Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE INCHIRIERE ECHIPAMENT FOTOGRAFIC Nr.

Data

Prezentul contract de inchiriere de echipament fotografic ( Contractul) a fost incheiat de catre si intre: (1) MITROI F.A. RADU, Persoana Fizica Autorizata, avand sediul in STR. PERIS NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI, CIF 30401608, cu nr. de inregistrare F40/2731/2012 emisa de ONRC, cont bancar in RON deschis la Banca Transilvania Sucursala Lizeanu nr. RO17BTRL04401202C56446XX, E-mail: obiectivecuchirie@gmail.com (denumit in cele ce urmeaza Locator) si (2) Nume/Prenume: Domiciliu: BI/CI Serie/Nr.: CNP: E-mail: Telefon: (denumit in cele ce urmeaza Locatar) In scopul prezentului Contract, referirile la Locator sau Locatar vor fi facute in mod individual ca Partea iar colectiv ca Partile *Campurile Denumire, Sediu social, Nr. reg. Comertului si CIF urmeaza a fi completate exclusiv in cazul unui Locatar persoana juridica. 1. Obiectul Contractului

1.1 Prezentul Contract are ca obiect asigurarea de catre Locator a folosintei echipamentului fotografic detaliat in Anexa 1 Sectiunea A (Echipamentul) in schimbul Chiriei prevazute in Anexa 1 - Sectiunea B (Chiria). 2. Durata

2.1 Durata Contractului, exprimata in Zile, este prevazuta in Anexa 1 Sectiunea C. In scopul prezentului Contract prin Zi se intelege perioada de 24 (douazecisipatru) de ore ce curge de la Predarea Echipamentului (evidentiata ca data si ora Predarii de catre Locator, conform Anexei 1) si se sfarseste la Restituirea Echipamentului (evidentiata ca data si ora la care Locatarul are obligatia de a restitui Locatorului Echipamentul). 2.2 In scopul prezentului Contract, Chiria totala datorata de catre Locatar Locatorului se determina prin inmultirea Chiriei unitare prevazute in Anexa 1 (Chiria aferenta fiecarui Echipament inchiriat) cu numarul de Zile aferent Duratei totale a Contractului. 3. Utilizarea permisa

3.1 Echipamentul urmeaza a fi folosit de catre Locatar exclusiv potrivit destinatiei sale (Utilizarea Permisa), fiind interzisa in mod expres utilizarea acestuia in mediul subacvatic, in cadrul activitatilor sportive periculoase (precum parasutism, sky-diving, base jumping etc.), in timpul intemperiilor sau in caz de umezeala sau temperaturi exterioare extreme. 4. 4.1.1 Obligatiile Partilor Obligatiile Locatorului

(a) Cu conditia respectarii de catre Locatar a tuturor si oricaror obligatii ce ii revin potrivit Contractului, Locatorul are obligatia de a asigura Locatarului folosinta Echipamentului pe Durata Contractului, asa cum este aceasta prevazuta in Anexa 1 Sectiunea C.

(b) Locatorul se obliga sa: (i) predea Echipamentul inchiriat Locatarului la data Predarii, asa cum aceasta a fost convenita de catre Parti si sa (ii) preia Echipamentul inchiriat Locatarului la data Restituirii, evidentiata in Anexa 1 Sectiunea C. (c) In cazul in care Echipamentul (in acest caz prin Echipament se intelege oricare dintre echipamentele individual determinate potrivit Anexei 1 la Contract) sufera vreo defectiune care nu este/a fost cauzata prin culpa, imprudenta sau neglijenta Locatarului, Locatorul ca obligatie de diligenta iar nu de rezultat va putea pune la dispozitia Locatarului un echipament in stare de functionare, pentru restul Duratei Contractului, fara plata de catre Chirias a unei Chirii suplimentare. Este convenit de catre Parti ca prevederile de mai sus depind de disponibilitatea respectivelor echipamente in stocul Locatorului. 4.1.2 (a) Obligatiile Locatarului Preluarea Echipamentului

Locatarul se obliga sa preia Echipamentul de la Locator la data Predarii, asa cum aceasta a fost convenita de catre Parti. Preluarea Echipamentului urmeaza a avea ca obiect Echipamentul prevazut in Anexa 1 Sectiunea A, impreuna cu toate accesoriile acestuia, asa cum sunt predate acestea de catre Locator. Locatarul nu are dreptul de a refuza preluarea niciunui accesoriu predat de catre Locator, utilizarea Echipamentului impreuna cu accesoriile dedicate acestuia fiind considerata ca esentiala de catre Parti. (b) b.1 Utilizarea Echipamentului Echipamentul urmeaza a fi utilizat de catre Locatar exclusiv potrivit Utilizarii Permise;

b.2 Echipamentul nu trebuie curatat de catre Locatar. Curatarea Echipamentului a avut loc inainte de Predare si a fost efectuata de catre Locator potrivit instructiunilor producatorilor, cu material si in conditii stricte. La Restituire Locatorul urmeaza a verifica starea Echipamentului si va proceda la curatarea acestuia, daca este cazul. b.3 Echipamentul trebuie utilizat de catre Locatar in conformitate cu prevederile manualelor Echipamentului si exclusiv impreuna cu accesoriile predate de catre Locator. Este interzisa utilizarea altor accesorii decat cele predate de catre Locator Locatarului si mentionate in Anexa 1 la Contract. b.4 Locatarul urmeaza a se ingriji de echipament cu cea mai mare diligenta posibila, criteriul de evaluare fiind acela al specialistului in manuirea Echipamentului. (c) Restituirea Echipamentului

c.1 Locatarul are obligatia de a restitui Echipamentul Locatorului in starea de functionare in care a fost predat de catre Locator, la data, ora si locatia specificate in Anexa 1 la Contract. Locatorul are dreptul de a accepta la solicitarea Locatarului modificarea datei, orei si locului Restituirii, cu sau fara plata unei Chirii suplimentare, potrivit Art. 4.1.2 lit d) de mai jos. c.2 Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Anexa 1 la prezentul, Locatorul nu are obligatia de a prelua Echipamentul de la Locatar intre orele 20:00 si 08:00. c.3 La Restituire Echipamentul trebuie se se gasesca in starea in care a fost predat (mai putin uzura normala), insotit de accesoriile mentionate in Anexa 1. c.4 In cazul Restituirii Echipamentului incomplet (fara o parte sau toate din accesoriile mentionate in Anexa 1) Locatarul datoareaza de drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor Valoarea de Inlocuire (asa cum este acest termen definit mai jos) a acestora. (d) Plata Chiriei

Locatarul are obligatia de plata a Chiriei pentru Echipamentul inchiriat, determinata ca suma totala mentionata in Anexa 1 Sectiunea B pentru fiecare Zi de inchiriere. Locatorul nu va percepe iar Locatarul nu va datora Chiria aferenta unei Zile suplimentare de inchiriere in cazul in care Locatarul intarzie in Restituirea Echipamentului cu o perioada ce nu depaseste: (i) 12:00; 4 (patru) ore in cazul in care Restituirea trebuie sa intervina potrivit Contractului intre orele 08:00 si

(ii)

2 (doua) ore in cazul in care Restituirea trebuie sa intervina potrivit Contractului intre orele 12:00 si 20:00.

Chiria este datorata de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara alte formalitati prealabile sau subsecvente. (e) Interventiile asupra Echipamentului. Reparatii

e.1 Locatarul nu va efectua nicio interventie asupra Echipamentului inchiriat si nu va atasa acestuia niciun accesoriu care nu a fost predat de catre Locator impreuna cu Echipamentul. e.2 Reparatiile asupra Echipamentului urmeaza a fi efectuate exclusiv prin intermediul unitatilor de service autorizate, indicate de catre Locator. Astfel, in cazul in care Echipamentul sufera defectiuni (indiferent daca acestea au fost cauzate de catre Locatar sau nu) Locatarul are obligatia de a restitui Echipamentul Locatorului spre reparatie. Avand in vedere cele de mai sus, Locatarul nu are dreptul de a pretinde Locatorului plata vreunei sume reprezentand cost de reparatii aferente Echipamentului. e.3 In cazul in care cu ocazia Restituirii Locatorul va constata efectuarea de interventii si/sau reparatii asupra Echipamentului, Locatarul este de acord ca Echipamentul va fi inmanat, pe costul Locatarului, unei unitati de service autorizat desemnata de catre Locator spre constatare. Potrivit constatarilor unitatii de service, urmatoarele clauze vor fi aplicabile: (i) In cazul in care in urma interventiei/reparatiei neautorizate garantia Echipamentului a fost afectata (pierderea garantiei de catre Locator), Locatarul datoreaza Locatorului de drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti Valoarea de Inlocuire a Echipamentului. In scopul prezentului Contract prin Valoarea de Inlocuire Partile inteleg fie valoarea de substituire a Echipamentului cu un nou ech ipament, achizitionat din reteaua de distribuitori autorizati din Romania la data la care are loc inlocuirea sau, in cazul in care Echipamentului nu mai este produs de catre producator, valoarea de achizitionare a unui Echipament de substituire avand aceleasi caracteristici esentiale precum cel asupra carora au fost efectuate interventii/reparatii de catre Locatar. (ii) In cazul in care in urma interventiei/reparatiei neautorizate garantia Echipamentului nu a fost afectata (garantia nu este pierduta de catre Locator), Locatarul datoreaza Locatorului de drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti Valoarea Reparatiei si verificarii. In scopul prezentului Contract prin Valoarea Reparatiei Partile inteleg costurile corelative interventiilor autorizate asupra Echipamentului, efectuate de unitati service desemnate de catre Locator. (f) Penalitati. Chiria penalizatoare

f.1 In cazul in care Locatarul nu procedeaza la Restituirea Echipamentului potrivit prezentului Contract, dizpozitiile Art. 4.1.2 d) fiind aplicabile, pentru fiecare Zi suplimentara de inchiriere in sa nu mai mult de 1 (una) Zi, Locatarul datoreaza Locatorului Chiria prevazuta in Anexa 1 la prezentul Contract pentru fiecare Zi de intarziere. f.2 In cazul in care intarzierea la Restituire are o durata intre 2 si 5 Zile Locatarul datoreaza Locatorului dublul Chiriei prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract pentru fiecare Zi de intarziere. f.3 In cazul in care intarzierea la Restituire are o durata mai mare de 5 Zile Locatarul datoreaza Locatorului triplul Chiriei prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract pentru fiecare Zi de intarziere. f.4 Pentru toate sumele datorate de catre Locatar Locatorului potrivit prezentului Contract Locatarul datoreaza de drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata penalitati de intarziere in valoare de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere dupa scadenta. (g) Subinchiriere. Cedarea folosintei gratuite

Locatarului ii este strict interzisa subinchirierea si/sau cedarea folosintei cu titlu gratuit asupra Echipamentului catre terti neautorizati de catre Locator. (h) Raspundere pentru utilizare

Locatarul este pe deplin raspunzator pentru utilizarea Echipamentului pentru toata perioada pentru care acesta se afla in posesia sa. Astfel, Locatarul va despagubi si nu il va tine raspunzator pe Locator pentru orice

pierdere, dauna, cheltuiala, prejudiciu, amenda, cheltuieli de judecata si onorarii de avocati aflate in lagatura sau in generate de orice actiune a Locatarului in utilizarea Echipamentului. 5. 5.1 (a) (b) 5.2 (a) (b) (c) Declaratiile si garantiile Partilor Declaratiile si garantiile Locatorului: Are dreptul de a inchiria Echipamentul catre Locatar. Echipamentul a fost dobandit potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Declaratiile si garantiile Locatarului: Este familiarizat cu utilizarea Echipamentului. Urmeaza a se ingriji de Echipament in conditii optime, cu grija unui specialist. Intelege ca toate obligatiile ce ii revin potrivit Contractului au caracter esential pentru Locator.

(d) Este satisfacut de starea Echipamentului pe care l-a inspectat personal astazi, data semnarii prezentului Contract. Locatarul declara ca Locatorul l-a informat ca Echipamentul face obiect al inspectiei periodice de catre Locator, starea acestuia la data Predarii fiind inregistrata in mod detaliat, inclusive prin efectuarea de fotografii ale Echipamentului de catre Locator. (e) Intelege si este de acord ca datele sale personale prevazute in preambulul prezentului Contract vor fi/vor putea fi utilizate de catre Locator in vederea executarii prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la recuperarea oricaror penalitati, daune, prejudicii si/sau Chiriei de catre Locator in cazul incalcarii de catre Locatar a obligatiilor ce ii revin potrivit Contractului. Deasemenea, Locatarul declara ca este de acord ca Locatorul va putea transfera datele sale cu caracter personal unor terti in vederea celor de mai sus (spre exemplu unor agentii de recuperare a crentelor sau unor agenti de factoring). 6. Incetarea Contractului

Prezentul Contract inceteaza de drept, fara interventia instantelor judecatoresti si fara alte formalitati prin transmiterea de catre Locator a unei notificari scrise catre Locatar (de la data mentionata in notificare) in conditiile Art. 1552 Cod Civil in cazul incalcarii de catre Locatar a obligatiilor ce ii revin acestuia potrivit Contractului, fiind considerat de catre Parti ca toate obligatiile Locatarului sunt de esenta Contractului. Prezentul Contract nu poate fi denuntat unilateral de catre Locatar. 7. Proprietatea Echipamentului. Furt, pierdere, aducere in stare de neintrebuintare

(a) Locatorul are dreptul exclusiv de a inchiria Echipamentul, Locatarul fiind considerat exclusiv drept detentor precar al Echipamentului pe toata Durata Contractului. (b) In cazul in care pe perioada in care Echipamentul se afla in posesia Locatarului echipamentul este furat, pierdut (prin pierdere Partile intelegand si confiscarea, in tot sau in parte a Echipamentului de catre autoritatile competente) sau adus in stare de neintrebuintare, raspunderea revine Locatarului, dupa cum urmeaza: (i) In cazul furtului sau pierderii Locatarul datoareaza de drept, fara punere in intarziere sau interventia instantelor de judecata, Valoarea de Inlocuire; (ii) In cazul aducerii in stare de neintrebuintare (stricaciuni, erori, daune) Locatarul datoreaza de drept, fara punere in intarziere sau interventia instantelor de judecata, Valoarea Reparatiei; (iii) In cazul in care prin reparatie Echipamentul nu poate fi readus in stare de intrebuintare potrivit destinatiei sale, Locatarul datoareaza de drept, fara punere in intarziere sau interventia instantelor de judecata, Valoarea de Inlocuire. 8. Raspunderea Locatorului

Echipamentul este pus la dizpozitia Locatarului in starea in care acesta se gaseste la Predare, Locatarul declarand ca este multumit de starea acestuia si ca Echipamentul este potrivit destinatiei avute in vedere de catre

Locatar la incheierea Contractului. Locatorul nu face nicio reprezentare si nu declara la incheierea Contractului in mod implicit sau explicit ca Echipamentul este si/sau ar putea fi potrivit destinatiei avute in vedere de catre Locatar. Locatorul nu poate fi tras la raspundere pentru nicio pierdere suferita de catre Locatar (pierdere de date, pierderea veniturilor sau diminuarea acestora etc.) ca urmare a utilizarii Echipamentului, fiind considerat de catre Parti ca echipamentul este utilizat de catre Locatar pe propriul sau risc. 9. Alte clauze

(a) Locatarul declara ca a citit, a inteles si isi asuma fiecare si toate clauzele prezentului Contract, fiind considerat de catre Parti ca obligatiile ce ii revin Locatarului sunt de esenta prezentului Contract. (b) Clauzele prezentului Contract au facut obiect al negocierii intre Parti, nefiind aplicabile in cauza dispozitiile legale referitoare la contractele de adeziunie, clauze standard sau neuzuale. (c) Clauzele prezentului Contract nu limiteaza dreptul Locatorului de a se indrepta impotriva Locatarului pentru recuperarea oricaror prejudicii si/sau daune directe, indirecte sau beneficiu nerealizat - cauzate de catre Locatar prin incalcarea dizpozitiilor contractuale. (d) Daca orice prevedere a prezentului Contract va fi considerata din orice motiv nula, ilegala sau nu produce niciun efect, restul prevederilor prezentului nu vor fi afectate. Partile vor amenda, adauga, inlocui repectivele clauze contractuale cu alte clauze valide si care sa produca efecte juridice, cu un sens economic cat mai apropiat de intentia initiala a Partilor, fara a renegocia aspecte esentiale ale acestui Contract. (e) ChiriasulLocatarul este raspunzator pentru toate actele, faptele, omisiuniile tuturor angajatiilor, reprezentantilor societari, agentii, furnizorii, antreprenorii, clientii sau orice alta persoana care actioneaza in numele ChiriasuluiLocatarului. (f) Orice notificari potrivit prezentului Contract vor fi efectuate in scris, cu confirmare de primire, la adresele mentionate in preambulul prezentului Contract. (g) Prezentul Contract este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu prevederile legilor din Romania. Orice disputa (daca nu este solutionata pe cale amiabila) va fi supusa instantelor romane de judecata de la sediul Locatorului. Avand in vedere cele de mai sus Partile au incheiat prezentul Contract astazi, data mentionata in preambul, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte contractanta.

LOCATOR, MITROI FA RADU PFA

LOCATAR,

ANEXA 1

A. ECHIPAMENTUL: B. CHIRIA Chiria echipamentelor este de:

C. DURATA Durata contractului este de:

TOTAL DE PLATA:

RON

LOCATOR, MITROI FA RADU PFA

LOCATAR,