Sunteți pe pagina 1din 115

,

.. .

1) 9(
CU Pli ti H5Xt S3 3
' . ,
d e-
Ui
Pro[es0 r ld. Ltce ul
-
-
CA '\\Pir
TIPOGRAFIA "GUTENBERG", 1\'\IHAIL S. GHEORGHIU
192 li
MONOGRAFIA O R U L U I CMPINA
ISTORIC SI DOCUMENTE
'
DE
S TOICR TEODORESCU
PROFESOR LR LICEUL DIN CIIMPINA
CMP INA
TIPOGRAFIA "GUTENBERG", MIHAIL S. GHEORGHIU
1Q24
. fe autorului Toate dreplunJe rezerva
~
/

Lucrarea de am mna[ de un singur gnd,
anume, de a mai ales ce
1
or din Cmpina,
oglinda vie a islo1 ice, a acestui prea frumos
Cmpina se de un renume mondial, prin
subsolului; lot acest este numerotat si socotit
' '
ca un centru climateric destul de apoi desvollare
acest renume, nu fnlrece prea mult, din trecut,
cnd era socotit ca vama-schela-cea mat de a principalului

Tin
'
pe cale - tndemnul
cel mai ce l'am avut fn executarea acestei se
d-lui avocat Ciprian Rafiu, care fn calitate de avocal-
procuralor al Domnului Doamnei Conlese ele Blomc,
- proprietarii Cmpina-Voila, - a bineooil ami
pune la toale documentele inedite, privitoare la
deci la prin aceasta, lucrarea s'a putul rezema,
oarecum, pe un material documentar, inedit fJropriu, care
m'a ajutat foarte mult, n fixarea rost ului intim al acestui
n trecutul
Deasemenea aduc d-nei Sfetcovici -
Folescu - D-lui Iancu Dumilrescu, care mi-au pus la
\
- 6
un mai restrns de documente, care mi-au servil tol pentru scopul
expus mai sus.
preliminare dela Academia Arhivele Statului,
au fost inlesnile de Onor. din C'mpina, prin suma de lei 15.000,
pentru care-i aduc mele. Cmpina in schimb, pri-
30 exemplare din lucrarea de
Din parte-mi am - all ct mi-au permis -
a achita de o indatorire pe care o am de acest
- de acum 5 ani, i-am nchinat munca mea profe-
- de a-i seri istoricul care-i este lreculul, mun-
cind pentru prezentul viitorul cullural-suflelesc, voiu fi conlribuil
eu de alJii, ct de la ridicarea continuarea
renumelui acestui prea frumos al Romniei ntregile.
22 Iulie 1924 Cmpina
Rutorul
: lnlrucat n cuprinsul lexlului, se menflonale o de cuvinte
care au nevoe de aplicare, se va avea n vedere, tabla dela
'
,
CAPITOLUL I
asupra - sate,
- n c.uprinsu 1
Monografia Cmpina, am nu att pentru
care vor fi o parte din cele expuse mai
la vale , ct pentru marele public, care mai putin initiat n tre-
cutul istorico geografic al poporului ro-
mnesc, va putea desprinde alte lucr uri, cu mult mai folosi-
toare din acest ge n de cercetare, dect din orice fie
ea care nici nu nici nu
cu pe om.
pe care am n paginele acestei este,
de a fapta, lot lucrul, fi e a
unui sat, e tc , nu este un lucru de azi pe mine, ci,
munca a unor serii
ntregi de genera \ii, cari s 'au nencetat, lucreze
nfrumuse{eze, locul pe care l' au ocupat, mun-
cindu-1 din lransmi\ndu-1 celor de azi, ca un
dar binecuvnlat, de care tre bue tinem seama, pe care
datori suntem, duce m mai departe pe calea progre ului
folos ului
stau lucruril e, apoi cred sunt a
mai ntiu, Cmpina, din zi ua de azi, nu este
a celor dinli locuitori ai ei, ci din
este o alegere bine care asigura, - cu att
8
mai mult atunci, - o de desv( llare
dealungul veacurilor.
Faptul neamul nos tru azi, pe care-I
cu tojii, nu este o ntmplare, ci din potrivil, o necesitate
de care poporul nostru, nu s 'ar azi p e
aceste meleaguri. din timpuri imemori ale, ca
indo-gcrmoni, sau poate ca paleoliti ci sau
neolilici, s'au fixat de inelul carpatic, care este singurul ele-
ment geografic, n aces l sud-est e uropectn, care a puiul selecjiona
determina neamul nostru, dealungul veacurilor.
Nu esle nici o mirare, poporul rom nesc, azi es te
deosebit esenjialmenle de toal e celelaHe neamuri
toare; dar nui mai pulin ceia ce a conservat a
tins spre o osebire il neamului nostru,
cercul Carpatc-muntii Apuseni, a ndeplinit cu o exoclital e mafe.
de selccjion<Jre In
mijlocul acestui cerc, jur mprejurul neamul nos lru
putut continuu aproape neschimbat caracterul daco-roman.
Dacilalea era o iar romanitatea
s 'a efectuat tol n mijlocul acestui cerc geografic. Elemenlde
romanizatoare, n inferiorul acestui cerc - inde-
lungata peregrinare din Jlalia
1
) - au tre buit
sufere o conturare - o slecjionare - s ub
influenfa noului mediu geografic carpatin
2
) ; !;ii n s il ua ji e
se petrece faptul lelurice, foart e curios, ele uu
impus nucleului dacic numai limba - ca eleme ut comunicativ
'
de int eres profesional, sau poat e in voluntar - , dar n'au fos t
n s tare schimbe element ele de e tnicii
att de is bilor deosebile de ale romanului. '
Haina, cnf ecul ele. etc., nu s unt
ci elementel e real e, de organi1.are
ale funjn romanului, direct al dacului. 3)
') Pentru amplu! chestiunii vezi N. Iorga: Chestiunea Duni:irii
de Munte 1913 P<lg. 25

2
} Pentru vezi cmtea mea: mediului geografic
Jstonc / 1supra popoarelor Ciimpina 192 1.
) Pentru vezi N. Iorga: Portul popular romanesc:
de Munte 1912. pag. 14

-- 9
Astfel poporul romnesc n primele lui nceputuri,
el a continua t desvoll a, se para nencetat, aceste comori
proprii, individualizndu-le la exces, desigur prin
marca a ocupat de el.
Cosmopolit n sale nea-
mul nostru n'a putul deveni e lementul care
l'a ferit de a fost, lot
turii nooslre.
tine m de faptul islorico-elnografic,
neamul nostru o fos t este nconjurat de popoare multe la
deosebit e fiecare'n part e toal e nu
mirare ne pute m pune nlrebar 'O: cum a neamul nos lru,
nei nfluentat, sau chiar nedislru? foa! te
de dai: tilr:i noastr e , - c um este con-
centri c: munte, deal, cmpi e, - el a indi-
v i d u a li 1 tt! c d a c o -r o m a n , a n e a m u lu i n o t r u .
El - pumntul - a ascuns snu-i frumos pito-
resc, acesl nea m de oumeni, de: furia , sau
tuturor vecinilor romnesc esle creatorul si
'
forul elnice a poporului romne:;c.
Dar nu este s ufici ent de s pus, numai all, ci tr ebue a
cum acest a putul indeplini oce t mare rol de
al neamului nostru.
Pc acest dispozitiv conce nti ic al formelor de relief,
p5milnlul nostru este radi al concenlri c, de
ruri, cari au ajutat ca neamul nostru se desvolta,
binentele , pe linia acestor ruze - vui - dela centru
spre periferie
1
). Di spozitivul acestu, du nos tru caii-
Lal ea de organicitnfe de orgoni za re - de vietuire - dealun-
gul veacurilor.
Fttdi acest di spozitiv, neamul nostru, n'ar fi ovul o
de amestec al: graiului , portului, limbii, caracterului,
ocupatiei e le. ele. Ne-am fi desvoltal fragment ar separat,
poal neamului.
-------
1) Pentru amplul chestiunii vezi car tea mea: poporul
romnesc. Cc1mpina, 1922.
- 10 -
putea zice, daforil numai aces tui s is tem rodial-
ccnlral, neamul nos tru, a puiul fi n ntinderea
lui, de durerile ca de bucuriile, nduraf e s au ovufe, n tot
timpul viefuirii sale, pe acest romnesc.
N'a fost cntec, core nu de la ce nlru spre
periferi e, undele spumegoase sau line, crislaline sau turburi,
ale tuturor rurilor, din cuprinsul acestei
N'a fost un schimb natural, sau un comerl organizat, care
nu se fi purtat pe: drumurile, polecilc sou plaiurile nccz:; tui
romnesc, dela centru s pre margine, sau inve rs .
populati e i, mai domoale sau mfli repe zi, s'au
efectuat lot pe drumuri, depe
vremea Romanilor ziua de azi.
prin urmare gradul de viabilitate n
omogenila le, care I-a acest dispozili v al de pe
ntregul cuprins al
Nu e deasemenea nici o mirare masa mare de popu-
latie se azi pe aceste lics il e de sale, care se
ca frumoa se scumpe, pe albia rurilor cristaline,
dela centru spre margine. Erau s ingurilc locuri de
ale elementului romnesc, dela s pre de al cmpi e .
nalia n secolele trecut e, va fi le gat exis fe nla
de cmpie ei, nu se poate nega; dar primul act
al pe a cest s e cade
de acest centru ardelean sale radiale.
. La vorbind, o privire a s upra
dm cuprinsul cele mai multe mai dese, le ca
0
jur mprejurul ardelean munplor Carpa ti
dealurilor 1). '
Ele o de sunt
rezultatul unui prim proces geografi cois foric, dela care apoi
s'a. mai deparle s pre cel de al doil ea: popu-
lati e i spre nfiinfarea unui al 2-lea de
create de camp1e mfunc lie de ea, ziua de azi. Dea-
semenea este demn de remarcat satele cele mai vechi, tot
1
) Pentru vezi: S. Geograf. Romniei 1921.
-- 11
la inle rsccpa munte lui cu dealul, e gd.sesc. Sunt sale ale
nume o vechime mare, ale e timologi c, azi
nu-l pute m explica. (Rmnic, Sion, Chi ojd, e le.)
In cerce tare a acestor dda munt e, este bine a
fd ce remarca, ele au o explicare : C ea -
cea mai - este, aceste s unt r ezultatul fir ebc
a l lor pe aceste \ care merg dela centru spre pe ri-
fe ri e ; prin urma re se pe un drum mare sau mai mic
,
de comert.
Efectul acestei a)ezur i se resirnnte att de mult nct,
drumul este cu nwre, se pe vaiea aceasta, nu
numai un ci mai multe. Exemplu: pe valea Ollului se
a fl il: Sibiul, R. Vlc ii, Slatina. Pe val ea Prahove i :
inte rme diar, Cmpina.
Pe val ea Gheorghe, inl e. -
mediur, nu sale mari : Nehoiul;
acest lucru se poate pr et utinde ni.
C e a de a 2-a conditi e este toate
intermediare - dela un captit cell alt al ex.:
- se mai foart e mult pe aportul destul de
mare, pe carel dau toale satele depe paralele
cu cea
In cazul de pe ntru Cmpina, am putea spune ,
ea se pe toale ne voile de - reci proc
C mpina - ale satelor de pe Doftane i, Provi\e i etc.
1
)
Nu e mai putin ca reci-
procitate tr e bue condi\iune: ca
int e rmediar depe valea mare - deA. : Cmpina -
se nu la mijlocul acestor la te rale,
n orice caz, nu fi e prea spre lor n cmpie. ca
ilus trez mai bine acest lucru, n'am dect atrag atentia,
as upra de Munte, s punfind ace -t l
n vechime nu a ll prin rostul de vamd. pc care-I ayea
prin pasul Bratocea sau Tabla Bulii, ct prin marele aport, pe
carel sate le une i singure n timp, din pre
1
) Vezi harta regiunii n
- 12-
care n cea a unde se sa tele c le
mai numeroase, vechi foarl e mari. Azi to: comer lul viala
se numai pe ajutorul aceste i
Spre apus, n'ur fi nici o vale. C ea a es te moi
mult e sal e. Rost ul ei se n
ocna de sare, att nimic mai mult .
In ce raportul de ntre valea
cele paralele secondare, se mai poate face
consideraJiune. S e unele secondare
paralele, fiind mull mai mici, s unt mai pu(in accesibil e
Neavnd le ra se, aces te sale s unt n mor e
part e pe pantele ncavnd n nici o parte o
mai de case. De aici fe nomenul, e le au caracte rul
n mare parte, al unei nchirciri, progresnd gre u dnd un
coeficient de e migranji, fie s pre fie s pre satel e
depe val ea cea mar e, vecinii. Cazul n pe ntru val ea Pro-
vitei cu satele: Provij ele, e le.
Sau s e cazul, cum e pe valea Doflcmc i, cu
are o atunci imediat satul devine mare ; ntruct
locuitorii simnl avantajele de pe un loc ne ted, rnai a les
la munt e - , atunci, muljirea popul a ji e i, la lndesirea
caselor ct pe aci la un fel de de ....
Cazul satului Bre bu, care dintr'o ochire, ajuns n
mijlocul lui, pare s ilit cauji: c en-
trului, cafe neaua .....
Proces ul de ndesire a caselor n Hrebu, se
cel putin la linia lui. locuitori, iubesc satul lor
locul __ e __s te a .. ne faptul, ntreaga
terasa __stanga a raului Doflana, eslc n ntregime (vre-o 6 km.)
frumos Ja lini e, cu
In frmp, Intreaga va fi de case.
nordrc? a __ te rase i e:_te n ntregime mai
acum JUr;tatatea sudica sa fi e ea n ntregime.
M __a sus de . Brebu, te ra sa, dispare forma
r e.gulafa a . casele s unt nghe muil e,
sf1os P: clma vau, de care nu se poat e deslipi cu una
cu doua.
Cl\PITOLUL II
a Cmpina, cu a
celorlalte vecine.
Cmpina esle pe frumoasa val e a Prahovei,
la o d e purtare d e 30 km. de la 90 km. de
vale se poate n 2 bine distincte.
Prima parte ar ncepe dela pas ul Pre deal ar tine la
satul Comarnic; iar cea de a 2a part e , dela Comarni c
dincolo de satul
1
) Intre aceste 2 componente ale
este o d e ose bire anume : cea din ti este
de terase, iar valea , se aproope n ntregime la
c ele 2 pante ale sale, prin mijlocul cu un
uniform apa rului, schimbnd tona
lit at e, din cnd n c nd, prin vuiri mnioase dis -
trugtttonre de poduri, de copaci, sau
vara cea de ploile ine rente re giunilor muntoa-
se. 1!1 portiune , s unt re c e nte de natu
c ea pur
Dex : Sinaia, Azugn, Pre denlul, n'au nici
o vechi me de 100 ani
2
) Ele sunt crea{iunile industriei moderne
ale aerului recrealiv al muntilor, la piciorul
s'au fundal pentru viligiatura
1) Vezi harta regiunii n
2) Mss No. 1457, Academia din 1810, nu de nici un
sat; Sinaia c numai ca
Mss No. 3986 J\cademia din 18ll0 cu 12
familii preot.
- 14 --
Partea 2-a a un rost geografic determi-
nat prin terasele sale mai mult lungi dect late anume ((?ra-
sa pe care sunt satele: Breaza de Sus de Jos, Podu
Vadului - mai pujin acesta, terasa se aci foarte
mult terasa pe care s'a din limpu
ri: satul, apoi trgui azi Cmpina.
Ct Comarnicul, el se mai mult ca un sat
de intermediar, ntre aceste 2 componente ale
Prahova.
am det ermina! mai sus vechimea celor din partea
a care nu are nici 100 ani de
n schimb acest Comarnic apnre ca o foar -
te veche,
1
) ndeplinind n primele timpuri un rost pur geogra
fie n cu valea Prahovci, ca re depP. vre ma a anu-
lui 1431- 33, era ca un comercial-ntre
Brasov si Tara
2
\
, , ' J
n secolului al XV-lea se de
un drum al Prahove i, bineinteles satul Comarnic,
cea mai pe vale drum
al Prahovei, nu este de mirare mai trziu, mentionati
pe ndeplinind ocupajia de ai acestui vechi
'
drum de ncgoj; cleei o ocupa fie de o aplicabilitate strict geo-
n primele nceputuri.
Deallfel nfelcgeau e.'ercile
ocupajie cu din care utili1.au de
vreme acest drum al Prahovei, lor, spre inte-
riorul cu ajutorul Prahoveni, Cm
pineni,
Dintre cei cari de mulfe ori, cu denc;ila
. 1) Este pomenit n 1674. Vezi D. Z. Istorin Comertului Bucu-
1908 pag. 1
2) _1. Bogdan: cu Ungureasci'i
1905 Scrisoarea l11i jupn 1\lbu pag. 251. ''
. , pentru ::tnul 1LJ.76 9.s. Vlad """
va slobozi: dumnezeu drum unle pela pe Prahova pc
pe ....
ibidem: pentru anii 1ll81 82 pag: 286 - 7 scrisoarea marelui vornic
Cazan
-15-
cu erau tocmai
nicenii, cari, atunci cnd alti Prahovenii n special -
se ntorceau cu marfa deln spre
ceau neaj uns uri cnd treceau pela Comarnic, des-
marfa n carele lor, spre a o duce ei
spre
Or operatie de producea
0
acestora din in
n anul 1775 Noembrie 6, fac o p!ngere Alex-
andru lpsilanle privitoare la aceste ale
plnge rea Domnului: " .....
ne Dornnia me a din jalba acestor cum nu
esc pe Prahoveni srt vie cu aici
ci o ei n carele lor de o aduc aici totdeauna au
avut dectcori s'au schimbat pe cine
apuce paguba. pe Prahoveni snu pe Cmpi
neni 1) sau pc ca nu fie
voinici Cmpine nii, nici a sili pe numitii negus
tori ai companiei le ei marfa aci ci cu Pra-
hoveni care scol marfa din cu aceia aici .. " )
cum vedem din acest document
intelegeau profite ct mai intens din
zare a satului lor pe drumul de comer\ al Prahove i
la nevoe singuri dreptate. n urma ace lei
plngeri domnului n timp, ei se
vor fi cumin\it sau ba, nu preciza.
In orice caz satul Comarnic, mai are un rost bine
defi.
1
it, fiind al doilea popas - primul, satul Breaza - pentru
Bfirsani (din tara Brsei), cari cutreerau muntii
luati cu pentru dela boeri sau domn.
Oeobiceiu "stnele de le aveau Brsani
pe muntele Buceciului sau pe al Leaolei (sau
3
)
Popasul acesta - Comarnicul - era pentru lun-
t) C111pincni, sunt in nnul18 O vezi tabla res-
deln urm5.
2) V. 1\. Ureche: Istoria Romnilor. vol. II yag. 1 l
3) N. Iorga: Romnii. 1 Q02 png. 356
- lG -
l 'lor Cnd pentru o oarecare tuns ul oilor se
su OI " c . l A
facc 'n Ia popas urile din Breoza, din omormc, vama ane i
Ia e de 40 bani, pentru vechea a poverii "
1
)
acestea au fos t cele vechi a le sa tului
Comarnic, el se nencetat, profilnd mereu d e
silua(ia lui , de saf pe un drum vechiu de comerf; iar azi
Comarnicul este o localitate destul de n cuprin-
sul prin jnduslria lui, cu cari-
ere locale de de var, ciment, indus tri a le mnului e le.
ca ne focem o idee de lui n pragul seco-
lului XIX, l ve dem trecut n colografi a din anul.
181 o : de lemn Preot case parte p. loial SUflETE
1 2 174 36S 396 761
1831 - 32 J) : Suma FAMILIILOR dajnlce. nedajnlce totalul familiilor
276 12 288
in 1840
1
) familii Preoll.
sos 2
Azi Comarnicul este un sat mare nfi e fa lea
pe care n vre mil e trecute creiat-o, n mod natura l, s ub
nrurirea condijiunilor ge ografice a bogiljiilor na turale lo-
cale
Ne cobo:-m acum mai s pre s ud, anume la prima !e ra-
cu mult mai dect pe care se salul Breaza.
aceasta esle lllf1i mult decl n'avem dect
ne gndim la exlre milal ea a e i, care nume le
specific de Capul C'mpului, ime dia t c u satul Comarnic
'
iar extre mitatea numele de Podul Vadului, ve-
Cmpinei. Pe ambele se dar aceste 2
sale, iar Ia mijlocul terase i, se Breaza.
deci azi, ntreaga de ome-
de la un f Ia cellalt.
1) Ibidem pag. 357
2) Mss. No. 1457 Academia Romiln<'l
3) AnAl e parlamentare voi. Il pag. Lf86
il ) Mss. No. 3986 Academia Romn.
i

documentului No. 54
O veche pe sir. Grivi{ii
-17-
Dela sine este inteles, primele au fost la mij
locul acestei terase, acolo unde era mai iar extre
au fost ocupate de ulterioare, necesare
ine rcnle. omul s'u ntins cu lui, nu
drumul mare al comertului ci apropiindu-se dP. (>},
lund parte la foloasele ce i le oferea zilnic sigur
- mai mult n vechime - azi mai tangential.
In orice caz, chiar azi temeiul satelor: Breaza, Capul
Cmpului Podul Vadului, n strada - drumul
mare - nu n ulite, care abia acum pare se
se deschid chear.
Pe apare ca sat vechiu, Breaza.
chear mijlocul ei, era prea mare, pentru primii locuitori,
ne trezim n pragul secolului 19-lea, cu men{iunea a 3 Breze.
ln1810
1
): biserica zid Preoli Case. femel
a. Breaza de sus hram. Schimbarea la :
b. " "jos " Sf-tu Nicolae :
cu
c. Breaza "Sf-lu Gheorghe:
cu
.
. .
1 1 61 123 117
1 2 50 103 86
11 14 16
1 2 90 240 200
3 7 4
total 3 5 215 487 '123
In 1831 - 32
2
):
total suf/ele
240
189
30
440
11
910
Breaza de sus : familii birnicc.
257
nebirni ce.
42
total familii
299
In
Breaza de jos : 238
1840
3
):
Breaza de sus:
Brenza de ios:
J
familii
319
319
638
40
preoti.
4
4
--
8
278
577
1) Mss. No. ll157 Academia
2) Anale parlnmcntarc voi. Il pag. ltRfi . .
Brrnzn este in lfl711 in rilnclul .sd1lil CJ.mpina" D. z. furmca op. ctt.
3) Mss. No. 39H6 I\cadrmia
2
- 18-
Cine merge azi
nici un indiciu nu poate avea, de unde ncepe unde se ter-
vreuna din Brezile, mai sus. Numai localnicii, da-
ntrebi, li spun dela "pod" ncepe Brenza de sus, snu
cea de jos. Noroc cu podul, altminteri mare
s'ar produce; att de unite sunt casele nc eslor sate.
Terasa pe care este Crnpina, se m-
parle n una propriu - - cea mai mare -
pe care este cea de a doua, la nordic
fiind din cea mare, de e roziunea ruletului torent, f:m-
pinila, pe core s'au nghesuit satele: Cornul de jos de s us.
1
)
Aci tera sa fiind mult mai se
n linie, iar casele mai
mull 5au mai pujin regulat,
nu nimic allccva, dcc[ll numai
posibilitatea de se fenomenul, aproape n
ntregime, locuitori isle (i, n mod cflt se poate
de temeinic, mese ria zidarii, a facerii sobelor, cioplitori n
ele .. Azi Cmpina aproape n n-
tregime, ei constructie a caselor cu: sa
lahori chear antreprenori, din ace le sale.
Acest e sunt relativ vechi, iCir n preaj ma secolului
19-lea se astfel:
zid preot
181 O
2
) Cornul de sus : 1 1
.,
"
jos : 1 3
cu
total 2 4
familii birnice
1831-2
3
) Cornul de sus: 47
Cornul de jos: 47
loial 94
1) Vezi harta impr<>jurimilor fn
2) M ss. No. ILJ 57 A.Lademla
3) Anale parl ament. voi. 11 png. qH().
caso
28 71
62 121
3 8
93 190
nebirnice
10
13
23
fumei totalul sujlclcfot'
66 137
128 261
7 15
191 416
totalul fallli/iilor
57
60
117
- 19
familii preot-diacon
1840
1
) Cornul de sus: 103 3 1
Cornul de jos: 156 1
total 259 5 1
lnfine, la sudic al terasei Cmpinene de
apa rului Doflana - care se pela acest' cap sudic
al e i, cu directia de Prahova S-V - se satul
constituind un sat de a seriilor de
lerase: Comarnic - Cmpina. putea chear zice era
loc de un avanpost, pentru partea cea mai
cea ma1 veche, depe cuprinsul acestei Prahova.
Satul este aci la apropierea confluentei 2) Dof-
tanii cu Prahova, la locul - singurul loc - de intrare, pe
valea Prahovei.
CFi aceste condi{iuni sunt reale, exact utilizate,
n sens geografic, de oameni, este faptul temeiul satului aci
se iar o extindere a satului, spre marele con de
dejectie de mai la vale, al Prahovei, pare este cu totul re-
perspectiva ntinderii n viilor.
Era firesc fie oame nii ntelegnd o
lecare spre sud trebuiau renunte la avantajele
oferite de schela Cmpinii industria de azi .
..., Azi, satul toarce firul vieluirii lui zilnice, la
olalla cu Cmpina satele vecine.
De aci trguesc n industria
sesc toti ocupatia - zice chear integral - tol aci n
locul ocupat azi de satul : tutu-
ror drumului multi dintre locui
lorii lui, le lin calea cu: crciumi, hanuri , etc .
necesHntea de a satului s'a resimnlil
de multa vreme, sub impe rativul geografico-econornic, expus
mai sus, se poate conslrlla, el este mentionat n documente
din annl 1660,
3
) cnd se un Radu din
1) M ss. No. 398fi Acad. Rom.
2) geografic popnlnr este ncestn de E:x : guru V1tiorii (ru).
3) Vezt cioc. No. 5 ancA.c.
-20 -
care ia parte ca martor In o vnzare pe care o face
de Cmpina. Deasemenea n anul 1674 Martie 12, n-
tr'un hrisov domnesc al lui Duca Voevod al Rom-
se spune nlre mullele sale "carii n
se satul care ca cel d a ll e fie
n pace slobode pcnlru cailor de olac, de soli
mari ... "
1
)-
Deallfel cntagrafia din 1810, nil astfel :
181 o : lemn pi'COt-dlacon case femel total suf/efe
cu 1 2 1 56 109 103 212
jig5ni..:!
11 31 21 52
total 1 2 1 67 140 124 261
18312
3
) familii birnice nebirnice S u m a ( a/Jl i 1 ii 1 o r
77 9 86
fn milii preot Suma familiilor
1840
4
) n
97 1 97
Omul al binelui
fixat sa, mai nti acolo, unde supravi e tuire a i
era pe rfect Nu-i mni pulin el o fos t
nevoit a se n locuri mai pujin pri elnice, dar
apreciind avantajele mai bune, a tre cut peste
aceste lipsuri ale lui proprii, n func ti e d e sat e le
vecine mni apropiate sau mai fiind un fel de
ale acestora.
Ca exemplificare a celor spuse, gndesc la
snte dinprejurul Cmpinii, de care depind, care n'ar
putea fi inteles rostul lor. Vecin Cmpinii se satul
Poiana, aninat, put ea zice, la oblncul dre pt - r-
pos - al Prahova.
depe terasa Cmpinii, ai impresie, casele
suprapunnduse integral, ca pe o aproape de
1) O. Z. Istoria 1908 pag. J.
2) Vezi Mss. pentru 1810
"
" lliW
- 21 -
ve rsantului ul Se Poiana, dar
nu se vede poiann, chiar de ci mai re pede ar
fi trebuit capete alt nume mai potrivit
l{os tul so.lului, po. re a fi legal cu valea Prahove i, dar mai poate
fi socotit ca un fel de legrUul'ii
1
) ntre satele Provifa Crn
pina. La dre pt vorbind, azi trece rea din Cmpina spre Provifa
se fac e pe aci prin Poiana, escaladnd versanlul, care numai
pe aci li loc mai pri elnic de tre cere.
ce trece re ! Punctul suprem al anliclinalului,
numire a "la cruci". De ce? Urcare a la vrf, fiind oare-
cum grea, au simlil romnii localni ci, nevoia unei
f. rin cruci , a lui Dumneze u, au urcat s au scobort
cu bine ?
pul e a pre ci za. Mai insinuez
a ceste cruci s unt pentru o rechemare la re alitat e a
principiului : nu furi , nu ucizi, prin s ilueta
a Dumnezeului, care ve de lotul n
timp, nci pe acest
In orice caz, cu s au aceste semne tre-
ce re a pe aci s e face.
Comunicft{ia ntre valea - a rului Provi(a -
vnl e a Prahove i, aceasla este . C5. ea
parl e din complexul intereselor come rcinle, ce se efectuau la
schela Cmpinii, nu incape nici o deoarece ace l
sat, este me ntionat n actul lui Duca din 167 4, socotit
fiind, fac e el parte dintre satele "carii n
Cmpinii" 2).
zid preot case
J n 181 O
3
) are : 1 1 4 3

96
femei
92
Total suj'lete
188
Biserica es te ca
total familii
12
familii birnice
In 183132
4
) are: 6
1) Vezi ha rt a r egiunii,
2) ibidem op. cit.
3) ibidem M. s. p. 1 10
4) pentru 1831
ncbirnice
6
In 1840
1
)
familii
66
-22
preot
1
Un alt saf vecin Cmpinii ntr'o continuare a
sa tului Poiana, este Bobolia, lot pe d:-capta rului Prahova.
lui este ct se poale de anume, pe por-
liunea dintre rul Prohova, n partea
un fel de - secondat - d o
fime cu mull mai ca celelalte. des tul d e
dar foarle a ispitit pe om, acesta
casele dealungul ei, unde rul PrC:thova, esc din val ea su
scobornd spre sud, dincolo de saful
De data aceasta, satul numai are comunicatie cu valea
- -, a Provijii, mai ales cu versanlul dr ept
al Prahova, este din ce n c e mai nalt, prin urmare
devine inaccesibil.
pe acesla J putem socoli, ca parle din com-
plexul satelor mprejmuiloare ale Cmpinii, un fel de dafJ/tua
penfru ea. es le o mai - nu es te pome nit n
catagrafia din 1810 - se poate lesne intel ege, de oarece,
zarea, deci ulilizarea acestei lerase scunde, s'a putul ndeplini
ullerior pe nce lul, ea ne fiind deadreptul elementul
geografic, care fi putut ispiti mai decuvre me pe om. Asa
V 1 )
gastm mentionat satul abia n:
1831-2
2
) cnd are: 30 familii birnice 5 nebjrnice lofal 35 famHii
.. 3 ' ,
In 1840 ) cnd are: 38 familii preot.
Rostul viejuirii att a Boboliei a Poiane i, n leg ii-
cu industria
Pentru ca ne s e ama mai mult cum omul a
.. cu orice teren, care iar a s iguril
vte fmrea, n am decat sa pomenesc de sale, care azi sunt,
ca un de suburbii: suburbane, care stau ntr ' o
absol uta de Campina 1).
Il ibidem .Mss. p. 181JO

LJ] Fac parte, adminislraliv, din Cmpina.
23 -
Ele s unt: Slobozia la 1 Km. spre sud pe
drumul CmpinaTelega, lot la de dar
apronpe ntr'o continuare. Slobozia pare oare
cum se faptului ntre sat,
sonddor. care va mpie deca contopire ine
renUi, vreme, din portiunea va isvor

Dinlre aces te 2 cea mai veche este Slobozia t ) ,
care poale fi socotit ca un de ntre
Cmpina.
In 1810
2
) are: 1 zid, 1 preot, 50 case, 99
91 fe me i, total s ufl e te 182.
In 1831-2 are: 48 familii birnice 7 ne birnice, total
familii , 55.
In 1840 are: 67 familii, preot.
Satul nu esle me ntionat n nici una din
rile s l<:di slice fol osit e acum.
Aceste sunt sute le din partea a Prahova
'
care s ' a u cam n vre me, au pe
care s 'a re ze mat Cmpina, care datorii allor cauze
ce se vor ve d ea ma i Ia vale - a putul le
se trans forme n t&rg apoi in
aceste sate au fost c el mai priincios, des
Ctupinii, apoi nu-i mai putin s'a reze mat
p e ajutorul celorlalte depe parale le: Doftana
Provita, dins pre apus 3).
n considerare mai nti satele de pe valea
Doftana.
S a tul c e l mai mare es te Brebu, cndva i se zicea
Bribu.
El esle pomenit ntr'un document din anul 1660
1
) cnd
Eromonahul Ion Egumenul d e la Bribu tirea Brebu este
de Mate i Basarab), ia parte ca martor la o vnzare de
n Cmpina.
Il Sat ul este pomenit n anul 1729 Doc. 18. anexe.
/) Pentru anii, cilatiilc de mai sus.
3) V ezi mai sus considcrl'rtletc.
IJ] ., Documentul No. 5 anexe.
In 18101), satul Brebu este astfel:
1 de zid, 2 preo ji, 53 case, 73 pari. 110
p. fem. total 183.
f
Bre bul 121 f. birnice 10 f. nebir ni cc
18312
Brebul 82 13
l
"
"
203 23 fot al 226 fa mi! ii
f
Brebu 140 fa mii ii cu 2 preoti.
1840
142
l
Brebu .,
total 282
"
:.' preoti.
Cel elalte sale s unt
In 1810, 1 lemn, 1 preot de neam Wl.fJUI'Nlll, 32
case, 69 p. 82 p. total suj'fete: 151.
f
a) vislierului : 36 familii pre ot.
1840
l
b) 83 ,, cu 2 pr eo(i .
119 2 preo(i.
n 1674
2
) ca fiind aces l s ul in
are n:
1810: una de lemn, 2 preoti-unul de neam ungurcan,
61 case, 100 p. 164 p. lolalul sufletelor: 164.
1831: 87 familii birnice, 11 nebirnice, Iola) familii: 98.
1840: 122 familii cu 2 preoti.
Treistenii n:
1810: nementionat.
1831: 61 familii birni ce, mc1 una
1840 : 20 " 1 preot.
lj Pentru anii cilll tii de pfiuil acum.
::!j O. z. op. citat.
,
-25 -
pomenit n 1674 ca fiind n
u
p11111
In t810 ure: 1 lemn, 1 preot, 24 case, 51 p.
62 p. s ufle te 113.
1831 a re : 95 familii birnice, 9 nebirnice, total 104.
1840 are: 24 familii preot.
acest tablou se poate vede a sa tele depe vale a
Ooflana, e ruu destul de nleme iute, iar lor
corespunde printr'un paralelism exact, cu cele depe valea Pra
hovei, ridicndu-se putin mai sus de Comarnic
1
) In ordinea ve
chimei, Bre bu,
Acum satele depe valea Provilei, depe
vale a Prahove i mai mici, cuvntul trebue
vedem n forma diminuliv5. a cuvntului Prahova.
este ceu n'uve m dect aducem n sprijin
informntiu care ca hotar, Prahova c e a
JJWJ'e 2), atunci e vide nt este Provi(a Prahova
cea
vale est<? mult mai nenlinznd use spre
norJ dect in dreptul s atului Breaza - deci 10 km. s pre
nord d e Cmpina - iar ntre Prahova
Provita, nu mai mare de 34 km. bineinteles
dela sinclinal la cellalt.
P e vale, cea mai este a salu
lui Provita.
In 1810
3
) erau Provile:
Provl!a de sus : 1 zid, 3 preop, 123 case 304 p. 276 p. lam. total 550
Provl!a de
total1 5 159 614 536 su{lele 1090
Provi(a de sus: 17 familii birnice, 4 ne birnice- 21
1831
Provqa de jos : 75
"
8
"
83
"
: 121
" "
10
"'
131
total 213 22 235
IJ Vezi harta regiunii .
2 Doc. No. 3 din 16115
3 slallstlce de aici.
-- 26-
f
Provila de sus: 23 familii, preot,
Provija de jos : 81 IIJ
1 preot ,
Provija : 166
"
2
"
1840
l
Provita Gr.
25
preot
Cantacuzino "
loial 295 familii, 3 preoti
atunci n dreptul Cmpinii n ime diata apropi er e
a ei, se pe care se reze ma
cu destul folos Cmpina zil ele noa s tre. O part e foart e
mare din necesari exlragerii til e iului,
sunt furnizaji de aceste sale, de c elelalte din apropi-
ere1) iar provi(encil e, de brebence, cu !Spinare a
laptele att de necesar de Cmpincni.
Expunerea de mai sus mi s'a pe ntru a
ntruct Cmpina face purle din acest di s pozitiv complex,
geografic-etnografic, de care n'a m nj elege nici roslulzni m,
nici pe cel din timpurile recente. Prin urma re parte a din va-
lea Prahovei, vdil e late ral e Doffana, Pro-
vija, fac un tot or,r;anic, care s'a desvollat simultan, sate le au
progresat la fel, s'au sus jinut r eciproc, n lrc cul pre -
zent, iar din mijlocul lor, s'a ridicat mai mult Cmpina,
din primele ei nceputuri , culrninnd vreme a cnd
constifue cel mai de n acest ce rc, ge ogr ofico-
etnografic, cu fatada a trg a
induslriJI p etrolifer, care ia ns cri s faima poa le
pentru vreme, n a:1aJ ele unive r ale
tene de transformare a lor.
Din cele expuse aci, reese clar ntre barea la care
vom
1] Vezi mai departe capilolul respectiv.
CAPITOLUL III
Cum s'a ridicat Cmpina la o mai mare, din
mi)ocul cercului geografice-etnografic
ndoi ald. toa le s Jl ele din parte
a vd. ii Prahova : n primele lor nceputuri,
vor fi fos t c t s e poate de umil e, destul de ve chi,
admile m ne amul nos tru legat existe nta pt! rsis te nta
penlru multe veacuri de inelul, muntii Carpati - Apuseni.
s e poate sus\ine, n'am de ct re a-
minl csc, cte va fapte indi s cutabile admise de lume a,
azi, att istoria ct ale ne amu-
lui nos tru, s unt de stul de bine studiate. gndesc la faptul
istori c, primele forma\iuni politice - jude ciil e (cnezale le),
- pe rurilor s'au formal.
Numirile gene rice de : jian, gorjan, prahove an,
ialomite an e tc., depe valelt De aseme ne a
prime le voe voclate - formatiuni politice mai mari - din s e co-
lul 14-le a, s'au formal din unire a mai multor jude cii de ace stea,
depe muntilor de alurilor. Cine se primele
capitale al Principate lor Romne, au fost tot n r egiunea rnun-
trziu scobornduse cmpie , asta cred
regiune a muntelui a de alului, au fost regiunile
populate mai din ve chime de ci pe e le s'a r ezemat putinta
de exteriodzare a ideii de stat.
- 28 --
Cnd ne gndim Ia deJa munle:
ifari albi, pe din n jurul bru-
lui; cnd ne gndim ICI brul n un cutit cu
sele, n de lemn; cnd ne gndim la pe
care o pe cap; cnd cineva
se mai pufinel Ia exleriorizarea sentimentelor de
iubirei a nalurei muntoase deluroase, exprimate prin
miorifa, chintesenta poporan, atunci cred nu
mai poate Romnul ca: fizionomi e ,
arlislic-plaslic, aplicat n: chili-
muri, scoarje, bre, bete etc., cnlec, idee sau
trebue la munte si dea] ntiu apoi la cmpie.
fiind, nu este greu n!elegem n re giunile mun-
toase se cele vechi unele
dintre ele, avnd posibilitatea de ridicare, mai repede sau mai
ncet, linznd spre frgu ri
Revenind Ia capitolul enuntat mai sus, puf e m
elementul geograficoistoric, care a determinat ridicarl?a
Cmpinii - n general - deasupra celorlalle, a fost n-
faptul ca ea s'a pe valea unui ru - Prahova -
care a trebuit de vreme fie consacrat, ca un cll'um
de negol ntre Ardeal
1
).
Pe de parte, acest drum, mai putin important
ca cel depe valea Dmbovi(ii-Ialomifa, socotit ca drum princi-
pal mai sigur, de comunicatie, pe ce, capitala
tindea a se muta spre sud, n lui Bucur, drumul
Prahovii, submina ncetul cu ncetul, importanta acestuia.
la drept vorbind, dece n'am admite observa(ia
dar acest drum al Prahovei, era
cel mai scnrt ntre unde era nce-
putul drumului turcesc spre peninsula

acest
drum pe Prahova, din anii 1431-1482
3
), tinde a lua locul c elui-
lalt, din cauza scurlimei lui, se prin hrisovul lui
Alexdndru Voevod, domn a Ung ro Vlahiei
!1 I. Bogdan op. cit. !J8, 251, 286, 287.
: Neqottul In treculul romanesc. pag. 89-90 1906.
- 29 --
din anul 10.9/J Ianuarie 9 unde spune: "Du Dom
nia mt?a, a Domniei mele, sfintei dumne
Olavaciog ...... ca fi e rama P1'ah01:ei
la te, ce p.r..;fe a din toatl'i.
a fost datii Vlad Voevod c5lug5rul
( 14821495) ..... "
1
) trziu peste vre-o 81 ani, acest
vechiu drum pe Prnhova, d e vine cu totdinadinsul drumul nego
tului, n hrisovul lui Duca Voevod, domnul
din anul 167
1
l Ma rli e 12 se spune: " ..... ci le iasle drumul lor
(soli mari sau sau veri ce fel de sol
va fi) pe la pr e la pre acolo
ia s le obiceaiul de n trece solii n viitoare n
iar d1umnl Ci"impinii iasle numai potecd scalil de
1U'>fjll(tlt01't"
2
) .
Cine se la mare le inlensul comert, pe carel
cu din primele timpuri
(1200) n preajma vre milor noastre, nu poate sta la
g ermani din Rinului de
3) ntemeelori de Sibiu, Bistrita etc.)
pe meleaguril e Ardenlult1i, de nu
vor fi nce rcat cu dinadinsul a alegP ncetul cu nce tul nu-
mai comerciale, dar drumurile cele mai scurte,
care n cmpia dela sudul Carpatilor, pentru bunul
conlinuul me rs al negotului, depe urma pe
care intensifice spre folosul al lor, dar al
nos tru.
prin urmare o care
ca se ridice mai repe de, ca cele
lalt e sa le , din cercul expus mai sus.
In fine o a doua de ridicare a
satului Cmpina, tre bue n faptul geografic al
lui, se la inceputul 1.:ii Prahova.
4
).
care se ndre ptau spre imediat
Il D. Z. op. cit. pag. !.
2 O. Z. op. cit. pag. 1.
3 Iorga : e op. cit. png. 83.
4 Vezi harta regiuuii anexe.
- - 30-
dela de Cmpina. Aci era locul de cercetare
muire a la ducere la ntoarcere. O a treia
ar fi, tol prin se mai putea controla po-
fecile, care se aci, pc care le avem precizate n
anul 18!9
1
). descrierea lor.
"Plaiul acesta are 9 poteci de spre Transilvania,
anume: pela satul Breaza prin muntele Gurguinta;
"
Mrea Sinaia
" "
Furnica ;
"
Komarnic
" "
f
pe unde la vama
n Tran-
Grbova l sllvanla la
cele aproape de

" " " Steiasa ;
" " " Pisopu;
" Treisteni " " Ojogu ;
" Posnda " Paralde;
" de poduri "
" prin Doftnna.
Prin urmnre, fie marfa se co hora pe
drumul principal al snu pe polecile amintite, locul de cer-
cetare aci ern la Cmpina, locul de ncepere al lor. dar
cum Cmpina, n trebuit cum se ridice
vreme, acestei nll de pentru ea.
Nu trebue pierdut din vedere solului Telega,
unde era de sare, fiind a doua, Ocnele -
Mari din Oltenia.
1) Dionisie Fotino : lsforla a Oaciei. voi II pag.
CAPITOLUL IV
A.
Primele nceputuri ale Cmpinii desvoltarea ei, la
transformarea n mare din timpurile noastre.
Cfil va fi fost de mare sau mic, acest snl ni Cmpinii, n
prime le lui timpuri de fiintare, nu se poate preciza. In orice
caz, c e a mai veche men!iune, despre existenta acestui saf, o
n ve m din nnul :1503 Ianuarie 1, cnd ntre socotelele
lui, era trecut nlre trgurile satele
In acest an plecn spre ea un negustor cu
din Pe acea vreme se aduceau din cu-
{il e, de NUremberg, hnmuri, podoabe de cai, arcuri,
iar Ro:nnii vindenu n boi, vaci, 1)
In pe la 1500 un : "Mansul, Coste a negustori din
Cmpina, duceau vecini, mai ales 2).
Nu trece vreme tol la acest nceput al s calului
16-lea anume ncepnd cu anul 1519, sunt pomeniti vre-o 10
lot n acesle socoteli ale att
de ale acestor
Penlru acest an, este pomenit un nukw de 1\,t;mpina (Bu-
cur din Cmpina 3).
1) Gion: Istoria comerciul pag. 5-6.
2) N. Iorga: Istoria romnesc voi. 1 pag. 1 3. Vlenii de
.Munte 1915.
3) Qucllen zur geschichte der tadt l{ronstadt vol. l1l png. 174
-- 32-
In 1330, se un Nng (?) de Kympina
1
); n 1542
sunt de Kymppyna
2
); Zlanylla de
Kympina 3); Muschnar (?) de Kympyna
1
); Flore (Florea) de
Kympina 5); Flore Bulgarus de Khyrnpina
6
); In 1515 sunl po-
meni li: Dragomir de Kympyna
7
) ; Radwl (Radul) de Khympina 8)
Wlad (Vlad) de Kympina
0
).
la secolului al 16-lea sunt pomenifi
negustori, ai nu trebue
ne mire pe ce din secolul ni 15-lea exisfa
consacrat, ca un drum de negoj ntre Rom-
d1'nmul JJP J>ralwra
10
) . negus tori mergeau deci,
pe un drum necesar folosit, de vreme.
slau lucr uril e n'am decat cit ez scrisoarea lui Vlad
"Io Vlad, voevod domn a
Ungrovlahi ei Scrie domnia mea buni-
lor dulcilor pri e teni ai domnii mele, judejului pflrgarilor
tuturor prietenilor mei din din Brsa,
de Domnia mea, cum cu voia lui Dumnezeu, ni s 'a n-
chinat lofi boe.-ii; v'a slobozit
dumnezeu JWPtutinde,Ji dJumu7'ile pe In pe J>Jahora
pe pe Deci um!Jiafi arnm slo!Jozi, pe unrlP
vii plate ". anul 1476 Noembrie - Decembrie 1 1)
acest drum pe Prahova era nNcsm se poate vedea
din scrisoarea de marele Vornic Cnzan,
spunndule: " ...... . dau de domniei voastre rrm
ch>srhis l oafP d?unm1i!e; aslfel noi le deschidem, iar voi Ie
lJm (a1'a noashc1 ,m poafP sr"i n'ime 1mmai ru rlou/l rt7i,
ti P)'(t/wra (cnlea) TeleajanuJ, noi nu OJnim
1) Ibidem pag. 219
2) " voi. 111 pag 2110
3) " " pag. 237
LI) " ,. pag. 242
5) " ,, pag. 295
6) " , , pag. 23)
7) " " pag. 295
8) " " pag. 297
9) ,, " pag. 298
10] Bogdan op.citat
llj Bogdan op.cit pag. 98 Sublinierile nu sunt n textul documentar
Casa din - azi localul Liceului
documentului No.
33 -
pe oamenii dela mc1 o cale ei duc din tara
vin tot ce le place. domniile voastre pe
oo IJleni slZ nmlJlP s!oboLl pe oJice cale pe unde le place .... "
1480-82
1
).
In fota acestor nu mai este putin
timp data acestei scri sori, n anii: 1503, '1529, 1543, 1545
negututorii Cmpineni, pomenili mai sus, cari vor fi um-
h/({/ pe calea Prahovei, se vor fi de nchiderea ei, ddr
vor fi umblat pa ea, spre cel indus
tri al comercial, cnd era nencetat.
Satul Cmpina atunci pe valea rului Prahova, care
se dovedi er: un drum, o cale ce ducea din
Tara spre invers. Era firesc lucru ca
cale o ?'anu7, mai ales, de co
mer\, deveneau di n ce n ce mai puternire, pe ce: prin-
cipatul devenea mai populat, domnia mai boerimea
se erarhiza se mult ea se mai mult n
se acomoda altor influente de : trai, ele.,
ce o parte din vreme, n rosturi proprii, care
erau n parte simple, dar
2
).
atunci n anul 1593 Ianuarie 9, avem un hri-sov al
lui Alexandru Voevou, lui Mihai Vtteazul, rare pome-
despre cuprinsul documentului.
"Cu mila lui Dumnezeu, Io Alexandru Voevod Domn a
Ungrovlahiei. domnia mea a
domnii mele sfinte i Olavaciog ...
fie 1'rt1na P}'(thorei ce este a negotului din
a fost dut adaos de
Vlad aceia de
Basarab Voevod Mihnea Voe vod, fiul Alexandru
Voevod, d e mai nainte ca fie sfintei spre
iar domniei lor pom2nire ..... "
3
).
S e ve de din vama trebue fi existat
1) Ibidem pag. 287.
2) Pentru vezi N. Iorga : Islorin Romnilor n Chipuri
Icoane. pag. 6L!
3) D. Z. op. cilnt. png. 1.
3
-- 34 -
cu intensifi carea co-
vilmuirea lucrurilor import ate s au
cu mult mai nainte,
mertului, care necesita
exportate. ..,
Unde va fi fost locul acestei pentru __ aceas ta v.r eme_.:
d d 1
.., 1 put em fix a dar mai mult decal probabil, ca
eocam a a nu ' . . .
n Cmp:na era. A serii une.1 am put e :} -O n d :llll e prrn lroacfJ
vilalea dat elor ull erionre 1), cnre ne fiind de dt slant ate,
ne-ar putea permite ai fi xa Jocul chcar pentru acest on 1593,
n satul Cmpina. . A f
Pentru aces te timpuri ne v1ne m UJufor m or-
matia in anul 1_633.., n vremea lui r:a;e i. Basaru.b J
.... 1' este cumparata cu 5.000 ns pn ), wr znp1 sul de cum
1 .... ... "
3
)
este de "Pabl ogJ Clucar.ul dm Cump1.na... ..
Prin urmare n prima jumdtafe a secolul ui nl 17-l en, exts ta w
Cmpino un boer cu rangul de clucer lj), core se n vredni cise
a nde plini o funcji e de curt e.
Dealtfel informa[ie, vn fi ult erior,
cnd sP. va dovedi a fos t cui bul multor fa
milii cu mare rost politic n Romfi nea
In 1639 soc0teJil e amint esc, pe rsoane
a le numele - s'au dus la Cmpina; cum pentru
ce nu nsemnarea
5
).
acum din avute, nu se
mai de aproape despre s olul Cmpinu, in unul 1640,
ntr'un zapis, frat ele Petrican, feciorii lui Pe lri con
din Cmpina vnd lui Tudoran nepotu Baico un "loc de
n Cmpinii, peste lot stnjeni 135 ughi 135 ", cu
tuturor fratilor cari sunt em fr a {i pe ,,a
tuturor mprejurul locului d' en sus de 'n j os;
iar la o anume : Popa 1Jwmi-
t1'u din Cmpina, Apostol l'l7taf: Manea, Gheorghinn, Slan,
deacolo, al li oameni buni mprejurului locului"
6
) .
1) Vezi N. I orga I st. op.cit . pag. 267; pcut r u 'i nceputul secol. 17- lca
Clhnpina era unui vam
2) :
31 N. lor!Ja : Studii Document e v oi. XII pan. 21R.
4] Cl ucer. clepozil <:> l or de al e Domnului.
51 N. l orgn: Studii Docum. I V. pag. :.:! 13.
6) Vezi nctul No. ! - anexe.
- 35-
Prin urmare o loralii, care se petrece n
marginil e unui sat - o vnzare de loc de - , fapt foart e
fr ecvent n lumea satelor noastre, di n care se desprinde de
mult a ori tol ros tul intim al lor.
Dealtfel din a anului 1640, pa re 1'Nlem
sntul , cnd se vnzarea se face pe cele patru
persoane contr actanle, n prezent a al a altor
oameni mprejurul locului.
Cea ce se poule desprinde mai mult mai pretios
din este faptd ntr e se
persoane mai de Popa Dumit r u din Cmpina
Apos tol 1 ta(, indi cati e de unde. Persoana Popa Dumitru
c.:-s te trebue s fi vedem ntrnsa pe preotul Dumitru din Cmpina.
trebue fi e, aduc n sprijin, vorba sa
telor noaste privitoare la numirea preotilor. Romnul dela sat,
nu zice, preotul Ionescu sau Georgescu, ci prescurtat:
popa Dumitru, sau Gheorghe. Tot deasemenea nu se zice, ne-
nea Georgescu e le. , ci Gheorghe sau bade Gheorghe.
cetil teanului Dumitru, din zapis ul de mai sus, fiind preot i
se zice popa Dumitru. bineinteles, nu ca ci

prin urmare satul Cmpina din anul 1640, avea
un preot ; lucru ne duce la concluzia satul era destul
de nt emeiat, la s e nvrednicea de a fi avut
preotul
Mai facem n cu l'lltaful Apos
tol. nu se era de Cmpina, cu
ctiva ani mai trziu - 12 - din nou acest Apostol
de
1
) n 1652, iar n 1660 s e vede
' d ..,
n rta( de Cmpina
2
) . Prin urmare aca
este de Cmpina 1660, n 1652 este numit numai
iar n 1640 nu este cu acest titlu, Apos-
tol era de C mpina n 1640.
1) Vezi doc. No. 4 anexe.
2) " " No. 5 anexe.
"
-36-
Prin umare n satul Cmpina n 1640 se
omul care a ea de a
ptizi plaiul, drumurile polecile spre Transilvania.
Acest Apostol dealtfel zapisul din 1640: Apos
tol Penlru anii 1600 Cmpina era 1111/tt
1"0/JU' :j
1
).
Cmpina era pe vreme, destul de nl c-
meial se poJie vedea din hrisovul lui Mat ei Bas arab, prin
care lui mai multe !ar moi
depJrle "" .. iar fi e satul Curiacul din jud. Pra-
hova, ce se Cmpinifa, lot satul cu tot h larul, din ho-
tar n hotar s e din Prahova mare,
hotarul Cmpine, casa pe towla
lacului din salu/ Cdn11Jina cea 'lJWJ'e, cum este scri s !1
cele vechi. ... u. 1645 Noembri e 18
2
).
Documentul deci satul Cmpina cea marc, deosebit
de Cmpinila (Cmpinn Curiacu
3
).
Dealtfel acest ComisJ.I, favoritul sau poate omul
de n semn de pentru slujbele aduse,
Matei Basarab i de mai sus, chea r de n'ar fi
fost din Cmpina, l vede m n 1652,
tol un loc de cw;r7. n salului C&mpina, dela Petru Pos-
telnicu, fiul lui Petrican din Cmpinn, loc cu ndinderc de
stnjeni n lung n ltlt drept ughi 12, ca s iJ i fie lui
copiilor
4
).
Cu ocazie fn cem cu primul hoer - de
mai - din Cmpinn din anul 1640 5).
cu pentru vreme, de vor fi
fost mai intense, nu pulem preciza vama Prahovei -
Cmpina - vn fi ceva n de 60 ani
1593-1653 -, sau ba, deasemcncn.
1) N. Iorga: Istoria 1. pag. 267.
2) Vezi doc. No. 3
_ 3) Cmiacu, ntre Cmpi11a
pc langa care trece llma C. F. R. spre Doftann.
4) Vezi doc. 4
5) " " 1 "
- 37-
n unul 1653 aprilie 26, avem o scrisoare de mul-
a judelui din Mihail, pan Radul vel Comis
dumneata {co.ni s ul) ai spre noi cu
dumilal e cel bun ai ndemnat pe Comisul de
ne-au s lobozit nwrhrt cea
1
). ju-
delui din s e indirect Comi-
sul, care nu poate fi altul, dP.cl cel care n 1652,
cu un nn n urm5., locul de n Cmpina. Ce rost
su fi avut ncest n slobozirea ndemnul
lui Radu vei Comi s, nu se
cuno cuti de acum, locuitori ai Cmpinii, nu
perd ocazia de a fac e mereu ln.;; (7J'i d1' lonui de Aceasta
presupune ipot eze : sau erau din
ne voia de bani; s au lor - proprietati cum am zice azi
- e rau deslul de ntinse, sf1l ecarea lor, nu le prea
mult; sau nfinc, cerint a prea mare - cu dorinta -
de a se s tn bili n saf, cu orice pret.
mi se pare mai ntruct
nu trece mult, sat ul de1inP trg. In acest caz, de
locuri de cre d, explicarea
n 1660 Mai 23, LY.lta( de G'mpina, scrie sin
gur zapi s ul de vnzarea unui loc de n sat n Cmpina,
unui culugur, c u ntindere de 22 slnjeni lung lat, drept ba-
ni gala ughi 19, ca sti-i fi e lui loc sllltlUCI/' de

2
) .
Intre martori apare Ioan egumenul dela Bribu, Costandin
Comisul un Radu altii. De datct aceasta Calotu
este de Cilmpina, n puterea cuvnlului. In .1662 fap
lul se iar, din Cmpina, scrie cu
mna lui, zapisul de vnzare a unui loc de cas, aci ln sat, lui
Drughiceanu stnj eni 1'tltunz i, n Jung 10 n lat 10, drept ughi
9
3
). frate cu Gheorghe pomenit ca
1) N. Iorga Romnii pag. 150.
2) V ezi doc. No. 5 anexe.
3) Vezi doc. No. 6 anexe. Pentru explicarea banilor ughi, vezi nota
doc. 6
- 38 --
martor n 1640. ambii fii lui PaharnicuL Deci nain-
tea anului 1640, n Cmpina acest boer cu ran-
gul de paharnic. de mai este is ..
Popa Radu, al doilea preot ntlnit acuma, care m a
cesle vremt:Jri, va fi ngrijit de sufletele din aces t
sat al Cmpinii,
B.
Trgui Cmpina.
satul Cmpina, pe care l'am socotit
n fi fost loc de n 1593, care n ncest an 1662,
avea apare cu o siluolie moi precis5 n anul
16'U.'J, ca trf!. Lucrul ncesla se vede din zapisul d e
vnzare al unui din (Prahova) jup5.nul Dr5
ghici Cantacuzino, i vinde un loc de cwaZ ln t7'[J in Cl1l-
pina, n lung n lat 22 stnjeni, drept bani gala ughi 15
1
).
Cu ocazia acestei se un fapt demn de re-
marcat, pe care ni-l anume
al locului vndut din trg, era un nepot, cnre murise
de c:ium; pentru pe de
i datoriile l'a pomenit
2
), averea acest:Ji ciu-
mat, i lui. Acesta - - fiind n pe
care nu njelegea ai s'a Actul ada
se va "scula sormea cu vre -o
a se ntreba cu mine".
Satul Cmpina, evoluase destul de mult, pentru a se pu
lea fi numit trg n 1663, care nu nseamn
cum l intelegem noi azi - , ci mai repede o orne
mai' cu permanente, cu neguli:itori
carP vor fi afaceri poate cu zi de trg
3
).
La drept vorbind azi n vorbirea a romnului, se face
confundarea trgului cu duc la trg"
1) Vezi doc. No. 7.
l-a pomenile sau soroacele.
3) ln vremea lui Braocoveanu (1688- 1714) este pomenit a fi avut
trg N. Iorga St. Doc. V. pag. 344- 9.
- 39
merge n unde se poate face sau tr
gueasca, m orice timp ori ce. Cnd este vorba, se
desemneze lrgul anunl, sau blciurile
1
romfwul zice merge
ln "sbor ..
Sborul are unui "sobor"' care
adunare mare, n semnificatia lui
Prin urmar e n 1663 SCllul Cmpina este numit trg,
nstu nse nna el tplllase owecum cwacteJtd si
j )f' l'lltanenf (l de u wle se putea tJ.r;ui ; n ansamblul lui total tJ-
gul mai llepmte un sat 'IIWJ'e.
trebue intelegem chestiunea, n'Gvem dect
gndim n 167 4
1
), d eci cu 11 ani mai trziu, Duca
domnul Ungrovlohi ei , n hrisovul satelP ; "Se-
i Comarnicul i Breaza, i Cmpina,
Poiana, cei noi cei vechi,
din jud. Prahova, carii n Cm
pinii , pe unde iasle scala de Ungureas
ca fi e aceste sate care u mai sus scrise n pace
slobode (sculi!e) pe ntru Cftiilor de olac de soli
mari carii vor fi prc la scala sau
sfl fie sau veri ce feliu de sol va fi ...... ;
ci le ias le drumul lor pe la pre la
pre acolo iaste obiceaiul de a trece solii n
viiloClre n me rg)toare (ducere ntoarcere), drumul
iast e numai de
este calificatia Cmpinii de
tori ", "drumu) iaste numai cu
toate satele ce n rndul (calea) n
telege m cum satul Cmpina din acest an 167 4 - numit cu toate
acestea trg n 1663 - a putut
vctlii , de oarece era vam ded loc de
popas
1
loc de ce veneau se duceau sp1 e


cu verificator; n aceste con-
1) D. Z. op.citat.
-40 -
difiuni , trgul s'a putut inj'iin(a, binc inlcles n sensul inter pre-
de mai sus.
Cmpina prin urmare, pe vreme a anilor
1663- 1674, din r ndul satelor ncepuse i se de-
semneze rolul e i de viHoa re mare a ntregului princi-
pat al
1
) mai pe urm5 spre timpurile noastre
s e transforme din tt r.r;, n o re mai ade vilra l
OJ
ne asea.
Dealtfel concl uzia mni sus, privitoare In noua n
n aceste timpuri, se poate !:iprijini pe ceacc
cronicarul moldovean, Miron Costin in o sa "Croni -
c a Moldovei M:.mlenLi" din 1681
2
), n core cilculd n-
tre c um se puteau ele pentru vre-
me) din O1111Jinrt de: Hmnic,
Gherghil a, ele.
Deasemenea se mai poate fnce obse rva!ia n documen-
tele 1-7 (1640-1663) din care privesc
efe ctua te n cuprins ul Cmpinii, n toale se ....pni('icli cu-
vintele: "n sa t", sau "aci n sat u, sou cum se n actul
din 1663 " n t rg n Cmpina.u. Dela dtllu 1663, \'UIIZU
rii e ult eri oare, nu se ma. i se fac ln sat, ci se
pur s implu, C mpina sau trgui Ctllpina. , sau 1urg din C&m-
pina, spr e anul 1860.
Era. fir esc spue numai Cmpina, de vreme ce fuse-
se pretutindeni rostul
ei. a.ceas ta cu a t t mai mult , cu cui
r ea e i, porneil. tocmai dela locuitorii ei, cari nu
mai s imnfeau ne voi a. unui alt determinativ, dect numai ariila
r e a nume lui.
Ca o confi rmare a celor spuse ma i sus, se poo le cita do-
cumentul din 1692 n care se spune: cu Rt:1du Vusi!e
fii lui Va s il e logo( t din C'tZmpina, zupisul nostru lu
1) Vezi mai la vale, apogeul ei.
2) I. Bogdan: Cronici inedite de Istoria Romnilor. Bucu-
1895 pag. 204.
-- L!l -
nt5nu el -lui Mihai mure Spula.r Ca.nlocozino precum se
i-am vndut d-lui un l oc din elin C111pina .... 1)"
"

pfin5. acum, , s'<l putul dese mna, o orec um rostul
Cumpinii, fie sub formd !:iulului, sau a lrgului sa.u
ca - - , iJl: cu ajutorul documentului
tor din 1697 se poute ve deu, n ce consta uces-
tei
Un oarecare Lnmba din Cmpina., vinde feciori lor "dum-
nco.lui poslelnicu Va s ile (( puri ea de din CllljJi na,
lui de zestre de socru-s:lu Gheorghe Burducea, care era
a 3-a p Jrte din averea. Din ce se com-
punea a 3-a parte? Din: ('(tiiiJJ din plidwe, din GJ)((,
prlrnri, /in :i de pt)Jlli, din sa/alai, din cin cin
p
1
ecntJt JIICI '!/ ole!ulte tJl7r(i de
Din citatul acesta se poate cu cu locui -
torii C mpinii aveau, cd.11p de arat, p'ldur e, livezi de fn dar
de jJOJili, cari nu pulenu fi altii dect prunii, deoarece
n gra.iul popular, cuvntul live de, cu determinalivul de "pru
ni" sau ncest c:d ribut, se int e lege n lotdea.una, locul care
are pe dnsul pruni, care n e i sunt culliva\i,
nudins n livede - livade - a.ceasla - vezi bine pentr u
blago<) loviln de \uiculitu, a. n primul
rnd, n a
Mai a 3-a pa.rte din G}Jlt. Aci cuvntul apti,
conslilue o - conform marturii - trebue int elegem,
apa care moara.; s'ar nt el2ge apa care conlie
trebuia. i se zicti ace la este cuvntul
specific.
a 3-a parte de m rge -
celelulle - "din cin cin", asta apa de care
se spune, trebue fie Doftana au Prahova, care ulterior se
pe ele existau mori.
1) Doc:. No. 9 anex.e
2) Doc. No. 1 O anexe.
42 -
In fine a 3 a parte, mai cons ta din t )(tl' llJ' . Prin UlllHlre
LJrima inj(Jrma(i e (1697) la
Lamba din ace t an, oi' r. hanUJ t el nH:lCcH,
ce fel de conslilue azi a 3 a purl e "din cu si-
gurunF1 n'ar fi vndut tot ntins ul lui, numai cu 118
taleri bani guta.
De acuma nainte, n toale act ele de vnza re, se speci-
ficd cu am3nunlul n c e consld bogd(ia vndut, bine-
inteles neuit!lduse a se arilla ca bogtilie
a subsolului, de cea a solului.
In 1702
1
) Radu Vasil e, fii lui Vasile din Cum-
]Jilla, fac o asetnenea vnzare egeumenului Ni codiln de la
tiretl Sinnia, ce o e i dela Lambct,
care consta din; din s atului , din li vezi din
lucru se n 1704
2
), cnd Prvu vb-
tierul vinde p Jrl r a lui de llela Cmpina, l ui D ici
de aprozi, care are ule bogil li i, dar
ara vnzare a o f nce "ajttJ'(t de rumni ca1i s'a n res(.lllllJHint f".
e a o n(cl egen1 prea bine , cnd
n cuprinsul noaslre era, a, run1ni a, sau ve-
cinia, care consta n ntre on1 (ru-
mun), omul era robit Cnd s e vinde a
se vindea cu satele locuitorii lc r.
intrau n dependenta, a noului
proprietar al dup5 lui Mihai Vite a-
zul, locuitori, n'a ve au voe se mai n1ute pe
In acest document nven1 informatia erau run1ni n cu-
prinsul Cmpinii, dar cari rumnia, prin
rare, deveniPd sau de sau muncitori libe ri.
In ce Prvul vistierul, pare nu era
chear cmpinean, deoarece spune vinde partea lui de
.dela Cmpina ". Ase observa tie se impune, n
turiile cnd e vorba a se cJ.
J) Vezi doc. No. 11 anexe.
2) ldem doc, No. 12.
- 43-
mnlul vundul , s unl cmpineni, se s pune
1
c ar "din Cmpina"
nu "dela CftrnrAna".
acum ave m din .., 1 . d
t) f .... . ... ra, &vezt, in
ll 1709 , se ace o vanzare lot s . . ... ....
. Jna1a, pe langa
cele de n1a1 sas, se s pune se face d. t" ..,
.., 1 " .... . " In arg, cu toata
P
artea ca la s ar o ege . Aceasta Jnforma\'&e .., d
1 .., . .... ma uce a con-
cluzia, ca a lunct cand se vinde o d
111
C" .
. .., .. .., ' amp1na, trebue
vedem sa Inte lege m ca cuvntul Ca"np
1
. , ,.. " na, era un nume
(l eneru, care desemna Intreaga ntre rul C" t "
1 ' . . amptm a, rau
Prahova, Doftana Sloboz1a
2
), numai "t \
1
.
,. . . ,., . n e egem ex1s
ten t d : r u n1 ana l o r, m ua t n r z 1 o r, pe a
11
e
1
il
0
r a ...
1
.
1
.
. . ... .., , campu u1, Ive-
zilor de pon11 fa n, Prin urmare Cwpina,
pre . ..,u[ Jlfll<> un 1nfre!J domenlu) p e care s'a desrultai .... alul si la
UJ' /Jl ft 17fJ'llllSlfl, f lll'fjlll. J ,
se cred - cd.nd n acest
an 1709, vinde part ea lui "din trg". dar
0
a doua
mentiune u largului din Ctnpina.

*
DJ cil este vorba adn1itcm documentului
lui Duca din anul 1674 drumul Cmpinii ,.iasle numai
de negutatori", apoi n anul 1707 Fe-
bruari e 26 Cons tantin Brncoveanu, scriind ne
n ce fel se transportul pe acest
drum de n got, dar fiind [Wl eni.
" .. ... . P entru po tavului , cun1 iaste gata, zici dta
ca s 5. t r i 1n it e n1 r a i
1
) l ri d i ce, b anii ce au r r1 as, se de a
postilvarilor, de aceasta an1 poruncit isprarnicilol' dela Ctim-
pino> co transportul se pe cai,
nu e de n1irare, ac presupune mersul cu
1) Vezi doc. 1 anexe.
2) Vezi mai departe Cnmpina din 1129 doc. No. 16.
3) N. Iorga: Studii Documente, voi. X, pag. 66.
4) Sublinicren nu se document.
era foarle greu sau poate imposibil, nefiind un drum p!elruil,
meremefisi t.
Mai .tli o observare : drumul f,ebae fi fost
la Comarni c, peste 20 km. dela Cmpina'n sus, aceasta
cnd ne gndim la forma reliefului - Cmpina-Comarnic numai
teras - al doil ea, exis tenta satelor implica un drum pculru
nevoil e de cornunica!ie ale acestora dealungul Prahova.
Ce mai a fi fost din !oi acest drum al
Cmpinii?
Numai porjiunea dela Comarnic la Predea l, lucrul este
explicabil, atunci ca acum. Mai nli nu exis tau sale - cele
de azi, 1810
1
) - , al doilea, drumul Cmpina
Comarnic, nu se (ine de lalvegul rului Prtahova, c i-I
nadins, nevrnd nici de 1.
Dela Comarnic n partea a doua a Pra
hova, mergnd dincolo de Sinaia.
La drept vorbind cine de pericolul - permanent -
dela: Posada, pe care nul poate lllblnzi, nici che ar
cel mai grozav al tehnicii modeme. a tunci dece
abia acum njelegem, cum se tr ansporlo u
pe cai.
Dar unde ? Numai lrec<-: au par tea impraclica-
la Comarni c - iar de aci, se pe
carele Cmpinenilor, Prahovenilor, cu aces-
te a pe drumul bun al terasei, mergnd chear la
2
).
Ar mai fi de ceva anume transportn1 p e cai.
Cine face compara(ia, nlre felul de transpor t de azi cu: tren,
vapor, transportul n sa u pe cai, nu face o juslil com-
paraji e.
Penlru zilele noastr e, cele prefl ca : tren uJ, acro-
planul, ca omul chear copilul, comert, cu: c5.rute, cai, sau
s pinarea, ar fi un lucru de necrezut. este fir esc fi e
Cnd omul se dela un loe la altul, cu aeroplanul,
de c e nu marfa ? Dar pentru vremea anului 1705, nu era d e
1) Vezi mai sus cap. Il.
2) V . .H.. Ureche, op. voi. IJ, pag. 181, din 1775.
-45 -
nici
0
mirare, pela mergeau cu
ce mare vagon este ruta de munte!- pe drumul
Cmpinii - n de se mergea cu caii.
In com;:>t1ra\ia vremii, ori marfa (marha), se transporta
cu caii sau era mijloc de tr nns port : ncet, s igur,
domol, de altfel ca ntr e aga manifestare n vietii , ca re avea
alt ritm, pe cJre noi cei de azi- gr5bi\ i inconsolabili- nu
pute an sd l n! e legcm, n alle ti mpuri, cu alte ros
turi, cu alte mijl oace la c u alt suflet
chear.
Fie dnr mul\umiti Cmpinenii de azi- uuzind pe aci
se f5c e a comr rlul cu aj utorul cailor - , se f[icea un
come rt inte ns, fr e cvent, chcar cu cai i, dar to l se
cea c e det e rmina a c est mijloc - zicem, nu de comod
de rapid nu poate fi vorba, cuci ooar
tele nu vor fi fof. l mncie de vre un motor sbrniil or, ci lot de
domolul bou sprintenul c ol - e ra allc c> va anume,
cum s cr isoaren lot de Brncoveanu, celor
din cu 2 ani mn i lfirziu n 1707 Martie 11
1
), referitor
tol la acest postav .
" ...... am trime s omul nostru cum ca sil l ridice
(posla vul) aduc5, i- am poruncit 1wntnc mai {j l'alml stl-7
sue l H' t ai // sr7-l ar!llt ll zw1a Cmpina, ne iasf(> necoia
n 10 zile fi e posta vul aci ... ntruct posta vul avea fie
a dus n 10 zil , deci pute a fi expus domnul pe
"am poruncit ispJarnicilm dela C mpina,
ca penlru de nvelilul posl:1vului, neafln-
du-s e uei am poruncit iar deln Cmpina .... . t 705
2
).
dar: ra(iunea, nevoia , ,rpalmluia, dicta alegerea a
felului d e a drumului.
Din c it a te le de mui sus se ve de schela Cmpinii
vama - era bine stilpnire a avnd acolo ispravnici
crmuitori de jude t - .
1) Iorga: Studii Dac., vol. X, pag. 71 .
2) Iorga: Romnii, png. 66.
- 4G -
Acest lucru nsu nu ne poate duce Ia concluzia trgui
Cmpinii ar fi fost n vreme, capitala judetului Prahova.
Atunci caraclerizarea faptului la Brnco
veanu (1688- 1714), ispravnic, nsemna numai delr).r;at pentru o
pe cnd din timpul Jui Constc:mlin Mavrocordat
( 1730), el njunsese, ce este prefectul din zilele noaslre
1
).
nfirmarea se n'avem dect
urrnilfoarele din anul 1707, prin ca:-e se n
de co.llerf dinlre schelii Cm-
pina, se iveau de mul:e ori certuri, bine int e les cu n-
vinuiri reciproce. Dar pentru curmnrea mai ales la
insislenfele domnul inadins wz
aplanafor al certurilor.
n 1707 Septembrie 16
2
) Mihail Cantncuzino,
a luat " ........ cul\1 de dela
Cmpina, carele cu vama cu alte obiceaiuri} ce n' an f ost ni(' i
odat} acum asemenen i i iproci ". In 1707
Septembrie 21
3
). Asani vei (mare) pe
veni " ...... numai acum M. S. (Brncoveanu), va pue
un boiar la Cmpina pentru jafurile acetJtea ce fac unii altii,
ca acesta le ia seama ..... ".
Pare acuma dela Cmpina, erau cam cer-
fali cu balanfa acuzafi fiind de "obiceaiuri ce n'au fost
nici Dar lot n acest an 1707, Brncoveanu se vede
silit a personal, lund act de jeluirile lor restubi
oarecum la justa lor valoare, pe
de mputarea ce li se aducea, oarecum pe nedrepl. con-
tinutul acestei
" ..... .far pentru dela Cmpina, ce neafi scris dum-
am inteles. Ce de aceasta am
un al nostru, ispravnic la Cmpina vom porunci
ca .. se 1a pentru toate acestea ........ ; mi se pare
SchtaH O-voastra se vor fi purtnd cam 1'ltu} c mt vo1' sit umble
1) V ezi N. Iorga : Jstoria Romni16r. JJ pag 305
2) Vezi .. Iorga: Studii Doc. voi. 10, pag. LIOB.
3) JbJdem, pag. 410.
47 -
l
JP drumul N l nut 1' P al r miiJ pP unde au umldal si moi rwintP
1 '
ce pe unde -i voia, pe alte 7)() teci 1) drumul
de ne pu!nd ci apoi vina va-
d e zic le fac alt e obiceaiuri .. .. .. 2)".
O cons ta t a re se mai d e sprinde din
13rnc ovea nul drumul Crnpinii "drumul cel
mare pc unde au umblat mai nainte ", al doilea Bra

umblau c l e odnl 5 c u coborndu-s e pe


n loc p e drumul probabil cu inl e n!iunca de a se sustrage
v5muirii, cea ce ne pe rmi(nd, cnd i prindeau, d esigur
i globinu, snu le confi scnn 111 a rfa, de nci "obiceaiuri ce
n'au fo s l
Aceste i ncidente d esigur au fo s t r ep ed e terminale, de-
oarce vor fi n!cl es unii alpi, era mult mai folositor, a
r c gul e le cele bune dre pt e , d e ct a s tnj e ni un comert
inte ns ine vit a bil ntr e r e giuni (ori , cnr e printr ' o falalilafe
istoricogcogr ni c i nu se p utenu e xclude , nici ignora sau

e r a r ea lil ote a, n'ave m dect
riie a ces te a d e c ome rt, c rnu amplifical e e le, cu altele anu-
me cu p e re grinare a - trans humanta -- ciobanilor din tara Br-
sii, care hrana turme lor lor numeroase , pe versanlul
s udic al C n rpa lilor. Dec e ? ve rsantul nordic - din spre
Arde al - fiind mai abrupt, ofe rea o mai era
gre u d e cufreerat, mai ale s, cine oaia e un animal,
care prin zwrne, n ace st caz, ciohanii din
\ara Brs ii fiind vor fi fost destul de
cnd a ve au posibili la le a turmele lor pe vers antul
sudic carpalin, c a re este cu mult ma i lin, mai prelung. St-
nele l e ave au Brsani pe muntele Buceciului
pe al lui -1 ).


1) Documentul mni sus, dece Cumpina n fost
ca loc de aci la Cmpina ernu p Jtccilor, pc
drumul cel mare.
2) N. Iorga : Studii Doc. X, pag. 411.
3) Vezi lor Dionisi e Fotino in anul 1819, n Capit. 11 al
acestei
1) Iorga: Romnii pag. 356.
48-
Viafa acestor n peregrinarea lor, se
n rosfuriJe Cumpina, ei avnd un hotar
de jaru, s'a simnlit nevoia li se reglemenleze
anumite "ponturi" pentru: brnza, valul, lna, sau pi eil e,
pe care le aci n deci ncgof, lrebuiau
vama
atunci n 1712, n ti mpul lui Brncoveanu, cii avem
o "Foifil de obiceaiurilor ceale ce au untf den
Scheaii din ranu';<.:i/m din CJJtjJina d<::la l "<'i
la;"iilor dr> JJ!ai nllora"
1
) . mrli departe "penlru slnele lor
ce pun pre mun!i, care la boiari, de vor face
f o t ca ca va 1, iar nu b r n z o, a ce 1 ca c n va 1 de 1 vor vin de n t r-
.f}IIJ't la Cn17Jina, au Ia au n ce trg, dea
vmna; iar de vor face fot vor vrea s'o la case-
le lor n Tura pentru nceia ....tl nu dea ra nul. Pen-
tru turmele de oi, Cdlld rin JJJ'lliUfl"{{]'(l df'!a ('tl/Jl}J f; l /Jer /a 1/lUJlfe 2),
uu avut obi ceai de au dat ra cte un miel de furm5,
le-au dai de dus oile cu pace ; pc
cai vor nvea la dea de cal po buni 2, a fosi
ohiceaiul.. ... Pentru {mfiih> cu rin duc dda riile lm la Crlm-
JJna den pus vinul pren buric, de-1 duc n
a darea nwul numai de cal 1ntJOrtlrat cu
rin cte 20 ln ni, iar de bule nu dea ni mic".
Cl vama Inii, informa!in
din vreme, de mai jos: " ...... Cnd pentru
o oarecare, tunsul oilor se face'n In popnsurile din
Breaza Comarnic, 1YtJJitt lnii la e de 40 bani, pentru
vechea a poverei. Nu se ia penlru pieile
oilor sau vil elor moart e"
3
). se n
fim pul lui Nicolae Ma vrocordat (1715-16) 11 ). Dea!lfel rostul
nccs lor ciobani se men line ffirziu nence ta 1, ura Ro-
frumoase venituri penfru vislicriea ri.
1) N. Iorga : Studii Doc. pag. 35!.
2) Sublinierile nu sunt n textul
3) Iorga: Rom811ii, pag. 357.
lJ) Iorga: Studii Doc. voJ. X, pag. 374.
O vedere a lerasei : fabrica de rafinat pelrolul
O vedere a Carol 1 ; n primul plan
49 -
se poate vedea din de venitul oeritului streini
pe anul cu leat 1832, cercetarea comisiei financiare l)
jude tul Prahova prin vuma Cmpinii ncasa:
Oeritul
Venit Lei Zeclueala
la vis-
\1 Venit lei Zeclueala
\ la vis-
Peste tot
tlerle Lei tlerle
-- -- -
-
1
20 13,]] 201 .::n
'
111,91 1\ 429,50
23,!)
1
468,GI 1 2280, 3!)
Pe anul 1835 2)
"Tabla de
venitul oerilului pe anul 1835 dela Auslrienii
Venit
din aceasta s'a au pe ldem din total pe seama
Jud. Prahova
dat ZPCiueala seama vlsterll vistierii
Lei 1
Lei Lei Lei Lei
-1
11,7: -r
11331,10 1133,20 10198,3G 10210,42
Cmpina, n preajma acestor ani, 1716 - "cnd veni ca
domn al Nicolae Mavrocordat, primul fanariot, boerii
au scape cu fuga valea Prahovei, era nentrerupt
de boeri fugind ..... "
3
) - fusese deci martora n
acestei spre
mntuitor ocrotitor ca'n totdeauna pentru mul\i de
acuma. De altfel mai trziu n 1778 <1 ) "Nicolae Mavrogheni
blbfe o annati'i la Ctlmpina o respinge la Si-
naia .... , silind-o se n Transilvania".


lnlorcndu-ne putintel n la care ne vor
b esc mai deaproape mai intim despre Cmpina, toate pome-
nesc de trg de de locuri, sau de Cnd se
vnd locuri, se spune de obiceiu "loc de cnd vnzarea
este mai mare, atunci se spune partea de
1) 1\nale parlamentare voi. V, pag. 480.
2) ibidem, voi. Vll, pag. 223.
3) l. Moruzii: Spicuiri Istorice din Prahova. 1906 pag. 16.
4) Ibidem pag. 19.
4
;)0 -
1) e Radu fiul lui Vasile poslelnicu, face vn-
n 1709 un oarecar " .... . .. . . .
.... .... t 1 N
1
'codim egumenul manashru Sma1a
za toare pann e UI '
n Cmpina ", de deplin" .... . " . . ....
Acest de cuprinde : hve.zi, .... pa-
el D t I
ne mai vanzarea s a mn facut
ure. ocumen u ' " .... . ....
t' t turor Radul vanzalorul se
"cu 1rea u .
Radu Cmpineanu fiul Radul(m). " .. .
M
us ntr'o vnzare, se exclud rumanu can
ai s .
s'au iar acum, se de deci de
Cleei vechi proprietari de din Cmpina, cari n negura
vremilor, vor fi distrus vor fi destelenit cei din ti
un loc mai ma1'e, fii11d ne ted - prin natura
de - vor fi ca acel Joc neted o
rea mai roJ' (i dPschls rlRci o
2
) n locul din
pi'irlwi, {tlcndu-l lmn le dP
u e.I:isten(ii zu7cllf1'i1o7' a proCPdeu1u i p r>n lnt ('J'NfJ'fa 11J1PZ Ga m-
pini, JNnha u mu sat.
* tii
"'
de cari vor fi nl e-
meiat mai mult satul la nceput, cu mai trziu se
vor fi alte elemente sfreine de localitate ;i n spe
cial elementul ardelenesc.
n 1728
3
), avem o privitoare la vnzarea, pe
ca re o face, Stroe fiul lui Coslandin, lui Iordache fiul lui Ca-
(din a "aci la It.
Ca martor un alt Popfl
Radul, iar diaconul este scriitorul zapisului.
"Cartea de a 12 boeri, prin Cflre se
Cmpina, care are stnj eni 1131"
din 1792 ") 1. Iunie.
1) Vezi doc. No. 14 anexe.
2) interpretare mi s'a desprins din ansamblul chestiunii tra-
n carte, asupra originei cuvntului CmpinA.
3) Vel i doc. No. 15 anexe.
LI) Doc. No. 16 anexe.
-- Gl -
C ei 12 boeri sunt desemna1i de Domnul Nicolae Alexan-
dru Voe vod (Nicolae Mavrocordat 1719-1730), pentru a face o
a Cmpina",
1
) n urma cererii
de jupneasa Calita Contacuzini Cmpineanu jupneasa
Binea - nora Cali\ii - cu scopul "ca adeve-
rim dela Cmpina7 care au dumneBlor dela
1110
snPnt de arolo".
'
boerii hotarnici au mers la Cmpina
au "tras (loialitatea ai) trei locuri". -Aces le
tori au fost: 1. Din hotarul Curiacului apa Doftanei ("la
despre "), stnjeni 691; 2. Din a
hotar apa Doftanei ("am tras la mijlocul p'n
trgului"), stnjeni 1550 ; 3. Din hotar
apa Doftanei ("a mai tras , la capul unde se
lrile "), s lnj eni 1700. In total 3941.
era vorba de o a
boerii hotarnici pe toti zapisele, care cine
au avut de de citindu-le tuturor za-
pisele naintea tntwo1 au ales boeri, jup-
nese i Calita, 1. din Radului
Cmpineanu 362 stnjeni; 2. din Lambei, 125
1
/
2
stn-
j eni; 3. tot dela Radu Cmpineanu, 20 stnjeni; 4. dela
213 stnj.; 5. din lui Ca-
146; peste tot partea
dela n de 5, de Calita Cmpinean
ca, 779 stnjeni.
)upnesii Binea "mpineanca - nora Calitii - , boerii
larnid i-au ales, partea dela Radu Cmpi::leanu
stnjeni 125
1
/
2

Radului Cmpineanu, i 15 st. (de
la lui ). S'a ales partea nepotilor lui Vatafu,
stnjeni 133 (dela lor) ; deasemenea partea jupnului
Sima Zaraful
cum vedem, partea cea moi este a Calitii
l)R a t uturor - prim tor) -
din cuprinsul Cmpinii.
52-
Cmpineanca, care de aci nainte are a cu pace
de cu tot venitul ei: din cmp, livezi, si-
satului, din din La parte
se mai Curiacu "ce o au avut de
n fine - - ne n linii ge-
nerale a doua despre am pus
(semn) n apa Doftanii hotaru"; p' n
fea lrgului Doflana despre Telega, am pus d'n
sus de (ntnde cu pcurile la capul de
munte, unde se am 'n apa Doflanii"; n
loial cele 2 jupnese aveau aceasta 998 stnjeni.
aceasta o socotesc foarte mai nti
prin faptul n 1729, acum 200 5 ani, Cmpina era
o care se ntemeiase foarte mult prin deci
un saf vechiu; al doilea, ea ne - pe
care s'a desvoltat ulterior mai mull, trgui Cmpina-,
se vede precis conturat prin semnele de hotar de mai sus,
cuprinznd ntreaga terasti, ntre : satul Curiac (azi Cmpinifa),
apa Doflanii
Dece numirea de Curiac - a satului - a
nnd cu acest nume, doar lacul de azi.? trebue
chear n de mai sus, care spune
din Cmpina a Califii, i s'a alipil Curiacu,
au un singur trup de cu un singur
pn, cu o numire de acuma nainte.
Pe s'ar mai putea sustine
Cmpina mereu, elementele de surplus, se vor fi
ntins mai mult spre nord, pe drumul mare, astfel satul Cu
riacu, va fi fost din ce n ce, impestritat cu aceste elemente
nct se va fi fost realizat, la un moment dat, faptul, aces;
sat a o mai - deci o _ n
absoluta legatura, dealtfel n ziua de azi.
trebue se fi petrecut faptul este constatarea
de azi, Cmp!nila, nu dect din caselor,
pe dreapta sa pe stanga, drumului mare, ct line terasa _ vre-o
2 km. - , ajungnd la excarpa(ia a rului Cmpinila
care hotarul de satul Cornul. '
'
-- 53 -
Din reese, Cmpinenilor, era mare;
deci familia se putea socoti oare cum iar membrii ei, vor
ocupa slujbe nsemnate n de al\i
membrii ai altor familii ale Cmpinii, de care se vo
vorbi mai la vale.
Acum se cade a ne pune ntrebarea : cine era Calita Can-
tacuzini Cmpineanu? prin arborele genealogie
n genealogia Cantacuzinilor
1
).
Cantacuz1no are 2 fete : Maria Calita.
"Calita s'a Manta Cmpineanu. Ei au pe
Parvu, ce s'a nsurat cu Cheajna Albeasca sau
A avut Prvu Cmpineanu un fiu Panlazi. S' a nsurat cu fala
lui Beizadea Costandin Cantemir, dela care a 2 fii : Scar
lat Costandin care n Valahia". arborele gene-
alogie, reprezentat grafic:
Cantacuzino.
1\
Maria Calila-
1
Manta Cmpineouu
Prvu-
1
Cheajna Albea:,ca sau
Pan!azi A fala lui Beizadea Consl. Cantemir.
Scarlal Constantin (fratii Cmpineni).
In anul 1734
2
) n actul de vnzare al lui Gheorghe din
Cmpina, dat la mna lui Sima Zarafu - vnzare ' cu oarecare
bucluc -, la fata locului, pentru pretuirea
unor case - obiectul - pe llliclzea de aci din
Cmpina, pe de plaiu, .ftlelea, cari pretuesc casele, la
suma de taleri 30, n felul acesta, ei prin dreapta lor estima
tie, cearta mijlocesc vnzarea. Documentul ne
deci, n acest an, cine sunt de plaiu, la
care impricinatii, ca la oameni de ai
ai bunului mers al dar chemati cteo
1) Iorga: Genealogia Cantacuzinilor pag. 108.
2) Vezi doc. No. t 9.
- 51-
pentru cerluri neintelegeri, nu pentru a le rezolvi, ci
mai mult pentru a le prin acesta autoritatea lor lo
se resfrngea n mersul vietii intime al acestui trg al
Cmpinii.


Prin Cmpina" din 1729, se fixase toale
de acolo. Dar, omul e om, boerul proprietar de
nu de multe ori permitea - ca boer - de a
regulele de proprietate, ale ve cinilor mai
raci, sau poate absenti din localitate. De aci pela Di-
van, la fata locului, jeluiri chear Domn
nfine chestiunea n litigiu, nu se termina nici dect
restabilirea din nou prin de ju-


care garanfau
s'a ntmplat n 1745 Noembrie 9
1
), cnd Pelco Bra-
lui, se jeluesc divanului jupnesele:
Ilinca, Chiajna, Cmpinencile, hotarele luase oa-
recum cu japca, partea lui de de 200 stnjeni, timp de
17 ani, exact dela dela 1729. pentru acest
motiv, cere pentru acest timp scurs, venitul sale, care
consta din, "dijma dP bucate pmtea lor de 700 redre de
ce ese ln ca1e an((. In fata jupfinesele, nu
"cum s'au mpresurat,., lui Pe tco, dar face reclificarea
pe an nu ese 700 vedre , cum zic (jeluilorii),
ci numai cte 300 vedre It.
In orice caz, divanul ramane la suma vedrelor, spuse de
jupnese, suma de 30 vedre anual, partea lui Petco,
din ntreaga de 300 vedre, scoase din ntr eaga a
jupneselor Cmpinence, vwlra de zuiCU}'(l cu,
1
/2 talerz.
Mai pentru cte laleri 5 de an taleri
20, care fac n 17 ani, taleri 340; cu dobnda lor ndoqi, ban
la ban, s'au peste tol taleri 680". Divanul se convinge de
dreapta cerere a lui Pelco "de acum nainte
ei, acele 200 de s tllj eni cu pace".
Cmpinii.
1) Vezi doc. No. 20 anexe.
-55-
Inporlanl lucru n este faptul privitor Ia
n 17 45 700 sau 300 vedre, variabil
interesele contrarii ale impricinatilor. Aceste vedre de
sau se scoteau "din fnlnele cu mentio-
nate din 1729. este vorba e:;;ea din fn-
tni , atunci tre bue admitem isvora la
din ct fntna este locul - o
de unde apa. Cnd este vorba cape\i apa a is
vor, nu apare la atunci nevoit a put
de 2 - 3 stnjeni) a-l ghizdui cu sau tambre,
n acest caz, se ia din put nu din
Cu aceste cred se poate admite,
1697
1
), va fi iscoJi"tt din fntni, va fi e:;; it
din fntni.
Pretul vedrii avem pentru acest an 1745, de
tate laler.
Infine cearta nlre jupnese Pelco cumna\ii
lui, Fola Radu, se se prin zapise date
la mna acestora din n anul 17 4 7
2
) , bine n\eles mai expli-
cite, specificnd Petco cumnalii lui din
lor, din trei ciricuri din cin cin cu ve
nilul lor: din livezi din )upnesele, se spune, ca vor
"opt ci ricuri, doi deplin", cu venit.
Zapisul mai apoi unde le sun1 casele, cur
tile biserir.:a cea reclw, iar mai
nu mai a se mai ntinde". mai departe "n de si-
...... c\i oameni ar mai avem

aci este vorba de rumnii
3
), care erau
pe a Cmpinii, cari nu a se
acuma. Aci mai este vorba de o
cea veche", care azi nu mai cele de azi au pisanii
1
)
1) Vezi doc. No. 10.
2) Vezi doc. No. 21 anexe. A ,
3) Vezi mai sus despre rumanu care sau rcscumpurat.
4) Vezi pisaniile reda te 10 anexe.
- 56-
care le infiintarea 1800, a se pome ni in
ele, existenla acesteia vechi.
sunt: lJinca Cmpineanca, Kiajna Cmpineanca, Pan-
tazi Cmpineanu mare pahtunic, Cioran nepotul f.
Iinchii.
Din an j747
1
) avem "o nsemnare de locuJ'ile nfun-
date, cine ce au cu zapise n Cmpinii ... . "
anume:
1. n lung lai s tnj eni 40
2. " Mislefl " " " 13
3. " " " " 50
4. " Lespezi " " " 20
5. " " " 26
6. " Sinaia
"
d-lui 7. Prvu Cilnlacuzino fos t
mare stolnic
"
"
8. Sima Zarafu
"
11 9. Popa Stan dela Cmpina "
"
10 Alexandri
"
"
11 Ion, ginerile lui Popa Slan"
"
"
"
..
"
"
"
.,
"
n
"
"
"
11
13
15
41
65
30
30
15
total. 332.
prin urmare numele celor cari au locuri n-
.... oh_servat este, prin1re se
5. manashn, . care 4 din judet, desigur cea
dm B.u .. ). Ce rosi vor fi avut aceste cumpere
locun aci n Cmpina, nu s e ult erior, prin nimic.
daca ne gndim aci era trg, nu
este exclus ca se fi gndit, plasarea banilor
era locurile ... acestea ulterior, cu
ar fr mari lor, mai ales averea
nashnlor era scuhta de clasa Trgui C" .. d
voita d .. .
1
ampmu se es-
.. f m _ce m_ c.e. ma1 mu .t deacuma nainte, pela 18003), el este
m d achrz1f1a sus z1selor fuses e deci destul de
ro mea. '
1) Vezi doc. No. 22.
") Rzi -;--- unde se cercul militar.
3) Vezt mat Ja vale.
-57-
De altfel chear n 1775
1
) se poate desemna oarecum ros-
tul acest ui trg, cnd Maria Lupoianca, vinde unchiului ei Pan-
tazi Cmpineanu, de cu "casa jumtate cu pirn-
ni((/, din trgui Cmpinei, cu crciurna dela podul Tiligii

Dealtfe l contemporane, ne descriu Cmpina
ca un mare ntre acestea, cea mai preti
informati e o avem n genealogia Cantacuzinilor din 177 4,
unde se vede o - Calita - ia n pe
un Manta Cmpineanu - deci dela Crn pina
2
) - ( cf.
; -
Informatia era n de prin aceasta, re-
latarea despre Cmpina, nu poate suferi nici o diminuare.
ce se s pune cu privire la descrierea jud. Prahova: 3)
de ftre ; mai este alt
altul cu numele de Cl1mpina, pe unde este schela care duce
;
11
1 ransil l.)ania ; nu este drum mare mprlite. c, ca sti
poatll 1.unbla cu ca1'e pe el, ci numai cu cai, fiind ln dreptul Bra-
.... ; cu toate astea, drurnul acesta mai mult de-
ct orice cale." Tot aci se mai : "tot n cuprinsul a-
cestui tinut, se ocna cea mai se
Telega". Desigur Cmpinii pentru Telega, in-
vers, va fi avut rostul e i, nu de rare ori n actele de
vnzare ntre locuitorii Cmpinii, martori pe
ocnii Telega, cum deexe mplu n 1747 .t ), se Hagi Apos-
lol
d espre Cmpina, ne fratii Tunusli
n Istoria Valahi e i din 177 4
5
) . La capitolul "Lista oboarelor
schelelor de prin trguri tari fa mii", Cmpina este
cu "schil e oboare" . In capitolul "Cmpina cu
manastirea Cmpina o
6
) . Mai depart e : "vama Cm-
1) Vezi doc. No. 23.
2) Vezi mai sus arborele gcncologic.
3) N. Iorgn-Gcn<?alogia Cnntncuz. pag. 47 1.
tj) Vezi doc. No. 21 22
5) Tunusli: Istoria Valahiei pag. 39.
6) ibidem p:!g. 173.
-58-
pinii, treclitoare cu cai, pela Sinaia, la _ ln (a(a
cu
1
) .
Iar pentru durata drumului, se este nevoe de 11
ore parcurs, - bineinteles dela Cmpina n sus.
tinem seama de acestor 2 descrieri, n te.
legem drum numai pentru cai, se trecea peste
acest neajuns, in 11 ore, put ea se Ia care
era n clreptnl Cmpinii, n felul acesta, drumul luc1:a mai
ca orice altii cale. In acest caz, Cmpina, ca un
trg, va fi putut trage toale foloasele necesare viejuirii des-
sale foarte mare, de mai trziu
2
) .
In 1778
3
), avem Cmpina n felul bourg,
cu o de un trg. mai este citat n
descrierile conle:nporane, ale "Chim pina ein Stadl"
4
) j n
1781 "Der drilte Marktflecken dieses Amtsbezirkes ", Plo-
5).
Judetul Prahova, descrierea lui Dionisie F olino n
1819, are mai multe un plaiu
6
), care numele de
plaiul Prahovii.
n 1775
7
) , ntr'o carle de plaiu, unde se
atributiile vatafului n plaiul respectiv de
- cei care aveau de a polecile 8)
- ,se Ia plaiul Cmpina. Pqn urmare numi-
mirea plaiului, se al Cmpinii, unde
fiind vama nceputul drumului spre era
numire. Dealffel tot aci la Cmpina era sediul subpl-
ocrmuirii, mai e ra nevoe stea aci, pentru
paza: plaiului, a drumului, a potecilor, pentru strpirea hotilor
sau furilor de dobitoace, sau pentru siguranta trans-
porturilor din Ardeal spre el, un cu do-
1) ibidem pag. 181.
2) Vezi suma pe anul 1833.
3) de B(auer): Memoires sur la Vala clri e Francfort et Leipsic 1778.
4] Busclilug: Neue Erdbeschreibung des ers ten Thcil es, zwelter Band. pag. 1627.
1 III :: gesch. des trans. Dacl ens 1 pag. 313; deasemenea ca lu toate
' r e n anit 1774- 1824 (No. 3, 4, 6, 9, Il 12) Academia
6) Vezi mai sus.
7) V. 1\. Ureche op.cit. pag. II I nota 2.
Bl Descris e de Dloui sie Fotlno - vezi mai sus.
59 -
robantii lui
1
). din 1760
2
), ave m o nsemnare de:
ce au ce au pela i la cia-
i la s tegari cum
Taleri bani
20 Constandinu olu
7 Preda olu Costandiu
Numirea de plaiul Cmpina, se nencetat n
ani 1790,
3
) 1791,
4
) 1803;
5
) abia n anul1838, ca ntr'un
zapis ia parte un "Stan - ce se afla - dorobant la
suptocrmuirea plaiului Prahova n Cmp in a".
e ra nevoe pe de un
cu dorobnntii lui aci, reese din cele expuse mai sus, drumul
Cmpinii era foarte nsemnat, n acest caz, furii vor fi pof-
tit de multe ori care le
spre cu Prahoveni (din ntreg jnde\ul),
sau cu zurbagii - npotriva se
plngere domnitorului - sau chear cu Cmpineni,
domnul Alex. lpsilante, le de prin dela
Cmpina nu fi e voinici nici Cmpinenii"
6
) , nici ceilalti
a sili pe neuustoJii companii. le marfa'n
aceasta n 177 5.
Dealtfel, Domnitorul, poate
acest de drum al Prahove i (1431, 1433, 1481, 1.483}
7
) ,
se transformase acum, devenise mai activ, satul Cmpina deve-
nise cu trg, locuitorii lui se ocupa cu
n acest caz, ac
cesibil, ct se poate de mult, bineinteles dela Comarnic nainte.
Acest lucr u se vede la secolului 18-lea n 1790 8),
1) Vez i mai la vale pomenirea unui la suptocflrmuirea dela Cmpina tn 1838.
2) N. Ioru: Studii docum. voi. XVI pan. 101. - "Pentru paza judetului de
eran capitani in pela margine. Polcovnici sunt pentru restul
lipsite de La 1799 se orncluesc noi polcovnici". Conslautin Lupoianu la jud. Pra-
hova ln V. A. Ureche 1 pag, l13 nota 1.
3) V. 1\. Ureche op. cit. IV pag. 390.
4) ibidem pag. 228 468.
5) ibid. voi. IX pag. 390.
61 V. A. Ureche, op.cil. II pag. 181 Campiueni ii In 1860 in
de 236 familii.
71 Vezi mai sus: I. Bogdan op.cital.
l:lj Ureche, op.cit. voi. 11 pag. 527.
- - GO -
"Divanul raportul vei vistie rnicului me-
delnicerul Origore au pe drumul Crn-
pinii".
Incercarea de a drege a face acest drum,
reese din o din 1790
1
), ispravnicii ot(dela)
sud (judet) Prahova cererea d-lui
rH, pentru dregerea drumului dela Sinaia, are
dela ungur, a i se pe ziua 150 lucrto1i,
i se sate, sau mai multe din plaiu.
drumul trebuia fie ngrijit, nfructva nzestrat cu lo-
curi de popas, pentru obosifi, avem Diva-
oului EgiJmenul Sinaia, tot din
anul 1790
2
), i s_!"'une "s'a cilit la divan
ce-l faci pentru un tracfir ce este trebuincios a se acolo,
cu foaie cele trebuincioase, ntruct pentru tre buinta
ai crciumi, una din sus, alta din jos
care aceste crciumi pot fi pentru a cei
(de rnd), dar cnd s e va a trece alte persoane
obraze cinstite, treube n ".
DeaJtfel descrierea lui Ba uer din 1778
3
) , ne
de 3 crciumi (Kirtschme) pentru voiajori pe "marele clrurn
al Transilvani ei", dintre care 2 nainte de Sinaia 1 iar
dintre cele 2, una era ,,aproape de pe hotarele Tran-
silvanii". Existenta cl.rciumelor pomenite mai sus, se
n 1790
4
) printr' o de plaiul Cmpinei,
sud. Prahova, cum dela 5 ale lunei Mai , i s'a poruncit pen-
1:-u cJciwnele din drumul Cmpinei, dintr'acel plaiu, ca cer-
ceteze de cine se fin cu ce ".

"' .
Negotul pe acest drum al Cmpinii, se s curgea n
de vreme de satisfacere a
nevoilor viefii. ndepJineau cu sfintenie ndatoririle,
1) !'J'. Ureche, Drumurile noastre. pag. 23 nota 1.
2) tbtdem pag. 23 nota 1.
3] ob.citat. Memoires sur la Valachie
4] Ureche op.cit. pag. 390 voi. IV.
- 61 -
in ce percepe rea taxelor

iar vor
fi cu avutul care se scurgea pe acest
mnre drum de comert.
Cmpina, prin trg va fi prospe rat ea nence-
tat. Dar se ntmpla "prohibi li uni" de ale
care fiind mai necesare pentru consumul inte rn al principatului,
sau mai repede pen1ru nevoile suzerane - Turcia - .
n acest caz, se trimetea legate " acesta
dela pl aiul Cmpinei, anuntndul, dar amenintndul cu "pe-
acolo n plaiu", deci la fata locului, spre luare
aminte pentru 1oli cei cari n'ar fi respectat poruPca
fi e el chiar, om domnesc, - n slujba - . O a-
semenea carte o ave m din anul 1791
2
, a lui Mihai
"
ca nu din de porunca Domnii mele
n scris, ?lici o ( elwime de sau zaha1e, cum mai vrlos
:;aj'lieni/e pP- ile de .>ae, care sunt cu totul oprite din porunca
c hiar de ereau unele prohibit e
"mai vrlos" cele de mai sus, domnul atrage atentiune a,
dela Cmpina, - pe ntru a nu stingheri negotul - ,
pentru ce merg de aici n tara cu
slobode, numai dect slobozi, tJectcli' n pacP, de a le
face vre-o Acest lucru se pe trece n 1791
3
)
Intruct n Principatele Romne, Domnul, avea
pentru venitul personal, ntre altele venitul ocnelor al
de hotar
1
) - nu cele din vedem
domnitorul Al exandru Moruzii n 1793
5
), Sept. 7
carte sfntului schit Lespezile din sud Prahova, cuviosului staret
chiru Sava tuturor ca dela
domnia mea a lua p e tot . anul dela (Tele ga), cte 100 bo-
lovani sare, i cte taleri 100 din vama Cmpiniei".
De astfel M-rea Lespezile avea din 17 4 7
6
) ,
1) Pentru abateri, vezi mai sus.
2) Ureche op. cit. IV pag. 228.
3) ibidem pag. 468.
li) Pentru vezi N. Iorga ; Istoria Rom. Chip. Icoane pag. 156.
5) V. 1\. Ureche op. cit. Vol VI.
6) VeLi doc no. 22 anexe.
- ()2 -
un loc nfundat n Cmpina. privilegiu l
.. t Caragea voevod n 1813, de a lua 100 taleri din e
vama
1
). ..,
Domnul, putea permite aceasta dame, cu toate n
general, domnii aveau nevoe pentru lor
mai ales pentru asigurarea amlor de mazalrre, .. ce pu ...teau sa
vie pe negndite, el face dania .. mCli Infrucat vama
Cmpinii, era una din cea mai bogata m vemtun, cum se va
vedea mai pe
pentru anul 1792
2
), vama Cmpinii era a:-e n
pentru o destul de mare, se mai la va-
loarea ei anume: "a treia s trigare <1 a
slujbilor cu . 7000 ta le ri.
Cmpina cu 9200 "
Prin urmare la vama de franzit a Cmpinii, se
mai ca un venit domnesc n acest an.
"din cauza din Cmpina
s'a oprit importul din Moldova" 1792 3).
In pentru a folosi ct mai mull din
de a pentru ve niturilor
Mihai ( 1791 - 1793) ;sprav-
nicii din sud Slam Rmnic a nu vi e
din Moldova .... cum din fin ului Moldovei, vine aci
de spre vnzare, din care se scdP-
1'ea nici o a n vre me
ce Pide de nici o Pentru care
poruncim .... fi e din Moldova, 1792 Martie 23 1 ".
prima menfiune a pe Cmpinei (( a
pare 1697
5
), deci aproape cu 100 <mi mai n ca
part e din venitul ei, de a lte ; n 1729 G),
se de "fntnele cu n 1745 7), de 700
1) V. 1\ Ureche op.cit. X, pag. 84.
2) V, 1\. Ureche op. cit. pag. 230 nota 1. voi. IV.
3) Ibidem pag. 231 nota 1.
4) Ibidem.
5) Vezi mai sus dac. no. 1 O anexe.
6) Jbidem dac. no. 16.
7) 20.
d
e ce es din aceste fntni, - - aproape
ve r ' ... t t" ..., ...,
A toale actele de vanzare, aceas a ara a, ca pacura era soco-
ca venit propriu al de cum mai ales
hta,vede n 17 45, Pete o cere dela

. a Binea, Cmpinencile, pe timpul de 17 ani de cutropire,


IBJO f ..., ...,
a averii lui, i mphcll pe n ru pacura.
scurgerea celor 100 de ani, fie isvora -
a _ din fntni, mai fie ncepuse o extrac-
t ' ..., t t"" It t A
r ne cu puturi, sau poa e era cau a a mat mu ' - ea rece m

ca venit domnesc, prin aseastti schimbare a


1
deveni se o mai de aceste vremi. e1 e1,
Pentru anii se va vedea mai mult, pretul cel
e al Cmpina cu
mar ,
$

Cmpina, cum s'a mai sus, situatia ei
de pe un drum de ne got, al rost sens,
h r s'a e vide n(iat acum, s'a mai ilustrat prin o sea-
c e
8
1 l t. d ... d
de boeri, cari au jucat un ro tmpor an, n tcan u-se pe
1 tele cele mai mari ale boe rii. Cei mai nsernnati dintre a-
sunt fratii cmpineni : Scarlat Conslandin, fii lui Pan
c ..., . d ... t 1 "'b
t Cmpineanul purtaton e sange can acuzm, prm s ra una
azr
1
..., .... ...,
lor Calita fiica lui <;anlacuzino ), casatorita cu un
ta Cmpineanu - probabil din Cmpina pome-
n 1697
2
) , cu numele de Manta fiul lui Gheor-
ghe din Cmpina. ...,
acesta este Manta Cmpineanul, atunci el trebue sa
fi fost vre un om de s'a nvrednicit a lua n
torie pe Calita unui Cantacuzin. . . . .. .
de fratii Crnpineni, sunt pornemt fratu Lupoem,
" rudili cu Cmpineni contemporani cu ei, de oarece
m (C" . )
0 Marie Lupoianca n 1755
3
) , pe Pantazi ampmenu
unchiu, iar Mari e Lupoianca este fiica Radului Cmpi -
1) Vezi N. Iorga, Genealogia, mai sus.
2) doc. no. 10 anexe.
3) : 23.
-64-
neanu 1). In acest caz Pantazi Cmpineanu era frot e cu ace st
Radu Cmpineanu, sau era frale cu mama Mari e i n acest
caz Radu parte din famili e Cmpineonu
2
) .
Scarlal Cmpineanu este numit n 1783
3
) n s lujba mai mo
de ispravnic al judetului Saac.
In 1793 4) Iulie 25, se hri s ov
de Alex. Moruzii .bouilor Campmem, c e fusesera luate
de Mavrogheni ". Scarlat Cmpineanu este numit "c ins tit cre-
dincios boier ", iar rangul boeresc e ra "biv ve i clucer " (oi doi-
lea mare clucer ). El n retroce dare n
"tiganii(lor) cli au fost la Cmpina ". Cu 6 ani mai na inte 17905)
era numit vei avnd a primi "avaetul agii de la r ufe-
lurilor din
In calitate de cu fratii Lupoeni, a u-
ne i bune din Cmpina, el intervine
atunci cnd i se face vre-o s au i s e aduce vre -o
bire a drepturilor, ce decurg din titlul de propri e tar ohavnic,
obiceiul pe care din c e re fi e
zite.
n 1798fi ) Decembrie 17, o pl nge re Dom-
nitorului Hangeri, prin care spune la Cmpina e r a " ol>ireiu
a se (ace t1g pe (ieca?e mai de parte " pentru
ce s e face pentru fac e pe
mnt strein, este obiceiu a s e da cte o para dP loc
Paraua ne fiind ca " is pravni c ii
judefului pe spre a da pa
raua de loc".
Tot n mai "unii din locuitorii de
acolo (din Cmpina) cu aduc pela c as ele lor mos a-
firi, pe ce rnel'g n rin de a(o7o,
aduc vin prin casele lor che ltuesc
1) Vezi doc. No. 30.
2) ln Genealogie nu se vede a Radului, Pantazi fii nd
singurul fiu al lui Prvu.
3) V. 1\. Ureche op. cit. 1 pag. 25 1 nota 1.
4) V. 1\. Ureche op. cit. VI, pag. 568.
5) ibidem III " 337
6) vezi doc no. 24 anexe.

r
\
/," j/n/ n/ /// """""' "/"/" .k/y/n"""
/ """'/1/'n/ . / /,/ / t/- ) / NI / / /'/
/ /rh

/-
)
Diploma de Pitar a lui Enache Fota.
vnzndul, a t t la ct la altii prin ascuns; din
stau vinuril e rachiurile noastre
mi se face ma re paguba lfl dreptul Scar-
laf Cmpineanu, ll1a1'e
Domnitorul lu nd a ct de ce rere a "dumnealui Marelui Lo-
gofiit ", face c unoscut ispravnicilor chear a doua zi 18 Decem-
bri e 1798
1
) , dea ordinul (nizamul) "cel cuviincios, a se vinde
numai vinul rachiul de oprind
nind. pe cei ce a face mpotrivitoare ",
precun1 " a da p araua de loc, care este hacul
din vechime ".
La 22 De ce mbri e din 1799
2
), tot Scarlat Cmpineanu, vei
se lui la din Cmpina ", deo-
sebit de c?'Ciumele lui pe ntru vnzarea de vin, "mai sunt
t tet,a crciumi nfundate streine, care alt amestec la : cmp,
sau livezi de fn, n'au, numai crciume fundate",
nn se a vinde vinuri rachiuri, dar "aduc fnuri
depe alte orz i altele de ale cu
rului". De data aceasta ce re voe acele crciume de
a vinde de c t .., vin rachiu".
Prin urma r e n acest an 1799, trgui era desemnat destul
de precis prin c1ciumilo1 streine, care vor
fi avut destul de mare profit sau bineinteles, cnd
ne gndim la care era loc de
firesc, pe ntru cari un drum lung se vor
fi oprit aci mai pe ntru a porni apoi odihni\i
fi e n jos, fi e n sus.
Prin a cest ui mare negat, intelege m dece Scarlat
C mpineanu e ste oare c um cu crciumele streine
de le voe, numai rachiu
vin, n felul acesta, proprietarul ne-
slre ini.
n aceste 2 Scarlat Cmpineanu,
drepturil e s ale integrale , s au mai tot n
1) Doc. No. 25 anexe
2) V. 1\. Ureche op. cit. VIII pag. 60 nota 1.
5
-66-
acest an 1799 Iunie 211), prin
nevoile ce se resimnteau pentru Cmpina, prin
autoritatea reputatia lui, obtine dela domnitorul Moruzii, apro
bare a tine:rii unui "Obor de vite la trgui acesta din Cmpina ".
In n vremea aceasta (1799) "la mea
Cmpina din )ud. Prahova din vechime
2
) se face trg pe
Lunea" ; dar, "ntr' acel judet, fiind numai un trg
cu obo1 de vite la ", locuitorilor din plaiurile l alo mi fa,
din tot plaiul Prahovei, "le este depmte de a
merge cu vitele ce au de vnzare tocmai Ia trgui fiind
cale ca de 4-5 ceasuri, mai vrtos cnd vine apa, Dof-
tana Prahova mare, neputnd trece nici de cum".
Cmpineanu pentru a determina pe n aprobarea
oborului de vite, i atrage atentiune a, "fiind aft folosul cnuZJii,
cu rarna, ce se ia dela vitele care se vnd
3
), ct a locuito-
rilor nlesnre Ia lor".
Domnitorul Moruzii, desleg are fie slobod", imediat
1799 4), Iunie 21, cu 6 zile mai trziu, ispravni-
cilor o facefi [poruncc1 la : locuito1'i,
Ia
Prin urmare, nu va fi fost bucuria atunci cnd, locui-
torii, trgului, vor fi auzit aprobarea tinerii obo-
rului, cu aceasta se un fapt, care va fi
mai mult rostul frgului ni Cmpinii n general.
De altfel trgui Cmpina, nu avea numai crciumi
de cele nfundate slreine, ci n anul 1802
5
) se de
o neintelegere Ia divan} intre Iordache Polcovnicul cu Panait
Ponciu din Cmpina, cu Constantin Lupoianu, pen-
tru arendarea unei
nfrade Panait Ponciu, o
de Lupoianu, "n care scrie au tocmit cu Panait ca
1) Vezi doc. no. 26 anexe.
2) Era trg din timpul lui Brncoveanu [1687- 1714]
N. Iorga St. Doc. V pag. 344- lf9.
3) Vezi mai sus: vama era pe acea vreme, venit domnesc.
4) Vezi Doc. No. 27 a\Jexe.
5) Ureche op. cit. voi. VIJI 198.
-67-
dea sa dela Cmp1'ua pe 3 A
am l n arendri, drept
taleri 500 ".
ca ne seama mai bine n ce consf, .. f'"' l'-
t
" 1 t" . f ' a m a 1
m, Ia a
0
oae de zestre a Marioarei fica Elenii
Lupmanu Manol [ache] Lupoianu, din anul 1807 s t 8 1)
d' .... t d ep ,
par e:. l o pe din
ata argu, Clt1 CW/JJW e, acmna, harntl 2)) livezile) 'IJW?' ile,era ntre veniturile iot "'
1804
3) f '} ,, ,. , In
n "pon un e.... de vanzrea pe acest an, Ia pon-
tul 28, se vede explica re: Cmpina cu
cel ce va cumpara [arendEJ, recte], peste banii cum-
are ..,dea. taleri 200 pe an, boerilor Cmpineni
Lupoem, pentru pacunle ce sunt pe lor". 200 taleri
an.ual, suma, pe care ntelegea
0
dea pro-
pnetarulm, pentru monopolul instituit asupra din
vreme.
. ocazie, se mai la pontul 50, expli-
cal.a. la marfa de ce aduc
sudilt p entru care este "ndradins"; pentru
furile, ce nu sunt n "au a la trei, din care
taleri, unul de p o1:a1il au a la Cmpina 4) lucru i
b 1822. 5].
pentru sudili se mai
prevedea din anul 1800
6
) . suditi de multe ori vor fi
1) Vezi doc. No. 28.
2) Acest han, era biserica Adormirea de azi, ctitorie a Lupoeni.-
lor, cu numele de ,,biserica dela han".
3) Ureche op. cit. XI pag. 222.
4) Ibidem pag. 222.
. 5) Ibidem vol XXIII pag. 261 "cu ndatorirea pentru Cmpi ...
ne1, de a cu rndui;.. lla pon.turilor, orice se va
pricinui se va indatori a o
6) Ureche op. voi. V lii pag. 108.
- (jk -
t :- 1 ( gulcle turifului infrnd jn cu
a Ca . a r ' . .,; .. . .
. d :' 1812 1 se o ;udecata mamtea D1va-
wfra ev<H m " 1 (-
. nvvf Va, tfp Va"'r'. u rlr- o / u rllpZoa, cu
nuluL la pncwa ce u r ,
. ."' ("t uditi pentru ,a"La &a"Jl;aru,z .
unu dm nvgu a 0111 s ... ' .. . "
lrd, ce au trPcut n {nra nemteasca p:_Ia .Campl!'a . ..
r; ltf 1 vama Crnpinei se ridica dm ce m ce la o In
1. ea e
2
C ...
'"' f t valoare mai mure n 1729 ), vama am-
semnei a e 51 . .... .. .
se arendase penlru 9200 tale n, dupa 1J am
pma cu P ... 1 V""l
n 1807 3), se arendeaz5: Crn pina cu pacun e 1 a. en11 cu
.., ' I del " Vistierului Moscu, pe ntru tale n 62.510.
pacurt e <J
4
' ...
ca avem un tablou mai exact m ?n.vmt a
(iei, dau n co..- paratie celorlalte vam1 ule Prmc1
patului tot din aC(>=>t an:
Ta Ieri
)()00 :
4000 :
5 )j o :
F Rrnnic

Urla(i, Bucov.
dumnealui Hagi Moscu.
1 YGOO :
()2510 :

Vill eni, Cmpina cu
cu dela
In 1809
4
)
Ta Ieri
65000; ViJl eni i Cmpina cu de vislierul Moscu.
In 1810
5
)
Ta Ieri
37000: cu ol [din) sud (jud.]
20300: Cmpina cu de Vornicu Moscu.
In 181 t
0
)
Ta Ieri
37650 : cu i cu den sud
26300: Orl!Jipi11o t u JU7titriltJ, de Anton Hiolu biv.
za lefegii.
15100 :
1) Ureche voi. XI pag. 6li9.
2) Vui mai sus
3) Ureche op. cit. IX png. 508.
It) fJre>ciJc op. C'lt. voi. IX pag. 509.
!il lhl d<' m " paq. 511.
hl .. pan. 5111 .
- ()9 -
Iar dumnealui Vistierul Moscu, vnzarea ce au de
al doilea este acesta :
Talerl
34000 : cu de acolo .
21000 : Cmpina cu de Mihalache.
Din 1792 la 1811 deci n de 19 ani, arenda
Cmpina cu se dela 9500 taleri, la 27.000.
Dealtfel dela Cmpina, intelegeau fie
ai veniturilor ce rezulta din
exploatarea ei se jeluesc divanului n anul 1812
Martie 21
1
), mpotriva cari din 1806- 1812,
principatele, n avut cu Turcii.
lntitd Divan, face cunoscut lui Repninscki [general rus)
dela Cmpina se jeluesc soldatii din
i merg la de n silnicie strng,
pentru trebuinta lor, pe ornduitii ce-i are acolo
la puturi, din care zic, li se pricinuesc Ci
numi!ii prin contractul divanului, au pe acest
an, pentru ca nu dela divan vreun din sfer
turile vistierii, ce Excelenta Ta, a le po
runci nu mai acolo, la puturile cu le

este prin istoric,
nu mai putin este ne informatia, luaz, piiczlJ'l7
elin
n anul 1697 se de n 1729, .de fn-
lni de unde ese n 17 47 se spunea ese 700 vedre,
115 ani, avem informatia fntnile de atunci,
acum se n puturi. Acest lucru ar mai constitui
pentru noi o intelegem cum Cmpina cu
cu un an n - 1811 - , se arenda pentru 27.000 taleri.
pretul arenzii apoi atunci
n!elegem prin din 1812, ea eJa in rnntitate mwt.'
se scotea din putwi, care dealtfel, au constituit, n zilele
1) Ure::he op. cit. vol XI pag 653. - Dc multeori chiar puteau
fi
-- 70 -
noaste, singurul mod de exploatare, zice, oarecum romnesc,
utilizat azi pe ici pe colea, cnd tehnica
n mare parte str<?ine, au nceput - decteva decenii -
puful cu fambre, n pujul iubal al sondelor 1),
singurile n stare, a exploata acest prejios "aur negru "
al romnesc.
Tot ne mai
veneau la Cmpina, din bivuacullor dela
Aceasta pare a indica n acest an 1812, aci la nu isvora
necum se cel pujin ct dect, ca
fi scutit pe de a se osteni vie atta cale dela
bivuacul lor principal, atta cale !a Cmpina.
Dealtfel ocupanji, a inchide drumul Cmpinii
- de interesele - n acest caz
comertul cu Ardealul va fi fost stingherit. peutru "co-
municatia cu Transilvania nu se putea cu totul" se da uneori
"pasusuri de trecere Ia un obraz" de de
Excelentele Sale generalii comandirii armii nu prin
alt plaiu, ci numai prin plaiul Cmpinii, unde s'au trimis om
cu de Aceasta n 1809
August 5
2
)
...
* *
Pentru nceputul secolului 19-Iea, avem dealtfel pe
informaJiunile documentare, n cu vama trgui Cam-
pinii, o descriere asupra n ca-
tagrafia din anul 1810
3
), de n timpul
ocupatiei - 1806-1812 - , cu ocazia cu Turcii. Desi-
gur dee seama de
n acest scop, intreprinde acestei catagrafii, nsem
nnd: toate satele, bisericile de zid sau lemn, preotii,
rul caselor, sufletelor elementelor sreine
conlocuitoare.
1) Vezi prima In 1890, la in capitolul ultim.
2) V. A Ureche op. cit. IX. pag 576.
3) M-ss No. 1 ll57 Rcademia
-71-
In calagrafie se despre Cmpina.
Orase cu 1umni negu(tori.
1
1. Cmpina avand. J 1. de z id cu tofe onJ.n-
bisericli cu lnamul Voevozt. duel tle bune.
J
2 preoti

11rcovnic
a. Preotul TudoJ :de neam rumn,
fecior de mirean,
cu cetire
de nici o
neglobil;

b. }JJ'eotul I oa sin Ion 1 haj:
de neam rumn, fecior de mirean,
cu cetire
nici o neglobil;
cu sotie;
are un fiu Istrale care "a im:(at
ccote".
c. Ioan :
de nici o
holteiu.
a Vistierului are:
Romni:

case parte
145>168
23
parte
121>145
24
Total suflete


Il Campina tolnicului,
avnd biserica de zid cu hramul

Gheorghe
Dimitrie.
1. de Zid cu toate ornduelile bune.
2 a. J>reotu 1 on sin Popa Petre: de neam
1 rumn fecior de preot,
cu cetire
de nici o
neglobit;
cu solie;
feciorul Mihai, inra( la
ceaslot: I'OnHlncfft.
- 72 -
b. Preotu, Ion sin Popa Radu : de neam
rumn, fecior de preot,
cu cetire
nici o neglobit,
cu sotie;
feciorul Gheorghe la ceaslov
nun
c. Trcornicul Tudorache sin Popa Petre.
cu ce lire de nici o pa li
a Slolnicului are :
case
Romni:

parte
84>91
7
parte fomelasc
74>81
7
Totalul sufletelor
158>172
14
In tolatal aceste
aveau : biserici de zid
Romni: 2 4
:
2 - al e Cmpinii n 1810
case, p. p. tem. total suflete
2 118 229 195 424
15 30 31 61
Total gl. 133 259 226 485.
1
)
Dionisie Fotino n a lui Istori e a Dacie i n 1819,
la capilolul administrativ, ntre allele, date
privitoare la judetul Prahova
2
), are 3
Cmpina cu Lupoenilor 2 biserici. In anul 1822 3)
ntr' o descriere a enumernduse din
Principat, este Kimpina" ca autorul spunnd
in este "domicilie pendant douze ans en ' Valachie'
rJ
connaisanl la Iangue du pays", ca atare ne informatia
de crezut, privitoare la spunnd
de ocnele sc.u mineie de sare, care sunt de o
de mai sunt "celles de bittume terrestre,
1) In nu si casele Sloboziei.
2) Dionisie Fotino : Ist. a Daciei pag. 154
3) F. G. Nouvelles observations sur Ia Valachie 1822 pag. 38
73
. tout pd!s (le Kitnpinu} zwntisent inr;_puisables"
1
) Prin "bitume "
80ltl ..., t l . . .... , ..... 2)
trebue inte lege m pacura, care au on: m s e parea, neseca a .


Cmpina, din primele lui nceputuri, fiind crea\iu
aflndu-se mai trziu
3
) unii
nea d t' l . ... "' . d l
h ar use cu tmpu , pnn vanzan e a e
c

prin ohavnice , ajung o parte


acea a Cmpinii", 2 familii nrudite:
10
S t l ..., t"' l C"' . '
Cmpinenii Lupoenii. a u urma ... argu s
desvoltat nencetat s ub pulermr.a mfluen\a a "schelu-scala
drumului Cmp in ii ", c e mai mult ca orice cale".
a " Nu de multe ori acestui trg: cu cr-
ume s treine, cu hanuri , obor de vite, se
ocneau n inte resele lor profesionnle , cu
CI re ave au pe cu: cmp, livezi de fn
omi, n trg, plus mul\imea dreptu-
'1 p ce le confe re au, obice iul chear litera pravilei.
n or, ... . ... .
S'a expus mai sus, plange rea boerulm Scarlat Campt
U Co
ntra c elor ce vindeau rachiu vin pe ascuns, deci
nean ,
pe nedrept.
lucru s e petre ce n anul1820
4
) , cnd vorniceasa
Luxandra Cmpine anca, fac e jeluire domnului, la
d 1 de
la Cmpina unde unii locuitori elin
-sa e " '
cei ce acolo la tJ'[J - [n spPcial Lunea ziua de trg}, -
a vinde vin r achiu C'J mllrunteaoa". In
cere a i se re specta numai ei dreptul de a vinde, aceasta
d
.... pravila vechiul obiceiu". Domnitorul admite
upa " .., ... .
motivul invoca l, ordin ispravnicilor sa execute mtocma1
a
1) ibidem pag. 3. . . . _ . .
2) Bitume, substance infl amable, et ou. sohde et n01re,
qui se trouve dans le sein de la terre. encicbpcdtc).
3) Vezi mai sus.
4) Vezi doc. No. 29 anexe.
-74
Cu toate aceste neintelegeri trgui naint
poate cu vremea boeri vor fi renuntat la acest drept
al lor consacrat de obiceiu. Era firesc renunte,
nu trece vreme vor vinde
n felul acesta, noii poate streini, vor fi
putut mai pufin mpiedice, de emanci-
pare a cari se vor fi inmultit zi de zi, iar trgui
va fi un rost, din ce n ce mai mare.
n 1825
1
), frafii Lupoeni: Constandin, Alecu
Scarlat, vnd la mezat (licitatie) a patra parte din Intreaga
a Cmpinii se n 2 o
Cmpinenii, deci 2 sferturi; iar era
n 2 : o o aveau frati Lupoeni, iar ultima
sora lor, Marioara, cu Origore
Bujorianu. vnd lor, lui Gheorghe fiul lui Hris-
todulo, "nu pot se la cu cum-
natul lor Origore Bujoreanu".
Ct trgui vama Cmpinii, progresau nencetat,
cum se poate vedea din o din auul 1822 2), cnd
se face arendarea de data aceasta, Cmpina atinge
0
foarte mare.
Dau alte pentru comparafie :
Taleri: 74.600:
Urlali cu Bu-
cov. (total 7).
350 taleri la
Stroe
"
"
50.500: Cmpina cu dea
o Chir
18.100:
* *
III
mai sus, Cmpina, pe care se afla tr
g_ul, la .. 2 mari familii: frafii Cmpineni (Constandin
SI Scari,at), fra.tu. (Constandin, Scarlat Alecu). Dea-
semenea s a ammht ca din vnd partea lor de
1) Vezi doc. no. 30 anexe.
2] Ureche 6p.cit. voi. XIII pag. 242--3.
-75 -
din a Lupoenilor, numai
partea surorii lor Marioara, cu Origore Bujoreanu,

S'a ntmplat, Marioara Origore, n'au avut
din s'a petrecut lucruri: 1-iu Ma
rioara Bujoreanu face un testament 2-lea, cearta
ntre Bujoreanu fratii Lupoeni, cumnatii lui. Ori din aceste
2 fapte, se poate desprinde mai clar viata Crn
pina, acum 100 3 ani.
n anul 1827 Februarie 20 1), Marioara Bujo-
reanu face o - (testament) - ntre altele, prin
considerente, ele "Deci fiind
datorie deoarece nici ceasul nici
ziua, nu este de nimeni, datorie are a se
ngriji, ca fie gata spre acea totdeauna,
orndui toate lucrurile sale, ca un bun iconom, att spre
nirea sufletului ct spre ornduiala celor ce n
urma lui, aci n lume".
aceia att averea ei dela "parte din
Cmpina ct cea de sotul ei ca da-
daruri, toale acestea, la fac danie la biserica cea
(Sfla Treime), ce este sil se
2
) de iubitul meu sot a
colo
3
) la Cmpina, cu impre)'nr pentnt prirni1e de streini
de bolnavi
4
), a fi att pentru cele de nevoe cheltueli
ale bisericei peste an, ct pentru cele ntrebuincioase ale loa-
nei, cu cele de ale st1einilor bolnaui 5), ce se
vor afla locuitori ntr ' acele pe ct se va putea;
tate le las danie la spitalul .. ".
ce surorii sale 1000 ta-
Ieri, la cei trei frati cte 500 taleri de fiecare, mai
1) Vezi doc. 31 anexe.
2) Biserica Sfta Treime se imediat n anul 1828- vezi
pisania n anexe.
3] Marioara Bujoreanu acest testament n de acea
zice "acolo.
4] un fel de spital.
5) probabil oricine n de familia lor.
- 76 -
ca o ca mea fie la
firea Cernica ".
Mai "pentru chelluelile cele trebuincioase peste
an la ;<;Coala ce arn n Cmpina la uechea din han 1),
am rnduit venitul cu deosebit nscris, care are a se urma n-
tocmai precum ornduim.
Deasemenea mai ca, jiganii : Tudor, Maria sotia
lui Nica Croitoru, IJinca Mihalache fiul moartea
ei a sotului Bujoreanu, fie nchinafi tot la bi
seri ca cea
In fine la ornduirea tuturor,
epitropi pe arhimandritul Calinic, stareful Cernichii pe
sotul ei ; ca ultim cuvnt al diatei spune, spre ncredin
tare nsu'mi cu condeiul meu am Marioara Bujoreanu
adeverez.
Pin urmare, Marioara Bujoreanu, ne sotul ei
are - Sfta Treime - chilii mpreju
rul ei, pentru ngrijirea bolnavilor. se
din temelie cu hramul
Sf-tei Treimi, cum se poate vedea n pisanie, chiliile
cu destinatia lor, cu un an n urma facerii testamentului 2).
ce se spune n pisame .= "Aceasta bi
ce se hramul Sfintei Troifi, este din
1emelie cu toate care se vede p1in p1'ejur (desigur chiliile de
ma.i sus), cu cheltuiala dumnealui Grigore
Bujoreanu prin ajutorul dumnealui Vislieru Radu
Plopeanu ..... " leat 1828 luJ(ie) 15
3
). Cu alte cuvinte Marioara
Bujor:anu, prin dispozitiile in acest testament, - n
urma mfelegerii prealabile cu soful ei - posibilitate
prin dania cu averea ei, ca soful se devie cititorul unei
fundafiuni cum ei Stolnicu Constantin Lu-
- 77-
poianu sau poate alti ctitorii bisericii cu hra-
mul sfintilor mucenici, Gheorghe Dimitrie. (Azi bico:erica are
hramul Adormirea) pe care Marioara Bujoreanu,
0
nume te
n cuprinsul dia lei "biserica cea veche din han".
stolnicul Constandin Lupoeanu, trebue fi fost ctitorul
bisericii, se poate dovedi cu faptul n interiorul ei, se
mormntul lui, pe piatra acoperitoare, se
inscriptie : "Supt robul lui Dumnezeu
vei Stolnic. L? Leat 1808 Feb[ruarie) 27 I).
Daca b1senca dm [dela] han n ar fi fost ctitoria familiei
Lupoenilor, cu Mari oara Bujoreanu fi ca lui Cons
tandin LupoeGnu stolnicu, n'ar fi pe care avea a
0
intretine cu venitul averii sale - deci dela _
cum se vede din testamentul ei, unde spune "am ornduit
venitul cu deosebit nscris" nici nu ar fi fost ngropat ca un
ctilor n interiorul bisericii, stolnicul Constandin Lupoianu, pomenit
mai sus.
Dealtfel este mereu cu hramul
sfintilor mucenici Gheorghe Dimitrie ctilorie a Lupoenilor.
Astfel pe un mineiu (carte de rit bisericesc), se
toarea "Acest rnineiu, luna lui August s'a dat la sfnta
din Cmpinii fie Ja (nta bise,icc'i cea din
t1'{/ Cmpina a dumnealor hoe1ilor LupoPni, spre ncredin
tare am 1811 Ghenarie 8
2
) .
Dealtfel n 1810
3
), se 2 biserici: una cu
hramul Sfintii Gheorghe Dimitrie n "Cmpina Stolni
eului" care nu poat e fi dect Stolnicul Constandin Lupoianu
- Marioarei Bujoreanu - care moare n
1808; alta cu hramul Sfin\ii Voevozi n "Cmpina Vistie-
rului" (?). Prin urmare biserica veche, i se zicea la han
1
are hramul siinfilor mucenici Gheorghe Dimitrie, iar cnd se
va fi pentru prima nu se poate preciza n de
1) Vezi n anexe.
2) Vezi n analonge.
3) Vezi mai sus nsemnarea catagrafiei No. 1457 M-ss Academia
-78-
. lte In orice caz n 17 47
1
) se
p1same sau a ,.
2
)
" 1 r ... mpina de
0
veche; m 177 4 se mentiO
m ._/a ... .., . b "'
n Cmpina era o manashre o ..,
D
du aceste insemneaza ca 1n 17 47 era
e CI p " d "' f f" d
..., care va fi avut o ma1 In epar a a, e
una smgura, . ...
" documente so preoti ca marfon; chear m
vreme ce m A ..
4
) S
1640 3) este un Popa Radu din Campma, un ..., ..,ava
Duhovnicu, n 1747 5) un Popa Stan dela Campma, cumparator
al unui loc nfundat. A ..., ...,
In 177 4 deci 24 ani, apare o manashre o b1senca.
Biserica trebue fi fost cea n 17 47, iar
t bue fi fost, ctitorie a Lupoenilor din anii 1810,
avnd hramul Sfintilor Gheorghe Dimitrie
fn Cmpina Stolnicului, iar n 1811, fiind, prin nsem-
narea de pe mineiul de mai sus, "a dumnealor boerilor Lupoeni",
n care n 1808 se ngropase ca un ctito1 Stolnicu Cons-
tantin Lupoianu.
In 1810 Sept. 10, n o nsemnare de pe un mineiu se spune
"a fost [cartea] a bisericii Hagiu din s'au dat
la biserica den Cmpina dela han - [tot numind-o
Marioara fica Lupoianului] - unde se Sfin1ii marii
mucenici Dimitrie Gheorghe ....
11 6
).
In 1819 7) se era n Cmpina Lupoe.
nilor". Tot asemenea n 1825 ntr'o nsemnare se spune
carte a Sfntului Visarion este a sfintei biserici dela
han ot Cmpina, cu hramul sfintilor marilor mucenici Gheorghe
Dimitrie".
Prin urmare nu ncape nici o biserica aceasta
-- dela han - , nu este dect ctitoria Lupoenilor.
azi, unde preotul Marin Martinescu,
1) Vezi doc. No. 21. anexe.
2) Tunusli op. citat.
3) Doc. No. 1 anexe.
4) Doc. No. 13 anexe.
5) Doc. No. 22 anexe.
6) Vezi n anexe.
7) Dionisie Fotino op. cit. pag. 154.
-79-
dar are alt hram, anume, al Adormiri Sfntul Nicolae, dar
care mai - ntr'o mai - nuP."".irea
veche dela han. Acestei biserici i s'a schimbat hramul n
anul 1833
1
), iar pisania spune ceva mai mult "s'au zidit din
s'au nfrumusetat prin sf[intia sa] Calinic,
arhimadrit, starit sf[intei] Cernica, cu cheltuiala d[u)m
n(ea)lui Grtgorie Bujoreanu, sotia d(u]mn[ea]lui
Mariia fericit ctitori a patra parte din Crn-
pinii au sf[i]nti Cernica .... ".
dar se cum s ' a schimbat hramul , mai ales
se spune biserica din temelte se acum n anul 1833
_ deci schimbarea este - , dar cu bani rezultati
din dania [acum n 1833] Grigore Maria Bujo
reanu. Prin urmare ne mai n acest an, staretul
epitrop [executorul testamentar] singu1 [cel de al doilea fusese
Grigore Bujoreanu] al averei acestora, putut permite
"nsereze n acea inscriptie din 1833, a zidit-o din teme-
de vechea
anulni 1833
2
), vechea c litorie d Lupoenilor, cu hramul sfin
tilor mucenici Gheorghe Dimitrie, care se mai chema, dela
han. procedare poate va fi fost de faptul
rudele Marioare i, fratii ei, nu vor mai fi n vreme,
sau, vor fi fost indiferenti cu procedarea sus zisului staret.
ctitorie a Grigore Bujoreanu, este
biserica Sfnta Treime (unde azi Preotul Ion
n anul 1928, la care mprejur"
pentru bolnavi, dorinta de sotia sa n testament.
Fratii Lupoeni (Costache, Scarlat Alecu),
partea lor de nu-i aminti\i ca ctilori la nici o
din facem cu ei, glcevinduse
pentru
acum chestiunea celor 2 biserici de
pe vreme a anilor 1810- 11.
n 177 4
3
, erau mentiona te, o
1) N. Iorga Stud. Doc. XXI pag. 18 n anexe.
2) Vezi mai sus dovezile
3) Tunusli op. cit. pag. 39.
--
lire [a Lupoenilor, mai sus] o probabil
cea din 1747
1
).
In 1819 2), se la Cmpina : 1 2
biserici. era a Lupoenilor; mai cele 2 bise-
rici, dinire care una nu poate fi dect cea veche din 1747,
de catagrafia din 1810, avnd hramul sfintilor Voe-
vozi, iar cea de a doua, posibilitate de inde ntificare. n
acest caz a admite n catagrafia din 1810
3
), se
fi omis, celei de a 3-a, deoarece ni s e s pune n
Cmpina erau numai 2 bise rici, n cele 2 componente ale
Cmpinii : una n Cmpina Stoinicului cu hramul sfintilor muce-
nici Gheorghe Dimitri e Lupoenilor) alta n Crn-
pina vistierului cu hramul sfintilor Voevozi. Probabil n
catagrafie se fi nsemnat numai bisericile de care de pindeau
sate, sau n cele 2 ale Cmpina. Azi
n Cmpina, bi serica sfintii Voevozi, cu pisania
" ... ridicalus'au din te meli e clopodnita zidul, prin cheltueala
d[ u]mn[ea)lor vei Costandin Cmpineanu i prin
ajutorul Se rdaru Grigorie Negru ...... leat 1827 August 5 ''. In
am pe un Odoic [carte de rit bisericesc],
nse mnare
4
) "Stoian, Sora, ot Cmpina o au dat
de sfintei biserici cei ot Cmpina unde se cins
hramul sfintilor Voevozi Mihail Gavril, ca fie pe ntru
pomenirea lor la leat 1793 Octombrie; iar cine s'ar
ispiti o dela s fnta fi e s ub blestem
am scris eu Popa Te odor duh[ovni c] ot Cmpina".
Pin urmare n 1793 era o (desigur cea
n 1747
5
), cu hramul s fintilor Voevozi Calagra-
fia din 1810 ; iar n 1827 se mai una de Cos landin
Cmpineanul, tot cu hramul sfintilor Voe vozi. Aceas ta ne-ar n
credem vechea n 17 4 7
1) Vezi dac. No. 21.
2) Dionisie Fotino op. cit. pag. 154.
3) M-ss. No. 1457 .Academia
4) Vezi n toate dela
5) Vezi dor. No. 21 anexe.
Vederea a Cmpinei, a lerasei ; n primuL plan Uzina
-- 82 -
dela ca copiii", n grije de
Bujoreanu .,poarte grija de copii szmbrttle
Jeluirea celor 2 epitropi ai Marioarei Bujoreanu, nu
rezultat, ntruct Domnitorul mai multi boeri,
care un referat asupra chestiunii n litigiu. la 24
Iulie an 1), acei boeri dau necesare,
mergnd Bengeasca (sora fratilor Lupoeni, deci
oi lvl arioaJ'ei), cu Costache Lupoianu acolo pe loc au
zl"1pt carciztrnele (pe mai vin, au
luat cheile de la au dat de la toti din Cmpina
la greci, pentru vnza1'ea pentru arenda
In boerii sunt de se dea
porunca Tale, D-lor boeri ispravnici ai judetului
se dea ordin lui Cosfache Lupoianu, a se retrage
cu totuJ dela acea tot n vistierului
la a se
cu jeluitorii naintea spre a se cerceta pricina

Cum se va fi nu se poate
in marginele documentare folosite n acest studiu.
In orice caz din de cum i s'ar
putea zice mai bine, se poate vedea n anul 1827 exista la
biserica cea veche, ctitoria Lupoenilor - biserica dela han
(azi biserica adormirea) - , 17 chilii unde .c;e n acel an,
carte de GO cop;i carle de 30 copii,
de cu cari erau salarizati din averea
testament.
Cea de a doua informatie ar fi, erau arendate
la greci, cari vor fi fost destul de multi, pentru aceste timpuri
de desvoltare a lrgului Cmpina.
ca un epilog al aeestui testament se mai
poate reaminti celor 2 epitropi, cari constatnd n
timp de 3 ani : 1827-1830, se coprinde
ca se fie spital de bolnavi n chiliile bisericei Sfnta
1) Vezi doc. No. 24 anexe.
1
- 83 -
din Cmpina, nefiind venitul indestul pentru
bisericei a ", se "numai biserica
Sfnta f COala (cea dela han)". Acest lucru l
ei n 1830 August 15
1
), renuntnd de a mai tine n chiliile dela
Sfnta spital, chilii pe care Bujoreanu le
cum reese din chiar din pisania bisericei,
ctitoria lui, unde se spune, a zidit biserica din temelie "cu
toate care se prinprejur".
Aceste chiJii asi, transformate ulterior
unde azi No. 2 de sub con
ducerea domnnlui institutor C. Oproiu.
c.
trgului Cmpina
aceste care privesc viata Cmpinii n partea
ei cea mai se cuvine a dela acest an 1830
nainte, Cmpina ncepe alti boeri mai noi, fie
fie ridicati din snul ei, cari cu o parte din cei vechi
_ Lupoeni aproape dis - vom vedea ntr' o
oarecare ia parte la viata judetului, n a
regulamentului organic, fiind pentru
Adunare a Principatului ridicndu-se la dife-
rite n stat, unele destul de mari.
spre exemplu s e poate vedea n "Insemnare pentru
cei de 1a stare boe ri ai Principatului Valahiei"
2
), pentru anul
1830 ntre "Vornici al 4-lea" era Constandin Cmpineanu
cllen la comisia revizionei al 2-lea din Valahia Mare dela 9
Ohenarie 1830.
Deasemenea n 1831
3
) n "Catastih(ul] pentru toti boerii i
feciorii de boeri, ce se n cuprinsul acestui
judet Prahova
4
), chipul ce mai jos se se
1) Vezi doc. No. 32 anexe.
2) 1\nalele parlamentare pe 1831 - pag. 126- 27.
3) ibidem pag. 146 (anexe).
4) Trebue avut n vedere n acest an Jud. Prahova avea
1
/ 2 din
intinderea celei de azi vestul, parte din jud. Saac 1845.
- - 84-
vede Crnpina avea un respectabil de boeri,
nfrecnd cu mult celelfllte llle judetului.
cuprinsul cafastihului :
No. G-lasul J-iu: Boeri i feciori de boeri n de
cor.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ani 30, de
Dumneolui Paharnicul Origore Caribol ot (din) Cmpina
"
Vtori vist. Coslache MihaJcea " "
"
Treti vist. Gheorghe Hristodulu " "
"
Polcovnicu Oinu " "
"
Costache sin Stolnic Constandin lupoianu " "
Clasul II-lea : Boeri i feciori de boeri n de
cel putin 25 ani ci numai
cu ntr'acel
Dumnealui Serdaru Iordache Porumbaru ot Cmpina
"
Treti Vistier Radu Plopeanu " "
"
Biv Pulcovnic Vasilache sin Constandin Negru " "
"
Mihalache sin (fiul) Serdaru Asan " "
Serdaru Grigore Negru ipl.lc " "
"
Tache sin Polcovnicu Constandin ipac " "
"
Alecu sin Medelnicel'u ipac "
"
Grioore sin Polcovnicu Vasilache ipac " "
"
Costache sin Stan biv za dorobanti "
C'lasnl 111-lPa: Boeri i feciori de boeri care nu
s'au putut trece n nici unul din cele
mai sus dasuri, neavnd nici
venit nici case ale lor.
1 Dumnealui Polcovnicul Anasfasiu ot Cmpina
p. d-lui olcrmuitor
1. 1831 Noembrie 9
Venit pe
nn l ei
4000
1000
7000
1000
1000
800
JOOO
700
300
300
1000
400
Prin 'lwmarP 1n 18.'11 Gn1,pina arPa: 5 boeri de "clasul 1-iu
9 " " "clasulll-lea"
1 " " "clasullll-leu"
--
Total 15
-85-
cu cei din j urletul ntreg, alegeau un
dintre ei, care aveau fie deputati pentru adunare
care era pue n aplicare legile cuprinse n .orga
nicescul re gulament", de pentru scopurile lor, dar
ntr'o oarecare noi foloase din aplicarea lui.
"Lista de numele pentru
deputatii judetului Prahova pentru anul 1831 Noembrie 14" t).
1 Dumnealui Paharnicu Iancu
2 " " Caribol (cel din Cmpina)
3 " Slugeru Mihalache Rahtivan
4 " " Constandin Cutarida
5 " Treti vist. Radu Plopeanu (din Cmpina)
6 " Biv Panait
7 " Biv vei Panait
8 " Biv polcovnic za Constantin Oobrogeanu ((din Cmpina)
9 " Origore
9 toti s'au adeverit.
comisiunii, D.
{
Barbu
Secretari Iordache
Prin urmare judetul Prahova n acest an avea un
de 9 boe ri care aveau dreptul deputatii judetului pentru
adunare. Cmpina se nvrednicea de a avea 3 boerit
care aveau dreptul deputatii.
9 aleg ca deputat pe Paharnicu Iancu
cu "6 glasuri
2
) otcrmuirea jud. Prahova cu
adresa No. 646 face cunoscut rezultatul alegerii de mai sus,
cinstitei mare Dvornicii spunnd "la mna boer s'au
slobozit cartea numirii sale"
3
).
Din boerii pomeniti mai sus, din cele 3 clase, care vor fi
intrat n a boeriei, de vreme, fie ca
de cu venit sau nimic, din neamul lor,
1) Anale op. cit. pe 1831 pag. 187.
2) ibidem pag. 1;,1,
3) ibidem.
-86-
azi n Cmpina, nu se mai nici unul; iar CmpinB., cuibul
a multor boeri, azi este de alti boeri
- hommo novus - ai timpurilor noastre.
Cu toate acestea, Cmpina s'a nvrednicit a avea
acum o de ani 2 boeri cari prin meritele lor,
prin bunavointa domnului, ranguri ai
ziua de azi aci.
d-1 Iancu Dumilrescu, este "Constandin
ot Cmpina ", care n 1796
1
), Decembrie, este socotit
n "breasla
2
). Domnitorul Alexandru lpsilante i
"acest privilegiu acum", pentru, "a fi deosebit cu
dajdea lui din birnici duprin sate"' fie de
toate cele ce se vor orndui birnici ".
Dealtfel lpsilanfe, numai i aces! privilegiu sus
numitului, privilegiu care prin urmare l avusese mai nainte,
deoarece domnul n cartea sa zicnd : "ncredinfndu-ne
domnia mea pentru dnsul din alt01 domni, ce-l
a fi la cum din vistie-
riei, i-am noit acest privilegiu acum".
In 1824
3
) Aprilie 4, Domnilorul Origorie Dimitrie Ohica
Voevod : Nicolae
4
) .,in Constandin
din sud Prahova, prin sineturi ce are la mini, se aflcl
n ornduiala J>ostelnicilor, precum s'au trecut n condica
'divanului; de aceia milostivindu-ne domnia mea, i-am dat acest
domnesc al nostru sinef ", mai departe "pentru care porun-
cim la loji cfi se cuvine pcl mai sus numitul boe'J'ul
domnii mele de postelnicel".
In 16 Iulie, 1844
5
), Dumitrache
6
) la comisia
a periodului 3-Jea" cu sinelui de mai sus, "carele
1) Vezi dac. No. 54 anexe.
2) O categorie care o dajdie
Vistieriei.
3) Vezi doc. No. 55 anexe.
4) Deci bunicul d--lui I. Dumitrescu.
5) Pe act, versa.
6) d--lui hmcu Dumitrescu.
87-
dovada ce au adus de fiu al lui Nicolae sin
Constandin s 'au adeverit". In adeverire a
filiafiunii se "dar este n via (acest an) Niculae.
Tot pe verso al actului din 1824, Dumitrache
mai o n 1853
1
), la "comisia periodului J-1::
jud. .. cu este fiu al mortului
cuprins In fata".
In fine pentru completa exactitate a celor spuse
mai sus, dl Iancu Dumitrescu, mia prezentat spre verificarea
expunerii de mai sus livretul militar al O-sale care
No. 4728/1886 n care Dsa este numit soldatul
Ion, regt. 1 geniu. Schimbarea numelui de n Dumi
trescu, a Dsa mai trziu.
De asemenea D-na Sietcovici, Fotescu,
cu toti descendentii n linie sunt lui Enache
Fota, pe care n 1851
2
), Domnitorul Barbu Dimitrie
domnul n "rang de pilar" pe Enache
Fota .pentru slujbele
Dealtfel acest Enache Fofa este nepotul lui Radu Vistierul,
care i vinde acestui nepot n 1818
3
), un loc de pe
boerilor Lupoeni.
Vislierul l numai Ianache, nu poate fi
altul dect ace Enache zel F o ta din 1826 4) 1851 5).


cu rostul boerilor Cmpineni, vechi noi,
ne reintoarcem din nou la anul 1832, ca mai vedem cum se
mai rostul Cmpinii n acest an
In Cmpina mai departe, rostul ei de
pentru acest vechiu drum al Cmpinii, pe unde
- -
1) ibidem act.
2) Vexi doc. No. 53.
3) " No. 50.
4) " No. 46.
5) ibidem No. 53.
(
in
8
n 3 l '1 "1 /f' trn{1 li " n' ft 1 l 1 ,
o a p r i t i a H ar 1 i .J "' A r f r u i.
p ... ntru ilu a .. ,' 'rt' li i i 1 l' i np,,
p anul 1"32" ' a s h f i lll ina P "nlrn tlr < ti
al 1ur ra din rin i atul R 1l an ' ,'fi . 9 an ta tan-
silaniei.
Orao Ja le
rcl ro a
PE TE T T
..;mpina :
\
Oragoslavele :
VrcioroYa
050 00
5 .oou
40.0 o
130.000
1

Pentru anul /8.);1
2
) , lHlH lt de intp rluti mult m tl
pcnfr u schclo ('umpinii , ill{J'c'c''l f }h' fc
1
0f<' valllilt..' prin "i
patului din ntr g cuprin ul lui.
tnbdo d' importnti ' u "h l ' l o 1' din
Ardeal pc ac s t an 1833.
C:, CI
>1'0
-
"\l ntiii..
OI uc..:.
1 ' .....
NO(IJ
..t:: .... (Il 'O
CI CII
6161 61
e.: a

u (Il- 61 --"'
:o- ;:1 ;: t: 'O ... CI
u ....
CI.S
c._
!= <'CI 'OI-
"'
e ;:;
)': r: CI
V) 1: "'
1: >IOV) 61
CII' CI'-
.... 1 '.
>1'0
;::,:::
::::::s
ulii- -
;:l
""
, ..
;:: E
!.>o
c-=
--..t::

- u 1::1 w u
u OIU
'fiCd
o
'-V CI
.!J
J. :d
... 0.. ><O
V) Vl'- V>- ><'CI"" O
.o_u 611..
- ...
- CI tQ::I 0')::::1 .... u .... ..... ,
a .... -=
0.. '"'OI
"'
8<'CI;:t N CI r:::
..
1 u a
:J

::-o
... o>(IJ ::.t ljr ...
a.r:
aJ
::::1 .s? c o
aJ
t;
z - o:l <
''O..Q W


u
u . u. ou
-
-
camplna 6095980 500 2997302 107948 280&6 lOuGO 00 2098 61bBO b38b 1h2b1
-- 5126 85000 400 7425 100 ons 2111 4101 ooon
Oragoslavs 348332 105 1046970 IG61 78301 - 181b70 1013004 030bu 034 GbGO
----- --
1) Anal e op. ci t. Voi. lil (1 832 331 pnn.
2) ibi dem voi. IV (1833 311) Porlcu 1 OIH'X pnu. 2 3.
1 a 1
Pfrr' P. e 11 4
l
:. -( 1 .
l a . , -
atit
" .
amp1 a \H
t\\1 1
p <' < l - d < la ,1 1 ;a n if,
( ' tlt t111'" Hl
a , i
lath !-.t h il'l '<
u \Tt 1
'-l t ' \ , ' tal't n\
, mplnii s
in ' 1 h nl. ( P< It 'md i d n "'' ,\1.
cnitnl' "c n pnt , h C\ nq, d' 1
o Il ' ' \u \ a l n tH 1 \kn,, ' l ''lll 1 nt
q
' fl nd , \ n1in<l u
i\ l1HH \ i l h i
,,., Fhii rtil t
jud ' 1' adH' n Y --d \' H1 i ( n i "' Jn n' , ,
n k ti,, . , "'
1
) .
S i mh ' H ' \'al t:i \ ilnp"' l J nnt y m
p 1' 11l\ Il r \, '1\ P t Il \ 1 ' vn \, ln 1 \ 1 tc\1 ( , ,., 1 ni ld
dtu annl ) ' ot t..ln , \1 hil' tnd l 1 nm'" 1 m\r,int .
i nltn p1 i tun "', ( iH .. nd'\ln1r," l "} \'' ifl n n., flh lllt H r- 1 hPl 1
( twq un p () 1 ) "i' ul An o< . tor ( 1. l (\ r ' n \ \ i' h . rH Q h l n. 'Il
1 u ll'i { d n p ' l r ' ' l h li . n H 1 ' ' ul H '" ' 1 q n 1\ t " p \\ t n 1' n 1 ,
1 ,,i ' au vnd /' ' .
' lu'>hfl il V!'\1\\il Ot' t(H O UH1lin1n ( n l \ n \ 01 h lllt o t u
' V''''it 1 t P\JHH lnli lnpflt h H p n nP pu , nniQ
A r1 ' n \lll nnlplnl l 1 l n t ni on. ,nntl _ oul! f'lnl ln q
n t ,,. e ' < n u 1 il , ni p li h' 1 il , n ' o lt 1 w p 1 Il l 1 h
'{_k i 1 U UJ ll O Il < 0 1 Cl 1 f\ l \1 \lq O H' l] h i\ 1 in 1 \ 1 1
)fiknl r lrnluHo ni ur t, i, lm \ni ''"f 101, 1 11 ) "
lllOi 1" tiu"
1) 1 h ' 11 ,, 'P 11. Vul. 1, prtu. ,1' 1'1 .
'l) /\,t nl' ' op t' ll . v 1l l pm1 l' lll
-- 90-
Pentru faptul "nepolrivirii sale cu a d-lui ofiter
trecute aceste vite nici n condica anului 1831,
curat se prisosul de vite 622, le-au trecut peste
lund cinovnicul cte
1
/ 2 galbeni
(de care fac 9796 lei, 60 bani. este dato1
Cu cinovnicul, va fi banii luati pe nedrept
(sau prin uzajul timpurilor noastre) poate
va fi pierdut slujba, care pe acea vreme se
cu greutate, slujba, presupunea mijloc de traiu dar
cinstire
Dealtfel purtarea a polcovnicului mentionat dela
schela Cmpinii, atrase sine, lui din
nlocuirea Jui cu Iordache Grecescu n 1833
1
). In
1833 2) avem o nsemnare de: vitele ce s'au e:J'jJOrtuit prin
schela Cmpinii reghia anume".
Numlrul vitelor No. roghlal Anul luna
ziua
410 boi . 947 . 1831 Oct. . Radu ot Cernat.
64 vaci
5 vifiei .
250 junci .
6 mnzafi
81 hivoli
Total: 817
. .
Vlad Manole of Salu Lung is-
de subtocrmuilor Alex.

Ai sfitului Gmbavu din tinutul
Basarabiei spre n
muntele Podutile.
1832 Mart. 21 Ion Popa Cozean ot Cernat
Vlad Manole Sat Lung
s'au slobozit reghia de
mai sus.
1831 August Ion Hogea ot Salu Lung din
reghia cu leal 1828.
pentru prin schela Cmpinii nu se exporlau numai
vite ci cereale, se face cunoscut printr' o publicatie tot din anul
1833
3
) exportatia dintr' acest principal al productelor: gru,
1) llrvivele Statului Dos. administr. nou No. 2129
2) ibidem dosar Arhivele Statului.
3) ibidem dosar. Arhivele Statului.
- 91
meiu, orz, porumb, este cu totul
n scurgerea leat 1833, pentru
de 400 o ca, :
n pentru 1 gru lei 6 bani 60"
n
n 1 meiu n 6 "
"
n 1 n porumb n 5
n n 1 n " 4 "
de cine, ce mare dever de: vite, pro-
ducte (c{>reale) se prin acest insemnat punct de al
Cmpinii spre Transilvania. Era firesc drumul trebuia
fie ngrijit, cu tot dinadinsul , mai ales pentru acest timp de
apogeu comercial al Cmpinii, bineinteles nu fusese
dat n anul 1790
1
), deci cu 40 ani n cnd mede-
lnicerul Origore "au pe drumul Crn
pinii" cnd tot n an, se cerea de "dumnealui
.... pe ziua 150 sate sau
mai multe din plaiu".
De data aceasta 1832
2
), se mai
serios, sau poate este ct se poate de practicabil
acest drum altele, iar Dvornicia "se afla n orn-
pe domnul din gheneralicescul slab, Blarem-
berg, inginerul Prinfipatului, ca ridice asemenea planuri
socoteli de .... n se pue n lucrare dre-
ge1'ea lrgi1ea acestor drumuri".
ca o aplicabilitate a dorintei Dvor-
niciei, mai sus, n desbaterile dela
25 Martie 1832, Vornicia mare, trimete otcrmuito
rilor judetului Prahova, la 28 Martie, an
3
), deci cu 3 zile
n cu "se trimite dumnealui de in
gineri Blaremberg, ca chibzuire pentru facerea d1urnului
(sus: drege re de la Cmpina, lu hotant
este a merge un boer din partea
locului ... treci numele'n .... dea tot cuviin-
1) Vezi mai sus.
2) llnale op. cit. din 1832 pag. 636 (ane x).
3) Arhivele Statului dos. administr. noi No. 3036.
- 92
ciosul ajutor, ca ntrzirere se chib-
zuire ce s 'a nsemnat". n 1838
1
) se spune "s'au
drumul Prahovei, ce merge la valea cu aju-
tmul satelo1 plaiului) chibzuite (de mai sus)
de secsia cu unelte nadins, pentru
acestea".
Priq urmare vechea dela Comarnic n sus, acum
este n drum dres mai ales
din modificare trebue fi necesitat "unelte nadins
spuse mai sus mai ales cu ajutorul satelor plai ului.
Deci lucrarea trebuia se execute 'n oine,
nevoile crescnde ale negotului, care se se
pe acest vechiu drum, au reclamat acestei vechi
administrative, care nu putuse promova, inter-
ventia eficace a mintii bratelor configuratia geo-
putin cam improprie pe o a
Prahova, care conducea pe drumul acesta - foarte scurt-
din spre el, pe: cai, cu spinarea poate,
din timpurile cele mai vechi.
La drept vorbind, nu trebue ne gndim cu
- noi Cmpinenii de azi -- la putina solicitudine apreciere a
char a celor cu rost administrativ pentru valea,
drumul Prahovei sau al Cmpinii, vremurile trecute,
n'aveau complexul nevoilor de azi, probabil nici un Minister-
special organiza tai comunicatiei pe: n aer (cer)
pe sub etc. Pe acea vreme, oamenii mai
cu mijloace mai reduse n conditiuni mai grele, dect
comparativ cu isprava care avem cu 1oate acestea
attea mijloace attea conditiuni, mult mai prielnice ca alelor
Chestiune de apreciere de timp !
*
*
Regulamentul organic
2
), tindea, ntre altele, Ia un fel
de organizare a Principatelor romne dealtfel
singura lui parte
1] Anale op. cit. voi. IX. pag. 1151.
2) un fel de de n ambele principate 1830.
-- 93-
Pentru vremea anului 1831, Cmpiua era sediul


care culreerau tara, fiird singurul mijloc de transport, nlocuind
am zice oarecum, trenurile din timpul nostru. 18311),
tcrmuilorul jude tului Prahova, atrage atentiunea suptocrmui-
t
o ului - care avea n Cmpina - "se cere
or " ..., ... .

a se aduce wtru sa pentru au fost


ne ...,
d
tori acesle meremeturi duhul poruncilor
a d .
divanului , ce au fost ate, ma1 vrtos pent1'u Cmpina de
ocolea, chiar fitantei ce s'au luat dela epistat spre incredintare".
mai departe : "de aceia scrie dumnealui ca pentru
BO ra1'e pentru 30 cosorobi pentru bordeiu i 4 furci ,
ce are epislatu mai tre buie la numita ...... pui
ntru ndatorirea satelor cu a le aduce
acest meremet.. .. pentru care ... ti se cere a trimite chi-
tantie epislatului au primit n stare .... .
Prin urmare Divanul ordine "mai pentru
a Cmpina", ca i se meremelul (reparatia) necc-
repede, ntelegnd prin oarecum marea
nevoe a comunicatiei ce se efectua pe acest drum al Cmpinii,
cure mai sus trebuia el reparat, cu mijloace
mai bune planwi
n vreme se arendnu ele, ca multe alte
venituri ale principatului. n 1833
2
), avem o
de caii ce trebuesc noul contract pentru tinerea
n Prin tipatul Valahiei la 1 August 1833".
Numirea Totalul cailor Cal de rnd Cal de curier! de
Drumurile mari : dela
la:
c. Lung, Tecuclu,
de Vede. Turnu.
:

Bucov
C;tlrnpina

32
12
1G
16
32
: .
12
.
drumurilor la\cmpina)
16
: Drumul are im-
16
preunare dela
1) Arhivele Statului dos. adminisir. noi, No. 3646.
2) Anale op. cit. voi. lii pag. 353.
-94 -
Cmpina avea deci n ,16 cai, cu ajutorul
se deservea comunicatia c se facea pe acest drum spre

In 1836 1) n desbaterile a principa
tului se asupra condifiunilor persoa-
nelor, care luau n anume Paharnicu Dimitrie
Greceanu. "Incepnduse n strigarea'n parte a drumuri,
au ..... :
din la i Cmpina {
" la 5, cai 48.
cu de 420 cahtl asupra dlui Gheorghe Voinescu".
In 1841
2
) n "seanfa din 30 Mai", disculnduse arendarea
se spune "apoi s'a nceput strigarea n
asemenea cel din pret la aceasta ntia sh igare,
au asupra celor nsemnati :
f la Canpina J asupra dlui secreta-
din la :) " l rul Statului cu lei
t " Buzau l 280 calul.
In "seanta din 5 Iunie"
3
) an, "apoi ncepndu-se
n drurmwi al 3-lea strigare, cea din desvr-
au asupra celor nsemnati anume:
{
la Grnpina l d-lui Suma lei suma
Din la " J Serdaru cailor
" Tache Zisu 224 78 47.472
In 1841
4
) Iunie 7 le Coslache
Herescu: suma cailor 224, lei 78, pe an lei 17 470.
In 1841
5
) August 1, avem cailor "ce se ntoc-
mesc prin a drum".
1) Anale op. cit. voi. VI pag. 37.
2) ibidem vol. X pag. 56.
3) ibidem pag. 61.
4) ibidem pag. 433-4.
5) " pag. 402.-5.
-95-
{
40 cai Prin urmare Cmpina avea
Crnp ina 1 G cu sediul n cu 16 cai, cari
Bucov 16 " ceau curse spre
ceasta din anul 1833.
1
)
8
aceste drumul spre avem
0
informatie pentru anul 1838
2
) unde se .cheltuiala
condica no. 10 a progoanelor pe 1838" unde se
d-lui praporcic Constandinescu", a mers la granita
" Costul a fost: Cmpina 4 ca' pe 5 total lei 40.
Iar n "Lista de condeiele ce s'au temeiuri
documenturi din cheltuelele comitetului, nscrise n condica No. 1
e 1839 3) la capitolul .din progoane": idem dati de ocrmuirea
Prahova, progonul pe 6 cai, la Cmpina, pentru
dohtorului de ocrug spre unui cinovnic al
comitetului ce erea bolnav anume Petrache: 24 lei, sumde pentru
care lipsesc documenturi".
Din informatie se poate vedea cam ct costa un drum
cu dela - Cmpina, 24 lei dela Cmpina
la 40 lei.
p drumul dela Cmpina spre se
n conditiuni bune sau foarte bune, nu se poate preciza.
In orice cnz, dorinta era, de a se face ct mai bun -
cum s'a mai sus - . Iar pentru anul1845 4, se poate vedea,
ftcest drum spre intrase cu totdinadinsul n prevederile
bugetare ale pentru intretinerea lui aceasta
0
de venit cheltueli' pentru facerea cl1egerea de
poduri cl1urnuri.
Capitolul cheltueli: "cei sloboziti n plata legilor
asupra urmate la
drumurile anume :
lei 4138,
27

Prin urmare pentru anii 1831 drumul Cmpina
soliciludinea crmuirii pe dnsul se
1) ibidem voi. 111 pag. 563, unde se drumul dela
mergea:
2) ibidem vol IX pag. 1110.
3) anale vol X pag. 212.
4) ibidem. vol XIV pag. 1136.
-96 -
purta mai repede sau mai ncet, care trsnsporfau pe
domnului, boe rii, s ou pe oricine, al
int eres de agrement sau silit, l mn cel
vechiu cel nou al : negotului, industriei, politicei,
sigur, al viligiaturei - s e admite pentru vreme - ,
care a n majorita lea cazurilor, n de cursul vea-
curilor, foarte prietenos ospitali er, rar celo1 dela
sudul muntilor Carpati.
pentru anii 1833, Cmpina ntrecea toate
prin negotul care se pe aci. Acest apoge u se
mai departe ; pentru anul 1837 1) n descrierea jud.
Prahova se spune ntre altele : mai spre munti (se
Kmpina pent1'u vama ei". Tot aci s e mai despre
Cmpina ca "trg slobod"
2
) , avnd n frunt ea "comi-
siei" lui, pe vistierul Gheorghe Hristodolu pe Ale cu Iorga
3
).
Pentru a "ves lea" Cmpinii, isvor de infor
ma fi e ne un tablou de "importa (ia exporta tia din tot
prinlipatul n anul 1835"
1
) Astfel pe

1
Chela Cllmpinii.
booasl- abaoerl e cavafle
1
erle 1 nle 1 rle
3.395968 72 5682 2.106221 14591 52717 3853 2633
/
153188, 11670. 56326
obecturi total Lei
164488 5.958811 pe ntru comparatie dau
cifra totalului dela schelele :
de mtmle : 70.445. Lei
Cinenii: 1.67 4.122. "
Dragoslavele : 994.258. "
Pe drept cuvnt dar informafiunea "Km-
pina pentru vama ei{( . se face o compara fi e ntre :
suma Cmpina din 1833
5
) cea de a cum din 1835, se
1) Carcalechi: lllmanahul Statului din a T.
1837. Buda. pag. 186-7.
2). ibidem pag 65.
3). vezi mai sus, catagrafi ea boerilor din Cmpina.
l.J) ibidem pag. 131.
5) Vezi mai sus.
O vedere a vechi ului lrg din Cmpina ; copie ori ginal de Grigorescu
O vedere a de lacul bisericei; co.)[e origina! de "Grigorescu"
07-
vede este o de vre-o 4 milioon A a _ Jd "'r
ar nsemna, vnma Cmpino m rgea oor "' cum in d" lin. u
toate nceslco, comparnd cifra din 1835 cu o tuturor v3mil ":-
nceste n cu sJ e tuturorn din 1833, sG v d il in n ') gt un
1835, se n generol n llfi'<'!Jifl principal un om r\ m. i
slab impli cit ncest lucru u nlrns dupu sine r.u ,, ci-
fr elor tuturor
De allfel tot n acest an 1835
1
) , c pont, v dcn n
lui Al exandru Ohicn Vo0vod, cil lre ns a ndunnr '
"conditiunilc pentru vnzareo n arend;} n cnr s'nu
pus pe masa. secretariei Intrnd vur In cupitolul (),
"pentru popriri orndui ah1 in nsc ri 'rii m;lrfurilor
n condici", "Toale miirfuril , produci hln
(uril e dobiloacel e, vor inlrfl n tnrt1 vor din (urii th)s
pre granita Turchi ci, despre tvlooldova, prin schf"'lil' orflnduil ' ...
"''"ln'P Tl'an.<d/rania Bannl prin Vulcnii de Munt e, [l 111pinn,
Cine ni , Vlcanul Vftrciorova u. Cu u]h cuvink,
Cmpinn ca celelalte, putea fi schclil orftnduil;l, p ' ntru
mite cazuri, cnd, for(atii sau de hunft VO(' , rril ...,j
determine m i deaproape viJmile prind putului.
Dealtfel pentru ace5li ani, uvem iit ro"llit
pn stdpnire, intre tinerea acestor vilmi. n 1837
2
), )
i '59
1
) n condicii o. 1 fl Economki"', nvc m, ,.J,fil,.
ecretnrilor suplsecretarilor, cum cheltue;da Hntt-Jt1rH1or
d u pe la granitile de Auslria ".
-" Leafa secre tarului chelluenla p !1n, 1 )()()O
., ., uptsecrelaru ui
erau : granita
",
"

Dr j gos!Cl ve
Visl can
C ampina
' de m
1
nlP..
1) finale op. ci . voi VI png. f, -71.
2} ib:idem voi. IX png. 216.-9 (anexe).
3J .. pag. t n.
LL) ., voi. XI pag. 6 2.
.. ., 1200
7
- 98 --
aceste lucruri spuse, ne reintoarcem pufin la
viata mai a frgului Cmpina, pentru a o n a
vreme a nilor 1833
pentru anul 1833
1
), avem informatia ce ne
0
"prescurtare( a) raporturile Mngistraturilor de cte m-
au chibzuit a se face spre infrumusetarea
precum n jos se
Numele troulul ce au cheltuiala Venitul dela choltuell prisosul ce
chibzuit a se face 4 Iulie 1831-1 Noem- asemenea
brie 1833
campina
O cu Lei Lei Lei Lei b.
noul regulament 6000 1257,, J 885

ca In 1827
2
) , exisla prin averea solilor
Bujor.eanu cu 60 de copii care nv5ja pe 30
de De data acea sia 6 ani, trgui,
Cmpina este obligat noul regulament" organic,
o chiar o "nfrumusefnre" targului prin
o ;r..;coal cu
s'o fi realizat ce au chibzuit a
se n acest an, sau mai pe nu putem preciza.
In orice caz suntem nclina li a crede, a fost numai
0
propunere, poate o care nu se putuse realiz
de
Dealtfel n 1839
2
, Cmpinii, cere n i se da o
amintind cu acea ocazie de testamentul Marioarei
(1827) care ornnduise asemenea din venitul averii sale
ai executori testamentari: Bujoreanu (sol) arhimandritul
Calinic, starelu Cernichii, din 1830, u
intretinea n chiliile bisericei dela han ctitoria
Lupoenilor 4). '
1830, murind Origore Bujorer.mu, epilrop,
smgur stareful Cernichii. In acest caz, fie nu mai ajungen
IJ Rnale op. citat voi. IV pag. 375.
2J vezi mat sus.
3] Ureche: Istoria voi. JI 102
pag. .
1
1) Vezi mal sus.
- 99-
venitul din 1830 a fi fol osit numai pentru biserica
S-ta Treime dela han, sau ntreg venitul destinat
Cmpinei, era folosit pentru mnilslirea Cernica,- i
i ei prin testament
1
/2 din avere,
stnd lucrurile, putem intelegem acum interventia
Cmpina n 1839 la Domnitor, de a i se da ei o
atentiunea n mod indirect asupra fostei a
Bujorencii, ce rnd ca Domnitorul obli,qe pe staret, a face o
Prin ce solutie va fi Cmpina, nu
ulem preciza; n orice caz la 28 Februarie 1839
1
), Domnitorul
din acest n care inlrnd, toti elevii
cu
0
de glasuri i ndelungarea vie\ii. Profesor
n acest an se 1. P. Brezoianu, domnul i multumi
pentru "deosebita sa , __ ndemn "ca fiti
folos ilori ne amulm voua .

III III
Cmpina n 1810
2
) , nvea cu 133 case
485 sufle te ; n 1830 are 147 case
3
); prin urmare o
de 14 case n interval de 20 ani. In cuprinsul pe
trgui Cmpinei, se mai aflau elemente, care se ocupau
cu lucrarea dealifel ca n ziua de azi, deoarece
ntreaga n'a putut fi n ntregime, chear de
din zilele noastre, cu mare
de desvoltar2 'n viitor.
In 1831 se n "Extract de suma plugarilor munci-
torilor" erau 12 familii "osebi\i ol Cmpina" ndalor\ti a
punde capila1ia 8, nebirnice ; n total 30 familii, care aveau
a pe nnul 1831, drept capila\ie 180 lei iar pe 1832, 360.
In 1833 5), familiilor "plugarilor n
trgurile judetului Prahova", care aveau a capila\id,
1) Ureche op. citat idem.
2) Vezi mai sus M-ss no. 1 ll57 Academia
3) Arhivele Statului dos. ispr. Prahova No. 3037.
LJ) 1\nalele op. cit. vot. II pag. 486.
5) 1\rhivele Statului dos. ad-1iv. noi, No. 2130

-- 100-
era cu mult mai mare. Jn acest an Cmpina avea 120 familii,
fiind fiecare familie Ia cte 7 lei, bani 60, peste
tot suma de lei 900.
plugari vor fi lucrat proprietarilor, vechei
din Cmpina, care ia s'a divizof prin
muncitori cari vor fi
1
) n vremea lui Cuza Vodil
n urma act din 186,-j, realizat - cum se
- numat prin energia lui prin lovitura de stat.
muncitori de - plugari - sunt deja pome-
niti anterior anu{ui 1831-33, nvnd calitatea, de hinc-
nfcles pomcniji de vechii ntc-
mcetori ai satului Cmpina
2
).
Pentru timpul acesta ei se gilseau de popu)a(ia
trgului - i-am putea zice - de boerimea destul de

3
), ducea viejuirea, cu ajutorul slujbelor,
averilor personale, sau chear poate cu negotul dintre cea
depe treapta mai de jos.
Astfel n 1833 avem o )nsemnarc pentru suma
scului primii dela sureccii[i) ce au tfiiat vile dinir'accsl judet{{,
inr "Poicovnicul Constandin ot Cmpina" "572 o ca".
o parte din boeri, n genera-
litatea cazurilor slujbe, se poate vedea din faptul,
lor sunt trecuti pe lista pensiilor, sau poote chiar ei
primeau pensia pentru consolarea ca o recom
pentru tinerejea sbuciumalil, n slujba pe care o va
fi servit cu dreptate.
In 1832
5
) Aprile 2, Adunare a
nscrie la rubrica pensiilor pe dumnealui Cluceru
za orie Ponait ol cu 50 laleri lunar.
In 1835
6
) "dumnealui Colonel Cmpineanu s'au ales modular
cu glasuri 15" pentru "cercetarea vislierii".
. 1) Vezi tabela dela 64 in anexe.
2) Vezi mai sus doc. din
3) In 1831 erau 15 boeri - (respectiv familii],
1
l) Arhivele Statului dos ad-tiv nou no. 2132
5) Anale op. citat pc 1832 pag. 36fl. (anexe).
6) ibidem voi. V pag. 26.
- 101-
In 1837
1
) un Teodornche Dobrogeanu- boer cmpinean-
este numit sublocrmuitor al Cmpului Vistierul Radu
Plopeanu la plaiul Cumpinii. Cu doi ani mai nainte - 1835
se ca s ubtocrmuitor al plaiului Prahova ' un Scarlat
Plopeanu.
Tot n 1837
3
) se n comisia trgului Cmpina
vislierul Gheorghe Hrislodulu. In 1842 Jj ) se poate vedea n
lisla de fe\ile ce s'au chibzuit de comisie a li se face

cu le fi din sume pentru mili .... ". Ani ca so\ia


Teodorache dela Cmpina, fost subtocrmuitor
cu 30 lei lunar, anual 360, LHxandra 5), a
satului serdar Radu Plopeanu dela Cmpina, cu 40 lei lunar
anual 480.
Cte boerului mort, se atunci
solia pi erdea drepturile ale, precum scutelnici G) dei avea.
Astfel n 1844
7
) se vede za aprozi Scarlal Lupoeanu,
sotiei - - i se ia cei "doi scutelnici
_ cari - au la iconomie, cu lei 30".
Deasemenea se mai rectifica, din cnd n cnd, sau se
conferea, titlul de boer, n acest coz pentru anul 1846 b),
pentru trgui Cmpina avem o nsemnare de : "fii de neamuri
nepo\i de bo.er de neurn .... cunoscuti de buni, de sfatul extraor
dinar", pe C5.lin brat Radu cu n
Cmpinau ; pe State brat, pe Costache Dobrogeanu
9
) din
trgu Crnpina.
Cmpina mai mult ca sigur era unui
pitan de dorobanti, pentru paza plaiului, de plaiul
avnd nevoe de o mai ne gn
dim la negotul ce se pc acest drum al Cmpini n u
vreme.
10
) .
J) Carcal cclli op. cit. pun. 55.
2) Vezi actul uo. 35 anc-'(c.
3) Carcnlecltl op. cit. pan. 65 mut ::; us.
It) J\ual c op. cit. XI pag. 308.
5)" ibidem PDfJ 372.
6) biruicl bocrilor.
7) 1\nalc op. cit. pag. 91 92.
J\uale op. cil. voi. XIV pan. 73.J.
9) ibidem pag. 7411.
10) Vez i mai sus traficul vJmii pc 1832-35.
- 102 -
In 1832 I) gas
1
m n "Tabela de ntocmirea dorobantilor ... "
pentru ntregul judet 63 persoane - dorobanti - , 21
In 1835 2), 171 dorobanti 21 Dorobantul pri-
mea 10 lei pe caporalul 21 lei lunar.
CJi dorobanti vor fi stai la Campina, nu se poate pre-
ciza n marginele documentare folosile; n orice caz un Stan
este pomenit ntr' o
3
), ca (iincl dorobant la
suptocrmuirea pl aiul ui Prahova, n Cmpino, iar un Costan-
dinu olu este pomenit din 1760
1
).
Tot pentru vreme (1834-35)
5
), avem o informatie
de venitul trgului Cmpina n de starea caselor comi-
siilor depe Ia trguri .... ". trgui Cmpina are la 1
Noembrie 1834 lei naht (gata) 1738 parale 29; a adunat dela
1 Noembrie 1834 - 1 Noembrie 1835, lei 1004,21 ; ambele sume
adunnte fac 27 43JJo Iei ; cheltuelile ce au urmat n curgerea
acestui an", sunt 49,
39
lei; bani prisos la 1 Noembrie
183.5 lei 2693,
11
.
De altfel trgui Cmpina 1800
torii, avea crciumele particulare (streine),
arendate de greci
6
), obor de vile, trg prin urmar e
corespondea oarecum nevoilor cerute de :
de marele trafic, care se purta pe acest vechiu drum
al Prahovii sau Cmpinii. In acest sens, crciumile - multe la
- vor fi avut rostul lor, servind mai ales la
drumeli.
Cele se arendau uneori localnicilor sau la streini,
de prin satele vecine. n 1837
7
), Gheorghe Veniti
Cmpin!i, n pe Ghe orghe Urloiu din Telega,
zicnd "la o din Cmpina au pus pe prtul - Ur-
loiu - n vnzare de marf5., capital" iar Urloiu
"cu osteneala", mai departe pe din
1) l\nale op. cJt. pag. 412.
2) ibidt>m voi. VI pag. 476.
3) O. Z. op. ci l. pag. 399.
4) Vezi mal sus.
5) llnale op. cit. voi. VI png.
6) VczY ma 1 sus.
7) D. z. op. c; l. 393.
- 103 -
ce, se va scoate chz1ia pe an
1000 lei .... "
la chiria de 7000 lei anual pentru
0

pentru anul 1837, cred nu era tocmai de
chiria aceasta exista, apoi trebue tra-
gem concluzia ea era n functie de cleve1ul ce oferea
trgui Cmpinei, n vreme.
In 1839
1
), Cmpinei, este n de ser
darul Costache Teohari Nicolae ocnei
Telega. tot pe acel Gheorghe Urloiu "au
de el cu feluri de vorbe ca cu numi\ii
la acolo n Cmpina dea
3 rachie1ii ale t1'gului, i o mori ale acei
tot n .... "
Prin urmure Cmpina uvea o
3 rachierii n trg, unde se vindea rachiul fabricat pe
loc, din vestitele de vreme pomenite, livezi de pomi
- prum - .
Aces tea altele - Cmpinn am era
ntre 4 vor fi fost n pericol de a li se
fi spart txtdul atunci cnd marele Scarlat
Cmpineanu. din 1798 :. ) Luxandra Cmpineanca n 1802
3
) ,
se jeluiau unii locuitori de acolo, aduc vin ra
chiu pela casele lor ..... stau nevndute
vinurile rachiurile noas tre" S<1U vnd rachiu cu
"ce merg n tara vin de acolo". Aceasta
dovedea rachieriil e n special, se rezemau pe consumatia
nu att a locuitorilor - cari vor fi putut fabricn
din propriile lor livezi - ct pe a
ciobani etc.


Crnpina se in 2 din anul
1729 4), cnd s'a boerilor n
1) ibidem pag. 403.
2] Vezi doc. 2LI aucxc.
3) .. "
4). Vezi doc. 16 auexc.
de Jocurile nfundat e, care s'au cumpilru1 de diferi(i oameni
n 17 4 7 '). Aceste 2 pur li erau : una a fru li lor Cumpineni
cea de a 2-a fratilor Lupoeni. Lupoenii (Con_standi.n,..,
ScnrJa1) n anul 18:25 2), vnd partea lor de adaca /1, lui
Gheorghe fiul lui Hristodulu, iar
1
/t (din jumiltatea Lu-
poenilor), n sorei lor Marioara, care se
Origore Bujorcanu. Aceasta, neavnd copil
partea ei Mrei bisericei Sf-ta Treime, prin tes-
tament n 1827
3
).
de ce n 1848 sunl proprietari ni
Cmp in a : Cmpineanu, M-rea Cernica (prin dona (ie) Gheor-
ghe Hristodulu (prin
3
4
) n acest an, probabil mullti chibzuinj5.,
dar fiind nevoiti de de desvollare mare a "ora-
dafarea nvoelei se face n Cmpina" - se
a rupe pufinel lanturile dependentei trgului a
Cmpina, de calitatea drepturile ce le oferea le oferise
acum "pravilil obiceiul
tului", pe care le exercifase cu atunci
cnd erau
5
), sau pentru ttlrgului,
cnd era nevoe sau interes G) .
vremea le dovedise nu mai pol prea
mult n silua1ia veche a lor a trgului, loarele:
1. de locuri n cafra OJ'Wm1at Cm1'Jtna"
1 ,
cu drept de de proprietate,
nire vericare". 2. se va putea face, att Ia "slreini"
ct Ia "Iocuilori n Cmpina". o parte din
locuitori el'au acestor de spuse mai
sus, doreau, prin nvoialti, ca trgui nu
mai dect locuitori 1ibe1'i, strcini sau localnici, n
acest al 2-Iea punct al ntelegerii, de mai sus
1) Vezi doc. 22 aucxc.
2) Vezi doc. 30 anexe.
3] Vezi doc. 31.
Il) Vezi doc. no. 36 nrtcxe.
5) Cazu' cu pc DS<..IIIJ S Sllll cu utanrnlcaoa H Vlllltlut r.J Jn
11
J
111
,
6) Bocru Cihnpwcn1 cer objiu wfilularca oborului de vile.
-105 -
categoric, nzrt un ('lacas din Cmpina "nu va putea
nici un Joc, mai nainle de a se desface de caii-
latea de
3. Pretul, se spune n se va
vremuri"; n caz de se va ivi
tunci se clar "Sfnta dumnealui
a ...
1
Visli erul Gheorghe, nu cale un g as fiecare, iar dumnenlui Cm-
incanu, Dealtfel repnrti\ie care coencide perfect cu
asuprn
1
).
In ari. 4, se spune tol n mod se va urma
nsupra celor cnri au Cll/JI}){tJ'af n locuri atunci, dur
cu obligatiunea de a avcnu inlentiunea
de a li se da dreptul inlre n excrsiciul dreplului de
nicie
11
, cum bineinteles proclamnse principial n articoluli iu.
La punctul 5-lea, pare intervine o conlrazicere, de
punctul 1, ntruct ei n unanimitate spunnd .se
se pentru toldeauna, vatra acestui
Cmpina, 1
Din ce ? ei ar fi - cen ce
ern mai greu - cum era delimitam. Cmpina
din ei, atunci,- ne-o spune chear ei - "ar
urma mare penlru fiecare din ci, cu
alte cuvin le nti apoi
Din ce ar fi constat ? Era firesc se
ridice o asemenea chestiune nire ei, se doar azi,
atunci cu att mai mult, nu orice parte a unui trg este
Acensta a n cmnat ntotdeauna, cu
nuf\lat anumite locuri dintr'un sunt bine, pentru
au deci un carl hun.
se spune se vinde cu vad bun",
n "calea
Or n Cmpina n 1848, cu valra lui ,
avea ea vadurile ci, atunci intelegem, ar fi
vatra s'ar fi produs acea ire din care ar
fi decurs zi Prin urmare n 181 , vcttra
1) Vl!zi lllili sus iltpi1r\ ' ra 111 1
-- 106-
Cmpina era n Ia a acestor 3 proprietari, n
mod neregulat. Astfel vnzarea de locuri, mai
sus, fiecare individual, a presupune, prin aceasta -
o determinare a din cei 3, mai sus
La art. 6-lea, cei 3 fac un fel de determinare
a depe acea vrem<::, spunnd "ntinderea acestui
(deci implicit a trgului), se dela cel din ti
copaci de salcie, ncepnd despre centrul Cmpinei (n general)
Ia cuprinzndu-se ", aceasta 'n lung;
n lat "despre de unde'n cepe ograda dumnealui Cmpi-
neanu, pn'n malul Prahovei ".
Tot n acest articol, mai iau angajamentul, fiecare
toti la lase marginea locurilor pe rnalu
despre Prahova, loc de drum de circulatie de 12 stnjeni ;
deasemenea mai "pentru ulitele cele strmte se vor
la 7 stnjeni", mai departe "pe ct se va putea
- se va avea ngrijire - pentru alinierea ulitilor".
Prin urmare ghicim oarecum, n mod sumar, care era
ntinderea Cmpina (ntia numire : satul, 2-a trgui
3-a 4-a, Cmpina, n general), anume, dela
cel dinti copaci de salcie
1
) , la
2
) ; n lat: dela
ograda Cmpineanului
3
) n Prahova.
a trebuia un drum de
circulatie de 12 stnjeni pe malul Prahovei, unde este
al Cmpinenilor, zis azi "pe mal"
un drum prin mijlocul "pe mal deasupra"
care nu poate fi altul dect strada Carol 1 din zilele
noastre, ambele paralele.
Mai se desprinde faptul, avea ulite strmte,
n dorinta lor prin aprecierea
de desvoltare a pentru anul 1848, a se
1) D-1 Carcalechi avocat, peste 76 ani spune a p Jmenit D-sa
pe unde este azi curtea Stelei Romne ; i se mai zicea
t'd Polihron.
2) tot D-sa spune era dincolo de castelul Hajdeu.
3) Tot D-sa spune era cam pela atelierul central
al Stelii Romne.
- 107 -
ulitele la 7 stnjeni de se putea face - doreau _
0
l
. iere a acestoru.
am .., d 'd J
In art. 7 -lea, se expnma ez1 era tu lot principial,
.1 mai s us , nu spre nst,einare "vre un
n e, , fl, .., .., "
loc unde s'ar putea __a .a. pacur..,a .
Era firesc 1mpuna o astfel de restrictie, penlru
1
curile cu de oarece vor fi r eamintit de
nu prea n de le de ei, cnd, vama Cmpinii cu
se arendase pentru zeci de mii de taleri 1). nfine
fn art. 8-lea ultimul se spune .,banii adunnti din aceste
atl ale locurilor slobode ct ale locUJiloJ de se
vor face pe din O parte (deci o va lua
Cmpineanu cea de a 2-a parte - ea n 2
_ n 2 : una Mrea Cernica (recte un sert) Hrislodulu
cellalt .,teri.
De data aceasta se mai lucru: locu-
rile de vnzare , e rau de 2 feluri, unele slobode altele de

se vindeau locurile de atunci proprietarul
pierdea dreptul de lor
devenea ohavni c - deci slobod de ntruct se specifi-
case, putea deveni fie strein sau
Pentr u un asemenea caz, n acest ultim articol se
spune vnzarea se fac e a pretinde
lui, mai mult spre drepturilor de
care se n parte el, cu asemenea vnzare
Invoiala celor 3 proprietari, n 1848, probabil
este cu bucurie de locuitori, deoarece multi se
cumpere locuri zise nfundate
2
) n trg, dela Ioan Cmpi
neanu, pentru care se va avea proces n 1863
3
).
n 1853 ti), unul din Cmpinii, anume
1] vezi mai sus cum n 1811 , arenda era 27.000 taleri, m 1822, era 50.500
\al eri.
2] se 11umeau infundate, probabil, cele care nu erau pc deci n' avem o comu-
azi suul as tfel de locuri pent ru care a fost nevoe u de chidc noi strazi.
3) Vezi nhtnelc ai acestor locuri ru doc. No. 39
4) Vc.t i doc No. J7 anc-:e.
-108-
Cernica, face un schimb, dnd a 4- a purle a ei de
(donajia de Bujoreanca), Sfki Mitropolii din
iar Cernica avea dela Mitro-
polie, ei, dela Pentru a determina schimbul,
slarcful Cerniichii Nicandru, atrage aten{iunea Sf-tei Milropolii,
asupra dela Cmpina, este cu
livezi de fn, patttri de ip . .,os alte
metale, trg pe scqJtctnulni"i, lwnwi ele .zicl propri etate, ]JJ' mllii de
ti'(J care din vreme ' n vreme, pol
veniturile f'iind cea din ti ;schelet a
1Jra
1
'iovului .... ".
Sf-ta Mitropolie n'ar fi de ,,eali-
ce are lor dela Cmpina, slaretul Cer-
nichii de altfel cu dreptate, schimbul trebue se
Ia urma urmelor, avnd n vedere "fiind
aceste, case a se ajuta ntre dnsele ".
Testamentul Marioarei Bujoreanu, expres obligajiunea
de a nlreJine biserica Sf-ta Treime. Or prin acest schimb, urma
ca Mitropoiia ea obligatiune, cea ce nu
s'a ntmplat, deoarece staretul cernican, efec-
tuarea schimbului "pomeniia Sf-ta Treime)
pe vHtor, tot sub epilropia ngrijirea bineinteles din
venitul pe care o cerea drept schimb.
Tot ne mai pune n n locul
Hristodulo din 1848, deci 5 ani, apare pro-
Vislereasa Domnica Oheorghiu, de
ceilalJi doi. Cine va fi fost nu putem pre-
ciz n cadrul documentar folosit aci.
Deasemenea staretul Cernica, mai spune ntre
altele n acest an 1853, Cmpina, era cea din ti
a situa fie, de ntietate, pe care dobn-
dise de vreme, de care se va fi mndril Cmpinn,
5 ani n 1858
1
) Cmpina nu mai era loc de care
se mutase la Predeal.
1] 1\na!e .. stati stice pc 1860. In Dicponarul geografic al ]ttd. Prahova [1897] cu pr ivire
la vama se spune i n lui l\l cx. Glti ca v'ama s' a mutat l a
13re!J7U lll 1&5:lla Predeal - Ilccnsla se co11trazi cc cu r el atarea din i.I Ctlll de
No. 37 pe car e-I. fac.c Cerni ca cu Sfilnta Mitropoli e ilt l8:J3 nude
spune iu acest a11 , C(Jmptua era t ot l oc de - ncavfi 11d posibllilntca unei
a acestei nepotriviri de date, ulilizez anul 1858 peutru vama del a Predeal.
- 109 -
Prin urmare, Cmpina, apare acest sat
dealul oceasta poate din motivul plansioil _
Pre " 1 p h . ,.. .., l
te de alt ele - ca va ea ra ove1 pana a P(edeal desi
poa T' . ,.. " . d
dela - pana ac1, ncum evenise mai popu-
cu mai mult e sate , drumul mai bun cte alte conside-
l a a' " f' t t t 1 ..,
le nu trebue sa 1 con n )Ul , pen ru aceastu mutare, mai
ren , " . . d 1 C... . .
spre groniti-1, a , a a. prm cnre se importa
' rporl marftlrl, pentru aces t an 1858 n valoare
ex
de 3.296.823 le i.
C\1 desfin\areo vumii dela Cmpina, pare nlte
schimh5ri i urmeazil mai departe, un inevitabil,
deoarece in 1860
1
), ave re a lui Ioan Cfimpineanu (colonelul),
fiul lui Coslandin C mpineanu este la licitatie cum-
de un oarecare Burki pentru suma
40.001 galbeni domnitorul Alexandru Ionn (Cuza),

1
zaren spre
Vdl ,( t "
Burki, noul proprietar al unei
1
/ 2 din Crn-
ion, are o cu mai mulli locuitori, n 1863
2
) , anume


din Cmpinn si 26 din frgnl Crnpinn, cernd "a nu se
sub numire de locuri nfundate n trgui
Cmpina, dela dumnealui Ioan Cmpineanu .... ".
Senlinta cu No. 16, privitoare la este
de Tribunalul Prahova, prin carei de
lui Burki.
Desigur ioli locurilor nfundate n
de 39, nu s'au multumit cu a judectltii
apel Ia "Curie a Apela li din au drep-
tul deplinei asupra ncelor locun cumparate, dela
Cmpineanul, aceasta o ntruct n 1872
1
) , fac
0
declaratie n )ocalul i Cr?>f' i Cmpinn, de
1) Vezi doc. No. 38 anexe.
2) ibidem No. 39 numele locuilorilor.
3) doc. No. 43 anaxe
-110-
primarul M. secretarul A. 1. Popescu,
Ia "dreptul de a fi de cheltuelile de
sentinta onor. Curlii ApeJative din No. 57 din 1865,
_ deci 2 ani sentinln Tribunalului Prahova, ntre noi
cu casa Prin(ului pentru locurile ce avem n
t rgul Cmpina n vnicie ", aceasta pentru faptul, noul
Printul retrage recursul" ce'l tot
pentru naintea Curtii de Casatie.
Prin urmare fil eu le poate imediat nvoiala
din 1848, definitive, ahia n 1865, n urma
avute la Curtea de Casa(i e.
I3urki partea dela Cmpineanu dela 1860
la 1864 t), cnd el o vinde Prinfulu; n pret de 40.000
galbeni (K. K. ). Prin urmnre,
ai Cmpina 1864 erau: Printul 2. S. O.
coeanu Alexandru (probabil
Visfieresei Domnica Oheorghiu) 3, Statul Romn - ca
tenitor al Mitropolii (desigur n urma ave rilor m-
efectuate sub Cuza
In acest an 1868
2
), vnd fr atii pari ea lor din mo-
Crnpina, Lunea Mare, cu trgui pe
ea, Prinlului cu pretul de 100018 mii lei noi. In 1871
3
),
deci peste trei ani, Printul care devenise propri e tar a
3 sferturi din ntreaga a Cilmpinii, ea prin licitatie
ziua de 5 Martie 1871 n ultimul
sfert din a MitropoJiei, din Jud.
Prahova, comuna Cmpina, cu pretul de lei 185700.
Prin urmare Prinful n 1861, dela
Burl<i, din Cmpina cu pretul de 40.000 galbeni
; n 1868, dela fr atii a 4a parte
cu pretul de 100018 lei noi; n 1871, prin
dela Stat, ullimul sfert cu pretul de 185700 lei. In total Printul
a dat 40.000 galbeni 285718 mii lei noi, iar n 1871
1) doc. No. tW anexe.
2) Vezi doc. No. 41 anexe.
3) Vezi doc. no. 42 anexe.
--111-
este singu'tul al din care se

vech1lor locunle mfundate, d


pro . .
1
d .., ,.. e
locuitori portlllm e e pamant pe care au fost
n 1864.
c Avnd un singur proprietar, nemai fiind Cmpina
1'ec
1
moscutll oficial - urbe - n 1864, ea va duce mai
departe, un rost .. mai modest, mai. resemnat mai putin oficial,
ca acum (1n 1858 se desfmtase vama),
vietuirea ei, tot pe primele conditiuni geografice, pe baza
se crescuse nencetat, dar nviorate prin
infiintarea din veacurile trecute.
Acum dela 1858, ea se pe ajutorul nevoile
satelor care din timpuri vor fi cercetat
i vor fi ulitele ei n ziua de trg_ Lunea_
!ou peste cele mai propiate, penlru
turile inerente vietuirei zilnice, sau pentru vnzarea vitelor
produselor di sponibile lor.
Vieluirea ei, era poate, mai din cnd n cnd
in t1ear,itt, de negustorii, cari vor fi dus
sau de acolo interiorul data aceasta
slnd mai tirrtp, n acest trg, avnd numai a se odihni
la hanurile crciumele de pe acest mare drum al
negotului, dar a se mai face vli1nui1ea multe
felurite, de vestitei schele de "care lucra
mai mult ca ori ce cale" din ntreg principatul
cum fusese cu 25 de ani n
1
), dela desfin\area ei.
D.
epoca de stagnare a Cmpina.
Pentru anul 1860
2
) avem date statistice, foarte
elocvente pentru a
Cmpina, unde se vede era a unui
1) Vezi mai sus.
2) 1\nale Statistice pe anul 1860.
- 112
tinem de toale elementele care sunt inerente
unui care n ani, s e mentionate n Cmpina.
Pe ntru anul 1860 iabcln de:
C":>
1
o
..,. .....
3
Ol
==-
..(/)
= s .,.,
c-:1 o
.... .....
3 Ol
= ..(/)
= c .,.,
""
,,
N

\0
......
1. 'O
Englezi
.....
_. o
- - - ro
...... Gn:cl
n __..
(>1
Austrieci
Ol
-
1.0
-
Turci
N
Drept (>l
-

CJ1
O"'


o ....
.....
-..... ;::l

-
O> ........
!::! n

(\)

v(/)
-- Ol ......
*"
._) ()
1.0 Cl
- 'O
0\
-
*"
femel
::;l.
ro
CJ1 -

Ol
N
a
0'1
-
- -
-
- Streinl
ro

i c:n
N
-= !!
1.0 =
...."
C'D
...." ....
z
o
t--l-
.
O>
-
:::0
1.0
Catoli ci ro
- - -
--
1.0
Prol estac\i
<.0
---
Ol
1 Evrei

CJ1
Orbi
- -- - - (")
CfJ
s:;
--
- -
0..
...... Nebuni ro
--
.....,
ro
CJ1
DamhlarJii
n
-
-
- ro
v.:> Ciungi
-
N.
1.0 Oloni n
---
ro
0\ J\ltc
0\

n
o
... )':)
-.....
-
......
....
-

......
"

!::!
-
,_,
"'tl Ol
-
........

Ol
....,
(1:.
Ol< /,)
.......
....
p...
-.....
o (\)
"'"::
-.....
v(/)
n
o- o
(";:) ........
r.:;
Cl.l
....,

-
=- =
- vaduvl
C'D ::c:
o
--
o
..., .,..,
-
:-

........ vars t nici'
-

tr
........
IUii 1

:::.:
0'\
....
(>l
tr
ro
-
"'
5
*"
mal micii u
(f:)
de 15
...,
....;) -
1
n.
,1:>'
vrstnice
r.>
....;)
....,
0\
JJ I' ...1
"'
........
... a
1 1 a, -'!
1':)
-
........
a
1.0
au i
ro
ro

mal micii
0\
de 15 1 <.O

c'"'

....,
- -.....


...... .
'.::;)


.....
.......
("'")
o
..........
!::!(
""'J.l
......

'"e
o

'-
.......
.... .
........ Strelnl
(>1


Pro1Jrletarl de
-
-
case
N
Gonlrlbuablll llg
1.0
00
--
...
=
=
0\
Patenlarl
..,,
CJ1 -
-

11
N
Vrst.
0'1

u

0\ lllli
....
tr
-
"'
(/)
mal micii
-;::!:
r.>
*"
de 15
....
<
Vrst. t
ro-
1
-
: IlHI

mal miel
..........
o

..........
-..
C"

r.:;
-
cap scutlll
CfJ
0'1
-
-
N
-..:1
(.;>
<=- (.)l
(>l

cn
""'

femel
O vedere a Eulevardului
.1
Un sergent de din Cmpina; copie "Grigorescu
00
No. 2. a. de
- -
_g - Starea a .MEMBRII F.RMIILIILOR C A L F E U C E N 1 C 1 SER V 1 TOR 1
capilor de familie 11 F e m e i 11 F e m e 1 1! F e m a 1 F e m a 1
==
1
= _ = , - = _ =- , . l 1 . 1 1 1 1
- - :l- . U U t: t: CUC C CD C t: QQI
- - "'._, = "" - ... , = ... "" e "" <. "0 .: 1 = <0 .: 1 -'= <0 s:: = <0 s:: = <0 s: = cal t: =
E ._ = - 1 ...., E...., ' -...., ...., ,... al 1 .., E co 1 .., ,... co = E co = E = = E = =
- !:::! = ;: - go .", ""' 1-""' 1 .., ""' - - = Col .!::; 1 Col ._ r:: Col .!::; ()1 ._ ()1 .!::; ()1 ._
""' C4 QJ"""' L-
1
ca '- 1 "' ){Q- _... )(O""""' - cr.a l(Q..,. -
.._. = =- r:: ;: o. o. o. o. o. o.
Trgui qo 39 - 3 - 1 7 40 ! 40 j 9 40 2 1 ! - 1 - 5 1 1 - - - ! t 2 1 1
Gmplna 1 1 1 1 l 1
Suma a indi-
videlor precedente
11 F e m e 1
97 11 92 Total general 189.
b. clup religie, clase.
Col
- Religia ca- 1 CII
._
-
pilor de fa- capilor de
-
;ta
-
...
Cfl cu
:o-
s::
=;;..
milie familie > Col
= =

c.o s:: >tO
.....
.... -=
_. Col
a- c.o
--
1 1 -
1 . ....
()1
.;:; t:
cn E o.
--
- - ca- - - - E La
>CI:I -
..
... =
.c::: c - ..
- =
- Cl -- ==
CDCD CD CD
--
e gj "' u :3 :3
-La - e -:;E ..-e c:a..
--

::::1 Ql :3 =ftl CD ftl .. CW _ ..
.... ...
l:t: :t: l:t: c:> ....
"" .... = c:a.. c:t E..:
La ..
Cl.
-
5 1
5 1 27
1
- 1
34 1
6 1
-1
-1
40 1
Trgui
35 35
- 1
Crn pina
lc.l
ocn
a- ce

:3<:11
e,o"''
-......:
...-Col
(tt1 -
U ""'

2
o
...,
3 O)
-= =
-c:::
s:: =-
.....
-
drept cre-
1
;:c
..,
=- =
-

car:=_
_ .....
-
.....
de
3
=-=
r:v
religie
ca
.....
w tenl 1'0
0'1 ;A:)
o
.......
_

t'l1
Englajl
(")
- -:::::!
(.]1 Austrieci
(J)
N'au
w
w
au patente
-
au fost scutiti
1
(.]1
de
1 -
1
C":>
......
-
...... =-
-...J
-
.... n
CI

"'
-
..... ....
-
." .....
w
.......
11 ""' i '
- - w <
N
C!l proprietari
0'1 do
-114-

o
-el'
-
-
....,.,
(/)

--
3 ...,
= =
- c:::
=-
.....
familiile de

s:: .
8 1---


C"2

-o
:
Ilo)<
Vaduvl
= .....
CI '""J
.........
.....
=-
.... C"!)
;" <
nernsu 3 <<
S
Vrstnlcl ll
dela 1 1
15-25 ani g :S: ,
l--w--
1
m_a_,. l nlci J-tt r
- da 15 ani :;; 1
-

Vrstnlco
'"Tl
dela ro b
15-25 ani 3 S
l--w- l-m-almlci l :-:J
r:v do15anl,
-

-
tean
1---1---11 (")
Strain -
1
....,., ."
tean ca tTl
1---1--- 3
1 Straina ::

00 tean
1---1---11;;;;. c:::
Strain n
tTl
-
1
....,., Z
tean ca . ;::;
---1--- 3 -
1 Straina :.
w
00

tean Ul
1---1---1 ;;;;. tTl
N
o
Strain
- -
....,.,
tean ca
0
1---1---1. 3
Stralne ::
z
o
O>
.
- 115
No. 4. Case,
g
=
Materialul cladiri-
' e::e -
=
= =
=
... CD
=
= cn -= =. . c:::
- =
." ...
<....
..,
- ..... -= ....,
lor suma
..... c:: .... .... =><O ..... -=
=
.., = .....
E
- =- "-<::> -""

=
= ... ;n; c: ... =..el =- =-
cn "" ....,
...., ,..,
><O-
=
..... -;;;

"-

.., c:L ::r:-CI':t ""CS::J

--=
= "-=
...., =
.,;: .", 1 - -
c:
-= = -:c .e=
=

c: c::
"' -
....,
c:: ... ,.., -

....,
cn e-
-
,..
"- ... =
E ... e- c..:>
=e ...
...
="" ... -= cu a:J c: :::1 ..,
-=,.., E-
tTI ,_ c:n
E < ." E
=.
=
""'
=
= .",
cn
."
-
ura Cmpina -
2 543
1
1
1 26
10441
87 818 100 54729 2496 '/2 408
-
=

C t
Suma
cnte din aces lc clii-- e din ele
cliri sunt publice ro sunt parti culare
- :::! --- -- 1""'--=-
- -= 1 - - 1 - CL ." 1- :;:: 1 ,: OI
"u OI 01 t<l 0 t<J CI) - U - N .....- a:J U OI
- - o t:: .....- u c: = = '""' ro IM c::: "t:: ...... ....
.... c:l.o. u ::s:=.,..= :c::J ..0
Totalul

rfr = ::s O.::s

1 5 1 1 1 2 1 t\ 526 1 11 1 466 1 9 \5371 1014
No. 5. Animale
Cornute de jug
de -\ de 1 ii n -
-
--=---=- --
- -
...... =
- 1 - \-" 1 u
-< u 1-o Q)
- t\J
CJ c \... t0 - - 1-o OI
o ........ =
0.. ,.., <t<l Ol - Q) c. .o
t\J u
Q) e '"' ro>l<l o ;::::
.o
>
ro
>
.::::
....... -= E uE - u .o
numai de consumat
-:s u 1 \ ;;
'-- ..... r.n- -
O ::S <CO )(O
CL U \ 0) C1
1 \
Trg 1 f5715621 62J 3921 19\259! 156\ 15\ 55\ 15\ 1396 \2201205:110\415 100
1
827 \ 2346
C!lmp.
Ja1oarea_1o1a1!'n _oalbonl_, s:upi \ Vorml do m!1aso
"- - .,. 1 - \ - E "' 1 = ..: at -= E -= -= = (.>J .;;:z ro c e oca
. 1 o .., -; = 01 de
::.. 2!: = :z:- ns U
--
I!__4_3B.l..7 1_25_o9!._
1
1
6_44_!.. 1a_57_
1
/_!.. 2t _4_859 J.
No. 6.
.

de profesii llb_e_re
MESE R I A I
\ COMER
\1
.....
\i
::::.:==...=..-=...
- "- 1

.:;: -" -;:: .::: \ -
=
=

=a:o
:=a; <.... ..,,..,

-= .__ =
-=-
._-
=
o.E
...:::1-== ....,_
=
Ci.E g E
-=-
o.e
e- =- E= =
..,E
,..
cn.S
... ..,
....,
....... "-
c.=>- =

=-
=
cn
Cmplna j5l!3 \ 172l!\
66 123331 40 11361 3 1 6 1 4 1 189\ 43 1 120 1 12 1 12
ClAN
1
Servitori i Suma
Suma

2777 68 1 225
--!!-----____;
-- 116 -
Prin urmare trgui Cmpina in 1860 avea 2777 suflete,
dintre care : 2333 agricullori profesiuni libere, 40 familii de
43 familii de comercianti ; aceste s uflete locuiau
in 537 case particulare, pe 9 edificii publice. Prin urmare
din 1810 1) cnd avea : 133 case cu 485 suflete la 1860,
- deci in un interval de 50 ani - cnd trgui Cmpinei, are
2777 suflete 537 case, se vede un progres pentru
acele timpuri , cu drept cuvnt se poate spune
zare de mult din rndul
satelor, pentru ca prin: populati ei, al c aselor, al
al comerciantilor, se cu dre pt c uvnt
numi un, Dealtfel ceace contribuise la re pede
dela trgui din 1810 la din 1860,
deja s ' a n primul rnd trebue reamintim, s itua tia
a complexului de din cercul :
Comarnic - Valea Val ea Provifii toate
acestea n n cu geogra-
a Cmpinii, care a adjudecat as upra e i s tabilire a aci, a
drmului - - Prahova.
2
) .
S'a desprins din paginele de acum, ntre altele
constatare, satul apoi trgui Cmpina, s ' a
rezemat din primele timpuri chear n ziua de azi , pe
terasa care se ntinde ntre : rul Prahova, Doftana, Cmpi
nifa satul Prin urmare, a indeplinit
rolul de locuitorilor acestui sat apoi al
Cmpinii.
Aproape de timpurile noastre, a nceput
fie numai de o parte dintre locuitorii pentru
ca o parte mai se cu : meseria
comertul.
se desprinde chestiunea, mai sus n
1860, n trgui Cmpina erau 2333 de agricultori profesio-
liberi, 2333 de agricultori deci
V )
rasturnau brazda a holdelor, hranei zilnice,
1) Vezi mai sus op. cit. n catagrafia din 1457 J\cademia Romnii.
2) Vezi mai sus considerentele geografice.
-117-
bineinteles n dependenta
_ dela centru - , implicit rezemau negotul,
meseria hrana lor, pe munca a acestor
conlocuitori urbani, dar cu ocupatie
Pentru anul 1861
1
), avem informa\iuni precise asupra
acestor agricultori. tabela :
a. Puterile luc1iitome la
.".".,z== 5 N Cu mal de leglulte pogoane ' - A.nlm. tutre-
agricole - :::::
..... . - . ::l -
..... tO
la

:TF
1
o Valoar ea
. ;::
'
.o
.o tO
ln t::l 1::
-o P..
::l

- fi) CL.- -o-
o.... ::l E - ;::1'
1
.....
E - c:n t::l - ..c N .o
eoblec. nat.
cai 1 bol
00) -
::l .. '"'ca :::1 N ::lu
O tO ::l ::l c
est im. tn b. Cll-2
= .....
0:
co
01
co
a: - o. o.zu {j {j {j u-
u p..,_,
.
1115001140
nroul
92 15 430 3300 2646 4380 18150 560 150 60 40 1
Cmplna
b. Nemobile
= ..,..."
Cte de
::::: Hanuri din
Pldurl de arbori pogoane
- -
-..... tO 1::
tO tO
>ro 1 .. 1 CJ

venitul lor lxtlnderea to- o o ... ..o ::::: ::l 01 ;::
E :::::
c 1
E =-
Qj 1::
o. t:: ::l 1 ..
o tO
> =
.... ::l :::::0 >tO
pe an tall a pldu-
a::l C>
<t::l c {j
()) :;
{,J G:) L... >tO
galbeni rllor
E \.e
>
..c .... .o
u -o
8 1 8 1- 1-1-1 800 1 103 1 7 1 3 1 3 1 548 1 1200 1 8001400
c.


. 1 arlturl 1 1 izla7"
gr m1 ---
altem--
prejmuiri p o g o a n e
1 10 ' i60 1 480 1 100 1
Prin urmare n 1862, Cmpina cu
avea 92 proprietari agricoli (mari mici) 430
2
) familii de
cari lucrau cu 140 cai, 560 boi, 60 pluguri
150 care pentru transport.
Pe anul 1863 3), avem deasemenea un tablou
privitor la trgui Cmpina :
1) 1\nale statistice pe 1861.
2) Vezi n tabela de dela anul 1864, pe
Cmpinii.
3) 1\nale statistice pe 1 63 pag. 45.
- 118 -
onorifici Servi t or i comunali Prof esori, P RE O f i
-- - .!:!r.::: ... Ql
-
... Ql ... ... Ql
c o; QIQI ... . -
2
... QI o B
o
-o := .o::::
.....
(O
.o:=
'(;;
.0- .....
o..' a
a=
co
-- a- > a:
a - :;:
a:a
a::: :;:
>
o
..... .....
018

o. a QIEi ....
o QIE ... o OJS ...
CIJ<tl
Ero
..... COco
EJ":!
Ql ..... coco

QJ ..... coco

Ql
u-
-
CI) u._ CI) u .... CI) u .... CI)
1
10 23 19
521
22 51 3
761
6 15 2
23 1
10 39
1 1
1
6
1
CALUGAR! M E D 1 c 1
-- Ql
;::: ;:;; 1 = Ql
- = 't]
u
c: - .0-

B
--
1
"'
c. E""'
c.E
......
co .... ..... o o
u
..... CO<tl
aJ":!
.....
u._
3 - 3 1 6 2 9
1
Cmpinii n 1863.
1
)
....
'i: tj
;::
...
2 ."_ ..a:=
61 E- . E .....
"'
v E o
E
E.!.
61 .....
"'
Brut ari 5 8 7 20
Cof etari 2 4 6 12
4 6 4 14
Calfc Ucenici Servitori Membrii fami liei Total
Cismari 4 2 1 1 18 26
Cojoc., 4 2 7 13
Croitor 3 1 3 12
Boiangii 2 1 2 5
10
38 48
Tmplar de mobile 2 2 2 6
Ro tari 2
4 6

Dogari 1
5 6
Zidari 2
3 5
Ferari 6 2 28 36
1
3 4
Mor ari 1
2 3
2 1 8 11
3 4 6 12
43 3 6 8 133 193
----
l ) i bidem pag. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48.
B
o
.....
55
-119-
Pe an, Cmpinii t)
Calfe Uceni ci Servitori
Speculatori
cu bucal 1
6
Speculatori de lemne 4
4

12 3 10 20
Lipscani
1
4
Comercianti de fer 2
2
Marchitani
2
6
Comercianti de vite 3
5
Comercianti de seu 1
1
Comerciant zarzavat. 1 2

47 59
Otelieri birt) 7 7
Crciumari comuni 4 1 4
2 8
Cafegii 1 3
Tutunari 1 2
Comer. cu 1 1
Pescari
3
92 5 11 145
Prin urmare, Cmpina n acest an avea:
publici : 1 O diferiti : 43
G calfe : 3
preoti 10 ucenici : 6
3
medici 1
Membri i f am. T otal
4 11
10 18
27 72
6 11
10 14
11 19
8 16
5 7
3 6
286 342
12 26
9 18
11 21
2 6
1 4
3 5
15 18
369 603
comercianti : 92
calfe : 5
ucenici: 11
Avnd : preoti,
medici; de toate categoriile comercianti de toate
soiurile, Cmpina prin urmare, prin toti avea
aspectul unei cu nevoi multiple,
ocupatii diferite - . deci unei vietui ri,
cu totul din comun, rezemnduse pe geo
grafice, etnografice istorice, expuse mai sus.
pentru complectarea icoanei de mai sus, vedem
1) ibidem pag. 71, 72, 75, 76.
- - 120-
un tablou din ani 1868
1
) 69
2
), privitor Ia starea a locui-
torilor acestui

"li
.. c
"'
-- a... -c .. c -,., - ca c
co
0
,,.,,. -ro ta"
'"' ..

c
.....
c_ . r:O
'"'o
o
:;.: a..r--
' "' \!) o..(X)
.....
0..

fete tot a 1
37 45 82
Pe 1868:
femel
9 9
-..
19 5 4 10
.o
6 44 ...
'"' .o
' O)
E 8 2 20 7 3 40
OI
.......
Total ge.84
ti pe 1869:

..:.t..:.i..;..m:.:....::..i u r a 1 i
1
1 fete 1 total 1 1 fete 1 total fete total 1
42 43 85 39 40 79 3 3 6
Morfi la
1 60 80 1 peste BOl tota 1 )
-3-41-4_5_l
70
Femei 1 7 1 9 5 1 3 1 - 1 25 J
Cmpina, mai va fi firul vieluirii sale
nviorat, ct de ct, prin traficul
care parcurgeau drumul comertului cu n anul

3
),. deschide calea ntre pentru
calaton marfuri.
Dela Cmpina, poate va fi lncezit reze
existenta, numai pe conditiuni
locale de foarte putin pe cele externe, care
1) 1\nale pe anul 1868 pag. 21, 31.
2) " " 1869 pag. 14-15.
3). E. S01n :Economia Industriei transporturilor 1904 pag 133. La Inceput l8
7
S
construirea acestei linii a fost conceslon01ti unei : a Cralllley et Comp dl L d
1
t
1 1 1 n on ra- n rerupte
e din cauza dlu 1877-78, poate din alte motive statul rezlllad contractu
o d In lucruea unei alte Intreprinderi - Gullloux - care o In 1879 d d
exploa: are : (din E. S.ava): n -o spre
- 121-
n 1879, prin liniei ferate, vor fi ncetat
nu cu dar ntr' o mare
Vremea petroleului, nu se ivise
Peutru anul 1880, ne putem face o idee de
Comunei urbane Cmpina, dintr'o "Dare de
Consiliului Comunal n sesesiunea de la Octombrie
1880"
1
)
Primarul comunei, S. Dumitrescu - Secretar era lorgu
Teodorescu - , consilierilor "Legititorul prin art. 65 din
legea prescrie consiliul nainte de a se ocupa
de buget, trebue a lua a se pronun\a, asupra unui
raport delailat, elaborat asupra administra\iunei asupra trebilor
u
comune .
Potrivit acestui articol, primarul expune consilierilor, mai
nliu bugetul apoi "raportul detailot, elaborat asupra adminis
tratiunei asupra trebilor comunei .
ntotdeauna, acum ca atunci, fiecare serie dintre
ai comunei" arate prin comparatie, cea
fost, acum, cum este. Aceasta bineinteles, ca o mngere
n cazul cel bun ca un ndemn, pentru
prosper are a cea ade a comunei, pe care cu
trebue o ;
n caz contrar din "pater urbis*, se poate transforma ntr'un
risipitor al bunurilor comunei : deci regres incurie
la orice pas.
mai departe, acum, raportul primarului Crn
pinii din 1880, privitor, la bugetul Comunii:
"Venitul pe anul 1877 au fost de lei 19.173, bani 19*
"Cheltueli" " " " " " .. 32.711, " 25*
"Venitul " " 1878 " " " 32.017, 96"
"Cheltueli " " " " " " " 38.482, " 96"
"Venitul " " 1879 " " " " 43.416, " 7"
"Che ltueli " " " " " " 42.602, " 1"
Venitul pe anul curent 1880 au fost de lei 28.985.-"
: Cheltueli " " " " " " 28.6 79.-
1) Dare de in posesia mea.
-- 122-
"Adaoseie pe anii: 1877, 78, 78, 80, s'au n sum"'
de Iei 15454 bani 35 ; iar n de lei 840;
bani 42, prin urmare nu profit al comunei de lei 7044 b.64. a.
Ce sau in ani:
"In 1877 s'au pe strada azi (1880)
local de de fete, aceia pe strada Ohenoiu"
"In 1877 ...... s'a pe strada Oazinului
s'au casele cu locul lor, ale defunctului C. Carcalech'
A "' d 1,
m suma e lei 10.695, n local de
f t " 1 ' '
o m ace an s a construit o de fete 1). n 1878
-spune darea de comuna a avea localuri de nchi
riate).
To! ,.n _acest an 1878 "a proectat facerea unei piete a
.. mamtea ospelului comunal, spre a da ajutor
mai cu mlesnire comerei ului".
... . In, "simJindu-se necesitate de un local de de
baefr s au pus m lucrare, venind n ajutor onor. Minister
cu d: Iei 10.000, obligatiunea ce avea
cand a primit donafiunea dela familia Bujoreanu n
0
parte. dm proprietatea Cmpina, care se sfatul
propnefar de la secularizarea mai departe :
..,acel. an {1879) s'a pavagiu n comunei, cnd
ac, de cnd s'a format, nu au fost
mc1 nici pavage; acest pa vag suma de Iei 4295
bani 6, osebit de ".
departe: anul curent 1880 s'a pe
st:adele Oara Campma, Ohenoiu, Radu B " "'
Dme C"'I' . . ' ranza,
. seu, a mescu, Bragagm cu cele n anul 1877
78, fifra de Iei 8358, b. 58.
In acast an s'a expropriat locul d-lui Anghel
a se. face care este aproape cu
. munei. .... Iar gradina trebue a se face
mmerale_ ce este a se face n anul viitor 1881".
de f spune localurile:
, e e de baeft, a costat suma de lei 34.780 bani 92 care
s a ?at casa "' plus cei 10.000 da fi de Mi t
costand m total lei 44.780 b. 92, iar bani' "s'a n ser,

1 ). unde azi D- na Fr B .
. 01an.
-- 123 -
antreprenorilor a. Pentru cele necesare "de a se mai facea pri-
marul propune o sistemul cel nuou, cu acce-
soriile eil; ce a este un sistem ve chiu".
Infine, darea de ne mai spune n 1877 se
40 felinare; n 1878 s'a mai 20; "prin urmare trebue
a se mai infiinta n bugetul anului 1881 20 felinare, ca,
cu toate se 80. Ca cu acest de felinare se
dea ma\
cum se vede, este o dare de
cu date ulterioare, dar din care se desprinde solicitudinea des-
tul de mare pe care o avea primarul, de comuna sa, al
era, pe care, cum s'a avea dorinta
o dotnd-o cu: local de
de fete de pavarea pietii
comunale, nfine cu felinare mai multe pentru o mai
iluminare a
dare de numai mbu-
comunei, cu tendinta de a-i da ct mai mult caracte-
rul de acest consiliu comunal,
i se supusese spre aprobere, dare de
cu propuneri de infrumusetare, nu va
fi refuzat aprobarea lui ci poate va fi contribuit prin
toate mijloacele posibile, ca fie aduse la ndeplinire ct mai
repede.
de afirmatia de
n acest an 1880, de cnd s'a infiintat Comuna, nu avusese:
localuri proprii de destule felinare, etc., am putea
socoti acest an 1880 ca acela de cnd Cmpina, a nceput
cu caracter mai potrivite cu ace
lea de care, ulterior anului acesta 1880, vor fi
fost din an n an, n spatiu, n ziua de azi, cnd
Cmpina, cu drep cuvnt, se poate numi prin: intindere,
de locuitori interior, un,


vedem acum, cum se Cmpina, un
interval de 9 ani, deci n 1897
1
).
t) geografic al Prahova- pag. 159, respectiv des-
pre Cmpina.
-124-
In acest an comuna a Cmpinii, se compunea
din : trg 4 un fel de suburbane, dar ntr'o
parte dintr'un tot administrativ, economic
etc .. Aceste erau :
1
), Broscel
2
), Slobozia,

3
). Toate cu trgui, n acest an 1897
'
aveau, 2716 locuitori romni, (1363 parte 1353
parte la care se mai 16 familii de jigani,
15 o vrei, 3 bulgari, 17 unguri, 1 francez, 7 germani, 3 italieni
'
3 ovrei; capi de familii erau 644, contribuabili 700.
mai sus n anul 1860, Cmpina avea 2777 suflete case
546; 37 de ani, n 1897, are tot cam popu-
. lajie, 2781 suflete 524 case.
Locuitorii se ocupau cu agricultura, comertul
industria.
In acest an 1897, erau: 4 olari, 30 dulgheri, 10 zidari,
5 rolari; "comerjul se exercita de 17 crciumi, avnd- Cmpina-
alle diferite cu diferite obiecte hoteluri,
cafenele, stabilimente industriale"
4
).
Cmpina avea n acest an 20 dintre cere, cele
mai de erau: Bulevardul Carol 1; erau:
Orivifa, Unirea, Minelor,
etc. Biserici erau 3, (ca n ziua de azi) care se n
trgui Cmpinii la care serveau 5 preoti; 3 de stat 2
de Tot n a Cn1pinii se mai
n acest timp 2 una de alta de fete. In acest
an 1897 au urmat regulat la de 144 elevi la cea
de fete 118 eleve. Tot atunci mai exista: o de pace,
un spital, o farmacie, o stafie unei
companii de dorobanti un stabiliment balnear pe proprietatea
princepelui Comuna se ntindea pe o de 1569
hectare, dintre care o parte era arabil, cultivndu-se ce
reale, producndu-se 205 h.l gru, 3575 h J porumb, 1188 h.l
Dintre pomii roditori cei mai multi erau prunii n
I)Azi numai este numire - ci in general
2) Azi 1 se zice
3) Azi 1 se zice :
4) Ibidem op. cit.
-125-
de 24057, din roadele se fabrica pe fiecare an,
Ia 600 decalitrii.
Animalele folositoare erau destul de numeroase n
acest an 1897, fiind: 92 cai , 10 epe, 418 vaci, 51 ele bivoli, 38
capre, 665 oi 912 porci. Fnetele erau ntinse, dnd
anual 127 care fn. informatie 1), ne mai
venitul comunii cu 4 ani n n anul189394, era
de 40.615 lei, iar cheltuelile de 40389 lei.
Cmpina dela 1860-1897, un fenomen curios n
desvoltarea sa anume. la 1860, ea se desvoltase nen-
cetat, rezemndu-se ncontinuu pe cele 2 conditiuni mai
sus: condiliunile locale geografice cele n cu vama.
Dela 1858, vama desfintndu-se, ea a se rezema numai
pe conditiunile geografice locale, care cum se
erau n stadiul curios, nu puteau nici a o promova spre un
progres mai rapid mai accentuat, dar nici a o pogor din
rostul ei determinat, de n lui

stau lucrurile, n'avem dect reamintim dela
1860 la 1897, Cmpina, cu anexele ei administra
tive economice
1
), mentine de locuitori,
de case, cu : a tr-
gului, crciumelor, a trgului a unei industrii
manufacturiere etc.
Traficul drumului mare al vechiului comert, prin
infiintarea ferate
Prin urmare aceasta a o de
vreme - 37 de ani - sub imperiul acestor conditiuni ]ocale
de prin suburbane administrative :
Slobozia, Cmpinita, de mai nde-
conditionate ele de imperative geografica-etnografice
care s'au dovedit sunt n stare, prin
mare al prin de vietuire,
bazate pe cerere la toate acestea
nevoile garanta existenta Cmpinii,
1) Vezi mal sus.
-126-
bineinteles, o mai modestii dar
n ce durabilitatea ei, cel putin pentru anii 1860- 1897
prin presupunere n viitor.
S'ar fi putut admite drumul de fier ar fi
stjngherit a satelor vecine, cu trgui Cmpinii.
Cu toate acestea azi se poate vedea, acest drum de
comunicatie, nu a putut influenta asupra raporturilor de veche
comuniune de interese viejuire ntre Cmpina
satele vecine.
Care fie cauza? Mai nti, dela Cmpina la Plo-
nu sunt dect 30 km., de un tren personal n o
trebue se un - cum e Crn-
pina - poate foarte bine satisface nevoile inerente
ale locuitorilor satelor vecine chear ale locuitorilor ai
Satele vecine au nevoe n general de :
unelte casnice. pnzeturi, pachete de bumbac etc.
Ori toate acestea, sunt lucruri care se pot destul de
bine ntr'un cum este Cmpina.
n asemenea caz, brebeanul, provileanul, leJe-
geanuJ, corneanul, brezeanul, nu char co-
- cel mai de departe - vie la trg Ia
Cmpina, dect se la Dece? Mai ntiu, dela
satul cel mai Comarnic, si la Cmpina sunt 20
Km., iar celelalte sunt Ia o dela 2 - 10 Km.,
respectiv, venind char pe jos - necum cu
cu cai - la trg, pierde o zi, cu dusui ntorsul de
la trg invers.
Pe cnd cu trenul, el trebue vreme cu mult
mai iar este mai tren, tampoane,
frig, plecarea cu minutul a trenului etc.
In asemenea caz, el atunci nu mai
"magazinelor" din Astfel a existat situatia dela 1860-1897
iar azi tot astfel stau lucrurile, binenfeles cu
foarei Dela 1895, Cmpina devenind
locuitorilor.
l
'
-127 -
In 1860
1
) avea : 2777 suflete ; n 1897 2) avea 2781 . n
1899
3
) avea 3779; n 1912
4
) avea 8511, n 1924 5) avea 12937.
deci n un interval de 28 ani, firesc este a ne da seama ,;
.. , ca
de acest numar, In care se cuprinde: functionari mari i
. t" 1 . f' h' b f '
mici, argu sa 1 se tm al elul cantitatea, cali-
tatea chear, fi sezon, atunci vom intelege cum
concomitent cu acest asortiment al trgului, se va fi petrecut
o separa tie ntre negustori, unii fiind de mna nti altii
de mna a doua.
fiind, trgui repede a prins o mai
n felul acesta, satele vor fi
sind toate cele de sau poate chear cele pro-
vocate de imitatie, surplusul banilor erei a
in acesta, trgui negustorul -
sau lipscanul, - nu poate vedea de
repede fufa banul nici chear al Cmpineanului veritabil ne-
,
cum al brebeanului etc.
Din calea n loc pe locui-
torii Cmpinii, pe ai tuturor satelor de !rgul
Cmpinii, ea concentreze spre el, prin faptul
vagoanele ei, mai repede din toate spre
acest loc natural de aprovizionare, cu toate cele de trebuinta
prin aceasta nu s'a putut schimba
ntru nimic din rost geografic al Cmpinii, care din
vechi timpuri azi, s'a rezemat numai pe piedestalul na
tural al conditiunilor geografice existente, care atunci cnd sunt,
nu pot fi n efectele lor, deci nici o imprejurare

Aceste geografice, singure pot asigura
unei mai mare sau mai dealungul vea
curilor, cu o veracitate verificabilitate absolut
1) Vezi mal sus.
2) Vezi geografic op. citat.
3) gn-ral Romniei pe 1912 pag 6.
4) Ibidem op. cit. pag. 6. - dela 3779 la 8511 avem
--1 4732 la
0
/
0
t- 125,2.
5) Date statistice - biroul Cmpina.
Casa D-r Istrati
Fosta a piciorului Grlgoresw, n timpul
Ve dere a nordi ce din Cmpina, n mijloc C. F. R.- Doflana
Fotografiile FotoeOiteanu Cmpina T; p_rul Con
CAPITOLUL V
A.
Cmpina, mare.
- Ultima a sale -
aci, Cmpinii dela 1860
la 189.5, de cnd, Cmpina ncepe alt fir ftl vietuirii
sale, ziua de azi pentru vreme n viltor.
S'a n paginile de mai sus, despre existenta
ce se n subsolul acestei regiuni -vechea a Cmpinii
din anul 1697
1
), ca o de
ale diferiteior de care se vindeau din' cnd
cnd. o avem n toate actele de vnzere
n Cmpina, nencetat timpurile noastre.
In:1792
2
), se de ,.fnlnile cu n 17 453)
se de 700 vedre "ce ese in care an , bine
inteles din fntni; n 1812
4
), avem informatie se scoteft
acum din puturi. ce isvora sau se scotea, aea
vreo iutrebuintare, de ungerea osiilor carelor, n'a'l
putea preciza. In orice caz o distilare a ei pentru vreme
nu trebue ne gndim la ea.
Cnd, unde in ce a inceput fie
ese in afara cadrului propus pentru lucr8re.
o chestiune pe seama altui fel de studiu.
'1) Vezi mal sus pag 42.
2) Ibidem pag. 52.
3) Ibidem pag. 55.
4) ibidem pag 69.
9
-130-
Att dela 1812-1890, nu erau dect pufuri de
unde se n 1889
1
) , Cmpina
are in cuprinsul teritoriului 1 de ncercare, pentru
extracfiunea mai mai - deci cantitativ
mult mai mult - a subsolului ei ; aceasta presupune,
bineinteles, pe vremea anului 1889 - deci acum 35 ani-
cura avea
0
destinatie, cu mult mai dect numai
cea pentru unsul carelor scrtiitoare.
In dela 189096 inclusiv, erau n schela Cmpinii
5 sonde, a avea date asupra ce se
In anul 1895 2) Septembre 4/17 se societatea "Steaua
cu scopul bine definit, pentru petrolifere:
extragere, prelucrarea titeiului, vnzarea produselor
petrolifere toate operatiunile n cu

Aceasta societate ia din initiati va :
a) Banque de Roumanie [The Bank of Roumania Ltd.) din
b) Emil Costinescu; c) George Filipescu t
Curtii), ambii romni; d) Baron Wilhelm von Offenheim, aus
triac din Viena; e) S. Reiss, aflat de multi ani n
Capitalul initial al acestei a fost de 2.400.000 lei
n numerariu, de Banca de Comert & lndus-
irie din Budapesta; iar n anul 1895 a nceput activitatea ei.
In anul 1896, s'a o parte din Cmpina de la
Hernea principele
3
), i vd.nduse pufin mai nainte
partea pe care se azi sondele pentru care a fost
nevoe se capitalul initial dela 2400.000 la 4.000.000.
In 1899, probabil paralel cu extensiunea s'a simtit
mereu nevoia capitalului, cnd se ajunge la 10.000.000
lei. Cu ocaziune, o emisiune, a intrat
capital francez n de 6.000.000 lei, prin banca
Rottschild.
1) Vezi revista "Energia" Anul 1 No. 3 pag. 159 "La 1889 se prima la Crn-
pinii, care a avut violente", din articolul asupra Industriei petroleulul fn Romnia, de In-
giner Dr. 1. Dinu.
2) Toate datele statistice, care vor urma deacuma Inainte, mi-au fost date
de a Soc. "Steaua prin O-lui Director
Gheorghe Du'mllrescu.
3) Vezi mal sus, data, cnd a ajuns singur proprietar.
-131-
De atunci, capitalul s'a treptat, treptat, atingnd tifrele
: 17.000.000, 24.000.000, 30.000.000, 60.000.000,
ziu de azi cnd are un capital de : 581.000.000 lei.
In productiunea fiind s'a cum-
fabricele de distilare din: Monteoru
iar n societatea din nou, dislilatoare
proprie n Cmpina, cea mai mare din Europa, "Fa-
brica
1
).
societatea schela Cmpina, fiind punc-
tul principal al Cmpina merge crescnd cu
gigantici, iar desvolturea ei, depinde de acuma
nainte, numai de extractiune industrie a petroleului.
Prin urmare : rostul ei, vietuirea ei, meseria locuitorilor,
multirea specializarea averea par-
imultirea populatii, pava
rea luminarea cu electricitate, extinderea razii r ora-
etc., etc., toate acestea sunt mnate pe calea : progre-
sului, frumosului, a bunului trai implicit a
culturale, numai numai, de a pro-
videntii, care a n adncimele
nuite ale
2
), sunt mnate de acest aur negru, att
de dorH de lumea att de necesar
pentru noua de desvoltare a civilizatiei, care
se att de mult, pe de folositoare
pentru viata lumii contemporane, att de att de
n nevoile sale civilizatorii -
Dintr'un pe la 1860, cunoscut numai de
locuitorii negustorii regiunilor mai Crn-
pina dela 1895, devine o localitate cu renume mondial, tocmai
prin subsolului cine se la epoca mo
torului a benzinii, motorinii, ca motrice,
n acest an 1924, cu forta cred intelegem pe
deplin, cum numele Cmpina, a putut alte
muri, peste pentru a putea fi cunoscut.
pentru ilustrarea asertiunii de mai sus, privitoare la
1) Vezi n text.
2) Vezi: Cartea Le Sous-Sol de la Roumanle, par, C.
1900, pag. 13, nota 1. La sonde No. 12 a Camplna 70 wagons
par 24 heures d pendant 39 jours.
- 132 -
ridicare a renumelui e i, las
se perinde dinaintea ochilor tabloul pro-
ductiei, din cifrele mute, fiecare valoarea lor
cea pentru tara implicit
pentru Cmpina.
Tabloul va fi oglinda n care se va putea vedea
imaginea a pe care s' a rez6'mat se va rezema
desvoltarea Cmpinii.
tabloul.
i9nul
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
Sonde Sonde Totalul
exis-
tente inceput. sondelor
1
2
3
4
4
5
5
15
28
35
45
58
69
81
86
107
131
1
1
1
1
1
10
13
7
10
13
11
12
5
21
24
18
1
2
3
4
4
5
5
15
28
35
45
58
69
81
86
107
131
149
i9nul
Sonde Sonde Totalul
exls-
ten te existente sondel or
1908 149
1909 177
1910 202
1911 215
1912
240
1915
254
1914 269
1915
284
1916
287
1917} 292
1918 g 293
CJ
1919 297
1920 299
1921 306
1922 314
1923 319
1924 320
28
25
13
25
14
15
15
3
5
1
4
2
7
8
5
1
1
177
202
215
240
254
269
284
287
292
293
297
299
306
314
319
320
321
- 133-
Tabloul productiei generale Schela Cmpina.
i9nul

Sept. 31 Oec.
1896-1907 108
1908 93
1909 122
1910 120
191 1 134
1912 139
1913 136
1914 137
1915 131
Vagoane-Kilograme
8597 4--9261
20041--7500
27371 --3278
17006--1838
26697--2075
26440--8883
20797--2129
14709--3753
10301--7368
Sonde hgaana-KIIograme
1916 117 ( 7153--7 531
1917 75 -;- J 6100--5383
1918 93 \ 7677--4571
1919 87 7298--8473
1920 80 6893--1586
1921 88 6413--2992
1922 80 5777--4032
1923 83 5847--9003
Total g-ral 302591--9656
ce acestei i s'a fixat locul rostul ei n
economia a lumii acesteia, prin ei att de
necesare ntregului univers, ea a deveni\
cu tot dinadinsul, iar petrolifere, canaanul
pentru lumea
putea spune chear politica este
chear, de politica a ului.
Pentru obtinerea asigurarea resurselor
petrolifere, unele popoare, mai bine gtui dect
nu pot asigure acest nou "nervus rerum gerenda
rum" al vremilor noastre, de care li se cu drept cu
vnt - nu intel eg mai pe acest De aci,
iar anonime sau mai putin anonime, mai
mici sau mari, mai nationale sau mai internationale, mai euro
pene sau extraeuropene.
In fine , fel chip, care mai de care, mai felurite prin :
exploatare, capital, consilii de administratie; ce
mai ncoace colo : ct este de culoare,
att de multi colore multiple sunt aceste pentru exploa
tarea ei.
Toate-s bune 1 Dar un mare, pare a
a Romniei,
-134 -
ci\nd "muntii - n dealurile te-
rasele - aur noi din ...... "
Ce Mi se va -poate- de cetitoru}
acestor rnduri, un zmbet ironic, pentru naivitatea cu care am
spus - din - fragmentul versurilor de mai sus.
Da, admit gestul presupus mai sus.
Dar eu, una : orice lucru se prin
efectul lui nu : . . . . .... .....
deoarece .... ratiuerea de stat .... naivitatea (?) bietilor
romni deposedati - cum - de lo1
al acestui aur negru ..... cte cte. co
1
)
In orice caz, acesta este crudul dar n
timp trist ....
n timp mai putea spune un ultim cuvnt n
...... Romne, Romn ai fost, n Romnia ai
.. n'ai vrut s' o s'o s'o
pentru binele spre fericirea tutu1m, la urma urmelor,
Dumnezeu iti ....... dar n sac nuti Fii p1udent
drept Romne; fi iubitor de nu risipi n van, pentru ambitii
personale sau pentru interesul propriu al buzunarului avutul
de dragul altora sau chear al atunci cnd sunt interesele
n joc. socoteala, nu numai tu cel de azi, de eri
sau de mine ai nevoe de tale, ci dator
le conservi, le fructifici pentru viitor, de felul lor, ur-
vor fi sau robi sau oameni liberi n
dcfiunile pe lor,
acum iar ne reintoarcem, la aCm-
pinii, care tabela de mai sus, ntre anii 1899 -
1923 s'a scos din adncul ei, suma de 302591
vagoane 9656 Kg. - Ce mare Abia acum
intelegem cum prin s'a putut ridica din
1860 la de azi din 1924.
Extracfiunea din schela Cmpinii, s'a se
fece cu ajutorul locuitorilor din satele vecine n primul rnd
cu veniti in special din Ardeal, Oltenia. Dintre
1) Semn al Infinitului.
-135-
satele veci ne, cele care dau un coeficient mai mare t ..
1 ,. .., . .. sun m pnmu
rand : -Urleta ; m al 2-lea rnd Prov
1
'tele . 3 1
, , ap01 ea
; 4-lea ; 5-lea Telega - ; 6-lea Brebu 1)
Prm mana lucru este de satele care fac
parte dm _cercul etmco geografic: plus
laterale, prin aceasta sustinndu-se cea de a doua ela .., .
t
c,. .. f pa a v1e
uire1 ampmu - aza
Majoritatea acestor din petrol, sunt cei care nde-
plinesc mai ntruct o parte mai dintre ei sunt
conducatori - sunt de ateliere,
de exploatare functionari administrativi sau technici. 0
separatie deci a ocupatiei, poate oarecum
Bineinteles a evaluat epoca
mai sau mai putin a In orice
caz ncepnd cu anul 1909 o de lor,
n 1916, data Romniei n
Anul romni. steini total
1909 1392
160 1552
1910 1523
137 1660
1911 1531 121 1652
1912 1469 95 1564
1913 1279 78 1357
1914 1435 70 1505
1915 1079 65 1144
1916 1031 31 1062
Se vede dar dela 1909 1916 survine o mai
pentru streini; aceasta probahil n cu
apropierea Romniei la n al
doilea rnd o mai a elementului romnesc,
n poate cu preparativele de mai ales cu
desele din perioada anilor 191416.
Pentru intervalul 1916 1920, epoca a relu-
1) Enumerare de onor. .Steaua
2) Vezi prima a el, in capltolele precedente.
- 136 -
nu am put!Jt avea datele necesare. In orice
caz avem :
anul No.
1920 1581 Se vede deci merge cres
1921 1658 cnd iar streinii din anii precedenJi
1922 1809 sunt inlocuiti n mare parte,
1923 1772 cu romni din teritoriile alipite.


o privire asupra Cmpina
din zilele noastre, putem spune la 2 Iunie 1924
1
), n cuprinsul
ei se 12937 locuitori, pe ntreaga a
comunei, din: trg, : Slobozia,
Cmpinifa. este astfel:
1
parte ldelft 15-20 ani dela 10-15 ani dela ani n jos
dela 20 ani nainte
1 3292 1 1809 1 972 1 803 1
1-
.::..__p_. _f_e_m_e_i __ ld_e_I_a -1-5--2_o_a_n_i -:-d-e-1 a-1 0__1_5_a_n-;i,_d_al_a _1_0 _an_i_n-jo--:s
dela 20 ani nainte
1 2601 1 1481 1 1100 1 879 1
1 total 5893 1 90 1 2072 1 1682 1
total general - 12937.
caselor din ntreaga ntrece de 2000.
In acsst an, se mai n Cmpina un destul
de mare de elemente streine, foarte flotant, variind aproape
din fluctuatie se faptului
n Cmpina, sediul administrativ al multor
aceste elemente n mare parte avnd meseril tehnice,
sunt mutate n toate unde au schele petroli-
fere, sau invers, de acolo n Cmpina pentru diferite servicii
cu rost pur biruocratic. In acest caz perindarea este
1) Date statistice comunicate de l:>Juroul din Cmplna.
-- 137-
Cea ___c: este curios, este faptul lor, este foarte
divers gas1ndu-se reprezentanti aproape ai tuturor popoarelor
din Europa.
tabefa I)
c
;;; ;:;-
1 ' ,. 1
r::

u (J
- ... - ., c
. 1
r:: ;:;
"' .!!
c
;ac
u
N
=
.... .....
"'
-u .: u <11 c t <11 c 2
<11
... .. .. ... ..
"' 6 o -
"'
.... ..
E <11 u
"'
..
"'
::e Qi
..
"
"'
... c
c
r <( ;z: OI o

....
c ...
a.. lll ..J
R:
\!)
"'

"
1( a:! w ... ([)
u.
u.J o
a..
15
..... C-3 1

CD CD -::...=- 0::::
C>
-=
:E
.._ .., ." -
0::::
=
C> <.:>
... .,., o::::n

= ...
o =
= a:o :> CD
.-=: :::) - c:..:l
58jtoojt2tjt33l2oo 1254
Total 1185.
Aproape toti streini se angajati ca
functionari administrativi sau tehnici la
Restul populatiei este n 3 : o parte
; a 2-a exercitnd diferite feluri de 3a parte
exercilnd meserii manufacturiere. Dolcefarnienti sunt
putini printre locuitorii Cmpinii, care muncesc produc. Locui-
torii suburbane, s unt ei n nex cauzal
comun al industriei extractiunii petroleului ; iar o parte dintre
ei se cu agricultura, care se poate foarte bine exercita
,
ntruct este destul de bun, pentru cultivarea cerealelor.
ntreg este ntr' o spre el
n fiecare ai satelor vecine, pentruca seara,
terminarea orelor reglementare ale munc ii, se ndrepte
tot spre satele lor, veseli, munca unei
zile ntregi, care n general este destul de bine, asigu
rnd hrana bunul trai, al familiilor lor.
S'ar drumul din satele vecine spre Cmptna,
fie cam trebue el este
scurtat prin mai ales prin diferitele poteci, care
iae foart e mult drumul Un.ui strein de
1) Datele statistice, comunicate de biuroul de din
Crn pina.
- - 138-
localitatea Cmpinii, i s'ar un lucru curios "'faptul,
.. 1 sau zorii unei zile ntunecoase de earna sau toamna
In amurgu . . .
d pre coasta dealului-munte dmspre valea Provitei, ar
pnvm s . . . .. .. ..
vedea ritmle, lumm1 vu, coborand sau urcand for-
mele reliefului de Cmpina.
regiunile .., sunt acoperite cu
vegetatia a ele capata oarecum un aspect
curios plin de necunoscut, aci aci ca o
care sau se apropie sau se
de nu se mai vede.
Aceste lumini s11ut un fel de .... lampioane, ale
sondori care dintr'o cutie de n care
se clfi, care ard pe ndelete,
dind o mare jur mprejur, dar groaza printre
fiarele care se sau s'ar n
calea lor. Altii n mini, masalale, tot pentru
ndoit scop.
Produsul muncii lor, se vede are un efect destul de
bun vizibil. Mai nti, cine merge ntr' o zi de la
hora Urleta, Provifa, Telega etc, poate observa
n general oamenii, iemeile copii sunt bine curat.
Au un fel de pentru de culoare
sau verzue , picioarele le cu jambieri, pulpare
sau de piele; sunt vioi comunicativi. Mulfi dintre ei sunt n
stare in meseria lor, mai abitir ca un inginer.
Sunt sondori, care prin se pot compara n
extracfiunii petroleului, mai, mai, cu inginerii. Aceasta
o romnul este capabil de receptivitate dotat
cu mult simnt al observa fiei. :
Casele lor, sunt n general bune solid construite ;
ceace este demn de remarcat tind spre forma mai confor-
implicit mai a mai numeroase,
sind oarecum forma a celor 2 dealungul
unei a celarului - anexat n dreapta sau
stnga casei.


- .
&,..
=
u
C>
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
1 17
18
i9
20
21
22
23
24
25
26
27
-139 -
FElUL EXERCITAT
Fabricanti de 6 28
cu 2 29
. . . . . . 1 30
Debitanti de tutun . 9 31
laurgii . . . . . . 1 32
Antreprenor de 1 33
Comisionar . . . . 1 34
Ziare . . 7 35
. . . 1 36
Fabricant ape gazoase 2 37
de lemne cu 3 38
spirtoase . . 30 39
Restaurant spirtoase 26 40
Diverse afaceri comerc. 14 41
Comercianti de cereale 7 42
"
cu 19 43
spirt. 6 44
. . . . . 9 45
. . . . . . 9 46
Simigii . . , . . . 4 47
de mater. 4 4
cultiv. de flori 1 49
comision . 1 50
. . . 3 51
Vnzare de . 2 52
Cinematograf . . . 1 53
Fructari . . . . 4
FELUL EXERCITAT

Hotelieri . .
4
2
4
3
. 20
1
Ceasornicari . .
Bragagerii . . . .

Cafenea . . .
. . .
Drogherie . . . .
.
. . .
. . . .
2
1
6

1
7
1
Geamgerie
.
Tinichigerie
Zarzavagii .
. .
.
. 10
2
. .
Birou Tehnic .
Farmacie . . .
Cooperative . .
. . .
. . .
Chiristigii . . .
Ateliere mecanice .
Birou de . .
Exploatatori de
Total general
2
2
2
2
1
1
5
5
1
1
-
295
1) Date statistice, culese din arhiva din Crn pina.
- 140 -
Mica industrie este n Crn-
pina prin:
Breasla croitori :
patroni 47 cu 100 calfe, 80 ucenici
cismari :
"
26
"
150
"
100
"
"
ferari :
"
5

40
"
20
"
"
"
:
"
7
"
12
"
brutari, simigii, cofet. " 14
"
"
30
"
"
tmplari, dulgheri, ro tari " 17
"
28
"
39 11

tinichigii, geamgii
"
9
"
8
"
n
tipografi, mec.,
ceasornicari fotografi " 6
"
12 n
4
"
n
zugravi, vopsitori
"
13
"
35 n 8 ,,
"

zidGri
"
8
"
40 n 12
"
Total patroni : 152 cu 455 calfe 263 ucenici
In comuna Cmpina se mai institutiuni
economice : 1. Cooperativa "Munca" ; 2-lea, Cooperativa "Vul
turul Romn" ; 3lea Banca "Romnia Mare" din
Slobozia ; 4-lea, Cooperativa "Unirea" tot din Slobozia ; Sle
Banca .Salvatorul" si 6-lea Banca
Deasemenea sunt fabrici, mori
ateliere : 1. Societatea "Steaua pentru exfractiunea
; 2-lea Fabrica a Soc . Steaua ;
3-lea Societatea tot pentru extractiunea indus
trializarea petroleului ; 4-lea Societatea "Electrica" care
curent electric ntregei regiuni petrolifere depe valea Prahovei
mprejurimi; 5-lea Moara Ionas, instalatie siste-
pentru porumbului grului ; 6-lea Fabrica
de ; 7-lea un atelier de al dlui David Zip-
zer ; 8-lea un atelier de al d-lui Carol
Saicovici; 9-lea Societatea }} Concordia", de
unelte pentru sondaj ; 1 O-lea Fabrica de Bijuterii a dlui Conte
de Blome ; 11-lea un atelier modern de tipografie
al d-lui M. S. Oheorghiu.
Tot n Cmpina se mai 2 spitale de
-141-
alte boale, precum 1 oficiu 0 politie, 1 local de
o
public este predat n 2
1
- b
..., . pnmare 1p ur an
din ca tunele : Slobozin, n 2 de b...,
1
.
2
d '
1
..., d' ..., d .. 1 ae J, e
fete, grla ma l"'e dcopu, de fete, 1 liceu
complet, a e meseru, 1 de tes"'ato ....
.., .., ne casmca
nationala, 1 de sondori 1 ind t
. . . d 1 . t" f 1 us na
pentru e a soc: existente. In cuprinsul
comunei se gasesc 4 b1senc1 ; 3 mtretinute de stat a
4
_a
din Slobozia de Eforia Spitalelor Civile ; bisericile sunt
deservite de 4 preoti -. Se mai 1 cat r ..,
.... . b . ... o 1ca,
1 protestanta una e re1asca.
Comuna este cu electricitate, este cu
are un abator modern higienic ; are deasemenea 30 de
care n majoritatea lor sunt pavate cu astfalt,
bine ntretinute.
Bugetul Comunei n 1923, a fost de 3.000.000 lei, avnd
consemnati spre fructificare 1.600.000 lei.
B.
Cmpina oamenilor ai neamului nostru
Pe renumele faima trecutului demonstrat
aci - Cmpina se mai poate mndri a putut:
multumi, n cuprinsul pitoresc al ei, trupul sufletul
a 4 oameni nsemnati ai neamului nostru, cari au o
parte a viefei lor ntrnsa. sunt: Heliade ,
B. P. Hasdeu, Pictorul Grigorescu Dr Istrate.
ntruct fiecare dintre ei, a fost o personalitHte spiri
asta localitatea Cmpina, a putut
satisface pe fiecare n parte pe toti n aspiratiunile
lor, n spiritului complex al n parte: con
templativ, filozofico-istoric, artistico-plastic, intuitiv-naturalist.
Tuturor acestora le-a Cmpina, pe care a iubito
cu din adncul sufletelor lor, aceasta ntruct fiecare,
a se lege : de ei, de pitorescul ei, prin o
stalornicire iar unul din 4,-pictorul
-- 142 -
Grigorescu - prin al odihnei de veci al
trupului n adncul ei.
Ce fi ispitit legat de temeinic pe oameni
de Cmpina?
Eu cred primul element determinativ, a fost
sa fiind la de
ntruct fiecare din 4, aveau rosturi culturale, n
vor fi putut lesne a le ndeplini, din acest de munte.
Un al doilea element determinattv, trebue n ' caii
sale intrinsece specifice, unice de toate
depe vale a Prahovei.
Cmpina de departe, are unei
pe un jurmprejur de munti
de pretutindeni de sate mari, care i-au dat putere,
destul pitoresc, n toate vietei sale, n trecut
n ziua de azi.
Un al freilea element, trebue n clima sa foarte
dulce Mai nti este de curenti de aer puter-
nici frecventi, care iar strica ansamblul sale. Din
ce motiv?
se pe valea Prahovei, este
pe o n acest caz, ea este mai repede
- - iar terasa se mult spre
n acest caz, curentii Prahova, se scurg repede, a
o atinge, spre cmpia larg, dela sudul satului
constituind aceasta cmpie, un fel de absorbant puternic, al
aerului mai rece din susul
Cmpina fiind pe de ulucul larg
al Prahova, mai este spre nord de un munte
cu direcfiunea pe vale, spatele satelor
Cornul de sus de jos, astfel implicit Cmpina.
In al patrulea rnd, ce ace trebue fi ispitit mai mult,
trebue ne gndim la a Cmpinii.
Era este Cmina o stric
este nu. Azi Cmpina are un caracter ambiguu din multe
puncte de vedere. Mai nti are o populatie - din
-143 -
trg - una din satele suburbane Ca"' mp' t SI b .
. "' . m1 a, o oz1a,
Pacun. nu tinde spre
0
aglome .
. ..., . . . rare ptra-
mtdala a caselor spre o d1v1ziune a stra"' 1 o
"" b' .. ZI or. m
P
otriva. Dea Ia acum mcepe o extindere radiala"" ma t "' .
.. . "' ... 1 m ensa
mai mhnsa, ca are un caracter un rost fi t
..... b' . . , , su e
chear, negra 1t nepnptt. n ea sufletul vietu-
irei libere, al respiratiei nesufocante.
este, n'am dect atrag asupra
f t
t
. . n t t' unor
mani es a mn1 su e 1, ce sunt aproape n sufletul
rui anume : nu este de flori,
de legume chear de fructe. In general sunt "nl'
"' "' 1 mse,
iar noii cumparatori, nu pierd din vedere, de a realiza acest
imperativ local.
Mergi pe Cmpinii, te simnti n atmosfera_ multi-
- unui Absoslut, nu, Ce vezi?
Functionari - e vorba de cei dela socie
particulare; apoi apoi
tori multumiti - acum; bietii oameni!, de-ar
ei ce tlc are vorba din vechime .sancta simplicitasjl
- cari se spre lor mai apropiat sau mai
In fine un ternpo: activ, muncitor productiv.
In zi de. trg - Lunea - (vezi) lume din satele vecine, bine
prin poate satis-
face toate nevoile inerente viefuirii de azi, extrem de grea, dar
prin
In Cmpina nimic superflu nimic rost, ordine
bineinteles n generalitate; exceptii, ici colo.
Dar mprejurimile Cmpinii ? Acestea ncai ntrec toate

In primul rnd roai toate satele sunt foarte aproape de ea,
n general ai ce vedea n ele vizitndu-le; ct drumul
la ele, grozav de frumos este. La Breaza de mergi, vezi
o mare, de avnt romnesc
cultivatoare a artei la sublim, prin
cu arniciu cu prin de bumbac,
ca o sau mai abitir ca o de "vai sau
"
-144-
- - , doar nu degeaba confec-
"
fional din chear o a mi
se oarea Elisabeta -, vezi bine, produsele fabri-
celo-r streine, purtnd cu mndrie admira jie lucrul
dar trainic artistic, din minele fet elor femeilor din
Dar Brebu, Telega, Provifa? In fiecare
din ele ai ce admira vedea.
Prin urmare mprejurimile sunt elemente
de atractie pentru oricine mai mult sau mai putin Crn-
pina. stau lucruriJe, n'am dect atrag atenfiunea
asupra unui lucru, o parte din locuitorii ei (excluznd
elementul flofant) sunt venetici, ia: azi mari iubitori ai acestei
att de mbietoare pentru orice om, fie el de
orice meserie grad de intelectualitate.
stau lucrurile, nu trebue ne mai mire Japtul
un Eliade
1
), un Hasdeu, un Grigorescu, un 0-r
lstrate, nu vor fi fost ei (mbiafi, ispititi, de a se
statornic pe aceste meleaguri frumoase, unde au n(eles
petrece o parte - profesional - a viefei lor, sau poate
aci n Cmpina, pe care cu au iubit-o
sincer, de vreme ce 3 din (Hasdeu, Grigorescu, Dr
lsfrate) case aci unde unul din ei (Grigorescu)
a murit.
cine Cmpina, nu poate trece cu vede-
rea castelului Iulia Hasdeu, ridicat de savantul istoric-filolog,
n onoarea singurei lui fice Iulia, pe care moartea
i-a de vreme, iar bietul om, a doar, pentru
iluzia amintirea ficei sale, numai cu acest castel, n
mod original, mintea ilustrului savant care a fost destul de
n sale spirituale.
Azi castelul este o prin vitregia soartei prin
mondial, care a finut urmele n acest castel, care
n momentul de n'a un legiuit o
intrebuintare ct de ct..., cel pufin amintitoare reve-
1) Cel din ti stabilit in Cmpina.
Castelul ., Iulia Hasdeu"
Castelul Voila, al Doamnei Domnului Conle de Blome

-145--

pentru ce l care a fost B. P. Hasdeu, pentru neamul nostru.
De ase me nea nimene a nu trece nu trebue prin
Cmpina, nu viziteze locuinta
1
) .... locul, unde a
nentrecutul s ublimul pictor Grigorescu. Ce se poate vedea
vi zilnd ? Nimi c, de ct pnzele magice pline de suflu rom-
nesc - spE' cifi c romne sc -, care elementul de
valoare arli s li co pnze care se ca relicvii
sfinte de fiul pictorului, d-sa pictor, dl Oh. Grigorescu,
cu un ndoit scop: 1-iu, al amintirei paterne,
toare a fiului de 2-l ea, ca lucruri n care
se cuprind : vi a ta, s ufl etul fiin\ii romnului

Nu se poate pi erde din vedere casa parcul D-r
Istrate, care ca un iubilor al naturei) ales partea
cea mai din Cmpina, pe malul nordic al Prahovei,
cu vederea spre satul Poiana, dar pe care a
s'o nfrumuse teze creind el parcul cu plantatii de brazi,
pe care n'a avut fericirea le respire ozonul, - elementul
chimic al lui - la adnci
- o peregrinare de
- tocmai departe de tara lui, pe strein, dar
prieten, n Paris, cetatea a destinelor lui
a care ndreptase pentru a lupta, a
a informa asupra drepturilor noastre istorice dreptatea
cauze i pentru care noi sngerasem, iar el peregrinase suferind.
Deasemenea cineva nu poate pierde din vedere - cine
vine 'n Cmpina - de a vizita castelul Voila al principelui D.
proprietarul Cmpina, azi n flcei sale
Doamna de Blome.
Poziti a de farmecul lin al
de verzi, de
floril e verii , fac din acest colt cu castelul,
un loc de ca'n de care se ochiul
inima vizitator.
1) n timpul ului.
10
- 14G-
dar Cmpina mprejurimile. Acestea sunt, cam astfel
se In orice caz sper de a nu fi prea mult desminlit
n aprecierea care sunt cum le-au Dum-
nezeu cum le iubesc oamenii din adncul sufletelor lor.
O din Cmpina. Foi eseu.
INCHEERE
Lucrarea de se cu considera-
tiuni geografica is torice, care rees din ntreagfl expunere de
de mai sus. anume : omul dela creatiunea sa, a fost de
Dumnezeu, nadins, pe::! acest
pentru a se bucura n ntregime, de tot ceace se pe el.
fiind, omul sau colectivitatea lui, a npnzit acest mare
latifundiu acioindu-se fiecare, in parte sau n grupe,
ici colo, unde i oferea mai posibili-
tale de supravietuire, dealungul veacurilor. fiind, nu e nici
o mirare, omul se n colturile cele
mai mai ascunse ale fiecare ducn-
viata, celor 2 coditiuni esentiale de : mediul
geografic mediul istoric.
S'a ntmplat de multe ori, omul ocupase o regi-
une sale, el a fost npiedecat n
mersul progresiv al vietuirei sale, de vecini, unii mai dect
altii , n felul acesta, el n'a putut se bucure de toate a van
tajele oferite de - tara - ocupat, nici
adecva nevoilor sale civilizatorii, att de mult
dorite chear cu cele mai mari sacrificii din parte-i.
Un popor cu att mai mult mai tara
lui, cu ct el : o de toti o o nflo
o pentru nevoile sale, deci joc
- 148 -
de dnsa. Din acest punct de vedere, fara s'a bucurut
n gradul cel mai nalt, de afenfiunea ntregului neam romnesc.
Proba ? ne-au transmis-o ca un dar frumos
de mare pref, din tragic al vremilor trecute, cu
pretul sngelui al sufletelor lor
satele care npnzesc meleagurile noastre
au fost punctele de unde pulsa sufletul neamului, ngrijorat n
vremuri grele, sau locurile unde se fesea pnzfl a
viefuirei noastre proprii, specific n vremile mai
De sate fi apoi de - trguri, se ncepu-
turile existenfei noastre pe acest romnesc.
cnd istorice condifiunile geografica-et-
nografice erau prielnice, satul se transforma n trg ; iar
aceste conditiuni erau mai persistente, sau deveneau prin
alte mai durabile, trgui se transforma n ade-
cu tot rostul lui geografic verificat dealungul veacurilor
si pretutindeni.
In ca un exemplu poate fi Cmpina.
Din negura vremilor, pe valea Prahovei, s'a infiripat cndva
o Concomitent cu ea nprejurul ei,
s'au ntemeiat alte n primele nceputuri.
Dar codifiunile geografice locale vecine, au adjudecat
de cuvreme asupra-i un rost de ntietate, ntre toate celelalte,
care au fost subjugate prin
contribuind Ia ridicarea ei schimbndu-i rangul : dintr'un mic
sat, n sat mare - trg, apoi n trg al
ce treceau n susul n josul vtiii Prahova.
Vremile mai noi, i-au rosturi cu mult mai mari, atunci
cnd se dovedi n snul pe care era
de nimeni, aurul negrul, cel att de
rvnit cu banii grei ai de peste
atunci Cmpina din negofului industriei manu-
facturiere, se C prin minune, n petrolifer
industrial petrolifer, cu renume mondial.
de-oarece ca orice lucru, care este pe temelii
sigure de mare valoare, merge spre progres, Cmpina
tinde fie n ultimul timp de It ... .
.., D . .... . . .... . cu ura supen-
oara. ec1, mame p01mame, prin elementele care s . .
. d , l 1"1 d' t 'd . , e vor mstrm
e uca a 11 e m re zt unle ei, va putea cresta "'b .
1 t
1
.... .. pe ra OJul
vi efmre sa e 1s once, pe anga rosturile trecutul
1
.
.. UI, prezentu m,
pe cele ale vutorulm de cultura"' d
1
.
,. ... ' 1 e uca mne
romaD.easca.
Era pe care propusese nainte
de dar el.
Era nevoia care se desprindea dintr' o
care. mersese. spr: r:a!, sigur. Simtise
nev01a culture1 mai adanct mat mtinse, nu numai


. . . ... . .., ea,
c1 dm potnva prtn ea, pentru toate celelalte sate din apropierea
ei, pe cftre se rezemase dela nceput ziua de
az1.
Sim{ise o datorie pentru ntre
complexul pe care ntelesese a se rezema
acum le cu darul binecuvnta! al mai
inalte.
cum acum, a fost este n fruntea tuturor
satelor le-a asigurat le exis
tenta de acuma nainte le va asigura mo-
a sufletului mintii.
Prin din prin posibilitatea ce o are de a
a convinge pe toti, prin
omul are ce mnca, ce ea un
rol de a tuturor, dovedind se poate
realiza principiul, care trebue a deveni o nici
de pine, dar nici pine de Ori ct
mi se pare, n Cmpina pe o ntindere mttre aplica-
bilitatea din fericire aprecierea - nfine - principiului
social de mai sus.
Cu aceste rnduri, nchei ntreaga expunere de mai sus
multumit fiind am putut tuturor trecutul sfios la nce
put, apoi viguros educator, din ce n ce mai mult, al Crn-
pinii, ziua de azi, la care am tinut mai adaog apre
cierea din rndurile acestei ncheeri.
Documente aflate in posesia Domnului Doamnei
Contese de Blome,
Documentul No. 1.
eu cu frate-meu Pefrican, feciorii lui Petri-
can din Cmpina, zapisul nostru la mna jupnului
Tudoran a Baico, cum se i-am vndut
un loc de n Cmpinei, stnjeni n lung n lat,
peste tot stnjeni 135 (una treizeci cinci), ughi 135;
am dat de a voe cu tuturor fratilor
tfii, cari suntem frati pe a tuturor
mprejurul locului de'n sus de'n jos ; o
anume : Popa Dumitru din Cmpina j upn Gheorghe
fiul Mihalcei din Apostol Dumitru fiul
Palologhei si Gheorghe fiul Paharn(ic),
Manea din Cmpina Gherghina de acolo Stan
de acolo de acolo Vlad sluga Gheorghe
alli oameni buni mprejurul locului. Scris
sluga Radului mare Comis. August 9 zile 1640.
lerei Dumitru Petrican
Apostol Vlad Petru.
Doc. No. 2.
Jupn Constantin Mare Postelnic, scriu cu
acest zapis al meu, ca fie de mare la mna finu
- 151-
meu Maniei cum se au fos tocmit cu
Udrea Comisul, feciorul Vornicu, satele din Prah
C B"lt t C"l ova,
anume : unacu a a I a ... 1
... , . ' 1, sa e cum-
pere far de mea .... 1643 Decemorie 5. (Fragment).
1 Pecet. j Costantin mare post. t Gheorghe mare vistier
t Radu al 2-lea Log..,of. . t Cmpineanu
marlune Costantin Lupu polcovnic adeverez
t Vasilache marturie. M. Lupu
Doc. No. 3.
Hrisovul lui Matei Basarab Voevod, prin care lui
:comisul Carlojani altele. ,. ..... iar fie
satul Curiacul, din jud. Prahova, ce se Cmpinifa, lot
satul cu tot hotarul, din hotar hotar semnele se
: din Prahova mare, hotarul Cmpinei casa
pe coada lacului din satul Cmpina cea mare
cum este scris n cele vechi ....... " 1645 Noembrie 18
(Fragment).
Mateiu Voevod 1 Pecete 1 C .
u m1la lui Dumnezeu Domn.
Doc.. No. 4.
eu postelnicu, fiul lui Petrican din Cmpina,
scris-am zapisul me u, cum se am vndut un loc de
n satului Cmpina lui Comisul, stnjeni
12 (doi spre zece) n lung n lat drept ughi 12, ca fie
dumnealui coconilor dumnealui; fac stnjeni 24
zeci patru). Apostol
am vndut de a mea voe nici o 1652.
1 Pecet.j Eu postelnic Mih. Lupu
Eu Const. Lupu polcovnic
adeverez.
Doc.. No. 5.
eu de Cmpina, scris-am zdpisu meu,
ca fi e de la mna lui cum
se i-am vndut eu loc de n sat n Cmpina,
-152 -
stnjeni 22 zeci doi) n lung n lat iar 22
zeci doi) drept bani gata ughi 19 ; ca fie lui acest loc
de !ui feciorilor lui; cine se
va trage dintru dns ul, nimenea sau amestec nu
la zapis oi nostru, fost-au multi boeri
anume: Gh. fr atele lui, Cons ldntin
Comisul Radu din
1
) Constantin din Cmpina
Neagoe, Gh. fiul Zamfire i Radu
Stoica al Gherghinei.
pentru mai pusu-miam pecete a
ura; am scris eu popa Gavriil din Scri s Mai 23 1660.
Gheorghe Postelnicu, Neagoe Dia
con, Coslantin, Gheorghe al Zamfirei, Eromonahu Ioan Egum
(enul) dala Bribu
2
) M. Lupu, Const. Lupu polcov(nic) adeverez.
Doc. No. 6.
e u din Cmpina, fiul scris-am
zapisul meu la mna lui ca fi e de
cum se i-am vndut stnjeni de loc de aci n
sat, stnjeni n lung zece, n lat iar zece, drept ughi
3
)
nou; i-am vndut de a mea voe cu tuturor
fratilor mei, din iam vndut. cnd i-am
acest zapis, fost-au al!i oameni buni martori, anume: Castan-
din Voicul Tabacu, Dabijea Radu Neamtu
Rodu Moldoveanu Cazan Stan cli multi vor pune
mai jos ca se am scris eu cu mna
mea 1662.
t Eu
t Eu Popa Radu.
1) Desigur c! ela S. de Cmp' na, care exi s ta In 1660, data documentului.
2) Brebu dela N. de Cumpina, 11 11 " " "
3) de negustori mea din principatul muntean
dela anul 1500 Inainte- se ziceau Yn graiul fl orin! , flurini, ughi, dela prescur-
tarea ug. pentru slavonui pentru Vezi :
Istoria Romnilor Yn Chipuri Ico:ltlc. N. Iorga. pag. 2e8-89 cap. Bani
1
1
-- 153 -
Doc. No. 7.
d.in scriu cu acest
al meu zapis, ca sa f1e de la mna dumnealui
jupnul C?nlacozino, mare Paharnic cum se
i-am vandut d-lm un loc de n trg n Cmpina, n lun
zeci. doi) n lat iar stanjeni 22 ( dou:
zeci dot), drept bam gata ugh1 15, care loc au fost al nepolu
meu Cosmei de
Deci n urma lui, pe seama mea, pentru l'am
la boala lui de l' am pomenit i-am dalo
riile, vndut-am dumnealui ca fie coconilor dlui.
Jar de se va scula sorusa cu vreo a
se ntreba cu mine ; de va eu din
casa mea cu m'am tocmit;
vor pune mai jos.
pentru pusumiam pecetea.
1
am scris eu Vlad Septembrie 23 anul 1663.
t Eu t Eu Nica martur. t Eu Neniul martur. t Pa
raschiva Logof. dela mart. t Eu Apostol fiul Dediului
Vislie r. t Eu Vasil e M. Lupu. Costantin Lupu polcov.
adeverez.
Doc. No. 8.
Zapisul lui Agapie cu
cel la mna Maniei Costescu a Matei al
doilea postelnic, precum se le-au vndut partea lor
de din sat din Curiac ; din n sus, trei funii,
din din cmp, din livezi din cu
hotarul Cmpinei n sus, unde merge hotarul, drept bani
gata 425. 1670 Iulie zile 30.
t Agapi e t Sicari Vlad Hera logo
Eu Eremia Gheorghe, t Gavril t Sava Du-
hovnicu, Stanciu luz. t lvan postelnicu, t Oancea, M. Lupu,
Constantin Lupu Polcovnic adeverez.
am scris eu Costantin
,


t ;: c. --
C" f
-; .
--l -
9.
jJ
:- fii c- 6 ,.,J_"
.... "
tO. i0 ,
r;- (..
z;:,i'; ..... 1 r 01

e di p; :; , t:- 0 r " . 'io frJ;;_
r

.. 0 B jf
in r./ p, i -
ll:.Z I
..
: G;. . .-:: c..c
t :: f ! ') / ' c:l/.{J ; " '"' }(;; ;
1
(.. J. :
J Y de) t"J " rl B'
1 r ::;;,
,. ,_ l r -;.. : ...... {"..t.
arr:
.:.. Ea fiop:
l k r: '1 l" . 4
1
t Eu
.... E
M. L
d .. ---, p'r fi : .. ;J
Lar" h:
fJ '1; (;{ J -.'
G I-cura:e din
b -- r. n ...... E l T- f"
JvJ" l ..... v
A f.. !l"T
..L .17
1
. ..
CJ 'SJ e,
..
1
( 18:, C
lll se it:
" .
1 ..
. .- 'l

Cfl se
j r ')j
,. ,.
-.,-
o
"1ai 1,
--
- 156 -
t Buj(orednu) mare t ...n mare stolnic,
Gheorghe mare .comis, t Radu K. al dOilea logofal martur, Radu
fiul lui Vasile martur, t Badea al doilea pitar martor, Prvu
martur Costanlin mare pitar mari., Petru Obedeanu mari t Ior-
dache 'K. mare Iordache de aprozi, t Gheor-
ghe mare de dorobanti, Mihail al doilea . postelnic, .+
Kirka Postelnic martur, al doilea postelmc. Lupu,
Constantin Lupu po1covnic adeverez.
Doc. No. 13.
Zapisul femeia Udrii, fiul lui din Crn-
pina cu fociorii ei anume : Vasile Toma, dau acest
Zapis la mna Sfintiei Sale Nicodim dela Sfnta
Monaslire Sinaia, apa Prahovei, de sub muntele Bucegiu,
ca fie de se au vndut
partea lor de din Cmpina, din hotar hotar, cu
tot venitu de peste tol hotaru, ce ar fi fost partea lor,
din din livezi, din din trg, cu partea
s'ar alege; care au fost de mai nainte
vreme de Udrea, sofia la d-lui Mihai ; d-lui
lipsa lor, mlostivinduse nu le-au luat nici o
Deci pentru sofia ei, anume Udrea, ea, la
datorie neavnd ei cu ce vndut partea
ei de din Cmpina, precum mai sus scrie, drept bani
gata taleri 128, ea feciorii ei alti
martori cum mai jos Ghenarie 16, 1709.
t Eu Marica femeia Udrei fiul lui din Cmpina,
t Eu Vasile fiul Udrei, t Eu Toma fiul Udrei, t Eu Preda fiul
lui din Cmpina t Radu Cmpineanu martur. am
scris cu Stan cu zisa lor. M. Lupu, Constantin Lupu, polcovnic
adeverez.
Doc. No. 14.
cu Radu fiul lui Vasile poslelnicu din Cmpina
cu femeia mea Dospina cu feciorii anume :
- 157 -
Grigore, zapisul nostru la mna
Sf-sale Nicodim, egumenul Sfintei
Monasliri Sinaia, care este pe apa Prahovei sub mnntele Buce-
iului, unde se hramul adormirei prea Sfintei
de Dumnezeu pururea fecioarei Maria, care
monastire este de d-lui pan Mihai Cantacuzino, ca fie
de mare la mna Sfsale precum se am
vndut Sfintei n Cmpina, din partea
de deplin, nefiind mai dinainte vreme
nimic.
0 am vndut deplin cu tot venitul ei de peste tot hola
rul: din din trg, din livezi, din din ce s'ar afla
venitul ei, pe peste tot hotarul, ce fie Sfintei Mtiri, ce este
mai sus zis, veci. am vndut-o de a noas
voe, de nimenea cu tuturor
nilor : drept bani gata taleri ughi 60. bani iam
dat de mi-am vii n dealul Testienilor; iam luat
bani toti deplin n mna mea. cnd am al nostru
zapis, fost-au multi boeri oameni buni martori, care se vor
mai jos. noi pentru mai pusuneam mai
jos pecetile ca se
Iunie 17, 1709.
t Eu Radu Crnpineanu t Eu fiul Radului. M Lupu
Constantin Lupu polcovnic adeverez.
am scris eu Stan cu zisa lor.
Doc. No. 15.
Stroe fiul lui Constantin, cu sotia mea
Dobra copii, dat-am zapisul meu la mna lui iordache, fecio
rul lui precum se avnd eu
dela mei aci la Cmpina; deci partea mea o am
vi\ndut d-lui de a mea voe, nesilit de nimenea,
d-lui cu pace el coconii d-lui in veci. o am
vndut partefl mea, ce ar face, dlui, drept taleri 25. ace
-158 -
bni iam luat eu toti n mna mea. cnd am acest
zapis, fost-au multi oameni marturi, care se vor mai jos.
pentru mai miam pus degetul n loc de
ca n tot locu. Decembrie 1 O zile 1728.
Eu Stroe 1 deget j, Eu martor,
Eu Popa Radul mart. am scris eu Diaconul cu zisa lor.
Doc. No. 16.
Cartea de a 12 boe ri, prin care se
riie Cmpina are stnjeui 1131.
Noi 12 boeri, care am fost luati prin
din porunca M. Sale Domnului Ion Nicolae Alexandru Voevod
de D-ei jupneasa Calita Cantacuzini Cmpineanu ca de .
Dei jupneasa Ilinca, nora d-ei, pentru ca
adeverim deln Cmpina, care au d-lor dela
de acolo. Deci noi luminata a M. Sale
Domnului nostru, cu sluga M. S. al doilea portar, anume
Dumitru, strnsu-neam cu totii acolea la Cmpina am mers
de am tras 'n trei locuri obice iu ; au venit la
cmpul despre din holaru Curiacului
apa Doftanei au venit 'stnjeni 691 sute zeci
unu).
am mai tras la mijlocul p'n tr
gului din hotaru Curiacului apa Doftanei, despre Telega
au venit stnjeni 1550 (una mie cinci sute cincizeci).
am mai tras, la capul unde se din hota-
rul Curiacului apa Doftanei au venit stnjeni 1700
(una mie sute), care s'au peste tot stnjeni 3391.
noi stnje ni obiceiu, au
drept stnjeni 1131 (una mie o trei zeci unu),
care s'au de stnjeni 317 (trei sute zeci

Deci aducnd toti zapisele dinaintea care cine
au avut de de cilindu-le tuturor
zapisele, naintea tuturor zapisele dum
-159-
neaei jupnesei Calilei, sunt bine drepte n
1
... ..... ..
.. 1 D . . ... , epu and taga-
dui daml . :el Jupanesei Caliti ei care au
din Ru u m ampmeanu stnjeni 362 (trei sute .
d ') 1 d . A
OI tadr aRm es . et Jupanesei Calitei din Lambei,
ce au van ut a u ampmeanu, care au fost cu " t .
L b t
A 125 If ( mpara el
dela am a s anJem 2 o zeci . .
. . . . . 1 CinCI
tate). 1ar am ma1 ales de1 JUpnesei Calitei del R
tA 20 (d .... a adu
Cmpmeanu s anJenl oua zeci) care au fost el
dela Gheorghe Burducea dela
Mai ales-am iar dei jupnesei Calitei dela M .. P"'t "'
a ras
tot partea lor, ce au d-ei stnjeni 21
3
Mai ales-am dei jup. Calitei din lui
ce au cumparat d-ei stnjeni 146 ; care s'au t t t"'
d
. . A C l't . u oa a
partea -e1 JUpanesel a 1 e1, ce au dela toti mo nenii
stnjeni 779. Alesu' dei jupnesei Cmp't
. .
1
. C
1
.... V"" f nence1,
dm UJ a ota ata u, ce au d-lui hi
f tA 94 ' ' g CI
va a u s ; I Iar s au mai ales dei jupnesei
dela Radu Campineanul care au fost el del
Oh. Buducea stnjeni 125
1
/ 2 (una zeci cinci /
care face p;utea d-ei de dela
Radului Cmpineauu dela lui ca
stnjeni 15 (cincisprezece), care au pohtit pe d-ei
jupneasa Calita, stnjeni ce le-au dea n
stnjeni ndoiti, de s'au potrivit stnjeP pentru stnjen;
iar n cmp n nu nici o nici n livezi.
Alesu's'au nepotilor lui dela lor ce le-au
stnje ni 133 ; stnjeni a-i ;
o livede, ce se la Ruptori o
care livede o au tras n lung n lat aceasta
au stnjeni 33; care stnjeni s'au pus n
stnjenilor la stnjenii ce au care mai sus s'au
zis, iar alt mai mult nu nimic.
Alesu-s'au jupnului Simei Zarafu din partea lui
ce i-au vndut n n lat stnjeni n lung
stnjeni: lua deplin, cum i scrie zapisul lui,
Deci noi cartea
- 160 -
de blestem adeverindu-se scrisurile d-lor drepte
rate, am ales cu sufletele noastre, ca a
dei Calita stnjeni la toti
cum mai sus s'au zis cu pace de din 5
cu tot venitui, venitul ei din din cmp, din livezi, din
satului, din din pe unde-i vine hotaru
d-ei; pentru i s'au lipit din Cmpina dei,
ce au avut de care se Curiacu, care
a doua despre am n apa Dof-
tanei, hotaru; p'n trgului Dof
tana despre Telega, am pus d'n sus de fntnele cu

la capul de munte unde se
am n apa Doftanei ; s'au toate
telele dei jupnesei Califei ale dei Jup. peste tot n
hotar stnjeni 998 sute zeci opt). Drept aceia
am dat noi cartea la mna d-lor ca a
pni n pace cum le-am pus tuturor
hotaru cine ce va noi pentru mai
ne-am pus mai jos ca se
Iunie 1 1729.
M. Lupu, Const. Lupu polcovnic adeverez.
Doc.. No. 17.
Cmpna de 12 boeri luati cu
carte de dei Cmpineanca.
" ..... stnjeni ai lua
.... " (Fragment). 1729 Iulie 1.
Orig. Oreceanu Vornic. Cost. mare Cost. Brnco
veanu, mare B. mare Vi s t. M. Lupu Cost. Lupu
polcov. adeverez.
Doc. No. 18.
Carte de a 6 boeri, luati cu carle
de Califa Ilinca Cmpineanca, pentru alegerea lor
dela Cmpina.
- 161 -
" .. .. w.r am tras a treia pe Ia Slobozia ' ) d
. l 1 . . d' . d espre
a capu m JOS, in hotarul Curiacului
apa ! 729 Sept. 8 (Fragment) Nedelco de
acolo. Bratul Marin dela R' "t
...., "' IZea va.
Trnescul vat. dela Strambeani. Mih. Logof. dela M.
Lupu, Cost. Lupu polcov. adeverez.
Doc.. No. 19.
eu Gheor ghe din Cmpina cu femeia mea
cu fiia mea Crstina dat-am zapisul nostru
la mna d -lui Simei Zarafu, ca fie de
precum se avnd noi cu ' dlui la
Divan naintea prea luminatului Domnului nostru Ion Origore
Ohica Voevod, pentru locul ce au d-lui dela Tudor
fi ciorul lui Baico, avnd noi pe acel loc; ni s'au
ales judecata din Di van; ca d-lui cu pace acel
loc de noi; numai pentru casele noastre fiind aproape
de casele d-lui, au poruncit M. S. le mute cu cheltu-
iala dlui mai de olaturi, tot pe locul d-lui cum mai pe
larg srcie de care ne-au M. S. Voevod
Ia mna la mna lui. Deci d-lui jupnul Sima lund
om domnesc aprod anume Gheorghe cu carte de
voinicie, ca ne mute casa, judecata M. S. lui
viind aici la Cmpina, ne-au stricat casa ca
ne mute porunca Deci noi am socotit, cu voia
ca bani pe case pe toate ce avem mpre
jurul casei noi ne face m case n parte cum ne
va fi voia.
neputndu-rie noi voi de pre t, am chemat pe d-lui jup-
nul Michea de aici din Cmpina pe d-lui de
Plaiu, de au casele toate cele ce am avut mprejur:
2 1 un cu pomii ce s' au
aflat n dosul casei ; acestea toate leau dlor cu frica
lui Dumnezeu dre pt iale ri 30 ; pretul ce au pretuit d-lor
1) Sat Cmpina la 2 kg.
11
-- 162 -
eu am fost bucuros am luat bani deplin, n minele
noastre. Iar dlui jupn Sima poftim noi ca Iipsirn,
noi nu mai pe locul d-lui fiind noi datori
au voit de voia d-lui de ne-au mai dat peste pretul
caselor taleri 20 ca fim multumiti odihniti de d-lui;
am luat bani toti n minele noastre. Iar pentru pri-
cinile ce am avut ntre noi vorbe pentru Joc pentru case,
ne-au ertat cu voia d-lui; noi pe dlui.
de acuma nainte d-lui cu pacer;
cele ce s'au scris mai sus, toate au fost cu voia
cu s'au scris. Drept aceia am dat seri
soare la mna dlui ca se de acum nainte nu
mai avem cu d-lui nici d-lui cu noi nimica.
cnd am scrisoare, fost-au alti boeri
care mai jos se vor ca se
am scris eu Ion cu zisa d-lor martor
Iulie 12 zile 1734
Eu Oheorghie (deget), Eu sotia d-lui (deget) Eu
Crstina fata lor (deget).
Mike Melea de plaiu, Ieromonahul Nicodim
martor.
Doc. No. 20.
Noembrie 9, 17 45
In divan naintea M. S. Prea nostru Domn Ion
Costantin Nicolae Voevod fiind noi
1. Petco cu lui; ce s'au
in luna lui Octomvrie a anului acestuia la Cmpina,
cerea taleri 700 dela jupneasa Ilinca dela jupneasa Kiajna
Cmpinencile, venitul ce i-au luat de 17 ani, pe 200 stnjeni,
ce le-au ales acum boerii hotarnici din stnjeni 1120, ce este
tot hotarul Cmpini; dijma de bucate partea lor de
700 vedre de ce ese n care an.
2. ju?nese, Costantin logofefelul, vechilul
d-lor, cum ca s au 1mpresurat, ani partea de
ai lui Petco, n'au numai zice pe an nu ese 700
vedre de cum zic ei, ci numai cte vedre trei sute
ti,
-163-
3. al Oi\)
t t t.. A
120
. , an acele
vedre ret su e s _anJem ..l , I s au venit partea lui Petco
de an, vedre tre1zec1; care socotindu-se vadra taleri t; . . '
t d.. "' ..
1
2 , soco-
tindu-se peP ru IJma eate ta eri 5 de an t 1
20 , a en . ca""e
fa: n.., 17 ani taleri 340 ; cu dob.nda lor ndoi\i ban la'
sa u facut peste tot talen 6 O; dec1 taleri 80 ert" d . p
.., . . an u-1 elco
de buna vo1a lm.
4. Din divan s'au : jupneasa 11
1
. ...
. . .. .., .., . nea Jupa-
neasa .. Petec lui taleri
600
;
de acum ..,namte ei acele sute de stn-
jeni cu buna pace Aceasta scriem.
Origorie Greceanu mare Ban, Cost Dudescul m
7
.., ..,
1
.., are vormc,
Barbu ' acarescu mare Logofat, Cost Brncoveanul m 1
.., .., . are c ucer,
Vacarescul mare Com1s, Mihail Cantacuzino mare Me-
delnicer, Dumitrache fost mare Pitar, <;ost. Florescu fost mare
Pitar, Cost. Basasac mare M. lupu, Cons. Lupu polcov
nic adeverez. Protocolit al doile<1 Scris de Gheorghe
Logof.
Doc. No. 21.
eu jupne nsa llinca Cmpineanca, cu
nepoti i me i Grigorie Cioranu Maria
mea Kiajna Cmpineanca cu fiul O-ei Pantazi Cmpineanul
al doilea dat-am zapisul nostru la mna lui Petco Bru-
cu cumnafii lui Fota Radu, nepotii, lui
precum se sculnd ei hotarnici ca
a doua dela Cmpina, s'au s,au
ales cu carte de ca ei, Petco cu
cumnalii lui, din lor din trei ciricuri din cin
cin, cu lot venitul lor, ori din ce ar fi : din livezi
din
noi jupnesele ce suntem mai sus numite
de opt dricuri, doi deplin din cin
cin, cu tot venitul lor din livezi cu
a mama llinca, un
ciric, ce-l are O-ei de dela lui Petco,
-1G4-
cum zapisul d-ei de
din de din cin n cin cu tot venitul lor cu livezi
cu iar avem noi jupnesele a n
doi deplin; doi ai cte
vor fi nfundate avem noi a iar din lui
Petco al lui, nepotii lui scofn-
du-se lor din cum zapisele noastre
de ce le avem dela O-ei maica Calita Cantacu-
zini soacra noastra alte vnztiri Ja Sima Zarafu la Alexan-
dri, stnjeni sunt toti nfundafi ; le-au mai lor,
lui Petco cumnafilor lui, Fota Radul, n
nfundafi stnjeni 65 zeci cinci) cum sunt
mpietrifi dela hotarnicii cei dinti dela anul 7237 (1729).
unde le sunt casele curtile biserica
cea veche, iar mai mult nu mai a se mai ntinde.
In de cum s'au mpietrit acum cfi oameni
ar mai avem noi pe
dricuri Petco cumnatii lui pe trei ciricuri. Iar pentru
17 ani trecuti dela acum ce le-am
fost mpresurat dijmele lor, judecndu-ne Ia Divan s'au
prin carle de ca noi lui Petco cumnatilor
lui tal eri 340 indoindu-se banii, ban la ban, s'au ta Ieri
680 ; ertnd Petco cumnafii lui din di vau taleri 80, le-am
dat 600 taleri tocmai, cum cartea de ce este la
mna lor Ci de acum nainte nu mai a
cere la noi nimica, nici noi la ei ; ci carele
cum scrie cartea de ; iar mai
de acum nainte nu mai fie.
Drept aceia am dat zapisul no5tru la mna lor,
du-ne mai jos ca s e ; d-lor boeri hotar
nici cu d-lor. Asemenea am luat noi zapis cu
acesta, dela mna lui Petco a cumnatilor lui Fota Radul
de Ohenarie 1 zile anul
Pecet. Ilinca Cmpineanca, Cioran, Maria,
Petre fost mare clucer martor, Pecet. Kiajna Cmpineanca,
Pantazi Cmpineanu mare paharnic, Prvu fost mare Stolnic
-165-
martor, Hadji Apos tol martor, Dimitrie Rfoveanu
paharnic, Cost. Dude scul mare Vornic martur, Barbu
mare martor, Cost. Brncoveanul mare clucer martor
mare Stolnic martor. '
Doc. No. 22.
Insemnare de locu!'ile nfundate, cine ce au cu
zapise n Cmpinei, ce li s'au ales acum la hotar,
stnjeni, cum le zapisele
cum anume:

Mislea
n lung lat stnjeni 40
" n n n n " 13
n
"
n

Lespezi
"
"
"
"
" Sinaia "
O-lui Prvu Cantacuzino
fost mare Stolnic "
Sima Zaraful "
Alexandri "
Popa Stan de la Cmp. "
Ion ginerile lui Popa St. "
JJ "
"
n n
"
" 26 "
"
" " "
" " "
" "
" " "
" n "
" "
"
"
"
"

"
"
z
50
20
13
15
41
65
30
30
15
332
Prvul C. fost mare stolnic ; A. fost mare Serdar, Hagi
Apostol ; Dimitrie Rfoveanu Pahornic. M. Lupu, Cost.
Lupu polcoonic adeverez. 17 4 7. Octombrie 20.
Doc. No. 23.
eu Maria Lup oi anca, dat-am credincios zapis al meu
la mna dlui unchiului Pantazi Cmpineanul fost mare Medel-
nicer ca fie dlui de mare incredintare precum se
i-am vndut d-sale parte de a lui Petco C-r
nepotu lui din Cmpina cu casa
cu pirnnita din trgui Cmpinei, cu crciuma dela
podul Tiligii ; care mi este mie
dela acel Petco drept taler trei sute vndui eu dsale tot
- lGG -
taleri trei sute. Drept aceia d-lui a
cu pace de noi de tot neamul
nostru, precum am eu, pre cum au
acel Petco mai 'nainte. pentru mai m'am
cu mna mea mai jos ca s e
Octombrie 18 zile 1755.
Nicolae Lupu paharnic martor , Mari a Lupoianca
Doc. No. 25.
Io Constantin Ohcorghie Voevod Domnu

Cu cale fiind ce rerea d-lui Marelui primi m Domnia
mea ce n2 face poruncim D-v Ispra vnicilor ai
judetului cercetati de nu au prlii vre un sinet
1
) de
osebit obiceiu, care se fi urmat se fi n
vremea indatorati pe acei fac
a da paraua de loc, care este hacul din
vechime, de se la toate trgurile de
pentru vnzarea vinului a rachiului, urmnd obiceiul
tului, da fi nizamul (ordinul) cel cuviincios, a s e vinde numai
vinul rachiu} de oprind pe cei
ce a face mpofriviloare Mare ...
jPeceteaj
1798 Decembri e 18
Doc. No. 24.
Prea Doamne,
Cu pr ea plecata mea anafora, Tal e la
Cmpina, unde sunt cu dlui Constantin
Lupoianu, fiind obiceiu a se face trg pe fiecare

la toate trgurile pentru ce se face
pentru face pe strein, este
ociceiu de a se da cte o para de loc iar
. d '
cei ce se a la acest trg, de
n'ar fi supunere dea paraua de loc.
1 act.
1
1
- 167-
Ci cei ce vin Ia trg cu vilele lor ... .., b ,.
J sa za ovesc eate
0 zt, une on maa mu l cu vitele lor c 1 ... .
a ca . t
paraua de loc, c e e ste obiceiu a da la tr uri ' pe o__
l d
.. g nu se supara
vite e e mm1c, uneon se de v't 1 . f .
... 1 1
1
e e ac stn-
cacmne a 1vez1 ; pentru toate aceste ... . . d ...
"' 1 ,. can upa obi-
ceml ce se urme aza a toate targurile de ob t "' r
1
. ....
M"' . . T 1 "' e, sa le ummata
porun:a af: e a e catre ispravnicii judetului ndato-
reasca pe c are dreptatii spre a da para d
1
.
. "' t . ua e oc.
derea ma1 ara pentr u unii din locuitorii de 1 .....
1
aco o, cu pncma
aduc pe a casele lor mosafiri pe ..
..., . . .... ' ..., ce merg m tara
nemteasca, vm de acolo, sa-1 adu . h'
. ' c vm rac m
prin c asele lor cheHuesc att la ace ti .. t .
1 It' d t ' a ca
a '. pnn ; m stau nevndute vinu-
nle rachtunle noa stre ni se face mare 1
1
... " t 1 a areptu
paman u UI .
Ci ca se acest mijloc de ficlenie m ...
1
"Il ' .. T 1 . t , a rog
na 1mll a e pen ru acea sta dea d-1
boeri ispravnici ai judetului pe toti locuitorii
urma re. de vor au de cele
trebuincioase de ne noi a Je face
odihna nimic nu le va lipsi.
Pe ntrucar e nu lipsim a Tal e, cum va fi
porunca. 1798 Decembrie 17.
Al Tale prea plecat Scarlat Cmpineanu Mare

(Originalul la Arhivele Statului).
Doc.. No. 26.
Prea Doamne,
La mea Cmpina din jud. Prahova, din vechime se
face trg pe Lunea.
ntr'acel judet al Prahovei, fiind numai un trg cu obor
de vite ht locuitorii din tot plaiul lalomi\ei jud.
Dmbovita, ce cade despre partea plaiului Prahovei, cum o
parte din Plaiul jud. Saac ce cade aproape
de acel plaiu, le e ste departe de a merge cu vitele ce au de
-168-
vnzare tocmai la trgu fiind cale ca de 4-5 ceasuri;
mai vrtos cnd vine apa Doftana Prahova mare, nepu-
tnd trece nici de cum, se la lor.
rog M. Tale ca prin Cartea M. Tale, se
dea voe slobozenie a se face obor de vite la trgui acesta
dela Cmpina, fiind a!t folosul cu vama ce se ia dela
vitele care se vnd, ct a locuitorilor nlesnire la
lor. cum va fi porunca Tale.
1799 Iunie 21.
Al M. Tale plecat Scarlat Cmpineanul Mare
(Originalul la Arhivele Statului).
Doc. No. 27.
Io Alexandru Coslantin Moruzii Voevod Domnu

.de a avea obor de vite, acest trg din Cmpina
aceasta nu numai nu de a fi spre vreo la
orice, ci de binele locuitorilor al pentru
lor folosul al poruncim Domnia
mea fie slobod. ispravnicilor s& o faceti cunos-
aceasta la locuitori Ia
Mare 1 Peceti al 1799, Iunie 27.
Doc. No. 28.
Cu mila lui Dumnezeu, foaia zestre a ficei mele
Marioara. 1807 Iulie 8.
mea Cmpina ce o pe din
cu d-ei vorniceasa Luxandra Cmpineanu, partea mea,
o dau de zestre ficei mele Marioarei, partea mea de
o pe din att trgu, crciumele,
hanul, liveztle, morile, muntele
toate cele Ialte pe din le ; deo
sebit casele ce le am acolo cu nu amestic.
Taleri 5000, cinci mii ; haine orn-
duiala
-169-
Acestea dela mine, iar dela milostivul Dumnezeu, dar.
Ele ni Lupoianu, Manol( ache) Lupoianu Alexandru Nen-
ciulescu.
Mai dau de zestre Dumneaei
e o pe din cum Cmpina.
Lupoianu, Manolache Lupoianu.
Doc. No. 29.
Ion Alexandru Nicolae Voevod Domn

Cu cale fiind anaforana a dumnealui mare
de tara de jos, poruncim Ispravnicilor ai judetului,
faceti urmare ntocmai precum mai jos se cuprinde.
l"lare
1
Pecete 1

1820 Noembrie 15.
Prea Doamne,
porunca M. Tale, ce ni se la
a dnei vornicesei Luxandrei Cmpinencei, cerce-
tare ncredintaiu jalba d-nei este pentru trgui ce se
face pe Luni, la d sale dela Cmpina,
unde, unii locuitori din cei ce vin acolo la
trg, pentru lor, de a vinde vin rachiu
cu i pricinuesc mare la vn
zarea vinului a rachiului d-ei. Pentru care
pravila vechiului obiceiu, vnzare de vin de
rachiu pela se cuvine a se face numai de
iar nu de cei ce acolo, nici de cei
ce se pela trgurile depe cu cale,
cu porunca M. Tale, d-lor ispravnicii judetului prin
ornduit ntr adins la fata locului dnd cuviincios nizam( ordin),
nu mai de acum nainte nimeni dintre streini
sau dintre locuitorii numitei Lunea n zi de trg, ct de
putin acolo, a mai face vnzare de vin de rachiu, dect nu-
mai are voe a vinde ; sau fiind pricina ntralt
- - 170-
chip, D-lor ispravnici
Ia M. Ta.
M. Tale. Iar
1820 Noembrie 20.
(originalul n Arhivele Statului)
Mare
Doc. No. 30.
Anaforana de de Domn, prin
care se a patra parte din Cmpina a fratilor Lupo.
ieni, la mezat, n lui Gheorghe fiul lui
Hristodulu.
"Prea Doamne, luminata porunca M. Tale,
ce s'au dat d-lor Marii boeri la jalba d-Iui Coslantin
Alecu Scarlal, fra!ii Lupoeni, prin care au cerut cu
mezat partea lor de ce o au la Cmpina jud. Prahova
nu pot se la cu cumnatu d-lor
naru Origore Bujoreanul cu hanii ce se vor lua
pere sau acaret cuvenit; ..... s'au cu Divan
de luat Maria Lupoianca, ntru a sa
ei de din Cmpina, ce au fost
1
) a
Radului Cmpineanu, cu partea pivnifii a locului
c: au fost nle de frafi; care au zis
ca Cmpina se de d-lor boerii Cm-
pineni de d-lor; din care s'au dat zestre
d-lor,. ce o fine n d-Iui Grigore
BuJoreanu; le-au d-lor numai a patra parte. In
urma acestora au dlor marii boeri ntrebare d-lui fost
mare Costantin Cmpineanul.. ..... Paharnic Radu
tan de (ari) serdar. 1825 Februarie 26 (Fragment).
Al Mant Tale prea
Toma SJugeru
Doc. No. 31.
Dumneaei Marioara Bujoreanca,
ne-au aratat prm vm glas diata 2) este a D-e
1 vom a
Isca I ura cu mna D-nei.
t Gdgorie al Ungro - Vlahiei.
1)
2) Testament.
-- 171-
De vreme ce, poruncei lui Dumnezeu
inndu-se neamul omenesc din raiului ca nu
rmie nemurilor, s'au de Dumnezeu moartea .
. ' l
mutarea dtntr u aceasta urne
viata eea raiului ce
0
au fost
perdut. Deci fiind datorie deoa-
rece nici ceasul nici ziua, nu este de nimeni, datorie are
a se ngriji, ca fie gata spre acea
totdeauna orndui toate lucrurile sale, ca un bun iconom
att spre sufletului ct spre ornduic1la celor
ce n urma lui, aci n lume.
Aceasta socotind-o eu Marioara, fi ca stolni
eului Costantin Lupoianu sotia d-lui Origore Bujo
reanu, mai vrtos deapururea ntru de
nu care cumva de
veste aflu n care stare a
am fac nsemnarea aceasta de
pentru toate lucrurile mele, cum se urmeze, n urma
virei mele, de Epitropii mei. copii n'am cu
meu ca nu se ntmple prigoniri vrajbe ntre fratii
mei, n urma mortii mele, mai mult ca
sufletului meu celui Deci rog mai ntiu
fratilor, rudelor, prietenilor tuturor de ca erte
de orice le voi fi n lumea aceasta ca un om, ca ei
afle ertare de lor, dela milostivul dumnezeu.
aceasta averea mea este, cte lucruri
se cuprind n foaia mea de zestre, date dela
mei lucrurile ce mi s'au de iubitul meu sot, naintea
nuntii lucrurile ce mi s'au de d-lui a doua Zi
de ce se numesc teoritra (dar
Intre care lucruri de zestre este parte din Cm
pinei care aceste le fac danie
la Miserica cea ce este se de iubitul meu sot
acolo la Crn pina cu mprejur, pentru primire de streini
de bolnavi, a fi att pentru cele de nevoe cheltueli ale
bisericei peste an, ct pentru cele trebuincioase ale hranei
- 172--
cu cele de ale :treinilor se.., vor
afla locuitori ntr'acele pe cat se va putea ; Juma tate
le las danie la spitalul a fi pentru
celelalte trebuincioase ale bolnavi de acolo.
Taleri 1000 (una mie) las iubitei mele surori
500 (cinci sute) " iubitului meu frate Costache
" 500 ( " " ) " " " " Scarlat
" 500 ( " " ) " " " " Aleco
" 500 ( " " ) la
" 1000 (una mie) la schitul
Taleri 1) 500 (cinci sute) la schitul
(
"
) " "
" " "
Casa cu tot cuprinsul ei din mahalaoa Sft ce leau
iubitul meu sot dela maica cu bani din zes
trea mea, o las a fi metoh la Poiana
Pobrigania celelalte pomeniri se cu
arhierei, cu buna la 7 ani, cnd
atunci mi se desgroparea oaselor.
mea fie la
Pentru chelluelile cele trebuincioase peste an la ce
am n Cmpina la vechea din han, am ornduit
venitul cu deosebit nscris, care are a se urma ntocmai precum
a colo ornduim.
Tudor
Maria sotia lui Nica Croitoru
Ilinca
Mihalache fiu
tigani moartea meo a sotului meu fie
nchinaji tot la biserica cea cu aceasta, ca
dea pe an, de familie, cte oca
una oca untdelemn.
1) Cu Inchiderea german spre dar mai ales prin intr'o
parte din Ungaria, perduse rn 1526 neatrnarea unitatea, a unor principi din
Casa de Austria, noua a talerului. Li se zicea Lowenthaler,
pen1ru leul care era pe Romni le ziceau ,.taler" plural .talere" .taleri"
uneori (a doua jum. a sec. XVI. talant". Mai era Kronenthal er -ul
(avnd intipiirit .coroana". Ist. RomAnilor in Chipuri Icoane. N. lor[Ja. Pag. 290 urmt.
-173-
Banii legaturilor ce ornduesc a pomenirilor mele,
1
1
ani se ia din vnzarea lucrurilor ce sunt n foaia de
z:stre darurile dela iubitul meu sot, care voesc a se vinde
toate moartea mea ; ce va mai prisosi se dea de
de epitropi la de fete alte locuri
po d l"
vrednice e mi a.
0 foaie, chip de de sunt opt ani lo
d-lui Serdaru Nicolae, aceia nu nici o

Epitropi asupra acestora ornduesc pe arhimon-
drit Calink, staretul Cernichii, carele ce iam
a primit a se cu greutate pe d-lui
Cl:lminarul Grigore Bujoreanu prea iubitul meu sot).
mai vrtos nu numai ct va Sf-sa
entru venitul a se da, la cheltuelele ce vor
peste an, la ale bisericei din Cmpina trebuinte lo locui
torii streini bolnavi din chiliile de acolo la bol
navii din spitalul Cernichei; ci
1
) Sf-tiei
Sale, oricare staret vremi, va fi la Cernica
ngrijire de epitropi:. vointa _mea se
cu averea mea decalre Epilropn mei ; spre mcredm\are, m
sumi cu condeiul meu am
Marioara Bujoreanca adeverez. 1827 Februarie 20.
Doc.. No. 32.
se coprinde ca se spital
d bolnavi n chiliile bisericei Sf-ta din Cmpina, nefiind
v:nitul ndestul, pentru bisericei a am chib
t d lu
1
Grigore Bujoreanu cu celelalte rude
ZUI CU .., "" , ,
ale ca din venitul acesta sa se numa.
urmez eu asemenea are sa urmeze cei dupa
noi stareti ai Sf-tei Cernica, cu acest legat.
1830 August 15.
Callinic Arhimand(rit) Stnre\u Cernichii.
1) moartea.
-- 174-
Grefa C. Tribunalului n Ilfov.
Partea Sf-tei Cernica, din Cmpina, de
care se atinge a trecut n ohavnica a
Sf-tei Mitropolii, cu act legalizat de acest tribunal la 14 Ohe-
narie anul 1854 Sub. No. 8.
Oref. Spirache - (originalul la Arhivele Statului.
Doc. No. 33.
Prea Doamne,
M. Tale, pentru d-lor cumnatii Lupoeni,
sofia mea, nc de cinci ani, diata, am
cheltuit ce am avut din mea am 17
prezece) chilii cu sus cu jos in curtea bisericei ce; vechi la
Cmpina, ca preotii oamenii d<? n
chilii, cu a mea de 60
zeci) de copii de trei zeci (30) copii gre-
ce sunt toate la numitile chilii de
La anul 1827 Februarie, aflndu-se sofia mea aici
n au mers la prea Sf-(ia Sa Mitropolit :de
deosebi de a
de zestre, ce o avea Ia Cmpina Sotrile: au nchi
nato bisericei, ce o fac acum de pe nu-
mita au nchinat-o Ia spitalul Cernichei peulru
bolnavi de acolo, cu sufletul
o ngroape la Cernica, pe mine pe sta-
retu Cernichei, sufletu la 7 ani legaturile
le pe unde au prin d-lor la
lofi frafii din venitul din an n an, lund dnd ; apoi
toate ia venitul Cernica
tate Sf-ta
Dumnealor acum dreptatea cu ; pe
deoparte au cu tigani cu topoare, cu ciomege de nau
aduc pe la Cernica o ngrop ; pe de
parte au oprit pe Radu Vistierul din Cmpina nu
dea banii arenzii, ce nici este cusur pe al treilea an
sufletul ; e chear cu zapisul
decnd
- 175-
fiind ornduiti de M. Ta n cu d-lor, la dl
marii boeri prea Sfinti a S_a Mitropolit au
din judecata Costache LupOianu cel mai mare. ducndul:>e
la campina au zapt, gonind pe lund "
l
"' . d
cheile dela a. 1 ne sene aren dlui Vistierul Radu
ce este epitrop, de mine, cnd am plecat, asupra
lelor g_rija. de :opii simbriile Ne
M. Tale, sa te asupra la 90 de copii nu se risi-
n prea fericitele zilele M. Tale, ca ridice de acolo,
la aren-
se va judecata. cum te va lumina duhul
sfnt.
Ai M. Tale prea plecati
Callinic Araimandrit Cernichei.
Origorie Bujoreanu
Doc.. No. 34.
Pren Doamne,
1827 Iulie 16.
luminata porunca M. Tale, ce ni se la
a cuviosului arhimandrit Calinic, staretul dela Sfnta Monas
tire Cernica a d-lui Origore Bujoreanul,
cercetare, M. Tale ce au mai dat
Tale, cum sotia
tescul intru acest an, au partea
sale dela Cmpina, la biserica dela Cmpina,
cernd dela nu se de fratii
Lupoeni, s'au ornduit prin n cercetarea
Prea Sfintiei sale Mitropolit a
care ne ornduitul zapciu cum
Costache Lupoianul s'au dus la Cmpina; iar ceilalti frati ai
mai mici, ce sunt aici, nu vor se la
a fi Costache, cu cuvntul la dnsul ar fi
toate dovezile lor. Iar zic, aceasta, fiind
la un Vistieru pe trei ani, de cnd
sotia al soroc se la Sfnlu
-176-
O
h he din anul viitor, acel Costache, ce au mers la
eorg " 'l"' f"' .., d
Cmpina cu In .... s a ara e a
se dea dela facut zapt
0 scrisoare a acelm visher Radu:_anu, d"ela opt
ale Iulie, ce o trimite ca mergand ser
Bengeasca cu Costache Lupoiana acolo, pe loc au
zapt crciumele, mai ;in.
mai pe dnsul de au luat cheile dela
au dat de la toti din Cmpina . dela greci,
pentru vnzarea pentru arenda
Deci fiind acea "ta la acel vistier
la Sfntu Gheorghe anul viitor, de sotia
narului, ntmplndu-se de au sotia carea,
. prin dia ta ce zic au
danie la Cernica la
' .
la biserica dela Cmpina, urma ca acel Costache Lup01anu,
fratele stea aici a se naintea
rezolutia M. Tale, ce s'au dat la jalba ca
se cerceteze reclamatia lor spre a se face anafora a se
da M. Tale asupra pricinii ; iar nu de sine
se la Cmpina, cum au simntit este
tras de prin zapt a urmare
nefiind cu cale se dea porunca
M. Tale d-lor boeri ispravnici ai judetului, se dea ordin
lui Costache Lupoianu, a se
trage cu totul dela acea tot n Vistie-
rului ; le arate ea
acestei luni, se afle aici la spre a se cu
_naintea spre a se cerceta pricina

nu se vor judeca se va da
M. Tale, asupra acestei pricini, nui
catul a se amesteca ntru nimic la acei Iar
cea a se face de M. Ta.
1827 Iulie 14.
Barbu Iordache Golescu fost mare Dvornic,
-177-
Alexandru Filipescu mare Neslor mare Iordach
Nenciulescu mare Costescu fost
(Originalul n Arhive le Statului).
Doc. No. 35.
In jos ncredintez cu acest zapis al meu, Ia mna
Sfintiei Sale Arhimandritul Calinic, staretul Monasliri
Cernica se o pereche case cu un grajd un
cu una'n alta'n dos, ce sunt pe
locul Cmpina, au fost metoh al schiiului Predeal
(la care sunt ornduil eu prin l'am
schimb cu Sfintia sa. Dndu-mi Sfin\ia Sa mpotriva ncestor
case, alte case mai mici, ce este cu o
a lor, sunt pe locul Cmpina ; cum osebit
mi-au mai dat bani naht lei 6000; care bani iam primit
dela Sf-tia Sa deplin pe toti n minele mele.
aceste case ce nil-au dat schimb, sunt pe
locul Cmpina, cum mai sus se de aceea
ndatorez eu ca, vreme vor fi aceste case pe seama
fim datori a pe tot anul cte lei 12, iar all
nimic. Dar se va ntmpla ca se nstreineze aceste
case la acela ori carele va fi, daca
ceilalti ai Cmpina.
pentru ca se acest nscris ntocmai
de nici o ce spre incredintare s'au de
mine nsumi, cu mna mea, apoi am rugnt pe d-lui
subocrmuitorul plaiului Prahova de l'au adeverit cu a d-sale
1835 Oct. 14.
Ohermano Ieroschimonahu Sfntului Schit Predealu.
Subocrmuitorul plaiului Prahova.
Acest nscris cercetarea ce s'au
de mai sus coprinderea de la cererea
spre s'au adeverit de subtocrmuire
cu 1835 Oct. 14.
Scarlat Plopeanu - (originalul n Statului).
-178 -
Doc. No. 36.
Act de
Intre Cmpina : Cmpineanu, M-rea Cer-
nica Gheorghe Hristodulo, pentru modul acestei
Sfnta Cernica cu d-lui Vislierul Gheorghe
Hristodulo dIui Cmpineanul proprietari
ai Cmpinei, n urma nvoelei ce-au ntre
la anul una mie opt sute palru zeci opt, Aprilie 22,
s'au nvoit ntre s'a pentru cele :
1-iu. se de locuri n vatra Crn-
pina pela doritorii de a cu drept de de
proprietate, vericare.
2-Iea. Asemenea se va face nft la sfreini ct
Ia locuitori n Cmpina ce vor fi
nu vor putea acest drept pe o parte numai din locul
lor, pe cellalt ci sau l va de tot, sau
locul ce nu-l va el, i se va lua se va vinde la altul ;
cu'n cuvnt, oricine din nu va putea nici un
loc mai nainte de o sedesface de calitatea de
3-lea. Pretul acestor locuri de vnzare se va
vremuri de mai sus pomenitii proprie-
tari ; la ntmplare de nepofri vire a acestora asupra pretului
chipului de vnzare, se va urma a mai mul
tor glasuri ; se intelege Sfnta d-lui Vistierul
Gheorghe, au cte un glas fiecare, iar d-lui Cmpineanu,
4-lea. Tot cu acest chip se va pentru vremea
slobozirii celor ce au acum locuri, cnd
au intre in ecsersiciul dreptului de ohavnicie, cum s'a
zis n art. 1-iu.
5-lea. ce se
pnesc se totdeauna, cererea unora
din o asemenea Crn-
pina, de s'ar face ar urma mare
poate la unii din mai sus pomenitii pro
prietari, se se pentru fotdea una, vatra
acestui Cmpina,
- 179-
6-lea. Intinderea acestui se dela cel d' t".
1
. ,. ,. d d m au
copaci de centrul Cmpinei la

cuprmzanduse despre de unde


d d 1
. C"' . se
ncepe ogra a m . :e este pe de frati,
malul Prahove1; se vor lasa pe marginea locurilor pe
malu de_:p.re .Prahova, loc de drum
de de ...stanJem, pentru ulitele
cele stnrnte s ... e vor pana la ? stanJeni; se va face ngri
jire totdeodata, pe cat se va putea pentru alinierea ulitilor.
7-lea. La aceste se va lua aminte pe ct se va
putea a nu se instrein de vre un loc unde s'ar putea
afla
8-lea. Banii adunati dinlr'aceste att a locurilor
slobode ct a locurilor de se vor fnce pe din
dndu-se Sfintei Cernica cu d-lui Vistieru Gheorghe
Hristodulo d-lui Cmpineanu a pre-
tinde mai mult spre dreptu
rilor de care se n parte el cu asemenea
vnzare o ha
1848 Aprilie 22
Cmpina.
I. Cmpineanu ; n lipsa Staret : Elisei Econom.
Cernichii
Oheorghie Hristodulu, Pihu Barbu; P ...... martor.
Pitar D. Dobrogeanu martor.
Doc.. No. 37.
Act de schimb
Sfintei Cernica, prin mine
staretul acestei am prin
Sfnta Mitropolie, vechiul testament chlitoresc, ce avem dela
cel dintiu fondator al acestei Cernea Vornicu
precum sinetele Sgriata ce acum se
dintr' acest judet Ilfov, dovedesc ndestul
a fost zestre a bisericei noastre de fericitul pomenit ctitor;
dar cum cnd a intrat n averile Sfintei Mitropolii, nu
-180-
nu ispitim ; dect numai, putina va .. ce neau
mprejur, nu este .. ndestul spre. a mhnde munca calll-
ului ne facem cu mdestulare, dmtr ale noastre osteneli,
p ' . . ..., "' ""'
productele trebuincioase peste ; ca"" sa ne curnpa.ram p ... e
bani, ne lipsesc mijloacele ; ca sa adunam pnn tara,
precum s'au acum, socotim un lucru nepotrivit
pentru potvigul nostru.
Ca ne putem dar munca oslenelilor spre adunarea
productelor, trebuincioase du peste an cu ndes .. tulare, am
cerere, a patra parte de ce o avem In trupul
Cmpina din jud. Prahova, n cu dlui
marele Ioan Cmpineanu, d-ei Viestereasn Domnica
Gheorghiu, cu precum :
li vezi de fn, puf uri de ipsos, alte metale, trg peste
hanuri de zid proprietate, de trg negusto-
care din vreme'n vreme, pot
veniturile fiind cea dintiu
1
) a
vului, o schimb Sfintei MHropolii n
Sfnta Mitropolie ne dela
care nu ne putem interesa alt, dect numai fiind cu
vatra putem o muncim singuri ne agonisim
productele trebuincioase de peste an.
care s'au luat n de de Sf-ta
Mitropolie sinetele cea i-am cu care
tirea a patra parte din trupul acestei Cmpina
care sunt cele
1807 Iulie 8. Foae de zestre de Elena Lipoianca
Costantin Lipoianu, prin care zic Cmpina
avndu-Ie pe din cu Vorniceasa Luxandra Cmpineanca,
din partea lor, care este a patra parte, o dau zestre
ficei sale Marghioalei o cu partea din:
din trg, din crciume, din din hanuri din
ori ce aH venit ce se n trupul acestei
1827 Februari 10: Carte de danie a Mariei
1) pentru drumul
-181 -
Bujoreanca, de mna sa alti 5 martori :
partea sa de din Cmpina o
Ia biserica sa ce o face la Cmpina pe partea sa de
la spitalul Cernichei, unde are a se ngropa, mputer
nicind de epitropi ngrijilori ai acelei biserici pe cel de atunci
staret al Cernichei pe toti
1 27 Februarie 20: Diata Maria Bu-
joreanca de ntru fericire Mitropolitul Grigore,
prin care ntre altele cu cea mai de sus
carte de danie ca o parte din venitul sale Crn
pina se de stare\i ai Cernichei,
epitropii cti vor sta vremi, unul altul, Ja bise
rica sa, cu hramul Sf-tei Treimi se ia la spitalul
Cernichei, avnd ngrijire, tot deauna Cernicani, a {inea
biserica sa din Cmpina n stare, cu preo\i,
pentru copiilor de potrivit nscri
sului
Aceste acte dovedesc ca din a 4-a parte a
Cmpina ce am cerul noi cernicanii a o da Sftei Mitropolii pe
venitul ei se lase la biserica Sf-tei Treimi de acolo;
conditie am prepus noi, nu poate mpiedeca
facerea schimbului cerut ; pomenita pe
viitor tot sub epilropia ngrijirea nadatorndu-ne ca
din venitul ceilalte ce noi cerem, o tinem n
stare, pentru totdeauna cu cu care am
tinut-o acum de sunt ani 25.
aceasta Crn pina, cali
pozitia ce are, schimbului cerut
din an n an i se poate venitul prin
acareturilor depe dnsa mai cu fiind aceste
case a se ajuta ntre dnsele.
De ll.ceia cu raport din partea Sf-tei Mitropolii sub 'o.3922
dela 5 Iunie trecut, s'a supus la M. Sale, Prea Inal
tului nostru Domn, toate cela mai sus descrise cere
rea cernicani; la care M. Sa binevoind, a dat
deslegare, schimbul cerut de noi poruncind a
se aduce la ndeplinire leguitele forme.
- 182 --
Pe acet;t temeiu dar, acest schimb, s ' a
ncheiat asemenea acluri, cu mai sus
adeverinduse de autoritatea conpetinte prin cinstHul Depar-
tament al formele leguite, acesta subt
mea staretul Mrei Cernica ca din partea a
de acolo, s'a dat Sf-tei Mitropolii ca ohavnic
a 4-a parte din Cmpina partea a M-rei
Cernichii, precum s'R acum de M-re docu-
ment care s'au dat Sf-tei Mitropolii spre pacinica sa
pentru totdeauna.
Iar Sfta Mre Cernica ohavnic
a Sftei Mitropolii vechea documen-
tele ce are pe care le-au dat acestei M-ri ; datoare fiind
M rea Cernica ca pe viitor pentru tinerea n
stare a bisericei cu hramul Sf-ta Treime de acolo din
Cmpina, diefei Maria Bujo-
reanca cu anul 1827 Februare mai sus cu chel-
tuiala dela dnsa. Anul 1853 August.
Nicandru Arhim. Staretu Cernichii cu tot soborul
--, Pecefia Mrei Cernica.
Nr. 3592 Iunie 28
1860
Doc. No. 38.
Alexandru Ioan
Primit Ja 28 Iunie
1860 Nr. 7217
Cu mila lui Dumnezeu Vointa
Domn Principatelor Unite:
Moldova
raportul de mai jos cu Nr 5834 al Ministerului
Nostru Secretar de Stat la Ministeriul Justitiei, relativ Ia vnza-
rea cu licitatie a Cmpina din districtul Prahova, cu
toate trupurile numirile ei, ce au fost avere a d-lui Ioan Cm-
pineanu s'a de O-lui Burki cu
pretul de galbeni, patruzeci mii unul, noi vnzarea
aceasta, spre a
Nr. 311
1860 Iunie 27
S'a trecut Nr. 59.
3264 din 1860
1
Pecete 1

Ministrul J uslifiei B. Boerescu
- 183-
Doc. No. 39.
Sentinta
Tribunalului Prahova, sectia II-a
n dela 25 Noembrie anul 1863, asupra
procesului intentat de d-1 Burki, contra unora din locui -
tori Trgului Cmpina pentru locuri infundate. Nr. 46
Principatele Uunite Romne '
Tribunalul Districtului Prahova Sectia II-a
Domnul Burki din prin petitia ce a dat
Tribunalului la 6 Noembrie 1861, la Nr. 4468, a cerut
a nu s e sub numire de locuri nfun
date n Trgui Cmpina, dela dlui Ioan Cmpineanu de
d-lor anume :
1. Oheoeghe
2. Marita Maximoaia
3. Costache Ienoiu
4. Casa lui Matei
5. Pre otul Eme
6. " Radu
7. Costache Nae ]aghiu
8. Fotte
9. Vasile Popescu
10.
11. Gheorghe Malu din
-
o
12. din Cmpina
13. Ioan Marlnescu
1. Enache State
2. Casa Barbu
3. Sultana Cristoaia
4. Andrei Cale
5. Cristea
6. Fratii
7. Nae
8.
9. Preotul Ioan
1 O. Ioan R.
11. Radu
12. Lorenti Cairy
13. George Bletea
14. Dimitrie Alecu Dobrogeni
15. Hagi Constantin
co
c::
- 0.
E
<CO
(.)
-
c::
-
o
16. Origore Iorgulescu, lui Tanase lorgulescu,
locuitor in CmpuLung.
17. Inginerul Peret din Trgui Cmpina
18. Lucsita Miculeasca din
1.9. Petre Oianta din comuna Cornu
20. Dimitrie Plopeanu din Cmpina
Sinaia Lespezile ca vecine cu locuri
nfundate
- 184 -
21. Iordache Plopeanu
22. Matache Gheorghe, cojocari din Cmpina
cu locuri nfundate.
Cernica ,. " o
"
23. Anton 1. Arion din vecin cu un loc nfundat
24. din Cmpina
25. Ion Ohenoiu idem.
1863 Noembrie 25 (Fragment); Burchiu
Dos. Nr. 961 din 1861
Ioan O.
Membru: M. Ionescu
idern: N. Candiano
Grefier : O. Chirculescu
Doc. No. 40.
Act de Vnzare.
Prin care fac cunoscut Cmpina din districtul
Prahova, ce o am dela licitatia prin act legal
de Domnitorul acestor principate unite, la 27 Iunie 1860 sub
Nr. 311, cu toate trupurile cu numirile lor,
att trupul Cmpinii, ce este n cu Sf-ta Mitropolie,
a statului, cu Dei cocoana Domnica Oheorghiu,
fiecare au cte a 4-a parte, ct celelalte osebile de
trgui Cmp inei, la care n'au amestec ceilalli pre-
cum s 'au de fostul proprietar colonel Ion Cm-
pineanul de dlui precum se n mai sus mentio-
nata carte de licitatie n raportul Tribunalului de Ilfov sectia
llla cu Nr. 4016 din 11 Iunie 1860.
zic, precum o am pre-
cum s'a prin acum n a
mai popri nimic pe seama mea, am ornduito de voe
Sale Princepelui Barbu Dimitrie n pret de gal-
beni K. K.
1
), patru zeci mii Nr. 40.000 galbeni, cu
toale legalele drepturi ce am, ce am eu prin jude-
1) Kesaro -
>
-185 -
"'t senHnte date, cum se vor rezulta prin defi-
ca o . d' .. "t d "'
. . le sentinte, ce se vor mai a ln vu or, upa celor
nhve 1 l . . S l .
. "'rcinati din partea na tmei a e Prmcepelui eu
105
a b t 1 d l'
.am primit lot anu pre u m pe ep m.
011
Pentru acest am predat Sale Printului
George Barbu cu att
rtea de licitatie mai sus rnentaonata, copaa d.e raport a Trib.
III-a cu Nr. 4?16, d-lui Scar
lat Popovici A local
rin sentinta ramasa defmthva cat toate smetJle vechi ce au
fost hipotecate, copiile ?e acte legalizate
e am dobndit 1n urma spre sustmerea drepta1tlor acestei pro-
c Dreptul de posesie luarea venitului acestei se
pr 1 t 1 1 A d t "'
va socoti dela 1 a e coren ei um ume, can es e a se ras-
unde de domnul cel de al doilea din trei
p uale ale arenzei, prednd contractul d-lui legalizat
suprefectura sub Nr. 4890 dela 18 Iunie anul 1863,
5
re a se respecta pe timpul de 3 ani de lege pect
cuprinde ntr' acel contract.
5
Cunoscut asemenea angajamentul ce am cu d-1
holarnic inginer Scarlat Popovici, pn'la
ciei acestei punerea pietrelor, ei
se de dlui ntocmai. Iar Sa Prince-
ele restul banilor ce
mai cuvine contract, d-lui inginer spre care am
dat acel contract, nemai mine nici o
dere de vnduta cu toate dreptatle
ei legale.
Ca iransactie tot legiutul temeiu,
rugat pe onorabilul Tribunalul local de Prahova, de a
acest dct, scris
avea lnaltimea Sa Principele lnal\tmet
sale .
Burchi Anul 1864 Iunie 18 .
Pe coprins n acest act suntem mul\umtle
1864 Iunie 20
St. Burchi George B.
- 186-
Doc. No. 41.
Act provizoriu de vnzare
In 1868 Noembrie 27. (Fragment)
S. O. Baicoianu Alexandru O.
Vnz Cmpina, Lunea Mare, cu toate tru-
purile, numirile ei cu trgui pe
dnsa din jud. Prahova ce ne apartine n cu
Printul Barbu Stat, am vndut-o drept 100018
mii lei noi Printului B. numai casele
noastre cu locul ce-l avem n peste drum
de
1868 Noembrie 27

O. B.
S. O. pentru fratele meu.
Doc. No. 42 (Fragment)
In numele Sale Domnului Romnilor.
Noi Miuistru secretar de Stat la Departamentul Finantelor,
n virtutea legei, pentru nstreinarea unei din Domeniile
Statului conform cu dispozitiunile regulamentului pentru
carea acestei legi decretat la 3 1868.
Avnd n vedere aprobarea comitetului central instituit de
lege pentru vnzarea bunurilor Statului din 22
Martie 1871.
Avnd n vedere incuviintarea consiliului de
sancfiunea M. Sale Domnitorului asupra raportului No. 930
din 26 Martie 1871,

Ia licitatiunea n ziua de 5 Martie 1871
n a 4-a parte din Cmpina
a Mitropoliei din jud. Prahova plasa ..... Comuna Cmpina, s'a
adjudecat definitiv asupra d-lui Domnu Dimitrie D. cu
pretul de lei 185.700 (una optzeci cinci mii sute).
n la 21 Iunie anul1871 No. 240
p. Ministru Teulescu.
1
Comitet vanz.,
Domenlllor
Statului
Secretar, N. Bobescu
- 187-
Doc.. No. 43.
locuitori din Comuna Cmpina
Ia dreptul de a fi de cheltueli de jude-
re sentinta Onor Curtii apelative din cu Noa
ca ' d >J ... t p
57
din anul 1865, ata 1n re not cu casa rin\ului pentru
locurile ce avem n trgui Cmpina in
la orice pretentie ntru aceasta, deoarece Printul Dimi-
B. ce ntreaga proprietatea Cmpina,
i retrage recursul ce casa P. la Onor. Curte
:e Casatie, contra citatei sentinte la delimitarea pro-
Cmpina, cu ocazia legea
n ce ni s'a cuvenit ca proprietari
lista atunci de inginerul ce a delimitarea,
entru care am subscris cu condeile noastre, rugnd
d-1 primar respectiv de au legalizat. 1872 Ianuarie 9.
Gheorghe Iovan .... indescifrabil K. Ohenoiu
0. Dobroge a(n) Preotu Radu Mirodot
Epitropia Casei Anica Stati " Ion Duhovnicu
Maxim, M. Maxim Nae Dumitrescu
" "
o ........ Pe an Radu Breazy
Ion R. R.
Alexandru Cairi pentru Lorenti Cairi
c. Popescu clironomul Preot Ion
Damaschinescu
Andrei Caolea
K. Ohenoiu fiul cel mai mare al 1. Ohenoiu
Oior. Ooant Finescu locului lui ..... . .
N. O.
Urbei Cmpina
diu aceRsta, prezenti fiind n acestei
de propriile O-lor semnatun
cererea ce face prin petitie se de noi.
Primar M.
Secretar A. l. Popescu
No. 89
1872 Ianuarie 18.
-188-
Documente aflate n posesia doamnei Sfetc:ovic:i
Fotescu. din Cmpina.
Doc. No. 44.
Cu mila lui Dumnezeu Noi Origorie Dimitrie Ohica Voevod
Domn(u)
Lui Enache zet Fota ot Cmpina sud. Prahova, cc..rele
aflndu-se ntru cu grea, ne-am
milostivit Domnia mea a
carte l de rndul dajdiilor vistierii
drepfele bucatele lui i
Drept aceia poruncim dumnealor ispravnicilor ai judetului
altor mai nui faceti, este
porunca domniei mele.


1
Pecetea
domncascil

Doc. No. 45.
1826 Iunie 4.
Fota au cerut loc, fn,
care mergnd omul nostru cel avem aicea la Cm-
pina cu un Manea Croitor. I-au dat Joc
de pe n sus spre vrful popi, unde se
la Miloit (?) la Duma peste spre vrful popi
care loc se adeveri de oameni acuma coasa
ntrnsul n'au mai intrat.
Drept aceia i s'au dat cure dela
trei ani dea dijma aceasta.
Constandin Lupoian.
1783. Marl(ie ).
Doc. No. 46.
petice de livez(i) un petic drmat unul
la lacul ursului ce au fost al lui Dinu Ooia Dinu
Ooia au vndut casa, lui lenake zel Fota i s'au dat aceste
numite petice de livezi ca le numitul ce
-189 -
va mai fi prin prejurul lor are voe curete a
le cu pace i a nul mai scoale nimenea claca
sa obiceiu i s'au dat acest al meu
drept sinet la ca am
1818 Mai 22.
Cost(andin) Lupoianu
Doc. No. 47.
Cu ajutorul lui Dumnezeu fac foaie de zestre
fimii Elinchii ce mie prin este cu blagos-
lovenia nti dela milostivul dumnezeu, al doilea dela
care mai jos se vor spre u le cele mai jos
nsemnate. 1817 Iulie 8.
Taleri, bani se vor nsemna
1000 " una mie lei bani gata
4 " boi jug de 3 vitei
2 " vaci cu lapte
6 " farfurii de argint
1 n farfurie de argint cu 3 lingurite
100 " una pentru cercei
1
71
inel cu rubin aur
1 " de crorzea cu samur de
samur ntreg se
1 " de crorzea cu cacom cacom bun

1 " se fete de ce vor pofti cu res(rs)
1 " roche de vuhur cu chenaruri, cu chennruri de
mijloc tai. 130 : ct
1
71
roche catifea cu chenariu, orbote bune
taleri 200.
1
71
roche de panbrin cu flori ce se vnd cu bucata se
tot.
1
71
roche de cu
1
71
roche de de purtare.
- - 190 -

1 " saltea de cit cu trei perne cu
n saltea.
:1 cu bumbac cu cearceaf de cu
prin prejur.
3 " perne de culcat de 1 scurte,
fetele de dosurile de maltuf cu
luri la
1 subtire de perne bune de
1 " de
1 rnd de fete de perne bune subtiri de
mesii
1 " de 12 coti suptire.
12 " late suptiri la
2 " mese mici supfiri pentru toale zilele.
6 suptiri pentru toate zilele.
4 prosoape cusute cu 2 necusute
6
1 " ginere de borangic i
cu cusut cu fir bun i pun-
de bani de fir,
1 " de nun borangic i cu
cusut cu cu fir cel bun i cu
cusut de gt.
1 " givrea cusut cu fir cu de
1 " de socru, de borangic cu
cusut cu fir cu
1 " de borangic de socru.
2 " givrele cusute cu fir cu pentru
10 " batiste cusute pentru
3 " tingiri.
12 taleri de cositor
12 " cutite.
1 " lighean cu ibricul lui.
1 " de haine
-191-
1 " de la rochea de catifea.
2 " de i alte
Acestea dela mine dela Dumnezeu mai mult.
eu cu la toate cele mai sus ca le
mplinesc. 1817 Iulie 3.
Fota am le impline!)C
cele mai sus
Doc.. No. 48.
eu cel mai jos ncredintez cu acest zapis a
meu la mna fii mel( e) Ancuti precum iam vndut
casa mea cu pomet cu tot ce o am Dumneaei Stol-
nicesii Lupoencii n bani gala taleri sute cinci spre
zece 583. bani iam primit deplin in mna mea
i-am vndut de voe cu tuturor vecinilor
a
0
cu pace mine att dei ct copii dum-
neaei cti se vor trage din neamul d-ei.
Iar cine s'ar scula cu vre-o mpotrivire a o pentru
fie subt blestem la trei sute opt zeci sfinti
din Nicea, am legat eu cu acest zapis pentru
mai m'am mai jos miam pus
degetul in loc de pecete ca se 1817 Aprilie 10.
t Eu Costandin sin Ooian
Ierei Ioan, am fost la acest zapis
am scris eu Ierei Teodor cu zisa lui Coslandin.
Doc.. No. 49.
eu Ancuta sin Conslandin Ooia of Cmpina ncre-
dintez cu zapisul meu la cinstita mna dlui vistierului Radu,
precum se casa n anul
trecut eu de a o altii am .. cum au
dat Dumnezeu am cum se vede In dosul
acestui zapis ce mio vinde iar acum mi se
cheltuelile casii dobnzile la banii ce lam luat de
am casa, am eu . am . mers la
d-lui vistieru; m'am tocmit cu d-lui drept talen ham gata 900
- 192-
Iei sute lemnele unei unde vom
noi loc le d-lui acolo dea 2000 de
iar banii toti i-am primit toti deplin din mna, d-lui d d-Jui
a casa cu tot cuprinsul ei cu pace att dlui
ct copii cfi Dumnezeu i va
am vndut cu voia nesilifi de nime-
nea. pentru mai ne-am pus numele
degetele n loc de pecete.
1818 Mai 1.
t Eu Ancufa sin Costandin Ooia adeverez.
t Eu Costandin Goia Ancufii am fost adeverez.
t Eu Alexe am fost marlur
am scris eu Sima Bebecu (?) cu zisa An-
c ufii Costandin Ooia sunt marfur.
Doc. No. 50.
eu cel mai jos ncredin{ez cu zapisul meu
la mna Ianache, precum se
e u o dela Ancufa sin Costandin Ooia ce se cu
mine d-Ior boeri Lupoeni ndrept taleri 900
sute alte cheltueli ce sunt legat le fac cum
se va vedea cu zapisul ce-mi mie Ancuta de
mai sus numitu viind la mine cu mare
ciune ca i-o dau d-lui i-am am pentru
trebuinta mea a copi;Ior mei viind cu sor
mea, ca fac acest bine se d-lui
ca unul din copii mei atta mai vrtos
nici are vie dela aci rude iam
dat tot n prefu ce am e u, primind toti banii deplin
d-Jui a casa cu coprinsul ei att d-lui ct
copii d-lui.
aface claca casii cum fac alfi
ce sunt d-lor boerilor Lupoeni.
pentru mai leam dat acest zapis
c zapisul de am
Radu Visteru adeverez. 1818 Mai 22.
1
1
-193-
Doc. No. 51.
Hr(i)s(tios au nviat
Cu nchin dumitale Kir la tot cins-
titul cuprins.
Mai nti nu lipsi a face cercetare pePtru
aflarea ca pe deplin aflndu-se bucu-
dau celui n dintrun al
dar aflu eu la mormntul cel
de primitor al Maicii lui Dumnezeu, slujind n toate zilele
dumnezeeasca leturghie nlrucare deapururea
pentru tot cinstit cuprinsul dea viatii
tate, dar, blagoslovenie ntru Iar n cea
ce va fie
cu toti sfinlii n veci amin.
Asemenea celor ale dreptilor
le iar dela mine smeritul rog a fi bine primite
aceste mai sus nsemnate lucruri spre blagoslovenia sfintenia
cinstitei case dumitale spre sufletului trupului
celor ce vor primi cu dragoste cu pentru care vom
avea cinstit dimitale 1836 Aprilie 1
AI dUmitale dumneaei smerit Iacov Iermonah.
rog aceste lucruri :
Un (?) nchinat din sfnta
3 aprinse din sfnta
4 o carle de
2 metanii, unele mari negre altele sadef, prescurea
de esti(m)p, o cutie de tinichea ntrnsa aceasta.
5 mirositoare
2 perechi metanii unde negre alte le de sedef.
3 de maslin cu masline de
3 de dela Duminica Florilor
- alte putintele masline deosebit acestea toate snt din
acei copaci de unde au cnd lau ntmpinat cu
din acea de unde a prins Mntuitorul.
3 busuiocul dela crucea de sfnt lemn.
13
-194-
5 aprinse din sfnta
putintel bumbac dela mormntul Mntuitorului.
Toate acestea a fi primite cu evlavie fiind mult folositoare
Ia boala.
Doc. No. 52.
rog Kir Enache a nu avea vre un parapon asupru mea
zicnd din uitarea mea am trecut cll vederea n anul trecut
de nu fi-am scris. Dar scrisoare de este din
anul trecut care cu plecarea hagiilor au cu
lucrurile legate la un loc care precum le-am trziu
plecarea hagiilor pe care le trimit, rog a fi primite
cu dragoste care de estimp deosebit mai trimit care
mai jos le voi nsemna. Iar v'am uitat rog nu fiti
In nici dela sfintele
nu v'am uitat mai vrtos la dumnezeeasca leturghie
care ntru doi ani n toate zile(Ie) de pe
mormntul maicii lui Dumnezeu nevrednicul s'au nu-
mele att ale Necolau, Haida(?)
Dimitrie, Ana, nencetat am avut ntru pomenir<?, care
sfinte milostivul Dumnezeu le tot feri-
citul bine att
n dreptilor, amin. am cinstit
1837 Aprilie 19.
Al smerit Dumnezeu
Iacov Ieromona h
Doc. No. 52.
Diploma de Pitar a lui Enache Fota.
Noi
Barbu Dimitrie
cu mila lui Dumnezeu Domn a toata
Pentru slujbele de Enache Fota, Noi am binevoit
a-1 nalfa n rag de Pitar la 4 August una mie opt sute cinci zeci
unu. Pentru care i s'a dat supt
a pecete n anul una
-195-
mie opt sute
Noastre.
1'-Pe-c-et-e 1
cinci zeci una cel de al III-lea al Domnirei
(s) B. D.
Secretarul Statului
S'au trecut n condica
secretariatului Statului sub
No. 666,
Sectiei
D. Poenaru
Ioan Manu
Documente aflate tn posesia D-lui Iancu Dumitrescu
din Cmpina
Doc. No. 54.
M(i)l(o)steiu b(o)jeio Io Alexandru Ioan lpsilant V(oe)v(o)d i
g( os da vat g( osp )dvmi.
Dat-am cartea Domnii mele acum ntru cea de Dumne
zeu Domnii mele a doua Domnie a
Costandin ot Cmpina, ce este la breasla
ot sud Prah( o )v( a), ca fie priveleyiu a fi deosebit
cu dajdia lui den birnici duprin sate. dajdia
cea dela visterie cum alte orndueli ce vor
breasla aceasta vremi. fie de
toate cele ce se vor orndui birnici.
ncredinlndu-ne Domnia mea pentru dnsul din
altor frati Domni ce-l a fi la aceasta
cum din visterii, i-am noit acest privelegiu acum,
s'au dat la mna mai sus numitului ca spre adeve
Tolco pisah gvmid.
Pecetea 1796 Decemvrie 1

Doc. No. 55.
Mii( o )s(teiu) b( o )jio lo Grigorie Dimitriu Ghica V ( oe )v( o )d
i Oospod(inu) Zeml( e) Vlahiscoie.
Nicolae sin C:ostandin din sud Prah(o)va
prin sineturi ce are la mini se n
postelnicilor, precum s'au trecut n condica Divanului;
-196 -
de-aceia miloslivindune Domnia mea i-am dat acest domnesc
al nostru sinet spre ai se a i se urma milele
ce snt coprinse n vechile sineturi. Pentru care poruncim la
toli cfi se cuvine mai sus numitul boerul
Domnii mele de postelnicel.
1
1

1
Pecete 1

Pe verso,
1824 Aprilie 4.
Comisia a periodului 3-lea.
Acest sinet la comisie Dumitrache carele
dovada ce au adus de fiu al lui Nicolae Costandin
ce se coprinde ntrnsul s'au adeverit. Dar este
n Nicolae. 1844 Iulie 16.
Coslandin
indescifrabil secretar 1. Predeleanu
S'au la comisia periodului 3-lea judetul Prahova
de Dumitrache, cu este fiu al mortului
coprins n fa 1853 Mai 27.
(ss) indescifrabil D-m Lehlin (ss) indescifrabil.
n bisericile din Cmpina
1. Pisania l) bisericei Adormirea (Preot. Marin Martinescu).
t s'au zidit din
temelie s'au nfrumusefat cum se vede ntru cinstea
Adormiri de D[u]mnezeu a sf[ntului) ierarh
Nicolae, prin Sf[infia sa) Callinic, arhimandrit, starif
sf[intei] Cernica, cu cheltuiala d[u)mn[ea)lui
sat Grigore sofia d[u]mn[ea]lui Mariia,
fericif ctitori a patra parte din
au sf(i]nti Cernica, n zilele binecredincio
sului a Rosiia Nicolae Pavlovici, Mitropolit al
1) N. Iorga: Studii Documente voJ. XXI pag. 18 n text
-197-
Ungrovlahii chiriu chir Grigorie anul 1833 Octo 14
f' d . ' , mvne , aJu
sin Albul de aici, epistasind cu osteneala
Dwn.ISie shimonahul Cernicanu d[u)m[nea)lui Vistieru Radul

La proscomidia altarului acestei biserici se acest
pomelnic:
Kalinic Arhimandrit, Grigorie, Maria, Radu, Manole
Smaranda, Elena, Antonie, Filofteia Monahia, Dionisie Monahu:
Albu, Anastasia cu tot neamul lor.
Pe o din interiorul biserictl.
Supt robul lui Dumnezeu Cons-
tandin Lupoianu biv vei Stolnic, la leat 1808 F 27.
Pe un potir st nsemnare.
Acest potir s' a renoit de Sf.Sa arhimandrit
Nicandru, starefu sfintei Cernica la anul 1853
Feb[ruarie] 10,
pe diferite de ritual
1. Pe un mineiu
}) . ..... lor pe luna este tre[i) taleri, de
dumnealui Panait bi v vei za lefegii, ctitorul sfintei bise
rei, mahalaoa, ce se Hagiu, cu a dumnealui
.s'au legat cte
1
) spre a dumnealor pomenire.
Sept[embrie] 28, 1785.
Panait za lefegi.
2.
Acest minei, luna lui Iunie, ce se coprinde slujba sfintilor
luna, iaste tre ta[leri] de dumnealui Panait
biv vei za lefegii, ctitorul sfintei biserici mahalaoa, ce
se Hagiu, cu a d(umnea)lui s' au legai
cte b. 2" mineele spre a d[umnea]lor pomenire. Sep[tem
brie] 28, 1785.
Panait za lefegii.
1) rupt.
- 198 -
3.
Leat 1788 Iulie.
Au perit soarele la luna lui Mai n zile 10 miercuri la 6
ceasuri din zi, ct oamenii tot, ceriul, era
frig mai rece, am scris ca cene or ceti va
pomeni nu va pune la ponos de o va
1
)
nu pue la ponos . . ....
1
).
4.
Acest Minei au fost al bisericii Hagiu din s'au
dat la biserica din Cmpina dela han, unde se
Sf[in]tii mari mucenici Dimitrie, mare mucenic Oheorghie,
fie la spre incredintare am
indescifrabil. 1810 Sepl[embrie] 10.
5.
Acest Minei luna lui August s'a dat la sfnta din
Cmpinii fie la sf(n)ta cea den trg
a d(u)mn(nea)lor boerilor Lupoeni, spre incredintare am
indescifrabil. 1818 Ohenar(ie] 8.
6.
Acest minei luna lui August 1' am eu robul lui
Du(mn)ezeu Mihai l'am ......
1
) sfintei biserici dela hanu
Cmpinii unde se se hramul sfintilor
marilor mucenici Oheorghie Dimitrie ca fie spre
mea pomenire m'am
Cost. postel(nic) ot 1811 F ebr( uarie) 1.
7.
Acest triod este a sfintei biserici dela han ot Cmpina
hramul sfintilor marilor mucenici Gheorghe Dimitrie.
1825 Mart. 12.
8.
Idem pe un analoghion grecesc.
1) rupt
- 199-
9.
carte a sfntului Visarion, este a sfintei biseric
dela han ot Cmpina, hramul sfintilor marilor mucenici Oheor
ghie Dimitrie. 1825 Martie 12.
10.
La anul 1847, au venit au stricat foarte mult
11.
La anul 1848, au fost boala holerii mureau foarte
eu aflam la biserica aceasta ce se hramu
Sfntului Nicolae, boala aceasta au Nemnti c1
53 de tunari cu Muscalii din dar tot au biruit
pre de Unguri. 1848 Mart(ie) 3.
Teodorache, Cmpina.
12.
Pentru acest sfnt molifelnic, am nsemnat aceasta ca si
am la blciul de po tal(eri) 3 l
zilele prea luminatului Domn Io Alexandru Costandin Muruz
voevod la leat 1802. Alexe Ereu.
13.
Acest sfnt durnnezeesc molifelnic este al sfintiei Sal1
popi Alexi ot satu Deagul sud Teleorman
n bani 7: 60, trgui dela greci ce se face la luni
29, in zilele sale Io Alexandru Muruzu voevod, arhiere
turma Dositei, am scris eu Matei la leat 1802 Iunie 2f
14.
In 1859 Februarie 8- 9 au fost domnul a principat
Moldova Ion Alexandru Cuza moldovea
din au fost la au trecut la am seri
eu .....
1
) spre pomenirea neamului nostru, celo
din urma
1.
- 200--
15. Pe un mineiu
Anul 1846 Iunie 8. aflu ca defteriu Ia
K. Popescu.
II. Pisania Sf. Treime.
1
) (Preotul Ioan
t ce
hramul Sfintei Troife, este din temelie cu
toate care se prin prejur, cu cheltuiala dumnealui
Grigore Bujoreanu prin ajutoru
dumnealui Vistieru Radu Plopeanu, n zilile
afla Sa Grigore pribeag, aicia, n
leat 1828 lul(ie) 15.
1.
pe potir
Pe margea de jos a niciorului : Dumnealui Grigore Bujo.
reanu 1828 - ; pe cea de sus : Costandin, Dimitrie,
Marica, cu fratii lor.
2.
Pe o psalterie : sallirie s'au
tot Gheorghe ot Co( co ca fie pe(n)tru pomenire la
Sfnta cine va citi pe acela mine
dum(n)e ..... 2).
3.
este sfintei biserici hramul sfintei
Troifi, de sfinlia sa Doroftei monahul ngrijitorul bise-
ricilor epistatul Cernica.
1845 Martie 22 Doroftei monahul.
4.
Pe un triod
se la anul 1851 Octombrie 25, n seara de
sfntul mare mucenic Dimitrie s'au adus acest policandru, ce
se vede n cu podoaba lui spre finere
de minte am nsemnat eu aici ..... 3).
1) Dupa N. Iorga: Studii Documente voi. XXI pag. 19.
2)
3) Rupt! foaia.
-201 -
5.
Gligore Dinu paracliseru la bise
rica aceasta 1858 la 1869.
6.
se de cnd am venit eu la sfnta
Triimii din luna lui Iulie n spre zece zile, era leatul 1868
pentru ca se am pe acest sfnt triod. Ioan

7.
evanghelie o am citit eu la anul 187 4
Martie 8. Iancu
Il. Pisania bisericei Sf. Voevozi.
1
) (Pr. Iancu Popescu)
t ce
hramul Sfintilor Voivozi Mihail Gavril, ridicalus'au din
temelie clopodnifa zidul, prin cheltueala d (u)m(nea)lor vei
Costandin Cmpinian, i prin epistatsia ajutorul Ser
daru Grigorie Negru, n zilele Domn Io Grigorie Dimi-
triu Ghica Voevod; leat 1827 August 5.

1.
Pe un octoic : Stoian, Sora ot Cmpina o au dat de
sfintei biserici cei ot unde
hramul sfintilor Voevozi Mihail Gavril, ca
fie pentru pomenirea lor la leatul1793 Oct( ombrie).
Iar cine s'ar ispiti o dela sfnta
fie sub blestem am scris eu Popa Teodor duh(ovnic) ot

2.
Acest apostol este .....
2
) Neculae
3
) feciorul dumnealui
jupnului Constandin
1) N. Iorga: Studii Documente. Voi. XXI pag. 18.
2) Rupt.
3) Bunicul 0..-lui Iancu Dumttrescu - vezi tex. - cap. boerilor din
Crn pina.

- 202-
cazanie este de robul (lui) Dum.
nezeu Ioan din cu Ion German din
s'au la sfnta biserica d(in) Cmpina cu hramul sfin-
tilor Voevozi n zilele prea Domnul Gheorghe
friu Voevod.
4.
cazanie s'au la sfnta ce
hramul sfintilor Voevozi de noi Ioan Ioan
Oherman spre pomenire 1845 Noembrie 21.
Ti9BELtz:t i9,
de constatarea numelui a cafegoriilor ,sumei de
proprietarului, Jud. Prahova, plaiul
Prahova comuna Cmpina 1864. 1)
Proprietarii: Sf-ta Mitropolie Alexandru Serghie

17. Marin
18.
19. Ion Oh. Pescaru
20. Costache Dinicu
1. Dinu Voiculescu
2. Alecu Dobrogeanu
3. O. Bocanu
21. Mihai St. Prlea
22. Mihai Bulacu
23. Niculae Coman
24. Pandele Scarlat
25. Voica Scarlat
26. Stan Ooia
27. Tache Oh. Telegescu
4. Origore Dumifrache
5. Oh. Marin Srba
6. Joifa O. Bocanu
7. Dinu
8. Niculae Voculescu
9. Dumitru Radi
10. Dinu Vlad

1. Anton Tabacu
2. Vasile Mihai
3. Vlad
4. O. D. Oruia
5. Gh. Pescaru
11. Dragomir Telegescu
12. Enache Fota
13. Ion Caradgi
14. Iordache <;ornan
15. I. C. Brezeanu
16. I. al Sand
-203-
6. Oh.
7. Oh. Popa Gheorghe
8. Oh. Zamfiroaia
5. Bajenaru
6. Gheorghe P. Maria
9. Origore Corneanu
10. Simion
11. Dumitru Oruia
12.
13. D-tru Dinu Vochi
14. Ion Provinceanu
15. Ion
16. Ion Purcaru
17. Ion Oh. Zinga
18. Nufa O.
19. Cost. al Radi
20. C. Costea
21. Cost.
22. Lixandru Goia
23. Marghioala Moise
24. Nicola Scarlat
25. Botezat
26. Pascu Crciumaru
27. Petrache Mandaru
28. Oh. N.
29. Stan
30. Scarlat
31. Tache Scorfeanu
32. N-Iae "
33. Ristoi
34. Oprea
35. llinca O. Manfie
Cod
1. Apostol Dinescu
2. Anica Hristea
3. Alexe Marin
4. Zaharia Vasilescu
7. Gh. Manole
8. Oh. Cismaru
9. Gh.
10. Oh. Mateiu
11. Ion Boboc
12. lorgu F otescu
13. lvan Rusu
14. 1.
Anica Braum
16. 1. Boiangiu
17. Ion
18. Mateiu
19. Ion Preda Zidaru
20. Ion Ciobanu
21. Iani Dimitriu
22. 1. Vasilescu Vieru
23. Ion
24. Sima C.
25. Lufa
26. Mihai al Tichii
27. Mihai Bocanu
28. Manole Zistiu
29. Dulgheru
30. N-lae "
31. N-lae al Chivii
32.
33. N-lae D. Gruia
34. Manole Postelnicu
35. Stoica Stan Stroe
36. Stan 1.
37. Tudor N. Ungureanu
38. Elena T. Popescu
39. Filip
40. Maria
-204-
41. Stan Moise
42. Stoicescu
N'au
1. Vasile Popescu
2. "
3. Ion Stan
4. Aron
5. Dinu
6. Zaharia Cojocaru
7. Stana D. Dragomir
8. Mihai Dragomir
9. N. Enache Cojocaru
10. Ufa Stanciului
11. Scarlat
12. Morlon Cismaru
13. Pefrache
Proprietar

1. Anghel
2. Bucur Dobre
3. Bucur Bocanu
4. Vasile Portasiu
5. V. Bocanu
6. Vasile al Predei
7. Vasile Srbu
8. Gh. Mitu
9. Origore Telegescu
10. Gh. Gh. Bocanu
11. Gh. Morozan
12. Gh. Porcaru
13. Dumitru D. Dragomir
14. Brebeanu
15. C. Carcalechi
16. Iorgu Niculescu
17. C. Cosfescu
18. Ion al Anchi
19. Ion Dobre
20. Ion
21. Ilinca I.
22. Ion Plugaru'
23. Ion Lascu
24. Iancu R.
25. fiul lui Costea Popa Radu
26. Chifu
27. Sanda Costea Plugarul
28. Marifa Maxim
29. Mihai Istrate
30. Maria Gh. Neagu
31. Neagu Vasile
32. Stan Mocanu
33. Stoian Pruncu
34. Ion Nedelcu Colan
35. Ionica

1. Andrei Voinea
2. Bucur
3. Vlad Orbu
4. Gh. al Neagului
5. Andrei Gheorghiu
6. Niculae Gh, Oprea
7. Gh. Dinu Dragomir
8. Gh. lstrafe
9. Grigore Dudu
10. Gh. Telegescu
11. Gh. Tabacu
12. Gh. Ohica
13. Dinu Voichii
14.
15. D-tru Brutaru
-205-
16. Dfru Tabacu
17. Dinu Encioiu
18. Ion Moisescu
19. Ion Popescu
20. Ion Boboleanu
21. Ion Voinea
22. Popa Barbu
23. Ion
3. Alecu Postelnicu
4. Stan Vlad Nastasiu
5. Vasile Corcodel
6. Grigore Tuigiriu
7. Tine a Gh. Tudor
8. Croitoru
9. Gh.
10. D-tru F eraru
24. Ion N-lae
25. Tudor
26. Ion al Neagului
27. Ionita Morozan
11. Petrache
12. Sanda S. Mandaru
13. O. Oojman
14. O. Corneanu
28. Ion Corcodel
29. Ctin Ilie Cergan
30. " Corcodel
31. Gh.
15. Gh. Cotetu
16. Stan
17. Gh. Balgiu
18. D-tru Bebeca
32. Manole Dulgheru
19. Dufa Ilie Cismaru
33. Nlae Ungureanu
34. Poenaru
20. 0-trache Montag
21. Chiva D-tru Sasu
35. Vlad
22. Costache F otescu
36. Vrabia
23. Ion Negrescu
37. Nlae Oruia
24. M-Ia Elefterie Nicolau
38. Petrache Oruia
25. Leonida Savapol
39. Petre Vasilescu
26. Maria Eliad
40. Petre
27. N-lae Enache Cojocaru
41. Radu Istrate 28. Enache Butufoi
42. Stan Cazan
29. B.
43. Tudorache Tudor 30. " Tingiriu
44. 31. Telegescu
45. 32. Ion Marghioala Neagu
46. Stan al Dutei 33. Ilinca Mandricoi
47. Mihai Istrate 34. Ion Vasilescu
48. Petre Prvu 35. Ion Nanulescu

1. Alecu
36. Ion Mandarului
37. Statiu
38. Ion
2. Anton Teodor 39. Ion
-206-
40.
41. Ion Nistor
42. Ion Mihai Mocanu
4 3. Ion Ilie
44. Ion Pruncu
45. Ion Al. Dufoi
46. Corcodel
47. Ion Nistor
48. C-tin Aldea
49. Corcodel
50. Mihalache Dimitropol
51. Mihai Boboc
52. Maria Simion
53. Mihai Din Dragomir
54. Manole Tingiriu
55. Maria
56. Minca Cazan
57. Corcodel
58. Nicolae Bebeciu
59. Nifa Stoian
60. Ene
61. Oprea Toboc
62. Oprea al Predi
63. Petre Moise Telegescu
64. Ralita
65. Radu Telegescu
66. Sanda
67. Stan Ilie Floca
68. Ion Stoean Curelea
69. Solomon Ene
70. Simion Butufe
71. Tache
72. Grecu
73. Tudorache Bebu
74. Toma Corcodel
75. Mandaru
76. Radu Srbu
77. Telegescu
78. Ion C. Mihai
N'au
1. Rislea Feraru
2. Ion
3. Costache Alexe
4. N-lae Cosma
5. Ion Piele
6. S. Scarlat
7. D-trache
8. Matache Moisescu
9. Maria
1 O. N -lae Gheorghiu
11. Fetele pro.
Prin urmare n anul 1864
s'au :
: 87
84
120
N'au fucut 24
Total.. 315
-207-
tnsemnare a cuvintelor din
cuprinsul textului.
1
)
}uzi sau Cnezi satelor cari jineau Scaun de dreptate.
Voevod == de
Vornic ==
Postelnic == tainele domniei are n seama lui
cu streinii.
Vistierul == are grija Vistierii.
:=:.: veniturilor
de == veniturilor ocnelor.
== dijmei de strng. venit. crcium.
== mililar.
Aga == un fel de prefect de poli\ie de
=== corturHor, tunurilor.
=== de
Paharnic === Are grija pivni\ilor.
Stolnic === are grija cur\ii.
Medelnicer === are grija punerii mesei
Clucer === depozitelor de
Sluger === cur\ii
)itnicer === ngrijitorul de jitnita grnelor
Pitar === ngrijitorul cuptoarelor de pine.
Comis === are n seama lui caii
Serdar === general.
Ispravnic == crmuitor de judet.
Polcovnic === al ordinei din
de dorobanli = al ordinei din judej.
1) Pentru asupra c:Rostului boerimii noastre vezi N. Iorga:
Istoria Romnilor in Chipuri Icoane. pag. 154
T .ABLA CUPRINS ULUI
.
Capitolul 1-iu : Considera li uni generale asupra
- sate, - n cuprinsul
.
Capitolul II-lea: a Cmpina,
cu a celorlalte vecine.
Capitolul III-lea: Cum s'a ridicat Cmpina la o
mai mare, din roijlocul cercului geogra-
fico-etnografic .
Capitolul IV-a A. Primele nceputuri ale Cmpinii desvol-
tarea ei, la transformarea n mare
din timpurile noastre.
B. Trgui Cmpina
C. Apogeul trgului Cmpina
D. Desfinfarea epoca de stagnare a
Cmpina
Capitolul V: A. Cmpina mare ; ultima
a sale
lncheerea
Documente
B. Cmpina, oamenilor ai
neamului nostru

Pag .
5
7
13
27
31
38
83
111
129
141
147
150
$
4
-,.

1
b
o
.p
1
.
1 ?
.