k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare.valorile pentru abet tratarea acesteia.E L = tl F laronraeazi $ . vremea.diabet. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo. Cu obosegte. apetitcrescut. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii. 9iunconsult pentru alte investigatii .?::. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge..Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia. .^ -:l Indeobgte 40deani.tSfiigiasedentarismului.v. Const6 in produ.tj Hvrv. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente. instalarea tru a cregte secrelia insulind. risc importanfi. Ecare sunt e E = o o !t o .are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH. sea. ap5. de 9i diabet. | .lna dacd.factoride maidevreme.betul 16nd insutinodefi cienta.' scidereln greutate..face asGriide eforturi semnificative oen. urinirifrecvente. necesare. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS. depistarea [atimp predi. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb. dup5 dar qigurd uscat6.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet.nocturne.T. Prin iSriidiabetutui detipll. normal.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll.deinsuLinS.

mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. insulinei. @ l"o. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic. inspeciaI dacd diabet. obeze stantstresutui.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald.are legEtur5.ppt prevenr r$cul oe diabet. . Sunt deantecedente[e predispuse invArstS. Chiar foarte mare. responsabite de proMaimu[t. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas.am suferit 1 I gestafion?I. 9ipersoanete sau supuse consedentare. o urm5tori a corpu[ui. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii.Da."anrro. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl. ponderale.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. sarcind. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze.:a .dup5.? Demulte ori. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate.

dulce.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. E h^eiaAcori & . Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. declangarea diabetului. caramelu[. La feIcarbo. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes. Fumatut sunt9i Totugi. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii.nele care consum6.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. roL.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. giabootul hidrafii. turta 9iglazuri.impticit. gestafionaL. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani.mativ ega[5 incazut ambelor sexe. pr6jituriLe cucreme ciocolata.ratei pergoa.

greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn.semn.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. untestde recomand5 deurin5. acest care semanifestipune dehipergticemie. producdtoare deinsu[in6.terea bolii Semnete Analizele mare. Pot insE aceste diagnostic.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[.din singe . grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar. o diurezE sine dupd individ. [ainsutind. des observatdgtucozS.. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. pentru c6 tipl. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . ceLutete d. muttor fi simptomuI pentru energie.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. Areutate un semn su[in5. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari. Senzafia Poate consumE in consecin[5. c6tmai deapd a consumutui sialtmente. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS.taiabetuiui? ci d.inseamnd.Asta. mai Ea este altor afectiuni. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6.

:i Pentru femei.t* Eip i3? insdnge. $ .t".. singurd doza de insutind.t*. mai mu Lt.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd.tee*r* **!eriile ***sury:*te! ..::::-' . i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei.:.1 ..75 4.'..in adipos loc sE rdmdnd nele*. nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani.t*s:*nc* e***i.5-24.'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.:ii IMC= 25-29..: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5. ii in *ia?:**rai xehe:-*. decdt dacd .? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.diabet | | :. e a J ! .'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii.IMC= 18.i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec . i " n r . p**iru a *v** **r":tr+li.. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .t r. 5= s u b p o n d e r a l te.rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€. . nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti.. E r * J t = a d < IMC= 30-39. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1..celdintai:. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u.9obezitate (grdsime). tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. E *E*S!*F** 13:i kg. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! .Insulina stimuleazd cetulete sE * F*.lc.eaf. recomandatd demedic! ' ldi.!t D :grAstme:..lismuluii I M C ( 1 8 .haima' =sange) g !po. Tocmai deaceea..9normoponderal preia gtucozd. l. II Uuff1 pOE *.protos" . nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.Tl'_ special.9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f . Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:.g.tat*a :=*A Tn primutrdnd.':. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia.11:11=. . *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l ..5 5 f"nr"lnfea. *.* fa*? calcuteazd conformformulei: important...=:r.

e di*.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. " frecvente iJat.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.avii *. gravd care transpiratie.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:. hlpogticemiei instatSrii ffi--^. atac poate manifesta stibiciune. hiPer. infeclii mai grava sexua[.mare a consumului crescut de aterosclerozd. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur.p1i*a.9ihlpergticemia. comb riscul de 9i evita wd8 fi.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap. lati care diverse. o afectiune diabeticd.br:l::. iardiabetici[or sotutie..ar"-i .# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat.b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). giintimput complicatii noP. devor. tulburEri pierderea vederii acutd defoame. hipogticemicS. neurolovascuLar. poate determina e sivedere. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL.

acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.l pedubludeadezvottadepresie.? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. suntesenfiale su. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6. diabetului? medicatiei. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare. nerespectarea indicate dietei demedic. restrictiite $i teama decomplicatii. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ .Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS. r. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.'-diabeticii .mpina poate fi chiar energetic fatat. iar contraceptive 9i . r lJr eJret auunrisc aproa. complicalii preventie sexuaI mascutin.in [ipEFemeile pe sainsutinei.

stres. se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i .de givErsdturi. degrefuri insotite boti[e motiv.doza de insulin5. dedou6 gticemic cazde:infectii.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.gente). demi. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru.Ecare sunt avanta.nufacfat5.15-20 numai secretS cdnd parte. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. bo[navuI . chiar accidente. pancreasuL deminuteinaintea de. este in speciaL Din acest La 6-8ore. cipale. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. fEcAnd cazurile cu aLimentar. nueste insutinodependent.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau .? lacare mic deinsulinS.jele tratamentului intensiv cu insulin5. operatii. aLe a[imentatiei. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. exceptie ora[5.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini .? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur. unnecesar puline mar doze.

de insulinS. de sEpt6mSni.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 .t!0. dimpotrivb. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0.|.000 aunevoie detratament cuinsulini. iar acum tiputui Atteefecte sunt. ro9eat5.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. @ .^."and"-. s s fi"n. ! .i --^^ v v H v ! u r ! v .|xo. domenuI inferior. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd.000 d6bohavi. insulina? ^ t^^. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400. ment rezistenfa lainsulin6. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab. .. s r ^. cumedigia bratetor. . E .rcinatd. normal? sunt: pentru Ce e de f5..u. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi). E !t ln Rom6nia..!.t.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani. Atergia insutinic6 nodu[i. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS. secundare irtStnite inacest trata.insd..Io/o cazuri zonei injectate din sau. acoapselor Acesteacu[.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz. regiunea in acord externd generalizatb. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii.sistemicd.-^ 3. .

gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui. b.Ie alimentatiei unui diabetiC? . Arii5. excesutui acumutarea cumoderafie. inlocuitori lemeia de ozi E . cerealele deturile. integrate.l^^x ^^^^. seconsumd fasolea. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. ve.v6. Batoanete simitareAustS. [aacea E grupd. dar trebuie consumate gicu caz.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. mas5 [apiine. orincipiile de baz5. fructeledulci. Epot consuma f5.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd. deloc pregdtegte-fi mici lordemoment. . nucile. pastele. orezul doarcAntirite. serecomandi ver[egumele.r5. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI . din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5.tn e cuoprdjiturd. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice.alimentaliacorecti E care sunt. duc[a acestea mdresc dekitograme. dacE orice mare atenfie. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides).t^t . le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia.darpermise! gustEridelicioase . . p6inea. .

5 67 qq )a bdtut devacb 63 2. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.onErn €luriJl al alimentelor.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .2 1 1 6 utr udte 7.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.5 4.7 4.uturmdtoT regula de3 simpLu.1 5 36 Lapte debivotitd I 6. proaspbt5. g la rOO Dupd cemedicul.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.s q.6 1 1 3 uE uoPr o 3. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.

1 8.7 40 Mandarine .8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.8 nr n? q qo Pateu de ficat --.104 Usturoi - 0.5 L4.260 0.100 Morcov .6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.-:- 19.5 .4 ?qO .115 .24.7 C6rnati 0.2 26 r37 0..2 54 0.295 Ceapduscat5 .2 5.7 33 a ffi 20 lm.115 .2 4.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.1 3.8 0. 2.2 437 4.3 8.7 semigrasd Carne deporc .26I Linte .5 .8 0.1 10 .4 1 0.6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.2 .2 5.6 10.2 65 0.246 cuA w 0udegdind 12 0.L77 Fasoteverde .4 B0 uutul 1 9 5 0 1.7 5.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.2 L7. cabanos 31.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0. 43.8 45 0.

i#.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.tf.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .i"ft!'""1i 30 3.9 3sB .u.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.1 47 I 0.6 353 1.9 75.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.2 74.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.s&.€g**ffiffiw 0.7 650 66 Nuci 0.5 I5.i Fdina desecard 1.7 s84 59 3.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.2 10.

cglor selen*etrT.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi.El Legurne m.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con. sau suntLegumele.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti . fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu.

infuncliede La vedere. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci.r o Bere la c petrecere? Sucurile . AqFutea sd. dar . indice hipoglicemice {afin. cu stabitind tieeticheta.iix.recomanddrilemedicutui. . coada-goricelului. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere.Eln*irtd. bduturi carbogazoa$e. L^^ fx. . .. iar vrei utrororo 6r|Jd. brusture etc.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat. obtigean6. siropsri. o limonad5.E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5.neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. '1 I E*.u".beau maca. 9ibduturilor. infuzii jurde20. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E .are .incearcd bEuturd dulce. rdspunsul un r5. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma.* diabet de Nip II. apeminerale. miere nu face nlci optimEpentrutine. dar gltcemia e tinutd. oprimd efoar. J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. gi poate . destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. neindutcitS.: -. mai cusea. mugefel. . cafea neindulcitS. sub control. vtnufl nelndutcit suculde mere un . biuturissi permisE.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten. dacd sd consumi o 'apd.). Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare..

.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. evitarea fizic5. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. legume optimi. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. e fizicE Activitatea boat5. din aleniveluLuigticemiei @n**-.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. r. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos. s6nge.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6.prevenim dia. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete. pe practici (mers bicictetS.

.€ . Agadar. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore).c I T fr grddinSrit etc. careil respect5 dispuse lahipertensiune.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c.% 4 _ . i:i o P tu tr o c I *rrorr@ . Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet. Ele constau apet6nd lasedative dinolante.11. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi.. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge.turadintre pezi. boti de efect.iJEll#ffil. pauz5 cusau f5rb intre ele.. cudeficit pre. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge.. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.vttamine senumErE fasolea verde. investigatii amdnuntite. aparitia diabetutui. valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl). lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. apar Inmod regu[at. [ugidiabet. DacE nervos..legd.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. de diabet? impticitin gi fibre. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS.)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu.t. ' 3?. este recomandat -cLrraTiG. Pentru a evita orice risc. prevenim orezul verzi. dealace-orabet. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd.

insuline.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. proPriu-zise dituatinEcqnd .li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da.nge? de dar dinfrunze nusunt. ad6ugatE decsgl.l se deanghinare se defasole undecoct.. Legume -*. . tratament cdau potfi utite.. teci ffiffi priet5. f'nate djn s6. glicemieidin ce esie at*t. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ.- tsoecialdiabet L *J Un nl.. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. periferic nervos. \E trxista deareduce siste. minute Oe cu3O de fasote eja . ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos..@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri. au acestefecttectte zL demese. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge.

exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia.3uril"*^ pezi. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e.r.'i.t. o P o c o x o e.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante.. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc..- .soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi.betici? Da.'.tzaheuui*A"""" @ -din.'ig.anfuivq[. inprincipiu betici este detunga duratd.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant.cr. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina. nu. -tip.trtu_LdruLUrrtia medicutui. "-r@ . Mierea.g?-3@-cqqtpe zi 3 l.ru*i. care contine extract de 'E din dedud.3t3.r11.rsJrt'. se!eq... ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.rri.^^.:'^1Tll'::tl!:10..'*.?! ffiflt13. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.tft13{i.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE.r o.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:. W?nc*m*r!. rcresc L r E .I " consumulsmochinetor. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL.se. 6 r u u r u s9i .jsture este - ?. cumpdra de[aPlafqr.ffJ* .Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.s6nge.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld. Deaceea.

*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .tu*regide cEestedovedlt t.ffiAcupunctura este eficientd.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd.ilil#fr{ffi'$trfr @ .ratcd.tor ei.lntroilte...9a iir.rnext'ul i. seconsider6 cronice.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.titi.rn[iO. In ce constS.inletegerea inO'.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .haine poartb atbd 9i u afecfrunii.trt iLt ca[ma acuPunctura . provocatd ffinm auzit.r[iJ. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita .t.$' . beltrrS intrediabet ".. cb tiii[pi.ta. diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific.pg::.ti.f.tiu mai sdgestioneze reugesc r.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa.. .c5.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i . cronicd boata dediabet. totugi Cu O*edit o tehnicd.tnitt.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.? l"t"nnrr-i .

tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. Htrr afara :ft glicemiei. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5."ind"-i I € o c. ln ptus. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). iar o datdtatrei[uni.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. sensibilitatea perifericS. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. portabil. aparatului a valorii Astfel. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei. c !. le. acuratetea vederii. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. E (E @ .

