Sunteți pe pagina 1din 3

7/26/13

MuzicanţiidinBremen

Muzicanţii din Bremen (Brema) - poveste de Fraţii Grimm

Afostodatăunomşiomulăstaaveaunmăgar,caredeanişianitotcăraselamoarăsacicugrăunţe.

Dardelauntimpbietuluidobitociseîmpuţinaserăputerileşinumaierabundeniciotreabă.Deaceea,

stăpânulluisegândiîntr­unadinzilecăn­armaiaveaniciunrostsăstricepeelbunătatedenutreţ.

Măgarulpricepuînsăcănu­laşteaptăvremuripreabuneşi,fărăsămaiadaste,îşiluătălpăşiţaspre

oraşulBremen.Nuştiudeunde­ivenise­ngândcăacolos­arputeafacemuzicantaloraşului.Dupăce

merseelobucatădevreme,iatăcădădupesteunogarcarezăceaîntinspe­omargineadrumului,răsuflând

dingreudeparcăarfifăcutocolulpământului.

­Cegâfâiaşa,măApucă­l­în­Colţi?îlîntrebămăgarul.

­Vaidepăcatelemele,răspunsecâinele,pentrucăsuntbătrânşislăbescdinziînzitotmaimultşi

pentrucălavânătoarenumămaidovedescbundenicioispravă,stăpânulmeuşi­apusîngândsă­mifacă

depetrecanie,şiatuncimi­amluatrepedetălpăşiţa.Darvorbaecuce­osă­micâştigeupâineade­aci

înainte?

­Ştiiceva,îispusemăgarul,eumăduclaBremensămăfacmuzicant.Haicumine,căs­omaigăsişi

pentrudomniataunlocîntaraf!Euosăcântdinlăută,iartuosăbaţilatobamare.

Câineluiîiplăcupropunerea,cumerasănu­iplacă!şiplecarăîmpreunămaideparte.Merserăeiaşapânăce

întâlnirăîndrumopisică.Şi­aveapisicaastaomutrăjalnică,deparcătotîiningeaşi­iploua!

­Ei,Linge­Barbă,dece­mieştiatâtdetristă?Cineţi­astricatsocotelile?oîntrebămăgarul.

­Cuii­arardesăfievesel,cândi­aajunsfunialapar?răspunsepisica.Pentrucăaniibătrâneţiim­au

camadusdeşaleşimis­autocitcolţiişipentrucă­miplacemaimultsămătolănescdupăcuptorşisătorc

decâtsăalergdupăşoareci,stăpânameaavrutsămăînece.Amfugiteudeacasălatimp,nuevorbă,dar

stau,şimăsocotesc:încotros­oapucacum?

­HaicunoilaBremen,călaserenadenute­ntrecenimenişicusiguranţăc­osă­ţigăseştişituunloc

întarafuloraşului.

7/26/13

Muzicanţii din Bremen (Brema) - poveste de Fraţii Grimm

Pisicasocoticăsfatulăstanu­irăudelocşisealăturăcelorlalţidoi.Şi­autotmersceitreifugari,autotmers

şitrecândeiprinfaţauneicurţiauvăzutcocoţatpe­opoartăuncocoşcarestriga"cucurigu"dintoată

puterearărunchilor.

­Ceţis­a­ntâmplatdestrigiaşa,măi,cocoşule?îlîntrebămăgarul.Astâmpără­teodată,căîmpuiezi

urechileoamenilor!

­Dauşieudevestec­osăfievremefrumoasă,darlacebun!spusecutristeţecocoşul.Mâine­i

duminicăşinevinoaspeţi.Darvezicăstăpână­meanusemaiaratămilostivăfaţădemine;i­aspus

bucătăreseic­arpoftisămămănâncelamasă,înciorbă,aşacăînsearaastaosămăscurtezedecap

Acu'nţelegidecestrigaşa?Strigşieucâtmaipot,câtmaisuntînviaţă

­Păibine,Creastă­Roşie,sătenecăjeştimatalepentruatât!îldojenimăgarul.Haimaibinecunoi,la Bremen.Căoriundeaimerge,cevamaibundecâtmoarteatotosăafli Aiunglascareteungeşidete­ai învoisăcântămîmpreună,ne­oascultalumeacuguracăscată,zăuaşa!

Cocoşulgăsicăpropunereaurecheatuluiecâtsepoatedenimerităşituspatruopornirăladrum.

Merserăeicâtmerseră,darcumnuputurăajungelaBremenîntr­osingurăzi,sevăzurăsiliţisăînnopteze

într­opădure.Măgarulşicâineleîşifăcurăculcuşulsubuncopacmare,iarcocoşulşipisicasecăţărarăîn

rămurişulbogat.Darcocoşulnufumulţumitdeculcuşşizburamaisus,până­nvârfulcopacului,undese

simţeamailaadăpost.Înaintedeaapucasăadoarmă,îşimairotiodatăprivireaînjurşideodatăisepăru

căzăreşteîndepărtareoluminiţă.

Atuncilestrigătovarăşilorsăicănupreadepartedeacolotrebuiesăfieocasă,căcisezăreşteolumină.

­Hais­oîntindemchiaracu'într­acolo,spusecuhotărâremăgarul,căadăpostulăstanupreaedesoi!

Câineleeralafeldezorit;gândeacă,de­argăsipeacoloniscaivaoasesauvreobucăţicădecarne,i­ar

prindetarebine.

Pornirădecispreloculundesevedealuminiţaşi­ncurândovăzurăscânteindşimaiputernic;şidince

seapropiau,luminasefăceatotmaimare;înceledinurmăajunserălacasaunortâlhari,careeraluminată

caziua.Măgarul,cafiindcelmaiînaltdintreei,seapropiedefereastrăşipriviînăuntru.

­Ceveziacolo,măi,Urechilă?îlîntrebăcocoşul.

­Cevăd?Apăivădomasăîncărcatăcumâncărişibăuturialeseşiniştetâlharicarestauînjuruleişise

înfruptădezor.

­Aşacevane­arprindebineşinouă!zisecocoşul.

­Maiîncapevorbă?Numaidene­amvedeaînlocullor!spusemăgarul,privindcujindcumînfulecau

tâlharii.

Chibzuirăeiîncechiparputeasă­ipunăpetâlharipegoanăşi,înceledinurmă,găsirăceaveaudefăcut.

Măgarulîşiridicăpicioareledinainteşileproptidemargineaferestrei,câinelesăripespinareamăgarului,

7/26/13

Muzicanţii din Bremen (Brema) - poveste de Fraţii Grimm

pisicasecăţărapespatelecâinelui,iarlaurmăcocoşulîşidesfăcuaripileşi,zburând,seaşezăpecapul

pisicii.Şiaşacumerauorânduiţi,calaunsemn,pornirăcutoţiisăcânte,fiecarepeviersullui:măgarul

răgea,câinelelătra,pisicamieunaşicocoşulcucuriga.Dupăcefăcurăocântareîntoatăregula,senăpustiră

prinfereastrăînodaie,dezăngănirătoategeamurileşisefăcurăţăndări.

Despaimă,tâlhariisăriră­nsuscanişteapucaţişicrezândcăniscaivastafiiaunăvălitîncasă,fugiră

îngroziţiînpădure.Iarceipatrutovarăşiseaşezarălamasăşi,luândfiecaredincemairămăsese,se

ghiftuirădeparcăi­arfiaşteptatunpostdepatrusăptămâni.

Dupăces­auospătatînlege,ceipatrumuzicanţistinserăluminileşi­şialeserăculcuşul,fiecaredupă

poftainimiişidupăcumîierafirea.

Măgarulseculcăpeunmaldărdegunoi,câinelesefăcucovrigdupăuşă,pisicasetolănipecuptor,

lângăspuzacaldă,iarcocoşulsecocoţăpeogrindădesubbagdadie.Şicumveneaudeladrumlungşi

erauosteniţi,adormirărepede.

Dupăcetrecumiezulnopţii,tâlhariivăzurădedepartecă­ncasănumaiardenicioluminăşicătotulpărea

cufundatîntăcere.Atuncicăpetenialezise:

­Miseparecăne­amcamsperiatdepomană!S­arcuvenisăneruşinămc­amfostaşadeslabide

înger!

Şitrimisepeunulde­ailorsăcercetezecesemaiîntâmplapeacasă.Iscoadanudesluşinimiccaresă­lpună pegânduri;casapăreacufundatăînceamaideplinălinişteşi,fărăniciogrijă,intrăînbucătărieşivoisă aprindăolumânare.Dânddeochiiscânteietoriaipisicii,îiluădreptcărbuniaprinşişiapropiedeeiunbăţ

dechibrit,casă­laprindă.Darpisicanuînţelesedeglumă;îisăriînobrazşiîncepusă­1zgârieşisă­l

scuipe.Tâlharultraseosperieturăzdravănăşidădusăiasăafarăprinuşadindos.Darnuscăpăcuuna­cu două.Câinele,carestalungitdupăuşă,serepezilaelşi­lmuşcădepicior.Oluăatuncilagoanăprincurte şi,cândtrecupelângămaldăruldegunoi,îiarsemăgarulocopită,devăzusteleverzi.Iarcocoşul,trezitde hărmălaiade­afară,începusăstrigedepegrindă:"cucurigu,cucuriiguu!" Atuncitâlharulîşiluăpicioarele laspinareşinuseopridecâtînfaţacăpetenieitâlharilor,căreiaîiînşirătoategrozăviileprincâtetrecuse.

­Vaideviaţanoastră!Încasăs­acuibăritocoţofanăafurisită,caremi­azgâriattotobrazulcunişte ghearelungişiascuţite;iarlauşă,cinecrezicăstătea?unulcuuncuţit,pecaremil­aînfiptînpicior! Socoteamc­amscăpat!Da'ţi­aigăsitsăscapiaşauşor!înogradă,onamilăneagrăm­apocnitcuo măciucă,iarsus,cocoţatpeacoperiş,staînsuşijudecătorulşitotstriga"Aduceţi­mi­lîncoacepetâlhar! Aduceţi­mi­l!" Dacăamvăzutcăaşastătreaba,amfugitde­misfârâiaucălcâiele

Dinsearaaceea,tâlhariin­aumaicutezatsăseapropiedecasă,iarceipatrumuzicanţidinBremens­

ausimţitatâtdebineacolo,cănus­aumaiînduratsăpleceşitoatecâtele­aţiauzitmile­aspusşimie,chiar

adineauri,unfârtatde­almeu.Şicredcănuşi­arăcitguradegeaba