1. Auditul în cadrul Sistemului de Management de Mediu 1.1.

Generalităţi
Monitoringul efectiv al poluării nu poate fi realizat exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al întreprinderii. Având în vedere reglementările legislative în domeniul protecţiei mediului şi preocupările populaţiei, agenţilor economici în ceea ce priveşte protecţia mediului şi reducerea poluării în contextul dezvoltării durabile, se poate constata o orientare a preocupărilor companiilor către introducerea istemelor de management de Mediu ! MM". Astfel se creează o structură sistematică de integrare a problematicii de mediu în toate aspectele activităţii unei întreprinderi. copul introducerii unui MM nu constă numai în conformarea cu legislaţia de mediu şi minimizarea riscurilor financiare, ci şi îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, asigurându#se astfel o bună imagine şi o serie de avanta$e pe piaţa competiţională. %onceptul de MM a fost introdus pentru prima dată în &landa în anul '()*, în prezent acesta fiind adopta în ţările din +estul ,uropei, Asia, -A, %anada, ,uropa %entrală şi de ,st. .niţial, interesul ţărilor era concentrat spre dezvoltarea componentelor legislative şi de reglementare ca şi a structurilor organizatorice care să asigure încadrarea activităţii economice în limitele permise de standardele de mediu. /n aceste condiţii răspunsul industriei era dat ca reacţie la apariţia problemelor, îndeosebi a celor de neconformare cu reglementările existente. .nvestiţiile erau preponderent în soluţii tehnologice de depoluare. 0reptat s#a trecut la integrarea politicii ecologice în politica economică a întreprinderii. /n anul '()1, 2aportul 3rundland al %omisiei Mondiale asupra Mediului şi 4ezvoltării a introdus termenul de dezvoltare durabilă şi a îndemnat industriile să#şi dezvolte sisteme eficiente de management de mediu. 5a 2io de 6aneiro în '((7, a avut loc consfătuirea care a pus bazele planurilor de dezvoltare durabilă. A rezultat consensul global şi anga$amentul politic !Agenda 7'" pentru începerea colaborării între guverne, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, în vederea găsirii soluţiilor pentru rezolvarea problemelor primordiale pentru mediu. %u acest prile$ s#a hotărât ca &rganizaţia .nternaţională pentru tandardizare !. &" să elaboreze o serie de standarde dedicate sistemului de management de mediu. istemul de Management de Mediu ! MM" este definit ca fiind o 8componentă a sistemului general de management ce include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi menţinerea politicii de mediu9. -n istem de Management de Mediu ! MM" are ca obiectiv principal să a$ute o companie în: # identificarea şi controlul aspectelor de mediu, a impacturilor şi riscurilor relevante din companie; # satisfacerea politicii de mediu a obiectivelor şi ţintelor, inclusiv conformarea cu legislaţia de mediu; # definirea unui set de principii de bază care să orienteze activităţile viitoare vizând responsabilităţile de mediu; # stabilirea unor creşteri ale performanţei de mediu a companiei, pe baza unui bilanţ costuri#beneficii;

'

# # #

determinarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; definirea responsabilităţilor, autorităţii şi a procedurilor care să asigure implicarea fiecărui anga$at al companiei, în reducerea impactului negativ asupra mediului; realizarea unui sistem eficient de comunicare în interiorul companiei şi asigurarea unei instruiri a personalului.

istemul de Management de Mediu ! MM" răspunde abordării cunoscute managementului calităţii şi anume: 8planifică, execută, verifică, îmbunătăţeşte9 !fig. '.'".

Fig. 1.1. Ciclul acţiunilor PEVI specific pentru o activitate socio-economică. istemul de Management de Mediu ! MM" reprezintă un instrument de identificare şi rezolvare a problemelor specifice de mediu care poate fi implementat într#o companie în diferite modalităţi, depinzând de condiţiile specifice. <u există un singur MM aplicabil la toate companiile. %erinţele diferă !variază" în funcţie de necesităţile operaţiilor specifice şi de sistemul de conducere a afacerilor din locul respectiv. %onducerea întreprinderii trebuie să ţină cont de: 8ce dorim să obţinem prin propriul MM=9: # costuri de fabricaţie reduse > eficienţă redusă; # abilitatea de a ne vinde produsele; # alinierea la legislaţia în vigoare; # conformarea la presiunile comunităţii; # evitarea problemelor de mediu la procesele noi; # dezvoltarea de produse noi, acceptate pe scară mai largă; # pregătirea întreprinderii pentru investitori sau pentru oportunităţi de asociere; # răspunsul la cerinţele clienţilor; # certificare conform . & '?@@@; # un mediu mai curat pentru copii.

7

4in punct de vedere a evoluţiei standardelor din domeniul MM sunt de reţinut cele la nivel european ,MA !,nvironment Management and Audit cheme" şi cele la nivel internaţional . & '?@@' şi '(@@'. istemul de management de mediu va diferi în funcţie de tipul, natura, mărimea, complexitatea activităţii, produselor şi serviciilor companiei. ,xistă însă un număr de elemente de bază care se găsesc în comun tuturor MM. Acestea includ: # obţinerea anga$amentului din partea managerului general al companiei privind dorinţa şi spri$inul în implementarea sistemului de management de mediu; # analiza iniţială: stabilirea exactă a poziţiei unde se află compania în relaţie cu mediul. %onstituie baza de pornire în implementarea MM, faţă de care se va $udeca ulterior şi îmbunătăţirea performanţei de mediu; # politica de mediu, de obicei publicată în scris ca declaraţie a politicii de mediu, exprimând anga$amentul managerului general de a se conforma legislaţiei de mediu şi de a urmări îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu. /n felul acesta, se asigură nu numai responsabilitatea pentru implementarea politicii de mediu, dar şi suportul necesar acesteia; # programul de mediu sau planul de acţiune, care pornind de la identificarea aspectelor de mediu şi a impactului asociat acestora, conţine măsurile ce vor fi luate de#a lungul unei perioade de timp. /n fapt, acesta traduce politica de mediu a companiei în obiective şi ţinte, identifică activităţile necesare atingerii acestora, defineşte responsabilităţile anga$aţilor şi resursele financiare corespunzătoare; # structuri şi responsabilităţi: definirea, atribuirea şi comunicarea structurilor, responsabilităţilor şi autorităţii de mediu necesare pentru a implementa MM. %onştientizare, motivare şi furnizare de cunoştinţe corespunzătoare printr#un program de instruire. +a fi desemnat un reprezentant al managementului companiei, responsabil cu activitatea de protecţie a mediului; # integrarea managementului de mediu în managementul general al companiei > include proceduri pentru înglobarea cerinţelor de mediu în toate sectoarele specifice companiei, cum ar fi: aprovizionare, marAeting, cercetare#dezvoltare, serviciu financiar etc. # # # # # # # # Aceste proceduri pot conţine: sistemul de comunicare internă; controlul documentelor; controlul operaţional; evaluarea riscului şi pregătirea planurilor şi procedurilor de urgenţă în vederea asigurării unui răspuns corespunzător în cazul incidentelor neprevăzute şi accidentale; monitoring, măsurători şi proceduri de înregistrare > necesare pentru a înregistra şi evidenţia pe bază de documente, rezultatele acţiunilor întreprinse; acţiuni preventive şi corective > în vederea eliminării cauzelor existente sau potenţiale privind neconformarea cu obiectivele, ţintele stabilite iniţial; auditul sistemului de management de mediu > stabilirea şi menţinerea programelor de auditare a sistemului de management de mediu cu o frecvenţă dictată de natura operaţiilor; analiza managementului de mediu > evaluarea făcută de managerul general asupra tuturor aspectelor semnificative ale MM, pentru a identifica necesitatea unor posibile schimbări in sistem.

B

înainte ca acestea să fie descoperite din exterior. o asigură un program de mediu proactiv. impactului asupra ecosistemelor. o satisface criteriile investitorilor. din punct de vedere al protecţiei mediului: o reduceri ale consumurilor de materii prime şi energie. o reducerea deşeurilor şi ambala$elor.actualizarea obiectivelor i a ţintelor. o a$ută în dezvoltarea şi transferul tehnologiilor. o asigură o implicare mai mare a anga$aţilor în activitatea întreprinderii. o asigură profit dintr#o ofertă de produse 8verzi9.Crocesul realizării în practică a îmbunătăţirii continue implică următoarea succesiune a celor patru elemente de bază ale sistemului de management: audit intern . o îmbunătăţeşte competitivitatea pe piaţa internaţională. 4intre avanta$ele introducerii unui istem de Management de Mediu într#o companie se pot menţiona: # din punct de vedere operaţional: o identifică şi corectează. # din punct de vedere comercial: o demonstrează beneficiarilor că întreprinderea răspunde exigenţelor de mediu. sol. zgomotului. pentru conformare şi îmbunătăţire continuă. pe plan intern. o reducerea emisiilor în aer. din punct de vedere al reglementărilor: o demonstrează anga$amentul întreprinderilor faţă de autorităţile guvernamentale.analiză efectuată de conducere . # # # ? .politica – monitorizare . o a$ută la reducerea răspunderilor şi riscurilor de mediu. probleme. apă. o a$ută accesul la împrumuturi bancare. financiar: o facilitează relaţiile cu companiile de asigurare. o asigură o imagine îmbunătăţită. o elimină posibile conflicte între standardele MM naţionale prin introducerea unui standard internaţional. o oferă avanta$e în relaţiile publice prin posibilitatea comunicării anga$amentului de a asigura un mediu încon$urător curat. o răspunde cerinţelor potenţiale !naţionale şi internaţionale" ale relaţiilor comerciale. o elimină posibilele costuri determinate de neîncadrarea în standardele naţionale de mediu. o facilitează obţinerea autorizaţiei de funcţionare. sigur şi sănătos. o asigură economii financiare prin minimalizarea consumurilor de energie şi materii prime.

1. conformare". până la depozitarea produsului uzat".". costuri ascunse !monitoring. cu scopul final al îmbunătăţirii performanţelor de mediu ale întreprinderilor. analiza cost # beneficiu. evaluarea tehnologică > stabileşte efectele potenţiale ale unei noi tehnologii înainte de implementarea sa. aplicat în faza de proiectare cu scopul identificării impactului potenţial. distribuţie şi comercializare.!.le au fost promovate în numeroase ţări. transportul. evaluarea impactului de mediu. proces sau proiect: costuri directe. metoda prin care sunt evaluate consumurile de energie şi materii prime pe de o parte şi impactul asupra mediului. o bună imagine etc. prelucrare. reciclarea. auditul de mediu.1. folosit pentru a verifica conformarea cu legislaţia specifică şi de a evalua practicile şi procedurile de mediu.!. potenţiale răspunderi !plata unor remedieri în mediu" sau costuri mai puţin tangibile !cum ar fi relaţiile cu publicul. în fazele reprezentative ale desfăşurării proceselor pentru obţinerea unui produs şi ale utilizării lui !începând cu extracţia materiilor prime. accidente. Aceste instrumente sunt structurate astfel încât să îmbunătăţească sistemul de luare a deciziilor. .nstrumentele pentru analiză şi evaluare sunt de tipul următor: metode de comparare a performanţelor de mediu proprii cu realizările de vârf în domeniu. "nstrumente pentru analiză i evaluare # # # # # . fără efecte negative asupra mediului. utilă în ierarhizarea alternativelor de control a proceselor de poluare. # pentru acţiune. # pentru comunicare. ambalare. "nstrumente ale managementului de mediu -n istem de Management de Mediu în ansamblu trebuie să ofere toate detaliile necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a tuturor proceselor şi procedurilor. prelucrarea. /ntr#o clasificare generală.1. fiind la îndemâna companiilor pentru a fi adoptate şi utilizate în mod voluntar fără presiuni legislative. evaluarea cheltuielilor pentru protecţia mediului !contabilitate de mediu". & dată cu evoluţia înregistrată la nivelul managementului de mediu au devenit operaţionale o serie întreagă de instrumente manageriale de protecţie a mediului. proiectare. aceste instrumente se împart în trei mari categorii: # pentru analiză şi evaluare. evaluare ciclului de viaţă. # # # # * . astfel încât să faciliteze: luarea deciziilor. de informare a managerilor şi a altor categorii de personal. evaluarea iniţială a calităţii mediului !diagnoză" se realizează pentru a stabili punctul de plecare într#o acţiune ecologică. evaluarea costului total > a$ută la identificarea următoarelor patru tipuri de costuri pentru un produs. conceptele de dezvoltare. previziunile strategice. pe de altă parte. utilizarea. evaluarea riscului asupra mediului şi a sănătăţii umane este realizată cu scopul stabilirii unor măsuri de prevenire a apariţiei unor incidente.

conform căreia un produs cu un nivel acceptabil de impact asupra mediului poate primi o etichetă ecologică. %a o exemplificare a acestei tendinţe o reprezintă standardul . # informaţii pentru mass#media. "nstrumente pentru acţiune # # # # # /n categoria acestor tipuri de instrumente sunt incluse: sistem de management de mediu. responsabilităţile. procedurile. . parteneriat în favoarea protecţiei mediului. pentru a implementa politica de mediu a întreprinderii.voluţia conceptelor privind problematica mediului impune şi o evoluţie a standardelor . . D . o planul de acţiune şi demararea introducerii MM. . termen care descrie o procedură devenită oficială în multe ţări. pârghii economice.tapele ce trebuie parcurse pentru a se atinge un sistem de management de mediu eficient sunt: # C # plan > planificare: o definirea politicii de mediu. în acest sens alocarea optimă a resurselor pentru mediu reclamă utilizarea cantităţii optime a fiecărei resurse comparativ cu preţurile altor factori economici de producţie. în general realizate pentru a transforma poziţiile de confruntare.#.!. politica de mediu.xistă o tendinţă de abordare integrată a sistemelor de management a calităţii. mediului.# indicatorii dezvoltării durabile > diferiţi de indicatorii economici convenţionali şi care integrează aspectele de mediu în aprecierea progresului economic. sunt incluse: # rapoarte anuale. al căror scop este de atingere a obiectivelor de mediu cu costuri cât mai mici. înţelegeri voluntare > focalizate pe atingerea unor obiective de mediu dincolo de cerinţele legii. "nstrumente de comunicare /n categoria instrumentelor de comunicare în interiorul întreprinderii şi în afara ei. dependenţă şi izolare în înţelegeri mutuale precum şi interdependenţa acceptată. o identificarea celor mai importante efecte de mediu. practicile. & '(@'' care abordează în comun problema auditului calităţii şi mediului. incluzând conformarea cu întreaga legislaţie de mediu specifică întreprinderii. eco # marcarea !eco # eticheta". reprezintă obiectivele şi principiile ce stau la baza acţiunilor de protecţie a mediului. protecţiei sănătăţii şi a riscului.!. & '?@@@. procesele şi resursele. pentru clienţi sau pentru proprii anga$aţi. management total al calităţii şi mediului a fost acceptat ca un instrument vizând îmbunătăţirea performanţelor întregii activităţi incluzând şi managementul de mediu. # rapoarte interne pentru evidenţa MM.!. 1. # # 1. care stabileşte structura organizatorică.

# realizarea unei analize iniţiale de mediu şi stabilirea: aspectelor semnificative si impacturilor de mediu. # emiterea formei finale a politicii de mediu. Stadiile implementării unui sistem de management de mediu . # stabilirea şi implementarea programului de management de mediu. o prevenirea şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă. acţiuni de corectare şi prevenire. definirea obiectivelor de atins. documentarea si implementarea .M. A > act > ameliorare: o un ciclu de ameliorare E îmbunătăţire continuă. şi a structurii funcţionale implicate. o formare. 1 .M. # acţiuni corective şi preventive. capacitate de răspuns. sensibilizare şi competenţă. # stabilirea scopului . # îmbunătăţirea continuă a performanţei globale de mediu. o declaraţia de mediu. o neconformitate. definirea programului de management de mediu.M.. # definirea obiectivelor generale Especifice şi a ţintelor de mediu.mplementarea unui sistem de management de mediu presupune parcurgerea următoarelor stadii de lucru: # conştientizarea şi anga$area conducerii. o gestionarea documentaţiei. o verificare şi certificare. # controlul operaţional al aspectelor semnificative de mediu. o supraveghere şi măsurare continuă. o comunicare. o gestionarea funcţionării. o auditul MM. # # 4# do > acţiune: o introducerea MM > ului. o documentaţia MM.M.o o o # cerinţele legale. % > checA > controlare: o control intern. o înregistrări. o verificarea direcţiunii. # acţiuni în situaţii de urgenţă. # monitorizare şi măsurare. # auditul de mediu ! . # stabilirea.M.M.". o structura organizatorică şi responsabilitate. # analiza efectuată de conducere.

cu a$utorul unor tehnici adecvate. produselor sau serviciilor organizaţiei. # informarea completă a publicului larg şi un dialog deschis despre impactul pe care întreprinderea îl are asupra mediului. # cerinţele şi prevederile legale din domeniu. dimensiunilor şi impactului asupra mediului al activităţii. produsele şi serviciile.Definirea politicii de mediu. # evaluarea şi rezultatele anchetelor. un document public. să fie disponibilă pentru public.'.7": ) . Colitica de mediu trebuie să: corespundă naturii. # obligarea furnizorilor şi subcontractanţilor să respecte normele şi prevederile de mediu aplicate în cadrul întreprinderii. # realizarea sistematică a obiectivelor de mediu. # reclamaţii din partea populaţiei din zonă privind poluarea mediului de către întreprindere. # toate practicile şi procedurile existente în materie de management de mediu. # prevenirea sau diminuarea riscurilor de emitere a substanţelor poluante şi de risipire a energiei în caz de accident. # sensibilizarea şi eco#conştientizarea anga$aţilor. # evaluarea preliminară a impactului pe care activităţile şi produsele noi o vor avea asupra mediului. # colaborarea cu autorităţile în vederea minimalizării riscurilor şi accidentelor de mediu. Coate constitui baza elaborării programului de mediu şi definirii obiectivelor de mediu. care descrie măsurile care se vor lua în vederea protecţiei mediului încon$urător. să ofere cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu. # compararea regulată a programului de acţiune de mediu cu politica de mediu. # informarea clienţilor despre pericolele pe care produsele şi serviciile le reprezintă faţă de mediu. nali!a "ntreprinderii #i identificarea aspectelor activităţilor care au impact asupra mediului. implementează şi menţine proceduri referitoare la aspectele de mediu !anexele 7. Analiza trebuie să examineze următoarele probleme: # impactul ma$or pe care îl au activităţile. Analiza preliminară este obligatorie. făcut de companie. 7. implementată. ea poate constitui pilonul de bază al MM. să fie documentată. # luarea de măsuri pentru diminuarea. 7. &rganizaţia stabileşte. precum şi cu alte cerinţe pe care organizaţia le#a adoptat. Acest anga$ament emis de conducerea întreprinderii trebuie să se bazeze pe următoarele aspecte: # examinarea şi supravegherea activităţii întreprinderii dumneavoastră şi analiza punctelor critice pentru mediu. menţinută şi comunicată întregului personal. să includă un anga$ament de conformitate cu legislaţia şi cu reglementările de mediu aplicabile. accidentelor din trecut. să includă un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării. # # # # # # Politica de mediu !anexa '". prevenirea şi eliminarea poluării mediului.

'.' sunt prezentate câteva exemple de aspecte de mediu.1 <r. un consum sau o reutilizare a unui material. B. trebuie întreprinse acţiuni de corectare. fiind necesară urmărirea modificărilor survenite. implementarea şi menţinerea MM. produsului sau serviciului unei organizaţii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. # impact nesemnificativ. !vezi procedura specifică" şi stabilirea acelor aspecte de mediu care au: # impact semnificativ. Prevederi legale #i alte cerinţe !anexa ?". care face posibilă atingerea obiectivelor prin date concrete şi o încadrare strictă în timp. /n cazul nerespectării legilor. 5a stabilirea obiectivelor se ia în consideraţie politica de mediu. . &biectivele şi planul MM#ului ( . /n tabelul '. 7. B.# # procedura pentru identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea impact semnificativ. Clanul de activitate de mediu este o metodă bine definită. &biectivele de mediu derivă din politica de mediu. va stabili modul în care se va face evaluarea impactului produs de aspectele de mediu identificate.mpact de mediu asociat Coluarea soluluiE apei freatice Coluarea apei %onservarea resurselor naturale Crocedura privind evaluarea impactului !anexa B. trebuie să asigure că aspectele semnificative de mediu sunt luate în considerare la stabilirea.xemplu: poluarea sau contaminarea apei. .7". $abelul 1. 2elaţia dintre aspectul de mediu şi impact este o relaţie de tip cauză > efect. ursa !activitate. aspectele semnificative sunt luate în considerarea la stabilirea obiectivelor de mediu. # impactul se referă la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezultat al unui anumit aspect. şi se explică prin faptul că: # aspectul de mediu se referă la un element al activităţii. e vor stabili şi menţine obiective generale şi specifice de mediu documentate la fiecare nivel şi funcţie relevantă. o emisie.xemplu: o deversare. produs sau serviciu" 0ransport de carburanţi %urăţătorie chimica !serviciu" Croiectarea unui automobil !produs" Aspecte de mediu Aspect de mediu curgeri accidentale . aspectele de mediu semnificative precum şi punctele de vedere ale părţilor interesate. B. &rganizaţia trebuie să documenteze şi să actualizeze aceste informaţii. -n MM poate fi foarte util în respectarea legislaţiei din domeniu.'. epuizarea unei resurse naturale. prevederile legale şi de reglementare. Acestea trebuie corelate cu politica de mediu.vacuare de ape uzate %reşterea randamentelor Escăderea consumului de carburant . crt.

