Sunteți pe pagina 1din 8

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

Pomulcumereledeaur

Afostodatăofemeieşifemeiaastaaveatreifete.PeceamareochemaUn­ochi,pentrucăaveaun

singurochişieraaşezatochiulacestatocmaiînmijloculfrunţii;peceamijlocieochemaDoi­ochi,pentru

căaveadoiochi,iarpeceamaimică,Trei­ochi,celde­altreileafiindaşezattotînmijloculfrunţii.Şifiindcă

Doi­ochinusedeosebealaînfăţişaredeceilalţioameni,surorileşimaică­sanuoputeausuferişimereuo

ocărau:

ocărau:

­Tu,cuceidoiochiaităi,parcăeştimaipricopsitădecâtlumeaderând?!Sevedecâtdecolocănu

facipartedinneamulnostru!

Oţineaunumaiînzdrenţepebiatafatăşinu­idădeausămănâncedecâtresturilecarecădeaudelamasalor.

Şioridecâteorilerăsăreaîncale,săreaulaeas­oîmbrânceascăşi­iamărauviaţalaoriceprilej.

Şiprilejurid­astea,slavăDomnului,găseaudestule!Într­unadinzile,trebuindsămeargăcucaprala

păscut,Doi­ochirămasetareflămândă,căciduşmanceledesuroriîipuseseră­ntraistămâncarepesponci.Şi

fiindcăochinuiagrozavfoamea,seaşezălaomarginededrumşiîncepuaplânge.Şiplânse,şiplânse,

pânăceseadunarădinlacrimileeidouăpârâiaşe.Cumsetânguiaeaaşa,numaiceridicăodatăcapuldin

pământşice­ivăzurăochii?Lângădânsastăteaofemeie,careoîntrebăcublândeţe:

­Doi­ochi,deceplângiaşadeamarnic?ŞiDoi­ochirăspunsesuspinând:

­Cumsănuplângdacămaică­meaşisurorilemelemăprigonescfărăîncetare?Dinpricinăcăamdoi

ochi,catoatălumea,măazvârlădintr­uncolţîntr­altul,măîmbracănumaiînzdrenţeşi­midausămănânc

doarfirimiturilerămasedelamasalor.Ştii,azimi­audatatâtdepuţinămâncare,căsuntmoartădefoame!

Atuncifemeia,care,pasămite,eraozână,grai:

­Dacădoarastaţi­edurerea,şterge­ţilacrimileşinumaiplânge,căosăte­nvăţeucumsă­ţipotoleşti

foamea.

Uite,n­aidecâtsă­ispuicaprei:

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

Capră,behăie,

Masă,pune­te!

Şi­omasărânduităcutotdichisulosăţisepunădinainte,încărcatăcucelemaialesebucateşi­osă

poţimâncadupăpoftainimii.Iardupăcete­oisătura,spune­idoaratâtcaprei:

Capră,behăie,

Masă,ridică­te!

Şimasaosădisparăcaşicumn­arfifost.

Dupăcegrăiacestecuvinte,zânaîşivăzudedrum.Rămasăsingură,Doi­ochigândiînsineaei:"N­

amîncotro;preasuntlihnitădefoamecasăîncercaltădatăcem­apovăţuit.Maiştii,poatecăcelespusede

femeiaaceeasevordovediadevărate".

Şistrigăcătrecapră:

Capră,behăie,

Masă,pune­te!

N­apucăbinesăsfârşeascăce­aveadezisşinumaiceisepusedinainteomasăaşternutăcuofaţăalbăca

zăpada;iarpemasă,rânduitecumsecuvenea,ofarfurie,uncuţit,ofurculiţăşiolingură,toatenumaidin

argint.Câtdespremâncărurilecareseînşiraupemasă,cesăvămaispun,eraudintrecelemaialeseşi

abureaudeparcăarfifostluatechiaratuncidepevatră.

Fatamâncădintoatecupoftă,căciflămânzisedeajuns.Dupăcesesăturăde­abinelea,grăicătre

capră,aşacumoînvăţasezâna:

Capră,behăie,

Masă,ridică­te!

Şimasadispărupedatăcaşicumn­arfifost.

"Ăsta­iunlucruminunat!gândiDoi­ochi.De­acumas­asfârşitcufoamea!"

Şibiatafatăeraveselăşizburdadefericire.

Seara,cândseîntoarsecucapradelapăşune,găsipemasă,într­ostrăchioarădepământ,brumade

mâncarepecarei­olăsaserăsurorilecelehaine.DarDoi­ochinicinuseatinsedeea.

Adouazipornidinnoucucapralapăscutşilaînapoierelăsăneatinseînstrachinăfirimiturilepecarei

lepuseserăsurorile.

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

Primaşiadouaoarăsurorilenuobservarănimic.Darcummâncarearămâneamereuneatinsăîn

strachină,greunulefusăbagedeseamăasta.Seminunarăeledeaşatreabăşiîncepurăa­şidestăinui

gândurile:

­CuDoi­ochinu­ilucrucurat.Înainteveneasăseplângăcănu­iajungecâtîidădeamşimâncadenu

mairămâneaniciopicătură,iaracumanusemaiatingedenimic.Pesemnec­agăsitvreunaltmijloccasă­

şiastâmperefoamea.

Casăafleadevărul,hotărârăcaUn­ochis­oînsoţeascăpeDoi­ochicânds­oduceadouazicucapra

lapăşune.Nueratreabăuşoară,căcitrebuiasăbagebinedeseamăcesepetreceacolo,dacănucumva

vreunstrăinîiaducedemâncarefetei.

Adouazi,cândDoi­ochifugatas­oporneascălacâmp,Un­ochiseapropiededânsaşi­ispuse:

­Azimergşieucutine!Vreausăvăddacăpăzeşticaprabineşidacăohrăneştiaşacumsecuvine.

DarDoi­ochighiciîndatăcamcefeldegândurinutreaUn­ochi,căveneanumaicas­oiscodească.Mână

caprapeundeeraiarbamaiînaltăşimaigrasăşiolăsăsăpascăînvoie.ApoispusecătreUn­ochi:

­Haisăneaşezămpuţintelpeiarbă!Ştiuuncântec,ominune N­aivreasă­lauzi?

Un­ochiseînvoibucuroasă,căcidrumulcellung,pearşiţasoarelui,ocamobosise.Selăsăuşurelîniarbă

şiDoi­ochiîncepusă­icântelaureche:

Un­ochi,eştitrează,oare?

Un­ochi,dormi,oare?

Cântăeaaşa,într­una,pânăceUn­ochiînchiseochiulşiadormi.Dacăvăzufatacăsoru­sadormeabuştean,

nusemaitemuc­arputeasăvadăceseîntâmplă.Chemădecicapraşi­ispuse:

Capră,behăie,

Masă,pune­te!

Şiseaşezădinainteamesei,demâncăşibăupânăcesesătură.Apoistrigădinnou:

Capră,behăie,

Masă,ridică­te!

Şimasadispărupedatăcaşicumn­arfifost.SpresearăotrezipeUn­ochidinsomnşi­ocamluăînrâs:

­Ei,surioară,parcăziceaicăvreisăîngrijeştidecaprăşi,cândcolo,aitrastottimpullaaghioase,de m­aisperiat!Dacănuerameuaici,cineştiepeundes­arfirătăcithoinaraasta!Şiarfitrebuits­ocauţiîn toatălumea Da'acu'scoală,că­itimpuls­opornimsprecasă!

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

AuajunseleacasăşiDoi­ochinus­aatinsdestrachinaei;iarUn­ochistăteacamutăşinu­iputu

povestidefelmaică­siidincepricinăcapsomanadeDoi­ochinuvoiasăiamăcaroîmbucătură.

­M­aprinssomnulpecâmpşi­amadormit,aşacănuştiu!,cercăUn­ochisăsedezvinovăţească.

Adouazi,babaochemăpeTrei­ochişi­ispuse:

­AziosămergitulapăşuneîmpreunăcuDoi­ochi.Da'vezidebagăbinedeseamătotcesepetrece

peacolo,cănusepoatesănufiecinevacare­iaducepeascunsdemâncatşidebăut.

Trei­ochiocăutăpesoru­saşi­ispuse:

­Mâineosămergcutineşieu;vreausăvăddacăîngrijeştibinecapraşidacăohrăneştiaşacumse

cuvine.

DarfatapricepucegândurinutreaTrei­ochi,căveneanumaicas­oiscodească.Mânăcaprapeundeera

iarbamaiînaltăşimaigrasăşiapoigrăicătresoru­sa:

­Haisăneaşezămpuţintelpeiarbă!Ştiueuuncântec,ominune!N­aivreasă­lauzi?

Trei­ochiseînvoişieabucuroasă,căcidrumulcellung,pearşiţasoarelui,ocammoleşise.Selăsăuşurelîn

iarbăşiDoi­ochiîncepusă­icântelaureche:

Trei­ochi,eştitrează,oare?

Darînlocsăcontinuecântecul:

Trei­ochi,dormi,oare?

Cântădinneatenţie:

Doi­ochi,dormi,oare?

Şicântăaşa,mereu:

Trei­ochi,eştitrează,oare?

Doi­ochi,dormi,oare?

Şiîncepus­ocuprindăsomnulpeTrei­ochi,pânăcândceidoiochiîiadormirăde­abinelea;darcelde­al

treilea,pecarecânteculnu­lputusevrăji,rămasetreaz.Darcumeravicleană,Trei­ochiînchiseşiochiulal

treilea,casaparăcă­işielcuprinsdesomn.

Dincândîncândînsătrăgeacâte­oocheadăşiprindeacuprivireatotcesepetreceaînjur.IarDoi­

ochi,fiindîncredinţatăcăTrei­ochidoarmeînlege,strigă:

Capră,behăie,

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

Masă,pune­te!

Şidupăcemâncăşibăudupăpoftainimii,poruncimeseisădispară,cutotceaveapedânsa:

Capră,behăie,

Masă,ridică­te!

DarvezicăTrei­ochivăzusetotul,hoţomana Cătreseară,Doi­ochiseapropiedeloculundedormeasoru­ saşi,trezind­o,ocamluăînrâs:

­Ei,surioară,da'ştiic­aidormit,nuglumă!Straşnictemaipricepisăpaşticapra!Hai,scoală,că­i

timpuls­opornimsprecasă!

AjunserăeleacasăşiDoi­ochiiarlăsămâncareaneatinsăînstrachină.Dardedataastanu­imaimerse,căci

Trei­ochiîidezvăluimamă­siitotul:

­Acumamaflatdecenuvreafudulaastasăsemaiatingădemâncareanoastră!Pecâmp,cumîi

spunecaprei:

Capră,behăie,

Masă,pune­te!

Câtaiclipi,iseşiaşternedinainteomasăîncărcatăcutotfeluldemâncărialese,darştii,niştebunătăţidin

carenune­amospătatnoiniciodată!Şidupăcesesatură,numaice­oauzicăspune:

Capră,behăie,

Masă,ridică­te!

Şimasadisparedeparcănicin­arfifost.Le­amvăzutpetoateasteacumtevădşicummăvezi.Nu­i

vorbă,aîncercateasămăadoarmăcucânteculei,darnoroccăochiuldinfruntemi­arămastreaz.

Auzindcelece­ispuneTrei­ochi,scorpiadebabăseumpludefiereşistrigă:

­Cum,golancaastasămănâncemaibinedecâtnoi?!Lasă,c­osă­itreacăeipofta!

Serepezifurioasăînbucătărie,apucăuncuţitşi­lînfipseîninimacaprei,astfelcănevinovatuldobitocîşi

dădupelocduhul.

CândDoi­ochivăzucapraţeapănăşifărăsuflare,ocuprinsejaleaşi,nemairăbdândsăsteaîncasă,o

porniînneştirepecâmp.Dupăceobosideatâtaumblet,seaşezălaomarginededrumşiîncepusăplângă

culacrimiamare.Şideodată,zânafudinnoulângăeaşi­oîntrebăcublândeţe:

­Doi­ochi,deceplângiiarăşi?

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

­Cumsănuplâng,suspinăDoi­ochi,dacămamami­aomorâtcapra?Înfiecareziorugamfrumos,aşa

cummăînvăţaseşimatale,şi­miaşterneanumaibunătăţipemasă,demâncampeîndestulate.Daracu',totul

s­asfârşit:iarosărabddefoameşi­orsămănăpădeascănecazurile!

Zânaînsăoîmbărbătă:

­Nutenecăji,Doi­ochi,cimaibineascultădesfatulpecareţi­ldau,căeunsfatbun.Roagă­tede

suroriletalesă­ţideamăruntaielecapreişi,decumle­oiavea,îngroapă­leînpământ,dinainteauşii.De­i

faceaşacumîţispun,n­osă­ţiparărău.

Şipieriparcăluatădevânt.

Doi­ochialergăîndatăacasăşilerugăpeceledouăsurori:

­Dragisurioare,daţi­mişimiecevadelacapră.Cădoarnucercineştiece,şim­aşmulţumişicu

măruntaiele.

