Sunteți pe pagina 1din 9

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI -pentru proiecte fara ucrari !

e con"tructii "i#"au $onta% &DOCUMENT A'P'D'R'P'( ) Date *enera e


1.0. Foaie de capt

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul e!istrului "omertului/"ole!iul #edicilor /"ole!iul #edicilor $eterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati% 1.& 'rincipalele mi(loace fi)e aflate in patrimoniul solicitantului* resurse funciare (cu preci+area re!imului proprietatii%, constructii, utila(e si ec-ipamente, animale,etc.
Denu$ire $i% oc fi+ Data ac,i-itiei Va oare neta a !ata intoc$irii u ti$u ui .i ant Lei Bucati

)'CLADIRI TOTAL )') !eta iati/////'' )'n !eta iati////// 0'UTILAJE TOTAL 0') !eta iati/////'' 0'n !eta iati////// 1'ANIMALE 1') !eta iati/////'' 1'n !eta iati////// 2'ALTELE - !eta iati TOTAL

Nr' crt

A$p a"are Ju!et#Loca itate

TERENURI Suprafata tota a Va oarea conta.i a &$p( # Cate*oria Lei !e fo o"inta

Re*i$ %uri!ic

De"crierea proiectu ui
2.1 Denumirea investi.iei

2.2 /laborator (coordonate de identificare% 2.3 0mplasamentul proiectului (re!iunea, (ude.ul, localitatea% 2.4 Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non1a!ricola/activitatea meste!u!areasca/servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de ener!ie re!enerabila%. Se va descrie ce se doreste sa se reali+e+e prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie/servicii, etc. Se va preci+a capacitatea e)istenta (daca e ca+ul% si capacitatea propusa a se reali+a la finali+area investitiei. 2n ca+ul investitiilor care au in componenta si investitii in ec-ipamente de producere a ener!iei din alte surse re!enerabile decat biocombustibilii utili+ate in scopul desfasurarii activitatii, se va descrie acest tip de investitie.

2.3 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

2.4 'iata de aprovi+ionare/desfacere, concurenta si strate!ia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Denumire furni+or de materii prime/materiale au)iliare/produse/servici i 'O5/N520622 F7 N28O 2 02 SO62"250N57672 0dresa 'rodus furni+at si $aloare cantitate apro)imativa apro)imativa lei 9 din total ac-i+itii

Nr.crt 1 2 n

'O5/N520622 "62/N52 02 SO62"250N57672 "lient (Denumire si $aloare adresa% 6ei

9 din van+ari

Date pri3in! for4a !e $unc5 "i $ana*e$entu proiectu ui6

3.1 5otal personal e)istent :::::::::.. din care personal de execuie .. 3.2 /stimari privind forta de munc ocupat prin reali+area investi.iei:::::::::.. Numar locuri de munc nou1create cu norma intrea!a, pentru personalul implicat direct ;n activit.i de produc.ie/servicii (per"ona u $uncitor - !irect pro!ucti3 si cel mult un loc de munca indirect productiv(. Atenie! <n ca+ul proiectelor care prevd ac-i+i.ia de ma=ini/ utila(e care necesit conductor 1 la o ma=in/ un utila( se va lua ;n considerare un om/ sc-imb (conform numrului de sc-imburi prev+ute ;n SF/ #>, dar nu mai mult de dou sc-imburi%. 3.3 epre+entant le!al (nume, prenume, functie in cadrul or!ani+atiei, studii si e)perienta profesionala%, relevante pentru proiect

De"crierea ac,i-itii or rea i-ate prin proiect7 repecti3 !enu$irea7 nu$aru 7 3a oarea "i caracteri"tici e te,nice "i functiona e ae uti a%e or#ec,ipa$ente or te,no o*ice#ec,ipa$ente or !e tran"port# !otari or ce ur$ea-a a fi ac,i-itionate prin proiect "i7 !aca e ca-u 7 pre-entarea te,nica a con"tructii or in care ur$ea-a a fi a$p a"ate uti a%e e#!otari e &inc u"i3 uti itati(' Ac,i-iti e tre.uie "a fie fun!a$entate in functie !e capacitatea !e pro!uctie e+i"tenta "i#"au pro*no-ata'

Atentie8 Nu "e 3a $entiona $arca7 !enu$irea pro!ucatoru ui7 fir$a7 etc'''''''''


Nr'crt Denu$ire#Tip uti a%#ec,ipa$ent Nu$ar .ucati Va oare fara TVA Euro TVA Euro Tota cu TVA Euro

TOTAL
Se 3a !e"crie f u+u te,no o*ic7 acti3itatea "i te,no o*ia ap icata in ca!ru proiectu ui'

9' Durata !e rea i-are & uni( "i etape principa e


?rafic de esalonare a investitiei e)primat valoric pe luni si activitati.

4. De3i-e e in3e"ti4iei7 cu !eta ierea pe "tructura !e3i-u ui *enera 7 in"otit !e !e3i-e e pe o.iecte7 confor$ e*i" atiei in 3i*oare &&:; 0<#=>'=)'0==<(' Detaliati c-eltuielile eli!ibile si
neeli!ibile pe elemente. 2n estimarea costurilor investiei prin intocmirea bu!etului estimativ se va verifica in @a+a de date de preturi pe de site1ul 0'D ' si se vor printa si atasa la cererea de finantare pa!inile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in ba+a. 2n situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadrea+a in limitele din @a+a de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru cate!oriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 13.000 /7 si o oferta pentru cate!oriile de bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau e!ala de 13000 /uroA. 6a ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. "ererile de oferte sunt documente obli!atorii care trebuie avute in vedere la stabilirea re+onabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici* - sa fie datate, personali+ate si semnateB - sa contina detalierea unor specificatii te-nice minimaleB - sa contina pretul de ac-i+itie pentru bunuri/servicii Atentie? a !o"aru cererii !e finantare 3or fi ata"ate nu$ai pa*ini e re e3ante !in oferte e re"pecti3e7 cuprin-an! pretu 7 furni-oru "i caracteri"tici e te,nice a e .unu ui7 !eta iate a punctu 2 !e $ai "u" &$a+i$ 0-1 pa*ini#oferta(' Atentie8 2n ca+ul proiectelor care includ "i in3e"titii care au !rept "cop i$p e$entarea noi or pro3oc5ri , solicitantul completea+a in dreptul coloanei '/ / valorile aferente acestei investitii. @u!etul este e)primat in /7 O.

@' Finan4area in3e"ti4iei


Din valoarea total a investi.iei de :::::..:../uro a(utorul public nerambursabil este de :::::::::::/uro Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina eb a !ancii "entral Europene .ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului #ustificativ.
Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% C,e tuie i e i*i.i e Euro A%utor pu. ic nera$.ur"a.i FEADR PERE Cofinantare pri3ata !in care? 1 autofinantare 1 imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contri.utie pu. ica A3an" Procent a3an" & $a+ 9=A( C,e tuie i nee i*i.i e Euro Tota Euro

'rocentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa te-nica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. 'entru proiectele cu finantare publica mai mare de 309 din valoarea eli!ibila, se va motiva solicitarea procentului.

<' Principa ii in!icatori te,nico-econo$ici ai in3e"ti4iei


C.1 $aloarea total (/uro%, $aloare eli!ibila (/uro% C.2 Durata de reali+are (luni% insotita de !raficul de esalonare a investitiei e)primat valoric pe luni si activitati C.3 "apacit.i de productie re+ultate ca urmare a investitie (;n unit.i fi+ice%

D. Proiectii financiare "i in!icatori financiari &Ane+e e B pentru per"oane e %uri!ice "i Ane+e e C pentru per"oane e fi-ice autori-ate7 per"oane fi-ice7 intreprin!eri e in!i3i!ua e7 intreprin!eri e fa$i ia e( pentru !e$on"trarea criteriu ui !e e i*i.i itate 3i-an! 3ia.i itatea in3e"titiei Proiectii financiare per"oane %uri!ice &Ane+e B(
>') >'0 >'1 >'2 >'9 >'B Pro*no-a 3enituri or Pro*no-a c,e tuie i or Proiectia contu ui !e profit "i pier!ere Bi ant "intetic pre3i-ionat F u+ !e nu$erar In!icatori financiari

ATENTIE? S,eeturi e CPro*no-a 3enituri orD- Ane+a B)7 CPro*no-a c,e tuie i orD Ane+a B07 CCPPD- Ane+a B1 7 CBi antD - Ane+a B27 CFN An )-9D - Ane+a B<7 CIn!icatoriD- Ane+a B>7 cuprin! pro*no-e pe o perioa!a !e cinci ani !e a !area in e+p otare a in3e"titiei !in proiect7 re"pecti3 !e a fina i-area in3e"titiei ' S,eeturi e CFN An )ID- Ane+a B97 CFN An 0ID - Ane+a BB7 CFN An 1ID - Ane+a B@ "e refera a perioa!a !e i$p e$entare a proiectu ui &!e $a+i$ trei ani('
Proiectii financiare per"oane e fi-ice autori-ate7 in!i3i!ua e7 intreprin!eri e fa$i ia e &Ane+e C( per"oane fi-ice7 intreprin!eri e

>'@ Pro*no-a inca"ari or "i p ati or pentru anii )7 0 "i 1 !e i$p e$entare >'< Pro*no-a inca"ari or "i p ati or anii )-9 !e pre3i-iune >'> In!icatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE Atentie? pro*no-e e 3or fi intoc$ite pornin! !e a "ituatii e financiare !in anu anterior !epunerii proiectu ui8 4

>') Pro*no-a 3enituri or


$e va completa Anexa !% &Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie ' cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. (n cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile )pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul* care au stat la baza realizarii previzionarii + 1 gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp, se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei 1 corelarea dintre vanzarile previzionate- gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate, 1 modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate $e vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul )in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect*

>'0 Pro*no-a c,e tuie i or


$e va completa Anexa !. &Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie ' cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. (n cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile )pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul* care au stat la baza realizarii previzionarii + / urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului , /corelarea dintre cheltuielile previzionate- gradul de utilizare a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate , / modul in care a fost previzionata fiecare categorie de cheltuiala , / orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta , $e vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul )in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect*

>'1 Proiectia contu ui !e profit "i pier!ere


(n coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare )in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza*. $e va completa anexa !1 randurile aferente + %. &2enituri 3inanciare '- %1 & "heltuieli privind dobanzile ')atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co/finantarea investitiei din proiect )daca este cazul*- cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare anga#ate*'- %4 & Alte cheltuieli financiare '- %5 & (mpozit pe profit/cifra de afaceri ', restul randurilor fiind preluate automat din anexele !% si !.. $e vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii )exemplu + cheltuielile privind dobanzile*.

>'2 Bi ant "intetic pre3i-ionat


$e vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. $e va completa Anexa !4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele+ 1 in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare )in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza*, 1 valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente )daca este cazul*din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva, 1 valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente- la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate )se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere*,

1 1 1 1

1 1

valoarea stocurilor )materii prime- materiale- produse finite-etc.* va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate )durata procesului de fabricatie- etc.* si alte elemente considerate relevante. casa si conturi la banci/ se preia valoarea rezultata in 3luxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia $, datorii ce trebuie platite intr/o perioada de pana la un an 6 se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor- de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar- valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii. datorii ce trebuie platite intr/o perioada mai mare de un an 6 se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite )daca este cazul*- de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate)daca este cazul*, se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati- leasingurile- datoriile catre alte institutii financiare. subventii pentru investitii / se inscriu soldul existent/previzionat )daca este cazul* si incasarile primite prin programul 3EA78, capitalurile proprii 6 se inscriu sumele rezultate ca urmare a ma#orarilor de capital social prevazute- rezultatul exercitiului )acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere- cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator*- rezervele de#a constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent, se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar,

>'9 F u+ !e nu$erar
$e vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii )anexele !9- !: si !;)vezi atentionarea de mai #os* desfasurate lunar si pentru o perioada de 9 ani )anexa !5* dupa implementarea proiectului. (n cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile )pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul* care au stat la baza realizarii previzionarii + / se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni, / atentie la randul & 7isponibil de numerar la sfarsitul perioadei' acesta nu poate fi negativ ! / orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ,

Atentie? Durata $a+i$5 !e e+ecu4ie a in3e"ti4iei cofinan4at5 !in FEADR e"te !e 1 ani !e a !ata Enc,eierii contractu ui !e finan4are "i prin e+cep4ie7 pentru in3e"ti4ii e En ac,i-i4ii e "i$p e f5r5 ea"in* financiar !e uti a%e7 in"ta a4ii7 ec,ipa$ente Fi !ot5ri noi7 !e $i% oace !e tran"port "pecia i-ate7 precu$ Fi a a tor $i% oace !e tran"port "ta.i ite prin fiFa $5"urii !urata $a+i$5 !e e+ecu4ie e"te !e 0 ani' >'B In!icatori financiari
Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. <oate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 9 ani- dupa finalizarea investitiei- in preturi constante .

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a emoriului !ustificati", cat si in Ane#a $% din cererea de finantare& se "a e"alua pentru anii ', (, ) si * de la data finali+arii in"estitiei.

Mo!u !e ca cu "i .are$uri e i$ita care tre.uie re"pectate "unt ur$atoare e?


)' $aloarea investitiei ($2% G "aloarea totala a proiectului fara ,-A, se preia din bu.etul poiectului'

0' $eniturile din e)ploatare ($e% G "eniturile reali+ate din acti"itatea curenta, conform obiectului de acti"itate al solicitantului. /e calculea+a pornind de la fi+ic (cantitati de produse, "olumul productiei, ser"icii& 0in1nd cont de pre0uri/tarife pe unitatea de m2sur2 diferen0iat pentru fiecare obiect de acti"itate. /e preiau "alorile din Ane#a $3 4 Pro.no+a -eniturilor 5 randul 4 ,otal "enituri din e#ploatare 5 aferente perioadelor respecti"e (,otal An3, , ,otal An *&. 1' "-eltuieli de e)ploatare ("e%E c6eltuielile .enerate de derularea acti"it20ii curente. /unt c6eltuielile aferente "eniturilor din e#ploatare 7i se calculea+2 8n functie de domeniul de acti"itate si de consumurile specifice. /e preiau "alorile din Ane#a $' 4 Pro.no+a C6eltuielilor5 randul 4 C6eltuieli pentru e#ploatare 9 total5 aferente perioadelor respecti"e (,otal An3, , ,otal An *&. 2' ata re+ultatului din e)ploatare (r e% - trebuie s fie minim 109 din $e. Re+ultatul din acti"itatea curent2 (Re& se calculea+2: e E $e F "e H tre.uie "5 fie po+itiv, iar rata re+ultatului din e)ploatare trebuie sa fie minim 109 din veniturile din e)ploatare pentru anii evaluati Rata re+ultatului din e#ploatare (rRe& se calculea+a dupa formula :
rRe = Re 100 Ve

9' Durata de recuperare a investitiei (Dr% F trebuie s fie ma)im 12 ani B Este un indicator ce e#prima durata de recuperare a in"estitiei (e#primat 8n ani&. /e calculea+a astfel :

Dr =

VI ( Flux _ net _ actualizat + Flux _ net ) / 12


5 12 1 6

;nde : Se con"i!era ca in anii B-)0 ca",-f oI-uri e "unt e*a e cu ca",-f oI-u net !in anu 9' B' ata rentabilitatii capitalului investit (r c% - trebuie s fie minim 39 pentru anii evaluati Se ca cu ea-a a"tfe ?
rRc = Flux _ exp loatare 100 VI

@' Rata acoperirii prin f u+u !e nu$erar &RAFN( H tre.uie "a fie J)70 , pentru anii evaluati, RA<= 3lux de numerar din exploatare/ )dob=nzi > pl?i leasing > rambursarea datoriilor*, $e preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa !5 randul P & 3lux de numerar din activitatea de exploatare' care se imparte la randul " & <otal iesiri de lichiditati prin finantare '. <' ata indatorarii pe termen mediu si lun! (r 2% 1 tre.uie "5 fie ma)imum 409 pentru anii evaluatiB Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lun. si total acti"e.

rI =

TDi 100 TAi

unde : ,Di= total datorii pe termen mediu si lun. in anul i > ,Ai= total acti"e in anul i > >' Rata !e actua i-are H este !e <A7 folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare . unde* r este rata de actualizare egala cu 5@ )rArata dob=nzii de refinanare !"E )4@* > mar#a de risc pe ar? )4@* evaluat? de c?tre Agenie ca valoare medie Bi care va fi reevaluat? pe m?sur? ce condiiile pietei monetare europene se schimb?- se impune introducerea unei aproxim?ri unitare* )=' Va oarea actua i-ata neta &VAN( H tre.uie "a fie po-iti3a6 /ste calculata astfel?

VAN =
i =1

(1 + r )

FN i

+
i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

3Ci E flux de lichiditati net din anul i, 3Ci explt A flux de lichiditati din exploatare din anul i 2( A valoarea investitiei , ))' Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din ane)a , @C G Flu) de numerar H trebuie sa fie po+itiv in anii de previ+ionare evaluati /e preiau "alorile din randul / din Ane#a $? aferente perioadelor respecti"e (,otal An3, , ,otal An *&.

In acea"ta parte a $e$oriu ui %u"tificati3 "e 3or ata"a ",eet-uri e !in "ectiunea econo$ica a cererii !e finantare - Ane+a B) a Ane+a B> - intoc$ite pentru intrea*a acti3itate a "o icitantu ui &acti3itatea curenta "i acti3itatea 3iitoare7 inc u"i3 proiectu ('

' /"280 26/ D/ #02 >OS S7N5 0F/ /N5/ 0N/I/6O

"

>'@ Pro*no-a inca"ari or "i p ati or pentru anii )7 0 "i 1 !e i$p e$entare $e vor completa anexele "%- ". si "1 )vezi atentionarea de mai #os* cu datele privind fluxurile de numerar )incasari/plati* aferente activitatii non/agricole/ activitati mestesugaresti/ servicii pentru populatia rurala/producerea de energie regenerabila- precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. 7etalierea se face pe luni de implementare. Atentie la randul & 7isponibil de numerar la sfarsitul perioadei ' acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie? Durata $a+i$5 !e e+ecu4ie a in3e"ti4iei cofinan4at5 !in FEADR e"te !e 1 ani !e a !ata Enc,eierii contractu ui !e finan4are "i prin e+cep4ie7 pentru in3e"ti4ii e En ac,i-i4ii e "i$p e f5r5 ea"in* financiar !e uti a%e7 in"ta a4ii7 ec,ipa$ente Fi !ot5ri noi7 !e $i% oace !e tran"port "pecia i-ate7 precu$ Fi a a tor $i% oace !e tran"port "ta.i ite prin fiFa $5"urii !urata $a+i$5 !e e+ecu4ie e"te !e 0 ani'

>'< Pro*no-a inca"ari or "i p ati or in anii )-9 !e pre3i-iune $e va completa anexa "4 cu datele privind fluxurile de numerar )incasari/plati* aferente activitatii non/ agricole/activitatil mestesugaresti / servicii pentru populatia rurala/producerea de energie regenerabilaprecum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. 7etalierea se face pe fiecare an de previziune. Atentie la randul & 7isponibil de numerar la sfarsitul perioadei ' acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune! >'> In!icatori financiari

A,E=,IE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a emoriului !ustificati", cat si in Ane#a C* din cererea de finantare& se "a e"alua pentru anii ', (, ) si * de la data finali+arii in"estitiei.
(ndicatorii se calculeaza in mod automat- cu exceptia 2alorii investitiei care se preia din !ugetul (ndicativ.

Li$ite e in!icatori or care tre.uie re"pectate "unt ur$atoare e?


1. $aloarea investitiei ($2% G "aloarea totala a proiectului fara ,-A, se preia din bu.etul poiectului' 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr% F trebuie s fie ma)im 12 ani B Este un indicator ce e#prima durata de recuperare a in"estitiei (e#primat 8n ani&. 3. Rata acoperirii prin f u+u !e nu$erar &RAFN( H tre.uie "a fie J)70 , pentru anii evaluati &. Va oarea actua i-ata neta&VAN( H tre.uie "a fie po-iti3a 3. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 40 din ane)a "& G Flu) de numerar H trebuie sa fie po+itiv in anii de previ+ionare evaluati.

In acea"ta parte a Me$oriu ui Ju"tificati3 "e 3or ata"a ",eet-uri e !in "ectiunea econo$ica a cererii !e finantare - Ane+a C) a Ane+a C9 - intoc$ite pentru intrea*a acti3itate a "o icitantu ui &acti3itatea curenta "i acti3itatea 3iitoare7 inc u"i3 proiectu ('

S-ar putea să vă placă și