Sunteți pe pagina 1din 1

LEGE nr.

128 din 5 mai 2007


pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din
15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, se modifica şi
se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) al articolului 257 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Activitatea Consiliului este controlată de Parlament printr-o comisie
parlamentară."
2. La articolul 258, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
"Art. 258. - (1) Consiliul este condus de un preşedinte numit dintre membrii săi.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), preşedintele este numit de Parlament, la
propunerea comisiei parlamentare ce exercita controlul, dintre membrii Consiliului.
(3) Preşedintele este numit pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singura
data a mandatului."
3. La articolul 292, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului, poate aproba prin hotărâre
suplimentarea numărului personalului tehnico-administrativ stabilit în conformitate cu
art. 260 alin. (1)."

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.


75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR


BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 5 mai 2007.

S-ar putea să vă placă și