&F. %&. sunt în concordanţă cu principalele impacturi asupra mediului ale activităţii. raportată la cantitatea de produs finit. îmbunătăţesc cu adevărat performanţa de mediu a întreprinderii. cantităţi ale unor poluanţi specifici !<&F. # punctele de vedere ale părţilor implicate. Centru atingerea lor. măsurabile când este posibil. G%. # cerinţele financiare. numărul incidentelor de mediu !ex. numărul accidentelor de mediu !ex. comerciale şi operaţionale. investiţii în protecţia mediului. # mi$loace şi termene de realizare. '@ . # reducerea sau eliminarea emisiilor poluante.le trebuie să reflecte politica de mediu a întreprinderii concentrându#se pe prevenirea poluării. anga$aţii sunt ţinuţi la curent în mod regulat despre stadiul de desfăşurare. # opţiunile tehnologice. abateri de la limite". # promovarea mediului şi sensibilizarea anga$aţilor şi a comunităţii din $ur. # aspectele semnificative de mediu. # reproiectarea produselor în vederea minimizării impactului asupra mediului în procesul de producţie. cuantificate şi conţin date limită. se stabilesc. o$iectiv specific% scăderea cu zece procente a consumului de energie necesară în fabricaţia produsului F. . cantitatea de deşeuri produse.trebuie scrise. reactualizate şi comunicate celor interesaţi în mod regulat. în perioada de exploatare şi la eliminare. eficienţa utilizării acestora. Cb". indicator% cantitatea de combustibil şi de electricitate utilizată pe unitatea de produs F. obiectivelor specifice şi programelor trebuie să se ia în considerare: # prevederile legale şi alte cerinţe pe care organizaţia le#a adoptat. # # # # # # # # # # # # # # # %aracteristicile obiectivelor şi a ţelurilor: sunt documentate la toate nivelurile relevante. sunt trecute pe hârtie. în cazul realizării lor. 5a stabilirea obiectivelor generale. numărul de reclamaţii. # # # %&emple' o$iectiv general% reducerea consumului de energie necesară în fabricaţia produsului F.ndicatorii performanţei de mediu pot fi: cantitatea de materii prime sau energie utilizată. &biectivele pot include anga$amente de genul: # reducerea deşeurilor şi a utilizării resurselor. . care să includă: # desemnarea responsabilităţilor. implementează şi menţin unul sau mai multe programe. dega$ări neintenţionate". formularea lor este clară şi nu poate fi interpretată. cantitatea de emisii !%&7". procent de deşeuri sau ambala$e reciclate.

activitatea fiecărui anga$at poate contribui în mod pozitiv la eco# conştientizarea întreprinderii dacă propune inovaţii tehnice. 4efinirea documentelor şi comunicarea atribuţiilor. trening#uri şi însuşirea de noi abilităţi. atri$uţii.7 sunt prezentate exemple de tipuri de instruire". Centru aceasta este nevoie de informaţii. responsa$ilităţi #i autorităţi.nstruire pentru %onducerea la &bţinerea '' copul anga$amentului. cerinţele MM. $ipuri de instruiri <r. # introducerea unor procedee noi de producţie. # introducerea unor noi produse tehnice. responsabilităţilor şi autorităţilor privind funcţionarea MM. /n cadrul MM#ului trebuiesc evaluate nevoile iar după aceea să organizăm trening#uri având în vedere următoarele: # persoanele implicate în sistemul de management. să implementeze şi să menţină proceduri de conştientizare a personalului care îndeplineşte sarcini pentru ea sau în numele ei cu privire la: # importanţa conformităţii cu politica de mediu. &esurse. 0ip de instruire %ui i se crt. # anga$aţii a căror activitate are un impact semnificativ asupra mediului !în tabelul '. implementate şi menţinute.!. adresează '. . # schimbarea posturilor de muncă. &rganizaţia trebuie să asigure instruire sau să întreprindă alte activităţi pentru a satisface aceste necesităţi şi trebuie păstrate înregistrări în acest sens. reale sau posibile ale activităţilor lor. responsabilităţile şi autoritatea pentru: # a asigura că cerinţele referitoare la MM sunt stabilite. Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea şi controlul MM include: # resurse umane. . sosirea unor noi anga$aţi. $abelul 1. # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate.ndiferent de dimensiunea întreprinderii şi de domeniul de activitate. instruire #i con#tienti!are . . # accidentele şi incidentele. îşi modifică comportamentul şi spri$ină dezvoltarea întreprinderii. # impacturile semnificative asupra mediului. <umirea unui reprezentant care în afara altor responsabilităţi să aibă definite atribuţiile. Competenţă. # legislaţia din domeniu. # resurse tehnologice şi financiare. # calificări specializate. procedurile. # atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în realizarea conformităţii cu politica de mediu. 4e asemenea trebuie să stabilească.Implementare #i funcţionare. # a raporta conducerii la cel mai înalt nivel performanţele MM pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestuia. cu procedurile şi cerinţele MM. inclusiv cu cerinţe referitoare pentru pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns.

7": # importanţa conformităţii cu politica de mediu. 4ocumentaţia este considerată memoria internă a întreprinderii. # impacturile semnificative asupra mediului. . # 4ocumentaţia conţine: o copie scrisă a politicii de mediu. documentaţia este mai redusă dar eficientă. # atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de mediu. # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate. o primirea. planuri.'. inginerie. Asigurarea conformităţii cu cerinţele interne şi de reglementare. dezvoltare. B. %omunicarea !anexa D". documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătore la solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior. cu procedurile şi cerinţele .M..M. /mbunătăţirea competenţelor Anga$aţii cu responsabilităţi în domeniul mediului Anga$aţii ale căror acţiuni pot afecta conformitatea stabilirea şi alinierea la politica de mediu a organizaţiei.nstruire pentru 0oţi anga$aţii conştientizare privind problemele de mediu în general.M. preferabil sub formă electronică. este necesară ca: # să se stabilească şi să se menţină proceduri referitoare la aspectele de mediu şi la . Atenţionare' personalul care îndepline te sarcini ce pot avea impacturi semnificative asupra mediului trebuie să aibă competenţa necesară. pentru: o comunicarea internă între diferite niveluri şi funcţii. '7 . &bţinerea anga$amentului privind politica şi obiectivele de mediu ale organizaţiei şi insuflarea unui sentiment de responsabilitate individuală. conştientizarea importanţei cel mai înalt strategice a managementului nivel de mediu.nstruire pentru conştientizarea fiecărui anga$at privind impactul activităţii fiecăruia asupra mediului 0rebuie să se stabilească şi să se menţină proceduri pentru ca tot personalul să fie conştientizat de !anexele *. Croceduri specifice. iar la o întreprindere mare este adecvată şi ordonată. ale activităţilor lor.. Comunicarea.M.7. . procedurile. . *. de exemplu: exploatare. inclusiv cu cerinţele referitoare la pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns. ?. cercetare. operaţionale. /mbunătăţirea performanţei în domenii specifice ale organizaţiei. *.ste dovada performanţei MM. 5a întreprinderile mici. cerinţele . reale sau posibile.M.M. # să se aibă în vedere procesul de comunicare externă privind aspectele semnificative de mediu şi deciziile luate.

câteva instrucţiuni de muncă şi procedee care clarifică cele mai importante aspecte ale managementului de mediu. iar datele vechi. revizuite dacă este necesar şi aprobate înainte de difuzare. %ontrolul operaţional identifică activităţile asociate aspectelor de mediu semnificative. stabileşte şi menţine informaţiile pe suport de hârtie sau electronic. pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate. # manipulare şi depozitare materii prime şi produse. prin: o stabilirea şi menţinerea de proceduri documentate. # procese de producţie şi întreţinere.. # documentele pot fi identificate după numele organizaţiei. # documentele sunt analizate periodic.M. # achiziţia. Controlul documentelor !anexa 1". şi interacţiunea lor.M. pentru : # descrierea elementelor esenţiale ale . 5a elaborarea procedurilor de control operaţional. # indicarea accesul la documentaţia conexă. Hi cere: # să se planifice aceste activităţi. # aprovizionare şi contractare. construirea sau modificarea clădirilor sau instalaţiilor 'B .M. să fie comunicate beneficiarului acestora.# # registrul factorilor şi impacturilor de mediu. # versiunile curente ale documentelor sunt disponibile. trebuie să se ia în considerare toate activităţile care pot contribui la producerea unui impact semnificativ de mediu: # proiectare şi cercetare # dezvoltare. # laboratoare.M.M. a activităţi. 4ocumentaţia . pentru a putea limita şi controla impactul activităţii respective asupra mediului. a departamentului. # service pentru clienţi. Actualizarea documentelor creşte credibilitatea sistemului de management drept pentru care trebuie menţinut un control al documentelor: # documentele trebuie datate. # transport. care se referă la aspectele de mediu semnificative asociate produselorEserviciilor realizate de organizaţie. %ei în cauză trebuie să ştie tot ce este disponibil şi important la un moment dat. Asigură ca toată lumea să folosească aceleaşi instrucţiuni de muncă. nefolositoare trebuie să fie şterse din când în când pentru a menţine flexibilitatea sistemului. uşor de identificat.M. programul de management de mediu şi definiţia responsabilităţilor sistemului. organizate şi păstrate o perioadă de timp specificată. # documentele necorespunzătoare sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare. Crocedurile relevante ale . inclusiv activitatea de întreţinere. o stipularea în proceduri a criteriilor de operare.

).ste necesară pentru feedbacA la realizarea obiectivelor şi ţelurilor dar mai are şi alte roluri: # furnizează date recente pentru declaraţia de venit: o despre ambalare. # informează în mod adecvat anga$aţii despre diferite tipuri de materiale prime şi impactul lor asupra mediului. o dezvoltarea filierelor de refolosire.. # stabileşte un sistem de supraveghere al îmbunătăţirii continue a managementului. ). pentru a preveni şi a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora !anexele ). # planuri şi proceduri de urgenţă pentru situaţia 8ce se întâmplă dacă totuşi . defineşte indicatorii simpli de performanţa ca de exemplu: o consumul de apăE Ag de produs.Aceste proceduri trebuie să ţină seama şi de situaţiile anormale de operare. o despre deşeuri. # prevenirea accidentelor !separarea produselor periculoase etc. o introducerea taxelor de mediu. reciclare. -n accident sau o situaţie de risc provoacă daune mediului. # permite un control permanent al consumului resurselor. o despre consumul de energie. # teste periodice pentru buna funcţionare a planurilor şi procedurilor !exemplu: simularea de incendiu". ). o costul de energie E Ag de produs finit sau E o oră de producţie. sănătăţii şi averii anga$aţilor şi a celor din $ur. )onitori!are #i măsurare !anexa (".B. Coate avea repercursiuni economice importante asupra întreprinderii. o statisticile oficiale. # implică profesionişti din domeniul economic. o deşeuri periculoase E Ag de produs. o deşeuri periculoase E oră de producţie. cum ar fi pornirea sau oprirea instalaţiilor. Prevenirea accidentelor #i a situaţiilor de risc 'urgenţă(.?": # aceste proceduri trebuiesc revizuite.". tabilirea şi menţinerea unor proceduri pentru a identifica posibilele accidente şi situaţii de urgenţă şi a răspunde unor astfel de situaţii. atunci când acest lucru este posibil.. financiar.'. ).. '? . # incidente anterioare. pentru evitarea incidentelor ecologice ce pot apare. . # testează efectele numerice ale utilizării diferitelor scenarii: o înlocuirea produselor şi procedeelor. în procesul de mediu şi măsoară costurile şi economisirile efectuate de pe urma dezvoltării managementului eco#conştient. # trebuie să se testeze periodic astfel de proceduri. în special după producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. Crogramul de prevenire a accidentelor se bazează pe: # identificarea accidentelor şi a situaţiilor posibile.9. # compară performanţa de mediu a întreprinderii şi nivelul managementului eco#conştient a anilor care urmează.7.

atunci putem vorbi de acţiune preventivă. analizarea şi tratarea neconformităţilor. & acţiune de corectare este un răspuns rapid şi adecvat la o problemă. . defectarea unui mecanism etc.". # încercaţi o altă soluţie !acţiune de corectare". '@.7". produsul sau serviciul implicat. # identificaţi cauzele. Centru stabilirea neconformităţilor. # păstrate pe o perioadă stabilită şi înregistrată. 0rebuie stabilite şi menţinute proceduri de identificare. adoptarea unor măsuri în vederea reducerii oricărui impact produs !anexele '@. %e se poate face când apare o problemă= # examinaţi problema. prote$ate împotriva oricărui risc de deteriorare sau pierdere. # să fie păstrate şi menţinute încât să poată fi regăsite cu uşurinţă. <econformarea !când ceva nu funcţionează conform cerinţelor" poate fi rezultatul unei probleme tehnice ! fisurarea unui recipient. 4acă evităm o problemă înainte ca ea să se întâmple.'.xemple: corecţie: înlocuirea unui geam spart. acţiuni de corectare #i prevenire. 4ocumentaţia este singura dovadă care demonstrează iniţiativele pentru introducerea sistemului de management eco#conştient. acţiune corectivă: organizarea schimbării tuturor geamurilor sparte din societate. trebuie adaptată importanţei problemei şi să fie proporţională cu impactul propus. Controlul "nregistrărilor !anexa ''".xemple de însemnări: # registrul anual de deşeuri. schimbarea locului de $oacă etc. păstrare şi eliminare a înregistrărilor referitoare la mediu.*econformare. să fie precise şi să poată fi înţelese de toată lumea. 0rebuie: # să fie lizibile. '* . pentru a demonstra conformitatea. +a trebui strânsă o cantitate mare de date despre consumul de energie. # supravegheaţi în continuu perimetrul. care necesită fonduri mai mari şi un timp mai mare." sau o problemă de management !o supraveghere prea le$eră. acţiune preventivă: analizarea cauzelor care au dus la spargerea geamurilor şi înlăturarea cauzelor din toată societatea !montarea de grila$e la ferestre. '@. acţiuni de corectare şi prevenire se cere: # stabilirea şi menţinerea de proceduri pentru definirea responsabilităţilor autorităţii. lipsa sau ineficienţa unui program de training etc.". să permită regăsirea informaţiilor privind activitatea. Aceste date trebuie catalogate în scris. care atenuează efectele negative şi previne reproducerea problemei. identificabile. descoperit în cadrul acţiunii de verificare. # orice modificări ale procedurilor rezultate din acţiunile corective E preventive trebuie păstrate. deşeuri şi despre eforturile depuse pentru aplicarea sistemului de management eco#conştient. # orice acţiune corectivăEpreventivă întreprinsă. # # # .

M. Auditul impune realizarea şi menţinerea de programe şi proceduri pentru realizarea periodică a auditurilor . analiza trebuie să fie documentată. 'D . /ntâlnirea directorilor > şedinţa consiliului de conducere. 2ezultatele auditului intern sunt evaluate de conducerea întreprinderii.. Crintre sarcinile lui se mai numără şi stabilirea gradului de conformare a MM cu standardele . care poate să observe funcţionarea sistemului din exterior. ca urmare a rezultatelor auditurilor. întreprinderea poate stabili. prevenirii problemelor. capabilă să dezvolte o atitudine critică. modificărilor circumstanţelor şi în cadrul anga$amentului de îmbunătăţire continuă. Activitatea de auditare trebuie făcută de o persoană independentă. %u a$utorul auditului intern.M. rapoarte despre incidente.# # # # # # # # # documente de calibrare a aparatelor. rezultatele analizelor apei reziduale. <ucleul documentelor legate de sistemul de management eco#conştient îl constituie: observaţiile anga$aţilor cu privire la problemele legate de sistem. Cunctele care trebuie abordate sunt următoarele: # verificarea îndeplinirii scopurilor şi ţelurile propuse. pentru a se asigura că acesta este în permanenţă corespunzător. la intervale prestabilite.M. Ce de altă parte. # # # Analiza efectuată de conducere: conducerea de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze . apă şi utilizarea produselor.M. +m$unătăţire continuă. rezumatul auditului intern şi a observaţiilor din partea conducerii. adecvat şi eficient. daca sistemul funcţionează corect sau nu. calităţii apei etc.M. accidente şi reclamaţii. # politica de mediu adoptată este valabilă. # resursele sunt utilizate raţional şi eficient. # sarcinile şi responsabilităţile sunt bine definite şi adecvate. Auditul sistemic este necesar pentru evaluarea periodică a situaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţei de mediu. # furnizează conducerii informaţii referitoare la rezultatele auditurilor. Auditul constă într#o evaluare periodică a bunei funcţionări a MM#ului şi performanţei de mediu a întreprinderii. a obiectivelor şi a altor elemente ale . & cel puţin o dată pe an trebuie ţinută o şedinţă pentru dezbaterea rezultatelor auditului intern. măsuri luate în vederea corectării.M. analiza trebuie să abordeze eventualele necesităţi de schimbare a politicii de mediu. auditul extern efectuat de un auditor extern independent este necesar pentru obţinerea unei atestări. incluzând cerinţele standardului internaţional.: # este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu. uditul sistemului de management de mediu. documentele care atestă terminarea unor cursuri de perfecţionare..MA .. Auditul determină dacă .M. # dezvoltarea tehnologică a depăşit oare sistemul dumneavoastră de management de mediu. a fumului. caietul cu evidenţa consumului de energie. %onform standardului . reclamaţii primite din exterior. & '?@@' sau cu cerinţele .M. # este implementat corespunzător şi menţinut.

<u există cerinţă specificată pentru un manual de istem de Management de Mediu. # atestarea de către o organizaţie independentă este cea mai raţională şi mai populară metodă. Coate furniza informaţii despre dezvoltarea durabilă. se poate demonstra partenerilor şi furnizorilor existenţa unui sistem de management de mediu. standarde de proces. 2aportul sau declaraţia de mediu este vitrina sistemului de management de mediu. că o declaraţie de acest gen va apărea mai puţin autentică pentru cei din exterior. 4acă se doreşte confirmarea cerinţelor .# mai există posibilităţi pentru îmbunătăţirea continuă. "S( 1)*11 – g+id pentru auditarea sistemelor de management al calităţii i. despre etică şi alte subiecte de interes comun. %ând un sistem corespunde standardului . organigrama societăţii. sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. grupuri de presiune. să facă o vizită la companie şi să efectueze un audit autorizat.sau de mediu eriile de standarde . autorităţi. Coate conţine rapoarte despre consumul de materiale şi energie. dar în cadrul întreprinderii poate avea un efect pozitiv. & '?@@' sau cerinţelor . instituţii financiare. & (@@@ şi . prescripţii energetice. concurenţi. indic folosiţi pentru măsurarea performanţei de mediu. mass media etc. instrucţiuni de lucru. &aportul pu$lic de mediu.(-. vecini. anga$aţi. trebuie anga$aţi auditori şi agenţi acreditaţi. # se poate apela la câţiva clienţi sau chiar la furnizori mai importanţi.. putem opta pentru o verificare din exterior şi atestare. & oferă trei posibilităţi: # emiterea unei declaraţii după cum urmează: 8/ntreprinderea noastră dispune de un sistem de management de mediu care corespunde standardelor . descrierea scurtă a activităţilor şi impactul ma$or pe care aceste activităţi le au asupra mediului. & '?@@'9. înregistrări. planuri de acţiune şi de urgenţă. care se bucură de recunoaştere şi din partea pieţei şi din punctul de vedere al comunicării către exterior. Astfel. '1 . Verificare #i atestare . 2aportul trebuie să conţină politica de mediu a întreprinderii. fişe de proces. evaluarea conformării 'ane-a 1. proprietari. care poate fi dovedit şi de către un partener. proceduri. cercetători.MA . tandardul . 4ocumentele şi informaţiile istemului de Management de Mediu sunt stabilite şi menţinute pe hârtie sau suport electronic.MA . Mai mult ca sigur. organizaţii neguvernamentale. & '?@@@ subliniază importanţa auditurilor ca un instrument de management pentru monitorizarea şi verificarea implementării eficace a politicii organizaţiei referitoare la calitate şiEsau mediu. 4ocumentaţia istemului de Management de Mediu poate fi integrată în documentaţia altor sisteme şi cuprinde: politica de mediu. 0rebuie să fie public şi accesibil tuturor. !. 2aportul este făcut pentru cei care sunt interesaţi de performanţa de mediu a întreprinderii: clienţi.

Crezentul standard poate fi aplicat de un spectru larg de utilizatori. # clientul auditului > organizaţie sau o persoană care solicită un audit. declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile. !. Centru înţelegerea cât mai exactă a acestui standard se impune cunoaştere următorilor termeni şi definiţii: # audit > proces sistematic. instruirea auditorilor. în acreditarea sau în standardizarea în domeniul evaluării conformităţii. proceduri sau cerinţe. # termeni şi definiţii. %lientul poate fi auditatul sau orice altă persoană care are drepturi. # activităţi de audit. înregistrarea sistemelor de management. # referinţe normative. desfăşurarea auditurilor interne sau externe a sistemelor de management al calităţii şiE sau de mediu. # domeniul auditului > amploarea şi limitele unui audit. auditori. precum şi referitoare la competenţa şi evaluarea auditorilor. /n cuprinsul acestui standard găsim: # domeniu de aplicare. # criterii de audit > ansamblu de politici. # constatări de audit > rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit. # concluziile auditului > rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit după luarea în considerare a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit.Acest standard internaţional furnizează îndrumări pentru managementul programelor de audit. organizaţii care implementează sisteme de management de calitate şiEsau de mediu din motive contractuale şi organizaţii implicate în certificarea. # principii de auditare. # dovezi de audit > înregistrări. independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. # competenţă > aptitudini personale demonstrate şi capacitate demonstrată de a aplica cunoştinţe şi abilităţi. # program de audit > ansamblu de unu sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un anumit scop. # competenţa şi evaluarea auditorilor. # conducerea unui program de audit. # plan de audit > descriere a activităţilor şi a acordurilor pentru un audit.1. -rincipii de auditare ') . # auditat > organizaţie care este auditată. # auditor > persoană care are competenţa de a efectua un audit. în certificarea. # echipa de audit > unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit susţinut dacă este necesar de experţi tehnici. # expert tehnic > persoană care furnizează echipei de audit cunoştinţe specifice sau experienţă profesională specifică. de a solicita un audit. contractuale sau acordate prin reglementări.

& organizaţie poate stabili mai mult de un program de audit. integritatea. 4ovada auditului este verificabilă. Aderarea la aceste principii este o condiţie prealabilă pentru a furniza concluzii ale auditului care să fie relevante şi suficiente precum şi pentru a da posibilitatea ca auditorii care lucrează independent unul de altul să a$ungă la concluzii similare. Auditorii menţin o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura că se bazează numai pe dovezi în stabilirea constatărilor şi a concluziilor auditului. # prezentare corectă > obligaţia de a raporta cu sinceritate şi acurateţe activităţile de audit. -n factor important este să aibă competenţa necesară. -tilizarea corespunzătoare a eşantionării este strâns legată de încrederea care poate fi acordată concluziilor auditului. Crincipiile ce se referă la auditori sunt: # comportament etic > baza profesionalismului. în circumstanţe similare. # abordarea bazată pe dovezi > metoda raţională prin care într#un proces sistematic de audit se a$unge la concluzii credibile şi reproductibile. &bstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului şi opiniile divergente nerezolvate dintre echipa de audit şi auditat sunt raportate. Auditorii sunt independenţi de activitatea pe care o auditează şi nu sunt supuşi nici unor influenţe şi conflicte de interese. -rmătoarele principii se referă la audit care este prin definiţie independent şi sistematic. din moment ce un audit este desfăşurat într#o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate. încrederea.onducerea unui program de audit -n program de audit poate include unul sau mai multe audituri în funcţie de mărimea. Auditorii acţionează cu gri$ă în concordanţă cu importanţa sarcinii pe care o efectuează şi cu încrederea acordată de către clienţii auditului şi de alte părţi interesate. # să identifice resursele necesare şi să se asigure că sunt furnizate. să analizeze şi să îmbunătăţească programul de audit. e bazează pe eşantioane ale informaţiei disponibile. . # independenţa > baza pentru imparţialitatea auditului şi obiectivitatea concluziilor auditului. # responsabilitate profesională > aplicarea perseverenţei şi a $udecăţii în auditare. natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată. %ei responsabili de conducerea programului de audit ar trebui: # să stabilească. !. precum şi pentru furnizarea resurselor pentru desfăşurarea eficace şi eficientă a acestora în cadrul intervalului de timp specificat. -n program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea şi organizarea tipurilor şi numărului de audituri. care furnizează informaţii pe baza cărora o organizaţie poate acţiona pentru a#ţi îmbunătăţi performanţa. să implementeze.Auditarea este caracterizată de faptul că se bazează pe un număr de principii. să monitorizeze. Managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei ar trebui să acorde autoritatea pentru conducerea programului de audit. Acestea fac din audit un instrument eficace şi de încredere în susţinerea politicilor managementului şi controalelor efectuate de management. confidenţialitatea şi discreţia sunt esenţiale pentru auditare. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective şi pot de asemenea să includă audituri comune sau combinate . '( .!.

