Sunteți pe pagina 1din 15

Stiluri !

i metode de comunicare
Cursul 1. Importan!a comunic"rii
Obiective: La sfr#itul acestui curs, participan!ii vor avea suportul teoretic de baz" pentru n!elegerea procesului de comunicare. Vor cunoa#te defini!ia conceptului de comunicare. Vor n!elege motiva!iile personale pentru a comunica. Vor identifica p"r!ile componente ale procesului de comunicare. Comunicarea este una dintre cele mai specifice activit"#i umane !i cu greu, dac" nu chiar imposibil, ne-am putea imagina existen#a umanit"#ii n afara comunic"rii. Comunic"m cu noi n!ine, cu semenii, n cadrul grupurilor de munc". O facem spontan sau n urma unei ndelungate preg"tiri prealabile. Comunicarea nu este simpla emitere de sunete, cum se ntmpl" cu alte fiin#e. Pentru om, comunicarea devin un proces prin care un emi#"tor transmite informa#ie receptorului printr-un unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. 1 Philip Lesly, pre!edinte al Companiei Philip Lesly, o autoritate n domeniul rela#iilor publice !i al comunic"rii, autor a numeroase volume devenite clasice,2 a extras cteva principii pentru o comunicare eficient". Lesly !i-a f"cut cunoscute ideile ntr-o prelegere sponsorizat" de Ball Corporation, la Ball State University. Ideile sale sunt rezumate n cele ce urmeaz":

Abordeaz" totul din punctul de vedere al interesului publicului - ce au ei n minte. D" publicului senza#ia c" particip" la procesul comunic"rii !i la ceea ce se petrece n general acolo. F" subiectul parte din via#a cotidian" a publicului - despre ce discut", ce aud de la ceilal#i. Aceasta presupune adaptarea materialului la canalele lor de comunicare. Comunic" cu oamenii !i nu oamenilor. Comunicarea care abordeaz" publicul ca o #int" i face pe oameni s" devin" defensivi. Localizeaz" - f" n a!a fel nct mesajul sa fie transmis ct mai aproape posibil de mediul de viata al individului. Folose!te mai multe canale de comunicare, nu numai unul sau doua. Impactul este mult mai mare atunci cnd ajunge la oameni n diverse forme. Fii consecvent - ceea ce se spune despre un subiect este acela!i lucru indiferent de publicul c"ruia i se adreseaz" sau de context. Totu!i este de dorit ca mesajul s" fie ct mai mult posibil adaptat publicului. Nu face propagand", dar fii sigur c" #i faci cunoscut punctul de vedere. Cnd cel care comunic" trage concluziile sesiunii sale de informare, acest lucru are o eficien#" mai mare dect dac" s-ar a!tepta de la public s" fac" aceasta.

J.J. van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, !tiin"a comunic#rii, Bucure!ti, Ed. Humanitas, 1998, p. 27. 2 Vezi Handbook of Public Relations and Communications, by Philip Lesly (Editor), Hardcover, 900 p, 5th edition February 1998.

P"streaz" credibilitatea, care este esen#ial" pentru eficien#a celor de mai sus.3

1.1. Rela!iile interumane au la baz" comunicarea prin care individul se cunoa#te pe sine #i cunoa#te oamenii din jurul lui.
ntruct comunicarea reprezint" un proces de interac#iune ntre persoane, grupuri, ca rela#ie mijlocit" prin cuvnt, imagine, gest, simbol sau semn, vom mpleti continuu, rezultatele cercet"rii n domeniu cu experien#a din ultimele decenii legat" de activitatea din domeniile educa#iei, precum !i cu specificul comunic"rii prin mass media, prin art", literatur" !i religie. Aceasta, n primul rnd, pentru a sublinia c" prin comunicare indivizii !i mp"rt"!esc cuno!tin#e, interese, atitudini, sim#"minte, idei. $i, mai ales, pot s" se transforme, s"-!i schimbe mentalitatea, s"-!i nsu!easc" un sistem de valori necesar vie#ii de zi cu zi. Comunicarea interpersonal", cu tot caracterul ei social, nu se poate reduce doar la func#ia supravie#uirii, ci trebuie s"-!i propun" un scop mult mai nalt: eficientizarea ac#iunilor n raport cu standardele vie#ii moderne, impuse de o societate integrat", sau pe punctul de a o face, n sistemul de valori democratice. Privit" ca proces n desf"!urare, comunicarea const" n transmiterea !i schimbul de informa#ii (mesaje) ntre persoane, n circula#ia de impresii !i comenzi, n mp"rt"!irea de st"ri afective, de decizii !i judec"#i de valoare care au ca scop final ob#inerea de efecte la nivelul particular, interior al fiec"rui individ. Prelund aceast" observa#ie a speciali!tilor n sistemul informa#ional, s" traducem pe n#elesul nostru mesajul: comunicarea nseamn" a spune celor din jur cine e!ti, ce vrei, pentru ce dore!ti un anume lucru !i care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-#i atinge scopurile. n acest sens, a comunica nseamn" !i a t"cea, a a!tepta reac#ia, r"spunsul celui c"ruia ai vrut s"-i faci onoarea de a-l anun#a c" exi!ti !i chiar de a-i spune ce vrei. Procesele de comunicare uman" sunt indispensabile n constituirea oric"rui grup social. Psiho-sociologii au subliniat c" n cadrul muncii n echip" comunicarea are un rol important de reglare !i sincronizare a eforturilor individuale. Este greu de imaginat unde ar fi ajuns colectivitatea uman" dac" ar fi ajuns f"r" capacitatea de a comunica. Daniel Bougnoux, profesor la Universitatea Grenoble III Stendhal, apelnd la concepte cheie preluate din semiotic" !i pragmatic", consider" c" a comunica nseamn" nainte de toate a avea n comun . n acest caz, lumea modern" !i re#elele care o definesc rennoiesc mereu modalit"#ile prin care oamenii sunt mpreun" !i ramific" lumile. Aceast" ramificare duce, n mod inevitabil la f"rmi#are. De!i crede n capacitatea omului de a comunica, Bougnoux, tocmai pentru c" n#elege complexitatea fenomenului, se ndoie!te de o disciplin" s-ar putea ocupa singur" de un asemenea cmp. Dac" o disciplin" numit" comunicare tatoneaz" ast"zi n c"utarea propriei sale consisten#e, aceasta nu va fi g"sit" dect prin dezbatere !i prin confruntarea dintre diversele cuno!tin#e .4 Rezult" de aici c" nu vom putea s" ne ocup"m de comunicare f"r" s" apel"m la tezaurul de cuno!tin#e din alte domenii, cu prec"dere la valorile, metodele !i mijloacele impuse de lingvistic", filosofie, sociologie, etic", mass-media, etc. Realitatea demonstreaz" c" n majoritatea lor cercet"torii sunt preocupa#i aproape exclusiv de domeniul lor de activitate, ceea ce duce implicit la izolare. Izolarea, fie la nivelul individului ca expresie uman", fie prin prisma profesiei, duce la
3 4

Dennis Wilcox, Public relations. Strategies and tactics, Ed. Harper-Collins, 1992, p. 188. Daniel Bougnoux, Introducere n $tiin"a comunic#rii, Ia!i, Editura Polirom, 2ooo, p. 24.

inhibare !i, n final, la incapacitatea de a comunica, exact sucombarea valorii. Dar nici reversul specializ"rii a !ti cte ceva din orice nu este altceva dect a nu !ti nimic, o preg"tire general" care nu mai constituie un capital n lumea modern". R"mne ca solu#ie ideal" de salvare dintr-o ecua#ie ce pare de nerezolvat, tot comunicarea. De data aceasta comunicare dintre speciali!ti !i dintre discipline, o intercomunicare la nivelul profesiilor. Ceea ce nseamn" respect pentru tine, dar !i pentru ceilal#i, n#elegerea multiplelor valen#e culturale, capacitatea de a asculta, dar !i de a vorbi, de a cunoa!te !i de a te face cunoscut, acceptarea premisei c" dincolo de cuno!tin#ele !i convingerile proprii pot exista valori la fel de autentice, convingeri las fel de puternici !i la al#i indivizi, dar !i la alte colectivit"#i de pe alte meridiane ale globului terestru. n realitate, obiectivul nu este att de u!or de atins, iar cauzele nu sunt doar subiective, nu #in doar de lipsa de voin#", ci sunt intrinseci condi#iei umane. n situa#ia n care un specialist este obligat s" se afle mereu n priz#, la curent cu ultimele descoperiri sau teorii din domeniul profesiei lui, este de la sine n#eles c" nu mai are timp s" trag" cu urechea, necum s" aprofundeze, la ce se ntmpl" pe la alte case, orict de onorabile ar fi acestea. Specialistul este dator s"-!i iubeasc" profesia (datorie pe care, de cele mai multe ori !i-a impus-o singur, este op#iunea lui), el pleac" de la premisa c" nimic nu este mai util sub soare dect preocup"rile meseriei lui. $i nu este nimic r"u n aceasta, dimpotriv", dac" ar crede altfel rezultatul nu ar fi dect un lucru de mntuial", adic" de terminare, de uitare. Secretul ar consta n g"sirea acelui timp pe care fiecare s"-l consacre ascult"rii (citirii, cercet"rii, vederii) cuvntului celuilalt, care !i el consider" c" nu este nimic mai important sub soare dect problema care-l obsedeaz" pe el !i care trebuie rezolvat" iminent. Comunicarea gndurilor, a sentimentelor, succeselor !i a nemplinirilor, iat" singura solu#ie de supravie#uirea pe p"mnt a oamenilor !i a colectivit"#ilor. Istoria arat" c" au supravie#uit doar acele popoare !i acele culturi care au g"sit c"ile de comunicare !i de impunere a valorilor !i nu acelea care, s" zicem, au profitat de condi#ii climaterice favorabile, de bog"#ii, au avut scopuri nobile, au avut dreptate ntr-o situa#ie dat", etc. A comunica nseamn" a supravie#ui !i a nv"#a !i pe al#ii s" supravie#uiasc". Comunicarea este primul semnal dat de via#". E strig"tul copilului abia n"scut, dovada dat" celor din jur c" tr"ie!te. Este !oapta adolescentului c" tr"ie!te el !i a luat act !i de tr"irea special", anume, a unei alte persoane. Este morm"itul nesigur al b"trnului care nu este preg"tit pentru dispari#ie. Comunicarea este aerul pe care l respir"m de diminea#a pn" seara, iar unii, cei pentru cei care !tiu c" bufni#a simbolizeaz" vederea prin ntuneric, este !i aerul pe care l respir" de seara pn" diminea#a, citind o carte sau scriind o carte. Care poate fi doar cartea propriei lor vie#i pe care nu o accept" ngropat". Formul"rile de mai sus nu au preten#ia unor defini#ii demne de re#inut. Ar fi o ncumetare. O simpl" eviden#" a doi cercet"tori americani a scos la lumin" peste 130 de defini#ii date comunic"rii, evident nici una dintre ele de necontestat sau impus" majorit"#ii. n ciuda acestei oferte de defini#ii, att de generoas", nc" din faza n care lucrarea citat" 5 circula sub forma de pre-print, au !i nceput s" se fac" auzite obiec#iile speciali!tilor de diferite forma#ii, pe care nici una dintre propunerile re#inute de cei doi nu era de natur" s" i satisfac". Profesorul Mihai Dinu consacr" un ntreg capitol dintr-un volum de specialitate tocmai dificult"#ilor ridicate de defini#ie. S-a
5

Vezi Dance !i Frank Larson Carl, The Functions of Human Communications. A Theoretical Approach, New York, Rinehart and Winston, 1976.

eviden#iat cu acest prilej faptul c", n aproape fiecare subdomeniu al biologiei, sociologiei sau !tiin#elor informa#iei (cibernetic", telecomunica#ii etc.), termenul este utilizat ntr-o accep#iune particular", specializat", aflat" nu o dat" n divergen#" cu sensul ncet"#enit n alte sectoare ale cunoa!terii. 6 Re#inem ns" defini#ia cercet"torilor de la Universitatea din Amsterdam : n concep"ia noastr#, pentru ca transferul de informa"ie s# devin# un proces de comunicare, emitentul trebuie s# aib# inten"ia de a provoca receptorului un efect oarecare. Prin urmare, comunicarea devine un proces prin care un emi"#tor transmite informa"ie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. 7 n acest caz, dac" f"r" interlocutor comunicarea nu are rost, r"mne s" vedem care este scopul ei, de ce anume comunic"m, cu sau f"r" efort, respectnd ori nu anumite reguli.

1.2. Capacitatea de a comunica define#te personalitatea uman"


Dincolo de orice convingere personal" sau teorie nsu!it" la cursuri sau din lecturi, realitatea cotidian" demonstreaz" c" rela#iile dintre oameni depind de capacitatea indivizilor de a se face n#ele!i !i a n#elege pe al#ii. ntrebarea Cine sunt eu ? este, con!tient sau nu, una din nelini!tile care fr"mnt" orice persoan". Fiecare individ dore!te s" !tie cine este el cu adev"rat, att raportat la propriile-i valori, ct !i raportat la felul n care-l definesc al#ii. Vrem s" !tim de ce suntem privi#i ntr-un fel !i nu altfel, de ce unii din semenii no!tri sunt aprecia#i, iar al#ii nu, ce rol au propriile declara#ii !i care este valoare spuselor celor din jur. Putem, evident, s" vorbim despre p"rin#ii, copiii sau fra#ii no!tri, cu inten#ia de a ne prezenta familia, !i astfel s" arunc"m !i o lumin" asupra persoanei noastre, putem s" prezent"m un curiculum-vitae, ca s" ni se citeasc" activitatea, !i putem s" anez"m copii dup" diplomele de studii !i s" ata!"m recomand"ri. Toate acestea sunt necesare, dar nu suficiente : ceilal#i ne vor cunoa!te doar dup" ce ne-au cunoscut. Iar primul impact este oferit de rela#ia inter-uman". Rela#ia dintre oameni, la rndul ei, nu se realizeaz" dect prin comunicare, iar cuvintele joac" aici un rol nu doar important, ci primordial. Paul Ricoeur, o autoritate n domeniul lingvisticii, dar nu numai, subliniaz" rolul de liant ntre discipline, pe care l are limbajul: Cred c# exist# un domeniu unde se ntretaie ast#zi toate cercet#rile filosofice, cel al limbajului. Acolo se intersecteaz# investiga"iile lui Wittgenstein, filosofia lingvistic# a englezilor, fenomenologia creat# de Husserl, cercet#rile lui Heidegger, lucr#rile $colii bultmanniene $i ale celorlalte $coli de exegez# neotestamentar#, lucr#rile de istorie comparat# a religiilor $i de antropologie referitoare la mit, rit $i credin"#, - n sfr$it, psihanaliza.8 De!i toate speciile animale de#in metode de comunicare, prin care transfer" informa#ii de la un organism la altul, umanitatea a dezvoltat cel mai complex !i subtil sistem de comunica#ie: limbajul. Att de complex nct a devenit nu doar tr"s"tur" esen#ial", ci !i obiect de studiu, de definire !i autodefinire: omul se vorbe!te pe sine, intr" n comuniune (vezi originea cumminecare a cuvntului, care are !i n#elesul de mpreun" sim#ire), dar !i poate !i analiza (judeca) zicerea. C"ci latinescul dicere nseamn" !i a spune, a pretinde !i chiar a rostui. nseamn" !i a s"vr!i. Iar s"vr!irea cere des"vr!ire. De la Eminescu ncoace, de un veac, scrie Constantin Noica,
6 7

Mihai Dinu, Comunicarea, Bucure!ti, Editura Algos, 2000, p.8. J.J. van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, !tiin"a comunic#rii, Bucure!ti, Ed. Humanitas, 1998, p. 27. 8 Paul Ricoeur, Despre limbaj, simbol $i interpretare, in Despre interpretare. Eseu asupra lui Freud, Editura Trei, 1998, pag. 11.

lucrurile s-au schimbat : limba noastr" a ajuns !i ea superior lucr"toare [...] Ceea ce e impresionant, la adev"rurile lucr"toare de ast"zi, este c" ele au devenit lucr"toare, n parte !i prin interven#ia con!tient" a omului. In schimbul acesta de libert"#i ce s-a petrecut ntre om !i universal, omul !i-ar putea nchipui o clip" c" el a dat mai mult". La fel te-ai gndi c" s-ar putea ntmpla !i cu lucrarea limbii: omul ar putea s-o stimuleze. Dar cine !tie dac" noi n!ine suntem altceva dect simpli agen#i ai adev"rurilor devenite lucr"toare; !i dac", pedepsi#i ntru ele, nu le cerem propria pedepsire pentru c" de fapt nsemn"m un simplu strig"t de munc" n necuprinsul lucr"rii lor.9 Antropologii interpreteaz" limbajul, de cele mai multe ori, pornind de la cele 13 tr"s"turi propuse de Charles Hockett. Acesta caracterizeaz" limbajul n urm"torii termeni: 1. Canalul vocal-auditoriu. Limbajul este produs prin gt !i prin gur" !i este recep#ionat prin urechi. 2. Transmisia si direc"ionarea mesajului. Un vorbitor poate fi auzit n toate direc#iile. Un ascult"tor poate auzi un vorbitor indiferent de direc#ia din care provine mesajul. 3. Dispari"ia rapid#. De ndat" ce cuvintele au fost rostite, ele se disipeaz" f"r" s" mai poat" fi recuperate. 4. Interschimbul. To#i vorbitorii unei limbi pot !i s" foloseasc" !i s" n#eleag" acelea!i cuvinte. 5. Feedback-ul total. Un vorbitor poate auzi tot ce spune, poate monitoriza, poate s" se corecteze sau poate s" !i asume spusele. 6. Specializarea. Vorbirea nu serve!te altui scop dect comunic"rii; ca sistem specializat, poate fi folosit" !i atunci cnd un vorbitor sau un ascult"tor sunt angaja#i n alte activit"#i. 7. Semanticitatea. Exista conexiuni sistematice ntre cuvintele rostite !i n#elesurile standard. 8. Arbitraritatea. Aceste conexiuni dintre cuvinte !i n#elesurile lor sunt o problem" de conven#ie; astfel este posibil" crearea de noi cuvinte cu noi n#elesuri !i de schimbarea sensului unui cuvnt mai vechi. 9. Discre"ia. Fiin#ele umane pot produce o gam" larg" de sunete, dar fiecare limb" folose!te un anumit palier din aceste sunete, f"r" s" mping" la extrem capacit"#ile umane. 10. Modific#ri contextuale. Oamenii pot folosi limbajul pentru a comunica despre lucruri !i evenimente care nu se afl" n contextul imediat. Aceste evenimente ndep"rtate pot fi separate prin timp, distan#" sau prin ambele - unele includ relat"ri despre ceea ce nu a existat nicicnd. 11. Productivitatea. Oamenii folosesc adesea propozi#ii care nu au mai fost spuse niciodat" n acela!i fel !i pot discuta despre lucruri (precum inven#ii sau descoperiri) care nu au mai fost niciodat" observate. 12. Transmisiile tradi"ionale. Unii oamenii se pare c" sunt programa#i genetic cu predispozi#ii pentru nv"#area unei limbi (sau chiar mai multe). Cu toate acestea, limbajul specific al unui individ este nv"#at prin interec#iunea cu societatea - nu este transmis genetic. 13. Dualitatea sistemului. Limbajul este sistematizat pe cel pu#in doua niveluri: foneme - sunetele pe care limbajul le recunoa!te ca significante, dar care, luate separat, nu au n#eles, !i morfemele: unit"#ile indivizibile ca sens ale unui limbaj.
9

Constantin Noica, Crea"ie $i frumos n rostirea romneasc#, Bucure!ti, Ed. Eminescu, 1973, p. 128.

Important este s" con!tientiz"m c" fiecare din aceste elemente ne define!te personalitate. O dat", c" nimic din ce spunem nu mai poate fi socotit c" nu a fost zicerea noastr", iar a doua oar" fiindc" tot ce spunem, inclusiv felul n care o spunem, este rezultatul gndirii, sim#irii, st"rii din acel moment. Pe scurt, fiecare sunet spune ceva despre noi, despre eul din acel moment sau eul esen#ial. Orict ar declara persoanele indiferente c" nu sunt interesate de p"rerea altora, nu le pas" ce se crede sau se zice despre ele, adev"rul este la antipod: exist", suntem firi individuale, caractere speciale, suntem persona, exist"m, d"m sam" de existen#a noastr", cum ar fi zis cronicarul, !i avem obliga#ii s" ne semnal"m prezen#a !i s" lu"m act de existen#a celorlal#i. $i, sunt obliga#i s-o recunoasc" !i mode!tii, vrem s" fim agrea#i, aprecia#i, dac" nu chiar iubi#i! Ceea ce nu este r"u, ci dimpotriv".

1.3. Scopul comunic"rii


n general, oamenii comunic" avnd anumite scopuri. n activitatea cotidian", acas", la serviciu, n magazine, comunicarea se face, de cele mai multe ori, f"r" a con!tientiza importan#a ac#iunii !i nici punndu-se problema analizei. Scopul !i mijloacele sunt exploatate nativ, sunt rezultatul unor experien#e !i doar uneori necesit" program"ri speciale. Cei mai mul#i anali!ti consider" c" omul comunic" pentru: A informa. n acest caz, individul nsu!i crede sau simte c" este n posesia unei informa#ii. El se treze!te, de pild", diminea#a, prive!te pe fereastr", observ" c" afar" este vreme frumoas" !i simte nevoia s" spun" !i altora ce a observat. Alteori i este foame !i comunic" acest fapt persoanei specializat" s" rezolve aceast" necesitate. Dar omul nu este numai o fiin#" egoist" care comunic" doar propriile lui nevoi. El merge, de exemplu, la serviciu, iar la intersec#ia str"zii este ntmpinat de un b"trn care cer!e!te. I-ar da o sum" de bani, dar nu este convins, privind la fa#a decrepit" a b"trnului, v" acesta va folosi banii pentru hran" !i nu pentru b"utur". Pn" s" se hot"rasc" dac" va face sau nu un gest de milostivenie, s-a schimbat culoarea semaforului, automobilul porne!te, iar individul din exemplul nostru ajunge la serviciu, spune unui coleg ce i s-a ntmplat, colegul relateaz" !i el un caz similar !i comunicarea intr" pe un alt f"ga! : cei doi se ntreab" !i caut" r"spuns la ntrebarea ce facem cu persoanele defavorizate? Aceste simple impresii pot fi ns" adev"rat balsam pentru suferindul care le a!teapt". De aceea, este bine s" inform"m pe cei din jur !i n leg"tur" cu banalele adev"ruri : - Azi mncarea parc# a fost mai bun# ca alt#dat# ; - Te-ai piept#nat frumos ast#zi ; - Ai dat un r#spuns care m# ncnt# ; - mi voi aminti cu pl#cere ce mi-ai spus ast#zi ; - La solu"ia aceasta dat# de tine chiar nu m# gndisem ; - Nu $tiu cum m-a$ descurca f#r# ajutorul t#u ; - Este o mare bucurie s# am asemenea elevi ; - Sunt fericit gndindu-m# c# unii dintre voi vor deveni personalit#"i cunoscute. - Este att de bine cu tine(voi) nct nu a$ mai pleca. - Nu am avut de mult o clasa att de receptiv#. - Dac# nu a"i fi al#turi de mine m-a$ sim"i tare singur. - Nici eu nu am fost un copil prea s#n#tos, dar apoi m-am c#lit. - Fapta nepl#cut# de care e$ti acuzat nu te caracterizeaz#. - Azi a fost o zi minunat# pentru familia noastr#.

- Mi-ar place s# plec#m mpreun# ntr-o excursie. A convinge Sunt situa#ii, nu pu#ine, n care opiniile noastre, de!i expuse simplu !i limpede, clare ca lumina zilei, cum s-ar zice, nu par !i interlocutorului la fel de demne de re#inut. Dac" ar fi vorba doar despre norii trec"tori care vor aduce sau nu ploaie !i, implicit, nevoia de a ne lua ori nu umbrela, lucrurile nu ar fi grave. De cele mai multe ori, convingerile noastre ne motiveaz" faptele, atitudinile, deciziile, iar acestea au urm"ri grave legate de via#a noastr" !i a altora. Realitatea ne convinge c" pu#ine ac#iuni pot fi declan!ate !i finalizate dac" e!ti sau te sim#i singur. Pentru a nu rata un proiect, ai nevoie !i de sprijinul altora. Pentru aceasta argumentezi adev"rul n care crezi, vorbe!ti, explici, o iei de la cap"t dac" nu ai ob#inut rezultatul scontat. Toate acestea nu se pot petrece n afara comunic"rii. Situa#iile de acest gen pot fi eficientizate introducnd argumentele astfel: - Mi se pare corect ce spune"i, dar poate ne gndim $i la varianta... - Nu este tocmai p#rerea mea, am citit ns# un studiu care demonstra c#... - !i eu am crezut o vreme a$a, acum mi se pare c#... - !tiu c# adev#rul nu se ob"ine prin vot, dar cteva persoane pe care le-am consultat au fost de p#rere c#... - M-am gndit mult la solu"ia pe care am propus-o, ncerca"i s# m# sprijini"i; - Poate $i eu a$ proceda astfel dac# a$ fi elev, acum ns# cred c#... - E destul de dificil ce v# cer acum, dar acest efort va fi r#spl#tit, fiindc# lec"iile urm#toare... - Nu te l#sa descurajat de nota proast# primit#, vor fi curnd suficiente ocazii s#-"i iei revan$a, eu abia a$tept s# fii printre primii. - !tiu c# e comod s# lucrezi singur, dar colegii no$tri au nevoie de ajutor ast#zi, iar mine, probabil, vom apela noi la ei. A impresiona Experien#ele fiec"ruia dintre noi ne demonstreaz" c" ne decidem destul de greu atunci cnd trebuie s" lu"m o decizie important", cu urm"ri de lung" durat" sau decisive pentru via#a noastr" ori a altora. Este !i mai grea situa#ia cnd trebuie s" determin"m pe al#ii s" ia o hot"rre riscant". La nceput apel"m la argumente despre care suntem convin!i c" sunt logice !i nu vor putea fi refuzate. Curnd ne d"m seama c" logica nu ajunge, sau nu se suprapune peste modul de gndire a interlocutorului, sau acesta nu cedeaz" odat" ce a apucat s" spun" da, ai dreptate. n acest caz, aducem argumente sentimentale, povestim ceva care s"-l impresioneze, i cerem s"-!i aminteasc" o ntmplare care l-a marcat, facem apel la situa#iile n care, de!i nu era logic ce a f"cut sau a zis, ceva anume s-a ntmplat n ciuda faptului c" ini#ial altele p"reau a fi rezultatele. Dac" este nevoie, cnt"m, dans"m, ne batem cu pumnul n piept, rdem sau plngem. ntr-un cuvnt, vrem s" impresion"m fiindc" nu ne-au mai ajuns cuvintele. Dar am comunicat, n sfr!it, tot ce aveam de spus, tot ce aveam pe inima, cum ar fi, probabil, mai corect. A provoca o reac!ie, a provoca o ac!iune Ca !i mai sus, scopul este ca persoana care ne ascult" s" nu r"mn" a!a cum am g"sit-o: tot trist", tot insensibil", tot nsingurat". Noi !tim c" semenii no!tri au nevoie de o schimbare n via#", poate chiar ei ne-au cerul ajutorul, con!tien#i c" nu se pot descurca singuri. St"m de vorb" cu ei, aducem argumente, i impresion"m, poate le stoarcem !i cteva lacrimi sincere, dar nu ne putem opri aici: lacrimile puteau s" curg"

!i n absen#a noastr". n fond, noi urm"rim ca persoanele respective s" fac" ceva, s" fie motivate n ac#iune, s" se simt" n putere !i dup" plecarea noastr". Pentru aceasta comunic"m !i transmitem inten#iile noastre, argumentele, afec#iunea. Poate chiar punem mna, dac" este nevoie, s" mi!c"m din loc carul mpotmolit. Facem mpreun" primii pa!i cu bolnavul care a avut nevoie de ncurajare ca s" se ridice din pat. Spunem o poveste copilului care nu vrea s" deschid" gura, nu ne declar"m mul#umi#i pn" nu l vedem pe cel de lng" noi gata s" fac" primul pas, s" se apuce de ceva. Chiar de un fir de pai, cnd este gata-gata s" se nece: am reu!it s"-i trezim instinctul de conservare, iat" un semn c" vrea s" tr"iasc" !i are nevoie de ceva de care s" se prind". - Eu te cunosc bine, $tiu c# po"i trece peste situa"ia de fa"#. - Nu sus"in c# se rezolv# ct ai bate din palme, dar putem ncepe. - Chinezii sunt mai scunzi dect noi, au picioarele mai scurte, dar tot sus"in c# drumurile lungi ncep cu primul pas, a$a c# hai s# facem primul pas; - Poate nu am dreptate, dar gnde$te-te ce c$tigi dac# reu$e$ti, iar dac# nu reu$e$ti nu pierzi nimic, oricum te va ajuta cndva experien"a. - E n regul#, pe tine nu te intereseaz#, dar f#-o pentru mine de data aceasta; - Nu spun c# nu ai dreptate, spun doar c# merit# s# mai ncerci o dat#; - Tu, care ai rezolvat situa"ia x., n mod sigur vei rezolva $i ... - Nu cred c# vei fi fericit# $tiind c# puteai face lucrul acesta $i nici nu ai vrut s# te apuci de el. - Dac# $tiu c# e$ti al#turi de mine, voi lucra cu mai mult# ncredere. - Nu tu ai nevoie de mine, de$i a$a pare, eu am nevoie de tine. A amuza Probabil ne este greu s" n#elegem, mai ales dup" ce am atins o oarecare vrst", ct de important este s" ne amuz"m. Partea curioas" este c" atunci cnd ne amuz"m noi, lucru ni se pare foarte firesc, dar nu n#elegem ce motive au al#ii s" se amuze. Chiar !i aceast" situa#ie este amuzant", iar uneori creeaz" nu doar ridicolul, ci !i comicul. De la copilul de un ani!or, pn" la b"trnul cel mai respectabil, fiin#a uman" are nevoie s" se amuze. Amuzamentul este forma cea mai pregnant" a deta!"rii, deta!area este semnul senin"t"#ii, senin"tatea semnul superiorit"#ii, superioritatea nejignitoare este semnul divinului. Sim#im nevoia s" ne amuz"m !i sim#im nevoia s" amuz"m !i pe al#ii. Astfel ne transmitem sentimentele de simpatie, coborm sau ne n"l#"m la starea semenului nostru f"r" s"-l punem n dificultate. Ne putem amuza chiar de cele mai grave lucruri s" ne amintim de jocul cu balonul (globul p"mntesc) pe care-l execut" actorul Charles Chaplin ntruchipndu-l pe Adolf Hitler cu must"cioara lui caraghioas". Dar comunic"m starea noastr" de amuzament !i doar f"cnd cu ochiul, sco#nd limba, mi!cnd un deget sau furnd o cirea!" din felia de tort Depinde de gradul de educa#ie !i de civiliza#ie felul n care comunic"m amuzamentul nostru ori vrem s" trezim o stare de amuzament prietenilor no!tri. Daniel Bougnoux e de p"rere c" a n#elege glumele, umorul, jocul n general, presupune de fiecare dat" o recentrare sau o schimbare de plan fa#" de mesajele obi!nuite. Via#a n societate, care multiplic" rela#iile noastre cu ceilal#i, con#ine numeroase efecte de cadru, ce reprezint" pentru profani tot attea capcane sau posibilit"#i de a face gafe (dup" cum ne arat", de exemplu, opera lui Proust).10
10

Daniel Bougnoux, Op. cit., p. 28.

