Sunteți pe pagina 1din 16

ORDONAN DE URGEN nr.12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe c ile !

erate ro"#ne $i reor%ani&area 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne


+e,tul actului repu-licat .n /.O!. nr. 80129 sep. 2331

+4+5U5 4 Organizarea i efectuarea transporturilor pe cile ferate romne )A64+O5U5 4 Organizarea transporturilor feroviare Art. 1. 7 819 6rin transport pe c ile !erate ro"#ne: denu"it .n continuare transport !eroviar: se .n(ele%e orice deplasare de persoane $i de -unuri: reali&at cu ve;icule !eroviare de c tre operatori de transport pe in!rastructura !eroviar . +ransportul !eroviar: precu" $i serviciile adiacente sau cone,e acestuia sunt considerate opera(iuni de transport !eroviar. 829 +ransportul !eroviar poate !i pu-lic sau .n interes propriu. 809 +ransportul !eroviar pu-lic constituie: prin natura sa: un sector strate%ic de interes na(ional: repre&int un serviciu pu-lic esen(ial pentru societate: contri-uie la li-era circula(ie: la re&olvarea unor interese "a<ore ale econo"iei: la deplasarea persoanelor: " r!urilor $i a altor -unuri: .n interiorul ( rii $i .n tra!ic interna(ional: cu un %rad .nalt de si%uran( : .n condi(ii ecolo%ice: e!iciente: $i .ndepline$te sarcini speci!ice pentru nevoile de ap rare a ( rii: potrivit le%ii. 819 'erviciile cone,e transportului sunt activit (ile ce se des! $oar .n le% tur ne"i<locit cu sau .n ti"pul transportului. 8=9 'erviciile adiacente transportului sunt activit (ile ce au ca o-iect asi%urarea des! $ur rii .n si%uran( a transportului. 8>9 +ransporturile !eroviare pu-lice se e!ectuea& nu"ai pe -a& de contract de transport. 879 )ontractul de transport se .nc;eie $i se e,ecut .n con!or"itate cu prevederile )odului co"ercial: ale Re%ula"entului de transport pe c ile !erate din Ro"#nia $i ale acordurilor $i conven(iilor interna(ionale la care Ro"#nia este parte. 889 +ransportul !eroviar .n interes propriu este transportul e!ectuat .n interesul activit (ilor proprii: cu "i<loace de transport de(inute .n proprietate sau .nc;iriate. 899 Activit (ile de transport !eroviar pu-lic sau .n interes propriu sunt reali&ate de c tre operatori de transport !eroviar: persoane <uridice ro"#ne: licen(ia(i .n condi(iile pre&entei ordonan(e de ur%en( . 8139 ?n sensul pre&entei ordonan(e de ur%en( : ter"enii de specialitate se de!inesc dup ur"ea& @ cu"

a9 operator de transport !eroviar 7 orice a%ent econo"ic: cu capital de stat sau privat: care a o-(inut o licen( .n con!or"itate cu le%isla(ia .n vi%oare: a c rui activitate principal const .n e!ectuarea de presta(ii de transport de "ar! $i2sau de c l tori pe calea !erat : trac(iunea !iind asi%urat o-li%atoriu de acest a%ent econo"icA acest ter"en include: de ase"enea: $i a%en(ii econo"ici care asi%ur nu"ai trac(iuneaA -9 ad"inistratorul in!rastructurii 7 orice or%anis" sau orice a%ent econo"ic care are ca o-iect principal de activitate ad"inistrarea $i .ntre(inerea in!rastructurii !eroviare: inclu&#nd $i ad"inistrarea siste"elor de conducere a circula(iei: de control $i de si%uran( a in!rastructuriiA !unc(iile ad"inistratorului de in!rastructur de pe o re(ea sau o parte a unei re(ele pot !i alocate: .n con!or"itate cu re%le"ent rile .n vi%oare: "ai "ultor or%anis"e sau a%en(i econo"iciA c9 %rup interna(ional 7 orice asocia(ie constituit din cel pu(in doi operatori de transport !eroviar: cu sediile sta-ilite .n state di!erite: .n vederea e!ectu rii de presta(ii de transporturi !eroviare interna(ionaleA

d9 serviciu de transport interna(ional de "ar! 7 serviciul de transport .n cadrul c ruia trenul trece cel pu(in o dat !rontiera de statA trenul poate !i co"pus $i2sau desco"pus $i di!eritele p r(i care .l co"pun pot proveni $i pot avea destina(ii di!erite: cu condi(ia ca toate va%oanele s treac cel pu(in o !rontier . Art. 2. 7 6entru e!ectuarea serviciilor de transport !eroviar pu-lic sau .n interes propriu pot o-(ine licen( operatorii de transport cu capital de stat $i2sau privat: care .ndeplinesc cu"ulativ ur" toarele condi(ii@ a9 au: .n principal: ca o-iect de activitate transporturile de c l tori: de " r!uri $i de alte -unuri pe calea !erat A -9 de(in .n proprietate sau cu c;irie "aterial rulant de trac(iune .n"atriculat de autoritatea co"petent : necesar pentru re"orcarea trenurilor: sau trenuri auto"otoare: cu caracteristicile te;nice $i de dotare i"puse de prescrip(iile de si%uran( a circula(iei !eroviare $i de calitatea serviciului de transportA c9 respect .ntoc"ai prescrip(iile te;nice: te;nolo%ice: de or%ani&are $i de des! $urare a circula(iei $i "anevrei trenurilor: sta-ilite pentru accesul $i circula(ia pe in!rastructura !eroviar pu-lic : .n condi(ii de si%uran( a circula(iei $i de securitate a transporturilorA d9 dispun de personalul necesar atestat pentru e!ectuarea opera(iunilor de transport !eroviar care !ac o-iectul activit (ii operatorului respectivA e9 !ac dovada onora-ilit (ii: capacit (ii te;nice: capacit (ii pro!esionale $i capacit (ii !inanciare: sta-ilite de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"uluiA !9 alte condi(ii sta-ilite de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 3. 7 5icen(a pentru e!ectuarea serviciilor de transport !eroviar prev &ute la art. 1 se acord de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 4. 7 6e parcursul des! $ur rii activit (ii: operatorii de transport !eroviar licen(ia(i sunt o-li%a(i s reali&e&e: la ter"enele $i la para"etrii te;nici prev &u(i .n prescrip(iile pentru si%uran(a circula(iei !eroviare: toate opera(iunile de veri!icare: .ntre(inere $i repara(ii pentru "aterialul rulant a!lat sau introdus .n circula(ie: su- sanc(iunea suspend rii sau retra%erii licen(ei. Art. 5. 7 819 +ransportul !eroviar pu-lic de c l tori are caracter de serviciu pu-lic social. 6entru aceste servicii operatorii de transport !eroviar pu-lic pri"esc de la -u%etul de stat sau de la -u%etele locale: dup ca&: di!eren(ele dintre tari!ele sta-ilite cu avi&ul autorit (ilor pu-lice co"petente $i costurile reale de transport: la care se adau% o cot de pro!it .ntre 0 $i =B. 829 'erviciul pu-lic social de transport !eroviar de c l tori poate !i concesionat de c tre /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: pe -a& de licita(ie pu-lic : .n condi(iile le%ii. 809 ?n ca&ul e!ectu rii de servicii pu-lice de transport de "ar! sau c l tori pentru anu"ite cate%orii de persoane !i&ice sau <uridice: care -ene!icia& : din dispo&i(ia autorit (ilor pu-lice co"petente: de reduceri ale tari!elor de transport: prin actul care a prev &ut acordarea acestor reduceri: se vor asi%ura co"pensa(ii corespun& toare operatorului de transport: p#n la nivelul tari!ului apro-at. Art. 6. 7 +ransportul !eroviar pu-lic va !i or%ani&at ast!el .nc#t s se asi%ure un siste" unitar: ec;ili-rat $i !unc(ional: .n con!or"itate cu cerin(ele si%uran(ei circula(iei: con!ortului $i te;nolo%iilor speci!ice de transport pe calea !erat : .n condi(ii de co"pati-ilitate $i interopera-ilitate cu siste"ul de transport !eroviar european. )A64+O5U5 44 Autoritatea de stat n domeniul transporturilor feroviare Art. !. 7 819 /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: .n calitate de or%an de specialitate al ad"inistra(iei pu-lice centrale: este autoritatea de stat .n do"eniul transporturilor !eroviare care asi%ur de&voltarea $i si%uran(a transporturilor !eroviare. 829 /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: .n calitate de or%an de specialitate al ad"inistra(iei pu-lice centrale: are ur" toarele atri-u(ii principale .n do"eniul transporturilor !eroviare@

a9 ela-orea& strate%iile de de&voltare a activit (ilor de transport !eroviarA -9 ela-orea& $i supune apro- rii Guvernului pro%ra"ele de de&voltare $i de "oderni&are a in!rastructurii !eroviare desc;ise accesului pu-licA c9 asi%ur : .n condi(ii identice: tuturor operatorilor !eroviari acces e%al $i nediscri"inatoriu pe in!rastructura !eroviar pu-lic : con!or" re%le"ent rilor interne: precu" $i acordurilor $i conven(iilor interna(ionale la care Ro"#nia este parteA d9 asi%ur -ene!iciarilor de transport !eroviar dreptul de a apela la un operator de transport licen(iat $i li-er alesA e9 spri<in de&voltarea $i !unc(ionarea transportului !eroviar pu-licA !9 asi%ur condi(iile unui "ediu concuren(ial nor"al .n transportul !eroviar: precu" $i .ntre acesta $i alte "oduri de transportA %9 asi%ur e!ectuarea transporturilor "ilitare: a transporturilor speciale $i a transporturilor de interven(ie .n ca& de cala"it (i naturale sau .n alte situa(ii deose-iteA ;9 asi%ur de&voltarea cercet rii .n transportul !eroviar: .n corelare cu pro%ra"ele na(ionale de cercetareA i9 ela-orea& politica econo"ic .n do"eniul transportului !eroviarA <9 ela-orea& politici pentru de&voltarea transporturilor "ulti"odale $i a transportului co"-inatA C9 ela-orea& politici de de&voltare ec;ili-rat a transportului !eroviar cu alte "oduri de transportA l9 asi%ur %estionarea propriet (ii pu-lice $i private a statului din do"eniul transportului !eroviarA "9 asi%ur %estionarea resurselor !inanciare alocate prin -u%etul de statA n9 avi&ea& tari!ele de utili&are a in!rastructurii !eroviare pu-lice $i le supune spre apro-are GuvernuluiA o9 clasi!ic in!rastructura de transport !eroviar .n con!or"itate cu standardele na(ionale $i interna(ionaleA p9 sta-ile$te re%ulile de acces pe in!rastructura c ilor !erate ro"#ne pentru operatorii !eroviariA D9 este depo&itarul nor"elor: "etodolo%iilor: prescrip(iilor $i instruc(iunilor cu speci!ic !eroviar: care se aplic .n do"eniul transporturilor !eroviareA r9 e"ite nor"ative privind construc(ia $i protec(ia c ii !erate. 809 /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: .n calitate de autoritate de stat .n do"eniul transporturilor !eroviare: are ur" toarele atri-u(ii principale@ a9 repre&int Guvernul .n or%anis"ele interna(ionale $i .n rela(iile -ilaterale cu alte state .n do"eniul transporturilor !eroviareA -9 ela-orea& $i pro"ovea& re%le"ent ri speci!ice: destinate asi%ur rii co"pati-ilit (ii siste"ului na(ional de transport !eroviar cu siste"ele de transport interna(ionaleA c9 e"ite nor"e te;nice o-li%atorii pentru construc(ia: "oderni&area: e,ploatarea: .ntre(inerea: repararea $i veri!icarea te;nic a in!rastructurii !eroviare $i a "aterialului rulantA d9 sta-ile$te no"enclatorul de !unc(ii al personalului care lucrea& sau concur la si%uran(a circula(iei trenurilorA e9 e"ite nor"e o-li%atorii de atestare: certi!icare $i licen(iere a personalului din transporturile !eroviare: care lucrea& .n si%uran(a circula(iei: $i sta-ile$te condi(iile de suspendare sau de anulare a atestatelor: a certi!icatelor sau a licen(elor acordateA !9 or%ani&ea& e,a"ene $i e"ite atestate: certi!icate $i licen(e pentru personalul din si%uran(a circula(ieiA %9 e"ite nor"e o-li%atorii de licen(iere a operatorilor de transport !eroviar care e!ectuea& sau vor e!ectua activit (i de transport !eroviar $i sta-ile$te condi(iile de acordare: de suspendare sau de anulare a licen(elorA ;9 e"ite nor"e o-li%atorii de si%uran( a tra!icului .n transporturile !eroviare: precu" $i pentru transportul "ulti"odal $i co"-inat $i suprave%;ea& respectarea acestoraA i9 e"ite nor"e o-li%atorii pentru e!ectuarea transporturilor de " r!uri periculoase pe calea !erat A <9 apro- or%ani&area re%ional a transporturilor !eroviareA C9 e,ercit activitatea de re%istru: de inspec(ie $i de control .n transporturile !eroviareA l9 sta-ile$te condi(iile $i asi%ur .n"atricularea "aterialului rulantA "9 asi%ur o"olo%area te;nic de tip a ve;iculelor !eroviare: precu" $i certi!icarea de con!or"itate: o"olo%area: a%re"entarea te;nic a "aterialelor: co"ponentelor $i ec;ipa"entelor utili&ate la construirea: repararea $i .ntre(inerea "aterialului rulant $i a in!rastructurii !eroviareA

n9 autori&ea& e!ectuarea de lucr ri care se e,ecut .n &onele de si%uran( $i de protec(ie a in!rastructurii c ilor !erate ro"#neA o9 asi%ur cercetarea ad"inistrativ a eveni"entelor sau accidentelor %rave: produse .n activit (ile de transport !eroviarA p9 asi%ur : prin re(eaua proprie: controlul "edico7sanitar speci!ic si%uran(ei circula(iei $i controlul sanitar7veterinar speci!ic activit (ilor de transport !eroviar $i e"ite autori&a(ii sanitar7 veterinareA D9 autori&ea& : din punct de vedere te;nic: a%en(ii econo"ici care e!ectuea& lucr rile de construc(ie: .ntre(inere $i repara(ie a ele"entelor in!rastructurii !eroviare $i a "aterialului rulantA r9 apro- nor"e $i re%ula"ente o-li%atorii pentru de(in torii de linii !erate industriale $i de "i<loace de transport pe calea !erat proprietate privat : indi!erent de o-iectul de activitate: care au acces pe in!rastructura !eroviar desc;is accesului pu-lic: dup ca&: precu" $i pentru -ene!iciarii de transportA s9 autori&ea& .n!iin(area $i !unc(ionarea centrelor de pre% tire: per!ec(ionare $i autori&are a personalului din transporturile !eroviareA t9 anali&ea& $i decide asupra sesi& rilor privind "odul de alocare a capacit (ilor in!rastructurii !eroviare: .ntre operatorii !eroviari: $i suprave%;ea& des! $urarea activit (ilor de transport !eroviar .n condi(ii de concuren( loial A u9 sta-ile$te nor"e de reparti&are nediscri"inatorie a capacit (ilor in!rastructurii !eroviareA v9 concesionea& : .n nu"ele statului: serviciul pu-lic de transport !eroviar de c l tori. 819 /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului e,ercit atri-u(iile de autoritate de stat: direct sau prin dele%are de co"peten(e c tre o autoritate !eroviar or%ani&at ca institu(ie pu-lic : !inan(at din venituri e,tra-u%etare. )A64+O5U5 444 "nfrastructura feroviar i asigurarea func#ionrii acesteia Art. $. 7 819 6rin in!rastructur !eroviar se .n(ele%e ansa"-lul ele"entelor necesare circula(iei $i "anevrei "aterialului rulant: cl dirile sta(iilor de cale !erat : cu !acilit (ile a!erente: precu" $i celelalte cl diri $i !acilit (i destinate des! $ur rii transportului !eroviar. 829 4n!rastructura !eroviar cuprinde in!rastructura !eroviar proprietate pu-lic a statului: denu"it .n continuare in!rastructur !eroviar pu-lic : precu" $i cea a!lat .n proprietate privat : denu"it .n continuare in!rastructur !eroviar privat . 809 4n!rastructura !eroviar pu-lic sau privat a statului cuprinde in!rastructura care se poate conecta la in!rastructura !eroviar transeuropean : precu" $i pe cea care nu poate !i conectat la aceasta: dup cu" ur"ea& @ a9 in!rastructura !eroviar interopera-il 7 parte a in!rastructurii !eroviare pu-lice sau private a statului: a!erent tra!icului na(ional $i interna(ional: ad"inistrat .n concordan( cu prevederile le%isla(iei privind li-erul acces al operatorilor de transport !eroviar $i care se de&volt .n con!or"itate cu nor"ele te;nice de interopera-ilitate adoptate pe plan european $i preluate .n le%isla(ia din Ro"#niaA -9 in!rastructura !eroviar neinteropera-il 7 parte a in!rastructurii !eroviare pu-lice sau private a statului: a!erent tra!icului local: conectat sau nu la in!rastructura !eroviar interopera-il $i care este ad"inistrat $i se de&volt pe -a&a unor re%le"ent ri speci!ice interne. Art. %. 7 819 Ad"inistrarea in!rastructurii !eroviare: proprietate pu-lic sau proprietate privat a statului: se asi%ur de c tre o co"panie na(ional re&ultat ca ur"are a reor%ani& rii 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: c reia i se atri-uie .n concesiune: ! r plata redeven(ei: in!rastructura !eroviar pu-lic $i care de(ine .n proprietate alte ele"ente ale in!rastructurii !eroviare preluate de la 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne: sta-ilite prin ;ot r#re a Guvernului. 829 )ontractul de concesiune se .nc;eie: .n nu"ele statului: cu /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: pentru o perioad de 19 de ani. Art. 1&. 7 819 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar poate s .nc;irie&e: cu acordul /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: p r(i ale

