Sunteți pe pagina 1din 4

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: RELATII INTERNATIONALE SI INTEGRARE EUROPEANA

FIA DISCIPLINEI
(2013 - 2014) Denumirea disciplinei Anul de studiu

Teoria relatiilor internationale


I Semestrul * 1 "% 110 Tipul de evaluare final** ( s ! c) *umrul de credite T&tal &re pe semestru + 1+1 s (") c

#e$imul disciplinei ("%-&%li$at&rie' As ( as&ciat' "p ( &p)i&nal') T&tal &re din planul de 2./2. T&tal &re studiu ,nv)m-nt individual Titularul disciplinei 2r&f3 dr3 4asile Secares

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu' se c&mpletea5 c-te & fi6 pentru fiecare semestru ** s ( evaluare sumativ' la sf-r6itul semestrului' (p&ate fi reali5at prin e7amen scris (S)' e7amen &ral (") sau e7amen scris 6i &ral (S"))8 c ( evaluare c&ntinu pe parcursul semestrului 9acultatea :atedra D&meniul Speciali5area

D#II
#elatii Internati&nale #ela)ii interna)i&nale 6i studii eur&pene #ela)ii interna)i&nale si inte$rare eur&peana *umrul t&tal de &re (pe semestru) din planul de ,nv)m-nt T&tal 1+1 :** 2. S 2. ; 2 S3I3 110

* :- curs' S-seminar' ;-activit)i de la%&rat&r' 2-pr&iect sau lucrri practice' S3I3 studiu individual :&mpeten)e specifice (c&mpeten)ele $enerale sunt men)i&nate ,n fi6a speciali5rii) 13 :un&a6tere 6i ,n)ele$ere< :un&6tin)e despre act&rii si structura relatiil&r internati&nale :un&6tin)e despre mediul internati&nal' structura de putere si &rdinea internati&nala :un&6tin)e despre principalele c&ncepte referit&are la relatiile internati&nale 23 7plicare 6i interpretare< #elatiile internati&nale in perspectiva principalel&r te&rii in d&meniu Determinarile c&mp&rtamentului statului in relatiile internati&nale si deci5ia de p&litica e7terna :iclurile de putere' tran5itiile si ra5%&iul =e$em&nic 33 Instrumental ( aplicative< Anali5a practica a manifestarii statului in relatiile internati&nale Actiunea c&nsiderentel&r de interes nati&nal si securitate nati&nala #&lul puterii in p&litica e7terna a statului 43 Atitudinale< De5v&ltarea capacitatii de a intele$e actiunea statului in relatiile internati&nale #elatiile actuale intre mediul internati&nal si p&litica interna Desc=iderea catre alte natiuni si culturi

Anali5a m&delel&r de deci5ie in p&litica e7terna

;a sta%ilirea n&tei finale se iau ,n c&nsiderare

- rspunsurile la e7amen ! c&l&cviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de la%&rat&r - testarea peri&dic prin lucrri de c&ntr&l - testarea c&ntinu pe parcursul semestrului - activit)i $en teme ! referate ! eseuri ! traduceri ! pr&iecte etc3 - alte activit)i (prec !"# $ prezenta 10> Descrie)i m&dalitatea practic de evaluare final' ( s! c)< valuarea final c&nst ,n ela%&rarea de catre student a unei lucrari (eseu) din tematica disciplinei' p&nderea acesteia ,n n&ta final fiind de 10>3 valuarea c&ntinu (activit)ile de seminar) are & p&ndere de 40>3 2re5enta ( 10> :erin)e minime pentru n&ta 1 (sau cum se ac&rd n&ta 1) :un&6tin)e de %a5a despre relatiile internati&nale (c&ncepte' fundamente) #eferat ;ucrare de semestru :erin)e minime pentru n&ta 10 (sau cum se ac&rd n&ta 10) @nsu6irea cun&6tin)el&r pre5entate la curs / parcur$erea 6i ,nsu6irea %i%li&$rafiei &%li$at&rii / pre5entarea unei lucrri s&lid structurate 6i cu elemente pr&prii de anali5a

2&nderea la n&tare' e7primat ,n > (T&tal ? 100>) 10> 20> 20>

*r3 crt3 13

;ucrarea 4asile Secares' Te%r " re&"t &%r 'ter'"t %'"&e ( p%& t c" m%') "&" *I$+T,e%r- %. I'ter'"t %'"& Re&"t %'s/ 0%r&) P%& t cs *I$ Immanuel Ballerstein' S stemu& m%') "& m%)er' Aruce #usett C DarveE Starr' 0%r&) P%& t cs/ T,e Me'u F%r C,% ce

Ai%li&$rafie minimal indicat ditura Anul apari)iei 9&rmat electr&nic' sup&rt de curs S*S2A 2011 2013

2a$ina)ia

:&mpeten)e specifice reali5ate 2entru intre$ cursul

23

Heridiane 1003 B 9reeman C :&3 10.0 (3rd editi&n)

11-14

Statul m&dern

nati&nal

33

21-218 40-+38 +4++8 121-1208 1.11038 103-2028 20.-2118 2212218 240-2438 214-21.8 2I02.+8 203-31.8 11I-130

-Act&rii rel int -Hediul interna)i&nal -2utere -Deci5ia de p&litic e7tern -#ela)ii ,ntre state -Interes na)i&nal 6i securitate na)i&nal -*a)iune 6i stat' interes na)i&nal 6i securitate na)i&nal -structura sistemului

43

F3G3 D&lsti' I'ter'"t %'"& P%& t cs/ A Fr"me1%r2 F%r A'"&-s s

2rentice Dall Internati&nal

1001 (+t= editi&n)

42-108 14-I.8 .311I8 11+-1208 21I-21.

interna)i&nal -putere -p&litic e7tern 1 Dans G3 H&r$ent=au 3 P%& t c" 4'tre '"# u' / Lupt" pe'tru putere 5 &upt" pe'tru p"ce AarrE Au5an' #ic=ard ;ittle ( S steme 'ter'"t %'"&e 4' st%r " &um / Rec%'. 6ur"re" stu) u&u re&"# &%r 'ter'"# %'"&e #&%ert "3 Fe&=ane' G&sep= S3 *Ee ( Putere 5 ')epe')e'#7 #adu-Se%astian Jn$ureanu ( Secur t"te8 su9er"' t"te 5 'st tu# 'ter'"# %'"&e/ Cr !e&e ) ' Eur%p" )e Su)3Est ' "' :;< Ale7ander Bendt ( Te%r " s%c "&7 " p%& t c 'ter'"# %'"&e/ :=rist&p=er ;aEne ( P"ce" &u! &%r/ M"re" str"te6 e "mer c"'7 ) ' =;>< p?'7 4' pre!e't/ G&s=ua S3 K&ldstein' I'ter'"t %'"& Re&"t %'s Susan Stran$e' St"te s p ete Institutul ur&pean Hartin Kriffit=s' Re&"# 'ter'"# %'"&e/ c%& 8 cure'te8 6?') t%r 100+ 10-1+1 Strucurile puterii 2&lir&m 200+

2&lir&m

2000

+ .

2&lir&m 2&lir&m

2000 2010

0 10

2&lir&m 2&lir&m

2011 2011

11

;&n$man

2001 (4t= editi&n)

1I3-1018 202-231

-2&litica e7terna -#elatiile intre state

12

13

Liua' Aucure6ti

2003

14

Andrei Hir&iu si #adu-Se%astian Jn$ureanu' M"'u"& )e re&"t 'ter'"t %'"&e

200I 2&lir&m' Ia6i

21-4I8 +3-018 0+ si urm8 201-2228 240-2418 2+I2.18 2.1 si urm8 333 si urm8 340 si urm8 3+1 si urm8 400 si urm I1 si urm8 +1 si urm8 ++ si urm8 01 si urm 101 si urm8 111 si urm8 12+ si urm8 130 si urm8 111 si urm8 1I1 si urm8 1+0 si rum

Te&rii ,n rel int3

-Te&rii ,n rel int -*iveluri de anali5 - Securitate

11

1I

1+

1.

Hircea Halita' @%cur pe sc"r" &um / C%'.& cte8 'e6%c er 8 ) p&%m"# e #&%ert :&&per' T,e Are"2 '6 %. N"t %'s: Or)er "') C,"%s ' t,e T1e't-3. rst Ce'turKe&r$e 9riedman' T,e Russ%3 Ge%r6 "' 0"r "') t,e A"&"'ce %. P%1er G&sep= S3 *Ee' Desc .r"re" c%'.& cte&%r 'ter'"# %'"&e

:D AecM

200+

Atlantic H&nt=lE 2ress' *eN O&rM Stratf&r

2003 1I ( 42 Au$ 12' 200.

Antet' Aucure6ti

2001

10

20

21

22 23

24

21

Per%an 9ilip :i&culescu' R%m?' " p%stc%mu' st7 4' ecu"# " str"te6 c7 " 9ec '7t7# &%r: A"&c"' 8 M"re" Ne"6r7 5 Or e'tu& M B&%c u ECt 's Hi=ai 3 I&nescu (c&&rd3)' Re6 u'e" ECt 's7 " M7r Ne6re: C%'cept8 E9%&u# e8 Perspect 9e *I$ *ilfer Faracasulu' lif J5$ren' ECp&" ' '6 S%c "& C%'struct 9 st C%'tr Dut %'s t% Secur t- Stu) es Fennet= Balt5' Te%r " p%& t c 'ter'"# %'"&e G&=n AaElis' Steven Smit= (eds3)' T,e G&%D"& !"t %' %. 0%r&) P%& t cs: A' I'tr%)uct %' t% I'ter'"t %'"& Re&"t %'s8 Er) e)/ 2aul #3 4i&tti' HarM 43 Fauppi' I'ter'"t %'"& Re&"t %'s "') 0%r&) P%& t cs: Secur t-8 Ec%'%m cs8 I)e't t-8 >t, e)/ Ser%an 9ilip :i&culescu' V t%ru& 'u " pr !%' er8 P%& r%m F<=E

ditura Jniversit)ii din Aucure6ti

2000 I0 ( 2I0

"ccasi&nal 2apers *&3 10 IS2AIH Q2ercepti&nsR

200+

Summer ( Autumn' 200+

2+ - 4.

2&lir&m' Ia6i "7f&rd JniversitE 2ress' "7f&rd 2ears&n 2rentice Dall' *eN GerseE

200I 2001

2000

stima)i timpul t&tal (&re pe semestru) al activit)il&r de studiu individual pretinse studentului *c%mp&et"# cu !er% "ct 9 t7# &e c"re 'u su't cerute$ 13 Descifrarea 6i studiul n&ti)el&r de curs 1 .3 2re$tire pre5entri &rale 0 23 Studiu dup manual' sup&rt de curs 1 03 2re$tire e7aminare final 1 33 Studiul %i%li&$rafiei minimale indicate 3 103 Tut&riat 0 43 D&cumentare suplimentar ,n %i%li&tec 1 113 D&cumentare pe teren 0 13 Activitate specific de pre$tire S HI*A# 1 6i!sau ;AA"#AT"# 0 123 D&cumentare pe I*T #* T I3 #eali5are teme' referate' eseuri' traduceri etc3 1 133 Alte activit)i 3333333 I +3 2re$tire lucrri de c&ntr&l 0 143 Alte activit)i 333 TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 119

2 12 2 0 12 0 0

"ct&m%rie 2013

S-ar putea să vă placă și