k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

v. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^.T.^ -:l Indeobgte 40deani.?::.face asGriide eforturi semnificative oen.betul 16nd insutinodefi cienta. Ecare sunt e E = o o !t o . necesare. risc importanfi. Prin iSriidiabetutui detipll. dup5 dar qigurd uscat6.nocturne.valorile pentru abet tratarea acesteia. sea.tj Hvrv. ap5.. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge. . rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. urinirifrecvente. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge. | . instalarea tru a cregte secrelia insulind.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia.. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll. apetitcrescut. Const6 in produ. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii.are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH. normal.E L = tl F laronraeazi $ . prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS. 9iunconsult pentru alte investigatii .tSfiigiasedentarismului.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.diabet. Cu obosegte.factoride maidevreme. de 9i diabet. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente.lna dacd. depistarea [atimp predi.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet.deinsuLinS.' scidereln greutate. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo. vremea.

responsabite de proMaimu[t.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. @ l"o. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas.dup5.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii. 9ipersoanete sau supuse consedentare. insulinei.Da. ponderale.? Demulte ori. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze. inspeciaI dacd diabet.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald.am suferit 1 I gestafion?I. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS.ppt prevenr r$cul oe diabet. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl.:a .are legEtur5. o urm5tori a corpu[ui. . Chiar foarte mare. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic."anrro. sarcind. obeze stantstresutui. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate.

femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. gestafionaL. giabootul hidrafii. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. pr6jituriLe cucreme ciocolata. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. turta 9iglazuri.ratei pergoa. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. caramelu[. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. E h^eiaAcori & . dulce.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii.nele care consum6.mativ ega[5 incazut ambelor sexe. declangarea diabetului. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. roL. La feIcarbo. Fumatut sunt9i Totugi.impticit.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani.

terea bolii Semnete Analizele mare. Areutate un semn su[in5. pentru c6 tipl. untestde recomand5 deurin5.din singe . muttor fi simptomuI pentru energie. producdtoare deinsu[in6. Senzafia Poate consumE in consecin[5.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar. ceLutete d.semn.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS. o diurezE sine dupd individ. Pot insE aceste diagnostic. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari.taiabetuiui? ci d.. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6. [ainsutind.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu.Asta. c6tmai deapd a consumutui sialtmente. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn. acest care semanifestipune dehipergticemie. des observatdgtucozS. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o .inseamnd. mai Ea este altor afectiuni.

E *E*S!*F** 13:i kg..t*. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! .9normoponderal preia gtucozd.Tl'_ special. mai mu Lt. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l . 5= s u b p o n d e r a l te.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi..t* Eip i3? insdnge. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u.=:r. .haima' =sange) g !po. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1..:i Pentru femei.1 . nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.in adipos loc sE rdmdnd nele*..* fa*? calcuteazd conformformulei: important.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei.IMC= 18.. decdt dacd .lc. i " n r . .t*s:*nc* e***i.lismuluii I M C ( 1 8 .:ii IMC= 25-29. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .'. Tocmai deaceea.. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0..t". hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.. $ .':.. p**iru a *v** **r":tr+li.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd.tat*a :=*A Tn primutrdnd.9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f .: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite.rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia.'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii...:... E r * J t = a d < IMC= 30-39.5 5 f"nr"lnfea.t r.eaf.5-24.i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec .diabet | | :.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti. recomandatd demedic! ' ldi.g.celdintai:. singurd doza de insutind.9obezitate (grdsime).75 4.!t D :grAstme:. II Uuff1 pOE *.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*. e a J ! .::::-' .tee*r* **!eriile ***sury:*te! .protos" .11:11=. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:. ii in *ia?:**rai xehe:-*. *. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. l.

bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat.avii *. gravd care transpiratie. neurolovascuLar. hipogticemicS. poate determina e sivedere. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap.9ihlpergticemia. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. o afectiune diabeticd. tulburEri pierderea vederii acutd defoame.mare a consumului crescut de aterosclerozd. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). atac poate manifesta stibiciune.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE.p1i*a. giintimput complicatii noP. " frecvente iJat.br:l::.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. comb riscul de 9i evita wd8 fi.ar"-i . devor.e di*. hlpogticemiei instatSrii ffi--^. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii. iardiabetici[or sotutie.b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. lati care diverse. infeclii mai grava sexua[.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.. hiPer.

unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.'-diabeticii . suntesenfiale su. nerespectarea indicate dietei demedic. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ .l pedubludeadezvottadepresie. restrictiite $i teama decomplicatii. iar contraceptive 9i . complicalii preventie sexuaI mascutin. diabetului? medicatiei. r lJr eJret auunrisc aproa.in [ipEFemeile pe sainsutinei. r.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6.mpina poate fi chiar energetic fatat.acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS.

bo[navuI . medicatie atunci auavut @ t'aor"-i . exceptie ora[5.nufacfat5. degrefuri insotite boti[e motiv.jele tratamentului intensiv cu insulin5. este in speciaL Din acest La 6-8ore.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet. fEcAnd cazurile cu aLimentar. chiar accidente. stres. nueste insutinodependent. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini . deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru.de givErsdturi.Ecare sunt avanta.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd.? lacare mic deinsulinS. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur. operatii. demi. dedou6 gticemic cazde:infectii. aLe a[imentatiei.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. unnecesar puline mar doze.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.15-20 numai secretS cdnd parte.gente).doza de insulin5. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. cipale. pancreasuL deminuteinaintea de.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau .

rcinatd. iar acum tiputui Atteefecte sunt.^. normal? sunt: pentru Ce e de f5."and"-. @ .!. s r ^. ..|. acoapselor Acesteacu[. ! .-^ 3. E !t ln Rom6nia. insulina? ^ t^^.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei. ro9eat5. de insulinS.000 aunevoie detratament cuinsulini.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400.i --^^ v v H v ! u r ! v .. secundare irtStnite inacest trata.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz.|xo. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi. de sEpt6mSni. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0.insd. regiunea in acord externd generalizatb.t!0.sistemicd.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 .Io/o cazuri zonei injectate din sau. ment rezistenfa lainsulin6. .t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td.000 d6bohavi. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab. dimpotrivb. s s fi"n.. E .u. domenuI inferior.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.t. . depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii. Atergia insutinic6 nodu[i. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi). seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani.. cumedigia bratetor.

Arii5. duc[a acestea mdresc dekitograme. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia.Ie alimentatiei unui diabetiC? . . Epot consuma f5. cerealele deturile. seconsumd fasolea. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides). orezul doarcAntirite. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui.r5. nucile. b. pastele. [aacea E grupd.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice. mas5 [apiine. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI .oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd.tn e cuoprdjiturd. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. inlocuitori lemeia de ozi E . ve. Batoanete simitareAustS.l^^x ^^^^. integrate.v6. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. serecomandi ver[egumele.alimentaliacorecti E care sunt. orincipiile de baz5. dar trebuie consumate gicu caz. fructeledulci.darpermise! gustEridelicioase . . . excesutui acumutarea cumoderafie. dacE orice mare atenfie. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5. p6inea. deloc pregdtegte-fi mici lordemoment.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu.t^t .

6 1 1 3 uE uoPr o 3.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.uturmdtoT regula de3 simpLu.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .onErn €luriJl al alimentelor.2 1 1 6 utr udte 7.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .5 4.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3. g la rOO Dupd cemedicul. proaspbt5.7 4.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.s q. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.1 5 36 Lapte debivotitd I 6.

3 8.2 437 4.2 .2 54 0. 2.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.100 Morcov .1 10 .L77 Fasoteverde .2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.24.2 L7.2 5.1 3.7 5.295 Ceapduscat5 .4 1 0. cabanos 31.6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.1 8.4 B0 uutul 1 9 5 0 1.246 cuA w 0udegdind 12 0.8 0.7 33 a ffi 20 lm.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.2 5.8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.260 0.5 .115 .7 semigrasd Carne deporc .5 .2 26 r37 0.2 4.-:- 19.6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.7 40 Mandarine .8 0.26I Linte .7 C6rnati 0.2 65 0.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi. 43.8 nr n? q qo Pateu de ficat --..104 Usturoi - 0.8 45 0.4 ?qO .115 .6 10.5 L4.

i"ft!'""1i 30 3.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.9 75.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.7 650 66 Nuci 0.i#.6 353 1.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.s&.€g**ffiffiw 0.5 I5.tf.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.i Fdina desecard 1.2 10.u.1 47 I 0.9 3sB .5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.2 74.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.7 s84 59 3.

sau suntLegumele.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.cglor selen*etrT. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti .El Legurne m.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere.

