Sunteți pe pagina 1din 11

CUPRINS

1. INTRODUCERE...........................................................................................................3 2. POTENTIALUL NATURAL AL REGIUNII NORD-EST.......................................3 3. ANALIZA OFERTEI TURISTICE IN REGIUNEA NORD-EST A ROMANIEI IN PERIOADA 2000-2007................................................................................................5 4. ANALIZA CERERII TURISTICE IN REGIUNEA NORD-EST A ROMANIEI IN PERIOADA 2000-2007................................................................................................8 5. ANALIZA RAPORTULUI DINTRE CEREREA SI OFERTA TURISTICA IN REGIUNEA NORD-EST IN PERIOADA 2000-2007..................................................11

ANALIZA RAPORTULUI DINTRE OFERTA SI CEREREA TURISTICA LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST A ROMANIEI IN PERIOADA 2000 - 2007

1. INTRODUCERE Regiunea Nord-Est, asa cum se arata si in nume, este amplasata in estul Romniei, in partea de nord a provinciei istorice Moldova. Din punct de vedere geografic, regiunea are ca hotare in est Republica Moldova, in nord craina, in vest culmile muntoase ale !arpatilor "rientali, iar in sud, #udetele $alati si %rancea. !a marime, ocupa 1&,&' din suprafata totala a tarii, avnd o intindere de ().*&+ ,m-, fiind regiunea cu cea mai mare suprafata dintre cele * regiuni ale Romniei. .n cadrul acestui proiect am ales sa anali/e/ Regiunea de Nord-Est a Romaniei, deoarece repre/inta o /ona turistica impresionanta si renumita, prin potentialul turistic ridicat, ce cuprinde numeroase elemente naturale, cultural - istorice si economice. 0rin cadrul natural impresionant, alaturi de originalitatea si traditiile si istoria locurilor inca pastrate, prin numeroasele atractii si obiective turistice, /ona Moldovei, si mai ales 1ucovina, este un loc de legenda si prin toate acestea devine unica. 2. POTENTIALUL NATURAL AL REGIUNII NORD-EST Regiunea Nord-Est are in componenta sa sase #udete2 3uceava, 1otosani, Neamt, .asi, 1acau si %aslui. .n arealul sau sunt cuprinse toate formele de relief2 munti, dealuri si coline4 campii si lunci. .n #udetele din vestul regiunii 3uceava, Neamt si partial 1acau, predomina relieful montan si premontan. .n estul regiunii, pe teritoriile #udetelor 1otosani, .asi, %aslui si o parte a #udetului 1acau, este pre/ent relieful de coline, campie si lunca. Dintre formele de relief, cel mai ridicat potential il pre/inta relieful muntos. 3e remarca prin frumusetea peisa#ului, bogatia covorului floristic, fauna variata, "bcinele 1ucovinei, Muntii Rodnei, 1argaului, 1istritei, 3tanisoarei, 5arcaului, Nemirei si "itu/. " importanta aparte prin frumusetea si prin semnificatia spirituala, o pre/inta Muntii !eahlau, cu varful !eahlau. 6ocalitatile de pe vaile muntilor sunt foarte cautate de turisti. 7mintim aici cele de pe %alea 1istritei si 3lanicului 83lanic Moldova9. .n afara de munti, o mare atractie turistica o au depresiunile intra si e:traturistice. De altfel pensiunile si gospodariile agroturistice sunt locali/ate in aceste forme de relief, beneficiind, pe langa frumusetea peisa#ului, si de un climat mai bland. Dintre depresiunile intracarpatice, se remarca depresiunile2 %atra-Dornei, Darmanesti-Moinesti, ;ar#a-0oaia3arata, iar dintre cele e:tra-carpatice, 3olca, 3olonet, !acica, Marginea, Radauti, ;orodnic, <alticeni-Neamt, 5g. "cna, "nesti, !asin. 5oate aceste depresiuni sunt marginite de culmi, in mare parte impadurite asigurand un peisa# cu potential turistic ridicat. n factor puternic de atractie turistica il repre/inta apele minerale din /ona montana 3lanic-Moldova, %atra-Dornei, 0oiana Negri, 0oiana 3tampei, 1altatesti, 0oiana 3arata, 1ihor.

Regiunea Nord-Est dispune de o varietate mare privind ba/a materiala cu destinatie turistica. 0onderea in oferta edilitara turistica o detin gospodaria taraneasca si ane:ele acesteia. Elementul principal il constituie casa. Multe gospodarii, mai ales cele amplasate in nord-vestul regiunii 8#udetul 3uceava9 dispun de un spatiu locuibil e:cedentar familiilor, e:istand premisele amena#arii acestui spatiu pentru ca/area turistilor. .nvestitiile in ba/a materiala, in acest ca/ nu se refera in principal, ca in ca/ul turismului clasic, la capacitatile de ca/are, ci in infrastructura 8apa curenta, televi/iune, telefon9, grad de confort, amena#ari interioare. .n mod concret, in acest tip de gospodarii se impune amena#area simpla a constructiilor e:istente, pentru practicarea agroturismului care sa asigure servicii de ca/are, masa, agrement, etc., la preturi accesibile unui segment de piata cu venituri, in general mici. 7 doua alternativa consta in reali/area, in actualele gospodarii 8ferme familiale9 a unor constructii noi, de tipul pensiunilor agroturistice, bine dotate, cu facilitati moderne, diversificate, care ofera servicii de inalta calitate, adresate segmentului de populatie cu venituri mi#locii si mari. 7ceasta alternativa se adresea/a si sferei turismului international. 7 treia alternativa vi/ea/a diversificarea si imbunatatirea calitatii serviciilor din fermele si pensiunile agroturistice in functiune. De mare importanta o are studierea motivatiilor consumatorilor de turism pentru a stabili in ce masura oferta de servicii turistice vine in intmpinarea cererii potentialilor turisti. Tab !"! 1

7stfel, in ultimii ani s-au organi/at o serie de strategii menite sa de/volte si sa imbunatateasca serviciile turistice. !hiar daca au e:istat investitii prin care s-a simtit o crestere la nivelul serviciilor, unii factori au impiedicat cresterea numarului de turisti in aceasta /ona, cum ar fi2 infrastructura slab de/voltata, nivelul de trai sca/ut si preturile ridicate. 3-au impus totusi unele masuri de dotare si organi/are la nivelul cerintelor unui turism modern, astfel pe traseele turistice si in localitatile importante s-au amena#at hoteluri, moteluri, hanuri, cabane, pensiuni restaurante si campinguri. 3. ANALIZA OFERTEI TURISTICE IN REGIUNEA NORD-EST A ROMANIEI IN PERIOADA 2000-2007 "ferta turistica este formata din ansamblul atractiilor turistice care pot motiva vi/itarea lor. 0ractic, oferta turistica 8/one, statiuni9 cuprinde totalitatea elementelor care pot fi puse in valoare la un moment dat pentru stimularea cererii turistice. 0rin analogie cu clasificarea resurselor turistice, oferta turistica se imparte in primara, care cuprinde totalitatea valorilor 8resurselor9 naturale si secundara, inclu/and ansamblul resurselor create de mna omului 8valori istorice, arhitecturale, culturale, folclorice etc.9. 7nsamblul ofertei primare si secundare constituie oferta turistica potentiala a unui teritoriu, care va deveni oferta reala 8efectiva9 numai in masura in care va intruni o serie de caracteristici pentru stimularea consumului turistic, respectiv atunci cand se vor de/volta conditiile necesare de primirea turistilor si de petrecere a se#urului lor in ambianta caracteristica a resurselor primare si secundare, ca re/ultat al de/voltarii ba/ei materiale a turismului si a infrastructurii sale tehnice. "ferta primara nu are valoare intrinseca2 ea se distinge de oferta turistica secundara 8produsa de mana omului9 prin faptul ca resursele naturale nu pot fi reproduse artificial, ele fiind create de natura, atat in spatiu, cat si in timp. "ferta turistica primara si secundara constituie deci =materia prima= pentru industria turismului, care se va modela in diferite produse turistice numai printr-un consum efectiv de munca vie, inglobata in prestatiile de servicii turistice specifice pentru fiecare produs turistic. 7nali/a interdependentei diferitilor factori motivationali care stimulea/a sau franea/a circulatia turistica permite adaptarea mai operativa a ofertei turistice la nevoile de consum ale populatiei pentru serviciile turistice. !apacitatea de ca/are este semnificativa in Romania, comparativ cu alte tari cu reali/ari remarcabile in domeniul turismului 8!ehia, !roatia, 0olonia, ngaria etc.9. 0racticarea unui turism de masa insa, a facut sa predomine unitatile de ca/are de categorii inferioare 8de 1-- stele9. Desi Romania dispune de cea mai mare capacitate de primire turistica intre tarile Europei !entral-Estice, ea ocupa ultimul loc la indicatorii >numar turisti= cuprinsi in unitatile de ca/are si numar innoptari.

!onform datelor statistice, capacitatea turistica de ca/are din Regiunea de Nord Est a Romaniei in perioada -+++ - -++@ se pre/inta astfel2 Tab !"! 2# Ca$a%&'a' a '"(&)'&%a * %a+a( *&, R -&", a * N.(*-E)' a R./a,& &
A,"! 2000 R -&", a NORD-EST 1a%a" 1.'.)a,& Ia)& N a/' S"% a2a Va)!"& ?)-?1?A 1(--1*? (()(+( )@+&)? @??)?1((&??* -1&++* A,"! 2001 ?)&11&? 11@A+-A (*(*A? )AA&&1 @((A1& 1?-111+ -(()&& A,"! 2002 ?)1&+11 1+1*)(( (AA@@@@*((+ *(+&1& 1(AA?A? 1**-)@ A,"! 2003 ?A)(?-1 A((++) (*(?@@&&A&) 1+&1**? 1)?+*-1A*-*1 A,"! 2004 &+?A)*+ A?+A&A -*+&?)A+*+11&+&&+ 1@)+*(A --&A** A,"! 2005 &-*?*1@ A@)?*? -*(A&) @1@&A+ 11)?))1 1A(-&@) -+A&&+ A,"! 2000 &&-**-1 A?1-*? -&(?@@ *1--@1-)(&&-+&)@1( -+1&-( A,"! 2007 &&*(?@+ A(()&? -?-?+*-?A*1-)A*@@ -+*@(A) --&1&A

3ituatia de mai sus se transpune grafic astfel2 G(a3&%"! 1#


Capacitatea turistica in Regiunea Nord-Est in perioada 2000-2007
2500000

2000000 1500000

1000000 500000

0 Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Bacau Botosani Iasi Neamt Suceava Vaslui

!onform $raficului 1, cele mai multe locuri de ca/are se regasesc in #udetul 3uceava, numarul acestora ma#orandu-se de la 1.((&.??* de locuri in anul -+++ la -.+*@.(A) locuri in anul -++@, in timp ce valorile cele mai mici se regasesc in #udetul %aslui, acestea osciland in #urul unei medii de -1-.1@*,A locuri.

&

I,*&%a'.(&& ab).!"'&4 ( !a'&2& )& / *&& Tab !.3# M.*&3&%a(&! ab).!"' )& ( !a'&2 a! %a$a%&'a'&& * %a+a( &, 3",%'&", &, R -&", a N.(*-E)' &, $ (&.a*a 2000-2007 A,& Ca$a%&'a' a &, 3",%'&", 5!.%"(&-+&! 6 yt M.*&3&%a(&! ab).!"' 5!.%"(&-+&! 6 I,*&%&& * *&,a/&%a 7 R&'/"! * *&,a/&%a 7

R I tttBBB1 t 1 t 1 1 1

-+++ -++1 -++-++( -++? -++& -++) -++@ T.'a!

?)-?1?A ?)&11&? ?)1&+11 ?A)(?-1 &+?A)*+ &-*?*1@ &&-**-1 &&*(?@+ 40300523

-@++& -A1(* ((A-@?-&&(1 ))+))* A+?)@A&A(-1

-@++& -()1?( (?*?1+ *)-&A -(&1(@ -??++? &?)?A 858321

1++.) AA.* 1+@.( 1+A.11?.( 11A.) 1-+.@

1++.) AA.1+@.& 1+1.@ 1+?.@ 1+?.) 1+1.+

+.) -+.@.( A.1?.( 1A.) -+.@

+.) -+.* @.& 1.@ ?.@ ?.) 1.+

I,*&%a'.(&& ab).!"'&# M.*&3&%a( a ab).!"'a# a9 ba/a fi:a t B 1 = yt y1 b9 ba/a in lant 8mobila9 t B t 1 = yt yt 1 I,*&%a'.(&& ( !a'&2&# I,*&%&& * *&,a/&%a a9 ba/a fi:a I t B 1 =
yt 1++ y1 yt 1++ yt 1

b9 ba/a in lant 8mobila9 I t B t 1 = R&'/"! * *&,a/&%a c9 ba/a fi:a Rt B 1 = I t B 1 1++

d9 ba/a in lant 8mobila9 Rt B t 1 = I t B t 1 1++

I,*&%a'.(&& / *&&

locuri /ileBan ?+&++&-( = &+(@&)&,(@& n * M.*&3&%a( a / *& ab).!"'a N&2 !"! / *&"

y=

y
t=

t B t 1

n 1

yn y1 ?@)A@A- - -@?+)@+ = = -*A*@& locuri - /ileBan n 1 * -1

I,*&% ! / *&" * *&,a/&%a I = n 1 R&'/"! / *&" * *&,a/&%a

y n *1 &&*(?@+ = C1,+-@ sau 1+-,@' y1 ?)-?1?A

R = I 1++

C1+-,@-1++C-,@'

0er ansamblul nivelul mediu al locurilor de ca/are in Regiunea Nord-Est in perioada -+++--++@ a fost de &+(@&)&,(@& locuri-/ileBan, cu o crestere medie absoluta de -*A*@& locuri-/ileBan, respectiv -,@'. E9'(a$.!a( a .3 (' & '"(&)'&% $ ,'(" 2008-2010 M '.*a / %a,&%a# DtCE1F 8t-19 F",%'&a * a:")'a( # ;'<2740070=2888755'-16 unde t variabila timp Tab ! 4# E:trapolarea ofertei turistice
A,& Ca$a%&'a' a 9&)' ,'a 5/&& !.%. - +&! 6 ' 596 Va!.(& a:")'a' *"$a 3",%'&a

;'<2740070=2888755'-16 8 10 11
&@-+&1@ &*&@&)( &AA?)+A

-++* -++A -+1+

%alori estimate

4. ANALIZA CERERII TURISTICE IN REGIUNEA NORD-EST IN PERIOADA 2000-2007 !ererea turistica cuprinde totalitatea persoanelor care isi manifesta dorinta de a se deplasa periodic si temporar in afara resedintei proprii, pentru alte motive decat prestarea unor activitati remunerate la locul de destinatie. !onsumul turistic este o e:presie a cererii solvabile a populatiei pentru serviciile turistice, care isi gaseste echivalent in oferta turistica, in timp si spatiu. !onsumul turistic este format din cheltuielile efectuate de purtatorii cererii turistice pentru achi/itionarea unor servicii si bunuri legate de motivatia turistica. $ama de servicii pe care un turist le poate solicita in timpul unei calatorii turistice, in decursul unui se#ur de vacanta sau in cadrul unei forme specifice de turism, @

este foarte variata, depin/and de insasi forma de turism practicata, de diversitatea produselor turistice in cadrul fiecarei forme de turism, de distanta dintre localitatea de resedinta a turistului si locul unde se va reali/a respectivul consum turistic, de se/onalitatea activitatii turistice, de felul atractiilor turistice ma#ore care polari/ea/a curentele turistice spre anumite destinatii, de puterea de cumparare a clientului potential 8cererea solvabila9 si, intr-o proportie importanta, de gusturile, preferintele, aspiratiile etc, intr-un cuvant, de motivatiile nevoilor sociale pentru servicii turistice ale clientelei potentiale. .n paralel cu evidentierea numarului de locuri disponibile in Regiunea de NordEst a Romaniei este reliefat si nivelul innoptarilor in structurile de primire turistica, la nivel de #udete2 Tab ! 5# N&2 !"! &,,.$'a(&!.( &, ( -. * * +2.!'a( 1"%"( )'& I!3.2 &, $ (&.a*a 2000-2007 5+&! -./6
2000 1a%a" 1.'.)a,& Ia)& N a/' S"% a2a Va)!"& R -&", a NORD-EST (*)A** A)&A( -***+? 1@11+( ?*+-A* ?(A@* 1?)@@)? 2001 (A??-( A*+-+ -&*(1* 1&@?1+ ?)1+A& (@+&& 1?+)(-1 2002 ?+A)(* )))&-&&??1 1&A&(?+))&1 (?+A1 1((-++& 2003 ?111)) )+-*-)1&&-&&*1+ ?-(-+* (*(*& 1?&+?+( 2004 ()*&A( &)+)@ -@*@-? (+1(??(-??* &-@-A 1?*AA+( 2005 (&1&-& ?)*(* -*A@-& -)&A(* ?(&1AA ?))-( 1?(&*?* 2000 ())(+1 &1+1? (-)-?* (+)@(& &++(+?*?&@ 1&AA+&@ 2007 ((1*)& &@-*) (@-1?@ (()A@* &(&+@* &*&&1 1)A1A+&

5abelul & se transpune grafic asfel2 G(a3&%"! 2#


Numarul de innoptari in structuri de primire turistica in Regiunea de Nord-Est in perioada 2000-2007
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2000 2001 Bacau 2002 Botosani 2003 Iasi 2004 Neamt 2005 Suceava 2006 2007 Vaslui

3ituatia in ca/ul numarului de innoptari la nivel de #udete se pre/inta asemanator graficului privind capacitatea turistica disponibila, in sensul ca cei mai multi turisti s-au

ca/at in #udetul 3uceava, cu o medie de ?&A.*-?,A turistiBan si cei mai putini in #udetul %aslui, cu o medie de ??.A*(,)( turistiBan. Tab ! 0# N&2 !"! )& *&,a/&%a &,,.$'a(&!.( &, R -&", a N.(*-E)' &, $ (&.a*a 2000-2007 N(.&,,.$'a(& R A,"! t B t 1 R I It tBttB B 1 5/&& +&! -./6 B Bt 1 1 1 t 1 -+++ 1407704 -++1 1?+)(-1 -++1((-++& -++( 1?&+?+( -++? 1?*AA+( -++& 1?(&*?* -++) 1&AA+&@ -++@ 1)A1A+& T.'a! 11873200

-)1??( -1(&@&A -1@()1 --1(A -(1A1) 1(1-A( --?1?1

-)1??( -@?(1) 11*(A* (A&++ -&?+&& 1)(-+A A-*?*

A&.*1( * A+.@&+ ) A*.*1@ 1+1.&+ * A@.*-& & 1+*.A? & 11&.-@ 1

A&.*1( * A?.@1& ) 1+*.** A 1+-.@( A).(@1 A 111.() @ 1+&.*+ )

-?.1*)-A.-?A?