/n figura ' este prezentat fluxul pentru managementul unui program de audit. # # # -n program de audit poate include: o serie de audituri interne care acoperă întregul sistem de management al calităţii.mplementarea programului de audit programarea auditurilor evaluarea auditorilor selectarea echipei de audit conducerea activităţilor de audit menţinerea înregistrărilor %ompetenţă şi evaluarea auditurilor . audituri de secundă parte ale sistemului de management ale potenţialilor furnizori de produse critice. 7@ .fectuează Activităţi de audit Monitorizarea şi analizarea programului de audit monitorizare şi analiză identificarea nevoilor de acţiuni corective şi prevenire identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire +erifică Fig. convenită prin contract între organismul de certificare şi client. care urmează a fi desfăşurate în următoarele şase luni. al organizaţiei pentru anul în curs. .. Autoritatea pentru programul de audit tabilirea programului de audit obiective şi amploare responsabilităţi resurse proceduri Clanifică Acţionează /mbunătăţire a programul de audit .1. Flu-ul managementului unui program de audit. audituri de certificareE înregistrare şi supraveghere desfăşurate de un organism certificareE înregistrare de terţă parte pentru un sistem de management de mediu în cadrul perioadei de timp.

# schimbări semnificative în organizaţie sau în funcţionarea acesteia. 0esponsabilităţi1 resurse i proceduri ale programului de audit %onducerea unui program de audit este atribuită uneia sau mai multor persoane fizice care au o înţelegere generală a principiilor de audit. importanţa. a competenţei auditorilor şi a aplicării tehnicilor de audit. # numărul. # cerinţele clientului. # frecvenţa auditurilor de efectuat. # nevoile altor părţi interesante. furnizarea resurselor şi stabilirea procedurilor de desfăşurare a auditurilor în cadrul programului. obiectivul şi durata fiecărui audit de efectuat. similarităţile şi locaţiile activităţilor care urmează a fi auditate. complexitatea. # standarde. 7' . relevante activităţilor care urmează să fie auditate. # riscurile pentru organizaţie. # # # # . # nevoia de evaluare a furnizorilor. # preocupări ale părţilor interesate./.#.Crogramul de audit include de asemenea planificarea corespunzătoare. să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de management. !. să obţină şi să menţină încrederea în capabilitatea furnizorilor. (biectivele i amploarea programului de audit Centru a orienta planificarea şi desfăşurarea auditurilor.xemple de obiective ale programului de audit pot fi considerate: să se îndeplinească cerinţele pentru certificare ale unui standard pentru sistemul de management. natura şi complexitatea organizaţiei care va fi auditată cât şi de: # domeniul. să verifice conformitatea cu cerinţele contractuale. reglementate şi contractuale şi alte criterii de audit. # cerinţe legale. e cere ca persoana desemnată să aibă abilităţi de management precum şi înţelegerea aspectelor tehnice şi de afaceri. # concluziile auditurilor anterioare sau rezultatele analizei programului de audit anterior. ar trebui stabilite obiective ale programului de audit. reglementate şi contractuale. %a şi amploare un program de audit poate varia şi poate fi influenţat de mărimea. Cersoanelor cărora li s#a atribuit responsabilitatea pentru conducerea programului de audit. cerinţe legale. # orice probleme legate de limbă. # nevoia de acreditare sau de certificareE înregistrare. # intenţiile comerciale. # cerinţele MM. aspecte culturale şi sociale. !. Aceste obiective se pot baza pe următoarele considerente: # priorităţile managementului. ar trebui să: # stabilească obiectivele şi amploarea programului de audit.

furnizarea către echipele de audit a resurselor necesare. asigurarea competenţei auditorilor şi a conducătorilor echipei de audit. analizeze şi îmbunătăţească programul de audit. asigurarea selectării echipelor de audit. 77 . monitorizeze. # # # # # # # # Crocedurile programului de audit ar trebui să trateze: planificarea şi programarea auditurilor. se asigure că sunt menţinute înregistrări adecvate ale programului de audit.# # # # stabilească responsabilităţile şi procedurile precum şi să se asigure că sunt furnizate resursele. # disponibilitatea auditorilor şi a experţilor tehnici. conduce şi îmbunătăţi activităţile de audit. # procesele de realizare şi menţinere a competenţei auditorilor. cazarea şi alte nevoi de auditare. precum şi de îmbunătăţire a performanţei de auditorului. ar trebui să se ia în considerare următoarele: # resursele financiare necesare pentru a dezvolta. desfăşurarea auditurilor de urmărire. activităţile enumerate mai sus pot fi tratate într#o singură procedură. asigurarea desfăşurării auditului conform programului de audit. /n cazul organizaţiilor mici. implementa. asigurarea controlului înregistrărilor activităţilor de audit. # timpul de călătorie. /n momentul în care se identifică resurse pentru un program de audit. se asigure de implementarea programului de audit. selectarea echipelor de audit corespunzătoare şi desemnarea rolurilor şi responsabilităţilor. # amploarea programului de audit. coordonarea şi programarea auditurilor şi a alto activităţi relevante pentru programul de audit. dacă este aplicabil.2. # # # # # # # "mplementarea programului de audit . desfăşurarea auditurilor. monitorizarea realizării şi a eficacităţii programului de audit. menţinerea înregistrărilor programului de audit. !. care au competenţă corespunzătoare obiectivelor specifice ale unui program de audit. raportarea către managementul de la cel mai înalt nivel a realizărilor globale ale programului de audit. stabilirea şi menţinerea unui proces pentru evaluare a auditorilor şi a dezvoltării profesionale continue a auditurilor.mplementarea programului de audit trebuie să trateze următoarele probleme: comunicarea programului de audit părţilor relevante. # tehnicile de audit.

practici noi sau alternative de audit. # înregistrări referitoare la personalul utilizat în audit care tratează teme cum ar fi: # evaluarea competenţei şi a performanţei auditorilor. # feedbacA#ul de la clienţii auditului. # rezultate ale analizei programului de audit. cum ar fi: o planuri de audit. Activităţi de audit %apitol din standard conţine îndrumări referitoare la planificarea şi desfăşurarea activităţilor de audit ca parte dintr#un program de audit. dacă este aplicabil. # menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei. Centru a demonstra implementarea programului de audit trebuie menţinute înregistrări ale implementări care ar trebui să conţină: # înregistrări pentru fiecare audit. Monitorizarea i analizarea programului de audit . # # # # # # Analiza programului de audit ar trebui să ia în considerare.4. !. Ar trebui utilizaţi indicatori de performanţă pentru a monitoriza caracteristici cum ar fi: # capabilitatea echipelor de audit de a implementa plenul de audit. auditaţi şi auditori.mplementarea programului de audit ar trebui să fie monitorizată şi analizată la intervale corespunzătoare pentru a evalua dacă obiectivele sale au fost îndeplinite şi pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire. !. 7B . o rapoarte ale activităţilor de urmărire rezultate în urma auditului dacă este aplicabil. 2ezultatele analizelor programului de audit pot conduce la acţiuni corective şi preventive şi la îmbunătăţirea programului de audit. nevoile şi aşteptările apărute ale părţilor interesate. # selectarea echipei de audit. următoarele: rezultatele şi tendinţele de monitorizare. consecvenţa realizărilor echipelor de audit în situaţii similare.# # asigurarea analizei ţi aprobării rapoartelor de audit şi asigurarea difuzării lor către clientul auditului şi alte părţi specificate. conformitatea cu procedurile. 2ezultatele ar trebui raportate managementului de la cel mai înalt nivel. o rapoarte de audit.3. asigurarea activităţilor de urmărire rezultate din audit. o rapoarte de acţiuni corective şi preventive. /nregistrările ar trebui reţinute şi păstrate corespunzător în siguranţă. o rapoarte de neconformitate. înregistrările programului de audit. # conformitatea cu programele şi programările de audit.

cerinţe ale sistemului de management.4. "niţierea auditului %ei care sunt responsabili pentru conducerea programului de audit ar trebui să desemneze conducătorul echipei de audit pentru un anumit audit. /n momentul în care este decisă mărimea şi componenţa echipei de audit. ar trebui propusă clientului auditului o alternativă pentru consultare cu auditatul. # evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate. # dacă auditul este combinat sau comun. referitor la responsabilităţile specifice ale fiecărei organizaţii. 7? . %riteriile de audit sunt utilizate ca referinţa faţă de care se determină conformitatea şi pot include politici. Atunci când auditul este declarat fezabil trebuie selectată o echipă de audit luând în considerare competenţa necesară pentru a realiza obiectivele auditului. &biectivele auditului definesc ceea ce urmează să se realizeze prin audit şi pot include: # determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al auditatului sau a părţilor acestuia. aceasta ar trebui determinată luând în considerare factori cum sunt disponibilitatea. /n ceea ce priveşte fezabilitatea auditului. %ând există un singur auditor. -n audit ar trebui să se bazeze pe obiective. standarde. 4omeniul auditului descrie amploarea şi limitele auditului cum sunt: locaţiile fizice. acesta trebuie să îndeplinească toate sarcinile aplicabile unui conducător de echipă de audit.!. Centru efectuarea unui audit comun este important ca înainte de începerea auditului să se a$ungă la un acord între organizaţiile care auditează. legi şi reglementări aplicabile. activităţile şi procesele care vor fi auditate precum şi perioada de timp alocată pentru audit. # timpului şi resurselor adecvate.1. # informaţiilor suficiente şi corespunzătoare pentru planificarea auditului. unităţile organizaţionale. domeniul. # cooperării adecvate din partea auditatului. cerinţe contractuale sau coduri de conduită aplicabile unor domenii industriale sau de afaceri. cu criteriile de audit. criteriile şi durata estimată a auditului. proceduri. ar trebui să se ia în considerare: # obiectivele. domeniu şi criterii documentate. # evaluarea capabilităţii sistemului de management de a se asigura de conformitatea cu cerinţele legale. în special cele referitoare la auditarea conducătorului desemnat al echipei pentru audit. reglementate şi contractuale. Centru situaţiile în care auditul nu este fezabil. # identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management. # competenţa globală a echipei de audit necesară pentru realizarea obiectivelor auditului.

xperţii tehnici ar trebui să îşi desfăşoare activitatea sub conducerea unui auditor. 4ocumentaţia poate include atât documente şi înregistrări relevante ale sistemului de management. 7* . -regătirea planului de audit %onducătorul echipei de audit ar trebui să pregătească un plan de audit pentru a asigura baza înţelegerii dintre clientul auditului. dacă nu sunt acoperite complet de echipa de audit. limba în care se desfăşoară auditul şi înţelegerea caracteristicilor sociale şi culturale specifice auditatului. Analiza ar trebui să ia în considerare mărimea.!. contractuale sau de acreditareE certificare. conducătorul echipei de audit anunţă clientul auditului. Clanul de audit ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a permite modificări.4. şa cum este documentat.5. !. abilitatea membrilor echipei de audit de a interacţiona eficace cu auditatul şi de a lucra împreună.5. după cum este aplicabil. %unoştinţele şi abilităţile necesare pot fi asigurate prin includerea experţilor tehnici. echipa de audit şi auditat referitor la desfăşurarea auditului. # criteriile de audit şi orice documente de referinţă. care pot deveni necesare pe măsura desfăşurării activităţilor de audit la faţa locului. cât şi rapoarte de audit anterioare. pe cei responsabili de conducerea programului de audit şi auditatul. 4acă documentaţia este considerată inadecvată. reglementate. Clanul are rolul să uşureze programarea şi coordonarea activităţilor de audit. # selectarea membrilor echipei de audit astfel încât toate cunoştinţele şi abilităţile necesare să fie prezente în echipa de audit.1. -regătirea activităţilor de audit la faţa locului !. documentaţia auditatului ar trebui analizată pentru a determina conformitatea sistemului. Crocesul asigurării competenţei globale a echipei de audit ar trebui să includă următoarele etape: # identificarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare realizării obiectivelor auditului. necesitatea de a se asigura independenţa echipei de audit faţă de activităţile care sunt auditate şi de a evita conflictele de interese. Clanul de audit ar trebui să includă: # obiectivele auditului. . !. fie prin abilităţile personale ale auditorului fie prin spri$inul unui expert tehnic. /n acest moment se poate lua o decizie cu privire la continuarea auditului sau la suspendarea auditului până când problemele legate de documentaţie sunt rezolvate. natura şi complexitatea organizaţiei precum şi obiectivele şi domeniul auditului.# # # # cerinţele legale. cu criteriile de audit. Analiza documentelor /nainte de desfăşurarea activităţilor de auditare la faţa locului. 4etaliile furnizate în planul de audit ar trebui să reflecte domeniul şi complexitatea auditului. cum ar fi modificările domeniului auditului.

-tilizarea listelor de verificare şi a formularelor nu ar trebui să restricţioneze amploarea activităţilor de audit. Alocarea activităţilor în cadrul ec+ipei de audit %onducătorul echipei de audit. cum ar fi dovezile de susţinere. 6esfă urarea activităţilor de audit la faţa locului !. 4istribuţia responsabilităţilor ar trebui să ia în considerare necesitatea de independenţă şi competenţă a auditorilor precum şi utilizarea eficace a resurselor. acordurile de natură logistică !transport.). rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de audit şi a persoanelor care îl însoţesc.5. identificarea reprezentantului pentru audit din partea auditatului. care se poate schimba ca rezultat al informaţiilor colectate pe parcursul auditului. cu acei responsabili de funcţiile şi procesele auditate. alocarea resurselor corespunzătoare pentru zonele critice ale auditului.# # # # # # # # # # # domeniul auditului. trebuie să atribuie fiecărui membru responsabilitatea pentru auditarea anumitor procese. ar trebui păstrate. locuri.#. inclusiv identificarea unităţilor organizaţionale şi funcţionale precum şi a proceselor care urmează să fie auditate. 6esfă urarea edinţei de desc+idere & şedinţă de deschidere trebuie să se ţină cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. Clanul ar trebui analizat şi acceptat de clientul auditului şi prezentat auditatului înainte de începerea activităţilor de audit la faţa locului.!.). inclusiv întâlnirile cu managementul auditului şi cele ale echipei de audit. inclusiv înregistrările rezultate din utilizarea lor. ca referinţă şi pentru înregistrarea desfăşurării auditului. funcţii. -regătirea documentelor de lucru Membrii echipei de audit trebuie să analizeze informaţiile relevante pentru activităţile de audit alocate şi să#şi pregătească. cel puţin până la terminarea auditului. !.1. aspectele referitoare la confidenţialitate.". ca şi rolurile şi responsabilităţile diferite ale auditorilor. Astfel de documente de lucru pot include: # liste de verificare şi planuri de eşantionare pentru audit. de comun acord cu echipa de audit. perioada şi durata apreciate pentru desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului. constatările de audit şi înregistrările şedinţelor.5. elementele raportului de audit. !. Ce măsura desfăşurării auditului pot fi făcute schimbări ale alocării activităţilor cu scopul de a se asigura realizarea obiectivelor auditului. !. datele şi locaţiile unde se vor desfăşura activităţile de audit la faţa locului. # formulare pentru înregistrarea informaţiilor. 4ocumentele de lucru. orice acţiune de urmărire a auditului. copul unei şedinţe de deschidere este: 7D . limba în care se lucrează şi cea în care se redactează raportul de audit atunci când este diferită de limba auditorului şiEsau a auditatului. documentele de lucru. zone sau activităţi. facilităţi la faţa locului etc. după cum este necesar.

/n figura 7 este ilustrată prezentarea de ansamblu a procesului. furnizarea unui scurt rezumat al modului de desfăşurare a activităţilor de audit. . domeniul şi criteriile auditului.chipa de audit ar trebui să facă periodic schimb de informaţii. 4ovezile colectate în timpul auditului care sugerează un risc imediat şi semnificativ ar trebui anunţate fără întârziere auditatului. şi după cum este cazul./.!.#. Ce parcursul auditului. <u trebuie să influenţeze sau să intervină în desfăşurarea auditului. Atunci când ghizii sunt desemnaţi de auditat. 4oar informaţiile care sunt verificabile pot fi dovadă de audit. să evalueze desfăşurarea auditului şi să realoce activitatea între auditori după cum este nevoie.# # # # confirmarea planului de audit. # asistarea la audit în numele auditatului. inclusiv informaţiile referitoare la interfeţele dintre funcţii. . confirmarea canalelor de comunicare. şi când este cazul. # observarea activităţilor. . # furnizarea clarificărilor sau participarea la colectarea informaţiilor.). clientului auditului. de către auditat. 71 .omunicarea pe parcursul auditului /n funcţie de domeniul şi de complexitatea auditului poate fi necesar să se facă unele convenţii oficiale pentru comunicarea în cadrul echipei de audit şi cu auditatul pe parcursul unui audit. conducătorul echipei de audit ar trebui să comunice periodic stadiul auditului. &rice nevoie de schimbare a domeniului auditului care poate deveni evidentă în timpul desfăşurării activităţilor de audit la faţa locului ar trebui analizată şi aprobată de clientul auditului. activităţi şi procese ar trebui colectate prin eşantionare corespunzătoare şi ar trebui verificate. furnizarea unei oportunităţi pentru auditat să pună întrebări. informaţiile relevante faţă de obiectivele. 0olul i responsabilităţile g+izilor i observatorilor Ihizii şi observatorii pot însoţi echipa de audit dar nu fac parte din ea. ei ar trebui să asiste echipa de audit şi să acţioneze la cererea conducătorului echipei de audit. !. 4ovezile de audit trebuiesc înregistrate. !.. !. # analiza documentelor.).olectarea i verificarea informaţiilor /n timpul auditului. de la colectarea informaţiilor la stabilirea concluziilor de audit. după cum este cazul. # asigurarea că regulile referitoare la procedurile de siguranţă şi securitate ale locaţiei sunt cunoscute şi respectate de membrii echipei de audit. Metodele de colectare a informaţiilor includ: # interviuri. # aran$area vizitelor într#o anume parte a locaţiei sau companiei. 2esponsabilităţile lor pot include următoarele: # stabilirea contactelor şi a timpilor pentru interviuri.).

. 6esfă urarea edinţei de înc+idere Hedinţa de închidere condusă de conducătorul echipei de audit. %onformitatea cu criteriile de audit ar trebui sintetizată pentru a indica locaţiile. !. Acestea ar trebui analizate cu auditatul pentru a obţine confirmarea că dovada de audit este clară şi astfel neconformităţile sunt înţelese. Generarea constatărilor auditului 4ovezile de audit ar trebui evaluate faţă de criteriile de audit pentru a genera constatările auditului. pot fi de asemenea clasificate..).). ursa ursa dede informaţii informaţii %olectarea prin eşantionare corespunzătoare şi verificare 4ovada de audit .3. <econformităţile şi dovezile de audit care le susţin trebuiesc înregistrate. funcţiile sau procesele care au fost auditate. astfel încât acestea să fie înţelese şi însuşite de 7) ..valuarea faţă de criteriile de audit %onstatări ale auditului Analizare %oncluzii ale auditului !. constatările auditului pot identifica o oportunitate de îmbunătăţire. %onstatările auditului pot indica fie conformitatea fie neconformitatea cu criteriile de audit.2. Pre!entarea procesului de la colectarea informaţiilor p/nă la sta$ilirea conclu!iilor auditului. /n cazul în care este specificat în obiectivele auditului. trebuie ţinută pentru a prezenta constatările şi concluziile auditului.Fig..

4acă este necesar.auditat şi pentru a se conveni dacă este cazul. concisă şi clară a auditului. 2aportul de audit ar trebui să furnizeze o înregistrare completă. analizat şi aprobat conform procedurilor programului de audit. 4acă nu este posibil.1*. # lista reprezentanţilor auditatului. dacă există. să includă sau să facă referire la următoarele. # planurile acţiunilor de urmărire convenite. # un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii şi E sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului. # criteriile de audit. Membrii echipei de audit şi toţi destinatarii raportului ar trebui să respecte şi să păstreze confidenţialitatea raportului. exactă. # recomandările pentru îmbunătăţire. asupra unei perioade de timp pentru ca auditatul să prezinte un plan de acţiuni corective şi preventive. # concluziile auditului. de asemenea. # confirmarea că obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditului în concordanţă cu planul de audit. !. # constatările auditului. 2aportul de audit este proprietatea clientului auditului. 2aportul de audit aprobat ar trebui difuzat destinatarilor desemnaţi de clientul auditului. dacă este specificat în obiectivele auditului. 7( . # identificarea clientului auditului. şi ar trebui să conţină sau să facă referire la: # obiectivele auditului. 2aportul de audit ar trebui datat. # zonele neacoperite. 7nc+eierea raportului Auditul se consideră încheiat atunci când activităţile descrise în planul de audit au fost îndeplinite şi raportul de audit aprobat a fost difuzat. # domeniul auditului. 2aportul de audit poate. motivele de întârziere ar trebui comunicate clientului auditului şi ar trebui convenită o nouă dată de emitere. # lista de difuzare a raportului de audit. în special identificarea unităţilor funcţionale şi organizatorice. după caz: # planul de audit. 2aportul de audit ar trebui emis în perioada de timp convenită.11. # orice opinii divergente nerezolvate între echipa de audit şi auditat. # datele şi locurile în care s#au desfăşurat activităţile de audit la faţa locului. # o declaraţie referitoare la confidenţialitatea conţinutului raportului. Crintre participanţii la şedinţa de închidere ar trebui să includă auditatul şi de asemenea pot fi incluşi clientul auditului şi alte părţi interesate. # identificarea conducătorului şi a membrilor echipei de audit. conducătorul echipei de audit trebuie să îl înştiinţeze pe auditat de situaţiile întâlnite pe parcursul auditului. sau a proceselor auditate şi a perioadei de timp în care s#a desfăşurat auditul. care pot diminua încrederea în concluziile auditului. !. deşi incluse în domeniul auditului. -regătirea1 aprobarea i difuzarea raportului de audit %onducătorul echipei de audit este responsabil de pregătirea şi conţinutul raportului de audit.

după caz. preventive sau de îmbunătăţire. o evalueze acei factori care pot influenţa credibilitatea constatărilor şi concluziilor auditului. orice informaţii obţinute în perioada auditului sau raportul de audit. fie prin abilităţile lingvistice personale. o înţeleagă adecvarea şi consecinţele utilizării tehnicilor de eşantionare pentru auditare. o utilizeze documente de lucru pentru a înregistra activităţile auditului.1#.uno tinţe i abilităţi generice pentru auditorii sistemelor de management al calităţii i de mediu # Auditorii ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii: principii. o colecteze informaţii în mod eficace prin intervievare. 4acă este cerută dezvăluirea conţinutului documentelor auditului. . Jinalizarea şi eficacitatea acţiunilor corective ar trebui verificată. o stabilească priorităţile şi să se concentreze pe probleme în funcţie de importanţă. fără aprobarea auditatului. o verifice exactitatea informaţiilor colectate. o planifice şi să organizeze activitatea în mod eficace.1!.1. când este cazul. . B@ . 6esfă urarea activităţilor de urmărire rezultate din audit %oncluziile unui audit pot indica necesitatea unei acţiuni corective.1#. o comunice eficace.uno tinţe i abilităţi !. o confirme că dovezile de audit sunt suficiente şi adecvate pentru a susţine constatările şi concluziile auditului. reglementate şi contractuale aplicabile. înregistrărilor şi a datelor. procedurile şi tehnicile de audit. Această verificare poate fi parte a unui audit ulterior. o efectueze auditul în limitele programului agreat. !. !. o pregătească rapoartele de audit.4ocumentele referitoare la audit ar trebui reţinute sau distruse în baza acordului dintre părţile participante şi în concordanţă cu procedurile programului de audit şi cerinţele legale. 4acă nu se cere altfel prin lege. fie prin intermediul unui interpret. o menţină confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. echipa de audit şi cei responsabili pentru conducerea programului de audit nu ar trebui să dezvăluie conţinutul documentelor. nici unei părţi fără acordul explicit al clientului auditului şi. -n auditor ar trebui să fie capabil să: o aplice principiile. observare şi analizarea documentelor. Auditatul ar trebui să#l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor acţiuni. Astfel de acţiuni sunt decise şi întreprinse de obicei de auditat în cadrul perioadei de timp convenite şi nu sunt considerate ca făcând parte din audit. proceduri şi tehnici de audit: care să permită auditorului să le aplice pe cele corespunzătoare diferitelor audituri şi să se asigure că auditurile sunt desfăşurate într#o manieră consecventă şi sistematică. ascultare. clientul auditului şi auditatul ar trebui informaţi cât mai curând posibil.

o recunoaşterea diferenţelor dintre documentele de referinţă şi priorităţile acestora. # conducă echipa de audit pentru a obţine concluziile auditului. # asigure orientarea şi îndrumarea auditorilor în curs de formare. difuzarea şi controlul documentelor. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o mărimea. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o modul de aplicare a sistemelor de management diverselor organizaţii. o procesele generale ale activităţii şi terminologia conexă.# sisteme de management şi documente de referinţă care să permită auditorului să înţeleagă domeniul auditului şi să aplice criteriile de audit. proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca şi criterii de audit. o interacţiunea dintre componentele sistemului de management. o contracte şi acorduri. # reprezinte echipa de audit în comunicarea cu clientul auditului şi auditatul. legi şi reglementări locale. securitatea. B' . legile. datelor şi înregistrărilor. o aplicarea documentelor de referinţă pentru diferite situaţii de audit. # # %onducătorii echipei de audit ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi suplimentare de leadership al auditului pentru a facilita desfăşurarea eficace şi eficientă a auditului. # organizeze şi să orienteze membrii echipei de audit. Auditorii sistemului de management de mediu ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii: # tehnici şi metode din domeniul managementului mediului: pentru a permite auditorului să examineze sistemele de management de mediu şi să genereze constatările şi concluziile corespunzătoare auditului. situaţii organizaţionale. o standardele sistemelor de management al calităţii sau de mediu. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o coduri. reglementările şi alte cerinţe relevante aplicabile disciplinei care permit auditorului să cunoască cerinţele care se aplică organizaţiei auditate şi să lucreze în limitele acestor cerinţe. regionale şi naţionale. o sisteme informatice şi tehnologia informaţiei utilizate pentru autorizarea. o alte cerinţe la care organizaţia subscrie. # prevină şi să rezolve conflictele. o obiceiurile culturale şi sociale ale auditului. structura. care să permită auditorilor să înţeleagă contextul operaţional al organizaţiei. o tratate şi convenţii internaţionale. # pregătească şi să finalizeze raportul de audit. funcţiile şi relaţiile organizaţiei. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o terminologia în domeniul mediului. -n conducător al unei echipe de audit ar trebui să fie capabil să: # planifice auditul şi să utilizeze eficace resursele pe durata unui audit.

# !. apa. o metode generale pentru protecţia mediului. o metode pentru evaluarea măsurii în care aspectele de mediu sunt semnificative sau nu. aspecte tehnice şi de mediu referitoare la operare pentru a permite auditorului să înţeleagă interacţiunea activităţilor. o tipuri de mediu !exemplu: aer. # ştiinţe şi tehnologii de mediu pentru a permite auditorului să înţeleagă relaţia fundamentală dintre activităţile umane şi mediu.1#. o tehnici pentru monitorizare şi măsurare. evaluarea performanţei de mediu etc. o aspecte şi impacturi de mediu. experienţă ce ar trebui acumulată sub orientarea şi îndrumarea unui auditor care este competent în calitate de conducător al unei echipe de audit în aceeaşi disciplină. # trebuie să aibă experienţă profesională care să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru conducerea unui audit. o caracteristici critice ale proceselor operaţionale. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o terminologia specifică sectorului. # să facă dovada finalizării instruirii ca auditor care contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniu. flora şi fauna". produselor. instruire ca auditor şi experienţă de audit: # trebuie să absolve studii suficiente pentru a dobândi cunoştinţele şi abilităţile prezentate mai sus. # trebuie să aibă experienţă de audit.!. serviciilor şi operaţiunilor auditatului cu mediul. o tehnologii pentru prevenirea poluării. Studii1 e&perienţă profesională1 instruire ca auditor i e&perienţă de audit Auditorii ar trebui să aibă studii. B7 . o instrumentele managementului de mediu şi aplicarea acestora !cum ar fi evaluările impacturilorE aspectelor de mediu. experienţă profesională.".o principiile de management de mediu şi aplicarea acestora. Această instruire poate fi furnizată de propria organizaţie sau de o organizaţie externă. o managementul resurselor naturale !exemplu: combustibili fosili. evaluarea ciclului de viaţă. o interacţiunea sistemelor. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o impactul activităţilor umane asupra mediului. apă. sol". produselor şi serviciilor.

#.valuarea auditorilor şi a conducătorilor echipei de audit ar trebui planificată. consecvent. seminarii şi conferinţe sau alte activităţi relevante. experienţă profesională.&rganizaţiile ar trebui să stabilească nivelurile de audit. studiu individual./. a abilităţilor şi a aptitudinilor personale. o nivelul de încredere cerut în programul de audit. > stabilirea criteriilor de evaluare. . corect şi de încredere. o cerinţele de certificareE înregistrare şi acreditare. # evaluarea continuă a performanţei auditorului pentru a identifica necesităţile pentru menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a abilităţilor. Menţinerea i îmbunătăţirea competenţei 4ezvoltarea profesională continuă se referă la menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor. # Crocesul de evaluare implică patru paşi principali: pasul 1 > identificarea aptitudinilor personale.1#. %riteriile pot fi cantitative !ca de exemplu anii de experienţă profesională şi de studii. %valuarea auditorilor . în timpul instruirii sau la locul de muncă".valuarea auditurilor intervine în următoarele etape: # evaluarea iniţială a persoanelor care doresc să devină auditori. !. a cunoştinţelor şi abilităţilor pentru a îndeplini necesităţile programului de audit. instruire ca auditor şi experienţă de audit pentru un auditor. o obiectivele şi amploarea programului de audit. o complexitatea sistemului de management care va fi auditat. implementată şi înregistrată în concordanţă cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv. Centru stabilirea cunoştinţelor şi abilităţilor adecvate ar trebui să ia în considerare: o mărimea. Auditorii ar trebui să demonstreze dezvoltarea profesională continuă. Crocesul de evaluare ar trebui să identifice nevoile de instruire şi alte nevoi de îmbunătăţire a abilităţilor. Aceasta poate fi realizată prin mi$loace ca experienţa de muncă suplimentară. Centru utilizarea datelor prezentate în tabel ar trebui să se ia în considerare: BB # # . numărul de audituri efectuate. instruire. !.1#. a cunoştinţelor sau a abilităţilor. orele de instruire în domeniul auditului" sau calitative !ca de exemplu demonstrarea aptitudinilor personale. necesare pentru a dobândi cunoştinţele şi abilităţile corespunzătoare programului de audit. natura şi complexitatea organizaţiei care va fi auditată. # evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit. participarea la întâlniri. studiu asistat. o rolul procesului de audit în managementul organizaţiei care va fi auditată. pasul 0 > evaluarea ar trebui realizată de o persoană sau de un grup de persoane care utilizează una sau mai multe metode selectate dintre cele prezentate în tabelul '. pasul .

o metodele prezentate reprezintă o gamă de opţiuni şi pot să nu fie aplicabile în toate situaţiile; o diferitele metode prezentate pot diferi în ceea ce priveşte încrederea conferită; o o combinaţie de metode care ar trebui de regulă să fie utilizată pentru a asigura un rezultat obiectiv, coerent, corect şi de încredere.

$abelul nr. 1 Metode de evaluare <r. crt. '. Metoda de evaluare Analiza înregistrărilor JeedbacA pozitiv şi negativ .nterviu &biective ,xemple

7.

B.

?.

&bservare

*.

0estare

D.

Analiza post audit

+erificarea pregătirii şi Analiza înregistrărilor experienţei acumulate de referitoare la studii, auditor instruire, experienţă profesională şi de audit Jurnizarea informaţiilor upravegheri, chestionare, despre cum este referinţe personale, mărturii, percepută prestaţia reclamaţii, evaluarea auditorului prestaţiei, analize reciproce ,valuarea aptitudinilor .nterviuri faţă în faţă sau la personale şi a abilităţilor telefon de comunicare, verificarea informaţiilor, testarea cunoştinţelor şi obţinerea de informaţii suplimentare ,valuarea aptitudinilor .nterpretare de roluri, personale şi a capacităţii audituri cu supraveghere, de a aplica cunoştinţe şi evaluarea în timpul abilităţi activităţii sale ,valuarea aptitudinilor ,xamene scrise şi orale, personale, cunoştinţelor testare psihometrică şi abilităţilor, precum şi aplicarea acestora Jurnizarea informaţiilor Analizarea raportului de atunci când observarea audit şi discuţia cu clientul directă nu este posibilă auditului, cu auditatul, cu sau nu este adecvată colegii şi cu auditorul

pasul 1 > desfăşurarea evaluării. 5a acest pas informaţiile colectate despre persoană sunt comparate cu criteriile stabilite la pasul 7. Atunci când o persoană nu îndeplineşte criteriile, se solicită instruire suplimentară, experienţă profesională şiE sau experienţă de audit suplimentară, după care ar trebui efectuată o reevaluare. #. "S( 1/**1 – Sisteme de management de mediu. cerinţe cu g+id de utilizare

B?

0oate tipurile de organizaţii sunt preocupate din ce în ce mai mult să atingă şi să demonstreze o performanţă de mediu evidentă, controlând impactul propriilor activităţi, produse sau servicii asupra mediului şi luând în considerare politica şi obiectivelor lor de mediu. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislaţiei din ce în ce mai stricte, a dezvoltării politicilor economice şi a altor măsuri destinate să încura$eze protecţia mediului, a creşterii preocupării părţilor interesate privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă. <umeroase organizaţii întreprind 8analize9 şiEsau 8audituri9 de mediu în scopul evaluării performanţei lor de mediu. 0otuşi aceste 8analize9 şi 8audituri9 pot fi insuficiente pentru a furniza unei organizaţii certitudinea că performanţa sa nu numai că satisface, dar va continua să satisfacă atât prevederile legale cât şi cerinţele politicii sale în domeniul mediului. Centru a fi eficiente aceste 8analize9 trebuie realizate în cadrul unui sistem structurat de management, integrat în ansamblul activităţilor de management. copul general al acestui standard este de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea, în echilibru cu necesităţile socio#economice. Managementul de mediu acoperă un ansamblu de probleme, inclusiv pe cele cu implicaţii de ordin strategic şi concurenţial. Crezentul standard conţine doar acele cerinţe care pot fi auditate în mod obiectiv în scopul certificăriiEînregistrării şi Esau autodeclarării. 4e asemenea stabileşte cerinţele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizaţii să#şi formuleze politica şi obiectivele de mediu ţinând seama de prevederile legale şi de informaţiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. Acest standard se aplică acelor aspecte de mediu pe care organizaţia le poate controla şi asupra cărora se presupune că are o influenţă. tandardul nu stabileşte criterii specifice de performanţă în domeniul mediului. # # # # # Acesta este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte: să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management de mediu; să se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarată; să demonstreze această conformitate altora; certificareaEînregistrarea sistemului său de management de mediu către un organism exterior; să realizeze o autoevaluare şi autodeclarare a conformităţii cu prezentul tandard .nternaţional.

0oate cerinţele specificate în acest standard sunt prevăzute a fi integrate în orice sistem de management de mediu. ,xtinderea aplicării depinde de diverşi factori cum sunt: politica de mediu a organizaţiei, natura activităţilor sale şi condiţiile în care aceasta funcţionează. %onducerea la cel mai înalt nivel trebuie să definească politica de mediu a organizaţiei şi să se asigure că aceasta: # corespunde naturii, dimensiunilor şi impactului asupra mediului şi activităţilor, produselor sau serviciilor organizaţiei; # include un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării; # include un anga$ament de conformitate cu legislaţia şi cu reglementările de mediu aplicabile, precum şi cu alte cerinţe pe care organizaţie le#a adoptat; # oferă cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu; B*

# #

este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal; este disponibilă pentru public.

%onducerea organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze sistemul de management de mediu la intervale prestabilite, pentru a se asigura că acesta este în permanenţă corespunzător, adecvat şi eficient. Crocesul analizei efectuată de conducere trebuie să asigure că informaţiile necesare sunt colectate astfel încât să permită conducerii realizarea acestei evaluări. Această analiză trebuie să fie documentată. . & '?@@' este structura astfel încât în cuprinsul său găsim: # domeniu de aplicare; # cerinţe normative; # definiţii; # cerinţe ale sistemului de management de mediu; # implementare şi funcţionare; # verificare şi acţiune corectivă; # analiză efectuată de conducere; # anexe. 0oate cerinţele specificate în acest standard internaţional sunt prevăzute a fi integrate în orice sistem de management de mediu. 4omeniul sau aria lor de aplicare depinde de diverşi factori, cum sunt politica de mediu a organizaţiei, natura activităţilor sale, a produselor şi serviciilor precum şi de locaţia şi condiţiile în care aceasta funcţionează. Centru înţelegerea cât mai exactă a specificaţiilor acestui standard este important cunoaşterea următorilor termeni şi definiţii: # auditor > persoană care are competenţa de a efectua un audit; # îmbunătăţire continuă > proces de dezvoltare a MM pentru obţinerea îmbunătăţirii performanţei globale de mediu în acord cu politica de mediu a organizaţiei; # acţiune corectivă > acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzei neconformităţii detectate; # document > informaţie împreună cu mediul său suport; # mediu > mediul încon$urător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii şi relaţiile dintre acestea; # aspect de mediu > element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul; # impact asupra mediului > orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din aspectele de mediu ale organizaţiei; # sistem de management de mediu (SMM) > parte a MM al unei organizaţii utilizat pentru a dezvolta şi implementa politica sa de mediu şi a gestiona aspectele de mediu; # obiectiv de mediu > ţel general de mediu, în concordanţă cu politica de mediu, pe care o organizaţie şi#l propune să#l atingă; # performanţă de mediu > rezultate măsurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr#o organizaţie; # politică de mediu > intenţiile globale şi direcţia unei organizaţii referitoare la performanţele sale de mediu exprimată oficial de managementul la cel mai înalt nivel; # ţintă de mediu > cerinţă detaliată de performanţă, aplicabilă organizaţiei sau unei părţi a organizaţiei, care rezultă din obiective de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective;

BD

-olitica de mediu Managementul la cel mai înalt nivel trebuie să definească politica de mediu a organizaţiei şi să se asigure că in cadrul domeniului definit al sistemului său de management de mediu. înregistrare # document prin care se declară rezultate obţinute sau furnizează dovezi ale activităţilor realizate. să implementeze. # declaraţia de misiunea a organizaţiei.erinţe generale &rganizaţia trebuie să stabilească. neconformitate > neîndeplinirea unei cerinţe.1. reduc sau controlează !separat sau în combinaţie" crearea.1.erinţe ale sistemului de management de mediu #. înregistrată sau neînregistrată. produse. & '?@@' şi a priorităţilor organizaţiei pentru documentarea MM.# # # # # # # # parte interesată > individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a unei organizaţii. .1. # valorile. firmă. acţiune preventivă > acţiune pentru a elimina cauza unei neconformităţi potenţiale.1. pentru a reduce impacturile dăunătoare asupra mediului. # lista documentelor MM. cu propria structură funcţională şi administrativă. publică sau particulară. tehnici. 4ate de ieşire: # decizia strategică. audit intern > proces sistematic. organizaţie > companie. să menţină şi să îmbunătăţească în mod continuu sistemul de management de mediu în conformitate cu cerinţele acestui standard internaţional şi să determine modul în care va îndeplini aceste cerinţe. #. &rganizaţia trebuie să definească şi să documenteze domeniul sistemului său de management de mediu. emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deşeu. practici. materiale. # planul de afaceri. . întreprindere. procedură > modalitate specificată de a efectua o activitate sau un proces. independent şi documentat pentru obţinerea şi evaluarea dovezilor obiective pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite de către organizaţie criteriile de audit ale MM.!. # cunoaşterea politicii generale a organizaţiei. parte sau combinaţie a acestora. prevenirea poluării > utilizarea unor procese. să documenteze. servicii sau energie care împiedică. # numirea responsabilului managementului de mediu la nivelul organizaţiei şi la nivelul secţiilor. #. elaborată pe baza analizei de text a . autoritate sau instituţie. 5a auditare vor fi analizate ca şi date de intrare de la procese: # declaraţia de viziunea. societate comercială. aceasta: B1 . referitoare la proiectul de implementare a managementului de mediu. aprobată de director. # obiectivele generale ale organizaţiei.

să implementeze şi să menţină o procedură !proceduri" pentru: # identificarea aspectelor de mediu ale activităţilor. pentru identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu. # determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact !impacturi" semnificativ !semnificative" asupra mediului. produselor şi serviciilor. oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor şi a ţintelor de mediu.1. dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului ale activităţilor. 0rebuie să se asigure că aspectele de mediu semnificative sunt luate în considerare în stabilirea. viziunea. amenzilor pe linie de mediu. %a şi date de intrare se va urmări: decizia strategică referitoare la implementarea MM !decizia de numire a 2MM şi a celorlalţi responsabili.# # # # # # # # # # # # # # corespunde naturii. Aspecte de mediu &rganizaţia trebuie să stabilească. dacă ele există. misiunea.1. sau activităţi. evidenţa reclamaţiilor. -lanificare #. incluzând cerinţele şi aşteptările acestora. lista cu părţile interesate. produse şi servicii noi sau modificate. valorile.1. implementată şi menţinută. referitor la aspectele sale de mediu. sugestiilor.#. include un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării. B) . include un anga$ament de conformare cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie. implementarea şi menţinerea sistemului său de management de mediu. produselor şi serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului sau de management de mediu pe care le poate controla şi pe care le poate influenţa. #. luând în considerare dezvoltări planificate sau noi. este comunicată întregului personal care lucrează în organizaţie sau în numele organizaţiei. &rganizaţia trebuie să documenteze şi să actualizeze aceste informaţii. declaraţiile de politică referitoare la celelalte sisteme de management implementate din organizaţie. # 4ate de ieşire: proceduraE procedurile de identificare şi evaluare a aspectelor de mediu. 4ate de ieşire: politica de mediu. politica generală a organizaţieiE grupului din care aparţine organizaţia. dovezi !înregistrări" referitoare la comunicarea politicii părţilor interesate. este disponibilă pentru public. este documentată.#. 4ate de intrare: # la auditare se analizează decizia strategică de implementare a MM.

&rganizaţia trebuie să se asigure că aspectele de mediu semnificative sunt luate în considerare în stabilirea. la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul organizaţiei.erinţe legale i alte cerinţe &rganizaţia trebuie să stabilească. # colecţia la zi a legislaţiei în vigoare.2. # aspectele de mediu semnificative. # a determina modul în care se aplică aceste cerinţe la aspectele sale de mediu. lista !registrul" impacturilor de mediu !impacturilor de mediu semnificative". %u ocazia stabilirii şi analizării obiectivelor şi a ţintelor de mediu. 4ate de intrare: # factorii de mediu. pentru stabilirea obiectivelor de mediu şi pentru evaluarea conformităţii cu ele. # impacturilor de mediu semnificative. şi în conformitate cu politica de mediu. liste de difuzare cerinţe legale la utilizatori. ciorne cu calculele de stabilire a notelor pentru impacturile de mediu. şi alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie şi cu îmbunătăţirea continuă. o organizaţie trebuie să ia în considerare cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi aspectele de mediu semnificative. &biectivele şi ţintele trebuie să fie măsurabile. să implementeze şi să menţină obiective şi ţinte documentate.1. standarde !Monitorul &ficial". organizaţia trebuie să ia în considerare opţiunile sale tehnologice şi cerinţele sale financiare. acorduri ale organizaţiei referitoare la mediu. #.# # # lista !registrul" aspectelor de mediu !aspectelor de mediu semnificative". să implementeze şi să menţină o procedură !proceduri" pentru: # a identifica şi a permite accesul la cerinţe legale aplicabile şi la alte cerinţe la care organizaţia subscrie referitoare la aspectele sale de mediu. inclusiv cu anga$amentele de prevenire a poluării. precum şi punctele de vedere ale părţilor interesate. rapoarte de instruire în vederea cunoaşterii cerinţelor de către personalul implicat. operaţionale şi de afaceri.1. dovezi documentate ale aplicării procedeului > rapoarte ale reuniunilor echipei de lucru pentru identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind cerinţele legale. listele cu reglementări. implementarea şi menţinerea MM. cu cerinţele legale. acolo unde este posibil. . 4e asemenea. #. semnături pe documente. matrice de distribuţie a reglementărilor pentru diferite compartimente. pe compartimente şi pe organizaţie. # lista părţilor interesate. autorizaţii. B( ./. (biective1 ţinte i programe &rganizaţia trebuie să stabilească. pe zoneE organizaţie.

ompetenţă1 instruire i con tientizare ?@ . trebuie să aibă definite atribuţiile. ţintelor programelor de management de mediu. Crogramul trebuie să includă: # desemnarea responsabilităţilor la funcţiile şi nivelurile relevante ale organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor. Managementul organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să numească unul sau mai mulţi reprezentanţi care. 2esursele includ resurse umane şi abilităţi specializate. să implementeze şi să menţină un program. atribuţiile. Centru a facilita eficacitatea managementului de mediu. control operaţional. # decizia referitoare la stabilirea şi menţinerea MM > instrumentul prin care se asigură implementarea politicii şi atingerea obiectivelor. implementat şi menţinut în conformitate cu cerinţele acestui standard internaţional. "mplementare i operare #.!. 0esurse1 atribuţii1 responsabilitate i autoritate Managementul trebuie să asigure disponibilitatea resurselor iniţiale pentru a stabili. pentru identificarea necesităţilor de instruire. lista indicatorilor !vezi . documentate şi comunicate. în afara altor responsabilităţi. conştientizare şi competenţă. # a raporta managementului organizaţiei la cel mai înalt nivel. # # # 4ate de ieşire cerinţele postului documentate în fişa de post. responsabilităţile şi autoritatea pentru: # a se asigura că sistemul de management de mediu este stabilit. 4ate de intrare: # politica şi obiectivele de mediu. # # # # # # 4ate de intrare: politica de mediu.!. tehnologie şi resurse financiare. înregistrări despre discuţiile cu anga$aţii.!. & '?@B' şi '?@B7 > indicatori de mediu". inclusiv recomandări pentru îmbunătăţire. . 4ate de ieşire: lista obiectivelor de mediu. pentru analizare.Centru îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor. #. planuri de dezvoltare a personalului. a implementa. infrastructura organizaţională. pentru stabilirea şi menţinerea programelor de management de mediu. performanţa sistemului de management de mediu. programele de management de mediu pe produsE procesE zone. lista aspectelor de mediu semnificative. a menţine şi a îmbunătăţi sistemul de management de mediu.!. # mi$loacele şi termenele privind realizarea acestora. organizaţia trebuie să stabilească.1. responsabilităţile şi autorităţile trebuie să fie definite. #. procedeul referitor la elaborarea obiectivelor.

organizaţie. documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior. planificare. 6ocumentaţie # # # 4ocumentaţia sistemului de management de mediu trebuie să cuprindă: politica de mediu. certificate de calificare obţinute la evaluări periodice". obiectivele şi ţintele. # atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu cerinţele sistemului de management de mediu. # primirea. descrierea domeniului sistemului de management de mediu. să implementeze şi să menţină o procedură pentru ca personalul care lucrează pentru sau în numele său să fie conştient de: # importanţa conformităţii cu politica de mediu. cu procedurile şi cerinţele sistemului de management de mediu. descrierea elementelor principale ale sistemului de management de mediu. instruirea şi conştientizarea personalului din organizaţie şi care pot provoca impact semnificativ asupra mediului. # 4ate de intrare: înregistrări de la politica de mediu. 4ate de ieşire: procedura privind competenţa./. plan de instruire !anual". interacţiunea lor şi referirea la documentele conexe. competenţe în fişele de post". #. părţi interesate. sistemul informaţional de raportare !circuitul formularelor.!. # aspectele de mediu semnificative şi impacturile asociate.&rganizaţia trebuie să stabilească. utilitatea lor pentru individ. ?' . # # # # # 4ate de intrare: fişele de post ce cuprind cerinţele de competenţă.#. . ale activităţilor şi de efectele benefice aduse mediului prin îmbunătăţirea performanţei lor individuale. # # # #. dovezi de instruire !diplome. # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate. atribuţii responsabilitate şi autoritate pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. resurse. să implementeze şi să menţină o procedură referitoare la aspectele de mediu şi la sistemul de management de mediu pentru: # comunicarea internă între diferitele niveluri şi funcţii ale organizaţiei. reale sau posibile. aplicarea cunoştinţelor". 4ate de ieşire: proceduri privind comunicarea internă sau externă.omunicare &rganizaţia trebuie să stabilească. dovezi ale evaluărilor despre eficacitatea instruirilor !obiectivele instruirilor. rapoartele reuniunilor de lucru ale echipelor de elaborare a documentelor sau corespondenta cu părţile interesate.!.

# # # # # # # # # # #. corespunzător politicii de mediu. de stabilire a MM.2. 4ate de intrare: lista documentelor de elaborat. versiuni relevante ale documentelor aplicabile. revizuirea şi actualizarea. .# # documentele şi înregistrările. să implementeze şi să menţină o procedură pentru: aprobarea documentelor pentru acceptare înainte de a le pune în circulaţie. lista de difuzare a documentelor MM. . cerute de acest standard internaţional. documentele şi înregistrările determinate de organizaţie ca fiind necesare pentru a se asigura de planificarea. a se asigura că documentele se menţin lizibile şi uşor de identificat.ontrolul operaţional &rganizaţia trebuie să identifice acele operaţii şi activităţi care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate. şi reaprobarea documentelor. # stipularea în procedură a criteriilor de operare. ?7 . a obiectivelor şi ţintelor sale.3. a se asigura că sunt disponibile la locurile de utilizare.!. obiectivele şi ţintele de mediu. stabilită pe baza analizei de text a .ontrolul documentelor 4ocumentele cerute de MM şi de acest standard internaţional trebuie ţinute sub control. a se asigura că documentele de provenienţă externă determinate de organizaţie ca fiind necesare pentru planificarea şi funcţionarea MM sunt identificate şi difuzarea lor este controlată. operarea şi controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de mediu semnificative. implementarea şi menţinerea unei proceduri documentate pentru a ţine sub control situaţiile în care absenţa unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu.!. # # #. 4ate de intrare: lista de referinţă a documentelor MM. a împiedica utilizarea neintenţionată a documentelor depăşite şi a le identifica în mod corespunzător indiferent d emotivul retragerii lor. & '?@@' şi a priorităţilor organizaţiei. pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate prin: # stabilirea. 4ate de ieşire: procedura referitoare la controlul documentelor. 4ate de ieşire rapoartele reuniunilor de lucru ale echipei de elaborare a documentelor MM !lista de referinţă a documentelor MM". &rganizaţia trebuie să stabilească. atunci când este necesar. a se asigura că sunt identificate schimbările şi stadiul revizuirilor documentelor.

o chestionare de evaluare a furnizorilor sau contractanţilor.#. # listăE planuri de urgenţăE acţiuni de$a existente în organizaţie. selectaţi. rapoarte de încheiere intervenţii. să implementeze şi să menţină o procedură pentru a identifica posibilele situaţii de urgenţă şi accidente care pot avea impact asupra mediului şi a modului de a răspunde unor astfel de situaţii. Monitorizare i măsurare ?B . # # # # #. diagrame flux.1.!. # istoricul situaţiilor de urgenţă din organizaţie. o regulamente de fabricaţie. în special după producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. sau chestionare de autoevaluare. #. o lista aspectelor semnificative de mediu. 4ate de ieşire: proceduri referitoare la controlul operaţional. 8erificare #. amplasament. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns.4. &rganizaţia trebuie să analizeze şi să revizuiască periodic.# # # stabilirea. de control. -regătirea pentru situaţii de urgenţă i capacitate de răspuns &rganizaţia trebuie să stabilească. acolo unde este necesar. o fişe tehnologice. referitor la poluare indirectă !exterioară organizaţiei": o lista furnizorilor evaluaţi. componenţa echipelor de intervenţie. # fişele de securitate ale materialelor periculoase. o lista obiectivelor de mediu. 4ate de intrare: referitor la poluarea directă !proprie organizaţiei": o procesele cheie identificate ca având impacturi semnificative de mediu. evidenţa simulărilor şi instruirilor efectuate. implementarea şi menţinerea procedurilor referitoare la aspectele semnificative de mediu identificate. corespondenţa cu contractanţii. lista operaţiilor ce necesită ţinerea sub control inclusiv a celor de mentenanţă. o lista produselor aprovizionate. 4ate de intrare: # fişele de evaluare ale aspectelor semnificative de mediu. instrucţiuni de lucru.#. acceptabili în privinţa mediului. evidenţa accidentelor de muncă. procedurile de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. de la organizaţii similare. ale bunurilor şi serviciilor utilizate de organizaţie şi comunicarea către furnizori şi contractanţi a procedurilor şi cerinţelor relevante. o documentele MM în vigoare !lista lor".

# # # # # 4ate de ieşire: procedura privind evaluarea conformării. # matricea de distribuţie a reglementărilor pe compartimente. # autorizaţia de gospodărire a apelor.!. # modificările cerinţelor legale şi ale altor cerinţe aplicabile. ?? . a caracteristicilor principale ale activităţilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. # cerinţele legale identificate. # legi. standarde aplicabile.#. buletine de analiză. neaplicaţi. să implementeze şi să menţină o procedură pentru monitorizarea şi măsurarea în mod regulat. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind monitorizarea. %valuarea conformării /n concordanţă cu anga$amentul său de conformitate. &rganizaţia poate să combine această evaluare cu evaluarea conformării cu cerinţele legale sau poate face o procedură separată.&rganizaţia trebuie să stabilească. care pot avea un impact semnificativ de mediu. verificarea prelevărilor sau încercării probei. # lista cu legile şi reglementările aplicabile. # lista cu obiectivele de mediu. analize ale probelor. măsurarea caracteristicilor principale ale activităţilor organizaţiei. # lista cu indicatorii de mediu. # lista de evidenţiere a aspectelor semnificative de mediu. 4ate de intrare: # aspectele de mediu identificate. cerinţe legale nerespectate. activităţilor sau proiectelor. Crocedura trebuie să includă documentarea informaţiilor care permit monitorizarea performanţei. organizaţia trebuie să stabilească. reglementări. raportul privind inspectarea facilităţilor. să implementeze ţi să menţină o procedură documentată pentru evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale aplicabile. parametrii nerespectaţi ai unui proces. # autorizaţiiE acorduri de mediu. #. precizarea neconformităţilor referitoare la obiective şi indicatori de mediu nerealizaţi. # lista de difuzare a cerinţelor legale sau a altor cerinţe către utilizator. &rganizaţia trebuie să evalueze conformarea cu alte cerinţe la care subscrie. # raportul de instruire pentru personalul implicat. analiza periodică a cerinţelor legale. 4ate de ieşire: # autorizaţia de mediu. înregistrări referitoare la neconformităţi > fişe de neconformitate. a controlului operaţional aplicabil şi a conformităţii cu obiectivele şi cu ţintele de mediu ale organizaţiei.

analiza costurilor. 4ate de intrare: # înregistrări referitoare la neconformităţile de la monitorizare şi măsurare. 4ate de intrare: # prevederi legale aplicabile formularelor cu precizarea duratei de păstrare. să implementeze şi să menţină o procedură pentru identificarea. . acţiune preventivă. # evaluarea necesităţilor de acţiune preventivă pentru a preveni neconformitatea şi implementarea acţiunilor corespunzătoare desemnate a împiedica apariţia lor. rapoarte către analiza efectuată de management. protecţia. #. să implementeze şi să menţină o procedură pentru a trata o neconformitate existentă sau potenţială şi pentru a întreprinde acţiuni corective şi acţiuni preventive. # înregistrarea eficacităţii acţiunii corective şi a acţiunii preventive întreprinse. # # # # # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind neconformităţi. # legea arhivelor naţionale > formulare pentru arhivare. plan de măsuri. Crocedurile trebuie să definească cerinţe pentru: # identificarea şi corectarea neconformităţilor şi luarea acţiunilor de reducere a impacturilor asupra mediului. sistem de comunicare a propunerilor. # înregistrarea rezultatelor acţiunii corective şi a acţiunii preventive întreprinse.#.ontrolul înregistrărilor &rganizaţia trebuie să stabilească şi să menţină înregistrări după cum este necesar pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele sistemului său de management de mediu.#.#./. nomenclator arhivistic. pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. reţinerea şi eliminarea înregistrărilor. Acţiunile întreprinse trebuie să corespundă dimensiunii problemelor şi impacturilor asupra mediului întâlnite. audit intern. analiza tendinţelor. reviziile programului de management de mediu. retragerea. analiza şi evaluarea riscurilor. &rganizaţia trebuie să se asigure că orice schimbări necesare sunt făcute documentaţiei MM. determinare cauzei lor şi întreprinderea acţiunilor pentru a împiedica revenirea lor. # 4ate de ieşire: procedura privind controlul înregistrărilor. păstrarea. ?* . &rganizaţia trebuie să stabilească.#. plan de instruire. cu acest standard internaţional şi cu rezultatele obţinute. 9econformitate1 acţiune corectivă i acţiune preventivă &rganizaţia trebuie să stabilească. # investigarea neconfomităţilor.

implementată şi menţinută şi se referă la: responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi realizarea auditurilor. înregistrările reclamaţiilor de la clienţi şi de la alte părţi interesate pe probleme de mediu. o a fost implementat şi este menţinut corespunzător. ?D . evidenţa deşeurilor în zonele de colectare. #. înregistrări ale performanţelor de mediu ale contractanţilor şi furnizorilor !materii prime. rezultatele auditurilor !interne. informaţii despre legislaţia aplicabilă. liste cu legislaţia. raportul anual al deşeurilor. dovezi ale comunicării cu părţile interesate.#. mentenanţă şi etalonări. frecvenţei şi metodelor de audit. rapoartele inspecţiile efectuate de autorităţile competente în domeniu. înregistrări provenind de la furnizori > marca$e de identificare. 4ate de intrare: toate datele prezentate mai sus. procesele verbale ale reuniunilor de lucru pe probleme de mediu. incluzând cerinţele acestui standard internaţional. rezultatele analizelor anterioare efectuate de management.2. # a furniza conducerii organizaţiei informaţii referitoare la rezultatul auditurilor. Audit intern &rganizaţia trebuie să se asigure că auditurile interne ale sistemului de management de mediu sunt efectuate la intervale planificate. înregistrări referitoare la produsul fabricat. înregistrări ale procesului de monitorizare. externe" .# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # deciziile referitoare la comunicările externe. înregistrări ale întâlnirilor pe probleme de mediu. informaţii privind performanţa de mediu. înregistrări ale verificărilor privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă. recipiente cu deşeuri periculoase. determinarea criteriilor. rapoartele transmise autorităţilor competente în domeniu. înregistrări referitoare la aspectele de mediu semnificative. înregistrăriE rapoarteE procese verbale referitoare la instruiriE reinstruiri pe probleme de mediu. materiale. obiectivele şi ţintele de mediu. etichete cu informaţii despre materialele periculoase. # # # Crocedura de audit trebuie stabilită. chitanţe !dovezi" de predare la organizaţii autorizate. înregistrări referitoare la inspecţii. pentru: # a determina dacă sistemul de management de mediu: o este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu. domeniului. raportarea rezultatelor şi păstrarea înregistrărilor corespunzătoare. autorizaţii. înregistrări privind conformarea legală. rapoarte cu privire la incidente de mediu. servicii".

protocolul !chestionarul" de audit. 4atele de intrare ale analizelor efectuate de management trebuie să includă: # rezultatele auditurilor interne şi evaluările conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie. dovezile de calificare ale auditorilor. # recomandări pentru îmbunătăţire. raport de audit. # harta proceselor MM. ?1 . plan de audit. pentru a se asigura că acesta este în permanentă corespunzător. # resursele alocate. adecvat şi eficace. # rezultatele auditurilor interne. # acţiuni de urmărire din precedentele analize efectuate de management. planuri de măsuri pentru implementarea acţiunilor corective. lista de verificare. # schimbarea împre$urărilor. obiective. Analiza efectuată de management Managementul organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze sistemul de management de mediu la intervale planificate. # performanţa de mediu a organizaţiei. # stadiul realizării obiectivelor şi ţintelor de mediu. # performanţa de mediu a organizaţiei. # stadiul acţiunilor corective şi preventive. # politica de mediu. # programul de management de mediu. inclusiv dezvoltări ale cerinţelor legale şi a celor referitoare la aspectele de mediu./. # lista documentelor MM. # raportul anterior al analizei efectuate de management. # rezultatele auditurilor externe. # prevederi legale şi alte reglementări apărute în perioada analizată. rapoarte de neconformitate. lista auditorilor interni. 4ate de intrare: # organigrama MM. ţinte şi alte elemente ale sistemului de management de mediu.# # # # # # # # # # # 4ate de ieşire: procedura pentru audit intern. # programul de investiţii de mediu. # măsura în care obiectivele şi ţintele au fost îndeplinite. # comunicarea !comunicărilor" cu părţile interesate. conform cu anga$amentul de îmbunătăţire continuă. #. programul anual de audituri interne. raport de analiză a documentaţiei. inclusiv reclamaţiile. 4atele de ieşire ale analizelor efectuate de management trebuie să cuprindă orice decizii şi acţiuni referitoare la posibile schimbări în politica de mediu.

elaborarea documentelor acestuia şi încheierea auditului. condiţiile specifice referitoare la mediu. Centru a înţelege scopul şi utilitatea acestui standard se impune cunoaşterea următoarelor definiţii: ?) . proceduri pentru auditarea sistemelor de management ale protecţiei mediului şi criterii pentru calificarea auditorilor. tandardul face parte dintr#o serie de standarde din domeniul auditului de mediu care mai include: . procese verbale. & '?@'7 > Ihid pentru auditul de mediu. 4ate de ieşire: # deciziile de schimbare a politiciiE obiectivelor de mediu. sistemele de management de mediu sau informaţiile aferente acestora sunt conforme cu criteriile de audit.# # # # # # # comunicarea cu părţile interesate externe. servicii". reclamaţii de la clienţi şi de la alte părţi interesate. tandardul conţine o serie de recomandări privind criteriile de calificare pentru auditorii de mediu. & '?@'' > Ihid pentru auditul de mediu. materiale prezentate şi comunicate de presă. Croceduri de audit. materiale. rapoarte. # adecvarea şi eficacitatea MM. înregistrările analizei efectuate de management: ordinea de zi a şedinţei. propuneri de îmbunătăţire a MM. ţintelor de mediu . părerile acestora. . eficacitatea acţiunilor corectiveE preventive. # principii generale. # modificări la nivelul resurselor umane sau la nivel financiar. comunicându#se clientului rezultatele acestui proces. -rincipii generale tandardele pentru auditul de mediu se referă la principiile generale ale auditului de mediu. /. decizii de management. performanţele de mediu ale procesului de producţie. Cotrivit acestui standard. # cerinţe pentru audit de mediu. situaţia neconformităţii constatate. performanţele de mediu ale furnizorilor !materii prime. %riterii de calificare pentru auditorii de mediu. /n cuprinsul acestui standard găsim: # domeniu de aplicare. "S( 1/*1* – G+id pentru audit de mediu. & '?@'@ defineşte auditul de mediu ca reprezentând procesul de verificare sistematică şi documentată a dovezilor de audit care trebuie obţinute şi evaluate în mod obiectiv pentru a determina în ce măsură activităţile. Crin auditor de mediu se înţelege o persoană care are calificarea necesară pentru a efectua un audit de mediu. # definiţii. lista de prezenţă. Auditul sistemului de management de mediu. evenimentele. # precizarea priorităţilor şi a resurselor aferente cu termene şi responsabili. efectuarea unui audit al sistemului de management de mediu presupune parcurgerea următoarelor etape: declanşarea. pregătirea şi realizarea auditului. tandardul .

condiţiile. expert tehnic > persoană care aduce echipei de audit cunoştinţe specifice sau expertiza sa. client > organizaţie care comandă auditul. dovadă de audit > informaţie verificabilă. 4omeniul prezintă întindere şi fixează limitele auditului. societate comercială. # auditatul cooperează în mod corespunzător. constatări ale auditului # rezultate ale evaluării dovezilor de audit colectate. domeniul auditului este determinat de către auditorul şef în urma consultării cu clientul. autoritate sau instituţie.!. firmă. precum şi auditori în curs de formare. eveniment.ste recomandat ca obiectivele şi domeniul să fie comunicate auditatului înainte de realizarea auditului. sistem de management de mediu şiE sau informaţiile aferente. 4e asemenea se recomandă ca partea responsabilă de acest obiect să fie identificată şi documentată în mod clar. Centru îndeplinirea acestor obiective. auditor şef > persoană calificată pentru conducerea şi efectuarea auditurilor de mediu. obiect al auditului de mediu > activitate. auditor de mediu > persoană calificată pentru efectuarea auditurilor de mediu. înregistrări sau declaraţii ale faptelor. criterii de audit > politici. Auditul începe numai dacă după consultarea clientului. care are propria sa structură funcţională şi administrativă. parte sau combinaţie a acestora. echipă de audit > grup de auditori. . practici. audit de mediu > proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit. bazată numai pe raţionamentul pe care auditorul l#a aplicat constatărilor auditului. dar care nu participă ca auditor. (biective i domeniu e recomandă ca auditul să se bazeze pe obiectivele definite de către client. echipa de audit poate include experţi tehnici.1. auditorul şef consideră că: # informaţiile referitoare la obiectul auditului sunt suficiente şi adecvate. comparate cu criteriile de audit convenite. ?( . /.ste indicat ca un audit de mediu să se concentreze pe un obiect bine definit şi documentat în mod clar.# # # # # # # # # # # # # concluzie a auditului > apreciere sau opinie profesională exprimată de către un auditor asupra subiectului auditat.erinţe pentru un audit de mediu . obţinute şi evaluate în mod obiectiv. pentru a determina dacă activităţile. organizaţie > companie.1. . evenimentele. /. desemnat pentru efectuarea unui anumit audit. sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sunt în conformitate cu criteriile de audit şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului. condiţie. # există resurse corespunzătoare pentru susţinerea procesului de audit. auditat > organizaţie supusă auditării. întreprindere. proceduri sau cerinţe faţă de care auditorul compară dovezile de audit colectate privind obiectul auditat. -rincipii generale /. sau un singur auditor. publică sau privată.!.

1. cu un nivel de detaliere adecvat ar trebui să fie convenite între auditorul şef şi client şi apoi comunicate auditatului. competenţă profesională şi discernământ. . fără aprobarea auditatului. competenţă şi experienţă pentru a#şi îndeplini responsabilităţile auditului. e recomandă ca informaţiile adecvate să fie colectate. /.2.riterii1 dovezi i constatări ale auditului e recomandă ca determinarea criteriilor de audit să constituie o primă etapă esenţială a auditului de mediu. e recomandă ca auditorul şef să urmeze procedurile care au în vedere asigurarea calităţii auditului. 7ncrederea în constatările i concluziile auditului e recomandă ca procesul de audit de mediu să fie conceput astfel încât să furnizeze clientului şi auditorului nivelul de certitudine aşteptat în ceea ce priveşte încrederea în constatările auditului şi în toate concluziile auditului. analizate.3. unei terţe părţi. /./. Ce întreaga durată procesului. . precum şi pentru garantarea obiectivităţii constatărilor şi concluziilor acestuia. (biectivitate1 independenţă i competenţă Centru realizarea unui proces de audit obiectiv. -roceduri metodice e recomandă ca un audit de mediu să fie condus şi efectuat în conformitate cu aceste principii generale şi cu ghidurile elaborate pentru un tip specific de audit de mediu. Membrii echipei de audit trebuie să dispună de un ansamblu corespunzător de cunoştinţe. *@ . . Aceste criterii. în afară de cazul în care acest lucru nu este cerut de lege. e recomandă ca auditorul de mediu să ia în considerare limitările asociate dovezii de audit colectată în timpul auditului. aceştia trebuie să dea dovadă de obiectivitate. se recomandă ca auditorii să dea dovadă de preocupare. să recunoască incertitudinea constatărilor auditului şi a oricăror concluzii ale auditului şi să ia în considerare aceşti factori în faza de planificare a auditului şi pe toată durata de realizare a acestuia. se recomandă ca membrii echipei de audit să nu fie implicaţi în activităţile auditate./.3.ste recomandat ca un membru al echipei de audit ales din interiorul organizaţiei să nu răspundă în faţa celor responsabili direct de obiectul care urmează să fie auditat. de imparţialitate şi de echidistanţă faţă de orice conflict de interese.#. promptitudine. -rofesionalism /n conducerea unui audit de mediu. /. Crocedurile proprii unui tip de audit de mediu diferă de cele ale unui alt tip numai acolo unde este esenţial a se lua în considerare caracterul specific al tipului de audit de mediu dat. fără aprobarea expresă a clientului şi dacă este cazul. interpretate şi înregistrate pentru a fi utilizate ca dovadă de audit în procesul examinării şi evaluării pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile de audit. /. -tilizarea ca membri ai echipei de audit a personalului din interiorul sau exteriorul organizaţiei auditate este la latitudinea clientului. aşteptate de al orice auditor în circumstanţe similare.ste indicat ca membrii echipei de audit să nu dezvăluie informaţiile sau documentele obţinute în timpul auditului. sau raportul final. e recomandă ca relaţiile dintre membrii echipei de audit şi client să fie relaţii de încredere şi confidenţialitate.

'.% A<% $%:9". # o declaraţie privind natura confidenţială a conţinutului.'.4. cu excepţia cazului în care clientul exclude acest lucru. $%:9".7 0ehnicile de audit se pot referi la : a" modul de tratare a surselor de informare. # obiectivele convenite şi domeniul auditului. # criteriile convenite faţă de care s#a realizat auditul. # atitudinea auditorului faţă de dificultăţile posibile în procesul de comunicare. # durata auditului şi datele la care a fost realizat. # identificarea membrilor echipei de audit. /n acord cu solicitantul. b" modul de abordare a principalelor etape şi acţiuni.nformaţia orală: # dificultăţi în procesul de comunicare: atitudinile celui audiat şi auditorului. 1. # observaţii. precum şi eventualele puncte suplimentare.nformaţii fizico#materiale: # pregătirea vizitei în teren.6"$ 7. ." 6% A.' 0ehnicile de audit sunt metode de obţinerea informaţiilor şi dovezilor obiective privind nivelul de conformitate a sistemului auditat cu standardul de referinţă.'.6"$ '.'.7. .nformaţiile referitoare la audit care pot fi incluse în raporturile de audit cuprind.B. Modul de tratare a surselor de informaţii 7. 7. . # desfăşurarea vizitei în teren. *' . # probleme de acces la activităţile desfăşurate. %<%M%9$% S-%. # identificarea reprezentanţilor auditatului care participă la audit. # probleme de disponibilitate şi abordare a persoanelor. . '."=". fără a se limita la acestea următoarele date: # identificarea organizaţiei auditate şi a clientului auditului. !. 0aport de audit %onstatările auditului şiEsau un rezumat al acestora."<(0 6% A. trebuie comunicate clientului într#un raport scris. se recomandă ca auditorul şef să determine care din punctele menţionate mai sus să figureze în raport. # accesul la documentaţie. # rezumatul procesului de audit incluzând toate obstacolele întâlnite.nformaţia scrisă: # modul de pregătire şi exprimare.'. în desfăşurarea auditului. e recomandă ca auditatul să primească o copie a raportului de audit. # lista de difuzare a raportului de audit. # concluziile auditului. 7./.

# 2apoarte de neconformităţi.7. %omunicarea elementelor esenţiale ale programului către auditat 7. Atribuirea responsabilităţilor auditorilor: # 2epartizarea după cerinţa specifică a standardului # 2epartizarea după departament. # &bţinerea de anga$amente sau stabilirea acţiunilor corective.7.7. /mbunătăţirea tehnicilor de audit # Acţiuni organizate de către comisiile de formare şi certificare a auditorilor.7. Modul de abordare a principalelor etape şi acţiuni. extern".7.7. din partea auditatului. %ontactul cu auditatul: vizita preliminară 7.7. 7. în desfăşurarea auditului 7. produse # %ombinaţii cerinţeEdepartament 7. *7 . # 5a auditul de terţă parte. Acest document cuprinde toate întrebările posibile. 0ehnici de analiză a documentelor 7. Jixarea traseului şi a programului 7.'7. 0ehnici de întocmire a programului de audit 7. <istele de verificare 4intre documentele de lucru o atenţie deosebită trebuie acordată elaborării listelor de verificareE chestionarelor de audit. referitoare la zona respectivă.7.D. 7.'@.'B.'?. # 5a auditul la furnizor. # Acumularea de experienţă şi perfecţionarea auditorilor.B. # upravegherea periodică. 0ehnici de abordare a neconformităţilor: # 0ehnici de identificare şi înregistrare.?. 7.7. # Anexe importante !rapoarte de neconformităţi".''.7. Crimirea sarcinii de audit 7.7.7. # 5a şedinţa de închidere. # Acceptarea de către reprezentantul auditatului. # %oncluziile finale privind scopul auditului. # %lasificarea neconformităţilor. # /n timpul şedinţelor şi interviurilor.B. # Acţiuni organizate de către companiile care execută auditul.7.7. 7.7.7.(. 0ehnici de desfăşurare a auditului şi de obţinere a dovezilor obiective: # 5a şedinţa de deschidere.1. Abordarea acţiunilor corective # 5a auditul intern. 7. %unoaşterea auditatului 7. 0ehnici de întocmire a chestionarului de audit sau teste de verificare 7. Crin listă de verificare se înţelege un chestionar detaliat pe care îl foloseşte auditorul în zona auditată.).*. Activităţi post audit # +erificarea acţiunilor corective. 0ehnici de raportare a auditului # 2aportul de audit !intern. # %ontroale inopinate.'.7.

de ce4 <u trebuie să se piardă din vedere că. cine4. Auditorul poate. auditorul trebuie să afle cum vor proceda compartimentele atunci când în MM apar disfuncţionalităţi pentru a menţine cursul normal al activităţilor. MM este definit prin manualul managementului de mediu. cum4. -n alt aspect. prin utilizarea listelor de verificare. acest standard va constitui Klista de verificareK utilizată de auditor. dar care nu trebuie sa fie foarte detaliat. $a!ate pe propriile cuno#tinţe. care trebuie avut în vedere la elaborarea listelor de verificareE chestionarelor de audit.%hestionarul rezolvă o parte din obiectivele auditului. e recomandă că. prin urmare. e-perienţă. evaluări preliminare etc. investigate in timpul auditului. în faza pregătirii auditului. & listă de verificare prea detaliată poate deveni o piedică în desfăşurarea corespunzătoare a auditului. dar îi poate reduce eficienţa. 4e regulă. unde4. “Aide – memoires> ă presupunem că se auditează MM#ul unei organizaţii. auditorul să se asigure ca sistemul definit în manual este complet şi apt să permită realizarea obiectivelor organizaţiei în domeniul mediului. ci să cuprindă numai aspectele importante. desfă#urată de ceilalţi mem$ri ai ec5ipei2 • a6ută auditorii să menţină su$ control 7ritmul7 auditului2 • sunt utile "n ca!ul redistri$uirii sarcinilor "ntre mem$rii ec5ipei de audit2 • asigură o "nregistrare corespun!ătoare a domeniilor #i activităţilor specifice. să#şi elaboreze propriul Kaide#memoireK. %el mai eficient Kaide#memoiresK pe care îl poate utiliza auditorul este. *B . /ntrebările fundamentale sunt: ce4. Acest document este folosit de auditor pentru evaluarea MM. 5istele de verificare bine întocmite au următoarele avanta$e: • permit auditorilor să fie $ine informaţi cu privire la o$iectivele #i cerinţele !onei auditate2 • permit auditorului #ef să evalue!e activitatea de pregătire a auditului. urmărindu#se implementarea şi eficienţa acestui sistem. constă în aceea că prin întrebările formulate. -n ghid bun pentru pregătirea listelor de verificareE chestionarelor de audit constă în a gândi în termeni ca: Kce să văd=K Kce să caut=K. 5istele de verificareE chestionarele de audit se pot întocmi luând în considerare: • standardul de referinţă2 • re!ultatele auditurilor anterioare2 • deficienţele constatate "n ceea ce prive#te 3))2 • priorităţi sta$ilite de conducere2 • documentele 3))2 • alte documente ale organi!aţiei2 • consideraţii ale auditorilor. chiar cuprinsul managementului de mediu. însî. c/nd4. Atunci când se evaluează conformitatea sistemului calităţii cu standardul de referinţă. trebuie să se obţină dovezi obiective.

L proceduri . L produse #i materiale # sunt cele specificate în proceduri.  materialele necesare pentru activitatea auditată.sunt cele specificate în proceduri. . măsurare şi încercare utilizat. aplicabile. /n continuare. /n zonele cheie trebuie să se aibă în vedere urmărirea feedbacA#ul. cerinţe de instruire. auditorul trebuie sa examineze secţiunea din manualul managementului de mediu care prezintă responsabilităţile şi să verifice procedurile compartimentale. se aplică în practică.nspectorii %0% cum verificaţi conformitatea produselor Centru a verifica răspunsurile.-n auditor. %ompartimentul aprovizionare cum comandaţi produsele Centru a verifica răspunsurile auditorul trebuie sa examineze:  procedurile compartimentului aprovizionare. L cum selecţionează inspectorul numărul de produse inspectate şi dacă acest mod corespunde cu ceea ce se cere.sunt disponibile. &peratorii: !uteţi să prezentaţi activitatea pe care o desfăşuraţi Centru a verifica răspunsurile auditorul trebuie sa verifice:  instrucţiunea de lucru. corespunzător identificate şi cu stadiul inspecţiilor identificat corespunzător. sunt acestea disponibile.  câteva referate de aprovizionare şi comenzi de aprovizionare.  disponibilitatea şi stadiul confirmării metrologice pentru fiecare echipament de inspecţie. L disponibilitatea şi stadiul confirmării metrologice pentru fiecare echipament de inspecţie.  specificaţiile de aprovizionare corespunzătoare. L ec5ipamente .  modul în care este trecut pe lista un nou subcontractant. când îşi planifică auditarea unei zone şi îşi întocmeşte lista de verificare sau aide#memoire#ul. trebuie să aibă în vedere faptul că fiecare interviu ar trebui să cuprindă întrebări cu privire la următoarele patru aspecte de bază: L persoane # responsabilităţi şi autoritate. acoperă activitatea auditată. necesită manuale de utilizare. Heful unui compartiment ? ce activităţi desfăşoară compartimentul al cărui şef sunteţi ? care sunt responsabilităţile dumneavoastră Centru a verifica răspunsurile. planul calităţii sau desenul. fişa de post a operatorului. adică să se verifice dacă iniţiatorul unei acţiuni primeşte un răspuns. sunt prezentate câteva exemple de întrebări de baza şi documente care ar putea fi analizate pentru a obţine dovezi obiective prin care să se verifice răspunsul dat cu a$utorul auditului sistemului calităţii. măsurare şi încercare utilizat. *? . instrucţiunea de inspecţie a produsului respectiv sau tehnologia corespunzătoare.  lista subcontractanţilor accepţati. auditorul trebuie să verifice: L planul calităţii.

$e+nici de evaluare utilizate pe parcursul desfă urării auditului 0ehnicile de evaluare sunt utilizate pentru a obţine informaţiile necesare privind conformitatea sistemului organizatiei auditate.  listele de distribuire şi modalitatea de editare a documentelor amendate şiEsau anulate. împreună cu înregistrările referitoare la analiză şi aprobare. -n astfel de plan logic ar trebui să conţină: ** . note de lucru. L "n timpul colectării informaţiilor%  standarde sauEşi specificaţii. funcţii sau operaţii.  standardele sau alte specificaţii de bază pentru audit.  fişe de observaţii. 8 la sedinţa de "nc5eiere a auditului%  materiale de prezentare. procesul de obţinere a dovezilor obiective se simplifică şi nu există pericolul să se omită unele zone. Alte documente de lucru Jiecare echipă de audit îşi poate stabili propriile documente de lucru.  documente de lucru tipizate. cu standardul de referinţă. liste de verificare.  lista documentelor în vigoare. Ce baza documentelor identificate.  orice materiale de prezentare. care se folosesc în timpul auditului.%ontrolul documentelor.  Kaide#memoiresK. -rmărind un plan logic.  modificările E amendamentele care au fost înregistrate. 0otuşi. L la #edinţa de desc5idere a auditului%  planul de audit.  înregistrări. cel puţin următoarele documente de lucru ar trebui luate în considerare: 8 la sosirea ec5ipei de audit%  autorizarea auditului.  formulare pentru consemnarea neconformităţilor. diagrame de flux etc. cât şi al ediţiei lor sunt în conformitate cu cele precizate în procedurile referitoare la controlul documentelor şi al datelor.  materiale care susţin afirmaţiile echipei de audit.  dacă formatul şi modul de identificare a documentelor.  Kaide#memoiresK sau liste de verificare. auditorul trebuie să verifice:  desenulE procedura originală. L "n fa!a de anali!ă #i evaluare%  fişe de observaţii !completate".  planul de audit.

materiale si ec5ipamente( "n fiecare !onă2 anali!a modului de păstrare a documentaţiei. responsa$ilităţile #i autoritatea personalului cu rol esenţial "n asigurarea protecţiei mediului. se obţin informaţii asupra modului în care cei auditaţi înţeleg şi susţin MM. o$iectivele. a operaţiilor #i proceselor2 e-aminarea produsului reali!at pentru a sta$ili conformitatea cu instrucţiunile de lucru documentate #i cu desenele2 anali!a disponi$ilităţii resurselor 'personal. $e+nici generale de interviu Crincipalul mod în care auditorii pot obţine informaţii cu privire la funcţionarea MM# ului este prin a adresa întrebări persoanelor care desfăşoară activităţi în zona auditată. . Ascultarea activa este o tehnică pe care mulţi o consideră dificil de utilizat pentru că ei:  nu-l lasă pe vor$itor să-#i urme!e ritmul #i aud numai ce vor sau ce a#teaptă ei să audă2  reacţtionea!ă prematur #i 9 sau emoţional2  permit divagaţiile. cum #i de către cine2 e-aminarea !onelor de lucru. # # # # # Centru dezvoltarea iscusinţei de a asculta activ. "n general2 anali!a procedurilor de sistem #i a celor de lucru. să spri$ine pe vorbitor în exprimarea ideilor. dacă su$iectul devine dificil. un auditor trebuie: să pună întrebări scurte şi să nu vorbească mai mult de 7@M din timp nealocat. care identifică politica referitoare la mediu. să formuleze întrebări deschise. să evite divagaţiile şi să încerce sa stopeze intervenţiile inoportune ale altor persoane.l trebuie să#şi amintească mereu că atunci când vorbeşte nu afla nimic despre auditat. 0otodată. altfel spus. din punct de vedere emoţional2  vor$esc prea mult. ei îşi completează informaţiile obţinute din materialele strânse şi oferă celor auditaţi prile$ul de a explica sistemele şi metodele de lucru utilizate. *D . cât şi corecta înţelegere a tuturor mesa$elorEsemnalelor transmise de vorbitor. aceasta fiind cheia comunicării eficiente. Ascultarea activă Ascultarea activă este o tehnică pe care ar trebui s#o înveţe şi s#o aplice în mod constant toţi auditorii. care afectea!ă capacitatea de concentrare2  se 7de!acordea!ă:. Ascultarea activă implică atât ascultarea propriu#zisă. să nu#i fie frică de tăcere # Kdă timp persoanei să se gândească şi lasă tăcerea să transmită interesul şi nevoia de a spune mai multK. modul de implementare a sistemului de management al mediului. Jăcând acest lucru. a rapoartelor #i "nregistrărilor2 formularea de "ntre$ări pentru o$ţinerea informaţiilor necesare2 e-aminarea documentelor care confirmă declaraţiile făcute #i verificarea informaţiei o$ţinute . atunci c/nd este ca!ul pe $a!a unui alt document. care detalia!ă ce este de făcut.• • • • • • • • anali!a manualului i.

este simplu să se spună Kle# am spus să facă aşaK. documentaţia utilizată. unde4. dar sunt situaţii în care nu se acordă suficientă atenţie şi modului în care se face acest lucru. . Kcine altcineva=K" se obţin informaţii esenţiale pentru un auditor. Abia după ce s#a folosit Kce=K se va pune întrebarea Kde ce=K. arătaţi-miK. 0rebuie avut gri$ă în formularea acestor întrebări. acest lucru ducând la alte întrebări. 5a început. /n general. cum4. c/nd4. Alte două formulări de bază sunt: 7presupun/nd căO atunci ce47 7vă rog. sunt prezentate câteva recomandări privind utilizarea acestor întrebări în timpul auditului. auditorii vor discuta despre MM cu responsabilul zonei auditate. este simplu să se verifice că o anumită atribuţie a fost înţeleasă şi îndeplinită. *1 . /ntrebările închise. la care nu se poate răspunde cu KdaK sau KnuK !de ex: Kcum procedaţi când se întâmplă acest lucru=K". deoarece întrebările deschise sunt mari consumatoare de timp. 7Cum47 4e obicei oamenii ştiu ce fac. se simte nevoia de a şti când şi în cât timp se îndeplineşte sarcina respectivă. 4e exemplu. de ce şi când. adică acelea la care se poate răspunde cu KdaK sau KnuK. ci vor contacta şi alţi anga$aţi din zona respectivă. pentru a obţine exact informaţia dorită. dar se poate uita să se întrebe dacă ea a fost îndeplinită la timp. pentru că răspunsul la asemenea întrebări poate ascunde unele informaţii importante. sau persoana intervievată nu este cea potrivită. după ce se află 7ce7 şi 7de ce7. însă. Jolosind cele şase întrebări: ce4. dar nu se vor limita la acesta. trebuie să se acorde atenţie tonului cu care se formulează întrebarea. se desfăşoară o anumită activitate. ar trebui folosite mai rar şi numai atunci când trebuie clarificată o neinţelegere. de ce4. /n continuare. astfel încât să nu para un interogatoriu. 7Ce47 . 4acă reprezentantul conducerii apreciază că întrebările nu sunt bine înţelese.ste uşor de observat că. 7C/nd47 . de aceea chiar şi un auditor experimentat trebuie să consulte lista sa de întrebări. /ntrebarea 7ce 47 permite compararea activităţii pe care auditatul o descrie cu ceea ce se întâmplă în realitate. atunci auditorul îi poate solicita a$utorul pentru a găsi o formulare mai clară a întrebării sau pentru a identifica persoana autorizată să răspundă. auditorul selectând un număr de dovezi pentru a fi analizate. 4e exemplu. nu este posibil să se analizeze totul. 7De ce47 Jormularea acestei întrebări permite auditorului să evalueze în ce măsura auditatul înţelege şi îşi îndeplineşte atribuţiile care#i revin.altcineva7 şi NdacăK!de ex: Kcum procedaţi dacă=K. cine4 combinate cu . e recomandă folosirea întrebărilor deschise. auditorul formulează întrebări referitoare la activitatea desfăşurată. procedurile. echipamentele folosite şi care este stadiul activităţii desfăşurate. Auditorul poate înţelege ce activităţi se desfăşoară şi care sunt obiectivele activităţilor respective./n fiecare zonă auditată. .ste prima întrebare care se pune în procesul de colectare a informaţiilor. dar poate ei nu au fost atenţi sau nu au înţeles ce au de făcut.ste necesar să se stabilească 7cum7 s#a făcut. /ntotdeauna. pentru a se observa dacă cei care trebuiau să facă un anumit lucru nu au înţeles !datele de intrare fiind incorecte" sau incomplete sau nu au realizat ceva în mod intenţionat. Această ordonare a întrebărilor în timpul auditului poate fi omisă.

