k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll. ap5. 9iunconsult pentru alte investigatii . | .tSfiigiasedentarismului. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo. Const6 in produ. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^.v.nocturne.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.betul 16nd insutinodefi cienta. apetitcrescut. Ecare sunt e E = o o !t o . rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. urinirifrecvente. de 9i diabet.diabet. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente.T. .lna dacd. risc importanfi. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. vremea. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb. dup5 dar qigurd uscat6. Cu obosegte.^ -:l Indeobgte 40deani.E L = tl F laronraeazi $ . instalarea tru a cregte secrelia insulind. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge.tj Hvrv.factoride maidevreme. necesare. sea. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge.. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii.valorile pentru abet tratarea acesteia..are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH.deinsuLinS.?::.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet. depistarea [atimp predi. normal.face asGriide eforturi semnificative oen. Prin iSriidiabetutui detipll.' scidereln greutate.

@ l"o."anrro. . o urm5tori a corpu[ui. 9ipersoanete sau supuse consedentare. responsabite de proMaimu[t. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5. insulinei.:a . ponderale.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. obeze stantstresutui.Da.? Demulte ori. Chiar foarte mare.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas. inspeciaI dacd diabet. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl.dup5. sarcind.are legEtur5. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze.ppt prevenr r$cul oe diabet.am suferit 1 I gestafion?I. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume.

mativ ega[5 incazut ambelor sexe. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani.nele care consum6. Fumatut sunt9i Totugi. pr6jituriLe cucreme ciocolata. dulce. femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii.ratei pergoa. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. giabootul hidrafii.impticit. E h^eiaAcori & .mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. turta 9iglazuri.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. gestafionaL. declangarea diabetului. La feIcarbo. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. roL. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes. caramelu[.

taiabetuiui? ci d.Asta. Areutate un semn su[in5.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. Pot insE aceste diagnostic. grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar.din singe .r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. Senzafia Poate consumE in consecin[5.. [ainsutind. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. acest care semanifestipune dehipergticemie.terea bolii Semnete Analizele mare. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . ceLutete d. producdtoare deinsu[in6. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari.semn. mai Ea este altor afectiuni. muttor fi simptomuI pentru energie. c6tmai deapd a consumutui sialtmente. des observatdgtucozS. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn. untestde recomand5 deurin5. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. pentru c6 tipl.inseamnd. o diurezE sine dupd individ.

* fa*? calcuteazd conformformulei: important..g. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:. recomandatd demedic! ' ldi.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! .lc. singurd doza de insutind. nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (...t".IMC= 18.t r..t* Eip i3? insdnge.:i Pentru femei. $ .I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.5-24. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia.. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l .:ii IMC= 25-29..!t D :grAstme:. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1..eaf. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.Tl'_ special. p**iru a *v** **r":tr+li.. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii. E *E*S!*F** 13:i kg.: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5.rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru. .'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.tee*r* **!eriile ***sury:*te! .9normoponderal preia gtucozd.lismuluii I M C ( 1 8 .9obezitate (grdsime).tat*a :=*A Tn primutrdnd.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*.75 4.':. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti.i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec .:..=:r. l.protos" . mai mu Lt.5 5 f"nr"lnfea. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u.haima' =sange) g !po. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite.diabet | | :. 5= s u b p o n d e r a l te. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*.in adipos loc sE rdmdnd nele*. ii in *ia?:**rai xehe:-*. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.'. *.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani. decdt dacd . II Uuff1 pOE *. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0.t*s:*nc* e***i.. e a J ! . Tocmai deaceea...::::-' . . i " n r .celdintai:. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€.t*. E r * J t = a d < IMC= 30-39.11:11=.1 .9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f ..

avii *. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat. atac poate manifesta stibiciune. neurolovascuLar. tulburEri pierderea vederii acutd defoame. comb riscul de 9i evita wd8 fi. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL. " frecvente iJat. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). hiPer.br:l::. iardiabetici[or sotutie. hipogticemicS.9ihlpergticemia. giintimput complicatii noP.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat. infeclii mai grava sexua[. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii. gravd care transpiratie. devor.e di*.p1i*a.mare a consumului crescut de aterosclerozd. hlpogticemiei instatSrii ffi--^.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:. lati care diverse. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a.ar"-i ..b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. poate determina e sivedere. o afectiune diabeticd.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE.

? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. r lJr eJret auunrisc aproa. complicalii preventie sexuaI mascutin. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare.'-diabeticii .acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS. iar contraceptive 9i .' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament.in [ipEFemeile pe sainsutinei. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament. r.l pedubludeadezvottadepresie. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal. suntesenfiale su. nerespectarea indicate dietei demedic. diabetului? medicatiei. restrictiite $i teama decomplicatii. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ .mpina poate fi chiar energetic fatat.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.

fEcAnd cazurile cu aLimentar. este in speciaL Din acest La 6-8ore.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet.doza de insulin5. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini .? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur. demi.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.? lacare mic deinsulinS. dedou6 gticemic cazde:infectii.jele tratamentului intensiv cu insulin5.gente).de givErsdturi. aLe a[imentatiei. nueste insutinodependent.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau . unnecesar puline mar doze.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. exceptie ora[5.Ecare sunt avanta. bo[navuI . se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor.15-20 numai secretS cdnd parte. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. stres. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru. chiar accidente. cipale.nufacfat5. pancreasuL deminuteinaintea de. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i . degrefuri insotite boti[e motiv. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. operatii.

rcinatd. E . Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0. domenuI inferior. cumedigia bratetor.|. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400..u.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 . depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd.!. ment rezistenfa lainsulin6. . normal? sunt: pentru Ce e de f5.t..sistemicd. insulina? ^ t^^. . sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi).cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. secundare irtStnite inacest trata. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi. .000 aunevoie detratament cuinsulini. de insulinS. regiunea in acord externd generalizatb. ! .i --^^ v v H v ! u r ! v .t!0. @ . iar acum tiputui Atteefecte sunt. s s fi"n.Io/o cazuri zonei injectate din sau. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani.insd.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd. acoapselor Acesteacu[.."and"-. ro9eat5. dimpotrivb. s r ^. Atergia insutinic6 nodu[i..-^ 3.|xo. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS.^.000 d6bohavi.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd. de sEpt6mSni.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei. E !t ln Rom6nia. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii.

r5.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. serecomandi ver[egumele.Ie alimentatiei unui diabetiC? . le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia. excesutui acumutarea cumoderafie. Batoanete simitareAustS.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd.tn e cuoprdjiturd.v6. inlocuitori lemeia de ozi E .t^t . duc[a acestea mdresc dekitograme. deloc pregdtegte-fi mici lordemoment. .darpermise! gustEridelicioase .alimentaliacorecti E care sunt. nucile. cerealele deturile. mas5 [apiine.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice. p6inea. . Arii5. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI . integrate. orezul doarcAntirite. b. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. Epot consuma f5.l^^x ^^^^. fructeledulci. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. [aacea E grupd. orincipiile de baz5. pastele. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides). . dacE orice mare atenfie. dar trebuie consumate gicu caz. seconsumd fasolea. ve. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui.

uturmdtoT regula de3 simpLu.s q.1 5 36 Lapte debivotitd I 6.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .6 1 1 3 uE uoPr o 3. g la rOO Dupd cemedicul.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .5 4.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.onErn €luriJl al alimentelor. proaspbt5.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.2 1 1 6 utr udte 7. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.7 4.

4 ?qO .295 Ceapduscat5 .104 Usturoi - 0.2 26 r37 0.8 0.-:- 19.6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.4 1 0.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.2 437 4.4 B0 uutul 1 9 5 0 1.260 0.6 10.1 3.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.5 .2 .L77 Fasoteverde .1 10 .8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.7 C6rnati 0.100 Morcov .8 nr n? q qo Pateu de ficat --.115 .115 .5 L4. cabanos 31.26I Linte .246 cuA w 0udegdind 12 0.24. 43.2 L7.2 4.2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.2 5.2 54 0. 2.2 65 0.8 0.5 .7 33 a ffi 20 lm.2 5.7 40 Mandarine .7 5.7 semigrasd Carne deporc .1 8.3 8.6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.8 45 0.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi..

1 47 I 0.i"ft!'""1i 30 3.6 353 1.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.5 I5.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.i#.i Fdina desecard 1.9 3sB .2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.tf.u.2 10.7 650 66 Nuci 0.€g**ffiffiw 0.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .9 75.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.2 74.7 s84 59 3.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.s&.

El Legurne m. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti . sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi.cglor selen*etrT.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con. sau suntLegumele.

recomanddrilemedicutui. cu stabitind tieeticheta. dacd sd consumi o 'apd. siropsri.* diabet de Nip II. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori.: -..E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. gi poate . 9ibduturilor. L^^ fx. .beau maca.iix. . rdspunsul un r5. cafea neindulcitS. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere. brusture etc.infuncliede La vedere.Eln*irtd. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci. dar . '1 I E*.are .. vtnufl nelndutcit suculde mere un . neindutcitS. sub control.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten. J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. oprimd efoar. obtigean6.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat. apeminerale. iar vrei utrororo 6r|Jd. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare.r o Bere la c petrecere? Sucurile . mugefel. biuturissi permisE. AqFutea sd.u". mai cusea.). . o limonad5. coada-goricelului. bduturi carbogazoa$e.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. indice hipoglicemice {afin. .neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. infuzii jurde20.incearcd bEuturd dulce. dar gltcemia e tinutd. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E . miere nu face nlci optimEpentrutine.

parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. r. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete. e fizicE Activitatea boat5.prevenim dia. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. legume optimi. pe practici (mers bicictetS.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. s6nge. evitarea fizic5. . din aleniveluLuigticemiei @n**-.

este recomandat -cLrraTiG. dealace-orabet..)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu. ' 3?. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd.. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS.11.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate. Ele constau apet6nd lasedative dinolante. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd. de diabet? impticitin gi fibre. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. apar Inmod regu[at. valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl).. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ . investigatii amdnuntite. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet. Pentru a evita orice risc. boti de efect.vttamine senumErE fasolea verde. prevenim orezul verzi.legd. DacE nervos. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:.. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. pauz5 cusau f5rb intre ele.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c.iJEll#ffil. [ugidiabet. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.€ . aparitia diabetutui. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens.t. careil respect5 dispuse lahipertensiune.c I T fr grddinSrit etc. . cudeficit pre.turadintre pezi.% 4 _ . g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). Agadar.

l se deanghinare se defasole undecoct. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS.. .- tsoecialdiabet L *J Un nl.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ.insuline. periferic nervos... tratament cdau potfi utite. \E trxista deareduce siste. minute Oe cu3O de fasote eja . glicemieidin ce esie at*t. ad6ugatE decsgl. f'nate djn s6. au acestefecttectte zL demese. proPriu-zise dituatinEcqnd . Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. Legume -*.li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*.nge? de dar dinfrunze nusunt. teci ffiffi priet5.. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui.

cr.r.anfuivq[. 6 r u u r u s9i .se..t. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia. se!eq.g?-3@-cqqtpe zi 3 l.I " consumulsmochinetor.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.betici? Da.trtu_LdruLUrrtia medicutui.:'^1Tll'::tl!:10. Deaceea.rri. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:.r o.'i.3t3. inprincipiu betici este detunga duratd. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante.'ig. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.r11.ru*i. care contine extract de 'E din dedud.rsJrt'.. o P o c o x o e. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.jsture este - ?. rcresc L r E ..'*. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi. cumpdra de[aPlafqr.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.. nu. "-r@ . Mierea.'.ffJ* .^^.3uril"*^ pezi.s6nge.tzaheuui*A"""" @ -din.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant. -tip. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.tft13{i.- ..?! ffiflt13.. W?nc*m*r!.

cb tiii[pi.pg::.titi. totugi Cu O*edit o tehnicd.ffiAcupunctura este eficientd.rnext'ul i. .ratcd.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.r[iJ.? l"t"nnrr-i .9a iir.tnitt.c5.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi. beltrrS intrediabet ". seconsider6 cronice..haine poartb atbd 9i u afecfrunii.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i .ilil#fr{ffi'$trfr @ ... in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t . dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita .trt iLt ca[ma acuPunctura .rn[iO.f.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.ti..tu*regide cEestedovedlt t.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic. diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific.inletegerea inO'.lntroilte.t. cronicd boata dediabet.tiu mai sdgestioneze reugesc r.tor ei. In ce constS.ta. provocatd ffinm auzit.$' .m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa.*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .

ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. c !. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare."ind"-i I € o c. ln ptus. E (E @ . greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. portabil. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. iar o datdtatrei[uni. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). sensibilitatea perifericS. le.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. aparatului a valorii Astfel. Htrr afara :ft glicemiei. acuratetea vederii. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5.

mai greutate scddereain 9i. ciclisinotu[... Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5.. viat5. (ptimbErite cubicicleta). doud oriPezi..iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine .i. imbundtbtegte 16nd. normalE dac5. . lut.. n g3T'fi?'fm*i?'3' o.plecjn sbngelui' circulalra qece.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb.i uii .betic? diatoetic? .ffi.oen-uri" ca9i detaliu. activitat'ea tlzlca un su$jt dia.. sdte E oiabetul imi dinainte.trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul. in boata. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate.. soorturile dansut. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind.*. caParteobtigatoriu dir este Nu.1. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta. cu insutind . gil. Lucrurite sdpLanifici ortun. t.hipogticemie.Trebuie celdemdn6.r. nuinultimuI E pot sd... coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o. il. [ui.*fipentruasta. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci."#.Jp. ca ugoare. t-o fotosegti la ates. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine.Particularititil E Pot s5. de rezervS.*-i .ooateinfluenla cbaiungtucometru. Pe deboala cidoarin mare. cd organlsmul in vedere C*gr..Oerate 9i .mai am o E cum aiulF.

iarin cetatfemeii.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS.mErr6.Cu toate astea.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor.sai. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. putin mdndnce mai sdrat. ParteneruI mai lnptus. desdnge. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. suntlegate 9ieisunt de fata botii.e? sexuaI5. este recomandat sdse diabetic poate s5. reducerea 9inusunt dezinteres. o^*n. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td.a unui lngenera[. afectate dediabet.o @ '. care sunt obtigatorii.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. darun aib5. care tE inconvenientete botii care.r5. consumu[ui desare din mdncare. seconsider5 cd trebuie.rat etimini tutunul ceea si cafeaua. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. cd dac5. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. . pevasete anumite limite. 9iaceste trebuie s5. ingreunate sau chiar afectate. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS.

iu d. sunt verific6 ocutar6. etaPe sunt pentru dez.il p.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O.1'J"?#Sn:r:l::E::flli.1'.. E n adeV'fat Cd.0. j.rir..r.*.fi.ol 6 ftdiar fl? ?J'.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.ffii.. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de.?il'.. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il . ilouilie..mult. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c.fxat..zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice.:li? ?:'ii ft :ffi *.i. ."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf. bo]navul..op"t.5ili. -oa. intun.. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi.i.titp .'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-. defund men .ffi.a.:l. i.ttin generai. i.*?iS.cd E *m a...ili fti abs apanue...tnJ.n... [a [umrn5 La care dintelui.. ..pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.1ffi recrttice observatit sdafec.uLititit.vaselor [aprime[e fietratate. mai uneireiino.irili.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra.. a corect de in zona este..rn..gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS.e 6c trn bft.*l'.-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.

nu[eimp6rti lnprimul16nd. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. Pentru orice eventuatitate. acesta este motivul. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor. 9iguriiin e o neplScere. cotaterat5 maia[es.l a.nuin periuta ajunge dedinti. Apoi. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho. botii.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor. Dar iti este mai predispus 9itu.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve .iaLdiabet E roatd. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor.. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. ?ncetul 9idiabetic.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. De 9idificit aceea. dar am observat c5. tO imi ale€l? utrimut rdnd. timp de sddezinfecteze totulin falata.grr15 pentru a evita rositurite. Ba. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici. una diir unghii creste inc-arnat5."Mi-am propus sd. trebuie sE te obignr.iele.. trebuie sE fii r5ni. Poart5-i treptat.fJl Diabeticul entsterilizate. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & . Nu gtiu dadd. la rS. vara am fost la tar5.. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor.Astfet..iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5. daf am aflat cd.aga e? in ptus.este periculos. ^i ^i -X -. si am muncit-in An-ddine. cetputin trei minute. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu.1c6. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. nr r innnl. mai mult. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. hipercherapantofr noiseara.neopatice.E t.dacE faciacasialtfet detratamente. Lapedichiurd cesimfi undisconfort.. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei. trebuie sdtiioigiend cunimeni.mer$ la pedichiur5. Practic. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant.

.iu. diabetic nuorice nefic6. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd.ba[heoclimaterice instatiuni . beeste curE aceastd lngenerat. hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. diabeticilor? gonsgd. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase .. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. este beneficS. Ciunget. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti. natura.insd Poate Cei balneard. statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos.

s-aobservat cjr**tl *i.un fiecare doz6 addugatS. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod. gregeatd. Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri. arbificiald. Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at. zi. tnprezent.Sering. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. . extrem deugor defotosit. siguranlb. iar forta c. . celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute.. s-a fabricat insutind sinteticd.. de ultimd. celulele stem s-au transformatin cetute atbe. prin intermediut medicitor n^"nO*.rrlri n_u fostmutt.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. ir* . iarin attecazuri.njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc.g. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem.E Acest = nou.. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat. @ .creat despeciat$tii detaNovo Nordisk. pentru de9i. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau .F to . utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind. Anultrecut.ln timput studiitortnsd.ur. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd. pentru ctic. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . Dac6.NovoPen tinei 4.sti[ou" este oferit gratuit.. existl grunsemnal sonor. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful