Sunteți pe pagina 1din 9

SUBIECTE POSIBILE DREPT EXECUIONAL CIVIL 1.Definii executarea silit !irect i "re#entai f$r%ele acestei "r$ce!

uri& Executarea silita !irecta care este o transpunere din faza judecatii a principiului executarii in natura a obligatiei; Avem 2 forme de executare: -predarea silita a bunurilor; -executarea obligatiilor de a face sau a nu face. '.Definii executarea silit in!irect i "re#entai f$r%ele acestei "r$ce!uri& Executarea silita in!irecta, atunci cand obligatia stabilita in titlul executoriu nu poate fi executata ca atare, fiind inlocuita prin echivalent. Avem urmatoarele forme de executare: -urmarirea silita mobiliara; -poprirea; -urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacina; -urmarirea silita imobiliara. (.Pre#entai " rile "r$ce!urii !e executare silit & a) Cre!it$rul ur%arit$r si !e)it$rul ur%arit. In aceasta faza, partile schimba denumirea din faza judecatii. b) Execut$rii *u!ecat$resti - ocupa rolul primordial; c) Instanta *u!ecat$reasca, adica instanta de executare - este judecatoria in raza careia are loc executarea silita. Competentele acestei instante sunt restranse, ele vizand: investirea cu formula executorie a titlului, incuviintarea executarii silite, judecarea contestatiei la executare, posibilitatea de a ordona, in cazurile restrictiv prevazute de lege, luarea anumitor masuri prevazute de lege. d) Tertii; sunt de categorii: tertii popriti ce devin parte propriu-zisa a raportului executional - ii intalnim in cazul popririi executorii, tertul fiind un debitor al debitorului si tertii desavarsiti, care nu au nicio legatura cu executarea silita, dar care sunt executati silit. e) A!%inistratiile l$cale si $r+anele "u)lice !e c$nstran+ere ale statului; codul reglementeaza obligatia acestor organe de a interveni si a parcurge procedura executarii silite. f) ,inisterul Pu)lic- "r$cur$rul; in baza art. !" procurorul poate participa la orice proces civil, iar atunci cand introduce actiunea civila poate sa ceara si punerea in executare a hotararilor. #l poate participa si la judecarea contestatiilor la executare, adica la procesele care se deruleaza in fata instantei de executare fara a fi obligatorie participarea sa.

..Pre#entai "rinci"iul !is"$ni)ilit ii "r$cesuale /n fa#a !e executare silit i enu%erai f r a !e#0$lta- care sunt !re"turile " ril$r recun$scute !e le+e /n te%eiul acestui "rinci"iu& $isponibilitatea este un principiu specific procesului civil%, ceea ce &l diferen'iaz( de procesul penal, deoarece acesta din urm( este guvernat de principiul oficialit('ii. )rin disponibilitate se &n'elege posibilitatea conferit( de lege p(r'ilor de a sesiza autorit('ile judiciare, de a dispune de obiectul litigiului *i de mijloacele de aprare. $repturile partilor recunoscute de lege in temeiul acestui principiu sunt: - dreptul partii interesate de a formula sau nu cerere de executare silita - dreptul partilor raportului executional de a determina obiectul executarii silite - dreptul creditorului de a renunta la executarea silita - dreptul creditorului de a participa sau nu la executarea silita - dreptul partilor de a hotara valorificarea bunurilor fie de catre debitor, fie prin vanzare directa - dreptul creditorului de a incuviinta plata pretului in rate in cazul vanzarii la licitatie publica a bunurilor mobile - dreptul creditorului de a urmari pe oricare dintre codebitorii solidari - dreptul creditorului de a solicita suspendarea executarii silite. 1.Pre#entai /n %$! succint- r$lul execut$rului *u!ec t$resc /n ca!rul "r$ce!urii !e executare silit & 2.Pre#entai f r a !e#0$lta- care sunt atri)uiile instanei !e *u!ecat /n fa#a !e executare silit & Instanta *u!ecat$reasca , adica instanta de executare - este judecatoria in raza careia are loc executarea silita. Competentele acestei instante sunt restranse, ele vizand: investirea cu formula executorie a titlului, incuviintarea executarii silite, judecarea contestatiei la executare, posibilitatea de a ordona, in cazurile restrictiv prevazute de lege, luarea anumitor masuri prevazute de lege. 3.Pre#entai r$lul "r$cur$rului /n fa#a !e executare silit & Pr$cur$rul; in baza art. !" procurorul poate participa la orice proces civil, iar atunci cand introduce actiunea civila poate sa ceara si punerea in executare a hotararilor. #l poate participa si la judecarea contestatiilor la executare, adica la procesele care se deruleaza in fata instantei de executare fara a fi obligatorie participarea sa. 4.5n afara execut$rului *u!ec t$resc- al instanei !e *u!ecat i al "r$cur$rului- ce ali "artici"ani "$t a0ea un r$l i%"$rtant /n fa#a !e executare silit 6 +lti participanti cu rol important in faza de executare silita pot fi cre!it$rul ur%arit$r si !e)it$rul ur%arit. 7.Care "$t fi )unurile exce"tate !e la ur% rirea silit ca inaliena)ile- !at$rit caracterului l$r "ers$nal6 Categoriile de bunuri apar'in,nd persoanelor fizice *i care au fost scoase din circuitul civil, potrivit Codului civil, sunt reduse, respectiv dreptul de uz *i cel de abita'ie nu pot fi cedate -&n principiu, nici &nchiriate) *i, de aceea, nu pot fi nici urm(rite. 18.Care sunt )unurile aliena)ile ce nu "$t fi ur% rite silit6

.n conformitate cu art. !/0 C. proc. civ., nu pot fi supuse execut(rii silite: 1 bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului *i familiei sale, precum *i obiectele de cult religios, dac( nu sunt mai multe de acela*i fel; 1 alimentele necesare debitorului *i familiei sale pe timp de dou( luni, iar dac( debitorul se ocup( exclusiv cu agricultura, alimentele necesare p,n( la noua recolt(, animalele destinate ob'inerii mijloacelor de existen'( *i furajele necesare pentru aceste animale p,n( la noua recolt(; 1 combustibilul necesar debitorului *i familiei sale socotit pentru % luni de iarn(; 1 bunurile declarate neurm(ribile prin alte dispozi'ii legale. 11.Care sunt )unurile aliena)ile care "$t fi ur% rite silit /n %$! c$n!ii$nat6 )otrivit art. !/2 C. proc. civ., pot fi urm(rite condi'ionat urm(toarele bunuri: 1 bunurile care servesc la exercitarea ocupa'iei debitorului pot fi urm(rite silit doar &n situa'ia &n care acesta nu are alte bunuri urm(ribile *i numai pentru obliga'ii de &ntre'inere, chirii, arenzi sau alte crean'e privilegiate asupra mobilelor; 1 inventarul agricol, inclusiv animalele de munc(, furajele pentru aceste animale *i semin'ele pentru cultura p(m,ntului, &n afar( de cazul &n care asupra acestor bunuri exist( un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea crean'ei, dac(debitorul se ocup( cu agricultura. 1'.5n ce c$n!iii "$t fi ur% rite salariul i alte 0enituri "eri$!ice ale !e)it$rului6 .n conformitate cu dispozi'iile art. !/3 C. proc. civ., salariile *i alte venituri periodice realizate din munc(, pensiile acordate &n cadrul asigur(rilor sociale, precum *i alte sume ce se pl(tesc periodic debitorului *i sunt destinate asigur(rii mijloacelor de existen'( ale acestuia pot fi urm(rite: 1 p,n( la 45 din venitul lunar net, pentru sume datorate cu titlu de obliga'ie de &ntre'inere sau aloca'ie pentru copii; 1 p,n( la 45% din venitul lunar net, pentru orice alte datorii; 1 dac( sunt mai multe urm(riri asupra aceleia*i sume, urm(rirea nu poate dep(*i 45 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura crean'elor, &n afar( de cazul &n care legea prevede altfel; 1 ajutoarele pentru incapacitate temporar( de munc(, compensa'ia acordat( salaria'ilor &n caz de desfacere a contractului individual de munc( pe baza oric(ror dispozi'ii legale, precum *i sumele cuvenite *omerilor, potrivit legii, nu pot fi urm(rite dec,t p,n( la limita de 45 din cuantumul acestora *i doar pentru sume datorate cu titlu de obliga'ie de &ntre'inere *i desp(gubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin v(t(m(ri corporale, dac( legea nu dispune altfel; 1 aloca'iile de stat *i indemniza'iile pentru copii, ajutoarele pentru &ngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate &n caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum *i orice alte asemenea indemniza'ii cu destina'ie special(, stabilite potrivit legii, nu pot fi urm(rite pentru niciun fel de datorii. 1(.Pre#entai n$iunea !e crean cert - lic9i! i exi+i)il . Creanta certa este o creanta a carei existenta rezulta din insusi actul creantei sau alte acte, adica una necontestata dpdv juridic. In materie de executare, nu se mai pune in discutie dreptul. Creanta lichida trebuie sa aiba cuantumul determinat sau determinabil. -exemple 6riciu: In cazul in care instanta il obliga pe parat la plata unei sume de bani si dobanzi ce urmeaza a fi platite pana in ziua pronuntarii hotararii judecatoresti, dar

si dupa, pana la data executarii integrale a obligatiei, creanta e lichida pentru ca este determinabila- art. %03 alin. -!), dar atunci cand obiectul platii este un autoturism ce a fost distrus, chiar daca creanta este constatata prin hotarare judecatoreasca, creanta nu este lichida - vezi si art. "7! C)C8). Creanta exigibila, adica sa fie scadenta. 1..Pre#entai f r a !e#0$lta- cel "uin 3 !$cu%ente care "$t fi c$nsi!erate titluri execut$rii. 9otararile judecatoresti, actele autentificate de notarul public, hotararea arbitrala, cambia, cecul, biletul de ordin, procesele verbale de constatare a contraventiei, titlurile din materia creantelor fiscale, contractele de asistenta juridica si reprezentare, contractul incheiat cu mediatorul. 11.5n ce c$n!iii "$ate fi f$r%ulat $ cerere !e executare silit 6 12.Ce este s$%aia i ce ele%ente tre)uie s cu"rin! acest act "r$ce!ural6 :oma'ia de plat(, denumit( &n practica execu'ional( soma'ie imobiliar(, va cuprinde urm(toarele elemente: 1 denumirea *i sediul organului de executare; 1 data emiterii soma'iei *i num(rul dosarului de executare; 1 numele *i domiciliul sau, dup( caz, denumirea *i sediul debitorului; 1 ar(tarea titlului executoriu anexat &n baza c(ruia urmeaz( s( se fac( executarea silit(; 1 termenul &n care cel somat urmeaz( s(-*i execute de bun(voie obliga'ia prev(zut( &n titlul executoriu *i ar(tarea consecin'elor nerespect(rii acesteia; 1 datele de identificare ale imobilului cuprinse &n procesul-verbal de situa'ie; 1 men'iunea c( s-a luat m(sura &nscrierii &n cartea funciar(; 1 semn(tura *i *tampila organului de executare. 13.Care sunt efectele *uri!ice ale "rescri"iei extincti0e a !re"tului !e a cere executarea silit 6 )rin &mplinirea termenului de prescrip'ie orice titlu executoriu &*i pierde puterea executorie. 14.Care sunt ter%enele "rescri"iei extincti0e /n fa#a !e executare silit i care este %$!ul !e calcul al acest$ra6 $reptul de a cere executarea silit( se prescrie &n termen de % ani, dac( legea nu prevede altfel. .n cazul titlurilor emise &n materia ac'iunilor reale imobiliare, termenul de prescrip'ie este de 4/ ani. 17.Ce re"re#int sus"en!area 0$luntar a execut rii silite6 :uspendarea voluntar(. +ceast( form( de suspendare a execut(rii silite poate fi dispus( numai de c(tre creditor, fiind o consecin'( a principiului disponibilit('ii procesuale. :uspendarea voluntar(, la r,ndul ei, poate fi expres( -atunci c,nd creditorul formuleaz( cerere &n acest sens) *i tacit( -atunci c,nd poate fi dedus( din ne&ntocmirea unor acte execu'ionale la care era necesar acordul creditorului. $e exemplu, de*i i s-a solicitat de c(tre executorul judec(toresc s( numeasc( un custode pentru bunurile care urmeaz( s( fie inventariate, nu &*i &ndepline*te aceast( obliga'ie).

'8.Ce re"re#int sus"en!area le+al a execut rii silite6 :uspendarea legal( &mbrac( dou( forme: :uspendarea legal( de drept *i suspendarea legal( facultativ(. :uspendarea legal( de drept intervine &n urm(toarele cazuri: 1 c,nd debitorul a murit, l(s,nd numai mo*tenitori majori. 1 c,nd debitorul a murit, iar &ntre mo*tenitori sunt *i minori 1 c,nd s-a solicitat instan'ei de judecat( &ntreruperea sau suspendarea urm(ririi, dac( debitorul sau o alt( persoan( interesat( a depus valoarea ce i se cere la C.#.C. :uspendarea legal( facultativ( poate fi dispus( at,t &n cadrul contesta'iei la executare, c,t *i &n urma exercit(rii c(ilor legale de atac. '1.Ce re"re#int "eri%area execut rii silite i !e ase%enea- enu%erai c$n!iiile care tre)uie s fie /n!e"linite "entru a inter0eni aceast instituie "r$cesual 6 :anc'iune procesual( ce determin( stingerea actelor de urm(rire ca o consecin'( a lipsei de diligen'( a creditorului, care nu manifest( st(ruin'( pentru realizarea execut(rii silite &ncepute la cererea sa. ''.Definii c$ntestaia la executare i "re#entai su)iectele acestei aciuni. Contestatia la executare este principalul mijloc prin care instanta intervine in procedura de executare silita. +cest control este de feluri: profilactic -la momentul debutului) si sanctionator -constestatia la executare care reprezinta o procedura contencioasa). Cu privire la subiectele contestatiei la executare, trebuie sa precizam ca ea poate fi exercitata, in primul r,nd, de partile direct interesate, in procedura de executare debitorul urmarit si creditorul urmaritor, iar in cadrul executarii prin poprire si de catre tertul poprit, devenit parte in procedura de executare. '(.Pre#entai f r a !e#0$lta- care sunt eta"ele "r$ce!urale s"ecifice ur% ririi silite %$)iliare in!irecte. )rocedura debuteaza cu somatia trimisa debitorului alaturi de copia dupa titlul executoriu. :omatia pune pe debitor intr-o stare de avertizare, debitorul avand dreptul de a plati in termen de 4 zi, dupa care se trece la sechestrarea bunurilor -in fapt, sunt % zile in care debitorul poate plati, deoarece ziua in care este somat si cea in care expira termenul de 4 zi nu se iau in considerare 1 termenul se calculeaza pe zile libere). '..Ce este "$"rirea i care sunt su)iectele acestei f$r%e !e executare silit in!irect 6 Raport clasic intre 3 persoane: creditor, debitor si tert poprit. ;ertul poprit este debitorul debitorului. -creanta debitorului contra debitorului sau trece in mainile creditorului, acesta devenind creditor al tertului poprit <= asemanarea cu cesiunea de creanta). :ubiectele popririi sunt creditorul, debitorul. '1.La cererea c rei " ri a "r$ce!urii !e executare silit se /nfiinea# "$"rirea i care "$ate fi execut$rul *u!ec t$resc c$%"etent s a"lice aceast % sur !e executare silit 6 $e regula, infiintarea popririi o face executorul jud, printr-o adresa comunicata tertului poprit. +dresa mentioneaza titlul executoriu, numele creditorului, al debitorului si

pune in vedere tertului poprit sa nu plateasca sau sa transfere debitorului poprit sumele5bunurile incorporale indisponibilizate. Competena aparine executorului judec(toresc al c(rui birou se afl( &n circumscripia curii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dup( caz, de la sediul principal sau, dup( caz, de la sediile secundare ale instituiei de credit unde debitorul i-a deschis contul. '2.Pre#entai f r a !e#0$lta- care sunt f$r%alit ile "re%er+ t$are 0:n# rii la licitaie /n ca!rul ur% ririi silite i%$)iliare in!irecte. #xecutorul are obligatia de a se deplasa la locul unde este plasat imobilul si sa incheie un proces verbal de identificare a imobilului si o descriere cat mai amanuntita a imobilului urmarit. +ceasta deplasare este foarte importanta. >rice viciu cu privire la procesul verbal poate reprezenta nulitatea. $e asemenea, nedeplasarea executorului constituie nulitate a executarii silite. $upa intocmirea procesului verbal, incepe executarea propriu-zisa, prin somatie care se inainteaza debitorului. Continutul somatiei este prevazut in cod, iar somatia se inscrie in cartea funciara.+rt. !32 alin. -!) prevede ca drepturile inscrise dupa somarea de plata nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului in afara de cazurile expres prevazute de lege sau daca creditorul5adjudecatarul si-a dat acordul, sau daca tertul a platit creanta creditorului. +rt. !33 C)C: dupa primirea somatiei, debitorul poate cere instantei de executare o inlesnire, adica un termen de 4/ zile de la comunicare sa ii incuviinteze ca plata integrala sa se faca pe timp de 0 luni; el va trebui sa probeze ca poate sa asigure aceasta plata integrala in timp de 0 luni. +ceasta contestatie la executare atipica deroga de la dreptul comun pentru ca nu se jueca in sedinta publica ci in camera de consiliu, cu citarea partilor, iar instanta se pronunta de indata prin incheiere irevocabila, iar daca admite cererea, instanta dispune si suspendarea urmaririi silite imobilirare. +ceasta suspendare poate fi atacata de catre creditor, dar numai pentru motive temeinice. $aca in termenul de 4" zile de la somatie, debitorul nu plateste, urmeaza vanzarea la licitatie. #xecutorul va stabili de indata pretul imobilului -poate cere parerea unui expert). Costurile expertizei valorice trebuie avansate de catre creditor dar intra in cheltuielile suportate la urma de catre debitor. +rt. "/4, "/ C)C reglementeaza situatia in care executorul poate numi un administrator sechestru cu privire la bunul ce urmeaza a fi scos la licitatie -creditorul, debitorul sau orice alta persoana). +rt. "/% C)C prevede ca daca debitorul nu are alt mijloc de existenta decat veniturile imobilului, la cererea acestuia, executorul judecatoresc, prin proces verbal, poate sa ii fixeze o cota de cel mult /? necesara pentru traiul sau si al familiei sale. Cei interesati se pot adresa instantei de executare, contestand aceasta incheiere. +rt. "/! C)C prevede ca in " zile de la stabilirea pretului, executorul intocmeste si afiseaza publicatia de vanzare ce cuprinde 4! mentiuni. +cest termen nu va fi mai scurt de %/ de zile si nici mai lung de 0/ de zile. )ublicatia de vanzare se afiseaza la sediul organului de executare, la instanta de executare, la locul unde se afla imobilul urmarit, la sediul primariei in raza teritoriala a imobilului, si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este diferit de locul unde se situeaza imobilul. )ersoanele ce vor sa cumpere imobilul trebuie sa depuna la banca la dispozitia executorului o cautiune de 4/?. @rmeaza prevederi cu privire la desfasurarea licitatiei. Cea mai mica oferta este pretul afisat in publicatia de vanzare.

$aca nu se obtine pretul minim stabilit in publicatia de vanzare, nu se adjudeca nimic si se da un termen de 0/ de zile dupa care se va face o noua publicatie. )retul scade cu "?. $aca nici pretul acesta nu este scos, la acelasi termen, bunul va fi vandut la pretul cel mai bun oferit, vanzarea se va putea face chiar daca este o singura persoana, la pretul oferit de aceasta -dar pretul nu poate fi mai mic decat cel scazut cu "?). $aca nu se vinde la pretul minim de 2"?, se inchide procedura si trebuie reluata inreaga procedura -aceea cu publicatia de vanzare). $upa adjudecarea imobilului, acesta este liber de orice sarcini si ipoteci. >rice cerere de evictiune este stinsa daca imobilul adjudecat era inscrs in cartea funciara si au trecut cel putin % ani -de la inscriere).

'3.Pre#entai actul !e a!*u!ecare al unui i%$)il- /n ca!rul ur% ririi silite i%$)iliare in!irecte. +ctul de adjudecare este actul juridic civil cu semnifica'ii deosebite, &ntruc,t, pe de o parte, reprezint( finalizarea urm(ririi silite imobiliare, iar, pe de alt( parte, opereaz( transferul dreptului de proprietate asupra imobilului de la debitor la adjudecatar. '4.Care este ter%enul %eni$nat /n c$ninutul unei s$%aii- "entru /n!e"linirea $)li+aiei- /n ca#ul !eclan rii ur% ririi silite in!irecte %$)iliare6 A: 4 zi BC)B. '7.Care este ter%enul "entru 0:n#area !irect a )unuril$r %$)ile sec9estrate"r$"rietatea !e)it$rului6 A: ;ermenul va fi de cel putin saptamani dar nu mai mult de luni. (8.Care este ter%enul "entru /nt$c%irea i afiarea "u)licaiil$r !e 0:n#are !e c tre execut$rul *u!ec t$resc- /n ca!rul ur% ririi silite %$)iliare in!irecte6 A: Cu cel putin % zile inaintea tinerii licitatiei BC)C -art. !%2) 5 " zile CC)C -art. 204) (1.Care este "reul %ini% la care "$t a!*u!eca cre!it$rii ur% rit$ri i cei inter0enieni- )unurile %$)ile $ferite s"re 0:n#are6 A:Creditorii urmaritori si cei intervenienti nu pot adjudeca bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 2"? din pretul de incepere a licitatiei. -art. !!" BC)C) ('.Ce !enu%ire "$art actul eli)erat !e c tre execut$rul *u!ec t$resca!*u!ecatarului un$r )unuri %$)ile su"use licitaiei "u)lice6 A: #xecutorul judec(toresc va elibera, sub semn(tura sa, fiec(rui adjudecatar &n parte, o dovad( care va cuprinde data *i locul licita'iei, numele adjudecatarului, indicarea bunului adjudecat *i, dup( caz, a pre'ului pl(tit sau ce urmeaz( a fi pl(tit. ((.Care este ter%enul /n care terul "$"rit are $)li+aia s c$nse%ne#e la !is"$#i ia execut$rului *u!ec t$resc- su%ele care fac $)iectul unei "$"riri6 A: ;ermen de 4" zile -art.!"0) BC)C (..5n ce ter%en se "$ate intr$!uce $ aciune !e 0ali!are a unei "$"riri /n ca#ul /n care terul "$"rit nu /i /n!e"linete $)li+aiile le+ale6

A: creditorul, debitorul sau organul de executare,&n termen de % luni de la data c,nd ter'ul poprit trebuia s( consemneze sau s( pl(teasc( suma urm(ribil(, poate sesiza instan'a de executare, &n vederea valid(rii popririi. (1.5n ce ter%en "$t fi ur% rite fructele neculese i rec$ltele "rinse !e r ! cini6 A: @rmarirea acestor fructe nu se va putea face decat in 0 saptamani inaintea coacerii lor. (2.Care este ter%enul !e "lat "re0 #ut !e le+e- /n c$ninutul unei s$%a ii i%$)iliare /n care !e)it$rul "$ate ac9ita !at$ria6 A: ;ermenul este de 4" zile -art. "// BC)C) . $upa primirea somatiei, debitorul poate cere instantei de executare, in termen de 4/ zile de la comunicare, sa-i incuviinteze ca plata integrala a datoriei, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile imobilului urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de 0 luni -art. !33) BC)C5 4" zile CC)C. (3.Care este ter%enul sta)ilit !e le+e "entru 0:n#area silit a unui i%$)il6 A: ;ermenul nu poate fi mai scurt de %/ de zile, si nici mai lung de 0/ de zile de la afisarea publicatiei de vanzare la locul unde va avea loc licitatia -art. "/3) BC)C5 / zile 1 !/ zile CC)C (4.Care sunt l$curile sta)ilite !e le+e- un!e tre)uie afiat "u)lica ia !e 0:n#are a unui i%$)il6 A: )ublicatia de vanzare se va afisa la sediul organului de executare si al instantei de executare, la locul unde se afla imobilul urmarit, la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul, precum si la locul unde se desfasoara licitatia, daca acesta este altul decat locul unde este situat imobilul. (7.C tre ce "ers$ane se c$%unic $ "u)licaie !e 0:n#are a unui )un i%$)il6 A: Catre orice persoana doritoare de a cumpara imobilul -art. "/! BC)C D )5 creditor, debitor, tertul detinator al bunurilor sechestrate, precum si pe orice persoana care are un drept in legatura cu aceste bunuri -art. 20/ CC)C) .8.La ce aut$ritate se !e"une $ "u)licaie !e 0:n#are a unui i%$)il- /n ca#ul /n care se ur% rete i%$)ilul unui %in$r sau al unei "ers$ane "use su) inter!icie6 A: > copie de pe publicatia de vanzare a imobilului se depune si la parchetul de pe langa instanta de executare. .1.5n ca#ul /n care nu este $ferit "reul la care i%$)ilul a f$st e0aluat "entru "ri%ul ter%en !e licitaie- care este ter%enul %axi% "re0 #ut !e le+e la care se "$ate a%:na 0:n#area i care 0a fi "reul !e /nce"ere a licitaiei "entru acest n$u ter%en6 A: ;ermenul este de cel mult 0/ de zile, iar licitatia va incepe de la pretul de 2"? din cel la care imobilul a fost evaluat. .'.5n ce ter%en are $)li+aia a!*u!ecatarul unui i%$)il s !is"$#iia execut$rului *u!ec t$resc6 A: ;ermen de %/ de zile. !e"un "re ul la

.(.5n ce ter%en "$ate eli)era execut$rul *u!ec t$resc- actul !e a!*u!ecare al unui i%$)il6

A: $upa expirarea termenului de 4" zile -art. "40 BC)C) ...Pre#entai ';!$u <- !intre cele %ai i%"$rtante efecte *uri!ice ale actului !e a!*u!ecare a unui i%$)il. A: 4.Aeprezinta finalizarea urmaririi silite imobiliare .>pereaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului de la debitor la adjudecatar. .1.5n ce ter%en "$t fi eli)erate su%ele !e )ani reali#ate !in ur% rirea silit 6 A: $upa trecerea unui termen de 4" zile de la data depunerii sumei. .2.5n ce ter%en "$t fi !istri)uite su%ele !e )ani reali#ate !in ur% rirea silit 6 A: $upa trecerea unui termen de 4" zile de la data depunerii sumei. .3.Care este ter%enul "re0 #ut /n s$%aie "entru "artea $)li+at s "re!ea un )un %$)il6 A: ;ermen de 4 zi. .4.Care este ter%enul "re0 #ut /n s$%aie "entru "artea $)li+at s "re!ea un )un i%$)il6 A: ;ermen de " zile. .7.Care este ter%enul "re0 #ut /n s$%aie "entru "artea r s"un# t$are s /n!e"lineasc $ $)li+aie !e a face sau !e a nu face6 A: ;ermen de 4/ zile. 18.Pre#entai un exe%"lu /n care executarea silit "$ate /nceta. A: :-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum si alte sume datorate potrivit legii. 11.Cu% se nu%ete actul !e executare ce "rece!e ur% rirea silit a unei na0e sau a unei " ri !in aceasta6 A: +ctul se numeste comandament. 1'.Cine aut$ri#ea# 0:n#area silit a unei na0e ur% rite silit6 A: ;ribunalul competent autorizeaza vanzarea silita a navei urmarite silit. 1(.5n ce l$c se $r+ani#ea# "r$ce!ura !e 0:n#are silit a unei na0e6 A: Eicitatia se va tine la tribunalul care a procedat la autorizarea vanzarii silite a navei. 1..5n ce ter%en 0a fi $)li+at s !e"un "reul a!*u!ecatarul unei na0e6 A: In termen de " zile.