Surorilesepornirăperâs:

­Dacăevorbanumaide­atâta,ia­le!

Doi­ochiluămăruntaieleşicândselăsănoaptealeîngropăpeascunsdinainteauşii,aşacumopovăţuise

zâna.

Adouazicândsetrezirăcutoateleşidădurăsăiasăpeuşă,cesăvezi?Dreptînfaţalorseînălţao

minunăţiedepom,cufrunzeledeargintşiîncărcatcupoamedeaur!Şieramărulăstaaşadefrumos,cănu

credsă­ifigăsitperechepelume.Fetelecăscauochiidemirareşiseminunaucumde­apututcreştepeste

noapteunasemeneapom.DarDoi­ochipricepucămărulrăsărisedinmăruntaielecaprei,căcielcrescuse

tocmaipeloculundeealeîngropase.

Dupăcelisemaipotolimirarea,babaoîndemnăpeUn­ochi:

­Urcă­teînpom,fatamea,şiculegeniştemere!Un­ochiseurcăînpom,darcumdădeasăapuceun

mărdeaur,crengileîiscăpaudinmâinideparcăle­arfigonitvreunduh.Încercăeademaimulteori,dar

defiecaredatăpăţealafel.Şideşisecăznisedinrăsputerişiseînverşunase,nuputuculegeniciunmăr.

VăzândcăUn­ochisetrudeştedegeaba,maică­saostrigăpefataceamijlocie:

­Trei­ochi,iaurcă­tetuînpom,căsoru­tanu­ibunădenimic!Cuceitreiochiaităiosăvezimaibine

mereledecâtUn­ochi.

Un­ochisedădujosdinpomşiseurcăsoru­sa.Darnicieanusedovedimaiîndemânatică.De­arfistat

printrecrengioveşnicie,totn­arfireuşitsăapuceunmăr,cădeîndatăceîntindeamânamerelesedădeau

laoparte.

Pânălaurmă,babaîşipierdurăbdareaşi,cumerasupăratăfoc,seurcăşieaînpom.Daropăţilafel

caşiceledouăfiicealesale:cândcredeac­apusmânape­unmăr,mărulnumaice­iscăpaprintredegete,de

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

rămâneacumâinile­ngol Şiaşasefăcucăn­apututculegeniciunul

AtunciDoi­ochispuse:

­Iasăîncercşieu,poatec­oiizbuti.Darsurorileoînfruntară:

­Te­aigăsittocmaitu!Ceispravăaiputeafacecuăidoiochiaităi?

Fatanuluăînsăseamalavorbelelorşiseurcăînpom.Şidecumajunsesus,mereledeaurnusemai

traserăîndărăt,ci­iveneaulaîndemână,numaibinesăleculeagă.ŞiaşaadunăDoi­ochiopoalăplină.

Maică­saileluăîndatăşiseînfurielagândulcănumainevolnicadeDoi­ochiizbutisesăculeagămerele,în

timpceeaşiceledouăfiicealesalenuputuserăfacenicioispravă.Şi­nlocsă­imulţumeascăcutoatele,

prinserăşimaimareurăpedânsaşiîncepurăaoprigonişimaimult.

Într­ozi,cumstăteautustreleînjurulpomului,seîntâmplăsătreacăpe­acolocălareuntânărcepăreaa

fideneam.Zărindu­ldedeparte,celedouăsuroristrigară:

­Doi­ochi,ascunde­terepede,sănunefacicumvacasadeocară!

Şiapucândîngrabăunbutoigolceseaflalângăpom,îlrăsturnarăpesteDoi­ochişimaitupilarăsubelşi

mereledeaurpecaretocmaileculesesefata.

Călăreţulseapropiedepoartaşicesăvăspun!Eraunvoinicdeflăcău,taremândrulachip!Opricalul

şi,parcafermecat,rămasecuochiiaţintiţilaminunăţiadepomcufrunzeledeargintşipoamedeaur.

­Alcuiofipomulăstanemaivăzut?întrebăelpeceledouăsurori.Cădemi­ardăruişimieocreangă,

i­aşdaoricemi­arcereînschimb.Celedouăsuroriîlîncredinţarăcăpomuleallorşisearătarăbucuroase

să­ipoatăîndeplinidorinţa.Daroricâtsestrăduirăsărupăocreangă,totulfuzadarnic:crengilecupoamese

trăgeautotmereuînapoi,denufuchipsăapuceniciunadinelebaremocrenguţă.

