100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

?::. Prin iSriidiabetutui detipll. Const6 in produ. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo..diabet.face asGriide eforturi semnificative oen. sea.tj Hvrv. Ecare sunt e E = o o !t o .nocturne.lna dacd. ap5. Cu obosegte. normal. necesare.factoride maidevreme. vremea.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll. dup5 dar qigurd uscat6.^ -:l Indeobgte 40deani.T. depistarea [atimp predi. risc importanfi. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge.tSfiigiasedentarismului.deinsuLinS.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet. instalarea tru a cregte secrelia insulind. urinirifrecvente. de 9i diabet. apetitcrescut. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge. | .E L = tl F laronraeazi $ ..v.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.' scidereln greutate.valorile pentru abet tratarea acesteia. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia.betul 16nd insutinodefi cienta. .are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb. 9iunconsult pentru alte investigatii . gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii.

ppt prevenr r$cul oe diabet. Chiar foarte mare. obeze stantstresutui.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd.Da. insulinei. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii.dup5. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze.? Demulte ori."anrro.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. responsabite de proMaimu[t.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. @ l"o. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl.am suferit 1 I gestafion?I. o urm5tori a corpu[ui. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5. 9ipersoanete sau supuse consedentare.:a . inspeciaI dacd diabet. ponderale. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas. sarcind.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic.are legEtur5. .

cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes. pr6jituriLe cucreme ciocolata.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. giabootul hidrafii.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. La feIcarbo. femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani.ratei pergoa.nele care consum6. turta 9iglazuri. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. E h^eiaAcori & . caramelu[.impticit.mativ ega[5 incazut ambelor sexe. roL. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. declangarea diabetului. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. gestafionaL. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. Fumatut sunt9i Totugi. dulce.

c6tmai deapd a consumutui sialtmente. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6.inseamnd.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. Pot insE aceste diagnostic. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o .terea bolii Semnete Analizele mare. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari.Asta. o diurezE sine dupd individ. Areutate un semn su[in5.din singe .semn.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. acest care semanifestipune dehipergticemie. Senzafia Poate consumE in consecin[5. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. ceLutete d. producdtoare deinsu[in6. muttor fi simptomuI pentru energie. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn. mai Ea este altor afectiuni. [ainsutind. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. pentru c6 tipl. untestde recomand5 deurin5. des observatdgtucozS.taiabetuiui? ci d.. grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar.

l. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. i " n r .: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5. e a J ! .eaf.!t D :grAstme:.. nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (.1 . singurd doza de insutind.. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1. II Uuff1 pOE *.t* Eip i3? insdnge. Tocmai deaceea.haima' =sange) g !po. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€..diabet | | :. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*.t*s:*nc* e***i.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei. mai mu Lt.t r. $ ...=:r.':. E *E*S!*F** 13:i kg.11:11=. 5= s u b p o n d e r a l te. ii in *ia?:**rai xehe:-*.t*.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi..* fa*? calcuteazd conformformulei: important. .'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! ..5-24. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .:..t".tee*r* **!eriile ***sury:*te! .'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii.::::-' ..75 4..i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec .* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd.5 5 f"nr"lnfea. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0.g. E r * J t = a d < IMC= 30-39. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u. p**iru a *v** **r":tr+li.9normoponderal preia gtucozd.in adipos loc sE rdmdnd nele*.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l .. mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia. recomandatd demedic! ' ldi.tat*a :=*A Tn primutrdnd..celdintai:. .Tl'_ special. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra..protos" .:i Pentru femei.9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f .9obezitate (grdsime).lismuluii I M C ( 1 8 . decdt dacd .rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.lc.'.:ii IMC= 25-29.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.IMC= 18. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:. *.

timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat. atac poate manifesta stibiciune. gravd care transpiratie.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat.p1i*a. " frecvente iJat. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap. iardiabetici[or sotutie.ar"-i . comb riscul de 9i evita wd8 fi.br:l::. o afectiune diabeticd. giintimput complicatii noP.. poate determina e sivedere.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. lati care diverse. tulburEri pierderea vederii acutd defoame.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). hlpogticemiei instatSrii ffi--^. devor.9ihlpergticemia.e di*. infeclii mai grava sexua[. hipogticemicS.avii *. neurolovascuLar.mare a consumului crescut de aterosclerozd. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL. hiPer.

restrictiite $i teama decomplicatii. diabetului? medicatiei. nerespectarea indicate dietei demedic.acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS. suntesenfiale su. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare.'-diabeticii .? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.mpina poate fi chiar energetic fatat. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ . complicalii preventie sexuaI mascutin.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.in [ipEFemeile pe sainsutinei.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal.l pedubludeadezvottadepresie. iar contraceptive 9i . r lJr eJret auunrisc aproa. r.

15-20 numai secretS cdnd parte.doza de insulin5. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur. fEcAnd cazurile cu aLimentar.? lacare mic deinsulinS. unnecesar puline mar doze.Ecare sunt avanta.de givErsdturi.gente). stres. chiar accidente. dedou6 gticemic cazde:infectii.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini .jele tratamentului intensiv cu insulin5. se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i . nueste insutinodependent. degrefuri insotite boti[e motiv. operatii. bo[navuI . areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru.nufacfat5. cipale. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet. exceptie ora[5.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare. este in speciaL Din acest La 6-8ore. pancreasuL deminuteinaintea de. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau . demi. aLe a[imentatiei.

"and"-. @ . suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400..!. s r ^. E . ment rezistenfa lainsulin6. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi.000 aunevoie detratament cuinsulini..t. acoapselor Acesteacu[. secundare irtStnite inacest trata.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei.. .sistemicd.^. E !t ln Rom6nia.. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 . de sEpt6mSni.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz. insulina? ^ t^^.Io/o cazuri zonei injectate din sau.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd. ! . Atergia insutinic6 nodu[i. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi). dimpotrivb. iar acum tiputui Atteefecte sunt. domenuI inferior.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.000 d6bohavi.rcinatd. cumedigia bratetor. regiunea in acord externd generalizatb.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0. .insd. de insulinS. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS.-^ 3.i --^^ v v H v ! u r ! v . ro9eat5. s s fi"n.|. .t!0. normal? sunt: pentru Ce e de f5.u.|xo.

orincipiile de baz5. ve. dacE orice mare atenfie. duc[a acestea mdresc dekitograme. serecomandi ver[egumele.Ie alimentatiei unui diabetiC? . Epot consuma f5. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI .tn e cuoprdjiturd. Arii5. . dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. fructeledulci. .v6. dar trebuie consumate gicu caz. inlocuitori lemeia de ozi E . inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. Batoanete simitareAustS. pastele.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. seconsumd fasolea. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides).l^^x ^^^^.alimentaliacorecti E care sunt. excesutui acumutarea cumoderafie. [aacea E grupd. integrate. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd. . cerealele deturile.darpermise! gustEridelicioase . orezul doarcAntirite. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5.r5. p6inea. b.t^t . mas5 [apiine.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice. nucile. deloc pregdtegte-fi mici lordemoment. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia.

8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.onErn €luriJl al alimentelor. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20. g la rOO Dupd cemedicul.5 4.1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.2 1 1 6 utr udte 7.7 4. proaspbt5. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.uturmdtoT regula de3 simpLu.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .6 1 1 3 uE uoPr o 3.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.s q.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .1 5 36 Lapte debivotitd I 6.

6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.115 .-:- 19..3 8.2 26 r37 0.4 ?qO .1 3.8 0. 43.2 437 4.2 65 0.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.2 5.2 54 0.6 10.8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.260 0.L77 Fasoteverde .6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.1 10 . cabanos 31.5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.7 40 Mandarine .8 45 0.7 5.7 C6rnati 0.100 Morcov .2 5.4 1 0.4 B0 uutul 1 9 5 0 1.24.7 33 a ffi 20 lm.104 Usturoi - 0.2 4.8 nr n? q qo Pateu de ficat --.2 .246 cuA w 0udegdind 12 0.115 .5 .295 Ceapduscat5 .2 L7.26I Linte .1 8.5 L4.7 semigrasd Carne deporc .8 0. 2.5 .

9 3sB .5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.i#.1 47 I 0.2 74.7 s84 59 3.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.i"ft!'""1i 30 3.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.u.2 10.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .i Fdina desecard 1.s&.9 75.€g**ffiffiw 0.5 I5.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.7 650 66 Nuci 0.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.tf.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.6 353 1.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.

peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi.El Legurne m. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti .cglor selen*etrT. sau suntLegumele. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con.

J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. cafea neindulcitS.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma.infuncliede La vedere. AqFutea sd.E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci. dar gltcemia e tinutd. mai cusea. rdspunsul un r5. L^^ fx. sub control. oprimd efoar.iix. dacd sd consumi o 'apd. . destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. miere nu face nlci optimEpentrutine. gi poate .incearcd bEuturd dulce. vtnufl nelndutcit suculde mere un .recomanddrilemedicutui. brusture etc.are . o limonad5. coada-goricelului. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise.neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. . biuturissi permisE. obtigean6. neindutcitS. 9ibduturilor.u".?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat.* diabet de Nip II.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten. infuzii jurde20.Eln*irtd. dar . trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E . '1 I E*. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. siropsri. mugefel.). apeminerale. indice hipoglicemice {afin. . cu stabitind tieeticheta.: -..r o Bere la c petrecere? Sucurile .. bduturi carbogazoa$e. iar vrei utrororo 6r|Jd.beau maca. . Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare.

evitarea fizic5. s6nge. din aleniveluLuigticemiei @n**-. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete. pe practici (mers bicictetS. r. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. legume optimi. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5. e fizicE Activitatea boat5. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. .betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului.prevenim dia.

prevenim orezul verzi. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi.turadintre pezi.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c. aparitia diabetutui. Pentru a evita orice risc. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet.. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge. Agadar. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de. dealace-orabet.t. boti de efect. este recomandat -cLrraTiG. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. ' 3?..c I T fr grddinSrit etc. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ . trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge.legd.iJEll#ffil.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens.% 4 _ . investigatii amdnuntite. [ugidiabet. pauz5 cusau f5rb intre ele. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS.. de diabet? impticitin gi fibre. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd.vttamine senumErE fasolea verde. cudeficit pre. .11.)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu. Ele constau apet6nd lasedative dinolante.. careil respect5 dispuse lahipertensiune. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl).€ . apar Inmod regu[at. DacE nervos.

glicemieidin ce esie at*t... . f'nate djn s6.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. teci ffiffi priet5.insuline. au acestefecttectte zL demese. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da.li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*.l se deanghinare se defasole undecoct. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui.- tsoecialdiabet L *J Un nl. periferic nervos.. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge. ad6ugatE decsgl.nge? de dar dinfrunze nusunt. proPriu-zise dituatinEcqnd . asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ. Legume -*. minute Oe cu3O de fasote eja . \E trxista deareduce siste.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos.. tratament cdau potfi utite.

betici? Da. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.ffJ* . Deaceea. rcresc L r E .. o P o c o x o e.r11.. se!eq. inprincipiu betici este detunga duratd.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:.trtu_LdruLUrrtia medicutui. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.'ig. W?nc*m*r!. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant.3uril"*^ pezi.'.^^.cr.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.g?-3@-cqqtpe zi 3 l.se.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi.?! ffiflt13. -tip.'*. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE.t.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante.rri.s6nge.r.. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia. 6 r u u r u s9i .jsture este - ?. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd. cumpdra de[aPlafqr.anfuivq[. care contine extract de 'E din dedud.:'^1Tll'::tl!:10.rsJrt'.- .ru*i. nu.'i.. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e. Mierea. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.r o..prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.I " consumulsmochinetor.3t3. "-r@ ..tft13{i.tzaheuui*A"""" @ -din.

beltrrS intrediabet ".inletegerea inO'.*t omeeste biofeedbackului Tehnica - . ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i .ta. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita . totugi Cu O*edit o tehnicd.r[iJ.faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.ti.. In ce constS.ffiAcupunctura este eficientd.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa.pg::.. cronicd boata dediabet.ratcd.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.ilil#fr{ffi'$trfr @ .9a iir. seconsider6 cronice. .-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd.tor ei.lntroilte.rnext'ul i.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.rn[iO.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.tnitt...titi.tu*regide cEestedovedlt t.trt iLt ca[ma acuPunctura . cb tiii[pi.t.haine poartb atbd 9i u afecfrunii. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .tiu mai sdgestioneze reugesc r. provocatd ffinm auzit.$' .c5.? l"t"nnrr-i . diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific.f.

E (E @ . extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. Htrr afara :ft glicemiei. portabil. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. c !. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. sensibilitatea perifericS. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. acuratetea vederii. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. le. ln ptus. iar o datdtatrei[uni. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei."ind"-i I € o c.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. aparatului a valorii Astfel. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6.

in boata. il. (ptimbErite cubicicleta)....i. viat5.plecjn sbngelui' circulalra qece. sdte E oiabetul imi dinainte.mai am o E cum aiulF. de rezervS.."#..1. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS.oen-uri" ca9i detaliu.i uii .trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul. normalE dac5. ca ugoare. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta.ooateinfluenla cbaiungtucometru. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine . . fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5.Oerate 9i .betic? diatoetic? . lut.ffi. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. caParteobtigatoriu dir este Nu... Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao. n g3T'fi?'fm*i?'3' o. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o.hipogticemie. cd organlsmul in vedere C*gr. cu insutind . nuinultimuI E pot sd.*-i . coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. gil. t. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate.Particularititil E Pot s5. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. Pe deboala cidoarin mare.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb.*.Trebuie celdemdn6. imbundtbtegte 16nd. muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. doud oriPezi.. ciclisinotu[.*fipentruasta. Lucrurite sdpLanifici ortun.r. t-o fotosegti la ates. [ui.Jp. activitat'ea tlzlca un su$jt dia... soorturile dansut. mai greutate scddereain 9i.

Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. darun aib5.sai.o @ '. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. suntlegate 9ieisunt de fata botii. desdnge. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. ParteneruI mai lnptus. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. care tE inconvenientete botii care.rat etimini tutunul ceea si cafeaua.mErr6. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor. afectate dediabet.a unui lngenera[. seconsider5 cd trebuie. care sunt obtigatorii.e? sexuaI5. iarin cetatfemeii. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS.Cu toate astea.r5. consumu[ui desare din mdncare.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS. o^*n. cd dac5. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. pevasete anumite limite. reducerea 9inusunt dezinteres. putin mdndnce mai sdrat. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. . ingreunate sau chiar afectate. este recomandat sdse diabetic poate s5. 9iaceste trebuie s5.

:l.-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.1'J"?#Sn:r:l::E::flli. i. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de. -oa. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il . j..?il'.*l'.. intun.0....e 6c trn bft.mult.ttin generai.1'..il p.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice. [a [umrn5 La care dintelui.ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.tnJ..a. bo]navul.r.*.rn..fi....ol 6 ftdiar fl? ?J'.:li? ?:'ii ft :ffi *.pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.. etaPe sunt pentru dez.'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c.n.gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS..titp . . mai uneireiino.."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.. defund men ...t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O. sunt verific6 ocutar6.. i. E n adeV'fat Cd. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi.fxat..vaselor [aprime[e fietratate. iu d. .ili fti abs apanue.uLititit.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :.irili.ffi.ffii.i.*?iS.op"t.1ffi recrttice observatit sdafec.i. a corect de in zona este.rir.5ili. ilouilie. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.cd E *m a.

?ncetul 9idiabetic. Lapedichiurd cesimfi undisconfort. Practic. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant. hipercherapantofr noiseara."Mi-am propus sd.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici.. nu[eimp6rti lnprimul16nd.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi..grr15 pentru a evita rositurite. la rS.E t. tO imi ale€l? utrimut rdnd...l a.. Poart5-i treptat. dar am observat c5. si am muncit-in An-ddine.iaLdiabet E roatd.mer$ la pedichiur5.iele. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor.fJl Diabeticul entsterilizate. Dar iti este mai predispus 9itu.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5.aga e? in ptus. nr r innnl.neopatice. cotaterat5 maia[es. trebuie sdtiioigiend cunimeni. ^i ^i -X -. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. cetputin trei minute. vara am fost la tar5. timp de sddezinfecteze totulin falata. acesta este motivul. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui.dacE faciacasialtfet detratamente. Ba.Astfet. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt.nuin periuta ajunge dedinti. Pentru orice eventuatitate.este periculos. daf am aflat cd. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu.1c6. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. botii. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. trebuie sE fii r5ni.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici. Apoi. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita. Nu gtiu dadd. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & . trebuie sE te obignr. De 9idificit aceea. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. una diir unghii creste inc-arnat5. 9iguriiin e o neplScere. mai mult. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve .

beeste curE aceastd lngenerat. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. diabetic nuorice nefic6. diabeticilor? gonsgd.insd Poate Cei balneard. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos.. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti.. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase .ba[heoclimaterice instatiuni . hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. este beneficS. statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). natura. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd. Ciunget.iu.

aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . arbificiald. iarin attecazuri.. ir* .rrlri n_u fostmutt.Sering. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. pentru ctic. gregeatd.g. s-aobservat cjr**tl *i.NovoPen tinei 4..E Acest = nou. de ultimd.F to .creat despeciat$tii detaNovo Nordisk. . extrem deugor defotosit. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute. iar forta c. care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat. existl grunsemnal sonor.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge. Anultrecut.sti[ou" este oferit gratuit. Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri.ln timput studiitortnsd. siguranlb. pentru de9i. prin intermediut medicitor n^"nO*..njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem. . Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at.. celulele stem s-au transformatin cetute atbe. tnprezent. zi. Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod. celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice.ur. De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. s-a fabricat insutind sinteticd. .un fiecare doz6 addugatS. @ . generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . Dac6. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful