Sunteți pe pagina 1din 207

EDITURA UNIVERSITAR

Bucuresti

E U
REVISTA
FORUMUL 1UDECTORILOR
Uniunea Na(ional a 1udectorilor din Romnia
Revist trimestrial de atitudine si studii juridice
Nr. 1/2009
2 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Tehnoredactare: Ameluta Visan
Coperta: Ctlin Chirit
Angelica Badea
Copyright 2009
Editura Universitar
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Blcescu nr. 27-33,
Sector 1, Bucuresti
Tel./Fax: 021 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactiaediturauniversitara.ro
EDITUR RECUNOSCUT DE CONSILIUL NATIONAL AL CERCETRII
STIINTIFICE DIN NVTMNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.)
Toate drepturile asupra acestei lucrri sunt rezervate pentru Editura Universitar si
Asociatia Forumul Judectorilor din Oltenia
Distributie: tel/Iax: (021) 315.32.47
(021) 319.67.27
comenziediturauniversitara.ro
IMPORTANT
Revista Forumul Judectorilor apare trimestrial si se difuzeaz numai pe baz de
abonament.
Pre[ul unui exemplar este 30 lei, n acest pre[ fiind incluse i cheltuielile de difuzare,
iar costul unui abonament anual este de 100 lei (4 numere).
To[i cei interesa[i n a contracta un abonament o pot face prin una din urmtoare
modalit[i:
- direct la sediul editurii din Bd. Nicolae Blcescu nr. 27-33, Bloc Unic, Scara B, Etaj 4,
Apartament 38, Sector 1, Bucureti
- prin mandat potal sau ordin de plata n contul Editura Universitar nr.
RO58RNCB0285004668690001 deschis la Banca Comercial Romn Sucursala Unic
- prin telefon/fax la numerele 021-315.32.47, 021-319.67.27
- prin e-mail la adresa secretariat@editurauniversitara.ro.
lSSN 2065-8745
Revista Forumul Judectorilor Nr. 1/2009 3
REVISTA FORUMUL JUDECTORILOR
Director:
- judector Drago Clin
Redactor-ef:
- judector Adrian Neacu
Redactor-ef adjunct:
- judector Ionu Militaru
Colegiul de redacie:
- judector Roxana Lctuu
- judector Loreley Mirea
- judector Angelica Cruceanu
- judector Simona Kovcs
- judector Gabriel Caian
- judector Paula Andrada Coovanu
Colegiul tiinific:
- judector lector univ. dr. Lavinia Lefterache
- judector lector univ. dr. Dana Cigan
- judector lector univ. dr. Ctlin Chiri
- conf. univ. dr. Daniel-Mihail andru
- Mihai Banu
Colaboratori:
- profesor Mdlina Iulia Vntu
- judector Andreea Vasile
- Vito Monetti, il sustituto Procuratore
Generale della Cassazione, Italia
- Judge Alex Kozinski, Chief Judge of the
United States Court of Appeals for the
Ninth Circuit
- judector Miguel Carmona Ruano,
Presidente de la Audiencia Provincial
de Sevilla, Espana
- profesor Daniel James Beers, Indiana
University, U.S.A.
- Antonio Cluny, Procurador Geral
Adjunto en los Tribunales Supremo de
Portugal.
Revista Forumul Judectorilor este editat, pentru Uniunea Naional a Judectorilor din Romnia,
de asociaia profesional Forumul judectorilor din Oltenia.
4 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Lista principalelor abrevieri
C. Ap. Curtea de Apel
C.E. Comunit[ile Europene
CEDO Curtea European a Drepturilor Omului
CJCE Curtea de Justi[ie a Comunit[ilor Europene
Conven|ia Conven[ia European a Drepturilor Omului
C.S.M. Consiliul Superior al Magistraturii
Dalloz Recueil le Dalloz
Dec. civ., pen. Decizia civil, penal
D.N.A. Direc[ia Na[ional Anticorup[ie
D.I.I.C.O.T. Direc[ia de lnvestigare a lnfrac[iunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism
I.N.M. lnstitutul Na[ional al Magistraturii
nch. ncheierea
.C.C.J. nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
J.O.U.E. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jud. Judectoria
M.J.L.C. Ministerul Justi[iei i Libert[ilor Cet[eneti
M. Of. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
n.a./ n.n. nota autorului / nota noastr (urmat de ini[ialele autorului)
n.t. nota traductorului
O.N.U. Organiza[ia Na[iunilor Unite
S. civ., pen., com., cont. adm. Sec[ia civil, penal, comercial, de contencios administrativ
sent. civ., pen. Sentin[a civil, penal
subl. ns. Sublinierea noastr (a autorului)
TFP Tribunalul Func[iei Publice al Uniuniunii Europene
TPI Tribunalul de Prim lnstan[ al Comunit[ilor Europene
Trib. Tribunalul
TUE Tratatul privind Uniunea European
TCE Tratatul instituind Comunitatea European
UE Uniunea European
U.N.J.R. Uniunea Na[ional a Judectorilor din Romnia
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 5
Cuprins
EDITORIAL
Drago CIin - Vremea faptelor ................... 9
Lavinia Lefterache - Scurte observa[ii privind
i mpactul coduri l or de procedur asupra
sistemului judiciar ........................................... 11
Adrian Neacu 2009, anul sindicalizrii
judectorilor? .................................................. 13
ATITUDINI
Ionu( MiIitaru - Adevr sau provocare:
respectarea independen[ei justi[iei ................. 16
Ciprian Coad - Priorit[i actuale ale sistemului
judiciar n contextul strategiei de reform ....... 18
Adrian Neacu - mbunt[irea transparen[ei
activit[ii Consiliului Superior al Magistraturii.
Solu[ia societ[ii civile si amediului profesional 32
Cristi DaniIe( - Consiliul Superior al Magistraturii
competen[e nelegale n domeniul deontologiei
magistra[ilor .................................................... 41
Adrian Neacu - Publicarea integral a
hotrrilor judectoresti .................................. 41
Adrian Neacu - Jurindex - indexul jurispruden[ei
na[ionale......................................................... 58
PauIa-Andrada Co(ovanu, Cristi DaniIe( -
Remunerarea magi stra[i l or - condi [i e a
independen[ei justi[iei ..................................... 63
Drago CIin, Sergiu-Leon Rus - Discriminarea
generat de jurispruden[a Sec[iei de contencios
administrativ si fiscal a .C.C.J. n materia
gradului profesional al procurorilor Direc[iei
Na[ionale Anticorup[ie si Direc[iei de nvestigare
a nfrac[iunilor de Criminalitate Organizat
si Terorism ..................................................... 71
Roxana Lctuu, Ionu( MiIitaru - Practica
neuni tar n i nterpretarea di spozi [i i l or
legale privind remunerarea magistra[ilor
stagiari ............................................................ 80
Roxana Lctuu, AngeIica Cruceanu -
Recrutarea magistra[ilor - garan[ie principal
a independen[ei acestora ............................... 90
Hora(ius Dumbrav, Drago CIin - Detasarea
judectorilor si procurorilor la alte autorit[i
publ i ce dect i nstan[el e sau l a i nsti tu[i i
publice ............................................................ 105
AntoaneIa FIorescu, Drago CIin -
Exercitarea func[iei de judector n Romnia
si n al t stat di n Uni unea European.
Compatibilitate. ............................................... 110
Lord Justice Thomas - Perspective asupra
consiliilor magistraturii .................................... 112
GabrieI Caian - Nivelul si evolu[ia corup[iei din
Romni a refl ectate n rapoarte ofi ci al e
si independente .............................................. 118
Hora(ius Dumbrav, Drago CIin - The
Evol uti on of the Judi ci al System i n
Romania during the Past 60 Years ................. 123
Marius BuIancea - ndependence of
Magi strates as a Guarantee to Reduce
Pol i ti cal Corrupti on. Speci fi c Case of
Prosecutors in Romania ................................. 132
Drago CIin - ndpendance de l a
magistrature et lutte contre la corruption ........ 135
Dana Cigan - La place et le role des juges et
des procureurs dans un tat dmocratique .... 138
Adina Daria Lupea - U.S. Judicial System ..... 141
STUDII JURIDICE
Drago CIin, Hora(ius Dumbrav - Discu[ii
asupra constitu[ionalit[ii art. 55 alin. 1
si 2 din Legea nr. 304/2004 ............................ 144
AmaIia-CeciIia MoIeanu - Proba[iunea n
materia infrac[iunilor de corup[ie. Provocarea.
Martorul "denun[tor ...................................... 151
Cristi DaniIe(, Drago CIin - Confuzii judiciare
ntre Consi l i ul Europei si Uni unea
European ...................................................... 168
Simona Kovcs - Dreptul cet[enilor strini la
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenuri l or n cal i tate de mosteni tori ai
autorului lor ..................................................... 172
Drago CIin, AIina ManueIa Tru - ncheiere
premergtoare. nadmisibilitatea cilor de atac 177
6 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Cristi DaniIe( - Cazul ,Gorbunov - ntreruperea
executrii pedepsei ........................................ 179
Laura Curcio - Discriminri determinate de
diferen[e de ras si origine etnic................... 186
RECENZII
Mihai SeIegean - Dragos Bogdan, Arestarea
preventi v si deten[i a n j uri spruden[a
CEDO, Prezentri ........................................... 190
PREZENTRI
Asocia[ia profesional Uniunea Na(ionaI
a JudectoriIor din Romnia ....................... 192
Asocia[ia profesional "Magistrats Europens
pour Ia Dmocratie et Ies Liberts
(MEDEL)" ...................................................... 200
Asocia[ia profesional "ForumuI judec-
toriIor din OItenia" ........................................ 204
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 7
Contents
EDITORIAL
Drago Clin - Time to Act ............................ 9
Lavinia Lefterache - Bri ef Comments
Regardi ng the Impact of the Cri mi nal
Proceeding Law on the Judiciary System ....... 11
Adrian Neacu - 2009, the Year of Judges
Unionisation?.................................................. 13
ATTITUDES
Ionu| Militaru - Truth or Challenge: Respecting
the Independence of Justice ........................... 16
Ciprian Coad - Current Priorities of the
Judiciary System in the Context of the Reform
Strategy .......................................................... 18
Adrian Neacu - Improving the Transparency
in the High Council of Magistracy Activities. The
Solution of the Civil Society and of the
Professional Environment ............................... 32
Cristi DaniIe| - The High Council of Magistracy
Il l egal Prerogati ves Concerni ng the
Magistrates Ethics ......................................... 41
Adrian Neacu - Full Publishment of the
Judgements .................................................... 41
Adrian Neacu - Jurindex - the Index of the
National Caselaw............................................ 58
PauIa-Andrada Co|ovanu, Cristi DaniIe| -
Magistrates Remuneration - a Condition for the
Independence of Justice................................. 63
Drago CIin, Sergiu-Leon Rus - The
Discrimination Caused by the Caselaw of the
High Court of Cassation and Justice Concerning
the Professional Rank of the Prosecutors of the
National Anticorruption Directorate and the
Directorate for Investigation of Organised
Crimes and Terrorism Activities ...................... 71
Roxana Lctuu, Ionu| MiIitaru -
Contradictory Caselaw in Interpreting the Legal
Sti pul ati ons Concerni ng the Probati on
Magistrates Remuneration ............................. 80
Roxana Lctuu, AngeIica Cruceanu -
Magistrates Recruitment - a Condition of Their
Independence................................................. 90
Hora|ius Dumbrav, Drago CIin - The
Transfer of Judges and Prosecutors to other
Public Authorities than the Courts and to Public
Institutions ...................................................... 105
AntoaneIa FIorescu, Drago CIin - Carrying
the Same Position of Judge in another Member
State of the European Union. Compatibility..... 110
Lord Justice Thomas Perspectives on the
Councils for the Judiciary................................ 112
Gabriel Caian - The Level and the Evolution of
Corruption in Romania Reflected in Official and
Independent Reports ...................................... 118
Hora|ius Dumbrav, Drago CIin - The
Evolution of the Judicial System in Romania
during the Past 60 Years................................. 123
Marius Bulancea - Independence of Magistrates
as a Guarantee to Reduce Political Corruption.
Specific Case of Prosecutors in Romania....... 132
Drago CIin - The Independence of the
Magistracy and the Fight Against Corruption .. 135
Dana Cigan - The Place and the Role of Judges
and Prosecutors in a Democratic State........... 138
Adina Daria Lupea - U.S. Judicial System .... 141
JUDICIAL STUDIES
Drago CIin, Hora|ius Dumbrav
Discussions about the Constitutionality of art.
55 paragraph 1 and 2, Law 304/2004 ............. 144
Amalia-Cecilia Moleanu - The Evidence
Concerning the Crimes of Corruption. The
instigation. The Denouncing Witness ........... 151
Cristi DaniIe|, Drago CIin - Judicial
Confusions between the Council of Europe and
the European Union........................................ 168
Simona Kovcs - Foreign Citizens Right to
Obtain the Property of the Lands by Means of
the Legal Reconstitution in their Capacity of
Successors of the Former Owner ................... 172
Drago CIin, AIina ManueIa Tru - Preliminary
Order. The Inadmissibility of the Appeal .......... 177
Cristi DaniIe| - The Gorbunov Case - the
Suspension of Imprisonment Enforcement ..... 179
Laura Curcio Discriminations Caused by the
Differences of Race and Ethnic Origin ............ 186
REVIEWS
Mihai Selegean - Drago Bogdan, The
Preventive Detention and the Imprisonment in
ECHR Caselaw............................................... 190
PRESENTATIONS
The National Union Of the Romanian Judges 192
European Magistrates for Democracy and
Liberties ........................................................ 200
The Forum of Judges from Oltenia ............. 204
8 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Sommaire
EDITORIAL
Drago Clin Temps daction...................... 9
Lavinia Lefterache - De brefs commentaires
sur les codes de procdure en ce qui concerne
le systme judiciaire ....................................... 11
Adrian Neacu 2009, lanne de la syndicali-
sation des juges?............................................ 13
ATTITUDES
Ionu| Militaru - Vrit ou provocation: le
respect de lindpendance de la justice .......... 16
Ciprian Coad - Les priorits actuelles du
systme judiciaire dans le cadre de la stratgie
de rforme ...................................................... 18
Adrian Neacu L aml i orati on de l a
transparence du Conseil Suprieur de la
Magistrature. La solution de la socit civile et
du milieu professionnel ................................... 32
Cristi Danile| Le Conseil Suprieur de la
Magistrature - comptences illgales dans le
domaine de lthique des magistrats .............. 41
Adrian Neacu - La publication intgrale des
arrts .............................................................. 41
Adrian Neacu - Jurindex Lindex de la
jurisprudence interne ...................................... 58
Paula-Co|ovanu Andrada, Cristi Danile|
Lindemnisation des magistrats - condition de
lindpendance de la magistrature .................. 63
Drago Clin, Sergiu-Leon Rus - La
discrimination gnre par la jurisprudence de
la Haute Cour de Cassation et de la Justice en
matire du degr professionnel des procureurs
et de la Direction Nationale Anticorruption et de
la Direction dInvestigation des Infractions de
Criminalit Organise et le Terrorisme............ 71
Roxana Lctuu, Ionu| Militaru La
jurisprudence non uniforme dans linterprtation
des dispositions lgales en ce qui concerne la
rmunration des magistrats stagiaires .......... 80
Roxana Lctuu, Angelica Cruceanu - Le
recrutement des magistrats - garantie principale
de leur indpendance ..................................... 90
Hora|ius Dumbrav, Drago Clin - Le
transfert des juges et des procureurs dautres
institutions que les tribunals et aux autorits
publiques ........................................................ 105
Antoanela Florescu, Drago Clin - Lexercice
de la fonction de juge en Roumanie et dautres
pays de lUnion Europenne. Compatibilit. .... 110
Lord Justice Thomas - Perspectives sur les
conseils de la magistrature .............................. 112
Gabriel Caian - Le niveau et les tendances de
la corruption en Roumanie dans les rapports
officiels et indpendants ................................. 118
Hora|ius Dumbrav, Drago Clin -
Lvolution du systme judiciaire en Roumanie
au cours des 60 dernires annes ................. 123
Marius Bulancea - Lindpendance des
magistrats, comme une garantie de rduction
de la corruption politique. Le cas spcifique des
procureurs de Roumanie ................................ 132
Drago Clin - L Indpendance de l a
magistrature et la lutte contre la corruption ..... 135
Dana Cigan - La place et le rle des juges et
des procureurs dans un tat dmocratique .... 138
Adina Daria Lupea Le systme judiciaire
dans les Etats Unies ....................................... 141
ETUDES
Amalia- Cecilia Moleanu La probation en
mati re de cri mi nal i t et l a corrupti on.
Provocation. Tmoin en cachette ................. 144
Drago Clin, Hora|ius Dumbrav -
Discussions sur la constitutionnalit de lart. 55
al. 1 et 2 de la Loi no. 304/2004...................... 151
Cristi DaniIe|, Drago Clin Des confusions
judiciaires entre le Conseil de lEurope et lUnion
Europenne .................................................... 168
Simona Kovacs - Le droit des citoyens
trangers la reconstitution du droit de proprit
dun terrain en qualit dhritiers de leur auteur 172
Drago Clin, Alina Manuela Tru Arrt
prliminaire. Exclusion de recours .................. 177
Cristi DaniIe| Laffaire Gorbunov la
suspension de lexcution de la peine ............ 179
Laura Curcio - La discrimination dtermine par
des diffrences de race et dethnicit ............. 186
RECENSIONS
Mihai Selegean - Drago Bogdan, La dtention
prventive et lemprisonnement dans la jurisprudence
de la Cour europenne des droits de lhomme . 190
PRSENTATIONS
LUnion nationale des Juges de Roumanie . 192
Magistrats Europens pour la Dmocratie et
les liberts (MEDEL) ..................................... 200
Le Forum des juges dOltnie ..................... 204
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 9

mi revine onoarea de a deschide Revista


Forumul judectorilor, editat pentru Uniunea
Na[ional a Judectorilor din Romnia de
asocia[ia profesional Forumul judectorilor din
Oltenia, n colaborare cu Asocia[ia Alternative
Sociale i Editura Universitar.
Probabil mul[i dintre voi v ve[i ntreba de ce
era necesar publ i carea unei revi ste a
judectorilor. Oare ne putem exprima public
ideile, bucuria, necazurile, putem rde, putem
plnge, putem zmbi? Sau ne ascundem
ntotdeauna n spatele robelor, n lumea nchis,
simbolizat de severitatea zei[ei Themis, legat
la ochi, purtnd ntr-o mn o balan[, iar n
cealalt o sabie?
Este tiut faptul c judectorul trebuie s
cntreasc drepturile i interesele fiecrei pr[i,
fr s [in seama de elementele strine
procesului. ns, dincolo de ordinea divin, de
legi i de jurispruden[, de earfa care acoper
ochii triti ai fiicei zeilor Gaia i Uranus, sunt
oamenii, respectiv grefierii, procurorii, judectorii.
Libertatea de exprimare i libertatea de
asociere sunt drepturi consfin[ite n Declara[ia
Universal a Drepturilor Omului, Conven[ia
European a Drepturilor Omului i Constitu[ia
Romniei. Exercitarea acestor drepturi este
esen[ial pentru statul de drept. lmplicarea
cet[enilor, individual sau prin organiza[iile ce i
reprezint, n sesizarea neregulilor din sistem
este j usti fi cat i are l a baz pri nci pi i l e
democra[iei participative.
Principiile de la Bangalore subliniaz dreptul
oricrui judector la libera exprimare i opinie,
la libertatea de asociere, precum i la libertatea
convingerilor, cu respectarea demnit[ii func[iei
judectoreti, aa nct s nu fie prejudiciat nici
independen[a, nici impar[ialitatea acesteia.
Jurispruden[a Cur[ii Europene a Drepturilor
Omului consider ca participnd la discutarea
unor chestiuni de interes general afirma[iile
referitoare la activitatea
unor persoane aflate n
func[ii de decizie sau co-
mentarea modul ui de
func[i onare a j usti [i ei
(Fressoz i Roi re c.
Fran[ei).
Recent, n hotrrea
pronun[at n cauza Olga
Kudeshki na c. Rusi ei ,
subliniind c reclamanta, judectoare, a criticat
public conduita mai multor responsabili i a
afirmat c presiunile asupra judectorilor erau
la ordinea zilei, Curtea European a Drepturilor
Omului a apreciat c aceasta a adus n discu[ie
o problem important de interes general,
demn de a constitui subiect de dezbatere liber
ntr-o societate democratic. Sanc[iunea
aplicat, respectiv excluderea din magistratur,
este de natur a avea un "efect inhibitor asupra
judectorilor ce doresc s participe la dezbaterea
public privind eficacitatea organelor judiciare.
Exi sten[a i acti vi tatea asoci a[i i l or cu
preocupri n domeniul justi[iei au fost i sunt
necesare pentru creterea eficien[ei func[ionrii
institu[iilor juridice, a transparen[ei acestora,
precum i a cal i t[i i actul ui de j usti [i e.
lndependen[a judiciar este o valoare care
trebuie aprat att din interior, de profesionitii
dreptului, ct i din afar, de societatea civil.
Pentru ca toate aceste lucruri s se poat
ntmpla, nu e suficient ca ideile, bucuria,
necazurile, zmbetul s rmn nchise n
confruntrile de pe forumurile de discu[ii, de pe
blog-uri sau din birourile instan[elor.
Revista urmrete n primul rnd s prezinte
atitudinile judectorilor legate de func[ionarea i
necesitatea reformrii sistemului judiciar, dar nu
va ocol i ni ci aspectel e doctri nare sau
jurispruden[iale relevante.
Care va fi impactul codurilor de procedur
asupra sistemului judiciar? Exercit sau nu
EDTORAL
Vremea faptelor
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti
vicepreedinte U.N.J.R.
10 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Consiliul Superior al Magistraturii competen[e
nelegale n domeniul deontologiei magistra[ilor?
Este necesar organizarea judectorilor n
sindicate? Oare societatea civil i mediul
profesi onal pot oferi sol u[i i n vederea
mbunt[irii transparen[ei activit[ii Consiliului
Superior al Magistraturii? Este remunerarea
magistra[ilor o condi[ie a independen[ei justi[iei?
Putem accepta publicarea integral a hotrrilor
judectoreti? Este constitu[ional detaarea
judectorilor i procurorilor la alte autorit[i
publice dect instan[ele sau la institu[ii publice?
Poate fi recrutarea magistra[ilor o garan[ie
principal a independen[ei acestora? Este sau
nu respectat independen[ei justi[iei?
Sunt doar cteva ntrebri pentru care mai
mul[i dintre colegii notri din Romnia i din
Europa au i sugerat rspunsuri argumentate,
att n drept, ct i n fapt.
E timpul s vorbim! i s ne oferim tuturor
solu[ii profesioniste!
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 11
A
naliza impactului modificrii numrului de
membri ai completului de judecat la fond
asupra sistemului judiciar are ca punct
de plecare resursele umane disponibile, precum
i numrul de cauze nregistrate pe rolul
instan[elor. Diversificarea func[iilor judiciare
propus de proiectele de coduri de procedur
(n materie procesual penal, spre exemplu, n
afara func[iei de urmrire penal i a func[iei de
judecat, au fost introduse func[ia de dispozi[ie
asupra drepturilor i libert[ilor fundamentale ale
persoanei, n faza de urmrire penal, i func[ia
de verificare a legalit[ii trimiterii sau netrimiterii
n judecat) poate avea aceleai consecin[e
asupra sistemului ca i revenirea la completele
colegiale.
Semnifica[ia schimbrii poate fi mai uor
n[eleas, dac se are n vedere ceea ce a
determinat renun[area la acest sistem n anul
1997, mai ales n condi[iile n care media
numrului de cauze ce revin spre solu[ionare
fiecrui judector este mai mare dect cea din
anii 1996-1997.
Reforma sistemului judiciar a fost considerat
ca o necesitate nc de la nceputul anilor 90,
astfel c prin adoptarea Legii nr.92/1992, siste-
mul instan[elor judectoreti i al parchetelor de
pe lng acestea a fost
reorganizat; prin lege
s-au nfiin[at cur[ile de
apel i parchetele cores-
punztoare, precum i
noi judectorii i par-
chetel e de pe l ng
acestea.
1
Corespunztor
noii organizri judiciare,
au fost modi fi cate i
compl etate normel e
procedurale, prin intro-
ducerea apelului, cale ordinar devolutiv de
atac, corelativ cu stabilirea competen[elor
instan[elor i parchetelor, crescnd totodat
numrul de judectori i grefieri.
n 1997, Legea nr. 92/1992 a fost modificat
din nou, legiuitorul stabilind c se judec de ctre
un singur judector cauzele date, potrivit legii,
n competen[a de prim instan[ a judectoriilor,
tribunalelor i cur[ilor de apel.
2
Motivul principal
al acestei modificri l-a constituit numrul de
cauze ce reveneau spre judecat fiecrui
judector, cu implica[ii asupra calit[ii actului de
justi[ie, duratei de solu[ionare a dosarelor,
termenului de redactare a hotrrilor, stocului
de dosare.
Scurte observa(ii privind
impactul codurilor de procedur
asupra sistemului judiciar
judector dr. Lavinia Lefterache,
Curtea de Apel Bucureti,
membru al Senatului U.N.J.R.
1 n prezent sunt nfiin[ate, prin lege, 188 de judectorii
(dintre care 6 n mediul rural), 42 de tribunale i 15
cur[i de apel. Numrul nu include instan[ele militare.
Dintre judectorii nu func[ioneaz 9 instan[e: Boca,
Cernavod, Bneasa, Bechet, Comana, Sngeorgiu de
Pdure, Scorniceti, Urla[i i Jimbolia. Dintre cele 42
de tribunale, Tribunalul llfov nu este nc nfiin[at. n
privin[a judectoriilor care nu func[ioneaz, n 2005, o
analiz din punctul de vedere al eficien[ei apar[innd
C.S.M., a condus la concluzia c men[inerea i punerea
n func[iune a acestor instan[e nu rspunde nevoii de
eficientizare a sistemului judiciar n ansamblu i de
mbunt[ire a calit[ii actului de justi[ie. (Raportul
privind starea justitiei n anul 2005, p. 22, pe
www.csm1909.ro). Cu toate acestea, trei ani mai trziu
era nfiin[at una dintre judectorii, cea de la Jibou.
Legea nr. 304/2004, n forma anterioar modificrii i
completrii ei prin Legea nr. 247/2005, stabilea
obligativitatea nfiin[rii a patru tipuri de tribunale
specializate (pentru minori i familie, de munc i
asigurri sociale, comerciale, administrativ-fiscale) care
urmau s fie puse n func[iune, n mod ealonat, pn
cel mai trziu la data de 1 ianuarie 2008. Sunt nfiin[ate
4 tribunale specializate: Tribunalul pentru Minori i
Familie Braov, Tribunalul Comercial Cluj, Tribunalul
Comercial Mure i Tribunalul Comercial Arge.
2 Legea nr.142 din 24 iulie 1997 privind modificarea i
completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
judectoreasc
12 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Modificarea a produs efecte imediate,
numrul de dosare scznd n 1997, 1998 i
1999, dei, comparativ cu 1996, numrul de
dosare nregistrate a crescut. n aceeai
perioad, a crescut i numrul judectorilor.
3
Creterea numrului de judectori, dar i a
numrului de cauze, face ca, n anul 2006,
numrul cauzelor care revin spre solu[ionare
unui singur judector s fie mai mare dect cel
din anul 1996 (455 fa[ de 445). Cu toate
acestea, n anul 1996, s-a apreciat c este
nevoie de o modificare legislativ de natur s
reduc numrul de cauze i, implicit, durata
procedurilor. Aceast solu[ie, eficient dup cum
arat datele statistice, a fost renun[area la
completul colegial. Diversificarea func[iilor
judiciare propuse i realizarea lor n virtutea
scopurilor pentru care au fost create, celeritatea
solu[ionrii cauzelor, obiectivitatea analizei
dosarelor, trebuie analizate i n raport de acele
instan[e sau parchete care func[ioneaz cu unul,
doi sau trei magistra[i.
Proiectele de coduri de procedur civil i
penal i propun modificarea sistemului judiciar,
n sensul transformrii sale ntr-un sistem mai
accesibil cet[eanului, n care cauzele s aib
un termen de solu[ionare mai scurt, cu mai multe
drepturi pentru cei care se adreseaz instan[elor
i parchetelor. Din pcate, lipsa unui studiu de
natur a indica dac sistemul dispune de
resursele necesare pentru sus[inerea acestor
idei, poate transforma inten[ia legiuitorului de a
ntri actul de justi[ie, n opusul ei. Un studiu de
impact al modificrilor din procedur asupra
numrului de cauze i numrului de judectori,
procurori, grefieri, ar oferi i un criteriu de stabilire
a duratei perioadei tranzitorii, pe care o au
codurile nainte de intrarea lor n vigoare, astfel
nct s poat fi efectuate modi fi cri l e
administrative necesare bunei func[ionri a
institu[iilor juridice reglementate n proiectele de
coduri.
EvoIu|ie anuaI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Judectori 2471 2806 2863 3130 3308 3479 3511 3560 3560 3563 3738 3671 3799
Cauze pe rolul
1272149 1245808 1274505 1321822 1297800 1369976 1485020 1605688 1688550 1453776 1520140 1597433 1728864
instan[elor
penale 234426 250054 254889 280760 292356 291190 296544 319203 321554 329683 366953 370131 332594
civile 1037723 995754 1019616 1041062 1005444 1078786 1188476 1286485 1366996 1124093 1153187 1227302 1396270
Numr de cauze
515 444 445 422 392 394 423 451 474 409 407 435 455
civile i penale ce
revin spre solu[io-
nare unui judectori
3 Datele provin din Anuarul Statistic al Romniei, publicat
de lnstitutul Na[ional de Statistic (capitolul 22)
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 13
A
nul 2009 se anun[ a fi un prag dificil de
trecut pentru instan[e i judectori.
Restric[iile financiare deja anun[ate vor
afecta ntr-o msur grav chiar func[ionarea
curent a actului de judecat. Bugetul alocat
instan[elor judectoreti pentru cheltuielile de
func[ionare este cu peste 20% mai mic dect n
anul precedent, cnd, de asemenea, instan[ele
au func[ionat n regim de avarie. Cele mai
pesimiste calcule arat c majoritatea instan[elor
i vor epuiza fondurile alocate pentru ntreg anul
la capitolul bunuri i servicii (combustibil,
transmiteri potale, utilit[i) spre sfritul lunii
aprilie.
n mod asemntor, msurile de ra[ionalizare
bugetar anun[ate de Guvern afecteaz politicile
de resurse umane, ncepnd cu blocarea
posturilor vacante la data de 31.12.2008 (o
hotrre de guvern care s le excepteze nefiind
nc emis), continund cu nefinan[area orelor
supl i mentare pentru personal ul auxi l i ar,
eliminarea primelor de vacan[ i sfrind cu
incertitudinea indus prin declara[ii la limita
iresponsabilit[ii publice n legtur cu drepturile
de pensionare ale judectorilor. In strategia de
resurse umane elaborat de Consiliul Superior
al Magistraturii
4
pentru anul 2009 se preconiza
pensionarea n cursul anului a unui numr de
80 de judectori, in condi[iile n care promo[ia
2007-2009 a I.N.M. putea acoperi un numr de
73 de posturi. Deja, de la nceputul anului, un
numr de peste 120 de judectori i-au naintat
cererile de eliberare din func[ie prin pensionare,
iar potrivit declara[iilor preedintelui C.S.M. nc
cel pu[in 600 de judectori pot face oricnd
acelai lucru.
Recentele evolu[ii arat c, ncol[it de
presiunea mass-media, Consiliul Superior al
Magistraturii n[elege din
ce n ce mai pu[in s
continue s joace un rol
protec[i oni st fa[ de
judectori, asumndu-i
din ce n ce mai riguros
misiunea de a sanc[iona
derapajele profesionale
i umane din justi[ie. Nu
de pu[i ne ori ns,
reac[iile C.S.M., debitor necondi[ionat al presiunii
publice, s-au dovedit vdit dispropor[ionate fa[
de ncl cri l e deontol ogi ce ori abateri l e
profesionale care le-au provocat. Sfritul anului
2008 si nceputul acestui an au adus ineditul
eliminrii din magistratur a unui judector
pentru nen[elegeri la locul de munc cu o coleg
judector, revocrii din func[ii de conducere
pentru nendepl i ni rea obl i ga[i i l or pri vi nd
asigurarea practicii unitare la nivelul instan[ei,
controlului general i nediferen[iat la toate
instan[ele, ca urmare a unui scandal mediatic
legat de o ntrerupere a executrii pedepsei,
probabil greit sau inoportun. Evolu[ia C.S.M.
n direc[ia nspririi atitudinii fa[ de judectori
este previzibil i dintr-un punct de vedere chiar
necesar. Condi[ionalit[ile mecanismului de
cooperare i verificare n raporturile Romnia -
Uniunea European impun o ,statistic bun a
sanc[iunilor aplicate judectorilor i procurorilor
i, din pcate, din pricina pasivit[ii din trecut,
este mult de recuperat.
Dar cea mai mare presiune pus pe corpul
profesional se datoreaz, n mod evident
succesului categoric pe care l-au nregistrat
confedera[iile sindicale nc de la nceputul
anului. Considerat ca fiind providen[ial, legea
salarizrii unice s-a impus n cele din urm pe
2009, anul sindicalizrii
judectorilor?
judector Adrian Neacu,
preedinte Tribunalul Vrancea, preedinte SoJust,
membru al Consiliului Director al U.N.J.R.
4 Hotrrea nr. 1320 din 27 noiembrie 2008 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii
14 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
agenda tuturor
partidelor politice,
fiind asumat oficial
inclusiv la nivel gu-
vernamental. Nego-
ci eri l e purtate n
jurul constituirii bu-
getului de stat au
artat pentru prima
dat o clas politic
incapabil s rezis-
te presiunii sindica-
telor, cednd peste
tot i contribuind din
plin, prin declara[ii, gesturi publice i chiar acte
normative, la culpabilizarea colectiv a unor
ntregi corpuri profesionale, vzute ca bucu-
rndu-se de privilegii imorale ntr-un moment de
criz economic major.
Dezbaterile publice purtate n jurul drepturilor
salariale i al statutului judectorilor au artat
din pcate i incapacitatea corpului profesional
de a interveni i echilibra o evolu[ie care, n multe
momente, a luat forma unei furii populare. S-a
dovedit c asocia[iile profesionale, singurele
forme de asociere colectiv ale judectorilor sau
procurorilor, nu de[in nici legitimitatea, nici
autoritatea formal de a interveni in spa[iul
dezbaterilor publice ori politice.
Asocia[iile profesionale sunt, n realitate
organiza[ii neguvernamentale, fiind nfiin[ate i
func[ionnd potrivit O.U.G. nr. 26/2000
5
a
asocia[iilor i funda[iilor. Acestora nu le sunt
recunoscute niciun fel de drepturi de participare
la procesele decizionale ale autorit[ilor publice,
nu au niciun rol formal n negocierea unor
drepturi profesionale, economice sau sociale,
putnd fi i oricnd ignorate sau uitate pur i
simplu n luarea deciziilor. Mai mult, asocia[iile
profesionale nu au i nu pot avea rolul de
reprezentare a intereselor economice sau
sociale ale membrilor si, cu att mai pu[in a
corpului profesional n ansamblu, ntruct, potrivit
legii, asocia[ia profesional este organiza[ia
neguvernamental constituita exclusiv pentru
aprarea intereselor profesionale ale membrilor.
Potri vi t art. 76 di n Legea nr. 303/2004,
republicat, "judectorii i procurorii sunt liberi
s organizeze sau s adere la organiza[ii
profesionale locale, na[ionale sau interna[ionale,
n scopul aprrii intereselor lor profesionale.
Dei, n practic, asocia[iile profesionale
desfoar n multe rnduri ac[iuni cu tent
sindical, solicitnd i militnd pentru drepturi
salariale, ele sunt de fapt lipsite tocmai de
instrumentul legal prin care s poat impune
aceste solicitri. Ac[iunea lor n acest domeniu
este ineficient, pentru simplul motiv c regimul
juridic de organizare a asocia[iilor profesionale
nu prevede obliga[ia pentru autorit[ile publice
de a le consulta, asculta sau a realiza un acord.
Forma juridic specific de asociere colectiv
n vederea aprrii ntregii arii de drepturi,
profesionale, economice, sociale, culturale,
sportive, recunoscut i garantat de stat, este
sindicatul. Potrivit art. 1 din Legea nr. 54/2003
6
"sindicatele sunt constituite n scopul aprrii
drepturilor prevzute n legisla[ia na[ional, n
pactele, tratatele i conven[iile interna[ionale la
care Romnia este parte, precum i n con-
tractele colective de munc i promovrii
intereselor profesionale, economice, sociale,
culturale i sportive ale membrilor acestora.
Regimul juridic de care se bucur sindicatele
include: obligativitatea consultrii lor n procesul
de luare a deciziilor, folosirea tuturor mijloacelor
de presiune permise de lege n vederea realizrii
scopului pentru care sunt constituite, cum ar fi
negocierile, procedurile de solu[ionare a litigiilor
prin mediere, arbitraj sau conciliere, peti[ia,
protestul, mitingul, demonstra[ia si greva, dreptul
de a ntreprinde orice ac[iune prevzut de lege,
inclusiv de a formula ac[iune n justi[ie n numele
membrilor lor, fr a avea nevoie de un mandat
expres din partea celor n cauz.
Departe de mine gndul de a critica asocia[iile
profesionale. Ca promotor i membru fondator
al U.N.J.R., am cu acestea i o rela[ie senti-
mental. Rolul lor n prezervarea independen[ei
puterii judectoreti i protejarea statutului
judectorului este extrem de important i nu
poate fi nlocuit nici de alt form de asociere,
nici de vreo alt autoritate public. Cred ns c
acum, mai mult ca niciodat, corpul profesional
5 Publicat n M. Of., Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000. 6 Publicat n M. Of., Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.
FrovocrIIe aa0I0I
Z009 resI0aea
0hIIc, atrIrea
IatrasIea{eI 08M,
4erecIerea coa4I{IIIor
ecoaomIce aIe
Iastaa{eIor creeat
remIseIe eatr0
rea4Irea formeIor
j0rI4Ice 4e asocIere aIe
j04ectorIIor.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 15
trebuie s dea dovada de pragmatism n
evaluarea propriilor interese i s gseasc cele
mai potrivite mijloace legale pentru a se proteja
mpotriva agresiunilor externe i a-i promova
eficient interesele economice i sociale.
Dup ce poli[itii, func[ionarii publici, vameii,
angaja[ii penitenciarelor s-au organizat n sin-
dicate, judectorii au rmas singura categorie
bugetar nereprezentat la acest nivel.
Potrivit art. 4 din legea sindicatelor, magis-
tra[ilor le este interzis n mod expres, alturi de
persoanele care ocup func[ii conducere, func[ii
de demnitate public i de militari, constituirea
n organiza[ii sindicale.
Chiar la o privire superficial textul de lege
este vdit neconstitu[ional.
Potrivit art. 40 alin. 1 din acelai act normativ,
cet[enii se pot asocia liber n sindicate,
indiferent de categoria profesional din care fac
parte. Pentru judectori ns, acest drept este
abolit integral, dei art. 53 alin. 2 din Constitu[ie
permite doar restrngerea exerci[iului unui drept
constitu[ional, fr a aduce atingere nsei
existen[ei acestuia.
Organizarea sindical a judectorilor i-a
dovedit eficien[a n sisteme de justi[ie conso-
lidate, cel mai bun exemplu fiind cel din Fran[a,
unde Syndicat de la Magistrature a mplinit de
curnd 40 de ani de func[ionare nentrerupt.
ns obstacolul principal nu-l reprezint
limitrile legislative. Ceea ce lipsete cu adevrat
este minimul de coeziune profesional funda-
mentat pe contiin[a apartenen[ei la un corp
profesional special. Provocrile anului 2009 -
presiunea public, ntrirea intransigen[ei
C.S.M., deprecierea condi[iilor de func[ionare a
instan[elor i chiar incertitudinea unor drepturi
salariale pot crea premisele pentru regndirea
formelor juridice de protec[ie i promovare a
intereselor comune.
Organizarea sindical poate fi o solu[ie pentru
eficacitate, pragmatism i solidaritate.
16 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
L
a Festivitatea ocazionat de numirea
magi stra[i l or defi ni ti vi di n data de
29.01.2009 o mare parte din acetia au
purtat un ecuson cu mesajul ,Respectati
independenta justitiei.
Un astfel de mesaj ntr-un stat de drept ar
trece neobservat pentru c e firesc ca un
magistrat independent s protejeze valorile care
l reprezint i care stau la baza societ[ii
democratice.
Mesajul a fost impersonal, nu se adresa unui
subiect determinat, iar invita[ia la Cotroceni nu
a fost dect un prilej oferit celor care, dup doi
ani de studiu n lnstitutul Na[ional al Magistraturii
i dup aproape un an i jumtate de stagiu n
instan[e i parchete, la nceput de carier, trebuie
s suporte generalizri pornite de la situa[ii
izolate n care sunt implica[i unii magistra[i.
Ceea ce este mai grav este faptul c acuza[iile
de corup[ie i de incompeten[ vin din partea
reprezentan[i l or i nsti tu[i i l or publ i ce, i ar
ncrederea cet[enilor n justi[ie, pe care se
fundamenteaz independen[a i autoritatea unui
ntreg sistem, este grav i n mod fals afectat.
Mesajul nostru avea n spate buna-credin[,
a unor tineri cinsti[i, dornici de a schimba ceva
prin atitudinea lor, i se adresa ntregii societ[i.
Este foarte greu pentru magistra[i s se apere
n fa[a atacurilor din partea presei, i mai ales
ale persoanelor ce ocup func[ii publice, din
cauza faptului c avem o obliga[ie de rezerv,
garan[ie a impar[ialit[ii, dar i din cauza faptului
c vol umul de munc este apstor i
paralizeaz orice reac[ie cronofag.
Festivitatea de numire n func[ie era un
eveniment public care oferea ocazia de a
transmite acest mesaj,
echilibrat i bine- inten-
[ionat, tuturor reprezen-
tan[ilor institu[iilor publice,
dar i presei i societ[ii
civile.
Din pcate, aceast
atitudine cu care orice
persoan ar fi trebuit s
solidarizeze a fost virulent
atacat, fiind interpretat
drept o ,manipulare politic, iar magistra[ii care
au ndrznit s i exercite libertatea de
exprimare ntr-un context public care i privea n
mod direct au fost declara[i ,influen[abili,
,manipula[i i ,lipsi[i de independen[, fiind
invita[i chiar s i ridice decretele de numire n
func[ie i practic s prseasc magistratura.
Amintesc c din anul 2007 i pn la
festivitatea de numire ca magistra[i definitivi,
judectorii stagiari au pronun[at sute de sentin[e
j udectoreti , i ar procurori i stagi ari au
instrumentat sute de dosare i lucrri penale.
n ultima perioad atacurile mpotriva justi[iei
s-au generalizat, afirmndu-se c exist o mafie
n justi[ie, c magistra[ii care dau hotrri
neagreate sunt corup[i, c abaterile unor
magistra[i reprezint imaginea unui ntreg corp
profesional, c ne acordm singuri drepturile
salariale, c din cauza noastr dosarele sunt
tergiversate, c noi nu putem ridica monito-
rizarea de pe justi[ie, c nu rspundem pentru
condamnrile la C.E.D.O. .a.m.d.
n realitate, vorbim despre incoeren[
legislativ i despre suprancrcarea instan[elor
judectoreti dat fiind competen[a acestora
ATTUDN
Adevr sau provocare:
respectarea independen(ei
justi(iei
judector IonuJ Militaru,
Judectoria Sectorului 6 Bucureti,
membru U.N.J.R.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 17
stabilit prin lege (media pe [ar este de 286 de
cauze civile i penale pe judector numai n
primele 3 trimestre), despre acte ale autorit[ilor
administrative ce au generat mii de litigii legate
de dreptul de proprietate i sute de condamnri
la C.E.D.O., despre impedimente procesuale n
judecarea cu celeritate a cauzelor, impedimente
stabilite tot prin lege.
Cei care i-au ctigat inamovibilitatea
(dreptul de a nu fi muta[i ntr-un alt post fr
acordul nostru, ceea ce nu poate fi sinonim cu
,intangibilitatea) n urma unor examene dificile,
dar i a unei perioade n care i-au dovedit
competen[a profesional, se lovesc astzi de o
legend ntre[inut de mass-media, dar i de
persoane publice, aceea c justi[ia este, citez,
,politizat i ,corupt.
lnten[ia a fost aceea de a lua atitudine i de a
invita la reflec[ie to[i participan[ii la actul de
justi[ie: justi[iabilii a cror ncredere ncercm s
o ctigm, parlamentarii care emit legile pe
baza crora j udecm, executi vul care
controleaz bugetul instan[elor de care depinde
ntreaga infrastructur a justi[iei, societatea civil
i presa, dar i Preedintele Romniei, ale crui
afirma[ii afecteaz n mod direct ncrederea
public n justi[ie.
n schimb, ne-au
fost opuse aceleai
exempl e i zol ate,
cazul unui magistrat
att de mediatizat n
ultima vreme, cazul
unui concurs frau-
dat care nu ne
privea, cazul unui
procuror corupt pe
care Preedintele
l-a vzut cu ochii si, fiind obliga[i s purtm pe
umeri prejudec[i care ne afecteaz n mod
direct.
nchei aici, amintind c independen[a justi[iei
nu trebuie ctigat, ea exist i trebuie
respectat, tocmai pentru c este o garan[ie a
justi[iabilului. De aceea, un apel onest pentru
,Respectarea independen[ei justi[iei nu putea
leza nici o persoan i, cu att mai pu[in, nu
justifica un atac direct mpotriva celor prezen[i
la festivitate.
mi reafirm speran[a c mesajul nostru va fi
receptat n mod corect de reprezentan[ii insti-
tu[iilor publice, de mass-media i de societate,
iar mpreun vom reui s sus[inem reforma
sistemului judiciar, att din interior, ct i din
exterior.
Fste foarte re0
eatr0 maIstra{I s
se aere a fa{a
atac0rIIor 4Ia ca0ta
voI0m0I0I 4e m0ac
astor, ce
araIIteat orIce
reac{Ie croaofa.
18 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
1. Considera|ii preIiminare
A
ccelerarea procesului de integrare
european i necesitatea elaborrii unei
strategii unitare de reform a justi[iei a
condus la adoptarea H.G. nr. 1052/2003, privind
aplicarea Strategiei de reform a sistemului
judiciar, act normativ ce a fost urmat de H.G. nr.
232/2005, privind actualizarea Strategiei de
reform pentru perioada 2005-2007, scopul
principal constituindu-l consolidarea indepen-
den[ei justi[iei i statutului magistratului, precum
i sporirea eficien[ei actului de justi[ie.
Strategia de reform a sistemului judiciar
corespunztoare perioadei 2003 - 2007 a fost
orientat ctre mai multe direc[ii de ac[iune, cele
mai importante fiind garantarea independen[ei
efective a sistemului judiciar, mbunt[irea
calit[ii actului de justi[ie, sporirea eficien[ei i
responsabilizrii sistemului judiciar, eficientizarea
justi[iei pentru minori, consolidarea mediului de
afaceri, consolidarea cadrului institu[ional i
legislativ n domeniul cooperrii judiciare
interna[ionale si combaterea corup[iei din
sistemul judiciar.
lmportan[a msurilor de reform necesare
ndeplinirii obiectivelor enumerate a fost
accentuat de existen[a clauzei de salvgardare
din Tratatul de Aderare a Romniei la Uniunea
European, potrivit creia data aderrii putea
fi amnat, dac n urma monitorizrii s-ar fi
constatat c stadiul implementrii acquis-ului
comunitar demonstra pregtirea insuficient
a tarii noastre pentru a deveni membra a
Uniunii.
De accea, cu ocazia aderrii Romniei la
Uniunea European, prin Decizia nr.2006/928/
CE a Comisiei Europene, a fost instituit un
Mecanism de Cooperare i Verificare, pentru a
sprijini Romnia n vederea remedierii deficien[ei
n domeniul sistemului judiciar i al luptei mpo-
triva corup[iei, precum i pentru a monitoriza
progresele realizate n aceste domenii.
n acest context, pachetul de legi privind
reforma justi[iei, adoptat n anul 2004, a repre-
zentat o evolu[ie pentru societatea romneasc,
statutul magistratului romn fiind aliniat stan-
dardelor interna[ionale n materie i n special
celor europene.
Din pcate, la doar un an de la adoptare,
aceste acte normative au fost modificate n sens
involutiv prin Legea nr. 247/2005 - act normativ
promovat n Parl ament pri n asumarea
rspunderii Guvernului, fr beneficiul dezbaterii
parlamentare avnd n vedere readucerea
magistratului procuror sub influen[a ministrului
justi[iei i introducerii unor dispozi[ii discrimi-
natorii, neconstitu[ionale i neeuropene, care,
alturi de al[i factori perturbatori, au fcut ca
Priorit(i actuale ale
sistemului judiciar in contextul
strategiei de reform
judector Ciprian Coad,
vicepreedinte Tribunalul ConstanJa,
membru U.N.J.R.
The rule of law is based upon the judiciary as a central element of the social stability, the consequence
being that the equilibrium between the social structures and the bodies of the judiciary is essential.
The judiciary systems have to adapt to the social dynamics, which tends to be more and more
complex nowadays, the judiciary as a public service being confronted with an ever growing pressure
as a consequence of the continuous accrual of the caseload, the permanent increasing in variety of
issues dealt in cases and of the need to answer promtly to the current challenges.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 19
sistemul judiciar s sufere la capitolul credi-
bilitate
7
.
Fr a nega o serie de progrese structurale
nregi strate, anal i zel e di n ul ti mi i ani i
barometrele de opinie eviden[iaz faptul c
modificrile institu[ionale i procedurale ini[iate
nu au fost sus[inute printr-un consens politic
neechivoc pentru eradicarea corup[iei la nivel
nalt, iar performan[a sistemului judiciar este
alterat de aplicarea inegal a legii, excesul de
reglementare, lipsa unei strategii pe domenii i
subdomenii de activitate, lipsa personalului,
logistica inadecvat, influen[a unor institu[ii
statale sau grupuri de interese, presta[ia
participan[ilor la actul de justitie i abuzul de
putere din chiar partea magistra[ilor.
O posibil cauz a acestui eec este legat
de lipsa unei evaluri a sistemului judiciar, din
perspecti va mecani smel or func[i onal e i
criteriilor de aderare la Uniunea European, o
asemenea evaluare fiind desconsiderat n
raport cu evaluarea profesional a magistra[ilor,
care s-a bucurat de o aten[ie constant.
Indiscutabil, lipsa unei culturi organiza[ionale,
ca i absen[a unor dispozi[ii exprese n legile ce
au avut ca scop reformarea sistemului judiciar,
ulterior aderrii, au fcut ca o astfel de evaluare
s nu fie considerat o prioritate, mai ales c
la nivelul statelor cu tradi[ie democratic,
excep[ie fcnd SUA i Suedia, demersul este
de dat relativ recent.
Cu toate acestea, datele ce rezult din
Barometrul sistemului judiciar romnesc 2008
relev faptul c o asemenea evaluare este mai
mult dect necesar, instabilitatea i incoeren[a
msurilor legislative nefiind apreciate drept
cauze principale ale eecului reformei, de unde
putem deduce c celelalte cauze privesc i
deficien[e datorate modului de func[ionare a
justitiei sau presta[iei celorlal[i actori implica[i n
procesul de reform.
Contien[i fiind c realizarea i ntre[inerea
oricrui sistem judiciar performant constituie o
activitate de durat, ne propunem ca prin
i ntermedi ul acestui studi u s aducem n
dezbatere acele aspecte care ar putea constitui
obiect al unor amendamente legislative sau al
strategiilor de reform viitoare, necesare mbu-
nt[irii situa[iei actuale.
2. Politica de resurse umane
Numrul magistra[ilor i grefierilor care
activeaz n cadrul instan[elor i parchetelor este
esen[ial n msu-
rarea performan-
[elor unei proceduri
judiciare, ntruct
ncadrarea insti-
tu[iei cu un numr
suficient de anga-
ja[i va spori an-
sel e ca cereri l e
adresate s fi e
rezolvate ntr-un
termen rezonabil,
cu respectarea
exigen[elor proce-
durale.
Nerespectarea
unor parametri
optimi n domeniul
resurselor umane
duce la creterea volumului de munc, scderea
randamentului angaja[ilor, creterea stocului de
dosare rmase nerezolvate din anii preceden[i
i prelungirea duratei de solu[ionare a cauzelor,
nclcndu-se dreptul persoanei la un proces
echitabil.
Dei asumat ca obiectiv n cadrul planurilor
de ac[iune intern i inclus n Mecanismul de
Cooperare i Verificare, dezvoltarea unei politici
de resurse umane a rmas un deziderat pentru
Consiliul Superior al Magistraturii i Ministerul
Justi[iei, deoarece dup trei ani de la punerea n
aplicare a Strategiei de reform nu a fost
determi nat un necesar al i nstan[el or i
parchetelor, raportat la volumul de munc i
competen[ele actuale.
O ra[ionalizare a instan[elor se impune cu att
mai mult pe termen lung, spre a evita un colaps
7 n legtur cu aceast ini[iativ legislativ, nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie n Sec[iuni Unite a exprimat
urmtorul punct de vedere: "Prezentarea n acest
moment de ctre Ministerul Justi[iei a proiectelor de
modificare i completare esen[ial a celor trei legi
organice recente, prin care a fost reglementat unitar
sistemul nostru judiciar, nu poate fi considerat
oportun ct timp prin proiectele respective este
reconsiderat nsui cadrul legislativ al reformei n justi[ie
abrobat prin documentele ncheiate cu Comisia Uniunii
la 8 decembrie 2004, iar reglementrile ce le con[in,
din care multe fr precedent i nejustificate, sunt de
natur a produce o instabilitate prelungit a justi[iei din
Romnia. n esen[, Curtea a constatat c "proiectele
de lege contravin Constitu[iei Romniei, principiilor
independen[ei i inamovibilit[ii judectorului.
FIe4m eatr0 IastIt0Irea
0aeI mo4aIIt{I 0aIce 4e
a4mItere a maIstrat0r,
e hata 4e coac0rs Ia
IastIt0t0I 8a{IoaaI aI
MaIstrat0rII, exce{IIIe
hata40se e asI0rarea
a tIm a formrII
rofesIoaaIe I
IImIta40se Ia rofesorI
0aIversItarI I fotI
maIstra{I c0 ceI 0{Ia 10
aaI vechIme, c0 exce{Ia
ceIor easIoaa{I sa0
a4erta{I 4Ia
maIstrat0r eatr0
motIve Im0tahIIe.
20 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
al sistemului judiciar, fa[ de posibilele modificri
ale Codurilor de procedur civil i penal n
materia competen[ei.
Din datele oferite de studiul Indicatori de
performant un pas nainte pentru o justitie
(mai) eficient (variant n lucru), ntocmit de
ctre lnstitutul pentru Politici Publice, n parte-
neriat cu lnstitutul Na[ional al Magistraturii, n
cadrul proiectului "Indicatorii de performant
un instrument fundamental pentru mbunttirea
actului de justitie n Romnia, rezult c la
momentul de fa[ nu exist o identitate ntre
numrul magistra[ilor care activeaz la nivelul
i nstan[el or sau parchetel or i numrul
magistra[ilor care ar trebui s activeze la nivelul
acelorai institu[ii.
Dei n unele cazuri, cum este Curtea de Apel
Piteti, numrul de judectori n activitate este
mai mare dect cel optim, n majoritatea cazurilor
numrul magistra[ilor este mai mic decat cel
optim, ceea ce denot obstacole serioase n
desfurarea procedurilor jurisdic[ionale, cu
respectarea tuturor garan[iilor procesuale i, n
principal, a celor care [in de termenul rezonabil
al rezolvrii cererii.
Aceeai situa[ie o regsim i n ceea ce
privete numrul de grefieri din instan[ele de
judecat din Romnia, numrul acestora fiind
insuficient fa[ de volumul ac[iunilor nregistrate
i atribu[iile administrative ncredin[ate, ceea ce
este de natur a afecta calitatea actului de
justi[ie.
Acest deficit de personal nu a fost avut n
vedere cu ocazia stabilirii schemelor func[ionale,
recrutrii i promovrii personalului din sistemul
justi[iei, dei n unele situa[ii, cum este cazul
concursului de promovare a magistra[ilor,
Consiliul Superior al Magistraturii avea obliga[ia
legal de a stabili anual numrul posturilor
scoase la concurs, dup o minim previzionare
a nevoilor.
Evident, nesocotirea acestor parametri se
reflect asupra volumului de activitate optim, dat
de ncrctura de dosare a fiecarei instan[e, el
fiind invers propor[ional cu eficien[a oricrui act
de justi[ie.
Pe cale de consecint, n contextul strategiei
de resurse umane, apreciem necesar imple-
mentarea unui sistem unitar de date statistice,
sub coordonarea Consiliului Superior al
Magistraturii, aceste informatii urmnd a fi avute
n vedere la alocarea resurselor financiare,
stabilirea numrului de posturi, recrutarea,
formarea i promovarea magistratilor
8
.
Din acest punct de vedere, un posibil model
ar fi sistemul olandez (RechtspraaQ), care, dei
inspirat din Standardele de Performan[ ale
lnstan[elor Americane (TCPS), dezvoltate
ncepnd din 1987, a fost adaptat ntr-o msur
considerabil realit[ilor din aceast [ar.
Mai precis, la nceputul fiecrui an Consiliul
Judiciar Olandez, echivalentul Consiliului
Superior al Magistraturii din Romnia, face o
estimare a numrului de cauze ce urmeaz s
intre pe rolul instan[elor, utiliznd criteriul de
clasificare Lamicie
9
, pe baza cruia poate estima
de c[i judectori este nevoie ntr-o instan[.
Datele ob[inute sunt apoi utilizate de ctre
Consiliu pentru a negocia, att cu instan[ele, ct
i cu Ministerul Justi[iei, alocrile bugetare
aferente.
Alocarea resurselor i msurarea perfor-
man[ei instan[elor constituie, de asemenea, o
prioritate i pentru Consiliul Judiciar lndependent
care administreaz activitatea instan[elor
daneze, precum i pentru Centrul Na[ional
American pentru lnstan[e, institu[ia cu cea mai
ndelungat experien[ n domeniu, n prezent
standardele TCPS fiind nlocuite cu sistemul
CourTools, care con[ine 10 indicatori.
Din datele oferite de Consiliul Superior al
Magistraturii i Ministerul Public la nceputul lunii
mai 2008, rezult c 157 de magistra[i erau
detasati n diferite structuri, cum sunt C.S.M.,
Ministerul Justi[iei, A.N.P., M.A.E., Administra[ia
Preziden[ial etc.
Aceste detari s-au realizat, de regul, n
condi[ii lipsite de transparen[, fr evaluarea
necesarului de personal la institu[iile implicate
i fr verificarea ariei de expertiz solicitat de
institu[ia la care se face detaarea.
lndiferent de domeniul de activitate, (statistic
judiciar, resurse umane, informare public,
rela[ii cu presa, planificare i execu[ie bugetar,
elaborare strategii de dezvoltare, cooperare
8 Dei sistemul de date statistice servete monitorizrii
sistemului judiciar, pe toate componentele sale
func[ionale, dezvoltarea unui astfel de sistem unitar,
nso[it de msuri privind uniformizarea indicatorilor
statistici i pregtirea grefierilor statisticieni, a rmas
la stadiul unui simplu obiectiv, cu toate c a fost cuprins
n setul de msuri din Strategia de reform 2005-2007.
9 Potrivit acestui model, care cuprinde 48 de cauze,
fiecrei cauze i corespunde o limit standard de timp
necesar judectorilor pentru solu[ionarea fiecrui tip
de cauze, aceste estimri fiind fcute de o comisie
alctuit din judectori, care au stabilit gradul mediu
de complexitate pe fiecare tip de cauze.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 21
judiciar interna[ional), institu[ia detarii a
transformat sistemul judiciar ntr-o veritabil baz
de resurse umane, motiva[ia principal a
magistra[ilor fiind reprezentat de veniturile mari
ob[inute prin cumularea salariului de baz cu
sporurile specifice func[iilor ocupate.
Fr a nega importan[a contribu[iei aduse de
o parte a acestor magistra[i la nfptuirea
procesului de reform n Romnia, nu putem
trece cu vederea un aspect care pune n discu[ie
nsi legalitatea unor numiri ".la alte autorit[i
publice, n orice func[ii, inclusiv cele de demnitate
public, institu[ii ale Uniunii Europene sau alte
organiza[ii interna[ionale, astfel cum prevede
art. 58 alin.1 din Legea nr. 303/2004.
Pornind de la defini[ia "detarii ca fiind
schimbarea temporar a locului de munc, la
un alt angajator, din dispozi[ia angajatorului,
constatm c institu[ia "detarii consacrat de
legiuitor n cazul magistra[ilor contravine att
dispozi[iilor legale privind incompatibilit[ile
judectorilor i procurorilor (art. 5-10), ct i
prevederilor constitu[ionale potrivit crora
"func[ia de magistrat este incompatibil cu orice
alt func[ie public sau privat, cu excep[ia
func[iilor didactice din nv[mntul superior (art.
125 alin. 3 si art. 132).
De asemenea, ea se afl n contradic[ie i cu
dispozi[iile art.7 din Statutul Universal al
Judectorilor, potrivit crora "judectorul nu
poate de[ine nicio alt func[ie public sau privat,
remunerat sau nu, care nu este compatibil cu
atribu[iile i statutul su.
De aceea, sintagma "orice alte func[ii va
trebui reconsiderat din punct de vedere
constitu[ional sau supus unor condi[ionri de
natur ca func[ia s nu fie inclus n categoria
incompatibilit[ilor specifice judectorilor i
procurorilor.
n orice caz, practica detarilor masive a
magistra[ilor trebuie reapreciat, deoarece
aceasta afecteaz n mod negativ att activitatea
judiciar, prin blocarea posturilor de baz, ct i
bunul mers al institu[iei la care se efectueaz
detaarea, lipsit de aportul unui personal cu
statut permanent i calificat n domeniile de
interes.
3. Aspecte criticabiIe privind procesuI de
recrutare a magistra|iIor
Legea nr. 303/2004, privind statutul magis-
tra[ilor, a prevzut n forma sa ini[ial cinci
modalit[i de dobndire a calit[ii de judector
sau procuror, respectiv prin concurs la lnstitutul
Na[ional al Magistraturii, prin concurs cu posi-
bilitatea numirii directe in func[ie, n mod
excep[ional fr concurs i prin concurs sau fr
concurs n func[ia de magistrat asistent la nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie.
Sub aspectul condi[iilor generale, legiuitorul
a prevzut c "admiterea n magistratur a
judectorilor i procurorilor se face prin concurs,
pe baza competen[ei profesionale, a aptitudinilor
i a bunei reputa[ii (art. 12).
Fr a dezvolta prevederile ce stau la baza
sistemului de recrutare n magistratur, vom
insista asupra unor aspecte esen[iale ce au
constituit obiect de dezbatere public, dat fiind
importan[a exigen[elor profesionale i morale ale
acestei func[ii.
n ceea ce privete conditiile de admitere la
Institutul National al Magistraturii, legisla[ia
actual nu prevede interdic[ia referitoare la
apartenen[a sau colaborarea candidatului la/cu
serviciile secrete, astfel nct s-ar impune
completarea condi[iilor de concurs cu dispozi[iile
art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 303/2004, aceste
incompatibilit[i constituind motive de eliberare
din func[ie.
Sub aspectul concursul ui propri u-zi s,
reglementat prin Regulamentul adoptat prin
Hotrrea C.S.M. nr. 439/2006, modificat prin
Hotrrea C.S.M. nr. 144/2007, acesta este n
prezent discutabil, fa[ de ponderea de doar 10%
pe care interviul i ra[ionamentul logic o au n
media final.
De asemenea, este criticabil eliminarea din
concurs a probei practice, prin Hotrrea C.S.M.
nr. 439/2006, scopul acesteia fiind tocmai acela
de a verifica aptitudinile viitorilor magistra[i n
interpretarea i aplicarea legii.
Ca i concursul actual de promovare, care
nu asigur o selec[ie a magistra[ilor pe baza
meritelor profesionale, procesul de recrutare
favorizeaz n mod inexplicabil, ntr-o pondere
covritoare, candida[ii cu cea mai mare
capacitate de memorare, n dauna factorilor
logic, motiva[ie, etic i analiz practic.
n alt ordine de idei, prin O.U.G. nr.100/2007
s-a ncercat eliminarea interviului ca form de
admitere n magistratur, mai ales c n anul
2007 Consiliul Superior al Magistraturii a admis
n magistratur 139 de persoane, un numr
aproape egal cu cel al candida[ilor admii prin
intermediul examenului de capacitate (159 de
persoane).
22 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Contrar criticilor Comisiei Europene i pozi[iei
asocia[iilor de magistra[i, interviul a fost men[inut
ca procedur excep[ional de admitere n
magistratur, cu ocazia aprobrii ordonan[ei n
Parlament (11.04.2008), Consiliul Superior al
Magistraturii avnd obliga[ia de a stabili "criterii
obiective de examinare.
Pe data de 16.04.2008 a fost emis O.U.G.
nr. 46/2008, care a eliminat din nou procedura
admiterii fr concurs, ns aceast metod de
recrutare a magistra[ilor rmne incert, ct
vreme cu ocazia viitoarelor discu[ii din parlament
nu exist un consens de a asigura un sistem
j udi ci ar transparent i de a se respecta
angajamentele asumate prin strategia de
reform att n fa[a electoratului, ct i la nivel
european.
Oricum, procedura ini[ial era criticabil, n
principal, pentru c avantaja o anumit profesie
juridic, respectiv categoria profesional a
avoca[ilor, fr a fi stabilite criterii obiective de
selec[ie, iar n subsidiar pentru c dup numirea
n func[ie cursurile de pregtire de 6 luni nu au
putut fi asigurate niciodata de ctre l.N.M. din
moti ve obi ecti ve (l i psa spa[i ul ui i l i psa
personalului de intruire).
Pe de alt parte, chiar i n contextul legislativ
actual nu se poate face abstrac[ie de faptul c
obliga[ia frecventrii cursurilor de 6 luni incumb
i magistra[ilor cu o vechime anterioar de 5 ani,
dei n practic nu s-a asigurat dect o pregatire
sporadic, iar candida[ii admii prin interviu au
participat la activit[ile specifice func[iei, contrar
exigen[elor prevzute de lege (art.33 alin.13).
Sub acest di n urm aspect, n mod
surprinztor, prin Hotrrea Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 13/2006 s-a statuat c
persoanele respective pot participa la activitatea
de judecat sau pot efectua acte procedurale,
nainte de finalizarea cursurilor de formare
profesional de 6 luni, dei potrivit legii etapa
acestor cursuri este anterioar celei de exercitare
a func[iei, ca o garan[ie a unui standard
profesional ridicat.
Prin urmare, actele efectuate n aceste
condi[ii sunt nule de drept, fiind ntocmite de
persoane care nu au drept de exercitare a
profesiei, astfel c, n acord cu opinia deja
expri mat
10
, se i mpune modi fi carea sau
suspendarea textului, pn la momentul la care
lnstitutul Na[ional al Magistraturii va putea
sus[ine acest demers legal imperativ.
De altfel, din perspectiva criteriilor de selec[ie
a magistra[ilor cu cel pu[in 5 ani de vechime ntr-o
profesie juridic, analizele recente ridic serioase
semne de ntrebare ct privete men[inerea unui
standard ridicat al pregtirii, ntruct n anul 2007
numrul persoanelor declarate admise a fost
mult mai mare dect cel din anii anteriori.
Este adevrat c prin aceast form de
recrutare a fost acoperit deficitul de personal din
instan[ele care ar fi trebuit desfiin[ate sau situate
n localit[i indezirabile pentru magistra[i, ns
tot la fel de adevrat este faptul c noii veni[i au
formulat cereri de transfer ctre localit[i mai bine
situate ori au beneficiat de posibilitatea de a
participa la concursurile de promovare, n condi[ii
mai lesnicioase fa[ de ceilal[i magistra[i, fr
promovarea vreunui examen de capacitate.
n aceeai ordine de idei, este cel pu[in
discutabil c n condi[iile existen[ei unor
incompatibilit[i privind calitatea de avocat a
fotilor magistra[i, legiuitorul a "omis includerea
unor incompatibilit[i constnd n interdici[ia
numirii ca magistra[i a fotilor avoca[i n
localitatea n care acetia au profesat.
Considerm necesar introducerea unei
reglementri n acest sens, ea fiind n msur
s nl ture ori ce suspi ci uni cu pri vi re l a
corectitudinea actului de justi[ie, dat fiind faptul
c exi st mprej urri ce pun l a ndoi al
integritatea magistratului i care exced cazurilor
de incompatibilitate prevzute de lege.
n argumentarea opiniei noastre, avem n
vedere expunerea de motive la Carta European
a Statutului Judectorilor, n care se arat c
"un avocat sau o avocat nu pot fi repartiza[i
imediat ca judectori n oraul n care au profesat
anterior ca avoca[i, pe acelai considerent
pentru care "un judector nu poate fi repartizat
la tribunalul dintr-un ora al crui primar este
so[/so[ie, tat sau mam a respectivei persoane.
ntr-o viitoare reglementare, pledm pentru
instituirea unei modalitJi unice de admitere
n magistratur, pe baza de concurs la
Institutul NaJional al Magistraturii, exceptiile
bazndu-se pe asigurarea n timp a formrii
profesionale i limitndu-se la profesori
10 I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat n Romnia,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007, p. 164-165.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 23
universitari i foti magistrati cu cel putin 10 ani
vechime, cu exceptia celor pensionati sau
ndeprtati din magistratur pentru motive
imputabile.
n acest fel, ar fi eliminate acele situa[ii
discriminatorii datorate modalit[ilor ocolitoare
de accedere n magistratur i asimilrii unor
forme de definitivare n profesie cu examenul
de capacitate al magistra[ilor numi[i prin concurs,
uniformizndu-se procesul de recrutare i
asigurndu-se, pe termen lung, formarea unui
corp al magistra[ilor care s corespund profilului
optim actual
11
.
De asemenea, ar fi nlturat un tratament
deosebit de ocupare a posturilor, magistra[ii
numi[i prin concurs fiind repartiza[i n ordinea
mediilor, att cu ocazia absolvirii cursurilor de
formare ini[ial, ct i cu prilejul examenului de
definitivat, ct i situa[iile inechitabile ivite cu
ocazia promovrilor, unora dintre magistra[i
fiindu-le asimilat vechimii efective perioada n
care i-au desfurat activitatea ca avocat.
Astfel, s-ar da eficien[ exigen[elor nscrise
n Principiile Fundamentale privind lndependen[a
Judectorilor, adoptate de Congresul al Vll-lea
al Na[iunilor Unite (1985), potrivit crora "cei
selectati pentru functiile de judector vor fi
persoane integre i competente, avnd pregatire
adecvat sau calificare juridic. Orice metod
de selectie a judectorilor va fi elaborat astfel
nct s nu permit numirile pe motive
necorespunztoare.
Totodat, pri n aceasta s-ar real i za o
transpunere a recomandrilor Comitetului de
Minitri al Consiliului Europei i avizelor
Consiliului Consultativ al Judectorilor Europeni,
care cer, n esen[, statel or membre ca
pregtirea profesional a tuturor magistra[ilor s
se realizeze naintea numirii, obliga[iile pe care
le incumb profesia de magistrat reprezentnd
o profesie nou, ce implic o abordare specific,
multidisciplinar.
n concluzie, o viitoare reglementare trebuie
aliniat acestor standarde obiective nu numai
pentru a exclude influen[ele politice, dar i pentru
a elimina un posibil scop mercantil urmrit cu
ocazia intrrii n profesie (un anumit cuantum al
pensiei, de exemplu) sau pentru a preveni riscul
apari[iei favoritismului, conservatorismului i
nepotismului, care exist n msura n care
numirile nu sunt fcute pe criterii care [in de
pregtirea profesional, integritate i eficien[
12
.
4. Critica adus actualului sistem de
promovare a magistra|ilor
lmperfec[iunile actualului sistem de promo-
vare n func[ii de execu[ie sunt accentuate de
existen[a altor reglementri n materie, ce
asigur accesul la diferite grade profesionale
unor categorii de personal din sistemul justi[iei,
precum i de existen[a unui sistem aparte de
promovare pentru unele categorii de procurori,
ale cror efectele conduc la profunde inechit[i
n dauna majorit[ii covritoare a magistra[ilor.
Astfel, dispozi[iile Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar, consacr o modalitate
atipic de promovare pe durat determinat a
procurorilor din cadrul Directiei de lnvestigare a
lnfrac[iunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, pe baza de interviu, procedura
neputnd fi asimilat transferului, delegrii sau
detarii pentru mai multe argumente pe care
nu n[elegem s le dezvoltam aici
13
.
Condit[iile i procedura de promovare a
procurorilor prevzute de art. 75 din Legea nr.
11 Cerin[ele acestui profil se regsesc n Legea privind
statutul magistra[ilor i Regulamentul privind evaluarea
magistra[ilor i ele constau n cunoaterea temeinic
a dreptului intern i dreptului comunitar, familiarizarea
cu jurispruden[a Cur[ii de Justi[ie a Comunit[ilor
Europene i a Cur[ii Europene a Drepturilor Omului,
valorificarea corect a acestora, cunoaterea a cel pu[in
dou limbi de circula[ie interna[ional, cunotin[e de
operare PC, familiarizarea cu regulile de deontologie
profesional, motiva[ie puternic pentru a desfura o
carier.
12 Experien[a anterioar nu justific o diferen[ de
tratament n procesul de selec[ie, prima reprezentnd
un avantaj ce se valorific ulterior admiterii n profesie,
deoarece viitorul magistrat este familiarizat cu modul
de func[ionare a sistemului judiciar. Chiar i aa,
primirea n magistratur, n oricare din modalit[ile
consacrate n contextul legislativ actual, nu nseamn
c persoanele acceptate corespund profilului de
magistrat. Prin urmare, acestea trebuie formate. Fa[
de cele artate mai sus, este inexplicabil de ce n ultimii
ani standardele de selec[ie au fost coborate spre un
nivel inacceptabil, preferndu-se, cu ocazia interviului,
ntrebri de genul "ce spune[i cnd intra[i n sala de
judecat ?, "cum reactiona[i cnd un justi[iabil st cu
cciula pe cap?, "care este competen[a jude-
ctoriilor?, sau teste formale pentru orice absolvent
de drept, n cazul candida[ilor cu experien[ de 5 ani,
dei magistra[ii selecta[i pe baza de concurs risc
eliminarea din sistem, att la finalul perioadei de
pregtire, ct i cu ocazia examenului de capacitate,
n caz de nepromovare.
13 Pentru amanunte, I. Popa, op.cit., p. 430 431.
24 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
303/2004 sunt aplicabile i n cazul prevazut de
art. 87 din Legea nr. 304/2004, care se refer la
promovarea procurorilor la Direc[ia National
Anticorup[ie din cadrul Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie.
Dac este s avem n vedere att faptul c
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie a recunoscut
acestor procurori gradul corespunztor
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, pentru a acoperi eventuala nulitate a
actelor de urmrire penal efectuate n urma unei
promovari cu ncalcarea legii organice, ct i
mprejurarea c textul art. 52 alin. 1 din Legea
nr. 303/2004, care condi[iona promovarea la
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie de ndeplinirea
func[iei de judecator n ultimii doi ani, a fost
declarat neconstitu[ional, constatm c preve-
derile n materie sunt discriminatorii, oferind o
rut ocolitoare de accedere n func[ii superioare,
cu eludarea dispozi[iilor de drept comun.
Un alt exemplu l constituie procedura de
promovare a personalului de specialitate juridic,
cu func[ii de execu[ie, asimilat judectorilor i
procurorilor, din Ministerul Justi[iei, consacrat
prin ordinul Ministrului Justi[iei nr. 663/C/
08.03.2007, care ncalc prevederile art. 87 alin.
1 din Legea nr. 303/2004.
Dei, potrivit prevederilor enun[ate, acestei
categorii de personal i sunt aplicabile dispozi[iile
privind sus[inerea examenului de capacitate i
promovare a magistra[ilor, n mod cu totul nelegal
instituirea acestui gen de examen excede
controlului Consiliului Superior al Magistraturii,
fr ca el sa fie organizat la nivel na[ional, prin
lnstitutul Na[ional al Magistraturii, aa cum
impune art. 43 din lege.
Eludndu-se i n acest caz dispozi[ii legale
imperative, se ajunge n situa[ia n care
personalul asimilat magistra[ilor din Ministerul
Justi[iei nu candideaz n limita posturilor
vacante existente la tribunale i cur[i de apel,
puand promova nu doar n gradul imediat
superior, ci i prin omisiunea de a parcurge toate
etapele prevzute de lege.
Astfel, fa[ de absen[a unor dispozitii exprese,
se poate promova de la gradul de procuror de
judecatorie direct la gradul asimilat procurorului
din Parchetul de pe langa nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, ntr-un interval foarte scurt de timp i
beneficiind de o tematic redusa de examen.
Pe de alt parte, ordinul men[ionat este n
afara legii, fiind contrar dispozi[iilor art. 4 alin. 3,
art. 75 si art. 76 din Legea nr. 24/2000, privind
normele de tehnic legislativ, ntrut Ministerul
Justi[iei nu are ndrept[irea legal de a emite
vreun regulament n acest domeniu, singurul
organ abi l i tat fi i nd Consi l i ul Superi or al
Magistraturii, potrivit art. 106 lit. f din Legea nr.
303/2004.
Existen[a tratamentului preferen[ial de care
se bucur personalul de specialitate juridic
asimilat magistra[ilor este ntrit si de dispozi[iile
O.U.G. nr. 27/2006, potrivit crora stabilirea
coeficientului de multiplicare, n cazul acestei
categorii, se realizeaz prin raportare la vechi-
mea de[inut, prin simpla scurgere a timpului,
indiferent de promovarea unui concurs sau
examen (pct.10 din Anexa O.U.G. nr. 27/2006).
Asemenea solu[ii legislative ncurajeaz
oportunismul, demotiveaz profesionitii de bun
credin[ i discretiteaz nsi demnitatea
func[iei respective, prin accea c persoane care
nu urmeaz o carier de magistrat beneficiaz
de avantajele statutului de judecator sau
procuror, n considerarea dispozi[iilor ce le
reglementeaz un tratament privilegiat.
Cele dou exemple de mai sus sus[in nc o
dat opinia potrivit creia procedurile derogatorii
sub aspectul carierei magistra[ilor, determinate
de nevoi conjuncturale, precum este categoria
personalului asimilat magistra[ilor, al crui numr
risc s l depeasc pe cel al judectorilor i
procurorilor, sunt institu[ii juridice neavenite n
statul de drept, fapt pentru care se impune
abrogarea tuturor dispozi[iilor care le regle-
menteaz.
4.1. Promovarea n func|ii de conducere
Legea nr. 303/2004 reglementeaz accesul
judectorilor i procurorilor la func[iile de
conducere, instituind ca forme de promovare
concursul sau examenul (art. 48 alin. 1, art. 49
alin. 1) i propunerea conductorului institu[iei
(art. 48 alin. 9, art. 49 alin. 9). Condi[iile de
parti ci pare, procedura de desfurare a
concursului i criteriile de evaluare sunt tratate
distinct n cadrul Regulamentului adoptat prin
Hotrrea nr. 320/2006 a Consiliului Superior al
Magistraturii.
Spre deosebire de reglementarea anterioar,
n care numirea n func[ia de conducere se
realiza pe baza propunerii ministrului justi[iei,
sistemul actual prevede necesitatea unei testri
psihologice, prezentarea unui proiect privind
exercitarea atribu[iilor specifice func[iei de
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 25
conducere i sus[inerea unei probe scrise, avnd
ca obiect verificarea cunotin[elor de mana-
gement, comunicare i resurse umane, sub
forma unui test-gril.
n principiu, proba constnd n prezentarea
unui proiect privind exercitarea atribu[iilor
manageriale o considerm utila, dei nu exist
o garan[ie a faptului c acesta reprezint
contribu[ia proprie a candidatului.
Mai mult, evaluarea de ansamblu a procedurii
concursului creaz suspiciuni cu privire la
corectitudinea rezultatelor finale, ntrucat
sus[inerea oral a proiectului este supus unei
analize subiective, ntrucat notele se acord fr
stabilirea unui anumit punctaj, fr motivarea
acestora i fr a da posibilitatea contestrii lor.
ntr-o evaluare general, numirea magistra-
[ilor n comisiile de concurs, ca i n cazul
concursurilor de promovare a magistra[ilor n
func[ii de execu[ie sau a concursurilor de
promovare a personalului auxiliar i conex, se
face fr nici o metodologie, fr a fi constituit
o baz de date a celor care corespund profilului
de examinator i fr a exista o desemnare
aleatorie a membrilor.
n plus, lipsa de transparen[ a acestor
proceduri este ntrit de nedeclararea cuan-
tumului remunera[iei membrilor comisiei.
Pe de alt parte, aceast procedur nu
cuprinde o evaluare a activit[ii anterioare a
candidatului, prin prisma realizrilor profesionale
i percep[iei sale de ctre restul colectivului,
garan[ia unui unui bun manageriat fiind dat de
rezultatele concrete, iar nu de obiectivele
cuprinse ntr-un proiect teoretic.
n egal masur, asumarea unor angaja-
mente scrise, a cror ndeplinire este incert,
reprezint mai mult o chestiune formal, menit
a legitima ocuparea posturilor de conducere,
ct vreme conductorii instan[elor i parchetelor
din Romania nu sunt stpnii instrumentarului
manageri al , real i zarea mul tor obi ecti ve
depinznd de vointa altor factori de decizie.
De aceea, modalitatea de promovare n
aceste func[ii trebuie reevaluat, numai dac ar
fi s [inem cont de rezultatele alarmante ale unor
sondaje de opinie, care relev faptul ca "28%
dintre magistra[i acuz implicarea factorului
politic n procesul de promovare i au suspiciuni
referitoare la corectitudinea concursurilor
organizate pentru promovarea n func[ie.
14
ntr-o recent adres emis de Consiliul
Superior al Magistraturii sub nr. 719/DRUO/2007
la data de 31.01.2007, se arta c la concursurile
de promovare n func[iile de conducere se nscriu
din ce n ce mai pu[ini candidati, fapt pentru care
se exprima nedumerirea Consiliului i ministrului
justi[iei cu privire la acest aspect, dispunndu-se
consultarea judectorilor i stabilirea cauzelor
care determin lipsa de interes pentru ocuparea
acestor func[ii.
4.2. Promovarea judectorilor la nalta
Curte de CasaJie i JustiJie
Spre deosebire de reglementrile anterioare,
care prevedeau numirea judectorilor la instan[a
suprem pe durata unui mandat de 6 ani, cadrul
normativ actual reglementeaz accederea la
nalta Curte de Casa[ie si Justi[ie fra limita unui
mandat, fapt ntrit i de dispozi[iile art. 125 din
Constitu[ia Romniei care consacr inamovi-
bilitatea judecatorilor fr nici o distinc[ie.
O prim conditie necesar promovrii o
constituie vechimea n func[ia de judecator sau
procuror de cel pu[in 12 ani, insuficient dupa
prerea noastr pentru ocuparea unui func[ii att
de importante, fapt pentru care ne men[inem
observa[iile din sec[iunile anterioare.
Dispozi[iile care acord dreptul procurorilor
de a accede la instan[a suprem sunt la randul
lor criticabile, ntruct n forma ini[ial ele
condi[ionau exercitarea func[iei de judecator
pentru o perioad de numai doi ani, iar dup
declararea neconstitu[ionalit[ii art. 52 alin. 1 din
Legea nr. 303/2004 s-a creat o "rut ocolitoare
de ocupare a acestor posturi, dei n prezent
i nsti tu[i a este tratat de l ege sub forma
"promovrii, i nu a numirii.
Or, este evi dent c nu este posi bi l
promovarea din func[ia de procuror n func[ia
de judecator i viceversa.
14 A se vedea sondajul Transparency lnternational
Romnia-2006, p. 53; Direc[ia National Anticorup[ie
a trimis n judecat mai mul[i procurori i un fost
membru C.S.M. pentru mai multe fapte de corup[ie,
constnd n cumprarea subiectelor la concursul de
numire in func[ii de conducere din octombrie 2007. Cu
toate acestea, concursul a fost validat de C.S.M.
ngrijorarea a fost sporit de declara[iile din luna
decembrie 2007 ale directorului l.N.M. cu privire la
existen[a unor "re[ele interne printre magistra[i care
ar vicia examenele, i de declara[iile Procurorului
General cu privire la bnuiala pe care o au unii colegi
procurori, n sensul c aceste concursuri sunt
"aranjate.
26 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
n forma modificat a legii, este prevazut sub
o a doua conditie, cerin[a ca judectorul s fi
ndeplinit func[ia de judecator la tribunal sau
curtea de apel , urmare a deci zi ei Cur[i i
Constitu[ionale nr. 866/2006 acest drept fiind
recunoscut i procurorilor parchetelor de pe
lng aceste instan[e.
i aceste dispozi[ii sunt criticabile, ntruct
dau posi bi l i tatea el udri i concursul ui de
promovare n gradul imediat urmtor, ntruct
candidatul poate fi promovat la instan[a suprem
fr s fi sus[inut concursul i activitatea
specific unei func[ii de un nivel superior.
Discutabile sunt i prevederile referitoare la
obtinerea calificativului "foarte bine", care, n
prezent, trebuie sa priveasc doar ultima
evaluare.
O a patra conditie este aceea ca judectorul
s nu fi fost sanc[ionat disciplinar. Textul nu
prevede o limit de timp a aplicrii sanc[iunii,
ceea ce poate da natere unor interpretri
diferite.
n sfri t, o ultim conditie necesar
promovrii se refer la cerin[a ca judectorul s
se fi remarcat n activitatea profesional.
Pentru evaluarea acestei condi[ii, Consiliul
Superior al Magistraturii a adoptat Hotrrea nr.
492/2005, deficitar dup prerea noastr,
ntruct printre criteriile indicate nu se regsete
i cel privind experien[a n func[ie, ceea ce poate
naste semne de ntrebare cu pri vi re l a
modalitatea de departajare a candida[ilor ntre
care exist diferen[e semnificative de vechime.
Ca o evaluare general, actuala procedur
de selec[ie a candida[ilor la nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie este formal, ntruct criteriile
de evaluare nu presupun stabilirea unui anumit
punctaj, motiv pentru care n practic s-a
remarcat i o anume i nconsecven[ n
aprecierea aceluiai candidat.
n egal masur, Ghi dul de eval uare,
cuprinznd 43 de ntrebri ce urmau a fi adresate
cu ocazia interviului, dei bine conceput, nu a
fost pus in aplicare, deoarece nici unul dintre
candida[i nu a fost chestionat punctual cu privire
la toate aceste ntrebri.
5. CaIitatea i eficien|a actuIui de justi|ie
Realizarea unui sistem judiciar credibil,
independent i impartial implic nu doar o
restructurarea institu[ional, din perspectiva
cari erei magi stra[i l or i redefi ni ri i unor
mecanisme func[ionale, ci i eforturi din partea
tuturor factorilor implica[i n procesul de reform,
n vederea asigurrii calit[ii i eficienei actului
de justi[ie.
Procesul de monitorizare a sistemului judiciar
a relevat de-a lungul timpului dificult[i legate
de unificarea practicii judiciare, accelerarea
procedurilor, reducerea numrului de cauze
aflate pe rolul instan[elor, rezolvarea unor
probleme de integritate intern i realizarea unui
cadru legislativ coerent.
Real i zarea acestui i mportant obi ecti v,
constnd n mbunt[irea calit[ii actului de
justi[ie, presupune abordarea mai multor
componente, multe dintre acestea constituind
angajamente asumate prin Strategia de Reform
a Sistemului Judiciar 2005-2007.
ndeplinirea unui prim obiectiv, constnd n
realizarea unui cadru normativ coerent, a fost
impiedicat n perioada 2005-2008 de avalan
legislativ i ntrzierea promovrii unor proiecte
avnd ca scop simplificarea procedurilor
judiciare, reducerea duratei acestora ori insti-
tuirea unor proceduri alternative de conciliere
15
.
Evi dent, obi ecti vel e asumate n fa[a
electoratului au rmas la stadiul unor simple
inten[ii, nefiind identificate solu[ii optime de
natur a elimina suprancrcarea parchetelor i
instan[elor, ra[ionalizarea resurselor umane i
materiale, implementarea unor politici adecvate,
economisirea unor mijloace financiare i
direc[ionarea lor ctre alte direc[ii de ac[iune,
cum ar fi instruirea magistra[ilor, specializarea
l or efecti v i dezvol tarea unei l ogi sti ci
corespunztoare.
De asemenea, n procesul de elaborare a
actelor normative consultarea magistra[ilor a fost
mai mult decat formal, propunerile formulate
fiind ignorate, iar n domenii importante de
15 Comisia Codului Judiciar European, format din exper[i
apartinand mai multor [ri, a elaborat un raport vizand
armonizarea dreptului procesual din [rile membre,
apreciind c tema concilierii este de mare actualitate
i legisla[iile statelor membre trebuie armonizate,
deoarece o conciliere prealabil sau incidental poate
aduce pr[i l or o sol u[i e defi ni ti v, cu evi tarea
cheltuielilor i desfasurrii lente a procesului, ducnd
ntr-o manier semnificativ la descongestionarea
jurisdic[iilor i ameliorarea func[ionrii lor. De altfel,
Consiliul Europei a adoptat mai multe recomandri n
acest sens, cum sunt cele privind medierea familial,
medierea n materie privat, medierea n materie civil
i n materia litigiilor dintre autorit[ile administrative i
persoanele private.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 27
l egi ferare nu a fost asi gurat o mi ni m
transparen[, procesul de dezbatere public sau
de consul tare l arg a speci al i ti l or fi i nd
inexistent.
Din punctul de vedere al sistematizrii
legisla[iei, se constat o deconcentrare a
regulilor procedurale, din cauza adoptrii unor
acte normative speciale, cuprinznd norme de
competen[, de judecat i executare silit, ceea
ce deruteaz att practicienii dreptului, ct i
justi[iabilii.
Cu siguran[, instabilitatea politic, desele
schimbri survenite n conducerea Ministerului
Justi[iei i ambi[ia fiecrui om politic de a fi
promotorul "strategiei de reform au contribuit
la aceast stare de fapt, ns prea pu[in s-a
n[eles c proiecte de o asemenea importan[
nu se pot elabora ntr-un cabinet ministerial, ci
ele trebuie realizate dup o consultare larg a
practicienilor i teoreticienilor dreptului, a
partenerilor i auxiliarilor justi[iei, a societ[ii civile
n general.
Din nefericire, starea actual a sistemului
judiciar romnesc, semnalat prin valoroase
studii doctrinare, este inacceptabil, iar neco-
relrile legislative, lipsa de previzibilitate a
cadrului normativ i suprancarcarea instan[elor
atrag n mod inevitabil nemul[umirea cet[enilor,
beneficiarii direc[i ai actului de justi[ie.
Ele induc ideea c sistemul judiciar se
subsumeaz unor interese de grup, iar justi[ia,
dei pltit s lucreze n favoarea cet[eanului,
reprezint n fapt o industrie, o afacere sau pur
i simplu o societate corporatist, ai crei
ac[ionari majoritari sunt marea mas a auxiliarilor
justi[iei, avnd un profit garantat conferit prin
numrul impresionant al cauzelor aflate pe rol
16
.
Sporirea eficientei actului de justitie, redu-
cerea duratei procedurilor i asigurarea unui
termen rezonabil de solutionare a cauzelor au
reprezentat obiective asumate prin diferite
angajamente politice, n contextul accelerrii
procesului de aderare la Uniunea European.
Dei proclamate sub forma unor principii
generoase, aceste obiective nu au fost nso[ite
de msuri legislative, iar modificrile punctuale
aduse cadrului normativ, n special din dorin[a
de a puncta la capitolul imagine, nu au avut un
impact concret pentru activitatea instan[elor de
judecat.
Prin revizuirea Constitu[iei din 2003, s-a
introdus alineatul 3 al art. 21, potrivit cruia
"Pr[ile au dreptul la un proces echitabil i la
solu[ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil,
solu[ie preluat i n Legea de organizare
judiciar nr. 303/2004.
Pe lng faptul c acest principiu nu a fost
ajustat printr-o serie de modalit[i de transpunere
n activitatea concret a instan[elor, el nu a fost
corelat cu un nou obiectiv aflat n preocuprile
Consiliului Europei i anume "termenul optim i
previzibil de judecare a fiecrei cauze", termenul
rezonabil fiind mai mult o valoare de referin[ ce
separ nclcarea, de nenclcarea Conven[iei.
O alt interven[ie, mai pu[in fericit a
constituit-o introducerea alin.4 la acelasi articol
21 din Constitu[ie, potrivit cruia "Jurisdic[iile
speciale administrative sunt facultative i
gratuite, concep[ie care nu reflect solu[iile de
pe plan interna[ional i nici preocuprile
Strategiei de Reform de a gsi ci alternative
de solu[ionare a disputelor, n scopul degrevrii
instan[elor de judecat i creterii operativit[ii
acestora.
Consacrarea unor jurisdic[ii administrative
alternative reglementate prin diferite acte
normative un constituia o atingere a liberului
acces la justi[ie, n masura unui control de
legalitate din partea instan[elor, sub acest aspect
pronun[ndu-se att Curtea Constitu[ional, ct
i Curtea European a Drepturilor Omului.
n ciuda adoptrii actului normativ privind
medierea i profesia de mediator, aplicabilitatea
acestui mod alternativ de solu[ionare a litigiilor
rmne n continuare redus, n absen[a unor
16 Sondajele realizate n ultima vreme relev o tipologie
similar a problemelor cu care se confrunt diferitele
sisteme de drept : interesele economice ale profesiilor
juridice, n special ale avocatilor, care genereaz un
acces la justi[ie costisitor i de durat; un control
insuficient al judiciarului asupra defaurrii litigiilor, prin
stabilirea regulilor jocului n instan[e i a unui anumit
control asupra avoca[ilor i pr[ilor; o distribu[ie a
resurselor alocate solu[ionrii unui litigiu deopotriv
proportional cu interesele implicate n litigiu i just
prin raport cu alte litigii.
n realitate, n vreme ce costurile ridicate ale litigiilor
constituie o problem mai curand pentru sistemele de
common law, n care avoca[ii sunt plti[i cu ora, costul
unui process depind de multe ori valoarea litigiului,
durata excesiv a procedurilor este mai degrab
problema sistemelor de drept continental. Cele dou
criterii functioneaza ns interdependent, cel pu[in n
sensul c o durat mare genereaz creterea
propor[ional a costurilor.
28 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
dispozi[ii obligatorii menite a asigura degrevarea
efectiv a instan[elor.
De asemenea, l egi ui torul nostru nu a
manifestat preocupare pentru implementarea
justitiei de proximitate, care, spre exemplu n
Fran[a, asigur solu[ionarea unor litigii cotidiene
de mai mic importan[, prin intermediul
judectorilor neprofesioniti.
Dimpotriv, n Romnia comisiile de judecat
au fost grabnic desfiin[ate, ntruct aminteau de
perioada comunist, dei s-ar fi impus mai
degrab reorganizarea acestora, sub o alt
denumire i perfec[ionarea reglementrii, ntru-
ct aceste organisme au existat n dreptul
romnesc, sub o alt form, i exist n nume-
roase alte [ri, avnd competen[a de a solu[iona
litigii de o complexitate redus.
n sfrit, eecul procesului de reform este
marcat de existen[a mai multor grade jurisdic-
[ionale, de diversificarea inutil a cilor de atac
i posibilitatea facil a ob[inerii rejudecrii sau
restituirii cauzei la procuror, n materie penal,
ceea ce relev incapacitatea sistemului judiciar
de a regla rela[iile interumane i a asigura pacea
social.
Cteva exemple re[inute n urma modificrilor
legislative contrare obiectivelor asumate prin
Strategia de Reform sunt edificatoare n sensul
celor sus[inute.
Astfel, n materie procesual civil, nlturarea
sanc[i uni i exprese a decderi i n cazul
nedepunerii ntmpinrii atunci cnd aceasta
este obligatorie (art. 118 C.pr.civ.) nu face dect
s ncurajeze comportamentul abuziv al pr[ilor
(avoca[ilor lor), n sensul de a nu respecta
termenele pentru propunerea probelor i
invocarea excep[iilor relative.
Abrogarea art. 261 pct. 8 C.pr.civ., n sensul
c lipsa semnturii judectorilor i grefierului
poate fi complinit oricnd n cursul procesului,
poate conduce la casri formale, dei solu[ia din
dispozitiv se regsete n minuta semnat de
judectori, iar abrogarea art. 282 alin. 3 C.pr.civ.,
conform cruia apelul mpotriva hotrrii se
socotete fcut i mpotriva ncheierilor, pretinde
un apel distict sau motive distincte cu privire la
ncheieri.
Nu n ultimul rnd, reintroducerea casrii cu
trimitere n cazul apelului (art. 297 alin. 1
C.pr.civ.) conduce la prelungirea procesului i
creterea volumului de activitate a instan[elor,
n condi[iile n care instan[ele de apel au
posibilitatea evocrii fondului n majoritatea
sistemelor strine de drept.
n sfrit, dei prin reglementarea soma[iei
de plat s-a urmrit stabilirea unei proceduri
favorabile creditorului, cu evitarea unor taxe de
timbru, solu[ia legislativ actual ncarc inutil
rolul instan[elor, deoarece acelai raport juridic
litigios poate fi analizat n trei situa[ii, cu prilejul
emiterii soma[iei, judecrii cererii n anulare i
solu[ionrii fondului, hotrrea ini[ial neavnd
autoritate de lucru judecat.
n materie procesual penal, modificarea art.
332 C.pr.pen. d n prezent posibilitatea restituirii
cauzei la procuror pentru nclcarea dreptului la
aparare al inculpatului sau nvinuitului, indiferent
dup cum aceasta afecteaz sau nu ntreaga
urmrire penal, dei faza de judecat se bucur
de garan[ii procesuale suplimentare, ce ar face
inutil reluarea activit[ilor desfurate anterior
sesizrii instan[ei.
De asemenea, noile dispozi[ii privind ascul-
tarea inculpatului n cile de atac i posibilitatea
ob[inerii rejudearii n caz de extrdare nu fac
dect s ncurajeze abuzul de drept, cei n cauz
avnd tot interesul n a ob[ine judecarea n lips,
n vederea prelungirii duratei procesului, inclusiv
printr-o eventual rejudecare.
n ceea ce privete dispozi[ia constitutional
potrivit creia "nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
asigur interpretarea i aplicarea legii de ctre
cel el al te i nstan[e j udectoreti , potri vi t
competen[ei sale, avnd drept scop crearea
unei jurisprudenJe unitare, aceasta a rmas
fr consecin[e notabile.
Modificrile aduse Codului de procedur civil
n materia competen[ei, precum i unele decizii
n i nteresul l egi i au condus l a profunde
dezechilibre i disfunc[ionalit[i n planul
ncrcturii instan[elor, ntrucat modificrile
intervenite au urmrit n exclusivitate degrevarea
naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie, ceea ce a atras
dup sine i o degrevare substantial a cur[ilor
de apel, cele care furnizau instan[ei supreme
majoritatea covritoare a cauzelor n cile de
atac.
Acest fapt, avnd ca efect diversificarea
practicii n probleme sensibile de drept, alturi
de ntrzi erea proi ectul ui de uni fi care a
jurispruden[ei, a condus la decredibilizarea
sistemului judiciar i o lips de previzibilitate a
jurispruden[ei, fapt subliniat de ctre Curtea
European a Drepturilor Omului n cauzele Beian
i Driha c. Romniei.
Dei n direc[ia unificrii practicii au fost
nregistrate unele progrese, mul[umit ntlnirilor
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 29
profesionale organizate la nivelul instan[elor,
publicrii culegerilor de jurispruden[ i creterii
semnificative a recursurilor n interesul legii,
totui aceste demersuri nu au avut ntotdeauna
efectul scontat i anume unificarea juris-
pruden[ei.
Chi ar dac s-a recunoscut l egi ti mare
procesual colegiilor de conducere ale cur[ilor
de apel, ar fi iluzoriu s se cread c pe calea
recursurilor n interesul legii se poate realiza
atribu[ia constitu[ional a instan[ei supreme, n
absen[a modificrilor structurale care s-i
asi gure pl eni tuti di nea de competen[ n
interpretarea legii la nivel na[ional.
