Sunteți pe pagina 1din 6

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

Fatamoşuluiceacuminteşiharnicăşifatababeiceahainăşiurâtă

Afostodatăunmoşşimoşuluiăstuiaîimurisenevasta,şi­amaifostşi­ofemeiebătrână,şifemeii

ăsteiaîimurisebărbatul.Şimoşneagulaveaofatăşibăbuţaaveaşieaofată.Fetelesecunoşteaudecând

eraumicşoareşitotdeaunalevedeaipreumblându­seîmpreună.Şidupăfieceplimbareveneaudebraţla

casavăduvei.Şiiatăcă­ntr­ozi,babaîispusefeteimoşneagului:

­Fată,hăi,iaascultăaici:spune­iluitată­tăusămăiadenevastă,şides­oînvoi,osăteţinca­npufşi­

osă­ţidauînfiecaredimineaţănumailapte,casă­ţispelifeţişoara,iardebăut,numaivindă­lbun,iarfetei

meleosă­idauapădespălatşiapădebăut.

Fataseduseacasăşi­ispuseluitaică­săuvorbelefemeii.Omulrămasepegândurişitotchibzuia:

­Oarecesăfac?Căînsurătoareaeşidesfătare,darşichin!

Şipentrucănuseputeahotărîniciîntr­unfel,niciîntr­altul,îşiscoaseînceledinurmăcizmadinpiciorşi­i

spusefetei:

­Uite,cizmaastaareogaurăîntalpă.Du­tecueaînpodşiatârn­odecuiulcelmaredingrindăşivezi

detoarnăapăîncarâmb.Dacăapanus­oscurgedincizmă,săştiicămă­nsor,iarden­oţineapa,numă

maiînsor,asta­ihotărât!

Fatafăcuaşacumîispusesetaică­său,dargauradintalpăsestrânsedeapăşicizmarămaseplină

până­nmargineacarâmbului.Dupăcevăzucumstătreaba,fatasedusedegrabălataică­săude­ispuseces­

aîntâmplatcuapadincizmă.Semirăeldecelece­ispusesefataşi,pânălaurmă,seurcăînpodsăse

încredinţezecuochiiluide­iadevăratoriba.Şivăzândelcăfata­ispusesenumaiadevărul,sedusela

văduvăşi­oluădenevastă.

Dis­de­dimineaţă,cândsescularăfeteledinaşternut,fataunchiaşuluigăsilaptedespălatşivinde

băut,iarfatababei,apădespălatşiapădebăut.Adouaziînsă,amândouăfetelenugăsirădecâtapăde

spălatşiapădebăut.Şiaşaarămassăfieîntoatezileledeaiciînainte

Maşteraoduşmăneademoartepefatamoşuluişi,pezicetrecea,nuştiacesămaiscorneascăpentrua

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

oobidişiaofacesăsescârbeascădeviaţă.

Şiînacelaşitimpoşipizmuiapefată,fiindcăerafrumoasăşibună,pecâtăvremeaeieraurâtăşi

hainălasuflet.

Într­oiarnă,pevremeacândcrăpauşiouălecorbuluidegerşizăpadaseaşternuseatâtdeînaltăpeste

dealurişivăicătrebuiasăînoţiprinea,nualta,babafăcuorochiedehârtieşi,chemând­opefata

unchiaşului,îizise:

­Îmbracă­tecurochiaastaşidu­techiaracu'înpădurede­miculegeuncoşuleţcufragi,cămis­a

făcutpoftă!

­Doamne,Dumnezeule,spusefata,darundes­aumaipomenitfragipetimpdeiarnă!?Pământule îngheţatbocnăşi­iatâtazăpadă,căaacoperittotul Şi­apoi,cumosăumblunumaiînrochiaastade hârtie?!Căafarăeungerde­ţitaiesuflareaşite­ngheaţă.Şi­osăsuflecrivăţulprinrochieşimi­orsfâşia­o mărăcinii!

­Cum,îndrăzneştisămitepuiîmpotrivă?sestropşilaeamaştera.Mişcă­tedeaicicâtmaiiuteşinu

carecumvasă­miviifărăfragi!

Îideteapoiofărâmădepâineuscatăşi­izise:

­Astaosă­ţifiedeajunspentrutoatăziuaşiîncăpreamult!

Darînsineaeigândi:"Las'căosăîngheţitudefrigşiosămoridefoameşin­osătemaivădînaintea

ochilor!"

Fatan­avuîncotro,îmbrăcărochiadehârtie,luăcoşuleţulşiporniînpădure.Câtcuprindeaicuochiul

nusezăreadecâtzăpadăşiiarzăpadă,şiniciunfiriceldeiarbănu­şiarătapenicăierisăbiuţa­iverde.Când

ajunsefataînpădure,văzuocăsuţălafereastracăreiapriveautreipiticibărboşi.Fataledădubineţeşibătu

cusfialălauşă.Piticii,careovăzuserăîncădepedrum,rostirăcutoţii­ntr­unglas:

­Intră,fetiţă,intră!

Fatapăşipragul,seaşezăpelaviţadelângăvatră,casăseîncălzeascăşiîncepusămuştedincodrulde

pâineuscată.

­Dă­neşinouăobucăţică,orugarăpiticii,căn­amluatnimicîngurăpeziuadeazi!

­Cudragăinimă!lerăspunsefata,rupseîndouăbucatadepâineşiledădujumătate.

­Cecauţiînpădurepe­ovremecâinoasăcaasta,copilădragă?oîntrebarăpiticii.Şicumsefacecăpe

ungercaăstadecrapăpânăşipietreleumbliatâtdesubţirelîmbrăcată?!

­Ce­seudevinădacăpeastami­adat­os­oîmbracmamavitregă!zisefata,oftândcuobidă.Mi­a

poruncitsăumplucufragicoşuleţulde­lvedeţiaicişim­aameninţatcădenul­oiputeaumplenumaiam

cecăutaacasă!

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

Dupăcefataîşisfârşibucăţicadepâine,piticiiîidădurăomăturăşi­iziseră:

­Iadu­tedemăturăzăpadadelauşadindosulcasei!Cumieşidinodaie,piticiiîncepurăsăse

sfătuiascăîntreei:

­Cesă­idăruimnoifetei,pentrucăafostcuminteşibunăşiaîmpărţitpâineacunoi?

Primuldintrepiticigrăi:

­Euîimenescsăfiedinziînzimaifrumoasă.

Aldoileaurmă:

­Iareu,cadecâteorideschidegurasărosteascăovorbă,să­icadăcâte­ungalbendingură.

Iaraltreileazise:

­Iareu,casăvinăunfeciordeîmpăratşis­oiadenevastă.

Fatafăcuprecumîispuseserăpiticii.Măturăzăpadadindosulcăsuţeişicecredeţică­ifudatsăvadă?O

mulţimedefragiîşiarătaucăpşoareledeasuprazăpezii,toateroşiicasângele,decoapteceerau!Cuinima

plinădebucurie,fatasegrăbisă­şiumplecoşuleţulşi,dupăcemulţumipiticilorşi­şiluărămasbundela

fiecare,porniînfugăsprecasăsăducăfragii.

Cumintrăpeuşăşidădubunăseara,numaicesepomenică­ipicăunbandeaurdingură.Povesti

apoiceis­aîntâmplatînpădureşidecâteorispuneaovorbăîicădeacâte­unbandeaur,astfelcă­nscurtă

vremeseumpluîntreagaodaie.

­Iateuităcenesocotinţă,săarunciaşacubanii ?făcusoră­savitregăşi­nsufletuleieraneagrăde pizmă.

Şipedatăsehotărîsăpleceşieaînpădure.Darmamă­sacăutăs­oopreascăzicându­i:

­Nutelas,fatamamei,cămătemsănu­midegeripedrumdefrig,căsuflăcrivăţulcumnus­amai

pomenit.

Darfatanicinuvoisăaudădeaşacevaşistăruimorţişînhotărâreaei.Dacăvăzubabacănuechips­o

înduplece,îifăcuoscurteicăbună,căptuşităcublană,şi­ipregăti,săaibădedrum,pâinecuuntşicozonac.

Fataseîncotoşmănăcublanaşi­oporniapoisprepădure.Şinuseopridecâtcândajunseîndreptul

căsuţeipiticilor.Piticiiseaflautotlageamşipriveauafară,darfatanicinu­iluăînseamăşinuledădu

bineţe.Şiintrăbuznapeuşă,fărăs­opofteascănimeni.Ajunsăîncasă,îşicăutăunloclângăvatrăşiîncepu

săînfulececupoftă.

­Dă­neşinouăpuţin,orugarăpiticii.

Darfatarăspunsecuguraplină:

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

­Da'ştiţic­aveţihaz!Abiade­miajungemie;deundesăvămaidauşivouă?!

Dupăcesfârşidemâncat,piticiiîiziseră:

­Iamăturaastaşidu­tedemăturăzăpadalauşadindos!

­Căutaţi­văpealtulsăvămăturezăpada,oridenu,măturaţisinguri,lerăspunsefatamânioasă,că

doarn­amslugăritlauşavoastră!

Stătueaobucatădevremepelaviţadelângăcuptorşi,văzândcăpiticiin­audegândsă­idăruiascănimic,

ieşipeuşăafară,supăratăfoc.

Dupăceovăzurăplecată,piticiiîncepurăsăsesfătuiascăîntreei:

­Cesă­imenimpentrucă­iatâtdepizmaşăşihainălasufletşinuseîndurăsădeanimănuinimic?

Primulpiticgrăi:

­Euîimenescsăfiedinziînzimaiurâtă!

Celde­aldoileaurmă:

­Iareu,cadecâteoriorostiovorbă,să­isarăcâte­obroascădingură!

Altreileagrăbisă­iurezeşiel:

­Iareu,să­icadăpecapatâteanenorocirişisăîndureatâteasuferinţecâteisecuvinpentrucâinoşenia

ei!

Fatacăutăcecăutăprinpădureşi,negăsindfragi,pornimânioasăsprecasă.Şicumpăşipragul,vrusă­i

povesteascămaică­siice­avăzutînpădure,darn­apucăsărosteascăovorbă,că­işisăridingurăobroască.

Şitotaşa,decâteoridasăspunăceva,lepădacâte­obroască,cătoatălumeasefereadincaleaei,cuprinsă

descârbă.

Cândvăzucepacosteadatpestecapulfiică­sii,babaseînveninădenecazşinuştiuceblestemăţiisă

maiscorneascăpentruaopierdepefataunchiaşului,caredinziînzisefăceatotmaifrumoasă.Înceledin

urmăluăocăldareşiopusepefoc,iarcândapaîncepusădeaînclocot,aruncăînăuntrumaimultecaiere

dein,pecarelelăsăsăfiarbăbine.Cândsocotic­aufiertdeajuns,ilepusefeteipeumerişi,dându­iun

topor,otrimiselagârlăsăfacăocopcăîngheaţăşisăînălbeascătortul.

Fatasesupuse,căn­aveaîncotro,şi,ducându­selagârlă,începusăspargăgheaţacutoporul.Şicum

spărgeaeaaşa,numaicevedevenindocaleaşcătrasădepatrucaialbi,încareseaflaîmpăratul.Caleaşca

opridreptînfaţaeişiîmpăratul,scoţându­şicapulpefereastră,oîntrebăcublândeţe:

­Fatamea,cineeştişicefaciaici?

­Suntofatăsărmanăşiînălbesctortul,răspunseea.

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

Împăratuluiisefăcumilădedânsaşicândvăzucâtedefrumoasăoîntrebădinnou:

­N­aivreasăviicumine?

­Baaşvreacudragăinimă!grăifata,carenumaiputeadebucuriecă­nsfârşitaveasăscapedebabă

şidesoraeivitregă.

Fataseurcăapoiîncaleaşcăşiporniladrumîntovărăşiaîmpăratului.Şide­ndatăcesosirălapalat,făcură

nuntămare,dupăcumursiserăpiticiidinpădure.

Dupăunanîmpărăteasanăscuunfecior.Cândauzimaşteradenoroculcaredădusepestefată,veni

împreunăcufiică­salapalatulîmpărătesc,chipuriles­ovadă,căli­erador.

Darplanulloreraticluitdinainteşi,cândîmpăratulieşidiniatacpentrucâtăvavreme,zgripţuroaicao

şiapucăpeîmpărăteasădecap,iarfiică­sadepicioareşi,ridicând­odinpat,ozvârlirăpefereastrăînrâul

carecurgeapelângăzidurilepalatului.Fataceaurâtăsegrăbisăseculceînloculîmpărăteseişibabaîitrase

aşternutulpânăpestecap,casănufiecumvarecunoscută.Cândseîntoarseîmpăratulşivrusăsteade

vorbăcuîmpărăteasa,babaîloprizicându­i:

­Dă­ipace,măriata,căacumnăduşeşteşinui­egândulsăstealataclale!

Împăratulnubănuinimicrăuşiveniadouazi.Dardecumintrăînvorbăcunevastă­sa,băgădeseamăcă

lafiecarevorbăde­aeiîisarecâte­obroascădingură,pecâtăvreme,înainte,îisăreaunumaibanideaur.

Seminunăeldeschimbareaastaşi­oîntrebăpebabădacănuştiecare­ipricina,dareaîllinişti

spunându­icăaşaliseîntâmplăcâteodatălăuzelor;cătotulsetragedinpricinafierbinţeliideierişică­n

scurtăvremeaveasă­itreacă

Darpestenoapte,ajutoruldebucătarîşiaruncăprivireapefereastrăşivăzucumveneapegârlăoraţă,

înotânddezorşiîntrebândcugraiomenesc:

­Cefaci,împărateluminate?Dormi,oriveghezipeînnoptate?

Văzândcăcelîntrebatnurăspunde,raţamaizise:

­Daroaspeţiimeis­auculcat?

Şiatunciajutoruldebucătarîirăspunse:

­Dormdemult,decânds­aînserat!

Raţaîntrebăapoi:

­Da'copilaşulmeucemaiface?

Şiajutoruldebucătarrăspunse:

7/26/13

Fata moşului cea cuminte şi harnică şi fata babei cea haină şi urâtă - poveste de Fraţii Grimm

­Înleagăndemătasedoarme­npace!

Decumauzivorbeleastea,raţaîşirecăpătăînfăţişareaîmpărătesei,intrăînpalat,îidăducopiluluisăsugă,îi

potriviaşternuturileşiapoi,prefăcându­seiarînraţă,oporniînotînsusulgârlei.

Veniaşadouănopţide­arândul,iarînceade­atreianoapteîispuseajutoruluidebucătar:

­Du­teşi­idădevesteîmpăratuluisăiapaloşulşisă­lînvârteascăpeprag,detreiori,deasupracapului

meu!

Ajutoruldeîmpăratalergăşi­ispuseîmpăratuluitotcevăzuseşiauzise.Împăratulscoasepaloşuldinteacă

şi,oprindu­seînprag,îlînvârtidetreiorideasupraraţei.Şilaatreiaînvârtitură,numaicevăzucăse

prefaceraţaiarăşiînîmpărăteasă:şieravoinică,sănătoasăşiplinădevoioşiecaatuncicândovăzuseultima

oară.Cândauzihainademaşterăcăs­auschimbatlucrurileşicăîmpărăteasaceaadevăratăedinnouîn

palat,segrăbisă­ispunăfiică­sii:

­Hais­oştergemde­aicicâtmaietimp,pânăcenupuneîmpăratulslujitoriisăneprindăşisăne

pedepsească!

Şichiarînnoapteaaceeareuşirăsăsestrecoaredinpalatşi,mergândpedrumurilăturalnice,ieşirădinoraş

şitrecurădehotareleîmpărăţiei.Darpeoriundetreceauoricăutausăfacăpopas,oameniileîntorceaucu

scârbăspatele,şinuedemirare:cădecumdădeafataceaurâtăsăspunăovorbă,îişisăreacâte­obroască

dingură.Şitotaşasefăcucănimeninusemaiîndurădeelesăleajuteînvreunfel.Şipedreptcuvânt

gândeauoameniiînsinealor:"Numaipesteunomrăulasufletşicâinosdincaleafarăpoatesăcadăaşa

pacoste!"

Rătăcirăeleaşadinlocînloc,dinţară­nţară,caniştepribegifărăcăpătâi,şinimeninuvoiasăaudăde

eleşisăledeaadăpost.

Iarîmpărăteasaceatânărătrăideaciînainteînbucurieşifericireîmpreunăcuîmpăratulşifeciorullor.