P. 1
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

|Views: 16|Likes:
Published by Tita Ladybug
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi
100 Intrebari Despre Diabet - Femeia de Azi

More info:

Published by: Tita Ladybug on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

k ,<

lr

II|

z )<
ul
o
LU

doar

19i

CJ LU

o O
LU

J

o

(J LU

o_ a
)QN c ) c q i 6 iD-}{ c J v O N OO r' 0)c) o E

i < u

)(o

\c) o_ c

.'Noutdti Terapiicorlltplewtentare, Particularitdti

%ffiffi
diabetul? Am auzit c5,nu toatd lumea are acelagi fei de diabet. Aga este, infuncfie desecretarea insulinei functionare a 9ibuna pancreasului, poate diabetuI fi de tipl(insutinodependent, cudebut juvenit), de tipll[noninsutinodependent, cudebut adutt), desarcind
fooct:tinnal \oveLet'v,,uv, l

T
l

speciatdiab*t r I

l

'

EIULUI

ffi n* c6,te feluri este

ffiCare estecauza
diabetului iuvenil (tip I)?
pricina Apare din faptuluicE organismutigipierde capacitatea deaproduce insu[in5. Sistemulde apdrare aL organismutui numai recunoagte producdtoare caproprii cetutete de insutin6, disirugdndu-te. Botnavii de diabet zaharat detioIauneapdratd nevoie pentru nufabricd deinjecliicu insu[inE aceast5 cantitate supti- ffi n*iste femei caorganismuI sE functioneze. mentarE deinsulind, ceea ceduce predispuse (gestationa[). tadiabetul desarcind la diabetui de ffine ce apare Acesta dispare deregut5 imediatsarcind, sau orice diabetui iri sarcin5? dup5 cefemeia anEscut, darcon- viitoare m5,mic5, gravide Femei[e aunevoie de2-3ori stituie pentru unfactor derisc de- poate dezvolta mai multd insulini (ulterioariJ decdt anteriorclangarea diabetului de acest tin I pentru tl sarcinii, cdplacenta secre- tipll.Pentru cdnuare simptome de diabet? g tEanumifi hormonicare blocheazd anurne, serecomandd cafemeile sb Femeile careauln familie uno5E activitatea insutinei. (sau Existb cazuri fietestate sbceard 3 acest test) rinte oriunfrate/o sor5 cudiabeto incare organismutviitoarei mame din trimestrutatlFlea desarcinS.detipll,care aupeste 25deani, o supraponderatete maia[es, fu- It 9i, F predispozifie mdtoarete G au c5tre c gestationat, diabetuI

5-g#qr$r-1?K,rLk?**N*?11.'
feneir re ozi $

+4

.Ss s{*
%€
Ed, lls*f tu.dt '-*dA*dd, M

;.€ **

**;
'ftt.
'H;:

**{<
'.**q_..

"- *{
=S€_ =-46

":Aq

*{r

Ene ce se declanseaz5, diabetril de tip I?

(gticeinurma anatizelor specifice glicozurie), stabitegte medicuI mie, tratamentut.

La Diabetutde tipIsedeclangeaz6 gitineri slab5,ln Ece este copii cuconstitufie prediabetul? infectiivirate, aexpunerii urma unor prelungrte nu rdsc6nd organismul toxice, stres Apare [asubstante punde [a secretia cumtrebuie mult [apersoanete etc. Cu atAtmai mentine neput6nd familie.de insulinE, zaharatln cuistoric dediabet gticemiei in limite normanivelul mare dec6t mai [e. Aceasta este Ecum lmr oau darnu superioarb admisS, dacd, am sau limita seama pentru a defini at6tdecrescut5 nu diabet? de Toti bo[navii cudiabet diabetut. sunt: Simptomele . poliurie prin perioadd (urinare aceastd in cantitate tipllau trecut tagtucozS. alteratd detolerantd maimare);
. . . . apetit crescutgi sete; greutate; sc6derein obosea16; numeroase infecfiisauvindecarea lenti a rdnilor; . furniciturisauamorfealS la membrelor; nivelul r cind glicemia estefoartemare, apare mirosul demir putred.

ECare sunt ce simptomele prevestesc_^
brediabetul?
este cel PrediabetuL maiadesea clinic Toasimptomatic, prezenfa obezF tu9i,

6t^.n**i

urinirifrecvente. instalarea tru a cregte secrelia insulind. necesare. Simptomete seinstateazd rapid Ei sunt determinate denivetuI crescut atglucozei in s6nge. sea. cudietS sau DacE acest niveI 9i masa Acest tipdediabet sedec[angeazE medicamente.T.' scidereln greutate.deinsuLinS. risc importanfi.tj Hvrv.J:i:?robeze'dinpricin' E cu* rmi dau spune cE egti infaza deprediabet.betul 16nd insutinodefi cienta. normal. Const6 in produ.nocturne. gticemiei dacd vaLoare se afl5 lntre111-125 atunci sepoate ::ii. ^ 9i ' seteextremi PtrLOL O UUUd Z.pancreasul din femeilecu diabetde sarcini au fidut ulteiior diabet de tip ll.^ -:l Indeobgte 40deani. Prin iSriidiabetutui detipll. vremea.tSfiigiasedentarismului. ap5.v. diabetui Simptome[e care trebuie sbingrijo.Nivelul degtucozd dinsdnge se E nar dia. de 9i diabet.face asGriide eforturi semnificative oen.are iardac5 estemaimare de l-26 E canoanume se dlabet c0pi1u1? atunci e posibiLdeia sdsuferi de instaleazH. rareori fiind nevoieeste mai mic de110 atuncieste la persoanele in general adulte. reugind glucoza sEutilizeze din cele normale? s3nge. DiabetuI mdsoar5 dup6 8 oredelaultima de tip Ii? detipllsepoate trata gustare.E L = tl F laronraeazi $ . Ecare sunt e E = o o !t o . apetitcrescut. ... depistarea [atimp predi.diabet.lna dacd. impune uncontro[cerea insuficient5 deinsutinb.ln maiales algticemiei [amedic perioada premerg6toare declan. 9iunconsult pentru alte investigatii . prediabet gi diabetutui detipllpoate fi evitatS. Cu obosegte.factoride maidevreme.valorile pentru abet tratarea acesteia. pentru lnsE rmarea confi tip II gi de ce? juvenrI reze lncazul diabetu[ui sunt: diagnosticului testul trebuie re^de ^+^+ ^ l^. | . dup5 dar qigurd uscat6.?::.

? Demulte ori. sarcind. dupd venirea bebelugumaiales cele obeze.cu instalarea diabetului? de diabet dtabetului I I I I I I I E oacd. @ l"o. Sunt deantecedente[e predispuse invArstS.:a .dispare gticemiei iarvatorite mai riscutui de lurpe[ume. insulinei.ppt prevenr r$cul oe diabet.qr caEEfr#Ee E Greutatea corporald.are legEtur5. 9ipersoanete sau supuse consedentare. superioarE Ecare sunt principalele cauzele ale aparitiei diabeitului de tip I? predispune PrincipaluI factor care [adiabet este cetgenetic. s-a ducerea atdptafi de demonstrat cE sugarii devac5 sunt timpuriu cutapte 9i riscului ei expugi de a dezvolta diabet detipl. Chiar foarte mare. ponderale. responsabite de proMaimu[t."anrro.dup5.Da. obeze stantstresutui. EPar in cazul diabet'uluide tip II? tiplleste influentat $idiabetutde famitiate. o urm5tori a corpu[ui.areo importanfE gestationat dacd diabetuI Persoanete supra. . Unatt poate virus vinovat fi unanume betadin caredistruge cetulete pancreas. inspeciaI dacd diabet.am suferit 1 I gestafion?I. mult expuse sunt riscut r5mbne excesuI de se normatizeaz5. de tip ln partea de instalare a diabetutui estedepus kitograme ins5 llin anii nasterii.

turta 9iglazuri. Incidenta diabetutui este aproxis[Sbindu-i imunitatea.mativ ega[5 incazut ambelor sexe.nele care consum6.ratei pergoa.mare tle diabet? din s6nge tecap bunuI mers alorganismului. La feIcarbo.impticit.monitorizare giunstilde atentS viaf5 s5nitos te potajuta sbprevii aapacfi efortir rno Sla adevd.Estede c6tevbzecide E ori maidesintilnit la adu$i dec6t la copii. Grdsimi[e animale trebuie evitate oe EFemeile sall pentru cdtposibit. gestafionaL. E h^eiaAcori & . pr6jituriLe cucreme ciocolata. giabootul hidrafii. mutie dulciuri $unt Dredispuse Ie diebs{? Consumul exagerat de dulciuri f avorizeazl obezitatea 9i. caramelu[. dulce. Fumatut sunt9i Totugi. Dar zahdruI nueste singuruI aliment risculde care cregte diabet. CeLe mai periculoase suntdutciurile cu un continut mare dezah5r 9icumulte precum calorii. declangarea diabetului. femeile suntmaiexpuse ete contraindicate. roL. 6sJLofrur H Diabetulaparecel maifrecventin iurul ? virstei de 60 de ani. Trebuie refinut pedurata sarcinii:p6n5 ta5%din totugi cdunconsum mare dedubiuri viitoarele mdmici dezvo[t5 diabet nuduce neapirat tadiabet. cdmdresc njvelulb5rbatii au risc mai cotesterotului gidau pes.

din singe . simptome prin votumu[ui cregterea gticemie urgent. pentru c6 tipl. mai Ea este altor afectiuni. tadiabetutde Eoace imi e sete EC6. c6tmai deapd a consumutui sialtmente. producdtoare deinsu[in6. mare consum unui atrage consumate Lichidelor gimanifestdri[e vari.nd poate fi inpancreasuIinceteazd sbcreeze mereu si urinez tot pierderea in s6atace corpuI determindnd timpul.Asta.mdiabet sau de o sursd nevoie de greutate are fErd Coroul majordin Pierderea un risc crescut? I plus pentru are c5numai fi un energiein tucru poate aincerca acest crescut5 desete Nu.taiabetuiui? ci d. De cete indivld La la az6 de 9i care singurete sunt des6nge e[e sunt determinate mai mutte ori.r lsoeciatdiabet semnelealffie zaharat alediabetului gimergi datedeorganism Ascultd semnete dibetut diagnostica etpoate Doar tamedic! Ecare sunt semnelealarmante a1ediabetului? pricinuit5 deoatimensau carente a urmare orica sare bogatEin tatie Cregdeatcoo[. grEsime acdpdta tipllscdderea ins6 tadiabetutde poate trePtat apdrea in greutate correzistentei cucregterea odat6 putui pierdereain Agadar. [ainsutind. muttor fi simptomuI pentru energie.terea bolii Semnete Analizele mare. Senzafia Poate consumE in consecin[5. des observatdgtucozS..inseamnd. ceLutete d.semn. Areutate un semn su[in5. fi consideratd nici nu 6 !t I o f e 5 = Hiperglicemie cresterea conbentratieide glucozS. pestenNelulvalonl de 110 m{/a = Hiooglicemie niveluluide scbdErea glucozi din singe sub nivelulde 50 m{/o . untestde recomand5 deurin5. greutate evident6 nueste foarte 9i poate unsemn. o diurezE sine dupd individ. Pot insE aceste diagnostic. acest care semanifestipune dehipergticemie.

*.!t D :grAstme:. nuomite intenfionat oferiganse optime mentinere de injectiite. ..:ii IMC= 25-29. tafetde este nevore *itm af?ar*a:=* E** s&*.: rft*i ee*srJr** g*rt*ri s*:: Pentru aafla dacd egti supraponde*iime::t* !ip fert=f+*dl rat5.'r:*La**IMC ca rezultat cregterea in greuta.=:r.9obezitate (grdsime).rfiilalG& unde G= greutatea exprimatSin medicutitipermite acest lucru.:. ideatd ta adutti se tevaajuta sE slEbegti. obtine controlutgticemic au p*ntru stimul*r** .'. mai mu Lt. l. II Uuff1 pOE *.tee*r* **!eriile ***sury:*te! .lc. $ .::::-' .in adipos loc sE rdmdnd nele*.t r. nuincerca sE ajustezi (t-150) + (V-20)/ G=50+ 0. .diabet | | :.t*s:*nc* e***i. 5= s u b p o n d e r a l te. recomandatd demedic! ' ldi.'eiee*re 3*-45 de mir:*ie:ii.Insulina stimuleazd cetulete sE * F*. ii in *ia?:**rai xehe:-*. medicul pacientultrebuie sdcolaboreze E Si pentru ainitia tratamente cepot €Str€gr*u.i! tft controtul *3 #ilFa iF*cec .5-24.protos" .1 .9normoponderal preia gtucozd..I =in5[imea exprimat6 incm bine sdurmezi custrictefe dieta gf:t*:-:.:i Pentru femei.tat*a :=*A Tn primutrdnd.celdintai:. hiperlipopioteinemii hypqr:d^qasupra.t* Eip i3? insdnge.IMC= 18.? scidereagreutdtiiprindietdcdnd Greutatea gi.g.eaf. rezuttatul obtinut qo?nmr rltpcto er rO Q i::gr*di*i:tefu:'! .9supraponderal acumuleazE sub formd defesut ' l " i f ..* v+i*ri1*l IMC) 40 obezitatemorbidd. Ete ** * imp*rEant **ni:'*:"rii grci:. singurd doza de insutind.. calcuteaz6-f i indicete demasb prin Majoritatea terapiitor care se " ia **i mie dej*r: ****v*i (lMC) corpora[6 dupiformuta: poate = G/2x1.. E r * J t = a d < IMC= 30-39..5 5 f"nr"lnfea..*? gi-V= v6rsta exprimat6 in ani.Tl'_ special.lismuluii I M C ( 1 8 . decdt dacd ... mai multE care se nl* *e** *i *e*rdr:l ***ier-iia.11:11=.t". Tocmai deaceea...* fa*? calcuteazd conformformulei: important.. e a J ! .':. i="*" 1*""-4 L" ? :"**t.haima' =sange) g !po.s" dedouSori maifrecvent cala restulpopulafi-ei.75 4. i " n r .t*. p**iru a *v** **r":tr+li. insperanta cE acest tucru 9i i*=ai€. *e#uc***urnui d* **r*ehi*r*!i gigr*simi! { aa l c e g sl rb a u r u i r " Fe*urta **idu[at*l . E *E*S!*F** 13:i kg.. nu i* r**tau- ponderal Surplusul seintilneste la bolnavii cu o c = (.