in!rastructurii !eroviare neinteropera-ile pu-lice c tre alte persoane <uridice: .n vederea ad"inistr rii acesteia pentru or%ani&area transporturilor pu-lice de " r!uri $i persoane. 829 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar poate s .nc;irie&e -unuri proprietate privat necesare or%ani& rii $i des! $ur rii procesului de transport !eroviar: a!erente acelor p r(i din in!rastructura !eroviar neinteropera-il pu-lic : .nc;iriat altor persoane <uridice. 809 ?nc;irierea unor p r(i ale in!rastructurii !eroviare neinteropera-ile se !ace prin licita(ie pu-lic cu stri%are. 819 Eeniturile o-(inute din .nc;irierea unor p r(i ale in!rastructurii !eroviare neinteropera-ile se .ncasea& de c tre co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar .n scopul !olosirii acesteia e,clusiv pentru e,ecutarea de repara(ii capitale pe in!rastructura !eroviar pu-lic interopera-il . 8=9 )ondi(iile speci!ice de ad"inistrare a in!rastructurii !eroviare neinteropera-ile: precu" $i condi(iile de .nc;iriere a unor p r(i ale in!rastructurii !eroviare neinteropera-ile se apro- prin ;ot r#re a Guvernului: la propunerea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 11. 7 819 4n!rastructura !eroviar pu-lic se co"pune din@ a9 liniile !erate de circula(ie: terenul a!erent pe care sunt construite: precu" $i terenurile situate de o parte $i de alta a a,ei c ii !erate: care constituie &ona de si%uran( a in!rastructurii !eroviareA -9 podurile: tunelurile: viaductele $i alte lucr ri de art : care au le% tur cu liniile !erate desc;ise circula(iei pu-lice: precu" $i terenurile a!erente acestoraA c9 lucr rile %eote;nice de protec(ie $i de consolidare: planta(iile de protec(ie a liniilor !erate $i terenurile a!erente pe care sunt a"plasateA d9 instala(iile !i,e de si%uran( $i de conducere operativ a circula(iei !eroviareA e9 tria<ele de re(ea ale c ii !erate $i terenurile a!erente acestoraA !9 alte instala(ii $i cl diri a!erente in!rastructurii !eroviare. 829 Ele"entele concrete ale in!rastructurii !eroviare pu-lice: prev &ute la alin. 819: se sta-ilesc prin ;ot r#re a Guvernului. 809 )elelalte ele"ente ale ansa"-lului in!rastructurii !eroviare: neprev &ute la alin. 819: constituie proprietate privat a co"paniei care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar pu-lic sau: dup ca&: a societ (ilor na(ionale $i a societ (ilor co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: precu" $i a 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: r "as dup reor%ani&are. Art. 12. 7 Ad"inistratorul in!rastructurii r spunde de "odul .n care e,ercit propria conducere: %estiune $i controlul intern .n con!or"itate cu prevederile le%ale .n vi%oare. Art. 13. 7 5istele sec(iilor de circula(ie ale in!rastructurii !eroviare ce constituie in!rastructur !eroviar interopera-il sau neinteropera-il se apro- prin ;ot r#re a Guvernului: la propunerea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 14. 7 E,ploatarea in!rastructurii !eroviare pu-lice se reali&ea& na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : prin@ de c tre co"pania

a9 .ndeplinirea ansa"-lului !unc(iilor te;nice $i econo"ice necesareA -9 asi%urarea st rii de !unc(ionare a liniilor: instala(iilor $i celorlalte ele"ente ale in!rastructurii !eroviare la para"etrii sta-ili(i con!or" art. 1>A c9 conducerea operativ a circula(iei trenurilor $i autori&area "anevrei pe liniile desc;ise circula(iei pu-lice sau cu acces la aceastaA d9 reparti&area capacit (ilor in!rastructurii !eroviare $i alocarea traselor: pe -a&a nor"elor sta-ilite de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului $i a contractului de acces pe in!rastructura !eroviar . Art. 15. 7 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar poate e!ectua pe aceasta transporturi .n interes propriu: pentru "en(inerea sau readucerea .n para"etri a in!rastructurii !eroviare: cu .ndeplinirea condi(iilor prev &ute la art. 1 alin. 899 $i la art. 2: ! r plata tari!ului de utili&are a in!rastructurii !eroviare prev &ut la art. 20 alin. 819.

Art. 16. 7 6ara"etrii ele"entelor in!rastructurii !eroviare ro"#ne tre-uie s corespund nor"elor interne $i interna(ionale sau celor sta-ilite prin acorduri $i conven(ii interna(ionale la care Ro"#nia este parte. Ace$ti para"etri tre-uie s asi%ure co"pati-ilitatea in!rastructurii !eroviare ro"#ne: .n .ntre%ul ei sau pe direc(ii $i coridoare de transport: cu ansa"-lul interna(ional al c ilor !erate. Art. 1!. 7 Ele"entele in!rastructurii !eroviare pu-lice: inclusiv terenurile pe care sunt a"plasate: precu" $i terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice ta,e $i i"po&ite. Art. 1$. 7 819 Accesul $i circula(ia pe in!rastructura !eroviar pu-lic sunt per"ise .n condi(iile de(inerii de c tre operatorii de transport !eroviar a unei licen(e eli-erate con!or" pre&entei ordonan(e de ur%en( $i ale e,isten(ei unui contract de acces: .nc;eiat cu co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar . 829 Operatorii de transport !eroviar str ini $i %rupurile interna(ionale care reali&ea& transport !eroviar sunt accepta(i pentru circula(ie pe in!rastructura !eroviar pu-lic .n condi(iile le%ii $i acordurilor $i conven(iilor interna(ionale la care Ro"#nia este parte. 809 Accesul la in!rastructur $i !urni&area de servicii .n ter"inalele $i porturile le%ate de activit (ile de transport !eroviar: inclusiv servicii de transport interna(ional de "ar! $i servicii de transport co"-inat interna(ional de "ar! : care deservesc sau este posi-il s deserveasc "ai "ult de un client !inal: se asi%ur tuturor operatorilor de transport !eroviar .n "od nediscri"inatoriu: iar solicit rile operatorilor de transport !eroviar pot !i supuse unor restric(ii nu"ai dac e,ist alternative via-ile .n condi(ii de pia( . 819 * r a .nc lca prevederile le%ale privind concuren(a $i activitatea institu(iilor2autorit (ilor pu-lice co"petente .n do"eniu: )onsiliul de suprave%;ere .n!iin(at .n con!or"itate cu prevederile art. 03 alin. 819 din Ordonan(a Guvernului nr.8922330 privind alocarea capacit (ilor de in!rastructur !eroviar : tari!area utili& rii in!rastructurii !eroviare $i certi!icarea .n "aterie de si%uran( "onitori&ea& concuren(a pe pia(a de servicii de transport !eroviar: inclusiv pe pia(a de transport !eroviar de "ar! . 8=9 Dac .n e,ecutarea transportului solicitantul sau orice alt parte interesat se consider c a !ost tratat incorect: a !ost o-iectul unei discri"in ri sau a !ost pre<udiciat .n alt !el: poate depune o contesta(ie la )onsiliul de suprave%;ere: .n condi(iile art. 03 alin. 809 din Ordonan(a Guvernului nr.8922330: apro-at cu "odi!ic ri $i co"plet ri prin 5e%ea nr. 822331. 8>9 )a ur"are a contesta(iei pri"ite $i: dac este ca&ul: din proprie ini(iativ : )onsiliul de suprave%;ere decide c#t "ai cur#nd posi-il asupra unor " suri necesare pentru corectarea unor evolu(ii nedorite de pe aceste pie(e: .n con!or"itate cu re%le"ent rile .n vi%oare. 879 6entru asi%urarea controlului <udiciar: .n condi(iile le%ii: precu" $i a cooper rii .n do"eniul speci!ic de activitate a )onsiliului de suprave%;ere cu or%anis"ele de suprave%;ere si"ilare din alte state: se aplic prevederile art. 03 alin. 899 $i ale art. 01 din Ordonan(a Guvernului nr.8922330. Art. 1%. 7 819 Re(eaua de transport !eroviar de "ar! din Ro"#nia care se include .n Re(eaua transeuropean de transport !eroviar de "ar! : precu" $i porturile a!erente se apro- prin ;ot r#re a Guvernului $i const .n ur" toarele co"ponente@ a9 liniile de cale !erat A -9 rutele ocolitoare: dac este ca&ul: .n special din <urul &onelor cu in!rastructur !eroviar saturat : ast!el cu" este de!init prin art. 2 din Ordonan(a Guvernului nr.8922330. ?n situa(ia .n care aceste rute sunt acordate .n con!or"itate cu re%le"ent rile aplica-ile: se respect : c#t "ai "ult posi-il: ti"pii %enerali de transportA c9 liniile de acces la in!rastructur .n ter"inalele care servesc sau pot s serveasc "ai "ult dec#t un utili&ator !inal: inclusiv liniile de acces c tre $i de la alte loca(ii $i !acilit (iA d9 liniiile de acces la in!rastructur spre $i dinspre porturile a!erente: inclusiv liniile de le% tur . 829 5iniile de acces: prev &ute la alin. 819 lit. c9 $i d9: tre-uie s acopere la !iecare cap t al parcursului !ie =3 C": !ie 23B din lun%i"ea parcursului respectiv: pe liniile de cale !erat "en(ionate la alin. 819 lit. a9: .n !unc(ie de valoarea care este "ai "are.

809 'tatul spri<in de&voltarea transportului co"-inat $i "ulti"odal: inclusiv reali&area centrelor lo%istice inte%rate: .n scopul asi%ur rii siste"ului de transport !eroviar din Ro"#nia .n siste"ul de transport !eroviar european. 819 ?n vederea .ndeplinirii prevederilor alin. 809: Guvernul apro- reali&area centrelor lo%istice inte%rate: inclusiv prin credite $i aloca(ii de la -u%etul de stat. Art. 2&. 7 Reali&area de noi in!rastructuri !eroviare pu-lice sau a unor proiecte "a<ore de "odi!ic ri structurale $i2sau te;nolo%ice ale in!rastructurii !eroviare pu-lice se supune le%isla(iei privind lucr rile pu-lice $i se avi&ea& de c tre /inisterul Ap r rii Na(ionale: .n scopul .ncadr rii acestora .n in!rastructura siste"ului na(ional de ap rare. Art. 21. 7 6ersoanele <uridice sau persoanele !i&ice pot construi in!rastructuri !eroviare proprii: cu apro-area /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului $i cu avi&ele autorit (ilor pu-lice locale $i /inisterului Ap r rii Na(ionale. Art. 22. 7 819 ?ntre(inerea $i asi%urarea !unc(ion rii in!rastructurii !eroviare se asi%ur veniturile proprii ale co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar . din

829 Eeniturile proprii ale co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar se constituie din veniturile o-(inute prin alocarea capacit (ilor $i a traselor c tre operatorii de transport !eroviar licen(ia(i: din alte activit (i proprii: precu" $i din valori!icarea produselor re&iduale. Art. 23. 7 819 Operatorii de transport !eroviar: licen(ia(i s e!ectue&e transporturi pu-lice sau .n interes propriu: de "ar! $i2sau de c l tori: !olosind capacit (ile in!rastructurii !eroviare: pl tesc un tari! de utili&are a acesteia: ale c rui li"ite sunt sta-ilite prin contractul de activitate al co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura: .nc;eiat cu /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului con!or" prevederilor art. 07709. 829 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar poate ne%ocia nivelul tari!ului de utili&are cu operatorii de transport !eroviar: .n !unc(ie de nu" rul de trase ac;i&i(ionate: perioada de solicitare $i sec(ia de circula(ie. Art. 24. 7 6ro"ovarea proiectelor pentru construc(ii $i tronsoane noi de cale !erat : pentru "oderni&area $i2sau de&voltarea unor tronsoane e,istente: precu" $i pentru "a%istralele destinate circula(iei cu vite&e "ari se !ace de c tre /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: la propunerea !unda"ental a co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar . Art. 25. 7 );eltuielile pentru investi(ii: repara(ii: "oderni& ri $i2sau de&volt ri ale in!rastructurii !eroviare pu-lice sunt !inan(ate de la -u%etul de stat. Art. 26. 7 819 6entru reali&area de noi ele"ente ale in!rastructurii !eroviare pu-lice sau pentru de&voltarea: "oderni&area ori rea-ilitarea celor e,istente: a c ror !inan(are nu se poate asi%ura de co"pania prev &ut la art. 9 alin. 819: precu" $i pentru e,ploatarea acestora /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului poate .nc;eia contracte de concesionare cu alte persoane <uridice: ro"#ne sau str ine: .n condi(iile le%ii. 829 6e data apro- rii concesiunii contractul .nc;eiat de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului cu co"pania prev &ut la art. 9 alin. 819 se "odi!ic .n "od corespun& tor. Art. 2!. 7 819 5iniile !erate apar(in#nd in!rastructurii !eroviare pu-lice pot !i .nc;ise pentru transport: din considerente te;nolo%ice sau de renta-ilitate. 829 ?nc;iderea liniilor !erate din "otive te;nolo%ice se !ace de c tre co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : .n con!or"itate cu nor"ele de e,ploatare a in!rastructurii .n condi(ii de si%uran( a circula(iei. 809 ?nc;iderea liniilor !erate din "otive de renta-ilitate: ur"at de conservare sau de de&a!ectare: ori "en(inerea .n e,ploatare a liniei respective $i re%i"ul e,ploat rii ei se apro-

de c tre Guvern: la propunerea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: cu avi&ul /inisterului Ap r rii Na(ionale $i al ad"inistra(iei pu-lice locale. 819 6ierderile re&ultate prin "en(inerea .n e,ploatare: c#t $i costurile oca&ionate de conservarea sau de de&a!ectarea liniilor pu-lice nerenta-ile se suport de la -u%etul de stat sau de la -u%etele locale: dup ca&. Art. 2$. 7 819 ?n ca&ul unor cala"it (i naturale: de&astre sau eveni"ente de cale !erat : ele"entele a!ectate ale in!rastructurii c ilor !erate ro"#ne vor !i repuse .n !unc(iune .n cel "ai scurt ti"p: utili&#ndu7se resursele care pot !i "o-ili&ate .n acest scop: .n condi(iile le%ii. 829 );eltuielile oca&ionate de repunerea .n !unc(iune a in!rastructurii !eroviare pu-lice: a!ectat ca ur"are a unor cala"it (i naturale sau de&astre: se acoper de la -u%etul de stat. )A64+O5U5 4E 'iguran#a i protec#ia infrastructurii feroviare Art. 2%. 7 819 ?n scopul des! $ur rii .n -une condi(ii a circula(iei !eroviare $i al prevenirii eveni"entelor de cale !erat : se instituie &ona de si%uran( $i &ona de protec(ie a in!rastructurii !eroviare pu-lice. 829 Fona de si%uran( a in!rastructurii !eroviare pu-lice cuprinde !#$iile de teren: .n li"it de 23 " !iecare: situate de o parte $i de alta a a,ei c ii !erate: necesare pentru a"plasarea instala(iilor de se"nali&are $i de si%uran(a circula(iei $i a celorlalte instala(ii de conducere operativ a circula(iei trenurilor: precu" $i a instala(iilor $i lucr rilor de protec(ie a "ediului. 809 ?n ca&urile .n care li"itele ast!el sta-ilite cuprind terenuri a!late .n proprietate privat : se poate proceda la e,propriere pentru cau& de utilitate pu-lic : .n condi(iile le%ii. 819 Fona de protec(ie a in!rastructurii !eroviare pu-lice cuprinde terenurile li"itro!e: situate de o parte $i de alta a a,ei c ii !erate: indi!erent de proprietar: .n li"ita a "a,i"u" 133 " de la a,a c ii !erate: precu" $i terenurile destinate sau care servesc: su- orice !or" : la asi%urarea !unc(ion rii acesteia. 5i"itele concrete ale &onelor de protec(ie se sta-ilesc pe -a&a nor"ativelor e"ise de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: cu in!or"area scris a proprietarilor terenurilor .n ter"en de 03 de &ile. 8=9 ?n &ona de protec(ie a in!rastructurii !eroviare pu-lice pot !i e,ecutate lucr ri: potrivit re%le"ent rilor e"ise de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 3&. 7 ?n &ona de protec(ie a in!rastructurii !eroviare se inter&ice@ a9 a"plasarea oric ror construc(ii: !ie $i cu caracter te"porar: depo&itarea de "ateriale sau .n!iin(area de planta(ii care ."piedic vi&i-ilitatea liniei $i a se"nalelor !eroviareA -9 utili&area indicatoarelor $i a lu"inilor de culoare ro$ie: %al-en : verde sau al-astr : care ar putea crea con!u&ie cu se"nali&area !eroviar A c9 e!ectuarea oric ror lucr ri: care: prin natura lor: ar putea provoca alunec ri de teren: surp ri sau a!ectarea sta-ilit (ii solului: inclusiv prin t ierea copacilor: ar-u$tilor: e,tra%erea de "ateriale de construc(ii sau prin "odi!icarea ec;ili-rului !reaticA d9 depo&itarea necorespun& toare de "ateriale: su-stan(e sau de$euri care contravin nor"elor de protec(ie a "ediului sau care ar putea provoca de%radarea in!rastructurii !eroviare a &onei de protec(ie a acesteia: precu" $i a condi(iilor de des! $urare nor"al a tra!icului !eroviar. Art. 31. 7 819 ?n &ona de protec(ie a in!rastructurii !eroviare pot !i a"plasate: te"porar: "ateriale $i utila<e necesare .ntre(inerii acesteia: .n scopul eli"in rii consecin(elor eveni"entelor de cale !erat sau al prevenirii oric rui pericol pentru si%uran(a circula(iei !eroviare. ?n ca&ul producerii de pa%u-e: se va acorda proprietarilor -unurilor a!ectate o <ust desp %u-ire: sta-ilit pe -a& de ne%ocieri: .n ter"en de "a,i"u" 03 de &ile de la ter"inarea lucr rii. ?n ca& de ne.n(ele%ere: acordarea de desp %u-iri $i cuantu"ul acestora se sta-ilesc prin ;ot r#re <udec toreasc . 829 Dreptul de ocupare te"porar desp %u-irii. a terenului nu este condi(ionat de plata preala-il a

Art. 32. 7 6e traseul liniilor !erate apar(in#nd in!rastructurii !eroviare: supus .n& pe&irilor: co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar este .n drept s utili&e&e &ona de protec(ie pentru instalarea de para& pe&i. ?n ca&ul producerii de pa%u-e cu aceast oca&ie: sunt aplica-ile dispo&i(iile art. 01 alin. 819. Art. 33. 7 819 +raversarea c ii !erate de c tre alte c i de co"unica(ii se reali&ea& $i se "en(ine .n con!or"itate cu re%le"ent rile e"ise de c tre /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: /inisterul Ad"inistra(iei $i 4nternelor $i de c tre or%anele ad"inistra(iei pu-lice locale: dup ca&: cu suportarea de c tre -ene!iciarul c ii de co"unica(ie respective a oric ror daune produse la in!rastructura !eroviar . 829 +raversarea liniilor !erate de c tre pietoni: ve;icule sau ani"ale se !ace nu"ai prin locuri special a"ena<ate $i nu"ai cu respectarea nor"elor $i a prescrip(iilor .n vi%oare. 809 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : respectiv operatorii de transport !eroviar: nu r spunde pentru pa%u-ele cau&ate de nerespectarea dispo&i(iilor prev &ute la alin. 819 $i 829. )A64+O5U5 E 'iguran#a circula#iei pe cile ferate romne Art. 34. 7 +ransportul !eroviar pu-lic tre-uie s se des! $oare .ntr7un cli"at de disciplin !er" : asi%ur#ndu7se condi(iile necesare pentru deplina si%uran( a c l torilor $i a -unurilor transportate. Art. 35. 7 6ersonalul cu sarcini de si%uran( a circula(iei al co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar $i operatorii de transport !eroviar licen(ia(i se supun prevederilor din instruc(iunile de serviciu $i re%le"ent rilor speci!ice do"eniului !eroviar: privitoare la si%uran(a circula(iei trenurilor. Art. 36. 7 ?n scopul reali& rii circula(iei !eroviare .n condi(ii de si%uran( : co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar $i operatorii de transport !eroviar licen(ia(i .n condi(iile pre&entei ordonan(e de ur%en( e,ercit : .n li"ita co"peten(elor apro-ate: ur" toarele atri-u(ii@ a9 asi%ur : or%ani&ea& $i coordonea& circula(ia $i "anevra: aplic " surile de si%uran( a circula(iei pe calea !erat : .n scopul prevenirii eveni"entelor de cale !erat A -9 ela-orea& $i propun spre apro-are nor"e: instruc(iuni $i re%ula"ente o-li%atorii privind activit (ile care se des! $oar pe in!rastructura !eroviar A c9 ela-orea& instruc(iuni de e,ploatare te;nic propriiA d9 or%ani&ea& $i e,ercit : prin or%ane proprii speciali&ate: controlul per"anent al activit (ii de produc(ie $i e,ploatare $i de si%uran( a circula(iei !eroviareA e9 e,ercit controlul per"anent .n pro-le"e le%ate de -una !unc(ionare: .ntre(inere: reparare a "i<loacelor de transport: a liniilor de cale !erat : a instala(iilor: utila<elor $i "a$inilor $i ac(ionea& pentru prevenirea oric ror cau&e care pot produce pertur-a(ii .n des! $urarea transportului !eroviar pu-lic $i a proceselor de produc(ieA !9 iau " suri pentru !olosirea ra(ional $i .n condi(ii de si%uran( a "i<loacelor de transport !eroviar: a instala(iilor: utila<elor $i "a$inilor: pentru respectarea nor"ativelor te;nice privind .ntre(inerea $i repararea acestora: a!erente activit (ii propriiA %9 propun spre apro-are sau apro- : dup ca&: .n condi(iile le%ii: studii de !e&a-ilitate pentru "oderni& ri $i o-iective de investi(ii noi care privesc transporturile pe c ile !erate: proiectarea sau e,ecu(ia de o-iective de investi(ii noi $i particip la recep(ia $i la punerea .n !unc(iune a acestora: .n con!or"itate cu pro%ra"ele apro-ateA ;9 avi&ea& caracteristicile de construc(ie ale "i<loacelor de transport !eroviar $i solu(iile te;nice pentru lucr rile de construc(ie $i de dare .n e,ploatare a liniilor de cale !erat noi: a instala(iilor de transport pe c ile !erate: precu" $i .n ca&ul "oderni& rii celor e,istenteA i9 avi&ea& !unc(ionarea "i<loacelor de transport !eroviar $i e,ercit controlul te;nic pe liniile de cale !erat care au acces la in!rastructura c ilor !erate ro"#ne: veri!ic personalul care le deserve$te: .n condi(iile sta-ilite de re%ula"entele proprii c ilor !erate ro"#ne: dup ca&A

<9 avi&ea& caracteristicile te;nice ale instala(iilor co"ple,e ce ur"ea& a !i i"portate: precu" $i ale "a$inilor $i instala(iilor unicat: de "are i"portan( : care ur"ea& a !i procurate din (ar sau din str in tate: pentru transporturile pe c ile !erateA C9 avi&ea& orice !el de lucr ri de construc(ii $i instala(ii care se e,ecut .n &ona in!rastructurii !eroviare sau care pot a!ecta sta-ilitatea $i si%uran(a c ilor !erate $i a instala(iilor !eroviareA l9 propun spre apro-are nor"e te;nice privind e,ploatarea: .ntre(inerea $i repararea "i<loacelor de transportA "9 apro- nor"ative: re%ula"ente $i instruc(iuni de serviciu proprii: pentru e,ploatarea: .ntre(inerea: si%uran(a circula(iei !eroviare: proiectarea $i repararea liniilor de cale !erat : a instala(iilor $i a tuturor utila<elor din dotareA n9 asi%ur $i ur" resc e,ecutarea lucr rilor de construc(ii"onta< $i de repara(ie a "i<loacelor din dotareA o9 or%ani&ea& recep(ia "aterialului rulant: a liniilor de cale !erat : a instala(iilor $i ec;ipa"entelor la unit (ile !urni&oare $i de repara(ii: .n scopul asi%ur rii unei calit (i corespun& toare si%uran(ei circula(iei !eroviareA p9 sta-ilesc: cu respectarea prevederilor le%ale: nor"ativele de personal: !unc(iile $i "eseriile din activitatea proprie: precu" $i r spunderea acestora !a( de si%uran(a circula(ieiA D9 ela-orea& $i propun spre apro-are criteriile de clasi!icare a ec;ipa"entelor: "aterialelor $i co"ponentelor: .n raport cu i"portan(a lor .n si%uran(a circula(iei !eroviareA r9 ela-orea& $i propun spre apro-are nor"e "etodolo%ice pentru veri!icarea $i atestarea calit (ii: din punct de vedere al si%uran(ei !eroviare: a tuturor ec;ipa"entelor: "aterialului rulant $i co"ponentelor utili&ate .n circula(ia pe c ile !erate ro"#ne: care au i"portan( pentru si%uran(a circula(iei !eroviareA s9 ela-orea& $i propun spre apro-are nor"e "etodolo%ice pentru selec(ionarea: $colari&area: veri!icarea cuno$tin(elor $i aptitudinilor psi;o!i&ice ale .ntre%ului personal autori&at: cu atri-u(ii .n si%uran(a circula(iei pe c ile !erate ro"#neA t9 ela-orea& $i propun spre apro-are nor"e "etodolo%ice $i de calitate pentru .ntre(inerea $i repararea tuturor ec;ipa"entelor: "aterialului rulant $i co"ponentelor utili&ate: cu relevan( .n si%uran(a circula(iei pe c ile !erateA u9 avi&ea& te;nolo%iile de produc(ie: de repara(ii $i de .ntre(inere pentru instala(ii: ec;ipa"ente $i "aterial rulantA v9 or%ani&ea& : .n condi(iile le%ii: autori&area personalului cu r spunderi .n si%uran(a circula(iei pe calea !erat : precu" $i a celui care .ndepline$te sarcini de veri!icare $i de .ndru"are "etodolo%ic pentru si%uran(a circula(iei !eroviareA G9 e,ercit controlul propriu: per"anent: .n orice pro-le"e le%ate de si%uran(a circula(iei !eroviare $i ac(ionea& pentru prevenirea oric ror cau&e care pot provoca a-ateri de la aceastaA ,9 cooperea& : prin or%anele proprii de specialitate: .n con!or"itate cu re%le"ent rile speci!ice !eroviare: cu or%anele 6arc;etului: /inisterului Ad"inistra(iei $i 4nternelor: /inisterului ' n t (ii $i cu alte or%ane prev &ute de le%e: pentru salvarea $i evacuarea persoanelor sau a -unurilor periclitate de eveni"entele de cale !erat : pentru li"itarea $i .nl turarea ur" rilor provocate de acestea $i pentru reluarea tra!icului !eroviar: precu" $i pentru sta-ilirea cau&elor: a ."pre<ur rilor $i a vinova(ilor care au condus la producerea unor ast!el de eveni"ente. )A64+O5U5 E4 (ontractul de activitate Art. 3!. 7 Raporturile dintre co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : societ (ile na(ionale $i2sau societ (ile co"erciale care e!ectuea& transport !eroviar pu-lic de c l tori: pe de o parte: $i institu(iile pu-lice: pe de alt parte: se re%le"entea& prin contracte de activitate: .nc;eiate cu /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului .n nu"ele statului. Art. 3$. 7 819 )ontractele de activitate prev &ute la art. 07 vor cuprinde: cel pu(in: ur" toarele prevederi: dup ca&@ a9 principalii indicatori cantitativi $i calitativi ai activit (ii de transport !eroviar de c l tori: ce ur"ea& a !i .ndeplini(i de c tre operatorii de transport !eroviarA

-9 activit (ile co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : .n e,ercitarea atri-u(iilor de asi%urare a !unc(ion rii: .ntre(inerii: repar rii: "oderni& rii $i de&volt rii in!rastructurii !eroviareA c9 lista co"plet a serviciilor sociale ce ur"ea& a !i asi%urate de operatorii de transport !eroviar licen(ia(iA d9 activit (i le%ate de asi%urarea de servicii privind asisten(a speci!ic "edico7sanitar : de .nv ( "#nt $i culturalsportiv A e9 r spunderile Guvernului privind -una !unc(ionare a transportului pu-lic !eroviar: inclu&#nd trans!erurile din -u%etul de stat pentru in!rastructura !eroviar : pentru activitatea de .nv ( "#nt $i de asisten( "edico7sanitar : precu" $i su"ele necesare co"pens rii pentru servicii sociale: prev &ute .n pre&enta ordonan( de ur%en( . 829 Este inter&is prevederea .n contractul de activitate a e!ectu rii transporturilor !eroviare pe se%"ente de in!rastructur !eroviar care nu corespund nor"elor de si%uran( a circula(iei pe calea !erat . Art. 3%. 7 )ontractele de activitate prev &ute la art. 07 se .nc;eie pentru o durat de 1 ani: se apro- de c tre Guvern $i se actuali&ea& anual: dup apro-area -u%etului de stat. Art. 4&. 7 5a solicitarea autorit (ilor ad"inistra(iei pu-lice locale sau a altor persoane <uridice: operatorii de transport !eroviar licen(ia(i pot .nc;eia cu acestea conven(ii pentru activit (i de transport !eroviar de interes local: altele dec#t cele prev &ute .n contractul de activitate .nc;eiat cu /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: cu o-li%a(ia de acoperire a di!eren(ei de cost de c tre solicitantul transportului: .n ca&ul .n care veniturile din e!ectuarea transportului nu acoper costurile. Art. 41. 7 )o"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar $i operatorii de transport !eroviar licen(ia(i pot avea .n structur corpuri de %ardieni !eroviari: a c ror activitate se des! $oar pe -a&a re%ula"entului de or%ani&are $i !unc(ionare: apro-at prin ;ot r#re a Guvernului. Art. 42. 7 6ersonalul co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar $i cel al operatorilor de transport !eroviar licen(ia(i: cu atri-u(ii de serviciu privind pa&a: ordinea pu-lic $i controlul trenurilor: % rilor $i al altor unit (i din cadrul acestora este asi"ilat: .n e,ercitarea atri-u(iilor de serviciu: persoanelor care .ndeplinesc o !unc(ie ce i"plic e,erci(iul autorit (ii pu-lice. )A64+O5U5 E44 )ispozi#ii speciale Art. 43. 7 Deteriorarea $i2sau a!ectarea su- orice !or" a liniei de cale !erat : a instala(iilor de si%uran(a circula(iei !eroviare: a celor de teleco"unica(ii !eroviare: a oric ror -unuri sau dot ri a!erente in!rastructurii !eroviare se pedepse$te con!or" le%ii penale. Art. 44. 7 ?n ca&ul nerespect rii prevederilor art. 29 alin. 8=9 $i ale art. 03: co"pania na(ional care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar va ac(iona i"ediat: .n condi(iile le%ii: pentru oprirea oric ror lucr ri sau pentru des!iin(area construc(iilor inter&ise de le%e: ! r plata nici unei desp %u-iri: precu" $i pentru recuperarea pa%u-elor produse .n &ona de protec(ie a in!rastructurii c ilor !erate ro"#ne. Art. 45. 7 Ne.ndeplinirea o-li%a(iilor prev &ute la art. > atra%e dup sine retra%erea total sau par(ial a licen(ei pentru e!ectuarea serviciilor de transport !eroviar pu-lic: precu" $i r spunderea penal sau contraven(ional : dup ca&: a persoanei <uridice sau !i&ice r spun& toare pentru consecin(ele %enerate de ast!el de situa(ii. Art. 46. 7 *aptele care constituie contraven(ii la nor"ele privind transportul !eroviar: inclusiv cele care constituie contraven(ii la nor"ele de protec(ie a in!rastructurii !eroviare: sanc(iunile care se aplic $i or%anele ."puternicite s sanc(ione&e aceste !apte se sta-ilesc prin ;ot r#re a Guvernului. +4+5U5 44 *eorganizarea 'ociet#ii +a#ionale a (ilor ,erate *omne

)A64+O5U5 4 )ispozi#ii generale Art. 4!. 7 819 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne se reor%ani&ea& : prin divi&are: .ntr7o co"panie na(ional : .n societ (i na(ionale $i societ (i co"erciale: potrivit prevederilor pre&entei ordonan(e de ur%en( : dup cu" ur"ea& @ a9 )o"pania Na(ional de ) i *erate 7 H).*.R.H: cu statut de societate co"ercial : care are: .n principal: ca o-iect de activitate ad"inistrarea in!rastructurii !eroviare $i a patri"oniului au,iliar !eroviarA -9 'ocietatea Na(ional de +ransport *eroviar de /ar! H).*.R. 7 /ar! H: cu statut de societate co"ercial : care are: .n principal: ca o-iect de activitate e!ectuarea transportului !eroviar pu-lic de " r!uriA c9 'ocietatea Na(ional de +ransport *eroviar de ) l tori H).*.R. 7 ) l toriH: cu statut de societate co"ercial : care are: .n principal: ca o-iect de activitate e!ectuarea transportului !eroviar pu-lic de c l toriA d9 'ocietatea de Ad"inistrare Active *eroviare H'.A.A.*.H: cu statut de societate co"ercial : care are: .n principal: ca o-iect de activitate ad"inistrarea e,cedentului de active re&ultat din divi&area 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#neA e9 'ocietatea de 'ervicii de /ana%e"ent *eroviar H'./.*.H: cu statut de societate co"ercial : care are: .n principal: ca o-iect de activitate asi%urarea serviciilor !inanciarconta-ile: ad"inistrarea creditelor e,terne: asi%urarea serviciilor <uridice. 829 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: prev &ute la alin. 819: !unc(ionea& pe principii co"erciale: speci!ice econo"iei de pia( : cu orientare spre o-(inerea de pro!it. 809 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: prev &ute la alin. 819: preiau: par(ial: patri"oniul 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne. Art. 4$. 7 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne continu s !iin(e&e: av#nd ca o-iect principal de activitate %estionarea datoriei $i a crean(elor e,istente la data reor%ani& rii. Dup !inali&area procesului de divi&are 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne se va reor%ani&a prin ;ot r#re a Guvernului: care va sta-ili !or"a <uridic : atri-u(iile $i patri"oniul acesteia. Art. 4%. 7 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale prev &ute la art. 17 se or%ani&ea& $i !unc(ionea& su- autoritatea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: prin ;ot r#re a Guvernului: care va sta-ili !or"a <uridic : atri-u(iile $i patri"oniul acestora. Art. 5&. 7 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: care au ca o-iect de activitate ad"inistrarea in!rastructurii c ilor !erate ro"#ne: e!ectuarea transportului de c l tori: de " r!uri $i de alte -unuri: vor prelua de la 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne activele strict necesare pentru des! $urarea activit (ii .n condi(ii de e!icien( pentru tra!icul e,istent la data reor%ani& rii. Art. 51. 7 Activele care nu se preiau de c tre co"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: constituie patri"oniul 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: r "as dup reor%ani&are: .n li"itele sta-ilite prin ;ot r#re a Guvernului. Art. 52. 7 819 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale re&ultate din reor%ani&are@ a9 preiau drepturile $i o-li%a(iile 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: .n li"itele $i .n condi(iile sta-ilite prin actul de .n!iin(are a acestoraA -9 de(in: .n concesiune sau .n proprietate: dup ca&: -unurile i"o-ile $i "o-ile care le revin prin ."p r(irea patri"oniului 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#neA c9 pot constitui societ (i co"erciale: !iliale: a%en(ii $i repre&entan(e .n (ar $i .n str in tate: .n condi(iile le%iiA d9 asi%ur reali&area activit (ii de ansa"-lu a transportului !eroviar de interes na(ional.

829 )apitalul social ini(ial al co"paniei na(ionale: al societ (ilor na(ionale $i al societ (ilor co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: este su-scris $i v rsat inte%ral de statul ro"#n: la data .n!iin( rii acestora. 809 Ac(iunile e"ise ini(ial de co"pania na(ional : de societ (ile na(ionale $i de societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: sunt proprietate a statului: iar drepturile acestuia: ca ac(ionar: sunt e,ercitate de c tre /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. 819 Ac(iunile e"ise de co"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&area 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: pot !i cotate la -urs $i tran&ac(ionate li-er pe pia( . 8=9 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: precu" $i !ilialele acestora pot !i supuse procesului de privati&are: .n condi(iile le%ii: statul put#nd p stra pac;etul "a<oritar de ac(iuni. 8>9 ?n perioada .n care statul este ac(ionar unic la co"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale .n!iin(ate potrivit prevederilor pre&entei ordonan(e de ur%en( : acestea pot !i reor%ani&ate prin ;ot r#re a Guvernului: .n noi co"panii na(ionale: societ (i na(ionale: societ (i co"erciale: dup ca&: capitalul social ini(ial !iind su-scris $i inte%ral v rsat de statul ro"#n ale c rui interese sunt repre&entate de /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. 879 ?n !unc(ie de condi(iile locale pot !i .n!iin(ate societ (i co"erciale de transport !eroviar pu-lic de c l tori care: .n calitate de operatori de transport !eroviar pu-lic: s asi%ure transportul nu"ai pentru anu"ite &one sta-ilite prin ;ot r#re a Guvernului. 'ociet (ile co"erciale de transport !eroviar pu-lic de c l tori se or%ani&ea& $i !unc(ionea& su- autoritatea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. 6rin ;ot r#re a Guvernului se vor sta-ili !or"a <uridic : atri-u(iile $i patri"oniul acestora. 889 6ersonalului preluat de noile co"panii na(ionale: societ (i na(ionale: societ (i co"erciale: precu" $i personalului e,cedentar i se aplic : .n "od corespun& tor: prevederile art. == $i =>. Art. 53. 7 ?n reali&area o-iectului lor de activitate: co"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: pot: dup ca&@ a9 s sta-ileasc : .n condi(iile le%ii: $i s adapte&e la condi(iile pie(ei tari!ele pentru transporturile !eroviare pu-lice de c l tori $i de " r!uri: precu" $i pentru alte presta(ii $i servicii din do"eniul lor de activitateA -9 s ela-ore&e prescrip(iile: te;nolo%iile: nor"ativele $i nor"ele de "unc speci!ice activit (ii proprii: inclusiv cele de prevenire $i stin%ere a incendiilorA c9 s ini(ie&e $i s .nc;eie conven(ii $i contracte de transport intern $i interna(ional: potrivit re%le"ent rilor .n vi%oareA d9 s participe: .n nu"e propriu: la or%anis"ele interna(ionale din do"eniul !eroviar sau din do"enii cone,eA e9 s acorde unor persoane !i&ice sau <uridice !acilit (i $i %ratuit (i de c l torii sau de transportA !9 s introduc sau s retra% servicii de transport: servicii din sta(ii de c l tori sau de " r!uri: cu respectarea condi(iilor contractului de activitate: prev &ut la art. 08: $i a prevederilor pre&entei ordonan(e de ur%en( A %9 s ne%ocie&e o-(inerea de credite %arantate de stat sau %arantate cu -unurile pe care le au .n proprietate: dup ca&A ;9 s or%ani&e&e structuri proprii de pa& $i de p strare a ordinii: .n condi(iile le%iiA i9 s de(in sau s participe cu capital social la alte persoane <uridice $i s decid : .n condi(iile le%ii: asocierea cu persoane <uridice: ro"#ne sau str ineA <9 s e!ectue&e activit (i de produc(ie: turis": co"er( intern $i interna(ional: prest ri de servicii: precu" $i de transport -a&at pe alte te;nolo%ii dec#t cea !eroviar : cu respectarea nor"elor le%ale care re%le"entea& aceste activit (iA C9 s or%ani&e&e activit (i proprii de cercetare: proiectare: in!or"atic : .nv ( "#nt: asisten( "edical : "edicina $i psi;olo%ia "uncii: per!ec(ionare pro!esional A l9 s edite&e pu-lica(ii $i lucr ri re!eritoare la presta(ie: produc(ie: $tiin( $i te;nic : speci!ice activit (ilor pe care le des! $oar A

"9 s !ac propuneri privind prescrip(iile te;nice .n do"eniul transporturilor !eroviare: al construc(iilor $i reali& rilor te;nice .n do"eniuA n9 s sta-ileasc -u%etul de venituri $i c;eltuieli: care include aloca(iile $i co"pensa(iile de la -u%etul de stat $i care se apro- de Guvern: la propunerea /inisterului +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului. Art. 54. 7 )reditele .n curs de derulare sau de contractare la 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne: care se reor%ani&ea& : ."preun cu drepturile $i o-li%a(iile a!erente: se reparti&ea& co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale: nou7 .n!iin(ate: prin ;ot r#re a Guvernului de .n!iin(are a acestora: prelu#ndu7se corespun& tor $i contractele de credit. Art. 55. 7 819 6ersonalul necesar co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale nou7.n!iin(ate se preia: .n "od selectiv: de la 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne $i se consider trans!erat. )riteriile de selec(ionare a personalului vor (ine sea"a: .n "od prioritar: de co"peten(a pro!esional : disciplina .n activitate $i de asi%urarea posturilor necesare si%uran(ei circula(iei !eroviare. 829 ?n ca&ul .n care: .n procesul reor%ani& rii: re&ult un e,cedent de personal: acesta se disponi-ili&ea& de c tre 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate: .n condi(iile le%ii. Art. 56. 7 819 6ersonalul 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: e,istent la data declan$ rii procesului de reor%ani&are: -ene!icia& de !acilit (i de c l torie %ratuit pe calea !erat : .n acelea$i condi(ii .n care a -ene!iciat ca salariat al 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: indi!erent de situa(ia acestuia dup reor%ani&are. 829 6ensionarii $i "e"-rii de !a"ilie 8so(ul: so(ia $i copiii "inori9 ai personalului prev &ut la alin. 819: precu" $i personalul disponi-ili&at -ene!icia& de per"ise de c l torie %ratuit pe calea !erat : .n condi(iile le%ii. 809 5a sta-ilirea vec;i"ii .n unit (ile de c i !erate pentru acordarea per"iselor de c l torie %ratuit pe calea !erat pensionarilor $i "e"-rilor de !a"ilie ai acestora se ia .n considerare $i perioada .n care a prestat "unca .n /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului: .n 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne: .n !ostul departa"ent al c ilor !erate cu unit (ile din su-ordine: p#n la data des!iin( rii acestuia: $i .n co"parti"entele din aparatul propriu al !ostului /inister al +ransporturilor $i +eleco"unica(iilor: care au e!ectuat lucr ri pentru calea !erat . 819 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale re&ultate din reor%ani&are: care au ca o-iect de activitate transportul !eroviar pu-lic de c l tori: se su-stituie o-li%a(iilor 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne privitoare la acordarea le%iti"a(iilor $i per"iselor de c l torie %ratuit pe calea !erat . Art. 5!. 7 819 )o"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale nou7.n!iin(ate sunt conduse de adunarea %eneral a ac(ionarilor: constituit din repre&entan(ii statului $i ai celorlal(i de(in tori de ac(iuni. 829 Repre&entan(ii statului .n adunarea %eneral a ac(ionarilor sunt nu"i(i prin ordin al "inistrului transporturilor: construc(iilor $i turis"ului. 809 Atri-u(iile $i co"ponen(a adun rii %enerale a ac(ionarilor sunt prev &ute .n statutul co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale nou7.n!iin(ate. Art. 5$. 7 819 Adunarea %eneral a ac(ionarilor ale%e consiliul de ad"inistra(ie al co"paniei na(ionale: al societ (ilor na(ionale $i al societ (ilor co"erciale nou7.n!iin(ate. 6#n la !inali&area procesului de privati&are a co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale nou7.n!iin(ate: repre&entan(ii statului .n consiliul de ad"inistra(ie $i pre$edintele consiliului de ad"inistra(ie sunt nu"i(i prin ordin al "inistrului transporturilor: construc(iilor $i turis"ului. 829 6re$edintele consiliului de ad"inistra(ie al co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale nou.n!iin(ate este $i directorul %eneral al acestora.

809 Atri-u(iile consiliului de ad"inistra(ie: precu" $i ale pre$edintelui acestuia se sta-ilesc prin statutul co"paniei na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale nou.n!iin(ate. )A64+O5U5 44 )ispozi#ii finale Art. 5%. 7 ?ncep#nd cu data .n!iin( rii pri"ei societ (i na(ionale2co"erciale de transport "ar! : re&ultat .n ur"a reor%ani& rii 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: tari!ele transporturilor !eroviare de "ar! se !or"ea& li-er pe pia( . Art. 6&. 7 4nvesti(iile: "oderni& rile: de&volt rile $i repara(iile la in!rastructura !eroviar pu-lic : precu" $i investi(iile pentru reali&area proiectelor de i"portan( na(ional : care asi%ur inte%rarea Ro"#niei .n siste"ul de transport !eroviar european: se !inan(ea& de la -u%etul de stat sau din credite %arantate de stat $i ra"-ursate de la -u%etul de stat. Art. 61. 7 /a<or rile de .nt#r&iere pentru neplata la ter"en a o-li%a(iilor c tre stat $i institu(ii pu-lice: e,istente la data .n"atricul rii .n re%istrul co"er(ului a co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : a societ (ilor na(ionale $i a societ (ilor co"erciale re&ultate din reor%ani&are: precu" $i "a<or rile datorate de 'ocietatea Na(ional a ) ilor *erate Ro"#ne .n !or"a r "as dup reor%ani&are sunt scutite de la plat . Art. 62. 7 ?n scopul (inerii eviden(ei -unurilor i"o-iliare a!late .n proprietatea sau .n concesiunea co"paniei na(ionale care ad"inistrea& in!rastructura !eroviar : a societ (ilor na(ionale $i a societ (ilor co"erciale: re&ultate din reor%ani&are: $i pentru asi%urarea opo&a-ilit (ii titlurilor acestora !a( de ter(i $i ini(ierea ac(iunilor necesare pentru recuperarea sau do-#ndirea de noi valori patri"oniale se .ntoc"esc eviden(e $i docu"enta(ii proprii de cadastru: .n condi(iile le%ii. Art. 63. 7 ?n perioada .n care statul este ac(ionar unic se pot e!ectua trans!eruri de active $i orice alte ele"ente patri"oniale .ntre co"pania na(ional : societ (ile na(ionale $i societ (ile co"erciale .n!iin(ate potrivit prevederilor pre&entei ordonan(e de ur%en( : prin ordin al "inistrului transporturilor: construc(iilor $i turis"ului: cu "odi!icarea corespun& toare a capitalului social al acestora. Art. 64. 7 5ista produselor $i a serviciilor ale c ror pre(uri $i tari!e se sta-ilesc cu avi&ul O!iciului )oncuren(ei: ane, la Ordonan(a de ur%en( a Guvernului nr.721998 privind pre(urile $i tari!ele produselor $i serviciilor care se e,ecut sau se prestea& .n (ar .n cadrul activit (ilor cu caracter de "onopol natural: al celor supuse prin le%e unui re%i" special sau al re%iilor autono"e: care se sta-ilesc cu avi&ul O!iciului )oncuren(ei: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.100 din 2 aprilie 1998: se "odi!ic la liniu(a a treia: coloana .nt#i: $i va avea ur" torul cuprins@ H7 +ransport de c l tori pe calea !erat transport interna(ional9.H 7 deservire %eneral 8e,clusiv servicii au,iliare $i

Art. 65. 7 ?n ter"en de 03 de &ile de la data intr rii .n vi%oare a ;ot r#rilor Guvernului de .n!iin(are a co"paniei na(ionale: a societ (ilor na(ionale $i a societ (ilor co"erciale: re&ultate din reor%ani&area 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: prev &ute la art. 17 alin. 819: /inisterul +ransporturilor: )onstruc(iilor $i +uris"ului va supune spre apro-are Guvernului contractele de activitate prev &ute la art. 07 $i 08. Art. 66. 7 819 5e%ea nr. 1292199> privind transportul pe c ile !erate ro"#ne: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.2>8 din 03 octo"-rie 199>: ast!el cu" a !ost "odi!icat prin Ordonan(a de ur%en( a Guvernului nr.1121997: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.79 din 03 aprilie 1997: apro-at $i "odi!icat prin 5e%ea nr. 11121997: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.112 din 7 iulie 1997: $i cu "odi!ic rile $i co"plet rile aduse prin Ordonan(a Guvernului nr.1321997: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.219 din 29 au%ust 1997: precu" $i orice alte dispo&i(ii contrare se a-ro% . 829 6revederile Iot r#rii Guvernului nr.20=21991 privind .n!iin(area 'ociet (ii Na(ionale a ) ilor *erate Ro"#ne: pu-licat .n /onitorul O!icial al Ro"#niei: 6artea 4: nr.7> din 12 aprilie 1991:

cu "odi!ic rile $i co"plet rile ulterioare: sunt $i r "#n .n vi%oare p#n procesului de reor%ani&are.

la !inali&area

+O-./ Reproduce" "ai <os prevederile art. 44 din Ordonan(a de ur%en( a Guvernului nr.18221999: care nu sunt .ncorporate .n te,tul repu-licat al Ordonan(ei de ur%en( a Guvernului nr.1221998@ HArt. 44. 7 6revederile Ordonan(ei de ur%en( a Guvernului nr.1221998 se aplic .n "od corespun& tor $i co"paniilor na(ionale: societ (ilor na(ionale: societ (ilor na(ionale $i societ (ilor co"erciale ce se vor .n!iin(a .n -a&a pre&entei ordonan(e de ur%en( .H 'ite proiectat si ad"inistrat de catre Directia pentru in!or"atica si co"unicatii a )a"erei Deputatilor Ge-"asterJcdep.ro Du"inic : 37 noie"-rie 2331: 19@=2

S-ar putea să vă placă și