Sunteți pe pagina 1din 2

Brasov, b-dul Al. Vlahuta, nr. 61, ap. 2 tel./fax: 6! / "1#1$6 % "1626!

% $&'2 "66

e-mail: median@deltanet.ro CAIET DE SARCINI E - 07 (((.deltanet.ro/)median

C A I E T

D E

S A R C I N I

E - 0 7

INSTALATII DE TELECOMUNICATII SI DE CEASOFICARE

1. GENERALITATI *n +adrul pre,entei sunt spe+ifi+ate lu+rarile ne+esare pentru exe+utarea inst. de telefonie si +easofi+are. -aietul de sar+ini se refera numai la reali,area +ir+uitelor telefoni+e si de +easofi+are iar e+hip. aferente pentru +entrala telefoni+a si +entrala de +easuri pre+um si +ablurile se exe+uta +onf. do+umentatiile de spe+ialitate. 2. STANDARDE CE SE VOR RESPECTA LA EXECUTIA LUCRARILOR I.18-82 - .ormativ pentru proie+tarea si exe+utarea instalatiilor interioare de tele+omuni+atii din +ladirile +ivile si industriale. STAS 11381-80 - /ele+omuni+atii - semne +onventionale. STAS 3628-74 - -utii terminale pentru posturi telefoni+e de abonat pentru telefonie. STAS 6093-74 - 0e1late telefoni+e, re1late terminale si de +onexiuni. STAS 8559-70 - 2sa sau +utie pentru firidele /+ in +ladiri. STAS 6675/2-80 - /evi din poli+lorura de vinil neplastifi+at prin imbinare prin lipire. *mbinare prin lipire. 3. MATERIALE 3.1. Pentru inst ! tii "e te!e#$nie Avand in vedere modul de monta3 4in1ropat sau aparent5 se ale1 materiale si anume: a5 pentru monta3 in1ropat - tuburi de prote+tie *67,*687,689,:9 et+. - +ondu+toare /7 sau /-7 b5 pentru monta3 aparent: se foloses+ +u pre+adere +ablurile 4ve,i do+umentatia de spe+ialitate5 3.2. Pentru %e s$#i% re ;aterialele folosite sint: a5 tuburi de prote+tie *67, *687, 689, :9, et+. b5 +ondu+toare: +ondu+toare din +upru de tip <7 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE =e prevad a+eleasi lu+rari +a ptr. +ap. ** - /uburi, +ondu+toare si a++esorii. 5. EXECUTIA LUCRARILOR 6entru exe+utarea +ir+uitelor telefoni+e si pentru +easofi+are a se vedea +ap. ** - /uburi, +ondu+toare si a++esorii.

<ata de prevederile 1enerale preva,ute in +ap. ** la exe+utie se va avea in vedere urmatoarele: - distanta dintre inst. de tele+omuni+atii si +ele ele+tri+e +u fre+venta de ' >, si tensiuni pana la 1 V atat in monta3 in1ropate +at si aparent trebuie sa fie de minim 2'+m. - la in+ru+isarile +ir+. /+ +u +ondu+tele +alde trebuie sa se reali,e,e o distanta de 12 +m. - +ir+uitele /+ se montea,a sub +ele ale inst. ele+tri+e. - la +ladirile de lo+uit distanta de 2'+m. intre +ir+. /e si ele+tri+e se pot redu+e la 1'+m. da+a lun1imea de paralelism nu depaseste " m. - po,area +ir+. /+. reli,ata in +ablu fata de +ir+. sau +ablurile ele+tri+e se va fa+e respe+tandu-se o distanta minima de & +m. 6eretii si tavanele in+aperilor pentru e+hip. +entralei se vopses+ in intre1ime in ulei 4+uloare des+hisa5 iar pardoseala va fi din par+het sau +ovor 6V-. ?istanta minima intre firidele inst. de tele+omuni+atii si firidele ele+tri+e va fi de 2'+m. 9o+urile de pri,a pentru telefon se prevad la o inaltime de " +m. fata de pardoseala finita. *naltimea minima de la pardoseala finita pana la ba,a firidei telefoni+e va fi de 1m. mar1inea de sus a firidei nedepasind 1,! m <a+ exeptie firidele telefoni+e de la blo+urile de lo+uinte la +are inaltimea se redu+e pana la & +m. fata de pardoseala finita. *n tuburi +e fa+ le1atura intre firide se va lasa la instalare +ate o sarma de otel de " mm. pentru tra1erea +ablurilor. /uburile ptr. ra+ordarea firidelor intre ele se vor monta in linie dreapta, admitindu-se +el mult o semi+urbura la intrarea in firide. -ondu+torul de le1are la pamant se va prote3a prin intermediul unui tub 6V- "$mm. la tre+erea prin fundatia +ladirii. 5.1. S& tii!e &entru ' terii "e %u(u! t$ re 9a exe+utie se va avea in vedere urmatoarele: - nu se admite transversarea in+aperii de +atre ori+e fel de +ondu+ta, exeptie fa+ind doar tevile pentru in+al,irea +amerei dar la +are robinetele de re1la3 se vor monta in afara in+aperii.

- pardoseala salii de baterii se reali,ea,a din pla+i de 1resie antia+ida sau masti+ de bitum de 2 +m. 1rosime vopsit antra+it - nu este permisa rabitarea tavanului - plafonul salii bateriei nu va avea denivelari +are sa permita a+umularea 1a,elor 6. VERIFICARI 6.1. )eri#i% ri!e "e e#e%tu t &e & r%ursu! e*e%ut rii !u%r ri!$r ;aterialele 4+ondu+te, +abluri, tuburi et+.5 +e urmea,a a fi utili,ate ptr. exe+utarea inst. de telefonie sau +easofi+are vor fi verifi+ata s+ripti+, vi,ual si dupa +a, prin masuratori de sonta3 +u o+a,ia preluarii din ma1a,ie sau depo,it, pentru montare. A+este verifi+ari sint des+rise in +ap. @/uburi +ondu+toare si a++esoriiA 6.2. )eri#i% ri "e e#e%tu t &e + ,e "e !u%r ri 9a in+heierea unei fa,e de lu+rari, respe+tiv la terminarea unor portiuni din instalatie, +are se pot proba independent, verifi+arile si probele se fa+ +u parti+iparea dele1atului benefi+iarului, iar re,ultatele se ins+riu in re1istrul de pro+ese verbale. Verifi+arile se vor fa+e numai de persoane autori,ate. -alitatea +ir+. telefoni+e sau de +easofi+are se va verifi+a dupa +e +ondu+tele au fost trase in tuburi sau montate pe pereti, inaintea de a+operirea lor. =e verifi+a vi,ual respe+tarea prevederilor +u privire la sistemul de mar+are a +ondu+telor. =e va verifi+a de asemeni pentru fie+are +ir+uit la nise +ontinuitatea ele+tri+a si re,istenta i,olatiei. 0e,istenta de i,olatie a +ir+uitelor interioare, masurate intre +ondu+toare de pamint, trebuie sa fie minimum ' ;ohmi. =e masoara fie+are +ir+uit fata de pamant. 0e,istenta de tre+ere a pri,elor de pamant trebuie sa fie de max. &. 6.3. )eri#i% ri "e e#e%tu t ! re%e&ti &re!i(in r . -omisia de re+eptie va verifi+a fun+tionarea efi+ienta a instalatiilor de prote+tie prin le1are la pamant. 6.4. - sur t$ri si "e%$nt ri -ir+uitele de telefonie si de +easofi+are se masoara la metru liniar de tubulatura si +ondu+toare. ?e+ontarea se fa+e +onform pret furni,or.

Brasov *nto+mit: in1. Breut,er 8.

S-ar putea să vă placă și