vtnufl nelndutcit suculde mere un . indice hipoglicemice {afin.recomanddrilemedicutui. rdspunsul un r5. cafea neindulcitS. coada-goricelului. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. miere nu face nlci optimEpentrutine.r o Bere la c petrecere? Sucurile . J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. siropsri.E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. . biuturissi permisE. AqFutea sd. mugefel. brusture etc.. cu stabitind tieeticheta.Eln*irtd. bduturi carbogazoa$e.are . .1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma.u". oprimd efoar. o limonad5. '1 I E*. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E . neindutcitS. dar gltcemia e tinutd. dar .iix. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare. infuzii jurde20. iar vrei utrororo 6r|Jd. gi poate .: -.* diabet de Nip II. 9ibduturilor. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere. .neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi.infuncliede La vedere.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. dacd sd consumi o 'apd. L^^ fx. obtigean6.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten.).beau maca.incearcd bEuturd dulce. sub control. mai cusea. . apeminerale..

r. pe practici (mers bicictetS. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. legume optimi. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete.prevenim dia. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. e fizicE Activitatea boat5. s6nge. evitarea fizic5.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. din aleniveluLuigticemiei @n**-. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. . a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos.

DacE nervos.. boti de efect.legd. dealace-orabet.€ ..ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c. investigatii amdnuntite..)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu. Pentru a evita orice risc. aparitia diabetutui.t.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens.% 4 _ . valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl). de diabet? impticitin gi fibre.11. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. prevenim orezul verzi. careil respect5 dispuse lahipertensiune.. pauz5 cusau f5rb intre ele. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS. ' 3?. Ele constau apet6nd lasedative dinolante. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd.turadintre pezi. apar Inmod regu[at.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi.vttamine senumErE fasolea verde. [ugidiabet. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. Agadar. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd. este recomandat -cLrraTiG. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet.iJEll#ffil. cudeficit pre. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de. . Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.c I T fr grddinSrit etc. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ .dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate.

nge? de dar dinfrunze nusunt. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ.. minute Oe cu3O de fasote eja .l se deanghinare se defasole undecoct. f'nate djn s6. Legume -*. tratament cdau potfi utite.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. teci ffiffi priet5.. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui. periferic nervos. glicemieidin ce esie at*t.insuline.- tsoecialdiabet L *J Un nl. proPriu-zise dituatinEcqnd . ad6ugatE decsgl. . au acestefecttectte zL demese.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos.li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*.. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri. \E trxista deareduce siste..

curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.^^. Mierea. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc. inprincipiu betici este detunga duratd.s6nge. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.ru*i.- . o P o c o x o e. 6 r u u r u s9i .jsture este - ?.3t3.ffJ* . -tip. nu.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi.r o.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.3uril"*^ pezi.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld. se!eq. "-r@ .anfuivq[.:'^1Tll'::tl!:10.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante..'*.se.. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina..r11.?! ffiflt13. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e.rsJrt'..betici? Da. cumpdra de[aPlafqr.'i.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant.rri. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:. care contine extract de 'E din dedud. rcresc L r E . beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL..r. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd. W?nc*m*r!.I " consumulsmochinetor.trtu_LdruLUrrtia medicutui.t. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.tzaheuui*A"""" @ -din.'ig.tft13{i.cr. Deaceea.g?-3@-cqqtpe zi 3 l.'..

c5.ratcd.haine poartb atbd 9i u afecfrunii.rnext'ul i.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului. totugi Cu O*edit o tehnicd.tu*regide cEestedovedlt t.tor ei.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa. seconsider6 cronice.pg::. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .t.? l"t"nnrr-i .trt iLt ca[ma acuPunctura .. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i .r[iJ.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.f.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.tnitt. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita .$' .9a iir.inletegerea inO'. beltrrS intrediabet ". cb tiii[pi.ilil#fr{ffi'$trfr @ .ffiAcupunctura este eficientd.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.ta. provocatd ffinm auzit. In ce constS..*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .tiu mai sdgestioneze reugesc r.rn[iO. cronicd boata dediabet. diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific.lntroilte...titi. .ti.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd.

orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. E (E @ . Htrr afara :ft glicemiei. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. ln ptus. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. le. iar o datdtatrei[uni. c !. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. portabil. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei."ind"-i I € o c.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. aparatului a valorii Astfel. sensibilitatea perifericS. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. acuratetea vederii. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE.

Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao.betic? diatoetic? . t-o fotosegti la ates.Jp. Lucrurite sdpLanifici ortun.. activitat'ea tlzlca un su$jt dia. soorturile dansut.ooateinfluenla cbaiungtucometru. nuinultimuI E pot sd. cu insutind . diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. caParteobtigatoriu dir este Nu. viat5. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci. lut.Particularititil E Pot s5. . (ptimbErite cubicicleta). c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. in boata.1.oen-uri" ca9i detaliu. cd organlsmul in vedere C*gr.Trebuie celdemdn6. mai greutate scddereain 9i.. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL.*fipentruasta.i uii .. n g3T'fi?'fm*i?'3' o..r.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine . taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o.."#. ciclisinotu[.ffi. gil. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta. coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. doud oriPezi. [ui.i.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb.Oerate 9i .*.*-i ..aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind..i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS. ca ugoare...mai am o E cum aiulF. normalE dac5. sdte E oiabetul imi dinainte. t.. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate.plecjn sbngelui' circulalra qece. de rezervS. muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. imbundtbtegte 16nd. Pe deboala cidoarin mare. il.trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul.hipogticemie.

consumu[ui desare din mdncare. putin mdndnce mai sdrat. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor. ParteneruI mai lnptus. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. ingreunate sau chiar afectate. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. seconsider5 cd trebuie.sai.o @ '.rat etimini tutunul ceea si cafeaua. reducerea 9inusunt dezinteres. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui. . care tE inconvenientete botii care.Cu toate astea.r5. este recomandat sdse diabetic poate s5. suntlegate 9ieisunt de fata botii.e? sexuaI5. iarin cetatfemeii.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. pevasete anumite limite. 9iaceste trebuie s5. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. desdnge.mErr6. darun aib5.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. cd dac5. o^*n. care sunt obtigatorii.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. afectate dediabet.a unui lngenera[.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii.

op"t. sunt verific6 ocutar6.n. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c.. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il .5ili.'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.fxat. a corect de in zona este.. [a [umrn5 La care dintelui..ili fti abs apanue.vaselor [aprime[e fietratate. intun...ffii. i.fi. etaPe sunt pentru dez. .*... E n adeV'fat Cd..ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.mult. iu d. defund men .*?iS. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice.pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi..rn..a..gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS. ilouilie.ol 6 ftdiar fl? ?J'..uLititit.0.titp ..tnJ.1'J"?#Sn:r:l::E::flli.?il'. -oa..i.:li? ?:'ii ft :ffi *.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra. .cd E *m a. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de..r. i.*l'."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.ttin generai.i.1ffi recrttice observatit sdafec.-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie. j. mai uneireiino.:l.irili.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :..1'.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O.il p.ffi.e 6c trn bft. bo]navul.rir...

sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & . trebuie sdtiioigiend cunimeni. Nu gtiu dadd..1c6. la rS. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant.iaLdiabet E roatd. acesta este motivul. ?ncetul 9idiabetic.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor.E t. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . tO imi ale€l? utrimut rdnd. botii. hipercherapantofr noiseara.aga e? in ptus. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi. daf am aflat cd.Astfet. mai mult. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. vara am fost la tar5.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi.iele. Dar iti este mai predispus 9itu. cetputin trei minute.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. dar am observat c5.este periculos.dacE faciacasialtfet detratamente. una diir unghii creste inc-arnat5.nuin periuta ajunge dedinti. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor. Ba. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. Practic. timp de sddezinfecteze totulin falata. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve . nr r innnl. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. Pentru orice eventuatitate. trebuie sE fii r5ni.mer$ la pedichiur5. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici..neopatice.. Lapedichiurd cesimfi undisconfort.grr15 pentru a evita rositurite. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui.l a. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. cotaterat5 maia[es.fJl Diabeticul entsterilizate. ^i ^i -X -. Poart5-i treptat. trebuie sE te obignr.. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. 9iguriiin e o neplScere. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita.."Mi-am propus sd. nu[eimp6rti lnprimul16nd. Apoi. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei. De 9idificit aceea. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. si am muncit-in An-ddine.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5.

Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase . este beneficS.. hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti.insd Poate Cei balneard. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd.ba[heoclimaterice instatiuni . f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. diabetic nuorice nefic6. este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. diabeticilor? gonsgd. natura.. Ciunget. beeste curE aceastd lngenerat.iu. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit).

ur. zi.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem.NovoPen tinei 4. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. extrem deugor defotosit.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd.g. ir* . Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge. celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice. iar forta c. Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at.un fiecare doz6 addugatS. . De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. s-a fabricat insutind sinteticd. existl grunsemnal sonor.rrlri n_u fostmutt. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . prin intermediut medicitor n^"nO*. s-aobservat cjr**tl *i. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat.sti[ou" este oferit gratuit. Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri. . . arbificiald.creat despeciat$tii detaNovo Nordisk.njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. siguranlb. Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind...F to . iarin attecazuri. celulele stem s-au transformatin cetute atbe.ln timput studiitortnsd. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod. Dac6.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. @ ... Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6.Sering. Anultrecut. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. de ultimd. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . gregeatd. pentru ctic. pentru de9i.E Acest = nou. tnprezent.