betic? diatoetic? .Oerate 9i .. doud oriPezi.. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci. gil.*-i ... lut.hipogticemie.i uii . muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd.mai am o E cum aiulF. normalE dac5..plecjn sbngelui' circulalra qece.Particularititil E Pot s5. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL. sdte E oiabetul imi dinainte. t. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5. il.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS. activitat'ea tlzlca un su$jt dia. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate.. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o. n g3T'fi?'fm*i?'3' o..Trebuie celdemdn6. nuinultimuI E pot sd. imbundtbtegte 16nd. caParteobtigatoriu dir este Nu.. de rezervS. cd organlsmul in vedere C*gr. mai greutate scddereain 9i. in boata.*fipentruasta.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine . . (ptimbErite cubicicleta). in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta. t-o fotosegti la ates.r.*.oen-uri" ca9i detaliu. Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao.Jp. [ui..ooateinfluenla cbaiungtucometru."#. soorturile dansut..ffi. coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. cu insutind . Pe deboala cidoarin mare.i.trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. viat5. Lucrurite sdpLanifici ortun. ca ugoare.1.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb. ciclisinotu[.

de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. ParteneruI mai lnptus. pevasete anumite limite. cd dac5.mErr6.o @ '. care sunt obtigatorii. este recomandat sdse diabetic poate s5. reducerea 9inusunt dezinteres. afectate dediabet. desdnge.r5.rat etimini tutunul ceea si cafeaua. iarin cetatfemeii. . o^*n.Cu toate astea. putin mdndnce mai sdrat.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS.e? sexuaI5.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. 9iaceste trebuie s5. darun aib5. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. care tE inconvenientete botii care. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor. consumu[ui desare din mdncare. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd.a unui lngenera[. ingreunate sau chiar afectate.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui. suntlegate 9ieisunt de fata botii.sai. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS. seconsider5 cd trebuie.

*?iS.ffi.cd E *m a. i. j.gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS......1ffi recrttice observatit sdafec....pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.ol 6 ftdiar fl? ?J'.ttin generai.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra.*..rn.ffii. ilouilie. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.0.uLititit. bo]navul.rir. defund men .zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice.:l.fi.i. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.op"t.*l'.. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il .. intun. etaPe sunt pentru dez. iu d.1'J"?#Sn:r:l::E::flli. i.fxat. sunt verific6 ocutar6.titp ..il p.5ili.i.ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.vaselor [aprime[e fietratate. ..-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.tnJ.irili.:li? ?:'ii ft :ffi *.mult. a corect de in zona este..r.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O. mai uneireiino.. . E n adeV'fat Cd.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :.?il'. [a [umrn5 La care dintelui.1'.ili fti abs apanue.e 6c trn bft.. -oa..a...n.

fJl Diabeticul entsterilizate. Apoi. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. la rS. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii.. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . daf am aflat cd.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor.mer$ la pedichiur5. trebuie sdtiioigiend cunimeni. trebuie sE fii r5ni.dacE faciacasialtfet detratamente. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & ..E t. timp de sddezinfecteze totulin falata.nuin periuta ajunge dedinti. Lapedichiurd cesimfi undisconfort. mai mult.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. Pentru orice eventuatitate. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici. 9iguriiin e o neplScere.grr15 pentru a evita rositurite.este periculos."Mi-am propus sd. Nu gtiu dadd. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. tO imi ale€l? utrimut rdnd. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor. cetputin trei minute. botii. si am muncit-in An-ddine.iele. ^i ^i -X -.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu. De 9idificit aceea. nr r innnl. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve .. Practic.aga e? in ptus. vara am fost la tar5. Poart5-i treptat.iaLdiabet E roatd. hipercherapantofr noiseara. dar am observat c5. nu[eimp6rti lnprimul16nd.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. Dar iti este mai predispus 9itu. acesta este motivul. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei.neopatice. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant. Ba.1c6.l a.. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho..celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. trebuie sE te obignr. cotaterat5 maia[es. ?ncetul 9idiabetic. una diir unghii creste inc-arnat5.Astfet.

de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). Ciunget. natura. este beneficS. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS.ba[heoclimaterice instatiuni . oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd. diabeticilor? gonsgd.. hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc.insd Poate Cei balneard.. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. beeste curE aceastd lngenerat. este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti.iu. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase . diabetic nuorice nefic6.

din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind.Sering.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute.sti[ou" este oferit gratuit. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge. prin intermediut medicitor n^"nO*. @ . De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. s-aobservat cjr**tl *i. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. extrem deugor defotosit. arbificiald.un fiecare doz6 addugatS. celulele stem s-au transformatin cetute atbe.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat... existl grunsemnal sonor. iarin attecazuri. pentru ctic. tnprezent. .rrlri n_u fostmutt. . Anultrecut. iar forta c. pentru de9i. s-a fabricat insutind sinteticd. gregeatd. celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice.. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ .. Dac6.ln timput studiitortnsd. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. . Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at.E Acest = nou. de ultimd.creat despeciat$tii detaNovo Nordisk.g. ir* .njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. zi.ur.NovoPen tinei 4. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod.F to . Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind. siguranlb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful