Sunteți pe pagina 1din 4

IMPLICAREA PARINTILOR IN ACTIVITATILE DIN SCOALA/GRADINITA

Moto: Toti oamenii au fost la ince ut co ii! "a# utini isi mai amintesc$ Antoine "e Saint%E&u e#' P#ima (i "in )ia*+! #ima (i in ,#a"ini*+! #ima (i la scoal+ sunt e)enimente e ca#e +#in*ii -i .n unele ca(u#i co iile le *in minte/ Ele sunt "e multe o#i .n#e,ist#ate .n "ocumente oficiale "e suflet$ 0 foto,#afiile/ P#imul contact mai lun, cu me"iul social este acela "in ,#+"ini*+ cu cole,ii -i cu e"ucatoa#ea/ Este locul un"e .-i )a et#ece 1umatate "e (i! al+tu#i "e al*i co ii -i "e o e#soana a"ulta/ 2n #imii ani "e )ia*+ fo#ma#ea co ilului se #eali(ea(+ mai ales su3 influen*a +#in*ilo#/ Ei sunt #imii a,en*i "e mo"ela#e a co ilului/ Mai t4#(iu c#e-te #olul celo# a #o ia*i ca )4#st+: cole,ii "e ,#u + "e la ,#+"ini*+! cole,ii "e clas+! co iii "in )ecin+tatea locuin*ei! #ietenii/ Deoa#ece! .n o#ice .m #e1u#a#e cei "in 1u# su un co ilul unui a"e)+#at e&amen #i)in" com o#tamentul! "e la cele mai mici )4#ste asu #a co ilului ac*ionea(+ "ou+ ti u#i "e influen*e: unele neinten*ionate! s ontane -i altele inten*ionate #e #e(ent4n" e"uca*ia #o #iu%(is+/ Atunci can" co ilul )ine la ,#+"ini*+ ent#u el e&ista mai multe necunoscute! "a# -i ent#u +#in*ii lo#/ P+#in*ii ot a)ea multe .nt#e3a#i "es #e #o,#amul "in ,#+"ini*+/ De aceea nu t#e3uie s+%i .nl+tu#+m e +#in*i "eoa#ece co ilul e ca#e il e"ucam este co ilul lo#/ D#e tul +#in*ilo# este "e a lua a#te la acti)it+*ile co iilo#/ 2n me"iul #u#al ent#u a ma#ii f#ec)enta co iilo# in ,#+"in*+! +#in*ii t#e3uie .ncu#a1a*i s+ o )i(ite(e! s+%i cunoasca #o,#amele "esfa-u#ate! "a# -i s+ se simta 3ine)eniti/ Daca +#intele )a fi mul*umit "e ceea ce i se ofe#a! aceasta multumi#e se )a t#ansmite -i co ilului! -i el )a fi 3ucu#os s+ o f#ec)ente(e/ 5amilia este ent#u co il #imul ,#u .n ca#e e&e#sea(+ com o#tamentele sociale -i se "esco e#+ e sine! este institu*ia cea mai sta3il+! #es onsa3il+ "e +st#a#ea -i "e()olta#ea t#a"i*iilo# cultu#ale/ V4#sta #e-cola#+ este! f+#+ .n"oial+! temelia e"ucati)+ a .nt#e,ii )ie*i/ Dato#it+ )4#stei mici! e"uca*ia #e-cola#+ ca +t+ ca#acte# s ecific/ Aceast+ e#ioa"+! ca .n,#i1i#e -i e"uca*ie! fo#mea(+ temelia .nt#e,ii )ie*i "e mai t4#(iu/ Asi,u#a#ea unui a#tene#iat #eal .nt#e ace-tia! im lica#ea tutu#o# .n #eali(a#ea unei unit+*i "e ce#in*e )a "uce im licit la o e"uca*ie co#ect+ a co iilo#! la e)ita#ea e#o#ilo# .n e"uca*ie -i la solu*iona#ea #o3lemelo# ca#e a a#/

De3utul in ,#a"ini*+ este temato#! a a#e sentimentul a3an"onului al+tu#i "e e#soanele e ca#e le cunoa-te mai mult sau mai u*in/ In acest moment este .nce utul a#tene#iatului "int#e ,#+"ini*+ -i familie/ Pent#u ca e#ioa"a "e acomo"a#e s+ fie u-oa#+ -i scu#t+ +#in*ii sau al*i mem3#ii ai familiei sunt incu#a1a*i s+ stea .m #eun+ cu cu ei la ,#+"ini*+! 4na co ilul se a"a tea(+/ Pa#tene#iatul ,#+"ini*ei cu familia im lic+ info#ma#ea teo#etic+ a +#in*ilo# .n #o3lemele "e si6o e"a,o,ie #e-cola#+/ E"ucatoa#ea oate a)ea "iscu*ii e#sonale sau colecti)e cu ace-tia! "e(3+t4n" "i)e#se teme: Cum ne 1uc+m cu co iii no-t#i$!Cum utem cont#i3ui la "e()olta#ea lim3a1ului co iilo#$! Ca#e sunt #o3lemele co ilului sin,u# la +#in*i$/ Se ot *ine lecto#ate cu +#in*ii -i -e"in*e e "ife#ite teme .n ca"#ul c+#o#a sunt in)ita*i s eciali-ti 7me"ici! lo,o e(i! si6olo,i8/ G#+"ini*a t#e3uie s+ o#,ani(e(e cu familia un a#tene#iat e"ucational/ Mi1loacele aflate la .n"emana e"ucatoa#elo# ent#u ai "ete#mina e +#in*i s+ fie a#tene#i acti)i .n e"uca*ia o iilo# sunt: % -e"in*ele cu +#in*ii9 % ac*iuni comune +#in*i -i co ii9 % )i(ite la "omiciliul co iilo#9 % "iscu*iile (ilnice cu +#in*ii sau atunci c4n" e)enimentele le solicit+/ O alt+ mo"alitate "e a im lica +#in*ii .n acti)it+*ile ,#+"ini*ei se #eali(ea(+ #in .nt4lni#i #o,#amate! la ca#e ot a#tici a -i #u"ele ca#e "o#esc s+ se im lice .n e"uca#ea co ilului/ Aceste .nt4lni#i se ot #eali(a su3 fo#ma unui #o,#am: filme! #e(ent+#i! 1ocu#i "e #ol/ 2n u#ma "iscu*iilo# e o anumit+ tema +#in*ii ot .n)a*a unii "e la al*ii cum s+ ,+seasc+ solu*ii la #o3lemele #eale cu ca#e se ot conf#una .n familie la un moment "at/ Pent#u e"ucatoa#e este o mo"alitate "e a afla multe luc#u#i "es #e ei -i co ii lo#! "es #e mo"ul lo# "e )ia*a acas+/ Temele alese .n ca"#ul lecto#atelo# ot fi sta3ilite "e e"ucatoa#e! .n u#ma celo# constatate sau ot fi alese la #o une#ile +#in*ilo#/ Este necesa#+ incu#a1a#ea a#tici +#ii :ta*ilo#$ la astfel "e acti)it+*i! "eoa#ece sunt familii un"e acesta este consi"e#at+ :t#ea3a femeilo#$/ Se oate #oiecta o .nt4lni#e numai : ent#u tati$ -i o alta numai : ent#u mame$/ 2n tim ul acesto# acti)it+*i se ot #e(enta acti)it+*i "esf+-u#ate la ,#+"ini*+ ent#u ca +#in*ii s+ le continuie acas+/ P+#in*ii ot fi .n)+*a*i s+ se 1oace 1ocu#i "ife#ite cu co ii lo#! "a# -i cum s+ le citeasc+ o o)este/ La sf4#-itul acti)it+*ii +#in*ii ot com leta "i)e#se c6estiona#e/ 2nt4lni#ile se ot conc#eti(a .n fi-e "e o3se#)a*ie e ca#e e"ucatoa#ea le oate com leta! ent#u fieca#e co il/ P+#in*ii sunt a#tene#ii -i cola3o#ato#ii e"ucatoa#elo# .n e"uca*ie -i nu s eciali-ti/ Putem ela3o#a mate#iale su3 fo#m+ "e liante! mici anun*u#i! flutu#a-i ent#u +#in*i con*in4n" info#ma*ii "es #e ni)elul cuno-tin*elo# -i "e #in"e#ilo# co ilului la "ife#ite

)4#ste/ P+#e#ea +#in*ilo# este im o#tanta! "a# noi sta3ilim ceea ce t#e3uie s+ -tie co ilul c4n" te#min+ ,#+"ini*+/ P+#in*ii ot "a o m4n+ "e a1uto# efecti) .n ,#+"ini*+/ T#e3uie s+ utili(+m a titu"inile "eose3ite ale +#in*ilo#/ Dac+ un +#inte este mu(ician utem s+%l imlic+m .n acti)it+*i #in #eali(a#ea unui moment "eose3it e a#cu#sul (ilei/ O atmosfe#+ "esc6is+ -i #ietenoas+ )a "uce la #es ecta#ea "eose3i#ilo# cultu#ale -i etnice! "a# )a #e)eni -i a3an"onul -cola#/ O le,atu#+ "eose3it+ .nt#e e"ucatoa#e -i +#in*i )%a "uce la o #ela*ie "eose3it+ .nt#e co ii -i e"ucatoa#e/ P+#in*ii sunt #inci alii cola3o#ato#i -i a#tene#i ai ,#+"ini*ei .n ceea ce #i)e-te e"uca*ia mo#al%ci)ic+ a co iilo# #e-cola#i/ E& e#ien*a e"a,o,ic+ "emonst#ea(+ c+ #eu-ita inte,#+#ii sociale "e in"e .n ma#e m+su#+ "e calitatea fo#m+#ii ,#u ului "e co ii! a #ela*iilo# "int#e ei -i a mo"ului .n ca#e se su une ,#u ului 7#es ect+ munca cole,ilo# ca#e sunt "e se#)iciul (ilnic la ,#u +! s+ nu st#ice 1uc+#iile! luc#+#ile colecti)e e ca#e le #eali(ea(+8/ Pa#tici a#ea +#in*ilo# la unele acti)it+*i ale ,#+"ini*ei7 -e(+to#i! )i(ite! e&cu#si! acti)it+*i comune! lec*ii "esc6ise! e& o(i*ii ale co iilo#8 -i c6ia# im lica#ea acesto#a .n o#,ani(a#ea! "esf+-u#a#ea lo# le )o# e#mite o mai 3un+ cunoa-te#e a a#ticula#it+*ilo# #o #iilo# co ii! a "ificult+*ilo# e ca#e ace-tia le .nt4m in+ .n acti)it+*i/ Im ica#ea +#in*ilo# .n acti)ita*ile -cola#e ale co iilo# ot me#,e -i 4na la im lica#ea lo# .n acti)it+*ile e&t#a-cola#e "e o#,ani(a#e a uno# se#3+#i cu teme folclo#ice! "a# -i #e(enta#ea uno# o3iceiu#i s ecifice anumito# (one ,eo,#afice "in Rom4nia/ ;n +#inte se oate consi"e#a .m linit atuci c4n" .m #eun+ cu ,#+"ini*a o#i -coala #eu-esc s+ e"uce co ilul astfel .nc4t el s+ a #ecie(e munca! s+ fie util .n societate/ Dialo,ul "int#e familie -i e"ucatoa#e este 3enefic! fie c+ se "esfasoa#+ cu fieca#e familie se a#at! fie c+ se "esf+soa#+ .n ca"#ul -e"in*elo# cu +#in*ii! el cont#i3uie la "esf+su#a#ea .n 3une con"i*ii a #ocesului inst#ucti)%e"ucati) ent#u c+: % mo"ul "e )ia*+ al familiei este mo"ul .n )ia*+ al co ilului9 % familia este mo"elul e ca#e co ilul .l imit+9 % comunica#ea int#afamilial+ s #i1in+ "e()olta#ea si6ofi(ic+ a co ilului -i fo#ma#ea e#sonalita*ii9 % -e"in*ele cu +#in*ii si "ialo,ul in"i)i"ual e"ucatoa#e% +#inte cont#i3uie la fo#ma#ea )iito#ului a"ult/ Pa#tene#iatul ,#+"ini*+% familie! ac*iunile comune "esf+-u#ate! continua#ea muncii e"ucatoa#ei "e c+t#e +#in*i! im lica#ea acesto#a .n ac*iunile o#,ani(ate .n ,#+"ini*+! t#ansfo#ma#ea uno# "e #in"e#i .n o3i-nuin*e! "e aceast+ cola3o#a#e ! 3eneficia# este co ilul ca#e t#e tat #in mo"ul "e com o#ta#e )a scoate .n e)i"en*+ #e(ultatele acestui a#tene#iat/

Acti)itatea cu +#in*ii! ca a#tene#i! ent#u a asi,u#a "e()olta#ea co ilului .n #o,#amul e"ucati) "in ,#+"ini*+! oate "e)eni un sta#t 3un ent#u a c#ea +#in*ilo# #es ectul "e sine! .nc#e"e#e .n com eten*ele lo#! f+c4n"u%i mai 3uni/ Pa#tene#iatul ,#+"ini*+%familie se #efe#+ la const#ui#ea uno# #ela*ii o(iti)e .nt#e familie -i ,#+"ini*+! la o unifica#e a sistemului "e )alo#i ca#e oate a)ea un efect 3enefic asu #a co iilo# atunci c4n" ace-tia )+" e"ucatoa#ea sf+tuin"u%se cu +#in*ii/ P#in toate acti)it+*ile #eali(ate .n ,#+"ini*+ u#m+#im s+%i facem e co ii s+ "eose3easc+ 3inele "e #+u! s+ -tie ce se cu)ine -i ce nu se cu)ine s+ fac+! s+ fie tole#an*i at4t cu ei c.t -i cu cei "in 1u#/ De la sim le cuno-tin*e -i fa te "e )ia*+ s+%i "ete#min+m e co ii s+ ai3+ atitu"ini e#sonale a#tici ati)e! s+%i .n)+*+m c+ nu ot s+ t#+iasc+ sin,u#i ci numai .m #eun+ cu ceilal*i/ <i3lo,#afie: = E"ua#" Dancila si Ioan Dancila 0 Noi si co ilul nost#u ne #e,atim ent#u scoala! >??@! E"itu#a E"i" = Anton Moisin 0 A#ta e"uca#ii co iilo# si a"olescentilo# in familie si scoala! >??A! E/D/P/ <ucu#esti = Ma,"alena Dumit#ana 0 Di"actica P#escola#a! ABBC! E"/ VDI Inte,#al <ucu#esti

S-ar putea să vă placă și