Ct de important este amuzamentul observ"m cu u!urin#" din aten#ia pe care i-o acord" mass-media, n special televiziunea, succesul audien#ei fiind asigurat, la aproape orice emisiune, de prezen#a unui comic cu mai mult sau mai pu#in umor. Dar oamenii cu umor, dispu!i s" se amuze, sunt c"uta#i de noi to#i. Nimeni nu prefer" compania posacilor !i nici fe#ele celor ce le plou" n gur". Exist", desigur, !i reversul medaliei, cnd cineva, dornic s" fie simpatic sau s" destind" atmosfera se treze!te f"cnd glume f"r" s" ia n calcul locul !i momentul ac#iunii. Dar despre aceste contexte, mai trziu. Deocamdat", cteva trucuri: - Spune"i o replic# dintr-o pies# de teatru cunoscut# $i preface"i-v# c# nu $ti"i numele personajului. - Cnd cineva este trist, ruga"i-l s# relateze o ntmplare la care a"i participat amndoi. - Ruga"i-l s#-$i aminteasc# obiectul care v-a c#zut din mn# cndva $i a produs hilaritate. - Juca"i rolul sup#ratului pe o tem# similar# celei care a deranjat persoana n cauz#. - Fi"i mai sup#rat dect el-ea, mpingnd situa"ia la absurd. - Aminti"i o ntmplare hilar# din copil#rie n care a"i fost caraghios. - Povesti"i ce-a"i sim"it cnd a"i pus prima dat# p#l#rie pe cap. - Cum v-a surprins mama c#utnd m#run"i$ n geant# $i ce scuz# neverosimil# a"i rostit. - Cum v-a"i uitat la lun# cnd a"i s#rutat prima dat# partenerul. - Cum v# nchipuia"i, cnd era"i tn#r, c# ve"i ar#ta cu barb# $i ochelari. A ne face n!ele#i Nu suntem n#ele!i, iat" cea mai mare dintre nepl"cerile vie#ii noastre. Cnd ajungem la constatarea aceasta este destul de r"u, fiindc" renun#"m s" ne mai lupt"m, nu mai c"ut"m argumente, nu mai #inem seam" de adversari. Argumentul c" este imposibil s" ne facem n#ele!i are, psihologic vorbind, !i un efect pozitiv: ne am"gim c" nu suntem n#ele!i fiindc" ne deosebim de ceilal#i, ei nu sunt capabili s" ne priceap", deoarece nu au capacitatea noastr", ne sunt inferiori. Dar rostul comunic"rii este tocmai s" ne facem n#ele!i, s" credem c" argumentele noastre pot penetra, pot transforma oamenii, le pot modifica !i convingerile !i sentimentele. Dilema const" n faptul c" marea majoritate a oamenilor acuz" marea majoritatea a oamenilor c" nu n#eleg. Nici unul dintre noi nu este chemat s" se fac" n#eles de popula#ia globului, ci doar de acei pu#in oameni cu care intr"m n leg"tur". Este bine s" !tim c" nu trebuie s"-i n#elegem pe to#i oamenii, ci doar pe cei care sunt lng" noi !i ne a!tept" s"-i n#elegem. Este important ca atunci cnd exprim"m o opinie s" nu o facem cu aerul c" este adev"rul absolut, orict de mult am fi convin!i c" avem dreptate !i este bine s" fim convin!i, dar s" nu deranj"m prin siguran#a afi!at". Drept care, am putea afirma: - Nu este descoperirea secolului, este o concluzie la care am ajuns; - O spun cu aerul unei certitudini, dar $tiu c# afirma"ia suport# nuan"e, pe care chiar le a$tept subliniate de dv. - %in mult la aceast# opinie, dar n-a$ putea spune c# dac# nu o accepta"i m# sup#r. - Cred c# a$ gndi la fel dac# m-a$ afla n situa"ia dv., dar ncerc totu$i s#... - Ai dreptate, dar hai s# vedem, dac# nu mai g#sim o variant#. - E cred tot cam a$a, hai s#-l ntreb#m $i pe... - Colegul t#u e mai apropiat de preocup#rile tale dect mine, el ce crede?

A ne exprima puncte de vedere Capacitatea de a exprima un punct de vedere original n leg"tur" cu o situa#ie dat" este semnul adev"ratei personalit"#i. To#i oamenii cred c" au ceva de spus, !i este firesc s" fie astfel, fiindc" n caz contrar am comunica prin semne, prin formule sau nu am comunica de loc, important ns" este s" vorbim noi, s" ne definim pe noi, s" spunem ce credem !i sim#im noi, pe scurt, s" privim realitatea prin ochii no!tri. prin mintea noastr". Prin inima noastr". Mihai Ralea spunea cndva c" un critic literar nu este altceva dect un cititor care exprim" puncte de vedere n raport cu o oper" dat". A fi capabil s" ai o p"rere personal" n leg"tur" cu un adev"r esen#ial, iat" suprema #int" a unui autentic intelectual. Iar punctul de vedere personal nu este doar o chestiune care #ine de estetic" sau de psihologia individului, este chiar problema vie#ii !i a mor#ii. Sunt mprejur"ri n care trebuie s" rostim un cuvnt, un simplu da ori nu, iar acest r"spuns !i pune pecetea asupra destinului nostru o dat" pentru totdeauna. S" ne amintim scena judec"#ii lui Iisus Hristos, momentul dinaintea scaunului lui Pilat. Acesta l ntreab" pe Omul din fa!a lui dac" este fiul lui Dumnezeu. Iisus r"spunde: tu o zici. Pilat contraatac": dar care este adev"rul? Isus nu r"spunde. La ntrebarea care este adev"rul, Dumnezeu Fiul nu r"spunde. Pentru c" la aceast" ntrebare r"spunzi singur, iar de r"spunsul dat depinde via#a terestr" !i cea viitoare, pentru cei care au dat r"spunsul la o ntrebare prealabil" legat" de via#a ve!nic". A ob!ine o schimbare de comportament sau de atitudine Orict am declara de des !i de ap"sat eu nu am nici un interes personal, o spun de dragul dv , tot trebuie s" recunoa!tem c", n realitate, dorim ca interlocutorul nostru s" ajung" la o concluzie pe care noi ne-am nsu!it-o deja, vrem s" spun" ce-i spunem sau i suger"m noi. Din acest punct de vedere, comunicarea este manipulativ" : dorim , cu ajutorul cuvintelor !i al argumentelor indirecte ca al#ii s" fie dup" chipul !i asem"narea noastr". De cele mai multe ori, scopurile oamenilor implica#i n educarea !i formarea altora sunt nobile : se dore!te schimbarea n bine a comportamentului cuiva. Binele l urm"resc p"rin#ii, binele bunicii, !i tot binele, educatorii !i profesorii. Pornirilor native spre dezordine !i neascultare societatea le opune comunicarea cu scopuri benefice, transformatoare. Ceea ce urm"resc educatorii n esen#" este ca beneficiarii comunic"rii s" devin" oameni st"pni pe voin#a lor, iar atunci cnd r"mn singuri s" se comporte ca ni!te fiin#e formate, cu caracter integru. Uit"m ns" destul de des c" binele trebuie oferit cu profesionalism, atunci cnd este nevoie de el !i persoanei care nu-l solicit". n caz contrar vom fi n situa#ia elevului care a ntrziat de la !coal" fiindc" a vrut s" fac" o fapt" cre!tineasc" : a ajutat o b"trnic" s" treac" strada, iar opera#iunea i-a luat ceva timp, fiindc" biata femeie nu voia s" treac" strada. Nu mai #in minte cum l chema pe elev !i nici n ce clas" era A fi accepta!i etc. Nimic nu este mai frustrant, se pare, dect sentimentul neaccept"rii ntr-o colectivitate dorit". Suntem, fiecare dintre noi la un moment dat, un fel de Cain izgonit, care fuge de oameni fiindc" nu i-a pl"cut s" tr"iasc" asemeni fra#ilor lui, dar nici nu poate s" existe singur. Se teme de oameni, dar nu att de mult nct s" vrea s" piar" ucis de ei. Sau dispre#uit de ei. Sau ignorat de ei. Suntem neaccepta#i de obicei fiindc" nu reu!im s" ne facem cunoscu#i, nu am trimis mesaje corespunz"toare sau mesajele nu au fost recep#ionate corect. Comunicarea are tocmai scopul de a transforma n realitate strig"tul : sunt aici, sunt ca voi, primi#i-m", dac" nu sunt ntocmai ca voi, nu dispera#i, forma#i-m", sunt gata s" va ascult. Psihologii au observat cu pertinen#" c" faptele reprobabile ale copiilor !i adul#ilor au la origine sentimentul frustr"rii, ei nu au avut parte de dragoste !i de o aten#ie special" (sau doar

au crezut astfel), iar mai trziu, ca s" fie observa#i, s" fie b"ga#i n seam" sau chiar s" se r"zbune pentru c" ar fi fost dispre#ui#i !i nen#ele!i, calc" regulile sociale. Aplica!ii: ce spui dup" ce dai bun" ziua? mp"r#i#i cursan#ii n grupuri mici practicnd una dintre situa#iile de mai jos. 1. %i-ai depus dosarul pentru o slujb" pe care #i-o dore!ti foarte mult. n momentul n care intri pe u!", intervievatorul nu zmbe!te. Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? 2. Ai ob#inut o slujb", !i ast"zi este prima ta zi de lucru. Cnd intri n fabric", !eful de sec#ie se apropie de tine. Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? 3. Prime!ti un telefon prin care afli c" cel/cea mai bun/" prieten/" al/a ta a murit ntr-un accident de ma!in". E!ti foarte sup"rat/"; te gr"be!ti s" ajungi la casa p"rin#ilor lui/ei. Mama #i r"spunde la u!". Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? 4. Un/o foarte bun/" prieten/" de al/a t"u/ta a fost spitalizat/" o foarte lung" perioad" de timp. Prime!ti un telefon de la p"rin#ii lui/ei, care #i spun c" are o boal" terminal" !i c" mai are de tr"it la capacitate limitat" 6 pn" la 12 luni. Prietenul/a nu #i-a telefonat s"-#i spun", dar p"rin#ii doresc s" te duci s" l/o vezi. Te duci la spital, intri n camer". Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? 5. Ai avut o ceart" foarte aprins" cu p"rin#ii t"i, c"rora nu le-ai vorbit de aproape doi ani. Sora sau fratele t"u vrea s"-i vezi !i s" ave#i o ntlnire de mp"care. Te duci la casa lor !i intri pe u!". Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? 6. $eful t"u este un om extrem de formal !i cu preg"tire intelectual". n mod constant te pune la punct n fa#a celorlal#i, pn" ntr-o zi n care nu mai accep#i acest tratament !i te ridici s" te aperi, de!i cuno!ti c" gestul va fi detestat de acesta. $eful #i spune s" taci din gur" pentru c" nu e!ti dect un corp cald care ocup" spa#iul. #i ordon" ca dup" terminarea ntlnirii s" te prezin#i n biroul s"u. Te prezin#i n biroul lui, unde te a!tept" extrem de solemn. Ce vei spune dup" ce dai bun" ziua? Tradus $i adaptat dup#: Communication Research Associates. A workbook for interpersonal
communication.

Arta discu!iei n doi Mul#i ne exprim"m nemul#umirea c" semenii no!tri nu ne n#eleg, de!i noi dorim asta. Surpriza este !i mai mare atunci cnd afl"m c" persoana cu care am fi vrut s" ne fi n#eles spune acela!i lucru n dreptul nostru. A !ti s" vorbe!ti eficient cu o alt" persoan" nseamn" ns" a !ti s" ntrebi !i a !ti s" prime!ti r"spunsul. Practic, f"r" s" ne d"m seama, zilnic particip"m la interviuri, !i a!a cum un personaj al lui Moliere nu !tia c" face proz" cnd vorbe!te, nici noi nu !tim c" suntem ziari!ti... Dar putem con!tientiza faptul c" a vorbi este la fel de important ca o profesie, iar a lua interviu unei persoane nu este un atribut al vedetelor de televiziune, care, vai, de cele mai multe ori, din p"cate, nu au nv"#at lec#ia. Ceea ce nu este cazul celor ce vor citi aceste pagini. Iat", chiar acum ncep s" nve#e! Prin interviu se n#elege orice conversa#ia planificat" !i controlat" ntre dou" sau mai multe persoane, care are un anumit scop, cel pu#in pentru unul dintre participan#i, !i n cursul c"reia ambele p"r#i vorbesc !i ascult" pe rnd.11
11

Nicki Stanton, Comunicarea, Bucuresti, Societatea $tiin#" & Tehnic" SA, 1995, pag. 45 !i urm.

Condi"iile eficien"ei: - S" aib" un scop - S" se realizeze dup" un plan - S" permit" o interac#iune controlat". Scopul interviului: - Selectarea pentru un loc de munc" - Ascultarea unei cereri - Analiza activit"#ii. Obiectivele interviului: - Ob#inerea de informa#ii - Transmiterea de informa#ii - Clarificarea informa#iilor. Clasificarea dup# scop: - Transmiterea de informa#ii (interviuri profesor-student; nout"#i-interviuri pentru pres") - Identificarea schimb"rilor de comportament !i de convingeri(vnz"ri, educa#ie, consulting, aprecierea performan#elor) - Rezolvarea problemelor sau luarea deciziilor (interviuri pentru angajare, medicale, consultan#", proceduri de rezolvare a cererilor, discu#ii p"rin#iprofesori) - Cercetarea !i descoperirea de noi informa#ii (n cercetarea academic", programe sociale, cercetarea pie#ei, sondaje de opinie, interogatorii de poli#ie, critic" literar"). Aten#ie! Nu ini#ia#i niciodat" un interviu f"r" s" v" gndi#i bine la ce urm"ri#i s" ob#ine#i. Nu pleca#i de la premisa m# descurc eu acolo Cine este persoana - Analiza#i persoana cu care va trebui s" vorbi#i. - C"uta#i s" !ti#i ct mai multe despre ea nainte de interviu. - L"muri#i-v" care sunt reac#iile (obiec#iile) ei. - Are capacitatea de a decide ceea ce i cere#i dv.? Unde $i cnd - Analiza#i contextul - Unde are loc interviul? n biroul dv. sau al lui. ntr-un vehicul? n mers? - Poate s" fie ntrerupt? - La ce moment din zi are loc? - Ce s-a ntmplat nainte de a ncepe interviul? - Ce experien#" ave#i n domeniu. - Cealalt" persoan" are nevoie s" fie informat" n prealabil sau doar s"-i fie reamintit" tema. Ce ve"i vorbi Defini#i subiectele care trebuie acoperite !i tipurile de ntreb"ri pe care dori#i s" le pune#i. Cum va ar#ta interviul - Stabili#i structura interviului. - Cum v" ve#i atinge obiectivul? - Cum v" ve#i comporta? - Ve#i ncepe prietene!te !i ve#i intra direct n subiect? - Va trebui s" fi#i precaut? - O s" vorbi#i mai mult sau mai mult o s" asculta#i? - Ve#i ncepe cu ntreb"ri generale ca s" ajunge#i la cele speciale?

Mai nti l ve#i face s" v" spun" am"nunte, ca apoi s" ajunge#i la informa#ii !i aprecieri generale? - Cum ve#i aranja mobilierul? - Cum ve#i preveni ntreruperile? - Cum l opri#i, dac" el nu are de gnd s-o fac"? - Ce face#i dac" v" agreseaz" verbal sau n alt mod? Structura unui interviu Deschiderea - Indiferent de scopul interviului, deschiderea trebuie f"cut" cu grij", fiindc" de ea depinde restul. Dac" rela#iile sunt ncordate se va continua a!a pn" la cap"t. - Stabili#i un raport interpersonal de comunicare. Pleca#i de la premisa c" amndou" persoanele v" afla#i n aceea!i barc". - Nu v" n!ela#i: la sfr!itul interviului sau ve#i fi aprecia#i mpreun" sau v" ve#i face de rs mpreun", pentru simplul fapt c" a#i ratat interviul. Se va spune, el (ea) n-a !tiut, dar cel"lalt p"rea mai de!tept, de ce nu a - Dirijarea ntr-o anumit" direc#ie trebuie f"cut" cu sinceritate, iar cel"lalt va consim#i. Cum se ntreab" #i cum se verific" ntrebarea direct" sau cu r"spuns nchis Ave#i emo#ii? A#i mai lucrat la noi pn" acum? Unde era#i cnd a#i urm"rit accidentul? V-a p"rut r"u cnd a#i aflat de deces? ntreb#ri bipolare sau cu r#spunsuri da-nu A#i v"zut cu adev"rat ce spune#i? Crede#i c" a#i vrea s" lucra#i la noi? A#i dori s" v" iubeasc" so#ia mai mult? V" bucura#i cnd merge#i acas"? ntrebarea dirijat# Crede#i c" asta a fost o var" bun" pentru recolt"? Ar fi cazul s" mai !i stea ploaia dup" attea inunda#ii? Nu-i a!a c" nu v" ajung banii de la o lun" la alta? ntrebarea cu r#spuns sugerat Va fi lumea de acord cu acest abuz? Se va bucura cineva de m"rirea pre#ului combustibilul? El s-a gndit la urm"ri cnd a luat o asemenea decizie stupid"? ntrebarea cu r#spuns deschis Spune-mi ceva despre felul n care vezi problema. De ce crezi asta? Cum ai aflat? Cum ai ajuns la o asemenea concluzie? De ce crezi c" doar a!a se poate? Vrei s"-mi explici mai pe larg? N-ai vrea s" dai am"nunte? Unde vezi dumneata gre!eala? ntreb#ri ajut#toare Spune-mi ceva despre dumneata.

Ai vrea s" spui ceva anume despre o persoan" drag". Care este grija dv. din acest moment. A#i dori s" fi#i acum n alt" parte?

De re#inut:
- Rela"iile interumane au la baz# comunicarea prin care individul se cunoa$te pe sine $i cunoa$te oamenii din jurul lui. - Capacitatea de a comunica define$te personalitatea uman#, ntruct fiecare dintre noi dore$te s# fie perceput ntr-o dimensiune corect# care s#-l individualizeze. - Necesitatea de a $ti pentru ce comunic#m ajut# individul s#-$i defineasc# att comportarea ct $i limbajul. ntreb"ri Ct de important" este comunicarea? Cum #i de ce comunic"m? Cum ne ajut" comunicarea la locul de munc"? Care sunt condi!iile de mediu pentru o comunicare eficient"?

Bibliografie Stanton, Nicki, Comunicarea, Bucure!ti, Societatea $tiin#" & Tehnic" SA, 1995, pag. 45- 49. Joesting Linda, A., editor, Communication Research Associates. A workbook for interpersonal communication, Oubugue, Kendall-Hunt Publishing Company,[f.a.], p. 21-36. Philip Lesly, Editor, Handbook of Public Relations and Communications, Hardcover, 900 p, 5th edition, 1998, p. 7-9. Wilcox, Dennis, Public relations. Strategies and tactics, Ed. Harper-Collins, 1992, p. 188-189. Bougnoux, Daniel, Introducere n $tiin"a comunic#rii, Ia!i, Editura Polirom, 2ooo, p. 24-26. Dinu, Mihai Comunicarea, Bucure!ti, Editura Algos, 2000, p.8-10. Cuilenburg, J.J,, von, O. Scholten, G.W. Noomen, !tiin"a comunic#rii, Bucure!ti, Ed. Humanitas, 1998, p. 27-29. Anghel, Petre, Stiluri $i metode de comunicare, Bucure!ti, Ed. Aramis, p. 11-19.