Atunciflăcăullezise:

­Mareminuneşiasta!V­aţilăudatc­arfipomulvostruşi,cândcolo,nusunteţiînstaresărupeţi

măcarocreangădinel!

Darelenuşinu,oţineauîntrunacăpomularfiallor.Doi­ochiauzisetotulşi,înciudatăcăsurorileeinu spuneauadevărul,ridicăbutoiulşidădudrumullacâtevamere,careseoprirătocmailapicioareleflăcăului. Cândlevăzu,rămasecuochiilaele,uimit,şiîntrebădeundeveneaumerele.Şicumn­avurăîncotro, suroriletrebuirăsămărturisească,spăşite,cămaiauosoră,darcăpesoraastaalornuoputeaulăsasăse înfăţişezedinainteaflăcăului,căcinuaveadecâtdoiochi,catoţioameniiderând Călăreţulnuluăseamă lavorbelelorşi,cumvoias­ovadă,strigă:

­Doi­ochi,undeeşti?Iavinoîncoace!

AtunciDoi­ochiieşifărăteamădesubbutoişicălăreţul,fermecatde­oasemeneafrumuseţenepământeană,

îivorbicutoatăcăldura:

7/26/13

Pomul cu merele de aur - poveste de Fraţii Grimm

­Îmispuneinimacătuaisăpoţirupeocreangădinpom!

­Debunăseamăc­amsăpot,răspunseDoi­ochi,cădoarepomulmeu.

Seurcăînpomşifărăniciunpicdeostenealărupseocreangăcufrunzesubţireledeargintşipoamedeaur

şi­oîntinseflăcăului.

­Cucete­aşputearăsplăti?întrebăel.

­Vaidemine,sărmana!Dedimineaţaşipânăsearatrebuiesărabddefoameşideseteşi­miducviaţa

numaiînamarşisuferinţă.Dete­aiîndurasămăieicutineşisămământuidechinulacesta,altcevanumi­

armaitrebui!

Flăcăulseaplecăspreeaşi,ridicând­ouşurel,cape­odulcepovară,oaşezălângăelpeşaşi­oaduse

acasă,lapalatullui.Acoloporuncisăisedeacelemaifrumoaseveşminteşisăfieospătatădupăpofta

inimii.Şifiindcăoîndrăgisenespus,oluădenevastă.Şiprăznuirăonuntăcumarealaişiveselie.

DacăvăzurăsurorilecăflăcăulcelfrumosoiapeDoi­ochicuel,începurăs­opizmuiascăşimaimult

pentrunoroculcaredădusepesteea.

Dardelaovremeparcăîncepusăliseogoiascăinima Şiprinserăagândieleînsinealor:"Barem totebinecăne­arămasunlucrudepreţ;pomulcelminunateaicişi,cutoatecăniciodatăn­osă­iputem culegeroadele,osăiseducăfaimaatâtdedeparte,căomulţimedeoameni,deprintoatecolţurilelumii, vorvenisă­lpriveascăşisă­llaude!Şi,cineştie,poatec­osănesurâdăiarnorocul!"Darşiaceastă speranţăsespulberăcaunvis.Adouazidimineaţă,iapomuldeundenu­i!Pierisecafumul Şiodatăcu elpieriseşinădejdea Şichiarînaceeaşizi,privindpefereastră,Doi­ochivăzuminunăţiadepomcu frunzeledeargintînfaţaiataculuiei Cealtaarfipututsă­ibucuremaimultsufletul?!Pomulîşiurmase stăpâna.

TrăiDoi­ochianimulţi,înbucurieşifericire,şiaproapecăuitasecâteavusesedepătimitdepeurma

celordouăsurorihaine.Dariatăcăîntr­obunăzidouăfemeisărmanebăturălapoartacastelului,cerândde

pomană.Şiprivindu­lemaiculuare­aminte,Doi­ochirecunoscuînceledouăcerşetoarepesurorileei.

Sărăciserăîntr­atât,căajunseserăsămeargădinpoartă­npoartă,cerândsăfiemiluitemăcarc­uncodrude

pâine.

Doi­ochileprimicubucurieşiseîngrijicadeacumîncolosănumaiducălipsădenimic.Iarcele

douăsurorihaine,văzândatâtabunătatedinparteaei,secăirăamarnicpentrurăulpecarei­lfăcuserăîn

tinereţe.