Sunteți pe pagina 1din 19

EVOLU!IA CONFRUNT"RILOR ARMATE. TENDIN!

E #I PERSPECTIVE

AGENDA: 1.! Elemente cu putere de modificare a fenomenului militar; 2.! Tendin!e de evolu!ie a con!inutului Artei Militare; 3.! Cerin!e opera!ionale "i caracteristici ale grup#rilor de for!e

ELEMENTE CU PUTERE DE MODIFICARE A FENOMENULUI MILITAR

!!diversitatea tehnologiilor cu aplicabilitate n domeniul militar; !!cre"terea poten!ialului distructiv al armamentului;

!!schimbarea loca!iilor unor poli de putere militar# "i economic#; !!dezvoltarea sistemelor de ap#rare a statelor mpotriva unor amenin!#ri asimetrice, teroriste etc.; !!reconsiderarea spa!iului "i timpului n dimensionarea ac!iunii militare;
3

ELEMENTE CU PUTERE DE MODIFICARE A FENOMENULUI MILITAR

!! gradualitatea "i propor!ionalitatea ac!iunii armate; !! reevaluarea con!inutului fazei post-confiictuale "i a rolului for!ei armate; !! proiectarea for!ei multina!ionale, desf#"urarea "i angajarea acesteia; !! combinarea tot mai atent# a elementului politic cu cel militar n gestionarea unei crize (conflict); !! flexibilitatea -ca tr#s#tur# permanent# n angajarea for!ei n spa!iul de confruntare;
4

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

n domeniul opera!ional
Func!iunile de lupt# tradi!ionale: !!manevr#; !! lovire; !! protec!ie; !! logistic#. Concepte opera!ionale: !!manevra decisiv#, !!angajament precis, !! protec!ie multidimensional#, !!concentrare logistic#.

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Manevra decisiv#

!!reprezint# abilitatea de a c"tiga avantaje pozi!ionale (spa!iale "i temporale) folosind mobilitatea, prin m#rirea ritmului opera!iilor pentru ndeplinirea misiunilor; !!permite c"tigarea unui avantaj decisiv prin controlarea spa!iului (mediului) de confruntare pe toate dimensiunile: l#!ime, adncime "i n#l!ime; !!pe lng# avantajele fizice aduse are "i un impact psihologic
6

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Angajamentului precis
Va consta dintr-un num#r de sisteme, care vor permite for!elor armate: !!localizarea cu exactitate a obiectivului sau !intei; !! s# asigure o comand# "i un control sigure "i rapide; !! s# genereze efectele dorite; !! s# evalueze cu acurate!e gradul de nimicire (neutralizare); !!s# dea dovad# de flexibilitate pentru reangajarea cu exactitate atunci cnd este necesar; !!s# ac!ioneze eficient n ntreg spectrul de ac!iuni militare.

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Protec!ia multidimensional#

!!reprezint# abilitatea de a proteja personalul "i resursele proprii; !! este asigurat# prin intermediul m#surilor active "i pasive care pot fi combinate pentru a asigura o structur# ntrunit# mult mai omogen# pentru protec!ia for!elor.

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Concentrarea logistic#
!!reprezint# abilitatea de a furniza rezervele de personal "i echipament necesare n locul "i la timpul corespunz#tor, n cantitatea corespunz#toare, n orice opera!iune militar#; !! va cuprinde: - serviciile de logistic# "i tehnologiile asigurate prin transport pentru a preg#ti o ripost# rapid# pe timp de criz#; - urm#rirea, livrarea pachetelor de servicii de logistic#; - precum "i sprijinul direct la nivel strategic, operativ "i tactic al ac!iunilor; !!va avea ca efect legarea func!iilor logisticii cu unit#!ile prin intermediul sistemelor informa!ionale moderne.
9

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin!e de evolu!ie n lupta armat#:


!!o nou# manifestare a corela!iei spa!iu-timp-lupt# armat#; !! sincronizarea "i integrarea ac!iunilor; !!sporirea caracterului decisiv al confrunt#rii; !!diseminarea spa!ial# a ac!iunilor; !!diversificarea procedeelor de ac!iune.

10

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin$e de evolu$ie n lupta armat%


O nou# manifestare a corela!iei spa!iu-timp-lupt# armat#: !!rezid# n raportul dintre spa!iul n care se desf#"oar# lupta sau opera!ia "i timpul global consumat pentru ndeplinirea misiunii; !! extinderea spa!ial# a ac!iunilor, concomitent cu reducerea duratei acestora; !!reducerea la minimum a ariei afectat# de lovituri "i a pierderilor colaterale, corelat# cu tendin!a de reducere a timpului scurs ntre descoperirea !intei "i pn# la distrugerea (neutralizarea) acesteia
11

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin$e de evolu$ie n lupta armat%


Sincronizarea "i integrarea ac!iunilor: !!opera!ia modern# n ansamblul ei nu poate fi dect una care s# aduc# for!e "i mijloace apar!innd mai multor categorii de for!e ale armatei ntr-o ac!iune ntrunit#, coordonat# "i sincronizat#; !!sincronizarea "i integrarea ac!iunilor este prezent# n unele situa!ii pn# la cele mai mici niveluri ale artei militare.

12

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin$e de evolu$ie n lupta armat%


Sporirea caracterului decisiv al confrunt#rii: !!vizeaz# evitarea prelungirii angaj#rii militare directe; !!se realizeaz# n principal prin: "!stabilirea unor scopuri clar definite; "!cucerirea, men!inerea "i exploatarea ini!iativei; "!concentrarea "i sincronizarea eforturilor; "!sporirea capacit#!ii de manevr# a trupelor; "!ntrebuin!area unor structuri militare suple, mobile, flexibile.
13

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin$e de evolu$ie n lupta armat%


Diseminarea spa!ial# a ac!iunilor: !!extinderea spa!ial# a confrunt#rii produce o dispersie de front, n adncime "i la altitudine a ac!iunilor, n detrimentul continuit#!ii frontului de lupt#; !!u n tot mai ridicat grad de independen !# a ac ! iunilor desf#"urate pe direc!ii, n raioane sau pentru cucerirea (men!inerea) unor obiective importante; !!o diseminare a aplic#rii puterii de lupt# asupra adversarului prin executarea unor ac!iuni specifice tuturor mediilor de confruntare.

14

TENDIN$E DE EVOLU$IE A CON$INUTULUI ARTEI MILITARE

Tendin$e de evolu$ie n lupta armat%


Diversificarea procedeelor de ac!iune: !!este determinat# de cre"terea puterii de lovire, a mobilit#!ii "i capacit#!ii de manevr# a trupelor; !! expresie a posibilit#!ii de angajare a adversarului n medii multiple; !! un r#spuns oportun "i eficient la amenin!#rile, riscurile "i ac!iunile asimetrice.

15

CERIN!E OPERA!IONALE #I CARACTERISTICI ALE GRUP"RILOR DE FOR!E

Cerin!e opera!ionale generale: !! Grad sporit de mobilizare "i generare a for!ei; !! Mobilitate "i putere de lovire; !! Protec!ie multidimensional#; !!Crearea "i dezvoltarea capacit#!ilor de ac!iune ntrunit#; !!Capacitate informa!ional# de evaluare a situa!iilor operative; !!Capacitate de dislocare rapid# (manevrabilitate); !!Sistem logistic flexibil.

16

CERIN!E OPERA!IONALE #I CARACTERISTICI ALE GRUP"RILOR DE FOR!E

Cerin!e privind conducerea: !!Sistem de conducere fluent "i sincronizat, la nivel tactic "i operativ; !! Realizarea C4ISR; !!Conducere oportun#, flexibil# "i eficient#; !!Desf#"urare rapid# "i operare n zona ac!iunilor militare, pe timp ndelungat, n condi!iile asigur#rii sprijinului de lupt# "i sus!inerii logistice; !!Comanda "i controlul for!elor n mod unitar.

17

CERIN!E OPERA!IONALE #I CARACTERISTICI ALE GRUP"RILOR DE FOR!E Caracteristici principale ale grup#rilor de for!e: !!Mobilitate "i capacitate de manevr#; !!Capacitate de ac!iune independent sau ntrunit, adaptabilitate, fezabilitate "i modularitate n constituirea dispozitivelor de ac!iune; !!Capacitate de descoperire "i identificare a obiectivelor principale "i de concentrare a efortului asupra punctelor decisive "i centrului de greutate ale adversarului; !! Asigurarea ponderii optime ac!iunilor preconizate; !! Acoperirea spectrului estimat al misiunilor, ca for!e de angajare imediat#, ulterioar# "i de rezerv#; !! Sincronizarea ac!iunilor proprii cu cele ale for!elor existente n zona de conflict (ac!iuni interagen!ii).
18

19