Practic, n materie civil aplicarea corect i
unitar a legii de ctre toate instan[ele este
imposibil de urmrit, iar existen[a recursului n
interesul legii nu poate reprezenta un argument
solid, ct vreme aceast cale extraordinar de
atac exista i n sistemul nostru anterior i exist
i n alte [ri, fr ca prin aceasta s fie
abandonat pozi[ia de drept comun a instan[ei
supreme n judecarea recursului.
n egal msur, recunoaterea competen[ei
adunrilor generale ale instan[elor n dezbaterea
problemelor de drept controversate a fost lipsit
de eficacitate, ntruct legiuitorul nu a oferit
valoare juridic expres hotrrilor pronun[ate,
astfel c aceste dispozi[ii inovatoare s-au dovedit
a fi lipsite de eficien[.
n acest context, ideea profesorului D.P.
Viforeanu exprimat cu ocazia reformelor din
perioada interbelic, n sensul "de a se limita
numai la dou numarul instan[elor judectoreti,
dar, totodat, de a pune mai presus de ele o
Curte suprem i unic, care asociat puterii
legiuitoare, s fie pazitoarea nalt a Legii, s
men[in unitatea legisla[iei pe ntreg teritoriul
na[ional prin uniformitatea jurispruden[ei i s
nu permit magistra[ilor [rii a interpreta n
moduri diferite legile [rii, ci s-i oblige a pronun[a
hotrrile lor n conformitate cu regulile pozitive
edictate de legiuitor, sunt mai actuale dect
oricnd.
Din pcate, n Romnia, reforma s-a realizat
n mod pripit, deoarece prin Legea nr. 195/2004
i O.U.G. nr.65/2004, n loc s se limiteze
categoria hotrrilor de fond nesupuse apelului,
pentru a consacra recursului rolul unei ci
extraordinare de atac, s-a extins aria acestora,
pe criterii valorice sau care [in de natura cauzelor,
astfel c n numeroase domenii recursul nu poate
ajunge n fa[a cur[ilor de apel i instan[ei
supreme.
n mod asemntor sistemului reglementat
prin Legea nr. 59/1993, cur[ile de apel sunt
instan[e de excep[ie n materie de apel, dar
soluioneaza recursuri formulate mpotriva
hotrrilor pronun[ate de tribunale, iar nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie nu solutioneaz
apeluri i este instan[a de excep[ie n recurs,
pentru c n fa[a acesteia nu pot ajunge dect
hotrri pronun[ate n prim instan[ sau n apel
de ctre cur[ile de apel.
Este motivul pentru care considerm c ntr-o
viitoare reglementare se impune stabilirea
plenitudinii de competent n judecarea apelurilor
n favoarea curtilor de apel, cu mentinerea
competentelor actuale ale judectoriilor i
tribunalelor, acestea din urm neputnd fi
asimilate instantelor de drept comun, n absenta
schemelor functionale corespunztoare.
Concomitent, pentru a se asigura o mai bun
practic unitar prin intermediul curtilor de apel,
propunem extinderea categoriei hotaarilor care
pot fi atacate cu apel i restrngerea categoriilor
de hotarri care pot fi atacate cu recurs, aceast
din urm cale extraordinar de atac urmnd a fi
exercitat n conditii mult mai restrictive i n
cauzele de o mai mare complexitate la instanta
suprem.
Tot din aceast perspectiv, ar fi util de
abordat i modelul francez al justitiei de
proximitate, n care cauzele de o nsemnatate
redus se judec n ultim instant, model care
poate functiona prin intermediul judectoriilor sau
judectorilor neprofesioniti, n acord cu
prevederile nscrise n art. 126 alin. 5 din
Constitutie.
6. ConcIuzii privind nfptuirea unui
imperativ sociaI: eficientizarea sistemuIui
judiciar
Statul de drept se ntemeiaz pe sistemul
judiciar, ca element central al stabilit[ii sociale,
fapt pentru care echilibrul dintre structurile
sociale i entit[ile judiciare este esen[ial.
Sistemele judiciare trebuie s se adapteze
dinamicii sociale, care n zilele noastre este tot
mai complex, justi[ia ca serviciu public fiind
supus unei presiuni tot mai mari, fa[ de cre-
terea numrului de cauze, continua diversificare
a acestora i nevoi a de a rspunde cu
promptitudine provocrilor cotidiene.
Aa cum se subliniaz prin concluziile diferi-
telor rapoarte de evaluare, sistemele judiciare
actuale au rmas n urma transformrilor sociale
30 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
i tehnologice, avnd proceduri demodate,
resurse umane i materiale insuficiente, ceea
ce atrage nemul[umirea marii majorit[i a
justi[iabililor.
Att justi[iabilii, ct i profesionitii dreptului
atrag aten[i a asupra duratei excesi ve a
procedurilor judiciare, asupra faptului c acestea
sunt tot mai costisitoare i discutabile din punct
de vedere calitativ, iar sondajele realizate n
ultima vreme relev o tipologie similar a
problemelor cu care se confrunt diferitele
sisteme de drept:
- interesele economice ale profesiilor juridice,
n special ale avocatilor, care genereaz un
acces la justitie costisitor i de durat;
- un control insuficient al judiciarului asupra
defurrii litigiilor, prin stabilirea regulilor jocului
n instante i a unui anumit control asupra
avocatilor i prtilor;
- o distributie a resurselor alocate solutionrii
unui litigiu deopotriv proportional cu interesele
implicate n litigiu i just prin raport cu alte
litigii.
17
Pe de alt parte, sistemele n tranzi[ie, cum
este i sistemul judiciar romn, se confrunt cu
probleme specifice societ[ilor respective, cum
sunt independen[a, rspunderea, integritatea,
calitatea hotrrilor judectoreti, un sistem de
administrare eficient i func[ional etc.
n Romnia, foarte multe voci, ncepnd cu
politicieni i continund cu jurnaliti, analiti
politici sau sociologi sus[in independen[a justi[iei,
ns, n condi[iile n care acuzele privind calitatea
i eficien[a procedurii se focalizeaz, n principal,
asupra magistra[ilor, nu abordeaz un subiect
sensibil i stnjenitor legat de obstruc[ionarea
justi[iei.
Exist n ultimii ani, "mai mult sau mai pu[in
vizibil, mai mult ori mai pu[in dorit, un proces de
obstruc[ionare a justi[iei, de mpiedicare a
acesteia s-i ndeplineasc misiunea social,
pe temeiul creia se legitimeaz o putere n stat,
i anume protejarea drepturilor i libert[ilor
individuale sau colective ale persoanei de care
depinde, pn la urm, stabilitatea oricrui regim
politic, consolidarea i dezvoltarea societ[ii civile
i, implicit a statului.
18
Obstruc[ionarea justi[iei se poate prezenta
n forme variate i ea poate avea ca surse
puterea legislativ, puterea executiv, modul de
organizare i func[ionare a sistemului judiciar,
influen[a puterilor de fapt nestatale, conduita
pr[ilor, aprtorilor acestora i altor participan[i
la realizarea actului de justi[ie, precum i de la
magistra[ii nii, atunci cnd acetia abuzeaz
de puterea ce le-a fost conferit.
Solu[iile la aceste probleme depind de o
ac[iune concertat a tuturor factorilor cu
responsabilit[i n reforma justi[iei din Romnia,
ceea ce presupune realizarea unei concep[ii
unitare, organizatorice i institu[ionale, care se
rezum, n esen[, la simplificarea procedurilor
judiciare, centralizarea politicii administrative la
nivelul celei mai nalte instan[e, crearea de
reforme bugetare care s permit creterea de
resurse pentru instan[e, eliminarea oricror
ingerin[e sau dependen[e n nfptuirea actului
de justi[ie i restructurarea unor organisme, cum
ar fi Ministerul Justi[iei i Consiliul Superior al
Magistraturii.
Aceste solu[ii, trebuie orientate ctre dou
direc[ii de ac[iune specifice oricrei reforme i
anume satisfac[ia cet[enilor i satisfac[ia
lucrtorilor, iar ele impun o evaluare a cadrului
legislativ i instituJional actual, astfel nct s
fie posibile:
Determinarea bugetului instan[elor i
parchetelor, prin asocierea autorit[ii judiciare la
determinarea necesarului bugetar;
Simplificarea procedurilor i reconsiderarea
cilor de atac, n raport de complexitatea
cauzelor, cu stabilirea unui filtru de admisibilitate
sau oportunitate, fr a fi nclcat dreptul la o
cale efectiv de atac;
Reconsiderarea rolului judectorului n
statul de drept i degrevarea acestuia de
atribu[iile nonjudiciare;
lntroducerea sistemelor alternative de solu-
[ionare a litigiilor, cu obligativitatea parcurgerii
acestora, n cazuri de o nsemntate redus, i
sus[inerea financiar de ctre stat a costurilor
pe care le implic, pentru a ncuraja ntr-o prim
faz parcurgerea de ctre pr[i a acestei
proceduri;
Elaborarea unui act normativ privind
unificarea practicii judiciare i consultarea
magistra[ilor cu ocazia elaborrii proiectelor de
17 A.A.S. Zuckerman, Civil Justice in Crisis : Comparative
Perspective of Civil Procedures, Oxford, Oxford
University Press, 1999, p. 12.
18 V.M. Ciobanu, Cateva reflectii cu privire la reforma
justitiei civile in Romnia, n Dreptul nr. 2/2006, p. 36.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 31
acte normative cu un puternic impact n
activitatea justi[iei;
Modificarea legisla[iei n vigoare, prin
recunoaterea administratorului de instan[;
Realizarea unor sondaje de opinie, la nivel
na[ional i local, n vederea msurrii eficien[ei
sistemului judiciar i gradului de ncredere;
Monitorizarea volumului de munc din
instan[e i parchete, prin colectarea de date
statistice continue;
Reconsiderarea condi[iilor de recrutare i
promovare a magistra[ilor;
Reconsiderarea politicii de resurse umane
la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii i
Ministerului Justi[iei, constnd n ncadrarea cu
statut permanent a posturilor cu specialiti n
diferitele domenii de expertiz;
Eliminarea unor bariere legislative, avnd
ca scop ngreunarea actului de justi[ie, prin
reconsiderarea unor excep[ii i incidente
procedurale, care se constituie n cauze de
suspendare a cauzelor, mpiedicare a exercitrii
ac[iunii penale i ngreunare a urmririi penale
sau judec[ii, avnd ca rezultat temporizarea
anchetelor judiciare.
19
Nota redac|iei: Materialul a fost utilizat n
cadrul seminariilor cu tema ,Politici publice n
justi[ie, organizate de lnstitutul Na[ional al
Magistraturii.
19 Putem include n aceast categorie suspendarea
procesul ui , n cazul i nvocri i excep[i ei de
neconstitu[ionalitate, limitarea cazurilor de asisten[
juridic obligatorie, obligativitatea diferitelor avize n
domeni ul rspunderi i penal e mi ni steri al e sau
parlamentare.
32 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
A public call of the professional associations and civil society has identified since September 2007
a set of 10 specific measures designed to be implemented so to lead to an increased transparency of
Superior Council of Magistracy activities. The following paper deals with the critical issues of the
transparency in the Superior Council of Magistracy activities, including the likeliness of opaqueness
for those activities, mainly toward the judicial system, on one hand, and with discussing those 10
specific measures that were proposed, on the other hand. Those may be immediately implemented,
without being necessary specific human and material resources and a radical change in structures,
mechanism and information channels already in place.
colabora cu reprezentan[ii societ[ii civile i cu
asocia[iile de magistra[i n vederea mbunt[irii
activit[ii Consiliului n exercitarea atribu[iilor sale
legale i n procesul de reformare a sistemului
j udi ci ar, n concordan[ cu standardel e
europene.
Un apeI aI societ|ii civiIe
nc din septembrie 2007, la ini[iativa i sub
coordonarea AsociaJiei Societatea pentru
JustiJie (SoJust)
21
, un numr de 21 asocia[ii
profesi onal e al e j udectori l or, si ndi cate
profesionale ale personalului auxiliar, organiza[ii
neguvernamentale i organiza[ii media specia-
mbunt(irea transparen(ei
activit(ii CSM. Solu(ia
societ(ii civile i a mediului
profesional
judector Adrian Neacu,
preedinte Tribunalul Vrancea, preedinte SoJust,
membru al Consiliului Director al U.N.J.R.

n Raportul privind progresele nregistrate


de Romnia n cadrul mecanismului de
cooperare i verificare, dat publicit[ii la 23
iulie 2008 de Comisia European, se precizeaz,
printre altele, drept direc[ie necesar pentru
mbunt[irea activit[ii Consiliului Superior al
Magistraturii c acesta "trebuie s ntreprind
demersuri n vederea unei mai mari transparente
i eficiente a sistemului judiciar, precum i n
vederea mbunttirii propriei rspunderi.
Venind n ntmpinarea acestei cerin[e, Consiliul
Superior al Magistraturii i exprima, printr-un
comunicat de pres
20
, disponibilitatea de a
20 Comuni catul de pres, "Consi l i ul Superi or al
Magistraturii propune colaborarea n vederea remedierii
deficien[elor re[inute n Raportul Comisiei Comunit[ilor
Europene referitor la progresul Romniei n cadrul
mecanismului de verificare i cooperare, http://
w w w . c s m 1 9 0 9 . r o / c s m / l i n k u r i /
25_07_2008__16387_ro.doc.
21 Asocia[ia Societatea pentru Justi[ie (SoJust) este o
organiza[ie neguvernamental nfiin[at n 2005 care
i propune s fac din schimbarea strii actuale a
si stemul ui j uri di c romnesc o pri ori tate i o
responsabilitate a celor direct interesa[i. Scopul
principal al organiza[iei este de a contribui la realizarea
unei reforme autentice i cuprinztoare nu numai a
magistraturii, ci i a altor profesii juridice i a sistemului
de educa[ie juridic, n vederea mbunt[irii calit[ii
actului de justi[ie n general. n vederea realizrii acestui
scop, Societatea pentru Justitie utilizeaz expertiza
juridic a membrilor si pentru a ncuraja realizarea
actului de justi[ie n interesul public. De asemenea,
asocia[ia i propune s faciliteze dezbaterea public
i s promoveze o atitudine civic activ fa[ de
sistemul juridic din Romnia.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 33
lizate
22
, au semnat i naintat Consiliului Superior
al Magistraturii (Consiliul) un apel public prin care
se propunea adoptarea de ctre acesta a unor
msuri concrete n vederea creterii transpa-
rentei activittii proprii. Apelul
23
a reprezentat la
momentul respectiv o concretizare a interesului
deosebit al societ[ii civile i a mediului
profesional pentru respectarea standardelor de
transparen[ n acti vi tatea unei a di ntre
autorit[ile publice importante n statul romn,
cu un rol esen[ial n consolidarea justi[iei ca
si stem efi ci ent, echi tabi l , transparent,
independent i responsabil.
Scopul apelului a fost unul dublu. n primul
rnd, sensibilizarea C.S.M. asupra existen[ei
unor vulnerabilit[i n practicile sale curente de
comunicare precum i asupra unor tenta[ii de
opacizare a acesteia, n special fa[ de sistemul
judiciar nsui. n al doilea rnd, apelul a
identificat un numr de actiuni concrete, pe care
Consiliul le putea aplica imediat, fr alocarea
unor resurse umane i materiale deosebite i
fr modi fi carea radi cal a structuri l or,
mecanismelor i canalelor informa[ionale deja
existente.
Apelul nsui a fost rezultatul unei monitorizri
ndelungate a activit[ii Consiliului realizat de
SoJust, care a pus n eviden[ existen[a unor
obstacole importante n informarea rapid,
complet i sigur a judectorilor i procurorilor,
a asocia[iilor lor profesionale, a reprezentan[ilor
societ[ii civile, ori a publicului interesat cu privire
l a acti vi tatea deosebi t de compl ex i
voluminoas din Plen sau din sec[ii.
Aspecte critice ale transparentei C.S.M.
Consiliul Superior al Magistraturii func[io-
neaz ca organ colegial i colectiv, exclusiv n
Plen sau n cele dou sec[ii. n afara unor
competen[e si m-
bolice i de repre-
zentare pe care le
de[ine preedintele
Consiliului, toate
hotrrile i deciziile
acestei autorit[i, n
exercitarea atribu-
[iilor legale pe care
le are, sunt concre-
ti zarea ntruni ri i
voin[ei membrilor
alei sau de drept,
n cazul Plenului, ori
a membrilor alei, n cazul sec[iilor. Rolul i
importan[a edin[elor Consiliului sunt astfel esen-
[iale. Modul cum sunt construite edin[ele
Plenului sau sec[iilor, publicarea ordinii de zi,
caracterul explicit al descrierii punctelor ce vor fi
luate n discu[ie, prezentarea exhaustiv a
con[inutului hotrrilor luate .a. sunt elemente
care condi[ioneaz n mod direct dimensiunea
transparentei activit[ii Consiliului.
Or, din chiar simpla lor lecturare pe internet,
se poate constata cu uurin[ c de cele mai
multe ori punctele de pe ordinea de zi sunt
concretizate succint prin trimiterea la anumite
documenta[ii, note, adrese, sesizri al cror
con[inut nu este afiat, nefiind fcut public n
niciuna din modalit[ile prevzute de lege. Fac
obiectul dezbaterii n edin[e, fiind trecute n
ordinea de zi, de exemplu
24
:
punctul de vedere al Direc[iei legisla[ie,
documentare i contencios nr. 735/L/24339/
1154/2008 referitor la solicitarea lnstitutului
Na[ional al Magistraturii adresat Consiliului
Superior al Magistraturii de a dispune abrogarea
art.19 alin.5) din Regulamentul lnstitutului
Na[ional al Magistraturii.
punctul de vedere al Direc[iei legisla[ie,
documentare i contencios nr. 791/L/27619/
22 Semnatarii apelului sunt: Asocia[ia "Societatea pentru
Justi[ie (SoJust), Uniunea National a Judectorilor
din Romnia (UNJR), Forumul Judectorilor din Oltenia
(FJO), Asocia[ia pentru Aprarea Drepturilor i
lndependen[ei Judectorilor din Bihor (AADlJ),
Asocia[ia Magistra[ilor Timieni (AMT), Asocia[ia
Judectori l or di n Romni a (AJR), Asoci a[i a
Magistra[ilor din Romnia, filiala Cluj (AMR Cluj),
Federa[ia Na[ional Sindical Projust a personalului
auxi l i ar di n cadrul i nstan[el or i parchetel or,
www.juridice.ro, www.avocatnet.ro, Funda[ia Soros
Romnia (FSD), Asocia[ia Pro Democra[ia (APD),
Grupul pentru Dialog Social (GDS), Agen[ia de
Monitorizare a Presei (AMP), Societatea Academic
Romn (SAR), Centrul de Resurse Juridice (CRJ),
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Asocia[ia
pentru Aprarea Drepturilor Omului n Romnia
Comitetul Helsinki (APADOR CH), Freedom House
Romnia, Transparency International Romania (TI-RO),
Institutul pentru Politici Publice (IPP)
23 Apelul poate fi citit integral la adresa http://www.sojust.ro/
uploaded/apel%20transparenta%20CSM.pdf
24 Toate exemplele sunt din proiectul ordinii de zi a edin[ei
Plenului din 25.09.2008 (http://www.csm1909.ro/csm/
linkuri/22_09_2008__17271_ro.htm)
0ImeasI0aea
traasarea{eI 0.8.M.
este 4at 4e
0hIIcarea or4IaII 4e
tI, oraaItarea
e4Ia{eIor, acces0I Ia
4oc0meate,
4escrIerea exIIcIt a
0acteIor I0ate a
4Isc0{Ie.
34 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
1154/2008 referitor la audierea de ctre sec[ia
corespunztoare a judectorului/procurorului cu
privire la care exist indicii privind nclcarea
normelor deontologice i la administrarea probei
cu martori n cadrul acestei proceduri.
punctul de vedere al Direc[iei legisla[ie,
documentare i contencios nr. 794/L/27724/
1154/2008 referitor la interpretarea unor
prevederi din Regulamentul de organizare i
func[ionare a Consiliului Superior al Magistraturii.
nota Direc[iei resurse umane i organizare
nr.2/27396/1154/2008 referitoare la solicitarea
colii Na[ionale de Grefieri privind aprobarea
structurii anului colar i a Planului de nv[mnt
pentru anul colar 2008-2009.
Ulterior dezbaterilor ce au loc n cadrul
edin[elor plenului sau sec[iilor, majoritatea
hotrrilor i deciziilor adoptate de C.S.M. fie
n plen, fie n sec[ii - apar ca fiind rezultatul
nsuirii unor puncte de vedere, a unor note sau
a admiterii unor sesizri, sub forma exteriorizat
prin formularea ,s-a luat act. Se utilizeaz, de
asemenea, formulri precum: Plenul C.S.M. i-a
nsuit nota sau punctul de vedere cu observatiile
Grupului de lucru nr..
De exemplu, n edin[a din 18 septembrie
2008, aleas absolut la ntmplare, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii
i-a nsuit continutul notei directiei de
specialitate referitoare la proiectul H.G. privind
stabilirea tarifelor pentru copiere a documentelor
furnizate n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informa[iile de interes public, cu
observa[iile formulate de Comisia Juridic.
i-a nsuit punctul de vedere al Directiei
legislatie, documentare i contencios privind
proiectul de ordin al ministrului justi[iei referitor
l a l ocuri l e de de[i nere di n subordi nea
Administra[iei Na[ionale a Penitenciarelor, cu
observa[iile formulate de Comisia Juridic.
a luat act de continutul notei directiei de
resort referitoare la desemnarea celor 3
judectori care s intre n componen[a birourilor
electorale de circumscrip[ie organizate, n
conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputa[ilor i a
Senatului i pentru modificarea i completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit[ilor
admi ni stra[i ei publ i ce l ocal e, a Legi i
administra[iei publice locale nr. 215/2001 i a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali,
cu modificrile ulterioare.
n nici una din situa[iile de mai sus nu s-a
emis o hotrre, astfel nct con[inutul propriu-zis
a ceea ce a hotrt Consiliul putea fi aflat doar
dac se participa efectiv la edin[a public, ori
dac ulterior se formuleaz o cerere de informa[ii
publice n baza Legii nr. 544/2001.
Niciodat notele, punctele de vedere,
plngerile, sesizrile ce formeaz obiectul
dezbaterii plenului sau secJiilor nu sunt
fcute publice i nici nu se regsesc, spre a
putea fi consultate, pe site-ul Consiliului. n
lipsa asigurrii accesului la documentele,
materialele i notele care intr n dezbaterea
plenului sau a sec[iilor Consiliului, apreciem c
nu se poate vorbi de respectarea n activitatea
acestui a a unor standardel or nal te de
transparenJ, predictibilitate i publicitate.
CeIe 10 msuri propuse pentru mbunt|irea transparen|ei
Nr. Msura propus
crt.
1 Respectarea termenului de 3 zile pentru publicarea pe site a proiectului ordinii de zi a Plenului i a sec[iilor C.S.M.
2 Publicarea pe site-ul C.S.M., odat cu ordinea de zi solu[ionat, a proceselor verbale de edin[ mpreun cu
semnturile prevzute de Regulamentul C.S.M.
3 Comunicarea din oficiu a stenogramelor edin[elor Plenului i Sec[iilor C.S.M., cuprinznd ntreaga desfurare a
edin[ei i consemnarea dezbaterilor ce au avut loc, ctre asocia[iile profesionale ale judectorilor i procurorilor,
organiza[iile societ[ii civile i institu[iile media care solicit acest lucru
4 Garantarea accesului pentru asocia[iile profesionale ale judectorilor i procurorilor, pentru organiza[iile
neguvernamentale i pentru pres, la documentele publice din mapa electronic a C.S.M. (emap), anterior cu 3 zile
desfurrii edin[elor
5 Publicarea pe site-ul C.S.M., odat cu ordinea de zi solu[ionat, a notelor, propunerilor, documentelor la care
hotrrile C.S.M. fac referire
6 Desemnarea de ctre fiecare grup de lucru a unei persoane care s asigure permanent legtura dintre grupul de
lucru, membrii acestuia i persoanele interesate de mersul lucrrilor; comunicarea agendei grupului de lucru, inclusiv
a documentelor ce vor intra n dezbaterea acestuia, ctre asocia[iile profesionale ale judectorilor i procurorilor,
precum i ctre organiza[iile societ[ii civile interesate
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 35
1. Respectarea termenuIui de 3 ziIe pentru
pubIicarea pe site a proiectuIui ordinii de zi
a edin|eIor PIenuIui i aIe sec|iiIor
ConsiIiuIui.
Potrivit art. 29 alin. 10 din Legea nr. 317/
2004, republicat, "Ordinea de zi se public cu
3 zile nainte pe pagina de Internet a Consiliului
Superior al Magistraturii. n activitatea curent
obliga[ia legal nu este ndeplinita n toate
cazurile corespunztor, cu consecin[e n ce
pri vete predi cti bi l i tatea i transparenta
activit[ii decizionale a Consiliului. Acesta
ntruct a devenit o obinuin[ suplimentarea
n ultimul moment, de regul n ziua desfurrii
edin[ei, a ordinii de zi, fa[ de care evident nu
s-a putut realiza obliga[ia legal a publicit[ii
anterioare. Oferim doar cteva exemple,
aleatoriu. n edin[a Plenului din 25 septembrie
2008 pe ordinea de zi afiat cu 3 zile nainte
au fost nscrise 24 de puncte, n timp ce n
ordinea de zi solu[ionat apar 33 de puncte
luate n discu[ie. n edin[a Plenului din 18
septembrie 2008 apar 38 de puncte pe ordinea
de zi afiat n termen i 46 pe ordinea de zi
solu[ionat.
Chi ar dac potri vi t art. 13 al i n. 3 di n
Regulamentul de organizare si func[ionare a
Consiliului
25
, Proiectul ordinii de zi poate fi
modificat de ctre Plen sau, dup caz, de ctre
sec[ii, pn la nceperea edin[ei, apelarea
excesiv la aceast posibilitate denatureaz
scopul pentru care aceast dispozi[ie a fost
edictat i contravine principiului publicit[ii, dar
i interesului corpului profesional de a fi informat
continuu i efectiv cu privire la activitatea
Consiliului.
2. PubIicarea pe site-uI ConsiIiuIui, odat
cu ordinea de zi soIu|ionat, a proceseIor
verbaIe de edin| mpreun cu semnturiIe
prevzute de ReguIamentuI ConsiIiuIui
Potrivit art. 14 alin. 2 din Regulament
Lucrrile Plenului i ale sectiilor se nregistreaz
i se consemneaz ntr-un proces-verbal,
ntocmit de persoana desemnat din cadrul
serviciului prevzut la alin. 1 i semnat de
preedinte, vicepreedinte sau, dup caz, de
judectorul ori procurorul care a prezidat
edin[a.
Pri n publ i carea procesel or-verbal e pe
internet, odat cu ordinea de zi solu[ionat, s-ar
concretiza i s-ar da o expresie i mai mare
caracterului public al edintelor.
n procesul laborios de solu[ionare a apelului
societ[ii civile, Direc[ia legisla[ie, documentare
i contencios din cadrul Consiliului a replicat fa[
de aceast propunere c nu exist obliga[ia
legal a comunicrii din oficiu a acestor procese-
verbale, ele nefiind cuprinse n enumerarea art.
5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001. Dei observa[ia
este corect din punct de vedere formal, ea este
n acelai timp lipsit de relevan[. Faptul c
Legea nr. 544/2001 instituie obliga[ia comunicrii
din oficiu doar a anumitor informa[ii nu nltur
caracterul public al proceselor verbale care nu
constituie altceva dect materializarea pe suport
fizic a dezbaterilor din edin[ele Consiliului, iar
enumerarea dat de textul de lege nu exclude
i nici nu se opune publicrii acestora.
Important este s se stabileasc, printr-o
decizie de natur administrativ-organizatoric,
dac publicarea proceselor verbale este de
natur s conduc la o mai mare deschidere
ctre corpul judectorilor i procurorilor, ctre
asocia[iile profesionale ori reprezentan[ii
7 Respectarea integral a prevederilor Legii nr. 52/2003 n ce privete activitatea normativ proprie a C.S.M., n
domeniul elaborrii regulamentelor i a hotrrilor cu caracter normativ prevazute de lege.
8 Aplicarea corespunztoare a prevederilor Legii nr. 52/2003, ca model autoasumat de bune practici, n ce privete
activitatea C.S.M. de elaborare a unor propuneri de acte normative, n exercitarea atribu[iei de sesizare a ministrul
justi[iei cu privire la necesitatea ini[ierii sau modificrii unor acte normative n domeniul justi[iei
9 Comunicarea public a condi[iilor n care pot fi ob[inute nregistrrile video integrale ale edin[elor C.S.M.,
corespunztor art. 14 alin. 2 din Regulamentul C.S.M. i facilitarea accesului la copii ale acestora.
10 nfiin[area unui organism consultativ informal (cu activitate permanent), care s asigure din punct de vedere tehnic
consultarea i informarea continu a asocia[iilor profesionale i a reprezentan[ilor societ[ii civile prin mecanismele
artate mai sus.
25 Adoptat pri n Hotrrea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 326 din 27 septembrie 2005
36 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
societ[ii civile sau mass-media. Or, acest lucru
este evident, fiindc modul cum se ajunge la o
anumit decizie, con[inutul dezbaterilor, punctele
de vedere exprimate, lurile de cuvnt, pot avea
uneori aceeai importan[, pentru persoanele n
cauz, ca nsi hotrrea.
3. Comunicarea din oficiu a stenogrameIor
edin|eIor PIenuIui i Sec|iiIor ConsiIiuIui,
cuprinznd ntreaga desfurare a edin|ei
i consemnarea dezbateriIor ce au avut Ioc,
ctre asocia|iiIe profesionaIe aIe judec-
toriIor i procuroriIor, organiza|iiIe societ|ii
civiIe i institu|iiIe media care soIicit acest
Iucru
Potrivit art. 69 din Regulament, Serviciul de
sinteze i pregtirea lucrrilor edin[elor
Consi l i ul ui Superi or al Magi straturi i are
urmtoarele atribu[ii: g) asigur redactarea
stenogramelor i a proceselor-verbale de
edin[.
Prin comunicarea stenogramelor edin[elor,
numai ctre asoci a[i i l e profesi onal e i
organiza[iile neguvernamentale cu activitate n
domeniul justi[iei, ori mass media care solicit
acest lucru, s-ar putea realiza n modul cel mai
direct posibil creterea transparen[ei activit[ii
Consi l i ul ui , cu conseci n[e n ce pri vete
receptarea corect a con[inutului i importan[ei
activit[ilor acestuia i chiar n ce privete
ncrederea n profesionalismul acestei autorit[i.
Cu att mai mult, credem c n cazul
asocia[iilor profesionale ale judectorilor i
procurorilor problema poate fi pus i ntr-un alt
plan. Consiliul i membrii acestuia au obliga[ia
de a informa n permanen[ corpul judectorilor
i al procurorilor n legtur cu dimensiunea
exact a activit[ii lor, acetia fiind beneficiarii,
dar i evaluatorii acestei activit[i. Acest lucru
rezult cel pu[in din perspectiva prevederilor art.
1 alin. 2 din Legea nr. 317/2004, republicat,
potrivit cu care Membrii Consiliului Superior al
Magistraturii rspund n fata judectorilor i
procurorilor pentru activitatea desfurat n
exercitarea mandatului."
Este evident c aceste stenograme intr sub
regimul comunicrii la cerere a informa[iilor de
interes public prevzut de Legea nr. 544/2001,
ns folosirea acestei proceduri, inclusiv a
termenelor prevzute de ea, nu presupune i
existen[a unei rela[ii de ncredere care ar aprea
n situa[ia n care nsui Consiliul ar proceda din
propri e i ni [i ati v l a i nformarea corpul ui
profesional, a asocia[iilor profesionale i a
reprezentan[ilor societ[ii civile cu preocupri n
domeniul judiciar.
4. Garantarea accesuIui pentru asocia|iiIe
profesionaIe aIe judectoriIor i procuroriIor,
pentru organiza|iiIe neguvernamentaIe i
pentru pres, Ia documenteIe publice din
mapa eIectronic a ConsiIiuIui (emap),
anterior cu 3 ziIe desfurrii edin|eIor.
Potrivit art. 29 alin. 2 din Legea nr. 317/2004,
republ i cat, asociatiile profesionale ale
judectorilor i procurorilor pot participa la
lucrrile plenului i ale sectiilor, exprimnd, atunci
cnd consider necesar, un punct de vedere
asupra problemelor ce se dezbat, la ini[iativa lor
sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior
al Magistraturii. Pentru ca o astfel de implicare
a formelor asociative ale judectorilor i
procurorilor n activitatea decizional a Consiliului
s nu rmn pur declarativ i astfel iluzorie,
este necesar ca acestea s fie din timp informate
asupra temelor ce urmeaz a fi luate n discu[ie
i n acelai timp s le fie accesibil ntreaga
documentatie care st la baza dezbaterilor din
edin[ele Consiliului. Acesta beneficiaz de
existen[a unei aplica[ii software performante
(mapa electronic
26
), care poate asigura n
condi[ii de securitate distribuirea n format
electronic a ntregii documenta[ii pregtitoare a
edin[elor i a punctelor de pe ordinea de zi a
acestora. Doar n msura n care asocia[iile
profesionale, dar i celelalte organisme care
solicit acest lucru, cunosc n mod direct
tematica ce urmeaz a fi luat n discu[ie, ele
se vor putea implica activ, transmi[nd din timp
puncte de vedere sau observa[ii i asociindu-se
astfel efectiv activit[ii decizionale importante
desfurate de Consiliu.
De asemenea, principiile transparen[ei
decizionale, specifice unei societ[i democratice,
presupun obliga[ia autorit[ilor publice i a
institu[iilor publice care utilizeaz fonduri
bugetare de a implica n mod real n procesul
de luare a deciziilor pe beneficiarii acestora,
direct sau prin asociatiile legal constituite ale
acestora. Similar, autorit[ile i institu[iile publice
26 A se vedea http://emap.csm1909.ro/
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 37
au obliga[ia s i desfoare activitatea ntr-o
manier deschis fat de public, n care accesul
liber i nengrdit la informa[iile de interes public
s constituie regula, iar limitarea accesului la
informa[ie s constituie excep[ia.
5. PubIicarea pe site-uI ConsiIiuIui, odat
cu ordinea de zi soIu|ionat, a noteIor,
propuneriIor, documenteIor Ia care hotrriIe
C.S.M. fac referire.
Notele, propunerile, documentele la care
hotrrile Consiliului fac referire devin, dup
edin[ele de Plen i sec[ii, informa[ii de interes
public i, drept urmare, ele pot fi publicate pe
site-ul Consiliului. Sensul i con[inutul celei mai
mari majorit[i a deciziilor Consiliului, astfel cum
apar de regul pe ordinea de zi solu[ionat, sunt
neinteligibile n lipsa materialelor la care fac
referire, pentru receptarea lor corect de ctre
persoanele interesate (judectori, procurori,
instan[e, parchete, societate civil ori presa) fiind
nevoie s se atepte, doar atunci cnd s-a
pronun[at o hotrre formal, redactarea
motivelor in extenso i publicarea acestora.
Publicarea trebuie fcut desigur cu respectarea
dispozi[iilor Legii nr. 677/2001 pentru protec[ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, mai ales cnd este vorba
despre materiale privind judectorii i procurorii
el aborate de Di rec[i a resurse umane i
organizare.
6. Desemnarea de ctre fiecare comisie de
Iucru a ConsiIiuIui a unei persoane care s
asigure permanent Iegtura dintre comisie,
membrii acesteia i persoaneIe interesate de
mersuI IucrriIor.
Comunicarea agendei comisiei, inclusiv a
documentelor ce vor intra n dezbaterea
acesteia, ctre asocia[iile profesionale ale
judectorilor i procurorilor, precum i ctre
organiza[iile societ[ii civile interesate.
n absen[a cunoaterii oricror elemente de
fundamentare care stau la baza hotrrilor
emise n cele din urm de Consiliu, a actelor
normative sau a deciziilor administrative, orice
participare activ din partea mediului profesional
sau al societ[ii civile este pur ipotetic,
echivalnd cu exprimarea unei propuneri fr
ca emitentul s fie n cunotin[a deplin a
aspectelor puse n discu[ie, a problematicilor
ridicate n cauz. Posibilitatea exprimrii unui
punct de vedere, formulrii unei sugestii sau
emi teri i unei propuneri este i ndi scutabi l
condi[ionat de cunoaterea i publicitatea ce
ar trebui s caracterizeze ntregul proces
deliberativ, ncepnd de la lucrrile comisiilor de
specialitate, inclusiv prin asigurarea accesului
la con[inutul documentelor care fac obiectul
deliberrii: note, puncte de vedere, sesizri,
plngeri ce se regsesc pe ordinea de zi a
comisiilor.
7. Respectarea integraI a prevederiIor
Legii nr. 52/2003 n ce privete activitatea
normativ proprie a ConsiIiuIui, n domeniuI
eIaborrii reguIamenteIor i a hotrriIor cu
caracter normativ prevzute de Iege.
Aceast propunere este cea care ridic n
practic cea mai mare reticen[, existnd
interpretarea c Legea nr. 52/2003 privind
transparen[a decizional n administra[ia public
nu este aplicabil Consiliului. Potrivit acestei legi,
care stabilete standardele minimale pentru
transparenta procesului decizional n Romnia,
autorit[ile administra[iei publice centrale i
locale, precum i celelalte institu[ii publice care
utilizeaz resurse financiare publice au obliga[ia
de a face publice proiectele de reglementri
nainte ca acestea s fie adoptate. Dup acest
moment, destinatarii reglementrilor, persoane
fizice sau juridice, au posibilitatea de a formula
sugesti i i recomandri cu pri vi re l a
reglementrile care le-au fost prezentate n
stadiu de proiect. Sugestiile astfel formulate vor
fi analizate de ctre autorit[ile ini[iatoare care
vor decide asupra necesit[ii includerii n textul
final al reglementrilor. Cu privire la participarea
publicului la procesul de luare a deciziilor, legea
prevede posibilitatea celor interesa[i de a
participa i de a-i exprima punctele de vedere
n cadrul edin[elor organismelor men[ionate mai
sus.
Ori, chiar nainte de a stabili dac aceast
reglementare este aplicabil integral sau nu
activit[ii normative a Consiliului, este evident
c asumarea unor proceduri formale i complete
de consultare i asociere la luarea deciziilor a
persoanelor interesate, n cazul nostru corpul
judectorilor, al procurorilor, precum i asocia[iile
legal constituite, ar putea conduce la creterea
calittii procesului decizional al Consiliului.
Absen[a consultrilor continue face ca normele
38 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
regulamentare s fie frecvent modificate sau
nlocuite, lucru ce determin o accentuat
instabilitate i incoeren[, i nu ofer siguran[a
necesar cadrului legal de reglementare a
acti vi t[i i admi ni strati ve a i nstan[el or si
parchetelor. Aplicarea real a principiului
transparen[ei ar duce la o mai mare ncredere
n reglementrile Consiliului i la o mai mare
stabilitate a acestora, din moment ce ele au fost
adoptate cu consul tarea di rect a cel or
interesati, au fost nsotite de studii de impact i
proi ecti i al e gradul ui de fezabi l i tate i
sustenabilitate.
Chiar aa fiind, apreciem totui c Legea nr.
52/2003 privind transparen[a decizional este
n ntregime aplicabil activittii normative proprii
a Consiliului, n domeniul elaborrii regula-
mentelor i a hotrrilor cu caracter normativ,
pentru urmtoarele motive:
C.S.M. emite acte normative att n
condi[iile art.10 din Legea nr.24/2000 cat i ale
art.2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ; pe cale de consecin[ ar nsemna
s existe o categorie de acte normative care s
fie exceptate de la principiul transparen[ei
decizionale.
Potrivit chiar proprii legi de func[ionare
Consiliul emite reguIamente obIigatorii pentru
ntreg corpuI judectoriIor i procuroriIor,
acte date n executarea i organizarea
executrii IegiIor. Astfel, conform art. 38 din
Legea nr. 317/2004, republ i cata ,Pl enul
Consiliului Superior al Magistraturii adopt Codul
deontologic al judectorilor i procurorilor,
Regulamentul de organizare i func[ionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, Regu-
lamentul privind procedura alegerii membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii, Regu-
lamentul de ordine interioar al instan[elor
judectoreti, precum i alte regulamente i
hotrri prevzute n Legea nr. 303/2004,
republ i cat, i n Legea nr. 304/2004,
republicat. Potrivit art. 4 alin (1) din Legea nr.24/
2000 "Actele normative se elaboreaz n func[ie
de ierarhia lor, de categoria acestora i de
autoritatea public competent s le adopte.,
iar potrivit alin (3) "Actele normative date n
executarea legilor, ordonan[elor sau a hotrrilor
Guvernului se emit n limitele i potrivit normelor
care le ordon. Art. 2 alineat 1 litera c din Legea
contenciosului administrativ definete actul
administrativ ca fiind actuI uniIateraI cu
caracter individuaI sau normativ, emis de o
autoritate pubIic n vederea executrii ori a
organizrii executrii Iegii, dnd natere,
modificnd sau stingnd raporturi juridice.
Excep[iile de la lege sunt strict i limitativ
prevzute de lege , iar din lecturarea legii nu
rezult c actele normative emise de C.S.M. sunt
exceptate i nici nu ar putea fi de vreme ce
aceast institu[ie face parte din categoria
institu[iilor care ,utiIizeaz resurse financiare
pubIice"i adopt acte normati ve cu
aplicabilitate general n condi[iile art.3 din
Legea nr.52/2003.
Astfel, art 1 alin 1 din Legea nr. 52/2003,
circumstan[iind i domeniul de aplicare al
acesteia, arat ca legea stabilete regulile
procedural e mi ni mal e apl i cabi l e pentru
asigurarea transparen[ei decizionale n cadrul
autorit[ilor administra[iei publice centrale i
locale, alese sau numite, precum i aI aItor
institu|ii pubIice care utiIizeaz resurse
financiare pubIice, n raporturiIe stabiIite
ntre eIe cu cet|enii i asocia|iiIe IegaI
constituite aIe acestora.
8. ApIicarea corespunztoare a preve-
deriIor Legii nr. 52/2003, ca modeI auto-
asumat de bune practici, n ce privete
activitatea ConsiIiuIui de eIaborare a unor
propuneri de acte normative, n exercitarea
atribu|iei de sesizare a ministruI justi|iei cu
privire Ia necesitatea ini|ierii sau modificrii
unor acte normative n domeniuI justi|iei,
cuprinznd inclusiv urmtoarele msuri:
-anun[ publ i c referi tor l a el aborarea
propunerilor;
-transmiterea proiectului ctre asocia[iile
profesionale ale judectorilor i procurorilor i
organiza[iilor neguvernamentale interesate;
-ntocmirea unei note de fundamentare sau
a unei expuneri de motive privind necesitatea
adoptrii actului normativ sau a modificrilor
propuse
-organizarea unor ntlniri n care s se
dezbat public proiectul de act normativ sau
propunerile de modificare, dac acest lucru a
fost cerut n scris de ctre o asocia[ie legal
constituit.
9. Comunicarea pubIic a condi|iiIor n
care pot fi ob|inute nregistrriIe video
integraIe aIe edin|eIor C.S.M., cores-
punztor art. 14 aIin 2 din ReguIamentuI
ConsiIiuIui i faciIitarea accesuIui Ia copii aIe
acestora.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 39
Potrivit art. 14 alin (2) din Regulament,
lucrrile Plenului i ale sec[iilor se nregistreaz,
n practic acest lucru fcndu-se audio-video.
10. nfiin|area unui organism consuItativ
informaI (cu activitate permanent), care s
asigure din punct de vedere tehnic
consuItarea i informarea continu a
asocia|iiIor profesionaIe i a reprezentan|iIor
societ|ii civiIe prin mecanismeIe artate mai
sus.
CadruI IegaI existent
Prevederi constitu[ionale
Art. 31 (dreptul la informatie) prevede dreptul
persoanei de a avea acces la orice informa[ie
de interes public, precum i obliga[ia autorit[ilor
publ i ce s asi gure i nformarea corect a
cet[enilor asupra treburilor publice i asupra
problemelor de interes personal.
Legea nr. 317/2004 privind organizarea i
func[ionarea Consiliului Superior al Magistraturii,
republicat
Art. 1 (2) Membrii Consiliului Superior al
Magistraturii rspund n fa[a judectorilor i
procurorilor pentru activitatea desfurat n
exercitarea mandatului.
Art . 29 (1) Lucrrile plenului i ale sec[iilor
Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de
regul, publice. Membrii plenului sau ai sec[iilor
hotrsc, cu majoritate de voturi, situa[iile n care
edin[ele nu sunt publice.
Art. 29 (2) Asocia[iile profesionale ale
judectorilor i procurorilor pot participa la
lucrrile plenului i ale sec[iilor, exprimnd,
atunci cnd consider necesar, un punct de
vedere asupra problemelor ce se dezbat, la
ini[iativa lor sau la solicitarea membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii.
Art 29 (10) Ordinea de zi se public cu 3
zile nainte pe pagina de lnternet a Consiliului
Superior al Magistraturii. Hotrrile Consiliului
Superior al Magistraturii se public n Buletinul
Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii i
pe pagina de lnternet a Consiliului Superior al
Magistraturii.
Regulamentul de organizare i func[ionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin
Hotrrea C.S.M. nr. 326 din 27 septembrie
2005
Art 13 (3) Proiectul ordinii de zi se public, cu
3 zile nainte, pe pagina de lnternet a Consiliului.
Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de ctre
Plen sau, dup caz, de ctre sec[ii, pn la
nceperea edin[ei.
Art 14 (2) Lucrrile Plenului i ale sec[iilor se
nregistreaz i se consemneaz ntr-un
proces-verbaI, ntocmi t de persoana
desemnat din cadrul serviciului prevzut la alin.
(1) i semnat de preedinte, vicepreedinte sau,
dup caz, de judectorul ori procurorul care a
prezidat edin[a.
Art. 69. -Serviciul de sinteze i pregtirea
lucrrilor edin[elor Consiliului Superior al
Magistraturii are urmtoarele atribu[ii:
f) asigur redactarea stenogrameIor i a
proceseIor-verbaIe de edin|;
ModeI de bune practici n ce privete
transparen|a decizionaI n domeniuI
activit|ii normative a C.S.M..
Legea nr. 52/2003 privind transparen[a
decizional n administra[ia public
Art. 6. (1) n cadrul procedurilor de elaborare
a proiectelor de acte normative autoritatea
administra[iei publice are obliga[ia s publice un
anun[ referitor la aceast ac[iune n site-ul
propriu, s-l afieze la sediul propriu, ntr-un
spa[iu accesibil publicului, i s-l transmit ctre
mass-media central sau local, dup caz.
Autoritatea administra[iei publice va transmite
proiectele de acte normative tuturor persoanelor
care au depus o cerere pentru primirea acestor
informa[ii.
(2) Anun[ul referitor la elaborarea unui proiect
de act normativ va fi adus la cunotin[
publicului, n condi[iile alin. (1), cu cel pu[in 30
de zile nainte de supunerea spre analiz,
avizare i adoptare de ctre autorit[ile publice.
Anun[ul va cuprinde o not de fundamentare, o
expunere de motive sau, dup caz, un referat
de aprobare privind necesitatea adoptrii actului
normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum i termenul limit, locul
i modalitatea n care cei interesa[i pot trimite n
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anun[ul referitor la elaborarea unui proiect
de act normativ cu relevan[ asupra mediului
de afaceri se transmite de ctre ini[iator
asocia[iilor de afaceri i altor asocia[ii legal
constituite, pe domenii specifice de activitate,
n termenul prevzut la alin. (2).
(4) La publicarea anun[ului autoritatea
administra[iei publice va stabili o perioad de
40 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
cel pu[in 10 zile pentru a primi n scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act
normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conductorul autorit[ii publice va
desemna o persoan din cadrul institu[iei,
responsabil pentru rela[ia cu societatea civil,
care s primeasc propunerile, sugestiile i
opiniile persoanelor interesate cu privire la
proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre
analiz i avizare autorit[ilor publice interesate
numai dup definitivare, pe baza observa[iilor
i propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Autoritatea public n cauz este obligat
s decid organizarea unei ntlniri n care s
se dezbat public proiectul de act normativ, dac
acest lucru a fost cerut n scris de ctre o
asocia[ie legal constituit sau de ctre o alt
autoritate public.
(8) n toate cazurile n care se organizeaz
dezbateri publice, acestea trebuie s se
desfoare n cel mult 10 zile de la publicarea
datei i locului unde urmeaz s fie organizate.
Autoritatea public n cauz trebuie s analizeze
toate recomandrile referitoare la proiectul de
act normativ n discu[ie.
(9) n cazul reglementrii unei situa[ii care,
din cauza circumstan[elor sale excep[ionale,
impune adoptarea de solu[ii imediate, n vederea
evitrii unei grave atingeri aduse interesului
public, proiectele de acte normative se supun
adoptrii n procedura de urgen[ prevzut de
reglementrile n vigoare.
Art. 11. (1) Autorit[ile publice prevzute la
art. 4 sunt obligate s elaboreze i s arhiveze
minutele edin[elor publice. Atunci cnd se
consider necesar, edin[ele publice pot fi
nregistrate.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 41
1. RegIementri IegaIe
l
ni[ial, n Legea nr. 92/1992 privind organi
zarea judectoreasc
28
, nu exista nicio
sanc[iune cu privire la nclcarea codului
deontologic
29
. Ca urmare a modificrilor aduse
prin Legea nr. 142/1997, Legea nr. 92/1992 se
republic
30
i, la art. 122 lit. g este introdus o
nou abatere di sci pl i nar constnd n
manifestrile care aduc atingere onoarei sau
Consiliul Superior al
Magistraturii - competen(e
nelegale in domeniul
deontologiei magistra(ilor
judector Cristi DanileJ,
Tribunalul Cluj,
membru U.N.J.R.
27
The High Council of Magistracy carries out the constitutional functions of defending the independence
of the judiciary and of managing the career of the magistrates, through the competencies of recruiting,
promoting into executive positions, appointing into leading positions, retiring upon the pension and by
carring the disciplinary action against the magistrates. Through internal regulations and without being
mandated by the law, the High Council of Magistracy arrogates itself the competences concerning
also the ethic and deontology of magistrates, a measure meant to infringe their independence and
which is, in fact, an agent of pressure against them. The separation of the functions concerning the
career of the magistrate is essential in order to assure the independence of the judiciary. But, by
aggregating disciplinary competenticies (which are given by the Constitution), competenticies
concerning the training of the magistrates (which are exercised through the power to revoke the
director of the National Institute of Magistracy), deontological prerogatives (which were assumed on
its own initiative), powers concerning the legislative initiative and the management of the Courts
budget (as some of the members of the High Council have declared to intend to), the High Council of
Magistrates might become a super-power, without being accountable regarding the public and of the
magistrates.
27 Cristi Danile[ este formator al lNM n domeniul eticii i
deontologiei judiciare, din anul 2006.
28 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l, nr.
197 din 13 august 1992.
29 n prezent este n vigoare Codul deontologic al
judectorilor i procurorilor, aprobat prin Hotrrea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005. n
2006 a fost finalizat un Cod de Etic al Judectorilor
din Romnia (primul cod doar pentru judectori),
elaborat de organiza[ia ProEtica n colaborare de ctre
CSM; codul este rezultatul proiectului ,Coordonate ale
profilului etic al magistratului. Noile exigente ale
evalurii morale a judectorului", ini[iat de Seminarul
,ProEtica Etica n profesii al Departamentul de Filosofie
al Universit[ii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (conf. dr.
lon Copoeru, conf. dr. lmre Zrinyi-Ungvri, lector dr.
Mihaela Frunz), la care s-a asociat n faza final
Centrul de Etici Aplicate al Faculttii de Filosofie a
Universittii din Bucureti, reprezentat de dr. Emanuel
Socaciu. Proiectul a fost aprobat de CSM n edin[a
Plenului din data de 14 decembrie 2006, iar con[inutul
Raportului intermediar a fost nsuit de Plenul CSM n
edin[a din 13 iulie 2006. Acest cod ateapt s fie
nsuit de judectori, probabil prin organiza[iile lor
profesionale. Un alt cod etic a fost propus de Asocia[ia
Magistra[ilor din Romnia n noiembrie 2007, care se
dorete a fi adoptat pentru ntreg corpul judectorilor i
procurorilor, nu doar pentru membrii asocia[iei. Pn
n prezent nu au fost dezbateri n rndul magistra[ilor
n acest sens (a se vedea AMR, Codul deontologic al
magistratilor - Ghid de aplicare, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2007).
30 Legea 92/1992 a fost republicat n Monitorul Oficial
nr. 259 din 30 septembrie 1997, n temeiul art. VI din
Legea nr. 142 din 24 iulie 1997, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997.
42 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
probittii profesionale. Ulterior, prin O.U.G. nr.
179 din 1999
31
, la art. 122 se introduce lit. i
1
,
svrirea altei abateri grave de la prevederile
Codului deontologic al magistratilor.
Legea men[ionat este nlocuit ulterior prin
Legea nr. 303/2004 privind statutul magis-
tra[ilor
32
, care n varianta de la data primei
publicri prevede ca abatere disciplinar la art.
97 lit. b nerespectarea prevederilor cuprinse n
Codul deontologic al magistratilor. La presiunile
Asocia[iei Magistra[ilor din Romnia, aceast
dispozi[ie este abrogat prin Legea nr. 247/
2005
33
. n prezent, abaterile disciplinare sunt
reglementate n art. 99 din lege i nu mai exist
nicio trimitere la Codul deontologic.
Sesi zat, ul teri or abrogri i di spozi [i ei
men[ionate, cu anumite comportamente ale
magistra[ilor pe care nu le-a mai putut ncadra
n abaterile disciplinare prevzute de lege,
C.S.M. i-a arogat prin reglementri secundare
atribu[ii n acest sens.
2. Baz de date secrete despre magistra|i
n urma discu[iilor purtate de membrii grupului
G5 al Consiliului Superior al Magistraturii n
edin[a din 27 iunie 2006 ce au avut ca punct de
pornire materialele primite de la ABA-CELLI
(American Bar Association Central European
and Eurasian Law Initiative) i elaborate de
expertul american Markus Zimmer, s-a ntocmit
o not ce a fost naintat Plenului i care a dispus
cu privire la aceasta prin Hotrrea nr. 623 din
21 septembrie 2006.
Prin aceast hotrre, Plenul C.S.M. a decis
realizarea unei baze de date la nivelul lnspec[iei
Judiciare n care s fie eviden[iate lucrrile ce n
prealabil con[in constatri cu privire la nclcarea
conduitei deontologice de ctre judectori i
procurori, lucrri ce au fost aprobate de sec[iile
Consiliului. Prin aceeai hotrre s-a stabilit c
aceast baz de date are caracter confidential
putnd fi consultat doar de judectorul sau
procurorul fa[ de care s-a re[inut nclcarea
normelor Codului deontologic, iar informatiile pe
care le contine s fie folosite la evaluarea
activittii magistratilor, precum i n cazul n care
acetia particip la concursurile de promovare,
fiind astfel un criteriu de selectionare.
2.1. Printr-o analiz pe care am fcut-o pe
blogul personal n 22.10.2007
34
, am adus cteva
argumente n sus[inerea ideii c aceast
hotrre ncalc legea de func[ionare a C.S.M.,
legea privind statutul magistra[ilor i Principiile
de la Bangalore cu privire la conduita judiciar a
judectorului
35
, argumente pe care le reiau i
pe care am s le ntregesc n raport cu evolu[iile
ulterioare n acest domeniu:
a. Art. 38 din Legea nr. 317/2004 i pct. 22 si
23 din Regulamentul de organizare i func[ionare
a C.S.M.
36
prevd atribu[ii ale C.S.M. doar n
ceea ce privete adoptarea Codului deontologic
i asigurarea publicrii Codului. Nici legea, nici
Regulamentul C.S.M. i nici Codul deontologic
al judectorilor i procurorilor
37
nu mputernicesc
C.S.M. s strng date legate de conduita
noastr judiciar sau s constate nclcarea
normelor de conduit.
b. Principiile de la Bangalore
38
i Comentariile
oficiale ale acestui act
39
prevd n mod clar c
organismul care se ocup de etica judectorilor
nu poate fi acelai cu organismul care se ocup
de disciplinar. La fel cum n Opinia 4 din 2003
privind formarea judectorilor, Consiliul Con-
sultativ al Judectorilor Europeni
40
recomand
ca organismul care se ocup de formare s fie
independent de cel competent n disciplinar (la
noi, l.N.M. i C.S.M.). Scopul acestor separri
de func[i i este acel a de a asi gura att
impar[ialitatea, ct i aparen[a de impar[ialitate
31 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l, nr.
559 din 17 noiembrie 1999.
32 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l, nr.
576 din 29 iunie 2004.
33 Litera b) a art. 97 a fost abrogat de pct. 102 al <LLNK
12005 247 10 202 0 58>art. l din Titlul XVll din Legea
nr. 247 din 19 iulie 2005, publicat n Monitorul Oficial
nr. 653 din 22 iulie 2005.
34 http://cri sti dani l et.wordpress.com/2007/10/22/
csm-in-serviciu-secret/ .
35 Principiile de la Bangalore, lndia, reprezint singurul
i nstrument l a ni vel mondi al pri vi nd condui ta
judectorilor. A fost adoptat sub egida ONU n 2001 i
modificat n 2002. n anul 2007 au aprut Comentariile
oficiale ale Codului.
36 Adoptat prin Hotrrea nr. 326/2005 a CSM, cu
modificrile ulterioare.
37 Aprobat prin Hotrrea CSM nr. 328 din 2005.
38 Traduse n limba romn pe site-ul UNJR la www.unjr.ro.
39 Precizez c am reprezentat Romnia la reuniunea de
la Viena a exper[ilor din [rile membre ONU, care le-a
adoptat n martie 2007, la http://www.unodc.org/documents/
corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf
40 CCJE este un organism consultativ al Consiliului
Europei, www.coe.int/ccje.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 43
a organismelor care gestioneaz cariera magis-
tra[ilor: cel care se ocup de instruirea unui
magistrat sau care evalueaz un magistrat, nu
poate fi n acelai timp i cel care l urmrete
pentru greeli profesionale; cel care face
ancheta preliminar mpotriva unui magistrat, nu
poate fi acelai cu cel care sanc[ioneaz un
magistrat; cel care sanc[ioneaz pentru ncl-
carea legii, nu poate fi acelai cu cel care sanc-
[ioneaz pentru nclcarea normelor morale.
c. De asemenea, exist o recomandare nc
din mai 2006, ntocmit de expertul danez
Wittrup special pentru cazul Romniei, ntr-un
program cu finan[are european gestionat chiar
de C.S.M.,care subliniaz clar c evalurile
performan[ei i procedurile disciplinare sunt dou
procese distincte
41
.
2.2. Aceast baz de date este confiden[ial.
Dei se prevede c magistratul are dreptul s
consulte dosarul su, nu exist nicio procedur
n acest sens, de a fi ntiin[at cnd la dosar se
mai adaug ceva, neputnd astfel s combat
acele informa[ii n vreun fel.
2.3. n dispozitivul hotrrii comentate nu se
prevede scopul nfiin[rii acestei baze de date,
dar n considerente se men[ioneaz c aceste
informa[ii vor folosi n procedurile de evaluare
ale magistra[ilor i de promovare (!) n func[ii de
conducere:
a. Potrivit art. 2 alin. 1 din Codul deontologic,
respectarea normelor cuprinse n cod constituie
criteriu pentru evaluarea eficientei calittii
activittii i integrittii judectorilor i procurorilor.
Evaluarea magistra[ilor se face o dat la trei ani,
n temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 303/2004,
de ctre o comisie constituit la nivelul fiecrei
instan[e ai crei membri sunt numi[i de C.S.M.
42
.
Evident, dup ce sec[ia C.S.M. ar constata
c un magistrat a comis o fapt care nu este
abatere disciplinar, dar care constituie o
nclcare a codului deontologic, aceast comisie
nu ar putea s nu [in seama de decizia C.S.M.,
ceea ce ar constitui din partea C.S.M. o imixtiune
n activitatea de evaluare.
Mai mult, dac magistratul decide s conteste
calificativul acordat de comisia de evaluare,
potri vi t art. 37 di n Regul amentul pri vi nd
evaluarea aceast contesta[ie o va solu[iona
sec[i a corespunztoare a C.S.M., chi ar
organismul ce a decis nclcarea codului
deontologic. Calea de atac o va solu[iona Plenul
C.S.M., forma[iune n care intr to[i membrii
componen[i ai sec[i ei care a sol u[i onat
contesta[ia. Ceea ce, evident, ncalc principiul
impar[ialit[ii care trebuie s caracterizeze
activitatea organelor administrative mai ales n
ceea ce privete cariera personalului, principiu
reglementat la nivel interna[ional de Codul
International de Conduit a Agentilor Publici
(O.N.U., 1996)
43
i Modelul Codului de Conduit
a Agentilor Publici (Consiliul Europei, 2000)
44
.
b. Numirea n func[ii de conducere se face n
urma sus[inerii unui concurs/examen organizat
de C.S.M. prin intermediul l.N.M., conform
Hotrrii nr. 320/2006 a C.S.M.. Nicio dispozi[ie
din lege sau regulament nu permite comisiei de
examinare s ia n considerare nclcrile codului
deontologic, nici cele constatate de sec[iile
C.S.M., nici cele constatate printr-o alt
procedur.
2.4. Concluzionam n postarea mea de pe
blog c prin aceast hotrre C.S.M. s-a
transformat ntr-un serviciu de informatii al
magistraturii.
Drept rspuns, C.S.M. a emis un comunicat
de pres n 22 oct 2007, n care precizeaz c
C.S.M. nu a fcut dect s valorifice propunerile
pri mi te de l a organi za[i a ABA-CEELl i
materialele elaborate de expertul american
Markus Zimmer prin emiterea Hotrrii nr. 623
din 21 septembrie 2006, publicat pe site-ul
C.S.M..
41 Expertul danez a fost pltit cu80.000 eurochiar de
C.S.M. pentru a face un studiu asupra sistemului de
monitorizare a performan[ei judiciare in Romnia.
Studiul este disponibil la www.csm1909.ro/csm/linkuri/
10_05_2006__4310_ro.doc. Recomandarea la care m
refer este la p.18 nota 10 subsol.
42 Regulamentul privind evaluarea judectorilor i
procurorilor, aprobat prin Hotrrii nr. 676/2007 a C.S.M.;
Ghidul de evaluare a activit[ii profesionale a
magistra[ilor, aprobat prin Hotrrea nr. 10/2008 a C.S.M.
43 International Code of Conduct for Public Officials a fost
adoptat prin Rezolu[ia 51/59 a Adunrii generale O.N.U.
din 12 dec.1996, disponibil la http://www.un.org/
documents/ga/res/51/a51r059.htm. Prin 'agen[i publici',
Codul se refer la persoane care exercit o func[ie public.
44 Codul a fost adoptat prin Recomandarea nr. (2000)10
Comitetului Minitrilor al Consiliului Europei i este
disponibil la http://www.coe.int/t/dg1/greco/documents/
Rec(2000)10_EN.pdf. El este nso[it de un nso[it de un
memoriu explicativ disponibil la http://www.coe.int/t/dg1/
greco/documents/Rec(2000)10Expl.Memo_EN.pdf
44 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Am identificat acest raport, postat pe site-ul
C.S.M.
45
. Dup ce se recomand modalitatea
prin care C.S.M. s reglementeze procedura de
sesizare i sanc[ionare a abaterilor deontologice
(procedur pe care C.S.M. nu a n[eles s o
urmeze n totalitate de exemplu, punerea la
dispozi[ie pentru comentarii publice a proiectului
de regulament cu privire la sesizarea abaterilor
deontologice, aten[ionarea publicului asupra
consecin[elor plngerilor nereale, formulare tip
i on-line de sesizare, acordarea de ctre C.S.M.
a asisten[ei n cazul ac[ionrii magistratului n
judecat de ctre justi[iabili, urmarea de ctre
judectori i procurori a patru ore de curs anual
n domeniul deontologiei i responsabilit[ii
profesionale, acordarea de calificativ distinct cu
privire la respectarea deontologiei care s se
includ apoi n evaluarea regulat
46
, nfiin[area
unui comitet permanent privind deontologia i
conduita judectorilor i procurorilor
47
etc.), la
fila 14 din raport se arat c ar trebui alctuit o
baz de date confiden[ial care s fie utilizat:
- ca ,un mijloc func[ional de informare, utilizat
n cadrul procesului de evaluare. Ori de cte ori
un judector sau un procuror devine obiectul unei
analize de evaluare, persoana oficial care se
ocup de evaluarea respectiv va putea verifica
baza de date i va putea ntocmi un sumar de
raport al tuturor reclama[iilor care au fost depuse
mpotriva persoanei care face obiectul interviului
respectiv. Acest raport va fi utilizat ca baz pentru
analiza modului n care subiectul analizei a
respectat standardele deontologice prevzute n
Cod;
- de C.S.M. ,pentru identificarea judectorilor
i procurorilor care au nevoie de asisten[ pentru
solu[ionarea unor probleme, n cazul n care
primesc reclama[ii repetate de la mai multe
persoane ntr-un anumit interval de timp.
lar la fila 20 din raport se arat: ,Reco-
mandm ca, pe msur ce sunt elaborate
criteriile de evaluare a activit[ii profesionale a
judectorilor i procurorilor, acestea s prevad
i ca sec[iunea dedicat respectrii prevederilor
deontologice s fie realizat ntr-o manier
pozitiv i constructiv. Persoana care este
supus evalurii, n momentul n care se discut
conduita din punct de vedere deontologic, trebuie
s ,simt faptul c analiza este menit s o ajute
s se dezvolte profesional pentru a func[iona cu
mai mult eficien[, pentru a oferi servicii mai
bune i, n general, pentru a mbunt[i imaginea
public a sistemului judiciar. Vor exista i situa[ii
n care comisia de evaluare poate de[ine dovezi
care s indice nclcri sau abateri grave de la
standardele deontologice. n cadrul unor astfel
de sesiuni, unde exist posibilitatea unor
consecin[e serioase care rezult din cadrul
evalurii, C.S.M. poate s impun o cerin[ ca
interviul de evaluare s fie nregistrat electronic
pentru a fi pus la dosarul judectorului sau
procurorului respective.
Aadar, nicieri n raportul indicat ca temei
(?!) de ctre C.S.M. nu se propune ca acesta s
fie organismul care s stabileasc c o anumit
fapt constituie o nclcare a codului deontologic.
Din contr, se spune clar c aceast competen[
este a comisiei de evaluare, creia C.S.M. doar
trebuie s i pun la dispozi[ie sesizrile strnse
mpotriva magistratului. Mai mult, se indic faptul
c pentru un rezultat pozitiv al ntregii proceduri,
e nevoie de nfiin[area unui comitet care s
sftuiasc magistratul n anumite situa[ii cu
privire la comportamentul pe care s l adopte,
dar n prezent asemenea organisme nu exist
dect la nivelul asocia[iilor profesionale (Senatul
Uniunii Na[ionale a Judectorilor din Romnia
48
i Consiliul Na[ional de Etic Profesional al
Asocia[iei Magistra[ilor din Romnia
49
), C.S.M.
refuznd n mod expres acest lucru, ceea ce
relev caracterul represiv al acestei proceduri,
i nicidecum unul preventiv.
5. Mai mult, prin Hotrrea nr. 79 din 24
ianuarie 2008 (pct. l.4), C.S.M. a prevzut n
mod expres c va comunica comisiilor de
45 Memorandum Consultativ ctre Consiliul Superior Al
Magistraturii referitor la modul de abordare a nclcrilor
codului deontologic, dr. Markus B. Zimmer, mai 2006,
disponibil la http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/
21_11_2006__6743_ro.pdf.
46 De altfel, pentru o nclcare a codului deontologic
comis n anul 2008 este total lipsit de eficacitate s
se atepte pn n anul 2011 sanc[i onarea
magistratului, prin eventuala scdere a calificativului
acordat de comisia de evaluare, avnd n vedere c
aceasta se desfoar o dat la trei ani.
47 Chiar prin hotrrea 623/2006, C.S.M. a respins
propunerea de nfiin[are a unui Consiliu de Etic la
nivelul C.S.M.
48 A se vedea www.unjr.ro.
49 Asocia[ia Magistra[ilor din Romnia a propus nfiin[area
unor Colegii de etic profesional la nivelul l.C.C.J. i
al cur[ilor de apel, respectiv al parchetelor de pe lng
acestea a se vedea A.M.R., Codul deontologic al
magistratilor, Ghid de aplicare, Ed.Hamangiu, 2007,
p.163.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 45
evaluare, la cererea acestora, datele relevante
pentru evaluarea magistra[ilor referitoare la
abaterile de la normele de conduit ale Codului
deontologic, constatate de lnspec[ia Judiciar a
C.S.M..
Or, aceast dispozi[ie este n flagrant
contradic[ie cu dispozi[iile din Hotrrea C.S.M.
nr. 623/2006, potrivit creia constatarea nclcrii
normelor deontologice era de competen[a sec[iei
C.S.M., nicidecum a lnspec[iei judiciare.
6. U.N.J.R., n repetate ntlniri cu C.S.M., a
solicitat revocarea Hotrrii nr. 623/2006, cu
privire la constituirea bazei secrete de date
despre magistra[i. La aceste ntlniri, unii membri
ai C.S.M. i ai lnspec[iei Judiciare au declarat
c nu au cunotin[ despre o asemenea
hotrre, dei deja fuseser admise mai multe
sesizri cu privire la procurori n acest sens.
Oricum, de fiecare dat C.S.M. a fost de acord
cu abrogarea acestei hotrri
50
.
Neprocednd astfel i nclcndu-i astfel
obliga[ia din art. 1 alin. 2 din Legea nr. 317/2004
potrivit cruia membrii C.S.M. rspund n fa[a
judectorilor i procurorilor pentru activitatea
desfurat n exercitarea mandatului, U.N.J.R.
a solicitat, n contencios administrativ, anularea
Hotrrii nr. 623/2006. Cauza formeaz obiectul
dosarului nr. 2960/2/2008 aflat pe rolul Cur[ii de
Apel Bucureti Sec[ia a Vlll-a contencios
administrativ i fiscal, i a fost solu[ionat
favorabil n prim instan[, la data de 10.02.2009
cnd s-a dispus anularea n ntregime a Hotrrii
C.S.M. nr. 623/2004 i a pct. l.4. din Hotrrea
C.S.M. nr. 79/2008.
51
3. ReguIament de sanc|ionare deon-
toIogic
Realiznd c judectorii i procurorii nu au o
procedur prin care s poat totui s se apere
fa[ de constatrile cu privire la abaterile
deontologice, acetia fiind pui n situa[ia de a
afla despre ele doar cu ocazia evalurii efectuate
o dat l a trei ani , C.S.M. a redactat un
Regulament n acest sens.
3.1. Prin Hotrrea Plenului C.S.M. nr. 564
din 19.06.2008
52
(art. I pct. 11) s-a modificat
Regulamentul de organizare i func[ionare a
C.S.M.
53
, introducndu-se art. 36
1
i art. 36
2
prin
care se stabilete procedura de solu[ionare a
sesizrii privitoare la nclcarea normelor de
conduit reglementate de Codul deontologic al
judectorilor i procurorilor. Ulterior, la aceste noi
articole se mai aduc modificri prin Hotrrea
Plenului C.S.M. nr. 1314 din 27.11.2008
54
(art.
l pct.3 i pct.4). n prezent, procedura este
urmtoarea:
- dac exist indicii ale svririi unei abateri
de la Codul deontologic,sec[ia corespunztoare
a C.S.M. poate fi sesizat de comisia de
disciplin prin rezolu[ia de clasare dat pentru
comiterea unei abateri disciplinare sau de
lnspec[ia judiciar (lnspec[ie care constat
asemenea indicii cu prilejul efecturii verificrilor
disciplinare, n cursul crora magistratul are
dreptul s i fac aprrile necesare);
-dup fixarea termenului pentru solu[ionarea
sesizrii, se dispune cu 15 zile nainte de
termenul fixat ncunotin[area magistratului,
cruia i se comunic, n copie, actul de sesizare;
-judectorul sau procurorul poate fi asistat
sau reprezentat de un avocat, are dreptul s ia
cunotin[ de toate actele dosarului i poate
solicita administrarea de probe n aprare; sec[ia
C.S.M. poate dispune i din oficiu administrarea
oricror probe necesare solu[ionrii sesizrii;
-l a sol u[i onarea sesi zri i comi si ei de
disciplin nu pot participa membrii comisiei de
disciplin;
-membrii sec[iei Consiliului delibereaz n
secret asupra sesizrii;
50 A se vedea rezultatele ntlnirii C.S.M. cu asocia[iile
magistra[ilor din 26.05.2008 (pct. 4 din comunicatul
U.N.J.R. di n 26 mai 2008 http://www.unj r.ro/
evenimente/intalnire-unjr-csm-26-mai-2008.html i pct.
15 din comunicatul C.S.M. din data de 30 mai 2008 http:/
/ w w w . c s m 1 9 0 9 . r o / c s m / l i n k u r i /
30_05_2008__15524_ro.doc), a ntlnirii din 25.02.2008
(pct. 6 din comunicatul U.N.J.R. din 3.03.2008 http://
www.unjr.ro/evenimente/intalnire-unjr-csm.html), a
ntlnirii din 12.11.2007 (stenograma U.N.J.R. din
29.11.2007 http://www.unjr.ro/evenimente/intalnire-
asociatii-profesionale-csm.html).
51 La data predrii la redac[ie a prezentului comentariu,
sentin[a civil nc nu fusese redactat, mpotriva
acesteia putnd fi exercitat calea de atac a recursului
de ctre C.S.M., n termen de 15 zile de la comunicarea
sa.
52 Publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
515/09.07.2008.
53 Aprobat prin Hotrrea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 326/2005 i publicat n Monitorul Oficial,
Partea l, nr. 867/27.09.2005.
54 Publicat n Monitorul Oficial Partea l, nr. 835/
11.12.2008.
46 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
-dac sesizarea comisiei de disciplin este
ntemeiat, sec[ia constat, prin hotrre,
nclcarea normelor de conduit reglementate
de Codul deontologic al judectorilor i procuro-
rilor; dac sesizarea nu este ntemeiat, sec[ia
Consiliului o respinge prin hotrre;
-constatarea nclcrii normelor de conduit
regl ementate de Codul deontol ogi c al
judectorilor i procurorilor poate fi fcut numai
dac sec[ia Consiliului a fost sesizat n termen
de cel mult un an de la data svririi acesteia;
-hotrrea se redacteaz n termen de 20
de zile de la pronun[are i se comunic de ndat
judectorului sau procurorului;
-hotrrea sec[iei Consiliului poate fi atacat
cu contesta[ie la Plen, n termen de 5 zile de la
comunicare; hotrrea Plenului poate fi atacat
cu recurs la Sec[ia de contencios administrativ
i fiscal a naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie;
-dup ce hotrrea sec[i ei a rmas
irevocabil, persoanei care a formulat sesizarea
cu pri vi re l a condui ta j udectorul ui sau
procurorului i se comunic, n scris, modul n
care a fost solu[ionat sesizarea;
-hotrrea sec[iei Consiliului prin care se
constat nclcarea normelor de conduit
regl ementate de Codul deontol ogi c al
judectorilor i procurorilor, rmas irevocabil,
se depune la dosarul profesional al judectorul
sau procurorului
3.2. n primul rnd, atribu[iile pe care C.S.M.
i le-a prevzut sunt criticabile sub aspectul
legalit[ii
55
.
n dosarul nr. 8290/2/2008, aflat pe rolul Cur[ii
de Apel Bucureti Sec[ia a Vlll-a contencios
administrativ i fiscal, U.N.J.R. a solicitat
anularea Hotrrii plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 564 din 19 iunie 2008 ca fiind
nelegal, artnd c aceasta a fost emis prin
nclcarea competen[elor Consiliului Superior al
Magistraturii i ale lnspec[iei judiciare, ntruct
art. 38 din Legea nr. 317/2004 i punctele 22 si
23 din Regulamentul de organizare si func[ionare
a C.S.M., prevd atribu[ia C.S.M. doar n ceea
ce privete adoptarea Codului deontologic i
asigurarea publicrii acestui Cod. Nimic nu
mputernicete C.S.M. s strng date legate
de conduita judectorilor i procurorilor sau s
judece asemenea acte.
Mai mult, n temeiul art. 73 alin. 3 lit. l din
Constitu[ia Romniei, organizarea i func[io-
narea Consiliului Superior al Magistraturii, a
instan[elor judectoreti, a Ministerului Public i
a Cur[ii de Conturi se reglementeaz prin lege
organic. ln baza art. 44 din Legea nr. 317/2004
republicat, ce reia dispozi[iile art. 134 alin. 2
din Constitu[ie, C.S.M. ndeplinete, prin sectiile
sale, rolul de instant de judecat n domeniul
rspunderii disciplinare a judectorilor i a
procurorilor, pentru faptele prevzute nLegea
nr. 303/2004, republicat. Nefiind vorba de
domeniul rspunderii disciplinare, cci normele
deontologice sunt norme de autocontrol, ce
exprim capacitatea profesional de a reflecta
func[iunile magistratului ca punct de echilibru
ntre ateptrile publicului pe de o parte i puterile
atribuite magistraturii, atribu[iile C.S.M. privind
nclcarea normelor de conduit reglementate
de Codul deontol ogi c al j udectori l or i
procurorilor trebuiau reglementate prin lege
organic, iar nu printr-o hotrre a Plenului
C.S.M..
Astfel, U.N.J.R. consider c s-au nclcat
dispozi[iile art. 134 alin. 2 si art. 73 alin. 3 lit. l
din Constitu[ia Romniei, precum si cele ale Legii
nr. 317/2004 care nu confer C.S.M. competen[e
pri vi nd ncl carea normel or de condui t
regl ementate de Codul deontol ogi c al
judectorilor i procurorilor.
3.3. Aceast procedur este profund
criticabil, sub urmtoarele aspecte:
a. sub aspect formal, nu este diferit de
procedura disciplinar descris n art. 44-50 din
Legea nr. 317/2004 privind C.S.M.
56
:
- i nstan[a di sci pl i nar este sec[i a
corespunztoare a C.S.M., ntocmai cum n
materie deontologic sec[ia este cea care
constat abaterea de la cod (componen[a sec[iei
difer oarecum, cum voi arta mai jos);
- ac[iunea disciplinar se exercit de comisia
de disciplin
57
care dispune efectuarea cercetrii
55 Fiind vorba de un dosar n curs de solu[ionare, m ab[in
s fac comentarii cu privire la aceast hotrre a CSM.
Remarc ns c, dei legiuitorul romn a n[eles prin
Legea nr. 247/2005 s exclud n mod expres atribu[ia
CSM n legtur cu sanc[ionarea magistra[ilor pentru
nclcarea Codului deontologic, acesta a gsit o cale
ocolitoare de a i-o prelua din nou, contra legem,
printr-o dispozi[ie intern i fr niciun fel de consultare
a magistra[ilor.
56 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr 827 din 13 septembrie 2005.
57 Comisia de disciplin este alctuit n prezent din 3
inspectori numi[i de CSM, potrivit modificrilor aduse
Legii 317/2004 prin OUG nr 195/2008.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 47
prealabile de ctre Serviciul corespunztor din
lnspec[ia Judiciar, dup care comisia de
disciplin va sesiza sec[ia C.S.M.; n materie
deontologic, sesizarea sec[iei o face comisia
de disciplin;
- n cursul cercetrii prealabile de ctre
lnspec[ie, se ascult magistratul i se verific
aprrile acestuia; de asemenea, n domeniul
deontologic magistratul are acest drept;
- ac[iunea disciplinar poate fi exercitat n
cel mul t un an de l a comi terea abateri i
disciplinare; acelai este termenul se prescriere
a sesizrii n cazul nclcrii codului deontologic;
- n ambele proceduri n fa[a sec[iei, citarea,
respectiv ncunotin[area magistratului este
obligatorie i acesta poate fi asistat sau
reprezentat de un avocat, are dreptul s ia
cunotin[ de probele de la dosar i s propun
probe n aprare ;
- hotrrea se redacteaz n 20 zile i se
comunic magistratului n ambele proceduri;
- modalitatea de atac al hotrrii sec[iei difer
ntr-o anumit msur, n sensul c n procedura
disciplinar trebuie declarat recurs la l.C.C.J.,
pe cnd n procedura deontologic este o cale
de atac n plus, contesta[ie la Plen, dup care
se poate exercita recurs la l.C.C.J..
Toate aceste aspecte comune m
ndrept[esc s concluzionez c de fapt avem
de a face cu o veritabil procedur disciplinar.
Mai mult, natura juridic comun a celor dou
proceduri rezult i din efectele lor: dac n ultimii
3 ani magistratul a fost sanc[ionat disciplinar sau
nu are calificativul ,foarte bine la ultima evaluare
(ceea poate fi urmarea tocmai a constatrii
nclcrii codului deontologic care este criteriu
al integrit[ii, aspect ce se evalueaz), el nu
poate participa la examenul/concursul pentru
promovare n func[ie de execu[ie, pentru numire
n func[ie de conducere sau pentru promovare
la l.C.C.J. (art. 44 alin.1, art. 48 alin. 2, art. 49
alin. 2, art. 52 din Legea nr. 303/2004).
b. sunt anumi te chesti uni care fac ca
procedura deontologic s fie inechitabil, chiar
mai grea pentru magistrat, dect procedura
disciplinar:
- potrivit art. 28 alin. 2 din Legea nr. 317/2004,
Preedintele naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie,
ministrul justi[iei i procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie nu au drept de vot n situa[iile n care
sec[iile ndeplinesc rolul de instan[ de judecat
n domeniul rspunderii disciplinare. Aceast
interdic[ie nu este prevzut n procedura privind
nclcarea codului deontologic, astfel nct sunt
pe deplin aplicabile dispozi[iile alin. 1 al aceluiai
articol potrivit cruia "Preedintele naltei Cur[i
de Casa[ie i Justi[ie particip la lucrrile sec[iei
pentru j udectori , procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, la lucrrile sec[iei pentru procurori,
iar ministrul justi[iei, la lucrrile ambelor sec[ii.
Ceea ce nseamn c un om politic, ministrul
justi[iei, va putea s voteze cu privire la
nclcarea de ctre un magistrat a codului;
- un magistrat nu poate candida pentru
ocuparea unei func[ii de inspector la C.S.M. dac
nu are calificativul ,foarte bine la ultima evaluare
(art. 61 alin. 3 Legea nr. 317/2004), dar nu este
prevzut o astfel de interdic[ie pentru cel care
a fost sanc[ionat disciplinar
58
;
- n materia disciplinar, sunt aplicabile
regul i l e i ncompati bi l i t[i i pentru cei care
solu[ioneaz calea de atac mpotriva hotrrii
de sanc[ionare, pentru a se respecta ntocmai
principiul impar[ialit[ii din dreptul comun (art.
49 alin. 2 din Legea nr. 317/2004 prevede c
din Completul de 9 judectori care solu[ioneaz
recursul la l.C.C.J. nu pot face parte membrii cu
drept de vot ai C.S.M. i judectorul sanc[ionat
disciplinar). Nu acelai lucru este prevzut i
pentru procedura nclcrii codului deontologic,
unde hotrrea sec[iei C.S.M. poate fi atacat
cu contesta[ie la Plen, iar mai departe hotrrea
Plenului poate fi atacat cu recurs la Sec[ia de
contencios administrativ i fiscal a l.C.C.J. (art.
36
2
alin. 6 i alin. 7 din Hotrrea C.S.M. nr. 564/
2008). Or, hotrrea care constat nclcarea
codului deontologic e dat de membrii sec[iei
de judectori/procurori, care intr apoi n
componen[a Plenului C.S.M. pentru a solu[iona
58 Desigur, i sanc[ionarea disciplinar, i respectarea
codului deontologic sunt indicatori ai integrit[ii
magistratului, de care se [ine seama la evaluare (art. 6
i art. 16 din Regulamentul de evaluare). Avnd n
vedere ns c evaluarea privete un complex de astfel
de indicatori, teoretic este posibil ca un magistrat
sanc[ionat disciplinar s ob[in totui n final calificativul
,foarte bine, n timp ce un magistrat care a nclcat
codul deontologic s ob[in calificativul ,bine.
48 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
contesta[ia mpotriva propriei lor hotrri, ceea
ce este inadmisibil
59
. Apoi, dac n urma acestei
hotrri prin care se constat nclcarea codului
deontologic, magistratul va ob[ine de la comisia
de evaluare un calificativ pe care dorete s l
conteste, potrivit art. 40 din Legea nr. 303/2004,
aceast contesta[ie o va solu[iona, sec[ia
corespunztoare a C.S.M., adi c chi ar
organismul care decisese nclcarea codului
deontologic, iar calea de atac o va solu[iona din
nou Plenul C.S.M., ambele structuri fiind puse
n situa[ia de a-i mai analiza nc o dat
60
(n
procedura contestrii calificativului) hotrrea
privind nclcarea codului deontologic (care a
generat alterarea calificativului).
c. sub aspect substan[ial, sunt de remarcat
trei aspecte:
- Nu este reglementat prescrip[ia rspunderii
pentru nclcarea codului deontologic: exist
norme imperative numai cu privire la termenul
de un an de la data comiterii faptei n care trebuie
sesizat sec[ia. Dar nu se prevede, n caz de
prelungire a solu[ionrii procedurii, un termen
maxim care, odat depit, ar atrage prescrierea
faptei. Sub acest aspect, procedura este mai
dificil ca materia penal;
- Hotrrea nr. 564/2008 nu con[ine norme
tranzi tori i cu referi re l a i nci den[a noi l or
reglementri n privin[a faptelor de nclcare a
codului deontologic comise mai nainte de
publicarea acestei hotrri n data de 9.07.2008.
Dei este evident c legea nu poate retroactiva,
sub acest aspect exist deja practic neunitar
la nivelul C.S.M.: de exemplu, prin hotrrea
sec[iei de procurori nr. 230 din 10.09.2008 s-a
constatat c procurorul l.V. a nclcat codul
deontologic, dei sec[ia de procurori a fost
sesizat la 16.06.2008, deci nainte de apari[ia
regulamentului; tot astfel, prin hotrrea sec[iei
de procurori nr. 342 din 27.11.2008 s-a constat
c procurorul D.F.T. nu a ncl cat codul
deontologic, re[inndu-se c dei fapta a fost
comis n 2007, sesizarea s-a fcut n termenul
legal de un an de la comiterea faptei; din contr,
prin hotrrea sec[iei de judectori nr. 24 din
22.01.2008 s-a re[inut excep[ia de nelegal
sesizare a judectorului D.C.V. pe motiv c
rezolu[ia de clasare cu privire la abaterea
disciplinar i sesizarea sec[iei au avut loc
anterior publicrii Hotrrii nr. 564/2008. i opinia
mea este n acest ultim sens: dei codul
deontologic exist din 2005, normele de
procedur care l fac viabil (cu rezervele privind
legalitatea ntregii proceduri artate mai sus)
dateaz din iulie 2007 i sunt de imediat
aplicare, ca urmare nu pot viza dect faptele
comise dup aceast dat.
- Codul deontologic aplicabil n prezent nu
este suficient de previzibil, unele reglementri
nefiind suficient de certe. De exemplu, dac lum
dispozi[ia din art. 17 al Codului deontologic,
Judectorii i procurorii sunt datori s se abtin
de la orice acte sau fapte de natur s
compromit demnitatea lor n functie i n
societate - practic, aici s-ar ncadra orice fapt a
magistratului, comis la locul de munc sau la
domiciliu, n sala de judecat sau pe holurile
institu[iei; ar avea voie judectorul s poarte prul
lung sau judectoarea s vin cu fust scurt la
birou? Ori s vin cu blue jeans la serviciu? Ori
s parti ci pe l a o mani festa[i e de strad
organizat de o asocia[ie apolitic? Sau s rd
zgomotos pe holul instan[ei? Sau s conduc
autoturismul pe drumul public cu viteza peste
limita legal? Sau s mearg cu troleul fr bilet?
Sau sa aib blog, ori s posteze comentarii
publice n mediul virtual? Sau sa mearg la
discotec, ori s cnte karaoke?Ori s fac
parte dintr-o asocia[ie masonic?
De asemenea, dac analizm dispozi[ia din
art. 18 alin. 2: Judectorii i procurorii nu i pot
exprima prerea cu privire la probitatea
profesional i moral a colegilor lor aceasta
59 Att timp ct n componen[a Plenului intr membrii celor
dou sec[ii ale CSM, aadar inclusiv cei care au
pronun[at hotrrea prin care s-a costatat nclcarea
codului deontologic, este evident c acetia din urm
trebuie s se ab[in de la solu[ionarea contesta[iei n
Plen. Aceasta pentru c regulile privind procesul
echitabil se aplic i n materie disciplinar (CEDO,
Olujic c. Crotiei, hotrrea din 5.02.2009 privind chiar
membrii consiliului judiciar ce fac afirmatii publice
despre caz n timpul procedurii disciplinare pe care o
solutionau; CEDO, Engel c. Trile de Jos, hotrre din
8.06.1976), aadar magistratul trebuie s beneficieze
de o instan[ impar[ial, chiar i n aceast procedur.
Prin urmare, to[i cei care au votat asupra nclcrii
codului deontologic n sec[ie trebuie sa se ab[in n
Plen n solu[ionarea contesta[iei, ei antepronun-
[ndu-se factual. Temeiul de drept este art. 721
C.proc.civ (care prevd c acest cod este drept comun
cnd nu exist norme speciale) raportat la art. 27 pct.7
C.pr.civ. (membrii CSM i-au spus prerea cu privire la
pricin).
60 Membrii Plenului n aceast procedur ajung chiar a
se pronun[a a patra oar asupra nclcrii codului
deontologic!
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 49
s-ar aplica i pentru fapte imorale sau chiar
penale ale colegilor? sau pentru un comentariu
ntr-o revist de specialitate a unei hotrri
ilegale? abaterea ar viza doar declara[ii publice
sau i pe cele private? Nu ar mai avea voie
judectorul s discute neinformal despre efi?
Sau s i critice pe membrii C.S.M.? Nici mcar
la telefon, dac discu[ia ar fi auzit involuntar
de un ter[ care apoi o red public?
Or, toate acestea sunt chestiuni care trebuie
lmurite prin bune practici instituite prin ghiduri
i opinii ale unui consiliu de etic. A cere
magistra[ilor s adopte un comportament
ateptat, dar care nu este descris i care totui
este sanc[ionat cu consecin[e grave asupra
carierei, nu este admisibil dect dac acel
comportament se ncadreaz n abaterile
disciplinare enumerate de lege - de exemplu,
art. 14di n Codul deontol ogi c prevede
c,Judectorii i procurorii trebuie s impun
ordine i solemnitate n timpul solu[ionrii
cauzelor i s adopte o atitudine demn i
civilizat fa[ de pr[i, avoca[i, martori, exper[i,
interpre[i ori alte persoane i s le solicite
acestora un comportament adecvat, iar art. 99
lit.k din Legea nr. 303/2004 prevede ca i
abatere disciplinar atitudinea nedemn n
timpul exercitrii atribu[iilor de serviciu fa[ de
colegi, avoca[i, exper[i, martori sau justi[iabili.
61
n fine, acelai Cod deontologic este criticabil
i pentru alte aspecte: n primul rnd denumirea
sa de cod ,deontologic, impus de Legea nr.
303/2004, nu corespunde cu scopul su. Este o
distinc[ie etimologic ntre no[iunile de 'etic' i
'deontologie': deontologia reprezint acea parte
a eticii care studiaz normele i obliga[iile
specifice unei activit[i profesionale, pe cnd
no[iunea de ,etic are o sfer mai larg,
nglobnd att studiul normelor i obliga[iilor ct
i al no[iunilor primare care justific instituirea
acestor norme i obliga[ii. Etica presupune n
plus o asumare de ctre corpul juridic al
standardelor i normelor nscrise, i nu o edictare
a lor de ctre un organism statal; nclcarea
normelor etice atrage o rspundere moral, pe
cnd nclcarea celor disciplinare atrage o
rspundere juridic. Mai mult, n alte sisteme de
drept se prefer no[iunea de ,cod de conduit"
i exist un organism de consiliere etic, care este
altul dect cel disciplinar, pentru a sftui membrii
asupra comportamentului ce trebuie adoptat n
anumite situa[ii date.
n al doilea rnd, este un cod comun pentru
judectori i procurori, ceea ce adncete
confuzia dintre cele dou categorii de magistra[i;
or, nu poate exista un cod de conduit comun
pentru acetia, dat fiind c faptului c ei
ndeplinesc dou func[ii judiciare total distincte.
n al treilea rnd, nu este un cod de conduit
propriu-zis: normele sale sunt generale, nu se
rezum la a indica aspectele comportamentale
admisibile i cele nepermise ale judectorilor i
procurorilor, ci multe dispozi[ii sunt preluri fr
nicio dezvoltare ale normelor din Legea de
organizare judiciar, respectiv ale statutului
judectorilor i procurorilor.
n al patrulea rnd, nu stabilete organul de
consiliere deontologic i nici sanc[iunile n caz
de nclcare a normelor sale.
4. Concluzii
In fine, ca un corolar, ca argument suprem
aduc Opinia nr. 3 a Consiliului Consultativ al
Judectorilor Europeni
62
cu privire la acest
subiect.
61 De aceea, consider alarmante declara[iile d-nei
judector Lidia Brbulescu, ex-preedinte al C.S.M.,
care declara n mesajul din 28.11.2008: "Am constatat
cu deosebit ngrijorare manifestri comportamentale
venite din partea unor magistrati, neconforme statutului
i misiunii pe care i le-au asumat n momentul n care
au mbrcat roba de judector sau de procuror. Consiliul
Superior al Magistraturii dorete s-i ntreasc rolul
disciplinar dar i s fac o analiz asupra cauzelor care
determin comportamente inadecvate profesiei de
magistrat i declara[iile d-lui judector Virgil Andreie,
preedintele n func[ie C.S.M. care, n conferin[a de
pres din 20.02.2009 cu ocazia Raportului de activitate
a Cur[ii de Apel Cluj afirma: "Exist o serie de abateri
disciplinare comise de judectori i procurori care nu
au putut fi sanctionate din cauza faptului c modificarile
din 2005 au legat aceste abateri n sensul de a avea
legatur cu serviciul. Or, sunt unele abateri disciplinare
pe care le comit judectorii n afara programului de
lucru sau n afara institutiei, dar aduc grave prejudicii
prestigiului justitiei. Ei au un statut, trebuie s se
comporte ntr-un anumit fel n societate, astfel nct
trebuie s sanctionm astfel de derapaje, fr a intra
n domeniul vietii private a magistratului. Dac C.S.M.
plnuiete s ntreasc disciplina n rndul judec-
torilor i procurorilor, trebuie create mai nti prghii
de prevenire a unor asemenea comportamente i de
conturare a comportamentului ateptat din partea
magistra[ilor.
62 Opinia nr. 3 din 2002, intitulat ,Principiile i regulile ce
guverneaz conduita profesional a judectorilor, n
special etica, comportamentul neadecvat i
impartialitatea judectorilor", disponibil la www.coe.int/
ccje.
50 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
"Judectorii trebuie s se comporte n via[a
particular ntr-un mod respectabil. Avnd n
vedere diversitatea cultural a statelor membre
ale Consiliului Europei i evolu[ia constant a
valorilor morale, standardele care se aplic
comportamentului judectorilor n via[a privat
nu pot fi stabilite prea precis. CCJE ncurajeaz
nfiin[area n cadrul sistemului juridic a unuia sau
mai multor organisme sau persoane care s aib
un rol consultativ i de consiliere care s stea la
dispozi[ia judectorilor ori de cte ori nu sunt
siguri dac o anume activitate din sfera privat
este compatibil cu statutul lor de judectori.
Prezen[a unor asemenea organisme sau
persoane ar putea ncuraja discu[iile din cadrul
si stemul ui j udi ci ar pri vi nd con[i nutul i
semnifica[ia regulilor etice. Pentru a da doar
dou posibilit[i, asemenea organisme sau
persoane ar putea func[iona sub egida Cur[ii
Supreme sau a asocia[iilor judectorilor. n orice
caz, acestea trebuie s fie separate de i s
urmreasc obi ecti ve di feri te de al e
organismelor existente rspunztoare de
dictarea sanc[iunilor disciplinare.
3) Concluzii privind standardele de conduit
1.CCJE este de prere c:
i)judectorii trebuie s se ghideze n
activitatea lor dup principii de conduit
profesional,
ii)asemenea principii ar trebui s ofere
judectorilor linii directoare n ac[iunile lor,
permi[ndu-le astfel s depeasc dificult[ile
pe care le nfrunt n ceea ce privete inde-
penden[a i impar[ialitatea,
iii) acele principii trebuie s fie redactate de
judectori i s fie complet separate de sistemul
disciplinar al judectorilor,
iv)este de dorit s se nfiin[eze n fiecare [ar
unul sau mai multe organisme sau persoane n
cadrul sistemului juridic care s sftuiasc
judectorii care se confrunt cu probleme legate
de etica profesional sau de compatibilitatea
unor activit[i non-juridice cu statutul lor.
Separarea func[iilor de anchet de cea de
judecat, separarea func[iei disciplinare de cea
de formare, i a atribu[iilor legate de nclcarea
codului deontologic de cele legate de nclcarea
l egi i sunt meni te s ocroteasc cari era
magistratului i sunt esen[iale pentru indepen-
den[a justi[iei. lndependen[a pe care C.S.M. este
chemat constitu[ional s o apere. Adunnd ns
attea puteri (atribu[iile disciplinare le are prin
Constitu[ie, atribu[ii asupra formrii, el are
puterea de a numi i revoca directorul l.N.M.,
atribu[ii deontologice i le-a arogat, dorete i
atribu[ii de ini[iativ legislativ i gestionarea
bugetului instan[elor de ce nu i al parche-
telor?!), C.S.M. devine o super-putere, de
necontrolat, neresponsabil nici public, nici n
fa[a magistra[ilor.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 51
P
otrivit art. 127 din Constitu[ia Romniei
toate edintele de judecat sunt publice,
afar de cazurile anume prevzute de
lege. Potrivit art. 11 alin. 2 din Legea nr. 304/
2004, pronun[area hotrrilor se face n edin[
public, de asemenea cu excep[ia cazurilor
prevzute de lege.
1. Caracterul publ i c pri n defi ni [i e al
dezbaterilor purtate n fa[a instan[elor, precum
i al hotrrilor luate de acestea, dau expresie
principiului fundamental ntr-o democra[ie dup
care justi[ia se nfptuiete n societate i
pentru societate, iar nu separat ori deasupra
ei. Publicitatea constituie n acelai timp o
garan[[ie fundamental pentru existen[a unui
proces echitabil, precum i pentru protejarea
justi[iabililor mpotriva unei justi[ii secrete i
arbitrare. Nu n ultimul rnd, publicitatea
procedurilor judiciare, audierile publice i accesul
facil la hotrrile instan[elor, elemente ce
compun no[iunea de transparent a sistemului
judiciar, constituie i un mijloc eficient de
prezervare a ncrederii publice n justi[ie, n
instan[e i n judectori.
EvoIu|ia informatizrii n Romnia
2. Tocmai de aceea investi[iile n creterea
transparen[ei sistemului judiciar au fost majore,
ncepnd din 2005 aceasta constituind o directie
esential a strategiei de reform a sistemului
judiciar.
2.1. Prin programul PHARE 97 derulat de
Ministerul Justi[iei a fost ini[iat formal procesul
de automatizare a sistemului judiciar na[ional,
prin elaborarea primei versiuni a sistemului
ECRlS de management al dosarelor i a bazei
de date legislative (LLDS Sistemul de
Publicarea integral a
hotrrilor judectoreti
judector Adrian Neacu,
preedinte Tribunalul Vrancea, preedinte SoJust,
membru al Consiliului Director al U.N.J.R.
The development process of the information technology in Romania. From the beginning, the
major requests of the judiciary and of society concerning an easy and complete access to the Courts
caselaw have found a rather incomplete answer in the Information Technology Strategy for the Judicial
System. By its design, the entire system on accessing the caselaw developed starting with 2005 is
limited. Except the High Court of Cassation and Justice, not any other Court does not allow a free and
full access to the judgments delivered both for the public and professionals.
The independent initiative of the Tribunal of Vrancea Country of developing the the caselaw index
- JURINDEX have striven to overcome all those limits of the national programme concerning the
access to the Courts caselaw. That facility promotes a wholly different approach concerning the
access to the judgments, by imposing an absolutely new principle for Romania: the general,
unconditioned and free access of any person to all judgments rendered by any Court, in their original
form, i.e. in the form those were delivered and without any other intervention than to remove the
personal date, in order to comply with the relevant legislation.
The principle of the dissemination in full of the judgments promoted for the first time by the Tribunal
of Vrancea Country, as a transparency standard in accordance with the necessary tehnical
arrangements, has been fully applied, so the public authorities have started applications in order the
principle would gain a full effect in the entire judicial system. The rather complex but successful path
towards achieving the principle of free access to the judgments has revealed the Courts might have
the power to promote public policies or technical sollutions in the public interest, as far as they are
ready to take enterprise, even in an environment of deep lack of decision-making autonomy, extremely
bureaucratic centralism and limited financial resources.
52 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Documente al Bi-
bliotecii Juridice).
La acel moment
ns, sistemul ECRlS
nu a putut fi instalat
l a ni vel ul tuturor
instan[elor i par-
chetelor, dat fiind
n primul rnd lipsa
infrastructurii hard-
ware necesare s
sus[in instalarea i
utilizarea acestei
aplica[ii.
Prin programul
PHARE 2000
RO0004.01-01 Continuarea dezvoltrii
sistemului de management al cauzelor i
documentelor (SMCD) au fost achizi[ionate
echi pamentel e lT aferente i nfrastructuri i
hardware necesare pentru implementarea
sistemului ECRlS n ntregul sistem judiciar,
moment ce poate fi considerat cu adevrat
startuI informatizrii justi|iei.
Tot spre sfritul anului 2004, au fost
rscumprate surseIe IT aIe apIica|iei
software ECRlS, ale modulului LLDS, i ale
modulului CDMS. Abia din acest moment
Ministerului Justi[iei a putut s modifice softul
ECRlS i s continue dezvoltarea aplica[iei,
nemaiexistnd monopolul dezvolttorului
software ini[ial.
n consecin[, ca urmare a unui contract
finan[at din fonduri bugetare, ncheiat n mai
2005 ca urmare a strdaniilor ministrului justi[iei
de atunci, au fost extinse func[iile si ntre[inerea
sistemului ECRlS, n vederea dezvoltrii
modulelor pentru executri civile, executri
penale, statistici judiciare i sistemul general de
registratur.
2.2. n plus, o evolu[ie important n creterea
transparen[ei i accesibilit[ii sistemului judiciar
a constituit-o lansarea, n cadrul aceluiai
contract, la data 15 august 2005, a unui portaI
eIectronic aI tuturor instan|eIor de judecat
(http://portal.just.ro/) destinat s furnizeze
informa[ii referitoare la jurisprudenta relevant,
orarul completelor, stadiul solutionrii dosarului,
precum i date statistice i informatii generale
despre fiecare instan[. Pentru prima oar n
Romnia justi[iabilii i puteau urmri direct pe
internet circuitul dosarului lor n instan[, ob[i-
nnd informa[ii inclusiv n legtur cu hotrrile
luate de instan[e ori termenele acordate.
Din pcate, portalul instan[elor nu a mai suferit
mbunt[iri importante, el fiind i n momentul
de fa[, ca solu[ie tehnic i elemente de content,
la nivelul anului 2006.
2.3. Versiunea actual a sistemului ECRlS
s-a fcut prin proiectul RO PHARE 2004/
016-772.01.04.14 - "Continuarea automatizrii
sistemului judiciar - Dezvoltarea sistemului
ECRIS de management al cauzelor, avnd ca
perioad de implementare decembrie 2006 mai
2008. S-a urmrit mbunt[irea ECRlS prin
modificarea i optimizarea modulelor existente
i prin crearea de noi module i integrarea
acestora n sistem (modulul ECRlS pentru
instan[e si parchete, situl web al Ministerului
Justi[iei, portalul instan[elor de judecat, modulul
ECRlS de statistica pentru instan[e i cel pentru
parchete, modul ul pentru servi ci i l e de
proba[iune), crearea de legturi ntre alte aplica[ii
existente n sistemul judiciar (aplica[ia privind
insolenta, EVDET aplica[ia Administra[iei
Na[ionale a Penitenciarelor) i sistemul ECRlS.
LimiteIe accesibiIit|ii hotrriIor
judectoreti
3. Cerin|eIe majore aIe sistemuIui judiciar
referitoare Ia accesuI judectoriIor i aI
procuroriIor Ia jurispruden|a instan|eIor i
mai aIes Ia unificarea practicii judiciare au
gsit de Ia nceput o refIectare insuficient
n dezvoItarea sistemuIui informatic, care a
fost orientat cu precdere spre dezvoltarea unor
soft-uri interne i interela[ionarea acestora, fr
interfa[are cu platformele publice i fr
acordarea unei aten[i i speci al e pentru
dezvoltarea unor baze de date cu informa[ii
publ i ce accesi bi l e si stemul ui j udi ci ar ori
publicului.
3.1. Astfel, n Strategia de reform a siste-
mului judiciar 2005-2007, document adoptat prin
hotrre de Guvern, transparen[a justi[iei se
preconiza a se realiza prin facilitarea accesului
la informa[ii intermediate de Birourile de
lnforma[ii i Rela[ii Publice din cadrul instan[elor
i parchetelor. Pe paginile de internet ale
institu[iilor sistemului judiciar se preconiza doar
accesul la informa[iile de interes public.
Accesul magistra[ilor la legisla[ie i juris-
pruden[, n vederea crerii cadrului documentar
F0hIIcarea IateraI a
hotrrIIor j04ectoretI
I acces0I eaeraI I
IIher Ia acestea este
rec0aosc0t asttI, a
coatext0I moaItorItrII
e j0stI{Ie, 4ret
rIacII0 4e Imortaa{
aa{IoaaI. cest I0cr0 a
fost osIhII 4atorIt
as0mrII chIar 4e
Iastaa{eIe j04ectoretI
a IaI{IatIveI romovrII
0aor oIItIcI 0hIIce I
soI0{II tehaIce.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 53
necesar armonizrii practicii instan[elor, se
preconiza a se realiza prin conectarea instantelor
la bazele de date specifice (comerciale), precum
i prin publicarea pe paginile de Internet ale
acestora a jurisprudentei relevante.
n Planul de actiune aferent strategiei de
reform au fost detaliate masurile pentru
atingerea obiectivelor.
mbunt[irea comunicrii dintre justi[ie i
cet[eni era rezumat la publicarea informa[iilor
de interes public pe site-urile institu[iilor publice,
realizarea unor ghiduri de orientare, eficien-
tizarea activit[ii Birourilor de informare publica
din instan[e i parchete .a.
3.2. AccesuI magistra|iIor Ia jurispruden|
se realiza prin urmtoarele msuri:
- Elaborarea anual a Buletinului Jurispru-
den[ei naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie
- Elaborarea Buletinului Casa[iei, revista
oficial a naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie,
cuprinznd jurispruden[, doctrin i comunicri
- Publicarea pe pagina de Internet a I.C.C.J.
a hotrrilor judectoreti relevante, selectate
- Elaborarea la nivelul fiecrei cur[i de apel
a buletinului jurisprudentei cu suportarea
costurilor din bugetul propriu, publicarea i
distribuirea acesteia
- Realizarea de ctre cur[ile de apel a unui
material (leaflet) cu deciziile relevante, selectate
i prelucrate, care urma sa fie distribuit electronic
(prin mail) ctre toate celelalte instan[e
- Dezvoltarea unui portal web pe care s fie
publicate informa[iile de interes public, inclusiv
jurisprudenta relevant a curtilor de apel i
tribunalelor
3.3. n practic, buletinele cur[ilor de apel au
nceput s fie publicate prin intermediul diferitelor
edituri de specialitate, fiind distribuite pe pia[a
liber, contra cost. Realizarea leafleat-urilor, dei
s-a fcut cu relativ regularitate, n practic s-a
dovedit o msur ineficient pentru scopul pentru
care a fost instituit, informarea judectorilor
asupra practicii celorlalte instan[e. Pe de o parte
aceste materiale cuprindeau doar o infim parte
din jurispruden[a unei instan[e, iar pe de alt
parte gestiunea lor de ctre judectori era
deosebit de dificil, hotrrile nefiind indexate
ori cuprinse ntr-o baz de date cu facilit[i de
cutare, ci fiind simple materiale realizate ntr-un
editor de texte. n plus, aceste materiale se
ntocmeau abia la sfritul unui trimestru,
nerspunznd astfel nevoilor imediate de
documentare ale judectorilor pentru funda-
mentarea comparativ a deciziilor pe care
trebuiau s le ia.
3.4. Caracterul depi t, mul t n urma
posibilit[ilor tehnice actuale, a acestor metode
prin care se urmrea tocmai atingerea unor
obiective necesare ndeplinirii de ctre Romnia
a condi[iilor pentru ncheierea capitolului de
negociere privind justi[ia, n vederea aderrii la
UE a fost i mai mult scos n eviden[ prin
masurile administrative pe care C.S.M.-ul, n
lipsa unor alternative tehnologice, a trebuit sa le
ia. Astfel, prin modificarea Regulamentului de
ordine interioar al instantelor judectoreti s-a
instituit obligatia pentru fiecare judector de a-i
selecta i prelucra manual aa-zisele hotrri
relevante pe care le pronunta. Publicarea acestor
hotrri astfel prelucrate chiar de judectorul
care le pronun[a se realizeaz manual, prin
intermediul Biroului informatic din cadrul
instan[elor, pe portalul instan[elor, sec[iunea
jurispruden[. Obliga[ia, existent i n prezent,
este nepopular printre judectori, aplicat cu
dificultate, i, n orice caz, o solu[ie complet
anacronic n condi[iile n care nc din 2006
sistemul ECRlS de management al dosarelor i
documentelor, inclusiv a hotrrilor judectoreti,
este generalizat la nivel na[ional. Toate hotrrile
judectoreti pronun[ate de instan[e exist n
format electronic i sunt ncorporate n baze de
date cuprinztoare.
4. Prin Raportul de monitorizare al Comisiei
Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a
creat cadrul pentru stabilirea, dup data aderrii
Romniei la Uniunea European, a unui
mecanism de cooperare i verificare a evolu[iilor
nregistrate n domeniile reformei sistemului
judiciar i luptei mpotriva corup[iei. Prin Decizia
Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006
de stabilire a unui mecanism de cooperare i de
verificare a progresului realizat de Romnia n
vederea atingerii anumitor obiective de referin[
specifice n domeniul reformei sistemului judiciar
i al luptei mpotriva corup[iei au fost identificate
4 condi[ionalit[i(benchmarks-BM) cu privire la
care se realizeaz n perioada postaderare o
monitorizare strict.
4.1. Primul dintre acestea privea Con-
soIidarea transparen|ei i eficien|ei actuIui
de justi|ie
54 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
4.2. Raportul Comisiei ctre Parlamentul
European i Consiliu privind evolu[ia msurilor
de acompaniere dup aderare din 27 iunie 2007
a statuat men[inerea mecanismului de cooperare
i verificare n vederea monitorizrii progreselor
nregistrate de Romnia i a solicitat elaborarea,
de ctre autorit[ile romne, a unui plan de
ac[iune care s reflecte msurile avute n vedere
pentru solu[ionarea celor 4 condi[ionalit[i.
Nici n acest plan de ac[iune, n privin[a
asigurrii accesului magistra[ilor la jurispruden[
i unificarea practicii judiciare nu s-au prevzut
mecanisme noi i nici nu s-a fcut un necesar
salt tehnologic pentru asimilarea metodelor
moderne de documentare i exploatare a bazelor
de date existente n sistemul judiciar.
S-a prevzut doar continuarea actualizrii
permanente a portal ul ui i nstan[el or pri n
publicarea jurisprudentei relevante, precum i
prin publicarea acestei jurispruden[e n brouri
sau volume ce urmau s fie distribuite la
instan[ele din [ar. Singurul element de real
transparen[ o constituia continuarea publicrii
pe site-ul l.C.C.J. a hotrrilor relevante
pronun[ate de instan[a suprem n diferite
domenii ale dreptului (n rezumat) precum i a
textului integral al tuturor hotrrilor pronun[ate
de l.C.C.J.. Publicarea hotrrilor de ctre
instan[a suprem se face n urma prelucrrii lor
manuale n vederea eliminrii datelor cu caracter
personal i prin implicarea unui personal auxiliar
nsemnat.
4.3. Pentru celelalte instan[e, precum i
pentru publicul larg, publicarea pe portalul
instan[elor a hotrrilor relevante, selectate i
prelucrate manual de judectori ca obliga[ie
profesional administrativ, era conceput drept
singura modalitate de constituire a unei baze de
date public de jurispruden[.
5. Astfel fiind, n momentul de fa[, accesul
la hotrrile judectoreti pronun[ate de instan[e
este o problem care [ine exclusiv de strdania
specialitilor, dar i de resursele materiale de
care acetia dispun. n afar de nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie (dar chiar i aceasta limitat),
nicio aIt instan| nu ofer accesuI gratuit i
compIet Ia hotrriIe pronun|ate, judectorii
dar i avoca[ii sau alte persoane interesate fiind
obligate s achizi[ioneze de pe pia[ fie nenu-
mratele publica[ii specializate n publicarea
jurispruden[ei, fie diferitele programe software
dezvoltate comercial care con[in i baze de
jurispruden[. n aceeai modalitate, instan[ele
nsele sunt nevoite s investeasc financiar,
achizi[ionnd pentru nevoile de documentare ale
judectorilor produsele comerciale aflate pe
pia[. Aceasta dei, ntr-un fel sau altul, toate
aceste produse cu caracter comercial nu fac
altceva dect s repun n circulatie, n scopul
producerii de venituri proprii, chiar bazele de date
ale instantelor, cuprinznd totalitatea hotrrilor
j udectoreti pronun[ate cel pu[i n de l a
extinderea na[ional a sistemului ECRlS de
management al dosarelor.
6. Mai mult ns, ntreg mecanismuI de
faciIitare a accesuIui Ia jurispruden|
dezvoItat de institu|iiIe judiciare ncepnd cu
2005 este din concep|ie Iimitat, el introducnd
o no[iune restrictiv, aceea a jurisprudentei
relevante. Nu exist criterii obiective dup care
hotrrile instan[elor dobndesc caracter
relevant ori nu, acesta fiind lsat la libera
apreciere a judectorilor n exercitarea unei
obliga[ii pur administrative. Nu exist garan[ia
c tiparul dup care hotrrile judectoreti sunt
selectate manual corespunde cu adevrat
nevoilor concrete de documentare sau de
informare n legtura cu solu[iile pronun[ate de
instan[ele judectoreti. Ca instrument de
documentare n vederea unificrii practicii
judiciare, respectiv de informare profesional n
vederea eliminrii imprevizibilit[ii solu[iilor
instan[elor judectoreti, portalul instan[elor se
dovedete limitat.
Jurindex un nou concept
7. Toate aceste limite ale programului na[ional
de facilitare a accesului la jurispruden[a
instan[elor au ncercat s fie depite prin
dezvol tarea i ndependent a servi ci ul ui
Jurindex-index de jurispruden[ de ctre
Tribunalul Vrancea.
7.1. Serviciul promoveaz o concep|ie totaI
diferit n ceea ce privete accesul la hotrrile
judectoreti:
- Hotrrile judectoreti pronun[ate de
instan[ele de judecat reprezint documente de
interes public prin excelent, caracterul public
al activit[ii de solu[ionare a litigiilor de ctre
instan[e avnd o importan[ major pentru
func[ionarea corect a statului de drept.
- Punerea la dispozi[ia publicului a tuturor
documentelor produse de sistemul judiciar n
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 55
exercitarea procesului de nfptuire a justi[iei
reprezint un instrument fundamental pentru
dezvoltarea dreptului la informare, care este un
principiu de baz al democra[iei.
- Cet[enii au dreptul sa cunoasc hotrrile
pronun[ate de o instan[, astfel nct sa nu rite
s fie lua[i prin surprindere i s-i poat realiza
drepturile n instan[ n conformitate cu practica
constant a acesteia.
- Accesul la hotrrile judectoreti trebuie
s fie integral, fr s fie limitat de instituirea
unor criterii subiective de selectare a lor, cum ar
fi no[iunea de jurispruden[ relevant, i fr s
se intervin asupra formei originale a hotrrilor
judectoreti pronun[ate de instan[e.
- Jurisprudenta nseamn totalitatea
hotrrilor judectoreti pronuntate de o instant,
fiecare dintre acestea avnd o importan[ egal
cel pu[in pentru pr[ile implicate i reprezentnd
n aceeai msur materializarea realizrii
justi[iei n Romnia.
- Eficien[a poate fi atins doar prin auto-
matizarea procesului de publicare a hotrrilor
judectoreti i depirea stadiului revolut de
selectare, prelucrare i publicare manual a
acestora.
7.2. Astfel fiind, Tribunalul Vrancea i-a
propus sus[inerea principiului publicrii tuturor
hotrrilor judectoreti pronun[ate de o instan[
ntr-o anume perioad, n forma lor original,
adic astfel cum au fost pronun[ate i fr vreo
alt interven[ie dect eliminarea complet
automat a datelor cu caracter personal, pentru
conformitatea cu legisla[ia specific.
Principiul constituie o noutate absolut pentru
sistemul judiciar romnesc, fiind ns n acelai
timp un standard comun de transparen[ i
accesibilitate n majoritatea [rilor din spa[iul
european.
7.3. La data de 10 noiembrie 2008 Tribunalul
Vrancea a lansat serviciul Jurindex (index de
jurispruden[), prima aplicatie din Romnia care
permite publicarea integral a jurisprudentei unei
instante, ntr-o form compatibil cu Legea nr.
677/2001 privind protec[ia datelor cu caracter
personal. Pe site-ul http://www.jurisprudenta.org
au fost publicate toate hotrrile judectoreti
pronun[ate de Tribunalul Vrancea n perioada
2006-2008, complet anonimizate, prin eliminarea
att a numelor judectorilor i prilor, ct i a
datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor
de stare civil. ncepnd cu aceast dat, pe
site sunt publicate 12.038 sentin[e i decizii,
reprezentnd totalitatea hotrrilor judectoreti
pronun[ate de Tribunalul Vrancea n perioada de
referin[.
7.4. Acest lucru a fost posibil ntruct
Tri bunal ul Vrancea a reui t n premi er
dezvoltarea unui program software (Hotmod)
care permite anonimizarea automatizat a
hotrrilor judectoreti. Acest program de
calculator face posibil, n condi[ii de deplin
siguran[, eliminarea total automatizat i rapid
a tuturor datelor cu caracter personal con[inute
n hotrrile judectoreti.
7.5. Avantajul principal al softului care st la
baza Jurindex [ine de faptul c ntreg procesul
de selectare a hotrrilor ce vor fi publicate, de
extragere a copiilor de pe baza de date ECRlS,
de prelucrare a hotrrilor n vederea eliminrii
datelor cu caracter personal i de publicare se
face complet automatizat, nefiind nevoie dect
de persoana care opereaz softul. Este practic
eliminat orice interven[ie manual, judectorii
sunt dispensa[i de aceast activitate i nu este
nevoie nici de afectarea special a personalului
auxiliar pentru aceast activitate.
Sprijinul Consiliului Superior al Magis-
traturii
8. Proiectul lansat de Tribunalul Vrancea a
fost imediat salutat att de mediul profesional
ct i de organiza[iile neguvernamentale cu
activitate n domeniul justi[iei. De asemenea, s-a
bucurat imediat de sprijinul Consiliului Superior
al Magistraturii, autoritate care i-a asumat
principiul de baz al publicrii integrale a
hotrrilor judectoreti.
8.1. La data de 13 noiembrie 2008, printr-un
comunicat de pres dat n urma unei ntlniri cu
reprezentan[ii societ[ii civile, Consiliul Superior
al Magistraturii aprecia ini[iativa instan[elor de a
publica pe propriile pagini de internet hotrrile
pronun[ate i sol i ci ta publ i c ca practi ca
deschiderii accesului publicului la hotrrile
judectoreti s fie preluat de ntreg sistemul
judiciar.
8.2. Mai mult, printr-o hotrre din 27
noiembrie 2008, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a modificat Regulamentul de ordine
56 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
interioar al instantelor judectoreti n sensul
instituirii obligatiei pentru instante a publicrii
tuturor hotrrilor care constituie informatii de
interes public, pe msura asigurrii capacit[ii
tehnice necesare. n acest fel, au fost create
premisele intrrii instan[elor ntr-o nou dimen-
siune a transparen[ei i apropierii de cet[ean,
n conformitate inclusiv cu obliga[iile sistemului
judiciar asumate prin Mecanismul de cooperare
i verificare Romnia-UE.
Reac|ia MinisteruIui Justi|iei
9. Principiul publicrii integrale a hotrrilor
judectoreti pare a fi defintiv acceptat de toate
autorittile sistemului judiciar, Ministerul Justi[iei,
cel care gestioneaz sistemul informatic al
instan[elor, fiind ultimul care i-a fcut cunoscut
punctul de vedere.
Printr-un comunicat de pres din 11 decem-
brie 2008, imediat dup o ntlnire cu echipa de
management a serviciului Jurindex din cadrul
Tribunalului Vrancea, Ministerul Justi[iei anun[a
ca prin atragerea fondurilor de finantare
european a fost realizat un proiect de extindere
a facilittilor de informare a portalului instantelor
de judecat din Romnia, principalul element de
noutate fiind reprezentat de preluarea din
sistemele informatice ale instan[elor de judecat
a tuturor hotrrilor judectoreti care constituie
informa[ii de interes public i publicarea lor
integral, automat, pe internet. Nu se ofer mai
multe amnunte, fcndu-se trimiteri generice
la Strategia de informatizare a sistemului judiciar
i la Planul de actiune pentru ndeplinirea
conditionalittilor din cadrul mecanismului de
cooperare i verificare. Or, aa cum am artat
deja, toate proiectele prevzute de aceste
documente vizeaz mecanisme incomplete i
ineficiente de informare cu privire la hotrrile
judectoreti pronuntate de instante. Chiar
extinderea facilittilor portalului instantelor de
judecat, cuprins att n contractele de realizare
a ultimei versiuni a ECRIS, nc neimplementat
la instante, dar i a versiunii urmtoare, privesc,
chiar potrivit documentatiilor specifice fcute
publice, aspecte tehnice care nu au legtur cu
publicarea integral a hotrrilor instantelor,
alegndu-se n continuare varianta jurisprudentei
relevante, prelucrat manual la instante i
ncrcate n baza de date central actual.
Chiar ultimul contract de dezvoltare a
sistemului ECRIS, abia ncheiat i care vizeaz
perioada ianuarie-noiembrie 2009, i propune
ca scop doar ,creterea gradului de inter-
conexiune dintre modulele sistemului ECRlS i
dintre acesta i alte aplica[ii, crearea unei
proceduri juridice electronice, implementarea
infrastructurii cheilor publice (semntura
electronic) i a programelor de software pentru
securitate i a procedurilor de monitorizare.
Principala noutate din punctul de vedere al
creterii gradului de transparen[ i interactivitate
cu publicul l constituie dezvoltarea unor portaluri
securizate interconectate cu aplica[ia ECRlS
instan[e, pentru implementarea procedurii
electronice de judecat, cu crearea posibilit[ii
depunerii documentelor n forma electronic,
scanate sau n alte formate, care s fie transmise
automat la dosarul aflat pe rolul instan[ei precum
i a comunicrii actelor de procedur i a
hotrrilor judectoreti n form electronic,
securizat.
9.1. Din pcate, declara[ia de principiu a
Ministerului Justi[iei i enun[area de ctre acesta
a obiectivului publicrii integrale a jurispruden[ei
i nstan[el or, au fost urmate de semnal e
administrative ale ministerului din care rezulta
descurajarea extinderii la alte instan[e a
serviciului Jurindex derulat de Tribunalul
Vrancea.
Extinderea na|ionaI a JURINDEX
10. lmedi at dup l ansare, echi pa de
dezvoltare a Jurindex a lansat faza de extindere
a serviciului, adresnd tuturor instantelor
judectoreti din Romnia invitatia de a se
altura proiectului i punnd la dispozi[ia
acestora capacitatea tehnic i logistic de
prelucrare i publicare a hotrrilor judectoreti,
dezvol tat nexcl usi vi tate de Tri bunal ul
Vrancea.
lnten[ia Tribunalului Vrancea era de a dezvolta
www.jurisprudenta.org ca un portal na[ional de
jurispruden[ a instan[elor, administrat chiar de
ele, care s fac accesibil publicului pentru
prima oar n Romnia, gratuit i n forma lor
complet, hotrrile instan[elor de orice grad
care doresc s participe la acest program i care,
n acelai timp, s constituie un puternic
instrument de documentare pentru instan[e i
judectori, precum i de unificare a practicii
judiciare. Tribunalul Vrancea ofer tuturor
instan[elor asistarea pentru publicarea hot-
rrilor, prin anonimizare automat i publicarea
hotrri l or astfel prel ucrate pe portal ul
www.jurisprudenta.org.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 57
11. Principiul publicrii integrale a hotrrilor
judectoreti, ca standard de transparent
pentru care exist n prezent capacitatea tehnic
necesar, aa cum Tribunalul Vrancea a
demonstrat deja, a constituit un subiect important
al discu[iilor oficiale purtate de comisia de exper[i
europeni n cadrul strngerii informa[iilor prin
mecanismul de cooperare si verificare.
Astfel se face c pentru prima oar n istoria
rapoartelor pe justi[ie ale comisiei europene,
raportul din 12 februarie 2009 (Bruxelles,
12.2.2009, COM(2009) 70 final) face referire
direct, subliniind ini[iativa autorit[ilor de a
publica hotrrile judectoreti pe internet, la
necesitatea opera[ionalizrii unui ,instrument
informatic care s permit publicarea rapid a
tuturor hotrrilor.
Concluzii:
Atingerea unui nou nivel tehnic prin serviciul
Jurindex pune n eviden| IimiteIe i
caracteruI totaI ntrziat aI mecanismuIui
actuaI de informare cu privire Ia hotrriIor
judectoreti pronun|ate de instan|e.
lnstan[ele, judectorii i profesionitii au acces
la jurispruden[a altor instan[e n mod indirect,
prin intermedierea unor publica[ii scrise ori
electronice comerciale, selectarea i prelucrarea
hotrrilor se face manual, chiar de judectori,
ca o sarcina administrativ suplimentar,
hotrrile instan[elor sunt publicate par[ial, prin
introducerea unor criterii de selectare a lor
subiectiv i n urma modificrii substan[iale a
formei lor originale; chiar i comunicrile
sintezelor de jurispruden[ dintre instan[e se face
ntr-o modalitate care face documentarea
propriu-zis extrem de dificil, avnd mai
degrab un caracter formal i birocratic.
Men[iunile raportului intermediar privind
progresele Romniei n cadrul mecanismului de
cooperare i verificare constituie n acelai timp
acceptarea definitiv de ctre toate autorit[ile
publice din domeniul juridic a principiului
publicrii hotrrilor ca instrument de realizare
att a transparen[ei, ct i a responsabilit[ii
sistemului judiciar. n perioada urmtoare,
publicarea integral a hotrrilor judectoreti
n forma i condi[iile promovate prin serviciul
Jurindex va deveni obliga[ie asumat de statul
romn n raporturile cu Comisia european,
urmnd s fac obiectul evalurii definitive n
urmtorul raport, di n vara anul ui 2009,
fundamental pentru interesele na[ionale ale
Romniei.
Traseul complicat, dar ncununat de succes
al impunerii principiului accesului liber la
hotrrile judectoreti a artat c instan[ele
judectoreti pot avea for[a de a promova politici
publice sau solu[ii tehnice de interes na[ional, n
msura n care i asum ini[iative, chiar n
condi[iile unei lipse profunde de autonomie
decizional, a unui centralism extrem de
birocratic i a unor resurse financiare limitate.
58 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009

n Romnia se pronun[ n jur de 1.500.000


hotrri j udectoreti pe an, de ctre
instan[ele de toate gradele. Evident c este
imposibil pentru un judector s cunoasc toate
aceste hotrri. Mai mult, chiar n cadrul aceleiai
instan[e este practic imposibil s se cunoasc
toate hotrrile pronun[ate ntr-o materie sau
ntr-un domeniu anume. O instan[ medie ca
mrime pronun[ n jur de 10.000 de hotrri, n
timp ce instan[ele mari, precum cele din
Bucureti, Craiova, Cluj, lai ori Timioara de
pild, n jur de 20.000 de hotrri. Tocmai de
aceea aplicarea legii n Romnia se face
neunitar, la Buzu netiindu-se de pild ce se
hotrte, n cauze total similare, la Focani ori
la Satu Mare. Fiecare judector este pus n
situa[ia de a interpreta n mod direct i original
legea, neputndu-se inspira sau ajuta de
interpretri ale aceleiai legi date deja de colegii
si.
O perioad de timp se credea c dezvoltarea
sistemului informatic al justi[iei se ndrepta n
mod natural spre publicarea liber, pe internet,
a ntregii jurispruden[e a instan[elor. Mai mult,
un fost ministru al justi[iei era informat c acest
lucru se ntmpla deja n cursul anului 2006, lucru
care se adeverea ul teri or compl et fal s.
Necesitatea era evident. Orice persoana
interesat, fie ca e vorba de un avocat sau de
un justi[iabil, ar putea afla, printr-o minim
documentare, care este practica instan[ei creia
i se adreseaz ntr-o anume materie i astfel,
poate ntr-o oarecare msura anticipa ansele
de ctig sau de pierdere. Justi[ia ,ar pierde n
acest fel caracterul pronun[at imprevizibil pe care
l are n acest moment, ctignd n acelai timp
autoritate i credibilitate.
lnvesti[iile semnificative n sistemul informatic
al sistemului judiciar au mers ns ntr-o alt
direc[ie, n timp ce n cadrul dezbaterilor despre
dezvoltarea justi[iei, n special cele interne, o
astfel de tem nu era deloc prioritar.
Aceasta n timp ce, n Uniunea European,
standardul de transparen[ i integritate impune
pentru sistemul judiciar obligativitatea publicrii
hotrrilor judectoreti, tocmai n considerarea
rolului de serviciu public n folosul cet[enilor pe
care l au instan[ele.
Transparen[a sistemului judiciar a constituit,
cel pu[in la nivel declarativ, una din direc[iile
Jurindex - indexul
jurispruden(ei na(ionale.
Caracteristici i avantaje
judector Adrian Neacu,
preedinte Tribunalul Vrancea,
preedinte SoJust,
membru al Consiliului Director al U.N.J.R.
The Tribunal of Vrancea Country (Tribunalul Vrancea) has launched in September 2008 an
application publicly available designed to disseminate the Courts judgments in full in their original
form and without alterations, except the elimination of the personal data. Along with its absolute
novelty for the Romanian judicial system, the Jurindex application has established an improved
transparency standard for the Courts in their relations with the litigants, professionals and the society
as a whole. On February 2009, the Tribunal of Vrancea Country has established a partnership with
the Superior Council of Magistracy in order to extend the Jurindex application, starting with the
current year, to all the Courts. The purpose of that project, unique by its scale and, morever, by the
fact it consists in an exclusive initiative of the Courts themselves, shall consist in uploading all the
judgments rendered by the Romanian Courts on the national caselaw website (www.jurisprudenta.org).
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 59
principale de ac[iune ale Strategiei de reform a
sistemului judiciar demarat ncepnd cu 2005,
ea fiind preluat ca domeniu strategic de interes
i dezvoltare att n documentele Ministerului
Justi[iei, ale Consiliului Superior al Magistraturii,
ct i n documentele de pozi[ie Romnia -
Uniunea European. Valoarea fundamental n
jurul creia au fost construite toate strategiile
na[i onal e sau sectori al e n ce pri vete
transparen[a sistemului judiciar este con[inut
n declara[ia de principiu, potrivit creia "Sistemul
judiciar trebuie s-i ndeplineasc rolul de
serviciu public, nu numai prin nfptuirea actului
de justi[ie, dar i prin stabilirea unui nou tip de
relatie ntre justitie i justitiabil.
Tocmai n realizarea practic a acestei valori,
Tribunalul Vrancea a lansat la data de 10
noiembrie 2008 serviciul Jurindex (index de
jurispruden[), prima aplicatie din Romnia care
permite publicarea integral a jurisprudentei unei
instante, ntr-o form compatibil cu Legea nr.
677/2001 privind protec[ia datelor cu caracter
personal. Tribunalul Vrancea, prin mijloace
proprii, fr finan[are i fr suportul Ministerului
Justi[iei sau al Consiliului Superior al Magis-
traturii, a reuit dezvoltarea unui soft revolu[ionar
care asigur prelucrarea automat a hotrrilor
judectoreti, fr a fi nevoie de dizlocarea unui
personal numeros.
Pe site-ul www.jurisprudenta.org au fost
publ i cate toate hotrri l e j udectoreti
pronun[ate de Tribunalul Vrancea n perioada
2006-2008, complet anonimizate, prin eliminarea
att a numelor judectorilor i pr[ilor, ct i a
datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor
de stare civil. ncepnd din 10.11.2008 pe site
sunt publicate 12.038 sentin[e i decizii,
reprezentnd totalitatea hotrrilor judectoreti
pronun[ate de Tribunalul Vrancea ntre 2006 i
2008.
Procesul de selectare a hotrrilor, de
extragere a copiilor din baza de date a instan[ei,
de prelucrare a hotrrilor i de publicare pe
internet se face automatizat. Este practic
eliminat orice interven[ie manual, judectorii
i personalul auxiliar fiind dispensa[i de aceast
activitate. Toate hotrrile sunt supuse unui
proces electronic de anonimizare, eliminndu-se
datel e cu caracter personal al e tuturor
persoanelor implicate n cadrul procesului,
indiferent de calitatea acestora, astfel nct s
fie protejat dreptul la via[ privat i de familie
(art. 8 din CEDO). De asemenea, din respect
pentru via[a privat a persoanelor implicate n
activitatea judiciar, anumite tipuri de hotrri
nu fac parte din baza de date i nu pot fi vizionate
pe internet: hotrrile pronun[ate n cauzele
privind adop[iile, hotrrile privind minorii etc.
Pagina web care asigur interfa[a serviciului
Jurindex este conceput pentru a fi uor de
utilizat, fiind intuitiv i interactiv.
60 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Cteva statistici pot reliefa mai bine gradul
de interes al publicului pentru un astfel de
serviciu:
toate aceste opera[iuni se fac n condi[ii de
deplin securitate i confiden[ialitate, pe serverul
public neajungnd dect copiile modificate ale
hotrrilor judectoreti.
Jurindex asigur publicarea jurispruden[ei
unei instan[e n integralitatea ei, facilitnd astfel
informarea, inclusiv a autorit[ilor, n legtur cu
practica unei instan[e i fcnd de prisos
opera[iunile administrative de informare n
legtur cu hotrrile pronun[ate ntr-o anumit
materie
elimin necesitatea prelucrrii manuale de
ctre judectori a hotrrilor n vederea publicrii
lor
ndeplinete criteriile de asigurare a acce-
sului la jurispruden[ a magistra[ilor, convenite
n documentele Romniei cu Uniunea Euro-
pean (Mecanismul de verificare i cooperare)
Mai mult, dei nc este un aspect ignorat n
Romni a, Pl atforma Juri ndex - i ndex de
jurispruden[ pune la dispozi[ia instan[elor
instrumentul cu ajutorul cruia acestea pot
implementa n activitatea lor i n rela[ia cu
publicul standardele europene obligatorii privind
reutilizarea informa[iilor din institu[iile publice.
Potrivit Legii nr. 109/2007
63
, care constituie
transpunerea n legisla[ia intern a Directivei nr.
2003/98/CE privind reutilizarea informa[iilor din
sectorul public
64
, reutilizarea n scop necomercial
a documentelor de[inute de institu[iile publice
este liber, n condi[ii de deplin gratuitate i
egalitate pentru to[i utilizatorii poten[iali de pe
pia[. n[elegerile privind acordarea unui drept
de exclusivitate pentru reutilizarea documentelor
Luna Vizite Afisari
Noiembrie 2008 5.778 46.391
Decembrie 2008 1.988 15.749
lanuarie 2009 1.550 12.129
lmediat dup lansare, Jurindex a lansat faza
de extindere, adresnd tuturor instantelor
judectoreti din Romnia invitatia de a se
altura proiectului i punnd la dispozi[ia
acestora capacitatea tehnic i logistic de
prelucrare i publicare a hotrrilor judectoreti,
dezvol tat nexcl usi vi tate de Tri bunal ul
Vrancea.
Avantajele noii platforme dezvoltate de Tribu-
nalul Vrancea, pentru instan[e i pentru jude-
ctori, sunt evidente:
ntreg procesul de selectare a hotrrilor
ce vor fi publicate, de extragere a copiilor, de
prelucrare a hotrrilor n vederea eliminrii
datelor cu caracter personal i de publicare se
face complet automatizat, nefiind nevoie dect
de persoana care opereaz softul.
este practic eliminat orice interven[ie
manual i nu este nevoie nici de afectarea
special a personalului auxiliar pentru aceast
activitate.
Utilizatori abona[i la 22.02.2009 - 2055 persoane, din care:
53% - avoca[i
24% - judectori, procurori
12% - studen[i
6% - consilieri juridici
5% - al[ii
63 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 300 din 05 mai 2007
64 Publicat in J.O.U.E. nr. L345 din 31 decembrie 2003.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 61
sunt permise doar excep[ional, n condi[ii de
transparen[ i doar dac acest lucru este
necesar pentru desfurarea serviciului public
(art. 10). La data de 31 decembrie 2008
nceteaz de drept toate n[elegerile anterioare
privind acordarea unui drept de exclusivitate
asupra folosirii documentelor de[inute de
institu[iile publice, inclusiv de ctre instan[ele
judectoreti n ce privete hotrrile judec-
toreti produse n exercitarea atribu[iilor pe care
le au.
Pe lng caracterul de noutate absolut
pentru sistemul judiciar romnesc, proiectul
Jurindex a impus standard mbunttit de
transparent a instan[elor judectoreti n raport
cu justiiabilii, profesioniti i chiar societatea n
ansamblu. Modul n care acesta va fi asumat de
sistemul judiciar ine, pe lng voin[a necesar
pe care o vor demonstra sau nu autoritile
judiciare, de maturitatea atins de instan[e n
relaionarea cu cei pentru care presteaz extrem
de i mportantul servi ci u publ i c care este
nfptuirea actului de justi[ie.
Tribunalul Vrancea a ncheiat n februarie
2009 un parteneriat cu Consiliul Superior al
Magistraturii n vederea extinderii serviciului
Jurindex, la nivelul tuturor instan[elor judec-
toreti, ncepnd nc din acest an.
Obiectivul final al acestui proiect, unic prin
amploarea dar mai ales prin faptul c reprezint
o ini[iativ exclusiv a instan[elor nsei, l
reprezint publicarea pe portalul jurispruden[ei
na[ionale (www.jurisprudenta.org) a hotrrilor
judectoreti pronun[ate de 16 cur[i de apel, 45
tribunale i 180 de judectorii, n format elec-
tronic, cu protejarea datelor cu caracter personal,
pe msura apari[iei lor (aproximativ 1.500.000
documente pe an).
Scopurile proi ectul ui de exti ndere a
serviciului Jurindex n vederea publicrii tuturor
hotrrilor pronun[ate de instan[ele de judecat,
indiferent de grad, sunt:
Acces liber, gratuit i integral al publicului
l arg, al j udectori l or, avoca[i l or .a. l a
cvasi-totalitatea hotrrilor judectoreti, pe
msura apari[iei lor.
Prin caracterul su, hotrrile judectoreti
afiate de ctre Jurindex, nu sunt obligatorii
pentru instan[e, precedentul judiciar nefiind izvor
de drept, dar pot constitui un model pentru
solu[ionarea cauzelor cu care instan[ele se
confrunt. Jurindex nu impune un anumit format
sau o anumit modalitate de solu[ionare a
cauzelor, ci aduce la ndemna justi[iabililor i a
practicienilor judectori, procurori, avoca[i,
consilieri juridici un instrument de lucru menit
s le lrgeasc orizontul i cu practica altor
instan[e i a altor practicieni.
Crearea unui instrument puternic pentru
unificarea practicii judiciare.
lnstan[ele judectoreti pot accesa baza de
date astfel format pentru a realiza unificarea
practicii judiciare. Accesul la hotrrile judec-
toreti pronun[ate de instan[a determin un
schimb de experien[ profesional ce poate
conduce, n final, la o practic judiciar unitar,
consecvent, ceea ce constituie baza pentru un
sistem de drept previzibil.
Crearea unui instrument de asigurare a
previzibilit[ii solu[iilor instan[elor judectoreti.
De asemenea, accesul la practica judiciar
determin pr[ile s previzioneze cu claritate
efectele ac[iunilor lor n justi[ie, deschiznd calea
pentru alte tipuri sau modalit[i de solu[ionare a
diferendelor dintre ele mediere. Previzibilitatea
solu[iilor juridice i folosirea medierii constituie
un mijloc eficient de reducere a ncrcturii de
cauze n instan[ele de judecat i, implicit, la
creterea calit[ii actului de justi[ie prin reducerea
timpului de solu[ionare a cauzelor i mbunt[irii
solu[iilor.
Publicitatea hotrrilor constituie un mijloc
eficient de combatere a corup[iei.
Publicitatea hotrrilor judectoreti con-
stituie un mijloc eficient de combatere a corup[iei
prin presiunea exercitat asupra actorilor
implica[i n solu[ionarea i redactarea hotrrilor.
Asupra judectorilor se va crea o presiune a
publicului deoarece hotrrile trebuie s fie clare,
motivate in drept, s corespund logicii i textului
juridic. n lipsa acestor elemente hotrrea este
nefundamentat i deci suspiciunea se va
rsfrnge asupra solu[iei i judectorului care a
pronun[at-o. Di n acest moti v credem c
publicitatea hotrrilor poate constitui un motiv
pentru a pronun[a hotrri mai bune i mai bine
motivate.
Beneficiarii acestui proiect vor fi:
Judectorii de la toate instan[ele vor
beneficia de un instrument puternic de docu-
mentare n vederea identificrii i accesului la
orice hotrre judectoreasc pronun[at n
Romnia, inclusiv la argumentele de fapt i de
drept ale acestora;
Avoca[ii, consilierii juridici, alte persoane
care exerci t acti vi t[i de asi sten[ i
62 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
reprezentare juridic vor avea acces la orice
hotrre pronun[at n Romnia, putnd folosi
i nforma[i i l e astfel ob[i nute n vederea
documentrii ac[iunilor i cererilor n justi[ie, ori
pentru a se documenta n legtur cu practica
predominant la o anumit instan[, ntr-un
anumit domeniu.
Justi[iabilii vor avea acces la hotrrile
judectoreti care i privesc, n format electronic.
Societ[ile cu activitate n domeniul
documentrii juridice (reviste de jurispruden[,
softuri de legisla[ie i jurispruden[, servicii web
de jurispruden[) vor avea la dispozi[ie, n
vederea prelurii, prelucrrii i refolosirii, toate
hotrrile judectoreti pronun[ate de instan[ele
de judecat.
Autorii de literatura juridic, studen[ii, facul-
t[ile de drept .a. acces gratuit la o baz de
date public de jurispruden[, facilitndu-se
astfel preluarea i trimiterile standardizate la o
surs unic.
Mass-media acces rapid i direct la orice
hotrre judectoreasc.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 63
1. Categorii de Iitigii privind drepturiIe
bneti aIe magistra|iIor

n cursul anilor 2003-2008, judectorii,


procurorii i personalul auxiliar de specialitate
din instan[ele i parchetele din Romnia au
fost nevoi[i s ac[ioneze in judecata ordonatorii
de credite pentru a ob[ine plata indemniza[iilor
ce li se cuveneau potrivit legisla[iei incidente,
spre ex: spor vechime n munc, spor de
solicitare neuropsihic, spor de confiden[ialitate,
sporul anticorup[ie etc. Factorii deciden[i au
refuzat ns, n mod constant, s onoreze plata
drepturilor bneti lunare la nivelul stabilit prin
hotrrile judectoreti ori sa fac demersuri
reale n vederea modificrii legii de remunerare
a magistra[ilor.
n opinia noastr, acest lucru reprezint o
nclcare a principiului independentei jude-
ctorilor, constituind un mijloc de presiune
politic exercitat asupra acelor magistra[i care
nu beneficiaz de un tratament echitabil i
nediscriminatoriu n raport cu alte categorii
apar[i nnd acel ui ai corp profesi onal
65
.
Organele decidente trebuie s realizeze c
remunerarea adecvat i unitar este unul din
el ementel e i ntri nseci al e i ndependen[ei
judectorului.
2. Importan|a unei remunerri adecvate
nsui Guvernul Romniei, prin Strategia de
reform a sistemului judiciar pe perioada 2005
2007
66
evi den[i a faptul c ' garantarea
independentei puterii judectoreti se realizeaz
i prin asigurarea remuneratiei adecvate
magistratilor, respectiv plata drepturilor bneti
ale acestora, aa cum au fost prevzute de lege
i apl i carea acestor prevederi n mod
nediscriminatoriu, n toate sectoarele de
activitate'.
Remunerarea magistra(ilor -
condi(ie a independen(ei
justi(iei
65 Ne referim aici la faptul ca procurorii din cadrul D.N.A.
i D.l.l.C.O.T., structurile teritoriale, au un coeficient de
multiplicare mai mare dect judectorii de la tribunalele
i cur[ile de apel care solu[ioneaz dosarele n care
urmrirea penal a fost efectuat de aceti procurori.
Avem n vedere, de asemenea, ncasarea de ctre
membrii C.S.M. i judectorii de la l.C.C.J. ncepnd
cu anul 2008, a unei indemniza[ii lunare n care este
inclus sporul de risc i suprasolicitare neuropsihic de
50%, spor care, dei se cuvine tututor magistra[ilor, nu
este pltit nici judectorilor de la judectorii, tribunale
i cur[ile de apel, nici procurorilor de la nici o unitate de
parchet.
66 Aprobat prin H.G. nr. 232 din 30 martie 2005, publicat
n Monitorul Oficial nr. 273 din 1 aprilie 2005.
judector Paula-Andrada CoJovanu,
Curtea de Apel Piteti,
membru al Consiliului Director al U.N.J.R.
judector Cristi DanileJ,
Tribunalul Cluj,
membru U.N.J.R.
The delay in adopting a new law on the remuneration of the magistrates aimed at precluding the
disparities and inequities caused by the current specific legislation has led to a series of legal
proceedings and actions for an enforcement order concerning the judgments delievered after the
Emergency Government Ordinance No. 75/2008 (concerning the setting of measures aimed at setting
certain financial issues in the judiciary, published in the Official Gazette No. 462 of 20 June 2008)
came into force. In the following we undertake an analysis of the factors that have generated the
present crisis in the said field and also suggest the main lines of a public policy on the remuneration
of the magistrates.
64 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Or, pn n prezent
67
, Ministerul Justi[iei si
Libert[ilor Cet[eneti a ntreprins prea pu[ine
demersuri real e de ob[i nere a fonduri l or
suplimentare n calitate de ordonator de credite
pentru instan[ele judectoreti. Mai mult, dei
exist hotrri judectoreti irevocabile care
consacr dreptul magistra[ilor la un spor de 50%
di n i ndemni za[i a de baza pentru ri sc i
suprasolicitare neuropsihic
68
, ministrul justitiei
refuz emiterea ordinului n vederea aplicrii
procentului de majorare a drepturilor salariale
lunare, conform celor dispuse prin aceste
hotrri.
Pentru anul 2009 ministrul justi[iei a solicitat
Ministerului Finan[elor Publice includerea in
bugetul de stat a sumelor de bani necesare
pentru plata acestor drepturi consacrate prin
hotrri j udectoreti , ns deocamdat
demersul su nu s-a concretizat ntr-o plat
efectiv.
3. Drepturi saIariaIe n cadruI C.S.M. i
I.C.C.J.
Refuzul emiterii ordinului men[ionat are n
primul rnd o conota[ie abuziv, n condi[iile n
care magistra[ii sunt prejudicia[i lunar prin
nencasarea n totalitate a remunera[iilor
cuvenite. n al doilea rnd, este i discriminatoriu,
ntruct sunt unii magistra[i i categorii asimilate
acestora care beneficiaz de sporul de 50%:
astfel, prin decizia nr. 109 din 16 septembrie
2008 a preedintelui C.S.M., s-a stabilit ca
membrii C.S.M. beneficiaz ncepnd cu data
de 01 aprilie 2008 de sporul pentru risc i
suprasolicitare neuropsihic
69
; n acelai sens,
a dispus preedintele l.C.C.J. pentru judectorii
instan[ei supreme, prin Ordinul nr. 92 din 22
aprilie 2008.
Mai mult, U.N.J.R. a eviden[iat practica
C.S.M. de a acorda n mod netransparent i chiar
nejustificat, premii i ajutoare personalului su,
dei judectorii i procurorii nu beneficiaz de
asemenea drepturi
70
. Astfel, prin decizii ale
preedintelui C.S.M., s-au acordat ajutoare de
cte 2000 lei pentru referen[i i secretare n
vederea continurii studiilor (deciziile nr. 81/
2008, nr. 98/2008, nr. 100/2008, nr. 127/2008,
nr.137/2008), cte 450 RON personalului C.S.M.
cu titlu de recompens pentru Ziua Justi[iei
(decizia nr. 87/2008), cte 450 RON recompense
pentru ziua de 1 iunie (decizia nr. 78/2008), cte
450 RON premiu de Crciun (decizia nr. 141/
2008), cte o prim de 150 RON pentru Pate
(vezi decizia nr. 58/2008), un ajutor de 800 RON
pentru natere de care a beneficiat o secretar
(decizia nr. 63/2008).
4. Drepturi salariale n cadrul M.J.L.C.
De asemenea, aa cum tot U.N.J.R. a relevat
anul trecut
71
, personalului din cadrul Ministerului
Justi[iei si Libert[ilor Cetateneti i-au fost
acordate, n perioada 2006-2008, n mod
67 Articolul a fost conceput la 15 februarie 2009.
68 Aceste hotrri au la baza decizia nr. 21 din 10.03.2008
pronuntata de l.C.C.J. n solu[ionarea unui recurs n
interesul legii, declarat de Procurorul General al
P.l.C.C.J., prin care s-a stabilit ca judectorii, procurorii,
magistratii-asistenti, precum i personalul auxiliar de
specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc i
suprasolicitare neuropsihic, calculat la indemnizatia
brut lunar, respectiv salariul de baz brut lunar, i
dup intrarea n vigoare a Ordonantei Guvernului nr.
83/2000, aprobat prin Legea nr. 334/2001.
69 A se vedea decizia nr. 109 din 16 septembrie 2008
apl i cabi l a di n 1.04.2008 pentru membri i CSM
disponibila la http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/
22_12_2008__19503_ro.pdf.
70 A se vedea comunicatul de pres 'Situatia real a
veniturilor lunare ale judectorilor din 23 ianuarie 2009
al asoci a[i ei , di sponi bi l l a http://www.unj r.ro/
comunicate.html.
71 A se vedea comunicatul de pres 'Indecenta, ipocrizia
i dispretul puterii executive' din 26 noiembrie 2008 al
asoci a[i ei , di sponi bi l l a http://www.unj r.ro/
comunicate.html. Astfel cum reiese din adresele nr.
42140,42717/30.04.2008 emise de Ministerul Justi[iei,
a fost dispus acordarea stimulentelor prin urmtoarele
ordine: ianuarie 2006 O.M.J. nr. 419; mai 2006 O.M.J.
nr. 1209; august 2006 OMJ nr. 1853; octombrie 2006
O.M.J. nr. 2360; decembrie 2006 - OMJ nr. 2800,
2801, 2832; martie 2007 - OMJ nr. 800; aprilie 2007 -
OMJ nr. 779, 933; mai 2007 OMJ nr. 2100, 2101,
2102, 2104, 2143; iunie 2007 - OMJ nr. 1349, 1381,
1476, 1478, 1381, 1477, 1636, 1678, 1679, 1675; iulie
2007 OMJ nr. 1817, 1857, 1872, 1897, 1778; august
2007 - OMJ nr. 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2143;
septembrie 2007 OMJ nr. 2259, 2260, 2278, 2307,
2390, 2391, 2393, 2389, 2325; octombrie 2007 OMJ
nr. 2762, 2763, 2358, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623,
2624, 2626, 2535, 2536, 2537, 2426, 2437, 2489;
noiembrie 2007 OMJ nr. 2967, 2968, 2969, 2970,
2972, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2966; decembrie
2007 OMJ nr. 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3421,
3449, 3515, 3525; ianuarie 2008 OMJ nr. 3556, 72,
77, 111, 112, 132; februarie 2008 OMJ nr. 133, 317,
318, 453, 473, 474, 476, 591; martie 2008 OMJ nr.
519; aprilie 2008 OMJ nr. 791, 1125, 1127.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 65
nejustificat i n repetate rnduri, stimulente din
fondul constituit potrivit art. 25 alin. 2 din Legea
nr. 146/1997.
n acest timp, categoriile ndrept[ite la plata
acestor stimulente au fost omise ne referim
aici la magistra[ii care zilnic nfptuiesc actul de
justi[ie, n condi[iile unei reforme continue.
Astfel, potrivit Normelor interne privind
repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin.
(2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru stimularea personalului din
sistemul justi[iei
72
, fondul destinat stimulrii
personalului din sistemul justi[iei se constituie
din diferen[a de 75% din recuperarea sumelor
din cheltuieli judiciare avansate de stat din
bugetele aprobate Ministerului Justi[iei i
Ministerului Public pentru desfurarea proce-
selor penale, precum i din amenzile judiciare.
Sumele constituite n acest fel se utilizeaz
pentru stimularea judectorilor, personalului
auxiliar de specialitate, personalului economic,
tehnic, administrativ i de serviciu din cadrul
i nstan[el or j udectoreti , a personal ul ui
Ministerului Justi[iei, al lnstitutului Na[ional de
Criminologie, al lnstitutului Na[ional de Expertize
Criminalistice, precum i a personalului din
Centrul Medical de Diagnostic i Tratament
Ambulatoriu.
Dei se afl n aceeai situa[ie, magistra[ii i
personalul auxiliar de specialitate din instan[e
nu au beneficiat i nu beneficiaz de asemenea
sume, n raport cu munca efecti v i
responsabilitatea pe care o presupune aceasta.
n schimb, s-au achitat sume considerabile
celorlalte categorii de personal, cu titlu de
stimulente, n condi[iile n care Ministerul Justi[iei
i Libert[ilor Cet[eneti afirm repetat ca nu
de[ine sume de bani care sa acopere obliga[iile
derivate din titlurile executorii reprezentate de
hotrri judectoreti ce stabilesc obliga[ia
acestuia la plata n continuare, a drepturilor
bneti prevzute n aceste titluri executorii.
Or, n msura n care ordonatorul de credite
hotrte acordarea acestor premii i stimulente,
este obligat s respecte principiul nediscriminrii
n cadrul relatiilor de munc, consacrat de art. 5
din Codul muncii, care interzice faptele de
excludere, deosebire, restric[ie sau preferin[,
ntemeiate ,n mod aparent pe alte criterii dect
cele prevzute la alin. 2 (art. 5 alin. 4 din Codul
munci i ), dar care produc efectel e unei
discriminri directe.
Nu sunt lmurite criteriile avute n vedere la
acordarea stimulentelor n discu[ie exclusiv
categoriei de personal asimilat magistra[ilor ce
i desfoar activitatea n cadrul Ministerului
Justi[iei, activitate specific func[ionarilor, dar
care beneficiaz de salarizare ca i magistra[ii,
i n plus este 'stimulat' discriminatoriu cu sume
importante, cu excluderea de la acordarea
stimulentelor, a ntregii categorii a magistra[ilor.
Tot aa cum este inexplicabil, din aceeai
perspectiv, acordarea drepturilor bneti
constnd n salarii indexate, la care se adug
sporurile recunoscute prin hotrri judectoreti,
magistra[ilor de la nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie i celor care i desfoar activitatea n
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, n
condi[iile n care peste 6.000 de judectori i
procurori i al[i 12.000 de membri ai personalului
auxiliar de specialitate din instan[e i parchete
nu beneficiaz de aceste drepturi, cu toate c i
ei de[in hotrri judectoreti n acest sens.
5. Norme interna|ionaIe ncIcate
Art. 14 din Conven[ia European pentru
Aprarea Drepturilor Omului
73
i jurispruden[a
Cur[ii Europene a Drepturilor Omului
74
, prevd
c exerci tarea drepturi l or i l i bert[i l or
recunoscute de Conven[ie trebuie s fie
asigurat fr nici o deosebire bazat, n special,
pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine na[ional sau
social, apartenen[ la o minoritate na[ional,
avere, natere sau orice alt situa[ie.
De asemenea, n temeiul art. 1 din Protocolul
nr. 12 la Conven[ie
75
, exercitarea oricrui drept
prevzut de legea na[ional a unui stat contrac-
72 Normele au fost aprobate prin aprobate prin Ordinul
M.J. nr. 1.008/C/ 2006, publicat n M.Of., Partea l, nr.
446 din 23.05.2006, i au fost modificate prin Ordinul
M.J. nr.2530/C/2008 publicat n M.Of., Partea I nr. 752
din 07.11.2008
73 Conventia European a Drepturilor Omului a fost
ratificat de Romnia prin Legea nr. 30/1994, publicat
n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 238 din 4 octombrie1993.
74 Sistemul european de protec[ie are n vedere i
jurisprudenta Cur[ii de la Strasbourg, care completeaz
Conven[ia, formnd un bloc de conven[ionalitate i ale
crei dispozi[ii mai favorabile sunt aplicabile direct n
dreptul romn, potrivit art. 11 i 20 din Constitu[ia
Romniei.
75 Protocolul nr. 12 este n vigoare de la 1 aprilie 2005.
66 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
tant este asigurat, fr nici o discriminare
ntemeiat n special pe sex, ras, culoare, limb,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
na[ional sau social, apartenen[a la o minoritate
na[ional, avere, natere sau orice alt situa[ie
i nimeni nu poate face obiectul unei discriminri
din partea unei autorit[i publice, dac aceasta
ar fi ntemeiat pe unul din motivele artate
anterior.
Or, prin acordarea acestor stimulente si prime
exclusiv personalului din cadrul C.S.M. i al
Ministerul Justi[iei, i prin plata drepturilor bneti
n continuare numai magistra[ilor care i
desfoar activitatea n C.S.M. i l.C.C.J., s-a
creat o discriminare fa[ de judectori pe care
Ministerul Justi[iei nu pare dornic sa o elimine
sau, daca pare, nu a reuit nc.
6. Standarde interna|ionaIe incidente
Salarizarea este un aspect al independen[ei
personale a judectorului. Stabilirea indem-
niza[iei judectorilor sau modificarea acesteia nu
se poate face dect cu luarea n considerare a
acestui aspect, [inndu-se seama de principiile
stabilite n instrumentele interna[ionale adoptate
de organisme interguvernamentale sau aso-
ciative.
Astfel, cu privire la importanta remunerrii
magistra[ilor, Recomandarea nr. 94(12) privind
independen[a, eficien[a i rolul judectorului
adoptat de Comitetul Minitrilor al Consiliului
Europei ndrum, pe de-o parte, ca puterea
legislativ i executiv s se asigure c jude-
ctorii sunt independenti i c aceast inde-
pendent nu le este afectat n niciun fel
(Principiul l, pct. 2), i, pe de alt parte, reco-
manda ca remuneratia judectorilor s fie n
concordant cu demnitatea i statutul lor
(Principiul III, pct. 1 lit. b)
76
.
De asemenea, Principiile O.N.U. de baz ale
justi[iei prevd la pct.11 ca judectorii s dispun
de remunerare corespunztoare, precum i de
pensii adecvate
77
.
Tot astfel, Uniunea Interna[ional a Magis-
tra[ilor statueaz c judectorul trebuie s
primeasc o remuneratie suficient pentru a i
se asigura o real independenta economic,
remuneratie care nu poate depinde de rezultatele
activittii judectorului
78
.
La stabilirea remuneratiei trebuie s se [in
seama att de importan[a activit[ii lor, ct i de
faptul c, de regul, judectorilor le este interzis
exercitarea unor alte func[ii publice sau private.
Prin Carta european privind statutul judec-
torilor, Consiliul Europei subliniaz c nivelul
remuneratiei trebuie fixat n aa fel nct s i
pun pe magistrati la adpost de presiunile care
vizeaz s le influenteze sensul deciziilor i n
general comportamentul jurisdictional, alte-
rndu-le astfel independenta i impartialitatea;
Remuneratia poate s varieze n functie de
vechime, de natura atributiilor judectorului care
le exercit cu titlu profesional, sau n functie de
importanta sarcinilor impuse, apreciate n conditii
de transparent; Statutul lor trebuie s prevad
asigurarea judectorului de profesie mpotriva
riscurilor sociale legate de boal, maternitate,
invaliditate, btrnete i deces
79
.
i judectorii care se pensioneaz au un
regim financiar deosebit. Referindu-se la pen-
sionarea judectorilor, Carta Europeana privind
Statutul Judectorilor men[ioneaz: n mod
special, statutul garanteaz judectorului care
a mplinit vrsta legal pentru ncetarea din
functie, dup ce a exercitat-o ca profesie pe o
perioad stabilit, plata unei pensii al crei nivel
trebuie s fie ct mai apropiat posibil de acela al
ultimei remuneratii primite pentru activitatea
jurisdictional (pct 6.4).
Tot astfel, art. 13 alin. 3 i 4 din Statutul
Universal al Judectorilor prevede c: ,Jude-
ctorului i este permis s ias la pensie i s
primeasc o pensie corespunztoare categoriei
sale profesionale. Dup pensionarea sa,
judectorului nu-i va fi interzis exercitarea unei
alte activitti profesionale n domeniul juridic pe
76 Recomandarea a fost adoptat de Comitetul Minitrilor
n 13 oct.1994, la a 518-a reuniune a delega[ilor
minitrilor.
77 n 1985, al aptelea Congres al Organiza[iei Na[iunilor
Unite asupra prevenirii criminalit[ii i tratamentul
fptuitorilor a adoptat Principiile de baz privind
independenta justitiei, care au fost ulterior unanim
avizate de Adunarea General prin rezolu[iile nr. 40/32
din 29 noiembrie 1985 i nr. 40/146 din 13 decembrie
1985.
78 Art. 13 din Statutul Universal al Judectorilor, adoptat
de Uniunea lnterna[ional a Magistra[ilor n 1999, la
Taipei.
79 Pct.6.1 i 6.2 din Carta european privind statutul
judectorilor, adoptat sub egida Consiliului Europei,
de ctre participantii la reuniunea multilateral
consacrat statutului judectorilor n Europa, organizat
ntre 8 i 10 iulie 1998 la Strasbourg.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 67
considerentul detinerii, n trecut, de ctre acesta,
a functiei de judector
80
.
Ct privete modificarea salariilor, Stan-
dardele adoptate de l.B.A. prevd c pensiile i
salariile judiciare ar trebui sa fie modificate
conform creterii preturilor independent de
controlul executiv (pct. 14). n anumite tri,
salariile judectorilor sunt protejate mpotriva
scderilor, dei mririle salariale pot depinde de
puterea executiv i cea legislativ. I.B.A.
accept c salariile judiciare nu pot fi micorate
n timpul serviciului unui judector dect ca o
msur economic de interes public. (art.15b)
81
.
Sub acest aspect, relevm o spe[ din
jurispruden[a instan[ei supreme canadiene.
Astfel, n cauza Manitoba Provincial Judges
Assn. c. Manitoba (Ministerul Justitiei), Curtea
Suprem Canadian a trebuit s stabileasc
,dac i n ce mod garan[ia independen[ei
judectoreti prevzut n sec[iunea 11 litera (d)
din Carta Canadian a Drepturilor i Liberttilor
l i mi teaz modal i tatea i msura n care
guvernele i organismele legislative provinciale
pot reduce salariile judectorilor instan[elor
provinciale.
82
Ca parte a planului su de
reducere a deficitului bugetar, provincia adoptase
legea privind reducerea salariilor n sectorul
public, prin care diminua salariile judectorilor
provinciali i ale altor categorii de judectori plti[i
din bugetul public n provincie. n urma acestor
reduceri salariale, numeroi acuza[i au contestat
constitu[ionalitatea procedurilor deschise
mpotriva acestora n fa[a Cur[ii Provinciale,
pretinznd c, n urma reducerilor salariale,
i nstan[a i pi erduse statutul de tri bunal
independent i impar[ial. Curtea Suprem a
concluzionat c reducerile salariale ,ca parte a
unei msuri economice publice globale erau n
conformitate cu sec[iunea 11 litera (d) din Cart,
deoarece ,nu existau probe conform crora
reducerile au fost introduse pentru a influen[a
sau manipula puterea judectoreasc.
83
Totui,
ceea ce constituia o nclcare a independen[ei
judectoreti a fost refuzul guvernului din
Manitoba de a semna o recomandare comun
ctre Comitetul de remunerare a judectorilor
,dac judectorii nu erau de acord s renun[e la
contestarea juridic a legii prin care era impus
reducerea salarial. Curtea a considerat c, prin
aceasta, guvernul ,a impus presiuni economice
asupra judectorilor, astfel nct acetia s
accepte consti tu[i onal i tatea schi mbri l or
salariale propuse.
84
n opinia sa, ,componenta
de siguran[ financiar a independen[ei judiciare
trebui e s i ncl ud protej area capaci t[i i
judectorilor de a contesta legisla[ia care se
refer la propria independen[, fr o percep[ie
plauzibil a unei posibile sanc[iuni financiare din
partea guvernului, din acest motiv.
85
n acelai sens, pentru a tempera excesele
i amenin[rile puterii legislative i executive la
adresa independen[ei puterii judectoreti, n ce
privete controlul bugetului puterii judectoreti,
control ce n Romnia se exercit nemijlocit att
n domeniul legislativ (Parlamentul adoptnd
anual legea bugetului de stat), ct i prin
administrarea bugetului instan[elor (Ministerul
Justi[iei avnd calitatea de ordonator principal
de credit), pct. 1.8 din Carta European privind
Statutul Judectorilor prevede necesitatea
consuItrii judectoriIor, prin reprezentantii lor
i prin organizatiile lor profesionale, n ce privete
deciziile care se iau de ctre puterea executiv
i legislativ cu privire la proiectele de modificare
a statutului lor i la definirea conditiilor de
remunerare i de asigurare a protectiei sociale.
7. CuantumuI remunera|iei magistra|iIor n
Europa
Ct pri vete cuantumul remunera[i ei
magistra[ilor n alte [ri, men[ionm rezultatele
constatate la nivelul anului 2006 de ctre
Comisia European pentru Eficien[a Justi[iei din
cadrul Consiliului Europei. Avnd n vedere
dezvoltarea i economia diferit a statelor
europene, CEPEJ a raportat salariile brute ale
80 Statutul Universal al Judectorilor a fost adoptat de
Uniunea lnterna[ional a Magistra[ilor n 1999, la Taipei.
81 Standardele Minime de Independent Judiciar,
adoptate de International Bar Association n 1982, la
New Delhi.
82 (1997) N.C.S. 3 Manitoba Provincial Judges Assn. vs.
Manitoba (Ministerul Justitiei) p.5, referin[e la http://
en.wikipedia.org/wiki/Provincial_Judges_Reference i
pe larg la http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1997/
1997rcs3-3/1997rcs3-3.html.
83 Ibid, p. 12.
84 lbid, loc. cit. Comitetul de remunerare a judectorilor
era un organism creat prin Provincial Court Act n scopul
prezentrii de rapoarte privind salariile judectorilor n
fa[a puterii legislative.
85 Ibid.
68 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
judectorilor la salariul mediu brut pe economie,
mai nti la nceputul carierei i apoi la nivelul
instan[ei supreme
86
.
Potrivit studiului CEPEJ, raportat la salariul
judectorului la debutul carierei, Romnia se
situeaz pe locul 30 din 45 de state respondente,
departe, spunem noi, de standardele la care ar
trebui sa fie raportat ndemniza[ia pentru a oferi
o real independen[a economic magistratului.
Cu privire la venitul procurorilor debutan[i,
Romnia se situeaz pe locul 12 n Europa.
Table 1. Gross and net annual salaries of judges and prosecutors at the beginning of the career in 2006, in C
Andorra 67 581 63 526 3,3 67 581 63 526 3,3
Armenia 7 618 5 501 5,2 0,0
Austria 43 393 1,1 46 073 1,1
Azerbaijan 7 176 4,7 3 436 2,2
Belgium 56 487 30 632 1,5 56 487 30 632 1,5
Bosnia and
Herzegovina
24 024 14 946 4,5 24 024 14 946 4,5
Bulgaria 5 676 2,6 5 676 2,6
Croatia 22 930 13 983 2,1 22 930 13 983 2,1
Cyprus 52 616 2,3 0,0
Czech Republic 21 838 2,5 18 438 2,1
Denmark 91 904 1,9 40 269 0,8
Estonia 24 840 19 127 3,4 15 384 11 845 2,1
Finland 50 000 34 000 1,5 35 000 26 000 1,0
France 35 777 30 623 1,2 35 777 31 171 1,2
Georgia 4 320 3 801 2,9 5 184 4 560 3,5
Germany 38 829 0,9 38 829 0,9
Greece 33 226 28 000 1,4 33 226 28 000 1,4
Hungary 30 430 13 789 3,7 30 430 13 789 3,7
lceland 97 240 63 418 2,3 0,0
lreland 127 664 4,1 0,0
ltaly 37 454 25 039 1,1 37 454 25 039 1,1
Latvia 13 677 9 471 2,7 15 257 10 607 3,0
Lithuania 14 816 10 680 2,9 12 286 8 900 2,4
Luxembourg 76 607 1,9 76 607 1,9
Malta 27 524 2,2 24 873 1,9
Moldova 2 352 1 934 1,9 2 165 1 712 1,8
Monaco 41 238 38 923 41 238 38 923
Montenegro 14 760 9 726 3,3 14 760 9 726 3,3
Netherlands 70 000 40 000 1,5 85 000 45 000 1,9
Country Gross saIary
of a
prosecutor in
regard of the
average gross
annuaI saIary
Prosecutor -
net saIary
(C)
Prosecutor -
gross saIary
(C)
Gross saIary of
a judge in
regard to
average gross
annuaI saIary
Judge - net
saIary
(C)
Judge -
gross saIary
(C)
86 CEPEJ, Evaluation of European Judicial Systems, 2nd
Report - Edition 2008 (data 2006) disponibil la http://
www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/evaluation/
default_en.asp.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 69
Norway 87 000 2,0 66 000 1,5
Poland 14 904 12 232 1,9 14 904 12 232 1,9
Portugal 33 477 2,2 33 477 2,2
Romania 6 936 4 835 1,9 7 936 4 835 2,2
Russian
Federation
14 967 12 261 3,2 9 523 8 284 2,0
Serbia 13 991 8 328 3,1 13 991 8 328 3,1
Slovakia 18 995 14 030 2,9 17 299 13 091 2,6
Slovenia 23 736 1,6 26 016 1,8
Spain 45 230 33 923 1,7 45 230 33 923 1,7
Sweden 96 500 38 000 2,1 64 500 29 500 1,4
Switzerland 88 044 2,1 73 062 1,7
FYROMacedonia 12 165 7 160 2,7 12 165 7 160 2,7
Turkey 17 251 13 940 2,1 17 251 13 940 2,1
Ukraine 5 640 4 710 2,6 1 938 1 502 0,9
UK-Northern
lreland
140 608 101 000 5,8 39 525 41 340 1,6
UK-Scotland 170 000 4,8 37 500 1,1
UK-England and
Wales
143 708 4,0 28 463 0,8
Continue Table 1
Table 2. Gross and net annual salaries of judges and prosecutors at the Supreme Court (or at the level of the highest
instance) in 2006, in C
Andorra 36 430 34 244 1,8 100 100 94 000 4,9
Armenia 11 594 6 601 7,9 0,0
Austria 105 251 2,6 105 251 2,6
Azerbaijan 11 968 7,7 7 540 4,8
Belgium 122 196 60 184 3,2 122 169 60 184 3,2
Bosnia and
Herzegovina 41 223 25 646 7,7 41 223 25 646 7,7
Bulgaria 11136 5,0 11136 5,0
Croatia 52 054 27 337 4,8 52 054 27 337 4,8
Cyprus 93 525 4,1 0,0
Czech Republic 42 760 4,9 39 579 4,5
Denmark 130 341 2,7 80 537 1,7
Estonia 34 115 26 259 4,7 23 846 18 361 3,3
Finland 105 000 61 000 3,1 63 000 41 000 1,8
France 105 317 90 087 3,5 105 317 90 087 3,5
Ludabil este ns faptul c, raportat la nivelul
indemniza[iei brute ncasate de un judector de
la instan[a suprem, Romnia se situeaz pe
locul 3 n Europa. Cu privire la salariile procu-
rorilor care i desfoar activitatea la parchetul
situat ierarhic la cea mai nalt pozi[ie, [ara
noastr se situeaz pe primul loc.
Gross saIary
of a prosecutor
in regard of the
average gross
annuaI saIary
Prosecutor -
net saIary
(C)
Prosecutor -
gross saIary
(C)
Gross saIary
of a judge in
regard of
average gross
annuaI saIary
Judge - gross
saIary
(C)
Judge - net
saIary
(C)
Country
70 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
n raport cu aceste discrepan[e uriae
constatate, se desprinde n mod cert necesitatea
unei regndiri a politicii de remunerare a
magistra[ilor din Romnia, pentru a se asigura
stabilitatea i independen[a material a tuturor
judectorilor i procurorilor, indiferent de nivelul
instan[ei, respectiv al parchetului unde i
exercit profesia.
Georgia 8 580 7 550 5,8 6 192 5 460 4,2
Germany 86 478 2,1 86 478 2,1
Greece 73 716 65 000 3,2 73 716 65 000 3,2
Hungary 42 154 19 119 5,2 42 154 19 119 5,2
lceland 130 000 87 105 3,1 0,0
lreland 222 498 7,2 0,0
ltaly 122 278 100 405 3,6 122 278 100 405 3,6
Latvia 31 686 22 151 6,1 29 689 20 443 5,8
Lithuania 30 852 21 900 5,9 27 366 18 584 5,3
Luxembourg 140 201 3,5 140 201 3,5
Malta 32 480 2,5 32 630 2,5
Moldova 4 390 3 621 3,6 2 502 2 026 2,0
Monaco 118 616 111 960
Montenegro 19 005 12 480 4,2 21 994 14 400 4,9
Netherlands 115 000 60 000 2,5 115 000 60 000 2,5
Norway 125 000 2,8 0,0
Poland 37 403 25 537 4,9 37 403 25 537 4,9
Portugal 80 478 5,4 78 134 5,2
Romania 34 082 23 760 9,3 28 153 19 628 7,7
Russian
Federation
35 220 30 642 7,5 24 982 21 734 5,3
Serbia 22 258 13 249 4,9 22 258 13 249 4,9
Slovakia 27 438 20 450 4,2 26 458 20 406 4,0
Slovenia 48 660 3,3 48 036 3,3
Spain 115 498 72 764 4,3 115 498 72 764 4,3
Sweden 152 000 53 000 3,2 143 500 50 000 3,1
Switzerland 204 968 192 546 4,8 131 000 105 000 3,1
FYROMacedonia 14 870 8 749 3,3 14 870 8 749 3,3
Turkey 28 988 22 991 3,4 28 988 22 991 3,4
Ukraine 35 259 34 388 16,1 8 160 6 528 3,7
UK-Northern
lreland
288 905 191 500 11,9 50 003 81 900 2,1
UK-Scotland 255 000 7,2 46 000 1,3
UK-England and
Wales
233 742 6,5 128 774 3,6
Continue Table 2
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 71
P
reliminarii. O fisur fr precedent i
absol ut i mprevi zi bi l a statutul ui
magistra[ilor, pn la acel moment
suficient de bine nchegat i de unitar, a avut
loc recent, nu printr-o interven[ie a altei puteri
n stat (de fapt, chi ar mpotri va unor
reglementri clare edictate de legislativ), ci pe
cale jurispruden[ial.
Avem n vedere, bi nen[el es, si tua[i a
procurorilor Direc[iei Na[ionale Anticorup[ie,
precum i a celor ai Direc[iei de lnvestigare a
lnfrac[iunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, care s-au trezit dintr-o dat posesori
ai gradului profesional suprem n magistratur,
fr s aib nevoie dect de un interviu i de o
ac[iune n justi[ie, ambele cerin[e uor de
ndeplinit.
1. DemersuI administrativ de dobndire a
graduIui de procuror aI ParchetuIui de pe
Ing naIta Curte de Casa|ie i Justi|ie.
Prin Hotrrea nr. 791/28.11.2007 a Plenului
Consi l i ul ui Superi or al Magi straturi i (n
continuare, C.S.M.) au fost respinse cererile de
recunoatere a gradului profesional cores-
punztor Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie formulate de un numr de
69 de procurori de l a Di rec[i a Na[i onal
Anticorup[ie (D.N.A.).
Prin Hotrrea nr. 819/28.11.2007 a Plenului
C.S.M. au fost respinse cererile de recunoatere
a gradului profesional corespunztor Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
formulate de un numr de 54 de procurori de la
Direc[ia de lnvestigare a lnfrac[iunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism.
n motivarea Hotrrilor nr. 791 i nr. 819/
28.11.2007, Plenul Consiliului Superior al Magis-
traturii a re[inut, n esen[, urmtoarele:
- procurori i vi za[i de hotrri au grad
profesional corespunztor parchetului de pe
lng judectorie, tribunal sau curte de apel i
nu au sus[inut vreun concurs de promovare la
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie, n condi[iile art. 43 raportat la art. 44
alin. 1 lit.c) din Legea nr. 303/2004, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare.
- D.N.A. este o structur distinct de Parchetul
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie,
chiar dac func[ioneaz n cadrul acestuia, iar
numirea procurorilor la D.N.A. n condi[iile
speciale ale O.U.G. nr. 43/2002 nu trebuie
confundat cu promovarea la Parchetul de pe
Discriminarea generat de
jurispruden(a .C.C.J. in materia
gradului profesional al procurorilor
D.N.A. i D...C.O.T.
An unprecedented and absolutely impredictible crack in the status of the magistrates, until that
moment fairly well coagulated and unitary, took place recently, but not as a consequence of another
power of the state (in fact, in spite of the clear regulations adopted by the Legislator), but of the
judiciary.
Obviously, we refer to the status of the prosecutors of the National Anticorruption Directorate and
those of the Directorate for Investigation of Organised Crimes and Terrorism Activities, that gained
suddenly the supreme rank in magistracy, on a basis of a simple interview and of the legal proceedings,
both being fairly easy to achieve.
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti
vicepreedinte U.N.J.R.
judector Sergiu-Leon Rus,
Curtea de Apel Cluj,
preedinte AsociaJia
Judectorilor din Romnia
72 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
lng nalta Curte
de Casa[ie i Jus-
ti [i e n condi [i i l e
Legii nr. 303/2004;
- D.l.l.C.O.T.
este o structur
di sti nct de Par-
chetul de pe lng
nal ta Curte de
Casa[ie i Justi[ie,
chiar dac func[io-
neaz n cadrul
acestui a, i ar nu-
mirea procurorilor la
D.l.l.C.O.T. n condi[iile speciale ale Legii nr. 508/
2004 nu trebuie confundat cu promovarea la
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie n condi[iile Legii nr. 303/2004;
- pri n acordarea gradul ui profesi onal
corespunztor Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie procurorilor numi[i la
D.N.A. i D.l.l.C.O.T. ar fi eludate dispozi[iile
privitoare la promovarea prin concurs n func[ii
de execu[ie imediat superioare, care reprezint
,o recunoatere a performantelor profesionale
ale magistratilor i constituie o component a
carierei acestora, are caracter permanent i
,reprezint un drept ctigat cu caracter definitiv
n evolutia carierei profesionale;
- faptul c procurori i de l a D.N.A. i
D.l.l.C.O.T. sunt salariza[i corespunztor
procurorilor de la Parchetul de pe lng nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie nu le confer de drept
gradul profesional corespunztor acestui
Parchet;
- dobndirea gradului profesional corespun-
ztor Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie de ctre un procuror cu grad
profesional de parchet de pe lng judectorie
(cu vechime n func[ie de 6 ani), doar prin
numirea la D.N.A. sau D.l.l.C.O.T., ar crea o
situa[ie discriminatorie, dezavantajoas, n raport
de to[i ceilal[i procurori din cadrul Ministerului
Public, care, pentru promovarea la parchetele
imediat superioare, ar trebui s sus[in con-
cursuri.
2. Jurispruden|a n materie a naItei Cur|i
de Casa|ie i Justi|ie.
mpotriva acestor hotrri au formulat
recursuri to[i cei 123 de procurori, solu[iile,
irevocabile, fiind de admitere a recursurilor i
admitere a cererilor recuren[ilor de recunoatere
a gradului profesional corespunztor Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie.
Aceast situa[ie ini[ial a fost subsecvent
replicat n numeroase ocazii, hotrrile de
respingere de ctre C.S.M. a cererilor noi de
acordare a gradului profesional formulate de al[i
procurori D.N.A. sau D.l.l.C.O.T. fiind constant
anul ate de ctre Sec[i a de contenci os
administrativ a naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie,
n urma exercitrii recursului prevzut de art. 29
alin. 7 din Legea nr. 317/2004
87
privind Consiliul
Superior al Magistraturii
88
.
n motivarea solu[iei instan[ei supreme, s-a
re[inut
89
(exemplificativ n cazul procurorilor
D.I.I.C.O.T., considerente valabile servatis
servandis i n privin[a procurorilor D.N.A.) c
este necontestat faptul c D.l.l.C.O.T. face parte
din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie, acest fapt rezultnd n mod
expres i fr echivoc din prevederile art. 1 alin.
1 din Legea nr. 508/2004
90
conform crora: ,Prin
prezenta lege se nfiinteaz Directia de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizat i Terorism, ca structur cu
personalitate juridic, specializat n combaterea
infractiunilor de criminalitate organizat i
terorism, n cadrul Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casatie i Justitie; numirea i transferul
procurorilor la D.l.l.C.O.T. se face potrivit
dispozi[iilor Legii nr. 508/2004, dispozi[ii cu
87 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea l,
nr. 827 din 13 septembrie 2005.
88 Care prevede, n esen[, c hotrrile Plenului privind
cariera i drepturile judectorilor i procurorilor pot fi
atacate cu recurs, de orice persoan interesat, n
termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare,
la Sec[ia de contencios administrativ i fiscal a naltei
Cur[i de Casa[ie i Justi[ie.
89 Cu precizarea c este de la sine n[eles c motivarea
naltei Cur[i urmeaz a fi prezentat exhaustiv i cu
maxim acurate[e, pe de o parte, pentru onestitatea
demersului critic pe care ni-l propunem, iar pe de alt
parte, pentru uurin[a expunerii analizei proprii,
comparative, a dreptului aplicabil.
90 Legea nr. 508/2004 privind nfiin[area, organizarea i
func[ionarea n cadrul Ministerului Public a Direc[iei de
lnvestigare a lnfrac[iunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism a fost publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, partea l, nr. 1089/23.11/2004.
FrIatr0a sImI0
IatervI0 s0s{Ia0t eatr0
a0mIrea a 0.8.. I
0.I.I.0.0.I., fr crIterII
restahIIIte I Iaorarea
0.8.M., eI04a4 treI
coac0rs0rI coasec0tIve
4e romovare, 0a
roc0ror c0 ra4 4e
archet 4e j04ectorIe
oh{Iae ra4 rofesIoaaI
cores0attor F.I.0.0.1.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 73
caracter special, derogatorii de la dreptul comun
n materia promovrii procurorilor n func[ii de
execu[ie sau de conducere, reprezentat de
dispozi[iile Legii nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor
91
.
Mai arat nalta Curte c este evident faptul
c nu se poate face confuzie ntre numirea
procurorilor la D.l.l.C.O.T. din cadrul Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie,
n condi[iile i conform procedurii reglementate
de Legea nr. 508/2004, i promovarea
procurorilor la Parchetul de pe lng nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie n condi[iile i potrivit
procedurii reglementate prin Legea nr. 303/2004.
Sub acest aspect, nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie are n vedere faptul c recuren[ii nu au
solicitat promovarea la Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie, ci recu-
noaterea gradului profesional corespunztor
acestui Parchet.
Ar rezulta aadar, n opinia Cur[ii, c prin
hotrrea recurat se face confuzie ntre efectele
institu[iei promovrii procurorilor i cele ale
institu[iei numirii acestora.
Pe de alt parte, nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie re[ine c existen[a unei anumite con-
juncturi socio-politice a fcut necesar nfiin[area
n timp util a unei structuri specializate n
combaterea infrac[iunilor de criminalitate
organizat i terorism, organizat n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, ceea ce a determinat adoptarea unei
legi speciale (Legea nr. 508/2004) de regle-
mentare a condi[iilor i procedurii de numire n
cadrul acestui organism a unor procurori com-
peten[i, n condi[iile i conform unei proceduri
derogatorii de la dreptul comun (Legea nr. 303/
2004).
Aceleai necesit[i n combaterea infrac-
[iunilor de criminalitate organizat i terorism
explic i existen[a n cadrul D.l.l.C.O.T. a
serviciilor i birourilor teritoriale, fr a trage ns
concluzia c procurorii care le deservesc ar avea
competen[e sau grade diferite, deoarece ei i
desfoar activitatea n cadrul aceleiai
structuri, i anume D.l.l.C.O.T. n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie.
Avnd n vedere modalitatea de nfiin[are a
D.l.l.C.O.T. i de numire a procurorilor n cadrul
D.l.l.C.O.T., nalta Curte a nlturat aprarea
intimatului C.S.M. referitoare la o eventual
discriminare ce s-ar nate n raport cu procurorii
care pentru a accede la Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie au urmat
procedura de promovare reglementat de Legea
nr. 303/2004.
A mai artat Curtea c Regulamentul privind
transferul i detaarea j udectori l or i
procurorilor, delegarea judectorilor, precum i
numirea judectorilor n func[ia de procuror i a
procurorilor n func[ia de judector, aprobat ini[ial
prin Hotrrea Plenului C.S.M. nr. 484/2005, n
prezent fiind adoptat prin Hotrrea Plenului
C.S.M. nr. 193 din 9.03.2006, care a i abrogat-o
pe prima, stabilete c ,transferul nu poate fi
aprobat dect la o instan[ sau la un parchet la
care judectorul sau procurorul are dreptul s
func[ioneze. Sub acest aspect, Curtea constat
c Plenul C.S.M., prin Hotrrea nr. 878 din 13
decembrie 2007, a definit gradul profesional ca
fiind ,dreptul unui magistrat de a func[iona la un
anumit nivel n ierarhia parchetelor, drept care
poate fi ctigat prin numire, promovare sau
transfer, cu respectarea dispozi[iilor legale ce
reglementeaz carierea magistra[ilor, prin
aceast hotrre fiind de altfel recunoscut gradul
profesional al unui procuror. De asemenea
Hotrrea nr. 616 din 21 septembrie 2006 a
Plenului C.S.M., prin care unui procuror i se
recunoate gradul profesional corespunztor
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie n condi[iile transferului, a stabilit c
,transferul unui magistrat opereaz definitiv, fiind
echivalent cu numirea sau avansarea ntr-o
func[ie superioar de execu[ie.
Or, n cauz ar fi necontestat faptul c
recurentul a fost transferat, conform dispozi[iilor
Legii nr. 303/2004 i cu respectarea condi[iilor
legii speciale (Legea nr. 508/2004), la DllCOT
din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie, astfel c, potrivit ra[iona-
mentului din Hotrrea nr. 878 din 13 decembrie
2007, a ctigat dreptul de a func[iona la acest
nivel n ierarhia parchetelor.
Pe de alt parte, nerecunoaterea gradului
profesional corespunztor Parchetului de pe
91 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005.
74 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie ar
echivala, n fapt, cu o nerecunoatere a com-
peten[ei ce revine procurorilor D.l.l.C.O.T. n
exercitarea atribu[iilor specifice acestei structuri
din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie, structur nfiin[at ca atare
prin lege.
De re[inut este i faptul c, n aceast materie,
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie judec n prim
i ultim instan[, ceea ce presupune c nu se
poate face abstrac[ie de practica deja existent
la nivelul instan[ei n care, admi[nd cereri de
recunoatere a gradului profesional corespun-
ztor Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie n cazul procurorilor numi[i sau
transfera[i la Parchetul Na[ional Anticorup[ie,
structur similar D.l.l.C.O.T., au fost re[inute
argumente ce vizeaz aplicarea dreptului
comunitar, n sensul c a admite teza intimatului
,ar nsemna a nclca cteva principii generale
cum ar fi: al protec[iei ncrederii legitime, al
echivalen[ei postului i a gradului, al bunei-
credin[e i al solicitudinii, principii de baz ale
dreptului comunitar aplicabile i n sfera larg a
raporturilor de serviciu n spa[iul Uniunii
Europene.
n acest sens, fa[ de practica anterioar a
naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie, constnd n
deciziile invocate de recurent, o alt solu[ie dect
cea de admitere a cererii de recunoatere a
gradului profesional corespunztor Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie ar
echivala cu acceptarea unor divergen[e de
jurispruden[ (practic contradictorie) ceea ce
ar reprezenta o nclcare a dreptului la un proces
echitabil, consacrat de art. 6 din Conven[ia
European a Drepturilor Omului, cu privire la
care n practica CEDO s-a re[inut c existen[a
unor divergen[e de jurispruden[ n cadrul celei
mai nalte autorit[i judiciare a [rii este n sine
contrar principiului securit[ii juridice, care
rezid implicit din toate articolele Conven[iei i
care constituie unul din elementele fundamentale
ale statului de drept (Beian c. Romniei, par.
37-39).
Ct privete sus[inerea intimatului cu privire
la deciziile pronun[ate anterior n aceast materie
de Sec[ia de contencios administrativ i fiscal a
naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie, n sensul c
acestea nu sunt obligatorii, aceasta urmeaz a
fi nlturat pentru urmtoarele considerente:
- rolul unei jurisdic[ii supreme, cum este cazul
naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie Sec[ia de
contencios administrativ i fiscal n aceast
materie este acela ,de a regla contradic[iile
jurispruden[ei (Zielinski i Pradal & Gonzalez
i alJii c. FranJei, par. 59; Pduraru c.
Romniei, par. 98);
- ct privete men[inerea acelorai solu[ii n
cauze similare, aceasta este de natur a asigura
o interpretare i aplicare unitar a legii n scopul
de a evita apari[ia unor divergen[e jurispru-
den[iale, ceea ce ar avea ca efect crearea unui
climat de incertitudine i insecuritate juridic
(mutatis mutandis, Sovtransavto Holding c.
Ucrainei, par. 96; Pduraru c. Romniei, par.
98; Beian c. Romniei, par. 37-39);
- invocarea caracterului obligatoriu numai n
privin[a problemelor de drept dezlegate prin
intermediul recursurilor n interesul legii este
lipsit de relevan[ n cauza dedus judec[ii,
deoarece: pe de o parte, nu suntem n prezen[a
unei practici contradictorii n sensul dispozi[iilor
art. 329 din Codul de procedur civil, iar, pe de
alt parte, nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
Sec[ia de contencios administrativ i fiscal, ca
jurisdic[ie unic n aceast materie, judec n
prim i ultim instan[, avnd obliga[ia de a
aplica i interpreta unitar legea, ceea ce implic
n mod necesar respectarea propri ei
jurispruden[e.
3. Critica soIu|iei naItei Cur|i de Casa|ie
i Justi|ie.
nainte de a examina n parte considerentele
prezentate de instan[a suprem (pentru acu-
rate[ea demersului analitic), pe care, precizm
din capul locului, le apreciem ca fiind n totalitate
specioase, colaterale, confuze, nepertinente,
fraudnd texte de lege exprese i ct se poate
de clare (3.1), iar ca o consecin[, credem c
nu poate fi nlturat o critic privind nemotivarea
hotrrii (3.2).
3.1. Solu[ia impus cursiv de normele legale,
ocolite de construc[ia prtinitoare a naltei Cur[i,
este aceea de respingere a recursurilor, pentru
argumentul suprem c legiuitorul a ntrezrit
posibila discu[ie asupra statutului special al
procurorilor viza[i, trannd-o a priori n favoarea
caracterului temporar al pozi[iei procurorului la
D.N.A. sau D.l.l.C.O.T., refuznd perma-
nentizarea unei func[iuni particulare, efemere.
n cazul procurorilor D.I.I.C.O.T., textul expres
de lege la care ne referim este art. 75 alin. 11
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 75
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar
92
: La data ncetrii activittii n cadrul
Directiei de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism procurorul
revine la parchetul de unde provine sau la alt
parchet unde are dreptul s functioneze potrivit
legii.
Pentru cazul D.N.A., art. 87 alin. 9 din acelai
act normativ prevede c: ,La data ncetrii
activittii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie
procurorul revine la parchetul de unde provine
sau la alt parchet unde are dreptul s functioneze
potrivit legii.
Rezult fr echivoc c n inten[ia legiuitorului,
statutul ini[ial al procurorului nu se schimb,
numai n aceast ipotez putndu-se vorbi
despre o revenire la nivelul profesional ini[ial.
Prin urmare, rebus sic stantibus, ceea ce
nseamn, ca i consecin[ complementar a
aceleiai reguli, c dac se respect legea (id
est, participarea la concurs), prin modalit[i
distincte celor care atrag numirea la D.N.A./
D.I.I.C.O.T., procurorul poate dobndi ntre timp
un statut superior, deoarece lex statuit de eo
quod plerumque fit, n aceast situa[ie ipoteza
cea mai frecvent fiind aceea n care procurorul
nu caut s dobndeasc un drept de a func[iona
la un nivel superior. Legea nu se preocup de
eventualele eforturi legale ale procurorilor numi[i
n D.N.A./D.l.l.C.O.T., dar nici nu le interzice.
Refuzndu-se apl i carea acestor texte
exprese, prin folosirea unor subterfugii scoase
din alte norme, marginale, nepertinente, poate
fi considerat o fraud la lege clasic. n acest
context, reamintim c exist exces de putere
judectoreasc atunci cnd aceasta tgduiete
orice valoare unui text care are for[ legal
93
. n
spe[, anihilarea celor dou texte de lege s-a
realizat printr-o metod prohibit de art. 4 C. civ.:
,Este oprit judectorul dea se pronun[a, n
hotrrile ce d, prin cale de dispozi[ii generale
i reglementare, asupra cauzelor ce-i sunt
supuse. Sistemul nostru de drept nu ncurajeaz
activismul judiciar
94
, tocmai pentru a minimaliza
riscul abuzului de putere judiciar.
Solu[ia pe care o sprijinim rezult chiar i
numai din examinarea dispozi[iilor art. 43 alin. 1
di n Legea nr. 303/2004, potri vi t crora
promovarea judectorilor i procurorilor (inclusiv
pentru Parchetul de pe lng nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie) se face numai prin concurs
organizat la nivel na[ional, n limita posturilor
vacante existente la tribunale i cur[i de apel sau,
dup caz, la parchete. Aceast regul nu
cunoate nici o derogare. Excep[iile de la regul
trebuie s fie exprese, nu deduse indirect i
for[at, i, n plus, ele trebuie s fie de strict
interpretare. De asemenea, din tcerea legii nu
se poate deduce instituirea unei excep[ii.
Prevalarea instan[ei supreme de alte dispozi[ii
legale, viznd caracterul special al structurii din
care fac parte (dispozi[ii care nu prevd
nlturarea obliga[iei de participare la concursul
na[ional pentru ob[inerea gradului profesional),
pentru nl turarea regul i i i mperati ve a
concursului reprezint din nou o fraud la lege
tipic. n plus, este vorba despre un argument
circular: procurorii D.N.A. i D.l.l.C.O.T. au
urmrit s ob[in un drept propriu Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie,
adic ceva ,de drept comun, bazndu-se pe
specificul structurii din care fac parte. Prin
aceast opera[iune, ajung s-i tgduiasc
nii acest specific i s admit caracterul de
identitate structural i func[ional a D.N.A. cu
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie. Prin urmare, ei trebuie s participe la
concursul na[ional, la fel cu restul procurorilor i
judectorilor, acest lucru nefiindu-le interzis
95
.
3.2. Aa cum Curtea European a Drepturilor
Omul ui a statuat n nenumrate ocazi i ,
Conven[ia nu urmrete garantarea unor drepturi
teoretice sau iluzorii, ci a unora concrete i
efective, dreptul la un proces echitabil neputnd
fi considerat efectiv dect dac cererile pr[ilor
sunt ntr-adevr examinate de instan[a sesizat,
ntinderea obliga[iei instan[elor de a motiva
putnd diferi n special n func[ie de natura
hotrri l or i este exami nat n l umi na
circumstan[elor fiecrei spe[e.
Fr a solicita un rspuns detaliat la fiecare
argument al reclamantului, aceast obliga[ie
92 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea l,
nr. 827 din 13 septembrie 2005.
93 V. M. Ciobanu, Tratat teoretic i practic de procedur
civil, vol. ll, Ed. Na[ional, Bucureti, 1997, p. 388.
94 Pentru o analiz a fenomenului n cazul Cur[ii Europene
de Justi[ie, A se vedea Hjalte Rasmussen, On Law and
Policy in the European Court of Justice: A Comparative
Study in Judicial Policymaking, BRlLL, Londra, 1986,
p. 10-11 (lucrarea are la baz o tez de doctorat
sus[inut la Universitatea din Copenhaga n 1985).
95 Jurispruden[a instan[ei supreme este cu att mai
regretabil cu ct o parte din procurorii n discu[ie au
euat n examenele/concursurile de promovare
"clasice.
76 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
presupune, totui, c partea interesat s se
poat atepta la un rspuns specific i explicit
fa[ de elementele decisive pentru rezultatul
procedurii n cauz (cauza Ruiz Torija i Hiro
Balani mpotriva Spaniei, 1994, cauza Dulaurans
mpotriva Frantei, 2000, i cauza Liakopoulou
mpotriva Greciei, 2006, Boldea mpotriva
Romniei, 2007) - n cazul unui element cu
inciden[a decisiv, se impune din partea instan[ei
elaborarea unui rspuns special i explicit.
n acelai sens este i recenta Opinie nr. 11
(2008) a Consiliului Consultativ al Judectorilor
Europeni (CCJE) n atentia Comitetului de
Minitri al Consiliului Europei referitoare la
calitatea hotrrilor judectoreti, care subliniaz
cu deplin temei c din punct de vedere calitativ,
hotrrea judectoreasc depinde n principal
de cal i tatea ra[i onamentul ui , expunerea
argumentelor nefiind necesar numai pentru a
face mai uor pentru litigan[i n[elegerea
acesteia, ci pentru c este n primul rnd o
garan[ie mpotriva arbitrariului. Din aceast
perspecti v, moti varea trebui e s ai b
consecven[, s fie clar, lipsit de ambiguitate
i contradic[ii, trebuie s demonstreze c
judectorul a examinat ntr-adevr principalele
probleme deduse judec[ii.
n privin[a con[inutului, hotrrile judectoreti
trebuie s includ examinarea faptelor i
chestiunilor de drept aflate n centrul disputei.
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie atinge doar
chestiuni periferice sau chiar fr legtur cu
argumentul central, existen[a unei norme legale
pentru solu[ionarea momentului de expirare a
duratei mandatului n cadrul D.N.A./D.l.l.C.O.T..
n aceeai opinie, se afirm dezideratul ca,
dei puterea judectorului de a interpreta dreptul
trebuie recunoscut, s fie avut n vedere, n
acelai timp, obliga[ia acestuia de a promova
siguran[a juridic. Siguran[a juridic garanteaz
previzibilitatea con[inutului i aplicarea regulilor
de drept, contribuind astfel la asigurarea unui
sistem judiciar de calitate. Men[inerea statutului
unitar al magistra[ilor [ine, fr ndoial, de
siguran[a juridic.
4. Examinarea ,argumenteIor" naItei
Cur|i.
Sec[ia de contencios administrativ a instan[ei
supreme a ocolit textele care reglementeaz
revenirea procurorilor D.N.A./D.l.l.C.O.T. la
situa[ia profesional ini[ial cu ajutorul mai multor
chestiuni periferice, fr legtur cu linia
principal de ra[ionament. Mai mult chiar, aceste
premise colaterale au fost distorsionate i
,potrivite astfel nct s se muleze pe un tipar
prestabilit i pe o solu[ie predefinit.
nalta Curte a gsit ntr-o hotrre C.S.M. o
defini[ie a gradului profesional, respectiv ,dreptul
unui magistrat de a func[iona la un anumit nivel
n ierarhia parchetelor, drept care poate fi
ctigat prin numire, promovare sau transfer, cu
respectarea dispozi[iilor legale ce reglementeaz
carierea magistra[ilor, pe care ns a folosit-o
trunchiat, fr a re[ine c aceast hotrre
subliniaz ctigarea gradului ,cu respectarea
dispoziJiilor legale ce reglementeaz cariera
magistraJilor, nu n mod arbitrar, i fr a [ine
seama de caracterul de act administrativ
individual, nu normativ, al hotrrii C.S.M. n
discu[ie. Pe baza acestei premise, eronat prin
preluare par[ial, instan[a suprem a re[inut c
recurentul a fost transferat, conform dispozi[iilor
Legii nr. 303/2004 i cu respectarea condi[iilor
legii speciale (Legea nr. 508/2004), la D.l.l.C.O.T.
din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casa[i e i Justi [i e, astfel c, potri vi t
ra[ionamentului din hotrre a ctigat dreptul
de a func[i ona l a acest ni vel n i erarhi a
parchetelor. Se atribuie astfel transferului un
caracter creator de drepturi n plan ierarhic, pe
care acesta nu l are, transferul opernd numai
n limitele legale preexistente, aa cum i
hotrrea C.S.M. preluat par[ial o afirm
expres.
Mai arat nalta Curte c nerecunoaterea
gradului profesional corespunztor Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie ar
echivala, n fapt, cu o nerecunoatere a
competen[ei ce revine procurorilor D.l.l.C.O.T.
n exercitarea atribu[iilor specifice acestei
structuri din cadrul Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie, structur nfiin[at
ca atare prin lege. i acest ,argument este
grei t, competen[a procurori l or D.N.A./
D.l.l.C.O.T. fiind expres circumscris de lege,
ca fi i nd una speci al , sufi ci ent pentru
desfurarea activit[ilor de urmrire penal n
cauzele atribuite.
n privin[a necesit[ii unei practici unitare,
nalta Curte absolutizeaz solu[ia din Beian
mpotriva Romniei, unde nu se afirm nici un
moment c instan[a suprem i poate realiza
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 77
rolul de unificator al practicii n afara cadrului
trasat de lege n acest scop (n cazul nostru,
recursul n interesul legii) i nici c prima solu[ie
e regul. Divergen[a de jurispruden[ a existat
o perioad lung de timp, nu ntre prima i a
doua decizie, exagernd pu[in schema de baz,
i a fost de fapt generat tot de o interpretare
teleologic, extensiv, periferic, a unui text de
lege neechivoc, n sensul lrgirii artificiale a sferei
sale de cuprindere. Nicieri Curtea European
a Drepturilor Omului nu afirm c judectorul
romn nu trebuie s fie un cuttor insistent de
adevr, de just, de echitate, ci un reproductor
pedant de algoritmi sau de prime solu[ii. Este
absurd ca unele principii de bun sim[ i generale
eviden[iate de CEDO s duc la o opinie att de
extrem, de instituire a regulii precedentului
jurispruden[ial.
Pe de alt parte, nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie re[ine c existen[a unei anumite
conjuncturi socio-politice a fcut necesar
nfiin[area n timp util a unei structuri specializate
n combaterea infrac[iunilor de criminalitate
organizat i terorism, organizat n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, ceea ce a determinat adoptarea unei
legi speciale de reglementare a condi[iilor i
procedurii de numire n cadrul acestui organism
a unor procurori competen[i, n condi[iile i
conform unei proceduri derogatorii de la dreptul
comun. Aceleai necesit[i n combaterea
infrac[iunilor de criminalitate organizat i
terorism ar explica i existen[a n cadrul DllCOT
a serviciilor i birourilor teritoriale. Acest
,argument teleologic trebuie respins pe de o
parte pentru c inten[ia legiuitorului, scopul sau
mobilul determinant al edictrii unei legi, se
analizeaz numai n cele din urm, atunci cnd
nu exist nici o alt regul de interpretare la
ndemn
96
, iar, pe de alt parte, pentru c este
vorba din nou despre o premis fals: niciodat
structurile speciale nu au dus lips de candida[i,
mai ales avnd n vedere pozi[ia ini[ial
favorizat din perspectiva remunera[iei a
procurorilor n discu[ie.
5. Caracterul unitar constitu(ionaI aI
statutuIui profesionaI aI magistratuIui, n
privin(a moduIui de promovare.
Pn la apari[ia jurispruden[ei sec[iei de
contencios administrativ, nu a existat nici o brea
n statutul unitar constitu[ional al magistra[ilor,
nici chiar prin efectul legii. Astfel, prin Decizia
Cur[ii Constitu[ionale nr. 866 din 28 noiembrie
2006
97
, s-a admi s excep[i a de neconsti -
tu[ionalitate i s-a constatat c dispozi[iile art.
52 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor, n partea care
condi [i oneaz promovarea n func[i a de
judector la nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
de ndeplinirea func[iei de judector n ultimii doi
ani, sunt neconstitu[ionale, fiind discriminatorii
deoarece au ca efect admisibilitatea promovrii
numai a magistra[ilor judectori i excluderea
posibilit[ii promovrii magistra[ilor procurori.
Textul examinat avea urmtorul cuprins:
,Promovarea n functia de judector la nalta
Curte de Casatie i Justitie se face de ctre
Consiliul Superior al Magistraturii, dintre
persoanele care au ndeplinit functia de judector
n ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au
obtinut calificativul "foarte bine" la ultima
evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au
remarcat n activitatea profesional i au o
vechime n functia de judector sau procuror de
cel putin 12 ani."
Curtea Constitu[ional a re[inut statutul identic
al judectorilor i procurorilor sub mai multe
aspecte:
- Ministerul Public a fost instituit, prin art. 131
i art. 132 din Constitu[ia Romniei, ca o
magi stratur component a autori t[i i
judectoreti, avnd rolul de a reprezenta n
activitatea judiciar interesele generale ale
societ[ii i de a apra ordinea de drept, precum
i drepturile i libert[ile cet[enilor. Procurorii
au, ca i judectorii, statut constitu[ional de
magistra[i, prevzut expres n art. 133 i art. 134
din Legea fundamental. Astfel, potrivit art. 133
alin. (2) lit. (a) din Constitu[ie, Consiliul Superior
al Magistraturii este compus din dou sec[ii, una
din 9 judectori, iar cea de a doua din 5 procurori,
alei i unii i ceilal[i n adunrile generale ale
magistratilor.
96 Caracterul subsidiar al interpretrii teleologice este
impus tocmai de necesitatea evitrii abuzului de putere
judectoreasc prin crearea de norme proprii, pornind
de la pretextul caracterului defectuos, incomplet, al
demersului legislativ sau de la contextul social concret
al apari[iei legii.
97 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea l,
nr. 5 din 04.01.2007.
78 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
- Procurorii sunt numi[i n func[ie, ca i
judectorii, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii i acelai organ al autorit[ii
judectoreti ndeplinete rolul de instan[ de
judecat n domeniul rspunderii disciplinare a
judectorilor i procurorilor.
- Statutul juridic constitu[ional al procurorilor
este identic cu cel al judectorilor n ceea ce
privete incompatibilit[ile stabilite n aceiai
termeni n art. 125 alin. (3) i, respectiv, art. 132
alin. (2), conform crora func[ia de procuror, ca
i aceea de judector, este incompatibil cu orice
alt func[ie public sau privat, cu excep[ia
func[iilor didactice din nv[mntul superior.
- Legea nr. 303 din 28 iunie 2004 privind
statutul judectorilor i procurorilor con[ine
norme identice sau similare privind incompa-
tibilit[ile i interdic[iile aplicabile func[iilor de
procuror i de judector, admiterea n magis-
tratur i formarea profesional a judectorilor
i procurori l or, numi rea j udectori l or i
procurorilor, accesul procurorilor la func[ia de
judector i al judectorilor la func[ia de procuror,
drepturile i ndatoririle judectorilor i procu-
rorilor, rspunderea juridic a acestora.
6. Discriminarea produs n raport cu
ceiIaI(i procurori, precum i fa( de
judectori.
Discriminarea i are premisa tocmai n
unicitatea statutului constitu[ional al procurorilor
i judectorilor, nlturat prin jurispruden[a
naltei Cur[i, care a creat o categorie de
magistra[i favorizat n privin[a promovrilor n
func[ii de execu[ie.
Art. 14 din Conven[ia European pentru Drep-
turile Omului
98
prevede c exercitarea drepturilor
i libert[ilor recunoscute de Conven[ie trebuie
s fie asigurat fr nici o deosebire bazat, n
special, pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii
politice sau orice alte opinii, origine na[ional sau
social, apartenen[ la o minoritate na[ional,
avere, natere sau orice alt situa[ie.
n temeiul art. 1 din Protocolul nr. 12 la
Conven[ie, n vigoare de la 1 aprilie 2005,
exercitarea oricrui drept prevzut de legea
na[ional a unui stat contractant este asigurat,
fr nici o discriminare, ntemeiat n special pe
sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice
sau orice alte opinii, origine na[ional sau
social, apartenen[a la o minoritate na[ional,
avere, natere sau orice alt situa[ie i nimeni
nu poate face obiectul unei discriminri din
partea unei autorit[i publice, dac aceasta ar fi
ntemeiat pe unul din motivele artate anterior.
O ,rupere nejustificat a echilibrului n rndul
magistra[ilor este cauzat de crearea jurispru-
den[ial a unei ci lturalnice pentru anumi[i
procurori pentru accedere n gradul cel mai nalt
i , posi bi l , omi sso medi o, pri n el udarea
concursurilor la care judectorii i ceilal[i procu-
rori sunt supui
99
. Aceast situa[ie contravine,
totodat, i dispozi[iilor Ordonan[ei Guvernului
nr. 137/2000
100
privind prevenirea i sanc[io-
narea tuturor formelor de discriminare
101
.
n conformitate cu art. 2 alin. 1 din O.G. nr.
137/2000, prin discriminare se n[elege orice
deosebire, excludere, restric[ie sau preferin[,
pe baza de sex, precum i orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea
recunoaterii, folosin[ei sau exercitrii, n condi[ii
de egalitate, a drepturilor omului i a libert[ilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, n domeniul politic, economic, social i
cultural sau n orice alte domenii ale vie[ii publice,
dispozi[ii aplicabile, ntre altele, i n materie de
acces la func[ii i demnit[i publice (art. 1 pct. 2
lit. c din O.G. nr. 137/2000).
n concret, discriminarea opereaz astfel:
printr-un simplu interviu sus[inut pentru numirea
n D.N.A. i D.l.l.C.O.T., fr criterii prestabilite
98 Ratificat de Romnia prin Legea nr. 30/1994. La
rndul ei, jurispruden[a Cur[ii Europene a Drepturilor
Omului completeaz Conven[ia, formnd un bloc de
conven[ionalitate, ale crei dispozi[ii mai favorabile
sunt aplicabile direct n dreptul romn, potrivit art. 11
i 20 din Constitu[ia Romniei.
99 Este inadmisibil, ntr-un stat de drept, s fie eludat un
concurs de promovare printr-un ,interviu luat, n
principal, de poten[ialul ef ierarhic, fr garan[ia unui
control independent.
100 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea l,
nr. 99 din 8 februarie 2007.
101 Reamintim, n context, i c prin decizia naltei Cur[i
de Casa[ie i Justi[ie nr. Vl/2007, obligatorie potrivit
dispozi[iilor art. 329 alin. 3 teza final din Codul de
procedur civil, s-a admis recursul n interesul legii
i, pentru eliminarea oricrei discriminri, s-a stabilit
c drepturile salariale prevzute n dispozi[iile art. 11
alin. (1) din Ordonan[a de urgen[ a Guvernului nr.
177/2002 privind salarizarea i alte drepturi ale
magistra[ilor, precum i n dispozi[iile art. 28 alin. (4)
din Ordonan[a de urgen[ a Guvernului nr. 43/2002,
modificat prin Ordonan[a de urgen[ a Guvernului
nr. 24/2004, modificat i aprobat, la rndul ei, prin
Legea nr. 601/2004, se cuvin tuturor magistra[ilor, nu
doar procurorilor n discu[ie n prezentul studiu.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 79
i ignorarea Consiliului Superior al Magistraturii,
el udnd trei concursuri consecuti ve de
promovare, un procuror cu grad de parchet de
judectorie, cu 6 ani vechime n func[ie
102
, ob[ine
grad profesional corespunztor Parchetului de
pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie.
Prin ricoeu
103
, toate aceste discriminri se
rsfrng i asupra judectorilor.
7. Propuneri de Iege ferenda pentru
reunificarea statuIui judectoriIor i
procuroriIor i nIturarea discriminrii.
Ca urmare a magnitudinii breei create
jurispruden[ial, n contextul legislativ actual nu
exist nici un mijloc de nlturare a discriminrii,
fiind nevoie, prin urmare, de un impuls exterior
n sensul reaezrii echitabile a componentelor
cari erei magi stra[i l or. Sol u[i a pe care o
preconizm adreseaz deopotriv i alte
probleme eviden[iate passim n cuprinsul
articolului i, ndeosebi, problema unui mijloc
eficient de asigurare a practicii unitare, previzibile
i de calitate. Avem n vedere, binen[eles,
instituirea naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie ca
instan[ de interpretare a legii, nu ca instan[a
ordinar cea mai implicat n procedurile
judiciare. La acest moment, nalta Curte nu are
prghiile efective de asigurare a interpretrii
unitare a legii, fiind sufocat de litigiile de drept
comun, n privin[a crora are o competen[
excedentar, fr a pune la socoteal noile
coduri de procedur care tind s o transforme
n instan[ unic de recurs. n aceste condi[ii,
nu se poate vorbi despre o instan[ suprem,
excep[ional, ci doar despre o instan[ ordinar,
deghizat prin denumire.
Modelul pe care l propunem presupune o
adaptare autohton a modelului american i o
,federalizare a justi[iei la nivelul cur[ilor de apel,
cu posibilitatea unui recurs n interpretare la
instan[a suprem. Sunt astfel rezolvate mai
multe probleme: apropierea justi[iei de cet[ean,
degrevarea sistemului judiciar de o parte
nsemnat de litigii, celeritatea ciclului procesual
complet, asigurarea cu personal de specialitate
la nivelul tuturor instan[elor. Fiind vorba despre
o compunere restrns numeric i orientat strict
interpretativ, s-ar putea ajunge la o selec[ie
ntr-adevr adecvat pentru pozi[ia de judector
la o instan[ suprem, n locul votului secret,
nemotivat, vzut-plcut, din C.S.M..
Totodat, parchetele ar putea fi reorganizate
att teritorial, ct i pe specialit[i, fr a mai
avea relevan[ orgoliul unui grad suprem,
cvasi-inexistent n viitoarea aranjare. Eliminarea
ca reper a gradului suprem ar deschide calea,
n acelai timp, unei egalizri de statut ntre
magistra[ii de la judectorii, tribunale, cur[i de
apel.
102 Discriminarea opereaz, aadar, i n privin[a vechimii
cerute pentru promovare prin metoda DNA/DllCOT (6
ani) fa[ de cei 8 ani impui de art. 44 alin. 1 lit. c) din
Legea nr. 303/2004 pentru promovarea n func[ia de
procuror la Parchetul de pe lng nalta Curte de
Casa[ie i Justi[ie.
103 Exemplificativ, artm c la punctul 11 din Ordinea de
zi solu[ionat de plenul CSM n 13 decembrie 2007
( h t t p : / / w w w. c s m- j u s t . r o / c s m/ l i n k u r i /
14_12_2007__13245_ro.htm) se gsete hotrrea nr.
877/2007 prin care s-a respins cererea formulat de
ctre un judector de tribunal care a solicitat s se
constate c, n urma promovrii n condi[iile legii, a
dobndit de drept gradul profesional corespunztor
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie i, pe cale de consecin[, s i se recunoasc
gradul profesional de judector de curte de apel.
Aceeai nalt Curte de Casa[ie i Justi[ie i-a
recunoscut petentului gradul de procuror corespun-
ztor Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa[ie
i Justi[iea, echivalat automat n practica CSM cu cel
de judector de curte de apel, acesta ob[innd astfel
automat gradul profesional de judector de curte de
apel, fr s participe la concurs, aa cum sunt obliga[i
s participe to[i judectorii. Func[iile n magistratur
sunt relativ uor interschimbabile, n temeiul art. 61
din Legea nr. 303/2004, care prevede c, la cerere
motivat, judectorii pot fi numi[i n func[ia de procuror,
iar procurorii, n func[ia de judector, pe baza unui
simplu interviu n fa[a sec[iei pentru judectori a
Consiliului Superior al Magistraturii n cazul procurorilor
care solicit numirea ca judectori i, respectiv, a
sec[iei pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii n cazul judectorilor care solicit numirea
ca procuror.
80 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
I. Starea de fapt generatoare a conflictului
juridic
R
emunerarea judectorilor i procurorilor,
i ncl usi v a cel or stagi ari , este
reglementat de O.U.G. nr. 27/2006
pri vi nd sal ari zarea i al te drepturi al e
judectorilor, procurorilor i altor categorii de
personal din sistemul justi[iei
104
, astfel:
i. indemniza[ia de ncadrare pentru judectori
i procurori se calculeaz prin nmul[irea valorii
de referin[ sectoriale (stabilit prin lege) cu un
coeficient de multiplicare variabil, stabilit potrivit
vechimii (art. 3 alin. 1).
ii. prin ,vechime se n[elege perioada n care
au fost de[inute diferite func[ii juridice (pct. 2 din
Nota de la finalul O.U.G. 27/2006, cu trimitere la
art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor
105
);
iii. constituie vechime n magistratur peri-
oada n care judectorul, procurorul, personalul
de specialitate juridic prevzut la art. 87 alin. 1
sau magistratul-asistent a ndeplinit func[iile de
judector, procuror, personal de specialitate
juridic n fostele arbitraje de stat, magistrat-
asistent, auditor de justi[ie, judector financiar,
judector financiar inspector, procuror financiar,
procuror financiar inspector i consilier n sec[ia
jurisdic[ional a Cur[ii de Conturi, grefier cu studii
superioare juridice sau personal de specialitate
juridic prevzut la art. 87 alin. 1, precum i
perioada n care a fost avocat, notar, asistent
judiciar, cadru didactic n nv[mntul juridic
superior acreditat, jurisconsult, consilier juridic,
ofi[er de politie judiciara cu studii superioare
juridice, personal de proba[iune cu studii
superioare juridice sau n care a ndeplinit func[ii
de specialitate juridic n lnstitutul de Cercetri
Juridice al Academiei Romane, lnstitutul Romn
pentru Drepturile Omului sau n aparatul Parla-
mentului, Administra[iei Preziden[iale, Guver-
nului, Cur[ii Constitu[ionale, Avocatului Poporului,
Cur[ii de Conturi, Consiliului Legislativ (art. 86
din Legea 303/2004).
De la intrarea n vigoare a noului sistem de
salarizare, se aplic de ctre Ministerul Justi[iei
Practica neunitar in
interpretarea dispozi(iilor
legale privind remunerarea
magistra(ilor stagiari
judector Roxana Maria Lctuu,
Judectoria Sectorului 4 Bucureti,
membru U.N.J.R.
judector IonuJ Militaru,
Judectoria Sectorului 6 Bucureti,
membru U.N.J.R.
The purpose of the Legislator, according to the principle of nondiscrimination, was that of taking
into account the seniority as the single criterion in order to assess the remuneration due to magistrates,
both definitive and junior.
The junior judges have gained a different treatment compared to the junior prosecutors concerning
the assessment of the remuneration, by taking into account, along with the seniority criterion, constant
for its assessment, a complementary and discriminatory criterion, nonexistent in the present legislation.
Besides the different law implementation by the authorities of expenditure (the Ministry of Justice
and Civil Liberties and the General Prosecutors Office, respectively), it must be noticed also the
contradictory caselaw of the Courts that solved the disputes forwarded by the junior judges against
the assessment of the remunation.
104 Publicat n M. Of., Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.
105 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 576 din 29 iunie 2004,
republicat n M. Of., Partea l, nr. 826 din 13
septembrie 2005, cu modificri ulterioare.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 81
i Libert[ilor Cet[eneti la calculul indemniza[iei
judectorilor stagiari o interpretare greit a pct.
3 al Notei la Anexa O.U.G. nr. 27/2006, ceea ce
a condus la un numr impresionant de ac[iuni n
justi[ie, n condi[iile n care Ministerul Public a
adoptat o alt interpretare pe care o considerm
corect.
Pct. 3 al notei la Anexa O.U.G. nr. 27/2006
prevede c "dup validarea examenului de
capacitate, inclusiv n perioada prevzut de art.
31 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, republicat,
j udectori l or i procurori l or l i se apl i c
coeficientul prevzut de lit. A pct. 28. Acelai
coeficient se aplic i judectorilor i procurorilor
definitivi la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonan[e de urgen[, cu o vechime mai mic
de 3 ani.
Autorit[ile care pun n aplicare O.U.G. nr. 27/
2006 pentru judectorii i procurorii stagiari sunt
Ministrul Justi[iei i Libert[ilor Cet[eneti i,
respectiv, Procurorul General al Parchetului de
pe lng nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie (art.
9 din Ordonan[).
Prin ordine ale Procurorului General s-a
acordat coeficientul de multiplicare 13,5 pentru
procurorii stagiari cu peste 3 ani vechime, iar
Ministerul Justi[iei i Libert[ilor Cet[eneti a
refuzat acest lucru pentru judectorii stagiari.
Diferen[a ntre indemniza[iile brute este de
aproximativ 1.350 lei.
II. EvoIu|ia IegisIa|iei privind saIarizarea
magistra|iIor stagiari
Potrivit dispozi[iilor O.U.G. nr. 177/2002
pri vi nd sal ari zarea i al te drepturi al e
magistra[ilor
106
, n sistemul anterior de salarizare
exista o diferentiere expres, dar nejustificat,
ntre magistra[ii definitivi i cei stagiari, conform
coeficien[ilor de multiplicare din tabelul urmtor:
Judectorii, parchete de pe Ing judectorii
25. Preedinte, prim-procuror 13,50
26. Vicepreedinte, prim-procuror adjunct 13,00
27. Preedinte sec[ie, procuror ef sec[ie 12,50
28. Judector, procuror, peste 4 ani vechime 11,50
29 Judector, procuror, 2-4 ani vechime 11,00
Magistra|i stagiari
30. Judector, procuror 1 - 2 ani 7,50
31. Judector, procuror 6 luni - 1 an 6,00
32. Judector, procuror 0 - 6 luni 4,50
Din cauza fap-
tului c n perioada
2004-2006 au exis-
tat numeroase
ac[iuni ale magis-
tra[ilor n care s-a
i nvocat di scri mi -
narea fie fa[ de
col egi di n cadrul
sistemului judiciar,
fi e fa[ de al [i
func[ionari publici, a
fost conceput
O.U.G. nr. 27/2006, prin care s-a urmrit elimi-
narea oricrei discriminri i evitarea unor noi
ac[iuni care ar determina cheltuieli de judecat
i de punere n executare greu de suportat pentru
ordonatorul de credite. Aceast ra[iune a fost
expus n Nota de fundamentare a noului sistem
de remunerare introdus prin O.U.G. nr. 27/2006,
pe care o redm:
,Avnd n vedere c asigurarea salarizrii
adecvate i nediscriminatorii a judectorilor i
procurorilor este prevzut la cap. Vl pct. 3.3
din Planul de ac[iune pentru implementarea
Strategiei de reform a sistemului judiciar pe
perioada 2005 - 2007, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 232/2005, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea l, nr. 273 din 1 aprilie
2005, msur care avea ca termen de finalizare
luna decembrie 2005, [.]
Lund n considerare c actuala gril de
salarizare a judectorilor i procurorilor este
ntemeiat pe vechea reglementare abrogat
prin intrarea n vigoare a Legii nr. 303/2004
privind statutul judectorilor i procurorilor,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, prin care au fost aduse modificri
substantiale ale prevederilor referitoare la cariera
judectorilor i procurorilor cu incident asupra
salarizrii, []
Guvernul Romni ei adopt prezenta
ordonan[ de urgen[.
Din anexa Ordonan[ei a fost eliminat
diferen[ierea categoriilor de magistra[i n definitivi
i stagiari, singurul criteriu obiectiv fiind vechimea
n magistratur, potri vi t coefi ci en[i l or de
multiplicare din tabelul de mai jos.
106 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 924 din 18 decembrie
2002.
8at0ra ca0teIor e care
Ie soI0{Ioaeat
maIstra{II a0 oate
j0stIfIca 4Iferea{IerI 4e
tratameat, secIfIc0I
atrIh0{IIIor aecesIta4
aceeaI retIre I
resoasahIIItate.
82 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Judectorii, parchete de pe Ing judectorii
25. Preedinte, prim-procuror 15,00
26. Vicepreedinte, prim-procuror adjunct 14,50
27. Preedinte sec[ie, procuror ef sec[ie 14,00
28. Judector, procuror, peste 3 ani vechime 13,50
29. Judector, procuror, 2 - 3 ani vechime 9,00
30. Judector, procuror, auditor de justi[ie,
1 - 2 ani vechime 8,00
31. Judector, procuror, auditor de justi[ie,
0 - 1 an vechime 7,00
O.U.G. nr. 177/2002, ce reglementa vechiul
sistem de remunerare a magistra[ilor, prevedea
o indemniza[ie special pentru categoria
judectorilor i procurorilor stagiari care, dup
examenul de capacitate, treceau la treapta
imediat superioar a remunerrii.
O.U.G. nr. 177/2002 era textul legal n vigoare
la data adoptrii Legii nr. 303/2004, astfel c
legea a fcut trimitere n ce privete remunerarea
magistra[ilor, la prevederile acestei ordonan[e,
prin art. 31 alin. 5. Acest articol a preluat
dispozi[iile ordonan[ei referitoare la trecerea la
treapta imediat superioar a magistra[ilor: "n
perioada dintre data validrii examenului de
capacitate i data intrrii n vigoare a actului de
numi re de ctre Preedi ntel e Romni ei ,
judectorii i procurorii care au promovat
examenul de capacitate primesc salariul
corespunztor func[iei imediat superioare celei
de judector sau procuror stagiar. Se remarc
distinc[ia expres ntre magistra[ii stagiari i
definitivi, din moment ce se face referire la o
ierarhie ntre cele dou func[ii, tocmai drept
consecin[ a folosirii principiilor din O.U.G. nr.
177/2002.
Adoptarea O.U.G. nr. 27/2006 a urmrit
schimbarea radical a sistemului anterior de
remunerare neadecvat i nlocuirea acestuia cu
altul n cadrul cruia distinc[ia discriminatorie
magistra[i stagiari - magistra[i definitivi nu mai
este men[inut. Astfel cum am eviden[iat, potrivit
noului sistem, nu mai este prevzut separat
categoria magistra[ilor stagiari. Art. 31 alin. 5 din
Legea nr. 303/2004 fcnd referire la "func[ia
imediat superioar, a rmas astfel fr aplicare
i a fost abrogat ca dispozi[ie contrar, n
conformitate cu art. 41 lit. f din O.U.G. nr. 27/
2006. Potrivit art. 65 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnic legislativ pentru
elaborarea actelor normative
107
, n cazuri
deosebite, n care la elaborarea i adoptarea
unei reglementri nu a fost posibil identificarea
tuturor normelor contrare, se poate prezuma c
acestea au fcut obiectul modificrii, completrii
ori abrogrii lor implicite.
III. De ce era nejustificat diferen|ierea
anterioar?
H.G. nr. 232 din 30 martie 2005 privind
aprobarea Strategiei de reform a sistemului
judiciar pe perioada 2005-2007
108
prevede c
garantarea independen[ei puterii judectoreti
se realizeaz i prin asigurarea remuneratiei
adecvate a magistratilor, respectiv plata
drepturilor salariale ale acestora, aa cum au
fost prevzute de lege i aplicarea acestor
prevederi n mod nediscriminatoriu n toate
sectoarele de activitate.
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie a statuat
prin decizia nr. Vl/2007 din 15 ianuarie 2007 a
Sec[iilor Unite
109
, cu for[a obligatorie dispus de
art. 329 alin. 3 Cod procedur civil, urmtoarele:
,Pn la adoptarea i intrarea n vigoare a
O.U.G. nr. 27/2006 aplicarea textelor de lege
constatate discriminatorii prin hotrrea nr. 185
din 22 iulie 2005 a Consiliului Na[ional pentru
Combaterea Discriminrii a creat o inegalitate
vdit ntre nivelul indemnizatiilor acordate
magistratilor, n contradictie cu principiul egalittii
cettenilor n fata legii, consacrat n art. 16 alin.
(1) din Constitu[ia Romniei, republicat, cu cel
al egalittii de tratament salarial pentru munc
egal, instituit prin art. 23 alin. 2 din Declara[ia
Universal a Drepturilor Omului, precum i cu
cel al interzicerii oricrei discriminri prevzut n
art. 2 din Pactul interna[ional cu privire la dreptu-
rile civile i politice i n art. 14 din Conven[ia
pentru aprarea drepturilor omului i a libert[ilor
fundamentale.
n reglementarea anterioar, criteriul pe baza
cruia s-a fcut aceast distinc[ie, n acordarea
drepturilor remuneratorii men[ionate, l-a repre-
zentat doar luarea n considerare a naturii unor
cauze pe care o parte dintre procurori i
107 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 463 din 24 mai 2004,
republicat n M. Of., Partea l, nr. 777 din 25 august
2004.
108 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 273 din 1 aprilie 2005.
109 Publicat n M. Of., Partea l nr. 327 din 15 mai 2007.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 83
judectori erau desemnati s le solutioneze pe
un anumit parcurs al carierei lor, ceea ce nu a
avut justificare att timp ct specificul atributiilor
de ansamblu pe care le au toti magistratii din
parchete i instantele judectoreti n ntregul
lor, procurori, judectori i magistrati-asistenti la
nalta Curte de Casatie i Justitie necesit
aceeai pregtire de specialitate i experient,
responsabilitate profesional specific
echivalent, precum i risc identic n exercitarea
sarcinilor de serviciu.
ndeplinirea cerin[ei de mbunt[ire substan-
[ial a actului de nfptuire a justi[iei, care impune
criterii noi de competent i performant pentru
toate categoriile de magistrati, nu ar putea fi
asigurat n conditii de inegalitate de tratament
salarial n cadrul acestor categorii, determinate
de o apreciere diferit a implicrii magistratilor
i a responsabilittii lor n nfptuirea actului de
justitie.
Mai mult, folosirea drept criteriu de diferen-
[iere a tratamentului salarial pentru magistra[i,
doar a apartenentei la anumite segmente
restrnse de realizare a justitiei, pe considerentul
c domeniile n care ar activa ar reclama o
specializare particularizat i un risc deosebit,
nu se poate justifica att timp ct varietatea
infinit a situatiilor de coliziune cu legea ce se
pot ivi i a tipului de reactie necesar pentru
asigurarea ordinii de drept presupune eforturi
chiar mai importante i riscuri profesionale mai
accentuate n multe alte cazuri dect cele pentru
care s-a instituit tratamentul salarial preferential
prin dispozitiile la care s-a fcut referire.
Rezult, deci, c distinc[ia ce se face,
[inndu-se seama de apartenen[a magistra[ilor
la categoria celor implica[i n solu[ionarea
cazurilor privind faptele de corup[ie sau de
criminalitate organizat i de terorism ori doar
includerea lor n anumite structuri pe scara
ierarhic este lipsit de justificare obiectiv i
rezonabil, fiind astfel discriminatorie n sensul
art. 2 din Pactul interna[ional cu privire la
drepturile civile i politice i al art. 14 din
Conven[ia pentru aprarea drepturilor omului i
a libert[ilor fundamentale, deoarece nu se poate
demonstra existen[a unui raport acceptabil de
propor[ionalitate ntre mijloacele folosite i scopul
vizat, cu toate particularit[ile lui specifice.
De aceea, pentru eliminarea oricrei
discriminri ntre diferitele categorii de magistrati,
cu profesii implicnd pregtire, experient i
responsabilitti identice, n raport cu gradul
profesional i functia ndeplinit de fiecare, se
impune ca, pentru perioada n care o parte dintre
magistra[i nu au beneficiat de sporul specific de
30% i, respectiv, 40% din indemniza[ia de
ncadrare brut lunar, acei magistra[i s aib
dreptul la ntregirea veniturilor lor salariale cu
acel spor, obliga[ia autorit[ii care nu l-a acordat
tuturor magistra[ilor fiind ntemeiat pe ideea de
rspundere pentru tratament discriminatoriu.
Respectarea dreptului fiecrui cettean la
egalitate de tratament remuneratoriu pentru
aceeai munc, n conditii de responsabilitate
identic, implic obliga[ia fireasc a autorit[ii
care a generat acordarea discriminatorie a
sporului la care s-a fcut referire, de a repara
prejudiciul cauzat categoriei de magistra[i ce a
fost lipsit de echivalentul acelui spor n perioada
n care dispozi[iile ce l reglementau erau n
vigoare.
Din aceast decizie a naltei Cur[i de Casa[ie
i Justi[ie trebuie extras un principiu foarte
important, acela c natura cauzelor pe care le
solutioneaz magistratii (judector sau procuror,
definitiv sau stagiar) nu poate justifica diferentieri
salariale atta timp ct specificul atribu[iilor de
ansamblu pe care le au necesit aceeai
pregtire, responsabilitate profesional specific
echivalent, precum i risc identic n exercitarea
sarcinilor de serviciu.
Prin urmare, la baza diferen[ierii salariale ntre
magistra[i definitivi i stagiari nu poate sta
competen[a limitat a acestora din urm, stabilit
de art. 23 din Legea nr. 303/2004.
Activitatea judectorilor stagiari este mult mai
complex dect se poate considera la prima
vedere, raportndu-ne doar la competen[a
restrns a acestora. Activitatea judectorilor pe
parcursul stagiului, dei particip numai n
edin[e de judecat ce au ca obiect cauzele
limitativ prevzute de art. 23 din Legea nr. 303/
2004, este mult mai complex i presupune o
formare continu, ca i a celorlalti judectori
definitivi, ce nu poate fi exhaustiv. Din acest
punct de vedere, to[i magistra[ii se afl ntr-o
situa[ie identic, fiind interzise discriminrile ntre
magistra[i bazate doar pe natura cauzelor pe
care le judec. Diferen[a dintre judectorii
stagiari i judectorii definitivi este de aceeai
natur cu cea ntre un judector definitiv
desemnat s judece numai cauze de fond funciar
i ceilal[i judectori definitivi din sec[ia civil a
aceleiai judectorii, crora le sunt repartizate
cauze diversificate.
84 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
n conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea
nr. 303/2004 formarea profesional continu a
judectorilor i procurorilor constituie garantia
independentei i impartialittii n exercitarea
functiei. Prin urmare, sfera cauzelor pe care le
judec nu poate constitui un motiv de diminuare
a indemniza[iei unui judector, din moment ce
orice magistrat are obliga[ia legal (garan[ie
i ndependen[ei i i mpar[i al i t[i i ) de a se
perfec[iona cu privire la orice tip de cauz.
IV. Interpretarea actelor normative n
vigoare
Din lectura textului pct. 3 al notei la Anexa
O.U.G. nr. 27/2006 se poate lesne observa c
nu interzice expres acordarea coeficientului 13,5
pentru judectorii stagiari, ci stabilete pur i
simplu c dup definitivat (iar nu ,exclusiv dup
definitivat" sau numai dup definitivat") se aplic
n mod automat coeficientul 13,5, fr a mai fi
luat n calcul condi[ia vechimii.
Interpretnd sistematic dispozi[iile Legii nr.
303/2004 i ale O.U.G. nr. 27/2006, pot fi
identificate urmtoarele situa[ii:
i. Judectorii cu o vechime de peste trei ani
(stagiari sau definitivi) beneficiaz de un
coeficient de multiplicare de 13,5 (lit. A pct. 28
din Anexa O.U.G. nr. 27/ 2006).
ii. Judectorii definitivi, indiferent de vechimea
acestora, deci chiar cu o vechime mai mic de
trei ani , benefi ci az de coefi ci entul de
multiplicare de 13,5 (pct. 3 din nota la Anexa
O.U.G. nr. 27/2006 "acelai coeficient se aplic
i judectorilor i procurorilor definitivi la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonan[e de
urgen[, cu o vechime mai mic de 3 ani ").
iii. Judectorii care au promovat examenul
de capacitate, examen care a fost validat,
beneficiaz de coeficientul de multiplicare de
13,5 chiar nainte de data intrrii n vigoare a
actul ui de numi re, emi s de Preedi ntel e
Romniei i indiferent de vechimea acestora (art.
31 alin. 5 din Legea nr. 303/2004 coroborat cu
pct. 3 al notei la Anexa O.U.G. nr. 27/2006).
110
Ra[iunea pct. 3 teza nti din nota de la finalul
O.U.G. nr. 27/2006 este recunoaterea eforturilor
depuse n formarea profesional i a pozi[iei
magistra[ilor care au promovat examenul de
capacitate nainte de mplinirea termenului de 3
ani. Astfel, judectorii i procurorii al cror
examen de capacitate a fost validat, chiar dac
nu au 3 ani vechime, beneficiaz totui de
coeficientul de multiplicare men[ionat.
Este vorba aadar de o dispozitie favorabil
magistratilor definitivi, iar nu de o condi[ie de
acordare a coeficientului 13,5.
Pentru magistratul stagiar fr alt vechime
asimilat potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004,
perioada de formare ini[ial n cadrul lnstitutului
Na[ional al Magistraturii (21-22 luni) cumulat
cu perioada stagiului (12-14 luni) constituie o
perioad mai mic de trei ani, care nu ar fi
suficient pentru acordarea coeficientului 13,5.
Cu toate acestea, ca o recunoatere a pozi[iei
ctigate de magistrat prin promovarea exa-
menului de capacitate, i se acord acelai
coeficient, indiferent de vechime.
Din cele expuse anterior, rezult urmtoarele
concluzii:
Dac s-ar accepta o interpretare n sensul c
judectorilor stagiari nu le este aplicabil
coeficientul de salarizare 13,5, atunci condi[ia
din lit. A pct. 28 din Anexa la O.U.G. nr. 27/2006
devine inaplicabil.
Magistra[ii care au urmat cursurile lnstitutului
Na[ional al Magistraturii devin la absolvire
judectori stagiari, astfel c nu li s-ar aplica lit. A
pct. 28 din Anex ntruct nu ndeplinesc condi[ia
de a fi definitivi. Dup validarea examenului de
capacitate ns, ar primi coeficientul 13,5
indiferent de vechime.
Magistra[ii ncadra[i direct pe post (art. 33 din
Legea nr. 303/2004) sunt numi[i ntr-o func[ie
de judector definitiv, astfel c vechimea nu este
relevant.
Rezult c n toate situa[iile vechimea nu este
luat n calcul pentru acordarea coeficientului,
ceea ce nseamn c textul de lege astfel
interpretat ar fi inaplicabil, lipsit de con[inut.
V. Eviden|ierea tratamentuIui discrimi-
natoriu
Persoanele care presteaz acelai tip de
munc au dreptul s pri measc aceeai
remunera[ie, n spe[ fiind incidente urmtoarele
dispozi[ii speciale privind nediscriminarea: art.
16 din Constitu[ia Romniei; art. 14 din Con-
ven[ia pentru aprarea drepturilor omului i a
libert[ilor fundamentale; art. 23 alin. 2 din
110 Sent. civ. nr. 1717/19.06.2007 a Cur[ii de Apel
Bucureti, Sec[ia a Vlll-a Contencios administrativ i
fiscal, irevocabil, publicat n Pandectele Romne
nr. 1/2008, cu not de Adriana Nicolae i Ana-Maria
Puiu.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 85
Declara[ia Universal a Drepturilor Omului; art.
2 din Pactul interna[ional cu privire la drepturile
civile i politice; art. 1 alin. 2 lit. e pct. i, alin. 3 i
4 al aceluiai articol; art. 2 alin. 1 i 2; art. 3 lit. a
din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea i
sanc[ionarea tuturor formelor de discriminare.
Ministerul Justi[iei i Libert[ilor Cet[eneti
interpreteaz dispozi[iile O.U.G. nr. 27/2006 n
defavoarea judectorilor stagiari cu vechime mai
mare de 3 ani, afla[i n situa[ie comparabil (dac
nu chiar identic) cu urmtoarele categorii
profesionale:
a. Cu procurorii stagiari, colegi de promo[ie,
numi[i n cadrul Parchetelor de pe lng
judectorii, crora Ministerul Public le acord o
i ndemni za[i e sal ari al corespunztoare
coeficientului 13,5, interpretnd n mod corect
actul normativ;
b. Cu judectorii definitivi, colegi de instan[,
care judec acelai gen de cauze (prevzute de
art. 23 din Legea nr. 303/2004) pe parcursul unei
luni calendaristice i care primesc o indemniza[ie
salarial corespunztoare coeficientului 13,5;
c. Cu judectorii definitivi numi[i conform art.
33 din Legea nr. 303/2004 (admitere direct n
magistratur pentru persoane cu vechime n
domeniul juridic de cel pu[in 5 ani) care primesc
o indemniza[ie salarial corespunztoare
coeficientului 13,5, dei particip pe o perioad
de 6 luni la cursuri de formare profesional n
cadrul lnstitutului Na[ional al Magistraturii, fr
a judeca nici mcar cauzele aflate n competenta
unui judector stagiar;
d. Cu j udectori i stagi ari crora l i s-a
recunoscut anterior n justi[ie dreptul la o
indemniza[ie lunar corespunztoare coefici-
entului 13,5 prin hotrri irevocabile.
Vom dezvolta n paragrafele urmtoare
fiecare situa[ie n parte:
Judectorii i procurorii stagiari se afl n
situa[ii identice, ntruct au aceleai studii juridice
de baz, au absolvit aceeai form de pregtire
specific profesiei lor (lnstitutul Na[ional al
Magistraturii), au aceeai vechime n munc,
asimilat vechimii n magistratur potrivit art. 86
din Legea nr. 303/2004, fac parte din sistemul
judiciar, exercitnd un serviciu public, n calitate
de reprezentan[i ai autorit[ii de stat, i sunt
remunera[i potrivit acelorai dispozi[ii (pct. 28 lit.
A din Anex), cuprinse n acelai act normativ
(O.U.G. nr. 27/2006).
Multitudinea situa[iilor practice n care se pot
gsi magistra[ii confirm principiul enun[at de
instan[a suprem, reprodus anterior la pct. lll al
articolului. Este de notorietate c n sistemul
judiciar exist magistrati definitivi care solutio-
neaz numai cauze de competenta unui
judector stagiar (alctuiesc completul de
judecat ntr-o edin[ de stagiar), fie drept
consecin[ a faptului c nu exist judectori
stagiari n cadrul instan[ei care s conduc
edin[ele de judecat n completele de stagiar,
fie ca urmare unor situa[ii deosebite n care se
afl judectorii definitivi.
Pentru a observa situa[iile nedrepte la care
se poate ajunge n practic, oferim urmtorul
exemplu:
X i Y sunt colegi la Facultatea de Drept, iar
ulterior avocati, pe o perioad de 5 ani.
X promoveaz concursul de admitere direct
n magistratur (art. 33 alin. 1-3 din Legea nr.
303/2004) i este numit judector definitiv la
judectoria Z.
Y urmeaz cursurile Institutului National al
Magistraturii (art. 15 din Legea nr. 303/2004) i
este numit la absolvire judector stagiar tot la
Judectoria Z.
Cei doi colegi de facultate, acum colegi de
instant, cu aceeai vechime n magistratur
(calculat potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004),
judec acelai tip de cauze, pe un complet de
stagiar.
Cu toate acestea, aplicnd rationamentul
Ministerului Justitiei i Liberttilor Cetteneti,
ntre acetia exist diferente care ar justifica
acordarea unor indemnizatii salariale diferite,
dei ambii au aceeai pregtire (facultatea de
drept), ambii au devenit magistrati printr-una din
cile prevzute de lege, ambii au aceeai
vechime n magistratur, judec acelai gen de
cauze, au acelai gen de atributii n instant
.a.m.d.
Mai mult, conform art. 33 alin. 13 din Legea
nr. 303/2004, dup numirea n func[ia de
judector sau procuror, persoanele prevzute la
alin. 1, 5, 7 i 8 sunt obligate s urmeze, pe o
peri oad de 6 l uni , un curs de formare
profesional n cadrul lnstitutului Na[ional al
Magistraturii care va cuprinde n mod obligatoriu
elemente de drept comunitar. Aceste persoane
sunt numite n func[ii de magistrat definitiv, iar
n perioada de 6 luni nu desfoar activitate de
judecat n instan[ele n care au fost numite, dar
primesc totui o indemniza[ie brut lunar
corespunztoare vechimii n magistratur de
peste 3 ani (coeficient 13,5), de unde rezult nc
86 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
o dat c nu constituie motiv de diferentiere
salarial participarea efectiv la judecat i cu
att mai putin natura cauzelor judecate.
Pentru exemple de practic judiciar vom lua
n considerare numai procesele existente la
nivelul Cur[ii de Apel Bucureti (Sec[ia a Vlll-a
de contencios administrativ i fiscal), unde au
fost solu[ionate diferit ac[iuni avnd acelai
obiect. Prin sentin[ele civile nr. 1717/19.06.2007
(anterior citat), nr. 1031/17.04.2007, nr. 1548/
20.05.2008, nr. 2385/23.09.2008, nr. 3007/
5.11.2008 (nepublicate) s-au admis ac[iunile
reclaman[ilor i a fost obligat Ministerul Justi[iei
i Libert[ilor Cet[eneti la emiterea unor ordine
corespunztoare coeficientului 13,5.
Prin sentin[ele civile nr. 602/26.02.2007, nr.
1654/13.06.2007, nr. 1879/18.06.2008, nr. 1552/
21.05.2008, nr. 2347/ 17.09.2008 pronun[ate de
Curtea de Apel Bucureti, au fost respinse
ac[iunile reclaman[ilor. n esen[, argumentele
care stau la baza acestor hotrri privesc
,diferen[a de statut dintre magistra[ii stagiari i
cei definitivi, care reprezint un criteriu de
diferen[iere nediscriminatoriu. n privin[a
tratamentului discriminatoriu, s-a apreciat c
acesta ,poate fi nlturat nu numai prin acordarea
judectorilor stagiari a unor drepturi care le-au
fost recunoscute procurorilor stagiari, ci i prin
obligarea la restituirea sumelor ncasate nelegal
de procurori, urmare a unei interpretri eronate
a legii.
Dei n sistemul nostru de drept jurispruden[a
nu este un izvor de drept, conform jurispruden[ei
Cur[ii Europene a Drepturilor Omului (a crei
aplicabilitate este obligatorie potrivit art. 20 din
Constitu[ia Romniei) jurisprudenta divergent
a aceleiai instante poate conduce la
constatarea nclcrii articolului 1 din Primul
Protocol Aditional combinat cu articolul 14 din
Conventie.
n cauza Beian c. Romniei
111
, Curtea a
constatat c la data judecrii cauzei, n anul
2004, a existat o jurisprudent neunitar n
aplicarea Legii nr. 309/2002 att la nivel na[ional,
ct i la nivelul instan[ei supreme, reamintind c,
dei divergen[ele de jurispruden[ sunt inerente
oricrui sistem de drept, totui, instan[ei supreme
i revine rolul de a regla aceste contradic[ii.
Astfel, instan[a european a statuat c,
divergen[ele de jurispruden[, care priveau n
mod strict interpretarea i aplicarea legii, s-au
datorat instan[ei supreme, iar faptul c aceste
divergen[e existau chiar la nivelul acestei
instan[e, este contrar principiului siguran[ei
raporturilor civile care reprezint unul din
elementele fundamentale ale statului de drept.
Or, avnd n vedere faptul c hotrrile pronun-
[ate n acest gen de cauze erau irevocabile
potrivit art. 36 alin. 2 din O.U.G. nr. 27/2006,
Curtea de Apel este asimilat unei veritabile
instante de casatie.
112
n plus, Curtea european, observnd c n
alte cauze similare, instan[a suprem a acordat
altor persoane drepturile prevzute de Legea nr.
309/2002, a apreciat c reclamantul avea o
sperant legitim de a obtine recunoaterea
creantei sale. n concluzie, fa[ de divergen[ele
din jurispruden[ existente la nivelul instan[ei
supreme, i subliniind c articolul 14 din
Conven[ie are caracter exemplificativ, iar nu
limitativ, a constatat nclcarea i articolului 1
din Primul Protocol Adi[ional combinat cu articolul
14 din Conven[ie.
Situa[ia judectorilor stagiari este mult mai
grav dect cea din cauza Beian c. Romniei,
din moment ce pe lng jurispruden[a
contradictorie a Cur[ii de Apel - o alt autoritate
a statului aplic diferit aceeai lege de 2 ani.
Att Ministerul Public, ct i Ministerul Justi[iei
i Libert[ilor Cet[eneti reprezint autoritti ale
statului n sensul Conven[iei, iar procurorii
stagiari i judectorii stagiari au acelai statut,
fiind ntr-o situatie identic.
ntr-o cauz recent, tefan i tef c.
Romniei
113
, Curtea european a analizat din
nou problema jurispruden[ei neunitare din prisma
111 C.E.D.O., hotrrea din 6 decembrie 2007 n cauza
Beian c. Romniei, cererea nr. 30658/05, publicat n
M. Of., Partea l, nr. 616 din 21 august 2008.
112 Printr-o interpretare istorico-teleologic, considerm
c au fost modificate implicit dispozi[iile O.U.G. nr. 27/
2006 prin art. l alin. 2 din O.U.G. nr. 75/2008 privind
stabilirea de masuri pentru solu[ionarea unor aspecte
financiare n sistemul justi[iei, publicat n M. Of.,
Partea l, nr. 462 din 20 iunie 2008, conform cruia
recursul mpotriva hotrrilor pronun[ate in prima
instan[a de cur[ile de apel se judec de nalta Curte
de Casa[ie i Justi[ie, dispozi[ie aplicabil i proceselor
n curs de judecat, ncepute sub legea anterioar (art.
ll alin. 1). Art. l i ll au fost ns declarate necon-
stitu[ionale prin decizia Cur[ii Constitu[ionale a
Romniei nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicat n
M. Of., Partea l nr. 73 din 06 februarie 2009.
113 C.E.D.O., hotrrea din 27 ianuarie 2009 n cauza
tefan i tef c. Romniei, cereriIe nr. 24428/03 i
nr. 26977/03, www.echr.coe.int.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 87
art. 6 din Conven[ie. Reamintind c divergen[ele
de jurispruden[ constituie, prin natura lor, o
consecin[ inerent oricrui sistem judiciar
compus dintr-un ansamblu de instan[e de fond,
fiecare avnd o anumit competen[ teritorial,
Curtea a apreciat c jurispruden[a divergent n
cadrul instan[ei supreme a [rii, constituie o surs
de insecuritate juridic, aducnd astfel atingere
principiului securit[ii juridice i reducnd
ncrederea public n sistemul judiciar.
n aceast cauz, Curtea a constatat c
ntr-o serie de hotrri Curtea Suprem de
Justi[ie a interpretat dispozi[iile Legii nr. 51/1995
ca dnd consilierilor juridici cu peste 10 ani
vechime dreptul de a fi primi[i n profesia de
avocat fr examen de admitere. Cu toate
acestea, contrar jurispruden[ei sale constante
ce confirma acest drept, Curtea Suprem a
adoptat o solu[ie diametral opus n cauzele
reclaman[ilor. Cele dou hotrri din 30 ianuarie
2003 nu ar putea fi calificate ca un reviriment de
jurispruden[ n baza unei noi interpretri a legii.
Curtea Suprem nu a explicat n niciun fel
motivele schimbrii pozi[iei sale, iar ulterior a
revenit la jurispruden[a sa anterioar constant.
n acest context, cele dou hotrri ce nu
recunoteau celor doi reclaman[i dreptul de a
beneficia de dispozi[iile Legii nr. 51/1995 apar
ca fiind singulare i arbitrare.
Curtea de la Strasbourg a statuat c
aceast incertitudine jurispruden[ial ce a
antrenat respingerea ac[iunilor reclaman[ilor, la
care se adaug lipsa unui mecanism apt s
asigure coeren[a practicii chiar n cadrul instan[ei
supreme, a avut ca efect lipsirea reclaman[ilor
de dreptul de a se nscrie n profesia de avocat
fr examen, dei altor persoane, ce se gseau
ntr-o situa[ie similar, le fusese recunoscut acest
drept.
Hotrrea Cur[ii Europene a Drepturilor
Omului n cauza Driha c. Romniei
114
privete
efectele jurisprudentei neunitare la nivelul
Curtilor de Apel. n aceast cauz Curtea a
constatat nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1
Adi[ional la Conven[ie ca urmare a impozitrii
sumei primite de petent n temeiul Legii nr. 138/
1999, cu ocazia trecerii sale n rezerv i a art.
14 din Conven[ie combinat cu art. 1 din Pro-
tocolul nr. 1 ca urmare a faptului c al[i militari
care au fost trecu[i n rezerv au beneficiat de
ajutor neimpozabil.
Curtea a constatat c suma pe care petentul
ar fi trebuit s o ncaseze cu titlu de ajutor,
reprezint un "bun n sensul Conven[iei, iar
ingerin[a constnd n re[inerea unui procent cu
titlu de impozit nu era prevzut n lege,
interpretarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 dat
de Curtea de Apel Oradea, n sensul c suma
ar fi impozabil, fiind greit. Astfel, art. 31 din
Legea nr. 138/1999, n redactarea pe care o avea
la momentul la care petentul a fost trecut n
rezerv, prevedea clar c nu sunt impozitate
ajutoarele primite cu ocazia trecerii n rezerv.
Acest text nu a fost abrogat de art. 86 din O.U.G.
nr. 73/1999, ci doar modificat mai trziu,
respectiv n data de 14 septembrie 2000, cnd
a fost aprobat ordonan[a de urgen[. n plus,
pn n anul 2002, instan[ele interne au
interpretat art. 31 din Legea nr. 138/1999 n mod
constant n sensul neimpozitrii, ceea ce
confirm caracterul previzibil al normei care
prevedea neimpozitarea i cu toate acestea
Curtea de Apel Oradea a constatat caracterul
impozabil al ajutorului acordat petentului.
Nici faptul c nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
a interpretat acest text n dou decizii n sensul
c ajutorul ar fi impozabil nu nltur caracterul
previzibil al normei care prevedea neimpozitarea
avnd n vedere faptul c aceast interpretare
este n mod evident contrar prevederilor
exprese i explicite ale legii i este contrar att
propriei jurispruden[e a nalta Curte de Casa[ie
i Justi[ie, ct i jurispruden[ei celorlalte instan[e
interne. Curtea a concluzionat c ingerin[a este
n mod evident ilegal prin raportare la dreptul
intern i incompatibil prin urmare cu prevederile
art. 1 din Protocolul nr. 1
n primul rnd, art. 1 din Protocolul nr. 1
impune ca ingerinta s fie legal, iar Curtea a
statuat c poate verifica dac temeiul juridic
i nvocat de Guvern sati sface exi gen[el e
Conven[iei n privin[a calittii legii, fcnd
trimitere la hotrrea n cauza Dominici c. Italiei.
Principiul legalit[ii presupune ca normele de
114 C.E.D.O., hotrrea din 21 februarie 2008 n cauza
Driha c. Romniei, cererea nr. 29556/02; Hotrri
repetitive disponibile pe www.echr.coe.int: hotrrea
din 8 iulie 2008 n cauza Tar Lung c. Romniei,
cererea nr. 26831/03; hotrrea din 21 octombrie 2008
n cauza Iacob Popa c. Romniei, cererea nr. 34768/
04; hotrrea din 21 octombrie 2008 n cauza Miron
Rotaru c. Romniei, cererea nr. 14566/05.
88 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
drept intern s fie suficient de accesibile, precise
i previzibile (hotrrile n cauzele Hentrich c.
FranJei
115
sau Lithgow i alJii c. Marii
Britanii
116
). Prin urmare, a verificat dac
interpretarea dat de Curtea de Apel satisface
cerin[ele Conven[iei, re[innd fr echivoc c
nimic nu sus[inea concluzia instan[ei interne c
prima ar fi impozabil, fa[ de claritatea normei
juridice (paragraful 31 din hotrre).
Curtea a remarcat jurisprudenta vdit con-
tradictorie a naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie i
a tribunalelor sau cur[ilor de apel i a decis c
solu[iile contrare nu pot influen[a aprecierea sa
cu privire la claritatea textului de lege (paragraful
32).
Drept urmare, Curtea a statuat c ingerinta
este vdit ilegal i incompatibil cu dreptul la
respectarea propriet[ii, astfel c nu a mai
analizat propor[ionalitatea msurii, constatnd
c a fost nclcat art. 1 din Protocolul 1.
n analiza nclcrii art. 1 din Protocolul 1
coroborat cu art. 14 din Conven[ie, Curtea a
constatat c, spre deosebire de reclamant, al[i
militari trecu[i n rezerv au beneficiat de o prim
care nu a fost impozitat.
Reamintind c potrivit jurispruden[ei Cur[ii
Europene a Drepturilor Omului, discriminarea
const n tratarea ntr-o manier diferit, fr
justificri obiective i rezonabile, a persoanelor
aflate n situa[ii comparabile, cu precizarea c
enumerarea din art. 14 are caracter indicativ i
nu limitativ, Curtea a re[inut c autorit[ile interne
nu au oferit nici o justificare pentru tratamentul
diferen[iat, concluzionnd c a fost nclcat i
art. 14 din Conven[ie coroborat cu art. 1 din
Protocolul nr. 1.
No[iunea de discriminare cuprinde cazurile n
care un grup se vede mai bine tratat dect altul
fr justificare adecvat, dei se recunoate
ambelor grupuri un statut egal.
Ordonatorul de credite este obligat s
respecte principiul nediscriminrii n cadrul
rela[iilor de munc, consacrat de art. 5 din Legea
nr. 53/2003 privind codul muncii
117
, care interzice
faptele de excludere, deosebire, restric[ie sau
preferin[, ntemeiate ,n mod aparent pe alte
criterii dect cele prevzute la alin. 2, dar care
produc efectele unei discriminri directe. Sunt
incidente totodat prevederile potrivit art.1 alin.
2 lit. e pct. i; alin. 3 i 4 din O.G. nr. 137/2000
privind prevenirea i sanc[ionarea tuturor
formel or de di scri mi nare, potri vi t crora
persoanele care presteaz acelai tip de munc
au dreptul s primeasc acelai salariu.
Ca i reclaman[ii din cauzele Driha c.
Romniei sau Beian c. Romniei, judectorii
stagiari au un ,bun n sensul Conven[iei
constnd n speran[a legitim c li se va
recunoate dreptul la indemniza[ia salarial
calculat n func[ie de coeficientul 13,5.
Aceast speran[ l egi ti m rezul t di n
claritatea textului de lege (art. 3 alin. 1 din O.U.G.
nr. 27/2006 i pct. 2 al notei de subsol la Anexa
ordonan[ei, coroborate cu art. 86 din Legea nr.
303/2004), dar i din mprejurarea c Ministerul
Public acord i n prezent (perioada 2006-2009)
colegilor lor procurori stagiari cu vechime n
magistratur de peste 3 ani o indemniza[ie
salarial corespunztoare coeficientului 13,5.
n plus, sentin[ele civile irevocabile ale Cur[ii
de Apel Bucureti privind al[i judectori stagiari
fundamenteaz concluzia c beneficiaz de un
,bun protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1.
Curtea de la Strasbourg a fost sesizat cu
mai multe plngeri aflate n faza premergtoare
a admisibilit[ii, urmnd a analiza aceleai
condi[ii ca n cauzele Beian sau Driha, iar n
aprecierea noastr textul notei de subsol pe care
l invoc Ministerul Justi[iei i Libert[ilor
Cet[eneti nu va fi att de clar pe ct se
pretinde.
Facem trimitere la ra[iunile modificrii
legislative (nota de fundamentare a ordonan[ei),
dar i la interpretarea de la pct. lV din prezentul
studiu, de unde rezult c pct. 3 de la nota de
subsol instituie o favoare i c textul su nu este
univoc pentru a fi interpretat n defavoarea
magistra[ilor stagiari, fa[ de claritatea i
previzibilitatea celorlalte texte din acelai act (art.
3 alin. 1 i pct. 2 din nota de subsol la Anexa a
O.U.G. nr. 27/2006), din care rezult n ce mod
se calculeaz vechimea i care este coeficientul
corespunztor unei anumite vechimi.
Statul romn are mpotriva sa i jurispruden[a
neunitar a Cur[ii de Apel, iar gravitatea acestei
mprejurri care va conduce la o condamnare
pe terenul art. 6 din Conven[ie sau al art. 1 din
Protocolul nr. 1 rezid n faptul c hotrrile sunt
115 C.E.D.O., hotrrea din 22 septembrie 1994 n cauza
Hentrich c. Frantei, seria A nr. 296-A, p. 1920, par. 42.
116 C.E.D.O., hotrrea din 8iulie 1986 n cauza Lithgow
i altii c. Marii Britanii, seria A nr. 102, p. 47, par. 110.
117 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 72 din 5 februarie
2003.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 89
pronun[ate n ultim instan[, Curtea de Apel fiind
o veritabil instant de casatie.
n privin[a art. 14 din Conven[ie coroborat cu
art. 1 din Protocolul nr. 1, chiar dac aceast
inconsecven[ a jurispruden[ei ar fi suficient,
cu siguran[ Curtea european va remarca
tratamentul diferen[iat la care sunt supuse dou
categorii de persoane aflate n situa[ie identic,
respectiv judectorii stagiari i procurorii stagiari.
Ministerul Justitiei i Liberttilor Cetteneti
nu se poate delimita de Ministerul Public,
invocnd ,n aprare c acesta aplic greit
legea, pentru c modul de aplicare de ctre
parchet a aceleiai legi de salarizare, pe lng
faptul c n mod clar confirm interpretarea dat
de judectorii stagiari, este de natur a nate
discriminri.
Ne este greu de imaginat cum va justifica
statul romn legitimitatea diferen[ierii categoriilor
la care am fcut referire, mai ales c exist un
recurs n interesul legii care statueaz c natura
cauzelor judecate nu poate determina diferente
salariale, iar din alte puncte de vedere nu exist
absolut nicio diferen[ ntre magistra[ii stagiari
i cei definitivi.
Din aceast expunere nu rezult dect
caracterul vdit discriminatoriu al modului n care
este aplicat ordonan[a de salarizare de ctre
Ministerul Justi[iei i Libert[ilor Cet[eneti, cu
att mai grav cu ct di n nsi nota de
fundamentare a ordonan[ei rezult c aceasta
a fost conceput pentru a elimina discriminrile
(drept dovad c nu s-a mai pstrat n anex o
sec[iune rezervat magistra[ilor stagiari). Or, se
pare c ra[iunea legii se pierde tocmai drept
consecin[ a faptului c vechea clasificare a
rmas imprimat pe retina ordonatorului de
credite.
Pentru rezolvarea acestei situa[ii contra-
dictorii, este necesar a fi luat n considerare
vechimea artat n art. 86 din Legea nr. 303/
2004 ca vechime n magistratur, precum i
recunoaterea consecin[elor ce decurg din
aceast recunoatere. Obiectivul legiuitorului, n
conformitate cu principiul nedriscriminrii, a fost
acela este de a considera vechimea n func[ie
unic criteriu n delimitarea remunera[iilor magis-
tra[ilor, pentru ambele categorii de magistra[i,
att definitivi, ct i stagiari, ceea ce impune i
o aplicare efectiv a acestuia.
Fa[ de jurispruden[a contradictorie a instan-
[elor judectoreti, apreciem c se impune
formularea unui recurs n interesul legii n temeiul
art. 329 C.pr.civ.
118
i a art. 25 lit. a din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciar
republicat, de ctre Procurorul General (art. 63
lit. f din Legea nr. 304/2004) sau de ctre colegiul
de conducere al Cur[ii de Apel Bucureti cu
propunerea de a se pronun[a o decizie prin care
s se asigure interpretarea i aplicarea unitar
a dispozi[iilor O.U.G. nr. 27/2006, n sensul c
pentru acordarea coeficientului de multiplicare
13,5 prevzut la lit. A pct. 28 din Anexa la O.U.G.
nr. 27/2006 nu trebuie ndeplinit cumulativ
conditia promovrii examenului de capacitate,
ci doar conditia vechimii n magistratur de 3
ani, calculat potrivit art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr.
27/2006 i pct. 2 al notei de subsol la Anexa
ordonantei, coroborate cu art. 86 din Legea nr.
303/2004.
118 Astfel cum a fost modificat prin art. l pct. 130 din O.U.G.
nr. 138/2000, aprobat prin Legea nr. 219/2005.
90 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
I. Principii
A
dunarea General a OrganizaJiei
NaJiunilor Unite, lund n considerare
necesitatea de a se acorda o deosebit
aten[ie rolului judectorilor n cadrul sistemului
justi[iei i importan[ei selec[iei, pregtirii i
conduitei profesionale a acestora, a aprobat prin
RezoluJiile nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 i
40/146 din 13 decembrie 1985 Principiile
Fundamentale privind IndependenJa
Judectorilor, adoptate de ctre Congresul
al VII-lea al NaJiunilor Unite. Statele membre
au obl i ga[i a de a asi gura i promova
independen[a justi[iei, [innd seama de aceste
principii i respectndu-le, n cadrul legisla[iei i
practicii lor na[ionale.
Potrivit acestor Principii ,cei selecta[i pentru
func[iile de judector vor fi persoane integre i
competente, avnd pregtire adecvat sau
calificare juridic. Orice metod de selec[ie a
judectorilor va fi elaborat astfel nct s nu
permit numirile pe motive necorespunztoare.
La selectarea judectorilor nu se vor face
discriminri pe criterii de ras, culoare, sex,
religie, opinii politice sau de alt natur, origine
etnic sau social, stare material, natere sau
statut; o excep[ie care nu va fi considerat
discriminatorie este condi[ia ca un candidat la
func[ia de judector s fie cet[ean al statului
respectiv (pct. 10). ,Promovarea judectorilor,
oriunde exist un astfel de sistem, se va baza
pe factori obiectivi, cu precdere pe competen[,
integritate i experien[ (pct.13).
Recomandarea nr. 94 (12) a Comitetului de
minitri ctre statele membre privind
independenJa, eficienJa i rolul judectorilor
(adoptat de Comitetul de Minitri n data de 13
octombrie 1994) ndrum guvernele statelor
membre s adopte sau s rentreasc toate
msurile necesare pentru a promova rolul
judectorilor ca indivizi i a sistemului judiciar n
ansamblul su i, n particular, pentru a le statua
independen[a i eficien[a, prin implementarea
unui numr de principii.
Primul principiu enun[at (l) este cel al respec-
trii, promovrii i protejrii independen[ei
judectorilor, n asigurarea cruia toate deciziile
care privesc cariera profesional a judectorilor
trebuie s aib n vedere criterii obiective, iar
selec[ia i cariera judectorilor trebuie s se
Recrutarea magistra(ilor -
garan(ie principal a
independen(ei acestora
judector Roxana Maria Lctuu,
Judectoria sectorului 4 Bucureti,
membru UNJR
judector Angelica Cruceanu,
Judectoria Focani,
membru UNJR
The training of a body of magistrates responding to the actual and optimum profil of the magistrate
is a desideratum and its achievement is necessary in order to fulfill the actual needs of the system.
The valuation of the professional knowledges and of the competence can only be done through
the competition which is a transparent and undiscriminating method. The lack itself of the valuation of
knowledges, together with the lack of a professional initial training, create and sustain in a major part
the unfavourable perception of the litigants about the professional competence of the magistrates
and about the quality ot the act of justice.
The admission at the I.N.M. gathers the conditions of the limpid procedure and of its impartiality,
also that of the existence of some admission criteria precisely regulated. The system of the selection
of the magistrates has to put the accent on the capacity of interpreting and applying the law and on
the existence of a logic, structured thinking and the initial training is imperatively necessary, irrespective
of the chosen admission method in magistracy and of the existence or no-existence of the former
professional experience.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 91
bazeze pe merite, avnd n vedere evalurile,
integritatea, abilit[ile i eficien[a. Autoritatea
competent n materia selec[iei i a promovrii
judectorilor trebuie s fie independent de
guvern i de administra[ia public. Pentru a
garanta i ndependen[a acestei a, trebui e
prevzute dispozi[ii exprese pentru a se asigura,
desemnarea membrilor respectivei autorit[i de
ctre puterea judectoreasc nsi, aceasta din
urm fiind cea n msur s decid asupra
regulilor de procedur ale desemnrii.
Al treilea principiu (lll) enun[ o cerin[
imperativ pentru asigurarea independen[ei
magistra[ilor, respectiv existen[a unor condi[ii de
munc adecvate: ,pentru a crea condi[ii adecvate
de munc, ce permit judectorilor s lucreze n
mod eficient, este absolut necesar s se
recruteze un numr suficient de judectori i s
l i se permi t acestora s dobndeasc
pregtirea profesional necesar (spre exemplu,
stagii practice n instan[e i, dac e posibil, pe
lng alte autorit[i i institu[ii) naintea numirii
i n cursul carierei lor. Aceast pregtire trebuie
s fie gratuit pentru judector i s pun accent
mai ales pe legisla[ia recent i pe jurispruden[.
n ceea ce privete criteriul competen[ei profe-
sionale, din ansamblul reglementrii interna-
[ionale se desprinde ideea c acesta trebuie s
prevaleze, referirile la acest criteriu fiind repetate,
astfel: la punctul llll.1.c se arat c este absolut
necesar ,s se prevad o structur a carierei
bine definit pentru a se recruta i men[ine
judectori competen[i.
n aplicarea Recomandrii nr. R (94) 12,
Consiliul Consultativ al Judectorilor Europeni
(n continuare, CCJE) a elaborat Avizul nr. 1/
2001 referitor la standardele privind inde-
pendenJa puterii judectoreti i inamo-
vibilitatea judectorilor n care se arat c
independen[a magistra[ilor nu este o prerogativ
sau un privilegiu n propriul lor interes, ci n
interesul statului de drept i al celor care caut
i doresc nfptuirea justi[iei.
CJCE a constatat c la nivelul statelor
membre exist o mare diversitate a metodelor
prin care sunt numi[i judectorii, observnd
totodat c exist o unanimitate evident
referitoare la faptul c numirile trebuie s fie
,bazate pe merit i efectuate conform unor
criterii obiective, orice considerente politice fiind
inadmisibile.
Orice criterii obiective care caut s
garanteze c recrutarea i cariera judectorilor
se bazeaz pe
merit, [innd cont de
pregtirea profe-
sional, integritate,
capacitate i efici-
en[ nu pot fi defi-
nite dect n termeni
generali. Se urm-
rete n primul rnd
conferi rea unui
con[inut aspira[iilor generale spre ,numirea pe
baza de merit i ,obiectivism, alinierea teoriei
la realitate.
Avizul cuprinde o analiz comparat a
principalelor modalit[i de numire a judectorilor,
constatndu-se diferen[e majore ntre sistemul
de drept continental, n care, de regul, numirea
se face n urma promovrii unui concurs, i
sistemul de drept anglo-saxon, n care, de
regul, judectorii sunt numi[i din rndurile
practicienilor cu experien[. Standardele
obiective se impun nu numai pentru a exclude
influen[ele politice, ci i pentru a preveni riscul
apari[iei favoritismului, conservatorismului i a
,nepotismului, care exist n msura n care
numirile sunt fcute ntr-o maniera nestructurat.
S-a remarcat, de asemenea, c n majoritatea
statelor membre nu sunt definite expres aceste
criterii. Dei experien[a profesional corespun-
ztoare este o condi[ie important pentru
promovare, CCJE a considerat c vechimea n
munc, n lumea modern, nu mai este general
acceptat ca principiu dominant de determinare
a promovrii.
n opinia CJCE, s-ar impune ca autorit[ile
din fiecare stat membru responsabile cu numirile
i propunerile de numire i promovare s
introduc, s publice i s pun imediat n
aplicare criterii obiective n scopul de a se asigura
c selectarea i promovarea judectorilor se fac
pe baz de merit, [innd cont de calificarea
profesional, integritate, capacitate i eficien[.
De asemenea, se mai arat c vechimea n
munc nu trebuie s fie principiul care guver-
neaz promovrile, precizndu-se n acelai timp
c o experien[ profesional adecvat este
relevant, iar condi[iile legate de anii de
experien[ pot asigura principiul independen[ei.
Avizul nr. 10 din 23 noiembrie 2007 al
Consiliului consultativ al Judectorilor
Europeni referitor la Consiliul Magistraturii
n serviciul societ[ii, aduce precizri importante
0oac0rs0I oraaItat Ia
staa4ar4e rI4Icate
treh0Ie s coastIt0Ie,
a mo4 efectIv,
rIacIaIa mo4aIItate
4e a4mItere a
maIstrat0r.
92 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
legate de atribu[iile autorit[ii independente de
executiv i legislativ, nsrcinate cu selec[ia,
numirea i promovarea judectorilor]. Se arat
c, pentru a men[ine independen[a sistemului
judiciar, este esen[ial ca selec[ia i promovarea
judectorilor s se fac n mod independent de
preferin[, de ctre Consiliul Magistraturii, cu
excluderea competen[ei puterii legislative sau
executive.
Avizul eviden[iaz caracteristicile necesare
procedurii de numire a magistra[ilor: transpa-
ren[ total n privin[a condi[iilor de selec[ie prin
difuzarea criteriilor de numire i promovare,
sel ec[i e bazat pe meri tel e candi da[i l or,
apreciate dup calificri, competen[, integritate,
spirit de independen[, impar[ialitate i eficien[,
deschiderea procedurilor de numire unei sfere
ct mai largi de candida[i reprezentativi pentru
comunitate
119
.
Carta European cu privire la statutul
judectorilor, adoptat n cadrul unei reuniuni
organizate de ctre Consiliul Europei n 1998,
referindu-se la procedura de selec[ie i numire
a magistra[ilor, prevede c selectarea i
recrutarea judectorilor trebuie efectuate de
ctre o instan[ sau comisie independent i
trebuie s se bazeze pe capacitatea acestora
de a aprecia liber i impar[ial situa[iile judiciare
cu care se confrunt i de a aplica dreptul n
spiritul respectrii demnit[ii persoanelor.
n reglementarea statutului judectorilor,
trebuie s fie prevzute condi[iile n care este
garantat aptitudinea de a exercita func[iile
judiciare specifice, artndu-se cerin[ele crora
trebuie s le corespund diplomele ob[inute sau
experien[a anterioar i fie asigurat candida[ilor
selec[iona[i pregtirea pentru exercitarea
efectiv a func[iilor lor, prin instruire adecvat
care i revine statului.
Nu numai statutul i cariera judectorilor au
constituit o preocupare pentru organismele
europene i interna[ionale, ci i statutul i
modalit[ile de selec[ie i numire a procurorilor,
n consi derarea acel orai pri nci pi i . n
Recomandarea nr. 19 (2000) a Comitetului de
Minitri al Consiliului Europei ctre statele
membre privind rolul procurorului n sistemul
judiciar penal, adoptat n data de 6 octombrie
2000, se arat c statele trebuie s ia msuri
pentru ca recrutarea, promovarea, transferul
procurorilor s aib loc conform unor proceduri
echitabile i impar[iale care s permit evitarea
oricrui element ce ar putea s favorizeze
interese specifice sau de grup i s exclud orice
form de discriminare bazat pe sex, ras,
culoare, limb, religie, opinii politice sau orice
alt opinie, origine na[ional sau social,
apartenen[ la o minoritate na[ional, avere,
natere sau orice alt situa[ie. Desfurarea
carierei, promovarea i mobilitatea procurorilor
trebuie s se bazeze pe criterii transparente i
obiective cum ar fi competen[a i experien[a.
Congresul al Vlll-lea al Organiza[iei Na[iunilor
Uni te pentru preveni rea cri mi nal i t[i i i
tratamentul i nfractori l or (27 august 7
septembrie 1990) a adoptat Liniile directoare
privind rolul procurorilor:
Acestea au enun[at ca principiu esen[ial
necesitatea ca procurorii s dobndeasc
calificrile profesionale pentru ndeplinirea
atribu[iilor prin metode de recrutare mbunt[ite,
prin formare juridic i profesional i prin
punerea la dispozi[ia lor a tuturor mijloacelor
necesare pentru buna ndeplinire a rolului lor n
combaterea i nfrac[i onal i t[i i . Aceste l i ni i
directoare au fost formulate pentru a ajuta statele
membre n ndeplinirea sarcinilor de a asigura
i a promova eficacitatea, impar[ialitatea i
echitatea procurorilor n cauzele penale i trebuie
respectate i luate n considerare de ctre
119 ,Dac se poate admite c, [innd cont de rolul important
al judectorului n societate i pentru a sublinia
caracterul eminent al func[iei sale, numirea sau
promovarea ia forma unui act oficial eliberat de eful
de stat, trebuie ca acesta s fie legat de o propunere
formulat de Consiliul Justi[iei. (...) Dac acest sistem
de numire i de promovare este esen[ial, el nu este
totui suficient. Trebuie s se asigure de asemenea o
transparen[ total n privin[a condi[iilor de selec[ie a
candida[ilor, pentru ca ansamblul de judectori i,
dincolo de ei, societatea nsi, s poat verifica dac
aceast selec[ie este n exclusivitate bazat pe
meritele candida[ilor, aprecia[i dup calificrile lor,
dup competen[, integritate, spirit de independen[,
impar[ialitate i eficien[. n acest scop este indis-
pensabil ca, n conformitate cu practica instaurat n
unele state, criteriile publice de numire i promovare
s fie difuzate de ctre fiecare Consiliu al Justi[iei.
Consiliul trebuie de asemenea s permit, prin rolul
su privind n special gestionarea instan[elor i
pregtirea, ca procedurile de numire i promovare
bazate pe merit s fie deschise unui grup larg de
candida[i pe ct se poate de divers i reprezentativ
pentru societate. Avizul nr 10/23.11.2007 privind
Consiliul Justi[iei, CCJE.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 93
guverne n cadrul legisla[iilor i practicii lor
na[ionale.
Potrivit acestor linii directoare, persoanele
selec[ionate ca procurori trebuie s fie integre
i competente profesi onal i s j usti fi ce
pregtirea i calificarea juridic necesar. Statele
au obliga[ia de a se asigura c toate criteriile de
selec[ie a procurorilor con[in garan[ii mpotriva
numirilor bazate n parte sau n totalitate pe
prej udec[i , i c excl ud ori ce form de
discriminare a persoanelor pe motiv de ras,
culoare, gen, limb, religie, opinii politice sau de
alt natur, na[ionalitate, origine social sau
etnic, situa[ie material sau legat de natere,
statut economic sau de alt natur. n ceea ce
privete condi[ia ca un candidat la postul de
procuror s aib calitatea de cet[ean al statului
respectiv, aceasta nu este considerat discri-
minatorie n lumina principiilor sus-men[ionate.
O alt obliga[ie a statelor este aceea de a se
asigura c procurorii au studiile i pregtirea
profesi onal corespunztoare i c sunt
contien[i de idealurile i ndatoririle etice ale
func[iei lor, de dispozi[iile constitu[ionale i legale
care garanteaz drepturile suspec[ilor i ale
vi cti mei , drepturi l e omul ui i l i bert[i l e
fundamentale recunoscute de dreptul na[ional
i interna[ional.
II. ModaIit|iIe de primire n magistratur
regIementate de IegisIa|ia actuaI - evoIu|ia
prevederiIor Legii nr. 303/2004, privind
statutuI judectoriIor i procuroriIor
Recrutarea judectorilor i procurorilor n
vederea asigurrii ndeplinirii tuturor cerin[elor
absolut necesare exercitrii corespunztoare a
profesiei constituie o preocupare permanent
pentru majoritatea statelor
120
.
Titlul II al Legii nr. 303/2004
121
privind statutul
judectorilor i procurorilor reglementeaz
cariera judectorilor i procurorilor, primul capitol
al acestui titlu fiind consacrat admiterii n
magistratur i formrii profesionale ini[iale a
judectorilor i procurorilor.
Potrivit dispozi[iilor art. 12 din Legea nr. 303/
2004, ,admiterea n magistratur a judectorilor
i procurorilor se face prin concurs, pe baza
competen[ei profesionale, a aptitudinilor i a
bunei reputa[ii. Nu considerm necesar s mai
atragem aten[ia asupra clarit[ii textului de lege
indicat, inten[ia legiuitorului fiind ca primirea n
magistratur s se fac n principal prin concurs,
aceasta fiind regula.
Pornind de la aceast regul, se disting dou
posi bi l i t[i de admi tere n magi stratur:
promovarea concursului de admitere la lnstitutul
Na[ional al Magistraturii sau promovarea
concursul ui de admi tere di rect pe post.
Concursurile organizate de ctre l.N.M. se
desfoar cu respectarea unei metodologii
detaliate elaborate de ctre C.S.M..
Admiterea la Institutul NaJional al
Magistraturii
Textele legale (art. 13, art. 14, art. 26 alin.1,
art. 33 alin. 2 din Legea nr. 303/2004) stabilesc
principalele coordonate ale activit[ii lnstitutului
Na[ional al Magistraturii, respectiv organizarea
concursurilor pentru admiterea n magistratur
i formarea profesional ini[ial a judectorilor
i procurorilor.
120 Potrivit unui comunicat de pres a colii Na[ionale de
Magistratur din Fran[a din data de 22 februarie 2008,
se dorete reformarea sistemului de primire n profesie
n felul urmtor: prin introducerea testelor de
personalitate pentru a detecta eventualele dificult[i
legate de fragilitatea psihologic a candida[ilor,
identificarea capacit[ii de ra[ionament i decizie, iar
n cadrul formri i magi stra[i l or se urmrete:
dobndirea/aprofundarea cunotin[elor de limbi
strine, stpnirea dreptului comunitar i international,
cunoaterea sistemelor de drept strine prin programe
de schimb ntre colile de magistratur, stagiu
obligatoriu n strintate. Aadar se observ clar
preocuparea pentru o selec[ie ct mai bun i pentru
o formare ct mai avansat a magistratului.
,n ceea ce privete recrutarea procurorilor, sunt
cunoscute dou sisteme: alegerea, care este n mare
vog n democra[iile populare din Europa Oriental,
precum i n alte state, cum este de pild Ungaria, n
care procurorul general al statului este ales de
Parlament pentru 6 ani sau Statele Unite, unde district
attorneys sunt alei de ntreaga popula[ie; numirea,
care este procedeul cel mai frecvent ntlnit n
majoritatea statelor, cum este de pild n Fran[a. n
Suedia, dup absolvirea facult[ii, candidatul face 2
ani de practic ntr-un tribunal de prim instan[, iar la
sfritul acestui stagiu poate cere procurorului general
al Suediei s fie numit procuror, ceea ce este posibil
dup parcurgerea unui examen profesional n fa[a unei
comisii alctuite din procurori (Statutul procurorului
n legisla[ia romn. lstoric, actualitate, tendin[e -
material realizat n septembrie 2007, pentru seminarul
,Procuror, democra[ie i stat de drept organizat la
Bucureti, de ctre prof. Gheorghi[ Mateu[).
121 Publicat n M. Of. Partea l nr. 576/29 iunie 2004,
republicat n M. Of. Partea l nr. 826/13 septembrie
2005.
94 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 303/2004,
admiterea la lnstitutul Na[ional al Magistraturii
se face cu respectarea principiilor transparen[ei
i egalit[ii, exclusiv pe baz de concurs. Prin
acelai articol sunt stabilite i condi[iile pe care
trebuie s le ndeplineasc, n mod cumulativ, o
persoan, pentru a se nscrie la concursul pentru
admiterea la l.N.M., respectiv: s aib cet[enie
romn, s fie licen[iat n drept, s nu aib
antecedente penale sau cazier fiscal, s
cunoasc limba romn, s fie apt, din punct
de vedere medi cal i psi hol ogi c, pentru
exercitarea func[iei. Candida[ii sus[in probe
teoretice prin care le sunt verificate cunotin[ele,
apoi un interviu prin care se urmrete evaluarea
att a profilului psihologic, ct i a capacit[ii de
a reac[iona corespunztor normelor de etic
deontologie profesional n diverse situa[ii,
precum i un test de logic.
Persoanele care au promovat concursul
dobndesc calitatea de auditori de justi[ie i vor
urma, timp de 2 ani, cursurile de formare profe-
sional ini[ial din cadrul l.N.M., ce constau n
pregtirea teoretic i practic pentru a deveni
judectori sau procurori, conform programului
de formare profesional ini[ial avizat de
Consiliul tiin[ific al l.N.M. i aprobat de Consiliul
Superior al Magistraturii (art. 16 din Legea nr.
303/2004, art. 17-20 din Regulamentul lnstitu-
tului Na[ional al Magistraturii
122
).
Programul de formare profesional ini[ial
include participarea la dezbateri i conferin[e,
ntocmirea unui referat la una dintre materiile
prevzute n planul de nv[mnt, stagii de
practic n cadrul instan[elor i parchetelor, dar
i al altor institu[ii publice, ntocmirea caietului
de practi c i real i zarea de proi ecte
extracurriculare. Pe parcursul celor doi ani de
studii, la sfritul fiecrei etape de practic,
auditorii de justi[ie sus[in examene pentru
evaluarea cunotin[elor acumulate (n total
aproximativ 30 de examene), n func[ie de
mediile finale ob[inute dup primul an de studii
fiecare auditor optnd pentru func[ia de judector
sau procuror. La sfritul celor doi ani de studii,
se sus[i ne un examen de absol vi re, di n
principalele materii, axat pe probleme de ordin
practic, n vederea verificrii capacit[ii de a
interpreta i aplica legea n cazuri concrete.
n func[ie de media final, absolven[ii l.N.M.
opteaz pentru posturile de judector i procuror
stagiar rezervate acestora exclusiv la judectorii
sau la parchetele de pe lng acestea, n
conformitate cu dispozi[iile art. 21 alin. 2 din
Legea nr. 303/2004.
Durata stagiului este de un an, pe parcursul
acesteia judectorii i procurorii stagiari fiind
obliga[i s continue formarea profesional ini[ial
sub coordonarea unui judector sau procuror
anume desemnat de ctre preedi ntel e
judectoriei sau, dup caz, de prim-procurorul
parchetului de pe lng aceast instan[. Dup
ncheierea perioadei de stagiu, judectorii i
procurorii stagiari sunt obliga[i s se prezinte la
examenul de capacitate, conform dispozi[iilor art.
25 alin.1 din Legea nr. 303/2004. Examenul de
capacitate const n verificarea cunotin[elor
teoretice i practice prin probe scrise i orale.
Probele cu caracter teoretic au ca obiect
fundamentele constitu[ionale ale statului de
drept, institu[iile de baz ale dreptului, organi-
zarea j udi ci ar i Codul deontol ogi c al
judectorilor i procurorilor. Probele cu caracter
practic constau n solu[ionarea de spe[e i
ntocmirea de acte judiciare, distincte pentru
judectori i procurori, n func[ie de specificul
activit[ii acestora, potrivit dispozi[iilor art. 28 din
Legea nr. 303/2004.
Admiterea la l.N.M. este o metod de
recrutare n deplin concordan[ cu dispozi[iile
i recomandrile incluse n documentele
interna[ionale la care am fcut referire n prima
parte a lucrrii. Astfel, sunt ntrunite condi[ia
transparen[ei procedurii i a impar[ialit[ii
acesteia, precum i cea a existen[ei unor criterii
i condi[ii de admitere precis reglementate. Fr
a renun[a la ideea c inclusiv aceast metod
de recrutare este perfectibil, suntem de prere
c este cea mai adecvat n vederea alinierii la
standardele europene i interna[ionale.
Adoptarea acestei metode de recrutare
asigur primirea n sistem a unor oameni n
primul rnd competen[i (fapt ce rezult din
promovarea unui numr mare de examene cu
un grad ridicat de dificultate), forma[i profesional
corespunztor n vederea exercitrii adecvate a
profesiei, pe parcursul a trei ani, suplinindu-se
astfel lipsa de experien[ a acestora. Nu n
122 Adoptat prin Hotarrea C.S.M. nr. 127/01.03.2007,
publicat n M. Of., Partea l, nr.193/21 martie 2007.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 95
ultimul rnd, trebuie avut n vedere faptul c
acetia ajung s activeze exclusiv la judectorii
i la parchetele de pe lng acestea, respectiv
la nivelul n care se resimte cel mai acut lipsa de
personal.
Admiterea direct pe post
Suspendat actualmente prin O.U.G. nr. 223/
2008
123
privind unele msuri de reducere a unor
cheltuieli bugetare
124
, aceast modalitate de
numire n profesie este reglementat de
dispozi[iile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004
anterior modificrii prin O.U.G. nr. 100/2007
125
,pot fi numi[i n magistratur, pe baz de concurs,
dac ndeplinesc condi[iile prevzute la art. 14
alin. 2, persoanele care au ndeplinit func[ia de
j udector, procuror i care i -au ncetat
activitatea din motive neimputabile, personalul
de specialitate juridic prevzut la art. 87 alin.
1, avoca[ii, notarii, asisten[ii judiciari, consilierii
juridici, persoanele care au ndeplinit func[ii de
specialitate juridic n aparatul Parlamentului,
Administra[iei Preziden[iale, Guvernului, Cur[ii
Constitu[ionale, Avocatului Poporului, Cur[ii de
Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele
didactice din nv[mntul juridic superior
acreditat, cu o vechime n specialitate de cel pu[in
5 ani, precum i magistra[ii-asisten[i la nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie cu o vechime de cel
pu[in 5 ani i care i-au ncetat activitatea din
motive neimputabile. n primul rnd, se impune
s observm adresabilitatea textului de lege,
aceast procedur de numire fiind deschis unui
grup larg de candida[i, pe ct se poate de divers
i reprezentativ pentru societate, dispozi[ia legal
citat fiind n acord cu recomandrile formulate
prin Avizul nr. 10/2007 al Consiliului Consultativ
al Judectorilor Europeni.
Dup cum se arat i n Avizul nr. 1/2001 al
CCJE, ,cerin[ele privind vechimea n munc,
bazate pe numrul de ani de experien[
profesional, pot servi la consolidarea inde-
penden[ei, acestea fiind o condi[ie important
pentru promovarea magistra[ilor, fr a fi
absol uti zat, n detri mentul cel ei pri vi nd
competen[a profesional.
Potrivit art. 33 alin. 13 astfel cum a fost
modificat prin O.U.G. nr. 100/2007 aprobat prin
Legea nr. 97/2008 se impune candida[ilor admii
obl i ga[i a de a urma cursuri de formare
profesional n cadrul l.N.M.. Aceste cursuri
asi gur o formare care este adecvat
necesit[ilor sistemului, i respect ndeaproape
recomandrile forurilor interna[ionale, ce vizeaz
inclusiv necesitatea formrii ini[iale a tuturor
categori i l or de magi stra[i , i ndi ferent de
modalitatea de primire n magistratur (a se
vedea, n acest sens, Recomandarea R 94 (12)/
1994, Carta European cu privire la statutul
judectorului, Liniile directoare privind rolul
procurorului).
Formarea profesional ini[ial a magistra[ilor
apare, n l umi na pri nci pi i l or expuse n
documentele interna[ionale, att ca o obliga[ie,
ct i ca un drept al acestora, n scopul pregtirii
adecvate i specifice exigen[elor profesiei,
pornindu-se de la premisa c magistratura
reprezi nt o profesi e nou pentru toate
categoriile vizate (dup cum se arat n Avizul
nr.4/2003 al CCJE).
Conform noilor prevederi ale art. 33 alin. 14
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 97/
2008, candida[ii admii n condi[iile artate nu
pot fi delega[i, transfera[i i nu pot promova la
alte instan[e sau parchete timp de cel pu[in 3
ani de la numirea n func[ie. S-a urmrit, prin
aceast prevedere, stoparea fenomenului
,migrrii candida[ilor admii prin aceast
modalitate, fenomen care venea n contradic[ie
cu obiectivul umrit prin organizarea concursului,
anume ocuparea locurilor vacante din sistem.
Printre dezavantajele acestei modalit[i de
recrutare, am men[iona n primul rnd efectul
opus cel ui scontat, produs n peri oada
2006-2007. Ne referim aici la numrul extrem
de mic de magistra[i numi[i ca urmare a
promovrii acestor concursuri. Astfel, dup cum
rezult dintr-o statistic ntocmit de ctre
l.N.M.
126
, numrul de locuri ocupate n urma
123 Publicat n M. Of. , Partea l, nr. 899 din 31 decembrie
2008.
124 Pn la data de 31 decembrie 2009 se suspend
ocuparea prin concurs sau examen a posturilor
vacante la data intrrii n vigoare a prezentei ordonan[e
de urgen[, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau
examen, dar a cror procedur de ocupare nu s-a
finalizat, din cadrul autorit[ilor i institu[iilor publice,
indiferent de modul de finan[are i de subordonare a
acestora.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) ocuparea
posturilor unice ale cror atribu[ii specifice nu se
regsesc la celelalte posturi din cadrul structurii
organizatorice a autorit[ilor i institu[iilor publice.
125 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 684 din 08 octombrie
2007.
126 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_51/det_713/2846.doc
Punct de vedere al Consiliului tiin[ific al lNM referitor
la prevederile Ordonan[ei de urgen[ nr. 100/2007
pentru modificarea i completarea unor acte normative
n domeniul justi[iei.
96 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
promovri i concursul ui de admi tere n
magistratur pentru persoanele cu vechime de
cinci ani n func[ii juridice a fost de 2 n cursul
anului 2007 i de 28 n cursul anului 2006.
Ulterior, n urma concursului organizat la data
de 13 aprilie 2008, un numr de 47 candida[i din
287 au fost admii pentru judectori si 82
candida[i pentru procurori, numrul de posturi
rezervate pentru concurs fiind 30 posturi pentru
judectori i 50 de posturi pentru procurori.
Notele ob[inute la concurs de ctre candida[i au
fost invariabil mai bune dect la concursurile
anterioare
127
.
Nu se poate ins trece cu vederea diferen[a
major din punct de vedere al dificult[ii ntre
examenele sus[inute de candida[ii admii prin
lnstitutul Na[ional al Magistraturii i examenele
organizate n condi[iile art. 33 alin. 1 din Legea
nr. 303/2004.
Sus[inerea unor numeroase examene de-a
lungul perioadei de formare n cadrul lnstitutului
precum i a dou examene n plus, examenul
de absolvire i examenul de capacitate indic
fr echivoc faptul c balan[a trebuie pe viitor
nclinat spre admiterea prin lnstitutul Na[ional
al Magistraturii.
Totodat este de remarcat c numrul mare
de posturi vacante la judectorii a fost puternic
di mi nuat pri n organi zarea a numeroase
examene de admitere direct pe post, astfel c
acest fapt impune reconsiderarea modalit[ii de
organizare a acestui tip de examen i acordarea
aten[iei cuvenite admiterii n magistratur prin
intermediul lnstitutului Na[ional al Magistraturii
i formrii ini[iale a magistra[ilor n cadrul
lnsitutului.
Admiterea fr concurs, pe baz de
interviu - abrogat
n forma ini[ial, art. 33 alin. 5 din Legea nr.
303/2004 prevedea o a treia posibilitate de
admitere n magistratur, pentru anumite
categorii de persoane i cu ndeplinirea anumitor
condi[ii, respectiv admiterea fr concurs. Astfel,
textul l egal sus-men[i onat prevedea c
,persoanele care au ndeplinit func[ia de
judector sau procuror cel pu[in 10 ani si care
si-au ncetat activitatea din motive neimputabile
pot fi numite, fr concurs, n func[ia de judector
sau procuror. Aceste persoane pot fi numite la
instan[e sau la parchete de acelai grad cu cele
unde au func[ionat, cu excep[ia naltei Cur[i de
Casa[ie i Justi[ie. Potrivit alin. 7 al aceluiai
articol 33, ,persoanele care au ndeplinit func[ia
de magistrat-asistent la nalta Curte de Casa[ie
si Justi[ie cel pu[in 10 ani si care si-au ncetat
activitatea din motive neimputabile, precum si
avoca[ii cu o vechime n profesie de cel pu[in 10
ani pot fi numite, fr concurs, la judectorii sau
parchetele care func[ioneaz pe lng acestea.
n sfrit, potrivit alin. 8 al art. 33, ,persoanele
care ndeplinesc condi[ia de la alin. 5 i 7 prin
cumularea vechimii n func[ia de judector,
procuror sau n profesia de avocat pot fi numite
judector sau procuror, fr concurs, la instan[e
sau parchete de acelai grad cu cele unde au
func[ionat, cu excep[ia naltei Cur[i de Casa[ie
si Justi[ie.
Prin punctul 4 al art. l al O.U.G. nr. 100/2007
se abrogau alineatele 5 10 ale art. 33 din Legea
nr. 303/2004, aceast dispozi[ie urmnd a intra
n vigoare, la data de 01 iunie 2008, potrivit
prevederilor ordonan[ei.
Prin Legea nr. 97/2008
128
, a fost men[inut
ns acest examen, legea introducnd noi
alineate la art. 33
129
:
127 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_32/det_776/3539.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_32/det_776/3540.pdf
128 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 323 din 24 aprilie
2008.
129 Art I, alin. 3 Legea nr. 97/2008 de aprobare a O.U.G.
nr. 100/2007 de modificare a Legii nr. 303/2004, articol
modific art l al O.U.G. nr. 100/2007 prin adugarea
dup punctul 4, a unui nou punct 4q ce prevede: La
articolul 33, dup alineatul 10 se introduc apte noi
alineate, alineatele 10
1
-10
7
), cu urmtorul cuprins:
(10
1
) Persoanele care au ndeplinit func[ia de judector
sau procuror cel pu[in 10 ani i care i-au ncetat
activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fr
concurs, n func[ia de judector sau procuror.
(10
2
) Persoanele prevzute la alin. (10
1
) pot fi numite la
instan[e sau parchete de acelai grad cu cele unde
au func[ionat, cu excep[ia naltei Cur[i de Casa[ie i
Justi[ie.
(10
3
) Persoanel e care au ndepl i ni t func[i a de
magistrat-asistent la nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
cel pu[in 10 ani i care i-au ncetat activitatea din
motive neimputabile, precum i avoca[ii, consilierii
juridici, notarii i profesorii universitari de specialitate
juridic cu o vechime n profesie de cel pu[in 10 ani
pot fi numite, fr concurs, la judectorii sau parchetele
care func[ioneaz pe lng acestea.
(10
4
) Persoanele care ndeplinesc condi[ia de la alin. (10q)
[i (10l) prin cumularea vechimii n func[ia de judector,
procuror sau n profesia de avocat pot fi numite
judector ori procuror, fr concurs, la instan[e sau
parchete de acelai grad cu cele unde au func[ionat,
cu excep[ia naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 97
Prin O.U.G. nr. 46/2008
130
pentru modificarea
art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor ,au fost abrogate
alineatele 5-10 ale art. 33 din Legea nr. 303/
2004, fiind eliminat n totalitate aceast
modalitate de numire n magistratur, exclusiv
pe baz de interviu.
Aceast ultim prevedere este salutar, din
punctul nostru de vedere, nlturarea posibilit[ii
admiterii n magistratur numai pe baz de
interviu fiind imperativ, avnd n vedere att
necesitatea respectrii recomandrilor institu[iilor
i organiza[iilor interna[ionale, ct i, mai ales,
necesit[ile sistemului, care impun admiterea
unor oameni n primul rnd competen[i din punct
de vedere profesional. Suntem de prere c
evaluarea cunotin[elor profesionale i a
competen[ei nu se poate face n mod transparent
i nediscriminatoriu dect prin concurs.
Printre dezavantajele majore ale acestei
modalit[i de recrutare n primul rnd, se remarc
ndeprtarea de la principiile consacrate la nivel
interna[ional, potrivit crora orice decizie
referitoare la recrutarea i la cariera profesional
a magistra[ilor trebuie s se bazeze pe criterii
obiective, conform unor proceduri echitabile i
impar[iale care s permit evitarea oricrui
element ce ar putea s favorizeze interese
specifice sau de grup i s exclud orice form
de discriminare. Astfel, selec[ia i promovarea
judectorilor trebuie s se fac dup meritele i
n func[ie de pregtirea profesional, integritatea,
competen[a i eficien[a acestora.
Fr a reitera aspecte nvederate la nceputul
acestei lucrri, considerm necesar s atragem
aten[ia c principala noastr critic vizeaz lipsa
unei reale, efective evaluri a competen[ei
profesionale, a cunotin[elor juridice ale
candida[ilor. Sus[inerea unui interviu, limitat la
ntrebri cu caracter generic, nu poate n niciun
caz s acopere lipsa testrii scrise. Dezavantajul
principal al adoptrii acestei metode l constituie
riscul asumat de a se primi n sistem (i nc la
nivelul instan[elor superioare) persoane care nu
ntrunesc ceri n[el e necesare exerci tri i
corespunztoare a profesiei de magistrat. Fr
a generaliza, apreciem c nsi lipsa evalurii
cunotin[elor, coroborat cu lipsa unei formri
profesionale ini[iale, creeaz i ntre[ine n mare
parte percep[ia nefavorabil a justi[iabililor
asupra competen[ei profesionale a magistra[ilor
i a calit[ii actului de justi[ie
131
.
III. CaIit|i i competen|e aIe viitoruIui
magistrat
ldentificarea anticipat a calit[ilor i a
competen[elor viitorilor magistra[i este necesar
pentru a se contura o politic de recrutare
coerent i adecvat necesit[ilor sistemului.
lndependen[a magistra[ilor este o condi[ie a
impar[ialit[ii, o garan[ie a egalit[ii cet[enilor
n fa[a justi[iei. S-a subliniat n cadrul Grupului
de lnvestiga[ie Apreciativ ntrunit sub egida
C.S.M. n mai 2005
132
pentru elaborarea
profilului magistratului, c o justi[ie eficient este
o justi[ie independent, iar ra[iunea indepen-
den[ei justi[iei const n rezolvarea corect i
impar[ial a tuturor cazurilor particulare. Eficien[a
justi[iei rezult din mbinarea echilibrat a dou
fa[ete: independen[a i rspunderea magis-
tratului.
Asigurarea independen[ei n Romnia [ine de
un proces mai elaborat, n curs de desfurare,
care privete multiple aspecte: rela[ia cu celelalte
puteri n stat, numirea magistra[ilor n mod
independent, ntrirea capacit[ii de a rmne
(10
5
) Persoanele prevzute la alin. (10
1
) [i (10l) pot fi numite
judector sau procuror sub condi[ia ca cererea de
admitere n magistratur s fie formulat cu 10 ani
nainte de mplinirea vrstei de pensionare.
(10
6
) n vederea numirii n func[ia de judector sau procuror,
persoanele prevzute la alin. (10
1
), (10
3
) i (10
4
) vor
sus[ine un interviu n fa[a sec[iei corespunztoare din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Criteriile
vor fi stabilite prin hotrre a plenului Consiliului
Superior al Magistraturii n termen de 30 de zile de la
intrarea n vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonan[e de urgen[.
(10
7
) Pentru a fi numite n func[ia de judector sau procuror,
persoanele prevzute la alin. (10
1
), (10
3
) i (10
4
) trebuie
s ndeplineasc i condi[iile prevzute la art. 14 alin. (2).
130 Publicat n M. Of. , Partea l, nr. 323 din 24 aprilie 2008.
131 Dup cum se arat n Avizul nr. 4/2003 al CCJE,
,ncrederea cet[enilor n sistemul judiciar va fi
consolidat dac judectorii vor avea cunotin[e
detaliate i diverse care s se extind dincolo de
domeniul legislativ, ctre domenii cu importan[
social, precum i dac n[elegerea i abilit[ile
demonstrate n sala de judecat i cele personale le
vor permite s solu[ioneze cauzele i s trateze ntr-un
mod corespunztor toate persoanele implicate. Pe
scurt, formarea este esen[ial pentru ndeplinirea
obiectiv, impar[ial i competent a atribu[iilor
judectoreti i pentru protejarea judectorilor de
influen[e necorespunztoare.
132 http://www.csm1909.ro/csm/l i nkuri /23.02.2007
8622_ro.doc
98 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
incoruptibili prin inamovibilitate i salarizare
decent.
Asigurarea rspunderii magistra[ilor a aprut
ca problem dup aprinsele discu[ii reflectate
i ncl usi v n mass-medi a, aprute dup
organizarea unor modalit[i facile de primire n
magistratur. ntrirea rspunderii magistra[ilor
se face pri n recrutarea, men[i nerea i
promovarea n sistem a persoanelor capabile i
hotrte s asigure calitatea actului de justi[ie.
Stabilirea unor modalit[i de recrutare care
s permit o selec[ie ct mai bun a magistra[ilor
i delimitarea unui profil adecvat care s stea la
baza selec[iei sunt esen[iale pentru asigurarea
unui corp de magistra[i care s rspund nevoilor
actuale ale sistemului, anume cunotin[e
temeinice de drept intern, de drept comunitar i
familiarizarea cu jurispruden[a Cur[ii de Justi[ie
a Comunit[ilor Europene i a Cur[ii Europene a
Drepturilor Omului, valorificarea corect a
acestora, deprinderea unor tehnici corecte de
ntocmire a actelor procedurale, cunoaterea a
cel pu[in dou limbi de circula[ie interna[ional,
cunotin[e de operare PC, familiarizarea cu
regulile de deontologie profesional.
Profilul magistratului
Profilul optim al candidatului de admis n
cadrul formrii ini[iale cuprinde calit[i i aptitudini
ale viitorului magistrat ce trebuie evaluate n
momentul recrutrii. Se impune identificarea
capacit[ii de a interpreta i aplica normele
juridice i a capacit[ii de gndire logic,
structurat, nu a capacit[ii de memorare si
redare mecanic a informa[iilor acumulate.
Profilul viitorului magistrat se construiete pe
dou axe pri nci pal e: axa aptitudinilor
profesionale care se identific prin sus[inerea
de ctre candidat a unor probe de evaluare a
cunotin[elor profesionale i axa personalitJii
care este de natur a fi examinat prin prisma
cunoateri i i n[el egeri i regul i l or de
comportament i deontologie, prin intervievarea
candidatului.
Raportat la aptitudinea profesional, potrivit
Avizului nr. 10/2007 al CCJE, n recrutarea
magistra[ilor trebuie s se asigure o transparen[
total a condi[iilor de selec[ie, pentru ca
ansamblul de judectori i dincolo de ei,
societatea nsi, s poat verifica dac aceast
selec[ie este n exclusivitate bazat pe meritele
candida[ilor aprecia[i dup calificrile lor, dup
competen[, integritate, spirit de independen[,
impar[ialitate i eficien[.
Cadrul general al aptitudinilor profesionale pe
care trebuie s le de[in viitorii magistra[i este
fixat prin urmtoarele coordonate: competen|,
integritate, spirit de inpedenden| i
impar|iaIitate, eficien|. Profilul profesional al
magistratului va fi astfel delimitat de aceste
coordonate i va cuprinde toate competen[ele
absol ut necesare n vederea sati sfaceri i
cerin[elor de baz ale profesiei de magistrat.
n ce privete competen|a, aptitudinile care
alctuiesc coordonatele profilului magistratului
au fost clasificate n cadrul elaborrii acestui
profil de ctre lnstitutul Na[ional al Magis-
traturii
133
n trei categorii:
- competen[e profesionale (capacitate de
analiz i sintez, capacitatea de organizare i
planificare, de a stabili priorit[i, cunotin[e
generale de baz, cunotin[e juridice temeinice,
integritate profesional, autoritate, disponibilitate
n ndeplinirea ndatoririlor profesionale, eficien[
n organizare i activitate),
- competen[e interpersonale (capacitatea de
evaluare i autoevaluare, capacitatea de a lucra
n echip, de a face schimb de cunotin[e,
abilit[i interpersonale, atitudinea n rela[iile cu
colegii) i
- competen[e sistemice (capacitatea de a
transpune n practic cunotin[ele dobndite,
abilit[i de cercetare, capacitatea de a nv[a,
deschiderea pentru informa[ii i argumente noi,
capacitate de adaptare la noi situa[ii)
134
.
Competen[a profesi onal presupune
apti tudi ni i denti fi cate drept competen[e
instrumentale: a) capacitatea de memorare
logic i structurat a informa[iilor, b) capacitatea
de analiz a legisla[iei n acord cu informa[iile
primite, c) capacitatea de analiz, prelucrare i
adaptare a informa[iilor memorate i a legisla[iei
studiate raportat la situa[ii concrete, de spe[.
Nu este suficient verificarea capacit[ii de
memorare a cunotin[elor juridice. Ceea ce
trebuie verificat cu privire la acest aspect este
corectitudinea aplicrii acestora. Viitorul
magistrat trebuie s fie n stare s gndeasc
133 http://www.mpubl i c.ro/formare_materi al e/profi l
magistrat.pdf
134 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_21/det_645/2384.doc
Raport de activitate al I.N.M., p. 10.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 99
independent n chestiuni juridice, s aib
capacitatea de a aplica corect i cu acurate[e
cunotin[ele juridice, s dea dovad n acest fel
de siguran[ n gndire, pentru a arta c poate
face judec[i corecte din punct de vedere juridic.
Verificarea acestei capacit[i se face numai prin
rezolvarea unor situa[ii de spe[ corect i clar
ntocmite, de preferat fr probleme care s fi
suscitat controverse n doctrin, cerin[a constnd
n identificarea i solu[ionarea problemelor de
drept prilejuite de situa[iile expuse.
Integritatea impune ca viitorul magistrat s
aib integritate moral, s fie contient c orice
sistem, inclusiv cel n care se pregtete s intre,
prezint deficien[e (fie organiza[ionale, fie de
mentalitate) i c prin manifestarea ferm a
pozi[iei pe care o apreciaz ca fiind cea corect
va putea s contri bui e l a ndreptarea
neregularit[ilor. Viitorul magistrat trebuie s
posede curaj n a-i manifesta integritatea i
propriile convingeri i n acelai timp s posede
capacitatea de a ac[iona cu tact, cu polite[e.
Verificarea existen[ei acestor aptitudini se face
prin exprimarea de ctre candidat a punctului
su de vedere cu privire la situa[ii care s implice
asemenea probleme, n cadrul unui interviu.
Problemele expuse nu trebuie s fie foarte grele,
ci trebuie sa fie clare n ce privete situa[ia
aprut pentru a permite candidatului s aib o
imagine transparent i pentru a-l pune n situa[ia
de a alege cea mai bun metod de rezolvare i
exprimare a propriei integrit[i. Candidatului
trebuie s i se permit expunerea punctului de
vedere fr a fi tracasat, condus spre o anumit
solu[ie, ci lsat s se gndeasc i s se exprime
potrivit propriilor convingeri.
Coordonata spiritului de independen| i
impar|iaIitate este strns legat de integritate
i este dat de contientizarea propriilor
prejudec[i i capacitatea de nlturare sau
ocolire a acestora, n[elegerea comunit[ii n care
triete, n sensul c fiecare magistrat are rolul
de a convinge comunitatea de integritatea,
corectitudinea i demnitatea sa.
Coordonata eficien|ei se refer la depistarea
acelor aptitudini care permit viitorului magistrat
s i aduc la ndeplinire n timp util sarcinile:
rezisten[a la efort intelectual, predispozi[ia spre
munc sus[inut, organizare eficient a activit[ii.
Aceste aptitudini se vor depista implicit n cadrul
probelor ce vizeaz att verificarea cunotin[elor
profesionale ct i a gndirii independente i
impar[iale, logice i structurate.
Cea de-a doua ax pe care se construiete
profilul magistratului este axa personalitJii ale
crei coordonate pot fi depistate numai n cadrul
unui interviu, de ctre personal calificat n
perceperea i identificarea acestora (respectiv,
gndire independent i critic, integritate
cognitiv moral, contientizare social i
angajament, predispozi[ie pentru munc intens
i nv[are profesional continu, comunicare
clar i logic, contiinciozitate, diligen[ i
respect profesional) Personalitatea viitorului
magistrat [ine n propor[ie covritoare de
formarea acestuia, astfel nct principalele
cerin[e de identificat n cadrul procesului de
recrutare sunt: gndirea critic i independent
i comunicarea logic i clar.
Un astfel de profil al viitorului magistrat ar
rspunde exigen[elor societ[ii i ale sistemului,
magi stratul avnd sarci na de a asi gura
ncrederea justi[iabililor n calitatea actului de
j usti [i e, de a mani festa i ni [i ati v att n
ndreptarea lipsurilor i deficien[elor sistemului
judiciar ct i n perfec[ionarea cadrului legislativ
pe care este chemat s l aplice.
Metode adecvate de evaluare a com-
petenJelor i aptitudinilor - condiJiile ce
trebuie ndeplinite pentru a se asigura recru-
tarea unor persoane care s corespund
profilului dorit
Odat stabilit profilul magistratului actual care
s corespund necesit[ilor sistemului, se pune
firesc ntrebarea care sunt probele cele mai
indicate pe care trebuie s le sus[in un candidat
pentru a fi identificate aptitudinile corespun-
ztoare acestui profil.
Sistemul de selec[ie a magistra[ilor trebuie
s pun accent pe capacitatea de a interpreta i
aplica normele de drept i pe existen[a unei
gndiri logice, structurate. n acest context rolul
lnstitului Na[ional al Magistraturii trebuie
reafirmat i ntrit. Trebuie avut n vedere c
obiectivul l.N.M. este acela de a perfec[iona
metodologia de elaborare a subiectelor prin
crearea unei baze de date cu subiecte pentru
fiecare disciplin i tip de concurs sau examen,
baz de date care s fie alimentat continuu.
lnstitutul Na[ional al Magistraturii i-a fixat ca
obiective pentru politica referitoare la examenul
de admitere, reintroducerea examenului tip spe[
i crearea unui test propriu de ra[ionament logic
dup modelul LSAT.
n anul 2005, sistemul de admitere n
magistratur organizat de ctre l.N.M. a cuprins
100 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
probe care permiteau identificarea i aprecierea
tuturor apti tudi ni l or ce formeaz profi l ul
magistratului: test gril eliminator, tez scris
constnd n rezolvarea unei spe[e cu probleme
de complexitate medie i ridicat ( care nlocuia
l ucrarea de si ntez ce punea accent pe
capacitatea de memorare astfel nct prin spe[
se verifica abilitatea de a interpeta legea i a
rezolva cazuri practice), test de verificare a
gndirii critice i a ra[ionamentului logic, interviu
pentru depistarea motiva[iei i aptitudinilor cu
privire la personalitate, etic i deontologie
profesional.
Criza de personal din sistemul judiciar din
ultimii ani a dus la cutarea unei solu[ii care s
duc la ocuparea unui numr ct mai mare de
locuri. Mergnd pe acest obiectiv s-a eliminat
teza scris constnd n solu[ionarea unei spe[e
din cadrul concursului de admitere la l.N.M. n
anii 2006 i 2007. Acest lucru a condus la
imposibilitatea unei evaluri complete a condi[iei
referitoare la competen[a profesional
135
.
Numai analiznd aptitudinile cerute pentru
profilul viitorul magistrat se stabilesc cele mai
indicate probe pentru identificarea acestora.
Standardele europene n materia recrutrii
magi stra[i l or pun un accent deosebi t pe
verificarea nu numai a cunotin[elor juridice ale
candida[ilor dar i a aptitudinilor i valorilor
specifice acestei profesii. n vederea asigurrii
unei ct mai bune metode de recrutare se
impune aadar o verificare a tuturor aptitudinilor
ce formeaz profilul magistratului actual.
Este necesar a se verifica n primul rnd
competen[a profesional a candida[ilor n mod
complet. Nu se va pune aadar accent pe
capacitatea de memorare, ci pe capacitatea de
analiz, prelucrare i aplicare a informa[iilor
teoretice i legislative, la cazuri concrete. Testul
gril permi te depi starea apti tudi ni l or de
memorare, analiz i adaptare a informa[iilor
teoretice. Se impune aadar evaluarea i a
capacit[ii de gndire i a acurate[ei corectitudinii
ra[ionamentului juridic prin intermediul tezei
135 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_51/det_471/1623.doc
lnstitutul Na[ional al Magistraturii a solicitat punerea
n discu[ia CSM, n edin[a din 29 iunie 2006, a
punctului de vedere al Consiliului l.N.M. i a solicitat
reexaminarea a dou dintre hotrrile adoptate de
C.S.M. n legtur cu examenul de admitere la l.N.M.,
i anume:renun[area la proba constnd n rezolvarea
unor cazuri practice la drept civil, drept procesual civil,
drept penal i drept procesual penal; pstrarea mediei
minime 7 pentru declararea ca admis a unui candidat
n etapa a doua a examenului.
Renun[area la proba constnd n rezolvarea unor
cazuri practice la drept civil, drept procesual civil, drept
penal i drept procesual penal este criticabil i pentru
urmtoarele motive:
- reprezint o ndeprtare de la standardele europene
n materie; astfel, printre principiile adoptate de
Consiliul Consultativ al Judectorilor Europeni, cu
ocazia conferin[ei cu tema ,Recrutarea judectorilor
standarde europene se numr i: ,Probele de
concurs trebuie s aib ca scop verificarea nu numai
a cunotin[elor juridice ale candida[ilor, dar i a
aptitudinilor i valorilor specifice acestei profesii.(s.n.)
- reprezint un pas napoi semnificativ n reforma
sistemului de examinare la concursurile organizate de
C.S.M. prin l.N.M., reform care a vizat n primul rnd
conferirea unui caracter practic probelor de examinare.
Niciodat n ultimii 5 ani proba constnd n rezolvarea
unor spe[e nu a lipsit de la examenul de admitere la
l.N.M. Procentul alocat rezolvrii spe[elor n barem a
crescut n mod constant ncepnd cu 2004 (de la 2
puncte din 10, n septembrie 2004 la 10 puncte din
10, n septembrie 2005 sau mai 2006 la CEDO i
organizare judiciar),ncepnd cu martie 2005,
candida[ii au dreptul de a utiliza legisla[ia relevant
cu ocazia sus[inerii examenului (evitndu-se nv[area
mecanic a legisla[iei).
- reprezint o modificare a uneia dintre condi[ionalit[ile
programului de asisten[ Program Adjustment Loan
derulat cu Banca Mondial.Printre condi[iile acordrii
mprumutului din partea Bncii Mondiale n cadrul
programului PAL 2 se numr i cea privitoare la
,introducerea unor proceduri modificate de selectare
i numire a judectorilor, inclusiv adoptarea unor
regulamente de admitere n magistratur i de
promovare a judectorilor, precum i creterea
capacit[ii l.N.M. i C.S.M. de organizare a unor
asemenea examene. Aceast condi[ionalitate a fost
considerat ndeplinit prin adoptarea i punerea n
practic n septembrie 2005 a reformelor privind
selectarea magistra[ilor, reform ce includea proba
constnd n rezolvarea unor cazuri practice.
- dezvluie o lips de concordan[ ntre modalitatea
de admitere la l.N.M. (care pune, dup modificarea
de ctre C.S.M., accent ntr-un procent de 80% pe
capacitatea de nmagazinare i reproducere mecanic
a cunotin[elor de drept) pe de o parte, i profilul
magistratului sau programul de formare ini[ial, pe de
alt parte, i contrazice, n acest fel, decizii anterioare
ale C.S.M. de adoptare a profilului magistratului, a
strategiei de formare ini[ial i a programul de formare
ini[ial. Profilul magistratului adoptat chiar de C.S.M.
cuprinde mai multe elemente ale profilului func[iei,
printre care: capacitatea de a gndi independent n
chestiuni juridice. Urmare a deciziei criticate, elemente
din profil psihologic precum: existen[a gndirii critice
i componentele acesteia (interpretarea, analiza,
evaluarea, inferen[a, explica[ia i autoreglarea) nu mai
sunt testate deloc sau ntr-un procent foarte mic.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 101
scrise constnd n rezolvarea unei speJe care
asigur n fapt verificarea a dou aspecte:
re[inerea logic i corect a informa[iei precum
i aptitudinea de aplicare corect a acesteia.
Verificarea eficien[ei, a gndirii logice i
analitice este de natur a fi asigurat prin
sus[inerea testului de tip LSAT, rolul l.N.M. fiind
n acest caz de foarte mare importan[. Acesta
a elaborat deja un model propriu de test
136
.
Testele de ra[ionament logic introduse la
examenul l.N.M. urmeaz modelul american al
LSAT - Law School Admission Test, foarte
cunoscut ca fiind un examen dificil dar n acelai
timp o baz pentru promovarea unui examen la
acest nivel. Spre deosebire de colile romneti
de drept, colile americane sau europene au n
fiecare an etape de pregtire pentru acest test,
cu informa[ii pas cu pas despre cum se rezolv
corect, care sunt tipurile de ntrebri i ce
aptitudini anume trebuie s i dezvolte orice
candidat care vrea s sus[in cu succes acest
test.
Verificarea integrit[ii, independen[ei i
personalit[ii este necesar a fi asigurat prin
contactul direct cu candidatul prin intermediul
interviului. Organizarea actual a interviului
pare a ndeplini criteriile necesare pentru o
verificare corect a acestor aptitudini, acesta fiind
conceput de ctre l.N.M. n func[ie de cele mai
recente studii interna[ionale existente n
domeniu, n func[ie de modelele de profil ale
magistratului la care s-a avut acces (Germania,
Olanda, Fran[a) precum i de Codul deontologic
al magistra[ilor i de Legea nr. 303/2004. lnterviul
este conceput n dou etape fiind sus[inut n fa[a
a dou subcomisii
137
. Prima subcomisie are rolul
de a i nvesti ga moti va[i i l e i apti tudi ni l e
candidatului pentru profesia de magistrat, cea
de-a doua subcomisie are rolul de a investiga
nsuirea elementelor de etic profesional.
lnterviul rspunde astfel necesit[ii de a identifica
acele elemente referitoare la motiva[ie i
personalitatea candidatului ce corespund
profilului stabilit.
Criteriile ce stau la baza sistemului de
recrutare (transparenJa, previzibilitatea,
accesibilitatea, nediscriminarea, oportu-
nitatea)
Organizarea sistemului de recrutare n
magistratur este necesar a fi realizat n
conformitate cu anumite criterii astfel nct s
garanteze o procedur de selec[ie care s nu
fie bnuit de favoritism i influen[e exterioare
de orice natur.
Prioritar, este de subliniat c, potrivit Avizului
nr. 10/2007 al CCJE, privitor la selec[ia magis-
tra[ilor, trebuie s se asigure o transparen[
total n privin[a condi[iilor de selec[ie a
candida[ilor.
Transparen|a tuturor condi[iilor pe baza
crora se va organiza selec[ia n cadrul proce-
durii de primire n profesia de magistrat este
criteriul esen[ial ce trebuie respectat. Este
necesar a fi aduse la cunotin[a public toate
condi[iile pe care trebuie s le ndeplineasc
candidatul precum i aptitudinile i competen[ele
ce se urmresc a fi identificate i evaluate prin
probele ce se vor sus[ine. La momentul intro-
ducerii testului de verificare a ra[ionamentului
logic (testul LSAT) n anul 2006, au fost puse la
dispozi[ia facult[ilor de drept modele de test i
au fost afiate pe site-ul institutului astfel de
modele cu mult timp nainte de organizarea
concursului. Sarcina facult[ilor de drept a fost
aceea de a asigura cursan[ilor pregtirea n
vederea sus[inerii acestui test. Adaptarea
programelor colare, necesitatea unei pregtiri
alineate la nivelul celei oferite la naltele coli
din Europa i Statele Unite ale Americii, sunt
obiective ce trebuie avute n vedere de facult[ile
de drept din [ara noastr.
Criteriul accesibiIit|ii i previzibiIit|ii
impune s fie asigurat efectiv i concret, prin
toate mijloacele actuale de transmitere, accesul
la toate informa[iile ce privesc procedurile de
selec[ie a magistra[ilor. Aceste informa[ii trebuie
s fie prezentate de o manier clar, explicit,
astfel nct candidatul s fie avizat asupra tuturor
condi[iilor pe care trebuie s le ndeplineasc i
asupra tuturor cerin[elor i exigen[elor pe care
le va impune selec[ia. De asemenea, considerm
c, odat aduse la cunotin[a public toate
aceste informa[ii, ar fi de dorit ca acestea s nu
mai comporte modificri pe durata desfurrii
procesului de recrutare. Tot n acest context s-ar
impune o alt precizare, referitoare la modul n
care sunt ntocmite baremele de corectare a
lucrrilor. Astfel, suntem de prere c acestea
trebuie elaborate cu luarea n considerare a
tuturor solu[iilor legale posibile, n special atunci
136 ht t p: / / www. i nm- l ex. r o/ i ndex. php?MenuI D
=29&DetailID=589
137 ht t p: / / www. i nm- l ex. r o/ i ndex. php?MenuI D
=35&DetailID=202
102 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
cnd sunt vizate probleme controversate n
doctrin, pentru a nu se crea impresia c
rezultatele concursului sunt complet impre-
vizibile.
Criteriul nediscriminrii impune ca n cadrul
procedurii de selec[ie s nu fie impuse drept
condi[ii cerin[e de natur a crea discriminri ntre
persoane: bazate pe vrst, sex, opinie, statut,
religie, origine etnic etc. astfel cum se subliniaz
n actele adoptate de organismele europene i
interna[ionale, principiul fiind garantat n art. 16
din Constitu[ia Romniei.
Criteriul oportunit|ii impune ca organi-
zarea procedurii de selec[ie s rspund nevoilor
sistemului judiciar n ambele sensuri: att din
perspectiva cerin[elor de personal ct i din
perspectiva cerin[ei de asigurare a calit[ii actului
de justi[ie. Pentru a se realiza acest criteriu este
nevoie de analiza consecin[elor pe care o
modalitate de recrutare le produce pe termen
scurt, mediu i lung n cadrul sistemului i
alegerea celei mai adecvate metode de recrutare
n vederea asigurrii unui sistem judiciar
performant i independent.
IV. PrincipiuI de baz n recrutarea
magistra|iIor - verificarea ndepIinirii cerin|ei
competen|ei profesionaIe prin concurs
Potrivit Raportului Comisiei Europene din 4
februarie 2008 privind progresele din Romnia
n domeni ul reformei si stemul ui j udi ci ar,
angajamentul luat de Romnia a fost cel de
elaborare i punere n aplicare n sistemul judiciar
a unei scheme de personal ra[ionale i realiste
pe baza unei evaluri continue a necesit[ilor.
Comisia a constatat c jumtate din recrutrile
n sistemul judiciar au urmat o procedur ad-hoc
pentru a asigura ocuparea rapid a posturilor
vacante existente, posturile vacante au fost
ocupate pe baz de interviuri i experien[ n
func[ii de specialitate juridic fr a controla
calificrile sau pregtirea noului magistrat. i
anteri or acestui raport au fost fcute
recomandri cu privire la modul de recrutare a
magistra[ilor, astfel nct acetia s corespund
noilor exigen[e impuse nu n ultimul rnd de
evolu[ia legisla[iei i jurispruden[ei, precum i de
aplicarea normelor de drept comunitar i a
jurispruden[ei Cur[ii de Justi[ie a Comunit[ilor
Europene i a Cur[ii Europene a Drepturilor
Omului.
Astfel, dup cum am artat la punctul 1, prin
Recomandarea Nr. R (94) 12 a Comitetului de
Minitri al Consiliului Europei ctre statele
membre cu privire la independen[a, eficien[a i
rolul judectorilor, se atrage aten[ia statelor
membre cu privire la necesitatea numirii i
promovrii judectorilor pe criterii obiective, care
s aib la baz competen[a profesional,
integritatea i eficien[a acestora. Recomandarea
prevede urmtoarele: ,1. (.) a. S se recruteze
un numr suficient de judectori i s li se
permit s dobndeasc pregtirea profesional
necesar (spre exemplu, un stagiu practic n
instan[e i, dac e posibil, pe lng alte autorit[i
i institu[ii), naintea numirii i n cursul carierei
lor.
De asemenea, Avizul nr. 4 din 27 noiembrie
2003 al Consiliului Consultativ al Judectorilor
Europeni (Consultative Council of European
Judges n continuare, CCJE), privitor la o
corespunztoare formare ini[ial i continu
pentru judectori la nivel na[ional i european
con[ine urmtoarele recomandri:
,.24. n opinia CCJE, ambele grupuri
(magistra[ii recruta[i fr a avea o experien[
anterioar i cei care au o experien[, cum ar fi,
de exemplu, persoanele care au vechime ntr-o
func[ie juridic de 5 ani n.n.) trebuie s
beneficieze de formare ini[ial: obliga[iile pe care
le incumb profesia de magistrat reprezint
pentru ambele grupuri o profesie nou i implic
o abordare specific n multe domenii, n special
n ceea ce pri vete eti ca i deontol ogi a
profesional, procedura, precum i rela[ia cu
persoanele implicate n activitatea din cadrul
instan[ei . (.)
26. Astfel, CCJE recomand o formare ini[ial
obligatorie, adaptat ns experien[ei profe-
sionale a celor forma[i.
Se insist aadar la nivelul forumurilor de
decizie europene asupra necesit[ii de orga-
nizare a unui sistem de acces n magistratur
care s permit o selec[ie riguroas prin
verificarea tuturor aptitudinilor cerute pentru
modelul de magistrat european precum i asupra
evalurii continue a necesit[ilor sistemului, n
vederea elaborrii unei politici de personal
adecvate i eficiente. n categoria ,necesit[ilor
sistemului se nscrie nevoia de oameni bine
pregti[i, la curent cu ultimele evolu[ii legislative
i jurispruden[iale, cu no[iuni temeinice de drept
comunitar i protec[ie a drepturilor omului. Pentru
a rspunde acestor necesit[i ale sistemului,
principiul de baz n recrutarea magistra[ilor
trebuie s fie verificarea i evaluarea cu prioritate
a competen[ei profesionale.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 103
Verificarea competen[ei profesionale se
impune a fi realizat printr-o metod obiectiv
care s permit evaluarea ambelor aspecte ale
acesteia: capacitatea de memorare i prelucrare
a informa[iilor, capacitatea de analiz i aplicare
n mod corect a acestora. n opinia noastr
singura metod care permite n mod obiectiv
veri fi carea ambel or aspecte este cea a
examenului. Organizarea examenelor de
admitere la lnstitutul Na[ional al Magistraturii a
demonstrat c prin intermediul acestora se
realizeaz o selec[ie riguroas a candida[ilor,
criteriul de baz respectat fiind competen[a
profesional.
n ce privete teza scris constnd n
rezolvarea unei spe[e, a fost subliniat n raportul
l.N.M. pe anul 2006 c, dei eliminarea probei
costnd n solu[ionarea unei spe[e a permis
ocuparea tuturor celor 180 locuri scoase la
concurs, este esen[i al pentru cal i tatea
procesului de selec[ie men[inerea acestei probe,
capacitatea de a gndi independent n chestiuni
juridice fiind una dintre calit[ile esen[iale ale unui
magistrat.
Componentele gndirii critice: interpretarea,
analiza, evaluarea, inferen[a, explica[ia i
autoreglarea pot fi identificate doar n cadrul unei
probe care s verifice capacitatea de a n[elege
a candidatului, posibilitatea de a ncadra o
situa[ie dat ntr-o institu[ie de drept, de identifica
textele de lege relevante, de a le aplica i a opta
motivat pentru o anumit solu[ie. Aadar numai
n cadrul sus[inerii probei scrise care s constea
n rezolvarea unei spe[e scrise poate fi verificat
gndirea i exprimarea juridic a candida[ilor.
lnstitutul Na[ional al Magistraturii a exprimat
opi ni a potri vi t crei a este oportun
reintroducerea acestei modalit[i de examinare
a candida[ilor
138
.
Privitor la sus[inerea testului gril, este de
notat c n urma testului gril organizat n anul
2007 au promovat acest test 176 de candida[i
(din totalul de 2.653), numrul de locuri scoase
la concurs fiind 240. Scderea pragului de
trecere a testului gril i asigurarea accesului la
testul scris al unui numr mai mare de candida[i
din care s se permit alegerea acelora care
corespund profilului prin examinarea n cadrul
tezei scrise ar putea fi o solu[ie viabil n vederea
ocuprii tuturor posturilor scoase la concurs.
Potrivit Raportului I.N.M. din anul 2006
139
a
fost naintat ctre Consiliul Superior al
Magistraturii o propunere pentru anul 2008,
privitoare la introducerea unei probe constnd
n verificarea cunotin[elor de limb strin. S-a
propus un test eliminatoriu de verificare a
cunotin[elor de limbi strine, limbile propuse
fiind engleza i franceza, la alegerea fiecrui
candi dat. Propuneri l e nu au pri mi t nc
solu[ionare din partea C.S.M.. Analiznd
exigen[ele care se impun noului magistrat
considerm oportun introducerea unui astfel de
test cu condi[ia pregtirii din timp a organizrii
acestuia din punct de vedere al modalit[ilor de
testare, aducerii la cunotin[a tuturor facult[ilor
de drept din [ar, publicrii de modele a unor
astfel de teste. Men[ionm c o veritabil formare
din perspectiva cunoaterii terminologiei juridice
a unei limbi strine se poate realiza n cadrul
l.N.M., n stadiul recrutrii cursan[ilor l.N.M.
urmnd a fi verificate numai aspecte elementare
ale cunoaterii unei limbi strine.
Indiferent de modalitatea aleas cu privire la
desfurarea n mod efectiv a concursului,
sus[inem teza potrivit creia concursul trebuie
s constituie principala modalitate de admitere
n magistratur. Prin organizarea unui concurs
este asigurat primirea n sistem a unor candida[i
a cror competen[ profesional i de aptitudini
a fost verificat. Totodat, sus[inem men[inerea
unui standard ct mai ridicat n ceea ce privete
nivelul cunotin[elor i aptitudinilor necesare
admiterii la l.N.M. Fr a absolutiza aceast idee,
considerm c viitorii magistra[i-cursan[i l.N.M.
astfel admii n urma concursului prezint
garan[ii mari n ce privete svrirea cu
demnitate, impar[ialitate i corectitudine a actului
de justi[ie.
Dispozi[iile Legii nr. 303/2004 sunt clare:
modalitatea principal de admitere n magis-
tratur este prin concursul de admitere la
lnstitutul Na[ional al Magistraturii (art. 13 din
Legea nr. 303/2004). n mod excep[ional, aadar
n cazuri extraordinare, pot fi numi[i pe baz de
concurs, persoanele indicate la art. 33 alin. 1
din Legea nr. 303/2004, dup concurs i numire,
acetia urmnd un curs de formare profesional
n cadrul lnstitutului Na[ional al Magistraturii ce
138 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_21/det_645/2384.doc
Raport de activitate a I.N.M. pe anul 2006, p. 12.
139 http://www.inm-lex.ro/fisiere/pag_21/det_645/2384.doc
104 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
va cuprinde obligatoriu elemente de drept
comunitar. Totui, o pondere important a
constituit-o n anii 2005, 2006 i 2007 admiterea
pe baz de interviu i concursul de admitere cu
condi[ia vechimii de 5 ani
140
.
Se constat aadar c dei sunt create bazele
legislative pentru o selec[ie ct mai bun i
pentru o formare ct mai avansat a
magistratului, a fost totui neglijat rolul lnstitutului
Na[ional al Magistraturii, acela de a forma
magistratul n acord cu modelul de magistrat
european. ncepnd din anul 1997 lnstitutul
Na[ional al Magistraturii a dezvoltat programe,
proiecte, a organizat examene, a elaborat
materiale i studii viznd jurispruden[a na[ional
i interna[ional, a facilitat schimburi de
experien[e, astfel c este necesar ca toat
aceast experien[ s fie valorificat, nu
nlturat.
De asemenea, trebuie observat i faptul c,
dei poate reprezenta n sine un avantaj
incontestabil, experien[a acumulat n alte
profesii, respectiv avocat, consilier juridic, jurist,
nu nseamn i nsuirea tuturor cunotin[elor
necesare, corespunztoare profilului actual de
magistrat. Pentru a putea deveni magistrat,
esen[ial este s fie ntrunite n principal condi[iile
referitoare la competen[a profesional i
integritate, iar ndeplinirea condi[iei referitoare
la competen[a profesional nu se poate verifica
altfel dect prin testare. Aa cum am artat mai
sus, experien[a anterioar reprezint un avantaj
ce se valorific n principal ulterior admiterii n
profesie, deoarece magistratul n acest caz este
deja familiarizat cu sistemul i n principal cu
aspectele administrative ale judec[ii. Solu[ia
problemei locurilor vacante din sistem nu trebuie
s fie aadar una n detrimentul chiar a sistemului
i a calit[ii actului de justi[ie. Mai mult ca oricnd
este imperios necesar s se pun accent i s
se acorde o maxim aten[ie modalit[ilor de
primire n magistratur i formrii magistratului
din Romnia la standarde egale cu cele din
spa[iul comunitar.
V. Concluzii
Formarea unui corp de magistra[i care s
corespund profi l ul ui opti m actual al
magistratului constituie un deziderat a crui
atingere este necesar pentru a rspunde
nevoilor actuale ale sistemului.
Consiliul Consultativ al Judectorilor Europeni
a luat act de marea diversitate a metodelor prin
care sunt numi[i judectorii, precum i de faptul
c, l a ni vel ul statel or membre, exi st o
unanimitate evident referitoare la faptul c
numirile trebuie s fie ,bazate pe merit". Dei
experien[a profesional corespunztoare este o
condi[ie important pentru promovare, aceasta
nu mai poate fi general acceptat ca principiu
dominant de determinare a promovrii.
Au fost stabilite astfel la nivel european
condi[iile ce trebuie a fi ndeplinite de ctre
magistratul care poate i este necesar s
rspund exigen[elor din sistemul juridic
european. Formarea unui astfel de magistrat,
perfec[i onarea si stemul ui de pregti re a
magistra[ilor i mai ales de selectie a acestora
constituie preocupri permanente i n alte state
membre, acest obiectiv revenind n exclusivitate
colilor nationale de magistratur.
Cerintele pe care trebuie s le ndeplineasc
un magistrat pentru a corespunde profilului de
magistrat actual pot fi nsumate astfel: cunotinte
temeinice de drept intern, de drept comunitar i
familiarizarea cu jurispruden[a Cur[ii de Justi[ie
a Comunit[ilor Europene i a Cur[ii Europene a
Drepturilor Omului, valorificarea corect a
acestora, deprinderea unor tehnici corecte de
ntocmire a actelor procedurale, cunoaterea a
cel putin dou limbi de circulatie international,
cunotin[e de operare PC, familiarizarea cu
regulile de deontologie profesional.
Evaluarea cunotin[elor profesionale i a
competen[ei nu se poate face n mod transparent
i nediscriminatoriu dect prin concurs. nsi
lipsa evalurii cunotin[elor, coroborat cu lipsa
unei formri profesionale ini[iale, creeaz i
ntre[ine n mare parte percep[ia nefavorabil a
justi[iabililor asupra competen[ei profesionale a
magistra[ilor i a calit[ii actului de justi[ie.
Admiterea la l.N.M. ntrunete condi[iile
transparen[ei procedurii i a impar[ialit[ii
acesteia, precum i cea a existen[ei unor criterii
de admitere precis reglementate. Sistemul de
selec[ie a magistra[ilor trebuie s pun accent
pe capacitatea de a interpreta i aplica normele
de drept i pe existen[a unei gndiri logice,
structurate i este imperativ necesar formarea
ini[ial, indiferent de modalitatea de admitere n
magi stratur al eas i de exi sten[a sau
inexisten[a experien[ei profesionale anterioare.
140 n cadrul raportului lNM pe anul 2005 s-a artat c
31% din magistra[i au fost selecta[i prin admitere la
lNM, 17% prin interviu i 52% prin concurs de admitere
pentru cei cu cinci ani vechime, http://www.inm-lex.ro/
fisiere/pag_1/det_323/905.doc
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 105
P
rin decizia nr. 949/23.09.2008
141
Curtea
Constitu[ional a respins excep[ia de
neconstitu[ionalitate a dispozi[iilor art. 58
alin. 1din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor, invocat de Asocia[ia
,Societatea pentru Justi[ie.
Examinnd excep[ia de neconstitu[ionalitate,
Curtea a re[inut c n preambulul O.U.G. nr. 50/
2006, care a modificat prevederile de lege
criticate, se men[ioneaz c trebuie regle-
mentat de urgen[ situa[ia n care judectori
sau procurori urmeaz a fi detaa[i n cadrul unor
institu[ii ale Uniunii Europene ori organiza[ii
interna[ionale ca urmare a obliga[iilor interna-
[ionale asumate de Romnia sau care vor
decurge din statutul de membru al Uniunii Euro-
pene, situa[ie care nu este acoperit n mod
expres de cadrul legislativ n vigoare.
Curtea a constatat c dispozi[iile de lege
criticate, care permit detaarea judectorilor i
procurorilor, cu acordul scris al acestora, n orice
func[ii, inclusiv cele de demnitate public numite,
la solicitarea institu[iilor respective, precum i la
institu[ii ale Uniunii Europene sau organiza[ii
interna[ionale, nu sunt de natur s ncalce
normele constitu[ionale privind incompatibilit[ile
func[iei de judector sau de procuror, prevzute
de art. 125 alin. 3 i de art. 132 alin. 2 din Legea
fundamental.
Pe de al t parte, Curtea a artat c
judectorul sau procurorul detaat ntr-o func[ie
public nceteaz s mai exercit func[iile
specifice judectorului sau procurorului i
exercit atribu[ii specifice func[iei publice n care
a fost detaat. n acest sens sunt i prevederile
alin. 5 ale art. 58 din Legea nr. 303/2004, potrivit
crora, dup ncetarea detarii, judectorul sau
procurorul revine n func[ia de[inut anterior.
Avnd n vedere faptul c judectorii i
procurorii detaa[i n func[ii publice nu exercit
atribu[ii specifice func[iei de judector sau
procuror, nu se poate sus[ine nclcarea
prevederilor constitu[ionale ale art. 125 alin. 3 i
art. 132 alin. 2, ntruct acestea se refer la
incompatibilit[ile func[iei de judector, respectiv
de procuror. Ca atare, n cazul detarii
judectorilor sau procurorilor n func[ii publice,
nu ne aflm n ipotezele normelor constitu[ionale
men[ionate.
Totodat, Curtea a re[inut c i critica de
neconstitu[ionalitate referitoare la nclcarea
principiului separa[iei i echilibrului puterilor n
stat, consacrat prin art. 1 alin. 4 din Constitu[ie,
este nentemeiat.
n ci uda acestei sol uti i a i nstantei de
contencios constitutional, apreciem c detaarea
judectorilor i procurorilor la alte autorit[i
publice dect instan[ele sau la institu[ii publice,
Detaarea judectorilor i
procurorilor la alte autorit(i
publice dect instan(ele sau la
institu(ii publice
judector HoraJius Dumbrav,
Curtea de Apel Trgu Mure,
membru al Senatului U.N.J.R.
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti,
vicepreedinte U.N.J.R.
The secondments of the judges and of the prosecutors to other public authorities than the Courts,
or to the public institutions, in any public service, public offices as well, impair the independence of
the judiciary, the independence of transferred magistrates but also the independence of the magistrates
from those Courts or prosecutors office, respectively.
141 Publicat n M. Of., Partea l nr. 706 din 17 octombrie
2008.
106 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
n ori ce func[i i ,
i ncl usi v de dem-
nitate public, afec-
teaz independen[a
justi[iei, ca sistem,
n al doilea rnd in-
dependen[a jude-
ctorilor i procu-
rori l or care sunt
detaa[i, dar, nu n
ultimul rnd, i a
judectorilor de la
instan[ele de la care
sunt detaa[i jude-
ctorii, respectiv a
procurorilor de la
parchetel e de l a
care sunt detaa[i
procurorii.
Art. 58 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judectorilor si procurorilor, republicata,
cu modificrile si completrile ulterioare, prevede
c "Consiliul Superior al Magistraturii dispune
detaarea judectorilor i procurorilor, cu acordul
scris al acestora, la alte instante sau parchete,
la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul
National al Magistraturii, MinisterulJustitiei sau
la unittile subordonate acestuia ori la alte
autoritti publice, n orice functii, inclusiv cele
de demnitate public numite, la solicitarea
acestor institutii."
ns, textul constitu[ional prevede c "Functia
de judector este incompatibil cu orice alt
functie public sau privat, cu exceptia functiilor
didactice din nvtmntul superior." (art. 125
alin. 3 din Constitu[ia Romniei). Or, ntr-o
interpretare corect a textului constitu[ional,
judectorul nu poate ndeplini nici o alt func[ie
public dect cea caracteristic puterii judec-
toreti.
n interiorul puterii judectoreti (ce se
circumscrie activit[ii instan[elor i naltei Cur[i
de Casa[ie i Justi[ie, singurele ce exercit
atribu[iile puterii judectoreti, potrivit art. 1 alin.
1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar) judectorii pot avea pe lng atribu[iile
de esen[a justi[iei, adic jurisdic[ionale, i atribu[ii
de administrare a activit[ii instan[elor (de
conducere sau alte activit[i) dar aceasta pentru
c activit[ile n cauz sunt necesare pentru buna
func[ionare independent a puterii judectoreti
reprezentat de nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie
i de instan[ele judectoreti.
Potrivit principiului constitu[ional al separa[iei
i echilibrului puterilor n stat, prevzut de art. 1
alin. 4 din Constitu[ie i, n mod particular, de
art. 125 alin. 3 din Constitu[ie, judectorii nu pot
fi detaa[i la nicio alt autoritate public, chiar
dac ea este o autoritate judectoreasc (cum
ar fi parchetele sau Consiliul Superior al
Magistraturii) i cu att mai pu[in la autorit[i
publ i ce executi ve (Mi ni sterul Justi [i ei i
Libert[ilor Cet[eneti, Ministerul Afacerilor
Externe, Secretariatul General al Guvernului)
fr ca persoana detaat s nu-i piard
calitatea de judector independent.
Justi[iei, reprezentat de instan[ele jude-
ctoreti, i este nclcat independen[a prin
detaarea judectorilor n alte func[ii dect cele
specifice puterii judectoreti, iar echilibrul
prevzut de art. 1 alin. 4 din Constitu[ie este rupt
n defavoarea puterii judectoreti din moment
ce reprezentan[i ai puteri i j udectoreti
func[ioneaz pentru alte puteri constituite n stat.
n ce-i privete pe procurori, textul con-
stitu[ional prevede c "functia de procuror este
incompatibil cu orice alt functie public sau
privat, cu exceptia functiilor didactice din
nvtmntul superior." (art. 132 alin. 2 din
Constitu[ia Romniei). Or, ntr-o interpretare
logic a acestei dispozi[ii, procurorul nu poate
ndeplini nicio alt func[ie public dect aceea
caracteristic func[iilor de jurisdic[ie cu care sunt
nvestite parchetele n nfptuirea justi[iei penale.
n interiorul autorit[ii judectoreti repre-
zentate de Ministerul Public (ce se circumscrie
activit[ii parchetelor i Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie, singurele ce
exercit atribu[iile autorit[ii judectoreti
prevzute de art. 131 din Constitu[ia Romniei)
procurorii pot avea pe lng atribu[iile ce [in de
esen[a justi[iei penale (supraveghere penal,
urmri re penal , sesi zarea i nstan[el or
judectoreti, precum i celelalte atribu[ii
prevzute de art. 63 din Legea nr. 304/2004) i
atribu[ii de administrare a activit[ii parchetelor
(de conducere sau alte activit[i) dar aceasta
pentru c activit[ile n cauz sunt necesare
pentru buna func[i onare i ndependent a
parchetelor i Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casa[ie i Justi[ie.
De altfel, legiuitorul a n[eles s dea for[a
normati v no[i uni i de i ndependen[ a
parchetelor, prevznd expres la art. 62 alin. 4
din Legea nr. 304/2004 c parchetele sunt
independente n relatiile cu instantele judec-
toreti, precum i cu celelalte autoritti publice."
0etaarea j04ectorIIor
I roc0rorIIor Ia aIte
a0torIt{I 0hIIce 4ect
Iastaa{eIe sa0 Ia
IastIt0{II 0hIIce
afecteat
Ia4eea4ea{a j0stI{IeI,
Ia4eea4ea{a
j04ectorIIor I
roc0rorIIor care s0at
4etaa{I, 4ar I a
j04ectorIIor resectIv
a roc0rorIIor 4e Ia
Iastaa{eIe sa0
archeteIe 4e Ia care
s0at 4etaa{I.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 107
Potrivit principiului constitu[ional prevzut de
art. 132 alin. 2, procurorii nu pot fi detaa[i la
nici o alt autoritate public, chiar dac ea este
o autoritate judectoreasc (cum ar fi Consiliul
Superior al Magistraturii) i cu att mai pu[in la
autorit[i publice executive (Ministerul Justi[iei
i Libert[ilor Cet[eneti, Ministerul Afacerilor
Externe, Secretariatul General al Guvernului)
fr ca persoana detaat s nu-i piard
calitatea de procuror independent.
Recomandarea (2000)19 a Comitetului de
Minitri al statelor membre privind rolul urmririi
penale n sistemul de justitie penal men[ioneaz
la pct. 1 c ,<Procurorii publici> reprezint
autoritti publice care, n numele societtii i al
interesului public, asigur aplicarea legii atunci
cnd nclcarea acesteia atrage o sanctiune
penal, lund n considerare att drepturile
individului ct i eficacitatea necesar sistemului
de justitie penal.". Rezult c i acest act de
recomandare consider c este nclcat
independen[a prin detaarea procurorilor n alte
func[ii dect cele specifice atribu[iilor prevzute
de art. 63 din Legea nr. 304/2004 i punctului 2
al Recomandrii (2000)19.
Di n acest punct de vedere, hotrri l e
Consiliului Superior al Magistraturii, prin sec[iile
de judectori i procurori, au nclcat principiile
constitu[ionale prevzute de art. 125 alin. 3 i
art. 132 alin. 2 din Constitu[ia Romniei, principii
ce au for[ preeminent n raport cu dispozi[iile
art. 59 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicat.
n alt ordine de idei, atunci cnd judectorii
i procurorii ndeplinesc alte func[ii publice dect
cea de judector sau procuror la instan[e sau
parchete, n mod evident ei nu mai ndeplinesc
criteriul independen[ei, chiar dac acetia
lucreaz ntr-o structur numit ,autoritate
judectoreasc cum este Consiliul Superior al
Magistraturii. De aceea, s-a i impus membrilor
C.S.M. s-i suspende activitatea la instan[ele
judectoreti i la parchetele aferente unde i
exercit prerogativele de magistra[i (art. 23 din
Legea nr. 317/2004, republicat).
Astfel, judectorii i procurorii detaa[i la alte
autorit[i sau institu[ii publice dect instan[e sau
parchete sunt subordona[i ierarhic administrativ
unor efi n fa[a crora rspund pe alte temeiuri
dect cele privind activitatea instan[elor sau
parchetelor n care trebuie s i desfoar
judectorii i procurorii n mod constitu[ional
activitatea. Este de observat, n acest sens, c
art. 73 din Legea nr. 303/2004 republicat leag
drepturile i obliga[iile judectorilor de ,justi[ia
pe care acetia o realizeaz n justi[ie, adic n
activitatea jurisdic[ional i n administrarea
puterii judectoreti n interiorul instan[elor, iar
activitatea procurorilor de rspunderea i
compl exi tatea func[i ei pe care aceti a o
realizeaz n interiorul sistemului Ministerului
Public, respectiv la parchetele inferioare i
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie. Nicidecum legiuitorul i, mai ales,
constituantul nu au avut n vedere activit[ile pe
care le presteaz judectorii i procurorii detaa[i
la alte autorit[i publice dect instan[ele sau la
institu[ii publice (art. 73 prevede textual c
stabilirea drepturilor judectorilor i procurorilor
se face tinndu-se seama de locul i rolul justitiei
n statul de drept, de rspunderea i com-
plexitatea functiei de judector i procuror, de
interdictiile i incompatibilittile prevzute de lege
pentru aceste functii i urmrete garantarea
independentei i impartialittiiacestora,).
Cu alte cuvinte, no[iunea de ,independen[,
prevzut de art. 1 alin. 3 din Legea nr. 303/
2004, este legat indisolubil de activitatea pe
care judectorul o desfoar doar n interiorul
puterii judectoreti i, mai ales, de deciziile pe
care judectorul le ia n legtur cu activitatea
jurisdic[ional i administrativ a instan[elor.
n acest sens, Principiul I, paragraf 2 lit. d al
Recomandrii nr. 94(12) a Comitetului de Minitrii
ctre statele membre privind independen[a,
eficien[a i rolul judectorilor (Adoptat de
Comitetul de Minitri n data de 13 octombrie
1994 la cea de-a 516-a ntlnire a secretarilor
de stat) prevede n mod expres c ,n procesul
decizional, judectorii trebuie s fie independenti
i s poat actiona fr nici un fel de restrictie,
influent subiectiv, presiuni, amenintri sau
interferente, directe sau indirecte. Legea trebuie
s prevad sanctiuni clare mpotriva persoanelor
care ncearc s influenteze deciziile
judectorilor n orice fel. n concluzie, judectorii
trebuie s decid impartial, n concordant cu
interpretarea faptelor, i cu respectarea legilor
aplicabile spetei respective. Judectorii nu
trebuie s fie obligati s raporteze despre felul
n care au solutionat un caz nici unei persoane
din afara sistemului judiciar.
La fel, no[iunea de ,independen[, prevzut
de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, este
l egat i ndi sol ubi l de acti vi tatea pe care
procurorul o desfoar doar n interiorul
parchetelor i, mai ales, de deciziile pe care
108 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
procurorul le ia n legtur cu activitatea de
jurisdic[ie i administrativ a parchetelor.
n acest sens, punctul 12 al Recomandrii
(2000)19 prevede c ,Procurorii publici nu ar
trebui s interfereze cu competenta puterilor
executiv i legislativ".
Or, n structuri administrative, cum sunt
autorit[ile publice altele dect instan[ele i
institu[iile publice, decizia judectorului i a
procurorului detaat este supus controlului
ierarhic specific raporturilor administrativ-
ierarhice, astfel de decizii nemaiputnd fi
caracterizate ca fiind unele luate fr ,restrictie,
influent subiectiv, presiuni, amenintri sau
interferente, directe sau indirecte.
Concluzia logic este c, prin detaare la alte
autorit[i publice dect instan[e sau la institu[ii
publice, judectorul i pierde independen[a,
pentru c independen[a nu poate fi func[ional
dect n interiorul puterii judectoreti i n strict
legtur cu deciziile legate de activitatea de
justi[ie, activitate pe care, potrivit art. 126
paragraful 1 din Constitu[ia Romniei nu o
realizeaz dect nalta Curte de Casa[ie i
Justi[ie i instan[ele judectoreti. Orice alt
activitate i deciziile luate n desfurarea
acestora exced puterii judectoreti i tirbesc
independen[a judectorului.
Mutatis mutandis, procurorul i pierde
independen[a pentru c independen[a nu poate
fi func[ional dect n interiorul parchetului i
Ministerului Public ca sistem i n strict legtur
cu deciziile legate de atribu[iile legale pe care
trebuie s le ndeplineasc procurorii. Orice alt
activitate i deciziile luate n desfurarea
acestora exced atribu[iilor procurorului i tirbesc
independen[a acestuia.
Potrivit art. 4 din Regulamentul de ordine
interioar al instan[elor judectoreti, adoptat
prin Hotrrea C.S.M. nr. 387/2005, instan[ele
judectoreti se ncadreaz cu numrul necesar
de judectori.
Principiul care st la baza ncadrrii unui
numr suficient de judectori la o instan[ este
cel prevzut Recomandarea 94(12): Principiul
III - Conditii de munc adecvate paragraf 1 lit. a,
i anume ,Conditiile de munc trebuie s fie
adecvate n aa fel nct judectorii s-i poat
ndeplini n mod eficient atributiile, n particular
prin: a) recrutarea unui numr de judectori
suficient...".
Exist instan[e la care numrul de judectori
detaa[i este foarte mare, dar i n msura n
care este detaat doar un singur judector de la
o instan[, n condi[iile n care volumul de munc
este mare, lipsa unui singur judector greveaz
asupra muncii celorla[i judectori.
Din aceast perspectiv, institu[ia detarii
aduce ati ngere nu numai Pri nci pi ul ui III
paragraful 1 lit. a din Recomandarea 94(12),
lund drept reper logic faptul c pentru aceste
instan[e a fost prevzut un numr de judectori
n raport cu volumul de activitate i complexitatea
cauzelor, dar i Principiului 1 paragraf 2 lit. c, ce
recomand statelor membre de a proteja
independen[a judectorilor inclusiv prin decizii
privind cariera judectorilor ce trebuie s fie
bazate pe criterii obiective. Or, detaarea
judectorilor de la instan[e fr a fi avute n
vedere astfel de criterii obiective aduce atingere
independen[ei celorlal[i judectori, ce vor fi
nevoi[i s fac un efort suplimentar, cu implica[ii
directe negative ntr-un act de justi[ie de calitate.
Nu n ultimul rnd, un volum foarte mare de
activitate, determinat i de lipsa unui numr
suficient de judectori, fapt posibil i din pricina
detarilor, fr a fi avute n vedere criterii
obiective, se constituie ntr-o restric[ie pentru
judector de a decide jurisdic[ional independent,
tiut fiind c timpul necesar pentru studiul
dosarelor ajunge s fie insuficient, studiul
numrului mare de modificri legislative de
asemenea - Principiul I paragraf 2 lit. d din
Recomandarea nr. 94(12).
Exist parchete la care numrul de procurori
detaa[i este foarte mare, dar i n msura n
care este detaat doar un singur procuror de la
un parchet, n condi[iile n care volumul de munc
este mare, lipsa unui singur procuror greveaz
asupra muncii celorla[i procurori.
Din aceast perspectiv, institu[ia detarii
aduce ati ngere pri nci pi ul ui cupri ns n
Recomandarea (2000)19 pct. 5 lit. d (Procurorii
publici au conditii rezonabile de serviciu") avnd
n vedere c detaarea procurorilor de la
parchete fr a fi avute n vedere criterii
constitu[ionale i legale (mai sus-amintite) aduce
atingere independen[ei celorlal[i procurori, ce vor
fi nevoi[i s fac un efort suplimentar cu implica[ii
directe negative ntr-un act de justi[ie penal de
calitate.
n alt plan, solu[ia normativ a constituirii
birourilor electorale, oficiilor electorale i
comisiilor cu participarea magistra[ilor (judectori
i/sau procurori), fie n mod obligatoriu, fie n
mod facultativ, este n conflict cu dispozi[iile
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 109
constitu[ionale privind incompatibilitatea func[iei
de judector sau de procuror cu orice alt func[ie
public sau privat (art. 125 alin. 3 i art. 132
alin. 2), independen[a judectorilor (art. 124 alin.
3), impar[ialitatea procurorilor (art. 132 alin. 1),
neutralitatea politic a magistra[ilor (art. 37 alin.
1, art. 40 alin. 3), independen[a i neutralitatea
politic a justi[iei (art. 124) i neutralitatea politic
a Mi ni sterul ui Publ i c (art. 131 al i n.1),
inamovibilitatea judectorilor (art. 125 alin. 1) i
dependen[a pozi[iei judectorilor doar de
Consiliul Superior al Magistraturii (art. 125 alin.2),
precum si cu pozi[ia lnaltei Cur[i de Casa[ie i
Justi[ie de curte suprem a sistemului judiciar
(art. 126 alin. 3).
Nuan[area fcut de Curtea Constitu[ional
n Decizia nr. 326/2004, n sensul c ocuparea
de magistra[i a func[iilor de membri n birourile
electorale se face n temeiul legii, nu acoper
neconstitu[ionalitatea textului.
n egal msur, Constitu[ia nu distinge i are
n vedere, pentru existen[a strii de incom-
patibilitate, orice func[ie public sau privat, iar
nu numai, aa cum apreciaz Curtea Consti-
tu[ional, func[iile publice ireconciliabile.
Justificarea adus de Curtea Constitu[ional,
n sensul c magistra[ii membri ai birourilor
electorale sunt detaa[i, deci pe aceast
perioad nu-i exercit atribu[iile de magistrat,
este l i psi t de rel evan[ n apreci erea
constitu[ionalit[ii textului.
Potrivit Codului muncii, Legii nr. 188/1999
privind Statul func[ionarilor publici sau Legii nr.
303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor, republicat, detaarea reprezint o
cesiune a contractului de munc, respectiv o
modificare a raportului de serviciu, n favoarea
altui subiect de drept. Or, birourile electorale i
oficiile electorale nu au personalitate juridic,
personal propriu sau fond de salarizare proprii.
Magistra[ii membri n birourile electorale i
oficiile electorale primesc o indemniza[ie pentru
activitatea desfurat. Aceasta nu se substituie
i ndemni za[i ei pe care o pri mesc pentru
activitatea lor de magistra[i (cum ar fi cazul dac
ar fi vorba de o detaare), ci se adaug acesteia.
Dac ar fi corect sus[i nerea Cur[i i
Constitu[ionale, n sensul c magistra[ii membri
n birourile electorale i oficiile electorale sunt
detaa[i la acestea i nu desfoar activitate la
instan[ele i parchetele din care fac parte, ar
nsemna ca acetia s nu ncaseze indemniza[ia
de magistra[i, ci doar indemniza[ia de membri
ai organelor electorale temporare.
Nu e vorba de activit[i incompatibile cu
calitatea de magistrat (comer[, partide politice
etc.), ci de exercitarea unei func[ii pentru care
magistratul este numit ca atare, fr acordul sau
i cu nclcareaConstitu[iei. Detaarea nu
exonereaz efectel e i ncompati bi l i t[i i , ci
compatibilizeaz astfel func[ia de judector i/
sau procuror cu aceea de membru n biroul
electoral.
n plus, n temeiul art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr.
9/2007 privind unele msuri pentru mai buna
organizare i desfurare a alegerilor, Autoritatea
Electoral Permanent, n cazul birourilor
electorale de circumscrip[ie, birourilor electorale
jude[ene sau al municipiului Bucureti, birourilor
sau ofi ci i l or el ectoral e al e sectoarel or
municipiului Bucureti, va desemna, dintre
magistra[ii sau ceilal[i juriti existen[i in jude[ ori
in municipiul Bucureti, pe preedintele si pe
loc[iitorul acestuia, dac acetia nu au fost
nominaliza[i.
Aici, desemnarea magistratului, evident fr
acordul sau, nu se mai face nici prin tragere la
sor[i, organizat de conductorul instan[ei
judectoreti, ci direct de Autoritatea Electoral
Permanent, institu[ie administrativ autonom
cu personalitate juridic i cu competen[
general, ce asigur, la nivel na[ional, aplicarea
unitar, n intervalul dintre dou perioade elec-
torale, a dispozi[iilor legale privind organizarea
i desfurarea alegerilor sau a altor consultri
cu caracter na[i onal sau l ocal . n ti mpul
perioadelor electorale, Autoritatea Electoral
Permanent i desfoar activitatea pe lng
Biroul Electoral Central i birourile electorale de
circumscrip[ie.
n concIuzie, detaarea judectoriIor i
procuroriIor Ia aIte autorit|i pubIice dect
instan|eIe sau Ia institu|ii pubIice, n orice
func|ii, incIusiv de demnitate pubIic,
afecteaz independen|a justi|iei, indepen-
den|a judectoriIor i procuroriIor care sunt
detaa|i, dar i a judectoriIor de Ia instan|eIe
de Ia care sunt detaa|i judectorii, respectiv
a procuroriIor de Ia parcheteIe de Ia care sunt
detaa|i procurorii.
110 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
l
ncompatibilitatea func[iei de judector sau de
procuror cu orice alt func[ie public sau
privat este reglementat de art. 125 alin. 3
i art. 132 alin. 2 din Constitu[ia Romniei.
O excep[ie de la aceast regul nu poate fi
prevzut dect prin Constitu[ia Romaniei, iar
nu prin legisla[ia infra-constitu[ional. n concret,
singura excep[ie permis de Constitu[ie are n
vedere calitatea unor magistra[i de membri n
Consiliul Superior al Magistraturii (art. 133 alin. 2).
Incompatibilitatea este o interdic[ie de cumul
de func[ii, care se impune nu numai persoanei
n cauz, dar i autorit[ilor statului.
Curtea Constitu[ional a nuantat, prin decizia
nr. 326/2004, artnd c incompatibilitatea
presupune imposibilitatea exercitrii conco-
mitente a dou functii publice ireconciliabile.
ns incompatibilitatea exist, de principiu, la
nivelul existen[ei func[iilor, iar nu doar la cel al
exercitrii acestora.
lnfraconstitutional, n baza art. 5 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, "(1) Func[iile de judector, procuror,
magistrat-asistent i asistent judiciar sunt
incompatibile cu orice alte func[ii publice sau
private, cu excep[ia func[iilor didactice din
nv[mntul superior, precum i a celor de
instruire din cadrul lnstitutului Na[ional al
Magistraturii i al colii Na[ionale de Grefieri, n
condi[iile legii. (2) Judectorii i procurorii sunt
obliga[i s se ab[in de la orice activitate legat
de actul de justi[ie n cazuri care presupun
existen[a unui conflict ntre interesele lor i
interesul public de nfptuire a justi[iei sau de
aprare a intereselor generale ale societ[ii, cu
excep[ia cazurilor n care conflictul de interese
a fost adus la cunotin[, n scris, colegiului de
conducere al instan[ei sau conductorului
parchetului i s-a considerat c existen[a
conflictului de interese nu afecteaz ndeplinirea
impar[ial a atribu[iilor de serviciu.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
142
,
urmare a analizrii solicitrii Tribunalului
Bucureti, aapreciat la 29.01.2009 c func[ia de
judector este incompatibil cu orice alt func[ie
public sau privat, indiferent c exercitarea
acesteia are loc n Romnia sau n alt stat din
Uniunea European, avnd n vedere c
dispozi[iile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judectorilor i procurorilor,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioarenu fac trimitere la func[iile desfurate
pe teritoriul Romniei.
Aceast solu[ie a fost precedat de punctul
de vedere nr. 3/L/38266/1154/2009 al Direc[iei
legisla[ie, documentare i contencios din cadrul
Exercitarea func(iei de
judector in Romnia i in alt
stat din Uniunea European.
Compatibilitate.
judector Antoanela Florescu,
Le Tribunal de Grande Instance
de Paris
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti,
vicepreedinte U.N.J.R.
The law concerning the status of the magistrates does not rule out the option of a Romanian judge
to carry out the same position of judge in another Member State of the European Union as long as
they are not carried out concomitantly.
142 http://www.csm-just.ro/csm/linkuri/30_01_2009
20426_ro.htm
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 111
Consiliului Superior al Magistraturii legat de
posibilitatea ca un judector romn s-i
pstreze aceast calitate (prin beneficierea de
concedii fr plat prelungite) i s func[ioneze
n acelai timp ca judector ntr-un alt stat din
Uniunea European.
Considerm ca aceast solu[ie nu poate fi
acceptat.
Spiritul legii este acela c func[ia de judector
este incompatibil cu alt func[ie public sau
privat, dar nu poate fi incompatibil cu aceea
de judector nsui, exercitat neconcomitent n
alt stat din Uniunea European.
De altfel, alin. 2 al articolului 5 explic sensul
alin. 1 al aceluiai articol i indicfaptul c
judectorii i procurorii sunt obliga[i s se ab[in
de la orice activitate legat de actul de justi[ie,
n cazuri care presupun existen[a unui conflict
ntre interesele lor i interesul public de nfptuire
a justi[iei sau de aprare a intereselor generale
ale societ[ii.
Or, nu poate exista nici incompatibilitate i
nici conflict de interese ntre a fi judector ntr-o
[ar a Uniunii Europene i a fi judector n
Romnia, stat membru al Uniunii Europene.
Argumentul Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii potrivit cruia textul nu face trimitere
la func[iile desfurate pe teritoriul Romniei,
poate fi invocat tocmai n sensul n care ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus.
n Fran[a, se poate exercita orice alt func[ie
care nu e incompatiblil cu aceea de judector.
Este chiar benefic ca un judector s aib
experien[a unei alte activit[i i s nu se uzeze
pe un post. Pentru intervalul de timp ct lipsete
din sistemul judiciar, judectorul este suspendat
din func[ie, dar pstreaz calitatea de magistrat,
iar cnd revine i se propune un post vacant.
n sistemul francez, un magistrat nici nu poate
exercita aceeai func[ie, spre exemplu, judector
de minori, afaceri familiale sau de instruc[ie mai
mult de 5 ani, fiind obligat s-i schimbe
specializarea sau instan[a, pentru a evita
plafonarea i rutina.
Este de men[ionat exemplul unui coleg
suedez, care a ndeplinit n Paris func[ia de
judector de instruc[ie mai multi ani i a putut
reveni n Suedia, relundu-i acolo postul de
judector.
Prin urmare, considerm c legea statutului
judectorilor i procurorilor nu interzice unui
judector romn s exercite aceeai func[ie
public, de judector, ntr-un alt stat membru al
Uniunii Europene, ct timp aceasta nu se poate
efectua concomitent. De lege ferenda, ar fi
indicat ca un judector romn care exercit
aceeai func[ie ntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene s poat reveni n magistratura
romn, fr ndeplinirea altor condi[ii.
112 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Separa|ia puteriIor
M
refer la ramura puterii judectoreti
dat fi i nd c potri vi t tradi [i ei l ui
Montesquieu este necesar ntotdeauna
a avea n vedere c n fiecare stat membru i n
Uniunea European, recunoatem separa[ia
puterilor ntre puterile legislativ, executiv i
judectoreasc ale statului i, la nivel european,
al e Uni uni i Europene. Ca urmare, este
recunoscut c anumite puteri i func[ii ale statului
apar[i n puteri i j udectoreti , n pri nci pal
men[inerea statului de drept i solu[ionarea
diferendelor ntre cet[eni, respectiv ntre
cet[eni i stat ori Uniunea European. Pentru
a exercita aceste puteri i func[ii, este universal
acceptat c puterea judectoreasc a fiecrui
stat i fi ecare j udector trebui e s fi e
independent. Acesta este un privilegiu acordat
sistemului judiciar exclusiv n vederea acestui
scop.
Cerin|eIe necesare pentru a men|ine un
sistem judiciar independent
Dar ce este necesar pentru a men[ine aceast
independen[? n importanta sa opinie asupra
consiliilor magistraturii
144
, Consiliul consultativ al
Perspective asupra consiliilor
magistraturii
Lord Justice Thomas,
Preedinte al ReJelei Europene
a Consiliilor Magistraturii
143
Each of the topics I have addressed would form a talk in itself and benefit from a much more
detailed analysis. Time does not permit. However, in my view, when an analysis of the tasks which
must be performed to maintain the independence of the judicial branch of the state is carried out, I
think the inevitable conclusion is that a Council for the Judiciary is needed. It must fulfil a central role,
even though some of the tasks may be carried out by others. There is no real alternative. The judicial
branch of the state needs a central institution not only to discharge the tasks I have enumerated itself
(or to ensure that others discharge them independently), but also to manage the relationship with the
legislature and the executive and to take overall responsibility for the proper functioning of the judicial
branch of the state and in particular the timely and impartial delivery of justice at the lowest cost
consistent with the interests of justice. A judiciary that does not have the means of ensuring this will
find that others are quite happy to do it for them. Without proper and responsible arrangements for
governance this may well happen.
Not only will a Council fulfil the central role I have described, but it should also provide leadership
and central representation for the judiciary and balance the relationships with the Judges Associations
and the judicial hierarchy. Finally may I add a word about the composition of a Council for the Judiciary.
If a Council is to fulfil the role in the governance of the judiciary which I have outlined, its composition
is of central importance. There is great diversity across Europe. In England and Wales we do not
have direct elections to the Council. Each level of the judiciary has its own Association where elections
are held and the officers of those Associations (or their delegates) serve on our Council; our Lord
Chief Justice is our chairman. We have found that selecting the representation by means of using the
Associations means that the Associations work closely with the Council and understand and generally
support what it does. There is generally no tension between the Associations and the Council; nor
between the Council and the judicial hierarchy (the senior or presiding judges at courts or groups of
courts or in regions). That is because the Lord Chief Justice is both President of all the Courts of
England and Wales and Chairman of the Council.
143 European Network of Councils for the Judiciary/
Resau Europen des Conseils de la Justice; n
continuare, ENCJ (n.tr.).
144 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2007)
OP10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&
BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=
FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 113
judectorilor europeni (n continuare, CCJE) a
stabilit, n paragraful 42, o serie de sarcini care
trebuie aduse la ndeplinire n mod independent
adi c n mod i ndependent de puterea
legislativ i executiv. Aceste sarcini pot fi
grupate dup cum urmeaz: (i ) numi re,
promovare, dezvoltarea carierei; (ii) disciplin i
coduri de conduit; (iii) formare (incluznd un
ghid de orientare pentru judectori); (iv)
administrarea instan[elor; (v) protec[ia imaginii
justi[iei.
n anumite state, toate aceste sarcini sunt
ndeplinite de ctre consiliul magistraturii; n
majoritatea statelor parte din aceste sarcini sunt
realizate de ctre consiliul magistraturii, parte
de ctre organisme independente, dei n cteva
state o seam de sarcini sunt nc ndeplinite
de ramura executiv. n alte state, nici o sarcina
nu este ndeplinit de ctre un consiliu, pentru
c pur i simplu nu exist un asemenea
organism. Aceast diversitate este consecin[a
diferen[elor n dezvoltarea istoric i politic a
fiecrui stat
145
. Re[eaua european a consiliilor
magistraturii este de acord cu CCJE c este
esen[ial ca aceste sarcini, necesare pentru
func[ionarea optim i independent a ramurii
judectoreti a fiecrui stat s fie aduse la
ndeplinire de ctre un organism independent
fa[ de ramurile legislativ i executiv ale
statului. Re[eaua noastr consider c un
consiliu al magistraturii, ca ntruchipare a ramurii
judectoreti a statului, ar trebui s joace rolul
central n ndeplinirea tuturor sau a ctorva
sarcini i n asigurarea c sarcinile pe care nu le
exerci t el nsui sunt real i zate n mod
independent. Pe baza tradi[iilor sale, a evolu[iei
istorice i a unor alte asemenea aspecte, statul
trebuie s aleag dac toate sarcinile sunt
exercitate de ctre nsui Consiliul sau dac
anumite sarcini sunt ndeplinite de ctre alte
organisme. Totui, este esen[ial ca fiecare
organism s fie independent n realizarea
sarcinilor i s existe efectiv o institu[ie care s
reprezinte ca atare puterea judectoreasc. Sunt
de prere c aceast institu[ie trebuie s fie
consiliul ca unic tip de organism ce poate avea
responsabilitatea general pentru conducerea
puterii judectoreti a statului.
Considera|ii ce se pot avea n vedere
Trebuie rspuns la o serie de ntrebri atunci
cnd se ia n considerare tipul de organism care
s ndeplineasc fiecare din sarcini: (i) care grad
al controlul judiciar ori al participrii judiciare este
esen[ial? (ii) care este modalitatea de numire a
membrilor sistemului judiciar ntr-un astfel de
organism (precum consiliul) care ndeplinete
aceste sarcini? (iii) ce grad al participrii publice
externe este esen[ial? (iv) care este rela[ia
organismului cu ierarhia judiciar? (v) cum se
configureaz sistemul judiciar ori organismul
care ndeplinete sarcina pentru a rspunde de
ndeplinirea corespunztoare a ndatoririlor sale?
Aceasta din urm este important, ns, din
pcate, este o ntrebare la care nu se rspunde
sufi ci ent de des. Aceasta deoarece noi ,
judectorii, nu ne gndim n general la noi nine
ca putnd fi trai la rspundere pentru deciziile
pe care le pronun[m. Dar noi rspundem prin
procedura public i deschis a lurii deciziilor,
motivare i controlul deciziilor noastre n apel;
evident, exist pu[ine alte func[ii ale statului sunt
supuse unui control public i unei rspunderi
publice mai amnun[ite. La fel cum rspundem
pentru deciziile noastre n instan[, la fel trebuie
s rspundem pentru ndeplinirea tuturor
sarcinilor ncredin[ate nou. Dar aceasta trebuie
s se fac ntr-un mod care s ne respecte
independen[a.
ProbIeme i obiective comune, dar soIu|ii
diferite
n efectuarea unei evaluri a modului de
ndeplinire a sarcinilor, este important de re[inut
c sistemele judiciare ale Europei ntmpin
probleme comune, spre exemplu, nevoia unor
de coduri de conduit, nevoia de resurse
adecvate pentru pregtire profesional i
protejarea imaginii justi[iei n fa[a publicului i a
presei, care s-ar putea sa nu aib o suficient
n[elegere a procesului. Atunci cnd se reunete
Comi tetul di rector permanent al Re[el ei
europene a consiliilor magistraturii (ENCJ) sau
Comitetul executiv, se obinuiete ca fiecare
reprezentant s informeze cu privire la evolu[iile
ce au avut loc n statul su
146
. Foarte adesea,
145 Ca exper[i pentru CCJE, d-na Valdes-Buloque i
autorul am scris fiecare un raport asupra situa[iei astfel
cum se prezenta aceasta n 2007: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2007)3&Language=lan
English&Ver=original&Site=DGHLJudProf
146 n prezent, aceste rapoarte se public n buletinul
nostru: http://www.encj .net/encj /GetRecords?
Template=web/home
114 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
probleme pe care fiecare dintre noi le ridic sunt
probleme pe care le avem to[i. Aadar, este
foarte util s nv[m unul de la cellalt modul n
care am putea aborda i solu[iona aceste
probleme. Cu toate c aceast sarcin este
facilitat de ctre un program organizat prin
intermediul EJTN n scopul unor schimburi ntre
consilii, organizarea re[elei s-a dovedit valoroas
n ntrirea pozi[iei sistemelor judiciare.
Dei avem aceleai obiective n rezolvarea
probl emel or noastre comune anume
asigurarea independen[ei puterii judectoreti a
statului astfel nct s fac dreptate impar[ial,
pe ct posibil rapid i ieftin, compatibil cu
interesele justi[iei i astfel s men[in statul de
drept solu[ia n fiecare stat i n UE nu trebuie
s fie identic. Fiecare stat poate determina care
tip de organism sau organisme trebuie s
realizeze fiecare din sarcinile pe care le-am
enumerat, potrivit propriilor sale tradi[ii istorice.
Aadar, n acest context, nainte de a reveni
asupra rolului central al unui consiliu, pot
examina fiecare dintre sarcinile care trebuie
ndeplinite n mod independent, dac sistemul
judiciar trebuie s ndeplineasc func[iile sale n
secolul al XXl-lea. Dei consider c un consiliu
este un organism esen[ial, procedez astfel
deoarece nu este necesar ca acesta s
ndeplineasc fiecare dintre sarcini.
n [ara mea exist trei jurisdic[ii diferite, Anglia
i |ara Galilor, Sco[ia i lrlanda de Nord. Pn
foarte recent, toate sarcinile pe care le-am
enumerat se aflau sub controlul Lordului
Cancelar care era conductorul sistemului
judiciar, Preedinte (speaker) al Camerei
superioare a legislativului
147
i membru al
cabinetului. Acesta aprea ca ntruchiparea vie
a negrii separa[iei puterilor; cu toate acestea,
din motive complexe, sistemul nostru a func[ionat
bine. ns, cu ceva timp n urm, a devenit
evident c solu[ia noastr istoric nu mai
func[iona adecvat i c era necesar o reform.
ntre 2003 i 2008, am realizat o serie de reforme
care au avut ca efect schimbarea controlului
asupra fiecrei dintre aceste sarcini. De
asemenea, mai recent, am ncercat s
solu[ionm problema responsabilit[ii
148
. Sper c
poate fi util s explic solu[ia pe care am adoptat-o
noi n Regatul Unit n privin[a fiecrei sarcini i a
rolului Consiliului, dar a fi bucuros s rspund
la ntrebri ntr-un context mai extins. n
realizarea reformelor noastre am beneficiat n
mod deosebit de ajutorul pe care l-am primit din
partea altor sisteme judiciare din Europa, prin
participarea noastr la ENCJ.
(i) Numire, promovare i dezvoItarea
carierei
n anumite state controlul asupra numirii,
promovrii i evolu[iei n carier este ncredin[at
unui consiliu; n unele state unde consiliul
ndeplinete aceast sarcin, judectorii
constituie o majoritate, iar n alte state judectorii
constituie o minoritate. n alte state, este nvestit
cu aceast sarcin un organism independent,
iar n anumite state executivul de[ine nc un rol
i mportant. Moti vul pentru care exi st o
asemenea diversitate l constituie dezbaterea
asupra participrii publice la aceast sarcin.
Este, cred, dificil de refuzat participarea public
la aceast sarcin, n principal pentru a se
asigura protec[ie mpotriva percep[iei c un
sistem judiciar numete numai judectori de pe
domeniul propriu.
Pn la reformele noastre, n Anglia i n |ara
Galilor, Lordul Cancelar de[inea tot controlul, ce
ac[iona prin consultarea judectorilor cu cea mai
mare vechime. n cadrul reformelor am solu[ionat
chestiunea participrii publice prin ncredin[area
sarcinii numirii etc., unei Comisii independente
de numiri, independent, compus din cinci
judectori, doi judectori (Lay judge), doi
specialiti n drept i ase membri cu pregtire
adecvat din partea societ[ii civile. Consiliul
numete trei dintre judectorii cu cea mai mare
vechime n func[ie. To[i ceilal[i membri sunt numi[i
printr-o metod total independent de executiv.
Comi si a face toate numi ri l e cu excep[i a
judectorilor cu cea mai mare vechime 42
judectori ai Cur[ii de Apel (Court of Appeal) i
cei 12 membri ai Camerei Lorzilor (House of
Lords). Un organ special este constituit din doi
judectori i doi asisten[i iar judectorul avnd
cea mai mare vechime are un vot preponderent.
Cum a luat n considerare aceast structur
cele cinci ntrebri pe care le-am ridicat? Scopul
su era acela de a asigura aportul judiciar i
public la numirea judectorilor; s-a eliminat orice
posibilitate de influen[ politic. Cu toate
acestea, n loc s permit judectorilor numirea
147 Camera Lorzilor (n.tr.). 148 http://www.judiciary.gov.uk/docs/accountability.pdf
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 115
celor pe care i apreciau a fi cei mai potrivi[i,
structura a acordat publicului un aport adecvat.
Aspectul rspunderii este abordat de ctre
Comisia de numiri, prin publicarea unui raport
anual, i, de asemenea, prin audierea de ctre
legislativ a preedintelui i vicepreedintelui
comisiei. Statutul ierarhiei judiciare este protejat
de ctre un sistem de consultare nainte ca
numi ri l e s fi e fcute. Aceast comi si e
func[ioneaz deja de doi ani; sunt necesare
cteva schimbri minore, ns perspectiva de
ansamblu este aceea c pare a func[iona bine.
Comisia de numiri nu are absolut nici un rol
n privin[a evalurii judectorilor. Precum n cele
mai multe state, evaluarea rmne n ntregime
sub controlul judiciar. n principiu, aceasta mi
pare a fi corect, pentru c evaluarea perfoman[ei
judiciare este, n esen[, o sarcin profesional
pentru al[i judectori, la care publicul i aduce o
mic contribu[ie. Rspunderea se concretizeaz
ntr-un raport anual cu privire la ceea ce s-a
realizat.
(ii) Coduri de conduit i discipIin
Din nefericire multe [ri n Europa nu au
coduri de conduit. n Regatul Unit, Consiliul
judectorilor din Anglia i |ara Galilor a elaborat
un cod de conduit doar n anul 2002
149
. Cu toate
acestea, un cod este important pentru c
stabilete un standard clar al conduitei judiciare
i sus[ine un sistem disciplinar. Sistemul judiciar
este cel care adopt un astfel de cod, ns cu o
consultare adecvat i cu un mecanism de
control. Un consiliu este, n mod evident, cel mai
potrivit organism pentru ndeplinirea acestei
sarcini.
Exercitarea prerogativelor disciplinare este un
obiectiv i mai dificil. Mul[i consider c cel mai
potrivit organism trebuie s fie o instan[
judectoreasc ori un organism controlat n
ntregime de judectori (de exemplu, o sec[iune
a Consiliului). Se sus[ine c, cu condi[ia ca
procedura s fie public, iar rezultatul s fie dat
publicit[ii, exist suficient responsabilitate i
independen[ din partea ierarhiei judiciare.
Publicul nu are nici un rol n aceast privin[.
Am adoptat o solu[ie diferit n Anglia i |ara
Galilor. Finalmente, func[ia disciplinar este
exercitat n comun de ctre Lord Chief Justice
i de ctre ministrul Justi[iei (Minister of Justice).
Reclama[iile sunt adresate unui birou. Dac
exist o chestiune de anchetat, ancheta este
realizat de ctre un judector. Dac judectorul
care desfoar ancheta apreciaz c exist
posibilitatea angajrii rspunderii, este sesizat
un tribunal independent, cuprinznd judectori
cu reprezentare larg, care adopt o decizie.
Decizia intr n vigoare odat cu aprobarea ei
de ctre Lordul ef al Justi[iei i ministru. Se
public deciziile, un raport anual i rapoartele
prezentate consiliului. n principal, s-a adoptat
aceast solu[ie pentru c s-a apreciat c ar spori
ncrederea public; justi[ia nu era vzut s ia
decizii singur n privin[a propriilor membri. Nu
cred c detaliul solu[iei din Anglia i |ara Galilor
ar putea func[iona n alt parte, ns dup mine,
reprezint un argument puternic n favoarea
participrii publice n chestiuni disciplinare, fie
printr-o sec[iune a consiliului, fie printr-un
organism distinct.
(iii) Formare
Este general acceptat, dei nu aceasta este
situa[ia n fiecare stat, c revine sistemului
judiciar controlarea formrii ( fie printr-un consiliu,
fie printr-un alt organism), dei se realizeaz cel
mai bine prin coli ori academii judectoreti.
Motivul este evident n sine: decizia cu privire la
ce cursuri sunt predate i modalitatea lor de
predare trebuie s fie independente, altfel poate
exista o influen[ imperceptibil, ns total
inadecvat, asupra indepeden[ei procesului de
adoptare a deciziilor. Acelai lucru este adevrat
n ce privin[a ndrumrii date justi[iei cu privire la
interpretarea dreptului. Dac statul de drept
trebuie s triumfe, atunci justi[ia este cea care
trebuie s aplice dreptul adoptat de ctre
l egi sl ati v, fr i nfl uen[a pri n i ntermedi ul
ndrumrii din partea executivului ori partea altor
pr[i; executivul nu poate avea un statut diferit
fa[ de celelalte pr[i n proces. De asemenea,
un aspect ce va trebui abordat n mod adecvat
n raport cu procesul de formare n UE i cu
ndrumarea din partea unor institu[ii europene
extrajudiciare.
Cu toate acestea, trebuie acordat o aten[ie
sporit responsabilit[ii, pentru c formarea
consum resurse financiare considerabile, iar
formarea precar poate conduce la decizii
precare ale judectorilor. Pentru acest motiv,
149 http://www.judiciary.gov.uk/docs/judges_council/ judicialconduct_update0408.pdf
116 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
trebuie acordat importan[ organismului ce
rspunde de formare, avnd reprezentan[i ai
publicului ori profesori sau exper[i n drept, care
s elaboreze un raport adecvat cu privire la
modul de ndeplinire a sarcinilor i care s
stabileasc un mecanism potrivit pentru a
rspunde ntrebrilor puse de legislativ asupra
modului n care au fost cheltuite fondurile puse
la dispozi[ia sa.
(iv) Administrarea instan|eIor
Exist o opinie crescnd n Europa c
admi ni strarea i nstan[el or trebui e s fi e
ncredin[at unui organism care s aib cel pu[in
o participare judiciar substan[ial, dac nu
controlul. Olanda, Danemarca i lrlanda s-au
aflat n avangarda acestei micri i au fost
urmate de unele dintre noile state membre
150
.
Aceast abordare a ctigat teren pentru c
buna administrare a instan[elor, cu resurse
financiare adecvate, este esen[ial pentru
exerci tarea prerogati vel or i func[i i l or
judectorilor i nu exist o cale mai bun de a
asigura aceasta dect prin atribuirea unui control
i unei responsabilit[i ctre sistemul judiciar.
Cu toate acestea, cred, c este acceptat, de
asemenea, c aceasta este o sarcin pe care
judectorii nu o pot ndeplini personal fr
expertiz extern i control externe. Sumele
alocate din fonduri publice i interesul public n
asi gurarea exi sten[ei unei i nfrastructuri
administrative eficiente pentru a sus[ine sistemul
judiciar, nseamn dificultatea de a nega locul
pentru sus[inerea justi[iei nseamn c este dificil
de respins participarea public, expertiza
independent i un mecanism solid de control
public.
n Regatul Unit, n cursul acestui an am
modificat statutul administrrii instan[ei astfel c
nu se mai afl sub controlul Ministerului Justi[iei;
Sco[ia a adoptat un model asemntor celui din
lrlanda care atribuie, n mod substan[ial, controlul
sistemului judiciar. n Anglia i |ara Galilor
controlul este atribuit n comun sistemului judiciar
i ministerului, gestiunea curent fiind acordat
unui consiliu ce are un preedinte independent.
(v) Protejarea imaginii justi|iei
Perioada modern impune puterii judec-
toreti s protejeze reputa[ia instan[elor i a
judectorilor prin pregtirea lor s explice, ntr-un
mod accesibil publicului, motivele pentru care
au fost pronun[ate deciziile, i s protejeze un
judector sau judectorii fa[ de criticile nedrepte
din pres.
Cu toate c un judector trebuie s explice
decizia sa astfel nct publicul s o n[eleag,
nu este ntotdeauna posibil ca o hotrre s ofere
tipul de explica[ie de care are nevoie publicul,
ca ntreg. De asemenea, nu este posibil
anticiparea unei critici publice nedrepte.
n Regatul Unit, aceast sarcin a fost
ncredin[at, pn n 2004, Lordului Cancelar.
Una dintre indiciile necesit[ii de reform a fost
aceea c ntr-o epoc n care presa este att de
puternic, s-a dezvoltat un conflict ntre obliga[ia
de a apra judectorii fa[ de critici politice
nedrepte i oportunitatea politic. Sistemul
judiciar din Anglia i |ara Galilor are acum
propriul birou de comunicare public; s-au
alturat acele [ri, n frunte cu Olanda, care au
judectori pregti[i s ac[ioneze ca purttori de
cuvnt, a cror responsabilitate este de a se
informa corect publicul. Sistemele judiciare au
constatat c dac nu pun la dispozi[ie informa[ii
i rspunsuri, al[ii, mai pu[in informa[i, sunt
bucuroi s o fac pentru noi.
Concluzie
Fiecare dintre subiectele pe care le-am
abordat ar forma o discu[ie n sine i ar beneficia
de o analiz mult mai detaliat. Timpul nu
permite. Totui, n opinia mea, cnd este
realizat o analiz a sarcinilor care trebuie
ndeplinite pentru a men[ine independen[a puterii
judectoreti, cred c o concluzie inevitabil e
aceea c este necesar un consi l i u al
magistraturii. Acesta trebuie s ndeplineasc un
rol central, chiar dac cteva dintre sarcini pot fi
realizate de alte organisme. Nu exist alt
alternativ real. Puterea judectoreasc n stat
are nevoie de o institu[ie central nu numai
pentru a realiza ea nsi sarcinile pe care le-am
enumerat (ori s asigure faptul c alte entit[i le
execut independent), dar de asemenea de a
gestiona raporturile cu legislativul i cu execu-
tivul, precum i de a-i asuma responsabilitatea
global pentru func[ionarea adecvat a puterii
judectoreti a statului i, n particular, realizarea
justi[iei la timp i n mod impar[ial, cu cele mai
150 Ale UE (n.tr.).
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 117
mici cheltuieli compatibile cu interesele justi[iei.
Un sistem judiciar care nu are mijloacele de a
asigura aceasta va constata c al[ii sunt ncnta[i
s o fac pentru el. Acest lucru este susceptibil
s aib loc n absen[a unor reguli de conducere
adecvate i responsabile
Nu numai c un Consiliu va ndeplini rolul
central pe care l-am descris, dar ar realiza de
asemenea conducerea i reprezentarea central
a sistemului judiciar i ar echilibra raporturile cu
asocia[iile judectorilor i cu ierarhia judiciar.
n final, pot aduga o apreciere asupra
compunerea unui consiliu al magistraturii. n
situa[ia n care un consiliu este cel care trebuie
s ndeplineasc rolul de conducere a sistemului
judiciar pe care l-am subliniat, compunerea sa
are o importan[ central. n Europa exist o
diversitate important. n Anglia i |ara Galilor
nu avem alegeri directe pentru consiliu. Fiecare
nivel al sistemului judiciar are propria asocia[ie
n care sunt organizate alegeri, iar conductorii
acestor asocia[ii (ori delega[ii acestora) sunt
membrii ai consiliului; Lord Chief Justice este
preedi ntel e acestui a. Am constatat c
selectarea reprezentan[ilor prin intermediul
asocia[iilor nseamn c asocia[iile lucreaz
ndeaproape cu consiliul, n[eleg i, n general,
sus[in ceea ce acesta se face. n general nu
exist tensiuni ntre asocia[ii i consiliu; nici ntre
consiliu i ierarhia judiciar (judectorii cu cea
mai mare vechime judectorii ori preedin[i ai
instan[elor sau grupuri de instan[e ori n regiuni).
Aceasta deoarece c Lord Chief Justice este att
preedinte al tuturor instan[elor din Anglia i |ara
Galilor, ct i Preedinte al Consiliului.
118 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
P
entru a realiza o imagine ct mai precis
a gradului de rspndire a corup[iei n
Romnia, vom prezenta n cadrul acestei
lucrri cele mai recente rapoarte ale unor
organi za[i i non-guvernamental e reputate
(Transparency lnternational, Global lntegrity),
apoi ne vom referi la raportul de activitate pe
anul 2007 al Direc[iei Na[ionale Anticorup[ie
ultimul dat publicit[ii - iar n final vom trece n
revist ultimele dou rapoarte intermediare ale
Comisiei Europene.
Abordri l e soci ol ogi ce prezentate l a
paragrafele 1 i 2 ne ajut s situm Romnia
ntr-un ,clasament al corup[iei la nivel european
i mondial.
Ultimele date statistice ale Direc[iei Na[ionale
Anticorup[ie, n prezentare comparativ fa[ de
rezultatele din 2006, ajut la observarea unor
tendin[e, mai cu seam n etapa urmririi penale,
dar ofer i date privind modul de finalizare n
justi[ie a dosarelor avnd ca obiect infrac[iuni
de corup[ie.
Rapoartele intermediare recente ale Comisiei
Europene semnaleaz n ce msur institu[iile
din Romnia fac progrese ori stagneaz din
punctul de vedere al criteriilor Mecanismului de
cooperare i verificare.
1. Cel mai elaborat instrument pentru
percep[ia corup[iei este indexul anual al
Transparency International
151
. Rapoartele
anuale Transparency International (n continuare
T.l.) privind percep[ia corup[iei sunt edificatoare
sub aspect sociologic, analiznd n ce msur
corup[ia afecteaz viata cet[enilor de rnd
152
.
n acest scop, Transparency International
chestioneaz periodic publicul larg n legtur
cu prerea lor despre corup[ie. lntereseaz, n
mod special, n ce msur cet[enii sunt de
prere c fenomenul corup[iei exist n institu[iile
publice, ce experien[e au avut cu mica corup[ie
i cum estimeaz ei evolu[ia corup[iei n
Romnia. n ultimii ani, Romnia a ob[inut
punctaje modeste, ns constant cresctoare.
n anul 2005 a primit un punctaj de 3.0. S-a
apreciat c partidele politice, sistemul vamal i
sistemul legislativ sunt cele mai afectate de
flagelul corup[iei, urmate de sistemele judiciar,
sanitar, poli[ie i sectorul afacerilor.
Raportul de [ar publicat n 2006 nu relev o
mbunt[ire spectaculoas a percep[iei corup[iei
n Romnia. Un punctaj de 3.1 ne situa pe ultimul
loc n Europa, ns cei intervieva[i erau optimiti.
Conform sondajului din 2007, Romnia se
afla pe primul loc n ceea ce privete cazurile de
dare de mit: 33% dintre responden[i au
recunoscut c au dat deja mit pentru diverse
servicii publice. La ntrebarea dac presupun c
fenomenul corup[iei va nregistra creteri n
urmtorii trei ani, 36% dintre cei ntreba[i au
Nivelul i evolu(ia corup(iei din
Romnia reflectate in rapoarte
oficiale i independente
judector Gabriel Caian,
Judectoria Craiova,
membru U.N.J.R.
In the context of freedom of market and politics and in the circumstances of free choice of travel,
movement of financial resources and exchange of information between different areas, the opportunities
to gain power and wealth, including the illegal ways, have increased.
Corruption hardens and alters the economic development, breaches the fundamental rights, stops
normal evolution and transfer financial resources from fields in need.
151 Vezi site-ul http://www.transparency.org.ro
152 Justyna Pawlak, The Herald Tribune, 13.05.2008
remarca: corruption is a day-to-day concern in
Romania.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 119
rspuns pozitiv, n timp ce 34% au fost de prere
c aceasta va scdea.
Potrivit lndicelui de Percep[ie a Corup[iei
(lPC) realizat de T.l. n septembrie 2007, care
precizeaz gradul estimat de corup[ie din punctul
de vedere al popula[iei, Romnia era n
continuare pe ultimul loc ntre [rile Uniunii
Europene
153
. Se remarca, de data aceasta,
pesimismul responden[ilor care, probabil, au fost
dezamgi[i n ateptarea unor rezultate mai clare
n lupta mpotriva corup[iei.
n 2008 situa[ia nu a evoluat foarte mult,
indicele fiind de 3.8
154
.
Ceea ce putem observa este faptul c acest
indice spune multe despre starea de spirit i mai
pu[in despre starea de fapt
155
.
Politologul Michael Johnston remarca i el
faptul c indicii de percep[ie nu reflect cu
acurate[e amploarea real a fenomenului
156
. O
[ar care se angajeaz ntr-o ofensiv serioas
mpotriva corup[iei, spune Johnston, poate s
descopere c rezultatele bazate pe percep[ia
cet[enilor au de suferit, din moment ce ac[iunile
n justi[ie, probele ndelung ascunse i reac[ia
public fa[ de ele ncep s apar pe prima
pagin a ziarelor. Efectul pervers poate fi acela
ca tocmai guvernele care lupt cu corup[ia s
se delegitimeze, deoarece, cu ct un guvern este
mai activ, cu att cazurile n sine sunt mai
dezbtute i mai controversate i acest fapt nu
face dect s creasc vizibilitatea corup[iei
157
.
2. Un instrument sociologic concurent este
dezvoltat de organiza[ia Global Integrity
158
. Ei
pleac de la ideea
c e foarte greu s
msori corup[ia n
sine, fiind un feno-
men att de divers
i comis cu mult
discre[ie, iar indi-
cele de percep[ie nu
e rel evant dect
pn la un punct.
De aceea se face o
msurare a instru-
mentelor pe care o
societate le dez-
vol t pentru a l i mi ta corup[i a agen[i i ,
departamente, legi, proceduri.
Potrivit raportului dat publicit[ii la nceputul
anului 2007, Romnia se situeaz, cu 81 de
puncte, n categoria Strong Rating, alturi de
Statele Unite ale Americii, lsrael si Africa de
Sud
159
. n privin[a cadrului legal suntem nota[i
cu 96 din 100 de puncte, din care succesul
implementrii este estimat la 65 iar n propor[ie
de 31 din 100 implementarea este deficitar.
Explica[ia este aceea c, n plan formal, Romnia
a fcut remarcabile progrese n ultima perioad,
ns rezultatele vizibile n lupta cu marii corup[i
rmne - dintr-un motiv sau altul un deziderat.
Pentru msurarea gradului de rspndire a
corup[iei, o abordare mai fezabil, credem noi,
este focalizarea asupra acelor aspecte ale
guvernrii care creeaz stimulente pentru co-
rup[ie i reflect efectele ei. De pild, existen[a
unor formalit[i de acordare a unei autoriza[ii
153 lndicele de Percep[ie a Corup[iei pentru Romnia este
de 3.7 pe o scar de l a 1 l a 10-vezi http://
www.transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/
national_coruptie/2008/RNC_2008_electronic.pdf
154 Conform lndicelui de Percep[ie a Corup[iei lansat de
Transparency lnternational la data de 23 septembrie
2008, Romnia ob[ine 3,8 puncte din 10, punctaj cu o
zecime superior celui din anul precedent. Astfel
Romnia urca n clasamentul statelor membre ale
Uniunii Europene, ocupnd anul acesta penultima
pozi [i e, i l snd l ocul coda Bul gari ei , care
nregistreaz o scdere de 0,5 puncte fata de 2007.
Acest indice ob[inut de Romnia nu este subiect de
mndrie sau satisfac[ie avnd n vedere c aceasta
cretere este de doar 0,1 i reprezint un trend iner[ial.
|innd seama de eforturile care s-au fcut, creterea
este foarte mic fa[ de ateptri. Este ca i cnd
temperatura unui bolnav a sczut de la 39,8 la 39,7,
ceea ce este departe de optimul de sntate al
acestuia (comunicatul Tl Romania pe http://www.
transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2008/
Comunicat%20de%20presa%20TI%20 Romania.pdf
155 A afirma c indicele Transparency International este
mereu un pic n urma tendintelor prezente este absolut
corect. Acesta este ns rezultatul unor actiuni
contiente din partea noastr. Noi nu dorim s
supraestimm o serie de schimbri foarte recente.
Lund in considerare ultimii doi ani, i cunoscnd
regiunea destul de bine, ndrznesc s afirm, c
situatia coruptiei din Romnia este ceva mai bun
dect o arat indicele de perceptie. Aprecierile apar[in
lui Miklos Marschall, director regional pentru Europa
de est i Asia Central al T.l., ntr-un interviu acordat
Deutsche Wel l e l a 9.11.2006, publ i cat pe
www.euractiv.ro.
156 M. Johnston, Coruptia i formele sale, Ed Polirom lai
2007. p. 271
157 I. Krastev, citat de Cristian Ghinea n Dilema Veche
nr. 137/2006.
158 Vezi site-ul http://www.globalintegrity.org.
159 http://report.globalintegrity.org/Romania/2007
0omIsIa F0roeaa I
ceIeIaIte state memhre
a0 coasI4erat c, 40
a4erare, este aecesar s
coIahorete a4earoae
c0 8omaIa eatr0 a
asI0ra 0aerea a
aIIcare a reformeIor
aecesare eatr0
coasoII4area sIstem0I0I
j04IcIar I comhaterea
cor0{IeI.
120 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
care dureaz multe sptmni, cuprinznd multe
i nejustificate etape reprezint un indiciu indirect
al existen[ei unor probleme: amnarea nsi
duce la apari[ia unor stimulente pentru a da mit,
n timp ce fiecare etap se constituie ntr-un
poten[ial ,punct profitabil" pentru extorcare.
Birocra[ia ofilete sim[ul moral i plastifiaz bunul
sim[, dup cum se exprima un tnr jurnalist
n prezent parlamentar.
160
Un guvern care pltete de dou ori mai mult
dect cel dintr-o [ar vecin pentru cumprarea
petrolului sau a betonului sau care impune pre[uri
suspect de sczute pentru petrolul nerafinat
produs n propria [ar fie face un experiment,
fie stimuleaz afacerile corupte.
Aadar, analiza sociologic a corup[iei trebuie
real i zat di n mai mul te perspecti ve i ar
vulnerabilit[ile trebuie remediate prin nlturarea
stimulentelor, a premiselor de ordin legislativ i
institu[ional favorabile.
3. RaportuI Direc|iei Na|ionaIe Anticorup|ie
privind activitatea desfurat in anuI 2007
este, de asemenea, interesant
161
. El pune la
dispozi[ie date statistice i comenteaz, totodat,
blocajele, ntrzierile, neajunsurile legate de
propriile anchete
162
.
n prima parte, s-a apreciat c pe parcursul
anului 2007, au existat schimbri legislative cu
influen[ direct asupra activit[ii Direc[iei
Na[ionale Anticorup[ie. Astfel:
I. Prin Legea nr. 69/2007 s-au modificat lit. b
si c al e art. 10 di n Legea nr. 78/2000,
dezincriminndu-se acordarea de credite cu
nclcarea legii sau a normelor de creditare, a
destina[iilor contractate ale creditelor, respectiv
neurmrirea creditelor restante, precum i
utilizarea creditelor n alte scopuri dect cele
pentru care au fost acordate, cu excep[ia celor
garantate din fonduri publice sau care urmeaz
s fie rambursate din fonduri publice.
II. Alt modificare legislativ: prin O.G. nr. 47/
2007 se schimb con[inutul art. 94 din Codul de
procedura fiscal, n sensul c inspec[ia fiscal
pierde atribu[ia de a face constatri sau alte
verificri la solicitarea organelor de urmrire
penal.
III. Unele prevederi legale aplicabile n cursul
anchetei au fost modificate ca urmare a unor
decizii ale Cur[ii Constitu[ionale, cu impact direct
i retroactiv asupra activit[ii Direc[iei Na[ionale
Anticorup[ie. Astfel, ca urmare a deciziei nr. 610/
2007 a Cur[ii, sec[ia militar a Direc[iei Na[ionale
Anticorup[ie nu mai poate continua efectuarea
anchetelor n care alturi de militari sunt implica[i
i civili. Ca urmare a deciziei nr. 665/2007,
procedura special n cazul urmririi penale a
minitrilor n func[ie este aplicabil i fotilor
minitri (n condi[iile n care pe rolul instan[elor
de judecat se aflau rechizitorii ntocmite n
legtur cu astfel de persoane).
IV. O.U.G. nr. 95/2007 pentru modificarea legii
nr. 115/1999 pri vi nd responsabi l i tatea
ministerial, a schimbat componen[a comisiei ce
avea ca atribu[ie analiza sesizrilor cu privire la
svrirea unei infrac[iuni n exerci[iul func[iei
de ctre membrii Guvernului.
Prin decizia Cur[ii Constitu[ionale nr. 1133/
2007, publicat n Monitorul Oficial nr. 851/
12.12.2007, au fost declarate neconstitu[ionale
dispozi[iile acestei ordonan[e.
Toate aceste modificri legislative, direct sau
indirect, au avut impact asupra anchetelor n curs
ori finalizate.
n a doua parte, trecndu-se la prezentarea
de date statistice legate de activitatea de
urmrire penal, s-a artat c n anul 2007
procurorii Direc[iei Na[ionale Anticorup[ie au avut
de solu[ionat 3.319 de cauze (fa[ de 2.615 n
2006), din care au fost solu[ionate 2.070 (fa[
de 1.509 n 2006), respectiv 1.506 solu[ii pe
fondul cauzei i 564 solu[ii de declinare a
competen[ei sau conexare.
Din cele 1.506 cauze solu[ionate pe fond, n
167 cauze s-a dispus trimiterea n judecat a
inculpa[ilor. S-a constatat o cretere a numrului
de rechizitorii comparativ cu anul 2006 cu 31,5%.
Prejudiciile totale, re[inute prin rechizitorii, au
fost de 385 de milioane lei, comparativ cu 170
milioane n 2006.
S-a subliniat creterea semnificativ a
numrului cauzelor complexe, fiind cercetate i
trimise n judecat cu 60% mai multe persoane
160 Sever Voinescu, Lungul drum spre democratie, n
Dilema Veche nr. 185/2007.
161 http://www.pna.ro/bilant_activitate.jsp?id=12#cap5.
162 Potrivit art. 1 din OUG nr. 43/2002, n forma actual,
n vigoare de la 7.09.2006, Directia National
Anticoruptie este structur cu personalitate juridic,
n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casatie i Justitie, nfiintat prin reorganizarea
Parchetului National Anticoruptie; Directia National
Anticoruptie(.) i exercit atributiile pe ntregul
teritoriu al Romniei prin procurori specializati n
combaterea coruptiei.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 121
care au ocupat importante func[ii i demnit[i
publice (de la 149 la 238).
Toat aceast activitate de anchet s-a
finalizat n cursul anului 2007 cu 63 de hotrri
definitive de condamnare a unui numr de 109
inculpa[i (fa[ de 80 de hotrri definitive privind
155 inculpa[i, n 2006). Prin hotrri nedefinitive
au fost condamna[i 119 inculpa[i.
Conform raportului Direc[iei Na[ionale
Anticorup[ie, jurispruden[a n aceast materie
este extrem de neunitar, iar pedepsele aplicate
nu sunt de natur s-i ating scopul disuasiv
(descurajator), n condi[iile in care din totalul de
109 persoane condamnate, doar 28 au primit
pedepse cu executare n deten[ie, restul primind
pedepse a cror executare a fost suspendat
163
.
S-a mai observat c, statistic, instan[ele
trateaz mai blnd corup[ia din sectorul public
dect pe cea din sectorul privat, dei no[iunea
de corup[ie se leag prioritar de calitatea de
agent public. Astfel, din cei 28 de inculpa[i
condamna[i cu privare de libertate, majoritatea
(16) provin din mediul privat sau erau fr
ocupa[ie, n timp ce doar 12 agen[i publici au
fost condamna[i la pedepse cu executare n
deten[ie. Corelativ, exist 47 de func[ionari publici
fa[ de care s-au di spus pedepse cu
suspendarea executrii, fa[ de 34 de inculpa[i
ce provin din mediul privat crora li s-a aplicat
acelai tip de executare a pedepsei.
4. Ultimele rapoarte intermediare aIe
Comisiei Europene ctre ParIamentuI
European i ConsiIiu
Cnd a aderat la Uniunea European la 1
ianuarie 2007, Romnia nregistra nc deficite
n ceea ce privete reforma n justi[ie i
combaterea corup[iei i crimei organizate. Din
acest motiv, Comisia Europeana a emis o
reglementare special cu privire la cooperarea
i verificarea progreselor ob[inute n acest
domeniu
164
.
Romnia i Bulgaria sunt primele state
membre ale cror reforme sunt supravegheate
de ctre Comisie i dup aderarea acestora la
Uniunea Europene. lntroducerea procedurii de
cooperare i verificare a fost justificata de
Comisia European dup cum urmeaz: Decizia
de a continua evaluarea Bulgariei i a Romniei
arat dorinta Uniunii Europene de a vedea c
aceste dou tri dezvolt sisteme administrative
i juridice eficiente de care au nevoie pentru a-i
putea respecta obligatiile care le revin n calitate
de state membre, precum i pentru a se putea
bucura de avantajele pe care le ofer acest
statut. Progresele nregistrate cu privire la
reforma sistemului judiciar, coruptie i crim
organizat vor ajuta cettenii bulgari i romni
s se bucure de drepturi depline n calitate de
cetteni europeni
165
.
n acest context, Comisia i celelalte state
membre au considerat c, dup aderare, este
necesar s colaboreze ndeaproape cu Romnia
pentru a asigura punerea n aplicare a reformelor
necesare pentru consolidarea sistemului judiciar
i combaterea corup[iei.
Obiectivele de referin[, a cror respectare
este supravegheat ncepnd cu 1 ianuarie 2007
de ctre Comi si a European n cadrul
mecanismului de cooperare i verificare, reies
din rezultatele raportului de monitorizare privind
stadiul pregtirii Bulgariei i Romniei pentru
aderarea la Uniunii Europene din 26.09.2006
166
.
Cele trei obiective din totalul de patru pe
baza crora se pot stabili progresele din
domeniile reformei justi[iei i luptei anticorup[ie
sunt: 1. nfiintarea unei Agentii de Integritate; 2.
combaterea coruptiei la nivel nalt; 3. combaterea
coruptiei n administratia locala.
n Raportul Comisiei din 25 iulie 2008 - care
evalueaz eforturile pe care le fac guvernul i
autorit[ile romne pentru a reforma sistemul
judiciar i pentru a face investiga[ii n ceea ce
privete corup[ia - se apreciaz c schimbrile
institu[ionale i procedurale din ultimii ani ncep
sa dea roade, ns realizrile sunt fragile
167
.
Angajamentul Romniei fa[ de eradicarea
corup[iei se arta nu se traduce n creterea
163 De altfel, i n Raportul Comisiei Europene din 27.iunie
2007 este inserat observa[ia c ,pedepsele aplicate
de instan[e, n medie, nu au un efect disuasiv i nu
ndeplinesc func[ia preventiv.
164 Decizia nr. 2006/928/CE a Comisiei Europene din
13.12.2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare
i de verificare a progresului realizat de Romnia n
vederea atingerii anumitor obiective de referin[
specifice n domeniul reformei sistemului judiciar i al
luptei mpotriva corup[iei(JO L 354, 14.12.2006. p. 56)
165 http://ec.europa.eu/dgs/secretariat general/cvm/index
ro.htm
166 Comi si a European, Bruxel l es, 26.09.2006,
COM(2006), 549 final
167 http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/25.07.2008_
15314_ro.pdf
122 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
numrului condamnrilor sau al sanc[iunilor
disuasive. Performan[a sistemului judiciar din
Romnia este mpiedicat de insecuritatea
juridic ce se datoreaz mai multor factori,
inclusiv aplicrii neunitare a legii i recurgerii
excesive la ordonan[e de urgen[.
n legtur cu obiectivele artate mai sus, s-a
remarcat progresul realizat la nceputul anului
2008 prin nfiin[area Agentiei Nationale de
Integritate care, n continuare, va trebui sa
demonstreze c poate monitoriza fluxurile de
active financiare, identifica i sanc[iona creterile
nejustificate de active i reglementa conflictele
de interese.
Referitor la obiectivul combaterii coruptiei la
nivel nalt, s-a apreciat efortul Direc[iei Na[ionale
Anticorup[ie care a demarat anchete ntr-o serie
de cazuri n care sunt implica[i foti minitri si
parlamentari. Aceste anchete, ns, trebuie
continuate i solu[ionate prin condamnri
descurajatoare, dac va fi necesar.
Romnia se mai spunea n raport - a
continuat i campaniile de sensibilizare pentru
contracararea coruptiei la nivel local. S-au
realizat mbunt[iri ale calit[ii serviciilor publice,
reducndu-se astfel ocaziile propice corup[iei.
S-a apreciat, de asemenea c n iunie 2008 a
fost adoptat o strategie na[ional mpotriva
corup[iei din administra[ia public local.
RaportuI dat pubIicit|ii n 12 februarie
2009 este unul destul de critic, remarcndu-se
c va fi crucial ca Romnia s evolueze
semnificativ i ireversibil pn n vara lui 2009.
Se arat c ritmul progreselor consemnat n
raportul din iulie 2008 nu a fost men[inut.
A fost criticat Parlamentul care nu permite
anchetarea tuturor cazurilor relevante de
corup[ie la nivel nalt de ctre autorit[ile
judiciare. S-a apreciat c, dei Direc[ia Na[ional
Anticorup[ie continu s nregistreze un parcurs
pozitiv i stabil de instrumentare a cazurilor de
corup[ie, sunt raportate cazuri de procese ce
dureaz prea mult, de clemen[ nejustificata a
instan[elor i de jurispruden[ inconsecvent n
cazurile de corup[ie.
A fost apreciat activitatea Agen[iei Na[ionale
pentru lntegritate, institu[ie care a respins
ncercarea unui membru al Consiliului Na[ional
de lntegritate organismul su de supraveghere
- de a influen[a decizia ntr-un anumit caz. S-a
consi derat c sunt necesare i nvesti [i i
suplimentare n logistic i c sistemul judiciar
trebuie s dea curs anchetelor n cazurile
semnal ate de Agen[i a Na[i onal a pentru
lntegritate pentru ca eforturile acesteia s devin
concrete.
Referi tor l a combaterea corup[i ei n
administra[ia public s-a spus c trebuie
accelerate eforturile n vederea realizrii
progreselor n cadrul Strategiei Na[ionale
Anticorup[ie, adoptat n vara anului 2008.
Mecanismul de cooperare i verificare a fost
i nsti tui t pentru a permi te Romni ei s
demonstreze, periodic, c a nregistrat progrese
n reforma sistemului judiciar i n combaterea
corup[iei.
Sigur, pe msura creterii eficien[ei sistemului
judiciar, a diminurii inciden[ei actelor de corup[ie
la nivel nalt i n administra[ia local, se va
realiza echilibrarea societ[ii romneti pe
principii de juste[e i echitate, iar mecanismul
instituit de Comisia European va fi ridicat,
devenind inutil.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 123
Indeed, the text of the law clearly stated: Judges
must defend the interests of the working class,
protect the new democracy and punish the
enemies of the people.
Later, in 1948, all lawyers were excluded from
the bar, and only those who had been approved
by committees dominated by the communists
were reappointed afterwards, which reduced
their number to less than 20 percent of those
practicing before the purge.
The process continued with the elaboration
of the Constitution of 1948, followed by one in
1952 and another in 1964, with the modification
of the criminal legislation from 1948 and of all
the other main sources of law. All that legislation,
rapidly instituted from the first years of the
takeover, allowed the formation of terror as a
state policy.
Judges from the interwar period educated
abroad, especially in France and Italy, were
replaced by workers and activists who had
attended a school of law for six months. They
carried out nationalizations of property, arrests,
and imprisoned dissidents, especially with the
help of the court. There were decisions which
dictated capital punishment for those owning and
not handing over quantities of gold supposedly
i ntended to fi nance acti ons agai nst the
communist statebut without proofor which
confiscated the fortunes of those declared kulak.
In hundreds of cases the nationalization was
abusive. The Decree-law of nationalization No.
92/1950 stipulated the possibility of challenging
in court the act of nationalization, if the person
The Evolution of the Judicial
System in Romania during the
Past 60 Years
HoraJius Dumbrav,
Judge, Court of Appeal Mures
Member of the Senate of the National
Union of Judges of Romania
Drago Clin,
Judge, Court of Appeal Bucharest,
Vice-President of the National Union of
Judges of Romania
The reform of the judicial system is very difficult taking into account the judges from the communist
period are mentained, whose vision of the rule of law is completely different from the Western one,
and also the fact that the European Union underestimated this problem before the accession of the
countries of Eastern Europe.
1. The period before 1990
A
lready troubled by a period of dictatorship
before the takeover of the communist
regime, judicial institutions and the rule
of law suffered a decisive blow after the
communist regime was established.
On a legislative level, this period occurred
si mul taneousl y wi th si gni fi cant changes
regarding legal principles and the role of justice
in society. The rule of the law was quickly
repl aced by a pol i cy of abuses and the
independence of justice by its subordination to
the political power.
The judicial system was changed in order to
deprive the individual of any feeling of protection
or potential support. New judges were appointed,
while the whole judicial system became a tool of
the regime.
The process of subordinating justice, which
was one of the most important objectives of the
new regime, started as soon as the communists
took power. The courts were subordinated, one
by one, first by the Law of 31 March 1945,
concerning the trial of war criminals, stating that
a judicial panel would consist of two professional
judges and seven representatives of the people,
and later by the Law of 24 November, on the
organization of the judiciary, which extended the
use of such judicial panels.
The work of revoking the independence of
the courts was completed by an important
filtering of the judicial corps, and by overturning
the principle of irremovability, so that judges
careers were in the hands of the executive.
124 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
whose building was
taken didnt join the
cases enumerated
by the law. Howe-
ver, i n case l aw
such contestations
were not admitted.
In the years
1980-1990, the law
facul ti es were
politicized, so that in
order to be admitted
it was compulsory to
be member of the
Organization of the
Communist Youth. A healthy origin
168
having
parents who were workers or peasantscould
be an advantage, not for being admitted to a
faculty, but for being admitted to the magistracy.
In the homes where someone was punished,
the sins of the parents were passed on to their
children. Besides those cases, there was also a
social criterion, ostensibly to rectify the inequality
produced by former privileges, but in reality used
to reward adhesion to the new regime and to
close any future for those who were related to
the past by a family tradition. The crime of the
communist authorities was the fact that they
blamed social origin, just like fascism had blamed
ethnic origin.
With very few exceptions, judges and
prosecutors were members of the Romanian
Communist Party, while those who were not
membersa very small numberwere not
allowed to be promoted. If a member of ones
fami l y settl ed abroad, thei r career was
endangered and they could even be excluded
from the magistracy.
In the magistracy, access was possible either
by receiving a position when graduating
especially for the first in the class of graduates
or on political criteria.
Without the existence of private ownership,
civil cases were very few, concerning family law
litigations and lawsuits involving succession
duties.
Concerning criminal cases, the procedural
rights of the people were not observed, lawyers
activities were marginalized, and legal action on
the basis of confessions obtained by violence
was confirmed by the judges. The number of
acquittals could be counted on ones fingers, and
thi s was not due to the prosecutors
professionalism.
The only methods of association were
the communist party organizations, many
times common to judges and prosecutors.
In relation to the activity of trial courts, the
communist party took care to assure the
dependence of justice through the use of
pertinent legislation. Judges never enjoyed
irremovability, and the appointment of judges to
the Supreme Court was done, according to the
constitutional laws of the entire period, by the
Great National Assembly, for a definite period of
time. Thus, it was guaranteed that any judge of
the Supreme Court would be careful to obey the
regime, so as to make sure that his mandate
whi ch was l i mi ted i n durati on woul d be
prolonged. Furthermore, in order to eliminate
possible deviations, the Great National Assembly
was the authori ty whi ch checked the
constitutionality of lawslaws which were in fact
emitted by the assembly itself.
Until 1989, prosecutors took partand
effectively participated, despite being menin
the meetings of the medical commissions which
decided if a woman could have an abortion. The
conditions were extremely restrictive, and this
was the reason why many women died from
illegal abortions in deplorable conditions. There
were also cases of girls dying when their
appendicitis perforated, because the doctors
thought they had caused an abortion and refused
to operate upon them. Never could the doctors
be convicted in such a case, but they could be
convicted if they caused an abortion.
The public prosecutors offices had a military
hierarchy, strictly observing the principle of
hierarchical subordination.
Judges made convictions ceaselessly on the
grounds of Decree-law No. 306/1981 concerning
168 The intruders, whose access to education was blocked,
were divided in three groups.
The first category: sons of industrial or agricultural
workers, collectivist peasants or peasants having small
or medium-sized households, sons of military men,
engineers or technicians, clerks or pensioners,
craftsmen and cooperative farmers.
The second category: sons of small traders or
freelancers.
The third category: sons of kulaks, merchants or
manufacturers, together with sons of war criminals,
traitors, spies, saboteurs, fugitives abroad etc.
Ihe 8omaaIaa j04IcIary
has asse4 thro0h a
Ioa aa4 cIrc0Ito0s
evoI0tIoa after the faII
of the comm0aIst reIme
Ia 0ecemher 1989. It has
s0ffere4 m0ItIIe
vIoIatIoas of Its
Ia4eea4eace, from
oWers o0tsI4e the
system, aa4 most
rIevo0sIy, from IasI4e
the str0ct0res of the
system.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 125
measures to prevent and control deeds which
effected the good provisioning of the population,
which incriminatedas an offence punishable
by imprisonment, and often enforcedthe
gathering of corn cobs after the passing of the
combine harvester and taking hold of them.
There was no corruption because nobody
could do anything with money and because
everyone was afraid.
The leading authorities of the party, consisting
of activists who studied four years at normal
school and the rest at evening class, had means
of control and simply humiliated the judges
whenever they could. The role of prosecuting
also belonged to the executive.
Established in the middle of 1948, the
Securitate secret police (and its special troops,
directly aided by the communist police corp -
Militia) represented the main instrument of
communist repression against the Romanian
people. The methods of imposing terror were
many, starting with violent repression. Arrests,
investigations, torture, the fixing of convictions
were the norm, and courts, especially military
courts, were practically the slaves of the
Securitate. The Securitates methods continued
wi th psychol ogi cal terrororgani zi ng an
extraordinary network of informers, developing
a di abol i cal system of di versi on and
mi si nformati on of the masses, threats,
blackmailand ended with pressuring the whole
state apparatus, economic and administrative.
Consequently, in the period 1948-1989, the
Romanian state was essentially based on terror,
direct or indirect, punitive and/or preventive, while
the purpose of the judiciary was to hide and
justify the crimes committed by the totalitarian
state.
2. The period 1990-2006
In the first years after 22 December 1989,
the date marking the fall of Nicolae Ceausescus
dictatorship and the end of the communist
regime, no debates took place in Romanian
society regarding the place of justice or its role
in society. Old mentalities inherited from the
communist regime persisted for a significant
period of time following the revolution.
Crowd collectivism functioned on its own,
a collectivism which dictated the false egalitarian
submission of the members of Romanian society
to the commands of the central state leadership.
Those who had a different opinion from that of
the society were, like in the years of communism,
marginalized.
Moreover, the first years after the events of
22 December 1989 were characterized by a lack
of responsibility on the part of the individual,
toward himself and toward society.
The years 1990-1991 were marked by
conflicts involving miners who committed acts
of violence against certain declassed elements
of society. Those people were considered as
such both by the miners, the rough and
unconscious force of a recent and troubled past
in the Romanian history, and by those who ruled
Romania, most of them former privileged
communist officials of second rank in the
communist system. Moreover, the opinion of the
collectivityof the majoritywas clearly
favorable to the elimination of these declassed
elements and openly approved the way in which
the political power at that time resorted to
violence during the events.
Actually, those declassed elements (the
majority being students and intellectuals) didnt
want anything but to cleanse Romanian society
by eliminating from the leading structures of
Romanian politics and the Romanian states
central institutions the people who had held
decision-making power, even of second rank, in
the communist apparatus, as well as those who
collaborated with the Securitate.
It is not a coincidence that the events involving
the miners got a favorable response from the
majority of Romanians. Indeed, this may well
have been because the communist structures
of second rank functioned flawlessly and
preserved their power, both during the events of
22 December and immediately after these
events, and because the majority of Romanians
were totally dependent on the state, on the
monthly payments they received for their work.
The excessive centralization, the dominance
of all levels of administrative decision, including
the judiciary, by those who held power in the first
years after December 1989 blocked for many
years a true democratization of the post-
communist Romanian state.
However, a Western democracy, as those
who were in power after 1989 claimed to want,
assumed the personal efforts of those who
worked in the field of justice toward establishing
a real system of justice anchored in the rule of
law. At the same time, it also assumed the
determination of those who held the centralized
126 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
power to restrain themselves and refrain from
interfering in the judiciarys activities.
In reality, both those who worked in the field
of justice (judges, prosecutors, auxiliary
personnel) and those who were in power (mostly
former privileged communist officials of second
rank in the communist regime) were prisoners
of a totalitarian outlook expressed in the
organization and the functioning of the state.
The administrative centralization of decisions
concerning Romanian justice (for instance, those
of appointments for a position, appointments of
the president of the court, budgetary decisions
regarding the distribution of money needed for
the functioning of the courts), left in the hands
of the central administrative power (the Ministry
of Justice), obscured the way of the Romanian
system of justice towards its own independence.
Due to slow actions, immobility, and the
perpetuation of the status quo from the period
before 1989, the justice system in Romania did
not change for two and a half years.
The Law No. 58/26 of December 1968, on to
the judicial organization, and the Law No. 60/26
of December 1968, concerni ng to the
organization and functioning of the magistracy
of the Soci al i st Republ i c of Romani a,
represented the basis on which the Romanian
system of justice continued to function.
Article 42 of that Government Decree
stipulated that the president of the courts of
justice, the judges of these courts, as well as
the judges from the trial courts are elected and
dismissed by the district peoples councils or, if
it was the case, by the Peoples Council of
Bucharest at the proposal of the Ministry of
Justice.
Moreover, Article 47 stipulated that the
distribution of judges elected for trial courts, at
the courts in the districts or in Bucharest []
was performed by the Minister of Justice, while
Article 48 stipulated that leadership positions
other than those stipulated by Article 42, such
as court vice-presidents, presidents of sections,
judges inspectors at district courts of justice, as
well as presidents and vice-presidents of trial
courts, were appointed by the Ministry of Justice.
Obviously, objective criteria for promotion to
superior courts or leading positions were not
legally stipulated, so obedience to the executive
power appeared to be the only criterion needed
to be promoted to these positions.
In turn, the lack of independence in the
administrative management of courts led to the
mixing of interests of those who held leading
positions in the system of justice (presidents and
vice-presidents of courts) with those who held
the central and local political power after
December 1989.
Taking into account the fact that proposals to
promote judges to superior courts were generally
decided by the Minister of Justice at the proposal
of the president of the court, there developed
real cartels in justice created to support the
interests of the presidents of the courts and of
those who were politically in control of Romania
in the first years after the revolution.
That is why there was only a slight interest,
almost non-existent, in the functional notion of
the independence of justice as the basis of a
rule of law among those who composed the
so-called judicial power.
On the other hand, the Public Ministry enjoyed
the advantages conferred by the communist
regi me i n the years of di ctatorshi pthe
prosecutors, together with the people from the
former Securitate, being the main instruments
by which the communists preserved their power.
In other words, if justice was just the slave of
the interests of the central and local political
power working hand in hand with the interests
of the presidents of courts to perpetuate the
admi ni strati ve power, the magi stracy
represented, both in the communist regime and
in the first two years after the events of December
1989, the political power itself. This is because
the magistracy was invested in the first place
with the defense of the peoples revolutionary
conquering, of the social and state order in
implementing the policy of the party and of the
state.
As a matter of fact, the main instrument by
which the prosecutors perpetuated their power
in the Romanian post-communist society was
by the possibility to place those people in
preventive custody who they considered
dangerous. However, the events involving the
miners were greatly aided by the magistracy.
Together with the forces repressing the people
who demanded Romanias democratization
during and immediately after these events,
prosecutors arrested and started inquiries
against those who protested quietly against the
political powera power which instituted itself
immediately after 22 December 1989.
From this point of view, if judges were unable
to fight for independence for the reasons
mentioned above, the prosecutors did not want
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 127
to declare their possible independence because
they were fully enjoying the advantages of the
real power they held: the possibility to refer a
case to court or to not refer a case to court,
without any external control (especially without
a judicial control). This was undoubtedly a terrible
weapon of protection, used in concert with the
ordering of preventive custody during criminal
inquiries, and without judicial control.
Accordi ng to the new Law of j udi ci al
organization adopted in August 1992, the courts
of appeal were created as the second degree of
jurisdiction. Thus, the authorities who held the
power in the judicial system changed: because,
administratively, the system of justice was
centralized, the decision being only in the hands
of the Minister of Justice, the president of the
courts directed their obedience towards the
central political power which was ruling.
In order to strengthen their power, the
presidents of the courts brought into the system
people with experience in different legal
professions who had previously served the
communi st apparatus, and i sol ated the
troublesome ones, the latter choosing a free
profession, that of a lawyer, which gave them
material satisfactions.
A novelty was represented by the integration
of the prosecutors in the judicial authority.
A significant indication that the new law was
not a definitive break with the past is the fact
that the enactment of the Law No. 92/1992 was
not preceded by an extensive debate among the
magistrates, nor did the active elements of civil
society (which were making their own way)
express their opinions about the natural place
of justice in society or in supporting the rule of
law.
The new law stipulated two degrees of
jurisdiction through the creation of the courts of
appeal on a regional level, so that practically,
almost unconsciously, a new reorganization of
the authorities who had the power inside the
judiciary was accomplished.
The creation of intermediate courts between
the district ones (administrative-territorial
structures with structures of local administrative
power) and the Supreme Court in Romania
(formally known as the Supreme Court of
Justice) changed the ratio of forces between the
executive local power at the local administrative
level (the prefects office, the district council and
the local council of municipal towns), and the
presidents of the courts.
The courts of appeal (15 in number) were
provi ded wi th an extensi ve terri tori al
competence, including two to four districts, so
that neither the leading structures of the courts
of appeal, nor the courts of justice, nor the trial
courts, depended strictly on the interests of the
local political power, but in the first place on the
central executive power.
Through the appearance of the courts of
appeal, and through the centralization of
promotions and leadership appointments in the
courts, with the purported aid of the Superior
Council of Magistracy, those who led the courts
di rected thei r obedi ence towards the
parliamentary politicians or the politicians who
hel d l eadi ng posi ti ons i n the central
administrative apparatus (leaders of ministries,
state secretaries etc.).
The excessive centralization of the judiciarys
administrative apparatus in the hands of the
executive power, including the budget of the
courts, made political programs, such as the
fight against corruption and the independence
of justice high-minded language without
practical consequences, since the political
power, no matter its nature (left-oriented,
right-oriented, coalitions of parties, etc.)
combined its own interest with the interests of
the presidents of courts.
As a matter of fact, each major political
change (when a new political majority was
elected, and a new government was appointed
based on thi s new maj ori ty) caused the
replacement of court presidents by the Minister
of Justice, according to the legal mechanism
presented above, and the maintenance of only
those who proved that they were able to be
obedient to the new politicians as well.
This is the reason why the presidents of the
courts of appeal permanentl y sought to
strengthen their position in the hierarchical
system they were leading administratively. They
owned and used very efficiently (excepting the
situations when the political power interfered
through its main spokesman, the Minister of
Justice) several key instruments:
a) They marginalized inconvenient judges by
forbidding them, for various reasons, to be
promoted to functions at superior courts or in
leading positions. The ones who were preferred
to be promoted were the judges able to carry
out blindly the commands and requests of the
presidents of the courts of appeal, and through
them, of the politicians. In fact, the politicians
128 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
decided to choose a free profession, that of a
lawyer.
b) New people were brought into the system
from other judicial professions (primarily legal
counsels from the former state arbitrations), both
to replace those who had left, as well as to fill
vacancies in the system. (Through the creation
of the courts of appeal, older judges occupied
the positions in the courts of appeal, while the
tribunals and especially the first instance courts
were left with many vacancies, which had serious
consequences for the effectiveness of solving
cases.) This was a disputable basis of selection,
because these people served the communist
regime faithfully, their outlook being built on the
administrative centralized structures of the
communist system. On the other hand, these
people built a faithful arm which was always
ready to defend its benefactor, the president of
the court who brought them into the system.
Another novelty in this period was the fact
that the ol d magi stracy was i ntegrated
constitutionally into the judicial authority, a
constitutional entity which covered a wider range
of institutions having attributions in the field of
justice, such as the judicial courts, the Public
Ministry and the Supreme Council of Magistracy.
It can be said that the methods used by the
presidents of the courts to preserve power were
also used successfully by the leaders of
prosecutors offices belonging to the Public
Ministry. This was especially the case for
prosecutors offices belonging to the courts of
appeal and the tribunals, as well as the military
prosecutors officeswhere the interests of the
politicians interfered with the interests specific
to the leaders of the prosecutors offices who
wanted to maintain power inside the system.
The period between 2001 and the beginning
of 2004 was the darkest period for the Romanian
l egal system from the standpoi nt of the
independence of post-communist justice.
A new Minister of Justice was appointed by
the political party which won the elections in the
autumn of 2000. The activity of the new minister,
Rodica Stnoiu, who is now suspected of
collaboration with the old structures of the
communist regime, and who is accused by the
National Council for the Study of the Archives of
the Securitate of carrying out the activities of the
secret police, froze any progress on the way
towards building up a real independence in the
legal system or, for that matter, a self-perception
of independence among judges.
The bondage of the judiciary knew many
depraved levers of control during the mandate
of Minister Rodica Stnoiu: from the dismissal
of disagreeable court presidents and their
replacement with presidents loyal to the political
party in power, to the promotion of a draft bill
aimed at greater executive control over the
judiciary, to the adoption of laws such as the
Code of Ci vi l Procedure and other l aws
concerning the fight against the corruption which
confused not only the functioning of the courts,
but also the act of judging itself.
The negative culmination came at the end of
2003 through the beginning of 2004, during
which time laws on the organization of the
judiciary were adopted in secret. The provisions
of these laws were clearly in favor of court
presidents, on condition that these presidents
continued to be appointed and dismissed by the
Minister of Justice, and thereby stayed under the
direct supervision of the ministry. Moreover,
according to these new laws, the Minister of
Justice would take over supervision of the entire
budget of the judicial system, and thus of the
budgets of the courts.
Happi l y, thi s dark chapter of the
post-communist Romanian judiciary was able to
be closed thanks to the joint efforts of some
magistrates and the civil society organization
Alliance for a European Justice in Romania
(AJER).
The actions of this productive association
were successful, and the Minister of Justice
Rodica Stnoiu was obliged to resign at the
beginning of 2004. Moreover, under the new
minister, Monica Macovei, who was much more
open to dialog, three new Laws of judicial
organization were passed: Law 303/2004
concerning the statute of magistrates, Law 304/
2004 concerning the organization of the judiciary,
and Law 317/2004 concerning the Superior
Council of Magistracy.
The appointment of Monica Macovei as
Minister of Justice in December 2004, a person
who apparently didnt have political support,
meant a great hope for the reform of the judicial
system. Minister Macovei functioned in this public
office until the spring of 2007.
As a matter of fact, during the mandate of
this minister, the judiciary was perceived as an
independent one on the European level, and the
fight against corruption was recognized as one
which had finally begun in earnest, considering
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 129
the persons who were investigated and brought
to justice by the part of the Public Ministry
specialized in corruption offences. Moreover, the
so-cal l ed j usti ce chapter i n Romani as
negotiations with the European Union was
improved significantly thanks to the efforts of
Minister of Justice Monica Macovei, working
together with civil society groups and a significant
number of judges and prosecutors involved in
the reform process.
At any rate, the dominant idea during the
period between spring 2005 and spring 2007 was
to crystallize a real independence, taking
advantage of the successes of the new judicial
organization Laws, as well as the new Minister
of Justice who avoided any personal intervention,
either official or underground, into the legal affairs
of judges, prosecutors, or the Public Ministry.
The independence of justice, thanks to these
efforts, is now one which is openly affirmed by
courts and judges. This independence cannot
be restricted, at least for the time being,
particularly because of safeguards gained during
this period. (The activity of the Superior Council
of Magistracy in defense of the independence
of justice reflects this tendency, as does the
acti vi ty and acti ons of the professi onal
associations of magistrates in civil society.)
For maintaining the systems independence
and internally monitoring against its dysfunctions,
the professional associations of magistrates
have a particular and remarkable role. In
Romania, there is not outlined a true judicial
branch and therefore there i s no cl ass
consciousness. Judges and prosecutors in
Romania have not yet developed a vocational
conscience and they are not yet aware of the
necessity of taking part in actions designed to
promote public interests in common with the
interests of the guild. The main purposes are
the defense of the judiciarys independence, an
efficient enforcement of the law, and the
assurance of high professional standards in the
field.
Until 2004, it was forbidden for Romanian
j udges to take part i n nongovernmental
organizations, except in the form of professional
organizations. As a consequence, their ideas
were isolated from the public discourse, and that
fact generated an inhibition towards being
publicly involved. In fact, we can even talk about
the existence of a confusion regarding the aim
of professional associations, which usually
address problems involving trade union matters,
such as increasing wages, improving working
conditions, or lessening the workload of
magistrates.
One very inhibiting factor was the public
reactions of the Ministers of Justice, as well as
the reactions of chiefs of courts and prosecutors
offices (who were appointed at that time by the
Minister of Justice), towards these professional
organizations. Building a professional asso-
ciation which was ruled by another leader was
considered a perturbation and a disruption to
their own influence upon the system. Many times,
the magistrates who were members of such
professional associations were (or are, even
now) considered as rebels, revolutionaries, etc.
But it is beyond any reasonable doubt that
without these sorts of rebels a lot of strange
things in the Romanian judiciary would have
never been pointed out.
In Romania there are several associations of
magi strates, many of whi ch have not
distinguished themselves by any kind of activity,
and others which have limited their activities to
those of trade union demands.
The Association of Romanian Magistrates
(AMR), founded in 1993, is the oldest association
of magistrates in Romania. AMR declared itself
at the very beginning as a successor to the
former Association of Magistrates and Lawyers
(AMA), which had functioned during the inter-war
period. AMR is composed of judges (638) and
prosecutors (414) as well.
AMR does not have a clear public message
that could be easily identified by any dialogue
partner or by the citizens. AMR has no strategy
in developing public politics in the field of justice
and has not declared a system of values in order
to sustain or legitimate its public actions. AMR
does not seem preoccupied with working out a
plan related to the predictable evolution of the
judicial system and the necessary changes of
the system, owing to the need to cooperate with
other European judicial systems.
Another regional association which has a very
important professional activity is the Association
of Magistrates from lai (AMl). Considering its
activities and interests, it can be said that this
association is practically at the opposite pole
from AMR, creating a very good impression by
the number of professional projects it has
developed. As an example, AMI developed an
experimental program, The court for minors
130 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
from Iasi. However, the association has no
public positions concerning various issues of
public interest related to the judiciary or the
judges role in society.
The Professional Association of Judges
"Constantin Sttescu Trgovite is an
organization which brings together judges from
the Dmbovi[a District. At the end of June 2006
they organized the first "National Conference of
Romani an Judges (Trgovi te 2006),
discussing important issues such as the role of
the judges, the independence of justice, and
uniform practices in the field of justice. It was
the first sign which indicated the systems need
to adjust the controls from the inside.
The Association of Magistrates from Timi has
developed local projects in order to estimate, for
the first time in Romania, public trust in the
judicial system. Also, they published brochures
containing some minimum information for
litigants. However, according to some official
statements, the association has only two official
members, though the associations data indicate
that there are many more.
3. The period after 2007
After the accession of Romania into the
European Union, and after the Ministry of Justice
was taken over by a politician, an alarming
cessation of the judicial reform in Romania has
been notedcessati on grounded on the
interests of politicians to subordinate the Public
Ministry.
Gi ven the progress towards j udi ci al
independence made under the leadership of
Monica Macovei, the takeover of the Ministry of
Justice by a politician in the spring of 2007 could
have opened a new chapter of close cooperation
between the political power and the Romanian
j udi ci al system (whi ch, accordi ng to the
Constitutional Law, includes three major
component parts: courts and judges, the Public
Ministry, and the Superior Council of Magistracy),
in the direction of a productive and proper
collaboration for the entire Romanian society.
Unfortunately, the mandate of the new
minister, Tudor Chiuariu, began with a more than
questi onabl e attempt to di scharge a
Chief-Prosecutor at the specialized section of
the Public Ministry set up to fight corruption
offences, the D.N.A. - a body which carried out
i nvesti gati ons of corrupti on concerni ng
numerous politicians.
This scandalous affair, more extensive and
more dangerous for justice in the whole than the
particular case concerning the discharge of the
chief prosecutor Doru |ulu from the D.N.A., has
brought to light the unrestrained tendencies of
Romanian politicians to subordinate justice, and
at the same time, the ambiguous and hybrid state
of the Public Ministry (a ministry without a
portfolio, which is constitutionally subordinate to
the Minister of Justice, but which has, according
to j udi ci al organi zati on l aw, functi onal
independence). Certainly, it follows in the next
period for the Superior Council of Magistracy
the Section for Prosecutors, to pronounce
whether this conflict with the chief of the D.N.A.
was indeed an infringement on the indepen-
dence of justice, and if it was, if it interfered in
judicial affairs. But the public position of the
Ministry of Justice throughout this period
(including TV emissions showing a verbal
altercation between the Minister of Justice and
the chief of the D.N.A.) proved that Romanian
politicians are not yet ready to accept a genuine
rule of law in which the independent organization
and functioning of the judiciary in all its
components should be beyond any political
actions or influence.
It is true that after these undesirable events,
the Minister of Justice tempered his approach
to the judiciary, but compared to his predecessor,
he did not initiate any coherent program of
continuing the reform of justice, though there
remain many things to be done.
The absence of perspective on reforms in
justice, as well as the undermining of the fight
against corruption by attempting to subordinate
prosecutors to the executive power, were clearly
pointed out by the Report of the World Bank
concerning its mission to verify the reform of
justice in Romania, published 25 July 2007. The
report recognized the absence of progress under
the new Minister of Justice in the direction of
justice reform, together with the alarming
inefficiency in the same direction of the Superior
Council of Magistracy.
In December 2007, Mi ni ster Chi uari u
resigned, and the duties of interim minister were
transferred to the Minister of Defense. ln
February 2008, Mr. Ctl i n Predoi u was
appointed as the new Minister of Justice. His
promises were to continue and accelerate the
reforms initiated by his predecessors in the
direction of guaranteeing the independence of
justice and ensuring the access of citizens to
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 131
justice, by improving the functioning of the judicial
system, reforming the institutional framework,
and accelerating the fight against corruption and
organized crime.
Regarding the professional associations, the
National Union of Romanian Judges (U.N.J.R.)
was founded in May 2007. The stated goals of
this organization of young judges are: the
representation and defense of the professional
interests of its associated members against other
legal entities; the promotion of the liberty and
di gni ty of the j udi ci al professi on; the
strengthening of the independence of justice;
increasing the effectiveness of justice; improving
the image of the justice system; the creation of
a unitary practice and the modernization of the
justice system; the defense of the independence
of the judiciary, both against the other powers of
Government, and against the interests of
individuals; and promoting respect in all
circumstances for the judicial values of the rule
of law, which recognize justice as a public service
answering to the principle of transparency, and
liable to the citizens.
U.N.J.R. is composed of the Association for
the Defense of Rights and Independence of
Judges from Oradea, the Association of Judges
from Alba, and the Association Forum of Judges
from Oltenia, as well as individual judges from
the districts of the appeals courts, totaling about
300 members in all.
On 26 October 2007, the National Union of
Romanian Judges became a member of the
Association of European Magistrates for
Democracy and Liberty (MEDEL), during the
meeting of the Council Board held in Lbeck,
Germany.
During the short period of time since its
inception, U.N.J.R. has shown itself as very
active in representing and defending the
professional interests of its associated members
against the Ministry of Justice, the Superior
Council of Magistracy, and the Romanian
President. The association has also organized
three international conferences in Bucharest and
Iasi on such subjects as the state of prosecutors
in Europe and Romania, the fight against racial
and ethnic discrimination, and relations between
the media and justice.
4. Conclusions
The Romanian judiciary has passed through
a long and circuitous evolution after the fall of
the communist regime in December 1989. It has
suffered multiple violations of its independence,
from powers outside the system, and most
grievously, from inside the structures of the
system.
Generally, there is a problem with systemic
transformations which do not occur radically, but
gradually, with the preservation of the old elite.
In such cases, the old elite is concerned primarily
with keeping control, and does not have the
interest nor the desire to reform the structures
of the society. Thus, the debates concerning the
new Constitution often neglects real changes that
would guarantee the adequate functioning of a
lawful state, in order to maintain the instruments
of power in the hands of the old guard.
That was exactly what happened in Romania,
where ex-communists took over the political
power and guided the transition towards a new
Constitutional, legal and economic systema
system designed to serve their interests.
Undoubtedly, the functional independence of
the prosecutors remains to be discussed. But
also in this case, the Romanian society should
accept and should push the political class to
adopt a l egal framework, i ncl udi ng a
Consti tuti onal one, through whi ch the
independence of the prosecutors will be
recognized.
Further, another extremely difficult task
regarding the reform of the justice system
remai ns to be performedthe task of
establishing a viable system for evaluating the
performance of judges and prosecutors in
achieving their legal functions. This task belongs
to the system i tsel f, meani ng i t i s the
responsi bi l i ty of the Superi or Counci l of
Magi stracy, the courts, and the j udges
themselves.
It is also necessary to remove all unqualified
judges working in the judiciary and to create an
environment in which the objective evaluation
of courts and judges is a real one, with concrete
results based on the actual performance of
judges and prosecutors (i.e., their effectiveness
in solving cases). This is necessary in order to
strengthen the independence of justice, and also
to strengthen the trust of Romanian society in
the judicial system.
In any case, there now exists real hope that
there is no turning back to totalitarianism or to
those periods when justice answered the beck
and call of the political power.
It is not only necessary to import the Western
legislation, but also the idea of a working judicial
system whi ch operates accordi ng to the
principles of the rule of law.
132 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
S
uccessfully prosecuting high profile cases
of political corruption is an exceptional
challenge for any law enforcement
agency.
The fundamental democrati c pri nci pl e
according to which everyone is equal under the
law does not always work when the suspects
are prominent politicians, who have virtually
unlimited access to all kinds of resources,
employ sophisticated schemes in order to
commit and disguise their illicit activities, have
the support of skilled lawyers, utilize lengthy
appeals, constitutional challenges or other
stalling tactics and have at their disposal a wide
range of means to influence the media coverage
of the investigation, in order to wear down public
opinion, which tends to demand results quicker
than the judicial system can deliver.
This kind of investigations usually gives rise
to wide public attention and brings along
significant institutional and psychological
pressures to prosecutors, who do not act in a
political or social vacuum, so it is important that
they should be in a position that allows them not
to worry about how it may influence their
professional career.
On the other hand, public confidence in the
fai rness and openness of systems of
accountability will depend on the trust they have
in the individuals charged with investigating
particularly controversial issues, something that
cant be achieved when the investigators are in
any way connected to the suspects.
In order to address these difficulties, the
independence of the prosecutors is an essential
prerequisite, although not sufficient by itself, for
obtaining significant results in the fight against
corruption.
Romania is probably an ideal case-study, as
a country which has acknowledged several years
ago having a serious problem with corruption
and has been under intense external and internal
pressure to tackle with it, so has by now a
significant experience in implementing policies
aiming at this problem, and identifying those that
do not work, or, unfortunately not as often as we
wished, those that do.
In Romania, the existing legal and institutional
framework adopted in the recent years ensured
the effective independence of the Public Ministry,
which was an important step towards a different
approach of the corruption phenomenon.
The Public Ministry is part of the judicial
authority, while prosecutors are magistrates,
appointed by the President of Romania, enjoy
stability and are independent, their career being
conducted solely by the Superior Council of
Magistracy. Within the Prosecutors Office
attached to the High Court of Cassation and
Justice there are two autonomous structures -
the Directorate for Investigation of Offences of
Organised Crime and Terrorism (DIICOT) and
the National Anti-Corruption Directorate (DNA),
whi ch are coordi nated by the General
Prosecutor.
Prosecutors are completely independent in
the solutions they ordain and may object with
the Superior Council of the Magistracy against
any interventions from the hierarchically superior
prosecutors.
As regards the relations with the other
authorities, the Public Ministry is independent
and exercises its attributions only according to
the law and for ensuring its observance.
The effective enforcement of these principles,
combined with the dedication and specialization
ndependence of Magistrates as
a Guarantee to Reduce Political
Corruption. Specific Case of
Prosecutors in Romania
Marius Bulancea,
Prosecutor, Office attached to the
High Court of Cassation and Justice
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 133
of the prosecutors in the two before mentioned
structures, based on a proactive attitude and a
strategic approach of the corruption pheno-
menon, allowed the start of a significant number
of very high profile investigations, concerning
prominent politicians from all the major political
parties.
For example, among the politicians who have
been indicted in 2007 for corruption crimes are
a former prime minister, four members of
Parliament, a former presidential counsellor,
several ministerial counsellors and 3 mayors of
important cities.
Nevertheless, the picture is not all bright and
shiny considering that the independence of
prosecutors is not enough in a legal and
institutional framework that is often unsuitable
for coping with the specific complexity of these
crimes, the need to find a balance between the
defendants rights and prosecution, the impact
of public interest, and the institutional and
psychological pressures these entail.
The most frustrating effect of this imperfect
framework, both for the prosecution and for the
public, is the lack of convictions in the cases
concerning prominent politicians, even several
years after the indictment, even though none of
these persons have been acquitted and the
cases are still pending.
There are numerous reasons for this situation,
coming out mainly from a very rigid Criminal
Procedure Code, which dates since 1968 and is
in many ways obsolete given the new reality. The
Codes provisions can be interpreted in such
ways that defendants can find virtually unlimited
number of tactics to delay the trials indefinitely.
Also, it allows the courts to establish the absolute
nullity for a wide range of procedural acts that
were drawn up without observing the legal
provisions regulating the course of the criminal
trial, irrespective of the damage caused, and to
dispose the restitution of the case to the
prosecutor as a consequence in order to start
over the investigation.
Without trying to make an in depth analysis
of these court decisions, one can not help but
notice an obvious reluctance of judges to reach
a conclusion on the facts of the high profile
cases, given the extensive application of these
provisions compared to the average cases.
This can be the starting point for a different
discussion on the concept of independence of
magistrates and how should its limits be settled
in order to avoid the
l ack of accoun-
tability. Striking the
right balance is not
an easy job and our
judicial system still
has to work about
that.
The best proof
for the efficiency of
the Public Ministrys
approach towards
political corruption
is in our opinion the
response we get from the political word. In the
last few years we witnessed a whole series of
unusually innovative initiatives which we
interpreted as a clear indication that politicians
no longer feel that their position is sufficient to
grant them impunity and thats why they keep
looking for ways to influence, more or less subtly,
the prosecutors activity.
For this reason, laws were adopted or initiated
in order to decriminalize activities which used to
be considered as corruption crimes, to change
the procedure of appointing chief prosecutors,
to reorganize the specialized structures that deal
with corruption and organized crime, or in order
to severely limit the prosecutors competences
and thereby deprive him of the instruments
enabling him to fulfil his role efficiently. These
laws were voted by some members of Parliament
who are subject to a judicial procedure and
influenced directly their cases, raising strong
questions about the morality of these procedures
and the obvious inequality to individuals
belonging to other social categories in identical
circumstances, who dont have the possibility of
changing the applicable laws.
For example, in October the Parliament
amended the Criminal Procedure Code, through
a law which is presently challenged consti-
tutionally, by penalizing the nonobservance of
any trial provisions when producing evidence
with absolute nullity; removing the prosecutors
competence to issue provisional orders for the
interception of conversations and commu-
nications; restricting the instances when the
judge can order the interception of conver-
sations; limiting the preventive measures
available to the prosecutor and introducing new
grounds for stalling the cases, such as new
appeals or the obligation of carrying out an
whIIe 96% of the j04es
aa4 86% erceat of the
rosec0tors are hay
WIth theIr 4eree of
Ia4eea4eace Ia takIa
4ecIsIoas, 66% of the
0hIIc heIIeve that the
j04es' aa4 rosec0
tors' 4ecIsIoas are
IafI0eace4 hy the
oIItIcIaas.
134 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
experts report in order to establish whether the
evidence has been legally obtained.
Another essential obstacle in investigating
political corruption is a highly controversial
regime of immunities, especially concerning
ministers. Consequently to a widely debated
decision of the Constitutional Court, if the serving
and former ministers are also members of
Parliament, an investigation can only start with
the authorisation of the respective chamber.
Already in two cases the Parliament refused
to authorise the investigation of prominent
politicians for corruption crimes, claiming that no
sufficient evidence was produced to convince
them that they were involved in criminal activities,
despite a prior indictment for the same deeds
and the fact that according to the provisions of
the Criminal Procedure Code the evidence can
be administrated only after the beginning of the
criminal investigation in the case, the assurance
of this procedural framework representing
exactly the ground of our request.
A widely employed tactic by the investigated
politicians is the accusations in the media against
the prosecutors, who are presented as the
instrument of the rival political parties, in order
to discredit the investigation. The constant
presence of these accusations, combined with
objective factors, such as the lack of convictions
in high profile cases, slowly managed to alter
the public perception commitment and the
independence of the judiciary system. Thus,
political corruption no longer is the main issue
on the public agenda because of the confusion
induced by these messages.
As a consequence, a recent survey proved
there is a huge gap in the perception of the
independence of the judicial system between
magistrates and the public. While 96% of the
judges and 86% percent of the prosecutors are
happy with their degree of independence in
taking decisions, 66% of the public believe that
the judges and prosecutors decisions are
influenced by the politicians. It is an obvious
problem of credibility, which we dont know yet
very well how to address and exactly how much
of it is our own fault.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 135
En Roumanie, lindpendance du systme de
justice a t gravement remise en cause pendant
les annes 2001- 2004 par le ministre de justice
de cette poque. Cette priode t la plus noire
pour l i ndpendance de l a j usti ce post-
communiste.
Mme Rodica Stnoiu, nomme ministre de
la justice par le parti gagnant des lections de
l'automne de 2000,3 est aujourd'hui suspecte
de collaboration avec les structures de lancien
rgime communiste et la police politique, par le
Conseil National pour ltude des Archives de la
Scurit. Elle a pratiquement gel tout progrs
vers la construction dune relle indpendance
dans la justice.
Lasservissement du pouvoir judiciaire a t
ralis de diverses manires pendant le
ministre Stnoiu: rvocation des prsidents
d' i nstance i ncommodes; nomi nati on de
prsidents fidles au parti qui dtenait le pouvoir
lpoque, tentative dadopter en secret des
textes portant atteinte lindpendance du
pouvoi r j udi ci ai re, adopti on du Code de
Procdure Civile ou de lois concernant la lutte
anticorruption qui ont boulevers, pas seulement
le bon fonctionnement des instances, mais aussi
lactivit juridictionnelle proprement- dite.
En ce qui concerne les changements du Code
de Procdure Civile, ils ont t adopts par une
ordonnance durgence du Gouvernement de la
Roumanie, aucune consultation des juges, des
professions juridiques ou de la socit civile.
Une des modifications donnait comptence
la Haute Cour de Cassation et de Justice pour
juger tous les recours en matire civile,
commerciale et de droit du travail.
Mais le ministre navait pas valu les
moyens de la Haute Cour de Cassation et de
Justi ce. Les dl ai s de j ugement ont
considrablement augment, et mme dans de
petits dossier, comme les allocations familiales;
les justiciables taient obligs de se rendre a
Bucarest.
En matire de lutte contre la corruption, la loi
imposait que les dossiers soient confis des
juges spcialiss. En ralit, il sagissait de juges
que le prsident de la juridiction nommait sans
quil existe des critres objectifs. Ces mesures
arbitraires concernant les nominations des juges
-qui percevaient de plus une rmunration
diffrente-, ont cr, des tensions importantes :
ce ntaient pas les meilleurs ni les plus intgres
qui formaient ces juridictions spcialises, mais
seulement les plus fidles leurs prsidents.
Fin 2003-dbut 2004, des lois sur lorga-
nisation judiciaire ont t labores en secret.
Elles disposaient notamment que les prsidents
de juridiction taient proposs, nomms et
rvoqus par le ministre de la justice, et
demeuraient donc sous son contrle direct; par
ailleurs, le ministre dcidait de laffectation du
budget de la justice, y compris dans les
juridictions.
Lunion des efforts de certains magistrats et
de la socit civile dans lAlliance pour une
Justice Europenne de Roumanie (A.J.E.R.) a
permis de mettre fin cette situation.
Lobjectif principal de cette association tait
de mettre un terme aux abus administratifs du
ministre Stanoiu, et aussi attirer lattention de
lopinion publique et du pouvoir lgislatif sur le
danger dadopter des propositions du ministre
de la Justice, qui visaient subordonner les
juges au pouvoir excutif.
Les actions de cette association ont t
couronnes de succs, le ministre de la justice
Stnoiu tant oblig de dmissionner au dbut
de l'anne 2004.
ndependance de la
magistrature et lutte contre la
corruption
Drago Clin,
juge au Cour dAppel de Bucarest
et vice-prsident de lUnion
Nationale des Juges de Roumanie
136 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Pendant le man-
dat du nouveau
ministre, beaucoup
pl us ouvert au
dialogue trois lois
de lorganisation ont
t adoptes con-
cernant le statut du
magistrat , lorgani-
sation judiciaire et le
conseil Suprieur
de la Magistrature.
La nomi nati on
d un membre de
marque de l a
socit civile, Monica Macovei, la fin de lanne
2004, comme ministre de justice, a cristallis et
consolid lindpendance relle et fonctionnelle
des instances, des juges et des procureurs.
Pratiquement, pendant cette priode, la
justice a t perue comme indpendante par
lUnion Europenne. La lutte contre la corruption
a t vraiment engage et le chapitre justice
des ngociations de la Roumanie avec lUnion
Europenne a connu une volution significa-
tivement positive grce aux efforts runis du
ministre de la justice, de la socit civile ainsi
que du nombre significatif des juges et des
procureurs impliqus dans le processus de la
rforme.
Au printemps de lan 2005, les juges et les
procureurs, et leurs associations professio-
nnelles se sont impliqus activement pour faire
de substantielles propositions de modification
des lois en matire de justice. Ils avaient pour la
premire fois un vrai partenaire en la personne
de la ministre de la justice, Monica Macovei.
Certaines lois ont t t annules par la Cour
constitutionnelle, dans un contexte o certains
magistrats de cette juridiction taient connus
pour avoir occup des fonctions politiques et
maintenir des relations troites avec ce milieu
hostile une vritable rforme judiciaire.
A lautomne 2005, les juges constitus dans
un ONG extrmement active dans le domaine
judiciaire (lassociation La Socit pour la
justice -SO JUST) ont fermement dfendu la
promotion des juges la Haute Cour de
Cassation et de Justice sur des critres objectifs;
elle a aussi demand la dmission dun membre
du C.S.M., aprs quune enqute de la direction
nationale anticorruption eut rvl quil avait
commis des infractions des corruption.
Au printemps 2007, le mandat du nouveau
ministre, M. Chiuariu, a commenc avec une
tentative plus que discutable de destitution dun
procureur en chef de la structure spcialise
dans la lutte contre les infractions de corruption,
Doru |ulu. Cette structure avait travaill sur
nombreux cas de corruption dans lesquelles ont
t impliqus bon nombre de politiciens.
Sur le fond du scandale li cette destitution
du procureur en chef, les relations se sont
tendues entre le procureur en chef de la Direction
Nationale Anticorruption (D.N.A.) qui fait partie
du ministre public, dirige par Daniel Morar, et
le ministre de la justice. Il a accus le ministre
de la justice davoir fait plusieurs tentatives
dimmixtion dans lactivit judiciaire de la D.N.A.
pour avoir sollicit de suspendre les poursuites
de certains politiciens pendant la priode du
rfrendum de dmission du Prsident de la
Roumanie (les mois avril-mai 2007) et aussi
davoir filtr toutes les communications de la
D.N.A.
Ce scandale, beaucoup plus ample et
dangereux pour la justice dans son ensemble
que le cas ponctuel concernant la destitution du
procureur en chef Doru |ulu a mis en vidence
la volont des politiciens de soumettre la justice,
et aussi le statut ambigu et hybride du Ministre
Public, constitutionnellement est subordonn au
ministre de la justice mais qui, selon la loi de
l organi sati on j udi ci ai re, di spose d une
indpendance fonctionnelle.
La manque de perspective des rformes en
justice, et le blocage de la lutte contre la
corruption par la tentative de subordonner les
procureurs au pouvoi r excuti f, ont t
cl ai rement mi s en vi dence dans l e
compte-rendu de l a Banque Mondi al e
concernant sa mission de vrification du systme
judiciaire de
Roumanie, publi le 25 juillet 2007, ainsi que
le manque de performance du nouveau ministre
dans la direction de la rforme de la justice,
conjugue linefficacit aigu dans la mme
di recti on du Consei l Supri eur de l a
Magistrature.
M. Chiuariu a du dmissionner aprs avoir
t mis en examen pour corruption.
Seulement voil, trois ans aprs avoir t mis
en examen, entre autres chefs daccusation,
pour avoir acquis un certain nombre de biens
dont il na pas russi justifier lorigine, mais
qui se chiffrent en millions deuros, Adrian
Nastase na toujours pas t jug.
8o0s Ia ressIoa 4e
I'0F, Ia 8o0maaIe s'est
4ote 4'0a arseaaI
IIsIatIf a0x aormes
e0roeaaes, 4'0a
Farg0et aatIoaaI aatI
corr0tIoa [08) a0x
moyeas coasI4rahIes
[Ie 08 4Isose
aotammeat 4e sa rore
oIIce) et mme 4'0ae
eace aatIoaaIe o0r
I'IatrIt [8I) 0aIg0e
ea F0roe.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 137
Sous la pression de lUE, la Roumanie sest
dote dun arsenal lgislatif aux normes
europennes, dun Parquet national anticorrup-
tion (DNA) aux moyens considrables (le DNA
dispose notamment de sa propre police) et
mme dune Agence nationale pour lintgrit
(ANI) unique en Europe. Force est de constater
cependant que la grande opration mains
propres lance en 2005 par le prsident Traian
Basescu na dbouch jusquici sur aucune
sanction. coup de manuvres juridiques
dilatoires, les gros poissons sont parvenus
passer travers les mailles du filet.
Le cas dAdrian Nastase nest que larbre qui
cache la fort, mais il est difiant. En 2005, le
DNA ouvre une enqute. En 2006, lancien
premier ministre est mis en examen. En 2007,
ses avocats i nvoquent une cl ause
danticonstitutionnalit dans la procdure pnale.
La Cour constitutionnelle donnera raison aux
avocats au terme dun arrt byzantin. En aot
dernier, Nastase fait jouer son statut de dput
et nonobstant l es mi ses en garde de l a
Commission europenne, le Parlement mani-
feste sa sol i dari t avec l ex-chef du
gouvernement en refusant dautoriser louverture
de poursuites judiciaires.
En revanche, le prsident de la Rpublique,
M. Traian Basescu, a fait des dclarations
accusant de manire frivole un magistrat qui
avait donn une importante autorisation de
construire de corruption.
La Commission europenne a maintenu un
monitoring sur la rforme de la justice et la lutte
anticorruption. Mais de toute vidence, les
mesures correctives que la Commission laisse
planer depuis lentre de la Roumanie dans lUE
nont gure dissuad les lites roumaines de
renouer avec leurs vieux dmons. Non contentes
de se protger, elles ont contre-attaqu. Le
gouvernement libral et lopposition de gauche
s escri ment ai nsi depui s deux ans se
dbarrasser du chef du DNA, Daniel Morar, qui
na survcu cette offensive que grce au
soutien de Bruxelles et de la socit civile.
Dbut octobre, le Parlement a adopt une loi
qui revenai t vi der l e j udi ci ai re de sa
substance. Outre quelle interdisait les coutes
tlphoniques et les perquisitions, elle exigeait
une expertise pour prouver la lgalit des
moyens utiliss par le DNA lors de ses enqutes.
Face la leve de boucliers des ONG et de
pl usi eurs ambassadeurs, dont cel ui des
tats-Unis, la loi a t lgrement remanie.
LAgence nationale pour lintgrit risque de son
ct de demeurer une coquille vide. Entre en
fonction au dbut de lanne et charge de
contrler les avoirs des parlementaires, elle est
supervise par un Conseil dont les membres
sont nomms par le Parlement.
Conclusion
La justice roumaine a connu une longue
volution sinueuse aprs la chute du rgime
communiste du 22 Dcembre 1989. Elle a
souffert de mul ti pl es vi ol ati ons de son
indpendance.
Il en reste, certai nement, di scuter
lindpendance fonctionnelle des procureurs
mais, la socit roumaine devrait y accepter et
presser la classe politique pour quelle accepte
lindpendance des procureurs. Il est aussi
ncessaire, pour renforcer lindpendance de la
justice et la confiance de la socit roumaine
dans une justice indpendante, de crer les
conditions pour prvenir lincomptence de
certains magistrats, et dorganiser une valuation
objective des juridictions et des juges.
En tout cas, on peut aujourdhui raisonna-
blement esprer que tout retour en arrire, qui
ferait de la justice linstrument dun nouveau
totalitarisme, est impossible.
138 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
1. D une perspecti ve thori que et,
aj outons-nous sans mal i ce, l grement
romantique, les ides qui modlent le concept
de lindpendance des juges -ainsi que, dans
une certaine mesure, celui de lindpendance
des procureurs - sont affirmes dune manire
qui dtermine une image de vrit absolue,
quon ne peut plus mettre en question tout
simplement parce quun tel dialogue serait
dpourvu de sens. Il suffit de parcourir les
textes des conventions internationales rele-
vantes qui renvoient la justice (par exemple,
Le Pacte International concernant les Droits
Civils et Politiques, adopt le 6 Dcembre 1996,
article 14; La Convention Europenne pour la
Dfense des Droits de lHomme et des Liberts
Fondamentales, article 6; La Charte des Droits
Fondamentaux de lUnion Europenne (La
Charte de Nice), article 47, paragraphe 2) pour
rester avec limpression que lindpendance
judiciaire constitue une place commune et une
pratique constante dans les dmocraties
modernes, et que les normes juridiques qui la
concernent ne font que confirmer un tat de fait.
L i mage est mul t i pl i e par l a repri se
constante de laffirmation de lindpendance
du systme judiciaire dans le contenu des textes
des Constitutions modernes.
La premire question qui se pose dans le
contexte de lanalyse, est si la ralit est
fidlement rflchie par ces images parfaites
passes par le filtre de censure de la droiture
politique ou la notion de lindpendance du
systme judiciaire est plus proche de la ralit
dun kalidoscope form des morceaux de verre
color que chaque systme politique, chaque
gouvernement appartenant des priodes et
milieux socioculturels diffrents mlange, en
obtenant des projections diffrentes.
Un tel abord repose sur la consolidation
thorique de la dmarche, adapte la ralit
du fonctionnement effectif du systme judiciaire.
2. Le contexte de lanalyse reconnat un
changement de mental i t l abord des
fonctions des pouvoirs de ltat et du rapport
entre ceux-ci, les tats n tant pl us vus
pri mordi al ement comme des garants du
bi en-tre -i ndi vi duel ou col l ect i f - mai s
comme de potentiels facteurs de dtermi-
nation de certains abus dirigs contre les droits
et les intrts des citoyens.
Le courant dtermine un phnomne de flux
et de reflux puisque, dune part, dans le cadre
de la relation internationale le citoyen se sent
plus confortablement, plus protg, ayant
assure l a foi s une l arge l i bert de
mouvement, pendant que dans le cadre de la
relation interne la confiance envers ltat
baisse, et corrlativement accrot la confiance
dans la protection offerte par la loi qui se
transforme dune forme dexpression du pouvoir
public dans une forme de limitation de certains
abus possibles.
Ce changement de mentalit dtermine un
replacement du systme judiciaire qui est
descendu du pidestal qui prtendait une relation
avec un pouvoir absolu, pas toujours clairement
dtermine dans le monde rel, o son activit
est destine exclusivement la communaut
quelle desservit et dont elle obtient le respect
par la garantie de la lgalit et de limpartialit
de manire gale et sans prjugs, mais aussi
par lgide dindpendance volontairement
impose devant toute ingrence.
Plus que jamais, les juges cessent de jouer
le rle de simples excutants, tant appels
combiner les normes nationales - qui ont une
ori gi ne consti tuti onnel l e - avec cel l es
La place et le rle des juges et
des procureurs dans un Etat
dmocratique
Dana Cigan, juge au Cour dAppel Oradea,
membre du Snat de lUnion
Nationale des Juges de Roumanie
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 139
directement applicables, mais ayant une
origine surnationale, de manire assurer un
qui l i bre dans un systme extrmement
complexe. Les juges doivent connatre toutes
les normes applicables la cause quils jugent -
de droit matriel et processuel - et faire la
l i ai son ent re ces normes se t rouvant
quelquefois en conflit. Dautre part, ils se
confrontent souvent avec des normes
incompltes, ce qui peut avoir plusieurs motifs,
lun dentre eux tant la difficult de plus en
pl us grande du l gislateur traditionnel de
lgifrer temps et dassurer un contenu qui
prenne en considration le milieu environnant
se trouvant en changement permanent.
Cette ralit confirme le fait que le juge
qui dtenait un simple rle dapplication de la
lettre de la loi est disparu, celle-ci restant une
abstraction dpourvue de tout contenu faute
dune interprtation cratrice.
videmment le besoin de crativit et
dinterprtation multilatrale implique une
dimension culturelle, ceux appels interprter
la loi de manire cratrice ayant besoin dune
vision interdisciplinaire pour pouvoir toujours
identifier la solution la plus approprie dans la
multitude des possibles.
3. Si ce que jai prsent a offert le cadre
ncessaire esquisser ce que je considre tre
lessence du rle des juges dans un tat
dmocratique, je vais essayer dexpliquer
pourquoi lindpendance des procureurs est
essentielle pour la ralisation correcte et
effective de lacte de justice.
Je soul i gne encore une foi s que l e
sous-systme judiciaire est toujours un reflet du
systme politico social lintrieur duquel il
fonctionne. Bien que gnre par une ralit
incontestable, laffirmation contient un sophisme
puisquelle permet de conclure que le systme
judiciaire parfait fonctionnera dans une socit
parfaite, qui grce cette qualit, naura pas
besoin en fait dun systme juridique. Dautre
part, que signifie une soci t parfai te ?
Comment peut-on configurer le fonction-
nement sans faute dun systme judiciaire ?
Les questions sont, videmment rhtoriques,
mais elles permettent le transfert vers une autre
interrogation qui a une connotation beaucoup
plus pratique. Il sagit du rle et de la place du
Ministre Public dans le systme, de la qualit
de magi strats des procureurs, d une
subordi nati on du
Ministre Public
lexcutif ou de la
structure hi rar-
chique lintrieur
des parquets et de
la manire dont une
telle hirarchie est
compatible ou non
avec le principe de
lindpendance de
lactivit des procu-
reurs.
Assez souvent
les lgislations na-
tionales reconnai-
ssent au Ministre
Public la possibilit
dexercer certaines
attri buti ons se
trouvant sur une
large palette sous
l aspect de l eur
fondement.
Pour exemplifier en utilisant un modle
connu, conformment la lgislation roumaine
le Ministre Public exerce, par les procureurs,
les attributions suivantes:
- il dirige et surveille lactivit de
recherche pnale de la police judiciaire, il
dirige et contrle lactivit dautres organes
de recherche pnale.
Cette activit correspond aux attributions
spcifiques de magistrat, charges de l a
dfense de lordre de droit, ainsi que des
dr oi t s et des l i ber t s des ci t oyens, l e
procureur tant oblig damasser les preuves
de la dfense mais de laccusation aussi. - il
saisit les instances judiciaires dans les affaires
pnales La dlivrance dun rquisitoire de mise
en jugement suppose premirement une
apprciation vis--vis du respect des dispositions
lgales concernant la dcouverte de la vrit et
de l exi stence des preuves l gal ement
administres, activit spcifique du magistrat.
Mais dautre part, lexercice de linstruction
et le saisissement des instances pour la mme
cause, faits par le mme procureur, peut mettre
en doute limpartialit, ou, au moins, lapparence
dimpartialit.
- il exerce laction civile
- il dfend les droits et les intrts lgiti-
mes des mineurs, des personnes frappes
l'actIvIt ratIg0e a
ro0v g0e Ie aIvea0
4'Ia4ea4aace 40
MIaIstre F0hIIc et 4e
chag0e roc0re0r g0I
artIcIe a0 rocs
aaI [4termIas ar
Ies rvIsIoas g0I
coaceraeat Ia str0ct0re
a4mIaIstratIve, Ies
mtho4es 4e o0rs0Ite,
Ie stat0t 40 roc0re0r),
IafI0eaceat 4e maaIre
4cIsIve Ie 4omaIae 4e
coaaaIssaace o0 Ie j0e
e0t exercer ses
foactIoas, avec Ia
coasg0eace 4Irecte 4e
Ia g0aIIt 40 rs0Itat
fIaaI 4e soa actIvIt Ie
j0emeat.
140 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
dune interdiction, des personnes trouves
en difficult.
En mme temps le procureur
- agit pour prvenir et lutter contre la
criminalit, sous la coordination du ministre de
la justice, pour raliser unitairement la politique
pnale de ltat.
- tudie les causes qui gnrent ou qui
f avori sent l a cri mi nal i t , l abore et
prsente au ministre de la Justice des propo-
sitions en vue de les liminer, ainsi que de
perfectionner la lgislation dans le domaine;
- vrifie le respect de la loi aux lieux de
dtention prventive
Les questions qui sont lies la politique
pnale de lEtat sont des attributions qui peuvent
tre exerces exclusivement par des agents
excutifs, comme reprsentants du pouvoir
excutif dans lexercice.
Quand nous parlons du procureur comme
magistrat nous pensons premirement
lindpendance qui devrait caractriser cette
institution juridique. Un procureur vraiment
i ndpendant peut of f r i r l es gar ant i es
dinstrumenter impartialement un dossier et de
respecter les droits et les liberts fondamentales
des citoyens, tant un lment important dans
la rduction des potentiels abus.
Nexercer aucune de ces attributions ce nest
pas i ncompati bl e, en fai t, avec l a
reconnaissance en faveur du procureur, dune
pleine libert dans la dcision du choix des
infractions qui vont tre poursuivies et le pouvoir
de dcider le non lieu, partant de la ralit que
cest cette activit qui reprsente lintrt majeur
de lactivit des procureurs.
Pour quune telle libert ne se superpose pas
lactivit interprtative du juge, elle doit tre
double de certains attributs.
Premirement elle doit tre rglemente
minutieusement dans le contenu dun statut de
l a professi on qui conti enne de mani re
dtaille un ensemble de critres objectifs qui
justifient nimporte quelles des solutions,
puisque lvaluation de lopportunit ne doit pas
pouvoir tre perue comme ayant une nature
arbitraire, subjective.
Les actes par lesquels cette libert se
matrialise et sexerce - qui est, la fois, une
obl i gati on - doi vent tre transparents et
publics, connus par les parties impliques.
Deuximement, la rglementation doit
conteni r aussi des voi es al ternati ves de
compensation ou de protection des victimes des
infractions, respectivement voies dattaque qui
peuvent tre exerces devant les instances.
Dfi ni toi re pour l val uati on du degr
dindpendance des procureurs est la manire
dexercer les attributions spcifiques dans la
phase du procs pnal. Pour dtailler cette
question on peut regarder premirement les
di sposi ti ons de l art.6 de l a Conventi on
Europenne des Droits de lHomme, qui, en
quelques mots seulement, instituent une rgle
fondamentale: lindpendance de la justice, en
stipulant ainsi: toute personne a droit au
jugement de manire quitable, publiquement
et dans un dlais raisonnable de sa cause, par
une instance indpendante et impartiale,
institue par la loi. La notion de procs
quitable est mise, ainsi, en rapport avec la
structure antagonique de la procdure pnale
qui garantit lgalit darmes entre la dfense et
laccusation. Dans ce contexte on sollicite
toutes les juridictions nationales la reco-
nnaissance de la possibilit de linculp et de
son dfenseur de prendre part la constitution
de la probation et que, si cest possible, tout
cela se passe en sance publique.
Lactivit pratique a prouv que le niveau
dindpendance du Ministre Public et de
chaque procureur qui participe au procs pnal
(dtermins par les prvisions qui concernent
la structure administrative, les mthodes de
poursuite, le statut du procureur), influencent de
manire dcisive le domaine de connaissance
o le juge peut exercer ses fonctions, avec la
consquence directe de la qualit du rsultat
final de son activit - le jugement.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 141
I
would like to start by thanking the U.S.
Department of State, Institute of International
Educati on and Ameri can Embassy i n
Romania for giving me such a great opportunity
to be included in this International Visitors
Leadership Program. It was a wonderful and very
fruitful experience, professionally and personally
as well. I had the chance to learn a lot more
about the American judicial system, to compare
the civil law system to the common law system,
to understand which are the benefits and
weaknesses of each of them and therefore to
realize what can be improved in the Romanian
judicial system. In my point of view, the
Romanian judicial system could adapt some
elements of the common law system and
implement them, in order to shorten the duration
of trials, to protect in a better way the victims in
the course of criminal procedures, to assure a
real check and balance between the three
powers of the state and to make some progress
in the mediation procedures.
Regarding personal contacts, this program
gave me the opportunity to meet a lot of
colleagues from the judicial branch from all over
the world, to establish professional contacts in
the United States, to understand that the aim is
the same for each of us, no matter the nationality
or culture, as long we are serving the people
and try to deliver justice to them in the best way
we can.
Our program started in Washington DC
where we had several interesting meetings in
August 7-14. The meeting with doctor Jon
Gould, Assistant Professor and Directory at
George Mason University was very instructive
because it offered us from the very beginning
an overview of the U.S. judicial system and law
enforcement in the U.S., a better understanding
of the difference between federal courts and civil
courts and the ways the political area can
influence the nomination of judges or may affect
the composition of the Supreme Court. Also, Dr.
Alan Levines presentation (from the American
Uni versi ty), generated very i nteresti ng
discussions about the separation of powers and
what this concept really means.
From the professional point of view, the
discussions with Mr. Stewart Robinson (principal
deputy director) regarding the extradition process
and mutual legal assistance with the U.S. were
very useful, because as a criminal judge I am
dealing a lot with extradition cases and I was
pleased to find out that some excessive
procedures can be avoided between our
countries, in order to speed the extradition of a
defendant.
We also visited the United States Sentencing
Commission and explored the sentencing
policies and practices for the federal courts,
discussed the impact and objectives of anti-crime
and sentencing guidelines legislation.
At the District of Columbia Superior Court,
we learned more about the organization of the
courthouse, nomination of judges, caseload
management and the impact of technology on
caseload and enhancing the capabilities of
judges and attorneys during court proceedings.
The strategic plan 2008-2012 of the District
Court of Columbia Courts, called Delivering
Justice seemed to me a very good one and a
good example for other courts. As a member of
my courts board I am seriously considering this
example, especially to enforce the public trust
and confidence in the justice system which in
Romania is at a very low level. In the same time,
the program Multidoor Dispute Revolution which
started in 1976 seems to be a very successful
one, as l ong as the medi ati on became
compulsory in civil cases and therefore the
number of cases has reduced substantially. I
really believe that with some efforts and a real
political will this procedure can be successfully
implemented in the Romanian judiciary system,
where the number of civil trials is huge and has
the tendency to increase year after year.
Talking about the Code of Conduct for United
States Judges and Essentials Ethics, it was
U.S. Judicial System
Adina Daria Lupea
Judge, Cluj Tribunal
Member of the National Union
of Judges of Romania
142 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
pleasing for me to see that the Code of Conduct
of Romanian Judges is very similar, fact that
confirmed once again that all the nations have
basically the same attitude and view about how
a magistrate should act in order to maintain the
dignity and nobility of this profession.
The role of U.S. NGOs in the American
Judicial System became more clearly after the
visit to Judicial Watch, NGO that has over 20
years experience in conservative public policy,
trying to expose government corruption and
make bureaucrats accountable to tax-paying
citizens. Even though some members of our
group didnt share the views or methods of this
NGO, I found it very useful - as long as they
strongly believe in their mission and try to work
for the benefit of the people, without any political
influences. Some recent political events in
Romani a proved that a strong and real
independent NGO is needed here, to use legal
tools to aid the cause of transparency in
Government or Parliament.
Last but not least, the visit to the United States
Supreme Court was purely impressive, as well
as the biographies of the its honorable members.
In the weekend we spent in Washington DC
we had the opportunity to visit some of the most
important places. During the course of tour of
Washington the most impressive objectives
seemed to me the Lincoln Memorial, the
Churchill Memorial, the National Museum of
Crime and Punishment and Arlington National
Cemetery. These places are so full of history that
the visitors are feeling overwhelmed.
Team-City Programs has brought me in
Louisville Kentucky, in August 14 - 19, 2008,
a very peaceful and quite town, with gentle
people, clean and safe streets and wonderful
neighborhoods and sights. Even though the
agenda was quite busy, we had fruitful meetings
and in the same time a very relaxing weekend,
which included a visit and a tour of Mammoth
Cave National Park and home hospitality.
Regarding the meetings, in Louisville we had
the opportunity to observe a criminal trial (at
County Ci rcui t Court) and di scuss the
proceedings with judges from the Jefferson
County District and Circuit Court and also with a
judge from Franklin County Courthouse Annex.
Personally, I was amazed by the speed of a
criminal trial when the defendant pleads guilty.
It took only 15 minutes for a judge to decide that
a man will go in prison for life, no witnesses, no
medical or psychiatric examination for the
defendant (who murdered in cold blood two
people for committing a robbery), no right to
appeal the sentence. In Europe, under the
provisions of European Convention for Human
Rights, a trial like this would never take place.
Even though I admit it can be efficient, in the
meantime such procedure can seriously threaten
the legal rights of the defendant.
Representatives from the Jefferson County
Jury Administrator provided us an overview of
the role of petit juries, as well as the process a
jury member goes through from registration to
dismissal from duty. I have to mention here Mrs.
Dana Todd, Commonwealth Attorney Larry
Cleveland Office, which had a very interactive
and clear speech regarding these issues.
In Frankfort, at the Department of Public
Advocacy (DPA) we discussed the role of the
public defender in the U.S. Judicial System, as
well as provide an overview of Miranda Rights.
Personally, I did appreciate the work and the
professional devotion of public advocates, which
could be easily observed in their speeches, as
well in the journal they published, Innocent
Kentuckians Wrongfully Convicted.
The third location was Salt Lake City, Utah,
August 19 - 23, 2008 where the three teams
reunited (the other teams were in Charlotte -
North Carolina and Saint Louis - Missouri).
The professional appointments included visits
to the Utah State Court and the Utah Court of
Appeals, meetings with judges and lawyers, as
well as observing trials - civil and criminal cases.
Also, we have met some representatives from
the Utah Sentencing Commission and Board of
Pardons and Parole to learn about Utahs
indeterminate sentencing system. The meeting
was very interesting, but the members of our
group who deal, most of them, with the civil law
system found it difficult to understand why the
role of the judge in Utah seems to be so
insignificant. The Utah Sentencing Commission
establishes the range of time an offender will
spend in prison, when the judge chooses this
penalty. In the civil law system this the judge is
sovereign to establish the punishment. Also, as
long as this commission is a legislatively created
body which develops policy recommendations
regarding the sentencing guidelines we can
easily talk about some interferences of the
legislative branch in the field of judicial power.
The most interesting meetings in Utah took
place outside the courts, with representatives
from the ACLU, Utah Office of Crime Victim
Reparations and Utah Domestic Violence
Council. The programs they are developing and
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 143
their role in the judiciary area is very important
and it is really impressive that the state pays such
a close attention to the victims of crime and
domestic violence. Utah Statewide VINE Service
is an excellent idea that contributes to security
and safety of the victims and their families.
Also, we had some fruitful discussions with
the representatives of one of Utahs largest law
firms, Kirton and McConkie, learning about the
structure and staffing of the firm, as well as its
domestic and international operations. I have to
mention in the same time the great speech of
Mrs. Lohra L. Miller at Utah District Attorneys
Office, the materials she provided to us include
some very precise information about the activity
and performances of the office she leads.
And finally, the last destination was San
Diego, California, August 23 28, a great city
where in the free hours we had the chance to
see the beach of Pacific Ocean and had a
wonderful cruise on Sunday evening.
The first meeting was with a local United
States Attorney and one representative of the
Federal Bureau of Investigations San Diego
Divisions Cyber Squad and we discussed the
legal tactics available to prosecute and prevent
white collar crimes, including corruption, cyber
crime and embezzlement, one of the most
challenging and dynamic problems not only in
U.S., but all over the world, including Romania.
Representatives from the National Conflict
Resolution Center (NCRC) provided an overview
of the role of mediation and alternative dispute
resolution in the American justice system.
Also, the San Diego program included a visit
to California Western School of Law for an
overview of the curriculum of the law school and
discuss the Schools Center for Creative Problem
Solving. The representatives from the California
Innocence Project gave us a great presentation
about their work to free wrongly convicted
prisoners in California.
We al so toured the George F. Bai l ey
Detention Facility to gain insight on prison
conditions and to discuss the prison system and
rehabilitation programs for inmates in the U.S.
and visited Kearny Mesa Juvenile Detention
facility (KMJDF).
The San Diego program concluded with an
oral evaluation session on Thursday, August 28,
2008, allowing the participants to discuss the
projects content and unfoldment with the DOS
and IIE staff.
In my opinion, the projects goals were
achieved almost completely. We have examined
the U.S. judicial system within the framework of
the federalist model and the separation of
powers, have observed the U.S. trial process,
alternate dispute resolution and mediation and
judicial training opportunities. Also, I think that
the program was very successful in promoting
an international appreciation for the rule of law
and the advancement of fair, transparent,
accessible and independent judiciaries around
the world. I had the chance to meet in this
program wonderful people, colleagues from all
over the world that share the same ideas about
judiciary systems and I do hope that the
professional and personal contacts we had made
there would be maintained in the future and
would give us all the opportunity to gather
together (or at least some of us) at other
international meetings and work together in the
future in the field of justice. As a start, I intend to
share this experience by publishing a short
comparative material in the quarterly brochure
of our Superior Council of Magistracy and
disseminate all the information as a member of
the board of National Union of Romanian
Judges, a young professional association that
was very active in the last two years, trying to
improve and contribute to the judicial reform in
Romania.
Last but not least, I would like to give special
thanks to the American people that I met there,
Ms. Azza Mounib Zaki and Mr. Anthony Nolen
(from the U.S. Department of State), Ms.
Rebecca Heller and Ms. Jennie Dunham Smith
(from The Institute of International Education)
and to our English officers, Emily Kalogeropoulos
and Mr. Ronn Francis, they all did succeed to
make our stay there a very useful and pleasant
one, despite of the agenda which sometimes was
too concentrated.
Special thanks as well to Ms. Caroline Krebs
and Mr. Darrel Joughlin who accompanied and
took very good care of the Kentucky team, during
our staying there.
144 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
1. Scurt istoric
Conform art. 55 alin. 1 si 2 din Legea nr. 304/
2004:
(1) Completul pentru soluJionarea n prim
instanJ a cauzelor privind conflictele de
munc i asigurri sociale se constituie din
2 judectori i 2 asistenJi judiciari.
(2) Asisten[ii judiciari particip Ia deIiberri
cu vot consultativ i semneaz hotrrile
pronun[ate. Opinia acestora se consemneaz
n hotrre, iar opinia separat se motiveaz.
(3) n cazul n care judectorii care intr n
compunerea completului de judecat nu ajung
la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se
pronun[a, procesul se judec din nou n complet
de divergen[, prevederile art. 54 alin. (3) i (4)
fiind aplicabile.
Prin Decizia Cur[ii Constitu[ionale nr. 322 din
20 noiembrie 2001
169
, art. 17 alin. 1
1
din fosta
Lege nr. 92/1992 a fost declarat neconstitu[ional.
Ca urmare a acestei decizii, dispozi[iile de
lege men[ionate, care se refer la asisten[ii
judiciari, au fost modificate n sensul definirii
participrii lor la judecat ca o activitate
consultativ.
Astfel, in baza art. 110-114 din Legea nr. 304/
2004, asisten[ii judiciari sunt numi[i de ministrul
justi[iei, la propunerea Consiliului Economic i
Social, pe o perioad de 5 ani, dintre persoanele
cu o vechime n func[ii juridice de cel pu[in 5 ani
i care ndeplinesc cumulativ urmtoarele
condi[ii: a) au cet[enia romn, domiciliul n
Romnia i capacitate deplin de exerci[iu; b)
sunt licen[iate n drept i dovedesc o pregtire
teoretic corespunztoare; c) nu au antecedente
penale, nu au cazier fiscal i se bucur de o bun
reputa[ie; d) cunosc limba romn; e) sunt apte,
din punct de vedere medical i psihologic, pentru
exercitarea func[iei.
STUD JURDCE
Discu(ii asupra
constitu(ionalit(ii art. 55 alin.
1 i 2 din Legea nr. S04j2004
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti,
vicepreedinte U.N.J.R.
judector HoraJius Dumbrav,
Curtea de Apel Trgu Mure,
membru al Senatului U.N.J.R.
The provisions of the Article 55(1) and (2) of the Law No. 304/2004 concerning the organisation of
judiciary, republished, run counter to the Constitutional framework of Article 21(3) and also to the
more favourable provisions of the Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, directly
applicable according to Articles 11 and 20(2) of the Constitution of Romania as far as they are construed
as the mandatory opinion expressed by the judiciary assistants may not be debated by the litigants as
the Court has not reached a decision.
The same provisions run counter the Constitutional framework of Articles 1(4) and 124(3) and also
to more favourable provisions of the Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, as far
as they are construes as the judiciary assistants may take part in the deliberations, having a secret
nature deemed to guarantee the independence and impartiality of the judges, and that those are
obliged to sign the judgments.
169 Publicat n M. Of. al Romniei, Partea l, nr. 66 din 30
ianuarie 2002.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 145
Asisten[ii judiciari se bucur de stabilitate pe
durata mandatului i se supun numai legii.
Dispozi[iile legale privind obliga[iile, interdic[iile
i incompatibilit[ile judectorilor i procurorilor
se aplic i asisten[ilor judiciari. Dispozi[iile
referitoare la concediul de odihn, asisten[
medical gratuit i gratuitatea transportului,
prevzute de lege pentru judectori i procurori,
se aplic i asisten[ilor judiciari. Asisten[ii judiciari
depun jurmntul n condi[iile prevzute de lege
pentru judectori i procurori. Numrul total al
posturilor de asisten[i judiciari i repartizarea
posturilor pe instan[e, n raport cu volumul de
activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului
justi[iei. Asisten[ii judiciari exercit atribu[iile
prevzute la art. 55 alin. 2 din Legea nr. 304/
2004, precum i alte atribu[ii prevzute n
Regulamentul de ordine interioar al instan[elor
judectoreti.
Asisten[ilor judiciari li se aplic dispozi[iile
legale privind abaterile i sanc[iunile disciplinare,
precum i motivele de eliberare din func[ie
prevzute de lege pentru judectori i procurori.
Sanc[iunile disciplinare se aplic de ctre
ministrul justi[iei. Asisten[ii judiciari pot fi elibera[i
din func[ie i ca urmare a reducerii numrului
de posturi, n raport cu volumul de activitate al
instan[ei.
Prin hotrre a Guvernului, la propunerea
Consiliului Economic i Social i a Ministerului
Justi[iei, se stabilesc: a) condi[iile, procedura de
selec[ie i de propunere de ctre Consiliul
Economic i Social a candida[ilor, pentru a fi
numi[i ca asisten[i judiciari de ctre ministrul
justi[iei; b) condi[iile de delegare, detaare i
transfer al asisten[ilor judiciari.
Curtea Constitu[ional s-a mai pronun[at, spre
exemplu, prin Decizia nr. 172 din 6 mai 2003,
Decizia nr. 73 din 18 februarie 2003, Decizia nr.
286 din 3 iulie 2003 i prin Decizia nr. 37 din 19
ianuarie 2006, n sensul c solu[ionarea cauzelor
deduse judec[ii este hotrt de judectori, iar
asistentii judiciari nu au dect un rol consultativ,
util judec[ii n vederea stabilirii adevrului cu
privire la drepturile subiective ale pr[ilor n litigiu.
S-a re[i nut c prezen[a l a j udecat a
asisten[ilor judiciari, fr drept de vot deliberativ,
constituie o problem reglementat prin lege,
potrivit art. 125 alin. 3 din Legea fundamental,
ceea ce exclude ca prin textele legale men[ionate
s se ncal ce n vreun fel i ndependen[a
judectorilor, impar[ialitatea justi[iei i, pe un plan
mai general, principiile statului de drept.
n ceea ce pri-
vete cri ti ca de
neconstitu[ionalitate
raportat la preve-
derile art. 6 para-
graful 1 din Con-
ven[ia pentru apra-
rea drepturi l or
omului i a liber-
t[ilor fundamen-
tale, Curtea Consti-
tu[ional re[ine c n
cauza Ettl i altii
contra Austri ei ,
1987, Curtea Euro-
pean a Drepturilor
Omului a statuat c
participarea unor
persoane specia-
l i zate n di verse
domenii de activi-
tate, alturi de ma-
gistratii de profesie,
la solutionarea unor categorii de litigii, nu
contravine principiului independentei i
impartialittii instantei, prevzut de art. 6 din
Conven[ia pentru aprarea drepturilor omului i
a libert[ilor fundamentale. De asemenea, n
hotrrea din 23 aprilie 1987, s-a re[inut c
statele membre ale Consiliului Europei ofer
multiple exemple de complete de judecat la
care particip, pe lng magistra[i, i persoane
specializate n anumite domenii, persoane ale
cror cunoti n[e sunt necesare pentru
solu[ionarea acelor litigii.
2. Neconstitu|ionalitate
2.1. Primul aspect:
Considerm c aceste dispozitii contravin
prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. 3,
precum i dispozitiilor mai favorabile ale art. 6
paragraful 1 din Conventia European a
Drepturilor Omului, direct aplicabile n conditiile
art. 11 i art. 20 alin. 2 din Constitutia Romniei.
Art. 21 din Constitu[ia Romniei - Accesul liber
la justi[ie prevede urmtoarele:
,(1) Orice persoan se poate adresa justi[iei
pentru aprarea drepturilor, a libert[ilor i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ngrdi exercitarea
acestui drept.
0IaIa exrImat
ohIIatorI0 I
coas0ItatIv 4e
asIstea{II j04IcIarI a0
este 0s a 4Isc0{Ia
coatra4IctorIe a
r{IIor, aaIate 4e
roa0a{area Iastaa{eI.
leea ermIte
asIstea{IIor j04IcIarI s
artIcIe Ia roces0I
4eIIheratIv, aI car0I
caracter secret este
meaIt a araata
Ia4eea4ea{a I
Imar{IaIItatea
j04ectorIIor, I II
ohII e acetIa s
semaete hotrrIIe
j04ectoretI.
146 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
(3) Pr[ile au dreptul la un proces echitabil i
la solu[ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic[iile speciale administrative sunt
facultative i gratuite.
Potrivit art. 20 din Constitu[ia Romniei,
"dispozi[iile constitu[ionale privind drepturile i
libert[ile cet[enilor vor fi interpretate i aplicate
n concordan[ cu Declara[ia Universal a
Drepturilor Omului, cu pactele i tratatele la care
Romnia este parte. Dac exist neconcordan[e
ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Romnia este
parte, i legile interne, au prioritate reglemen-
trile interna[ionale.
Ori de cte ori este vorba de un proces privitor
la solu[ionarea unei contesta[ii civile, att prin
prisma legisla[iei na[ionale ct i a Conven[iei,
i, ori de cte ori, organul care s-a pronun[at n
prim instan[ este o instan[ judiciar, aceast
instan[ este obligat s asigure respectarea
garan[iilor articolului 6. "Acesta din urm i va
regsi domeniul su traditional i natural i se
va aplica n toate stadiile procedurii (De Cubber
c. Belgiei) Atunci cnd legea instituie n prim
instant o instant judiciar, aceasta trebuie s
ofere garantiile cerute de articolul 6, chiar dac
este deschis calea apelului n fata unei instante
superioare (Comisia European a Drepturilor
Omului, raport din 12 octombrie 1978 n cauza
Zand c. Austriei, D.R).
Articolul 6 din Conven[ia European a
Drepturilor Omului garanteaz dreptul la un
proces echitabil:
"1. Orice persoan are dreptul la judecarea
n mod echitabil, n mod public i ntr-un termen
rezonabil a cauzei sale, de ctre o instant
independent i impartial, instituit de lege,
care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i
obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oricrei acuzatii n materie penal
ndreptate mpotriva sa. Hotrrea trebuie s fie
pronuntat n mod public, dar accesul n sala de
edint poate fi interzis presei i publicului pe
ntreaga durat a procesului sau a unei prti a
acestuia n interesul moralittii, al ordinii publice
ori al securittii nationale ntr-o societate
democratic, atunci cnd interesele minorilor sau
protectia vietii private a prtilor la proces o impun,
sau n msura considerat absolut necesar de
ctre instant atunci cnd, n mprejurri
speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc
atingere intereselor justitiei".
n afar de regulile edictate n cuprinsul
acestui articol, exist cteva ,principii de
echitate subordonate acestui articol, dar care
nu sunt enun[ate expres.
Cel mai important dintre acestea este socotit
cel al egalittii armelor, care consacr ideea
potrivit creia fiecare parte din proces trebuie
s aib anse egale de a-i prezenta cauza i
c nimeni nu trebuie s beneficieze de un avantaj
substantial asupra adversarului su.
170
Totodat, potrivit ,principiului contradicto-
rialittii", degajat din art. 6, prtile trebuie s aib
acelai acces la consemnri i la celelalte
documente ale cauzei, cel putin atta vreme ct
acestea joac un rol n formarea opiniei instantei;
fiecrei pr[i trebuie s i se dea posibilitatea s
combat argumentele invocate de cealalt
parte.
171
Dreptul la o procedur contradictorie implic
inclusiv posibilitatea de a lua cunotint de toate
piesele i observatiile prezentate judectorului,
chiar i de cele care ar putea proveni de la un
magistrat independent, de natur s-i influenteze
decizia i de a le discuta (cauzele J.J. c.
Olandei, Morel c. Frantei, Kamasinski c.
Austriei)
172
.
ln jurispruden[a sa constant, Curtea Consti-
tu[ional a re[inut c n cauza Ettl i altii c.
Austriei, 1987, Curtea European a Drepturilor
Omului a statuat c participarea unor persoane
specializate n diverse domenii de activitate,
alturi de magistratii de profesie, la solutionarea
unor categorii de litigii, nu contravine principiului
independentei i impartialittii instantei, prevzut
de art. 6 din Conven[ia pentru aprarea
drepturilor omului i a libert[ilor fundamentale.
170 A se vedea Donna Gomien, Introducere n Conventia
European a Drepturilor Omului, Editura All, 1996,
traducere de Cristiana Irinel Stoica, pag. 45.
171 A se vedea P. van Dijk, G.J.van Hoof, n colaborare cu
A.W. Heringa, J.G.C. Schokkenbroek, B.P.Vermeulen,
M.L.W.M. Viering, L.F.Zwarak, Theory and Practice of
the European Convention on Human Rights, 1998,
Kluwer Law International, The Hague, Netherlands,
pag. 430-431.
172 27. La Cour rappelle que le droit une procdure
contradictoire implique en principe la facult pour
les parties un procs, pnal ou civil, de prendre
connaissance de toute pice ou observation prsente
au juge, mme par un magistrat indpendant, en vue
dinfluencer sa dcision, et de la discuter (arrt Lobo
Machado c. Portugal du 20 fvrier 1996, Recueil
1996-I, pp. 206-207, 31).
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 147
In ce privete aceast alegatie, faptul c n
cauza Ettl i alJii c. Austriei, 1987, Curtea
European a Drepturilor Omului a statuat c
participarea unor persoane specializate n
diverse domenii de activitate, alturi de
magistratii de profesie, la solutionarea unor
categorii de litigii, nu contravine principiului
independentei si impartialittii instantei, prevzut
de art. 6 din Conventia pentru aprarea
drepturilor omului i a liberttilor fundamentale,
Curtea Constitutional nu a dus la capt
rationamentul i nu a indicat n ce fel de conditii
a constatat Curtea de la Strasbourg acest fapt.
n aceast cauz era vorba de componenta
unor Comisii agrare administrative, grupnd,
alturi de magistrati profesioniti, i experti
specializati n domeniul agrar
173
.
Curtea European a DrepturiIor OmuIui a
re|inut c, n msura n care aceti func-
|ionari, nemagistra|i, pregteau observa|iiIe
scrise asupra unei chestiuni, erau obIiga|i s
Ie comunice pr|iIor, n vederea respectrii
caracteruIui contradictoriu aI procedurii
174
.
n cauza Ettl i altii c. Austriei, chiar instan[a
superioar a casat decizia Comisiei agrare,
ntruct aceste observa[ii nu au fost aduse la
cunotin[a pr[ilor.
Conform art. 55 alin. 2 din Legea nr. 304/
2004, asisten[ii judiciari particip la deliberri cu
vot consul tati v i semneaz hotrri l e
pronun[ate. Opinia acestora se consemneaz
n hotrre, iar opinia separat se motiveaz.
O astfel de dispozi[ie, care permite asisten[ilor
judiciari, ce reprezint organiza[ii interesate n
modul de solu[ionare a cauzelor la judecarea
crora particip, neprezentnd garan[iile de
independen[ stabilite prin Constitu[ie n cazul
judectorilor (nu sunt inamovibili, pot fi expui
ingerin[elor, presiunilor i influen[elor din partea
organiza[iilor pe care le reprezint), s emit o
opinie, fr ca aceast opinie s fie pus n
discu[ia contradictorie a pr[ilor, ncalc
principiile contradictorialitatii i egalittii armelor,
potrivit crora prtile trebuie s aib acelai
acces la consemnri i la celelalte documente
ale cauzei, cel putin atta vreme ct acestea
joac un rol n formarea opiniei instantei.
Completul pentru solu[ionarea n prim
instan[ a cauzelor privind conflictele de munc
i asigurri sociale se constituie din 2 judectori
i 2 asisten[i judiciari. Asisten[ii judiciari particip
la deliberri cu vot consultativ i semneaz
hotrrile pronun[ate.
Ca atare, dei nu au un rol deliberativ, acetia,
ca exper[i ntr-un domeniu specializat, pot
influen[a opinia celor doi judectori profesioniti,
care decid asupra cauzei.
Asisten[ii judiciari nu au "jurisdic[ia i
"imperium, ci doar asist la edin[ele de
judecat.
Asadar, punctul lor de vedere trebuie s fie
dinainte cunoscut i pus n discu[ia contradictorie
a pr[ilor.
Dreptul la o procedur contradictorie, n
condi[iile art. 6 din Conven[ia European a
Drepturilor Omului, implic inclusiv posibilitatea
de a lua cunotinta de observatiile prezentate
judectorului, chiar i de cele care provin
obligatoriu de la asistentul judiciar, vzut ca un
expert specializat, de natur s-i influenteze
decizia i de a le discuta (cauzele J.J. c. Olandei,
Morel c. Frantei, Kamasinski c. Austriei).
Concluzia primului aspect :
Dispozitiile art. 55 alin. 1 i 2 din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciar,
republicat contravin prevederilor constitutionale
173 Il sagissait de membres experts dans leur branche;
or il en faut pour un remembrement foncier, opration
qui soulve des questions de grande complexit et
concerne, outre les propritaires directement viss, la
collectivit tout entire. Grce leur composition, les
commi ssi ons peuvent abouti r des sol uti ons
quilibres, tenant compte des diffrents intrts en
jeu. Au demeurant, la lgislation interne des Etats
membres du Conseil de lEurope offre maints
exemples de juridictions groupant, ct de magistrats
professionnels, des personnes spcialises en tel ou
tel domai ne et dont l es connai ssances sont
souhaitables, voire ncessaires au rglement des
litiges qui ressortissent leur comptence.
174 Dans la mesure o ces fonctionnaires prparent des
observations crites sur un problme donn, larticle
45 3 de la loi gnrale sur la procdure administrative
en exige la communication aux parties qui doivent avoir
loccasion de prsenter leurs commentaires (para-
graphe 23 ci-dessus). Le caractre contradictoire de
la procdure applicable devant les commissions en
vertu de la loi fdrale sur les autorits agricoles et de
la loi prcite (arrt Sramek prcit, p. 18, 38), ne
souffre donc nullement du concours des fonction-
naires experts. Dans le cas des Ettl, la Cour admi-
nistrative a dailleurs cass la dcision de la Commission
suprme par le motif, prcisment, que les observations
du membre spcialiste des questions agronomiques
navaient pas t portes la connaissance des
intresss (paragraphe 12 ci-dessus).
148 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
ale art. 21 alin. 3, precum i dispozitiilor mai
favorabile ale art. 6 paragraful 1 din Conventia
European a Drepturilor Omului, direct aplicabile
n conditiile art. 11 i art. 20 alin. (2) din
Constitutia Romniei, n msura n care sunt
interpretate n sensul c opinia exprimat
obligatoriu de asistentii judiciari nu este pus n
discutia contradictorie a prtilor, nainte de
pronuntarea instantei
175
.
2.2 Al doilea aspect:
Considerm c aceste dispozitii contravin
prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. 4 i
art. 124 alin. 3, precum i dispozitiilor mai
favorabile ale art. 6 paragraful 1 din Conventia
European a Drepturilor Omului, direct aplicabile
n conditiile art. 11 i art. 20 alin. 2 din Constitutia
Romniei.
n baza art. 1 alin. 4 din Constitu[ia Romniei,
,statul se organizeaz potrivit principiului
separa[iei i echilibrului puterilor - legislativ,
executi v i j udectoreasc - n cadrul
democra[iei constitu[ionale.
Potrivit art. 124 din Constitu[ia Romniei -
nfptuirea justi[iei ,(1) Justi[ia se nfptuiete
n numele legii. (2) Justi[ia este unic, impar[ial
i egal pentru to[i . (3) Judectori i sunt
independen[i i se supun numai legii.
De asemenea, n hotrrea din 23 aprilie
1987, n cauza Ettl i alJii c. Austriei, 1987,
Curtea European a Drepturilor Omului a re[inut
c statele membre ale Consiliului Europei ofer
multiple exemple de completuri de judecat la
care particip, pe lnga magistra[i, i persoane
specializate n anumite domenii, persoane ale
cror cunoti n[e sunt necesare pentru
solu[ionarea acelor litigii.
n jurispruden[a Comisiei i a Cur[ii Europene
a Drepturi l or Omul ui , i ndependen[a i
impar[ialitatea instan[ei se gsesc n strns
legtur, astfel nct adesea o instan[ care nu
ofer suficiente garan[ii de independen[ nu va
putea fi considerat nici impar[ial.
Lipsa prejudec[ilor i atitudinea neprti-
nitoare sunt elementele definitorii ale impar-
[ialit[ii
176
: "existen[a impar[ialit[ii n sensul
articolului 6 paragraf 1 din Conven[ie trebuie
determinat conform unui test subiectiv, pe baza
convingerilor personale ale unui anumit judector
ntr-o anumit cauz, dar i conform unui test
obiectiv viznd s stabileasc dac un judector
a oferit suficiente garan[ii pentru a exclude orice
ndoial legitim n aceast privin[
177
.
n aplicarea demersului obiectiv, opinia pr[ii
n cauz cu privire la impar[ialitatea instan[ei este
important, dar nu decisiv. Esen[ial este ca
ndoielile privitoare la impar[ialitate s poat fi
justificate n mod rezonabil
178
. Dac exist o
ndoial justificat, judectorul bnuit de atitudine
prtinitoare trebuie s se retrag de la judecarea
cauzei
179
. n acest context, Curtea artat c
statul are obliga[ia de a verifica acuza[iile de
prtinire aduse unui jurat
180
.
Jurispruden[a C.E.D.O. re[ine c din punct
de vedere organic, "instanta trebuie s fie
independent mai ales fat de executiv i fat
de prti
181
i s prezinte garan[iile unei proceduri
judiciare
182
.
n compunerea acestei instan|e nu este
necesar s intre excIusiv magistra|i, ci pot
intra i func|ionari pubIici sau jura|i, cu
condi|ia s se bucure de un statut IegaI care
s-i protejeze mpotriva presiuniIor
exterioare
183
.
n acest sens, n baza art. 126 din Constitu[ia
Romniei - lnstan[ele judectoreti prin lege
organic pot fi nfiin[ate instan[e specializate n
anumite materii, cu posibilitatea participrii, dup
caz, a unor persoane din afara magistraturii.
175 De lege ferenda, asistentul judiciar ar trebui s prezinte
public un raport asupra cauzei, care s fie accesibil
pr[ilor, ce ar putea astfel combate aspectele
nvederate n raport, ce pot avea rol determinant n
formarea opiniei instan[ei. Asistentul judiciar nu ar
trebui s participe la deliberri i nici s semneze
hotrrea judectoreasc.
176 C.E.D.O., cauza Piersack c. Belgiei, hotrre din 1
octombrie 1982, seria A nr. 53;
177 C.E.D.O., cauza Hauschildt c. Danemarcei, hotrre
din 24 mai 1989, seria A nr. 154, par. 46; Curtea EDO,
Piersack c. Belgiei, hotrre din 1 octombrie 1982,
seria A nr. 53;
178 C.E.D.O., cauza Hauschildt c. Danemarca, hotrre
din 24 mai 1989, seria A nr. 154, par. 48;
179 idem;
180 C.E.D.O., cauza Remli c. Frantei, hotrre din 23 aprilie
1996, Recueil 1996-II, vol. 8;
181 C.E.D.O., cauza Ringeisen, hotrre din 16 iulie 1971,
seria A nr. 13, p. 39, par. 95;
182 C.E.D.O., cauza Le Compte, Van Leuven i De Meyere,
hotrre din 23 iunie 1981, seria A nr. 43, p. 24, par.
55; C.E.D.O., cauza Belilos c. Elvetia, hotrre din 29
aprilie 1988, seria A nr. 132, par. 64;
183 C.E.D.O., cauza Remli, hotrre din 23 aprilie 1996,
Reports, 1996-II, vol. 8, par. 46-48; C.E.D.O., cauza
Pullar, hotrrea din 10 iunie 1996, Reports 1996-II,
vol. 11, par. 31-32;
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 149
n cauza Langborger c. Suediei, 22 iunie
1989, C.E.D.O. a artat c independen[a i
impar[ialitatea unor func[ionari publici sau jura[i
care compun o instan[ poate fi pus sub
ndoial n anume situa[ii
184
.
n materia cauzelor privind conflictele de
munc i asigurri sociale, ntotdeauna
185
completul pentru solu[ionarea n prim instan[
a cauzelor privind conflictele de munc i
asigurri sociale se constituie din 2 judectori i
2 asisten[i judiciari.
Prezen[a asisten[ilor judiciari n astfel de litigii
ar putea pune ndoieli legitime, din perspectiva
a cel pu[in dou puncte de vedere esen[iale, de
plin jurisdic[ie, la care asisten[ii judiciari
particip, dei nu sunt nvesti[i constitu[ional cu
astfel de atribu[ii de jurisdic[ie.
Primul punct esen[ial este legat de parti-
ciparea la deliberri a asisten[ilor judiciari, chiar
dac doar cu vot deliberativ.
Art. 256 alin. 1 C.pr.civ. prevede c "dup
sfritul dezbaterilor, judectorii chibzuiesc n
secret, fie n edint, fie n camera de consiliu".
Astfel, procesul deliberativ, care se ncheie
cu decizia luat de complet asupra unei cauze,
este actul deplin de jurisdic[ie care, aa cum
arat doctrina procesual civil, d msura
independen[ei i impar[ialit[ii judectorilor, faptul
c ei nu sunt supui niciunei influen[e externe,
indiferent de ce natur ar fi ea.
De altfel, procesul decizional, aa cum este
i el reflectat de dispozi[iile art. 256 alin. 1 din
Codul de procedur civil, ar trebui s se
constituie ntr-o msur concret de garantare,
protej are i promovare a i ndependen[ei
judectorilor, potrivit Recomandrii nr. 94 (12) a
Comitetului de Minitri ctre statele membre
pri vi nd i ndependen[a, efi ci en[a i rol ul
judectorilor. n acest sens, Principiul I, pct. 2 lit.
D) recomand statelor membre ca n procesul
decizional, judectorii trebuie s fie independenti
i s poat actiona fr nici un fel de restrictie,
influent subiectiv, presiuni, amenintri sau
interferente, directe sau indirecte. Legea trebuie
s prevad sanctiuni clare mpotriva persoanelor
care ncearc s influenteze deciziile judec-
torilor n orice fel. n concluzie, judectorii trebuie
s decid impartial, n concordant cu
interpretarea faptelor, i cu respectarea legilor
aplicabile spetei respective. Judectorii nu
trebuie s fie obligati s raporteze despre felul
n care au solutionat un caz nici unei persoane
din afara sistemului judiciar."
n msura n care persoane ce nu ndeplinesc
func[ii jurisdic[ionale i mai ales care sunt numite
de puterea executiv, cum sunt asisten[ii
judiciari, particip la procesul deliberativ, care
este secret tocmai pentru a garanta inde-
penden[a i impar[ialitatea judectorilor, acetia
se constituie n factori de presiune extern
nejustifica[i, cu nclcarea unor principii esen[iale
ale separrii puterilor n stat (fiind numi[i i
revoca[i, precum i sanc[iona[i disciplinar de
puterea executiv, evident c ei sunt repre-
zentan[i ai puterii executive), respectiv a art. 1
alin. 4 si art. 124 alin. 3 din Constitu[ia Romniei.
Cu privire Ia ceI de-aI doiIea punct esen|iaI,
prevzut de art. 55 alin. 2 din Legea nr. 304/
2004 republicat, i anume semnarea hotrrilor
judectoreti i de ctre asistentii judiciari, este
de observat c lipsa semnturii atrage nulitatea
hotrrii.
Acest fapt este de natur a demonstra, o dat
n plus, c, n realitate, asisten[ii judiciari se
comport, din pricina prevederii legislative
deficitare, ca organe de jurisdic[ie, din moment
ce legiuitorul a prevzut obligativitatea pentru
asisten[ii judiciari de a semna hotrrea
judectoreasc.
n acest context, trebuie precizat c hotrrea
judectoreasc este un act jurisdic[ional, iar
faptul c hotrrea este semnat i de asisten[ii
judiciari, alturi de judectori, ncalc inde-
pendenta puterii judectoreti, cel pu[in n
aparen[a sa (tiut fiind c i respectarea
184 Dans la prsente affaire il nexiste aucune raison de
douter de leur impartialit personnelle, faute de preuve.
Quant leur impartialit objective et leur apparence
dindpendance, en revanche, la Cour constate quils
avaient t recommands par des associations avec
lesquelles ils entretenaient des liens troits et toutes
deux intresses voir subsister la clause de
ngociation. Comme il rclamait la suppression de
cette dernire, le requrant pouvait lgitimement
craindre quils neussent un intrt commun contraire
au sien et donc redouter une rupture de lquilibre
dintrts, inhrent la composition du tribunal des
locations dans dautres litiges, quand il sagirait de
dcider du sort de sa propre demande.
Que le tribunal comprt aussi deux juges professionnels,
dont lindpendance et limpartialit ne sont pas en
cause, ny change rien. Ds lors, il y a eu violation de
larticle 6 par. 1 (art. 6-1).
185 Prezen[a asisten[ilor judiciari n litigiile de asigurri
sociale sau n cele n care, spre exemplu, magistra[ii
au calitatea de reclaman[i, este inutil.
150 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
aparen[ei independen[ei puterii judectoreti
este un element ce contureaz no[iunea de
independen[ a acesteia), pentru c, astfel,
apare c puterea executiv sau alt autoritate
constitu[ional (cum ar fi Consiliul Economic i
Soci al ) parti ci p n mod di rect l a actul
jurisdic[ional, ceea ce, fr ndoial, ncalc
principiul separatiei puterilor n stat prevzut de
art. 1 alin. 4 din Constitu[ia Romniei.
Concluzia celui de-al doilea aspect:
Dispozitiile art. 55 alin. 1 i 2 din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciar
,republicat, contravin prevederilor constitu-
tionale ale art. 1 alin. 4 si art. 124 alin. 3, precum
i dispozitiilor mai favorabile ale art. 6 paragraful
1 din Conventia European a Drepturilor Omului,
direct aplicabile n conditiile art. 11 i art. 20 alin.
(2) din Constitutia Romniei, n msura n care
sunt interpretate n sensul c permit asistentilor
judiciari
186
s participe la procesul deliberativ, al
carui caracter secret este menit a garanta
independenta i impartialitatea judectorilor, i
i oblig pe acetia s semneze hotrrile
judectoreti.
186 De lege ferenda, completul pentru solu[ionarea n
prim instan[ a cauzelor privind conflictele de munc
i asigurri sociale nu ar trebui sa se constituie din 2
judectori i 2 asisten[i judiciari, ci doar din judectori.
Asisten[ii judiciari ar trebui s sus[in n edin[ public
opiniile, motivate n fapt i n drept, inclusiv cu referiri
jurispruden[iale (i procurorul o sustine i e magistrat
prin efectul Constitu[iei), pentru ca pr[ile s poat
combate aceaste opinii, uneori esen[iale i pentru
solu[ia pronun[at de instan[.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 151
S
tudiul de fa[ abordeaz aspecte ale
echitabilit[ii procedurii: prezum[ia de
nevinov[ie, principiul egalit[ii armelor,
admi ni strarea i i nterpretarea probel or,
prezentnd evolu[ia jurispruden[ei interne i
europene i exigen[ele Conven[iei europene a
drepturilor omului.
Jurispruden[a n materie relev dificult[i de
probare a infrac[iunilor de corup[ie, dificult[i
explicabile prin natura infrac[iunilor, avnd n
vedere c acestea implic de regul doi autori
distinc[i a dou infrac[iuni diferite - dare i luare
de mit - persoane, care, de regul nu au
interesul s divulge fapta, cnd folosul este
transmis pentru un lucru nelegal.
Faptele sunt petrecute n unele cazuri n timp
ndelungat, trebuie reconstituite, intervenind i
problematica valorii probatorii a declara[iilor
martorilor, care n aceast materie sunt de regul
probe indirecte, iar mprejurrile dovedite cu
aceste depozi[ii sunt fapte probatorii, i nu fapte
principale.
Din principiul prezum[iei de nevinov[ie
rezult c interpretarea probelor n materie
penal se raporteaz la standardul in dubio pro
reo, ceea ce implic i condi[ia certitudinii, a
convingerii certe a vinov[iei.
Totodat, administrarea echitabil a probelor,
ca parte a dreptului la un proces echitabil ocup
un loc preeminent ntr-o societate democratic
i nu poate fi sacrificat n favoarea eficien[ei
luptei mpotriva corup[iei.
Parti cul ari t[i l e proba[i uni i n materi a
infrac[iunilor de corup[ie impun analiza :
- Flagrantului/ Provocrii.
- Declara[iilor martorilor denun[tori.
Proba(iunea in materia
infrac(iunilor de corup(ie.
Provocarea. Martorul
"denun(tor"
Amalia-Cecilia Moleanu,
judector Tribunalul Dolj,
membru U.N.J.R.
The following paper deals with certain issues concerning the rights to a fair trial, such as presumption
of innocence, principle of equality of arms, assessment of the evidence, and expose the evolution of
national and European caselaw and also the requirements derived from the European Convention on
Human Rights.
The relevant caselaw reveals difficulties in assessing the evidence concerning the crimes of
corruption, difficulties caused by the nature of the crimes, taking into account those as a rule entail
two different authors of two separate crimes active and passive bribery, persons that usually do not
have an interest in disclosing the action, when the benefit is gained from an unlawful activity.
In some cases, the acts committed in a longer period of time have to be established, taking also
into account the question of assessing the witnesses statements as valid evidence, those being
regarded as indirect evidence and the proven actions from those statements amounted to proved
acts but not main actions.
The assessment of evidence in criminal matters stemmed from the presumption of innocence
principle has to comply with in dubio pro reo standard, entailing also a condition of certainty, i.e. of a
solid ascertainment the guilt.
Moreover, the fair assessment of evidence, as part of the right to a fair trail, has to play a central
role in a democratic society, so it cannot be disregarded in favor of expediency of the fight against
corruption.
152 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
- nregistrrii i interceptrii convorbirilor.
- Expertizelor
I. FIagrantuI. Provocarea.
Aceast metod de investiga[ie care, anterior
pregtirii organizrii sale presupune o serie de
msuri de supraveghere, interceptri ale
comunica[iilor sau documentelor, ob[inerea
autoriza[iilor de perchezi[ie pentru a putea
decl ana, dup caz, i medi at perchezi [i a
domiciliar, are ca obiectiv prinderea fptuitorului
n momentul comiterii faptei sau imediat dup
consumarea infrac[iunii, strngerea i ridicarea
probelor
187
.
Constatarea i nfrac[i uni i fl agrante se
consemneaz ntr-un procesverbal, ncheiat
conform art. 467 C.pr.pen., care constituie mijloc
de prob (art. 90 alin. 1 C.pr.pen.)
n privin[a acestei activit[i tactice de urmrire
trebuie fcut delimitarea ntre procedura
organizrii flagrantului i provocarea svririi
infrac[iunii de corup[ie n scopul ob[inerii de
probe.
Conform art. 68 alin. 2 C.pr.pen., "este oprit
a determina o persoan s svreasc sau s
continue svrirea unei fapte penale, n scopul
ob[inerii de probe.
Textul de lege, ntruct nu distinge, are n
vedere provocarea politieneasc, din partea
organelor de urmrire penal, a agen[ilor statului,
dar i din partea oricrei persoane private - de
exemplu denun[tor - n scopul ob[inerii de probe
care s duc la incriminarea fptuitorului.
Sintagma ,a determina" presupune o instigare
la comiterea infrac[iunii (ndemn, ncurajare, n
sensul reglementrii formei de participa[ie a
instigrii prevzute de art. 25 C.pen.), dar
considerm c intr sub inciden[a textului de lege
de mai sus i provocarea sub forma vicleniei,
nelciunii, n urma creia persoanei i se
sugereaz ntr-un mod neechivoc svrirea
unei infrac[iuni.
Totodat, provocarea este reglementat n
dreptul romn ca o form de constrngere,
aspect care reiese din denumirea marginal a
art. 68 C.pr.pen., "Interzicerea mijloacelor de
constrngere", text de lege care interzice n
cuprinsul alineatului 1 ob[inerea de probe prin
constrngere n formele prevzute acolo (prin
ntrebuin[area de violen[e, amenin[ri ori alte
mi j l oace de constrngere, promi si uni i
ndemnuri), iar n alineatul 2 se refer expres la
determinarea svririi sau continurii svririi
unei infrac[iuni, n scopul ob[inerii de probe.
Provocarea din partea agentilor statului poate
avea l oc pri n desfurarea acti vi t[i l or
i nvesti gatori l or sub acoperi re sau a
investigatorilor cu identitate real, cu depirea
limitelor cadrului legal (art. 26
1
din Legea nr. 78/
2000 pentru preveni rea, descoperi rea i
sanc[ionarea faptelor de corup[ie, cu modificrile
ulterioare
188
).
Legea special reglementeaz i o procedur
de simulare a comportamentului infractional,
constnd n promiterea, oferirea sau, dup caz
darea de bani sau alte foloase unui func[ionar,
n condi[iile prevzute la art. 254, art. 256 sau
art. 257 C.pen., procedur care este supus
autoriza[iei procurorului, conform art. 26
1
alin. 7
din lege.
189
Uti l i zarea acestor tehni ci speci al e de
investiga[ie nu sunt incompatibile cu dreptul la
un proces echitabil, ns jurispruden[a Cur[ii
Europene a Drepturilor Omului subliniaz c
utilizarea acestor tehnici ascunse trebuie s aib
limite clare, iar cnd un inculpat sus[ine c a
fost instigat se impune ca instan[ele s verifice
atent materialul probator de la dosar, aspecte
pe care le vom analiza ntr-o sec[iune aparte.
Organizarea flagrantului sau procedura de
simulare a comportamentului infrac[ional -
aceasta din urm fiind un set de ac[iuni care
ntrunesc elementele unei infrac[iuni i care sunt
autorizate cu scopul protejrii intereselor legitime
ale statului, societ[ii sau ale persoanei -
reprezint tehnici specifice de investiga[ie ce nu
pot fi folosite pentru a provoca sau instiga la
svri rea unei fapte penal e crei a nu-i
corespunde nc o rezolu[ie infrac[ional sau a
instiga o persoan care a renun[at la planul de
a comite o infrac[iune.
187 T.C. Medeanu, Flagrantul n traficul cu droguri, Revista
de drept penal. nr. 4/2007, p. 541
188 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 219 din 18 mai 2000.
189 Conven[ia Consiliului Europei privind corup[ia,
adoptat la Strasbourg n 4 noiembrie 1999 i
Conven[ia O.N.U. mpotriva corup[iei, adoptat la New
York n 31 octombrrie 2003, ratificate de Romania,
instituie obliga[ia fiecarui stat parte de a lua msurile
necesare, inclusiv folosirea unor tehnici speciale de
investiga[ie, care pot s includ folosirea unor agen[i
sub acoperire, pentru a facilita adunarea probelor n
materie penal.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 153
Se comite o instigare ori de cte ori organele
de urmrire penal nu se limiteaz la a cerceta
n mod pasiv activitatea infrac[ional, ci exercit
o asemenea influen[ asupra persoanei vizate,
nct s determine svrirea unei fapte penale
care fr aceasta interven[ie nu ar fi fost
svrit, cu scopul de a constata o infrac[iune,
respectiv de a ob[ine probe i de a declana
urmrirea penal.
Legisla[ia romn nu prevede o defini[ie a
acestei provocri, dar pe baza art. 68 alin. 2
C.pr.pen. i a jurispruden[ei Cur[ii Europene a
Drepturilor Omului se re[ine existenta acesteia
dac sunt ndeplinite condi[iile :
1. situa[ia presupus infrac[ional tinde s fie
probat prin solicitarea emannd de la o
persoan ce avea sarcina s descopere
infrac[iunea sau cnd exist o invita[ie direct la
comiterea unei infrac[iuni din partea unui
denun[tor sau a unui martor anonim.
2. lipsa oricrui indiciu c fapta ar fi fost
svrit fr aceast interven[ie.
Jurispruden|a privind provocarea n
materia acestor infrac|iuni:
1. Determinarea de ctre organul de urmrire
penal a unei persoane, dup ce aceasta a
denuntat autorittii c un func[ionar i pretinde o
sum de bani n scopul ndeplinirii unui act privitor
la ndatoririle sale de serviciu s dea bani acelui
func[ionar n scopul constatrii actiunii flagrante
de luare de mit, constituie o nclcare a
interdictiei prevzute de art. 68 alin. 2. C.pr.pen.,
potri vi t crei a este opri t a determi na s
svreasc sau s continue svrirea unei
fapte penale, n scopul ob[inerii unei probe.
(Decizia nr. 2934/2002 a CurJii Supreme de
JustiJie,nepublicat)
n spe[, expertul judiciar ntr-o cauz de
l i chi dare j udi ci ar, martor denun[tor al
infrac[iunii de luare de mit svrit de un
judector prin pretinderea unei sume de bani n
schimbul aprobrii unui decont la onorariul de
expertiz, a fost cooptat de ctre organele de
urmrire penal s participe la organizarea
fl agrantul ui , pri n ncercarea de a preda
judectorului vizat suma de 100 milioane lei.
Prin decizia de mai sus s-a respins nsa
recursul inculpatei mpotriva ncheierii primei
instan[e de respingere a plngerii mpotriva
msurii arestrii preventive, apreciindu-se c
aceasta este justificat n raport de celelalte date
ale cauzei.
2. n solu[ionarea pe fond a cauzei de mai
sus s-a pronun[at sent. pen. nr. 5/F/7 februarie
2005 a CurJii de Apel Braov, dosar nr. 495/P/
F/2003, definitiv prin Decizia nr. 4117/7iulie
2005 a I.C.C.J., dosar nr. 1733/2005
(nepublicate)
lnculpata a fost trimis n judecat pentru
svri rea i nfrac[i uni i de l uare de mi t,
re[inndu-se n sarcina sa c, fiind judector
sindic la Tribunalul x., a pretins i primit de la
expertul evaluator H.C., suma de 100 milioane
lei, n cursul judecrii unei cauze de lichidare
judiciar a unei societ[i comerciale, n scopul
de a ncuviin[a i de a aproba plata onorariului
de evaluare.
Prima instan[ a dispus achitarea inculpatei
i n temeiul art. 10 lit. a i art. 10 lit. d C.pr.pen.
Cu privire la nregistrrile audio n cauz s-a
re[inut c nu exist autoriza[iile n cauz, ca atare
sunt ilegale i nu pot fi folosite n proces, aspect
pe care l vom detalia ntr-o sec[iune a lucrrii
privitoare la nregistrarea convorbirilor.
Cu privire la aa-zisul flagrant s-a re[inut c
acest procedeu a contravenit dispozi[iilor art. 68
C.pr.pen., prin determinarea denun[torului de
a svri fapta de dare de mit sau s continue
svrirea ei, prin ncercarea de a preda
judectorului vizat suma respectiv.
Fl agrantul a fost consemnat ntr-un
proces-verbal de pregtire a unui pachet cu
suma de bani, ridicat de procuror de la banc
pentru a fi folosit n dosar i un proces-verbal
de ridicare a acestui pachet de la locuin[a unei
rude a inculpatei.
n cursul cercetrii judectoreti, martorul
denun[tor a confirmat c a fost luat de acas
de organele de urmrire penal i supus unui
interogatoriu prelungit pn cnd a consim[it s
predea suma de bani respectiv, dei nu avea
deloc aceast inten[ie.
Mai mult s-a re[inut c denun[torul era
cercetat ntr-un dosar penal pentru infrac[iunea
de fals, ceea ce constituia un mijloc important
de convingere, iar ulterior flagrantului a fost scos
de sub urmrire penal.
Totodat predarea sumei era lipsit de sens,
ntruct expertul denun[tor nu ncasase
onorariul ncuviin[at de inculpat, care refuzase
semnarea actelor, n calitate de judector sindic
i nici nu dispunea de aceast sum de bani
"pretins.
Martorul nu a dat suma de bani inculpatei, ci
a lsat-o n buctria imobilului martorei B.F.,
154 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
nedovedindu-se c inculpata a primit aceast
sum sau c ar fi tiut despre aducerea banilor.
lnstan[a de recurs a men[inut solu[ia de
achitare n temeiul art. 10 lit. a C.pr.pen. i a
casat hotrrea numai cu privire la greita
aplicare a dispozi[iilor art. 10 lit. d C.pr.pen.,
argumentnd c luarea de mit este o infrac[iune
instantanee, achitarea neputnd fi pronun[at
att pentru inexisten[a faptei, ct i pentru lipsa
unuia din elementele constitutive.
3. Organizarea unui fIagrant, n Iipsa
oricrui indiciu cu privire Ia svrirea unei
infrac|iuni, prin utiIizarea martoruIui
denun|tor n sensul ncercrii de a preda
i ncul patel or o sum de bani capcanat
criminalistic, care nu fusese solicitat de ctre
inculpate i nregistrarea convorbirilor cu acest
prilej, cu un reportofon pus la dispozi[ie de ctre
organele de urmrire penal, fr a exista
autoriza[ia cerut de lege i fr s existe vreun
i ndi ci u c i ncul patel e se pregtesc s
sveasc vreo infrac[iune echivaleaz cu
ncercarea provocrii unei infractiuni de luare de
mit (Decizia penal nr. 4286/18 septembrie
2007 a naltei CurJi de CasaJie i JustiJie
190
)
n spe[, martorul denun[tor bnuind din
comportamentul inculpatelor, inspectoare n
cadrul Direc[iei de Sntate Public, care au
lsat la sediul firmei controlate, odat cu
procesul-verbal de contraven[ie, cartea de vizita
a uneia dintre ele, sus[innd c aa s-a procedat
de ctre acestea i ntr-o alt ocazie, cnd pentru
o sum de bani dat acelor inspectoare, i s-a
aplicat doar sanc[iunea avertismentului, a
formulat un denun[ artnd c la o anumit dat
i or va stabili cu una dintre inculpate suma pe
care urmeaz s o ofere drept mit. Pe baza
acestui denun[ s-a organizat flagrantul, fiind
capcanat o sum de 5 milioane de lei i martorul
dotat cu un reportofon al organelor de urmrire
penal, fr ob[inerea unei autoriza[ii prealabile.
Nicio prob nu a demonstrat c inculpatele au
solicitat vreo sum de bani, denun[ul preciza c
martorul urmeaz s ofere mit, fr a indica
suma, reieind c ini[iativa pornete de la acest
martor denun[tor care, are de la nceput o
atitudine provocatoare, bazndu-se pe o bnuial
a sa c inculpatele i vor pretinde mita fiind pregtit
s conduc ac[iunile nspre acest final.
Apoi, niciun probatoriu - martori audia[i ori
flagrantul organizat - nu a concluzionat nici
pretinderea, nici primirea sau acceptarea
promisiunii de ctre inculpate a sumei de bani
aduse de martor, cu att mai mult cu ct pe
minile lor nu s-au gsit urmele substan[ei cu
care au fost trata[i banii-capcan, martorul
denun[tor fiind cel care a introdus banii n
geanta inculpatei, n[elegnd implicit, ,din
privirile acestora c trebuie s procedeze n
acest mod i c aceea ar fi suma acceptat.
lnstan[ele au re[inut c activitatea denun-
[torului s-a plasat n sfera unei provocri
politieneti, ntemeiat pe bnuiala acestuia cu
privire la o posibil infrac[iune a inculpatelor i
apoi pe colaborarea cu organele de anchet n
timpul participrii la organizarea flagrantului cu
scopul de a dovedi c cele dou inculpate i vor
solicita o sum de bani pentru nlocuirea amenzii
contraven[ionale.
4. Abordarea ini|iaI de ctre incuIpat a
martoruIui denun|tor, poIi|ist, cu ocazia
efecturii atribu|iiIor de serviciu, n sensul
rezolvrii favorabile a cererii sale n schimbul
unei recompense ulterioare i organizarea unui
fl agrant n aceste condi [i i , fi nal i zat cu
"acceptarea i primirea sumei de bani oferite
de inculpat, nu constituie o provocare la
infrac[iunea de dare de mit, ini[iativa apar[innd
chi ar i ncul patul ui , fapt confi rmat i de
nregistrrile audio i video dar i a celorlal[i
martori-organe de constatare penal (Decizia
penal nr. 1520/20 martie 2007 a naltei CurJi
de CasaJie i JustiJie
191
).
5. Denun|uI formuIat de martor, dup
nceperea comiterii infrac|iunii de trafic de
infIuen| de ctre unuI dintre incuIpa|i, n
calitate de complice, urmat de interceptri i
nregistrri audio-video i finalizat cu organizarea
unui flagrant, nu constituie o provocare, ct
vreme condi[iile pentru existen[a unei asemenea
provocri, sunt ca aceasta s fie anterioar
comiterii infrac[iunii i s existe o legtur de
cauzalitate direct i imediat ntre actul
provocator i infrac[iunea comis.(SentinJa
penal nr. 933/8 iulie 2005, Tribunalul
Bucureti, SecJia I Penal
192
)
190 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
191 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
192 Publicat n l. Ciolca, Probele in procesul penal.
Practic judiciar, Ed.Hamangiu, 2007, p. 275.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 155
6. Existen|a provocrii este dependent de
pozi|ia subiectiv a func|ionaruIui mituit.
Dac se are n vedere c procurorul
autodenun[tor nu a cerut mita pentru a beneficia
de ea, ci pentru a verifica comportamentul
inculpa[ilor este evident c fapta comis de
acetia prezint toate trsturile subiective i
obiective ale infrac[iunii de dare de mit. Este
adevrat c mita nu a fost dat spontan, c
ini[iativa nu a apar[inut mituitorilor, dar aceast
situa[ie nu este specific "provocrii' i nu poate
fi asimilat nici unei constrngeri, ntruct nu a
exclus libera determinare a voin[ei inculpa[ilor
care au promis banii i celelalte foloase pentru
a ob[ine o solu[ie favorabil pentru coinculpat
(Decizia penal nr. 1911 din 5 aprilie 2007 a
naltei CurJi de CasaJie i JustiJie
193
)
n spe[, inculpatul D.D. era cercetat de C.D.,
procuror n cadrul Parchetul ui Na[i onal
Anticorup[ie (P.N.A.) pentru mai multe infrac[iuni
i se re[ine c acest inculpat n mod indirect -
prin intermediul coinculpatului B.N. - procuror ef
al acelui birou P.N.A. a promis bani i alte foloase
procurorului C.D. n scopul ob[inerii unei solu[ii
favorabile n cauz.
n zilele urmtoare procurorul a nregistrat
convorbirea pe reportofon i a formulat "auto-
denun[ n legtur cu promisiunea de mituire
fcut de inculpat, n baza cruia s-a constituit
dosarul penal.
n cadrul actelor premergtoare efectuate n
cauz au fost executate interceptri i nregistrri
audio-video :
- ale convorbirilor prin telefon i ambientale
purtate de fptuitorii D.D., B.N., D.G.M. i
procurorul C.D.;
- ale ntlnirilor succesive dintre fptuitori i
procurorul C.D.;
- privind surprinderea n flagrant pe timpul nop[ii
n incinta biroului P.N.A. a fptuitorului D.D. dup
ce a remis procurorului C.D., n baza promisiunii
fcute anterior, suma de 200 milioane lei.
7. Nu exist provocare la svrirea
infrac[iunii de luare de mit, n condi[iile n care,
din probatoriul administrat, denun[ul, declara[iile
denun[torului coroborate cu nregistrrile
audio-video autorizate ale convorbirilor dintre
inculpat i denun[tor reiese cu certitudine c
inculpatul a pretins denun[torului suma de bani,
pentru dosarul pe care l avea n cercetare i
este organi zat un fl agrant, fi nal i zat cu
surprinderea inculpatului, banii descoperindu-se
ntr-o cutie de pe birou. (Decizia penal nr. 366
din 30 ianuarie 2008 a naltei CurJi de CasaJie
i justiJe
194
)
n spe[, inculpatul a invocat c procedura
flagrantului a fost viciat, fiind provocat de
denun[tor i c nu s-a facut dovada c suma
i-ar fi fost remis personal, putnd fi lsat pe
birou fr tiin[a sa, iar pe de alt parte c i s-au
respins nejustificat probele solicitate n aprare
- experti zarea uni formei de pol i [i st i a
nregistrrilor audio-video, ce puteau fi alterate
de organul de urmrire penal n ideea inculprii
sale cu orice pre[.
Jurispruden|a Cur|ii Europene a
DrepturiIor OmuIui privind provocarea i
jurispruden[a C.E.D.O. a cunoscut o evolu[ie,
ini[ial de la ignorarea problemei infractionalit[ii
provocate de ctre autorit[i pn la stabilirea
unei violri a art. 6 din Conven[ia European a
Drepturilor Omului.
n cauza Ludi c. ElveJiei din 15 iunie 1992
195
,
reclamantul a invocat n fa[a Cur[ii, pe lng
nclcarea art. 8 si art. 6 par. 3 lit. d. din Conven[ie
i violarea art. 6 par. 1 si 2 din Conven[ie, datorit
faptului c infrac[iunea comis de el a fost
provocat de stat prin intermediul poli[istului.
Curtea a constatat nclcarea art. 6 par. 3 lit.
d din Conven[ie, pentru refuzul instan[ei de a
audia ofi[erul sub acoperire (pentru a-i proteja
identitatea, cauza fiind de referin[ pentru
mrturiile anonime), dar chestiunea provocrii
nu a tranat-o, preciznd c administrarea
probelor apar[ine suveran instan[ei na[ionale.
n spe[, autorit[ile elve[iene au fost
i nformate de ctre pol i [i a german c
reclamantul, aflat la acea dat n Elve[ia, a cerut
unui fost coleg din penitenciar o sum de bani
pentru a cumpra droguri. Poli[ia a trimis un ofi[er
sub acoperire, care l-a contactat pe reclamant,
propunndu-i s-i vnd o cantitate de cocain,
lucru acceptat de acesta dup mai multe
ntlniri.
196
193 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
194 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
195 V. Berger, Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor
Omului, edi[ia a V-a, lnstitutul Romn pentru Drepturile
Omului, Bucureti, 2005, p. 341.
196 R. Chiri[, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul
Juridic Bucureti, 2008, p. 346.
156 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
n cauza Teixeira de Castro c. Portugaliei,
hotrrea din 9 iunie 1998
197
, Curtea a analizat
ns dac activitatea celor doi ofi[eri de poli[ie a
depit sau nu activitatea caracteristic unor
agen[i sub acoperire, re[innd c acetia au
provocat comiterea faptei, neexistnd niciun
indiciu c aceasta ar fi fost comis fr
interven[ia lor.
Curtea a re[i nut o seri e de aspecte:
opera[iunea nu a fost ordonat i supravegheat
de ctre un judector, cazierul inculpatului era
alb i nimic nu sugera c era tentat s se implice
n traficul cu droguri, pn cnd nu a fost abordat
de ctre poli[ie; n plus, nu s-au gsit droguri la
domiciliul reclamantului, iar instan[ele na[ionale
s-au bazat n hotrrile de condamnare pe
declara[iile celor doi ofi[eri de poli[ie.
Similar, n cauza Vanyan c. Rusiei, hotrrea
din 15 decembrie 2005 Curtea a constatat pe
baza acelorai criterii, c i o vnzare simulat
de droguri efectuat de o persoan privat ce
ac[iona ns ca un agent sub acoperire - fiind
organizat efectiv i supervizat de poli[ie - care
a provocat svrirea infrac[iunii poate fi
calificat instigare i reprezint o nclcare a art.6
par.1. Poli[ia a provocat svrirea infrac[iunii
de procurare de droguri la cererea lui O.Z,
persoan care a fost de acord s participe la o
vnzare test de droguri, ac[ionnd potrivit
instruc[iunilor poli[iei pentru a-l expune pe
reclamant.
Condamnarea reclamantului s-a bazat pe
probele ob[inute ca rezultat al opera[iunii
poli[ieneti, declara[iile lui O.Z. i a doi ofi[eri de
poli[ie, neexistnd nicio prob care s sugereze
ca naintea interven[iei lui O.Z. poli[ia ar fi avut
motive s-l suspecteze ca traficant de droguri.
Se re[ine i aspectul c simplele sus[ineri n
instan[ ale poli[iei n sensul c au existat
informa[ii privind implicarea reclamantului n
traficul de droguri, care nici nu au fost verificate
de instan[, nu pot fi luate n considerare.
Cauza Allan c. Regatul Unit, hotrrea din
5 noiembrie 2002,
198
aduce n discu[ie i
provocarea mrturisirii.
n spe[, reclamantul, care n timpul audierilor
pstrase tcerea, a relevat ctre informatorul
plasat de poli[ie n celul cu acesta, date despre
infrac[iunea de omor de care era acuzat, care
ulterior au fost utilizate n proces mpotriva sa.
Curtea european a re[inut c declara[iile
reclamantului nu au fost spontane i nepro-
vocate, ci induse prin interogatoriul insistent al
informatorului care, fusese pregtit de poli[ie cu
scopul precis de a ob[ine probe.
n cauza Edwards i Lewis c. RegatuI Unit,
hotrrea din 27 octombrie 2004,
199
sunt
enun[ate criterii pe baza crora judectorul
na[ional trebuie s examineze dac acuzatul a
fost sau nu victima unei provocri ilicite din
partea poli[iei :
- motivul pentru care opera[iunea poli[iei a
fost organizat,
- natura i ntinderea participrii poli[iei la
svrirea de infrac[iuni,
- natura determinrii sau a presiunilor
efectuate de poli[ie.
n cauza Khudobin c. Rusiei, hotrrea din
26 octombrie 2006,
200
s-a re[inut c opera[iunea
poli[iei nu l-a vizat pe reclamant n calitate de
traficant notoriu de droguri, ci a vizat orice
persoan susceptibil s accepte s procure
heroina pentru informatoare, Curtea reamintind
c este necesar o procedur clar i previzibil
de autorizare a msurilor de investigatie i o
form de control a acesteia, astfel nct s
asigure buna-credin[ a autorit[ilor.
n spe[, opera[iunea poli[iei a fost autorizat
printr-o simpl decizie administrativ a organului
care a realizat ulterior opera[iunea, iar textul
deciziei nu con[inea dect cteva observa[ii cu
privire la motivele ce justificau cumprarea fictiv
de heroin.
201
O cauz recent cu privire la condamnarea
pentru infrac[iunea de luare de mit comis la
instigarea poli[iei este Ramanauskas c.
Lituaniei, hotrrea din 5 februarie 2008.
202
n spe[, reclamantul care lucra ca procuror
este abordat prin intermediul unei cunotin[e de
ctre A.Z., pe care nu-l cunoscuse anterior. A.Z
l roag s ob[in achitarea unei persoane, n
schimbul sumei de 3.000 de dolari SUA. lni[ial
acesta refuz, ns la insis[en[ele repetate ale
lui A.Z. accept cererea acestuia.
197 N. Volonciu, A. Barbu, Codul de procedur penal
comentat. Art. 62-135 - Probele i mijloacele de prob,
Ed. Hamangiu, 2007, p. 25.
198 N. Volonciu, A. Barbu, op.cit., p. 26.
199 G. Antoniu, A. Vlasceanu, A. Barbu, op.cit., p. 384.
200 G. Antoniu, A. Vlasceanu, A. Barbu, op.cit., p. 386.
201 R. Chirita, op.cit., p. 348
202 Buletinul CEDO, nr. 4/2008, Ed. Hamangiu, p. 99.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 157
n realitate, A.Z. era ofi[er al unui departament
special de poli[ie anticorup[ie, care i informeaz
superiorii, fiind autorizat procedura de simulare
a comportamentului infrac[ional i nmnarea
sumei de bani reclamantului, fapt care s-a i
ntmplat.
Reclamantul a pledat vinovat, dar a precizat
c a svrit fapta cednd insisten[elor excesive
ale lui A.Z. A fost gsit vinovat de toate cele trei
instan[e i condamnat la nchisoare.
Pe parcursul procesului a invocat instigarea
la acceptarea mitei i a contestat procedura de
simulare a comportamentului infrac[ional.
n analiza verificrii instigrii invocate, Curtea
avut n vedere urmtoarele aspecte
203
:
- organele de urmrire penal sunt cele care
au sarcina de a dovedi inexisten[a vreunei
instigri, cu excep[ia situa[iei n care sus[inerile
petentului sunt neverosimile;
- n absen[a unei asemenea dovezi ,
autorit[ile judectoreti sunt obligate s
analizeze aspectele de fapt ale cauzei i s ia
msurile necesare pentru a descoperi adevrul
i pentru a stabili dac a existat vreo instigare;
- nu exist nicio prob care s indice c
petentul ar fi svrit anterior vreo infrac[iune,
mai ales de corup[ie;
- toate ntlnirile dintre petent si A.Z. au avut
loc din ini[iativa lui A.Z., ceea ce conduce la
concluzia c ac[iunile au depit nivelul cercetrii
pasive a unei activit[i infrac[ionale;
- autorit[ile nu pot fi exonerate de rspundere
pentru ac[iunile ofi[erilor de poli[ie, prin simpla
sus[inere c ei au ac[ionat n nume propriu, dei
ndeplineau ndatoriri de serviciu i chiar prin
procedura de autorizare a comportamentului
simulat, autorit[ile au legitimat post factum faza
preliminar i s-au folosit de rezultatele ei;
- instan[ele nu au analizat n mod serios
sus[inerile petentului, motivele pentru care s-a
recurs l a si mul area comportamentul ui
infrac[ional, gradul de implicare al poli[iei, natura
oricrei instigri sau presiuni, V.S. care a creat
legtura ntre petent i A.Z. nu a fost deloc citat
ca martor, neputnd fi localizat, nu s-au stabilit
nici motivele ini[iativei personale a lui A.Z. n faza
preliminar;
- nu exist nici un indiciu c infrac[iunea ar fi
fost svrit fr aceast interven[ie.
n consecin[ art. 6 par. 1 din Conven[ie a
fost nclcat, iar plngerea petentului referitor la
art. 6 par. 3 lit. d din Conven[ie nu poate fi
disociat de invocarea violrii art. 6 par. 1,
deoarece vizeaz un aspect al procedurilor pe
care Curtea l e-a apreci at dej a ca fi i nd
inechitabile.
Cauze C.E.D.O. n care s-a constatat c nu
s-a svrit o provocare la svrirea unei
infrac[iuni:
- Cauza Eurofinacom c. FranJei - gestul
poli[itilor de a provoca s li se ofere lor nii
servicii de prostitu[ie nu a instigat societatea
petent s comit infrac[iunea de a ob[ine
venituri imorale, pentru c la data ofertelor
respective poli[ia avea deja informa[ii potrivit
crora serviciul de comunica[ii al societ[ii era
folosit de ctre prostituate pentru a contacta
poten[iali clien[i.
- Cauza Sequeira c. Portugaliei
denun[torii au nceput s colaboreze cu serviciul
de cercetri penale dup ce petentul l contactase
deja pe unul din ei pentru a pregti un transport
de cocain spre Portugalia. ncepnd cu acea
dat, ac[i uni l e denun[tori l or au fost
supravegheate de ctre serviciul de cercetri
penale, iar departamentul de urmrire penal a
fost ntiin[at cu privire la aceast opera[iune,
ceea ce demonstreaz ca ac[iunile lor nu le-au
depit pe cele ale unor agen[i sub acoperire i
nu sunt agen[i provocatori.
204
II. MartoruI "denun|tor"
Denun[area const n sesizarea organelor de
urmrire penal pe calea unui denun[ care,
conform art. 223 C.pr.pen. const n
ncunotiin[area fcut de ctre o persoan fizic
sau juridic despre svrirea unei infrac[iuni.
Denun[ul trebuie s con[in aceleai date ca i
plngerea, al carei con[inut este prevzut n
dispozi[iile art. 222 din C.pr.pen.. Totodat,
potrivit art. 223 alin. 3 C.pr.pen. denun[ul poate
s fie scris, situa[ie n care este semnat de
denun[tor, sau oral, care se consemneaz
ntr-un procesverbal de ctre organul n fa[a
cruia a fost fcut.
Dispozi[iile art. 255 alin. 3 C.pr.pen. instituie
un caz de impunitate a mituitorului care denun[
203 Hotrrea prezentat integral in D. Olar, Cauzele Jucys
c. Lituania i Ramanauskas c. Lituania, Noua Revist
de Drepturile Omului, p. 122.
204 C.E.D.O., cauza Sequeira c. Portugaliei, cererea nr.
73557/01, decizie de inadmisibilitate din 06.05.2003,
Recueil des arrts et dcisions 2003-Vl.
158 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
autorit[ii fapta mai nainte ca organul de
urmrire s fi fost sesizat pentru acea infrac[iune.
Dispozi[ii similare se gsesc i n art. 6
1
alin.
2 din Legea nr. 78/2000.
Problematica denun[ului, denumit uneori
impropriu "autodenun[ vizeaz urmtoarele
aspecte :
1. ObiectuI denun|uIui:
Practica judiciar confirm situa[ii frecvente
n care mituitorul, cercetat pentru alte fapte,
denun[ n fa[a organelor de urmrire penal att
fapta sa de dare de mi t, ct i fapta
func[ionarului care a primit mita. n aceast
situa[ie func[ioneaz pentru mituitor cauza de
impunitate special prevzut de lege, ac[iunea
penal nu poate fi pus n micare pentru
aceast infrac[iune, existnd temeiul art. 10 alin.
1 lit. i
1
C.pr.pen. (n alt opinie art. 10 lit. f), iar
denun[torul mituitor va avea calitatea de martor.
Controversele existente n doctrin
205
cu
privire la fapta vizat de denun[, respectiv dac
denun[ numai fapta proprie de dare de mit
sau dac trebuie s denun[e i fapta corelativ
de luare de mit, au fost tranate n practica
judiciar n sensul c denun[ul produce efectele
prevzute de art. 255 alin. 3 C.pr.pen., dac
denun[ propria fapt, interpretare corect avnd
n vedere si ntagma fapta n contextul
reglementrii infrac[iunii de dare de mit.
n argumentarea acestui punct de vedere sunt
i dispozi[iile art. 255 alin. 4 C.pr.pen., potrivit
crora dispozi[iile art. 255 alin. 3 C.pr.pen.
(confiscarea) se aplic n mod corespunztor,
chiar dac oferta nu a fost urmat de acceptare,
deci cnd nici nu exist infrac[iune de luare de
mit.
Cu privire la acest aspect mai trebuie re[inut
c aceast cauz de i mpuni tate este
reglementat strict cu privire la infrac[iunea de
dare de mit, neputnd fi extins i la alte
infrac[iuni de corup[ie.
2. MomentuI formuIrii denun|uIui.
Conform dispozi[iilor art. 255 alin. 3 C.pr.pen.,
denun[ul trebuie s fie anterior sesizrii organului
de urmrire pentru acea infrac[iune, respectiv
dare de mit.
n situa[ia n care sesizarea din oficiu i
denun[ul sunt fcute la aceeai dat trebuie
stabilit pe baz de probe succesiunea intervenirii
fiecrui act. Dac sunt n cauz mai multe
denun[uri trebuie verificat care dintre mituitori
este denun[tor n sensul textului de lege i care
va beneficia de cauza de impunitate.
Denun[ul trebuie fcut unei autoritti, no[iune
n sfera creia intr att organele judiciare -
competente sau necompetente s efectueze
urmrirea penal pentru infrac[iunea de dare de
mit -, ct i organele cu atribu[ii de conducere
sau de control din organiza[ia din care face parte
cel mituit, precum i orice func[ionar sau alt
salariat dac infrac[iunea s-a comis n legtura
cu servi ci ul n cadrul crui a acesta i
ndeplinete sarcinile.
206
Ca atare, organul de urmrire sesizat, n
sensul art. 225 alin. 3 C.pr.pen.., trebuie
considerat organul de urmrire sau de cercetare
penal competent pentru efectuarea urmririi
penale.
n ceea ce privete recunoaterea faptei n
fa[a organelor de poli[ie care, ac[ionnd n baza
art. 213 C.pr.pen., constat i nfrac[i unea
flagrant, aceasta nu semnific un denun[.
207
Controverse n doctrin au fost cu privire la
momentul n care se consider a fi sesizat
organul de urmrire competent.
208
Problema ridicat i cu care s-a confruntat i
practica judiciar este dac denun[ul formulat
n faza actelor premergtoare produce efectele
prevzute de art. 255 alin. 3 C.pr.pen., respectiv
mi tui torul este aprat de pedeaps, cu
consecin[e asupra validit[ii i viabilit[ii
declara[iilor unui astfel de martor "denunttor"
n cursul procesului penal.
ntr-o opinie s-a considerat c mituitorul
beneficiaz de impunitate i cnd denun[ul
intervine n faza actelor premergtoare nceperii
urmririi penale, potrivit art. 224 C.pr.pen. nu
numai n faza actelor de constatare, conform art.
214 si art. 215 C.pr.pen., ntruct aceste dou
tipuri de acte procedurale sunt anterioare
sesizrii organelor judiciare.
205 V. Dobrinoiu, Coruptia n dreptul penal romnesc, Ed.
Atlas Lex, Bucureti, 1995, p. 236. N. Ciobanu,
Consideratii asupra infractiunilor de luare de mit i
dare de mit, Buletin Documentar nr. 1/2003 al
Parchetului Na[ional Anticorup[ie, p. 8.
206 N. Ciobanu, op.cit., p. 8.
207 T.S., SecJia penal, dec.4171/1970, C.D., pag.411 i
Tribunalul ConstanJa, dec.pen.nr.1362/1984, in
R.R.D.nr.8/1995, pag.71-citate de N.Ciobanu, op.cit,
supra, pag.23.
208 N. Ciobanu, op.cit., p. 9.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 159
n cea de-a doua opinie, care o apreciem ca
fiind corect, se consider c pentru a beneficia
de impunitate, denun[ul trebuie s intervin n
faza actelor de constatare, dar nu i n faza
actelor premergtoare, ntruct sesizarea
precede efectuarea actelor premergtoare.
209
Di sti nc[i a prezi nt rel evan[, ntruct
dispozi[iile art. 1 din O.U.G. nr. 43/2002 prevd
o cauz legal de atenuare a pedepsei, n sensul
c persoana care a comis una din infrac[iunile
prevzute de Legea nr. 78/2000, n competen[a
D.N.A., iar n timpul urmririi penale denun[ i
faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere
penal a altor persoane care au svrit astfel
de infrac[iuni beneficiaz de reducerea la
jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.
3. MituitoruI constrns
Conform art. 255 alin. 2 C.p., fapta prevzut
la alineatul precedent nu constituie infrac[iune
atunci cnd mituitorul a fost constrns prin orice
mijloace de ctre cel care a luat mita.
n aceast situa[ie ini[iativa drii de mit nu
apar[ine mituitorului, ci celui mituit, constrn-
gerea este anterioar promisiunii, oferirii sau drii
mitei, constrngerea este realizat prin orice
mijloc real sau s aib aparen[a realit[ii,
respectiv s fie apt s nlture sau restrng
libertatea persoanei constrnse.
Pe parcursul urmrii penale, dac se constat
existen[a unei asemenea cauze, ac[iunea penal
nu poate fi pus n micare, temeiul legal al
solu[iei de neurmrire penal fiind controversat
n practica judiciar: art. 10 lit. e C.pr.pen. (cauza
care nltur caracterul penal al faptei), art. 10
lit. d C.pr.pen. (faptei i lipsete unul din
elementele constitutive, n spe[ elementul
subiectiv inten[ia de a promite, oferi sau da
mit), art. 10 lit. b C.pr.pen. (fapta mituitorului
constrns nu constituie o fapt prevzut de
legea penal)
Considerm alturi de al[i autori
210
corect
pri ma opi ni e deoarece art.255 al .2 C.p.
reglementeaz o cauz special de nlturare a
caracterului penal al infrac[iunii de dare de mit,
restrns la aceast infrac[iune, sintagma nu
constituie infractiune fiind prevzut n dispozi[iile
art.44-51 din Codul penal cu privire la cauzele
generale care nltur caracterul penal al faptei.
n situa[ia n care mituitorul constrns
formuleaz i denunt n termenul i condi[iile
prevzute de lege, acesta intr sub inciden[a
dispozi[iilor art. 255 alin. 2 C.pr.pen., avnd
prioritate cauza care nltur caracterul penal al
faptei i nu cauza de impunitate.
i mituitorul constrns, fa[ de care s-a dat o
solu[ie de nencepere a urmririi penale, sau,
dup caz, de scoatere de sub nvinuire, poate fi
audiat n calitate de martor.
4. DenunJtorul care solicit restituirea
banilor sau foloaselor care au facut obiectul
infracJiunii.
lni[ial, n practic, avnd n vedere cererile
formulate de denun[tori n sensul restituirii
banilor sau foloaselor care au fcut obiectul
drii-lurii de mit, s-a considerat c acesta este
parte civil n cauz.
Conform art. 255 alin. 5 C.pr.pen., banii,
valorile sau orice alte bunuri se restituie
persoanei care le-a dat n cazurile prevzute de
alin. 2 si 3, respectiv se restituie mituitorului
constrns sau denun[tor, n condi[iile legii.
Ca atare, restituirea este prevzut de lege
i se dispune din oficiu, fr a mai fi necesar o
cerere expres din partea denun[torului sau
mituitorului constrns i nu se poate sus[ine c
acesta are calitatea de parte civil n cauz.
Restituirea poate fi dispus i n cursul
urmririi penale sau al judec[ii, n temeiul art.
169 alin. 1 teza a ll-a si alin. 2 C.pr.pen., dac
restituirea lucrurilor ridicate nu stingherete
aflarea adevrului i justa solu[ionare a cauzei.
Astfel, instan[a de judecat sesizat i cu o
astfel de cerere de restituire a bunurilor care au
fcut obiectul mitei este oricum obligat s
dispun, n func[ie de datele cauzei, fie restituirea
- dar nu pe calea unei ac[iuni civile, ci conform
art. 255 alin. 5 C.pr.pen., fie confiscarea, conform
art. 254 alin. 3 sau art. 255 alin. 4 C.pr.pen.
211
5. ParticuIarit|iIe anaIizei decIara|iiIor
martoruIui denun|tor n cadruI proba|iunii
infrac|iuniIor de corup|ie.
Particularit[ile infrac[iunilor de corup[ie, care
implic doi autori distinc[i ai infrac[iunilor de dare
i luare de mit, i cauzele de impunitate sau de
209 Pentru detalii, a se vedea N. Ciobanu, op.cit., p. 9.
210 N. Ciobanu, op.cit., p. 6.
211 Pe larg despre confiscarea special n cazul
infrac[iunilor de luare de mit i dare de mit, N.
Ciobanu, op.cit., p. 10.
160 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
atenuare a rspunderii penale, situa[iile de
restituire a bunurilor, n anumite condi[ii, regle-
mentate tocmai pentru prevenirea i represiunea
svri ri i i nfrac[i uni l or, descoperi rea l or,
determin ns i o analiz atent a declara[iilor
martorului denun[tor, stabilirea bunei sale
credin[e, a interesului n cauz, a legturilor cu
func[i onarul mi tui t, a cazi erul ui sau, a
mprejurrilor formulrii denun[ului, a vechimii
faptelor reclamate, dac se afl sau nu sub
influen[a unei persoane, dac a fost determinat
de ctre organele de urmrire s formuleze
denun[ul, mai ales n situa[ia martorului cercetat
pentru infrac[iuni i n special, chiar arestat sau
aflat n deten[ie, dac a provocat svrirea
infrac[iunii, n scopul ob[inerii de probe, situa[ia
martorului denun[tor, intermediar, care este
complice att la infrac[iunea de luare de mit,
ct i dare de mit, iar uneori i autor al
infrac[iunii de trafic de influen[, cnd pretinde
bani i foloase i pentru sine.
JurisprudenJa n materie
1. Sustragere de probe din dosar de ctre
organele de urmrire penal. Constrngerea de
ctre organele de urmrire penal a martorului
cercetat pentru alte infrac[iuni s-i retracteze o
prim declara[ie i s formuleze denun[ cu privire
la infrac[iunea de luare de mit. "Denun[tor de
profesie. "Ob[inerea denun[ului mituitorului n
schimbul promisiunii anchetatorilor de a fi pus
n libertate. Vicii de fond i form a auto-
denun[ului. Ob[inerea nelegal a "autode-
nun[ului fptuitorului. Persoana cu discern-
mnt mult diminuat. lnciden[a dispozi[iilor art. 64
alin. 2 i art. 68 C.pr.pen. nclcarea principiului
egalit[ii armelor. Solu[ie de achitare (Sentin|a
penaI nr.64 din 28 iuIie 2006, Curtea de ApeI
CIuj,dosar nr. 48/33/2003, definitiv, nepu-
bIicat).
n spe[, inculpa[ii, judectori au fost trimii
n judecat pentru svrirea infrac[iunilor de
luare de mit prevzut de art. 254 C.pen. i
favorizarea infractorului, prevzut de art. 264
C.pen., re[inndu-se n sarcina lor c ar fi pretins
i primit de la S.V., prin intermediul avocatului
N.L., suma de 20.000 USD, pentru a pronun[a o
solu[ie favorabil mituitorului ntr-un dosar penal
i prin aceste manopere ar fi zdrnicit tragerea
la rspundere penal a lui S.V. n dosarul n care
prima instan[ l condamnase pe acesta pentru
infrac[iunea de re[inere de nscrisuri.
n proba[iune Parchetul a invocat :
- autodenun[ul mituitorului S.V.
- denun[ul i declara[ia martorului, avocat
N.L., intermediar ntre inculpa[i i mituitor, n
sensul pretinderii i primirii de ctre inculpa[i prin
intermediul sau a sumei de mai sus.
- autodenun[ul unuia dintre inculpa[i n care
recunoate c mpreun cu cellalt inculpat au
primit o sum de bani, dar mult mai mic pentru
pronun[area hotrrii.
- declara[ii de martori.
lnstan[a n analizarea probelor a re[inut c
au fost ascunse i sustrase unele probe n cursul
urmririi penale de ctre organele de anchet.
S-a dovedit n cursul cercetrii judectoreti c
ntr-un alt dosar penal cu privire la un alt inculpat,
procuror, se aflau o declara[ie a martorului,
avocat N.L. i un proces-verbal de confruntare
ntre acesta i martorul denun[tor S.V., din care
reieea c martorul N.L. nu ar fi primit de la S.V.
suma de 20.000 USD, pentru a o remite unuia
dintre judectori i nici nu ar fi avut loc o
asemenea discu[ie.
n dosarul cauzei de fa[ s-a depus doar
denun[ul martorului N.L., din aceeai dat cu
actele de mai sus, dei ambele dosare au fost
anchetate de aceeai procurori i n plus la
ataarea unei copii a dosarului de cas al
prezentei cauze, se afl prima declara[ie a
martorului N.L., care nega c ar fi primit de la
denun[torul S.V., suma de bani pentru a o
remite judectorului.
n spe[, i denun[torul N.L. beneficiase de
solu[ia de nencepere a urmririi penale,
re[inndu-se de ctre Parchet c dei acest
denun[ a intervenit ulterior denun[ului lui S.V.,
ntre aceste denun[uri nu s-au efectuat acte de
cercetare penal, ca atare vor beneficia de
acelai tratament juridic.
Denun[ul martorului S.V. a fost fcut n
schimbul promisiunii procurorilor de a-i uura
situa[ia sa penal, oferindu-i-se libertatea, avnd
pe rolul instan[elor din [ar cinci dosare penale
de evaziune fiscal i o cerere de revocare a
msurii arestrii preventive, acesta devenind
"denunttor de profesie, n aceeai perioad
depunnd denun[uri mpotriva mai multor
judectori i procurori.
lnstan[a a constatat c martorul N.L., cercetat
n cellalt dosar pentru complicitate la o
infrac[iune de dare de mit, a fost determinat de
ctre organel e de urmri re penal s-i
retracteze declara[ia ini[ial de nerecunoatere
i s formuleze denun[ul mpotriva inculpa[ilor
judectori prin constrngere, re[inndu-se c
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 161
acesta avea interesul de a nu fi trimis n judecat
i n alte dosare n care era cercetat.
n plus, martorul avocat mai fusese cercetat
pentru fals n nscrisuri oficiale, solu[ionat tot prin
netrimiterea sa n judecat, redeschis de
procurori pentru a putea fi antajat s depun
declara[ii compromi[toare mpotriva inculpa[ilor.
Autodenun[ul unuia dintre inculpa[i, retras
ulterior de ctre acesta, este o prob ilegal
ob[inut, potrivit art. 64 alin. 2 C.pr.pen. i nu
poate fi utilizat n proces, nici ca mod de sesizare
a organelor de urmrire penal, fiind ob[inut n
afara cadrului procesual i con[ine vicii de fond
si form.
n spe[, "denun[ul a fost scris olograf de
inculpat i dat n fa[a procurorului, n etapa
actelor premergtoare i nu a fost consemnat
ntr-un proces verbal de ctre procurori,
nerespectndu-se forma impus de lege,
conform art. 223 i art. 224 C.pr.pen., ca atare
fiind un interogatoriu luat n condi[ii nelegale, fr
a exista avizul ministrului justi[iei pentru
efectuarea de cercetri i fr asigurarea
dreptului la aprare, conform art. 6 pct. 1 i art.
5 C.pr.pen.
Totodat, dei s-a depus la dosar ca mijloc
de prob transcrierea nregistrrii denun[ului,
acesta nu a fost nso[it de caseta audio original,
transcrierea nefiind certificat i nici autoriza[ia
efecturii nregistrrilor nu exista n cauz.
Mai mult, din transcrierea nregistrrii audio
rezult c pentru determinarea judectorului la
formularea autodenun[ului, procurorii au folosit
promisiuni i ndemnuri, mijloace interzise de art.
68 alin. 2 C.pr.pen.
S-a mai re[inut, pe baza unei expertize
medi cal e psi hi atri ce, c l a acel moment
inculpatul avea discernmnt mult diminuat,
prezentnd o reac[ie prevalen[ial depresiv-
anxioas, suferin[a psihic lipsind de valoare
probatorie acest autodenun[, care pentru a fi
valabil trebuie s emane de la o persoan cu
discernmnt complet.
Parchetul a preluat sus[inerile denun[torilor,
fr s procedeze n spe[ la efectuarea unor
perchezi[ii domiciliare ale inculpa[ilor, pentru a
identifica banii preda[i cu titlu de mit sau s
verifice conturile personale ale inculpa[ilor.
2. mprejurarea c denun[torul este arestat
preventiv ntr-o alt cauz, avnd ca obiect o
alt infrac[iune de corup[ie i deci avea interes
n cooperarea cu organele judiciare n scopul
reducerii pedepsei, nu altereaz con[inutul
denun[ului sau, ntruct art. 19 din O.U.G.nr.43/
2002 aprobat prin Legea nr. 503/2002
212
prevede expres aceast cauz de reducere a
pedepsei n vederea scopului licit avut n vedere
chiar de legiuitor, respectiv descoperirea
infrac[iunilor de corup[ie.
Conferirea eronat a calit[ii de denun[tor
i celorlal[i martori, care n acest mod au fost
pui la adpost de consecin[ele penale ale
propriilor fapte, precum i folosirea lor n aceast
calitate pentru a contura nvinuirea adus
inculpatului nu a eludat scopul procesului penal,
ntruct n raport de data svririi faptei, la data
sesizrii organului de urmrire penal intervenise
prescrip[ia rspunderii penale pentru infrac[iunea
de dare/complicitate la dare de mit i deci
martorii nu puteau fi cointeresa[i s fac anumite
declara[ii neconforme adevrului, nu mai puteau
fi urmri[i penal.
Atribuirea - chiar eronat - a calit[ii de
denun[tor, n faza de urmrire penal, nu are
drept consecin[ imposibilitatea ascultrii ca
martor, ntruct nu este parte n proces, n sensul
art. 23 i al art. 24 C.pr.pen., iar, pe de alt parte,
nu face parte din persoanele exceptate de lege
de la ndatorirea de a fi martor - art. 79 i art. 80
C.pr.pen.
Nu se ncalc autoritatea de lucru judecat de
care se bucur orice hotrre judectoreasc
definitiv, prin analizarea de ctre instan[a
nvestit cu judecarea cauzei cu privire la
svrirea unei infrac[iuni de luare de mit de
ctre un judector, a nesocotirii dispozi[iilor
procedurale pentru admisibilitatea unei cereri de
liberare pe cau[iune, cnd se constat c
aceasta reprezint scopul activit[ii infrac[ionale,
n legatur cu care subiectul activ calificat a
pretins i primit un folos ilicit (Decizia penal
nr. 5134/31 octombrie 2007 a naltei CurJi de
CasaJie i JustiJie
213
)
n spe[, inculpatul a fost trimis n judecat
pentru svrirea infrac[iunii de luare de mit,
prevzut de art. 254 alin. 1 cu aplicarea art. 13
C.pen., constnd n aceea c, n luna iulie 1998,
avnd func[ia de judector, preedinte al Sec[iei
penale, din cadrul Tribunalului B., n scopul de a
pronun[a o solu[ie favorabil n cauza privind pe
212 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 523 din 18 iulie 2002. 213 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
162 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
inculpatul P.V. - arestat preventiv pentru
svrirea infrac[iunilor de antaj i asociere de
infrac[iuni -, ar fi pretins suma de 150.000 mrci
germane i ar fi primit n dou trane suma de
135.000 mrci germane.
Prima instan[, prin sent. pen. nr. 60/F din 19
decembrie 2006 pronun[at de Curtea de Apel
Braov, a achitat pe inculpat pentru infrac[iunea
pentru care a fost trimis in judecat, n temeiul
art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c C.pen.
n urma analizrii probatoriului administrat,
instan[a a nlturat declara[iile martorului
denun[tor M.C., re[innd c se ocupa cu traficul
de influen[, n sensul c promitea diferitelor
persoane c le "rezolv problemele n justi[ie,
fiind condamnat definitiv pentru o astfel de fapt,
fiind formulate i plngeri de alte persoane, ca
atare s-a re[inut caracterul profund mincinos al
acestui martor. n plus, la momentul efecturii
denun[ului, era arestat preventiv i cercetat n
alte dou dosare de corup[ie, fiind interesat n
ob[inerea unor reduceri de pedepse i totodat
era suspectat de P.V. ("mituitorul), care era
recuperator, c i-a nsuit o parte din bani, astfel
c era clar interesul su de a demonstra c banii
au fost da[i inculpatului.
n ceea ce privete declara[iile unui alt martor
important al acuzrii, P.V. ("mituitorul), instan[a
le-a apreciat a fi subiective i contradictorii.
Probatoriul nu a dovedit conform considerentelor
sentin[ei dect c banii au fost lua[i de martorul
denun[tor, nu c au fost pretini sau primi[i de
inculpat.
Cu privire la solu[ia pronun[at de inculpat,
i nstan[a a re[i nut c a fost adoptat n
unanimitate, ntr-un complet colegial compus din
trei judectori, specific recursului. La fel i solu[ia
de admitere a apelului n favoarea lui P.V. i
suspendarea condi[ionat a executrii pedepsei
aplicate acestuia i respingerea apelului
Parchetului, solu[ie pronun[at n complet
col egi al i men[i nut n cal ea de atac a
recursului, ceea ce demonstreaz legalitatea i
temeinicia ei, nu confirm acuza[ia de luare de
mit i nu poate, n nici un caz s constituie nici
un indiciu al comiterii acestei infrac[iuni, sus[inere
nepermis ntr-un stat de drept.
3. Revenirea martorilor denun[tori n cursul
cercetrii judectoreti asupra declara[iilor date
n faza de urmrire penal. nlturarea motivat
de ctre instan[ a declara[iilor date de martorii
denun[tori n instan[ i aprecierea acestor
declara[ii ca fiind nesincere. Probele administrate
n cursul urmririi penale nu au valoare probant
numai n aceast faz a procesului i numai n
vederea sesizrii instan[ei, instan[a fiind
ndrept[it s re[in numai pe acelea care
exprim adevrul i care se coroboreaz cu
celelalte probe administrate n cauz. n spe[,
n mod corect instan[a nu a re[inut declara[iile
date n faza cercetrii judectoreti dect n
parte, avnd n vedere c att denun[torii, cu o
excep[ie, ct i martorii audia[i n cauz, au
ncercat s nuan[eze sau chiar s nege cele
declarate n faza de urmrire penal, reveniri
care nu au avut la baza motive plauzibile, fiind
lesne de observat c au ncercat s creioneze o
imagine favorabil inculpatului. (Decizia nr.1420/
14 martie 2007 a naltei CurJi de CasaJie i
JustiJie
214
).
n spe[, prima instan[ a condamnat pe
inculpat pentru svrirea a patru infrac[iuni de
trafic de influen[ n concurs de infrac[iuni,
prevzute de art. 257 alin. 1 C.pen. cu aplicarea
art. 6 i art. 7 alin. 3 din Legea nr. 78/2000
republicat, re[innd c inculpatul, care n
calitate de judector, prin modalit[i diferite de
acceptare, pretindere i primire a sumelor de
bani, bunuri i servicii de la denun[tori, n
schimbul promisiunii c va interveni la colegii si
judectori pentru ob[inerea unor hotrri
judectoreti favorabile denun[torilor, respectiv
promi si unea i nterveni ri i l a executorul
judectoresc pentru punerea n executare a unei
hotrri judectoreti de evacuare, se face
vinovat de svrirea acestei infrac[iuni.
4. n acelai sens i sentinJa penal nr. 90/
14 martie 2005 a Tribunalului Bihor pronuntat
n dosarul nr. 3857/2004, definitiv prin decizia
penal nr. 5495/29 septembrie 2005 a naltei
Curti de Casatie i Justitie (nepublicate),
re[inndu-se ca veridice declara[iile date de
martorii denun[tori n faza de urmrire penal,
coroborat cu restul probatoriilor (martori,
nscrisuri), fiind nlturate declara[iile date n
cursul cercetrii judectoreti, revenirile asupra
declara[iilor anterioare fiind nejustificate,
argumentate n vreun sens. Schi mbarea
depozi [i ei martori l or n cursul cercetri i
judectoreti a fost analizat amplu de instan[.
214 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 163
Cu privire la calitatea de subiect activ al
infrac[iunii de luare de mit, s-a re[inut c
inculpatului i s-a ncredin[at, n calitate de
reprezentant al unei firme de administrare,
conducerea i gestionarea ntregii activit[i a
fi rmei , n baza unui contract de servi ci i
manageriale de administrare, ncheiat ntre cele
dou firme. Sub aspectul calit[ii de subiect activ,
n spe[ este ndeplinit aceast condi[ie,
respectiv are calitatea de func[ionar, orice
persoan care exercit permanent sau temporar,
cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, o
nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n
serviciul unei alte persoane juridice, dect cele
la care se refer art.145 Cp., deci inclusiv n
serviciul unei societ[i comerciale. Ca atare,
calitatea de administrator al unei societ[i
comerci al e, cu obl i ga[i i contractual e, se
circumscrie no[iunii de functionar, conform art.
147 alin. 2 C.pen., fiind irelevant existen[a n
acest sens a unui contract individual de munc
intre persoana fizic i persoana juridic.
5. Re[inerea ca veridice numai n parte a
declara[iilor martorului denun[tor, n msura n
care se coroboreaz cu restul probatoriului
administrat i nlturarea motivat a declara[iilor
aceluiai martor cu privire i la svrirea altor
infrac[iuni de corup[ie svrite de inculpat
ntruct nu sunt sus[inute i de alte probe. Solu[ie
de achitare par[ial.(SentinJa penal nr. 103/
P/2006 a Tribunalului Bihor, definitiv prin
decizia penal nr. 2345/2 mai 2007 a naltei Curti
de Casatie i Justitie n dosarul nr. 4384/46/2006,
nepublicate).
n spe[, instan[a a condamnat pe inculpat
pentru svrirea unei infrac[iuni de trafic de
influen[, prevzut de art. 257 C.pen. cu referire
la art. 1 lit. g si art. 6 din Legea nr. 78/2000,
constnd n pretinderea i primirea folosului
necuvenit al construc[iei casei sale de la martorul
denun[tor, n schimbul promisiunii de a interveni
la conducerea SNP-Petrom pentru atribuirea de
lucrri firmei denun[torului.
A achitat pe acelai inculpat, re[innd temeiul
prevzut de art. 10 lit. a C.pr.pen., de sub
nvinuirea svririi a dou infrac[iuni de trafic
de influen[ i a respins cererea de restituire a
4.000 dolari SUA, formulat de martorul
denun[tor, dispunnd confiscarea folosului
necuvenit de mai sus.
Pentru a pronun[a aceast solu[ie a re[inut
c sub aspectul pri mei fapte denun[ate,
declara[iile martorului se coroboreaz cu
probatoriul administrat, martori i nscrisuri, dar
n ceea ce privete pretinderea i primirea de
ctre inculpat n dou rnduri de la denun[tor a
cte 2.000 de dolari pentru a interveni pe lng
un inspector SNP-Petrom SA Bucureti, n
vederea aprobrii pentru firma martorului a unei
compensri, declara[ia martorului nu este
confirmat de alte probatorii concludente, care
s exclud orice echivoc, astfel nct dubiile
profit inculpatului.
Singurul aspect dovedit din declara[ia
martorului era ridicarea de ctre martor din
banc, din contul firmei sale a sumelor de bani
indicate de acesta n denun[, dar n afara acestui
indiciu, restul declara[iilor nu s-au confirmat prin
nici un probatoriu.
Astfel, pe baza acestui indiciu nu se poate
re[ine nici pretinderea, nici primirea de ctre
inculpat a sumelor de bani declarate de
denun[tor, nici interven[ia promis martorului,
nici faptul c aprobarea compensrii facturilor
n cauz a avut loc ca urmare a interven[iei
efective a inculpatului.
4. Aplicarea dispozi[iilor art. 19 din Legea nr.
682/2002 privind protec[ia martorilor.
215
lnculpat
care a beneficiat de aceste prevederi legale
ntr-un alt dosar n care s-a dispus nenceperea
urmririi penale fa[ de acesta pentru comiterea
infrac[iunii de dare de mit prevzute de art. 255
C.pen., n dosarul n care a fost trimis n judecat
i condamnat un alt inculpat pentru infrac[iunea
de luare de mit (Decizia penal nr. 25/
13.02.2007 a CurJii de Apel Oradea, definitiv
i modificat n parte prin decizia penal nr. 3615/
5 iulie 2007 a naltei Curti de Casatie i
Justitie
216
).
Potrivit art. 19 din lege, "persoana care are
calitatea de martor, n sensul art. 2 lit. a pct. 1 si
2 i care a comis o infrac[iune grav, iar nainte
sau n timpul urmririi penale ori a judec[ii
denun[ sau faciliteaz identificarea i tragerea
la rspundere penal a altor persoane care au
svrit astfel de infrac[iuni beneficiaz de
215 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 964 din 28 decembrie
2002.
216 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
164 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
reducerea la jumtate a limitelor pedepselor
prevzute de lege. n conformitate cu dispozi[iile
art. 2 lit. a pct. 1 si 2, martorul este persoana
care se afl n una din urmtoarele situa[ii:
1. are calitatea de martor, potrivit codului de
procedur penal i prin declara[iile sale
furni zeaz i nforma[i i i date cu caracter
determinant n aflarea adevrului cu privire la
infrac[iuni grave sau care contribuie la prevenirea
producerii ori la recuperarea unor prejudicii
deosebite ce ar putea fi cauzate prin svrirea
unor astfel de infrac[iuni.
2. fr a avea calitate procesual n cauz,
prin informa[ii i date cu caracter determinant
contribuie la aflarea adevrului n cauze privind
infrac[iuni grave sau la prevenirea producerii
unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate
prin svrirea unor astfel de infrac[iuni ori la
recuperarea acestora; n aceast categorie este
inclus i persoana care are calitatea de inculpat
ntr-o alt cauz.
Sub aspect procesual, din punct de vedere
temporal, acest act normativ este aplicabil i n
situa[ia n care denun[area i facilitarea tragerii
la rspundere penala a unei persoane cercetat
ntr-un dosar n care autorul denun[ului are
calitatea de martor, se realizeaz i n cursul
judec[ii cauzei n care persoana care a cooperat
cu organul judiciar are calitate de inculpat.
Atunci cnd fa[ de denun[tor se d o solu[ie
de nencepere a urmri ri i penal e pentru
svrirea infrac[iunii de dare de mit, cauza de
impunitate constnd tocmai n autodenun[ul
formulat, iar fa[ de autorul infrac[iunii se dispune
tri mi terea n j udecat pentru svri rea
infrac[iunii de luare de mit, s-ar putea ridica
problema stabilirii faptului dac denun[torul
poate avea sau nu calitatea de martor.
Din moment ce darea i luarea de mit sunt
i nfrac[i uni di sti ncte, prevzute n texte
incriminatoare diferite, cu autori distinc[i -
mituitorul neavnd calitatea de participant la
svrirea infrac[iunii de luare de mit, indiferent
de forma participa[iei penale, el pstrndu-i
doar calitatea de autor al infrac[iunii de dare de
mit n raport de infrac[iunea de luare de mit
svrit de cel trimis in judecat, autorul
infrac[iunii de dare de mit va avea ntotdeauna
calitatea de martor, pstrndu-i n schimb
calitatea de fptuitor, dar numai n ceea ce
privete infrac[iunea de dare de mit.
n spe[, instan[a de apel a fcut aplicarea
dispozi[iilor art. 19 din Legea 682/2002 i a redus
pedepsel e apl i cate i ncul patul ui pentru
infrac[iunile de trafic de influen[ i splare de
bani.
5. Martor denun[tor de rea-credin[ (Decizia
penal nr. 1214//6 martie 2007 a naltei CurJi
de CasaJie i JustiJie
217
)
n spe[, inculpatul a fost trimis n judecat
pentru svrirea infrac[iunii de luare de mit
prevzut de art. 254 alin. 1 C.pen. cu referire
la art. 6 si art. 7 din Legea nr. 78/2000 constnd
n aceea c, n calitate de ofi[er de poli[ie, a
pretins de la martorul denun[tor, dup ce l-a
audiat ca fptuitor pentru sustragerea unui
banner electoral, suma de 300 euro pentru a nu
mai continua cercetrile n cauz.
Prima instan[ a dispus achitarea inculpatului
pentru svrirea acestei infrac[iuni n temeiul
art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.
a C.pr.pen., solu[ie men[inuta de instan[a de
recurs.
S-a re[i nut c exi st contradi c[i i ntre
declara[iile martorului denun[tor i c nu poate
fi ignorat faptul, sus[inut permanent i de ctre
inculpat i consemnat i in raportul scris ctre
conducerea lnspectoratului de Poli[ie Jude[ean,
c denun[torul a ncercat sa-l mituiasc,
respecti v l -a abordat l a sta[i a Peco s-i
alimenteze maina cu benzin i a mai ncercat
s intervin la inculpat prin intermediul unui alt
martor.
n condi[iile n care denun[torul nu a reuit
s intervin pe lng inculpat i a fost chemat la
poli[ie, i s-au luat amprente i a fost fotografiat,
iar in ziarul local a aprut un articol n legtur
cu sustragerea bannerului, so[ia denun[torului
s-a prezentat la poli[ie i a solicitat repartizarea
dosarului unui alt poli[ist, afirmnd c este
nemul[umit de felul n care decurge ancheta i
n final a afirmat c inculpatul ar fi cerut mit,
fiind evident interesul acesteia i al denun-
[torului ca inculpatul sa nu mai instrumenteze
dosarul.
6. Audierea ca martor a avocatului care l
reprezi nt pe denun[tor n cauze ci vi l e
(Tribunalul Bucureti, SecJia I penal,
sentinJa penal nr. 911 din 5 iulie 2005
218
)
217 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
218 Publicat n l.Ciolc, Probele n procesul penal.
Practic judiciar, Ed. Hamangiu, 2007, p. 228.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 165
Sus[inerile inculpatului, trimis n judecat
pentru svrirea infrac[iunii de corup[ie, c
depozi[iile unei asemenea martore nu pot fi luate
n considerare, sunt nefondate.
Este adevrat c aceast martora nu a asistat
n mod direct la discu[iile purtate de denun[tor
cu inculpatul, ns potrivit dispozi[iilor art. 78
C.pr.pen., depozi[ia martorului poate avea ca
obiect orice cunotin[e despre vreo fapt sau
mprejurare de natur s serveasc la aflarea
adevrul ui , i ar decl ara[i i l e acestei a se
coroboreaz cu celelalte probe administrate.
Faptul c martora a avut i are calitatea de
avocat a denun[torului n cauze civile, nu poate
conduce la concluzia c martora n discu[ie ar fi
avut interes n prezentarea prtinitoare a strii
de fapt i de drept, prin relevarea unor mprejurri
favorabile clientului su, ntruct denun[torul nu
urmrete n prezenta cauz ob[inerea unor
avantaje personale care ar trebui s fie aparate
i protejate de martora n discu[ie, ca avocat.
III. nregistrarea convorbiriIor.
Cteva di scu[i i n materi e comport
nregistrrile efectuate de pr[i sau de alte
persoane.
Conform art. 91
6
alin. 2 C.pr.pen. nregistrrile
prevzute n prezenta sec[iune, efectuate de
pr[i sau de alte persoane, constituie mijloace
de prob cnd privesc propriile convorbiri i
comunicri pe care le-au purtat cu ter[ii. Orice
alte nregistrri pot constitui mijloace de prob
daca nu sunt interzise de lege.
Convorbirile sau comunicrile sunt cele
personale sau adresate pr[ii, neputnd fi
nregistrate i prezentate ca mijloc de prob
convorbirile unor terti, fiind interzis de lege i
fapta constituind infrac[iunea prevzut de art.
195 C.pen., violarea secretului corespondentei,
constnd n interceptarea unei convorbiri sau
comunicri efectuate prin telefon, telegraf sau
alte mijloace de transmitere la distan[.
Acestea pot fi nregistrri ale convorbirilor,
respectiv a discu[iilor care au loc ntre persoane,
n mod direct, fr a se apela la mijloace tehnice
de comunicare, prin intermediul microfoanelor,
reportofonului sau nregistrri ale comunica[iilor
efectuate prin telefon, precum i orice mijloc
electronic de comunicare, spre exemplu mail,
dar i nregistrri de imagini.
Textul de lege permite prezentarea de pr[i
sau ter[i a unor asemenea nregistrri ca mijloace
de prob, n situa[ia cnd privesc propriile
convorbiri sau comunicri pe care le-au purtat
cu ter[ii.
ns, n cazul n care persoana care
efectueaz nregistrarea este asistat de
reprezentan[i ai autorit[ilor statului sau publice,
msura trebuie s fie conform garan[iilor art. 8
din Conven[ie, constituind o ingerin[ n via[a
privat.
nregistrrile sunt supuse n aceste cazuri
procedurii autorizrii din partea judectorului, n
lipsa acesteia neputnd fi folosite ca i mijloc de
prob, fiind incidente dispozi[iile art. 64 alin. 2
C.pr.pen.
Astfel, nregistrarea convorbirilor cu incul-
patul, efectuat de ctre martorul denun[tor cu
ajutorul unui reportofon pus la dispozi[ia acestuia
de organele de urmrire penal, fr a fi
autorizat conform legii, este lovit de nulitate.
Totodat nu sunt incidente dispozi[iile art. 91
6
C.pr.pen. martorul denun[tor nefiind parte n
procesul penal n sensul art. 23-24 C.pr.pen.,
iar nregistrarea s-a efectuat cu aparatura
organelor de urmrire penal (Decizia penal
nr. 4286 din 18 septembrie 2007 a naltei CurJi
de CasaJie i JustiJie
219
)
Si mi l ar, n sentinJa penal nr. 5/F/7
februarie 2005 pronunJat de Curtea de Apel
Braov, n dosar 495/P/F/2005, rmas
definitiv prin decizia penal nr. 4177/7 iulie 2005
a naltei Curti de Casatie i Justitie, n dosar
1733/2005, prezentat n prima sec[iune, s-a
re[inut c nregistrrile n cauz, prima o
nregistrare a convorbirii telefonice dintre
inculpat i denun[tor, iar a doua o convorbire
particular dintre aceleai persoane nregistrat
cu un dispozitiv aflat asupra denun[torului, nu
au avut autorizrile cerute de lege.
Referitor la acestea, P.N.A. a comunicat
instan[ei prin adres c nregistrrile s-au
efectuat fr autoriza[ie, ntruct procurorul care
a organizat efectuarea nregistrrilor era cel
desemnat s emit autoriza[iile, nu mai era
necesar s le mai i emit, motivare re[inut ca
fiind contrar legii, interpretare strin de
exigen[ele i garan[iile procedurii penale.
Revenind la problematica nregistrrilor
efectuate de pr[i, artm c de dispozi[iile art.
219 Publicat pe www.pna.ro/jurisprudenta
166 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
91
6
C.pr.pen. se poate prevala i inculpatul n
cauz care poate fi interesat s dovedeasc prin
asemenea nregistrri netemeinicia acuza[iilor
aduse.
Jurispruden[a C.E.D.O. statueaz c este
apl i cabi l art. 8 Conven[i e i statul este
responsabil cnd ingerin[a n dreptul la via[
privat apar[ine unei persoane private, dar are
la baz un act al statului sau este confirmat
ulterior de ctre stat.
Ca atare, nregistrarea efectuat de o
persoan privat a convorbirilor cu reclamantul,
beneficiind de asisten[ din partea procurorului,
care i-a sugerat s efectueze nregistrarea
convorbirilor telefonice i din partea poli[itilor
care au instalat la locuin[a sa sistemul de
nregistrat, ambele organe judiciare ac[ionnd
n exercitarea ndatoririlor de serviciu, jucnd un
rol determinant n toat afacerea, angajeaz
rspunderea statului. (Cauza M.M c. Olandei,
hotrrea din 8 aprilie 2003).
220
O alt condamnare recent pentru nclcarea
art. 8 din Conven[ie este hotrrea din 25
octombrie 2007 n cauza Van Vondel c.
Olandei, cu privire la nregistrarea unor
conversa[ii realizate de un ter[ i echipamentul
tehnic furnizat de ctre autorit[ile de stat.
Curtea a re[inut rolul statului n efectuarea
interceptrilor, persoana primind din partea
autorit[ilor att echipamentul tehnic ct i
instruc[iunile de folosire, iar legea intern nu
stabi l ea anumi te garan[i i mpotri va unor
interceptri arbitrare.
Tot o recent condamnare a Romniei de
ctre Curtea European a Drepturilor Omului
este o spe[ n materia infrac[iunilor de corup[ie,
cauza Calmanovici c. Romniei, hotrrea din
1 iulie 2008, de referin[ pentru jurispruden[a
instan[elor romne sub aspectul problematicilor
abordate pe temeiul nclcrii mai multor texte
ale Conven[iei: art. 5 par. 1, art. 5 par. 3, art. 6
par. 1 i 3, art. 8, art. 3 din Protocolul nr. 1
Adi[ional la Conven[ie.
Reclamantul, ofi[er de politie acuzat de fapte
de corup[ie i sustragere de documente, a fost
achitat de ctre prima instan[, considernd c
principalele probe aduse de acuzare evocau
contradic[ii, aplicnd principiul in dubio pro reo,
re[innd c pretinsul denun[tor cet[ean chinez
nu recunotea c ar fi fcut vreun denun[.
Fr a mai audia pr[ile, n recursul formulat
de parchet, nalta Curte de Casa[ie i Justi[ie,
prin hotrrea din 18 iunie 2004, a condamnat
pe reclamant la 3 ani si 6 luni nchisoare, plus
pedepse complementare i accesorii conform
art. 64 lit. a-c i art. 71 C.pen., fr a se pronun[a
i asupra ilegalit[ii interceptrii telefonice,
invocate de reclamant.
Cu privire la nclcarea art. 6 par. 1 i 3 din
Conven[ie, reclamantul s-a plns de lipsa de
echitate a procedurii penale desfurate naintea
naltei Cur[i de Casa[ie i Justi[ie, care nu a
audiat martorii i l-a condamnat pe baza probelor
deja administrate de Curtea de Apel Bucureti,
dar care erau insuficiente i contradictorii i mai
ales, pe baza denun[ului efectuat de ctre
cet[eanul chinez, fr a fi asistat de vreun
interpret.
Curtea de l a Strasbourg a reami nti t
jurispruden[a sa cauzele Ekbatani c. Suediei,
Constantinescu c. Romniei, Mircea c.
Romniei - din care rezult c judecarea unei
persoane pentru prima dat n ultim instan[
de ctre o jurisdic[ie care, fr a audia, trebuie
s aprecieze asupra faptelor i dreptul aplicabil
i s cerceteze dac persoana este vinovat sau
nevinovat pentru svrirea unei fapte penale,
ncalc echitabilitatea unei proceduri conforme
cu art. 6 par. 1, apreciind c situa[ia este similar
cu cauzele de mai sus.
Cu privire la interceptrile i nregistrrile
telefonice, C.E.D.O. a fcut referire la cauza
Dumitru Popescu c. Romniei, hotrrea din
26 aprilie 2007
221
, n privin[a imposibilit[ii
instan[ei romne de a verifica temeinicia
autoriza[iei de interceptare emis de ctre
procuror, clasificat drept secret de stat. Curtea
a constatat nclcarea art. 8 din Conven[ie n
legtur cu interceptarea i nregistrarea
convorbirilor telefonice n temeiul Legii nr. 51/
1991 privind siguran[a na[ional pentru:
- lipsa de independen[ a autorit[ilor
competente s autorizeze ingerin[a (statutul
procurorului, care nu era independent);
- lipsa oricrui control a priori al autoriza[iei
date de procuror;
- l i psa ori crui control a posteriori al
temeiniciei interceptrii din partea unei autorit[i
independente i impar[iale;
220 R. Chiri[, Conventia european a drepturilor omului.
Comentarii i explicatii, vol. ll, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2008, p.72, nota de subsol.
221 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 830 din 15 decembrie
2007.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 167
- lipsa garan[iilor referitoare la pstrarea
caracterului intact i complet al nregistrrilor i
distrugerea acestora;
- lipsa de independen[ a autorit[ii care ar fi
putut certi fi ca real i tatea i fi abi l i tatea
nregistrrilor;
Totodat Curtea european a re[inut c
instan[ele interne nu s-au pronun[at asupra
ilegalit[ii ingerin[ei n via[a privat.
A constatat nclcarea garan[iilor sub aspectul
art. 8 par. 2 din Conven[ie, autoriza[ia de
interceptare dat de procuror nefiind foarte clar
precizat, n condi[iile n care nu apar men[ionate
numerele de telefon puse sub ascultare, doar
lista lor n procesul verbal ntocmit ulterior
interceptrii.
n plus, C.pr.pen. nu preciza circumstan[ele
n care informa[iile ob[inute pot fi terse.
Concluzia Cur[ii : cadrul legal existent la data
faptelor nu ndeplinea condi[iile minimale
necesare pentru a evita abuzurile din partea
autorit[ilor, astfel nct a fost nclcat art. 8 din
Conven[ie.
168 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Confuzii judiciare intre
Consiliul Europei i Uniunea
European
Recomandrile, spre deosebire de opinii, pot fi
date i din proprie initiativ, reprezentnd astfel
doar pozitia institutiei de la care eman,
semnificatia lor real fiind de natura moral sau
politic'.
Citind frazele de mai sus, am realizat confuzia
ce exist la nivelul jurisdic[iei constitu[ionale, dar
nu numai, asupra institu[iilor europene i a naturii
actelor emise de acestea, aspecte pe care le
vom lmuri n cele ce urmeaz:
2. Recomandarea nr. (94) 12 privete
independenta, eficienta si rolul judectorilor
223
i a fost emis de ctre ConsiliulMinitrilor,
organism din cadrul Consiliului Europei.
Consiliul Europei este cea mai veche
organizatie politic din Europa
224
. Fondat la data
de 5 mai 1949, Consiliul reunete n prezent 47
de state europene. Romnia a ratificat Statutul
Consiliului Europei (adoptat la Londra n 5 mai
1949) prin Legea nr. 64/1993
225
i a devenit
judector Cristi DanileJ,
Tribunalul Cluj,
membru U.N.J.R.
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti,
vicepreedinte U.N.J.R.
The Council of Europe is an organisation set up in 1949 that aims at protecting the human rights,
fundamental freedoms and the rule of law; the main document is the European Convention on Human
Rights, and the European Court from Strasbourg is part of the system of protection; Romania is Part
of the Council of Europe from 1993. The European Union aims at the economic, social and political
cooperation among the Member States; the corpus of legislation adopted by the European institutions,
along with the founding Treaties form the Community Law, and the official interpretation of the Treaties
is provided by the European Court of Justice from Luxembourg; Romania is a Member of the EU
starting with 2007. The Courts in Romania, the Constitutional Court included, confuse between the
conventional norms and the Community norms.
1. n Monitorul Oficial nr. 581 din 23 august
2007 a fost publ i cat Deci zi a Cur[i i
Constitu[ionale nr. 588 din 19 iunie 2007
referitoare la excep[ia de neconstitu[ionalitate a
dispozi[iilor art. I pct. 228 si art. II alin. 3 din Legea
nr. 356/2006 pentru modificarea i completarea
Codului de procedur penal, precum i pentru
modificarea altor legi
222
. Solu[ia a fost de
respingere a excep[iei invocate.
Aten[ia ne-a fost atras penultimul paragraf
din motivarea deciziei: 'Pentru aceleai consi-
derente, nu pot fi retinute nici criticile formulate
n raport cu Recomandarea nr. (94)12 a
Comitetului de Minitri al Consiliului Europei,
adoptat n data de 13 octombrie 1994 la cea
de-a 516-a intlnire a secretarilor de stat. De
altfel, Curtea retine c acest tip de acte
comunitare reprezint msuri legale ce permit
instituJiilor Uniunii Europene s-i prezinte
punctele de vedere n fata statelor membre, fr
ca acestea s fie obligate s se conformeze
solutiei propuse de administraJia comunitar.
222 Disponibil online la adresa http://www.ccr.ro/
CCRDocFiles/Dosar2075_2007.doc
223 Tradus n limba romn pe http://www.unjr.ro/
independenta.html. Pentru alte recomandri ale
Comitetului Minitrilor n domeniul justi[iei, traduse n
limba romn, a se vedea Cristi Danile[, Eficienta i
Echitatea Justitiei, IRDO, 2008 la http://www.irdo.ro/
file.php?fisiere_id=539&inline sau pe site-ul CEPEJ
www.coe.int/cepej la sec[iunea rezervat [rii noastre.
224 Detalii la http://www.coe.int
225 Publicat n M.Of., Partea l, nr. 238 din 4 octombrie
1993.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 169
membru al Consiliului Europei la data de 7
octombrie 1993. Consiliul Europei este distinct
de Uniunea European, ns toate statele
membre al e Uni uni i sunt i membre al e
Consiliului Europei. Obiectivul principal al
acestuia este realizarea unei unit[i mai strnse
ntre statel e membre pentru protej area
drepturilor omului, a libert[ilor fundamentale i
a statului de drept, principii care constituie
fundamentul tuturor democra[iilor autentice i
care influen[eaz via[a tuturor europenilor.
Consiliul Europei are dou organisme statutare
principale: Comitetul Minitrilor i Adunarea
Parlamentar.
ComitetuI MinitriIor reprezint organismul
de decizie al Consiliului Europei, alctuit din
minitrii afacerilor externe ai celor 47 de state
membre sau din reprezentan[ii diplomatici
permanen[i la Strasbourg
226
. El constituie un
organism guvernamental in care, n condi[ii de
egalitate, pot fi discutate demersurile na[ionale
privind problemele cu care se confrunt socie-
tatea european, ct i forumul n care se
elaboreaz rspunsurile europene la aceste
provocri. n colaborare cu Adunarea Parla-
mentar, Consiliul Minitrilor reprezint gardianul
valorilor fundamentale ale Consiliului Europei i
este nvestit cu misiunea de a controla respec-
tarea angajamentelor luate de statele membre.
Recomandarea de care men[ioneaz Curtea
Constitu[ional nu a fost emis la vreo reuniune
a secretarilor de stat. Am artat mai sus cine
sunt convoca[i la adunrile Consiliului Minitrilor.
Formula folosit n documentele oficiale este 'the
Ministers Deputies (en) sau des Delegues des
Ministres (fr), ceea ce s-ar traduce prin
' del ega[i i l e mi ni tri l or' , adi c personal e
desemnate de minitrii de externe.
Recomandrile Consiliului Europei nu
reprezint doar un act moral sau politic, cum
sus[ine Curtea noastr Constitu[ional. Acest rol
a fost de mult timp depit. n cadrul Consiliului,
o recomandare reprezint un stadiu minim pe
care statul-parte trebuie s l ndeplineasc
ntr-un anumit domeniu. Este un fel de politic
public ce trebuie nsuit de statul membru i
preluat n actele normative interne. n cazul de
fa[, toate actele ce privesc statutul magistra[ilor
di n Romni a trebui e s fi e conforme cu
Recomandarea nr.
12 din 1994 a Co-
mitetului Minitrilor
al Consiliului Eu-
ropei.
3. Uniunea Eu-
ropean (UE)
227
este rezultatul unui
proces de coo-
perare i integrare
care a nceput n
anul 1951, ntre
ase [ri europene
(Belgia, Germania, Franta, ltalia, Luxemburg i
Olanda). Dup cincizeci de ani i cinci valuri de
aderare (1973 - Danemarca, lrlanda i Regatul
Unit; 1981 - Grecia; 1986 - Spania i Portugalia;
1995 - Austria, Finlanda i Suedia; 2004 - Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia,
Slovacia, Slovenia i Ungaria; 2007 - Bulgaria
i Romnia), UE are astazi 27 de state membre.
Trei [ri au statutul de stat candidat: Croa[ia,
Fosta Republic lugoslav a Macedoniei i
Turcia.
Misiunea U.E. este de a organiza rela[iile
dintre statele membre i ntre popoarele
acestora, ntr-o maniera coerent, avand drept
suport solidaritatea. Principalele obiective sunt:
promovarea progresului economic i social (pia[a
unic a fost instituit n 1993, iar moneda unic
a fost lansat n 1999); s afirme identitatea U.E.
pe scena interna[ional (prin ajutor umanitar
pentru [rile nemembre, o politica extern i de
securitate comun, implicare n rezolvarea
crizelor interna[ionale, pozi[ii comune n cadrul
organiza[iilor interna[ionale); s instituie
cet[enia european (care nu inlocuiete
ceta[enia national dar o completeaz, conferind
un numr de drepturi civile i politice cet[enilor
europeni); s dezvolte o zon de libertate,
securitate i justi[ie (legat de func[ionarea pie[ei
interne i, n particular, de libera circula[ie a
persoanelor); s existe i s se consolideze n
baza dreptului comunitar (corpul legisla[iei
adoptate de ctre institu[iile europene, mpreun
cu tratatele fondatoare).
lnstitu[iile implicate n conducerea U.E. sunt
cinci: Parlamentul European (ales de ctre
226 Mai multe detalii la http://www.coe.int/T/CM/aboutCM
en.asp.
227 Detalii la http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=
59&lid=1.
0eI 8omaIa este
memhr0 aI 0aI0aII
F0roeae 4Ia Z007, Ia
aIveI0I j0rIs4Ic{IIIor
aa{IoaaIe, IacI0sIv aI
00r{II 0oastIt0{IoaaIe,
se fac coaf0tII
aeermIse atre aormeIe
coavea{IoaaIe I
aormeIe com0aItare.
170 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
popoarele Statelor Membre)
228
, Consiliul
U.E. (reprezentnd guvernele Statelor Mem-
bre)
229
, Comisia European(executivul i
organismul cu drept de a ini[ia legisla[ie)
230
,
Curtea de Justi [i e a Comuni t[i l or Euro-
pene(care asigur compatibilitatea cu dreptul
comuni tar)
231
, Curtea de Conturi Euro-
pean(responsabil de controlul folosirii
fondurilor comunitare)
232
.
Legisla[ia comunitar are un caracter distinct
fa[ de legisla[ia na[ional i este independent
fa[ de aceasta din urm. Aceasta nseamn c
prevederile legisla[iei comunitare pot conferi
drepturi i impune obliga[ii n mod direct, adic
fr amestecul sau interven[ia autorit[ilor
na[ionale. Ordinea de drept comunitar este
constituit din:
- actele juridice fundamentale (izvoare
primare), adica: Tratatele de instituire a celor trei
Comunit[i europene; Decizia i Actul privind
alegerile directe n Parlamentul european
(1976); Deciziile i tratatele de aderare; Tratatul
de la Maastricht; Tratatul de la Amsterdam;
Tratatul de la Nisa.
- actele adoptate de institu[iile comunitare n
scopul aplicrii prevederilor Tratatului (izvoarele
secundare), adica regulamente, directive,
decizii, acorduri, recomandri.
Recomandrile, ca i avizele, sunt tot acte
de drept derivat, dar fr for[ obligatorie,
deoarece ele solicit numai adoptarea unei
anumite conduite de ctre statele comunitare.
Semnifica[ia lor const n aceea c ndeplinesc
un rol de apropiere a legisla[iilor na[ionale.
Totui, art. 211 TCE confer Comisiei
competen[a de a formula recomandri sau opinii
n domeniile prevazute de tratat, ori de cte ori
consider necesar. Aceste acte pot avea efect
persuasiv, dac sunt men[ionate ntr-o hotrre
a Cur[ii de Justi[ie a Comunit[ilor Europene,
instan[ele na[ionale fiind obligate s le urmeze,
dac interpreteaz dreptul comunitar, indicnd
scopul legisla[iei comunitare.
4. Solu[ia de mai sus nu este un accident n
practica Cur[ii Constitu[ionale.
Astfel, prin decizia nr. 568 din 19 sept.
2006
233
, publicat n M.Of. 890 din 1.11.2006,
s-a respins excep[ia de neconstitu[ionalitate a
prevederilor art.12, 13 i 22 din Legea 544/2001
privind liberul acces la informa[iile de interes
public i ale art.32 i 33 din Legea nr.182/2002
privind protec[ia informa[iilor clasificate.
Curtea a re[inut O alt critic const n
sustinerea privind nclcarea Recomandrii
(2002)2 privind accesul la documente oficiale
adoptat de Comitetul de Minitri al
Consiliului Europei, precum i nclcarea cap.2
(n realitate Titlul I Articolul II-71) din Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
referitor la libertatea de informare. i cu privire
la aceste sustineri Curtea Constitutional
constat c sunt nentemeiate. Pentru a aplica
dispozitiile prevzute de art.148 din Constitutie
trebuie ca procesul de aderare a Romniei la
Uniunea European s fie ncheiat, astfel c la
data pronuntrii prezentei decizii nu poate fi
analizat eventuala contradictie ntre textele de
lege criticate i prevederile documentelor
internationale mentionate.
Or, art 148 din actul fundamental al [rii
privete intregrarea n UE, iar alin. (2) stabilete:
Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum si
celelalte reglementari comunitare cu caracter
obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile
contrare din legile interne, cu respectarea
prevederilor actului de aderare'. Or, dup cum
am artat mai sus, Recomandrile Consiliului
Europei nu sunt reglementri comunitare.
5. n fine, un atare gen de confuzii l-am ntlnit
ntre dreptul comunitar i dreptul protec[iei
drepturilor omului chiar n bilan[ul de activitate
pentru anul 2007 al mai multor tribunale i cur[i
de apel.
a. Spre exemplu, n bilan[ul Tribunalului Olt
(nepublicat), se men[ioneaz: 'S-a constatat
astfel c hotrrile pronuntate de judectori
ndeplinesc conditiile impuse de legiuitor la
art.261 i urm. din Codul de procedur civil,
acestea fiind motivate n fapt i n drept, i nu
de putine ori mentionndu-se dispozitiile
dreptului comunitar cu referire la o serie de
228 Detalii la http://www.europarl.europa.eu.
229 Detalii la http://consilium.europa.eu./
230 Detalii la http://ec.europa.eu.
231 Detalii la http://curia.europa.eu.
232 Detalii la http://eca.europa.eu/portal/page/portal/
eca_main_pages/splash_page.
233 Disponibil on-line la adresa
http://www.ccr.ro/CCRDocFiles/Dosar 20197_2006.doc
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 171
cazuri din jurisprudenta CurJii Europene a
Drepturilor Omului
234
.
b. n bilan[ul de activitate pentru anul 2007
al Cur[ii de Apel Piteti (nepublicat), la capitolul
'Aplicarea direct a dreptului comunitar n
acti vi tatea j udectori l or i nstan[ei ' .se
men[ioneaz: 'Aplicarea direct a dreptului
comunitar constituie, dupa 1 ianuarie 2007, o
necesitate a integrrii sistemului judiciar
romnesc n cel comunitar. Prin urmare,
judectorii de la toate instantele din
circumscriptie au fost preocupati de aplicarea
direct la spetele pe care le solutioneaz a
dispozitiilor ConvenJiei Europene a Drepturilor
Omului. Sub acest aspect, primordial a fost
preocuparea asigurrii dreptului la un proces
echitabil (art.6 din Conventie) prin efectuarea
procedurilor judiciare ntr-un termen rezonabil,
dar i prin asigurarea tuturor garantiilor
procesuale, inclusiv a dreptului la aprare
gratuit, atunci cnd mijloacele materiale nu-i
permit angajarea unui aprtor (art.6 pct.3 lit.c
din Conventie). De fapt, dispoziJiile ConvenJiei
au fost aplicate nu numai n domeniul penal dar
i n cel civil i comercial i ntotdeauna cnd
norma procedural intern a fost in distonant
cu cea comunitar s-a aplicat aceasta din urm
exemplificnd, astfel, folosirea interpretilor atunci
cnd una din prti nu cunotea limba romn.
c. n Raportul de activitate pentru anul 2007
al Tribunalului Gorj (nepublicat),se men[io-
neaz: ,Apreciem prin prisma art. 6 paragraf 1
din ConvenJia European a Drepturilor
Omului coroborat cu art. 21 alin. 3 din Constitutia
Romniei, c n spetele cu care am fost investiti,
n mod constant am avut n vedere notiunea de
termen rezonabil acreditat n dreptul
comunitar i principiul celerittii din legea
romn, scopul justitiabilului care se adreseaz
instantei fiind valorificarea dreptului su ntr-un
timp ct mai scurt i reluarea vietii obinuite'
235
.
d. La capitolul 3.8 din Raportul de activitate
pentru anul 2007
236
, rezervat aplicrii directe a
dreptului comunitar n activitatea judectorilor
din Curtea de Apel Trgu-Mure (nepublicat), se
eviden[iaz c judectorii fac trimitere n
deciziile lor la diferite dispozitii legale europene
precum i la solutiile adoptate de Curtea
European a Drepturilor Omului.
Evident, n toate aceste cazuri se face
confuzie ntre dreptul comunitar, ale crui izvoare
sunt cele men[ionate mai sus (aplicabil n
Romnia din 1 ianuarie 2007) i dreptul izvornd
din Conven[ia European a Drepturilor Omului,
pact ncheiat sub auspiciile Consiliului Europei
i aplicabil obligatoriu pe teritoriul statelor
membre (n [ara noastr din 1994).
234 Extras din Raportul de bilan[ pe anul 2007 al
Tribunalului Olt, disponibil pe portalul instan[elor la
ht t p: / / port al . j ust . ro/ I nst ant aI nf ormat i i Publ i ce.
aspx?idInstitutie=104, p. 7
235 Disponibil la http://portal.just.ro/InstantaInformatii
Statistice.aspx?idInstitutie=95.
236 Disponibil la http://portal.just.ro/InstantaInformatii
Statistice.aspx?idInstitutie=43.
172 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
O
dat cu revizuirea Constitu[iei Romniei,
al crei art. 44 prevede c ,cet[enii
strini i apatrizii pot dobndi dreptul de
proprietate privat asupra terenurilor numai n
condi[iile rezultate din aderarea Romniei la
Uni unea European i di n al te tratate
interna[ionale la care Romnia este parte, pe
baz de reciprocitate, n condi[iile prevzute prin
lege organic, precum i prin motenire
IegaI, s-a pus problema de a ti dac mote-
nitorii, cet[eni strini, ai unui autor decedat, pot
sau nu dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor pe calea reconstituirii dup acel autor,
prin Legea nr. 18/1991 (Legea fondului funciar).
S-a exprimat opinia potrivit creia cet[enii
strini nu pot dobndi dreptul de proprietate prin
reconstituire n baza Legii nr. 18/1991 pentru
urmtoarele argumente:
- obiectul de reglementare al Legii nr. 18/1991
este fondul funciar al Romniei;
- reglementarea modului n care opereaz
reconstituirea, inclusiv sub aspectul persoanelor
ndrept[ite, constituie op[iunea legiuitorului, n
acord cu finalitatea reparatorie a legii;
- revizuirea constitu[ional intervenit la
29.10.2003, ce permite dobndirea de ctre
cet[enii strini i apatrizi a dreptului de
proprietate asupra terenurilor pe calea motenirii
legale, privete o dobndire n condi[iile dreptului
comun, iar Legea nr. 18/1991 republicat este o
lege special ce i are ca destinatari doar pe
cet[enii romni;
- art. 48 din Legea nr. 18/1991 a format
obiectul excep[iei de neconstitu[ionalitate ce a
fost respins, astfel c doar acei ce dovedesc
calitatea de cet[eni romni (a lor sau a autorului
lor), la data intrrii n vigoare a legii reparatorii,
pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor pe calea motenirii legale;
- doar dac autorul a decedat dup revizuirea
consti tu[i onal (respecti v dup data de
29.10.2003), motenitorii si pot dobndi dreptul
de proprietate asupra terenurilor prin recon-
stituire, deoarece legea aplicabil este aceea de
la data deschiderii succesiunii, or numai dup
29.10.2003 se poate dobndi de ctre cet[enii
strini dreptul de proprietate asupra terenurilor
pe calea motenirii legale.
Apreciem c n prezent cet|enii strini pot
dobndi dreptuI de proprietate asupra
terenuriIor pe caIea reconstituirii, dar numai n
caIitate de motenitori, nu i n nume propriu.
Succesiunea reglementrilor legale n materie
este urmtoarea:
Art. 47 din Legea nr. 18/1991, n forma
ini[ial
237
(n vigoare la 20.02.1991), arta c nu
Dreptul cet(enilor strini la
reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor
in calitate de motenitori
ai autorului lor
judector Simona Kovcs,
preedinte Judectoria Trgu Secuiesc,
membru F.J.O.
We assess that the foreign citizens may obtain the property of the lands by means of the legal
reconstitution, in their capacity of successors of the former owner, immaterial of the date of his/her
death, providing the reconstitution is regulated by the Constitution (which means that the procedure
was pending at the date of 29.10.2003 or the procedure would be initiate after that moment, under the
Law No. 247/2005).
237 Publicat n M. Of., Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 173
pot dobndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor persoanele care sunt cet[eni strini
i care nu au domiciliul n Romnia, prin acte
ntre vii, dar pot pe calea motenirii (fr s se
di sti ng ce fel de moteni re l egal sau
testamentar), cu obliga[ia de a le nstrina n
termen de un an de la data dobndirii, sub
sanc[iunea trecerii lor n mod gratuit n proprie-
tatea statului.
Art. 47 din Legea nr. 18/1991 n form ini[ial
a deveni t art. 48 di n Legea nr. 18/1991
republicat
238
(n vigoare de la 05.01.1998).
Art. 48 din Legea nr. 18/1991 n forma
republicat stabilete posibilitatea cet[enilor
romni, indiferent de domiciliu (n [ar sau n
strintate), de a depune cerere de reconstituire
a dreptului de proprietate, pentru terenurile care
le-au apartinut n proprietate.
Art. 68 din Capitolul V (Circula[ia juridic a
terenurilor) din Legea nr. 18/1991 republicat
prevedea c persoanele fizice cet[eni strini i
care nu au domiciliul n Romnia nu pot dobndi
n proprietate terenuri prin acte ntre vii. Dac
dobndesc terenuri n proprietate prin motenire
sunt obligate s le nstrineze n termen de 1 an
de la dat dobndirii sub sanc[iunea trecerii
acestora n mod gratuit n proprietatea statului.
Art. 19 alin. 2 din Legea nr. 54/1998 privind
circula[ia juridic a terenurilor
239
(intrat n
vigoare n 90 de zile de la publicarea n Monitorul
Oficial) prevedea c la data intrrii n vigoare a
acestei legi se abrog capitolul V "Circula[ia
juridic a terenurilor (art. 66-73) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicat.
Rezult c de la intrarea n vigoare a Legii
nr. 54/1998, anume de la 02.06.1998, a rmas
n vigoare doar art. 48 din Legea nr. 18/1991
lege special fat de Legea nr. 54/1998 - cu
privire la posibilitatea cet[enilor strini de a
dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor
pe calea reconstituirii. Or, acest articol se refer
doar la dobndirea dreptului de proprietate n
nume propriu, nu i n calitate de motenitor
("pentru terenurile care le-au apar[inut n
proprietate)
Art. 3 din Legea nr. 54/1998 prevede c "(1)
Cet[enii strini i apatrizii nu pot dobndi dreptul
de proprietate asupra terenurilor. (2) Persoanele
fizice care au cet[enie romn i domiciliul n
strintate pot do-
bndi n Romnia,
prin acte juridice
ntre vi i i pri n
motenire, terenuri
de orice fel.
Deci noile dispo-
zi[ii n vigoare dup
iunie 1998, att din
Legea fondului fun-
ciar (lege special
pentru terenuri din
afara ci rcui tul ui
ci vi l ), ct i di n
Legea privind circula[ia juridic a terenurilor (lege
general pentru terenuri din circuitul civil), privind
dreptul de proprietate al cet[enilor strini asupra
terenurilor, nu se mai refer la posibilitatea
dobndirii acestui drept pe calea motenirii.
Legea nr. 54/1998 a fost abrogat prin art. 8
din titlul X al Legii nr. 247/2005. Totodat titlul X
al Legii nr. 247/2005 a reglementat circula[ia
juridic a terenurilor, artnd n art. 3 c cettenii
strini i apatrizii pot dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor din Romnia n
conditiile prevzute de legea special.
Legea special n materie de reconstituire a
dreptului de proprietate este Legea nr. 18/1991
aa cum ea a fost republicat n 1998 i apoi
modificat n 2005. lar Legea nr. 18/1991 nu se
mai referea, din iunie 1998, la dobndirea
dreptului de proprietate al cet[enilor strini
asupra terenurilor pe calea motenirii.
Apreciem c Legea nr. 312/2005
240
(n
vigoare de la data aderrii Romniei la Uniunea
European) nu poate fi considerat legea
special la care se refer art. 3 din titlul X din
Legea nr. 247/2005, deoarece Legile fondului
funciar privesc terenuri din afara circuitului civil
care nu circul i care urmeaz s intre n
circuitul civil odat cu reconstituirea dreptului de
proprietate prin emiterea titlului de proprietate,
iar Lgea nr. 312/2005 se refer la terenuri din
circuitul civil.
Constitu[ia Romniei revizuit n octombrie
2003, n vigoare de la 29.10.2003, prevede c
cet[enii strini i apatrizii pot dobndi dreptul
de proprietate privat asupra terenurilor prin
motenire legal.
238 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 1 din 05 ianuarie 1998.
239 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 102 din 4 martie 1998,
n prezent abrogat prin Legea nr. 247/2005,
240 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 1008 din 14 noiembrie
2005.
0et{eaII strIaI ot
4oha4I rorIetatea
as0ra terea0rIIor rIa
recoastIt0Ire, a
caIItate 4e moteaItorI
aI a0tor0I0I Ior fost0I
rorIetar Ia4Ifereat 4e
4ata 4eces0I0I
a0tor0I0I, c0 coa4I{Ia
ca recoastIt0Irea s
Iatre s0h IacI4ea{a
0oastIt0{IeI revIt0Ite.
174 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Avnd aceast succesiune a legilor cu
incident asupra dreptului de proprietate al
cettenilor strini privitor la terenuri, rezult
urmtoarele:
Dobndirea dreptului de proprietate asupra
unui teren pe calea reconstituirii n baza Legilor
fondului funciar este o dobndire ntemeiat fie
pe calitatea de fost proprietar a solicitantului (deci
o dobndire n nume propriu), fie pe calitatea de
motenitor al fostului proprietar (deci o dobndire
n calitate de motenitor).
Art. 47 din Legea nr. 18/1991, n forma ini[ial,
oferea dreptul cet[enilor strini de a moteni
terenuri (implicit i pe calea reconstituirii), cu
condi[ia vnzrii lor ntr-un an, sub sanc[iunea
trecerii acestora n mod gratuit n proprietatea
statului.
Art. 68 din Legea nr. 18/1991 republicat (n
vigoare din 05.01.1998) se referea n continuare
la posibilitatea motenirii terenurilor de ctre
cet[enii strini cu condi[ia vnzrii ntr-un an,
iar art. 48 din Legea nr. 1871991 republicat se
referea doar la dobndirea dreptului de pro-
prietate n nume propriu i permitea aceasta doar
cet[enilor romni, indiferent de domiciliul lor.
nc din iunie 1998, prin abrogarea art. 68
din Legea nr. 18/1991 republicat, n textul legii
a rmas doar art. 48 referitor la dobndirea
dreptului de proprietate de ctre cet[enii strini
n nume propriu, ca foti proprietari i nu ca
motenitori ai unui autor fost proprietar.
Legea special a fondului funciar, n aceast
form republicat oficial, a lsat sub tcere
situatia dobndirii dreptului de proprietate asupra
terenurilor de ctre cettenii strini prin mo-
tenire.
n aceast perioad (1998 2003), Con-
stitu[ia prevedea interdic[ia pentru cet[enii
strini i apatrizi de a dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor, iar art. 3 alin. 1
din Legea nr. 54/1998 (n perioada 1998 2005)
statua identic. Persoanele fizice care au
cet[enie romn i domiciliul n strintate
puteau dobndi n Romnia, prin acte juridice
ntre vii i prin motenire, terenuri de orice fel.
Persoanele juridice strine nu puteau dobndi
terenuri n Romnia prin acte juridice ntre vii
sau pentru cauz de moarte.
Dup reviziurea constitu|ionaI din 2003,
art. 44 aIin. 2 din Iegea fundamentaI, prevede
c proprietatea privat este garantat i ocrotit
n mod egal de lege, indiferent de titular. Cet[enii
strini i apatrizii pot dobndi dreptul de
proprietate privat asupra terenurilor numai n
condi[iile rezultate din aderarea Romniei la
Uniunea European i din alte tratate interna-
[ionale la care Romnia este parte, pe baz de
reciprocitate, n condi[iile prevzute prin lege
organic, precum i prin motenire legal.
Prin decizia nr. 408/07.10.2004 a Cur[ii Con-
stitu[ionale
241
, dispozi[iile art. 3 alin. 1 din Legea
54/1998 au fost declarate neconstitu[ionale.
Decizia prevedea c ,a doua ipotez o reprezint
prevederea potrivit creia cet[enii strini i
apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate
asupra terenurilor prin motenire legal. Astfel
exprimat, voin[a legiuitorului constitu[ional nu
permite dect o interpretare univoc, aceast
ipotez fiind de imediat aplicare, din momentul
intrrii n vigoare a legii de revizuire a Constitu[iei,
respectiv numai pentru situa[iile n care succe-
siunea n legtur cu care se exercit calitatea
de motenitori legali s-a deschis dup aceast
dat.
Prin urmare, dispozi[iile legale privind dobn-
direa dreptului de proprietate asupra terenurilor
de ctre cet[enii strini prin motenire, se
subrog acestei condi[ii, ca decesul autorului
succesiunii s se fi produs dup intrarea n
vigoare a legii de revizuire a Constitu[iei, adic
dup data de 29.10.2003. Aceasta se refer ns
la dreptul comun, atunci cnd terenul se afl n
masa succesoral a defunctului la data
deschiderii motenirii, fiind n circuitul civil.
Dar dobndirea motenirii ca urmare a
aplicrii Legii nr. 18/1991 este o dobndire
special, reglementat prin legea special a
fondului funciar, situa[ia fiind aceea c terenul
nu se afla la data deschiderii motenirii n
patrimoniul autorului (autorul a decedat n
perioada de dup preluarea abuziv i pn la
intrarea n vigoare a Legii nr. 18/1991). Abia
Legea nr. 18/1991 a readus terenul n masa
succesoral, dnd posibilitatea op[iunii pentru
reconstituire (a repus motenitorii n dreptul de
op[iune succesoral).
Prin urmare, avem situa[iile de dezbateri
succesoral e i dobndi re a dreptul ui de
proprietate de drept comun, cnd terenul este
intrat deja n circuitul civil i n masa succesoral
241 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 1054 din 15 noiembrie
2004.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 175
a defunctului, urmnd s se transmit mote-
nitorilor, iar pe de alt parte avem situatia
special, cnd terenul nu este n circuitul civil,
dar o lege special (a fondului funciar) l readuce
n masa succesoral, urmnd ca terenul s intre
n circuitul civil odat cu emiterea titlului de pro-
prietate, cnd intr i n coproprietatea mote-
nitorilor (titlul se emite pe numele motenitorilor,
cu nlturarea celor mai ndeprta[i n grad de
ctre cei mai apropia[i de defunct, conform
regulilor de drept comun art. 13 din Regu-
lamentul de aplicare al Legii nr. 18/1991).
Primei situa[ii i se aplic legile de drept comun
(Legea nr. 54/1998 privitoare la circula[ia juridic
a terenurilor aflate n circuitul civil, n prezent
abrogat prin Legea nr. 247/2005, Legea nr. 312/
2005, ce prevede c cet[enii strini dobndesc
dreptul de proprietate asupra terenurilor n con-
di[iile aderrii Romniei la Uniunea European),
iar celei de a doua situa[ii i se aplic legea
special (Legea nr. 18/1991 aa cum a fost
republicat i modificat, privitoare la terenuri
care nu se afl n circuitul civil).
Chiar art. 3 din titlul X al Legii nr. 247/2005
arat c cet[enii strini i apatrizii pot dobndi
dreptul de proprietate asupra terenurilor din
Romnia n condi[iile prevzute de legea
special, iar singura dispozi[ie din legea special
ce reglementeaz dobndirea dreptului de
proprietate de ctre cet[enii strini asupra
terenurilor este n art. 48 i se refer la
dobndirea n nume propriu.
Astfel, Legea nr. 18/1991 a oferit ini[ial dreptul
cet[enilor strini de a dobndi dreptul de
proprietate asupra terenului prin motenire, cu
condi[ia vnzrii terenului ntr-un an, apoi a lsat
sub tcere aceast posibilitate, referindu-se doar
la dobndirea n nume propriu.
Nu se poate considera c vechea regle-
mentare (art. 47 din Legea 18/1991) care
condi[iona dobndirea propriet[ii de vnzarea
ntr-un an a terenului a fost abrogat tacit de
noua reglementare (art. 48 din Legea 18/1991
republicat) care nu se mai referea la aceast
situatie deloc i nici de dispozi[ia din Legea nr.
54/1998, deoarece o dispozitie dintr-o lege
special poate fi abrogat doar printr-o lege
special (or Legea nr. 54/1998 nu era o lege
special referitoare la reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor care nu sunt n
circuitul civil, ci o lege general privind circula[ia
terenurilor din circuitul civil).
Totui, n tcerea legii speciale, care dup
iunie 1998 nu mai reglementa expres situa[ia
dobndirii de ctre strini a terenurilor prin
motenire, ea se poate completa cu dispozi[iile
de drept comun.
n prezent dispozi[ii de drept comun exist n
Titlul X (circula[ia juridic a terenurilor) al Legii
nr. 247/2005, iar acestea fac trimitere tot la
condi[iile legii speciale.
Pe de alt parte, Constitu[ia, nainte de 2003,
interzicea strinilor s dobndeasc proprietatea
asupra terenurilor, dar garanta dreptul la
motenire n art. 42, iar din 2003 s-a revizuit n
sensul c prevedea dreptul cet[enilor strini de
a dobndi proprietatea asupra terenurilor pe
calea motenirii legale.
Nu se poate condi[iona dobndirea propriet[ii
prin motenire i reconstituire de mprejurarea
ca decesul autorului s fi intervenit dup 2003,
pentru terenuri care nu sunt n circuitul civil ci
intr n acest circuit n conditiile legii speciale.
Dobndirea dreptului de proprietate prin
motenire trebuie analizat prin raportare i la
legea special.
Este adevrat c art. 48 din Legea nr. 18/
1991 a fost men[inut n nenumrate rnduri ca
fi i nd consti tu[i onal , dar acest arti col nu
reglementeaz dobndirea prin motenire a
propriettii de ctre strini, ci dobndirea n nume
propriu.
Tcerea legii (despre dobndirea prin
motenire de ctre cet[enii strini) nu are efecte
identice cu constatarea ca neconstitu[ional a
situa[iei despre care legea vorbete (dobndirea
n nume propriu de ctre cet[enii romni). Pe
de alt parte, men[inerea ca i constitu[ional a
dobndirii n nume propriu nu echivaleaz cu
interzicerea dobndirii propriet[ii n calitate de
motenitor. Astfel, men[inerea ca i constitu[ional
a art. 48 din lege nu nseamn interzicerea
dobndirii de ctre strini a propriet[ii asupra
terenurilor prin motenire.
n plus, situa[iile de reconstituire a dreptului
de proprietate pot fi facta pendentia, n sensul
c uneori cererea de reconstituire a fost
formulat nainte de revizuirea Constitu[iei n
2003, iar procedura reconstituirii nu s-a finalizat
nici dup revizuirea Constitu[iei, comisiile de fond
funciar nesolu[ionnd cererea. n aceste cazuri
reconstituirea propriet[ii continu s produc
efecte i dup data revizuirii Constitu[iei, pn
la solu[ionarea cererii de reconstituire i
procedura a nceput cnd dispozi[iile legale din
legea special nu se refereau la dobndirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor de
176 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
ctre cet[eni strini prin motenire i continu
cnd se prevede aceast posibilitate.
Legea nou se aplic situa[iilor juridice n curs
de formare, modificare sau stingere la data
intrrii ei n vigoare. Situa[iile n curs de
constituire, modificare sau stingere (facta
pendentia) la data intrrii n vigoare a legii noi
cad sub imperiul acestei legi (principiul aplicrii
imediate a legii noi). Dac elementele ce
al ctui esc consti tui rea sau sti ngerea au
individualitate proprie i s-au nfptuit nainte de
intrarea n vigoare a legii noi, atunci ele sunt
guvernate de legea n timpul creia s-au produs.
Efectele produse n timp ale unei situa[ii juridice
vor fi cele stabilite de legea n vigoare n
momentul cnd se realizeaz fiecare efect n
parte. Legea nou va reglementa toate efectele
produse dup intrarea sa n vigoare, n baza
principiului aplicrii imediate a legii noi
242
.
Situa[ia juridic n curs de formare este
dobndi rea dreptul ui de propri etate pri n
reconstituire n baza Legii speciale i prin
motenire.
Avem o dat a decesului care este data
deschiderii motenirii (motenirea legal este
guvernat de legea n vigoare la data deschiderii
ei), dar nu numai acest element are relevan[
pentru a stabili legea aplicabil reconstituirii,
deoarece la data deschiderii motenirii terenul
nu era n masa succesoral, nici n circuitul civil
(cruia i se aplic dreptul comun). Abia dup
apari[ia Legii 18/1991 i dup ce solicitan[ii au
formulat cerere de reconstituire se poate vorbi
despre dobndirea dreptului de proprietate. Deci,
pe lng elementul deschiderii motenirii, mai
avem i elementul reconstituirii dreptului de
proprietate, care este o situa[ie juridic n curs
de formare, iar la data realizrii acestui efect (de
pild dup revizuirea Constitu[iei), legea n
vigoare permite dobndirea propriet[ii prin
motenire de ctre cet[enii strini asupra
terenurilor autorului lor.
n concluzie, apreciem c cet|enii strini
pot dobndi proprietatea asupra terenuriIor
prin reconstituire, n caIitate de motenitori
ai autoruIui Ior - fostuI proprietar - indiferent
de data decesuIui autoruIui, cu condi|ia ca
reconstituirea s intre sub inciden|a
Constitu|iei revizuite (deci s fie n curs Ia
29.10.2003 sau procedura s se ini|ieze dup
aceast dat, n baza Legii nr. 247/2005).
242 G. Boroi, Drept Civil - Partea General. Persoanele,
Edi[ia a lla, Ed. C.H. Beck, 2002, p. 20.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 177
P
rin ncheierea pronun[at n edin[a
public din 14.11.2006, n dosarul nr.
11254/R/311/2006, aflat pe rolul Jude-
ctori ei Sl ati na, nepubl i cat, s-a di spus
amnarea judecrii cauzei, pentru 24.11.2006,
i trimiterea dosarului ctre un alt complet, din
oficiu, n baza art. 164 alin. 2 i 3 C.pr.civ., pentru
a se discuta eventualitatea conexrii cu dosarul
nr. 7266/2006, n condi[iile legii procesuale.
mpotriva acestei ncheieri a formulat recurs,
chiar n edin[ public, contestatoarea.
Prin decizia nr. 110/23.01.2007, nepublicat,
Tribunalul Olt a admis recursul formulat separat
mpotriva unei ncheieri premergtoare, ce nu
ntrerupe cursul judec[ii, casnd ncheierea, cu
ncalcarea cu bun tiin[ a dispozi[iilor art. 299
alin. 1 raportat la art. 282 alin. 2 C.pr.civ., invocate
chiar n cauz de intimat.
Potrivit dispozi[iilor art. 282 alin. 2 C.pr.civ.,
mpotriva ncheierilor premergtoare nu se poate
face apel dect o dat cu fondul
243
, n afara de
cazul cnd prin acestea s-a ntrerupt cursul
judec[ii, iar n baza art. 299 alin. 1 C.pr.civ.,
hotrrile date fr drept de apel, cele date n
apel, precum i, n condi[iile prevzute de lege,
hotrrile altor organe cu activitate jurisdic[ional
sunt supuse recursului, dispozi[iile art. 282 alin.
2 fiind aplicabile n mod corespunztor.
Jurispruden[ial, s-a re[inut, spre exemplu, c
ncheierea prin care s-au ncuviin[at probele i
s-a amnat judecata n vederea administrrii lor,
care nu suspend judecata pricinii, nu poate fi
atacat separat cu recurs (Curtea de Apel
Bucureti, sec[ia a lll-a civil, decizia civil nr.
1430/2000
244
).
Nu sunt incidente nici dispozi[iile art. 23 alin.
2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar, potrivit crora sec[iile naltei Cur[i de
Casa[ie i Justi[ie solu[ioneaz i recursurile
declarate mpotriva hotrrilor nedefinitive sau
a actelor judectoreti, de orice natur, care nu
pot fi atacate pe nici o alt cale, iar cursul
judec[ii a fost ntrerupt n fa[a cur[ilor de apel,
ntrict litigiul se afla pe rolul unei judectorii.
Admiterea cii de atac este justificat de
instan[a de recurs doar prin faptul c "aceste
ci de atac autonome sunt deschise i admise
i n alte legisla[ii din [rile U.E., nepre-
cizndu-se legile crui stat au fost aplicate
(Uniunea European, dac despre aceasta era
vorba n motivare, n sens restrns, reprezint o
ordine juridic proprie) ntr-o situa[ie juridic ce
privete trimiterea unui dosar altui complet
pentru a discuta o eventual conexare, fr
inciden[a unor raporturi de drept interna[ional
privat.
ncheiere premergtoare.
nadmisibilitatea cilor de atac
judector Drago Clin,
Curtea de Apel Bucureti,
vicepreedinte U.N.J.R.
judector Alina Manuela Tru,
Tribunalul Olt,
co-preedinte F.J.O.
By the Decision No. 110/23.01.2007, not yet reported, the Tribunal of Olt Country (Tribunalul Olt)
admitted the appeal directed separately against a preliminary order, that does not suspend the
proceedings, quashing the order, by infriging intentionally the Article 299(1) together with the Article
282(2) of the Civil Procedure Code, relied in the case by the defendant.
Even if a referral of a case to another section of the Court to assess a possible order of joining two
cases is considered as an abuse of power by the Tribunal of the Olt Country, and the authonomous
remedies are admitted and open in other EU Member State legislation, then it is easy to explain why
an appeal directed against a preliminary order that may be challenged only once with the substance
of the case, according to the above mentioned legislation, is deemed as admissible.
243 Excep[iile sunt strict i limitativ prevzute de Codul de
procedur civil. Spre exemplu, art. 673 indice 11 alin.
4 - ncheierile prevazute in prezentul articol pot fi
atacate separat cu apel. Dac nu au fost astfel atacate,
aceste incheieri nu mai pot fi supuse apelului o data
cu hotararea asupra fondului procesului.
244 Publicat n revista Juridica nr. 1/2002.
178 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Dac se considera relevant jurispruden[a n
materie (evident inexistent) a Cur[ii de Justi[ie
a Comunit[ilor Europene, instan[a de recurs,
ce judeca n ultimul grad de jurisdic[ie, avea
obliga[ia recurgerii la o ac[iune preliminar sau
la aplicarea direct a dreptului comunitar, prin
minima indicare a unei decizii incidente.
Nu se poate vorbi nici de nclcarea art. 6 din
Conven[ia pentru aprarea drepturilor omului i
a libert[ilor fundamentale, ratificat de Romnia
prin Legea nr. 30/1994, ntruct statele nu sunt
obligate s creeze ci de atac, cu excep[ia celui
de-al doilea grad de jurisdic[ie n penal, cerut de
articolul 2 din Protocolul nr. 7 la Conven[ie.
Numai n msura n care acestea o fac, au
obliga[ia, n temeiul articolului 6 din Conven[ie,
de a asigura respectarea exigen[elor unui proces
echitabil n cile de atac astfel create (C.E.D.O.,
Tolstoy Miloslavsky c. Regatului Unit al Marii
Britanii i Irlandei de Nord, hotrrea din 13 iulie
1995).
Prin decizia Plenului Cur[ii Constitu[ionale nr.
1 din 8 februarie 1994,
245
Curtea a statuat c
liberul acces la justi[ie presupune i accesul la
mijloacele procedurale prin care se nfptuiete
justi[ia. lnstituirea regulilor de desfurare a
procesului n fa[a instan[elor judectoreti este
de competen[a exclusiv a legiuitorului.
Cu privire la exercitarea cilor de atac i la
concordan[a legii procesuale romneti cu art.
6 din Conven[ia pentru aprarea drepturilor
omului i a libert[ilor fundamentale, care
consacr dreptul persoanei la un proces
echitabil, Curtea Constitu[ional s-a pronun[at
prin decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
246
statund
c, n sensul practicii europene, conceptul de
"proces echitabil nu implic n mod necesar
"existen[a mai multor grade de jurisdic[ie, a unor
ci de atac al hotrrilor judectoreti, inclusiv
exercitarea acestor ci de atac de ctre toate
pr[ile din proces.
Curtea Constitu[ional a re[inut i prin deciziile
nr. 92 din 11 septembrie 1996 i nr. 201 din 4
iulie 2002 c stabilirea regulii conform creia
ncheierile premergtoare - cu excep[ia celor prin
care s-a ntrerupt cursul judec[ii - nu pot fi
atacate cu apel, dect o dat cu fondul, mpiedic
prelungirea excesiv a duratei procesului i
contribuie, prin aceasta, la solu[ionarea cauzei
ntr-un termen rezonabil.
Pe lng solu[ia inacceptabil n doctrin i
jurispruden[, completul respectiv i permite
comentarii publice neprofesioniste i malitioase
cu privire la o msur procesual legal dispus
de judectorul primei instan[e, acuzat de
"desistare de dosar, "exces de putere i care,
nici mai mult nici mai pu[in, ncalc prevederile
regulamentului instan[elor privind repartizarea
al eatori e i conti nui tatea compl etul ui de
judecat.
Dac pn i trimiterea unui dosar unui alt
complet pentru discutarea eventualei conexri
a dou cauze reprezint pentru Tribunalul Olt
"un exces de putere iar "cile de atac autonome
sunt admise i deschise n alte legisla[ii din [rile
U.E., atunci e foarte simplu s explicm de ce
un recurs formulat separat mpotriva unei
ncheieri interlocutorii care, potrivit textelor de
lege enun[ate anterior, poate fi atacat numai o
dat cu fondul, e considerat admisibil.
245 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 69 din 16 martie 1994.
246 Publicat n M. Of., Partea l, nr. 255 din 22 octombrie
1996.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 179
medic care a participat fraudulos la comisia de
examinare a lui Serghei Gorbunov; n acelai
timp, trei procurori de la Dolj, doi judectori de
la Braov i al[ii doi de la Tribunalul Dolj sunt
revoca[i din func[iile de conducere pe care le
ocupau pe motiv de management defectuos;
judectorului i procurorului de caz li s-a intentat
ac[iune disciplinar pentru exercitarea func[iei
cu grav neglijen[.
Comentariu: Este de subliniat c pe pagina
de internet a CSM s-au publicat cele trei dosare
n care s-au solu[ionat cererile lui Gorbunov
247
.
Acest lucru nu numai c este o premier n
Romnia, cnd se posteaz n ntregime, n mod
oficial, un dosar scanat n ntregime al unei
instan[e, dar nu a fost oferit nicio explica[ie
pentru aceasta, mai al es c ns nu se
finalizaser anchetele administrative n acest
caz.
1. ntreruperile de executare a pedepsei
Gorbunov a formulat trei cereri de ntrerupere
a executrii pedepselor:
Cazul Gorbunov" -
intreruperea executrii
pedepsei
Cristi DanileJ,
judector, Tribunalul Cluj,
membru U.N.J.R.
The manner a convicted to imprisonment was released by the judges on medical reasons has
revealed many shortcomings concerning the law enforcement and the Court management in Romania:
about 120 convicted persons temporary released have never returned to the detention place; among
the reasons for suspension of imprisonment enforcement there were septal deviation, testicular atrophy
or claustrophobia. The lack of an adequate communication system between the Courts prosecutors
offices police Prison Administration concerning the release of such a convicted, the need to
ensure his/her return in the penitentiary and also procedural abuses of the lawyers might severely
affect the safety of the citizens. The judges have to examine all the conditions provided by the law on
the suspension of imprisonment enforcement are fulfilled and especially to provide a reasonable
justification concerning that. The failure to comply strictly with the legal provisions, the lack of reasonable
justification for the decision and the absence of good practices in various matters lead to fuel the
public mistrust in the judiciary.
1. Anchete administrative
P
e 29 ianuarie 2009 are loc un jaf armat la
o cas de schimb valutar din Braov.
Dou persoane sunt ucise, iar o a treia
este rnit grav. Dup dou zile, organele de
urmrire penal avanseaz numele lui Serghei
Gorbunov ca principal suspect; acesta fusese
eliberat din Penitenciarul Craiova ca urmare a
admiterii cererii sale de ntrerupere a executrii
pedepsei. Dup alte cteva zile, s-a comunicat
public c acesta are un alibi care, deocamdat,
este valabil
lmediat dup ce s-a descoperit public c
Gorbunov fusese eliberat din penitenciar unde
nu s-a mai ntors la expirarea termenului de
ntrerupere a executrii pedepsei, s-au declanat
anchete administrative de ctre Administra[ia
Na[i onal a Peni tenci arel or, Mi ni sterul ui
Administra[iei i lnternelor, Ministerul Public i
Consiliul Superior al Magistraturii. Rezultatul lor
a fost: revocarea din func[ia de conducere a
directorului Penitenciarului Craiova, a doi
angaja[i de la Serviciul de Eviden[, i a unui
247 http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0502
180 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
2. Prima cerere a fost formulat la data de
19.10.2007. Solu[ia Tribunalului Dolj din
5.12.2007 a fost de respingere a cererii pe motiv
c, dei n raportul de expertiz medico-legal
din 4.12.2007 al lML Craiova se men[ioneaz
c necesit o interven[ie oftalmologic de
urgen[
248
care nu poate avea loc n re[eaua
ANP, raportul nu con[ine nicio men[iune cum c
boala l-ar pune pe condamnat n imposibilitatea
de a executa pedeapsa, c acea interven[ie ar
putea fi fcut sub paz n re[eaua Ministerului
Snt[ii i c lsarea condamnatului n libertate,
chiar i pentru scurt timp, ar prezenta pericol
pentru ordinea public constnd n posibila
comi tere a unor fapte grave moti vat de
condamnrile anterioare (tentative de omor,
tlhrii, nerespectarea regimului armelor). Pe 8
ianuarie 2008 recursul condamnatului a fost
respins ca nefondat de Curtea de Apel Craiova.
Comentariu 1: Ambele instan[e au procedat
n opinia mea greit. Potrivit art. 453 alin. 1 lit a
C.pr.pen, expertiza medico-legal trebuia s
rspund la dou obiective: 1) dac condamnatul
sufer de o boal grav i 2) dac aceast boal
face imposibil executarea pedepsei, adic
boal a s nu poat fi tratat n cadrul
Administra[iei Na[ionale a Penitenciarelor (ANP).
Or, expertiza n cauz rspunde doar la primul
obiectiv. Fiind incomplet, trebuia cerut un
supl i ment de experti z conform art. 124
C.pr.pen.
Comentariu 2: Este pozitiv de remarcat faptul
c prima instan[ a motivat n mod detaliat
pericolul pe care l-ar prezenta lsarea n libertate
a condamnatului. ntr-adevr, pe lng condi[ia
bolii, legea cere i inexisten[a acestui pericol care
este lsat la aprecierea instan[ei. Aceast
'apreciere' nu nseamn nicidecum o estimare
subiectiv de ctre judector a posibilelor
consecin[e negative, ci ea trebuie s se
ntemeieze pe elemente deduse din fapta comis
i persoana condamnatului
249
. Dei nu exist un
manual de bune practici care s ndrume
judectorul ce probe trebuie s administreze n
acest sens, este evident c e necesar cel pu[in
s se solicite cazierul condamnatului i un referat
de la administra[ia penitenciarului cu privire la
comportamentul acestuia pe timpul executrii
pedepsei.
1. A doua cerere, cu con[inut identic, a fost
depus la 10.01.2008, adic la 2 zile dup solu[ia
Cur[ii cu privire la prima cerere. Pe 25.02.2008
se efectueaz o nou expertiz medico-legal
care concluzioneaz c Gorbunov are acelai
diagnostic, c este necesar o interven[ie
operatorie ce se poate efectua numai n re[eaua
Ministerului Snt[ii i care impune o internare
de maxim 1-2 sptmni; medicii au oferit dou
solu[ii: fie ntreruperea executrii pedepsei
pentru 2-3 l uni (i nternare pl us refacere
postoperatorie), fie internare sub paz pentru
efectuarea opera[i ei . n ti mpul j udec[i i ,
j udectorul a sol i ci tat un referat pri vi nd
comportamentul condamnatului n Penitenciar,
care eviden[iaz c acesta este necorespun-
ztor, fiind sanc[ionat de 8 ori. Pe 26.03.2008,
instan[a respinge cererea de ntrerupere a
executrii pedepsei avnd n vedere infrac[iunile
pentru care a fost condamnat i comportamentul
de pn n prezent, dar totui dispune internarea
sub paz ntr-un spital al Ministerului Snt[ii
n vederea efecturii interven[iei chirurgicale.
mpotriva acestei solu[ii declar recurs
procurorul, pe motiv c solu[ia internrii ntr-un
spital civil sub paz nu are temei legal, i pentru
c n actul medico-legal nu se men[ioneaz dac
afec[iunea de care sufer condamnatul face
imposibil executarea pedepsei. Dei prea o
cauz urgent, recursul se judec de abia pe
29.08.2008, cnd Curtea de Apel re[ine c
internarea sub paz este nelegal i chiar dac
s-ar justifica ea trebuia instituit n cadrul unei
solu[ii de admitere a cererii, iar nu dup
respingerea acesteia; ca urmare, admite recursul
procurorului
250
pe considerentul c motivarea
hotrrii contrazice dispozitivul i trimite cauza
spre rejudecare primei instan[e.
n rejudecare, Tribunalul Dolj a constatat c
din 16.05.2008 condamnatului i s-a ntrerupt
executarea pedepsei prin sentin[a 178/2008
248 Diagnosticul era subatacuri de glaucom cu unghi
nchis.
249 Gr. Teodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed.
Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 901.
250 A fost admis i recursul condamnatului dar acesta nu
este cuprins n varianta electronic a dosarului de pe
site-ul CSM.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 181
rmas definitiv prin nerecurare la 20.05.2008,
i c nu a fost rencarcerat, motiv pentru care
cererea a fost respins ca fiind rmas fr
obiect.
Comentariu 1: Sistemul de nregistrare a
cererilor la instan[ele judectoreti nu permite
identificarea cererilor multiple i identice depuse
de acelai petent. Este deja cunoscut practica
unor justi[iabili de a-i alege judectorul,
formulnd mai multe cereri cu con[inut identic
pe care le introduc la aceeai instan[; dup
repartizarea aleatorie a dosarelor ctre mai mul[i
judectori, justi[iabilul i retrage toate ac[iunile,
mai pu[in cea nimerit la judectorul preferat,
251
.
Pentru sanc[ionarea acestui abuz procesual,
nc nu s-au gsit remedii.
Comentariu 2: n aceast cauz s-a efectuat
o nou expertiz. Dei acest procedeu este
corect, ntruct ntr-un proces nu se poate folosi
raportul de expertiz dintr-un alt proces, consider
acest lucru ca fiind prea birocratic ct timp de la
prima expertiz nu au intervenit schimbri n
starea de sntate a condamnatului. Oricum, nici
aceast expertiz nu este complet, cci nici ea
nu rspunde la ntrebarea legal dac aceast
boal face imposibil executarea pedepsei. Este
de remarcat c, de la formularea primei cereri
n octombrie 2007 i pn la solu[ionarea celei
de a doua cereri de ctre judectorie la sfritul
lui martie 2008, starea fizic concret a
condamnatului nu se agravase, dei de dou
ori medicii au afirmat c acesta necesit o
opera[ie de urgen[.
Comentariu 3: ntr-adevr, Codul de
procedur penal nu prevede c ar exista
posibilitatea tratrii unor boli ale condamna[ilor
n spitale din re[eaua Ministerului Snt[ii, sub
paz. O astfel de msur este posibil ns
pentru aresta[ii preventivi, conform art. 139
1
C.pr.pen. Pn la o eventual modificare
legislativ, este posibil i se practic n prezent
internarea ntr-un spital din afara ANP a con-
damnatului, pentru tratarea unei boli, sub paz
permanent. Altfel, ct timp condamnatul este
unul deosebit de periculos i instan[a refuz
eliberarea sa, dac statul nu asigur tratamentul
corespunztor n cadrul sistemului de peni-
tenciare, Romnia ar putea fi acuzat de
nerespectarea art. 3 din CEDO cu privire la
tortur, aspect men[ionat i n art. 4 alin.1 din
Legea nr. 275/2006 i re[inut de prima instan[.
Ce n-au observat instan[ele sunt dispozi[iile
art. 27 din HG nr. 1897/2006
252
potrivit crora:
,(1) Serviciile medicale spitaliceti se realizeaz
prin internare n penitenciarele-spital, precum si
n alte unitti sanitare de profil, aflate n rela[ii
contractuale cu casa de asigurri sociale de
sntate. (2) lnternarea persoanelor private de
libertate se face n baza biletului de trimitere
eliberat de ctre medical curant sau de ctre
medicul de specialitate; dispozi[iile art. 201 alin.
1: "Deplasarea n exteriorul locului de de[inere a
persoanelor private de libertate, la organele
judiciare, spitale, precum i transferarea la un
alt loc de de[inere se realizeaz n mijloace de
transport special amenajate, separat de alte
categorii de persoane, acestora aplicndu-li-se
mijloace de imobilizare, n cazuri justificate, prin
decizie a directorului unit[ii; dispozi[iile art. 209
lit. c): "Transferarea persoanelor private de
libertate n condi[iile prevzute la art. 31 din Lege,
ntr-un alt loc de de[inere, se realizeaz n
urmtoarele cazuri: cnd persoana privat de
libertate este bolnav si este trimis n vederea
unui consult, tratament, unei internri sau
expertize medicale. Prin urmare, prin dispozi[ie
a efului penitenciarului la recomandarea
medicului, i fr nicio aprobare din partea
judectorului ntruct condamnatul rmne sub
puterea mandatului de executare a pedepsei i
este n executarea acesteia, se poate dispune
internarea sub paz ntr-un spital din afara ANP.
Nu orice ieire din penitenciar nseamn ntre-
251 Aceasta metod de corupere (constnd n alegerea
judectorului prin ocolirea sistemului aleatoriu de
distribuire a cauzei) practicat de justi[iabili nu a fost
sesizat oficial de niciun preedinte de instan[a pn
n momentul de fa[, nu exist niciun justi[iabil
sanc[ionat pentru abuz procesual, nicio plngere la
Baroul de avoca[i formulat mpotriva avoca[ilor ce o
practic i nicio reac[ie institu[ional din partea CSM.
Men[ionez c dac un judector ncalc procedura de
distribuire aleatorie a dosarelor, fapta sa constituie
abaterea disciplinar prevzut de art. 99 lit. m din
Legea 303/2004.
252 Hotrrea Guvernului nr. 1897 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a
msurilor dispuse de organele judiciare n cursul
procesului penal.
182 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
rupere a executrii pedepsei: o situa[ie similar
este n pri vi n[a condamna[i l or care se
deplaseaz sub escort la institu[ii de nv[mnt
pentru a-i sus[ine examene, sau deplasare la
instan[ pentru judecare sau la un alt penitenciar,
ori nvoirile acordate potrivit legii speciale.
Comentariu 4: Solu[ia Cur[ii de Apel este
greit. n primul rnd, la data solu[ionrii
recursului, n august 2008, condamnatul era deja
n libertate din mai 2008, ceea ce impunea
modificarea solu[iei primei instan[e i respin-
gerea cererii ca fiind rmas fr obiect.
n al doilea rnd, nu exist nicio contradic[ie
ntre motivarea i dispozitivul solu[iei primei
instan[e: judectorul fondului a artat n mod clar
c nu poate ntrerupe executarea pedepsei i
prin urmare a dispus respingerea cererii.
Aparenta contradic[ie apare doar ntre cele dou
men[iuni din dispozitiv, una cu privire la respin-
gerea cererii, cealalt cu privire la internarea sub
paz a condamnatului; spun c aceasta este
numai aparent pentru c, aa cum am artat,
internarea sub paz nu este echivalent cu
ntreruperea executrii.
Curtea are dreptate ns cnd afirm c
internarea sub paz este nelegal, dar numai
cu privire la competen[a func[ional a instan[ei
de a dispune acest lucru. Or, fiind o chestiune
intern a penitenciarului, dispozi[ia trebuia s fie
luat doar de comandant, potrivit art. 50 alin. 3
din Legea nr. 275/2006, cu drept de plngere
de ctre condamnat la judectorul delegat potrivit
art. 38 alin. 2.
Ca urmare, raportat la motivarea sa, solu[ia
Cur[ii trebuia s fie de admitere a recursului
procurorului i, astfel, de respingere a cererii
condamnatului.
Comentariu 5: De remarcat c la judecat
n fa[a Cur[ii de Apel Craiova a primei i a celei
de-a doua cereri, n ambele dosare a fcut parte
din completul de recurs judectorul GV, el fiind
chiar cel care a redactat cele dou decizii. Or,
solu[ionnd pe fond prima cauz, acesta era
incompatibil potrivit art. 47 alin.2 C.pr.pen. n a
judeca recursul cu privire la a doua cerere de
ntrerupere a executrii pedepsei, formulat pe
acelai motiv.
Mai mult, s-ar putea pune n discu[ie chiar
existen[a autorit[ii de lucru judecat a celei de a
doua cereri, ntruct aceasta are un con[inut
identic cu prima cerere (e drept c n nicio cerere
condamnatul nu a indicat de ce boal sufer), i
din ambele expertize rezult aceeai boal,
aspect cu privire la care Tribunalul deja se
pronun[ase definitiv. Este evident c n materia
cererilor repetate de ntrerupere a executrii
pedepselor, nu se pune problema autorit[ii de
lucru judecat doar n situa[ia n care con-
damnatul, dup solu[ionarea unei prime cereri,
invoc o nou boal (deci o boal cu alt
denumire) sau dac prin expertiza efectuat n
al doilea dosar se constat c ntr-adevr
condamnatul sufer de boala invocat n cererea
anterioar, dar aceasta a aprut dup momentul
primei expertize (deci aceeai boal, dar
ulterioar).
Comentariu 6: Dei fr efecte juridice, n
rejudecare, Tribunalul a greit calcularea datei
de rmnere definitiv a hotrrii prin care
Gorbunov a fost pus n libertate. Astfel, acesta
a re[inut c ,din 16.05.2008 condamnatului i s-a
ntrerupt executarea pedepsei prin sentin[a 178/
2008 rmas definitiv prin nerecurare la
20.05.2008. ntr-adevr, solu[ia prin care
condamnatul a fost pus n libertate s-a pronun[at,
cum voi arta mai jos, la 5.05.2008. Termenul
de recurs este de 10 zile care curge pentru
ambele pr[i de la pronun[are (i procurorul, i
petentul-condamnat fiind prezen[i la termenul
cnd s-au pus concluzii), conform art. 385
3
C.pr.pen. Calculndu-se acest termen potrivit art.
186 C.pr.pen. i avndu-se n vedere c sentin[a
nu a fost recurat, rezult fr dubiu c acest
termen s-a mplinit la data de 16.05.2008, dat
la care hotrrea a rmas definitiv, devenind
astfel executorie. Prin urmare, pe 17.05.2008 la
ora 00.00, Gorbunov trebuia pus n libertate de
administra[ia penitenciarului.
1. A treia cerere a fost formulat la data de
15.01.2008. La dosar a fost depus acelai (!)
raport de expertiz medico-legal din dosarul
anterior, efectuat n 25.02.2008. Prin sentin[a din
5.05.2008, judectorul admite cererea ,avnd
n vedere c n raportul de expertiz se
mentioneaz c este necesar o interventie
operatorie ce se poate efectua numai n reteaua
Ministerului Snttii i care impune o internare
de maxim 1-2 sptmni, iar medicii au opinat
pentru ntreruperea executrii pedepsei pentru
2-3 luni (internare plus refacere postoperatorie)
si constatnd c sunt ndeplinite conditiile cerute
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 183
de art.453 pct.1 lit. a, 455 pct. 1, 2 si 453
1
alin. 1
pct. 1 si 2 .Cpr.pen. Prin aceeai sentin[,
judectorul a artat c ,hotrrea nu este
definitiv la data pronuntrii, aa cum se
ntmpl n materia amnrii executrii
pedepsei, ntruct dispozitia art. 453 alin. 2
2
C.pr.pen. se aplic numai pentru aceast din
urm institutie".
mpotriva sentin[ei, procurorul nu a declarat
recurs.
Comentariu 1: Cererile din 10.01.2008 i din
15.01.2008, cu acelai obiect, au fost judecate
de dou complete diferite: prima cerere a fost
solu[ionat n martie 2008, a doua n mai 2008.
Ca urmare, timp de dou luni ambele cereri s-au
aflat simultan pe rolul aceleiai instan[e, la doi
judectori diferi[i, ceea ce impunea reunirea
dosarelor, conform art. 32 C.pr.pen. Cum am
artat, teoretic acetia nu aveau cum sa tie de
existen[a unui alt dosar al pr[ii pe care o
judecau, mai ales c i procurorul de edin[ a
fost diferit. Este evident c partea e de rea
credin[ n aceast situa[ie, dar la fel este i
avocatul su care, n cazul de fa[, n ambele
dosare a fost aceeai persoan lCP din cadrul
Baroului Braov, i mputernicit prin acelai
contract de asisten[ juridic nr. 185/2008. De
aceea, cred c acest avocat a nclcat pct. 2.2
i 4.4 din Codul deontologic al avoca[ilor
253
i poate fi cercetat chiar pentru svrirea
abaterii disciplinare prevzute de art. 70 alin.1
din Legea nr. 51/1995
254
. Litispenden[a ar putea
fi prevenit, pn la adaptarea sistemului de
eviden[ informatizat ECRlS, dac atunci cnd
se formuleaz o astfel de cerere s-ar cere
obligatorii rela[ii de la Biroul de executri penale
al i nstan[ei , sau dac admi ni stra[i a
penitenciarului ar ntocmi un referat n acest
sens.
Comentariu 2: Cea de-a treia cerere este
identic cu prima: e vorba de acelai condamnat,
aflat n executarea aceleiai pedepse i de
aceeai boal constatat pri n experti z,
neexistnd vreo dovad c boal ar fi una nou,
adic c ar fi aprut dup efectuarea primei
expertize. Prin urmare, n cauz exista autoritate
de lucru judecat. Constatarea acesteia ar fi fost
facilitat dac se cerea de la Biroul de executri
penale un referat cu privire la alte cereri de
ntrerupere a executrii pedepsei formulate de
condamnat. Aadar, cererea ar fi trebuit respins
pe excep[ie.
Comentariu 3: Solu[ia instan[ei nu este
motivat. Din start. afirm c prin motivare nu se
n[elege doar enun[area actelor de sesizare i
expunerea procedurilor desfurate, ci este
necesar indicarea elementelor de fapt i de
drept care au dus judectorul la o anumit
solu[ie, o evaluare calitativ a con[inutului
acestor elemente. Astfel, simpla enun[are a unui
articol de lege cum c n spe[ ar fi ndeplinite
condi[iile prevzute de acesta nu constituie nici
pe departe o motivare.
255
n cazul de fa[, fiind o sentin[ de admitere,
solu[ia trebuia s reflecte cele trei condi[ii
prevzute de lege: 1) condamnatul sufer de o
boal grav; 2) aceast boal face imposibil
executarea pedepsei; 3) lsarea n libertate nu
prezint un pericol concret pentru ordinea
public. Din pcate, sentin[a face o trimitere doar
la prima condi[ie n a enumera concluziile
253 Codul deontologic al avocatului romn, adoptat prin
Decizia 1486/2007 a UNBR, care preia n totalitate
Codul deontologic al avoca[ilor din Uniunea European
adoptat la data de 28 octombrie 1998 i ulterior
modificat n Sesiunile plenare ale Consiliului Barourilor
Uniunii Europene (CCBE) din 28 noiembrie 1998, 6
decembrie 2002 i 19 mai 2006. Articolele invocate
au urmtorul con[inut: 2.2. ncrederea i integritatea
moral Rela[iile bazate pe ncredere nu pot exista
dect atunci cnd nu exist nici o urm de ndoial cu
pri vi re l a onoarea personal , l a probi tatea i
integritatea avocatului. Pentru avocat, aceste virtu[i
tradi[ionale constituie obliga[ii profesionale. 4.4.
Informatii false sau susceptibile de a induce n eroare
Avocatul nu trebuie, n nici un moment, s furnizeze
judectorului, cu bun tiin[, o informa[ie fals ori vreo
informa[ie de natur s l induc pe acesta n eroare.
254 Art. 70 alin.1 Avocatul rspunde disciplinar pentru
nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale
statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii
adoptate de organele de conducere ale baroului sau
ale uniunii, precum i pentru orice fapte svrite n
legtur cu profesia sau n afara acesteia, care sunt
de natur s prejudicieze onoarea i prestigiul profesiei
sau ale institu[iei.
255 Pentru o recomandare la nivel european cu privire la
motivarea hotrrilor judectoreti, a se vedea Opinia
nr. 11 din 2008 a Consiliului Consultativ al Judectorilor
Europeni cu privire la calitatea deciziilor judiciare, la
www.coe.int/ccje.
184 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
expertizei
256
(este omis solu[ia medicului,
exprimat prin raportul de expertiz, cu privire
la o posibil internare sub paz).
Comentariu 4: Cu privire la diagnosticul pus
de medic, judectorul nu a supus unei analize
critice acest aspect, atribuind valoare absolut
concluziilor expertului. Este adevrat c anumi[i
termeni de specialitate (medicali) nu sunt comuni
pentru judectori, dar aceasta nu mpiedic
documentarea personal care s duc eventual
la adresarea unor ntrebri pentru lmurire (art.
124 alin. 3 C.pr.pen) sau chiar ordonarea unei
noi expertize (art. 125 C.pr.pen). Concluziile
expertului martor tiin[ific - nu au o valoare
incontestabil, ele putnd fi combtute.
Comentariu 5: Procurorul de edin[, n
concluziile pe fond, a solicitat admiterea cererii.
Dup pronun[area solu[iei, nu a declarat recurs.
Purttorul de cuvnt al Parchetului a declarat
public c hotrrea a fost discutat cu tot
colectivul de procurori i c nu au fost motive de
recurs, mai ales c petentul formulase i alte
cereri.
257
Aceast declara[ie este neconfom cu
legea i cu situa[ia de fapt.
n Romnia, procurorii sunt independen[i n
desfurarea activit[ii, fiind supui doar
controlului ierarhic, n condi[iile legii
258
. Nu exist
nici o dispozi[ie legale, regulamentar ori chiar
intern prin care sptmnal procurorii s
discute solu[iile judectorilor i s stabileasc
n colectiv dac declar sau nu cale de atac, o
asemenea practic ncet[enit de foarte mu[i
ani contrazicnd flagrant principiul independen[ei
procurorilor. Mai mult, legea interzice exprimarea
de ctre magistra[i a opiniilor asupra cauzelor
aflate n curs de desfurare
259
. Ca urmare,
numai procurorul de edin[ poate stabili dac
este cazul sau nu s declare calea de atac (de
altfel, referindu-se la titularul cilor de atac, codul
de procedur penal vorbete de ,procuror i
nu de ,parchet), urmnd ca procurorul ierarhic
superior s dea dispozi[ie n scris procurorului
de edin[ cum i pemite art. 64 alin. 1 din Legea
nr. 304/2004 sau s retrag calea de atac
declarat de acesta n condi[iile art. 369 alin. 3
C.proc.pen (n exercitarea atribu[iei de control
ierarhic acordat de art. 62 alin. 2 i art. 64 alin. 1
Legea nr. 304/2004). De altfel, este de remarcat
c n spe[a de fa[, procurorii de edin[ din
celelalte dou dosare ale lui Gorbunov s-au opus
de fiecare dat admiterii cererii, astfel c, dac
ar fi participat la acea edin[ sptmnal, m
ndoiesc c ar fi avut, actualmente, cum s
justifice o alt opinie.
Comentariu 6: Aa cum am artat mai sus,
solu[ia a rmas definitiv prin nerecurare la
16.05.2008 i a devenit executorie la 17.05.2008
ora 00.00. Cu toate acestea, Gorbunov fusese
pus n libertate n cursul zile de 16 mai, cnd
procurorul mai putea declara nc recurs.
Comentariu 7: Cum s-a aflat ulterior,
Gorbunov nu s-a supus niciunei opera[ii, dei
aceasta era recomandat a fi efectuat de
urgent. n lipsa existen[ei vreunui interes al
medicului, exist suspiciuni legitime cu privire la
competen[a profesional a acestuia: potrivit
presei ,Atacul de glaucom se poate rezolva n
scurt timp, spun specialitii. Aceast interven[ie
nu necesita trei luni de recuperare. Tratamentul
postoperatoriu poate fi fcut i n penitenciar.
Exist medici oftalmologi i n penitenciar.
Opera[iile se fac n 20-30 de minute. Dac nu
sunt forme grave se poate face interven[ie cu
laser. Opera[ia s-ar fi putut face la Spitalul
Craiova. De fapt, nu ar fi fost nevoie de
spitalizare pentru tratament, care const n
picturi care se pun n ochi
260
.
256 Puterea pe care o avem ca judectori, de a decide
asupra averii, familiei, libert[ii unui om, dar i - aten[ie
- asupra averii saulibert[ii altor oameni, ce ar putea
fi influen[ate de hotrrea noastr (ex. X este liberat
din nchisoare i l ucide pe Y) ne impune ca judectori,
s ne ntemeiem orice decizie pe chestiuni obiective.
Judectorul trebuie s argumenteze care sunt
elementele factuale din care el a ajuns la concluzia c
lsarea n libertate nu prezint pericol pentru ordinea
public, iar dac a hotrt c prezint pericol,
obligatoriu trebuie s indice n ce const acesta;
respectiv care sunt acele elemente care i-au indus
concluzia c dac nu ar fi lsat n libertate,acest fapt
ar avea consecin[e grave asupra condamnatuluii,
binen[eles,s arate n ce constau aceste consecin[e
grave.
257 Declara[ie din 2 febr 2009, preluat de www.ziare.com
la http://tinyurl.com/procGorbunov.
258 Art. 62 i art 64 din Legea nr. 304 din 2004 privind
organizarea judiciar.
259 Art. 10 alin.1 din Legea nr 303 din 2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor.
260 Ziarul Gndul, 31 ian 2009, la http://tinyurl.com/
gandulGorbunov.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 185
3. Concluzii
Pornind de la cazul Gorbunov, presa a relevat
c n total 120 de condamna[i libera[i din
penitenciare temporar nu s-au mai ntors la locul
de de[inere
261
. Printre motivele de ntrerupere a
executrii pedepsei ar fi devia[ia de sept,
atrofierea testiculelor sau claustrofobia. C.S.M.
verific n aceast perioad modul de solu[ionare
a unor cereri de amnare sau de ntrerupere a
executrii pedepselor.
Cum am men[ionat i mai sus, este necesar
ca judectorii s se informeze personal cu privire
la anumite boli, urmnd ca, la cel mai mic dubiu,
s solicite lmuriri sau s dispun efectuarea
unei noi expertize. De asemenea, este necesar
cunoaterea modului de func[ionare i admi-
nistrare a sistemului penitenciar, a regulilor in-
terne i a legisla[iei secundare. Sistemul ECRlS
trebuie mbunt[it pentru a aten[iona asupra
cererilor multiple introduse de un petent.
Judectorii trebuie s aten[ioneze Baroul de
avoca[i n situa[ia abuzrii de drepturi de ctre
avoca[i i a inducerii n eroare a instan[elor de
judecat.
Oricum, judectorii trebuie s urmreasc
ndeplinirea tuturor condi[iilor prevzute de lege
pentru ntreruperea executrii pedepselor i s
j usti fi ce, mai al es n fapt, acest l ucru.
Nerespectarea cu stricte[e a dispozi[iilor legale,
nemotivarea convingtoare a solu[iilor i
inexisten[a unor bune practici n diverse
materi i
262
nu fac dect s al i menteze
nencrederea popula[iei n justi[ie i s aib
efecte secundare nedorite.
261 Ziarul Gndul, 2 febr 2009, la http://tinyurl.com/
gandulliberari.
262 De exemplu, ar fi util un manual de bune practici n
legtur cu anumite domenii, n care judectorilor s
li se indice textele de lege aplicabile, probele care
trebuie administrate i modul de prentmpinare a
anumitor disfunc[ionalit[i ori de combatere a unor
tertipuri avoca[eti.
186 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
Discriminri determinate de
diferen(e de ras i origine
etnic
judector Laura Curcio,
Curtea de Apel pentru litigii de munc
Milano, Italia
Nationality is not included as possible factor of discrimination nor by the n. 43/2000 Directive
Union either by the Italian decree law n. 268/1998.This exclusion seems debatable , above all because
article 12 of CE Treaty prohibits discrimination on ground of nationality , with the only limits of measures
connected with the entry or the residence , not referring to any treatment coming from the juridical
condition of citizen of a different Country.
The n.43/2000 Directives provisions that hadnt have a correct implementation are various, even
if the formal transcription seems to respect the European text: the lack of the independence of the
UNAR - Italian body for the promotions of equal treatment of all persons, there isnt a real reversal of
burden of proof and, in addition, the judge has the full faculty to decide if accepting or not the importance
of the evidences as sufficient proof. This implies more difficulty for the victim of discrimination to bring
the case before the Court.
Italy has implemented with the legislative decree n.30 of February the 6
th
2007. the n.38 /2004
Directive Union concerning the free movement and residence within the territory of Member States,
but, because of the bigger immigrations to Italy from the new Member State, the national and local
governments used administrative rules in order to evacuate many nomad camps, like Roma and Sinti
citizens.
The censure of Italian policy made by the major international organizations that support human
rights drew UNAR s attention to this minority. In 2007 has implemented a regular contact with the
representative of the associations involved in the protection of this minority to examine the cases
handled by the office. In addition UNAR has issued a call for projects by non profits organizations that
analyse the factors, processes and good practices related to tackling discriminations on the basis of
race and ethnicity.
P
roblema discriminrilor etnice i rasiale
este l egat de fenomenul care l e
genereaz: marea migra[ie spre Europa
a cet[enilor provenind din lumea a treia precum
i, n egal msur, de extinderea Uniunii
Europene la 27 de state membre din ianuarie
2007, ceea ce implic micri ale unui numr
mare de indivizi vorbind limbi diferite, avnd istorii
i religii diferite, i, nu de pu[ine ori, origini diferite
din punct de vedere rasial i etnic.
n cazul discriminrii aflate n strns legtur
cu probleme ale migra[iei, aplicarea normelor
comunitare trebuie s se gseasc n echilibru
cu reglementrile na[ionale din fiecare stat
membru al Uniunii.
Putem afirma c, cel pu[in n ltalia, nu exist
nici o real coordonare a organismelor care lupt
mpotriva discriminrii cu cele care au sarcina
de a monitoriza i controla fenomenul migra[iei.
Trebuie s analizm, n acest context, ambele
aspecte ale imigra[iei legale i ilegale
remarcnd c episoadele de rasism i xenofobie
nu sunt strict legate de imigra[ia ilegal, ci
vizeaz deseori imigran[ii legali.
n fapt, chiar dac aceti cet[eni beneficiaz
de recunoaterea unui numr considerabil de
drepturi, cei care beneficiaz de drept de
reziden[ beneficiind de prevederile Directivei nr.
2003/109 CE, ei sufer de o dificultate n
procesul propri u-zi s de i ntegrare drept
consecin[ a unei incluziuni sociale lente,
prezente n primul rnd pe pia[a muncii unde
contractele de munc sunt ncheiate n condi[ii
mai pu[in avantajoase.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 187
n consecin[, este necesar s se acorde o
aten[ie mai mare tuturor formelor de conduit,
actelor i regulilor ori practicilor care, chiar
neutre, pot ascunde o discriminare rasial sau
etnic, constituind un obstacol n fa[a unei reale
integrri care respect diferen[ele.
Directiva Consiliului 2000/43/EC i
transpunerea acesteia n IegisIa|ia itaIian
Directiva Consiliului nr. 2000/ care a pus n
aplicare principiul egalit[ii de tratament a
persoanelor indiferent de ras sau origine etnic
a fost transpus de ltalia prin intermediul
Statutului nr. 215/2003 un decret lege intrat
n vigoare concomitent cu Statutul nr. 216/2003,
prin care a fost implementat Directiva Consiliului
nr. 2000/78/CE.
Legtura organic ntre directiv i decretul
prin care ea a fost transpus pare a fi respectat,
dar aceast imagine nu este cea real n
condi[iile n care realitatea juridic este mult mai
complex.
ltalia a legiferat, e adevrat, n 1998
problema imigra[iei (Decretul-lege nr. 268/1998,
modificat substan[ial n 2002), dar a vizat n
principal problema imigran[ilor din Lumea a lll-a.
Aceast lege a vizat, mai ales, no[iunea de
discriminare indirect, care nu sufer nici pe
departe compara[ie cu discriminarea direct, a
crei analiz permite identificarea unui nivel nalt
de protec[ie, dar, n acelai timp, pune problema
unor noi factori de discriminare, ca: descenden[a,
culoarea, originea na[ional, convingeri i
practice religioase.
Na[ionalitatea este enumerat ca posibil
factor de discriminare, dei aceasta nu este
prevzut nici de directiv, nici de norma italian
de transpunere.
Aceast excludere poate fi dezbtut, mai
ales prin prisma articolului 12 din Tratatul CE
care interzice orice discriminare ntemeiat pe
na[ionalitate, singurele excep[ii admise fiind n
legtur cu msurile de intrare sau de reziden[,
fr a se referi la nici un tratament determinat
de condi[ia de cet[ean al unei alte [ri.
O alt problem de coordonare a normelor
italiene provine din caracterul diferit al normelor
de procedur: reguli diferite privind persoanele
sau organiza[iile care pot reprezenta victima n
cursul procesului i un sistem diferit n ceea ce
privete sarcina probei.
Omisiuni n transpunerea Directivei 2000/
43 i probIema eficacit|ii
Normele Directivei nr. 2000/43 care nu au fost
corect implementate sunt numeroase, chiar dac
formal norma intern pare s respecte textul
comunitar. Diferen[ele vizeaz:
1) protec[ia indivizilor n caz de discriminare
(art. 9 )
2) dialogul dintre stat i ONG-uri (art. 12)
3) abrogarea expres a normelor contrare
regulilor egalit[ii de tratament (art. 14)
4) inadecvata transpunere a normelor care se
refer la rsturnarea sarcinii probei;
5) individualizarea sanc[iunilor specifice
(efective, propor[ionale i avnd caracter
preventiv art. 15). Decretul italian nr. 215/2003
prevede doar compensa[ii pentru prejudiciul
cauzat victimei , permi[nd totui judectorului
s ordone adop-
tarea unor msuri
specifice pentru a
nl tura di scri mi -
narea.
Potrivit art. 13,
organismul italian
care are menirea de
a promova trata-
mentul egal al tutu-
ror persoanelor, fr
nici o discriminare
determinat de ori-
gini entice sau rasiale denumit U.N.A.R. (No
discriminations Racial National Office) are cteva
priorit[i n acest domeniu: prevenire, promovare,
eradicare, monitorizare: (control /verification) :
1) Acordarea de ajutor i asisten[ victimelor
discriminrilor n completarea plngerilor potrivit
procedurilor judiciare sau administrative;
2) Primirea i examinarea direct a plngerilor
formulate de victimele discriminrilor, efectuarea
unor anchete independente privind discri-
minarea, fr a nclca competen[a organelor
judiciare;
3) Promovarea unor ac[iuni nsuite de
persoane publice sau private, prin care se
urmrete nlturarea condi[iilor discriminatorii
determinate de origini entice sau rasiale,
4) Monitorizarea i controlul aplicrii corecte
i a modului n care sunt respectate principiile
egalit[ii de tratament.
Oficiul a fost creat n cadrul Departamentului
pentru Dreptul la Oportunit[i Egale apar[innd
Preedin[iei Consiliului de Minitri, i este condus
de o person numit de Preedintele Consiliului,
a ItaIIa a0 exIst aIcI o
reaI coor4oaare a
oraaIsmeIor care I0t
motrIva 4IscrImIarII
c0 ceIe care a0 sarcIaa
4e a moaItorIta I
coatroIa feaomea0I
mIra{IeI.
188 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
motiv pentru care exist unele suspiciuni legate
de independen[a sa. U.N.A.R. este subordonat
Guvernului i nu are resursele necesare pentru
a asista victimele n cadrul procedurilor judiciare.
Oficiul nu poate reprezenta n litigii persoanele
discriminate, putnd doar asigura asisten[
independent pe parcursului derulrii litigiului.
Aceasta nseamn c legea italian nu
transpune n ntregime Directiva nr. 2000/43 n
ceea ce privete norma prevzut de art. 13 alin.
2 care preti nde ca aceste organi sme s
garanteze o asi sten[ real a vi cti mel or
discriminrii n procedura plngerilor legate de
discriminare, independent de o procedur
judiciar.
Tocmai acestea sunt motivele pentru care
ltaliei i s-a recomandat, de mai multe ori, s
asigure independen[a U.N.A.R. i, concomitent,
puterea de sanc[ionare.
n condi[iile n care U.N.A.R. nu este un
organism independent, nu poate conduce o
investiga[ie independent finalizat nu doar prin
nlturarea practicilor discriminatorii, ci i cu
sanc[ionarea comportamentului discriminatoriu.
n primul su raport prezentat Parlamentului,
Oficiul a fcut propuneri pentru ntrirea rolului
su n si stemul l egi sl ati v pri n ntri rea
modalit[ilor de interven[ie cum ar fi, de exemplu,
emiterea unor ordine prin care s fie oprite
activit[ile discriminatorii.
Ca o alternativ la instrumentele judiciare
recunoscute victimelor, U.N.A.R. a negociat doar
tranzac[ii i a conciliat pozi[ii n vederea gsirii
unor solu[ii pentru ndeprtarea situa[iilor
discriminatorii.
n iunie 2003, Comisia European a transmis
ltaliei un aviz motivat (nr. 2358/2005) cu privire
la posibilitatea ini[ierii procedurii de nendeplinire
a obliga[iilor n condi[iile art. 226 din Tratatul C.E.
pentru incorecta transpunere a Directivei nr.
2000/43, fcnd referire la con[inutul art. 2
paragraf (privind defini[ia hr[uirii), art. 8 paragraf
1 (sarcina probei) i art. 9.
Rsturnarea sarcinii probei
Art. 4 al Decretului-Lege nr. 215/2003 con[ine
o referire expres la rsturnarea sarcinii probei
reglementat de Codul civil italian (art. 2729),
procedur mult mai restrictiv dect cea avut
n vedere de Directiv deoarece nu permite
rsturnarea prezum[iei. Se cere demonstrarea
unor elemente i aspecte serioase i precise
care s fac credibil discriminarea, utiliznd un
mecani sm de prezum[i i si mpl e l sate l a
aprecierea judectorului.
Sarcina probei revine reclamantului.
Comisia a observat c n legisla[ia italian nu
exist o rsturnare real a sarcinii probei, iar,
pe de alt parte, judectorul are deplin putere
s aprecieze dac apreciaz probele ca fiind
relevante i suficiente sau nu. Aceste elemente
complic situa[ia victimei care dorete s aduc
n fa[a instan[ei cazul de discriminare.
Protec|ia victimei
Comisia a observat c art. 9 al directivei cere
statelor membre s adopte msuri prin care s
se asigure nu doar protec[ia victimei discriminrii,
ci i a oricrui alt individ ce poate fi afectat de
consecin[ele reac[iei la o ac[iune sau o procedur
determinat de nclcarea principiului egalit[ii
de tratament.
Pentru a asigura punerea n aplicare a
directivei, Guvernul italian a ales, n final, o
protec[ie jurisdic[ional a victimelor discriminrii:
aceast op[ine justific inserarea U.N.A.R. n
guvern i lipsa sa de independen[ i de putere
pentru a nltura discriminrile, aplicnd
sanc[iuni.
Libertatea de circuIa|ie i de stabiIire a
reedin|ei cet|eniIor Uniunii Europene i
probIema acteIor de discriminare motivate de
originea etnic sau rasiaI
Dup cum tim, extinderea Uniunii Europene
la 27 state membre a determinat, din pcate,
probleme de discriminare aflate n strns
legtur cu aspecte de rasism sau origine etnic.
Potrivit Directivei nr. 2004/38, cet[enii Uniunii
i membrii familiilor lor au dreptul de liber
circula[ie i posibilitatea de a-i stabili reedin[a
pe teritoriul oricrui stat membru i orice excep[ii
trebuie s fie justificate de siguran[ public,
interes public sau protec[ia normelor de sntate
public. Directiva permite exercitarea dreptului
de reziden[ prin simplificarea condi[iilor i a
formalit[ilor i prin creterea protec[iei mpotriva
expulzrilor.
Cet[enii Uniunii au drept de edere pe
teritoriul oricrui stat membru pentru o perioad
de trei luni fr nici o condi[ie. Dup expirarea
acestei perioade, art.7 al Directivei nr. 2004/38
cere ndeplinirea anumitor condi[ii care stabilirea
reedin[ei: calitatea de angajat sau existen[a
unor resurse financiare suficiente pentru
asigurarea unui trai la limita asigurat de
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 189
serviciile sociale coroborat cu obliga[ia de
nregistrare la anumite autorit[i. Dup cinci ani
de reziden[ legal continu n statul respectiv,
este asigurat dreptul de reziden[ permanent.
Italia a implementat directiva prin Decretul
Lege nr. 30 din 6 februarie 2007.
Dar, din cauza numrului mare de imigran[i
proveni[i din noile state membre, administra[iile
locale i cea central au nceput s adopte o
serie de politici care au avut un impact deosebit
asupra unor grupuri entice, cum ar fi cel al romilor
care triesc n [ara noastr.
Prima msur a fost cea intitulat ,Pactul
pentru securitate adoptat de mai multe orae
(14) urmat de un decret de urgen[, finalizat
de Decretul Lege nr. 30/2007, care a reglementat
expulzarea cet[enilor Uniunii Europene:
Decretul Lege nr. 181/2007 (care cuprindea
msuri urgente de mutare n afara teritoriului
na[ional, justificate de motive de siguran[
public).
Parlamentul nu a votat legea de aprobare,
motiv pentru care Guvernul a emis un nou decret
de urgen[, publicat n 29 decembrie 2007, de
data aceasta j usti fi carea expul zri i
reprezentnd-o lupta mpotriva terorismului i
aspecte imperative de securitate, dar i acest
decret a expirat fr a fi confirmat de Parlament.
Pactel e de securi tate, semnate de
reprezentantul n teritoriu al guvernului
prefectul i primarii oraelor cuprindeau msuri
pentru combaterea nomazilor i evitarea
concentra[iei excesive a popula[iei, fcnd
di sti nc[i a ntre nomazi i grupuri enti ce
permanente sau avnd drept de reziden[.
Folosind aceste norme administrative, s-a
dispus evacuarea multor tabere de nomazi.
Nu ntotdeauna evacurile au respectat
drepturile fundamentale ale celor evacua[i:
locuin[ele au fost distruse, la fel ca i bunurile,
hainele, jucriile copiilor, iar locuitorii au fost
evacua[i prin for[.
Chiar i la Milano au avut loc astfel de
evacuri i s-a dovedit dificil protejarea
oamenilor mpotriva unor abuzuri discriminatorii.
Comportamentul mijloacelor de informare nu a
ajutat prea mult, declanndu-se o adevrat
isterie ndreptat mpotriva romilor.
ntr-un astfel de climat romii au avut posibilit[i
extrem de reduse s raporteze actele de
discriminare ndreptate mpotriva lor.
Chiar n aceste zile pe rolul Cur[ii din Milano
a fost prezentat un caz n procedura special
reglementat de art. 4 al Decretului Lege nr. 215/
2003: un grup de romi, cu ajutorul unor avoca[i
care lucreaz n colaborare cu ONG-uri, au
chemat n judecat Municipalitatea Milano
plngndu-se de modul nelegal i abuziv n care
poli[ia i autorit[ile au dispus i executat
evacuarea lor dintr-o tabr, distrugndu-le
bunurile, fcnd presiuni asupra lor,violndu-le
intimitatea i genernd un mediu ostil i
degradant pe care reclaman[ii l-au denun[at ca
fiind hr[uire, respective o violare a art. 2 din
Decretul Lege nr. 215/2003. Hotrrea nu a fost
nc pronun[at. Reclaman[ii au solicitat daune
mpotriva Consiliului din Milano, precum i luarea
oricror msuri considerate necesare de ctre
instan[ pentru nlturarea discriminrii, cum ar
fi asigurarea unor locuin[e adecvate.
Potrivit constatrilor fcute de U.N.A.R., la
cererea reclaman[ilor, s-a confirmat c aceast
comunitate a fost distrus din cauza unor
discriminri rasiale i comune: rareori afecteaz
individual n via[a lui de zi cu zi, dar, mai grav,
creeaz condi[iile marginalizrii acestui grup n
ntregul su.
Presi uni l e exerci tate de organi za[i i
interna[ionale care urmresc respectarea
drepturilor omului au atras aten[ia U.N.A.R.
asupra acestei minorit[i. n anul 2007 a fost
implementat un program bazat pe un contact
regulat cu reprezentan[ii asocia[iilor care se
ocup de protec[ia ei pentru a fi analizate cazurile
rezolvate de autorit[i. n plus, U.N.A.R. a
demarat o serie de proiecte pentru ONG-uri care
s analizeze factorii, evenimentele i bunele
practi ci care pot determi na el i mi narea
discriminrii bazate pe ras i etnie.
190 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
cum se aplic nite principii esen[ialemente
generale la situa[ii de fapt determinate i mereu
noi.
Cartea de fa[ ofer pentru domeniul
arestrii preventive i al dreptului la libertate i
siguran[ rspuns la toate aceste ntrebri i
pliaz ntr-o oarecare msur lipsa de pe pia[a
de carte juridic romneasc a unor materiale
valoroase adresate practicienilor.
Valoarea unei car[i, mai ales din punctul de
vedere al practicianului, este dat de uurin[a
cu care se pot identifica rspunsuri la probleme
concrete, de bog[ia jurispruden[ei evocate i
care mbrac principiile legale, precum i de
profunzimea/detaliul analizei.
Din aceast perspectiv, cartea de fa[ este
probabil una din cele mai valoroase cr[i aprute
n ultimii ani pe pia[a romneasc:
- prezint jurispruden|a la zi a Cur[ii
Europene octombrie 2008,
- rezum mai mult de 500 de hotrri,
inclusiv cele mai importante cauze mpotriva
Romniei,
- structureaz n detaIiu informa|ia,
fcnd-o uor accesibil prin punerea la
dispozi[ia cititorului a unui dublu cuprins: pe
materii i pe jurispruden[a rezumat,
- vine n ntmpinarea practicianului crescut
ntr-o coal de drept continental, oferind pentru
fiecare capitol sinteza principiilor dezvoltate
de Curte, n absen[a crora jurispruden[a Cur[ii
Europene este greu de nteles i, n consecin[,
de aplicat n cazurile ce apar continuu n via[a
real.
RECENZ
Drago Bogdan, Aros1ro
provon1IvA I Uo1onI In
jurIspruUon CEOO,
Editura Hamangiu,
Bucureti, noiembrie 2008
Din 1994, momentul aderrii Romniei la
C.E.D.O., foarte multe s-au schimbat n peisajul
autohton al drepturilor omului: Romnia a
ajuns unul din principalii clien[i ai Cur[ii att
ca numr al plngerilor solu[ionate, ct i ca
diversitate a libert[ilor deduse judec[ii,
legisla[ia intern s-a modificat uneori spectaculos
sub presiunea aplicrii directe i a valorii
supralegale a Conven[iei, argumentele inspirate
din cazuistica instan[ei de la Strasbourg sunt tot
mai prezente n pledoariile avoca[ilor i n solu[iile
instan[elor noastre, iar mass media a transformat
contenciosul european ntr-un subiect de interes
public la moda.
Cu toate acestea, unele lucruri s-au schimbat
pu[in sau deloc,mai ales n ceea ce privete
accesuI Ia informa|iei Ia semnifica|ie. Au
rmas neschimbate dificult[ile pe care le
resim[im ca juriti produsi ai unei scoli de drept
continental n n[elegerea i aplicarea unui
mecanism de protec[ie inspirat din sistemul de
common-law, n care legea este ntr-o continu
rescriere cu fiecare nou hotrre pronun[at,
iar fiecare decizie a Cur[ii de la Strasbourg este
n acelai timp o dezlegare a unui litigiu ntre
pr[i i un izvor de drept. n plus, n continuare
pe pia[a romneasc de carte juridic nu exist
suficiente materiale accesibile practicienilor
romni.
Resim[im n continuare nevoia unui ghid
ini|iatic care s ne ajute s gasim informa[ia i
s i n[elegem sensul: care sunt hotrrile
relevante ntr-o anumit problem, care este
partea cu valoare de lege din aceste hotrri,
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 191
- trateaz un subiect de extrem
actualitate privarea de libertate n cadrul
procesului penal i ofer un rspuns la ntrebari
esen[iale:
n ce condi|ii se poate dispune arestarea
preventiv? De ctre cine?
Ce nseamn ,motive plauzibile pentru
arestare? Cum sanc[ioneaz Curtea neindicarea
motivelor de arestare?
Care este durata admisibil a arestrii
preventive n func[ie de circumstan[ele cauzei?
Care sunt motivele admise pentru preIun-
girea arestrii?
n ce const dreptul de a fi informat cu
privire la motivele arestrii?
Ce nseamn termen scurt pentru jude-
carea contesta[iei introduse mpotriva msurii
arestrii?
Care sunt garan[iile de procedur obligatorii
n judecarea contesta[iei (accesul la avocat i
confiden|iaIitatea comunicrii cu acesta;
accesul la dosarul cauzei; egalitatea de arme;
prezen[a persoanei arestate la audiere etc.).
- n condi[iile n care judectorii sunt din ce n
ce mai des sesiza[i cu probIeme Iegate de
drepturiIe de|inu|ilor agresiuni, condi[ii de
deten[ie etc. cartea este o bogat surs de
informa[ie ce i va dovedi utilitatea n practica.
Cartea este scris de o persoan care a avut
acces la mecanismul de protec[ie european a
drepturilor omului din probabil toate perspectivele
posibile: a ncercat sa l aplice n mod direct n
calitate de judector, a construit ra[ionamente
n aprarea statului ca agent guvernamental, a
redactat hotrri mpotriva Romniei ca jurist n
grefa Cur[ii, iar n prezent, n calitate de avocat
n Baroul Bucureti, reprezint reclaman[i n fa[a
Cur[ii. n plus, din 2004 este i formator n cadrul
I.N.M. la catedra de drepturile omului.
Dup model ul coduri l or comentate i
adnotate, cartea ofera o imagine suficient de
generaI pentru a putea cuprinde diversitatea
problemelor puse de privarea de libertate i totui
suficient de precis pentru a fi de folos n via[a
de zi cu zi a unui practician n domeniu,
recomandndu-se ca o lucrare ce nu trebuie s
lipseasc din biblioteca niciunui jurist.
Mihai Selegean, 26 februarie 2009
192 Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009
I. DezvoItarea institu|ionaI
a) Membrii U.N.J.R.
Asocia[ia U.N.J.R. (Uniunea National a
Judectorilor din Romnia) a fost nfiin[at n
luna mai 2007 la ini[iativa a dou asocia[ii
profesionale locale ale judectorilor - Asocia[ia
pentru Aprarea Drepturilor i lndependen[ei
Judectorilor i Asocia[ia Judectorilor Alba.
Ulterior, a devenit membru U.N.J.R. i o alt
asocia[ie local, Forumul judectorilor din
Oltenia, i s-au alturat mai mul[i judectori
membri cu ti tl u i ndi vi dual , n numr de
aproximativ 60, din raza mai multor cur[i de apel.
ln prezent, conducerea executiv a U.N.J.R.
este asigurat de Dana Grbovan, preedinte,
Drago Clin, vicepreedinte, i ceilal[i membri
ai Colegiului Director, ales n iulie 2008: Adina
Daria Lupea, Adrian Neacu, Marius Motolea,
Paula Andrada Co[ovanu i Ctlin Chiri[.
Senatul U.N.J.R. este compus din Lavinia
Lefterache, Hora[ius Dumbrav i Miguel
Carmona, membru supleant fiind Dana Cigan.
b)Asocierea Ia Asocia|ia Magistra|ii
Europeni pentru Democra|ie i Libert|i.
n prezent Uniunea este membru cu drepturi
depline n Asocia[ia ,Magistra[ii Europeni pentru
Democra[ie i Libertati, ncepand cu 26
octombri e 2007, i ar n urma al egeri l or
desfurate la Lbeck, n aceeasi zi, d-na
judector Dana Cigan reprezentanta U.N.J.R.-
a fost al eas ca membru n bi roul de
administra[ie organul colectiv de conducere al
MEDEL.
Domnul Cristian Monenci a reprezentat
MEDEL la cea de-a opta reuniune plenar a
Consiliului Consultativ al Judectorilor Europeni
desfurat la Strasbourg, intitulat ,Consiliul
Justi[iei n serviciul societ[ii, n perioada 21-23
noiembrie 2007, for european unde MEDEL are
statutul de membru observator.
Doamna Lavinia Lefterache a reprezentat
MEDEL la conferin[a de la Pisa, 29 februarie-1
martie 2008, cu tema ,Detentia n Europa:
reintegrare vs. excluziune social din motive de
securitate.
Doamna Dana Cigan a reprezentat MEDEL
la colocviul organizat la Sofia, n perioada 17-19
aprilie 2008.
Domnul Dragos Clin a reprezentat MEDEL
la conferin[a Separation of Powers and
Freedom of Association within the Judiciary,
organizat de YARSAV, la Ankara, n perioada
5-7 iulie 2008.
c) Sediul U.N.J.R.
n prezent, sediul U.N.J.R. este n incinta
Pal atul ui de Justi [i e di n Oradea, ns
desfurarea n condi[ii optime a activit[ii
reclam un sediu adecvat n Bucureti.
In acest sens, a fost adresat n luna iunie
2008 o cerere Ministrului Justi[iei i Consiliului
Superior al Magistraturii, n vederea punerii la
dispozi[ie a unui spa[iu n incinta cldirii
lnstitutului Na[ional al Magistraturii. Cererea nu
a fost nc solu[ionat.
d)RaporturiIe cu societatea civiI i presa
U.N.J.R. a dezvolatat rela[ii foarte bune cu
societatea civil, ndeosebi prin desfurarea de
Uniunea Na(ional a
Judectorilor din Romnia
PREZENTR
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 1/2009 193
evenimente n parteneriat cu Funda[ia Friederich
Ebert principal colaborator al U.N.J.R. -,
Transperency lnternational, lnstitutul de Politici
Publice, Asocia[ia Societatea pentru Justi[ie,
Funda[ia Konrad Adenauer sau Asocia[ia pentru
Monitorizarea Presei, Academia Ca[avencu.
A fost mbunt[i t di al ogul cu presa,
comunicatele U.N.J.R. fiind de regul preluate
de presa central. Un punct important ctigat
este i faptul c o parte a presei a nceput s
consulte Asocia[ia n legatur cu evenimentele
importante din justi[ie.
e) Site-ul U.N.J.R.
Activitatea U.N.J.R. este reflectat pe site-ul
www.unjr.ro, site func[ional i actualizat. Cea mai
mare parte a materialelor este ncarcat la zi de
membrii U.N.J.R. desemna[i n acest sens.
Dat fiind importan[a site-ului pentru imaginea
U.N.J.R., a fost achizi[ionat un nou domeniu i
s-a demarat admi ni strarea sa n mod
profesionist.
II. Activitate tiin|ific i poIitici pubIice
n perioada 28-29 septembrie 2007 U.N.J.R.
a organi zat l a Bucureti o conferi n[
interna[ional cu tema ,Procurori, democraJie
i stat de drept, la care au participat Ministrul
Justi[iei, reprezentan[i ai C.S.M., judectori din
statele Uniunii Europene. Conferin[a a fost
organizat n contextul unor presiuni accentuate
ale puterii politice asupra procurorilor, n special
a Direc[iei Na[ionale Anticorup[ie i a fost
finalizat cu adoptarea ,DeclaraJiei de la
Bucureti", document ce subliniaz importan[a
independen[ei procurorilor ntr-un stat de drept.
n zilele de 1415 martie 2008, la lai,
Uniunea Na[ional a Judectorilor din Romnia,
n colaborare cu Consiliul Na[ional pentru
Combaterea Discriminrii i Funda[ia Friedrich
Ebert, a organizat Conferin[a interna[ionalcu
tema 'Combaterea discriminrii rasiale i
etnice - provocri i bune practici. Abordare
comparativ la nivelul statelor membre", n
condi[iile n care s-a constatat o tendin[
periculoas de agravare a discriminrii pe motive
etnice, nu numai la nivel na[ional, ci i n alte
state ale Uniunii Europene. Conferin[a a urmrit
prezentarea bunelor practici n domeniul
combaterii discriminrii din perspectiva diferi[ilor
actori sociali instan[e judectoreti, organiza[ii
ale societ[ii civile, institu[ii ale administra[iei
publice centrale i locale etc., cu scopul de a
eviden[ia un set de msuri i probleme care
trebuie avute n vedere n procesul de elaborare
a politicilor publice.
n perioada 20-21 iunie 2008 U.N.J.R. i
Funda[ia Friedrich Ebert Romnia, n parteneriat
cu Magistra[ii Europeni pentru Democra[ie i
Libertati (MEDEL), lnstitutul pentru Politici
Publice (l.P.P.), Centrul pentru un Jurnalism
lndependent (C.J.l.) i Agen[ia de Monitorizare
a Presei (A.M.P.) au organizat conferin[a
interna[ional 'JustiJia i Media - ntre
cooperare i ambiguitate".
Evenimentul a fost gzduit de lnstitutul
Na[ional al Magistraturii i a cuprins dou
sectiuni: prima, dedicat rela[iei dintre justi[ie i
pres, iar cea de-a doua, raportului justi[ie
societatea civil.
Scopul primei pr[i a conferin[ei a fost acela
de a aduce n discu[ia specialitilor maniera n
care diferite [ri din regiune trateaz probleme
sensibile, pr