. " frecvente iJat. hiPer. timp mdncare dede nu trebuie Aceste comp[icatii sauca ur. compticatii ale niveI semne ieimdsuri de[aprimele periodice suntob[igatorii. giintimput complicatii noP. tulburEri pierderea vederii acutd defoame. infeclii mai grava sexua[.br:l::.gii1* vas*uiare al* diabetului? g[ucagon subcutanat. gravd care transpiratie. neurolovascuLar. hlpogticemiei instatSrii ffi--^.b*t? auunrisc urmaunuiefortftztc Diabeticit tocnegtlate.mare a consumului crescut de aterosclerozd.suntcelemaiimportante: sunt: ori retinopatie tii Simptomete vascular cerebral o Afecfiuni hipogticemia acute: senzafie durer: decap. bolnavuIministra oridacd maimulte cete prea f f i * o canritatea i9'adminislreazb orise priveazbw ue *emBfiealu mare de insutinb in F*i afe*t& in iimP indelungat. lamedic urinar pentru aleaparatu[ui disfunctii a gice. poate determina e sivedere. o afectiune diabeticd. atac poate manifesta stibiciune.ar"-i . care caueste o afecfiune Se DiabetuI dealcooL. comb riscul de 9i evita wd8 fi.tspecia[diabet _-___C_____- ffiffiffiffiK9ffiffi%ffi de apare dir sdnge ffiea* ** alarrnana*de gtucozS ad[isepoate insutinodependenfi sl:nt *rJn:.zeazd tensir rne r^nlesterol mirit.9ihlpergticemia. a niveluluiindem6ni Scdderea a[armanlb PUt SUdr @ a. devor.e di*.# 9i dec6t in cazul suntceamai[a crer de srnortat dulci Atimentete *si* i:ipogli*emia? ^^"^^^^^l^" -X^X+^--a rtrrur )or to LUofE. iardiabetici[or sotutie.p1i*a. lati care diverse. hipogticemicS. cronice: disfunclii Fste imoortant s6 r Afecfiuni (totdeorigine Vizitete hirp vascularE).avii *.

? Administrarea incorectd ainsulinei sau amedicamentetor antidiabetice. s6nge menopauzd candido9irespectarea propice Bdrbafii diabetici auprobleme cu zele au9iete teren dedezpot pilulete erectia deveni chiar impotenfi Eoianetui duce voltare.mpina poate fi chiar energetic fatat. restrictiite $i teama decomplicatii.Separe cdfemeite diagnosticate pravegherea glucozei fi o complicatie a nive[utui din cudiabet mai mare auunrisc de prematurS.acute sicronice : E Hipe"glicemia e periculbasS. r lJr eJret auunrisc aproa.' cetmaiprobabit din psihotogice pe tensiunii rcauza care o provoacd schema de eS tratament. efortuI afectate de care-tface organismul diabet pot pentru a acoperi necesaruI int6.in [ipEFemeile pe sainsutinei. iar contraceptive 9i . 3 6 o o !t t e fcncrarcur @ . suntesenfiale su. nerespectarea indicate dietei demedic. complicalii preventie sexuaI mascutin. Pentru specifice lor? Ellmporenga poate gitratament.'-diabeticii .l pedubludeadezvottadepresie. diabetului? medicatiei. r. unele infectiidin organism potface concentrafia deglucozi dins8nge sEsard de pragulnormal.devind esteafectarea vasetor 1a depresie? trebuie folosite cuprecaufie 9idoar desdnge cealimenteazd organu[Studii recente audemonstrat cE cuacordutmedicu[ui.

dedou6 gticemic cazde:infectii.de givErsdturi. cipale.? inr dlntalnele E cum se fase tratamentul cu insullnd. exceptie ora[5.jele tratamentului intensiv cu insulin5.? sauintravenos obisnuitd) fiecare diabetic are Administrarea subcuta-Deoarece poate men. care Insutina este singura particutaritSf realizeai[e sa[e. medicatie atunci auavut @ t'aor"-i .dietd deinsulind poate fi afectatd deinsutrnb noastr5)zilnicE depepiata mt'1toace c6nd celelatte sau .lnaintea dac6 chiar femeile cudiabet. degrefuri insotite boti[e motiv.doza de insulin5.? lacare mic deinsulinS. demi. aLe a[imentatiei.nufacfat5. fEcAnd cazurile cu aLimentar.Ecare sunt avanta. nueste insutinodependent. (unuL Doza fiecare cazin dintipurile oentru (cazulbotnavitor ordinard detipl) Insu[ina Loc insulini . unnecesar puline mar doze. stres. areunmaxim activitSfii pentru echiti-nutedup5 necesarE asigurarea p6n5 determinE Alte cauze care [apatru de[ucru.gente). operatii. se aproximativ cu glicemiain natE se execut6 normate atunci limite tine separate terapeutice zE scheme mesetor. nevoie are Diabeticul repetatd pentru necesarS injectarea giin sarcin5 obtrgatorte Ea este gilntipsa prinaportului chiar mese deinsutind pdnd trei celor obicei. bo[navuI . pancreasuL deminuteinaintea de.demodificdriaLe cam La 20-30 gipastile activ6 lnsutina este devine gialeprogramului fizice injectare.15-20 numai secretS cdnd parte. este in speciaL Din acest La 6-8ore. chiar accidente. deactiune brutui Aiin insutind sunt modific5ri ate dozei de survine efectutui iar incetarea dacd ore. seadmit (caLea ElCu* se stabileste cutanatb Prininjectare (inur.

Atergia insutinic6 nodu[i. . sistemic6 este injectabit tea intrauterinS este foarte unu[ dintre efectele secundare m6ncdrimi).sistemicd. regiunea in acord externd generalizatb.cut? modificarea [a[ocu[ 1n acest caz. acoapselor Acesteacu[.000 aunevoie detratament cuinsulini. ment rezistenfa lainsulin6.ffi # ffieeB€me& ale insu[inoterapiei.uneori fiind insotit5 deurticarie d ltrsuLurur E rd 5 . seimpune untratament de Eam diabet de ta co nnl' aliorna desensibitizare sau schimbarea 18 ani.ifintrela'repestb comandSrite medicului vE g care :t Eunde se iqjecteazd. depunerea accen-mare dup5 a 36-a sdpt5mSnd. iar acum tiputui Atteefecte sunt. domenuI inferior.. de insulinS. E .. dimpotrivb. s s fi"n. ! . .!. normal? sunt: pentru Ce e de f5. E !t ln Rom6nia. de sEpt6mSni. secundare irtStnite inacest trata.i --^^ v v H v ! u r ! v . ro9eat5."and"-. @ . se recomandd nagterea [a 37 (E princezarianS. s r ^.Voi putea nagte FEArn?lgr$q insuiinicd..insd.Io/o cazuri zonei injectate din sau. cEmortatitatesuturilor (vdndtdi.u.. cumedigia bratetor. Se intdtnegte tuat5 degrdsimiin vecinEtatea gisemanifesla0.t!0. gireducerea Administrarea reactii La inject5rii.-^ 3. suntinregistrati *i tratati lns6 e bine sE cont deretineti 400. .|.^.t^ ^t r+5^1 t r ^ )dt Lil td. insulina? ^ t^^.rcinatd. subcutanat5 seface tE prin [ocuI atrofia accentuat5 ?n anumite regiuni ate corputui: ab.t.|xo.000 d6bohavi.

Arii5.rilor porumb alteproduse sau potcontine tipuri dezaharurii-nterzise? mutte pofteoradd faptul cd Casi nucazi Pe tbng5 benefice.Ie alimentatiei unui diabetiC? .v6. ve. mesele corectdistributrebuie trei ziteiastfeL ite peparcursul principale mese 9itrei gustdri (semin6nc6 pufingides). pastele. le di etetice alime-nt-e d"in raioanele speciale? gticemia. Batoanete simitareAustS. p6inea.t^t . deloc pregdtegte-fi mici lordemoment. mas5 [apiine. gialte din aceasti alimente cu It fScute-n cas5 Alege dutciurite E aizahdrutui. din dietetice aga-numite Produsele eviL Ecum s5. inofensinusunt tocmai raioane siroput de tentatia dietetice. inlocuitori lemeia de ozi E . duc[a acestea mdresc dekitograme.l^^x ^^^^. dacE orice mare atenfie. . Epot consuma f5. nucile. .rsire dieta uniri diabetic? ocazional Nu. .r5. dulciurile zahirgi ceconlin grisimite suntcontraindicate. orezul doarcAntirite. consumd-te agadar gticemia pentru a-tiridica eventuaI . [aacea E grupd.alimentaliacorecti E care sunt. excesutui acumutarea cumoderafie. dar trebuie consumate gicu caz. integrate. seconsumd fasolea.tn e cuoprdjiturd. serecomandi ver[egumele. orincipiile de baz5.oecare [a-ndesdle ai mereu mi mSnd:cSteva 0e <:*9::-'- HDulciurile trebuie excluse cu din desd. ocazional te rdsfefi 3 renuntdnd important sdcompensezi o orez C' cartofi. b.darpermise! gustEridelicioase . cerealele deturile. fructeledulci.

1 423 LAC]&TN CapavaLPenteteu 283 Lapte devacd integral 3.5 65 ?6 <)O 816nzE topit6 366 Lapte smdntdnit 0.8 4 59 CARNE ?A 4 61 Carne devacd stabE 2.6 1 1 3 uE uoPr o 3.uturmdtoT regula de3 simpLu.4 * L 273 Cagcaval Dobrogea ? ) A . Brdnzd deburduf 369 Telemea deoaie 24 10 305 Tetemea devac6 20. proaspbt5. Cdnt5regte alimentelein stare nugbtitd! g^r^.5 4.s q. g la rOO Dupd cemedicul.onErn €luriJl al alimentelor.1 5 36 Lapte debivotitd I 6.7 4.2 I J f 8f E 26 I 4 Aq trA 155 Carne de 4 90 30 340 .2 1 1 6 utr udte 7.itiva recomanda o dieta echitibratd veiobserva ugor aceste valori pn-n dintabel.5 67 qq )a bdtut devacb 63 2.

5I2 P5trunietrdd5cind 374 Vinete 0.2 437 4.8 45 0.-:- 19.2 .5 L4.L77 Fasoteverde .2 54 0.26L Ridichi Sfectd+o9ie r6ddcind letind re -" CraD ilF:31 ffi.2 65 0.104 Usturoi - 0.4 1 0.8 0.8 0.2 5.7 semigrasd Carne deporc .260 0.5 .4 B0 uutul 1 9 5 0 1.3 8.26I Linte .2 n? B ?o a 40 ?n ffi demiel Carne Carne de Carne de Carne de Satam deSibiu 10.2 26 r37 0..6 35 43 ffi ffi $tiucd Dundre Scrumbie Morun Stavrid 82 VazS+ogie )OO Miclino 7.7 5.2 5.7 40 Mandarine .6 I7I ffi ilLEGUME Coacbze 0.1 10 .L67 lgffi Heringi ffi lcre negre 1.1 3.8 nr n? q qo Pateu de ficat --. 43.6 10. 2. cabanos 31.8 10 52 27 19 4? ?? Trandafir.295 Ceapduscat5 .24.115 .4 ?qO .7 33 a ffi 20 lm.7 C6rnati 0.1 8.2 L7.246 cuA w 0udegdind 12 0.5 .100 Morcov .115 .2 4.

€g**ffiffiw 0.5 15 0/ Paste lara0_ q5 7A A)\ re ffi Pepenegatben .u.s&.i Fdina desecard 1.6 353 1.tf.2 10.3 58 267 Caramete culapte Gem decaise ffiMu*AruRl Castravefi cu Varzd acr5 t Gem de - t q ?? I detrandafiri € Dutceatd 18 CiocotatS culapte 40 ti Pdine atbi \ 50 605 P&lf\$#&Str oiq sa z4i AI t.9 3sB .5 72 348 Arpacag tr@ Gritt €i.5 I5.5 100 4r0 81 336 96 394 58 240 59 244 58 68 1.i"ft!'""1i 30 3.i#.4 68 304 Zahdr f Smochine 55 239 Miere 0.2 1 Fdireirftrnre&re P6ine neagrb Pdinegraham 48 ?& 84 234 51 256 ffi--tg.i*iii*ii***$dtr€$S* W @ **.1 5 23 Biscuitipoputari 1 1 6 7 9 0.7 s84 59 3.2 74.5 L4 11 7I Arahide Portocale Zmeurd Vigine FRUCTE OLEAGF NOASE 44.7 650 66 Nuci 0.1 47 I 0.9 75.

El Legurne m. sau suntLegumele. sau consumalifierti sunt nutrientii aduce vor eteiti nu. morcoc6 uiti nu sd trebuie 1ns6 dieta perioadei cifice 9ibazeazS-ti .decare decele lunb fiecare orofitdin fierbere. fird restricfii suma duPa numai mazdrea fasotea nevoie' 9i are organismuItdu sPe.ibune dacd indiferent lunii viisevorcdntdri trufandate[e cbsunt Fie con.cglor selen*etrT.peete! lePoti care atimentele Cum Pe iar cruzi.

infuncliede La vedere. miere nu face nlci optimEpentrutine.).incearcd bEuturd dulce. sub control.E Uia s cineva $inumaidupd cantitatea c5. biuturissi permisE. coada-goricelului. apeminerale. destulde prMegte C8t sucurile culndulcitori. Prin Apa cu[5m3ie este foarte bund urmare. . dar gltcemia e tinutd. trebuie cumoderatie consumate s E a tt I E b E E .t 'l I biuturi perrntse E Ce b5uturi ii cecitesticu aten.. J' sunt permise diabeticului? permitcelorcu diabet APA! Dar Medicii tesimptu: diabeticuIde tip posibititateasd gi. L^^ fx. '1 I E*.1i91:t"clt indulcitori sunt bune? Berea sepoate consuma. sd lntrebi medicut dacd ailoieoriba c6te ceva cum interzise: sE-fl indutcegti timonada confinutul degtucide aIa[imentelor a9a sunt9ibduturi cumiere.r o Bere la c petrecere? Sucurile . siropsri. brusture etc. gtrcemic?n de plante cu proprietSli dulci.are . . oprimd efoar. cafea neindulcitS.Eln*irtd. mugefel.?nsd ctt mairat vedere un avindln cE are gticemic indice ridicat. cu stabitind tieeticheta. obtigean6. 9ibduturilor. .neindulcite sau indulcite cuedulcoranfi. infuzii jurde20. indice hipoglicemice {afin. bduturi carbogazoa$e.iix.* diabet de Nip II..recomanddrilemedicutui. mai cusea. iar vrei utrororo 6r|Jd. o limonad5.beau maca. dar . vtnufl nelndutcit suculde mere un . rdspunsul un r5.total interzise? cumiere cetmai bine arfi mddacbinvafd despre Aga exist5 mSnc5ruri interzise. dacd sd consumi o 'apd. AqFutea sd.u". neindutcitS. gi poate . bduturi llare consumul lingurife mEnSnce echitibrat unei pezilinsE si bea foarte sdndtos. .: -.

.betu? reduce decafea moderat Consumul dePreventie metodd maibund Cea Eilcum ne aiutd o canueste sedentarismuI contineDesi deoarece dediabet. activitatea tante: careil migcare tiputde de rent Pe periodice gicontroatele stresutui ptimbat. dea Preveni o strategie tui este toate contine care lie echiLibrat6. pe practici (mers bicictetS. s6nge. Ldngb indifedes de c6t Fii activS Poti. parametri [a funclioneze sd suntimPoralimentafte. a nivetul uziin sine uenteazd ceinfl a[imenta-antioxidanli lntr-o Elconstd sEndtos.prevenim dia. e fizicE Activitatea boat5.Ebafeauascade E6u cregteriscul de fac pentru a diabet? preveni diabetul? activitatea flzicd' s5. stitdeviatE riscuL unui adoptarea este evitarea diabetului. din aleniveluLuigticemiei @n**-. r. legume optimi. aceastd gieste sdracd deatimente srupete cE importantd foarte Prevr Pentru in ii gr5simi 9ibogatd 9izaharuri giajut6 organismuI neobezitatea Pe gifructeProasPete.tine dipbetul distant5l La ECe ar trebui s5. evitarea fizic5.

Elcontine glicemii[e douE substanfe iar lorsenormalizeazS. g[icemieipe inmdsurarea stomacut J7 gotgi provocate (consuaglicemiei q Elegumete mutunei bEuturi dutci 9imdsurarea gticemiei dup6 doub ore). dealace-orabet. i:i o P tu tr o c I *rrorr@ .. specialigtii care reduc nivetul zah5rutui din adiabetului este legat dealimentafie sustin cEvitamina De deajutor s6nge. Pentru a evita orice risc.)l Recomandat este lnprevenirea diabetu[uideoarece Ecare este s5faci30deminute demigcareprotejeazd sistemulnostru imu.(capsaicind cru care aratd cdprocesutde aparitie talii clare inacest sens. .legd.facaK*'=o'''"' (adrenatind hormoni care 9icortizo[) pentru a-mi evalua \EFxistd alimente favorizeaz5 e[iberarea zahEru[ui de riscul 0e a dezvolta \dre 4e protej eazd. aparitia diabetutui.. gipoate fi reversibil 9iobezitate ffi. prevenim orezul verzi. e cazulsE faci nigte o viaf6 calm6 inclusiv 9ilinigtitS.. lnimd Degi nuexistd gidihidrocapsaicini) de. careil respect5 dispuse lahipertensiune. [ugidiabet. Agadar.ffi ftiffi-H'&19?1?nereresc G* I I J rl" c. Ele constau apet6nd lasedative dinolante. ' 3?. pauz5 cusau f5rb intre ele.c I T fr grddinSrit etc..€ . investigatii amdnuntite. cudeficit pre. DacE nervos. Un care reduc riscul regim bogatin legume verzi. e6tre ficat9iastfel apare unexces diabet? de diabef? degtucozE in sdnge.11. este recomandat -cLrraTiG.dintre devitamina Dsunt cont-ifriiT6E6?e auacest Cei pierdin greutate. trebuie s5-titestezi a9a-zisele pefond cazuri dediabet niveluIgticemiei din sdnge. Stresulstimuteaz5 secretia a doi Ece analize sd.% 4 _ .t. valorile tale depSgesc intergestionezi ?nvaf5 gi sd-ti stresul valuIconsiderat normal(70pentru sE faci tot posibitul aduce 110 mgldl). apar Inmod regu[at.vttamine senumErE fasolea verde. Statisticite aratb cEpersoanete iuteesreunur pacienti[or 6rdeiui nou depistati cudiabet. pecete stres gi diabet? inclusiv :H:l:. Pflntre acestea Dacd consumdm zitnic multe legume E nxistd.iJEll#ffil.turadintre pezi. boti de efect. de diabet? impticitin gi fibre.

3*teler urmeziun musaisE Desie unete medicamentos.lCIluzielg'plcpsraformd ooirite defrunze din1-2tinll-rte clocotitS. tratament cdau potfi utite.. ptante Pentru nivelul dea sc6dea irroprietatea sdnge.l se deanghinare se defasole undecoct. asupra favorabil \pExistd" gi iegume actioneaz5 in plante? vegetativ. periferic nervos. ad6ugatE decsgl. \E trxista deareduce siste.nge? de dar dinfrunze nusunt. ffi renumit Pentru diabebicafinulneggu? de Da. minute Oe cu3O de fasote eja .insuline.- tsoecialdiabet L *J Un nl.. ai mului 6are pot r-egla doud Sunt Ptante comPticafiite astfet reduc6nd 9i nivelui €licemiei ins!: confin c are beaex!r39I* Se diabetutui. . teci ffiffi priet5. f'nate djn s6.. Se anF n' 250ml Feau 2-3c6nicu ceaiPezt' tdngiefectut nivetuIgticemiei. glicemieidin ce esie at*t. proPriu-zise dituatinEcqnd .li pogticeriria4te? alvia are Si ea @n^*n*.@ scadtoncentratia care otanfete @ decondiment' iurnasubformd sausub ln mdnc6ruri.. au acestefecttectte zL demese. Legume -*.

betici? Da..rri.r. Opoficonsumain cantit5timici -^fj:T @beii**or? ffi ^-i-: zaharina.soeciatdiabet r xff*r*ere#*v#ilge PFi..s6nge.ru*i.r o. care contine extract de 'E din dedud.tft13{i. se!eq. ie ceai e InsLtLlna-Ace€s:.'ig.:'^1Tll'::tl!:10. Acesta sepre-2lilguLledeplanteparEastfe L-1 opSrite cu250 mtde aob ctocotitd.^x ^^^^^ rr r*!!l!qr]3gggi> E n"isrg rrara:*:. -tip. curmdi6i6] # a ft - glicemia? *are scad Efectul lorestedescurtd s\ dura(EUPot lndulci tE.I " consumulsmochinetor.'*..rsJrt'. beiiciior? Beaceaiurite:lj: :]:::i-:''LL. exist5 un *e*i sp*cial p*ntru dia.g?-3@-cqqtpe zi 3 l. "-r@ .t.Lgticemia EUUE r rrr oL Eviti VrLc H rr gtucide sar neindrlcife fnlnsesfi n g?ndulcite s au f o L o s e g t e !n w.?! ffiflt13.'.tzaheuui*A"""" @ -din.trtu_LdruLUrrtia medicutui.jsture este - ?.se.P-?#i*m ffi* g?|tl?ll ry. rcresc L r E .^^.r11. \ mai eficient? e tratament urist este cel Dupa muLfi speciatigti.anfuivq[. o P o c o x o e. celmai efrprodus cient naturist depepiata rom6neascd esteun supliment a[imentar chinezesc. OilqqLinCurE gi m*::!i:1 ef*ciuJ curdd @*'*e. nu.prenErainfuzie ' ($/P* ce perioacld.3uril"*^ pezi.ffJ* . inprincipiu betici este detunga duratd.exist5 ungalcdtuit din pecareil amestec pofi deplante.. de alblne? tratamentulcuplantepentrudiaingenera[.cr.3t3. Mierea. Deaceea..- .'i.fiindeficientedoarc6ndsunt eeAlU"P}teCU ml$f$ consumate constant. W?nc*m*r!.. 6 r u u r u s9i . cumpdra de[aPlafqr.

.tiu mai sdgestioneze reugesc r.r[iJ.rnext'ul i.haine poartb atbd 9i u afecfrunii.$' .titi.tu*regide cEestedovedlt t.lntroilte.ratcd. dureri[e portocaliu' 9r pozitive rezuttate 9ita .faptulcSorganismuttui aceteagi are esteputernic.-*:99:ttneuroPaile de pacienfli suferd care gisd ovindet ffi n aderrd.c5.. provocatd ffinm auzit. in vedere Av8nd inchise deculori lnconjurati sunt pacientut felinc6t .rogul cE faotuI Poate dinamizatoare cele de sau piin imagini tintat.trt iLt ca[ma acuPunctura .? l"t"nnrr-i . . diabetului? este nin-Jti?iauet? biofeedbackul casunedovedit S-a sigurantd' gtiinlific. cronicd boata dediabet.9a iir. seconsider6 cronice. ptdcuteinlesnesc muzici unei cE tete auardtat empirice o unltestuOii metabolismutglucidelor'Etemdresc ] 9i . totugi Cu O*edit o tehnicd.pg::.m Ce euloare face meloterapia*iiir[e I-atpa. cb tiii[pi.rn[iO.ta.t.tnitt.ffiAcupunctura este eficientd.f..insugireinor atbd ceicare nivetulgticemrerdec3t bine a ieducere t..inletegerea inO'. beltrrS intrediabet ". In ce constS.de folositd gi Nerapie in tratarea^ diabet'ului.ilil#fr{ffi'$trfr @ .ti.in cazul bolnavilor de diabeN? trdiesc care ahi Diabeticii culoarea prin autosugesdevrndecare todd mobitd au peretii atbi' cu in camere pecunoagtJrea bazeaz5 iregise de culoare gi.*t omeeste biofeedbackului Tehnica - .tor ei.

speciatdiabet r T Tratamentutunui botnav dediabet detiplsau llurmbregte aducerea gticemiei [aunnivelcAt mai apropiat denormat. E (E @ .tde necesar le este diabeticilor? Unaparat electronic dedimensiglucometruleste uni mici. le. ce alte asnecte trebuie monitorizate in cazul diabetieului? Tensiunea arteriatE. portabil. Htrr afara :ft glicemiei."ind"-i I € o c. ln ptus. sensibilitatea perifericS. iar o datdtatrei[uni. nivetul co(pentru lesterotutui din sSnge prevenirea comp[icafiitor cardlovascutare). veigtiimediat c6nd ceva ein neregul5. greutatea corpora[6 trebuie mentinutd in Limite normate. extrem deutit diabeticitor 9iindispensapentru biL insu[inodependenfilor glicemiei. contro[uI Este pebazd funcfioneazE debaterii ginecesitd instruirea botnavu[ui c6tpriveste metoda corect6 de utitizare. acuratetea vederii. c !. aparatului a valorii Astfel. Ointepdturd in buricul degetutui sau[obu[ urechii este pentru suficientd peecraafigarea nuI glicemiei. ffi&x $slkii 1ls diabet WX ce este glucometrul Si c6. orice diabetic trebuie sdseprezinte la medipentru cuIspeciatist controtgi o eventua[E modificare a schemei detratament. Acest niveltrebuie permanent pentru monitorizat a evita astfeI compLicatiite.

ffi. [ui. ."#. t-o fotosegti la ates..Particularititil E Pot s5.Oerate 9i . (ptimbErite cubicicleta).Jp. cd organlsmul in vedere C*gr. caParteobtigatoriu dir este Nu. normalE dac5.ooateinfluenla cbaiungtucometru. il. asiguri ace9l viata de cuPlu? dar9isuficiente depteci.iil nrfl a[sistemulut regulator un este oiursd sine .. lut. cunoasc5in nerulsi dacbesti insuLionodePendent' legate detaLiite toate deattfeL. Poate cd 9i cazul se dar in care cazuriLe gtucozd Pentru prin atenta ingrrlire frdu fi tinutS'in produce hiPoS[lcemla @r^ao. muL (tarchrchuan orlentatb simnastica badmintonul' qigong) sau Potis6 o facifdrdnict iau Absolut! e Totut ceamaimicE Problemd. de rezervS. coprtu[ui a transmite de sibititatea [6ngb care tine-Lin Permanentb esteo reatitate. mai greutate scddereain 9i. Lucrurite sdpLanifici ortun. Pe deboala cidoarin mare. imbundtbtegte 16nd.aooui demi$care formb orice Absotut sEfie cu conditia bl6nd5.*fipentruasta.. gil.. cu insutind . ca ugoare. doud oriPezi.*.. activitat'ea tlzlca un su$jt dia. fizicd Pe cu fbcutb/practicatS PlScere plimbdriLe' primuLloc sesitueazb alert mai ritm 9icel deoreferatin Urmeazd prtind. nuinultimuI E pot sd.. c6 caz intimoulactivitStirfizicein menlinereauneigreut6tioptimegt' i. diabetut de vostru detabtetele Nuuitanici tine.plecjn sbngelui' circulalra qece. t.1.*-i . in boata.i.i uii .betic? diatoetic? .trebuieAvdnd mi9pentru proiectat fost a uman care tratamentulpe urmezl doariS care [a inactivitatea zitnicS' sdai care medicul.mai am o E cum aiulF...oen-uri" ca9i detaliu. ciclisinotu[.hipogticemie. n g3T'fi?'fm*i?'3' o.r.i dereg[eaz6 s-edentaririi faci it supun sE s6n6toasS.Trebuie celdemdn6. sdte E oiabetul imi dinainte. viat5.''P E Xgr'a?tl?J'uH"1? fizicd' activitate "* ddGtTdb. i itimentatle in Migcarea fun:!i9::lt de modul regulate. taindemdnb la contribuie decontrotaLglrcemrei' o. soorturile dansut.. in bagajuttine insulina Nuimpacheta ci Posdgtie ta..

o^*n. desdnge.Cu toate astea. 9iete dovezi derea-vointd petdng6 sau ln acest caz. gi/sau trebuie sEreduci chiar sd E nste adevS. reducerea 9inusunt dezinteres. . putin mdndnce mai sdrat.a unui lngenera[. pevasete anumite limite. PrimuIsemn dedisfunctie ostimu[are sexuatd intensd ooaie prezenfa este deatbumind inurin6: sddepSgeascd lipsuri.vieti i dediabetic pufind purgisimplu pentru Doar sare partenerul dacd nuaccepcE astfetigi ocrotegte rinichii.nc mai putin sdrat sau E Acfivitatea fd. darun aib5. care tE inconvenientete botii care. ParteneruI mai lnptus. seconsider5 cd trebuie. care sunt obtigatorii. cd dac5. este recomandat sdse diabetic poate s5. consumu[ui desare din mdncare. iarin cetatfemeii.de s-uferit de diabetic trebuie sE consume mai pe urma bolii? gioviat5 ordonatS. iar intr-o [ubrifi erevaginatE insufi cienacesta numaifiltreaz5 urina cum td.am diabet ce-fivareduce tensiunea arteriatS.e? sexuaI5. in extrem devulnerabitiin cazul bdrbafitor. suntlegate 9ieisunt de fata botii. afectate dediabet.sai. Caurmare a prezenteio erecfie maidificit6 9ideduradiabetutui.r5. ingreunate sau chiar afectate.rat etimini tutunul ceea si cafeaua. 9iaceste trebuie s5. functiite rinichiutui sunt tEmai redusS. sarea mEregte tensiunea argtie trebuie sE cE boataitiimpune pun6nd presiune teriatd.mErr6.o @ '.

e 6c trn bft.fi.*.ffi.:l..ol 6 ftdiar fl? ?J'.rn.. "i"'rl atent trebuie condilii' asemenea unete i.titp . -oa.n.. E n adeV'fat Cd.1'. defund men . mai uneireiino. j.*l'.i.i. sE obtigatoriu normal este dec6t mardutce Sativa uriexaface il . bo]navul. i.?il'.ili fti abs apanue..ea trebuie probteme care iLeiceteiasi boala' ilcreeazb pe care echiLibrul sangvine p.. sunt verific6 ocutar6. ...uLititit.. etaPe sunt pentru dez.ttin generai. de semne rezrstentei cuscdderea lmpreund deochi.vaselor [aprime[e fietratate.... bolnavulde predispune infecfii La glice miei' nivelul c..:li? ?:'ii ft :ffi *.5ili.t'ffif#$#* tn partenerulutl' decesul divor!' gradut decompticare O.a. ilouilie.0.r. i.9inu gintaperiai sdngerbri 9iumflerea bucomplicatii[e numai' De :. . iu d.1'J"?#Sn:r:l::E::flli...tnJ.pensionare' diaGtulpoate cE Pentru @ ''-ffi flF.mult.'Jl:[? li'sily:ii:lli BB!H' i'gH$s-. tret cdnd aochiuLui adaptare debacterii dePozitutui diniauza diabet de. [a [umrn5 La care dintelui. intun. a corect de in zona este..op"t."F'' E Stresulesteun Ia^ factor 99€q9'vant uoinaviioediabet? u ilf.fotttttt monitorizat ir-nirtiti Cabucodentare infeclii ta diabet de greutatea sau tacitrt titeretor gingiitor (inflamafia gingivita rra.zen1a gingiei' prininrogirea semanifestd carii? nlu prbOispusla afecliunea Dacd patiidiabetice.*?iS.gingieiin Profunzime) gr efect gi cauzS.ffii...1ffi recrttice observatit sdafec.fxat.-istd riscutorbrrii' gi parodontoza [initamarea giiLor) diabetul [eproduce pecare cale acuitatea mecicutmSsoarS aie.irili..rir..cd E *m a.il p.

1c6."Mi-am propus sd. Lu gt )t 5d I tu-Lt F I dud a picioarelor. mai mult. Lepoti tua cutinegjta stricta gigingiitor. incearci sa-!i cumperi DacE suferi dearterita. tozi(ingrogarea excesivd apietiipe numult dintr-odat5. poate fr periculos in mdsura in care instrumentete nusunt efici..mer$ la pedichiur5. c r p q t e r r s o ri n : c f f o l d o r nnd itii v! lvr urrl! fiind si o stabitrzezi. una diir unghii creste inc-arnat5.mi s-au uscat si ingfogat foarte tare cd. cetputin trei minute.aga e? in ptus. De 9idificit aceea. ?ncetul 9idiabetic.impotriva bacteriiior s-i cariilor? -t { I il picioarele defaptutcS seumfl5in timput zitei. tO imi ale€l? utrimut rdnd. 9iguriiin e o neplScere. cotaterat5 maia[es.dacE faciacasialtfet detratamente. tr Ltr J L n po en r ir o ur t nI n uvt tLtut uc t "u ' . hipercherapantofr noiseara. Ba. Apoi.celi$i gripae trebuie sdaigrlacefeldeusten. trebuie sdtiioigiend cunimeni.iaLdiabet E roatd. Dar iti este mai predispus 9itu.iele.neopatice.am pentru dentard zonete ?n care nu griid Ia ce pantofi gi. sEmergi regutat ta I Eadevbrat cEtrebuie sEaimare d on ic rL r ur r nnirnl rl^ ve . acesta este motivul.l a. s5aiLa tine unptasture cu gipeorice schimbare arelocpe care p'otejezi pietea s5-ti irediat pielea picioarelor. vara am fost la tar5. timp de sddezinfecteze totulin falata. la rS. Poart5-i treptat.. si am muncit-in An-ddine. Pentru orice eventuatitate. Ca tini gipentru etiminarea tartru[ui.Astfet. trebuie sE fii r5ni. Nu gtiu dadd. dar am observat c5. ^i ^i -X -.. +: ^^x sdaigrlji sdtiioigien5 riguroas6 uu il tuELut. a dintilor timbii pedichiura pentru a preintdmpina ansambluI ei. mereu cuochiipe pecdicdie e bine unghii. ins5 poate aerul mai uscat DezinfecteazS-le giminu.Nueste maipredispus pricina din si[e pentru fotosegti igiena zitnici. nu[eimp6rti lnprimul16nd. in a9a felca tatpi) egti trebuiepiciorutsd sepoatd 9imai obilnui. nr r innnl. botii. Lapedichiurd cesimfi undisconfort.E t. e bine s5-ti stimuiezi imunitatea inainte desezonuI rece cu preparate giho.este periculos.nuin periuta ajunge dedinti. naturale E Care pasra de dinti este cea mai eficientd.fJl Diabeticul entsterilizate. daf am aflat cd..iegti sE fotosegti afa E rrebuie s5.sdagraveze regulat pieiii iritatiile sau ate casi evitiorice fetde infeclie tios gi. trebuie sE te obignr. o eventuaid poate sauricealE solicita foarte mult glicemia organism"rt. sdnuaiprobleme cont Eitin6nd o sursd sigurd deinfectii I &* lenenaeazi & .. Aigrldca9ibazinui obligatoriu pe dinli sa te speli sdfiebine dezinfectant.grr15 pentru a evita rositurite. Practic. Anunf5 dupifrecare masicuo periufa pedichiurista deboata decare suferi cu firemoi9ipastS dedinfi cu sd-ti fac5 9iroag-o acest hater continut ii ridicat defluor.

iu. 9i minera[5 aPa din Otigoetementete CdtimdOtdnegti.ba[heoclimaterice instatiuni . hormonatS' insecretia enzimaticd 9i mai bune aPe deta ori carbogazoase Brbdet sau alcatine aPe[e sunt bune mai minerale Pentru un Ce[e Covasna. este stafiunite hidromineral renate'Tratamentul decomPlicatii nusufere dela ctorurate alcaline apele sau celuimedicamentos. diabeticilor? gonsgd. adiuvant deattd sau heoatice cele sunt bune Foarte S8ngeorz.. Ciunget. bine gisd stabititd sdfiebine mentafia Tinca Bodoc. diabetic nuorice nefic6. statiune lntr-o merge de o astfel carese oot bucura diabetut sEaibd trebuie decurd ta (stabit). natura. de [a sutfuroase activltatea rolimPorlantin un EICaresunt cele au de[aGovora sulfurate apele negti. Dornei Vatra si gdsescin se care diabetic? $ carbogazoase ..insd Poate Cei balneard. f*r* psriPe$ii Ecura balneoclimatericS. beeste curE aceastd lngenerat. oioteranfd compensat medicagtucozd sPecificatd. este beneficS.

sefacincontinuare pentru studii ase vedea dacd aceasta este sau nucancerigend. s-aobservat cjr**tl *i.un fiecare doz6 addugatS. celuleh stem auarunsin oan_ gis-au creas dezvoltailn celutete betapancreaiice. aceasta poate fi reintrodusbin cartugul deinsutind g rau . care nuaumaiatacat celulele pancreatice giastfetgticemia s_a normalizat.E C durerealntepdturiifiind mutt diminuatd.ur. pentru ctic. Ea are ostructurd simitar6 insutinei umane g echitibreaz6 nivelutde glucoz6 din s6ngein acetagi mod.creat despeciat$tii detaNovo Nordisk. iar forta c. . s-a fabricat insutind sinteticd. Scata degradare afostmbritd pentru a putea fi observatS cuugurinfa doza ceicu 9idecatre vederea afectatd.E Acest = nou... tnprezent. generalie e un stilou Deja existd unnou dispozitiv deinjectare a insu_ .g. Anultrecut. Are forma unui gr stitou poate fi ugor depurtatin permanenf6.sti[ou" este oferit gratuit. Acesttip deinsutind separe cdasiguri uncontrolmaiprecis asupra nivetutui de glucozi din sdnge.rrlri n_u fostmutt. siguranlb.tili stimuleazb cregterea anumitortipuride p6nd celute.ln timput studiitortnsd. . Transptantul decetute stem aavutcarezultat dou6 mecanisme deacttune:in unete cazuri. pentru de9i. arbificiald.speciatdiabet r - IVoutAli Dqa14 diabetici detip I au scapat de dependenta de insulin6 in urma unuitratament-experiment cu celule stem. existl grunsemnal sonor..Sering.njectare buie sdapegr dispozitivutpentru s-a micgorat mutl :E tocmal pentru aasigura oadministrare pentru facitd oricine. gregeatd. extrem deugor defotosit. ir* . de ultimd. . Celulelestem vor fi tratamentul de viitor aI diabetului Insulind. De aici tasuspectarea cdarputea favoriza aparifia canc. Dar marele eiatueste cEseadminiskeazd pe doar o a'at. din aisetectat o cantrtate maimare deinsutind. Dac6.F to .NovoPen tinei 4. celulele stem s-au transformatin cetute atbe. zi. iarin attecazuri.. utite ln producerea insufinei gicare determind disparifia diabetulur. prin intermediut medicitor n^"nO*. @ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->