P. 1
1.Audit Mediu

1.Audit Mediu

|Views: 8|Likes:
Published by vika_caranfil

More info:

Published by: vika_caranfil on Jan 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Generalităţi
 • 1.!. "nstrumente ale managementului de mediu
 • 1.!.1."nstrumente pentru analiză i evaluare
 • 1.!.!. "nstrumente pentru acţiune
 • 1.!.#."nstrumente de comunicare
 • Stadiile implementării unui sistem de management de mediu
 • !.!. .onducerea unui program de audit
 • !.#. (biectivele i amploarea programului de audit
 • !./. 0esponsabilităţi1 resurse i proceduri ale programului de audit
 • !.2. "mplementarea programului de audit
 • !.3. Monitorizarea i analizarea programului de audit
 • !.4. Activităţi de audit
 • !.4.1. "niţierea auditului
 • !.4.!. Analiza documentelor
 • !.5.!. Alocarea activităţilor în cadrul ec+ipei de audit
 • !.5.#. -regătirea documentelor de lucru
 • !.).!. .omunicarea pe parcursul auditului
 • !.).#. 0olul i responsabilităţile g+izilor i observatorilor
 • !.)./. .olectarea i verificarea informaţiilor
 • !.).2. Generarea constatărilor auditului
 • !.).3. 6esfă urarea edinţei de înc+idere
 • !.1*. -regătirea1 aprobarea i difuzarea raportului de audit
 • !.11. 7nc+eierea raportului
 • !.1!. 6esfă urarea activităţilor de urmărire rezultate din audit
 • !.1#.#. Menţinerea i îmbunătăţirea competenţei
 • !.1#./. %valuarea auditorilor
 • #.1.!. -olitica de mediu
 • #.1./..erinţe legale i alte cerinţe
 • #.1.2.(biective1 ţinte i programe
 • #.!.#..omunicare
 • #.!./.6ocumentaţie
 • #.!.2..ontrolul documentelor
 • #.!.3..ontrolul operaţional
 • #.!.4.-regătirea pentru situaţii de urgenţă i capacitate de răspuns
 • #.#.!.%valuarea conformării
 • #.#.#.9econformitate1 acţiune corectivă i acţiune preventivă
 • #.#./..ontrolul înregistrărilor
 • #.#.2.Audit intern
 • #./.Analiza efectuată de management
 • /. "S( 1/*1* – G+id pentru audit de mediu. -rincipii generale
 • /.1..erinţe pentru un audit de mediu
 • /.#.(biectivitate1 independenţă i competenţă
 • /./.-rofesionalism
 • /.2.-roceduri metodice
 • /.3..riterii1 dovezi i constatări ale auditului
 • /.3.1. 7ncrederea în constatările i concluziile auditului
 • /.4. 0aport de audit
 • 2.1. (biectivele auditului de mediu
 • 2.!. AvantaHele auditului de mediu
 • 2.#. $ipuri de audit de mediu
 • 2.#.1. Grupa Irăspunderi>
 • 2.#.!. Grupa Imanagement>
 • 2.#.#. Grupa Iactivităţi>
 • 2./. 0ealizarea auditului de mediu

1. Auditul în cadrul Sistemului de Management de Mediu 1.1.

Generalităţi
Monitoringul efectiv al poluării nu poate fi realizat exclusiv pe soluţii tehnologice, ci trebuie abordat în baza unui sistem de management de mediu, integrat managementului general al întreprinderii. Având în vedere reglementările legislative în domeniul protecţiei mediului şi preocupările populaţiei, agenţilor economici în ceea ce priveşte protecţia mediului şi reducerea poluării în contextul dezvoltării durabile, se poate constata o orientare a preocupărilor companiilor către introducerea istemelor de management de Mediu ! MM". Astfel se creează o structură sistematică de integrare a problematicii de mediu în toate aspectele activităţii unei întreprinderi. copul introducerii unui MM nu constă numai în conformarea cu legislaţia de mediu şi minimizarea riscurilor financiare, ci şi îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, asigurându#se astfel o bună imagine şi o serie de avanta$e pe piaţa competiţională. %onceptul de MM a fost introdus pentru prima dată în &landa în anul '()*, în prezent acesta fiind adopta în ţările din +estul ,uropei, Asia, -A, %anada, ,uropa %entrală şi de ,st. .niţial, interesul ţărilor era concentrat spre dezvoltarea componentelor legislative şi de reglementare ca şi a structurilor organizatorice care să asigure încadrarea activităţii economice în limitele permise de standardele de mediu. /n aceste condiţii răspunsul industriei era dat ca reacţie la apariţia problemelor, îndeosebi a celor de neconformare cu reglementările existente. .nvestiţiile erau preponderent în soluţii tehnologice de depoluare. 0reptat s#a trecut la integrarea politicii ecologice în politica economică a întreprinderii. /n anul '()1, 2aportul 3rundland al %omisiei Mondiale asupra Mediului şi 4ezvoltării a introdus termenul de dezvoltare durabilă şi a îndemnat industriile să#şi dezvolte sisteme eficiente de management de mediu. 5a 2io de 6aneiro în '((7, a avut loc consfătuirea care a pus bazele planurilor de dezvoltare durabilă. A rezultat consensul global şi anga$amentul politic !Agenda 7'" pentru începerea colaborării între guverne, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, în vederea găsirii soluţiilor pentru rezolvarea problemelor primordiale pentru mediu. %u acest prile$ s#a hotărât ca &rganizaţia .nternaţională pentru tandardizare !. &" să elaboreze o serie de standarde dedicate sistemului de management de mediu. istemul de Management de Mediu ! MM" este definit ca fiind o 8componentă a sistemului general de management ce include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, revizuirea şi menţinerea politicii de mediu9. -n istem de Management de Mediu ! MM" are ca obiectiv principal să a$ute o companie în: # identificarea şi controlul aspectelor de mediu, a impacturilor şi riscurilor relevante din companie; # satisfacerea politicii de mediu a obiectivelor şi ţintelor, inclusiv conformarea cu legislaţia de mediu; # definirea unui set de principii de bază care să orienteze activităţile viitoare vizând responsabilităţile de mediu; # stabilirea unor creşteri ale performanţei de mediu a companiei, pe baza unui bilanţ costuri#beneficii;

'

# # #

determinarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor; definirea responsabilităţilor, autorităţii şi a procedurilor care să asigure implicarea fiecărui anga$at al companiei, în reducerea impactului negativ asupra mediului; realizarea unui sistem eficient de comunicare în interiorul companiei şi asigurarea unei instruiri a personalului.

istemul de Management de Mediu ! MM" răspunde abordării cunoscute managementului calităţii şi anume: 8planifică, execută, verifică, îmbunătăţeşte9 !fig. '.'".

Fig. 1.1. Ciclul acţiunilor PEVI specific pentru o activitate socio-economică. istemul de Management de Mediu ! MM" reprezintă un instrument de identificare şi rezolvare a problemelor specifice de mediu care poate fi implementat într#o companie în diferite modalităţi, depinzând de condiţiile specifice. <u există un singur MM aplicabil la toate companiile. %erinţele diferă !variază" în funcţie de necesităţile operaţiilor specifice şi de sistemul de conducere a afacerilor din locul respectiv. %onducerea întreprinderii trebuie să ţină cont de: 8ce dorim să obţinem prin propriul MM=9: # costuri de fabricaţie reduse > eficienţă redusă; # abilitatea de a ne vinde produsele; # alinierea la legislaţia în vigoare; # conformarea la presiunile comunităţii; # evitarea problemelor de mediu la procesele noi; # dezvoltarea de produse noi, acceptate pe scară mai largă; # pregătirea întreprinderii pentru investitori sau pentru oportunităţi de asociere; # răspunsul la cerinţele clienţilor; # certificare conform . & '?@@@; # un mediu mai curat pentru copii.

7

4in punct de vedere a evoluţiei standardelor din domeniul MM sunt de reţinut cele la nivel european ,MA !,nvironment Management and Audit cheme" şi cele la nivel internaţional . & '?@@' şi '(@@'. istemul de management de mediu va diferi în funcţie de tipul, natura, mărimea, complexitatea activităţii, produselor şi serviciilor companiei. ,xistă însă un număr de elemente de bază care se găsesc în comun tuturor MM. Acestea includ: # obţinerea anga$amentului din partea managerului general al companiei privind dorinţa şi spri$inul în implementarea sistemului de management de mediu; # analiza iniţială: stabilirea exactă a poziţiei unde se află compania în relaţie cu mediul. %onstituie baza de pornire în implementarea MM, faţă de care se va $udeca ulterior şi îmbunătăţirea performanţei de mediu; # politica de mediu, de obicei publicată în scris ca declaraţie a politicii de mediu, exprimând anga$amentul managerului general de a se conforma legislaţiei de mediu şi de a urmări îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu. /n felul acesta, se asigură nu numai responsabilitatea pentru implementarea politicii de mediu, dar şi suportul necesar acesteia; # programul de mediu sau planul de acţiune, care pornind de la identificarea aspectelor de mediu şi a impactului asociat acestora, conţine măsurile ce vor fi luate de#a lungul unei perioade de timp. /n fapt, acesta traduce politica de mediu a companiei în obiective şi ţinte, identifică activităţile necesare atingerii acestora, defineşte responsabilităţile anga$aţilor şi resursele financiare corespunzătoare; # structuri şi responsabilităţi: definirea, atribuirea şi comunicarea structurilor, responsabilităţilor şi autorităţii de mediu necesare pentru a implementa MM. %onştientizare, motivare şi furnizare de cunoştinţe corespunzătoare printr#un program de instruire. +a fi desemnat un reprezentant al managementului companiei, responsabil cu activitatea de protecţie a mediului; # integrarea managementului de mediu în managementul general al companiei > include proceduri pentru înglobarea cerinţelor de mediu în toate sectoarele specifice companiei, cum ar fi: aprovizionare, marAeting, cercetare#dezvoltare, serviciu financiar etc. # # # # # # # # Aceste proceduri pot conţine: sistemul de comunicare internă; controlul documentelor; controlul operaţional; evaluarea riscului şi pregătirea planurilor şi procedurilor de urgenţă în vederea asigurării unui răspuns corespunzător în cazul incidentelor neprevăzute şi accidentale; monitoring, măsurători şi proceduri de înregistrare > necesare pentru a înregistra şi evidenţia pe bază de documente, rezultatele acţiunilor întreprinse; acţiuni preventive şi corective > în vederea eliminării cauzelor existente sau potenţiale privind neconformarea cu obiectivele, ţintele stabilite iniţial; auditul sistemului de management de mediu > stabilirea şi menţinerea programelor de auditare a sistemului de management de mediu cu o frecvenţă dictată de natura operaţiilor; analiza managementului de mediu > evaluarea făcută de managerul general asupra tuturor aspectelor semnificative ale MM, pentru a identifica necesitatea unor posibile schimbări in sistem.

B

analiză efectuată de conducere .politica – monitorizare . # # # ? . o satisface criteriile investitorilor. impactului asupra ecosistemelor. o asigură profit dintr#o ofertă de produse 8verzi9.actualizarea obiectivelor i a ţintelor. pe plan intern. pentru conformare şi îmbunătăţire continuă. # din punct de vedere comercial: o demonstrează beneficiarilor că întreprinderea răspunde exigenţelor de mediu. zgomotului. o oferă avanta$e în relaţiile publice prin posibilitatea comunicării anga$amentului de a asigura un mediu încon$urător curat. o asigură economii financiare prin minimalizarea consumurilor de energie şi materii prime. o răspunde cerinţelor potenţiale !naţionale şi internaţionale" ale relaţiilor comerciale. o a$ută accesul la împrumuturi bancare. o a$ută în dezvoltarea şi transferul tehnologiilor. o a$ută la reducerea răspunderilor şi riscurilor de mediu.Crocesul realizării în practică a îmbunătăţirii continue implică următoarea succesiune a celor patru elemente de bază ale sistemului de management: audit intern . o asigură o implicare mai mare a anga$aţilor în activitatea întreprinderii. o elimină posibile conflicte între standardele MM naţionale prin introducerea unui standard internaţional. o facilitează obţinerea autorizaţiei de funcţionare. apă. sol. din punct de vedere al protecţiei mediului: o reduceri ale consumurilor de materii prime şi energie. o reducerea deşeurilor şi ambala$elor. o asigură un program de mediu proactiv. o asigură o imagine îmbunătăţită. financiar: o facilitează relaţiile cu companiile de asigurare. o elimină posibilele costuri determinate de neîncadrarea în standardele naţionale de mediu. sigur şi sănătos. 4intre avanta$ele introducerii unui istem de Management de Mediu într#o companie se pot menţiona: # din punct de vedere operaţional: o identifică şi corectează. probleme. înainte ca acestea să fie descoperite din exterior. o reducerea emisiilor în aer. o îmbunătăţeşte competitivitatea pe piaţa internaţională. din punct de vedere al reglementărilor: o demonstrează anga$amentul întreprinderilor faţă de autorităţile guvernamentale.

aplicat în faza de proiectare cu scopul identificării impactului potenţial. distribuţie şi comercializare. evaluare ciclului de viaţă. costuri ascunse !monitoring. analiza cost # beneficiu.1. # # # # * . accidente. conformare". aceste instrumente se împart în trei mari categorii: # pentru analiză şi evaluare. pe de altă parte.!. în fazele reprezentative ale desfăşurării proceselor pentru obţinerea unui produs şi ale utilizării lui !începând cu extracţia materiilor prime. astfel încât să faciliteze: luarea deciziilor.le au fost promovate în numeroase ţări. 1. utilizarea.nstrumentele pentru analiză şi evaluare sunt de tipul următor: metode de comparare a performanţelor de mediu proprii cu realizările de vârf în domeniu. până la depozitarea produsului uzat".!. evaluarea tehnologică > stabileşte efectele potenţiale ale unei noi tehnologii înainte de implementarea sa. # pentru acţiune. cu scopul final al îmbunătăţirii performanţelor de mediu ale întreprinderilor. evaluarea cheltuielilor pentru protecţia mediului !contabilitate de mediu". evaluarea riscului asupra mediului şi a sănătăţii umane este realizată cu scopul stabilirii unor măsuri de prevenire a apariţiei unor incidente. reciclarea. fiind la îndemâna companiilor pentru a fi adoptate şi utilizate în mod voluntar fără presiuni legislative. "nstrumente pentru analiză i evaluare # # # # # . & dată cu evoluţia înregistrată la nivelul managementului de mediu au devenit operaţionale o serie întreagă de instrumente manageriale de protecţie a mediului.1. conceptele de dezvoltare. evaluarea iniţială a calităţii mediului !diagnoză" se realizează pentru a stabili punctul de plecare într#o acţiune ecologică.". metoda prin care sunt evaluate consumurile de energie şi materii prime pe de o parte şi impactul asupra mediului. . evaluarea impactului de mediu. de informare a managerilor şi a altor categorii de personal. proces sau proiect: costuri directe. prelucrare. utilă în ierarhizarea alternativelor de control a proceselor de poluare. Aceste instrumente sunt structurate astfel încât să îmbunătăţească sistemul de luare a deciziilor. # pentru comunicare. folosit pentru a verifica conformarea cu legislaţia specifică şi de a evalua practicile şi procedurile de mediu. prelucrarea. proiectare. /ntr#o clasificare generală. auditul de mediu. fără efecte negative asupra mediului. previziunile strategice. o bună imagine etc. potenţiale răspunderi !plata unor remedieri în mediu" sau costuri mai puţin tangibile !cum ar fi relaţiile cu publicul. transportul. "nstrumente ale managementului de mediu -n istem de Management de Mediu în ansamblu trebuie să ofere toate detaliile necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a tuturor proceselor şi procedurilor. ambalare. evaluarea costului total > a$ută la identificarea următoarelor patru tipuri de costuri pentru un produs.

# informaţii pentru mass#media. pentru clienţi sau pentru proprii anga$aţi.!.#. politica de mediu. "nstrumente de comunicare /n categoria instrumentelor de comunicare în interiorul întreprinderii şi în afara ei.!. pentru a implementa politica de mediu a întreprinderii.voluţia conceptelor privind problematica mediului impune şi o evoluţie a standardelor .xistă o tendinţă de abordare integrată a sistemelor de management a calităţii. incluzând conformarea cu întreaga legislaţie de mediu specifică întreprinderii. termen care descrie o procedură devenită oficială în multe ţări. # rapoarte interne pentru evidenţa MM. & '?@@@. responsabilităţile. înţelegeri voluntare > focalizate pe atingerea unor obiective de mediu dincolo de cerinţele legii. practicile. D . reprezintă obiectivele şi principiile ce stau la baza acţiunilor de protecţie a mediului. procesele şi resursele. "nstrumente pentru acţiune # # # # # /n categoria acestor tipuri de instrumente sunt incluse: sistem de management de mediu. .# indicatorii dezvoltării durabile > diferiţi de indicatorii economici convenţionali şi care integrează aspectele de mediu în aprecierea progresului economic. parteneriat în favoarea protecţiei mediului. mediului. .!. procedurile.tapele ce trebuie parcurse pentru a se atinge un sistem de management de mediu eficient sunt: # C # plan > planificare: o definirea politicii de mediu. eco # marcarea !eco # eticheta". sunt incluse: # rapoarte anuale. # # 1. pârghii economice. în general realizate pentru a transforma poziţiile de confruntare. management total al calităţii şi mediului a fost acceptat ca un instrument vizând îmbunătăţirea performanţelor întregii activităţi incluzând şi managementul de mediu. o identificarea celor mai importante efecte de mediu. & '(@'' care abordează în comun problema auditului calităţii şi mediului. conform căreia un produs cu un nivel acceptabil de impact asupra mediului poate primi o etichetă ecologică. dependenţă şi izolare în înţelegeri mutuale precum şi interdependenţa acceptată. %a o exemplificare a acestei tendinţe o reprezintă standardul . în acest sens alocarea optimă a resurselor pentru mediu reclamă utilizarea cantităţii optime a fiecărei resurse comparativ cu preţurile altor factori economici de producţie. care stabileşte structura organizatorică. 1. protecţiei sănătăţii şi a riscului. al căror scop este de atingere a obiectivelor de mediu cu costuri cât mai mici. o planul de acţiune şi demararea introducerii MM. .

documentarea si implementarea . o supraveghere şi măsurare continuă.M. A > act > ameliorare: o un ciclu de ameliorare E îmbunătăţire continuă. o gestionarea documentaţiei. o auditul MM.M.mplementarea unui sistem de management de mediu presupune parcurgerea următoarelor stadii de lucru: # conştientizarea şi anga$area conducerii. # realizarea unei analize iniţiale de mediu şi stabilirea: aspectelor semnificative si impacturilor de mediu. definirea obiectivelor de atins. o structura organizatorică şi responsabilitate. # auditul de mediu ! . şi a structurii funcţionale implicate. Stadiile implementării unui sistem de management de mediu . acţiuni de corectare şi prevenire.M. # acţiuni corective şi preventive.. definirea programului de management de mediu. # # 4# do > acţiune: o introducerea MM > ului. capacitate de răspuns. o prevenirea şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă. # stabilirea scopului . # definirea obiectivelor generale Especifice şi a ţintelor de mediu. o gestionarea funcţionării.M.". # emiterea formei finale a politicii de mediu. % > checA > controlare: o control intern.M. # îmbunătăţirea continuă a performanţei globale de mediu. o comunicare. # stabilirea şi implementarea programului de management de mediu. # controlul operaţional al aspectelor semnificative de mediu. # acţiuni în situaţii de urgenţă.o o o # cerinţele legale. # analiza efectuată de conducere. # monitorizare şi măsurare. o neconformitate.M. o documentaţia MM. o verificare şi certificare. # stabilirea. o înregistrări. o declaraţia de mediu. o verificarea direcţiunii. o formare. 1 . sensibilizare şi competenţă.

# reclamaţii din partea populaţiei din zonă privind poluarea mediului de către întreprindere. să ofere cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu. # toate practicile şi procedurile existente în materie de management de mediu. # obligarea furnizorilor şi subcontractanţilor să respecte normele şi prevederile de mediu aplicate în cadrul întreprinderii. # # # # # # Politica de mediu !anexa '". să includă un anga$ament de conformitate cu legislaţia şi cu reglementările de mediu aplicabile. produsele şi serviciile. prevenirea şi eliminarea poluării mediului. Analiza preliminară este obligatorie. 7. Acest anga$ament emis de conducerea întreprinderii trebuie să se bazeze pe următoarele aspecte: # examinarea şi supravegherea activităţii întreprinderii dumneavoastră şi analiza punctelor critice pentru mediu. accidentelor din trecut. Analiza trebuie să examineze următoarele probleme: # impactul ma$or pe care îl au activităţile. produselor sau serviciilor organizaţiei.7": ) . # evaluarea preliminară a impactului pe care activităţile şi produsele noi o vor avea asupra mediului.'. dimensiunilor şi impactului asupra mediului al activităţii. care descrie măsurile care se vor lua în vederea protecţiei mediului încon$urător. ea poate constitui pilonul de bază al MM. precum şi cu alte cerinţe pe care organizaţia le#a adoptat. # realizarea sistematică a obiectivelor de mediu. # cerinţele şi prevederile legale din domeniu. # evaluarea şi rezultatele anchetelor.Definirea politicii de mediu. # informarea clienţilor despre pericolele pe care produsele şi serviciile le reprezintă faţă de mediu. să fie documentată. # colaborarea cu autorităţile în vederea minimalizării riscurilor şi accidentelor de mediu. # sensibilizarea şi eco#conştientizarea anga$aţilor. # prevenirea sau diminuarea riscurilor de emitere a substanţelor poluante şi de risipire a energiei în caz de accident. implementează şi menţine proceduri referitoare la aspectele de mediu !anexele 7. Coate constitui baza elaborării programului de mediu şi definirii obiectivelor de mediu. Colitica de mediu trebuie să: corespundă naturii. un document public. implementată. 7. să includă un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării. # compararea regulată a programului de acţiune de mediu cu politica de mediu. să fie disponibilă pentru public. # luarea de măsuri pentru diminuarea. făcut de companie. # informarea completă a publicului larg şi un dialog deschis despre impactul pe care întreprinderea îl are asupra mediului. nali!a "ntreprinderii #i identificarea aspectelor activităţilor care au impact asupra mediului. cu a$utorul unor tehnici adecvate. &rganizaţia stabileşte. menţinută şi comunicată întregului personal.

care face posibilă atingerea obiectivelor prin date concrete şi o încadrare strictă în timp. o emisie. 5a stabilirea obiectivelor se ia în consideraţie politica de mediu. aspectele de mediu semnificative precum şi punctele de vedere ale părţilor interesate. şi se explică prin faptul că: # aspectul de mediu se referă la un element al activităţii. Prevederi legale #i alte cerinţe !anexa ?". va stabili modul în care se va face evaluarea impactului produs de aspectele de mediu identificate. produs sau serviciu" 0ransport de carburanţi %urăţătorie chimica !serviciu" Croiectarea unui automobil !produs" Aspecte de mediu Aspect de mediu curgeri accidentale . 7. $abelul 1. produsului sau serviciului unei organizaţii care ar putea avea un impact benefic sau nociv asupra mediului. # impactul se referă la modificarea ce se poate produce asupra mediului ca rezultat al unui anumit aspect.mpact de mediu asociat Coluarea soluluiE apei freatice Coluarea apei %onservarea resurselor naturale Crocedura privind evaluarea impactului !anexa B. trebuie întreprinse acţiuni de corectare.# # procedura pentru identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea impact semnificativ. un consum sau o reutilizare a unui material. 2elaţia dintre aspectul de mediu şi impact este o relaţie de tip cauză > efect.xemplu: o deversare. &rganizaţia trebuie să documenteze şi să actualizeze aceste informaţii. implementarea şi menţinerea MM. e vor stabili şi menţine obiective generale şi specifice de mediu documentate la fiecare nivel şi funcţie relevantă. &biectivele de mediu derivă din politica de mediu. /n cazul nerespectării legilor. ursa !activitate. Acestea trebuie corelate cu politica de mediu. B. B. # impact nesemnificativ.' sunt prezentate câteva exemple de aspecte de mediu.vacuare de ape uzate %reşterea randamentelor Escăderea consumului de carburant . &biectivele şi planul MM#ului ( .7". !vezi procedura specifică" şi stabilirea acelor aspecte de mediu care au: # impact semnificativ. '.'. epuizarea unei resurse naturale. /n tabelul '. trebuie să asigure că aspectele semnificative de mediu sunt luate în considerare la stabilirea. crt. B. Clanul de activitate de mediu este o metodă bine definită. .xemplu: poluarea sau contaminarea apei. fiind necesară urmărirea modificărilor survenite. -n MM poate fi foarte util în respectarea legislaţiei din domeniu. prevederile legale şi de reglementare. aspectele semnificative sunt luate în considerarea la stabilirea obiectivelor de mediu.1 <r. .

cantitatea de emisii !%&7". # aspectele semnificative de mediu. # reducerea sau eliminarea emisiilor poluante. # promovarea mediului şi sensibilizarea anga$aţilor şi a comunităţii din $ur. dega$ări neintenţionate". în cazul realizării lor. comerciale şi operaţionale. Cb". # punctele de vedere ale părţilor implicate. # mi$loace şi termene de realizare. formularea lor este clară şi nu poate fi interpretată. reactualizate şi comunicate celor interesaţi în mod regulat. '@ . raportată la cantitatea de produs finit.le trebuie să reflecte politica de mediu a întreprinderii concentrându#se pe prevenirea poluării. # cerinţele financiare. sunt în concordanţă cu principalele impacturi asupra mediului ale activităţii. # # # # # # # # # # # # # # # %aracteristicile obiectivelor şi a ţelurilor: sunt documentate la toate nivelurile relevante. # opţiunile tehnologice. # reproiectarea produselor în vederea minimizării impactului asupra mediului în procesul de producţie. eficienţa utilizării acestora. 5a stabilirea obiectivelor generale.ndicatorii performanţei de mediu pot fi: cantitatea de materii prime sau energie utilizată. . numărul de reclamaţii. care să includă: # desemnarea responsabilităţilor. cuantificate şi conţin date limită. numărul accidentelor de mediu !ex.trebuie scrise. # # # %&emple' o$iectiv general% reducerea consumului de energie necesară în fabricaţia produsului F. anga$aţii sunt ţinuţi la curent în mod regulat despre stadiul de desfăşurare. obiectivelor specifice şi programelor trebuie să se ia în considerare: # prevederile legale şi alte cerinţe pe care organizaţia le#a adoptat. se stabilesc. implementează şi menţin unul sau mai multe programe. cantităţi ale unor poluanţi specifici !<&F. &biectivele pot include anga$amente de genul: # reducerea deşeurilor şi a utilizării resurselor. investiţii în protecţia mediului. cantitatea de deşeuri produse. măsurabile când este posibil. &F. numărul incidentelor de mediu !ex. Centru atingerea lor. o$iectiv specific% scăderea cu zece procente a consumului de energie necesară în fabricaţia produsului F. . în perioada de exploatare şi la eliminare. indicator% cantitatea de combustibil şi de electricitate utilizată pe unitatea de produs F. abateri de la limite". procent de deşeuri sau ambala$e reciclate. sunt trecute pe hârtie. îmbunătăţesc cu adevărat performanţa de mediu a întreprinderii. G%. %&.

. $abelul 1. # anga$aţii a căror activitate are un impact semnificativ asupra mediului !în tabelul '. $ipuri de instruiri <r. 4e asemenea trebuie să stabilească. 0ip de instruire %ui i se crt.nstruire pentru %onducerea la &bţinerea '' copul anga$amentului. Centru aceasta este nevoie de informaţii.Implementare #i funcţionare. instruire #i con#tienti!are . cu procedurile şi cerinţele MM.!. . # introducerea unor noi produse tehnice. Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea şi controlul MM include: # resurse umane. &esurse. activitatea fiecărui anga$at poate contribui în mod pozitiv la eco# conştientizarea întreprinderii dacă propune inovaţii tehnice. sosirea unor noi anga$aţi.7 sunt prezentate exemple de tipuri de instruire". responsabilităţile şi autoritatea pentru: # a asigura că cerinţele referitoare la MM sunt stabilite. atri$uţii. # atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în realizarea conformităţii cu politica de mediu. cerinţele MM. # accidentele şi incidentele. . responsa$ilităţi #i autorităţi. # schimbarea posturilor de muncă. # introducerea unor procedee noi de producţie.ndiferent de dimensiunea întreprinderii şi de domeniul de activitate. <umirea unui reprezentant care în afara altor responsabilităţi să aibă definite atribuţiile. responsabilităţilor şi autorităţilor privind funcţionarea MM. trening#uri şi însuşirea de noi abilităţi. # a raporta conducerii la cel mai înalt nivel performanţele MM pentru analizare şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestuia. îşi modifică comportamentul şi spri$ină dezvoltarea întreprinderii. # legislaţia din domeniu. adresează '. Competenţă. să implementeze şi să menţină proceduri de conştientizare a personalului care îndeplineşte sarcini pentru ea sau în numele ei cu privire la: # importanţa conformităţii cu politica de mediu. /n cadrul MM#ului trebuiesc evaluate nevoile iar după aceea să organizăm trening#uri având în vedere următoarele: # persoanele implicate în sistemul de management. procedurile. # resurse tehnologice şi financiare. &rganizaţia trebuie să asigure instruire sau să întreprindă alte activităţi pentru a satisface aceste necesităţi şi trebuie păstrate înregistrări în acest sens. inclusiv cu cerinţe referitoare pentru pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns. # calificări specializate. # impacturile semnificative asupra mediului. # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate. reale sau posibile ale activităţilor lor. 4efinirea documentelor şi comunicarea atribuţiilor. implementate şi menţinute.

. # să se aibă în vedere procesul de comunicare externă privind aspectele semnificative de mediu şi deciziile luate. . B. pentru: o comunicarea internă între diferite niveluri şi funcţii. . # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile operaţionale specificate.M. de exemplu: exploatare. /mbunătăţirea performanţei în domenii specifice ale organizaţiei.nstruire pentru conştientizarea fiecărui anga$at privind impactul activităţii fiecăruia asupra mediului 0rebuie să se stabilească şi să se menţină proceduri pentru ca tot personalul să fie conştientizat de !anexele *. iar la o întreprindere mare este adecvată şi ordonată. /mbunătăţirea competenţelor Anga$aţii cu responsabilităţi în domeniul mediului Anga$aţii ale căror acţiuni pot afecta conformitatea stabilirea şi alinierea la politica de mediu a organizaţiei. operaţionale.M. Comunicarea. '7 .M. Croceduri specifice. cerinţele . este necesară ca: # să se stabilească şi să se menţină proceduri referitoare la aspectele de mediu şi la . inginerie. ?. documentaţia este mai redusă dar eficientă. 4ocumentaţia este considerată memoria internă a întreprinderii. ale activităţilor lor. o primirea. cu procedurile şi cerinţele . documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătore la solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior.M. .'. # atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de mediu. preferabil sub formă electronică..7. planuri. *. dezvoltare.M. # 4ocumentaţia conţine: o copie scrisă a politicii de mediu. Atenţionare' personalul care îndepline te sarcini ce pot avea impacturi semnificative asupra mediului trebuie să aibă competenţa necesară.7": # importanţa conformităţii cu politica de mediu. # impacturile semnificative asupra mediului.M. *. 5a întreprinderile mici. inclusiv cu cerinţele referitoare la pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns. Asigurarea conformităţii cu cerinţele interne şi de reglementare.ste dovada performanţei MM. cercetare.nstruire pentru 0oţi anga$aţii conştientizare privind problemele de mediu în general. conştientizarea importanţei cel mai înalt strategice a managementului nivel de mediu. &bţinerea anga$amentului privind politica şi obiectivele de mediu ale organizaţiei şi insuflarea unui sentiment de responsabilitate individuală. reale sau posibile. %omunicarea !anexa D". procedurile.

pentru : # descrierea elementelor esenţiale ale . # service pentru clienţi. # transport. # indicarea accesul la documentaţia conexă. %ontrolul operaţional identifică activităţile asociate aspectelor de mediu semnificative. 4ocumentaţia . Controlul documentelor !anexa 1". construirea sau modificarea clădirilor sau instalaţiilor 'B . %ei în cauză trebuie să ştie tot ce este disponibil şi important la un moment dat. iar datele vechi. o stipularea în proceduri a criteriilor de operare.M.# # registrul factorilor şi impacturilor de mediu. Hi cere: # să se planifice aceste activităţi. care se referă la aspectele de mediu semnificative asociate produselorEserviciilor realizate de organizaţie. # documentele sunt analizate periodic. nefolositoare trebuie să fie şterse din când în când pentru a menţine flexibilitatea sistemului. # aprovizionare şi contractare.. Crocedurile relevante ale .M. pentru a putea limita şi controla impactul activităţii respective asupra mediului. # achiziţia.M.M. # procese de producţie şi întreţinere. Actualizarea documentelor creşte credibilitatea sistemului de management drept pentru care trebuie menţinut un control al documentelor: # documentele trebuie datate.M. stabileşte şi menţine informaţiile pe suport de hârtie sau electronic.M. 5a elaborarea procedurilor de control operaţional. # documentele pot fi identificate după numele organizaţiei. inclusiv activitatea de întreţinere. Asigură ca toată lumea să folosească aceleaşi instrucţiuni de muncă. # documentele necorespunzătoare sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare. # versiunile curente ale documentelor sunt disponibile. prin: o stabilirea şi menţinerea de proceduri documentate. pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate. uşor de identificat. revizuite dacă este necesar şi aprobate înainte de difuzare. câteva instrucţiuni de muncă şi procedee care clarifică cele mai importante aspecte ale managementului de mediu. # manipulare şi depozitare materii prime şi produse. programul de management de mediu şi definiţia responsabilităţilor sistemului. şi interacţiunea lor. a activităţi. trebuie să se ia în considerare toate activităţile care pot contribui la producerea unui impact semnificativ de mediu: # proiectare şi cercetare # dezvoltare. a departamentului. # laboratoare. să fie comunicate beneficiarului acestora. organizate şi păstrate o perioadă de timp specificată.

în special după producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. o introducerea taxelor de mediu. reciclare. '? . # prevenirea accidentelor !separarea produselor periculoase etc.9.Aceste proceduri trebuie să ţină seama şi de situaţiile anormale de operare. o dezvoltarea filierelor de refolosire. o costul de energie E Ag de produs finit sau E o oră de producţie.B.. ). # permite un control permanent al consumului resurselor. cum ar fi pornirea sau oprirea instalaţiilor. Coate avea repercursiuni economice importante asupra întreprinderii. # implică profesionişti din domeniul economic.'. ). defineşte indicatorii simpli de performanţa ca de exemplu: o consumul de apăE Ag de produs. pentru a preveni şi a reduce impactul asupra mediului care poate fi asociat acestora !anexele ). . ). Crogramul de prevenire a accidentelor se bazează pe: # identificarea accidentelor şi a situaţiilor posibile. o statisticile oficiale. ). # compară performanţa de mediu a întreprinderii şi nivelul managementului eco#conştient a anilor care urmează. # trebuie să se testeze periodic astfel de proceduri.ste necesară pentru feedbacA la realizarea obiectivelor şi ţelurilor dar mai are şi alte roluri: # furnizează date recente pentru declaraţia de venit: o despre ambalare.?": # aceste proceduri trebuiesc revizuite. o despre consumul de energie. pentru evitarea incidentelor ecologice ce pot apare. financiar. tabilirea şi menţinerea unor proceduri pentru a identifica posibilele accidente şi situaţii de urgenţă şi a răspunde unor astfel de situaţii. o deşeuri periculoase E oră de producţie. Prevenirea accidentelor #i a situaţiilor de risc 'urgenţă(.". # stabileşte un sistem de supraveghere al îmbunătăţirii continue a managementului. # testează efectele numerice ale utilizării diferitelor scenarii: o înlocuirea produselor şi procedeelor. sănătăţii şi averii anga$aţilor şi a celor din $ur. o despre deşeuri. )onitori!are #i măsurare !anexa (".. # teste periodice pentru buna funcţionare a planurilor şi procedurilor !exemplu: simularea de incendiu". în procesul de mediu şi măsoară costurile şi economisirile efectuate de pe urma dezvoltării managementului eco#conştient. atunci când acest lucru este posibil. -n accident sau o situaţie de risc provoacă daune mediului. o deşeuri periculoase E Ag de produs. # informează în mod adecvat anga$aţii despre diferite tipuri de materiale prime şi impactul lor asupra mediului.. # planuri şi proceduri de urgenţă pentru situaţia 8ce se întâmplă dacă totuşi .7. # incidente anterioare.

xemple de însemnări: # registrul anual de deşeuri.*econformare. Centru stabilirea neconformităţilor. Aceste date trebuie catalogate în scris. pentru a demonstra conformitatea.xemple: corecţie: înlocuirea unui geam spart.'. lipsa sau ineficienţa unui program de training etc. deşeuri şi despre eforturile depuse pentru aplicarea sistemului de management eco#conştient. '@. <econformarea !când ceva nu funcţionează conform cerinţelor" poate fi rezultatul unei probleme tehnice ! fisurarea unui recipient. acţiuni de corectare şi prevenire se cere: # stabilirea şi menţinerea de proceduri pentru definirea responsabilităţilor autorităţii. # supravegheaţi în continuu perimetrul. atunci putem vorbi de acţiune preventivă. să permită regăsirea informaţiilor privind activitatea. %e se poate face când apare o problemă= # examinaţi problema." sau o problemă de management !o supraveghere prea le$eră. # orice acţiune corectivăEpreventivă întreprinsă.7". păstrare şi eliminare a înregistrărilor referitoare la mediu. # orice modificări ale procedurilor rezultate din acţiunile corective E preventive trebuie păstrate. '* . acţiuni de corectare #i prevenire. defectarea unui mecanism etc. care atenuează efectele negative şi previne reproducerea problemei. # identificaţi cauzele. trebuie adaptată importanţei problemei şi să fie proporţională cu impactul propus. descoperit în cadrul acţiunii de verificare. 0rebuie stabilite şi menţinute proceduri de identificare. prote$ate împotriva oricărui risc de deteriorare sau pierdere. identificabile. acţiune preventivă: analizarea cauzelor care au dus la spargerea geamurilor şi înlăturarea cauzelor din toată societatea !montarea de grila$e la ferestre. & acţiune de corectare este un răspuns rapid şi adecvat la o problemă. # # # . analizarea şi tratarea neconformităţilor. adoptarea unor măsuri în vederea reducerii oricărui impact produs !anexele '@. care necesită fonduri mai mari şi un timp mai mare. 4acă evităm o problemă înainte ca ea să se întâmple. acţiune corectivă: organizarea schimbării tuturor geamurilor sparte din societate. 0rebuie: # să fie lizibile. schimbarea locului de $oacă etc. Controlul "nregistrărilor !anexa ''". 4ocumentaţia este singura dovadă care demonstrează iniţiativele pentru introducerea sistemului de management eco#conştient. # să fie păstrate şi menţinute încât să poată fi regăsite cu uşurinţă. '@. să fie precise şi să poată fi înţelese de toată lumea. +a trebui strânsă o cantitate mare de date despre consumul de energie. # încercaţi o altă soluţie !acţiune de corectare".". # păstrate pe o perioadă stabilită şi înregistrată. . produsul sau serviciul implicat.".

M. & '?@@' sau cu cerinţele . # politica de mediu adoptată este valabilă.. a fumului. Activitatea de auditare trebuie făcută de o persoană independentă.M. modificărilor circumstanţelor şi în cadrul anga$amentului de îmbunătăţire continuă. Ce de altă parte. prevenirii problemelor. uditul sistemului de management de mediu. Auditul constă într#o evaluare periodică a bunei funcţionări a MM#ului şi performanţei de mediu a întreprinderii. capabilă să dezvolte o atitudine critică. întreprinderea poate stabili. Cunctele care trebuie abordate sunt următoarele: # verificarea îndeplinirii scopurilor şi ţelurile propuse.M. Crintre sarcinile lui se mai numără şi stabilirea gradului de conformare a MM cu standardele . calităţii apei etc. /ntâlnirea directorilor > şedinţa consiliului de conducere. # # # Analiza efectuată de conducere: conducerea de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze .. incluzând cerinţele standardului internaţional.M. # dezvoltarea tehnologică a depăşit oare sistemul dumneavoastră de management de mediu. # sarcinile şi responsabilităţile sunt bine definite şi adecvate. caietul cu evidenţa consumului de energie. <ucleul documentelor legate de sistemul de management eco#conştient îl constituie: observaţiile anga$aţilor cu privire la problemele legate de sistem.MA . la intervale prestabilite. măsuri luate în vederea corectării. +m$unătăţire continuă. 'D ..: # este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu. # este implementat corespunzător şi menţinut. daca sistemul funcţionează corect sau nu. # resursele sunt utilizate raţional şi eficient. documentele care atestă terminarea unor cursuri de perfecţionare. reclamaţii primite din exterior. adecvat şi eficient. care poate să observe funcţionarea sistemului din exterior. a obiectivelor şi a altor elemente ale . 2ezultatele auditului intern sunt evaluate de conducerea întreprinderii. Auditul sistemic este necesar pentru evaluarea periodică a situaţiei şi pentru îmbunătăţirea performanţei de mediu. analiza trebuie să fie documentată. rezumatul auditului intern şi a observaţiilor din partea conducerii. rezultatele analizelor apei reziduale. auditul extern efectuat de un auditor extern independent este necesar pentru obţinerea unei atestări. Auditul impune realizarea şi menţinerea de programe şi proceduri pentru realizarea periodică a auditurilor . Auditul determină dacă .M. pentru a se asigura că acesta este în permanenţă corespunzător.M. apă şi utilizarea produselor.M. analiza trebuie să abordeze eventualele necesităţi de schimbare a politicii de mediu. & cel puţin o dată pe an trebuie ţinută o şedinţă pentru dezbaterea rezultatelor auditului intern. accidente şi reclamaţii. %u a$utorul auditului intern. rapoarte despre incidente.# # # # # # # # # documente de calibrare a aparatelor. ca urmare a rezultatelor auditurilor.M. %onform standardului . # furnizează conducerii informaţii referitoare la rezultatele auditurilor.

anga$aţi.sau de mediu eriile de standarde .MA . <u există cerinţă specificată pentru un manual de istem de Management de Mediu. "S( 1)*11 – g+id pentru auditarea sistemelor de management al calităţii i. că o declaraţie de acest gen va apărea mai puţin autentică pentru cei din exterior. & oferă trei posibilităţi: # emiterea unei declaraţii după cum urmează: 8/ntreprinderea noastră dispune de un sistem de management de mediu care corespunde standardelor . sănătatea şi siguranţa la locul de muncă. grupuri de presiune. mass media etc.# mai există posibilităţi pentru îmbunătăţirea continuă. %ând un sistem corespunde standardului . organizaţii neguvernamentale. '1 . descrierea scurtă a activităţilor şi impactul ma$or pe care aceste activităţi le au asupra mediului. despre etică şi alte subiecte de interes comun. proceduri. trebuie anga$aţi auditori şi agenţi acreditaţi. proprietari. prescripţii energetice. # se poate apela la câţiva clienţi sau chiar la furnizori mai importanţi. 4acă se doreşte confirmarea cerinţelor . care se bucură de recunoaştere şi din partea pieţei şi din punctul de vedere al comunicării către exterior. se poate demonstra partenerilor şi furnizorilor existenţa unui sistem de management de mediu. putem opta pentru o verificare din exterior şi atestare. care poate fi dovedit şi de către un partener. 4ocumentele şi informaţiile istemului de Management de Mediu sunt stabilite şi menţinute pe hârtie sau suport electronic. 0rebuie să fie public şi accesibil tuturor. organigrama societăţii. 2aportul trebuie să conţină politica de mediu a întreprinderii. fişe de proces. dar în cadrul întreprinderii poate avea un efect pozitiv. Coate furniza informaţii despre dezvoltarea durabilă. 4ocumentaţia istemului de Management de Mediu poate fi integrată în documentaţia altor sisteme şi cuprinde: politica de mediu. evaluarea conformării 'ane-a 1. & '?@@' sau cerinţelor . & (@@@ şi . & '?@@@ subliniază importanţa auditurilor ca un instrument de management pentru monitorizarea şi verificarea implementării eficace a politicii organizaţiei referitoare la calitate şiEsau mediu.. & '?@@'9. vecini.(-. Verificare #i atestare . Astfel.MA . planuri de acţiune şi de urgenţă. să facă o vizită la companie şi să efectueze un audit autorizat. &aportul pu$lic de mediu. # atestarea de către o organizaţie independentă este cea mai raţională şi mai populară metodă. Mai mult ca sigur. 2aportul sau declaraţia de mediu este vitrina sistemului de management de mediu. 2aportul este făcut pentru cei care sunt interesaţi de performanţa de mediu a întreprinderii: clienţi. înregistrări. concurenţi. cercetători. !. standarde de proces. indic folosiţi pentru măsurarea performanţei de mediu. instituţii financiare. instrucţiuni de lucru. Coate conţine rapoarte despre consumul de materiale şi energie. tandardul . autorităţi.

# plan de audit > descriere a activităţilor şi a acordurilor pentru un audit.1. înregistrarea sistemelor de management. /n cuprinsul acestui standard găsim: # domeniu de aplicare. auditori. # auditor > persoană care are competenţa de a efectua un audit. -rincipii de auditare ') . declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile. Centru înţelegerea cât mai exactă a acestui standard se impune cunoaştere următorilor termeni şi definiţii: # audit > proces sistematic. # domeniul auditului > amploarea şi limitele unui audit. # competenţa şi evaluarea auditorilor. # dovezi de audit > înregistrări. # auditat > organizaţie care este auditată. # constatări de audit > rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit. independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. # competenţă > aptitudini personale demonstrate şi capacitate demonstrată de a aplica cunoştinţe şi abilităţi. # concluziile auditului > rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit după luarea în considerare a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit. %lientul poate fi auditatul sau orice altă persoană care are drepturi. # expert tehnic > persoană care furnizează echipei de audit cunoştinţe specifice sau experienţă profesională specifică. # principii de auditare. # referinţe normative. !. Crezentul standard poate fi aplicat de un spectru larg de utilizatori. instruirea auditorilor. # criterii de audit > ansamblu de politici. # program de audit > ansamblu de unu sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un anumit scop. contractuale sau acordate prin reglementări. desfăşurarea auditurilor interne sau externe a sistemelor de management al calităţii şiE sau de mediu.Acest standard internaţional furnizează îndrumări pentru managementul programelor de audit. # termeni şi definiţii. # activităţi de audit. de a solicita un audit. în certificarea. # clientul auditului > organizaţie sau o persoană care solicită un audit. proceduri sau cerinţe. organizaţii care implementează sisteme de management de calitate şiEsau de mediu din motive contractuale şi organizaţii implicate în certificarea. # conducerea unui program de audit. # echipa de audit > unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit susţinut dacă este necesar de experţi tehnici. în acreditarea sau în standardizarea în domeniul evaluării conformităţii. precum şi referitoare la competenţa şi evaluarea auditorilor.

confidenţialitatea şi discreţia sunt esenţiale pentru auditare. în circumstanţe similare. '( . Acestea fac din audit un instrument eficace şi de încredere în susţinerea politicilor managementului şi controalelor efectuate de management. Crincipiile ce se referă la auditori sunt: # comportament etic > baza profesionalismului. să analizeze şi să îmbunătăţească programul de audit. & organizaţie poate stabili mai mult de un program de audit. !. e bazează pe eşantioane ale informaţiei disponibile. Auditorii acţionează cu gri$ă în concordanţă cu importanţa sarcinii pe care o efectuează şi cu încrederea acordată de către clienţii auditului şi de alte părţi interesate. %ei responsabili de conducerea programului de audit ar trebui: # să stabilească. # să identifice resursele necesare şi să se asigure că sunt furnizate. din moment ce un audit este desfăşurat într#o perioadă limitată de timp şi cu resurse limitate. precum şi pentru furnizarea resurselor pentru desfăşurarea eficace şi eficientă a acestora în cadrul intervalului de timp specificat. natura şi complexitatea organizaţiei care urmează a fi auditată. # prezentare corectă > obligaţia de a raporta cu sinceritate şi acurateţe activităţile de audit. -n program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea şi organizarea tipurilor şi numărului de audituri. # abordarea bazată pe dovezi > metoda raţională prin care într#un proces sistematic de audit se a$unge la concluzii credibile şi reproductibile. Managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei ar trebui să acorde autoritatea pentru conducerea programului de audit. 4ovada auditului este verificabilă. încrederea. -n factor important este să aibă competenţa necesară. -rmătoarele principii se referă la audit care este prin definiţie independent şi sistematic. -tilizarea corespunzătoare a eşantionării este strâns legată de încrederea care poate fi acordată concluziilor auditului. să implementeze.Auditarea este caracterizată de faptul că se bazează pe un număr de principii. Aderarea la aceste principii este o condiţie prealabilă pentru a furniza concluzii ale auditului care să fie relevante şi suficiente precum şi pentru a da posibilitatea ca auditorii care lucrează independent unul de altul să a$ungă la concluzii similare. &bstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului şi opiniile divergente nerezolvate dintre echipa de audit şi auditat sunt raportate.onducerea unui program de audit -n program de audit poate include unul sau mai multe audituri în funcţie de mărimea. # responsabilitate profesională > aplicarea perseverenţei şi a $udecăţii în auditare. # independenţa > baza pentru imparţialitatea auditului şi obiectivitatea concluziilor auditului. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective şi pot de asemenea să includă audituri comune sau combinate . . Auditorii sunt independenţi de activitatea pe care o auditează şi nu sunt supuşi nici unor influenţe şi conflicte de interese. Auditorii menţin o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura că se bazează numai pe dovezi în stabilirea constatărilor şi a concluziilor auditului. care furnizează informaţii pe baza cărora o organizaţie poate acţiona pentru a#ţi îmbunătăţi performanţa.!. să monitorizeze. integritatea.

al organizaţiei pentru anul în curs. audituri de certificareE înregistrare şi supraveghere desfăşurate de un organism certificareE înregistrare de terţă parte pentru un sistem de management de mediu în cadrul perioadei de timp./n figura ' este prezentat fluxul pentru managementul unui program de audit. Flu-ul managementului unui program de audit.mplementarea programului de audit programarea auditurilor evaluarea auditorilor selectarea echipei de audit conducerea activităţilor de audit menţinerea înregistrărilor %ompetenţă şi evaluarea auditurilor . audituri de secundă parte ale sistemului de management ale potenţialilor furnizori de produse critice.fectuează Activităţi de audit Monitorizarea şi analizarea programului de audit monitorizare şi analiză identificarea nevoilor de acţiuni corective şi prevenire identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire +erifică Fig.1. . convenită prin contract între organismul de certificare şi client. 7@ . # # # -n program de audit poate include: o serie de audituri interne care acoperă întregul sistem de management al calităţii. Autoritatea pentru programul de audit tabilirea programului de audit obiective şi amploare responsabilităţi resurse proceduri Clanifică Acţionează /mbunătăţire a programul de audit . care urmează a fi desfăşurate în următoarele şase luni..

!. natura şi complexitatea organizaţiei care va fi auditată cât şi de: # domeniul. # nevoia de acreditare sau de certificareE înregistrare. furnizarea resurselor şi stabilirea procedurilor de desfăşurare a auditurilor în cadrul programului. # orice probleme legate de limbă.#. 7' . aspecte culturale şi sociale. # numărul. # # # # . ar trebui să: # stabilească obiectivele şi amploarea programului de audit. # riscurile pentru organizaţie.Crogramul de audit include de asemenea planificarea corespunzătoare. reglementate şi contractuale şi alte criterii de audit. # concluziile auditurilor anterioare sau rezultatele analizei programului de audit anterior. să obţină şi să menţină încrederea în capabilitatea furnizorilor. Aceste obiective se pot baza pe următoarele considerente: # priorităţile managementului. # nevoile altor părţi interesante. ar trebui stabilite obiective ale programului de audit. a competenţei auditorilor şi a aplicării tehnicilor de audit. relevante activităţilor care urmează să fie auditate. # preocupări ale părţilor interesate.xemple de obiective ale programului de audit pot fi considerate: să se îndeplinească cerinţele pentru certificare ale unui standard pentru sistemul de management. # cerinţele MM. # cerinţe legale. similarităţile şi locaţiile activităţilor care urmează a fi auditate. importanţa. Cersoanelor cărora li s#a atribuit responsabilitatea pentru conducerea programului de audit. să verifice conformitatea cu cerinţele contractuale. obiectivul şi durata fiecărui audit de efectuat. reglementate şi contractuale. e cere ca persoana desemnată să aibă abilităţi de management precum şi înţelegerea aspectelor tehnice şi de afaceri. complexitatea. %a şi amploare un program de audit poate varia şi poate fi influenţat de mărimea. cerinţe legale. # frecvenţa auditurilor de efectuat. # nevoia de evaluare a furnizorilor. # standarde./. # intenţiile comerciale. # schimbări semnificative în organizaţie sau în funcţionarea acesteia. # cerinţele clientului. să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de management. 0esponsabilităţi1 resurse i proceduri ale programului de audit %onducerea unui program de audit este atribuită uneia sau mai multor persoane fizice care au o înţelegere generală a principiilor de audit. !. (biectivele i amploarea programului de audit Centru a orienta planificarea şi desfăşurarea auditurilor.

mplementarea programului de audit trebuie să trateze următoarele probleme: comunicarea programului de audit părţilor relevante. /n momentul în care se identifică resurse pentru un program de audit. desfăşurarea auditurilor. menţinerea înregistrărilor programului de audit. asigurarea controlului înregistrărilor activităţilor de audit. !. monitorizeze. raportarea către managementul de la cel mai înalt nivel a realizărilor globale ale programului de audit.2. # timpul de călătorie. se asigure de implementarea programului de audit. asigurarea desfăşurării auditului conform programului de audit. care au competenţă corespunzătoare obiectivelor specifice ale unui program de audit. # # # # # # # "mplementarea programului de audit .# # # # stabilească responsabilităţile şi procedurile precum şi să se asigure că sunt furnizate resursele. selectarea echipelor de audit corespunzătoare şi desemnarea rolurilor şi responsabilităţilor. desfăşurarea auditurilor de urmărire. cazarea şi alte nevoi de auditare. coordonarea şi programarea auditurilor şi a alto activităţi relevante pentru programul de audit. # # # # # # # # Crocedurile programului de audit ar trebui să trateze: planificarea şi programarea auditurilor. analizeze şi îmbunătăţească programul de audit. furnizarea către echipele de audit a resurselor necesare. stabilirea şi menţinerea unui proces pentru evaluare a auditorilor şi a dezvoltării profesionale continue a auditurilor. # disponibilitatea auditorilor şi a experţilor tehnici. asigurarea competenţei auditorilor şi a conducătorilor echipei de audit. # amploarea programului de audit. # procesele de realizare şi menţinere a competenţei auditorilor. precum şi de îmbunătăţire a performanţei de auditorului. dacă este aplicabil. se asigure că sunt menţinute înregistrări adecvate ale programului de audit. # tehnicile de audit. activităţile enumerate mai sus pot fi tratate într#o singură procedură. 77 . implementa. asigurarea selectării echipelor de audit. monitorizarea realizării şi a eficacităţii programului de audit. conduce şi îmbunătăţi activităţile de audit. /n cazul organizaţiilor mici. ar trebui să se ia în considerare următoarele: # resursele financiare necesare pentru a dezvolta.

o rapoarte de neconformitate. o rapoarte de audit.mplementarea programului de audit ar trebui să fie monitorizată şi analizată la intervale corespunzătoare pentru a evalua dacă obiectivele sale au fost îndeplinite şi pentru a identifica oportunităţile de îmbunătăţire. asigurarea activităţilor de urmărire rezultate din audit.# # asigurarea analizei ţi aprobării rapoartelor de audit şi asigurarea difuzării lor către clientul auditului şi alte părţi specificate. nevoile şi aşteptările apărute ale părţilor interesate. o rapoarte de acţiuni corective şi preventive. Monitorizarea i analizarea programului de audit . Centru a demonstra implementarea programului de audit trebuie menţinute înregistrări ale implementări care ar trebui să conţină: # înregistrări pentru fiecare audit. o rapoarte ale activităţilor de urmărire rezultate în urma auditului dacă este aplicabil. 7B .3. dacă este aplicabil. # menţinerea şi îmbunătăţirea competenţei.4. # conformitatea cu programele şi programările de audit. # rezultate ale analizei programului de audit. auditaţi şi auditori. consecvenţa realizărilor echipelor de audit în situaţii similare. conformitatea cu procedurile. înregistrările programului de audit. cum ar fi: o planuri de audit. 2ezultatele analizelor programului de audit pot conduce la acţiuni corective şi preventive şi la îmbunătăţirea programului de audit. practici noi sau alternative de audit. Activităţi de audit %apitol din standard conţine îndrumări referitoare la planificarea şi desfăşurarea activităţilor de audit ca parte dintr#un program de audit. # feedbacA#ul de la clienţii auditului. !. următoarele: rezultatele şi tendinţele de monitorizare. # selectarea echipei de audit. 2ezultatele ar trebui raportate managementului de la cel mai înalt nivel. /nregistrările ar trebui reţinute şi păstrate corespunzător în siguranţă. !. Ar trebui utilizaţi indicatori de performanţă pentru a monitoriza caracteristici cum ar fi: # capabilitatea echipelor de audit de a implementa plenul de audit. # # # # # # Analiza programului de audit ar trebui să ia în considerare. # înregistrări referitoare la personalul utilizat în audit care tratează teme cum ar fi: # evaluarea competenţei şi a performanţei auditorilor.

în special cele referitoare la auditarea conducătorului desemnat al echipei pentru audit. ar trebui propusă clientului auditului o alternativă pentru consultare cu auditatul. # identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management. "niţierea auditului %ei care sunt responsabili pentru conducerea programului de audit ar trebui să desemneze conducătorul echipei de audit pentru un anumit audit. /n ceea ce priveşte fezabilitatea auditului.!.1. acesta trebuie să îndeplinească toate sarcinile aplicabile unui conducător de echipă de audit. 7? . # evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate. %ând există un singur auditor. Centru efectuarea unui audit comun este important ca înainte de începerea auditului să se a$ungă la un acord între organizaţiile care auditează. cerinţe contractuale sau coduri de conduită aplicabile unor domenii industriale sau de afaceri. referitor la responsabilităţile specifice ale fiecărei organizaţii.4. legi şi reglementări aplicabile. ar trebui să se ia în considerare: # obiectivele. # timpului şi resurselor adecvate. activităţile şi procesele care vor fi auditate precum şi perioada de timp alocată pentru audit. # evaluarea capabilităţii sistemului de management de a se asigura de conformitatea cu cerinţele legale. /n momentul în care este decisă mărimea şi componenţa echipei de audit. # cooperării adecvate din partea auditatului. aceasta ar trebui determinată luând în considerare factori cum sunt disponibilitatea. Centru situaţiile în care auditul nu este fezabil. unităţile organizaţionale. domeniul. %riteriile de audit sunt utilizate ca referinţa faţă de care se determină conformitatea şi pot include politici. # dacă auditul este combinat sau comun. proceduri. 4omeniul auditului descrie amploarea şi limitele auditului cum sunt: locaţiile fizice. standarde. # competenţa globală a echipei de audit necesară pentru realizarea obiectivelor auditului. criteriile şi durata estimată a auditului. reglementate şi contractuale. -n audit ar trebui să se bazeze pe obiective. domeniu şi criterii documentate. &biectivele auditului definesc ceea ce urmează să se realizeze prin audit şi pot include: # determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al auditatului sau a părţilor acestuia. cu criteriile de audit. cerinţe ale sistemului de management. Atunci când auditul este declarat fezabil trebuie selectată o echipă de audit luând în considerare competenţa necesară pentru a realiza obiectivele auditului. # informaţiilor suficiente şi corespunzătoare pentru planificarea auditului.

Clanul de audit ar trebui să includă: # obiectivele auditului. conducătorul echipei de audit anunţă clientul auditului. natura şi complexitatea organizaţiei precum şi obiectivele şi domeniul auditului. /n acest moment se poate lua o decizie cu privire la continuarea auditului sau la suspendarea auditului până când problemele legate de documentaţie sunt rezolvate.1. -regătirea activităţilor de audit la faţa locului !. Crocesul asigurării competenţei globale a echipei de audit ar trebui să includă următoarele etape: # identificarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare realizării obiectivelor auditului. 4ocumentaţia poate include atât documente şi înregistrări relevante ale sistemului de management. necesitatea de a se asigura independenţa echipei de audit faţă de activităţile care sunt auditate şi de a evita conflictele de interese. . fie prin abilităţile personale ale auditorului fie prin spri$inul unui expert tehnic.!. !. # criteriile de audit şi orice documente de referinţă. cu criteriile de audit.5. # selectarea membrilor echipei de audit astfel încât toate cunoştinţele şi abilităţile necesare să fie prezente în echipa de audit.5. 7* . dacă nu sunt acoperite complet de echipa de audit. şa cum este documentat. cât şi rapoarte de audit anterioare. Clanul de audit ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a permite modificări. după cum este aplicabil. -regătirea planului de audit %onducătorul echipei de audit ar trebui să pregătească un plan de audit pentru a asigura baza înţelegerii dintre clientul auditului. limba în care se desfăşoară auditul şi înţelegerea caracteristicilor sociale şi culturale specifice auditatului. cum ar fi modificările domeniului auditului.# # # # cerinţele legale. documentaţia auditatului ar trebui analizată pentru a determina conformitatea sistemului. pe cei responsabili de conducerea programului de audit şi auditatul. abilitatea membrilor echipei de audit de a interacţiona eficace cu auditatul şi de a lucra împreună. Analiza documentelor /nainte de desfăşurarea activităţilor de auditare la faţa locului. Analiza ar trebui să ia în considerare mărimea. 4acă documentaţia este considerată inadecvată. reglementate. 4etaliile furnizate în planul de audit ar trebui să reflecte domeniul şi complexitatea auditului. contractuale sau de acreditareE certificare. Clanul are rolul să uşureze programarea şi coordonarea activităţilor de audit.4. !.xperţii tehnici ar trebui să îşi desfăşoare activitatea sub conducerea unui auditor. echipa de audit şi auditat referitor la desfăşurarea auditului. %unoştinţele şi abilităţile necesare pot fi asigurate prin includerea experţilor tehnici. care pot deveni necesare pe măsura desfăşurării activităţilor de audit la faţa locului.

!. după cum este necesar.!. perioada şi durata apreciate pentru desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului.". 4istribuţia responsabilităţilor ar trebui să ia în considerare necesitatea de independenţă şi competenţă a auditorilor precum şi utilizarea eficace a resurselor. Alocarea activităţilor în cadrul ec+ipei de audit %onducătorul echipei de audit. Ce măsura desfăşurării auditului pot fi făcute schimbări ale alocării activităţilor cu scopul de a se asigura realizarea obiectivelor auditului. limba în care se lucrează şi cea în care se redactează raportul de audit atunci când este diferită de limba auditorului şiEsau a auditatului. 4ocumentele de lucru. aspectele referitoare la confidenţialitate. constatările de audit şi înregistrările şedinţelor. identificarea reprezentantului pentru audit din partea auditatului. inclusiv întâlnirile cu managementul auditului şi cele ale echipei de audit. Astfel de documente de lucru pot include: # liste de verificare şi planuri de eşantionare pentru audit. 6esfă urarea edinţei de desc+idere & şedinţă de deschidere trebuie să se ţină cu managementul auditatului sau atunci când este cazul. facilităţi la faţa locului etc. orice acţiune de urmărire a auditului.). documentele de lucru.). funcţii. zone sau activităţi. copul unei şedinţe de deschidere este: 7D . Clanul ar trebui analizat şi acceptat de clientul auditului şi prezentat auditatului înainte de începerea activităţilor de audit la faţa locului. cel puţin până la terminarea auditului. trebuie să atribuie fiecărui membru responsabilitatea pentru auditarea anumitor procese. # formulare pentru înregistrarea informaţiilor. cum ar fi dovezile de susţinere. locuri. cu acei responsabili de funcţiile şi procesele auditate. 6esfă urarea activităţilor de audit la faţa locului !. alocarea resurselor corespunzătoare pentru zonele critice ale auditului. datele şi locaţiile unde se vor desfăşura activităţile de audit la faţa locului. inclusiv înregistrările rezultate din utilizarea lor.# # # # # # # # # # # domeniul auditului. de comun acord cu echipa de audit. !. -regătirea documentelor de lucru Membrii echipei de audit trebuie să analizeze informaţiile relevante pentru activităţile de audit alocate şi să#şi pregătească. -tilizarea listelor de verificare şi a formularelor nu ar trebui să restricţioneze amploarea activităţilor de audit. ar trebui păstrate. inclusiv identificarea unităţilor organizaţionale şi funcţionale precum şi a proceselor care urmează să fie auditate. ca şi rolurile şi responsabilităţile diferite ale auditorilor.5. rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei de audit şi a persoanelor care îl însoţesc. care se poate schimba ca rezultat al informaţiilor colectate pe parcursul auditului. acordurile de natură logistică !transport.5. elementele raportului de audit. !.#.1. ca referinţă şi pentru înregistrarea desfăşurării auditului.

de către auditat. . Metodele de colectare a informaţiilor includ: # interviuri. 2esponsabilităţile lor pot include următoarele: # stabilirea contactelor şi a timpilor pentru interviuri.#. să evalueze desfăşurarea auditului şi să realoce activitatea între auditori după cum este nevoie. informaţiile relevante faţă de obiectivele. &rice nevoie de schimbare a domeniului auditului care poate deveni evidentă în timpul desfăşurării activităţilor de audit la faţa locului ar trebui analizată şi aprobată de clientul auditului. # asistarea la audit în numele auditatului. Ce parcursul auditului. !./. # aran$area vizitelor într#o anume parte a locaţiei sau companiei.. # observarea activităţilor. conducătorul echipei de audit ar trebui să comunice periodic stadiul auditului. clientului auditului.!.). # asigurarea că regulile referitoare la procedurile de siguranţă şi securitate ale locaţiei sunt cunoscute şi respectate de membrii echipei de audit. activităţi şi procese ar trebui colectate prin eşantionare corespunzătoare şi ar trebui verificate. ei ar trebui să asiste echipa de audit şi să acţioneze la cererea conducătorului echipei de audit. # analiza documentelor. şi când este cazul. . 71 .). 4ovezile de audit trebuiesc înregistrate. inclusiv informaţiile referitoare la interfeţele dintre funcţii. /n figura 7 este ilustrată prezentarea de ansamblu a procesului. confirmarea canalelor de comunicare. !. 4ovezile colectate în timpul auditului care sugerează un risc imediat şi semnificativ ar trebui anunţate fără întârziere auditatului. furnizarea unui scurt rezumat al modului de desfăşurare a activităţilor de audit. . <u trebuie să influenţeze sau să intervină în desfăşurarea auditului.chipa de audit ar trebui să facă periodic schimb de informaţii.olectarea i verificarea informaţiilor /n timpul auditului.omunicarea pe parcursul auditului /n funcţie de domeniul şi de complexitatea auditului poate fi necesar să se facă unele convenţii oficiale pentru comunicarea în cadrul echipei de audit şi cu auditatul pe parcursul unui audit. şi după cum este cazul. 4oar informaţiile care sunt verificabile pot fi dovadă de audit. !. după cum este cazul. furnizarea unei oportunităţi pentru auditat să pună întrebări. Atunci când ghizii sunt desemnaţi de auditat. 0olul i responsabilităţile g+izilor i observatorilor Ihizii şi observatorii pot însoţi echipa de audit dar nu fac parte din ea.).# # # # confirmarea planului de audit. domeniul şi criteriile auditului. de la colectarea informaţiilor la stabilirea concluziilor de audit. # furnizarea clarificărilor sau participarea la colectarea informaţiilor.

ursa ursa dede informaţii informaţii %olectarea prin eşantionare corespunzătoare şi verificare 4ovada de audit . /n cazul în care este specificat în obiectivele auditului. trebuie ţinută pentru a prezenta constatările şi concluziile auditului. 6esfă urarea edinţei de înc+idere Hedinţa de închidere condusă de conducătorul echipei de audit.2.valuarea faţă de criteriile de audit %onstatări ale auditului Analizare %oncluzii ale auditului !. Pre!entarea procesului de la colectarea informaţiilor p/nă la sta$ilirea conclu!iilor auditului.). %onformitatea cu criteriile de audit ar trebui sintetizată pentru a indica locaţiile.Fig.. . %onstatările auditului pot indica fie conformitatea fie neconformitatea cu criteriile de audit... <econformităţile şi dovezile de audit care le susţin trebuiesc înregistrate. funcţiile sau procesele care au fost auditate. !. constatările auditului pot identifica o oportunitate de îmbunătăţire.3. astfel încât acestea să fie înţelese şi însuşite de 7) .). Acestea ar trebui analizate cu auditatul pentru a obţine confirmarea că dovada de audit este clară şi astfel neconformităţile sunt înţelese. Generarea constatărilor auditului 4ovezile de audit ar trebui evaluate faţă de criteriile de audit pentru a genera constatările auditului. pot fi de asemenea clasificate.

# lista reprezentanţilor auditatului. # datele şi locurile în care s#au desfăşurat activităţile de audit la faţa locului. sau a proceselor auditate şi a perioadei de timp în care s#a desfăşurat auditul. # constatările auditului. 2aportul de audit ar trebui să furnizeze o înregistrare completă. # recomandările pentru îmbunătăţire. asupra unei perioade de timp pentru ca auditatul să prezinte un plan de acţiuni corective şi preventive. 2aportul de audit ar trebui emis în perioada de timp convenită. dacă există. dacă este specificat în obiectivele auditului. în special identificarea unităţilor funcţionale şi organizatorice. de asemenea. deşi incluse în domeniul auditului. -regătirea1 aprobarea i difuzarea raportului de audit %onducătorul echipei de audit este responsabil de pregătirea şi conţinutul raportului de audit. # identificarea conducătorului şi a membrilor echipei de audit. 2aportul de audit poate. # un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii şi E sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului. # o declaraţie referitoare la confidenţialitatea conţinutului raportului.11.auditat şi pentru a se conveni dacă este cazul. # confirmarea că obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditului în concordanţă cu planul de audit. # identificarea clientului auditului. concisă şi clară a auditului. # concluziile auditului.1*. să includă sau să facă referire la următoarele. # lista de difuzare a raportului de audit. 4acă nu este posibil. # planurile acţiunilor de urmărire convenite. după caz: # planul de audit. Crintre participanţii la şedinţa de închidere ar trebui să includă auditatul şi de asemenea pot fi incluşi clientul auditului şi alte părţi interesate. !. Membrii echipei de audit şi toţi destinatarii raportului ar trebui să respecte şi să păstreze confidenţialitatea raportului. şi ar trebui să conţină sau să facă referire la: # obiectivele auditului. conducătorul echipei de audit trebuie să îl înştiinţeze pe auditat de situaţiile întâlnite pe parcursul auditului. exactă. # domeniul auditului. analizat şi aprobat conform procedurilor programului de audit. !. motivele de întârziere ar trebui comunicate clientului auditului şi ar trebui convenită o nouă dată de emitere. care pot diminua încrederea în concluziile auditului. 4acă este necesar. 2aportul de audit este proprietatea clientului auditului. 2aportul de audit ar trebui datat. 7nc+eierea raportului Auditul se consideră încheiat atunci când activităţile descrise în planul de audit au fost îndeplinite şi raportul de audit aprobat a fost difuzat. 7( . # orice opinii divergente nerezolvate între echipa de audit şi auditat. 2aportul de audit aprobat ar trebui difuzat destinatarilor desemnaţi de clientul auditului. # criteriile de audit. # zonele neacoperite.

Această verificare poate fi parte a unui audit ulterior. o înţeleagă adecvarea şi consecinţele utilizării tehnicilor de eşantionare pentru auditare. procedurile şi tehnicile de audit. o comunice eficace. fără aprobarea auditatului. Jinalizarea şi eficacitatea acţiunilor corective ar trebui verificată.1!. o confirme că dovezile de audit sunt suficiente şi adecvate pentru a susţine constatările şi concluziile auditului. ascultare.uno tinţe i abilităţi !. echipa de audit şi cei responsabili pentru conducerea programului de audit nu ar trebui să dezvăluie conţinutul documentelor.1#. observare şi analizarea documentelor. proceduri şi tehnici de audit: care să permită auditorului să le aplice pe cele corespunzătoare diferitelor audituri şi să se asigure că auditurile sunt desfăşurate într#o manieră consecventă şi sistematică. !. 4acă este cerută dezvăluirea conţinutului documentelor auditului. după caz. o colecteze informaţii în mod eficace prin intervievare. Auditatul ar trebui să#l informeze pe clientul auditului referitor la stadiul acestor acţiuni. Astfel de acţiuni sunt decise şi întreprinse de obicei de auditat în cadrul perioadei de timp convenite şi nu sunt considerate ca făcând parte din audit.1#. o stabilească priorităţile şi să se concentreze pe probleme în funcţie de importanţă.uno tinţe i abilităţi generice pentru auditorii sistemelor de management al calităţii i de mediu # Auditorii ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii: principii. o utilizeze documente de lucru pentru a înregistra activităţile auditului. înregistrărilor şi a datelor. -n auditor ar trebui să fie capabil să: o aplice principiile.4ocumentele referitoare la audit ar trebui reţinute sau distruse în baza acordului dintre părţile participante şi în concordanţă cu procedurile programului de audit şi cerinţele legale. când este cazul. 6esfă urarea activităţilor de urmărire rezultate din audit %oncluziile unui audit pot indica necesitatea unei acţiuni corective. o verifice exactitatea informaţiilor colectate. 4acă nu se cere altfel prin lege. o planifice şi să organizeze activitatea în mod eficace. preventive sau de îmbunătăţire. o evalueze acei factori care pot influenţa credibilitatea constatărilor şi concluziilor auditului. nici unei părţi fără acordul explicit al clientului auditului şi. . orice informaţii obţinute în perioada auditului sau raportul de audit. B@ . reglementate şi contractuale aplicabile.1. o menţină confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. o pregătească rapoartele de audit. !. o efectueze auditul în limitele programului agreat. fie prin intermediul unui interpret. clientul auditului şi auditatul ar trebui informaţi cât mai curând posibil. fie prin abilităţile lingvistice personale. .

# organizeze şi să orienteze membrii echipei de audit. o alte cerinţe la care organizaţia subscrie. legi şi reglementări locale. Auditorii sistemului de management de mediu ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii: # tehnici şi metode din domeniul managementului mediului: pentru a permite auditorului să examineze sistemele de management de mediu şi să genereze constatările şi concluziile corespunzătoare auditului. # pregătească şi să finalizeze raportul de audit. funcţiile şi relaţiile organizaţiei. securitatea. B' . # prevină şi să rezolve conflictele.# sisteme de management şi documente de referinţă care să permită auditorului să înţeleagă domeniul auditului şi să aplice criteriile de audit. regionale şi naţionale. # conducă echipa de audit pentru a obţine concluziile auditului. care să permită auditorilor să înţeleagă contextul operaţional al organizaţiei. situaţii organizaţionale. o tratate şi convenţii internaţionale. o aplicarea documentelor de referinţă pentru diferite situaţii de audit. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o mărimea. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o terminologia în domeniul mediului. structura. -n conducător al unei echipe de audit ar trebui să fie capabil să: # planifice auditul şi să utilizeze eficace resursele pe durata unui audit. # asigure orientarea şi îndrumarea auditorilor în curs de formare. o procesele generale ale activităţii şi terminologia conexă. reglementările şi alte cerinţe relevante aplicabile disciplinei care permit auditorului să cunoască cerinţele care se aplică organizaţiei auditate şi să lucreze în limitele acestor cerinţe. proceduri aplicabile sau alte documente ale sistemului de management utilizate ca şi criterii de audit. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o modul de aplicare a sistemelor de management diverselor organizaţii. o recunoaşterea diferenţelor dintre documentele de referinţă şi priorităţile acestora. o interacţiunea dintre componentele sistemului de management. # reprezinte echipa de audit în comunicarea cu clientul auditului şi auditatul. o contracte şi acorduri. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o coduri. o obiceiurile culturale şi sociale ale auditului. datelor şi înregistrărilor. difuzarea şi controlul documentelor. o standardele sistemelor de management al calităţii sau de mediu. o sisteme informatice şi tehnologia informaţiei utilizate pentru autorizarea. legile. # # %onducătorii echipei de audit ar trebui să aibă cunoştinţe şi abilităţi suplimentare de leadership al auditului pentru a facilita desfăşurarea eficace şi eficientă a auditului.

o managementul resurselor naturale !exemplu: combustibili fosili. # ştiinţe şi tehnologii de mediu pentru a permite auditorului să înţeleagă relaţia fundamentală dintre activităţile umane şi mediu. sol". o metode generale pentru protecţia mediului. # !. o aspecte şi impacturi de mediu. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o terminologia specifică sectorului. o tehnologii pentru prevenirea poluării. %unoştinţele şi abilităţile în acest domeniu ar trebui să cuprindă: o impactul activităţilor umane asupra mediului.o principiile de management de mediu şi aplicarea acestora. apă. o instrumentele managementului de mediu şi aplicarea acestora !cum ar fi evaluările impacturilorE aspectelor de mediu. # trebuie să aibă experienţă profesională care să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru conducerea unui audit. o tipuri de mediu !exemplu: aer. experienţă ce ar trebui acumulată sub orientarea şi îndrumarea unui auditor care este competent în calitate de conducător al unei echipe de audit în aceeaşi disciplină. evaluarea performanţei de mediu etc.". o caracteristici critice ale proceselor operaţionale. o tehnici pentru monitorizare şi măsurare. flora şi fauna". produselor. B7 .!. o interacţiunea sistemelor.1#. Această instruire poate fi furnizată de propria organizaţie sau de o organizaţie externă. aspecte tehnice şi de mediu referitoare la operare pentru a permite auditorului să înţeleagă interacţiunea activităţilor. o metode pentru evaluarea măsurii în care aspectele de mediu sunt semnificative sau nu. # să facă dovada finalizării instruirii ca auditor care contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniu. apa. instruire ca auditor şi experienţă de audit: # trebuie să absolve studii suficiente pentru a dobândi cunoştinţele şi abilităţile prezentate mai sus. Studii1 e&perienţă profesională1 instruire ca auditor i e&perienţă de audit Auditorii ar trebui să aibă studii. experienţă profesională. evaluarea ciclului de viaţă. produselor şi serviciilor. serviciilor şi operaţiunilor auditatului cu mediul. # trebuie să aibă experienţă de audit.

seminarii şi conferinţe sau alte activităţi relevante. implementată şi înregistrată în concordanţă cu procedurile programului de audit pentru a furniza un rezultat care este obiectiv. o complexitatea sistemului de management care va fi auditat. o nivelul de încredere cerut în programul de audit. # evaluarea continuă a performanţei auditorului pentru a identifica necesităţile pentru menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a abilităţilor.valuarea auditurilor intervine în următoarele etape: # evaluarea iniţială a persoanelor care doresc să devină auditori. # evaluarea auditorilor ca parte a procesului de selectare a echipei de audit. a cunoştinţelor şi abilităţilor pentru a îndeplini necesităţile programului de audit.1#.&rganizaţiile ar trebui să stabilească nivelurile de audit.valuarea auditorilor şi a conducătorilor echipei de audit ar trebui planificată. %riteriile pot fi cantitative !ca de exemplu anii de experienţă profesională şi de studii. Aceasta poate fi realizată prin mi$loace ca experienţa de muncă suplimentară. corect şi de încredere. o cerinţele de certificareE înregistrare şi acreditare. Crocesul de evaluare ar trebui să identifice nevoile de instruire şi alte nevoi de îmbunătăţire a abilităţilor. Auditorii ar trebui să demonstreze dezvoltarea profesională continuă.#. Centru stabilirea cunoştinţelor şi abilităţilor adecvate ar trebui să ia în considerare: o mărimea. a abilităţilor şi a aptitudinilor personale. o rolul procesului de audit în managementul organizaţiei care va fi auditată. # Crocesul de evaluare implică patru paşi principali: pasul 1 > identificarea aptitudinilor personale. > stabilirea criteriilor de evaluare. a cunoştinţelor sau a abilităţilor. Centru utilizarea datelor prezentate în tabel ar trebui să se ia în considerare: BB # # . studiu individual./. participarea la întâlniri. pasul 0 > evaluarea ar trebui realizată de o persoană sau de un grup de persoane care utilizează una sau mai multe metode selectate dintre cele prezentate în tabelul '. Menţinerea i îmbunătăţirea competenţei 4ezvoltarea profesională continuă se referă la menţinerea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor. instruire. !. orele de instruire în domeniul auditului" sau calitative !ca de exemplu demonstrarea aptitudinilor personale. experienţă profesională. instruire ca auditor şi experienţă de audit pentru un auditor. numărul de audituri efectuate. pasul . o obiectivele şi amploarea programului de audit. necesare pentru a dobândi cunoştinţele şi abilităţile corespunzătoare programului de audit.1#. !. %valuarea auditorilor . . natura şi complexitatea organizaţiei care va fi auditată. studiu asistat. în timpul instruirii sau la locul de muncă". consecvent.

o metodele prezentate reprezintă o gamă de opţiuni şi pot să nu fie aplicabile în toate situaţiile; o diferitele metode prezentate pot diferi în ceea ce priveşte încrederea conferită; o o combinaţie de metode care ar trebui de regulă să fie utilizată pentru a asigura un rezultat obiectiv, coerent, corect şi de încredere.

$abelul nr. 1 Metode de evaluare <r. crt. '. Metoda de evaluare Analiza înregistrărilor JeedbacA pozitiv şi negativ .nterviu &biective ,xemple

7.

B.

?.

&bservare

*.

0estare

D.

Analiza post audit

+erificarea pregătirii şi Analiza înregistrărilor experienţei acumulate de referitoare la studii, auditor instruire, experienţă profesională şi de audit Jurnizarea informaţiilor upravegheri, chestionare, despre cum este referinţe personale, mărturii, percepută prestaţia reclamaţii, evaluarea auditorului prestaţiei, analize reciproce ,valuarea aptitudinilor .nterviuri faţă în faţă sau la personale şi a abilităţilor telefon de comunicare, verificarea informaţiilor, testarea cunoştinţelor şi obţinerea de informaţii suplimentare ,valuarea aptitudinilor .nterpretare de roluri, personale şi a capacităţii audituri cu supraveghere, de a aplica cunoştinţe şi evaluarea în timpul abilităţi activităţii sale ,valuarea aptitudinilor ,xamene scrise şi orale, personale, cunoştinţelor testare psihometrică şi abilităţilor, precum şi aplicarea acestora Jurnizarea informaţiilor Analizarea raportului de atunci când observarea audit şi discuţia cu clientul directă nu este posibilă auditului, cu auditatul, cu sau nu este adecvată colegii şi cu auditorul

pasul 1 > desfăşurarea evaluării. 5a acest pas informaţiile colectate despre persoană sunt comparate cu criteriile stabilite la pasul 7. Atunci când o persoană nu îndeplineşte criteriile, se solicită instruire suplimentară, experienţă profesională şiE sau experienţă de audit suplimentară, după care ar trebui efectuată o reevaluare. #. "S( 1/**1 – Sisteme de management de mediu. cerinţe cu g+id de utilizare

B?

0oate tipurile de organizaţii sunt preocupate din ce în ce mai mult să atingă şi să demonstreze o performanţă de mediu evidentă, controlând impactul propriilor activităţi, produse sau servicii asupra mediului şi luând în considerare politica şi obiectivelor lor de mediu. Aceste aspecte se înscriu în contextul legislaţiei din ce în ce mai stricte, a dezvoltării politicilor economice şi a altor măsuri destinate să încura$eze protecţia mediului, a creşterii preocupării părţilor interesate privind problemele legate de mediu, inclusiv dezvoltarea durabilă. <umeroase organizaţii întreprind 8analize9 şiEsau 8audituri9 de mediu în scopul evaluării performanţei lor de mediu. 0otuşi aceste 8analize9 şi 8audituri9 pot fi insuficiente pentru a furniza unei organizaţii certitudinea că performanţa sa nu numai că satisface, dar va continua să satisfacă atât prevederile legale cât şi cerinţele politicii sale în domeniul mediului. Centru a fi eficiente aceste 8analize9 trebuie realizate în cadrul unui sistem structurat de management, integrat în ansamblul activităţilor de management. copul general al acestui standard este de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea, în echilibru cu necesităţile socio#economice. Managementul de mediu acoperă un ansamblu de probleme, inclusiv pe cele cu implicaţii de ordin strategic şi concurenţial. Crezentul standard conţine doar acele cerinţe care pot fi auditate în mod obiectiv în scopul certificăriiEînregistrării şi Esau autodeclarării. 4e asemenea stabileşte cerinţele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizaţii să#şi formuleze politica şi obiectivele de mediu ţinând seama de prevederile legale şi de informaţiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. Acest standard se aplică acelor aspecte de mediu pe care organizaţia le poate controla şi asupra cărora se presupune că are o influenţă. tandardul nu stabileşte criterii specifice de performanţă în domeniul mediului. # # # # # Acesta este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte: să implementeze, să menţină şi să îmbunătăţească un sistem de management de mediu; să se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarată; să demonstreze această conformitate altora; certificareaEînregistrarea sistemului său de management de mediu către un organism exterior; să realizeze o autoevaluare şi autodeclarare a conformităţii cu prezentul tandard .nternaţional.

0oate cerinţele specificate în acest standard sunt prevăzute a fi integrate în orice sistem de management de mediu. ,xtinderea aplicării depinde de diverşi factori cum sunt: politica de mediu a organizaţiei, natura activităţilor sale şi condiţiile în care aceasta funcţionează. %onducerea la cel mai înalt nivel trebuie să definească politica de mediu a organizaţiei şi să se asigure că aceasta: # corespunde naturii, dimensiunilor şi impactului asupra mediului şi activităţilor, produselor sau serviciilor organizaţiei; # include un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării; # include un anga$ament de conformitate cu legislaţia şi cu reglementările de mediu aplicabile, precum şi cu alte cerinţe pe care organizaţie le#a adoptat; # oferă cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu; B*

# #

este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal; este disponibilă pentru public.

%onducerea organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze sistemul de management de mediu la intervale prestabilite, pentru a se asigura că acesta este în permanenţă corespunzător, adecvat şi eficient. Crocesul analizei efectuată de conducere trebuie să asigure că informaţiile necesare sunt colectate astfel încât să permită conducerii realizarea acestei evaluări. Această analiză trebuie să fie documentată. . & '?@@' este structura astfel încât în cuprinsul său găsim: # domeniu de aplicare; # cerinţe normative; # definiţii; # cerinţe ale sistemului de management de mediu; # implementare şi funcţionare; # verificare şi acţiune corectivă; # analiză efectuată de conducere; # anexe. 0oate cerinţele specificate în acest standard internaţional sunt prevăzute a fi integrate în orice sistem de management de mediu. 4omeniul sau aria lor de aplicare depinde de diverşi factori, cum sunt politica de mediu a organizaţiei, natura activităţilor sale, a produselor şi serviciilor precum şi de locaţia şi condiţiile în care aceasta funcţionează. Centru înţelegerea cât mai exactă a specificaţiilor acestui standard este important cunoaşterea următorilor termeni şi definiţii: # auditor > persoană care are competenţa de a efectua un audit; # îmbunătăţire continuă > proces de dezvoltare a MM pentru obţinerea îmbunătăţirii performanţei globale de mediu în acord cu politica de mediu a organizaţiei; # acţiune corectivă > acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzei neconformităţii detectate; # document > informaţie împreună cu mediul său suport; # mediu > mediul încon$urător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii şi relaţiile dintre acestea; # aspect de mediu > element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul; # impact asupra mediului > orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din aspectele de mediu ale organizaţiei; # sistem de management de mediu (SMM) > parte a MM al unei organizaţii utilizat pentru a dezvolta şi implementa politica sa de mediu şi a gestiona aspectele de mediu; # obiectiv de mediu > ţel general de mediu, în concordanţă cu politica de mediu, pe care o organizaţie şi#l propune să#l atingă; # performanţă de mediu > rezultate măsurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr#o organizaţie; # politică de mediu > intenţiile globale şi direcţia unei organizaţii referitoare la performanţele sale de mediu exprimată oficial de managementul la cel mai înalt nivel; # ţintă de mediu > cerinţă detaliată de performanţă, aplicabilă organizaţiei sau unei părţi a organizaţiei, care rezultă din obiective de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective;

BD

# # # # # # # # parte interesată > individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a unei organizaţii. să menţină şi să îmbunătăţească în mod continuu sistemul de management de mediu în conformitate cu cerinţele acestui standard internaţional şi să determine modul în care va îndeplini aceste cerinţe. cu propria structură funcţională şi administrativă. organizaţie > companie. practici. # cunoaşterea politicii generale a organizaţiei.1. # numirea responsabilului managementului de mediu la nivelul organizaţiei şi la nivelul secţiilor. aceasta: B1 . 5a auditare vor fi analizate ca şi date de intrare de la procese: # declaraţia de viziunea. . #. prevenirea poluării > utilizarea unor procese. reduc sau controlează !separat sau în combinaţie" crearea. pentru a reduce impacturile dăunătoare asupra mediului. neconformitate > neîndeplinirea unei cerinţe. să implementeze. aprobată de director. acţiune preventivă > acţiune pentru a elimina cauza unei neconformităţi potenţiale. materiale. #. tehnici. # planul de afaceri.1. să documenteze. # lista documentelor MM. întreprindere. .erinţe generale &rganizaţia trebuie să stabilească. &rganizaţia trebuie să definească şi să documenteze domeniul sistemului său de management de mediu.1. înregistrare # document prin care se declară rezultate obţinute sau furnizează dovezi ale activităţilor realizate. parte sau combinaţie a acestora. produse. servicii sau energie care împiedică.!. emisia sau descărcarea oricărui tip de poluant sau deşeu. înregistrată sau neînregistrată. # obiectivele generale ale organizaţiei. elaborată pe baza analizei de text a .1. referitoare la proiectul de implementare a managementului de mediu. publică sau particulară. # valorile. firmă. # declaraţia de misiunea a organizaţiei.erinţe ale sistemului de management de mediu #. autoritate sau instituţie. audit intern > proces sistematic. procedură > modalitate specificată de a efectua o activitate sau un proces. & '?@@' şi a priorităţilor organizaţiei pentru documentarea MM. societate comercială. -olitica de mediu Managementul la cel mai înalt nivel trebuie să definească politica de mediu a organizaţiei şi să se asigure că in cadrul domeniului definit al sistemului său de management de mediu. independent şi documentat pentru obţinerea şi evaluarea dovezilor obiective pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite de către organizaţie criteriile de audit ale MM. 4ate de ieşire: # decizia strategică.

evidenţa reclamaţiilor. dacă ele există. dovezi !înregistrări" referitoare la comunicarea politicii părţilor interesate. referitor la aspectele sale de mediu. declaraţiile de politică referitoare la celelalte sisteme de management implementate din organizaţie. produse şi servicii noi sau modificate.1. include un anga$ament de conformare cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie. %a şi date de intrare se va urmări: decizia strategică referitoare la implementarea MM !decizia de numire a 2MM şi a celorlalţi responsabili.# # # # # # # # # # # # # # corespunde naturii. &rganizaţia trebuie să documenteze şi să actualizeze aceste informaţii. 4ate de ieşire: politica de mediu. este disponibilă pentru public. implementarea şi menţinerea sistemului său de management de mediu. lista cu părţile interesate. dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului ale activităţilor. luând în considerare dezvoltări planificate sau noi.#. Aspecte de mediu &rganizaţia trebuie să stabilească. # 4ate de ieşire: proceduraE procedurile de identificare şi evaluare a aspectelor de mediu. produselor şi serviciilor. #. politica generală a organizaţieiE grupului din care aparţine organizaţia. 0rebuie să se asigure că aspectele de mediu semnificative sunt luate în considerare în stabilirea. incluzând cerinţele şi aşteptările acestora.1. amenzilor pe linie de mediu. # determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact !impacturi" semnificativ !semnificative" asupra mediului. este comunicată întregului personal care lucrează în organizaţie sau în numele organizaţiei. misiunea. este documentată. produselor şi serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului sau de management de mediu pe care le poate controla şi pe care le poate influenţa. oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor şi a ţintelor de mediu. pentru identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu. -lanificare #. B) .#.1. sugestiilor. include un anga$ament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării. viziunea. valorile. să implementeze şi să menţină o procedură !proceduri" pentru: # identificarea aspectelor de mediu ale activităţilor. sau activităţi. 4ate de intrare: # la auditare se analizează decizia strategică de implementare a MM. implementată şi menţinută.

cu cerinţele legale. &biectivele şi ţintele trebuie să fie măsurabile. # aspectele de mediu semnificative. matrice de distribuţie a reglementărilor pentru diferite compartimente./. rapoarte de instruire în vederea cunoaşterii cerinţelor de către personalul implicat. (biective1 ţinte i programe &rganizaţia trebuie să stabilească.2. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind cerinţele legale. pentru stabilirea obiectivelor de mediu şi pentru evaluarea conformităţii cu ele. #.erinţe legale i alte cerinţe &rganizaţia trebuie să stabilească. să implementeze şi să menţină o procedură !proceduri" pentru: # a identifica şi a permite accesul la cerinţe legale aplicabile şi la alte cerinţe la care organizaţia subscrie referitoare la aspectele sale de mediu. inclusiv cu anga$amentele de prevenire a poluării. implementarea şi menţinerea MM. organizaţia trebuie să ia în considerare opţiunile sale tehnologice şi cerinţele sale financiare. liste de difuzare cerinţe legale la utilizatori. să implementeze şi să menţină obiective şi ţinte documentate.1. lista !registrul" impacturilor de mediu !impacturilor de mediu semnificative". 4ate de intrare: # factorii de mediu. precum şi punctele de vedere ale părţilor interesate.1.# # # lista !registrul" aspectelor de mediu !aspectelor de mediu semnificative". semnături pe documente. operaţionale şi de afaceri. ciorne cu calculele de stabilire a notelor pentru impacturile de mediu. acorduri ale organizaţiei referitoare la mediu. şi alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie şi cu îmbunătăţirea continuă. acolo unde este posibil. pe compartimente şi pe organizaţie. #. la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul organizaţiei. %u ocazia stabilirii şi analizării obiectivelor şi a ţintelor de mediu. # lista părţilor interesate. # a determina modul în care se aplică aceste cerinţe la aspectele sale de mediu. # impacturilor de mediu semnificative. dovezi documentate ale aplicării procedeului > rapoarte ale reuniunilor echipei de lucru pentru identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu. standarde !Monitorul &ficial". autorizaţii. B( . . o organizaţie trebuie să ia în considerare cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi aspectele de mediu semnificative. pe zoneE organizaţie. &rganizaţia trebuie să se asigure că aspectele de mediu semnificative sunt luate în considerare în stabilirea. 4e asemenea. listele cu reglementări. # colecţia la zi a legislaţiei în vigoare. şi în conformitate cu politica de mediu.

conştientizare şi competenţă. # # # # # # 4ate de intrare: politica de mediu.!.1. lista aspectelor de mediu semnificative. înregistrări despre discuţiile cu anga$aţii. # mi$loacele şi termenele privind realizarea acestora. performanţa sistemului de management de mediu. pentru stabilirea şi menţinerea programelor de management de mediu. Centru a facilita eficacitatea managementului de mediu. ţintelor programelor de management de mediu. documentate şi comunicate. a menţine şi a îmbunătăţi sistemul de management de mediu. pentru identificarea necesităţilor de instruire. inclusiv recomandări pentru îmbunătăţire. # a raporta managementului organizaţiei la cel mai înalt nivel.Centru îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor. programele de management de mediu pe produsE procesE zone. # # # 4ate de ieşire cerinţele postului documentate în fişa de post. .!. 4ate de ieşire: lista obiectivelor de mediu. atribuţiile. #. "mplementare i operare #. & '?@B' şi '?@B7 > indicatori de mediu". procedeul referitor la elaborarea obiectivelor.!. să implementeze şi să menţină un program. 0esurse1 atribuţii1 responsabilitate i autoritate Managementul trebuie să asigure disponibilitatea resurselor iniţiale pentru a stabili. 4ate de intrare: # politica şi obiectivele de mediu.!. # decizia referitoare la stabilirea şi menţinerea MM > instrumentul prin care se asigură implementarea politicii şi atingerea obiectivelor. lista indicatorilor !vezi . organizaţia trebuie să stabilească. #. Managementul organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să numească unul sau mai mulţi reprezentanţi care. în afara altor responsabilităţi. control operaţional. Crogramul trebuie să includă: # desemnarea responsabilităţilor la funcţiile şi nivelurile relevante ale organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor.ompetenţă1 instruire i con tientizare ?@ . pentru analizare. trebuie să aibă definite atribuţiile. responsabilităţile şi autoritatea pentru: # a se asigura că sistemul de management de mediu este stabilit. responsabilităţile şi autorităţile trebuie să fie definite. tehnologie şi resurse financiare. a implementa. planuri de dezvoltare a personalului. infrastructura organizaţională. 2esursele includ resurse umane şi abilităţi specializate. implementat şi menţinut în conformitate cu cerinţele acestui standard internaţional.

interacţiunea lor şi referirea la documentele conexe. #. aplicarea cunoştinţelor". reale sau posibile. rapoartele reuniunilor de lucru ale echipelor de elaborare a documentelor sau corespondenta cu părţile interesate. 6ocumentaţie # # # 4ocumentaţia sistemului de management de mediu trebuie să cuprindă: politica de mediu. certificate de calificare obţinute la evaluări periodice". # primirea.omunicare &rganizaţia trebuie să stabilească. descrierea domeniului sistemului de management de mediu. 4ate de ieşire: procedura privind competenţa. cu procedurile şi cerinţele sistemului de management de mediu./. 4ate de ieşire: proceduri privind comunicarea internă sau externă. descrierea elementelor principale ale sistemului de management de mediu. sistemul informaţional de raportare !circuitul formularelor. documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior. planificare. instruirea şi conştientizarea personalului din organizaţie şi care pot provoca impact semnificativ asupra mediului. dovezi ale evaluărilor despre eficacitatea instruirilor !obiectivele instruirilor. organizaţie. resurse. obiectivele şi ţintele. # consecinţele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate.&rganizaţia trebuie să stabilească. . părţi interesate. # aspectele de mediu semnificative şi impacturile asociate.!. să implementeze şi să menţină o procedură referitoare la aspectele de mediu şi la sistemul de management de mediu pentru: # comunicarea internă între diferitele niveluri şi funcţii ale organizaţiei. să implementeze şi să menţină o procedură pentru ca personalul care lucrează pentru sau în numele său să fie conştient de: # importanţa conformităţii cu politica de mediu. # # # # # 4ate de intrare: fişele de post ce cuprind cerinţele de competenţă.#. dovezi de instruire !diplome. atribuţii responsabilitate şi autoritate pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. plan de instruire !anual".!. ?' . # atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu cerinţele sistemului de management de mediu. # # # #. utilitatea lor pentru individ. competenţe în fişele de post". # 4ate de intrare: înregistrări de la politica de mediu. ale activităţilor şi de efectele benefice aduse mediului prin îmbunătăţirea performanţei lor individuale.

documentele şi înregistrările determinate de organizaţie ca fiind necesare pentru a se asigura de planificarea. a obiectivelor şi ţintelor sale.ontrolul documentelor 4ocumentele cerute de MM şi de acest standard internaţional trebuie ţinute sub control. # stipularea în procedură a criteriilor de operare.!. ?7 . operarea şi controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de mediu semnificative. 4ate de ieşire: procedura referitoare la controlul documentelor.2. de stabilire a MM. . 4ate de intrare: lista de referinţă a documentelor MM. . 4ate de intrare: lista documentelor de elaborat. a se asigura că sunt identificate schimbările şi stadiul revizuirilor documentelor. a se asigura că sunt disponibile la locurile de utilizare. revizuirea şi actualizarea. atunci când este necesar. 4ate de ieşire rapoartele reuniunilor de lucru ale echipei de elaborare a documentelor MM !lista de referinţă a documentelor MM". versiuni relevante ale documentelor aplicabile. corespunzător politicii de mediu.3. lista de difuzare a documentelor MM. & '?@@' şi a priorităţilor organizaţiei. stabilită pe baza analizei de text a . # # #.!. obiectivele şi ţintele de mediu.ontrolul operaţional &rganizaţia trebuie să identifice acele operaţii şi activităţi care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative identificate. &rganizaţia trebuie să stabilească. a se asigura că documentele de provenienţă externă determinate de organizaţie ca fiind necesare pentru planificarea şi funcţionarea MM sunt identificate şi difuzarea lor este controlată. # # # # # # # # # # #. pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate prin: # stabilirea.# # documentele şi înregistrările. să implementeze şi să menţină o procedură pentru: aprobarea documentelor pentru acceptare înainte de a le pune în circulaţie. şi reaprobarea documentelor. a împiedica utilizarea neintenţionată a documentelor depăşite şi a le identifica în mod corespunzător indiferent d emotivul retragerii lor. cerute de acest standard internaţional. a se asigura că documentele se menţin lizibile şi uşor de identificat. implementarea şi menţinerea unei proceduri documentate pentru a ţine sub control situaţiile în care absenţa unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu.

să implementeze şi să menţină o procedură pentru a identifica posibilele situaţii de urgenţă şi accidente care pot avea impact asupra mediului şi a modului de a răspunde unor astfel de situaţii. o fişe tehnologice. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns. o lista aspectelor semnificative de mediu. de la organizaţii similare.# # # stabilirea. rapoarte de încheiere intervenţii. lista operaţiilor ce necesită ţinerea sub control inclusiv a celor de mentenanţă. referitor la poluare indirectă !exterioară organizaţiei": o lista furnizorilor evaluaţi. -regătirea pentru situaţii de urgenţă i capacitate de răspuns &rganizaţia trebuie să stabilească. 8erificare #. componenţa echipelor de intervenţie. # fişele de securitate ale materialelor periculoase. o lista obiectivelor de mediu. 4ate de intrare: # fişele de evaluare ale aspectelor semnificative de mediu. sau chestionare de autoevaluare. #. o chestionare de evaluare a furnizorilor sau contractanţilor.!. &rganizaţia trebuie să analizeze şi să revizuiască periodic. evidenţa accidentelor de muncă. Monitorizare i măsurare ?B . ale bunurilor şi serviciilor utilizate de organizaţie şi comunicarea către furnizori şi contractanţi a procedurilor şi cerinţelor relevante. acceptabili în privinţa mediului. selectaţi.#. # # # # #. o regulamente de fabricaţie. # istoricul situaţiilor de urgenţă din organizaţie. implementarea şi menţinerea procedurilor referitoare la aspectele semnificative de mediu identificate. în special după producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. # listăE planuri de urgenţăE acţiuni de$a existente în organizaţie. o documentele MM în vigoare !lista lor". amplasament.4. instrucţiuni de lucru.1. acolo unde este necesar. o lista produselor aprovizionate. 4ate de intrare: referitor la poluarea directă !proprie organizaţiei": o procesele cheie identificate ca având impacturi semnificative de mediu.#. evidenţa simulărilor şi instruirilor efectuate. corespondenţa cu contractanţii. de control. 4ate de ieşire: proceduri referitoare la controlul operaţional. diagrame flux. procedurile de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns.

a controlului operaţional aplicabil şi a conformităţii cu obiectivele şi cu ţintele de mediu ale organizaţiei. # legi. &rganizaţia trebuie să evalueze conformarea cu alte cerinţe la care subscrie.#. standarde aplicabile. # lista de difuzare a cerinţelor legale sau a altor cerinţe către utilizator. # modificările cerinţelor legale şi ale altor cerinţe aplicabile. precizarea neconformităţilor referitoare la obiective şi indicatori de mediu nerealizaţi. reglementări. să implementeze şi să menţină o procedură pentru monitorizarea şi măsurarea în mod regulat. # lista cu legile şi reglementările aplicabile. 4ate de intrare: # aspectele de mediu identificate. care pot avea un impact semnificativ de mediu. Crocedura trebuie să includă documentarea informaţiilor care permit monitorizarea performanţei. # lista cu obiectivele de mediu. # lista de evidenţiere a aspectelor semnificative de mediu. verificarea prelevărilor sau încercării probei. neaplicaţi. a caracteristicilor principale ale activităţilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. măsurarea caracteristicilor principale ale activităţilor organizaţiei. 4ate de ieşire: # autorizaţia de mediu. # matricea de distribuţie a reglementărilor pe compartimente. # cerinţele legale identificate. buletine de analiză. organizaţia trebuie să stabilească. # lista cu indicatorii de mediu. parametrii nerespectaţi ai unui proces. să implementeze ţi să menţină o procedură documentată pentru evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale aplicabile. %valuarea conformării /n concordanţă cu anga$amentul său de conformitate. # autorizaţiiE acorduri de mediu. # raportul de instruire pentru personalul implicat. ?? . analiza periodică a cerinţelor legale. activităţilor sau proiectelor. &rganizaţia poate să combine această evaluare cu evaluarea conformării cu cerinţele legale sau poate face o procedură separată. # autorizaţia de gospodărire a apelor. înregistrări referitoare la neconformităţi > fişe de neconformitate. cerinţe legale nerespectate. raportul privind inspectarea facilităţilor. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind evaluarea conformării.&rganizaţia trebuie să stabilească.!. #. analize ale probelor. # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind monitorizarea.

# investigarea neconfomităţilor. &rganizaţia trebuie să stabilească./. 4ate de intrare: # prevederi legale aplicabile formularelor cu precizarea duratei de păstrare. ?* . audit intern. # înregistrarea eficacităţii acţiunii corective şi a acţiunii preventive întreprinse.#. . Crocedurile trebuie să definească cerinţe pentru: # identificarea şi corectarea neconformităţilor şi luarea acţiunilor de reducere a impacturilor asupra mediului. cu acest standard internaţional şi cu rezultatele obţinute. 4ate de intrare: # înregistrări referitoare la neconformităţile de la monitorizare şi măsurare. rapoarte către analiza efectuată de management. Acţiunile întreprinse trebuie să corespundă dimensiunii problemelor şi impacturilor asupra mediului întâlnite. analiza tendinţelor.#. sistem de comunicare a propunerilor. # 4ate de ieşire: procedura privind controlul înregistrărilor. # înregistrarea rezultatelor acţiunii corective şi a acţiunii preventive întreprinse. &rganizaţia trebuie să se asigure că orice schimbări necesare sunt făcute documentaţiei MM. retragerea. 9econformitate1 acţiune corectivă i acţiune preventivă &rganizaţia trebuie să stabilească. analiza costurilor. acţiune preventivă. plan de măsuri. să implementeze şi să menţină o procedură pentru identificarea. reţinerea şi eliminarea înregistrărilor. plan de instruire.#. pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns.ontrolul înregistrărilor &rganizaţia trebuie să stabilească şi să menţină înregistrări după cum este necesar pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele sistemului său de management de mediu. păstrarea. # # # # # # # # # 4ate de ieşire: procedura privind neconformităţi. analiza şi evaluarea riscurilor. să implementeze şi să menţină o procedură pentru a trata o neconformitate existentă sau potenţială şi pentru a întreprinde acţiuni corective şi acţiuni preventive. nomenclator arhivistic. protecţia. # legea arhivelor naţionale > formulare pentru arhivare. determinare cauzei lor şi întreprinderea acţiunilor pentru a împiedica revenirea lor.#. reviziile programului de management de mediu. #. # evaluarea necesităţilor de acţiune preventivă pentru a preveni neconformitatea şi implementarea acţiunilor corespunzătoare desemnate a împiedica apariţia lor.

raportarea rezultatelor şi păstrarea înregistrărilor corespunzătoare. înregistrări privind conformarea legală. pentru: # a determina dacă sistemul de management de mediu: o este conform dispoziţiilor convenite pentru managementul de mediu. frecvenţei şi metodelor de audit. rapoarte cu privire la incidente de mediu. informaţii despre legislaţia aplicabilă. #. rapoartele inspecţiile efectuate de autorităţile competente în domeniu. raportul anual al deşeurilor. înregistrări referitoare la produsul fabricat. ?D . liste cu legislaţia. domeniului. obiectivele şi ţintele de mediu. înregistrări provenind de la furnizori > marca$e de identificare. înregistrări referitoare la inspecţii. incluzând cerinţele acestui standard internaţional. servicii". externe" . materiale. înregistrări ale procesului de monitorizare. înregistrările reclamaţiilor de la clienţi şi de la alte părţi interesate pe probleme de mediu. înregistrări ale verificărilor privind pregătirea pentru situaţii de urgenţă. rezultatele auditurilor !interne. procesele verbale ale reuniunilor de lucru pe probleme de mediu. chitanţe !dovezi" de predare la organizaţii autorizate. autorizaţii.2. determinarea criteriilor. înregistrăriE rapoarteE procese verbale referitoare la instruiriE reinstruiri pe probleme de mediu. Audit intern &rganizaţia trebuie să se asigure că auditurile interne ale sistemului de management de mediu sunt efectuate la intervale planificate.# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # deciziile referitoare la comunicările externe. dovezi ale comunicării cu părţile interesate. # a furniza conducerii organizaţiei informaţii referitoare la rezultatul auditurilor. informaţii privind performanţa de mediu. înregistrări referitoare la aspectele de mediu semnificative. înregistrări ale întâlnirilor pe probleme de mediu. rapoartele transmise autorităţilor competente în domeniu. o a fost implementat şi este menţinut corespunzător. 4ate de intrare: toate datele prezentate mai sus. rezultatele analizelor anterioare efectuate de management. mentenanţă şi etalonări. etichete cu informaţii despre materialele periculoase.#. înregistrări ale performanţelor de mediu ale contractanţilor şi furnizorilor !materii prime. evidenţa deşeurilor în zonele de colectare. recipiente cu deşeuri periculoase. # # # Crocedura de audit trebuie stabilită. implementată şi menţinută şi se referă la: responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi realizarea auditurilor.

# prevederi legale şi alte reglementări apărute în perioada analizată. 4ate de intrare: # organigrama MM. # programul de investiţii de mediu. #. # recomandări pentru îmbunătăţire. # comunicarea !comunicărilor" cu părţile interesate. plan de audit. conform cu anga$amentul de îmbunătăţire continuă./. # rezultatele auditurilor externe. # performanţa de mediu a organizaţiei. # politica de mediu. # harta proceselor MM. adecvat şi eficace. # schimbarea împre$urărilor. # resursele alocate. inclusiv reclamaţiile. # acţiuni de urmărire din precedentele analize efectuate de management. programul anual de audituri interne. inclusiv dezvoltări ale cerinţelor legale şi a celor referitoare la aspectele de mediu. # rezultatele auditurilor interne. # stadiul realizării obiectivelor şi ţintelor de mediu. # lista documentelor MM. lista auditorilor interni. Analiza efectuată de management Managementul organizaţiei la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze sistemul de management de mediu la intervale planificate. ?1 . # stadiul acţiunilor corective şi preventive. # măsura în care obiectivele şi ţintele au fost îndeplinite. raport de analiză a documentaţiei.# # # # # # # # # # # 4ate de ieşire: procedura pentru audit intern. lista de verificare. ţinte şi alte elemente ale sistemului de management de mediu. 4atele de intrare ale analizelor efectuate de management trebuie să includă: # rezultatele auditurilor interne şi evaluările conformării cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe la care organizaţia subscrie. planuri de măsuri pentru implementarea acţiunilor corective. # performanţa de mediu a organizaţiei. pentru a se asigura că acesta este în permanentă corespunzător. raport de audit. 4atele de ieşire ale analizelor efectuate de management trebuie să cuprindă orice decizii şi acţiuni referitoare la posibile schimbări în politica de mediu. # programul de management de mediu. obiective. rapoarte de neconformitate. # raportul anterior al analizei efectuate de management. dovezile de calificare ale auditorilor. protocolul !chestionarul" de audit.

# cerinţe pentru audit de mediu. servicii". proceduri pentru auditarea sistemelor de management ale protecţiei mediului şi criterii pentru calificarea auditorilor. Cotrivit acestui standard. & '?@'' > Ihid pentru auditul de mediu. /. condiţiile specifice referitoare la mediu. # definiţii.# # # # # # # comunicarea cu părţile interesate externe. evenimentele. situaţia neconformităţii constatate. părerile acestora. efectuarea unui audit al sistemului de management de mediu presupune parcurgerea următoarelor etape: declanşarea. comunicându#se clientului rezultatele acestui proces. înregistrările analizei efectuate de management: ordinea de zi a şedinţei. reclamaţii de la clienţi şi de la alte părţi interesate. & '?@'7 > Ihid pentru auditul de mediu. # precizarea priorităţilor şi a resurselor aferente cu termene şi responsabili. 4ate de ieşire: # deciziile de schimbare a politiciiE obiectivelor de mediu. pregătirea şi realizarea auditului. # modificări la nivelul resurselor umane sau la nivel financiar. Croceduri de audit. Centru a înţelege scopul şi utilitatea acestui standard se impune cunoaşterea următoarelor definiţii: ?) . lista de prezenţă. # principii generale. procese verbale. tandardul face parte dintr#o serie de standarde din domeniul auditului de mediu care mai include: . performanţele de mediu ale furnizorilor !materii prime. # adecvarea şi eficacitatea MM. eficacitatea acţiunilor corectiveE preventive. ţintelor de mediu . "S( 1/*1* – G+id pentru audit de mediu. tandardul conţine o serie de recomandări privind criteriile de calificare pentru auditorii de mediu. rapoarte. materiale prezentate şi comunicate de presă. %riterii de calificare pentru auditorii de mediu. . -rincipii generale tandardele pentru auditul de mediu se referă la principiile generale ale auditului de mediu. tandardul . sistemele de management de mediu sau informaţiile aferente acestora sunt conforme cu criteriile de audit. performanţele de mediu ale procesului de producţie. decizii de management. propuneri de îmbunătăţire a MM. /n cuprinsul acestui standard găsim: # domeniu de aplicare. materiale. Crin auditor de mediu se înţelege o persoană care are calificarea necesară pentru a efectua un audit de mediu. & '?@'@ defineşte auditul de mediu ca reprezentând procesul de verificare sistematică şi documentată a dovezilor de audit care trebuie obţinute şi evaluate în mod obiectiv pentru a determina în ce măsură activităţile. Auditul sistemului de management de mediu. elaborarea documentelor acestuia şi încheierea auditului.

. echipă de audit > grup de auditori. domeniul auditului este determinat de către auditorul şef în urma consultării cu clientul. echipa de audit poate include experţi tehnici. firmă. constatări ale auditului # rezultate ale evaluării dovezilor de audit colectate. audit de mediu > proces sistematic şi documentat de verificare a dovezilor de audit. desemnat pentru efectuarea unui anumit audit. ?( . înregistrări sau declaraţii ale faptelor. întreprindere. practici. Centru îndeplinirea acestor obiective. sau un singur auditor. proceduri sau cerinţe faţă de care auditorul compară dovezile de audit colectate privind obiectul auditat. .1.ste recomandat ca obiectivele şi domeniul să fie comunicate auditatului înainte de realizarea auditului. eveniment. Auditul începe numai dacă după consultarea clientului. organizaţie > companie. # există resurse corespunzătoare pentru susţinerea procesului de audit. -rincipii generale /. dovadă de audit > informaţie verificabilă. obţinute şi evaluate în mod obiectiv. societate comercială.!. 4omeniul prezintă întindere şi fixează limitele auditului. condiţiile. pentru a determina dacă activităţile.# # # # # # # # # # # # # concluzie a auditului > apreciere sau opinie profesională exprimată de către un auditor asupra subiectului auditat.1. sistemele de management de mediu stabilite sau informaţiile asupra acestora sunt în conformitate cu criteriile de audit şi comunicarea rezultatelor acestui proces clientului. auditorul şef consideră că: # informaţiile referitoare la obiectul auditului sunt suficiente şi adecvate. autoritate sau instituţie. care are propria sa structură funcţională şi administrativă. # auditatul cooperează în mod corespunzător.erinţe pentru un audit de mediu . obiect al auditului de mediu > activitate. dar care nu participă ca auditor. bazată numai pe raţionamentul pe care auditorul l#a aplicat constatărilor auditului. auditat > organizaţie supusă auditării. auditor şef > persoană calificată pentru conducerea şi efectuarea auditurilor de mediu. evenimentele. (biective i domeniu e recomandă ca auditul să se bazeze pe obiectivele definite de către client. comparate cu criteriile de audit convenite.!. sistem de management de mediu şiE sau informaţiile aferente. /. publică sau privată. condiţie. criterii de audit > politici. auditor de mediu > persoană calificată pentru efectuarea auditurilor de mediu. 4e asemenea se recomandă ca partea responsabilă de acest obiect să fie identificată şi documentată în mod clar. precum şi auditori în curs de formare.ste indicat ca un audit de mediu să se concentreze pe un obiect bine definit şi documentat în mod clar. expert tehnic > persoană care aduce echipei de audit cunoştinţe specifice sau expertiza sa. client > organizaţie care comandă auditul. /. parte sau combinaţie a acestora.

competenţă profesională şi discernământ. e recomandă ca informaţiile adecvate să fie colectate. fără aprobarea expresă a clientului şi dacă este cazul. unei terţe părţi. precum şi pentru garantarea obiectivităţii constatărilor şi concluziilor acestuia. . de imparţialitate şi de echidistanţă faţă de orice conflict de interese./. aceştia trebuie să dea dovadă de obiectivitate. -roceduri metodice e recomandă ca un audit de mediu să fie condus şi efectuat în conformitate cu aceste principii generale şi cu ghidurile elaborate pentru un tip specific de audit de mediu. Crocedurile proprii unui tip de audit de mediu diferă de cele ale unui alt tip numai acolo unde este esenţial a se lua în considerare caracterul specific al tipului de audit de mediu dat.#. e recomandă ca relaţiile dintre membrii echipei de audit şi client să fie relaţii de încredere şi confidenţialitate. *@ . sau raportul final.3.ste indicat ca membrii echipei de audit să nu dezvăluie informaţiile sau documentele obţinute în timpul auditului. interpretate şi înregistrate pentru a fi utilizate ca dovadă de audit în procesul examinării şi evaluării pentru a determina dacă sunt îndeplinite criteriile de audit. analizate. se recomandă ca membrii echipei de audit să nu fie implicaţi în activităţile auditate. cu un nivel de detaliere adecvat ar trebui să fie convenite între auditorul şef şi client şi apoi comunicate auditatului. promptitudine.1. ./.2. -rofesionalism /n conducerea unui audit de mediu. Ce întreaga durată procesului. e recomandă ca auditorul şef să urmeze procedurile care au în vedere asigurarea calităţii auditului.riterii1 dovezi i constatări ale auditului e recomandă ca determinarea criteriilor de audit să constituie o primă etapă esenţială a auditului de mediu. fără aprobarea auditatului. /. /. . e recomandă ca auditorul de mediu să ia în considerare limitările asociate dovezii de audit colectată în timpul auditului. să recunoască incertitudinea constatărilor auditului şi a oricăror concluzii ale auditului şi să ia în considerare aceşti factori în faza de planificare a auditului şi pe toată durata de realizare a acestuia. Aceste criterii. 7ncrederea în constatările i concluziile auditului e recomandă ca procesul de audit de mediu să fie conceput astfel încât să furnizeze clientului şi auditorului nivelul de certitudine aşteptat în ceea ce priveşte încrederea în constatările auditului şi în toate concluziile auditului. se recomandă ca auditorii să dea dovadă de preocupare. Membrii echipei de audit trebuie să dispună de un ansamblu corespunzător de cunoştinţe. competenţă şi experienţă pentru a#şi îndeplini responsabilităţile auditului. -tilizarea ca membri ai echipei de audit a personalului din interiorul sau exteriorul organizaţiei auditate este la latitudinea clientului. în afară de cazul în care acest lucru nu este cerut de lege.3.ste recomandat ca un membru al echipei de audit ales din interiorul organizaţiei să nu răspundă în faţa celor responsabili direct de obiectul care urmează să fie auditat. /. /. (biectivitate1 independenţă i competenţă Centru realizarea unui proces de audit obiectiv. aşteptate de al orice auditor în circumstanţe similare.

# desfăşurarea vizitei în teren.nformaţiile referitoare la audit care pot fi incluse în raporturile de audit cuprind. # obiectivele convenite şi domeniul auditului." 6% A. Modul de tratare a surselor de informaţii 7. precum şi eventualele puncte suplimentare."<(0 6% A. '.'. # accesul la documentaţie.nformaţii fizico#materiale: # pregătirea vizitei în teren.4. $%:9". b" modul de abordare a principalelor etape şi acţiuni. 0aport de audit %onstatările auditului şiEsau un rezumat al acestora. 1. # identificarea membrilor echipei de audit. # concluziile auditului.' 0ehnicile de audit sunt metode de obţinerea informaţiilor şi dovezilor obiective privind nivelul de conformitate a sistemului auditat cu standardul de referinţă.6"$ 7. # lista de difuzare a raportului de audit./. # o declaraţie privind natura confidenţială a conţinutului.'. *' .6"$ '.'.B. # durata auditului şi datele la care a fost realizat. e recomandă ca auditatul să primească o copie a raportului de audit. . 7. 7.% A<% $%:9". se recomandă ca auditorul şef să determine care din punctele menţionate mai sus să figureze în raport. în desfăşurarea auditului. . # identificarea reprezentanţilor auditatului care participă la audit. %<%M%9$% S-%. # atitudinea auditorului faţă de dificultăţile posibile în procesul de comunicare. ."=". trebuie comunicate clientului într#un raport scris. fără a se limita la acestea următoarele date: # identificarea organizaţiei auditate şi a clientului auditului.'.nformaţia scrisă: # modul de pregătire şi exprimare.7 0ehnicile de audit se pot referi la : a" modul de tratare a surselor de informare.'. # probleme de acces la activităţile desfăşurate. . # observaţii. # criteriile convenite faţă de care s#a realizat auditul. cu excepţia cazului în care clientul exclude acest lucru. !. # rezumatul procesului de audit incluzând toate obstacolele întâlnite.nformaţia orală: # dificultăţi în procesul de comunicare: atitudinile celui audiat şi auditorului. /n acord cu solicitantul.7. # probleme de disponibilitate şi abordare a persoanelor.

# &bţinerea de anga$amente sau stabilirea acţiunilor corective. *7 .*.7. Modul de abordare a principalelor etape şi acţiuni.7. # upravegherea periodică. în desfăşurarea auditului 7.D. 0ehnici de întocmire a chestionarului de audit sau teste de verificare 7.7. # Acumularea de experienţă şi perfecţionarea auditorilor. 7. Crimirea sarcinii de audit 7.7. Atribuirea responsabilităţilor auditorilor: # 2epartizarea după cerinţa specifică a standardului # 2epartizarea după departament.7.7.7. referitoare la zona respectivă.7. # Acţiuni organizate de către companiile care execută auditul. 7.).7. 7.'@. # 5a auditul la furnizor. <istele de verificare 4intre documentele de lucru o atenţie deosebită trebuie acordată elaborării listelor de verificareE chestionarelor de audit.?. 7. # %oncluziile finale privind scopul auditului. # %ontroale inopinate.1. 0ehnici de analiză a documentelor 7. # /n timpul şedinţelor şi interviurilor. Crin listă de verificare se înţelege un chestionar detaliat pe care îl foloseşte auditorul în zona auditată. /mbunătăţirea tehnicilor de audit # Acţiuni organizate de către comisiile de formare şi certificare a auditorilor. produse # %ombinaţii cerinţeEdepartament 7. # Anexe importante !rapoarte de neconformităţi".'7. # 5a şedinţa de închidere. %omunicarea elementelor esenţiale ale programului către auditat 7. # Acceptarea de către reprezentantul auditatului. %unoaşterea auditatului 7. 0ehnici de desfăşurare a auditului şi de obţinere a dovezilor obiective: # 5a şedinţa de deschidere. Activităţi post audit # +erificarea acţiunilor corective.B. 0ehnici de raportare a auditului # 2aportul de audit !intern.(.7.7. Jixarea traseului şi a programului 7.''. Acest document cuprinde toate întrebările posibile. extern". %ontactul cu auditatul: vizita preliminară 7. # 5a auditul de terţă parte.7. 0ehnici de abordare a neconformităţilor: # 0ehnici de identificare şi înregistrare.7. Abordarea acţiunilor corective # 5a auditul intern.7.7.7. # %lasificarea neconformităţilor.'.'B. 7. # 2apoarte de neconformităţi.7. 0ehnici de întocmire a programului de audit 7. din partea auditatului.'?.B.

ci să cuprindă numai aspectele importante. să#şi elaboreze propriul Kaide#memoireK. Auditorul poate. acest standard va constitui Klista de verificareK utilizată de auditor. 5istele de verificareE chestionarele de audit se pot întocmi luând în considerare: • standardul de referinţă2 • re!ultatele auditurilor anterioare2 • deficienţele constatate "n ceea ce prive#te 3))2 • priorităţi sta$ilite de conducere2 • documentele 3))2 • alte documente ale organi!aţiei2 • consideraţii ale auditorilor. %el mai eficient Kaide#memoiresK pe care îl poate utiliza auditorul este. evaluări preliminare etc. unde4. cine4. e-perienţă. 5istele de verificare bine întocmite au următoarele avanta$e: • permit auditorilor să fie $ine informaţi cu privire la o$iectivele #i cerinţele !onei auditate2 • permit auditorului #ef să evalue!e activitatea de pregătire a auditului. cum4. 4e regulă. chiar cuprinsul managementului de mediu. $a!ate pe propriile cuno#tinţe. “Aide – memoires> ă presupunem că se auditează MM#ul unei organizaţii. -n ghid bun pentru pregătirea listelor de verificareE chestionarelor de audit constă în a gândi în termeni ca: Kce să văd=K Kce să caut=K. prin urmare. auditorul trebuie să afle cum vor proceda compartimentele atunci când în MM apar disfuncţionalităţi pentru a menţine cursul normal al activităţilor. auditorul să se asigure ca sistemul definit în manual este complet şi apt să permită realizarea obiectivelor organizaţiei în domeniul mediului. investigate in timpul auditului. MM este definit prin manualul managementului de mediu. de ce4 <u trebuie să se piardă din vedere că. & listă de verificare prea detaliată poate deveni o piedică în desfăşurarea corespunzătoare a auditului. însî. în faza pregătirii auditului. /ntrebările fundamentale sunt: ce4. e recomandă că. dar care nu trebuie sa fie foarte detaliat. Acest document este folosit de auditor pentru evaluarea MM. Atunci când se evaluează conformitatea sistemului calităţii cu standardul de referinţă. -n alt aspect. c/nd4. *B . urmărindu#se implementarea şi eficienţa acestui sistem. trebuie să se obţină dovezi obiective. care trebuie avut în vedere la elaborarea listelor de verificareE chestionarelor de audit. constă în aceea că prin întrebările formulate.%hestionarul rezolvă o parte din obiectivele auditului. prin utilizarea listelor de verificare. dar îi poate reduce eficienţa. desfă#urată de ceilalţi mem$ri ai ec5ipei2 • a6ută auditorii să menţină su$ control 7ritmul7 auditului2 • sunt utile "n ca!ul redistri$uirii sarcinilor "ntre mem$rii ec5ipei de audit2 • asigură o "nregistrare corespun!ătoare a domeniilor #i activităţilor specifice.

instrucţiunea de inspecţie a produsului respectiv sau tehnologia corespunzătoare.sunt cele specificate în proceduri. auditorul trebuie să verifice: L planul calităţii. fişa de post a operatorului. trebuie să aibă în vedere faptul că fiecare interviu ar trebui să cuprindă întrebări cu privire la următoarele patru aspecte de bază: L persoane # responsabilităţi şi autoritate.  specificaţiile de aprovizionare corespunzătoare. . /n continuare.  disponibilitatea şi stadiul confirmării metrologice pentru fiecare echipament de inspecţie.nspectorii %0% cum verificaţi conformitatea produselor Centru a verifica răspunsurile. *? .  lista subcontractanţilor accepţati.sunt disponibile. măsurare şi încercare utilizat. L produse #i materiale # sunt cele specificate în proceduri. &peratorii: !uteţi să prezentaţi activitatea pe care o desfăşuraţi Centru a verifica răspunsurile auditorul trebuie sa verifice:  instrucţiunea de lucru.  modul în care este trecut pe lista un nou subcontractant. %ompartimentul aprovizionare cum comandaţi produsele Centru a verifica răspunsurile auditorul trebuie sa examineze:  procedurile compartimentului aprovizionare. L disponibilitatea şi stadiul confirmării metrologice pentru fiecare echipament de inspecţie. adică să se verifice dacă iniţiatorul unei acţiuni primeşte un răspuns. măsurare şi încercare utilizat. auditorul trebuie sa examineze secţiunea din manualul managementului de mediu care prezintă responsabilităţile şi să verifice procedurile compartimentale.  câteva referate de aprovizionare şi comenzi de aprovizionare. L ec5ipamente . corespunzător identificate şi cu stadiul inspecţiilor identificat corespunzător. Heful unui compartiment ? ce activităţi desfăşoară compartimentul al cărui şef sunteţi ? care sunt responsabilităţile dumneavoastră Centru a verifica răspunsurile. planul calităţii sau desenul. acoperă activitatea auditată. L proceduri . când îşi planifică auditarea unei zone şi îşi întocmeşte lista de verificare sau aide#memoire#ul. necesită manuale de utilizare. /n zonele cheie trebuie să se aibă în vedere urmărirea feedbacA#ul. cerinţe de instruire.  materialele necesare pentru activitatea auditată. sunt acestea disponibile. se aplică în practică. aplicabile. L cum selecţionează inspectorul numărul de produse inspectate şi dacă acest mod corespunde cu ceea ce se cere. sunt prezentate câteva exemple de întrebări de baza şi documente care ar putea fi analizate pentru a obţine dovezi obiective prin care să se verifice răspunsul dat cu a$utorul auditului sistemului calităţii.-n auditor.

cel puţin următoarele documente de lucru ar trebui luate în considerare: 8 la sosirea ec5ipei de audit%  autorizarea auditului.  dacă formatul şi modul de identificare a documentelor. funcţii sau operaţii.  Kaide#memoiresK sau liste de verificare. L la #edinţa de desc5idere a auditului%  planul de audit.  lista documentelor în vigoare. note de lucru. liste de verificare.%ontrolul documentelor. Ce baza documentelor identificate. auditorul trebuie să verifice:  desenulE procedura originală. L "n fa!a de anali!ă #i evaluare%  fişe de observaţii !completate". 0otuşi.  documente de lucru tipizate. 8 la sedinţa de "nc5eiere a auditului%  materiale de prezentare. diagrame de flux etc.  materiale care susţin afirmaţiile echipei de audit.  formulare pentru consemnarea neconformităţilor.  fişe de observaţii. care se folosesc în timpul auditului.  listele de distribuire şi modalitatea de editare a documentelor amendate şiEsau anulate.  orice materiale de prezentare. împreună cu înregistrările referitoare la analiză şi aprobare. Alte documente de lucru Jiecare echipă de audit îşi poate stabili propriile documente de lucru.  Kaide#memoiresK.  standardele sau alte specificaţii de bază pentru audit. cu standardul de referinţă. L "n timpul colectării informaţiilor%  standarde sauEşi specificaţii. $e+nici de evaluare utilizate pe parcursul desfă urării auditului 0ehnicile de evaluare sunt utilizate pentru a obţine informaţiile necesare privind conformitatea sistemului organizatiei auditate.  planul de audit. cât şi al ediţiei lor sunt în conformitate cu cele precizate în procedurile referitoare la controlul documentelor şi al datelor.  înregistrări. procesul de obţinere a dovezilor obiective se simplifică şi nu există pericolul să se omită unele zone. -n astfel de plan logic ar trebui să conţină: ** . -rmărind un plan logic.  modificările E amendamentele care au fost înregistrate.

responsa$ilităţile #i autoritatea personalului cu rol esenţial "n asigurarea protecţiei mediului. *D . care afectea!ă capacitatea de concentrare2  se 7de!acordea!ă:. atunci c/nd este ca!ul pe $a!a unui alt document. să nu#i fie frică de tăcere # Kdă timp persoanei să se gândească şi lasă tăcerea să transmită interesul şi nevoia de a spune mai multK. # # # # # Centru dezvoltarea iscusinţei de a asculta activ. să spri$ine pe vorbitor în exprimarea ideilor. modul de implementare a sistemului de management al mediului. cum #i de către cine2 e-aminarea !onelor de lucru. se obţin informaţii asupra modului în care cei auditaţi înţeleg şi susţin MM. Jăcând acest lucru. aceasta fiind cheia comunicării eficiente. Ascultarea activa este o tehnică pe care mulţi o consideră dificil de utilizat pentru că ei:  nu-l lasă pe vor$itor să-#i urme!e ritmul #i aud numai ce vor sau ce a#teaptă ei să audă2  reacţtionea!ă prematur #i 9 sau emoţional2  permit divagaţiile. ei îşi completează informaţiile obţinute din materialele strânse şi oferă celor auditaţi prile$ul de a explica sistemele şi metodele de lucru utilizate. . să formuleze întrebări deschise. care detalia!ă ce este de făcut.l trebuie să#şi amintească mereu că atunci când vorbeşte nu afla nimic despre auditat. a rapoartelor #i "nregistrărilor2 formularea de "ntre$ări pentru o$ţinerea informaţiilor necesare2 e-aminarea documentelor care confirmă declaraţiile făcute #i verificarea informaţiei o$ţinute . Ascultarea activă Ascultarea activă este o tehnică pe care ar trebui s#o înveţe şi s#o aplice în mod constant toţi auditorii. materiale si ec5ipamente( "n fiecare !onă2 anali!a modului de păstrare a documentaţiei. o$iectivele. un auditor trebuie: să pună întrebări scurte şi să nu vorbească mai mult de 7@M din timp nealocat.• • • • • • • • anali!a manualului i. 0otodată. cât şi corecta înţelegere a tuturor mesa$elorEsemnalelor transmise de vorbitor. $e+nici generale de interviu Crincipalul mod în care auditorii pot obţine informaţii cu privire la funcţionarea MM# ului este prin a adresa întrebări persoanelor care desfăşoară activităţi în zona auditată. dacă su$iectul devine dificil. Ascultarea activă implică atât ascultarea propriu#zisă. a operaţiilor #i proceselor2 e-aminarea produsului reali!at pentru a sta$ili conformitatea cu instrucţiunile de lucru documentate #i cu desenele2 anali!a disponi$ilităţii resurselor 'personal. din punct de vedere emoţional2  vor$esc prea mult. altfel spus. care identifică politica referitoare la mediu. să evite divagaţiile şi să încerce sa stopeze intervenţiile inoportune ale altor persoane. "n general2 anali!a procedurilor de sistem #i a celor de lucru.

este simplu să se spună Kle# am spus să facă aşaK. 4e exemplu. 0rebuie avut gri$ă în formularea acestor întrebări. /ntotdeauna. auditorul formulează întrebări referitoare la activitatea desfăşurată. /ntrebarea 7ce 47 permite compararea activităţii pe care auditatul o descrie cu ceea ce se întâmplă în realitate. Această ordonare a întrebărilor în timpul auditului poate fi omisă. documentaţia utilizată. e recomandă folosirea întrebărilor deschise. după ce se află 7ce7 şi 7de ce7. pentru a obţine exact informaţia dorită. este simplu să se verifice că o anumită atribuţie a fost înţeleasă şi îndeplinită. deoarece întrebările deschise sunt mari consumatoare de timp. la care nu se poate răspunde cu KdaK sau KnuK !de ex: Kcum procedaţi când se întâmplă acest lucru=K". sunt prezentate câteva recomandări privind utilizarea acestor întrebări în timpul auditului. /n continuare. 5a început. Auditorul poate înţelege ce activităţi se desfăşoară şi care sunt obiectivele activităţilor respective. acest lucru ducând la alte întrebări. arătaţi-miK.ste uşor de observat că.ste necesar să se stabilească 7cum7 s#a făcut. se desfăşoară o anumită activitate. dar se poate uita să se întrebe dacă ea a fost îndeplinită la timp. auditorii vor discuta despre MM cu responsabilul zonei auditate./n fiecare zonă auditată. pentru a se observa dacă cei care trebuiau să facă un anumit lucru nu au înţeles !datele de intrare fiind incorecte" sau incomplete sau nu au realizat ceva în mod intenţionat. 7Ce47 . 7De ce47 Jormularea acestei întrebări permite auditorului să evalueze în ce măsura auditatul înţelege şi îşi îndeplineşte atribuţiile care#i revin. 7C/nd47 . atunci auditorul îi poate solicita a$utorul pentru a găsi o formulare mai clară a întrebării sau pentru a identifica persoana autorizată să răspundă. Abia după ce s#a folosit Kce=K se va pune întrebarea Kde ce=K. cum4. dar nu se vor limita la acesta. 4e exemplu. de ce şi când. .ste prima întrebare care se pune în procesul de colectare a informaţiilor. dar sunt situaţii în care nu se acordă suficientă atenţie şi modului în care se face acest lucru. auditorul selectând un număr de dovezi pentru a fi analizate. sau persoana intervievată nu este cea potrivită. echipamentele folosite şi care este stadiul activităţii desfăşurate. c/nd4.altcineva7 şi NdacăK!de ex: Kcum procedaţi dacă=K. unde4. ar trebui folosite mai rar şi numai atunci când trebuie clarificată o neinţelegere. trebuie să se acorde atenţie tonului cu care se formulează întrebarea. Jolosind cele şase întrebări: ce4. de aceea chiar şi un auditor experimentat trebuie să consulte lista sa de întrebări. *1 . cine4 combinate cu . dar poate ei nu au fost atenţi sau nu au înţeles ce au de făcut. însă. astfel încât să nu para un interogatoriu. ci vor contacta şi alţi anga$aţi din zona respectivă. Kcine altcineva=K" se obţin informaţii esenţiale pentru un auditor. . adică acelea la care se poate răspunde cu KdaK sau KnuK. de ce4. pentru că răspunsul la asemenea întrebări poate ascunde unele informaţii importante. /n general. 7Cum47 4e obicei oamenii ştiu ce fac. Alte două formulări de bază sunt: 7presupun/nd căO atunci ce47 7vă rog. /ntrebările închise. 4acă reprezentantul conducerii apreciază că întrebările nu sunt bine înţelese. se simte nevoia de a şti când şi în cât timp se îndeplineşte sarcina respectivă. nu este posibil să se analizeze totul. procedurile.

Această întrebare poate să#l conducă pe auditor într#o zonă care nu a fost luată în considerare sau care nu era cunoscută. oamenilor le place să#şi etaleze cunoştinţele şi însuşirile. este bine să fie făcută impersonal".Ksau Kv#am spus că voi găsi acest . <u se fac presupuneri. Auditorul trebuie să formuleze întrebările având în vedere caracteristicile. Pelul auditorilor este de a obţine dovezi obiective privind eficacitatea şi eficienţa sistemului într# un mod politicos. pentru a obţine un răspuns clar şi consistent.. astfel încât să poată fi înţeleasă de auditat. 7<nde47 . Asemenea întrebări duc la distrugerea oricărui raport de încredere între auditor şi auditat.. 0ecomandări privind desfă urarea auditului <u se recomandă utilizarea întrebărilor KcapcanăK. dar auditorul trebuie sa fie foarte atent la răspunsul primit pentru a sesiza orice element care indică înţelegerea necorespunzătoare a întrebării. în măsură să genereze celui întrebat un sentiment de mulţumire. Auditorul trebuie să formuleze întrebarea astfel încât răspunsul să permită un anumit nivel de explicare. explicând acţiunile şi motivele lor în domeniile care sunt analizate. K.. a@ 7nţelegerea întrebării /n primul rând. /ntrebările nu trebuie formulate pentru răspunsuri cu KdaK şi KnuK.. activitatea şi personalitatea celui chestionat. %onfuziile pot să apară din neînţelegerea termenilor tehnici sau din exprimarea neclară./ntrebarea Kcum=K îl va duce pe auditor la verificarea practică a informaţiilor aflate prin celelalte întrebări. 4e aceea trebuie să se formuleze întrebări KonesteK. /n primul rând. • care conţin observaţii ascunse.. auditorul trebuie să formuleze întrebarea în mod clar. în al doilea rând. dacă trebuie făcută o astfel de observaţie. 0rebuiesc evitate întrebările: • de tipul Kevident. fac analize periodice.. ci se pun întrebări. . *) . astfel încât vorbitorul se simte pus la colt !de ex: Ksunteţi de acord că aceasta este responsabilitatea dumneavoastră=K. /n al doilea rând.. aceste răspunsuri oferă puţine informaţii şi. Auditorul trebuie să folosească întotdeauna lista de verificare pentru a se asigura că toate aspectele au fost acoperite. 4e aceea auditorul trebuie să formuleze întrebarea în mai multe feluri. /n acest caz auditorul trebuie să reformuleze întrebarea. nu#i aşa=K. răspunsul trebuie înţeles de auditor. 2ăspunsul la aceste întrebări este în detrimentul auditorului.ste important să se determine unde se desfăşoară activităţile care fac obiectul auditului. 7Cine47 Auditorul trebuie să identifice persoana care se ocupă de zonă sau activitatea care se auditează. -nii auditori folosesc următoarea regulă: pun întrebarea în trei feluri şi acceptă ca răspuns adevărat pe acela care da aceeaşi informaţie în două din cele trei răspunsuri. amical dar totuşi profesional.. Acest procedeu pare simplu. • care conţin declaraţii de opinie de felul Kdacă aş fi fost în locul dumneavoastră.. b@ =ormularea întrebărilor Modul în care se formulează întrebarea trebuie luat în considerare pentru obţinerea unui răspuns corespunzător.. şi nu de a găsi greşeli.

însă.. îmbunătaţind contactul dintre ei.xistă doua cazuri în care se poate pune această întrebare. în formularea întrebărilor. această tehnică trebuie folosită cu atenţie... 4e obicei. imţindu#se incomod pentru cî auditorul nu reacţionează la ceea ce spune. dar auditorul nu trebuie să considere nimic evident.= K sau K ă văd dacă am înţeles corect. vreţi să spuneţi că. Crin urmare. 0otuşi. ceea ce asigură rezolvarea unor ambiguităţi şi îl încura$ează pe vorbitor să dea mai multe informaţii. indicându#se când este planificată verificarea. cât şi ieşirile. Ce ecranul calculatorului apărea fiecare instrument utilizat. 0rebuie.. chiar dacă verificările nu vor fi efectuate la termenele stabilite..4acă în timpul chestionării se trece de la un subiect la altul.. neatent ori neinteresat. 0otuşi părea în ordine. elementelor de ieşire ale activităţilor. care va fi total lipsit de valoare dacă oamenii îl vor ignora. 0otuşi. dar s#a pus acea întrebare stupidp K%e se întâmplă daca instrumentul nu este trimis la verificare=K. e@ -auzele Auditul poate apela în mod deliberat la pauze. va destinde relaţia dintre auditor şi auditat. de obicei. informaţii pe care nu le#ar fi comunicat în alte situaţii. se *( .=K. punând întrebări şi pentru elementele cele mai evidente. în întreprinderea respectivă există un sistem de evidenţă complex. pentru a vedea dacă auditorul a înţeles informaţia... /n primul rând. emiţându#se automat o listă de urmărire către departamentele şi managerii răspunzători de unele întârzieri. A doua situaţie în care se pune această întrebare este atunci când răspunsul pare evident. 2ăspunsul a fost: K e schimbo automat data de programare pentru următoarea perioada de verificareK 4eci. 4e asemenea. intrările au un efect mai mare asupra performantelor. . -rmătorul exemplu este foarte elocvent: în cadrul unui audit la o întreprindere.... uitându#se că. situaţia părea foarte buna. evitată tentaţia de a folosi aceste întrebări ca o capcană pentru vorbitor.BA . răspunsul poate fi mai stupid în felul cum este prezentat. f@ "ntervievarea Cintrare contra ie ire> 0oate activităţile din întreprindere au KintrăriK şi KieşiriQ. de fapt. în timpul intervalului. pentru că ar putea crea o ruptură în raportul dintre auditor şi auditat. sculelor şi accesoriilor se făcea cu a$utorul calculatorului. c@ 7ntrebarea AconcluzieA %ând auditorul a a$uns să înţeleagă desfăşurarea activităţii pe care o analizează. dacă auditorul doreşte sa clarifice răspunsul pe care l#a primit.. deoarece înregistrările vor fi întotdeauna bune. el poate pune o întrebare KconcluzieK la sfârşitul secvenţei de întrebări. %ând se doreşte identificarea informaţiilor referitoare la intrări se pune următoarea întrebare: Kce informaţie. ca auditorul să spună de ex: KA#ţi putea să#mi daţi câteva exemple referitoare la. scopul final al auditului calităţii este de a descoperi dacă sistemul implementat este eficient.xistă o tendinţă naturală de a acorda atenţie.. d@ 7ntrebarea Apot fi stupid1 dar. ce serviciu sau a$utor a#ţi primit=K. Acest tip de întrebări stabileşte un mecanism de autoverificare. există riscul să se piardă informaţii şi auditul să devină ineficient. în care controlul verificărilor metrologice a calibrelor. 4e aceea echipa de audit trebuie să aibă în vedere că cele şase întrebări se folosesc atât în ceea ce priveşte intrările.. 4in acest motiv. auditatul va furniza informaţii care pot fi importante. Aceasta înseamnă. folosirea prea frecventă a unor asemenea întrebări poate lăsa impresia că auditorul este incompetent. nu vă temeţi niciodată de întrebările stupide. faptul că auditorul nu a înţeles ceva sau că doreşte în continuare informaţii.. 4eviza pe care orice auditor trebuie să o aibă este 7să nu iei nimic drept $un7.

atunci auditorul trebuie să insiste pentru a afla dacă este un incident izolat sau un aspect al unei probleme cu o extindere mai mare. 4e asemenea. 4ovezile obţinute trebuie să fie semnificative şi numai auditorul va decide câte sunt necesare. astfel. exprimată în termeni obişnuiţi. . . cum ar fi: KCrimiţi toate informaţiile pe care le solicitaţi=K. 4ar. 4e aceea auditorul trebuie să decidă asupra numărului de documente pe care sa le analizeze şi asupra amplitudinii investigaţiei în orice zonă auditată. 4e aceea. care nu este mulţumită că este auditată şi nici nu este încântată de statutul şi autoritatea sa. de aceea o întrebare simplă. Adesea auditorul întâlneşte o echipă a auditatului. 7 rătaţi-mi7 trebuie să fie permanent în atenţia auditorului. . prietenos unde oamenii sunt multumiţi de muncă şi funcţiile lor. dacă tot ceea ce i s#a spus se şi aplică în practicî. Auditorul nu trebuie să insiste în analiza unei singure zone. document sau declaraţie obţinută. cum ar fi rezultatele unor inspecţii. având în vedere scopul interogării. Crin urmare. 8erificarea răspunsurilor primite de auditor Auditorul nu#şi poate permite să ia cuvântul cuiva drept garanţie. Auditorul trebuie să fie atent la sentimentele acestor persoane şi să fie pregătit la tonul interogării. auditorul trebuie să spună din când în când. 4ubla verificare a unei informaţii obţinute ar fi ideală.l trebuie să treacă la următorul punct al planului de audit. trebuie avut gri$î ca ceea ce i se aratî auditorului sî fie modul obişnuit de desfăşurare a unei activităţi şi nu o demonstraţie specială. vă rog. decât cum ar trebui să funcţioneze sau cum este planificat. dacă se descoperă o problemă. &biectivul auditorului este de a obţine întotdeauna maximum de informaţii din orice întrebare formulată. el va observa cum funcţionează sistemul de comunicare în realitate. Jără această fază de verificare nici o formă de audit nu are valoare.nformaţiile obţinute pe baza de interviuri ar trebui verificate prin confruntarea lor cu informaţii din alte surse independente. în speranţa că va găsi ceva greşit. dacă la prima vedere lucrurile merg bine. /ntrebând asemenea persoane dacă primesc tot spri$inul de care au nevoie. auditatului: K3ine. dacă se repetă în două.xemplele încep să fie semnificative. va obţine de obicei o replică minimă. auditorul va deschide poarta plângerilor şi. Auditul de mediu D@ . totuşi. pusă unui auditat nemulţumit.recomandă să se pună întrebări suplimentare. . 2. el trebuie să fie capabil să#şi schimbe modul de exprimare pentru a obţine datele de care are nevoie în vederea atingerii obiectelor auditului. cred ca am înţeles toate acestea. trei cazuri.ste. onest. arătaţi#miK. Centru a te apropia de oamenii care se simt marginalizaţi se preferă întrebarea: K%e v#ar place să vedeţi făcut=K mai degrabă decât întrebarea K%e faceţi=K. 4ar nu întotdeauna se întâmpla astfel. acum. auditorul trebuie sa aibă abilitatea să#l facă pe auditat să comunice în mod firesc. g@ "ntervievarea aplicativă ă presupunem că cele şase întrebări de bază sunt adresate într#un mediu deschis. imposibil ca auditorul să verifice de două ori fiecare informaţie. Auditorul trebuie să verifice toate faptele. pentru formularea unei concluzii.

prin întreaga sa activitate. auditul de mediu al tuturor categoriilor de întreprinderi a devenit o componentă de bază a managementului de mediu al întreprinderii. auditorii care cunoşteau conţinutul anunţurilor. comportând numeroase interpretări. &biectivul general al auditului de mediu constă în identificarea aspectelor de mediu asociate cu procese de fabricaţie. respectă cerinţele legale. focalizat pe dezvoltarea şi implementarea unor practici şi proceduri eficiente !3est practice Crogramme" şi prin verificări sistematice ale modului în care au fost îndeplinite punctele din program.-nul dintre cele mai utilizate instrumente ale managementului de mediu este auditul de mediu. %onceptul de audit de mediu este relativ nou. (biectivele auditului de mediu & înţelegere corectă a auditului de mediu este posibil a fi realizată în măsura în care se pot sesiza similitudinile şi diferenţele între auditul de mediu şi alte audituri la care este supusă o întreprindere ca. Environmental uditing . Acesta poate fi atins cu a$utorul unui program aprofundat.SS% – -aris1 1)2/@. toate prevederile actelor normative. prelucrare. la fel de bine ca mesagerii. al cărui scop este de a verifica "n ce măsură o "ntreprindere. teste #i confirmări. etc. &riginea auditului vine tocmai din . conform .mperiului 2oman. în ultimii ani a penetrat şi şi#a consolidat poziţia ca instrument voluntar de auto#control al managementului de mediu > auditul de mediu. sunt clar definite. locale sau naţionale. <3 . Centru a se asigura că anunţurile erau făcute corect. "n ansam$lu sau anumite structuri componente ale acesteia. re!ultatele acestui proces fiind comunicate clientului 9. 0ermenul de audit a fost şi continuă să fie foarte des utilizat în domeniul financiar. 4e asemenea el a fost de$a recunoscut ca instrument eficient în verificarea sistemului de management al calităţii. # auditul siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor.1. îi însoţeau pe aceştia în misiunea lor. %uvântul 8auditing9 > auditare înseamnă 8listening9 > ascultare. organizarea şi structura întreprinderii. <DI= DE )EDI< . amenzi.". pe linia protecţiei mediului. 0rebuie precizat că sistemul de management de mediu al unei întreprinderi trebuie să asigure echipa de conducere că: # întreprinderea respectă. 2. de protecţia mediului '>. când anunţurile autorităţilor erau comunicate prin intermediul unor mesageri oficiali. # auditul calităţii şi siguranţei producţiei. evenimentele. înainte ca acestea să se transforme în răspunderi !penale. de exemplu: # auditul financiar. %a definiţie.6"$ – procedura de control a compatibilităţii i gestiunii unei întreprinderi i a modului de e&ecuţie a obiectivelor sale Dle -etit <A0(. Alături de acestea. procedurile interne. 1ABC(. operare sau prestări servicii. în prezent fiind acceptate următoarele definiţii: A. # activităţile interne. Centru ţările cu o dezvoltată activitate de protecţia mediului. pe linia preocupărilor de protecţia mediului. proces de determinare #i e-aminare. implic/nd anali!e. ?add @reeno . completând astfel managementul global al acesteia. sistemul de management de mediu sau informaţiile aferente acestor pro$leme sunt "n conformitate cu criteriile de audit. condiţiile. D' . & '?@'@: 8 uditul de mediu este un proces metodic #i documentat de verificare a dove!ilor de audit o$ţinute #i evaluate "n mod o$iectiv "n vederea sta$ilirii dacă activităţile.

CD*=&D?<? #i P&EVEDE&E # măsurarea rezultatelor. # confirmarea menţinerii şi funcţionării la un nivel corespunzător a sistemului de management de mediu. # învingerea opoziţiei sectorului public faţă de activitatea companiei. stabilirea priorităţilor. definirea procedurilor. după certificarea sistemului de management. întreprinderea are fondurile şi serviciile de mediu asigurate. delegări şi schimbări în conducere. Crecizăm câteva dintre ele.9. cu grupurile externe. cât şi la nivelul întreprinderii. CD)<*IC &E # dezvoltarea si implementarea canalelor efective de comunicare din întreprindere. motivarea. bancherilor şi companiilor de asigurare. Managerii companiilor din ţările cu tradiţie de$a în utilizarea auditului ca instrument de lucru în activitatea lor apelează la acesta printr#o serie largă de obiective specifice. în cadrul secţiilor. audit de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul SMM' R audit privind conformitatea locurilor de muncă cu cerinţele de mediu prevăzute de criteriile în domeniu# R audit privind conformitatea ansamblului organizaţiei cu cerinţele de mediu# • D7 . delimitarea rolurilor şi responsabilităţilor. cum ar fi: # asigurarea conformării cu legislaţia şi standardele de mediu. Auditul poate fi:  79 =. R audit de supraveg"ere # efectuat periodic. # satisfacerea cerinţelor investitorilor."' • audit al sistemului de management de mediu' R audit de preevaluare (preaudit) # efectuat înaintea auditului de certificare a sistemului de management de mediu. luarea acţiunilor corective si manifestarea intenţiei de a găsi cum sa se înveţe din greşelile trecute şi astfel crearea de îmbunătăţiri în sistem. stabilirea calificării poziţiilor şi pregătirea personalului. elaborarea standardelor de performanţă. atât la nivelul serviciului de specialitate. R audit de certificare # efectuat de un organism extern. P? *IFIC &E # stabilirea scopurilor. @FID &E #i CD*D<CE&E # coordonarea.E"% 6% (F"%. bugetul programului.6"$. diagnosticarea problemelor. orientarea politicii. 0rebuie să existe interconexiuni între acestea. există siguranţa aplicării şi ţinerii sub control a activităţii respective. cunoaşterea performanţelor. convenabile.$.<. /ntr#o întreprindere bine organizată managementul de mediu se corelează cu alte funcţii ale managementului general.< A. D&@ *IE &E # stabilirea structurii organizatorice. acreditat în vederea certificării sistemului de management implementat. crearea descrierii poziţiilor.# riscurile de mediu ale întreprinderii sunt cunoscute şi se află sub control. inclusiv organele de reglementare.

auditul de secundă parte este condus de părţi care au un interes în organizaţie. & '?@@'.E"% 6% 6(M%9". de exemplu. sau în numele organizaţiei însăşi. în multe cazuri. • audit e&tern # include în general auditul de secundă parte şi auditul de terţă parte.(-.< 6% 9($A0% . achiziţionarea.< -%9$0. independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor în activitatea care este în curs de auditare. . care sunt implicate într#o anumită problematică.6"$. al calităţii.0" 6% A.E"% 6% S.  A<$% $"-.6"$.9. şi poate alcătui baza pentru o organizaţie pentru declaraţia pe proprie răspundere a conformităţii. audit care urmăre te o evaluare cantitativă . pentru analiza efectuată de management sau pentru alte interese interne. iar aprecierea se face prin acordarea unui puncta$ sau a unei valori procentuale. audit aleator # implică examinarea punctuală a unor aspecte. utilizarea şi instruirea privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. cum ar fi clienţii sau alte persoane în numele acestora. •  79 =.<.9.9. în mod special în cazul organizaţiilor mici.<' • audit intern !denumit uneori audit de primă parte" # este condus de.< A. &u sau &u e cazul. cum sunt cele care furnizează înregistrarea sau certificarea conformităţii cu cerinţele .6"$' • audit combinat # atunci când mai multe sisteme de management !al securităţii şi sănătăţii în muncă. în funcţie de scopul auditului. & (@@'.indicatorii pot avea diferite grade de importanţă.E"% 6% S"S$%M.  79 =. &G A ')@@'. auditul de terţă parte este condus de organizaţii de auditare externe independente.  79 =. fiecare arie este examinată privind conformitatea cu cerinţele aplicabile.R audit privind conformitatea proceselor te"nologice$ a ec"ipamentelor te"nice cu cerinţele de mediu# R audit privind conformitatea produselor cu cerinţele de mediu prevăzute în standardele de securitate a muncii. audit vertical # urmăreşte verificarea tuturor ariilor funcţionale ale unei organizaţii. de mediu" sunt auditate împreună. ."' • • audit orizontal # urmăreşte examinarea fiecărei arii funcţionale a unei organizaţii pentru a verifica gradul de corespondenţă şi implementare a cerinţelor. marcate prin coeficienţi de ponderare.$"<"GA$' • • audit care urmăre te o evaluare calitativă # indicatorii au aceeaşi importanţă şi sunt apreciaţi prin %a. DB .A0% %S$% 0%A<"GA$ A.

# reducerea răspunderilor financiare. # evitarea amenzilor. Centru uşurinţa delimitări lor auditurile de mediu au fost grupate în trei mari grupe !fig. 4esigur că aceste avanta$e diferă ca importanţă de la o companie la alta. # reducerea riscului unor accidente de poluare ma$oră. # îmbunătăţirea practicilor manageriale.#. dar în general ele sunt următoarele: # asigurarea conformării cu strategia întreprinderii şi cu legislaţia de mediu. 2. *.'". # îmbunătăţirea imaginii publice. # identificarea problemelor care solicită atenţie deosebită.• audit comun # atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat. # îmbunătăţirea controlului poluării aerului.!. respectiv a unor pedepse maxime cu privare de libertate. # creşterea potenţialului de a tragere a investiţiilor. AvantaHele auditului de mediu -n audit de mediu pregătit şi condus în mod adecvat poate aduce reale beneficii unei organizaţii anga$ate să acţioneze pe baza rezultatelor auditului. 2. # minimizarea generării deşeurilor. Auditul de Mediu 2ăspunderi Management Activităţi %onformare 2isc operaţional Achiziţie ănătate iguranţă /ntreprindere isteme Colitice#strategii Crobleme punctiforme 5oc 4eşeu Croduse 0ransport D? . # îmbunătăţirea comunicării în interiorul întreprinderii. motiv pentru care ar putea apărea confuzii în rândul celor care nu sunt familiarizaţi cu acest domeniu. $ipuri de audit de mediu /n prezent există numeroase tipuri de audit de mediu. solului. cu avanta$e în planul competitivităţii. # creşterea conştiinţei anga$aţilor şi a responsabilităţilor faţă de prote$area mediului. apei. # identificarea necesităţilor de instruire şi perfecţionare a personalului. # îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile de mediu.

de depozitare deşeuri. %onstă într#un proces de verificare a conformităţii cu legislaţia de mediu !limite de emisie.ste un domeniu specializat pentru experţii în asigurări. verificarea dotărilor pentru măsuri de prim > a$utor.1. prezente şi viitore.dentificarea zonelor cu risc potenţial asupra sănătăţii umane presupune: controlul incidentelor şi accidentelor anterioare şi a procedurilor de urgenţă. Acesta poate presupune în unele cazuri prelevări de probe şi teste menite să cuantifice dimensiunea unor posibile anterioare pagube generate în mediu precum şi viitoarele costuri de remediere. udit pentru protecţia #i asigurarea muncii. monitorizarea expunerii la diferiţi factori de risc a personalului în diferite locuri de muncă. în cadrul acestui audit.  udit de conformare > este cea mai comună formă de audit. evitând astfel posibile răspunderi. întreprinderi. /n prezent la cumpărarea unor terenuri. clădiri. G. . procesele productive. obligaţii.     # # # # # # # . &biectivul auditului se concentrează asupra frecvenţei potenţiale de apariţie a unor evenimente generatoare de daune în mediu şi evaluarea consecinţelor acestora. verificarea modului de instruire a personalului expus la pericole. .Fig. autorizaţii de funcţionare. 2ezultatele acestui tip de audit pot modifica valoarea investiţiei şi de asemenea a$ută la parta$area clară a responsabilităţilor. %onformarea cu legislaţia în vigoare nu înseamnă neapărat că se reduce şi riscul potenţial al apariţiei acestor evenimente. =ipuri de audit de mediu. datorii de mediu. monitorizarea expunerii la diferiţi factori de risc a personalului în diferite locuri de muncă. verificare modului de instruire a personalului expus la pericole. 9oile abordări e&tind domeniul de uilizare a acestui tip de audit în anticiparea unor standarde mai severe1 în acoperirea unor zone logic nerstricţionate încă1 constituind o bază de plecare în elaborarea strategiei de mediu. companiile solicită şi efectuarea unui audit de mediu. /n multe ţări aspectele de protecţie a muncii şi siguranţă a proceselor sunt tratate cu cele de mediu. controlul dispoziţiilor privind utilizarea echipamentului de protecţie.#. D* . udit pentru evaluarea riscului. 2. depozitarea şi distribuirea".valuarea riscului identifică punctele din fluxul tehnologic în care pot avea loc accidente cu impact în mediu !începând cu aprovizionarea materiilor prime. etc. Grupa Irăspunderi> Crima mare grupă cuprinde tipurile de audit care sunt realizate cu scopul obţinerii asigurărilor că activitatea companiei se încadrează în reglementările legale de mediu.1.". udit pentru pre-ac5i!iţie.

materiale. programelor de instruire şi specializare. depozitarea şi controlul materiilor prime. # emisii în aer. urmărindu#se în ce măsură acesta funcţionează şi este eficient. Are ca obiectiv controlul existenţei unei politici de mediu specifică şi cuprinzătoare pentru toate aspectele semnificative de mediu din întreprindere şi a modului în care aceasta este comunicată şi însuşită de toţi anga$aţii. uditul politicii de mediu. . Acest tip de audit se realizează în vederea certificării !audit extern" sau pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii lui !audit intern". . # evaluarea legislaţiei de mediu specifică activităţii. Grupa Imanagement> %ea de a doua grupă de audit se adresează sistemului de management de mediu. . energie. apă. # autorizaţii. a rolurilor şi responsabilităţilor.ste utilizat punctiform. # procesul de producţie propiu#zis. # utilizarea energie şi conservarea ei.#. a conformităţii.2.#. Grupa Iactivităţi> Adeseori pentru un audit de mediu !intern sau extern" este selectată o anumită activitate care constituie subiect de verificare atât din punct de vedere tehnic cît şi de management. a modului de aplicare a politicii de mediu.  uditul "ntreprinderii. # alocarea responsabilităţilor. & '?@@' sau . # bilanţul de materii prime.MA .!. respectiv neconformităţii cu aceasta. stabilindu#se zonele contaminate din prezent sau trecut. udit tematic.ste specific verificării unui sistem de management de mediu în conformitate cu unul din standardele . combustibili.    2. acest audit este efectuat înainte de a se stabili planul de acţiune cu măsurile specifice de realizare. # prevenirea accidentelor. pentru aspecte de mediu care necesită o deosebită atenţie şi sunt mai dificil de rezolvat.ste iniţiat de consiliul de conducere al unei corporaţii !holding" cu scopul verificării structurii organizatorice. împre$urimilor. acorduri de mediu. DD .  Auditul amplasamentului1 sectorului de activitate. 'ste un audit de mediu e("austiv$ dar limitat la o singură activitate sau instalaţie) 'l combină multe din elementele celorlalte tipuri de audit$ iar atunci c*nd este condus cu scopul abordării celor mai mici detalii$ presupune consumuri considerabile de timp şi bani) %e regulă se au în vedere următoarele aspecte+ # examinarea istoricului amplasamentului. 4e regulă. proceduri de urgenţă. uditul sistemului.#. # aprovizionarea. a procesului de conştientizare şi comunicare a informaţiilor în cadrul diferitelor filiale. # depozitarea şi managementul deşeurilor.

%a o primă concluzie se poate sublinia faptul că auditul de mediu este parte a sistemului de management general au unei întreprinderi. etc. depozitare. . a rezultat un număr de caracteristici ce se regăsesc în logica tuturor modurilor de abordare a auditului şi care pot fi prezentate într#o schemă logică !fig. 0ealizarea auditului de mediu 4in analiza a peste '@@@ audituri de mediu executate în 7* de ţări. management.     uditul de#eurilor.valuarea completă a acestui impact înseamnă de fapt analiza ciclului de viaţă a produsului. stau un număr de principii generale: # auditul se realizează la cerere pe baza unor obiective enunţate de client. 2. # auditul se realizează în condiţii de înalt profesionalism şi confidenţialitate. etc. cu referire la conformare. autorităţi. . cît şi graniţele în care este condus respectivul audit. e adresează acelor activităţi care întretaie mai multe sectoare de interes pentru întreprindere. # auditorii trebuie să fie obiectivi. a devenit frecvent în companiile care investesc mult în managementul mediului. ambalare. care se realizează cu intenţia de a oferi informaţii despre performanţele de mediu a acesteia. %el de#al doilea analizează managementul deşeurilor !practici. ca atăt obiectivele auditului. Aceste tipuri de audite prezentate ilustrează larga varietate de probleme care întră sub umbrela auditurilor de mediu. constituind punctul de plecare în programele de minimizare a acestora la sursă. uditul activităţilor trans . să solicite auditarea furnizorilor săi de materii prime şi materiale pentru a avea garanţia unei aprovizionări în condiţii de protecţie a mediului. proceduri" încorporând şi problemele legate de înţelegerile contractual cu alte companii. pentru ridicarea şi depozitarea lor. *.7". etapă necesară în obţinerea unei ecomarcări. respectiv a înregistrării ca produs Iverde>. 4e exemplu. # raportul final este întotdeauna în scris şi poartă obligatoriu semnătura. uditul produsului. atât a auditorului şef. . sisteme şi tehnologii. Crimul identifică şi cuantifică sursele de generare a deşeurilor. auditul transportului sau auditul furnizorilor. competenţi şi independenţi de locul auditat. D1 . de#a lungul diferitelor faze: proiectare. # auditul va fi condus conform unei proceduri sistematice cu etape bine definite. cât şi a instituţiei acreditate din care acesta face parte. fabricare. indiferent de tipul de audit. e divide la rândul său în alte două tipuri de audit. să fie stabilite încă din faza de elaborare a planului. începând cu participarea la un dialog deschis şi terminând cu implicarea activă la implementarea recomandărilor finale ale auditului.ste esenţial însă. 5a baza oricărui audit de mediu. e disting trei faze în realizarea auditului de mediu: # activităţi pre#audit. sectoriale. utilizare./.le demonstrează de asemenea că multe elemente pot fi comunicate în diferite tipuri de audit. Acesta ia în considerare diferite aspecte ale impactului produselor de mediu. %erinţa esenţială pentru realizarea cu succes a unui audit este anga$amentul managerului general al întreprinderii de spri$in total.

auditul identifică orice probleme în procedurile existente. Cerioada necesară pentru finalizarea auditării tuturor A%0.desfăşurarea auditului. pregătirea chestionarului Crogramarea activităţilor în cadrul sectorului auditat exterior !auditor externE auditor de terţă parteE auditor de certificare" în cazul auditului de Crogramarea activităţilor în cadrul sectorului auditat resurselor necesare certificare.0-5-. C& A%0.mplementarea planului de acţiune uneistrategii strategiide de mediu mediu Clanificarea următorului audit Clanificarea următorului audit . # sunt controlabile. 4omeniul de aplicare a auditurilor realizate într#o organizaţie poate varia de la auditul unei simple proceduri până la auditarea activităţilor complexe.nspectarea sectorului auditat . Alocarea Auditorii interni sau auditorii de primă parte pe lângă faptul că pot organiza audit Alocarea resurselor necesare în firma din care fac parte.mplementarea planului de acţiune D) şişia aunei . Auditurile interne efectuate de către persoane independente de activitatea auditată electarea şi sunt programarea sectoarelor pentru auditare electarea echipei de auditori !nu poţi fi auditorul propriului departamentE serviciu". C2.nspectarea sectorului auditat trângerea datelor de evidenţă trângerea datelor de evidenţă . specifice fiecărei întreprinderi.A JSH-2A2.+. 0oate activităţile unei anumite organizaţii sunt supuse A%0. C2. pregătirea chestionarului Auditul poate fi efectuat ai organizaţiei !auditori interni" sau de persoane din Cregătirea planului de de anga$aţi audit. poate da consultanţă". pot lucra şi în altă organizaţie unde pot efectua audit de mediu !în calitate de persoană fizică.0 /ntocmirea raportului final /ntocmirea raportului final 2ealizarea planului de acţiuni corective 2ealizarea planului de acţiuni corective . precum şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestor proceduri.valuarea .+. pentru a se asigura o evaluare imparţială.0 unui audit pe o perioadă dată de timp.+. Centru aceste organizaţii ciclul de audit este intervalul dintre tabilirea scopului obiectivelor electarea şi programarea sectoarelor pentru auditare auditări.0 activităţilor se numeşte ciclu de audit.0-5-. # sunt conduse. Hedinţa de deschidere Hedinţa de deschidere .#A-4. # sunt operaţionale. C& 0#A-4. activităţi post#audit. /n alegerea obiectivelor programului de audit.+. &rganizaţiile mici.#A-4.0SP.valuarea rezultatelor găsite Hedinţa Hedinţa de de închidere închidere !prezentarea !prezentarea unor unor rezultate rezultate preliminare" preliminare" A%0.0SP. trebuie să fie avut în vedere ca obiectivele alese să corespundă următoarelor criterii: # sunt importante. 4e asemenea.0SP. cu structură simplă îşi pot audita în tabilirea scopului şişi aa obiectivelor acelaşi timp toate activităţile.0 0#A-4. # sunt specifice şi măsurabile.0SP. A-4. JSH-2A2. Auditul intern verifică dacă activităţile care îşi desfăşoară într#o organizaţie sunt în conformitate cu procedurile stabilite. 4.valuarea datelor datelor !rezultatul !rezultatul constatărilor constatărilor şişi interpretarea rezultatelor" interpretarea rezultatelor" +erificarea datelor +erificarea datelor .A A-4. # # 4.valuarea rezultatelor găsite . electarea echipei de auditori Cregătirea planului de audit.

criterii de ierarhizare a reglementărilor. G. ce cuprind respectarea cerinţelor relevante privind reglementările de mediu.. # # # # 3ta$ilirea scopului #i a o$iectivelor. Fa!ele auditului de mediu. criterii de localizare. copul fiecărui audit sau al fiecărei etape din ciclul de audit. # # # /n stabilirea limitelor unui program de audit trebuie răspuns iniţial la trei întrebări: %e trebuie să cuprindă programul de audit de mediu. după caz. # perioada acoperită de audit. inclusiv a acordului şi autorizaţiei de mediu.. trebuie să definească şi să precizeze explicit: # domeniile acoperite. Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea performanţi de mediu a organizaţiei. &biectivele auditului se referă în special la evaluare sistemelor de management operaţional şi la determinarea conformării cu politica şi programul organizaţiei. Crogramul de audit al oricărei organizaţii defineşte în scris obiectivele fiecărui audit sau ciclu de audit. ca scop şi cadru = %ând este complet un audit individual = %um pot fi selectate limitele pentru a optimiza resursele şi a corela eficienţele programului de audit global şi auditul individual al personalului sau serviciilor = 2ăspunsurile pot fi date pentru fiecare caz în parte în funcţie de: criterii organizatorice. D( . criterii funcţionale.Fig. inclusiv frecvenţa auditului pentru fiecare activitate. # activităţile de auditat. # criteriile de mediu care trebuie avute în vedere.

2MM este subordonat directorului general. se realizează de către responsabilul managementului de mediu din organizaţie !2MM". 4acă în această perioadă nu se rezolvă neconformităţile. 2MM hotărăşte când se face auditul şi unde. &biectivele trebuie să fie: # S > specifice. # asumării rolului şi responsabilităţii fiecărei persoane implicate în procesul de audit !inclusiv auditorii. 5a auditul de certificare. programul de audit este aprobat de directorul general. manualul de management de mediu > nu este obligatoriu decât dacă optez pentru sistem integrat de calitate şi mediu.electarea şi programarea sectoarelor pentru auditare şi implicit stabilirea programului de audit. Planificarea #i pregătirea pentru audit. # $ > temporare. secţie. pe baza acesteia poate formula neconformităţi. Jiecare audit este planificat şi pregătit. 5a firmele mici auditul se realizează cel puţin odată pe an. conducerea şi personalul". Manualul trebuie să precizeze cine. documentaţie ce reprezintă dosarul organizaţiei. precum şi evaluarea rezultatelor şi concluziilor auditurilor anterioare. %ând se stabileşte un obiectiv trebuie să am un responsabil. /n cadrul firmelor mari există un departament responsabil cu problemele de mediu ale unităţii. măsuri şi un termen de realizare a acestuia. 5a firmele mari programul de audit se realizează funcţie de procese. Cregătirea pentru audit trebuie să includă familiarizarea cu activităţile organizaţiei şi cu sistemul de management de mediu instituit în cadrul organizaţiei. <u există o durată limită de efectuare a auditului. realizarea auditului depinde de starea procesului ce urmează a fi auditat. documentaţia organizaţiei. Clanificarea auditului şi pregătirea acestuia îi revin responsabilului managementului de mediu. actualizate. ce face pentru implementarea politicii de mediu. &rganismul de certificare programează după un an un audit de supraveghere sau două audituri într#un an !la un interval de şase luni". B. Cachetul minim de documente trebuie să cuprindă: '. loc de muncă. peste programul de audit. Acesta coordonează întreg sistemul de management de mediu şi este a$utat de responsabilii de mediu de la fiecare departament. în special pentru asigurarea: # unei alocări corespunzătoare a resurselor. certificatul se suspendă până la soluţionarea acestora. însă nu este şeful altora. 4acă apar probleme grave de mediu se poate dispune audit. Auditul intern se face cu minim două sau trei luni înainte de auditul de certificare. politica şi obiectivele de mediu !poate fi calitate şi mediu în situaţiile în care avem un sistem integrat calitate şi mediu". # 0 > realiste. 7. 4upă auditul de supraveghere urmează un audit la fiecare an iar la trei an audit de recertificare. auditorul trebuie să primească documentaţia înainte de audit. conform obiectivelor. 1@ . 4acă la auditul de supraveghere apar probleme de neconformare se suspendă certificatul pentru o perioadă de (@ de zile. # A > actuale. # M > măsurabile.

# neconformităţile sesizate !se iau în discuţie doar neconformităţile sesizate din consultarea documentaţiei obligatorii". # calificarea auditorilor trebuie să răspundă cerinţelor . specialist în activitatea auditată. managerial. evaluarea conformării !cu legislaţia şi reglementările în vigoare". & '?@'7 !fig. controlul operaţional !poate fi dezvoltată câte o procedură pentru fiecare proces". # componenţele din cadrul echipei vor trebui să acopere în general. # atribuţiile fiecărui membru se stabilesc funcţie de competenţe şi experienţă. auditorul elaboreazăE întocmeşte raportul de analiză de documentaţie. cerinţe legale şi alte cerinţe. competenţă. # locaţia organizaţiei. 4acă sunt sesizate neconformităţi nu dispun începerea auditului până la rezolvarea lor. & '?@@': politică. al proceselor operaţionale. # aprecierile referitoare la documentaţia consultată. proceduri. /n general echipele sunt formate din B#? membrii din care doi sunt cu experienţă în problematica de mediu. auditorul trebuie să precizeze: # dacă au realizat documentele cerute expres de . Ce baza analizei de documentaţie.B". 2aportul este tipizat. monitorizare şi măsurare. # responsabilul de audit trebuie să facă dovada unei bune cunoaşteri a problemelor şi să dispună de calităţi personale şi aptitudini necesare gestiunii şi conducerii eficiente a fazelor de audit. # # # # # # # # # # # # procedurile de sistem > sunt '7 proceduri obligatorii: aspecte de mediu. controlul documentelor !procedură comună pentru sistemul integrat". # activitatea desfăşurată de organizaţie. obiective. iar unul. neconformitate. comunicare. & etapă importantă în realizarea unui audit de mediu o constituie selectarea ec+ipei de audit. astfel: # numărul membrilor echipei se alege funcţie de complexitatea auditului. precum şi cu pregătirea şi competenţa necesare auditării pentru atingerea obiectivelor stabilite. o expertiză specifică de mediu. auditul intern. al procedurii de realizare a unui audit. tehnic şi legislativ. 1' . al legislaţiei de mediu şi în funcţie de tipul auditului. având inclusiv cunoştinţele relevante şi experienţă în domeniul mediului. e recomandă ca procedeul de alegere a membrilor echipei de audit să confere siguranţa că aceasta posedă experienţa şi expertiza generală. controlul înregistrărilor. Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de persoane cu experienţa necesară în domeniile şi sectoarele auditate. cele simple putând fi realizate de un singur auditor. 2aportul se semnează de conducătorul echipei de audit.?. instruire şi conştientizare. indispensabilă realizării auditului. *. 4acă nu există neconformităţi se dispune elaborarea planului de audit. acţiune preventivă. domeniul politicii şi problemelor de mediu. acţiune corectivă. # echipa nu va include nici o persoană aparţinând locului sau activităţii auditate. pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns.

# # # # # # 5a auditare se ia în calcul programul de lucru al anga$aţilor întreprinderii. discuţiile se vor desfăşura doar în timpul lucrului fără a afecta pauza anga$aţilor şi respectând timpul prevăzut în planul de audit pentru fiecare serviciuE activitate. evaluarea constatărilor auditului. # sunt distribuite aceste documente în mod controlat. care reprezintă temele de discuţie: # sunt identificate documentele cuprinzând cerinţele legale. Crocesul de audit cuprinde cel puţin următoarele etape: familiarizarea cu sistemele de management. obiectivitate. Cână în ziua auditului au dreptul să facă modificări în plan şi să anunţe auditorul. Activităţile de audit trebuie să includă: discuţii cu personalul. integritate" Menţinerea competenţei în domeniu # # # Fig. discreţie. inspectarea echipamentelor şi a condiţiilor de operare. 17 .alităţi i aptitudini personale !tact.xperienţă profesională pecializare în auditul de mediu !teoretică şi practică" %ompetenţă lingvistică . este transmis 2MM care are obligaţia de a#şi anunţa colaboratorii. regulamentele. G. diplomaţie. sinceritate. analizarea înregistrărilor. 4upă conceperea planului de audit.0. evaluarea punctelor tari şi slabe ale sistemelor de management. răbdare. cu scopul de a evalua performanţa de mediu a activităţii auditate şi pentru a se stabili dacă: o respectă standardele. ctivităţi de audit. obţinerea dovezilor relevante. raportarea constatărilor şi a concluziilor auditului. Ec5ipa de audit de mediu. obiectivele şi ţintele. o sistemul existent de gestionare a responsabilităţilor de mediu este eficient şi adecvat. maturitate. a procedurilor scrise şi a altor documentaţii relevante. auditorul întocmeşte o listă de verificare. pregătirea concluziilor auditului. Clanul de audit este transmis organizaţiei cu cel puţin două săptămâni înainte.6iploma de absolvire învăţămJnt superior .

a cărui formă şi conţinut trebuie să asigure o prezentare integrală şi oficială a tuturor constatărilor şi concluziilor auditului. %onstatările şi concluziile auditului sunt comunicate oficial conducerii la cel mai înalt nivel. # sunt păstrate înregistrări referitoare la aceste competenţe. # evaluarea răspunsurilor şi conducerea interviurilor. # este asigurată competenţa personalului a cărui autorizare este cerută prin lege. 5a sfârşitul fiecărui audit sau ciclu de audit auditorii trebuie să întocmească un raport de audit scris. întrucât acesta are capacitatea de a impune subordonaţilor săi să ofere a$utor echipei de audit. . # este asigurată mentenanţa infrastructurii solicitate conform legii. /n auditul de mediu sau în materializarea programelor de audit al unei întreprinderi apar numeroase probleme care trebuie avute în vedere. Auditorul semnează o declaraţie de confidenţialitate şi informează că va face consemnări asupra situaţiei constatate în timpul auditului. la sfârşitul fiecărei zile se poate face o şedinţă de închidere a zilei. documentate şi comunicate atribuţiile şi responsabilităţile privind cerinţele legale. # vă asiguraţi că documentele conţin cerinţe legale. *@T1@M din timpul auditului se alocă auditării proceselor principale de producţie. # politica MM include un anga$ament de conformare cu cerinţele legale. # întocmirea chestionarelor şi a protocoalelor de audit de mediu. Auditorul şef explică metodele folosite în audit. Cot face modificări în plan la nivelul orelor de auditare ale unor servicii. în care se poate informa asupra constatărilor realizate ne dând însă informaţii despre neconformităţile sesizate. 5a auditul de certificare nu se acceptă ca modificare în planul de audit auditarea unui serviciuE proces care nu a fost anunţat. &biectivele fundamentale ale unui raport de audit scris sunt: # susţinerea prin documente a scopului auditului. implementat şi menţinut un procedeu pentru evaluarea periodică a conformărilor cu cerinţele legale aplicabile şi cu alte cerinţe la care subscrie organizaţia. sau informat. &aportarea constatărilor #i conclu!iilor auditului. # sunt definite. # vă asiguraţi că sunt identificate şi efectuate monitorizările. Hedinţa este condusă de auditorul şef. sunt actualizate. cu condiţia să anunţ auditorul acesta să fie de acord iar modificarea să nu perturbe desfăşurarea auditului.ste important ca şedinţa de deschidere să se desfăşoare în prezenţa directorului general. # vă asiguraţi că sunt respectate cerinţele legale aplicabile performanţelor MM de către furnizori şi furniturile aprovizionate. 4esfăşurarea auditului debutează cu şedinţa de deschidere. Auditul se desfăşoară pe fiecare schimb de lucru existent în întreprindere. # întocmirea rapoartelor de audit de mediu. distribuţia lor este ţinută sub control şi se previne utilizarea neintenţionată a lor.chipa de audit are voie să solicite un însoţitor sau un martor pe perioada desfăşurării auditului. se prezintă echipa de audit. 1B # . 4acă auditul este planificat pe mai multe zile. Menţionam doar câteva dintre ele: # organizarea şi conducerea unui program de audit de mediu. măsurările. # planificarea acţiunilor şi a modului de organizare a urmăririi realizării acestuia. . # vă asiguraţi că sunt respectate cerinţele legale aplicabile tratării şi prevenirii neconformităţilor. se întreabă dacă se confirmă echipa de audit.a#ţi stabilit. etalonările dispozitivelor de măsurare impuse prin lege.

Crocesul de audit se încheie cu pregătirea şi implementarea unui plan adecvat de acţiuni corective.situaţia conformării la politica de mediu a organizaţiei şi progresul în domeniul mediului al organizaţiei. e instituie mecanisme funcţionale corespunzătoare care să asigure urmărirea rezultatelor auditului. # neconformităţile. este anunţat 2MM care îşi asumă neconformităţile şi semnează pentru acestea având obligaţia de a le elimina. după ce au fost auditate toate procesele de producţie este rezervată discuţiilor cu 2MM. # 1? . nereluând însă tot ce sa notat în raportul de neconformitate. Jinalul ultimei zile de audit. Hedinţa poate dura între '* minute şi o oră. /n şedinţa de închidere nu se dă raportul de audit sau raportul de neconfirmitate. corecţiile şi consemnate în scris. aici trebuie negociate şi decise acţiunile corective. # furnizarea de informaţii conducerii despre eficacitatea şi acurateţea măsurilor de monitorizare a impactului de mediu al organizaţiei. după caz. # susţinerea prin documente a necesităţii acţiunilor corective. 2aportul de audit trebuie să cuprindă: # constatările auditului. se fac doar trimiteri la acesta. # oportunităţi de îmbunătăţire. Centru neconformităţi se formulează observaţii cu termen de soluţionare de până la un an de zile. +nc5eierea auditului. 4upă această discuţie se adună toată echipa de audit şi se pun de acord asupra neconformităţilor constatate. 4upă această etapă se intră în şedinţa de închidere unde sunt anunţate public neconformităţileE constatările.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->