k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

dup5 dar qigurd uscat6. ap5. urinirifrecvente. vremea.' scidereln greutate. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb.diabet. necesare. prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS.T. normal.lna dacd. | . . apetitcrescut.. Prin iSriidiabetutui detipll.?::. risc importanfi.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. 9iunconsult pentru alte investigatii .nocturne. Ecare sunt e E = o o !t o .Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia.face asGriide eforturi semnificative oen. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge. de 9i diabet. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare.are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH. Cu obosegte.deinsuLinS.betul 16nd insutinodefi cienta. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge..valorile pentru abet tratarea acesteia. depistarea [atimp predi.^ -:l Indeobgte 40deani. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z. sea.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll. instalarea tru a cregte secrelia insulind. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo.E L = tl F laronraeazi $ . Const6 in produ.factoride maidevreme. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente.tj Hvrv.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan.v.tSfiigiasedentarismului.

. insulinei.:a . sarcind.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald. 9ipersoanete sau supuse consedentare.Da.dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5.? Demulte ori.dup5.are legEtur5. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic. ponderale. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze. obeze stantstresutui.am suferit 1 I gestafion?I. Chiar foarte mare. inspeciaI dacd diabet.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl. o urm5tori a corpu[ui.ppt prevenr r$cul oe diabet. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS."anrro. @ l"o.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas. responsabite de proMaimu[t. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate.

femeile suntmaiexpuse ete contraindicate.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. declangarea diabetului. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea. pr6jituriLe cucreme ciocolata. dulce.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. gestafionaL. La feIcarbo.mativ ega[5 incazut ambelor sexe.impticit. turta 9iglazuri.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd. caramelu[.ratei pergoa. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. roL. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. giabootul hidrafii.nele care consum6. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. E h^eiaAcori & . Fumatut sunt9i Totugi. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes.

mai Ea este altor afectiuni.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. des observatdgtucozS. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS. producdtoare deinsu[in6. untestde recomand5 deurin5. o diurezE sine dupd individ.Asta. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar.inseamnd. pentru c6 tipl. [ainsutind. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari. ceLutete d.din singe . c6tmai deapd a consumutui sialtmente. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn. Pot insE aceste diagnostic. Areutate un semn su[in5.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu. Senzafia Poate consumE in consecin[5.terea bolii Semnete Analizele mare. simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent.taiabetuiui? ci d. muttor fi simptomuI pentru energie.semn. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6..nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori. acest care semanifestipune dehipergticemie.

*e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l . .75 4. nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (.diabet | | :.9normoponderal preia gtucozd.!t D :grAstme:.*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani.: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5.'. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** . Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:.t r..1 .lc.'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii. II Uuff1 pOE *.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei.tee*r* **!eriile ***sury:*te! . 5= s u b p o n d e r a l te.Tl'_ special. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite.i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec .lismuluii I M C ( 1 8 .. decdt dacd . mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia.t*.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*.. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*. mai mu Lt.:ii IMC= 25-29... $ . E r * J t = a d < IMC= 30-39... ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti.eaf.IMC= 18.rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru.t* Eip i3? insdnge.* fa*? calcuteazd conformformulei: important.'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.9obezitate (grdsime).':.celdintai:. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0. p**iru a *v** **r":tr+li.protos" . E *E*S!*F** 13:i kg.. e a J ! . .9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f .t*s:*nc* e***i.=:r.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.haima' =sange) g !po.in adipos loc sE rdmdnd nele*..11:11=.. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€.::::-' . i="*" 1*""-4 L" ? :"**t. l. ii in *ia?:**rai xehe:-*. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.t".:i Pentru femei.g. i " n r .. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! . recomandatd demedic! ' ldi. *.:. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1.I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.. singurd doza de insutind.* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u. Tocmai deaceea.5 5 f"nr"lnfea..5-24.tat*a :=*A Tn primutrdnd.

br:l::. atac poate manifesta stibiciune.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:..b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. tulburEri pierderea vederii acutd defoame.avii *. o afectiune diabeticd.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap. hiPer. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE). giintimput complicatii noP. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii.ar"-i . iardiabetici[or sotutie. gravd care transpiratie. comb riscul de 9i evita wd8 fi. neurolovascuLar.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE.p1i*a. devor. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat.e di*. hipogticemicS. poate determina e sivedere. " frecvente iJat.9ihlpergticemia.mare a consumului crescut de aterosclerozd. infeclii mai grava sexua[. lati care diverse. hlpogticemiei instatSrii ffi--^. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL.

? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice.l pedubludeadezvottadepresie. restrictiite $i teama decomplicatii. r.mpina poate fi chiar energetic fatat. complicalii preventie sexuaI mascutin. nerespectarea indicate dietei demedic. 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ . s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare.in [ipEFemeile pe sainsutinei. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal. diabetului? medicatiei. r lJr eJret auunrisc aproa. suntesenfiale su. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament.acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS.'-diabeticii . iar contraceptive 9i .Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.

exceptie ora[5. operatii.gente). pancreasuL deminuteinaintea de. dedou6 gticemic cazde:infectii. se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. bo[navuI . medicatie atunci auavut @ t'aor"-i . degrefuri insotite boti[e motiv.Ecare sunt avanta.15-20 numai secretS cdnd parte. chiar accidente. stres. fEcAnd cazurile cu aLimentar. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru. aLe a[imentatiei.dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau . nueste insutinodependent.de givErsdturi. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. cipale.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. unnecesar puline mar doze.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.? lacare mic deinsulinS.nufacfat5.lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet.jele tratamentului intensiv cu insulin5. demi. este in speciaL Din acest La 6-8ore. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini .doza de insulin5. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur.

. .Io/o cazuri zonei injectate din sau.^.insd. s r ^. de insulinS.!. domenuI inferior.u. E ."and"-. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi. sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi).sistemicd.|xo. @ .t!0. s s fi"n. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii. regiunea in acord externd generalizatb.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd.000 d6bohavi. normal? sunt: pentru Ce e de f5. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab. ro9eat5. se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS.t. acoapselor Acesteacu[. insulina? ^ t^^.000 aunevoie detratament cuinsulini. Atergia insutinic6 nodu[i. cumedigia bratetor. secundare irtStnite inacest trata. seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 .ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd.-^ 3. E !t ln Rom6nia.. iar acum tiputui Atteefecte sunt. dimpotrivb.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd. ment rezistenfa lainsulin6..rcinatd.i --^^ v v H v ! u r ! v . de sEpt6mSni.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz.. . ! . suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400..|.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0.

duc[a acestea mdresc dekitograme. integrate. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5. Batoanete simitareAustS. cerealele deturile. mas5 [apiine. orezul doarcAntirite. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia. . inlocuitori lemeia de ozi E . mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides). orincipiile de baz5.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd. p6inea. ve.v6.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice.t^t . dar trebuie consumate gicu caz. pastele. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. b. [aacea E grupd. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate.Ie alimentatiei unui diabetiC? . excesutui acumutarea cumoderafie. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI . . deloc pregdtegte-fi mici lordemoment. Epot consuma f5. Arii5.darpermise! gustEridelicioase . seconsumd fasolea.alimentaliacorecti E care sunt. dacE orice mare atenfie. serecomandi ver[egumele.tn e cuoprdjiturd. .l^^x ^^^^. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi.r5. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui. fructeledulci.rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. nucile.

2 1 1 6 utr udte 7.1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 . Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.6 1 1 3 uE uoPr o 3.onErn €luriJl al alimentelor.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.7 4. proaspbt5. Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20.1 5 36 Lapte debivotitd I 6.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.s q. g la rOO Dupd cemedicul.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A .uturmdtoT regula de3 simpLu.5 4.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.

104 Usturoi - 0.115 .26I Linte .7 40 Mandarine .4 B0 uutul 1 9 5 0 1.3 8.2 26 r37 0.8 0.1 3.1 10 .2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.6 10.5 .7 5.246 cuA w 0udegdind 12 0.2 5. 43.8 45 0.5 L4. cabanos 31.4 1 0.100 Morcov ..115 .5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.8 0.2 L7.-:- 19.24.8 nr n? q qo Pateu de ficat --.2 65 0.7 semigrasd Carne deporc .295 Ceapduscat5 .260 0.2 437 4.6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.7 C6rnati 0.7 33 a ffi 20 lm.L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.2 4.1 8.5 . 2.2 54 0.2 .26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.L77 Fasoteverde .8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.2 5.4 ?qO .6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.

7 650 66 Nuci 0.7 s84 59 3.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.u.9 75.i#.tf.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.€g**ffiffiw 0.1 47 I 0.i"ft!'""1i 30 3.5 I5.6 353 1.i Fdina desecard 1.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.2 74.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .9 3sB .s&.2 10.

El Legurne m. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti . sau suntLegumele.decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere.cglor selen*etrT.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.

brusture etc. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori.: -.E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. apeminerale.* diabet de Nip II. bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. L^^ fx. bduturi carbogazoa$e. indice hipoglicemice {afin. coada-goricelului.infuncliede La vedere.are .incearcd bEuturd dulce. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E .total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. dar . sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere. sub control. iar vrei utrororo 6r|Jd. biuturissi permisE. o limonad5. . J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. '1 I E*. cu stabitind tieeticheta.beau maca. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare. . mugefel. AqFutea sd. 9ibduturilor.)..u". cafea neindulcitS. gi poate . dar gltcemia e tinutd. neindutcitS.recomanddrilemedicutui. obtigean6. mai cusea. oprimd efoar.r o Bere la c petrecere? Sucurile . miere nu face nlci optimEpentrutine. siropsri. vtnufl nelndutcit suculde mere un . rdspunsul un r5. .Eln*irtd. .1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma.neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. infuzii jurde20. dacd sd consumi o 'apd. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci.t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten.iix.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat..

din aleniveluLuigticemiei @n**-. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. s6nge. e fizicE Activitatea boat5. r. . evitarea fizic5. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. legume optimi. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. pe practici (mers bicictetS.prevenim dia.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete.

pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. pauz5 cusau f5rb intre ele. Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS.t. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c.legd.11. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de. investigatii amdnuntite. careil respect5 dispuse lahipertensiune.turadintre pezi. DacE nervos. boti de efect. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. ' 3?. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS. Pentru a evita orice risc. este recomandat -cLrraTiG.vttamine senumErE fasolea verde. Ele constau apet6nd lasedative dinolante. valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl)..facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. prevenim orezul verzi.. cudeficit pre. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd..(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens. aparitia diabetutui. de diabet? impticitin gi fibre. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet.. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge.€ .)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ . g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). apar Inmod regu[at. [ugidiabet.% 4 _ . . Agadar.iJEll#ffil. dealace-orabet.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate.c I T fr grddinSrit etc. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge.

insuline. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da.nge? de dar dinfrunze nusunt.. ad6ugatE decsgl. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui. periferic nervos. minute Oe cu3O de fasote eja . glicemieidin ce esie at*t.3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos.- tsoecialdiabet L *J Un nl. teci ffiffi priet5. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. proPriu-zise dituatinEcqnd .l se deanghinare se defasole undecoct.. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge..@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri.li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*. \E trxista deareduce siste. au acestefecttectte zL demese. .. Legume -*.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. f'nate djn s6. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ. tratament cdau potfi utite.

fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant.trtu_LdruLUrrtia medicutui.r11. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia.jsture este - ?. W?nc*m*r!. -tip.. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti. cumpdra de[aPlafqr.'i.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry.cr. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE.'. se!eq. 6 r u u r u s9i .anfuivq[. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL..^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:.ffJ* .betici? Da. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc. care contine extract de 'E din dedud.I " consumulsmochinetor.se.r.?! ffiflt13.rsJrt'. nu. o P o c o x o e.s6nge.g?-3@-cqqtpe zi 3 l. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.t. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd.tft13{i. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:. rcresc L r E .. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e.. Mierea. Deaceea.'ig.tzaheuui*A"""" @ -din.'*..:'^1Tll'::tl!:10.r o.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante.ru*i.3t3.3uril"*^ pezi..- .^^. inprincipiu betici este detunga duratd.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi. "-r@ .rri.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.

titi.ffiAcupunctura este eficientd. . beltrrS intrediabet ". diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita .ti.rnext'ul i.rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.f.. provocatd ffinm auzit.tiu mai sdgestioneze reugesc r.tu*regide cEestedovedlt t.tnitt.rn[iO.lntroilte... cb tiii[pi. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i .in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd..$' .9a iir.haine poartb atbd 9i u afecfrunii. seconsider6 cronice.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .ratcd.r[iJ.pg::.tor ei.t.c5.ilil#fr{ffi'$trfr @ . totugi Cu O*edit o tehnicd.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t.ta.trt iLt ca[ma acuPunctura .faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.inletegerea inO'.*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .? l"t"nnrr-i . cronicd boata dediabet. In ce constS.

greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. aparatului a valorii Astfel. Htrr afara :ft glicemiei.speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. sensibilitatea perifericS. veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei."ind"-i I € o c. acuratetea vederii. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE. E (E @ . nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei. portabil. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. le. iar o datdtatrei[uni.tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. c !. ln ptus.

imbundtbtegte 16nd.. . ca ugoare.ffi.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5. soorturile dansut. normalE dac5. doud oriPezi. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o.betic? diatoetic? . activitat'ea tlzlca un su$jt dia.... Lucrurite sdpLanifici ortun. caParteobtigatoriu dir este Nu.*-i .i. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta. lut. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate. cd organlsmul in vedere C*gr.Jp. (ptimbErite cubicicleta).trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul... sdte E oiabetul imi dinainte. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind. de rezervS.hipogticemie..r.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb.. ciclisinotu[..oen-uri" ca9i detaliu. Pe deboala cidoarin mare.mai am o E cum aiulF.*fipentruasta. cu insutind . coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. mai greutate scddereain 9i.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS. Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao.Oerate 9i . il. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine. t-o fotosegti la ates.i uii .iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine . gil.1. viat5."#. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL.plecjn sbngelui' circulalra qece. muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. t. in boata. [ui. nuinultimuI E pot sd. n g3T'fi?'fm*i?'3' o.Trebuie celdemdn6.. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i.Particularititil E Pot s5.*.ooateinfluenla cbaiungtucometru.

. care sunt obtigatorii.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td. pevasete anumite limite. care tE inconvenientete botii care. desdnge. o^*n. reducerea 9inusunt dezinteres. suntlegate 9ieisunt de fata botii. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd. 9iaceste trebuie s5. cd dac5. darun aib5. iarin cetatfemeii. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui. afectate dediabet.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. ParteneruI mai lnptus.Cu toate astea.mErr6.sai. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii. seconsider5 cd trebuie.e? sexuaI5. putin mdndnce mai sdrat. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. ingreunate sau chiar afectate.r5.rat etimini tutunul ceea si cafeaua.o @ '. este recomandat sdse diabetic poate s5. consumu[ui desare din mdncare. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor.a unui lngenera[.

r. ilouilie.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O. bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c. iu d..ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.. -oa.*. a corect de in zona este...1'.:l..ili fti abs apanue.'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-.. [a [umrn5 La care dintelui.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice. mai uneireiino. sunt verific6 ocutar6. E n adeV'fat Cd.ol 6 ftdiar fl? ?J'.e 6c trn bft.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra.ffi..titp ..-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.. . de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi.ffii. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de.1ffi recrttice observatit sdafec.il p.ttin generai. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.uLititit.:li? ?:'ii ft :ffi *.pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.. defund men ."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf..rir.i....0.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :..n. i.i.fi..?il'. etaPe sunt pentru dez.irili.*l'. bo]navul. j.*?iS. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il .a.. .mult..tnJ..op"t.fxat. intun.gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS.rn.5ili.vaselor [aprime[e fietratate.cd E *m a. i.1'J"?#Sn:r:l::E::flli.

ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu. trebuie sE te obignr. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd. hipercherapantofr noiseara. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor. timp de sddezinfecteze totulin falata. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. una diir unghii creste inc-arnat5..mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd.iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5.grr15 pentru a evita rositurite. Poart5-i treptat. ^i ^i -X -. la rS. cetputin trei minute. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. De 9idificit aceea. nu[eimp6rti lnprimul16nd. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei.iaLdiabet E roatd.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi.. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. Nu gtiu dadd.dacE faciacasialtfet detratamente. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. dar am observat c5. Practic. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . cotaterat5 maia[es. ?ncetul 9idiabetic. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & ..este periculos.nuin periuta ajunge dedinti. trebuie sE fii r5ni. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor.neopatice.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. Apoi. daf am aflat cd.l a. Pentru orice eventuatitate.aga e? in ptus. tO imi ale€l? utrimut rdnd. acesta este motivul. nr r innnl. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui. trebuie sdtiioigiend cunimeni. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici.iele.Astfet. Lapedichiurd cesimfi undisconfort. Ba. si am muncit-in An-ddine.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei.fJl Diabeticul entsterilizate. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve ."Mi-am propus sd.E t. botii.mer$ la pedichiur5. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor.1c6. Dar iti este mai predispus 9itu. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici.. mai mult. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant. vara am fost la tar5. 9iguriiin e o neplScere..

statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. diabetic nuorice nefic6.iu. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. natura. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc.ba[heoclimaterice instatiuni . 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti.insd Poate Cei balneard. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase . diabeticilor? gonsgd.. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz. beeste curE aceastd lngenerat. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd. este beneficS. hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. Ciunget..

celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd. .g. extrem deugor defotosit. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge.E Acest = nou. celulele stem s-au transformatin cetute atbe. de ultimd. zi. arbificiald. @ . Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind.un fiecare doz6 addugatS..njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. prin intermediut medicitor n^"nO*. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ . iar forta c. Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. pentru ctic.rrlri n_u fostmutt. existl grunsemnal sonor. .sti[ou" este oferit gratuit. gregeatd. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod. . care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat..NovoPen tinei 4. De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc.ur. ir* .creat despeciat$tii detaNovo Nordisk.. s-aobservat cjr**tl *i. sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend.ln timput studiitortnsd.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute. Anultrecut. tnprezent. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . siguranlb.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd. pentru de9i.. iarin attecazuri.F to . din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem. s-a fabricat insutind sinteticd.Sering. Dac6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful