Sunteți pe pagina 1din 10

3.2.

Impozitele şi taxele locale ale Comunei Floreşti

3.3. Exemple de calcul a impozitelor


3.3.1. Exemple de calcul al impozitelor pe clădiri persoane fizice

Datele folosite la calculul impozitului pe clădiri1 sunt actualizate anual.2


Pentru calculul impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, sunt necesare
următoarele date:
a) rangul localităţii unde se află situată clădirea;
b) teritoriul unde se află: 1. în intravilan;
2. în extravilan.
c) zona în cadrul localităţii;
d) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, respectiv:
1. cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe conturul exterior al acesteia;
2. în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa
utilă a clădirii se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,20;
e) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta;
f) în cazul apartamentului, dacă acesta se află amplasat într-un bloc cu mai mult de
3 niveluri şi 8 apartamente;
g) data finalizării clădirii.

Un contribuabil persoană fizică, IONESCU MIRCEA, din Floreşti, str. Horea, nr.
10, dobândeşte la data de 20.03.2008 o casă de locuit situată în mediul rural, localitate de
rang IV zona A. Suprafaţa construită a clădirii este de 160 m 2. Clădirea are două niveluri,
respectiv parter şi mansardă, cu pereţi de cărămidă şi cadre de beton armat (având două
nivele parterul are 80 m2, iar mansarda are tot 80 de m2). Clădirea este construită în anul
1954 şi are o pivniţă în subsolul clădirii de 15 m2.
Contribuabilul de pune Declaraţia de Impunere nr. 1214 din 5.04.2008 conform
Anexei nr. 13.

1
Sunt preluate din Legea nr. 571 – privind Codul fiscal;
2
Prin Hotărâre de Guvern şi apoi prin Hotărâre ale Consiliilor Locale, care au posibilitatea majorării cu
până la 20% conform art. 287 din Codul fiscal;
Impozitul aferent clădirii se va calcula prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii. Pentru clădirile situate în localităţi de rang IV valorile impozabile
se ajustează cu coeficienţii de corecţie, pe zone astfel:

Zona pentru blocuri sub 3 niveluri pentru blocuri peste 3 niveluri


şi 8 apartamente şi 8 apartamente
A 1,10 1,05
B 1,05 1,00
C 1,00 1,00
D 0,95 1,00

Pentru calcularea impozitului aferent unei clădiri este foarte important de reţinut
că există trei situaţii:
- calculul impozitului aferent parterului şi următoarelor nivele (etaje) pentru care
valoarea impozabilă se consideră 100%;
- pentru subsol, demisol sau mansarde utilizate ca locuinţe, valoarea impozabilă se
consideră 75% din suma care s-ar aplica clădirii;
- pentru subsol, demisol sau mansardă utilizate cu alte scopuri decât cel de locuinţă,
valoarea impozabilă se consideră 50% din suma care s-ar aplica clădirii.
În cazul nostru: pentru mansardă valoarea impozabilă pe m 2 reprezintă 75% din
valoarea corespunzătoare clădirii; pentru pivniţe în subsol, valoarea impozabilă reprezintă
50% din valoarea corespunzătoare clădirii. De asemenea, valoarea impozabilă se reduce
în raport cu perioada în care a fost realizată clădirea, în cazul nostru reducerea este de
20% (pentru clădirile finalizate în perioada 10.01.1951 – 31. 12. 1977).

a) Calculul impozitului pe clădiri pentru parter:


Din Anexa nr. 1 se identifică valoarea impozabilă de 669 lei/m2, întrucât clădirea
este situată în zona A. Această valoare se corectează cu coeficienţii din Anexa nr. 2, cu
valoarea de 1,10 întrucât locuinţa este situată în zona A, rang IV şi în categoria
locuinţelor sub 3 nivele şi 8 apartamente.
1. Valoarea impozabilă pe m2 este:
669 lei/m2 x 1,10 (coeficient de corecţie, conform Anexei nr. 2) = 735,9 lei/m2
= 736 lei/m2
2. Întrucât clădirea este finalizată în anul 1954, valoarea impozabilă se reduce cu 20%.3
736 – 20% (reducere) = 588,8 lei/m2
3. Determinarea valorii impozabile:
588,8 lei/m2 x 160 m2 = 94.208 lei
4. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la parter:
94.208 lei x 0,1% = 94,208 lei impozit/an

