Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT CADRU DE SUBANTREPRIZA Nr. ........ / ..........

1. PARTILE: SC ...... SRL, persoana juridica romana, cu sediul in ................................, inregistrata in registrul comertului sub nr. ........................., avand CIF .............................., reprezentata prin.... in calitate de ANTREPRENOR si SC ...... SRL, persoana juridica romana, cu sediul in ................................, inregistrata in registrul comertului sub nr. ........................., avand CIF .............................., reprezentata prin.... in calitate de SUBANTREPRENOR AU CONVENIT INCHEIEREA PREZENTULUI CONTRACT CADRU DE SUBANTREPRIZA IN URMATOARELE CONDITII: 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Subantreprenorul se obliga sa monteze, in termenele si conditiile stabilite in Anexele la prezentul contract, toate obiectele mentionate in Anexe parte integranta din acest contract. 2.2 Antreprenorul se obliga sa achite contravaloarea prestatiilor stabilite la pct. 2.1 in conditiile stabilite prin prezentul contract si sa depuna toate diligentele pentru pastrarea in bune conditii a acestor bunuri pana la achitarea pretului conform contractului. 2.3 Partile vor incheia cu ocazia fiecarei lucrari de montaj cate o Anexa, cuprinzand toate conditiile specificate in prezentul contract. 3. CLAUZE PRIVIND PLATA PRETULUI SI TRANSFERUL PROPRIETATII 3.1 Pretul lucrarilor de montaj va fi stabilit de parti de comun acord si va fi prevazut in Anexe. 3.2 Plata pretului se face de catre Antreprenor in echivalent lei la cursul BNR din data emiterii facturii de catre Subantreprenor. 4. TERMENE SI CONDITII DE EXECUTIE / LIVRARE PENTRU LUCRARILE DE MONTAJ 4.1 Daca partile au convenit in Anexe achitarea unui avans din pret, neplata acestuia in termenul prevazut de parti da dreptul Subantreprenor ului sa rezilieze prezentul contract.

4.2 Termenul pentru executia integrala a lucrarilor este de cel prevazut in Anexe si se calculeaza de la predarea frontului de lucru pe baza de proces-verbal de predare-primire prin care sa se constate indeplinirea conditiilor necesare executarii contractului. 4.3. Antreprenorul nu va putea solicita Subantreprenorului sa efectueze lucrarile pana la indeplinirea obligatiilor stipulate in art. 4.1 si 4.2. 4.4 Obiectele vor fi montate in locatiile prevezute in Anexele la prezentul contract, partile urmand sa incheie in acest sens procese-verbale de predare-primire; cu aceasta ocazie, va fi consemnata orice diferenta calitativa / cantitativa, partile stabilind totodata, de comun acord, si modalitatile de remediere. 5. GARANTII 5.1 Termenul de garantie pentru vicii ascunse este de 12 luni de la data incheierii procesuluiverbal de receptie a lucrarii. 5.2 Subantreprenorul nu acorda garantii : - cand Antreprenorul sau Beneficiarul lucarii intervine cu modificari asupra obiectelor fara consimtamantul scris al Subantreprenorului ; - cand deteriorarea obiectelor este cauzata de manipularea incorecta, de loviri sau alte cauze neimputabile Subantreprenorului ; - in situatia uzurii normale, produsa de exploatarea obiectelor montate ; - cand lucrarea de montaj - desi nu sunt indeplinite conditiile normale de executie - este executata pe riscul Antreprenorului sai Beneficiarului, acest lucru fiind stipulat in Anexa. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 6.1 Pentru neexecutarea in tot sau in parte, pentru executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile datoreaza penalitati dupa cum urmeaza : - Subantreprenorul datoreaza penalitati de 0,15% pe zi calculata din valoarea neexecutata a contractului ; - Antreprenorul datoreaza penalitati de 0,15% pe zi calculate din valoarea obligatiei neachitate. 7. FORTA MAJORA 7.1 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului imprevizibile si independente de vointa partilor (stare de razboi sau de necesitate, calamitati naturale, intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru o perioada mai mare de 6 ore, etc.). 7.2 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 3 zile de la data la care a cunoscut existenta acesteia, dovada fortei majore urmand a fi comunicata in termen de 15 zile cu incepere din aceeasi data. 7.3 Data de referinta este data depunerii documentelor la oficiul postal de expediere.

7.4 Daca imprejurarile sus-aratate si consecintele acestora dureaza mai mult de 6 luni, fiecare parte contractanta poate renunta la executarea contractului pe mai departe comunicand in scris aceasta intentie. 7.5 In acest caz, nici una din parti nu are dreptul sa solicite despagubiri de la cealalta parte, dar fiecare parte este obligata sa-si onoreze toate obligatiile corespunzatoare prestatiilor executate pana la aceasta data. 8. LITIGII 8.1 Partile vor incerca sa rezolve pe cale amiabila toate litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, incetarea prezentului contract. 8.2 In cazul in care litigiile dintre parti nu se solutioneaza pe cale amiabila, acestea se vor adresa instantelor judecatoresti aflate in raza municipiului Bucuresti, competente material sa solutioneze litigiul astfel intervenit. 9. ALTE CLAUZE 9.1. Orice modificare a prezentului contract este valabila numai in conditiile incheierii unui act aditional de catre partile contractante. 9.2 Anexa-cadru face parte din prezentul contract. 9.3 Prezentul contract s-a incheiat azi, , in Bucuresti, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si isi produce efectele pana la rezilierea acestuia de catre parti. Antreprenor, Subantreprenor ,

ANEXA-CADRU LA CONTRACTUL CADRU DE SUBANTREPRIZA NR. . / ..

Obiectul lucrarii (cf art. 2.1 din contract) : _________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________ _______________________________________________________________ _____________________ Beneficiar: _______________________________________________________________ ___________ Cantitate: _______________________________________________________________ ____________ _______________________________________________________________ _____________________ _______________________________________________________________ _____________________ Pret (cf art. 3.2 din contract): ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________________ _______________________________________________________________ _____________________ Termen de finalizare a lucrarii (cf. art. 4.2 din contract) _______________________________________ _______________________________________________________________ _____________________ Termen de plata: _______________________________________________________________ ______

Avans, platibil la data de. _____________________________

.(cf.

art

4.1

din

contract)

Alte conditii: _______________________________________________________________ _________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________

Antreprenor,

Subantreprenor ,