P. 1
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

|Views: 16|Likes:
Published by Tita Ladybug
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

More info:

Published by: Tita Ladybug on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

tSfiigiasedentarismului. instalarea tru a cregte secrelia insulind. urinirifrecvente. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS. .diabet.face asGriide eforturi semnificative oen. ap5.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.lna dacd.T.valorile pentru abet tratarea acesteia. apetitcrescut.^ -:l Indeobgte 40deani. sea.deinsuLinS.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia.are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH.tj Hvrv.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet.. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare.betul 16nd insutinodefi cienta. normal. de 9i diabet. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii.E L = tl F laronraeazi $ .pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll.' scidereln greutate..?::. necesare.v. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. Const6 in produ. risc importanfi. Ecare sunt e E = o o !t o . dup5 dar qigurd uscat6. Cu obosegte. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge.nocturne. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente. depistarea [atimp predi. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo. | . pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^. 9iunconsult pentru alte investigatii . Prin iSriidiabetutui detipll. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge.factoride maidevreme. vremea.

Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas. inspeciaI dacd diabet.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald.dup5. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze. Chiar foarte mare."anrro. obeze stantstresutui. sarcind.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume.Da.are legEtur5.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra.:a . superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. 9ipersoanete sau supuse consedentare. ponderale. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5. insulinei. @ l"o. .? Demulte ori. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate. responsabite de proMaimu[t. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl. o urm5tori a corpu[ui.am suferit 1 I gestafion?I.ppt prevenr r$cul oe diabet.

femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. gestafionaL. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani. E h^eiaAcori & . Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. Fumatut sunt9i Totugi. roL.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. giabootul hidrafii.mativ ega[5 incazut ambelor sexe. La feIcarbo.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. turta 9iglazuri. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. pr6jituriLe cucreme ciocolata.nele care consum6. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. dulce.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. declangarea diabetului. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i.impticit. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes. caramelu[.ratei pergoa.

grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar.inseamnd. acest care semanifestipune dehipergticemie.. producdtoare deinsu[in6. untestde recomand5 deurin5.semn. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6. pentru c6 tipl.terea bolii Semnete Analizele mare. Areutate un semn su[in5. ceLutete d. des observatdgtucozS. muttor fi simptomuI pentru energie. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari. o diurezE sine dupd individ. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. c6tmai deapd a consumutui sialtmente. [ainsutind. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS.din singe .Asta.taiabetuiui? ci d. Senzafia Poate consumE in consecin[5. Pot insE aceste diagnostic. mai Ea este altor afectiuni.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[.

decdt dacd .1 .'.:i Pentru femei.celdintai:. $ . singurd doza de insutind.:ii IMC= 25-29.Tl'_ special. 5= s u b p o n d e r a l te.9obezitate (grdsime).t* Eip i3? insdnge.t r.::::-' . mai mu Lt. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! .lc.eaf.IMC= 18.5-24. *.tat*a :=*A Tn primutrdnd.: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*. ii in *ia?:**rai xehe:-*. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:. p**iru a *v** **r":tr+li.=:r.tee*r* **!eriile ***sury:*te! . hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite...9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f .diabet | | :.!t D :grAstme:. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l .haima' =sange) g !po.5 5 f"nr"lnfea. . E *E*S!*F** 13:i kg.:. i " n r .11:11=.t*. recomandatd demedic! ' ldi. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** . calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1. E r * J t = a d < IMC= 30-39.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.':... nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u... . tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. l.9normoponderal preia gtucozd.rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru.'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta...t".protos" . insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€.g.. Tocmai deaceea..75 4.in adipos loc sE rdmdnd nele*.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd.* fa*? calcuteazd conformformulei: important..i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec . II Uuff1 pOE *. e a J ! ..t*s:*nc* e***i. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia..lismuluii I M C ( 1 8 . nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (.'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii.

iardiabetici[or sotutie.ar"-i . lati care diverse. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. devor.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.p1i*a. poate determina e sivedere.e di*.br:l::.9ihlpergticemia.mare a consumului crescut de aterosclerozd.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL. gravd care transpiratie. tulburEri pierderea vederii acutd defoame. hlpogticemiei instatSrii ffi--^.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:. comb riscul de 9i evita wd8 fi. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). hipogticemicS. hiPer.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE.b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate.avii *. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii.. atac poate manifesta stibiciune. neurolovascuLar. " frecvente iJat. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. giintimput complicatii noP.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap. o afectiune diabeticd. infeclii mai grava sexua[.

restrictiite $i teama decomplicatii. r lJr eJret auunrisc aproa.'-diabeticii . nerespectarea indicate dietei demedic. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ . complicalii preventie sexuaI mascutin. diabetului? medicatiei. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal. iar contraceptive 9i .acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS.mpina poate fi chiar energetic fatat.l pedubludeadezvottadepresie.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.in [ipEFemeile pe sainsutinei.? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament. suntesenfiale su. r. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6.

se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. operatii.doza de insulin5.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau . pancreasuL deminuteinaintea de. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru. demi. exceptie ora[5. cipale. fEcAnd cazurile cu aLimentar. bo[navuI .15-20 numai secretS cdnd parte.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i . seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur.gente).? lacare mic deinsulinS.nufacfat5. stres.de givErsdturi.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. nueste insutinodependent.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.Ecare sunt avanta. dedou6 gticemic cazde:infectii. degrefuri insotite boti[e motiv. este in speciaL Din acest La 6-8ore. unnecesar puline mar doze. aLe a[imentatiei.jele tratamentului intensiv cu insulin5. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini .lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet. chiar accidente.

cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 . domenuI inferior. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS.^. acoapselor Acesteacu[. de sEpt6mSni. secundare irtStnite inacest trata.000 d6bohavi. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab. dimpotrivb..sistemicd..i --^^ v v H v ! u r ! v . @ .insd. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi. cumedigia bratetor.t!0. ro9eat5. normal? sunt: pentru Ce e de f5.t. . insulina? ^ t^^. .|.-^ 3. ! . E . regiunea in acord externd generalizatb. s r ^.rcinatd.. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi).!.. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani. ment rezistenfa lainsulin6. s s fi"n.u.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.|xo.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. Atergia insutinic6 nodu[i.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei."and"-.Io/o cazuri zonei injectate din sau. iar acum tiputui Atteefecte sunt. E !t ln Rom6nia. de insulinS.000 aunevoie detratament cuinsulini. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0. .

din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice. deloc pregdtegte-fi mici lordemoment.r5. inlocuitori lemeia de ozi E .t^t . dacE orice mare atenfie. serecomandi ver[egumele. .Ie alimentatiei unui diabetiC? . Epot consuma f5. nucile. orincipiile de baz5. excesutui acumutarea cumoderafie. b.tn e cuoprdjiturd. duc[a acestea mdresc dekitograme. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia. fructeledulci. cerealele deturile. ve. integrate. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice.alimentaliacorecti E care sunt. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. Batoanete simitareAustS. orezul doarcAntirite. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides).v6. . seconsumd fasolea. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui. p6inea.l^^x ^^^^. mas5 [apiine. pastele.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. . dar trebuie consumate gicu caz. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI .oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd.darpermise! gustEridelicioase . Arii5. [aacea E grupd.

Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.7 4.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.6 1 1 3 uE uoPr o 3.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2. proaspbt5.onErn €luriJl al alimentelor.5 4. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.2 1 1 6 utr udte 7.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .s q.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 . g la rOO Dupd cemedicul.1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.uturmdtoT regula de3 simpLu.1 5 36 Lapte debivotitd I 6.

26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.100 Morcov .7 C6rnati 0.24.6 10.1 3.4 ?qO .246 cuA w 0udegdind 12 0.1 10 .5 .8 0.26I Linte .8 0.8 nr n? q qo Pateu de ficat --.104 Usturoi - 0.4 1 0.2 L7. cabanos 31.115 .8 45 0.7 5.2 65 0.2 4.2 .115 .2 437 4.4 B0 uutul 1 9 5 0 1.8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.3 8.L77 Fasoteverde .-:- 19.7 semigrasd Carne deporc .2 26 r37 0.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.2 54 0.6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.2 5.7 33 a ffi 20 lm.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.5 . 2.2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.1 8.7 40 Mandarine . 43.260 0..2 5.6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.5 L4.295 Ceapduscat5 .

4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.i"ft!'""1i 30 3.tf.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.s&.1 47 I 0.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .9 3sB .5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.i Fdina desecard 1.i#.9 75.7 s84 59 3.2 10.u.5 I5.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.€g**ffiffiw 0.7 650 66 Nuci 0.2 74.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.6 353 1.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.

cglor selen*etrT. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi. sau suntLegumele. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti .El Legurne m.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con.

