Sunteți pe pagina 1din 4

DETERMINAREA ACCELERATIEI GRAVITATIONALE CU AJUTORUL UNUI PENDUL FIZIC

Scopul lucr!rii. n lucrare se studiaz! mi"carea oscilatorie a unui corp, montat astfel nct s! constituie un pendul fizic; se determin! accelera#ia gravita#ional! "i momentul de iner#ie al corpului. Considera"ii teoretice. Se nume"te pendul fizic un corp montat n a"a fel nct s! poat! oscila ntr-un plan vertical, n jurul unei ax care nu trece prin centrul s!u de mas!. n Fig. $ este ar!tat un astfel de pendul. Corpul C avnd o form! oarecare este suspendat n punctul O "i poate oscila cu frec!ri neglijabile n jurul unei axe care trece prin acel punct. Fie OCG punctul care marcheaz! centrul de greutate al corpului. n pozi#ia de echilibru, centrul de greutate se g!se"te pe verticala ce trece prin punctului de sus#inere(n Fig. $ - dreapta OO). Dac! punctul OCG se afl! pe vertical! sub punctul O, atunci echilibrul este stabil. Ac#ionnd cu o for#! exterioar! putem scoate corpul din pozi#ia de echilibru prin rotirea lui cu unghi n plan vertical n jurul axului ce trece prin O. Fig. 1 La nl!turarea acestei for#e corpul r!mne sub ac#iunea greut!#ii (G) "i a reac#iunii N a axului de rota#ie. Componenta Gt a for#ei de greutate produce un moment de rotire a corpului, care caut! s!-l aduc! n pozi#ia de echilibru. Acest moment de revenire este: M = mgh sin ($)

n care m este masa corpului, iar h este distan#a de la centrul s!u de greutate la axa de rota#ie. n cazul deplas!rilor mici sin "i pendulul se afl! n a"a numitul regim de amplitudini mici, cnd: M mgh "i pendulul oscileaz! armonic, de o parte "i de alta a pozi#iei de echilibru. Perioada de oscila#ie a pendulului se afl! din ecua#ia diferen#ial! de mi"care: d 2 I = M d 2 (2)

(3)

n care I reprezint! momentul de iner#ie al corpului fa#! de axul ce trece prin O. Din rela#ile (2) "i (3) rezult!: d 2 mgh = 2 dt I

(4)

Coeficientul derivatei de ordinul zero a lui se noteaz! cu o2 "i reprezint! p!tratul pulsa#iei proprii a pendulului fizic; se vede c! ecua#ia (4) reprezint!, de fapt, ecua#ia diferen#ial! a oscilatorului armonic: d 2 + 2 (5) 0 = 0 d t2 Solu#ia general! a ecua#iei diferen#iale (5) poate fi scris! sub forma real! astfel: = m sin( 0 t + ) (6)

n care constantele m "i reprezint! amplitudinea "i, respectiv, faza ini#ial! a mi"c!rii, ele putnd fi determinate din condi#iile ini#iale ale mi"c!rii. Avnd n vedere nota#ia f!cut! pentru pulsa#ie, putem determina perioada de oscila#ie a pendulului fizic "tiind c! =2/T vom ob#ine: T = 2 I mgh (7)

Dispozitivul experimental Pendulul fizic const!, n experimentul de fa#!. dintr-o bar! (B) din o#el inoxidabil cu dimensiunile de aproximativ $m lungime "i sec#iune 0,5 cm2. n bar! sunt practicate cteva orificii, dispuse simetric de o parte "i de alta a centrului de greutate (Fig. 2). Orificiile sunt executate n a"a fel, nct permit suspendarea barei pe un cu#it din agat (A) sau din o#el de nalt! duritate. Cristalul este montat orizontal printr-un dispozitiv, fixat n perete. A"eznd bara pe muchia cu#itului, folosind Fig. 2 unul din orificii, se ob#ine un pendul fizic de o anumit! lungime, h "i un anumit moment de iner#ie I. Schimbnd orificiul, se modific! att h ct "i I, astfel c! pendulul va avea o alt! perioad! de oscila#ie. Fie I0 momentul de iner#ie al barei fa#! de axa ce trece prin centrul s!u de greutate, OCG, "i care este paralel! cu axul de rota#ie ce trece prin O. Conform teoremei lui Steiner: I=m h2 + I0 (8)

Folosind rela#ia (8), rela#ia (7) devine: T = 2 h I + 0 g mgh (9)

Ecua#ia (9) d! perioada de oscila#ie a pendulului pentru orice distan#! h, la care se afl! axul de oscila#ie O fa#! de centrul de mas! al barei. M!surnd perioadele de oscila#ie, T, "i distan#ele corespunz!toare h, din ecua#ia (9) se poate calcula accelera#ia gravita#ional!, g, prin transformarea: 4 2 2 4 2 I0 hT 2 = h + ($0) g mg care exprim! dependen#a liniar! a m!rimii hT n func#ie de h . Panta dreptei permite calcularea accelera#iei gravita#ionale, iar ordonata la origine ne permite determinarea valorii momentului de ine#ie IO.
2 2

Modul de lucru.

! Pentru determinarea valorii accelera!iei gravita!ionale se procedeaz" astfel:


" se cnt!re"te bara (m); # se m!soar!, cu ajutorul "ublerului, distan#ele (2h) dintre vrfurile simetric dispuse fa#! de centrul barei, iar valorile lui h se trec n Tabelul $. $ se sprjin! bara cu mare grij! pe cu#itul de sus#inere, ncepnd cu primul orificiu dintrun cap!t al ei "i continund cu restul de $$ orificii; % se ndep!rteaz! u"or de la pozi#ia de echilibru (<5 ) "i se m!soar! timpul n care se produc $00 oscila#ii (t1); de aici se calculeaz! perioada de oscila#ie a pendulului; & se schimb! pozi#ia punctului de suspensie n al doilea orificiu "i se m!soar! n acelea"i condi#ii, perioada T2;
o ' se repet! procedeul pentru toate orificiile, dup! care se ntoarce bara cu $80 "i se o

repet! m!sur!torile; ( rezultatele se trec ntr-un tabel de date de forma:

Tabelul 1 Determinarea accelera!iei gravita!ionale folosind pendulul fizic Nr. det. $ 2 ...
2 2

h (cm)

T (s)

h2 (cm2)

hT2 (cm s2)

) folosind ecua#ia ($2) se reprezint! grafic dependen#a liniar! hT func#ie de h "i se determin! panta, tg , a graficului. Avnd n vedere c!: 4 2 tg = g se g!se"te u"or valoarea lui g; ordonata la origine a dreptei va permite g!sirea momentului de iner#ie al barei. * n acela"i scop se va aplica apoi metoda celor mai mici p!trate, a"a cum a fost prezentat! n introducere. Aici dependen#a de verificat este de forma: y = mx + n Va fi necesar s! se impun! o valoare minim! pentru suma: S = ( yi m xi n )
2

n raport cu variabilele m "i n. Impunnd ca derivatele lui S n raport cu m "i n s! fie nule se g!sesc cele dou! ecua#ii care permit calculul pantei "i ordonatei la origine.