Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN Nr. 2006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1.271 200!

pentru aprobarea "reci#$rilor privind structura codurilor I%&N aferente conturilor de c'eltuieli (i venituri bu)etare* precum (i conturilor de disponibilit$i desc'ise la unit$ile +re#oreriei ,tatului -.I+-N+/ .INI,+-R01 2IN&N3-1OR "0%1I4"0%1I4&+ 5N/ .ONI+OR01 O2I4I&1 NR. 607 din 17 decembrie 2013 5n temeiul prevederilor art. 10 alin. 8!9 din :ot$r;rea <uvernului nr. 3! 2007 privind or)ani#area (i funcionarea .inisterului 2inanelor "ublice* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* (i ale art. 1= alin. 83>19 din Ordonana de ur)en$ a <uvernului nr. 76 2012 privind stabilirea unor m$suri de reor)ani#are ?n cadrul administraiei publice centrale (i pentru modificarea unor acte normative* aprobat$ cu modific$ri (i complet$ri prin 1e)ea nr. 71 2013* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* viceprim@ministrul* ministrul finanelor publice* (i ministrul dele)at pentru bu)et emit urm$torul ordin/ &R+. I Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.271 200! pentru aprobarea "reci#$rilor privind structura codurilor I%&N aferente conturilor de c'eltuieli (i venituri bu)etare* precum (i conturilor de disponibilit$i desc'ise la unit$ile +re#oreriei ,tatului* publicat ?n .onitorul Oficial al Rom;niei* "artea I* nr. 613 din 3 septembrie 200!* se modific$ dup$ cum urmea#$/ 1. &rticolul 2 va avea urm$torul cuprins/ A&R+. 2 Direcia )eneral$ tre#orerie (i contabilitate public$* Direcia )eneral$ de tre#orerie (i datorie public$ (i Direcia )eneral$ a te'nolo)iei informaiei* precum (i direciile )enerale re)ionale ale finanelor publice (i a municipiului %ucure(ti vor lua m$suri pentru ducerea la ?ndeplinire a prevederilor pre#entului ordin.A 2. &neBa se modific$ dup$ cum urmea#$/ a9 1a articolul 1* alineatele 819 @ 839 (i 8=9 vor avea urm$torul cuprins/ A819 ,tructura codurilor I%&N ale conturilor de venituri (i c'eltuieli desc'ise la unit$ile +re#oreriei ,tatului se formea#$ ?n conformitate cu prevederile Re)ulamentului %$ncii Naionale a Rom;niei nr. 2 200! privind utili#area codurilor I%&N ?n Rom;nia* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* din 2! de caractere alfanumerice* astfel/ &9 4odificarea codurilor I%&N ale conturilor de venituri bu)etare ale bu)etului de stat* bu)etelor locale* bu)etului asi)ur$rilor sociale de stat* bu)etului asi)ur$rilor pentru (omaC* bu)etului 2ondului naional unic de asi)ur$ri sociale de s$n$tate* bu)etului 2ondului pentru mediu* bu)etului +re#oreriei ,tatului* bu)etului creditelor eBterne* bu)etului creditelor interne* bu)etului fondurilor eBterne nerambursabile* bu)etului aferent activit$ii de privati#are* bu)etului instituiilor publice finanate inte)ral sau parial din venituri proprii* bu)etului instituiilor publice autonome*

bu)etului activit$ilor finanate inte)ral din venituri proprii ?nfiinate pe l;n)$ unele instituii publice/ a19 pentru conturile de venituri ale bu)etului de stat* bu)etelor locale* bu)etului asi)ur$rilor sociale de stat* bu)etului asi)ur$rilor pentru (omaC (i bu)etului 2ondului naional unic de asi)ur$ri sociale de s$n$tate desc'ise anterior datei de 31.12.2013 r$m;n valabile codurile I%&N )enerate anterior acestei date* ?n urm$toarea structur$/ RO ## +R-D EEE cccccccc BBBBB* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ EEE F codul de identificare unic al unit$ilor teritoriale ale +re#oreriei ,tatului* prev$#ut ?n aneBa care face parte inte)rant$ din pre#entele preci#$riG @ cccccccc F codul contului de venituri sau de c'eltuieli bu)etare desc'is potrivit planului de conturi al +re#oreriei ,tatuluiG @ BBBBB F = caractere repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera H. 1itera H se utili#ea#$ p;n$ la completarea inte)ral$ a celor 2! de caractere ale codului I%&N. -Bemplu/ codul I%&N aferent contului de venituri ale bu)etului de stat nr. 20.1!.01.11.02 II&cci#e ?ncasate ?n vam$ din importul de ben#in$ f$r$ plumbJJ* desc'is la +re#oreria operativ$ %laC* este/ RO63+R-D003201!011102HHH* ?n care/ @ 63 F cifra de control atribuit$ ?n sistem informatic pentru &cci#e ?ncasate ?n vam$ din importul de ben#in$ f$r$ plumb la +re#oreria operativ$ %laCG @ 003 F codul de identificare unic al +re#oreriei operative %laC* conform aneBeiG a29 pentru conturile de venituri ale bu)etelor prev$#ute la lit. a19* care se desc'id ?ncep;nd cu data de 1 ianuarie 201!* ca urmare a modific$rilor care se introduc ?n 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* denumit ?n continuare Ordinul nr. 1.7=! 200=* dup$ aceasta dat$* codurile I%&N au urm$toarea structur$/ RO ## +R-DEEE tt s cccccc BBBB* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ EEE F codul de identificare unic al unit$ilor teritoriale ale +re#oreriei ,tatului* prev$#ut ?n aneB$G @ tt F contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatuluiG @ s F sursa de finanare* care se completea#$ cu litera II&JJ repre#ent;nd sursa IIInte)ral de la bu)etJJG

@ cccccc F indicator din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare 8capitol @ format din primele dou$ caractere numerice din clasificaie subcapitol para)raf9. 5n situaia ?n care detalierea subdivi#iunilor de venituri bu)etare din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* este efectuat$ numai la nivel de capitol (i subcapitol* cele dou$ caractere aferente para)rafului se completea#$ cu II00JJG @ BBBB F ! caractere repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera HG a39 pentru conturile de venituri bu)etare ale bu)etului 2ondului pentru mediu (i bu)etului +re#oreriei ,tatului* ?ncep;nd cu 1 ianuarie 201!* codurile I%&N au urm$toarea structur$/ @ pentru bu)etul 2ondului pentru mediu/ RO ## +R-DEEE 20 I cccccc BBBB* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ EEE F codul de identificare unic al unit$ilor teritoriale ale +re#oreriei ,tatului* prev$#ut ?n aneB$G @ 20 F contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatului* respectiv 20 IIKeniturile bu)etelor instituiilor publice din administraia public$ central$JJG @ I F sursa de finanare IIbu)etul 2ondului pentru mediuJJG @ cccccc @ indicator din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare 8capitol @ format din primele dou$ caractere numerice din clasificaie subcapitol para)raf9. 5n situaia ?n care detalierea subdivi#iunilor de venituri bu)etare din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* este efectuat$ numai la nivel de capitol (i subcapitol* cele dou$ caractere aferente para)rafului se completea#$ cu II00JJG @ BBBB @ ! caractere repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera HG @ pentru bu)etul +re#oreriei ,tatului/ RO ## +R-DEEE 20 L cccccc BBBB* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ EEE F codul de identificare unic al unit$ilor teritoriale ale +re#oreriei ,tatului* prev$#ut ?n aneB$G @ 20 F contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatului* respectiv 20 IIKeniturile bu)etelor instituiilor publice din administraia public$ central$JJG

@ L F sursa de finanare II%u)etul +re#oreriei ,tatuluiJJG @ cccccc @ indicator din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare 8capitol @ format din primele dou$ caractere numerice din clasificaie subcapitol 00 @ pentru para)raf9. 5n situaia ?n care detalierea subdivi#iunilor de venituri bu)etare din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* este efectuat$ numai la nivel de capitol (i subcapitol* cele dou$ caractere aferente para)rafului se completea#$ cu II00JJG @ BBBB @ ! caractere repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera HG a!9 pentru conturile de venituri bu)etare care se desc'id ?ncep;nd cu data de 1 februarie 201! aferente bu)etelor instituiilor publice autonome* cu eBcepia 4asei Naionale de &si)ur$ri de ,$n$tate* bu)etelor instituiilor publice finanate inte)ral sau parial din venituri proprii* bu)etelor activit$ilor finanate inte)ral din venituri proprii ?nfiinate pe l;n)$ unele instituii publice* bu)etului creditelor eBterne* bu)etului creditelor interne* bu)etului fondurilor eBterne nerambursabile* bu)etului aferent activit$ii de privati#are* bu)etului fondului de risc* codurile I%&N au urm$toarea structur$/ RO ## +R-DEEE tt s cccccc BBBB* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ EEE F codul de identificare unic al unit$ilor teritoriale ale +re#oreriei ,tatului* prev$#ut ?n aneB$G @ tt F contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatuluiG @ s F sursa de finanare* care se completea#$* dup$ ca#* astfel/ % @ credite eBterne 4 @ credite interne D @ fonduri eBterne nerambursabile - @ activit$i finanate inte)ral din venituri proprii 2 @ inte)ral venituri proprii < @ venituri proprii (i subvenii : @ bu)etul aferent activit$ii din privati#are 1 @ fond de riscG @ cccccc @ indicator din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare 8capitol @ format din primele dou$ caractere numerice din clasificaie subcapitol para)raf9. "entru sumele aferente surselor de finanare % (i 4* indicatorul IIccccccJJ se completea#$ cu II666666JJ. 5n situaia ?n care detalierea subdivi#iunilor de venituri bu)etare din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare este efectuat$ numai la nivel

de capitol (i subcapitol* cele dou$ caractere aferente para)rafului se completea#$ cu II00JJG @ BBBB @ ! caractere repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera H. %9 4odificarea codurilor I%&N ale conturilor de c'eltuieli bu)etare ale bu)etului de stat* bu)etelor locale* bu)etului asi)ur$rilor sociale de stat* bu)etului asi)ur$rilor pentru (omaC* bu)etului 2ondului naional unic de asi)ur$ri sociale de s$n$tate* bu)etului 2ondului pentru mediu* bu)etului +re#oreriei ,tatului* bu)etului creditelor eBterne* bu)etului creditelor interne* bu)etului fondurilor eBterne nerambursabile* bu)etului aferent activit$ii de privati#are* bu)etului fondului de risc* bu)etului instituiilor publice finanate inte)ral sau parial din venituri proprii* bu)etului instituiilor publice autonome* bu)etului activit$ilor finanate inte)ral din venituri proprii ?nfiinate pe l;n)$ unele instituii publice este urm$toarea/ RO ## +R-D tt s cccccccccccc B* ?n care/ @ RO F codul de ar$G @ ## F dou$ caractere numerice de verificare* repre#ent;nd cifra de controlG @ +R-D F caracterele corespun#$toare codului %I4 al +re#oreriei ,tatuluiG @ tt F contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatuluiG @ s F sursa* care se completea#$* dup$ ca#* astfel/ Nomenclator surse/ & @ inte)ral de la bu)et % @ credite eBterne 4 @ credite interne D @ fonduri eBterne nerambursabile - @ activit$i finanate inte)ral din venituri proprii 2 @ inte)ral venituri proprii < @ venituri proprii (i subvenii : @ bu)etul aferent activit$ii din privati#are I @ bu)etul 2ondului pentru mediu L @ bu)etul +re#oreriei ,tatului 1 @ fond de risc @ cccccccccccc F indicator clasificaie 8capitol @ format din primele dou$ caractere numerice din clasificaie subcapitol para)raf titlu articol alineat9. 5n situaia ?n care detalierea subdivi#iunilor de c'eltuieli bu)etare din 4lasificaia indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* nu este efectuat$ la nivel de capitol subcapitol para)raf titlu articol alineat* subdivi#iunile de c'eltuieli bu)etare lips$ se completea#$ cu II00JJG @ B F caracter repre#ent;nd c;mp 'a(urat cu litera H. -Bemplu/ 5n ca#ul unei instituii publice din sectorul administraiei publice centrale* finanat$ inte)ral de la bu)et* care efectuea#$ pl$i de la capitolul =1.01

II&utorit$i publice (i aciuni eBterneJJ* subcapitolul =1.01.01 II&utorit$i eBecutive (i le)islativeJJ* para)raful =1.01.01.01 II&dministraia pre#idenial$JJ* titlul 10 II4'eltuieli de personalJJ* articolul 10.01 II4'eltuieli salariale ?n baniJJ* alineatul 10.01.0! II,por de vec'imeJJ* codul I%&N aferent contului de c'eltuieli bu)etare 23.&.=1.01.01.10.01.0! este/ RO ## +R-D 23 & =1010110010! B* ?n care/ RO F codul de ar$G ## @ cifra de control atribuit$ ?n sistem informaticG 23 @ contul sintetic din planul de conturi al +re#oreriei ,tatuluiG & @ sursa de finanare IIInte)ral de la bu)etJJG =1010110010! @ indicator clasificaie 8=1 capitol* 01 subcapitol* 01 para)raf* 10 titlu* 01 articol* 0! alineat9G B @ c;mp 'a(urat cu litera H. Instituiile publice care ?n formularul II2i(a entit$ii publiceJJ au declarat c$ fac parte din II,ectorul specialJJ utili#ea#$ coduri I%&N aferente conturilor de c'eltuieli bu)etare care au ?n structura lor completat II00JJ la subcapitol* para)raf* articol (i alineat. 4odurile I%&N aferente conturilor de c'eltuieli bu)etare ?n structura prev$#ut$ la pre#enta liter$ se utili#ea#$ astfel/ @ ?ncep;nd cu data de 1 ianuarie 201! @ pentru sursele de finanare &* I* LG @ ?ncep;nd cu data de 1 februarie 201! @ pentru sursele de finanare %* 4* D* -* 2* <* :* 1. 829 4odurile I%&N ale conturilor de venituri bu)etare se afi(ea#$ la sediul unit$ilor +re#oreriei ,tatului. 839 4odurile I%&N ale conturilor de c'eltuieli bu)etare se comunic$ de c$tre unit$ile +re#oreriei ,tatului instituiilor publice pe numele c$rora aceste conturi sunt desc'ise. .......................................................................... 8=9 Orice modificare sau completare a codurilor I%&N aferente conturilor de c'eltuieli (i venituri bu)etare* ca urmare a modific$rii (i complet$rii 4lasificaiei indicatorilor privind finanele publice* aprobat$ prin Ordinul nr. 1.7=! 200=* cu modific$rile (i complet$rile ulterioare* se public$ pe site@ul .inisterului 2inanelor "ublice. .odific$rile sau complet$rile codurilor I%&N aferente conturilor de venituri bu)etare se afi(ea#$ la sediul unit$ilor +re#oreriei ,tatului.A b9 &rticolul 3 se abro)$. c9 &neBa se modific$ (i se ?nlocuie(te cu aneBa care face parte inte)rant$ din pre#entul ordin. &R+. II "revederile pre#entului ordin intr$ ?n vi)oare la data de 1 ianuarie 201!. &R+. III "re#entul ordin se public$ ?n .onitorul Oficial al Rom;niei* "artea I.

Kiceprim@ministru* ministrul finanelor publice* Daniel 4'ioiu p. .inistrul dele)at pentru bu)et* <'eor)'e <'er)'ina* secretar de stat %ucure(ti* 13 decembrie 2013. Nr. 2.006. &N-H& 1 8&neBa la preci#$ri9 4od unic de identificare a unit$ilor +re#oreriei ,tatului
__________________________________________________ | Cod | Denumire | |_____|____________________________________________| | 700 | Trezorerie operativ Bucureti | |_____|____________________________________________| | 701 | Trezorerie operativ Sector 1 | |_____|____________________________________________| | 702 | Trezorerie operativ Sector 2 | |_____|____________________________________________| | 703 | Trezorerie operativ Sector 3 | |_____|____________________________________________| | 704 | Trezorerie operativ Sector 4 | |_____|____________________________________________| | 705 | Trezorerie operativ Sector 5 | |_____|____________________________________________| | 70 | Trezorerie operativ Sector | |_____|____________________________________________| | !!! | Trezorerie operativ centra" | |_____|____________________________________________|

@@@@@@@@@@@@@@@