infuzii jurde20.recomanddrilemedicutui. . gi poate .).total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. o limonad5. cafea neindulcitS. bduturi carbogazoa$e.. dar .E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. .r o Bere la c petrecere? Sucurile . 9ibduturilor..t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten.are .* diabet de Nip II. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E .Eln*irtd. mugefel.: -.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma. obtigean6. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci. biuturissi permisE. neindutcitS. sub control.incearcd bEuturd dulce. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat.iix.u". dar gltcemia e tinutd. coada-goricelului. rdspunsul un r5. . L^^ fx. oprimd efoar. '1 I E*. vtnufl nelndutcit suculde mere un .infuncliede La vedere. . AqFutea sd.neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. dacd sd consumi o 'apd. miere nu face nlci optimEpentrutine. brusture etc. cu stabitind tieeticheta. iar vrei utrororo 6r|Jd. siropsri. indice hipoglicemice {afin.beau maca. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. apeminerale. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare. mai cusea.

parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. pe practici (mers bicictetS. s6nge. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. .prevenim dia. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. legume optimi. evitarea fizic5.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. din aleniveluLuigticemiei @n**-. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. r.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5. e fizicE Activitatea boat5. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului.

Pentru a evita orice risc. careil respect5 dispuse lahipertensiune. [ugidiabet. apar Inmod regu[at. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet.c I T fr grddinSrit etc. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge. investigatii amdnuntite.turadintre pezi..)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu..facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ . de diabet? impticitin gi fibre. pauz5 cusau f5rb intre ele.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.vttamine senumErE fasolea verde.. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd. este recomandat -cLrraTiG. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd. . valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl). e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c. boti de efect. Ele constau apet6nd lasedative dinolante.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate.iJEll#ffil. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. prevenim orezul verzi. cudeficit pre. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de.. ' 3?.€ .11.t.legd. aparitia diabetutui.% 4 _ . DacE nervos. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. dealace-orabet. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. Agadar.

au acestefecttectte zL demese. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge. tratament cdau potfi utite.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ. \E trxista deareduce siste. glicemieidin ce esie at*t.- tsoecialdiabet L *J Un nl.li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. minute Oe cu3O de fasote eja .nge? de dar dinfrunze nusunt. proPriu-zise dituatinEcqnd .3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos..insuline. Legume -*. periferic nervos.. f'nate djn s6. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui. . teci ffiffi priet5...l se deanghinare se defasole undecoct. ad6ugatE decsgl.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS.

r11.anfuivq[.?! ffiflt13. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE. care contine extract de 'E din dedud. inprincipiu betici este detunga duratd.3t3. cumpdra de[aPlafqr. Mierea..cr.r. W?nc*m*r!. se!eq.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.ffJ* . "-r@ . rcresc L r E .ru*i. Deaceea.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante..se.3uril"*^ pezi.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi.rri. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:.^^. o P o c o x o e. 6 r u u r u s9i .- .r o.trtu_LdruLUrrtia medicutui.s6nge...'ig. nu.'.. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc.'*.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.jsture este - ?. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.t.tft13{i. -tip.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.'i.. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.rsJrt'. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL.I " consumulsmochinetor. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e.g?-3@-cqqtpe zi 3 l.:'^1Tll'::tl!:10.betici? Da.tzaheuui*A"""" @ -din.

totugi Cu O*edit o tehnicd.tor ei. seconsider6 cronice.rnext'ul i.ti.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd.t.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa.? l"t"nnrr-i .ratcd.rn[iO.tnitt.ilil#fr{ffi'$trfr @ .*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .c5.inletegerea inO'. cronicd boata dediabet..f..in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.ffiAcupunctura este eficientd.haine poartb atbd 9i u afecfrunii. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i .. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.$' . beltrrS intrediabet ".9a iir.titi. diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific. .lntroilte. cb tiii[pi. In ce constS.r[iJ.trt iLt ca[ma acuPunctura .tu*regide cEestedovedlt t.tiu mai sdgestioneze reugesc r.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.ta. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita . provocatd ffinm auzit.pg::.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic..

speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. ln ptus. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei."ind"-i I € o c. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. iar o datdtatrei[uni. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. acuratetea vederii. le. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. sensibilitatea perifericS. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. c !. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. portabil. Htrr afara :ft glicemiei.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. E (E @ . aparatului a valorii Astfel. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare).

Lucrurite sdpLanifici ortun. lut. imbundtbtegte 16nd. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o."#.Jp. Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao..ooateinfluenla cbaiungtucometru.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5. ca ugoare.Particularititil E Pot s5. ciclisinotu[.plecjn sbngelui' circulalra qece. activitat'ea tlzlca un su$jt dia. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS...mai am o E cum aiulF.. nuinultimuI E pot sd.i. in boata. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i.Oerate 9i .hipogticemie. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL. t-o fotosegti la ates.*. soorturile dansut. sdte E oiabetul imi dinainte. (ptimbErite cubicicleta).i uii .*fipentruasta..1.Trebuie celdemdn6. il. normalE dac5.. gil. viat5.trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul.. t. caParteobtigatoriu dir este Nu. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. Pe deboala cidoarin mare. mai greutate scddereain 9i. n g3T'fi?'fm*i?'3' o. cu insutind . muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. doud oriPezi.ffi.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine .betic? diatoetic? ... i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate. coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. de rezervS.oen-uri" ca9i detaliu.. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind.r. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci. . cd organlsmul in vedere C*gr.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb. [ui.*-i .