b) Calculul impozitului pe clădiri aferent mansardei


1. Calculul valorii impozabile unitare:
588,8 lei/ m2 x 75% = 441,6 lei/m2
2. Calculul valorii impozabile totale:
441,6 lei/m2 x 160 m2 = 70.656 lei
3. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la mansardă:
70.656 lei x 0,1% = 70,656 lei impozit/an

c) Calculul impozitului pe clădiri aferent subsolului


1. Calculul valorii impozabile unitare:
588,8 lei/m2 x 50% = 294,4 le/m2
2. Calculul valorii impozabile totale:
294,4 lei/m2 x 15 m2 = 4.416 lei
3. Calculul impozitului aferent suprafeţei de la subsol:
4.416 lei x 0,1% = 4,416 lei impozit/an

Total impozit: 94,208 lei + 70,656 lei + 4,416 lei = 169,28 lei

3
Conform Codului fiscal, art. 251, alin. 8;
Impozitul pe clădiri se datorează cu data de întâi a lunii următoare a celei în care a
fost dobândită clădirea şi se plăteşte proporţional cu perioada de timp rămasă până la
sfârşitul anului:
169,28 lei : 12 luni = 14,11 lei/lună
Întrucât clădirea a fost dobândită în luna martie 2008, obligaţia de plată se
stabileşte începând cu data de 01.04.2008, respectiv cu data de întâi a lunii următoare
dobândirii, până la sfârşitul anului mai sunt 9 luni.
14,11 lei/lună x 9 luni = 126,99 lei impozit datorat pentru anul 2008 ( clădirea
fiind dobândită în luna martie 2008).
Termenele de plată sunt:
- odata pe an întrucât locuinţa a fost dobândită în luna martie, iar prima tranşă se
datorează până la data de 31 martie.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca
locuinţă, care nu sunt închiriate altor persoane, impozitul pe clădiri se majorează după
cum urmează:
• cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
• cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
• cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
• cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu.
Stabilirea impozitului pe clădiri persoane fizice se face pe baza declaraţiei de
impunere depusă de către proprietar la serviciul de specialitate al consiliului local
teritorial, însoţită de actele de dobândire a acesteia, iar în cazul persoanelor juridice
impozitul se calculează de către aceştia prin declaraţia de impunere, care se depune de
asemenea la serviciul de specialitate al consiliului local teritorial.
O persoană fizică ce deţine în proprietate două clădiri utilizate ca locuinţă, altele
decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:
a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină ca şi în
situaţia de mai sus;4
4
Potrivit Codului fiscal, art. 251;
b) pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu,
5
impozitul pe clădiri majorat se calculează prin înmulţirea impozitului pe clădiri,
determinat cu 115% sau, pentru uşurarea calculului, prin înmulţirea cu 1,15.

Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent anului 2008, în cazul celui
de al doilea apartament utilizat ca locuinţă, care este prima în afara celei de la adresa de
domiciliu, proprietatea unei persoane fizice.
În luna mai contribuabilul IONESCU MIRCEA mai dobândeşte o locuinţă
formată dintr-un apartament construită în anul 1980. Locuinţa este situată în Comuna
Floreşti, str. Eroilor, nr. 5, bl. 12, ap. 8, în zona A. Suprafaţa utilă a apartamentului este de
50,00 m2 conform Declaraţiei de Impunere nr. 1256 din 29.05.2008 ( Anexa nr. 14).
Întrucât apartamentul este cea de a doua locuinţă, contribuabilul va plăti impozit
majorat cu 15%.
Întrucât locuinţa este apartament la care nu se poate măsura suprafaţa construită,
aceasta se determină prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de transformare, care
este 1,2.
Suprafaţa construită este de 50,00 m2 x 1,2 = 60 m2.
1. Calcularea valorii impozabile :
669 lei/m2 x 1,10 (coeficient conform Anexei nr. 2) = 736 lei/m2
- Calculul valorii impozabile:
736 lei/m2 x 60 m2 = 44.160 lei
2. Calculul impozitului pe clădire:
44.160 lei x 0,1% = 44,16 lei/an
3. Calculul impozitului majorat:
44,16 lei x 15% = 6,624 lei/an
4. Impozitul total datorat:
44,16 lei + 6,624 lei = 50,784 lei/an.
Întrucât locuinţa s-a achiziţionat în luna mai, plata impozitului se va calcula cu
data de întâi a lunii următoare, respectiv ce data de 01.06.2008.

5
Potrivit Codului fiscal, art. 252, alin. 1, lit. a);
Modul de calcul este:
50,784 lei : 12 luni = 4,232 lei/lună
4,232 lei/lună x 7 luni = 29,624 lei.
Întrucât data obligaţiei de plată devine 01.06.2008, fiind după primul termen
scadent care este 31.03.2008, toată obligaţia de plată de 29,624 lei, va avea termen
scadent data de 30.09.2008.

3.3.2 Exemplu de calcul a impozitului pe clădiri la persoane juridice

Prin Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 ale
Consiliului Local Floreşti, s-a stabilit procentul de impozitare care se va aplica pentru
anul 2008, respectiv:
- 1% la valoarea de inventar a clădirilor reevaluate în ultimii trei ani înainte de anul
2008;
- 6% la valoarea de inventar a clădirilor nereevaluate în ultimii trei ani înainte de
anul 2008.
Exemplu de calcul în ambele variante:
a) când se aplică cota redusă de 1% pentru clădirile reevaluate în ultimii trei ani:
Un contribuabil persoană juridică S.C. DEMAR CONSTRUCT S.R.L. Floreşti,
str. Florilor, nr. 15, bl. M, ap.2, CF RO 15587130 achiziţionează o clădire în data de
13.12.2007 în Floreşti, str. Castanilor, nr. 28, bl. A, ap. 12 în valoare de 90.180 lei.
Această clădire este declarată de contribuabil prin depunerea Declaraţiei de Impunere nr.
1.114 din 14.02.2008 (Anexa nr. 15).
În baza declaraţiei depuse se stabileşte valoarea impozitului, prin aplicarea
procentului de 1% asupra valorii de achiziţie de 90.180 lei rezultând un impozit pe clădiri
de :
90.180 lei x 1% = 901,8 lei
Întrucât data dobândirii este luna decembrie 2007, obligaţia de plată se crează
începând ce data de 01.01.2008.
Termenele scadente fiind 31 martie pentru semestrul I şi 30 septembrie pentru
semestrul al II-lea, obligaţiile de plată sunt:
- 31 martie 901,8 lei : 2 = 450,9 lei;
- 30 septembrie 450,9 lei.
b) când se aplică cota majorată de 6% pentru clădirile nereevaluate în ultimii trei ani:
Un contribuabil persoană juridică SC TRIFAN PROD COM SRL deţine un spaţiu
comercial care nu a fost reevaluat în ultimii trei ani. Valoarea clădirii este de 780.254 lei.
Clădirea a fost dobândită în anul 2001.
Calculul impozitului pe clădiri:
780.254 lei x 6% = 46.815,24 lei
Obligaţia de plată se înfiinţează pentru întreg anul 2008.
Termenele de plată fiind două:
- 31 martie, suma de plată este 46.815,24 lei : 12 = 23.407,62 lei;
- 30 septembrie, suma de plată este 23.407,62 lei
Datele arătate mai sus se găsesc în Anexa nr. 16.
Prin Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 ale
Consiliului Local Floreşti s-a stabilit acordarea unei bonităţi de 10% pentru plata în
întregime a impozitelor la clădiri, teren şi mijloace de transport.

3.3.3 Exemple de calcul a impozitului pe teren

Modul de calcul a impozitului pe teren este la fel atât la persoane fizice, cât şi la
persoane juridice, atât pentru terenul situat în intravilan, cât şi pentru terenul situat în
extravilan.
Exemplu de calcul pentru un teren amplasat în intravilan:
Un contribuabil persoană fizică IONESCU MIRCEA din comuna Floreşti, str.
Cloşca, nr.24, achiziţionează în data de 08.04.2008 teren în comuna Floreşti, în suprafaţă
de 1400 m2, în zona A, rangul localităţii este IV. Depune Declaraţia de Impunere (Anexa
nr. 17), din care rezultă că:
- 300 m2 – teren ocupat de clădire;
- 300 m2 – teren ocupat de curte;
- 800 m2 – teren ocupat de grădină.
Întrucât terenul este înregistrat în registrul agricol la alte categorii de folosinţă
decât cea de teren cu construcţii, valoarea impozitului pe m2 pentru terenul ocupat de
grădină (arabil) se va calcula în funcţie de Anexa nr. 4, care se înmulţeşte cu coeficientul
de corecţie din Anexa nr. 5.
Modul de stabilire unitară a impozitului pe teren în acest caz este:
20 lei/ha (Anexa nr. 4) x 1,10 (coeficient de corecţie Anexa nr. 5) = 22 lei/ha
= 0,0022 lei/m2
1. Calculul impozitului pe teren:
a) terenul ocupat de clădire este scutit de impozit;
b) pentru suprafaţa de teren ocupată de curte, valoarea impozitului pe metru pătrat este:
0,0636 lei/ha x 300 m2 = 19,08 lei/m2
c) pentru terenul ocupat de grădină, valoarea impozitului pe metru pătrat este:
0,0022 lei/ha x 800 m2 = 1,76 lei/m2
Total impozit pe teren:
19,08 + 1,76 = 20,84 lei
2. Obligaţia de plată se stabileşte începând cu data de 01.05.2008 (cu data de întâi a lunii
următoare achiziţionării terenului).
3. Întrucât primul termen scadent a fost 31.03.2008, obligaţia de plată va fi al doilea
termen scadent, respectiv 30.09.2008.
Exemplu de calcul pentru un teren în extravilan:
Un contribuabil persoană fizică IONESCU MIRCEA din comuna Floreşti, str.
Cloşca, nr.24, dobândeşte în data de 12.02.2008 un teren în comuna Floreşti, în zona A.
Suprafaţa de teren este înregistrată în registrul agricol şi se aplică impozitul prevăzut în
Anexa nr. 6, care se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie din Anexa nr. 5, suprafaţa de
teren este împărţită pe următoarele categorii de folosinţe:
- arabil 1200 m2
- păşune 1400 m2
- fâneaţă 800 m2
1. Calculul impozitului pe teren:
În Anexa nr. 4 valoarea unitară a impozitului este în lei/ha, pe care îl transformăm
în lei/m2.
- arabil 1200 m2 x 0,0036 lei/m2 = 4,32 lei
- păşune 1400 m2 x 0,002 = 2,8 lei
- fâneaţă 800 m2 x 0,002 = 1,6 lei
Total = 8,72 lei
2. Corectarea valorii impozitului stabilit la punctul 1, cu coeficientul de corecţie de la
Anexa nr. 5.
Comuna Floreşti fiind încadrată în rangul IV de localitate, coeficientul de corecţie
este 1,10, deci:
8,72 x 1,10 = 9,59 lei
3. Obligaţia de plată pe anul 2008:
9,59 : 12 = 0,80 lei/lună
- obligaţia de plată apare începând cu data de 01.03.2008
0,80 lei/lună x 10 luni = 8 lei
4. Termen de plată:
Întrucât valoarea impozitului este mai mică de 50 lei, impozitul de 8 lei se achită
în totalitate la primul termen scadent, respectiv la data de 31.03.2008.6

3.3.4 Exemplu de calcul a impozitului pe mijloacele de transport

Modul de calcul a impozitului pe mijloacele de transport se efectuează în acelaşi


mod atât la persoane fizice, cât şi la persoane juridice.
Un contribuabil persoană fizică IONESCU MIRCEA din comuna Floreşti, str.
Cloşca, nr.24, declară în baza Declaraţiei de Impunere nr. 1314 din 20.04.2008 (Anexa nr.
21), că începând cu data de 12.01.2008 a dobândit un mijloc de transport având
capacitatea de 5700 cmc. şi tractează o remorcă având capacitatea de 11 tone.
1. Modul de calcul a impozitului datorat:
- conform Hotărârii privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 ale
Consiliului Local Floreşti avem următoarele informaţii:
- pentru mijloacele de transport cu capacitate sub 12 tone, valoarea unităţii de 200
cmc. este de 25 lei/an.

6
Conform Codului fiscal, art. 255, alin.3;
- pentru remorcă, fiind peste capacitatea de 5 tone, impozitul este de 46 lei/an.
- determinăm numărul de unităţi de 200 cmc.:
5700 cmc. : 200 cmc. = 28,50 unităţi de cmc., conform legislaţiei în vigoare
numărul unităţilor se rotunjeşte în sus, respectiv 29 de unităţi cmc.;
- 29 unităţi cmc. x 25 lei/an/unit.cmc. = 725 lei/an – pentru autovehicul;
- impozitul total este: 725 lei/an + 46 lei/an = 771 lei/an
2. Termenul de plată:
Întrucât achiziţionarea autovehiculului s-a efectuat în luna ianuarie 2008, obligaţia
de plată se înfiinţează începând cu data de 01.02.2008. Existând două termene de plată,
obligaţia se stabileşte astfel:
- la 31.03.2008 385,5 lei
- la 30.09.2008 385,5 lei.