Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Economic Dionisie Pop Marian Alba Iulia Disciplina: Marketingul afacerii Clasa a XI-a Unitatea de n!

"are: Cercetarea de marketing #i ne!oile clien$ilor %itlul leciei: Elaborarea c&estionarului %ipul leciei: lecie de predare ' asimilare de noi cunotine (ocul de desf"urare a leciei: )ala de clas"* Durata: +, minute* Anul: -,.---,./ Programa: /.0-1/,*,.*-,,2 Profesor : PROIECT DE LECIE Scopul leciei: nsu#irea noilor cuno#tin$e #i sistemati3area no$iunilor pri!ind elaborarea c&estionarului

Competene generale:
4ntocmirea #i utili3area corect" a c&estionarului *

Competente specifice: C1: )" defineasc" c&estionarul C2: )" cunoasc" etapele de elaborare a c&estionarului C : )" identifice intreb"rile nc&ise #i ntreb"rile desc&ise

Competente pe!agogice: C.: de3!oltarea aten$iei concentrate5 C-: de3!oltarea gandirii #i a spiritului de obser!a$ie5 C/: de3!oltarea abilitatilor de utili3are a limba6ului specific* Strategii !i!actice: Mi6loace didactice: manualul7 anali3a unui c&estionar Metode de n!a$"m8nt: metoda acti!" discu$ia7 con!ersa$ia7 e9plica$ia7 e9erci$iul7 descoperirea diri6at"7 obser!a$ia indi!idual"7 problemati3area* Moduri de acti!itate cu ele!ii: frontal 7 indi!idual7 pe grupe*

Desf"#urarea leciei: 1$%oment organi&atoric :cca* --/ minute; profesorul i salut" pe ele!i5 se asigur" ordinea si linistea n clasa5 se controlea3" pre3en$a prin strigarea catalogului5 se solicit" preg"tirea caietelor si a materialelor necesare5 se mpart fi#ele de lucru*

'erificarea cuno#tintelor !in lecia prece!ent" : Profesorul !erific" acti!itatea suplimentar" #i cuno#tin$ele acumulate n lec$ia anterioar" cercetarea direct #i obser!area* (nunarea titlului leciei noi #i pre&entarea o)iecti*elor propuse: Ast"3i !om studia lec$ia pri!ind modul de elaborare al c&estionarului* Profesorul notea3" pe tabl" titlul lec$iei #i pre3int" obiecti!ele propuse7 scriind etapele principale ale lec$iei * <biecti!ele sunt: )" defineasc" c&estionarul )" cunoasc" etapele de elaborare a c&estionarului )" identifice intreb"rile nc&ise #i ntreb"rile desc&ise Comunicarea noilor cuno#tine: Elaborarea c&estionarului presupune parcurgerea urm"toarelor etape: definirea clar" a informa$iilor ce trebuie ob$inute cu a6utorul c&estionarului formularea ntreb"rilor care s" conduc" la ob$inerea informa$iilor aran6area intreb"rilor ntr-o logic" pretestarea c&estionarului pe un e#antion mic de interlocutori anali3a re3ultatelor anc&etei pilot din punct de !edere al rele!an$ei informa$iilor #i a posibilit"$ilor de tabelare a datelor definiti!area c&estionarului n func$ie de re3ultatele anc&etei pilot* C&estionarul grupea3" ntreb"rile n func$ie de informa$iile pe care e urm"re#te* 4ntr-un c&estionar putem folosi ntreb"ri nc&ise #i ntreb"ri desc&ise7 fiecare din aceste categorii a!8nd mai multe !ariante* +ntre)"ri ,nc-ise ,ntre)"re !i-otomic" .da sau nu; ,ntre)are nominal" : e posibil" alegerea unui singur r"spuns din mai multe !ariante; ,ntre)are or!inal" :e posibil" alegerea mai multor r"spunsuri n ordine; ,ntre)are cu alegere multipl" : e posibil" alegerea unui singur r"spuns dintro scal" cu minimum / !ariante; +ntre)"ri !esc-ise =espondentul poate r"spunde liber7 nici un r"spuns nefiind preindicat*

Determinarea !imensiunii e#antionului >ormula utili3at" pentru determinarea dimensiunii e#antionului este:
-

n/

p:. p;

unde: n? dimensiunea e#antionului t? coeficientul )tudent asociat probabilit"$ii de farantare a re3ultatelor cercet"rii prestabilite de cercet"tor p? ponderea neprocentual" a componentelor e#antionului care sunt caracteri3ate de un anumit atribut* Deoarece p nu se cunoa#te7 de obicei7 se consider" egal cu ,7+* @-A- mar6a de eroare limit" admis" 4n practic" ne se lucrea3" cu probabilit"$i de garantare mai mici de B,C* Cel mai frec!ent sunt nt8lnite ni!eluri de peste B+C a!8nd urm"torii coeficien$i )tudent asocia$i: B+C .7B2 B+7+C B2C -7,+ B27+C -7.. B0C -7.0 B07+C -7-E BDC -7// BD7+C -7E/ BBC -7+D

E9emplu: )" se stabileasc" dimensiunea unui e#antion pentru care !rem s" garant"m re3ultatele cu o probabilitate de BD7+C #i o eroare limit" adims" de +C* =e3ol!are : n? :-7 E/;- 9 ,7+:.-,7+; 1 :,7,+;9- ? +DD persoane 0i1area noilor cuno#tine: Ele!ii !or completa n caiete no$iunile de ba3" ale lec$iei noi* Ele!ii !or re3ol!a fi#a de lucru propus" de profesor cu scopul fi9"rii cuno#tin$elor* (cti*itatea suplimentar". tem" pentru acas"2 : re3ol!area problemelor de pe fi#a de lucru r"mase nere3ol!ate* +nc-eiere: Profesorul salut" ele!ii si iese din clas"*