-?.1*)-&.-*??

-1.1*-* *.***@1 1.&+*( & -.@-((* --.1@?& -(.)-*1

*.A?&1 11.())@ 1&.-@+ A &.*+)?-

I,*&%a'.(&& ab).!"'&# M.*&3&%a( a ab).!"'a# a9 ba/a fi:a t B 1 = yt y1 b9 ba/a in lant 8mobila9 t B t 1 = yt yt 1 I,*&%a'.(&& ( !a'&2&# I,*&%&& * *&,a/&%a a9 ba/a fi:a I t B 1 =
yt 1++ y1 yt 1++ yt 1

b9 ba/a in lant 8mobila9 I t B t 1 = R&'/"! * *&,a/&%a c9 ba/a fi:a Rt B 1 = I t B 1 1++

d9 ba/a in lant 8mobila9 Rt B t 1 = I t B t 1 1++

N&2 !"! / *&"

y=

y
t=

1?*?1&+,@&

M.*&3&%a( a / *& ab).!"'a

t B t 1

n 1

yn y1 (-+-+,1 = n 1

I,*&% ! / *&" * *&,a/&%a I = n 1 R&'/"! / *&" * *&,a/&%a

yn 1)A1A+& = *1 C1,+- sau 1+-' y1 1?)@@)?

R = I 1++ C1+-'-1++'C-'

0er ansamblul nivelul mediu al innoptarilor in Regiunea Nord-Est in perioada -+++--++@ a fost de 1.?*?.1&+,@& mii /ile-om, cu o crestere medie absoluta de (-+-+,1 mii /ile-om, respectiv -'. F",%>&a * a:")'a( este pre/entata prin ecuaGia ;' < 1407704=32020415'-16 Tab ! 7# E9'(a$.!a( a % ( (&& '"(&)'&% A,& N"/a("! * &,,.$'a(& 5/&& +&! -./6 ' 596 Va!.(& a:")'a' *"$? 3",%>&a ;'<1407704=32020.15'-16

-++* -++A -+1+ T.'a!

%alori estimate

8 8 10

1@-(A-?.* 1@&&A??.A 1@*@A)&

5. ANALIZA RAPORTULUI DINTRE CEREREA SI TURISTICA IN REGIUNEA NORD-EST IN PERIOADA 2000-2007

OFERTA

7nali/and valoric atat capacitatea de ca/are totala la nivelul perioadei -+++--++@, cat si numarul innoptarilor inregistrate, se poate trage conclu/ia asupra -(a*"!"& * .%"$a( %" '"(&)'& a locurilor disponibile. 3ituatia se pre/inta astfel2

G(a3&%"! 3# 1+

Procentul innoptarilor in capacitatea de cazare totala din Regiunea de N-E


32.00% 31.00% 30.00% 29.00% 28.00% 27.00% 26.00% 25.00% 24.00% Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 27.17% 31.74% 30.30% 28.86% 29.22% 29.50% 28.92%

30.24%

Re/ultatele ultimului grafic nu sunt multumitoare, intrucat capacitatea turistica totala disponibila a regiunii anali/ate este ocupata doar in proportie de apro:imativ -A,?A', de unde se poate conclu/iona ca aceasta /ona, desi este inclusa in circuitele turistice din Romania, cei mai multi turisti stau aici foarte putine nopti. 7lte probleme care sustin aceste re/ultate nesatisfacatoare sunt2 situtia slaba a infrastructurii rutiere si de comunicatie, lipsa unor centre sau agentii de informare si promovare, fonduri insuficiente pentru protectia mediului, retelele de ga/e, apa potabila si canali/are slab de/voltate, degradarea unor monumente de arta si arhitectura, organi/area prea putina a unor evenimente care sa puna in valoare traditiile si obiceiurile acestei regiuni, lipsa unor ghiduri si a materialelor promotionale, etc.

11