k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.nocturne. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii.. necesare. .lna dacd. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge. Const6 in produ. sea. vremea. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. 9iunconsult pentru alte investigatii . de 9i diabet. Prin iSriidiabetutui detipll.diabet.face asGriide eforturi semnificative oen.v.?::. risc importanfi. instalarea tru a cregte secrelia insulind.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet.betul 16nd insutinodefi cienta.^ -:l Indeobgte 40deani. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo. dup5 dar qigurd uscat6. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge.tj Hvrv. | .T.are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH.E L = tl F laronraeazi $ ..factoride maidevreme. urinirifrecvente. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente. Ecare sunt e E = o o !t o .valorile pentru abet tratarea acesteia. ap5. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare.deinsuLinS.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^.tSfiigiasedentarismului. apetitcrescut.' scidereln greutate. Cu obosegte. depistarea [atimp predi.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia. normal. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS.

ponderale. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii. .:a .cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. insulinei. Chiar foarte mare.Da. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. 9ipersoanete sau supuse consedentare. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. inspeciaI dacd diabet.am suferit 1 I gestafion?I.are legEtur5. o urm5tori a corpu[ui. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS. responsabite de proMaimu[t.? Demulte ori. @ l"o.ppt prevenr r$cul oe diabet."anrro. sarcind. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald. obeze stantstresutui. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas.dup5.

caramelu[. turta 9iglazuri.impticit. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. Fumatut sunt9i Totugi.ratei pergoa. roL.mativ ega[5 incazut ambelor sexe. pr6jituriLe cucreme ciocolata.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. giabootul hidrafii. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. La feIcarbo. gestafionaL. dulce.nele care consum6. E h^eiaAcori & . Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani. declangarea diabetului.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit.

din singe .nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6. Pot insE aceste diagnostic.inseamnd.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. [ainsutind. des observatdgtucozS. pentru c6 tipl. producdtoare deinsu[in6. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. mai Ea este altor afectiuni. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS. untestde recomand5 deurin5. o diurezE sine dupd individ. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . acest care semanifestipune dehipergticemie. grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn.. Areutate un semn su[in5. muttor fi simptomuI pentru energie. ceLutete d.taiabetuiui? ci d. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. c6tmai deapd a consumutui sialtmente.Asta.semn.terea bolii Semnete Analizele mare. Senzafia Poate consumE in consecin[5.

. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii. singurd doza de insutind.5-24.t*.celdintai:. *.:ii IMC= 25-29.lc. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:.5 5 f"nr"lnfea.11:11=.:.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd. ii in *ia?:**rai xehe:-*.tat*a :=*A Tn primutrdnd.t r.IMC= 18. recomandatd demedic! ' ldi.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei.9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f . mai mu Lt.':. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! ..rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru.in adipos loc sE rdmdnd nele*.. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.. .t* Eip i3? insdnge.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.::::-' .:i Pentru femei. 5= s u b p o n d e r a l te.t". nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite. p**iru a *v** **r":tr+li. $ . Tocmai deaceea.tee*r* **!eriile ***sury:*te! .. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0.t*s:*nc* e***i.* fa*? calcuteazd conformformulei: important. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti. e a J ! . nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (. E r * J t = a d < IMC= 30-39.75 4. decdt dacd .9obezitate (grdsime).i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec . i " n r ...Insulina stimuleazd cetulete sE * F*.protos" . l. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€.lismuluii I M C ( 1 8 .'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.Tl'_ special.eaf.=:r. II Uuff1 pOE *.1 .. E *E*S!*F** 13:i kg..9normoponderal preia gtucozd.. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u..: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5..haima' =sange) g !po.diabet | | :.. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1..g. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.'. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l .!t D :grAstme:.

giintimput complicatii noP. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. atac poate manifesta stibiciune.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.ar"-i .b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. hipogticemicS. infeclii mai grava sexua[.p1i*a. lati care diverse. hiPer. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a.mare a consumului crescut de aterosclerozd.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat.e di*. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. " frecvente iJat. hlpogticemiei instatSrii ffi--^.avii *. poate determina e sivedere.9ihlpergticemia. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL.. gravd care transpiratie. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii. comb riscul de 9i evita wd8 fi.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:. tulburEri pierderea vederii acutd defoame.br:l::. devor. iardiabetici[or sotutie. o afectiune diabeticd. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). neurolovascuLar. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat.

'-diabeticii . r lJr eJret auunrisc aproa. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ .acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui. iar contraceptive 9i .' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament. nerespectarea indicate dietei demedic.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.in [ipEFemeile pe sainsutinei.mpina poate fi chiar energetic fatat.? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. r. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament. restrictiite $i teama decomplicatii. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare.l pedubludeadezvottadepresie. diabetului? medicatiei. suntesenfiale su. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6. complicalii preventie sexuaI mascutin. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal.

nueste insutinodependent. bo[navuI . operatii. pancreasuL deminuteinaintea de.Ecare sunt avanta.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. dedou6 gticemic cazde:infectii. este in speciaL Din acest La 6-8ore. demi. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. degrefuri insotite boti[e motiv. fEcAnd cazurile cu aLimentar. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i .nufacfat5.doza de insulin5.de givErsdturi. aLe a[imentatiei. stres.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd.15-20 numai secretS cdnd parte. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru. exceptie ora[5. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini . se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor.? lacare mic deinsulinS. chiar accidente.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.gente). cipale.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau . care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur.jele tratamentului intensiv cu insulin5. unnecesar puline mar doze.

secundare irtStnite inacest trata. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi.000 aunevoie detratament cuinsulini. regiunea in acord externd generalizatb.000 d6bohavi. domenuI inferior. normal? sunt: pentru Ce e de f5. s s fi"n. .uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 . dimpotrivb. ro9eat5. insulina? ^ t^^. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd. E !t ln Rom6nia. de insulinS. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS..-^ 3.|xo.!."and"-.^.. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi).rcinatd. E . acoapselor Acesteacu[. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.t!0.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei. @ . cumedigia bratetor.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td.|. . Atergia insutinic6 nodu[i. iar acum tiputui Atteefecte sunt. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii. de sEpt6mSni. ment rezistenfa lainsulin6.insd.Io/o cazuri zonei injectate din sau.u. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab.t.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz.i --^^ v v H v ! u r ! v .Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd.. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0.. .sistemicd. s r ^. ! .

pastele. duc[a acestea mdresc dekitograme. Epot consuma f5. inlocuitori lemeia de ozi E . deloc pregdtegte-fi mici lordemoment.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice.darpermise! gustEridelicioase .tn e cuoprdjiturd. . . mas5 [apiine. dar trebuie consumate gicu caz. p6inea.r5. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. dacE orice mare atenfie. orincipiile de baz5. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides). ve. fructeledulci. cerealele deturile.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. Batoanete simitareAustS.t^t . Arii5. serecomandi ver[egumele. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI .l^^x ^^^^.Ie alimentatiei unui diabetiC? . gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui.alimentaliacorecti E care sunt. nucile. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. orezul doarcAntirite. [aacea E grupd. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia.v6. integrate. seconsumd fasolea. . dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. b. excesutui acumutarea cumoderafie.

1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.uturmdtoT regula de3 simpLu.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A . Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.1 5 36 Lapte debivotitd I 6. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.5 4. g la rOO Dupd cemedicul.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.2 1 1 6 utr udte 7.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .7 4.s q. proaspbt5.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.6 1 1 3 uE uoPr o 3.onErn €luriJl al alimentelor.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.

295 Ceapduscat5 ..2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.2 65 0.-:- 19.2 .4 B0 uutul 1 9 5 0 1.6 10.8 0.7 5.8 0.7 C6rnati 0.2 437 4.104 Usturoi - 0.5 .1 8. 2.2 54 0.4 1 0.6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.100 Morcov .26I Linte . cabanos 31.115 .3 8.5 L4.2 L7.8 45 0.L77 Fasoteverde .1 10 .246 cuA w 0udegdind 12 0.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.2 5. 43.7 33 a ffi 20 lm.7 semigrasd Carne deporc .4 ?qO .7 40 Mandarine .2 26 r37 0.1 3.260 0.2 5.8 nr n? q qo Pateu de ficat --.8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.24.115 .5 .2 4.6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.

2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.€g**ffiffiw 0.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.i#.7 s84 59 3.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.u.7 650 66 Nuci 0.2 10.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.5 I5.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.9 3sB .2 74.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.tf.1 47 I 0.9 75.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .i"ft!'""1i 30 3.s&.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.6 353 1.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.i Fdina desecard 1.

ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con.cglor selen*etrT.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti . sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.El Legurne m.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere. sau suntLegumele.

biuturissi permisE. gi poate .incearcd bEuturd dulce. iar vrei utrororo 6r|Jd. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere.* diabet de Nip II. obtigean6.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma. coada-goricelului..u". vtnufl nelndutcit suculde mere un . rdspunsul un r5. oprimd efoar. indice hipoglicemice {afin. o limonad5. cu stabitind tieeticheta.r o Bere la c petrecere? Sucurile .Eln*irtd.neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi.iix. brusture etc. . 9ibduturilor. mugefel. '1 I E*. J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. miere nu face nlci optimEpentrutine. AqFutea sd.infuncliede La vedere.are . sub control. cafea neindulcitS. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E .recomanddrilemedicutui. infuzii jurde20.beau maca.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat. dar . dar gltcemia e tinutd. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. apeminerale..: -.). gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten. .E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. mai cusea. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare. L^^ fx. bduturi carbogazoa$e. siropsri.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. neindutcitS. . . dacd sd consumi o 'apd.

legume optimi.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. . r. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. e fizicE Activitatea boat5. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. pe practici (mers bicictetS. din aleniveluLuigticemiei @n**-. evitarea fizic5. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6.prevenim dia. s6nge.

Agadar. de diabet? impticitin gi fibre. Pentru a evita orice risc. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. prevenim orezul verzi.c I T fr grddinSrit etc.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens. boti de efect.. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge.% 4 _ .)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu. ' 3?. este recomandat -cLrraTiG. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. cudeficit pre. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ .. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). dealace-orabet. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. .ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c... DacE nervos. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. pauz5 cusau f5rb intre ele. investigatii amdnuntite. [ugidiabet. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. apar Inmod regu[at.t. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de.€ .turadintre pezi. aparitia diabetutui.11. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate. Ele constau apet6nd lasedative dinolante. valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl). careil respect5 dispuse lahipertensiune.vttamine senumErE fasolea verde.iJEll#ffil.legd.

periferic nervos.l se deanghinare se defasole undecoct. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da. au acestefecttectte zL demese. minute Oe cu3O de fasote eja . \E trxista deareduce siste. proPriu-zise dituatinEcqnd . teci ffiffi priet5..- tsoecialdiabet L *J Un nl. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei.. ad6ugatE decsgl. tratament cdau potfi utite...insuline. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. f'nate djn s6.nge? de dar dinfrunze nusunt. Legume -*.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri. glicemieidin ce esie at*t. .li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ.

tzaheuui*A"""" @ -din.r o.. o P o c o x o e. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc. cumpdra de[aPlafqr. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL.3t3..Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.'*. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.t.^^.'.rsJrt'.anfuivq[.cr.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi.jsture este - ?. Mierea.rri.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry. nu. Deaceea. -tip.betici? Da.I " consumulsmochinetor..tft13{i.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante..fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant. inprincipiu betici este detunga duratd. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.trtu_LdruLUrrtia medicutui.:'^1Tll'::tl!:10.'ig.- . 6 r u u r u s9i .r. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.r11.ru*i.'i.ffJ* . se!eq. rcresc L r E . care contine extract de 'E din dedud.?! ffiflt13.. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.3uril"*^ pezi.s6nge. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e.g?-3@-cqqtpe zi 3 l. "-r@ . W?nc*m*r!..se. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:.

ilil#fr{ffi'$trfr @ . totugi Cu O*edit o tehnicd.tnitt.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.haine poartb atbd 9i u afecfrunii..$' .trt iLt ca[ma acuPunctura .ta.ffiAcupunctura este eficientd.rnext'ul i.9a iir.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd...inletegerea inO'.c5.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.titi.*t omeeste biofeedbackului Tehnica - . . In ce constS.r[iJ.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa.tor ei.ratcd. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i . diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific.t. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita . provocatd ffinm auzit.tiu mai sdgestioneze reugesc r.? l"t"nnrr-i .de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.tu*regide cEestedovedlt t. cb tiii[pi. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat. seconsider6 cronice.rn[iO.. cronicd boata dediabet.lntroilte.ti.f. beltrrS intrediabet ".pg::.

Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. Htrr afara :ft glicemiei. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. acuratetea vederii. E (E @ . c !. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. le."ind"-i I € o c. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. aparatului a valorii Astfel. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. portabil. ln ptus. sensibilitatea perifericS. iar o datdtatrei[uni.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat.

fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL. (ptimbErite cubicicleta). de rezervS..betic? diatoetic? . t..oen-uri" ca9i detaliu. n g3T'fi?'fm*i?'3' o.. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci.. coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. normalE dac5.*fipentruasta. [ui. cd organlsmul in vedere C*gr. soorturile dansut.. Lucrurite sdpLanifici ortun. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate.Particularititil E Pot s5. . mai greutate scddereain 9i."#.. il..trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul.i uii . muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd.i.Trebuie celdemdn6.mai am o E cum aiulF. activitat'ea tlzlca un su$jt dia.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5. Pe deboala cidoarin mare.*.1.. gil.Oerate 9i . lut. viat5. caParteobtigatoriu dir este Nu. t-o fotosegti la ates.Jp. ca ugoare.ffi.. sdte E oiabetul imi dinainte. imbundtbtegte 16nd. in boata. ciclisinotu[.*-i .hipogticemie. nuinultimuI E pot sd. Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta. doud oriPezi.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine .''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb.ooateinfluenla cbaiungtucometru.r.. cu insutind .i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS.plecjn sbngelui' circulalra qece.

rat etimini tutunul ceea si cafeaua. este recomandat sdse diabetic poate s5. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. . o^*n. cd dac5.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. care sunt obtigatorii. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd.Cu toate astea. suntlegate 9ieisunt de fata botii.a unui lngenera[. putin mdndnce mai sdrat. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. 9iaceste trebuie s5. afectate dediabet.o @ '. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS. pevasete anumite limite. ingreunate sau chiar afectate.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor.e? sexuaI5. darun aib5.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS.mErr6. consumu[ui desare din mdncare. seconsider5 cd trebuie. ParteneruI mai lnptus. care tE inconvenientete botii care.sai. reducerea 9inusunt dezinteres.r5. iarin cetatfemeii. desdnge.

:l..i.5ili.1'J"?#Sn:r:l::E::flli. a corect de in zona este. iu d.op"t...tnJ.?il'.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O.fi.. ilouilie..-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie. ..il p. i.irili.*?iS.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra.ffi. E n adeV'fat Cd.i.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :. intun..1'.r. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il . defund men ."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.. etaPe sunt pentru dez.mult.1ffi recrttice observatit sdafec.. .pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.a.vaselor [aprime[e fietratate.*l'. bo]navul.:li? ?:'ii ft :ffi *. i.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice... j.ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.titp . mai uneireiino.gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS...'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.ili fti abs apanue.0. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.fxat.rir... [a [umrn5 La care dintelui. sunt verific6 ocutar6.cd E *m a.uLititit.ttin generai.. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de..e 6c trn bft.n.*. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi. -oa.ffii.rn...ol 6 ftdiar fl? ?J'.

. si am muncit-in An-ddine. 9iguriiin e o neplScere. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5..mer$ la pedichiur5. botii.iele.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei.neopatice. Lapedichiurd cesimfi undisconfort.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici. hipercherapantofr noiseara.nuin periuta ajunge dedinti. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. ^i ^i -X -.E t.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita.aga e? in ptus. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei. la rS. ?ncetul 9idiabetic. tO imi ale€l? utrimut rdnd. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. cetputin trei minute.grr15 pentru a evita rositurite. trebuie sE te obignr. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve .. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. trebuie sE fii r5ni. mai mult. nu[eimp6rti lnprimul16nd. Apoi. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & .este periculos. Dar iti este mai predispus 9itu.. dar am observat c5. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor. Pentru orice eventuatitate. Poart5-i treptat. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd.Astfet. nr r innnl. Nu gtiu dadd. una diir unghii creste inc-arnat5. timp de sddezinfecteze totulin falata. De 9idificit aceea. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. acesta este motivul.1c6. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant.fJl Diabeticul entsterilizate.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. cotaterat5 maia[es.l a. trebuie sdtiioigiend cunimeni. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. Ba. daf am aflat cd."Mi-am propus sd..dacE faciacasialtfet detratamente. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho. vara am fost la tar5.iaLdiabet E roatd. Practic. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor.

este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc.. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. diabeticilor? gonsgd.iu. diabetic nuorice nefic6. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd. este beneficS.insd Poate Cei balneard.. beeste curE aceastd lngenerat.ba[heoclimaterice instatiuni . 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase . statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. natura. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. Ciunget.

. arbificiald. s-aobservat cjr**tl *i.njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat.Sering.un fiecare doz6 addugatS.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. . De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. @ .sti[ou" este oferit gratuit..rrlri n_u fostmutt. Anultrecut. pentru de9i. Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri. Dac6. Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at. extrem deugor defotosit.E Acest = nou.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute. iarin attecazuri. gregeatd. zi. . utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. existl grunsemnal sonor. prin intermediut medicitor n^"nO*.F to . siguranlb... Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge.ur. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau .g.ln timput studiitortnsd. celulele stem s-au transformatin cetute atbe. tnprezent.creat despeciat$tii detaNovo Nordisk. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod.NovoPen tinei 4. ir* . iar forta c. s-a fabricat insutind sinteticd. . de ultimd. pentru ctic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful