Sunteți pe pagina 1din 37

PROIECT CONTABILITATEA SALARIILOR Contabilitate

ALTE DOCUMENTE CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE Contabilitatea institutiilor publice componenta a contabilitatii generale si ndeosebi a contabilitatii publice Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale PRINCIPIILE METODEI CONTABILITATII ADEVERINTA DE SALARIU Calculul si inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe Contabilitatea capitalurilor la S.C. Minexfor S.A. Conturi de furnizori DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SELECTATE PENTRU DOCUMENTARE STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 21 (IAS 21) EFECTELE VARIATIILOR CURSURILOR MONEDELOR STRAINE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


partner-pub-9275 ISO-8859-2

I.D. BUCURESTI
Cautare

PROIECT CONTABILITATEA SALARIILOR -2008CUPRINS: pag CAP I - DREPTURILE sI OBLIGAIILE SALARIAILOR ASPECTE JURIDICE, CONTABILE sI FISCALE 1.1 . Rolul relatiilor angajatorului cu personalul....................2 1.2. Structura drepturilor si obligatiilor personalului....................................5 1.2.1 Conditiile de munca si protectia muncii..................................7 1.3. Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri si retineri din salarii si contributiile societatii.......................8 1.4. Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor.........10 1.4.1. Retinerile din salarii.................................11 1.4.2. Contributiile societatii........................................15 CAP II - CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUIILE NTREPRINDERII sI CONTABILITATEA ACESTORA 2.1. Formele de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice si reflectarea n contabilitate a decontarilor cu personalul..................16 2.2. Conturi utilizate..........................20 CAP III - STUDIUL DE CAZ 3.1 Denumire, sediul, domeniul de activitate, atributii .............26 CAPITOLUL I - DREPTURILE sI OBLIGAIILE SALARIAILOR, ASPECTE JURIDICE, CONTABILE sI FISCALE 1.1. Rolul relatiilor angajatorului cu personalul Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ngradit.
w w w .scritube.co w w w .google.ro/u

Drepturile si obligatiile salariatilor sunt prevazute n contractul individual de munca pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constitutionale ale salariatului la nivel de unitate. La angajare si la stabilirea drepturilor individuale angajatorii vor asigura egalitate de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriu de sex, orientare sexuala, caracteristici etnice, vrsta, apartenenta nationala, rasa, culoare. Persoana fizica dobndeste capacitate de munca la mplinirea vrstei de 16 ani.1 Persoana fizica poate ncheia un contract de munca n calitate de salariat si la mplinirea vrstei de 15 ani , cu acordul parintilor sau al reprezentatilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu i sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Contractul individual de munca este actul n temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat se oblige sa presteze munca n schimbul unei renumeratii denumita salariu. Contractul individual de munca se ncheie pe durata nedeterminata si prin exceptie contractul de munca poate fi ncheiat si pe perioada determinata. Munca prestata n temeiul unui contract individual de munca i confera salariatului vechime n munca. Persoana poate fi angajata n munca numai n baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel n cauza este apt pentru prestarea acelei muncii. Anterior ncheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata n vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le nscrie n contract sau sa le modifice. ncadrarea salariatilor n unitatea se face prin concurs sau examen , dupa caz si interviu. nscrierea la concurs se face prezentnd un dosar care trebuie sa contina: cerere de nscriere, copie dupa buletin, copie dupa certificatul de nastere, de casatorie daca este cazul, cazier, diploma de absolvire a liceului, facultatii, cursuri de perfectionare, curicullum-vitae - li se acorda o atentie foarte mare deoarece au un impact deosebit asupra persoanelor care decid trierea candidatilor. Comisia de examinare este formata din: presedinte, trei membri si un secretar. ___________________ 1.Legea nr. 53 /24.01.2003, Codul muncii cu modificarile O.G. nr. 65/29.06.2005, M.O. nr. 576/05.07.2005 Dupa proba scrisa candidatii care au obtinut nota 7 au ca proba urmatoare interviul. Interviul are un scop dublu: -sa informeze candidatul asupra ntreprinderii, postului vacant si cerintele acestuia; -sa dea candidatului posibilitatea de-a prezenta informatii ct mai ample privind trecutul sau profesional si aspiratiile sale n perspectiva.

Eficienta unui interviu depinde de o serie de factori cum ar fi: -existenta unei scheme de discutii care sa permita prezentarea unor elemente elocvente si controlabile; -capacitatea persoanei care conduce interviul n special privind modul n care stie sa asculte interlocutorul, sa manifeste ntelegere si interes pentru aspectele relatate, sa evite judecatile proprii de valoare, etc. Conducerea unui interviu presupune parcurgerea urmatoarelor faze:2 -primirea candidatului, care trebuie sa se faca ntr-un cadru adecvat, linistit, agreabil; -culegerea de informatii, faza n care trebuie sa detina maximum de elemente privind activitatile desfasurate anterior de candidat, motivatiile sale, aspectele biografice, toate urmarite dupa un plan, ce poate fi structurat astfel: -informatii biografice:- pregatire scolara, diplome detinute, situatie familiala n trecut si prezent, situatie economica n prezent; -informatii privind activitatea profesionala:- experienta profesionala, posturi ocupate si intervale de timp aferente, cauzele plecarilor, ce functii a ndeplinit si ce sectoare de activitate cunoaste, ce responsabilitate si-a asumat pe diferite planuri: tehnice, economice, etc. -elemente psihologice privind atitudini si trasaturi de caracter observate; -prezentarea postului vacant candidatului respectiv. Dupa interviu, specialistul ce-a condus ntrevederea trebuie sa aprecieze experienta candidatului, calitatile acestuia privind modul de desfasurare a dialogului, continutul raspunsurilor date, deschiderea spirituala, motivatiile sale pentru sistematizarea concluziilor. Decizia finala. Dupa discutia interviu are loc o confruntare de opinii ntre conducator si specialisti n domeniul resurselor umane care au facut selectia candidatilor pana la aceasta faza: decizia finala pentru angajare este luata de responsabilul ierarhic al postului vacant. ____________________________ 2.Managementul resurselor umane, Lefter, V., Manolescu, A., Bucuresti, 1995, pag.39. Posturile vacante existente n statul de functiuni vor fi scoase la concurs, n raport cu necesitatile fiecarei unitati. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la ncheierea contractului individual de munca se poate stabili o proba de cel putin 30 de zile calendaristice, pentru functii de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pen 323y2418d tru functii de conducere. Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate obligatiile prevazute n legislatia muncii, n contractul colectiv de munca aplicabil, n regulamentul intern, precum si n contractul individual de munca. Perioada de proba constituie vechime in munca.

Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita dect o singura perioada de proba. Postul se caracterizeaza, n principal, prin functia ocupantului acestuia. Evaluarea posturilor se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru fiecare criteriu de evaluare se acorda un calificativ de la 1 la 5 n raport cu importanta si semnificatia acestuia. Corespunzator fiecarui post se stabilesc standardele de performanta ale postului, care se exprima prin indicatori cuantificati n raport cu activitatile si operatiunile specifice fiecarui post, dupa cum urmeaza: cantitate, calitate, cost, timp,utilizarea resurselor, modul de realizare. Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitatilor specifice , n functie de punctajul acordat si de ponderea stabilita pentru fiecare criteriu, compartimentele de resurse umane elaboreaza fisa postului.3 Performanta profesionala individuala a ocupantului postului , se compara cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, n functie de rezultat se disting urmatoarele situatii: a) Performanta profesionala individuala se nscrie sub limita minima a punctajul postului; angajatul nu corespunde cerintelor postului; b) Performanta profesionala individuala a angajatului se situeaza peste limita maxima a punctajului postului angajatul este promovat; Persoana selectata n vederea angajari va fi informat cu privire la cel putin urmatoarele elemente: locul de munca, sediul sau, dupa caz , domiciliul angajatorului,functia si atributiile postului, durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul, salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul durata normala a munci, exprimata n ore/zi si ore/ saptamna. O persoana poate fi angajata n munca numai n baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel n cauza este apt pentru prestarea acelei munci. ______________ 3. Hotarrea 749, M. O., nr. 407/23/10/1998, pag.7. 1.2. Structura drepturilor si obligatiilor personalului Salariatul are n principal urmatoarele drepturi: - Dreptul la salarizare pentru munca depusa; - Dreptul la repaus zilnic si saptamnal; - Dreptul la concediu de odihna anual; - Dreptul la securitate la locul de munca; - Dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

- Dreptul la demnitate n munca; - Dreptul la acces la formare profesionala; - Dreptul la protectie n caz de concediere; - Sa fie informat de orice modificare care apare n legatura cu locul de munca, timpul de munca si timpul de odihna. Salariatului i revin , n principal urmatoarele obligatii: - Obligatia de a ndeplini atributiile ce i revin conform fisei postului; - Obligatia de a respecta disciplina muncii; - Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii n unitate; - Sa nu execute nici o sarcina cei depaseste cadrul fisei postului si competentelor corespunzatoare pregatirii profesionale; - Sa respecte clauza de confidentialitate dintre el si angajator; Angajatorul are n principal, urmatoarele drepturi: -sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; -sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, n conditiile legii si /sau n conditiile contractului colectiv de munca; - sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; - sa exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; Angajatorului i revin n principal, urmatoarele obligatii: - sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; - sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; - sa plateasca toate contributiile aferente si impozitele aflate n sarcina sa , precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, n conditiile legii. Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor si se refera la oricare din urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii si timpul de odihna, felul muncii, conditiile de munca, salariul. Locul de munca poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegare sau detasare. Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, n scopul executari unei lucrari n interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Suspendarea contractului individual de munca, poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Contractul individual de munca se suspenda de drept n urmatoarele situatii: - concediu de maternitate; - concediu pentru incapacitate temporara de munca; - carantina; - efectuarea serviciului militar obligatoriu; - n cazul n care salariatul este arestat preventiv n conditiile codului de procedura penala; Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului n urmatoarele situatii: - concediul pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani sau n cazul copilului cu handicap, pna la mplinirea vrstei de 3 ani; - concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n vrsta de pana la 7 ani; - concediul pentru formare profesionala. Contractul individual de munca poate fi suspendat n situatia absentelor nemotivate ale salariatului. Posturile vacante astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentantilor legali. Contractul individual de munca nceteaza de drept: -la decesul salariatului sau angajatorului persoana fizica; -la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vrsta, pensionare anticipate; - ca urmare a condamnarii penale la executarea unei pedepse private de libertate, de la data ramnerii definitive a hotarrii judecatoresti; - la data expirarii contractului ncheiat pe perioada determinate. 1.2.1. Conditiile de munca si protectia muncii Pentru a se asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei n domeniul protectiei muncii, potrivit Legii nr.90/1996 republicata, cu modificarile ulterioare, la nivel unitatilor se vor organiza comitete de securitate si sanatate n munca. Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor n toate aspectele legate de munca.

Normele si normativele de protectia muncii pot stabili: - masuri generale de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicate tuturor angajatorilor; - masuri de protectia muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitatii; - masurii de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal; La adoptarea si punerea n aplicare a masurilor de protectie a muncii se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire: - evitarea riscurilor; - evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; - combaterea riscurilor la sursa; - luarea n considerare a evolutiei tehnici - nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau ceea ce este mai putin periculos; - planificarea prevenirii; - adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala; - aducerea la cunostinta a salariatilor a instructiunilor corespunzatoare; 1.3. Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri si retineri din salariu si contributiile societatii Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinnd seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unitatea de nvatamnt, unitatea de informatica , unitatea de cultura, unitati sanitare si de asistenta sociala , unitatea de sport precum si alte unitati finantate de la bugetul public national.4 Salariile se platesc naintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. - salariul de baza care se stabileste n raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate; - sporuri la salariul de baza : pentru vechimea n munca si n functie de rezultatele obtinute; pentru conditii n care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca n timpul noptii; pentru ndeplinirea unor activitatii suplimentare functiei de baza; - premii pentru rezultate obtinute n activitatea individuala precum si un premiu anual pentru ___________________________ 4.Hotarrea nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993 ,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407

contributia la realizarile pe ansamblul unitatii. - pentru rezultate deosebite obtinute n activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, n procent de 15%. Persoanele care beneficiaza de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, n raport cu rezultatele obtinute n activitatea desfasurata. Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de posturi prevazute n statul de functii ale unitarilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functii de executie. Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere, este cel corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariu de baza. Persoanele care au absolvit nvatamntul superior si au fost ncadrate n functii de nivel mediu n domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua n calcul vechimi necesare ocuparii functiilor pentru care se cer studii superioare jumatate din vechimea avuta pe functiile de nivel mediu. Persoanele salarizate potrivit prezentei hotarri beneficiaza la functia de baza, de un spor de vechime de pana la 25%, calculate la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat n program normal de lucru, astfel: Evolutia cotei de spor de vechime n functie de anii de munca Tabel nr. 1 TRANsA DE VECHIME N MUNC NTRE 3 SI 5 ANI DE LA 5 LA 10 ANI DE LA 10 LA 15 ANI DE LA 15 LA 20 DE ANI PESTE 20 ANI COTA LA SALARIUL DE BAZA 5% 10% 15% 20% 25%

Sursa: Hotarrea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993 Sporul corespunzator vechimi n munca se plateste ncepnd cu data de nti a luni urmatoare celei n care s-a mplinit vechimea n munca. Personalul care potrivit programului de lucru si desfasoara activitatea n timpul noptii, ntre orele 22,00-6,00 , beneficiaza pentru orele lucrate n acest interval de un spor de 25% din salariul de baza , pentru munca prestata n timpul noptii, daca se efectueaza cel putin 3 ore noaptea.

Pentru orele prestate n zilele de smbata , duminica, sarbatori legale si n alte zile care potrivit legii, nu se lucreaza, se acorda un spor de 100% la salariul de baza; Pentru activitatea desfasurata n trei ture, n locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la salariul de baza; 1.4 Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor Dreptul la concediu de odihna anual este garantat tuturor salariatilor. Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazut n contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata ntr-un an calendaristic. Sarbatorile legale n care nu se lucreaza precum si zilele libere stabilite nu sunt incluse n durata concediului de odihna anual. Concediul de odihna se efectueaza anual. Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pna la sfrsitul anului urmator, tuturor salariatilor care ntr-un an calendaristic nu au efectuat concediul de odihna la care au dreptul. Compensarea n bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai n cazul ncetarii contractului individual de munca.5 Efectuarea concediului de odihna se realizeaza n baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programari colective, ori cu consultare salariatului pentru programari individuale. Programarea se face pna la sfrsitul anului calendaristic pentru anul urmator. In cazul n care programarea concediilor de face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel nct fiecare salariat sa efectueze ntr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu nentrerupt. Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, n conditiile art.145 din Codul Muncii si care cuprinde: - salariul de baza; - indemnizatia de conducere; - salariul de merit; - sporul de vechime; - spor pentru titlul stiintific de doctor; -sporuri pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare, conditii nedorite sau dificile, grele, pentru activitatea ce solicita o ncordare psihica foarte ridicata; Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu 7 zile lucratoare nainte de plecarea n concediu.

Pentru fiecare salariat n functie de vechimea n munca se stabilesc urmatoarele zile de concediu de ________________________ 5.Contractul colectiv de munca,M.O., nr.2/31/01/2006 odihna: - pentru o vechime de 0-1 an (nempliniti la data acordarii CO)-20 de zile lucratoare; - pentru o vechime de 1-5 ani (nempliniti la data acordarii CO)-21 de zile lucratoare; - pentru o vechime de 5-10 ani(nempliniti la data acordarii CO)-23 de zile lucratoare; - pentru o vechime de 10-15 ani(nempliniti la data acordarii CO)-25 de zile lucratoare; - pentru o vechime de 15-20 ani(nempliniti la data acordari CO)-28 de zile lucratoare; - Pentru o vechime de peste 20 de ani -30 de zile lucratoare; Zile platite pentru evenimente deosebite: Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite n familie,dupa cum urmeaza: - casatoria salariatului -5 zile; - nasterea -5 zile; - casatoria unui copil -3 zile; - decesul sotului, parintilor, socrilor -3 zile. 1.4.1. Retinerile din salarii Impozitele pe venit sunt forma de baza a impozitelor personale si au putut fi introduse atunci cnd s-a nregistrat o suficienta diferentiere a veniturilor realizate de diferite categorii sociale. Subiectele impozitului pe venit sunt persoanele fizice si cele juridice care realizeaza venituri din diferite surse. Impozitul pe venituri din salarii se calculeaza si se retine de angajatorii, pe baza statelor de salarii. Calculul si retinerea impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza de ctre angajatori astfel: - n cazul in care veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare calculul si retinerea se fac la data ultimei parti a drepturilor salariale aferente fiecarei luni, conform prevederilor articolului 58 din Codul Fiscal. - Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. ncepnd cu data de 01 ianuarie 2005 a fost introdusa cota unica de impozitare de 16%.

Cota unica de impozitare a veniturilor va duce la cresterea deducerilor acordate pentru salariile brute de pana la 1.000 lei incluziv si la scaderea progresiva a deducerilor aferente veniturilor salariale care depasesc acest nivel. Pentru un venit salarial brut cuprins ntre 3 si 1.000 lei incluziv al unei persoane fara copii n ntretinere, deducerea personala acordata este de 25 lei fata de 23 lei. Veniturile de peste 3.000 lei nu mai primesc deduceri. Persoanele fizice au dreptul la deducere din venitul lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozitate numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerile personale se acorda pentru persoane fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv astfel: -pentru contribuabilii care nu au persoane n ntretinere - 250 lei; -pentru contribuabilii care au o persoana n ntretinere - 350 lei; -pentru contribuabilii care au doua persoane n ntretinere - 450 lei; -pentru contribuabilii care au trei persoane n ntretinere - 550 lei; -pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane n ntretinere - 650 lei. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse ntre - 1.001-3.000 lei, incluzive, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus. Persoane n ntretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. In cazul n care o persoana este ntretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentnd deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil ,conform ntelegerii ntre parti. ncepnd cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor legi nr. 571/2003 privind codul fiscal si a legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale se emite urmatorul ordin: La calcularea deducerilor personale degresive n functie de venitul brut lunar al salariilor si de numarul persoanelor aflate n ntretinerea contribuabilului, s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul: Calculator pentru determinarea deducerilor personale lunare Tabel nr. 2 Venitul brut lunar Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil Din salarii in functie de numarul persoanelor aflate in ntretinere VBL Fara persoane Cu o persoana Cu 2 persoane Cu 3 persoane Cu 4 n ntretinere n ntretinere n ntretinere n ntretinere sau mai

multe pers. in ntretinere Pana la 1.000 250 350 450 550 650 250 x 350 x 450x 550x 650x [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000) /2000] De la 1.001-3000 Peste 3000 0 0 0 0 0 Sursa: Revista economistul, nr. 19, 07/01/2005 Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculeaza prin rotunjire la 1.000 lei n favoarea contribuabilului. Calculul pentru contribuabili care nu au persoane n ntretinere Tabel nr. 3 Venitul brut lunar din salarii De la la 0 - 1.079 1.079 - 1.159 1.160 - 1.239 1.240 - 1.319 1.320 - 1.399 1.400 - 1.479 1.480 - 1.559 1.560 - 1.639 1.640 - 1.719 1.720 - 1.799 1.800 - 1.879 1.880 - 1.959 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 Deducere personala lunara

1.960 - 2.039 2.040 - 2.119 2.120 - 2.199 2.200 - 2.279 2.280 - 2.359 2.380 - 2.439 2.440 - 2.519 2.520 - 2.599 2.600 - 2.679 2.680 - 2.759 2.760 - 2.839 2.840 - 2.919 2.920 - 2.999 Peste 2.999

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Sursa: Revista economistul, Bucuresti, 7 ianuarie 2005 Impozitul lunar se determina astfel : - la locul n care se afla functia de baza prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta ntre venitul net din salarii , prin deducerea din brut a deduceri personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita n luna respectiva, contributiile la fondul de somaj, contributia la fondul de sanatate si contributia la fondul asigurarilor sociale. CAPITOLUL II -CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUIILE NTREPRINDERII sI CONTABILITATEA ACESTORA 2.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice si reflectarea n contabilitate a decontarilor cu personalul Salariile reprezinta pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a acelei parti din venitul national cuvenita angajatilor destinata consumului individual, direct al salariatilor n functie de munca prestata. Salariul n functie de componentele sale este de doua feluri: brut si net.

Salariul brut este format din : salariul de baza , sporul de vechime, indemnizatiile pentru concediile de odihna, premiile si alte stimulente, sporurile pentru conditiile de munca , indemnizatiile pentru asigurarile sociale. Salariul brut impozabil reprezinta salariul diminuat cu o serie de retineri cum sunt : impozitul pe salarii, contributia salariatilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de somaj, contributia la asigurarile sociale de sanatate, impozitul, retinerile n favoarea tertilor(chirii,rate, popriri, retinerea avansurilor acordate).Salariul brut impozabil constituie de fapt salariul net. Ponderea functiilor de conducere, nu poate depasi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva trecerea n gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa stabilirea bugetului de stat, la propunerea sefului compartimentului n care lucreaza persoana respectiva,cu aprobarea conducatorului unitatii. La trecerea la gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultate obtinute n activitatea personala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bun" n anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea n gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat urmatoare poate fi redusa la 6 luni. Angajarea si avansarea n functii n grade sau trepte profesionale se face prin concurs, n raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute n activitate. ncadrarea n urma concursului se face n toate cazurile la gradatia 1. Angajarea se face pe un post vacant. Posturile vacante existente n statul de functii ale unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs n functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare publicndu-se , dupa caz, ntr-un ziar central, local cu cel putin 15 zile nainte de data sustinerii concursului. Concursul consta ntr-o proba scrisa, o proba orala sau un interviu. Probele scrise si orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare , pentru a fi admisi candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisa, pe baza notelor acordate Tabel nr. 4 Punctajul 60-70 71-90 91-100 Nota 7-7,90 7,91-8,90 8,91-100 Calificativul 3 4 5

Sursa: H.G.R.281 si alte acte normative,anexa nr. 12, pag. 382. Aprecierea candidatului n urma interviului : Tabel nr. 5 Sursa: H.G.R.281 si alte acte normative,a nexa nr. 12, pag. 382.

Punctaj 50-60 61-70 71-80

Calificativ 1 2 3

Procentul determinat 81-90 4 ca urmare a 91-100 5 performant ei profesionale individuale se aplica asupra salariului de baza minim corespunzator functiei,gradului sau treptei profesionale avute. Notele acordate vor ave urmatoarea semnificatie : - 1 = nesatisfacator; - 2 = satisfacator; - 3 = la nivelul standardului de performanta stabilit postului; - 4 = bine; - 5 = foarte bine. FIsA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECIE LA ANGAJARE Tabel nr. 6 Nr. Crt. Criteriile de Selectie Ponderea Componentele de baza ale criteriului de % selectie Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie Valoarea ponderala a criteriului de selectie

1.

Pregatirea profesionala Impusa ocupantului postului Total

30

a. pregatirea de baza b. pregatirea de specialitate

1,5

2.

Experienta necesara pentru ocuparea postului

30

Experienta n munca 1-nesatisfacator 2-satisfacator 3-la nivelul standardului 4-bine 5-foarte bine

Total 3. Cursuri de perfectionare specializare n specialitatea postului Total 4. Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisa,pe baza notelor acordate astfel: Nota Calificativ 7-7,90 3 7,91-8,90 4 8,91-10 5 Total 5. Aprecierea candidatului n urma interviului,cu note de la 1 la 5 PUNCTAJ TOTAL 10 5 20 5 10 5

1,5

0,5

1,00

5 5

Sursa: H. 749, M.O. 407 din 23/10/1998.

Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 ) n care: - p1...p4 =punctajul acordat fiecarui calificativ,notat de la 1 la 5 - C1...C4=ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a performantei profesionale individuale , exprimata n %. 1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului nseamna-pregatire de baza corespunzatoare studiilor absolvite:6 - scoala generala; - medie-liceala; - medie-postliceala; - superioara de scurta durata; - superioara de lunga durata; Pregatire de specialitate: - alta specialitate necesara postului; - perfectionari periodice necesare pentru mentinerea competentei cerute de post; 2.Experienta necesara pentru executarea operatiunilor specifice postului: - experienta n munca; - experienta n specializarea ceruta de post; - perioada necesara initierii n vederea executarii operatiunilor specifice postului; (performante - punctaj minim) x (salariul - salariul) individuale post maxim minim Sal. minim + -------------------------------------------------------------------------(punctaj maxim post - punctaj minim post) Salariul de baza al unui angajat se reevalueaza anual de ctre angajator,cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. Modificarile ale salariilor de baza se pot face numai n limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator principal de credite bugetare. Documente specifice si reflectarea n contabilitate a decontarilor cu personalul: Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenta, pontajul, statul de plata, ordine de plata.

_________________________ 6 H. G. 749, M.O. 407, din 23/10/1998, pag. 9 2.2. Conturi utilizate, retineri salariale Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de baza, sporuri, adaosuri si indemnizatii, iar pe de alta parte retinerile pentru contributia la asigurarile sociale - CAS (9,5%), contributia la fondul de somaj (0.5%), contributia la asigurarile sociale de sanatate - CASS (6,5%), impozitul pe salarii, precum si retinerile facute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terte persoane, cum sunt: rate pentru diverse cumparari de bunuri, chirii, pensii alimentare, etc n statul de plata a salariilor se opereaza (unde este cazul) si retinerea avansului chenzinal acordat n cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal. Contabilitatea remunerarii personalului se realizeaza cu ajutorul conturilor: 421 - "Personal - salarii datorate" 425 - "Avansuri acordate personalului" 426 - "Drepturi de personal neridicate" 427 - "Retineri din salarii datorate tertilor" Contul 421 (P) tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia n bani sau n natura, inclusiv a adaosurilor si a premiilor achitate. n credit se nregistreaza: - salariile si alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641 n debit se nregistreaza: - retineri din salarii reprezentnd avansuri, sume datorate tertilor, contributii pentru asigurarile sociale, contributii pentru ajutorul de somaj, pentru asigurarile de sanatate, impozitul pe salarii, precum si retinerile datorate societatii prin creditul conturilor 425, 427, 431, 437, 444, 428 - valoarea la pret de nregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata n natura prin creditul contului 345 - drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426 - salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531 Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate. Contul 425 (A) tine evidenta avansurilor acordate personalului. n debit se nregistreaza:

- avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531 - avansurile neridicate prin creditul contului 426 n credit se nregistreaza: - sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentnd avansuri acordate prin debitul conturilor 421, 423 Soldul contului reprezinta avansurile acordate, iar la sfrsitul lunii trebuie sa fie zero. Contul 426 (P) tine evidenta drepturilor de personal neridicate n termen legal. n credit se nregistreaza: - sumele datorate personalului reprezentnd salarii si alte drepturi neridicate n termen prin debitul conturilor 421, 423, 425 n debit se nregistreaza: - sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512, 531 - drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758 Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate. Contul 427 (P) tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii datorate tertilor. n credit se nregistreaza: - sumele retinute personalului datorate tertilor prin debitul conturilor 421, 423 n debit se nregistreaza: - sumele achitate tertilor reprezentnd retineri sau popriri prin creditul conturilor 512, 531 Soldul contului reprezinta sumele retinute datorate tertilor. Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariala Impozitul pe salarii se calculeaza pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanta Guvernului numarul 73/1999 modificata de Ordonanta Guvernului numarul 7/2001. Venitul net impozabil se determina scaznd din venitul brut urmatoarele categorii de cheltuieli: 1. contributii retinute din salariul brut, si anume: - contributia pentru asigurarile sociale (9,5%) - contributia la fondul de somaj (0.5%)

- contributia la asigurarile sociale de sanatate (6,5%) 2. deducerile din salariul brut, si anume: - deducerile personale de baza (250lei) - deducerea personala suplimentara - care se acorda salariatilor care au n ntretinere persoane fara nici un venit (sotia, copiii, etc) Pentru calculul si evidenta impozitului pe venituri de natura salariala, angajatorul este obligat, potrivit legii impozitului pe venit global, sa tina o evidenta nominala pe fise fiscale individuale (FF1, FF2). Contul 444 - "Impozitul pe venituri de natura salariilor" tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare datorate bugetului de stat. Contul 444 (P) n credit se nregistreaza: - sumele reprezentnd impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421, 423 n debit se nregistreaza: - sumele virate la bugetul statului reprezentnd impozitul pe salarii prin creditul contului 512 - datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului de stat. Alte datorii si creante n legatura cu personalul Sunt situatii cnd la ncheierea exercitiului, n cadrul lucrarilor de pregatire a ntocmirii bilantului, se constata ca nu s-au ntocmit state de plata pentru anumite persoane sau activitati executate pentru exercitiul curent si care, potrivit principiilor contabile, trebuie nregistrate pe cheltuielile exercitiului curent. Totodata pot fi constatate si drepturi de creanta fata de personal, ndeosebi n urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate n urma imputarii lor la veniturile exercitiului respectiv. n asemenea cazuri, pe baza documentelor n care se consemneaza obligatiile si creantele respective se apeleaza la contul 428 - "Alte datorii si creante n legatura cu personalul". Contul 428 (B) n credit se nregistreaza: - garantiile gestionare retinute personalului prin debitul contului 421 - sumele datorate personalului pentru care nu s-au ntocmit state de plata determinate de activitatile exercitiului care urmeaza sa se nchida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pna la nchiderea exercitiului financiar prin debitul contului 641

- sumele ncasate sau retinute personalului prin debitul conturilor 531, 421, 423 n debit se nregistreaza: - sumele achitate personalului evidentiate anterior n acest cont prin creditul contului 531 - sumele restituite gestionarilor reprezentnd garantiile si dobnda aferenta prin creditul contului 531 - cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal prin creditul conturilor 758, 4427 - valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532 - datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758 Soldul creditor reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor sumele datorate de personal. Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale a personalului si a decontarilor cu organismele sociale Contributiile la bugetele de asigurari si protectie sociala Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi: 431 - "Asigurari sociale" 4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale; 4312-Contributia personalului la asigurarile sociale;. 4313- Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate; 4314- Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate. 437 - "Ajutor de somaj" 4371- Contributia unitatii la fondul de somaj; 4372- Contributia personalului la fondul de somaj. 438 - "Alte datorii si creante sociale" 4381- Alte datorii sociale; 4382- Alte creante sociale Contul 431 (P) tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate. n credit se nregistreaza:

- contributia angajatorului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul contului 645 - contributia personalului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul conturilor 421, 423 n debit se nregistreaza: - sumele virate n contul de asigurari sociale si a asigurarilor sociale de sanatate prin creditul contului 512 - sumele datorate personalului care se suporta din asigurarile sociale prin creditul contului 423 - datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate. Contul 437 (P) tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj datorat de angajator (1%) si de personal (0.5%). n credit se nregistreaza: - sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj prin debitul contului 645 - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj prin debitul conturilor 421, 423 n debit se nregistreaza: - sumele virate reprezentnd contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj prin creditul contului 512 - datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat. Contabilitatea ajutoarelor materiale n contul asigurarilor sociale Drepturile asiguratilor cuvenite din bugetul asigurarilor sociale privesc: a) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca datorate bolilor obisnuite, accidentelor n afara locului de munca, bolilor profesionale, accidentelor de munca Acestea se acorda salariatilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist n care este nscrisa cauza incapacitatii de munca si durata n zile a acesteia. b) indemnizatiile pentru prevenirea mbolnavirilor si refacerea capacitatii de munca Se acorda n cazul reducerii programului de munca, schimbarii locului de munca din motive medicale, pentru trimiterea la tratament n statiuni, pentru instituirea de carantina, pentru proteze medicale.

c) indemnizatiile pentru cresterea copilului si ngrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatii pentru sarcina si lehuzie Se acorda pe baza certificatului medical pe o durata de 126 zile, din care 63 zile prenatal si 63 postnatal - n cuantum de 85% din media veniturilor lunare. Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizeaza cu ajutorul contului 423 - "Personal ajutoare materiale datorate" (P). n credit se nregistreaza: - ajutoarele materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurarile sociale, precum si cele suportate de societate prin debitul conturilor 431, 645 n debit se nregistreaza: - ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512, 531 - retinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425, 427, 428, 431, 437, 444 - ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426 Soldul contului reprezinta ajutoarele materiale datorate. Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor, avem urmatoarele salarii pentru anul 2008: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora. Grila de salarizare prevazuta la art. 40 alin. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 500 lei. Coeficientii minimi de ierarhizare, pe categorii de salariati sunt: 1. muncitori: - necalificati = 1 (salariu minim 500 de lei) - grupa 9 din C.O.R. (codul incepe cu 9) - muncitori necalificati si ucenici - calificati = 1,2 (salariu minim 600 de lei) - grupele 5,6,7,8 din C.O.R. (ex.: lucratori servicii si comert, lucratori din agricultura, silvicultura si pescuit) 2. personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: - liceala = 1,2 (salariu minim 600 de lei) - grupa 4 din C.O.R. (ex.: functionari administrativi, de birou, contabilitate, secretari, op. calc., casieri etc) - postliceala = 1,25 (salariu minim 625 de lei) - grupa 4 din C.O.R. daca are studii postliceale (ex.: postliceal de contabilitate primara) 3. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:

- scoala de maistri = 1,3 (salariu minim 650 de lei) - grupa 3 din C.O.R. (ex.: tehnicieni, maistri si asimilati) - studii superioare de scurta durata = 1,5 (salariu minim 750 de lei) - grupele 1 si 2 din C.O. .R (colegiu, subingineri) 4. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de: - studii superioare = 2 (salariu minim 1.000 de lei) - grupele 1 si 2 din C.O.R. (ex.: ingineri, econom., juristi, profesori etc.) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei. GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.01.2008 TAXE SI IMPOZITE SALARIALE CAS 19,5% -pt.conditii normale de munca 24,4%-pt.conditii deosebite de munca 29,5%-pt.conditii speciale de munca Nota: Incepand de la 01.12.2008: 18% -pt.conditii normale de munca; 23%pt.conditii deosebite de munca 28%-pt.conditii speciale de munca. Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor contributii. Contributia pentru concedii medicale si indemnizatia de asigurari de sanatate Contributia pt.accidente si boli profesionale Contributia la fondul de Somaj Fondul de garantare pt.plata Creantelor 0.25% 1% 0.5% In functie de CAEN, intre 0,4-2% 0.85% 9,5% ANGAJATOR (%) ANGAJAT (%)

CASS

5,5% Nota: Incepand de la 01.12.2008, COTA la CASS va si de 5,2%; (pt.angajator) Nota : Incepand cu 01.07.2008, COTA la CASS va fi de 5,5%.(pt.aangajat)

6,5%

Comisionul ITM Impozitul pe venitul din Salarii CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ

0,25% sau 0,75% 16%

CALCUL SALARII CONFORM NOILOR PROCENTE DE LA 01.01.2008 Spitalul Judetean Giurgiu are un numar de 675 salariati. Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore. 1. ANTON CRISTI, angajat din data de 01.11.2007. Are venit brut de 600 ron, fiind muncitor calificat; 2. BANCU ELENA, angajata din data de 01.10.2007. Are venit brut de 1100 ron, fiind contabil cu studii superioare ; 3. IORDAN ADRIAN, angajat din data de 01.01.2007. Are venit brut de 900 ron, sofer. In luna ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical, boala obisnuita (cod de indemnizatie 01, procent 0.75%). In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008. CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI 1.Venit brut= 600 ron 2.Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate) Nota: Luna ianuarie 2008 are 21 de zile lucratoare. 3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 600x9.5%=57 4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 600x0.5%=3 5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=39 6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj, CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron, deducerea de baza este de 250 ron.

600-99-250=251 251x16%=40 Impozit pe venit din salariu=40 7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 - 99 - 40 = 461 Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron. CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA 1.Venit brut= 1100 ron 2.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate) 3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 1100x9.5%=105 4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 1100x0.5%=6 5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=72 6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj, CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron, deducerea personala de baza se micsoreaza in functie de venit. Noi ne incadram la 240, in functie de grila. 11oo-181,5-240=677 677%x16%=108 Impozit pe venit din salariu=108 7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809 Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron. CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN Venit brut = 900 Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate) Concediu medical: cod indemnizatie 01 (boala obisnuita) procent boala = 0,75% Pentru a se lua in calcul concediul medical, angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de sase luni de zile lucrate efectiv.

In cazul noastru, angajatul are vechime 12 luni de zile, deci stagiul de cotizatie il vom lua pe minim sase luni in urma. Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare, pana in prezent. Iulie =900 zile lucratoare 22 August =900 zile lucratoare 23 Septembie=900 zile lucratoare 20 Octombrie =900 zile lucratoare 23 Noiembrie = 900 zile lucratoare 22 Decembrie =900 zile lucratoare 19 5400 /129 =41.86 41,86 x 5 zile = 209.30 209.30 x 75% = 156.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita) 157-se suporta din fondul de salarii 157-se suporta din FNUASS Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si restul zilelor de catre FNUASS Venit realizat -pentru cele 11 zile lucrate = 471 -pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 venit realizat 785 Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 471x9.5% +500*5/21*9.5%=56 Nota -CAS 9.5% se suporta pentru zilele suprtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: (471+157 )x0.5%=3 Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu medical suportata din fondul de salarii. Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 471x6.5%=31 Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia de concediu medical. Total contributii = 90 Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.

785-90-250=445 Impozit salarii: 445x16%=71 785-71-90=624 VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624 Contributii suprtate de unitate : Fond de salarii realizat:2171 Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157 Indemnizatie suportata din FNUASS :157 Societatea are un fond de risc in procent de 0.5% CAS 19.5% =2171x19.5%+500x5/22x19.5%= 445 Nota: CAS 19.5% se suporta pentru zilele suprtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Fond de risc 0.5%: 2171x0.5%+500x5/22x0.5%=11 Nota: Fond de risc 0.5% se suporta pentru zilele suprtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie CASS 5.5% = 2171+157 x5.5 %= 128 NOTA:Contributia pentru CASS 5.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23 NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85%: 2171+157x0.85%= 20 NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Fond de garantare a creantelor 0.25%: 2171+157x0.25%=6 NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Comision ITM 0.75%: 2171+157x0.75%= 17 NOTA: Comision ITM 0.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Monografie contabila la studiul prezentat: Cheltuielile cu salariile personalului: 641 = 421 2328

Concediul medical suportat din FNUASS: 4316 = 421 157 Inregistrarea CAS 9.5% suportat de angajat: 421 = 4312 218 Inregistrarea CASS 6.5% suportat de angajat: 421 = 4314 142 Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.5%: 421 = 4372 12 Inregistrarea impozitului pe salarii: 421 = 444 219 Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.5% : 6451 = 4311 445 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.5%: 6453 = 4313 128 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1% 6452 = 4372 23 Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.5%: 6454 = 4315 11 Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.85%: 6455 = 4316 20 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25%: 6457 = 4373 6 Inregistrarea comisionului ITM0.75%: 6456 = 4476 17

Achitarea salariilor prin casieria unitatii: 421 = 5311 2485 Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca: % = 5121 4312 4314 4372 444 4311 4313 4371 4315 4373 4476 218 142 12 219 445 128 23 11 6 17

1. Monografie contabila -exemplu Spital Judetean. Spitalul Judetean Giurgiu este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de paturi cu personalitate juridica,are un numar de 675 de salariati, este o unitate publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare,in prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286.300 locuitori ai judetului Giurgiu .Spitalul Judetean Giurgiu a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala. Spitalul Judetean Giurgiu are sediul in str. Bucuresti, nr.82 si are ca domeniu de activitatea prestarea de servicii medicale catre populatie. 1.La data de 31.03.2008, dupa incheierea exercitiului anlui 2007, realizarea si predarea si aprobarea situatiilor financiare, se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2007 (rezultatul anului 2007 a fost deficit 1541814.04): 117 = 121 1541814.04

2.Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala : 2131 = 7792 31491.78

3.Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului 2008: 6811 = 2813 132798.57

4. Se achizitioneaza combustibil (CLU, motorina, benzina, etc) de la furnizori, se acorda un avans in suma de 1739.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519.43 : 409 = 560 3022 = 401 1739.84 48519.43

5.Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat : 401 = 560 401 = 409 46779.59 1739.84

48519.43 6. Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil : 6022 = 3022 23691.02

7.Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni : 3027 = 401 60802.44

8.Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum, cu respectarea zilnica a ratiei de hrana : 6027 = 3027 52835.54

9.Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite, etc) 3028 = 401 6617.34

10.Se dau in consum pe baza bonurilor de consum, alte materiale consumabile : 6028 = 3028 1022.31 11.Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 , PN4) medicamente : 302901 = 77901 396085.58

12.Se achizitioneaza, conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente necesare 302901 = 401 22090.57

13.Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor prescrise gratuit prin programele nationale (PN3, PN4) medicamentele consumate: 6029 = 302901 419331.78 14.Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare:

302902 = 401 168228.85 15.Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor: 6029 = 302902 178016.90 16.Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale: 302903 = 401 7434.82 17.Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum: 6029 = 302903 7387.92 18.Se achizitioneaza dezinfectanti: 3029.04 =401 11839 19.Se dau in consum dezinfectantele consumate, pe baza bonurilor de consum : 6028 = 302904 9579.68 20.Se achizitioneaza obiecte de inventar(20 de scaune) 303 = 401 1821.44

21.Se plateste factura proforma sosite (avansuri furnizori pentru tichete de masa) 409 = 560 37110.49

22.Se primeste tichete de masa pentru facutura proforma achitata : 5326 = 401 93847.65

23.Se achita factura si se deconteaza si avansul achitat: 401 = 560 401 = 409 56737.16 37110.49

93847.65 24.Se emite factura catre casa de asigurari de sanatate pentru serviciile prestate(pe baza foilor de observatie-caz rezolvat- se emit lunar facturi catre casa de asigurari de sanatate pentru finantare, aceste facturi au la baza contractele incheiate la inceput de an, la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli) : 411 = 704 1526947,22

25.Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) :

411 = 706

5159,77

26.Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului : 641 = 421 73243

27.Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu medical), suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%), aceasta suma se datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre fond XCm 85%) 4316 = 421 8826

28.Se evidentiaza separat plata cu cardul : 421 = 427 218842

29.Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta, salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare, deci cheltuielie se inregistreaza normal la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) : 560 = 427 213909

30.Se inregistreaza contributia personalului la CAS : 421= 4312 69494

31.Se inregistreaza contributia personalului la CASS : 421 = 4314 47600

32.Se inregistreaza fond somaj individual : 421 = 4372 4221

33.Se inregistreaza impozit salarii : 421 = 444 71976

34. Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor : 581 = 560 5311 = 581 336553 336553

35.Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie : 421 = 5311 336553

36.Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta : 642 = 5326 78753.48

37.Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS 6451 = 4311 144666

38.Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS : 6452 = 4313 44042

39.Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente : 6454 = 4315 7242

40.Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.85%L : 6455 = 4316 6239

41.Se inregistreaza contributia unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25% 6456 = 4317 1835

42.Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj : 6452 = 4371 14681

43.Se achita contributiile prin banca : % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 142032 67967 43289 46803 7124 1804 14430 4210 69514 = 560 397173

44.Se primeste finantarea de la bugetul de stat : 551 = 773 194000

45.Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) : 581 = 551 175248.25

560 = 581

175248.25

46.Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa : 560 = 411 1230974

47.Se achita furnizorii din contul de la banca : 401 = 560 383550.85

48.Se primeste de la furnizor factura pentru reparatiile efectuate conform contractului : 611 = 401 19686.67

49.Se primeste de la electrica factura de energie electrica : 610 = 401 147901.03

50.Se primeste de la serviciul ambulanta o factura de regularizare pentru transportul efectuata pe primul trimestru : 624 = 401 645

51.Se primeste factura de telefon de la romtelecom : 626 = 401 3068.08

52.Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate, program salarii, program farmacie eliberare medicamente, program birou internari inregistrare foi observatii) : 628 = 401 43367.56

53Se inchide cheltuielile 121 = % 6022 6027 6028 6029 603 610 611 614 30.50 624 83996.56 5864928.23 51026.26 160707.92 44836.54 501976.38 3282 423243.40 21068.65

626 628 641 642 6451 6452 6453 6454 6455 6456 658 6811 132798.57 54.Se inchid veniturile %= 704 706 773 77901 77902 121

10880.04 80152.24 2225370.20 238438.98 439172 44708 133971 18220 18911 5500 1225216.63

6391531.85 4570034.41 11237.77 503000 1275767.89 31491.78