. ci se pun întrebări.Ksau Kv#am spus că voi găsi acest . aceste răspunsuri oferă puţine informaţii şi.. %onfuziile pot să apară din neînţelegerea termenilor tehnici sau din exprimarea neclară. 0ecomandări privind desfă urarea auditului <u se recomandă utilizarea întrebărilor KcapcanăK.. astfel încât vorbitorul se simte pus la colt !de ex: Ksunteţi de acord că aceasta este responsabilitatea dumneavoastră=K. Auditorul trebuie să formuleze întrebările având în vedere caracteristicile. Asemenea întrebări duc la distrugerea oricărui raport de încredere între auditor şi auditat.ste important să se determine unde se desfăşoară activităţile care fac obiectul auditului. în al doilea rând. 7<nde47 . fac analize periodice... 4e aceea trebuie să se formuleze întrebări KonesteK. este bine să fie făcută impersonal".. Pelul auditorilor este de a obţine dovezi obiective privind eficacitatea şi eficienţa sistemului într# un mod politicos. • care conţin observaţii ascunse. explicând acţiunile şi motivele lor în domeniile care sunt analizate.. astfel încât să poată fi înţeleasă de auditat. K./ntrebarea Kcum=K îl va duce pe auditor la verificarea practică a informaţiilor aflate prin celelalte întrebări. 7Cine47 Auditorul trebuie să identifice persoana care se ocupă de zonă sau activitatea care se auditează.. 4e aceea auditorul trebuie să formuleze întrebarea în mai multe feluri. b@ =ormularea întrebărilor Modul în care se formulează întrebarea trebuie luat în considerare pentru obţinerea unui răspuns corespunzător. Această întrebare poate să#l conducă pe auditor într#o zonă care nu a fost luată în considerare sau care nu era cunoscută. dacă trebuie făcută o astfel de observaţie. • care conţin declaraţii de opinie de felul Kdacă aş fi fost în locul dumneavoastră. oamenilor le place să#şi etaleze cunoştinţele şi însuşirile. *) . <u se fac presupuneri. răspunsul trebuie înţeles de auditor. nu#i aşa=K.. a@ 7nţelegerea întrebării /n primul rând. Acest procedeu pare simplu. pentru a obţine un răspuns clar şi consistent. în măsură să genereze celui întrebat un sentiment de mulţumire.. dar auditorul trebuie sa fie foarte atent la răspunsul primit pentru a sesiza orice element care indică înţelegerea necorespunzătoare a întrebării. /n al doilea rând.. activitatea şi personalitatea celui chestionat. auditorul trebuie să formuleze întrebarea în mod clar. Auditorul trebuie să folosească întotdeauna lista de verificare pentru a se asigura că toate aspectele au fost acoperite. şi nu de a găsi greşeli. -nii auditori folosesc următoarea regulă: pun întrebarea în trei feluri şi acceptă ca răspuns adevărat pe acela care da aceeaşi informaţie în două din cele trei răspunsuri. /n primul rând. /n acest caz auditorul trebuie să reformuleze întrebarea. 2ăspunsul la aceste întrebări este în detrimentul auditorului. amical dar totuşi profesional. Auditorul trebuie să formuleze întrebarea astfel încât răspunsul să permită un anumit nivel de explicare. 0rebuiesc evitate întrebările: • de tipul Kevident. /ntrebările nu trebuie formulate pentru răspunsuri cu KdaK şi KnuK.

4eviza pe care orice auditor trebuie să o aibă este 7să nu iei nimic drept $un7.. 2ăspunsul a fost: K e schimbo automat data de programare pentru următoarea perioada de verificareK 4eci. deoarece înregistrările vor fi întotdeauna bune.. 0rebuie. elementelor de ieşire ale activităţilor.. informaţii pe care nu le#ar fi comunicat în alte situaţii.xistă o tendinţă naturală de a acorda atenţie.... răspunsul poate fi mai stupid în felul cum este prezentat.. chiar dacă verificările nu vor fi efectuate la termenele stabilite. în care controlul verificărilor metrologice a calibrelor. d@ 7ntrebarea Apot fi stupid1 dar. 0otuşi părea în ordine. 4in acest motiv. A doua situaţie în care se pune această întrebare este atunci când răspunsul pare evident. -rmătorul exemplu este foarte elocvent: în cadrul unui audit la o întreprindere. ca auditorul să spună de ex: KA#ţi putea să#mi daţi câteva exemple referitoare la. %ând se doreşte identificarea informaţiilor referitoare la intrări se pune următoarea întrebare: Kce informaţie. există riscul să se piardă informaţii şi auditul să devină ineficient.xistă doua cazuri în care se poate pune această întrebare. sculelor şi accesoriilor se făcea cu a$utorul calculatorului. în formularea întrebărilor. de obicei..= K sau K ă văd dacă am înţeles corect. ceea ce asigură rezolvarea unor ambiguităţi şi îl încura$ează pe vorbitor să dea mai multe informaţii. faptul că auditorul nu a înţeles ceva sau că doreşte în continuare informaţii. intrările au un efect mai mare asupra performantelor. dar s#a pus acea întrebare stupidp K%e se întâmplă daca instrumentul nu este trimis la verificare=K. pentru că ar putea crea o ruptură în raportul dintre auditor şi auditat.. 4e obicei. pentru a vedea dacă auditorul a înţeles informaţia. vreţi să spuneţi că. nu vă temeţi niciodată de întrebările stupide. Crin urmare. va destinde relaţia dintre auditor şi auditat. 0otuşi. dar auditorul nu trebuie să considere nimic evident. imţindu#se incomod pentru cî auditorul nu reacţionează la ceea ce spune. 0otuşi.BA . el poate pune o întrebare KconcluzieK la sfârşitul secvenţei de întrebări. .. Ce ecranul calculatorului apărea fiecare instrument utilizat. folosirea prea frecventă a unor asemenea întrebări poate lăsa impresia că auditorul este incompetent. indicându#se când este planificată verificarea. cât şi ieşirile. evitată tentaţia de a folosi aceste întrebări ca o capcană pentru vorbitor.4acă în timpul chestionării se trece de la un subiect la altul. scopul final al auditului calităţii este de a descoperi dacă sistemul implementat este eficient.=K. emiţându#se automat o listă de urmărire către departamentele şi managerii răspunzători de unele întârzieri. Aceasta înseamnă. Acest tip de întrebări stabileşte un mecanism de autoverificare. în întreprinderea respectivă există un sistem de evidenţă complex. dacă auditorul doreşte sa clarifice răspunsul pe care l#a primit.. se *( . 4e asemenea. situaţia părea foarte buna. /n primul rând.. în timpul intervalului. această tehnică trebuie folosită cu atenţie. ce serviciu sau a$utor a#ţi primit=K. însă.. auditatul va furniza informaţii care pot fi importante. îmbunătaţind contactul dintre ei. uitându#se că. care va fi total lipsit de valoare dacă oamenii îl vor ignora. 4e aceea echipa de audit trebuie să aibă în vedere că cele şase întrebări se folosesc atât în ceea ce priveşte intrările. de fapt.. c@ 7ntrebarea AconcluzieA %ând auditorul a a$uns să înţeleagă desfăşurarea activităţii pe care o analizează. punând întrebări şi pentru elementele cele mai evidente. f@ "ntervievarea Cintrare contra ie ire> 0oate activităţile din întreprindere au KintrăriK şi KieşiriQ. e@ -auzele Auditul poate apela în mod deliberat la pauze. neatent ori neinteresat..

recomandă să se pună întrebări suplimentare.xemplele încep să fie semnificative. 2.l trebuie să treacă la următorul punct al planului de audit. Auditorul nu trebuie să insiste în analiza unei singure zone. 4e aceea. Centru a te apropia de oamenii care se simt marginalizaţi se preferă întrebarea: K%e v#ar place să vedeţi făcut=K mai degrabă decât întrebarea K%e faceţi=K. vă rog. trebuie avut gri$î ca ceea ce i se aratî auditorului sî fie modul obişnuit de desfăşurare a unei activităţi şi nu o demonstraţie specială. auditorul va deschide poarta plângerilor şi. pusă unui auditat nemulţumit. cum ar fi: KCrimiţi toate informaţiile pe care le solicitaţi=K. imposibil ca auditorul să verifice de două ori fiecare informaţie. Adesea auditorul întâlneşte o echipă a auditatului. 4e aceea auditorul trebuie să decidă asupra numărului de documente pe care sa le analizeze şi asupra amplitudinii investigaţiei în orice zonă auditată. 4ar. 4ar nu întotdeauna se întâmpla astfel. astfel. onest. 4ovezile obţinute trebuie să fie semnificative şi numai auditorul va decide câte sunt necesare. Jără această fază de verificare nici o formă de audit nu are valoare. Crin urmare. 4ubla verificare a unei informaţii obţinute ar fi ideală. /ntrebând asemenea persoane dacă primesc tot spri$inul de care au nevoie. g@ "ntervievarea aplicativă ă presupunem că cele şase întrebări de bază sunt adresate într#un mediu deschis. având în vedere scopul interogării. trei cazuri. care nu este mulţumită că este auditată şi nici nu este încântată de statutul şi autoritatea sa. decât cum ar trebui să funcţioneze sau cum este planificat. cum ar fi rezultatele unor inspecţii. totuşi. în speranţa că va găsi ceva greşit. prietenos unde oamenii sunt multumiţi de muncă şi funcţiile lor. de aceea o întrebare simplă.nformaţiile obţinute pe baza de interviuri ar trebui verificate prin confruntarea lor cu informaţii din alte surse independente. dacă tot ceea ce i s#a spus se şi aplică în practicî. 8erificarea răspunsurilor primite de auditor Auditorul nu#şi poate permite să ia cuvântul cuiva drept garanţie. cred ca am înţeles toate acestea. document sau declaraţie obţinută. Auditorul trebuie să fie atent la sentimentele acestor persoane şi să fie pregătit la tonul interogării. pentru formularea unei concluzii. atunci auditorul trebuie să insiste pentru a afla dacă este un incident izolat sau un aspect al unei probleme cu o extindere mai mare. . el trebuie să fie capabil să#şi schimbe modul de exprimare pentru a obţine datele de care are nevoie în vederea atingerii obiectelor auditului. auditorul trebuie sa aibă abilitatea să#l facă pe auditat să comunice în mod firesc. . exprimată în termeni obişnuiţi. Auditul de mediu D@ . auditatului: K3ine. Auditorul trebuie să verifice toate faptele.ste. dacă la prima vedere lucrurile merg bine. auditorul trebuie să spună din când în când. el va observa cum funcţionează sistemul de comunicare în realitate. va obţine de obicei o replică minimă. &biectivul auditorului este de a obţine întotdeauna maximum de informaţii din orice întrebare formulată. . dacă se repetă în două. 4e asemenea. acum. 7 rătaţi-mi7 trebuie să fie permanent în atenţia auditorului. dacă se descoperă o problemă. . arătaţi#miK.

de protecţia mediului '>. conform . 0rebuie precizat că sistemul de management de mediu al unei întreprinderi trebuie să asigure echipa de conducere că: # întreprinderea respectă. Centru ţările cu o dezvoltată activitate de protecţia mediului. prelucrare. în ultimii ani a penetrat şi şi#a consolidat poziţia ca instrument voluntar de auto#control al managementului de mediu > auditul de mediu.1. în prezent fiind acceptate următoarele definiţii: A. sunt clar definite. respectă cerinţele legale. # auditul siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor. ?add @reeno . îi însoţeau pe aceştia în misiunea lor. operare sau prestări servicii. teste #i confirmări. auditul de mediu al tuturor categoriilor de întreprinderi a devenit o componentă de bază a managementului de mediu al întreprinderii. la fel de bine ca mesagerii. <3 . "n ansam$lu sau anumite structuri componente ale acesteia. 2.". %uvântul 8auditing9 > auditare înseamnă 8listening9 > ascultare. & '?@'@: 8 uditul de mediu este un proces metodic #i documentat de verificare a dove!ilor de audit o$ţinute #i evaluate "n mod o$iectiv "n vederea sta$ilirii dacă activităţile. prin întreaga sa activitate. 0ermenul de audit a fost şi continuă să fie foarte des utilizat în domeniul financiar. evenimentele. pe linia preocupărilor de protecţia mediului. 4e asemenea el a fost de$a recunoscut ca instrument eficient în verificarea sistemului de management al calităţii. organizarea şi structura întreprinderii. auditorii care cunoşteau conţinutul anunţurilor. Environmental uditing . # activităţile interne. amenzi. <DI= DE )EDI< . toate prevederile actelor normative. etc. condiţiile.-nul dintre cele mai utilizate instrumente ale managementului de mediu este auditul de mediu. când anunţurile autorităţilor erau comunicate prin intermediul unor mesageri oficiali. &riginea auditului vine tocmai din . focalizat pe dezvoltarea şi implementarea unor practici şi proceduri eficiente !3est practice Crogramme" şi prin verificări sistematice ale modului în care au fost îndeplinite punctele din program. procedurile interne. locale sau naţionale. (biectivele auditului de mediu & înţelegere corectă a auditului de mediu este posibil a fi realizată în măsura în care se pot sesiza similitudinile şi diferenţele între auditul de mediu şi alte audituri la care este supusă o întreprindere ca. sistemul de management de mediu sau informaţiile aferente acestor pro$leme sunt "n conformitate cu criteriile de audit. implic/nd anali!e. re!ultatele acestui proces fiind comunicate clientului 9.mperiului 2oman.SS% – -aris1 1)2/@. comportând numeroase interpretări. &biectivul general al auditului de mediu constă în identificarea aspectelor de mediu asociate cu procese de fabricaţie. Centru a se asigura că anunţurile erau făcute corect. proces de determinare #i e-aminare. 1ABC(. al cărui scop este de a verifica "n ce măsură o "ntreprindere.6"$ – procedura de control a compatibilităţii i gestiunii unei întreprinderi i a modului de e&ecuţie a obiectivelor sale Dle -etit <A0(. Alături de acestea. pe linia protecţiei mediului. de exemplu: # auditul financiar. înainte ca acestea să se transforme în răspunderi !penale. Acesta poate fi atins cu a$utorul unui program aprofundat. completând astfel managementul global al acesteia. %onceptul de audit de mediu este relativ nou. %a definiţie. D' . # auditul calităţii şi siguranţei producţiei.

Managerii companiilor din ţările cu tradiţie de$a în utilizarea auditului ca instrument de lucru în activitatea lor apelează la acesta printr#o serie largă de obiective specifice. atât la nivelul serviciului de specialitate. stabilirea calificării poziţiilor şi pregătirea personalului. CD*=&D?<? #i P&EVEDE&E # măsurarea rezultatelor.$.6"$. orientarea politicii.# riscurile de mediu ale întreprinderii sunt cunoscute şi se află sub control. convenabile. inclusiv organele de reglementare. există siguranţa aplicării şi ţinerii sub control a activităţii respective. cu grupurile externe. R audit de supraveg"ere # efectuat periodic."' • audit al sistemului de management de mediu' R audit de preevaluare (preaudit) # efectuat înaintea auditului de certificare a sistemului de management de mediu. după certificarea sistemului de management. bancherilor şi companiilor de asigurare. acreditat în vederea certificării sistemului de management implementat. # satisfacerea cerinţelor investitorilor.E"% 6% (F"%. motivarea.<. luarea acţiunilor corective si manifestarea intenţiei de a găsi cum sa se înveţe din greşelile trecute şi astfel crearea de îmbunătăţiri în sistem. @FID &E #i CD*D<CE&E # coordonarea. 0rebuie să existe interconexiuni între acestea. elaborarea standardelor de performanţă. Auditul poate fi:  79 =. întreprinderea are fondurile şi serviciile de mediu asigurate. # confirmarea menţinerii şi funcţionării la un nivel corespunzător a sistemului de management de mediu. crearea descrierii poziţiilor. stabilirea priorităţilor. R audit de certificare # efectuat de un organism extern. P? *IFIC &E # stabilirea scopurilor. D&@ *IE &E # stabilirea structurii organizatorice. /ntr#o întreprindere bine organizată managementul de mediu se corelează cu alte funcţii ale managementului general. cunoaşterea performanţelor.< A. audit de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul SMM' R audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerinţele de mediu prevăzute de criteriile în domeniu# R audit privind conformitatea ansamblului organizaţiei cu cerinţele de mediu# • D7 .9. în cadrul secţiilor. definirea procedurilor. diagnosticarea problemelor. # învingerea opoziţiei sectorului public faţă de activitatea companiei. cum ar fi: # asigurarea conformării cu legislaţia şi standardele de mediu. cât şi la nivelul întreprinderii. bugetul programului. CD)<*IC &E # dezvoltarea si implementarea canalelor efective de comunicare din întreprindere. Crecizăm câteva dintre ele. delegări şi schimbări în conducere. delimitarea rolurilor şi responsabilităţilor.

independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor în activitatea care este în curs de auditare.  79 =. audit aleator # implică examinarea punctuală a unor aspecte.indicatorii pot avea diferite grade de importanţă.6"$' • audit combinat # atunci când mai multe sisteme de management !al securităţii şi sănătăţii în muncă. auditul de terţă parte este condus de organizaţii de auditare externe independente."' • • audit orizontal # urmăreşte examinarea fiecărei arii funcţionale a unei organizaţii pentru a verifica gradul de corespondenţă şi implementare a cerinţelor.< -%9$0. al calităţii. în mod special în cazul organizaţiilor mici.9.E"% 6% 6(M%9". • audit e&tern # include în general auditul de secundă parte şi auditul de terţă parte. & '?@@'. sau în numele organizaţiei însăşi.9. în multe cazuri. pentru analiza efectuată de management sau pentru alte interese interne. achiziţionarea.6"$. DB .E"% 6% S. •  79 =. iar aprecierea se face prin acordarea unui puncta$ sau a unei valori procentuale. audit care urmăre te o evaluare cantitativă . marcate prin coeficienţi de ponderare. utilizarea şi instruirea privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. de mediu" sunt auditate împreună.  79 =. care sunt implicate într#o anumită problematică.<.9.(-.0" 6% A. de exemplu. &u sau &u e cazul. audit vertical # urmăreşte verificarea tuturor ariilor funcţionale ale unei organizaţii.E"% 6% S"S$%M.< 6% 9($A0% . . . cum ar fi clienţii sau alte persoane în numele acestora.  A<$% $"-.R audit privind conformitatea proceselor te"nologice$ a ec"ipamentelor te"nice cu cerinţele de mediu# R audit privind conformitatea produselor cu cerinţele de mediu prevăzute în standardele de securitate a muncii. cum sunt cele care furnizează înregistrarea sau certificarea conformităţii cu cerinţele .6"$.<' • audit intern !denumit uneori audit de primă parte" # este condus de. auditul de secundă parte este condus de părţi care au un interes în organizaţie. &G A ')@@'.$"<"GA$' • • audit care urmăre te o evaluare calitativă # indicatorii au aceeaşi importanţă şi sunt apreciaţi prin %a. şi poate alcătui baza pentru o organizaţie pentru declaraţia pe proprie răspundere a conformităţii. & (@@'.< A. în funcţie de scopul auditului.A0% %S$% 0%A<"GA$ A. fiecare arie este examinată privind conformitatea cu cerinţele aplicabile.

# reducerea riscului unor accidente de poluare ma$oră.!. apei. 2. solului. # îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile de mediu. # creşterea conştiinţei anga$aţilor şi a responsabilităţilor faţă de prote$area mediului. Centru uşurinţa delimitări lor auditurile de mediu au fost grupate în trei mari grupe !fig. # îmbunătăţirea practicilor manageriale. 4esigur că aceste avanta$e diferă ca importanţă de la o companie la alta. # îmbunătăţirea imaginii publice.'". # evitarea amenzilor. dar în general ele sunt următoarele: # asigurarea conformării cu strategia întreprinderii şi cu legislaţia de mediu. # identificarea problemelor care solicită atenţie deosebită. # creşterea potenţialului de a tragere a investiţiilor. respectiv a unor pedepse maxime cu privare de libertate.#. # îmbunătăţirea controlului poluării aerului. # identificarea necesităţilor de instruire şi perfecţionare a personalului.• audit comun # atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat. motiv pentru care ar putea apărea confuzii în rândul celor care nu sunt familiarizaţi cu acest domeniu. cu avanta$e în planul competitivităţii. # minimizarea generării deşeurilor. # îmbunătăţirea comunicării în interiorul întreprinderii. AvantaHele auditului de mediu -n audit de mediu pregătit şi condus în mod adecvat poate aduce reale beneficii unei organizaţii anga$ate să acţioneze pe baza rezultatelor auditului. Auditul de Mediu 2ăspunderi Management Activităţi %onformare 2isc operaţional Achiziţie ănătate iguranţă /ntreprindere isteme Colitice#strategii Crobleme punctiforme 5oc 4eşeu Croduse 0ransport D? . 2. *. $ipuri de audit de mediu /n prezent există numeroase tipuri de audit de mediu. # reducerea răspunderilor financiare.

obligaţii.ste un domeniu specializat pentru experţii în asigurări.valuarea riscului identifică punctele din fluxul tehnologic în care pot avea loc accidente cu impact în mediu !începând cu aprovizionarea materiilor prime. Grupa Irăspunderi> Crima mare grupă cuprinde tipurile de audit care sunt realizate cu scopul obţinerii asigurărilor că activitatea companiei se încadrează în reglementările legale de mediu. etc. verificarea modului de instruire a personalului expus la pericole.  udit de conformare > este cea mai comună formă de audit. procesele productive. prezente şi viitore. depozitarea şi distribuirea". 9oile abordări e&tind domeniul de uilizare a acestui tip de audit în anticiparea unor standarde mai severe1 în acoperirea unor zone logic nerstricţionate încă1 constituind o bază de plecare în elaborarea strategiei de mediu. companiile solicită şi efectuarea unui audit de mediu. verificarea dotărilor pentru măsuri de prim > a$utor. udit pentru pre-ac5i!iţie.1. G. monitorizarea expunerii la diferiţi factori de risc a personalului în diferite locuri de muncă. verificare modului de instruire a personalului expus la pericole. autorizaţii de funcţionare. în cadrul acestui audit.Fig. %onformarea cu legislaţia în vigoare nu înseamnă neapărat că se reduce şi riscul potenţial al apariţiei acestor evenimente.". 2ezultatele acestui tip de audit pot modifica valoarea investiţiei şi de asemenea a$ută la parta$area clară a responsabilităţilor. &biectivul auditului se concentrează asupra frecvenţei potenţiale de apariţie a unor evenimente generatoare de daune în mediu şi evaluarea consecinţelor acestora. controlul dispoziţiilor privind utilizarea echipamentului de protecţie. Acesta poate presupune în unele cazuri prelevări de probe şi teste menite să cuantifice dimensiunea unor posibile anterioare pagube generate în mediu precum şi viitoarele costuri de remediere. udit pentru protecţia #i asigurarea muncii. . clădiri.dentificarea zonelor cu risc potenţial asupra sănătăţii umane presupune: controlul incidentelor şi accidentelor anterioare şi a procedurilor de urgenţă. D* . datorii de mediu. monitorizarea expunerii la diferiţi factori de risc a personalului în diferite locuri de muncă. evitând astfel posibile răspunderi. %onstă într#un proces de verificare a conformităţii cu legislaţia de mediu !limite de emisie. /n multe ţări aspectele de protecţie a muncii şi siguranţă a proceselor sunt tratate cu cele de mediu.1. 2.#. întreprinderi. =ipuri de audit de mediu. udit pentru evaluarea riscului.     # # # # # # # . de depozitare deşeuri. /n prezent la cumpărarea unor terenuri. .

apă. a rolurilor şi responsabilităţilor. 4e regulă. urmărindu#se în ce măsură acesta funcţionează şi este eficient. & '?@@' sau . împre$urimilor. acest audit este efectuat înainte de a se stabili planul de acţiune cu măsurile specifice de realizare. energie. a conformităţii.ste specific verificării unui sistem de management de mediu în conformitate cu unul din standardele . materiale.  uditul "ntreprinderii.MA . Grupa Iactivităţi> Adeseori pentru un audit de mediu !intern sau extern" este selectată o anumită activitate care constituie subiect de verificare atât din punct de vedere tehnic cît şi de management.#.  Auditul amplasamentului1 sectorului de activitate. a modului de aplicare a politicii de mediu. Grupa Imanagement> %ea de a doua grupă de audit se adresează sistemului de management de mediu. # utilizarea energie şi conservarea ei. # depozitarea şi managementul deşeurilor. # evaluarea legislaţiei de mediu specifică activităţii. # aprovizionarea. acorduri de mediu.!.#. Acest tip de audit se realizează în vederea certificării !audit extern" sau pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii lui !audit intern". 'ste un audit de mediu e("austiv$ dar limitat la o singură activitate sau instalaţie) 'l combină multe din elementele celorlalte tipuri de audit$ iar atunci c*nd este condus cu scopul abordării celor mai mici detalii$ presupune consumuri considerabile de timp şi bani) %e regulă se au în vedere următoarele aspecte+ # examinarea istoricului amplasamentului.ste iniţiat de consiliul de conducere al unei corporaţii !holding" cu scopul verificării structurii organizatorice.#. # procesul de producţie propiu#zis. uditul politicii de mediu. a procesului de conştientizare şi comunicare a informaţiilor în cadrul diferitelor filiale. . stabilindu#se zonele contaminate din prezent sau trecut. # autorizaţii. # bilanţul de materii prime. DD .ste utilizat punctiform. # prevenirea accidentelor. udit tematic.2. . combustibili. depozitarea şi controlul materiilor prime. # alocarea responsabilităţilor.    2. . pentru aspecte de mediu care necesită o deosebită atenţie şi sunt mai dificil de rezolvat. programelor de instruire şi specializare. # emisii în aer. Are ca obiectiv controlul existenţei unei politici de mediu specifică şi cuprinzătoare pentru toate aspectele semnificative de mediu din întreprindere şi a modului în care aceasta este comunicată şi însuşită de toţi anga$aţii. uditul sistemului. proceduri de urgenţă. respectiv neconformităţii cu aceasta.

. etc. utilizare. de#a lungul diferitelor faze: proiectare. Acesta ia în considerare diferite aspecte ale impactului produselor de mediu. # auditorii trebuie să fie obiectivi. să fie stabilite încă din faza de elaborare a planului. Aceste tipuri de audite prezentate ilustrează larga varietate de probleme care întră sub umbrela auditurilor de mediu. *.7". uditul activităţilor trans . stau un număr de principii generale: # auditul se realizează la cerere pe baza unor obiective enunţate de client. . etc. uditul produsului. %erinţa esenţială pentru realizarea cu succes a unui audit este anga$amentul managerului general al întreprinderii de spri$in total. autorităţi. %el de#al doilea analizează managementul deşeurilor !practici. pentru ridicarea şi depozitarea lor./. # auditul se realizează în condiţii de înalt profesionalism şi confidenţialitate. . %a o primă concluzie se poate sublinia faptul că auditul de mediu este parte a sistemului de management general au unei întreprinderi. e adresează acelor activităţi care întretaie mai multe sectoare de interes pentru întreprindere. cu referire la conformare. etapă necesară în obţinerea unei ecomarcări. 0ealizarea auditului de mediu 4in analiza a peste '@@@ audituri de mediu executate în 7* de ţări. indiferent de tipul de audit. începând cu participarea la un dialog deschis şi terminând cu implicarea activă la implementarea recomandărilor finale ale auditului. 4e exemplu. care se realizează cu intenţia de a oferi informaţii despre performanţele de mediu a acesteia. a rezultat un număr de caracteristici ce se regăsesc în logica tuturor modurilor de abordare a auditului şi care pot fi prezentate într#o schemă logică !fig. # raportul final este întotdeauna în scris şi poartă obligatoriu semnătura. fabricare. 5a baza oricărui audit de mediu. depozitare. cît şi graniţele în care este condus respectivul audit. 2.valuarea completă a acestui impact înseamnă de fapt analiza ciclului de viaţă a produsului. ca atăt obiectivele auditului. proceduri" încorporând şi problemele legate de înţelegerile contractual cu alte companii. sectoriale. cât şi a instituţiei acreditate din care acesta face parte. Crimul identifică şi cuantifică sursele de generare a deşeurilor. a devenit frecvent în companiile care investesc mult în managementul mediului. D1 . ambalare. atât a auditorului şef. competenţi şi independenţi de locul auditat.     uditul de#eurilor. e divide la rândul său în alte două tipuri de audit. # auditul va fi condus conform unei proceduri sistematice cu etape bine definite.le demonstrează de asemenea că multe elemente pot fi comunicate în diferite tipuri de audit. constituind punctul de plecare în programele de minimizare a acestora la sursă. management. sisteme şi tehnologii. să solicite auditarea furnizorilor săi de materii prime şi materiale pentru a avea garanţia unei aprovizionări în condiţii de protecţie a mediului.ste esenţial însă. auditul transportului sau auditul furnizorilor. respectiv a înregistrării ca produs Iverde>. e disting trei faze în realizarea auditului de mediu: # activităţi pre#audit.

valuarea datelor datelor !rezultatul !rezultatul constatărilor constatărilor şişi interpretarea rezultatelor" interpretarea rezultatelor" +erificarea datelor +erificarea datelor . 4e asemenea. pentru a se asigura o evaluare imparţială.0SP. /n alegerea obiectivelor programului de audit.nspectarea sectorului auditat trângerea datelor de evidenţă trângerea datelor de evidenţă .#A-4. Hedinţa de deschidere Hedinţa de deschidere .nspectarea sectorului auditat .+. # # 4.valuarea . &rganizaţiile mici. Cerioada necesară pentru finalizarea auditării tuturor A%0.0 0#A-4.+.+.0 /ntocmirea raportului final /ntocmirea raportului final 2ealizarea planului de acţiuni corective 2ealizarea planului de acţiuni corective .desfăşurarea auditului.0 unui audit pe o perioadă dată de timp. 4omeniul de aplicare a auditurilor realizate într#o organizaţie poate varia de la auditul unei simple proceduri până la auditarea activităţilor complexe.0 activităţilor se numeşte ciclu de audit. cu structură simplă îşi pot audita în tabilirea scopului şişi aa obiectivelor acelaşi timp toate activităţile.0-5-.0SP. specifice fiecărei întreprinderi. # sunt conduse.#A-4. # sunt operaţionale.+. pregătirea chestionarului Crogramarea activităţilor în cadrul sectorului auditat exterior !auditor externE auditor de terţă parteE auditor de certificare" în cazul auditului de Crogramarea activităţilor în cadrul sectorului auditat resurselor necesare certificare. Auditul intern verifică dacă activităţile care îşi desfăşoară într#o organizaţie sunt în conformitate cu procedurile stabilite. trebuie să fie avut în vedere ca obiectivele alese să corespundă următoarelor criterii: # sunt importante. JSH-2A2. Auditurile interne efectuate de către persoane independente de activitatea auditată electarea şi sunt programarea sectoarelor pentru auditare electarea echipei de auditori !nu poţi fi auditorul propriului departamentE serviciu".A A-4. C& 0#A-4.mplementarea planului de acţiune uneistrategii strategiide de mediu mediu Clanificarea următorului audit Clanificarea următorului audit .0SP. poate da consultanţă".0SP. pregătirea chestionarului Auditul poate fi efectuat ai organizaţiei !auditori interni" sau de persoane din Cregătirea planului de de anga$aţi audit. C& A%0. Centru aceste organizaţii ciclul de audit este intervalul dintre tabilirea scopului obiectivelor electarea şi programarea sectoarelor pentru auditare auditări. activităţi post#audit. auditul identifică orice probleme în procedurile existente. 0oate activităţile unei anumite organizaţii sunt supuse A%0. A-4. 4. electarea echipei de auditori Cregătirea planului de audit. pot lucra şi în altă organizaţie unde pot efectua audit de mediu !în calitate de persoană fizică. # sunt specifice şi măsurabile.mplementarea planului de acţiune D) şişia aunei .valuarea rezultatelor găsite Hedinţa Hedinţa de de închidere închidere !prezentarea !prezentarea unor unor rezultate rezultate preliminare" preliminare" A%0.valuarea rezultatelor găsite . C2. C2.0-5-. # sunt controlabile. precum şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestor proceduri.A JSH-2A2. Alocarea Auditorii interni sau auditorii de primă parte pe lângă faptul că pot organiza audit Alocarea resurselor necesare în firma din care fac parte.

# perioada acoperită de audit. inclusiv frecvenţa auditului pentru fiecare activitate. # # # # 3ta$ilirea scopului #i a o$iectivelor. inclusiv a acordului şi autorizaţiei de mediu. &biectivele auditului se referă în special la evaluare sistemelor de management operaţional şi la determinarea conformării cu politica şi programul organizaţiei. D( . trebuie să definească şi să precizeze explicit: # domeniile acoperite.. ca scop şi cadru = %ând este complet un audit individual = %um pot fi selectate limitele pentru a optimiza resursele şi a corela eficienţele programului de audit global şi auditul individual al personalului sau serviciilor = 2ăspunsurile pot fi date pentru fiecare caz în parte în funcţie de: criterii organizatorice. criterii de localizare. # # # /n stabilirea limitelor unui program de audit trebuie răspuns iniţial la trei întrebări: %e trebuie să cuprindă programul de audit de mediu.. criterii de ierarhizare a reglementărilor. ce cuprind respectarea cerinţelor relevante privind reglementările de mediu. Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea performanţi de mediu a organizaţiei. Crogramul de audit al oricărei organizaţii defineşte în scris obiectivele fiecărui audit sau ciclu de audit. criterii funcţionale. # criteriile de mediu care trebuie avute în vedere. G. după caz. copul fiecărui audit sau al fiecărei etape din ciclul de audit. Fa!ele auditului de mediu.Fig. # activităţile de auditat.

7. # asumării rolului şi responsabilităţii fiecărei persoane implicate în procesul de audit !inclusiv auditorii. peste programul de audit. # 0 > realiste. Planificarea #i pregătirea pentru audit. # M > măsurabile. pe baza acesteia poate formula neconformităţi. documentaţia organizaţiei. &biectivele trebuie să fie: # S > specifice. 4acă la auditul de supraveghere apar probleme de neconformare se suspendă certificatul pentru o perioadă de (@ de zile. &rganismul de certificare programează după un an un audit de supraveghere sau două audituri într#un an !la un interval de şase luni". Jiecare audit este planificat şi pregătit. programul de audit este aprobat de directorul general. politica şi obiectivele de mediu !poate fi calitate şi mediu în situaţiile în care avem un sistem integrat calitate şi mediu". # A > actuale. 4acă apar probleme grave de mediu se poate dispune audit. precum şi evaluarea rezultatelor şi concluziilor auditurilor anterioare. Manualul trebuie să precizeze cine. <u există o durată limită de efectuare a auditului. Cregătirea pentru audit trebuie să includă familiarizarea cu activităţile organizaţiei şi cu sistemul de management de mediu instituit în cadrul organizaţiei. 2MM este subordonat directorului general. 5a firmele mici auditul se realizează cel puţin odată pe an. conducerea şi personalul". B. /n cadrul firmelor mari există un departament responsabil cu problemele de mediu ale unităţii. Clanificarea auditului şi pregătirea acestuia îi revin responsabilului managementului de mediu. loc de muncă.electarea şi programarea sectoarelor pentru auditare şi implicit stabilirea programului de audit. 4upă auditul de supraveghere urmează un audit la fiecare an iar la trei an audit de recertificare. Acesta coordonează întreg sistemul de management de mediu şi este a$utat de responsabilii de mediu de la fiecare departament. certificatul se suspendă până la soluţionarea acestora. # $ > temporare. măsuri şi un termen de realizare a acestuia. actualizate. 2MM hotărăşte când se face auditul şi unde. 5a auditul de certificare. conform obiectivelor. Auditul intern se face cu minim două sau trei luni înainte de auditul de certificare. 1@ . manualul de management de mediu > nu este obligatoriu decât dacă optez pentru sistem integrat de calitate şi mediu. însă nu este şeful altora. Cachetul minim de documente trebuie să cuprindă: '. 4acă în această perioadă nu se rezolvă neconformităţile. ce face pentru implementarea politicii de mediu. secţie. se realizează de către responsabilul managementului de mediu din organizaţie !2MM". documentaţie ce reprezintă dosarul organizaţiei. auditorul trebuie să primească documentaţia înainte de audit. în special pentru asigurarea: # unei alocări corespunzătoare a resurselor. realizarea auditului depinde de starea procesului ce urmează a fi auditat. 5a firmele mari programul de audit se realizează funcţie de procese. %ând se stabileşte un obiectiv trebuie să am un responsabil.

auditorul trebuie să precizeze: # dacă au realizat documentele cerute expres de . # calificarea auditorilor trebuie să răspundă cerinţelor . managerial. 4acă nu există neconformităţi se dispune elaborarea planului de audit. precum şi cu pregătirea şi competenţa necesare auditării pentru atingerea obiectivelor stabilite. controlul documentelor !procedură comună pentru sistemul integrat". specialist în activitatea auditată. competenţă. /n general echipele sunt formate din B#? membrii din care doi sunt cu experienţă în problematica de mediu. & etapă importantă în realizarea unui audit de mediu o constituie selectarea ec+ipei de audit.?. # aprecierile referitoare la documentaţia consultată.B". cele simple putând fi realizate de un singur auditor. 1' . 2aportul se semnează de conducătorul echipei de audit. e recomandă ca procedeul de alegere a membrilor echipei de audit să confere siguranţa că aceasta posedă experienţa şi expertiza generală. controlul operaţional !poate fi dezvoltată câte o procedură pentru fiecare proces". # activitatea desfăşurată de organizaţie. pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. domeniul politicii şi problemelor de mediu. comunicare. # locaţia organizaţiei. # echipa nu va include nici o persoană aparţinând locului sau activităţii auditate. având inclusiv cunoştinţele relevante şi experienţă în domeniul mediului. 2aportul este tipizat. # componenţele din cadrul echipei vor trebui să acopere în general. auditorul elaboreazăE întocmeşte raportul de analiză de documentaţie. monitorizare şi măsurare. al legislaţiei de mediu şi în funcţie de tipul auditului. al procedurii de realizare a unui audit. indispensabilă realizării auditului. obiective. controlul înregistrărilor. instruire şi conştientizare. iar unul. acţiune corectivă. acţiune preventivă. Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de persoane cu experienţa necesară în domeniile şi sectoarele auditate. cerinţe legale şi alte cerinţe. # neconformităţile sesizate !se iau în discuţie doar neconformităţile sesizate din consultarea documentaţiei obligatorii". auditul intern. *. # # # # # # # # # # # # procedurile de sistem > sunt '7 proceduri obligatorii: aspecte de mediu. tehnic şi legislativ. Ce baza analizei de documentaţie. & '?@'7 !fig. o expertiză specifică de mediu. 4acă sunt sesizate neconformităţi nu dispun începerea auditului până la rezolvarea lor. & '?@@': politică. # atribuţiile fiecărui membru se stabilesc funcţie de competenţe şi experienţă. # responsabilul de audit trebuie să facă dovada unei bune cunoaşteri a problemelor şi să dispună de calităţi personale şi aptitudini necesare gestiunii şi conducerii eficiente a fazelor de audit. neconformitate. astfel: # numărul membrilor echipei se alege funcţie de complexitatea auditului. proceduri. al proceselor operaţionale. evaluarea conformării !cu legislaţia şi reglementările în vigoare".

ctivităţi de audit. obţinerea dovezilor relevante. pregătirea concluziilor auditului. sinceritate. Clanul de audit este transmis organizaţiei cu cel puţin două săptămâni înainte. evaluarea punctelor tari şi slabe ale sistemelor de management. auditorul întocmeşte o listă de verificare. integritate" Menţinerea competenţei în domeniu # # # Fig.6iploma de absolvire învăţămJnt superior . diplomaţie. regulamentele. care reprezintă temele de discuţie: # sunt identificate documentele cuprinzând cerinţele legale. a procedurilor scrise şi a altor documentaţii relevante. 4upă conceperea planului de audit. Crocesul de audit cuprinde cel puţin următoarele etape: familiarizarea cu sistemele de management. analizarea înregistrărilor. este transmis 2MM care are obligaţia de a#şi anunţa colaboratorii. G. inspectarea echipamentelor şi a condiţiilor de operare.alităţi i aptitudini personale !tact. obiectivele şi ţintele. 17 . discuţiile se vor desfăşura doar în timpul lucrului fără a afecta pauza anga$aţilor şi respectând timpul prevăzut în planul de audit pentru fiecare serviciuE activitate. o sistemul existent de gestionare a responsabilităţilor de mediu este eficient şi adecvat.0. Activităţile de audit trebuie să includă: discuţii cu personalul. # # # # # # 5a auditare se ia în calcul programul de lucru al anga$aţilor întreprinderii. # sunt distribuite aceste documente în mod controlat. răbdare. obiectivitate. Cână în ziua auditului au dreptul să facă modificări în plan şi să anunţe auditorul. raportarea constatărilor şi a concluziilor auditului. evaluarea constatărilor auditului.xperienţă profesională pecializare în auditul de mediu !teoretică şi practică" %ompetenţă lingvistică . maturitate. Ec5ipa de audit de mediu. discreţie. cu scopul de a evalua performanţa de mediu a activităţii auditate şi pentru a se stabili dacă: o respectă standardele.

# evaluarea răspunsurilor şi conducerea interviurilor. etalonările dispozitivelor de măsurare impuse prin lege. # sunt definite. # este asigurată competenţa personalului a cărui autorizare este cerută prin lege. în care se poate informa asupra constatărilor realizate ne dând însă informaţii despre neconformităţile sesizate. # politica MM include un anga$ament de conformare cu cerinţele legale. # vă asiguraţi că sunt identificate şi efectuate monitorizările. # este asigurată mentenanţa infrastructurii solicitate conform legii. sunt actualizate. # planificarea acţiunilor şi a modului de organizare a urmăririi realizării acestuia.ste important ca şedinţa de deschidere să se desfăşoare în prezenţa directorului general. # întocmirea chestionarelor şi a protocoalelor de audit de mediu. implementat şi menţinut un procedeu pentru evaluarea periodică a conformărilor cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care subscrie organizaţia. 5a sfârşitul fiecărui audit sau ciclu de audit auditorii trebuie să întocmească un raport de audit scris. măsurările. Hedinţa este condusă de auditorul şef.a#ţi stabilit. distribuţia lor este ţinută sub control şi se previne utilizarea neintenţionată a lor. cu condiţia să anunţ auditorul acesta să fie de acord iar modificarea să nu perturbe desfăşurarea auditului. 4esfăşurarea auditului debutează cu şedinţa de deschidere. sau informat. Auditorul semnează o declaraţie de confidenţialitate şi informează că va face consemnări asupra situaţiei constatate în timpul auditului. # vă asiguraţi că sunt respectate cerinţele legale aplicabile tratării şi prevenirii neconformităţilor. Cot face modificări în plan la nivelul orelor de auditare ale unor servicii. # întocmirea rapoartelor de audit de mediu. # vă asiguraţi că documentele conţin cerinţe legale.chipa de audit are voie să solicite un însoţitor sau un martor pe perioada desfăşurării auditului. &biectivele fundamentale ale unui raport de audit scris sunt: # susţinerea prin documente a scopului auditului. 1B # . se prezintă echipa de audit. . 4acă auditul este planificat pe mai multe zile. . *@T1@M din timpul auditului se alocă auditării proceselor principale de producţie. Menţionam doar câteva dintre ele: # organizarea şi conducerea unui program de audit de mediu. a cărui formă şi conţinut trebuie să asigure o prezentare integrală şi oficială a tuturor constatărilor şi concluziilor auditului. # sunt păstrate înregistrări referitoare la aceste competenţe. /n auditul de mediu sau în materializarea programelor de audit al unei întreprinderi apar numeroase probleme care trebuie avute în vedere. la sfârşitul fiecărei zile se poate face o şedinţă de închidere a zilei. 5a auditul de certificare nu se acceptă ca modificare în planul de audit auditarea unui serviciuE proces care nu a fost anunţat. documentate şi comunicate atribuţiile şi responsabilităţile privind cerinţele legale. întrucât acesta are capacitatea de a impune subordonaţilor săi să ofere a$utor echipei de audit. &aportarea constatărilor #i conclu!iilor auditului. se întreabă dacă se confirmă echipa de audit. %onstatările şi concluziile auditului sunt comunicate oficial conducerii la cel mai înalt nivel. Auditorul şef explică metodele folosite în audit. Auditul se desfăşoară pe fiecare schimb de lucru existent în întreprindere. # vă asiguraţi că sunt respectate cerinţele legale aplicabile performanţelor MM de către furnizori şi furniturile aprovizionate.

4upă această etapă se intră în şedinţa de închidere unde sunt anunţate public neconformităţileE constatările. # oportunităţi de îmbunătăţire. după ce au fost auditate toate procesele de producţie este rezervată discuţiilor cu 2MM. # furnizarea de informaţii conducerii despre eficacitatea şi acurateţea măsurilor de monitorizare a impactului de mediu al organizaţiei. nereluând însă tot ce sa notat în raportul de neconformitate. este anunţat 2MM care îşi asumă neconformităţile şi semnează pentru acestea având obligaţia de a le elimina. Crocesul de audit se încheie cu pregătirea şi implementarea unui plan adecvat de acţiuni corective. după caz. # neconformităţile. corecţiile şi consemnate în scris.situaţia conformării la politica de mediu a organizaţiei şi progresul în domeniul mediului al organizaţiei. Jinalul ultimei zile de audit. Hedinţa poate dura între '* minute şi o oră. 4upă această discuţie se adună toată echipa de audit şi se pun de acord asupra neconformităţilor constatate. e instituie mecanisme funcţionale corespunzătoare care să asigure urmărirea rezultatelor auditului. +nc5eierea auditului. se fac doar trimiteri la acesta. # susţinerea prin documente a necesităţii acţiunilor corective. aici trebuie negociate şi decise acţiunile corective. /n şedinţa de închidere nu se dă raportul de audit sau raportul de neconfirmitate. # 1? . 2aportul de audit trebuie să cuprindă: # constatările auditului. Centru neconformităţi se formulează observaţii cu termen de soluţionare de până la un an de zile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful