Sunteți pe pagina 1din 9

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

HanselşiGretel

Afostodatăcaniciodatăuntăietordelemnetarenevoiaşşiomulăstaîşiaveacăscioaralamarginea

unuicodrunesfârşit,unde­şiduceaviaţaîmpreunăcunevastă­saşiceidoicopiiaisăi.Şipebăieţelîlchema

Hansel,iarpefetiţăGretel.

Hansel,iarpefetiţăGretel.

Desărmaniceerau,nupreaaveaucuce­şiastâmpărafoamea.Şi­ntr­obunăzi,întâmplându­sesăse

abatăasupraţăriiomarescumpete,numaifură­nstaresă­şiagoniseascănicimăcarpâineaceazilnică.

Searaînpat,pebietulomîncepeausă­lmunceascăgândurileşi,zvârcolindu­seneliniştitînaşternut,se

pomeneacăofteazăcugreaobidă.

Şi­ntr­unadinacesteseriîiziseelneveste­sii:

­Ce­osănefacem,femeie?Cuce­osă­ihrănimpebieţiinoştricopii,cândnicipentrunoinumai

avemnicideunele?

­Ştiiceva,bărbate,răspunsefemeia,mâine­nzoriluămcopiiicunoişi­iducemunde­ipădureamai

deasă.Lefacemunfocbun,ledămşicâte­oîmbucăturădepâineşipeurmănevedemdetreburilenoastre.

Iarpeeiîilăsămacolo.Denimerit,n­orsămainimereascădrumulsprecasă,deastasuntsigură,şi­nfelul

ăstanedescotorosimdeei!

­Nu,femeie,astan­os­ofacniciînruptulcapului,spusebărbatul.Numărabdăinimasă­milascopiii

singuriînpădure.Cădoarmultăvremen­artreceşi­arvenifiarelesă­isfâşie

­Vaidetine,neghiobule,îlluăfemeialarost,de­iaşa,osămurimdefoametoţipatru Poţisă ciopleştidepe­acumscânduripentrusicrie

Şifemeianu­idădupacepânăcândomulnostrunuse­nvoi.

­Totuşi,mi­etaremilădebieţiicopii!adăugăelcuobidă.

Înacesttimp,ceidoicopiistăteautrejiînaşternut,cădinpricinafoameinuputuserăsăînchidăunochi.Şi

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

aşasefăcudeauzirătotcespusezgripţuroaicadefemeiecătretatăllor.

Launmomentdat,Gretelîncepusăplângăculacrimiamareşi­ispuseluiHanselprintresughiţuri:

­De­acus­asfârşitcunoi!

­Linişteşte­te,Gretel,şinumaifimâhnită,osăgăsesceuoscăpare!îizisecublândeţefrăţiorul.

Dupăcebătrâniiadormiră,Hanselsesculă,îşipusehăinuţapeelşi,deschizânduşa,sestrecurăafară.Luna

luminacăziuaşipietricelelealbe,dinfaţacăscioarei,străluceaucăbănuţiiceinoi.Hanselseaplecădemai

multeoripânăce­şiumplubinebuzunarulcupietricele.Apoise­ntoarseîncasăşi­işoptiluiGretel:

­Fiiliniştită,dragameasurioară,şidormiînpace!Apoiseculcădinnouînpatulluişiadormi.

Zgripţuroaicadefemeienicinuaşteptăsărăsarăsoarelecăseşiînfiinţălapatulcopiilor,să­itrezească.

­Iasculaţi­vă,leneşilor,cămergemlapăduresăaducemlemne!

Apoidădufiecăruiacâteuncodrudepâineşimârâiprintredinţi:

­Astaaveţidemâncarepentrulaprânz!Devăîmboldeştefoamea,nucumvasămâncaţiînainte,că

altcevanumaicăpătaţi!

Gretelluatoatăpâineaşi­oascunsesubşort,dinpricinăcăbuzunareleluiHanselerauplinecupietricele. Apoipornirăcutoţiisprepădure.Dupăpuţintimp,Hanselseoprişiîşiaruncăprivireaînapoi,spre căscioaracerămăseseînurmă.Astaofăcuodată,apoiiarăşi,şiiarăşi Şidacă­lvăzutaică­său,numaice­i zice:

­Da'ceai,Hansel,căteopreştimereuşitetotuiţiînapoi?Vezimaibinecummergi,sănu­ţi

schilodeşticumvapicioarele!

­Ştii,tăicuţule,măuitamdupăpisicuţameaalbă Stă,anaibii,cocoţatăpeacoperiş,şi­mifacesemne derămasbun.

Darvezicăfemeiai­otăiepedată:

­Prostănacule,nu­iniciopisicuţă!Esoarelededimineaţă,carestrăluceştepehorn.

AcuetimpulsăvăspuncăHanselnuseuitasedupăniciopisicuţăşicădefiecaredatăcândseoprea,

scoteadinbuzunarcâteopietricicăşi­olăsasăcadăpecărare.

Dupăobucatădevreme,ajunserălalocurileundepădureaseîndeseaşicampelamijloculeiomul

nostruseoprişizise:

­Acu,copii,mergeţidupăvreascuri,c­osăvăfacătataunfocşorpecinste,sănuvăfiefrigdeloc!

HanselşiGreteladuserăvreascuricâtaduseră,pânăcesefăcuomoviliţăbună.Lemneleluarăfocpedată

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

şi,cândvâlvătaiaîncepusăcrească,femeiagrăi:

­Staţilângăfoc,copii,şiodiniţi­vă,cănoineducemmaiîncolo,înpădure,sătăiemlemne.Şicând

omterminacutăiatul,neîntoarcemaicişivăluămacasă.

HanselşiGretelseaşezarălângăfocşicândsefăcuoraprânzului,fiecareîşimâncăbucăturadepâine.Şi

cumauzeautotmereurăsunândlovituridetopor,erauîncredinţaţicătatăllortrebuiesăfiecevamaiîncolo,

nupreadeparte.Darvezicăloviturilenueraudetopor!

Omulnostrulegaseocreangăde­uncopaccioturos,şidecâteoribăteavântul,oizbeaîncoloşi­

ncoacedeuscăturaaceea.Dupăceaşteptarăsăvinăsă­iia,vremelungă,nuglumă,căzurătoropiţide

obosealăşiadormirăbuştean.

Cânds­autrezit,eranoapteîntunecoasă,denuvedeailadoipaşi.Gretelîncepusăplângăşiprintresuspine

îşiîntrebăfrăţiorul:

­Cumosăieşimdinpădure?

ŞiHanselsegrăbis­oliniştească,spunându­i:

­Maiairăbdareoleacă,pânăcerăsarelunaşiatunciosăgăsimnoidrumul,n­aveagrijă!

Răsărilunaplină,deziceaicăpoleieştecuaurpădurea,şide­ndatăcesearătăpecer,Hanselîşiluăsurioara

demânăşiîncepuapăşipeurmapietricelelor,carescânteiaucabănuţiiceidecurândbătuţişilearătau

drumul.Merserăeiaşatoatănoapteaşicândîncepurăamijizorile,ajunserălacasapărintească.Aubătutei

lauşă,"cioc­cioc!",şicândfemeiaodeschiseşidăducuochiideHanselşiGretel,pedatăsearătăafifost

foarteîngrijoratădesoartalor,zicându­lecuprefăcătorie:

­Copiirăicesunteţi,deceaţidormitînpădureatâtavreme?Ne­aţifăcutsăcredemcănumaivreţisă vămaiîntoarceţilacasavoastră Darvezicătatălcopiilorsebucuracuadevărat,că­ninimaluieramâhnit că­ilăsaseatâtdesinguri.

Nutrecumultăvremeşinevoileîncepurăiarăşisă­iîncolţească.Şinumaice­oauzirăcopiiiîntr­onoaptepe

femeiezicându­iluibărbatu­su,careseperpeleaînaşternut:

­De­acuamterminatiarăşimerindele,cănumaiavemîncasădecâtojumătatedepâine!Şidupăce­ ommânca­oşipeasta,ne­omsăturacurăbdăriprăjite Trebuiesănedescotorosimdecopii,auzitu!Osă­i ducemînafundulpădurii,casănumaipoatănimeridrumulde­orvoisăsereîntoarcăacasă.Altăscăpare nuvad,deni­edragsănemaiputemţinezilele.

Veziînsăcăomuluiiseîncrâncenainimalaauzulăstorcuvinteşigândeaînsineasa:"Ba,maibines­ arcuvenisăîmparţicucopiiităiultimabucăţică!".Maiziceaelcemaizicea,darfemeianuluădelocîn seamăspuselelui,ci­ltotocărîşi­lmustră.Acu,eştiut,cineaapucatde­aspus"A"trebuiesă­lrosteascăşi pe"B"şi dacăşi­acălcatpeinimăprimaoară,musaitrebuieşiadouaoarăsăfacălafel.

Copiiierauînsătrejişiauzirătoatăvorbalor.Dupăcebătrâniiadormiră,Hanselsesculădinpatşivru

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

săiasăafară,săadunepietricele,cumfăcuseşideprimadată,darvezicăfemeiaavusesegrijăsăîncuieuşa,

aşacăbăiatuluinu­ifuchipsăpoatăieşidincasă.Şideşiîierainimagrea,îşimângâiesurioara,spunându­

i:

­Nuplânge,Gretel,cidormiliniştită.Omgăsinoicumsăscăpămcubine

Nicin­apucaserăbinesărăsarăzorile,căşivenifemeiaşi­itrasepecopiidinaşternut.Apoileîntinsecâteo

bucăţicădepâine,careeramultmaimicuşoarădecâtdecealaltădată.

Întimpcemergeaueipepotecaceduceasprepădure,Hanselîncepuafacefărâmituriînbuzunarşi

dinlocînlocseopreasălepresarepejos.

­Iaascultă,Hansel,îistrigălaunmomentdattaică­său,cetetotopreştimereuşipriveştiînjur?Vezi­

ţimaibinededrumultăuşimergicumtrebuie!

­Păi,măuitdupăporumbiţamea,carestăpe­acoperişşivreasă­mispunălarevedere!grăiHansel

repede,canucumvasăsedeaînvileag.

­Prostănacule,îlluăînrăspărfemeia,ceeacevezitunu­inicioporumbiţă!Esoarelededimineaţă

carestrăluceştesus,deasuprahornului.

DarvezicăHanselnudăduîndărătdelace­şipuseseîngândşi,încetişor­încetişor,împrăştiepedrumtoate

fărâmiturile.

Femeiaîidusepecopiideparte,departe,totmaiînafundulpădurii,undenumaifuseserăînviaţalor.

Şi­ntr­unluminiş,făcurăiarăşiunfocmareşimamalezisecâtputueadeblând:

­Rămâneţiaici,copilaşi,şidev­abiruioboseala,n­aveţidecâtsăpuneţicapuljosşisădormiţi oleacă Noineducemînpădure,maiîncolo,sătăiemlemneşiseara,cândomsfârşilucrul,neîntoarcem săvăluăm.

Trecucetrecutimpulşicândvenioraprânzului,Gretelluabucăţicadepâineşi­oîmpărţicuHansel,

căpe­aluibăiatulopresărasepedrum.Zburarăceasurile,selăsăşiamurgul,darvezicănimeninusearăta

să­iiapebieţiicopii.Şicumadormirăgreu,setrezirăde­abiaîntoiulnopţii.Dacăvăzuceseîntâmplase,

Hanselomângâiepesurioaraluişi­izise:

­Sărămânemaicipânăce­orăsăriluna,căatuncine­ofiuşorsăgăsimfărâmiturilepecarele­am

împrăştiatpejos,câtammers.Eleorsănearatefărăgreşdrumulsprecasă,asta­isigur!

Deîndatăceseînălţălunadeasuprapădurii,copiiisescularădinculcuşuldevreascuri,darvezicănu maigăsirăniciofărâmitură Mulţimeadepăsărelecaretotzboarăpestecâmpurişiprinpăduridemultle ciuguliserăpetoate.DarHanselaveaoinimăviteazăşi­ispuseluiGretel:

­N­aiteamă,surioară,pânălaurmatotosăgăsimdrumul!

Darvezicănufuchipsă­lgăsească Merserătoatănoapteaşimaimerserăîncăozi,dinzorişipână­n

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

seară,dardeizbutittotnuizbutirăsăiasădinpădure.Şierauprăpădiţidefoamecavaideei,căafarăde

câtevaboabedefructesălbatice,culesedepejos,nimicnumailuaseră­ngură.Detrudiţiceerau,sărmanii

copiiabiaîşimaitrăgeaupicioarele,şiaşasefăcucănumaiputurămergeşi,ghemuindu­sesubuncopac,

adormirăbuştean.

Şiseiviatreiadimineaţădecândcopiiipărăsiserăcasapărintească.Oluarăeilapicior,decumrăsări

soarele,darcucâtmergeau,cuatâtseafundaumaiadâncînpădure.Denuleveneacâtmaidegrabăun

ajutor,seaflauînprimejdiedemoarte.

Cândsefăcuoraprânzului,numaicevăzurăpe­ocracăopăsăricăalbăşifrumoasă,carecântaatâtde

duios,căseoprirăvrăjiţis­oasculte.Dupăce­şisfârşicantul,păsăricaîşiîntinsearipileşizbură,

"zvâââârrrr!"pedinainteacopiilor.Dacăvăzurăeiasta,începurăaseluadupăeapânăcândsefăcude

ajunserălaocăsuţă.Câtaiclipi,păsăricaselăsăpeacoperişşicândvenirămaiaproapedecăsuţă,copiii

rămaserăcugurilecăscate.Păsămite,toatăcăscioaraerafăcutădinpâineşiacoperităcucozonac,iar

geamurileeraudinzahărcurat.

­Haisă­ncepemsăîmbucăm!ziseHansel.Şisănefiedebine!Euosămănâncobucatădinacoperiş,

iartu,Gretel,iadegustădinfereastraasta,căetaredulce!

Hanseln­aşteptăsăfierugatşi,înălţându­sepevârfurilepicioarelor,rupseobucăţicădinacoperiş,să­şidea

seamacegustare.Înacesttimp,Gretelronţăiadezorospărturădegeam.Şinumaiceseauzideodatăo

vocesubţirică,ceveneadinăuntrulcăsuţei:

­Cronţ,cronţ,cronţ,dacetotronţăieameacăscioară?!Cine,cineeafară?

Şicopiiirăspunserăpedată:

­Vântul,vântul!Aziînconjurăpământul!

Şi,fărăsăsesinchiseascădefel,continuarăsămănânceşimaicupoftă.Cumîiplăcusegrozavacoperişul,

Hanselmairupsedinelobucatăbună,iarGretelnuselăsănicieamaiprejosşi,desprinzândunochetede

geam,seaşezăjosşiîncepua­lronţăicupoftă.

Şicândnicinuseaşteptau,odatăsedeschiseuşaşi­ofemeiebătrânădetot,cesesprijineaîntr­ocârjă,

ieşidincasă,târşindu­şipicioarele.

Lavedereaei,HanselşiGretelsesperiarăatâtdetare,căscăparătotceaveauînmână.Darvezicăbătrâna

nu­ilualarost,ciîncepua­iîntreba,clătinânduşureldincap:

­Ei,copiiimeidragi,dacinev­aadusaci?Poftiţideintraţiînăuntruşirămâneţilamine,cănuvăfac

niciunrău.

Şiluându­ipeamândoidemână,îiduseîncăsuţă.Iaracoloîiaşteptaomâncare,să­ţilingidegetele,nu

alta:lapteşiclătitecuzahăr,mereşi­omulţimedenuci!Dupăceseospătarăeibine,bătrânalepregătidouă

paturicuaşternutulcumîizăpadaşiHanselşiGretelseculcarăfărăniciogrijăşisesimţirăînalnouălea

cer.

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

Bătrânasearătaseprietenoasăcasălecâştigeîncrederea,darvezicăeraovrăjitoarehaină,care

pândeacopiiicasă­iatragăcuşoseleşimomele.Şinumaideaceeafăcuseşicăsuţadepâine,să­i

ademeneascămaiuşor.

De­icădeavreunulîngheare,îndatăîifăceadepetrecanieşi,dupăce­lfierbea,îlînghiţeaculăcomie.

Ziuacândsebucuradeunastfeldeospăţosocoteacape­ozidesărbătoareşicumden­arfifostaşapentru

ea!

Vrăjitoareleauochiiroşiişivedereascurtă,darvezicăadulmecădedeparte,cajivinele,cândse

apropiepiciordeom.Şilafeldebineadulmecaşicotoroanţaasta.Decumi­asimţitpeHanselşiGretelcă

seapropiedeacelelocuri,aşiînceputahohoticurăutateşi­nvorbeleeieranumaibatjocură:

­Peăştiaîişiamînmână,nu­ilaseusă­miscape

Decumseivirăzorile,vrăjitoareafuînpicioare,canucumvasăsetrezeascămaiînaintecopiii.Şicândîi

văzueapeamândoicâtdedrăgălaşdormîmpreunăşicâtderumenşirotofeileeobrazul,numaiputude

bucurieşiîncepuamormăimaimultpentrusine:"Straşnicăbucăturăosăam,n­amcezice!".

Apoiapucându­lpeHanselcumânaeisfrijită,îlîmpinsepânălaungrăjduleţcugratiidefierşi­l

închiseacolo.Şierazăvorâtaşadestraşnic,căoricâtarfistrigatşis­arfizbătut,nui­arfifolositlanimic.

Dupăce­lpuselapoprealapeHansel,babuşcaintrăîncameraundedormeaGretelşi,zgâlţâind­ocas­

otrezească,începuaoocărîşia­istriga:

­Scoală,leneşo,şidu­tedeaduapă,să­ifaciofierturăbunăluifrate­tău,căl­amînchisîngrajdşi

trebuiesă­lîngrăşăm!Acuenumaipieleşios,darcânds­omaiîmplini­osă­lmănânc!

Gretel,începuaplângeculacrimiamare,darvezicălacrimileeinu­imuiarăinimacotoroanţeişi,până

laurmă,trebuisăsesupunăşisăfacătotce­iporunceavrăjitoareaceahaină.Şi­ntimpceluiHanselise

aduceaceamaibunămâncare,casăseîngraşe,Gretelabiadecăpătădelababuşcăniştecojideraci.

Înfiecaredimineaţă,babuşcasestrecuraşontâcăindpânălagrajdşiîncădinpragseapucasăstrige:

­Hansel,iascoateundegetafară,săvaddete­aiîngrăşatdeajuns!

DarvezicăghiujuldeHanselîitreceaprintregratiiunoscior,şicumbabuşcaaveaochiitulburişivedeacă

prinsită,eraîncredinţatăcă­iîntindeundeget.Şidefiecaredatăsetotminunacotoroanţacumdenusemai

îngraşă.

Trecurăaşazileleşivăzândcădupăapatrasăptămână,Hanselrămăseselafeldeogârjitcaşiînainte,

îşipierdurăbdareaşinumaivrusăaştepte.

­Hei,Gretel,ostrigăeapefetiţă,grăbeşte­tedeaduapă,căde­icurgeunturadegrascee,oride­i

slabcaunogar,eupeHanselîltaişi­lpunlafiert!

Vai,cumsemaibocibiatasurioară,cândtrebuisăcareapapentruadouazi,şicumîişiroiaulacrimile

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

amarepeobraz!

­Doamne,ajută­ne!strigăeadupăunrăstimp.Des­arfiîntâmplatsăneînghităfiarelesălbaticeale

codrului,amfimuritmăcarîmpreună!

­Iamaisfârşeşteodatăcubocitul,serăsticotoroanţalafată,cădoarnu­ţiajutălanimictoată

văicăreala!

Nicinuseluminaseîncăbinedeziuă,cândîncepuGretelroboteala.Cădoartrebuiasăcareapă,săatârne

cazanulpentrufierturăîncârliguldefiertşisăaprindăfocul.

­Maiîntâi,aşvreasăpunemlacopt,auzitu?serăstibabalaGretel.Căamaprinscuptorulşialuatull­

amfrământatdemult.

Nu­şisfârşibinevorba,căvrăjitoareaoşiîmbrâncipebiataGretelafară,undeeracuptoruldincareieşeau

limbideflăcări.

­Hai,bagă­teînăuntru,îiporuncivrăjitoareaşivezidacă­idestuldeîncins,casăpunemînăuntru

pâinea!

Vezicăafurisitadecotoroanţănudegeabaoîndemnăpefatăsăsevâreîncuptor!Căde­ndatăce­arfifost înăuntru,vrăjitoareapac!arfiînchiscuptorul.Şi­arfiţinut­oacolopânăceserumeneabine.Şi­apoiarfi mâncat­o NumaicăGretelbăgădeseamăcegânduricloceaîncapvrăjitoareaşiseprefăcucă­inătângăşi neîndemânatică:

­Aşintra,darnuştiucumsăfac Peundesăintru?Şicumanume?

­Eştiproastăcaogâscă!oocărîbaba.Păi nu­ţidăprincappeunde,că­ideschizăturadestulde mare?Iateuită,şieuasputeasăîncapînea!Şi,şontâcăind,seapropiedecuptorşi­şivâricapulînel.

Greteldoarastaaşteptaşi­idăduunbrâncizgripţuroaiceidesedusepână­nfundulcuptorului.Apoiînchise

uşadefierşipusezăvorul.Văleu!cemaiurletedetetreceaufioriirăzbăteaudinăuntru!

DarvezicăGretelfugide­acolo,săn­omaiaudă,şivrăjitoareaceahainăpiericaonetrebnică,arsăde

dogoare.Şiarsepânăceseprefăcuînscrum.

Greteldădufugaîntr­unrăsufletpânălagrajdulundeeraînchisHanselşi,deschizându­l,strigă

bucuroasă:

­Amscăpat,Hansel,amscăpat,frăţioare!Vrăjitoareaapierit!

Dacăauzice­ispune,Hanselsăriafarădingrajdîntocmaicumsarepasăreadincolivie,cândisedeschide uşiţa Şivăzându­seiarăşiîmpreună,îşisărirădegâtşisesărutarăşibucurialerâdeaînochişi­ninimă.Şi devoioşiceerau,ţopăiaualnaibii,canişteiezi!

Cumnumaiaveaudeceseteme,intrarăîncăsuţavrăjitoareişiacolo,cesăvezi,întoateungherele

eraunumaisipeteplinecumărgăritareşinestemate!

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

­Ei,asteazicşieucă­smaibunedecâtpietricelelenoastre!făcuHanselşi­şiumplubuzunarelepână

numaiputu.

IarGretelspuseşiea:

­Vreausăaducşieuacasăomâna­douădinele!

Şialeseşialesepânăce­şiumpluşorţuleţul.

­Acu,hais­otulimde­aicicâtmaidegrabă,hotărîHansel,cămultmaiuşoarămi­arfiinimade­aşşti

c­amieşitdinpădureaastafermecată.

Merserăeicemerseră,caledecâtevaceasurişinumaiceajunserălaoapămare.

­Cenefacem,surioară,cănuputemtrece?făcuHanselamărât.Nuvădpesteapăniciunpod,nici

măcarvreopuntecâtdeîngustă

­De­artrecevreunvaporaş,bine­arfi!Darprinlocurileastea,slabănădejde ziseGretelcumâhnire. Dauite,maiîncolovădoraţăalbăînotând.Poatecă,de­aşruga­o,ne­arajutasăajungempemalul celălalt

Şiîncepuastriga:

Raţă,răţişoară,

Ia­iînspate,pe­aripioară,

PeHanselşiGretel,

Cănicipod,nicipunten­are

Apaastamare!

SeapropierăţişoaraşiHanseliseurcăînspate.Apoiorugăşipesurioaraluisăvinălângăel,darGretel

rămasepemalşi­izise:

­Cumsăvin?Nuvezicăi­arfipreagreurăţişoarei?Maibinesănetreacăperând.

Şifăpturaceabunăchiaraşaşifăcu.

Dupăcetrecurăcubinepecelalaltmal,maimerserăeicemerserăşi,delaovreme,pădureaîncepusă

liseparădinceîncemaicunoscută.Şi­ntr­unsfârşit,numaicezărirădindepărtarecasapărintească.Tii,

ce­omailuarăatuncilagoanădelesfârâiaucălcâiele,nualta!

Trecurăpragulcaseişi,dândnăvalăînodaie,sărirălagâtultatăluilor.Eraşitimpul,că,decândîşi

părăsisecopiiiînpădure,bietulomnumaiavuseseoclipăfericită.Pefemeieînsăn­omaigăsirăcopiii­

murise.

7/26/13

Hansel şi Gretel - poveste de Fraţii Grimm

Gretelîşideşertăşorţuleţulşiîncepurăaserostogoliprinodaiemărgăritareleşinestematele,detemirai

deundemaiiesatâtea.Înacesttimp,Hanselscoteaşieldinbuzunarcâteunpumnplindepietrepreţioase

şi,dupăcelearuncăpepodea,apucăsăaruncealtpumn,pânăce­şigoliamândouăbuzunarele.

Şiaşasefăcude­şiluarăîndatătălpăşiţadelacasapăduraruluitoategrijileşinevoilecarestătuseră

pânăatuncipegrumazulomuluişialcopiilorlui.

Şitrăirăeiîmpreunănumaiînbucurieşifericire.

Şi­amîncălecatpe­oşaşiv­amspuspovesteaaşa!Dauitecămaifugepe­aiciunşoricel.Şicinel­a

prindel­avăzutnorocul,căosă­şifacădinblanaluiocăciulămarecâtroatacarului