Sunteți pe pagina 1din 15

DETERMIN!RI ALE R!

ZBOIULUI "I LUPTEI ARMATE

AGENDA: 1.!DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL! 2.!DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL!

DETERMIN!RI DE NATUR!: !Politic$ !Tehnico-%tiin&ific$; !Informa&ional$; !Militar$.

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL!

DETERMIN!RI POLITICE Obiectivele politice strategice (interese vitale): !! strategia accesului la resurse; !!stabilitatea strategic$, domina&ia, constituirea centrelor de putere; !!strategia de gestionare a crizelor; !! strategia domina&iei sau a echilibr$rii economice; !! strategiile de afirmare a identit$&ilor.

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL!

DETERMIN!RI POLITICE Obiectivele politice strategice opuse: !! strategiile de contestare a ordinii existente; !! strategiile teroriste; !! diferendele etnice %i religioase; !! traficul de droguri; !! crima organizat$ %i sp$larea banilor etc.

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL! DETERMIN!RI TEHNICO-"TIIN#IFICE DIREC#II: !!Evolu&ia sistemelor de arme %i apari&ia cerin&ei acute de mijloace care s$ asigure circula&ia n timp real a informa&iei; !! Apari&ia %i dezvoltarea ntr-un ritm f$r$ precedent a tehnologiei informa&iei (IT) %i a mijloacelor de transmitere a acesteia.

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL!

DETERMIN!RI INFORMA#IONALE
!! Informa&ia s-a globalizat %i continu$ s$ lege omenirea prin

telefonie, mass media %i Internet; !! Lumea reprezint$ un mozaic extrem de diversificat n ceea ce prive%te dezvoltarea economic$, accesul la tehnologii %i resurse, cultura, religia mentalit$&ile; !! R$zboiul viitorului va fi un r$zboi al informa&iei.

DETERMIN!RI ALE R!ZBOIULUI N ERA INFORMA#IONAL!

DETERMIN!RI MILITARE

COORDONATE: !! Definirea locului %i rolului armatelor %i ac&iunilor militare n ansamblul pe care l reprezint$ r$zboiul modern; !! Adaptarea strategiilor tradi&ionale la noile cerin&e.

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE

Sistemul determin$rilor specifice ac&iunii militare care include determin$ri de ordin: !!nomologic; !!teleologic; !!psihologic; !!instrumental; !!axiologic.

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE DETERMINAREA NOMOLOGIC!: !!desemneaz$, n general, legitatea %i cauzalitatea care guverneaz$ desf$%urarea proceselor %i fenomenelor din natur$ %i societate; !!lupta armat$ este o ac&iune cu adversari care urm$resc s$ se distrug$ reciproc; !!exist$ legi obiective ale r$zboiului %i ale luptei armate (ca domeniu de confruntare n cadrul acestui fenomen), care nu pot fi nc$lcate f$r$ a periclita ndeplinirea scopurilor propuse.

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE DETERMINAREA TELEOLOGIC!: !!exprim$ ntemeierea prin scop a ac&iunii (finalitatea acesteia); !!are un rol permanent reglator n raporturile dintre agent, obiect, mijloace, opera&ii (ac&iuni) %i rezultat; !!n ac&iunea militar$ scopurile opera&iei sunt concretizate prin ndeplinirea misiunilor determin$ valoarea %i natura for&elor %i mijloacelor alocate pentru ndeplinirea lor impun formele %i procedeele de ac&iune ce vor fi adoptate influen&eaz$ activitatea structurilor desemnate pentru preg$tirea %i executarea ac&iunii

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE DETERMINAREA PSIHOLOGIC!: !!o condi&ionare subiectiv$, specific uman$, a ac&iunii sociale; !!se cere formarea unor nsu%iri %i folosirea unor stimulente psihomorale nu numai la nivel individual, ci la nivelul ntregii mase care ac&ioneaz$; !!n lupta armat$ oamenii sunt confrunta&i permanent cu mari pericole, cu solicit$ri fizice %i psihice dintre cele mai intense; !!ob&inerea succesului este condi&ionat$ de superioritatea moral$, de un ansamblu de calit$&i %i virtu&i ca: patriotismul, voin&a de a nvinge, curajul, eroismul, disciplina, drzenia, ini&iativa, spiritul de ntrajutorare etc.

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE

DETERMIN!RI INSTRUMENTALE: !!ac&iunea uman$ rezultatul raporturile dintre agent, obiect, prin mijloace, opera&ii (ac&iuni); !!instrumentele ac&iunii militare for&ele %i mijloacele destinate special n acest scop; !! impun formele %i procedeele de ac&iune, tehnicile, tacticile %i procedurile.

DETERMIN!RI ALE OPERA#IILOR SPECIFICE LUPTEI ARMATE DETERMINAREA AXIOLOGIC! : !!se concretizeaz$ prin emiterea unor judec$&i de valoare cu privire la necesitatea ac&iunii preconizate, scopurile, mijloacele care vor fi utilizate %i rezultatele ob&inute; !!o apreciere a necesit$&ii, dezirabilit$&ii, moralit$&ii, asimil$rii n plan con%tient etc.; !!exemple de motiva&ie axiologic$: "!respectarea drepturilor omului sau ale unor minorit$&i (interven&ia NATO n r$zboiul din Kosovo, Libia); "! oprirea unui conflict armat (interven&ia pentru stingerea conflictului din Macedonia); "! oprirea unui genocid (interven&ia din Ruanda); "! nl$turarea unor regimuri totalitare (r$zboiul din Irak); "!descoperirea %i anihilarea unor organiza&ii teroriste cu ramifica&ii la scar$ planetar$ (interven&ia militar$ n Afganistan).

CONCLUZII

Cunoa%terea tuturor tipurilor de determin$ri %i rela&ii ce caracterizeaz$ structura ac&iunii militare nu are doar o nsemn$tate teoretic$ ci, dimpotriv$, una cu un foarte pronun&at caracter practic: !!permit o abordare logic$ superioar$ a organiz$rii proceselor %i activit$&ilor specifice preg$tirii %i ducerii luptei; !! necesit$ o reconsiderare permanent$ a lor din perspectiva teoriei ac&iunii eficiente; !! facilitez$ o optimizare a raporturilor pe ntreaga re&ea structural$ ce se ntinde de la agent (structura militar$) la rezultat.