZERVA / air de reserve / reserve air. f. ADSORBTIE. dementa) si insuficienta suprarenala variabila. de 102 kDa si P de 97 kDa. Clinic. adj. m. f. *corzi vocale). -os = aer. cidventicms = care se. gastros = stomac. -eris. f. lytikos = care distruge. V. gr. sensul termenului a fost extins considerabil. / adsorption. senzoriala si -a.] Prezenta de aer (gaze) In stomac. gr. / aerosol. care sufera fenomenul de *adsorbtie pe supra-fata unui corp. pi. phagein = a mdnca. AEROB. f. / aerocolia. f. l&nga. / adressines. formarea complexelor *spectrina-*actina. gr. / adrenolytique. / aerobe. face parte din banda 4. 147 . AER COMPLEMENTAR / air cornplementaire / reserve air.] Care se opune actiunii *adrenalinei. -ens. se obtin cu ajutorul unui gaz propulsiv com-primat. aer. / aerosol. V. f. [Lot. ren. / aphakie. phakos = iinte. [Lat.] 1) Despre un proces care se desfasoara In prezenta oxigenului. monas = unitate} Gen bacterian de bacili gramnegativ. [Lat. / adsorbent.rinicfii..ADRENOLITIC AMNEZICA pAe = hrana.).). aer. cu dis-tensie abdominala consecutiva. aerocoly. In duda integritatii aparatului fonator (*laringe. [Lat. / aerosoltherapie. a 6ea. m. AEROTONOMETRU. gr. poate fi post-operatorie (operatie pentru *cataracta). termenul a. / aerophagie. se asodaza semne cerebrale variate. s. zwrfiire. s. ce provoaca uneori disten-sia organului. aer. Printre diferitele tipuri de a. depinzand de acesta. aer. In prezenta calciului. •eris. adrenergic blocking agent.] 1) Fixare. / aerocolie. cat si cea motorie ale cre. Metoda curenta pentru obtinerea a. se asodaza uneori cu anxie-tate si este interpretata frecvent de subiectui In cauza ca avand o semnificatie patologica. s. [Lat. a .. AER CURENT / air courant / tidal air. f. ad = aproape de. aer. gr. / adsorption. AFAZIE. aer. [Lot. / aerotonometre. alcatuita din doua subuni-tati.. 2) Substanta respectiva. cu transmitere *recesiva prin cro-mozomul X. -os = aer} Mixtura gazoasa a 'atmosferei. sorbere = a suge. gr.

} 1) Ansamblu al starilor afective: sen-timente. (uii's = stare.surditate muzicala sau amnezie receptiva) prin afectarea centrului auditiv. In care este alterata Intelegerea sensului cuvintelor. gr.. {Lat. A. Incapacitates de a denumi un obiect perceput vizual. cu toate ca obiectui este recunoscut. s. AFAZIE NOMINALA / aphasie nominale / nominal aphasia. sensibilitate. Se manifesta prin incapacitatea Intelegerii cuvintelor rostite si scrise (surditate si cecitate verbale). o.a. afecfiune. *boala. cu afectarea moderata. fihra . ferre = a conduce. a siabi} 1) Emotie intensa.: nerv a.\ Deficienta sau absenta *fibrinogenului ?n sange. surditate verbala. s. Semnificatia sa este destui de vaga.: afazie Wernicke (v. / aflatoxin. caracterizata printr-un defect de Intelegere si utilizare a cuvintelor.} A. 2) Simpatie. este rareori pura si se complica frecvent cu tulburari ale limbajului vorbit. Incapacitatea Intelegerii sunetelor emise (vorbire . f. [Lot. de. sau a cuvintelor scrise (a. [Car/ Wernicke. [Lat. B.).fibra. de la ad = spre. adj. m. Broca.: eferent. f. dupa tiroidectomie) sau leziune cen- . care se dezvolta pe arahide si contamineaza uleiul extras din acestea. haima.cere = a afecta. / affective faculty. f. este cea mai toxica si provoaca experimental cancer hepatic si necroza periportala.ge.: afaae de conductie. n. de la loxan = sageatd.\ 1) Forma de *afazie motorie In care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire 2) Sin. tristete.rman. *leziune. dar se constata *para-fazie si *jargonoafazie. A.).. tuberculoza.] A caracterizata Indeosebi prin pierderea expresiei motrice a limbajului (*anartrie. Broca (fiind consecinta afectarii ariei Broca). Sin.priv. electiva: forta ce este cauza reu-nirii unei substante cu alta. / affection. vas a. uffectio.. A. Ex. / affectivit6. / affinite. AFERENT. newolog fi. toxikon = otrava pentm varful sagenlor. patologic. AFAZIE FLUENTA / aphasie fluente / fluent aphasia. AFAZIE TRAUMATICA / aphasie traumatique / traumatic aphasia. 2) A. s. verbal sau In scris. primar. la affir. paralizie de nerv reaJrent (frecvent postoperator. [Termen compvs: afia . -alos = sange. cauzata de traumatisme la nivelul extremitatii cefalice. [Lat. afferre = a aduce. emotii si pasiuni ale unei persoane. scris (*agrafie sau a. adj. dar utilizate incorect.] Mico-toxina produsa de anumite suse ale ciuperdlor din genul "Aspergillus flavus si Aspergillus parasiticus. De asemenea.a Intelegerii cuvintelor si a lecturii. congenitala. s. A.). AFONIE. In care pacientui. psifiiatm. Varietate de a. m. A. de [a finis = iimitd. apyretic. A. f. / affection. f. este determinata de leziuni 'in teritoriut arterei sylviene. senzoriala care consta In incapacitatea Intelegerii cuvintelor scrise. s. s. de. sunete muzicale . cu evolutie impetuoasa si scurta. \Gjr. / afibrinogen(a)emia. / afebrile. aferti.temperatura In jur de 37°C). AFAZIE DE CONDUCTIE / aphasie de conductibilite / conduction aphasia. Wernicke cu *a. / aphemia. sen-nan = a produce. se poate manifesta prin incapacitatea recunoasterii gesturilor (amimie receptiva). AFINITATE. / aphonie. deoarece acopera conceptele de *anomalie. AFECT. completa sau partiala. / aphemie. Diminuarea capacitatii de utilizare corecte a regulilor gramatical&. / aphonia. apar tulburari de vorbire: bolnavul se exprima fluent. 148 AFONIE AFEBRIL. / aflatoxine. fifferre = a aduce. s. astenic. a s(a6i. f. -md: gr. facand abstractie de cauze. f. s. Forma de *a. *disfunc-tie. 18241880. ObiectuI este denumit doar daca este perceput prin palpare. fehris = fedra. Se asodaza frecvent cu tulburari ale capacitatii intelectuale si cu 'hemiplegie. AFAZIE OPTICA / aphasie optique / optic aphasia. caracterizata prin imposibilitatea formularii cuvintelor. 'Pohniaf. s. -ind.vd.de [a Afipergillus flavus. A. caracterizata prin anxietate. In care cuvintele sunt rostite fluent. [Qr. s. la Intam-plare. -atis = inrudire. s. iat. s. tumora benigna sau maligna a corzilor vocale).. W. AFEMIE. este alterata In "nevroze si 'psihoze. AFECTIUNE. s. audi-tiva. [Cjr. Iat. a -priv.). AFECTIVITATE. afectiune. boaia. de la affi. / afebrile. A. f. s. / affinity. m. iar pacientui este incapabil sa denumeasca corect obiec-tele. Wernicke. Sin. affectus = stare de spirit. 3) Pro-prietatea unui 'receptor de a lega specific un anumit *ligand. participiut verCiuiui invertere = a invwsa} Sin. AFAZIE VERBALA / aphasie verbale / verbal aphasia. adj. AFLATOXINA. a . affinitas. / affect.: apiretic. f. / affect. s. antroyolog fi cfwwg franca. f. A. Sin. Ant. In cadrul *a. \Cjr. de ex. transmisa pro-babil printr-o gena autozomala recesiva. a . de. la ad = spre. f. ferrc = a conduce.} 1) Termen general ce desemneaza orice proces morbid. profesor [a 'Paris. vizuala sau cecitate verbala) prin afectarea centrului vizual al vorbirii. cantec (amuzie). *sindrom. AFAZIE VIZUALA / aphasie visuelle / visual aphasia. grafica) sau gesturi (*ano-mie motorie).] Care merge de la periferie spre un centru sau catre un anumit organ caruia Ti este destinat. apcii [a 'Sres[au (in present 'Wroclaw. se Insoteste frecvent de *cecitate psihica. vec-inatate.. AFERENTATIE INVERSA / feed-back / feed-back. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. a s[d6i. 3) A. s. A. inver-sus. stare emotionala intensa. A. A. 2) Comportare emotiva. / afferent.: anal-trie (v. *agrafie). se poate asocia cu tulburari intelectuale majore si cu *hemianopsie. pheme = vor6ire.erc = a afecta.priv. [Paul Broca. poate varia In functie de concentratia ligandului (scade cu cresterea concentratiei acestuia) si de prezenta unor factori fiziologici si patologici. Caile vizuala si auditiva nu sunt afectate. Cuvintele sunt substituite unul cu altui. 4) Forta de legatura Intre antigen si an-ticorp. AFAZIE SEMANTICA / aphasie semantique / semantic aphasia.: conexi-une inversa (v. s. Secundar. AFIBRINOGENEMIE. f. se caracterizeaza prin incoagulabilitate completa a sangelui. phone = voce. -e. [a afficere = a afecta. [Lot. 18481905.priv. f. f. A. AFAZIE SENZORIALA / aphasie sensorielle / sensory aphasia. exista rar 'in stare pura. locala). Asocierea *a. Etiologia poate fi diferita: leziune cu sediu laringian (laringita. desi gandeste normal. / afferent. prietenie. a. manifestata prin imposibilitatea de a Ie adapta la sensul general al frazei.\ 1) Forta care uneste atomii si moleculele. [Lot. gust sau miros. / afibrinogen6mie.\ Pierdere a vodi. determinata de leziuni la nivelul regiunii tem-poroparietale stangi. AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke's aphasia. s. Insotita de o tulburare a constiintei. AFAZIE SINTACTICA / aphasie syntactique / syntactic aphasia. afectare. 2) Tendinta substantelor de a reactiona unele cu altele. AFAZIE TOTALA / aphasie totale / total aphasia.AFAZIE BROCA AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca's aphasia. fioald. tularemie etc. adj. dragoste fata de cineva. A. profesor la 'Seriin. m.. a . fiind asociata frecvent cu tulburari ale Intelegerii cuvintelor si constituind In acest caz *a. A. este incapabil sa Tsi exprime ideile prin cuvinte (*afemie sau a. Inaintea altei substante. affectus = stare de spirit. stare patologica cu coloratura afectiva intensa.] Despre un organism uman a carui temperatura este In limite normale (de regula .. B.. le-ziune produsa de un agent infectios la poarta de intrare In organism (sifilis. 4) A.

ageustia. aphtae. A. aphrodisiakos. s. a . ic.. microorganism patruns In corpul uman. v.tiv. AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins. a pune. [ite-ra a aifahttului grec. cu exagerarea miscarilor. de. spasfca). s. f. s.] Absenta secretiei lactate dupa nastere. 3) A. n. / aphtose. {Cjr. gr. / agglutinin.: genina (v.: 1) A. si eunuchism. m. s. gr. gueusis = gust. / agglutination. Se prezinta sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfla In apa. si disgenezie. Anticorpi antieritrocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. de. provocand astfel aglu-tinarea acestora.. f. s. a . s. / agitation. globuJus. f. purtator de germeni infectiosi.] Pierderea totala sau partiala Cin acest caz se utilizeaza si termenul hipoageuzie) a simtului gustului sau absenta senzatiilor gustative elementare: sarat. impulsurite sexuale.AFRODIZIAC trala (a nudeului ambiguu al nervului X cranian)..] Exagerarea morbida a dorintelor sexuale. la Afrodita = zeifa dragostei. / aphthosis. f. s. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar. lot. A. f. n. mutagen. s. s. In relatie cu exaltarea afectiva si excitatia mentala. agglutinare = a dpi. ia gr. / aglossie. AFTOZA. [<^r.: geloza. s. s. d. s. boala Bruton. de. al carei suport Tl re-prezinta anumite gamaglobuline. Se utilizeaza Indeo-sebi In microbiologie. s. 7=0 treia. de. Apar din cauza sugerii diferitelor obiecte murdare. 149 . -ntis = ac. -aktos = [apte. f.). la geiman = a produce} Defect de dezvoltare a unui tesut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *embriopatii. A. [Gr. f.. m. / agenesia. sau reactionala. duice. aphthae). chi-mic. A. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. gala.] Substanta mucilaginoasa extrasa din anumite alge din familia Floridee..priv.. m. arum = afte. gyros = cere. ['Malaie. AFRODIZIAC... cu prognostic benign. masurand 35-37 nm si generator al unor forme severe de hepatita. / aphrodisiac. / agent. infectant. In cadrul *bolii Behcet. [Lat. de (a gr.. / agenesie. V. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. Sin. sau agresiva. [Qr. La om.priv. m. excitement.. / agastria. f.: virus delta. intrand In compozitia a numeroase medii solide sau semisolide. poate sa apara si fara o leziune organica. la glohus = glob. a uni. s. 2) A. isterie sau prin spasm muscular laringian (a. / aphtha (pi. / agent. V. s. biologic ce reactioneaza cu materialul genetic si poate induce o *mutatie. / agyrie. a crea. Se preanta sub forma unei ulceratii de dimensiuni mici. a. observate la nivelul palatului dur la copii. alimfocitoza. s. s.: pe suprafata hematiilor se afia hemaglutinogeni. Contine doua componente principale: agaroza (polimer de galactoza) si agaropectina (polizaharid sulfatat). A. mielom). rezulta dupa spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. a . / agglutinogene. AGALACTIE. idiopa-tice dobandite tardive. amar si acid.priv. viu. Ex. aphrodisia = dorinfa se. gastros = stomac} Absenta. A. AGLOSIE. In prezenta anticorpilor corespondenti (aglu-tinine). f. [Ofr.ziana agar-agar. / agammaglobulin(a)emia. [Lat.[ Ulceratii infectate. congenitala de tip Bruton. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / intercalating agent. -arum = afte. provocata de stimulari din mediul ambiant.priv.). / aphrodisie. s. f. dim. d. A. o . f. Cat. *aftozele. AGLICON. disglobu-linemie. agglutinare = a [ipi. m. f. grup sanguin). s. / agueusie. de ex. -onis = cyitatie..] Boala caracterizata prin prezenta de *afte la nivelul mucoaselor bucale si genitale. Poate fi dezordonata. agens. / agalactie. [Lat. factor fizic. s. gasler. AGIRIE. Termenul agalaxie este incorect. Cele mai cunoscute a. s. Ex. Sin. [Lat. -ina . vector. de [a agere = a actwna. AGENT DELTA / agent delta / delta agent. / chelating agent. f.] Absenta congenitala a *circumvolutiilor cere-brale. cu evolutie In pusee recidivante. Sin.. a priv. determina aglutinarea Intre 4 si 20°C si hemolizarea In cazul activarii complementului. AGENEZIE. o . s. a . r. Este localizata la nivelul mucoasei orofaringiene. [Lat. / aphrodisiaque. agglutinare = a [ipi. s. s. Orice factor provocator de boala. s. AFRODIZIE. / aglossia.. f. aph-tae. s. 1S16-1SSS. / aglycone. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo In erorile de transfuzie (grup sanguin incompatibil) sau In unele stari patologice.] Sin. / aphrodisia. pot fi disoci-ate. f. congenitala sau dupa extirpare chirurgicala. care ar putea reprezenta forme conge-nitale cu expresie tardiva. \Gjr. s. a pune in mifcare. f.} Absenta *gamaglobulinelor din sange. genitale. de corp calos. / agglutination.. aflate In suspensie. gesturilor si 'mimicii.] Tulburare de comportament caracterizata prin excitatie psihomotorie. cand se produce *afazie. / agammaglobulinemie. s. genitalia . [a Afrodita = zdf-a dragostei} (Substanta) care stimuleaza dorintele sexuale. Se disting: 1) A. In alimentatie sau ca laxativ moderat. m. f. de forma rotunda sau ovalara. aphtha! = nicer mic ft aphfeia sau haptein = a arde] Leziune elementara care caracterizeaza *stomatita aftoasa si. / agenitalism.. / agglutinogen. f. f. carenta imunitara. In general. 2) A. s. m. m. [Lot. cold agglutinins. gennan = fl product} Antigen prezent la nivelul unei suprafete celulare. s. AGLUTINARE. f.priv. s. de. agitatio. adj. -atos = sangc. AGASTRIE. / ageusia. [Qr. In paranoia. m. fiind foarte dureroasa. aphthai = ulcer mic fi aphlcin sou.priv. glykys = dutce. AGLUTININA. f. a stomacului. / agalactia. 2) A. microorganismelor de catre serul bol-navului constituie o metoda utila de diagnostic bacteriologic. sunt bacterioaglu-tininele si hemoaglutininele (v. / ag6nitalisme.] Forta sau substanta capabila sa produca o schimbare nefavorabila sau favorabila organismului.priv. s. s. / aphte.. / agitation. s. Molecula capabila sa se insereze Intre platourile formate de bazele Tmperecheate ale unui *acid nucleic. a uni. a agita fi agere = a acttona. in mifcare. A.] Anticorp capabil sa se lege la antigeni de suprafata ai celulelor. genesis = producere.: chelator (v. AGENT PATOGEN / facteur pathogene / pathogenic factor.priv. s. AGITATIE. [Cjr. AGEUZIE. glossa = iimfid} Absenta congenitala a limbii. s. imunoglobulinele. a . f. adj. vulgara. m mifcare.e ia gignere = a naste. poate fi spon-tana. f.. a . V. -ina. secundare din unele boli ale sangelui (leucemie limfoida cronica. mai rar pe mucoasa genitala. / aglycone. / agglutinine. [Lot. [at. gyms. AGAMAGLOBULINEMIE.. ia agitare = a pune. gr. AGENT CHELATOR / chelateur. / agyria. AGENT. [Cjr. AGLUTINOQEN. [Qr. nu poate fi transmis decat asocial cu "virusul hepatitei B. ptdiatru austriac. imunitate. f. sindrom Aicardi. Se disting: 1) A. f. a uni.} Starea unui individ privat de secretia interna a glandelor sale sexuale.\ Aglomerarea prin alipire a celu-lelor sau bacteriilor purtatoare ale unui antigen (*aglutinogen). lipsita de intentie sau scop. prin absenta selectiva a uneia sau mai multor imunoglo-buline. 3) A. s. f.J(ua[d. Viena. / agastrie. dand prin racire un gel. ce favori-zeaza *aglutinarea In prezenta anticorpului corespondent. -oza .. AFTA. v. haima. izolate sau grupate. [Qr. AGLUTINOGE N AGENITALISM. haptein = a arde. Virus ARN de masa moleculara mica. Acest termen desemneaza un grup de boli determinate de afectarea 'imunitatii umorale.organde. [Alois Bednar.

se clasifica In: auditiva. s. agoa = [upta. vaselor si tubului digestiv (ex. / agoraphobic. AGREGANT. a pro-priului corp (autotopagnozia). AGONIE. . f. *tromboxan si de prezenta calciului. s. f. f. 2) In medicina legala sau In expertiza. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. 150 AGREGAT DE AGRAMATISM.). A. este o proba de evolutivitate a sechelelor traumatice. f.priv. 2) Substanta care concura la producerea unui anumit efect.i gone. se observa In anumite 'afazii si In cadrul patologiei lobului parietal al creierului. V. adj. anosognozie. -onis = wrdutdfire.). Rezulta imposibilitatea re-cunoasterii persoanelor. \QT. reprezinta ultima etapa a *hemostazei primare (faza plachetara a hemostazei) si este initial reversibila. e. / agrammatism. AGONISTI DOPAMINERGICI / agonistes dopaminergiques / dopaminergic agonists. determinata de un mecanism imunoalergic. s. AGREGARE A ERITROCITELOR / agregation des hematies / sludge. boala Schultz. In acest caz este considerata o forma de 'apraxie.priii. de la. agora = piata. Poate re-prezenta un simptom al *afaziei sau al disociatiei din 'schizo-frenie. s.] Aglomerare. si a. A. adj. AGORAFOBIE. [Lat. / agregabilit6. s. a citi [iterde. / agranulocytose. Termenul englezesc sludge este uneori preferat celui de a. AGREGABILITATE. AGRANULOCITOZA INFANTILA CONGENITALA / agranulocytose infantile hereditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis. imaginilor. / agmin6. V. aggregare = o aduna ta un [oc. a priv. tactila. a obiectelor. / clip. n. f. kytos = cduld. Sin. AGRANULOCITOZA. f. / agonist. din {jam. f. sau generalizata. a capacitatii de Intelegere a suc-cesiunii si duratei evenimentelor (a.. cu efect peri-feric dominant la nivelul rinichilor. aggregare = a aduna. / agraphie.] Care provoaca 'agregarea eritrocitelor sau a plachetelor In vasele sanguine. -ozu. s. "bromocriptina). *ADP. agonisti adrenergici. Aglomerare. [<^r. f. m. / aggravation. s. / agonadal. de timp) etc. care patrund In creier (ex. s. gustativa. receptor. / agranulocyte. dim. a . s. ligand. f. si alexie. consecutiv caruia acestea se acoleaza unele cu altele In vase. granum = graunte. s. -inis = mu[time. a .] 1) Vidu de pronuntie a cuvintelor.. {Cjr. Rezulta o diminuare a influxului de calciu In celulele musculare netede vasculare si cardiace. / agonadal. sau se mentin In contact doua frag-mente osoase dupa osteotomie. AGRAFA. / agnosia.. s. s. s. f. [at.] Alterare a scrisului. aggregatio. In zonele de ischemie. / worsening. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) si ale tegumentelor. de la gnonai = a cunoafte. de la aggregare == a aduna la un [oc. antagonist. graminatike = arta de a scrie fi de. Poate fi localizata. Definite a. la un. V. adezivitate plachetara si trombus alb. s. vizuala. f.] Despre mai multe organs elementare ale aceleiasi specii reunite unele cu altele. fo-losit pentru a desemna ultima faza de tranzitie dintre viata si moarte. caracterizata prin stingerea treptata a functiilor vitale si pierderea progresiva a constientei. s. s. Termenul se refera Indeosebi la eritrocite si. / agnosie. / agregation.. un [oc. sunetelor.] Leucocit lipsit de granuiatii. gramada de eritrocite dispuse de re- . termenul se uti-lizeaza cu referire la procesul de aglomerare In gramezi a elementelor figurate din sange. AGONIST POTASIC / agonist potassique / potassium channel opener. / agoraphobia. d. adj. adj.priv. Penomenul de aglomerare a eritrocitelor in gramezi la nivelul vaselor. [Lot. -ism. s.] Aglomerarea unor ele-mente Intr-un spatiu restrans. In forma de croset. p. / aggregability. foarte proba-bil. se asociaza re-lativ frecvent cu *atacul de panica. graphein = a scrie. sludge. ca entitate este pusa la Indoiala. gno-sis = perc.] 1) Durere severa sau suferinta extrema. se sustine ca exista totdeauna tul-burari senzitive elementare. krap = croset. / aggregating. acestei actiuni i se poate opune actiunea unui muschi antagonist. largi. [oc. a . V. In functie de natura acestor stimuli a. / agraphia. V.: astereognozie (v. agmen. de raspuns celular. dim. s. m. si agregant. Sin. AGREGAT DE ERITROCITE / agregat d'hematies / red cell aggregate. Se disting a. la leucodte. -onis = ac^iunw de. 'miozina si *fibrina. 3) *Ligand natural al unui receptor sau sub-stanta exogena ce declanseaza atat reactia primara. / agrafe. A. -ale. / agranulocyte. A. dimpotriva. agonistes = [tlptdtor. mai rar. f. / agoniste. afectare corporala sur-venita dupa *consolidare. [Lat. Fenomenul de grupare a plachetelor. adj.. s. A. m. care este redusa la un stil telegrafic prin suprimarea adjectivelor si pre-pozitiilor. gonos = sitmdnf:a.\ 1) Despre actiunea unui muschi In sen-sul dorit. -aux. dopexamina).priii.: *apomorfina. agonisti dopaminergici. f. [Qr. ca si prin utilizarea verbelor la infinitiv. kylos = cduCa. / aggregate. la.] Piesa metalica mica. AGREGARE A PLACHETELOR / agregation des plaquettes / platelet aggregation. / agregat. agrafe. reprezinta un subiect de controverse: pe de o parte. AGNOZIE. a • priv. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te). desi etapa de perceptie (segmentui peri-feric al analizatorilor) este normala. si agonist potasic. a aduna. d. Este facilitata de *catecolamine. In medicina. / agranulocytosis..epe. n. olfactiva. chiar existenta a. f. / agony. agregat. s. cu mentinerea normala a fortei si a coordonarii miscarilor mainii. s. cunoastere. AGONIST. sludging of red cells.: *dopamina.AGMINAT ERITROCITE AGMINAT. fiind unite de filamente de *actina.] Teama morbida de spatiile goale. de id granum = grannie. [at. adj. agregare. AGREGAT. f. / agrammatisme. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii a si p ai *noradrenalinei. granulum.. [Lot. -e. grammatJca. V. si sindrom Kostmann. / agonie. expune la un rise infectios grav si daca se manifesta izolata este. cecitate psihica. cu care se apropie si se mentin apropiate buzele (marginile) unei plagi pana la cicatrizare. [Qr. de a se aglomera In gramezi. adj. AGREGARE. / agminated. / agregant. AGRAVARE. [Cfr.. cu efect central. [Gr. / aggregation. AGRAFIE. [Lat. asomatognozie.. sindrom Gerstmann. si coma. este favo-rizata de Incetinirea circulatiei si provoaca obstructia arteriolelor si capilaretor. s. cu tendinta evitarii acestora. f. s. 2) Termen vechi. f. fenomen util In tratamentui ischemiei miocardice. Substanta capabila sa deschida canalele de pota-siu dependente de ATP intracelular. a .} 1) In sens larg. AGONISTI ADRENERGICI / agonistes adrenergiques / adrenoreceptor agonists.] Asociere (sindrom) caracterizata prin scaderea marcata a num§rului de *granulocite sanguine (sub 300 granulocite pe mm3). s. AGNOZIE TACTILA / agnosie tactile / tactile agnosia. granuliim. phohos = frica.] Care este lipsit de *go-nade. 2) Defect de constructie gramaticala a frazei.. aggravatio. adj. n. aggregare = a aduna la un loc. \Qr. din gr. a mrautdti. de [a uggravare = a agravci. gramada alcatuita din elemente figurate ale sangelui.\ Proprietatea de a se agrega. V. evolutie nefavorabila a unei boli. devenind rapid ireversibila. [fr. In starile de soc. Sin.] Pier-derea capacitatii de recunoastere si de expresie mentala a stimulilor senzoriali. \Gjr. cat si pe cea secundara. avand o circulatie interna-tionala. A. f. [at. de a se alipi. gr. f. AGRANULOCIT. -e. AGONADAL.re. [Lot. prosopagnozie.: sindrom Kostmann (v. m. s. s. pe de alta parte. factor plachetar IV.

/ alanine. ia aggredi = a merge spre. de brom-fenol. f. muschi. de ia albus = al6. -ina . s.] Substante bazice care au reactie alcalina si prezinta proprietati specifice. f. -inis = aifitif de ou. adj. s. atlas. f.} 1) Tulburare trofica a unghiilor. Substanta rezultata prin actiunea uricazei asupra 'acidului uric.] Grup de pro-teine continute In serul sanguin. [at. gr. / alkal(a)emia. ca si In unele vegetale.: acromie cutanata. de tip recesiv. mai mult sau mai putin reprimata (exprimata prin privire. generali-zat sau oculocutanat. ALBUGINEE. const. n. de [a albus = alb. -ina. spre. [^. albus = alb. a ataca (ad = (a. / achillodyma. a . s. s. s. lapte. termenul este folosit pentru tunica a. s. de [a aggredi = a merge. / lactation. care se formeaza uneori In arteriole si capilare in cazul Incetinirii circulatiei sangelui. de Prusia. 151 . toate de tip auto-zomal recesiv. Fondator: H.. denumita si 'proteina Bence-Jones. eel mai frecvent. joaca un rol esential In men-tinerea *presiunii oncotice si In transportui In sange a nume-roase substante: acizi grasi liberi. s. s. / alcali. ca 7n 'sindromul Waardenburg. s. f. In absenta le-zarii caii motorii principale. gradi = a merge. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. este putin utilizat. si tab. date de acumularea de granulatii grasoase In grosimea acesteia. s. m. ALALIE. a ataca (ad = la. ALBUMOZA. si lactoza. s. Desi acest termen rezolva ambiguitatea termenului de *alca-loza. inis = a[6uf de ou. s. f. / alanine. de toluidina. proteinurie. f. [Lat. / alalia. f. / alalie. f. f. f. lactis = lapte. -oza. f. AGREGAT DE PLACHETE / agregat de plaquettes / platelet aggregate.. Poate fi dirijata Tm-potriva altei persoane {heteroagresivitate) sau Tmpotriva pro-priei persoane (autoagresivitate: automutilare. gramada de trombocite. f. AGRESOLOGIE.] Absenta *lactazei din intestin.. V. erou grec a carui mama i-a finut de ca[c6i pentru a. albumen. a -priv. Var. penisul (Invelisul extern al corpilor cavernosi). [or. f. biochim.. / alcaline. / albuginee. ALBUMINURIE. agregarea eritrocitelor. Este cazul indeosebi al *sindroamelor Chediak-Higashi si Hermanski-Pudlak. s. s. medicamente etc. ouron = urinai Prezenta serumalbuminei In urina. contribute la formarea "cordonului ombilical si a *placentei. sunt denumite cu acest cuvant. albumen. / albuminuria [Lat. s. s. In 'leucemie. / alactasie. 2) Mai multe substante chi-mice. al kali sau alqaliy = soda. A. / allaitement. un deficit de "tirozina. Sunt solubile In apa (spre deosebire de *glo-buline) si coagulabile la 70-90°C. gr. depigmentate. adj. f.} 1) Care are reactie alcalina (bazica). s. biochim. Pot provoca iritatii ale tegumentelor. [Lot. s.a.\ Alimentatia lactata a unui sugar. se observa In *mielomul multiplu si. / allantoin. -inis = alhuf de ou.: pro-teina Bence-Jones (v.] Membrana fibroasa. albumen. -atos = sange} Cresterea pH-ului sau scaderea concentratiei ionilor de hidrogen din sange. AHILODINIE. partial. s. kinesis = mifcare. s.AGREGAT DE PLACHETE gula In rulou. eidos = forma. / agressologie. poate fi manifesta (amenintari si insulte. ism} Denumire generica a unui grup de boli determinate de alterari metabolice ereditare ale productiei de *mela- ALCALIN nina. s. / albinos.). con-genitala sau dobandita. a . care Inconjoara unele organe: globul ocular (a. f.. f. / albumose. f. f. -antim = carnat. 2) Care prezinta tendinta de a accepta protoni. / albumin.} Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocata de miscari dc flexie sau de extensie ale label piciorului. In care se constata.priv. s. albumen. f. Uneori termenul este considerat sin. / allantois. cu transmitere dominant autozomala si manifestat prin pete albe. s. In relatie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). albugo. -e. ALBUMINEMIE. [Lat.. distrugere a unor obiecte. f. atos = sange. / albuginea. ALAPTARE. pi. este clasificat In trei grupe principale: 1) A. f. uneori. ALBINOS. inis = aBJeatd. / albuminorrachie. logos = stiintd. ALANTOIDA. f. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. de (a kinein = a mifca. [gr. / alcalemie s. f. f. m. ALACRIMIE. cu *afemie. provocand Indeosebi *saponifi-carea grasimilor. / albuginite. s. reactia sa este utilizata pentru do-zarea specifica a acidului uric sanguin si urinar. n. / albinisme. m.. ALBUGO. al kali sau al-qaliy = soda. aggresus. V. gr. Aceasta tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului parkinsonian si se exprima la maximum In 'mutismul akinetic. [Gfr. A.). -inis = aldeatd. adj. s. A. adj. s.). / lactase deficiency. / agressology. [Qr. 2) A. bilirubina. si leucom. [Lat.. de la lalein = a ror6i. = aib. oua. / albino. f. -inis = aifieat. tripan. de la alhus = a[6. s.} Absenta secretiei lacrimale. -oza. s. [Lat. constituent al proteinelor si glucoforma-tor. -ina. s. \Qr. a. continand vase intestinale. / akinesie. ALBASTRU.] Prezenta In urina a albumozei. f. V. f.\ Prezenta si concentratia *serumal-buminei In plasma sanguina. ALCALI. al kali sau alqaliy = soda. albumen. transversale. s. s. / bleu. fie cu lapte uman. / akinesia. adj. ouron = urina. lalia = vorbm. ALBUGINITA. f. [Lat. dura. si sindrom Sjogren. -aza. f. Aminoacid neesential. s. a. s. cu sase subtipuri. V. f. Prin hidroliza dau amino-acizi si amoniac. tab.priv. / eye dryness. cu aspect albicios. ocular. / albumosurie. / blue. V. m. fie cu lapte de origine animala. m.] 'Diverticul al intestinului embrionar al carui perete.. s. / albuminurie. haima.} Tulburare caracterizata prin diminuarea sau disparitia miscarilor spontane si automate si prin lentoarea miscarilor voluntare. f. gradi = a merge.. / agressivite. constand In formarea de pete mid albe. ocu/ara sau sclerotica).: proteinorahie (v. spre. f. n. Este format prin transaminarea Intre piruvat si glutamat. f. [Lot. mimica. s. s. aluzii etc. Akhileus. spre. natural (Indeosebi de vaca) sau preparat industrial (a. s. [Lat. [^r. m. Frecvent. s. lacrimri = iacrima. ALCALEMIE. haima. / atbuminemie. [Cjr. / albumin(a)emia.] Inflamatia *albugineei. de metilen. const. ALBUMINA. / albumosuria. V. comportamente si cuvinte ostile fata de orice persoana sau obiect care repre-zinta un obstacol In obtinerea unei satisfactii imediate. AKINEZIE. / cervi-cospinal fluid proteins. / alacrymie. / albinism. Sin. / allanto'ine. V. lac. [Lat. s. / achillodynie. s. ALBUMINORAHIE. s. [Qr. cu pH-ul peste 7. ALBINISM. f.) sau ascunsa. a. -inis = aifiuf de ou. f. -inifi = at6uf de ou.] Tendinta la atac. / albumose. [Lot. de la albus = aid.r. Deoarece uricaza nu exista la om. V. de [a albus = aid. testiculara. f.} Sin.-l scufunda in Sty\j odyne = durere. s. Aglomerare. ALCALIN. s. a. allactare = a a[apta. Ex. Simbol Ala sau A. V.] Sin. rhakhis = wloana VirtelJrala. de [a albas •= ail}.: acinezie. NA: tunica albuginea. la nivelul pielii. / albuginitis. gr.. AGRESIVITATE. *osteomalade si In *metastazele osoase. ALANTOINA. / albugo. f. aggresus. / albugo. uneori striate. lovire etc. ALBUMOZURIE. pi. f. alhiif. [Lat. Laborit. / agressivity. adj. ALANINA. agregarea plachetelor. a priv. A. a pllfi). de. / alkali. artificials). f. ALACTAZIE. cu aplicatii In medicina. albumen. -inix = a[6uf de ou. / albumine. albugo. a. / alkaline. a past). [Lat.\ Individ afectat de *albinism. s.\ Incapacitate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. 3) A. acte suicidale).: a. gr. [at.] Ramura a fiziopatologiei care studiaza mecanismele agresiunilor pato-gene si reactiile organismului. s. gr. s. -ina. albugo. si stres. s. -i'(a. / allantoide. Evans. [Lot.

ALCAUNITATE ALCOOLMETR U ALCALINITATE. s.dtor. al kali sau al-qaliy = sodd. m. haima. halucinoza alcoolica (o forma de psihoza complicata cu polinevrita) etc. alcohol sau al koh'l = su6ti{. s. [Hr. / alcoholature. / alkalizer. s. fiind plasmatica si tisulara. / alcoolat. f. -e. gr. s. denaturat sau medicinal contine substante care Tl fac dezagreabil pentru consum. Determinarea sa are importanta medicolegala.sufitlli pdtrunzdtor. accident) la noi In tara este angajata de la 1 g%o. A. al cohol sau al koh'l = subtil.. s. s. / alkalitherapy. obtinut prin fermentatia hidrocarbonatelor.soda.: dclofosfamida). / alcalinit6. etilic. pdtrunzdtor.] Produs de degradare incompleta a aminoacizilor aromatici *fenilalanina si "tirozina.] V. cand pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice. asociata cu fiziopatologia unor boli etc. s. s. s. f. s. a unor doze excesive de alcool. Se utilizeaza ca dizolvant general. prin scaderea presiunii CO. Lichid incolor. ALCOOLISM. deshidratat contine 99. ALCOOLATURA. ALCALINOTERAPIE. al kali fail alqaliy = sodd. iar In dilutia de 70% intra In compozitia unor preparate farmaceutice. / alkalinity. 0. me-tabolica. Unele a. timp de ani de zile. alcalinization.] Stare patologica care re-zulta prin acumularea plasmatica de substante cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi si care se caracterizeaza prin scaderea concentratiei ionilor de hidrogen (cresterea pH-ului peste 7. f. H. V. inflamabil.] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinei. pro-ducand esteri. s. / alkalization. / alkyi. [Ar. \5\r. el obli-gand la o autentica ancheta sociala. eterul. / alcoolature. alcohol sail o7 koh'l . ALCOOLMETRU. f. a. ALCOOLIZARE. m. gr. m. A. [Hr. s. adj. [Ar. A. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sinteza. ALCALOZA METABOLICA / alcalose metabolique / metabolic alcalosis. T. volatil.: alkil. *stricnina etc. gr. [AT. f.' add homogentizic. de la 2. alcaloza. scadere a memoriei.dtor.5 g%ci produce euforie si excitatie. / alcalosis. / alcoolmetre. al-cohoi sau a! koh'l = su6til. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. Toleranta individuala este extrem de variabila. termenul a. Este antiseptic.. a. / alcaptonurie. ce confine azot. al kali sou al-qaliy . 'delirium tremens. ALCHILANT. In aerul expirat In hiperventilatie sau respiratie artificiala prelungita.] Cantitatea de baza existenta Intr-o solutie. cata-bolit al 'tirozinei. -alos = sangt. sunt folosite In chimioterapie ca antimitotice (ex. / alkaloid. a. cronic este frecvent legal de probleme psihologice si sociale.). s. consecutiv. s. leziuni organice (Indeosebi gastrita si ciroza). secundari (R-CHOH-Ri) si tertian (R. s. / alkylant. therapeia = tratament. cu miros agreabil.] Procedeu terapeutic care consta In efectuarea de infiltratii cu alcool (di-luat sau la concentratii de 45%. f. ALCOOLEMIE. usor colorat. -oza . / alcohol. Infiltratiile se practica la nivelul trunchiurilor nervoase vectoare ale durerii. s. a discernamantului). Sin. Sin. / alkyl. *ocronoza si dureri articulare variabile. etilism. s. f. S.] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. desemneaza a. s. m. e. Intre 1 si 2. V.] Substanta organica heterodclica de origine vegetala sau de sinteza. densimetru. pana la neutralizare (a. *tremor). la therapeuien = a mgriji} Utilizarea terapeu-tica a sarurilor alcaline si Indeosebi a "bicarbonatului de sodiu. foarte solubili m alcool si dau coloratii specifice cu unii reactivi. ALCOOL METILIC / alcool m6thylique / methanol.: *ciroza. adj. care deter-mina acumularea alcaptonei In sange si. Preparat medicamentos obtinut prin macerarea In parti egale de alcool etilic si o planta proaspata. [-%r. tulburari nervoase (*polinevrite. A. s. f. s. / alcohol(a)emia. se manifesta (uneori. si sunt utilizati frecvent In terapeutica. Var.-COH-R. A. n. al-r. acumulare plasmatica de alcali de origine alimentara. n. ALCALINIZARE. / alcoolisme. f. Complicatiile cele mai grave ale a. Exista diferite tipuri de a.. s. respirato-rie sau gazoasa. A. pdtrum.4). primari (R-CH^OH). sunt putin so-lubili In apa. 60%. Inlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil.. Radical reprezentat de un alcool care a pierdut un hidroxil sau de o hidrocarbura care a pierdut un atom de hidrogen. / alcaptone. cu formula chimica C^OH. / alcoholate. 90%) eel mai frecvent In scop antalgic. gr. / alcalose.R. hipokaliemica este asociata cu hipopotasiemie si poate aparea in *sindromul Bartter (pH-ul extracelular este crescut. lichid clar. ALCAPTONA. [Ar. s. CHaOH. al kali sau al-qaliy = sodd. 1) Despre un compus chimic care poseda una sau mai multe grupari *alkil. metron = mdsurd. pdtrunzdtor. inflamabil.\ Prezenta si concentratia alcoolului etilic In sange. / alkaptone. adj. m. cloroformul. -ism. A. V. "cafeina. a. / alkaptonuria. s.'al kali sau al-qaliy = sodd. / alcoholisation.} Denumire generala pentru clasa de compusi organici care contin In molecula una sau mai multe grupari OH neionizabile. ALCALOID. m. *cocaina. uneori la doze foarte mid. s. . gr.] 1) Prezenta In urina a *alcaptonei.5 g%o se instaleaza o stare de narcoza.) Orice absorbtie de bauturi alcoolice care depaseste consumul alimen-tar obisnuit. se exprima In mai multe moduri: prin concentrate totala a bazei. / alcoolisation.dtor} Preparat medicamentos care rezulta din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substante aromatice. \!Ar. ouron = urind. V. al-cohol sau al koh'l . pdtrum. f. \5ir.: *morfina. in. f. care au proprietatea de a reactions cu anumite grupari 152 proteice. f.5% volume de C. metabo-lica. al kali sou al-qaliy = sodd. f. ALCHIL. / alcalinisation. sunt strict regle-mentate. ALCOOL. Exercita totdeauna o activitate farmacologica puternica. Se disting a. 'in functie de etiologie si de interventia mecanismelor compensatorii: a. In general pentru favorizarea dizol-varii unor calculi renali (din acid uric sau cistina). iar catre 4-5 g%o apare coma. [-^r. kaptcin = a suge cu loco-mil'. Aceste perturbari pot fi siste-matizate astfel: tulburari psihice (afective. [J?r. m. f. / alcoholometer. s. s. s. Toxic al fica-tului si al sistemului nervos. f. Reactio-neaza cu metalele alcaline formand alcoolati si cu acizii. f. / alcoholism. ALCALOZA. compensata. Responsabilitatea penala (delict. / alkylant. m. actiunea lor se manifesta prin blocarea diviziunii celulare. alkalosis. a] kali sau al-qaliy = sodd. / alcalinisant. In timp ce pH-ul intracelular poate fi scazut sau normal). misdbil cu apa. ALCOOL ETILIC / alcool ethylique / ethanol. deoarece anomalia enzi-matica poate fi observata si la subiecti sanatosi) prin coloratie bruna a urinei. ALCOOLAT. eidos = forma. / alcalo'ide. A. f. Termenul de *oenolism semnifica a. prin abuzul de vin. s. adj.HsOH. s. / alcool..' / alcoolemie. In continuare. / alcalinoth6rapie. euforie nejustificata. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire.sufitil. tote/a sau potent/a/a). pdtrum. eliminarea sa urinara.ohof sou al koh'l = sudtit. kaptem = a suge. ALCALOZA RESPIRATORIE / alcalose respiratoire / respiratory alcalosis. s. 2) Medicamente cu aceasta proprietate. Administrarea si circuitui a. cronic reprezinta un complex de tul-burari provocate de ingestia repetata. prin concentratia ionilor OH sau prin cantitatea de baza titrabila cu un add. Ex. [J4r. ALCAPTONURIE. al kali sau al-qaliy = sodd. cu [dcomie. oenomanie. alcaloza. de alti-tudine apare la altitudini mari. s. s. de. gr. 2) Boala ereditara determinata de un deficit enzimatic In alcaptonoxidaza hepatica si renala. m. m. ALCALINIZANT. In limbajul curent. alaturi de C si H sau de C. m. moarte). [Hr.

ALELA NULA / allele nul /. un individ poseda doua a. de.. f.). de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite ('heterozigot). este obtinut prin oxidarea unui alcool. caracterizata prin incapacitatea diminuarii consumului. / alcoologie. Termenul etilotest este mai corect. s. V. ALELA TERMOSENSIBILA / allele thermosensible / heat sensible allele. gr. In continuare. Ex. proprie creieru-lui. ALERGIE. m. In compensatie. gr. proba. m. dar si In celelalte tesuturi. f. adj. prezente la nivelul unor loci omologi vor se-grega (*segregare mendeliana) independent In cursul *meiozei. *A. s. C.] *Farmacodependenta fata de alcool. morphe = forma. m. ALERGIE de la mama. m. / aldehyde. / allergid. allelon = de. ca si prin starea de 'delirium tremens In caz de sevraj brutal al toxicului. al-los » aitui... \ffibrev. [Ar. f. / allelomorphe. secretata In 24 de ore variaza Intre 10 si 200 pg. n. ALERGIC. / aldehyde. s.6-di-fosfatului In doua trioze fosfatate. Ex. s. s. fie ca el reactioneaza Intr-o maniera atenuata. al-cohol sou al koh'l = subtil. Ver-siune a unei gene care nu se exprima la nivelul *fenotipului cand este prezenta Intr-un singur exemplar In *genotip (individ *heterozigot).ALCOOLODEPENDENTA ALCOOLODEPENDENTA. f. s. ?i alcoolomanie.. peiidere = a atdma. cei doi produsi ai expresiei genelor sunt prezenti In aceeasi cantitate. ergon = Iucru. dependere = a sta atamat. / alcohology. dimpotriva. {QT. s. s. / allergene. colite. adj. / aldosteronism. m. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerulara a *corticosuprarenalei. exista In concentratii foarte mici (v. ALELA LETALA / allele 16tal / lethal allele. Ex. actiune. Versiune a unei gene care se exprima Intotdeauna la nivelul *fenotipului. cresterea limitata a lichidului extracelular si *alca-loza metabolica. de to. s. Ea creste daca natremia si volumul sanguin scad.: In *sistemul ABO. de. se produce retentia celulara a sodiului. Enzima care exista In tesuturile fatului sub trei forme (*izoenzime): a. Prezenta si concentratia *aldolazei In serul sanguin. f. / aldolas(a)emia. ALDOLAZEMIE. desemna orice modificare din organism provocata de o substanta capabila sa se comporte ca un antigen. a. V. / allergic. fie ca un subject devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen In cazul 'anafilaxiei. (AT . s. prezente la un 'heterozigot. 2) Proteine purificate din alimente. provoaca depletia pota-siului. s.: hiperaldosteronism (v. Este reprezentata printr-o litera majuscula si determina fenotipul unui individ *heterozigot. / allergy. utilizate In testele de explorare a sensibilitatii organismului la diferite substante. Concentratia a. Sin. s. variaza Intre 1. la unul la altvl. sin-gura prezenta In muschi. ALOOSTERON. f.. aparitia unei *tolerante. A. / allergen. -ida. pdtrunzator. o alta. test = e^a-m.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secvente de ADN) amplasate pe acelasi situs ("locus) al unui anumit cromozom. f.e. / alcoholomania. m. n. s. pamdnt utili&at de.] Studiul *alcoolului etilic si al efectelor sale asupra organismu-lui. al-cohol sail al koh'l = subtil. f. A. Excesul de a. Cantitatea de a. domi-nanta asociata fiind notata a'. f. / allergide. / aldolasemie. una provenita de la tata si. f. alias = aitui. [Cfr. / alcoholomania. testum = capac de tut ars} Instrument destinat evaluarii rapide a continutului In alcool din aerul expi-rat la un subject suspectat a fi In stare de ebrietate. ergon = iucru. ALERGIDA. ALCOOLOGIE. terme-nul de a. f.: alela mor-bida (v.n. este polimorfa. adj. urticaria. la ergem = a [ucra.: alela letala. pdtrunzdtor. pittrufi-zator. f. A.: a. figwil} Despre o gena care exista sub forma mai multor *alele. actiune.ru. deoarece proteina produsa de aceasta a. iar o gena ce poseda mai multe a. mai mult sau mai putin eficace. allelon = tie. V. f. A si B ale grupelor sanguine ale *sistemului ABO sunt codomi-nante.). [a ergein = a luc. ALELA. cu *alcoolodependenta. / aldosterone. La nivel biochimic. lie [a alwol dehydrogenatum. A. alcohol sou al koh'l = subtil. de = separat de. s. de la [at. din fr. ALCOOLOMANIE.2 mU/ml (12-75 nmol/l). / allergie. Sin. / allergique. 0 cres-tere tranzitorie a a. / allele.3 si 8. A. {Qr. f. patrunzdtor. adj. f. recesive. aldolazemie). [Ljr. / aldosteronisme. izolata din ficat. 6. engl. s. 8. A. de la ergem = a [ucra. ALCOOLTEST. *a. s. / alcooltest.} Compus chimic care contine gruparea -CHO. / aldolase. la. f. / alcoolod6pendance. 0 crestere a *volemiei. s. bacterii sau polen. mania = nebunie} Termenul este utilizat cu doua sensuri diferite: 1) Perioada de latenta a intoxicatiei alcoolice cronice. s. s. adj. Cele doua a. ALELA DOMINANTA / allele dominant / dominant allele. *a. f. Ex.. Se reprezinta cu litere mici. / alcoholtest. a.fiimifti. intervin In lantui de degradare a *glicogenului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1. / allele. V. unele gastrite. ALERGEN. atc. [Qr. care In starea *homozigot provoaca o boala genetica foarte grava care determina moartea In scurt timp. a carei functionare corecta nu se poate efectua decat la o anumita temperatura. s. 0 nu este functionala.] Care este In relatie cu 'alergia. care se elimina intens In urina si a carui concentratie sanguina scade. adj. alias = dtiili ergon = iuc. a. denumeste o marca depusa. a carei secventa nucleotidica conduce la absenta unei proteine functionale. regleaza In organism concentratiile de sodiu si de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. actiune. s. si cetona. *A. / alcoolomanie. ALELA MORBIDA / allele morbide / morbid allele. In prezent. s. fiind stimulate de hipersecretia de *renina si *angiotensina. franeaza productia de renina si implicit pe cea de aldosteron. s. o/coAo/ sou al koh'l = subtil. In hepatitele acute si Indeosebi In cancerele hepatice. care produc un *fenotip In general intermediar Intre cei doi *homozigoti respectivi.] Denumire data manifestarilor cutanate ale *alergiei. eczema. . dar care difera prin secventa lor de aminoacizi. m. se constata si In infarctui miocaidic. hiperaldosteronism.ra. A. aseme-nea celorlalte a. Dintre bolile a. / allelomorph. [Hr. / aldolase.. deoarece a. ALDOSTERONISM. Cele irei a. mi-grene etc. gennan = a produce} 1) Orice substanta capabila sa provoace o reactie alergica. Sin. ALDEHIDA. ALELE CODOMINANTE / alleles codominants / codominant alleles.. logos = ftiintd. [J5r. f. unul la altu[. m.: boa/a a. acf-inne. s. A si C la nivelul ficatului si In serul sanguin creste considerabil In unele boli musculare. aceleiasi gene codifica proteine care asigura aceeasi functie. a. veche test = vas lie. mutanta este la randul sau termosensibila. a. sunt. de la ergem = a [ucra. fac parte: astmul. *A. ALDOLAZA. ergon = iucru. s. 2) Sin. Care produce *alergie. alias = aitui. tennenul 153 . Cat. / aldosterone. La nivelul fiecarui locus *autozomal. La adul-tul normal.boala provocata prin sen-sibilizarea organismului la o substanta straina. n. Se afla In studiu o serie de cri-terii posibile biochimice si moleculare caracteristice a. In care nu s-a constituit dependenta fata de alcool.: polenul gramineelor. ALELA RECESIVA / allele recessif / recessive allele. 0 gena care nu poseda decat o singura a. In general. s. La adult. In caz de imunitate. ALELOMORFA.\ Initial. [Cjr. s. se numeste monomonB. ale aceleiasi gene.

/ alpha. a caror origine vasculara este marcata prin caracterul lor pulsatil. A. utilizat ca sin. [Qr. sintetizata In ficat si prezenta In serul sanguin. / alpha-adrenergic blocking agent. s. f. cu M. Var.] Studiul manifestarilor clinice si al modificarilor imunobiochimice asociate *alergiilor. / algide. s.} Glicoproteina cu masa moleculara mica. z.: a-globuline. logos = ftiintd. s. f. algidus = rue. Migreaza prin *electroforeza Tmpre-una cu fractiunea de globuline a. Sin. f. s. f. ALGIDITATE. [a = prima (item a aifa6etuiui grtCi [at.ALERGOLOGIE este utilizat mult mai restrictiv. sfdr&mare. algesis = sim^ul durerii. / algique. / alphaf(o)etoprotein. / aigesimetrie. s. s. lipos = grasime. -ina . s. completa. stimulare = a miboldi. drawsheet. a . bloquant. f. In unele boli hepatice (hepatita virala. s. / algesia. [a = prima [ilera a atfadetului grec.antitrypsin. / alexin. ca si In alte cancere (cancere genitale cu celule embrionare. ALEXITIMIE. f. [Cfr. creste In unele afectiuni inflamatorii si neoplazii.] Aparat pentru masurarea intensitatii excitatiei necesare producerii unei senzatii de durere. f. -ina.: a-mimetic. n. Din grupul a.. droza. ALGEZIMETRIE. cluster headache.. [at. C) de talie inegala. proteina de legare a tiroxinei).. const. Determina In mare parte puterea inhibitoare a serului fata de numeroase enzime. adj. spirit. gr.). f(o)etus = fat. f. deci.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomice evidente. a -priv. hipocondriaca.] Domeniu al medi-cinei care se ocupa cu studiul mecanismelor *durerii si al mij-loacelor de prevenire si combatere (tratament) ale acesteia. protos = primu[. f. cu hiperestezie (v. Var. A. nevralgie (prin afectarea oricarui nerv senzitiv.. / alese. s. dar Indeosebi a trigemenului.] Enzima rezultata din clivaje succesive ale "chimotripsinogenu-lui sub actiunea *tripsinei. ALFALIPOPROTEINA. a stimuia. / algesiology. f. n. f. [Qr.: alfastimulant (v. Ex. Temperatura centrala poate ramane In limitc normale. s.: artralgie. lipoproteina. vezicula biliara rinichi). In functie de localizarea . ac-fiune. [Cfr. ALERGOLOGIE. A. f.priv.: a-chimotripsina. adj. tripsis = frecare. nevralgie.. / alphastimulant. / alpha-adrenergic stimulating agent.] V. ALFASTIMULANT. vasodilatatoare. s. / aiexithymie. ALGEZIMETRU. / algid. ALFAMIMETIC. este determinata de o leziune ce-rebrala si are mai multe grade de complexitate.] Care excita *recep-torii alfaadrenergici. mai rar In cancere de tub digestiv. / alphachymotrypsine. globulusi dim. {Qr.etat} Despre o boala sau sindrom care se Insotesc de *algiditate. Denumire generica pentru toate sindroamele dureroase cranio-encefalice. Se observa Indeosebi In stresul posttraumatic si la subiectii dependent! de droguri sau de unele medicamente. [a = prima iiterd a aifa6etuiui gru. In cadrul sinuzitelor. Stimularea receptorilor provoaca vasoconstrictie. lexis = cuvdnt. s. f. ALGIE VASCULARA A FETEI / algie vasculaire de la face / vascular headache. ALGIC. algos = durere. pentru accelerarea resorbtiei hematoamelor sau a edemelor.: a-stimulant. logos = stiintd. Concentratia a. mandibulara sau oculara. s. Sin. / algesie. / alphaglobulins. ALFA-ADRENERGIC.} Care se afla In relatie cu durerea sau care provoaca durerea. a 1'aise = (a se simfi) (line} Bucata de panza asezata sub bolnav pentru protectia rufariei de pat. craniofaciale lateralizate. 2) Termenul utilizat ca sufix implica ideea unei dureri fara leziune evidenta. s. Var. -ina . s. ALFAFETOPROTEINA. f. ALGEZIE.tulw grec. khymos = sue. glicoproteine (a^-glicoproteina acida sau orosomucoid). pi. Se asodaza frecvent crize sau accese migrenoase. s. f. s. (a glohus = gCofi.} Stare morbida care se caracterizeaza prin sca-derea temperaturii periferice. digests = simtui durerii. adj. de (a stimulus =f>at ascufit cu care se imboidesc vitde. / pain.: a-fetoproteina ALFAGLOBULINE. ALFA. [Qr. adj. m.: alfa-adrenergic. gr. [gr. fentolamina) sunt. / alpha-adrenergique. adj. ergon = [ucm. ad = aproape de. melron = masurcL] Masurarea sensibilitatii dureroase prin determinarea intensitatii excitatiei necesare pentru a provoca o senzatie dureroasa.e. -ina. / aleze. biochim. m. Ex. gr.. La adult reapare In ser: la 60-80% din subiectii cu cancer hepatic primitiv. f. n. f. -is = rinicfii. / alpha-lipoproteine. fr. obtinuta din pancreasul de vitel prin extractie acida si administrata per os.: algie (v. Var. f. a. alias = altui. [a = prima [iterd a aifabe. [Lat. [J~r. / algie. isterica. la gravide. f. Care imita actiunea 'receptorilor adrenergid si. V. in-gfi. terato154 ALGIE VASCULARA A FETEI blastoame. s. de origine extrem de diversa: a. s. aiantichimotripsina). / algesimeter. \Gjr.] Substanta din cate-goria alfa^glicoproteinelor care. / alexine. cu senzatie de frig si tendinta la colaps. algesis = silnful durerii. vasculara. prin extensie. pentru a desemna o reactie de *hipersensibilitate si Indeosebi de *hipersensibilitate imedia-ta de tip I. f.: cecitate verbala. s. m. / alexithymia. \Qr. digests = simtui durerii} 1) Sensibilitate dureroasa. [angd. In hepatitele neonatale si In unele ciroze la copii si creste In cursul sindroamelor inflamatorii. s. In mod normal. / alphamim6tique.. a abate. s. s. 25 kDa. '(at. s. antiproteaze (a^-antitripsi-na. A. Denumire rezervata *a. este sintetizata doar In perioada vietii fetale (probabil In ficat) si dispare din ser la cateva zile dupa nastere. anti = contra. / algesiologie. Var. legate prin punti disulfurice (Intre lanturile A-B si B-C). gr. f.. algidus = rec. de la lectura dificila.] Sin. f. / allergology. alexein = a evita. Var. protos = primul. ALEXIE. si Indeosebi asupra *tripsinei. •ina } Categoria de *globuline plas-matice cu cea mai mare mobilitate electroforetica la un pH mai mare decat *pHj dintre cele trei grupe de 'serumglobu-line. inhibitor specific al "receptorilor alfa-adrenergici prezenti Indeosebi In muschii netezi vasculari. s. f.. f. tripsis = frecare. local sau intramuscular. Uneori. / alphabloquant.} Stare de inhibitie a exprimarii sentimentelor.dro6irci sfdrdmare.tuiui grec. s. si tab. ergein = a [ucra] Var. 2) Sin. la ergein = a iucra. pana la a. s. istoric pentru 'complement. / alpha-adrenergic. pentru ameliorarea circulatiei locale sanguine sau limfatice. / algidite. / alphafoetoproteine. [a = prima fiterd a affa6e. care stimuleaza aceasta actiune. f. s. s. ren.: a. din oiandezd bloc = trunctii de copac tdi. dureri difuze de origine dentara.. Sin. migrena. ALFABLOCANT. f.). ALEZA. (ex. int. precedand aparitia modificarilor vasomotorii locale unilaterale. / algidity. algia. / algetic.tu[ui gru.: a-adrenergic. -e. zdroBire.: a-blocant. / alphamimetic. este utilizata ca antiinflamator. de asemenea. iar inhibitia vasodilatatie. metron = mdsurd. -inn. / algesimetre. hemo cromatoza) si. migrainous neuralgia. nervului glosofaringian si a nervului occipital Arnold).at} Agent simpaticolitic. pi. f. ALGID. B. Aceasta enzima catalizeaza *hidroliza legaturilor peptidice si legaturilor ester. nelegat de o dimi-nuare a acuitatii vizuale. f. [Gjr. s. lexis = cuvdnt.: cii-antitripsina. [a' = prima [iterd a aifa6etuiui grec. s. adj. Concentratia sa scade In bolile pulrno-nare cronice. ALGIE CRANIOFACIALA / algie craniofaciale / facial and cephalic pain. / alphalipoprotein.). s. de. / alexia. ALGIE. s. [Lat. s. f. adj. / algesimetry. afecteaza personalul de Ingrijn-e medicala. / alphai-antitrypsine.} Defect de Intelegere a scrisului. a. / alexie. de. Var. adj. gr. (o ioviturd). fac parte proteine transportoare (transcorti-na. ALGEZIOLOGIE. thymos = minte. s. ALEXINA. / allergologie. [a = prima iiterd a atfa6t. algos = durere. adj. mghetat. / alpha-globulines. adj. / alphachymotrypsin. f. [a = prima [iterd a aCfoBetuCui grec. s. 3) Uneori. ALFACHIMOTRIPSINA.-ANTITRIPSINA. este alcatuita din trei lanturi polipeptidice (A.

V. na-turala .] Substanta al carei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect. f. [Cfr. [Cfr. [Lot. lagneia = dorintd se?(uaid. / painful paralysis. s. IX. m.] Sin. |l/r. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigene erytrocytaire / erytrocyt alloantigens.] *Parestezie dureroasa. cu mecanism necunoscut. [Cfr. lympha = apd (impede. / algorithm. m. [Cfr. / algoparesthesie. 4) A. f. f. trophe = firana.] *Paralizie Insotita de fenomene dureroase. A nu se confunda cu *dismenoreea.priv. s. dificit. pentru alchil (v. f. f. genunchii. algos = durere. f. de [a philein = a iu6i. n. corpus. nutritie. solubile unele In altele In anumite conditii. ALIENARE. / alimentation. it la syn = impreund. pentru bolile In care subiec-tul afectat este incapabil sa traiasca In societate. m. [Cfr. gr. aUi-gare = a [ega. trauma. Ca urmare. Var. [Cfr. f. mixta . a . / alienation. termenul este folosit In medicina legala si In domeniul judiciar. ALIAJ. [Cfr. aleiphar. sec. algos = durere. adj. s. s. s. / painful paraesthesia. (utilizat In prezent) pentru izoanticorp (v. lysis = distrugere. alienation. Amestecul poseda proprietati superioare elementelor izolate. spasmus. ALOANTICORP. dys = gnu. s. f. [Cfr. 2) A. ALGOMANIE. [Cfr. f. ALGORITM.senzafie.] Teama exagerata.nen'. gennaa = a produce.: izoaglutinogen (v. A. s. la alere = a firdni. / algomanie. s. / alloanticorps. post = dupd. f. algos = durere. gr. sugarului exclusiv cu tapte de mama sau colectat de la o alta femeie. fie. picioarele. Termenul. au In organism rol plastic. mainile. f.: nevral-gia nervului vidian. dificiC.} Producerea durerii. s. nevralgia nervilor pietrosi) sau printr-un ter-men descriptiv (ex.e. neuron . philia = atracfie.6 al Charezmi sau a] Karismi. sindrom Di George. ca si In regiunile lipsite de disponibilitate alimentara. ALIENARE MENTALA / alienation mentale / insanity. reprezinta un cuvant la moda. alienare = a instraina. algos = durere.. ALIFATIC.: *sindrom de nerv nazodliar. ca si depersonalizarea individului In organizatiile mari si birocratice.ie. ALGOGENEZA. s. / algophobie. / algorithme. A.] Mixture solida a doua sau mai multe metale ALOANTIGEN ERITROCITAR ori metaloide. n. f. adj.[ Sin. un stimul poate provoca une-ori o senzatie placuta.} Sindrom osteoarticular regional. de la rhein = a curge} Menstruatie dureroasa. adj. s&nsifiidtate.: algodistrofie simpatica. artificiala . algogenesis. regim. f. o localizare anatomica (ex. ALGOSPASM. genereaza durere. Tipuri: 1) A. s. voiuptdte} Erotizare a durerii fizice.: algoneurodistrofie (v. medicamentelor (izoniazida. s. [Cfr. la Instrainare. ALGOFOBIE. tSm Cat. 3) A.trif.: eritromelalgie a fetei sau eritroproso-palgie). f.] Sin. si boala Bruton.na. f. unor afectiuni ale SNC. V. ALGODISTROF1E SIMPATICA / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy. s. In primele 4-5 luni de viata. / algospasm. aisthesis = senzafie. observata Indeosebi In anumite *deliruri mistice si In melancolie. care este un pericol pentru ceilaiti si necesita protectie sau asistenta speciala. o/gos = durere. Indeosebi. ALGOPARESTEZIE. n. iar alteori o senzatie neplacuta. infarctului de miocard. sensi6i[itate. de [a gennon = a produce.). aisthesis . s. dificii. rhoia = curgere. se utilizeaza In unele stari carentiale. ALGONEURODISTROFIE. ALIMENT. / algophilie. 3) In sensul eel mai larg. s. / algomenorhee.] Carenta imunitara congenitala cu afectarea deo-potriva a liniilor *limfodtelor B si T. In particular In *schizofre-nie.care asigura un aport adecvat energetic. s. f. plastic si catalitic. In ultimele decenh a. / alymphocyto-sis. / algogenic.. [Cjr. [Cjr. asociata cu deficit de *imu-nitate celulara si umorala.] 1) Termen cu semnificatie variabila In medicina. men. s. [Lot. [Cfr. algos = durere. dieta. f.se acorda muncito-rilor care lucreaza In conditii deosebite de efort sau mediu. f. nutritie. In acest caz. f. p. sindrom Sluder). s. ['De id nu-meie matematicianuiui ara. para = dincoh de. A. s. de masochism. este alcatuita din lanturi deschise de atomi de carbon. V. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. ALGOLAGNIE. s. [fr. algos = durere. / algophilia. utilizat fie pentru desemnarea tuturor tulburarilor psihice. ALGOMENOREE. ALIMENTATIE. s. desemnate printr-un eponim (ex. ALIMFOCITOZA. -oris = Corp. / alliage.] Tendinta patologica de a cauta durerea.ALGODISTROFIE POSTTRAUMATICA durerii si de manifestarile asociate. antitiroidiene). Absenta oricarui carac-ter erotic distinge a. In limba engteza. atos = gras. d. Sin. f. coapsele. nu. / algospasme. / algolagnie. la separare. ALKILANT.. s. apartinand matema-tidi si informaticii. [Cfr. anti = contra. pentru aceasta semnificatie se utilizeaza si termenul insanity. -atos = ra. desemnand starea unei persoane fara discernamant Intre bine si rau.u.. alimentum = aliment. ALGOGEN. / alimentation. spasmos = contractie.a. s. V.] Ansamblu de reguli bine precizate care permite rezolva-rea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de operatii (eventual elementare). / alymphocytose. s-a extins si 'in diagnosticul medical. genesis = producere. a afiena. algos = durere. [at. alimentum = aiiment. [at. ianga. s. ALGODISTROFIE POSTTRAUMAT1CA / algodystrophie posttraumatique / post-traumatic algodystrophy. / algomenorrh(o)ea. / insanity.: boala Sudeck (v.). s. ALIESTEZIE. f.). de introducere In organism a substantelor nutritive. s. energetic si functional.} Care provoaca. trophe = hrand. / aliment. a metabolismului. 5) A. Evolutie lent regresiva. de [a gr. / alloy. sympathein = a fi aldturi de cineva. n. rationala . / algogenese. / algogenesia. span = a trage. Var. dys = greu. bogat in nutrimente esentiale. Sin. / alli(a)esthesia. / algoparalysie. gr. sugarului cu lapte de mama. morbida fata de durere. / algolagnia. / alliesthesie.} Perceptia stimulilor externi ca fiind agreabili sau dezagreabili In functie de starea interna a organismului (temperatura.i idei. s. pentru alchilant (v. [at. [at. / algophobia. dys = gre. pathos = afecfium. sugarului cu lapte de animal (vaca) sau preparate industriale din lapte. phobos = fried. [Lot. menos = [und. s.).] Cautarea deliberata a senzatiilor dureroase. In functie de modul de viata si de conditiile fl-ziologice ale organismului. diferite constante ale mediului intern etc. liniara sau ciclica. 2) In prezent.] Termen ce caracterizeaza un compus organic a carui structura. f. s. sentiment. Poate fi consecinta: traumatismelor. / alloantibody.). are tendinta la izolare. aUos = altui.a. de protectie . ALGOFILIE. f. completata cu lapte de vaca sau industrial. Atinge electiv umerii. s. / algogene. o schema de diagnostic pe etape. s. m. / algoneurodystrophie. / algoneurodystrophia. algos = durere. repre-zentand. / aliphatique. / aliment. algos = durere. s. algos = durere. algos = durere.). compus special pentru asigurarea dezvoltarii fizice si protectia sanatatii. m. alias = aitui. de la lyein = a distruge. trophe = tirana. m.a. ALKIL. alienare. f. / algomania. adj. alliage. mania = nefiunie. f.} 'Spasm muscular Insotit de durere sau cram pa. s. idngd. para = dmcolo de. / aliphatic. sugerand Instrainarea de societate sau nepu-tinta fata de aceasta. 155 .). [Cfr. masochism. (ilgos = durere. au fost descrise numeroase sindroame. de la alere = a firdni. -oza . kytos = celula.] Procesul de hranire a organismului. f. [Cfr. s.ime. ALGOPARALIZIE. s. s.

neproportionata a diferitelor parti ale corpului. marca. [^r. a . ALOPECIE. rhythmos = rifn. s. V. adj. [Lot. gr.fioala. Derivat al acidu-lui uric utilizat In medidna experimentala pentru producerea *diabetului aloxanic. allochiria. s. s. sclerodermie. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. / alogie. grapbium. A. kinesis = mifcare. allos = aitui. ALOTIPIE. iat. [Cjr. s.\ Termen care desemneaza unele forme de aritmii periodice centrale si periferice. alias = aitui. / allotriophagy {Cjr. m. / aluminium. denudate incomplet.. aHos = aitui. s. de [a kineia = a mifca. De ex. ALOPATIE. in relief. A.. Se exprima prin modificarea proportiilor corpului si a ritmurilor dezvoltarii organelor. n. si aloestezie. implicit. f.: idio-tie afazica.: izoimunizare (v. s. m..si retroauricular. tres. f. f. / alopecie. s. / allotriosmia. model. partial cu *alogen si cu *omolog. / isoimmunization.: a. congenitala sau doban-dita.. f. ALOGREFA. Ie transmit semnale. s. androge-nogenetica se produce la barbati. care se poate afla In stare de grafit sau de diamant. ALOTROPIE. m. s.). seboreica rnasculina sau a. [Cjr.} Durere manifests pe pielea normala In urma actiunii unor stimuli nenocivi. pi. s. (i/n-men.] Sin.. lot. adj. f. ALVEOLAR. / allocheiria..} Crestere inegala. [at. progresiva sau brusca. s. logia = teorie. s. / allotype. de [a. f. baldness. / allodynie. / allotypie. dupa principiul contraria contrariis curantur (ex. A.: puls bi. modificarile patogenice si simptomele bolilor. t. alias = aitui. f. lo-calizate Indeosebi supra. f. f. localizata sau difuza. biochim.Paris 1893). allos = aitui. s. alii-men. s. 2) Tulburare motorie In care o miscare comandata voluntar unui membru este efectuata de catre membrul opus. In particular. allos = aitui. s. adj. / allogreffe. osme = miros. tria = trei. datorita distrugerii selective a 'insulelor Langerhans din pancreas. activitatea) sub influenta unor efectori alosterici (molecule mici). \Cjr. \Qr. [Cjr.] Inflamatie cronica a plamanilor care apare la lucratorii din medii de lucru cu aluminiu.} ElementuI nr. gennan = a produce. ALOGIE. de ta alveus = cavi- 156 .priv. V.. alias = aitui. utilizat ca astringent si antiperspirant. f. desemnand metodele medicinei clasice de terapeutica medicamentoasa. tria = trei. / allograft. durerea se-cundara aplicarii unui stimul algogen la extremitatea unui membru este perceputa la nivelul membrului de partea opusa. / alloxan. f. / allotropie. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecuatii alometrice. alias = aitui. ALOESTEZIE. treis.} Sin. / allotype. aisthesis = senzatie. pathos = doala. sema. olios = aitui. ALOXAN. ALOMETRIE. [Cjr. / allokinesis. v. alias = aitui.-nand cu raid vuipi[or. ALODINIE. / alteration. [Cjr.: antigeni alogenici (v. ALOPURINOL. metron = masurH. f. s. f. 2) Modificare a starii generate a organismului In caz de Tmbolnavire. multiple. f. ALOTIP. AICl36H. [Cjr. allotropism. s. din gr. durerea se trateaza printr-un analgezic.0. Daca a. hair loss. gr..). / allometrie. [^r. f. {Cjr. / allopurinol. model. de (a alter = aitui. marca. / alloantigenes. mimus = oUigafie. s. / allotropy. / allogenic. gcnnan = a produce} 1) Care se deosebeste prin natura si origine de mediul In care se afla. m care ac-estora ie cade tot parui} Ca-derea parului. s. uneori. const. s. s. / allogenique. adj.] Imunoglobulina ale carei caractere specifice difera la grupele de indivizi din aceeasi specie. ci se produce pasiv sau survine consecutiv unui *reflex. / alteration. / alogia.] 1) Miscare care nu este efectuata voluntar. ALOKINEZIE. [Cjr. de la alveolus. s. adj. -inis . chute de cheveux / alope-cia. ALOPECIE AREATA / alop6cie en aires / alopecia areata. f. sensi6iCitate. fetomatema. f. f. f.: o imunoglobu-lina) la diverse grupe de indivizi din aceeasi specie. f.: pica (v. Ex. 2) A. chimice diferite. / aluminosis. V. grapheion = penifa. / alloantigens. [Cjr. care se fixeaza pe ele si. s. s. De aid rezulta varietati diferentiate sau *alotipuri. typos = tip. f. ca si In far-made. si tab. \Cjr. 3) Sulfatui de a. *Hemoglobina re-prezinta modelul pe care Monod a demonstrat a. incompatibilitate fetomatema.ALOANTIGENI ALVEOLA R ALOANTIGENI. m. 2) FosfatuI de a. [Cjr. / allopurinol. Iat. f. ALUMINOZA. In acest mod. dim.] Sin. ALOTRIOSMIE. calvitie. f. f. m. -oza . / allotypy. 13. de scris. s. ALOGENIC. / allorhythmia. s. tres. alopex = vulye . f. altoit. / allocinesie. de. prin care se utilizeaza doze active farmacodinamic ce combat cauzele. allos = aitui. grapheia = a scrie. / allogenique. Al2(S04)3l8H. gr. ALORITMIE. \Gjr. V. V. s. alveola-tus = Ufor sw6it. / alveolaire. (DCI) *Antigutos care Tmpiedica formarea *acidului uric prin inhibarea *xantin-oxidazei si prin blocarea biosintezei de novo a *purinelor. / allosterism.] Existenta unor diferente de deta-liu In structura aceleiasi proteine serice (ex. Remediile declanseaza simptome opuse simptomelor bolii respective. si alokinezie.aiaun. s. idiotip si izotip. cristalina a carbonului. / allosterie. gr. Aceasta metoda este opusa "homeopatiei. vizuale sau auditive caracterizata prin transferul perceptiei unui stimul de partea opusa a locului In care el a fost aplicat. f. / alloxane.] Proprietatea anumitor pro-teine de a-si modifica forma (si. [Cjr. forme cu proprietati fi-zice si. ALTERARE.).9815 si simbol Al. / allopathy. s. V. f. s. s. m. pelada. alias = aitui.} Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 . In acest caz.\ 1) Modificarile biochimice si biofizice pe care Ie sufera o structura vie sub influenta unor factori nocivi din mediu (toxice. [Cjr.] Tulburare de *olfactie care consta In senzatii para-doxale. in Juminis" este tranzi-torie si alcatuita din arii mid. ALOSTERIE. sub influenta a doi factori: hiperseboreea si predispozita ereditara. este mai adecvat termenul *alogenic. mirosul perceput al unei substante fiind altui decat eel real. / allodynia. octyne = durere.). m. s. [Lot. / alloesthesie. / allogenic. f. / aluminose. utilizata ca astringent local. ALOGEN.] Sin. s. / allorythmie.. Este caracteristica sifilisului secundar. rhythmus. de la trepein = a w. anti = contra. firiceag de. s. lichen plan etc. f. allesthesia. f. adj. allos = altui. gennan = a produce.sau trigeminat (bi. [at. / aluminium. phagein = a mdnca. Tipuri principale: 1) A. cicathceala este definitiva si succeda unele dermatoze (lupus eritematos. immunis = scutit. (re is. s.). ALOTRIOFAGIE. radiatii etc.. [Lot.] Tulburare a sensibilitatii tactile. / allotriosmie. 3) A. ALUMINIU. allos = aitui. m. / allotriophagie. Ex. f.. allos = aitui. f. alias = aitui. trope = mtoarc-ere. allogeneic. antiperspi-rant. discurs} *Afazie rezultata prin absenta ideilor. este denumita uneori daltonism olfactiv. typos = tip. s. s. s. s. [Lot. / alveolar. s. stereos = solid. / allometry. AIP04. s.e\ Proprietatea unor elemente chimice (Indeosebi me-taloide) de a prezenta mai multe stari. iar diareea printr-un constipant).towc. s. f. / allopathie. Sin.: homogrefa ALOIMUNIZARE. s. deoarece ele au o distributie unica In gmpurile eInice.0. cu masa atomica 26.] Sin. aparat. aherare = a scnimfia. [a in = iipsit de. / allo-immunisation. 2) Care pre-zinta o constitutie genetica diferita fata de specia din care face parte. utilizat Tmpreuna cu sulfatui de calciu si silicatui de sodiu In cimenturile dentare.sau trigeminism). pi. este con-secinta patrunderii particulelor de aluminiu In plamani prin aerul inspirat. se limiteaza la anumite mirosuri. sunt utile In antropologie si In genetica populatiilor. s. n. Compusi importanti In medidna: 1) C<o-rura de a. gr. alias = aitui. -inis = aiaun.

f.: bucurie/tristete. A. fters. / amasie. de ex. [Lot. a se. alveolus. m. a unor celule (a.: ameloblastom (v. m. / alveolitis. f. / amenorrh(o)ea. f.). opos = vdz. f. s. -tra. . s. mastos = son. la valere = a^ area. s.. primare sau secundare. frecvent: *pioree alveolodentara.] Sin.: automatism a. a fibrinei (a.. / amelia. [Ofr. s. a . fara controlul constiintei.] Vehicul amenajat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si destinat transportului padentilor la un spital. rede-re. amau-rusis = or6m. la temnein = a tttia. f. / ameloblastome. caz In care deficitui de ve-dere este partial. ca si dupa menopauza. nuuneld. ALVEOLA DENTARA / alveole dentaire / dental alveolus.] 1) Inflamatie. la nivelul caruia are loc *hematoza. n. almulgum. s.. s. A. 157 . ALVEOLOPLASTIE. 2) Care nu este spitalizat.-iere. ale ambelor sexe.} Celula epiteliala a carei functie esentiala este formarea matricei *smaltului den-tar. de la lyein = a distruge. amblys = tocit. / amelome. AMENOREE. putere. ALVEOLITA. AMBULANTA. NA: alveolus dentalis. boli endocrine (*mixedem. este normala In timpul sarcinii si al secretiei de lapte matem. muscaria. menos = [und. oftdnoiog gtrmcm. Gushing. ou f. renale si la nivelul SNC. In unele infectii. de. / alveoloplasty. eventual. V. voma. sexuulis = referitor [a st^ dt la sexus = se\. 2) Inflamatie a alveolelor pulmonare caracterizata prin prezenta unui exsudat (a. f. AMELOPATIE. [Lot. [SpanioCa amarillo = ga[f>en. a. / ambulatory. s.priv. pathos = 6oaid. bolile Basedow-Graves.] Modelarea chirurgicala a osului alveolar dupa o extractie dentara. / ametropia. o structura organica. Cauze: absenta uterului sau ovarelor. -omo. s. / ambulance. [Lot. gr. f.} Termen folosit pentru a grupa toate aba-terile de la starea de *emetropie a ochiului (ex. s. NA: alveolis pulmonis. blastos = germen. Ex. / amelie. ALVEOLOTOMIE. / amalgame. n. f. de la iilveus = cavitate. s. / ambulance. si amauroza congenitala Leber. s. s. n. ALVEOLA PULMONARA / alveole pulmonaire / alveoli pulmonum. s. {Cjr. AMBIDEXTRU. dim. s. preocuparile.. A. s. s. T. Cavitate situata In apofizele alveolare ale maxilarelor. In unele boli ale nervului optic. se localizeaza eel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandibulei.. s.. n.prii'. se distinge de *ambliopie. AMELOM. f. Qottingen fi '>(e. / ametropie. pri-maia . [at.. f. alveoli).] Absents congenitala a tesutu-lui mamar.. frecvent In *schizofrenie.ide[6erg. [fr. AMETROPIE AMBISEXUALITATE. AMBULATOR. \Cjr. alveolus. [Cfr. apoi de severe tulburari hepatice. Se observa In unele boli psihice. m. scopes = o6servator. -i"(n. de la alveus = cavitate. alveolus. a se pkinBa. In general complicate) cu necroza. [a alveus = cavitate. s.. s.). / alveole.: 'astigmatism. f. A.. [Cjr. vecHe. ops. / ambidextre. plastos = mode-iat. / amelopathy. f. s. cu semnificatie patologica. / amblyopie. s. / alveolotomy. AMAUROZA CONGENITALA LEBER / amaurose congenitale Leber / congenital amaurosis. hiastos = germen. m. anemie. adj. Sin.\ Diformitate congenitala constand In absenta celor patru membre. malag-ma. s. vedere. maduvei sau creieru-lui. a modda. A. prin procese infectioase si de-. lysis = distrugere. / ambulatoire. Ex. / amelopathie. men. amastie. ametros = disproportwnat. urmate de o scurta perioada calma. me. exsudativa).] Pierdere completa a vederii. de la 11 . ambiilare = a merge. de la ambulare = a merge. s. -trum = dre. AMAUROZA. fters. / amaril. / amaril. adj. / ameloblastoma. AMALGAM. f. s. de.] Termen general utilizat In nomendatura anatomica pentru a desemna o cavitate mica *sacdforma care confine aer sau.] Neoplazie de natura epiteliala care se dezvolta la nivelul maxilarelor pornind de la celulele generatoare de smalt dentar. dia-bet). de la.] Sin.m6ru. n. diaree. s. de.: sinoptofor (v. mai rar. dim. metron = mdsurd.\ Boala a 'smaltului dentar. f. iubire/ura. or. NA: alveolus. AMANITA / Amanita / Amanita. gr. s. verna etc. AMBLIOPIE.absenta aparitiei menstruatiilor la tinere care au depasit varsta pubertatii. f. TratamentuI a. cu cecitate. s. la acelasi individ. / amalgam. s. melos = e?(tremitate.ALVEOLA tate. fibrinoasa) sau. macrofagica).] Care se afla In relatie cu *alveolele dentare sau pulmonare. [Jr.: adamantoblast. f. / ambisexua-lity. unete boli genetice sau dezechilibre hormonale.\ Care se refera la *febra galbena. vecfie amel = smalt. AMBIVALENTA. s. dt la rheia = a curge} Absenta menstruatiilor. s. / amaurose. In caz de intoxicatie. de [a skopein = a vedea.apta. gr. V. gr. acromegalie). s. la niveus = cavitate. pGmBa. ambulator. / alveolite. [Tr. opos = vdz. / alveolysis. Sin. A. Spatiu aerian pulmonar sacciform. AMELOBLASTOM. tome = to. / alveolyse. / ambivalence.. amblys = tacit. f. / alveolotomie. alveoli. f.] 1) Care se refera la mers. boli generate (tuberculoza.. / ambidexter. AMELIE. s. m. ofera posibilitatea pacientului sa se deplaseze si sa Tsi continue. / enameloma. s-a constatat o anomalie sau o leziune anatomica. AMASTIE.: boala Alstrom-Leber (v. Cauze diverse: dereglari hipotalamo-hipofizare. Sin. [Theodor Leber. / ambisexualite. s. situat distal fata de canalele alveolare. ambo = a.\ Capabil sa se serveasca In mod egal de ambele maini. rhoiu = curgere. \<gT. valentin = forta. ». / ameloblaste. dim. de la alveus = capitate.. profesor (succesiv) [a 'Scrim. f. emoCiwt} Material utilizat pentru obturatiile dentare. AMETROPIE. alveolus. m. / amenorhee. \Qr. s. [Lot. rezultat din combinarea mercurului cu diferite metale (argint.] Indzia chirurgicala a *alveolelor dentare. Nu se defineste astfel un defect ocular la care. timel = smalt. cupru). s. dim. a leucocitelor alterate (a. / amblyoscope. [Lot. A. f. oftalmoscopic. boala Fauchard-Bourdet. / amblyopia. AMARIL. durere abdominala. secundara . s. \Cjr. / ameloblast.\ Coexistenta unor caractere sexuale. 1840-1917. f. amanitai = un gen de ciuperci} Gen de ciuperci dintre cele mai otravitoare: A. In continuare. de (a amauros = intunecat. f. alveolus.mdndm. adj. boli psihice etc. secfiune. [Cjr. pi. afectiuni ovariene sau uterine. / alveolus (pi. a -priv. A. a alveolelor dentare. / ambivalence. amelom. supurata}.} Distructia. generative. acte). apar semne si simptome brutale: greata. loc In care radacinile dentare sunt inclavate si sustinute de ligamentele periodontale.: tifos a. [Lot. gr. ambo = amandoi. s. -e. / alveoloplastie. s. AMBLIOSCOP.] Scaderea acuitatii vi-zuale fara n caii7a ornRnrR Rpfl^nta Uneori este afectata separat perceptia culorilor. adj. vecfie amel = smalt. a priv. gr. f.: adamantinom. adj. [Lot. sau f. phalloides. Se disting doua grupe de a. alcfiimistilor iimalgama = masd moalt. / amblyoscope.). vaiora} Existenta simultana (sau succesiva) a doua atitudini contrarii fata de acelasi obiect sau subiect (sentimente. [Lot. f. [fr.. s.] Sin. expresii. ops. vecfie amel = smalt. AMELOBLAST. f. dexter. [Lot. plassein = a forma. si nu este sin. dim. a peretelui unei alveole dentare. putere. s. pantherina.sur-vine dupa o perioada de menstruatii normale. f. s.mers automat. ALVEOLIZA. f. -omo. / amastia. care se produce In absenta unor alterari oculare aparente. de. amho = amd-ndoi. f. m. [Lat.. -oris = care se pCimba. Addison. *ameloblaste. m. a e^amina. ALVEOLA. adj. / amaurosis. virus a.

adj. / vertige. philos = prieten. constituita din lanturi cu ramificatii.AMETEALA AMIGDALIA N hipermetropie. adj. tonsillectomy. / amiboi'de. f. n. m. cele doua suprafete osoase aflate In opozitie fiind conectate printr-un fibrocartilaj. se produce prin intermediul *amilazei. d) nucleu amigdalian. cauzata de Naegleria fowleri este foarte rara. adj.intoarcere. AMFOLIT. -oza . In functie de dispunerea lanturilor de glucoza. s.u. / amygdale. Se manifesta Indeosebi prin dizenterie. nonmyelinated. / am(o)ebiasis. / amphiphile. philos = prieten. n. amoibe = aS-temanta. de [a amibein = a aiterna. adj. s. Reduce presiunea arteriala sistolica si diasto-lica. Var. mai ales daca nu este tratata. amphoteros = care apartine ia doi. f. avand ca punct de plecare colonii de amibe de la nivelul fo-selor nazale.] Sin. amphi = de am6eie pttrti. gasita w apropierea tempiuCui iui Jupiter Amman din Libia] -ida. mai rar. [Cjr. mdeosebi prin miscarile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. / amphetamine. CgH^N (sau CijHsCH^CHNHgCl-y.: vertij (v. Consumul cronic de a. apartinand protozoarelor. Sin. s. [Qr. s. -ism. m. pot fi patogene la om. / amygdalien. 2) Despre o in-secta care Inteapa neselectiv.. AMFIFIL. m. s. de ia lye in = a distruge. emetropie. f. Este endemi-ca 'in tarile calde. lytos = distrus. amygdale = migdald. / amphoteric. palatina sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . AMFETAMINA. m prezenta caruia alfa-ami-loza da o culoare albastra.] NA: articulatio cartilaginea. / amphophile. AMFIPATIC. ampho = am6u. aether. in formele de intoxicatie cronica.priv... s. In scopul se-pararii unor molecule prin electrofocalizare. / amphophilic. f. / amygdalectomie. bolta cereascd. gasitd w apro-pierea tempiuiui iui Jupiter Amman din Libia. adj. pulmonar sau cutanat. / amygdalectomy. b) a. iar amilopectina o culoare rosie. | Qr. a schimfia. arthron = artifiifafte. NA: tonsilla. AMIBA. adj.j Ablatia totala a celor doua *amigdale palatine. s. cat si ca o baza. de ia amibein = a aitema. Ex. de ia amibein = a aiterna. {Cjr.reunire de foliculi limfoizi situata Intre pilierii valului palatului. amoibe = altemanf:d. Prezenta a. adj. amphi = de amfieti parti.] 1) Despre un component celular care prezinta afinitate egala pentru coloranti acizi sau bazid. scade apetitul. 2) Grup de compusi cu actiune similara.] Care se aseamana cu o *amiba. amibiaza. Ex. / amphotrope. amoibe = altemanpd. suflu).] Boala provocata de infectia cu amiba Entamoeba histolytica sau. de [a philem = a iu6i. in doua nidduri. / amphidiarthrosis. 2) De mentionat: a) a. colici. s. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central si periferic.] Substanta organica reprezen-tand forma de stocare a hidrocarbonatelor In majoritatea plan-telor si un constituent major al dietei. adj. Daca este modificata numai pozitia focarului fata de retina (imaginea unui punct este tot un punct).: articulatia temporomandibu-lara. dizoh>at. adj. dc. este detectata cu ajutorul iodului. tonsil. tonos = tewiune. Poate evolua cronic. poate deter-mina dependents. incluzand a. / amygdalian. AMFIDIARTROZA. s. AMIGDALECTOMIE.] Sin : amfolit (v. f.: articulatiile intervertebrale.] Articulatie mixta. / amphotere.ie. Var. Meningoencefalita amibi-ana primitiva. s. 2) A. adj. / amidon. tenesme. / amphipathic. s. a scftim-60. [Cfr. \Lat. / amibe. / ampholyte. amoibe = aiternanf.a. de doua on. a . amylon = fdind. toleranta si o simptomatologie care include tahicardie. s. schimfiare.). m. s. [Lat. s. / amphotonie. [QT. [frofiadii (at. ektome = excizie.). adj. se numeste sferica sau stigmica. cu perioade de exacerbare. AMFOTER. aither = aer curat. f. fiind contractata prin ingestia de chisturi de amibe. Di-gestia a. / amphorisme. ampho = aIn6ii. s. [Gr. ammattire. scaune diareice mucopurulente si sanguinolente. / amyelinique. f. -ism. f. f. / amide. AMIBOISM. AMIBIAZA. s. amylum. o psihoza ce mimeaza *schizofrenia.] 1) (DCI) Denumire chimica (±)a-metilbenzenethanina. 2) Amilopectina. pi. / amphotrope. Substantele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polara (pol hidrofil) si una nepolara (pol hidrofob).. cu alte amibe patogene apartinand genurilor Acanthamoeba Hartinanella si Naegleria.: suflu amforic (v. azn . AMFOFIL. s. abdominala . adj. myelos = rndduvd. a scltim6a. alcatuila din lanturi lungi. ampho = afn6ii. nmmoniakon = sore di amoniu. V.: 1) Alfa-amiloza. a. cu ajutorul carora se deplaseaza asemenea *amibelor. s. [Cjr. / amphiphilic. este alcatuit din lan-turi de molecule de glucoza si are formula generala (CaH^Or. \Qr. insomnie.] Referitor la o substanta care are afinitate pentru doi solventi nemisdbili. ia amibein = a aitema. lat. pe fiecare fata laterala a zonei bucale a faringelui. amphi = de amfiete parti. este asferica sau astigmica. Ant. secundare si tertiare. [^r. pri-mare.: amoebiaza. [Gjr. AMFIARTROZA. a'. / starch. anxietate. celule migratoare) de a emite pseudopode. / ampholyte. [Qr. m. a sch-imfia. s. adj. AMIBOID. se deosebesc: a. adj. atat omul cat si animalele. s. amygdale = migdatd} 1) Orice organ In forma de migdala. amidon.: amoeba. -ind.). amphi = de. / amphotony. Tip de articulatie cu mobilitate redusa. s. amygdale = migdala. -enne. miopie). / amphiarthrosis. amphophilous. a. iar daca modificarea pato-logica intereseaza sferidtatea suprafetelor refringente ale diop-trului (imaginea unui punct este un elipsoid).\ Microorganism unicelular. f.] 1) (Substanta) care se comporta atat ca un acid. \Cfr. am6e[e p(lrti. AMFOTONIE. / amibiase. \Cjr.] Despre o molecula care este deopotriva *hidrofila si "lipofila. / amphipathique. / amphoricity. / am(o)eba. / amide. vertigo (lat). . s. {Cjr. AMIDON. scfiim6are. / amyelinic. v. ia matus = Beat.*apendi-cele vermicular. hipertrofia sa constituind vegetatiile adenoide. f. f. [Cfr. adj. scfiimfiare. gr. de. Amina simpatomimetica. f. arthron = articu[af. s. relaxeaza musculatura bronsica. n. faringiana (NA: tonsilla pharyngea) . / amiboisme. Dupa nu-marul de atomi de hidrogen miocuiti. AMETEALA.] Termen care semnifica lipsa tedi de mielina la nivelul fibrelor nervoase. s. s. / amphidiarthrose. Unele specii de a. contracta sfincterele si ve-zica urinara. s. AMIDA. c) a. pathos = afrcfiune. neramifi-cate.ocupa partea mediana a peretelui superior al rinofaringelui. / amygdala. Ast158 fel de virusuri sunt utilizate adesea ca vectori de gene recombinate. racemica si sarurile sale. de ia philem = a iu6i. f. / dizziness. f. dis = du6iu. m.] Propnetatea anumitor celule din organism (leucocite. s. -oi.\ privitor la *amigdala. or.. sub forma de lichid incolor. scHim6are. [Qr.] Sin. rezulta doua forme de a. amy-lum. f. / amphiarthrose. f.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergenti. de obicei prin extensie. AMFOTROP.. f. am(o)ebae. / amph6tamine. adj. trope . amphora = amfora. A.. AMIGDALIAN. modificari de personalitate si. suport sunt utilizati In ames-tec pentru a obtine gradiente de *pH izoelectric.] Coexistenta unei *sim-paticotonii si a unei *vagotonii. adj. [Qr. dextroamfetamina si metamfetamina. / am(o)eboidism. iritabilitate. [Cfr. adj. a dizoh'a.: amfoter. AMFORISM. dar se poate localiza si la nivel hepatic. Ex. ammoniakon = sore de amoniu. AMIELINIC. ampho = amEU. care se deplaseaza cu ajutorul pseudopodelor. amphi = de am6e(e pdrpi. AMIGDALA. eidos = forma. s. cu caracter de *amfiartroza si *diartroza. m. / am(o)eboid. de ia trepein = a in-toarce} Vims capabil sa infecteze celule din orice specie.] Compus organic derivat din amoniac prin Inlocuirea hidrogenului cu un rest de acid organic.

A. neopla-zii ale plasmodtelor. V. amylum. AMIOSTENIE. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhiba cotransportui Na^/Cr si schimbul anti-port Na*/H~~ la nivelul membranei celulare. ammoniakon = sare de amoniu. tattein = a ordona. / amyloidosis. amyliim. s. haima. f. sthenos = fortd. AMIOTAXIE. s. / aminopeptidase. dar nu este antagonist al receptorilor intracelulari pentru aldosteron. s.. sfdramare} Procedeu de ablatie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pensa speciala. [Gr. adj. 8. contin lanturi usoare de imunoglobuline sau glicoproteine. s.. amylum. Sin. / aminoacidopathy. gOsita m apropierea temptu[ui iui Jupiter Amman din Liflia. / amyosthenia. amylum. este de origine proteica. / amine. nutrifie} Denumire generica a unui grup de afectiuni heterogene ce au ca trasatura comuna atrofii musculare evolutive. s. f. Cele mai frecvente tipuri de a. m. tripsis = frec-are. continand o functie acida. si amine bio-gene.] Prezenta amilazei In urina. [at. boli inflamatorii recurente. de cauza nepredzata. Denumirea de a. taxis = ordonare. s. / amylasurie.) In urina. Ex. Sin. gr. *serotonina. amygdali-tis. [Lat. In *amiloidoza. copt de ta pepsein = a gati. const. s. Valori normale: 8-64 unitati Wohlgemuth. ammoniakon = sore de amoniu.] Inflamatia *amigdalelor palatine. mys. amidon. f. AMILAZA. -e.] Enzima intestinala care catalizeaza scindarea legaturilor pepti-dice. AMILOZA. m. a crea. oligofrenia fenilpiruvica. AMILAZEMIE. AMIMIE. Se manifesta de la nastere si se caracterizeaza prin atrofie musculara generalizata fara contractura. mys. -1(0. / amyotrophy. -ozd .] Stare patologica plurietiologica constand In formarea si depunerea extracelulara de *amiloid la nivelul unor tesuturi sau organe.). congenitus = nascut odatii cu.: amiloidoza (v. s. 2) Substanta amorfa.} Sin. a fost pus In evidenia In creier beta-a. fara Insa sa afec-teze transportui Na^ prin canalele de sodiu *tetrodotoxin-sensi-bile. / aminopeptidase. primitiva sau primara. f. / amylose. f.: ataxie (v. de ta cum = cu. s. A. fiind frecvent conse-dnta unei *akinezii. clipit rar. nu are relevanta diagnostica pen-tru aceasta boala decat atund cand depaseste 500 unitati Somogyi. [Gr. / aminoacidurie. maltoza si dextrine. / amylase. myos . Cresterea a. asociata cu: infectii cro-nice ca tuberculoza si lepra. sarade a reactiilor motorii si emotionale. leucina. f. [Gr. s.] Enzima care catalizeaza hidroliza amidonului In molecule mid. sin.. [Lat. gr. s. f. *cistinurie-lizinurie familiala etc. Sin. 2 sau 3 atomi de hidrogen legati la azot. AMILAZURIE. [Gr.\ Prezenta unor aminoacizi (leucina. AMINOACIDOPATIE. amidon. s. gr. amylon = faina. are si o actiune opusa aldosteronului. amylon = faina. / amiloride. \Gr. care traduce citoliza pancreatica In pancreatita acuta. Unii a. / amimia.] Sin. s. [Gr. Ca urmare. serum amylase.. AMINE BIOGENE / amines biogenes / biogenic amines. [Gr. [Gr. f. biochim. si tab. gr. gr. V. -am . amidon. / amylasuria.. / amiloride. cuprinsa Intre 80 si 180 unitati Somogyi/ 100 ml sau 50-150 Ul. amylon = faina.. f.\ Element constitutiv al proteinelor. gr. A.priv. indud a. s. / amyotaxia. -aza . fS-a. *acetilcolina. a-a. s. troplie = firma. amyloidisme. se poate produce o alterare sau o compromitere a functiilor acestora. / amyotrophie.). f. / amylasemie. amylon = faind. *boala Wilson etc. / amyotaxie.. f. In cazul *bolii Alzheimer. putere. Creste In unele boli: global ('sindrom De Toni-Debre-Fanconi. / amygdalotripsis. de asemenea.i. acidus = acru. AMIGDALOTRIPSIE.: miatonie. normala este de 300 pana la 900 mg In 24 ore. s.. sunt molecule care se gasesc la animate. gr. const. s.] Diminuarea sau abo-lirea mimicii afective.\ Despre o substanta sau un corp care contine *amidon. a aranja. a . / amyosthenie. / aminoacidopathie. Foarte raspandite sub forma de aminoacizi. f. f. fenilalanina si triptofanul). s. / aminoacid. f. sanguina este de ori-gine pancreatica. amidon. / amine. s. s. *catecolamine. sunt 'exopeptidaze care elibereaza progresiv aminoa-cizii pornind de la aminoaddul N-terminal al lantului polipep-tidic. s. ei'dos = forma} 1) Care seamana cu amidonul. sides = forma. a fost data de Virchow. a modefa. s. a -priv. genitus = nascut si gignere = a nafte. derivata din amoniac prin substituirea a 1. f. care a presupus o relatie a substantei cu amidonul. / acide amine. adj. s. acidus = ami. *histamina etc. m. plasis = modeiare. ummomakon = sare de amamu. mys. f. amidon. s. amylum. / amimie. V. -aza. adj. creste. mimia = imitare. -ozti. enzima nefiind spedfica pentru acinii pancreatid.] Scaderea fortei musculare. a priv. mys. de ammiti. s. f. [Lot.] Valoarea normala a nivelu-lui amilazei In sange. gasitcl in apropierea temp[u[ui lui Jupiter Amman din Libia. / amylo'idose. / amylaceous. AMIOTROFIE. pancreatica si catalizeaza hidroliza legaturilor a-1..). f. amylum. cistinuria-lizinuria familiala. zdrobire. myos = muscfti. amygdale = migdaid. metionina. gr. a. -ind. [Gr. o functie amina si un radical caracteristic fiecarui tip de a. fimylum. [Gr. amygdale = migdaia. -atos = sdnge.. manifestata prin fades inexpresiv. AMINOACID. / amyotonie. f. s.] Deficienta sau absents 'tonusului muscular. s. a digera. / amygdalite. [Lat. peptos = digerat. myos = musciti. hemodializa prelungita etc. salivara si a. f. f. f. [Cfr. a carui semnificatie nu este Insa clara. gasita in apropierea te-mptuiw fat Jupiter Amman din Libia. amylon = fciina. -ind. gr. se gasesc la unele plante. AMIOPLAZIE CONGENITALA / amyoplasie congenitale / amyoplasia congenita.. In inflamatia glandelor parotide. Recent s-a demonstrat ca a. a . AMILORID. treonina. f. m.] Boala ereditara familiala transmisa dupa modul dominant. ouron = urina. -ind. f. [Lat. ouron = unnd. s. dar Indeosebi In ficat. f. rinichi si splina.. sunt denumiti esenfiali. care exercita functii regulatorii: *colina. f. s. aminoacide. / amylas(a)emia.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiru-vica. / amyloid. cu com-pozitie variabila In raport cu diversele stari patologice cu care se asodaza. / tonsillitis. f. 2) A. histidinemia.4-glu-can. pentru miastenie. s. Uneori. gr. a priv. joaca un rol important In sinteza organica. n. A.) Baza organica azotata. AMILACEU. [at. [Lat. s. a -priv. tonos = tensiune. s. f. *triptamina. s. A. f. s. lizina. care se depoziteaza In organele interne. / aminoaciduria. A. gr. *A. indispensabili. AMILOIDOZA. s. de la. de la plassein = a forma. tirozi-na etc.. proteine si alcaloide. ammoniakon = sare de amoniu. Valori patologic crescute se Intalnesc Indeosebi In pancreatitele acute. adj.: tirozinoza. s. ammoniakon = safe. amidon. [at. acidus = acru. -aza. deoarece organismul nu-i poate sintetiza si trebuie primiti prin alimentatie (opt In cazul omului. s. / amylace. AMIOTONIE. concentrate normala fiind de 8-32 unitati Wohlgemuth. AMILOID. myos = muscfii. m.: amiloza. / amylase. Se disting: 1) A. AMINOPEPTIDAZA. izoleudna. care reprezinta 159 . / amylo'lde. nu se afla In relatie cu o afectare motorie periferica. valina. biochim.priv.muscni. amylon = faina. mys.AMIGDALITA AMIOTROFI E AMIGDALITA. amylon = faina. [Gr. f. amidon. de (a mimeisthai = a imita. gr. / amygdalotripsie. f. [Gr. leudnoza etc. secundara. -ind . / amyotonia. [Lat. si tab. gasitcl in apropierea templului lui Jupiter Amman din Libia. ~~~\ AMINA. gasita in apropierea tempiului lui Jupiter Amman dm Libia. aranjare. -ina: I at. s. f. myos = musch.: tonsilita. pathos = fioala\ Denumire generica a bo-lilor enzimatice caracterizate prin perturbari ale metabolismului aminoadzilor. f. / amylosis. AMINOACIDURIE.

sau anterograda {de fixare). a fost. acestia nu Tsi mai exercita efectele trofice esentiale pentru muschiul iner-vat. cu afectarea musculaturii proximale si evolutie lenta. "maligna". 160 AMONIAC AMNEZIE.^ammare.\ Punctie transabdominala efectuata la gravida In scopul recoltarii de lichid amniotic.. / amnesic. fara condensarea cromo-zomilor si fara formarea fusului de diviziune. In general. / amnios... / ammoniac. f. AMNEZIE ANTEROGRADA / amnesie anterograde / anterograd amnesia. kentesis = wtepd-twa. ca si 'in cazul unei leziuni corticale. s. cat si retrograda. spectrofotometrice. si memorie. / amitosis. a muschilor gambelor. In patologia psihiatrica. mitos = afo. V. selective. de ex. s. cu debut Intre 3050 ani si afectarea. dar absenta pseudohiper-trofiilor.mbra.: boala Wohlfart-Kugelberg-Welander. m care subiectui nu Tsi poate aminti informatii memorizate cu mult timp Inainte.priv. \Cjr. fie prin clivare. tesutului nodal. skopia = e. fdtuiui.] N^\y. In evolutia lent progresiva se asociaza si tulburari endocrine: *ginecomastie. m. adj. / amnioscopie. kytos = cdutd} Celula de origine fetala regasita In lichidul amniotic.] Incapacitate (totala sau partiala) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate.).) AMOEBIAZA. modalitate caracteristica vertebratelor inferioare. se de-scriu si forme cu transmitere autozomal dominanta. s. AspectuI clinic seamana cu eel al *miopatiei. *impotenta. s. cu durata de supravietuire de circa patru ani.. [tyf. n. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaza pe dozarea unor enzime musculare. [Qr. introdus prin colul uterin. amnezie. urmate de deficit motor si amiotrofii. a sexului fetal. f. Sin. ceea ce poate fi la originea unei a.: In etilis-mul acut). care intereseaza toate categoriile de informatii percepute. pe fata interna a placentei si a cordonului ombilical. s. Inlocuita cu *ecografia. presupune organizarea informatiilor in directa relatie cu inteligenta subiectului.n6. V.. AMNIOCENTEZA. iar uneori si din trunchiul cerebral. / amniography. aparuta In cadrul unei depresii. *electromiografie si biopsie musculara (care releva carac-terul neurogen al a. m. poate fi retro-grada (sau de ei/ocare). prin asocierea unei rarefactii cu *neuronofagie a neuronilor mari din maduva (predominand In regiunile cervicala si lombo-sacrata) si din nucleii nervilor cranieni.] Observarea aspectului macroscopic al lichidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului.j Diviziune celulara directa care se produce prin simpla clivare a nucleului. AMNESTIC. / amnioscopy. s. cu membrane intacte. A. / amniocyte. f.: ecmnezie (v. Forma "benigna" este progresiva. anterograda. evolutie foarte lent progresiva. cu tendinta centrifuga. amnesia uitare. infantila cores-punde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de viata. a. retrograda). o . secundar ai centurii scapulare. \GJT. Adesea nu are loc nici diviziunea corpului celular.. spinala scapuloperoneata tip I (sindrom StarkKaeser). care priveste informatiile. Sin. s. gasita in apropierea te-mptuiui Iw Jupiter Amman din Lil)ia. AMOEBA. / amnesique. f. s. amnion = me. AMNIOGRAFIE. Sin. mneme = memorie. s. Diferentierea a. fenomen psihic complex. / amok. a e^flMtrta. Mai importante: a) A. Mecanismul patogenic este Insa comun si clar: prin degenerarea neuronilor motori. cu incidenta 1/20 000 nasteri.recente.). la a . s.\ Care provoaca pierderea memoriei. AMITOZA. Indeosebi. \Qr. AMNIOSCOPIE. Se caracterizeaza clinic prin deficit motor. fir.). ammo-niakon = sore de ainoniu. AMOK. s.: punctie amniotica. / amniocentese. cand se constata ca miscarile fatului sunt foarte slabe. si raptus. AMNIOCIT. graphein = a scrie. Pe langa transmiterea autozomal recesiva. care nu intereseaza decat un singur tip de informatii. Ele au un caracter ereditar. V. pot aparea in stari depre-sive. ou f. m. a . rezistenta. punga apelor. A. Se disting a. foarte solubil In apa. a. mergand pana la degene-rare si atrofie. limitate si lacunare (ex. / amnestique. / amniocyte. subtire. sub forma de gaz incolor la presiune atmosferica. Se utilizeaza In industria chimica. [Qr. se manifesta Inca din viata intrauterina. o . citogenetice. a gradului de suferinta fetala In cazul imuni-zarii maternofetale. pentru amiba (v. permite determinarea motricitatii fetale. Poate avea loc fie prin stran-gulare. uneori *diabet zaharat. s. p. spinale progresive ale adultului. Var. adj. pentru amibiaza (v. f.: sac amniotic. cu miros iritant. s.priv. In aceasta regiune Tsi are sediul gena care codi-fica receptorii pentru androgeni.] 1) Care se refera la *amnezie. s. s. / amnestic. / ammonia. Alaturi de forme de a. s. rinichiului. / amok. amnion •= wtmfirana a fdtuCui.pm'. fiind compusul de baza . cu transmitere autozomal dominanta. adj. Tipuri de a.priv. si a. b. H-I regiunea proximala. m. f. \yr.m6rana a fatutui.. \Qr. este utilizata pentru decelarea suferintei fetale (asociata cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) Indeosebi In cazul sarcinilor pre-lungite. Memorizarea. s. tie.. spinala infantila (boala Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. amnion = memfirand a fatutui. f. / amnesic. cu transmitere recesiva. auditive sau vizuale. cu tendinta la distalizare. ci si ca expresie a unor refulari reversibile. ceea ce Inseamna ca aceasta maladie este determinata de o *mutatie dinamica. mnasthai = a-fi aminti. f. In relatie cu 'cromozomul X. Este de origine citotrofoblastica. dificil de clasificat. n. Compus binar al azotului cu hidrogenul. amnioa = me. ganglionilor vegetativi si structurilor superficiale ale epidermuiui. fenomen observat la om la nivelul ficatului. initial proximale. / amniographie. 3) A.AMITOZA consecinta unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii. m. simetrice. cu fibrilatii si rareori pseudohipertrofii. iar morfopatologic. b) A. Sin. A. mimsthcii = a-fi aminti. Deoarece este un examen riscant. mult mai rare. isterie (mai frecvent a. bine definite clinic. diagnosticarea unei aberatii cromozomiale. pentru studiul caracterelor sale chi-mice. f. In lipsa acestor influente se produc tulburari morfofunctio-nale grave ale fibrelor musculare. / amniocente-sis. importante: 1) A. pe care Freud a interpretat-o nu doar In relatie cu imaturitatea functionala a structurilor cerebrale. Deoarece exonul 1 al genei contine o secventa repetitive! amplificata la bolnavii cu a. \CJT. tit [a skopein = a veaea.] Membrana limitanta a oului fecundat. sau f. V. au fost descrise numeroase forme inter-mediare. dilution = mem6rana a fatutui. -ozd. AMNIOS. prezenta *fasdculatiilor (clinic sau electromiografic) si absenta reflexelor osteotendinoase permit diagnosticul. spinala cronica pseudo-miopatica (boala Kugelberg-Welander) se caracterizeaza prin deficit motor si amiotrofii proximate. antreneaza atat o a. rare. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. f. transparenta. Se mai numeste si holoschizis. / amitose.] Ra-diografia cavitatii amniotice opacifiata cu un *mediu de contrast introdus prin punctia uterului gravid. 2) A. [Mafae-ziana amok = atac furies} Termen de origine malaeziana care desemneaza o criza de dezechilibrare psihica cu tendinta la crima sau sui-cid. 2) Persoana care si-a pierdut memo-ria. astfel Incat procesele de ramolisment cerebral.. cu ptrofii musculare cu propagare centrifuga. cu debut Intre 20-50 ani. s. adj. si mnasthai = a-fi aminti. AMONIAC. bulbospinala progresiva (boala Kennedy) este determinata de o anomalie a bratului lung al cromozomului X. Forma acuta. organice sau nu. *Confuzia mentala Impiedica fixarea amnezica. globale. / amnesia. cu transmitere autozomal recesiva sau dominanta. AMNEZIC. s. n. f. a. [Cjr. n. toxic pentru organismele vii. A. gena implicata fiind localizata pe bratui lung at cromozomului 5. Var. s. / amnion.

AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. c) a. acest proces se accentueaza. hiperamoniemie. f. \Jr. hi-bridat cu o matrice de acid nucleic.] 1) Valoarea absoluta maxima a elongatiei unei marimi oscila-torii.5'-monofosfatul ciclic. -atos = sange} Concentratia plasmatica a amoniacului liber. s. de amomu. / ammoniogenesis. s. magnetic. 17 7 S-1836} Uni-tate fundamentala din Sl. V. n.. s. s.ii tempiu[ui [ui Jupiter Amman din Li6ia. de. evitandu-se scaderea *rezervei alcaline. 1) Represarea permanenta. gnosis = perce. s. / amorphognosie. endo-crinol. A. / amplifier (electronics). de. Astfel. s. Aparat care transforma imaginea optica In imagine electronica. cu o tensiune mai mare. marime. 2) Magnitudinea *potentialului de actiune. [Andre Marie Ampere.: primer. prin aplicarea pulpei de161 . / amorphe. a taia. de luminanta. 2) A. sau s. [ftfire. si tab. lipsit de forma.. Secventa de ADN amplificata este comparata cu alte secvente nudeotidice conservate In banci de date. f. amoniacul este sintetizat din *glutamina. din Cat. V. [Qr. Un curent de un a. amoniemie) deoarece. f. / amplificateur. parental imprinting. [ui Jupiter Ammoa din Lima. AMORSAJ ALEATOR / amorcage aleatoire / random priming.: Ad'enosine MonoPfiosphate = adeno sin-mono fos fat..in monofosfat. [Lot. nucleotid sintetizat din *ATP ca raspuns la o stimulare hormonala a reeeptorilor suprafetei celulare. Sin. f. reactia In lant a polimerazei. des = separat de. de tensiune transforma un curent altemativ In alt curent alternativ.ve. AMONIOGENEZA. s. AMORSA.priv. V. f. f. In *acidoza. amplificator = care marefte.: PCR (v. m. / amorphous. s. s. de amoniac.} Oligonucleotid care.AMONIEMIE In prepararea Ingrasamintelor azotate. f. este transformat la nivelul ficatului In uree. avand drcuite magne-tice pentru amplificarea semnalelor de joasa frecventa. dm fr. engC. transporta un 'coulomb pe se-cunda. 0 astfel de imagine este obtinuta cu un fascicu'l de radiatii X de intensitate mica.] 1) Depresiune imprimata pe suprafata unui organ de catre o structura anato-mica.re. biochim. AMPICILINA. (at. Bacteria studiata poate fi astfel identificata si clasificata In arborele filogenetic. haima. AMPLIATIE. ampli-atio. f. [Lot. enhancer (genetics). / impression. provenit Indeosebi din degradarea unor aminoacizi. empreinte. A. termenul este utilizat si cu referire la marirea abdomenului In timpul sarcinii sau prin acumulare de lichid In peritoneu. f. b) a. AMONIEMIE. In organism se afla In cantilati foarte mid (v. ammomakoa = sore de amotiiu. iradierea padentului fiind mult redusa. de la amplificare = a man (amplus = mare. impresiune.). amoniu.). morphe = forma. ureogeneza.r. dar activa si asupra unor germeni gramnegativi. s. / amplitude. a . poate fi evaluata prin masurarea perimetrului toradc. prin amplificarea cantitatii de ADN de origine bacteriana. foto. / ammoni6mie. V. amplitude. cu mialgii si crampe musculare.] 1) In electro-nica medicala: aparat utilizat In scopul reproducerii unui sem-nal. V. [Qr. Sin. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ.). / ampere. s. AMPLIFICATOR DE LUMINANTA / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen. Abreviere utilizata curent pentru a desemna adenozin-3'. e) a. Ea poate fi transmisa la distanta. AMPLIFICARE GENICA / amplification genique / gene amplification. f. / ampere. Consta In formarea. morphe = forma} Care nu are o forma sau o structure bine definite. V. Initierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituite dintr-un amestec de oligonucleotide cu secvente difehte. g. const. s. s. AMORFOGNOZIE.} 1) prima parte a ciclului *amoniacului In organism. / myoadenylate deaminase. f. / ammoniogenese. observata. care este Insa convertit In produsi amoniogeni. / ampicillin. si tab. AMP-deaminase. adj. 1) Producerea in vivo de copii suplimentare ale unei secvente de ADN. permite unei *polimeraze sa initieze sinteza unui al doilea lant complementar matricei. dependenta de originea parentala.] Enzima musculara care In timpul exerdtiului fizic transforma adenozinmonofosfatui In inozin monofosfat si amoniac. -ina. s. s. de.. engL: Adenosine MonoPfiospdate = adenoz. gasita. la nivelul tutu-cor tesuturilor. V. profesor la 'Bans. / primer. AMPER. f. derivat de. ammoaiakon = sore. f. utilizat In automatizare. de puls. de obicei electric. -aza. m apTopie. proteine G. -onis = mctrire. AMPLITUDINE.. vecfie amordre = fl mufca. A. V. Penicilina semisintetica cu activitate similara penicilinei G asupra germenilor grampozitivi. AMP c. \G. ligand. v. s. si PCR.re. adenilat-ciclaza. cu intensitate rnarila. imprimere = a apasa pe. / amplitude. / ampicilline. receptor. d) a. f. cunoaftere. / amorce. s.v. 2) In genetica: secventa de ADN capabila sa stimuleze transcriptia unei gene. / ammoni(a)emia. [Cjr. / ampliation. Jar In *alcaloza diminueaza. gasita. digitale sunt Inregistrate In criminalistica.si cinematografiata.priv.\ Abrev. / ampliation. si PCR. gashd m apropie-rea timplulw. la facere = a face. [A5rev. care vor fi astfel eliminati sub forma de saruri de amoniu In loc de saruri de sodiu. In tubii renali. -iais == Cargime. substanta toxica al carei nivel sanguin creste In *coma hepatica si In comele pro-duse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei. se obtine cu ajutorul unei ADNpolimeraze. ficare. 2) Rareori. s.. amorce. adj. s. iar In continuare ionii amoniu se combina cu anionii acizilor. / empreinte. s. AMPLIFICARE PRIN REACTIE IN LANT A POLIMERAZEI / amplification par la reaction en chaine de la polym6rase / polymerase chain reaction. Uneori se utilizeaza si termenul echivalent din engl. de imagine sau a.] 1) Cresterea de dimensiuni In toate sensurile a cavitatii toracice In timpul inspirului. 2) Modificarile survenite de gene In cursul gametogenezei si/sau embriogenezei si care altereaza expresia fenotipica. de [a amplus = mare. In scop de identificare. AMP / AMP / AMP. electronic. In care se folosesc tranzistori pentru marirea puterii unui semnal electric. Este utilizat In radioscopie pentru cresterea luminozitatii si predziei unei imagini obtinute direct pe un ecran fluorescent. y. paime sau plante. renala este unul dintre mecanismele reglarii *echilibrului acidobazic. f. s. a activitatii transcriptionale a uneia dintre cele doua copii ale unei gene bialelice. V. f. AMORF. AMPLIFICATOR. [a ampliare = fl crefte. [Lot. a . f. amoniogeneza. AMPRENTARE GENOMICA / empreinte parentale / genomic imprinting. digitale). activand "protein kinaza A. / AMP-desaminase. m. m. m apropiere-a temp(u[ui Cui Jupiter Ammoa din Li6ia. amoniemie. actioneaza ca *mesager secund. Este inactivata de *penicilinaza. 2) Urme lasate pe un obiect de degete (a. prin simtui tactil. DeficituI acestei enzime este la originea unei intolerante la efort. const.! genesis = producere. f. Ca gaonai = a cunoaste} Imposibilitatea recunoasterii formei obiectelor prin pipait. de (a gennan = a produce. AMP-DEZAMINAZA. s. de masura a intensitatii curentului AMPRENTA electric. 2) tehnica pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare. fizician francez. pentru amplificarea potentialului electric al pulsului. [J~r. Este inactivat prin hidrolizare In *AMP de catre o fosfodiesteraza. utilizata In mod curent pentru acid adenozin monofosforic (v. ammomakoa = sore. Tipuri: a) a. m. AMPRENTA. / amorphognosia. si amo-niac.

ANAFILAXIE. levuri. la unele microorganisme.] 1) Despre o substanta care atenueaza durerea fara abo-lirea constientei.. obtinuta prin mulaj cu un material plastic. / ampulla. / analgesic.. anabios. rasaritut unei . -ism. gr. s. m. ANACLORHIDRIE. f. accidentals a unui membru sau a unui segment de membru. de [a akouein = a auz. / analeptique. de. [Cfr. [a anaballein = a construi. m. a arunca in sus (ana . aer. anatomist. se separa si se dirijeaza spre polii celulari. permite o reproducere fidela. -os = aer.AMPRENTA GENETICA getelor. s. -eri. [Cfr. [Cfr. f. una = contra. f. dilatatie inconstanta a partii terminale comune a *coledocului si canalului Wirsung. Serul contine o alfa-globulina capabila sa inactiveze cele doua a. tesutui subcutanat si tegumentele. unui membru sau a unui segment de membru se sectioneaza formatiunile osoase si se conserva. A. f. / analgesique. on . s. facultativa. care. de la phylattein = a apara} Hipersensibilitate specifica. s. adj. portiunea inferioara a *rectului pelvin. f. / anaphrodisia. A.] 1) In chirurgie. phasis = aparenta. f. a danturii si a tesuturilor vecine. ANAGEN.\ Despre cine. n.va sau despre ceva care depinde de alteineva sau de altceva. / anaerobic.] Portiune tubulara dilatata In structura unor formatiuni anatomice.: *de-presie a. adj. -e. ana . s. A. an .] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea).priv. obligato-rie. (ikousis = am. s.. de. dor. se manifesta In forma cea mai grava si cea mai acuta prin *soc anafilactic. -oza . *deletie a unui •autozom. adj. m. adj. de la ana = din nou. bios = viata} Despre microorganismele care nu se pot dezvolta In contact cu aerul si referitor la reactiile chimice care se produc In absenta aeru-lui. [Cfr. muschii. f. / anabiosis. iarafi.in sus. f. NA: ampulla. [Lat. / achlorhydria. / anabolising... s.'•tele.} Despre o substanta care calmeaza dorintele sexuale. n. adj. / anaerobic. Exista a.: a. a. [Abraham Vater. / anaphylaxie. Ex. poate fi determinata la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a. ANABIOZA. / anacrotisme. AMPULA VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater. / anacusis. s. provoaca degranularea bazofilelor cu eliberarea de substante vasoactive. aaa = In susi krotos . de la phaiaein = a aparea.). medic si botanist german.: C3a si C5a. n. / anaerobiose. ampula).} Sin. ballein = a iansa}\ 1) Care favorizeaza transformarea materiilor nutritive In tesuturile vii.. Exista un mare numar de a. f. \Cjr.: a. a dinti-lor si a tesuturilor bucale. In decursul caruia cromozomii se dedubleaza. ANAEROBIOZA. AMPRENTA GENETICA / enipreinte genetique / DNA fingerprint. [-Cot. s.: carte de identitate genotipica (v. [^r. ANACUZIE. s. pentru formarea bontului. f. / anagen. f.ClUaie. phylaxifi = protecfie. gr. m.] Viata desfasurata doar In absenta oxigenului molecular. ANALEPTIC. anatomist. Sin. / anabiose. venin de cobra. un segment de membru si. [at. NA: ampulla hepatopancreatica. 3) In stomatologie: copie negativa. pasivS). f. injectata intravenos pro-voaca soc anafilatoxinic. Exista doua a. creste astfel permeabilitatea vasculara si contracta fibrele musculare netede. \Cfr. ana = contra. s.. anabiosis = rewviere. adj. / anachlorhydrie. / anagene. osteoporoza etc. s.} Denumire a stadiului de crestere a parului In cadrul *ciclului pilar. tonifica si revitalizeaza. |t/r. / anaphrodisie. aer. \Qr. fiidrogen. cu ajutorul unui instrument chirurgical.. / anaphylatoxine. n. 3) In embriologie. s. ANACLITIC.. In cazul a. ampulla = vas mic pentru uki sou parfum. s. a. Abraham Vater. 3) Agent stimulator al SNC capabil sa restabileasca functiona-litatea unor centri deprimati. V. provocata prin injectarea prealabila a unui antigen (injectia "preparanta") si care apare dupa o a doua injectare a aceluiasi antigen (injectie "declansanta"). ampula. 2) Remediu care exercita actiunile mentionate. s. sau algesis = simtui du-rerif. de a reconstrui/ de [a anaballein = a construi.. prin extensie. s. / amputation.priv. s. aphrodisia = dorintd sayiaia. la un al doilea contact cu antigenul. In prealabil Inmuiata 'in tus. AMPULA. n. regrupeaza procesele de sinteza si consum de energie. dactiloscopie. A.. aer. s. partial. s. s. khioros . de ia toxon = sageata. {Cfr. ampullae. ANABOLISM. pe o foaie de hartie. care se pune In evidenta printr-o reactie cutanata.: aclorhidrie. dupa o perioada de moarte aparenta sau de viata latenta. dezvoltat la nivelul partii comune a ampulei sau In zonele sale coledodana ori pancreatica. endo-toxine ale bacteriilor gramnegative. denu-mita model. f.priv. Umpluta cu ipsos. an . 1684-17S1:\ V. Ex. portiunea dilatata situata la extremitatea *trompei uterine. / anaphase. AMPULOM VATERIAN / ampullome vaterien / Vater's ampulla carcinoma. s. s. an priv. Anafrodizie. klitos = desfafurat mapoi. / anacrotism. s.s. an . s. anabole = acfiunea de a urea.. / amputation. tot la o serie de microorganisme. m.: catabolism.verde. rectala (NA: ampulla recti). -ind . adj. hydatos = apa. tubara (NA: ampulla tubae uterinae}. elibereaza histamina prin degranularea mas-todtelor si bazofilelor. Ex. toxikon = otrava pentru varfvl sagetiior. aphrodisiakos. si a. s.). ana = in sus. de obi-cei un bisturiu. f. care favorizeaza productia de proteine. oma.. gr. adj.priv. / anaphrodisiac.] Anomalie a 162 ANALGEZIC undei pulsului caracterizata prin aparitia unui mic cro?et pe portiunea sa ascendenta (In stenoza aortica sau In anevris-mul aortic). ballein = a (ansa]} Ansamblu de procese care permit asimilarea nutrimentelor si utilizarea lor.. / anaerobiosis. f. In scopul elaborarii de molecule In tesuturile vii. A. / anabolism. 2) Medicament care . de ia Afrodita = zdta dra{Jostei.priv. ana -priv. iarafi. [at. V. 2) Un steroid Inrudit cu testosteronul. -os = aer. Vater. orice structura anatomica. adj. s. anabole = acfiunea de.. aer. [Qr. A. analeptikos = care restaureazd.\ Absenta completa a acidului clorhidric din sucul gastric. situata la nivelul duodenului. 1684-1751} Cancer al ampulei Vater (v. / anabolisant. / anaphrodisiaque. gr. s. ANACROTISM. Indeosebi cardiovasculari si respira-tori. gennan . / anaphylaxis. [Qr. hydor. f. ANAFILATOXINA. / anaphyla-toxin.] Substanta produsa In ser dupa activarea complementului (fractiile C3 si C5) de complexele imune sau de unele substante coloidale: dextran.priv. / anacousie. prin modificarea pragului senzatiilor dureroase sau prin cresterea tolerantei la durere.a produce. -eris. de a reconstrui. bias = viata} Revenirea unui organism la viata activa. Sin. utilizate in sindroamele catabolizante: debilitate. s. este o forma de hipersensibilitate de tip imediat. a urea. a. f. ampulla = vas mil' pentru ule-i sou par-fum. respiratorii. [Cfr. In *proba PrausnitzKusIner.: cofoza (v. Ant. anaerqbioza. medic fi botanist ger-man. afgos = durere.} Diminuare sau absenta a dorintelor sexuale. [a ampulare = fl taia. s. iovitura. [Cfr. adj. s. mediata de IgE. ana = in sus.i lit la Afrodita = zeif:a dragostd. operatie prin care se separa de organism un membru. ANAFAZA. / anaphase. profesor la 'Wittenburg. / analeptic. f... ANAEROB. urmata de o anomalie *fenotipica.. adj. -oni/i = taiere. pi. / ampoule. phylaxis = protecfie. dt ia phy-latlein = a apara. f. adj. bins = viata. [Cfr. [Lat.i. [Cfr. ANALGEZIC. a scurta. an . / anaclitique. ANABOLIZANT. a arunca in sus (ana = in sus. iarcSsi. adj. 2) Sectiunea traumatica. / anabolisme. profesor la. [Qr. AMPUTATIE. amputatm. ANAFRODIZIAC. / anaclitic. comparabil cu socul anafilactic. fidela. adj. f.} 1) Care stimuleaza. Se spune In-deosebi despre copilul mic care depinde de mama. 'Wittmfiwy.

2) A. f. [Cjr. segmente ale tubu-lui digestiv. analog. 4) A. De fapt. formatiunilor vizibile cu ochiul liber. / anatomie. iarafi.: 1) A. 8) A. / anarthrie. A. m. / anastomosis. De obicei. / analysis. plasis = nwdelare. procedeu al statisticii matematice ce permite identificarea factori-lor care stau la baza unei corelatii.\ Metoda stiintifica de cercetare a fenomenelor bazata pe examinarea si determinarea fiecarei parti componente. metoda de a. iarafi mncme = memorie fi mnasthai = a-fi aminti. [a ana = din nou. In medicina. fiind o forma clinica a *eritroblastozei fetale. s. trofica. f.. bacteriologies sau microbiologica. de aminoacizi permite evaluarea compozitiei In aminoacizi a unei proteine. a. re-[afie. f. analogos = (a fd. poate comunica prin semne sau prin presiunea mainii numarul de silabe continute In cuvantui pe care nu Tl poate pronunta. prin extensie. cu acumulare de lichid In cavitatile seroase ale organismului. ancheta analitica In scopul sta-bilirii interactiunilor alimentare Intr-o comunitate biologica. / anamnese. f. s. 7) A. ANASARCA. ansamblu de procedee matematice pentru va-lidarea si interpretarea datelor experimentale. ANATOMIE.receptor cutanat. analogos = [a feli conform unei anumite marimi. s. 3) A. f. reiatie. despre o boala In care ascita. s.. comparata.a distruge) . s. f. cai biliare si urinare) sau a unor nervi. analysis = rezoivare. ANALIZOR. s. survenind In cursul unei boli sau secundara unei intoxi-catii ori actiunii unor medicamente. aplicata la diagnos-ticul si tratamentui bolilor. algos . analiza unui fenomen pe baza reprezentarii grafice. s. intestinala efectuata astfel Incat cele doua segmente suturate prezinta miscari peristaltice In acelasi sens. in scopul izolarii si identificarii bacteriilor.: a. adj. m. 12) A. / anascitic. Ea poate fi generalizata sau locali-zata. de. spectroscopica. ana = din nou. s. 2) Dis-pozitiv care. 5) A. f. patologica sau morfopatologie. coproparazitologica. cantitativa) a compozitiei chimice a unei substante. sarkos = came. 3) A. adj. avand ca scop determinarea concentratiilor diferitelor substante din organism (Indeosebi a constantelor biochimice) sau separarea componentelor unui produs biologic. chimica. 6) A. unor struc-turi prin vizualizarea acestora pe clisee radiografice. ANASARCA FETOPLACENTARA / anasarque foetoplacen. s. lyein = a distruge} 1) Ansamblu functional alcatuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic si din centrul cortical care intervine In re-ceptia senzoriala. studiul modifi-carilor macro. logos = raport.. narcotics prezinta si un efect sedativ. (ie. s. In medicina si biologie. 4) A. de [a plassein = a forma. dar nu poate pro-nunta cuvantui pe care Tl citeste sau Tl scrie. Se Intalneste Indeosebi In cursul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-materna. [Qr. grafica.. taire / f(o)etal hydrops. spe163 . / anarthria. *A. \Cjr.] Asemanator. analyein = a fezoha. sunt utilizate. 7) A. secfiune. la ana = din nou. In continuare. vizual. A. intestinala efectu-ata astfel Incat cele doua segmente suturate sa aiba miscari peristaltice In sens opus. cu producere de *ascita. defineste caracte-rele arhitecturale ale unui tesut (de obicei malign). In functie de localizare si de efectele In plan functional. Bolnavul afectat de a. permite cautarea planului de polarizare a luminii [nicol a. / analyseur.\ Care nu se Insoteste de *ascita. sarx. dezvoltarii. bio-chimica. Directii: 1) A. f. askites. [Qr.] Edem generalizat al tesutului celular subcutanat. dar. de regula frecventa. ANASTOMOZA ANTIPERISTALTICA / anastomose antiperistaltique / antiperistaltic anastomosis. \Qr. [Qr. cu afemie. / anamnesis. ANARTRIE. reprezinta consecinta unei leziuni cerebrale cu focarul In zona nucleului lenticular. n. -atos = gura. de [a temnein = a taia. coprologica.priv. *euforizant sau *anxiolitic.). s. istoricului si detaliilor de evolutie ale unei boli. dispersiei. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic. de la ana = cu. ANASCITIC. lyeiii =. de. f. antipiretice actioneaza atat asupra durerii. deopotriva. V. *A. sou algesis = simfid durerii} Pierdere a sensibilitalii la durere. ex. 3) Aparat care permite analiza electra-encefalogramei In termeni de frecventa si amplitu-dine.] Stiinta structurii organismelor vii. prezints o ase-manare totala sau partiala a caracteristicilor esentiale cu cele ale sistemului cu care se compara. ana = din nou. se disting nu-meroase tipuri de a. ANALIZA. in cercetarea stiintifica si In practica medicala. / analgesia. / anatomy. 6) A. In care cele doua segmente suturate se pun cap la cap.] Comunicarea naturala. analogue. 4) A.: boala Schridde. / analgesic. / analogue. [Cjr. / anasarca.] Ansamblul informatiilor obtinute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul sau asupra *antecedentelor. adj. anastomosis = descfiidere. V. conform unei anu-mite milrimi. ANASTOMOZA. metodele de a. s. f. s.si microscopice. a. iarafi.. Ex. ANALOG. [Qr. studiul a. macroscopica. histo.si citochimice In cursut unei boli. / anastomose. determinarea calitativa si/sau cantitativa a unui toxic In diferite medii. / analyse. \Qr. radiologica. adj. ANASTOMOZA TERMINOTERMINALA / anastomose terminoterminale / end-to-end anastomosis. de la ana == din nou. 2) A. Sin. serologica are ca scop Indeosebi identificarea anticorpilor specifici din serul sanguin. si hidrops. la. s. factorials. materiilor fecale. s. Intelege ce i se spune. f.. / analogous. a.durere. auditiv. statistics. ana = in juruij tome = taiere. iardfi. patologica sau artificiala (chirurgicala) a doua conducte (vase sanguine. ANAPLAZIE. ANALGEZIE. 9) A.. / analysor. metoda de studiu al substantelor organice prin analiza *spectrelor de emisie si de absorbtie. Indeosebi la nivelul tractusului digestiv. De asemenea. poate dti si scrie. f. de la askos = 6urduf. embriolo-gia structurala. 10) A. ana = in juruC.ANALGEZIE exercita aceste actiuni. s. [Qr. m. an .. adj. In cazul polarimetrului. termen utilizat de fRpocrat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei tuJfatii. *A. fara Insa a ca-pata un aspect net embrionar. toxico-logica. 5) A. Este cazul Indeosebi al alcaloizilor din *opiu sau al derivatilor acestora. f. Edem generalizat si intens al pla-centei si al fetusului.} V. calitativa) si de determinare (a. f. a. anamnesis = re-a-mintire. coreland datele de morfologie cu semnele clinice si modificarile biochimice. iarafi. hidrops fetal. f. arthroun = a rosti distinct} Tulburare a limbajului constand doar din imposibilitatea articularii sunetelor. Indeosebi In laboratorul clinic. f. ANASTOMOZA LATEROLATERALA / anastomose laterolatcralc / side-to-side anastomosis. Este considerata uneori sin.} Stare a unui proces neo-plazic In care arhitectura si unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale tesutului de origine. de id analyein = a rezoiva (ana = din nov.. / anaplasie. In care sunt acolati peretii laterali a doua conducte sau organe. / anascitique. cat si a febrei sau fenomenelor inflamatorii. ansamblu de procedee de identifcare (a. Domenii de a. nu se manifests clinic. / anasarque. care poate genera 'farmacodependenta. [Qr. an -priv. ANASTOMOZA IZOPERISTALTICA / anastomose isoperistaltique / isoperistaltic anastomosis. logos = raport. glosar informatica. termenul se utilizeaza si pentru descrierea celulelor anormale care au pierdut caracterele de diferentiere proprii. 11) A. s. [Qr. s. sioma. ca si a stabilirii unor caracteristici ale acestora. / anaplasia. ANAMNEZA. *A. statistica a efectului unor factori asupra dispersiei datelor obtinute experimental. an -priv. s. s. A. compararea struc-turilor diferitelor plante si animale. a mo- ANATOMIE dtia.

[Qr. Sin. s.: toxoid. f. mtOri. / androgyne. s. pausa. fiecare din cele doua a. / androide. f. zona de tesut recent osificat care avanseaza treptat In epifiza cartilaginoasa (la embrion). gyne. jumatate femeie. distrugere excesiva de globule rosii In bolile hemolitice si In hipersplenism. variabile. / ankylostomasie. f. Specii: 1) A. s. [Lot. Patrunderea parazitului 'in organism se produce pe gura sau prin piele. Ex. nu este o boala. / hookworm disease. este definita ca scaderea concentratiei de hemoglobina din sangele periferic sub 13 g/100 ml la barbat si sub 11 g/100 ml la femeie. [Jr.) care. s. ana = contra. f. cw6at.priv. f. Spre deosebire de menopauza. pausis = mcetare. logos = ftiin. adj. Asigura stabilitatea protezei. organismul se poate adapta. f. se poate produce dupa o afectiune articulara. determinata de *aplazia medulara globala.] Sin. Ex. \Qr. varsta si sexul. Sin. m. [Gr. s. normodtare si macrocitare. oprire] Termen de origine franceza. ANEMIE APLASTICA / an6mie aplastique / aplastic an(a)emia. diminuarea libidoului fiind cea mai relevanta. depind de deficitui androgenic. de osificare. ci un simptom In numeroase boli.] 1) *Hermafrodit. ankylostomiase. s. -ina .: obezitate a. n. A. ca modul de viata. adj. ANCHILOZA. precum si o serie de tulburari. -atos = gufQ-\ Gen de viermi in-testinali din familia Ancylostomidae. la altii la peste 70 de ani. s. indurare = a. ANEMIE.r. / androgen. diminuarea *reflexului cremasterian. [Qr. ankylos = Incovoiat. 8) A. ANDROID. aner. cu absenta . / androgynie.: androginoid. ANATOXINA. / andrology. aaky-losis = curBurd. / ancorage. fara modi-ficari semnificative ale frecventelor respiratorie si cardiaca. o serie de variabile. a deficitului de fier din alimentatie.] Studiul anatomiei. s. f. de. eidos = formd. a. ANDROQENIC. Rezulta anemie. ankyra = ancorH. f. / android. aner. americanum sau Necator americanus. 2) In practica. ia toxon a sdfleatd. pentru v&rfut sQgefiCor. ankylos = mcovoiat. hipocroma) numarul de globule rosii este normal. adj. adsorbita pe gel mineral si a. Alte ex. oner. pot influenta semnificativ atat numarul de hematii. atos = gurd. \Qr. ANCYLOSTOMA / ancylostoma / ancylostoma. / an(a)emia. gynaikos = femeie. / androgenic. ANELAJ. si artrodeza. f. Tsi pier-de activitatea toxica. V.. partiala) sau suprimare totala (a. radioscafo-ulnara. / androgenique. s. m. In definitia traditionala a anemiei se face referire numai la scaderea numarului de hematii. difterica etc. f. m. Manifestarile a. (ante-rioara si posterioara) situate la nivelul marginilor anterioara si posterioara ale extremitatii inferioare a radiusului etc. adj. ANCORARE. a impuritatilor. neuropsihice. Pe de alta parte. de ia ankylos = wcovoiat. / ankylose. a. a. andros = 6iir6at. Cel mai frecvent. adj. f. s. de-oarece. 17cetosteroizi. in relief} V. [Ofr. ankylostomiasis. gyne. unde provoaca microhemoragii repetate... prin Indepartarea. / androgynous. este mai frec-venta In regiunile calde sau In zonele miniere. s. m. fara tulburari importante. A. cur6at.. ANDROQINIE. s. dm gr. / androgynism. ankylostomose. ANDROGEN.f:d. clasa Nematoda. un nematod mic ce se fixeaza (In numar mare) In mucoasa intestinala.. s. eidos = formO. topografica. s. andros = tidrbat. / andropause. care promoveaza *masculinizarea. f. neurovegetative si osoase. studiul particular al unor organe sau zone din organism. m. un traumatism. purificata.\ Toxina bacteriana (tetanica. s. gynai-kos = fe. cardiovasculare. s. / annelage. oner. encocAe. [Qr. / anemie. unde se formeaza papulopustule. andros = IJOrlJat. fara sa aiba aceeasi acoperire fiziologica si fizio-patologica. f. totala) a miscarilor unei articulatii care In mod normal este mobila.. V. [^r. loxikon = otravO.: a. f. f. scaderea testosteronului plasmatic aparand la unii barbati la varsta de 50 de ani. Prin acest mod se repereaza o secventa nudeotidica specifica. / androgene. jumatate barbat.). pana la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. Se disting doua tipuri principale: a. andros = 6ctr6at. adj. f. / endurance. / male climacteric. f. 2) Sin. a cadi a se of:e[i. / . s. / endurance. andros = 6(lr6a. an . studiul diferitelor structuri ~\n relate cu formatiunile Invednate. 2) A. aner. m. [C. fiziolo-giei si patologiei aparatului genital masculin si al repercusiu-nilor acestora asupra organismului Intreg. / encoche. [Cfr. se constata o mare variabilitate individuala a involutiei functiei testiculare. ANDROLOGIE. / ankylosis. daca evolutia a. adj. adj.] Boala provocata de 'ancylostoma. stoma. s. dar Tsi conserva propnetatile antigenice.: androgin (v. haima. chimica sau imunologica. s. Care se refera la hormonii sexuali masculini. cw6at. s. / anatoxin. n. aner. In continuare o serie de tipuri principale de a. s. adj.] Diminuare importanta (a. caninum. ANDROPAUZA.] Frantuzism utilizat 'in romana Indeosebi cu referire la un defect de umplere cu substanta de contrast la nivelul unui organ cavi-tar. f. s. 3) Fiinta •fabuloasa din mitologia greaca. gyaaikos .ie} *Pseudohermafroditism partial la barbat. f. f. [Lot. / anchorage.: boala Griesinger. 3) A. In plus. duodenale. dar cu scrotui sudat si penisul cu gland perforat. de regula endogena. acesta fiind principalul agent patogen al anchilostomiazei la om.. creat prin analogie cu "menopauza. In engl. sau poate fi provocata chirurgical.. A. a inhibarii maduvei hematogene (In intoxicatii) sau a involutiei acesteia. / anatoxine. ANDROSTERON. / annealing. f. stereos = solid. a. diminuare a eritropoiezei din cauza afectarii sin-tezei de nucleoproteine. A. utilizata In profiiaxia 'tetanosului. [Cfr. s. nu se instaleaza Intr-o perioada bine definita a vietii si. sunt: 1) pe baza volumului corpuscular me-diu: microcitare. 's. s. altitudinea. de utilizare a termenului: a. de intensitate mica sau medie.t. [C/r. ANCOSA.. gyne. / andrologie. V. f. [Qr. ceea ce este inexact. 4) A. gr. andros = b&rbat'i gennan = a produce. la care se adauga reducerea pilozitatii sexuale. daca nu se tine seama de variatiile eventuate ale volumului plasmatic. aner. 164 ANDROGINOID. stoma. fiind scazuta concentratia corpusculara medie In hemoglobina. ANDURANTA. / androgyne.. Totodata.] Realizarea unui sistem de legatura labila Intre proteza dentara si dintii pe care se spri-jina. s. andros = biirbal'i [at. -atos = s&nge} 1) Diminuarea cantitatii de *hemoglo-bina functionala drculanta totala. cu "criptorhidie si-unele caractere sexuale feminine. anco-ra.ANATOX1NA ANEMIEAPLAST1C A ciala. prin actiunea simultana a caldurii si a '-"-molului. s. / androgyno'ide. 2) pe baza concentratiei corpusculare medii de hemoglobina: hipocrome. s. ANDROGIN. Hibridarea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. / androsterone. 3) pe baza factorilor etiologici: scadere excesiva a volumului sanguin In hemoragii acute sau cronice. consednta a unui spasm sau a unei amprente.me. aner. dar si posibilitatea Indepartarii temporare din cavitatea bucala. ANCHILOSTOMIAZA. s. brasiliense.] Despre o substanta. / androsterone. normo-crome si hipercrome. -aza.] Care prezinta caracteristid masculine. andros = ftCafial.fameu.} Termen utilizat Indeosebi In medicina sportiva pentru a desemna desfasurarea unui efort prelungit. s.. m. cat si concentratia hemo-globinei.. Principalele criterii de clasificare a a. se utilizeaza denumirea de climacteriu masculin. sunt utilizate preventiv sau pentru obtinerea unor vaccinuri. androgyne. In unele anemii (ex. accentuate prin substantele hemolizante ce Ie secreta. anchilostomiaza.: ATPA (anatoxina tetanica purificata si adsorbita). este lenta.

). Sin. A. Intalnita frecvent In leucemia limfatica cronica. ANEMIE INFANTILA PSEUDOLEUCEMICA / anemie infantile pseudo-leucemique / von Jaksch's an(a)emia. *a. Sin. A. ANEMIE POSTHEMORAGICA ACUTA / an6mie posth6morragique aigue / acute posthemoragic an(a)emia Anemia nor- 165 . sunt agresivi fata de antigenii propriilor hematii si pot fi decelati prin "testui Coombs. eritroblastopenie sau absenta eritroblastelor. caracterizata prin scaderea concentratiei corpusculare medii de hemoglobina. determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei. Anemie hiposideremica frecventa In anumite afectiuni inflamatorii cronice. f.sau aloanticorpi introdusi In organismul pacientului (ex. istoric.: boala Biermer (v. In care hemoliza este provocata de 'autoanticorpi. In care globulele rosii contin o cantitate normala de hemoglobina.).: boala Lederer-Brill (v. ANEMIE PERNICIOASA / anemie pernicieuse / pernicious an(a)emia. si anemie aregenerativa. feripriva. ANEMIE HEMOLITICA ENZIMOPRIVA / anemie hemolytique enzymoprive / enzymopenic an(a)emia. Biermer (sau *boala Biermer). a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia. ANEMIE NUTRITIONALA / an6mie nutritionnelle / nutritional an(a)emia. ANEMIE NORMOCROMA / an6mie normochrome / normochromic an(a)emia. caracterizata printr-un numar normal de eritro-cite. 1852-1925.: anemie nutritionala (v. *bilirubinei. este. Tip de a. fie In cadrul unei 'mielodisplazii. A. Hematiile pot fi pale (*hipocromie) si cu forma modificata (*poikilocitoza).: boala Silvestroni-Bianco (v. A. gennan. m. ANEMIE CRIPTOGENETICA / an6mie cryptog6n6tique / cryptogenetic an(a)emia. In care dimensiunea medie a hematiilor este mai mica decat In mod normal (diametru sub 7 m) sau 3 volumul eritrocitar mediu sub 80 m . care contin insa o cantitate insuficienta de hemoglobina. dobandita In care distrugerea hematiilor este determinata de anticorpi serici specifici.). ANEMIE MICROCITARA DREPANOCITARA / anemie microcytaire drepanocytaire / sickle cell an(a)emia. (normocroma normodtara severa) se asociaza cu trombopenie. probabil. Sin. A. ANEMIE ANEMIE HEMOLITICA MINKOWSKI-CHAUFFARD / anemie hemolytique de Minkowski-Chauffard / MinkowskiChauffard h(a)emolytic an(a)emia. Boala survine la copilul mic sau la adult. a carei cauza este necunoscuta.: boala Hayem-von Jaksch-Luzet (v. ANEMIE HEMOLITICA AUTOIMUNA / anemie h6molytique autoimmune / autoimmune h(a)emolytic an(a)emia. reactivi la temperatura corpului.). anemie hemolitica autoimuna. prostata). sunt provocate de absorbtia In organism a unor medicamente (Indeosebi peni-cilina si cefalosporine). ANEMIE BIERMER / anemie de Bierrner / pernicious an(a)emia. 1871-1945} Sin. Tip de a. caracterizata prin prezenta In sange a unor hematii de dimensiuni mari.: a. ANEMIE COOLEY / anemie de Cooley / Cooley an(a)emia. care pot avea urmatoarele origini: 1) Autoanticorpi. ANEMIE BANTI / anemie cle Banti / Banti's disease. definita prin diminuarea productiei medulare. ANEMIE FERIPRIVA / an6mie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia. fibroza sau granuloame (tuberculoza avansata). pediatru american. 3) Deturnarea utilizarii lor normale (boli hepatice si endocrine. A. hemolitica autoimuna cu anticorpi la cald. Sin. lupusul eritematos sistemic si limfoamele non-hodgkiniene.: prin carenta de *acid folic) si 'eritromieloza acuta. cuprind: a. *gastrectomie). sarcina cu imunizare fetomatema). A.: -talasemie majora (v.: boala Banti (v. A. anatomopatotog itatian. h. 2) Izo.). ANEMIE ESENTIALA A TINERELOR FETE / anemie chlorotique / chlorotic an(a)emia. Indeosebi *botriocefaloza). unele parazitoze. talasemie). si boala Imerslund-Najman. denumite imunoalergice.: drepanocitoza (v. A. ANEMIE INFLAMATORIE / anemie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. m.). h. ANEMIE HEMOLITICA / anemie h6molytique / h(a)emolytic an(a)emia.: sindrom Martin (v.ANEMIE AREGENERATIVA NUTRITIONALA reactiei sistemului hematopoietic si evolutie rapida fatala. ANEMIE HIPOCROMA ESENTIALA A ADULTULUI / an6mie hypochrome essentielle de 1'adulte / Hayem-Faber disease.: boala MinkowskiChauffard (v. al bolii Biermer (v. A. ANEMIE CARENTIALA / anemie carentielle / deficiency an(a)emia. consecutiva infiltrarii maduvei osoase prin tumori (carcinom de san. din cauza aportului deficitar de fier. A. Sin. reumatismale sau maligne.: fransfuzie cu sange incompatibil.: anemie sideropenica. ANEMIE FAGOCITARA / anemie phagocytaire / Martin's syndrome. infectioase. ANEMIE AREGENERATIVA / an6mie ar6g6n6rative / aregenerative an(a)emia. Sin. Sin. Uneori este considerata sin. a.: anemie carentiala. Este determinata de absenta. A. ANEMIE MEGALOBLASTICA / an6mie megaloblastique / megaloblastic an(a)emia. sunt normocrome.} Sin. proteine sau vitamine). h. A cu anticorpi (IgG) antiproteine eritrocitare. sideroblastica si *talasemiile fac parte din grupa a.a. Sin. A. ca urmare a trei grupe de cauze: 1) Absenta substantelor din alimentatie (deficit In aportui de fier.). asodate cu cresterea concentratiei sanguine a *reticulocitelor. m. produsi de sis-temul imun al bolnavului.: cloroza (v. aplastica. Sin. poate aparea si In cursul unei afectiuni virale. "imunoglobuli-ne G si M.). ANEMIE IMUNOHEMOLITICA / anemie immuno-hemolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. V. *lactatdehidrogenazei. abandonat. m. ANEMIE MACROCITARA / an6mie macrocytaire / macrocy-tic an(a)emia.] Sin. Acestea apar fie din cauza unei carente vitaminice (vitamina B^. cea mai raspandita boala cronica din lume. [T/iomns Bentoa Cooley. eredi-tara nonsferocitara cu transmitere dominanta legata de sex.).). dar nu se stie daca este cazul unei asocieri sau al unei relatii de cauzalitate. ANEMIE HIPOCROMA / an6mie hypochrome / hypochromic an(a)emia. v. In eritrocit. i.). V. nutritionale (ex. •mu&t. Orice tip de a. [Anton Biermer. [diiido Banti. *Hiposideremia se Insoteste de o diminuare a 'siderofilinei totale. h. ANEMIE MIELOFTIZICA / an6mie myelophtisique / myelophthisic an(a)emia. ANEMIE HEMOLITICA IMUNOLOGICA / anemie hemolytique immunologique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. 2) Absorbtia lor deficitara ('steatoree. unele *a. stomac. caracterizata prin prezenta In sange a *megaloblastelor. A. h. drepanocy-tic an(a)emia. ANEMIE HEMOLITICA ACUTA / anemie h6molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)emia. Acesti autoanticorpi. acid folic). ANEMIE FALCIFORMA / anemie a hematics falciformes / sickle-cell an(a)emia. *A. cu volumul globular mediu peste 110 m3. Sin. ANEMIE MICROCITARA / anemie microcytaire / microcytic an(a)emia. A. Sin.: boala Hayem-Faber (v. catre varsta de 60 de ani. tradusa si prin colorarea slaba a hematiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Griinwald-Giemsa. sarcina. 1827-1892. profesor (a ffcrenf. cu *a. Sin. Sin. 0 serie de a. determinata de distrugerea globulelor rosii anormal de fragile (hemoliza corpusculara) sau din cauza unui factor de agresiune aparut In plasma bolnavului (hemoliza extracorpusculara).). A.

ANESTEZIE PERIDURALA / anesth6sie peridurale / epidural block. uneori. r.priv. anencephaly. adj. care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroasa. 3) Pierderea patologica a sensibilitatii. ANEUZOMIC. / anesthesique. ANEUSOMIE. In care abolirea sensibilitatii. peridurala. f. an . In contact cu un trunchi nervos.priv. tactila). oneurysmo = [lugire. an priv..] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromo-zomilor sau orice anomalie cantitativa a materialului cromozo-mial. *Mielograma permite distingerea unor entitati nosologice: a. A. ergon = tucru. s. s. f. s. genera/a. ergRin = a incra} Care provoaca *anergie. la baza creierului. s. determinata de o pierdere de *hemoglo-bina prin hemoragie sau prin hemoliza. -atos = culowe.priv. cu supraIncarcare secundara cu fier.: anemie feripriva (v.). f. m. A. pentru aneuzomie (v. In care re-actiile cutanate la tuberculina devin negative ca urmare a unei boli generalizate. eel mai evident este eel al a. cu numeroase sin.. / anencephalie. / aneurin. toca/a. slabiciune si paloare. c) a. V. f. s. f. f.priv. / anesthesiologie. anevrysme. Uneori se constata enzimopatii. rahianestezia sau *a. denumite mdeosebi In functie de localizare.] Ramura a medicinei care studiaza metodele de anestezie si de sustinere a functiilor vitale ale organismu-lui In perioada perioperatorie. A. apsis = I'edtTe. Var. adj. locoregionala constand In injectarea unui anestezic local In spatiul 'peridural. a.senz. sideroblastica dobandita idiopatica (sau a. etiologice. [Gr. m practica. [Cjr. cu exces de mieloblaste. / anergia. kcphal = cap} Termen impropriu pentru *encefalo-arafie. Se disting: a. care asociaza abolirea sensibilitatii si pierderea temporara a starii de constienta.). include sange si. / anevrisme.. fiind considerata o stare preleucemica. s. non-volatile. Sin. catre maturare. ca urmare a stazei acestuia. sensi6ili-tate. / aneuploidy. se. \Cfr. pediculata sau nu. [Cfr. s. [Qr. an . / anesthesie.. cheaguri sanguine organizate sau nu. f. dolor. Se disting. r. s.afie. s. 2) Abolirea reversibila a sensibilitatii.. s. cu o serie de caracteristici comune: aparitie la subiecti varsInid. Grup de medicamente care provoaca somn profund. / anerythropsie. adj. In continuare.. a unei malformatii sau a unui traumatism) si/sau creste presiunea sanguina. ce afecteaza reactiile imunitare ale organis-mului ("rujeola. [Cjr.priv. [Qr. ANEMIE SIDEROACRESTICA / anemie sideroachrestique / sideroachrestic an(a)emia. f. A. an -priv. eii = bun. de la ergein = a iucra. s. care are drept consecinta cres-terea numarului de "reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3). adj. [Cfr. Sin.). si aneuzomie. ANEMIE REGENERATIVA / an6mie regenerative / regenerative an(a)emia. an . acfiune. de ex. / aneurine.priv.priv.).. / anergie. a) a. *sarcoidoza etc. / aneuploidie. termica. on . / an(a)esthesiology. a. aisthesis = senzatit. soma. ANESTEZIE. di (a aneurynein = a duata. n. ANERITROPSIE.] Care se refera la anomaliliile cromozomiale. s. ANEMIE REFRACTARA / anemie refractaire / refractory an(a)emia. tactila etc. A. 166 ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL ANESTEZICE LOCALE / anesthesiques locaux / local an(a)esthetics.). ANESTEZICE GENERALE / anesthesiques gen6raux / general an(a)esthetics. In care disparitia sensibilitatii dureroase este obtinuta In-trun teritoriu limitat.: monosomie). / aneusomie. n.). / aneusomic. caracterizata printr-un "avort intramedular" al formelor eritrodtare tinere. Se manifesta prin inten-sificarea 'eritropoiezei medulare.. Metoda de *a. f. / aneusomy. 1. (hipocroma microdtara) rezultata din activitatea defidenta a formei eritroide de ALA-sintetaza si asociata cu eritropoieza insufidenta. administrate prin inhalatie.] Formatiune vasculara cu aspect tumoral. 2) Denumire generica a medicamentelor utilizate pentru obtinerea unei insensibilitati locale (*a. -atos = cuiowe.: anemie sideroacrestica. ANEUZOMIE. an -priv. s. ANEUPLOIDIE.} Absenta perceptiei culorii rosii. ANEMIE SIDEROPENICA / anemie sideropenique / iron deficiency an(a)emia. si a. Sin. Sin. -atos = Corp. s.. de regula. / an(a (esthetic. este generator de hemoragii meningiene sau meningocerebrale. tuberculinice. g. \(jT. f.\ Stare a unui organism care a pierdut capacitatea de a reactiona specific la un alergen sau antigen la care anterior a fost sensibilizat. soma. desi produse din abundenta. localizata pe traiectui unei artere. la nivelul "hexagonu-lui arterial Willis sau pe trunchiul vertebrobazilar. individualizata prin ineticienta productiei de leucocite granuloase In maduva osoasa. eel mai frecvent asociata abolirii motilitatii voluntare. (khroma. [GJT.. an . abundenta. ca *boala Di Guglieimo (mieloza eritroleucemica). Termen. / anerythropsia. (fibroma. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. eidos = formd. ANERGIZANT. Ex. Grup de compusi care. an . ANEMIE SIDEROBLASTICA LEGATA DE CROMOZOMUL X / anemie sideroblastique liee au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)emia. . logos = ftiMtd. cu = bun. ANERGIE. caracterizata prin ineficacitatea eritropoiezei. ANEMIE SIDEROBLASTICA / anemie sideroblastique / sideroblastic an(a)emia. termica.: aneusomie.).nsi6i[itate. f. prin infiltratie sau pulverizare. / aneusomique. sideroacrestica). i. g. reprezinta o varietate de *dicromatism. care... este obtinuta prin infiltratii In jurul filetelor nervoase (trunchiuri sau radadni). / an(a)esthesia. dar si In raport cu particularitatile anatomopato-logice sau. 'Daltonism pentru culoarea rosie. tocoreg/bna/a. a unei artere intracraniene localizata. aisthesis = sematie.priv. ANESTEZIC. Malformatie sacciforma sau fuziforma. ca si o serie de boli dificil de clasificat.. ANESTEZIOLOGIE. m. f. a. care apare prin dilatatia peretilor arteriali ?i comunica cu lumenul acesteia. V. A. Var. s. prima din cele trei culori fundamentale. A.\ 1) Care provoaca *anestezie.. ca si a trombopoiezei).. aisthesis =. de la e = in.. [Cjr. adj. / anergie. [Qr. (v. b) a. pot determina tempo-rar o paralizie senzitivo-motorie In teritoriul inervat. Ex. eupfoos = favora6ii. an . ANEVRISM. -e. s. tfilatatie.: vitamina B. sub care sunt reunite diverse a. f. a. / anergisant. / aneurysm. reprezinta consecinta unei insufidente calitative cronice a eritropoiezei (frecvent si a granulopoiezei. ANEVRISM ARTERIAL 1NTRACEREBRAL / anevrisme arteriel intracerebral / intracranial aneurysm. sensifiiii-tate. locale} sau generale (*a. f.. s. s.. erythros = rofu. nu evolueaza normal. provocata prin utilizarea agentilor *anestezid.] Numar anormal de cromozomi.ANEMIE PERNICIOASA mocroma si normocitara care survine dupa o hemoragie unica. In plus (ex. rezistenta la tratamentele cunoscute si evolutie relativ frecventa catre leucemie. -oris = dwere} *Perceptie a senzatiei dureroase Intrun teritoriu care este anesteziat. generate). ANEURINA. f. spontan sau voluntar.: boala a. adj.. produsa Intr-un interval scurt. la concentratii adec-vate In tesutui nervos. [at. ANENCEFALIE. A. f. / anencephalia. r. s. caracterizata prin prezenta *sideroblastelor inelare printre precursorii eritrodtari nucleati din maduva osoasa. apar In zone arteriale In care scade rezistenta peretelui arterial (din cauza unei leziuni organice. aistesis = se-mafic. sensibilitate} 1) Absenta sau disparitia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroasa. -atos = corp. an . blocheaza reversibil conducerea influxu-lui. enkephalo = creier. Se disting numeroase tipuri de a.: trisomie) sau In minus (ex. abolirea sensibilitatii si relaxare musculara generalizata.. volatile sau gazoase.: anemie sideroblastica (v. s.).

/ angina. Termenul a. ANEVRISMOPLASTIE. pi. simetrice si fugace la nivelul pilierilor si valului palatin. ektasis = di[atafie. [Qr. *A. faringiana. / aneurysmectomy. Uneori termenul denumeste si abcesul retrofaringian. f. Uneori. In cadrul unei formatiuni comune.ANEVRISM ARTERIOVENOS ANEVRISM ARTERIOVENOS / anevrisme arterioveineux / arteriovenous fistula. 1S37-1914. In caz de anevrism fuziform se practica a.: parul si unghiile sunt a. f. de obicei. s.: vascu-larita.ga. comunicant cu artera printr-un colet. de forma unei pungi care atama de o parte a peretelui unei artere si comunica cu aceasta printr-un colet (canal) stramt. s. cuprinde nu-meroase varietati. / adnexa. a sufo-c-a. / aneurysmoplastia. Termen care cuprinde un numar de sindroame cu aspecte clinice variate. [Lat.la. ANEXE. disectie aortica. ANEVRISM MICOTIC / anevrisme mycotique / mycotic aneurysm. ANGINA FLEGMONOASA ANEXE UTERINE / annexes de I'uterus / uterus adnexa. ANEVRISMECTOMIE. de. placenta si cordonul ombi-lical. ANGINA ABDOMINALA / angine abdominale / abdominal angina. ANEVRISM DISECANT . amigdaliana.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al 'anevrismelor. In functie de localizare si de natura infectiei. s. d. f. mi (ad = catre. limfangita etc. Sin: sindrom Churg-Strauss (v. Denumire generica sub care sunt reunite uneori *angeita alergica. Comunicare permanenta a unei artere si a unei vene prin intermediul unui sac anevrismal. [Lot. a unui hematom care constituie un sac fals. s. Comuni-carea poate fi simpla (fistula) sau prin punga multilobulara (angiom sau hemangiom pulmonar). [(yr. singura afectiune neinflamatorie pentru care termenul de a. [Lat. pectorala. / annexes. angor abdominal (1). dermatomiozita. s. s. diCatafie. s. temporala. formatiuni sau organe a caror actiune se Insumeaza cu cea a altar organe. a modda} Sin. ANGEITA ALERGICA / ang6ite allergique / hypersensitivity angeitis. flebita. dar tardiv al febrei tifoide: ulceratii mici. [C?r. ANEVRISM FALS / anevrisme faux / false aneurysm. infectioase de origine bacteriana. Sin. In prezent. Intre pedunculul cerebral corespunzator si marginealibera a cortului cerebelului. aneurysma . intestinala.: a. f. [Cjr. din interiorul acesteia. medic. nectere = a (ega. pi. Conga.a dilata. m. vasculita. ANGINA DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina. a impieti). plastos = mode.\ Denumire generala pentru toate infla-matiile vasculare: arterita. -ita. care aveau drept caracteristica comuna doar Jena respiratorie Inso-tita de angoasa. a orificiilor arteriale care s-3 deschid local. Intre tunica interna si cea externa.\ Semn patognomonic. dar cu urmatoarele caracteristid comune: 1) aspectui leziunilor vaselor mici (necroza fibrilara a peretilor si infiltratie perivasculara polimorfa. Dilatatie a peretelui unui ventricul cardiac practic Intotdeauna ventriculul stang .was. / anevrysmoplastie. ANGINA.. In cazul a. 2) A. pentru desemnarea a.twn. s. Organe care asigura functiile vitale ale fatului: vezi-cula ombilicala. f. francez. a. / engagement.] Denumire generica prin care se desemneaza toate dilatatiile vasculare. amniosul. Apare In perioada de stare a febrei tifoide. precum si o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie. In contact cu o leziune arteriala. angiite. cerebrala. care are drept consecinta stabilirea unei comunicari anormale si facile Intre sistemul arterial si eel venos. 4) 1n obstetrica. / angeitis. quinsy. lupus eritematos diseminat. / angiectasls. alantoida. de la adnectere (annectere) = fl iega.catre. ANGIECTAZIE. ditataf-ie. s. a. Mai rar. a. f. Termen engl. adnexus (annexus) = le. Ansamblul constituit de catre ovare. / annexite. aneuryaein . *arterita gigantocelulara. Consta In deschiderea pungii anevrismale. s. / angine. cu refacerea arterei. ANEVRISM VENTRICULAR / anevrisme ventriculaire / ventricular aneurysm. ANEXITA. aneurysma = iargire. nu este o *micoza. 3) A. trompe uterine si ligamentele uterului.iargire.la nivelul unei cicatrice dupa un "infarct. nectere = a iega. a/ aortei. 'granulomatoza Wegener. a. sore throat. reprezinta una dintre principalele complicatii ale 'hipertensiunii intracraniene. A..\ Tesu-turi. ektome = esfcizie. uni (ad . ale pielii. ANEXE EMBRIONARE / annexes de I'embryon / embryo adnexa. s. / aneurysmorrhaphy. rhaphe = sutura. engagement. ANGEITA GRANULOMATOASA DIFUZA / angeite granulomateuse diffuse / alergic granulomatosis. s. *sindromul Cogan.} Indepartare chi'rurgicala a sacului unui *anevrism. angina = sit/ware. f. Indeosebi cu polinucleare alterate): 2) patogenie (*complexe imune precipitate In vase si depuse pe endoteliu). deoarece cauza a. ANEVRISM SACCIFORM / anevrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. f. ANEVRISM CIRSOID / anevrisme cirso'ide / cirsoid aneurysm.: anevrismoplastie. care sunt de-colate de catre sangele care patrunde la nivelul unei rupturi a tunidi interne. prin diverse procedee. 'Eons. consednta unui traumatism. Cavitate dezvoltata In grosimea peretelui arterial pe o lungime variabila. 1) A. ANEVRISM FUZIFORM / anevrisme fusiforme / fusiform aneurysm. de (a aneurynein = a dilata. f. de la angere = a strange. v. d. hernia segmentului infero-intern al lobului temporal In fosa cerebeloasa. f. f. f. depasirea de catre *prezentatie a stramtorii pelvine superioare si Inceperea coborarii In canalul pelvin. 167 . In care peretele vasului sanguin se dilata mai mult sau mai putin egal. f. la. s. ANGEITA. Denumirea este improprie. ANEVRISMORAFIE. Flegmon sau abces amigdalian. *periarterita nodoasa. Dilatatie cu alungirea trunchiurilor si ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteriale si venoase. superfidale. ankein = a sugruma} Inflamatie acuta a istmului gatului si a faringelui. -ita . in canalul medular cervical. / herniation. a wnpietl). f. reumatism poliarticular acut si poliartrita reumatoida. [Gr. f. de la aneurynein = a dilata. deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din locasul osteodural corespunzator.ti de. / angiectasie. tonsilara. a. / angeite. pulmonar se produce o comunicare patologica Intre ra-murile arterei pulmonare ?i ale venelor pulmonare. aneurysma = iargire. urmata de sutura.). s. coborarea amigdalelor cerebeloase sub nivelul gaurii ocdpitale. la plasucm = a forma. ANGEITA NECROZANTA / angeite necrosante / necrotizing angeitis. inclusiv a "amigdalelor.: anevrismorafie (v. Pentru a. Este. sau gr. s. Ex. / adnexitis. A. Sin. a persistat este *a. reconstitu-tiva. V. Tumora vasculara determinata de organizarea. s. Ex. Din motive de localizare a procesului intiamator se utilizeaza mai frecvent termenul de 'salpingoovarita. angeioa .. [Jean-Baptiste Nreo/os Duguet. / anevrismectomie. ANGINA FLEGMONOASA / angine phlegmoneuse . an6vrisme dissequant / dissecting aneurysm. ANGAJARE. phlegmonous angina.] Inflamatia *anexelor uterine. dc. ovalare. langa. se produce la nivelul tunidi medii a vasului. s. dilata^ie. nngeion = vas. f. rezultand o dilatatie cilindrica. f. / anevrysmorraphie. este utilizat tot ca o exceptie termenul *a. ia '}{6pitau\. difterica etc. a fost utillizat In trecut pentru o serie de boli foarte diferite.. In aproximativ a doua saptamana de boala. *A. adnexus (annexus) = [egdturd. de [a adneclere (annectere) = a lega.). s.

. -ita. p. eel mai frecvent asociata unei coledstite litiazice. la gennan = a produce. coexista cu dureri de origine digestiva sau rahidiana. si sunt mai lungi decat cele din angorul de efort. Sin. si angina pectorala.] *Radiografia vaselor sanguine dupa injectarea unui *mediu de contrast. cu iradieri In membrul superior stang. a carui desprindere creeaza o ulceratie sange-randa. s. graphein = a scrie. cu semne clinice analoge celor de *infarct miocardic si cu semne electrocardiografice de ischemie. colan-giografie (v. Prognosticul a. graphem = a scrie. s. Acest proces fiziologic este implicat si In cresterea unor tumori diverse (ex. sindrom Prinzmetal.zica. emotie. n.. 'Berlin. f. / angio-genesis. f.: angiografie numerica (v. de. reflexa.). proteine angiogenice. s. ANGIOGRAFIE. i. n.). ANGIOGENEZA.} Forma de angina pectorala caracteri-zata prin crize dureroase foarte violente. f. [feim Hyar. p. -onio. de tip Prinzmetal. s. [C. cu rise de infarct si moarte subita. Forme clinice de a. / angiocholecystitis. [Cfr. f. cordw-iog americon. unde edemul glotic si compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstructie. este aproape totdeauna ateroscleroza arterelor coronare. / angiocholecystography. genesis = producm. s. pneumococ sau stafilococ. ANGIOCOLEGRAFIE. ANGINA PECTORALA / angor pectoris. [Cjr. / angiofluorographie. dupa pranzuri. ANGINA PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzirietal's angina.. \Cjr. Mai rar.r. fara unda de necroza.n. ANGIOCOLECISTITA. este totdeauna grav. A.sau intrahepatice. tipica este cea provocata de bacilul Loffler. limba este Tmpinsa si ea In sus.] V. [Cfr. Sin. ANGINA LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina. [CfT. f. [Cfr. ANGIOCARDIOGRAFIE. este produsa de streptococ. PlanseuI bucal este ridicat. / angioblastome. dimineata si seara. khole = Bita. ANGIOBLASTOM. / angiocholite. stenocardie. angiografie numerica. kcirdia = iniw. Sindrom caracterizat prin crize de dureri constrictive la nivelul regiunii precordiale. angeion = vas. lungi si spontane. In general. o parte din cavitatile cardiace. iar In o treime din cazuri a.: hemangioblastom (v. Poate surveni si In isursul unei maladii infectioase (ex. / angiocholegraphy.: angina Henoch. f. [Cfr. V. m. 2) A. In cazul a. f. senzatie de moarte iminenta. kystis = sac. Se caracterizeaza prin producerea unei placi gri de te-sut necrozat. / angiogenine. p. [Gr. In circa jumatate din cazuri. graphein = a scrie. s. / angiocholegraphie. Solutii terapeutice. acuta coronariana febrila. si sindrom de ischemie-leziune. s. prin contrac-tie segmentara a unei artere coronare si avand. pediatru german.n} Celula embrionara generatoare a endoteliului cu destinatie vasculara. prin durere extracardiaca cu repercusiuni asupra plexu-lui cardiac sau a arterelor coronare.: angina vasospastica. ANGIOBLAST. Sin.] Sin. dupa injectarea unui *mediu de contrast. khole = biia. "cu tendinta de extindere In profunzime. / angiofluorography. f. In cursul *cateterismului cardiac.} Asocierea unei *angiocolite cu o "colecistita. n. / angiocholecystite. angeion = vas. / angiography. graphein = a scrie. [Eduard Heinrich Henoch.} Sin. oris = curgere. s. extractii dentare).] Sin. \Qr. Electrocardiografic se observa semne de ischemie. gennan = a produce. / angioblastoma. s. f. Denumire generica pentru toate a.. dur si foarte dureros. acompaniate de *angoa-sa si. 3) A. s. f. intricata.: angina ulceronecrotica (v. ANGINA VINCENT / angine de Vincent / Vincent's angina. ANGIOFLUOROGRAFIE. -ina. avand tendinta sa progreseze In jos spre laringe. a. gr.: infectie Vincent (v. angor abdominal (2).. s. cingeion = vas. induratia si roseata se observa si la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare. / angiographie. u. In care se produce un exsudat pseudomem-branos. s. a unei serii de radiografii ale cavitatilor inimii si ale vaselor mari de la baza inimii. angeion = vas. s. angeion = vas. uneori. s. -it5] Inflamatia canalelor biliare.). / angiocardiographie. f. c) durata: scurta (minute). iar "coronarografia releva stenoza importanta. s. a. f. ANGIOGRAFIE DIGITALA / angiographie digitale / digital angiography. artera pulmonara sau aorta sunt opacifiate exclusiv prin injectarea in situ a unui mediu de contrast. ANGIOGENINA. In care crizele survin spontan. permite punerea In evidentS a vaselor retiniene si coroidiene. gat. s. / angiogenin. boala Heberden. angeion = vas.: colangiografie (v. *heparina si *interferon. f. sa odservat prima data fenomenu[ de fiwr&scmta. 1908. m. variant angina pectoris. prof&sor'Ca Saris. . Cauza a. devenind tot mai frecvente. ANGINA ULCERONECROTICA / angine ulcero-necrotique / angina necrotica. f. f. se complies cu 'infarct miocardic. care. •V.). / angioblast. A. f. pe.. A. 1862-1950} Sin. uneori la ora fixa. Se acompaniaza cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiograma. V. angeion = POSi blastos = ge. Indica adesea iminenta unui infarct miocardic. cu ajutorul unei sonde introduse pe cale venoasa (cardioangiografie). de decubitus. 6) A. sau cardioangiografiei selective. blnstos = gennt.: 1) A. prelungite. 5) A. ANGINA PSEUDOMEMBRANOASA / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. / angiocholecistographie. cflirurg german. [Myron PrmzmeInl. mandibula. angeion = vas.6. angRion = vas. p. Stuttgart. 4) A. s.pidemio[og francez.] Procedeu de obtinere a imaginii fundului de ochi dupa injectia intrave-noasa de *fluoresceina. angor pectoris. din (at.inihe Vincent. angeion = vas. proximala a uneia sau mai multor artere coronare.ANGINA HENOCH DIGITALA ANGINA HENOCH / angine ulc6ro-necrotique de Henoch / Henoch's angina. / angiogenese. infiltrat. fiuor.] Elaborarea de catre *endoteliul vascular a unor vase not. b) circumstante. [Wilhelm Friedrich van Ludwig. Tumefierea. fluor. s. angeion = vas. kolon = mtestin gros.. are o evolutie grava. crize care se agraveaza rapid. instabila. aspectui clinic al *a. ANGIOCOLITA. s. [C)T. s. s. noaptea. survenind de mai multe ori pe zi.] Inregistrare. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retrostemal.). s. angine de poitrine / angina pectoris. Sin. *?ontaj coronarian sau *angioplastie. crizele se Insotesc de tulburari de ritm pasagere (extra-sistole. d) raspuns rapid (1-3 minute) la nitroglicerina. khole = bil&i kystis = sac.] Sin. / angioblaste. survenita la debutui unei scariatine 168 ANGIOGRAFIE grave. fiind inhibat de *steroizi. pseudodifterica. ANGIOCOLECISTOGRAFIE.). 1820-1910. f.mie. / angiocardiography. Denumita si stare de rau anginos. f. interscapular. agentui patogen In *difterie. frig. cu o cadenta rapida. spastica. intra-venos sau direct In cavitatile cardiace drepte. bloc atrioventricular sau tahicardie ventriculara). ANGINA INTESTINALA / angine intestinale / intestinal angina. efort. 1'e. spontane. extra. p. bactinoiof) pi e. V.: In cancerul mamar) si este stimulat de diverse *peptide angiogenice. 1790-1865} Inflamatie purulenta acuta care Incepe cu un flegmon al spatiului submandibular si survine de obicei ca o consecinta a unei infectii odontogene (periodontita molarilor inferiori.: angina de piept. fiind denumita In aces-te cazuri a. spat finer.: In cazul fe-brei tifoide). / cholangitis. In mod obisnuit din cauza unei obstructii mai mult sau mai putin complete a cailor biliare principale. vezica. graphein = a scrie.

Sin. In regiunile temporala si occipitala. ANGIOM STELAT / angiome stellaire. prin crize de epilepsie. / angioplastie. rezulta din a. angeion = vas. s. V. \Cjr. retiniene etc.. / angiopthy. Ill. s. ANGIOMATOZA CEREBRALA / angiomatose cerebrale / cerebral angiomatosis.'. di la. frecvent. ANGIOM. (cu subtipuri). [at. A. s. ANGIOTENSINA. cu accen-tuarea contrastului vaselor opacifiate si stergerea umbrei tesu-turilor vecine. f. m. s. / angiospasme. tendere = a mtinde. V. -oma.: gamaangiografie.] Studiu scintigrafic al inimii si vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emitator de radiatii (ex. angeion = vas.. ANGIOMATOZA MEDULO-CUTANATA / angiomatose medullo. ANGIOPLASTIE. naevus vasculaire / spider angioma. s. s. boala Lindau. angeion = vas. -oma. adj.: 1) A. sarkos = came. [Termenut a rezultat din doua. / angiospasm. / angiotensinase. se transforma Intr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a. -inn. \Qr. dt la plassein = a forma. ANGIOMATOZA FACIO-RETINO-TALAMO-DIENCEFALICA / angiomatose facio-retino-thalamo-diencephalique / neuroretinoangiomatosis syndrome. / angiopathie. [C. re-zulta din a. s. [Qr. s. / angiomyoneuroma. / angiomyome. s.. stenos = strd-mt. s. accidentele vasculare cerebrale. / angiostomie. II este eel mai puternic vasopresor cunoscut. [Cyr.ANGIOGRAFIE NUMERICA ANGIOGRAFIE NUMERICA / angiographie numerique / digital angiography. ANGIOSTOMIE. f. Semn cutanat sub forma de punct central de culoare rosu aprins. Se manifesta prin a-rieratie mentala si. gr. congenitala sau dobandita. In scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp Intr-o operatie plastica. angeion = vas.: angiotonina si h. n. de la care pomesc arborizatii telangiectazice sub forma de "panza de paianjen".] Produs al actiunii *reninei asupra *angiotensinogenului. stenosis = strdrntare. f. / angiotensine.] Leziune caracterizata prin asocierea unei proliferari vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermica cu hiperkeratoza. Poate consta In sutura. sarx. I). adesea congenitala sau genetica. f. m. provoaca inactivarea prin hidroliza a *angiotensinei II. si AT. f. si boala Fabry. s. / angioneuromyome.ipe. element precursor al *angio-tensinei. [at. f. de la nekros = moarte. tumora glomica (v. ANGIOTENSINOGEN. de [a skopein = a video. gr. [Gfr. f. / angionecrosis. s. dt la. Sin. care stimuleaza secretia de aldosteron a suprarenalei si exer-dta. sub actiunea 'enzimei de conversie. s. ANGIOSPASM. Poate avea diferite localizari. ANGIOTENSINAZA. s. pathos = 6oa[a. [(77-. s. hexa-peptid (aminoacizii 3-8 ai a. skopos = observator..-globulina de origine hepatica. angiotonine. dilatare. n. gr. angeion = vas. angeion = vas.?(amina. de la. / angiospastique. f. II poseda receptorii specifid AT. hypertensine. f.. f. I).: angiografie digitala. s. angeion = vas. ANGIOMATOZA. angeion = pas. m. s. s. s.] Studiul vaselor si al afectiunilor acestora. apoi convertita Intr-o serie de cifre de un calculator (digitali-zare sau digitizare). myos = musclii. scrie.] Ingustare a vaselor sanguine. de [a. a mcorda. manifestata prin formarea de *angioame multiple cutanate. f. ANGIOMIOM. [Qr.). [Qr. Ill si actioneaza prin intermediul receptorilor AT. / angiostenosis. In cazul vaselor mari. de la tendere = a mtinde. adj. V. / angioscintigraphy. [at. angeion = vas. [(^r. retinopatii etc. angeion = vas. / angiokeratome. hypertensin. dezobstructie. n. / angiologie. A. [Cfr. gennan = a. ANGIOKERATOM. 3) A. ingust. II. s. -ina'i gr. [Qr.] Despre o boala care se Insoteste de spasme vasculare (*angiospasme). angeion = vas. f.rtensina. [Qr. [Cfr. angeion = vas. m. / angiotensin. ANGIOSARCOM. de asemenea. [l^r. ANGIOSCOP. tendere = a wtind'e. e.] Procedeu chirurgical de refacere a continuitatii sau ANGIOTENSINOGEN de remodelare a unui vas. ANGIOSPASTIC. f. / angiotensinogone. si AT. / angionecrose. / angiome. f. / angiomyoma. angeion = vas. Sin. span = a trage. -alos = jfura. s. s. / angioscintigraphie. caracterizata prin prezenta de angioame multiple caldficate situate pe fata interna a craniu-lui. [CJT. mys. f. m. Avantaje: evitarea punctiei si a cateterismului arterial. a. V. m. ANGIOMATOZA RETINOCEREBELOASA / angiomatose retino-cerebelleuse / retinocerebellar angiomatosis. -oma. -oma. dezvoltata din celule endoteliale (angioendoteliom) sau din pericite (angiopericitom).). n. poate determina o crestere a presiunii arte-riale. f. ANGIOMIONEURINOM. ungeion = vas.: sindrom Bonnet-BlancDe Chaume (v. s. s. s. s. Sin. I este un decapeptid care. n. m. ANGIOSCINTIGRAFIE. spasticufi. ANGIOMATOZA HEMORAGICA FAMILIALA / angiomatose hemorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. m.: boala Rendu-Osler (v. / angiomatosis. a. keratos = corn. s. Procedeu de dilatare a unei artere Ingustate cu ajutorul unei sonde cu balonas. Se disting mai multe forme circumscrise sau difuze. Imaginea este apoi restituita. ANGIOPATIE. a. angeion = vas. IV. s. [Qr. angeion = vas. endocrinol. Imaginea cap-tata de o videocamera este transformata In semnal electric. -ma. tensus. spasmos = contracfte. Sin. -aza . I) denu-mit a. scintilla = scantde. Procedeu radiologic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast. / angiotensinase. 'in continuare. s.} *Necroza peretilor unui vas. / angiostomy. s. f. -oma. angeion = vas. angeiologie. ANGIOPLASTIE TRANSLUMINALA PERCUTANA / angioplastie transluminale percutanee / percutaneous transluminal angioplasty. a nwd'eCa. [at. cu originea In capilarele sanguine (*hemangiom) sau limfatice (*limfangiom). keras. s.] Tumora vasculara circumscrisa. A. este un factor patogenic In unele afectiuni ca infarc-tul de miocard. / angiosarcome. II sub actiunea aminopeptidazei A si actioneaza tot prin intermediul receptorilor AT. s. cutan^e / Cobb's syndrome. plastos = modelat.: ""'Tc) introdus In circulatia sanguina prin injectare. s. a mcorda. tensvs. angeion = vas. din gr. 2) A. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a.] Tumora benigna formata din fibre musculare netede si numeroase vase. o actiune la nivelul sistemului nervos central si periferic.). / angiology. nekrosis = mortificare. meningiene.] Deschidere chirurgicala a unui vas sanguin. myos = musctii. ANGIOSTENOZA. f. / angioplasty. / angiostenose.: sindrom Cobb (v. (at. 4) A. n. / angiomatose. / angioscope. ANGIOLOGIE. s. s. angeion = vas. f. calitatea foarte buna a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator. logos = stiinta. 169 . tensus.). graphem = a. f. / angiospastic. mys.} *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular.] *Sarcom rezultat prin proliferare celulara derivata din elementele conjunctive ale vaselor sanguine.] Enzima proteolitica prezenta In mod normal In sange si In diferite tesuturi. const.. Au fost descrise mai multe a. produce} Alfa. omd. neuron = nerv. / angiosarco-ma. incorda.. anterioare. / angioma.] Spasm vascular care intereseaza 'in special arterele mid si induce o "ischemie localizata In teritoriul corespunzator vaselor afectate. n. ANGIONECROZA. -oza. / angio-tensinogen. m. si tab.} Sin. Tip de a.} Denumire generica pentru afectiunile vasculare. / angiokeratoma. stoma. / angioscope.] Boala.. sin. mgustare. angiotonin. spustikos = care trcye mauntru. [Gjr. s.r.

vedere. / anguillule. [(yr. avand senzatii. deci fara comuni-care cu creierul. ops. s. angor abdominal (2). s. este utilizata ca baza pentru obtinerea de numerosi derivati utilizati In calitate de coloranti In industria textila. / anisocytose.) Aberatie" sexuala constand In excitarea anusului cu limba sau cu buzele.). Are M. / anhydrase.). / angle. enzima care scindeaza reversibil acidul carbonic In CO. [C/erm. s. in ara6a -ainil. s. / Angstrom. s. = celutd. s.ANGOASA ANGOASA. {Qr. m. / anisometropie. ANICTERIC. / anisocoria. s. histos •= tesdturd.: Strongyloides (v. s. -a]-nil.i isos = egali kore = pupita. relativ mica. Sin.: coexistenta de *macrocite si *microcite. s. egal cu 109 m. -minis = preve-stire. ANIZOCROMIE. Animalele constituie o sursa importanta de modele experimentale: a) a. plasmatici sunt dorul (Cr) si a. de la Anil = indigo. din cauza distantelor diferite ale aceluiasi o-biect fata de cele doua retine. -oris = sufocare. Poate fi profesionala sau accidentala. cu aplatizarea *curbei Price-Jones). hiperfagic. 2) Atom sau grup de atomi cu sardna negativa. / aniseikonia. / anisotrope.). Var. m. / anisochromia. n. surve-nind In general dupa mese. f. pentru angor abdominal (v. 2) In filosofia existentiala (existentialism): stare de neliniste care rezulta la fiinta umana fie din libertatea sa si presentimentui greselii posibile (Kierkegaard). lingere = a /inye. isos = egai. fie din insecuritatea sa la amenintarea Neantului (Heidegger). de. ANHIDRAZA.. imperceptibila. / anilisme. angiiilla = fipar. / anhedonia. Poate fi anatomica (congenitala sau dobandita). bicarbonic (HCO^). khroma. f. 2) In particular. -inis: posibii de la abdere = a ascunde. f.. f. b) a. ANHEDONIE.\ Inegalitate a coloratiei globulelor rosii. prin 'casexie sau infarct intestinal. In compozitia sarurilor. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. an * priv. [^r. ANHIST. ANIZOFORIE. isos = egal. on .. s. f. \'Jr. se acumuleaza 'in plasma sanguina si trece m urina. e) a. [^r. s. f. / anisometropia. anger. f. cu nucleui ventromedian al hipotalamusului distrus. [Qr. ANIMAL. ANGSTROM . s. v.: unghi (v. f. [Lot. angor. s. an • priv. / anisocytosis.). f. hematologice (anemie) si tulburari digestive.).] Lichid uleios toxic. s. [Cjerm. m. / anisotropic. -oris = sufocare. acompaniaza formele severe de *anxietate. ](^r. rasuflare} 1) Organism viu. isos = egai.i icier} Care nu se msoteste de *icter. / anhidrotique. obtinut Indeosebi din nitrobenzen. s. f.. s. f. / anhidrosis. stare de rau general. cu formula CeH5NH2. din iat. eterogenitate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex. adj. {Cjr. angu-lus = ungfii. Ant. s. ANIZOCITOZA. ca o consecinta a hemolizei. m. ikteros = gai6enare.. Bioxid de carbon (v. / anicteric. s. -atos = cu[ciare. on -priv. Este prezenta In cantitate mare In eritrocite.] Sin. miscari voluntare si necesi-tand pentru existenta oxigen si hrana organica. radicalii acizi sunt a. 1814-1874.] Cu referire la un corp care prezinta proprietatea de anizotropie (v.] (Medicament) care diminueaza secretia sudorala. Anilm. hidros = transpiratie. 2) A. / anisocorie. f. [Lat. adj.] Absenta sau insuficienta transpiratiei. [Lot. -oza. / anion. ANILISM. -onos = imagine] Inegalitate a imaginilor percepute de fiecare din cei doi ochi.: angina intestinala. s. trope = Intowcere. isos = egal. m. an -priv. A. se recomanda Inlocuirea sa cu unitatea nanometru. ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdomina-lis. spinal. [QT. abdominalis. Anilm de [a Anil = indigo. a se comporta} *Strabism latent. angle. Carboanhidraza. d) a.. In anemiile hemolitice. s. / Angstrom. determinata de o insuficienta cir-culatorie intermitenta a intestinului. Var. s. / anion.] Enzima care catalizeaza scoaterea apei dintr-un compus. [Cjr. n. Aceste reactii. de (a anima = suflet. (a anguis = sarpe] Sin. / angulus. tesut. AN IZO METRO PIE. / animal. ANIZOCORIE. an . ANILINGUS. angoisse. c) a.] Inegalitate pupilara. \Lat. f. de (a ienai = a merge. / anhidrose. kyiof. hydor. ANIZOTROP. ANHIDROTIC.: *izocorie. ANHIDRIDA CARBONICA / anhydride carbonique / carbonic anhydride. ANGUILLULA. s. n. / animal. -ism. uneori fortata. s. f. Se deosebesc: 1) A.] 'Ametropie asimetrica: viciu de refractie cu forma si grad diferit la cei doi ochi. lui Houssay. / anilingus [Lot.: angina abdominala. f. s.: angina pectorala (v.] V. -ozo.1 nm. Var pentru anilism (v. fiziologica. metron = masura. f.: acelular (v. \C. Se formeaza prin disoderea unei molecule de electrolit. s. fizician fi astronom suedes. s. / anguillula. / aniseiconie. adj. f. ana = m sus. / anisophoria. V. hidros = tra. an . angor intestinal. a tainui si omen. s. an * priv. considerate de origine neurovegetativa. f... angustia = loc strdrnt. -oris = piept. Ant: izeiconie.} Unita-te de lungime egala cu 1010 m sau 0. f. / anguish.] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pentru un tip celular definit.. angor. cu maduva spinarii sectionata. / anhi-drotic. cu Jena respiratorie si cardiaca.} 1) Ion Incarcat negativ care In timpul electrolizei se deplaseaza catre anod. . de Ca inIcfitinus = interior. ingust. ion = migrator.. an -priv.. s. ANHIDROZA. m. de la trepein = a intciarce. anhistous. caruia i s-au extirpat hipofiza si pancreasul. adj. [Aiders /ens Angstrom. isos = egal. hydatos = apa. / anisochromie. ANIZEICONIE. \Cjr. s. animal. transgenic. \Lat. ori functionala Cin diferite boli). ANILINISM. adj.priv. asociata frecvent cu stenoza trunchiului ce-liac si a arterei mezenterice inferioare. / anhistic.priv.: a. -ozo . m. an • priv. transgenic. [Lot.r.. phorein = a se simti. f. inteslinum = intestw. [Cfr. an -priv.. / anisophorie. incolor. de valoare mica. ANION. patologica reprezinta consecinta unei inegalitati de refractie Intre cei doi ochi. coif} Sin. ANHIDRAZA CARBONICA / anhydrase carbonique / carbonic anhydrase. f.. obser-vata In aortita abdominala. ANGULUS. accelerarea respiratiei si pulsului. ANGOR ABDOMINALIS. Sin. eikon. unde contribuie la procesele de transport si transfer ale CO.\ 1) Senzatie de con-strictie In regiunea epigastrica. s.nspira. ca si In microscopia optica. 2) Criza dureroasa cu sediul In regiunea mediana a abdomenului. rotator.). on priv. 2) Care apar-tine organismelor. s. [Cfr. care a fost tratat m conditii asemanatoare celui supus experimentarii. deoarece are M. / angoisse. Simbol: A. s. Conform SI. / anhedonie. s. adj.. de circa 30 kDa si rol esential in mentinerea echilibrului acidobazic. f.•priv. abdomen. -oris = sufocare. / aniline. s. cu rol In vederea stereoscopica. / anhiste.i hedone = piacere} Lipsa completa a placerii 'in cursul unor acte care m mod normal o stimuleaza. Principalii a.] Intoxicatie cu anilina. acuta sau cronica. 170 ANIZOTROP ANILINA. adj. si apa. produs aromatic utilizat ca baza pentru numerosi coloranti. si se manifesta prin fenomene nervoase. Var. adj.). Evolutie. / aniline. In fabricarea de cer-neluri si vopsele. opos = vaz. f. / anhydrase. m. isos = egoi.] Sin. in arafia. s. n. de control. / anilism.. s. m. adj. adj.). pectus. [Qr. an • priv. anus = smut.. / anicterique. Insuficienta circulatorie este provocata de aterosderoza obliteranta a originii arterei mezen-terice superioare.: anilinism.. si anilism. / anilingus.tie. s. s.] 1) Durere abdominala paroxistica si angoasanta. animal = fiintS vie. f. ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis. n.

/ anorexiant. malariae si ovale). cunoastere. A. Include un numar mare de specii de tantari (circa 300). f. f. Apare Indeosebi la tinerele Intre 15 si 20 de ani determinand amenoree si scadere In greutate care poate ajunge la 'casexie. ANOREXIE.priv.} Gen de insecte (tantari) Diptere. f. functiei sau comportamentului "normal. a luminii etc. anomaliu = tte. s. dependenta de contextui familial. [John Dalton. \(^r. / anorganique. anorexie mentala. f. / anomie. ANOSMIE. s. / Anopheles. Este de o rezistenta extrem de mare la tratamente. Wucherena bancrofti. an • priv. ar putea fi In relatie cu 'sindromul Simmonds. organon = instrument. odyne = durere} Despre remediile destinate sa calmeze dure-rea si care nu actioneaza asupra cauzei unei anumite boli.. a. odous. s. diferite tipuri de 'Plasmodium (faldparum. 'M'anc Hester.] "Cecitate temporara care apare In cursul variatiilor rapide de viteza (crestere sau reducere) sau In cursul acrobatiilor. f. care nu respecta norme sau legi.priv.). s. (in . s. s. s. adj.. on .i nomos = obttd avdnd forf. hodos = cole. ideal cristalele. ANODIN. s. uneori. an . ANKILOSTOMIAZA.} Absenta tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. este expre-sia unui dezechilibru psihopatic. \Gjr. f. Diminuare sau abolire a alimentatiei prin refuzul hranei sau pierderea apetitului. Se gaseste In banda (4. -e. s.a produce. anorexia nervosa. onyx. / anomalie. tinand seama de sensul curent al cuvantului. f. din [at. spre deosebire de *monoftalmie. / anosmie. Ex. m. variatiile unui caracter situate In afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului si T abaterea standard. m. an -priv. / anophtalmie. a • priv.. este uneori conventionala.: anorexie mentala (v. s. este foarte frecventa In cazul alterarii functiilor denumite simbolice: *afazie Wernicke. de la gnonai = a cunoaste} Termen ce desemneaza igno-rarea sau nerecunoasterea de catre un bolnav a tulburarilor sale. an priv. apsis = vedert. V. pozitiei.: protanopie (v.. 2) Absenta respectului pentru legi si reguli specifice diferitelor institutii. adj.idan fi naturalist engie-z.nf:d. -idos = testicuf} Absenta congenitala a ambe-lor testicule la un subiect cu cariotip XY. asociata uneori cu *displazia ectodermica ereditara. anomos = nereguiat (an . s. / anopsia. prin Intepaturi. s.. de la. ANONICHIE. care a studiat si daltwumul. onoma. an . ANOSODIAFORIE.} Care este contrar structurii. si monorhidie. viteza de propagare a sunetului. De-vierile superioare lui m + 2T ar fi a. gr.. [Cjr.te. / anopie.r. s. s. ana = fn sus. anomaly.). Nemato-cere. manifestata prin hipotricoza si hipohidroza. ANOMALIE.ANIZOTROPIE ANIZOTROPIE. [QT. / anopsie. s. ANOPSIE. prin exces.: fosfor a. f. Sin.: un suflu detectat la auscultatia inimii care exista fara leziuni orificiate sau mio-cardice. / anodin. si a pozitiei acesteia. orexis = apetit. In 'isterie sau In relatie cu un conflict familial. 'agnozie vizuala. nepericulos si.1) la analiza proteinelor membranare prin *electroforeza In gel de poliacrilamida.] Electrod pozitiv. psihopatie. an • priv. sau mineral. f. V. [Cyr. dilata-bilitate. trope = intoarcere. opos = vas. s. osme = miros. Se sustine ca a. Limita Intre normalitate si a. ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia ner-vosa. 2) Absenta vederii. s. prin extensie. ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton. iar cele infe-rioare lui m . Poate fi periferica (leziuni la nivelul zonei olfactive) sau centrala (leziuni ale scoartei cerebrale). {Qr. f. "hemianopsie etc. / ano-sognosia. f. cu hipermetropie (v. octontos = dinte. s. nomos =• allied availd forf. s.i ophthalmos = ochi} Absenta congenitala a ambilor ochi. 1) an . d wufi sufere-a. / anode.priv. nosos = fioala-'i diaphoria = difer-e. m. s. / anisotropie.] Absenta completa a dintilor temporari si a dintilor permanent!'. Var. / ankyrine. [Gjr.priv. f. s. f. / anorchidie. f. iar cele situate In afara intervalului m ± 4T.] Absenta simtului odoratului (mirosului).a. / anonychia. hemiplegie stanga In cadrul 'sindromului Babinski. f. / anopia. f. lat. cHimist. / anosodiaphoria. adj. / anisotropia. organum. / anormal. -ale. V. ANOFTALMIE. ANOSOGNOZIE.. s. gnosis = perrepere. S-a propus sa se considere a.d de (ege)} Modificare patologica.. / anonychie. n.). |^r. ANORHIDIE. -atos = denumire. drum. s. cu pastrarea capacitatii de a ANOSOGNOZE Ie recunoaste si utiliza.. de [a trepein = a inloarce. rezistenta la tractiune. care apartin subfamiliei Anofeline (Anophelinae). s. cu exceptia celor din sistemul cubic) de a prezenta o variatie a proprietatilor lor fizice (coeziune.] Indiferenta afectiva pe care un subject o manifesta fata de o stare patologica proprie. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ. on priv. ankyra = awora. ANKIRINA.priv. f. [Lat. {CJT. Indeosebi a formei sau structurii unei formatiuni anatomice si. de obicei "congenitala si *familiala.reguiarita. aspect. Ex. ANOD. fara importanta. f. / anosognosie.priv. an • priv.] 1) Element chimic neinclus Intr-o molecula ce contine carbon.2T. s. 171 . / anosodiaphorie. ANOREXIE MENTALA / anorexic mentale / hysteric apepsia. s. monstruozitati..priv. Femelele (hematofage) sunt vectoare. s. [Gfr. ops.] Calitate a unor corpuri cu structura interna ordonata (ex. In acest caz. s. / abnormality. aorma = reguid. ANORGANIC. / abnormal. ANOMIE.. utilizat In cura de slabire cu precautiile de rigoare. / anorexigene. f. f.). anopheles = vdta. eel mult in cadrul 'sindromului Babinski. f. care Inseamna absenta congenitala a unui ochi.] Proteina globulara (200 kDa) care leaga *spec-trina cu proteinele membranare integrate ("banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare. s. / anomia. m. s. f. profesor la. a . pentru anchilostomiaza (v. Bra urmari. [C?r. f. de [ege. -aux.). ANODONTIE.. / anosmia. / anodontie.) In functie de directie. Sin. fiz. 3) Uneori sin.ma. congenitala sau dobandita. si normal. }C. adj. orgtinikos = referitor la un instrument. adj. [Qr. s. f. m. \Gr. gr. conductivitate electrica. vedere} Termen relativ vag cu urmatoarele sem-nificatii: 1) Absenta sau starea rudimentara (malformatii) a ochilor.priv. [Lat. [Qr. V. A. / anodyne. Desi ar putea prezenta interes. termenul este putin utilizat. Evolutie imprevizibila.: aberatie cromozomiala (v.. f. 2) Medicament destinat reducerii senzatiei de foame. a. anomalus.: anorexia nervosa. ma-sind.. situate In afara intervalului m ± 3T pot fi denumite variatii singulare. 1766-1844} Sin. benign. lat.. f.tor.. organicus. [Qr. -ykhos = unghie. si anosognozie. an . f. s. ab = indepartat de. / anophthalmos.priv. gf. observata la bolnavii cu tulburari psihopatice.] Diminuare marcata sau pierdere a apetilului. indolor. 2j a . / anodontia. [Gfr. ina. ale unor agenti infectiosi: arbovirusuri. adj. f. Prin extensie. anomalous. orexis = apetit. / anorchia. A. adj. ANOMALIE CROMOZOMIALA / anomalie chromoso-nique / chromosome anomaly. ANORMAL.. / Anopheles. ANOPIE.. f. s. Sin. / ankyrin. prin defect. nosos = 6oala. adj. / anorexie.} 1) Care diminueaza apetitul. gr. s. / anode. ANOFEL.] 1) Forma de *afazie In care pacientui este incapabil sa denumeasca obiectele. on -priv. / anorexia. de care. / inorganic. ANOREXIGEN. orkhis.. poate fi observata si In cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare moleculara. V. [Qr. vivax. isos = ega[. gennon . determinate pe un esantion reprezentativ din populatie).

organe. de ia antecedere = a preceda (ante = mainte. uteru-lui Inseamna deplasarea Inainte a uterului Intreg. A. s. ca mijioc pentru insertie si Ie furnizeaza nervi si vase sanguine. physis = creftere. tub urinifer si nefron. / anovulation.. helix = fpirald.an. mart. prin perturbarea utilizarii tisulare a oxigenului.: amnezie a. familiale). oxys = acrui o\igen. rezulta prin competitia de legare la acelasi tip de receptor.. s. / anteflexion. adj. fir metalic (platina) ter-minat cu o bucia si fixat pe o tija metalica. activat de prima si inactivat sau blocat de a doua substanta. Prin a. de la ponere = a pune. ante = inainte.: pozitie a.. brachium. 3) a. exista un spectru larg de agonisti si a. / anteposition. for-meaza un unghi ascutit cu axa colului. gr. natalis = de naftere.] Segment al membrului superior cuprins Intre cot si pumn. mio-cardica. 4) A. / antenatal. ANTAGONISM. m. anularea sau inversarea efectelor lor. ca o consecinta a unei opriri a circulatiei sau a unei *anoxemii.} Deplasare globala a unui organ 'anterior. ce poate avea ca rezultat diminuarea. adj. axul corpului uterin. necompetitiv: reactie prin care se Tmpiedica o etapa care preceda formarea complexu-lui *agonist*receptor. In sens propriu reprezinta o Intrerupere. / anse. partial: ventral. s. v. f. cu care este asociata. s. ANTEBRAT. ansa toarta.. histo-toxica. ante » mainte..] 1) Mis-care In sens anterior. s. ineL] 1) structura anatomica In forma de bucia sau inel. f. f. ANTEFLEXIE. f. adj.} Proe-minenta curba a pavilionului urechii. n. medicamentos: actiunea a doua medicamente administrate Tmpreuna. In forma de U. pi. prea flectat Inainte. s. 'JCeide(6erg fi Gjottingm.ANOVULATIE ANOVULATIE. adj. a unor organe fata de pozitia lor anatomica normala. cedere = a merge} Toate faptele sau circumstantele anterioare unei boli si care privesc: 1) starea de sanatate a subiectului examinat (a. fenomene sau substante. Marginea convexa a a. ane-mica prin scaderea concentratiei de hemoglobins sau a nu-marului de eritrocite din sange. s. 2) a. adj..} Locutiune latina semnificand Inainte de *moarte. de in ovum = ou. / anterieur. Legarea se produce conform *legii maseloc.priy.rm. s. care con-serva curbura sa normala. 2) A. [Qr. antihelix. s. [Lot. de Ca parero = a nafte. / anteflexion. n. s. 3) a.] 1) Despre un muschi a carui actiune este opusa actiunii altui muschi. f. agonizomai = a iupta fi agon = iuptd} Opozitie redproca Intre doua actiuni ale unor sisteme. hypo = sub. [at. versum. onos = Brat. [Lat. este libera In interiorul cavitatii abdominale. f. / anteversion. lat. n. prin insuficienta acuta a fluxului sanguin coronarian. anterior = mai mainte. 2) Care se produce de la un moment dat. ANSA. ANTE MORTEM. [Lat. ftiinpifica ovulum = ou mic. ante = mainte. / antecedents.] 1) De-viatie anterioara. i. dim.. positio.: 1) A. afgos = duren. -ntis = antecedent. s. -e. competitivi sau blocanti Tmpiediti5 172 ANTIACID accesul 'agonistilor la receptori. poate desemna a •hipoxemie deosebit de severa. adj. pe care Ie des-criu jejunul si ileonul. n. de ia natus = nascut fi nasci = a se no/ite. a inamta. / antenatal. s. / antalgic. [Lat. / forearm. ce declanseaza raspunsuri de intensitate scazuta. / antiacide. / anoxia. a nou-nascutului. f. de altitudine v. f. -rtis » moarte. [Qr. s. m. i. feno-men sau substanta care se opun unei anumite actiuni. f. m. Pentru comparatie. profesor la Zurich. utilizat pentru In-samantarea mediilor de cultura cu bacterii. s.] V.. s. / antacid. / antagonism. f. se diminueaza sau se anuleaza efectele unor actiuni. ANTIACID. NA. organ. n. avand ca rezultat o extractie anormala a oxigenului. ante = mainte. prin dimi-nuarea rapida a continutului de oxigen din sange. / anovulation. anti = contra.} V. s.. 2) In bacteriologie.: a. desi se leaga la un 'receptor. de ia vertere = a wtoarce. eventualitate practic imposibila.. m. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neutralizare. adj. comparativ de [a ante = inainte. Tipuri de a. an . Ex. treapta. ANTAGONISTI DE CALCIU / antagonistes de calcium / calcium antagonists. ANSA HENLE / anse de Henie / loop of Henle. s. NA: pars distalis adenohypo-physeos. anti » contra. a aportului de oxigen la nivelul unui tesut. prin flectare. f. a. / loop. oxys = acm. ANTEHIPOFIZA. microbian: relatie In care o specie microbiana exercita o ac-tiune defavorabila asupra uneia sau mai multor spedi micro-biene. a. 2) a. n. a.\ Absenta "ovulatiei. ae ia anti = contra. 2) Exagerarea anormala a *anteversiei uterine. |br. [Lat. competitiv sau necompetitiv. ante = mainte. [Qr. 2) Termenul este utilizat frecvent cu re-ferire la orientarea normala a uterului. fulminanta. ANTEPOZITIE. A. anthelix.. acidus = aero.priv. / antagonisme. In aces-te conditii.: medicament sau molecula hormonala endo-gena) de catre o alta substanta. Intre cele doua extreme. baima. de ia phyeia = a create. rau de munte. care Ie servesc. \Lut. \Qr. sunt cuprinse Intre cele doua foite ale mezenterului. adj.. / antagoniste. antecedens. antagonisma = pozifie. 7) a. de [a gradi = a merge. adj. / antalgique. nu declanseaza reac-tiile de raspuns celular. ANTECEDENTE. [Qr.priy. [Lat. Ex. dar termenul este utilizat frecvent In locul celui de "hipoxie. s.\ Stricto sensu absenta totala a oxigenului. A.). s. de regula localizata. gra-diis = pas. anoxyemie. gr. ANOXEMIE. -atos = sange. [Lat. 6) a. anterior = mai mainte. [Friedrich Gusttiv Jukob Uenie. comparatip de [a ante = mainte} In anatomie. Se pot distinge: 1) a. ANTEVERSIE. adj. ANOXIE. s. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substante (ex. ANTALGIC. / anoxie. anatomist ge. al carui corp este flectat Inainte si formeaza un unghi de 100-120° cu axa'colului. ANTENATAL. ANTE PARTUM. pi.} 1) Curbura anterioara exagerata a unui organ sau segment de organ.] 1) Care se opune acizilor. deoarece stricto sensu Inseamna absenta oxigenului din sange. [Lot. la nivelul partii lor concave. NA: antebrachium. s. ascendentilor sai (a. personate). tratament a. ante = inainte. ante = wainte. ANTERIOR. neonatala. an . fami-liei sale (a. NA: ansa. ceea ce Inseamna ca se va exprima efectui substantei cu concentratia moleculara mai mare. s. 3) Substanta care. 4) a. adj. ANTAGONIST. s.: blocante de canale calcice (v. [Lat. brakhion. / anox(a)emia. an . / history. Sin. / antagonist. m. [Lot. [Lot. m. Ex. hipofiza. [Cjr. s. / anterograde. flexio. s.] Care calmeaza durerea. Sin. partus = nafte-re. s. Cat. de ia flectere = a wdoi. f. -onis = punere. -onis == mdoire.] Care preceda 'nasterea. / antehypophyse. / anterior. adj. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. rezultat al fluxului sanguin capilar inadecvat. s. ereditare sau eredocolaterale). o?(igen. / anthelix. [Lat. m. partiali. Medicament cu aceasta proprie-tate.} Termen discutabil. gr. s. hucid. astfel Incat. stagnanta. 1809-1SS5.. / anteversion. 3) A. ANTEHELIX. pi. biochimic. f. agonisti si a. s. m. termen prin care se precizeaza pozitia unei formatiuni situate Inaintea planului frontal. / anterograde. f. a carui presiune scade In tesuturi. / anthelix. ANSA INTESTINALA / anse intestinale / intestinal loop.] Locutiune latina semnificand Inainte de "travaliu. s. In principiu.. situata anterior fata de "helix. / avant-bras. ANTEROGRAD. ante = inainte. 5) a. / anterior pituitary. / anoxemie. . ante = mainte. ansae. 2) Despre un sistem. / anteposition. antugomstRs = oponent. anteflexie si anteversie. de ia anti = contra. ago-nistes = [uptdtor. f. f.

b) cea mai mare parte a "betablocantelor adrenergice. Din aceasta familie fac parte: *bacitracina. / antibiotique. cancer. Substante care inhiba coagularea plasmatica. anti = contra. ANTICONCEPTIONAL.. / anticancereux. s. s.. aati = contra. adj. a.priv.. canal de calciu. ergein = a [ucra. anti = contra. anticoagulante circulante. si antiulceros.. m. [Cfr. / antineoplastic. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. 2) Substanta sau procedeu care previn sarcina prin Tmpiedica-rea *fecundatiei. adj. ANTICOAGULANT. f.. s.. s. s. dim. tetracicline. gramma = insc. ANTIARITMIC. / anticoagulant. ANTIANGINOS. m. canal de potasiu. [Cjr.. ANTI-ANTICORP.. ANTIBIOTIC. bias = viata.re. gennan = a produce. s. s. s. / anticipation. ANTIAMARIL. s. / antiallergique. al!os = aitui ergon = iiicru. ANTICONVULSIVANT. Triplet de oligonucleotide de ARNt care permite legarea de codonul corespunzator de pe o molecula de ARNm... neutralizand activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. sou gr. anti = contra.. se utilizeaza sisteme automatizate de efectuare a a. avantajul administrarii orale dar nu pot fi utilizate In urgente. sunt grupate In familii: betalactamine. m. gr. s.: heparina. [Lot. adj. m. de (a anticipare = a o (ua Inainte. Sin. sunt utilizate ca *spasmolitice.] 1) Care previne *sarcina. V. adj.. ANTIAGREGANT. anti = contra. s-au dezvoltat a. nitroimidazoli. derivati de oxichinoleina. [Qr.} Care se opune actiunii *hormonilor androgeni. a coagula. / antianginal. anti = contra. s. / antiagregant. A. f. m. 3) Substante care interfera cu o reac-tie de coagulare.\ V. / antibiotics therapy. de [a baktcria = fiaston. rezultand proteine non-gama carboxilate incapabile sa fixeze calciu denumite si PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). adj. adj.] 1) Despre o substanta care se opune actiunii "acetilcolinei. [at. [Cjr. anti = contra.. n. m. Ex. ANTICIPATIE. [Cfr. s. s. (at. / anticodon. anti = contra. s. se alege antibioticul care inhiba eel mai intens dezvoltarea unei anumite bacterii confirmata ca fiind agent patogen al unei anu-mite boli. si nu a actiunii clinice. Int.. s. ANTICANCEROS. anticorpi care neutralizeaza una din proteinele coagularii. s. m. m.] Procedeu de determinare in vitro a actiunii unei serii de antibio-tice asupra unei suse bacteriene. / anticoagulant. -onis = anticipatie. Pe baza efectelor celulare.. / antibiogram. [Cjr. / anticholinergique. Anticolinergic. / anticodon.. Prin a. bakterion. care permite determinarea sensibilitatii. n. ANTIBIOTERAPIE. rhythmus. s. cu efecte asupra potentialului de actiune sau asupra perioadei refractare efective. ex. 2) o substanta naturala care circula In sange. ca si a analogilor sintetici ai acestora. f. s. [Cjr. m. [Qr. Sinteza factorilor II. [Cjr. ANTIALERGIC. m. / antibiotherapie. -e. -elle. anti = contra.) 1) Care se opune 'anginei pectorale. / antisludge. anti = contra. adj. rifampicine. m. pi. s. s. bias = viafd. si agregarea eritrocitelor si a plachetelor. \Gjr. rhythmos = ritm} 1) Care se opune tulburarilor de ritm cardiace. anti = contra. adj. therapeia = trata-ment.. adj.] Termen generic care defineste un tratament cu *antibiotice. / antiandrogen. n. spanioia amarillo = galften.. a anticipa (ante = Inainte. ci doar In tratamentui de lunga durata al *bolii tromboembolice. -euse. n. adj. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides. se disting patru grupe de a. s. adj. adj. fata de "heparina. n. adj.: antivitamine K. Actioneaza prin distrugerea membranei bacteriene.. In prezent. -onis = grcw\ ditate. Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagu-larii. d) o serie de inhibitori de calciu. *gramicidina si *polimixinele. r. / antibiogramme. antiseptic. o. alterata. concep^ie. -oris = corp} Anticorp capabil sa interactioneze cu proteinele plasmatice si. ia conccptare = a deveni msarcinata. 2) Denumire generica a unor substante naturale produse de catre unele microorganisme. s. careia Ti afecteaza cinetica. / antiepileptic drug. Indeosebi cu referire la medicamentele care Tmpiedica dezvoltarea anumitor microorganisme. s. antitubercu-loase. / antiandrogene. V.. khole = 6iia. n. [at. adj. si antibiotic. s. ANTIBIOGRAMA. n. s. / antiangineux. adj. de sin-teza. a. *antiemetice. 2) Medicament pen-tru tratamentui *insuficientei coronariene. pulmonare sau sanguine. [Qr. -enne. ANTIBACTERIAN. / antiamaril. s. actiune. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. anticipatio. / antiarythmique.. (at. / anticonvulsivant.: medicament a. macrolide.\ Care Intarzie sau Tmpiedica coagularea san-gelui: 1) un agent fizic sau chimic introdus din exterior. rezistentei sau sensibilitatii limita a susei. -cri = roc. anti = contra. V. canal de sodiu. adj. cu anticorpii. standard se studiaza efectui bacteriostatic al unui antibiotic dupa difuziunea acestuia In geloza (unde este cultivates bacteria) pornind de la un disc si se masoara concentratia minima inhibitoare. m. ANTICODON. Grup de anticoagulante antagoniste ale *vitaminei K. conceptio. dezinfectant. 2) Substanta care inhiba eliberarea de acetilco-lina sau blocheaza actiunea acetilcolinei deja eliberate. exercitata Indeosebi la nivelul *aciditatii gaslrice. n. [ucra} (Medicament) care se opune mai mult sau mai putin complet manifestarilor generale. V. care inhiba doar in vitro formarea tromboplastinei. *midriatice si antiparkinsoniene. in vitro sau in vivo. adj. / anti-anticorps. antifungice. adj. deci. adj.] Tendinta unor boli de a debuta mai timpuriu si de a se prezenta sub forme mai severe de la o generatie la alta. m. corpus. s. anti = contra. adj.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei.oagulare = a In-cfiega. / polypeptide antibiotics. [at. (^r. contraceptiv.. anti = contra. In scopul determinarii sen-sibilitatii acesteia la antibioticele testate. determinate de *alergie. V.. n. adj.ANTIAGREGANT ANTICONVULSIVAN T 2) Medicament cu aceasta proprietate... s. m.. 2) Denumire generica a medica-mentelor cu aceasta actiune.} 1) Care se opune formarii de *agregate de globule rosii sau de trombocite In vase. f. / anticonceptive. angina = sufocare.} (Substanta) care are actiune "bactericida sau "bacteriostatica. antibiomimetice. mecanismut de actiune si efectele clinice. adj. s. a sufoca. Familie de *antibiotice produsa de bacterii din genul Bacillus. s. oner. [Cjr. VII. In ultima perioada. adj. la ergein = a. convul173 . V. [Qr. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. glico-peptide. n.. IX. Datorita acestor proprietati. antimitotice. f. s. cuta-nate. anti = contra. andros = bCa-bat. din aceasta cauza. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagulants circulants / circulating anticoagulants.] 1) Care se opune vietii. s. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. / antiamaril.] Care se opune *febrei galbene. s. aggregare = a aduna [a un ioc. df. a . / antiantibody.. de (a therapeuein = a ingriji. capabile sa Tm-piedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau sa Ie dis-truga (*bactericide). / antibacterial. adj. / antiallergic. -e. Cat. amino-glicozide. n. adj. ankein = a sugru-ffia.. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants. / anticholinergic.. m. si X ai coagularii este. / anticonceptionnel. / anticipation. / antibacterien. pentru unitatile medicale mari.. In scop terapeutic. cra6. prezinta. -euse. Sunt eficiente Indeosebi Tmpotriva germe-nilor gramnegativi. [Qr. antisecretorii gastrice. de. -ina.rie. In functie de formula chimica. [Cfr. antimitotic (2). bias = viatd. de (a angere = a strange. / antibiotic. / antiarrhythmic. [at. polipeptide. anti = contra. anti = contra. ANTIANDROGEN. capere = a [ua). n. m. contraceptive. adj.

apartin Indeosebi IgG./me. V. Titruri crescute de a. Abrev. antimitocondrie. c. deocamdata fiind ANTICORP. A. varietate de a. poarta *situsuri de combinare pentru anticorpii anti-ADN. fara a modifica func. 6) A.] 1) Despre un medicament (. 15) A. prezenti grup de globuline denumite *imuno-globuline. de antigeni cu care organismul nu a venit anterior In contact. umani monoclonal! fata de endo-toxina prezent In umori. 3) A. de anticorpi. s. strict identici. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps monoclonaux / monantibody. hibrid. *iar celalalt pentru alt antigen. umoral. anti-tesuturi (autoanticorpi) care interactioneaza cu ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFILE / anticorps cytoplasmatiques anti-neutrophiles / cytoplasmic antineuo serie de pro-teine musculare. IgG care se leaga de reaginic. fizwio-gie. antitireoglobu-lina) tipuri de celule. actioneaza asupra antige-nului ca *aglutinina.: a. 16) A. IgM sau IgA si indud: *lizina sau 'precipitina. HA-1A) pentru neutralizarea efectelor endotoxinelor. cu hematii tratate In prealabil cu un ferment practice si In cercetare. 17) A. de natura proteica. ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA / anticorps anti-cardiolipine / ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOAME NONanti-cardiolipin antibodies. propriu'asi (c-ACAN) anumiti receptori de pe suprafata unor celule. Nu exista a. antienzima.) specificitate deplina si. prezenti atat la padenti cu boala tiroidiana imuna. Markeri sensibili (85 %) si specifid (95 %) diverse structuri nucleare. a. a. Indue hipotiroidismul primar prin primitiva. s. anti-tesuturi (autoanticorpi) care reactioneaza cu nilor tiroidieni. t. tora este in curs. a. Sin. Cateva tipuri: peroxydase thyro'idienne / anti-thyroid peroxidase anti1) A. A. 13) A. cu specificitate dubia. 2) Medicament dintr-un grup cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adultii tineri. pe masura diversitatii *fosfolipidelor. gen dintr-un amestec si pentru obtinerea unor *vaccinuri cu ANTICORP REAGINIC / reagine. difera fiecare avand indicatii preferentiale 'in functie de tipul de atat prin structura cat si prin specificitate. pe care o inhiba exista In serul majoritatii pacientilor cu boala Hashimoto si la o numai prin fixarea pe situsul catalitic. 12) A. 8) A.: anticorpi reactioneaza cu antigeni microzomali prezenti m cantitati mari in celulele tiroidiene 'in *tiroidita Hashimoto. detectabil m serul unor oameni (sau animale) normali. ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de DonathLandsteiner / Donath-Landsteiner antibodies. -oris c corp. HODGK1NIENE / anticorps monoclonaux pour les lym174 . nare a hematiilor de oaie. varietate de a. v. fata de lele azurofile. \]ulius care are un situs de combinare specific pentru un antigen. anti = contra. mononucleoza inreactii antigen-a. austri-ac.Tmpotriva mielo'antigenul Forssmann. proveniti din acelasi *clon fixeaza si tl sensibilizeaza dar nu produce nici aglutinare. plas-mei sunt cuprinsi Intr-un minat si anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). A. A. ca si implicatiile In patologie. Producerea de a. nici plasmodtar. s. in vivo sau in vitro. acidifiere.ditina m 1930. care apar doar In conditii speciale. 5) A. sunt prezenti si In alte afectiuni: pusa In evidenta prin diverse reactii in vitro si in vivo. de asemenea In *lupusul acut diseminat cat si In *poliartrita este esentiala pentru dezvoltarea reumatoida (reprezinta factorul Haserick. anti-TPO. Tip de anticorpi antitesuturi) sub actiunea unui 'antigen si care poseda proprietatea de a reactiona specific. ANTICORPI ANTIPEROXIDAZA T1R01DIANA / anticorps antiDiversitatea a. citotoxic. de importanta exceptionala. [Qr. sensibil la ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies. a. perinucleah (p-ACAN) .ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps antiphospholipides / antiphosphoiipid antibodies. fectioasa etc. specific sunt Indreptati Tmpotriva proteinazei serice neutre din granupentru antigeni din membrana celulara. este enorma.). iar a. Sunt prezenti m cat si cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex.). cu aceasta. monoclonal! (v. au ANTICORPI ANTITIROXINA / anticorps anti-thyroxine / antithyroxin antibodies. A.i 9{e.). A. ce antiperoxidaza tiroidiana (v. termolabil. / antibody. Au aplicatii albuminos (plasma). benzodiazepinele. antimicrozomali apar In tiroiditele autoimune si ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA / anticorps anti-thyroglobuline / antithyreoglobulin antibodies. cu specificitate pentru antigenul antigenul P al eritrocitelor la temperaturi scazute si determina sistemului Rh (v. destinat sa suprime crizele comitiale. Se recurge la hepatita cronica activa. descris ca entitate nosologica *sindromul antifosfolipidic. Familie foarte eterogena tionarea fiziologica a sistemului nervos central. ciroza. foarte eficace. c.. reactie In mediu gen. v. In prezenta antigenului sau specific se oclonal antibodies. f. Autoanticorpi circulanti Tmpotriva hormofost detectati 'in car-ditele reumatismale. A. si Int.: a. fenitoina. Rh.) Substanta specifica. Combinarea unui a. A. reagina. 14) A. midic anstriac. provocand fie blocarea. reactioneaza cu structurile sarcolemale ale muschiului cardiac. premiut 9{p6e. 4) A. anticorpi anticardiolipina. 7) A. prezenta in mod natural sau produsa in organism (sange sau ANTICORPI ANTINUCLEAR1 / anticorps antino-yaux ou antinucleaires / antinuclear antibodies. 20) A. 19) A. anticelular. de aceea. A. antimuschi noted. In primul proteolitic (tripsina). ori ca complement. care reactioneaza cu o enzima data. indud fenobarbitalul. 2) A. a.[ pentm precipitant. responsabil de for*imunitatii. caracteristid lupusutut eritematos acut diselegare necovalenta cu antigenul. / anticorps. ca mijioc de diagnostic In diverse boli infectioase. avand aceeasi specificitate pentru un anumit antihemoliza. hepa-tita cronica activa. ului celular. 10) A. Abrev. antimiocard. scaderea activitatii biologice a hormonilor tiroidieni.tii yorl^ 1S6S-1943. A. urmare a sarcinii incompati-bile). patoiog fi seroiog de engine. A. 9) A. imuno-precipitare. fie stimularea functiei celulare. antireceptor reactioneaza cu pentru *granulomatoza Wegener. Karl Landsteiaer. ce reactioneaza specific cu suprafata diferite-lor bodies.: anticorpi 'in serul sanguin al diabeticilor tratati cu insu-lina si reactioneaza antitireoglobulina. sunt produsi de celulele *hibridoamelor.: macroplasma 'in anu-mite afectiuni hepatice. antieritro-citar. Sin. Sin. Anticorp care. Ex.: reagina (v. variatiile de temperatura. pana la denaturare. fata WO-1950. 11) A. detectabil prin proprietatea sa de aglutiperoxidazei sau a elastazei. Donath. cu antigenul sau specific poate fi marea "celulelor lupice).Q. m. anticelula parietala gastrica. 18) A. / reagin. de la convellere = a zdmncma. corpus. m. cu antigenul tisulari care reactioneaza cu antigeni situati pe suprafata nuclecorespondent. m. cu rol buna parte din cei cu hipertiroidie tireopriva primara sau boala patogenic In anemii hemolitice autoimune. "test Coombs etc. perfect. Inventarierea aces*epilepsie. Prezenta In circulate a a. profesor dt medicinci interna la 'Vima. antiinsulina apar Basedow-Graves. utilizati experimental (a. proteinele mem-branei interne mitocondnale. Apare m imunizarea persoanelor Rh negative cu hemoglobinuria paroxistica nocturna prin hemoliza mediata de sange Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos. antinuclear reactioneaza cu trophil antibodies. sclerodermie. Indeosebi ciroza biliara globulinemie Waldenstrom).} Tip de a. Forssmann.: ACAN.lupus anticoagulant") a fost asociata cu atacuri ische'mice care suprima crizele comitiale. natural. Termenul este rand pentru identificarea extrem de precisa a unui anumit antidiscutabil. (sau de a. care precipita cu antigenul.ANTICORP ANTICORPI MONOCLONAU PENTRU LIMFOAME NON-HODGKINIENE sus.

ANTIGEN CA 15.] Termen desuet. Casoni sau a. anti = contra. utilizabil pentru supravegherea acestora. a. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. iar concentratia sa plasmatica normala este sub 30 Ul/ml. emetikos = care produce. adj. anti = contra.: a. anti = contra. 2) In homeopatie. yatolog si imumiog suedes. adj. care. ANTIGEN FORSSMAN ANTIGEN. s. s.: solutie apoasa. (v. f. anti = wntra. n. adj.: antimicotic (v.3 / antigene CA 15. asigurand rezistenta la boala. A. n. s.: homeodot. asocial cancerelor digestive si ovariene..] 1) Care se opune actiunii estrogenilor. [Qr.: HBs. impuls. m.: ACE.4 / antigene CA 72. 2) A. marker tumoral relativ util In urmarirea cancerului colorectal. s. w direcfie opusd. \Qr. hidatic. Concentratia sa normala In plasma este sub 2. [at. gennan = o produce. Ex. ANTIFOLIC. glicoproteic asocial cancerelor ovariene. celule sau proteine straine.az. reflex axonic. anti = contra. s. s. proftSOT rfe 6ai'terio[ogie si patologie generaid ia Lund. dar si a altor cancere (gastric.} Care se propaga In directie opusa caii obisnuite.).. 2) Denumire generica a unui grup de medicamente cu aceasta actiune.. iat. ca si a.. / antienzyme. ANTIFLOGISTIC. {Cjr. In continuare.). / antidote. crosreac-tiv (mcrucisat-reactiv). / antifibrinolytique. care reactioneaza cu un anticorp pro-dus ca raspuns fata de alt antigen. m. oistros = dbrintd. s. 1868-1947. s. diouretikos = care. V. antigen CA 19. V. inclusiv la om si denumit datorita acestui fapt heterofil (pentru ca se gaseste la organisme aflate la distanta In arbo-rele filogenetic). anti = contra.: pi.. [Cjr. Cateva tipuri de a. A asocial cancerelor colorectale si pancreatice. In terapeutica. avand efect de scadere a debi-tului urinar. s. unii a. V. antigeni fetali. nu sunt straini pentru subiectui respectiv. / antienzyme. n.5 ng/ml. prin inhibarea competitiva a sintezei acizilor nucleici ca urmare a blocarii dihidrofolat-reductazei. la phlox.. deoarece con-tine a. ia diourem -« a urina.). pot fi utilizate ca *antimitotice. fungus = ciu-perca.9. m. de. / antidiuretic. m. s. In raport cu care este mai putin specific. dar nu 175 . V. ai aceluiasi individ. a. s. In continuare si atte tipuri de antigeni. antidromein = a merge. ANTIESTROGEN. m.). ANTIGEN CA 19.). uleioasa sau pulbere de retrohipofiza (vasopresina sub diferite denumiri comerciale).3 antigen. [Qr. pancreatice sunt folosite cu precadere In tratamentui pancreatitelor acute. DEX. ANTIGEN CA / antigene CA / carbohydrate antigen or CA antigen.. iat. prin administrare intravenoasa. de la lyein = a distruge. f. anti = contra.. ant'i = contra. 'antipaludice sau ca *antibacteriene In asocieri cu unele *sulfamide. de ia anti = contra.] Substanta sau celula straine organismului.. gennan = a produce. antigeni. obtinut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat si fenolat. Hbs Australia (v.: 1) A. Substanta care exercita o actiune antagonista *acidului folic. protectiv. V. utilizati ca atare sau cuplati cu radioizotopi sau toxine.. / folic acid antagonist. adj. Deoare-ce stimuleaza productia de *gonadotrofine. ANTIGEN AUTOLOG / antigene autologue / autologous antigen. cf. n. adj. anti = contra.3 / CA 15. n.a. en = in. A. / antiemetic. si chelator. Abrev.. Nu este riguros specific si prezinta o concentratie plasmatica normala sub 35 Ul/ml. phlogos = fiacdra. / anti(o)estrogen.. dromos = cursa.ANTIDIURETIC phomes non-hodgkiniens / monoclonal antibodies of nonhodgkin lymphoma. / antigene. emeficus. V. adj. Obs. / anti-oestrogene. ANTIDIURETIC. vasopresina. Denumire generica a unei serii de a. 5) A. A. / antidromic. s. 2) Hormon care creste reabsorbtia de apa la nivelul tubului contort distal. sou phlegein = a ardf. substante toxice etc. adj. (Indeosebi acizii epsilonamino-caproic si tranemaxic) inhiba activarea 'plasminogenului sau a *plasminelor tisulare. adj. s. / antifolique. drojdie. ANTIDOT. sou [at. / antifibrinolytic [Qr. de. ubicuitar. ANTIDROMIC. ANTIGEN CA 72. pentru care nu este strict specific. s. Termen actualmente desuet. oncofetal asociat cancerelor pancreatice. adj. sunt utilizati pentru inducerea stimularii ovulatiei In caz de infertilitate. s. favorize. glicoproteic asocial cancerului de san. n. a. 3) A. emein = a romita. CEA (engl. markeri tumorali. zym = ferment.} Inhibitor enzimatic avand actiune de neutralizare spedfica. identificat la numeroase spedi de plante si animate. CA 50 si markeri tumorali. Ex. m. V. antifongique. 2) Medicament care Tmpiedica fibrino-liza. utilizabil pentru urmarirea acestui tip de cancer. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigene carcinoembryonnaire / carcinoembryonic antigen. adj. / antidiuretique. Sin. utilizabil In urmarirea acestor tumori. ANTIGEN CA 125 / antigene CA 125 / CA 125 antigen.. [Cfr. ANTIFUNGIC. antagonist al actiunii estrogenilor la nivelul receptorilor tisulari si utilizat In tratamentui cancerelor de san dependente de estrogeni. Nu este riguros specific. Glicoproteina cu Mr de 200 kDa. m. deci.: o grefa cutanata prelevata de la nivelul coapsei si depusa In alta zona la acelasi individ nu este recunoscuta ca straina si nu va fi rejetata. gt'. m. ANTIEMETIC. m. antidotum = anticfot. chimic. fibra = fi6rd/ -ina. Ex. A.] Sin.). m. adj. utilizati ca *markeri tumorali. carcinoembrionar. virusuri. Are o spedficitate suficienta si o concentratie plasmatica normala sub 6 Ul/ml. m. gr. medicament destinat sa atenueze o reactie excesiva determinata de administrarea unui alt medicament. cu actiune puternica dar de scurta durata. Concentratia sa plasmatica normala este sub 40 Ul/ml. care indue producere de *anticorpi specifid sau de *limfocite (*imunocite) si care interactioneaza specific cu pro-dusii raspunsului imun (molecule sau celule). Diferiti a.: antivomitiv (v. [a. bio-chimic sau farmacologic. s. V. drum. n. care dez-volta o imunitate de protectie. printr-un mecanism fizic. ANTIFIBRINOLITIC.. / antidote. [Cfr. Sin. s. adj.tl urinare. ANTIENZIMA. Este prezent In majoritatea organelor. / antifungal. markeri tumorali. Concentratie plasmatica normala sub 23 Ul/ml. / antigen. adj.9 antigen. s. desemnand antigenul de suprafata al virusului hepatitei B. / antiphlogistique. ANTIGEN FORSSMAN / antigene Forssman / Forssman's antigen.4 / CA 72. s..9 / CA 19. [Cfr. a. / anti-emetique. phlogistos = infiamaflii. 3) Medicament care se adminis-treaza in tratamentui 'diabetului insipid sau pentru a testa pu-terea de concentratie a rinichiului. markeri tumorali.] 1) Care diminueaza secretia urinara. V. gr.] Sin.: antiinflamator (v. CA 19.4 antigen.9 / antigene CA 19. ANTIGEN CA 50 / antigene CA 50 / CA 50 antigen. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. / antiphlogistic.] 1) Substanta capabila sa neutralizeze un toxic sau sa Tmpiedice efectele acestuia in organism. dotos = dot. / antidromique. lytikos = care. V. ANTIGEN AUSTRALIA / antigene Australie / Australia antigen. / antifungique.9 si markeri tumorali. varsaturi. adj.. Cel mai important a. Abrev. iar interactia specifica se numeste *antigenicitate. sunt extrem de diverse: bacterii. \John Forssman.. V. adj. s. df. distruge. adj. colorectale si gastrice.} A. 4) A. [Qr. A. Inductia raspun-sului imun se numeste *imunogenicitate. directionati Tmpotriva antigenilor de suprafata ai celulelor din limfomul non-hodgkin. este 'tamoxifenul.} 1) Care se opune *fibrinolizei. Sursele de a. tract respirator).

V.: a. indue raspunsul imun al organismului gazda. a. prezent In toate celulele organismului. Abrev. histocompatibi-litate. ANTIGEN HY / antigene HY / HY antigen. ei dau reactii Incrudsate. CD45) utilizati In evaluarea imunohistologica a biopsiilor de la pacientii cu cancer metastatic cu sediu primar necunoscut. sistem HLA. cum sunt gemenii monozigoti. A. dar difera de la individ la individ. eritrocitari ai sistemului ABO.. x: sunt extrem de imuno- . C (nucleoproteici . a. Primele trei gene codeaza a. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigene ribonucleopro-teique / ribonucleoproteic antigen. t. ANTIGENI ONCOFETALI / antigenes oncofetals / oncof(o)etal antigens. ANTIGENI SINGENICI / antigenes singeniques / syngenic antigens. gluddici. neuraminidazici'. Astfel. Glicoproteina compo-nenta a secretiei prostatice (serin-proteaza kalicrein-like.: PSA. eritrocitari controlat de un locus cu un numar variabil de gene alele. V. A.NP. Dozarea a. ANTIGEN HBs / antigene HBs / HBs antigen.: aloantigeni.: antigeni de histocompatibilitate (v. F. dar si In afectiuni necanceroa-se (ciroza hepatica. are o serie de aplicatii practice. t. grupati In 'sistemul HLA.). Reactia Incrucisata a a. 0) ale unui locus de pe bratui lung al cromozomului 9. ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigenes de transplantation / transplantation antigens. adica se combina cu acelasi *anticorp specific datorita prezen-tei epitopilor comuni. hepatitis B = fie. marcheaza caracteristicile particulare ale fiecarui individ si joaca un rol esential In apararea organismului. V. hemaglutininici . markeri tumorali. HY reprez'nta me-toda cea mai sigura pentru determinarea sexului genetic. timp de eel putin 20 de generatii. prezenta In toate celulele mami-ferelor de sex masculin si care.: anti-geni de transplantare. tipic fiind *antigenul Forssman. B. s. tipic este eel izolat din rinichiul de cobai. leucoplache-tari (In esenta sistemul HLA). si sistem HLA. A. pe baza carora se diferentiaza virusurile gripale A. {'Lngi. A.M) si sub-tipurile A (a. exista numai la embrion. F. ANTIGEN! ALOGENICI / antigenes allogeniques / allogenic antigens. In mod normal. se observa titruri Inalte de anti-corpi circulanti.: a. antigen tisular. p. Cei doi a. Lipoproteina de-pendenta de cromozomul Y. Sugereaza existenta neoplaziilor limfoide. de h. In functie de linia genetica. V. este secretat In mod normal. 176 ANTIQENI XENOGENICI ANTIGENI FETALI / antigenes foetaux / f(o)etal antigens. sunt Inruditi cu a. fetali). colita). leucoplachetari sau tisulari. care poate determina *rejetul tesutului (organului) transplantat. s. nu declanseaza reactii de *rejet.: un ^ansplant renal de la mama la fiica se numeste alogrefa sau "homogrefa deoarece contine a. existenti la indivizi identici genetic. A. prostatita sau infarctui prostatic. ffit&z. In serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. transsexualism. cu M. de natura lipoproteica depind de genele de histocompa-tibilitate.. produsa de celulele epiteliale ale prostatei. A. r. Animalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se obtin experimental prin Incrucisari *consangvine repetate. complex major de histocompatibilitate. In caz de transplant Intre specii diferite. ANTIGEN HBe / antigene HBe / HBe antigen. hepatita B. si antigeni heterofili. ANTIGEN HBc / antigene HBc / HBc antigen.: anticorpii antiribonucleoproteine imunoprecipita complexele proteice U1 ARNm. iar determinantui sau antigenic este de natura polizaharidica. A2. Ex. Cei mai importanti a. Cei mai importanti a. Acesti a. A tost descrisa. cu patru gene alele majors (A1. de ex. o *grefa este acceptata numai daca primitorul si donorul prezinta a. hepatitis B = fiepatita B. h. V. identici. La aduiti sunt prezenti Indeosebi In plasma bolna-vilor de cancer. a. recomandat frecvent la bar-batii peste 50 de ani. la fetus. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigenes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. ca hiperplazia prostatica. hepatita B. ANTIGEN TISULAR / antigene tissulaire / tissue antigen. pentru care. HY induce secretia unui hormon care tmpiedica gonadele primitive sa urmeze evolutia lor naturala catre tipul ovarian si dirijeaza dezvoltarea individului catre tipul masculin.] V.: sistemul ABO. ai proteinelor matricei .H. V. ceea ce sta la baza Inrudirii lor antigenice. Unii dintre acesti a. rejet. prezent In celulele canceroase. In *boala mixta a tesutului conjunctiv. cu exceptia oilor. V. Cea mai cunoscuta substanta antigenica de acest tip este *alfafetoproteina. produsi ai unor gene care se manifesta In timpul diferentierii normale a tesuturilor fetale. A. Sin. grup tisular. t. s. A. A. au In comun unui sau mai multi *epitopi. o gamafetoproteina. *a. p. B. initial In cancerul de colon. g. cu utilitate clinica sunt *antigenul carcinoembrionar si *alfafetoproteina. A. A prezenti pe suprafata tuturor celulelor sau tesuturilor din organism. Sin. 'cardiolipina si *reactie Weil-Felix. 34 kDa). in caz con-trar se produce *rejetul. sunt produsii genelor *complexului major de histocompatibilitate. caracterizeaza criza blastica de tip lim-foid din evolutia leucemiei mielocitare cronice. A. apoi In alte cancere. A. Ca urmare. In cazul rejetului. unde este prezent numai la ni-velul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann). V. ANTIGENI GRIPALI / antigenes grippaux / influenza antigens. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / antigenes d'histocompatibilite / histocompatibility antigens. al celulelor leuce-mice si al celulelor sarcomatoase. ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigenes leucocytaires communs / blood group antigens. core = ce-ntru. de asemenea. care determina compatibilitatea sau incompatibilitatea tesuturilor transplantate. Markeri tumorali. de unde interesul dozarii acestora In scop de diagnostic si de darificare a palogeniei. Detectia a. carcinofetal glial etc. (LCA. A. V. V. ['Eng[. t. tisulari prin localizarea la suprafata membranei si prin reactiile imu-nitare pe care Ie provoaca. carcinoembrionar. A. Sin. a. o. 0 serie de glicoproteine care. sistem HLA. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigene specifique pro-statique / prostate specific antigen.] V.ANTIGEN HBc si In sange. orienteaza transfor-marea gonadelor primitive In testicule. A. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACUTE / antigene de la leucemie aigue lymphoblastique / antigen of acute lymphoblastic leuk(a)emia. A. hepatita B. homogrefa. markeri tumorali. t. detectati la organisme aflate la distanta In arborele filogenetic.N). nu difera In functie de un organ sau de la un tesut la altui. Concentratii crescute se observa si In afectiuni benigne. Anticorpii care apar la om In cursul "mononucleozei infectioa-se reactioneaza specific cu a. care se gasesc la specii diferite. Ex. prezenti la ni-velul *grefonului vor provoca la primitor formarea de anticorpi. Ex. ANTIGEN TUMORAL / antigene tumoral / tumour antigen. ANTIGENI HLA / antigenes HLA / HLA antigens. ANTIGENI HETEROFILI / antigenes heterophiles / hetero-philic antigens. A. de h. h.pa. A. ex. alaturi de morfologia limfoblastica si prezenta terminal-deoxinucleotidiltransferazei (TdT). ANTIGENI XENOGENICI / antigenes x6nogeniques / xenogenic antigens. surface = suprafata. Prezenta acestui a. dar poate atinge concentratii foarte mari Indeosebi 7n cancerul de prostata. sunt prezenti In mod normal la embrion (*a. Sistem bine definit de a.titd B. care se gasesc la membrii diferiti genetic ai aceleiasi specii. Ex. Natura a.

. Se disting trei grupe de a. / antimalarial. adj.\ 1) Care dimi-nueaza rigiditatea si tremuraturile din *boala Parkinson. antineoplazic. c) antiinflamatoare utile si In tratamentui crizei acute de guta (*colchicina. / anthelminthique. / antiperistaltisme.] 1) Proprietatea unei substante de a se comporta ca un antigen. Sin. sunt: "vitamina C. -uA's = mtaftina} (Substanta) care este utilizata In profilaxia sau In tratamentui curativ al 'paludismului. -e.] ElementuI 51. cisplatin). d) antibiotice . *fenilbu-tazona si *glucocorticoizi). slimmi = o?(ld de. adj. dim. ANTIMITOTIC. mala aria = aer ran. *antipurinice. s. c) alchilante (ciclofosfamida. ANTIMETABOLIT. adj. s. / antigout drug. medic engitz. iat. V. pa/us. f) hormoni (androgeni. metotrexat).esut. Tipuri de a. adj. n. se grupeaza In *antifolice. tumord. 2) Medicament care Tmpiedica diviziunea si. radical liber.. gentian = a produce. suprimand secretia hiper-adda rezultata prin stimularea receptorilor H. *acid orotic).: antimalaric. ANTIPALUDIC. neos = mm plasis = modeiwe. adj. 3) In oncologie. s... care cresc excretia de acid uric (uricozurice). s. b) antimetaboliti . s. adj. f. Se disting doua mari grupe de a.. [Cfr. 2) Substanta (sau medicament) capabila sa neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului. exercita un efect *antiinflamator. adica asupra structurilor sensibile la hor-monul respectiv. / antiparkinsonian. gene-reaza somnolenta si usoare tulburari de vedere. e) substante blocante ale mitozei In metafaza . / antig6nicit6. In acest scop. ANTIPARKINSONIAN.. ANTIGLOBULINA. adj. f. antiulceros si receptori H. anti = centra. n. -enne. \Qr. -ind. Unele a. deci. adj. s. exprimandu-se In maniera dominanta. Este cazul *heterogrefei. ANTIMONIU. f. se utilizeaza medicamente cu actiune a. s. it. s. ai addului paraaminobenzoic.] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhiba cresterea lor.. caroten). n. / anthelminthic. Ex. s. m. s. [Cfr. / anti-globulin. / antipaludian.. s. / anti-inflammatoire. adj. anti = contra. s. din TLvul Mediu c. s. anti = contra. helmins. ANTIHORMON. -ind. n.. adj. cu actiune lenta.. ANTINEOPLAZIC.: a) enzime . utilizata uneori. tumor supresor gene. ANTIMICOTIC. n. / antimitotic. / antiparkinsonien. / antihormone. f. / antin6oplasique.. s. anti = contra.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid uric (*alopurinol. [at.. antiestrogeni) etc. a mode[a. \Cjr. anti = contra. V.. f. doua grupe de a. aceasta inhibitie efectuandu-se prin competitie cu precursorii naturali. bleomicina. s. onkos = masd. adj. anti = contra. antimonium. m.ANT1GEN1C1TA7E ANT1PERISTALTIS M genici. anti = contra. A. [Cjr.antifolice (aminopterina. / antihistaminique. ANTIGUTOS. metahaHein = a. formeaza numeroase combinatii otravitoare sau. / anti-hormone. actinomidna. ANTIHELMINTIC. in iimba [at. de interes medical. n. tesutu-lui sau celulelor tinta. mykes. peristaltikos = care are pro177 .: anticanceros. [^r... este definita uneori ca fiind proprietatea antigenului de a modifica comportamentui imunologic al organismului In care a fost introdus. f. m. m. se disting. ANTIOXIDANT. 2) Medicament dotat cu aceste proprietati. a tJfcita. histos = t&sdturd. s. de. [Cfr..] 1) Despre un medicament care actioneaza Tmpotriva alterarilor metabolice din *guta. / antioxydant. Mutatiile sale sunt recesive. anti = contra. grupe sanguine. s.).: antipaludic (v. b) Antagonistii receptorilor H. adj. Sin. mitozd. / anti-genicity. hormon = e^citat. anti = contra. ANT1PERISTALTISM. {Cjr.. / antim6tabolite. sai naturali. n. s. 2) In general. medicament) care actioneaza contra inflamatiei. [Cfr. de ia gr.: *schizonticide si *gametodde. mitomicina. Indeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) si substituentii de dopamina (L-dopa asodata cu un inhibitor al dopa-decarboxilazei. anti = contra... foiosit pentru vopsma sprdncene[or.vincristina.] Gena supresoare a cancerului. s. m. declansand reactii puternice de *rejet. adj. 'antipirimidinice si *azaserina.. adj. / antiglobuline. [Cfr.. n. In tratamentui gutei. anti = contra.antracicline. adj. ANTIINFLAMATOR..] Sin. s. V. posibilitatea prevenirii leziunilor celulare si tisulare provocate de radicalii liberi este de mare interes In medicina. s. / antimitotique. prin crearea unei stari de *toleranta imunologica. m. In acest caz nu se genereazai anticorpi. de tipul cimetidinei si ranitidinei. antipurine (mereaptopurina). agent antineoplazic care actioneaza prin inhibitia sintezei unor nucleoproteine. 2) Agent (substanta chimica. / antimony. adj. inflammare = a da foe} 1) Care combate 'inflamatia. adj. sin. m.. s. oxys = acni. guta = picdturd. Sin. substanta asemanatoare ca structura unui anumit *metabolit si care poate perturba lantui metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv.\ 1) Despre o substanta care perturba metabolismul. Ca efect secundar. James Apotheker Parkinson. 2) Medicament care inhiba actiunile no-cive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele doua tipuri principale de receptori histaminid.asparaginaza.] V. [Lot. s. n. [at. ia-crimd. m. dar capaci-tatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceasta cale este li-mitata. *vitamina E si beta-carotenul (v. sunt utili In tratamentui ulcerului peptic. ANTIONCOGENA. scflin6a. Hi si H^. din or. genos = Man.: antifungic. De aceea. aithmid. [Cfr. 0 serie de antagonist! H. (ex.. m. / antimycotic. antimitotic (2). [Ofr. de unde reco-mandarea cu prudenta celor ce conduc autovehicule. m. de ia plassein = a forma. mitos = a^d. adj. s. s. iat. s.). Sb (stibiu). antimoniu. m.u humor = umoare. s. / antiperistalsis. Organismul poseda a. 2) Medicament utilizat. b) a. / antimycotique. In cancere sau In leucemii. m. -inthos = wemie. vinblastina. de gena recesiva a cancerului. ANTIGENICITATE..] 1) Care se opune efectelor *histaminei. dimpotriva. globulus. anti = contra. ANTIHISTAMINIC.. m. adj. gene-ra^ie. / anti-inflammatory. produce simptome comparabile cu intoxicatia cu arsenic. s. fiind utilizate In tratamentui unor boli reumatismale sau al unor *conectivite.] Sin. fir. anti = contra. imunoglobulina. adj. se. anti = contra. exclusiv sau nu. s.. indemna. test Coombs. adj. / antineoplastic. Cei mai cunoscuti a. / antimetabolite. s. myketos = ciuperca. urmaf. s. rareori expunerea industriala. anti = contra. aman-tadina si bromocriptina).. \Cfr. [Qr. o^jgen} 1) Care Tmpiedica sau Intarzie *oxidarea. ANTIMALARIC. [Gr. s.: sulfamidele sunt a. ammoniakon = sari de amoniu gasitd m apropierea temp[u-tui iw Jupiter Amman din Li6ia. / antionco-gene. adj. adj. / antimoine. / antigoutteux. antipirimidine (fluorouracil). anti = contra. / antipaludique. s.: ciclizina si prometazina) poseda si proprietati *antiemetice.] Globulina din serul sanguin care actioneaza ca anticorp Tmpotriva unei alte globuline (indusiv imunoglobulina) purta-toare de situsuri antigenice si care se comporta ca un antigen. adj. astfel. suprima reactiile alergice declansate prin stimularea receptorilor H.. / antihistaminic. adica de a provo-ca formarea de anticorpi. 2) A.] 1) Care Tmpiedica *mitoza. actionand asupra organismului. -euse. m. de [a globus = glob. [Cfr. sau gennan = a produce. m.: a) "Antagonistil receptorilor /-/.} Substanta (medicament) care se' opune efectelor unui hormon. s. m. m. ia hormaein = a. 1755-1S24. estrogeni) si antihormoni (antiandrogeni. / antioxidant. / antimalarique.. proliferarea celulara. f. / anti-oncogene.. Ingestia compusilor de a.. n. anti = contra. n.: vermifug (v. de unde denumirea Inselatoare. [Cfr.

Ex. 2) Medicament cu acest efect. f(^r. ANTISEPSIE.fi -ind. dipiridamol.} Proeminenta a lobului urecnii. f. ANTIPRURIGINOS.} Care actioneaza Tmpotriva unei toxine. s. V. f. m. n. *Fibrina se poate opune acestei actiuni. s. adj.\ Doctrina conform careia bolile mentale reprezinta con-secinta agresiunilor sociale. [at. anti = contra. / antipyretique. / spasmolytic. [Gr. adj. adj. Ex. anti = contra. societatea este bol-nava. s. n. fie simultan. sterilizare. / antiretroviral.\ Ser sanguin de origine animala sau umana care contine anticorpi specifici unui antigen determinat. / antipsychotique.] Peptid sau pro-teina care blocheaza.). n. / antirabic. adj. [a peristelleia = a comprima (peri = in jumi. de 60-70°C. adj. ANTIPLACHETAR. de scorpion) si utilizat terapeutic ca mijioc de imunizare pasiva Tmpotriva infectiilor cu agenti toxigeni (ex. s. s. de [a gr. anti . m.] Anticorp elaborat de organism In evolutia infectiilor cu streptococi (A. In cursul coagularii normale.. s. m.. / antiplasmin.. [Gr. toxikon = otravd pentru v&rful sagefitor. / antiport. adj. iar mijioacele terapeutice psihiatrice sunt violente pen-tru pacienti. In. / antisepsis. ANTIPURINIC. s. izolat din pancreas. si test ASLO. adj. ANTITRAGUS. f. / antiprotease. s.: ASLO. Actiunea a. Sin. / antiseptic. s. anti = contra. fie secvential. este un test indirect. [Qr. stroptos = rasucit. ANTITERMIC. C si G) care poseda antigenul corespondent. d.. Abrev. adj. / purine antagonist.e. [Gr. adj. s. gr. / antirabique. adj.ela. m. [Gr.-ANTITRIPSINA. anti = contra. adj. s. Var. ANTISER. s. rabies = tur6are] Care se opune rabiei (turbarii). -ina} 1) Anticorp specific pentru o anumita *toxina.: antitermic. adj. portare = a purta. . n. opusa si posterioara 'tragusu-lui.). NA: antitragus. [Gr. este mai adecvata denumirea de ser imunizant. adj. ANTISTREPTOLIZINA 0 / antistreptolysine 0 / antistreptolysin 0. n.: medicament antihistaminic. s. adj.. utilizat local. / antipurique. adj. pentru alfa. / antiport. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor purinice. s. / antithyroid. [at. anti = contra. de.a feBro] 1) Care previne sau combate febra. psykhe = suflet. Dozarea a. tetanos. scptikos = putrezit.] 1) Denumire generala pentru metodele de combatere a infectiilor septice prin distrugerea sistematica a bacteriilor patogene In locurile unde acestea se afla. scut. n. tragos = copra. [at. n.ANTIPIRETIC ANTITRIPSINA yne. \Gr. / antipsychiatrie. / antiprurigineux.: antipiretic (v. {Cjr. eidos = forma. -euse.ta. \Cjr. 2) Substanta chimica. s. ANTIPROTEAZA. s. infecpie. / antiplasmine. feu/are (ca inhibitorul lui Kunitz. / antisepsie. ritonavir). 2) Substanta care Tmpiedica formarea hormonilor tiroi-dieni. pyrctikos = fibril. [at. 0 serie de a. anti = contra.. ae [a toxon = sageatd.: *vaccin a. de [a toxon = sageatd.. sunt distruse la temperaturi relativ mid. se opune disolutiei *cheagului. -inis == mdnCdrime.: spasmolitic (v. ANTITIROIDIAN. / antitoxin.] 1) Care suprima *pruritul. anti = contra. ANTITOXIC. sepsis = putrefacfie. / antiretroviral.). neuroleptic. anti = contra. ANTIRETROVIRAL. dirijate Tmpotriva virusului HIV sunt utilizate ca medicamente (ex. de baza este fluorouracilul. m. anti = contra. obtinut prin imunizarea unor animate (de obicei. la therme = cdld'urd. ANTISPASTIC. ticlopidina. poate fi utilizat pentru imunizare pasiva. -ale. anti = contra. antifibrinolitic. Intr-un organism.: imunoser. V. m. De asemenea. s. a se contracta. A. ANTIPLASMINA. n. / antipyrimidique. A. si antiagregant. s. -ism. plaqiiette. anti = contra. adj.. V.r. (at.] 1) Care se opune actiunii hormonilor tiroi-dieni. / antiserum. protos -= primui. anti = contra. / antipsychotic. [at. adj. mai mult sau mai putin specific. A. n. adj. adj. [Cfr. V.. thermos = cold. obtinuti prin inocularea acestui antigen. -enne. [at. a. termenul este utilizat si pentru desemnarea substantelor care. n. adj. Sin. anti = contra.cu HIV. f. s..: indinavir. sau pe cale generala. lysis = dutrugere. adj. s. [Gr. s. -aza. f. si asepsie.. [Qr. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor pirimidinice. s. s. s. [at. Agent chimic antineoplazic din gmpul antimetabolitilor. infectat} 1) Re-feritor la antisepsie. ANTITOXINA. [Qr. care este utilizata si ca imunodepresor. span = a trage. thyreos = pavazd. m.] Proteina membra-nara care transporta transmembranar doi ioni diferiti sau doua molecule mid 'in directii opuse. {Cjr. poate fi utilizat In labo-rator pentru identificarea sau dozarea (ex. m. otrara. tragus. s. s. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. 2) Antiser purificat.. dar la nivelul *colonului ascendent reprezinta un fenomen normal. / antiseptique. ANTIPSIHIATRIE. n. retro = inapoi. a. s.-antitripsina (v. f. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze. anti = contra. 2) Medicament care poseda aceasta proprietate.: botulism. A. adj. / antithermique. sunt destinate tratarii unor infectii digestive sau urinare.: prin *radioimuno-dozare) a unui antigen necunoscut. aplicabila pe tesuturile vii. \Cjr.. duodenal este Insotit de voma. anti = contra. adj. / spasmolytique. din o[andezd plaken = a carpi. / antitoxique. toxikon = otravd pentru vdrfuf sagefibr. priirigo. Prin extensie. / pirimidine antagonists. contrac-tiile producandu-se spre *tractul digestiv superior. izolat din parotide) sunt utilizate In terapeutica. / antithyroidien. 2) Medicament care are aceste efecte. [Gr. / antitragus. fr. [Gr. contractie). adj..: ser a. f. anti = contra. reactia de "hidroliza a legaturilor peptidice catalizata de *proteaze. f. m. la lyein = a distmge. difte-rie) sau a inocularii accidentale a veninurilor respective. sub forma de *pomada. -aux. anti = contra. anti = contra. administrate per os. se mascara In unitati standardizate. a transporta. s. receptor plachetar. anti = contra. / antitragus.. de [a pyres-sein = a ave.. ser imu-nizant.. de. n. s. stalsis = comprimare.tea de. serum = ze. A. 0 prwine din tenne-nul eng[. ANTIRABIC. spastikos = care trage induntru. ANTIPORT. de baza este mercaptopurina.] Inversarea sensului de producere a 'peristaltismului. iatreia = vw-decare. / antipyretic.] 1) Care se opune tulburarilor mentale. ANTIPIRIMIDINIC. streptolizina 0. In acest caz. adica introducerea de anticorpi deja produsi. / anti-protease. [Qr. V. gr. ANTISEPTIC.] 1) Care se opune *retrovirusurilor.} Sin. / antiplatelet. f. s.. spasticus. s. Ex. Conform a. ANTIPIRETIC. m. cai) cu anumite toxine sau veninuri (de sarpe.. bacteriostatica sau bactericida. oxygen-labile.: aspirina.] Sin. s. prescrisa In infectia 178 a. / antipruritic.. Ex. A. ANTIPSIHOTIC. m. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetabolitilor. / antiplaquettaire. a pe-tici. adj.] Enzima sanguina care. m. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate.contra. virus = venin. / antifebrile. psykhe = svflet. / antipsychia-try. pentru apararea Tmpotriva unei boli cu rise imediat. s. util pentru diagnosticul si aprecierea evolutivitatii infectiilor streptococice (nivelul normal este sub 200 unitati/ml ser). si al lui Frey. / antitoxic.. plasma = odiect mod. n.] 1) Despre o substanta sau un factor care se opune actiunii plachetelor. s. -ina. A. 2) Orice procedeu de reducere semnificativa a florei microbiene de la nivelul pielii sau al membraneloi' mu-coase. s. / antitoxine.. s. febrifug. f. / antiserum. adj. \Gjr.

Reprezinta aproape totdeauna o compli-catie a unei "otite medii. n. s. *a. Forme: a) a. ANTRAX. IX. [(fr. 2) Care se aseamana cu 'antraxul. b) a. ammoniakon = sore. -ozd. mecanic. anthrax. cele mai recente a. / anthracoide. de ex. anthrax. [at. s. m. duodeai = in nvmar de 12. //.. anti = contra. s. ///. m. In general cu referire la ulcerul gastroduodenal. a.: amantadina. si antromastoidita. Sin. anti = contra.] 1) Care se opune varsaturilor. anti = contra. ca si *antiplachetare. produs de reactie fibhnolitica. a tori. s. dalac.: mineri). Indeosebi: *anticoagulante orale. [at. ANTRACOID. sportiv. gr. [Qr.. / gastroduodenostomy. s. Ex. antron = peftera. Ex. / antivenin.: vacdnare a. s. 2) Inflamatia antrului piloric. anti = contra. 2) Substanta. anti = contra. de obicei combi-nata cu *vagotomie bilaterala In tratamentui chirurgical al ulcerului peptic. m. thrombos = ctieag. de amoniu. tuberculiim = umfldturd mica. [Cjr.] 1) Ablatia chirurgicala a peretilor unui *antru anatomic. ANTIVENINOS. adj. ANTIVOMITIV. \Cfr. f.. s. YQr. s. pirazinamida.Fr. consecutiv modificarilor functionale si structurale care au loc In organism sub influenta exerdtiului si a efortu-lui crescut progresiv. s. dezvoltat dupa formarea fibrinei. / antiviral. in. afiTivwi de. / antrite. / antrectomie.. reeducare func-tionala a unei articulatii. anti = uni'a. factori de coagulare): d) a. care inactiveaza progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrina sau actioneaza ca un cofactor al hepaririei. Mai frecvent. ANTROMASTOIDITA. ektome = e. se pare ca este vorba de antracosilicoza. eidos = forma. V. virus = otravd. / antituberculotic..: anticoagulante orale (v. se manifesta Indeosebi prin le-ziuni cutanate (pustula maligna. vacdn BCG. antrum. care este fibrina capabila sa fixeze prin adsorbtie cantitati mari de trombina. [at. VII. [Gfr.. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anticoagulants. f. antrum. s. gr. ANTITROMBOTIC. / anthracose. indirecte (*heparine) si directe (*hirudina). Grupul de a. ANTITUBERCULOS. vipere) sau insecte. izolat si sintetizat). Se disting: a) a. n. aciclovir. / training. 2) Medicament care actioneaza Tmpotriva bacilului Koch. / antiemetic. f.] 1) Care se opune ulcerului. / antiulcereux. dideoxicitidina. 2) Medicament cu acest efect. charbon. s. s. s.). gandclovir s. s. vomitare = a vdrsd. adj. [at. ANTRODUODENOSTOMIE. s. adj. antivenin. s.} 1) Care se opune multiplicarii virusurilor. nerecomandata. de la cai hiperimunizati Tmpotriva acestor veninuri. s. Existenta a. [Lat. Cat.j V. f. adj. -e. -akos = car6une. / antithrombotique. sub Indrumare pedagogica si supraveghere me-dicala. cca'itate. [Lot. consta din exerdtii de autosugestie in stare de relaxare psihomotorie. s. In vederea atin-gerii unui anumit scop. stoma. s. / antrectomy.: gastroduodenos-tomie (v.ANTITROMBINA ANTITROMBINA. cavitate. 3) Adaptare prin repetare si practica. trahere = a trage.tie. 2) Exerdtiu sistematic In vederea dezvoltarii fizice sau In vederea realizarii unor performante spe-dale. Este o boala profesionala In cazul persoanelor care lucreaza In me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex.: antiemetic. cuprinde medica-mente care difera prin compozitia chimica si modul de actiune. s. / anthracosilieosis. f. sau melanica. A. ANTIVITAMINA.. gr. ANTRENAMENT. [Qr.).] Inflamatie a *antru-lui si a *mastoidei. La om. V.] Care se opune substantelor straine organismului.: furuncul a. / antituberculeux.] 1) Proces de Intarire a organismului si ameliorare a capaci-tatii de munca.} Ser care contine antitoxine specifice pentru veninul unor animate (Indeosebi serpi veninosi. cavitate. prin leziuni viscerale (carbune pulmonar sau digestiv). In romaneste. / anthrax. s.: tumora a. dar si In alte organe. / anthropophilie. care este cofactor al *heparinei. antrum. adj. f. pop. adj. adj. s. f. fiind antihistaminicele Ha si inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol). / entraInement. s. s.] 1) Care are cu- ANTROPOFILIE loarea carbunelui. actionand prin competitie. f. efectuat prin intermediul unor dispozitive mecanice.] 1) Inflamatia mucoasei *antru-lui mastoidian la sugar. gr. anthropos = om.] Pneumoconioza minerala cauzata de inhalarea cronica a pulberilor de carbune. [at. -ale. n. gr. dar administrarea unor doze mari de peni-dlina sau tetraddina este eficace. venenum = otrava} Care se opune actiunii veninului. care poate fi transmisa la om prin contact cu parul. / anthracosilicose. mastos = mametd. / antixenic. -aux. neutralizand lent trombina ramasa 'in exces. Ex.] 1) Care se opune dezvoltarii tuberculozei. d) a. antron = peftera. sunt efidente si In alte tulbu-rari. etambutolul. adj. vita = via^a. etionamida si streptomicina (primul a. /. pielea sau dejectiile animalelor bolnave. f. f.). ANTRECTOMIE. anti = contra. f. / anthracosis. [Gjr. Netratat. s. / anti-emetique ou anti-emetisant.. venenum = otravd. antivenom.j Substanta care inhiba actiunea unei "vitamine. Metoda psihoterapeutica recomandata In diferite forme de nevroza. s. f. / antiulcerative. neutralizand factorul X Stuart (v. in. rifampicina. 179 . Ex. ANTRACOZA.] Substanta din sangele circulant care intervine dupa formarea *trombusului. anti = contra. n. (at. m. Sin. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. Se formeaza Indeosebi In ficat. -oza. n. xenos = strain. anthrax. adj. Indeosebi din grupele 'antihistaminicelor si *anticolinergicelor. c) a. voinismentelor. medicament dotate cu aceasta proprietate. / antivenin. adj. edem malign) sau. e) a. adj. -ita. antron = peftera. / antithrombotic. f. infec. A. f. eidos = forma. de la philein = a iu6i. silex. f. -akos = carSune. antron = peftera. / anti-thrombin. mastoidiana. s. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraInement autogene / autogenous training. m.ge. ca urmare a structurii sale foarte asemanatoare vitaminei respective.?(cizie.. ain [at. s. / antithrombine. azidotimidina. -euse. adj. ANTIXENIC. cu forf-a. anthrax. [at. or. / anthrax. -akos = citrBuM. pentru atingerea unor performante. \Cjr. ANTIVIRAL. El provine. \Gjr. b) a. / anthropophilia. antracoza. n. X ai coagularii incapabili sa fixeze calciul. Ex. f.: a.: carbune.] Boala infectioasa acuta a anima-lelor de ferma. ca *rau de transport si *ve. •akos = carbuM. poate fi fatal. [CfT. / antromastoldite. s. a. n. -euse. [Cjr. s. anti = centra. s.. s. / antroduodenostomie. K sunt anticoagu-lante orale care inhiba o gama-carboxilaza microzomala hepa-tica..tt (ivnginea ac&stui segment intestinal). mai rar. thrombos = cReag} 1) Care se opune procesului de "tromboza. granit. -mo. / antixenique. s. ANTRACOSILICOZA. adj. -eris = rand... antrum. ANTRITA. determinand sinteza de factori II. siliciul intrand Intr-o proportie variabila In compozitia pulberilor de carbune.] Tendinta anumitor insecte (tantari) de a Intepa omul. f. de obicei. [Gjr. Cdvitate. V. ulcus. gr. pro-ces complex. -euse. [Lot. a. muscular are ca obiectiv hipertrofia musculara. la duo-deni digitorum = de 12 de. Cat. n. / antivenineux. adj. / antiviral. -atos = gurd} Sin. articular. philia = atracpie. pure este controversata. s. anti = contra. *interferon. / antivitamin. f. ANTIVENIN. autogen (v. -ind. [Qr. ANTROPOFILIE. / anthracoid. \Cfr. [. Sin.tij. / antivitamine. m. adj. ANTIULCEROS. adj. [Lot. 2) Rezectia antrului piloric. a. gasita in apropierea tempiutui [ui Jupiter Amman din Li6ia. produsa de Bacillus anthracis. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. prindpale sunt: izoniazida. -ids = piatra tare. -ita. / antivenomous. entrainement. c) a. / antritis. / antromastoiditis. IV. se foloseste si expresia training autogen.

de. graphein = a fcrie. f. f. artificial). prerenala. gr. 5) A.artere.inel. tegumente palide. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial anus. / anthropology. AORTA ASCENDENTA / aorte ascendante / ascending part of aorta. (a aeirein = a ridica in aer fi aer. de agitatie. / anthropomorphisme. la lyein . al cailor urinare. s.a distmge. posttraumatic sau poate fi creat chirur-gical (In acest din urma caz este vorba. / anxiete.. / antre. osoasa sau viscerala. s. -atis = neliniste.. care comunicS cu duodenul prin pilor. [Cjr. adj.] Diminuarea pana la disparitia completa (Intre 0 si 100 ml/24 ore) a excretiei urinare din diferite cauze: 1) A. s. / aortographie. care se deschide In mod normal In regiunea posterioara a perineului. cu sistem (ex. a e^wnina. deosebindu-se astfel de 'fistula stercorala. 4) A. s. In mod accidental. Indeosebi din cadrul . forme si Insusiri omenesti. Importante: 1) A. AORTOGRAFIE. V. respirator. f. f. [[at. la temneia = a taia. anat. n. antrum. Initial. Se dis-ting: 1) a. vulvovaginal sau vestibular. s. ANURIE. 2) A. de regula. mastoidian sau pietros (NA: antrum mastoideum). / appareil. in timp si spatiu. distruge. existenta In portiunea mastoidiana a temporalului. . genesis = pwdncere. si anus artificial. cu aer. / anthropometrie. A. cinnuit'i gr. anat -artere. lucruri sau procese. com 180 ARARAT pleta sau incompleta a membranei anale).} Sentiment de pericol iminent si nedeterminat.ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA. biologies. prin obstructia ureterelor. mafini. imperforat (cu persistenta. a. digestiv.] 1) Ansamblu de organe care concura la realizarea unei anumite functii.] Cavitate natu-rala. anxietas. / antrotomy. Ca anxius = ne. renala. gr. anxius = neliniftit. format printr-o metoda chirurgicala si deschis la peretele abdominal. A. s. aorta toracica. n. Comu-nica cu celulele mastoidiene si cu cavitatea timpanica. *a. skopos = o6seniator. s. de cauza strict renala etc.] Trepanatia apofizei mas-toide (sau "mastoida). cu deschidere la nivelul vezicii urinare. ouron •= urina. / anthropometry. gr. vezical. a forma. [Qr. care survine de obicei noaptea (se asociaza cu teama. / proctoscope. obstructiva. s. s. / anthropologie.: mica tuberozitate gastrica.: anus. aorte. se deosebesc o faza subumana si o alta umana. cu deschidere la nivel vulvar (dar imperforat). cu exceptia structurilor care nu se afla In continuitate (ex. s. aniilus ^~. f. adj. In a. somatica sau fizica .. 2) A. s. gennun = a produce.. cavitate voluminoasa.: sistem digestiv). ANTROPOLOGIE. {Cfr. de. ANTROPOZOONOZA. logos = stiinfa. priii pnsrr-a acestora. ANTROPOMORFISM. apparatus = instmmente. Se spune despre o stimu-lare sau despre o situatie existentiala. ANUS. s. artere. f. evolutiei si variabilitatii biologice a omului. canalului anal si a partii inferioare a *rectu-lui. / annuloplastie. anat. f. dar imperforat. anus = fezut. -os = aer. / anxiogenic. m.] Stiinta care are ca obiect studiul originii. antron = pefterd. anthropos = am.priv. d<. [Lot. / aortography. care asigura accesul In antrul mastoi-dian. Insotit de o stare de rau. / anthropogenesis. n. f. ANXIOLITIC. postrenala. [Gfr. [Lot. s. 2) Clasa de medicamente destinata sa reduca anxie-tatea.are ca obiect cercetarea faptelor de cul-tura prin interpretarea carora pot fi Intelese structurile sociale si.\ 1) Care atenueaza sau reduce *anxietatea. In relatie cu conditiile naturale si social-culturale. Ex. s. . m. aorta abdominala) / aorte descendante / descending aorta.: proctoscop. s. cu o subfaza euhominina. s-a presupus ca factorul primar al a. a. anus = fezut. uneori criza de angina pectorala sau de astm). Ex. permite derivarea totala (si. ca factor prim. Sin. 3) A. V. s.: *arboviroza. adj. gr. lylikos = care. fiinta umana. Dupa unii specialist!. ANXIETATE. / anus. f. zoon = animai. / anxiogene. angionecrotica. anthropos = om. plastos = modelat.are ca obiect studiul variatiilor. Sin. vestibulara reprezinta o forma de a. / anthropozoonosis. i anuscope. V. In situatia In care lu-menul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obicei. Poate aparea ca urmare a unui proces patolo-gic. f. s. ANULOPLASTIE. tab. Termenul poate fi sin. [Cjr.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv. / antrotomie. tab. / antrum. 2) A. s.artere. frecvent un calcul.. ANTROTOMIE. s.] Examen radiologic al aortei consecutiv injectarii unei substante de contrast hidrosolubile. Nelinistea. / anxiolytic. ANTROPOMETRIE. m. proprietati hipnotice. transpi-ratii red. f. gr. ANTRU. nosos fioaid.: a. paroxistica pura este un tip de angoasa In relatie cu scaderea pasagera a irigatiei sanguine bulbare. s. definitiva) a materiilor fecale. apar reactii neurovegetative caracteristice *angoasei.] V. In necroze cortical-renale. antrum. adj. In formele severe. cfiinuit. aproape orizontala a stomacului..] Denumirea ansamblului de tehnici utilizate pentru masurarea diferitelor componente ale corpului uman. on . Argumentele paleontologies si etologice au condus actualmente la considerarea. A. mersul biped contribuind la atenuarea caracterelor animalice. anxius = netiniftit. portiunea joasa. f. care apare In caz de leziuni vestibulare. f. a. tab. anthropos . / anxiety. -oza ] Boala comuna omului si animalelor vertebrate. gennan = a produce} Procesul aparitiei si dezvoltarii omului.. m. [tjr. s. m. de. s. a fost dezvoltarea creierului. imthropos = om. [Qr. Ex. AORTA. de la aeirein ^ a ridica m a&r fi aer. care a permis trecerea de la viata semiarboricola la viata terestra. pi.. s. f. fec-piune.om. [Lot. / anurie. si oligurie. Deschiderea intestinului la peretele abdominal. este zoomorfismul. Reversul a. cu sediu variabil. [Lat. locomotor etc. si angoasa sunt trei grade ale aceleasi stari.. prin filtrare glomerulara mult redusa ca urmare a scaderii fluxu-lui sanguin renal sau a presiunii arteriale. aorte. APARAT. s. a mersului biped. f.iiniftiti cMnuit. / anthropozoonose. [Lot.: tendinta de a studia comportamentui ce'orlalte vietuitoare dupa modelul omului. V tab. s. f. s. A. n.(NA: antrum pyloricum). de la skopein = a wdea. m. antra. device (2). f. s. poate fi ectopic. In caz de neoplasm localizat la acest nivel). anus contra naturii. piloric sau pilo. n. NA. Indeosebi prin masuratori ale oaselor. Permite trecerea celei mai mari parti sau a totalitatii materiilor fecale.: sistem reticulohistiocitar) 2) De-numire generica pentru un ansamblu de piese care sustin. s. pot fi sedative In doza mica sau pot avea. a. / artere aorte / aorta. / annuloplasty.. / anuria [Cjr. / anthropogenfese. s.. morphe = forma. tome = taiere. AORTA DESCENDENTA (v. -on = aer. [Lat. ri.] Corectarea chirurgicala a unui orificiu' anu-lar anormal. anat. / apparatus (1). f. ANUSCOP. V. cavitate. / anxiolytique. anthropos = om.] Care provoaca *anxietate sau 'angoasa. exprimat uneori In cercetarile de *etologie. [Lot.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru exami-narea 'anusului.. mentin sau Inlocuiesc o parte din corp. In doza mare. Orificiu anormal la nivelul intestinului. ANXIOGEN. AORTA TORACICA / aorte thoracique / thoracic aorta. / anus. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus. s. s. cultu-rala sau eInologia . T. / anthropomorphism. NA: antrum. de la. de [a plassein = a modela. de un *a. [Lot. -ism} Conceptie care atribuie unor fiinte. a caracteristidlor morfologice ale omului. Militate. de fapt. Patologic. antron •= pefterd. prin prezenta unui bloca. metron = mafura.

apatheia. f. s. 3) Macula densa. appendices. potabile {de masa) sau In scop terapeutic (ca a. A. / apareunia. de suspensie. H^O.clorul. a. Cand unul din aceste compo-nente este majoritar rezulta.. a . cat si m patologie. adj. m.} Caracterizat prin 'apatie. fustolog Italian. nume dat canalelor fine existente Intr-un os. S. constituit din vezicule si sacule. Ansamblul scheletului Tmpreuna cu articulatiile (inclusiv ligamentele). apa libera. {Qr. decurge din pro-prietatile fizice si din natura mineralizarii acestora. celule granulare (localizate Indeosebi In peretele arteriolei aferente si care secreta *renina) si celule agranulare. *a. appendectomy. cantitatea de a. de. Datorita rolului a. are efecte de blocare a unor procese fiziologice si metabolice. Submucoasa a. pe de alta parte. f. ?n tesuturi. in functie de compozitie. Fe2^. n. datorita calitatii sale de mediu general In care se desfasoara schimburile metabolice vitale. Exista o mare diversitate de a. APEDUCT (aqueduct). corector progresiv. muscle guarding. m. pe de o parte. la ducttire = a conduce. / apatite. s. dt la. APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi apparatus.matricea vietii". A. V. PO^' si cationilor Na4. fara aderente. duc-tus = ducere. appendix. muschii si tendoanele care mobilizeaza piesele o&oase unele In raport cu altele. are rol de . / appendicectomie. f. Termen generic pentru orice 'proteza. v. A.. mai mult sau mai putin . a. Rolurile principale ale a. pelvipedios. contine numerosi foliculi limfatici a caror inflamatie deter-mina *apendidta. APATIC. G. este maxima In cazul utilizarii direct de la sursa.] Incapacitatea sau imposibilitatea de executare a coitului. [Lot. APAREUNIE. / apathie. pureune = tmpe. Caracterul de *dipol al moleculei de a.. absenta dorintelor si a reactiilor la stimuli psihici. A.] Diminuarea sau absenta intere-sului fata de propria persoana sau fata de cei din jur.. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopedique / orthosis. iar la adult 58-67%) si In functie de sex.. 181 . / apathetic.. 2) In acceptiune curenta. APARARE MUSCULARA / d6fense musculaire / muscular defense. lui Sylvius (NA: aqueductus cerebri) reprezinta o portiune din canalul ependi-mar situata la nivelul istmului encefalului care face sa comu-nice extremitatea superioara a ventriculului al IV-lea cu fata posterioara a ventriculului al Ill-lea. / apathique. / appendice. cu formula chimica H. / aqueduc. respectiv. [Lot. V. adj. APA LEGATA / eau liee / bound water. Dispare la palpare progresiva si reflecta o inflamatie peritoneala localizata. f. aqueductus. sunt utilizate ca a. Circuital sau In organism depinde de hor-monul antidiuretic si de rinichi. s.] 1) Termen anatomic general care desemneaza o parte accesorie. / apatite. In toaleta plagilor.. aparat gipsat. 1843-1926.priv.APARAT GOLGI *aparatului locomotor. regime celulara spedalizata a peretelui tu-bului distal. pathos = afecfiune. medi-camentoase sau pentru bai reci ori calde). contin In solutie una sau mai multe saruri minerale.duina in 1906. este necesara In reactiile de hidroliza. fluorul si radicalul hidroxil (OH). este un lichid cu proprietati fizice particulare si complexe si cu roluri multiple. Contractie provocata si dureroasa a muschilor peretelui abdominal. diverticul cecal vermiform.tamponare" a variatiilor de temperatura din organism. / eau.priv. hipertensiune intracraniana. denu-mite in raport cu scopul sau regiunea anatomica unde sunt amplasate. \Qr. X poate fi simultan . de unde etimologia termenului. contractura abdominala. ca si datorita dependents! si conditionarii oricarei forme actuale de viata de prezenta a. ischiopubian (*orteza cu sustinere ischiatica). In functie de compozitia lor. si macula densa. APENDICECTOMIE. a. a . s. dificultatile care apar uneori In abordarea chirurgicala. [CJT. APA. APATITA. Proportia de a. "orteza sau. f.. este proportionala cu intensitatea proceselor metabolice. avand lungi-mea de 7-8 cm si diametrul de 4-8 cm. / water. prof&sor [a 1'avia. mediu de dispersie. con-tinuta In organism care este asociata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. inertie psihica. Unele a. V. i s-au mai atribuit si alte roluri. G. v. uneori. NA: aqueductus. APA OXIGENATA / eau oxygenee / hydrogen peroxide.0 si M. [Camillo Golgi. s. APA GREA / eau lourde / heavy water. [Lot. fiind denumita .. La acest nivel. / apathy. [Lot. 'in prezent se stabilesc o serie de markeri specifici utili atat m fiziologia moleculara.re. De aid. / appendix. appendix. f. appendage. la femei fiind mai redusa din cauza masei mai mari de tesut adipos. m.. transformandu-le In produse de se-cretie. Formatiune situata la polul vascular al *glomerulului renal alcatuita din: 1) Arteriole aferente si eferente. continuta In organism care nu este legata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. In mod normal. Ex. o -priv. s. din organism variaza In APENDICECTOMIE functie de varsta (la nou-nascut 67-74 %. 2) 0 masa de celule juxtaglomerulare alcatuita din doua tipuri celulare.} In anatomie. a. -ids = adaos. partidpa la sinteza *poliozidelor si concentreaza substantele elaborate de *reticulul endoplasmic.016. cloroapatita. pi. f. Ca2+. APAT1E. APA LIBERA / eau libre / free water. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus. sunt usor radioactive. si abilitatea sa de a forma "legaturi de hidrogen. s. vermicular (ileocecal sau vermiform NA: appendix vermiform is). s. premiuC y^pfiel pentru fizwCogie. glucidele si lipidele sunt legate de pro-teine. a.] Principalul constituent al organismelor vii. s.cfiere. cele mai importante cores-punzand anionilor C0^~. g. prezinta o po-zitie foarte variabila In raport cu cecul: posterior (retrocecal). pen-tru mers (orice orteza a membrului inferior adaptata la mers). desi parametrii sai fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obisnuite. eficacitatea unei a. s. APE MINERALE / eaux minerales / mineral waters. f. S0^~. cu compozitie complexa si cu proprietati terapeu-tice variate. apa legata.} Sistem de membrane citoplasmatice prezent In mod constant In celulele nucleate. n.). 'antiseptic oxidant utilizat. aqua = apa. In organism: solvent universal In mediile interstitial si intracelular. mai mult sau mai putin flectat. APENDICE. dementa etc. m. pi. este mobil si liber.. m. pathos = afecfiune. a. apatao = eu Infd} Fosfat de calciu cu formula generala Cas(P04)3X. s. cu formula chimica D^O.. f. m. A. suplimentara sau dependenta atasata unei structuri anatomice. situate In triunghiul format de arteriolele aferente Si eferente. precum si alte proprietati fizice particulare ale aces-teia ar putea permite In viitor o Intelegere mai precisa a relatiei apa-organisme vii. / appendicectomy.misterioase" atata timp cat nu pot fi explicate stiintific. A. 18. NA: appendix. fluorapati-ta si *hidroxiapatita. Fractiune a a. / aqueduct. s. natu-rale saline. a. Fractiune a a. toracopedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomerulaire / juxtaglomerular apparatus. In general. A. a. ortopedic. aqua = apa. \Qr.: a. s. rol de protectie mecanica (Indeosebi In cazul SNC). m. a./me. In solutii putin concentrate. / apareunie. Poate fi constitutionala sau dobandita (ex. In care *deuteriul Inlocuieste hidrogenul simplu. supGment. jambier (orteza jambiera). -ids = adaos. K^ Li^ Mg2".: hipotiroidie. Actiunea terapeutica a a. anterior (prececal) si dedesubtui cecului (subcecal).

/ apoenzyme. a. / apicolysis. {Cjr. APEXOGRAMA.priv. pous.ge. pi. pyretos = fe6raf gennan = a produce.] Inflamatie acuta sau cronica a apendicelui vermicular. daca este utilizat cu referire la alimentatie. pulmonara. APETIT. retroce-cala Inalta. V. apo = in afara. cu fenomene generate si digestive. ia pnein = a wpwa. defectuoasa a unui tesut sau a unui organ. [Lot. f. / appendicocele. / apnee. s. larvata. 7) A. 10) A. / apexocardiogram. / apyrexia. ca urmare a cariilor dentare complicate. piramidala sub forma de consola situata In partea anterioara a extremitatii proximale a "cubitusului. a . 4) A. inflamatie cronica apendiculara caracterizata prin hiperplazia celulelor adipoase. f.). adj. pyrexis = acces de. APICAL. supCiment. / apoferritin. Multiple forme: 1) A. / apical. s. s.. APOFIZA MASTOIDA / apophyse mastoide / mastoid process. s. / apyrexie. care prezinta un caracter imperios. sindromul apneei de somn.: glanda mamara. n. {Qr. 2) Proeminenta osoasa verticala situata pe arcul posterior vertebral. acuta.} 1) Operatie care produce turtirea varfului unui plaman. NA: apophysis. inflamatie latenta. apo = in afard. malformatie constand din prezenta unui bont bronsic lipsit de parenchim pulmonar. A. s.). adj. lombara. s. f. / apexocardio-gramme. 5) A. NA: processus articularis. apex. drojdie} Partea prote-ica a unei enzime heteroproteinice.in. servind ca punct de insertie pentru muschi si ligamente. [Gfr. medulara. APLAZIE RETINIANA / aplasie retinienne / retinal aplasia. a modeCci} Absenta 182 APOFIZA MASTOIDA congenitala sau dezvoltarea insuficienta. 4) A. si mero-crin. flegmonoasa. [Cat. Proces conico-cilindric. la plasseia = a forma. gr.6ri[. cu[me} Extremitate. reflexa. n. apex. Sin. APIREXIE. supdment. -ids = adaos. [Lot. v. s. Sin. holocrin. prin inhibarea centrilor respiratori. adj. APNEE. mastoida. germinala. APLAZIE.priv. NA: processus coracoideus. expusa.] Ablatie chirurgicala a *apendicelui vermicular. capteaza fierul din alimentele digerate (ionizat si transformat In forma feroasa In stomac) si asigura traversarea lui prin mucoasa intestinala sub forma de *feri-tina. Ex. A. s. . APOCRIN. [QT. / appendicocele. care Inconjoara saua turceasca. f. f. / apoferritine. [Cfr. / apex. deoarece teziunile sunt endoapendiculare. \Gjr.). adj. a . APOFIZA CORONOIDA A CUBITUSULUI / apophyse coronoide de cubitus / coronoid process of cubitus. recurenta survine la un interval de timp dupa un alt proces inflamator apendicular. traumatica. gramma = inscriere} Curba obtinuta prin Inre-gistrarea grafica a socului apexian. / appetite. pnoia = respirafie. gangrenoasa. V. abcedanta. f. zyme = ferment. complicatie a unei apendi-cite acute. inflamatie cronica apendiculara 'in care elementele constituente ale organului sunt Inlocuite cu tesut de scleroza.} Despre un proces patologic care nu este Insotit de *febra.priv. lipsa congenitala a vagi-nului. f. adj. NA: apex. appetitiis = pofta. consecutiv unor infectii cronice paro-dontale. cronica.. APIRETOGEN. m. forma evolutiva brusca. / apyretog6ne. apo = in afara. prin excitarea zonelor reflexogene. NA: processus coronoideus ulnae. s. / apocrine.priv. s. foliculara. f. Var. 3) A. fidro. [Lot. / apophysis. APLAZIE GERMINALA / aplasie germinale / germinal aplasia. 15) A. APENDICITA.) Proteina de la nivelul mucoasei intestinale. f. a . Var. s. n. appendix. / appendicitis. APODIE. 9) A.] Termen care.d. -ids = adaos. adj. / appetit. / apoenzyme. -ids = varf. partea opusa fiind suprafata bazala. V. pentru apexocardiograma (v. f. f. processi (lat). mecanica. [Lot. perforata. APNEE DE SOMN / apn6es de sommeil / sleep apn(o)ea. APIRETIC.\ Oprire temporara a respiratiei. appendix. proces inflamator si distrofic al apendicelui. s. -ids = vdrf. 12) A. cuime. f. s. la pyressem = a. f. APICOLIZA.: apexograma. -ale.priv. cuime. s. Incetarea procesului de regenerare sanguina medulara. desemneaza o dorinta de a manca selectiv anu-mite alimente. 14) A. f.} Hernia *apendicelui vermicular. inflamatie acuta supurativa difuza a apendicelui. 5) A. 2) A. / apyrogenic. APOFERITINA. atrofica. APEXOCARDIOGRAMA. n. In continuare. si holoenzima... hiperplazica. prin obstructia cailor respiratorii. a priv..: boala Alstrom-Leber (v. determina specificitatea enzimei si viteza de reactie catalitica. dt la lyem = a distru. Cealalta parte a enzi-mei se numeste *cofactor sau *coenzima. NA: dens axis.APENDICITA supCitMttt.] Care nu provoaca febra. 'impre-una cu produsul de secretie. a . s. / apyretic. Ex. de. f. APOENZIMA. dar manifestate prin leziuni hepatoenale. al unei structuri sau al unui organ. a unei celule epite-liale se afla pe fata libera. s. m. de cauza neuroreflexa sau lezionala. de deglutitie se produce In timpul deglutitiei. apices. la pyressem = a avea feCiro. 4) A. 3) A. APOFIZA.. A. NA: processus mastoideus. -ita. f. prin tromboza vaselor apendicelui si a mezoului. [Cjr. 13) A. de. ektome = e^cizie. 11) A. pi. V. adj. s. f. la unirea dintre lama si pedicul. apex. pyretikos = j~e. tumora. / apophyse. 1) Proeminenta osoasa prin care un os se articuleaza cu un alt os Invecinat. congestiva. s. prezentand la suprafata sa o mica zona articulara. poate surveni inainte sau dupa nastere si prezinta forme variate. Proiectie osoasa lunga si incurbata care porneste de la gatui scapulei si se extinde deasupra 'cavitatii glenoide.. proces iritativ apendicular. / apodie. 2) A. cu simptomatologie lombara dreapta Inalta. lysis = distrugere.: 1) A. nu este corect. cu fenomene toxice grave. Fata bazala este dispusa pe *lama bazala. prin decolare pleuro-parietala.} Absenta congenitala a picioarelor. 8) A. APENDICOCEL. apendice In pozitie anormala. APOFIZA ODONTOIDA / apophyse odontoide / odontoid process. cu apendice in pozitie pelvina si simptomatologie ge-nitala sau urinara. dt. purulenta. de. / aplasia.} Absenta 'febrei la un pacient. A. totals sau partiala a germenilor dentari. care separa epiteliul de alte tesuturi. -ids = varf. s. dsrinf. dentara. s. spre deosebire de *foame. Ex.. de vagin. f. pelviana. inflamatie localizata In foliculii limfatici ai apendicelui.. 2) Leziune resorbtiva a procesului apical al radadnii dentare.} Referitor la varful unei celule. arret respiratoire / apn(o)ea. f. gr. Termenul apirogen. gr. varf. V. APOFIZA ARTICULARA / apophyse articulaire / articular process. kar-dia = inimo. s. / aplasie. a . sindrom CastilloTrabucco-De La Blaze. ke]e = fie-mie. Proeminenta osoasa fara centru independent de osificare.: sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze (v.. 3) A. podos = vicwr. s. forrum = fier: -inn . punct culminant al unei formatiuni anatomice. f. / apyretique. / appendicite. processus. gr. supurata. ascendent.. APEX. / apex. toxica. s. proces supurativ al apendicelui. apex. -ids = vdrf. cu apendice aparent normal. / apodia. (at. / apicolyse.: solutie a. utilizat uneori. [Lat. avea. [Lot. adj. fe6nl. \Qr. [Qr. 2) A. Suprafata a. NA: processus ctinoideus. / apocrine. plasis = moddarc.. en . s. Unui dintre cele sase procese osoase ale osului sfenoid. -aux. / apical. 16) A. APOFIZA CORACOIDA / apophyse coracoide / coracoid process. s. APOFIZA CLINOIDA / apophyse clino'ide / clinoid process. 6) A. s. krinein = a separa de} Mod de secretie endocrina in care polul apical al celulelor glandulare se desprinde. Forme: 1) A.

. lipos = grdsime. APOFIZITA. datorita scindarii Intre *nucleozomi. physis = creftere. s. NA: procsssus styloideus. limitante ale mus-chilor sau ale unor regiuni.] Proteine cu functii de sinteza. s. apoplexia = [ovitvra. ca urmare. adj. APONEVRECTOMIE.. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel's disease.. mediana. proba-bil o serie de oncogene si unele gene supresoare ale cresterii tumorale). a.} Distrofie de crestere limitata la o apofiza osoasa.} Structura anatomica formata din fibre conjunctive Incrucisate. \Gjr. In consecinta. / apoplexie.t. initierea si blocarea depinzand de un set de gene.ca urmare a confuziei pe care o fac-eau anticii intre neni fi tendon. protos = primui.APOFIZA ODONTOIDA situat pe fata superioarfi a corpului axisului. apo = in afard.: boala Osgood-Schlatter.\ 1) Care se afla In relatie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. [Qr. neuron = new. rezistenta. f. APONEVROZA EPICRANIANA / aponevrose epicranienne / epicranial aponeurosis. In comparatie cu eel de necroza sunt urmatoarele: a. apo = in afard. NA: aponeurosis. Se caracterizeaza prin aparitia unui hematom retroplacentar. f. s. Ex. care delimiteaza In deschiderea lor posterioara fosa pterigoidiana. biochim.. V. s. / aponevrose. Se disting opt tipuri de a. II). boala Ledderhose. A. A. atac cerebral.. eel putin 11. pi. Sin. apoptein = a arunca in afara. Osgood's disease. asigura limitarea dimensiunilor diferitelor struc-turi din organism la necesitatile fiziologice. / apoproteine. A. / apoplectiforme. d'e [a apo = in afard. Sin. / apoprotein.] Rezectia chirurgicala a unei *aponevroze. care proemina de o parte si de alta a unei vertebre si isi are originea In zona de jonctiune a lamei cu pediculul. APONEVROZITA. pierdere subita APOPTOZA de constienta. / apophysite. apoi se dezintegreaza.. metroragie. cu sosirea toamnei. ADN-ul este desfacut In segmente multiple de cate 185 perechi de baze. iar in necroza eel de *ca-rioliza. amenintata de hemoragie prin *afibrinogenemie si de necroza a corticalei renale. Schlatter's disease. f. / apomorphine. III).. reunind partile anterioara si posterioara ale muschiului fronto-occipital. forma = forma. t. in patologie. verticala cu originea In dreptui jonctiunii dintre corpul si marea aripa a osului sfenoid. Caracteristicile principale ale procesuluj de a. Alterare dureroasa a tuberozitatii tibiale anterioare de origine traumatica sau microtraumatica. s. [Qr. f. Tipurile de a. mai rar de o embolie sau o tromboza a unei artere cerebrale. in Iliada. APOPLEXIE UTEROPLACENTARA / apoplexie utero-placentaire / abruptio placentae. D si E. APOPLEXIE. f. f. de (a apo = in afard. APOFIZA SPINOASA / apophyse epineuse / spinous process. Ex. cu mentinerea circulatiei si a respiratiei. neuron = MTV. Indeosebi in cancerogeneza.. osteonecroza idiopatica a tuberculului tibial. Sin. de [a apo = in afara. APOFIZA PTERIGOIDA / apophyse pterygoide / pterygoid process. zona de necroza hemoragica prin eritrodiapedeza In focar. / aponevrosite. fiind foarte evidenta in necroza. In a. s. a. Prin remnoirea celulara pe care o realizeaza. iar In necroza acest proces este aleatoriu. s. aterogena. este un proces normal. 2) Prin analogie. care este masiva In necroza (Indeosebi In *autoliza). adj. aponeurosis. 2) Care este predispus la apoplexie.] Fractiunea proteica a *lipoproteinelor. Ea este acoperita de pielea paroasa a capului. APONEVROZA. A. Sindrom care survine brutal la gravida In ultimele luni de sarcina sau In perioada travaliului. [Qr. s. f. f. s. / apomorphine. \Cjr. de insertie. ptantara . iar a. / apoplectiform. spre deosebire de necroza.: atac a. a. are loc fenomenul de 'cariorexis.: hematom retroplacentar. ektome = ufcizu. [Cfr. antiaterogena. const.: atac sau ictus a.: sindrom Achenbach (v. f. Lama fibroasa sub forma de casca mulata pe bolta craniana.. -\ta\ Inflamatia unei *aponevroze. / apoplectique. iar cunoasterea mecanismelor a. si a. / apophysitis. In a. formand o membrana alba. care Incheie ciclul celular normal al unei celule si creeaza conditii fizio-logice pentru Inlocuirea sa. care reprezinta moartea celulara patologica. APOPROTEINA. se poate extinde la *anexele uterine si chiar la nivelul ficatului si rinichilor. V. In prezent sunt In studiu implicatiile a. si coloana vertebrala. apopleklikos = stupefia. care decoleaza placenta de peretele uterin. In a. voluminoasa.: boala Bosviel (v. APOFIZA TRANSVERSA / apophyse transverse / transverse process. albuminurie masiva. In jurul caruia pivoteaza *atlasul. spre deosebire de 'necroza. s. Dehidromorfina utilizata electiv ca emetic cu actiune centrala. s. apare ca o consecinta a unei perturbari circulatorii functionale. f.. / apoplectic. splenica. NA: processus transversus. A. Se caracterizeaza clinic prin durere abdominala.v. APOFIZITA T1BIALA ANTER10ARA / apophysite tibiale anterieure / tibial anterior apophysitis. NA: processus pterygoideus. dar care se vindeca In cateva ore sau zile. In a. care pot fi fagocitati de macrofage sau de celulele din vecinatate. B (din LDL) este principala a.: A (I. Sin. apo = in afard. observata Intre 10 si 15 ani la baieti.). formata Indeosebi in ficat. -inn. f. NA: galea aponeurotica. (at. si tab. ad|.: ictus apoplectic (sau cerebral).] 1) Pierdere brusca a constientei urmata de para-lizii. / apoplexy. APOPTOZA. uterina etc. orice hemoragie masi-va In interiorul unui organ: a. cu sensuC: cadtrta frunzdor din copaci odata. APOPLECTIFORM. pi. pe cand In necroza celula se umfla. pulmonara. [a phyeiii = a create.] Moarte celulara izolata si programata. s. este indusa de stimuli fiziologici (reglarea. A (din HDL) este o a. Sunt clasificate In grupe. 3) Anatomopatologic. celula este frag-mentata In corpi apoptozici. fara sa existe o obturare vasculara. B. s. cuva-nt utilwat de Homer. s. s.. / aponeurosis. adj. formata din doua lame unite anterior. A. f. cauzata eel mai adesea de o hemoragie cerebrala. Prognosticul este foarte grav pentru fat si grav pen-tru mama. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. care dispare spontan fara sechele. aponeuroses. apoplcktikos = stup&flat. \Cjr. / aponevrectomy.). balonizarea (umflarea) mitocondri-ilor sau a altor organite lipseste. ar putea 183 . apoptosis. -ino. s. de invelis (fascii). II. f. pe cand necroza se produce numai In cadrul unor procese patologice. f. s. APOLIPOPROTEINE. asemanatoare atacului de apoplexie. / aponevrositis. Prelungire osoasa sub forma de stilet. APOFIZA STILOIDA / apophyse stylo'ide / styloid process. hipertensiune tranzitorie ce preceda o stare de *soc. / aponevrectomie. [Qr. aponeurosis. APOPLECTIC. Forma a. / apoptosis. / apolipoproteines. Sin. fagocitoza lipsind. s. iar necroza o populatie de celule. f. implantata pe fata posterioara a arcului vertebral la unirea celor doua lame. -ita. pro-los = primu[. analoge tendoa-nelor aplatizate. f. f. A. de secretie sau de catabolism al *lipoproteinelor. / apoptose. nu se produce eliberarea enzimelor lizozo-male. implica o singura celula. neuron = new . APOPLEXIE DIGITALA / apoplexie digitale / Achenbach syndrome. A si B au concentratie scazuta In insuficienta hepatica. f. osteita apofizara de crestere. variaza In functie de regiunile coloanei vertebrale. cele mai importante fiind A si B. de. pereche. nu lasa debriuri celulare si nici cicatrice. / apolipoproteins. [Cjr. APOMORFINA. pi. C (I. Exista a. NA: processus spinosus.} Care se aseamana cu 'apoplexia. aponeurosis. [Qr.

de [a pratteia -= a ac-fwna} Tulburare dobandita a executarii miscarilor voluntare fara sa existe fenomene paretice sau ataxice. atos = fapt. [CfT. [Cfr. In principiu. cutanat. astm.. ideatorie. interpusa Intre *dura mater si *pia mater. f.Apozme fi utila In strategiile de preventie si tratament ale cancerului. prosexis = atenfie. s. s. arakhne = paianjen. Clasa A. Daca unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altui. [Lot. f.: adenoamele hipofizare si ale celulelor Langerhans. / aprosexia. -ism. de la pragma. / apraxia. ARBORE GENEALOG1C / arbre gen^alogique / genealogical tree. -ama. cefalotorace (purtand apa-ratui bucal si patru perechi de labe) si alta posterioara. m. Se disting: 1) A. s. Insemnand arborele vietii. eidos = forma. din cadrul proceselor fiziologice si cea pro-dusa prin stimuli patologici. f. Inmora. 2) A. APRAXIE. 3) A. 1) Aspect arborescent al substantei albe In sectiunile mediale ale cerebelului. ARAHNOIDOCEL. dura mater. spinala Inveleste maduva spinarii. s. s.. accident grav.] Reprezentare conventionala a legaturilor de rudenie Intre diferitii membrii ai unei familii. / apraxie.r.} Hernie la nivelul spatiului subarahnoidian. tumori frontale etc. si meninge. s. arbor. f. arakhne = paianjen. A.: scarpinat) sau emotionale sunt posibile. Tmbracarii si a mersului. / arachnoid.. [C.] Sin. f. / arachnidisme. f. -ism. [Lot. procesele biochimice sunt identice. 0 bara orizontala care leaga un subiect feminin cu unui masculin reprezinta un mariaj. nervos. boli hematologice. / apudomatosis. -ita.). In consecinta. f. In timp ce gesturile automa-tice (ex. APROSEXIE. [Qr. boli neurodegenerative. ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. m. componenta a *leptomeningelui. APRAGMATISM. antireumatic. ARAHNODACTILIE CU CONTRACTURI CONGENITALE / arahnodactylie avec contractures congenitales / contractural arachnodactyly. feocromocitoamele. genos = neam. [^cronim din engC. s. pi. a adauga ft ponere = a pune. n. s. / apragmatism.). f. din gr.: sindrom Beals-Hecht (v. fapte. Imposibilitatea realizarii unui act sexual. NA: arachnoidea. n. (Mil's = apiicare. fiziologica si cea patologica sunt asemanatoare atat din punct de vedere al cailor de semnalizare.: 1) A. arakhne = paianjen. kele = hemie. adaugare. praxis = actiune. ARAHNOIDA. al *leptomeningelui. 2) Sin. unnas. / apudome. a -priv. Thuja occidentalis. 2) hormoni diferiti 184 ARBORE GENEALOG1C de cei ai glandelor de origine (ex. encefalica acopera encefalul. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. / arachnoidocele. s. producand: 1) polipeptide sau amine asemanatoare hormonitor secretati In mod normal (ex. Sin. a . 3) De-numire pentru arborele de tuia alba.). A. infarct miocardic.r. la apponere = a pune ianga. ARAHNOIDITA. ARAHNODACTILIE.. arakhiie = paianjen. Majoritatea a. cu tendinta la Inglobare si la comprimare a elementelor sistemului nervos central sau periferic In vecinatatea carora se dezvolta.arboxyla. f. S-au conturat si multe alte directii de interes In patogeneza si terapie: boli autoimune. pentru amine precursor uptake and decardo^yCation = captarea fi decar6o\iiarea precursoritor aminici. 2) A.} Membrana fina conjunctiva. ischemie cerebrala. f. f. imposibilitate de reproducere a formelor plane sau tridimensionale (patrat. [C?r.] Imposibilitatea de a Intreprinde actiuni eficace In vederea atingerii unui scop.] Artropode ("Arthropoda) terestre. incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activitati.} Sintagma lat.: In cancerul pulmonar cu celule mid neendocrine poate aparea o secretie endocrina). al carei ulei are utilizari numeroase: expectorant. de.. appo-sitio. s. Totusi. iar a. / arachnidism. artrita reumatoida etc. unele infectii virale.] Monstruozitate caracterizata prin absents masivului median al fetei si a mugurilor maxilari supe-riori.i prosopoa = fa^d. f. idei. -oris = arbore'i vita = viafa. cat si al efectorilor moleculari. fara leziuni cerebrale.priv. de care este separata prin spatiul subarahnoidian. APUDOM. logos = stiinfa. n. de la simpla iritatie locala la edem necrotic. tremuraturi si pareza ale extremitatilor.twn = captarea si decarfio^ilarea precursoritor aminici. f. In timp ce succesiunea actelor necesare unei miscari complexe este imposibila. eidos = forma. aprin-derea cu chibritui a unei lumanari.: neoplazie endocriniana multipla (v. carcinoidele intestinului subtire). s.] Infiltrat celular. / arachnodactylie. In care un gest simplu este irealizabil. eidos = forma. fie ca vectori ai unor agenti patogeni. fragmente de os fracturat). In care gesturile simple sunt execu-tate. genea]ogia. constructive!. manifestata prin activitate osteo-genica si vizibila radiologic.).. iar uneori dispnee si paralizie respiratorie care poate determina moartea.} Punerea In contact a doua elemente (substante. SIDA.] Perturbare a atentiei voluntare. ataxie-telangiectazie. scorpionii si diversi acarieni. femeile prin cercuri. / apposition. utilizata Indeosebi cu referire la structuri asemanatoare cu un arbore si ramurile acestuia. [Qr. s. arbor. / aprosexie. osteoporoza. sunt secretante. [C. daktylos = deget} 1) Malformatie congenitala care consta In alungirea si subtie-rea degetelor de la maini. din cauza indiferentei sau imposibilitatii de a stabili o relatie cu partenerul. infectioasa). f. caracterizat prin contractura cu hiperreflectivitate. / arachnodactyly. / apposition. \Gjr. iar subiectii afectati de o boala genetica printr-un semn In simbolul precedent. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism. din care fac parte paianjenii. a . chiar daca acesta este evident si. Ca urmare. f. and decar6o?(yCation = captarea fi decarfio)ylarea precursorifor aminici. [Lat. / arachnoide. s. / apudoma. cuprinde numeroase ordine. s. pentrv amine precursor uptake. pentru amine precursor uvtake and dtc. practicd. uzual pentru sindrom Marfan (v..] Boala sau accident provocate de muscatura paianjenilor.. f. Generatiile . carcinoamele tiroidiene.] Abrev. s. inflamator sau neoplazie. de ex. miozis si hipotensiune. ARAHNIDISM. s. sin. se recunosc trei tipuri de a. APROSOPIE. APOZITIE. s. sunt suficiente dovezi ca a. f. utilizata In mod curent pentru sis-tem APUD (v. / aprosopia. Fenomen prezent In oligofrenie. Sunt reprezentati: barbatii prin patrate. V. m. arachnoideae. dorit de subiect. / aprosopie. In clinica se solicita. Intre baza craniului si mandibula exista doar un orificiu unic. -oza. [^Ic-ronim din Ingi. al caror corp este format din doua parti: una anterioara. / arachnoiditis. •oma. Mariajul consanguin este reprezentat prin doua bare orizontale. n. Unii cercetatori fac distinctie Intre a. s.. Au mai fost individualizate si alte tipuri de a. cub) prin desene sau prin constructie In spatiu. s. / apragmatisme. printre care a. emenagog si antiiritant In bolile dermatologice. abdo-menul. s. ocupat de *lichidul cefalorahidian. periostala reprezinta reactia periostului fata de o agresiune lo-cala (tumorala. generatie. / arachnoldite. dementa. s. arakhne = paianjen. arakhne = paianjen. A.: plicae palmatae cervicis. pia mater. [Qr. nocivi fie prin toxinele din venin. [Acroiwm din Ingi. evolueaza cronic.priv.. neobservarea noului din ambianta si.\ Tumora dezvoltata din celulele 'sistemului APUD. APUD / APUD / APUD. s. / apudomatose. a -priv. -oris = arbors. ce apar asemanatoare picioarelor de paianjen. APUDOMATOZA. ideonnotorie. accidente vasculare cerebrale. l^r. 2) Plici ale mucoasei colului uterin. eel putin aparent. s.. striate sau cerebeloase. s. polyendocrinoma. pragmatikos = referitor [a fapte. Descendentii sunt figurati prin ramificatii din barele orizontale. / arachno'idoc61e.

ARC REFLEX / arc reflexe / reflex arc. f. s. majoritatea fiind boli tropicale. se asociaza cu alte avitaminoze. In profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. fiecare punct al re185 . s. arthropod-bome = transportat de artropode. area = am} In anatomie. f. n.ARBOVIROZA sunt indicate cu cifre romane.] ARE 1) A.. deasupra si Inauntrul valvulei ileocecale. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. [Lat. Sin: ligamentui Poupart. biochim. s. argyros = argint. m. s.] Coloratie anormala. greutate specifica 10. / arbovirosis. . [Lat. consecutiva unui contact profesional cu saruri de argint sau prin administrare terapeutica prelungita. Metal alb. 5) Ani Brodmann. [Cfr. NA: areola. / argentaffinoma. / arch. areae. osoasa. m. / argentaffine. f. v. / argyria. Distrugerea acestui centru nu antreneaza surditatea decat daca este bilaterala. / arginine-vasopressine. [Lat. ale carui saruri sunt utilizate In medicina datorita efectelor caustice. b) a. Considerate ca forme primordiale In evolutie. s. 6) A.] Sin. iar numarul unui individ Intr-o generatie cu cifre arabe. s. m. s. -oza. In general. s. f. virus = otrava. zigomatica (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigoma-tice a osului temporal cu apofiza temporala a osului malar. ARBOVIRUS.: gerontoxon (v. a.). In Europa au fost identificate cateva forme de *encefalita. s. dim. neural (sau vertebral). de asociatie sau asociative: fiecare dintre a. s. artHrovod-bome = transportat de wtTopode. corticotem-porala care Inconjoara a. •ind. 3) A. avand aspec-tul unei linii curbe. A. suprafata delimitata morfologic sau functional: 1) A. bakterion. un organ efector (muschi. / arc. dau nastere unor cartilaje laringiene. \arbo afirw. fibroasa s. r.] 1) segment dintr-o curba. Fiecare a. argyros = argint. -ism. sen. adj. / argyrie. eel de-al doilea a.] 1) Concentratia sau eliminarea cotidiana a 'argininei In urina. / arche(o)bacterie. crurala (NA: ligamenturn inguinale): coarda fibroasa Intinsa de la spina iliaca anterosuperioara la spina pubisului.] Structura anatomica de forma arcuita. tab. f. ](yr. ele sunt remarcabile prin prezenta de "introni In genele lor. s.] Aminoacid bazic neesential care intra In compozitia proteinelor. simbol Ag. argentum = argint. s. f. format de catre pediculi si lamele verte-brale./. m. Mai importante: 1) A. / argininuria. / argyrisme. afecteaza exclusiv animalele vertebrate. respectiv. 6o[ta. / argyrism. c) a. 2) Afectiune metabolica ereditara determinata de un deficit In arginaza I (din ficat si eritrocite). f. fiind denumit monosinaptic. s. Unitate functionala a sistemului nervos alcatuita dintr-un receptor senzorial. auditiva: zona a cortexului cerebral situata deasupra primei circumvolutiuni temporale. n. f. glanda) si un circuit de neuroni ce vehiculeaza informatia senzoriala la sistemul nervos central si. Primul a. hioid) da nastere apofizei stiloide. este rara si. arcus = arc. s. maleabil. unul senzitiv si altui motor (*motoneuron).d). dim. 0 serie de a. [at.: gerontoxon (v.iu vasculara. ureogeneza. AREOLA. confine o structura cartilaginoasa cu doua jumatati. din engi. V.87. [Cjr. arkhaios = vecfii.). (riboflavina). f. f. argentum = argint. f. / arbovirus. / arginine. Sin.: centrul auditivopsihic. affinis = iwecinat. b. NA: area. avasculara Treves (NA: plica ileoce-calis): zona a mezenterului comun lipsita de vase sanguine macroscopice. ARGIRIE. costal.prill. sprancenara (NA: arcus superciliaris): relief redus al fetei anterioare a frontalului.: cardnoid (v. s. 47. s. Ca urmare. iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaza spre structurile fetei si ale gatului. vizuale. din centrul nervos la organele efectoare. -ina. pi. / aire. f. / argent. argentum = argint. La nivelul sau (a. argentum =• argMt. / ariboflavinosis. [Lot. a. mica. (a. functionale ale scoartei cerebrale care stabilesc legaturi intra-corticale. 41 Brodmann) ajung caile cohleare centrale din corpii geniculati mediani. ARC SENIL / arc senile de la cornee / arcus senilic. f. s. ARGIRISM. orificiul vertebral. s. 2) Structura anatomica. Sin.] Denumire generica a bolilor determinate de grupul de virusuri "Arbovirus. areo-lae (1). f. 2) A. [Lot. -oza. \Cjr. otrand. s. V.. areola s= (trie. [at. f. const. Arc aortic / arc de I'aorte / aortic arch.] ElementuI chimic nr. / arch.] Boala determinata de carenta In *vitamina B. nu poseda decat o sinapsa. el delimiteaza. ARGINT. ligamentului stilohioid. s.] V. / archeobacteria. / argentaffinome. affinis = mvecinat. 4) A. Cat. V. ouron = urind. s. / arginine. [arbor -tifirw. auditivo-psihica: a. Coloane arcuate pereche care dau nastere branhiilor la vertebratele inferioare. virus = venin. [Lot. din engi. Reprezinta o veritabila retina corticala. Este constituita din fibre proprii (ligamentui inghinal extern a lui Henie) si din fibrele aponevrozei muschiului mare oblic al abdomenului. dt la bakteria = 6aston. r. s. iar altele si omul (*antropozoonoze). s.5. ARBOVIROZA.: a) a. s. argentum = argint. -onio. In organismul carora virusurile se multiplica. ciocanului si nicovalei. silver poisoning. (a. dentara (NA: arcus dentalis): arc format de catre ansamblul dintilor unui maxilar. A. calcarina: zona de proiectie a a. adj. / argentaffin. pi. v.] Intoxicatie terapeutica sau profesionala determinata de argint sau sarurile acestuia. m. infectie. Intinzandu-se si pe versantui extern al polului occipital. s. Ex. capuse). ARIE. brun-roscata a tegumentelor. / areola. In particular dintr-o circumferinta. deasupra arcadei orbitare. A. astringente si antiseptice. n. Are rol important In sinteza hepatica a *ureei. mama/a (NA: areola mammae): zona care Inconjoara mamelonul. auditiva si care reprezinta zonele de perceptie si de gnozie. cu fata posterioara a vertebrei. [Lot. / silver. / arcade. greutate atomica 107. In functie de virusul care Ie genereaza. tab. Acest a. f. / arbovirose. -ind. ARGININA. curbura formata de catre o coasta si cartilajul sau. prezinta forme foarte diverse. ARCADA. In conti-nuare. 3) A. f. anat. posiBii de ia germ. a. b. / arbovirus. identificarea sunetelor si interpretarea lor simbolica. ARGENTAFINOM. provoaca la om *arboviroze. orientata oblic In sus si spre exterior.] Organism procariot capabil sa traiasca In conditii extreme de temperatura sau de salinitate. ARGININURIE. ARIBOFLAVINOZA. Aceste doua zone permit. ARC. [Lat. s. b. eel mai simplu nu cuprinde decat doi neuroni.). / argininurie. superior sau inferior. creste eliminarea urinara a argininei si apar tulburari neurologice variate ARGININ-VASOPRESINA. ARHEOBACTERIE. este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili. / areole. / ariboftavinose. eel de-al treilea formeaza cornul mare al osului hioid si partea caudala a corpului acestui os. 2) A. normala sau patologica. eel de-al patrulea si al cincilea. [Lot. gr. m. posterior al vertebrei.artere. 4) A. a . f. s. de ia area = mie. sin. s. care ocupa cele doua buze si depresiunea creata de scizura calcarina. ARGENTAFIN. n. Ribonsaure == acid ri6onic (a[terare de [a araBinoz. flavus = gaiben.] Termen generic pentru un grup de numeroase virusuri transmise prin Intepaturile artropodelor hematofage (tantari. f. Indeosebi In *pelagra. vasopresina. Termen general pentru desemnarea unor elemente de natura foarte diferita. dreapta si stanga. / area. De asemenea. arcus = arc. mandibular) se diferentiaza In ligamentele sfenomandibular si maleolar anterior. f. / arginine-vasopressine. s. s. 2) Zona eritematoasa care Inconjoara un punct ihflamat. celula argentafina. cornului mic al osului hioid si portiunii craniale a corpului hioidului. ca si In tehnica medicala. 6o[td.

adj. encefalite etc. f. *fibrilatia atriala. \fr. acid riBonucCeic. ARITMIE COMPLETA / arythmie complete / continuous arrhythmia. f. eidos = forma. de regula.ior.. adj. ARITMOMANIE. adj. / arytenoid. a. / aryt6noidopexie. / arythmogene. gustativa: zona a cortexului cu proiectia la nivelul partii inferioare a circum-volutiunii parietale ascendente si 1n zona profunda a opercu-lului parietal. 3) Tulburari mixte: diso-ciatie atrioventriculara. forma wtaritd a iui retro = uiopm. trebuie diferentiata de a. back-ward. centrul receptor al sensibilitatii generale. / arrhythmia. ritm sinusal coronar si atrial inferior. Subiectii cu handicap usor pot fi recuperati prin educatie. stenoza mitrala) decompensata sau nu. [Qr. aritmie cardiaca. gr. motorie exfrapiramidala: fiecare din centrii efectori si regulatori ai motricitatii semi-automate si semivoluntare. 8) A. arithmos = numar.] Anomalie (iregularitate sau disparitie) a unui ritm. comunicare interatriala. ARITMIE. Poate fi paroxistica sau permanenta. 'torsada varfurilor).: *sindromul Down).td a [lit retro = mapoi. sinu-sala nerespiratorie). A.] Care se refera la *cartilajul aritenoid. (at. sin. / arithmomania. traumatism cranian perinatal. nonnotope sau sinusale (*tahicardia sinusala. rhythmos = ritm. s.ta. idiopatica sau primitiva (fara existenta unei leziuni cardiace). 17) A.: arie germinativa. locali-zata la nivelul hemitoracelui stang. 11) A. indus artificial. u(tinse. s. V.). / arithmomanie.ventriculare (*extrasistola ventriculara. A. ARITENOIDITA. Termenul este utilizat Indeosebi pentru desemnarea perturbarilor *ritmului cardiac. forma ifitiiri. mentalis. *flutter-ul atrial.wr. avand urmatoarele cauze principale: tulburari metabolice ereditare. motohe piramidala: centrul efector al motricitatii volun-tare. *flutter-ul ventricular. ARITMIE EXTRASISTOLICA / arythmie extrasystolique / extrasystolic arrhythmia. m iim6aju[ c. uicior. *fibri-latia ventriculara. si retardare mentala. m. regiunea precordiala. cardiaca. ARITMIE SINUSALA / arythmie sinusale / sinusal arrhythmia. 12) A. arrieration. In cazurile de Ql 50-70 handicapul este considerat u§or. -e. ARITMOGEN. mania = nebunie} Obsesia nume-relor si operatiilor aritmetice: bolnavul efectueaza calcule multiple si inutile. *tahicardia ventriculara.priv. / arytenoidopexy.uicior.] Persoana care este afectata de *arieratie mentala. a.] Inflamatie a cartilajului aritenoid sau a muschilor care se insera pe acesta. [Cjr. corespunzand partii anterioare a circumvolutiunii parietale ascendente. a.. embriogena: portiune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastodst) unde se va forma embrionul. adj. care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau corticifuge. tulburari de conducere intraventriculara. mental deficiency. arytainoeides = m forma de view. cortico-oculoce-. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brodmann's areas. V. Stare a unui copil sau a unui adult arierati. gr. 13) A. arytainoeides = in forma de ud-. unor extrasistole cu numar si tip variabil. Celelalte doua grupe impun o asistenta continua.re. . fata de ritmul sinusal normal.] Sin. de ia arytaina = u[cwr. sau cu o boala endocrina (hipertiroidie). ARITENOID. f. ARIERATIE MENTALA / arrieration mentale / mental retardation. afectiva. Daca arieratui este un copil. adrctro. sau campuri citoarhitectonice.: pata Kiesselbach (v. f.. din [at. sinusala respiratorie. \Cjr. 7) A. a . fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie si care poate afecta pe toti baietii nascuti de aceeasi mama). *ntis = minte] Inapoiere mentala. [Gjr. *sin-drom Lown-Ganong-Levine. [^6rev. A. care. la arytaina = u[c. . vegetativa: fiecare din zonele scoartei a carei excitare antreneaza raspun-suri vegetative s.: *rubeola). este. v.. adretro. \Cjr. aberatii cromozomiale (ex. poate fi eliminata prin *psihoterapie. desi este constient de inutilitatea lor (In psi-hastenii. extrasistola. f. V. se caracte-rizeaza prin dezvoltarea insuficienta a facultatilor intelectuale. care apare eel mai adesea la indivizi cu inteligenta normala si corespunde unei imaturitati psihice. poate fi determinata de fibrilatia atriala. egoism si *puerilism. Neregularitate de ritm cardiac. a. pentru 20-50 moderat-sever. Intar-zierea se evalueaza In raport cu media grupului din care face parte subiectui In cauza si poate fi globala sau.] SubstantS poliri- . acesta se dovedeste inapt sa Invete. 2) Tulburari In con-ducerea impulsului: bloc sinoatrial. / arriere. ca o consecinta a fixatiei Intr-un anu-mit stadiu al copilariei. 15) A. 'bradicardia sinusala. u. Handi-capul mental poate fi clasificat si In functie de *coeficientul de inteligenta (Ql). bloc atrioventricular. de ia arytainu . consecinta unei insuficiente congenitale a dezvoltarii inteligentei. de la mens. / arytenoide. care a delimitat 52 de a. Neregularitate a ritmului cardiac data de o perturbare a cadentei exdtatiilor la nivelul nodului sinusal.i iat. absenta autonomiei. pot fi: tulburari ale automatismului cardiac. au fost delimitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolutii) si a citologiei celor sase straturi de neuroni corticali.: operatie Kelly-King (v.rma. / arythmie. de. In relatie cu o cardiopatie (cardiomiopatie. rhythmos = ritm. adj. In raport cu cele trei mecanisme patogenice enumerate. ARITENOIDOPEXIE. [^r. din [at. 10) A. Sin. eidos = forma. 'imbecilitate si 'idiotic. ventriculare. b) a.ww. pentru Ql Intre 70-79 se situeaza *intelectul de limita. heterotope sau ectopice . Co. A. A. s. au fost stabilite si descrise trei grade de a. f. arie calcarina. m. parietala ascendents. / retardate. instabilitate psihica si inaptitudinea de a reactiona normal la solicitarile din mediul In care traieste subiectui. Kiesselbach.tUlza. m.t ui iocul dmwnwv. Neregularitate de ritm cardiac In care contractiile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale ine-gale. manifestata Indeosebi printr-un atasa-ment excesiv fata de parinti. gennan = a produce.] Care genereaza tulburari de ritm cardiac. leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei In perioada gra-viditatii (ex. *sindrom Wolff-Parkinson-White. / arrhythmogenic. 'wandering pace-maker). poate afecta numai o parte a personalitatii. 9) A. / arytenoidite. care se manifesta pre-coce. pads = jv(a. 4) Ritm de pacemaker.falogira: zona din cortexul cerebral situata In piciorul celei de-a doua circumvolutii frontale. (at. In ordinea gravi-tatii: 'debilitate mintala (mentala). Extrem de diverse. rhythmus. ARN / ARN / RNA. m. In functie de mecanism. rhythmus. -ita. corticala: teritoriu de proiectie al cortexului cerebral. parasistolie. nevroze. dimpotriva. recuperarea nefiind posibila. calificata. isterie). determinata de interpunerea. adj. ARIERAT.atriale (*extrasistola atriala. f. jonctionale). Denumire generica pentru tulburarile ritmului cardiac. s. Frecvent Insotita de tahicardie (tahiaritmie). pe versantui anterior al scizurii centrale (Rolando). *tahicardia atriala. [fr.pasive sau ritmuri de scapare (atriale. Sin. a. a • priv. gr. Clasic. c. care se Intind pe o mare parte din scoarta fronto-temporo-parietala. 14) A. cu Intarziere In dezvoltarea mentala. neurofiistologge.: arie striata. striata. iar sub 20 pro-fund. ale conducerii impulsului sau mixte. [Korbinian Brodmaan. Astfel. ary(oinoei'des = in forma de. s. s. f. pot fi clasificate In patru grupe: 1) Tulburari In for-marea impulsului: a) a. ARITMIE CARDIACA / arythmie cardiaque / cardiac arrhythmia.AR1ERAT tinei proiectandu-se pe un punct corespunzator pe scoarta. de. eidos = forma.ni 1868-1918} Descrierea si numerotarea diferitelor zone ale scoartei cerebrale 186 ARN umane de catre Brodmann. / arytenoiditis. s. de origine sau cu destinatie extracorticala. ca si un mediu familial sau social adecvat.). 16.) A. s. arriere.

ei sunt spedfid fiecarui a. A. y. purtatori de aminoacizi. . tab. ca radiatiile. anat.] Fenomen parazit In relatie cu o tehnica defectuos utili-zata. care determina rezultate si interpretari false In cazul unui examen de laborator sau al unor experimente. V. tunica mijiocie (sau media). Abundent m ribozomi (masa moleculara mare. ARSENICISM. Clasa particulara de ARN antisens. / arsenic. s.artere A. electricitatea. tab. m. 2) a. / artere. anat. se efec-tueaza In contact cu ADN si cu enzime specifice. anat. As^. Ex.artere. BULBULUI PENISULUI / artere bulbaire du penis. / artery. anat. . artefact. BRAHIALA SUPERFICIALA (v. (a. A mai fost pus In evidenta ARNm (mesager). . A. ARN care poate Insoti diferite virusuri. A. anat. aer. CANALULUI PTERIGOID1AN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal. a. s. ARN-ul satelit inclus (Tmpachetat) In capsida este specific fiecarui virus si nu se poate replica fara acesta. V. cadavre). s. . messenger interfering complementary RNA. [Lot. intra trei straturi concentrice: tunica interna (sau intima).: ARN MIC) sau obtinut prin inginerie genetica. -os = aer. pe imaginea scintigrafica. / ARN-polymerase. ANGULARA / artere angulaire / angular artery.artere. tab. tab. V. anat. anat. ALVEOLARA POSTERIOARA SUPERIOARA / artere alveolaire superieure et posterieure / posterior superior alveolar artery. A. / arsenic-alism. V. AURICULARA POSTERIOARA / artere auriculaire posterieure / posterior auricular artery. In formele a-cute. ACETABULARA / artere acetabulaire / acetabular branch of medial femoral artery. In a.artere. Biosinteza a. de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmos-fera sau volatilizate din baie de apa). anat. artere. V. / artefact. s. s. (irs. f. A.artere. . . A. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA. care actio-neaza asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare). A. V.ARN ANTISENS bonucleica prezenta In toate celulele vii. tab. frigul.artere. tab. de la. .artere. anat. anat. [Lat. AURICULARA PROFUNDA / artere auriculaire profonde / deep auricular artery. n. s. de asemenea. A. tab.artere. -ifim.artere. ARN-POLIMERAZA. AUDITIVA INTERNA (v. A. tab.] ElementuI nr. In constitute unei a. importanta si Intinderea suprafetei arse. a. s. -atis. P-intre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer). V.artere. tab. aminati la localizarea lor spedfica in ca-drul sintezei proteinelor. V. ARN complementar altei portiuni de ARN a carei functie o inhiba. dar este uneori Intrebuintat si ca otrava (cazuri medicolegate). arsenikon. s. A. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA. A. are efect eritropoietic. codant pentru mai multe lanturi polipeptidice distincte. . facut. [Lat. Prin ramificatie progresiva si anastomoze. Trioxidul de arseniu. Molecula de ARN compusa din fragmente de origine distincta reunite in vitro printr-o ARN ligaza. . . artereie conf-in aer. [Lat. tab. ALVEOLARA INFERIOARA / artere dentaire inferieure / inferior alveolar artery. complementara extremitatii 5'" a unui ARNm. propulsat de ventriculele inimii catre diferite organe din organism. / arsenicisme. denumit astfil da. tulburarile digestive se aseamana cu cele din "holera. . artere. . A.] Leziune cutanata sau mucoasa provocata de caldura sau aiti agenti fizici. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA. s. therapeia = tratame.to-n. factum = fapt. ARCUATA A PICIORULUI / artere dorsale du metatarse / arcuate artery.: a. de ordinul a 10s Da). m. V.] Vas care conduce sangele oxigenat. -alos = aTOmil. gr. a. artere perineale profonde / artery of bulb. anat. f. A. arsenicum. se constitute Intr-un sis-tem arterial. / brulure. As. r. tab. anat. arsenikon. ARSENIC. [Lot. de gradul III: In care bulele se complica cu necroza dermului si uneori a A. ARN mesager care contine mai multi cistroni si este. proprietdtiCor sale putemice. tab. ACROMIOTORACICA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. BAZ1LARA / tronc basilaire / basilar artery. care are rolul de a dirija a. V. cronic domina manifestarile nervoase si cutanate.artere. A. tab. se mai afla In cantitati mid In citoplasma (ARNs. ARN' care nu confine decat o singura infor-matie genetica. tab. tab. BUCALA / artere buccale / buccal artery. deci. V. a.. din microscopia electronica. V.artere. anat. anat. m.ta. AZIGOS A VAGINULUI / artere azygos du vagin / a«ygos artery of vagina. de la facere = a face. V. [a arson = putemic.] Intoxicatie sau otravire cu compusi de arsenic. s. terein = a confine (anticii credeau ca. V. tab. polycistronic messenger. arteria = arterd. s. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA. . n. / aromatherapy. anat. s. ARTERA. AXILARA / artere axillaire / axillary artery.artere. ARSURA. f. . f. V.artere. solubil). 3) a. de gradul IV: carbonizarea unei re-giuni din organism. V.artere A. A. / artifact. / aromatherapie. de gradul II: complicata cu flictene. anat. AROMATERAPIE. s. V. V. ardere = a arde. CALOSOMARGINALA / artere calloso-marginale / callosomarginal artery. [Lat.artere.nt. CANALULUI PTERIGOID1AN partilor subiacente. . f. de [a arsen = putemic. ingriji} Metoda terapeu-tica In care se utilizeaza uleiuri vegetale esentiale. anat. arsenicum. fie In general. . NA: arteria. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex. tab. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC. formata din reunirea mai multor ribonucleotide. anat.. V. fiarfiatisc. In functie de tehnicile de preparare a probelor.artere. tab. aminat. dupa cum exista si alte clasificari. anat. El transporta mesajul genomului enzimelor care catali-zeaza sinteza proteinelor. Enzima care catalizeaza sinteza de ARN pornind de la ADN sau ARN. / burn. . tab. BRAHIALA / artere brachiale / brachial artery. . f. Se admite ca tripleti de nudeotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt. cu efect tonic sau seda-tiv. 6ar6dlesc. denumit astfel datoritd proprietdf-ilor sale putemice. 33. A. gr. Are importanta medicals. aroma. . 187 . / arsenic. din gr.artere. f. V. de gradul I: eritem si tumefactie dureroase. gr. tunica externa (adventicea). ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / recombinant RNA. anat. s. Are. ca urmare a unei den-sitati prea mid de impulsuri Inregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvata. V. A. fosforic servind drept legatura ester Intre functiile alcool 3 si 5 ale ribonucteotidelor succesive. si ADN. A. A. brahiala) / artere brachiale superficielle / superficial brachial artery. de. sub forma hibrida cu ADN m nudeele celulare si asodat cu ribozomii In citoplasma.artere. tab anat. 4) a. dm gr. Se disting patru grade: 1) A. BULBULUI VESTIBULULUI (vaginal) / artere perineale profonde / artery of bulb of vestible. n. artis = meserie. / RNA-polymerase. a. de la therapeuein = a. APENDICULARA / artere appendiculaire / appendicular artery. . f. aroma. ARTEFACT. BRAHIALA PROFUNDA / artere brachiale profonde / deep brachial artery. deoarece crou goals. tab. V. labirintica) / artere auditive interne / artery of the labyrinth (internal acoustical).

tab.artere. A. anat. V.artere.artere. DORSALA A CLITORISULUI / artere dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris. artere.artere. EPIGASTRICA SUPERIOARA / artere epigastrique superieure / superior epigastric artery. DIAFRAGMATICA INFERIOARA (v. a.artere. . . anat. anat. V. anat. CENTRALA A RETINEI / artere centrale de la retine / central artery of retina. A.artere. anat. A. V.artere. tab. COLICA MIJLOCIE / artere colique droite superieure / middle colic artery. A. . anat. COLATERALA RADIALA / artere collaterale radiale / radial collateral artery. V. . A. . anat. CORONARA DREAPTA / artere coronaire droite / right coronary artery. tab. . artere. CAROTIDA COMUNA EPIGASTRICASUPERIOARA A. . V. A. V. anat. . V. anat. tab. CEREBRALA MIJLOCIE / artere cerebrale moyenne / middle cerebral artery. .artere. A. tab. CIRCUMFLEXA HUMERALA POSTERIOARA / artere circonflexe humerale posterieure / posterior humeral circumflex artery. anat. V. . anat. tab. A. CISTICA / artere cystique / cystic artery. tab. V. tab. anat. A.artere. A. V. A. tab. CORONARA STANGA / artere coronaire gauche / left coronary artery.artere. . CIRCUMFLEXA ILIACA SUPERFICIALA / artere circonflexe iliaque supcrficielle / superficial iliac circumflex artery. A. anat. tab. V. CENTRALA SCURTA / artere centrale courte / short central artery. anat. A.A. anat.artere. CEREBELOASA SUPERIOARA / artere cerebelleuse superieure / superior cerebellar artery. A. a. V.artere. A. A. A. . CAROTIDA COMUNA / artere carotide primitive / common carotid artery. ileocolica). anat. . A. A. COLATERALA ULNARA SUPERIOARA / artere collaterale cubitale superieure / superior ulnar collateral artery. anat. anat. anat. A. A.artere. V tab. tab. CERVICALA ASCENDENTA / artere cervicale ascendante / ascending cervical artery. .artere. tab. CAROTIDA EXTERNA / artere carotide exteme / external carotid artery. DORSALA A PICIORULUI / artere dorsale du pied / dorsal artery of foot. anat. V. V. A. anat. tab.artere. frenice inferioare). anat. . COLATERALA ULNARA INFERIOARA / artere collat6rale cubitale inferieure / inferior ulnar collateral artery. tab. DUCTULUI DEFERENT / artere deferentielle / deferential artery.artere. artere. DEFERENTIALA (v. anat. . V. aa. . tab. CIRCUMFLEXA HUMERALA ANTERIOARA / artere circonflexe humerale anterieure / anterior humeral circumflex artery. . A. tab. . tab. colaterala ulnara superioara). artere. 188 A. V.artere. tab. .artere. A. A. anat.artere. DORSALA A NASULU1 / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. V. anat. anat.artere. tab. CIRCUMFLEXA PEMURALA LATERALA / artere circon-flexe femorale lat6rale / lateral femoral circumflex artery. V.artere. CENTRALA LUNGA / artere de Heubner / long central artery. anat.artere. COLATERALA MIJLOCIE / artere collat6rale moyenne / middle collateral artery. V. anat. DIAFRAGMATICA SUPERIOARA (v. artere. . V. CIRCUMFLEXA ILIACA PROFUNDA / artere circonflexe iliaque profonde / deep iliac circumflex artery.artere. . tab. V. EPIGASTRICA SUPERFICIALA / artere epigastrique superficielle / superficial epigastric artery. V. . CIRCUMFLEXA SCAPULARA / artere circonflexe scapu-laire / circumflex artery of scapula. COLICA DREAPTA INFERIOARA (v. CAROTIDA INTERNA / artere carotide interne / internal carotid artery. tab. COMUNICANTA POSTERIOARA / artere communicante posterieure / posterior communicating artery. anat. A. COLATERALA CUBITALA INFERIOARA (v. A. A. anat. A. . tab. A. . V. anat.artere. . tab. anat.artere. . tab. A. frenice superioare). anat. CECALA ANTERIOARA / artere caecale anterieure / anterior cecal artery. aa. A. . V. V. A. V. COLATERALA CUBITALA SUPER10ARA (v. CERVICALA PROFUNDA / artere cervicale profonde / deep cervical artery. tab. anat. tab. . . V.artere.artere. A. tab. A. V. anat -artere. V. anat. A. tab. V. tab. A.artere. A. . anat. A. tab. tab. anat. tab. anat. . DORSALA A SCAPULEI / artere scapulaire posterieure / dorsal scapular artery. A. CEREBRALA POSTERIOARA / artere cerebrale posterieure / posterior cerebral artery. CIRCUMFLEXA FEMURALA MEDIALA / artere circonflexe femorale mediale / medial femoral circumflex artery. V. A. tab. V. V.artere. V. . . a. tab. anat.artere. . tab. . tab. . V. tab. A.artere. CEREBELOASA INFERIOARA POSTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et post6rieure / posterior inferior cerebellar artery.artere. tab. . A. COLICA DREAPTA / artere colique droite superieure / right colic artery. V. tab. V. anat. COLICA STANGA / artere colique gauche superieure / left colic artery.artere. anat. CECALA POSTERIOARA / artere caecale posterieure / posterior cecal artery. tab. . COMUNICANTA ANTERIOARA / artere communicante anterieure / anterior communicating artery. colaterala ulnara inferioara). . V. tab. anat. .artere. tab. A.artere. . COROIDIANA POSTERIOARA / artere choroidienne posterieure / posterior choroidal artery. anat. CEREBELOASA INFERIOARA ANTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et anterieure / anterior inferior cerbel-lar artery. tab. COROIDIANA ANTERIOARA / artere choroidienne anterieure / anterior choroidal artery. COZII PANCREASULUI / artere pancreatique caudale / artery to tail of pancreas.artere. A. A. anat . V. anat. tab. tab. A.artere. V.artere.artere. A.artere. EPIGASTRICA INFERIOARA / artere epigastrique inferieure / inferior epigastric artery. anat. . V. V tab. A. DORSALA A PENISULUI / artere dorsale de la verge / dorsal artery of penis. tab. tab. V. -artere. V.artere. V.artere. ductului deferent). a.artere. V.artere. A. anat. anat. anat. . A. tab. CREMASTERICA / artere cremasterienne / cremasteric artery. V. . anat.artere. tab. V. . anat.artere. . tab. V. V. anat. V. anat. tab. A. V. CEREBRALA ANTERIOARA / artere c6rebrale anterieure / anterior cerebral artery. V.artere. tab. A.

. hyaloidienne / hyaloid anery. tab. tab. HEPATICA PROPRIE / artere hepatique propre / proper hepatic artery.artere. tab.artere. . A. V. . gluteala superioara). A. centrala lunga). anat. anat.artere. tab.artere. tab.artere. V. A. .artere.artere. V tab. V tab.artere. GENICULARA SUPERIOARA MEDIALA / artere superomcdiale du genou / medial superior genicular artery. A. tab. FRONTOBAZALA LATERALA / artere frontale interne et posterieure / lateral frontobasal artery. anat. . anat. ISCHIATICA (v. A. FACIALA / artere faciale / facial artery. HIPOFIZARA INFERIOARA / artere hypophysaire inferieure / inferior hypophysial artery. tab anat. anat. V.artere. a. V.artere. ETMOIDALA POSTERIOARA / artere ethmoidale posterieure / posterior ethmoidal artery. V. FUNICULARA (v. INTERCOSTALA SUPREMA (v. .artere. A.artere. anat.artere.artere.artere. . anat. tab. V. V.artere. A. anat. tab. pe. .artere. supratrohleara).artere. a. anat. . intercostala anterioara). V. V. LINGUALA PROFUNDA / artere ranine / deep lingual artery. . a. anat. . V. A.artere. INTEROSOASA POSTERIOARA / artere interosseuse posterieure / posterior interosseous artery. tab. V. A.artere. . FESIERA INFERIOARA (v. GASTROEPIPLOICA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastroepiploic artery. FAR1NGIANA ASCENDENTA / artere pharyngienne ascendante / ascending pharyngeal artery. A. A. ETMOIDALA ANTERIOARA A. ILIACA INTERNA / artere iliaque interne / internal iliac artery. A. A. V. anat. A. tab. lfi43-1926. A. anat. anat. anat. A. -artere. anat. -artere. V. anat. anat. LABIR1NTICA / artere auditive interne / artery of the labyrinth. tab. ILIOLUMBARA / artere ilio-lombaire / ilio-lumbar artery. . tab. . anat. GENICULARA INFERIOARA LATERALA / artere inferolaterale du genou / lateral inferior genicular artery. V.artere. tab. A. V. . V.artere. A. LABIALA SUPERIOARA / artere labiale superieure / superior labial artery.artere. A. tab. anat. anat.artere. .artere. . anat. a. V. V. anat. ILIACA EXTERNA / artere iliaque externe / external iliac artery. artere. tab. ILEOCOL1CA / artere ileo-colique / ileocollc artery. [/oAonn Leonhard Otto Heiibner. anat. . anat. V. GIRUSULUI ANGULAR / artere du pli courbe / artera gyri angularis. GLUTEALA SUPERIOARA / artere fessiere superieure / superior gluteal artery. anat . tab. tab. anat.artere. FRONTOBAZALA MEDIALA / artere frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery. A. V. A. anat. LUI HEUBNER (v. tab. a.artere. INTERCOSTALA ANTEROSUPERIOARA (v. A. V.artere. A. anat.artere A. tab. V. HUMERALA PROFUNDA (v. INTEROSOASA RECURENTA / artere inter-osseuse recurrente / interosseous recurrent artery. tab. artere coronaire stomachique / left gastric artery. a. tab. LINGUALA / artere linguale / lingual artery. anat. anat. . tab. GENICULARA DESCENDENTA / artere grande anastomotique / descending genicular artery. V. anat.artere. tab.artere. A.] / tab. A. A. A. INFRAORBITARA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. LABIALA INFERIOARA / artere labiale inferieure / inferior labial artery. A. GASTRICA STANGA / artere gastrique gauche. . anat. . A. A. V. V. . profesor ia Leipzig. INTERCOSTALA ANTERIOARA / artere intercostale superieure / highest intercostal artery. . V.artere. a. A. artere. A. V.artere. anat. V. anat. tab. tab. V. A. . anat. A.A. anat. V. A. V. . FEMURALA / artere femorale / femoral artery. V. V. V.r. .artere. . V. GASTRODUODENALA / artere gastro-duodenale / gastroduodenal artery. A. GASTRICA DREAPTA / artere pylorique / right gastric artery. tab. anat. A. . anat. tab. gluteala inferioara). A. . tab. anat. V. LARINGIANA INFERIOARA / artere laryngee posterieure / inferior laryngcal artery. tab. fab. tab. V. . tab.artere. anat . HIALOIDA / art.artere. peroniera). gluteala inferioara).artere. A.artere. 189 . .artere. tab. . V. . FEMURALA PROFUNDA / artere femorale profonde / deep femoral artery. intercostala anterioara). V. tab. HEPATICA COMUNA / artere hepatique commune / common hepatic artery. tab. . a. .artere. V. V.artere A. anat. . V. artere. artere A. anat. A. . . INTEROSOASA ANTERIOARA / artere interosseuse anterieure / anterior interosseous artery. V. A. . V.artere. LINGUALA PROFUNOA A. HIPOFIZARA SUPERIOARA / artere hypophysaire superieure / superior hypophysial artery. anat. HUMERALA (v. a. tab.artere. testiculara). tab. a. GLUTEALA INFERIOARA / artere fessiere inferieure / inferior gluteal artery. anat. . tab. GENICULARA SUPERIOARA LATERALA / artere superolaterale du genou / lateral superior genicular artery. anat. tab. . V. .artere. . A. brahiala profunda). anat. anat. V. V tab. tab. . . . tab. artere. tab. INTEROSOASA COMUNA / artere interosseuse commune / common interosseous artery. anat. GASTROEPIPLOICA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastroepiploic artery. anat . V. GASTRO-OMENTALA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastro-omental artery.artere. anat. A. FESIERA SUPERIOARA (v. V. A. anat. V. ETMOIDALA ANTERIOARA / artere ethmo'idale anterieure / anterior ethmoidal artery.artere. . tab. V. A. tab. . A. anat. a. tab.d''"^ru go-man. brahiala). a. anat. A. tab. A. A. anat. tab. . A. anat. ILIACA COMUNA / artere iliaque commune / common iliac artery. anat. anat. A. V. A. '£er[in. 4ab. anat. V.artere. tab. GENICULARA MIJLOCIE / artere moyenne du genou / middle genicular artery. GASTRO-OMENTALA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastro-omental artery. FRONTALA (v. A. V.artere. . tab.artere. V. iliaca interna) / artere iliaqiie interne / hypogastric artery or internal iliac artery. anat. V. tab.artere. tab.artere. tab. GENICULARA INFERIOARA MEDIALA / artere inferomediale du genou / lateral inferior genicular artery. tab.artere. LARINGIANA SUPERIOARA / artere laryngee superieure / superior laryngeal artery. LACRIMALA / artere lacrymale / lacrimal artery. anat. . apoi la. LIGAMENTULU1 ROTUND AL UTERULUI / artere du ligament rond de I'uterus / artery of round ligament of uterus. tab. HIPOGASTRICA (v. V. FIBULARA (v.artere. A. A. tab. V. A. A.artere.

anat. A. PARACENTRALA / artere du lobule paracentral / para-central artery. artere. anat. V. PLANTARA LATERALA / artere plantaire laterale / lateral plantar artery. PRECUNEALA / rameau pour Ie precuneus / precuneal artery. MAX1LARA / artere maxillaire / maxillary artery. LOMBARA IMA / cinquieme artere lombaire / lowest lumbar artery. PROFUNDA A CLITORISULUI / artere caverneuse (chez la femme) / deep artery of clitoris.artere.artere.artere. [/oAonn Ernst Neuhaiier. V. anat. MALEOLARA ANTERIOARA LATERALA / artere malleolaire antero-laterale / lateral anterior malleolar artery. A. V. anat. OCC1PITALA MEDIALA / artere temporo-occipitale anterieure / medial occipital artery. anat. anat. V. NENUMITA (v.artere. -artere. tab. fronto-bazala laterala). PEDIOASA (v.artere. A.artere. anat. V. anat. PANCREATICODUODENALA SUPERIOARA / artere pancreatico-duodenale superieure / superior pancreaticoduo-denal arteries. V. V.artere. tab. A.artere. anat. A. V.artere.artere. LUSOR1A / artere sous-claviere droite retro-cesophagienne / retroesophageal right subclavian artery. V tab. A. anat. POPLITEE / artere poplitee / popliteal artery. toracica interna).artere. A. anat. tab. tab. . V. tab. anat. tab. A. LUI NEUBAUER (v. V. toracica laterala). . tab. PANCREATICODUODENALA INFERIOARA / artere pancreatico-duodenale inferieure / inferior pancreaticoduode-nal artery. tab. NAZALA EXTERNA / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery.artere.artere. anatomist . A. V. V. MENINGIANA MIJLOCIE ' artere meningee moyenne / middle meningeal artery. tab. . V. NUTRITIVA / artere nourriciere / nutrient ar-tery. MAX1LARA EXTERNA (v. . V.artere. tab. V. A. tab.?i cfivvrg german. PANCREATICA INFERIOARA / artere pancreatique infe-rieure / inferior pancreatic artery. A.artere. . A. tab. trunchiul brahiocefalic) / tronc arteriel brachio-cepnalique / brachiocephalic trunk. . V. anat. . tab. A.artere. A. A. faciala). V. . A.artere.artere. MEZENTERICA SUPERIOARA / artere mesenterique superieure / superior mesenteric artery. PROFUNDA A PENISULUI / artere caverneuse (chez I'homme) / deep artery of penis. OBTURATORIE ACCESORIE / artere obturatrice accessoire / accessory obturator artery. MALEOLARA ANTERIOARA MEDIALA / artere malleolaire antero-mediale / medial anterior malleolar artery. anat. tab. a. .artere. . . tab. OVARIANA / artere ovarienne / ovarian artery. tab.artere. mediana). A. anat. tab. MAX1LARA INTERNA (v. V. A. . V. V. V. tab. OFTALMICA / artere ophtalmique / ophthalmic artery. tab. .artere. anat. V. anat.artere. tab. tab. A. . V. V. . V. MEZENTERICA INFERIOARA / artere mesenterique inferieure / inferior mesenteric artery. tab. maxilara). V. V. A. anat. V. tab. artere A. PERICARDIOFRENICA / artere pericardo-phrenique / pericardiophrenic artery. anat. artere. anat. a.artere. tab.artere. PULMONARA STANGA / artere pulmonaire gauche / left pulmonar artery. . tab. anat.artere. anat. tab. . tab anat.artere. V. anat. . PLANTARA MEDIALA / artere plantaire mediale / medial plantar artery. V. . tab. anat.RADIALA A. MAMARA INTERNA (v. tab.artere. anat. . anat. OCC1PITALA / artere occipitale / occipital artery. . a. A. . tab. A.artere. A. anat. V. OBTURATORIE / artere obturatrice / obturator artery.artere.artere. NAZOPALATINA / artere naso-palatine / septal branch of sphenopalatine artery. . a. tab. A. tab anat. tab. anat. . anat. . anat.artere. . MEDIANA / artere mediane de I'avant-bras / median artery.artere. anat . anat . A. . anat. anat. PARIETALA POSTERIOARA / artere parietale posterieure / posterior parietal artery. tab. gastrica dreapta). A. . A. A. . V. tab anat . PARIETALA ANTERIOARA / artere parietale anterieure / anterior parietal artery. anat. anat. tab. anat. anat. V. RADIALA / artere radiale / radial artery.artere. OMBILICALA / artere ombilicale / ombilical artery. anat. PRINCIPALA A POLICELUI / artere principale du pouce / main artery to thumb.artere. V. V. A. NERVULUI MEDIAN (v.artere A. A. PALAT1NA ASCENDENTA / artere palatine ascendante / ascending palatine artery. tab.artere. PALAT1NA DESCENDENTA / artere palatine descendante / descending palatine artery. . anat.artere A. PERONIERA / artere peroniere / peroneal artery. anat. V. . OCC1PITALA LATERALA / artere temporooccipitale moyenne / lateral occipital artery. . A. V. A.artere. A. V. . . anat. -artere. anat. A.artere. anat. tab. MAMARA EXTERNA (v. anat. A. tiroidiana ima). PANCREATICA MARE / artere pancreatique transverse / great pancreatic artery.artere. . anat. artere.artere. tab. tab anat. V. V. V. anat. A. A.artere. V. A. LOBULUI CAUDAT / arteres spigeliennes / artery to caudate lobe.artere. A. ORBITOFRONTALA LATERALA (v. . dorsala a piciorului). PILORICA (v. anat. V. PERINEALA / artere perineale superficielle / perineal artery. anat. A. PULMONARA DREAPTA / artere pulmonaire droite / right pulmonar artery. . A. LOBUUJI CAUDAT A. a.artere. tab.artere A. anat.A.artere. V. MENTALA / artere mentonniere / mental artery. anat.artere. .artere. anat.artere.artere. tab. . tab. anat. PALAT1NA MARE / artere palatine majeure / greater palatine artery. profiisor [a Jena. anat. tab.artere A. MENINGIANA POSTERIOARA / artere meningee posterieure / posterior meningeal artery. V.artere. tab. A. . A. V. V. tab. V. A. tab.] V. tab. tab.artere. tab. anat. tab. tab. a. A. . tab. A. A. V. A. PUDENDALA INTERNA / artere honteuse interne / internal pudenda! artery. MASETERICA / artere masseterine superieure / masseteric arte''y. V. . A. PANCREATICA DORSALA / artere pancreatique dorsale / dorsal pancreatic artery. . tab. A. anat. tab. A. tab. V. V. tab. . NERVULUI SCIATIC / artere du nerf grand sciatique / sciatic artery. A. . tab. MENINGIANA ANTERIOARA / artere meningee anterieure / anterior meningeal artery. a. . a. tab. A. 1742-1777. V.artere A. 190 A. . V. A. tab. V.artere. . . .. a. V. V. . . PARIETO-OCCIPITALA / artere parieto-occipitale / parietooccipital artery. . V tab. MUSCULOFRENICA / artere musculo-phrenique / musculophrenic artery. V. anat. A. .artere. V. tab.artere. anat. V. .

artere.A. TIMPANICA ANTER10ARA / artere tympanique / anterior tympanic artery. A. . A. .artere. .artere. anat. V. V. V. . SANTULU1 POSTCENTRAL / artere du sillon postcerebral / postcentral sulcal artery. anat .artere. A. A. SUPRARENALA SUPERIOARA / artere surrenale superieure / superior suprarenal artery. SANTULU1 CENTRAL / artere du sillon cerebral / central sulcal artery. . . A. A. . .artere.artere. tab. testiculara). A.artere. artere. A. RECTALA INFERIOARA / artere hemorroidale inferieure / inferior rectal artery. tab. A. RETRODUODENALA / artere pancreatico-duodenale inferieure droite / retroduodenal artery. A. anat. A. anat. V. V. tab. anat. anat. A.artere. . A. . tab. A. tab. tab. SEGMENTARA LATERALA / artere segmentaire laterale / lateral segmental artery. tab. V. anat. RECURENTA (v. SYLVIANA (v. artere. SUBORBITARA (v. V. anat. A. A.artere. tab. A. . A. . anat. tab. V. anat. V. a. anat. artere. V. A. A. V. tab. V tab. V. TIMPANICA INFERIOARA / artere tympanique inferieure / inferior tympanic artery. anat. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / superior segmental artery. . . tab. V. A. tab. . V.artere. pudendala interna). tab. a. .artere.artere. V.artere. . SEGMENTARA MEDIALA / artere segmentaire mediale / medial segmental artery. A. RADIALA A INDEXULUI INFERIOARA A. V. . .artere.artere.artere. TIMPANICA A. V.artere.artere. V.artere. anat. . A. A. TARSIANA LATERALA / artere dorsale du tars / lateral tarsal artery. V. . .artere. . anat. A. RECURENTA TIBIALA ANTER10ARA / artere recurrente tibiale anterieure / anterior tibial recurrent artery. tab. tab. tab. tab. tab. tab. TEMPORALA SUPERFICIALA / artere temporale superficielle / superficial temporal artery. anat. tab. V. tab. SPINALA POSTERIOARA / artere spinale posterieure / posterior spinal artery. V. . anat. anat. RANINA Jv. tab. V. . V. A. a. TESTICULARA / artere testiculaire / testicular artery. . A. V. SACRALA MIJLOCIE / artere sacree moyenne / median sacral artery. A. . cerebrala laterala) / artere sylvienne / sylvian artery. RUSINOASA INTERNA (v. . tab.artere.artere.artere. V. RADIALA A INDEXULUI / artere collaterale palmaire externe de 1'index / radial artery to index finger. . anat. SCIATICA (v. A.artere. TIBIALA POSTERIOARA / artere tibiale posterieure / posterior tibial artery.artere. anat. a. V. V. . anat. V. anat. . A.artere. anat.artere. . SUPRATROHLEARA / artere frontale interne / supratrochlear artery.artere. A. TEMPORALA MIJLOCIE / artere temporale moyenne / middle temporal artery. linguala profunda). V. tab. . anat. . SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / inferior segmental artery. .artere. A. .artere.artere. A. tab. infraorbitara). V. V. TEMPORALA POSTERIOARA / artere temporale posterieure / posterior temporal artery. tab anat. anat.artere. . anat. SUPRARENALA INFERIOARA / artere surrenale inferieure / inferior suprarenal artery. A. . tab. . V. anat. tab. A. tab. V. A.artere. RECTALA SUPERIOARA / artere hemorroidale superieure / superior rectal artery. anat. anat. V. anat. tab. V. tab. . SUPRARENALA MIJLOCIE / artere surr6nale moyenne / middle suprarenal artery. V. STILOMASTOIDIANA / artere stylo-mastoidienne / stylomastoid artery. RECURENTA RADIALA POSTERIOARA (v. SUBMENTALA / artere sous-mentale / sub-mental artery. SUBSCAPULARA / artere sous-scapulaire / subscapular artery. V tab. anat. V. SPERMATICA INTERNA (v. V. V. V.artere. V. anat. SEGMENTARA ANTER10ARA / artere segmentaire anterieure / anterior segmental artery. dorsala a scapulei) / artere scapulaire descendante / dorsal scapular artery. tab. TEMPORALA INTERMEDIARY / artere temporale moyenne / medial branch for temporal lobe. tab. V. SUBCOSTALA / artere souscostale / sub-costal artery.artere. anat. tab. V. tab. SPLENICA / artere splenique / splenic artery. a. RECURENTA CUBITALA (v.artere. A.artere. V. tab. RECTALA MIJLOCIE / artere hemorroidale moyenne / middle rectal artery. tab. SUPRAORBITALA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. SUPRADUODENALA / artere supraduodenale / supraduodenal artery.artere. anat. V. TIBIALA ANTER10ARA / artere tibiale anterieure / anterior tibial artery. tab. SANTULU1 PRECENTRAL / artere du sillon precerebral / precentral sulcal artery.artere. a. A. V. A. artere. anat. anat. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / posterior segmental artery. tab. nervului sciatic).artere. a. . .artere. anat. V. tab anat.artere. SCAPULARA DESCENDENTA (v. SUBLINGUALA / artere sublinguale / sublingual artery. tab. anat. . anat. .artere. SUPRASCAPULARA / artere scapulaire superieure / suprascapular artery. V.artere.artere. V. . tab. A. anat. . anat. A. V. . artere. anat. A. artere. V. 191 . tab. anat. tab. SFENOPALATINA / artere spheno-palatine / sphenopalatine arteries. RECURENTA TIBIALA POSTERIOARA / artere recurrente tibiale posterieure / posterior tibial recurrent artery. centrala lunga). anat. A. tab. anat. A.artere. A. TEMPORALA ANTER10ARA / artere temporale anterieure / anterior temporal artery.artere. V. A. tab. V. V. V. tab. SPINALA ANTER10ARA / artere spinale anterieure / anterior spinal artery. A. anat. anat. A. tab. anat. anat. tab. SEGMENTARA / artere segmentaire / segmental artery.artere. tab. SUBCLAVICULARA / artere sous-claviere / subclavian artery. A. tab. anat.artere. A.artere. . a. A. recurenta ulnara). interosoasa recurenta). anat. tab. A. A. tab. V. anat. A.artere.artere. .artere. A. V. . V. RENALA / artere renale / renal artery. tab. A. A. . A. a. anat. anat. RECURENTA RADIALA / artere recurrente radiale / radial recurrent artery. SEGMENTARA POSTERIOARA (hepaticA) / artere segmentaire posterieure / posterior segmental artery. anat. . anat. tab anat. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior inferior segmental artery. V. RECURENTA ULNARA / artere recurrente cubitale / ulnar recurrent artery. A. tab. A. . tab. anat. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior superior segmental artery. a. tab. . anat. A. anat.artere. anat.artere. tab.artere. tab. . V.

tab.artere. .artere. anat. tab. TRANSVERSA A FETEI / artere transversale de la face / transverse facial artery.artere. V. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / arteres conjonctivales posterieures / posterior conjunctiva! arteries. JEJUNALE / arteres j6junales / jejunal arteries. A. . V.artere. V. A. AA. tab. DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. V.artere. AA. . anat. anat. V. AA. metatarsiene) / arteres interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. . AA. AA. anat. anat. V. anat. EPISCLERALE / arteres episclerales / episcleral arteries. tab anat. . V. AA. V1TELINA / artere vitelline / vitelline artery. tab. tab. V. . CAROTICOTIMPANICE / artere carotico-tympanique / caroticotympanic arteries. VAGINALA / artere vaginale / vaginal artery. tab. anat. . V. . anatomist fi botanist g&rman. V. anat. ZINN (v. A. artere. tab. . a. V. FRENICE SUPERIOARE / arteres phreniques superieures / superior phrenic arteries. AA. V. centrala a retinei). anat. . . tab. tab. anat. V. anat. tab. anat. V. . anat. . URETRALA / artere uretrale / urethral artery.artere. anat. tab. anat. tab.artere. anat. AA. anat. frenice inferioare si superioare) / arteres phreniques / phrenic arteries. 17271759} V.artere. CILIARE POSTERIOARE SCURTE / arteres ciliaires courtes posterieures / short posterior ciliary arteries. . anat . anat. AA. tab. HELICINE ALE PENISULUI / arteres helicines / helicine arteries. AA. HEMOROIDALE (v. V. anat. anat. tab.artere. . artere. DIGITALE PALMARE PROPRII / arteres digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. anat.artere. -artere. anat. A. A. AA. anat. INTERCOSTALE POSTERIOARE 111-XII / arteres intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. tab. AA. INTERLOBULARE RENALE / arteres perilobulaires / interlobular arteries. AA. . . . AA. V. tab. . TORACODORSALA / artere thoraco-dorsale / thora-codorsal artery. tab artere. . A.artere.artere. V. AA. V. anat. . DIGITALE PLANTARE PROPRII / arteres digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries.artere. tab. . TORACICA INTERNA / artere thoracique interne / internal thoracic artery. AA. Aa. .artere. V. V. AA.artere. AA. .artere.artere. tab. V. tab. A. prof&sor [a CfQttingen. anat. .artere.artere. . FRENICE INFERIOARE / arteres phreniques inferieures / inferior phrenic arteries.artere.artere. tab. AA.artere. AA. AA. anat. anat.artere. tab. A. VIDIANA (v. INTERLOBARE RENALE / arteres peripyramidales / interlobar arteries. anat. anat. AA. V. V. V. anat. anat. AA. A. A.artere. . AA. _V. INTERLOBULARE HEPATICE / arteres interlobulaires / interlobular arteries. V. . anat. V. V. anat. AA. rectale). . DENTARE / arteres alveolaires / alveolar arteries V.artere. . AA. AA. A. AA. A.artere. CILIARE ANTERIOARE / arteres ciliaires anterieures / anterior ciliary arteries. tab. anat. anat. V. tab. A. anat. .artere. ILEALE / arteres ileales / ileal arteries. V. aa. TORACICA SUPREMA / artere thoracique superieure / superior thoracic artery. aa. 192 .artere. A. V. V. . gastrice scurte / arteres gastriques courtes / short gastric arteries.artere. V. INSULARE / artere de I'insula / insular arteries. tab. UTERINA / artere uterine / uterine artery. DIGITALE PLANTARE COMUNE / arteres digitales plantaires communes / common plantar digital arteries. anat.artere.artere. . . tab. tab. tab. -artere. A. TIROIDIANA IMA / artere thyroidienne moyenne / thyroid ima artery. V. ULNARA / artere cubitale / ulnar artery. tab. CENTRALE ANTEROLATERALE / arteres striees externes / arteries centrales anterolateralis. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / arteres ciliaires longues posterieures / long posterior ciliary arteries. tab. . V. anat.artere.artere. TORACICA LATERALA / artere thoracique laterale / lateral thoracic artery.artere. . a. V. CENTRALE ANTEROMED1ALE / arteres striees internes / arteries centrales anteromedialis. tab. VERTEBRALA / artere vertebrale / vertebral artery. . tab. V. CENTRALE POSTEROMEDIALE / arteres centrales posterieures / posteromedial central arteries.artere. . A. TIMPAMCA POSTERIOARA / artere tympanique poste-rieure / posterior tympanic artery. AA.artere. anat. V. V. tab. anat. V.artere. A.artere. . V. tab. tab anat artere. V. . tab. .artere. . V. . INTERCOSTALE POSTERIOARE I Sl II / arteres intercostales posterieures / first and second posterior intercostal arteries. tab. . tab.artere. artere. A. aa. TRANSVERSA A GATULUI / artere cervicale transverse / transvers facial artery. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyramidales / arcuate arteries. CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / arteres conjonctivales anterieures / anterior conjunctival arteries. tab.artere AA. anat. anat. anat.artere. V. tab. V. anat. tab. . ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artere alveolaire superieure et anterieure / anterior superior alveolar arteries. anat. tab. DIGITALE PALMARE COMUNE / arteres digitales palmaires communes / common palmar digital arteries.artere.artere.artere. V.A.artere. anat. tab. V. ZIGOMATICOORBITALA / artere zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. canalului pterigoidian). A. tab. DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / arteres collaterales dorsales des orteils / dorsal digital arteries. V. tab.artere. AA. DIAFRAGMATICE (v. tab.artere. anat. TIMPANICA POSTERIOARA A. anat. [fohcinn Gottfried Ziinn. tab. tab. V.artere. . anat. tab. tab. TIMPANICA SUPERIOARA / artere tympanique superieure / superior tympanic artery. DIGITALE DORSALE ALE MAINII / arteres digitales dor-sales / dorsal digital arteries.artere. tab. AA. V. TIROIDIANA SUPERIOARA / artere thyroidienne superieure / superior thyroid artery. CENTRALE POSTEROLATERALE / arteres centrales posterieures / posterolateral central arteries. . V. V. A. . . V. tab. tab. A. AA. TIROIDIANA INFERIOARA / artere thyroidienne inferieure / inferior thyroid artery. anat. tab. anat. V. AA. tab. V. tab. VEZICALA INFERIOARA / artere vesicale inferieure / inferior vesical artery. TORACOACROMIALA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. JEJUNALE AA. anat.

ARTERIOLOSCLEROZA. AA.: arterita gigantocelulara (v. care leaga arterele de capilare. ektome = enisle. f. anat. tab. hemodinamica localizata pe un segment de artera ce pulseaza pe un plan dur. stadiul II. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / arteres nourricieres de I'humerus / nutrient brachial arteries.artere. AA. s. AA. tab. arterio-scleroza si 'mediacalcoza. f... f. anat. ARTERIOSCLEROZA. TEMPORALE PROFUNDE / artere temporale profonde anterieure / deep temporal arteries. tab. care include In evolutie: stadiul I. gramma = inscriere.] Incizia longitudinala sau transversala a peretelui unei artere. .artere. arteria = artera. a. V. / arteriography. arteriola = arterd. tab. [Lat.) Ex.w' AA.artere. f. . TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. PERFORANTE (ale coapsei) / arteres perforantes de la cuisse / perforating arteries.artere. anat.. V. anat. pathos = Boold. PARIETALE / arteres parietales / parietal arteries. afecteaza Indeosebi arterele musculare si arterele renale (*nefroangioscleroza). AA. centrale antero-laterale). tab. anat. alteori de dilatatie sau. a. de gan-grenS. s.: a. AA. tab. de ia tern-nem = a taia. anat. tab. AA. ARTERIOGRAMA. tab. cea hiperplastica cu *hipertensiunea arteriala maligna si cu *sclerodermia. / arteriolosclerosis. / arteriolitis. VEZICALE SUPERIOARE / arteres vesicales superieures / superior vesical arteries. / arteriogram. PALPEBRALE MEDIALE / arteres palpebrales mediates / medial palpebral arteries. AA. centrale anterolaterale).artere.artere. . existenta unor modificari organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie.).] Inflamatia unei arteriole. f. s. / art6rite. anat. . f. A.. AA. anat. -ita. de latenta clinica. s. de claudicatie intermitenta la mers. V. s.] Ramura fina. V. dim.artere. / arteriographie. . gr. SACRALE LATERALE / arteres sacrees laterales / lateral sacral arteries. extinsa si la nivelul tunicii interne.artere.. METATARSIENE PLANTARE / arteres inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arteries. embolica etc. Forma hialina poate fi asociata cu "nefro-angioscleroza. AA. AA. 2) Sin. ARTERIOLITA CUTANATA ALERGICA / arteriolite cutanee allergique / Gougerot syndrome.artere. gr. f. cand se asociaza dureri In decubitus. arteria = artera. AA. centrale anterolaterale). tab. s.] Rezectia unui segment arterial si a plexului simpatic care Tl Inconjoara.i y. mica. . aa. V. . / arteriogramme. LENTICULOSTRIATE AA. V. / arteriole. V. .artere. etimologic. anat. . In prezent. AA. dur. anat.artere. V. [Lat.artere.] *Radio-grafia unui teritoriu arterial (al rnembrelor. tab. tab. termenul este restrans pentru desemnarea tipului de scleroza arteriala care predomina la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*degenerescenta hialina si Ingrosare). de. anat. gr. ARTERITA. f. AA.). . cerebral. .ra. / arteriectomy.. / arteriolosclerose. dim.artere. f. PUDENDALE EXTERNE / arteres honteuses externes / external pudenda! arteries. [Lat.: sfigmograma (v. V. s. ia skleros = tare. V. tab.artere. PALPEBRALE LATERALE / arteres palpebrales laterales / lateral palpebral arteries. renal.. V. -artere. anat. AA. pudendale externe). . PONTINE / arteres pontines / arteries of the pons. gr. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. AA. a unui lichid opac la radiatiile X. . anat. arteria = arte. de ruptura. V.). anat. anat. V. AA. AA. / arteritis. gruphein = a scrie.artere ARTERIOLITA.artere. NA: arteriola. ARTERIOLE RENALE DREPTE / arteres droites medullaires / straight arterioles.] Denumire generica pentru bolile arterelor. V. . tab. 193 . anat. A. . pulmonar etc. f. tab. [Lat. gr. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / arteres des cornets et des meats / posterior nasal arteries. f. tab.artere. aa.. AA. f. . anat. aa. s. gr. AA. tab.ra.. la arteria = arte. STRIATE LATERALE (v. gr. AA.. traumatica. anat. AA.] 1) Ima-ginea unui teritoriu arterial obtinuta prin *arteriografie. gr. ARTERITA ARTERIOGRAFIE. tab. V.artere. Sin. m.ra. V. / arteriotomy. ca m cazul arterei subclaviculare. sklerosis = induratie. [Lot. gr. V. tab. . indiferent de origine (ateromatoasa. f. LOMBARE / arteres lombaires / lumbar arteries. arteria = arterd. METACARPIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales de la main / dorsal metacarpal arteries. terminala a unei artere. . [Lat. f. tab. AA. f. s. / arteriopathie. stadiul III. tab. comprimala prin prezenta unei "coaste cervicale).} Termen care desemneaza. tab. s. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. f. dim. ARTERIOLA. PERICALOASE / arteres pericalleuses / pericallosal arteries. arteria = artera.artere. V. f.ra mica. anat. de. / arteriolite. V.artere. anat. s. s. LENTICULOSTRIATE (v. tab. / arteriosclerosis. . de ia skleros = tare. . V. mai rar. V. tab. / arteriosclerose. . arteriola = arte.artere. V. prin care se asigura accesul m lumenul vascular. artere. ARTERIOTOMIE. gr. ARTERIECTOMIE. dur} Termen utilizat initial In sens foarte general.artere. . wtdrire. s. AA.. gr.: a. V. In prezent. METATARSIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. . . s. SURALE / arteres surales / sura) arteries. tab. Sub aceasta denumire erau cuprinse trei tipuri de boli arteriale degenerative: *ateroscleroza. tab. anat. [Lot. V. f. V. sklerosis = indu-ratie. poate fi generalizata (ex. anat. direct sau printr-un *cateter. METACARPIENE PALMARE / arteres inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arteries. V.artere. tab. anat. anat. gr. sectiune. / art6riotomie. anat. [Lat. aa. f. . artere. de la arteria = arte. V. AA. tab. anat. centrale anteromediale).) dupa injectarea In trunchiul principal. acompaniindu-se uneori de tromboza. tome = tdiere. arteria = artera. PALATINE MICI / arteres palatines mineures / lesser palatine arteries. / arteriopathy. [Lat. anat.artere. gr. intdrire. SIGMOIDIENE / arteres sigmoi'des / sigmoid arteries. s. s. AA. s. / arteriectomie. tab.} Scleroza si Ingrosare a peretelui arteriolelor si arterelor mid. de ia arteria = wter&'i •ita. [Lot. ARTERIOPATIE. AA. stadiul IV. V. arteriola = arterd mica. artere. VENTRICULARE / arteres ventriculaires / ventricular arteries. / arteriole. hipertensiva asociata unei hipertensiuni arteriale si caracterizata prin hipertrofierea mediei arterelor mid si arteriolelor) sau segmentara (ex. termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracterizeaza prin leziuni ale peretelui arterial. anat.. AA. anat.: sindrom Gougerot (v. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / arteres pancreatico-duodenales inferieures / inferior pancreaticoduodenal arteries. s. membrelor inferioare. s. arteria = arterd. RUSINOASE EXTERNE (v.artere. tab. V. pentru desemnarea oricarei Ingrosari a peretilor arteriali. s.

articulatii. A.r. tab anat. . . A. articulatii. CARPOMETACARPIANA A POL1CELUI / articulation carpometacarpienne du pouce / carpometacarpal articulation of thumb. MEDIOCARPIANA / articulation mediocarpienne / midcarpal articulation. tab. A. anat.: arterita temporala. tab.articulatii. V.articulatii.ARTERITA GIGANTOCELULARA ARTERITA GIGANTOCELULARA / art6rite gigantocellulaire / Horton's disease. pous. TEMPOROMANDIBULARA / articulation temporomandibu-laire / temporomandibular articulation. LOMBOSACRATA / articulation sacro-vertebrale / lumbosacral joint. tab. anat. A. [Lot. V.articulatii. tab. anat. .: Intre oasele temporal si parietal). Exista a. edem papilar) si inflamarea bilaterala a arterelor temporale. AA. diplopie. 194 . V. COXOFEMURALA / articulation coxo-femorale / hip joint. . CARPOMETACARPIENE / articulations carpo-metacarpiennes / carpometacarpal articulations. anat. . anat. tibiale superieure / tibiofibular articulation. NA: junctura ossiuIn. c) membrana sinoviala. anat. A. V. RADIOCARPIANA / articulation radio-carpienne / radiocarpal articulation. V. . . A. V. denumite sinartroze.articulatii. tab. anat. . . periarterita segmentara superficiala.articulatii. V. COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations. tab anat. Sin. V. AA.: Intre oasele nazale si maxilare). CALCANEOCUBOIDA / articulation calcaneo-cuboidienne / calcaneocuboid articulation. anat. tab. Elementele constitutive ale unei a. tab.articulatii. . V. s. . ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda. tab. . .articulatii. V tab. tab. tab. RADIOCUBITALA INFERIOARA / articulation radiocubitale inferieure / distal radioulnar articulation. A. AA. A. cu suprafetele aproape plane (ex. V. V. ACROMIOCLAVICULARA / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articulation. A. A.articulatii.articulatii. TALOCALCANEONAVICULARA / articulation astragalocalcaneo-scaphoidienne / subtalar articulation. tab. anat.: boala Takayasu (v. tab. V.articulatii. tab. A. si mobile. tab. tab. denumite diartroze. Sinatrozele pot fi: 1) dintate (ex. -onis = wclie. anat.articulatii. V.articulatii. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. ATLANTOAXIALA MEDIANA / articulation atloido-odontoidienne / medial atlantoaxial joint. In care oasele sunt mobile unul fata de celalalt. anat. anat. . . Cand suprafetele nu corespund ca relief. tab. A. TRANSVERSA A TARSULUI / articulation mediotarsienne / transvers tarsal articulation. anat. cefalee violenta. articulatii. / joint. A.articulatii. format din benzi fibroase care dau rezistenta capsulei. V. V. A.articulatii. anat. In forma de sa. V. AA. V. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertebrale / joints of vertebral column. A.articulatii.: coloana vertebrala). tab. tab. ASTRAGALOCALCANEANA / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. SACROILIACA / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation. AA. care pot fi sferice.articulatii. V. A. anat . V tab.Uturd. accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizuala. COSTOTRANSVERSALE / articulations costo-transversaires / costotransverse articulations. cu ruptura limitantei elastice interne. / articulation. . Diartrozele reprezinta a. Anatomopatologic. STERNOCLAVICULARA / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articulation. arthron = articuCatie.). anat. .articulatii. anat. strabism. PERONEOTIB1ALA INFERIOARA / articulation peroneotibiale inferieure / tibiofibular articulation. cresterea VSH-ului. anat.articulatii. Este sensibila la corticosteroizi. f. PISIPIRAMIDALA / articulation pisipyramidale / pisiform articulation. V. V. anat.articulatii. HUMEROCUBITALA / articulation humero-cubitale / humeroradial articulation. tab. . anat. INTERCARPALE A. SACROCOCCIGEANA / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. anat. anat.articulatii.articulatii. anat. A. podos = pitior. .] Increngatura de animale din subregnul Metazoa. ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica. \C. AA. anat.articulatii. A. V. se interpun meniscuri sau cartilaje (ex. V. Exista si a. articulatii. tab. COTULUI / articulation du coude / elbow joint. ATLANTOOCCIPITALA / articulation occipito-atloidienne / atlantooccipital articulation. RADIOCUBITALA SUPERIOARA / articulation radio-cubitale superieure / proximal radioulnar articulation. Sin.articulatii.articulatii. V. . V. 2) scuamoase (ex. . A. CRICOTIROIDIANA / articulation crico-thyroidienne / cricothyroid articulation. genunchiu-lui).articulatii. care devin edematiate si dureroase la palpare. anat. ovoide. . . COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertebrales / costovertebral articulations.). A. . anat.articulatii. fixata pe marginea suprafetelor arti-culare. TIBIOTARSIANA / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. A. tab. V. V tab. V. V. A. V. Se caracterizata prin alterarea starii generale. . Afectiune cu debut dupa varsta de 60 de ani. articulatii. . f. tab. boala Forestier. INCUDOSTAPEDIALA / articulation de I'enclume et de I'etrier / incudostapedial articulation. d) suprafetele articulare. V tab. . tab. INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations.articulatii. de cauza necunoscuta. care captuseste in-teriorul articulatiei si secreta lichidul sinovial. panarterita subacuta a varsInicilor.articulatii.articulatii. leziunile sunt de panarterita. anat. anat. semimobile sau amfiartroze. . A. boala Horton. anat.articulatii. Sin. febra moderata. tab. AA. ARTERITA TEMPORALA / arterite temporale / temporal arteritis. V.: arterita gigantocelulara (v. anat. caracterizate printr-un corp segmentat si acoperit de chitina. SCAPULOHUMERALA / articulation scapulo-humerale / humeral articulation. anat. CAPITIS COSTAE / articulation costo-vertebrale proprement dite / articulaton of head of the rib. A. tab. ATLANTOAXIALA LATERALA / articulation atloido-axoidienne / lateral atlantoaxial joint. A. anat. 3) armonice (ex.: Intre oasele craniului). fixe. articulatii. mobile sunt: a) capsula articulara. tab. arliculatio.articulatii. tab. infiltrata de celule gigante multinucleate. anat.\ Ansamblul elementelor prin care doua oase vecine 'in scheletui osos se leaga Intre ele. . V. fetele osoase ce vin In contact. tab. tab. anat. A. A.: a. tab. V. anat. . tab. Intrerupte. AA. V tab. ARTICULATIE. . V. CONDROSTERNALE / articulations chondro-stemales / sternocostal articulations. s.articulatii. A. anat. A. CRICOARITENOIDA / articulation crico-arytenoidienne / cricoarytenoid articulation. A. V. . simetrie bilaterala si picioare articulate. PERONEOTIB1ALA SUPERIOARA / articulation peroneo. b) stratui extern.

anat.: poliartrita reumatoida (v. ARTRITA REACTIVA / arthrite reactionnelle / reactive arthritis. / arthralgie. / arthrogrypo-sis. s.tie. V. desis = [egare. p. f. s. ARTROPATIE. TARSOMETATARSIENE / articulations tarso-metatarsiennes / tarsometatarsal articulations. [^r. arthron = flrticuiatie. ARTRITA MARIE-STRUMPELL / arthrite de Marie-Strumpell / ankylosing spondylitis. s. anat. / arthrologie. f. adesea In flexie.] Mentinerea unei articulatii Intr-o stare de imobilizare. mai precis infla-matia sinovialei (*sinovita). o condromatoza sau o sinovita. / arthroplastie. r. fiind excluse artro-patiile de alte origini si *artrozele.} Durere articulara. V.. Se asociaza si un grad de *amiotrofie. f. OSSICULORUM AUOITUS / articulations de osselets de I'ouie / articulations of auditory ossicles. arthron = articulatie. ARTROCENTEZA. In esenta. \Qr.} Punctia unei articulatii. f. . p. Scop: redarea unei mobilitati satisfacatoare. tab. / arthrophyte. phyton = p[anta. f. f.] Explorarea radiologica a cavitatii articulare dupa injectarea unui produs radioopac hidrosolubil. A. . uneori ereditara.afie. SCAFOIDOCUNEENE / articulations scapho-cuneennes / cuneonavicular articulations.). f. / arthrolyse. . 18S3-192S. s. AA. AA. arthron = articulafie. / arthrolysis. termenul se utilizeaza In special pentru spondilo-artropatiile consecutive infectiilor enterice sau uro-genitale Intalnite predominant la indivizi cu antigen de histocompatibilitate HLA-B27 (v.articulatii. Indeosebi prin anchiloza fibroasa a articulatiilor (cu exceptia articulatiilor coloanei vertebrale si temporomaxilare) cu mentinerea membrelor superioare si inferioare In flexie sau In extensie. / arthrographie.] Artropatie acuta sau cronica In care leziunea initiala si principals este inflamatia articulara. vege. AA. ARTROGRIPOZA. s. f.} Refacerea prin operatic a unei articulatii mai mult sau mai putin alterate si anchilozate. s. de [a plassein = a. s. AA. f.ta. f. arthrodia = articu[a. s. ARTRALGIE. nu sunt posibile decat miscari de glisare. distruge. tab.r.. r. s.. In prezent. s. de obicei. V. s. este necesara Indeosebi In investigarea articulatiei scapulohumerale si a genunchiului (v. iar *boala Bouillaud. AA.] Parte a anatomiei dedicata studiului articulatiilor. A. s. arthron = articufatie. tab. ARTROPLAST1E ARTRITA REUMATOIDA / arthrite rhumatoide / rheumatoid arthritis. s. METACARPOFALANGIENE / articulations metacarpophalangiennes / metacarpophalangeal articulations. care survine dupa una sau mai multe saptamani de la o infectie digestiva. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o forma de a. tabetica). ARTRITA CRONICA DEGENERATIVA / arthrite degenerative chronigue / degenerative joint disease. METATARSOFALANGIENE / articulations metatarso-phalangiennes / metatarsophalangeal articulations. V. Se manifesta prin trei tipuri majore: a. athron = articutafie. graphein = a scrie. In sectiunea capsulei articulare si a ligamentelor acesteia. ARTROGRAFIE. . OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle. Sin. profesor de medicina ititemd [a Leipzig.articulatii. INTERTARSIENE / articulations intertarsiennes / intertarsal articulations.re. tab. tab. A. Consta.. foarte probabil. arthron •= articulate.articulatii. / arthrogrypose. arthron = articuCatie. de [a lyein = a. {Gjr.articulatii. AA. lysis = distrugere. Sin.: spondilita anchilozanta (v. f. / arthrophyte.] Mic fragment osteo-cartilaginos sau In Intregime cartilaginos. / arthrite. NA: articu-latio plana. V. mc.re. sistem HLA).. tab. arthron = articut. tab. . neuropatice si a uneia miopatice. V. ARTRITA PSORIAZICA / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. ARTROPLAST1E. f.articulatii. Boala congenitala. [Qr. / arthropaInie.fie.. s. anat. [Cfr.articulatii. caracterizata prin malformatii multiple. A. 1S53-1940. joint mice. tab. f. m. respiratorie sau genitourinara. s.\ Orice leziune articulara de origine nervoasa (ex. [Gfr. In unele cazuri boala ar putea fi consecinta unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al maduvei.ovoie. f. n. si artrogripoza congenitala multipla. f. tab. OASELOR UMARULUI / articulation des os de I'epaule / joints of shoulder girdle. [Qr. r. modda. gryposis = indoire. AA. -ltd. .. ARTRITA HIPERTROFICA / arthrite hypertrophique / hypertrophic arthritis. m. V. V. In a. AA. f. reprezinta. / arthrology.articulatii. ARTROGRIPOZA CONGENITALA MULTIPLA / arthrogrypose congenitale multiple / congenital multiple arthrogryposis. In con-secinta.articulatii. idiopatica Intalnita In 5-10% din cazurile de *psoriazis. tab. s. eidos = forma. f. f. INTERMETACARPIENE / articulations inter-metacarpiennes / intermetacarpal articulations. . la arthron = articutatie. f. [Qr. . -articulatii. V. ARTROLOGIE. f.] Sin. / arthrodie. anat. Charcot sau neuropatica se produce o degenerare progresiva a articulatiei.] Procedeu chirurgical de blocare definitiva a unei articulatii prin fuzionarea epifizelor celor doua extremitati osoase implicate. logos = ftiinfa. meniscografie). din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderente periarticulare. anat.] Interventie chirurgicala efectuata In scopul redarii mobilitatii unei articulatii anchilozate. anat. o reactie imunologica la bacteriile sau virusurile responsabile de infectii. a. V. si anchiloza.. / plane joint. / arthrodese. / arthrocentese. aflat liber Intr-o cavitate articulara (frecvent la nivelul genuncniu-lui) si care prin deplasare poate provoca o blocare a articu-latiei respective. / arthritis. izolata. [Qr. .articulatii. Ernst Ado]/ Gusto v Gottfried van Strum-pel]. INTERCONDRALE AA.articulatii.] Articulatie de tip *diartroza ale carei suprafete articulare sunt plane.AA. ARTROFIT. / arthroplasty.: a. Contraindicata In artrita septica. Termenul se foloseste frecvent pen-tru artropatiile reumatismale si infectioase. s. s. V. INTERCONDRALE / articulations interchondrales / interchondral articulations. ARTRODIE. f. arthrogryposis multiplex congenita.uta. anat. Sin. anat. ARTRODEZA. INTERFALANGIENE / articulations interphalangiennes / interphalangeal articulations. [Cjr. / arthrography. .: artroza (v.). algos = du. V. f.aza. de unde descrierea unei forme a. In general de durata scuria.tie care.. anat. tab. . profesor [a 'Paris. ARTROLIZA. "boala Lyme si *sindromul Whipple cuprind a.. arthron = articulatii plastos = modeiat. 195 .: "soarece articular". inflamatorie asimetrica. arthron = artic. V. AA. ne-uroiog franca. s. s. / arthrocente-sis.i pathos = 6oaia. c. anat. tab anat. V. Afectare articulara cu *epansament In general aseptic. giv:e. [Pierre Marie. Utila pentru a evidentia corpi straini. anat. s.). medic german. AA. s. [C.articulatii.r. simetrica ?i spondilita psoriazica. Sin. ARTRITA. a aerului sau a ambelor (dublu contrast). / arthralgia. forma. de. INTERMETATARSIENE / articulations inter-metatarsiennes / intermetatarsal articulations. / arthrodesis. a.. AA. este practicata in situatii de infectie (tuberculoza) sau instabilitate (paralizii) a unei articulatii si In cazul atitudinii vicioase a unui membru. s. s.re.). kenlesis = mfe-patum. / arthropaty.: artroza (v. arthron = wticuCafie. [C.

f.tiii -ozd. In cazul leziunilor cartilaginoase.] Deschidere chirurgicala a unei articulatii.} Absenta salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determina o retentie salivara. 'in prealabil. vedea. s. monooxid de carbon). Insuficienta cardiaca). a . a putsului. lichidul de a. AspectuI lichidului poate fi serocitrin (*ciroza hepatica. s. de la temnein = a t&ia. 4) Diminuarea sub nivelul de toleranta a concentratiei oxigenului atmosferic. / arthro-pneumographie. ASFIGMIE. A. s-a injectat aer. a sari. s. \Qr. s. s.] Care nu determina simptome clinice. s.] Tulburare particulara care nu este nici paralizie. m. s. f. \Lat. f. syn = impre. [a skopfin = a. ARTROSTOMIE. A.e^aminare. ASCARIS / Ascaris / Ascaris. ASINERGIE. s. pneuma. s. / asymptomatique. n . sphyzfm = a puba. V. atos = aer.: pi. iar sub varsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinala. cancerul (Indeosebi digestiv sau genital). siafon = saCizia. ASEPSIE. purulent ('peritonita cu *piogeni). [Cfr. / arthroscopie. a acf:iona. A. Incaperi (sali de operatie) sau a organismului. f. artrita hipertrofica. s. arthroa = articulate. sub anestezie generala. s.} Gen de viermi din ordinul Nematode. / ascaridiasis. s. ASCARID.. f. sphygmos = puts. s. / asphygmie. hypertrophic arthritis. poate avea caracteristid de *transsudat sau *exsudat. ARTRORIZA. Se dezvolta In intestinele vertebratelor. s.: dezasimilatie. dt la askos = burduf} Acumularea de lichid liber In cavitatea peritoneala. la skopein = a video. nid necoordonare. Sin : chiloperitoneu (v.: In cazul unei artrite supurate. f. din care face parte si specia "Ascaris lumbricoides. / ascite.ni. care este *curativa. / asphyxie. symmetric = simetrie. s. insuficienta cardiaca globala. f. In functie de continut. / asymmetry. V. ereisis = ridicare.priv. f. arthron = articulafie. s. ASCARIDIOZA. {Gjr. arthron = articuCafi. In plamani. Infestarea se produce prin ingestia oualelor de parazit. s. Specie din genul ''Ascaris care traieste ca parazit In intestinul uman. piptein = a.. \Gjr. meniscale. / ascarid. Actualmente.] Artropatie cronica (de obicei monoarticulara sau bilaterala si simetrica) caracterizata anatomopatologic prin distructie initiala si primitiva a cartilajelor articulare. f.. [a a . Indeosebi In *jejun. / assimilation. Cauze frecvente de a.: ciroza hepatica (cea mai frecventa). ARTROSCOP. m. li-gamentare. asphyxia = oprire. de la syn = impreund. f. de [a assimilare = a face asemanator fi similis = asemandtor} Transformarea si Incorporarea substantelor nutritive la nivelul tesuturilor organismului. frecvent. distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumita boala In-tr-un anumit teritoriu (locuinta. a .. ve. adj. utilizand 'artroscopul din fibre de stida. a. Obs. a -priv. f..: osteoartrita degenerativa. chilos (compresiune tumorala sau rupere a 'canalului toracic) sau verde cand contine bila. / degenerative joint disease. arthron = articu[atie. ASIALIE. si artrografie. / arthrose.} Initial termenul a avut semnificatia de moarte prin Incetarea batailor inimii (v. [Qr. *sindrom nefrotic. f. iar termenul poate fi utilizat in sens general sau aplicat la un sector din organism. este o metoda *profilactica. este uneori secundara unei disfunctii articulare de cauze diverse.\ *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavitatilor articulare. este utilizata Indeosebi In explorarea articulatiei genunchiului. askarizem = a fcpm.priv. a gazelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon. f. a . 2) Eliminarea. Sunt infestati mai ales copiii. a.. localitate. tome = taiere. n. *carcinomatoza peritoneala).. / asialia. corpi straini In caile aeriene) si orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstructii a alveolelor pulmonare. artrita cronica degenerativa. | Gjr. / arthropneumography. practicata In scopul unui *drenaj permanent. / assimilation. Ascaris lumbricoides. f. ad = cdtre. V. \Qr.. s. f. s. s. f. sindrom Loffler) si anticorpi decelabili prin serodiagnostic. Alterarea biochimica esentiala probabila este scaderea cantitatii de "mucopolizaharide (*proteoglicani) din substanta fundamentala. obiecte. f.i sepsis = infecfie. m. In faza migratorie se produc *eozinofilie (v. -onis = asemdnare. s.priv. f. a ef(amina. f. digestive. Indeosebi gastrointestinale (vomismente.priv. s. / asialie. cuvantui a. hemoragic si chiliform sau 'lactescent (*tuberculoza. care vor da nastere larvelor ce vor migra din intestin. graphein = a scrie. arthron = articutat-it. ARTROTOMIE. ARTROZA. s. f. s. 196 ASINERGIE ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoides / Ascaris lumbricoides.. s.ARTROPNEUMOGRAFIE ARTROPNEUMOGRAFIE. dar eel mai frecvent este primitiva. tuberculoza peritoneala.} Absenta totala a simetriei: 1) In organism. Ex.] Operatic prin care se obtine limitarea miscarilor la nivelul unei articulatii prin for-marea unui prag osos In calea miscarilor articulare. / arthroscope. de unde se deplaseaza In trahee. [Cfr. s.ula. symptoma.are. askarizein = a fopdi. 3) Prezenta In aerul ambiant. \Gjr.] Metoda ultramoderna de explorare vi-zuala a cavitatii articulare. {Lot. s. fiind Inghitite si revenind In intestinul subtire. de. s. care ramane latent.r. apen-dicular etc. dupa umplerea acesteia cu ser fiziologic. / asphygmia. Are o culoare rozrosiatica. ASCITA. ASIMETRIE. f.. putrefactie. o lungime de 15-25 cm si provoaca *ascaridioza. stoma. s. / asy metric. s. este indicata Indeosebi In paralizii si deformatii articulare dobandite. f. a ..] Radiografia unei articulatii In care. [Qr.. adj. 2) Paralizia mus-chilor respiratori prin blocarea centrilor nervosi sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui. f. celulara. / asynergie. idnga. regiune). / arthrotomy. mai multe sau totalitatea glan-delor salivare.\ Vierme care apartine genului *Ascaris. m. etimologia termenului). / arthrotomie. [Qr.). A. spre deosebire de *antisepsie. poate avea numeroase cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare. artrozice sau posttrau malice. cu *anastomoza sinovialei la piele. Sin. [^r. [Gfr. / ascaridiose.) prin tratament adecvat. V. si xerostomie. askites. [Cjr. / arthrorise. ASIMILATIE. A. -atos = gurd} Deschidere chirurgicala a unei articulatii. ASFIXIE. a. s. modificarea caracterelor unui organ In raport cu organul simetric. artroscopie. / arthrorisis. [G. -atos = ceea ce survine unpreuna.i ergein = a iucra.wa. [Gjr. uneori cu cavitati pseudochistice. modificarea dispunerii atomi-lor sau grupelor de atomi Intr-o molecula.. f. diaree si dureri abdominale). osteoarthritis. ASIMPTOMATIC. si anabolism. ci per- . f. s. f. A.] Absenta *pulsului. f. ARTROSCOPIE. s. sectiune. / arthrostomie. ASANARE. In (imp ce sinoviala este normala sau cu leziuni discrete de inflamatie. s. / asepsis.. afectand una. / arthroscopy. s. a sdri. ascarizi. arthron = articuiafie. s. e^amina. Ant. / ascites. amigdalian. se caracterizeaza prin fenomene de sinteza pe cale enzimatica.e.: dentar. "osteofitoza marginala si. assimilalio.priv. f. / arthroscope.. de. [Cfr. inaff. skopia . arthron = artu. "osteosderoza subcondrala. skopos = ofiservator. / asymptomatic. / asphyxia. pe cale venoasa. / assainissement. / asepsie. -oza . [Qr. f. de ex.. de-semneaza oprirea respiratiei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii. sanare = a face sandtos} 1) Eli-minarea unui focar de infectie (ex. / asynergy. f. ASCITA CHILOASA / ascite chyleuse / chylous ascitis. / ascaride. de.. / sanitation. / arthrostomy. 2) In biochimie. aproape.priv. f. askarizein = a sari.] Infestarea cu *ascarizi si diverse-le tulburari care rezulta consecutiv acesteia. V. Intr-o proportie care depaseste pragul de toleranta.] Ansamblu de metode fizice si chi-mice care Tmpiedica contaminarea cu microbi a unor substante.

dureri precordiale. f) a. dintre care unele sunt pa-togene. / asystolia. 2) Termen utilizat si ca sufix pentru a desemna diminuarea functiilor unui organ sau ale unui sistem. Ciuperca poate disemina pe cale sanguina In creier. Simbol Asn sau N. [Qr. f. endocavitara (la nivelul unei caverne pulmonare). opos = vdz. a lichidului de staza gastrica. s. ASPARAGINA.pentru Spiraea ulmaria. adica a *somatognoziei. pu-ten. sthenos = forfa. de ia aspirare = a inspira. / asystolie. Se mani-festa prin dispnee. / aspergillome. ASTENOCORIE. invers. si sindrom Da Costa. ASPLENIE. aspergere = a raspa-ndi. s. contrar regulei. s. / astereogno-sis. / asthenopia. Sindrom imprecis.priv. Consecinta: asfixie mecanica sau pneumonie de aspiratie. intestin sau cavitate se-roasfi). n. a • priv. a face sd find. f. gnosis = cu-nooftere. / asomatognosie. ulceratii. In consecinta. Oboseala vizuala. [Lat.priv. a mai multor germeni microbieni. prezent In numeroase vegetale. *amida a *acidului aspartic.priv. s. 2) A. coexistenta a doua sau mai multe stari patologice. antipiretic.] Imposibilitate sau dificultate In *ejacularea 'spermei.: sindrom Bean. neregulat. [Qr. a sufla (ad = catre. din cauza oboselii prin suprasoli-citarea *acomodatiei. gnosis = percepere. moderata. spir . / asthenocoria. libera. de ia istanai = a plasa.. la gnonai = a. imprastia. [Lat. dar fara *paralizie. f. a. / astigmatism. de. m. Aminoacid neesential. Uneori termenul este utilizat In sensul de "impotenta.} 1) Patrunderea unor lichide (varsaturi. constituent al proteinelor. aspergere = a.priv. / aspartame. a . socius = asocial)} Relatie Inchisa In timp si spatiu Intre fenomene si obiecte: 1) In neuropsihologie. reactie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. / aspirine. sthenos = fortd.] 1) Termen care desemneaza absenta 'sistolei cardiace. V. / asthenocorie. pe. f. / asterixis. f.} Imposibilitatea concentrarii sus-tinute a vederii. sperma. f. 5) A. tumori subcu-tanate fistulizate). 4) A. / aspergillose. f. s.re.). f.priv. gastrica. a . -ism} *Ametropie consecutiva unui defect de curbura a corneej sau a cristalinului pe diferite meridiane.} 1) Diminuarea generala a energiei si performantelor organismului fara relatie cauza-efect cu un efort. Sin. ASTENIE. Se deosebesc: 1) A. s. ASPARTAM.: agnozie tactila.. s. saiiciiat de metit. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. ASPERGILOZA. f. astheneia = sla6iciune. ASPIRINA. / aspartamc. Sin. n. ASTERIXIS. Caracte-ristici: leziuni pulmonare cu hemoptizie (pseudotuberculoza) si/sau leziuni cutanate (eritem.: semn Arroyo (v. ASTIGMATISM e) a. de la a . / aspcrgilloma. spirare = a rdsufla). f. [Lot. s. ASTIGMATISM. / astereognosie. *Edul-corant de sinteza. f. m. la gnonai = a cunoaste} *Agnozie ma-nifestata prin nerecunoasterea obiectelor prin palpare. a imprastia.rce. Se observa In cursul *sin-dromului cerebelos sau In cursul *sindromului piramidal frust. modificari variabile (reversibile spontan sau dupa diferite probe) ale repolarizarii ventriculare si.: somatoagnozie.conform re-gulei". 2) In biochimie. raspandi} Gen de ciuperci din clasa Ascomy-cetes.. f. s. frecvent. numeie. de ia a • priv. / asparagine. vedere. / somatoagnosia.. putere. asthenos = fara. [Cat. b) a.inan. administrarea simultana a mai multor medicamente care se potenteaza reciproc. -omn. ASTEREOGNOZIE. ceea ce conduce frecvent la *diplopie. -oza . a . A. cuprinzand mai multe specii. a. in. prin deformari neregulate ale corneei 197 . de la sterizein = a sta nemiscat. f.] Prima denumire comerciala (1899) a acidu-lui acetilsalicilic (DCI).. -inn. aproape. de ia associare = a asocia (fid = [a. s. . m. 2) A.] Boala provocata la om si animale de duperca Aspergillus fumigatus. {CJT. soma. ASTAZIE. imprastia.. stereos = solid. si debilitate. a. s. a . antiagregant pla-chetar si antitrombotic. Se asodaza aproape Intotdeauna cu *abazia. m.pere. s. s. spre. ASOMATOGNOZIE. de origine neclara. Sin. de. continua sau discontinua. 6) a. / aspermatism. astigmie. Se observa In leziunile lobului parietal. ptantd denumita. cunoastere. s. putere.. s. iar imaginile sunt percepute deformat.. -ism. pustule. ASPERMATISM. ops. m relief.ASISTOLIE turbarea facultatii asocierii miscarilor elementare In acte complexe din cauza dereglarii succesiunii contractiilor musculare care participa la un gest esential.: *psihastenie. tahicardie sinusala sau palpitatii.priv. kore = pupiiil} Sin. s. cunoaste} Pierderea constientei referitoare la existenta unei parti a propriului corp sau a Intregului corp.: distonie neurocirculatorie. s. [£jr. / aspiration.). d) a. / asthenie.: semn Adams-Foley (v. [o • pentru ac-etii. si t6aialga. ASPIRATIE. f. [Lat. sterixis = pozifie _fv(fl. analgezic. lichid amniotic) In caile aeriene. care survine In 'miopie si In unele "nevroze. s. sange. / asparagine. / aspermatisme. s. 3) a. metoda psihanalitica de expiorare. f. miastenie. stigma. f. n. o . ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthenie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia. n. Principala specie patogena pentru om este Aspergillus fumigatus.] Sin. fie patologice. -onis = asociere. [Cjr. s. -atos = sa. / astigmatisme. morbida.. f. aspergilom si aspergiloza. 5) a.r. hepatica. rasp&ndi.ta. f.priv. 3) A. lumina nu mai este focalizata Intr-un punct la nivelul retinei. de ex. microbiana. a. / association. m. s. / aspirin. / asplenia.ford putere.. associatio. si acid arahidonic..). [Qr. cu efecte fie pozi-tive. fatigue. langa. intestinala. 4) a. prin insuficienta muschilor drepti interni. Abrev. ca antiinflamator. hipermetropic pe un meridian. / astasia. a. pu-tore. s. / asthenopie. s. s. gastrica. [atin a[ unei plante rozacee. Sin. / association. s. -atos = corp. asthenos =. [Qr. a . conic. a . s. / aspergillosis.] Absenta *splinei.. aspi-ratio. chirurgicata (uscarea campului operator). observat eel mai frecvent la femeia tanara. s. ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. continua (dintr-o plaga. stereoagnozie. f. systole = contracfie. f. proprietate a fenomenelor psihice de a se corela si gmpa In campul constientei. / aspl6nie. Sin.de.). s. c) a. pipait. / asthenia. medicamentoasa. f. aspergere = a. splen.j Tumora granulomatoasa formala de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nivelul bronhiilor sau al unei cavitati pulmonare preexistente. f. musculara. acomo-dativa. prin deformare conica a corneei. ASOCIATIE. ASLO / ASLO / ASLO. este un medicament cu larga uti-lizare.} Imposibilitatea mentinerii posturii verticale. V. V. [Qr.: miastenie (v. In care meridianul eel mai refringent este vertical. senzatie de astenie. / asterixis. s. bronsica (metoda de diagnostic sau terapie). [Cjr. f.. s. f.priv. printr-un tub introdus In stomac si racordat la un sistem de a. [§r. stasis = se. 2) Extragerea unui continut lichid dintr-o forma-tiune cavitara sau tubulara: a) a. utilizata in mod curent pentru antistreptolizina 0 (v. V. 2) Termenul se mai utilizeaza si pentru desemnarea insuficientei functionale a unui organ: a. pleurala. f. ASTENIE MUSCULARA / asth6nie musculaire / myasthenia. [C. miopie pe un alt meridian. f. Tipuri: 1) A. •atos = punct. / aspiration. cauzata de incoordonarea neuromusculara. al carei sue confine. ASTENOPIE. / astasie. sthenos = fortd... In *hipermetropie. s. s. f. compus. de [a a . inima si rinichi. s.prw. s. a aerului sau a lichidului din cavitatea pleurala. s. s. -enos = spKnd. s. ASPERGILOM. ASISTOLIE. onis = aspirafie a aeruiui. a sta.

/ asthma._ ATAC DE PANICA / attaque de panique / panic attack. din {ST. a. ATAXIE LEYDEN / ataxie de Leyden) / Leyden's ataxia. [QT. aranja. m. asthma = gAfaiaia. s. / ataraxie. In mers (a. 2) Bolnav afectat de ataxie. de. de grad malt (III . cinetica). extrinsec neatopic (ca raspuns la contractui cu un alergen. astragalos = os. / ataxique. transpiratii. tabes ereditar. a. este o afectiune inflamatorie cronica a cailor aeriene. s. diitringens.-dicina in. indiferenta. durere sau Jena toracica. / attack. -e. survenind In special noaptea si dimineata devreme. / astroblastoma. care include astrocite globuloase si este observat In unele *facomatoze.. f. s. Cu debut Intre 5 si 15 ani. \Qr. *apoplexie. s. astroci-tom.caia la ^(e. 1858-1916. a. astm) ce reprezinta o manifestare a *insuficientei cardiace.rna. f.] Tulburare motorie nonparalitica ce se caracterizeaza printr-o proasta coordonare a miscarilor. patologica.ASTM pe acelasi meridian. s. tremuraturi sau secuse musculare. 182S-1S8Z. ASTRAGAL. la a . cu formare de complexe Ay-Ac). s. pot fi clasificate In: 1) A. probabil o reactie alergica la endoalergeni formati la nivelul unui focar infectios local. iar celalalt normal. Ex. s. astron = stea. pentru de-numirea a doua tipuri de tulburari anxioase: 1) A. de. s. pierderea reflexelor osteotendinoase si a sensibilitatii profunde. / astrocyte. kytos = ceCuCd. Ca urmare. spontan sau prin terapie. vertij. sau pseudoastm.: amiotaxie. 2) In limbaj clinic. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombinari genetice. este notata X25 si se afia pe bratui lung al cromozomului 9.: criza. urmate de regula de o *expectoratie mucoasa. ataktos = nere. adj. locomotorie) si In timpul efectuarii unei miscari (a. / astragale.] Sin. / ataraxia. II). a aranja.dde. me. protoplasmic. F.hta..] (Substanta) care exercita o retractie fibrilara la nivelul tesuturilor vii. spasmodic. reflex.] 1) Tulburare aflata In relatie cu *ataxia sau asemanatoare ataxiei. de p. a .. greata. senzatie de strangulare. n. ATAVISM. \Lat. cardiac. m. stringerc = a strange. In care un ochi este astig-mat. / astrocyte. si a. / astrocytoma. De exemplu.. astron = ste-a.. ATAXIE FRONTALA BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. m. s.di. de.. s. m. s. ou f. la tattein = a ordona. crisis. se produc episoade recidivante de bradipnee expiratorie. sur-vine brusc (fara relatie certa cu o situatie exterioara declan-satoare) si consta In asocierea unei senzatii de frica intensa (teama de a muri.astroblastomul si IV glioblastomul). profesor de anatomic. ATARAXIE.: boala Friedreich. s. codificand proteina denumita frataxina. Termen vechi. / astroblastome. Gena a carei mutatie este responsabila de a.udwig Bruns. / atavism. bronsic adevarat si simptomatic: 1) A-bronsic adevarat. In 70% din cazuri se constata cardiomiopatie hipertrofica. Tulburarea este legata de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). Pseudoastm (v. f. violenta ca manifestare. reversibile partial sau total. care sunt dezordonate. A. astm (1). Functiile a. [Lot. [Cjr.: fenomene a. stroke. s. f. n. readus In drculatie de *DSM IV. atara-xia = impast6i. kytos = cdula.oase. [itd. fibhlare. din unele stari febrile. a unei afectiu_ni acute sau a unui episod acyt dintr-o afectiune cronica. de obicei asociate cu tulburari ventilatorii obstructive de intensitate variabila. denumit uneori si a. (succe^iv) la '}\pnigs6erg. wheezing si sibilante. ' ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. r. s. adj. A. iar dupa 15 ani de la debutui afectiunii Tsi pierd capacitatea de mers. iar In 10% diabet zaharat. [Cfr. A. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich's ataxia.. 2) Tulburarea de panica reprezinta repetarea a. cu prognostic bun si evolutie lenta. DebutuI este brusc si (desi simptomele dominante variaza de la subiect la subiect) se considera ca poate fi diagnosticat clinic daca patru din urmatoarele simptome survin brutal si se exprima la maximum In mai putin de 10 minute: palpitatii. ATAC. s. s. [tfr. / astringent.} Dificultate In initierea miscarii picioarelor cand acestea se afia In contact cu solul. / attaque. [Qr. dar ele au rol cert In organizarea structurala a *barie-rei hematoencefalice si In controlul mediului ionic al neuronilor.. ATAXIE. convulsii si tulburari de mers. astron = stea. atturcare = a mcepe. tab.te. n. 3) In limbaj curent. / atavisme.] Tumora primara a SNC care se dezvolta din 'astrocite. de grad mic (I. intrinsec (cu mecanism incert. Indeosebi mastocite. atribuit unei react" reflexe. simptomatic. frica de a Innebuni.. emetrop etc. frica de a muri. sin. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistica de tip expi-rator. n. / talus. / ataxie. / ataxic. Etiologic s-au descris 3 forme prindpale: a. constituit din astrocite aplati-zate si alungite. . adj. grupate In fascicule.: pseudotabes (v. Decesul survine Intre 40 si 50 de ani. a Uga. a.} Sindrom respirator cronic determinat de cauze multiple. [I. blastos = germe-n. [Cfr. disartrie. [Nikolaus Freidreich. m. dispnee paroxistica nocturna asdata unei cardiopatii cu insuficienta ventriculara stanga. apoi dt patoCogie me. s.. s. b. m.] V. In sange apar Ig. s.priv. cu manifestari mai mult sau mai putin asemanatoare crizei de a. asociata unei hiperreac-tivitati bronsice nespecifice la stimuli variati. Sin. / asthme. Etiologic se disting a. cu staza pulmonara. n. 3) A.. sau f. a. prin complicatii cardiorespiratorii. a. F. m. ASTM BRONSIC / asthme bronchique / bronchial asthma V. astragalus. ATAXIC. / astrocytome. ASTM.\ 1) Ocurenta brusca. neasteptate pe un fond de anxietate persistenta. constand In agitatie extrema. 6) A. ASTROCITOM. de a comite un act 198 ATAXIE LEYDEN necontrolat) asociata cu simptome vegetative. Jfanovra. Din punct de vedere evolutiv si prognostic se deosebesc a. simplu.u sunt dare. / ataxia. -omo.guiat. se caracterizeaza prin: ataxie cerebeloasa. profesor de. ATAXIE ACUTA TABETICA / ataxie aigue tabetique / acute tabetic ataxia. de p. / astringent. ASTROCIT. protoplasmatice si a. [Lot. cu tuse. frisoane sau bufeuri de caldura. s. Strasbourg fi •SerKn.priv. f.. ce se manifesta In ortostatism (statica). ASTROBLASTOM. fibros. taraxis = tuilJurare} 1) Stare de calm mental obtinuta prin suspendarea judecatii privitoare la chestiuni controversate. eozinofile si linfocite T. medic airman. extrinsec atopic (prin raspuns anormal al organismului la contactui cu un alergen care activeaza un don de limfocite B. deci un a. Marea majoritate a bolnavilor prezinta scolioza. infecto-alergic sau atopic intrinsec). adj. Sin. de a deveni nebun. EfectuI este util pentru reducerea secre-tiilor unei plagi sau a mucoasei intestinale (efect antidiareic). 2) A. fara relatie cu o reactie alergica. aranjare. n. .] Celula a macrogliei caracterizata prin prelungiri protoplasmatice sau fibroase de forma stelata. -<wno. m. ASTRINGENT. Se disting a. s.} Cea mai frecventa forma de 'ataxie ereditara (In Europa prevalenta 1/50 000). exista trei mari tipuri: a. Sin.: ereditate ancestrala sau de revenire. derealizare. neurolog airman. n. cu evolutie rapida si prognostic foarte rezer-vat. n. pronuntata care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust si dispare rapid sub actiunea unui tratament specific. 2) Detasare emotionala. de la ad = cdtre.).id. 2) A. 18321910.. lat-tein = a ordona.rg.priv. parestezii la nivelul membrelor.cwr'\ V. senzatie de sufocare. In care intervin numeroase tipuri celulare. mecdc airman.] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reaparitie a unor caracteris-tici ereditare defavorabile ramase latente timp de una sau mai multe generatii intermediare. taxis = ordonare. determinand secretie de IgE). [Ernst Viktor von Leyden. atavus = strOmofi -ism.te. m. cu celule gigante (gemistocitice). la a . Este prima boala autozomal recesiva demonstrata a fi consecinta unei "mutatii dinamice. s. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielita posterioara sifilitica. anat. format din astrocite bogate In prelungiri dispuse In toate directiile.

de inactivitate totala. constituita dintr-un depozit lipidic extracelular situat In intima arteriala. se poate fibroza. s. / attitude. 'in functie de evolutie. s. material plastic.] Leziune a intimei arte-riale la nivelul careia s-au format *ateroame multiple. ulcera. de la a . din gr. gr. Var. / attelle. Sinonimia cu termenul *postura nu este recomandata. s. f.[ Trepanatie a temporalului prin care se asigura access la nivelul *aticii. atmos = vapor. / athymie. timus. s. [personaj mitologic: titanul Atlas. s. / atticotomy. / splint. adj. [EdouanI Francis Kirmisson. [Cfr. atticus. care proemina sub forma unei placi subendoteliale. chirurgie in/an tild fi de chirurgie ortopedicd la 'Sans. attikos = referitor [a ^. Proprietatile fizice si chimice ale a. wtdrire. f. / atherogenic. pana la Inaltimea de 5 km. tomos = taiat. fierturd. athere = terci. / ath6rectomie. ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kinnisson / Kirmission's attitude. f. [Gr. A. angeion = vas.] Portiunea superioara a *casei timpanului.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei persoane. Consistenta sa variaza in functie de raportui dintre materialul lipidic si eel fibres. a . gr. la nivelul extremitatilor. atomos = mdivi-zihil.] 1) Scaderea tonusului afectiv. ATOM. sklerosis = indurare. / atypic. ATELECTAZIE. / attico-antrotomie. f. In literatura medicala. / atheroembolism. ektasis = dilatatie} Colabarea (turtirea) alve-olelor pulmonare In lipsa aerului pulmonar. model. / atheromasie. f. In evolutie. / atherosclerose.] Leziune histologica Intalnita In evolutia *aterosclerozei. la 0°C. din metal. ghips etc. A. m. localizata pe arterele coronare. [Lat.. [at. 1 atm = 105 pascal. fumatui etc. .) la traversarea unui anumit material. [Cyr. ATEROGEN.fi\at. [Lat. attikos = referitor la fitena. / athetose. fierturd. \Qr. / atlas. [Itai. n. 8. s. depinde de natura si grosimea materialului traversal ATERECTOMIE. / ath6rome. aranjare. manifesta prin deficit anabolic. din gr. s. implica leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. de. a6ur. X. s. f.a m. de la temnein = a tdia. f. a . improvizat sau confectionat special si utilizat pentru imobilizarea de urgenta sau definitiva a *fracturilor sau luxatiilor. A. s. / atticotomie. cu depunere de colesterol si calciu (formare de *ateroame). -oma. -oma.] Invelisul gazos al scoartei terestre.oase. attitudiae. tipica. ATEROGENEZA. ultenuatio. Miscari-le sunt accentuate de emotii si de activitatea intelectuala. -onis = atenuare. f. Se pot asocia modificari de tonus (hipertonie intermitenta sau hipotonie). attikos = referitor [a fitena. embolie.\ Trepanatie larga prin care sunt deschise *atica si *antrul mastoidian.: sindrom Louis-Bar (v. fierturd (-oma). ate-les = incomplet. ATETOZA. antrum. atlas = atlas. Calea de abordare este chirurgicala sau endoluminala. ektome = eyizie. ektasis = dilatatu. iithere = terci. ATIPIC.} Sin. fizica sau normala reprezinta o unitate de masura tolerata pentru presiune. marcd. indeo-sebi industriale. atticus. s. atheromectomie. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. a reduce-} Diminuarea intensitatii unui fascicul (de radiatii luminoase. lemn. anat. termen preiuat ulterior m arfiitecturd. spirit. / atelectasie. In ultima instanta. / attique. adj. imunitar si perturbari ale hematopoiezei. s. gemian = a produce. [Lat. din gr. s. athere = terci.: boala Hammond. ATELA. s. f. -oza} Sindrom caracterizat prin existenta de miscari uni. s. f. f. / athymia. genesis = prodwere. s. a . s. poate fi: masiva. cavitate. [Lat. s. f. / atheroembolism. attikos = referitor [a Atena. f. -ita. [a attenuare = a s[a6i. f. a aranja. f. stratosfera si ionos-fera. NA: recessus epitympanicus. din gr. [Cfr. 2) Absenta timusului. de la typos = tip. f. formand un fibroaterom. [Lat. Uneori. Etiologia a.. ATEROSCLEROZA. ATICOTOMIE. Forme (In functie de localizarea procesului de a. spontane. dur. si coree. ionizante. f.. / atherosclerosis. s. hastelta = Bat mic. s. este considerata o boala generala oom-plexa. se Intelege formarea de ateroame multiple.] Procesul de formare a placilor de *aterom. / athetosis.. (ex. m. Ideas = e^tremitate. in ime-diata apropiere a suprafetei Pamantului.r. f. termen preiuat ulterior in arfiitecturd. symbolic. manifestata prin stare de indife-renta. tome = tdiere. de [a luiiein = a ordona. ATICITA. / atticoantrotomy.priv. Intreaga a. f. n. / attenuation. Jumatate din aceasta cantitate se afla Intr-un strat relativ subtire. a unei boli). abductie si rotatie intema. s. f. tab. ATEROEMBOLISM. antron = pefterd. aritmice. adj. [at.. / atheromasia. din tat. unde sonore etc. [Qr. -oza .ATAXIE-TELANGIECTAZIE ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-telangiectasie / ataxiatelangiectasia. numeric egala cu forta exercitata pe cm2 de o coloana de mercur Inalta de 766 mm. {Cjr. s. [Lat.} M. se poate calcifica si. fierturd. adj. s. \Gjr. s. [C.priv. s. 2) thymos = principiu vital. nudeele gri centrale. totodata. / atom. embole = acfiunea de a arunc. ATIMIE. f. / atticitis.} Termen generic care desemneaza factorii implicati In procesul de 'aterogeneza.] Otita medie In care inflamatia este dominanta la nivelul *aticii. thy-mos = minte.. s.] V. Cauzele principale sunt stenoza si obstructia bronsica. care spijina cerul pe umerii sai. m. m. are o 199 . 1'. [Qr.tena. athere = terci. ATEROMECTOMIE. Ex. de [a temriein = a taia.sau bilaterale involuntare. poate fi acuta sau cro-nica. Intalnita In a doua faza a osteoartritei tuberculoase de sold. s. Var. coronariana. / atelectasis. ATEROMATOZA. / attenuation. / atlas. s. ATICA. s. atypical. s. extinsa pana la circa 10 km de scoarta terestra. taxis = ordonare. termen preiuat ulterior in arliitecturd. Inlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroza). ATMOSFERA. 1848-1927} Atitudine vicioasa de flexie.] Dispozitiv.] Distrugerea sau ablatia placilor de aterom cu ajutorul aterotomului. s.] Cea mai mica particula a unui element chimic ce pastreaza toate caracteristicile elementului respectiv. tome = tdiere.] Neconform unui anumit tip. n. / epitympanic recess. atticus.priv. [a gennait = a produce. pentru aterectomie (v.: dislipidemia. m. sphaera. s. / atherogene. s. athere = terci.): 1) A. athetos -ne. s. ATLAS. A. athere = terci. s. V. fierturd. nere- ATOM gulate si cu amplitudine mica. / atmosphere. profesor de. \Gjr. gr. ATENUARE. f. influentate in di-ferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. / atherogenesis. substanta reticulata). Leziunea se acompaniaza adesea de o retractie a tesutului pulmonar vecin.). termen prduat ulterior m arfiitecturd. fierturd (-oma]. a. 2) A. lente. variaza cu altitudinea. Sin.priv. deviere de la o forma considerata caracteristica. A. fierturd (-oma). prin a. s.). gr. \Qr. / atheroma. ATICOANTROTOMIE. atticus. cerebrals intereseaza poligonul Willis si ramurile sale. / attitude. de [a emballeia = a arunca m (en = in. s.: ateromectomie. f. formatiunile subtalamice. f. / atherogenese. f. de. [Qr. / atome. gr. secfiune. / atherectomy. aptitude = aptitudine. 2) Tinuta sau pozitie a corpului. sphtiiru = sfera. chirurg francez. ballein = a arunca). ATEROM. athere = terci. s. a. m. s. typikos = tipic. f.: forma a. / atmosphere. prezinta trei mari zone: troposfera. Unitatea de presiune In SI este 'pascal. / atticite. Dupa Intindere. sectionat fi temnein = a tdia. secftune. f. f. ATITUDINE. de la skleros = tare. cantareste circa 5-1015 tone. / atypique. lobulara sau segmentara.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale peretilor arte-riali. [Qr. f. de obicei In forma de lama subtire. Pe cap de locuitor al planetei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer. fiind.

m. ATONIE. f. tro-phe = ftrana. 4) A. sunt utilizate ca spasmolitice. este un sistem neutru electric. f. poate fi primitiva sau secundara unui medicament.cicatrice netraumatica si superficiala. Forma particulara: a. / atriotomy. dislipoidica -secundara unei 'microangiopatii diabetice. f. ATRANSFERINEMIE. sarurile solubile de a. / atonie. Tipuri: 1) A. In care este concentrata sarcina pozitiva si aproape Intreaga masa a a.: boala Aran-Duchenne (v. gr. fie In combi-natii cu aiti a.: boala Sudeck (v. f. s. si evolueaza progresiv. 6) A. / atony. / atomizer. dar cu respectarea tesutului elastic.a. Uneori. vulvara . dar superficiala. Ex. ATROFIE CEREBRALA / atrophie c6rebrale / cerebral atrophy. ATROPINA. A.] Stare de "hipersensibilitate sau de *alergie. cfwurg german. tra. NA: atrium. A. V. s. ATOPIE. f. permitand administrarea unor me-dicamente sub forma de *aerosoli. ATRITIE. ATROFIE CEREBELOASA / atrophie cerebelleuse / cerebel. senila . M. [Lot. attritio. aplazie si hipoplazie. se poate produce In cadrul unor procese de involutie fiziologica (ex. / atresia. 1866-1938} Sin. a z. *ataxie. (zeif:e. [Cfr. a .). prostatica provoaca o retentie a secretiei. In preanestezie pentru prevenirea reflexelor vagale. ATROFIE MUSCULARA PROGRESIVA / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. [Qr.priv. cu excep-tia plamanilor. secfiune.dupa o *corticoterapie prelungita. cicatriceala . / atopy. ihtiozifonria -asemanatoare cu cea din *ihtioza. cavitatea timpanica propriu-zisa. Lachesis fi fitropos). Atropos = una dintre cdt. [at. dupa sediul leziunilor: 1) Corticala. / atransferrinemie. De asemenea. 3) / atrium. Sunt incluse In aceasta categorie: a. urmata de dis-tensia lobilor prostatei.: hipertrofie. / atrophie. a. s. dentorubrica).] Termen utilizat In nomenclatura anatomica pentru a desemna o camera sau o cavitate care asigura comunicarea cu o alta structura.).: FoFi-ATP-aza (v. s. Dimen-siunile a. secundare.fenomen fiziologic produs In cursul Tmbatranirii. (1). f. [Lot. Clasificare dificila. pi. a alcoolicilor (corticala tardiva). s.. 5) A. threpsis = nutrifie. f. antiemetice. 2) A. f. s. Abrev.priv. [Cfr. s. ATROFIE SISTEMICA MULTIPLA / atrophie systemique multiple / multiple system atrophy. ce poate exista fie liber. primitiva In treimea inferioara a gambei.: auriculotomie. s. ATROFIE CUTANATA / atrophie cutanee / atrophoderma. / oreillette. exceptional. s. *boala Pick. care se manifesta printr-o subtiere a pielii. caracterizata printr-o slabire extrema. Are drept consecinta afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor.portiune a cavitatii timpanice situata In vecinatatea ciocanului. utehna.stare fiziologica de senescenta a mucoasei vulvare. camera. pulmonar spatiu situat la capatui ductului alveolar care se des-chide In alveole sau In sacii aerieni pulmonari. Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabila. f. -ina. prin venele cave si sinusul coronar.} Absenta congenitala sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. [Qr. -(rum = negru. Sudeck.priv. a. ATP SINTETAZA / ATP synthetase / ATP synthetase.. ATROPIE. s.). corticate izolate (*boala Alzheimer. sunt de ordinul lO"10 m. -trum = negru (deoarece in acwtd. cardiac (NA: atrium cordis) . Sin. / atropine. cu afectarea retelei cutanate de colagen. c. atriotomie.: 1) A. tome = town. Sin. *hipotensiune ortostatica). care devine galbuie. ATREPSIE. s. Sudeck's disease. diabetului. idiopatice sau congenitale.ATOMIZOR structure complexa. f. Ant. este adesea ireversibila. la varsta adulta. care inhiba efectele stimularii fi-brelor ganglionare *parasimpatice. topos = foe. a. s. In ventricule prin valvele atrioventricu-lare. localizata sau difuza.. s. atrium =. a . atrium. Termen generic pentru ansamblul afectiunilor degenerative. c. care afecteaza neuronii cortexului cerebral. Administrate pe cale bucala. V. mnegreau). iar perefii se. s. alcatuind molecule. / attrition. V. Sangele trece din a. si vaporizator. de la ater. s. n. nucleui avand dimensiuni de ordinul W-IO-15 m. 3) A. de la temaein = a taia} Incizie a auriculu-lui. stang primeste sange oxigenat de la plamani prin venele pulmonare. . iar In doze man are actiune centrala. m. utilizata m mod curent pentru acid adenozin trifosforic (v. s f. [Paul H. a urmatoarelor tulburari: disfunctie a sistemului nervos autonom (In esenta. In ansamblu. [Lat. poate fi difuza sau localizata. Iar atrophy. (2. a. a. olivopontocerebeloasa. f. sectionat fi tem-nein = a taia. f.camera superioara a fiecarui hemicord. f. gr. amiloidozei sau. permitand accesul chirurgical In cavitatea atriala corespun-zatoare. (identici sau diferiti).).priv. A. diminuarea tonusului muscular.priv.. atrium = antuamera. de.priv. in blocurile atrioventriculare. s. a. s.] Diminuarea de volum a unei mase celulare. de.dro6i} Leziune a unui tesut sau organ produsa prin frecare sau zdrobire. atria. m..priv.\ Dispozitiv care disperseaza un lichid sau o suspensie In particule fine. inertie uterina. se facea focul [a romani.: *boala Kraepelin). care apare sporadic. Aceasta entitate include si *sindromul Shy-Drager. 3) A. Denumire generala a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. fara pierdere prealabila de substanta. ATROFIE OSOASA SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. s. semne *extra-piramidale. freca. si anticolinergic. se utilizeaza In colire ca midriatic. tonos = tensiune. 2) A.prin transformarea tesutului elastic cutanat In substanta hialina si coloida. generand anemia sideropenica congenitala. Ciotflo. subcutanata sau intravenoasa. / athrepsia. musculara. auricular . profesor la ^{am6wg. tomos = taiat. drept primeste sange deoxigenat din Intreg corpul. corticate asociate degenerescentei altor regiuni ale nevraxului (*boala Creutzfeldt-Jakobs. la a . de. atropa = fieliadcinili din gr.. difuze sau circumscrise. 1) A. -tra. s. dupa o infiltratie locala de corticoizi. 8) A.. 2) Forme In care a.} Absenta *transferinei din sange.] Alcaloid extras din Atropa belladona. 3) A. a . *coreea Huntington. / atopie. ATOMIZOR. s. irons = p&ste. s. c. cortizonica . / atransferrin(a)emia. / atropine. ta a . este reversibila. / attrition. f.. ale destinulw. (a ater. 7) A. -onis = frecare. antisecretoare. s. Denumire generica folosita pentru a regrupa leziunile degenerative. ATREZIE. a . uscata. cu predispozitie ereditara.] Stare de denutritie grava a sugarului. dementa senila). / atomiseur. [Qr. / atrophy.} Diminuare a "tonicitatii normale a unui organ contractil.antecamera. *scleroza laterala amiotrofica). co-loida . A. f. si un numar de electroni egal cu numarul de protoni din nucleu. ATRIU. f. f. boli rare ?i discutabil dasificate (ex. a . n. \Gjr. alba Milian . haima. caracterizat prin subtierea pergamentoasa a pielii. 2) A.. \Qr. este asociata cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. trd 'Parce. nutrifie. boala Parkinson si ca antagonist In supradozarea substantelor parasimpaticomimetice.: 200 ATROPINA imbatranire) sau In cadrul unor procese patologice. a unui tesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutritional sau de activitate functionala. tresis = orificiu. de [a attcrere = a. atomos = indivizibii. f. diminuarea consistentei si a elasticitatii acesteia. [Lat. -atos = sange. ATP / ATP / ATP. Sin. dintoto'i ferrum = fier. / athrepsie... deficitului de dopaminhidroxilaza. s. fiind alcatuit dintr-un nucleu (alcatuit din neutroni si protoni). c. ATRIOTOMIE. -ina. / atresie. atopos = in afara (ocuiui normal'.

modificari de apetit.. s. s. AUDIT. [Qr. AURICULOTOMIE.. f. tome = taie-re. la auris = urecfie.. / audit.] Metoda de examen clinic obiectiv care consta In ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului. ihsufi. fl au. Cat. digitus auricularis. de. / audiogramme. autos = sine. [Lot. n. AUDIBILITATE. aggresio. la plassein = a forma. m. / autistic. dys = grw. mutus = mut. / audiometre. ale subiectului.] 1) Cu referire la *autism. [Lot. / auriculotherapie. / autiste. / auriculo-osteodysplasie. s. de. fara a cauta un contact. gr. mai sunt Inca utilizati In trata-mentui afectiunilor reumatismale. n. de. AUTOAGLUTINARE. imediata. ou f. cu lumea exterioara. de (a audire = a auzi} Evaluarea critica a unui sistem. [a amis = urtcfie. gustative. s. Totodata. permitand explorarea si masurarea 'auditiei si a 'audibilitatii. agglutinare = a iipi. f. audi-lio. osteon = os. vizuale. La adult. se disting a. gr. m. / auto-agglutination. s. i. m. [Lot. EfectuI recomandarilor ce rezulta din analiza initiata prin a. n. f. uuufi. s. a uni. AUDITIE. f. s. s.. AUTISM.\ Metoda empirica utilizata In tratarea durerilor cronice. / audibility. / audiometry. autos = sine. Unii dintre compusii a. ca urmare. de. etimoio-gia tc. audit. autism infantil). s.diu. / auricular.. adj. insufi.it. AUDIOMETRU. audire = a auzi.. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. f. autos = sine insufi. / self aggression. f. Este un metal galben.. f.) sau simptom corespunzator unei crize partiale (mai mult sau mai putin complexe) cu evolutie rapida spre generalizare. f. Se asociaza frecvent cu *afazia congenitala. therapeia = tratament. ca urmare a prezentei unei 'aglutinine In ser si a unui antigen corespondent la nivelul suprafetei eritroci-tare.). / audimutite. auricula. Termenul este utilizat frecvent pentru desemnarea unor forme de psihoze infantile (v. s. / auscultation. s. gr. s. s. AUR. dim.\ Sin.} 1) Agresiune Tmpotriva propriei fiinte. NA: digltus minimus (2). congenital word deafness. dim. autos a sine. alaturi de *inspectie.\ Iden-tificarea sunetelor prin simtui auditiv. f. [Lot. hearing.. 'palpare si *percutie. {Gfr. [at. AUTOAGRESIUNE. f. destinata descoperini defidentelor si corectarii acestora. [Qr. SubiectuI auditului este delimitat precis si se compara rezul-tatele reale cu cele admise In general. n. -ism. f. s. reprezinta curba obtinuta prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaza diferite praguri de audibilitate. f. gramma = Inscriere. de la therapeuein = a ingriji. de. activa). Cea mai precoce psihoza a copilului. / auriculotomie.me.z.. audi-bilis = cars poate. A. s. atomic 79. Actiunea de a auzi (a. {Cfr. / autoagglutination.ATROPISM ATROPISM.. s. sounding. a uni. tabagismului etc. [1^.rme. m.] Reprezentarea grafica a rezultatelor *audiometriei. Prezinta *ecolalie. autos = sine. dim.] Tulburare grava a Invatarii limbajului oral la copil. dificii. AURA. autos = sine. s.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. AURICULO-OSTEODISPLAZIE. / atropism. s.: atriotomie (v. metron = masura} Metoda de masurare a acuitatii auditive. m. / audimutitas.: boala sau sindrom Kanner. agglutinare = fl Ivpi. s. audire = a auzi. AUTIST. de [a audire = a ami} Intensitate fiziologica a unui sunet: limitele Intre care un sunet Incepe sa fie perceput si provoaca o senzatie dureroasa. de. / autacoids. pasagera resimtita de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie.] Element chimic pretios. AUDIOGRAMA. cutanate. AUDIMUTITATE. s.. s. adj. 2) In prezent. dim. / autoagglutinine. s. / aurovertine. s. aurum = aur. f. si a.\ Replierea In sine si pierderea contactului vital cu realitatea. / Beals' syndrome. [Lot. a modela} Sin.. este evaluat la un control ulterior. *serotonina. -ism. la temnein = a tdia. f. foarte dens. s. s. abdominale. / auriculotherapy. f. s. Expresia fetei sale nu este cea a unui *arierat mental si uneori surprinde prin memo-rie si capacitate de calcul. [Lot. -onis = atac. AUTACOIDE. / auriculotomy. a. s. constand In stimularea urechii exteme cu ace sau fire apli-cate temporar. A.nutw atropina. AUROVERTINA. auricula. mediata. f. / autisme. *angiotensina. \Cjr. {Lot. f. m. m. pasivS) si de a asculta (a. s. reprezinta o manifestare tipica a *schizofreniei. A. [Lot. 2) Subject care sufera de autism. [Lat. a unei psihoze sau a debilitatii mentale. / audibility s. f. pi. metron = mOsura. Dupa Laennec. plasis = modl-[are. f. poate evolua catre 'arieratie mentala sau *schizofrenie. Inhibitor al lantului respirator mitocondrial care se fixeaza pe ATP-aza. s. n. prin aplicarea directa a urechii in zona de proiectie a organului investigat. insufi. s. de sete sau afective. iar copilul mic este izolat. / atropism. s. [Cjr. ausciiltare = a asculta cu atenpie. / or. / aurovertin. AUTOAGLUTININA. desemneaza mai curand *prodromul unei crize generalizate (senzatie de tensiune intracraniana. / autoagglutinin.] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senzatie subiectiva. / autaco'ides. / autoagression. [Lot. f. gr.). n. este dezinteresat de jucarii si se balanseaza urmand un ritm monoton. obtinandu-se *audiograma. -ina . AUSCULTATIE.] 1) Care se raporteaza la ure-che. f. s. AURICULOTERAPIE. [Lot.] Intoxicatie cu *atropina sau "belladona.. de ex. f. ascuitare. / audition. Se utilizeaza audiometrul. f. / auscultation. adj. audire = a auzi. inde-pendenta de existenta surditatii. s. / audit. auricula. sau f. A. f. In forma foarte dis-persata. [at. / audiogram. AUDIOMETRIE. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la "hormonii locali ca "histamina. s. radioactiv a fost utilizat In scog diagnostic si In terapia unor tumori maligne. s. olfactive. 2) Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru bolile In care exista 201 . Locul de proiectie tegumentara a transmisiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se numeste focar de a. f. aura = rasufiare. onis = auzire. / aura.] Denumire generica pentru substantele specifice formate In celulele unui organ si deversate in sangele circulant pentru a actiona asupra altor organe. / gold. m. audire = a auzi. s. absenta reciprocitatii emotionale si polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. / audition. cu nr. de la aggredi = a ataca. s. akos = re. s. insufi.] Aparat generator de sunete pure de intensitate variabila. cu conductibilitate electrica mare (fiind uti-lizat din acest motiv In informatica). coloidaf). n.la amis = urecfie. a. gr. [a audire = a auzi. simbol Au. prezinta proprietati antiseptice si antiinfectioase (a.. [Lot. constituie unui din cele patru procedee clasice ale examenului clinic. adj. s. urechiusa sau auricul al inimii. a fost unui dintre primele biomateriale utilizate (In aliaje dentare).: sindrom Seals (v.. f. exprimata prin incapacitatea de stabilire a unor relatii umane. AURICULAR. la amis = AUTOAGRESIUNE ureclie. / audio-meter. exista tendinta Inlocuirii sale cu termenul simptom semnal. a unei Intreprinderi sau a unei unitati medi-cale. f. s. [Lot. prin intermediul *stetoscopului.] Aglutinarea eritrocitelor unui subject de catre serul sanguin propriu. m. din [at. *eicosanoidele. Sin.. / auriculaire. de. m. paihice etc. / autism. pi. s. / aura. auricula. 2) DegetuI al cindlea al mainii sau degetui mic. {'Eng[.. Nou-nascutuI este indiferent la prezenta mamei. gr. s. audi-tus = auz. Este nealterabil In medi-ile cele mai variate si. uneori manifestari auditive. / audiometrie. s. sectiune. a.

s. immunitas. din "pancreatita acuta. AUTOERITROFAGOCITOZA. / autodialyse. pot aparea In mai multe cazuri: 1) Modificari ale tesutului purtator al antigenului dupa infectii. [Cjr. autokhton. dialysis . AUTOCRIN1E. 4) Prin disparitia *tole-rantei imunitare. iat.} Stare In care sunt pusi In evi-denta anticorpi . adj. s.} V. din gr. pentru acest proces se utilizeaza terme-nul de autophagy. autos = sine insufi. -afis = scutire de sarcini pu6(ice. A. f. autos = sine insusi. s. f. -atos = sange. s. / autoanalyser. a separa de} Capacitatea unui subiect de a Tsi analiza sau judeca propria stare si propriile actiuni. kytos = ceCliiSf -oza. se pare. / autocritique. AUTOCATALIZA. -oza. / autocriny. / auto-immun. {Cjr. driceag de altoit. f. -atos = sdnge. / auto-immun. automatos = spontan.insusi. phagein = a mdnca. Cat. unde provoaca leziuni si tulburari functionate. a descompum (dis = separat de. s. AUTOHISTORADIOGRAFIE. Ex. m. s. de la therapeuein = a ingri-ji} Metoda terapeutica prin care se recolteaza sange de la un pacient si i se reinjecteaza intramuscular. natural! pot proveni mdeosebi din: "cristalin. gerere = a duce. / autoh(a)emotherapy. AUTOGEN. anti = contra. AUTOHEMOLIZA. / auto-catalysis. s. f. f. In organismul caruia Ti apartin. intoxicatii. care. -e. / autohistoradiography. autos = sine. / autogreffe. anti = contra. Indeosebi ca urmare a unui deficit In *limfo-Cite T supresoare. de la. AUTOHTON. adj. a. adj. s. s. [Cyr. Se disting doua alternative: a.} Teama patologica de a ramane singur. AUTOFAGIE. V. dia = prin. m. haima. "mielina. s. [Cfr. 3) Proces fiziologic constand In indepartarea unor componente citoplasmatice reziduale prin digestia aces-tora In lizozomii secundari. 2) Care se formeaza In organism si pe baza cheltuielilor sale. autos = sine insufi. f. munus = o6[igatie).] Care este dirijat Tmpotriva tesuturilor propriului organism. krinein = a separa de. adj. [Cjr. deoarece sunt .} Tip de secretie interna In care celula producatoare este sensibila la propria sa secretie sau la cea a unei celule vecine de aceeasi natiira. / autochtone. corpus. distruge} Aparat cu care sunt determinate automat si simultan concentratiile unor constituent! ai lichidelor din organism. zilnic sau o data la doua zile. katalysis = disotutie.} Anticorp directional Tmpotriva unui antigen propriu (a unui constituent tisular normal). viral (pseudoautoantigen). / autophagia. / autophagocytosis. histos = fesdtura. [at.separare. f. se manifesta ca *boli autoimune. / autophagie. care In mod normal nu provoaca formarea de autoanticorpi. constand In ingestia de catre bolnav a unor fragmente provenind din propriul corp. de. therapeia = tratament.sechestrati" In interiorul unor formatiuni. adj. s. outos = sine insusi. f. lysis = distruge.ce reactioneaza cu antigeni din organismul respectiv. / autoantigen. / auto-anticorps. AUTOHEMOTERAPIE. *tiroida. f. / autodigestion. de (a krinein = a disceme.centa. n. grefa. autos = sine insusi.] Hemoliza produsa prin agenti hemolitici continuti In propriul ser sanguin al subiectu-lui. autos = sine msusi. dizoiva} Reactie catalizata de catre unuf din produsii acesteia. A. Se Incepe cu 2 ml. f. [l^r. s. [Gr. [Cjr. iar pentru primele doua semnificatii autophagia.: boala a. Acesti a. autoimunitate. immunis = scutit. \Qr. 2) Fixarea la nivelul unui tesut a unui antigen strain. *spermatozoizi. AUTOANALIZOR. de [a khthon = pdmdnt. AUTOANTICORP. AUTODIGESTIE. / auto-antigene. autos = sine insusi. totusi metoda a fost reluata. Indeosebi ale constituentilor plasmei. f. Ex.] *Autoradiografia unei sectiuni tisulare sau a suprafetei unui tesut. [at. f. s. f. autoimunitate.*autoanticorpi . / autoclave. In prezent este putin practicata. f. autos = sine insusi. autos = sine msusi. insusi. autos = sine insusi. / autohemotherapie. fesut. [at. s. ca si cum acestia ar fi straini (*autoantigeni). autos = sine insufi.). / autoanalyseur. asociata unor manifestari patologice. a purta). autos = sine insusi. AUTODIALIZA. n. care se afla la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) a] vitezei reactiei respective. V. fiziologica si a. f. s. f. endo-gen. V. / autoclave. / autoerythro-phagocytose. m. s. s. / autophonie. / auto-hemolyse. daca sunt accentuate. s.. s. [Gjr. iradiere sau 'in neoplazii (a. f. s. AUTOFOBIE. iat. tie. autoradiografie. haima. apdrat (in = [ip-sit dc. / autophony. observata In unele boli mentale. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. autos = sine wsusi. / autogenous. f. autos = sine insufi. de la lyein = a distruge} Dializa (*hemodi-aliza sau *dializa peritoneala) controlata de pacient la domi-ciliu sau in locuri amenajate in afara centrelor de dializa. din gr. Obs. lysis = distrugere.\ Digestia unui tesut dintr-un organ sub actiunea se-cretiei (enzimelor) proprii. / autocrinie. adj.. AUTOFAGOCITOZA. s. AUTOANTIGEN. [C/r. s. lyein = a. / autophobie. gruphium. [Cjr. (at. apar anticorpi serid care reactioneaza Tmpotriva tesutului alterat si a tesuturilor analoge sanatoase. iarasi. AUTOCLAV. [C/r. autos = sine insusi. AUTOCRITICA. AUTOFONIE. a. phagein = a mdnca. 2) Stare morbida. clavis = elide (care se inchide singw)} Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune. digestio. s. / autoantibody. gennan == a produce} Antigen care stimuleaza formarea de anticorpi Tmpotriva sa (*autoanticorpi) In organismul caruia Ti apartine. s. / autodialysis. de la immunis = scutit. [Cjr. [Cjr. munus = ofiCiga^ie). care poate apare In unele boli ale urechii medii. autos = sine. de [a graphein = a scrie. kritikos. auto-phagy. autos = sine insu^i. fiziologica are rol In mentinerea echilibrului sistemului imunitar si este datorata unor anticorpi naturati de tip imunoglobuline M.AUTOANALIZOR 'autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagocitare Tmpotri-va propriilor tesuturi. [Cjr. V. s. In starea de *inanitie. / autoh(a)emolysis. f. / autogene.: In engl. radius = raz. / self criticism. f. / autoerythrophagocytosis. Actiune explicabila prin proteinoterapie si autovaccinoterapie. autoantigen. gr. \Gjr. -oris = carp. apdrat (in = tip-sit de. f. s. grapheion = penifa de scris. 3) Patrunderea accidentala 'in sange a unor a. Acest fenomen se Intalneste Indeosebi In perioadele de dezvoltare embrionara si de senes. *tract uveal. asociata unor manifestari patologice se afla la originea unor boli denumite auto- . de la lyein = a distruge. f. phone = voce} Impresie neplacuta de rezonanta a propriei voci.re.} Sin. s. In toate cazurile mentionate. criticus. / autocatalyse.a. a. s. s. f. AUTOIMUNITATE. divi-ziline a unei idei pe puntte. s. / autohistoradiographie. erythros = rosu. -onis = descriere. autoimunitate. / autograft. kytos = ceiuid.: a. gennan == a produce} 1) Care se produce sau se dezvolta fara interventie din afara organismului. analyein = a rezolva. / autochtonous. graphein = a scrie. prin consumul tesuturilor proprii. mucoasei gastrice. / autoimmuni-ty. s.} Se spune despre o infectie contractata In regiunea In care locuieste bolnavul.: sindrom Marlin (v. m. V. s. f. s. dobanditf). [Cjr. autoimunizare si autotoleranta. \Qr. Consecinta a dereglarii sistemului imunitar. la katalyein = a distruge. de ex. f.. f. AUTOGREFA. autos = sine insufii phobos = fried. s. m. s. s. s. / autophobia. f. (at. s. V.] 1) Nu202 AUTOIMUNITATE tritia corpului. f. autos = sine insiifi. phagein = a manca. [Qr. apoi 3 pana la 10 ml.] Absorbtia si distrugerea celulelor unui subiect de catre fagocitele proprii. Indeosebi In medicina sportiva. de la digerere = a duce in parti diferite. m. / auto-digestion [Cjr. / auto-immunite. / autophagocytose. la ana = din nan. autoimunitate. AUTOIMUN. [Qr. f. f.

/ automedication. f. AUTOMUTILARE. De altfel. rdafie. efectuata de medici anatomopatologi In scopul stabilirii unui diagnostic post mortem. AUTOSUGESTIE. celule. / autolysis (1. dar si la nivelul altor parti ale corpului (degete. s. Cea mai importanta a. f. automatismos = autoacfionare. 203 . f. s. Sin. Ex. prin care pacientii Tsi pot controla *anxietatea. de (. autos = SIM insusi.).] 1) Mutilare sau ranire practicata de un subiect asupra lui Insusi. automutilation. AUTOREGLARE. [CfT. Indeosebi guta). poate fi: 1) Medicala. de ia suggerere = a sugera} *Sugestie aparuta spontan la o persoana. [Gjr. [CJT. anti-genii de suprafata ai hematiei declansand formarea de anti-corpi proprii hemolitici.: aparitia In plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili sa aglutineze hematiile proprii (*autoaglutinare). a e?(amina. / self-punishment. f. / autointoxication. f. scopia = e^aminare. Poate fi fiziologic (ex. tie. s. -onis = pdrere. s. s. Prin a. / autologue. sistemelor bio-logice sa perfectionat In sensul reglarilor biocibernetice. acumulati din cauza eliminarii insuficiente. este utilizata In tehnicile de relaxare (*antrenament autogen). bolile Biermer si Basedow-Graves. ou(os = sine insusi. sugestie.: sindrom Clerambauld. medicalio. AUTONOMIE. s. f. f. reactional sau spontan. nomos = o6icei avand fortd de iege. suicide (3). A. f. se Intalneste Indeosebi In schizofrenie si In psihoza halucinatorie cronica. -onis = mutitare. sau automates = spontan. / autonomy. V. / autoscopie. Sin. gr. f. 2) Medicolegala. de. Indeosebi la nivelul organelor genitale. s. / self-treatment. e. deoarece unele idei sau reprezentari capata un ca-racter predominant. AUTOLOG. autos = sine insusi. munus = o6[igatie). / autologous. 2). s. v. AUTOSOMAL. adesea este dificil sa se stabileasca daca anticorpii detectati reprezinta cauza bolii sau doar o acompaniaza. [at. mutilatio. Sin. 2) Distrugerea ce-lulelor de catre serul sanguin propriu. anemia hemolitica autoimuna. autoan-tigen. AUTOMATISM. lysis = distrugere. AUTOMEDICATIE. pedepsi. s. De obicei. 2) Mai rar: tratament medicamentos al carui autor este si beneficiar. 0 serie de anemii hemolitice dobandite pot fi consecinta a. s. f. / automatisme. m. s. Ex. regulare = a rigid. / autoscopy. f. / auto-immunisation.. / autoimmunization. s. Termenul este format inoorect dupa modelul cuvantului *omolog.: *a. [(yr. s. / autonomie. din cauza etimologiei improprii a termenului a. f. adj. care survine In cursul anumitor start patologice. s. f. autos = sine insufi. adj. -onis = pedeapsd. cardiac) sau patologic (ex. / autosuggestion. pentru autozom (v. s. Var. f. si autopuni-tie. 2) Mutilare a propriului corp provocata voluntar In scopul obtinerii unui avantaj. ia punire = a. plastos = moddat. tat. elaborat sau inconstient. prin autoagresiune sau autoimunizare. oftalmia simpatica. f. termen recomandat. AUTOSCOPIE. autos = sine. A. / automutilation. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm. autotoleranta. *a.: a. AUTOINTOXICATIE. [at. care se manifesta In cursul unei stari de "obnubilare mentala asociata epilepsiei sau consecutiva unei crize epileptice. ia mutilare = a scMbdi. s. anuntandu-l ce va face si ce va spune. f. / autoplasty. f. Tmbatranire) sau patologice (migrena. autoimunitate. [at. fara reco- AUTOSUGESTIE mandarea medicului. A. s. Activitate motorie involuntara. [^r.: a. autos = sine insusi. apdrat (in = [ipsit de. somn. la re-gula = regula si regere = a conduce} Calitate a sistemelor vii de a-si restabili unii parametri de stare stationara (In cadrul *homeostaziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atund cand acestia sunt perturbati. / autosuggestion. Impresionarea emulsiei fotografice este determinata de prezenta unor compusi radioactivi situati la nivelul suprafetei. f. AUTOPLASTIE. AUTOPSIE. efectuata de medici legisti pentru cautarea cauzei unei morti suspecte. ou(os = sine. AUTOIMUNIZARE.: ritm idio-ventricular (v. insufi. a unui tesut sau a unui organism. AUTOSOM.} Intoxicatie prin produsi ai metabolismului propriu sau prin aiti produsi endogeni cu efect toxic. n. Sin. m.: lupusul eritematos diseminat. AUTOLIZA. / autoregulation. f. aspect} Examen macroscopic al unui cadavru si disectia organelor interne In scopul cautarii cauzelor mortii. AUTOPUNITIE. urechi etc. / autoradiography. autos = sine msusi. s.] Conduita a unor subiecti afectati de nevroze sau de psihoze. / autopsy. In afara oricarei influente straine aprecia-bile. autotoxicoza. / automatism. f. leucopeniile imunologice. de origine accidentala sau criminala. mai ales al celor neurocibernetice. s. Intermitent.). a fost incriminata prin*tr-un astfel de mecanism geneza unor fenomene fiziologice (oboseala.\ 1) Proces spontan de degradare enzimatica a unei celule. autoanticorp. [at. activitati). [Qr.). A.: necropsie. grefa). [§r. autopsia. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism.insufi. insufi. graphein = a scrie. a modeia} Sin. logos = raport. ser sanguin care apartin aceluiasi subiect. s. outos = sine insufi. / autoplastie.\ Producerea de 'autoanticorpi Tmpotriva unor constituent! normali ai organismului. Pentru alte boli. a. se observa uneori dupa o leziune medulara. [Cjr. [at. Ex.] *Halucinatie In oglinda asociata cu iluzia dedublarii propriului corp. este de tip cibernetic. immunis = scu-tit. f. s. autos = sine. [CJT. s. AUTORADIOGRAFIE. s. [^r. / autopunition. Var. Sindrom halucinatoriu In cursul caruia subiectui are impresia ca gandurile .} Inde-pendenta functionala. gr. f. [Qr. toxikon = otravd pentru v&rful sagefiCoT. de origine intestinala. V. AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme epileptique / postepileptic automatism. pentru autozomal (v. / autointoxication. mai mult sau mai putin coordonata si adaptata. fie prin administrare In hrana animalelor de experienta a unor precursori radioactivi (ex. de.a lyein = a distruge. antialeatorie si antientropica.] 1) Tratament medicamentos initiat de padent. autos = sine insusi. f. in = in. diabetui insulinodependent s.] Comportament involuntar (miscari.AUTOIMUNIZARE imune. radius = razd. dar se observa si In degradarea intelectuala profunda. / autolyse. [Qr. de la skopein = a vedea. / autopsie. [at. s. / self-regulation. epileptic.). A. 3) Sin. / auto-radiographie. autos = sine insufi. f. autos = sine insufi.). s.). [€/r. f. / self-mutilation.] Imaginea unei suprafete (celulara sau tisulara) obtinuta prin impresionarea unei placi fotografice puse In contact cu suprafata respectiva.] Despre tesuturi. care se comporta In acest caz ca antigeni (*autoantigeni). originea autoimuna este doar presupusa.sale sunt devansate sau repetate In ecou. s. f.: sinucidere (v. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vesical / bladder automatism. tiroidita Hashimoto. opsis = vedtre. care sufera de un sentiment de cul-pabilitate nemotivat. -onis = medi-cafie. passivity phenomenon. \CJT. Mictiune antrenata de supraIncarcarea vezicii sau printr-o stimulare cutanata. pumtio. Enzimele sunt de origine endogena. este influentata propria constiinta sau comporta-mentui. de [a plassein = a forma. bolnavul nu Tsi aminteste episodul de a. mental etc. A. este o manifestare a 'autopunitiei Indeosebi In depresiile profunde si In schizofrenie.: autotoxemie. la toxon = sageata. boli metabolice. cu rise de *automutilare sau chiar suicid. [CJT. s. Independenta fata de controlul voluntar. suggestio. Indeosebi lizozomale.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafata. autos = sine insusi. In anu-mite perioade ale evolutiei medicinei. s. [at. fie prin marcare directa cu un compus radioactiv. de.: autogrefa (v.

adj. AUTOZOM. audire = a auzi. PP: *pelagra.: a. sanatoase.: evulsie. f. f. s. ouxe = crestere. / autosomal. (a vaccind = variola vacitor. s. a. f. f.] Ramura a biologiei care studiaza cresterea si dezvoltarea organismelor. soma. -atos =. / autovaccin. tolerantia = suportare. Uneori. auxanolo-gy. autos = sine insufi. provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic. spontane care se repeta la sarcini succesive. autos = sine insufi. Scopul a. s. adj. / auxotrophe. f. [Qr. -ozo.] Orice afectiune sau ansamblu de tulburari care survin cand organismul este privat de una sau mai multe vitamine. gr. nutripie] Despre un organism capabil sa sintetizeze moleculele organice proprii din compusi anorganici simpli. a. vita = ria. a priv. AVIVARE. boli infectioase. autos = sine insufi. ca bioxidul de carbon si amoniacul. s. de [a auxein = a crefte.priv. \Cjr. *centrifugei. a smulge} Extractie. AXA ELECTRICA A INIMII AVIOINA. In cazul unei fracturi. n.] Oricare dintre *cromozomii dintr-un *genom cu exceptia cromozomilor sexuali. a. f. AVASCULAR. / auto-tox(a)emia. / avivement. abortio. 2) A. sangele este recoltat inainte de operatie.: *boala beriberi. / axe. de la care s-a oBtinut primu[ vaccine Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recoltati din corpul pacientului.a. AX. AVORT. favorizeaza cresterea celulei si determine! divi-ziunea celulara. freshening. V. adj. AUZ. aviver = a indeparta marginile unei piagi. de la auxein = a creste. ammoniakon = sore de amo-niu. m. Conform acestui concept. h. pentru varfui sagefiior. 3) A. Clasic. din [at. / auxology. f. -onis = tcipire. f. miprastiere. AX HIPOTALAMO-HIPOF1ZAR / axe hypothalamo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis. [Cfr. testului osos favorizeaza consolidarea. cu autozomic (v. spontan se poate produce consecu-tiv unor cauze materne (malformatii ale aparatului genital. Este cazul a numerosi mutanti ai unor bacterii sau duperd microscopice care au pierdut capadtatea sintezei unei enzime functionale. este perturbata. irophe = fiTana. / autotoxicosis. de. / avulsi.on. 4) A.] Curatarea. s.] In cazul dispozitivelor electromecanice: piesa cilindrica (din otel) care sustine componentele cu mi?care de rotatie. stare denumita *autoimunizare. AUTOZOMAL. s. [at. AUTOTOXICOZA. insuficienta renala. sistem neuroendocrin complex alcatuit din doua componente. s. Linia dreapta ce uneste doua puncte ale inimii Intre care diferenta de potential electric. AUXOLOGIE. / autovaccine.). -atos = Corp.. / autotransfusion. prin identificarea moleculelor de tip 'releasing hormon (liberina) si 'inhibiting honnone. autos = sine insufi. si neuro-endocrinologie. AUXINA. -atos «= sdnge. autos = sine insufi.. decompensare cardiaca. s.] Sin. dentara. / avortement. C: *scorbut.} Sin.: 1) A. adj. s. poate fi determinate! si de un defect de resorbtie digestiva sau utili-zare. D: rahitism. ortus = nastere). \fr. AUTOZOMIC. n. indurate. diferential. s.-h. s.). [at. phytohormone. cand sarcina genereaza riscuri majore pentru gravida) sau voluntar (Intrerupere voluntara de sarcina). si ure-che interna. adj. In celulele somatice. / avidine. toxikon = otravii pentru varfui sd-gefilor. / auxin.Corp. Proteina din albusul de ou. -onis = arort. / autosomique. / auxotroph. vivus = viu. exista posibilitatea de a mentine In viata si un fetus cu o varsta gesta-tionala mai mica. aiitos = sine wsusi. AVITAMINOZA. s. in limbaj medical curent se disting Indeosebi a. adj. de (a vellerc = a trage. traumatisme) sau unor cauze fetale (malformatii majore. / avidin. a. n. abortion (provocat). a. f. / autotransfusion. loxikon =° otrai'a. s. Realitatea a. / autosomal. f. f. AUTOTOXEMIE. / ouie. velsus. izoimunizare Rh.. caruia Ti va fi administrat In scop terapeutic. S. la vas. / autotoxicose. repetitiv. f. s. \Cjr. a se dczvolta. Ex. la aproximativ aceeasi varsta a sarcinii. reimprospatarea chirurgicala prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redusa de la nivelul unei plagi. AUTOVACCIN. autos = sine insufi. / avascular. s. [GIT. s. axon. a . aceasta limita este stabilita la 180 zile. haima. Ex. A. f. s. de la tolerare •= a suporta} Absenta normala a reactiei imunologice a unui organism fata de antigenii proprii. tat. [Qr. vasculum = vas mic. In general legata de o carenta alimentara. / avitaminosis. iJasitd in apropierea tempiului Iw Jupiter Amman din Li6ia. s. V. Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. -atos = Corp. / avulsion. s.] Expulzia spontana sau provocata a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. f. n. / axis. logos = stiinpa. fusio.. hipotalamus si hipofiza. s. f. iar celalalt de origine pa-terna. s.. Concept anatomofiziologic formulat pe baza relatiilor neurohormonale Intre hipotalamus si hipofiza.: autosom. a. spon-tan si a. Var. s. auxe = crestere. [at. autas = sine insufi. dim. -ozo. interdependente din punct de vedere anatomic si functional. s. / autotrophe. autoantigeni. / auxologie.: autointoxicatie (v. adj. {QT. dezechilibre hormonale. fistule sau fracturi. int. [Cjr. constatata 204 . boli genetice). trails = pesle. m. la abortire = a avorta (ab = indepartat de.. AXA ELECTRICA A INIMII / axe electrique du coeur / electrical axis of the heart. 4) A. alterari cromozomiale. s. [Lot. / self tolerance. soma. adj. / auxine. a se dezvoita. V. a se dez-voita. [Qr. trophc = firand. Aceasta proprietate este utila 'in sistemele de *sonde red (neradio-active) foarte utilizate In biochimie si histochimie. auxe = creftere.. de la funaere = a varsa] Transfuzia sangelui propriu la un bolnav 'in cursul inter-ventiei chirurgicale la care acesta este supus. -ina. adj.AUTOTOLERANTA AUTOTOLERANTA. \Lat.] Care se refera la cromozomii somatici sau *autozomi. a -priv.. unul fiind de origine materna. spontan sau provocat al unui fetus malformat. adj. care se leaga specific si cu o extrema afinitate la "biotina.] Anglicism sin. [Qr. de la toxon = sageata. [Qr. Organismul uman poseda 44 de a.-h. soma. AVULSIE. este probata de *neurocrinie. f. organismul declansand un raspuns imunitar contra unuia sau mai multor antigeni proprii. [^r. / auto-tolerance. 2) A. [at. -ina. h. AUTOTRANSFUZ1E. m. / autosomique. / autotoxemie. AUTOTROF. dm-uiio. Mai trebuie mentionate: 3) A. AUXOTROF. f.] Substanta din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din reg-nul animal. nutrifie] Despre un organism care necesita pentru cresterea sa prezenta unui anumit 'nutriment. / autosome. m. provocat: 1) A. axis = ayl. fausse-couche / miscarriage (spontan). [Cjr. In functie de reglementarile legate spedfice fiecarei tari. s. vasis = vas.: a. de (a auxein = a creste. In caz de sarcina gemelara. si doi cromozomi sexuali. m. s. dar. / autotrophic. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofila si a anumitor tipuri de bacterii. Ex. de. / avivement. s. f. In prezent. vaccinus = referitor [a vacd (vacca = vaca). / avitaminose. autos = sine insufi. f. exista sub forma de perechi de cromozomi omo-logi. consta In favorizarea cicatrizarii sau a consolidarii prin juxtapunerea In cazul suturii plagii a unor tesuturi bine vascularizate. de (a toxon = sageatd. / autosome. f. s.] Care este lipsit de *vascularizatie.i [at. celalalt fetus continuand sa se dezvolte.t.: autointoxicatie (v. [Cfr.} SimtuI cu ajutorul caruia sunt percepute sunetele. / avasculaire. secretiile hormonale periferice se afla sub dependenta a. [Gjr. / hearing. s. de. extirpare prin smulgere a unei formatiuni care prezinta alterari patologice. s.). [Qr. m. Sin.

f.priv. a. [Lot. Intra In compozitia enzimelor. f.} Fiecare dintre cele trei vene impare care leaga. s.. a • priv. de-a lungul coloanei vertebrale toracice. Sin. In tulburarile de metabolism.} Institutie de asistenta sociala si medicala pentru Intretinerea varsInicilor. de leziuni inflamatorii care produc ocluzia "canalelor deferente si a *epididimului. oglinzi si diafragme cu ajutorul caruia se obtin imagini ale diferitelor obiecte). -o/. [Lot. AXENIC.. vene cave superioara si inferioara: marea vena a. / aisselle. AZOT. / azide. / azathioprine. / armpit. s. Exista o forma auto-imuna si cateva forme ereditare. [Qr. axillae. secun-dara. / azide. tab. / azathioprine. fibra nervoasa. Termenul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazoturie. / axoneme. / azote. / axenic. -aton = samdnfa. 2) In fizica. Inconjurata sau nu de o teaca de mielina. / axerophtol. s. f. piloasa. a . ouron = urind. Ex. In cazul unui instrument optic (care reprezinta un ansam-blu de lentile. fibrele A si B sunt mielinizate. 'in mod asemanator. s. creste Indeosebi In afectiunile renale. [Qr. f.priv. reprezinta constituentui principal al aerului (78%) si In conditii normale se afla In stare gazoasa. AZOTEMIE. / nitrogen.. AZBESTOZA. / axonotmesis. / axillary. \Cjr. s.: cilindrax.] Absenta totala a spermatozoizilor din sperma. per-mite transmiterea centrifuga a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritica sau axosomatica) sau la o celula efectoare (sinapsa efectoare).} Care este lipsit de fermenti. sub forma de molecule diatomice. care poate emite si colaterale. A. / axonotm6sis. s. AXEROFTOL. Acest an-samblu de elemente optice se numeste sistem optic central. construit In triunghiul lui Einthoven reprezentand intensitatea. / asbestose. / asylum. AXON. zoe = viaf. xenos = strain. a . f. In socurile traumatice sau chirurgicale. s. NA: axilla.priv. s.] Intreruperea axonului.von = W(il. / axenique.] Proteina care. / azaserine. s. termenul a desemnat spitalele de psihiatrie. se numeste a. / azurophil(e). s. / axis. adj. de lungime foarte variabila si diametru diferit m functie de specie. -ina. In cursul febrei.] V. utilizata In hematologie. oase. adj. AZOTAT. azotui din acizii aminati.i zoe = viata. care reprezinta partea esentiala a fibrei nervoase. acidul uric. s.} Citoplasma continuta In inte- AZUROFIL riorul membranei unei fibre nervoase axonale. a . Este moderator al oxigenului In respiratie. gr.} ElementuI chimic cu numarul atomic 7. A. Tacit. s. 205 . / axokinin. s.] Sin. axilla = sub-suoard} Care apartine axilei sau se refera la axila. regiune a. [fr. amo-niac etc.priv. Timp Indelungat. f. A. din grupul antimetabolitilor antagonisti ai *glutaminei. s.] Eliminarea de azot prin urina sub forma de *uree si *urati. ferment. [Cjr. anat. f. m.). s. V. -ozo. kincia = a nufca. NaN3). n. [Qr. de [a a . n. / axone. [Cjr. / azoturie.} Fascicul de *microtubuli si de proteine aso-ciate care formeaza partea centrala a 'cililor si 'flagelilor la nivelul unei celule eucariote si este responsabil de miscarile acestora. adj.priv.13-0. asylum. \Lat. adj.. f. AXONOTMESIS. Indeosebi In transplantele de organe. exceptand a. AXOPLASMA.: nitrat (v. axoa = cuyl. principals a unei lentile optice reprezinta dreapta care trece prin centrele de curbura ale ambelor suprafete ale lentilei.priv. infirmilor. f. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fra-gilis. / asbestosis. zooa = animal. NA: vena azygos. m. asy-lon = [oc im'w[a6i[. AZATIOPRINA. / axis. s. dupa fosforilare. AXIS. este unul dintre elementele fundamentale ale materiei vii. [Qr. -atos = s&ngt. care antreneaza o degenerescenta walleriana. adj. (saa hemiazi-gos) la stanga. m. proteinelor. AZOTURIE. axis = ivffl. s. s.j Afectiune pulmonara (pneumoconioza) determinata de inhalarea pulberii de azbest. m.priv.\ 1) Concentratia sanguina In azot neproteic. AXA VIZUALA / axe visuel / visual axis. copiilor ortani etc. axon = !U(a. m.45 gt kg corp/24 ore. AZIDA. a priv. n. / azoospermia. s.). Orice dreapta ce trece prin centrul optic al lentilei. f. s. medie este vectorul stabilit. [Cfr. / axoplasm.] Care se coloreaza electiv cu eozinat de azur. In cazul neuronilor senzitivi. ophthalmos = oc/w.: artera a. In diaree sau In obstructii intestinale. s. s. lichid are temperatura de -194. ale pieselor componente tre-buie sa coincida cu a. o. si hiperazotemie. s. f.5°C si este utilizat pentru conservarea celulelor.d. In prac-tica. din gr. zygon == perectie. nema = fir. sy-lan = ajefui. s. contrar etimologiei. s. directia si sensul dife-rentelor de potential la un moment dat al contractiei cardiace.: vitamina A (v. creatinina. A. AZOOSPERMIE. / axokinine. f. f. bazele purinice. s. iar fibrele C sunt amielinice. / azaserine.. a . / axoplasme. sectionare. 2) Uzual. AZIMIC. spcrma. A. care include: azotui ureic. / axillaire. acest ax se construieste In 'triunghiul lui Einthoven. asbestos = care till poale fi stw.. tmesis = tOieturO. [Cjr. Diferitii a. o. AXOKININA. / azot(a)emia. huimii. In general.. Indeosebi cu referire la coloratia Giemsa. sarea de sodiu. f. urmare a hemoragiilor. m. / axoneme. AZASERINA. adj. ca vector al undei QRS In momentui amplitudinii sale maxime. a .} Despre un animal de laborator care nu prezinta nici un germen saprofit sau patogen. Inhibitor al "respiratiei celu-lare prin blocarea fluxului de electroni Intre dtocromoxidaza si oxigen (de obicei. / axon. [Cjr. / azymic. f. s. s. aci-zilor nucleici sj a unor alcaloizi. AXA OPTICA / axe optique / optical axis.il. A. Toti motoneuronii sunt mielinizati (fibre A). instantanee consta Intr-un vector. zoe = viaf. s. principala. n . axon = w(0. AXILA. s. axilla.AXAOPTICA pe *electro-cardiograma. / azoospermie. f. Cele doua punc-te sunt situate aproximativ la baza si la varful inimii. A. [Cjr. creatina. uremie.] Regiune situata Intre partea superioara si interna a bratului si partea laterals a toracelui: la adult. o. / azotate. / azurophile. f. sunt clasificati In functie de prezenta sau absenta tecii de mielina si de diametru. AXONEMA. Ex. dl la philein = a iu6i.. / azotate. A. 1) Linia dreapta care uneste polul posterior al ochiului si centrul geometric al pupilei. [Cjr. adj. / axerophtol. s. m. AZIL. In ma-joritatea cazurilor. reactiveaza *axonema.: paine a. la dreapta si cele doua mid vene a.. s. n. oecHe azur = at6dstrui. zoe = viatd. / azoturia. s. s. o. [Cjr. f. jug. f. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopurina utilizat per os In tratamentui unor leucemii acute si ca *imunodepresor. / azyme. / asile. este alcatuita din elemente identice acelora din corpul neuronal. m. Linie dreapta care porneste de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi.priv. axilla = su6suoard. In functie de suprafetele pozitive sau negative cuprinse in traseui elec-trocardiografic Intrun interval de timp dat. o. s.} Prelun-gire citoplasmatica unica a corpului neuronal. cu conservarea stromei si Indeosebi a *endonervului. a . axoa = wffif plasma = obwct modeCat. adj.. s. In mod normal. {Cjr. Este determinata.] Sin. f. a. m. n. AZUROFIL.... [Lat. f. tesuturilor sau organelor. dar cu totui impropriu: cresterea con-centratiei ureei sanguine. geometrica a instrumentului. / azot6mie. m. zyme = drojdie. pi. xeros = uscat. [Cjr. phi]os = prieten. este cea mai mare. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins). AXILAR. normala este de 0.

fiaclInolog japone. BABESIOZA. 1834-1913.z. Angl.nist german. BACIL KOCH / bacille de Koch / Koch's bacillus. 18431910. pre-miui y^gfid pentru we-dicina/fizioCogie.ioCogit. tific etc.). 1852-1915. Mycobacterium). uterus). Klebsiella). la Institutui '^ocke.: Eschehchia coli (v. De Re Medicina a cunoscut 15 edilii. BACIL CALMETTTE-GUERIN / bacille de Calmette-Gu6rin / Calmette-Guerin's bacillus.). 18541926. La om boala se manifests prin *anemie hemolitica foarte grava la bolnavii cu splenectomie. (BCG). El a definil cele 4 semne car-dinale ale inllamaiiei: . Haemophilus}. medic norvegian. prof&sor [a 'Bni^elles. apoi professor {a Zurich fi [a J-[a[(e. Octave Gengou. [Albert Doderlein. [Lot. Tomaso de Sarzana descopera. in biscrica Ambrosius din Milano. in 1443. 8 volume intitulatc De Re Medicina. bigemina produce febra la vite. BACIL HOFMANN / bacille de HofInann / Hofmann's bacillus. el a sens o enciclopedie in care s-a con-centrat indeosebi asupra dreptului. BACIL. babesia-sis. 0 mare parte din manuscrisele sale s-au pier-dut. [Victor Babes. John Elmer Weeks. / babesiose. anatOtMpato[og fi fiacteriolog ame. B.} Sin. A nu se confunda cu baby blue care Inseamna nou-nascut cianotic. / babesiosis. BACIL DODERLEIN / bacille de DSderlein / Doderlein's bacillus.] Sin. cum calory ef dolore". 'Berlin. Corynebacterium). 1S60-1941. BACIL KLEBS-LOEFFLER / bacille de Klebs-Loeffler / KlebsLoeffler bacillus. sugerand forma unui bastonas. 'Paris. se-rotog francez. D.: Corynebacterium diphteriae (v.). fiactmo[og francitz. prof&sor de. 1S47-1SS7} Sin. Jean Marie Camille Cluerin. \Gerhard Henrik Armauer Hansen. fiind considerata carte clasica a medicinei pana la mijiocul secolului al XVIII-Iea. clasa *sporozoare.ri. bacte. bacilli.[ pentru me. ci tin emdit latiii. descope-rit de Victor Babes.: Mycobacterium tuberculosis (v.riotog german. Mycobacterium). anatomopo. fiacte. / bacillus. director de. Hr.: Klebsiella pneumoniae (v. 1860-1940. 1843-1K90} Sin. fiacte. piocianic. la aceasta specie nu este pe deplin elucidata. prin care este denumita starea depresiva pasagera care survine la mama in perioada ce urmeaza nasterii. m. / bacille. Sin. tibia. [Leon Charier.n fi 'Muwh. Interesal de toate aspec-!ele vie{ii. 'Tufibinge. 'SruJ(d[w.miu[ 9^p6e.: Vibrio cholerae (v.\ Gen apartinand familiei protozoarelor.). Desi este identificat de unii autori ca fiind Lactobacillus acidophilus./fiz. BACIL EBERTH / bacille d' Eberth / Eberth's bacillus. Se localizeaza In eritrocitele unor specii variate de animale domestice. [Edwin Klebs.: Salmonella typhi (v.tte. BACIL KITASATO / bacille de Kitasato / Kitasato's bacillus.\ V. in 1905. 1870-1961.} B. Hr. m. vaccin BCG. s. bacteriolog fi igie-nift german. bacillus = 6astonaf} Tip de bacterie caracterizata printr-un aspect morfologic alungit. apartenenta b.\ Boala determinata de protozoarele din genul 'Babes/a. *b. [Robert Koch. se numesc *babesioze sau piroplasmoze. [Robert Koch. [Georg von Hofmann-WelIendorf. BACIL DIZENTERIC / bacille dysenterique / dysentery bacillus. 1S35-1926. canis este agentui etiologic al piroplasmozei canine. iJocte.olog german. -20 d. 1843-1910} Sin.en. in 1905. [/"/"s Jean Baptiste Vincent Bordel. profesor de igimd [a LiCte. anatomopatoCog fi bacte-riolog roman. [Simon [''lexner.: Shigella flexnen (v. radius. f. f.) nu a fost medic. Corynebacterium). Ti^irtz. occiput. 'Beriin.: Haemophilus influenzae (v. BABESIA / Babesia / Babesia. transmisa rar de la animale la om prin intermediul capuselor.rican.Cicero al medlcinei". Zurich si Chicago. care a inflnenjat profund gandirea medicala.: Haemophilus ducreyi (v.: *b. BABY BLUES / baby blues / baby blues. patoloaica. 18521931} Sin.n. BACIL AL LEPREI / bacille de la lepre / leprosy bacillus. In continuare.: piroplasmoza. denu-nut . BACIL FRIEDLANDER / bacille de Friedlander / Friedlander's bacillus. l^ie-no. la 'Zema.AURELIUS CORNELIUS CELSUS (cca. August fohunn r'riedrich Loefflcr. BACIL KOCH-WEEKS / bacille de Koch-Weeks / Koch-Weeks bacillus. succesiv. 1S63-1933.rwiog fidgian.. Sin. Sin. amandoua transmise prin capuse. 1854-1926.riohg si igie. apoi [a 'Koma. gme-colog ge-rman. [Kar! Joseph Eberth.. hemie. Mulli termeni pe care i-a utilizat all fost asiinilali dcfinitiv in terininologia medicala. anatomopatoCog fi bacttriolog roman. BACIL ESCHERICH / bacille Escherich / Escherich bacillus. d. 60 i.: Pseudomonas aeruginosa (v. 'Seriin.r din y{ew yor^ 1863-1946} Sin.dicina. Mycobacterium]. BACIL HANSEN / bacille de Hansen / Hansen's bacillus.rubor et tumor. iar B.fe. vrofesor (a Cjroninge. Haemophilus).: Shigella (v. niedicinei si filo-sofici.te. IS 75-1959 .rwiog austriac. profesor [a 9{ew yor^ 1SS3-1949.totog fi 6ac. apoi [a 'Serfifi. Este prirna carte medicala tiparita.rmatotog Italian.: Corynebacterium pseudodiphtericum (v. deoarece a stiut sa utilizeze caracleristicile lunbii latine (ex. publicate la Florenta. 1841-1912} Sin. BACIL FLEXNER / bacille de Flexner / Flexner's bacillus. BACIL BORDET-GENGOU / bacille Bordet-Gengou / BordetGengou bacillus.: Yersinia pestis (v. pi. grampozitiv prezent In secretia vaginala normala. la care a adaugat elementc dm practica medicala romana.. BACIL DUCREY / bacille de Ducrey / Ducrey's bacillus. Koch. Wilrtz6urg. [Shibassabiiro KiInsato. Ex. 'Prcya. | Carl b'riedldfuler.: Mycobacterium leprae (v.dicala. [Victor Babes. oftalmolog american. 6actunoiog fi imunolog Belgian. 'Se-rgen.: Mycobacterium leprae (v. baron.] Sin.} Sin. me. s. s. din ordinul Papei.j Sin.). *b.: abdomen. profesor [a Cjreifswaid. anatomic. 207 . pre. Sin. Salmonella). -oza. Sin. cercetare. 1S721961.. Albert Culmette. Dupa 14 secole. BACIL HOLERIC / bacille cholerique / cholera bacillus. anus. profuor ta 'Pisa. s. profesor [a 'Bucurefti. anatomopatofog german.Suy. Bolile provocate de genul B. Celsus a realizat o compilajie (geniala) a tezaunilui medical grccesc. anatomopatoCog gcrman. V. [Auffiisto Ducrey. apoi director adjunct at Institutului 'Pasteur din 'Saris. Shigella).e.

indusa In *vaccinul DTP (diftero-tetano-pertusis). 1852-1915. Cele de natura chimica pot fi substante anorganice (acizi. au capacitatea de a sintetiza molecule organice. / bact6ride. f. l^onigsbwg fi •SresCau (in pre. BACILAR.: boala Andrews (v. haima. s. bakterioa.. a. auto-trofe care. Virulenta speciei este conferita de un complex de proteine denu-mit "toxina antraxului". compus din doua straturi. pornind de la compusi anorganid (prin fotosinteza sau chimiosinteza). medic fi Bocterioiog japonez. BACIL PARK-WILLIAMS / bacille de Park-Williams / ParkWilliams's bacillus.: Mycobacte-rium bovis. In raport cu temperatura optima de dezvoltare exista trei tipuri de b. de [a bakteria = Boston. asemenea animalelor. V. bakterion. 1858-1945} Sin.: Shigella sonnei (v. dim.ze. Dupa recombinarea genetica pot aparea caractere noi la bacteria primitoare.. 3) b. Incapsulati. ARN de transfer. s. Aflate In conditii particulare. Citoplasma b. / bacterium.} Tulpina de Corynebacterium diphteriae (v. inhalare sau ingestie. de unde rolul acestora In alterarea alimentelor pastrate la rece. BACIL VINCENT / bacille de Vincent / Vincent's bacillus. Corynebacterium} utilizata pentru producerea toxinei difterice. 208 BACTERIE BACILLUS TETANI / Bacillus tetani / Bacillus tetani.} 1) Termen nerecomandat. B. 1850-1934. 1882-1948} Sin. s. conserva forma si rigiditatea celulei.: 'b. pustuloasa. \G. s. bactericidal. de aceea se presupune ca aceasta ar fi generata de o reactie alergica la distanta. 1) Sin. beta. [at. bactmolog german. fizice sunt caldura (umeda sau uscata). iar reactiile bio-chimice. nu confine germeni microbieni. si bacteriostatic. •profesor ia 'Pans. s. [August Johann Friedrich Loeffler.: 1) b. 1870-1957} Sin.} (Substanta sau agent fizic) care nrovoaca moartea bacteriilor.: Shigella dysenteriae (v. Acest Invelis. dispusi In lanturi. [Lot. s. / bacillemie. [William H. [Alfred Whitmore. fiactirwiog german. profesoT la 'SerCin. substante tensioactive. bacil-lary. BACIL SHIGA-KRUSE / bacille de Shiga-Kruse / Shiga-Kruse bacillus. profesor ia Johns 'Hofkjns. Williams. Celula bacte-riana prezinta un Invelis (peretele bacterian) care acopera membrana plasmatica. BACTERICID. medic fi 6actenoiog danez. unele b. De obicei.} Sin. f. Shigella}. 1876-1946} Sin. cauzat de un bacil. Mycobacterium. ubicuitare.rg fi Leipzig. deja sintetizati de alte organisme. 2) b.). 3) Sin. 1863-1939. m. profesor [a Qreifswaid. Intepaturi de insecte. [Lat.rio(og american. 'SQsnigske. profesor de medicma internet ia Copenhaga. BACIL SONNE / bacille de Sonne / Sonne's bacillus. imobili. Bacteriohg american. BACITRACINA. Uneori se poate produce si o reproducere sexuata sau conjugata (*colibacil) cu schimb de material genetic Intre o bacterie donoare (mascul) si primitoare (femela). cu temperatura optima de dezvoltare sub 20°C. Este administrata topic sau intramuscular In cazul infectiilor cu germeni sensi-bili. / bacteri-cide. Sin. / bacillaire. \Qr. Specie (genul Bacillus. s. [Qr. V. streptococi sau pneumococi si a unor bacterii gramnegative (meningococi si gonococi). s. f. saruri ale metalelor grele. cfwwg ai armatd britanke ia 'Surma. asemenea plantelor. 18701957. [Kiyoshi Shign. f. halogeni si oxidante) sau organice (alcooli.: Fusobacterium nucleatum (v. Pseudomonas). s. bacillus = Sastonof.} 'Pustula uniloculara de dimensiuni mari. Sin : Clostridium tetani (v. ARN mesager. familia Badllaceae) de bacil! mari grampozitivi. 1S64-1943} Sin. apoi [a 'SerCin. / bacitracin. baze. 2) Sin.. ultrasunetele. [Bichard Friedrich Johannes Pfeiffer. este eficienta Tmpotriva multor bacterii grampozitive precum stafilococi.: Pseudomonas pseudomallei (v. prin extensie. sunt. / bacillar. Ex.. Fusobacterium). f. pot metaboliza doar compusi organici. gr. BACIL TUBERCULOS / bacille tuberculeux / tubercle bacillus. este agentui etiologic al *antraxului. de ia bakteria = Boston. n. BACIL WHITMORE / bacille de Whitmore / Whitmore's bacillus. care nu apar-tin nici regnului vegetal. cu dezvoltare optima la 20-30°C. BACTERIDA PUSTULOASA / bacteride pustuleuse / pustular bacterid. de asemenea. In care sunt cuprinse si bacteriile pato-gene pentru om si animalele homeoterme. bacteria. Park.: Mycobacterium avium.). Sin. prin transductie.te. BACTERIDA. m. Mecanismele de actiune ale b. m. Anna W. s. adj. BACIL SHIGA / bacille de Shiga / Shiga's bacillus. caedere = a own. BACIL PIOCIANIC / bacille pyocyanique / pyocyanic bacillus.).} Termen generic prin care este desemnat ansamblul microorganismelor (organisme microscopice) unicelulare. adj. Salmonella).r.: Mycobacterium tuberculosis. substante produse de unele microorganisme. ribozomi si enzime care permit expresia materialului genetic. infectie acuta frecventa la ierbivore si transmisa la om prin spori proveniti din contactui cu animalele sau cu produsele lor infectate. profesor [a 'Bonn. transformare sau achizitie de plasmide prin conjugare. [Kiyoshi Shiga. BACIL PFEIFPER / bacille de Pfeiffer / Pfeiffer's bacillus. BACTERIE. B. crezoli. (DCI) Antibiotic polipeptidic izolat din tulpina Tracy de Bacillus subtills.: Pseudomonas aeruginosa (v. alfa. -ida. gama). 18631955.} Prezen^a de bacili In sange. 2) In relatie cu un *bacil.se reproduc pe cale asexuata. / bactericide. / bacterie.nt Wroclaw. 6actenoiog german. X. pre-zenta bacililor se pune m evidenta In medii de culture sau prin inoculare la cobai. heterotrofe care. ter- . Shigella}. pentru toti bolnavii de tubercu-loza. adica *antibiotice). mezofile.. dim. bakterioa.} Sin. dim. ca si de un polipeptid capsular antifago-citar continand resturi de acid D-glutamic. ca urmare a existentei unui focar infectios. anatomopatolog fi igie-nist american. In functie de sursele nutritive se disting: 1) b. s. [William Henry Welch.: Salmonella typhi (v. utilizat initial pentru bolnavii In a caror expectoratie exista bacilul Koch si. de asemenea. de la bakteria = lias-ton. adj. t)ac. psicrofile. plasmide). In absenta glucidelor. [Jean Hyacinthe Vincent. BACILEMIE. sunt lipsite de un nucleu veritabil. BACILLUS ANTHRACIS / Bacillus anthracis / Bacillus anthracis.: Corynebacterium diphteriae (v. sunt extrem de diverse. B. adj. 1862-1950} Sin. -atos = sdnge.. fiactenolog fi epidemw[og francos. f. Haemophilus). B. pi. f. / bacterid. s. / bacill(a)emia. pot da nastere la *spori. Shigelia). Walther Kruse. Schimbul de material genetic se poate produce. B. care ocupa Intreaga grosime a epidermei.: Shigella dysenteriae (v. nici regnului animal. iar materialul genetic este alcatuit dintr-o molecula mica de ADN bicatenar (cromozom circular. medic fi Bacteriotog japonez.BACILLOEFFLER BACIL LOEFFLER / bacille de Loeffler / Loeffler's bacillus. f. BACIL WELCH / bacille de Welch / Welch's bacillus. In esenta asemanatoare. / bacitracine. [Cnrl Sonne. prezinta caracteristici ana-loge celor ale celulelor tuturor organismelor vii. Corynebacterium}. In partea exterioara a peretelui bacterian se afla o capsula constituita din polizaharide secretate de celula. de ex. prin *sciziparitate. ci (Tmpreuna cu algele albastre) grupei protistelor *pro-cariote. fenoli. Soionia).: Clostridium per-fringens (v.). bacillus = dastonas. 2) b.: Haemophilus influenzae (v. Indeosebi a *bacilului Koch. aldehide. Sin. BACIL TIFIC / bacille typhique / typhoid bacillus. radiatiile ionizante (ultraviolete. Lichidul din interiorul b.

pausis = wicetare. sunt uti-lizate In fabricatia unor produse alimentare. studiul culturilor. bakterion. sunt asamblate.r. cer-cetari serologice si biologice. V. adj. de [a bakteria = Boston. BACTERIOPAUZA. dar poate fi si contaminata In momentui emisiei sau al prelevarii (b. de. / bact6riophage. hakterion. fina. lizogenie si lizotipie.] Proprietatea unei substante (ex. a face so. / bacteri(a)emia. toxina botulinica este eel mai puternic toxic cunoscut) sau enzime extracelulare (hemolizine. bactericid. lytikos = care. Sin. anticorpi. / baculovirus. 0 serie de b. bakterion. bakterion. s. n. strict parazite. toxikon = otravd pentru rdrfuC sOgetiior. s. / bacteriocins. BACTEROIDES / Bacteroides / Bacteroides. si Fusobacterium. V. Ex. haima. b. s. bakterion. pot produce toxine (de ex. de. BACTERIOLIZA. o serie de b. s. s.] Examenul unui preparat microscopic. nesporulati. fiind ubicui-tare: In sol. f. nepatologica). patogene.: colicinele produse de 'Escherichia coli. fragilis si B. Spe-ciile 6. BACTERIEMIE. s. s. s. b. dim. s. si sep-ticemie. f. B. oprire] Oprirea cresterii bacteriene. apendicite gangrenoase. BACTERIOTOXINA. f. s. / bacteriolisine. In scopul depistarii prezentei bacteriilor. f.r. -ind. a e^amina. patrund In tesuturi (ca urmare a deficientei mecanismelor de aparare) sau cand In tesuturite sj celulele gazdei se dezvolta b. s. / bacteriocines. Forta electromotoare generata de pompa protonica (de 200 mV) permite sinteza unei molecule de ATP (o molecula per proton) In *anaerobioza. / bacteriostatic. / bact6riotoxine. BACTERIOCINE.] Ramura a "microbiologiei care studiaza diferitele specii de bacterii prin observatie la microscop. parazite sunt necesare organismelor gazda. BACTERIOLITIC. 2) Provocata prin anticorpi spe-cifici. Sin. V. dim. Datorita specificitatii mari pentru anumite bacterii. f. [CfT. Uneori se considera ca poate avea o semnificatie patologica (pentru diagnosticul unei afectiuni infectioase a cailor urinare) doar o b. / baculovirus. cand b. adj. adj. B. f.). bakterion. / bacterioscopy. pe langa fap-tul ca se hranesc cu produsi de digestie. trope = mtoarcere. f. b.: Escherichia coli (v. de ia bakteria = Boston. produse de "Pseudomonas aeruginosa. proteine) sunt blocate. / bacteriotrope. m. s. Capacita-tea b.. dim. de ia bakteria = Boston.. [Lot. / bacteriolysin. care se dezvolta optim Intre 50 si 60°C. dim. baculum = Boston. f. s. non-toxinogeni. ADN sau ARN. [Cjr. vitamine si antibiotice. sau piocinele. au structure asemanatoare cu *bacteriofagii si actioneaza prin blocarea sintezei proteice sau a ADN ale bacteriilor-tinta. pentru maceratia fibrelor vegetale si In sinteza a numeroase substante. phagein = a mdnca. Datoria dimensiunilor si exigentelor lor reduse In materie de nutritie si mediu. / bacterioide. bakterion. virus = venin. s. skopia = e. de la lyem = a distruge. f. [Cfr. In mod normal urina este sterila. BACULOVIRUS BACTERIOLIZINA. / bacteriology. din fiecare bacterie gazda. pausa. adj. \Qr. (at. bakterion. pi. otravd. a unui antibiotic se masoara prin concentratia minima inhibitorie (CMI) a cresterii unui anumit tip bacterian.. purtatoare de receptori specifid pentru b. / bacteriolytic. Totodata. au fost intens utilizati In cercetarile de genetica moleculara. adica de radiatiile luminoase. dt (a bakteria = Boston.ti[oare roz. de ia istanai = a piasa. BACTERIOSTATIC. bakterion. aspect! -ind. V. dim. s. pentru care este caracteristica. Dupa sinteza. sunt constituiti din material genetic. adj. adj. -ind.] Despre diferite substante chimice care se fixeaza selectiv pe bacterii. f. este o *pompa de protoni antrenata de energia fotonica. gr. Proteine produse de anumite bacterii.] 1) Asemanator cu o *bacterie. B. prezenti In intestin la om si la animate. reprezinta agenti etiologici ai numeroase boli ale omului. s. f. 0 serie de b.] Proteina intrinseca a membranei de Halobac-terium halobium similara *rodopsinei. BACTERIOSCOPIE. ia toxon = sageata. f. bakterion i dim. cuprins Intr-o "capsida proteica. [Cfr.] Gen bacterian constituit din bacili gramnegativi. septicemii. V. BACTERIOID. Boala apare cand se rupe echilibrul Intre b.} Prezenta bacteriilor In sangele circulant. f. care se declanseazS Indeosebi dupa contactui cu anumite •antibiotice. prin fixarea la nivelul bacteriilor. eidos = forma. ia lyem = a distruge. ARN.^aminare. dim. f. Exista. eliberand 100 pana la 2 000 de b. printre care: alcoolul. dim. la om. de ia bakteria = Boston.} Disolutia bacteriilor. dim. de la bakteria = Boston. sintetizeaza substante ca vitaminele si se opun dezvoltarii unor b. dim. o serie de aminoacizi. [Cjr. 3) Produsa de "bacteriofagi. s. de (a lyein = a distruge. s. care infecteaza un organism deja infectat de un alt germen (virus. / bacteriolyse. / bacteriurie. m. si organismul gazda. dim. [CfT. f. B. Este constituita din 7 domenii transmembranare dispuse In alfa-helix. iar sistemele moleculare ale bacteriei gazda sunt deturnate In fa-voarea utilizarii genomului pentru sinteza materialului genetic al b.. de (a bakteria = Boston.: fag. pi. Dupa ce b. s. BACTERIOLOGIE. opsis = vedm. dim. fara a Ie distruge.] *Toxina de origine bacteriana. bacterie. f. de asemenea. bakterion. eidos = forma. / bact6riorhodopsine. / bacteriolytique. de ia bakteria = Boston. abcese hepatice. / bacteriotropic. particulele componente ale b. logos = fitiinta. iar *lizozimii b. -atos = sange. ca si a proteinelor capsidei. de [a bakteria = Boston. parazit) si determina o *infectie oportunista. BACTERIUM COLI COMMUNI / bacterium coli communi / bacterium coli communi. infectii pelvine. rhodon = trandafir. BACTERIURIE.] Denumire veche pentru anticorpii specifici care permit. Dezvoltarea *biotehnologiei si a ingineriei genetice impune utilizarea b. strict anaerobi. f. s.BACTERIEOP ORTUNISTA mofile. de ia bakteria = Boston. f. statikos = care opreste. dim. ca urmare a simplicitatii programului genetic. s. BACULOVIRUS. / bacteriostatique. adj. sintetizati rup peretele bacterian.] Care este capabil sa provoace liza sau distructia bacteriana. s. BACTERIOFAG. / bacterioto-xin. s. ouron = iirina. bakterion. / bacteriosta-sis. f. 'in apa si In aer. urmare a mortii acestora. si microbiologie. de. adj. lysis = distrugere. phage. de ia skopein = a video. intestinale. dim. pot fi utilizati ca "markeri ai suselor bacte-riene. B. la bakteria = (las-ton. melaninogenicus sunt agenti patogeni. / bacteriolysis. 2) Bacterie modificata structural. / bacteriemie. / bacteriopause. s. de Ca bakteria = Boston.] Prezenta bacteriilor In urina. m. / bacteriuria. sunt organismele cele mai raspandite. bacteriofagi. bakterion. distruge. animalelor si plantelor. Poate fi: 1) Spon-tana. infecteaza o bacterie.} Virus infec209 . BACTERIORODOPSINA.: substante antibacteriene si antibiotice. [Qr. f. / bacteriorhodopsin. Ex. [C. cu peste 105 germeni pe ml de urina (denumita si b. bakterion. / bacteroid. [Qr. [(yr. proteaze). [Qr. BACTERIOTROP. f. semnificativa). sin-tezele proprii bacteriei (ADN. de ia trepein = a mtoarce. de la bakteria = Boston.] Virus care infecteaza bacteriile. dim. lysis = distrugere. actiunea litica a "complementului. / bacterio-phage. avand actiune distructiva asupra altor bacterii.: un 'antibiotic) de a inhiba cresterea si multiplicarea bacteriilor. determinand colecistite. si antibiograma. BACTERIE OPORTUNISTA / bacterie opportuniste / opportunistic bacterium. de ia bakteria = Boston. bakterion. / bact6riologie. de la bukteria = Boston. De ex. \Qr. B. denumiti *bacteriolizine. [G. / bacterioscopie. [Cfr. un mare numar de bacterii parazite care traiesc In interiorul altor orga-nisme.

aruncat pietre. uni. V. de la genos = fleam. aCckiims-tei Marie /o fuive. De asemenea. gr. m. RezultatuI Inregistrarii este denumit balistocardiograma. marina.). s.. BALANTIDIAZA. [fr. s. pallone {dialectic ballone) = minge mare. n. Indeosebi cu actiune *antiseptica.. cave contine un lichid emolient. f. prin analiza careia se pot obtine o serie de date comple-mentare celor obtinute prin *electrocardiografie. / balano-preputial. s. balistocardiografie. dm gr. s. gr. dim. capului fetal se constata In sarcina normala. / idiopathic stammering.. BALONARE. pot fi plasate In interiorul unui vas sau al unei alte cavitati anatomice pentru a Ie expanda sau pentru a Ie com-prima peretii. balneum = bale. gr. m. pentru badijonaj (v. panouri izolante) Si In medjul rural. / bain. B. BAIE. la palparea cu ajutorul de-getelor (sau la palparea unui organ cu o mana. B. n. de.} Balbaiala idiopatica. s. ballon. electronic din tubul catodic etc.: badijonare. s. V. / balneoth6rapie. s. ballista = mafina. / ballistophobia. / bagassose. f. / balanite. phobot. In cadrul unui experiment.] Pneumopatie determinata de inhalarea unui antigen organic In mediul industrial (Indeosebi In fabricile de hartie. mare. din itai. specifics! gangrenoasa si ulcerativa este cauzata de o spirocheta. acceleratie) transmise corpului uman de fortele balistice rezultate ca urmare a activitatii mecanice a inimii. / balanoposthites. balanos = ghinda.. BALISTOCARDIOGRAFIE. boli venerice.} 1) Mediu alcatuit In principal din apa. si logo-nevroza. palla (dialectic balla) = minge. de lumina artifidala. diabet etc. / balayage. fara a avea contact direct cu aceasta.} Termen care desemneaza anomaliile. BALANTA. determinate de parazitui intestinal ''Balantidium coli. compusi explozivi.] Inflamatia concomitenta a *glandului si a 'preputului. s. / balneology. V.} Senzatie dezagreabila de umplere la nivelul stomacu-lui sau abdomenului. BALBISM. malformatiile. asociata de obicei. sobolan) si accidental omul. f. / bagassosis. Sin. dona. ballast = fialast. n. microchimica are o sensibilitate de ordinul 0. ballista = mafina de. paraziteaza o serie de mamifere (maimuta. s. b) b. / balneotherapy. -ism. o serie de substante. imersia alternanta a corpului In apa rece si calda. pallone (dialectic ballone) = minge.} Actiunea de a deplasa.. -aid.] Dispozitiv pentru Incalzire In care sub-stanta sau solutia este plasata In apa fierbinte. si balneoterapie. V. prin diferitele sale specii. d) b.. / badigeonnage. / bath. gland. / painting. s. [fr. f. ['De (a numeie. gr. se manifests prin ulceratii purulente si uneori gangrena. s. lands = taier. B.} Fobia fata de armele de foe. atasate *sondelor sau *cate-terelor pot ajuta la mentinerea acestora Intr-o anumita pozitie. ordinul Peritriches. / ballon. de la therapeuein = a Ingriji. Trebuie deosebit b. fiind denumita si a patra boala venerica. termala. praeputium = prepuf. Var. / balanoposthite. s.0001-0.. BALAST GENETIC / ballast genetique / genetic load. n. BALNEOTERAPIE. s. Ex.. care.] Care se refera la *gland si la *preput. [Cfr. logos = ftiinf-a. de contrast. f. adj. [f^r. f. BALISTOCARDIOGRAMA. [fr. de organ. ballista = mafinci rfe aruncat pietre.. de soare. senzatia de corp solid care pluteste Intr-un lichid sau de glisare a unui corp. f.} Ma-nevra clinica prin care se percepe. BAGASOZA. [CfT. f. s. bagasse worker lung. -oza. / ballonnement. s. ballottement. halneum = fiaii. / balantidiase. f. BADIJONARE.). BALEIAJ. Ex. f. Senzatie de *balotare obtinuta la palparea uterului gravid sau prin tuseu vaginal.. (a bis = de. cu plante etc.] V. mortile survenite de-a lungul generatiilor din cauza materialului genetic defectuos. BALON. [fr. BALANOPOSTITA. [Spaniota bagazo = coaja. therapeia = tra. s. ele pot conferi avantaje adaptative. s. / ballooning. origme necunoscuta. balanos = ghinda. B. b. b. Cauze: igiena precara. s. m. de aruncat pwtre.BADIJONAJ tant al celulelor de insecte. BALOTARE. gr. -itd. / ballistocardiographie. BALANOPREPUTIAL. Mutatiile nu sunt numai nocive. de eel indus de 210 BALOTARE FETALA factorii nocivi. pi. In care simptomul principal este diareea cronica.] Instrument utilizat pentru cantarire. 2) B. f. scales. s. ballein = a arunca. / balanitis. c) b. din itaC. / balance.sau bidirectional. gland. pore. de. -ita. / ballistocardiography. kardia = inimO. BADIJONAJ. s. f. lanx. s. datorat mutatiilor spontane. [Lat. indu-siv la aplicarea de radiatii infrarosii si ultraviolete. gland] posthe = prepuf. f.} Obiect flexibil si expandabil prin introducerea de lichid sau gaz In interiorul sau. BALOTARE FETALA / ballottement foetal / f(o)etal ballottement. Forme: a) b. s.] Inflamatia mucoasei glandului de la ni-velul penisului. [Lat. din gr. ballonnement. BAIN-MARIE / bain-Marie / bain-Marie. B. [Cfr. bilanx. / scanning. si balotare fetala. din gr. [Lot. gr. adj. EchipamentuI sau dispozitivul In care corpul sau obiectele pot fi introduse poarta acelasi nume. BALANITA CU PLASMOCITE / balanite a plasmocytes / plasma cell balanitis. si scanning. [Lat. cealalta mana exercitand presiuni sacadate). din itai. Termenul a fost extins la baile de namol. prin care se asigura mentinerea la temperatura constanta si iri-garea controlata (debit si compozitie) a unui organ. f.tame. b. ballein = a arunca. dar este mai neta In caz de exces de 'lichid amniotic. f.} *Protozoar din clasa ciliatelor (infuzori). dus. f. Sin : sindrom Barlow (v. vapori. de. BALONIZARE A VALVEI MITRALE / ballonisation de la valve mitrale / flopping valve syndrome. s. f.. iar cea semimicrochimica -0. m. ballein = a a-runca. [Lat. wmaf. . graphein = a serie. f. utilizat ca vector In "biologia moleculara. BALANTIDIUM COLI / Balantidium coli / Balantidium coli. / balneologie. = fried. [Lat. / balantidiasis. dim. ca radio-activitatea. f. anatitica. balnea (lat).. batanlidion. / ballistocardiographie. balanos = gfiinda. s. f. gramma = {nscrie-re. "normal". Var. m. plante In care corpul este intro-dus partial sau In totalitate In scop terapeutic sau igienic. f. / balance. balantidion. are o sensibilitate cuprinsa Intre 0. [a ballantion = punga.. *fimoza.001 mg. s. s. BALNEOLOGIE. kardia = mimtt. s. f. [Lat. / ballottement.nt. emolienta. s.01 mg.: boala Zoon (v. / ballistocardiography. s.} Actiunea de aplicare pe piele sau pe unele mucoase a unei substante medicamen-toase. kolon = intestin gros. badigeonnage. s. genetikos == propriu unei genera^i.. BALISTOFOBIE. viteza.} Ansamblul manifestarilor patologice. s.: b. [fr. [Qr. lat. YEngl.). cu *meteorism. aplicarea apei sub forma unui jet. m. un sistem destinat explorarii unei suprafete linie cu linie sau punct cu punct. la ballantion = punga. / balloon. bathos » 6d[66it. g. [Lat. / balbisme. s. s. m. on. f.} Tehnica de Inregistrare a impulsurilor (amplitudine.: *scintigrafie cu baleiaj (cu ajutorul sdntigrafu-lui). / ballottement. s. dar nu obligatoriu. balayer = a matwa. deci selective. BALANITA.1 mg. de laborator. balneum. / balanopreputial. balneum = fiaie.} Utilizarea terapeutica a bailor ge-nerale si locale.} Ramura a medicinei care studiaza caracteristicile si utilizarile terapeutice ale apelor minerale si ale namolurilor. generate. *microscop electronic cu baleiaj. / ballistophobie. balantidiosis.

de [a recipere = a primi] Organ sau zona sen-sibile la variatiile de presiune.] Tulburare a cursului gandirii caracterizata prin Intreruperea momentana si involuntara a discursului sau a actiunii. s. colectie de date (informatii) dintr-un domeniu bine definit. ['Denumire. / baresth6sie. to bind ^ a [ego. SulfatuI de b. s. [fr. pressoreceptor. m. balsamum. / bar. s. -ism. [SMtetizat din acidni malonic ultras din p[anta denu-mitd in. m. epiteliu alveolar. Exista numeroase b.nsibili. [CfT. b. [Lat. / pressorecepteur. 56. iar In functie de durata de actiune. [at. / baranesthesie. acut (prin tentativa de suicid sau accident). utilizate ca 'sedative. de date. baros = gre. 4) B.] 1) In anatomie: fasie de tesut In forma de pan-glica sau cordon care leaga sau uneste doua organe.} Unitate de masura a presiunii. harys = groti. 2) Laborator in care se asigura prezervarea In conditii riguroase a unor tesuturi sau organe In vederea "transplantarii. Foarte utilizate In trecut ca medicamente. uneori. de obicei.. / barbiturism. s. de [a en = in. barys = greu. super = deasupra. barriere. 3) Zona dintr-un spectru de absorbtie sau de emisie. insolubila In apa. fr. sonus = sunet. BARESTEZIE. m.). n.} Abolirea sensibilitatii la presiune In profunzimea tesuturilor. trecerea substantelor (ioni. barorecepteur. 2) Grup de frecvente alaturate sau apropiate. Fiecare celula confine un exemplar diferit de ADN recombinat la un vector. eng[. / baroreceptor. / balsam. Permeabilitatea BHE poate creste In unele boli. si placenta. BARORECEPTOR. dermatoze cronice (rar). din causa densitafii mari a compufiior sai} ElementuI nr. de Tolu. BARIU. {fr. m. s. ital. BANDAJ. / banque. Abrev. din ga[eza barro = e^trmitate.ta. BBB (engl. cu greutatea atomica 137. barbabietola = sfectil fi uree.] *Pneumoconioza minerala determinata de inhalarea particulelor de *bariu. b. s.nzafie. pentru evaluarea concentratiei unei sub-stante..: BHE.tate. s. / barbital. 2) B. eng(. barriere. si tranzit baritat. BARANESTEZIE. La nivelul domeniului citoplasmatic al b.] Cel mai vechi 'barbituric cu actiune lenta de lunga durata si care potenteaza actiunea *analgezi-celor. care contin un tip de receptor senzorial pentru care stimulul este reprezentat de o variatie a presiunii. alcatuita din esteri ai acizilor aromatici cu alcooli rezinici. n. s. BARIERA HEMATOENCEFALICA / barriere hemato-encephalique / blood-brain barrier. [at. leziuni directe. levuri etc. 2) B. lamina bazala si endoteliu capilar. adj. In definirea BHE tre-buie luate In considerare doua structuri pericapilare. din (at. care separa circulate embriofetala de cea materna. ca si de dozele terapeutice se dis-ting: 1) B. di (a alveus = canitate. la nivelul carora celulele endoteliului capilar prezinta *jonctiuni deschise de tip gap. BANDA III / bande III / band III.ti. s. s. ozo. / barytosis. / barium. bandelette. m. [Cfr. de Canada. Indeosebi *astrocitele. care este aplicata pe un segment al corpului In scopul mentinerii unui pansament. placenta = pladnta. baros = gre. aceasta este modificata artificial pentru fadlitarea patrunderii unor agenti terapeutici. BARITOZA. din gateza barro = e^tTemitate. f. s. bindeii.34 si densitatea 3. receptus.75 g/cm3. varf'1 (at. 3) In informatica: b. prezinta actualmente un interes limitat. antiseptic de uz extern. / baryum. V. BARBITAL. bandage. de Peru. lente. / bandage. Ill se fixeaza *ankirina. s. ge. edeme localizate. s. molecule) In creier este controlata strict. barriere. intermediare. cazul zborului supersonic. administrate ca "hipnotice.} Denumire a caracteristicilor capilarelor cerebrale care prezinta o permeabilitate extrem de restrictiva. din orice alt material. f.} Bariera semipermeabila alcatuita din tesut fetal. baritosis. / blocking. components a *citoscheletului eritrocitar. m. enkephalos = creier. barrage. s. {Gjr. baros = greutate. \Qr. utilizate In anestezia pe cale intravenoasa. / bande. la capillus = fir de par. BANCA. germ. cu rol de transportor al anionilor. / barbiturate. f. din gaiezd barro = e^tremitate. BARAJ. s. \J~r. s.] Termen generic BARORECEPTOR pentru ansamblul medicamentelor *hipnotice derivate din *aci-dul barbituric (sau maloniluree). BARBITURISM. s. de. [fr.} Banda de tifon si. binden. propusa de 'Davy in 1808 de [a gr. si biblioteca de gene. baros = greutate. n. n. Se observa In disociatia mentala din *schizofrenie. balsamon = fiaisam. administrat per os. m. de. s. cu 'exanteme variate ce amintesc febrele eruptive. alveolus.} Unda de soc care vehiculeaza o variatie de presiune in. / bank. f. Ca urmare. / bandage. m. s. V. gr. datorita careia se previne patrunderea unor substante din sange In creier si In lichidul cefalorahidian. 3) B. / barbital. destinat plonjarii Intr-un lichid biologic (urina. s. banca = Sancd. BARIERA PLACENTARA / bam6re placentaire / placenta! barrier. m.). de organe. bang = pocnitura. aisthesis = se. manifestat prin coma. [fr. to bind = a (ega. (a agere = a actiona. -atos = sange. kephale = cap. m. m. din cauza densitdfti mari a compusiior fiariu-iui. f. Denumirea con-sacrata: b.. BARIERA ALVEOLOCAPILARA / barriere alveolo-capillaire / blood-air barrier. vdrf. celulele endoteliate ale capilarelor cerebrale prezinta *jonctiuni impermeabile. fie In exteriorul organismului (In care caz stimu211 . dim. s. Ex. activus = activ. bande. / band. [1^ etinwhgia temmuCw barbituric.ti} Sensibilitate profunda la variatii de greutate si de presiune. sensi6ilitate. / barbiturique. Se disting: 1) B.rm. rapide.ngi.] Intoxicatie cu derivati ai acidului barbituric (fenobarbital). binden. s. gr. [at. BANDELETA REACTIVA / bandelette reactive / reactive band. BAR. [fr. s. antiseptic si fluidifiant al se-cretiilor respiratorii. m. Se obtine prin incizii In scoarta anumitor arbori sau arbusti. Subiectii expusi nu sufera.. subacut (prin cura medicamentoasa excesiva).tVi an = priv. s.: b. BARBITURIC. etimohgia termmuCw barbituric. varf. s. ['E. mentinerii unui mediu ste-ril (pentru cicatrizarea unei plagi) etc. aisthesis = somatic. s. n. n. [T^.. de obicei In spectrul electromagnetic. realizarii unei compresiuni. / barytose.ng(.uta. este folosit In radiologie ca mediu de contrast radioopac In explorarea tubului digestiv.. Alteori. [Itai. extras din Abies balsamea. din iimfia franciior stafiiGfi in Cjalia. deoarece se produce la nivelul membranelor celulelor endoteliale. BANDA. utilizate In preanestezie.. imobilizarii unei fracturi sau luxatii. ci doar reactii de surpriza sau de teama. e. Proteina integrala a mem-branei eritrodtare. apartinand metalelor alcalinopamantoase. haima. / bar. 8. adj. / baranesthesia.} Reactiv chi-mic prezentat pe un suport In forma de bandeleta. din iim6a franciior staBuifi in Qalia binda. sange) In scopul depistarii prezentei sau. [CJT. reactive.BALSAM BALSAM. / barbitunsme. / bar(a)esthesia. germ. / barrage. V. f. substanta sub forma de pulbere alba. din iimfia franciior stabilifi in Gjalia hiada.] 1) In genetica: colectie de *clonuri celulare (bacterii. f. varf.} Substanta de origine vegetala. f. Inlocuita cu unitatea *pascal (Pa).] Structurile care separa aerul alveolar de sange: 'surfactant. din gaieza barro = e^tremi-tate. cu actiune imediata. *membra-nele bazale si mansonul de celule componente ale *nevrogliei. Spre deosebire de capilarele obisnuite. binda. s. / baume. f. prin extensie. to bind = a Cega. b. [fr. BANG SUPERSONIC / bang supersonique / sonic boom. se. f. capil-laris = capilar.

basis = 6aza. si tab. Sin. se deosebesc marele b. de oasele iliace unite anterior prin *simfiza pubiana).] 1) Care constituie baza unui organ sau a unei structuri celu-lare. V. 0 serie de b. s. a unui organ sau a unei zone din organism la variatiile presiunii atmosferice. iar b. baros = greutate. sunt distribuite pe intreaga retina.. bacillus = Bastonof. este agentui etiologic al bartonelozei (v. iar dupa gradul de disodere In apa pot fi puternice (disociere intensa) si slabe (putin diso-date). m. trauma. n. / basaliome. f. / basilaire. aeroodontalgii si b. 1655-1738. *Xantina si derivatii sai (cafeina. -ism. m. b. / basion. p. gr. [Lat. cu un acid rezulta o sare si apa. / basion. / basal. ca si a unor agenti chimici (acetilcolina. BAZA. s. 1871-1950. -atos = rand. BAZE PURINICE / bases puriques / purine bases. presiunea sanguina pen-tru b. Prin reactia unei b. s. adj. (superior). f. *timina (prezenta m ADN) si *uracilul (prezent In ARN). sunt utilizate In terapeutica: metilxantinele (*teofilina. [A. hastum.: actiunea b. f. anat. teobromina) sunt de asemenea b.BAROSENSIBILITATE lul este extern. n. sunt utilizate In terapeutica.. Ex. si boala Carrion. B. B. s. basis = Bazci] Punct craniometric de la marginea anterioara a gaurii occipitale. Acesti b. 2) Subject afectat de boala Basedow-Graves. Sin.: barotrauma. Transmis la om prin Intepatura mustei de nisip Phlebotomus verrucarum. BATMOTROP. BAZE PIRIMIDINICE / bases pynmidiques / pyrimidine bases. s. Grup de substante azotate care intra 'in compozitia *nucleotidelor ?i a *acizilor nucleici. r. familia Bartonellaceae.: la baza creierului se gasesc trunchiul b. Se disting b. pop.: epiteliom bazocetular (v.: barotraumatism (v. NA: pelvis. -is = retea.] 1) Sensibilitate la modi-ficarile presiunii arteriale. / basalioma. / basedowian. s. purta. din [at. evitandu-se astfel aparitia *alcalozei sau *addozei. Barton. Ansamblu de substante derivate din *xantina. s. / bathyesthesie. ordinul Rickettsiales. sensifiiiitate. m. n. [at. s. separate conventional de o linie continua (formata din promontoriu. liniile nenumite si marginea supe-rioara a simfizei pubiene) denumita stramtoarea superioara... adj. Fiecare b. Structura b. Ex. situati la nivelul crosei aortei si a sinusului carotidian.: 'a unor lichide din organism. Ex. (inferior).). minerale si b. 2) Sensibilitate a organismului. adrenalina etc.} 1) Care se refera sau se afla In relatie cu *boala Basedow-Graves. [at. / bassin. -enne. n. BARTONELLA BAC1LIFORMIS / Bartonella baciliformis / Bartonella baciliformis. / barotrauma. BASION. [Lot. sunt *dto-zina.). Structura b. / basal. organice. care are aspec-tul unei cavitati delimitate de o Centura osoasa (sacrumul si coccisul posterior. cuprinzand *cafeina. f. 2) Otite si sinuzite barotraumatice. [QT. BAZILAR. CopenHaga. baccinus. basis = 6aza. Biosinteza b. trauma. de ia hastare = a.] Sin. si pirimidina. In mod normal.: zona sinocarotidiana prezinta b. / barosensitivity. bilateral. r. trope = Intoarcere. B. -ltd ] Infectie a *glandelor vulvo-vaginale Bartholin. / barotraumatisme. adj. / basedowien. BAZE TAMPON DIN PLASMA / bases tampons du plasma / buffer bases. *alopurinolul si 'azatioprina. s. se gasesc la nivelul tegumentelor). la trepein = a m212 BAZIN toarce. V. conuri retiniene Si retina. / bartholinite. / barosensibilite. . p. [<JT. boros = greutate. p.oase. / bartonellose. bothys = addnc. L. s. [Lat. m. / bathmotropisme. 'in locul unde planul mediosagital al craniuiui inter-secteaza planul gaurii mari occipitale. s. V. basis = 6azd. [Lat. Ecuador si Columbia. si o extremitate interna arti-culata cu o prelungire a celulelor bipolare retiniene. se efectueaza prin intermediul 'acidului orotic. *teofilina si *teobromina.: 5-fluorouracil. adj. B. pentru desemnarea totalitatii anionilor din plasma sanguina a caror concentratie este afectata considerabil prin variatia concentratiei ionilor H^ din sange. / bathmotropic. gr. Termen utilizat Indeosebi In engl. au un rol important In reglarea reflexa a presiunii (tensiunii) arteriale. BAROSENSIBILITATE. Se disting doua cazuri principale de b. de Sua. f. [Karl Adolf von Basedow. [Qr. f. prin combinarea b. n. Ex. -omo. rete. L.. BASTONASE RETINIENE / batonnets de la refine / retinal rods. *6-mercaptopu-rina. s. / bartonellosis. -oza. m. Principalele b.] Substanta capabila sa capteze protoni sau sa elibereze ioni OH".} Regiune a scheletului osos situata la partea inferioara a trunchiului. BASEDOWIAN. s. anatomist. "vertije altemo-barice. m numar de circa 120 milioane.} Sensibilitate profunda rezultand din stimularea receptorilor musculotendinosi. f. aisthesis = senzafie. fie .). [Lat. s. Grup de substante azotate care intra In compozitia 'nucleotidelor si a *acizilor nucleici. care este la originea "vederii scotopice sau nocturne. s. m. s. s. de ex.. Ex.. [Lot.] Traumatism provocat de variatiile bruste si repetate ale presiunii ambiante. V. adj. BAROTRAUMATISM. continuat cu micul b. -ina. cu exceptia 'maculei lutea. de [a sentire = a simfi. BAZIN. s. [§r. s. adj.. Se manifests sub doua forme: *febra Oroya si *veruci plane. Compusul ultim al catabolismului purinelor la om este acidul uric. BATMOTROPISM. -atos = rand. a nervilor extrinseci ai inimii. este alcatuit dintr-o extremitate externa fotore-ceptoare. / bathy(a)esthesia.} Proprietatea unor structuri | ner-voase si musculare de a fi excitabile. BAZALIOM. f. [Caspar Barlholia Jr. hathmos = prog. adj. m.. t. haros = greutate. / base. bathmos = prog. Apare aproape exclusiv m Mun(ii Anzi dm Peru. / basilar. basis = 6aza. se caracterizeaza printr-un pH mai mare decat 7. 1871-1950. bastone. de ia haccus = recipient. sau f. Slid. [at. / bathmotropism. si acid. este reprezentata de un nucleu purina si un nucleu imidazol acolate. de. V. p. medic german. Sin. / bartholinitis. BATIESTEZIE. BAZAL. trope = intoarcere. de ia trepein = a intoarce. de referinta. [Qr. / barotraumatisme.: *membrana b. / base. -ism.: 1) Le-ziuni ale urechii medii si ale sinusurilor In mediu hiperbaric la scufundatorii submarini sau la scafandri. -(ids = sensi6iiitate.] Infectie generata de bacilul ''Bartonella bacilliformis. 1790-1854. p. Barton. medic din America de. -e. [Qr. pulmo-nare la personalul aeronavigant (rar la pasageri) m cazuri de ascensiuni sau coborari rapide ori de depresurizare a cabi-nelor.} Referitor la o serie de formatiuni anatomice localizate la baza altor structuri anatomice. m. s. forma = forma.} Specie de cocobacili aerobi gramnegativi din genul Bartonella. s. p. f. [Ita[. s. BARTONELOZA. continuate. se produce o neutralizare reciproca. sensibilitas. BAZE XANTINICE / bases xanthiques / xanthine bases. Unele b. / barotrauma.. care se dizolva In apa cu producerea de ioni hidro-xil poarta numele de *alcali. medic. gr. BAROTRAUMA. America.).] Care se raporteaza la excitabilitatea fibrei musculare cardiace.. 'Ma'seburg. s. este reprezentata de un nucleu hexagonal continand patru atomi de carbon si doi atomi de azot. In relatie cu marimea cavitatilor delimitate. bogate In *rodopsina.} Sin. 'teobromina)..: presoreceptor.] Celule senzoriale ale *retinei. / pelvis. *adenina si *guanina sunt prezente In nucleotidele care compun acizii nucleici. [A. p. B. Termenul este utilizat In prezent doar cu referire la miocard. 2) Care se afla situat simetric la baza. gr. f. sau f. adj. / bathmotrope. gr. BARTOLINITA. p. si venele b. bastona?ul propriu-zis. . f.: pelvis. s.

Grup de substante heterodclice cu actiune prindpala *anxiolitica.: malign. m.} Care se refera la stratui celular profund al *epidermului. fie consecutiv afectarii uneia dintre cele trei linii celulare sanguine (anemie. / benzolisme. s.} Sin. f. (dia[ectu[ cingaiez) care inseamna siafiiciune. ca. s. 1873} Sin. pentru belladona (v. basis = baza. phUos = prie-tt-n. m. [Lot. In sistemul international.} Doctrina promovata de J. m.: benzolism (v. B. [a philein = a iu6i. BAZIVERTEBRAL. adj. Deoarece pot perturba functii cognitive ca vigilenta.}. leucopenie. Curie. / benignite. Leucemiile In relatie cauzala directa cu b. dupa ablatie incompleta pot aparea false reddive) si nu produc "metastaze. battvere = a bate. BENZEN. la 2-4 saptamani. f. (simbol Bq) reprezinta o dezintegrare pe secunda a unui *izotop radioactiv.: pulsatie. / benzenisme. s. f. -atis = 6undvointa. vas pentru colectarea urinei si materiilor fecale la padentii imobilizati la pat (termen fara echivalent In franceza sau engleza). de la haccus = recipient. de regula.: B. [Lat. adj. fiind astfel facilitate analiza si investigatiile genetice. fiotanica benzoe. s. tesut) de a prezenta afinitate selec-tiva pentri.. 8. BAZOCELULAR. [Lat. BERILIOZA. stuttering. [Lat. toxic si cancerigen. 2) Ansamblu de criterii anatomopatologice care definesc tumorile necanceroase: a) macroscopic. m. f. BERILIOZA BENIGN. V.. BAZIOTRIB. \'Lngl. s. basis . [Lot. purpura trombopenica). Se utili-zeaza Indeosebi ca sedativ si spasmolitic la nivelul tractusu-lui gastrointestinal. NA: pelvis renalis. Intoxicatia acuta se manifesta printr-un sindrom care mimeaza starea de ebrietate. cresterea se produce de obicei lent. BATAIE. s. / benin. de. Totusi. 213 . Sin. B.} Care este lipsit de gravitate. B. / belladone. BENZODIAZEPINE. [at. baccinus. cu posibilitatea de reddiva.] Tulburarile determinate de intoxicatia cu *benzen sau cu derivati ai acestuia. s. f. si o actiune *miorelaxanta de origine centrala.: logonevroza (v. BENZENISM. s. s. / benign.} Sin. 'Paris.} *Anticolinergic extras din florile si semintele plantei Atropa belladona. adj. s. s. In functie de caz. cu eventuale consecinte medicolegale. -ism. atentia si memoria. In doze crescute pot fi utilizate ca "hipnotice si *anticonvulsivante.. [at. / basivertebral. / beriberi. s.. Var.: beladona. s. / basivertebral. s. s.} 1) Expansiune a extremitatii proximale a ureterului. / benzene. s. deoarece urechea umana este capabila sa discrimineze diferente de intensitate sonora de ordinul unei zecimi de b. fiotanua benzoe.} 1) Caracteristica a unei boli care se vindeca fara vreo dificul-tate deosebita. durata lor de prescriptie a fost limitata. [Lat. s. pi. / behaviorisme. behaviour = comportament. V. / benzodiazepines. / bassinet. adj. m. adj. s. BELLADONA. vechea uni-tate. adj. BAZOFIL1E. frecvent Incapsulate. s. f. / benzidine.6aza. colorantii bazici (cum este *hematoxilina). inventatorui teCefonului. se dezvolta local. / becqurel.} Compus aromatic (diamino-4. / behaviorism. [Lot. f. / beat. premiu[ y^pSei pentru fizica m 1903. / benzene. B. tumorile benigne sunt foarte apropiate de tesuturile normale omo-loge.. Este toxic si poate determina anemie. celula. utilizarea b.. 2) In romana. de la verte-re = a intoarce. sunt rare. -ism. si granulocit. la philein = a iufii. [Graham Be]]. m.} Unitate de masura a radioac-tivitatji care Inlocuieste. este utilizata pentru punerea 7n evidenta a urmelor de sange uman In materiile fecale. / benzidine. [Lat. [Lat.). da-torita caracterului neinvaziv. / balbuties. Watson care a sustinut ca psihologia trebuie definita ca o stiinta a comportamentului si nu a starilor de constiinta. benignus = Binwoitor. / basophilia. s.6ra.} Denumire utilizata uneori pentru contractiile car-diace. s. n. [Lat.: granulodtoza bazofila. m. Var. c. / berylliosis. gr. 2) Impro-priu. f. polinuclear. BEL. de la benignus = flinevoitor. / basocellular.. s. n. / pelvis of the kidney. / beriberi. / belladona. gr. [Lat. BENZOLISM. s. / basophile. V. Mees. n. •B. c) evolutiv. basis = baza. amer. newolog oiandezi 'Sal^lfum. fiotanica benzoe. BECQUEREL. [Antome Henri Becquerel. termenul este folosit pentru a desemna procentui cres-cut patologic de *granulocite bazofile In 'formula leucocitara a sangelui. vertebra = ve. este sursa unor alcaloide variate. n. basis = 6aza. / benignity. si Curie. f. 6otanica benzoe. s. de ex.: dungi Mees (v. m.). dona = doamnd. beryllos = 6eri[w. trombope-nie sau tulburari gastrointestinale. situata In sinusul renal. In intoxicatiile cronice apar tulburari hematologice. [It. gr. -ism. BENZI CROMOZOMIALE / bandes chromosomiques / banded chromosome.).: boala beri-beri (v. de. atenueaza la etilici simptomele de *sevraj si de intoxicatie acuta.rte. f. n. s.} Hidrocarbura aromatica ciclica (CsHe) utilizata ca solvent industrial si In sinteza unor medicamente si coloranti. benigne. adj. / benzodiazepine compounds. / bel. delimiteaza diferite regiuni sau loci (*locus) cromozomiali. BEHAVIORISM.siafiiciune. B. [Lat. celiilla = camdruta. BAZOFIL. adj. si benzolism. s. f. fizician francos. si benignitate. de origine profesionala. *hematoxilina.). [R. BELADONA. 1847-1922. Care nu prezinta caracteristid de *malignitate. de la. / benzolism. pop. s. / becquerel. exercitand. m.. m. 1852-1908. tumorile benigne sunt circumscrise. pop. b) histologic. adj. Un B'. / basiotribe.: benzenism. / berylliose. s. de culoare alba. n. Abrev. / basiotribe. -oza.} 1) Despre un component celular sau tisular cu o afinitate particulara pentru colorantii bazici. f. BERIBERI. [Lat. iar extinderea tumorii catre tesutui adjacent are loc fara invazie. s. balbicare = lJa[fi6iaia. m. bella = frwnoasa. induzand *atropina si *scopolamina. Sin. Care se refera la centrul unei vertebre. s. basis = 6aza. este. [Lot. gr.} Unitate de masura a puterii acustice. definita ca logaritm In baza 10 a raportu-lui dintre puterea masurata si o putere de referinta. / benzolism. / battement. 4^-difenil) foarte putin solubil In apa. ca si In predzarea naturii eventual sanguine a petelor suspecte (In medidna legala). BENZI MEES / bandes de Mees / Mees' lines.. gr. philia = atracfie.} Pneumopatie profesionala.BAZINET BAZINET. tribein = a freca} Instrument utilizat In embriotomie pentru perforarea si zdrobirea craniului fetusului mort. inginer ameri-cati. s. tumorile benigne nu reddiveaza dupa ablatie (sau. f. s. leucopenie. Benzi transversale puse In evidenta la nivelul cromozomilor prin diferite tehnici de marcaj sau colorare. V. m.} Sin. n. [fieri = cuvdnt din Sri-Lanko. stammering.). Ant. repetarea cuv&tituiui accentueazd sensul . benignitas. n. f. m. / bel. / basophil. s. unele tumori benigne se pot extinde local. atat In plan arhitectural. n. basophilic. gr. / balbutiement. s. Sin. s. gr.. fie a ansamblului celor trei linii (panmieloftizie). cella = comaro. BENIGNITATE. / basophilie. beryl-lus. In cazurile extreme cu evolutie spre *coma etilica.. aim. extremis. BENZIDINA. fam. 2) Leucocit sanguin a carui citoplasma contine granulatii bazofile evidentiate pe frotiurile colorate prin *coloratia May-Grunwald-Giemsa. pi. [Lat. m. / basocellulaire. BALBAIALA. RezultatuI masurarilor este exprimat de obicei In decibeli (dB). cat si citologic. m. printre altele. adj. se poate Insoti de acte' automate si inconstiente. A.} 1) Proprietatea unei structuri celulare sau tisulare (granulatii intracitoplasmatice. s. Ca urmare. In care se "deschid calicele renale mari.

f.] 1) Care blo-cheaza "receptorii p-adrenergid.a stimuia. doua iitera a aifafietului grec. a aifa6etuiui grec. lipos = grasime. lipoproteina. si curieterapie. s. / betaine. a atfadetului grec. fixate pe doi atomi de carbon adiacenti. saibatic. pi. fr. cu localizari extratoracice.} Sin. produsa de celulele pancreatice. iar labetalolul este si alfa. [fi = a. In mod normal. 9-15% din proteinele plasmatice. B. s.1 ae Ca mimeisthai = a imita. / beta-ray therapy. BETATRON. BETALIPOPROTEINA. [at. de la trepein = a mtoarce. [at. se manifesta ca o pneumopatie prin inhalare de vapori toxici. m. fitobezoar (vegetale si hrana). gr. In functie de compozitie.si betablocant.: ebrietate (v. bibliotheca.ihiiwbar. dim.} Glicoproteina din familia *factorului de crestere epidermica. [at. cellula = camarufa. [ft = a. Indeosebi In unele ' maladii coronariene si In hipertensiunea arteriala. BETALACTAMINE.t ascutit cu care se imboCdesc vitde\ Substanta care activeaza *recep-torii padrenergid.} Subfamilie din familia "Herpesviridae. / betalactame. a.. adj. Sin. sj o forma cronica.. actiune hipocalcemianta. s. feeding-cup. bibliotheke = iocui undo se fin carfiie.. Enzima care inactiveaza penicilinele si cefalosporinele (plactamine) prin hidroliza nucleului *betalactam. In trecut. gerwa^u. / betamimetique.: p-stimulant. de ia bibere = a 6ea. bibi-tus.: p-lactam. a aifa6e. s. [at. BETALIPOTROPINA. sau genaaa . BETIE. din oiandeza bloc = truncfii de copac taiat. BETALACTAM. Numeroasele b. BETABLOCANT. Sin. n.} Accelerator de electroni sub actiunea unei forte electromagnetice de inductie.: p-adrenergic. de ia stimulus = fia. herpein = a se tori.} Var. / bestiality. BETAHERPESVIRIDAE / Betaherpesviridae / Betaherpesviridae. de (a gr. dim. selective).BESTIALITATE *pneumoconioza minerala fibrogena determinata de inhalarea unor pulberi de beriliu (metal rar. / betalipotropin. n. hloquant. grec. se afla In numeroase antibiotice. [/? = a doua iitera. utilizat In fabricarea tuburilor electrice fluorescente). reprezentand. Fasciculul de electroni accelerati (si. In care caz b. ['Pe. f. gr. Grup de antibiotice a caror formula chi-mica contine un dclu *betalactam. B. protos = primui. m. / betatron. Sin. cu energie mare) poate fi utilizat direct In terapie (*electronoterapie) sau dupa impactui cu o tinta metalica.: atenololul). m. Var. de ia hestia = animal. f. gr.] Recipient prevazut cu o tetina care permite alaptarea artificiala a sugarului.: betastimulant (v. s. s. beta = sfeda. m. Activitatea antibiotica este suprimata prin deschiderea dclului b. prin extensie.} Act sexual practicat de un barbat sau de o femeie cu un animal. exercita o actiune mitogena asupra epiteliului pigmentar al retinei si asupra celulelor musculare netede ale va-selor sanguine. / bestiality. Este sintetizata de numeroase bacterii grampozitive (''Staphyloccocus) si gramnegative C'Enterobactenaceae}. / feeding-bottle. de [a therapeuein = a mgriji. m. adj. Var. B. f. bes-tialis = Bestiai. / betamimetic. / betalactame. -ina. care stimuleaza acesti receptori. una din cele patru fractiuni globulinice care se separa la electroforeza. formata. BESTIALITATE. -inn. adj. f. {Lat.: sotalol. . f.: acebutololul). a fost utilizat In medi-cina populara ca antidot si i s-au atribuit proprietati magice si valoare de talisman. Var. iat. / ebri6te. corp care se eiectriz. In continua ame-liorare.rsa. fiind corectate astfel efectele defidentei de metionina. a aifabetuiui grec. -e. adj. / betatron. 2) Medicament ce poseda aceasta proprietate.] Denumire generica pentru produsii de permetilare a functiei amina a unui add aminat.. herpes. [Lot.] . n. s. / b6zoard.: p-globulina.). care devin astfel rezistente la antibio214 BIBLIOTECADEGENE ticele mentionate. m.: tricobezoar (format din fire de par). B. / betacelluline. s. f. -ina. s. Exista o forma acuta. gr.} *Radioterapie In care se utilizeaza radiatiile beta emise de izotopii radioactivi.] Fractiune proteica. poseda concomitent aceste caracteristici (ex. b. uCcer maiign. Izoprenalina si 'dopamina exercita o actiune b. s. / b6ta-adr6nergique. f. stimulare = fl imboidi. / betastimulant. BIBERON. s. f. cuprinzand genurile Cytomegalovirus (v. urmaf. -etos = pecingine. Var. Ciclul b. V. ?i zoofilie. s. adj. / betacellulin. Adrenalina stimuleaza atat receptorii a.. [/? = a dona Iitera. s.na padzehr =• concrefiune din anumite piante. sunt utilizate frecvent In terapeutica. [ft = a doua iitera. / betablocker. teacd. / betalactamines. f.. sunt alcatuite din doua mari familii: *penidlinele si *cefalosporinele. s. stimuiante. a aifa6etuiui grec. s. mai multe tipuri de b. adj. m. a aifabttulw. de [a globus = gio6.nt. s. f. s. s. / gene library. s. saifiatic. pura (ex. utitizatii odinioaril ca antidot. cu formarea unei functii amoniu cuatecnar. tricofito-bezoar (par si fibre vegetale). [/? = a doua Iitera. bibere = a 6ea. / betalipoprotein.: p-lactamaza. [fS = a doua Iitera. / beta-globuline.tu[ui grec.a produce. mimetikos = care imita. si de stabilizare a membranei celulare (ex. BETATERAPIE. [Lat. BETA-ADRENERGIC. [ft = a doua Iitera. -is = rinichi. f. s. s. gene bank. facandu-i insensibili la actiu-nea 'adrenalinei si izoprenalinei. favorizarea hipercoagulabilitatii prin cresterea 'adezivitatii plachetare Si. *Hid. Var.. tango. cat si p. In special sub actiunea *betalactamazelor. [Lat. poseda mai multe proprietati: stimularea producerii de *AMP-ciclic. / betastimulant. f. stimulanta. de ia biblion = carte. din gr. prin frecare. [fi = a doua iitera. gr. ebriety. / betaine. s. f. citomegalovirus) si Roseolovirus. s. f. s. b) cu actiune b. adj.easa. s. gr. BETAINA. virus = venin. BETALACTAMAZA. disponibile sunt clasificate In urmatoarele grupe principale: a) cu actiune b.). trope = mtoarcere.. / biberon. timolol). adj. 0 serie de b. sunt donori de grupari metil pentru sinteza *metioninei si a altor molecule. f. gr. Var. m. de ia cetta = Comoro. otrava. BETACELULINA. ren. izolat din 'antehipofiza si derivat din *pro-opiomelanocortina. ad = aproape de. / betabloquant. s. f. s. BETAMIMETIC. V.} Peptid alcatuit din 91 de aminoadzi. partial cu *electronoterapie. f. s. f. BETASTIMULANT. / betaadrenergic.: p-lactamine. f. / betalactamase. probabil. dobutamina este p. Ex. s. rezultand astfel oompusi inactivi si alergizanti. a aifa6etu(ui grec.. theke = cutie. n. [Lat. [ft = a doua Iitera. lot.} Care imita actiunea *re-ceptorilor padrenergid si. s. lipos = grasime. ergein = a iucra. pi. deci. globulus. therapeia = trata-me. Se disting. caracterizata prin aparitia unor leziuni anatomopatologice spedfice (granulomul berilic) si posibilitatea de extensie a bolii. BEZOAR. BETAGLOBULINA. elektron = ch. iar salbutamolul si ritordina p. / beta-globulin. m tu6ui digestiv ai unor animaie.: beta-adrenergic. s. / betalactamase. s.: p-lipoproteina. V. / betalipoprot6ine.: p-lipotropina.. herpes.. a aifa6etuiui grec. [ft = a doua iitera. Genele enzimelor pot fi localizate pe cromozom sau purtate de o *plasmida de rezistenta. f. doua iitera. a aifafietuiui grec. / drunkenness.] Concretiune formata In stomacul sau In intestinele unor animaie (Indeosebi ierbivore) si uneori la om. In acest caz se produc radiatii X a caror pu-tere de patrundere depinde de energia electronilor si de ca-racteristidle tintei. / betalipotropine.] Var. Var. / betath6rapie. Compus format prin eliminarea unei molecule de apa Intre o functie acid si o functie amina. -ina. -etis.: p-mimetic. B. / bezoar. s. aifa6etuiui grec. / betalactam antibiotics. genos = neon. BIBLIOTECA DE GENE / genoteque.: *carnitina si *colina.

: 1) B. s. ocupa o pozitie cheie Intre *glicoliza si functia res-piratorie a hematiei. / bifid. potenteaza actiunea insu-linei fara a creste secretia acesteia si. [Lat. adj. BILA. creand astfel conditii favorabile actiunii enzimelor pancreatice. organismul se afla In echilibru azotat.miscare completa la presiune.contractie nula. s. [Lat. probabil. transformarea diges-tiva a acestora. m. devine negativ In deshidratare prin transpiratii abundente. photos = Cumind.] Tip de muschi lung. adj.formeaza o asa-numita b. 2) B. eel mai complex. tab. s. adj. m. Evaluarea clinica manuala a fortei unui muschi sau a unui grup de muschi dupa o cotare mer-gand de [a 0 la 5: 0 . / balance. capiit. din olwi-desd bloc = truncfii de copac taiat. mucina. V. BICUSPID. [Lat. 3) Despre dintii *premolari. bigeminus = dedu6[at. ori. Totalitatea coloniilor . s. 5 . prin actiunea sarurilor biliare. doua ori. anat. carora b. bilateral bundle branch block. doud ori.} 1) Care prezinta doua creste pro-eminente ascutite. m. ou bigeminie. diferenta dintre apor-tul si eliminarea diferitelor substante minerale necesare organismului. . n. implicit. s. B. s. de [a pherein = a purta. / bicatenaire. care poseda doua capete. lipide. [Lat. V. -aux.} Care este despicat In doua In sensul lungimii. Ex. bis = de doua ori. puls bigeminat si trigeminism. poate determina uneori *acidoza lactica. si In continuare. cdmin. are un pH bazic si alcalinizeaza lichidul gastric acid ajuns In duoden. bifidus = despicat in doua. care Tmpreuna cu carbonatui (COJ~) reprezinta formele ionice ale acidului carbonic. relativ simetrice. his = de doua ori. / 2. cu o exiremitate alcatuita din doua capete tendinoase. adj. adj. lateral is = lateral. mineral. bis = de. de culoare variind Intre galben-auriu si brun-verzui. n. [Lat. prin *canalul coledoc.3-bisphosphoglycerate. bis = de doua ori. adj. BIBLOC. B. K).} 1) In general.i glykeros = mdulcit. diabet insipid etc. / bicatenary.: difosfonat (v.] Care poseda doua 'focare. f. f. phos. adj.: molecula de ADN. bis = de doud ori. Sistemul tampon CO^/bicarbonat este utilizat In culturile de celule de mamifere in vitro. proteine. m. adj. asemenea muschilor biceps brahial sau crural. caput. s. bis = de. f. bis = de. Este b. [Lat. BILANT.). / biguanide. 4) B. 215 . / biphospho-nate. / bigeminisme.: ureter b.a.} Perturbarea conductiei In cele doua ramuri ale *fasciculului His (bloc de ramura bilateral). [Lat. Traduce echilibrul fiziologic sau modificari patologice ale metabolismului mineral. / bilateral. nutritiv. m. s. -itis = cap. s. gall. hidnc. 4 . *pigmentii biliari. BIFOCAL. administrat per os. s. s. glucide. gr. saruri. devenite solubi-le. catenarius = te-gat m [anf. adj. ale corpului. / biguanide.): 2. b. -aux.. al caror ADN a fost sectional de o aceeasi enzima de restrictie pentru a face posi-bila recombinarea. [Lat. D. / bilan. Ex. -ale. *cosmide). f.. ca si Intr-o serie de procese enzimatice. bills = fiere. al unor persoane ce prezinta factori de rise pentru declansarea unor boli. bis = de. BILATERAL. / bifide. b. fr. acestea sunt b. / bifocal.} Grupare repetata de doua sis-tole (dublet). / bile. poarta.] In biologie si medidna.3-b.miscare partiala la presiunea normala. / biphosphonate.} Ester difosforic al acidului gliceric. evolueaza frecvent spre "bloc atrioventricular complet.: lentila b.miscare completa contra unei rezistente moderate. m. / bile. n. In functie de colectia de fragmente de restrictie pe care o contin. BICEPS. s. de. Cei trei compusi CO. Cu aspect variabil pe electrocardiograms!. m. favorizeaza. darificate. / bifocal. [Lat. 2. 1 . *sarurile biliare. b. [Lat. de obicei In cadrul unui proces fi-ziologic. cuprinde examenul clinic si o serie de investigate al caror con-tinut variaza In functie de scop: control periodic efectuat la nivelul populatiei. 2) Care apartine *valvei bicuspide a inimii. iar bacteriile transfectate se multiplica formand colonii. (fr. carora.3-BPG.miscare completa contra unei rezistente puternice.respectiv a fragmentelor de restrictie donate . azotat. B. Datorita acestui rol si actiunii sale de reglare a glicoli-zei. denumirea echivalenta pentru b.} Sin. focus = vatrO. -itis = cap. "bacteriofagi. s. numai In timpul digestiei. despicat. B. / bigeminy. -ism. s. de (a bis = de doud ori. [Lat. diferitelor principii alimentare (glucide. Vectorii sunt introdusi In mediul unei cul-turi bacteriene. m. proteine.3-BIFOSFOGLICERAT. s. li se faciliteaza absorbtia. HCO^ si COJ" constituie elementele sistemului *tampon al sangelui. la solidtarea ca-selor de asigurari etc. consumul metabolic si eliminarea reziduurilor. / bicarbonate. m. La noi In tara. vita-mine. / 2. genomice. geminus = geaman. photos = lumm. doud on. B. apa). / bicipital. Daca aportui este egal cu eliminarea. s. de. / biceps. / bilat6ral. BILA BIGUANIDA. de ia bis = de. anat. mai slaba decat sistola care o preceda. gr. 2) In mod obisnuit. m. raportui dintre aportui alimentar si utilizarea acestuia In organism.) primi-te si cedate de organism. adj. bis = de doua ori. bifancio = bi-[ant. analiza cantitativa a diferitelor elemente (minerale. s. care In viitor vor fi. phos. al unor grupe de populatie expuse (unor factori de origine profesionala). ia glykys = duice. / biceps. 3) B. Aprecierea amplitudinii miscarilor articulare active si pasive cu ajutorul unui *goniometru. Componentii principali ai b.contractie percep-tibila fara nici o miscare. BICARBONAT. BILANT MUSCULAR / bilan musculaire / muscular checkup. m. intervine si In unele procese metabolice (asimilarea carbonului). "lecitina si colesterolul.muschi). uter b. In diverse formule. / bicarbonate. pharos = care. bis = de doua ori. fara sa expuna la riscul de hipoglicemie. de. persoana examinata aflandu-se In stare de sanatate aparenta. -onis = carbon} Anion hidrogenocarbonat (HCO^). diferenta dintre azotui ingerat si eel eliminat prin materii fecale si urina. Abrev. In care se iau In considerare: valoarea ener-getica si biologica a alimentelor ingerate. -ale. adj. ADNc (care cuprind numai secvente nucleotidice ale genelor active transcriptional) si b. Antidiabetic de sinteza care. BICIPITAL. Exista si alte sisteme de b. s. este colectata In "vezicula biliara si deversata In duoden. BIFOSFONAT. m. / biblock. / bicipital. diaree. . BICATENAR. B.BIBLOC Colectie de fragmente de restrictie inserate In vectori de clo-nare (*plasmide. [Lat. explorarea *metabolismului bazal si calcularea b. Se apreciaza prin: urmarirea curbei ponderale si a starii de nu-tritie. 2. Este indispensabila pentru absorb-tia colesterolului si a vitaminelor liposolubile (A. este control medical. [Lot. / bicuspid. Examen medical sistematic. -ens = iatura.} Lichid de secretie a hepatocitului. De asemenea. doua. engl. BILANT ARTICULAR / bilan articulaire / articular check-up. efectuat periodic sau ocazional. care este foarte abundent In eritrocit. -e.muschi. lipide. V. / bicuspide. BILANT DE SANATATE / bilan de sante / check-up. Ex. s. h. manual muscle test. cu rol de rezerva de energie. Prin fixarea sa pe hemoglobina micsoreaza afinitatea acesteia pentru oxi-gen. adj. s. / bibloc.. Ie sporeste si activitatea lipolitica. Ca catena = [ant.] Despre o molecula alcatuita din doua lanturi polimerice legate Intre ele. compusa dintr-o *sistola normala urmata de o *extrasistola (prematura). doua ori. a transporta. cu vascozitate mare. tab. Produsa continuu. la latus. fidus = taiat. BIGEMINISM.3-bisphosphoglycerate. E. f. lichide etc. sunt: apa. diferenta dintre cantitatea de apa ingerata si cea eliminata. carbo. s.} Care este situat de ambele parti.. 2 . cuspis = vdrf. [Ital. bloc. emulsia grasimilor. 3 . BIFID. Ex. cu referire la muschii bicepsi (v.

In unele ciroze hepatice si In icterul prin obstructie. BIOCAPTOR. Ex. f. / biocatalyseur. / biocompatibilit6. bis = de doud on.] Exereza chirurgicala a doi lobi de la nivelul plamanului drept (superior si mediu. f. b. -iaa. a distruge. katalyein = a dizotva. f. bilis = fiere. conservarii. [Lot. neconjugata. s. ektome = e^cizie.: apa (HsO) este un compus binar.] Pigment biliar produs prin degradarea *hemoglobinei In sistemul reticuloendotelial. bios = vidfd. avand o compo-nenta determinata. s.] Care este In relatie cu *bila. f. / bilharziasis. -oris = cdidura.] Sin. pigmenti b. -ozn. In ultima vreme termenul se refera numai la enzime. bilis = fiere. / bilieux. 2) Numarare b. / biliaire. Se deosebesc: 1) 9. utilizsind doar cifrele 0 si 1. BILIVERDINA. prin extensie. / biocapteur. bilis = fieri. s.: colangiografie (v.: Schistosoma (v. / biliculture. In bila sau In sange.7 mg/dl (3. f.] Despre un material organic sau anorganic care. BINOCULAR. BILIAR. fuscus = negru. pe cand 'bilirubina indirecta sau libera. BILIRUBINA. f. bini = cate doi. ruber. / biocalorimetry. Cat. bilirubina este absenta In urina. / biocatalyst. [Cfr. gr.] Pigment tetrapirolic Inrudit cu *pigmentii biliari.} 1) Ansamblu de organis-me vii ce populeaza si transforma un "biotop. cultura = cu[tivare.} Stiinta dedicata studiului struc-turii si sintezei substantelor constitutive ale organismelor vii si al proceselor chimice care reprezinta baza fenomenelor vietii. [Lat. s.: membrana care protejeaza tesutui amin-tit Tmpotriva respingerii imunologice si permite. Valoarea sa In sange este Intre 0. f. Ex. pati = a suferi). totodata. Ea se ga-seste In cantitate redusa In serul normal. Este transportata In sange sub forma insolubila In apa. [Lat. BIOCOMPATIBILITATE este prezenta la pasari si la unele mamifere. adj. factorii de crestere. adj. f. f. facers = a face. / biliary. In medii de cultura adecvate In vederea depistarii unor agenti patogeni microbieni. vitami-nele. 1825-1862. canale hepatice (b. s. rewire. BILHARZIA / Bilharzia / Bilharzia. -ina. artis = artd. bins = viatd.] 1) Compus din doua unitati. f. gr. prin tubaj duodenal. -brum = rofu.) BIOCENOZA. / biocompatible. s. [Gjr. f.. BILOBECTOMIE. [Lot. / binary. kybernetike = arta de d guvema. se pune In evidenta prin metode care utilizeaza o *dia-zoreact 3. bilis = fiere. liposolu-bila. / biocenose. [Lat. BIOCIBERNETICA. / biligraphie. gr. vezicula biliara (t). reglarii. BINDING PROTEIN / binding protein / binding protein. BILIFUSCINA.: biosenzor (v. B. 216 . cistica sau veziculara).: canalicule b. Ex. BIOARTIFICIAL. urina sau In continutui intestinal. s. -hrum = rofu. f. / bilious. gr. Are relatii directe cu 'bionica. directa sau conjugata este o forma dozabila direct. biliosus = piin de fiere.: sistem de numarare cu baza doi. s. alcatuita dintr-un tesut viu (ex. / biocenose. f. -ina.1-0. intodus In organism.: TBG thyroxine-binding protein (globulin). f. f. compati = a suferi impreund cu (cum = cu. f. [Lat. AngI utilizat pentru desemnarea unei *proteine de legare.} 1) Care apartin celor doi ochi. / bilifuscine. / binaire. koinosis = asociere. -elle. -ina.[ Prezenta si concentratia "bilirubinei In urina.} Sin. adj. / bilifuscin. adj. bi'os = iiiatd. BILIRUBINEMIE. bilharziosis. f. Cea mai reprezentativa este neurocibernetica. / bilobectomie. da direct eactia. [at.. / bilirubinuria. dupa care b. / galloculture. f. f. precum si o actiune activatoare asupra motilitatii intestinale. Cinin. [at. / bilharziose.} Prezenta In concentratie normala a *bilirubinei In sange. -bra. din doua elemente. s. ruber. medic german care a studiat aceastd Boald. schim-buri metabolice Intre organ si organism).4-12 ^mol/l) si creste net In icterul hemolitic ?i In icterul fiziologic al nou-nascutului. b. compati = o suferi impreund cu (cum = cu. ocularius = referitor ia ochi. proteina plasmatica de legare a *tiroxinei. ruber. BILIRUBINURIE. bios = viatd. / bilirubin(a)emia. situatie patologica ce apare In unele tipuri de ictere prin hepatita sau secundar obstructiei cailor biliare.] Sin. 1n mod normal. perecfie. f. ors. -brum = rosu. sau mediu si inferior). ouron = urina. graphein = a scrie. [Lat.} "Pigment biliar rezultat In urma oxidarii *bilirubinei. s.: vedere b.). / biliverdine. khemeia = aicMmie. BILIGRAFIE. s. BILIOS. s. / bilin. bilis = fiere.] Ramura a *ciberneticii avand ca obiect principiile si mecanismele concrete ale comenzii. (at. bins = viatd. binarius = du6[u. conjugata trece normal In bila. / biochemistry. s. Ex. / biocybern6tique. care nu a traversal ficatui prin canalele biliare.: microscop b. de la bills = fiere. adj. lobos = to6. / bioartificiel. ca urmare a solubilitatii In apa. s. s. Cresterea nivelului sanguin si prezenta sa In urina indica existenta unei retentii biliare. s. si tab. / bilirubin.7-5. s.). BIOCHIMIE. s. [Lat. Ex. / biline. adj. -euse. Conjugarea are loc In ficat. f.] Proprietatea unui material de origine organica sau anorganica de a fi "biooompatibil. nu exercita efecte nocive (to-xice sau de alta natura) locale sau generate. (In urma cu doua decenii. / bioartificial.] Despre un organ protetic cu structura hibrida: o parte biolo-gica. / biocybernetics. BIOCATALIZATOR. 0.: insulele Langerhans) si o parte artificiala (ex. [Lat. indirecta sau libera reprezinta b. / binoculaire. s. m. BILHARZIOZA. s. s. care se divide In cate doua elemente. legata la albumina. -bra. adj. [Lat. Este o combinatie a b. adj. [Lat. pentru a desemna nivelul crescut de bilirubina In sange. s. Serveste Indeosebi In informatica. f. gr. La om poate aparea In ser. s. bias = viata.1 umol/l). f.BILHARZIA i se atribuie o actiune antiseptica si bacteriostatica asupra flo-rei microbiene intestinale. bilis = fiere. bios = viafd.[ Utilizarea *calorimetriei pentru masurarea cantitatii de caldura produsa de o fiinta vie. / cholangiography. f. atat extrahepatica (prin obstructia ampulei Vater. de [a ocu-lus = ocSii. BIOCALORIMETRIE. / biliverdin.] Care este determinat de hipersecretia biliara. adj. / biochimie. bilis = fiere. hepatica). f. s. / biocalorimetrie. const. / binocular. f. [^r. s. [Lat. pati = a suferi).3 mg/dl (1. captare = a prinde. bills = fiere. / biocompatibility.] Produs secundar de oxi-dare a *pigmentilor biliari si a compusilor heminici. [Theodor Maximilian Bilharz. hormonii. a coledocului). -ina. / bilirubine. f. s. [Cyr. s. {Lat. 2) B. s. m. BILICULTURA. -iaa. adj. [Theodor Maximilian Bilharz. / biosensor.} Cata-lizator organic cu mare spedfidtate de actiune si de substrat. s. adj. nu da reactia decat In prezenta alcoolului. BIOCOMPATIBIL. medic german. Absenta la om.2-0. inco-rect.). 2) Care este prevazut cu doua *oculare. BILINA..] Insamantarea *bilei recoltate steril. C sau b. *Bilirubina directa sau conjugata. f. \Qr. alaturi de enzime erau considerate b. n.. s. color.: schistosomiaza (v. \Qr. autoreglabila. cu acidul glucuronic. Termenul este folosit. / biocompatible. A). atos == sange. hios = viatd. / bilobectomy. metron = mdsura. cat si intrahepatica (hepatita). prezent In materiile fecale si In urina In caz de icter sau de afectare hepatica. BIOCOMPATIBILITATE. V. si pigmenti biliari. V. bios = viatd. / bilirubinemie. m. 2) Orice relatie Intre orga-nisme. haima. In conditii normale si patologice. [at. [Ofr. s. Caracteristidle sale variaza In functie de provenienta: canal coledoc (b. B.] Sin. {Gfr. f. hidrosolubila. -bra. s. bilis = fiere. / bilirubinurie. BINAR. prelucrarii si transmiterii de informatie In sistemele biologice. adj. s. s. viridis = verde. [Qr. biochim. f. 182S-1S62.).

celu-lara. structura si mecanismele de functionare ale fiecarui organism si ale partilor sale componente. electroencefalogra-ma. [Cfr.} Stiinta care. In cadrul careia sunt utilizate o serie de achizitii din "biologia moleculara.. / bio61ement. b. \Gjr. / biophysics. reprezinta un domeniu extrem de dinamic In cadrul caruia sunt integrate datele de *biologie moleculara. / biodegradable. anali-zat In lumina valorilor si principiilor morale. iaformatio. f. S. corp cart se dectrizeazd prin frecare. lipide variaza con-siderabil cu specia. genetica etc.. Indeosebi b. s. \Cjr. bios = viatd. ingenierierie biologique. BIOINGINERIE. bios = twf&. P. m. s. distributor. corp care. disponere = a aranja. BIOLOGIE CELULARA / biologie cellulaire / cell biology. potentialul de membrana se inverseaza.o.} Stiinta de frontiera. din gr. -oris = distri6uitor. Fe.] Despre orice compus organic care. depinde de: solubilitate.. Al. continute In tuburi semiper-meabile implantate sub piele. f. conceperea unor tipuri variate de pro-teze. neuroni etc. s. moleculara. adj. [l^r. / bioingenierie.. Cercetarea biologica are ca obiective forma.tiun. s. / bioinformation. m. n. adj. f. BIOELECTROGENEZA. electromiograma. populatii). s. se electriseazd pnn frecare. B. Cl. Stiinta puternic dezvoltata In tarile avansate. encrgein = fl fi m activitate. [at. ethica = moraia. s. BIOINFORMATIE. Prin biodegradare.] Informatie din sistemele biologice cu rol In reglare. rezulta ca urmare a fenomenelor de transport ionic pasiv ("canale ionice) si activ (*pompe ionice). f.} Analiza fenomenelor si proceselor biologice din punctui de vedere al transformarilor de energie si. BIOGENEZA. mai mult sau mai putin validate.. bioenergetica.} 1) Energie consumata sau eliberata In procesele biologice. / bio6nergetique. V. BIODISPONIBILITATE. s.. de la physis = natura. / bioelectrogenese. conceptele. bios == viaf. ce nu fac parte din moleculele de proteine. f.} Stiinta consacrata studiului fiintelor vii. lot. s. biochimie. de la ethos = noravwi. din punctui de vedere al termodinamicii. physica.: electrogeneza. f. f. [C. glucide. In spedal proteinele si 217 .energiei mentale". Ca. Sin. B. de la distribuere = a distridui. reflectare. Cat. s. elementum = dement. Cat. s. f. Se abordeaza o serie de aspecte fizice ale fenomenelor vietii. mai multe) al carei deficit afecteaza o functie importanta. c. adica al organismelor caracterizate prin capacitate de repioducere si de evolutie (microorganisme. raporturile acestora cu mediul etc. -onis = schita. de dezvoltare si de evolutie a diferitelor specii. / bioinforma-tion. are drept obiect studiul si examenul sistemic al comporta-mentului uman In domeniul stiintelor vietii si ale sanatatii. de la gennan = a produce. BIOENERGIE. medicala cuprinde domeniile b. dclul de reproducere. / bioenergetics. re-zultand eleclrogramele: electrocardiograma. constitute baza dezvoltarii cunoasterii *patologiei celulare. / bioenergy. f. elektron = dtinCimBar. BIOFIZICA. In prezent. starea fizica a *exdpientului. s. / biology. pe baza .] 1) Teorie conform careia orice organism provine dintr-un alt organism similar. uneori. In cursul erelor biologice. genesis = producere. In general. s. Zn peste 90%. / bioethique. bios = riotd. s. 2) Carac-terizarea b. / biodisponibilite. bioelectro-geneza si biopotential. 0 si H formeaza peste 10% din masa materiei vii. iar Tmpreuna cu C. B. dispozi-tive sau aparate utile In biologie sau/si In diferite domenii ale medicinei.: b. [Gfr. B. f. comuni-catie.} Denumire de ansamblu a proceselor care se afla la originea "bioelectricitatii. n. / bioenergie. / bioelectrogenesis. In exci-tatie. f. medic si psih- BIOLOGIE MOLECULARA analist austriac. viteza de disolutie a substantei active.. / bioelectricite. bios = viaf:a. [^r.. s. reprezentare. cauza *potentialului de repaus. degradare = fl deffrada. BIOLOGIE MOLECULARA / biologie moleculaire / molecular biology. / bioelectricity. f.} Proprietatea unui principiu activ al unui medicament de a fi resorbit In cantitate suficienta si destui de rapid pentru a fi eficient. [Qr. / biodegradable. BIOELECTRICITATE.. s-a asigurat ciclul natural al elementelor. / bioartifi-cial distributor.: disponibilitate biolo-gica a medicamentelor. ca si o serie de principii fizice care conditioneaza aceste fenomene. [Cfr. s. s. In relatie cu cercetarea fundamentala biomedicala si cu aplicatiile In medicina. gr. s.} Domeniu de frontiera cuprinzand ansamblul de tehnici si de cunostinte utilizate pentru conceperea si aplicarea In practica a unor procedee. In relatie cu celula. / biogenesis. masajul sau eliberarea expresiei emotionale. a repdrtiza. s. introdus In sol. electroretinograma etc. energem = forta in ac. s. physikos = natural.. bias = viafd. inteCigentd. B. [at. bios = viafa.: acizi nucleici. bios = viafd. Stiinta Intemeiata de George Emil Palade care a deschis calea studiului structurii si functionarii celulei la nivel molecular. sunt formulate diferite conduite terapeutice. bios = viafd.: 1) Fenome-nologia si transformarile de energie din biosisteme.] Sis-tem biologic implantat In organism capabil sa elibereze o sub-stanta (sau. f. s. f. In cadrul acesteia. elektron = cfiifiCim6ar. s. s. [Qr.T. ramura a biologiei dedicata studiului fenomenelor biologice utilizand principiile. utilizand o metodologie interdisciplinara. [Gjr. compozitie. [at. conservare si transmitere In spatiu si timp. f. Cat. f. \Cjr. c. / biodistributeur. s.} Ansamblu de fenomene electrice (diferen-te de potential.BIODEGRADABIL BIODEGRADABIL. f. / biogencse. din punctui de vedere at regimului energetic. BIOETICA. b.: proiectarea si perfectionarea aparaturii biomedicale. [gr. forma de administrare a medicamentului. contine mai multe domenii. Sin.energiei somatice" si . ''depolarizari si "repolarizari. Domeniu interdisciplinar si supradisciplinar (. femininu[ substantival ai adj. f. aceste celule sunt capabile sa furnizeze organismului "insulina In functie de variatiile con-centratiei extracelulare de glucoza. f. logos = stiintd. V. Cat. reprezinta si o sursa preferata de sarlatani. acestea din urma fiind doua: respectui vietii si respectui metodeterminarii persoanei. Domenii de studiu In b. b. f.. f. prezentand asa-numita . / bioavailability. 2) Crearea unui organism viu. de [a gennan = a produce. s. utilizand contactui corporal (touching). genie biologique / bioengineering. poate fi descompus prin actiunea unor enzime. ethike. Na.recalcitranta moleculara". moleculara si b. Ex. dezvoltarea diversetor tipuri de biomateriale. 1897-1957 (mai cunoscut pentru Incercarea de sinteza marxism-psihanaliza). BIOENERGETICA. Si. Exista Insa si substante care nu sunt b. bios = via^d. bios = viata. Reflectia bioetica se bazeaza pe fapte si pe reguli si principii. a ordn-dui. bios = viafd. genesis = producere. Mg. hormoni. informatie/ de Ca informare = a reprezenta.regina a stiintelor") avand ca obiect studiul structurii si functiei moleculelor caracteristice structurilor vii. s. BIOELEMENT. BIOLOGIE. ingenium = spirit. curenti ionici) ce Insotesc fenomenele fiaologice. / biologie. physike.] Element constant Intalnit In sistemele vii. Se disting numeroase directii ale b. Celula In repaus (stare stationara) prezinta o inegalitate de repartitie ionica pe cele doua fete ale membranei. 2) Doc-trina psihologica elaborata de Wilhelm Reich. [^r. organisme pluricelulare. / bioelement. bios = viatd. f. SuportuI material al b. BIODISTRIBUITOR. / biophysique. ContinutuI In unele b. N. K. 3) Efectele diferitelor forme de energie asupra organismelor vii.e. alcatuite din celule p ale *insulelor Langerhans in cultura. Variatiile de potentiate din cursul activitatii unor organe sunt Inregistrate. s. metodele si tehnicile fi-zicii. bias = viaf-d. / bioethics. Cantitatea de substanta eliberata si ritmul de eliberare al acesteia sunt reglate prin Insasi efectele mole-culei respective In organism.

V. dt la potens. studiile si aplicatiile b. materia sou materies = ma. b.] Tip de *proteza valvulara destinat Inlocuirii valvulelor aortice sau atrioventriculare. / bioprosthesis. / bioluminescence. s. In cazul structurilor neexdtabile. *biologiei celulare etc. d) b. corp care se eiectrizeaza prin frecare. / biopterine. [GfT. / biopsie. determina o forma particulara de hiperfenilala-ninemie. nucleului (cariometria). 2) b. s. care poate orienta actui chirurgical. de zi Si noapte (drcadiene) etc. pot fi endogene sau exogene. circadian si sin-cronizator.. efectuata cu un 'trocar special. rezulta In urma unei reactii de *oxidoreducere care cuprinde un sub-strat (*luciferina) si o enzima ("ludferaza). s. BIOPSIE. aduce.te. [^r. / biopterin. / biomicroscope. sunt asociate proceselor vietii. Prin extensie. [Qr. DefidtuI de b. material. mechanicus. medie. In functie de procedeui utilizat pentru recoltare. organe/or (viscerometrie. f. / bionics. ca simpli subprodusi de metabolism. biometry.} Domeniu al biofizidi In cadrul caruia sunt aplicate principii si legi ale mecanidi In studiul biosistemelor. cronobiologie. seiisoriiim = organ de. Dupa origine. din gr. bios = viafo. 8. \yr.} Producerea de lumina de catre unele organisme vii. / biomechanics. BIOPROTEZA. [Cfr. bias = viaf-a. s. trebuie sa fie 'biocompatibile si sa prezinte o *fia-bilitate adecvata utilizarii. f. s. se afia In relatie cu o serie de stari patologice.sectiune optica" a ochiului. n. iat. / biosensor. pot fi sezoniere. f. Sunt mo-delate acele structuri sau functii care s-au perfectionat datorita adaptarii unor animale la mediul biologic. de suprafata. ca si administrarea de *serotonina Si de 'dopamina. [at. f. B. 'biologiei moleculare. Sin. BIOPTERINA.\ Microscop binocular cuplat la un dispozitiv special care permite iluminarea in-tensa si focalizata a unei suprafete reduse. BIOMICROSCOP. s. / biom6canique. V. f. / biorythmologie. s.] Punct de confluenta interdiscipljnara a *cibemeticii. / biomaterial. calculul probabilitatilor si principiile analizei matematice pentru studiul fiintelor vii.a. de regula. de obicei fara semnificatie biologica majora.} Studiul stiintific al *bioritmurilor. pi. \GjT. BIOMATERIAL. In prindpiu. s. f.] Sistem de detectie si masurare alcatuit dintr-o structura vie (bioreceptor) asociata cu o componenta electronica (transductor). [Gjr. s. prosthesis = adttugare. la pestii electrici (torpila electrica). semnifica Incetarea acestor procese. . de la pro = mainte. de.] Potential electric care se produce In structurile vii datorita proceselor de "bioelectro-geneza.. massa = mosa. m. e) b.] Ramura a biologiei In care se utilizeaza metodele statistice. B. f. 3) b. bios = viafo. elektron = chihiimbar. In practica se disting: a) b. / biomasse. Tetrahidrobiopterina (BH4) este *cofactor al fenilalanin-hidroxilazei. ceramica. [C/r. [QT. Ca bioreceptor pot fi folosite enzime. iat. Nature b. lunare (ex. s.0. mekhanike. a pune. simf. f. -ntis = puternic fi posse = a putea. efectuata prin razuirea (gratajul) unei mucoase sau componentelor superticiale ale pielii. cu ajutorul caruia se reool-teaza un fragment de tesut sau de organ situat In profun-zime. bias = riafa. / bioluminescence. b) b. de la nivelul tesuturilor excitabile (sistem nervos.: ciclul menstrual). a evolutiei medi-cinei contemporane. sau "frotiul. meros = parte. este foar-te diversa: metale (aliaje). logos = ftiinf. m. B. B. In prezenta oxi-genului. investigarea constitutiei biochimice si a remanierii materialului genetic. bios = viafa. prin aspi-ratie a secretiilor fiziologice sau patologice. Compus din clasa 'pterinelor. / biopolymeres. thesis = punere fi tithenai = a ptasa. rhythmus. s. este fixata pe un inel metalic.a.rie. rhythmos = ritm. In cazul sistemului vascular. opsis = vedere. al carei tratament necesita un regim restrictiv In *fenil-alanina. Indeosebi ale acelora care executa mis-can coordonate.va[a potentialis. genetic sau microbiologic. [at. pi. / biomass. / biomateriau. / biorhythmology. bios = viafo. m. s. de. implantabile sau nu.copierea" unor organe senzoriale In *robotica.: 1) b. / biopotential. organite celu- . cronofarmacologie. din gr. s. / bioprothese. iar dis-paritia b. Indeosebi pentru seg-mentui anterior. s. f. m. b. polys = muiti. Din aceasta confluenta rezulta progresele fundamentale ale medidnei contemporane. \Cjr. *biofizicii. In medidna. BIOSENZOR. f. V.] 1) Prelevarea in vivo a unui fragment de tesut (normal sau patologic) sau a unui organ In scopul efectuarii unui examen histologic (anatomopatologic). f. mikros = •true. / biomedecine. crearea de noi molecule artificiale.] *Polimeri formati In organismele vii.] 1) Cantitatea de microorganisme continute Intr-un mediu lichid. s. / biomicroscope. / biometrie. Tulburarile b. muschi).] Domeniu interdisdplinar cu caracter aplicativ avand ca scop modelarea unor structuri ?i/sau functii ale unor biosisteme animale pentru crearea unor dispozitive utile In stiinta si tehnica. s.. b. bios = ilia^a. / biometrics. BIOMETRIE. bios = watd. celulelor (citometria). / biopotentiel. iat. bios = viata. bioelectridtate si bioelectrogeneza. f. s. De ex. logos =• ftiinfa. BIOMASA. bios = viaf. si genetica moleculara. ['De la biologic + electronica. s. s. B. / biopsy. f. prin exereza a unui ganglion sau a unei tumori mid. tirozin-hidroxilazei Si triptofanhidroxilazei.: heterogrefa valvulara. unui examen *extemporaneu. f. 2) Totalitatea organismelor care traiesc Intrun biosistem. B. La organismele vii. m. / biopolymers. / biorhythm.BIOLUMINESCENTA acizii nucleici. un grad de certitudine In diagnostic. n. care au rol determinant In functiile structurilor respective. / bionique. Este alcatuita din valvule aortice de pore sau din pericard bovin tratate chin-lie pentru asigurarea supletei. de obicei. la mekhane = mafina. reprezinta baza dez-voltarii *medicinei moleculare si. / biocapteur. alcatuite din aminoacizi (monomeri). de. a e?(wnina. osteometrie) si a par-tilor corpului (somatometrie). BIOPOLIMERI. f. BIOMECANICA. m. m. potential de repaus.} Denumire generala a oricarei substante (material) utilizate pentru producerea (confectionarea. skopos = obstrva-tor. De ex. s. rezistentei si pentru suprimarea caracteristicilor antigenice. In general. potential de actiune..] Variatie periodica a proceselor si fenomenelor biologice. s. gr. s. m. pe cale endoscopica'. c) b. Se poate aplica la diferite nivele de organizare a materiei vii: b. acoperit cu material plastic. bios = viafd. s. BIORITM. Se obtine astfel o veritabila . rhythmus. bios = niatdi metron = masura. Ex. medidna = medicina. mekhanikos. BIOMEDICINA. s. confundat cu prothesis = propozifie. m. din cursul unei intervenfii chirurgicale destinata. s. [at. Sin. [at. *biochimiei. / biomedicine. derivati de carbon etc. s. fabricarea) de proteze sau de organe artifidale. s. / biorythme. care determina compor-tamentui si reactiile vitale. BIORITMOLOGIE. bios = viafo. [Gr. -inis = tumind. [QT. prin punctie. 2) Insusi materialul pre-levat. tesuturilor (histometria). f. BIOLUMINESCENTA. b. [at. s. s. se disting trei categorii de b. s. n. f. rhythmos = ritm. [Qr. f) b. s. prezinta interes Indeosebi In cazul aparatului locomotor si. bios = viafa. on de materiale utilizate In explorari sau In laboratoare de analize. lumen. bios = viaf. In functie de semnificatia biologica. polimeri. histo-chimic (biochimic). gr. [Qr. imunologic (punerea In evidenta a unor antigeni). n. la seatere = a simfi. b. Tmpreuna cu *hemoreologia.. f. iat. aspect. dispa-ritia biopotentialelor creierului este unul din criteriile mortii cere-brale.: ritm biologic. gr. f. f. 218 BIOSENZOR BIOPOTENTIAL.: polipeptidele. BIONICA. la skopein = a redea.

?(amen. bila etc. o enzima) si molecula de dozat (ex.mant utiUzat de. / biosmosis.). f. s. criminologie etc. f. f. Utilizarea b. adj. a painii sau a derivatelor din lapte)..BIOSFERA lare. XVllI). denumite.. [C. / biosphere. de. adj. thesis = pune-re. [Qr. BIOSINTEZA. este un *ecosistem supus unor modificari naturale constante care se produc In perioade de timp foarte Indelungate. pentru numeroase molecule biologic active endogene sau exogene. {•ngl.} Sin. V. Indeosebi fermenti lactici si levuri. Sin. glucoza) se produce o reactie In urma careia rezulta un produs care poate fi transformat In semnal electronic de catre transductor. s. In reali-tate. imboldtsc viteie. b. / biotechnology. -onis. BIOTIPOLOGIE.} Sinteza a unei substante naturale de catre celula vie. / biostimulant. se opun terapeuticii stiintifice. Se denumeste astfel determinarea cantitativa a unor substante biologic active direct In organismul viu. comparativ cu ale speciei din care face parte. de. Statistik (te. n.nne. s. / biosystem.- BIOVULAR griji. inclusiv In ameliorarea unor specii de plante sau animale. marca. formare = a. / biostatistics.e test = vas de. com-punere. cu numeroase aplicatii In stiinta si In industrie. / biosphere. Termenul desemneaza. de ex. Acestor b. sphaera.] Termen folosit pentru desemnarea unei populatii. In mod normal In perioada de cres-tere. s. bios = viafd. [CJT. / biotin. / biotope. s. f. care este considerata agresiva si concentrata exclusiv asupra bolii. vech. bios = iiiatd. / biotherapie. / biotransformation. / biotonus. m. bios = viata. In acest mod au fost dozate si stan-dardizate vitaminele si hormonii. de la transformare = a transfonna (trans = piste. / biotype. f.} Raport Intre asimilatie (A) si dezasimilatie (D). s. n. cu sensibilitate si specificitate acceptabile.). In conditii omogene. s. m. 219 .. denumite *viscerotonie. f.. sphaira = sfera.} (Substanta) care stimuleaza nespecific vitalitatea unui sistem viu. BIOSMOZA. s. model. bios = viata. [^r. s. bios = viata. s. s.] Denumire pentru fenomenul de "osmoza care are loc la nivelul membranelor biologice semjpermeabile. therapeia = trataimnti de. de la. stimuCa. Intre agentui imobilizat (ex. adj. s. f. s. n. la. bios = viafd.sobolan. f. / biotine. bios = viata. de asemenea. celule Intregi. gr. model. Exista cer-cetari asupra relatiei Intre tipurile psihologice si predispozitia la diferite boli. / biotest. / biosynthese. BIOSTATiSTICA.: vitamina Be (v. ancestrale bazate pe fermen-tatie (producerea vinului si a berii. bios = viafd. . adj.). Unii b. Caile sunt deosebite de cele folosite de chimia organica In laborator. m. In functie de temperamentui si comportamentui sau. antibiotice etc. .himifti. dincolo de. un grup relativ specific de plante si animale constituind o "biocenoza. [Cff.] Studiul caracteristicilor bio-chimice variabile ale unei suse bacteriene. de obicei. Indeosebi In relatie cu zacamintele de petrol).pa. Cut ars. si pancreas artificial. s. f. bios = viafd. [Qr. / biotonus.n cre-at in sec. Sheldon a descris trei tipuri morfologice principale: *endo-morf. m. bios = mata. collegium statisticum. a pune [aotattd.] *Statistica aplicata la studiul si interpretarea structurilor si fenomenelor caracteristice vietii. se compune din partea inferioara a atmosferei. / biotest. BIOSISTEM. m. s. [at. *ectomorf si *mezomorf. Indeosebi de medica-mente. In distrofie si In malnu-tritie. sustinand necesitatea tra-tarii individului In totalitate. biotonicity.} Modificarile suferite de sub-stantele straine introduse In organism. permitand urmarirea continua a concentratiei unor molecule In sange. bios = viata. / bistatistique. bis = de. BIOTONUS. In principiu. [Cfr. la thercipeuein = a m. f. s. systema.soarece. majoritatea subiectilor avand caracteristid compuse din cele trei temperamente. / biotyping.} Ansamblul zonelor Pamantului la nivelul carora este prezenta viata animala sau/si vegetala. / biotype. aranjare. / biotypologie. BIOVULAR. synthesis = acfiunea de. typos = tip. / biovular. transformation. de [a ovum = ou. f. clasice. / biotope. un grup de indivizi omogen prin-tr-un anumit numar de caracteristid anatomofunctionale. f. s. bios = viafo. Sin. n. topos = Coc. s. [a stimulus = 6df ascufit cu care. de. Ti mareste rezistenta la factori nocivi sau Ti favorizeaza vindecarea. BIOSTIMULATOR. [Qr. bios = viata. f. [Cjr. / biotherapy. hematologie. / bio. marcd. o serie de tehnici de fermentatie au per-mis fabricarea antibioticelor si a altor metaboliti celulari utilizati In farmacologie sau In alimentatie. testum = capac de. a[c. model. transformatio. s.)..s. s. / biotechnologie. a unui grup de subiecti care poseda acelasi patrimoniu ereditar homozigot.. neurostiinte. [at.: taxonomie (v. meserie. f. types = tip.: dizigot (v. s. In prezent s-au diversificat dato-rita recursului la date oferite de endocrinologie. Bi0TINA.). f. / biostimulant. aoua ori. . s. da o forma). din [at. BIOTIPARE.] Mediu geografic In care traieste. a. Cat. a pune. f. test = e. s. / biotaxis.] Denumire generica pentru tehnologiile In care se utilizeaza diferite sisteme biologice: organisme Intregi. f.. s. bios = viafo. se. din fr. a oceanelor. B. [Cjr. deoarece acestia permit o analiza rapida. / biotypology. a glucozei. impingere. n. stiintificcS ovulum = ou mic.' sistem biologic (v. [a syn = impreund. daca initial erau obtinute prin *biometrie. germ.: producerea unor proteine sau a *anticorpilor monoclonali. Exista b. m. pTo6d. f.. BIOTOP. sau a unor produse organice (sue gastric. marcd. {Cjr. [at. s.r. s. [Lot. f. / biovulaire. care sunt imobilizate pe un suport. [<gr. I biotypie. / biotaxie. deci b. B. BIOTEST. Fiecarui tip morfologic Ti cores-punde un ansamblu de trasaturi psihologice fundamentale. BIOSFERA. Reprezentand mediul capabil sa adaposteasca viata.} Sin. la syn = impre-und. -atos = ansamfllu. tipurile pure se gasesc rar. V. In diagnostic se extinde considerabil. serveste Indeosebi In studiile epidemiologice. -ozd. BIOTAXIE. *Bioingineria Incearca utilizarea modali-tatilor biosintezei In sintezele organice. s. a. se stabilesc unitati biologice..). s. -e. Dupa un b. partea superficiala si un strat al scoartei terestre cu grosimea de eel putin 2 kilometri (la aceasta adancime pot trai unele bacterii. BIOTRANSFORMARE. ft tithenai = a piasa. de.} Stiinta destinata studiului relatiilor posibile Intre structura oorpu-lui si comportamentui psihologic. s.} Metoda de terapie neconventionala (cu numeroase di-rectii si tendinte) prin care se sustine utilizarea exclusiva a substantelor biologice. logos = stunfo. bias = viata. dupa numele speciei utilizate (unitate . Indivizii sunt clasificati pe baza corelarii caracteristicilor morfofiziologice care. celule izolate (*eucariote sau *procariote) sau componentele mo-leculare ale acestora. s. s. a aran-ja. taxis = ordonare. f. de. [CJT. tattein = a ordona. [at.] Sin. tonos = tensiune. omogenitatea gene-tica rezulta In urma unor Incrucisari 'consanguine. f. osmos = impuls. A:D < 1. BIOTEHNOLOGIE. [CfT. dintre care cea a lui Kretschmer este cea mai cunos-cuta. si biotipologie. / biosynthesis. BIOTIP.] Test care utilizeaza ca reactiv un sistem viu. Recent. [<JT. istemai = a afeza. / biosysteme. dupa 1980 li s-au adaugat cele de manipulare a materialului genetic. / biosmose. la status = stare.! typos = tip. [Cjr. *cerebrotonie si *somatotonie. s. tekhne = arta nanuald.iepure etc. BIOTERAPIE. A > D. stimulare = a imfioldi. Ex.. n. pot fi atasati organismului.: bio-captor. este supraunitar. logos = stiinta. De regula. Practicantii b. bios = viafo. Dupa o serie de clasificari anterioare. f.

BIVITELIN. bistouri. 3) Cu omologi Tmperecheati care contin patru *cro-matide.} Aglomerare de celule mezoblastice nediferentiate. [Lat. s. oxys = acru. s. -e. de. / bioxide. Rol important In fiziolo-gia respiratorie (schimburi respiratorii) si sanguine (mentinerea echilibrului practicarii indziilor. / -. n.: anhidrida carbonica (v. s. BLASTOM. polii sai de un grup de celule (*buton embrionar) care vor forma BISINOZA. B. -edis = care are. s. pes. dar numai referire la o *tulburare afectiva 'in care pot aparea. s. BISTRAT FOSFOLIPIDIC / bicouche phospholipidique / germen.} BIVALENT. adica este bisexuat. In acest stadiu se determinata de inhalarea pulberilor de bumbac In 'cursul prepot injecta la soarece diferite celule embno-nare nediferentiate lucrarii industriale a acestuia. [Lat. s. deopotriva. afteme. haima. "meiozei si persista pana la debutui *anafazei. / blastogenese. Wismuth.} Celula rezultata din seglichid). m. inodor. marcheaza caracterul embrionar al unui neoplasm. probabil de natura alergica. s. bis = BLASTOCEL. bisemutum. grasime. / blastoma. adj. blastos = germen.} sau se afla inserate proteinele integrate ale membranei cu fund. / bistouri. biologica sustinuta de F.: man. care se poate combina cu doi polus . care Indeosebi sub forma de sulfura (bismutina).[ Instrument chirurgical destinat transportui alimentelor. V. ca si a unui pseudochist pancreatic. min(a)emia. s. 2) Structura formata din doi *cromozomi 2) Despre un neuron cu doua prelungiri. care se dispun (datorita caracterului *amfipatic) cu cozile *hidrofobe ale acizilor grasi catre interio-rul bistratului. aCcfiimiftifor BLASTODERM. / bismuth. {Cjr. byssos = fium6ac.] Cavitatea de segmen-tatie Starea unui organism care prezinta caracteristidle celor doua a 'blastulei. neuron bipolar. ori. -ina. doua ori. f. on. s. s.980 BLASTOGENEZA. m. bis = de doua.. adj. b. / bisalbuminemie. blastos = gwrnwi. Se gaseste m natura In stare pura. viguros. BISEXUALITATE.} Fenomenul de dedublare a unui fascicul de lumina. derma. / blastoderm. -oma. picware. atomi de hidrogen. / bivalent. m. din (at. s.] leucemice. photos = [umind. sexe. sexualis = referitor la. n. doi 'centromeri. [Qr. cauterizarea capilarelor datorita prezentei unor curenti de Inalta BIPED. metanefrotic. / bismuth.] Membrana primitiva a (Sa\pnia). / blastocyste. [Lat. / bipolar.8 g/cm3.} Organizare lamelara a 'fosfolipidelor (de tip *cristal BLASTOMER. doua pidoare. unui membru. s.} embrionului. on. Freud a postulat existen-ta la om a unei embrionara a mamiferelor care corespunde sfarsitului segmenb. / biseau. Ex. de (a gennan = a. f. adj. de doua. koilos = cavitate. -inis = ai6uf de Este utilizat si ca atare (incorect) ca sin. blastema = teinelor serice. ale carei oscilatii se propaga Intr-un sin-gur plan. f. blastos = germen. *megacario-blast). membrana). celulara. [Lot. 2) Reproducerea prin Inmu-gurire. a addobazic). B. blastos = germ. *eritroblast. s. n. care este Intr-un fascicul ordinar si altui extraordinar. pentru obtinerea de 'himere. \Jr. / blastomycose. dona. f. f. 83. s. Dedublarea albuminelor. s.BLASTEM. gr. kystis = sac. din (at. byssinosis. blastos = calitate de gastroprotectoare si de antisep-tice cutanate. acest metal a fast prima oard e^pioatat. B.ii de transport ("canale ioni220 .] 1) 'Neoplasm embrionar. •e. structura de baza (matricea) mem-branelor celulare. capetele polare hidrofile spre exteriorul bistratului. bis = de doud ori. s. f. poate fi consecinta unei mutatii genetice mugure. n. frecventa si tensiune mica. iar cu mentarea oului fecundat. s. B. la refractia Intr-un mediu *anizotrop. / bisexuality. iar la nivelul [Qr. Pe langa b. / bipolaire. / double refrin.. / blast. adj. de carbon sau anhidrida cabonica este un gaz incolor. de [a valere = a Care poseda doua membre inferioare. pentru celulele ou. myketos = duperc-ai •oza. valeas. carui lama poate fi fixa. electric permite sectionarea tesuturilor si coagularea prin Sin. [a albus = alb. avand forma unui cutit de dimen-siuni mid. m. m. m. adj.: dizigot (v.w-i meros = parte.: de. / bioxyde. se formeaza relativ cronica a aparatului respirator. B. stratum = afternut. gr. s. s. Desc9perirea limitate de un perete subtire (*trofoblast) si colonizata la unui din 'sexului genetic infirma postulatui freudian. BIZOU. s. [Lat. s. sunt utilizate In terapeutica In dau nastere "blastodstului. {Cjr. adj. / blastomycosis. [Lat. Chimistii considera mai corect terme-nul sin. pusa In evidenta la *electroforeza pro. cuvdnt din 'Erzge. embrionul are forma unei sfere deintervenind doar odata cu evolutia *puber-tatii. / byssihose. BIOXID DE CARBON / bioxyde de carbon / carbon dioxyde. BISMUT. 0 serie de saruri insolubile de b.). B. / surgery knife.} 1) Care are valenta 2. f. rasfrange. bis = de doua ori. de la refringere = a doua ori. bis = de doua. f.} 1) Despre o *derivatie cu doi electrozi de culegere. cu greutatea atomica 208. bis = de gency. s. blastos = genne-n. s. adj. -alos = sdnge. BIPOLAR. psihologice fundamentale. simbol Bi. / blastocele. s. s. la bis = de douil on. / blastogenesis. din germ. / blastoc(o)ele. ulterior diversele parti ale embrionului. [Lat. hermafrodit.\ Once oxid care confine doi atomi de sau de transmitere a informatiei la nivel celular (*recep-tori de oxigen per molecula. / blasto-cyst. care congenitale sau induse de 'betalactamine administrate m doze dau nastere unui organ sau unei parti din organism. n. se^ de Ca sexus = sei(_} 1) blastos = germon. ElementuI chimic nr. / bivitellin. refringens.} Boala pulmonara profesionala • lama fina superficiala ('blastoderm). bastoriu = 6dt. f. mobila sau repliabila In maner. m. / blaste. f. s.Ciirge blastos = germen. m. [QT. lipos = "limfoblastom. b. si densitatea 9. In acest stadiu. [Lot. / byssinosis. biseau. [Lat. m. [tfr. ce. Fliess. alegerea obiec-tului sexual definitiv tarii oului. precursoaBISALBUMINEMIE. m. La om b. BIREFRINGENTA. f. pedis = picior.. Ex. o?(jgen. V. -oza. / bivalent. 2) Sufix prin care se phospholipid bilayer. s. vitellum = gaibenuf de ou. s. / blastome. in ziua a sasea de la *ovo-implantatie. bioxid). [fr. reprezinta BLASTOMICOZA. [Lat.} Sin. m. adj. [Qr. / blasteme. bis = de douct ori. / bisalbure din liniile sanguine ('mieloblast. *nefroblastom. s. bistoury. bipes. desemnand o celula tanara. mozaic fluid. n. vezicd.. [^r. si mem-brana dioxid. m. dar produce.] Varf al unui ac de injectie sau de punctie. B. albumen. / blastoderme. n. f. n. f. / blastomere. proteine transportoare de 'difuziune fadlitata. phos. *pompe ioni-ce) gr. n. de unde este extras. Sin. de. [Qr. / birefringence. Termen folosit ca sufix. genesis = producere. / bipede. s. s.] 1) Primele stadii de dezvoltare ale embrionului.. -atis = tare. / blastomere.po(. n. polarizata.} mai numeste si dubia refractie. s. bis = de doua ori. m. f. / bisexualite. bis = de. S. s. se formeaza In *pro-faza primei diviziuni a episoade maniacale si depresie. / blastema. solubil in apa. s.: dublu strat fosfolipidic.\ Etapa din dezvoltarea sexuale cu indivizi din ambele sexe. In stare solida este util In conservarea si BISfURIU. s. valora. unde. la sternere = a. / bivitelline. se BLAST. V. s.BIOXID BLASTOMICOZA BIOXID. 2) Intre-tinerea de relatii BLASTOCIST. Fasciculul extraordinar este alcatuit din *lumina sectional oblic. mykes. -atos = piele. rapid. / biped. este acoperit de o • [Gjr.

blennos = mucus. BLEFAROCHALASIS. n. s. ca o consecinta a difuziunii gonococului In Intreg organismul. coniunctivus = care. la coniungere = a [ego.] 1) Obstructie sau Intrerupere a circulatiei Intr-un vas. s. se poate complica cu afectarea diverselor viscere. flasca si ridata. a modda. / blepharo-conjunctivitis. din oiandizH bloc = trunchi de.: BAV. De asemenea. / blepharotic. de durata foarte variabila a muschiului orbicular al pleoapelor. de. [Ondine. blastos = germen. pe ter-men lung. khalasis = reia^are. tip II (Mobitz II) cu segmen-tul PR alungit constant.agd. cu poarta de intrare pulmonara. nu afecteaza semnificativ homeostazia gazelor respiratorii ca mecanism izolat. Ritmul ventricular depinde de centrul de automatism: 50 batai/min daca acesta este situat deasupra fasciculului His. Speciile B. s.] Inflamatia concomitenta a pleoapelor si a *conjunctivei.) 3) B. / blepharochalasis. 2) B. a modda. complet) propagarii poten-tialelor electrice ale inimii. copac taiat. BLASTOMYCES / Blastomyces / Blastomyces. astfd incdt acesta a murit cand a adormit. f. s. involuntara. care unefte.: sindrom Ondine (v. iiingere = a injuga). B. BLASTULA. f. f. ciliara sau marginala) si de dspectele anatomopatologice (b. n. gr. ca urmare. b. a. / blepharospasme. blepharon = pieoapa. [Cfr. / blepharospasm. s. s. postencefalitic). B. / blepharoplast.: corpuscul bazal (v. unele unde P nu sunt urmate de complexe QRS. BLEFAROFIMOZA. [Qr.} Caderea (coborarea) pleoapei superioare. de-oarece transmiterea de la nivelul atriilor spre ventricule este Intrerupta total. paracoccidioidoza. ptosis = cadere.iuperco. f. la plassein = a forma. boala Jorge Lobo (v. iar la fe-meie prin 'vaginila. Ill este denumit Si b. poate deveni cronica sau.} Stadiu de dezvoltare embrionara care se situeaza Intre "morula si 'gastrula. blepharon = pfeoapa. Tulburare a difuziunii gazelor respiratorii prin membrana alveolocapilara. [CfT. / blepharoptose. incomplet) sau Intreruperea (b.. s. m. n. s. dar simul-tan. sud-americana. b. Se deosebesc mai multe tipuri. blocajul poate fi fix de 3:1. BLESTEMUL ONDINEI / malediction d'Ondine / Ondine's curse. iar urmatoarea. / gonococcal urethritis. blepharon = pteoapa.} Relaxare a tesutului subcutanat al pleoapei superioare: pielea devine subtire. m. B. / blindage. BLOC ALVEOLOCAPILAR / bloc alv6olocapillaire / alveolar capillary block. din germ. blepharon = pieoapa. BLEFAROPLASTIE. origine onomatopeica. s. insotite de o scurge-re purulenta. incomplete: 1) fl. -1(0. s. Sin. / blepharite. sin. a. a. BLEFAROSPASM. Netratata. determinata de paralizia muschiului ridicator al pleoapei superioare. / schield. f. s. primele doua fiind b. blepharon = pCwavil. f.BLASTOMYCES Termen generic pentru micozele determinate de ciuperci din genul blastomyces. de. Abrev. cu caracter intermi-tent sau permanent.} Sin. Electrocardiografic se disting patru tipuri de b. se caracterizeaza prin formarea unui *blastocel. BLEFAROTIC. tip IV. gr. f. Se disting trei grade. *cervicita si *metrita. cu caracter "tonic sau *clonic. [Cjr. cu alungirea segmentului PR peste 0. iar In forma generalizata. Indeosebi mezencefalica (b.. b. s. / blepharoplasty. f. f. cu putere.: gonoree. 30 batai/min (puls lent) cand se afla sub bifurcatia fasciculului His. mykes. 3) Termen generic pentru anestezia regionala. / bloc. s. m.). a. BLEFAROPLAST. [at. nord-americana. i-a [vat posifiiiitatea de a respira automat. scuamoasa-seboreica. s. n. gr. Insotit de miscari ale globului ocular sau de alte ticuri. scuamoasa. s. sin. 2) Intreruperea conductibilitatii neuro-musculare. / blepharochalasis. blepharon = pUoapa. m. Afectiunea poate fi ereditara. Electrocardiografic se constata disociere atrio-ventriculara prin bloc. In care 2. gr. poate constitui primul semn al unui *hemis-pasm facial. doar intermitent (nesistematizat) o unda P nefiind urmata de un complex QRS. [Qr. f. de. B. [e. rhegnynai = a tdfni. [QT. Sin. impreund.Si sud-americane. 5) Masa de material In stomatologie. I. a izfjucni] Infectie care se transmite In timpul raportu-rilor sexuale si care este cauzata de 'gonococ [Neisseria gonorrheae). Intarziere sau oprire a propagarii influxului electric Intre atriu si fasciculul His. adica o unda P urmata de un complex QRS. II: tip I (Mobitz I) cu perioade Luciani-Wenckebach. luand o tenta rosiatica. destinat sa reduca doza emisa de un generator de radiatii X sau de o sursa radioactiva pana la doza permisa. pentru a-fi pedepsi sofui muritor. / blepharophimosis. In functie de localizare (b. sin. blepharon = pkoapa. s. m. a. bilateral si simetric. BLEFAROCONJUNCTIVITA. [C/r. 3 sau 4 unde P nu sunt urmate de complexe QRS. s.20 s. m. a. de origine tropicala. fr. / blepharoplastie.. blenden = a or6i\ Dispozitiv de protectie alcatuit din materiale absorbante ale radiatiilor. BLINDAJ. B. / block. avansat. f. s. / blastula. phimosis = stramtare. bloc. boala Gilchrist (v. II. blindage. 4:1 sau neregulat. poate fi izolat. b. a. / blepharopto-sis. a uni (cum = cu. / blennorragie. s. adica o alungire progresiva a segmentului PR.. iar In continuare ciclul se reia. / blepharophimosis. adica cele doua activitati bioelectrice ale atriilor si ventriculelor se desfasoara independent. s.] Gen de ciuperci microscopice apartinand clasei Adelomycetes. cheloidiana. caracterizata prin ulceratii ale pielii si ale mucoaselor labiale. tic. myketos = c. cu afectare ganglionara. / blepharoplaste. [Qr. Survine m leziunile nervului oculomotor comun. la phimoun = a strange. nimfti care. d In asociere cu o tulburare ventilatorie sau a raportului ventilatie/perfuzie. gonorrh(o)ea. neurmata de complex QRS (conducere Intrerupta). s. angulara. f. n. blepharon = pCeoapd. ia pfassein = a forma.: tarsoplastie. se manifesta la barbat prin *uretrita. s.). f.} Inflamatie acuta sau cronica a mar-ginii pleoapelor. ingustare. \Gjr.). BLOC ATRIOVENTRICULAR / bloc auriculoventriculaire / atrioventricular block. poate fi In relatie cu o iritatie oculara sau cu o leziune centrala. 3) B. m. pana cand unda P nu mai este urmata de complexul QRS.} Operatie realizata 'in scopul corectarii malformatiilor sau a pierderilor de substanta de la nivelul unei pleoape. [Qr. BLEFAROPTOZA. plastos = modeCat. determi-nata de o cicatrice sau In raport cu Tmbatranirea. brasiliensis determina *blastomicozele nord. marginale).} Retractie mai mult sau mai putin marcata a fantei palpebrale. plastos = moddat. tip III (Mobitz III) cu o relatie fixa 2:1. dupa care o unda P este urmata de complex QRS. [fr. [QT. Tulburarile de conducere pot fi lo221 . BLOC CARDIAC / bloc cardiaque / heart block. \Qr. / blastula. BLEFARITA. 2) B. / blepharon tic. BLOC CARDIAC BLENORAGIE. forma a b. Incetinirea (b. blepharon = pieoapa. blustos = germen. b. de. ulceroasa. BLOC. complet. In care unele impulsuri atriale nu sunt conduse la ventricule. spasmos = contracfie.} Contractie musculara anormala.} Sin. s. s. / blepharo-conjonctivite. lara sa se influenteze reciproc. s. dermatitidis si B. b. n. cu extindere la Intreg tractusul diges-tiv.: boala Lutz-Splendore-Almeida. -ita. s. / blepharitis. neulcerativa sau seboreica.} *Tic convulsiv al pleoapelor. Succesiunea undelor P atesta persistenta automatismului sinusal. 4) Fragment de tesut inclus In celoidina sau parafina In vede-rea obtinerii de sectiuni pentru examenul histologic. Formele cele mai frecvente sunt: 1) B. [fr. -ula.

este provocat Indeosebi de prezenta unui corp strain intra-articular (*artrofit) sau de lezarea unui menisc. bloc atrioventricular). In continuare. rezultand b. per os sau intravenos.: reactie miastenica (v. de ramura stanga. prin depolarizare ireversibila. din cauza unei actiuni insuficiente a *colinesterazei. BLOCAJ SPINAL / blocage meninge / spinal block. Fuziune congenitala sau dobandita a doua sau mai multe vertebre. dar nu necesar. n. 3) Intre atrii si ventricule (v. dar apare. BLOC FASCICULAR / bloc fasciculaire / fascicular bundle branch block. major (durata complexului QRS peste 0. poate fi complet. s.BLOC FASCICULAR calizate: 1) la jonctiunea sinoatriala (v. cat si reactiile proprii bolnavului. partial: blocaj spinal. f. cunoscute) care pot fi Insotite de modificari denumite patologice (functionale. BLOCAJ METABOLIC / blocage metabolique / metabolic block. b. Sin. In medicina stiintifica: ansamblul de fenomene anormale. Tulburare a conducerii impulsului bioelectric la nivelul nodului sinoatrial. purkinjian. orice alterare a starii de •sanatate. B. ca urmare. parietal. provoaca Indeosebi scaderea presiunii arteriale. care desemneaza transferul de macromolecule (acizi nucleici sau proteine) dintr-un gel pe o membrana. diminuand astfel amplitudinea contractiei acestora. reticular sau b. meningian care este determinat de obstruc-tia fluxului de LCR printr-un obstacol situat In afara sistemului ventricular. BLOCAJ RENAL / blocage renal / renal blockade. ['£ngi. Intreruperea conducerii intraventriculare la nivelul unuia dintre cele doua fascicule (anterior sau posterior) ale ramurii stangi a fasciculului His sau la nivelul ramurii drepte a aceluiasi fascicul. 4) la nivelul ramurii drepte sau stangi a fasciculului His (v. b.} Termen care defi-neste Incetarea brusca a functiei unui organ. V. BLOC OPERATOR / bloc operatoire / operating theaters. avand ca efect reducerea crizelor de "tahicardie paroxistica. BLOCAJ VENTRICULAR / blocage ventriculaire / ventricular block. vaselor periferice si arterelor coronare. ependimar sau ventricular. Se disting: b. provoaca "hidrocefalie obstructiva cu *hipertensiune intracraniana. 2) Consecinta a unei *anestezii peridu-rale. Tulburare de conducere care nu se afla In re-latie cu afectarea organica a cailor de conducere. 2) Intre cele doua atrii (b. din o[andezil bloc = tmnchi de. Sin.). si hemibloc. BLOCAJ. r. poate Tmpiedica difuzia unor medicamente.12 s) sau incomplet. V.).] Angl. 5) la nivelul tesutului Purkinje. V. s. cresterea debitului cardiac si coronarian cu cresterea concentratiei In oxigen si ameliorarea performantelor miocardice. Denumire generica pentru tulburarile de conducere intraventriculara localizate la nivelul fasciculului His. 2) B. BLOC NEUROMUSCULAR / bloc neuromusculaire / neuromuscular block. Sin. BLOC DE RAMURA / bloc de branche / bundle branch block. si o serie de termeni. B. b. purkinjian de b. cand frecven-ta influxurilor este prea mare. f. tradusa de obicei subiectiv prin senzatii anormale (In esenta dezagreabile. situeaza organismele afectate Intr-o situatie biologica nefas-ta. m. B. avand caracteristici proprii electrocardiografice. Se disting trei grade. BLOC SINOATRIAL / bloc sino-auriculaire / sinoatrial block. c. BLOC FUNCTIONAL / bloc fonctionnel / functional bundle branch block. s. blot = patOj blottingpaper = sugativd. BLOCAJ ARTICULAR / blocage articulaire / blocking of a joint. De asemenea. c. Nu exista Inca o distinctie semantica clara si universal admisa Intre b. In realitate. Var. tranzitoriu sau permanent. bloc sinoatrial). fizice sau psihice. r. si o serie de manifestari subiective. avand drept consecinta *oligurie sau *anurie. atrioventricular complet. bloc de ramura). [fr. b. Imobilizare brutala. vecke bolt = dw-tre. Blocajul transmisiei influxului nervos la nivelul jonctiunii neuromusculare. Grup de substante organice care actioneaza prin blocarea influxului de calciu In celulele musculare netede sau striate In cursul *depolarizarii. metabolic blockade. / maladie. ale caror caractere releva atat natura bolii. Poate fi partiala sau totala si determina free-vent o modificare a curburilor normale ale coloanei vertebrate si o atitudine vicioasa. [s[.: blocaj meningian (v. BLOCANTE DE CANALE CALCICE / bloqueurs des canaux calciques / calcium channel blockers. 6) la nivelul peretelui mio-cardic. care trebuie injectate In acest caz direct In focarele infectioase Inchistate.} 1) In limbaj curent. b. wpac titiat. Efectele se exercita asupra miocardului. si b. denumite *simptome. BLOC MIASTENIC / bloc myasthenique / Jolly's myasthenic reaction. la un anumit nivel al sistemului excitoconductor. de c. dificil de diagnosticat electrocardiografic. BLOC VERTEBRAL / bloc vertebral / intervertebral synostosis. trifascicular complet se traduce prin *b. Unele b. minor (cu durata complexului QRS sub 0. blocage. Blocarea unui fascicul modifies profund axa electrica a inimii. V. v. si canal de calciu. blocheaza conducerea exdtatiei In nodul Aschoff-Tawara. adesea utilizati ca sinonimi nu . c. prin *depolarizare insuficienta. materiale si aparatura necesare interventiilor Intr-un centru chirurgical. provocate la un subiect de catre una sau mai multe cauze endogene sau exogene (In general. / disease. B. b. tahicardie reflexa. s. BLOTTING / blotting / blotting.12 s). de arbo-rizatie. a-BLOCANT. dureroasa. Indeosebi In angina pec-torala si In insuficienta cardiaca. Uropatie obstructiva cu implicarea sistemului genitourinar distal. Distingerea b. Blocarea cailor de biosinteza din cauza unor deficiente enzimatice genetice sau ca o consecinta a inhibarii unor enzime prin actiunea medicamentelor sau a altor substante. care prezinta rareori manifestari clinice. Pe langa oprirea circulatiei LCR. 1) Sin. BLOCAJ GANGLIONAR / blocage ganglionnaire / sympathetic block. Un b. este un ansamblu de fenomene anormale care difera de norma caracteristica a speciei si care. denumite *semne. Ca urmare. In particular In cazul genunchiului. dureroase sau nelinistitoare). fiecare b.). biochimice sau morfologice). Rezulta o serie de manifestari obiective. de c. Ansamblul de sali. m. ci doar prin masurarea potentialelor celulelor sinusale si ale celor atri-ale. poate fi intermitent. pentru alfablocant (v. de ramura dreapta. Tip de *b. BOALA. / blocage. / blockage. fie pe ramura dreapta. unde acestea se fixeaza. la nivelul spatiilor subarahnoidiene periferice spinale. prin blocarea unor *nefroni izolati sau a unor grupuri de nefroni. parietal este.: antagonisti de calciu. dificila si vaga. B. Constituirea unui baraj In unui sau mai multe puncte ale spatiului subarahnoidian. m. poate fi consecinta unor aderente postmeningita sau a unei compresiuni de origine tumorala. dar recidivanta a unei articulatii. n. a. 222 BOALA BLOCAJ MENINGIAN / blocage m6ning6 / spinal block. sunt prescrise. Western blot. datorita reducerii cantitatii de *acetilcolina la nivelul placii motorii. cu izolarea prin *cloazonare a anumitor parti ale acestui spatiu. interatrial prin leziuni ale fasciculului Bachmann). Intrerupere farmacologica a influxului nervos la nivelul sinapselor unui ganglion simpatic cu ajutorul medica-mentelor *ganglioplegice. respectiv b. wide boHezn = fiodo. de c. de. temporara. Northern blot si Southern blot. n. fie pe trunchiul comun al ramurii stangi.

'Glomerulonefrita rapid progresiva cu formare de semilune. Ex. Manifestarile b.: In engl. Aceasta distinctie nu este totdeauna respeo tata si. atrofic sau paralitic (nevrita a nervilor periferici) si b. In relatie cu unele obiceiuri alimentare (alimentatie bazata pe un consum de alimente sterilizate prin caldura. CM&ntuCiii accrntue-azil sinsul . *scleroza In plad (atacul tecii de mielina). V. cu caracter alergic ce poate aparea la persoanele care lucreaza (locuiesc) In spatii cu aer conditional Simptomele sunt variate: rinita. patiens = persoana care sufera. CARDIACAISCHEMICA tipuri majore: b.Bolile sunt In fond rezultatui unor malfunctii celulare cumulate" (1982). AUTOALERGICA / m. autoimmune / autoimmune d. •B. iar <7ness este derivat din /// = rau. de obicei. cardiaque ischemique / ischemic cardiac d. A fost observata In Extremul Orient.: beriberi. orice b.: cardiopatie ischemica (v.. bronchiectasiante / bronchiectasis. are cauza totdeauna cunoscuta. Cadru noso-logic discutabil din care fac parte manifestari ale 'ectroder-miei. amniotique / amniotic d. Se mani-festa In doua forme: b. de b. de I'air conditionne / air conditioning d. PRIN AUTOANTICORPI / m. Se invoca doua criterii: a) pentru majoritatea autorilor. microorganism prove-nit de pe frunze si ierburi uscate. In slava veche. normal si normalitate. In prezent exista tendinta sa se consi-dere ca sindrom once entitate morbida postulata. prin a. ia numele de *sindrom Goodpasture.: bronsiectazie (v. Observatii: Etimolo-gia temenilor boala si bolnav In diferite limbi europene suge-reaza. a. 'duplicate. Ca urmare.). Anomalia se produce In timpul me-iozei si poate conduce fie la un exces de material cromo-zomial. Sin. AUTOIMUNA / m. V. Pneumonie prin mecanism de sensibilizare alergica data de Saccharomonas viridis. si sindrom. termenul disease. Complicatie neinfectioasa a injectarii de droguri. Aglutininele la rece sunt di-rectionate Tmpotriva a trei tipuri de antigeni poli-zaharidici eritrocitari: / (de pe hematiile mature). Sin. • B. transsudat la nivelul seroaselor). CARDIACA ISCHEMICA / m. AERULUI CONDITIONAT / m. de b. Invelisul bobului de orez continand tiamine). • B. Sin. caracterizata prin prezenta anticorpilor circulanti (IgG) antimembrana bazala glomerulara si depozite liniare de imunoglobuline si complement dispuse pe membrana bazala (determinand necroza glomerulara severa In 50 % din cazuri). iar pacient din lat. Sin. sex nuclear. necrozei fetale de origine vasculara (amputatii congeni-tale sau *peromelie) si bride fetoamniotice ce Insotesc *dis-rafii ale nevraxului si ale fetei. trisomie. BRONZATA / m. deletia unui brat cro-mozomial). sau doar de orez decorticat. • B. In rusa boliezn este derivat din bolf = durere. prin autoanticorpi. 0 definire recenta a b.sindrom este Inca foarte prezenta 'in literatura medicala. B. c. du toit de roseau / thatched roof d. •B. • B. • B.: boala Addison (v. se produce atacul si distrugerea celulelor de catre propriul sistem imunitar. *boala Basedow-Graves. laureat al premiului Nobel. fie la o pierdere de material (monosomie. Se rezerva numele de b. boala autoimuna. provine din dis-ease = a fi Intr-o stare rea.: BCI. care distruge vitamina B. des agglutinines froides / cold agglutinin d. deoarece el semnifica la origine curbat sau pliat.). conjunctivita. b) al doilea criteriu este etiologic: o b. care afecteaza zonele periferice ale lobilor pulmonari superiori si care este probabil consecinta injectarii de particule materiale ce impurifica drogul.: *diabetul juvenil (atacul celulelor producatoare de insulina).. B. B.s[a6iciune e^tremd. monosomie. "inversiune sau "translo-catie) cromozomilor somatici (aberatie autozomica) sau sexu-ali (aberatie gonozomica). *miastenia (atacul receptorilor pentru acetil-colina).] Afectiune determinata de carenta cronica In *vitamina B. AMNIOTICA / m. • B. dar situatia inversa nefiind obligatoriu adevarata. sunt: hemoliza intravasculara la nivelul extremitatilor expuse la frig. i (de pe hematite fetale si ale copilului) si Pr (proteazosensibili). deoarece cuprinde si situatiile In care b: exista chiar In absenta anticorpilor circulanti. are doua B. ale carei caracteristici si cauze nu sunt clar definite. Sin. BRONSIECTAZIANTA / m. dar mca nedemonstrata. edeme ale membrelor inferioare. V. a. In special la temperaturi sub 37°C. *sindrom. va avea cu sigu-ranta o mare acoperire In viitor: . Alergenele implicate pot fi Indeosebi spori ai diferitelor ciuperci microscopice. 223 . BULOASA A UTILIZATORILOR DE DROGURI INTRAVENOASE / m.. a. ALERGICA / m. (diolectut cingoie. Doar termenul german Krank = boala este mai apropiat de o viziune obiectiva. In raport cu denumirea de b. bronzee / bronzed d. Abrev. par autoanticorps / autoimmune d. de aceea. b. E. cronica a batranilor si b. migrena. confuzia b. In daneza syg = boala.). disgonozo-mie. la r. In care se produce o imunizare Tmpotriva constituentilor propriu-lui organism al bolnavului. bronsita cronica si stare de astenie cronica. congenitala determinata de o anomalie a numaru-lui sau a structurii (*deletie. mai mult sentimente subjective decat o apreciere obiectiva. V. aberatie cromozo-miala. aux anticorps anti-membrane basale glomeru-laire / antiglomerular basement membrane (anti-GBM) antibody d. are totdeauna o cauza bine definita. allergique / allergic d. • B. • B. entitatilor avand o etiologie bine cunoscuta. s[a6iciune.). •B. d'utilisateurs des drogues intraveineux / d. apartinand lui G. semnifica de fapt contrariat sau fntristat. determinata de prezenta anti-corpilor circulanti (de obicei IgM) care pot aglutina hematii... Asociata cu o pneumopatie interstitiala. postinfectioasa (consecutiva infectiei cu *Mycoplasma pneumonias sau *mononucleozei infectioase). anumiti gameti continand un cromozom In dublu. of intravenous drug users. B.amnd. pathos = suferinta. [Ben = cwdnt din S-ri-Lanko. (atacul receptorilor pentru TSH).BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA IntrutotuI corect: afectiune. Sin. Palade. BERIBERI / beriberi / beriberi. CU ANTICORPI ANTIMEMBRANA BAZALA GLOMERULARA / m. • B. • B. Boli cu denumire comuna •BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA / maladie par aberration chromosomique / chromosomal aberration disease. In fr. Dupa cum. alergic si alergie. B. entitate morbida. anemie hemolitica prin fixarea complementului. Ex. Acest termen este de preferat celui utilizat mult mai frecvent. maladie este derivat din male habitus care semnifica mtr-o stare rea'. autoallergique / autoallergic d. . In timp ce sindromul nu ar fi decat un ansamblu de semne si simptome. B. repetarea. deletie si translocate. nu este transmisibila decat In anu-mite cazuri particulare de *translocatie. patologie provine din gr.: boala Goodpasture. AGLUTININELOR LA RECE / m. b. ACOPERISULUI DE STUF / m. autoalergica. • B. sugerand ca scopul medicinei este redresarea pacientului. Principa-la dificultate consta In stabilirea distinctiei Intre b. autoalergica fiind si autoimuna. poligonozomie.z) core inse.: boala autoimuna (v. consecinta unor cauze diverse. la r. cariotip. hidropic sau cirsoid (tulburari cardiace. termenul prezinta avantajul de a nu introduce obligatoriu In modul de actiune o cauza alergica. entitatile cu etiologie neelucidata fiind considerate sindroame.

B. cu formarea de *complexe imune si depunerea lor. CORPILOR LEWY DIFUZI / m. • B. prurit. antraxul. kystique du foie / cystic d. "Corpii Lewy sunt localizati In trunchiul cerebral. poate fi *ereditara sau netrans-misa ereditar. de regula transmisibila. CHISTICA A FICATULUI / m. COLULUI VEZICAL / m. Eritem infectios den-umit astfel deoarece reprezinta a cincea cauza. v. halu-cinatii. muro-log germmi sta6itit in Statde Unite. Sin. tulburare hormonala). Ansamblu de tulburari observate la scafandri. a sugarului si copilului mic caracterizata clinic prin denutritie progresiva. CICLICA TRISIMPTOMATICA / m. B. • B. •B. cyclique / cyclic d. of breast. hepatitele virale (A. infantilism celi-ac. consecutiva expunerii Indelungate (ani) la presiunea atmosferica scazuta Intalnita la altitudini man. febra tifoida. Grup de b. •B. Sin. scarlatina. • B. transmisibile cu declarare obligatorie (pe fise) In care sunt cuprinse: amoebiaza (amibiaza). iar de altii ca o forma de cancer. Clinic. Deformare a ficatului observata odinioara ca urmare a constrictiei exercitate de corset: alungirea toracelui determina aparitia pe suprafata ficatului a unor depresiuni corespunzand coastelor. boala transmisibila (v.. In prezent se utilizeaza ca sin. tetra-pareza In flexie. CELIACA / m. CU DECLARARE OBLIGATORIE / m. CRONICA DE ALTITUDINE / m. 'Polidtemie secundara. caracterizata prin trei tipuri de leziuni: zone eritematoedematoase. infantilism intestinal. afectarea starii generate si eritem. bronsita. dupa trecerea brusca de la presiune crescuta la presiunea atmosferica. acuitate mentala alterata. malaria. " B. B.: boala Marion. CONTAGIOASA / m. nanism intestinal. •B. Denumire datorata coloratiei particulare a parului copiilor atinsi de aceasta afectiune. cu activarea *complementului si alterarea peretilor micilor vase.: boala Reclus. Orice b. •B.. si embriopatie. V. Ansamblu de manifestari morbide traducand carente vitaminice (Indeosebi vitaminele B si C) date de o alimentatie exclusive din conserve. Sin. ca frecventa. fibroza pulmonara interstitiala difuza. difteria.: boala polichistica a plamanului. tetanosul.: boala Lewy. agitatie. In nucleele din hipotalamus si In neocor-tex. iar ulterior se extinde pe torace si membre. meningita cerebrospinala epidemica. la ultimele trei prezenta complexelor imune fiind certa). lara leziuni aparente sau leziuni medu-lare. dispepsie cu materii fecale voluminoase si grasoase. • B. chronique d'altitude / altitude d. Evo-lutia este cronica. des complexes immuns / immune complex d. La copil. *fenomenul Arthus. des corps Lewy diffus / diffuse Lewy bodies d. •B. • B. chronic form of mountain d. kystique de la mamelle / cystic d. apar Indeosebi Inaintea menopauzei. B. of liver. osteomalacie.: boala Monge (forma cronica). Sin. avec declaration obligatoire / notifiable d. • B. fibroadenomatoza chistica a sanilor etc. din cauza unor modi-ficari ale colului vezical. Sin. Multitudine de mid chisturi In tesutui glandular mamar. probabil de origine streptococica.). Lista unor astfel de boli prezinta o serie de diferente de la o tara la alta. si complex imun. Intre formele de eritem ale copilului de varsta scolara. a carei declarare este obligatorie. B. tifosul exan- . leptospirozele. soroche. se caracterizeaza la adult prin hipertrofia mus-culaturii netede a colului vezical. Formele cu trans-mitere materno-fetala pot Insa determina *hidrops fetal. asodate cu astenie intensa si cu evolutie spre casexie. Adesea se asociaza cu leziuni ana-loge 'in rinichi si pancreas. Sin. fie prin contact direct (contagiune directa).: boala ciclica (v. febrele paratifoide A.). semne de 'parkinsonism. boala polichistica a sanilor. ori al unei fibroze In-tr-un stadiu avansat. 18S5-1950. depinde de localizarea depozitelor vasculare (sau de generalizarea lor): cutanata (angeita alergica) sau viscerala (cum ar fi glomerulonefrita acuta si cronica.: kwashiorkor (v. a unui obiect sau a unei substante contaminate de subiectui infectat (contagiune indirecta).). Anatomo-patologic se poate constata atrofia vilozitatitor intestinale. du col vesical / bladdsr neck obstruction. Afectiune caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi In interiorul ficatului. des enfants rouges / red boys d. v. asociata cu cianoza de efort.] Dementa progresiva sau psihoza. du collagene / collagen d. COPIILOR ROSII / m. serului. kystique du poumon / cystic d. [Frederic H. reportable d. Etiologie incerta. megaleritem epidemic. fie prin intermediul unei alte persoane. Uneori se constata o "fibroza chistica a pancreasului si intoleranta la *gluten. V. CHISTICA A MAMELEI / m. Lewy (Lewey). fatigabilitate si cefalee (In tipul eritremic} sau dispnee. bruceloza. CARENTIALA • B.. rabia. hipotensiune ortostatica dar fara tremor. petesii. purpura trombocitopenica idiopatica. CORSETULUI / m. Sin. CICLICA / m. substratui anato-mopatologic al b. febra Q. este discutabil.: boala Gee. PRIN COMPLEXE ANTIGEN-ANTICORP / m. Sin. Sin. miscari involuntare. Afectiune ce sugereaza radiologic aspec-tul de plaman polichistic congenital (eel mai adesea cu bron-siectazii *moniliforme sau ampulare). unde suprafata afectata de exantem are un contur festonat. •B. ci dobandita In primele trei luni de viata intra-uterina. oprire a cresterii. Afectiune caracterizata prin 'disurie asemanatoare celei provocate de adenomul prostatic. par carence / deficiency d. B c. boala Herter. botulismul. leziunea primordiala fiind fibroscleroza mucoasei si a submucoasei pericervicale. • B. cyclique trisymptomatique / Milian d. este determinata de un *par-vovirus (B-19). DE CHESON / m. congenitale / congenital d.). • B. cu care copilul se naste. coeliaque / c(o)eliac d. La noi In tara aceste boli sunt cuprinse In doua liste: A) Lista b. sprue nostras. CU DECLARARE OBLIGATORIE reactia antigen-anticorp. •B. m relatie cu o reactie de hipersensibilitate semitardiva (de tip 3). par complexes antigene-anticorps / immune complex d. du corset / corset d. deci diaree cu steatoree. *poliartrita reumatoida. se manifests prin febra. Sin.: boala ciclica trisimptomatica. of lung. constand 'in formarea de bule de azot In sange si In tesuturi. carenta. contrastand cu cresterea considerabila a volumului abdomenului. A CINCEA / cinquieme m. Afectiune cutanata.. vezicule sau bule de *dishidroza si *parakeratoza generalizata. se produc leziuni cutaneomucoase (edeme. cefalee.). CARENTIALA / m. Sin. iluzii. In consecinta. *b.: boala polichistica a ficatului. autoimune. transmis pe cale respiratorie si are contagiozi-tate moderata si evolutie m general benigna. echimoze. • B. contagieuse / contagious d. Unele din aceste entitati sunt *b. de caisson / caisson d. C. CONGENITALA / m. V. care apare dupa a zecea zi de evolutie si este initial cu localizare facials (. boala Thaysen. rahitism. In pusee.: eritem infectios acut. des conserves / bottled food d. •B. DE COLAGEN / m. CHISTICA A PLAMANULUI / m. • B. regiunea bazala ante-rioara a creierului. / fifth d. B. Sin. CONSERVELOR / m. holera. • B. boala Bloodgood. cu dimensiuni variate si care contin un lichid albuminos.B.In aripi de fluture"). COMPLEXELOR IMUNE / m. c. laringita si danoza (In tipul emfizematos). hemoragii). a caror patogenie implica 224 B. Simptomatologia acestor b. Sin.: boala complexelor imune (v. B si nedeterminate). cu episoade confuzionale. dar poate aparea si la alte varste. poliomielita si alte neuroviroze paralizante. Este considerate de unii autori un proces inflamator de cauze diverse (infectie cronica. infectioasa care poate fi transmisa de la o persoana la alta. c. 'sindromul Dressier.: colagenoza (v.

: limforeticuloza benigna de inoculare (v. B) Lista b.B. Sin. DeficituI In glucozo-6-fosfataza. acquise / acquired d. 2) B. g6netique / genetic d. • B. f. B. a n. genotypique / genetic d. glycogenique / glycogen-storage d. Cresterea evidenta a *prevalentei unei b. FUNCTIONALA / m.: mucoviscidoza (v. B. B. diskinezii digestive sau agravarea unor boli. ESENTIALA / m. HILULUI / m. b) b.: enzimopatie (v. e. Obezitate asociata cu Intarziere In dezvoltarea genitals. • B. la nivelul unor populatii sau arii specifice. boala ereditara. V. pot fi congenitale sau se pot manifesta In adolescents ori la vars-ta adulta. B.).-n.). 'in care se produce o reducere progresiva a mielinei m sistemul nervos central. V. responsabil de aparitia b. V. V. Tm-partita In trei subgrupe: cu raportare numerica lunara.). B. exostosante / exostosic d. "B. familiale / familial d. imputabile unui act medical oarecare. glicogenosis. care nu progreseaza In timp.. care se propaga In vai din zonele muntoase. hemolytique / h(a)emolytic d. acetonemie cu cetonurie. e. se deosebesc: a) b.). b. EXOSTOZANTA / m. H. d. uneori. aparuta la puber-tate. Structura glicogenului hepatic este normala. sub aceeasi forma. h. de la originea vietii intrauterine. cauzata de efectele toxice ale proteinelor eozinofilice si caracterizala prin Ingrosarea miocardului asodata cu trombi murali mari. astenie. ENDOMIOCARDICA / m. • B. dominant. hipercolesterolemie. FOHNULUI / m. recesiv. complicatiile postvaccinale. determinate de di-ferite anomalii cromozomiale si foarte rar transmisibile eredi-tar. EPIDEMICA / m. adevarate. eel mai des administrarii mai mult sau mai putin prelungite de medicamente. HIPERENDEMICA / m. dystrophique adiposogenitale / adiposogenital dystrophic d. • B. jar pe membrana exista cantitati mici de IgM si C3. determinata. poate prezen-ta caracter familial. mai multi membri ai unei aceleiasi familii. boala von Gierke. *Glicogenoza Cori de tip I In care se asociaza: Intarziere de crestere. • B. gonozomale (dominante sau recesive). • B. Sin. • B. cu distrugerea secundara a hematiilor.). GLICOGENICA / m. • B. DEMIELINIZANTA / m.). des griffes de chat / catscratch d. In functie de modul de transmisie. " B. • B. e autozomale (transmise dupa modul 'dominant sau *recesiv). sau manifestare morbida care 'nu poate fi pusa In raport cu o cauza bine definita. si endemie. hydrique / hydric d. care sunt determinate de prezenta la nivelul cromozomilor a unor gene patologice transmisibile ere-ditar. Sin. hemolytique du nouveau-ne / h(a)emolytic d. Sin. hepato-splenomegalie si. • B. enzymatique / enzymatic d.: echinococoza (v. se opun *b. •fetopatii) fie dupa nastere. 1) Ansamblu de manifestari patologice bine definite. Se deosebeste de *sindromul adipozogenital prin origi-nea sa. des dep6ts denses / dense deposits d. ereditara cu transmitere autozomal dominanta. si boala idiopatica. deci. essentielle / essential d. of the pancreas. DEPOZITELOR DENSE / m. Dupa ce v8n-tul Incepe sa bata tulburarile se atenueaza. DEGENERATIVA A ARTICULATIILOR / m. fonctionnele / functional d. HEMOLITICA / m. hiperend6mique / hyperendemic d. ereditare sau genetice. este o forma de *eritroblastoza fetala. In care lamina densa a membranei bazale glomerulare are aspect *electronodens. DEGENERATIVAA ARTICULATIILOR tematic. transmisibile cu dedarare numerica. provocata de un germen patogen transportat si propagat prin apa (cf. e. IATROGENICA • B. care afecteaza.: osteoartrita •B. du hile / middle lobe syndrome. QMS). vant uscat si cald. Se disting: 1) B. Maladie In care simptomele sau tulburarile unor func(ii se produc In absenta unor leziuni celulare sau tisulare. • B. • B. genotipica. EMETIZANTA JAMAICANA / m. • B. V. fibrokystique du pancreas / fibrocystic d. ENZIMATICA / m. Sin. glicogenoza Cori tip I. pulseless d. •B. • B. cu raportare numerica trimestriala si cu raportare numerica anuala. de cauza necunos-cuta. 2) Rar: ansamblu de 225 . 6metique jamaiquaine / Jamaican vomiting sickness. pot fi iatro-gene. feno-mene premergatoare declansarii fohnului. DOBANDITA / m. heredo-constitutionelle / heredo-constitutional d. infectia HIV (indiferent de stadiu). cu doua mari tipuri: fibroza endomiocardica (frecventa la tinerii din Africa tropicala) si boa/a endomiocardica eozinofilica (sau *endocardita Loffler). V. *Prevalenta continua a unei b. din cauza unui agent infectios sau toxic. si incompati-bilitate fetomaterna. Boala aparuta dupa fecundatie. • B. EREDITARA / m. • B. prin aberatii cromozomiale.: boala van Creveld. • B. endemique / endemic d. B. Ex. Ex. des femmes sans pouls / young female arteritis. • B. Orice b. • B. care este In relatie doar cu alimentatia. demyelinisante / demyelinating d. V. genetica.: boala HarInup (v. icter. iatrogenique / iatrogenic d.). Termen generic pentru un grup de b. V. HEMOLITICA A NOU-NASCUTULUI / m. degenerative des articulations / degenerative joint d. genopatii. Clinic. de trecerea anticorpilor matemi la fetus. HIDATICA / m. endomyocardique / endomyocardial d. B.: boala Bessel-Hagen. Patologie transmisa genetic. este strict localizat la nivel hepatic si renal. Sin. Sin. a carei incidenta este crescuta In mod constant sau/si a carei rata de *prevalenta afecteaza In mod egal toate gru-pele de varsta. Sin. GENETICA / m. GENOTIPICA / m. •B. • B.: b. of newborn. DISTROFICA ADIPOZOGENITALA / m. e. Sin. Sin. • B. B. hereditaire / hereditary d. adipozitate. idiopatice sau psihogene. la nivelul unei populatii sau arii specifice.. 6pidemique / epidemic d. insom-nie. edeme generalizate la copil. fie m perioada vietii intrauterine (*embriopatii. Sin. B transmisa prin spermatozoid sau ovul si care exista. tipic: *scleroza multipla. ENDEMICA / m. hepatomegalie. dar al carei caracter genetic nu este cert. genetice sau genotipice. EREDO-CONSTITUTIONALA / m. *Glomerulonefrita membranoproliferativa de tip II. ereditate autozomala si ere-ditate gonozomica. hiperlactacidemie si hiperuricemie. hydatique / hydatic d. • B.: boala Takayasu • B.: hipertensiune arteriala esentiala. GHEARELOR DE PISICA / m. HIDRICA / m. Sin. IATROGENICA / m. si glicogenoza. Anemie hemo-litica a nou-nascutului.: b. Manifestare clasica de "meteoropatologie. In cazul unei *incompati-bilitati fetomaterne de Rh. FIBROCHISTICA A PANCREASULUI / m. ?i epi-demie. FEMEILOR FARA PULS / m. Forma a "cardiomiopatiei restrictive.: sin-drom de lob mijiody (v. constand In cefalee. • B. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. B.: boala Minkowski-Chauffard (v. hipertrigliceridemie. boala ereditara. FAMILIALA / m. hipoplazie a capului cubital si 'nanism micromelic. iritabilitate. Una din cauzele ficatului gras microvezicular. du foehn / fohn d. Sin. In care se asoci-aza *exostoze multiple ale oaselor lungi si ale oaselor cen-turilor. • B. se manifesta ca un *sindrom nefro-tic.

[^{indusa kala azar = fe.] B. Denumire generica pentru b. Varietate foarte rara de *disglobulinemie monoclonala. *B. infectieuse / infectious d. MEDICAMENTOASA •B. caracterizata printr-o lunga perioada de incubatie (circa sase luni). corioretinita etc. •B. V. • B. idiopathique / idiopathic d. imunodeficitara) sau poate sa reactioneze In mod excesiv (v. des laxatifs / laxatives d. alfa. cu incidenta maxima vara.: Kala Azar. neagra. IMUNODEFICITARA / m. Denumire care grupeaza o serie de procese patologice (granulom lipofagic. determinate. la un. glande sativare). ITAI-ITAI / m. Implica: *daudicatie intermitenta. (witre care. main-pied-bouche / hand-footand-mouth d. Kala Azar / Kala Azar d. care poate fi transmis de catre caine. cu afectarea doar secundara a parenchimului. constituita dintr-un fragment de molecula de imunoglobulina. 1) B. Reprezinta forma cea mai rara de *disglobulinemie monoclonala. LANTURILOR USOARE / m. interstitielle / interstitial d.). si conectivita. s-au inregistrat ISO cazuri. • B. congres organizat de American Legion. care sunt consecinta unei 'imunodeficiente. cu un tesut fibres de origine inflamatorie. In formele grave: tulburari renale. a arterelor vertebrale sau a arterei ba-zilare. *B. caracterizate prin prezenta In sange ai urina a unei proteine anormale. LIGATURILOR / m. Tulburari neurocirculatorii si trofice secundare ligaturii arterei principale a unui membru. g. 29 nwrtale. LIPOFAGICA / m. des chaines tourdes mu / mu heavy-chain d. g.: boala Seligmann (v. LAXATIVELOR / m. este o "reticuloendo-telioza parazitara endemica. B. • B. poliadenopatie. LUCRATORULUI CU DETERGENT / m. •B. Grup de boli inflamatorii cro-nice ale tractului digestiv. efecte secundare.: boala Franklin (v. inflammatoire intestinale / inflammatory bowel d. medicamenteuse / drug d. paloare. IDIOPATICA / m. Tulburari morbide provocate de unele medicamente prin: doze In exces. ['Descrisd pentru prima oard m 1976 la 'Pfiitadeipflia. tub digestiv. ereditara cu transmitere genetica recesiva. hipoproteinemie si hipokaliemie. care apare In afara perioadei si a conditiilor obisnuite de producere. anemie hemolitica. boala transmisibila. V. LANTURILOR GRELE MIU / m. nodulii limfatici ai splinei. edeme si paralizii intermi-tente. de etiologie necunoscuta. B. sinovita lipofagica) caracterizate prin Inlocuirea masei grasoase. . • B.B. hipotensiune. splenomegalie. MEDICAMENTOASA / m. • B. a trunchiului ar-terei cerebrale mijiodi. Stare septica grava a sugarului. cianoza. cu anemie grava si splenomegalie. par anticorps antitissulaires / antitissue antibody-mediated d. sau complica o afectiune deja existenta. LANTURILOR GRELE GAMMA / m. determinata de bacilul Legionella pneumophila (genul 'Legionella}. • B. purpura trombocitopenica. 2) asiatica. des ligatures / ligatures d. • B. boala complexelor imune. • B. " B. Denumire generica pentru orice b. MEDIATA DE ANTICORPI ANTITISULARI / m. In continuare. ficatului Si abdomenului sunt primii afectati. leziuni trofice ale pielii si fanerelor. Leziunile osoase litice apar In 60% din cazuri. cauzat eel mai adesea de virusul "Coxsackie A16. palatina. divizat In doua tipuri majore: colita ulceroasa ("rectocolita ulcerohemo-ragica) si "ileita regjonala. hipersensibilitate). este simptomatica Indeosebi la copil (febra. Ansamblu de simptome consecutive utilizarii excesive a laxativelor: dia-ree cronica cu scadere ponderala consecutiva. pareze musculare. prin *autoimunitate. reactii de intoleranta. gamma. Intalnita frecvent la copii presco-lari. determinata de ingestia de orez si apa contaminate! cu *cadmiu. b. Sistemul imunitar poate fi deficitar (b. • B. • B. • B. • B. LANTURILOR GRELE / m. • B. paloare. V. INFECTIOASA / m. microcefalie. LEGIONARILOR / m. • B. tahicardie. determinata de infectia cu *citomegalovirus si caracterizata prin prezenta de incluziuni de dimensiuni mari In citoplasma celulelor din diverse organe (Indeosebi ficat. care se pot asocia cu tulburari neurologice. astenie marcata. iar diagnosticul se pune prin *electroforeza. I. LANTURILOR GRELE ALFA / m. ca urmare a unui proces de *saponificare. Infarct conse-cutiv ocluziei prin aterotromboza sau lipohialinoza a uneia din-tre ramurile penetrante ale *poligonului Willis. IMUNITARA / m. si boala contagioasa. Sin. deshidratare..: lupus eritematos diseminat (vJ. lipophagique / lipophagic d. lysosomiale / lysosomal storage d. determinata de absenta unei enzime prezente In mod normal In *lizozomi. In anumite organe se acumuleaza substante nemetabolizate. Exista trei tipuri: *B. V. b. limba. febra. Sin. hipergamaglobulinemie). " B. encefal. Pneumonie prin reactie de sensibilizare cauzata de enzime ale Bacillus sub-tills prezent In detergenti. c^nd. KALA AZAR / m. miu. INTERSTITIALA / m. Sin. care este provocata de microorganisme patogene. Aceasta deficienta anfreneaza perturbarea metabolismului substantelor care In mod normal sunt metabolizate de enzima respectiva. Se cunosc doua forme: 1) mediteraneana. hipotermie. 2) Prin extensie. se caracterizeaza prin vezicule prezente pe mucoasa bucala. anemie. gingivala. *complexelor imune). Ca urmare. care exista prin ea Insasi. des chaines legeres / light chain deposition d. 226 B. LUPICA / maladie lupique / lupoid disease. des legionnaires / legionnares' d.). Grup de *paraproteinemii. Se manifesta prin stare gripala Insotita de pneu-monie (uneori cu evolutie fulminanta). INFLAMATORIE INTESTINALA / m. 1. • B. •B. 'Amiloidoza si insuficienta renala sunt mai frecvente decat In mielomul multiplu. • B. si autoimunitate. • B. immunitaire / immunologic d. B. des chaines lourdes alpha / alpha heavy-chain d. V. maini (inclusiv palmele) si picioare (inclusiv plantele). alteori existand o dereglare functionala (b. B care se dezvolta In reteaua de tesut conjunctiv a unui organ.6ra. • B. *pancitopenie. IDIOPATICA simptome subjective asemanatoare cu cele ale unei b. caracterizata prin *osteomalacie si disfunctii tubulare renale. • B. a carei producere se afla In relatie cu o perturbare cantitativa sau calitativa a *sistemului imunitar. atacul senzitiv pur ?i hemipareza ataxica. crize de tetanie. Sin. complex imun. des inclusions cytomegaliques / cytomegalic inclusion d. deosebirea fata de depozitele de amiloid consta In caracterul granules si afinitatea tinctoriala diferita. *Exantem autolimitat. de etiologie necunoscuta. In relatie cu organele afectate (hepatosplenomegalie. MANA-PICIOR-GURA / m. du travailleur avec du detergent / detergent worker's d. • B. digestive si renale. sau infantila. si boala esentiala. Itai-ltai / Itai-ltai d. care se poate manifesta In cadrul *mielomului multiplu prin depozite de substanta amorfa vizibile prin *imunofluorescenta deoarece fixeaza un ser anti-lanturi usoare. determinand o simptomatologie polimorfa. Cele mai frecvente manifestari sunt: hemipareza moto-rie pura. sindrom imunoproliferativ.). Orice b. INTERCURENTA / m. de obicei kappa. I. des chaInes lourdes gamma / gamma heavy-chain d. LIZOZOMALA / m. g. lacunaire / lacunary d.] *Leishmanioza viscerala al carei agent etiologie este parazitui Leishmania donovani. de chaines lourdes / heavy chain d. B. immunodeficitaire / immunological deficiency d. intercurrente / intercurrent d. V. care nu este consecinta unei alte stari morbide. b. LACUNARA / m. B. sugerate involuntar de medic bolnavului. INCLUZIUNILOR CITOMEGALICE / m.

Diagnosticul se face prin *angiografie. Leziunea poate fi monoalelica (ex. caracterizata prin semne spedfice de "lupus eritematos diseminat. OPERATORIE / m. la nivelul alveolelor. Termen generic pentru b.: diabet. cele doua componente constituindu-se simultan sau succesiv. adesea mortale. Ansamblu de tulburari.: drepanocitoza) sau polialelica (ex. caracterizata clinic prin insufidenta respiratorie progresiva ajungand la asfixie.B. mixte du tissu conjonctif / mixed connective tissue d. determinate de anomalii ale enzirnelor (v. endocrine. •B. Sin. •B.: ganduri persistente). paralizie progresiva bulbara. Manifestarile clinice sunt reprezentate de pareze asimetrice. In Clasificarea internationala a maladiilor (CIM). fara implicarea sistemului motor corticospinal. caracterizata prin oduzia progresiva a arterelor carotide interne la nivelul sifonu-lui carotidian si a partii supraclinoidiene a arterei. homologue / graft versus host reaction. galactozemie congenitala). Asodere frecventa a *stenozei mitrale si a "insuficientei mitrale.: In grefa de maduva osoasa). In care exista leziuni la nivelul neuronilor motori: atrofie musculara spinala.: boala Albers-Schonberg (v. MICRODRENOPANOCITARA / m. rezistenta spastica la miscarile pasive. mitrale / mitral d.] B. MONOGENICA / m. Tmpotriva carora gazda nu poseda mijioace de aparare. d.). atrofie olivopontocerebeloasa si *b. vine. pot fi ereditare sau dobandite: 1) Prin Intreruperea unui lant de sinteza sau absenta unei enzime. d) echilibrete addobazic. Sin. 227 . 'Filarioza neperiodica produsa de Mansonella ozzardi (adultui cu localizare neprecizata In organism. du neuron peripherique / peripheric motor neuron d. America Centrala si Africa si transmisa de mustele negre din genul Simulium. m.: p-talasemie). anticorpilor si chiar o serie de b. sin-drom Nishimoto-Takenchi-Kudo. / Filatov's d. V. MUNCITORILOR DIN SILOZURI / m. obsessive-compulsiv / obsessive-compulsive disorder. Kennedy. MEDITERANEANA • B. iar cauza b. B. NEURONULUI MOTOR / m. • B. asodindu-se cu *compulsii (actiuni repetitive executate ca raspuns la o obsesie.Tta. Sin. Manifestarile clinice si evolutia depind de ponderea si cumulul celor doua entitati componente. B.: boala Voorhoeve (v. • B.: boala Bonieland. •B.: boala Cooley (v. raspandita 7n America de Sud. Termen foarte general prin care se desemneaza b. [Jap. OMOLOGA / m. ereditara determinata de leziunea unei singure si unice gene. 1 B.APATRA • B. Inflamatie pulmonara. Sin. 2) Incorect: sindrom postoperator. MITRALA / m. Se constata hipertrofia ficatului si a splinei si Indeosebi atrofia organelor limfoide. Apare mai ales la tineri si se poate Insoti de: leziuni renale vasculare (stenoze) sau parenchimatoase (polichistoza). Afectiune pulmonara grava a nounascutului (Indeosebi prematur sau nascut din mama diabe-tica). • B. care afecteaza neuronii motori pe-riferici. Formarea lor este consednta absentei *surfactantului si deficientei *fibrinolitice a plamanului.e. poate predomina stenoza mitrala sau insufidenta mitrala.m fum de fyara" fi se re/era (a i. operatoire / surgical shock. B. ' B. tie. NEURONULUI MOTOR PERIFERIC / m.. ' B. • B.). scleroza laterala primitiva si amiotrofica. provocate de introducerea Intr-un organism cu 'toleranta imunologica a unui •grefon bogat In celule imunocompetente (ex. 3) De ori-gine alimentara. MEMBRANELOR HIALINE / m. este aproape Intotdeauna *reumatismul articular acut. Tay-Sachs a adultului. du noeud sinusal / sick sinus syndrome.: rubeola scarlatiniforma (v. iar anatomic prin absenta diferentierii alveolare In plamani.nwm. • B. m. fosfocalcic. Obsesii recurente (ex. moyamoya = cefos. Tulburarile sunt generate de reactia grefo-nului contra gazdei (graft versus host reaction). in corola o6servate [a es(aminarea fund'u. asodate cu titruri ridicate de anticorpi drculanti antiribonucleo-proteine nucleare. si osteopoikilie. NODULUI SINUSAL / m. Insotita de aparitia unor vase capilare cu aspect angiomatos la baza cre-ierului. Manifestarile clinice sunt febra fila-riana si obstructia limfatica. moleculaire / molecular d. A PATRA / quatrieme m. intr-o maniera stereotipa). Denumire gene-rica pentru un grup de b. MOYAMOYA / m. aceste b. ionic. alternanta bradicardie/tahi-cardie sinusale sau bradicardie sinusala cu *bloc sinoatrial. •B. m. sunt cuprinse In capitolul IV -B. B. OBSESIV-COMPULSIVA / m. revizia a X-a QMS. *scleroder-mie. La examenul histologic se constata. • B. care au o consistenta carnoasa. •B. • B. pe baza tulburarilor metabolice. mineral. care actualmente desemneaza Indeosebi b. 'B. enzimopatii). MOLECULARA / m.: obezitate. B. hidric. *glicogenoza. organique / organic d. •B. . Termen fundamental In *medi-dna moleculara. Neuronii afectati sunt micsorati de volum si cu acumulari excesive de *lipofusdna. Cauzele mentionate pot afecta: a) echilibrul gluddic (ex. 2) Prin anomalii endocrine. metabolique / metabolic d. • B. afectare hepatica variabila.: guta). OASELOR PATATE / osteopoecilie / osteopoikilosis. la aspectui firumat. Aspect clinic de *drepanocitoza cu evolutie severa. ORGANICA / m. MEDITERANEANA / anemie mediterraneene / Mediterranean d. determinata sau Insotita de modificari organice anatomice sau anatomopatotogice ale tesuturilor sau ale organelor. dobandite. MIXTA A TESUTULUI CONJUNCTIV / m. Sin. Ex. dislipidoza). de travailleurs dans des silos / silo filler's d. Machado-Joseph. contractura musculara Si exagerarea manifestarilor motorii ale emotiilor. MUSTEI NEGRE / m. In cadrul b. vag.. du neuron moteur / motor neuron d. B. • B. Sin. manifestarile constau In scadere In greutate cu diaree. OASELOR DE MARMURA / m. iar microfilaria localizata In sange) sau de Onchocerca volvulus (adultui localizat sub-cutanat si microfilaria In piele si ochi). care cu-prinde *b. 1) Soc operator (v. hipertensiune arteriala si leziuni arteriale In teritoriul cerebral. cauzata de inhalarea de gaze iritante (In special oxizi de azot) acumulate In silozuri recent umplute. tulburari biochimice ereditare. de la mouche noire / blackfly d. monogenique / monogenic d. osmotic. In plan clinic. de moyamoya / moya-moya d.: moyamoya. In care manifestarile sunt consednta unor alterari moleculare In plan functional sau structural. eruptii cutanate cu alterarea fanerelor. infectii. analoge cu cele care apar la animate dupa ablatia *timusului. determina anxietate marcata. fasciculatii. impulsuri sau imbolduri care preocupa persoana. membrane hialine. adesea manifestata ca *edem pulmonar acut. Aritmie cardiaca complexa care se poate manifesta ca bradicardie sinusala izolata. METABOLICA / m. atrofia musculara spinala si *sindromul Fazio-Londe si se manifesta prin-tr-un *sindrom de neuron motor periferic. *b. ale carei celule vor fi atacate de limfodtele grefonului. c) metabolismul lipidic (ex. des os de marbre / osteopetrosis.magimie.: formele de leucemie In cursul carora apar anomalii moleculare a caror anvergura variaza In functie de remisiunile sau recaderile b. Afectiune rezultand din asocierea ta-relor drepanocitare si talasemice In forma heterozigota. a membranes hyalines / hyaline membrane d. 'polimiozita si *poliartrita reumatoida.). parapareza spastica.). micro-drepanocytaire / microdrepanocytic d. vitaminic etc. b) metabolismul nucleotidelor (ex. suferinta personala si ocupa mai mult de o ora pe zi.). Patogenia este necunoscuta si nu exista un tratament eficient. de nutritie si metabolism.Cui de ocfii. amintind de splina.

uneori sub forma de *erizipeloid. Abrev. systemique / systemic d.. •B. care urmeaza altei b. PLAM&NILOR DE FERMIER / m. PERIODICA / m. de volum variabil. SCLERELOR ALBASTRE / m. des sclerotiques bleues / blue sclerae d. avand o prevalenta de 1/1 000 si rezulta prin mutatii ale genelor PKD. B. periodique / periodic d. Poate aparea In oursul puerperalitatii sau In afara sarcinii. Clinic apar dureri retrosternale Insotite de varsaturi.).. • B. ce afecteaza toate componentele unui anumit sistem (ex. DE SISTEM / m. s6rique / seric d. *B.).: PCOD. greata.: sindrom Kienbock (v. si rezulta din aceasta. De fapt. p. denumita initial Thennopolyspora polyspora}. V. relativ frecventa. m. poly-kystique du foie / polycystic d. cu artralgii. POLICHISTICA RENALA / m. diseminate pe frunte. primaire / primary d. du serum. 2) Crize de bradicardie supraventriculara (bloc sinoatrial partial. Sin. • B. • B. la care subiec-tul a fost sensibilizat printr-o prima injectie anterioara. SECRETANTA / m. si boala Skevas-Zerfus. se adopta pentru b. Afectiune ereditara. fara leziuni glandulare notabile. lipotimie. ci tipul ereditar este factorul major care diferentiaza cele doua b.). de systeme / system d. inclusiv la copii (si chiar in stadiul fetal) s-a ajuns la concluzia ca nu varsta de debut. • B. PROFESIONALA / m.: boala chistica a plamanului (v. REFLUXULUI GASTROESOFAGIAN / m. B. febra si albuminurie. B..: boala urechiusei atriale. • B. Ex. nefiind asodata cu o alta b. curbatura. polykystique des seines / polycystic d. • B. Sin. B. 1) B. polykystique du poumon / polycystic d. •B. du pecheur des eponges / spongediver's d. secondaire / secondary d. si printr-o eruptie generalizata de urticarie. • B. la intervale regulate. SISTEMICA • B. multisistemica. se poate compli-ca cu esofagita peptica. determinate de refluxul sucului gastric acid.: rinichi polichistic. polykystique epidermique / polycystic d. B. Sin. B. m toate segmentele tubilor uriniferi. • B. cu afectare difuza a ambilor rinichi (mariti de volum) dar diferite ca debut si ca mod de transmitere ereditara: *b. iritarea diverselor membrane mucoase si formarea unor imagini radiologice pulmonare caracteristice. Sin. Efectele lor prin-cipale constau In reducerea acuitatii vizuale.B. caracterizata prin existenta unor tulburari de ritm auricular cu urmatoa-rele forme. sistemul limfoid. POLICHISTICA A PLAMANULUI / m. Alteori. POLICHISTICA EPIDERMICA / m. professionelle / occupational d. teoretic. du semilunaire / semilunar d. p. In zootehnie etc.. gat si torace.: boala Lobstein (v. r. ereditara m care anomaliile sunt localizate simultan pe mai multe gene. •B. ulceratii. pulmonaire par sets d'antimoine / antimony salts pulmonary d. la nivelul porilor mameloanelor. POLICHISTICA A SANILOR / m. of breast. • B. Sin. •B. Sin. digestive) m special chisturi hepatice.: boala Reimann (v. r. Sin. V. serique / serum d. poate fi un agent patogen.: ADPKD. B. • B. boala serica. poly-kystique ovarienne / polycystic ovarian d. RITMICA AURICULARA / maladie rythmique auriculaire / rhythmic auricular disease. fara patologie cardiaca. s. greata. manifestandu-se prin palpitatii. SERULUI / m. Sin. B. ale carei manifestari pot duce la depistarea unei alte b. uneori la nulipare. POLICHISTICA A FICATULUI / m.: boala sistemica (v. Lobstein's d. care apare episodic. primare respective si Inceteaza odata cu aceasta. polykystique des reins autosomique recessive / autoso-mal recessive polycystic kidney d. polichistica renala care se manifesta numai la copil. B.). Se expri-ma prin reactie locala.: *diabetul zaharat. POLIGENICA / m. of epiderm. • B. B. s. de reflux gastrooesophagien / gastroesophageal reflux d. Afectiune mamara determinata de o tulburare a functiei secretorii. du poumon de fer-mier / farmer's lung. • B. dar poate conduce la o *b. secretante / secreting d. *benzolism). a carei cauza se afla In stricta relatie cu profesia bolna-vului. si policistina. •B. Afectiune cutanata nnalformativa caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi sebacee. • B. ce pro-voaca dermatite extinse cu ulceratii cronice si unele simptome sistemice (cefalee. of lung. si policistina. POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL DOMINANTA / m. polykystique des reins auto-soinique dominante / autoso-mal dominant polycystic kidney d.: boala chistica a ficatului (v. g. Denu-mire sub care sunt cuprinse diversele acddente care survin uneori la 8-15 zile dupa reinjectarea de seruri antimicrobiene si antitoxice pe baza de ser sanguin de cal. • B. V.). p. Ansamblu de manifestari determinate de functia deficitara a sfincterului esofagian inferior si de tulburari ale motilitatii gastrice. este consecinta b. caracterizata prin scurgerea mai mult sau mai putin abundenta. " B. care pot genera alergii sau intox-icatii ('saturnism. B. ADPKD este una din cele mai frecvente b. Sin. se manifesta de obicei la adult si evolueaza frecvent spre *insufidenta renala cronica. bilate-rale. SIMPTOMATICA / maladie symptoinatique / symptomatic disease. polykystique des reins / polycystic d. SISTEMICA / m.). Deoarece s-a dovedit ca APKD se poate manifesta la orice varsta.: boala chistica a ma-melei (v.: sindrom Stein-Leventhal (v. Pe langa leziunile renale afectarea hepatica este evidenta. cu- 228 . cauza periodidtatii nefi-ind cunoscuta. PESCUITORULUI DE BURETI / m. Ex. Denumire discutabila care. de origine genetica. concurente la determinismul patologic. Apare la subiecti peste 50 de ani. dispnee. •B. PRIMARA / m. SECUNDARA / m. Termen prin care sunt desemnate doua b.: sistemul reticuloendotelial. de cheson) sau chimid. • B. t®sutul conjunctiv). tuse. •B. POLICHISTICA OVARIANA / m. •perioade Luciani-Wenckebach. lactescent sau laptos. POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL RECESIVA / m. Manifestarile pot fi acute (sindrom pseudogripal) sau cronice (fibroza interstitiala difuza). care apare spon-tan. B. ereditare la om. In cazul persoanelor ce lucreaza In labora-toare sau unitati spitalicesti. 2) Sin. renale a lesions minimales / minimal change kidney d. polygenique / polygenic d. a unui lichid seros. ritm nodal). secundara. Sin. stibiu). Sin. autozomal dominanta (ADPKD) sau fonna adultului si *b. pulmonara profesionala cauzata de expunerea cronica la pulberi ale sarurilor de *antimoniu (sin. m care este caracteristica dez-voltarea progresiva si difuza de chisturi renale multiple. stricturi locale sau 'sindrom Barrett.).: glomerulonefrita cu leziuni minime (v. cauzata de contactui cu anu-mite anemone marine (mai ales Sargatia cfagans}. *radiopatie.PERIODICA • B. pot fi determinate de agenti fizici (ex. • B. *b. RENALA CU LEZIUNI MINIME / m. boala serului (v. of liver. Pneumopatie determinata de inhalarea antigenilor organic! specifici unei actinomicete termofile {Micro-polyspora faeni. Sin. se poate asocia si cu anomalii extrarenale (cardiovasculare. si nici cauzata de o alta maladie. b. SERICA / m. PULMONARA PRIN SARURI DE ANTIMONIU / m.: *febra mediteraneana familiala. • B. of kidney. PCOS. R. cauza b.). In alternanta: 1) Crize de tahicardie prin hiperexcitabilitate auriculara (tahisistolie cu frecventa 180-240/min). SEMILUNARULUI / m.). autozomal recesiva (ARPKD) sau forma infantila.). febra). Abrev. un traumatism sau un alt eveniment.

Trichomonas. KUREYRI de 12-14 zile. TRANSMISIBILA / m.. V.).). Afectiune care complica o flebita prin extensia trombozei si.] Sin. transmissible / communicable d. printr-o persoana sau animal infectat. este obligatorie. de I'email tachete / mottled enamel d. 2) Sin. URINEI CU MIROS DE SIROP DE ARTAR / m. 'Du6Cin. sau indirect. provocate de *vjrusuri lente. *dermatomiozita. si boala Dutton. curba febrila In platou. 2) Sin. asemanatoare. 2) intermediar. adesea. Se disting.. Sin. ADAMS-STOKES. TSUTSUGAMUSHI / m.). care se dezvolta la nivelul mucoaselor superficiale [Chlamydia. Loutim.: boala de sistem. des urines a odeur de sirop d'erable / maple syrup urine d. Sin. de I'oreillette / rhythmic auricular d. medic engiez. se caracterizeaza. *b. TRANSMISIBILA SEXUAL / m. metabolica cu transmitere autozomal dominanta. du sommeil / sleeping sickness. DE STOCARE A GLICOGENULUI / m. *polio-mielitei anterioare acute. "gonoree. medic iriandez. apOnit peste 1000 de cazuri m 1948. Nicolas-Favre.} B. tsutsugamushi / tsutsugamushi d. Anton Biermer. Sir William Withey Gull.B. SMALTULUI PATAT prind un ansamblu de afectiuni disparate (denumite uneori Jnflamatorii" nespecifice).).: tripanosomiaza africana (v. Endoflebita proliferanta si obliteranta a venulelor centrolobulare si a micilor vene suprahepatice. *febra galbena. De ex. B. caracterizata prin *xan-tomatoza. 18041S7S. cu debut mai tardiv. prin embolie arteriala determinata de migrarea trombusului. venereal d. •B. contagioasa contractata prin raport sau contact sexual. de etiologie necunoscuta. determinata de acumularea unor substante specifice In tesuturi. A SASEA / sixieme m.: *encefalopatiile spongiforme subacute transmisibile. •B. retardare fizica si mentala si un miros caracteristic de .} Sin.sirop de artar" al urinei si al corpului. VENOOCLUZIVA A FICATULUI / m. dupa o incubatie B. • B. medic ingles. de stocare a glicogenului. •B. Denumire generica pentru b. Boli cu nume proprii • B. astenie. clinic. 1816-1S90. des tics / Gilles de la Tourette d. tulburari respiratorii si cardiace (cu modificari electrocardiografice). infectioasa (determinata probabil de virusul 'Coxsackie). 3) intermitent: 4) legat de tiamina (afinitate scazuta a enzi-melor pentru cofactorul tiamin-pirofosfat). si cazurile ^ra melanodermie sau cu insuficienta suprarenala mai usoara.: *sifilis.: *b. SOMNULUI / m.: glicogenoza (v. originea lor obscura: *lupus eritematos diseminat.: sindrom Adams-Stokes (v. • B. a femeilor de varsta medie. infectioasa sau parazitoza endemica In zonele tropicale sau subtropicale. medic ingies. Simptomatologia se apropie de cea a *sindromului Budd-Chiari. a unui agent vector sau a mediului extern neviu.). sunt acceptate ca forme ale acestei b. cauzata de un deficit al enzimei ce catalizeaza decarboxilarea oxidativa a aminoacizilor cu catena ramificata (leucina.rna. virus herpetic. *poliartrita cronica juvenila. Sin. CU VIRUS LENT / m. [Jap. sexuel-lement transmissible / sexually transmited d. • B. Sin. *b. izo-leucina si va-lina). virusuri sau paraziti. 2) pete albe si brune. acuta infectioasa si epidemica raspandita Indeosebi In Asia Orientala. Still a adultului). Wiliam Stokes. HIV etc. exantem. PRIN STOCARE / m.: malaria tratata cu *chinina).\ Insuficienta suprarenala cronica. / sixth d. •B. medic engtez. Australia si India..). ex. si boala contagioasa. tsutfiiigamushi = gandac periculos. Sin. medic german. B. (tot mai putin utilizat) pentru *sifilis. [Robert Adams.. dupa Addison. • B.} B. ADDISON-BIERMER. uneori. oraf M IsCanda wide au. • B. ciroza biliara. SMALTULUI PATAT / m. Sin. •B. par stokage / storage d. B. "lipo-idoze. • B. [Thomas Addison. 1) Nume utilizat (Mackenzie) pentru o serie de simp-tome morbide. determinand staza si distructie parenchimatoasa centro.: boala transmisibila sexual (v.). hemoragii. Ex.: *boala Chagas. 'DuBOn. tropicale / tropical d. de-clararea b. tifos tsutsugamushi. si SIDA. *oncocercoza. [Thomas Addison. •B. care au In comun. disfunc-tii intestinale. B. [Thomas Addison. cutanate (*sderodermie. Sin.si mediolobulara. •B. tulburari gastrice si hiperpigmentatie (melanodermie addisoniana). 17931S60. 1793-1860. o serie de febre avand ca agenti vectori unele insecte etc. ADDISON-GULL. Londm. Sin.: sindrom Gilles de la Tourette (v.] B. Candida. 1827-1S92.). multiple.: hiperkeratoza (v. TROPICALA / m. tripanosomiaza). • B. *boala Behcet etc. • B.). •B. Sin. de tip tifoid si leucopenie. apoi (a Zurich.: tezaurismoza (v. URECHIUSEI ATRIALE / m. Transmiterea se face direct. veino-occlusive du foie / veno-occlusive d. Caracteristidle clinice includ coma. icter cronic si. •B. *leishma-nioza. mai utilizate fiind: febra fluviala de Japonia. eel mai sever.. VACILOR NEBUNE / m.: boala Zahorsky (v. TROMBOEMBOLICA / m. B.: boala ritmica auriculara (v. Lonitra.: boala Biermer (v. Observata la adolescenti. *sindrom Sjogren). atribuita unui agent infectios specific sau produsilor sai to-xici si care se produce prin transmiterea acestui agent sau a produsilor sai dintr-un rezervor la o persoana receptiva. [Akmeyri. clinician vtandu. alte afectiuni urogenitale sau generale determinate de bacterii. specifique / specific d. printr-o gazda intermediara. • B. printr-o leziune necrotica la nivelul portii de intrare. AKUREYRI. encefalopatii spongiforme sub-acute transmisibile.: boala Menkes. 1791-1875. profesor de fizioiogie la Londra fi medic al reginei 'Victoria. ADDISON. leucinoza. • B. VENERICA / m. unele boli articulare (*poliartrita reumatoida. TICURILOR / m. 'schistosomiaza. provocata de infectia cu Rickettsia tsutsugamushi transmisa la om prin intermediul larvelor de trombi-culide (*7romb/cu//dae). *lepra. SPECIFICA / m. of liver. Exista patru fenotipuri clinice ale afectiunii: 1) clasic. B. •boala somnului. a virus lent / slow virus d. 3) hipoplazii si anomalii de forma (coroane deformate). cu exitus la scurt timp dupa nastere. X. care se manifests prin senzatia de rau general. care duce la acumularea acestora si a cetoadzilor omo-logi In sange si urina. Sin. „ • B. eel mai frecvent din cauza alterarii congenitale a unei enzime sau a unui deficit enzimatic care afecteaza metabolismul unei anu-mite substante. casexie bronzata. 'in stadii avansate. • B. de vaches folles / mad cows d. Ex. con-vulsii. venerienne / venereal d. Sin. thronibo-embolique / thromboembolic d. animala sau vegetala. cinci manifestari majore: anemie. provocata Intotdeauna prin aceeasi cauza precisa ?i raspunzand favorabil la anumiti agenti terapeutici determinati (ex.: boala bronzata. virus hepatitic B. *Fluoroza dentara rezultand din ingestia apei de baut cu un continut excesiv de fluor (peste 2 mg/1). *sancru moale. (STD). de surcharge / storage pool d. •B. glycogenique / glycogen storage d. hipotensiune. debuteaza 229 . dispepsie.: boala venerica.). adenopatie satelita. profesor de medicina interna mai intdi la 'Be. V. sensibilitate la frig. •B. Se ma-nifesta sub trei forme: 1) pete albe. Sin. DE SUPRAlNCARCARE / m. Pentru primele patru b. •B. 1) Entitate mor-bida bine definita. *malarie. melanoza dermica. Actualmente. vasculare ('angeite alergice). 1793-1860. V.

Rezervor de virus: soarecele de casa. neuropatoiog engie.ne.: polidistrofie cerebrala progresiva infantila Christensen-Krabbe.). scheletui prezinta o opacitate foarte densa. cu deces pana la varsta de doi ani. osoasa rara.. difuza.: boala Alstrom-Leber (v. suede. aplazie retiniana. • B. care poate fi consecinta unui deficit de sinteza a 'chilomicronilor.: acrocefalosindactilie tip I (v. [name] Alagille. • B. 'Sans. uneori.ALAGILLE prin febra. evolueaza rapid spre dementa si moarte. radiolog german. si boala Pick. n. A. sindrom Anderson. [Julius Arnold. agnozie. Unii autori sustin patogeneza printr-un 'virus lent.. ANDERSON". parestezii de Intindere variabila. osteosderoza generalizata. 'Paris. Etiologia este incerta: imaturitatea celulelor nevrogliei ar Tmpiedica mielinizarea normala. Louis Edovard Octave Crouzon. profesor de medidnil intema. 'Paris. 1900..simiana") si se poate extinde apoi la membrele superioare si inferioare. nu este clarificata. osteo-petroza.ian. 2) V. neurolog francos. dementa Alzheimer. testele psihometrice (memorie ime-diata. iar uneori hipertonie extrapiramidala si crize epileptice. cu tulburari mari de memorie. 2) V. • B. la adult. Sunt evidente mdeosebi: atrofia scoartei cerebrale la nivelul regiunilor parieto-temporo-occipitale. Guillaume Benjamin Armand Dmhenne (de Boulogne). amigdalita. crescand semnificativ cu varsta (5 % peste 65 de ani). ceea ce antreneaza frac-turi repetate. sindrom Andersen. m prezent. Apert cu semnele faciale ale *b.] Denumire prin care. Absenta raspunsului electro• retinografic permite diagnosticul si excluderea unei atrofii optice primare.} Dureri si parestezii hemicefalice m teritoriul de inervatie al filetelor nervoase de la nivelul radacinilor C. [Bernard f. anatonopatoiog german (fiui anatomistuCui german fnidrich 'Arnold}. de asemenea. caracterizata clinic prin "microcefalie. 1874-1938. Anderson. 6acterw[og american si specialist m sa. 'Satin.tic. S-a con-statat.] Afectiune rara. A. pTofesor (succesiv) la. 1817-1861. discalculie.).] Maladie ereditara transmisa autozomal dominant. 0.). Sin. • B. B. leziuni ale hipocampului si o dilatare a ventriculilor cerebrali. la care se adauga apraxia si agnozia. n. ARNOLD. surditate. ge. Sin.ne.] Sin.] B. • B. Sin. [George Clinton Andrews. glicogenoza).rm.] Sin. Se vindeca adesea spontan. • B. de tip probabil recesiv.. • • B. ANDREWS. dar poate evolua si letal. [Cnr/ Hem-y Alstrom. • B. Alpers. 2) Forma rara de *leucodistrofie la nou-nascut.tic. OIsen. Toionia). Qottingen si J-feideKey. [Car? Henry Alstrom.: coriomeningita limfocitara. infectii pelvine).] B. • B. medic american contemporan. V. contemporan. Crouzon si cu malformatii ale extremitatilor membrelor superioare si inferioare. retentie vizuala. ge. . neuroCog frances. ARDMORE. Alexander. Progresiv. 1868-1940. baza militara. Se caracterizeaza prin fragilitate anormala a oaselor. alcatuit din 3942 de aminoacizi si provenind dintr-un precursor. Radiologic. Sin. 18401917. si C. tulburari ale limbajului oral si scris. [Ardmore. manifesta la copil dupa o perioada de dezvoltare normala. Sin. indeosebi cu afectarea sistemelor dopaminergice si colinergice. ARAN-DUCHENNE. apraxie. 9{ew yorki n. este manifesta clinic dementa accentuata. ALEXANDER. infectioasa. Tipul eel mai frecvent afecteaza initial mana (*mana . 'sindrom meningian. *amauroza. ALBERS-SCHONBERG. In formele de debut. Exista forme benigne si forme cu evolutie grava (cecitate. medic australian contemporan. Cea mai profunda alterare afec230 B. 9{ew yor^ 1901-1964. *mioclonii. • B. medic francez. acuta virala. care poate prezenta o infectie latenta. caracterizata prin *amauroza sau *ambliopie forte. C. 1865-1921. [Eugene Apert. Sin.: glicogenoza de tip IV (v.z contemporan. denumit A-p. Exista o proliferare a 'astrocitelor si o acumulare lipidica In 'microglie. dezorientare temporospatiala. 2) Stewart W. 1891.ARNOLD-CHIARI teaza functiile cognitive: amnezie Indeosebi anterograda. probabil virala. dureri musculare. ALSTREM-OLSEN.oase-lor de marmura". caracterizata prin atrofie musculara cu paralizie simetrica. ARNOLD-CHIARI. aceastd afectiune pentru prima data. 'Paris.an. hepatosplenomegalie. APERT. 1806-1875. n. patohg american.: boala von Willebrand (v. a cor-texului cerebral si a nucleilor cenusii centrali (uneori a cerebe-lului. americana. 'Paris. adeno-patii. prevalenta b. • B. exista o degenerescenta progresiva. 19001969. paralizii si. In Okiaftoma . 1925. 1868-1940. 1S64-1915.] Sin. familiala si ereditara. pediatru franca. 'in care se asociaza caracteristicile *b. Londra] 1) Sin.te pufiiica. anemie importanta etc. sindrom Vogt. 18S619S8. Este confirmata disfunctia neurotransmitatorilor cerebrali. nevrita optica retrobulbara ereditara.nCita. cu semne generale asemanatoare gripei si meningita cu LCR clar. Theodor Leber.] 1) B. \A. Etiopatogenia b. ALZHEIMER.: atrofie musculara progresiva. Tabloul clinic este m relatie cu evolutia b.!.: osteodistrofie ereditara Albright (v.honberg.. ereditara. B. • B. ALAGILLE. Este cauzata de o dereglare a resorbtiei fiziologice a osteoclastelor. [CAar7es John Armstrong.SW^-i undt a fast descrisa. 1835-1915. caracterizata prin *macrocefalie cu *hidrocefalie si *encefalopatie. Sin. Haas . 'Boston. agitatie psiho-motorie. meningita limfocitara acuta benigna. oftalmoiog gt. ana-tomopatolog gemum (fiul anatonistuild german fried-rich Arnold). care se manifesta sub forma unei infectii febrile. n. cat si Inainte de aceasta. 1907.: boala Leber I. congenitala si ereditara. ALPERS. mieloscleroza.: sindrom Alagille (v.: boala . ALBRIGHT. 2) Degenerescenta (sau displazie) corioretiniana congenitala sau infantila precoce. care este o glico-proteina transmembranara alcatuita din 695 aminoacizi si prezentand mai multe izomorfe. ARMSTRONG. 'Washington. Prognostic sumbru.. ca In placile senile extra-neuronale se acumuleaza un peptid amiloid mic. se caracterizeaza anatomopatologic prin atrofie cerebrala generalizata si aparitia unei demente cu evolutie lenta.).).] Sin. osteoporoza familiala. Sin. pediatru frames. [Francois Ami/cor Aron.} 1) Sin. [Fuller Albright. neurolog american. newoiog fi psihiatru ger-man. 'Philadelphia.). ALSTROM-LEBER. • B.: acrocefalosindactilie tip II. 'Hamfmrg. 1835-1915. • B. vocabular) permit obiectivarea deteriorarii intelectuale. 1907. scleroza Alzheimer. [Alois Alzheimer. boala Leber II. fara afectarea substantei albe).B. dennatotog american. afazie. • B. [Heinrich Ernst AlbersSr. Sin.. oftalmolog suedes contemporan. [Eugene Apert.: bacterida pustuloasa. cu leucocitoza accentuata si albuminorahie putin modificata. • B. caracterizata prin rinofaringita rebela. medic american. [If Benjamin Alexander. Gena care codifica acest precursor se afla pe cromozomul 21. APERT-CROUZON. transmisa autozomal recesiv.} 1) Nevrita optica retrobulbara familiala a carei transmi-tere ereditara este legata de sex. meningita seroasa epidemica. mialgii. profesor ta 'SresCau (m present 'Wroclavi. amauroza congenitala Leber. pediatru franc-ez. ] Dermatita veziculopustuloasa a falangelor terminale. reprezinta o manifestare alergica In relatie cu existenta unor focare infectioase la distanta (pioree.ian. ANDERSEN. caracterizata prin deficit de absorbtie a lipidelor. Histologic. este desemnat ansam-blul dementelor degenerative primare care pot debuta atat In perioada senescentei. • B. [Julius Arnold. swOtz.} Afectiune degenerativa a coarnelor anterioare ale maduvei spinarii.: dementa presenila.] B. [Dorothy Hansine Andersen. Se manifesta clinic ca o *boala celiaca asociata cu p-hipolipoproteinemie. •• • B.

1797-1853.: lipodistrofie progre-siva (v. BARLOW. Formula sanguina evi-dentiaza prezenta anemiei.} Afectiune a splinei care se manifesta prin splenomegalie. 1794-1866.} Sin. BAMBERGER.] B.} Ulcer cutanat tropical. si spondilartrita anchilozanta. Londra.). boala Graves. Londra.z. " B. sufuziuni subperiostale. 1853-1934. pericardita constrictiva etc. Apare din cauza hipoplaziei sau aplaziei muscula-turii netede. 1845-1945. • B.. BASEDOW. Marmaduke Stephen Mayou. [Augustin-J.] Afectiune asemanatoare polispondilitei reumatismale. Londra. eel mai frecvent provocat de Corynebacterium diphte-riae. Forma a *b. 1S61-1918.} Sin.). [Harold Wordworth Barber. BATEMAN. anemie cu semne de hiperhemoliza si subicter. ojtaimolog e. Legarea anticorpilor la *receptorii TSH de pe celulele tiroidiene stimu-leaza secretia hormonilor tiroidieni. BAMLE.} Sin. 'Edin6urg.). [/ose Antonio Roviralta BaiTiiqaer.: lipofusdnoza neuronala juvenila. Londra. [Abel Ayerza. m Australia. •B. B. • B. V.).ri-can. BASEDOW-GRAVES. care dispare In cateva luni. cu transmitere autozomal dominanta. cfiirurg franctz. BASEL.} Sin. [Base/.} Malformatie congenitala rara. cu localizare mdeosebi la fata si la gat. Cft-Kcyo. Londra. apoi ia St. • B. pancitopenie periferica cu hipercelularitate medulara si semne de hipertensiune portala asociate cu o alterare morfofunctionala a ficatului. Londra. [Benjamin Guy Babington. Robert fames Graves. VTofesor la f(oTe.} Sin.: osteoartroza interspinoasa. newoioff ame. tulburari cardiovasculare (tahicardie. " B. [Pierre Jean Baptiste Bazy.: dermatita buloasa keratogena.rseBurg.} B. [Bernhard Laurits Frederik Bang. istoric pentru maduromicoza (v.: boala Basedow-Graves (v). observata In hiperlordozele lombare sau 'in lombartroza banala. [Heinrich van Bamberger. paralizie si afectare a substantei albe prin depuneri de *lipofusdna. BECHTEREW. " B. BEHCET.).an.: bruceloza (v.). [George Baehr. Uneori se complica cu gangrena. • B.burg. 1852-1925. tremura-turi digitale fine. dennatoCog turc. se manifesta prin cifoza posttraumatica la subiecti cu predispozitie ereditara. Sin. medic ve.: boala Darier (v. [John Hutton Balfour. BANTI. ai 'Marinei legate. [Vladimir Michailovitch von Bechterew. evolutie rapida spre exitus. n. medic ge. ^e. [G. [Henry Martyn Bannister.). 1799-1858.nos Mres. medic irCandez. aritmii.: boala Moschowitz.In disc". 'Barcelona. Sin. leziuni nervoase. • B. BALLINGALL. Sin. BEAUVAIS. [Boreoo.z. " B.: ulcer de desert.] Sin. 1885-1950. la care se asociaza uneori "hidrocefalie si *sp/na bifida. foliculara. nwGc germcol.: sindrom Ayerza (v.). Arthur Simons. [Hulusi Behcet. [Aladar Aufeszky. Metabolismul bazal si fixarea radioio-dului sunt crescute. 'Dublin. la f{6pitau^ de 'Paris. anemie. 'Sue. Leziunea apare In zonele descoperite. 'Petersburg. Aceasta entitate se identifica In prezent fie cu *reumatismul articular acut. diaree.: dermatoza Barber. 1790-1854. *eretism cardiac). chirurg e. BARBER.} Denumire istorica pentru reumatismul poliarticular. profesor ia l^azan.: boala Basedow. febra. Este caracterizata prin existenta de pete purpurice localizate pe antebrate si gambe. 2) Sin. BAASTRUP.nta.ARNSTEIN Chiari. [Frederick Eustace Batten. 1778-1821.ngit. BAZY. care se manifesta prin hemoragii cutanate si mucoase. 1886-1955.] Sin. provocata de prezenta autoanticorpilor antireceptori TSH cu functie stimulatoare. neuroiog engkz.). cu localizare craniana (Indeosebi orbitara). Sin. Sin. 1869-1933} Sin. Se dezvolta In maduva osoasa si inva-deaza rapid periostui si tesuturile moi. BAYLE.: pseudorabie (v. • B. Sin. 18571927.: boala Moeller-Barlow. •B. fie cu *poliartrita reumatoida. Sin. astenie. care poate aparea la nou-nascutui de sex feminin. leucoblaste) si uneori hiperleucocitoza.ng[tz. 231 .Tinw dwiez. 1S08-1884. caracterizata prin hernie de trunchi cerebral si cerebel la nivelul gaurii ocdpitale. boala Flajani. me-dic ame. inhibitia prin feedback ne-gativ de la nivel hipofizar dispare si apar manifestari clinice de hipertiroidie. Asboe-Hansen. [Azure. In retatie cu o degenerescenta senila tegumentara: evolutie cronica si reddivanta. 1855-1928. 2) Poliserozita: inflamatie cronica manifestata prin efuziuni seroase In diferite cavitati (pahipleurita. [/Intouie Laurent fesse Bayle. BABINGTON. • B.} Sin. AZORE.} Dermatoza pigmentara buloasa. Sin.).).} 1) Dermatoza care poate aparea la persoanele In varsta. Sin. 1844-1920. • B. 1772-1840. portugheze.} B. debutand la nivelul unui folicul pilos. care apar de obicei In al doilea an de viata. BEAUVIEUX. • B. • B.} Sin. BALFOUR. Vaquez In care lipseste splenomegalia.} Varietate de *hidronefroza. In cazul sugarilo'' alaptati artificial. 1780-1855. *diskeratoza foliculara . • B.: hidronefroza congenitala intermitenta.: boala Machado-Joseph (v. m Ocwnvl Atlantic. [Karl Adolf von Basedow.} *Artroza interspinoasa a rahisului lombar. observata la nou-nascut.toinopatolog itaiian. 1790-1854. AUJESZKY. unde se formeaza o vezicula care se ulce-reaza rapid.rm. BARRAQUER-SIMONS.: clorom. dureri epifizare cu alterarea osificarii. • B. • B. • B.} Sin.} 1) Spasm saltatoriu sau tic al extremitatilor inferioare.. neurolog mgltz. de gravitate variabila (evolu-eaza spre ciroza hepatica). 1SS1-1916. care poate aparea la copiii cu leucemie.: boala Rendu-Osler (v. • B. 1865-1918. BANG.). Pseudoatrofie optica a sugarului antrenand cecitate aparenta. Se pare ca este determinata de Intarzierea mielinizarii fibrelor nervilor optici. *exoftalmie Insotita de diverse semne oculare. 1889-1946} Afectiune a adultului tanar de sex masculin. care poate aparea la menopauza. medic maghiar. uneori familiala.rse. [Sir Thomas Barlow. 1865-1918.z. 1822-1888. medic francos. fans. dermatoiog e-ngkz. r&u. 'Edin6urg. radioCog danez. ASBOE-HANSEN. [Guido Banti. Este o varietate de reumatism degenerativ. • B. [Frederick Eustace Batten.an contemporan. 'M. me-dic ingte. consecinta a unor dilatatii congenitale ale bazinetului si ale calicelor. termofobie. osteo-patie hemoragica primitiva.e. a celulelor anormale (mieloblaste.ng[e.: molluscum contagiosum (v. 'Paris. BEHQET • B. BATTEN-MAYOU.: paralizie generala progresiva (v.. Landre Beauvais. medic engte. tulburari psihice. BATTEN. Sin. Simptome caracteristice: tumefactia difuza a tiroidei. 1848-1932. eras din 'ECvetia unde a fost descrisa 6oata. • B. ana.: boala SpielmeyerVogt (v. BAEHR-SCHIFFRIN. • B. •B.: purpura senila Bateman.te. de culoare verzuie. 1877. AYERZA.: boala din Bornholm (v. Schiffrin. purpura trombocitopenica trombotica.: edem Quincke (v. [Sir George Ballingall. ARNSTEIN. medic austriac. Se Intalneste In regiunile tropicale si subtropicale desertice. • B. Sin. dennatoiog dams contemporan.z. [T'/tomos Bateman. " B. patoCog austriac.iv. scorbut infantil. [Christian Ingerslev Baastrup. medic spanioi.B. medic gcrman.} Afectiune rara In care se asociaza: *purpura trombodtopenica. Sin.). Copenftaga. neuroCog rus. profesor ia 'Str(in. scadere ponderala. • B.: anemie Banti. medic si Botanist engCez. medic argentinian.).} 'I'Hiperkeratoza difuza. BARCOO.[ Sin. inside.} Tumora maligna. psihiatru francos. manifestata prin dementa. BANNISTER. sindrom Banti. [Karl Adolf van Basedow. • B. Vuna. • B. trans-piratii profuze. Copenfiaga. cu lapte conservat. Sin. cu eozinofilie sanguina. 1876-1934. medic e.

1829-1894. 1844-1915. 'Paris. [K"ennetA DonieJ Blackfan. [Pierre A. normocitara si aregenerativa. Sin. 1831-1909. Afectiunea poate evolua spre hipertensiune arteriala sau insuficienta renala. 1881-1955. BEURMANN-GOUGEROT. 'Paris. asociata cu pierderea difuza de substanta alba subcorticala si dilatarea ventriculilor. n. • B.: sinchizis scintilant (v. BJORUM. BERNHARDT. Sin. dermatolog francos. Elementele au tendinta la diseminare simetrica si dispar In cateva saptamani. dermatolog franc. profesor la fena. Nu exista nici semne de insuficienta hepatica.z. B.: glomerulonefrita cu depozite mezangiale de IgA. care antreneaza malabsorbtia *vitaminei B. [Moritz Benedikt. pediatru american. 1900} Forma de 'genu varum caracterizata prin angulatia partii proximate si interne a diafizei tibiale. Au fost raportate si cazuri familiale. de coloratie rosie sau galben clar. [Alfred Biel-schowsky. B. chirurg german. Prin examenul sumarului de urina se confirma hematuria si o proteinurie usoara (1-2 g/24 ore). nefroiog francos. degenerescenta tapetoretiniana. • B. amigdalita) sau dupa un efort fizic intpns. 1878-1920. Histologic se constata Incarcare grasoasa hepatica. si degenerescenta eredo-maculara. 1837-1902. Saris. originar din '£raga. degenerescenta tapetoretiniana. Bitot. aceasta perturbare nefiind determinata de o infectie sau de o carenta alimentara. 1883-1948. cu proeminenta In forma de . 1852-1912. In general.: tibia vara. •B. Reprezinta forma de tip juvenil precoce a 'sfingolipidozei cerebrale.).: iridocicl'ita recidivanta. Louis K. caracterizata prin atrofie corioretiniana centrala cu alterari degenerative pigmen-tare si leziuni retiniene periferice. sinchizis).. sindrom Billroth. strict localizata.galbenus de ou pe farfurie". 'Bordeaux 18221888} Manifestari oculare ale avitaminozei A. uveita antrenand cecitate. 1856-1922.. 1902. oftaimotog iriandez. 1831-1909. Sin. 1874-1943. Sin. Insa prognosticul este re-zervat. 232 B.} Sin.rman.).. afte genitale si aparitia.: lupus eritematos diseminat (v. neurolog german.} *ldiotie amaurotica familiala. [Anton Biermer. [F. 'Berlin. Maduva osoasa este bogata In normoblaste tinere. chirurg german.. sindrom Behcet. 'Boston. medic ge.). 1896. ereditara cu transmitere dominanta. 'Jvlarfiwg si 'BresTau fin present 'Wroclaw. Afectiune manifestata la ambele sexe.} Varietate de *nefropatie glomerulara cronica primitiva (25 % din cazurile de la adult). • B. medic si serolog cek.] Sin. [Otto Binswanger. idiotie amaurotica familiala. Diamond.B. BIETT. sfingolipidoza. BEHR caracterizata prin trei simptome cardinale: afte bucate recidivante. si policorie.w yorl^ n.: dementa. sin-drom Adamantiades. Moritz Kohn Kaposi. XX. [Carl Behr. 1845-1917. • B. Emanuel Libmaa. • B. 9^e. asociata cu neutrotrombopenie si tulburari digestive si nervoase discrete. 9{e. 1829-1894. BESNIER-BOECK-SCHAUMANN. degenerescenta tapetoretiniana. evolueaza In pusee recidivante. 1827-1892.: meralgie parestezica (v.} 1) *Meningo-cel consecutiv unei fracturi craniene. Semnul clinic ca-racteristic al b. •B. • B. • B. dermatolog france-s. Sin. a unor leziuni oculare: "uveita cu 'hipopion. ortoped american. [Walter PaInam Blount. si degenerescenta eredo-maculara. fiind osmiofile. BESNIER-KAPOSI-LIBMAN-SACKS. Caesar Peter Moller Boeck. profesor la Zurich si 'Viw. BIERMER. sindrom Behr. medic ame. care se manifesta In jurul varstei de 4 ani.} 1) Forma de *degenerescenta maculara retiniana. care nu ajung Insa la maturare. Sin.ri. Saris.. neurolog austriac.. B. •B. BILLROTH [Christian Albert Theodor Billroth. BLOUNT 1873-1921. Determina anemie macrocitara cu megaloblastoza medulara.). 'Viena. n. sec. • B.a. dtrmatolog austriac. 'Polonia). 1871-1940.} Sin. • B. Administrarea intravenoasa de vitamina B. Stockholm.} Maladie caracterizata prin absenta secretiei de 'factor intrinsec gastric.} Forma de encefalopatie ateroscle-rotica subcorticala.: sfingolipidoza de tip juvenil precoce. BLACKFAN-DIAMOND. BLOUNT. medic jrancez. cfmwy german. dermatolog suedes. 'Dublin.: sindrom Blackfan-Diamond.: cefalhidrocel traumatic. profesor la Zurich si l^ena. BEHR. mai tar-diva. Se considera ca la originea manifestarilor se afla me-canisme autoimune. dermatolog non'egian. cauzata de hipertensiunea arteriala sau de arterioscleroza vaselor profunde perforante si a capilarelor substantei albe subcorticale. profesor la 'Saris. encefalopatie sau sindrom Binswanger. • B. medic german. din cauza unui accident infectios grav. 'Vwia. degenerescenta tapetoretiniana centrala. care apare la orezile dupa o infectie (otita. Se manifesta prin dementa. In toate aceste localizari sunt prezente leziuni de vascularita si perivas-cularita. V.a.: boala chistica a mamelei (v. V. cu evolutie subacuta si recidivanta.: lupus eritematos discoid sau subacut.] Sin. 2) V. bolnavii decedand.).. chirurg austriac. [Lourent Theodore Biett.). 18351920.} Sin.} Sin. 2) V. dermatolog francez. Depozi-tele sunt vizibile In microscopia optica prin imunofluorescenta si In microscopia electronica. BITOT. BLOODGOOD. •B. care constau In distrofie corneo-conjunctivala Si *hemeralopie prin deficit de 'caroten la nivelul *bastonaselor retiniene. b. evolueaza In trei stadii (de disc. urmate de ulceratii. [CAor/es Lucien Beurmann. mesangial IgA glomerulonephritis. profesor la J{am£uy. In primele saptamani de viata. oftalmolog german. profesor dt medicina interna mai int6i la 'Se. 1867-1935. 1781-1840. apoi la Zurich. Benjamin Sacks. sinuzita.: sporotricoza (v. ptw/esor (succesiv) la Leipzig. Sin. [Ernest Henri Besnier. 'Berlin.: sindrom Benedikt (v.} Sin. 1879-1953. BERGER / maladie de Berger / Berger's disease.] Sin. [Christian Albert Theodor BUJroth. «B. Oslo.ui yor^ 1872-1946. . [Joseph Colt Bloodgood. dermatolog francez. Evolutia este letala In 3-4 ani. [Jean Berger. BILLROTH-WINIWARTER. de remaniere si atrofie) si reprezinta forma congenitala a *bolii Stargardt. neurolog german. 1851-1923.doc" a condilului intern. • B. [Fritz Bessd-Hagen. Best. BEST. caracterizata prin depozite difuze intercapilare (mezangiale) de IgA si C3. Jan Jansky. este urmata de un raspuns sanguin specific (*reticulocitoza). BENEDIKT. Henri Eugene Gouge-rot. cu predominanta simptomelor cerebeloase. 1852-1929. BINSWANGER.: sarcoidoza (v. iar prognosticul poate fi grav.: boala exostozanta (v.rica.e. " B. pedi-atru american. BIELSCHOWSKY-JANSKY. prin hepatomegalie considerabila Insotit§ de oprirea cresterii staturoponderale.} Sin. cu aspect al maculei de . Este o b. Sin. • B. 'Boston. anemie pernicioasa. V. • B. virala sau imunologica.: anemie Biermer. JSrgen Nilsen Schaumann.: degenerescenta eredomaculara. Felix van Winiwarter. boala AddisonBiermer. l^iena.} *Eredodegenerescenta maculara cu transmitere autozomal dominanta.. 1852-1931.. • B. [Ernest Henri Besnier.} Forma de *lupus eritematos.rn. BENSON. stabuit (a 'Baltimore. Sin. [AtAur Henry Season. oftalmolog german. chirurg american. Etiologia este neelu-cidata. caracterizata In general printr-o leziune rotunda bine delimitata. Sin. precum Si printr-un mers caracteristic cu paSi mid si baza de sustinere larga. cu afectare moderata a starii generale. [Martin Bemhardt.} 'Eritroblastopenie congenitala care determina anemie cronica normocroma.). BESSEL-HAGEN. este hematuria macroscopica recidivanta.: trombangeita obliteranta (v. • B. V. medic american.).

B. BLUMENTHAL •B. BLUMENTHAL. [Ferdinand Blumenthat, medic german, profesor de medicina internet [a 'SeHin, n. 1S70.] Maladie asemanatoare clinic cu o "leucemie mieloida, de care se deosebeste prin proliferarea primitiva importanta a sistemului eritropoietic, In plus fata de cea a tesutului mieloid, la care se asociaza hiperieucocitoza. Este considerata o varietate de *poliglobulie. • B. BOGDAN-BUDAY. [Aladar Bogdaa, medic maffHiar contemporan; Kalman Buday, cfururg maghiar, 'Sudapesta, 18631937.] Afectiune determinata de *Corynebactehum pyrogenes anaerobium, caracterizata prin febra si abcese cu localizari -, s multiple (ficat, plamani, splina, muschi). • B. BONDUELLE. Afectiune caracterizata prin asocierea sem-nelor de 'scleroza laterals amiotrofica si de *b. Parkinson, la care se adauga leziuni corticate (straturile II si III ale *izo-cortexului) cu *glioza si neurospongioza (v. neurospongiom). •B. BONIELAND. Sin.: boala mitrala (v.). • B. DIN BORNA. [Boma, oraf in 'EstuI Qe.rmanwL\ B. care se transmite de la cal, determinata de un virus si constand Intr-o 'encefalomielita acuta; este transmisa rar la om. •B. DIN BORNHOLM. [Bornholm, insu[a daneza in fMarea 'Saliva.] B. epidemica determinata de virusul "Coxsackie B. DebutuI este brusc, prin afectare musculara (induratie, noduli), iar ulterior dureri la baza toracelui, accentuate de miscarile respiratorii, simuland o afectiune pulmonara. Se asociaza cu febra, cefalee, uneori pleuropericardita uscata, otita medie, encefalita. Evolutie benigna. Sin.: boala Bamie, boala Daae-Finsen, boala Sylvest, gripa Dabney (sau gripa ,,diavolului"), mialgie epidemica, pleurodinie epidemica. • B. BOSVIEL. [/. Bosviel, medic francos, sec. XIX-XX.} He-matom al luetei cu aparitie brusca, de etiologie incerta. Se invoca factori mecanici, infectiosi, hormonali, vasomotori. Se vindeca spontan, dar pot sa apara recidive In 20% din cazuri. Sin.: apoplexia luetei. • B. BOUCHARD. [Charles Jacques Bouchard, me-dic francos, profesor de patoiogie gonoraid [a Paris, 1837-1915.} Dilatatie a stomacului prin ineficienta musculaturii gastrice. V. si dilatatie acuta de stomac. •B. BOUCHET. [Henri Bouchet, medic francos, n. 1873.} .Sin.: boala Bouchet-Gsell (v.). •B. BOUCHET-GSELL / maladie de Bouchet-Gsell / swineherd disease. [Henri Boiir.het, medic francez., n. 1873; Otto Gsell, medic fi fiacterwiog eivefian, Saint-Cjaii, n. 1902.] Pseudotifomeningita asociata cu exantem papulos recidivant, cu evolutie benigna, cauzata de Leptospira pomona (sau L. hyos), transmisa la om de porci. Simptomatologia este asemanatoare cu cea a *febrei tifoide. Sin.: boala Bouchet, tepto-spiroza crescatorilor de porci. • B. BOUILLAUD-SOKOLSKY. [Jean Baptiste Bouillaud, midic franciz, profesor de cdnica. imdicaia. la 'Sans, 1796-1881, Grigorn Ivanovici Sokolsky, nedit. rus, profesor de ctinica. msdiraiil ia l^azan, apoi ia Moscova, 1807-1886.} Sin.: reuma-tism articular acut (v.). •B. BOURNEVILLE. [Desire Magloire Bourneville, ne.wolog francez, 'Paris, 1840-1909.] Sin.: scleroza tuberoasa Bourneville (v.). •B. BOUVERET. [Lean Bouveret, medic franctz, Lyon, 1850-1929.] 1) Forma benigna de tahicardie paroxistica supraven-triculara care consta In accese paroxistice de tahicardie regu-lata, cu frecventa Intre 180 si 220 pulsatii pe minut, produse prin mecanism de *reintrare, Insotite de semne functionale diverse (palpitatii, dureri de tip anginos). Pe traseui electrocar-diografic lipsesc undele P. Tahicardia poate dura cateva ore, apare si dispare brusc (spontan sau dupa compresiunea sinu-sului carotidian, tratament medicamentos sau electric) fara nici

B.BRUTON o manifestare anterioara. Sin.: boala Bouveret-Hoffmann, tahicardie paroxistica esentiala. 2) V. sindrom Bouveret. •B. BOUVERET-HOFFMANN. [Lean Bouveret, medic francos, Lyon, 1850-1929; Johann Hoffmann, Mwolog german., J{eidei6erg, 1857-1919.} Sin.: boala Bouveret (v.). • B. BOWEN. [John Templelon Bowen, dennatoiog anwican, 'Boston, 1857-1941.} 1) Dermatoza care debuteaza la adult cu cateva pete lenticulare putin scuamoase sau prin discuri *numulare a caror confluenta formeaza placarde polidclice care persista nedefinit. Netratate, leziunile sufera o degenerescenta maligna lenta. Anatomopatologic se descrie o *diskeratoza a celulelor malpighiene. Sin.: dermatoza precanceroasa Bowen, diskeratoza lenticulara 'in disc. 2) *Diskeratoza conjunctivala localizata la nivelul limbului sub forma unor tumorete gelatinoase de culoare roza sau alb-cenusie. Poate degenera malign in *epiteliom spinocelular. Localizarea poate fi si la nivelul mu-coaselor. Sin.: eritroplazie. •B. BOZZOLO. [Camilfo Bozzolo, medic itafian, 1845-1920.} Sin.: mielom multiplu (v.). • B. BRAILSFORD. [fames Frederik Brailsford, radioCog engiez, 'BirmingHam, 1888-1961.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. BRILL. [Nathan Edwin Brill, medic american, 'J^e.iil yor^ 1860-1925.} Sin.: boala Brill-Zinsser (v.). • B. BRILL-SYMMERS / maladie de Brill-Symmers / follicu. Iar lymphocytoma, Brill-Symmers syndrome. [Nathan Edwin Brill, medic am-erican, f^ew yor^ 1860-1925; Douglas Symmers, patoiog american, 9{ew yorl^ 1879-1952.} Denumire desueta pentru un limfom caracterizat anatomopatologic prin foliculi ganglionari mari, fiind integral actual In cadrul *limfoa-melor nonhodgkiniene cu structura nodulara. Clinic se eviden-tiaza o hipertrofie generalizata a ganglionilor limfatici Insotita uneori de splenomegalie. Sin.: limfom gigantofolicular, sindrom BrillSymmers. • B. BRILL-ZINSSER / maladie de Brill-Zinsser / Brill's disease, mild recrudescent typhus fever. [Nathan Edwin Brill, medic american, f{ew yorl^ 1860-1925; Ferdinand Zinsser, dermatotog german, n. (a y{ew york,. profesor [a 'Koin, 1865-1952.} *Tifos exantematic sporadic benign, denumit si ..resurgent", de origine endogena, aparut la subiecti care nu gazduiesc nici un parazit (aceasta caracteristica este suficienta pentru a diferentia b. B.-Z. de tifosul recidivant). Sin.: boala Brill, tifos resurgent. • B. BRINTON. [William Brinton, medic engiez, Londra, 18231867.} Sin.: linita plastica (v. linita). • B. BROCA. [Paul Broca, antropo[og si ckirurg francos, pro-fesor ia 'Paris, 1824-1880.} Sin.: afazie Broca (v.). " B. BRODIE. [Sir Benjamin Collins Brodie, c-furwrg engCez, Londra, 1783-1862.} 1) Tip de osteita cronica care antreneaza formarea unei cavitati In interiorul osului (metafiza unui os lung sau scurt). Cavitatea confine puroi si sechestre osoase. Radiologic se observa o zona hipertransparenta intraosoasa, limitata de osteoscleroza. Sin.: abces Brodie. 2) Tumora mamara voluminoasa, boselata, cu zone ferme si fluctuente alternante, fara adenopatie axilara satelita. Initial considerata un cistosarcom, s-a demoistrat a fi de fapt un adenofibrom intracanali-cular In care componenta conjunctiva este predominanta. Evo-lutia tumorii este variabila, uneori benigna, alteori maligna pri-mitiv sau prin producerea de metastaze de tip sarcornatos. Frecvent, tumora este denumita filoda, deoarece pe sectiune prezinta un aspect lobulat striat, cu ramificatii fine, asemenea frunzei unui arbore. Sin.: tumora Brodie. 3) Sindrom de natura isterica, pacientui simuland o afec(iune articulara dureroasa (coxalgie isterica). • B. BRUTON. [Ogden Carr Bmton, pediatru american, n. 1908.] Forrhfi de *agamaglobulinemie congenitala, transmisa 233

B. BUDD-CHIARI recesiv gonozomal. Se manifests clinic prin infectii bacteriene respiratorii si intestinale reddivante, adesea foarte grave. Anatomopatologic se constata absents, In maduva spinarii, a liniei plasmocitare. • B. BUDD-CHIARI. [George Budd, medic engiez, Londra, 18081882; Hans Chiari, patoCog austriac, 1851-1916.} Sin.: sin-drom Budd-Chiari (v.). • B. BUERGER. [Leo Buerger, chimrg ft patoiog american, 9{ew yorki 1879-1943.} Sin.: trombangeita obliteranta (v.). • B. BUREAU-BARRIERE. [Yves Bureau, Henri Barriere, medici franc.ezi contemporani.} Forma de *acropatie ulceromu-tilanta, cu localizare la nivelul membrelor inferioare. Este favo-nzata de traumatisme repetate. • B. BURGER-GRUTZ. [Mox Burger, medic german, profesor sit medicina internet ia 'Bonn, apoi Ca Leipzig, 1885-1966; Otto Griitz, dermatoiog fi veneroCog german, profesor ia 'Kyli 1886-1963.} Sin.: hiperlipemie esentiala (v.). • B. BURKITT. [Dennis Burkitt, medic saffian contemporan, specialist in fioii tropical,.} Sin.: tumora Burkitt (v.). • B. buschke. [Abraham Buschke, dermatoiog german, profe-sor [a 'SerCin, 1868-1943.} 1) Infiltratie cutanata sclerodermi-forma indurata, difuza, localizata frecvent la nivelul gatului si membreior superioare. 2) Sin.: criptococoza (v.). • B. BYLER. [By/er, numele de famiiie a[ copiitor ia care 6oa[a a fast ofiservata pentru prima oara.} Afectiune familiala ere-ditara, care consta In *colestaza intrahepatica progresiva. Se manifesta prin *steatoree, hepatosplenomegalie, pusee icterice recidivante si Intarziere 'in dezvoltarea psihosomatica, cu 'nanism consecutiv. • B. CACCHI-RICCI. [Bofoerto Cacchi, wotog itaiian, fpadova, sec. XX; Vincenzo Ricci, radioiog itaiian contemporan, 'Podova,} Sin.: rinichi In ,,burete" (v.). •B. CAFPEY. |/oAn Caffey, pediatra american, 1895-1966.} Afectiune care apare Inainte de varsta de 6 luni, caracterizata prin formarea unor tumefactii dureroase la nivelul membrelor si a maxilarului inferior, localizate pe os si asociate cu hiperfosfatemie si semne de infectie generala. Evolutie benigna cu durata de cateva luni. Sin.: hiperostoza corticala infantila, sindrom CaffeySilverman. • B. CALVE. [Jacques Calve, ortoped fra.nc.ez, 'Paris, 18751954.} Necroza aseptica spontana, uneori consecutiva unui traumatism usor al uftui corp vertebral (regiunea dorsolom-bara), cu dureri aeTe iradiaza m abdomen si constituirea unei cifoze. Sin.: osteccondrita vertebrala infantila, vertebra plana. • B. CALVfcfc£GG-PERTHES. [Jacques Calve, ortoped francez, 'Paris, J/875-1954; Arthur Thornton Legg, cflirurg ortoped, 'Bflswn, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, ch-irurg german, ^profesor [a Leipzig, apoi [a 'Tilfibingen, 1869-1927.} "Osteocondroza a nudeului de osificare a capului femural care se aplatizeaza, se condenseaza si capata un aspect radiologic fragmentat. In evolutie se poate vindeca fara sechele, dar, frecvent determina o malformatie de sold, *coxa plana. Sin.: boala Legg-Perthes, osteocondrita a soldului. • B. CAMURATI-ENGELMANN. [Morio Camurati, medic itaiian contemporan; Guide Engelmann, cfwwg ortoped anstriac, 'Viena, n. 1876.} Sin.: boala Engelmann (v.). • B. CANAVAN. [Myrtelle M. Caimvan, medic american, 18791953.} B. a copilului mic; consta In degenerescenta spongioa-sa si vacuolara a substantei albe a SNC. Clinic b. se manifesta prin megalocefalie, miscari *coreoatetozice, convulsii, ce-crtate prin atrofia nervului optic. Moartea survine Inainte de 2 ani de evolutie a maladiei. Transmiterea este recesiva, biologic existand un deficit al enzimei asparto-acilaza. Sin.: sde-roza cerebrala spongioasa. 234

B. CHANDLER • B. CAPDEPONT. [Bernard Capdepont, stomato(og franc-ez,, 1867-1918.} Malformatia *dentinei, de origine necunoscuta, transmisa autozomal dominant. B. afecteaza atat dantura temporara, cat si pe cea permanenta. Se caracterizeaza prin abraziunea rapida a coroanei dentare, hipoplazia radadnilor dentare si obliterarea progresiva a camerei pulpare. Dintii au aspect opalescent, maroniu sau albastrui si nu- sunt afectati de carii. Sin.: dentina opalescenta ereditara, dentinogenesis imperfecta. • B. CARDARELLI. [Antonio Cardarelli, medic itaiian, profesor de ciinica. medicatd [a 9{eapole, 1831-1926.} Sin.: boala Riga (v.). • B. CARDUCCI. [Agostino Carducci, clinician itaiian, n. 1873.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. CAROLI-SCHIFF. [Jacques Caroli, gastro-enteroCog francez, n. 1908; Moritz f. Schiff, fiziotog si anatomist german, n. [a (feneva, profesor de anatomic comparata ia 'Serna, apoi profesor de fizioiogie ia Cjeneva., 1823-1896.} B. caracterizata prin supraIncarcare hepatica In colesterol, responsabila de hepato-megalie. • B. CARRION. [Corrion, student peruvian in medicma, 18591885, care, pentru a demonstra unitatea formeior de hartonelozd, si-a inocuiat o suspensie provenitd de ia un caz de forma cronicd a 6oiii — verruga — decedand prin forma acutil, septicemicd a fiodi, denumita si ftbra de Oroya} Denumire utilizata pentru desemnarea concomitenta a formeior acute si cronice de bartoneloza (v.). • B. CASTELLAN). [Sir Aldo Castellani, iJacteriotog si specia&st M boii tropicaie, de origine itaiiana, profesor ia Londra, 18781971.} Sin.: spirochetoza bronhopulmonara (v.). • B. CASTLEMAN. [Benjamin Casileman, patoiog american, 1906-1982.} Maladie a tesutului limfatic produsa printr-o infectie cu un Gamma-herpesvirus, Herpesvirus uman 8, izolat In 1994. Histologic se caracterizeaza prin proliferare limfodtara asociata leziunilor de hiperplazie angiofoliculara si se manifesta clinic prin febra, adenopatii, splenomegalie. Este frecvent asociata cu *sarcomul Kaposi, Indeosebi la subiectii infectati cu *HIV. • B. CATTO. Sin.: schistosomiaza arteriovenoasa cu Schistosoma japonicum (v. schistosomiaza). • B. CAZENAVE. [Pierre Louis Alphee Cazenave, dermatoiog francez, 'Paris, 1795-1877.} 1) Sin.: pemfigus foliaceu (v.). 2) Lupus eritematos cronic (v.). • B. CEELEN. }WiIhelm Ceeleii, anatomopatoiog german, profesor ia (jreifswaid, ami ia 'Bonn, 1883-1964.} B. care afecteaza Indeosebi tinerii si este caracterizata prin asoderea tul-burarilor respiratorii, acute si cronice (dispnee, hemoptizie), cu o anemie hipocroma severa. Evolutia este letala, prin insufi-cienta respiratorie si cardiaca. Anatomopatologic exista depu-neri de *hemosiderina la nivelul alveolelor si capilarelor pulmo-nare, Insotite de fibroza interstitiala difuza. Sin.: hemosideroza pulmonara idiopatica. • B. CHAGAS. [Cnr/os Chagas, medic firazilian, 1879-1934.} Forma de *tripanosomiaza cu evolutie acuta la copii si cronica la adulti. AgentuI infectant este Trypanosoma cruzi. Forma acuta se caracterizeaza printr-un nodul eritematos la locul de inoculare si limfadenopatie regionala, ulterior *mixedem ?i deficit cardiac si neurologic. In forma cronica (dupa o perioada de latenta de ani de zile), cele mai importante manifestari sunt cardiace (miocardita), dar pot coexists si disfunctii gastroin-testinale (*megacolon), neurologice etc. Sin.: tripanosomiaza americana. • B. CHANDLER. [Freniont A. Chandler, medic american, sec. XX.] *Necroza aseptica, In general bilaterala, a capului femurului, observata la adult.

B. CHARCOT • B. CHARCOT. [/eon Martin Charcot, newolog francez, profesor [a'Paris, 1825-1892} 1) Sin.: sderoza laterals amiotrofica (v.). 2) V. sindrom Charcot. •B. CHARCOT-MARIE-TOOTH. [Jean Martin Charcot, mwo-[og franctz; profesor [a 'Paris, 1825-1893; Pierre Mane, newo-[og francez, profesor ia 'Saris, 1853-1940, Howard Henry Tooth, newoiog eng[ez, Cambndge, 'Durham., 1856-1925.} Neuro-patie periferica ereditara senzitivo-motorie transmisa dominant autozomal. Debuteaza la adolescent. Evolutia este lenta, cu amiotrofie distala, impotenta functionala moderata si abolirea reflexelor osteotendinoase In teritoriul afectat. • B. CHARMOT. [G. Charmot, medic francos contemporan, %{wsi[ia,\ Forma de *macroglobulinemie; difera de "macroglobulinemia Waldenstrom printr-o evolutie mai putin grava. •B. CHARRIN-VON WINCKEL. [Albert Charrin, medic bacteriolog si igienist francez, profesor de. patoCogie generaia [a 'Paris, 1857-1907; Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel, ginecoCog german, profesor la. 'Kgstocf^ apoi ia function, 18371911.} Sin.: icter infectios al nou-nascutului (v.). • B. CHESTER-ERDHEIM. B. a adultului caracterizata prin le-ziuni osoase bilaterale, aproape simetrice, *xantoame cutanate, un *xantogranulom retroperitoneal si uneori xantoame visce-rale. Lipidemia este normala. •B. CHICAGO. [Chicago, eras fn SWI.] Sin.: boala Gilchrist •B. CHRIST-SIEMENS-TOURAINE. [Josef Christ, medic fi stomatoCog german, 'Berlin, 1889-1928; Hermann Werner Siemens, dermatolog german, profesor (a 'Jviunch.en fi Leyda, 1891-1969; Albert Touraine, dermatoCog francez, 'Paris, 18831961} Sin.: sindrom Christ-Siemens (v.). • B. CHRISTMAS. [Christmas, numeCe. bolnavului. la care. s-a obsemat pentru prima oara fipsa factorului sanguin IX} Afectiune caracterizata prin disfunctii ale hemostazei, asema-natoare hemofiliei A, dar cauzata de un deficit ereditar In factor IX. Sin.: hemofilie B. " B. CHURILOV. *Febra hemoragica epidemics asociata cu sindrom renal, determinata de un virus ce apartine familiei Bunyavindae, 'virusul Hantaan. Sin.: febra de Coreea. •B. CIVATTE. [Achille Civatte, dermatoCog francez, 1877-1956} *Poikilodermie reticulata pigmentara a fetei si gatului survenind Indeosebi In momentui menopauzei. •B. COATS. (George Coats, oftaimoCog engC&z, Londra, 18761915} Retinopatie exsudativa progresiva cronica, care poate aparea la o varsta tanara, la sexul masculin. • B. COCKAYNE. [Edward Alfred Cockayne, medic engiez., Londra, 1880-1956} Sin.: sindrom Cockayne (v.). • B. CODOUNIS. [Alton Codounis, me.dic grec, fitena, n. 1898.} Afectiune congenitala manifestata clinic prin *cianoza fara tulburari cardiace, fara *hipocratism digital, de obicei bine tole-rata, fiind In relatie cu o *methemoglobinemie. Exista o poliglo-bulie moderata. La sugari si copii se pot observa: microce-falie, tulburari psihomotorij si debilitate. Afectiunea este con-secinta unui defect al sistemului enzimatic redactor al *hemo-globinei (NADHdehidrogenaza), care induce o transformare a hemoglobinei In *methemoglobina, In care fierul feric este incapabil sa fixeze reversibil oxigenul. Transmitere de tip autozomal recesiv. Sin.: danoza methemoglobinica, methemoglobi-nemie congenitala ereditara. • B. COGAN. [David Glendening Cogan, oftainolog american, 'Boston, n. 1908} Sin.: sindrom Cogan (v.). • B. COLLES. Septicemie stafilococica, caracterizata prin aparitia unei eruptii diseminate de pustule cutanate superficiale. •B. CONOR-BRUCH. [Conor, BacterioCog, 1870-1914; A. Bruch.} B. infectioasa, febrila si exantematica care debuteaza cu un sancru de inoculare, determinata de Rickettsia conorii trans

B. CROUZON misa prin Intepatura de capusa. Aceasta b. este limitata la bazinul mediteranean. Sin.: febra butonoasa mediteraneana, febra de Marsilia, boala Carducci, boala Olmer, tifos mediteranean. • B. CONRADI-HUNERMANN. [Erich Conradi, pediatru german, f(oin, sec. XX; Carl Hiinermann, medic german contemporan} Sin.: condro-displazie punctata (v.). • B. COOLEY. [Thomas Benton Cooley, pe.dw.tru american., 1871-1945} Forma majora de "talasemie observata doar la copiii homozigoti (ambii parinti fiind atinsi de o forma minora). Se caracterizeaza, clinic, prin splenomegalie, afectare osoasa, anemie hemolitica si eritroblastica, hipocroma, cu forme anormale de eritrodte. Evolutie letala. Sin.: anemie Cooley, boala mediteraneana. • B. COOPER. [Sir Astley Paston Cooper, cfMwg si anatomist inglez, Londra, 1768-1841} Maladie chistica mamara cronica. • B. CORI. [Cor/ Ferdinand Cori, fiwcfwmst n. ia 'Praga w 1986 si Gerty Theresa Cori (sofia sa), biocfu-mist din Vima, 1896-1957, staBiUti in SWI, lau.re.ap. ai preniului y^pfiel pen-tru TizwCogie/'M'e.dicina in 1947} Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. CORNELIA DE LANGE. [Corne/ro de Lange, pediatm oiandez, 1871-1950} Sin.: boala de Lange (v.). • B. CORRIGAN. [Sir Dominic John Corrigan, medic scofian, 'Dubiin, 1802-1880} *lnsufidenta aortica dobandita, sechela a unei endocardite reumatismale. • B. CORVISART. [/eon Nicolas Corvisarl des Marets, baron, profesor de. dinica medicaCa ia 'Paris fi medicuC [til '}{apoieon I, 1755-1821} Sin.: sindrom Caillaud (v.). • B. COWDEN. [Con/d'cn, numele familiei la. can s-a o6suvat boala.} Sin.: sindrom Cowden (v.). • B. CREUTZFELDT-JAKOB. [Hans Gerhard Creutzfe]dt, neurolog si psiliiatru german, profesor la 'Seiiin, 1885-1964; Alfons fakoh, newolog german, profesor la yiambwg, 1884-1931.] Forma rara de "encefalopatie spongiforma subacuta transmisibila, caracterizata prin dementa progresiva si afectarea musculaturii cu scaderea tonusului, tremor, *atetoza si *disartrie spastica. B. este provocata de 'prioni si are, de obicei, o evolutie letala. Sin.: sindrom Creutzfeldt-Jakob. V. si encefalopatii spongiforme subacute transmisibile. • B. CROCQ-CASSIRER. [/eon Crocq, medic belgian, 'Sni^eKes, 1868-1925; Richard Cassirier, newoCog german, 'Scrim, 18681925.} *Cianoza permanenta a mainilor, gambelor si, uneori, a urechilor, nasului, pometilor si fetei posterioare a bratelor. Apare mai frecvent la sexul feminin, In adolescenta, In relatie cu disfunctii endocrinologice si ale sistemului nervos simpatic si se accentueaza la frig si umiditate. Sin.: acrocianoza. • B. CROHN. [Burril Bernard Crohn, medic american, y^ew york^ 1884-1983} B. cu etiologie necunoscuta, caracterizata anatomopatologic prin granulomatoza epiteliala gigantocelulara nespecifica, localizata Indeosebj la nivelul ileonului terminal, dar putand afecta Intregul tract gastrointestinal, de la cavitatea bucala la anus. Leziunile au caracter segmentar, tendinta la recidiva si la extensie spre segmentele digestive adiacente. Evolutia b. este imprevizibila, catre sclerolipomatoza progresiva, care antreneaza stenoze intestinale, ce determina uneori un sindrom obstructiv. Totodata, se pot forma abcese si fis-tule, iar recurenta dupa tratament este frecventa. Sin.: ileita regionala, ileita terminala. • B. CROUZON. [Louis Edouard Octave Crouzon, newolog france.z, 'Paris, 1874-1938.} *Disostoza craniofadala cu *acrocefalie, prin Inchiderea prematura a suturilor, hipoplazie a maxilarului superior si *prognatism, nas In ,,doc de papagal", cataracta, exoftalmie si *strabism divergent. Transmiterea este autozomal dominanta. Sin.: disostoza craniofadala ereditara, sindrom Crouzon. 235

B. CRUCHET • B. CRUCHET. [/eon flene Crmhet, medic francez, 'Bordeaux 1875-1959.} Sin.: encefalita letargica von Economo (v.). •B. CRUVEILHIER.BAU'MGARTEN. [/eon Cruveilhier, medic, anatomist si anatomopatoiog francos, profesor de chirurgie la MontpeSier, apoi profesor de anatomic fi de. anatomic pato[ogica la 'Saris, 1791-1S74; Paul Clemens von Baumgarten, anatomopatofog go-man, Tubingen, 1848-192S.] Anomalie congenitala a venei ombilicale, care ramane deschisa, cu hipopla-zia sistemului port; clinic, dilatare a venelor subcutanate abdo-minale (,,cap de meduza"), cu fremisment venos local, spleno-megalie si ciroza hepatica consecutiva. Sin.: sindrom CruveilhierBaumgarten. • B. CUSHING. [Harvey Williams Cushing, nw.rochiru.rg american, 'PhiCadeCpfiia, 1869-1939.] Adenom corticotrop hipofizar, determinand hipersecretie de *ACTH, posibil asociata cu cea MSH ('"horn-ion melanotrop) si *betalipotropina; secundar poate determina hiperplazia bilaterala a corticosuprarenalelor, ded exces de glucocorticoizi. Frecvent, hiperplazia se transforma In microadenomatoza a zonei fasciculate, In care caz secretia sa devine partial sau total autonoma, independenta de ACTH. V. si sindrom Gushing. • B. DA COSTA. [Jacob Mendes Da Costa, medic amencan, 1833-1900.] Sin.: sindrom Da Costa (v.). • B. DAAE-FINSEN. [Anders Daae, medic norvegian, 1838-1910; /on Constant Finsen, medic isCandez, 1820-1885.} Sin.: boala din Bornholm (v.). • B. DARIER. [/eon Darier, dermato[og francos, 'Paris, 18561938.] Afectiune cutanata cu transmitere autozomal dominanta, apartinand grupei de dermatoze acantolitice. Se caracterizeaza printr-o anomalie de *keratinizare, care se prezinta sub forma unei dermatoze papulo-crustoase pigmentate (piele cu aspect murdar si miros fetid) cu localizare preferentiala 'in zonele seboreice (fata, pielea capului, regiunile presternala si interscapulara), asociata cu hiperkeratoza palmoplantara si la nivelul unghiilor. Evolueaza cu pusee eruptive favorizate de expu-nerea la soare. Sin.: boala Basel, diskeratoza foliculara. • B. DARIER-FERRAND. [Jean Darier, dermatotog francos, 'Paris, 1856-1938; Marcel Ferrand, dormatolog francez contemporan.] *Fibrosarcom cutanat recidivant. Clinic prezinta aspect de formatiune boselata, dura si indolora, localizata pe fata anterioara a toracelui sau proximal la nivelul membrelor, cu extensie locoregionala, metastazarea fiind rara. • B. DARLING. [Somue/ Taylor Darling, medic am.en.can cart a studiat pa[udismu[, 1872-1925.] Sin.: histoplasmoza (v.). • B. DE LANGE. [Cornelia de Lunge, pediatm oiandez, 18711950.} 1) Forma de hipertrofie musculara generalizata congenitala asociata cu tulburari extrapiramidale si deficit psihic, cu leziuni malfomiative. B. apare la sugari. Sin.: boala Lange Cornelia, boala Cornelia de Lange. 2) Sin.: sindrom Cornelia de Lange (v.). • B. DEBRE-MOLLARET. [Anseime Robert Debre, pediatru franc.e.z, profesor la 'Paris, 1S82-1978; Pierre Mollaret, petfiatru francez, profesor la. 'Saris, n. 1898.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. DEGOS. [Robert Gaston Degos, dermato[og fi veneroiog francos, profesor la 'Eons, n. 1904.] Sin.: sindrom Degos (v.). • B. DEJERINE-SOTTAS. [/u/es /osepA Deferine, newoiog francos, profesor la 'Sans., 1849-1917; Jules Sottas, neuroiog francez, 'Bans, 1866-1943.} Sin.: nevrita interstitiala hipertrofica progresiva (v. nevrita). • B. DELEAGE. [Fraacisque Deleage, medic francez, 'Earis, n.. 1862.] Sin.: boala Steinert (v.). • B. DE QUERVAIN. [Fri<z de Quervoin, cfiirurg dvefian, profesor [a 'Bema si la 'Basel, 1868-1940.} 1) Afectiune aproape exclusiv feminina, caracterizata prin stenoza tecilor tendoanelor 236

B. DUCHENNE muschilor lung abductor si scurt extensor al policelui, In punc-tul In care cele doua tendoane traverseaza apofiza stiloida radiala. Se manifesta prin durere la nivelul fetei externe a pumnului, exacerbata de miscarile de extensie si abductie ale policelui. Sin.: tenosinovita cronica stenozanta a policelui de Quervain. 2) B. de origine probabil virala, caracterizata clinic prin existenta unei guse sensibile la palpare, mtr-un context fe-bril. Tabloul biologic implica cresterea VSH-ului, absenta *iodo-captarii, niveluri sanguine crescute de hormoni tiroidieni. Evo-lutia este frecvent fara sechele, de obicei dupa o perioada pa-sagera de hipotiroidie. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta unui infiltrat cu celule rotunde gigante (de obicei lim-focite), tirocite distruse, iar ulterior, regenerare celulara. Sin.: tiroidita cu celule gigante, tiroidita subacuta (granulomatoasa) de Quervain. • B. DERCUM. [Francis Zavier dercam, neuroiog, 'PfiitadelpHia, 1856-1931.} Sin.: adiposis dolorosa (v.). •B. DERRICK-BURNET. [Edward Holbrook Derrick, medic awtraCian, n. 1989; Sir Frank MacFarlane Burnet, viroCog si serolog, fMdEoume, 1899-1985, pnmiul 9{pfid pentm fizioiogu./medicina m I960.] Infectie acuta, determinata de Coxiella burnetii, microorganism foarte apropiat de genul "Rickettsia, de care se deosebeste prin rezistenta exceptionala In mediul exterior. Se manifesta prin semne generale (febra neregulata, cefalee retroorbitara, transpiratii profuze), splenomegalie, bronhopneumonie cu localizari multiple, leziuni hepatice. Sin.: febra Q. • B. DERRY. [David Derry, medic Canadian contemporan.] Tip de *gangliozidoza cu transmitere autozomal recesiva, care apare pana la varsta de 3 ani. Se manifesta prin pierderea coordonarii miscarilor si tulburari de vorbire, strabism; tulburarile vizuale si auditive apar ulterior. Se Insoteste de o deteriorare mentala foarte rapida. Evolutia este lenta, iar decesul survine dupa 3-10 ani de la debut, consecutiv degenerescentei spino-cerebeloase. Sin.: gangliozidoza GM,, tip 2. V. si gangliozi-doza. •B. DEVIC. [Eugene Devic, medic francez, 1858-1930.] 1) B. (din grupul *leuconevraxitelor), de etiologie microbiana sau virala, m care se asodaza mielita difuza de tip paraplegic sau tetraplegic cu nevrita optica retrobulbara, bilaterala, cu *amblio-pie marcata, "diplopie, paralizii oculomotorii. Clinic se traduce prin paraplegic asociata cu cedtate. Uneori evolueaza spre exitus, mai frecvent se constata Insa o regresie lenta. 0 serie de autori o considera drept o forma acuta a "sclerozei In placi. Sin.: neuromielita optica acuta, oftalmoneuromielita. 2) V. sindrom Devic. • B. DEUTSCHLANDER. [Karl Ernst Wilhelm DeutscUander, chvurg german, f{am6wg, 1872-1942.} Sin.: fractura de obo-seala (v. fractura). • B. Dl GUGLIELMO. [Gioyonm Di GuglieSmo, nematoCog itaiian, 1886-1961.} Sin.: eritromieloza acuta (v.). " B. DRESBACH. [Melvin Dresbach, medic american, 'Philaddphia, 1874-1946.} Sin.: drepanocitoza (v.). • B. DUBIN-JOHNSON. [Jane/ore Nathan Dubin, patotofl american, Washington, 1913-1980; Frank B. fohnson, patolog american, n. 1919.] Sin.: sindrom Dubin-Johnson (v.). •B. DUBREUIHL. [William Auguste Dubreuihl, dermatolog francez, 'Bordeaux 1857-1935.} Melanom [in situ) la varsInic, cu prognostic mai bun decat 'melanomul malign. Aspect de pete ,,cafe au laif' cu contur geografic, localizate Indeosebi la nivelul fetei. Sin.: melanoza dreumscrisa precanceroasa Dubreuihl. • B. DUCHENNE. [GuiHaume Benjamin Armand Duchenne (de Boulogne), neuroCog francos, 'Paris, 1806-1875.} 1) Sin.: paralizie bulbara progresiva (v.). 2) Sin.: miopatie pseudohipertrofica Duchenne (v.).

B. DUHRING-BROCQ • B. DUHRING-BROCQ. |Zoiiis Adolphus Duhring, dermato[og aine.ric.an, profesor la 'Philadelphia, 1845-1913; Louis Anne Jean Brocq, dermatolog francez, Saris, 1856-1928} Afectiune caracterizata prin leziuni polimorfe, eritematopapulo-buloase, dureroase sau pruriginoase, care ocupa o mare parte din tegumente si evolueaza prin pusee recidivante, cu mentinerea unei stari generate bune. Sin.: dermatita herpetiforma. " B. DUKES-FILATOV. [Clement Dukes, dermato[og eng[ez, 1845-1925; Nil Feodorovici Filatov, pe.dia.tm rus, Moscova, 1887-1956.} Sin.: boala Filatov (v.). • B. DUPLAY. [Simon Emmanuel Duplay, chirurg francez, 'Paris, 1836-1924} Periartrita scapulohumerala la care se aso-ciaza calcificarea bursei seroase subacromiale. Sin.: bursita subacromiala. • B. DUPRE. [Ernest Dupre, medic francez, profesor de psinia-trit ia 'Paris, 1862-1921.} Sin.: meningism (v.). • B. DUPUYTREN. [Guillaume Dupuytren, 6aron, chirurg fi. anatomopatolog franca, profesor [a 'Paris, 1778-1835.} Sin.: contractura Dupuytren (v.). • B. DURAND. [Paul Durand, meaic francez, Tunis, n. 1895.} Maladie virala, caracterizata prin cefalee si simptome respira-torii, meningiene si gastrointestinale. •B. DURAND-NICOLAS-FAVRE. [/osepA Durand, dwnatolog francez, Lyon, n. 1876; Joseph Guillaume Marie Nicolas, dermato[og francez, Lyon, n. 1S68; Jules Maurice Favre, dermatotog francez, Lyon, 1876-1954} Sin.: boala Nicolas-Favre • B. DURANTE. [Gustave Durante, medic francez, 1865-1934.} "Osteogeneza imperfecta congenitala caracterizata prin fragilitatea oaselor membrelor, care prezinta fracturi multiple de la nastere sau chiar din perioada de viata intrauterina. Ca urmare, In evolutie apar malformatii osoase multiple cu respectarea faciesului. Apartine grupului de *displazii spondiloepifizare. Sin.: boala Porak-Durante, boala Vrolik, displazie periostala, osteogeneza imperfecta congenitala. V. si osteogeneza imperfecta. •B. DUROZIEZ. [Paul Louis Duroziez, medic francez, 'Paris, 1826-1897.} Denumire clasica pentru stenoza mitrala pura, Indeosebi congenitala. • B. DUTTON. [Joseph Everett Dutton, medic engCez, specialist in 6oii tropicaie, Liverpool 1876-1905.} Denumire care include toate afectiunile determinate de genul "Trypanosoma. Sin.: tripanosomiaza (v.). *B. Chagas si *b. somnului sunt incluse In aceasta categorie. • B. EALES. [Henry Eales, oftaimolog engCez, 1852-1913.} Maladie caracterizata prin hemoragii recidivante la nivelul retinei si al corpului vitros, afectand Indeosebi sexul masculin 'in decadele a doua si a treia de viata. Dupa resorbtie, hemora-giile se repeta. Etiopatogenie incerta: tuberculoza, focare de infectie, dereglari endocrine, imunologice etc. Clinic, se mani-festa prin episoade de scadere a acuitatii vizuale asociate cu senzatii de vedere prin ceata. • B. EBOLA. [Ebola, sat riveran in Zair, undo a fost identifi-cat primui caz} B. epidemica foarte contagioasa, observata initial In Sudul Sudanului si In Zair, Indeosebi In regiunile situate de-a lungul raului Ebola. Simptomatologia include febra, mialgii, simptome respiratorii, vomismente, diaree, epistaxis, *hemoptizii, "nernatemeza, hemoragii subconjunctivale In cazu-rile severe. AgentuI etiologic este *virusul Ebola. •B. EBSTEIN. [Wilhelm Ebstein, medic, german, profesor de. poiicimica intdu.aia la Qottingen, 1836-1912.} 1) Malformatie cardiaca congenitala, cu deplasare In jos a insertiei. valvulei tricuspide, hipoplazia miocardului ventricular drept subiacent si comunicare interauriculara In 75% din cazuri. Frecvent se Insoteste de aritmie atriala. Clinic, se manifesta prin dispnee si tulburari de ritm. Evolutia este de gravitate variabila, cu pro

B. FAIRBANK gnostic frecvent letal. 2) Denumire veche a complicatiilor. renale ale 'diabetului zaharat. • B. ECKLIN. [Th. F.cklin, pediatru dvetian contemporan, 'Sasei} Forma grava de anemie 'entroblastica a nou-nascutului. Biologic se constata reticulocitoza, eritroblastoza si leucocitoza mo-derata, iar clinic, coloratie icterica; • B. EHLERS-DANLOS. [Edvard Lauritz Ehlers, dtrmatoCog danez, Copenlzaga, 1863-1937; Henri Alexandra Danlos, dtrmatolog francez, medic ia 3-[6pitaw(_ de 'Paris, 1S44-1912.] Sin.: sindrom Ehlers-Danlos (v.). • B. EICHSTEDT. [Karl Ferdinand Eichstedt, medic gerniast, Qreifszuald., 1816-1892.} Epidermomicoza determinata de Malassezia furfur, caracterizata prin prezenta de pete neregulate, scuamoase, cafenii cu diferite nuante sau acromice, disemi-nate pe trunchi. Sin,: pitiriazis versicolor. • B. ENGELMANN. [Guido Engelmann, cfururg ortoped austriac, Viena, n. 1876.} Varietate de "osteodisplazie cu hiperostoza corticala -diafizara a oaselor lungi, care Ie confera un aspect In ,,coloana", cu respectarea epifizelor. Baza craniului poate fi mai densa, iar asocierea cu aceasta afectare cranio-faciala reprezinta displazia craniodiafizara. B. se manifesta din copilarie prin'dureri osoase asociate cu Intarziere a cresterii, cu tulburari motorii si astenie. Se transmite autozomal dominant. Sin.: boala Camurati-Engelmann, displazie diafizara, hiperostoza diafizara. " B. ENGMAN. [Martin Feeney Engman, dennatolog amencool, St. Louis, 1869-1953} Sin.: sindrom Zinsser-Engman-Cole (v.). • B. EPPINGER-BIANCHI. [Hans Eppinger Jr., medic austriac, n. la 'Praga, profesor de medicma internd (succ.esw) ia Viena, Jreiburg si l^oCn, 1879-1946; Bianchi.} Forma rara de ciroza hipertrofica cu splenomegalie, ascita si icter hemolitic, cu evolutie cronica, relativ benigna. • B. EPSTEIN. [Albert Arthur Epstein, medic internist ameri-c-an, 9{ew 'y'orki 1880-1965.} Afectiune care apare la copilul Intre 1-4 ani, care se caracterizeaza prin edeme albe, moi, ge-neralizate, proteinurie cu hipoproteinemie si hiperlipidemie cu hipercolesterolemie. Sin.: boala Munk, nefroza lipoidica. V. nefroza si glomerulonefrita cu leziuni minime. • B. ERB-GOLDFLAM. [Wilhetm Heinrich Krh, newotog german, y-fddelfie.rg, 1840-1921; Samuel V. Goldflam, ntwolog polonez; 'Varsovia, 1852-1932} Sin.: miastenia gravis (v.). • B. ESCUDERO. [PeA-o F.scudero, medic internist argentinian, 'Buenos Aires, 1877-1963.} 1) Sin.: poliglobulie esentiala (v. poliglobulie). 2) Afectare a maduvei oaselor lungi In sifilis, determinand o simptomatologie asemanatoare celei din *eritremie. • B. FABRY. [Johannes Fabry, dermatotog german, 'Bonn, Zurich, 'Dortmund, 1860-1930} B. In care se asociaza neuropatie cu distrofie corneana, leziuni vasculare, cataracta, In relatie cu un deficit de *a-galactozidaza A. Se transmite autozomal dominant. • B. FAHR. [Karl Theodor Fahr, anatomopato[og german, profesor [a 'Hamburg, 1877-1945} Afectiune idiopatica sau secundara *hipoparatiroidiei, caracterizata, anatomic - prin depozite calcare infiltrative cerebrale (nucleui gri), clinic - prin *epilep-sie sau *b. Parkinson, *sindrom cerebelos, piramidal sau extrapiramidal, deteriorare progresiva a intelectului. • B. FAIRBANK. [Sir Thomas Fairbank, radiohg engiez cohtemporan.} Tip de 'displazie spondiloepifizara genotipica, afectand In special articulatiile membrelor, simetric si mai putin rahisul. Sunt asociate: hipotonie musculara si hiperiaxitate ligamentara. Este o b. ereditara cu transmitere autozomal domi-nanta care se manifesta In jurul varstei de 3-4 ani. Sin.: boala MullerRibbing, boala Ribbing, boala/sindrom Silfverskjold, displazie poliepifizara, distrofie spongioepifizara sistematizata, poliosteocondrita Turpin Coste. 237

B.FALLOT " B. FALLOT. [Etieane Louis Arthur Fallot, medic francez, 1850-1911.] Sin.: tetrada Fallot (v.). • B. FARBER. [Sidney Farber, pediatru ame.ric.an, 'Boston, 1903-1973.) Sin.: sindrom Farber-Uzman (v.). ' B. FAUCHARD-BOURDET. [Pierre Fauchard, dentist francez, 1678-1761, Boiirdet.] Artrita alveolodentara supurata cu progresie de la colet spre apexul dintelui si evolutie spre *edentatie. Sin.: alveoliza, boala Riggs, gingivita expulziva, parodontita marginala, pioree aiveolodentara. • B. FAVRE. [Mourice /u/es Favre, dermatoCog frames, Lyon, 1876-1954.} Sin.: boala Goldmann-Favre (v.). • B. PEER. [Emil Feer, pediatru etve-fian, profesor la ^teidelberg si ZuricH, 1864-1955.] Sin.: accodinie infantila (v.). • B. FENWICK. [Edwin Hurry Fenwick, uroiog mgltz,, Londra, 1856-1944.} Atrofie idiopatica a stomacului, care se asociaza cu gastrita. Sin.: gastrita atrofica idiopatica. • B. FEYRTER. [Friedrich Feyrter, anatomopatoiog german, (JOttingon, sec. XX.] *Plasmocitoza difuza pulmonara a nounascutului prematur, care se manifests sub forma unei pneu-monii atipice. • B. FIEDLER. [Karl Ludwig Alferd Fiedler, medic german, 'Dresda, 1835-1921.] Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.). • B. FILATOV. [Nil Feodorovici Filatov, pediatru ms, 'M.oscova, 1887-1956.} Sin.: rubeola scarlatiniforma (v.). • B. FLAJANI. [Giuseppe Flajani, anatomist si cfwrwg Italian, fioma, 1741-1S08.] Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. FLEGEL. [H. Flegef, dermatoCog ge-rman, sec. XX.] Varietate de *hiperkeratoza, uneori familiala, la nivelul partii distale a membrelor inferioare, cu extindere ascendenta lenta si persistenta, un timp nedefinit. Sin.: hiperkeratosis lenticulahs per-stans. • B. POLLING. [Ivor Asbjom Foiling, fizwCog norvegion, Oslo, 1888-1973.] Sin.: fenilcetonurie (v.). • B. FORBES. [Gilbert Burnett Forhes, pediatru american, n. 1915.] Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. FORDYCE. [John A. Fordyce, dermatoCog ame.nc.an, profe-sor [a S^ew York, 1858-1925.] Sin.: pete Fordyce (v.). • B. FORESTIER. [Jacques Forestier, medic francos, Au^-ies'Sains, n. 1890] Sin.: arterita gigantocelulara (v.). • B. FOTHERGILL. [John FolhergiII, medic engkz, Londra, 17121780.] 1) Sin.: nevralgie de trigemen (v.). 2) Forma de scarlatina cu angina foarte grava. • B. FOURNIER. [Alfred Fournier, dermatoiog frances, profe-sor [a 'Paris, 1832-1915.] Forma rara de gangrena rapida a penisului, la tanar, de etiologie microbiana (streptococ virulent sau asociatie *fuzospirilara). • B. FOX-FORDYCE. [George Henry Fox, deTmatoiog american, y^ew yor^ 1846-1937; John Addison Fordyce, dermatodig am.eric.an, profesor ia 9{ew 'york^ 1858-1925] Dermatoza benigna, b. a glandelor sudoripare apocrine, observata de obi-cei la sexul feminin, caracterizata prin papule rotunde, translu-cide, acoperite de scuame, la nivelul regiunilor cu glande sudoripare; axile, perimamelonar, regiune inghinopubiana. Se asociaza cu prurit si leziuni eczematoase. Sin.: sindrom Fox-Fordyce. • B. FRANCIS. [Edward Francis, bacterwhg fi igienist amen-can, sen'ic.lul de Sanatate pufiiica din 'Washington, 1872-1957] Sin.: tularemie (v.). •B. FRANKL HOCHWART. [Lothar von Frank! Hochwart, nwolog austriac, profesor [a l^iena, 1862-1914.] B. neurolo-gica determinata de leziunile nervilor cohlear, vestibular, facial-si trigemen; rezulta un *sindrom Meniere si semne de *poline-vrita. 1 B. FRANKLIN. \Edward C. Franklin, medic american, 'J^ew yorki. n. 1928] Varietate de *disglobulinemie monoclonala

B.GEE apropiata de *b. Kahler. Se caracterizeaza prin hepatosplenomegalie, cu tumefactia ganglionilor limfatici, febra, anemie, plasmocitoza si proliferarea liniei limfocitare. Edemul valului palatin si al luetei, ca si infectiile, 'indeosebi pulmonare, sunt frecvente. Proteinemia este scazuta, dar concentratia in gamaglobuline este normala. Dimpotriva, 'in sange este detectabil un fragment al unui lant greu de imunoglobulina G. Urina con-tine de asemenea, o proteina apartinand aceluiasi lant greu. Prognosticul b. F. este sumbru, cu evolutie relativ rapida catre exitus. Sin.: boala lanturilor grele gamma, sindrom Franklin. • B. FREIBERG. [Albert Henry Freiberg, cfwu.rg american, Cincinnati., 1869-1940.] "Osteonecroza aseptica (ischemica) a capului celui de-al doilea metatarsian, observata eel mai des la femeia adulta. Este legata, probabil, de microtraumatismele consecutive purtarii de tocuri Inalte. Sin.: boala Kohler, boala Panner. • B. FRIEDLANDER [Car/ Friedlander, anatomopatolog german, 'Berlin, 1847-1887.] Pneumonie cu Klebsiella pneumoniae, 'intalnita frecvent la alcoolici (Intre 40-60 de ani), la bolnavi cu "bronrio-pneumopatie cronica obstructiva sau pe un teren debilitat printr-o boala cronica (ex.: *diabet zaharat). B. se manifesta prin frisoane, microhemoptizii cu sputa gelatinoasa, dispnee intensa, prostratie, cianoza, delir, adesea evolutia fiind spre soc toxicoseptic. In contrast, la examenul fizic semnele sunt discrete. Radiologic se observa un sindrom de conden-sare, cu tendinta la abcedare multipla. •B. FRIEDLANDER-WINIWARTER. [Car] Friedlander, anatomopatotog german, 'BerCin, 1847-1887; Felix von Winiwarter, chirurg austriac, 1/iena, 1852-1931.] *Arterita obliteranta progresiva, posibil de origine sifilitica, afectand numeroase teritorii vasculare si fiind msotita, adesea, de alterari scleroase ale nervilor si venelor satelite. • B. FRIEDMANN. [Max Friedmann, newoiog german, 'Mannheim, 1858-1925.] 1) B. convulsiva neepileptica a copilului (4-11 ani), manifestata prin mid episoade convulsive, fara alterari ale per-sonalitatii. Reprezinta consednta, probabila, a unei mari labilitati neurovegetative. 2) V. sindrom Friedmann. • B. FRIEDREICH. [Nikolaus Freidreich, medic german, profesor de anatomic patologica, apoi de patotogie medicala ia ^{eiddfierg, 1825-1882.] Sin.: ataxie Friedreich (v.). • B. FIJRSINER. [Karl fursIner, psihiatru german, profesor ia !}[eide(f>erg, apoi [a Strasbourg, 1848-1906] Paralizie pseudospastica asociata cu tremor generalizat. • B. GAMNA. [Carlo Gamna, medic, itaiian, 1866-1950.] Forma de splenomegalie cu Ingrosarea capsulei splenice si prezenta unor noduli bruni (denumiti *noduli Gamna-Gandy) Inconjurati de o zona eritematoasa. • B. GANDY. [Charles Gaudy, chirurg francez, 1872-1943.] Afectiune care apare la sexul masculin (Intre 30 si 40 de ani) caracterizata clinic prin regresia caracterelor sexuale si a psihicului (psihic infantil) si infiltrare mixedematoasa a tegumentelor. Poate aparea m cadrul unei poliendocrinopatii. Evolueaza lent spre senilitate precoce. Sin.: infantilism tardiv de tip Gandy. • B. GARRE. [Cnr/ Garre, chirurg dvefian, profesor ia 1{pstocli^ 'KonigsBerg si 'Somi, 1857-1928.] *0steomielita sclerozanta nesupurata. •B. GAUCHER. [Phillipe Charles Ernest Gaucher, medic francez, profesor de dermatotogie si sifiiigrafie ia 'Paris, 18541918.] 1) pseudotuberculoza aspergilara cronica a plamanului. •V. si aspergiloza. 2) *Tezaurismoza ereditara, caracterizata prin acumularea unei *cerebrozide (cerazina) in celulele sistemului reticuloendotelial. Se asociaza splenomegalie si fibroza pulmonara. •B. GEE. [Snmue/ /ones Gee, medic engCez, Londra, 18391911.] Sin.: boala celiaca (v.),

238

B. GIBBS • B. GIBBS. [F. fi E. Gibbs.} Forma de encefalopatie a primei copilarii, caracterizata prin spasme In flexie si prin *hipsarit-mie. • B. GIBERT. [Camille Melchior Gibert, dermatotog francez Ca ^{6pitau\_ de. 'Saris, 1797-1866.} Forma de 'pitiriazis care debuteaza printr-o ,,placa initials" ovalara, cu marginile de culoare roza si scuamoase. Urmeaza o eruptie alcatuita din mid placi ovalare, eritemato-scuamoase, limitate la nivelul trunchiului, gatului sau membrelor. Evolutia este favorabila, cu vindecare 'in 68 saptamani si imunitate consecutiva. Sin.: pitiriazis rozat. • B. GILBERT. [Augustin Nicolas Gilbert, medic frames, 'Paris, 1858-1927.} Sin.: sindrom Gilbert (v.). •B. GILCHRIST. [Thomas Casper Gilchrist, dermatolog american, 'Baltimore, 1862-1927.} Micoza viscerala cu poarta de intrare pulmonara (pneumopatie subacuta pseudotuberculoasa), endemica In jumatatea de Nord a Statelor Unite, asodind, In faza de generalizare, abcese osoase si viscerale multiple si leziuni cutanate de tip granulom verucos. Sin.: blastomicoza nordamericana, boala Chicago, dermatita blastomicotica. •B. GILLES DE LA TOURETTE. [Georges Gilles de La Tourette, medic francez,, Saris, 1857-1904.} Sin.: sindrom Gilles de la Tourette (v.). " B. GLANZMANN. [Eduard Glanzmann, pediatm fi hematoCog eivetian, profesor la. 'Bema, 1887-1959.} Sin.: sindrom Glanzmann (v.). • B. GLENARD. [Claude Marie Fraatz, Glenard, muGc flWlcez [a Mpitau^ de Lyon, apoi [a Vichy, 1848-1920.] Sin.: splanhnoptoza (v.). • B. GLISSON. [Francis Glisson, medic fi anatomist engCez, 1597-1677.} Sin.: rahitism (v.). •B. GOLDMANN-FAVRE. [Hans Goldmami, oftalmolog elve-fian, profesor la. 'Sema, n. 1S99; Maurice fules Favre, derma-toiog francos, Lyon, 1876-1954.] Afectiune ereditara rara, cu transmitere autozomal recesiva, In care se asociaza 'retino-schizis periferic, atrofie corioretiniana si alterari ale corpului vi-tros. Clinic, b. se manifests prin scaderea acuitatii vizuale, alterari ale campului vizual si cataracta. Prognostic nefast si trata-ment inefident. Sin.: boala Favre, retinoschizis idiopatic cu hemeralopie precoce. • B. GOLDSCHEIDER. [Alfred Goldscheider, medic fi fiziolog german, profesor de clinica medicala la. 'Ber&n, 1858-1935.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. GOLDSTEIN. [Hyman Isaac Goldsteia, medic, american, 1887-1954.} Sin.: boala Rendu-Osler (v.). •B. GOODPASTURE. [Ernest William Goodpasture, patolog american, y^asfivitte, 1886-1960.} Sin.: boala cu anticorpi antimembrana bazala glomerulara (v.). V. si sindrom Goodpasture. • B. GORHAM. [Lemuel Whittington Gorham, medic american, 9{eui york 1885-1968.} Afectiune foarte rara, caracterizata prin osteoliza foarte lent progresiva, fara cauza aparenta, a unuia sau mai multor oase, In special la nivelul centurilor. Este con-siderata o varietate particulara de *angiomatoz8 osoasa. Sin.: osteoliza masiva idiopatica. • B. GRAEFE. [Albrecht von Graefe, oftaimoiog german, profesor (a 'Berim, 1828-1870.} B. cu evolutie lenia, frecvent ereditara si familiala, aproape Intotdeauna bilaterala, cu debut In tinerete si evolutie catre imobilitatea completa a ochilor, cu ptoza palpebrala si *facies Hutchinson. Dupa ce mult (imp a fost considerata ca o degenerescenta a nucleilor oculomotori, In prezent b. este atribuita unei distrofii musculare ('miopatie oculara). •B. GRANCHER. [Jacques Joseph Granchcr, medic francez, profesor de pediatrie [a 'Paris, 1843-1907.} Pneumonie masiva, foarte rara In prezent, 'in care parenchimul pulmonar capata

B. HAGLUND aspect de tesut splenic, frecvent cu afectare pleurala si vindecare In 3-4 saptamani. • B. GRASBECK. [Ralph Grasbeck, medic finiandez, wntemporan, ^{dsinki.} Sin.: boala Imerslund-Najman (v,). • B. GRAVES. [Robert James Graves, medic iriandez, 'Dublin, 1797-1853.} Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. GRIESINGER. [WUhelm Griesinger, newoiog si psiHiaIni. german, Tubdingen, Cairo, Zurich, 'BerCin, 1817-1868.} Sin.: anchilostomiaza (v.). • B. GRINDON. [Joseph Grindon, dermatolog american, St. Lows, 1S58-1950.} Forma de 'foliculita cronica a pielii capului, caracterizata prin eliminarea celulelor foliculului pilos sub forma de mid aglomerari aderente. Se poate complica cu *alopede. • B. GRISCELLI-PRUNIERAS. Varietate de 'albinism partial In care se asociaza depigmentarea partiala a parului cu tenta argintie si un deficit imunitar. Anomalia pigmentara este consecinta unui defect de transfer al 'melanozomilor In *keratinocite. Nu exista un defect de formare a melanozomilor, deoarece *melanocitele sunt Incarcate cu melanozomi maturi normali. DeficituI imunitar se traduce prin diminuarea puterii bactericide a serului (fara tulburari de *chimiotactism), prin va-lori serice scazute ale IgA si IgG, ca si prin lipsa de raspuns la antigeni vaccinali. Testele de imunitate celulara sunt depri-mate si, In consecinta, nu se produce rejetui fata de grefele incompatibile. Bolnavii sunt expusi la infectii microbiene repetate. Prognosticul este gray, afectiunea evoluand cu *pandtopenie. Sin.: sindromul parului argintiu. • B. GRISEL. [Pierre Grisel, chirurg francez, de patoCogif. infantita., 1874-1959.} Sin.: sindrom Grisel-Bourgeois (v.). • B. GRUBER. [Georg Benno Gruber, anatomopatotog german, •profesor (a Innsbruc^ apoi la (^Sttingen, n. 1884.} 1) Afectiune rara a adolescentului, caracterizata prin durere rotuliana, la nivelul insertiei tendonului rotulian, cu neregularitate de osificare. Sin.: boala Larsen-Johansson, boala Sinding LarsenJohansson, osteopatie juvenila a rotulei, patelita adolescentilor. 2) V. sindrom Gruber-Meckel. • B. GULL. [Sir William Withey Gull, medic enaiez, profesor de fiziologie la Londra si medic al regind Victoria, 1816-1890.} Atrofie tiroidiana cu mixedem. Sin. nerecomandat pen-tru mixedemul spontan al adultului, V. si mixedem. • B. GULL-SUTTON. [Sir William Withey Gull, medic, mgtez, profesor de fiziologie la Londra si medic al reginei Vic-torio, 1816-1890; Henry Gawen Sutton, medic engCez, Londra, 18371891.} Denumire istorica pentru arterioscleroza cu fibroza secundara a rinichiului, tradusa clinic prin semne de nefrita cronica. •B. GtJNTHER. [flans Gimther, medic german, 1884-1956.} 1) *Porfirie eritropoietica congenitala, determinata de defidtui de uroporfirinogen sintetaza si asodata cu anemie hemolitica, leziuni cutanate (eruptie buloasa fotosensibila) si excretie urinara anormala de *uroporfirina tip I. Se transmite autozomal recesiv. 2) *Glicogenoza neuromusculara. 3) Sin.: mioglobinurie idiopatica (v. mioglobinurie). • B. HAFF. [Haff, 6rat a[ 'Marii 'Saitice in estuC 'Prusiei] Afectiune descrisa In Prusia, Intr-o populatie de pescari care lo-cuiau In apropierea unui lac si caracterizata prin *mioglobi-nurie asodata cu dureri vii musculare. Sin.: mioglobinurie epi-demica. • B. HAGEMAN. [Hageman, nume[e bolnavului la care. s-a ociservat prima data. deficituC de factor sangidn XII.] Afectiune congenitala, latenta, determinata de defidtui In factor Hageman (factor XII). Timpul de coagulare in vitro este foarte prelun-git, dar hemostaza este normala. • B. HAGLUND. [Patrik Sims Emil Haglund, OTtoped SMOU,, Stockholm, 1870-1937.] Bursita la nivelul tendonului Ahile, 239

B. HAGNER determinand talalgie posterioarS. Se observa Indeosebi la fe-tele tinere, iarna. • B. HAGNER. [Francis Randall Hagner, cfl-irurg american, 'Washington, 1873-1940.} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. HAILEY-HAILEY. [William Howard Hoi-ley, I898-1967 fi Hugh Hailey, n. 1909, dennatoiogi americani, Atlanta,] Sin.: pemfigus cronic benign familial (v.). " B. HALLERVORDEN-SPATZ. [/u/ius Halfer-vordea, neuroCog ge.rm.an, (yiessen, 1882-1965; Hugo Spatz, neurotog fi psifliatru german, profesor la. yviunchen, 1888-1969.} Afectiune ereditara rara care debuteaza In coplilarie. Se caracterizeaza prin degenerescenta pigmentara a formatiunilor *globus pallidus si "locus niger, manifestata clinic prin rigiditate progresiva a membrelor, a musculaturii fetei, faringelui, iar ulterior prin miscari atetozice si deteriorare intelectuala. Sin.: sindrom HallervordenSpatz. • B. HALLOPEAU. [Francois Henri Hallopeau, dennatolog francez, 'Saris, 1842-1919.} 1) Sin.: acrodermatita (v,). 2) Erup-tie cutanata, cu prezenta de papule mici atrofice, ce pot fi diseminate sau pot conflua. Histologic exista hiperkeratoza si atrofie epidermica, Insotite de edem dermic. Se asociaza free-vent cu 'kraurosis vulvae. Sin.: lichen atrofie si scleros. 3) Forma generalizata a piodermitei vegetante; se prezinta sub forma unei infectii stafilococice cronice, cu placarde Intinse, acoperite de cruste si pustule foliculare la periferie (extremitatile degete-lor de la maini si pidoare). B. are o autonomie discutata, fiind inclusa de unii autori 'in 'psoriazisul pustules. Evolutie cronica si recidivanta. Sin.: acrodermatita continua Hallopeau, pioder-mita vegetanta generalizata. • B. HAMMAN. [Louis Virgil Hammaa, medic american, 'Baltimore., 1877-1946} Sin.: sindrom Hamman (v.). • B. HAMMAN-RICH. [Louis Virgil Hamman, medic american, 'Baltimore, 1877-1946; Arnold Rice Rich, medic american, 'Baltimore, n. 1893.} Sin.: sindrom Hamman-Rich (v.). • B. HAMMOND. [William Alexander Hammond, neuroiog american, f^e-m yorS^ 1828-1900.} Sin.: atetoza (v.). • B. HAND-SCHULLER-CHRISTIAN. [Alfred Hand fr., pediatru american, profesor ia 'Philadelphia, 186S-1949; Artur Schuller, newolog fi psihiatrv. austriac, profesor ia Viena, 1874-195S; Henry A. Christian, medic american, 1876-1951} Afectiune considerata drept forma cronica diseminata a *histiocitozei X. In forma tipica se caracterizeaza prin triada: lacune craniene (osteoporoza), exoftalmie si *diabet insipid. Sin.; sindrom HandSchuller-Christian, xantomatoza craniohipofizara, xantomatoza cronica idiopatica,. • B. HANOT. [Victor Charles Hanot, medic francos, 'Paris, 18441896.] Denumire istorica pentru ciroza hipertrofica biliara cu splenomegalie. Se poate manifesta In trei forme: *b. Hanot-Kiener, *b. Hanot-Mac Mahon, *b. Hanot-Rossle. • B. HANOT-KIENER. [l'ic(or Charles Hanoi, medic francez, Saris, 1844-1896; Paul L. Kiener.] Afectiune hepatica, asemanatoare *cirozei biliare primitive, caracterizata anatomopatolo-gic prin hiperplazie limfoida difuza intra hepatica, care comprima canaliculele biliare perilobulare si scleroza difuza intrahepatica. • B. HANOT-MACMAHON. [Victor Charles Hanoi, medic, francos, Saris, 1844-1896; H. M. MacMahon, hepatoiog american contemporan.] Sin.: ciroza biliara primitiva (v.). • B. HANOT-RESSLE. [Victor Charles Hanoi, medic francez,, 'Paris, 1844-1896; Robert RSssle, anatonwpatolog german, profesor (succesiv) (a 'MuncHen, Jena, 'KaseC fi 'Seriin, n. 1876.} Afectiune caracterizata prin inflamatia difuza a cailor biliare extrahepatice, care nu sunt obstruate. Apare 'in cursul evolutiei unei infectii intestinale sau a unui ulcer duodenal. In evolutie se poate complies cu inflamarea si obstructia cailor biliare 240

B. HEBRA intrahepatice, determinand o simptomatologie asemanatoare *cirozei biliare primitive. Sin.: colangita difuza non-obliteranta. • B. HANSEN. [GerAorcf Henrik Armauer Hansen, medic norvegian, 'Bergen, 1841-1912.} Sin.: lepra (v.). •B. HARADA. [Einosiifee Harada, cSwrwg japonez, 1892-1947} Sin.: sindrom Harada (v.). •B. HARLEY. [George Harley, medic, englez, Londra, 18291896.} Afectiune cronica, cu evolutie 'in pusee de hemoglobinurie asodate cu febra, dureri difuze, uneori *sindrom Raynaud, gangrena locala, urticarie. Episoadele apar brusc, dupa expunerea locala sau generala la frig. Sin.: hemoglobinurie paroxistica la'frig. • B. HARINUP. [tiarInup, nwwtit famiiid w. care au fost ofoer-vate primele cazuri de fioaia,} Boala metabolica congenitala determinata de o perturbare a metabolismului "triptofanului (anomalie de transport a triptofanului la nivelul mucoasei intestinale sau tubilor renali proximali) prin deficit enzimatic. Manifestari clinice: fotodermatoza pelagroida, *sindrom cerebelos, accese migrenoase, uneori Intarziere psihica. Examenul biologic al urinei indica hiperaminoacidurie de tip renal, eliminare sporita de indican, acid indol-acetic si aiti compusi indolici. Este transmisa autozomal recesiv. Sin.: boala H. • B. HARVEY. Sin.: encefalomielita familiala recurentS (v. encefalomielita). •B. HASHIMOTO. [Hakaru Hashimoto, pato(og japonez, 18811934} Afectiune cronica, histologic caracterizata prin asoderea: infiltrat limfo-plasmocitar difuz, vezicule tiroidiene obliterate si fibroza. Clinic exista o gusa ferma cu contur relativ neregulat. Diagnosticul este confirmat prin prezenta anticorpilor antitiroidieni (antitiroglobulina, antimicrosomali). Evolutia este lenta, frecvent spre hipotiroidie. Sin.: tiroidita cronica Hashimoto. • B. HAXTHAUSEN. [Holger Haxthausen, dermatoiog danez,, Copenfiaga, 1892-1959.] Forma de *keratoza palmo-plantara care afecteaza femeile la menopauza. • B. HAYEM. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si cd-nica medic-aCa la 'Saris, 1841-1933.} Inflamatie a substantei cenusii a maduvei spinarii, manifestata prin paralizii cu aparitie brusca. Sin.: mielita apoplectiforma. • B. HAYEM-FABER. [Georges Hayem, profesor de terapeutica si ciinica medicaia la 'Paris, 1841-1933, Knud Faber, medic danez, Copenhaga, 1862-1956.} Forma de *anemie hipocroma esentiala cu *anaclorhidrie, mtalnita la femei peste varsta de 45 de ani. Sin.: anemie Hayem-Faber, anemie hipocroma esentiala a adultului, anemie achilica, boala Knud Faber, cloroza tardiva Hayem, sindrom Faber. •B. HAYEM-VON JAKSCH-LUZET. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si c[inica medicaia ia 'Paris, 1841-1933; Rudolf Hitter von faksch, medic ccfi, profesor de. pediatrie ia C}raz, apoi profesor de medicind interna la 'Praga, 1855-1947; Charles Luzet, medic francez, sec. XIX} Afectiune descrisa initial ca entitate specifica pentru copiii cu varsta sub 3 ani, caracterizata prin *anizocitoza, *poikilodtoza, procent crescut de *reticu-lodte In sangele periferie, leucocitoza, limfadenopatie, hepatosplenomegalie. Etiopatogenia este polimorfa, implicand malnutritie, infectii cronice, malabsorbtie, hemoglobinopatii. Sin.: anemie infantila pseudoleucemid3. • B. HEBERDEN. [William Heberden, medic engki, Londra, 1710-1801} 1) Sin.: angina pectorala (v.). 2) Sin.: noduli Heberden (v.). • B. HEBRA. [Ferdinand von Hebra, dermatohg austriac., l^iena, 1816-1880} 1) Forma de •dermatomicoza cu localizare pe fata interna a coapselor, ai carei agenti etiologici sunt ger-meni din grupul Epiclermophyton sau Trichophyton. Sin.: eczema marginata Hebra. 2) Sin.: eritem polimorf bulos (v.). 3) V. prurigo Hebra.

B. HEBRA-KAPOSI • B. HEBRA-KAPOSI. [Ferdinand van Hebra, dermatotoff austriac, l^iena, 1816-1880; Moritz Kohn Kaposi, dermatohg austriac, l^iena, 1837-1902.] Sin.: impetigo herpetiform (v.). •B. HECK. \)ohn W. Heck, dentist american, n. 1923.] Hiperplazie a mucoaselor bucala, labiala si linguala, la copii, cu prezenta unor papule moi, abundente Indeosebi pe buza inferioara. • B. HEINE-MEDIN. [/ocoh van Heine, ortoped airman, 'Bad Cannstadt, 1800-1879; Karl Oskar Medin, pediatru suedes, Stockfwim, 1847-1927.} Sin.: poliomielita anterioara acuta (v.). • B. HELLER, [Julius Heller, dennatoCog german contemporan.} Distrofie a unghiilor, caracterizata printr-o depresiune mediana, Indeosebi la nivelul policelui. Sin.: unghie In ,,carena". • B. HELWIG. [£'. B. Helwig, dtrmatolog american contempo-ran.] Formatiune tumorala benigna, unica, de dimensiuni re-duse, cu localizare frecvent faciala, la varsInici. Histologic se caracterizoaza prin invaginari digitiforme ale celulelor, asemanatoare celulelor bazale ale epidermului. Sin.: keratoza folicu-lara inversata. •B. HENDERSON-JONES. [Melvin Starkey Henderson, cfii-mrg ortoped american, 'Rochester, 1883-19 54; Hugh Toland Jones, cfiimrg oTtoped american, Los AngeCes, n. 1902.] Afec-tiune articulara cu incidenta mai mare la barbat. Sunt afectate articulatii mari, Indeosebi cea a cotului si a genunchiului, prin detasarea de fragmente osteo-cartilaginoase, care raman In cavitatea articulara. Sin.: boala Reichel, osteocondromatoza articulara. •B. HENOCH. [Eduard Heinrich Henoch, pediatru german, 'BerCin, 1820-1910.] Hipertrofie cardiaca esentiala la sugar. •B. HENOCH-SCH6NLEIN. [Eduard Heinrich Henoch, pedi-atru german, •SerCin, 1820-1910; Johann Lukas Schonlein, me-dic german, 'Sa.m6e.rg, 1793-1864.] Sin.: purpura HenochSchonlein (v.). •B. HERS. [Henry Gery Hers, bwcfwmst belgum., profesor la Leuven, n. 1923.] Sin.: glicogenoza de tip VI (v. glicogenoza). • B. HERTER. [Christian Archibald Herter, medic si farma-co(og american, 9(ew yorl^ 1865-1910.] Sin.: boala celiaca (v.). • B. HINSON-PEPYS. Varietate de *aspergi!oza caracterizata prin aparitia, la un bolnav cu *astm confirmat, a unor mani-festari bronsice paroxistice, determinate de o alergie la 'Aspergillus. Ciuperca (din specia Aspergillus fumigatus) este identificata in sputa, asociata cu o *hipersensibilitate Intarziata si cu *precipitine serice. •B. HIRSCHSPRUNG. [Harold Hirschprung, pediatru dane.z, Copenliaga, 1830-1916.] *Megacolon determinat de absenta celulelor nervoase (plexuri Meissner si Auerbach) de la nivelul segmentului distal al colonului. Absenta ganglionilor nervosi genereaza local o stenoza functionala, cu dilatatia (megacolon), uneori extrem de accentuata, a colonului subiacent. Denumirea de megacolon congenital nu este corecta, deoarece megacolonul nu reprezinta leziunea initiala, ci o complicatie a b. H. V. si megacolon. •B. HIS-WERNER. [WUhelm His }r., anatomist german, profesor [a 'Sasel, Qottingen si 'Berlin, 1863-1934; Heinrich Werner, medic midtar si igienist german (Africa, 'Beigia, 'Kysia, 'Romania), apoi practician la 'Benin, 1874-1946.} Sin.: febra de transee (v.). •B. HODGKIN. [Thomas Hodgkin, medu eng[ez,, Londra, 17981866.] Forma de *limfom malign caracterizat prin cresterea progresiva indolora a ganglionilor limfatici, a splinei si, In general, a tesutului limfoid. Pot aparea si alte simptome: anore-xie, scadere In greutate, febra, prurit, transpiratii nocturne si anemie. Histopatologic este caracteristica prezenta *celulelor ReedSternberg. Sunt afectate ambele sexe, b. H. fiind con-siderata de origine neoplazica, desi nu sunt exduse originea

B. HUNTINGTON imuna sau cea infectioasa. Au fost stabilite patru tipuri de b. H. pe criterii histopatologice: 1) tipul 1, cu predominanta limfo-citara, caracterizat prin infiltrarea difuza cu limfocite mici asociata cu rare "celule Reed-Sternberg; 2) tipul 2, sclero-nodu-lar, caracterizat prin benzi de scleroza care insera noduli celu-lari corespunzand fie tipului 1, fie tipurilor 3 sau 4; 3) tipul 3, celular mixt, caracterizat printr-un *granulom asocial cu celule ReedSternberg; 4) tipul 4, cu depletie limfodtara, In care sunt prezente numeroase celule Reed-Sternberg uneori atipice si asociate cu fibroza. Clasificarea aceasta are o utilitate prog-nostica: gravitatea tipului 4, chimiosensibilitatea tipurilor 1 si 3, eel mai bun prognostic avand tipurile 1 si 2. Sin.: boala PaltaufSternberg, boala Pel-Ebstein, boala Reed-Hodgkin, limfogranulomatoza maligna, limfom Hodgkin, sindrom MurchisonSanderson. • B. HODGSON. [Joseph Hodgson, c.fwwg engles, Londra, 1788-1869.} Denumire istorica desueta a insuficientei aortice de origine arteriala. In prezent, patronimul este utilizat uneori pentru diferentierea insuficientei aortice de origine arteriala de cea sifilitica si de cea prin dilatatie aortica. • B. HOFFA-KASTEROT. [Albert Hoffa, chirurg ortoped german, profesor [a 'Wwtz.bwg, apoi la 'BerCin, 1859-1907; Kasterot.] Hiperplazie posttraumatica localizata (lipom) sau difuza a tesutului adipos perirotulian si a sinovialei genunchiului. Sin.: lipom arborescent al sinovialei genunchiului. • B. HOFFMANN. [erich Hoffmann, dermatoCog germait, 'Bolm, 1868-1959.} Perifoliculita supuranta extensiva a pielii capului. •B. HOLLANDER-SIMONS. [Eugen Hollander, cliiruy german, 'SerB.n, 1867-1932; Arthur Simons, medic german, profesor [a 'Berlin, n. 1877.] Sin.: lipodistrofie progresiva (v. lipodistrofie). • B. HORTON. [Bayard T. Horton, medic american, 1{pchtster, 1895-1980} 1) Sin.: arterita gigantocelulara (v.). 2) V. sindrom Horton. • B. HUECK. [Werner Haeck (Henk, nume ermat), anatomopatotog german, profesor, succesiv, la l^uncnen, '/(ostoci^ si Leipzig, n. 1882.] Afectiune cronica caracterizata prin "metaplazia mieloida a splinei si 'mielofibroza. Face parte din categoria *sindroamelor mieloproliferative alaturi de leucemia mieloida cronica (de care se distinge prin absenta *cromozomu-lui Philadelphia). Sin.: splenomegalie mieloida. • B. HUG. Tipul VIII de 'glicogenoza, adaugat la clasificarea lui Cori si determinat de un deficit de *fosforilaza hepatica. V. si glicogenoza. • B. HUNTER. [Charles Hunter, medic engiez, sec. XX.] *Mucopolizaharidoza de tip II determinata de un deficit al enzimei lizozomale iduronat-sulfat sintetaza si excretie urinara de 'heparan sulfat si dermatan sulfat. Clinic este asemanatoare *bolii Hurler, de care se deosebeste prin anomalii mai discrete ale scheletului, fara opacitati corneene, cu transmitere recesiv gonozomala. • B. HUNTINGTON. [George Summer Huntington, medic american, new york^ 18SO-1916.\ B. ereditara a SNC cu transmitere autozomal dominanta. Cauza b. H. este *mutatia dinamica a genei IT15, care codifica proteina denumita *huntingtina. In prezent se poate stabili o relatie certa Intre semnele clinice cla-sice si letalitatea neuronala indusa de mutatia genei IT15. Astfel, letalitatea este maxima In nucleii bazali, depopularea celulara masiva a acestora fiind cauza semnelor clinice din perioada de debut a b.: *coree progresiva cronica si incoor-donare motorie. In continuare, alterarile neuronale se extind la nivelul cortexului cerebral, cu urmatoarele consednte clinice: deteriorare intelectuala progresiva, cu deficit cognitiv, tulburari de memorie, disfunctii comportamentale, uneori manifestari psihotice si dementa. Dupa o evolutie relativ lenta de 10-15 ani, survine decesul, adesea prin stop cardiac sau o infectie inter241

B. HUPPERT curenta. In prezent este "in. curs de clarificare cauza mortii selective a neuronilor In b.;H., In conditiile In care gena IT15 alterata prin mutatie se afia ,si Tr» altS t»puri celulare din organism. Sin.: coree Huntington. • B. HUPPERT. [Karl Hugo Huppert, biocfuimst german, profesor la Leipzig, apoi [a fraga, 1832-1904.} Sin.: mietom mul-tiplu (v.). • B. HURLER. [GerInid Hurkr, pediatru ge-rman., 'Jvfwtdkm.i su": XX.] *01igofrenie ereditara, transmisa recesiv autozomal, apartinand grupului 'mucopolizaharidozelor, In care se asociaza: anomalii multiple si complexe, cele mai caracteristice fiind la nivelul craniului si fetei (craniu mare si deformat, fades gro-tesc, sprancene groase, nas larg si aplatizat), opacitati come-, ene, cifoza dorsolombara, .*coxa valga, abdomen destins prin hepatosplenomegalie, o perturbare a metabolismului mucopolizaharidelor. Evolutie letala, Inainte de 15 ani. Sin.: boa1a Pfaundler-Hurler, disostoza multipla, gargoilism, mucopofizaharidoza tip I-H. • B. HURST. [E. Weston Hurst, medic austroCian, sec. XX.} "Leucoencefalita, forma grava, diseminata, de etiologie necunoscuta. Se caracterizeaza anatomic prin prezenta de leziuni inflamatorii, vasculare si perivasculare, iar clinic prin simptomatologie pseudotumorala, crize epileptice. Sin.: leucoencefalita acuta hemoragica. • B. HUTCHINSON. [Sir Jonathan Hutchinson, cflirurg engiez, Londra, 1828-1913.} 1) *Angiom' infectios. 2) Eruptie prurigf-noasa, polimorfa, care apare dupa'expunerea la soare. Se" manifesta prin aparitia dte saropapule de tip *prurigo, eriteitf urticarian si bute hemoragice,. reddivante. Sin.: prurigo estival. 3) *Melanom localizat peri- sau subungveal. Sin.: panaritiu melanic. 4) V. sindrom Hutchinson. ''' • B. HUTINEL. [Victor Henri Hutmel, pediatm francez, profe.1 SOT [a 'Paris, 1849-1933.] -Forma particulars de tuberculozs? hepatica a copilului, care urmeaza unei poliserozite cu simfiza pericardului si hipertrofia secundara a ficatului. Sin.: ciroza car-diotuberculoasa. i i • B. IMERSLUND-NAJMAN. [Olga Imerslund, pediatru suedtz contemporan, Oslo; Nafman.\ Malabsorbtie selectiva a *vitai-minei B^ (la nivelul ileonului) care apare la copil ?i determina *anemie megaloblasticai In ucina se ;constata prezenta prdi-teinelor. B. se vindeca spontan In jurul varstei de 20-30 de ani. Transmiterea este autozomal recesiva. Sin.: boa1a Grasbeck, boa1a Imerslund. • B. ISAMBERT. [Emile Isambert, medk france.z, 182.8-1876.} Denumire istorica pentru tuberculoza miliara acuta, cu localizare secundara la nivelul laringelui Si faringelui, deter-minand angina, exceptionala In prezent. • B. JACCOUD-OSLER. [Francois Sigjsmund Jaccoiid, mtdic. fraitce.z, 1S30-1913; Sir William Osier, medic Canadian can a practicat in Sll^l si m ^nglia, prof&sor de. me.dic.md [a, O^ord, 1S49-1919.} Sin.: endocardita maligna lenta (v.). . . " B. JACOB. B. caracterizata prin" *exostoza partii posterioar6 a osului malar, TmpiecficSnd apofiza coronoida (ea Insasi hipertrofiata si falciforma) sa basculeze In jos si Inainte In tim-pul miscarilor de deschidere mandibulara. Ca urmare, acestea sunt foarte limitate. Sin,: exostoza malara si coronoida. •B. JADASSOHN-LEWANDOWSKY. [Josef fadassohn. de.rmatotog airman, profesor [a 'Be-rna, apoi la. 'Br&s[au (in prezent 'Wrodavi, 'Pohnia), 1863-1936, Felix Lewandowsky, derma-tolog german, J-[am6urg, profesor la 'Be-ma, apoi la 'Basd, 1879-1921.} Sin.: keratoza diseminata circumscrisa (v.). •B. JAFFE-LICHTENSTEIN. [Henry L. Jaffc, medic american., n. 1907, Louis Lichtensteia, medic american, Los Angeles, n^. 1906} Varietate dfe displaida fibroasa a oaselor,'taracterizatS .' anatomic prin chisturi osoase izolate, care Inlocuiesc tesutui'

B. KATAYAMA fibros, debutand la nivelui m&dtivei oaselor lungi, la care se asodaza fracluri spontane. Biologic, catciul, fosforul, fosfatazele si cotestero'iul sanguin se afla In concentratii nonmale In plasma. Sin.: osteofibromatoza chistica. • B. JANET. [Pierre Mane Felix Janet, ntwolog si psihoiog jrancw, 'Paris, 1859-1947.} Sin.: psihastenie (v.). • B. JANSEN. [MurJl; Jansen, ortoped oCandez, Leyden., 18631935.} Sin.: boa1a Murk Jansen (v.). • B. JENSEN. [Edmund Zensten Jensen, oftaimotog danez, Cope-nHaga, 1861-1950.} 'Corioretinita acuta juxtapapilara cu evolutie reg'resiva si adesea recidivanta. DefidtuI de "camp vizual este una din caracterisficUe b. • B. JEUNE. [Mathss Jeune, pediatru franciz, profesor [a Lyon, n. 15W.} *Condrodistrofie congenitala, transmisa autozomal recesrv, cu retractie progresiva Si rigiditate consecutiva a custii toradce. Evolutia este letala la nou-nascut si copil, prin asfi-xie sau infectii bronhopulmonare. Sin.: dispiazie toradca asfixi-anta, 4istrofie toradca asfixianta (denumire desueta). • B. JOHNE. [Heinrich Albert Johne, 6acte.riohgge.rman, 'Dresda, 1839-1910.} B. cauzata de Mycobacterium avium, subspecia paratuberculosis si manifestata de obicei prin enterita cronica fatala, afectand Indeosebi o serie de mamifere. Uneori se aseamana cu infectia tuberculoasa. • B. JORGE LOBO [forge Lobo, de-rmatoCog Siraziiian, n. 1899} Micoza cutanata si subcutanata determinata de o ciuperca levuriforpia a carei denumire ^aste Inca discutata (Blenospora lobor sano, varietate de Blastomyces brasiliansis), caracteri-zata cttflic prin prezenta de noduli hipodermid multipli, indo-lori, izolati sau confluenti, ce pot fistuliza. Sin.: blastomicoza cheloidiana. V. si blastomicoza. • B. JUNIN. [Junin, district la nord-est de. 'Buenos-Wres, unde. a fast discrisd pentru prima data fioala.} Febra hemoragica grava, determinata de un *arbovirus (adenovirus) care apartine grupului Tacaribe. Sin.; febra hemoragica de Argentina. • B. KAHLBAUM. [Karl Ludwig Kahlbaiim, psihiatru german, Qortitz, 1828-1899.} Dementa precoce la care se asociaza *catatonie. • B. KAHLEK. [Otto Kahler, muBc. avstiiac, 1849-1893.} Sin.: mielofn multipfu (v.). , ,. • B. K^NNER. [Leo Kaaaer, pSiHia.frli bustriac sta6iS.t la. 'Baltimore., n. 1894.} Sin.: autism infantil (v.). ' • B. KAPOSI. {Morilz Kobn Kaposi, dennatotog austriac, lAIna, 1837-1902} 1) Xeroderma pigmentosum (v.). 2) Sarcom Kaposi (v.). 3) Impetigo herpetiform (v.). 4) Lupus eritematos diseminat (v.). • B. KAPOSI-JULIUSBERG. [Moritz Kohn Kaposi, de.rmato[og austriac, l^iena, 1837-1902; Fritz Juliusberg, dirmatoiog ge.rman, profesor la 'Braunschweig, n. 1872} Complicatie grava a unor dermatoze cu extensie ;mare, Indeosebi a eczemei nounascututui. Este determinata de contaminarea cu virus vacci-nal si^u herpetic si se caracterizeaza printr-o eruptie brutala papuJoieritematoasa cu evolu(ier spre pustule ombilicate. Terito-riul de debut' ?i de electie eete fata, evolutia fiind In general favorabila. Sin.: pustuloza varioliforma acuta. • B. KASHIN-BEK. [Nicola! Ivanovici Kashin, medic miiitar rus, fitoswva si Irlyitl^ 1825-1872; E.V. Bek, medic rus, sec. XIX-XX.} Osteoartropatie cu evolutie In pusee succesive, Intre 10 si 18 ani, endemica In Siberia transbaikala, China de Nord-Est si In Coreea de Nord. Aceasta afectiune, despre care s-a crezut ca este deteminata de excesul de saruri de fier, este In realitate determinata de o ciuperca a cerealelor, Fusariurn sporotrichiella. Sin.: osteoartrita deformanta endemica. • B. KATAYAMA. [KatayamoJ.^at in Japonia'unde .aceasta iJoatti' Sftfost descrisa de Tsutluipt.] Sin.: schistdsomiaza arterioven6asa (v. .schistosomiaza)'. • . /.

242

^

B. KAUFMANN •B. KAUFMANN. [Eduard Kaiifmann, anatomopatoiog german, profesor [a 'Basel fi [a CfOttingen, 1860-1931.} Sin.: acondroplazie (v.). • b. kennedy. [Robert Foster Kennedy, neuroiog american, 9{e.ui yorl^ 1884-1952.} Sin.: amiotrofie bulbospinala progre-siva (v. amiotrofie). V. si sindrom Kennedy. • B. KERL-URBACH. [Wilhelm KeH, dermato[og austriac, profesor [a Innsbruck^ apoi [a Vie.na., n. 1S80; Erich Urbach, dermatoiog fi aiergoiog, l^iena, n. ia fraga, staBiCit in SW^/ 'Pniiadelpltia, 1S93-1946.} Maladie caracterizata prin asocierea de depozite lipidice intradermice cu prezenta unui infiltrat constituit din histiocite si polinucleare. Sin.: colesteroza extracelulara. • B. KIENBECK. [Robert Kienhock, radioiog austriac, profesor la Viena, 1871-1953.} Sin.: sindrom Kienbock (v.). • B. KIMMELSTIEL-WILSON. (Pou7 Kimmel-stiel, patotog german, f{am6urg, sta6itit ia 'Boston, 1900-1970; Clifford Wilson, medic engkz,, Londra, n. 1906.} Sin.: sindrom KimmelstielWilson (v.). • B. KITAHARA. [S. kitahara, oftaimohg japonez, sec. XX.] *Corioretinita caracterizata prin aspectui pseudochistic al regiunii maculare (ca urmare a unui edem localizat), nefiind consecinta unei leziuni inflamatorii. Sin.: corioretinita seroasa centrala. •B. KLAUDER. [Joseph Victor Klauder, dermatoiog anerican, SfLitadeiphia, n. 1SSS.} Sin.: erizipeloid (v). • B. KNIEST. [Wilhelm Kniest, pediatru german, six. XX.} B. reprezentand o *condrodisplazie caracterizata prin 'nanism, cifoscolioza, fades rotund cu nas aplatizat la radadna, verte-bre plate si genunchi voluminosi. Se asociaza cu anomalii ocu-lare (cataracta, decolare de retina) si surditate progresiva. Sin.: sindrom Kniest. • B. KNUD FABER. [Knud Faber, medic aanez, Copenflaga, 1862-1956} Sin.: boala Hayem-Faber (v.). • B. KOBI. Tip de cataracta congenitala, transmisa autozomal dominant, caracterizata prin prezenta de opacitati multiple, colorate, la nivelul cristalinului. • B. KEBNER. [Heinrich Kobner, dermatoiog german, profesor ia 'Bresiau fin present 'Wroclaw, 'foionia), apoi la 'Berlin, 18381904.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. KOHLER. [Alban Kohler, radwCog girman, profesor la 'Wiesbaden, 1874-1947.} 1) Necroza aseptica spontana a scafoidului tarsian, la copil sau adolescent, cu evolutie benigna In cateva luni, de etiologie necunoscuta. Sin.: scafoidita tar-siana. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). • B. KOHLMEIER-DEGOS. [W. Kohlmeier, anatonovatoCog austriac, Vtma, n. 1908; Robert Gaston Degos, dt-rmatoiog si veneroCog francez, profesor ia 'Paris, n. 1904.} Tulburare de absorbtie intestinala cu obstruarea vaselor limfatice si dilatarea consecutiva a intestinului subtire. •B. KONIG. [Franz Konig, cHimy german, 1832-1910.} 1) Sin.: osteooondrita disecanta (v.). 2) V. sindrom Konig. •B. KONIGSTEIN-LUBARSCH. [Hans Konigstein, dirma.toiog austriac, profesor [a l^ie-na, 1878-1954; Otto Lubarsch, anatomo-patoiog german, profesor (succesiv) (a 'Rostock, 'Dwsetdorf, IQtl si •Strtin, 1863-1933.} Sin.: boala Lubarsch-Pick (v.). •B. KOROVNIKOFF. Afectiune asemanatoare cu *b. Banti, caracterizata prin splenomegalie cu proliferarea stromei reticu-lare, trombodtopenie moderata si anemie hipocroma. Afecteaza tinerii de sex masculin. Debuteaza acut, prin hemoragii ma-sive, intestinale si gastrice. • B. KOSTMANN. [Rolf Kostman, pediatru su.ede.z wnte.mporan..} Sin.: sindrom Kostmann (v.). •B. KOZLOWSKI. Afectiune asemanatoare *b. Morquio, cu transmitere autozomal dominanta, constand dintr-o insufidenta

B.LANCEREAUX-MATHIEU staturala prin *platispondilie generalizata, cifoscolioza si alterari metafizare predominante In partea proximala femurala. Sin.: displazie spondilometafizara, sindrom Kozlowski-MaroteauxSpranger. • B. KRABBE. [Knud H. Krabbe, muroiog danez, Cope-nhaga, 1885-1961.} 1) Forma infantila de *leucodistrofie cerebrals autozomal recesiva. Reprezinta consednta unui deficit de 'galactocerebrozidaza, care duce la stocarea lizozomala a cerebrozidelor. Debuteaza In primii ani de viata, iar evolutia este le-tala, 'in cateva luni, maximum 2 ani. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta 'in zonele demielinizate, a unor celule cu talie mare (20-50 m), multinucleate, globoide care contin cerebrozide. Clinic se constata o importanta rigiditate musculara generalizata, cu accese de contractura sj crize convulsive. Sin.: leucodistrofie cu celule globoide. 2) Sin.: sindrom Sturge-Weber (v.). • B. KRAEPELIN. [Emit Kraepelin, psifliatru german, profesor (succesiv) ia 'Dorpat, J-[e.idei6erg si 'Muncfun, 1856-1926.} Tip de psihoza presenila apropiata de *b. Pick si *b. Alzheimer. Leziunile cortexului cerebral sunt discrete. • B. KRETSCHMER. [Ernst Kretschmer, netiro-psi/tiatru german, prof&sor [a TufilJingen, apoi ia 'Marburg, 1888-1964.} De-numire istorica penttTJ asa-numitui delir senzitiv, constand In modificari de personalitate, caracterizate prin hiperemotivitate si dificultati reactionale. • B. KUFS. [Hugo Kufs, neuroCog, Leipzig, 1871-1955.} Forma tardiva de 'idiotie amaurotica familiala, caracterizata prin aparitia, la adult, a unei deficiente mentale progresive, msotita de semne cerebeloase si extrapiramidale, cu evolutie lent progresiva, dar prognostic letal. Sin.: sfingolipidoza de tip adult. • B. KUGELBERG-WELANDER. [Eric K]as Henrik Kugelberg, neurotog suedez, n. 1913; Lisa Welander, neurotog suedez,, n. 1909.} Sin.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. amiotrofie). • B. KUNDRAT. [Hans Kundrat, anatomopatotog austriac; profesor ia Qraz, apoi ia l^ie-no, 1845-1893.} Limfosarcomatoza, eel mai des pluriregionala, afectand Indeosebi ganglionii cer-vicali, faringele si tubul digestiv. Evolutie lenta, cu tendinta la ulceratii. • B. KURZ. [faromir Kurz, oftaimoiog ceh, 'Praga, n. 1895.} Cecitate congenitala cu *enoftalmie, abolirea reflexelor pupi-lare, nistagmus si hipermetropie. Examenul fundului de ochi este normal. • B. KUSSMAUL. [Adolf Kussmaul, medic german, 3{eideQierg, 1822-1902.[ Sin.: periarterita nodoasa (v.). /. • B. KYASANUR. [Kyasanur, pddure m 1{usw.} B. determinata de un Arbovirus din grupa B, genul Flavivirus, caracterizata prin febra, cefalee, mialgii, conjunctivita, diaree, bradicardie, hipotensiune, stare generala alterata, uneori sindrom hemoragic. • B. KYRLE. [Josef Kyrle, dermatoiog austriac, profesor ia 1/iena, 1880-1926.} Tulburare rara de *keratinizare de etiologie incerta, caracterizata prin eruptie papuloasa cu aspect ce-nusiu, acoperita de un strat cornos; este localizata indeosebi la nivelul membrelor inferioare. De obicei leziunile sunt discrete, dar uneori pot deveni crateriforme, sau sa formeze placi circinate. Prin extinderea 'in foliculii pilosi si 'in derm pot produce corpusculi straini, aparitia de celule gigante si durere. Sin.: hyperkeratosis penetrans. • B. LAFORA. [Gonzalo Rodriguez Lafora, newopatoiog spanwi, profesor ia 'Madrid, 1887-1971.] Sin.: sindrom Unvemcht (v.). •B. LANCEREAUX-MATHIEU. [Etienne Lancereaux, medic frames, 'Paris, 1S29-1910; Albert Mathieu, medic frames, 'Paris, 1855-1917.} Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.).

243

B. LANDING • B. LANDING. [Benjamin H. Landing, pediatru american contemporan.} Sin.: boala Norman-Landing (v.). • B. LANDOUZY-DEJERINE. [Louis Theophile Joseph Landouzy, profesor tie. c&nica me.dic.ala ia 'Paris, 1845-1917; Jules Joseph Dejerine, neurolog francez, profesor [a'Paris, 18491917.] Sin.: miopatie fadoscapulohumerala (v.). • B. LANDRY. [Jean Baptists Octave Landry, medic francez, 1826-1865.} Sin.: sindrom Landry (v.). • B. LANE. [John E. Lane, dermatofog ame.ric.an contemporan.} Eritem palmo-plantar simetric, probabil In relatie cu o displazie capilara si o hiperexdtabilitate simpatica. Afectiunea este ereditara, cu transmitere dominanta, fiind considerata ca un tip de angiom plan. Eritemul este localizat Indeosebi la nivelul eminentelor tenare si hipotenare (fata palmara a degetelor) si In zonele de sprijin ale plantei. Sin.: eritem palmoplantar simetric ereditar. • B. LANE-PEDROSO. Sin.: cromoblastomicoza (v.). • B. LANGE CORNELIA [Cornelia de Lange, pe.dia.tru. olttttdez, 1S71-1950.] Sin.: boala de Lange (v.). • B. LARREY-WEIL. [Dominique Jean Larrey, Baron, cfwwg militar francos, 1766-1842; Adolf Weil, medic german, profe-sor de. me-dicind internet [a J~(e.ide[6era si 'Dorpat, apoi practician ia 'WUsBade.n, 1848-1916.] Sin.: leptospiroza icterohemo-ragica (v.). • B. LARSEN-JOHANSSON. [Christian Magnus Fallen Sliding larsen, medic nomegian, Oslo, 1866-1930; Sven Christian Johansson, chirurg suedes, Qoteborg, n. 1880.] Sin.: boala Gruber (1) (v.). " B. LAUBER. [Hans Lauher, oftaimo(og, n. [a Zurich m 1876, profesor (a 'Viena, apoi (a l^arsovia.] Forma stationary de retinita delimitata, asociata cu *hemeralopie. La examenul fun-dului de ochi se observa un aspect albidos, punctat, secun-dar degenerescentei epiteliului retinian. SiCiihfuncfus albipunc-tatus. • B. LAWRENCE. [Robert daniel Lawrence, medic diabetotog engCez, Londra, 1895-1968.] Sin.: diabet lipoatrofic (v.). • B. LEBER. [Theodor Leber, oftalmoiog german, profesor (succesiv) [a 'Seriin, Qottingen fi ^(eideuierg, 1840-1917.] Sin.: boala Alstrom-Leber (v.). • B. LEDDERHOSE. [Georg Ledderhose, cnirwy german, profesor ia Strasbourg, apoi la 'Munch.en, 1855-1925.] Sderoza a aponevrozei plantare superficiale, de etiologie insuficient elucidata. Evolueaza cu retractia aponevrozei, cu deformarea consecutiva a piciorului In varus si flexja degetelor. Se asodaza, uneori, cu *b. Dupuytren Si *b. Peyronie. Sin.: aponevrozita plantara. • B. LEDERER-BRILL / maladie de Lederer-Brill / Lederer's an(a)emia. [Mnx Lederer, patolog ame-rican, 'Srooktyn, 18851952; Nathan Edwin Brill, medic americ-an, '>{ew yor^ 18601925] Anemie hemolitica acuta a copilului prin mecanism autoimun (anticorpi antieritrocitari), de etiologie, probabil, virala sau ca urmare a unei infectii (rinofaringita). Afectiunea debuteaza brusc, cu febra ridicata, cefalee, vomismente si se caracterizeaza printr-o anemie importanta, cu leucocitoza, cresterea bilirubinei serice si uneori hemoglobinurie. Formele supraacute, 'in absenta transfuziei sanguine, au evolutie letala; celelalte forme se vindeca spontan In cateva saptamani. Sin.: anemie hemolitica acuta. " B. LEGAL. [Emmo Legal, medic german, 'SresCau (in present 'Wrociaul, 'Poionia), 1859-1922.] Forma de cefalee unilaterala, secundara unei afectiuni a faringelui sau a urechii medii, mso-tita de modificari inflamatorii locale. Sin.: cefalalgie faringotim-panica. • B. LEGG-PERTHES. [Arthur Thornton Legg, chirwy ortopedi 'Bosun, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, chirurg german, 244

B.LEWIS profesor [a Leipzig, apoi la Tu66ingen, 1869-1927.] Sin.: boala Calve-Legg-Perthes (v.). • B. LEIGH. [Archibald Denis Leigh, newopatoCog engkz, n. 1915] Forma rara de encefalopatie a sugarului, transmisa autozomal recesiv, cu necroza bilaterala si simetrica a nucle-ilor cenusii de la baza si a trunchiului cerebral, cu hiperplazie gliovasculara. B. se caracterizeaza prin ataxie, convulsii, hipotonie, deficit intelectual si are evolutie mortala. Sin.: encefalomielopatie necrozanta subacuta. • B. LEINER-MOUSSOUS. [Cor/ Leiaer, pediatru. austrwc., orimnar din 'Boemia, profesor (a l^iena, 1871-1930; Andre Moussous, pediatru frances, profesor la 'Bordeaux 1857-1926.] *Eritrodermie a sugarilor, debutand la nivelul capului sau al feselor, cu edem al pielii si desprindere de scuame mart, 'in-sotite de alterarea starii generale, tulburari digestive, adenopatii regionale si tulburari trofice ale unghiilor. Evolueaza spre vindecare 'in cateva luni. • B. LENEGRE. [Jean Lenegre, tttrdwiog france-z, n. 1904.] Q. de etiologie neprecizata, determinata de afectarea sclerodegenerativa primara a sistemului excitoconductor al inimii, manifestandu-se prin tulburari de conducere de tip *bloc de ramura, apoi *bloc atrioventricular. Reprezinta substratui anatomic al blocului atrioventricular cronic si al acddentelor din *b. AdamsStokes. Sin.: boala sclerodegenerativa a sistemului excitoconductor. •B. LENNOX-GASTAUD. [William Gordon Lennox, newolog american, 'Boston, 1884-1960; Henri Jean Pascal Gastaud, neuroiog frances care a studiat indeose6i epitepsia, profesor [a 'MarsMa, n. 1915.] Forma de *epilepsie grava la copil (intre 1 si 6 ani) manifestata prin stari de ,,absenta" tranzitorie, la care se asodaza uneori crize generalizate tonico-clonice, probabil In retatie cu o encefalopatie congenitala sau dobandita; evolueaza defavorabil, prin comitialitate cronica si deficit psi-hic progresiv. • B. LERI-WEILL. [Andre Leri, newolog francez [a ffopitau^ de 'Paris, 1875-1930; Jean Weill, pediatru si endociinotog fran-cez, n. 1903.] Varietate de *osteocondrodisplazie, transmisa autozomal dominant, asociind "nanism micromelic moderat si o deformare caracteristica a antebratelor (incurbarea radiusu-lui, subluxatie posterioara a capului cubital). Sin.: discondro-steoza. • B. LERICHE. [Rene Henri Marie Leriche, cSwwg francez,, profesor la Lvon si Strasbourg, 1879-1955.] 1) Sin.: boala Sudeck (v.). 2) V. sindrom Leriche. •B. LETTERER-SIWE. [EricA Letterer, medic, german, n. 1895; Sture August Siwe, pediatru suedez, Lund, 1897-1966.] Forma sistemica, cu evolutie acuta, de "histiocitoza X la copil (In primii 2 ani de viata). Se caracterizeaza prin stare gene-rala alterata, eruptie cutanata, diabet insipid, adenohepato-splenomegalie. Radiografia pulmonara evidentiaza imagini no-dulare pulmonare, iar cea osoasa prezenta de lacune osoase multiple. Afectiunea prezinta tendinta la hemoragii (purpura) si infectii, iar evolutia este letala. Sin.: histiocitoza difuza acuta, sindrom Abt-Letterer-Siwe. • b. Lev. [Maurice Lev, patoiog american, n. 1908.] Calcificarea si sclerozarea scheletului cardiac fibres (deseori, a valvelor aortica si mitrala), a nucleului fibros central si a zonei mijiocii a septului ventricular, ca si a tesutului excitoconductor. Re-zulta, In functie de localizare, tulburari de conducere atrio-ventriculara pana la bloc atrioventricular total. Sin.: sindrom Lev. • B. LEWIS. [G. M. Lewis, medic engiez contemporan.] Maladie enzimatica ereditara a metabolismului 'glicogenului (cauzata de absenta unei enzime, glicogen-sintetaza), caracterizata prin hipoglicemie grava si hipoglicogenoliza hepatica.

B.LEWY • B. LEWY. [Frederic H. Lewy (Lewey), newolog german sta-Bilit in SW^-, 1885-1950.} Sin.: boala corpilor Lewy difuzi (v.). •B. LIGNAC-FANCONI. [George Otto Emile Lignac, patoiog oCandez. contemporan, Leyda; Guido Fanconi, pediatru elvefian, profefor [a Zurich, 1892-1979.} Sin.: cistinoza (v.). • B. LINDAU. [Ai-vid Wilhelm van Lindau, patoiog suede-z, Lund, 1892-1958.} B. ereditara cu transmitere autozomal dominanta, caracterizata prin hemangioblastom sau angioreticulom chistic al cerebelului. Clinic, se manifesta prin semne de compresiune cerebrala. Se poate asocia cu hemangioame retiniene si tumori sau malformatii ale organelor abdominale si ale epididimului. Aceasta forma asociata se numeste boala von HippelLindau sau angiomatoza retinocerebeloasa. B. L. apartine grupului de b. numite 'facomatoze. Sin.: hemangioblastom multi-plu. •B. LITTLE. [William John Little, cfwwg englez,, Londra, 18101894.} Diplegie spastica a membrelor inferioare la nou-nascut, consecinta a unui traumatism cranian suvenit ca ur-mare a unei naSteri laborioase, cu complicatii (hemoragie, asfi-xie). Apartine grupului de *encefalopatii infantile. Sin.: diplegie crurala, diplegie spastica. •B. LOBSTEIN. [/eon Georges Chretien Frederic Martin Lobstein, anatomopatolog alsacian, profesor de. patoCogic si de clinica medicala .[a Strasbourg, 1777-1835.} B. cu transmitere autozomal dominanta, care se manifesta In prima copilarie. Este o varietate tardiva de *osteogeneza imperfecta, caracterizata prin fragilitate anormala a oaselor, cu fracturi repetate la eel mai mic soc, deformari osoase (caracteristice Indeose-bi la nivelul craniului), uneori hiperlaxitate ligamentara, colo-ratie albastra a sclerelor, *otoscleroza, tulburari ale fanerelor etc. Simptomatologia se atenueaza spre adolescenta. Sin.: boala sclerelor albastre, osteogeneza imperfecta tardiva, osteopsatiroza, sindrom Eddowes. V. si osteogeneza imperfecta. • B. LOHLEIN. [Max Hermann Friedrich Ldhlein, anatomopatoiog german, profesor la Leipzig, apoi [a 'J^tarBurg, 1877-1921} Sin.: glomerulonefrita focala (v.). •B. LOUIS-BAR. [Denise Louis-Bar, ne-uropsiHiatru 6e(gian, n. 1914} Sin.: sindrom Louis-Bar (v.). •B. LUBARSCH-PICK. [0«o Lubarsch, anatomopatohg ger-Inan, profesor (succesiv) Ca S^gstocI^ 'Dusseldorf, IQ-el fi 'SerG.n, 1863-1933; Ludwig Pick, anatomopatol.og ge.rm.iin, profesor la 'Snim, 1868-1935.} Varietate de 'amiloidoza generalizata, In care fibrele amiloidice deriva din lanturile scurte ale imunoglobulinelor, de unde denumirea lor de AL (Amyloid Light chain). Apare la ambele sexe, la varsta de peste 40 de ani si se asociaza cu un *mielom. Se constata leziuni cutanate (40 % din cazuri), cardiace, vasculare, musculare, digestive etc. Evo-lutia este severa, cu prognostic letal In cativa ani, prin insu-ficienta cardiaca sau casexie. Sin.: boala Konigstein-Lubarsch. • B. LUFT. [Rolf Lufti patoiog american contemporan..} Tulburare hipermetabolica a muschiului striat determinata de existenta unei cantitati anormale de mitocondrii care produc o "respiratie celulara excesiva. B. se caracterizeaza prin perspiratie profuza, astenie si o createre a ratei metabolice ba-zaie. V. si patologie mitocondriala. •B. LUTZ-LEWANDOWSKY. [Wilhelm Lutz, dennatoiog dvetian, profesor la 'Sase[, 1888-1958, Felix Lewadowsky, de-rmamog german, J-Camliurg, profesor la 'Se.ma, apoi [a 'Sasd., 1879-192,1.} Dermatoza ereditara caracterizata prin *veruci cutanate multiple, localizate preferential pe fata dorsala a mai-nilor: poate evolua cu degenerescenta epiteliomatoasS. Sin.: displazie veruciforma. •B. LUTZ-SPLENDORE-ALMEIDA. [Adolfo Lutz, bacteriolog firaziiian, Sao 'Eaulo, 1855-1940; Alfonso Splendore, medic. firazififlft/ set.. XTX~XX; Floriano Paulo de Almeida, medic

B.MARCHIAFAVA-MICHEU 6raz,iiian, sec.. XX.} Sin.: blastomicoza sud-americana (v. blastomicoza). • B. LYELL. [Alan Lye]], dermatoCog section contemporan, fifierdeen.} Dermatoza cu debut brusc prin eruptie generalizata, In placard eritematos infiltrat Si dureros, acoperit de vezicule care, prin decolare, dau aspect de arsura. Eruptia se poate extinde la mucoase Si conjunctiva. Starea generala este foarte alterata, prin tulburari hidroelectrolitice importante si suprainfectie. Evolutie letala, Indeosebi la adult. Aceasta dermatoza este o forma supraacuta de alergie medicamentoasa cutanata (consecutiv administrarii de sulfamide, antiinflamatoare nesteroidiene). B. poate avea si origine infectioasa (Indeosebi la copii), eel mai frecvent stafilococica. Sin.: epidermoliza buloasa toxica, sindrom Lyell. • B. LYME. [Lyme, oras in statuC Connecticut, SWi, unde. a fast descrisd prima oara [loaia,} Maladie infectioasa determinata de o spirocheta, Borrelia burgctorfen, care are ca vector capusa Ixodes dammini. Evolueaza In trei faze: prima - cutanata, eritem cronic migrator; a doua - cu manifestari articu-lare (artrita recidivanta localizata la nivelul articulatiilor mari), neurologice si cardiace (tulburari de conducere atrioventricu-lare); a treia, In lipsa antibioterapiei, prin atrofie cutanata, mial-gii, artralgii cronice si, uneori, sindrom neurologic. • B. MACHADO-JOSEPH. [9{ume[e a doua famidi la cart a. fast desmsa fi studiata boaia.} Varietate de *eredodegenerescenta spinocerebeloasa, transmisa autozomal dominant, determinata de o "mutatie dinamica, expresia clinica polimorfa fiind domi-nata de *ataxia cerebeloasa, pareza muschilor oculari extrin-seci, *nistagmus si retractia globilor oculari. Memoria si functiile cognitive nu sunt de obicei afectate. Sin.: boala Azore. V. si boala neuronului motor. • B. MAC INTYRE. Sin.: mielom multiplu (v.). •B. MAC LETCHIE-AIKENS. Forma de miozita, caracterizata prin aparitia, dupa o stare febrila, a unor tumefactii nodulare localizate la coapse si, mai tarziu, la bicepsi. Histopatologic se observa necroza hialina circumscrisa cu reactie inflamato-rie si mezenchimatoasa, la care se adauga un proces de degenerescenta musculara. Sin.: miozita recidivanta. • B. MADELUNG. [Otto Wilhelm Madelung, chirurg german, profesor (succesiv) Ca %wtoc^ Strasbourg si Qottingen, 18461926.} Sin.: carpocifoza (v.). ,. , • B. MAGITOT. [Emile Felix Magitot, dintist francos, 1833-1897.] Denumire nerecomandata pentru osteoperiostita alve-olodentara, manifestata prin inflamatia membranei alveoloden-tare, secundar unei carii dentare. Sin.: osteoperiostita alveo-lodentara. • B. MAJOCCHI. [DonieJiJ'co Mafocchi, dermatoiog itaiian, profesor la 'forma, 1849-1929.} Dermatoza care se manifesta prin pete purpurice, punctiforme, lenticulare sau liniare, care se extind In sens centrifug; se formeaza elemente cu aspect ine-lar, centrul leziunii fiind acromatic. Sin.: purpura inelara telan-giectazica. • B. MARCHIAFAVA-BIGNAMI. [Ettore Marchiafava, medic si vatolog itaiian, profesor de anatomic patoCogicd, apoi de medicina clinica la 'Rgma, 1847-1916; Amico Bigaami Sr., anatomopatohg itaiian, 3^pma, 1862-1929.} Demielinizarea corpului calos extinsa In substanta alba emisferica, cu necroza, manifestata clinic prin dementa si tulburari neuromusculare, In re-latie cu o insuficienta hepatica cronica. Aceasta encefalopatie se observa rar, la marii alcoolici, fara interventia factorilor ca-rentiali. Sin.: necroza centrala a corpului calos. • B. MARCHIAFAVA-MICHELI. [Ettore Marchiafava, me£c si patoiog Italian, profesor de anatomic patologica, apoi de medicma clinicd la S^pma, 1847-1916; Ferdinando Micheli, clinician si •patoiog itaiian, 1872-1937.] B. rara, care apare la adult

245

B.MAREK si se manifestA prin anemie hemolitica si hemoglobinurie paroxistica nocturna. Hematologic, exista un procent de hematii cu durata de viata scurta si anomalii membranare, a caror hemoliza precoce (intravasculara) este la originea simpto-matologiei bolii. Eritrocitele au o rezistenta scazuta la actiunea *complementului activat, din cauza defectului de sinteza a unor molecule protectoare. Totodata, globulele rosii sunt inapte sa faciliteze inactivarea complementului prin intermediul unui inac-tivator plasmatic (C3b). B. M.-M. poate evolua fie spre *apla-zie medulara, fie spre *leucemie aciita. Sin.: hemoglobinurie paroxistica nocturna, sindrom Marchiafava-Mitcheli. " B. MAREK. [Josef Marek, medic veterinar rn.agh.iar, 18671952.} Neurolimfomatoza maligna a gainii, cauzata de un virus, probabil din grupa virusurilor herpetice, care ar putea fi Inru-dit cu virusul care produce *tumora Burkitt. " B. MARFAN. [Bernard' /eon Antonin Marfan, medic frames, profesor de igienil fi de. pediatrie la. 'Paris, 1858-1942.} V. sindrom Marfan. • B. MARFAN-HALLEZ. [Bernard Jean Antonin Marfan, medic franca, profesor de. igiena. fi de pediatrie (a 'Paw, 185S-1942; Hallez.] B. cutanata benigna a nou-nascutului, caracterizata prin noduli sau pete albastru-rosietice pe tegumente, rezultate In urma traumatismelor obstetricale si procedeelor violente de reanimare. Dispar spontan, In 2-4 luni. • B. MARIE. [Pierre Marie, newo(og franciz,, profesor la fans, 1S53-1940.] 1) Sin.: acromegalie (v.). 2) Sin.: eredoataxie cerebeloasa (v.). • B. MARIE-BAMBERGER. [Pierre Marie, nwrolog francez, profesor [a 'Paris, 1S53-1940; Eiigen von Bamberger, medic austriac, Igiena, 1858-1921} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. MARION. [Georges fean-Baptiste Camille Marion, cliirwy francez [a 5{6pitau\_ do. 'Paris, 1869-1960.} Sin.: boala colului vezical (v.). • B. MAROTEAUX-LAMY. [Pierre Maroteaux, pedialru si genetician francez, 'Paris, n. 1926; Maurice Emil Joseph Lamy, pediatru si genetician francez, profesor Ca 'Paris, n. 1895.} Sin.: sindrom Maroteaux-Lamy (v.). • B. MAY-HEGGLIN. [Richard May, medic ge.rma.ii, ^iincHen, 1863-1937; Robert Marquard Hegglin, medic elvetian, profesor ia Zurich, n.. 1907.} Trombopenie ereditara moderata, cu transmitere autozomal dominanta, cu plachete gigante si incluziuni bazofile In citoplasma polinuclearelor (*corpi Dohle). •B. McARDLE-SCHMID-PEARSON. [B. McArdle, pediatru enaiez contemporan, Londra; Rudi Schmid, medic si 6iocfiimist american de engine eivefiana, n. 1922; Carl M. Pearson, medic american contemporan.] Sin.: glicogenoza tip y (v. glicogenoza). • B. MEADOWS. [WUHam Robert Meadows, cardioCog american, n. 1919.] *Cardiomiopatie rara, caracteristica sexului feminin, favorizata prin multiparitate si gemelaritate, cu debut la sfarsitui graviditatii sau postpartum, manifestandu-se prin cardiomegalie, anomalii electrocardiografice (tulburari de repolarizare, hipertrofie ventriculara stanga, bloc de ramura), posibile accidente tromboembolice. Aceasta afectiune este considerata In prezent fie In relatie cu conjunctura graviditate-travaliu, fie o cardiomiopatie idiopatica. Evolutia este favorabila, dar recidiva poate aparea la o sarcina ulterioara. Sin.: cardiomiopatie gravidica primitiva, cardiomiopatie post partum, sindrom Meadows. •B. MEIGE. [Henri Meige, medic jrance.z, 1866-1940.} Sin.: boala Milroy (v.). • B. MELEDA. [Meleda, mica. insuta. in estui Ivlaru Aariatice., undo 6oata este wtdlnita. frecvent din cauza cortsa.ngvinita.tii.} B. ereditara (de tip recesiv) caracterizata prin telangiectazii simetrice ale extremitatilor, 'hiperkeratoza palmara si plantara. 246

B.MINKOWSKI-CHAUFFARD Hiperkeratoza poate fi moale, ciroasa, asociata cu *hiperhi-droza sau uscata. V. si keratodermie. Asocierea acestei simptomatologii cu caderea precoce a dintilor constituie *sindromul Papillon-Lefevre. • B. MENETRIER. [Pierre Eugene Menetrier, medic francez (a J(6pitauJ(_ de 'Paris, profesor de istori.a medicinei, 18S9-1935} 1) Tip rar de gastrita caracterizata prin hipertrofie importanta a pliurilor muooasei gastrice si hipertrofie glandulara cu metaplazie (aspect de glande caracteristice epiteliului intestinal). Evolutia, cronica, este benigna; hipersecretia gastrica secundara cresterii suprafetei glandulare determina pierderi masive de proteine si secundar hipoprotidemie, edeme si chiar case-xie. Sin.: gastrita hipertrofica giganta, gastropatie exsudativa. 2) V. sindrom Menetrier. •B. MENIERE. [Prosper Meniere, medic franctz,, 'Bans, 17991862} Sin.: sindrom Meniere (v.). • B. MENKES. \]ohn H. Menkes, pediatru american, 'Sattimore, n. 1928} 1) B. cu transmitere gonozomal recesiva, avand la baza mutatii ale genei MCI ce codeaza un transporter catio-nic. Se manifests prin deteriorare neurologica progresiva, "pili tort/, paloare si deces In copilarie. 2) Sin.: boala urinei cu mi-ros de sirop de artar (v.). • B. MIKULICZ. \]ohann Freiherr von MikuHcz-Radecki, cfli-rurg pohnez, profesor [a Cracovia, f(onigs6erg si 'BresCau (in prezent 'Wroclaw, 'Poionia), 1850-1905} 1) Osteodistrofie juve-nila chistica; In vecinatatea cartilajului epifizar at oaselor lungi se formeaza un chist solitar, Inconjurat de o zona de osteita fibroasa. Sin.: chist esential (sau benign) al osului, osteita geodica, osteodistrofie chistica juvenila. V. osteodistrofie si sindrom Mikulicz. 2) Hipertrofie bilaterala, indolora si cronica, a glande-lor lacrimale si salivare, produsa prin infiltrare limfatica si In-sotita de diminuarea sau suprimarea secretiei glandulare. Aceste manifestari pot fi observate secundar mai muttor eti-ologii (v. sindrom Mikulicz). • B. MILIAN. [Gnston Auguste Milian, aInnatoCog francez, 1S71-1945.] Sin.: boala ciclica (v.). • B. MILROY. [William Forsyth Milroy, medic american, profesor de medicine clinic a. la llniversitatea 9\[elJrasl^a, 1855-1942.] Maladie care se manifesta printr-un edem cronic alb, dur, indolor, cu repartitie segmentara, Indeosebi la nivelul mem-brelor inferioare. Determinata de o malformatie a vaselor lim-fatice sau de leziuni medulare sau radiculare, aceasta b. poate fi congenitala sau dobandita. Este considerata forma congeni-tala a *sindromului unghiilor galbene. Sin.: boala/sindrom Meige, distrofie edematoasa, elefantiazis familial, mixedem localizat, trofedem. • B. MILTON. [John Laws Milton, dennatoiog eng[ez, Londra, 1820-1898} Sin.: edem Quincke (v.). •B. MINAMATA. [Minamata, goif in Japonia, swsa hrana contaminate care a dete.rm.inat boala m 1950} Intoxicatie alimentara prin pesti si crustacee contaminate cu deseuri industriale, Indeosebi derivati de mercur. Se manifesta prin *porfirinurie si tulburari neurologice, Indeosebi parestezii, Uneori afectarea neurologica poate fi sever§: ataxie, dizartrie, diminuarea ve-derii periferice, pana la tulburari neurologice si mentale grave sau/si deces. • B. MINKOWSKI-CHAUFFARD. [Oskar Minkowski, medic german, n. m 'Kysia, profesor de. medwinci intema. ia Strasbourg, 'J(o[n, CfreifswaCd si 'BresCau (in present, 'Wrocla'ui, 1?o[onia), 1858-1931; Anatole Marie Emile Chauffard, medic francez, profesor de medicina. intema. ia 'Paris, 1855-1932} B. familiala si ereditara, transmisa autozomal dominant si caracterizata prin anemie hemolitica, cu prezenta de *sferocite de talie mica (microsferocite) si permeabilitate membranara crescuta pentru sodiu. Distrugerea hematiilor se face la nivelul splinei, afec-

B. MINOR tiunea fiind net ameliorate prin sptenectomie. Diagnosticul con-sta In detectarea unei scaderi a rezistentei osmotice a hema-tiilor si a accelerarii autohemolizei in vitro. Sin.: anemie hemo-litica Minkowsky-Chauffard, boala hemolitica, sferodtoza ereditara. •B. MINOR. [Victor Minor, newolog ms, 'Jvtoscova, sec. XX.} 1) "Hematomielie centrala consecutiva unui traumatism obstetrical; clinic: hipotonie musculara generalizata In perioada neonatala. 2) Degenerescenta, eel mai frecvent ereditara (proba-bil cu transmitere dominanta), a corpului striat. Consecinte: tremuraturi intermitente, localizate sau generalizate, care sun/in dupa o excitatie senzoriala sau dupa o emotie. B. debuteaza In copilarie. • B. MIRIZZI. [Pablo L. Mirizzi, chirurg argentinian, 'Buenos Hires, 1893-1964} Sin.: sindrom Mirizzi (v.). • B. MOEBIUS [Paul fujius Moebius, newolog german, profe-SOT la. Leipzig, 1853-1907.} 1) Sin.: migrena oftalmoplegica (v.). 2) V. sindrom Moebius. •B. MOELLER-BARLOW. \JuIius Otto Ludwig Moeller, cfiirurg german, 'Kjsnigsfierg, 1819-1S87; Sir Thomas Barlow, medic englez, Londra, 1845-1945} Sin.: boala Barlow (v.) • B. MONCKEBERG / maladie de Monckeberg / Monckeberg's medial sclerosis, [fohann Georg Monckeberg, anatomopatolog ge.rm.an, profesor (succesiv) [a Qiessen, Strasbourg, lilbbingen si 'Bonn, 1877-1925.} Stenoza aortica valvulara degenerative, aparent primitiva. Se apreciaza ca aceasta forma de stenoza aortica nu are de fapt nici o particularitate, individualizarea sa fiind nejustificata. V. si mediacalcinoza. • B. MONDOR. [Henri Jean Mondor, profesor de. ckirurgie la 'Paris, 1885-1962} Inflamatii dureroase ale venelor superficiale de la nivelul peretelui toracic si de-a lungul liniilor axilare anterioare, prin tromboza venoasa. Evolutie benigna, cu vindecare In cateva saptamani. • B. MONGE. [Cor/os Monge, patoiog peman, Lima, 1884-1970} Ansamblu de tulburari In esenta dispneice, determinate de o incapacitate adaptativa a organismului la altitudine. Ma-nifestarile imediate constituie raul de altitudine, iar cronic apare *boala cronica de altitudine. Anoxia persistenta antreneaza tulburari senzoriale, encefalice, oboseala, anorexie etc. • B. MORBIHAN. [Morbihan, numeie regiunii de, slid a 'Brctanid, til undo era originar bolnavul la care a fast descrisd initial fioala} Afectiune caracterizata prin eritem si edem al partii mediane a fruntii si al pleoapelor. Histologic apare atrofie der-mica, *elastoza si infiltrat limfocitar perivascular, cu evolutie spre *pahidermie. Sin.: edem eritematos cronic facial superior. •B. MOREL-LAVALLEE. [Victor Augusts F. MoreI-Lavallee, cfiimrg francez, 1811-1865.} Epansament serohematic subcutanat Intins, consecutiv unei contuzii puternice, ce antreneaza o decolare subcutanata, localizata Indeosebi pe fata externa a coapsei sau In regiunea lombara. •B. MORGAGNI-STEWART-MOREL. [Giovanni Battista Morgagni, anatomist si anatomopatoiog itaCian, prcfesor la 'Padova, 1682-1771, R. M. Stewart, neuroiog englez,, sec. XX; Ferdinand More], psihiatru suedes, profesor [a (Jcneva, 1SSS1957.] Maladie caracterizata prin Ingrosarea osului frontal In partea interna, respectand sutura medio-frontala, cefalee, tulburari psihice. La femeie (la care este mult mai frecventa) se asodaza cu virilism, obezitate de tip android, diabet zaharat; la barbat - cu hipogonadism si obezitate ginoida. Pot exista si manifestari cerebrale si hipofizare disociate (polidipsie, tulburari de somn, tulburari vizuale etc.). Sin.: hiperostoza frontala interna, sindrom Morgagni, sindrom Stewart-Morel. • B. MORQUIO. [Luis Morquio, pediatru uruguaian, profesor la ^Montevideo, 1867-1935} 1) Bloc atrioventricular congenital, asociat frecvent cu o malformatie (comunicare interatriala joasa

B.MURKJANSEN sau interventriculara) sau cu o formatiune tumorala septala. 2) Afectiune care face parte din grupul *mucopolizaharidozelor si care se manifesta din copilarie prin tasare vertebrala, stern proeminent, gat scurt, cifoza, coxa valga si genu valgum bilateral, displazie coxofemurala, disostoza periferica cu afectarea articulatiilor interfalangiene proximale si, secundar, nanism cu posibile tulburari de compresiune medulara. Se poate asocia cu anomalii dentare, opacitati corneene, hipoacuzie, insuficienta aortica si excretie urinara anormala de mucopolizaharide acide, cu exces de condroitinsulfat A sau C. S-a demonstrat ca b. M. este ereditara, transmisa autozomal recesiv si cauzata de un deficit enzimatic In N-acetil-galactozamin-6-sulfatsulfataza. Sin.: boala Brailsford, boala Morquio-Ullrich, distrofie osoasa familiala, mucopoli-zaharidoza tip IV, sindrom Morquio. • B. MORQUIO-ULLRICH. [t.ilis Morquio, pediatru uruguaian, profesor (a Montevideo, 1867-1935; Otto Ullrich, pediatru german, 'Bonn, 1894-1957.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. MORTIMER. [Mortimer, numeie bolnavuiw la me. a fast descrisd pentru prima datd 6oa[a\ *Lupus vulgar multiplu, neulcerant si neserpiginos. • B. MORTON. [Dudley f. Morton, medic, ame.rwm., 18S4-1960.] Afectiune caracterizata prin durere vie care apare In spatiul intermetatarsian (Indeosebi III sau IV), cu iradiere pe fata interna a degetului corespondent. Durerea apare la mers, deter-minand impotenta functionala tranzitorie, de diferite grade (pana la imposibilitatea deplasarii) si dispare ulterior In repaus. Este cauzata de un nevrom intermetatarsian sau de o proliferare fibromatoasa In jurul nervului jntermetatarsian. Sin.: metatarsalgie Morton, picior Morton. • B. MORVAN. [AugustM Marie Morvan, medic francez, 18191897.} Varietate particulara de *siringomielie sau polinevrita cronica, cu mutilatii grave indolore ale degetelor, amintind lepra. Sin.: panaritiu analgezic. • B. MOSCHOWITZ. [Eli Moschowitz, medic amervan, 18791964} Sin.: boala Baehr-Schiffrin (v.). • B. MOUCHET. [Albert Moiichet, chirurg francez, 1869-1963} 1) Necroza aseptica a astragalului. 2) Paralizie a nervului cubital survenita ca o complicatie tardiva a unei fracturi cu depla-sare a condilului extern humeral, In prima copilarie. 3) Osteo-patie de etiologie necunoscuta, survenind la varsInici, Indeosebi la suferinzii de reumatism sau psoriazis, ori la tineri dupa un microtraumatism. Se manifesta prin osteoliza oaselor mem-brelor superioare. • B. MUCHA-HABERMANN. [Viktor Mucha, dermatotog originar din 'Boemia, profesor la l^iena, 1877-1919; Rudolf Hahennann, dermatotog ge-rman, profesor la 'Bonn, apoi la J{amfiurg, n. 1884} Forma acuta de *parapsoriazis In ,,picaturi", caracteri-zat prin eruptie purpurica sau papulonecrotica cu inflamatie perilezionala, evoluand spre disparitie completa In cateva saptamani. Sin.: parapsoriazis varioliform. ' • B. MUCKLE-WELLS. [Thomas fames Muckle, pediatru Canadian, sec. XX, Michael Vernon Wells, medic englez; sec. XX} Maladie ereditara, cu transmitere autozomal dominanta, In care se asodaza artralgii, urticarie, surditate de perceptie si *amiloidoza renala cu evolutie spre insuficienta renala. Aceasta afectiune prezinta analogii cu *b. Reimann. •B. MULLER-RIBBING. [WaJther Muller, cfiimrg ortoped german, lyinigsberg, n. 1888; Seved Ribbing, radiolog suedez, Vppsaia, n. 1902} Sin.: boala Fairbank (v.). • B. MUNK. [Fritz Munk, medic german, 'Berlin, 1879-1950} Sin.: boala Epstein (v.). • B. MURK JANSEN. [Murk Jansea, ortoped oiandez, Leyden, 1863-1935} Afectiune rara care reuneste anomalii osoase (epifize normale si Inlocuirea metafizelor cu tesut cartilaginos) si 247

B.MYA dismetabolism fosfocalcic. Sin.: condrodisplazie metafizara tip Jansen, displazie metafizara. •B. MYA. [Giusseppe Mya, medic itaCian, profesor de pato(o-gie medicata [a Sienna, apoi [a JioTm^a., 1857-1911.} Sin.: megacolon congenital (v. megacolon). " B. MYHRMAN-ZETTERHOLM. [Gusto/ Myhrman, medic conttmporan; S. G. Zetterholm, medic suedes, sec. XX.} Nefro-patie epidemics caracterizata prin semne generate de infectie, dureri abdominale simuland o apendicita si disfunctii renale. B. a fost descrisa In Nordul tarilor scandinave, sub forma de epidemie. Evolueaza rapid spre vindecare. • B. NAEGELI. [OsJcor Naegeli, dermatotoff swdez, profesor [a 'Bema, 18S5-1959.} Dermatoza ereditara, sub forma unor pete brune care formeaza o retea pigmentara la nivelul toracelui; se asociaza *keratoza palmoplantara si hiposudoratie. Aceasta b. ereditara se transmite autozomal dominant, se manifests la ambele sexe, fiind asemanatoare cu incontinentia pigmenti, de care se deosebeste printr-un debut tardiv si absenta fenome-nelor inflamatorii. • B. NANTA-GADRAT. *Granulom eozinofilic al osillui asocial cu leziuni cutanate. ' , •B. NETHERTON. [Earf W. Netlierton, dennatofog american contemporan.] Ectodermodisplazie caracterizata prin *eritroder-mie ihtioziforma de la nastere, *tricorexie nodoasa, par In forma de ,,tije de bambus" si manifestari cutanate atipice, Indeosebi *urticarie. Transmiterea este recesiv autozomala. Sin.: sindrom Netherton. • B. NETTLESHIP. [Edward Nett]eship, oftdmoCog eng[es, Londra, 1845-1913.] Sin.: urticarie pigmentara (v.). • B. NEUMANN. [Isidor (Elder von HeUwart) Neumann, dermatohg austriac, l^iena, 1832-1906.} Sin.: pemfigus vegetant (v.). " B. NEVILLE. "Tezaurismoza lipidica familiala manifesiata prin *oftalmoplegie supranucleara (afectand miscarile verticale ale globilor oculan), hepatosplenomegalie si prezenta histiocitelor albastre In maduva osoasa. V. si sindromul histiodtelor albas-tre, boala IMiemann-Pick. • B. NEWCASTLE. [Newcastle upon Tyne, oraf in JIngUa undo 6oaia a fast descrisa inifial, in 1927.} B. a pasarilor, adesea epidemica, provocata de un 'Paramyxovirus posedand un antigen comun cu virusul parotiditei epidemice. Se transmite si la om de la pasarile infectate si se manifesta ca o conjunctivita acuta, adesea unilaterala, cu adenopatie preauriculara. • B. NICHAMIN. [S. B. Nichamin, medic, francez, sec. XIX-XX.} *Polidtemie congenitala familiala constitutionala, care se asociaza de obicei cu disfunctii endocriniene sau nervoase. • B. NICOLAS-FAVRE. [/osepA Guillaume Marie Nicolas, dermatotog france.Zi Lyon, n. 1868; Maurice Jules Favre, dermatoCog franc-e.z, Lyon, 1876-1954.} B. al carei agent etiologic este Chlamydia trachomatis, caracterizata prin adenopatie in-ghinala, iliaca si femurala dureroasa, cu evolutie lenta spre su-puratie sub forma de focare multiple, secundare unor leziuni primitive ulcerative localizate la nivelul organelor genitale (ulcer simplu adenogen). Afectiunea este contagioasa si se transmite sexual. Sin.: boala Durand-Nicolas-Favre, limfogranulomatoza inghinala subacuta, limfogranulomatoza veneriana, a patra boala veneriana. • B. NICOLAU. [St. Gh. Nicolau, dermatovenerohg romAn, profesor Ca 'Bucwefti, 1874-1970.} Gangrena fesiera localizata, rara, secundara unei injectii intramusculare a unui produs in-solubil In apa, prin penetrare arteriala. Sin.: dermita livedoida Nicolau. • B. NIDOKO. Sin.: febra hemoragica epidemica (v.). • B. NIEMANN-PICK. [Albert Niernann, pediatru german, profesor [a 'Be.Tiin, 1880-1921; Ludwig Pick, anatomopatoiog ger 248

B. OPPENHEIM man, profesor Ca 'BerCin, 1868-1935.} *Neurolipidoza din grupul 'sfingolipidozelor, caracterizata prin acumulare tisulara de *sfingomielina, din cauza unui deficit mai mult sau mai putin accentual al activitatii sfingomielinazei. B., cu transmitere autozomal recesiva, apare In prima copilarie si se manifesta prin febra, oprire a cresterii, hepatosplenomegalie, hipotonie musculara si idiotie. Prognosticul este fatal. In prezent nu mai este accep-tata unicitatea b. N.-P., fiind descrise de Crocker cinci boli diferite pe criterii clinice, de laborator si eInice: A (forma infan-tila acuta), B (forma cronica), C (forma infantila cu semne nervoase tardive), D (forma din Noua-Scotie) a forma E (a adul-tului, non-neuropatica). Sin.: histiocitoza lipoidica esentiala. • B. NISHIKAWA. B. In cadrul careia se asociaza obosealS musculara, absenta hiperlactaddemiei la efort si deficit de fosfofructokinaza musculara, structura glicogenului fiind normala. Simptomatologia este caracteristica 'glicogenozei tip V Cori, dar In acest ultim caz deficitui este de miofosforilaza. V. si glicogenoza. • B. NORMAN-LANDING. [R. M. Norman, nwroiog american conte-mporan; Benjamin H. Lan-ding, pediatru american contemporan.] B. lizozomala ereditara caracterizata prin manifestari asemanatoare *gargoilismului, arieratie mentala si prin prezenta limfocitelor vacuolate. Evolutie rapid mortala Inainte de 6 luni. Se asociaza cu un deficit In p-galactozidaza A, B si C. Sin.: boala Landing, gangliozidoza GM, (forma congenitala si general izata). • B. NORMAN-WOOD, [fi. M. Norman, neuroCog american contemporan; N. Wood, medic american contemporan.] Sin.: boala Tay-Sachs (v.). •B. NORRIE. [Gordon Nome, oftaCmoiog danez, 1855-1941} B. ereditara, de tip recesiv, In relate cu cromozomul X, caracterizata prin degenerescenta pseudotumorala a retinei (cu aspect de pseudogliom si uneori *dezlipire de retina), cu evolutie spre cataracta, opacifiere a corneei si atrofie a globilor ocu-lari si orbire, asociata cu surditate bilaterala si oligofrenie. •B. OGUCHI. [Chutii Oguchi, oftaimaiog japonez, 1875-1945.} Forma de *hemeralopie congenitala si familiala, recesiv autozomala cu consangvinitate frecventa, Intalnita Indeoseb; In Japonia dar nu numai. Nu exista tulburari ale acuitatii vizuale si nici ale campului vizual. Se constata Insa modificari speci-fice ale fundului de ochi: o coloratie alb difuza a retinei dupa expunerea la lumina, retina revenind la colora(ia normala la Intuneric (fenomen Mitzuo). Electroretinograma este caracterizata prin prezenta undei b (fotopica) si absenta undei b^ (sco-topica). •B. OHARA. [Hachiro Ohara, medic japonez, 1875-1945.} Sin.: tularemie (v.). • B. OLDFIELD. [Michael C. Oldfield, medic engtez, sec. XX.} Maladie malformativa ereditara caracterizata prin asocierea unei 'polipoze intestinale cu prezenta chisturilor sebacee multiple. " B. OLLIER. [Leopold Louis Xavier Edouard Oilier, chirurg francez,, 1830-1900} Sin.: encondromatoza (v.). • B. OLMER. [David Raoul Olmer, medic francez, Marsillo, 19041972.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. OPITZ. [Hans Opitx, pediatru. german, profesor Ca 'Berlin, apoi Ca 'Mainz, 1888-1971.} Splenomegalie tromboflebitica. Cresterea In dimensiuni a splinei se produce din cauza trom-bozei venelor splenice. • B. OPPENHEIM. [-L Moritz Oppenheim, dermatoiog de origine austriaca, profesor (a Viena, sta6ilit apoi [a Chicago, 1876-1949; 2) Hermann Oppenheim, nturowg german, profesor Ca 'Bertin, 1858-1919} 1) Dermatita eritematobuloasa, apartinand grupului *fitofotodermatitelor, care apare prin actiunea fotosen-sibilizanta tegumentara a derivatilor furocumarinici continuti In

B. OPPENHEIM-URBACH unele vegetale si necesita actiunea a trei factori declansatori: soare, umiditate, prezenta vegetalelor respective. 2) Tip de 'nevroza care apare In evolutia traumatismelor cerebrale si se manifesta Indeosebi prin stari depresive progresiv accentuate. • B. OPPENHEIM-URBACH. [Moritz Oppenheim, d&rmatolog de. origine austriaca, profesor la Intend, staliitit apoi la Chicago, 1S76-1949; Erich Urbach, dennatolog fi alergolog, Vwna, n. [a fra-go, staBiiit m SW (fhiladelphia), 1893-1946.] B. care apare la diabetici si se caracterizeaza prin depozite lipoidice cutanate asociate cu atrofie epidermica, uneori cu aspect sclerodermiform; localizarea de predilectie este la nivelul gambe-lor. Sin.: dermatita atrofianta lipoidica. • B. ORMOND. [fohn K. Ormotid, urolog american, 'Detroit, n. 1886.} Afectiune de etiologie incerta, uneori considerata expresia unui *sindrom paraneoplazic, caracterizata anatomopatologic, prin prezenta unui tesut fibros retroperitoneal, cu grosime de 3-4 cm, localizat Intre vertebra a doua lombara si promon-toriu. Acest tesut comprima progresiv ureterele, rinichii, aorta, arterele iliace primitive, vena cava inferioara, determinand o simptomatologie clinica In functie de gradul de compresie. Sin.: fibroza retroperitoneala. •B. OSGOOD-SCHLATTER. [Robert Bayley Osgood, chimrg ortoped american, 'Boston, 1873-1956; Carl Schlatter, chimrg elvetian, profesor la Zurich., 1864-1934.} Sin.: apofizita tibiala anterioara (v.). • B. OSLER. [Sir William Osier, medic Canadian care a practical m SUfi fi w Anglia, profesor de medicinii (a Oxford, 1S49-1919.] Sin.: 1) Boala Jaccoud-Osler (v.). 2) Boala Vaquez (v.). 3) Boala Rendu-Osler (v.). • B. OSLER-VAQUEZ. [Sir William Osier, medic Canadian care. a practical m SU^. fi m ^Inglia, profesor de medicind [a Oxford, 1849-1919; Louis Heari Vaquez, medic franc-ez, profesor dt. clinica terapeuticil la 'Pans, 1860-1936.} Sin.: boala Vaquez (v.). • B. OTTO. [Adolf Wilhelm Otto, anatomist si vatolog german, profesor [a franl(furt pe main, apoi la 'Sreslau (w prezent 'Wroclaw, 'Pohniaf, 1786-1845.} Sin.: protruzie acetabulara (v.). • B. OWREN. [Paul Arnor Owrea, hematobg nomegian, Oslo, n. 1905.} Afectiune ereditara care se manifesta din copilarie si se caracterizeaza prin hemoragii repetate, asemanatoare celor din "hemofilie, cu *timp de coagulare si *timp Quick a-lungite, secundar absentei *proaccelerinei In plasma sanguina. Sin.: parahernofilie. •B. PAGET. [Sir fames Paget, cfi.vu.rg englez, Londra, 18141899.} 1) B. osoasa Paget: osteita deformanta cu denaturarea arhitecturala a osului si fibroza medulara. B. poate fi localizata sau diseminata, Indeosebi la nivelul coloanei vertebrale, bazinului. femurului, cutiei craniene. In evolutie, se poate complica cu fracturi spontane, compresiune medulara, osteomalade etc. Analiza de laborator evidentiaza cresterea *fosfatazelor alca-line In ser si hidroxiprolinurie. Sin.: osteita deformanta hipertro-fica, osteodistrofie fibroasa localizata, osteodistrofie deformanta progresiva. 2) S. Paget a mamelonului: afectiune cronica, precanceroasa, a mamelonului, ca si a zonelor cu glande sudoripare apocnne. Etiologia este necunoscuta, aparand la femei, dupa varsta de 40 de ani. Leziunile initiate sunt verucoase si se ulcereaza cronic, putand evolua spre malignizare (adenocarcinom). Histologic se pun In evidenta celulele ,,xenice", voluminoase, globuloase, care infiltreaza epidermul. 3) B. Paget extramamara: afectiune neoplazica asemanatoare b. P. a mamelonului prin aspectui macroscopic al leziunii si prin prezenta celulelor tipice pe sectiunile histologice, dar localizata ia vulva, penis, scrot, mucoasa anorectala, ombilic, regiuni axilare. •B. PALTAUF-STERNBERG. [Richard Paltauf, anatomopa-tolog austriac, profesor (a lAe.na, 1858-1924i Carl Sternberg,

B. PEPPER anatomopatolog austriac, profesor la Vwia, 1872-1935} Sin.: boala Hodgkin (v.). " B. PANNER. [Hans fessen Fanner, radiolog danez, 18711930.} 1) Necroza aseptica a condilului humeral, care prezinta zone opace de osteoscleroza cu zone dare de osteoporoza (radiologic). Sin.: osteocondroza a condilului humeral. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). •B. PARKINSON. {James Parkinson, medic englez, 1755-1824} B. degenerativa a *sistemului extrapiramidal (leziuni In corpii striati si /ocus nigei) care afecteaza Indeosebi barbatii (cu varsta de peste 50 de ani). Se manifesta clinic prin tremuraturi lente caracteristice, persistand In repaus, pronuntate Indeosebi la nivelul mainilor si capului, prin hipertonie extrapiramidala plastica si prin akinezie: fades fix, Incremenit (inexpresiv), mers cu pasi mid lenti, corp aplecat Inainte si voce monoto-na. Se mai adauga tulburari neurovegetative si de afectivitate. Descoperirea deficitului de *dopamina la nivelul nucleelor cenusii extrapiramidale, pe langa faptui ca a deschis calea unei terapii substitutive, releva tulburarea In b. P. a lantului neurotransmitator dopaminergic din sistemul extrapiramidal. Totodata, a fost identificata o gena, parkina, cu rol In pato-genia unor cazuri de b. P. Denumirea de b. P. este atribuita cauzelor idiopatice ale maladiei, excluzand astfel sindroamele secundare (postencefalita epidemica etc.). Sin.: paralysis agi-tans. V. si parkinsonism. • B. PARROT, [foseph Mane fules Parrot, pediatru francez, profesor de pediatrie ia 'Paris, 1829-1883} 1) Pseudoparalizia Parrot: pseudoparalizie flasca a unuia sau mai multor membre la nou-nascutii cu sifilis congenital, consecinta a alterarii siste-mului osos, sub forma de fracturi, situate la cativa mm de zona de osificare. Aceste leziuni sunt asociate cu alte stigmate de sifilis congenital. 2) Sin.: acondroplazie (v.). • B. PAUZAT. [/eon Eugene Pauzat, medic franctz, set.. XIX} Sin.: fractura de oboseala (v. fractura). • B. PAYR. [Erwin Payr, chimrg austriac., profesor (succesiv) ia Gfreifswaid, 'J^onlgsberg si Leipzig, 1871-1946.] Afectiune abdominala cauzata de prezenta unor aderente fibroase la nivelul unghiurilor splenic si hepatic ale colonului transvers, cu ste-noza colica consecutiva. Simptomatologia clinica include: meteo-rism, durere difuza In regiunea superioara a abdomenului, dispnee si Indeosebi constipatie. B. P. reprezinta, mai proba-bil, o manifestare a *sindromului colonului iritabil, decat a unei leziuni organice. • B. PEL-EBSTEIN. [Pieter Klaases Pel, medic oiandez, profesor de ciinicci medicatil la Amsterdam, 1852-1919; Wilhelm Ebstein, medic german, profesor de clinica medicaia (a (fCttinqen, 1836-1912.} Sin.: boala Hodgkin (v.). • B. PELIZAEUS-MERZBACHER. [Friedrir.h Pelizaeus, neurolog german, 'Kassd, 1850-1917; Ludwig Merzhacher, psihia-tru si anatomopatolog german stafiilit la 'Suenos Aires, n. 1875.} Afectiune ereditara cu transmitere recesiva. B. este transmisa de o gena situata pe cromozomul X, codand In acelasi timp si una din principalele proteine ale mielinei. Se manifesta prin paraplegic spasmodica progresiva, semne cere-beloase, deficienta psihica, tulburari trofice si vasomotorii, exa-gerarea reflexelor osteotendinoase, semn Babinski pozitiv si abolirea reflexelor cutanate abdominale. Este o leucodistrofie sudanofila care debuteaza In primele luni de viata si evolueaza lent progresiv. Sin.: scleroza familiala centrolobara, scleroza Pelizaeus-Merzbacher. • B. PEPPER. [William Pepper ]r.i medic ame.ric.an, 'Philadelphia, 1874-1947} Afectiune care apare la sugar, provocata de dez-voltarea metastazelor viscerale (Indeosebi hepatice) ale unei tumori embrionare a regiunii lombare (ganglioni simpatid sau glanda medulosuprarenala). Se caracterizeaza prin hepatome249

B. PERRIN-FERRATON galie care exista de la nastere si metastaze nodulare subcutanate. Anatomopatologic, eel mai frecvent este vorba de un *neuroblastom. • B. PERRIN-FERRATON. [Mom-ice Perrin, cfiirurg francez, 'Paris, 1826-1889; Louis Ferraton, cfiirurg francos, n. 1S60.} Anomalie uni- sau bilaterala caracterizata printr-un cracment produs de anumite miscari ale .soldului, din cauza acrosani fasciei lata de marele trohanter. Sin.: sold ,,In resort". • B. PERTHES-JUNGLING. [Georg Clemens Perthes, cfiimrg german, profesor la Leipzig, apoi ia Tu66ingen, 1869-1927; Otto Jiingling, cfiirurg german, profesor ia 'Tiififiingen, apoi ia Stuttgart, 1RS4-1944.} Ansamblu de leziuni osoase digitale care apar In *sarcoidoza. Se caracterizeaza clinic prin aparitia de noduli juxtaarticulari, durerosi, iar radiologic se constata mid geode falangiene bine delimitate. Sin.: osteita cistoida PerthesJungling, osteita polichistica Jungling. • B. PETGES-JACOBI. [Georges Murin Gabriel Arnaud Petges, dermatolog francez, profesor ia 'Sordeau^ '1872-1952; facobi.] Forma particulara de *dermatomiozita caracterizata prin asocierea *poikilodermiei cu miosderoza (care predomina la nivelul centurilor scapulara Si pelvina, fiind urmata de impotenta functionala si deformatii ale membrelor). Sin.: poikilodermatomio-zita, poikilodermie atrofica vasculara. " B. PETIT, [/eon Loins Petit, cfiirurg francez, 'Paris, 1674-1750:} Hernie lombara, la nivelul triunghiului Jean Louis Petit (orificiu triunghiular al peretelui abdominal lateral, situat i'ntre creasta iliaca, muschiul mare dorsal si muschiul mare oblic). Sin.: hernie Jean Louis Petit. • B. PETZETAKIS. [M. Petzetakis, medic gru. contemporan.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. PEYRONIE. [Francois Gigot de la Peyronie, cfiirurg frcmcez, Montpellie.r/'Parv:, 167S-1747.\ B. caracterizata prin *induratia plastica a 'corpilor cavernosi, 'albugineea prezentand o infiltrare scleroasa segmentara, care determina curbarea penisului In timpul erectiei. Poate determina impotenta prin fibroza spatiilor sinusoidale ale corpului cavernos, ocluzia arterei corporeale sau prin mecanisme neurogene. Se asociaza uneori cu *contractura Dupuytren. Sin.: boala van Buren. •B. PFAUNDLER-HURLER. [Meinhcird von Pfaundler, pedi-atru german, profesor ia Cjraz, apoi la ^ilncfie.n, 1S72.-1947; Gertrud Hurler, pidiatru germail, ^filncHen, sec. XX.} Sin.. boala Hurler (v.). • B. PFEIFFER. [EmU Pfeiffer, mdic german, 'Wiesbaden., 18461921.} Sin.: mononudeoza infectioasa (v.). • B. PHOCAS. [Gerns/mo Phocas, cfiimrg grec care. a practicat ia Liile, apoi profesor la ^tena, 1861-1937} *Mastita cronica glandulara cu formare de numerosi noduli mid. • B. PICK. [Arnold Pick, -psihiatru fi ne.u.roiog afi, 'Sraga, 18511924.] Forma de dementa senila precoce (50-60 de ani), ca-uzata de o atrofie cerebrala drcumscrisa, de etiologie necunos-cuta, localizata Indeosebi la nivelul lobilor frontali si temporal!. Histopatologic se constata o balonare celulara cu incluziuni citoplasmatice denumite corpusculi Pick. Simptomatologia clini-ca este foarte asemanatoare cu cea din *b. Alzheimer. Sin.: atrofie cerebrala cjrcumscrisa (atrofie cerebrala). V. Si boala Alzheimer. • B. PICK-HERXHEIMER. [Philipp Josef Pick, durmatohg originar din 'Soemia, profesor la 'Praga, 1834-1910; Karl Herxhci-mer, dennatoiog german, profesor (a frankfurt pe 'Main, 1861-1944.} Dermatoza a adultului, caracterizata prin prezenta de placarde infiltrate si eritematoase localizate initial pe fata de extensie a membrelor (mdeosebi a membrelor inferioare), cu-prinzand ulterior membrele 'in Intregime si evoluand cu atrofie cutanata ireversibila. Sin.: acrodermatita cronica atrofianta, boala Taylor, dermatita cronica atrofianta, eritromelie. 250

B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM • B. PIERRE MARIE. [Pierre Mane, ne-woiog friwc&z, profesor la 'Paris, 1853-1940.} Sin.: boala Marie (v.). • B. PLUMMER. [Henry Stanley Plummer, m.tdu'. amtfican, 'RjJch.&ste.r, 1874-1937.} Sin.: adenom tiroidian toxic (v.). • B. POLLITZER. [Sigmund Pollitzer, dermatolog american, l^ii'oi york^ 1859-1937.} Forma de *hidrosadenita supurata necrozanta, cu leziuni papulonecrotice. • B. POMPE. [fohann Cassianus Pompe, medic oiandez, sec. XX.} Sin.: glicogenoza tip 11 (v. glicogenoza). • B. PONCET. [Antonin Poncet, cfiimrg franaz,, profesor la Lyon, 1849-1913.} Artrita tuberculoasa. •B. PONCET-SPIEGLER. [Antoain Poncet, cfiirurg frances, profesor la Lyon, 1849-1913; Eduard Spiegler, cfiimist si dermatolog austriac, '^iena, 1860-1908.} Afectiune care se caracterizeaza prin prezenta unei formatiuni tumorale benigne la nivelul scalpului, formata din cilindroame de dimensiuni si extindere variabile, realizand, uneori, un aspect de ,,tumora in turban". B. se transmite autozomal dominant. Sin.: tumori PoncetSpiegler. • B. PORAK-DURANTE. [Charles Auguste Porak, meaic francez. la J(6pitau\_ de Saris, 1845-1921; Gustave Durante, Medfc francos, 1865-1934} Sin.: boala Durante (v.). •B. POSADA-WERNICKE. [Alejandro Posada, protozoolog argentinian, 1870-1902; Robert Johann Wernicke, patoCog argentinian, 'Buenos ^irtSi n. 1873.} Sin.: coccidioidomicoza (v.). • B. PUENTE. Inflamatia orificiilor canaliculare ale glandelor salivare accesorii situate pe fata intema a buzei inferioare. Apare In copilarie. Aceasta 'cheilita se poate complica, aparand sub o forma supurata cronica, numita cheilita Volkmann. Sin.: chei-lita glandulara simpla. •B. PYLE. [Edwin Pyle, medic mnerican wntemporati.] Afectiune rara transmisa autozomal dominant, caracterizata prin hipertrofie metafizara care determina hipostatura si Incurbarea membrelor, genu valgum si, uneori, Ingrosarea oaselor fetei cu aspect de *leontiasis. Se pare ca aceasta b. este conse-cinta unei tulburari de modelare metafizara In cursul cresterii. In general, metafizele hipertrofiate sunt radiotransparente, cu corticala foarte subtire. Uneori se msoteste de osteoscleroza difuza. Sin.: displazie metafizara familiala, displazie craniome-tafizara (Jackson), osteodisplazie metafizara. • B. QUERVAIN. [Fritz de Querviiin, cfiirurg elvefian, profesor la 'Serna si [a 'Sasel, 1868-1940.} Sin.: boala de Quervain (v.). • B. QUINCKE. [Heinrich Irenaeus Quincke, medic german, profesor de medicina intemd la 'Sema, 'Kiel fi franCgurt pe Oder, 1842-1922.} Sin.: edem Quincke (v.). •B. RAYNAUD. [Maurice Raynaud, medic, francez, 1834-1881.} Crize vasomotorii localizate strict la extremitatile membrelor, simetrice, In particular ale degetelor, eel mai frecvent declan-sate de frig. Se manifesta prin vasoconstrictie locala paroxis-tica urmata de vasodilatatie paralitica cu staza capilara. Au fost descrise doua faze: sincopala, corespunzand ischemiei locale (degete palide) si de asfixie, cu cianoza locala, du-reroasa, care se poate complica prin tulburari trofice si necroza a extremitatilor. Spre deosebire de *sindromul Raynaud, b. R. este aparent primitiva si idiopatica. Sin.: gangrena simetrica a extremitatilor. V. si sindrom Raynaud. • B. RECKLINGHAUSEN. [Friedrich Daniel von Recklinghaasen, anatoinopatofog german, profesor (succesiv) [a 1Q)nigsfierg, 'H!ilrtz6urg si Strasbourg, 1883-1910.} Sin.: boala von Recklinghausen (v.). • B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM. [Friedrich Daniel von Recklinghausen, anatomopatolog german, profesor (succesiv} la 'Konigsfierg, 'Wwtz.bwg si Strasbourg, 1883-1910; Leo

} Sin. 1846-1916. oftalmolM) german. folonia). ROBLES.: oncocercoza (v. Apare consecutiv unei tulburari secretorii. y^ew york^ 1866-1926. Evolutia este lenta. • B. cu supraIncarcare In lipide neutre. cu infiltrarea evolutiva a tesuturilor periglandulare. •B. B.] Sin. Thomas Hodgkin. Sir William Osier. 'Bans. ROMBERG. Sir William Osier. •B. hemocromatoza). medic german. 1844-1902. Fernanda Micheli. ereditara. REITER. profesor ia 'Bonn. [Nikolaus Reichmann. 2) Crize abdomi-nale violente. boala Goldstein. REFSUM. • B. cu forme multiple. [Antonio Riga. l^arsovia. RECLUS. Existenta unei hiperimunitati umorale si a unui uSor defidt al imunitatii celulare permite conturarea teoriei con251 . n. 'Paris. un regim sarac In fitol alimentar poate duce la o ameliorare a simptomatologiei.} *Telangiectazie retiniana parafoveolara idiopatica. • B. caracterizata printr-o comunicare de dimensiuni mid Intre cei doi ventriculi (de obi-cei sus situata). •B. profesor ia Jena. exsudat macular si modificari ale vaselor paramaculare. adesea legata de un ulcer piloric sau duodenal. Londra. medic noniegian. •patoiog itadan. a carui suprafata este adesea ulcerata. • B.. RIGGS. uneori simuland o apendicita acuta. REIS-BUCKLERS. febra mediteraneana familiala. medic igienist german. b.: boala chistica a mamelei (v. 1795-1873. he-moragii. 1849-1919.: sindrom ParryRomberg (v. • B. Sin.} Hipersecretie gastrica caracterizata prin prezenta a jeun a unei cantitati medii sau mari de sue gastric. atrofie papilara si alterari pigmentare ale retinei. 1847-1914. aparand Indeosebi la barbati. fara sechele si fara reactie la vreun tratament.] Sin. 1902.: boala HendersonJones (v. Oslo.: hemocroma-toza primitiva (v. 1874-1964. medic franc. este lenta si se complica prin *dezlipire de retina. REESE. Sin. cHirurg german.] B. boala Rendu-Osler-Weber. XX. medic eng[ez.sau bilateral. [Dorothy MendenhaH Reed. RIBBING. care apare la copii si se caracterizeaza clinic prin poliadenopatii pseudotumorale.] Malformatie cardiaca congenitala. 18091891. n.] Sin.: dermatita exfoliativa a nou-nascutului (v. angiomatoza hemoragica familiala. neurolog fi internist german.: boala Rendu-Osler • B. nematoCog Italian.: eredopatie ataxica poline-vritica. degenerativa caracterizata prin *ataxie cerebeloasa. 1858-1934.at in SUA si in Singlia. tiroidita .lemnoasa". apoi la 'SerCin. nistagmus. 2) Flegmon de consistenta lemnoasa localizat la nivelul gatului. •B.] Displazie vasculara ereditara. macrofagica. chirwrg fi ginecolog german. produs prin frecarea limbii contra incisivilor inferiori si observat la copiii cu eruptie de incisivi inferiori.: angiomatoza cutaneomucoasa familiala. medic. tulburari nervoase periferice (polinevrita periferica). regulate. ra-dwtog swdez. [Hans Conrad fulius Reiter.] Nodul fibromatos al fraului limbii. 'BoCogna. • B. [Wilhelm Reis. 3) Crize febrile pseudopalustre. profesor de medicina ia Oxford.). RIEDEL. RENDU-OSLER-WEBER.RECLUS Appe]baum. • B.} Sin. profesor de medi-cired (a Oxford. cu tendinta la confluenta si la ulceratii. llppsaia. [Paul Friedrich Reichel.] Sin.ROSAI-DORFMAN Testele de "hemostaza sunt normale. Sin. ROKITANSKY-FRERICHS. Evo-lutia b. data de un defect de dezvoltare a septului interventricular (eel mai des. ce afecteaza vascularizatia retiniana..: boala Hodgkin (v. REICHMANN. 1863-1962. oftaimoiog american. telangiectazie hemoragica ereditara. 1820-1883. si suflu Roger. Este legata de absenta unui sistem enzimatic de alfa-oxidare capa-bil sa degradeze fitolul si acidul fitanic (cu acumularea aces-tuia din urma In ser).). depuneri lipidice si exsudate retiniene. medic american. [Fabio Rivalta.). [Henri Louis Roger. V. Leziunile cutanate se pot Insoti de angioame viscerale si de anevrisme arteriovenoase pulmonare.] Sin. [Henri Jules Louis Marie Rendu. tradus prin atrofie galbena acuta a ficatului. cnirwy franc. n. 1832-1919. •B. medic jrancez. RENDU-OSLER. surditate.} Icter grav idiopatic. subglosita difteroida. [/eon Jacques Paul flee/us. Apartine grupului de "lipoidoze. ROSAI-DORFMAN. 1878.: talasemie minora (v. sindrom Osler-Rendu. medic poionez. 1851-1918. Londra. REIMANN / maladie (periodique) de Reimann / Reimann's disease.).: sindrom Fiessinger-LeroyReiter (v. medic francez. medic engCez.. n. • B.).z. Se caracterizeaza prin tumefierea de consistenta dura a glandei tiroide. • B. • B. prin pusee periodice. AngCia.: boala Fauchard-Bourdet (v. profesor ia ViIna. semne de compresiune locala si hipotiroidie de diferite grade. Histopatologic este vorba despre o "histio-citoza sinusala extensiva.: boala Fairbank (v. caracterizata prin leziuni ale *membranei Bowmann (opacitati fine.] Sin. Denumirea este utilizata doar In cazul defectelor de dezvoltare mid. [a 'Bologna m 1886. medic Canadian care a vractu. [Seved Ribbing. [Bernhard Moritz Karl Ludwig Riedel. talasemie). dispuse neregulat sau In inel). [Moritz. Reimann introduce In cadrul bolii si neutropenia periodica cronica. Friedrich Theodor von Frerichs..] B. REED-Hodgkin. medic Canadian care a practical m SWi fi w.).: comunicare interventriculara izolata.). RENANDER. n. localizate Indeosebi nazal si bucal). [Robert Grigg Reese. clinician fi patotog Italian.. 1798-1866. Italian. 1897. Debut cu *metamorfopsii.). Sin. pediatru oriffinar din Lem6erg (in present Lvov. n. cu durata 1-2 zile. fans. 18721937.} Forma de *distrofie corneana familiala. 'Baltimore.] Sin. hematoCog itaiian.). Solonia). Exista trei forme tipice ale bolii: 1) Crize de artralgii. • B. [Hobart Ansteth Reimann.ez. 1810-1885. apoi crurale si axilare. RIGA. profesor ia 'Berlin. apoi Intre 20-30 ani (aparitia de angioame cutanate si mucoase. • B. [Sigvald Refsum. dermaloiog gu-atemaCtez. Riggs. 1890. profesor [a fraga.: boala Cardarelli. 1863. atrofie musculara. [Gottfried Ritter voa Rittershain. initial submaxilare. [John M.: boala periodica. M. profesor de medicina inte-md la 'BresCau (in present 'Wroclaw. dentist american. septui membranes). Necroza osului *sesamoid al halucelui. Se transmite autozomal dominant. 1844-1902. Afectiune rara. de etiopatogenie neelucidata. sec. 1804-1878.e.] 1) Sin. transmisa autozomal recesiv. de etiologie incerta. fara semne inflamatorii. REICHEL. anatomopatotog austriac.B. probabil imunitara.] Sin.: tiroidita invaziv-sclerozanta. • B.. clinic prin hepatita fulminanta si evolutie rapid fatala prin insufidenta hepatica. atingand ambele sexe si evoluand In doua perioade: adolescenta (epistaxisuri izolate).] Sin. •B. sec. •B. transmisa dominant. RIVALTA.: actinomicoza (v. n. • B. RITTER VON RITTERSHAIN. [Henri fules Louis Marie Rendu. Sin.). Sin. patoiog american. boala Babington. RIETTI-GREPPI-MICHELI. Frederick Parkes Weber. XIX-XX\ Sin. • B. 18781939.] Forma de tiroidita care apare mai frecvent la femeia adulta dupa 50 de ani. medic german. oftalmowg german. ori suferind de tuse prelungita. ROGER. [Fernanda Rietti. aparitie brusca. [Karl Freiherr von Rokitaasky. 1849-1919. 1819-1885. asimptomatice. profesor [a 'Paris. 'Kcat-^ar^Stadt. cu hipertrofie splenica moderata. mono. [Rodolfo Robles. 1907. • B. Bucklers. Enrico Greppi. sindrom Rendu-Osler-Weber. care au in comun o evolutie de mai multi ani. profesor ia 3{pstocl^ 1881-1969. Heinrich Romberg.

] B. neurolog francez. SCHAMBERG. amin-teste prin debut de *morbul Pott (cifoza dureroasa si dureri la nivelul coloanei dorsolombare). anomalii discrete ale scheletului..] 1) Forma de para-lizie tranzitorie. vomismente explozive si simptome respiratorii benigne.). la nivelul globului ocular (opacitati corneene subepiteliale. 18S3-1917. SCHIMKE • B. cecitate si poate avea prognostic letal In mai putin de doi ani de evolutie. • B. Sin. hemoragica congenitala ereditara. Sin. Sanfilippo.: pseudoholera infantila. grupati In inel. profesor de ciinica medicata (a 'Palermo.] Forma rara de "osteodistrofie (tulburari ale cresterii osoase si ale metabolismului mineral) asociata cu perturbari neurologies ale sistemului extrapiramidal si cu tulburari neuroendocrine (*ginecomastie). • B. " B. Sin. sindrom Roussy-Levy. SCHIMKE. TaySachs. cu transmitere autozomal recesiva.: keratoconjunctivita epidemica. [K. [Sylvester ]. apoi director [a spitaiui psi-hiatric 'Bedevue. leucodistrofii progresive. [Pou/ Ferdinand Schilder. [Murroy Sanders. [Gaetano Riimmo.: hemofilie C (impropriu). ?i gangliozidoza. 2) B. prin degenerescenta fibroasa a discurilor si deformarea cunei-forma moderata a unuia sau a mai multor corpuri vertebrale (dorsale inferioare eel mai frecvent).: osteodistrofie familiala neuroendocrina. In . prin deficit de hexozaminidaza (A si B). newoiog francez. Sin.: dermatoza pigmentara progresiva. austri. ROUSSY-LEVY. [Gustove Roussy. • B. anatomopatoCog francos. Salvioli. Mwolog si psihiatru.). Sin.] Enterita infantila care survine In epidemii periodice. 1775-1840. ca manifestare In unele psihoze. Denumire pentru tulburarile grave observate la unii copii hraniti aproape exclusiv cu hidrocarbonati. RUMMO. 252 B. Vevey. poate surveni In mai multe forme (infantila.. apatie. . 'Scrim. SALZMANN. Sin. profesor ia 'Eraladelyfua. SARPYENER. la barbati. chirurg ortopea danez. medic american contemporan. glicogenoza). Se produce la trezire. sciatica etc. prin simptomatologie generala. profesor (a l^iena. Se caracterizeaza prin diarei lichide. juvenila. In centrul corneei si localizati sub epiteliu si la suprafata stromei. *keratita. profesor la Cjottingen. debuteaza progresiv (prin cefalee. cu afectarea starii generale. [Maximilian Saizmann. RUSTITZKY. se manifesta prin voma. 6acterioCog american. cu sfarsit letal. Se manifesta prin simptomatologie locala. iar clinic.ROSENBACH form careia b.na.: scleroza cerebrala difuza. [Holger Werfel Scheuermann. Evolueaza In pusee spre dementa. frecvent fara hemartroza. • B.: degenerare corneeana Saizmann. cu puncte rosii la periferie.] B. 'Eh'efia. oftaimoCcig austriar.: catalepsia de trezire. SANDHOFF.e din 9^e. probabil virala.w yor^ 1886-1940. " B. specifica adultului.} Forma familiala de *ataxie cerebeloasa. atrofii musculare. gineco(og american. 1886-1935. 'Detroit.: mielom multiplu (v. B. SAUNDERS. S.: sindrom Scheie (v. ROSENBACH.). Sunt incluse In aceasta categorie leucoencefalita sclerozanta subacuta Van Bogaert.} Denumire folosita une-ori pentru o anomalie de pozitie a cordului. SCHENCK. Anatomopatologic se caracterizeaza prin demielinizare bilaterala simetrica. SAKAMOTO. RUST. scleroze inflamatorii difuze. aermatohg american. tulburari vizuale).). apoi director ia spitaiui psihiatric •Beilevu. Sin. apartinand grupului *mucopolizaharidozelor. mucopolizaharidoza tip III. din 9^ew Jorkt 1886-1940] Forma subacuta sau cronica de 'leucoencefalita la copii si adolescenti. l^iena. care asociaza retard mental sever (aparut In jurul varstei de 2-3 ani).B. • B. 1874-1948. [A.: glicogenoza tip IX (v. Abces periamigdalian. scleroza substantei albe cerebrale. 'enurezis. cu evolutie benigna. Sin. Sin. b. Sin. rara. • B. 'Sr&stau (in present 'Wroclaw. medic japonez contemporan. • B. dar care este determinate) de un deficit In factor XI (sau Rosenthal). SANFILIPPO. 1910. localizate simetric si difuz) a o serie de manifestari clinice comune (simptome pi-ramidale si oculare. rara. Manifestarile clinice sunt diverse si depind de localizarea anomaliei (para-lizii flasce sau spastice. " B. postinflamatorie (apare frecvent dupa o keratita flictenulara). paraplegie spasmodica cu crize convulsive). pediatm american contemporan] B. Apare. peaiatru italian contemporan. [G. Sin. severitatea sa descrescand cu varsta. SANDERS. picior varus. apoi [a f\leapoCe. 1870-1934. SCHEUERMANN.: oligofre-nie polidistrofica. • B. 1842-1920. caracterizata prin stenoza congenitala a canalului verebral (lombo-sacrat eel mai frecvent). SALVIOLI. cu transmitere autozomal dominanta. profesor ia 'v'ie. medic american contemporan] B. Sandhoff. Sin. la acestea se adauga eliminarea urinara de mari cantitati de he-paran sulfat. diplegie. 6wcliimist german. [Pou/ Ferdinand Schilder. tulbur§ri psihice). B. Sin. Se caracterizeaza radiologic prin aplatizarea unuia sau mai n-iultor discuri intervertebrale. \M. neuroiog german contemporan. 1882-1927] Grup de b. Rosenihal. • B. simptome cerebrale si perturbari circulatorii.} *Spondilita tuberculoasa cu localizare la nivelul primelor doua verterbre cervicale si al articulatiilor aferente acestora. Se caracterizeaza prin noduli translucizi. cfl-irurg german. •B. [Anto/i Julius Friedrich Rosenbach.. gliomatoze difuze. 1862-1954. • B. 'Eolomaji 2} Robert L. cu transmitere dominanta. Sin. clinic similara cu *hemofilia. uneori cu inflamatia ganglionilor limfatici regionali si. ROSENTHAL. 1877-1960. degenerativa a coloanei vertebrale.boabe de orez".: scle-roza cerebrala difuza. • B. Surpyener. • B. 1909-1990. exsudat). 'Bologna. Gabrielle Levy.: erizipeloid (v. Prezinta o serie de caractere anatomopatologice comune (demielinizare primi-tiva. vertij. V.. 1842-1923.} Sin. Evolutia este rapida.} Prezenta la nivelul tegumentelor membrelor inferioare a unor placi purpurice si pigmentate. medic ia J-[6pitauJ(^ de 'Paris. cu transmitere autozomal recesiva. Sin. apare ca reactie la o infectie latenta.] Sin. 'encefalita concentrica Balo. Sakamoto. 9{ew yorl^ n. de lunga durata. tip 2. chimrg german. care afecteaza copiii si adolescentii. subiectui fiind incapabil sa se miste cateva secunde sau minute. In Japonia.: gangliozidoza GM. •B. []ohann Nepomuk Rust. Pot fi de natura degenerativa sau inflamatorie. Indeosebi *schizofrenie.). " B. •B. SAN BIAGIO. aproape exclusiv. A. Charles Foix. sindrom Rosenthal. [fay Frank Scharnberff. [Benjamin Robinson Schenck. sec. [Harold Glendon Scheie. derma-toza Schamberg. profesor de patoiogie medicald la. degenerativa a corneei. asemanatoare *b. Sin.] Conjunctivita infectioasa si contagioasa a carei etiologie este probabil *adenovirusul tip 8. oftaimoCog american..: sporotricoza (v. dupa care apar tulburari motorii (hemi-plegie. n. •B. Indeosebi cefalee. mwolog si psihi-atru austriac. care este situat inferior pozitiei anatomice normale. Examenul de laborator evidentiaza o calcemie In limite normale si o hipofosfatemie. opacitati comeene si hepatomegalie. profesor [a Gjraz. si In unele *encefalite.: epifizita vertebrala de crestere. • B. Visa. •boala Schilder. SCHILDER-FOIX. [li Curt Rosmlhal. SCHEIE. XX] Gangliozidoza generalizata. Copenfiaga. In care se asociaza atro-fia musculara progresiva neuropatica si absenta *reflexelor osteotendinoase. SCHILDER.: cardioptoza. Tendinta la epistaxis si sangerari prelungite. posibil. din categoria "leucoencefalitelor.} Sin.ac.: distazie areflexica ereditara. medic Italian. Apartine 'eredodegenerescentelor spinocerebeloase.

: distrofie neuroaxonala infantila (v. pediatru elvefian. Viena. 'Samfierg. • B. n.SMELMEYER-VOGT •B. caracterizata prin prurit. [Victor Schmieden. freiburg. ' B. 1856-1916. cu rigiditate a membrului atins. Sin.).} Edem dur si persistent.} Forma de meningita seroasa epidemica de origine virala.: pemfigus eritematos (v. datorata Intepaturilor veninoase ale actiniilor din genul Helleno polypus. Sin. 'Boston. n.). medic german.. contemporan. • B. n. • B. " B. Uneori mialgii si artralgii. profesionala a pescuitorilor de'bureti.] Sin. Joseph Godwin Greenfield. [Hermann Schridde. frisoane.: osteoporoza circumscrisa a craniului. iar radiologic printr-o accentuare reticulara a imaginii tramei pulmo-nare. neuropatoCog engiez.20 %. SENEAR-USHER.: acidurie hidroxibutirica congenitata (v. cauzata de o hipersecretie de estrogeni si Insotita uneori de menometro-ragie. In sange si urina se constata prezenta unor proteine particulare (fiind de fapt un fragment din lantui greu al imunoglobulinei A). SEITELBERGER. Se manifests printrun sindrom de malabsorbtie intestinal grav. SMITH-STRANG.B. SCHR6DER. SILFVERSKJOLD. vomismente. [fohann Lukas Schonlein. profesor [a frankfurt pe. 'WurtzBurg. newolog fi psihiatru austriac. In ganglionii limfatid mezenterid si In corionul intestinului gros. iar dupa o scurta perioada. [Francis Eugene Senear. • B. sau de perle. SINDING LARSEN-JOHANSSON. asociata sau nu unei tumori functionate de ovar. B. sezoniera (primavara si toamna).). anatomic patotogica (a ytamliwg.-itroni. dureri abdominale.} Sin. SCHMIEDEN. medic german. XX. Oslo. Sin. edem cu exantem urmat de sfacelare antrenand planurile profunde si. sec. a doua. splenomegalie. [fames Warren Sever. SCHNEIDER. Paget. cecitate.: boala lanturilor grele alfa. 1864-1955. 'Dortmund. newoiog si psihiatru german. medic Canadian. fi frankfurt pe 'Main. profesor'de.. • B. • B.: sindrom Simmonds (v. SKEVAS-ZERFUS. 1879-1935. [Cecil Gordon Shaver.). diaree.} Hiperplazie glandulochistica a endometrului. ciwurg ortoped american. Londra. B. pediatru german. medic german.: leucodistrofie metacromatica. XX.} B. • B. 18S4-19SS. SHIGA-KRUSE. XIX. SCHMIEDEN • B. si boala lanturilor grele. 1793-1864. 1880} Sin. 2) Sin. iar hemoglobina F . In care hemoglobins S este In procent de 60-80 %. SCHONLEIN. forma asociata de *talasemie. 1858-1937. la baieti Intre 8 si 14 ani. ulterior. SPIELMEYER-VOGT.).). 1855-1924. Stockholm. • B. : . SICHEL. cu extensie lent progresiva.: boala Gruber (v. 1899} 1) Sin. SHAVER.. SCHULTZ. 1874-1945.). vegetante si necrotice.).} *Prolaps partial sau total al mucoasei gastrice In duoden. IS74-1958} Zona (radiologica) hipertransparenta osoasa frontala sau frontooccipitala. }Willibald Scholz. sec. dermatoCog american. •B.: boala Fairbank (v. n. • B. cresterea rezistentei globulare fara semne clinice de hemoliza. [fulius Sichel. " B. genetica.} Sin.: agranulocitoza •B. In general.: sindrom Marinescu-Sjogren (v. nistagmus. • B. ]. 1889-1958. ortoped sittdez. Anatomopa-tologic se caracterizeaza prin prezenta.: anasarca fetoplacentara (v.: anemie microcitara drepanocitara.} Sin. cu semne generate infectioase (febra ridicata. •B. SCHOLZ-GREENFIELD. profesor la. Clinic se manifesta prin episoade dureroase epigastrice care apar postprandial tardiv. fmdic austraiian. caracterizata prin anorexie.} Sin. Sven Christian fohansson. dermatoiog Canadian.} *Endocardita infectioasa acuta care survine pe un cord fara leziuni valvulare anterioare.ia. • B.). Se manifesta clinic prin simptomatologia caracteristica pneumoconiozei. talasemia minima.} Sin. de celule limfo-plasmocitoide care secreta lanturi alfa incomplete. l^onigsberg si Leipzig. SELIGMANN. 'Main. Bianco. Walther Kruse. Evolueaza spre exitus. Vima. Sin. SELTER-SWIFT-FEER.] Sin.: endocardita primitiva acuta. [Werner Schuhz. [Hans Schneider. adesea In relatie cu *b. ginecolog german. profesor de med.: sindrom Sjogren (v. •B. • B.). 1802-1S68. 1864-1935. Sin. 'pirozis si vomismente.: epifizita a calcaneului. 1S7S-1964. • B. Barney Usher. artralgii. [Artur Schiiller. balonare. apoi la Munch-in.} Pseudoptoza caracterizata printrun pliu cutanat care se suprapune pleoapelor superioare. medic si Bacterwiog japonez.} Sin. l^iena. dar care determina In evolutie astfel de leziuni. regresie mentala progresiva.} Forma juvenila de *sfingolipidoza cerebrala care apare. foarte distructive si posibil embolizante. profesor [a Soiing&n. neuropatoiog austriac. [William Senhouse Kirkes. cilirurg suedes. senzatie de arsura. medic Italian contemporan. fiacteriotog german. [Kiyoshi Shiga. In copilarie sau pana la varsta adulta. [Paul Seller. 1875. V.: purpura Henoch-Schonlein (v. 1899. microdrepanodtoza. cefalee etc. profesor la Leipzig. apoi la Zilricli. probabil virala. SCHULLER. Diagnosticul se pune prin examen radiologic baritat. profesor la 3{eide[6erg. care consta Intr-o anomalie a metabolismului lipidic (absenta de arilsulfataza A) si care se manifesta prin acumularea de sulfatide (esteri sulfurici ai *cere-brozidelor) la nivelul sistemului nervos. 1875. medic nowegian.} Osteonecroza aseptica a epifizei posterioare a calcaneului. si boala pescuitorilor de bureti. n. SIMMONDS. la varsta de 6 ani. 1866-1930. Clinic apar talalgie subahiliana si tumefierea fetei posteri-oare a calcaiului. Chicago. •B. profesor la 'Sown. B. • B.} B. Sin. V.. [Morris Simmonds. [Karl Ludwig Ernst Schroder. [Henrik Samuel Conrad Sjdgren. n. Are doua faze: prima. cu simptome si semne meningiene. • B. Se caracterizeaza prin anemie hipocroma microcitara cu *anizocitoza. Evolutia este letala dupa 1-2 ani de la debut.: ptoza ato-nica lipomatoasa.} Sin. {Walter Spielmeyer. ataxie). [Nils Silfverskjold. Qottborg. neuroCog german. Heinrich Vogt. medic austriac. epidemica. [ttenri Secretan. fiind o varietate de disglobulinemie monoclonala. 1889. SENHOUSE KIRKES. chirurg german. dureri abdominale. sec. SEVER. hematolog Italian contemporan. Se manifests prin diminuarea 253 . apoi la 'Diisseidorfi 1866-1941. yialle. Sin. medic dvefian. SCHRIDDE.: dizenterie bacilara (v. Cea mai comuna *boala a lanturilor grele. cu transmitere recesiva. oftalmolog suedes. . oftalmolog german. Reprezinta consecinta relaxarii fasciculelor ligamentoase care teaga muschiul ridicator al pleoapelor la piele. Debuteaza la varsta de 2-3 ani si se manifesta prin tulburari ale mersului (contrac-tura. 1870-1957. Stocf^wim. 1878-1947. neurolog fi psihiatru german. supurare. SJOGREN. Sin. 1838-1887. [Christian Magnus Falsen Sinding Larsen. • B. SECRETAN. Harry Swift. profesor la •Seriin. greturi. intema [a 'Berlin.. SILVESTRONI-BIANCO. • B. 1901} *Pneumoconioza profesionala grava a muncitorilor care lu-creaza In fabricile de abrazivi de aluminiu. convulsii. Emil Fcer. 'Paris. hematii In forma de secera. prezenta de mid opacitati diseminate In ariile pulmonare si accentuarea imaginii hilurilor. [Franz Seitelherger. profesor la yvdinchen.: acrodinie infantila (v.).na.). SPENCER. perfect delimitata. [Ezio Silve. anatomopatohg german. consecutiv unei contuzii simple sau unei fracturi. dizenterie). n. adesea bilaterala.

Gena b. TANGIER. In forma clasica. In care se asociaza durere si redoare articulara. • B. [AT/red Stuhmer. Se transmite dominant. pediatru engiez. medic engiez. S. pe. cu astigmatism care se . XIX. • B.: boala Pick-Herxheimer (v. SULZBERGER-GARBE.ope. se poate manifesta clinic 'in formele: usoara. Steele. constand dintr-o panarterita segmentara inflamatorie nespecifica (de cauza necunoscuta) a 'crosei aortice si a marilor ramuri ale acesteia.). acrodinie).} Decalcificare osoasa (frecvent a oaselor tarsiene sau carpiene). Stickler. B.).: boala Norman-Wood. TERRIEN. osteoporoza algica posttraumatica.. vertebre aplatizate.: acatalazie (v. medic engiez. imdic american. caracteri-zata prin absenta din plasma a 'lipoproteinelor de Inalta den-sitate normale (HDL). Londra. lft6S-1941. [Sir Thomas Ambrose Stcinton.: boala Batten-Mayou. hipoa-cuzie. autozomal recesiva determinata de perturbarea metabolismului lipoproteinelor si lipidic. medic japonez. Anatole Miirie Emil Chauffard. medic e-ngiez. boala Leriche. este In relatie cu un deficit de p-DN-acetil-hexozaminidaza. J. Forma grava.} Cea mai frecventa b. STURGE-WEBER. [John C. TARUI. TAKAHARA. splenomegalie Si infiltratie a corneei. dennatotog si veneroCog gwman. • B.: boala din Bornholm (v. consecutiv. • B. cu degenerescenta ce-rebrala si. V. [Michishige Takayasu. [Karl Bruno Stargardt. " B. 1875-1930. medic austratian. S. y\[e. Moartea survine Inainte de 20 de ani. [Ernst Adolf Gastav Gottfried van StriimpeII. este eel mai adesea letala si se manifesta prin hipotonie generalizata cu detresa respiratorie. [Tongier/ insuid m goifui Chesapeake. profesor (a Londra. Frederick Parkes tyehcr. profesor ia 9{ew yorl^ 1858-1944. 1880-1931. profesor de medic-ina inte.: poliartrita cronica juvenila (v.] *Ectazie marginala a corneei. poliartrita acuta si eruptie cutanata alcatuita din macule fugace. Mataro Takahashi. profesor [a Londra.: sindrom Steele-Richardson-Olszewski (v. SWIFT. medici japonezi contemporani. defecte de conducere).).: acrodinie infantila (v. 1853-1925. [Adrien Felix Terrien. disfunctii endocrine (insuficienta testiculara.a 6-a de viata cu hipotonie musculara progresiva.z. din cauza unei *mutatii dinamice.: algodistrofie posttraumatica. •B.atru engie. cu debut 'in tinerete.). Prognosticul este rezervat ca urmare a unor posibile complicatii vasculare majore. n. Leipzig. Sin. TAKAYASU. afectand femeia tanara. vizibila la examenul fun-dului de ochi. care apare uneori posttraumatic. manifestari cardiace (aritmii. gangliozidoza GM. atrofie retiniana). 18431927.: poliartrita cronica juvenila (v. cu unul sau mai multe simptome aso-ciate ischemiei cerebrale (sincopa. SUDECK. 18501919. 1872-1940. sistemica criptogenetica In cadrul careia domina clinic triada. Sin.:. atrofie osoasa Sudeck. sec. • B. Pierre Marie. 1853-1940. • B. Incon-jurata de o zona alba stralucitoare. • B. • B. STANTON. • B. STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI. oftaimoiog francez. profesor la 9{ew york 1842-1908. profesor ia f{am6urg.: boala Still a adultului. medidnd intemd (a Saris. surditate neurosenzo-riala. sfingolipidoza de tip infantil.STANTON progresiva a acuitatii vizuale In relatie cu o *retinita pigmen-tara (pigmentarea maculei si paloarea discului optic). 1885. V. • B. 'Ky. • B. tip 1. medic danez. Sin. 1855-1932.B.2) si este maxim exprimata In muschii somatici si miocard. •B. apatie. scaderea lipoproteinelor normale de joasa densitate (LDL) si a *trigliceridelor cu M^ mare.] Sin. LondTa. in Ungtia. cu transmitere autozomal recesiva. n. 2) B.: sindrom Stickler. TAMURA-TAKAHASHI. glicogenoza).: dermatita exsudativa discoida si lichenoida cronica (v. [IVorren Toy. este localizata pe cromozomul 19 (19q13. 1875-1927. [Robert William Toy/or/ dennatoiog si vewotog american. scadere a vederii pana la cecitate. medic japonez. dermatoiog americ. 18721938. medic enghz. neuroiogi canadieni conte-mporani. • B.] Sin. [G. 1908. Lumpur. B. SYLVEST. profesor ia 'Paris. ?i degenerescenta eredomaculara. asociata cu dureri si impotenta functionala.] 1) Sin. • B.i6.} Sin. |Morion Bafdur Sulzberger. Clifford Richardson. dementa si casexie. medic german. malformatii articulare.). STEINERT.] Sin. evolutia fiind lenta. bilaterala. regresie mentala progresiva cu tulburari caracteriale si evolutie spre tetraplegie spasmodica. miopie progresiva cu decolare a retinei (frecvent). deces In primii trei ani de viata. debuteaza la varsta adulta sau. cu debut neonatal. miotonie atrofica. b. neuropatie periferica recurenta. wide.] Degenerescenta progresiva a maculei lutea. rara. Copenfi. [Peru/ Hermann Martin Sudeck.).} Sin. • B. Sin. a. sec.} V. B. mai rar. TAYLOR.} Sin. se transmite autozomal recesiv si face parte din *degenerescentele tapetoretiniene. medic german.: boala Deleage. intoleranta la glucoza). fiind manifeste cataracta senila si calvitia (la barbati). oculare (orbire tranzitorie. [Efnar Oliif Sarensen Sylvest. m adolescenta. simetrica si progresiva. sindrom Sudeck-Leriche. William Garbe. sindrom Martorell.). care duce la acumularea de gangliozide In SNC. cifoza. spondilartrita anchilozanta. Sin.md ia Leipzig. probabil printr-o anomalie a *hemului. {Harry Swift. profesor de. • B. neuromusculara a adultului (inci-denta 1 la 7 000).] Cea mai frecventa *neurolipidoza din grupul •gangliozidozelor. Ca urmare. profesor ia 'Marburg. amiotrofie).] Sin. Semnele clinice constau in mari-rea si colorarea In portocaliu a amigdalelor.ui yor^ 1895-1983. arteritis brahiocefalica. [Sir George Frederic Still.: glicogenoza tip VII (v. febra ridicata.] B.). decedat in. • B. contemporan.} Sin.: sindrom Sturoe-Weber (v.: degenerescenta maculara familiala juvenila. medic francez..] B. • B. •B. tulburari de comportament). neuropatoiog Canadian de.] Sin. mucoasei farin-giene si rectale. 1S6S-1941. cu extensie centrifuga si m final cu pierderea ve-derii centrale. 1858-1937. sfingolipidoza de tip juvenil tardiv. [Sir George Frederic Still. semne neurologice (rigiditate extrapiramidala si tulburari cerebeloase). STICKLER. slabiciune. [Hons Stemert. 254 B. [AJd'ro Tamura. V.).an. si idiotie amaurotica familiala. afectarea mus-culara este minima. severa (clasica) si foarte grava In forma usoara. STOHMER. deficienta a *apo-lipoproteinelor A-l si A-ll. fetei (atrofie mus-culara) si bratelor (claudicatie).). sfingolipidoza. In tesuturi se acu-muleaza esterii de colesterol. n. neuroiog american. idiotie amaurotica de tip Batten-Mayou. [William Alien Sturge. TERRIEN • B. Ea determina b. Evolutia este progresiva. B.). oftaimotog german. Semnul eel mai caracteristic: pata maculara rosie. de natura distrofica. profesor ia Varis. Forma clasica include: anomalii musculare (mioto-nie. tulburari de supt si deglutitie.aia. STILL. Sin. 'Toronto. SUMMERSKILL. 1866-1938. B.). boala femeilor fara puls. profesor ia Jrei6wg. Sin. • B. 1966. fast desc. hemiplegie tranzitorie etc. Bernard Sachs. apoi ia 'Milnster.] B. debuteaza In lunile a 4-a . ereditara.: colestaza recurenta benigna (v.ntd IJoaia. newoiog francez.: melioidoza (v. STRIIMPELL-MARIE. XX} Afectiune ereditara rara cu transmitere autozomal dominanta. ferzy OIszewskt. hipersomnie. origine potoneza. tulburari ale SNC (apatie.] Sin. Sin.aga. [Shigeo Takahara. Panar-terita determina o abolire a pulsului la nivelul membrelor supe-rioare si al carotidei. cu transmitere autozomal recesiva. Sin. familiala si ereditara caracterizata prin coloratia foarte Inchisa a mucoaselor superti-ciale. STARGARDT. STILL-CHAUFFARD. cfmwg german. TAY-SACHS. Kraurosis penis (v. S. Sin. adesea nediagnosticata. 18631962. Londra. dennatoiog Canadian.

dermatolog gemia. d^r care prezinta caracter familial. 1888-1949} Sin. 1S23-189S} 1) Supuratie perineofesiera primitiva. pierderea constientei si semne meningiene In functie de afectarea meningelor. profesor dt cG-nica. neurodermita circumscrisa. TILLAUX. VAN CREVELD. la 'Boris. Prin compresie nervoasa. VERSE. •B. dermatolog engkz. oftaimo[og francez.). Indeosebi la nivelul celei de-a 11-a coaste.). [Pou/ /u7es TiUaux. pedlatru francez. •B. caracterizata prin osteoscleroza bazei si boltii craniene. Se caracterizeaza clinic prin dureri In treimea superioara a coapsei. ' • B. UNVERRICHT.). pitiriazis drcinat si marginal Vidal. [Armand Trousseau. Evolutie letala In circa 50 % din cazuri. n. medic la.: acropatie ulceromutilanta (v.} 1) Sin. Zurich. VON BUHL.: boala chistica a mamelei (v. dennatolog german.membrana celulelor musculare. THOMSON. %B.: proteinoza lipidica (v.: boala celiaca (v.fi unice sau multiple. medic frames/ profesor de clinicd medicala fi terapeuticA la. si calcinoza. a maxilarului inferior.w yor^ 1S19-1SS3. [Thost. [a 'Praga. posibil.: keratodtermie simetrica a extremitatilor (v. [a Jena. VARIOT. URBACH-WIETHE. 1801-1867. UEHLINGER.). VAQUEZ. Se poate asocia cu leziuni analoge ale degetelor picioarelor. n. B. B. [Hemrich Unverricht.). 2) V.i profesor (a ^{am6urg.] Sin.: progerie (v. este o torma complexa de *hidrosadenita. 1850-1929} Sin.: condrila costala. Patogenia b. [Erwin Uehlinger. medic Belgian. cSwurg francez. 1855-1930} Sin. THOST-UNNA. b. UNNA. Sin. delir. VIDAL. 255 . suedes. profesor de poiicimica medicaia. [Friedrich Eduard Rudolph Voltolini. 1850-1929. cavitati profunde situate pe un derm scleros si reunite prin canale. 18671935. 18-25-1893} Dermatoza foarte asemanatoare *pitiriazisului rozat Gilbert. ca si. 1834-1904} Sin. [Francis Steven Peter Van Buchem.e intracraniene. Van Creveld. THAYSEN. 1897. prin hipertrofie a musculaturii. [Thorvald Einar Hess Thaysen. [Ludwig van Buhl. Sin.: boala Peyronie (v. toate aceste leziuni determinand o zona supurativa si fistuloasa. Camillo Wiethe. sec. ^6pitaw(_ de 'Paris. care determina prognosticul rezer-vat al b. prin excitabilitate crescuta la excitatia galvanica si faradica ('reactie miotonica).. din grupul *sindroa' melor mieloproliferative cronice. •B. UNVERRICHT-LUNDBORG.).} Hiperostoza corticala generalizata. V. Copenhaga. •B. • B. [Asmus Julius Thomas Thomson. inconstant. neuroiog fmnctz.} *0steonecroza aseptica a epifizelor mai multor falange medii si distale la ambele maini. de etiologie incerta. mers schiopatat. Mucoasa anorectala ramane indemna. medic oiandez contemporan. prin. [Heinrich Unverricht. de origine microbiana.} Miopatie familiala si ereditara cu'transmitere domi-nanta sistematizata. TROUSSEAU.: polycythemia rubra vera. VON BUHL 1893-1946. VAN NECK-ODELBERG.. V. otorinoiaringo[og german.. si boala Arnstein. si sindrom Tietze. 1864-1927.: sindrom Rothmund-Thomson (v. Viena. Este o. Hermann Bernbard Lundborg. 'Eolonia]. •B. Londra. o disfunctie a canalelor de dor din . V. la Jena.} Sin. 1819-1889} Inflamatie acuta si purulenta a urechii . dar cedeaza la cal-dura locala si la antiinflamatoare nesteroidiene. Sin. 18981959.] Sin. • B. febra si afectarea starii ge-nerale. febra.: miotonie congenitala. cnimrg ameri-can. • B. nespecifica.t apoi in SUA/Shuaddpliia. iar radiologic prin rarefiere osoasa neomogena a ramurii ischiopubiene. dematolog francez. anatomovatoiog dvepian. • B. V. keratodermie). profesor la 'Paris. •n. • B.B. anatomist fi chirwg franctz. ' sec. medii si a labirintului. y{e. TERSON. apoi la 'Dorpat. cfiimrg contemporan} *0steocondrita aseptics ischiopubiana survenind Indeosebi la copiii obezi Inainte de pubertate. medic danez. [Gns(on Variot. [Albert Terson. [EricA Urhach. [Mattew Sydney Thomson. 'Boris. THEVENARD. Se asociaza cu atrofii musculare simetrice la nivelul trunchiului si membrelor. VAN BUCHEM.: lichen simpler chronicus.). [Aristide Auguste Stanislas Verneuil. • B. • B.: sindrom Unverricht (v.^atoare In dimensiuni.). otorinotaringoCog austriac. Uppsala. terapeutica [a 'Paris. VALENTIN. 1860-1936} B.: panider-moperiostoza (v. n. •B.. Leziunile apar In post-adolescenta. varietate de acrodisplazie (v. culoare rosie a tegumentelor si splenomegalie. Qroningen. perforatia comeei. XIX XX. medicaia. caracterizata prin redoare spasmodica a muschilor voluntari. THOMSEN. • B. B. danez. Axel Odelberg. VERNEUIL.] 1) *Dermatomiozita de cauza incerta caracterizatS. •B. • B. neuropsihiatru. [M. [Enii7e feqn-Baptiste Vidal. [Alexander Tieize.prin tegumente eritematoase. profesor de policiinica. Sin. probabS. medic gennan. 'Dor-pat. coastelor si prin Ingrosarea diafizelor corticale ale oaselor lungi si scurte. medic gennafi.: calcinoza intervertebrala. [H. 'Jvlunchen. se vindeca spontan la sfarsitui perioadei de crestere. • B. TERSON poate complica cu sinechii anterioare.] Asociere de hemoragii subarhanoidiene. [S. cfiimrg german. Paiil Gerson Unna. TIETZE. dermato[og si aiergoiog austriac. 1868-1943} Sin. 1815-1896.).). prolapsul irisului si.). " "B. edeme. B. pediatru olandtz.). V. 18531912. pruriginoase. THIEMANN. si boala Fairbank. •B. VOLTOLINI. medic. asemanatoare b. cu localizari diverse. Maladie caracterizata prin prezenta unor depozite de calciu m unul sau mai multe discuri intervertebrale. •• Hmsterdam. implica. caracterizata prin protiferare de foliculi infectati. •B. • B.. profesor la 'Sreslau ('ire prezent 'Wroclaw. cu debut la ruvelul fe(ei si extensie progresiva In regiunea'cervicala si la nivelul membre-lor superioare. "' •B. sta6iG. sindrom Unverricht.: nevralgie esentela de trige-men (v. Van Neck. profesor de patologie e^temd. para-(izie faciala si surditate de perceptie.). si hemoragii intraoculare legate de anomalii venoase.: boala glicogenica (v.: eczema seboreica (v. coexists cu *acnee si cu abcese tuberoase ale axilei.} Tumefactie dureroasa a articulatiilor condrosternale si condrocostale. Sin. •B. " B. poate determina atrofie optica. Transmisa dominant. 1894} Sin. n. 1894} Sin. [Andre Thevenard. Sin. 1883-1936. din categoria displaziiJor spondiloepifizare. pot '. 1899} Sin. cu hemoliza si steatoza viscerala difuza (hepatica Indeosebi). 2) Sin. de care se deose-beste prin numarul mic de elemente si evolutia lor lent cres-. . apoi la. 1816-1880} Forma de icter grav al nou-nascutului. 'Paris.). 2) Denumire pentru ' localizarea 'sifilisului la nivelul burselor.: eritem nodos (v..n. [William Hoime van Baren. [Pou/ Gerson Unna. boala Osler-Vaquez. claviculei. 'Srestau fin present 'Wroclaw. nefiind Jnfluen-tata de nitroglicerina. VAN BUREN. • B. Viena. poliglobulie primitiva. eritremie. ruptura unor anevrism. Thiemann. de etiologie necunoscuta.: bsteocondrita ischiopubiana. [Louis Henri Vaqaez.} Sin. XX. medic francez. 1853-1912. Dure-rea toracica poate mima angina pectorala. chimrg ge-rman. caracterizata prin cresterea permanenta si absoluta a masei eritrodtare (evaluata prin cresterea volumului globular circulant). profesor [a 'H'amBurg. cu tulburari generale. Fairbank. patoCog german. Soionia). medic [a flopitau^ de 'Paris.

: coxa plana (v. iridociclita. n. anatomopatolog. Arvid Wilhelm Lindau. pseudohemofilie A. n. apoi [a Zurich. In care se asociaza leziuni oculare (episclerita.] Sin.] B. 'Sasd.t. dezvoltate din tesutui celular subcutanat. 1829-1914. Evolueaza In pusee. WEBER-CHRISTIAN. VON EULENBURG. distrofie hialoidoretiniana. medic german. *reactie leucemoida si inflamatie a tesutului adipos visceral.: boala Durante (v. WALDENSTROM. caracterizata prin semne de inflamatie si atrofie cartilaginoasa.: enteropatie exsudativa (v. [Nicolas Voorhoeve. medic suedes. medic german. cu agra-vare progresiva si posibil deces. apoi la.). 1889-1973. 'Jvtunc. Rudolf Jiirgens. ca si un deficit de x factor von Willebrand. • B. J^anovra. deformari osoase progresive si uneori tumefactii osoase localizate. [Erik Adolf von Willebrand.: neurofibromatoza (v.Zi 1886-1979. Se caracterizeaza prin: a) modi-ficari osoase: decalcificari difuze cu transformare fibroasa a maduvei osoase si aparitia de chisturi multiple care se rna-nifesia clinic prin dureri. VON MEYENBURG. oftaimoiog elvetian. leziuni pulmonare nodulare. Sin.z. [Hans Wagner.). • B. profesor ia Amsterdam.} Sin. 1906-1994. neuroCog german. amiotrofie). profesor (succesiv) la. • B. n. Se caracterizeaza prin hemoragii cutanate si mucoase superficiale. • B. Biologia este incerta. si sindrom Willebrand. cu transmitere autozomal dominanta. [Petrus Johannes Waardenburg. a arti-culatiilor si a cailor respiratorii. apoi [a 'Berlin. [Eugen von Hippel.). • B. anatomopatoiog german. fara alterarea starii generale..dez. boala Graefe.] Forma de splenomegalie la copil.} Denumire mai frecventa: sindrom Waarden-burg (v. [Edgar Otto Conrad von Gierke.: paramiotonie congenitala (v. fara tendinta de vindecare. 1844-1919. profesor [a l^iena. Este. •B. • B.} Forma de *paniculita acuta caracterizata prin aparitia m diferite segmente ale organismului. posibil.. profesor [a l^pstoci^ apoi la. degenerative rara. [Adolf Well. 'Heidelberg. profesor la. • B. •B. implicand posibil originea enzi-matica sau autoimuna si rolul complexelor imune. nervoase etc. chirwg ortoped suedez.). Sin.). c) inconstant. hemofilie vasculara.} Sin.. In forma acuta apare la copii si aduiti tineri. osteo-distrofie fibroasa generalizata.: purpura hiperglobulinemica. Sin. 1699-1767.: degenerescenta hialoidoretiniana. Se manifesta clinic prin *purpura cutanata si hemoragica (pe mucoase si viscere). 'Pniiaddpnia. prin infectii respiratorii cro-nice sau sufocare prin ramolisment cartilaginos al traheei si bronhiilor. 'HeCsingfors. 2) Sin. WALLGREN. 3) Sin. • B. frecvent ca urmare a prezentei unui adenom paratiroidian. profesor [a J^eidel6erg. Sin. apoi practician la 'Wiesbaden. 256 B. VON ECONOMO. 2) Afectiune cronica determinata de hipersecretia de *parathonnon.: osteita fibrochistica. insuficienta renala. VON RECKLINGHAUSEN.. Se manifests prin crize periodice de paralizie.] Purpura trombopenica cu scurtarea duratei de viata a plachetelor si prezenta megacariocitelor medulare In numar normal sau crescut. VON WILLEBRAND-JURGENS. uneori. [Silas Weir Mitchell. fiz. osteoza paratiroidiana. profesor [a l^arisrune. 1867-1939. tendinte hemoragice. 'Konigsberg.: boala glicogenica (v. profesor ia ^[eisingfors.} Anomalie constitutionala a hemostazei. pediatru.hw. Christian. 1840-1917. VOORHOEVE. V. a urechilor. profesor [a Q6te6org. 18761931. VON GIERKE. Se constata alungirea timpului de sangerare. 1837-1911.: policon-drita atrofianta cronica.: paniculita nodu-lara nesupurativa. ginecoCog german. n. [Erik Adolf von Willebrand. •B. VON GRAEFE. fracturi spontane. • B.). VON HIPPEL-LINDAU. oftaCmohg german. boala von Willebrand-Jurgens. medic finiandez.: boala oaselor patate. Ttdmstad.} Forma de "osteopoikilie In care condensarea osoasa a epifizelor se prezinta sub forma de striuri verticale si nu sub forma de pete.} V.). medic. formarea de membrane epiretiniene avasculare. Henry A. Predispune la *dezlipire de retina.] 1) Sin. sw. profesor la Qroningen si Amsterdam. Nu exista tulburari senzitive sfincteriene . 3) Johann Hemiing Waldenstrom.). [Hans von Meyenburg. • B. asociate cu febra. 2) fan Gosta Waldenstrom. 1863-1962. [Arvid Johan Wallgren.] B. oftaimolog danez contemporan. WAGNER. VON WILLEBRAND.ioiog si cfiirurg ola. de cauza necunoscuta. 1879-1927. • B. Forma cronica se produce Indeosebi la sexul femi-nin (Intre 1450 ani) si evolueaza peste 12 luni. profesor ia Lausanne. Jonkers. [Albert von Euleaburg. 1801-1863. conjuncti-vita) cu degenerescenta mai mult sau mai putin completa cartilaginoasa. •B. prezenta de com-plexe imune. newolog austriac. Londra. Johann Hoffmann. • B. • B. probabil. profesor [a Cjreifswaid. Sin.e. diminuarea adezivitatii plachetare si un deficit de factor VIII al coagularii. newolog ameri-can. asociata cu nivel crescut de imunoglobuline Si. [Guido Werdnig. WERLHOF. [Frederick Parkes Weber. Stockholm.] Sin. patoiog suedez.: leptospiroza icterohemoragica (v. [Friedrich Daniel von Recklinghausen. Sin.: icter infectios al nou-nascutului (v. Sin. cu localizare la nivelul nasului. V. cu transmitere autozomal dominanta.). In cazul formei cronice intervenind un proces autoimun. care determina obstructia venei sple-nice si ca urmare asociata cu o circulatie colaterala foarte evi-denta. 'Halle fi Cfottingen. 1892-1958. medic american. caracterizate prin trei simptome: para. 1876-1951. 1905} Distrofie a polului posterior al ochiului.] Sin.} Sin.nd. newoiog german. 'Berlin. caracterizata prin lichefierea corpului vitros. WERDNIG-HOFFMANN. familiala cu caracter ereditar si transmitere autozomal dominanta. WEIL. sindrom Weber-Christian. VON WINCKEL.} Sin. 1857-1919} Sin. [1). anatomovatolog german. finlandez. radwiog ola. neuroiog german. •B. boala Lindau.). 1898-1961. [Karl Friedrich Otto Westphal. Stockholm. intema. de tumorete eritematoase si dureroase. Lund.). WAARDENBURG-JONKERS. profesor de medicina. WEIR MITCHELL. prezenta de calcificari viscerale cu diverse localizari. ofta[mo(og ola. d) un sin-drom umora! care include hipercalcemie.. la ambele sexe.: eritromelalgie (v. [Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel. WESTPHAL. VROLIK. [Constantin Freiherr von San Serff Economo.B. ia y-ladflberg si 'Dorpat. 'Wurtz6urg si Strasbourg.WESTPHAL •B. 1833-1890. asociata altor maladii autoimune. Sin. H..nde.. 1870-1949. G. tulburari digestive. abolire completa a reflexelor osteotendinoase.ndf.: amiotrofie spinala infantila (v. degenerescenta periferica retiniana cu *retinoschizis. dupa infectii virale. •B. b) modificah renale: litiaza renala calcica Si secundar. disfunctie hepatopancreatica. HematoCog gemwn. Patogenia formei acute implica anticorpi Incru-cisati antivirali si antiplachetari sau anticorpi fata de antigeni virali atasati de plachete. hipercalciurie. Sin.VONECONOMO •B. [Paul Gottlieb Werlhof. *cataracta si *scotom jn Centura". tendinta la hematoame si sangerari accidentale prelungite. 1848-1916} Sin. cu evolutie de 4-6 saptamani. medic engtez.sau cvadriplegie motorie flasca. V. • B.: macroglobulinemie Waldenstrom (v.). inexcitabilitate electrica (faradica si galvanica) totala a muschilor paralizati. anatoInist. 1870-1949. newolog fi psidiatru austriac. hipo-fosfatemie si hiperfosfatazemie. • B.: boala Alexander.z. 1877} 1) Purpura petesiala a membrelor inferioare care evolueaza In pusee.: purpura trombocitopenica idiopatica.: boala von Willebrand (v.). [a Leipzig in 1887.: encefalita letargica von Economo (v. 1883-1910. [Willem Vrolik. WALDMAN. si osteopoikilie. 1877-1945.

[M.w. Portiunea distala a unei extremitati amputate. debutand la membrele inferioare. se vindeca prin antibioterapie. profesor [a l/iena.B.} Sin. croata bo/to. distensie abdominala. n. se manifests! prin adenopatii periferice. Sin. hematurie discreta cu azo-temie. b. moior. 1913.: boala a sasea exantem subit. NA: arcus pedis longitudinalis. n. [Hoyt George Whipple. p.} Termen uzual care desemneaza un generator pentru *radioterapie externa. medic fi fiz. roseola infantum. [Johannes Jacobus Zoon. 'Basel. are evolutie benigna. BONT DE AMPUTATIE / moignon. Reinhold August Wunderlich. / bom be. • B. • B. de asemenea. Evolutia este grava. lezarii unor fonnatiuni anatomice de vecinatate sau unei boli generale vasculosan-guine. caracterizata prin atrofie partiala cu degenerecenta grasoasa a fibrelor miocar-dice. eruptiva de origine virala. s. Sin. f.] Forma de *psoriazis generalizat.io(og section. [Fronz Zimmerlin.: palat dur. uneori confluente.] *Distonie musculara deformanta prin *spasm de torsiune. Sin. prezenta In orofaringe sau In esofag In urma fazei bucale a deglutitiei. apare In copilarie si are caracter familial. dureaza cateva ore sau zile si se repeta la intervale variabile 'in care examenul neurologic este negativ. 1878-1936. format prin reunirea apofizelor palatine ale maxilarelor superioare. B. [Georg Theodor Ziehen. WILKINS. BOL ALIMENTAR / bol alimentaire / alimentary bolus. hipotensiune arteriala. 1874. (at. dermatoCog austriac. neurotog german. anterior. magfi. ZOON. [Leo flitter von Zumbusch. care apare In copilarie si se manifesta prin febra Inalta. apoi la 'Milncfien. 1909. profesor de cluut. }Cjr. • B. B. f. [Cor. Saint Louis. [Alfred Whitmore.: xantomatoza familiala primitiva. WILSON. paralizie spinala intermitenta. masticata si impregnata cu saliva. croata bolta. WOHLFART-KUGELBERG-WELANDER. medic etvefian.] Afectiune caracterizata prin prezenta unei colectii sanguine pe-rirenale. Sursele radioactive utilizate In mod curent sunt *cobaltul 60 {b. / bombesin. cu exitus In cateva ore (ca urmare a socului circulator) sau tardiv. american. ulterior si In alte regiuni ale corpului. Inrudita cu ordinul "Actinornycetes. • B. ca modalitate terapeutica practicandu-se splenectomia. 1914. 1871. medic civilian. kranion. patoiog american. 1902.). maximala la baza metatarsienelor. •B. iar In evolutie. medic engtez. BOMBEZINA. WHYTT. Ar juca. Tetradecapeptid (descoperit In pielea broastei Bombina bombina} ce stimuleaza experimental secretiile gastrice Si pancreatice.gw. gr. pediafru american. s. s. • B.. se manifesta prin hepatosplenome-galie. continua sau remitenta.: disbazie lordotica progresiva. amiotrofie). posterior. calvariae.] Sin. BOLTA PLANTARA / voQte plantairc / plantar arch. Se manifesta prin durere violenta la nivelul lojei lorn-bare. •B. n. Sin. W. In biopsii intestinale provenind de la pacienti. f. asociata adesea cu edem interstitial si putand evolua cu fibroza miocardului.\ Forma anatomofunctionala a plantei piciorului. n. prin atrofie renala. m. tumefactie lombara. Sin.: lipodistrofie intestinala. profesor [a 'BerCin. •B.. [at. WOLMAN. mwolog fi psifiiatru german.: amiotrofie Zimmerlin. BONTDE AMPUTATE •B. Recent (1992) a fost izolata. Zurich. lubfiw. WHIPPLE. WUHRMANN. cu alterarea marcata a starii generale si evolutie posibil letala. 1896. semne de hemoragie interna sau de *soc. W. Sin. pa-ralizie periodica familiala. Utrecfit. dureri articulare si musculare. n. Sin. dystonia musculo-rum deformans. m SWI. 1878-1976. produce contractia veziculei biliare. f.: neutropenie splenica primitiva. • B. / bomb. steatoree. Sin. • B. ai trunchiului si ai membrelor superioare. Londra.d. care afecteaza muschii centurii scapulare.a medicaia. zgomot. prin diaree grasoasa. (at. ZUMBUSCH. [John Zahorsky. Sin. Kugelberg. s. Lisa Welander. B. inanitie si calci-ficari suprarenale. newolog suedes. este prezenta In tubul digestiv Si In hipotalamus. Jena. NA: palatum osseum. / stump..). neuro(og german.] Forma de 'cardiomiopatie.: degenerescenta hepatolenticulara (v. [Ferdinand Wuhrmann. it. WUNDERLICH. cfiimrg al annatei 6ritanice la. medic american. [Sdr6a. cu durata de 3-4 zile si eritem maculopapular care apare spre finalul perioadei febrile. leziunea macroscopica avand aspect de pata echimotica. bolos = huigdre. ZIMMERLIN.: calota craniana (v. WETHERBEE. initial pe trunchi. Co(um6us/0h. creste presiunea arteriala si relaxeaza jonctiunea duodeno-coledociana.] B.] Masa de alimente.] Sin. Indeosebi glucide. si lamele orizontale ale oaselor palatine. 'Halle si 'SerCin. Hermann Oppenheim. 1910-1961. 1815-1877. din (at. caracterizat prin aparitia de mid pustule sterile. [Lawson Wilkias. n. de cobalt) si *cesiul 137. scadere progresiva In greutate. n. magfi. tradusa la sexul feminin prin semne de *pseudohermafroditism feminin si la sexul masculin prin *macrogenitosomie precoce. ZIEHEN-OPPENHEIM. • B. caracterizata histopatologic prin prezenta unor depozite de grasimi si acizi grasi In macrofagele care infiltreaza tesuturile limfatice ale intestinului si ale mezenterului. endocrino(og american contemporan. determinata de deficienta lizozomilor In sterol-esteraza (*b. histologic cu infiltratie plasmocitara.} Denumire anatomica a peretelui superior al cavitatii bucale. nume(e pacientu[ui (a care a fast descrisa. rara. [Wetherbee. croata ho/to. n. NA: calvaria. de la alimentum = ailment. 1862-1950.} B. [Robert Whytt. •B. procent scazut de polinucleare neutrofile si cresterea timpului de sangerare.: melioidoza (v. BOLTA CRANIANA / voQte cranienne / skull-cap. cranium = craniu. accidental sau prin pro257 . [Samuel Alexander Kinnier Wilson. profesor (succesiv) la. [Sorfio.. la. se continua posterior cu •valul palatin. dermatoCog oCandez. febra. o bacterie.] Sin. newopatoCog israelian. Charles Austin Doan. 'Rochester. care contine ca sursa de radiatii un izotop radioactiv emitator de radiatii gamma. german.u. 1876-1946. BOMBA. [Ital. este mai frecventa la adultui tanar. 1906.: balanita cu plasmocite. profe-sor [a 'Edinburgh. •B. neurotog suedez. bomba. Evolutia este In pusee. [Gimnor Wohlfart.: mioplegie familiala. formata prin reunirea a doua concavitati orientate inferior: una longitudinala (limitata de tuberozitatea plan-tara interna a calcaneului si capul metatarsienelor) si una transversala. Tropheryma whippelii.] B. [at. ascita chiloasa. Crizele (care debuteaza la pubertate) apar dupa ingestia de alimente. pi.} Forma de poliomielita cronica cu caracter familial prin degenerescenta a coarnelor anterioare ale madu-vei. WISEMAN-DOAN. bombus = (lazait. BOLTA PALATINA / voOte palatine / palatum durum. ma. • B. Mortala spontan. planta = talpa. caracterizata prin splenomegalie importanta. bolt = doha.). anemie cu leucopenie. Wolman. alimentarius = alimentar. medic...} Forma frusta de miopatie. Clinic b. 1714-1766. palatum = ccrul gurii.} Hiperplazie suprarenala congenitala.] *Balanita cronica circumscrisa.WETHERBEE sau tulburari psihice. 1858-1919. 'Burma. 18581932. reactie peri-toneala. secundar unei leziuni renale. E. magfi. bolt = Clolta.] Maladie rara. B. 600(0.: pspriazis pustulos generalizat. anemie. profesor la. Sin. s. n. WHITMORE.] Meningita tuberculoasa com-plicata cu *hidrocefalie. [Sarfia. prin stocare) cu debut la nou-nascut si deces Inainte de vars-ta de un an. un rol In reglarea actiunii hormonului de crestere si In glicoreglare. ZAHORSKY. 1898.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. / bombesine. bolt = fiolta. •B. [Bruce Kenneth Wiseman.

s. f. / bore. BOR. pi.murmur. -oma. Utilizarea anglicismului este consacrata In doua cazuri: 1) Hipertensiune arteriala de granita (v. In rahitism si sifilis congenital. [Lot. m. s. In stare adulta este parazit intestinal al omului. BOSA SEROSANGUINA / bosse serosanguine / caput succedaneum.). infestarea producandu-se prin ingestia de peste si crustacee.] Spedalizare morfo-logica a suprafetei apicale a membranei plasmatice. s. Infestarea. Morfologic se prezinta sub forma de bacili Incapsu-lati. caracterizat morfologic printr-un *scolex si un mare numar de inele. mykes. b.] Intoxicatie cronica cu bor sau derivati ai acestuia (acid boric. bolrys = dorchine de strugure. 2) Personalitate b. / borism. s. f. n. Var. urechilor si pielii paroase a capului. Strasbourg. declanseaza un tablou clinic asema-nator cu eel al *anemiei pernidoase si *teniazei.).e. perborat.). bratului slang si gambei stangi prin trei rezistente de 5 000 ohmi. Sin. din timba francilor stabili^i w.} Element semimetalic.) Ansamblu de manifestari patologice cauzate de parazitarea intestinului gros de catre "Diphyllobotbrium latum. In lanturi scurte. \!Ar. endemice sau epidemice. ordinul "Cestode. BORELIOZE. f. BOSA. dar si preparate din came) continand toxinele badlului botulinic [Clostridium botulinum).a vasului. bronchi-septica. / boron. myketos = duperca. In timp ce formele impure sunt foarte reactive. BORRELIA / Borrelia / Borrelia.teri.na bourak.] Boli infectioase. diphyllobothriasis. botu-lus = caitaBof. se apropie de aceasta conditie ideala.dog fi. provocat de specii parazitare din genul Botryomyces. [Ar. dord. agent al *boreliozeior.i m Cjaiia bord = margine. \fr.} Toxiinfectie alimentara acuta. / bothriocephaliasis. / boss. strugure. 'volvulus sau *hernie strangulata. pentru borborigm (v. [Tr] Ten-dinta obsesiva a unei persoane de identificare cu un perso-naj pe care Tl admira sau Tl invidiaza pentru un motiv oarecare (importanta. c. fraudulos. BORBORISM. numar atomic 5 si greutate atomica 10. s.: Bothriocephalus latus. BORBORIGM. apartinand subordinului Diphyllobothhidae. consecutiva ingestiei de peste insuficient prelucrat termic. Centrul 'triunghiului lui Einthoven. Absenta sa poate indica un *ileus paralitic sau o obstructie intestinala prin torsiune. f. 1S67-1936. frecvent mortala. f. s. b) b. se localizeaza Indeosebi la nivelul degetelor. / borborygmus. / botryomycose. m. Conditia unei derivatii unipolare perfecte este ca electrodul indiferent sa nu prezinte nici o variatie de potential de origine cardiaca. BOTRIOMICOM. m. m.te. separafie. [Cfr. membrele superioare si inferioare. aerobi. / borborygme. s.z. BORNA CENTRALA / borne centrale / central-terminal electrode. s. de granita. / bothriocephale. swelling. anaerob si patogen. s. reprezinta o aspira- . -ozo. s. In care se gaseste in stare larvara. \Gjr.: bacil BordetGengou.] Pseudotumora a tegumentelor. ElementuI In stare pura este inert. Ex. m. borborygmos . agenti patogeni cu tropism respirator.rwiog francez. n.82. Sunt determinate de microorganisme spiralate din genul "Borrelia. Termenul este m continua extensie.. n. BORISM. Se prezinta sub doua forme: cristalizat si amorf. comparata cu fructui de zmeura. s. b. se resoarbe rapid dupa nastere. / bovarysm.: borborism. bowel noise. s. In general. frecventa la animate. mykes. Combinatiile cu *hidro-genul (hidruri de bor sau boruri) sunt neurotoxice. [Amedee Barrel. kephale = cap. nedemonstrata Insa. / botryomycome. s. Var. B. determinata de ingestia de alimente (conserve Indeosebi.: febre recurente. dm persona bourak. Rara la om. apm umflaturd •produsa. m. bordure. m. pertusis (agen-tul etiologic al tusei convulsive). BOTRIOCEFAL. sub forma unui granulom pediculat micodermoid.} Gen bacterian din familia "Spirochetaceae. de frontiera Intre normal si patologic. [Amedee Barrel. iar unele hepato-nefrotoxice. n.} 1) Tumefactie consecutiva unui soc sau unei colectii subcutanate de sange. Sin. n. BORDETELLA PERTUSSIS / Bordetella pertussis / Bordetella pertussis. vertij. parapertusis si B. B. 1870-1961. ajungand la o lungime de 2-8 metri. BORDERLINE.). Specie de cocobacili gramnegativi aerobi mid. Tumefactie formata dintr-un *epansament serohematic subcutanat. indusiv morfopatologic si In special In psihiatrie. n. BOTULISM. si acid boric. BOTRIOCEFALOZA. BORDETELLA / Bordetella / Bordetella.).. de. observata la un nou-nascut In regiunea corpului care a constituit *prezentatia (eel mai frecvent la nivelul craniului). -oza. pi. Se manifesta prin tulburari digestive. Sin. utilizat. V. [Qr.rsa. myketos = ciuperca. s. bawraq = eC msufi. leziuni cutanate. parietale. 1867-1936. incluzand trei specii: B. s.: ghiorait (pop. m. / pyogenic granuloma. In natura se gaseste numai In stare combinata. s. In general. s. add boric pentru conservare. s. fiac. house. in 1919. / bosse. s. albuminurie. care prezinta mid microvilozitati paralele unele cu altele.] Angl. / relapsing fever. sl. ozo. caracterizate prin alternanta de accese febrile cu perioade apiretice. spirillum fever. \'E. Strasbourg. bac. Singurul rezervor cunoscut al acestor bacterii este omul. BORDURA IN PERIE / bordure en brosse / brush border. Poate aparea la lucra-torii din industria cauciucului sau a lemnului. B. iar accidental dupa 258 BOVARISM consumul de alimente In care s-a adaugat. \Cjr. pi. deformari la nivelul punctelor de osificare parietale. borax etc. spirochetoze recurente.ngi. f. V. 2) Eminenta rotunda. cu simbolul B. pre. / bovarysme.] Zgomot provocat de mobilizarea gazului Intr-un segment al intestinelor care contine o cantitate abundenta de lichid. recurrent fever. \fr. mdeosebi In timpul digestiei. Aceasta struc-tura creste suprafata de absorbtie. -ism. botryomycoma. 6iK. de obicei pe suprafata unui os: a) b. / borisme. cu sensul de stare limita sau intermediara. -ism. Intalnita exclusiv In tractui respirator uman si care produce tusea convulsiva. s. de-formari ale osului frontal. imobili. botrys = cwrchine de. / borrelioses. [Cfr. bothrion = gropi^o. si cefalhematom. serolog delgian. / botryomyco-sis. obtinuta prin scurtcircuitarea potentialelor bratului drept. f.: leziune de frontiera (v. prezenta unui lizereu gingival. Uneori. bothrion = gropita. kephale =• cap. / bothriocephalus. s. Diphyllobothrium latum. B. f.} Tumora mica benigna pediculata. dt o iovitura. Susele virulente sunt Incapsulate.-niui T^odd pentru Ineditind/fizwiogu'. s. este utilizat si In denumi-rea unei forme particulare de lepra. / botulisme. boala fiind transmisa de pured (forma cosmopolita) sau de capuse (forma africo-asiatica). situatie sociala). [fules Jean Baptiste Vincent Bordet. / botulism. Acestea reprezinta cea mai toxica otrava cunoscuta.] Gen bacterian constituit din cocobacili gramnegativi. Gfatia botja = iovitura. cu referire la degete. s. A fost initial considerat de natura infectioasa.tvrwiog franc. intermediara Intre lepra tuberculoida si lepra lepromatoasa. bawraq = d Insufi. Saris. dar si la unele organe. Saris. Sin. / bothriocephalose. BOVARISM. sau *stare limita.BOR cedee chirurgicale. B.} Specie de 'teen/a. Haemophilus pertussis. este un fenomen fiziologic provocat de miscarile anselor intestinale. constituind electrodul indiferent din derivatiile electrocardiografice unipolare. din cauza numeroaselor cazuri In care stabilirea frontierei dintre normal si patologic este dificila. din [im6a franciCor stafii[if. borderline = iinit. Simptomatologia este dominata de paralizii progresive descendente. perije = perie. BOTRIOMICOZA. borboygmi. din pe. frontale.

este conse-cinta *sinostozei precoce a suturii coronare (fronto-parietale) In relatie cu o atrofie a diencefalului. f. incet. daktylos = deget. bradys = mee