Cu toate astea. ParteneruI mai lnptus.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. care sunt obtigatorii. darun aib5. consumu[ui desare din mdncare. 9iaceste trebuie s5.r5. afectate dediabet.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. este recomandat sdse diabetic poate s5. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui. cd dac5.rat etimini tutunul ceea si cafeaua. seconsider5 cd trebuie. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. reducerea 9inusunt dezinteres. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor. pevasete anumite limite.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. care tE inconvenientete botii care.o @ '. iarin cetatfemeii. suntlegate 9ieisunt de fata botii. ingreunate sau chiar afectate. desdnge. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS.a unui lngenera[. . o^*n.e? sexuaI5. putin mdndnce mai sdrat.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS.mErr6. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz.sai. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS.

de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi..fi. bo]navul.ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.. . iu d.op"t..fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il .irili.a.ili fti abs apanue.ffii.0.1ffi recrttice observatit sdafec.il p..rn.*.mult... mai uneireiino.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice.5ili. [a [umrn5 La care dintelui..gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS..ol 6 ftdiar fl? ?J'. i...uLititit.tnJ...?il'. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i. E n adeV'fat Cd. .r. ilouilie.. -oa. i.pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c..i.titp .*l'.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O. intun.:l.e 6c trn bft.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :..vaselor [aprime[e fietratate.n. a corect de in zona este..:li? ?:'ii ft :ffi *. etaPe sunt pentru dez. sunt verific6 ocutar6. j.fxat.. defund men .'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.cd E *m a.1'J"?#Sn:r:l::E::flli.rir..i."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.ffi.ttin generai.1'..*?iS.

9iguriiin e o neplScere.este periculos. trebuie sdtiioigiend cunimeni.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. Lapedichiurd cesimfi undisconfort.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei..dacE faciacasialtfet detratamente. vara am fost la tar5. nu[eimp6rti lnprimul16nd. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu. Apoi.aga e? in ptus.iaLdiabet E roatd. botii... s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor. Ba. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve . nr r innnl. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. Pentru orice eventuatitate. la rS. daf am aflat cd. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. si am muncit-in An-ddine. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & . Dar iti este mai predispus 9itu. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. timp de sddezinfecteze totulin falata.iele. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. ^i ^i -X -.. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita.mer$ la pedichiur5.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. una diir unghii creste inc-arnat5.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5.E t.grr15 pentru a evita rositurite. Poart5-i treptat.Astfet. acesta este motivul. cotaterat5 maia[es. hipercherapantofr noiseara. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho.nuin periuta ajunge dedinti. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor. De 9idificit aceea.. trebuie sE te obignr. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant. cetputin trei minute. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. dar am observat c5."Mi-am propus sd. Practic.l a. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici.1c6.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. Nu gtiu dadd. trebuie sE fii r5ni. ?ncetul 9idiabetic.neopatice. tO imi ale€l? utrimut rdnd.fJl Diabeticul entsterilizate. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. mai mult.

beeste curE aceastd lngenerat. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc. diabetic nuorice nefic6.ba[heoclimaterice instatiuni . hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. diabeticilor? gonsgd. natura. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd..iu.. Ciunget. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS.insd Poate Cei balneard. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase . statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). este beneficS.

E Acest = nou. arbificiald.sti[ou" este oferit gratuit.g.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge. s-aobservat cjr**tl *i.ur. .NovoPen tinei 4. . Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri. s-a fabricat insutind sinteticd. tnprezent. pentru de9i. iar forta c. existl grunsemnal sonor.un fiecare doz6 addugatS. gregeatd.F to . Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at. prin intermediut medicitor n^"nO*. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod. de ultimd. @ . iarin attecazuri.ln timput studiitortnsd.creat despeciat$tii detaNovo Nordisk. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind. celulele stem s-au transformatin cetute atbe.rrlri n_u fostmutt. siguranlb. zi.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute.njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine.. Anultrecut. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . ir* . Dac6.Sering. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem.. extrem deugor defotosit. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat. De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. . pentru ctic... celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->